Regeringens proposition 2004/05:167

Ändringsprotokoll till Europakonventionen –

Prop.

en effektivare Europadomstol

2004/05:167

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänsk- liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonvention- en).

Protokollet innebär en effektivisering av förfarandet hos den europeis- ka domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen), bl.a. när det gäller domstolens domförhetsregler. Kommittéer med tre domare kom- mer att kunna döma i sak i mer rutinartade mål (hittills har det krävts sju domare). En ensam domare kommer att kunna besluta att mål inte skall tas upp till prövning i sak eller avskriva mål (i dag beslutar tre domare om detta). Ett nytt krav som måste uppfyllas för att mål skall tas upp till prövning i sak införs också. Vidare ges Europarådets ministerkommitté möjlighet att väcka talan inför Europadomstolen mot en stat för bristande efterlevnad av en tidigare dom från domstolen.

Som en följd av ett svenskt godkännande av protokoll nr 14 föreslås vidare en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- heterna. Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2004/05:167

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................

3

2

Lagtext...............................................................................................

4

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den

 

 

 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga

 

 

rättigheterna och de grundläggande friheterna ...................

4

3

Ärendet och dess beredning.............................................................

49

4

Bakgrund .........................................................................................

49

5

Protokoll nr 14.................................................................................

50

 

5.1

Utarbetandet av protokollet...............................................

50

 

5.2

Närmare om protokollets innehåll ....................................

51

 

5.3

Andra åtgärder för att effektivisera förfarandet ................

53

6

Överväganden..................................................................................

54

7

Kostnader.........................................................................................

54

Bilaga 1 Protokoll nr 14.......................................................................

55

Bilaga 2

Promemorians lagförslag.......................................................

72

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ......................................

73

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2005...........

74

2

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2004/05:167

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- läggande friheterna (avsnitt 6),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet- erna och de grundläggande friheterna.

3

2

Lagtext

Prop. 2004/05:167

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- heterna

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska kon- ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- läggande friheterna1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 no- vember 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna

 

– med de ändringar som gjorts

– med de ändringar som gjorts

genom tilläggsprotokoll nr 11 till

genom ändringsprotokoll nr 11

konventionen, och

och 14 till konventionen, och

– med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och

13 till konventionen.

 

 

Konventionens

och

tilläggs-

Konventionens och protokollens

protokollens engelska och franska

engelska och franska originaltext-

originaltexter, efter

de

ändringar

er, efter de ändringar och tillägg

och tillägg som nämns i första

som nämns i första stycket, finns

stycket, finns tillsammans med en

tillsammans med en svensk över-

svensk översättning intagna som

sättning intagna som en bilaga till

en bilaga till denna lag.

 

denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1998:712.

 

Senaste lydelse 2003:74 (2003:474).

4

Bilaga

Convention for the Convention de sau- Europeiska konven- Protection of Human vegarde des Droits de tionen om skydd för Rights and Funda- l’Homme et des Li- de mänskliga rättig- mental Freedoms bertés fondamentales heterna och de grundläggande fri-

heterna

The

governments

sig-

Les

gouvernements

Undertecknade

reger-

natory

hereto,

being

signataires,

membres

ingar, som är med-

members of the Coun-

du Conseil de l’Eu-

lemmar

 

av

 

Europa-

cil of Europe,

 

 

 

rope,

 

 

 

 

 

rådet,

 

 

 

 

 

 

Considering

the

Uni-

Considérant

la

Décla-

som beaktar den all-

versal Declaration of

ration universelle

des

männa

 

förklaring

om

Human

Rights

 

pro-

Droits

de

 

l’Homme,

de mänskliga rättighet-

claimed by the Gen-

proclamée

 

par

l’As-

erna

som

antagits av

eral

Assembly of

the

semblée générale

des

Förenta

 

nationernas

United

Nations

on

Nations

 

Unies

le

generalförsamling

den

10th December 1948;

10 décembre 1948 ;

10 december 1948,

Considering

that

this

Considérant

que

cette

som beaktar att denna

Declaration

aims

at

déclaration tend à as-

förklaring syftar till att

securing

the

universal

surer

la

 

reconnais-

trygga

 

ett universellt

and

effective

recogni-

sance et l’application

och

verksamt

erkän-

tion and observance of

universelles

et

effec-

nande och iakttagande

the Rights therein de-

tives des droits qui y

av de

rättigheter

som

clared;

 

 

 

 

sont énoncés ;

 

 

där angetts,

 

 

 

Considering

that

the

Considérant que le but

som beaktar att Euro-

aim of the Council of

du

 

Conseil

 

de

parådets

syfte

är

att

Europe

is

 

the

l’Europe est de réali-

uppnå en fastare enhet

achievement of greater

ser

une

union

plus

mellan

 

dess

medlem-

unity

between

 

its

étroite entre ses mem-

mar och att ett av med-

members and that one

bres, et que l’un des

len

att

fullfölja detta

of

the

methods

by

moyens d’atteindre ce

syfte är att bevara och

which that aim is to be

but

est

la

sauvegarde

utveckla de mänskliga

pursued is the mainte-

et

le

développement

rättigheterna

och

de

nance and further re-

des droits de l’homme

grundläggande

frihet-

alisation

of

human

et des libertés fonda-

erna,

 

 

 

 

 

 

rights and fundamental

mentales ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

freedoms;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaffirming their pro-

Réaffirmant

leur

pro-

som bekräftar sin dju-

found belief

in

those

fond attachement à ces

pa tro på de grundläg-

fundamental

freedoms

libertés fondamentales

gande

friheterna

som

which are the founda-

qui constituent les as-

utgör

själva

grundva-

tion

of

justice

 

and

sises mêmes de la jus-

len

för

 

rättvisa

och

peace in the world and

tice et de la paix dans

fred i världen och som

are best maintained on

le

monde

et dont le

bäst

bevaras,

å

ena

Prop. 2004/05:167

5

the one hand by an

maintien repose essen-

sidan,

genom

verklig Prop. 2004/05:167

effective

political

de-

tiellement sur un ré-

politisk

 

demokrati

mocracy

and

on

the

gime

politique

vérita-

samt, å den andra, ge-

other

by

a

common

blement démocratique,

nom

 

en

 

gemensam

understanding

 

 

and

d’une part, et, d’autre

grundsyn på och re-

observance of the hu-

part, sur une concep-

spekt för de mänskliga

man rights upon which

tion

commune

et

un

rättigheterna,

på vilka

they depend;

 

 

 

commun

respect

des

de förlitar sig,

 

 

 

 

 

 

 

 

droits

de

l’homme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont ils se réclament ;

 

 

 

 

 

 

 

Being resolved, as the

Résolus,

en

tant

que

samt såsom regeringar

governments of

Euro-

gouvernements d’Etats

i europeiska stater vil-

pean

countries

which

européens animés d’un

ka besjälas av samma

are like-minded and

même esprit et possé-

anda och äger ett ge-

have a common heri-

dant

un

patrimoine

mensamt

arv

i

sina

tage of political tradi-

commun d’idéal et de

politiska

 

traditioner,

tions,

ideals,

freedom

traditions

politiques,

sina

ideal,

sin frihet

and the rule of law, to

de respect de la liberté

och sin grundläggande

take the first steps for

et de

prééminence

du

rättsuppfattning och är

the

collective

 

en-

droit,

à

prendre

les

beslutna

att vidta

de

forcement of certain of

premières

mesures

första

åtgärderna

äg-

the rights stated in the

propres à assurer

la

nade

att

åstadkomma

Universal Declaration,

garantie

collective

de

en kollektiv garanti för

 

 

 

 

 

 

certains

des

droits

vissa av de rättigheter

 

 

 

 

 

 

énoncés dans la Décla-

som angetts i den all-

 

 

 

 

 

 

ration universelle,

 

männa förklaringen,

Have agreed as fol-

Sont

convenus

de

ce

har

kommit

överens

lows:

 

 

 

 

 

qui suit :

 

 

 

 

om följande.

 

 

Article 1 – Obligation

Article 1 – Obligation

Artikel

1

Skyldighet

to

respect

human

de respecter les droits

att

respektera

de

rights

 

 

 

 

de l’homme

 

 

 

mänskliga

rättigheter-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

The High Contracting

Les

 

Hautes

 

Parties

De

höga

fördrags-

Parties shall secure to

contractantes

 

recon-

slutande parterna skall

everyone

within

their

naissent à toute per-

garantera

var

och

en,

jurisdiction the

rights

sonne relevant de leur

som befinner sig under

and freedoms

defined

juridiction les droits et

deras

 

jurisdiktion,

de

in Section I of this

libertés définis au titre

fri- och rättigheter som

Convention.

 

 

 

I

de

la

présente

anges i avdelning I i

 

 

 

 

 

 

Convention :

 

 

 

denna konvention.

 

6

Prop. 2004/05:167

SECTION

I

 

TITRE I

DROITS

AVDELNING

I

RIGHTS AND FREE-

ET LIBERTES

 

RÄTTIGHETER OCH

DOMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIHETER

 

 

Article 2 – Right to life

Article 2 – Droit à la

Artikel 2 – Rätt till

 

 

 

 

 

 

vie

 

 

 

 

livet

 

 

 

1. Everyone’s

right to

1. Le

droit

de

toute

1. Envars rätt till livet

life shall be protected

personne à la vie est

skall

skyddas

genom

by law. No one shall

protégé par la loi. La

lag. Ingen skall avsikt-

be deprived of his life

mort ne peut être infli-

ligen

berövas

 

livet

intentionally

save

in

gée à quiconque inten-

utom för att verkställa

the execution of a sen-

tionnellement, sauf en

domstols dom i de fall

tence of a court fol-

exécution d’une

sen-

då han dömts för brott

lowing

his conviction

tence capitale pronon-

som enligt lag är be-

of a crime for which

cée par un tribunal au

lagt med sådant straff.

this penalty is pro-

cas où le délit est puni

 

 

 

 

vided by law.

 

 

 

de cette peine par la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deprivation of

life

2. La

mort

n’est

pas

2. Ingen skall anses ha

shall

not be

regarded

considérée

comme

berövats livet

i

strid

as inflicted in contra-

infligée

en

violation

med denna artikel, när

vention

of this

article

de cet article dans les

detta är en följd av

when

it results

from

cas où elle

résulterait

våld

som var

absolut

the use of force which

d’un recours à la force

nödvändigt

 

 

is no more than abso-

rendu absolument né-

 

 

 

 

lutely necessary:

 

 

cessaire :

 

 

 

 

 

 

 

a) in

defence

of

any

a) pour assurer la dé-

a) för att försvara nå-

person

from

unlawful

fense de toute per-

gon mot olaglig vålds-

violence;

 

 

 

sonne contre la vio-

gärning,

 

 

 

 

 

 

 

 

lence illégale ;

 

 

 

 

 

b) in order to effect a

b) pour effectuer

une

b) för att verkställa en

lawful arrest or to pre-

arrestation

régulière

laglig

arrestering

eller

vent the escape of a

ou

pour

empêcher

för att hindra

någon

person

lawfully

de-

l’évasion

d’une

per-

som lagligen är berö-

tained;

 

 

 

 

sonne

régulièrement

vad friheten att und-

 

 

 

 

 

 

détenue ;

 

 

 

komma,

 

 

c) in

action

lawfully

c) pour réprimer, con-

c) för att i laglig ord-

taken

for the

purpose

formément

à la

loi,

ning

stävja upplopp

of quelling a riot or

une

émeute

ou

une

eller uppror.

 

 

insurrection.

 

 

 

insurrection.

 

 

 

 

 

 

7

Article 3 – Prohibition

Article 3 – Interdiction

Artikel 3 – Förbud mot

of torture

 

 

 

 

 

 

de la torture

 

 

tortyr

 

 

 

 

 

 

No one shall be sub-

Nul ne peut être sou-

Ingen

får utsättas

för

jected to torture or to

mis à la torture ni à

tortyr

eller

omänsklig

inhuman or degrading

des peines ou traite-

eller

 

förnedrande

be-

treatment

or

 

punish-

ments

inhumains

ou

handling

 

eller

be-

ment.

 

 

 

 

 

 

 

dégradants.

 

 

 

straffning.

 

 

 

 

Article 4 – Prohibition

Article 4 – Interdiction

Artikel 4 – Förbud mot

of slavery

and

forced

de l’esclavage

et

du

slaveri

och

 

tvångs-

labour

 

 

 

 

 

 

 

travail forcé

 

 

 

arbete

 

 

 

 

 

1. No one shall be held

1. Nul

ne

peut

être

1. Ingen

får

hållas i

in slavery or servitude.

tenu

en esclavage ni

slaveri eller träldom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en servitude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No one shall be re-

2. Nul

ne

peut

être

2. Ingen får tvingas att

quired

to

 

perform

astreint à accomplir un

utföra

 

tvångsarbete

forced

or

compulsory

travail forcé ou obliga-

eller

 

annat

 

påtvingat

labour.

 

 

 

 

 

 

 

toire.

 

 

 

 

 

arbete.

 

 

 

 

 

3. For the purpose of

3. N’est pas considéré

3. Med

”tvångsarbete

this

article

the

term

comme

« travail

forcé

eller

 

annat

 

påtvingat

“forced or compulsory

ou

obligatoire »

au

arbete”

enligt

denna

labour” shall not in-

sens du présent arti-

artikel förstås inte

 

clude:

 

 

 

 

 

 

 

cle :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) any

work

required

a) tout

travail

requis

a) arbete

som

vanligt-

to be done in the ordi-

normalement

d’une

vis utkrävs av den som

nary course of deten-

personne soumise à la

är

frihetsberövad

i

tion

imposed

 

accord-

détention

dans

les

enlighet

med

 

bestäm-

ing

to

the

provisions

conditions prévues par

melserna i artikel 5 i

of Article 5 of this

l’article 5 de la pré-

denna konvention eller

Convention

or

during

sente

Convention,

ou

som är villkorligt fri-

conditional

 

 

release

durant sa mise en li-

given från sådant fri-

from such detention;

berté conditionnelle ;

hetsberövande,

 

 

b) any

service

 

of

a

b) tout service de ca-

b) tjänstgöring av mili-

military character

or,

ractère

militaire

ou,

tär art eller, i länder

in case of conscien-

dans

 

le

 

cas

där

samvetsbetänklig-

tious

objectors

 

in

d’objecteurs

de

cons-

heter mot sådan tjänst-

countries

where

they

cience

dans les

pays

göring beaktas, tjänst-

are recognised, service

l’objection

de

göring som i dessa fall

exacted

 

instead

of

conscience

est recon-

utkrävs

i

stället

för

compulsory

 

military

nue comme légitime, à

militär

 

värnplikts-

service;

 

 

 

 

 

 

 

un autre service à la

tjänstgöring,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

place du service mili-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taire obligatoire ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

8

c) any service exacted

c) tout

service requis

c) tjänstgöring som ut- Prop. 2004/05:167

in case of an emer-

dans le cas de crises

krävs när nödläge eller

gency

or

calamity

ou de

calamités qui

olycka hotar

samhäl-

threatening the life

or

menacent la vie ou le

lets existens eller väl-

well-being

of

the

bien-être de la com-

färd,

 

 

community;

 

 

munauté ;

 

 

 

 

d) any work or service

d) tout travail ou ser-

d) arbete

eller

tjänst-

which

forms

part

of

vice formant partie des

göring som ingår i de

normal

civic

obliga-

obligations

civiques

normala

medborger-

tions.

 

 

 

normales.

 

liga skyldigheterna.

Article 5 – Right to

Article 5 – Droit à la

liberty and security

liberté et à la sûreté

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Everyone

has

the

1. Toute

personne

a

1. Var och en har rätt

 

right

to

liberty

and

droit à la liberté et à la

till frihet och personlig

 

security of person. No

sûreté.

Nul

ne peut

säkerhet.

Ingen

 

får

 

one

shall be deprived

être privé de sa liberté,

berövas

friheten

utom

 

of his liberty save in

sauf dans les cas sui-

i följande fall och i

 

the

following

cases

vants et selon les voies

den ordning som lagen

 

and

in

accordance

légales :

 

 

 

 

föreskriver

 

 

 

 

with a procedure pre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scribed by law:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) the lawful detention

a) s’il est détenu régu-

a) när någon är laglig-

 

of a person after con-

lièrement

 

 

après

en

berövad

friheten

 

viction by a competent

condamnation

par

un

efter

fällande

dom

av

 

court;

 

 

 

 

tribunal compétent ;

 

behörig domstol,

 

 

 

b) the lawful arrest or

b) s’il

a

fait

l’objet

b) när någon är laglig-

 

detention

of

a

person

d’une

arrestation

ou

en

arresterad

eller

 

for

non-compliance

d’une

détention

régu-

annat sätt berövad fri-

 

with

the

lawful order

lières pour insoumis-

heten, antingen därför

 

of a court or in order

sion à une ordonnance

att

han

underlåtit

att

 

to secure the fulfil-

rendue, conformément

uppfylla

en domstols

 

ment of any obligation

à la loi, par un tribunal

lagligen

meddelade

 

prescribed by law;

 

ou en vue de garantir

föreläggande

eller

i

 

 

 

 

 

 

 

l’exécution

 

d’une

syfte att säkerställa ett

 

 

 

 

 

 

 

obligation

 

prescrite

fullgörande av någon i

 

 

 

 

 

 

 

par la loi ;

 

 

 

 

lag

föreskriven

skyl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dighet,

 

 

 

 

 

c) the lawful arrest or

c) s’il a été arrêté et

c) när

någon

är

lag-

 

detention

of

a

person

détenu

en

vue

d’être

ligen

arresterad

eller

 

effected for the pur-

conduit devant l’auto-

annat sätt

berövad

 

pose

of

bringing

him

rité judiciaire

compé-

friheten

för att ställas

 

before the

competent

tente, lorsqu’il y a des

inför

behörig

rättslig

 

legal authority on rea-

raisons

plausibles

de

myndighet såsom skä-

 

sonable

suspicion

of

soupçonner

qu’il

a

ligen misstänkt för att

 

having committed

an

commis une infraction

ha begått ett brott, el-

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offence or when it is

ou qu’il y a des motifs

ler

när

 

det

skäligen

reasonably considered

raisonnables

de

 

croire

anses

nödvändigt

att

necessary

to

prevent

à la nécessité de l’em-

hindra honom från att

his committing an of-

pêcher de

commettre

begå ett brott eller att

fence

or

fleeing

after

une

infraction

ou

de

undkomma efter att ha

having done so;

 

 

s’enfuir

 

 

 

 

après

gjort detta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’accomplissement

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celle-ci ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) the

detention

of

a

d) s’il s’agit de la dé-

d) när

en

underårig

minor by lawful order

tention régulière

d’un

genom

 

ett

lagligen

for

the

purpose

of

mineur,

décidée

pour

meddelat

 

beslut

är

educational

supervi-

son éducation surveil-

berövad friheten för att

sion or his lawful de-

lée ou de sa détention

undergå

 

 

skyddsupp-

tention for the purpose

régulière,

afin

de

le

fostran

eller

 

för

att

of bringing him before

traduire

 

 

 

devant

inställas

 

inför

 

behörig

the

competent

legal

l’autorité compétente ;

rättslig myndighet,

 

authority;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) the lawful detention

e) s’il s’agit de la dé-

e) när

någon

är

lag-

of persons for the pre-

tention régulière d’une

ligen

berövad

friheten

vention of the spread-

personne

susceptible

för att förhindra sprid-

ing of infectious dis-

de propager une mala-

ning

av

smittosam

eases,

of

persons

of

die

contagieuse,

d’un

sjukdom

 

eller

därför

unsound

mind,

alco-

aliéné,

d’un

alcooli-

att

han

 

är

psykiskt

holics or drug addicts

que,

d’un

toxicomane

sjuk,

 

 

alkoholmiss-

or vagrants;

 

 

 

ou d’un vagabond ;

 

brukare,

 

missbrukare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av droger eller lös-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drivare,

 

 

 

 

 

 

f) the lawful arrest or

f) s’il s’agit de l’arres-

f) när någon är laglig-

detention

of a person

tation ou de la déten-

en

arresterad

eller på

to prevent his effect-

tion

régulières

 

d’une

annat sätt berövad fri-

ing

an

unauthorised

personne pour l’empê-

heten för att förhindra

entry into the country

cher de pénétrer irré-

att

han

 

obehörigen

or of a person against

gulièrement

dans

le

reser in i landet eller

whom

action

is

being

territoire,

ou

contre

som ett led i ett för-

taken with a view to

laquelle une procédure

farande

som

rör hans

deportation or extradi-

d’expulsion

ou

 

d’ex-

utvisning

eller

utläm-

tion.

 

 

 

 

 

 

tradition est en cours.

ning.

 

 

 

 

 

 

 

2. Everyone

who

is

2. Toute

personne

ar-

2. Var och en som ar-

arrested shall be in-

rêtée doit être infor-

resteras

 

skall

utan

formed promptly, in a

mée, dans le plus court

dröjsmål

 

och

 

ett

language

which

he

délai et dans une lan-

språk som han förstår

understands,

of

the

gue qu’elle comprend,

underrättas

om

skälen

reasons for his

arrest

des raisons de son ar-

för

åtgärden

och

om

and

of

any

charge

restation

et

de

 

toute

varje

anklagelse

mot

against him.

 

 

 

accusation

 

 

portée

honom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contre elle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

10

3. Everyone

 

arrested

3. Toute

personne

ar-

3. Var och en som är

or detained in accor-

rêtée ou détenue, dans

arresterad eller på an-

dance with the provi-

les conditions prévues

nat sätt berövad fri-

sions of paragraph 1.c

au paragraphe

1.c

du

heten

i

enlighet

med

of this article shall be

présent

article,

doit

vad

som sagts

under

brought

promptly

be-

être

aussitôt

traduite

punkt

1 c

skall

utan

fore a judge or other

devant un juge ou un

dröjsmål ställas

inför

officer

authorised

by

autre magistrat habilité

domare

eller

annan

law to exercise judi-

par la loi à exercer des

ämbetsman, som enligt

cial power and shall be

fonctions judiciaires et

lag får fullgöra döm-

entitled to trial within

a le droit d’être jugée

ande

uppgifter,

och

a reasonable time or to

dans un délai raison-

skall

vara

berättigad

release

pending trial.

nable, ou libérée pen-

till

 

rättegång

 

inom

Release may be condi-

dant

la

procédure. La

skälig tid eller till fri-

tioned

by

guarantees

mise

en

liberté

peut

givning i avvaktan på

to appear for trial.

 

être

subordonnée

à

rättegång. För

frigiv-

 

 

 

 

 

 

 

une

garantie

assurant

ning får krävas att ga-

 

 

 

 

 

 

 

la

comparution

 

de

rantier ställs för att den

 

 

 

 

 

 

 

l’intéressé

 

à

 

l’au-

som friges inställer sig

 

 

 

 

 

 

 

dience.

 

 

 

 

 

 

till rättegången.

 

 

4. Everyone

 

who

is

4. Toute personne pri-

4. Var och en som be-

deprived of his liberty

vée de sa liberté par

rövas

friheten

genom

by arrest

or

detention

arrestation

 

ou déten-

arrestering

eller

shall

 

be

entitled

to

tion a le droit d’intro-

annat sätt skall ha rätt

take

proceedings

by

duire un recours de-

att påfordra att dom-

which

the

lawfulness

vant

un

tribunal,

afin

stol snabbt prövar lag-

of his

detention shall

qu’il statue à bref délai

ligheten

av

frihets-

be decided speedily by

sur la légalité de sa

berövandet

och

be-

a court and his release

détention

et

ordonne

slutar att frige honom,

ordered if the deten-

sa libération si la dé-

om

 

frihetsberövandet

tion is not lawful.

 

tention est illégale.

 

inte är lagligt.

 

 

5. Everyone

 

who

has

5. Toute personne vic-

5. Var och en som ar-

been the victim of ar-

time

d’une

arrestation

resterats eller på annat

rest

or

detention

in

ou

d’une

détention

vis berövats friheten i

contravention

of

the

dans

des

 

conditions

strid

 

med

 

be-

provisions of this arti-

contraires aux disposi-

stämmelserna i

denna

cle shall have an en-

tions de cet article a

artikel skall ha rätt till

forceable

 

right

to

droit à réparation.

 

 

skadestånd.

 

 

 

compensation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 – Right to a

Article 6 – Droit à un

Artikel 6 – Rätt till en

fair trial

 

 

 

 

procès équitable

 

 

rättvis rättegång

 

1. In the determination

1. Toute

 

personne

a

1. Var

och

en

skall,

of his civil rights and

droit à ce que sa cause

vid

 

prövningen

av

obligations

or of

any

soit

entendue

équita-

hans

civila

rättigheter

criminal

 

 

charge

blement, publiquement

och

skyldigheter

eller

against him, everyone

et dans un délai rai-

av

en anklagelse

mot

is entitled to a fair and

sonnable, par un tribu-

honom

för

brott,

vara

Prop. 2004/05:167

11

public

hearing within

nal

indépendant

et

berättigad

till

en

rätt- Prop. 2004/05:167

a reasonable

time

by

impartial, établi par la

vis och offentlig för-

an

independent

and

loi, qui

décidera,

soit

handling inom skälig

impartial

tribunal

es-

des

contestations

sur

tid och inför en oav-

tablished

by

law.

ses droits et obliga-

hängig

och

opartisk

Judgment shall be pro-

tions de caractère ci-

domstol, som upprät-

nounced publicly

but

vil, soit du bien-fondé

tats enligt lag. Domen

the

press

and

public

de toute accusation en

skall avkunnas offent-

may be excluded from

matière pénale dirigée

ligt, men

pressen

 

och

all or part of the trial

contre elle. Le juge-

allmänheten

får

ute-

in the interests of mor-

ment

doit

être

rendu

stängas från

förhand-

als,

public

order

or

publiquement,

 

mais

lingen eller en del där-

national security in a

l’accès

de

la

 

salle

av av hänsyn till den

democratic

 

society,

d’audience

peut

être

allmänna moralen, den

where

the

interests of

interdit à la presse et

allmänna

ordningen

juveniles or the pro-

au public

pendant la

eller

den

nationella

tection

of

the

private

totalité

ou

une

partie

säkerheten i ett demo-

life of the parties so

du procès dans l’inté-

kratiskt samhälle, eller

require, or to the ex-

rêt de la moralité, de

då minderårigas intres-

tent

strictly

necessary

l’ordre public ou de la

sen

eller

skyddet

för

in the opinion of the

sécurité nationale dans

parternas

privatliv

court in special cir-

une société démocrati-

kräver eller, i den mån

cumstances

 

where

que, lorsque les inté-

domstolen

finner

 

det

publicity would preju-

rêts des mineurs ou la

strängt

 

nödvändigt,

dice

the

interests

of

protection

de

la

vie

under

särskilda

om-

justice.

 

 

 

 

 

privée des

parties au

ständigheter

när

 

of-

 

 

 

 

 

 

 

procès

l’exigent,

ou

fentlighet skulle skada

 

 

 

 

 

 

 

dans

la

mesure

jugée

rättvisans intresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strictement

nécessaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par le tribunal, lorsque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans des circonstances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spéciales la publicité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serait de nature à por-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter atteinte aux intérêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Everyone

 

charged

2. Toute

personne ac-

2. Var och en som bli-

with a criminal of-

cusée d’une infraction

vit

anklagad

för

brott

fence shall be pre-

est

présumée

inno-

skall

betraktas

som

sumed

innocent until

cente jusqu’à ce que sa

oskyldig till dess hans

proved

guilty

accord-

culpabilité ait été léga-

skuld

lagligen

fast-

ing to law.

 

 

 

 

lement établie.

 

 

ställts.

 

 

 

 

 

3. Everyone

 

charged

3. Tout accusé a droit

3. Var och en som bli-

with a criminal of-

notamment à :

 

 

vit

anklagad

för

brott

fence has the follow-

 

 

 

 

 

 

har

följande

minimi-

ing minimum rights:

 

 

 

 

 

 

rättigheter

 

 

 

 

12

a) to

 

be

informed

a) être

informé,

dans

a) att utan dröjsmål, på Prop. 2004/05:167

promptly, in a lan-

le

plus

 

court

délai,

ett språk som han för-

guage which he under-

dans une langue qu’il

står och i detalj, under-

stands and in detail, of

comprend

 

et

 

d’une

rättas

om

innebörden

the nature and cause of

manière

détaillée,

de

av och

grunden

för

the accusation

against

la nature et de la cause

anklagelsen

mot

ho-

him;

 

 

 

 

 

 

de l’accusation

portée

nom,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contre lui ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) to

 

have

adequate

b) disposer

du

temps

b) att få tillräcklig tid

time

and facilities

for

et des facilités néces-

och möjlighet att för-

the preparation

of

his

saires à la préparation

bereda sitt försvar,

 

defence;

 

 

 

 

de sa défense ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) to defend himself in

c) se

défendre

 

lui-

c) att försvara sig per-

person or through le-

même

 

 

ou

 

avoir

sonligen

eller

genom

gal

assistance

 

of

his

l’assistance

d’un

dé-

rättegångsbiträde

som

own choosing or, if he

fenseur

de

son

choix

han

själv utsett

eller

has

not

sufficient

et, s’il n’a pas les

att,

när

han

saknar

means to pay for legal

moyens

de

rémunérer

tillräckliga

medel

för

assistance, to be given

un

défenseur,

pouvoir

att betala ett rätte-

it free when the inter-

être

assisté

gratuite-

gångsbiträde,

erhålla

ests of justice so re-

ment

par

un

avocat

ett sådant utan kost-

quire;

 

 

 

 

 

d’office,

 

lorsque

les

nad, om rättvisans in-

 

 

 

 

 

 

 

intérêts

de

la

justice

tresse så fordrar,

 

 

 

 

 

 

 

 

l’exigent ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) to examine or have

d) interroger

ou

faire

d) att förhöra eller låta

examined

witnesses

interroger

les

témoins

förhöra

vittnen

som

against

him

and

to

à charge et obtenir la

åberopas

mot

honom

obtain

the

attendance

convocation

 

 

 

et

samt att själv få vitt-

and

examination

of

l’interrogation

 

 

des

nen inkallade och för-

witnesses on his be-

témoins

 

à

décharge

hörda

under

samma

half

under

the

same

dans les mêmes condi-

förhållanden som vitt-

conditions

as

wit-

tions que les témoins à

nen

 

åberopade

mot

nesses against him;

 

charge ;

 

 

 

 

 

 

honom,

 

 

 

 

e) to have the free as-

e) se faire assister gra-

e) att

 

utan

kostnad

sistance of an inter-

tuitement

d’un

inter-

bistås av tolk, om han

preter

if

he

 

cannot

prète, s’il ne comprend

inte

förstår

eller

talar

understand

or

speak

pas ou ne parle pas la

det språk som begag-

the language

used

in

langue

 

employée

à

nas i domstolen.

 

court.

 

 

 

 

 

l’audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Article 7 – No pun-

Article 7 – Pas de

Artikel 7 – Inget straff

ishment without law

peine sans loi

 

 

 

 

utan lag

 

 

 

 

1. No one shall be held

1. Nul

ne

peut

 

être

1. Ingen

får

fällas till

guilty of any criminal

condamné

pour

 

une

ansvar för någon gär-

offence on account of

action ou une omis-

ning

eller underlåten-

any

act

or

omission

sion

qui,

au

moment

het som vid den tid-

which did not consti-

où elle a été commise,

punkt

den

begicks

tute a criminal offence

ne constituait

pas

une

inte

utgjorde

ett

brott

under national or in-

infraction

 

d’après

 

le

enligt

nationell

eller

ternational law at

the

droit national ou inter-

internationell rätt. Inte

time

when

it

was

national. De

même

il

heller får ett strängare

committed. Nor shall a

n’est

 

infligé

aucune

straff

utmätas

än

som

heavier

penalty

be

peine

plus

forte

 

que

var tillämpligt vid den

imposed

than the

one

celle qui était applica-

tidpunkt

brottet

that was applicable at

ble

au

moment

 

begicks.

 

 

 

 

the

time

the criminal

l’infraction a été com-

 

 

 

 

 

 

 

offence

was

commit-

mise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ted.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. This article shall not

2. Le présent article ne

2. Denna

artikel

skall

prejudice the trial and

portera pas atteinte au

inte

 

hindra

lagföring

punishment

of

any

jugement et à la puni-

och

 

bestraffning

av

person for any act or

tion

d’une

 

personne

den

 

som

gjort

sig

omission which, at the

coupable d’une action

skyldig till en handling

time

when

it

was

ou d’une omission qui,

eller

 

underlåtenhet

committed, was crimi-

au moment où elle a

som

 

den

begicks

nal

according to

the

été commise, était cri-

var

brottslig

enligt de

general

principles

of

minelle

d’après

 

les

allmänna rättsprinciper

law

recognised

by

principes généraux de

som erkänns av civili-

civilised nations.

 

droit

reconnus par

les

serade stater.

 

 

 

 

 

 

 

nations civilisées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8 – Right to

Article 8 – Droit au

Artikel 8 – Rätt till

respect for private and

respect de la vie pri-

skydd för privat- och

family life

 

 

vée et familiale

 

 

 

familjeliv

 

 

 

 

1. Everyone

has

the

1. Toute

personne

a

1. Var och en har rätt

right to respect for his

droit au respect de sa

till respekt för sitt pri-

private and family life,

vie privée et familiale,

vat- och familjeliv, sitt

his home and his cor-

de son domicile et de

hem och sin korre-

respondence.

 

 

sa correspondance.

 

 

spondens.

 

 

 

2. There

shall be

no

2. Il ne peut y avoir

2. Offentlig myndighet

interference by a pub-

ingérence

d’une

auto-

får inte inskränka åt-

lic authority

with

the

rité

publique

dans

njutande av denna rät-

exercise

of

this right

l’exercice

de

ce

droit

tighet

annat

 

än

med

except such as is in

que

pour

autant

 

que

stöd av lag och om det

accordance

with

the

cette

 

ingérence

 

est

i

ett

demokratiskt

law and is necessary in

prévue

par

la loi

et

samhälle

är

 

nödvän-

Prop. 2004/05:167

14

a democratic

society

qu’elle

constitue

une

digt

med

hänsyn

till

in the interests of na-

mesure

qui,

dans

une

statens

säkerhet,

den

tional

security,

public

société

démocratique,

allmänna

säkerheten,

safety or the economic

est nécessaire à la sé-

landets

 

ekonomiska

well-being

of

the

curité nationale,

à

la

välstånd eller till före-

country, for the pre-

sûreté

publique,

 

au

byggande av oordning

vention of disorder or

bien-être

économique

eller

brott

eller

till

crime, for the protec-

du pays, à la défense

skydd

för

hälsa

eller

tion of health or mor-

de l’ordre et à la pré-

moral

eller

för

andra

als, or for the protec-

vention des infractions

personers fri- och rät-

tion of the rights and

pénales, à la protection

tigheter.

 

 

 

 

freedoms of others.

 

de la santé ou de la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morale, ou à la protec-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tion des droits et liber-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tés d’autrui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 – Freedom of

Article 9 – Liberté de

Artikel 9 – Tanke-

thought,

 

conscience

pensée,

de

conscience

frihet,

samvetsfrihet

and religion

 

 

et de religion

 

 

 

och religionsfrihet

 

1. Everyone has

the

1. Toute

personne

a

1. Var och en har rätt

right

to freedom

of

droit à la liberté de

till

tankefrihet,

sam-

thought,

 

conscience

pensée,

de

conscience

vetsfrihet

och

religi-

and religion; this right

et de religion ; ce droit

onsfrihet;

denna

rätt

includes

freedom

to

implique

la

liberté

de

innefattar

frihet

att

change his religion or

changer de religion ou

byta

religion eller tro

belief

and

freedom,

de

conviction,

 

ainsi

och

frihet

att

ensam

either

 

alone

or

in

que la liberté de mani-

eller i gemenskap med

community

with oth-

fester sa religion ou sa

andra,

offentligt

eller

ers and in public or

conviction

individuel-

enskilt, utöva sin reli-

private, to manifest his

lement

ou

collective-

gion

eller

tro

genom

religion

or

belief,

in

ment, en public ou en

gudstjänst,

 

undervis-

worship,

teaching,

privé,

par

le

culte,

ning,

sedvänjor

och

practice

and

obser-

l’enseignement,

 

 

les

ritualer.

 

 

 

 

vance.

 

 

 

 

pratiques

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’accomplissement des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Freedom

to

mani-

2. La liberté de mani-

2. Friheten

 

att

utöva

fest

one’s

religion

or

fester sa

 

religion

ou

sin religion eller tro får

beliefs shall be subject

ses

convictions

 

ne

endast

 

underkastas

only to such limita-

peut

faire

 

l’objet

sådana

inskränkningar

tions as are prescribed

d’autres

 

 

restrictions

som

är föreskrivna i

by law and are neces-

que celles qui, prévues

lag och som i ett de-

sary

in

a

democratic

par

la loi,

constituent

mokratiskt samhälle är

society in the interests

des

mesures

nécessai-

nödvändiga

med

hän-

of

public

safety,

for

res,

dans

 

une

société

syn

till den

allmänna

the protection of pub-

démocratique,

à

 

la

säkerheten

 

eller

till

lic

order,

health

or

sécurité publique, à la

skydd för allmän ord-

morals, or for the pro-

protection

de l’ordre,

ning, hälsa eller moral

tection

of

the

rights

de

la santé

ou

de

la

eller till skydd för and-

Prop. 2004/05:167

15

and freedoms of oth-

morale publiques, ou à

ra personers fri- och

ers.

 

 

 

 

 

 

 

la protection des droits

rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et libertés d’autrui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10 – Freedom

Article

10

 

Liberté

Artikel 10 – Yttrande-

of expression

 

 

 

d’expression

 

 

 

frihet

 

 

 

 

 

 

1. Everyone

has

the

1. Toute

personne

a

1. Var och en har rätt

right

to

 

freedom

of

droit à la liberté d’ex-

till

 

yttrandefrihet.

expression. This right

pression.

Ce

 

droit

Denna

rätt

innefattar

shall

include

freedom

comprend

la

 

liberté

åsiktsfrihet samt frihet

to hold opinions and to

d’opinion et la liberté

att ta emot och sprida

receive

and

 

impart

de

recevoir

ou

de

uppgifter

och

tankar

information and ideas

communiquer

des

in-

utan offentlig myndig-

without

 

interference

formations

ou

des

hets

inblandning

och

by

public

authority

idées sans qu’il puisse

oberoende av territori-

and regardless of fron-

y

avoir

ingérence

ella

gränser.

Denna

tiers. This article shall

d’autorités

publiques

artikel hindrar

inte en

not

 

prevent

 

States

et sans

considération

stat

att

kräva

tillstånd

from

requiring

the

de frontière. Le pré-

för radio-, televisions-

licensing of broadcast-

sent article n’empêche

eller biografföretag.

ing, television or cin-

pas les Etats de sou-

 

 

 

 

 

 

 

 

ema enterprises.

 

mettre

les

entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de radiodiffusion,

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinéma ou de télévi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sion

 

à

un

 

régime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’autorisations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The

exercise

of

2. L’exercice

de

ces

2. Eftersom

utövandet

these

freedoms, since

libertés

 

comportant

av de nämnda friheter-

it carries with it duties

des devoirs et des res-

na medför

 

ansvar

och

and

 

responsibilities,

ponsabilités peut être

skyldigheter,

får

det

may be subject to such

soumis

à

certaines

underkastas

 

 

sådana

formalities,

 

condi-

formalités,

conditions,

formföreskrifter,

vill-

tions,

restrictions

or

restrictions

ou

sanc-

kor,

 

inskränkningar

penalties as are pre-

tions

prévues

 

par

la

eller

 

straffpåföljder

scribed by law and are

loi, qui constituent des

som

är

föreskrivna i

necessary in a democ-

mesures

 

nécessaires,

lag och som i ett de-

ratic

society,

in

the

dans une société dé-

mokratiskt samhälle är

interests

of

 

national

mocratique, à la sécu-

nödvändiga

med

hän-

security,

 

territorial

rité

 

nationale,

à

syn till statens säker-

integrity

 

or

 

public

l’intégrité

territoriale

het, till den territoriella

safety, for the preven-

ou à la sûreté publi-

integriteten

eller

den

tion

 

of

disorder

or

que, à la défense de

allmänna

 

säkerheten,

crime, for the protec-

l’ordre et à la préven-

till

förebyggande

av

tion of health or mor-

tion du crime, à la pro-

oordning

eller

brott,

als,

for the protection

tection de la santé ou

till

skydd

 

för

hälsa

of

the

reputation

or

de la morale, à la pro-

eller

moral

eller

för

rights

of

others,

for

tection de la réputation

annans goda namn och

preventing

the

disclo-

ou des droits d’autrui,

rykte eller

 

rättigheter,

sure

of

 

information

pour

empêcher

la

di-

för

att

förhindra

att

Prop. 2004/05:167

16

received

in

confi-

vulgation

 

 

 

 

 

förtroliga

underrättel-

dence, or for maintain-

d’informations

confi-

ser sprids eller för att

ing the authority

and

dentielles ou pour ga-

upprätthålla

 

 

 

dom-

impartiality of the ju-

rantir

 

l’autorité

 

et

stolars

auktoritet

och

diciary.

 

 

 

l’impartialité

du

pou-

opartiskhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voir judiciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 – Freedom

Article 11 – Liberté de

Artikel 11 – Frihet att

of assembly and asso-

réunion

et d’associa-

delta

i

 

 

samman-

ciation

 

 

 

tion

 

 

 

 

 

 

 

komster och förenings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frihet

 

 

 

 

 

 

 

1. Everyone

has

the

1. Toute

 

personne

a

1. Var och en har rätt

right

to

freedom

of

droit à la liberté de

till frihet att delta i

peaceful assembly and

réunion pacifique et à

fredliga sammankoms-

to freedom of associa-

la

liberté

d’associa-

ter samt till förenings-

tion with others, in-

tion, y compris le droit

frihet, inbegripet rätten

cluding

the

right

to

de

 

fonder

 

avec

att

bilda

och

ansluta

form and to join trade

d’autres

des

syndicats

sig

till

fackföreningar

unions for the protec-

et de s’affilier à des

för

att

 

skydda

 

sina

tion of his interests.

syndicats pour la dé-

intressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fense de ses intérêts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No restrictions shall

2. L’exercice

de

 

ces

2. Utövandet

av

dessa

be placed on the exer-

droits

ne

peut

faire

rättigheter får inte un-

cise

of

these rights

l’objet d’autres restric-

derkastas

 

andra

 

in-

other than such as are

tions

que

celles

qui,

skränkningar

än

såda-

prescribed by law and

prévues

par

la

 

loi,

na som är föreskrivna i

are necessary in a de-

constituent des

mesu-

lag och som i ett de-

mocratic society in the

res

nécessaires,

dans

mokratiskt samhälle är

interests

of

national

une société démocrati-

nödvändiga

med

hän-

security

or

public

que, à la sécurité na-

syn till statens säker-

safety, for the preven-

tionale, à la sûreté pu-

het eller den allmänna

tion

of

disorder

or

blique, à la défense de

säkerheten,

 

till

före-

crime, for the protec-

l’ordre et à la préven-

byggande av oordning

tion of health or mor-

tion du crime, à la pro-

eller brott,

till

skydd

als or for the protec-

tection de la santé ou

för

hälsa

eller

moral

tion of the rights and

de la morale, ou à la

eller till skydd för and-

freedoms

of

others.

protection des droits et

ra personers fri- och

This

article shall

not

libertés

d’autrui.

 

Le

rättigheter.

Denna

ar-

prevent the imposition

présent article n’inter-

tikel hindrar

inte

att

of lawful restrictions

dit pas que des restric-

det för medlemmar av

on

the

exercise

of

tions

légitimes

soient

de

väpnade

styrkorna,

these rights by mem-

imposées

à

l’exercice

polisen eller den stat-

bers

of

the

armed

de ces droits par les

liga förvaltningen görs

forces, of the police or

membres

des

forces

lagliga

inskränkningar

of the administration

armées, de la police ou

i

utövandet

 

av

de

of the State.

 

 

de

l’administration

de

nämnda rättigheterna.

 

 

 

 

 

l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

17

Article 12 – Right to

Article 12 – Droit au

Artikel 12 – Rätt att

marry

 

 

 

 

mariage

 

 

 

 

 

ingå äktenskap

 

Men

and

women

of

A partir de l’âge nu-

Giftasvuxna

män

och

marriageable age have

bile,

 

l’homme

 

et

la

kvinnor har rätt att in-

the right to marry and

femme ont le droit de

gå äktenskap och bilda

to found a family, ac-

se marier et de fonder

familj

i enlighet

med

cording to the national

une

famille

selon

les

de

nationella

lagar

laws

 

governing

the

lois

 

nationales

régis-

som reglerar utövandet

exercise of this right.

sant

 

l’exercice

de

ce

av denna rättighet.

 

 

 

 

 

 

droit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13 – Right to

Article 13 – Droit à un

Artikel 13 – Rätt till ett

an effective remedy

recours effectif

 

 

 

effektivt rättsmedel

Everyone whose rights

Toute

personne

dont

Var och en, vars i den-

and

freedoms as

set

les

droits

et

libertés

na konvention angivna

forth in this Conven-

reconnus dans la pré-

fri-

och

rättigheter

tion

are

violated shall

sente

Convention

ont

kränkts, skall ha till-

have an effective rem-

été violés, a droit à

gång

till ett effektivt

edy

before

a national

l’octroi

 

d’un

recours

rättsmedel

inför

en

authority

notwith-

effectif

 

devant

 

une

nationell

myndighet

standing that the viola-

instance

 

nationale,

och

detta

även

om

tion has been commit-

alors

même

que

la

kränkningen

förövats

ted by

persons acting

violation

aurait

 

été

av någon under utöv-

in an official capacity.

commise par des per-

ning av offentlig myn-

 

 

 

 

 

 

sonnes

agissant

dans

dighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’exercice

de

 

leurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonctions officielles.

 

 

 

 

 

Article 14 – Prohibi-

Article 14 – Interdic-

Artikel

14

– Förbud

tion of discrimination

tion de discrimination

mot diskriminering

The enjoyment of the

La

 

jouissance

 

des

Åtnjutandet av de fri-

rights

and

freedoms

droits et libertés re-

och

rättigheter

som

set forth in this Con-

connus dans la pré-

anges i denna konven-

vention shall be se-

sente

Convention doit

tion

skall säkerställas

cured

 

without

dis-

être assurée, sans dis-

utan

någon

åtskillnad

crimination

on

any

tinction

 

aucune,

fon-

såsom

grund av

ground

 

such as sex,

dée notamment sur le

kön,

 

ras,

hudfärg,

race, colour, language,

sexe, la race, la cou-

språk,

religion,

poli-

religion,

political

or

leur, la langue, la reli-

tisk eller annan åskåd-

other opinion, national

gion, les opinions poli-

ning,

 

nationellt

eller

or social origin, asso-

tiques ou toutes autres

socialt

ursprung,

till-

ciation with a national

opinions,

 

l’origine

hörighet till nationell

minority,

property,

nationale

ou

sociale,

minoritet,

förmögen-

birth or other status.

l’appartenance

à

une

het, börd eller ställning

 

 

 

 

 

 

minorité

nationale, la

i övrigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

fortune,

la

naissance

 

 

 

 

 

ou toute autre situa- tion.

Prop. 2004/05:167

18

Article 15 – Deroga-

Article 15 – Déroga-

Artikel 15 – Avvikelse

tion in time of emer-

tion en cas d’état d’ur-

från

 

konventionsför-

gency

 

 

 

 

 

 

gence

 

 

 

 

 

 

pliktelse vid nödläge

 

1. In time of war or

1. En cas de guerre ou

1. Under

krig

eller

i

other

 

public

 

emer-

en

cas

d’autre

danger

annat allmänt nödläge

gency

threatening

the

public menaçant la vie

som

hotar

 

nationens

life of the nation any

de

la

nation,

toute

existens

får

en

hög

High

 

 

Contracting

Haute Partie

contrac-

fördragsslutande

part

Party may take meas-

tante peut prendre des

vidta

åtgärder

 

som

ures

derogating

from

mesures dérogeant aux

innebär avvikelser från

its

obligations

under

obligations

prévues

dess

skyldigheter

en-

this Convention to the

par

 

la

 

présente

ligt denna konvention i

extent strictly required

Convention,

dans

 

la

den

utsträckning

som

by the

exigencies

of

stricte

mesure

la

det

är

oundgängligen

the situation, provided

situation l’exige et à la

nödvändigt

med

hän-

that such measures are

condition que ces me-

syn

till

situationens

not

inconsistent

with

sures ne soient pas en

krav,

under

 

förutsätt-

its

other

obligations

contradiction

avec

 

les

ning att dessa åtgärder

under

 

international

autres obligations

 

dé-

inte strider mot landets

law.

 

 

 

 

 

 

 

coulant du droit inter-

övriga

 

förpliktelser

 

 

 

 

 

 

 

 

national.

 

 

 

 

 

enligt

den

internatio-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nella rätten.

 

 

 

 

 

2. No derogation from

2. La disposition

pré-

2. Inga inskränkningar

Article

2,

except

in

cédente

 

n’autorise

får med stöd av denna

respect of deaths re-

aucune

dérogation

à

bestämmelse

göras

i

sulting

from

lawful

l’article 2, sauf pour le

artikel 2, utom i fråga

acts of war, or from

cas de décès résultant

om

dödsfall

till

följd

Articles 3, 4 (para-

d’actes

 

licites

 

de

av lagliga

krigshand-

graph 1) and 7 shall be

guerre,

et

aux

articles

lingar, eller i artiklarna

made under this provi-

3, 4 (paragraphe 1) et

3, 4 (punkt 1) och 7.

 

sion.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Any High Contract-

3. Toute Haute

Partie

3. En

hög

 

fördrags-

ing Party availing it-

contractante

 

 

 

qui

slutande part som be-

self of this right of

exerce ce droit de dé-

gagnar sig av rätten att

derogation

shall

keep

rogation tient le Secré-

göra

 

avvikelse

från

the

Secretary

General

taire

Général

 

du

denna konvention skall

of

the

Council

of

Conseil

de

l’Europe

hålla

 

Europarådets

Europe fully informed

pleinement

informé

generalsekreterare fullt

of the measures which

des

mesures

prises et

underrättad om de åt-

it has taken and the

des motifs qui les ont

gärder som vidtagits i

reasons

therefor.

It

inspirées.

Elle

doit

sådant

hänseende

och

shall

also

inform

the

également informer le

om

skälen

för

dessa.

Secretary

General

of

Secrétaire

Général

du

Den

 

höga

 

fördrags-

the Council of Europe

Conseil de l’Europe de

slutande

parten

skall

when

such measures

la date à laquelle ces

också underrätta Euro-

have ceased to operate

mesures

ont

cessé

parådets

generalsekre-

and

the

provisions

of

d’être en vigueur et les

terare

om

när

dessa

Prop. 2004/05:167

19

the

Convention

are

dispositions

de

la

åtgärder

 

har

upphört Prop. 2004/05:167

again being fully exe-

Convention

reçoivent

att gälla och konven-

cuted.

 

 

 

de nouveau pleine ap-

tionens

bestämmelser

 

 

 

 

 

plication.

 

 

 

åter blivit fullt tillämp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liga.

 

 

 

Article 16 – Restric-

Article 16 – Restric-

Artikel 16 – Inskränk-

tions on political ac-

tions à l’activité poli-

ningar

i

utlänningars

tivity of aliens

 

tique des étrangers

 

politiska verksamhet

Nothing in Articles 10,

Aucune

des

disposi-

Ingenting

i

artiklarna

11 and 14 shall be re-

tions des

articles

10,

10, 11 och 14 får anses

garded

as

preventing

11 et 14 ne peut être

hindra de höga för-

the

High

Contracting

considérée

comme

dragsslutande parterna

Parties from imposing

interdisant aux Hautes

från att införa in-

restrictions on the po-

Parties

contractantes

skränkningar

i utlän-

litical

activity

of

d’imposer des restric-

ningars politiska verk-

aliens.

 

 

 

tions à l’activité poli-

samhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

tique des étrangers.

 

 

 

 

 

Article 17 – Prohibi-

Article 17 – Interdic-

tion of abuse of rights

tion de l’abus de droit

Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rät- tigheter

Nothing in this Con-

Aucune

des

disposi-

Ingenting i denna kon-

vention may be inter-

tions de

la

présente

vention

får

tolkas

preted as implying for

Convention

ne

peut

att det medför en rätt

any

State,

group

or

être interprétée comme

för

någon stat,

grupp

person

any

right

to

impliquant

pour

un

eller person att bedriva

engage in any activity

Etat,

un

groupement

verksamhet eller utföra

or

perform

 

any

 

act

ou

un

individu,

un

handling

som

syftar

aimed at the destruc-

droit quelconque de se

till

att

utplåna

någon

tion of any of the

livrer à une activité ou

av de fri- och rättig-

rights

and

freedoms

d’accomplir

un

acte

heter

som

angetts

i

set forth herein or at

visant à la destruction

konventionen eller till

their limitation

to

a

des

droits ou libertés

att

inskränka

dem

i

greater

extent

than

is

reconnus dans la pré-

större

utsträckning

än

provided for

in

the

sente Convention ou à

vad som medgetts där.

Convention.

 

 

 

 

des

limitations

plus

 

 

 

 

 

 

 

amples de ces droits et libertés que celles pré- vues à ladite Conven- tion.

20

Article 18 – Limitation

Article 18 – Limitation

Artikel 18 – Begräns-

on use

of restrictions

de l’usage des restric-

ning av användningen

on rights

 

 

 

tions aux droits

 

av

inskränkningar i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rättigheter

 

 

 

The

restrictions

per-

Les

restrictions

qui,

De

 

inskränkningar

mitted under this Con-

aux termes de la pré-

som

medgetts

enligt

vention

 

to

the

said

sente Convention, sont

denna

konvention

be-

rights

and

freedoms

apportées

 

 

auxdits

träffande de där upp-

shall not be applied for

droits

et

libertés

ne

tagna fri- och rättig-

any purpose other than

peuvent

être

appli-

heterna får inte tilläm-

those for

which they

quées que dans le but

pas annat än i de syf-

have been prescribed.

pour

lequel

elles

ont

ten för vilka de med-

 

 

 

 

 

 

été prévues.

 

 

 

getts.

 

 

 

 

SECTION II – EURO-

TITRE

II

COUR

AVDELNING

II

PEAN

COURT

OF

EUROPEENNE DES

EUROPEISKA DOM-

HUMAN RIGHTS

DROITS

 

 

 

DE

STOLEN

FÖR

DE

 

 

 

 

 

 

L’HOMME

 

 

 

MÄNSKLIGA

RÄT-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIGHETERNA

 

 

Article 19 – Estab-

Article 19 – Institution

Artikel 19 – Upp-

lishment of the Court

de la Cour

 

 

 

rättande av domstolen

To ensure the obser-

Afin d’assurer le res-

För

att säkerställa

att

vance of the engage-

pect

des

engagements

de

förpliktelser

full-

ments

undertaken

by

résultant pour les Hau-

görs som de höga för-

the

High

Contracting

tes Parties contractan-

dragsslutande parterna

Parties in the Conven-

tes

de

la

présente

åtagit sig genom kon-

tion and the Protocols

Convention

et

de

ses

ventionen

och

proto-

thereto,

there shall be

protocoles, il est insti-

kollen

till

denna skall

set

up

 

a

European

tué une Cour euro-

en

europeisk domstol

Court

 

of

Human

péenne

des

Droits de

för de mänskliga rät-

Rights,

 

 

hereinafter

l’Homme,

ci-dessous

tigheterna

upprättas,

referred

to

as

“the

nommée

« la

Cour ».

nedan

kallad

”dom-

Court”. It shall func-

Elle

fonctionne

de

stolen”. Den skall ver-

tion

on

a

permanent

façon permanente.

 

ka

 

permanent

basis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grundval.

 

 

 

Article 20 – Number of

Article

20

Nombre

Artikel 20 – Antal le-

judges

 

 

 

 

de juges

 

 

 

 

damöter

 

 

 

The Court shall con-

La Cour

se compose

Domstolen skall bestå

sist of a number of

d’un nombre de juges

av lika många leda-

judges equal to that of

égal à celui des Hautes

möter som höga för-

the

High

Contracting

Parties contractantes.

dragsslutande parter.

Parties.

Prop. 2004/05:167

21

Article

21

Criteria

Article 21 – Condi-

Artikel 21 – Villkor för

for office

 

 

 

tions

d’exercice

des

ämbetet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonctions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The judges shall be

1. Les

juges

 

doivent

1. Domstolens

 

leda-

of high moral charac-

jouir de la plus haute

möter skall vara mora-

ter

and must

either

considération

 

morale

liskt

oförvitliga

och

possess

the

qualifica-

et réunir les conditions

skall antingen uppfylla

tions required for ap-

requises

 

pour

l’exer-

de villkor som erford-

pointment to high ju-

cice de hautes fonc-

ras

för utnämning till

dicial office or be ju-

tions

judiciaires

ou

högre

domarebefatt-

risconsults

of

recog-

être

des

jurisconsultes

ningar eller vara rätts-

nised competence.

possédant une compé-

lärda

med

 

erkänd

 

 

 

 

 

 

tence notoire.

 

 

 

kompetens.

 

 

 

 

2. The judges shall sit

2. Les juges siègent à

2. Ledamöterna

 

skall

on the Court in their

la Cour à titre indivi-

tjänstgöra i sin person-

individual capacity.

duel.

 

 

 

 

 

 

liga egenskap.

 

 

3. During their term of

3. Pendant la durée de

3. Under sin mandattid

office the judges shall

leur mandat, les juges

får

ledamöterna

inte

not engage in any ac-

ne

peuvent

 

exercer

åta sig uppdrag som är

tivity which is incom-

aucune

 

activité

in-

oförenliga

med

 

deras

patible with their in-

compatible

avec

les

oavhängighet

 

och

dependence, impartial-

exigences

 

d’indépen-

opartiskhet

eller

med

ity or with the de-

dance,

d’impartialité

de krav som ett hel-

mands of a full-time

ou

de

 

disponibilité

tidsämbete ställer; alla

office;

all

questions

requise par une activi-

frågor som rör till-

arising from the appli-

té exercée

 

à

plein

lämpningen

av

denna

cation of this para-

temps ;

toute

question

punkt skall avgöras av

graph shall be decided

soulevée

en

applica-

domstolen.

 

 

 

 

by the Court.

 

 

tion de ce paragraphe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est

tranchée

 

par

la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

22 –

Election

Article

22

Election

Artikel 22 – Val av

of judges

 

 

 

des juges

 

 

 

 

 

ledamöter

 

 

 

 

The

judges

shall be

Les juges sont élus par

Domstolens

ledamöter

elected by the Parlia-

l’Assemblée

 

parle-

väljs, en för varje hög

mentary

 

Assembly

mentaire

au

titre

de

fördragsslutande

part,

with

respect

to

each

chaque

Haute

Partie

av den parlamentariska

High

Contracting

contractante, à la ma-

församlingen

med en

Party by a majority of

jorité des voix expri-

majoritet

av

antalet

votes cast from a list

mées, sur une liste de

avgivna röster och från

of

three

candidates

trois candidats présen-

en lista över tre kandi-

nominated by the High

tés par la Haute Partie

dater

som

nominerats

Contracting Party.

contractante.

 

 

 

av den höga fördrags-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slutande parten.

 

 

Prop. 2004/05:167

22

Article 23 – Terms of

Article 23 – Durée du

Artikel 23 – Mandattid

office and dismissal

 

mandat et révocation

och entledigande

 

 

1. The judges shall be

1. Les juges sont élus

1. Domstolens

 

leda-

elected for a period of

pour une durée de neuf

möter väljs för en tid

nine years. They may

ans. Ils ne sont pas

av nio år. De får inte

not be re-elected.

 

 

rééligibles.

 

 

omväljas.

 

 

 

 

 

2. The terms of office

2. Le mandat des juges

2. Ledamöternas

man-

of

judges

shall expire

s’achève

dès

qu’ils

dattid

skall

 

upphöra

when

they reach

the

atteignent l’âge de 70

när de uppnår 70 års

age of 70.

 

 

 

 

ans.

 

 

 

 

 

ålder.

 

 

 

 

 

 

3. The

judges

shall

3. Les juges restent en

3. Ledamöterna

skall

hold office until re-

fonction

jusqu’à

leur

inneha sitt uppdrag till

placed.

 

They

shall,

remplacement. Ils con-

dess att de blir ersatta.

however,

 

continue

to

tinuent

toutefois

de

De skall dock fullfölja

deal with such cases as

connaître

des

affaires

handläggningen

 

av

they already have un-

dont ils sont déjà sai-

mål som redan påbör-

der consideration.

 

sis.

 

 

 

 

 

jats.

 

 

 

 

 

 

 

4. No

 

judge

may

be

4. Un juge ne peut être

4. En domstolsledamot

dismissed

from

office

relevé de ses fonctions

får inte entledigas från

unless the other judges

que si les autres juges

sitt ämbete om inte de

decide

by

a

majority

décident, à la majorité

övriga

 

ledamöterna

of two-thirds that that

des deux tiers, que ce

med

 

två

 

tredjedels

judge

 

has

ceased

to

juge a cessé de répon-

majoritet

beslutar

att

fulfil

 

the

required

dre

aux

conditions

domstolsledamoten

 

conditions.

 

 

 

requises.

 

 

 

inte

längre

uppfyller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

uppställda

villko-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ren.

 

 

 

 

 

 

 

Article

24

Registry

Article 24 – Greffe et

Artikel

24

Kansli

and rapporteurs

 

 

rapporteurs

 

 

och rapportörer

 

 

1. The

 

Court

shall

1. La

Cour

dispose

1. Domstolen

skall

ha

have

a

registry,

the

d’un

greffe dont

les

ett kansli vars uppgif-

functions

 

and

organi-

tâches

et

l’organisa-

ter

och

organisation

sation

 

of

 

which

shall

tion sont fixées par le

skall fastställas i dom-

be laid down in the

règlement de la Cour.

stolens arbetsordning.

rules of the Court.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. When

sitting

in a

2. Lorsqu’elle siège en

2. När

domstolen

be-

single-judge

forma-

formation de juge uni-

står av en enskild do-

tion, the Court shall be

que, la Cour est assis-

mare, skall den biträ-

assisted by rapporteurs

tée de rapporteurs qui

das

av

rapportörer,

who

 

shall

function

exercent

leurs

fonc-

som skall fungera un-

under the authority of

tions sous l’autorité du

der

domstolens

ord-

the

President

of

the

président

de la Cour.

förande. De skall ingå

Court. They shall form

Ils

font

partie

du

i domstolens kansli.

 

part

of

the

Court’s

greffe de la Cour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

23

registry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

Article

 

25

– Plenary

Article 25 – Assemblée

Artikel 25 – Domstol-

 

Court

 

 

 

 

 

plénière

 

 

 

en i plenum

 

 

 

The

plenary

Court

La Cour réunie en As-

Domstolen

i

plenum

 

shall

 

 

 

 

 

semblée plénière

 

skall

 

 

 

 

 

a) elect

its

President

a) élit, pour une durée

a) välja

ordförande

 

and one or two Vice-

de trois ans, son prési-

och en eller två vice

 

Presidents for a period

dent et un ou deux

ordförande för en tre-

 

of three years; they

vice-présidents ;

ils

årsperiod; de får om-

 

may be re-elected;

 

sont rééligibles ;

 

väljas,

 

 

 

 

 

b) set

up

Chambers,

b) constitue

 

des

b) inrätta

kamrar

för

 

constituted for a fixed

Chambres

pour

une

en bestämd tid,

 

 

period of time;

 

 

période déterminée ;

 

 

 

 

 

 

c) elect

the

Presidents

c) élit

les

présidents

c) välja ordförande till

 

of the Chambers of the

des Chambres de la

domstolens kamrar; de

 

Court; they may be re-

Cour, qui sont rééligi-

får omväljas,

 

 

 

elected;

 

 

 

 

bles ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) adopt

the rules

of

d) adopte le règlement

d) utfärda

arbetsord-

 

the Court;

 

 

 

de la Cour ;

 

 

ning för domstolen,

 

e) elect

the

Registrar

e) élit le greffier et un

e) välja

kanslichef

 

and one or more Dep-

ou plusieurs greffiers

samt

en

eller

flera

 

uty Registrars;

 

 

adjoints ;

 

 

ställföreträdare,

 

 

f) make

any

request

f) fait

toute

demande

f) göra

en framställ-

 

under

 

Article

26,

au titre de l’article 26,

ning

enligt

artikel

 

paragraph 2.

 

 

paragraphe 2.

 

26.2.

 

 

 

 

 

Article 26 – Single-

Article 26 – Forma-

Artikel

26

Enskilda

 

judge

 

 

formation,

tions

de

juge unique,

domare,

kommittéer,

 

committees, Chambers

comités,

Chambres et

kamrar och stor sam-

 

and Grand Chamber

Grande Chambre

 

mansättning

(”Grand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamber”)

 

 

 

1. To

consider

cases

1. Pour

l’examen

des

1. Domstolen skall vid

 

brought

before

it,

the

affaires portées devant

handläggningen

av

 

Court shall sit in a

elle, la Cour siège en

mål som förelagts den

 

single-judge

forma-

formations

de

juge

bestå

av

en

enskild

 

tion, in committees of

unique, en comités de

domare,

kommittéer

 

three

 

judges,

in

trois juges, en Cham-

sammansatta

av

tre

 

Chambers

of

seven

bres de sept juges et

ledamöter,

 

kamrar

 

judges and in a Grand

en une Grande Cham-

sammansatta

av

sju

 

Chamber of seventeen

bre de dix-sept juges.

ledamöter

och

stor

 

judges.

The

Court's

Les Chambres de la

sammansättning

med

 

Chambers shall set up

Cour

constituent

les

sjutton

 

ledamöter.

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

committees for a fixed

comités pour une pé-

Domstolens

kamrar

period of time.

 

 

riode déterminée.

 

skall

tillsätta

kommit-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

téer för en bestämd tid.

2. At the request of the

2. A

la

 

demande

de

2. Efter

 

framställning

plenary

Court,

the

l’Assemblée

plénière

av domstolen i plenum

Committee

of

Minis-

de la Cour, le Comité

kan

 

ministerkommit-

ters may, by a unani-

des Ministres peut, par

tén

genom

enhälligt

mous decision and for

une

décision

unanime

beslut och för en be-

a fixed period, reduce

et pour

 

une

période

stämd tid minska anta-

to five the number of

déterminée,

réduire

à

let ledamöter i kam-

judges of the Cham-

cinq le nombre de ju-

rarna till fem.

 

 

 

bers.

 

 

 

 

 

ges des Chambres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. When

sitting as a

3. Un juge siégeant en

3. Den

som

tjänstgör

single

judge, a

judge

tant

que

juge

unique

som

enskild

domare

shall not examine any

n’examine

 

aucune

får

inte

handlägga

ett

application against the

requête introduite con-

klagomål

 

mot

 

den

High

 

Contracting

tre

la

Haute

Partie

höga

fördragsslutande

Party

in

 

respect

of

contractante au titre de

part

 

för

 

vilken

 

han

which

that

judge

has

laquelle ce juge a été

eller hon har valts.

 

been elected.

 

 

élu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. There shall sit as an

4. Le juge élu au titre

4. Den

ledamot

som

ex

officio

 

member

of

d’une

Haute

Partie

valts för den höga för-

the

Chamber and

the

contractante

partie

au

dragsslutande part som

Grand

Chamber

the

litige est

membre

de

är part i ett mål skall

judge elected in re-

droit de la Chambre et

sitta med som själv-

spect of the High Con-

de la Grande Cham-

skriven

 

 

ledamot

i

tracting

Party

con-

bre. En cas d’absence

kammaren

och

 

vid

cerned. If there is none

de ce juge, ou lorsqu’il

prövning av mål i stor

or if that judge is un-

n’est pas en mesure de

sammansättning.

 

Om

able to sit, a person

siéger,

une

personne

det

inte

finns någon

chosen by the Presi-

choisie par le prési-

sådan

 

ledamot

eller

dent of the Court from

dent de la Cour sur

om han eller hon inte

a list submitted in ad-

une

liste

soumise

au

kan delta, skall en per-

vance

by

that

Party

préalable

par

cette

son utsedd av dom-

shall sit in the capacity

Partie siège en qualité

stolens ordförande från

of judge.

 

 

 

 

de juge.

 

 

 

 

 

en lista som på för-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hand

har

 

överlämnats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av den höga fördrags-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slutande

parten

delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som ledamot.

 

 

 

5. The Grand Chamber

5. Font aussi partie de

5. Domstolen

i

 

stor

shall also

 

include

the

la Grande Chambre, le

sammansättning

skall

President of the Court,

président

de

la Cour,

även innefatta domsto-

the

 

Vice-Presidents,

les vice-présidents, les

lens

 

ordförande,

vice

the

Presidents

of

the

présidents des

Cham-

ordförande, ordförande

Chambers

 

and

other

bres

et

d’autres juges

i kamrarna och

andra

judges

chosen

in

ac-

désignés

conformé-

ledamöter

som utsetts

Prop. 2004/05:167

25

cordance

with

 

the

ment au règlement de

enligt

domstolens

ar- Prop. 2004/05:167

rules

of

the

Court.

la Cour. Quand l’af-

betsordning.

 

När

ett

When a case is re-

faire est déférée à la

mål

hänskjutits

till

ferred

to

the

Grand

Grande

Chambre

en

domstolen i stor sam-

Chamber under Article

vertu de l’article

43,

mansättning

 

enligt

43, no judge from the

aucun

juge

de

la

artikel 43,

får ingen

Chamber

which

ren-

Chambre qui a rendu

ledamot i den kamma-

dered

 

the

judgment

l’arrêt ne peut y sié-

re som meddelat do-

shall sit in the Grand

ger, à

l’exception

du

men delta med undan-

Chamber,

 

with

the

président de la Cham-

tag

för

kammarens

exception of the Presi-

bre et du juge ayant

ordförande

och

den

dent

of

the

Chamber

siégé au titre de la

ledamot

som

deltog

and the judge who sat

Haute

Partie

contrac-

för den höga fördrags-

in respect of the High

tante intéressée.

 

slutande

part

som

var

Contracting Party con-

 

 

 

 

part i målet.

 

 

 

cerned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 27 – Compe- Article 27 – Compé- Artikel 27 – Enskilda tence of single judges tence des juges uni- domares behörighet

ques

1. A single judge may

1. Un juge unique peut

1. En

enskild

domare

declare

inadmissible

déclarer une

requête

får avvisa eller avskri-

or strike out of the

introduite

en

vertu

de

va ett enskilt klagomål

Court's list of cases an

l’article 34 irrecevable

enligt

artikel

34,

om

application

submitted

ou la rayer du rôle

ett sådant

beslut

kan

under

 

Article

34,

lorsqu’une

telle

déci-

fattas

utan

ytterligare

where such a decision

sion

peut

être

prise

prövning.

 

 

 

can be taken

without

sans

examen

complé-

 

 

 

 

 

further examination.

 

mentaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The

decision

shall

2. La décision est dé-

2. Beslutet

är

slutgil-

be final.

 

 

 

 

 

finitive.

 

 

 

 

tigt.

 

 

 

 

3. If the

single

judge

3. Si le juge unique ne

3. Om

den

enskilde

does

not

declare

an

déclare pas une re-

domaren inte

avvisar

application

inadmissi-

quête

irrecevable

ou

eller avskriver ett en-

ble or strike it out, that

ne la raye pas du rôle,

skilt

klagomål,

skall

judge

shall

forward

it

ce juge la transmet à

han eller hon hänskju-

to a committee or to a

un comité ou à une

ta det till en kommitté

Chamber

for

further

Chambre pour examen

eller till en kammare

examination.

 

 

 

complémentaire.

 

 

för vidare prövning.

26

Article 28 – Compe-

Article 28 – Compé-

Artikel 28 – Kommit-

tence of committees

 

tence des comités

 

 

téernas behörighet

 

1. In respect of an ap-

1. Un

 

comité

 

saisi

1. Vad

gäller

ett

en-

plication

submitted

d’une

requête

 

indivi-

skilt

klagomål

enligt

under

Article

34,

a

duelle

 

introduite

en

artikel 34 får en kom-

committee

may, by

a

vertu

de

l’article

34

mitté enhälligt

 

 

 

unanimous vote,

 

 

peut, par vote una-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nime,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) declare

it inadmis-

a) la déclarer irreceva-

a) avvisa eller avskriva

sible or strike it out of

ble ou la rayer du rôle

klagomålet,

när

beslut

its list of cases, where

lorsqu'une

telle

déci-

kan fattas utan ytterli-

such

decision

can

 

be

sion

peut

 

être

prise

gare prövning, eller

 

taken

without

further

sans examen

complé-

 

 

 

 

 

 

 

 

examination; or

 

 

 

mentaire ; ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) declare

it admissi-

b) la déclarer receva-

b) ta

upp

 

klagomålet

ble and render at the

ble et rendre conjoin-

till prövning och sam-

same time a judgment

tement un arrêt sur le

tidigt besluta dom, om

on the merits, if the

fond lorsque la ques-

den

 

underliggande

underlying question in

tion

 

relative

 

à

frågan i målet avseen-

the

case,

concerning

l’interprétation

ou

à

de

tolkningen

eller

the

interpretation

 

or

l’application

 

de

la

tillämpningen

av kon-

the

application

of

the

Convention

ou

de ses

ventionen

eller

proto-

Convention or the pro-

Protocoles

 

qui

est

à

kollen till denna redan

tocols thereto, is al-

l’origine

de

l’affaire

är föremål för dom-

ready

the

subject

 

of

fait l’objet d’une ju-

stolens

väl

befästa

well-established case-

risprudence

bien

éta-

praxis.

 

 

 

 

 

 

law of the Court.

 

 

blie de la Cour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Decisions

 

and

2. Les

 

décisions

et

2. Beslut

och

 

domar

judgments under para-

arrêts prévus au para-

enligt punkt 1 är slut-

graph 1 shall be final.

graphe 1 sont défini-

giltiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tifs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. If the judge elected

3. Si

le

juge

 

élu

au

3. Om

den

ledamot

in respect of the High

titre de la Haute Partie

som valts för den höga

Contracting Party con-

contractante

partie

au

fördragsslutande

part

cerned is not a mem-

litige n’est pas mem-

som är part i ett mål

ber

of the

committee,

bre du comité, ce der-

inte

är

ledamot

i

the committee may at

nier peut, à tout mo-

kommittén,

kan

kom-

any stage of the pro-

ment de la procédure,

mittén

när

som helst

ceedings

invite

that

l’inviter

à

siéger

en

under

förfarandet

ge

judge to take the place

son sein en lieu et

honom

eller

 

henne

of one of the members

place de l’un de ses

tillfälle att inta en av

of the committee, hav-

membres,

en

prenant

kommittéledamöternas

ing regard to all rele-

en compte tous fac-

platser med beaktande

vant factors, including

teurs

pertinents,

y

av alla relevanta om-

whether that Party has

compris la question de

ständigheter, däribland

Prop. 2004/05:167

27

contested the

applica-

savoir si cette Partie a

om den parten har be-

tion

of

the procedure

contesté

l’application

stridit

 

tillämpningen

under paragraph 1.b.

de

la

procédure

du

av det förfarande som

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraphe 1.b.

 

 

avses i punkt 1 b.

 

Article 29 – Decisions

Article 29 – Décisions

Artikel 29 – Beslut av

by Chambers on ad-

des

Chambres

sur

la

kamrar om upptagan-

missibility and merits

recevabilité et le fond

de av

klagomål

till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prövning

 

samt

av-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

göranden i sak

 

 

1. If

 

no

decision

is

1. Si

aucune

décision

1. Om inget beslut har

taken under Article 27

n’a été prise en vertu

fattats enligt artikel 27

or 28, or no judgment

des articles 27 ou 28,

eller

28

 

eller

ingen

rendered under Article

ni aucun arrêt rendu en

dom

beslutats

enligt

28,

a

Chamber

shall

vertu

de l’article

28,

artikel

28,

skall

en

decide on the admissi-

une Chambre se pro-

kammare

 

bestämma

bility

and

merits

of

nonce sur la recevabi-

om ett enskilt klago-

individual applications

lité et le fond des re-

mål

enligt

artikel

34

submitted

under

Arti-

quêtes

individuelles

skall tas upp till pröv-

cle

34.

The

decision

introduites en vertu de

ning, och om så är

on

admissibility may

l’article 34. La déci-

fallet

avgöra

målet i

be taken separately.

 

sion sur la recevabilité

sak. Beslut om att ta

 

 

 

 

 

 

 

 

peut être prise de fa-

upp ett enskilt klago-

 

 

 

 

 

 

 

 

çon séparée.

 

 

 

mål

till

prövning

får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fattas särskilt.

 

 

 

2. A

Chamber

shall

2. Une

Chambre

se

2. En

 

kammare

skall

decide on the admissi-

prononce sur la rece-

besluta om att ta upp

bility

and

merits

of

vabilité et le fond des

mellanstatliga

klago-

inter-State

 

applica-

requêtes

étatiques

in-

mål

enligt

artikel

33

tions

submitted

under

troduites en

vertu

de

till prövning och i så-

Article 33. The deci-

l’article 33. Sauf déci-

dant fall avgöra målet i

sion

 

on

admissibility

sion

contraire

de

la

sak. Beslut om att ta

shall be taken sepa-

Cour dans des cas ex-

upp

ett

klagomål

till

rately

 

unless

 

the

ceptionnels,

la

déci-

prövning

 

skall

fattas

Court, in

exceptional

sion sur la recevabilité

särskilt om inte dom-

cases,

decides

other-

est prise séparément.

stolen

i

undantagsfall

wise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beslutar annat.

 

 

Article 30 – Relin-

Article 30 – Dessaisis-

Artikel 30 – Hänskjut-

quishment

of

jurisdic-

sement en faveur de la

ande

till

domstolen i

tion

 

to

 

the

Grand

Grande Chambre

 

stor sammansättning

Chamber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where a case pending

Si

l’affaire

pendante

Om ett pågående mål i

before

a

Chamber

devant

une

Chambre

en kammare ger upp-

raises a serious ques-

soulève

une

question

hov

till

en

allvarlig

tion affecting the in-

grave relative à l’inter-

fråga som rör tolk-

terpretation

of

 

the

prétation de la Con-

ningen

av

konventio-

Convention or the pro-

vention ou de ses pro-

nen

eller

protokollen

Prop. 2004/05:167

28

tocols

 

thereto,

or

tocoles, ou si la solu-

till denna eller om av- Prop. 2004/05:167

where

the

 

resolution

tion

d’une

question

görandet av en fråga i

of a

question

before

peut

conduire à

une

en kammare kan

leda

the

Chamber

might

contradiction

avec

un

till

ett

resultat

som

have a result inconsis-

arrêt

rendu

antérieu-

strider mot en tidigare

tent

with

a

judgment

rement par la Cour, la

dom av domstolen, får

previously

 

delivered

Chambre

peut,

tant

kammaren

när

 

som

by

the

Court,

the

qu’elle

n’a pas rendu

helst, innan den med-

Chamber

may,

at any

son

arrêt,

se

dessaisir

delar sin dom, hän-

time before it has ren-

au profit de la Grande

skjuta målet till dom-

dered

its

 

judgment,

Chambre, à moins que

stolen i stor samman-

relinquish

jurisdiction

l’une des parties ne s’y

sättning, om inte nå-

in favour of the Grand

oppose.

 

 

 

 

gon av parterna i målet

Chamber,

unless one

 

 

 

 

 

 

 

motsätter sig detta.

 

of the parties to the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

case objects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 31 – Powers of

Article 31 – Attribu-

Artikel 31 – Behörig-

the Grand Chamber

tions

de

la

Grande

het

för

domstolen i

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre

 

 

 

stor sammansättning

The

Grand

Chamber

La Grande Chambre

I stor sammansättning

shall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall domstolen

 

 

a) determine

applica-

a) se prononce sur les

a) avgöra

 

klagomål

tions

submitted

either

requêtes introduites en

som anförts enligt ar-

under

Article

33

or

vertu de l’article 33 ou

tikel 33 eller artikel 34

Article

 

34

when

a

de l’article 34 lorsque

när

en

kammare

har

Chamber

 

has

relin-

l’affaire lui a été défé-

hänskjutit målet enligt

quished

 

jurisdiction

rée par la Chambre en

artikel

30

eller

när

under

Article

30

or

vertu de l’article 30 ou

målet

har

hänskjutits

when

the

 

case

has

lorsque

l’affaire lui a

till

den

enligt

 

arti-

been referred to it un-

été déférée en vertu de

kel 43,

 

 

 

 

 

der Article 43;

 

 

l’article 43 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) decide

 

on

issues

b) se prononce sur les

b) besluta

om

frågor

referred

to the

Court

questions dont la Cour

som

hänskjutits

till

by the

Committee

of

est saisie par le Comi-

domstolen

av

minis-

Ministers

in

accor-

des

Ministres

en

terkommittén

enligt

dance with Article 46,

vertu

de

l’article

46,

artikel 46.4, och

 

 

paragraph 4; and

 

paragraphe 4 ; et

 

 

 

 

 

 

 

 

c) consider

 

requests

c) examine les deman-

c) behandla

framställ-

for advisory

opinions

des d’avis consultatifs

ningar

om

rådgivande

submitted

under Arti-

introduites en vertu de

yttranden

enligt

arti-

cle 47.

 

 

 

 

 

 

l’article 47.

 

 

kel 47.

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

Article 32 – Jurisdic-

Article 32 – Compé-

Artikel 32 – Dom-

 

tion of the Court

 

tence de la Cour

 

stolens behörighet

 

 

 

1. The

jurisdiction

of

1. La

compétence

de

1. Domstolen

är

 

be-

 

the Court shall extend

la Cour s’étend à tou-

hörig i alla frågor som

 

to all matters concern-

tes

les

questions

rör

tolkningen

och

 

ing the

interpretation

concernant

 

 

l’in-

tillämpningen

av

kon-

 

and application of the

terprétation

 

 

 

et

ventionen

och

proto-

 

Convention

and

the

l’application

de

la

kollen till denna vilka

 

protocols

 

thereto

Convention

et

 

de

ses

hänskjuts till den en-

 

which are referred to it

protocoles qui lui se-

ligt

artiklarna

33,

34,

 

as provided in Articles

ront soumises dans les

46 och 47.

 

 

 

 

 

 

33, 34, 46 and 47.

 

conditions prévues par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les articles 33, 34, 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In the event of dis-

2. En cas de contesta-

2. Om

en

tvist

upp-

 

pute as to whether the

tion sur le point de

kommer rörande dom-

 

Court has jurisdiction,

savoir si la Cour est

stolens

 

behörighet,

 

the Court shall decide.

compétente,

la

Cour

skall domstolen avgöra

 

 

 

 

 

 

décide.

 

 

 

 

 

frågan.

 

 

 

 

 

 

 

Article 33 – Inter-

Article

33

Affaires

Artikel 33 – Mellan-

 

State cases

 

 

interétatiques

 

 

 

statliga mål

 

 

 

 

 

Any High Contracting

Toute

 

Haute

 

Partie

En

 

hög

fördrags-

 

Party may refer to the

contractante peut saisir

slutande

part

 

får

 

till

 

Court

any

alleged

la Cour de tout man-

domstolen

hänskjuta

 

breach of the provi-

quement aux

disposi-

ett påstående om brott

 

sions of the Conven-

tions de la Convention

mot

bestämmelserna i

 

tion and the protocols

et de

ses

protocoles

konventionen

 

och

i

 

thereto

by

another

qu’elle

croira

pouvoir

protokollen till

denna

 

High

 

Contracting

être imputé à une autre

begånget av en annan

 

Party.

 

 

 

 

Haute

Partie

contrac-

hög

 

fördragsslutande

 

 

 

 

 

 

tante.

 

 

 

 

 

 

part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34 – Individual

Article 34 – Requêtes

Artikel 34

Enskilda

 

applications

 

 

individuelles

 

 

 

klagomål

 

 

 

 

 

 

 

The Court may receive

La Cour peut être sai-

Domstolen får ta emot

 

applications from any

sie d’une requête

par

klagomål från enskilda

 

person,

 

non-

toute

personne

physi-

personer,

 

icke-statliga

 

governmental

organi-

que, toute organisation

organisationer

 

 

eller

 

sation or group of in-

non

gouvernementale

grupper

av

enskilda

 

dividuals

claiming

to

ou tout groupe de par-

personer,

 

som

påstår

 

be the victim of a vio-

ticuliers qui se prétend

sig av någon av de

 

lation by one of the

victime

d’une

viola-

höga

fördragsslutande

 

High Contracting Par-

tion par l’une des Hau-

parterna ha utsatts för

 

ties of the rights set

tes Parties contractan-

en kränkning av någon

 

forth

in

the

Conven-

tes des droits reconnus

av de

i

konventionen

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tion

or

the

protocols

dans la Convention ou

eller i

protokollen

till Prop. 2004/05:167

thereto.

 

The

 

High

ses

protocoles.

Les

denna

angivna rättig-

Contracting

 

Parties

Hautes

 

 

Parties

heterna. De höga för-

undertake not to hin-

contractantes

s’enga-

dragsslutande

parterna

der in any way the

gent

à

n’entraver

par

förbinder

sig

att

inte

effective

 

exercise

of

aucune

 

 

mesure

på något sätt förhindra

this right.

 

 

 

 

 

l’exercice efficace

de

ett effektivt

utövande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ce droit.

 

 

 

av denna klagorätt.

 

Article 35 – Admissi-

Article 35 – Condi-

Artikel 35 – Villkor för

bility criteria

 

 

 

 

tions de recevabilité

upptagande av mål till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prövning

 

 

 

 

1. The Court may only

1. La Cour ne peut être

1. Ett

mål

 

får

an-

deal

with

the

matter

saisie qu’après l’épui-

hängiggöras hos dom-

after

all

 

domestic

sement

des voies

de

stolen

först

 

när

alla

remedies

have

 

been

recours

internes,

tel

nationella

 

rättsmedel

exhausted,

according

qu’il est entendu selon

har uttömts

i

enlighet

to the generally recog-

les principes de droit

med den internationel-

nised rules of interna-

international

généra-

la rättens allmänt er-

tional law, and within

lement

reconnus,

et

kända regler, och se-

a period of six months

dans un délai de six

nast sex månader från

from

the

date

 

on

mois à partir de la date

dagen för beslutet.

 

which the final deci-

de la

décision

interne

 

 

 

 

 

 

sion was taken.

 

 

 

définitive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The Court shall not

2. La

Cour

ne

retient

2. Domstolen

får

inte

deal with any applica-

aucune requête indivi-

ta upp ett enskilt kla-

tion

 

submitted

under

duelle

introduite

en

gomål enligt artikel 34

Article 34 that

 

 

 

application de l’article

till behandling som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34, lorsque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) is anonymous; or

 

a) elle

est

anonyme ;

a) är anonymt, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) is

substantially

the

b) elle

est

essentielle-

b) väsentligen

innefat-

same as a matter that

ment la même qu’une

tar samma omständig-

has already been ex-

requête précédemment

heter som redan prö-

amined

by the

Court

examinée par la Cour

vats av domstolen eller

or

has

already

been

ou déjà soumise à une

redan

hänskjutits

till

submitted

to

another

autre instance interna-

internationell

under-

procedure

of

interna-

tionale

d’enquête

ou

sökning eller reglering

tional

investigation

or

de règlement, et si elle

i annan form och som

settlement

and

 

con-

ne contient pas de faits

inte

innehåller

nya

tains

no

relevant

new

nouveaux.

 

 

 

relevanta

upplysning-

information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar.

 

 

 

 

 

31

3. The Court shall de-

3. La

 

Cour

 

déclare

3. Domstolen

 

skall

clare inadmissible any

irrecevable

toute

re-

avvisa

varje

enskilt

individual

application

quête

individuelle

in-

klagomål enligt artikel

submitted

under Arti-

troduite en application

34, om den anser att

cle 34 if it considers

de l’article 34 lors-

 

 

 

 

that:

 

 

 

 

qu’elle estime :

 

 

 

 

 

 

a) the

application

is

a) que

 

la requête

est

a) klagomålet

är

oför-

incompatible with

the

incompatible

avec

les

enligt med bestämmel-

provisions of the Con-

dispositions

 

 

de

la

serna i denna konven-

vention or the Proto-

Convention ou

de ses

tion eller protokollen

cols

thereto,

mani-

Protocoles,

 

manifes-

till denna, är uppenbart

festly ill-founded, or

tement mal fondée ou

ogrundat eller utgör ett

an abuse of the right

abusive ; ou

 

 

 

missbruk av rätten att

of

individual

applica-

 

 

 

 

 

 

 

klaga, eller

 

 

tion; or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) the

applicant

has

b) que le requérant n’a

b) den

klagande

inte

not suffered a signifi-

subi aucun

 

préjudice

har lidit avsevärt men,

cant

disadvantage,

important,

sauf si

le

såvida

inte respekten

unless respect for hu-

respect

des

 

droits

de

för de mänskliga rät-

man rights as defined

l’homme garantis

par

tigheterna som de de-

in the Convention and

la Convention

et

ses

finieras i denna kon-

the

Protocols

thereto

Protocoles

exige

un

vention

eller

proto-

requires an examina-

examen

de

la

requête

kollen till denna krä-

tion of the application

au fond et à condition

ver sakprövning; inget

on the merits and pro-

de ne rejeter pour ce

mål får avvisas av den-

vided that no case may

motif

aucune

affaire

na anledning som inte

be

rejected

on

this

qui n’a pas été dûment

vederbörligen har prö-

ground which has not

examinée par un tri-

vats av nationell dom-

been

duly

considered

bunal interne.

 

 

stol.

 

 

 

by a domestic tribunal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Court shall re-

4. La

 

Cour

 

rejette

4. Domstolen

 

skall

ject

any

application

toute

requête

qu’elle

avvisa varje klagomål

which it considers in-

considère comme irre-

som den inte anser sig

admissible

under

this

cevable

par

applica-

behörig att pröva en-

Article. It may do so at

tion du présent article.

ligt denna artikel. Den

any stage of the pro-

Elle

peut

 

procéder

får göra detta på vilket

ceedings.

 

 

 

ainsi à tout stade de la

stadium

som

helst av

 

 

 

 

 

 

procédure.

 

 

 

 

förfarandet.

 

 

Prop. 2004/05:167

32

Prop. 2004/05:167

Article

36

 

Third

Article

36

Tierce

Artikel 36 – Interven-

party intervention

 

intervention

 

 

 

tion av tredje part

 

1. In all cases before a

1. Dans

toute

affaire

1. I alla mål inför en

Chamber or the Grand

devant

une

Chambre

kammare

eller

inför

Chamber, a High Con-

ou la Grande Cham-

domstolen i stor sam-

tracting Party

one

of

bre,

une Haute

Partie

mansättning

skall

en

whose

nationals

is

an

contractante

dont

un

hög

fördragsslutande

applicant

shall

have

ressortissant est requé-

part,

vars

medborgare

the

right

 

to

submit

rant a le droit de pré-

är klagande, ha rätt att

written comments and

senter

des

observa-

avge

skriftliga

yttran-

to take part in hear-

tions

écrites

et

de

den och att delta i

ings.

 

 

 

 

 

 

prendre part aux au-

muntliga

förhandling-

 

 

 

 

 

 

 

 

diences.

 

 

 

 

ar.

 

 

 

 

 

2. The President of the

2. Dans l’intérêt d’une

2. Domstolens

ordfö-

Court may, in the in-

bonne

administration

rande får för att tillgo-

terest

of

the

proper

de la justice, le prési-

dose

intresset

av

en

administration

of jus-

dent de la Cour peut

god

rättskipning

in-

tice,

invite

any

High

inviter

toute

Haute

bjuda varje hög för-

Contracting

 

 

Party

Partie contractante qui

dragsslutande

part,

which is not a party to

n’est

pas

partie

à

som inte är part i för-

the proceedings or any

l’instance

ou

toute

farandet,

eller

varje

person concerned who

personne

intéressée

annan person som be-

is not the applicant to

autre que le requérant

rörs

än klaganden,

att

submit

written

com-

à présenter des obser-

avge

skriftliga

yttran-

ments or take part in

vations

écrites

ou

à

den eller delta i munt-

hearings.

 

 

 

 

 

prendre part aux au-

liga förhandlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In all cases before a

3. Dans

toute

affaire

3. I alla mål inför en

Chamber or the Grand

devant

une

Chambre

kammare

eller

inför

Chamber, the Council

ou la Grande Cham-

domstolen i stor sam-

of

Europe

Commis-

bre,

le

Commissaire

mansättning

får

Euro-

sioner

for

Human

aux

 

Droits

 

de

parådets kommissionär

Rights

may

submit

l’Homme du Conseil

för mänskliga

rättig-

written comments and

de l’Europe peut pré-

heter

avge

skriftliga

take part in hearings.

senter

des

observa-

yttranden

och delta i

 

 

 

 

 

 

 

 

tions écrites et prendre

muntliga

förhandling-

 

 

 

 

 

 

 

 

part aux audiences.

 

ar.

 

 

 

 

 

33

Prop. 2004/05:167

Article

37

Striking

Article 37 – Radiation

Artikel 37 – Avskriv-

out applications

 

 

 

 

 

 

 

ning av klagomål

 

1. The

Court

 

may

at

1. A tout moment de la

1. Domstolen

får

any stage of the pro-

procédure,

la

Cour

varje stadium av för-

ceedings

decide

to

peut

décider

de

rayer

farandet

besluta

att

strike

an

application

une

requête

du

 

rôle

avskriva

ett

mål

om

out of its list of cases

lorsque les circonstan-

omständigheterna

le-

where

 

the

 

circum-

ces

 

permettent

 

de

der till slutsatsen att

stances

 

lead

 

to

the

conclure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusion that

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) the

applicant does

a) que

le

requérant

a) klaganden

inte

har

not intend

to

pursue

n’entend plus la main-

för

avsikt att

fullfölja

his application; or

 

tenir ; ou

 

 

 

sitt klagomål, eller

 

b) the matter has been

b) que le litige a été

b) frågan

har

lösts,

resolved; or

 

 

 

 

résolu ; ou

 

 

 

eller

 

 

 

 

c) for any other reason

c) que, pour tout autre

c) det av någon annan

established

 

by

the

motif

dont

la

Cour

av domstolen konstate-

Court, it is no longer

constate l’existence, il

rad

anledning

 

inte

justified

to

continue

ne se justifie plus de

längre är

befogat

att

the examination of the

poursuivre

l’examen

fortsätta prövningen av

application.

 

 

 

 

de la requête.

 

 

klagomålet.

 

 

 

However,

the

Court

Toutefois,

la

Cour

Domstolen skall

dock

shall continue the ex-

poursuit l’examen

de

fortsätta prövningen av

amination of the ap-

la requête si le respect

klagomålet om respek-

plication if respect for

des droits de l’homme

ten

för de mänskliga

human rights as de-

garantis

par

 

la

rättigheterna,

sådana

fined in the Conven-

Convention et ses pro-

de

definierats

i

denna

tion and the protocols

tocoles l’exige.

 

 

konvention och i pro-

thereto so requires.

 

 

 

 

 

 

 

tokollen till denna, så

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kräver.

 

 

 

 

2. The Court may de-

2. La Cour peut déci-

2. Domstolen

får

be-

cide to restore an ap-

der la réinscription au

sluta att

återuppta

ett

plication to its list of

rôle

 

d’une

requête

klagomål

till

behand-

cases if

it

considers

lorsqu’elle estime que

ling om den anser att

that the circumstances

les

circonstances

le

omständigheterna

för-

justify such a course.

justifient.

 

 

 

anleder en sådan åt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gärd.

 

 

 

 

34

Article 38 – Examina-

Article 38

Examen

Artikel 38 – Prövning

tion of the case

 

contradictoire de l’af-

av målet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Court shall exam-

La

 

Cour

 

examine

Domstolen skall pröva

ine the

case

together

l’affaire

 

de

 

façon

målet tillsammans med

with

the

representa-

contradictoire avec les

parternas

 

ombud

och

tives

 

of

the

parties

représentants

des

par-

vid behov göra en ut-

and, if need be, under-

ties et, s’il y a lieu,

redning. De höga för-

take

an

investigation,

procède à une enquête

dragsslutande

parter

for the effective con-

pour la conduite effi-

som är parter i målet

duct of which the High

cace

de

laquelle

les

skall på alla sätt under-

Contracting

 

Parties

Hautes

 

 

 

Parties

lätta

att

 

utredningen

concerned

shall

fur-

contractantes

intéres-

kan ske effektivt.

 

nish all necessary fa-

sées

fourniront

toutes

 

 

 

 

 

 

cilities.

 

 

 

 

facilités nécessaires

 

 

 

 

 

 

Article

39

– Friendly

Article 39 – Règle-

Artikel 39 – Förlikning

settlements

 

 

 

ments amiables

 

 

 

 

 

 

 

 

1. At any stage of the

1. A tout moment de la

1. Domstolen

får

proceedings, the Court

procédure,

la

Cour

varje stadium av för-

may place itself at the

peut se mettre à la dis-

farandet

ställa

sig till

disposal of the parties

position des intéressés

parternas

förfogande i

concerned with a view

en vue de parvenir à

syfte att nå en förlik-

to securing

a

friendly

un

règlement

amiable

ning grundad på res-

settlement of the mat-

de l’affaire s’inspirant

pekten för de mänsk-

ter on the basis of re-

du

respect

des

droits

liga

rättigheterna

som

spect for human rights

de

l’homme

tels

que

de definieras i denna

as defined in the Con-

les

 

reconnaissent

la

konvention och proto-

vention and the proto-

Convention et ses Pro-

kollen till denna.

 

cols thereto.

 

 

tocoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proceedings

con-

2. La

procédure

dé-

2. Handläggningen en-

ducted

 

under para-

crite

au

paragraphe 1

ligt punkt 1 skall vara

graph 1 shall be confi-

est confidentielle.

 

konfidentiell.

 

 

dential.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. If a friendly settle-

3. En cas de règlement

3. Om förlikning upp-

ment

is

effected,

the

amiable, la Cour raye

nås,

skall

domstolen

Court

shall

strike

the

l’affaire

du

rôle

par

avskriva

målet

genom

case out of its list by

une

 

décision

qui

se

ett beslut

som

endast

means

of

a

decision

limite à un bref exposé

skall uppta en kortfat-

which shall be con-

des faits et de la solu-

tad

redogörelse

för

fined to a brief state-

tion adoptée.

 

 

 

omständigheterna

och

ment of the facts and

 

 

 

 

 

 

 

 

för

den

lösning

som

of

 

the

 

solution

 

 

 

 

 

 

 

 

nåtts.

 

 

 

 

reached.

Prop. 2004/05:167

35

4. This

decision shall

4. Cette

décision

est

4. Beslutet skall

över-

be

transmitted

to

the

transmise

au

Comité

lämnas

till

 

minister-

Committee

of

Minis-

des Ministres qui sur-

kommittén,

som skall

ters, which shall su-

veille

l’exécution

des

övervaka

att

villkoren

pervise

the

execution

termes

du

règlement

verkställs i den förlik-

of the terms of the

amiable

tels

 

qu’ils

ning som anges i be-

friendly

settlement

as

figurent dans la déci-

slutet.

 

 

 

 

 

set out in the decision.

sion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

40

Public

Article 40 – Audience

Artikel 40 – Offentliga

hearings and access to

publique et accès aux

förhandlingar och till-

documents

 

 

 

documents

 

 

 

 

gång till handlingar

1. Hearings shall be in

1. L’audience

est

pu-

1. Förhandlingar

skall

public

unless

 

the

blique à moins que la

vara offentliga om inte

Court

in exceptional

Cour n’en décide au-

domstolen

 

i

undan-

circumstances decides

trement en

raison

de

tagsfall beslutar annat.

otherwise.

 

 

 

circonstances

excep-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documents

depos-

2. Les

documents

dé-

2. Handlingar

 

som

ited with the Registrar

posés

au

greffe

sont

givits in till kansli-

shall

be

accessible

to

accessibles au public à

chefen skall vara till-

the

public

unless

the

moins que le président

gängliga

för

allmän-

President of the Court

de la Cour n’en décide

heten om inte dom-

decides otherwise.

 

autrement.

 

 

 

 

stolens ordförande be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slutar annat.

 

 

 

Article 41 – Just satis-

Article 41 – Satisfac-

Artikel

41

Skälig

faction

 

 

 

 

tion équitable

 

 

 

gottgörelse

 

 

 

If the Court finds that

Si

la

Cour

déclare

Om domstolen

finner

there has been a viola-

qu’il y a eu violation

att ett brott mot kon-

tion of the Convention

de

la

Convention

ou

ventionen

eller

proto-

or

 

the

protocols

de ses protocoles, et si

kollen

till

denna ägt

thereto, and if the in-

le droit interne de la

rum och om den be-

ternal law of the High

Haute

Partie

contrac-

rörda

höga

 

fördrags-

Contracting Party con-

tante ne permet d’effa-

slutande partens natio-

cerned

allows

only

cer

qu’imparfaitement

nella rätt endast till en

partial reparation to be

les

conséquences

de

del medger att gott-

made, the Court shall,

cette violation, la Cour

görelse

lämnas,

skall

if

necessary,

afford

accorde

à

la

partie

domstolen, om så an-

just satisfaction to the

lésée, s’il y a lieu, une

ses nödvändigt,

tiller-

injured party.

 

 

satisfaction équitable.

känna den förfördelade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parten

skälig

gott-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

görelse.

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

36

Prop. 2004/05:167

Article 42 – Judg-

Article 42 – Arrêts des

Artikel 42 – Kamrar-

ments of Chambers

Chambres

 

 

 

nas domar

 

 

 

Judgments of

Cham-

Les arrêts des Cham-

Kamrarnas

 

domar

bers shall become fi-

bres deviennent défini-

skall

bli

slutgiltiga i

nal in accordance with

tifs conformément aux

enlighet

med

bestäm-

the provisions of Arti-

dispositions

 

de

melserna i artikel 44.2.

cle 44, paragraph 2.

l’article

44,

paragra-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phe 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

43 –

Referral

Article 43

– Renvoi

Artikel 43 – Hänskjut-

to the Grand Chamber

devant

la

Grande

ande

till

domstolen i

 

 

 

 

 

 

 

Chambre

 

 

 

 

stor sammansättning

1. Within a period of

1. Dans

un

délai

de

1. Var och en av par-

three months from the

trois

mois

à

compter

terna i målet får inom

date

of

the

judgment

de la date de l’arrêt

en period av tre måna-

of the

Chamber,

any

d’une

Chambre, toute

der från den dag då

party to the case may,

partie à l’affaire peut,

kammaren

 

meddelat

in exceptional

cases,

dans des cas excep-

dom

i

 

undantagsfall

request

that

the

case

tionnels,

demander le

begära

att

målet

skall

be

referred

 

to

the

renvoi de l’affaire de-

hänskjutas till domsto-

Grand Chamber.

 

vant la Grande Cham-

len i stor sammansätt-

 

 

 

 

 

 

 

bre.

 

 

 

 

 

ning.

 

 

 

 

 

 

2. A

panel

of

five

2. Un collège de cinq

2. En

panel med

fem

judges

of

the

Grand

juges

de

la

Grande

ledamöter

av

domsto-

Chamber

shall

accept

Chambre

 

accepte

la

len i stor sammansätt-

the request if the case

demande

 

si

l’affaire

ning

skall

bevilja en

raises a serious ques-

soulève

une

question

sådan begäran om må-

tion affecting the in-

grave relative à l’inter-

let ger upphov till en

terpretation or applica-

prétation ou à l’appli-

allvarlig fråga som rör

tion of the Convention

cation de la Conven-

tolkningen

eller

till-

or

the

 

protocols

tion ou de ses protoco-

lämpningen

av

kon-

thereto,

or a

serious

les,

ou

encore

une

ventionen

eller proto-

issue of general im-

question grave de ca-

kollen

till

denna

eller

portance.

 

 

 

 

ractère général.

 

rör en

allvarlig

fråga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av stor allmän betydel-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se.

 

 

 

 

 

 

3. If the panel accepts

3. Si le collège accepte

3. Om panelen beviljar

the request, the Grand

la demande, la Grande

begäran, skall domsto-

Chamber

shall

decide

Chambre

se

prononce

len i stor sammansätt-

the case by means of a

sur l’affaire

par

un

ning avgöra målet ge-

judgment.

 

 

 

 

arrêt.

 

 

 

 

 

nom dom.

 

 

 

37

Article

44

Final

Article

44 –

Arrêts

Artikel

44

Slutliga

judgments

 

 

 

définitifs

 

 

 

domar

 

 

 

 

1. The judgment of the

1. L’arrêt de la Grande

1. Dom som meddelas

Grand Chamber

shall

Chambre est définitif.

av

domstolen

i

stor

be final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sammansättning

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slutgiltig.

 

 

 

2. The judgment of a

2. L’arrêt

 

d’une

2. Dom som meddelas

Chamber shall become

Chambre devient défi-

av en

kammare

blir

final

 

 

 

 

 

nitif

 

 

 

 

 

slutgiltig

 

 

 

a) when

the parties

a) lorsque

les

parties

a) när

parterna

för-

declare

that

they will

déclarent

qu’elles

ne

klarar att de inte kom-

not

request

that

the

demanderont

pas

le

mer att begära att må-

case be referred to the

renvoi de l’affaire de-

let hänskjuts till dom-

Grand Chamber; or

 

vant la Grande Cham-

stolen i stor samman-

 

 

 

 

 

 

bre ; ou

 

 

 

sättning, eller

 

 

b) three

months

after

b) trois mois après la

b) tre

månader

efter

the date of the judg-

date de l’arrêt, si le

den

dag

domen

ment, if reference

of

renvoi de l’affaire de-

meddelades, om

hän-

the case to the Grand

vant la Grande Cham-

skjutande

till

dom-

Chamber has not been

bre n’a pas été deman-

stolen i stor samman-

requested; or

 

 

 

dé ; ou

 

 

 

 

sättning inte har be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gärts, eller

 

 

 

c) when

the

panel

of

c) lorsque

le

collège

c) när panelen i dom-

the

Grand

Chamber

de la Grande Chambre

stolen i stor samman-

rejects

the request

to

rejette

la

demande

de

sättning avslår en be-

refer under Article 43.

renvoi

formulée

en

gäran om hänskjutande

 

 

 

 

 

 

application de l’article

enligt artikel 43.

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The final

judgment

3. L’arrêt

définitif

est

3. Den

slutgiltiga

do-

shall be published.

 

publié.

 

 

 

 

men

skall

offentlig-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

göras.

 

 

 

 

Article

45 –

Reasons

Article 45 – Motiva-

Artikel 45 – Skäl för

for judgments and de-

tion des arrêts et déci-

domar och beslut

 

cisions

 

 

 

 

sions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reasons

shall

be

1. Les arrêts, ainsi que

1. Skäl skall anges för

given for judgments as

les décisions déclarant

domar samt för beslut

well

as

for

decisions

des

requêtes

receva-

om att uppta ett mål

declaring applications

bles

ou

irrecevables,

till prövning eller av-

admissible or inadmis-

sont motivés.

 

 

visa det.

 

 

 

sible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

38

2. If a judgment does

2. Si l’arrêt n’exprime

2. Om

en

dom

helt

not represent, in whole

pas en tout ou en par-

eller

 

delvis

 

inte

ger

or in part, the unani-

tie

l’opinion

unanime

uttryck för

ledamöter-

mous opinion of

the

des juges, tout juge a

nas

enhälliga

 

uppfatt-

judges, any judge shall

le

droit

d’y

joindre

ning, har varje ledamot

be entitled to deliver a

l’exposé de son opi-

rätt att avge sin sär-

separate opinion.

 

nion séparée.

 

 

 

skilda mening.

 

 

Article 46

 

– Binding

Article

46

 

Force

Artikel 46 – Bindande

force and execution of

obligatoire

et

exécu-

kraft och verkställighet

judgments

 

 

 

tion des arrêts

 

 

av domar

 

 

 

 

1. The High Contract-

1. Les Hautes

Parties

1. De

höga

 

fördrags-

ing

Parties

undertake

contractantes

 

s’enga-

slutande

parterna

för-

to abide by the final

gent

à se

conformer

binder sig att rätta sig

judgment of the Court

aux arrêts définitifs de

efter domstolens slut-

in any case to which

la Cour dans les litiges

giltiga dom i varje mål

they are parties.

 

auxquels

elles

sont

där de är parter.

 

 

 

 

 

 

parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The final

judgment

2. L’arrêt définitif de

2. Domstolens

slutgil-

of the Court shall be

la Cour est transmis au

tiga dom skall över-

transmitted

to

the

Comité des

 

Ministres

lämnas

till

 

minister-

Committee

of Minis-

qui en surveille l’exé-

kommittén,

som skall

ters, which shall su-

cution.

 

 

 

 

 

övervaka

att

 

domen

pervise its execution.

 

 

 

 

 

 

 

 

verkställs.

 

 

 

 

3. If the Committee of

3. Lorsque

le

Comité

3. Om

 

ministerkom-

Ministers

 

considers

des

 

Ministres

estime

mittén finner att över-

that the supervision of

que la surveillance de

vakningen av verkstäl-

the execution of a final

l’exécution

d’un

arrêt

landet

av en

slutgiltig

judgment

is hindered

définitif

est

entravée

dom

 

hindras

 

av

ett

by a problem of inter-

par

 

une

 

difficulté

problem

i

fråga

om

pretation of the judg-

d’interprétation de cet

tolkning av domen, får

ment, it may refer the

arrêt, il peut saisir la

den

hänskjuta

ärendet

matter to the Court for

Cour

afin

qu’elle se

till domstolen för av-

a ruling on the ques-

prononce

sur

 

cette

görande

av

tolknings-

tion

of interpretation.

question

d’interpréta-

frågan. Ett

beslut

om

A

referral

decision

tion.

La

décision de

hänskjutande

 

fordrar

shall require a major-

saisir la Cour est prise

en

majoritet

 

av

två

ity vote of two thirds

par un vote à la majo-

tredjedelar av de före-

of the representatives

rité des deux tiers des

trädare som är berätti-

entitled to sit on the

représentants

ayant le

gade att sitta med i

Committee.

 

 

droit de siéger au Co-

kommittén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. If the Committee of

4. Lorsque

le

Comité

4. Om

 

ministerkom-

Ministers

 

considers

des

 

Ministres

estime

mittén

finner

att

en

that a High Contract-

qu’une

Haute

 

Partie

hög

 

fördragsslutande

ing

Party

refuses

to

contractante

 

refuse de

part vägrar att rätta sig

abide by a final judg-

se conformer à un ar-

efter en slutgiltig dom

Prop. 2004/05:167

39

ment in a case to

rêt

définitif

dans

un

i ett mål där den

är Prop. 2004/05:167

which it is a party, it

litige

auquel

 

elle

est

part, får den, efter att

may,

after

serving

partie,

il

 

peut,

après

ha formellt underrättat

formal

notice

on

that

avoir mis en demeure

parten

och

genom

ett

Party and by decision

cette Partie et par dé-

beslut

fattat

med

 

två

adopted by a majority

cision

prise

 

par

un

tredjedels majoritet av

vote of two thirds of

vote à la majorité des

de företrädare

som

är

the

representatives

deux tiers des repré-

berättigade

 

att

sitta

entitled to sit on the

sentants ayant le droit

med

i

kommittén,

till

Committee,

refer

to

de

siéger

au

 

Comité,

domstolen

 

hänskjuta

the Court the question

saisir la Cour de la

frågan

om

parten

 

har

whether that Party has

question

 

du

 

respect

brustit

i att

uppfylla

failed to fulfil its obli-

par cette Partie de son

sin

skyldighet

enligt

gation

under

para-

obligation

au

 

regard

punkt 1.

 

 

 

 

 

graph 1.

 

 

 

du paragraphe 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. If the Court finds a

5. Si la Cour constate

5. Om

domstolen

fin-

violation

of

para-

une violation du para-

ner att punkt 1 har

graph 1, it shall refer

graphe 1, elle renvoie

kränkts, skall den hän-

the case to the Com-

l’affaire au Comité des

skjuta målet till minis-

mittee of Ministers for

Ministres

 

afin

qu’il

terkommittén

för

 

be-

consideration

of

the

examine les mesures à

dömande av vilka åt-

measures to be taken.

prendre.

Si

la

Cour

gärder som skall vid-

If the Court finds no

constate

qu’il

 

n’y a

tas.

Om

domstolen

violation

of

para-

pas

eu

violation

du

finner att punkt 1 inte

graph 1, it shall refer

paragraphe 1, elle ren-

har

kränkts,

skall

den

the case to the Com-

voie l’affaire au Comi-

hänskjuta

målet

 

till

mittee

of

Ministers,

des

Ministres,

qui

ministerkommittén,

 

which

shall close

its

décide

de

clore

son

som

skall

avsluta

 

sin

examination

 

of

the

examen.

 

 

 

 

 

 

behandling av det.

 

 

case.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 47 – Advisory

Article 47

opinions

consultatifs

– Avis Artikel 47 – Rådgivan-

de yttranden

1. The

Court

may,

at

1. La Cour peut, à la

1. På

begäran

av

mi-

 

the

request

of

 

the

demande

du

Comité

nisterkommittén

får

 

Committee

of

Minis-

des Ministres,

donner

domstolen

avge

råd-

 

ters,

 

give

advisory

des

avis

consultatifs

givande

 

yttranden i

 

opinions

on

 

legal

sur des questions juri-

rättsfrågor

avseende

 

questions

concerning

diques concernant l’in-

tolkningen av konven-

 

the

interpretation

of

terprétation

 

de

la

tionen och protokollen

 

the

Convention

and

Convention

et

de

ses

till denna.

 

 

 

 

the protocols thereto.

protocoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Such opinions shall

2. Ces avis ne peuvent

2. Dessa

yttranden

får

 

not

deal

with

any

porter ni sur les ques-

inte

avse

frågor

om

 

question relating to the

tions

ayant

trait

au

innehållet i eller om-

 

content or scope of the

contenu ou à l’étendue

fattningen av de rät-

 

rights

or

freedoms

des

droits

et

libertés

tigheter

och

friheter

 

defined in Section I of

définis au titre I de la

som

upptagits

i

av-

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the

Convention

and

Convention et dans les

delning I i konven-

the

protocols

thereto,

protocoles

ni

sur

les

tionen och i protokol-

or

with

 

any

other

autres

questions dont

len till denna och inte

question

which

 

the

la Cour ou le Comité

heller

någon

annan

Court or the Commit-

des

 

Ministres

pour-

fråga till vilken dom-

tee of Ministers might

raient avoir à connaî-

stolen

eller

minister-

have

to

consider

in

tre

 

par

suite

de

kommittén

kan

ha att

consequence

of

any

l’introduction

 

d’un

ta ställning till följd av

such

proceedings

as

recours

prévu

par la

ett

sådant

förfarande

could

be

instituted

in

Convention.

 

 

 

som

kan

komma

att

accordance

with

the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inledas enligt konven-

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionen.

 

 

 

 

 

3. Decisions

of

 

the

3. La décision du Co-

3. Ministerkommitténs

Committee

of

Minis-

mité des Ministres de

beslut

att

begära

ett

ters to request an advi-

demander un avis à la

rådgivande yttrande av

sory

 

opinion

of

the

Cour est prise par un

domstolen

fattas

med

Court

shall require a

vote à la majorité des

en majoritet av de le-

majority

vote

of

the

représentants

ayant le

damöter som är berät-

representatives

 

enti-

droit de siéger au Co-

tigade att sitta med i

tled to sit on the

mité.

 

 

 

 

 

 

 

kommittén.

 

 

 

Committee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 48 – Advisory

Article 48 – Compé-

Artikel 48 – Domstol-

jurisdiction

of

 

the

tence

 

consultative

de

ens behörighet att av-

Court

 

 

 

 

 

 

la Cour

 

 

 

 

 

ge rådgivande

yttran-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den

 

 

 

 

 

 

The Court shall decide

La Cour décide si la

Domstolen

avgör

om

whether

a

request

for

demande

 

 

 

d’avis

en begäran från minis-

an

advisory

opinion

consultatif

présentée

terkommittén

om

ett

submitted

by

 

the

par le Comité des Mi-

rådgivande

 

yttrande

Committee

of

Minis-

nistres

relève

de

sa

faller inom domstolens

ters is within its com-

compétence

telle

que

behörighet

enligt

arti-

petence as

defined

in

définie par l’article 47.

kel 47.

 

 

 

 

 

Article 47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 49

– Reasons

Article 49 – Motiva-

Artikel 49 – Skäl för

for advisory opinions

tion des avis consulta-

rådgivande yttranden

 

 

 

 

 

 

 

 

tifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reasons

shall

be

1. L’avis

de

la

Cour

1. Skäl skall anges för

given

for

advisory

est motivé.

 

 

 

 

domstolens rådgivande

opinions of the Court.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yttranden.

 

 

 

 

2. If the advisory opin-

2. Si

l’avis

n’exprime

2. Om ett yttrande helt

ion does not represent,

pas en tout ou en par-

eller

delvis

inte

ger

in whole or in part, the

tie

l’opinion

unanime

uttryck

för

ledamöter-

unanimous

opinion

of

des juges, tout juge a

nas

enhälliga

uppfatt-

the

judges,

any

judge

le

droit

d’y

joindre

ning, har varje ledamot

shall

be

entitled

to

l’exposé

de

son

opi-

rätt

att

avge

sin

sär-

Prop. 2004/05:167

41

deliver

a

 

separate

nion séparée.

 

 

 

skilda mening.

 

 

 

Prop. 2004/05:167

opinion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Advisory

opinions

3. L’avis de

la

Cour

3. Domstolens

rådgi-

 

of the Court shall be

est transmis au Comité

vande yttranden skall

 

communicated

to

the

des Ministres.

 

 

 

överlämnas

till minis-

 

Committee

of

Minis-

 

 

 

 

 

 

 

terkommittén.

 

 

 

 

ters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 50 – Expendi-

Article 50 – Frais de

Artikel 50 – Domstol-

 

ture on the Court

 

fonctionnement

de

la

ens utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The

expenditure

on

Les frais de fonction-

Domstolens

 

utgifter

 

the

Court

shall

be

nement

de

la

Cour

skall bekostas av Eu-

 

borne by

the

Council

sont à la charge du

roparådet.

 

 

 

 

 

of Europe.

 

 

 

Conseil de l’Europe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 51 – Privileges

Article 51 – Privilèges

Artikel 51 – Privilegi-

 

and

immunities

of

et immunités des juges

er

och

immunitet

för

 

judges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domstolens ledamöter

 

The

judges

shall

be

Les

juges

jouissent,

Domstolens

ledamöter

 

entitled,

during

the

pendant

l’exercice

de

har under utövandet av

 

exercise of their func-

leurs

fonctions,

des

sitt ämbete rätt till de

 

tions, to the privileges

privilèges

et

immuni-

privilegier

och

den

 

and

immunities

pro-

tés prévus

à

l’article

immunitet som anges i

 

vided for in Article 40

40

du

 

Statut

du

artikel 40 i Europa-

 

of the Statute of the

Conseil de l’Europe et

rådets stadga och i de

 

Council of Europe and

dans

 

les

accords

avtal som ingåtts i en-

 

in

the

agreements

conclus au titre de cet

lighet med den arti-

 

made thereunder.

 

article.

 

 

 

 

 

keln.

 

 

 

 

 

 

SECTION III – MIS-

TITRE III – DISPO-

AVDELNING

III

 

CELLANEOUS PRO-

SITIONS DIVERSES

DIVERSE

BESTÄM-

 

VISIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELSER

 

 

 

 

 

Article 52 – Inquiries

Article 52 – Enquêtes

Artikel 52 – Förfråg-

 

by the Secretary Gen-

du Secrétaire Général

ningar

från

general-

 

eral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekreteraren

 

 

 

 

On receipt of a request

Toute

Haute

Partie

På anmodan av Euro-

 

from

the

Secretary

contractante

fournira

parådets

generalsekre-

 

General of the Council

sur demande du Secré-

terare skall

varje

hög

 

of Europe

any High

taire

 

Général

 

du

fördragsslutande

part

 

Contracting Party shall

Conseil

de

l’Europe

tillhandahålla

upplys-

 

furnish an explanation

les explications requi-

ningar om sätt på vil-

 

of

the

manner

in

ses sur la manière dont

ket dess inhemska lag-

 

which its

internal

law

son droit interne as-

stiftning

säkerställer

 

ensures the

effective

sure

l’application

ef-

en effektiv tillämpning

 

implementation of any

fective

de

toutes

les

av

bestämmelserna

i

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of

the

provisions

of

dispositions

de

cette

denna konvention.

the Convention.

 

 

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

Article 53 – Safeguard

Article 53 – Sauve-

Artikel 53 – Skydd för

for

existing

human

garde

des

droits

de

befintliga

 

mänskliga

rights

 

 

 

 

 

l’homme reconnus

 

rättigheter

 

 

Nothing in this Con-

Aucune

 

des

disposi-

Ingenting i denna kon-

vention shall be con-

tions

de

la

présente

vention får tolkas som

strued

as

limiting

or

Convention

ne

sera

en begränsning av el-

derogating

from

any

interprétée

 

comme

ler en avvikelse

från

of

the

human rights

limitant

 

ou

portant

någon av de mänskliga

and fundamental free-

atteinte

aux

droits

de

rättigheter

och grund-

doms

which

may

be

l’homme et aux liber-

läggande

friheter

som

ensured under the laws

tés fondamentales

qui

kan vara skyddade i de

of any High Contract-

pourraient

être

recon-

höga fördragsslutande

ing Party or under any

nus conformément aux

parternas

lagar eller i

other

agreement

to

lois

de

toute

Partie

någon annan konven-

which it is a Party.

 

contractante ou à toute

tion i vilken de är par-

 

 

 

 

 

 

 

autre

Convention

à

ter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laquelle

cette

Partie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contractante est partie.

 

 

 

 

Article 54 – Powers of

Article 54 – Pouvoirs

Artikel 54 – Minister-

the Committee of Min-

du Comité des Minis-

kommitténs

befogen-

isters

 

 

 

 

 

tres

 

 

 

 

 

 

 

heter

 

 

 

Nothing in this Con-

Aucune disposition de

Ingenting i denna kon-

vention shall prejudice

la présente Convention

vention skall inskränka

the

powers

conferred

ne porte

atteinte

aux

de befogenheter

som

on

the

Committee

of

pouvoirs

conférés

au

tillerkänts

 

minister-

Ministers by the Stat-

Comité

des

Ministres

kommittén genom Eu-

ute of the Council of

par

le

 

Statut

du

roparådets stadga.

 

Europe.

 

 

 

 

Conseil de l’Europe.

 

 

 

 

Article 55 – Exclusion

Article 55 – Renoncia-

Artikel 55 – Avstående

of other means of dis-

tion à d’autres modes

från reglering av tvist-

pute settlement

 

 

de règlement des diffé-

er i annan ordning

 

 

 

 

 

 

 

rends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The High Contracting

Les

Hautes

Parties

Om det inte finns en

Parties agree that, ex-

contractantes

 

renon-

särskild

överenskom-

cept by special agree-

cent

réciproquement,

melse, avstår de

höga

ment,

they

will

 

not

sauf

compromis spé-

fördragsslutande

par-

avail

themselves

of

cial, à se prévaloir des

terna från att begagna

treaties,

conventions

traités, conventions ou

sig av de fördrag, kon-

or

declarations

 

in

déclarations

existant

ventioner eller förklar-

force

between

them

entre elles, en vue de

ingar som gäller mel-

for

the

purpose

of

soumettre, par voie de

lan dem för att hän-

submitting, by way of

requête,

un

différend

skjuta en tvist rörande

petition, a dispute aris-

né de

l’interprétation

tolkningen

eller

till-

Prop. 2004/05:167

43

ing out of the interpre-

ou de l’application de

lämpningen

av

denna

tation or application of

la présente Convention

konvention till

regler-

this

Convention to a

à un mode de règle-

ing i annan ordning än

means

of

 

settlement

ment

autre

que

ceux

vad

som

föreskrivs

i

other than those pro-

prévus

 

par

 

ladite

konventionen.

 

 

 

vided for in this Con-

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 56 – Territo-

Article 56 – Applica-

Artikel 56 – Territori-

rial application

 

tion territoriale

 

 

ell tillämpning

 

 

 

1. Any

State

may

at

1. Tout

 

Etat

peut,

au

1. En stat får när den

the time of its ratifica-

moment de la ratifica-

ratificerar,

 

eller

när

tion or at any time

tion ou à tout autre

som helst senare, ge-

thereafter

declare

by

moment

par

la

suite,

nom

en

notifikation

notification

addressed

déclarer,

par

notifica-

ställd till Europarådets

to the Secretary Gen-

tion adressée au Secré-

generalsekreterare,

 

eral of the Council of

taire

 

Général

 

du

förklara att denna kon-

Europe that the pre-

Conseil

 

de

l’Europe,

vention

 

skall,

 

med

sent Convention shall,

que

 

la

 

présente

förbehåll för punkt 4 i

subject to paragraph 4

Convention

 

 

 

denna artikel,

tilläm-

of this Article, extend

s’appliquera,

sous

ré-

pas på alla eller något

to all or any of the

serve du paragraphe 4

av de

territorier

för

territories

for

whose

du

présent

article, à

vilkas

internationella

international

relations

tous les territoires ou à

förbindelser

staten

i

it is responsible.

 

l’un

quelconque

des

fråga svarar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territoires dont il as-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sure les relations in-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ternationales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The

 

Convention

2. La

 

 

Convention

2. Konventionen

skall

shall

extend

to

the

s’appliquera

au

terri-

tillämpas

det

eller

territory

or

territories

toire ou aux territoires

de territorier som an-

named in the notifica-

désignés dans la noti-

ges

i

notifikationen

tion as from the thirti-

fication

 

à

partir

du

från

den

trettionde

eth day after the re-

trentième jour qui sui-

dagen efter det att Eu-

ceipt of this notifica-

vra la date à laquelle

roparådets

generalsek-

tion

by

the

Secretary

le

Secrétaire

Général

reterare

mottagit

noti-

General of the Council

du

 

 

Conseil

 

de

fikationen.

 

 

 

 

of Europe.

 

 

 

 

l’Europe

aura

reçu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette notification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The

provisions

of

3. Dans lesdits territoi-

3. Inom

de

nämnda

this

Convention shall

res les dispositions de

territorierna skall dock

be applied in such ter-

la présente Convention

konventionens bestäm-

ritories with due re-

seront

 

appliquées

en

melser

tillämpas

med

gard, however, to local

tenant compte des né-

hänsyn till vad de lo-

requirements.

 

 

cessités locales.

 

 

kala

 

förhållandena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kräver.

 

 

 

 

 

 

Prop. 2004/05:167

44

Prop. 2004/05:167

4. Any

 

State

which

4. Tout Etat qui a fait

4. En stat, som avgett

has made a declaration

une

 

 

 

déclaration

förklaring

 

 

enligt

in

accordance

with

conformément

 

 

au

punkt 1, kan när som

paragraph

 

1

of

this

premier paragraphe de

helst

därefter

förklara

article may at any time

cet article, peut, à tout

att

staten

beträffande

thereafter

declare

on

moment

par

la

suite,

ett eller flera av de

behalf of one or more

déclarer relativement à

med

förklaringen

av-

of

the

territories

to

un

ou

plusieurs

 

des

sedda

territorierna

er-

which

the

 

declaration

territoires

visés

 

dans

känner

domstolens

relates

 

that

it

accepts

cette

déclaration

qu’il

behörighet att ta emot

the competence of the

accepte la compétence

klagomål från enskilda

Court to receive appli-

de

 

la

Cour

 

pour

personer,

icke-statliga

cations from individu-

connaître des requêtes

organisationer

eller

als,

non-governmental

de

personnes

physi-

grupper

av

 

enskilda

organisations

 

 

or

ques,

d’organisations

personer

i

 

enlighet

groups

 

of

 

individuals

non gouvernementales

med artikel 34 i kon-

as provided by Article

ou de groupes de par-

ventionen.

 

 

 

34 of the Convention.

ticuliers,

 

comme

le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prévoit l’article

34

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 57 – Reserva-

Article 57 – Réserves

Artikel 57 – Förbehåll

tions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Any

 

State

 

may,

1. Tout

Etat

peut,

au

1. Vid undertecknan-

when

 

signing

this

moment de la signa-

det av denna konven-

Convention

or when

ture

 

de

la

présente

tion eller vid depone-

depositing

 

its

instru-

Convention ou du dé-

ring av sitt ratifika-

ment

of

ratification,

pôt de son instrument

tionsinstrument kan en

make a

reservation

in

de ratification, formu-

stat göra förbehåll med

respect of any particu-

ler une réserve au sujet

avseende

någon

lar

provision

of

 

the

d’une disposition

par-

särskild bestämmelse i

Convention to the ex-

ticulière de la Conven-

konventionen,

i

den

tent that any law then

tion,

dans

la mesure

mån en lag som då

in force in its territory

où une loi alors en

gäller

inom

statens

is

not

 

in

 

conformity

vigueur sur son terri-

territorium

inte över-

with

the

 

provision.

toire

 

n’est

 

 

pas

ensstämmer

med

be-

Reservations of a gen-

conforme à cette dis-

stämmelsen. Förbehåll

eral character shall not

position. Les

réserves

av

allmän

 

karaktär

be

permitted

under

de caractère général ne

tillåts inte enligt denna

this article.

 

 

 

 

 

sont pas autorisées aux

artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termes du présent arti-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Any

 

 

 

reservation

2. Toute réserve émise

2. Varje förbehåll som

made under this article

conformément au pré-

görs enligt denna arti-

shall contain

a

brief

sent

 

article

comporte

kel

skall

innehålla

en

statement

of the

law

un bref exposé de la

kort

 

redogörelse

för

concerned.

 

 

 

 

 

loi en cause.

 

 

 

 

lagen i fråga.

 

 

45

Article 58 – Denuncia-

Article 58 – Dénoncia-

Artikel 58 – Uppsäg-

tion

 

 

 

 

 

 

 

tion

 

 

 

 

 

 

ning

 

 

 

 

 

 

1. A High Contracting

1. Une

Haute

Partie

1. En

hög

fördrags-

Party

may

denounce

contractante

ne

peut

slutande part

får

inte

the

present

Conven-

dénoncer

la

présente

säga upp denna kon-

tion only after the ex-

Convention

qu’après

vention

förrän

efter

piry of five years from

l’expiration d’un délai

utgången

av

fem

år

the date on which it

de cinq ans à partir de

från

dagen

för

dess

became a party to it

la

date

d’entrée

en

ikraftträdande för par-

and

after

six months’

vigueur de la Conven-

ten och med iakt-

notice

contained

 

in a

tion à son égard et

tagande av en uppsäg-

notification

addressed

moyennant un préavis

ningstid om sex måna-

to the Secretary Gen-

de six mois, donné par

der samt

genom

en

eral of the Council of

une notification adres-

notifikation,

ställd

till

Europe, who shall in-

sée au Secrétaire Gé-

Europarådets general-

form

the

other

High

néral

du

Conseil

de

sekreterare,

som

skall

Contracting Parties.

l’Europe, qui en in-

underrätta

de

övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

forme les autres Par-

höga

fördragsslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

ties contractantes.

 

parterna om detta.

 

2. Such a denunciation

2. Cette

dénonciation

2. En

uppsägning

får

shall not have the ef-

ne

peut

avoir

pour

inte till följd att den

fect

of

releasing

the

effet de délier la Haute

ifrågavarande

 

höga

High

 

 

Contracting

Partie

 

contractante

fördragsslutande

par-

Party

concerned

from

intéressée

des obliga-

ten blir löst från sina

its

obligations

under

tions

contenues

dans

förpliktelser

 

 

enligt

this

 

Convention

in

la présente Convention

denna

konvention

så-

respect

of

any

act

en

ce

qui

concerne

vitt avser åtgärder som

which,

being capable

tout

fait

qui,

pouvant

skulle kunna utgöra en

of constituting a viola-

constituer

une

viola-

kränkning

av

 

dessa

tion of such obliga-

tion de ces obligations,

förpliktelser

och

som

tions,

may have

 

been

aurait été accompli par

kan ha utförts av par-

performed by it before

elle

antérieurement à

ten före den dag då

the date at which the

la date à laquelle la

uppsägningen

 

blev

denunciation

became

dénonciation

produit

gällande.

 

 

 

 

 

effective.