Regeringens proposition 2004/05:49

Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden Prop. 2004/05:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 2004

Göran Persson

Berit Andnor

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har den 29 oktober 2004 undertecknat ett avtal om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987. Syftet är att fastställa den rättsliga ställningen för Nordiska kulturfonden. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet.

För att Sverige skall kunna tillträda avtalet måste en ändring göras i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ett förslag till en sådan ändring läggs fram i denna proposition. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning Prop. 2004/05:49
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och  
  privilegier i vissa fall ......................................................................... 4
3 Ärendet och dess beredning............................................................... 5
4 Bakgrund ........................................................................................... 5
5 Avtalets innehåll................................................................................ 6
6 Godkännande av avtalet .................................................................... 7
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa  
  fall...................................................................................................... 7
8 Kostnader........................................................................................... 7
Bilaga  
  Avtal om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för  
  Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets  
  presidiesekretariat av den 13 maj 1987 ............................................. 8
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december 2004 .. 10

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2004/05:49

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet av den 29 oktober 2004 om ändring i avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987,

2.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) Prop. 2004/05:49
  om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

    Bilaga2
   
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-
följande   nell överenskommelse
     
Internationella organ Fysiska personer  
     
Föreslagen lydelse    
69 Nordiska Personer med Avtal av den 29 oktober
kulturfonden anställning vid 2004 om ändring av
  Nordiska avtalet av den 13 maj
  kulturfonden och 1987 om den rättsliga
  deras familje- ställningen för
  medlemmar Nordiska minister-
    rådets sekretariat och
    Nordiska rådets
    presidiesekretariat

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717.  
2 Senaste lydelse 2004:761 (jfr 2004:762) 4
3 Ärendet och dess beredning Prop. 2004/05:49

Nordiska ministerrådet (kulturministrarna) beslutade den 5 april 2002 om en revidering av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden i syfte att tydliggöra dess juridiska status och institutionella karaktär. I överenskommelsen anges att fonden är ett självständigt rättssubjekt och att styrelsen beslutar om fondens sekretariatsarbete, personal och ekonomiförvaltning. Den reviderade överenskommelsen trädde i kraft i mars 2004.

Med anledning av revideringen av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden uppkom frågan om hur fonden även fortsättningsvis skulle kunna omfattas av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987 (det s.k. rättsställningsavtalet) och dess bestämmelser om immunitet och privilegier. Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) beslutade den 16 december 2002 att ändra rättsställningsavtalet för att klargöra att fondens sekretariat och personal skall omfattas av dess bestämmelser på samma sätt som då fondens verksamhet administrerats vid Nordiska ministerrådets sekretariat.

Regeringen beslutade den 12 augusti 2004 att ett avtal om ändring av rättsställningsavtalet skulle undertecknas. Undertecknandet ägde rum i Oslo den 29 oktober 2004. Avtalet fogas i svensk text som bilaga till propositionen.

Lagrådet

Den föreslagna ändringen är av sådan enkel beskaffenhet att regeringen anser att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Bakgrund

Nordiska kulturfonden är ett samarbetsorgan med anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet som upprättades genom en överenskommelse mellan de nordiska regeringarna år 1966. Kulturfondens syfte är att stödja kultursamarbete i vid bemärkelse mellan de nordiska länderna. Kulturfondens verksamhet administreras av personal vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn.

Den 12 april 1973 slöts ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning. Avtalet innehöll bestämmelser om privilegier och immunitet för Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo och sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete i Köpenhamn. Det innehåller också bestämmelser om sekretariatspersonalens rättsliga ställning. Genom ett tilläggsprotokoll den 15 maj 1973 sattes avtalet i kraft även för Nordiska rådets presidiesekretariat i Stockholm.

5

Under 1986 genomfördes vissa organisationsförändringar i syfte att Prop. 2004/05:49 effektivisera arbetsformerna inom det nordiska samarbetet. Detta innebar

bl.a. att sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete i Köpenhamn och Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo slogs ihop till ett nytt gemensamt ministerrådssekretariat i Köpenhamn.

Nordiska ministerrådet beslutade den 20 januari 1986 om en översyn av 1973 års avtal om Nordiska ministerrådets sekretariat samt Nordiska rådets presidiesekretariat och deras rättsliga ställning. Ett nytt avtal om Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat som ersatte tidigare avtal undertecknades den 13 maj 1987, det s.k. rättsställningsavtalet.

5 Avtalets innehåll

Genom det nu aktuella avtalet görs följande ändringar i avtalet och i tilläggsprotokollet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987:

I avtalets rubrik och i avtalets artikel 1, 2 och 15 och i tilläggsprotokollets rubrik, preambel och artikel 2 och 4 ändras "presidiesekretariat" till "sekretariat". Anledningen härtill är att Nordiska rådet ändrat benämningen på sitt sekretariat.

I avtalets preambel ändras "Stockholm" till "Köpenhamn". Anledningen till detta är att Nordiska rådet flyttat sitt sekretariat från Stockholm till Köpenhamn.

I avtalets artikel 2 ändras "presidiesekreteraren" till "rådsdirektören". Anledningen härtill är att Nordiska rådet ändrat benämningen på tjänsten som sekretariatschef.

I avtalets artikel 1 tilläggs ett nytt andra stycke:

"För Nordiska kulturfonden och fondens anställda gäller avtalets artiklar 3-14 och tilläggsprotokollet till detta avtal.

Nordiska kulturfonden följer de bestämmelser som fastställs av Nordiska ministerrådet, alternativt Nordiska rådet, i enlighet med detta avtals artiklar 3, 4, 7, 10, 13 och 14. Nordiska kulturfonden skall ges möjlighet att uttala sig i förväg om de beslut som fattas med stöd av de nämnda bestämmelserna. Nordiska kulturfonden fastställer själv sin arbetsordning." Anledningen härtill är att man vill försäkra sig om att rättställningsavtalet skall gälla för Nordiska kulturfonden och dess anställda.

I avtalets artikel 12, tredje stycket, ändras ”den 5 mars 1981” till ”den 15 juni 1992”. Anledningen till detta är att en ny nordisk konvention om social trygghet tillkommit. Denna konvention har därefter i sin tur ersatts av en ny konvention från den 18 augusti 2003.

6

6 Godkännande av avtalet Prop. 2004/05:49

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet av den 29 oktober 2004 om ändring i avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987.

Skälen för regeringens förslag: Genom avtalet upprätthåller Nordiska kulturfonden den immunitet och de privilegier den haft när den direkt omfattades av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987. Immuniteten och privilegierna har ansetts nödvändiga för att kulturfonden skall fungera på lämpligt sätt även efter det att fonden omvandlats till ett självständigt rättssubjekt. Sverige bör därför godkänna avtalet.

7Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall även omfatta Nordiska kulturfonden.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier skall bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa, i en bilaga till lagen, angivna organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den också omfattar Nordiska kulturfonden, dess egendom och den personkrets som avses i avtalet. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Av artikel III i avtalet framgår att det träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsparter har meddelat norska utrikesdepartementet att de har godkänt avtalet. Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet träder i kraft för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

8 Kostnader

Enligt regeringens bedömning uppkommer inga kostnader till följd av förslagen i denna proposition.

7

Bilaga Prop. 2004/05:49

Avtal om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som i avtalet av den 5 april 2002 om ändring av överenskommelsen av den 12 juni 1975 om Nordiska kulturfonden har klargjort att fonden är ett självständigt rättssubjekt och att fondens sekretariatsarbete samt dess personal- och ekonomiförvaltning, tillvaratas på det sätt styrelsen beslutar

som önskar att upprätthålla samma immunitet och privilegier som Nordiska kulturfonden och dess anställda har haft när de omfattats av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och avtalets tilläggsprotokoll

som konstaterar att beteckningarna presidiesekretariat och presidiesekreterare är ändrade

har enats om följande:

I

I avtalet och i tilläggsprotokollet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987 görs följande ändringar:

I avtalets rubrik och i avtalets artikel 1, 2 och 15 och i tilläggsprotokollets rubrik, preambel och artikel 2 och 4 ändras "presidiesekretariat" till "sekretariat".

I avtalets preambel ändras "Stockholm" till "Köpenhamn".

I avtalets artikel 2 ändras "presidiesekreteraren" till "rådsdirektören".

I avtalets artikel 1 tilläggs ett nytt andra stycke:

"För Nordiska kulturfonden och fondens anställda gäller avtalets artiklar 3-14 och tilläggsprotokollet till detta avtal. Nordiska kulturfonden följer de bestämmelser som fastställs av Nordiska ministerrådet, alternativt Nordiska rådet, i enlighet med detta avtals artiklar 3, 4, 7, 10, 13 och 14. Nordiska kulturfonden skall ges möjlighet att uttala sig i förväg om de beslut som fattas med stöd av de nämnda bestämmelserna. Nordiska kulturfonden fastställer själv sin arbetsordning."

I avtalets artikel 12, tredje stycket, ändras ”den 5 mars 1981” till ”den 15 juni 1992”.

8

Prop. 2004/05:49

II

Parterna kan förklara att ändringsavtalet skall få tillfällig giltighet fram till dess det formellt träder i kraft i förhållande till de övriga parter som har avgett en motsvarande förklaring.

III

Detta avtal träder formellt i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsparter har meddelat det norska utrikesdepartementet att de har godkänt avtalet.

Det norska utrikesdepartementet underrättar de övriga avtalsslutande parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

IV

Originaltexten till detta avtal deponeras i norska utrikesdepartementet, som tillställer de övriga avtalsparterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Oslo den 29 oktober 2004 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, som alla har samma giltighet.

9

Utrikesdepartementet Prop. 2004/05:49

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december 2004.

Närvarande: statsministern Persson, ordförande och statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Orback och Baylan.

Föredragande: statsrådet Andnor

Regeringen beslutar proposition 2004/05:49 Privilegier och immunitet för Nordiska kulturfonden.

10