Regeringens proposition 2004/05:165

Nya regler för tjänstepensionsinstitut

Prop.

 

2004/05:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2005

Göran Persson

Sven-Erik Österberg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra

 

det s.k. tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv

 

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänste-

 

pensionsinstitut). Med tjänstepensionsinstitut avses i direktivet sådana

 

institut som inte redan är EU-harmoniserade och som förvaltar fonderade

 

medel utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepensionsförmåner. Tjänste-

 

pension erbjuds som ett led i ett anställningsförhållande och utgör ett

 

komplement till den statliga pension som erhålls inom ramen för social-

 

försäkringssystemet.

 

De svenska institut som faller under direktivets tillämpningsområde är

 

understödsföreningar som meddelar försäkring avseende tjänstepension,

 

s.k. tjänstepensionskassor, samt pensionsstiftelser. Regeringen föreslår

 

att pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till färre än

 

100 personer undantas från de nya reglerna, men stiftelserna får själva

 

välja att ändå tillämpa dem. I propositionen föreslås således ändringar i

 

lagen (1972:262) om understödsföreningar och lagen (1967:531) om

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. Regeringen föreslår också att

 

Sverige skall tillämpa direktivet på livförsäkringsbolagens tjänstepen-

 

sionsverksamhet och i anledning av detta föreslås ändringar i försäk-

 

ringsrörelselagen (1982:713).

 

De nämnda lagförslagen innebär att det införs särskilda verksamhets-

 

villkor för tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser. För de nämnda

 

instituten och för livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet före-

 

slås även särskilda bestämmelser om information till ersättningsberät-

 

tigade eller motsvarande. Vidare föreslås för livförsäkringsbolagens

 

tjänstepensionsverksamhet och för tjänstepensionskassorna särskilda

1

 

regler om tekniska avsättningar och för kassorna även nya bestämmelser om skuldtäckning och kapitalkrav. För såväl livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet som för tjänstepensionskassor och pensions- stiftelserna föreslås nya placeringsregler.

Även för tillsynen över dessa finansiella instituts tjänstepensionsverk- samhet föreslår regeringen vissa ändringar, bl.a. i form av att den finan- siella tillsynen över pensionsstiftelser anförtros Finansinspektionen.

Till följd av tjänstepensionsdirektivet föreslår regeringen vissa regler som öppnar upp för tjänstepensionsverksamhet i andra länder inom EES. Direktivets bestämmelser om verksamhet i ett annat land inom EES föranleder också förslag till vissa ändringar i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Vissa över- gångsregler föreslås gälla för tjänstepensionskassor som vid ikraftträdan- det inte uppfyller de nya kapitalkravsbestämmelserna.

Prop. 2004/05:165

2

Innehållsförteckning

Prop. 2004/05:165

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................

6

2

Lagtext

...............................................................................................

7

 

2.1

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

 

(1982:713)...........................................................................

7

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om

understödsföreningar.........................................................

24

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

 

utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige..........

41

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

 

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ..............................

57

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud ....................................................................

67

2.6Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979).........................................................................

69

2.7Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410).......................................................................

70

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1976:357) om

motortävlingsförsäkring....................................................

72

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ......................................................

73

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om

 

 

försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m

.....75

3

Ärendet och dess beredning.............................................................

76

4

Allmänt om tjänstepension..............................................................

78

 

4.1

Inledning

...........................................................................

78

 

4.2

Tjänstepensionsplanen ......................................................

79

 

 

4.2.1 ........................

Olika tjänstepensionsmodeller

80

 

 

4.2.2 ...........................

De svenska kollektivavtalen

81

 

4.3

Tjänstepensionsförmånerna ..............................................

81

 

4.4

Tryggande .............................................av tjänstepension

82

 

 

4.4.1 .........................

Tryggande i pensionsstiftelse

83

 

 

4.4.2 ..............................................

Kontotryggande

85

 

 

4.4.3 ..........................

Tryggande genom försäkring

86

5

EG-rättslig reglering........................................................................

92

 

5.1

En inre marknad ............................för finansiella tjänster

92

 

5.2

Utgångspunkter .................................för EG-regleringen

93

 

5.3

EG-direktiv ...................................på försäkringsområdet

93

 

5.4

Tjänstepensionsdirektivet .................................................

94

 

5.5

Utvecklingstendenser ...........................i Sverige och EU

95

 

 

5.5.1 ......................................

Utvecklingstendenser

95

 

 

5.5.2 ...........................

Pågående arbete på EU - nivå

95

6

Allmänna utgångspunkter................................................................

98

 

6.1

Syftet med ......................................................regleringen

98

 

6.2

Konkurrensneutralitet .......................................................

99

 

6.3

Funktionell .....................................................lagstiftning

99

 

6.4

Val av regleringsansats ...................................................

100

3

 

6.5

Aktsamhetsprincipen.......................................................

101

Prop. 2004/05:165

 

6.6

Val av lagstiftningsteknik ...............................................

103

 

7

Direktivets tillämpningsområde ....................................................

107

 

7.1Tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas

 

av direktivet ....................................................................

107

7.2

Undantag för mindre pensionsstiftelser ..........................

111

7.3Skall direktivet tillämpas på livförsäkringsbolagens

 

 

tjänstepensionsverksamhet?............................................

116

8

Vad avses med tjänstepensionsförsäkring? ...................................

120

9

Villkor för verksamheten...............................................................

126

 

9.1

Separationskravet för livförsäkringsbolag ......................

126

 

9.2

Registerföring och förmånsrätt .......................................

134

9.3Verksamheten skall avse enbart

tjänstepensionsförsäkringar.............................................

134

9.4Juridisk åtskillnad mellan uppdragsgivare och

 

 

tjänstepensionsinstitut .....................................................

136

 

9.5

Villkor för att få bedriva verksamhet ..............................

137

10

Information till försäkringstagare m. fl. ........................................

146

11

Solvensregler .................................................................................

154

 

11.1

Tillämpning på pensionsstiftelserna ...............................

154

 

11.2

Tekniska avsättningar .....................................................

155

 

11.3

Skuldtäckning .................................................................

164

 

11.4

Placeringsregler ...............................................................

166

 

11.5

Riktlinjer för placeringsverksamheten ............................

181

 

11.6

Kapitalkrav ......................................................................

184

12

Verksamhet i ett annat land inom EES..........................................

187

13

Tillsyn

............................................................................................

196

 

13.1

Tillsyn över pensionsstiftelser ........................................

196

 

13.2 ......

Uppgifter som skall lämnas till tillsynsmyndigheten

199

 

13.3 ..............

Tillsynsmyndighetens befogenheter att ingripa

201

14

Vissa övriga ........................................................................frågor

211

 

14.1 ....................................................................

Redovisning

211

 

14.2 ...............................................

Förvaltning och förvaring

212

15

Ikraftträdande .................................- och övergångsbestämmelser

213

16

Konsekvenser ............................................................av förslagen

215

17

Författningskommentar .................................................................

218

17.1Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(1982:713).......................................................................

218

17.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:262) om

understödsföreningar.......................................................

231

17.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige........

239

17.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ............................

246

17.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud ..................................................................

252

4

17.6

Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen

Prop. 2004/05:165

 

(1970:979).......................................................................

253

17.7Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410).....................................................................

253

17.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:357) om

motortävlingsförsäkring..................................................

253

17.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ....................................................

253

17.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:890) om

 

försäkringsverksamhet under krig eller

 

 

krigsfara m.m. .................................................................

253

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG

 

 

av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över

 

 

tjänstepensionsinstitut..........................................................

254

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna ....................................

266

Bilaga 3

Lagrådsremissens lagförslag ...............................................

267

Bilaga 4

Lagrådets yttrande ...............................................................

337

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 maj 2005.........

340

Rättsdatablad..........................................................................................

341

5

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2004/05:165

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

3.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

4.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensions- utfästelse m.m.,

5.lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

6.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

7.lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

8.lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

9.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

10.lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

6

2

Lagtext

Prop. 2004/05:165

2.1Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713)2 dels att 1 kap. 1 a och 2 §§, 2 a kap. 1-6 §§, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 4, 9, 10 g, 11, 11 a och 13 §§, 12 kap. 12 § samt 19 kap. 11 och 13 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 kap. 3 a §, 2 a kap. 2 a och 5 a §§ samt 7 kap. 12 och 14 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

1 a §3

Försäkringsrörelse skall bedrivas med en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av

försäkringarna kan fullgöras.

 

 

 

 

 

Information till liv- och skade-

Information till liv- och skade-

försäkringstagare

och

dem

som

försäkringstagare

och

dem

som

erbjuds att teckna en sådan

erbjuds att teckna en sådan

försäkring skall vara anpassad efter

försäkring skall vara anpassad efter

försäkringens art och tydligt visa

försäkringens art och tydligt visa

försäkringens villkor och värdeut-

försäkringens villkor och värdeut-

veckling. Även andra ersättnings-

veckling. Även andra ersättnings-

berättigade på grund av liv- och

berättigade på grund av liv- och

skadeförsäkringar

skall

ges

den

skadeförsäkringar

skall

ges

den

information de behöver.

 

 

information de behöver. I fråga om

 

 

 

 

sådana försäkringar som anges i

 

 

 

 

3 a § skall informationen innehålla

 

 

 

 

uppgifter om försäkringsbolaget

 

 

 

 

och dess verksamhet samt om de

 

 

 

 

överenskommelser

som

ligger

till

 

 

 

 

grund för försäkringarna.

 

Verksamheten skall bedrivas enligt god försäkringsstandard. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela närmare föreskrifter om vilken information som ett försäkrings- bolag skall lämna till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).

2Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 1999:600.

7

2 §4

Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra författningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av staten.

Särskilda bestämmelser om

Särskilda bestämmelser

om

utländska försäkringsgivare finns i

utländska försäkringsgivare finns i

lagen (1998:293)

om utländska

lagen (1998:293)

om

utländska

försäkringsgivares

verksamhet i

försäkringsgivares

och

tjänste-

Sverige.

 

pensionsinstituts

verksamhet

i

 

 

Sverige.

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemenskaperna (EG) och Schweiz.

3 a §

Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag livförsäkring som har samband med yrkes- utövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar.

Ett försäkringsbolags förvalt- ning av tillgångar som motsvarar dess åtaganden för tjänstepen- sionsförsäkring skall hållas åtskild från förvaltningen av bolagets övriga tillgångar. De försäkrings- tekniska avsättningarna enligt 7 kap. 1 § för tjänstepensions- försäkringar skall hållas åtskilda från bolagets övriga avsättningar.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte sådana försäkringar som tecknas för egen räkning av en egenföretagare.

4 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

8

2 a kap.

1 §5

Ett försäkringsbolag som avser att upprätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat EES-land skall underrätta Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt första stycket skall innehålla

1.uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,

2.en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundäretableringens organisation och vilket slags försäkringsverksam- het som skall drivas där,

3.uppgift om sekundäretableringens adress,

4.uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.

Om ett försäkringsbolag från en sekundäretablering skall meddela försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 10 (motorfordons- ansvar) och som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, skall underrättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att bolaget är medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i sekundäretableringens EES-land och i det landets nationella garantifond.

Varje gång ett försäkringsbolag åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjän- stepensionsförsäkring, skall bola- get lämna en särskild under- rättelse till Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt fjärde stycket skall innehålla

1. uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för försäkringarna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksamhets- planen i övrigt skall innehålla.

2 §

Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan under- rättelse som avses i 1 § meddela den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen skall upprättas om underrättelsen. Till Finansinspektionens med- delande skall fogas ett intyg att

Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan under- rättelse som avses i 1 § första stycket meddela den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen skall upprät- tas om underrättelsen. Till Finans- inspektionens meddelande skall

5 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

9

försäkringsbolaget har en tillräck- lig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27 §§.

fogas ett intyg att försäkrings- bolaget har en tillräcklig kapital- bas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27 §§.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas om det inte finns skäl att ifrågasätta att

1.försäkringsbolagets organisation är ändamålsenlig,

2.försäkringsbolagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3.företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundär- etableringen.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt första stycket underrätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande lämnas. Verksamheten vid sekundäretableringen får inledas två månader efter det att Finansinspektionen lämnat det meddelande som avses i första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en sekundäretablering inte före- ligger, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 1 §.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en sekundäretablering inte före- ligger, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 1 § första stycket.

2 a §

För verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall utöver 2 § följande gälla. Finans- inspektionen skall, om förutsätt- ningarna enligt 2 § andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses i 1 § fjärde stycket lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är upprättad.

Finansinspektionen skall sam- tidigt som den lämnar medde- landet enligt första stycket under- rätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant med- delande som avses i första stycket får veta vilka verksamhetsföre- skrifter som är tillämpliga i det land där sekundäretableringen är

Prop. 2004/05:165

10

upprättad, skall inspektionen underrätta försäkringsbolaget om det.

Verksamheten får inledas efter det att bolaget har tagit emot en underrättelse enligt tredje stycket från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 1 § fjärde stycket.

3 §

Om något av de förhållanden som angivits i försäkringsbolagets underrättelse till Finansinspektionen enligt 1 § skall ändras sedan en sekundäretablering har upprättats, skall försäkringsbolaget underrätta inspektionen och den utländska behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen genomförs.

Om ändringen innebär att verk- samhet avseende tjänstepensions- försäkring skall inledas, skall bestämmelserna i 1 § fjärde och femte styckena samt 2 a § tilläm- pas i stället för första stycket.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspektionen. Den utländska behöriga myndig- heten skall genast underrättas om beslutet.

4 §6

Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en sekundär- etablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för risker belägna i eller för åtaganden som skall fullgöras i ett tredje EES-land, och detta skall ske utan förmedling av en sekundäretablering i det landet (gränsöverskridande verksamhet), skall bolaget underrätta Finansinspek- tionen om det. I underrättelsen skall det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna skall omfatta.

Varje gång ett försäkringsbolag åtar sig ett uppdrag att genom

6 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

11

gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäk- ring, skall bolaget lämna en sär- skild underrättelse till Finans- inspektionen.

Underrättelsen enligt andra stycket skall innehålla

1. uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för för- säkringarna.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte när bolag i annan egenskap än ledande försäkringsgivare deltar i koassuransavtal (samförsäkring) avseende stora risker.

Med stora risker avses

1.de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4-7 och 11-12,

2.de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14-15, om försäkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser näringsverksamheten, och

3.de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8-10, 13 och 16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förutsättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 6 200 000 euro,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 12 800 000 euro,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

Om försäkringstagaren ingår i

Om försäkringstagaren ingår i

en koncern som avger koncern-

en koncern som avger koncern-

redovisning skall förutsättningarna

redovisning skall förutsättningarna

i tredje stycket 3 gälla koncernen.

i femte stycket 3 gälla koncernen.

5 §

Finansinspektionen skall inom en månad från det att en underrättelse enligt 4 § tagits emot meddela den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas om underrättelsen. Till Finansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg om att försäkringsbolaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27§§ och en upplysning om vilka försäkringsklasser bolagets koncession omfattar.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt första stycket underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnats.

Gränsöverskridande

verksam-

Den gränsöverskridande verk-

heten enligt 4 § får

inledas när

samheten enligt 4 § får inledas när

Prop. 2004/05:165

12

Finansinspektionen underrättat bolaget enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket. Beslut härom skall fattas inom en månad från det att en underrättelse enligt 4 § togs emot.

Finansinspektionen underrättat bolaget enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket. Beslut om detta skall fattas inom en månad från det att en underrättelse enligt 4 § togs emot.

5 a §

Avser den gränsöverskridande verksamheten tjänstepensionsför- säkring, skall i stället för 5 § följande gälla. Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i 2 § andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att en underrättelse enligt 4 § tagits emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas. Till Finansinspek- tionens meddelande skall fogas ett intyg om att försäkringsbolaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27§§ och en upplysning om vilka försäkringsklasser bolagets koncession omfattar.

Finansinspektionen skall sam- tidigt som den lämnar medde- landet enligt första stycket under- rätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant med- delande som avses i första stycket får veta vilka verksamhetsföre- skrifter som är tillämpliga i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta försäk- ringsbolaget om det.

Den gränsöverskridande verk- samheten får inledas efter det att bolaget tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i

Prop. 2004/05:165

13

varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt 4 § andra stycket togs emot.

6 §

Om något av de förhållanden som angivits i en underrättelse enligt 4 § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall bestämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas.

Om något av de förhållanden som angivits i en underrättelse enligt 4 § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall bestämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas. Det som föreskrivs i 5 a § skall tillämpas vid sådan ändring som innebär att verksamhet avseende tjänstepen- sionsförsäkring skall inledas.

5 kap.

1 §7

Ett försäkringsbolag får endast

Ett försäkringsbolag får endast

ta upp eller ta över penninglån

ta upp eller ta över penninglån

(upplåning) i den utsträckning som

(upplåning) i den utsträckning som

följer av denna bestämmelse.

följer av denna paragraf.

Upplåning får ske för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i övrigt är motiverat av den bedrivna försäkringsrörelsen, under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapitalbasens storlek.

I verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring får, under för- utsättning att den samlade upp- låningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfatt- ning och kapitalbasens storlek, upplåning ske för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för att uppfylla kraven på en till- räcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a §.

7 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

14

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillämp- ningen av bestämmelserna i andra stycket.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge undan- tag från begränsningen i andra stycket att upplåningen skall vara av ringa betydelse.

Regeringen eller den myndighet Prop. 2004/05:165 som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om tillämp- ningen av bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta om undantag från begräns- ningen i andra och tredje styckena att upplåningen skall vara av ringa betydelse.

7 kap.

2 §8

Avsättningen för ej intjänade premier skall beräknas så att den alltid motsvarar summan av avsättningarna för varje försäkringsavtal. Avsättningen för kvardröjande risker skall avse ett för bolaget beräknat tillägg som utöver avsättningen för ej intjänade premier kan anses behövligt för att täcka framtida kostnader som har samband med ingångna försäkringsavtal. En försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av avsättningarna får dock användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen skall beräknas så att den alltid motsvarar summan av avsättningarna för varje livförsäkringsavtal beräknat enligt tredje stycket. I avsättningen skall det tillägg inräknas som behövs för att täcka alla förluster på grund av att försäkringarna upphör i förtid. En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av avsättningarna får användas, om den ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen för ett livförsäkringsavtal utgörs av skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäkringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterligare kan ha att uppbära för försäkringsavtalet (prospektiv beräkningsmetod). En annan försäkringsmatematiskt veder- tagen beräkningsmetod får användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om en prospektiv beräkningsmetod hade använts eller om den metoden inte är möjlig att tillämpa för försäkringsavtalet.

Beräkningen enligt andra och tredje styckena skall grundas på antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftskost- nader som var för sig är betryggande.

I verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring skall de anta- ganden som avses i fjärde stycket göras på ett aktsamt sätt.

Beräkningen av de försäkrings- tekniska avsättningarna i verksam- het avseende tjänstepensions-

8 Senaste lydelse 2001:347.

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela närmare föreskrifter om beräkning av livförsäkringsavsätt- ningar.

försäkring skall utföras minst en gång om året.

Finansinspektionen får i enskil- da fall besluta om undantag från vad som anges i sjätte stycket. Beräkningarna måste dock alltid utföras minst vart tredje år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av livförsäkringsavsättningar.

4 §9

Premier för livförsäkringar och skadeförsäkringar som meddelas för längre tid än tio år skall bestämmas på grundval av sådana antaganden som avses i 2 § fjärde stycket, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska situation.

Premier för tjänstepensions- försäkringar skall bestämmas på grundval av sådana antaganden som avses i 2 § femte stycket, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska situation.

 

 

9 §10

 

Ett försäkringsbolag som driver

Ett försäkringsbolag som driver

direkt försäkringsrörelse skall ha

direkt försäkringsrörelse skall ha

tillgångar till ett belopp som

tillgångar till ett belopp som

motsvarar

försäkringstekniska

motsvarar

försäkringstekniska

avättningar för egen räkning, med

avsättningar för egen räkning, med

tillägg av värdet av reservdepo-

tillägg av värdet av reservdepo-

sition som en återförsäkrings-

sition som en återförsäkrings-

givare har ställt hos bolaget, place-

givare har ställt hos bolaget,

rade i enlighet med 9 a-10 e, 13

placerade i enlighet med 9 a-10 e,

och 29 §§ (skuldtäckning).

12, 13 och 29 §§ (skuldtäckning).

Om ett annat försäkringsbolag än som avses i första stycket driver sådan återförsäkringsrörelse som avses i 11 a § första stycket 3 skall bolaget ha tillgångar till ett belopp som behövs för att säkerställa försäkringstagarnas förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979). För sådana tillgångar gäller 9 a-10 g §§ i tillämpliga delar (särskild skuldtäckning).

Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses de försäkringstekniska avsättningarna inklusive mottagen återförsäkring och med avdrag för avgiven återförsäkring.

9Senaste lydelse 1999:600.

10Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

16

Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas värde. Om 1 kap. 3 a § är tillämplig på försäkrings- bolagets verksamhet, skall bolaget föra ett särskilt register för de

Om avgiven återförsäkring inte bidrar till att minska bolagets risk- tagande, får Finansinspektionen för visst fall bestämma att avdrag inte får göras för sådan återförsäkring.

10 g §11

Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar, med en särskild redovisning av principerna för placering av de tillgångar som används för skuldtäckning.

Livförsäkringstagare och de som

Livförsäkringstagare och de som

erbjuds att teckna en livförsäkring

erbjuds att teckna en livförsäkring

i bolaget skall informeras om det

i bolaget skall informeras om det

huvudsakliga innehållet i rikt-

huvudsakliga innehållet i rikt-

linjerna, om det inte med hänsyn

linjerna, om det inte med hänsyn

till

försäkringens

särskilda

till

försäkringens

särskilda

beskaffenhet eller av annat särskilt

beskaffenhet eller av annat särskilt

skäl saknas anledning till sådan

skäl saknas anledning till sådan

information. Regeringen eller den

information. Avser verksamheten

myndighet

som

regeringen

tjänstepensionsförsäkring,

skall

bestämmer skall meddela före-

informationen ges även till andra

skrifter om skyldigheten att lämna

ersättningsberättigade

grund

information och om vilka försäk-

av försäkringen.

 

 

ringar som inte skall omfattas av

 

 

 

 

informationsskyldigheten.

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad rikt- linjerna för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall innehålla samt om skyldigheten att lämna information och om vilka försäkringar som inte skall omfattas av informationsskyldig- heten.

För placeringsriktlinjer i försäk- ringsbolag som meddelar tjänste- pensionsförsäkring skall bestäm- melserna i 8 a § tillämpas.

11 §12 Ett försäkringsbolag som avses i

9 § skall föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas värde.

11Senaste lydelse 2004:570.

12Senaste lydelse 1998:113.

Prop. 2004/05:165

17

Om en tillgång, som antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall detta antecknas i registret.

tillgångar som används för skuld- täckning i verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

Om en tillgång som antecknats i ett register har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall detta antecknas i registret.

11 a §13

Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran som grundas på avtal om

1.livförsäkring och skadeförsäkring för vilken bestämmelserna om livförsäkring tillämpas med stöd av 1 kap. 5 §,

2.annan skadeförsäkring som meddelats för längre tid än tio år, eller

3.återförsäkring avseende sådan försäkring som sägs i 1 och 2.

Förmånsrätten omfattar de till- gångar som finns upptagna i det register som anges i 11 § när bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran enligt 1 eller 2 har företräde framför fordran enligt 3.

Förmånsrätten omfattar de till- gångar som finns upptagna i sådana register som anges i 11 § när bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran enligt första stycket 1 eller 2 har företräde framför fordran enligt första stycket 3.

12 §14

 

 

Bestämmelserna

i

10 och

10 b §§ gäller inte

för

tillgångar

som svarar mot försäkrings- tekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäk- ring. För sådana tillgångar gäller,

utöver

de

begränsningar

som

följer

av

9 a,

10 a

och

10 c-10 e §§

samt

av

andra

stycket i denna paragraf, att de skall placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Av det belopp som skall skuld- täckas i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får en andel om högst

1. tio procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuld-

13Senaste lydelse 1999:600.

14Tidigare 12 § upphävd genom 1999:600.

Prop. 2004/05:165

18

Bestämmelserna i 9 a, 10, 10 b– 10 e och 12 §§ gäller inte för tillgångar som svarar mot avsättningar för villkorad åter- bäring och för fondförsäkrings- åtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Sådana till- gångar skall placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets karaktär.
I verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring skall de till- gångar som avses i första stycket placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett

förbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna inte är föremål för handel på reglerade marknader,

2. tre procent utgöras av kontanta medel,

3. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obli- gationer och andra skuldförbin- delser från samma emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar försäkrings- premier till försäkringsbolaget (uppdragsgivande företag), och

4. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 3 och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 10 c § andra stycket, vari ett uppdragsgivande företag ingår.

Begränsningarna i andra stycket 3 och 4 gäller inte sådana till- gångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen i enskilda fall besluta om undantag från de begränsningar som anges i andra stycket 1 och 2.

13 §15 Bestämmelserna i 9 a, 10, 10 b,

10 c, 10 d och 10 e §§ gäller inte för tillgångar som svarar mot avsättningar för villkorad åter- bäring och för fondförsäkrings- åtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Sådana till- gångar skall placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets karaktär.

15 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2004/05:165

19

aktsamt sätt samt

i

enlighet med

Prop. 2004/05:165

bestämmelserna

i

12 § andra

 

stycket 3 och 4 och tredje stycket.

14 §16

Om ett annat land inom EES har bestämmelser som innebär ytterli- gare begränsningar för ett försäk- ringsbolags placering av till- gångar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring utöver vad som framgår av detta kapitel, skall ett försäkringsbolag som bedriver sådan verksamhet där, på begäran från det landet, tillämpa även de bestämmelserna.

12 kap.

12 §

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseledamöterna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller i något annat företag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1.den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien,

2.den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3.juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om

1.gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår, eller

2.gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1–3 skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern.

Är gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

1.lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller annat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2.låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar samt

3.hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall

16 Tidigare 14 § upphävd genom 1999:600.

20

dock det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelseledamot inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna

kapital.

 

Bestämmelserna i denna para-

Bestämmelserna i denna para-

graf om förbud mot penninglån

graf om förbud mot penninglån

skall även tillämpas i fråga om

skall även tillämpas i fråga om

ställande av säkerhet.

ställande av säkerhet. I verksamhet

 

avseende tjänstepensionsförsäk-

 

ring gäller förbudet endast stäl-

 

lande av säkerhet för tredje man.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

19 kap.

11 §17

Finansinspektionen får meddela beslut om anmärkning i fråga om försäkringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse om inspektionen finner att

1.avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som reglerar försäkringsbolagets näringsverksamhet eller från bolags- ordningen,

2.bolagsordningen, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräknings- underlaget, placeringsriktlinjerna och riktlinjerna för hantering av intressekonflikter inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse, eller

3.försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning.

Om Finansinspektionen bedö- mer att försäkringstagarnas rättig- heter hotas, skall inspektionen förelägga försäkringsbolaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en finan- siell saneringsplan.

Om Finansinspektionen bedö- mer att försäkringstagarnas rättig- heter hotas, skall inspektionen förelägga försäkringsbolaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en finan- siell saneringsplan. Inspektionen får i dessa fall även utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av bolaget.

För verksamhet avseende tjän- stepensionsförsäkring får Finans- inspektionen även då inspektionen bedömer att ersättningsberätti- gades intressen hotas, besluta om att utse sådan företrädare som

17 Senaste lydelse 2004:570.

Prop. 2004/05:165

21

avses i tredje stycket.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt 7 kap. 23 eller 25 §, eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, skall Finansinspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen för ett livförsäkringsbolag inte har den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myndighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta den behöriga utländska myndigheten om

vilka åtgärder som vidtas.

 

 

 

Om

ett

föreläggande

enligt

Om ett föreläggande enligt

andra–femte

styckena

inte

har

andra, tredje, femte eller sjätte

följts inom bestämd tid och det

stycket inte har följts inom

anmärkta förhållandet

inte

heller

bestämd tid och det anmärkta

på något annat sätt har undanröjts,

förhållandet inte heller på något

skall

Finansinspektionen,

i

fall

annat sätt har undanröjts, skall

som är av principiell betydelse

Finansinspektionen, i fall som är

eller av särskild vikt, anmäla detta

av principiell betydelse eller av

till regeringen.

 

 

 

särskild vikt, anmäla detta till

 

 

 

 

 

 

regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

 

 

1. bolaget inte följer gällande

1. bolaget

inte

följer gällande

bestämmelser om skuldtäckning,

bestämmelser

om

försäkringstek-

 

niska avsättningar och skuldtäck-

 

ning,

 

 

2.bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3.bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den grupp- baserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att bolagets finansiella ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid beslut om förver- kande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt nionde stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid beslut om förver- kande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt tionde stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall

Prop. 2004/05:165

22

drivas efter ett sådant beslut som

drivas efter ett sådant beslut som Prop. 2004/05:165

avses i sjunde stycket.

 

 

avses i åttonde stycket.

 

 

En koncession kan förklaras förverkad eller, om det bedöms

tillräckligt, varning meddelas, om bolaget

 

 

 

 

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

 

 

 

 

2. inte

inom

angiven

tid

har

2. inte

inom

angiven

tid

har

vidtagit åtgärderna i en plan som

vidtagit åtgärderna i en plan som

har godkänts enligt fjärde stycket,

har godkänts enligt femte stycket,

eller

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

3. i annat fall allvarligt

åsidosätter gällande

bestämmelser

för

verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor

om

förverkande

av

Frågor

om

förverkande

av

koncession eller om varning enligt

koncession eller om varning enligt

nionde stycket prövas av Finans-

tionde stycket prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen. Ärenden som är av

principiell

betydelse

eller

av

principiell

betydelse

eller

av

särskild vikt prövas dock av

särskild vikt prövas dock av

regeringen. Regeringens prövning

regeringen. Regeringens prövning

sker efter anmälan av inspek-

sker efter anmälan av inspek-

tionen.

 

 

 

 

tionen.

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall med- dela föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt tredje stycket.

13 §18

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för

prövning får inte överklagas.

 

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

beslut

enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 3, 5

enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 2 a, 3,

och 6 §§, 15 a kap. 13 och 22 §§

5, 5 a och 6 §§, 15 a kap. 13 och

samt 2 §, 11 § nionde stycket och

22 §§ samt 2 §, 11 § tionde stycket

11 c § detta kapitel får överklagas

och 11 c § detta kapitel får över-

hos kammarrätten.

 

klagas hos kammarrätten.

 

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövnings- tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens

avgörande.

 

 

 

Inspektionen får

bestämma att

Inspektionen

får bestämma att

ett beslut om föreläggande eller

ett beslut om föreläggande eller

om verksamhetens drivande enligt

om verksamhetens drivande enligt

11 § sjunde stycket

skall gälla

11 § åttonde

stycket skall gälla

omedelbart.

 

omedelbart.

 

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

18 Senaste lydelse 2004:570.

23

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om

Prop. 2004/05:165

 

understödsföreningar

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1972:262) om understöds- föreningar

dels att nuvarande 26 d-26 h §§ skall betecknas 26 e-26 i §§ samt att de nuvarande rubrikerna närmast före 26 d-26 h §§ skall sättas närmast före de nya 26 e-26 i §§,

dels att 7, 11, 26, den nya 26 e, 67, 71 och 75 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 27 § skall lyda ”Understödsföreningens ledning m.m.”,

dels att det i lagen skall införas 14 nya paragrafer, 14 a-14 d, 20 a, 22 a, 24 b, 24 c, 25, 26 d, 27 a, 28 a, 68 a och 71 b §§, samt närmast före 14 a, 20 a och 26 d §§ nya rubriker, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §2

Understödsförening får ej utan medgivande av Finansinspektionen driva verksamhet som är främmande för ändamålet med föreningens för- säkringsverksamhet. Omfattningen av den främmande verksamheten skall stå i rimligt förhållande till försäkringsverksamheten.

Understödsförening får ej heller utan medgivande av Finansinspek- tionen ändra sin försäkringsverksamhet så att den får en väsentligt ny inriktning eller kommer att omfatta ny verksamhetsgren. Vid prövningen äger 4 § motsvarande tillämpning.

En understödsförening som driver verksamhet avseende för- säkringar som anges i 1 kap. 3 a § första stycket försäkringsrörelse- lagen (1982:713) (tjänstepensions- försäkring) får inte driva någon annan verksamhet, om den inte är föranledd av verksamheten av- seende tjänstepensionsförsäkring.

En sådan förening som avses i tredje stycket får ta upp eller ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditets- behov eller för att uppfylla kraven om en tillräcklig kapitalbas enligt 25 §, dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till verksamhetens omfattning och

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om

 

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10,

 

Celex 32003L0041).

 

2

Senaste lydelse 1992:1624.

24

kapitalbasens storlek.

Prop. 2004/05:165

Om det finns särskilda skäl, får

Finansinspektionen i enskilda fall

besluta

om

undantag

från

begränsningen i fjärde stycket att upplåningen skall vara av ringa betydelse.

11 §3

Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga att föreningen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och skall samtidigt tillgodose medlemmarnas intresse av att kostnader och villkor för försäkringarna är skäliga med hänsyn till förmånernas art och omfattning och föreningens förhållanden. Även i övrigt skall stadgarna ha ett för verksamheten lämpligt innehåll.

Stadgarna skall ange

1.föreningens firma,

2.ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3.den ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4.de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,

5.försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna för beräknande av förmånerna, tid och villkor för utbetalning av försäk- ringsbelopp samt i fråga om kapitalförsäkring högsta tillåtna försäk- ringsbelopp för en medlem,

6.de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller grunderna för deras beräknande,

7.ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna för dess verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,

8.påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast avgift eller uttaxerat belopp,

9.om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för sådant fall, villkoren för rätten och reglerna för beräkning av fribrevs- eller återköpsvärdena,

10.villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen, om sådan belåning skall få förekomma,

11.tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om skyldighet föreligger att verkställa sådan utredning,

12.grunderna för fondbildning,

13.hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras och värdehandlingar skall förvaras,

14.hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas samt, om återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,

15.antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter och revisorer skall finnas suppleanter, motsvarande uppgifter om dem, tiden för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur tillsättning skall ske,

3 Senaste lydelse 2000:36.

25

14 a §
En understödsförening som dri- ver verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring får upprätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat land inom EES, om det inte finns skäl att ifrågasätta att
De bestämmelser i andra stycket 13 som rör placering av medel gäller inte för en förening som dri- ver verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring.
Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
Om föreningen skall ha euro Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen, skall 4 kap. 6 § bokföringslagen detta anges i stadgarna. (1999:1078), skall detta anges i
stadgarna.
Verksamhet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet (EES)

16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses samt deras Prop. 2004/05:165 befogenhet och mandattid,

17.tid för ordinarie föreningsstämma,

18.det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stämman då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

19.hur vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens behållna tillgångar.

1. föreningens organisation är ändamålsenlig,

2. föreningens finansiella situa- tion är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verk- samhetens art och omfattning, och 3. företrädaren för föreningen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid

sekundäretableringen.

En understödsförening som avser att upprätta en sådan sekundäretablering som avses i första stycket skall underrätta Finansinspektionen. Underrättel-

sen skall innehålla

26

1.uppgift om i vilket land Prop. 2004/05:165 sekundäretableringen skall upp-

rättas,

2.en plan för den tilltänkta

verksamheten, med angivande av sekundäretableringens organisa- tion,

3.uppgift om sekundäretable- ringens adress, och

4.uppgift om vem som är före- trädare för sekundäretableringen.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en sekundäretablering inte före- ligger, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksam- hetsplanen i övrigt skall innehålla.

14 b §

Varje gång en understöds- förening åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering med- dela tjänstepensionsförsäkring, skall föreningen lämna en särskild underrättelse till Finansinspek- tionen. Underrättelsen skall inne- hålla

1.uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för försäkringarna.

Finansinspektionen skall, om

förutsättningarna

enligt

14 a §

 

första stycket är uppfyllda, inom

 

tre månader från det att inspek-

 

tionen tagit emot en sådan

 

underrättelse som avses i första

 

stycket lämna

meddelande om

 

underrättelsen

till

den

behöriga

 

myndigheten i det land där

 

sekundäretableringen är

upprät-

27

 

 

 

 

tad.

Finansinspektionen skall samti- digt som den lämnar meddelandet enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att ett sådant meddelande lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant med- delande som avses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföre- skrifter som är tillämpliga i det land där sekundäretableringen är upprättad, skall inspektionen underrätta understödsföreningen om det.

Verksamheten avseende tjänste- pensionsförsäkring får inledas efter det att föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspek- tionen, eller i varje fall två måna- der efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekun- däretableringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksamheten avseende tjänste- pensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot.

14 c §

Varje gång en understöds- förening åtar sig ett uppdrag att från Sverige meddela tjänstepen- sionsförsäkring för åtaganden som skall fullgöras i ett annat land inom EES (gränsöverskridande verksamhet) skall föreningen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättel- sen skall innehålla uppgift om

1.den som i egenskap av arbets- givare skall betala avgifterna, och

2.det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall

Prop. 2004/05:165

28

ligga till grund för försäkringarna. Prop. 2004/05:165 Finansinspektionen skall, om de

förutsättningar som anges i 14 a § första stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspek- tionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas.

Finansinspektionen skall sam- tidigt som den lämnar meddelan- det enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att med- delandet lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant med- delande som avses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföre- skrifter som är tillämpliga i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta under- stödsföreningen om det.

Den gränsöverskridande verk- samheten får inledas efter det att föreningen tagit emot underrättel- sen från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksamheten avseende tjänste- pensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot.

29

14 d §

Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 14 a–c §§ skall ändras sedan verksamheten inletts, skall understödsföreningen underrätta Finansinspektionen minst en månad innan ändringen genom- förs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspek- tionen.

Information

20 a §

Medlemmar och andra som är ersättningsberättigade på grund av försäkringar i en understöds- förening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäk- ring skall ges den information som behövs om föreningen och dess verksamhet samt om sina försäk- ringar och de överenskommelser som ligger till grund för försäk- ringarna. Informationen skall tydligt visa försäkringarnas villkor och värdeutveckling.

Information som avses i första stycket skall ges även i fall då en medlem erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en understödsförening skall lämna till medlemmarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringar.

22 a §

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 22 § tillämpa 7 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen

Prop. 2004/05:165

30

(1982:713) samt föreskrifter som meddelats med stöd av de bestäm- melserna.

24 b §

För en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 23-24 a §§ gälla bestämmelserna i andra–femte styckena.

Understödsföreningens samlade tillgångar skall placeras i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 a § andra och tredje meningarna försäkringsrörelselagen (1982:713) samt på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intres- sen och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

1.fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obli- gationer och andra skuldför- bindelser från samma emittent eller låntagare, om denne i egen- skap av arbetsgivare betalar avgif- ter till föreningen (uppdrags- givande företag) och

2.tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1, och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen, vari ett uppdragsgivande företag ingår.

Begränsningarna i andra stycket 1 och 2 gäller inte sådana till- gångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instru- ment skall understödsföreningen

tillämpa 7 kap.

17 b § försäk-

ringsrörelselagen

och föreskrifter

som meddelats med stöd av de bestämmelserna.

I fråga om tillgångar som

Prop. 2004/05:165

31

svarar mot försäkringstekniska Prop. 2004/05:165 avsättningar skall understöds-

föreningen även tillämpa 7 kap. 9, 10 a, 10 c-10 f och 12-14 §§ försäkringsrörelselagen samt före- skrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna.

24 c §

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall upprätta och följa placeringsrikt- linjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för place- ring av samtliga tillgångar, med en särskild redovisning av prin- ciperna för placering av de till- gångar som används för skuld- täckning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finansinspektionen. Under- stödsföreningen skall samtidigt lämna in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för understödsföreningen samt för medlemmarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringarna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjer.

25 §4

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar enligt 22 a § samt 7 kap. 1 §

4 Tidigare 25 § upphävd genom 1999:1125.

32

försäkringsrörelselagen (1982:713), Prop. 2004/05:165 vid varje tidpunkt ha en tillräcklig

kapitalbas. Bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning i 7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket första meningen försäkrings- rörelselagen skall tillämpas på motsvarande sätt.

Kapitalbasen skall minst uppgå till en nivå som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art

och

omfattning

(solvensmargi-

nalen)

enligt

bestämmelserna i

7 kap.

23 §

försäkringsrörelse-

lagen.

 

 

 

Om

kapitalbasen understiger

solvensmarginalen,

skall Finans-

inspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 71 § femte och sjunde styckena.

26 §5 Understödsförening får inte lämna kredit till

1.styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, innehavare av befattning i ledande ställning i föreningen eller person som verkställer försäkringsteknisk utredning åt föreningen,

2.den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till personer som avses under 1, eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon,

3.bolag, förening eller annan sammanslutning, vari person som avses under 1 eller 2 i egenskap av delägare eller medlem har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

Förening får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen av någon som avses i första stycket.

Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får inte ställa säkerhet för tredje man.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för en understödsförening att i enlighet med stadgarna lämna kredit mot säkerhet av försäkringsbrev som har utfärdats av föreningen.

Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i första-tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till detta.

5 Senaste lydelse 1992:1624.

33

Gruppbaserad kapitalbas

26 d §

En understödsförening som av- ses i 26 a § första stycket och som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver vad som föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som är tillfreds- ställande med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket första meningen för- säkringsrörelselagen (1982:713) tillämpas.

Den gruppbaserade kapital- basen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig med hänsyn till andra företag i försäkrings- gruppen (gruppbaserad solvens- marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap. 23 § försäkringsrörelse- lagen tillämpas.

26 e §6

En understödsförening som avses i 26 a § skall göra en beräkning av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att bestämma den ekonomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäkrings- gruppen. Beräkningen skall göras enligt en sammanläggnings- och avräk- ningsmetod. Om det finns skäl får beräkningen i stället göras enligt en konsolideringsmetod.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 22 och 24 §§ samt 26 § tredje stycket första meningen för- säkringsrörelselagen (1982:713). Den gruppbaserade solvensmar- ginalen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 23 § för liv- försäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse.

För en understödsförening som inte driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall följande gälla. Den gruppbaserade kapitalbasen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 22 och 24 §§ samt 26 § tredje stycket första meningen försäkringsrörelselagen (1982:713). Den gruppbaserade solvensmarginalen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkrings- rörelse.

6 Senaste lydelse av tidigare 26 d § 2000:624.

Prop. 2004/05:165

34

Vid beräkningen skall dotterföretag eller intresseföretag som är Prop. 2004/05:165 försäkringsföretag beaktas proportionellt efter understödsföreningens

innehav om inte särskilda skäl talar för att de beaktas till annan andel. Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs

för dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll.

27 a §

En styrelseledamot eller dennes suppleant i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan förening och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkastad näringsförbud inte får vara styrelseledamot eller suppleant i en sådan understöds- förening som avses i första stycket.

28 a §

Styrelsen skall fastställa place- ringsriktlinjer enligt 24 c §. Styrel- sen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras.

67 §7

Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och sätt som Finansinspektionen bestämmer

1.hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2.för varje räkenskapsår till inspektionen insända bestyrkt kopia av protokoll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncernredovisningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen och dess verksamhet,

3.meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen som inspektionen begär.

I en understödsförening som driver verksamhet avseende

7 Senaste lydelse 1999:1086.

35

tjänstepensionsförsäkring gäller Prop. 2004/05:165 skyldigheterna enligt första stycket

1 och 3 även andra befattnings- havare i ansvarig ställning i före- ningen.

Om understödsföreningen driver verksamhet i ett annat land inom EES, skall styrelsen och andra befattningshavare i ansvarig ställ- ning i föreningen lämna upplys- ningar till behörig myndighet i det landet i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och som behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar en understödsföre- ning skall lämna till Finans- inspektionen.

68 a §

 

 

 

 

Finansinspektionen

skall

i sin

 

tillsynsverksamhet samarbeta

med

 

motsvarande

utländska tillsyns-

 

myndigheter

i den

utsträckning

 

som följer av Sveriges medlemskap

 

i Europeiska unionen.

 

 

 

71 §8

 

 

 

Finansinspektionen kan meddela

Finansinspektionen får meddela

de erinringar i fråga om under-

de anmärkningar i fråga om

stödsförenings verksamhet som

understödsföreningens verksamhet

inspektionen finner påkallade.

som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen skall förelägga understödsförening att inom viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för rättelse, om

1.avvikelse skett från denna lag eller de för föreningen gällande stadgarna eller de författningar eller föreskrifter i övrigt som gäller för verksamheten,

2.stadgarna ej längre uppfyller de i 11 § första stycket angivna allmänna kraven,

3.placeringsriktlinjerna enligt 24 c § inte längre är tillfreds- ställande med hänsyn till omfatt- ningen och beskaffenheten av före- ningens rörelse,

8 Senaste lydelse 1992:1624.

36

3.de tillgångar, vari försäk- ringsfond redovisas, ej är till- räckliga för att trygga försäk- ringsutfästelserna eller

4.annan allvarlig anmärkning kan riktas mot föreningens verksamhet.

4.de tillgångar, vari försäk- ringsfond redovisas, ej är till- räckliga för att trygga försäk- ringsutfästelserna, eller

5.annan allvarlig anmärkning kan riktas mot föreningens verksamhet.

Om Finansinspektionen be- dömer att medlemmarnas rättig- heter i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring hotas, skall inspektionen förelägga för- eningen eller dess styrelse att upp- rätta och för godkännande över- lämna en finansiell saneringsplan. Inspektionen får i dessa fall även besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av föreningen.

Finanspektionen får även i andra fall då inspektionen bedömer att medlemmarnas intres- sen i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring hotas besluta om att utse sådan före- trädare som avses i tredje stycket.

Om en understödsförenings kapitalbas understiger solvens-

marginalen enligt 25 § eller, för en understödsförening som avses i 26 a § första stycket, den grupp- baserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmargi- nalen enligt 26 d §, skall Finans- inspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en till- fredsställande finansiell ställning och överlämna planen till inspek- tionen för godkännande. Om kapi- talbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen enligt 25 § eller om kapitalbasen inte har den

sammansättning

som

anges i

7 kap.

26 §

fjärde

stycket

försäkringsrörelselagen (1982:713), skall inspektionen förelägga före- ningen eller dess styrelse att upp- rätta och för godkännande över-

Prop. 2004/05:165

37

Har föreläggande enligt andra stycket ej efterkommits inom bestämd tid och har det anmärkta förhållandet ej heller på annat sätt undanröjts, kan Finansinspek- tionen hos rätten ansöka om att föreningen skall förklaras skyldig att träda i likvidation. Har sådan ansökan skett, äger bestämmel-

lämna en plan för skyndsamt Prop. 2004/05:165 återställande av kapitalbasen.

Om en understödsförening driver verksamhet i ett annat land inom EES och föreningen inte rättar sig efter Finansinspektio- nens eller behörig utländsk myn- dighets föreläggande om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgär- der som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspek- tionen skall underrätta den behö- riga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Finansinspektionen får beträf- fande en understödsförening som driver verksamhet avseende tjän- stepensionsförsäkring begränsa föreningens förfoganderätt eller förbjuda föreningen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. föreningen inte följer gällan- de bestämmelser om försäkrings- tekniska avsättningar och skuld- täckning,

2. föreningens kapitalbas under- stiger en tredjedel av solvens- marginalen, eller

3. föreningens kapitalbas under- stiger solvensmarginalen eller, för en förening som avses i 26 a §, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 26 d §, och det finns särskilda skäl att anta att föreningens finansiella ställning ytterligare kommer att försämras.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas efter ett sådant beslut som avses i sjunde stycket.

Har ett föreläggande enligt andra, tredje eller femte stycket inte följts inom bestämd tid och har det anmärkta förhållandet inte heller på annat sätt undanröjts, kan Finansinspektionen hos rätten ansöka om att föreningen skall förklaras skyldig att träda i

likvidation. Har sådan ansökan

38

serna i 72

§ tredje

stycket lagen

skett, skall bestämmelserna i 72 §

(1951:308)

om

ekonomiska

tredje stycket lagen (1951:308) om

föreningar

motsvarande tillämp-

ekonomiska föreningar tillämpas.

ning.

 

 

 

Styrkes ej innan rätten avgör ärendet att meddelat föreläggande efterkommits, skall rätten förklara, att föreningen skall träda i likvidation, och förordna en eller flera likvidatorer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt tredje stycket.

71 b §

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

 

 

skall

 

anmäla beslut enligt 71 § sjunde

 

stycket om förbud eller begräns-

 

ning i rätten att förfoga över

 

tillgångar till de behöriga myn-

 

digheterna i de EES-länder där

 

understödsföreningen enligt under-

 

rättelse

bedriver

försäkringsverk-

 

samhet

enligt 14 b eller

14 c §.

 

Sådant

beslut

skall

dessutom

 

anmälas till behöriga myndigheter

 

i de EES-länder där föreningen

 

har tillgångar.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får i sam-

 

band med anmälan enligt första

 

stycket begära att den behöriga

 

utländska myndigheten i sam-

 

arbete

med

inspektionen

vidtar

 

motsvarande åtgärder.

 

 

 

 

75 §9

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionens beslut om

Finansinspektionens

beslut

om

att vägra registrering av under-

att vägra registrering

av

under-

stödsförening enligt 65 § får över-

stödsförening enligt 65 § får över-

klagas hos kammarrätten.

klagas

hos

kammarrätten.

Det-

 

samma gäller inspektionens beslut

 

enligt 14 a–d §§.

 

 

 

 

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens drivande enligt

9 Senaste lydelse 1999:227.

Prop. 2004/05:165

39

71 § åttonde stycket skall gälla Prop. 2004/05:165 omedelbart.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2.En understödsförening som avses i 7 § tredje stycket och som vid ikraftträdandet av denna lag inte uppfyller kraven enligt bestämmelserna

i25 och 26 d §§ behöver till och med år 2007 inte tillämpa de bestämmelserna. Innan en understödsförening uppfyller de kraven får föreningen inte bedriva verksamhet i ett annat land inom EES.

40

Utländska försäkringsgivare har rätt att bedriva verksamhet i Sverige i enlighet med denna lag.

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1, 4-10 och 13 §§, 2 kap. 1-3 §§, 3 kap. 1–4, 6, 7 och 9 §§, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 1, 3, 4 a och 5 §§, rubri- kerna närmast före rubrikerna till 2 och 8 kap., rubriken till 3 kap. samt rubriken närmast före 10 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a § och

8 kap. 1 b §, av följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Lag (1998:293) om utländska

Lag (1998:293)

om utländska

försäkringsgivares verksamhet i

försäkringsgivares och tjänste-

Sverige

pensionsinstituts

verksamhet i

 

Sverige

 

1 kap.

1 §2

Utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut har rätt att bedriva verksamhet i Sverige i enlighet med denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemenskaperna (EG) och Schweiz.

4 §

En utländsk försäkringsgivare skall i sin verksamhet i Sverige följa svensk lag och svenska myndigheters beslut och före- skrifter samt svara inför svensk domstol.

En utländsk försäkringsgivare och ett utländskt tjänstepen- sionsinstitut skall i sin verksamhet i Sverige följa svensk lag och svenska myndigheters beslut och föreskrifter samt svara inför svensk domstol.

5 §

I denna lag avses med

1. EES-försäkringsgivare: utländsk försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vars verk- samhet inom EES står under finansiell tillsyn endast av den behöriga myndigheten i hemlandet,

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).

2Senaste lydelse 1999:602.

Prop. 2004/05:165

41

2. försäkringsgivare från tredje land: annan utländsk försäkringsgivare Prop. 2004/05:165 än EES-försäkringsgivare som enligt sitt hemlands lag är en juridisk

person,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. utländskt

tjänstepensions-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institut:

utländskt

institut

vars

 

 

 

 

 

hemland hör till EES och som utan

 

 

 

 

 

att vara

försäkringsgivare enligt

 

 

 

 

 

denna lag omfattas av Europa-

 

 

 

 

 

parlamentets

och

rådets

direktiv

 

 

 

 

 

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om

 

 

 

 

 

verksamhet i och tillsyn över

 

 

 

 

 

tjänstepensionsinstitut3,

 

 

3. hemland:

det

land

där

4. hemland:

det

land

där

för-

försäkringsgivaren

har

sitt

säte

säkringsgivaren eller det utländska

och, när det gäller försäk-

tjänstepensionsinstitutet

har

sitt

ringsgivaren i en försäkrings-

säte och, när det gäller försäk-

sammanslutning,

det

land

där

ringsgivaren i en försäkrings-

sammanslutningens ledning finns,

sammanslutning, det land där sam-

 

 

 

 

 

manslutningens ledning finns,

 

4. behörig

myndighet:

den

5. behörig

myndighet:

den

nationella myndighet

utomlands

nationella

myndighet utomlands

som enligt lag eller annan

som enligt lag eller annan

författning har behörighet att utöva

författning har behörighet att utöva

tillsyn över EES-försäkringsgivare

tillsyn över EES-försäkrings-

eller försäkringsgivare

från

tredje

givare, utländskt tjänstepensions-

land.

 

 

 

 

institut eller försäkringsgivare från

 

 

 

 

 

tredje land.

 

 

 

 

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. i denna lag tillämpas på EES-försäk- ringsgivare och bestämmelserna i 4-7 kap. på försäkringsgivare från tredje land. Bestämmelserna i 8-10 kap. gäller både EES-försäkrings- givare och försäkringsgivare från tredje land.

För utländska tjänstepensions- institut gäller bestämmelserna i 2, 3, 8 och 10 kap. i tillämpliga delar.

6 §4

Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap. 3 b § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag sådan försäk- ring som avses i 1 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt tjänstepensionsinstitut

3

EGT L 235, 23.09.2003, s. 10 (Celex 32003L0041).

 

4

Senaste lydelse 1999:602.

42

ingår med arbetsgivare här i landet och som syftar till att trygga förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångs- belopp eller periodiska utbetal- ningar och beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder, eller

2. kompletterar förmåner enligt

1 och tillhandahålls sekundärt i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medel- löshet eller dödsfall.

Fjärde stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör liv- försäkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeför- säkring, om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, skall den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt 7 kap. 4-12 §§.

7 §

Med skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige avses

1.risk som är hänförlig till egendom som finns i Sverige, när för- säkringen avser antingen en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2.risk som är hänförlig till ett fordon som har registrerats i

Sverige,

3. risk i samband med resa eller semester, när försäkringen har ingåtts för högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat den i Sverige.

När försäkringen inte avser försäkringsobjekt som avses i första stycket eller motsvarande försäkringsobjekt i utlandet anses skade- försäkringsrisken vara belägen i Sverige, om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort här eller, om försäk- ringstagaren är en juridisk person, det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller livförsäkring anses Sverige vara det land där åtagandet skall fullgöras om, i det fall då försäkringstagaren är en fysisk person, denne har sin vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller tjänstepensions- försäkring anses Sverige vara det

Prop. 2004/05:165

43

land där åtagandet skall fullgöras, om det uppdragsgivande företag som åtagandet avser och som i egenskap av arbetsgivare skall göra inbetalningar till EES-för- säkringsgivaren, har sitt etable- ringsställe i Sverige.

När det gäller tjänstepension anses Sverige vara det land där åtagandet skall fullgöras, om det uppdragsgivande företag som åta- gandet avser och som i egenskap av arbetsgivare skall göra inbetal- ningar till det utländska tjänste- pensionsinstitutet, har sitt etable- ringsställe i Sverige.

8 §

Med sekundäretablering avses i denna lag en utländsk försäkrings- givares etablering i Sverige genom

1.generalagent,

2.filial, eller

3.generalrepresentation för försäkringsgivare i en försäkrings- sammanslutning.

Beträffande ett utländskt tjänste- pensionsinstitut avses med sekun- däretablering ett sådant instituts etablering i Sverige genom gene- ralagent eller filial.

Med företrädare avses i denna lag generalagent, verkställande direktör för en filial samt ombud för generalagent eller för försäkringsgivare i en försäkringssammanslutning.

9 §5

Med generalagent avses i denna lag en fysisk eller juridisk person som har till uppgift att leda och sköta en utländsk försäkringsgivares försäkringsrörelse i Sverige. En utländsk försäkringsgivare får i Sverige inte representeras av mer än en generalagent.

Generalagenten skall vara bosatt eller ha sitt säte i Sverige. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har för- valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara generalagent.

Den utländska försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt för generalagenten att ingå för försäkringsgivaren bindande rättshandlingar med tredje man samt att ta emot stämning för den utländska försäkringsgivaren och själv eller genom annan tala och svara för denna.

Om den utländska försäkringsgivaren använder en juridisk person som generalagent skall den juridiska personen utse en fysisk person som ombud. Denne skall uppfylla de krav som ställs i andra stycket. I ett

5 Senaste lydelse 2001:1188.

Prop. 2004/05:165

44

sådant fall skall den fullmakt som avses i tredje stycket ställas till ombudet.

För verksamhet som drivs genom generalagent gäller, förutom bestämmelserna i denna lag, 14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

 

Det som sägs i första–fjärde

 

styckena skall tillämpas även i

 

fråga om utländska tjänstepen-

 

sionsinstitut.

 

10 §

Med filial avses i denna lag ett

Med filial avses i denna lag ett

avdelningskontor med självständig

avdelningskontor med självständig

förvaltning som en utländsk för-

förvaltning som en utländsk för-

säkringsgivare etablerar i Sverige.

säkringsgivare eller ett utländskt

 

tjänstepensionsinstitut etablerar i

 

Sverige.

För verksamhet som drivs genom filial gäller, förutom bestämmelserna i denna lag, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Den verk- ställande direktören för en filial skall dock vara bosatt i Sverige.

13 §

Med gränsöverskridande verksamhet avses i denna lag att en EES- försäkringsgivare från ett utländskt driftsställe meddelar försäkring, utan förmedling av en sekundäretablering eller ett dotterbolag här i landet, avseende en risk som är belägen i Sverige eller ett åtagande som skall fullgöras här i enlighet med 1 kap. 7 §.

Med gränsöverskridande verk- samhet avses också att ett utländskt tjänstepensionsinstitut, utan förmedling av en sekundär- etablering eller ett dotterbolag här i landet, ingår avtal om tjänste- pension som skall fullgöras här i enlighet med 1 kap. 7 §.

BESTÄMMELSER OM EES- BESTÄMMELSER OM EES- FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH UTLÄNDSKA TJÄNSTEPEN-

SIONSINSTITUT

2kap.

1 §

En EES-försäkringsgivare som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse får bedriva verksamhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet med början två månader efter det att Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland tagit emot en underrättelse med sådant innehåll som anges i 2 § eller dessförinnan, om Finansinspektionen medger att verksamheten får påbörjas,

Prop. 2004/05:165

45

2. genom gränsöverskridande verksamhet, så snart Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en underrättelse med sådant innehåll som anges i 3 §.

Utöver vad som anges i första stycket skall följande gälla beträffande en EES-försäkrings- givare som meddelar tjänstepen- sionsförsäkring. Verksamhet avseende tjänstepensionsförsäk- ring får inledas så snart försäk- ringsgivaren tagit emot de uppgifter från Finansinspektionen som avses i 3 kap. 2 § tredje stycket, eller i varje fall två månader efter det att inspektionen från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en underrättelse med sådant innehåll som anges i 2 § andra stycket eller 3 § tredje stycket.

1 a §

Ett utländskt tjänstepensions- institut som i sitt hemland har till- stånd eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får bedriva sådan verksamhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet,

2. genom gränsöverskridande verksamhet.

Tjänstepensionsverksamheten får inledas så snart tjänstepensions- institutet tagit emot de uppgifter från Finansinspektionen som avses i 3 kap. 2 § tredje stycket, eller i varje fall två månader efter det att inspektionen från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en under- rättelse med sådant innehåll som anges i 2 § tredje stycket eller 3 § fjärde stycket.

2 §

En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering skall innehålla

1. uppgifter om sekundäretableringens adress och om vem som skall vara dess företrädare,

Prop. 2004/05:165

46

2.en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etableringen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som skall drivas där, och

3.ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om EES-försäkrings- givarens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäkrings- givare åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensionsförsäkring skall en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndig- heten i försäkringsgivarens hem- land. Underrättelsen skall inne- hålla

1. uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för för- säkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp- drag att från en sekundäretable- ring här i landet ingå avtal om tjänstepension skall en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i andra stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 10 försäkringsrörelselagen (1982:713) (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar skall underrättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att

EES-försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkringsföreningen.

 

Om försäkringsgivaren avser att

Om försäkringsgivaren avser att

ändra sin verksamhet i fråga om

ändra sin verksamhet i fråga om

förhållanden som anges i första

förhållanden som anges i första

stycket 1 och 2, får ändringen

stycket 1 och 2, får ändringen

göras tidigast en månad efter det

göras tidigast en månad efter det

att försäkringsgivaren underrättat

att

försäkringsgivaren underrättat

Finansinspektionen om ändringen.

Finansinspektionen om ändringen.

 

Om

ändringen

innebär

att

 

verksamhet avseende

tjänste-

 

pensionsförsäkring

skall

inledas,

 

skall dock bestämmelserna i 1 §

 

andra stycket samt andra stycket i

 

denna paragraf tillämpas.

 

 

Om ett utländskt tjänstepen- sionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på ett sådant sätt som

Prop. 2004/05:165

47

innebär att verksamhet avseende tjänstepension skall inledas, skall bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf tillämpas.

3 §

En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet skall innehålla

1.uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna skall täcka, och

2.ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om

a)försäkringsgivarens kapitalbas, och

b)de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 10 i försäkringsrörelselagen (1982:713) (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar skall underrättelsen dessutom innehålla

1.uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 § trafikskadelagen (1975:1410), och

2.en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäk- ringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen

Varje gång en EES-försäkrings- givare åtar sig ett uppdrag att genom gränsöverskridande verk- samhet meddela tjänste- pensionsförsäkring skall en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i för- säkringsgivarens hemland. Under- rättelsen skall innehålla

1.uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för för- säkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp- drag att genom gränsöverskri- dande verksamhet ingå avtal om tjänstepension skall en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i tredje stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen

Prop. 2004/05:165

48

Finansinspektionen skall, i samarbete med den behöriga myndigheten i hemlandet, utöva tillsyn över att en EES- försäkringsgivare eller ett ut- ländskt tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar deras näringsverksamhet.
Finansinspektionen skall lämna uppgifter till de behöriga myndig- heterna i hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna

göras tidigast en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

göras tidigast en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring skall inledas, skall dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf tillämpas.

3 kap. Tillsyn över

EES- 3 kap. Tillsyn över EES-

försäkringsgivare

försäkringsgivare och utländska

 

tjänstepensionsinstitut

 

1 §

Den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland har ansvaret för den finansiella till- synen över en EES-försäkrings- givares verksamhet i Sverige. Den finansiella tillsynen omfattar kontroll av försäkringsgivarens solvens, försäkringstekniska av- sättningar och skuldtäckning.

Finansinspektionen skall an- svara för tillsynen i övrigt över EES-försäkringsgivarens verksam- het i Sverige.

Den behöriga myndigheten i hemlandet har ansvaret för den finansiella tillsynen över en EES- försäkringsgivares eller ett utländskt tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Den finan- siella tillsynen omfattar kontroll av, i tillämpliga delar, försäkrings- givarens eller tjänstepensions- institutets solvens, försäkrings- tekniska avsättningar och skuld- täckning.

Finansinspektionen skall an- svara för tillsynen i övrigt över EES-försäkringsgivarens eller det utländska tjänstepensionsinstitu- tets verksamhet i Sverige.

2 §6 Finansinspektionen skall, i

samarbete med den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland, utöva tillsyn över att

EES-försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar försäk- ringsgivarens näringsverksamhet.

Finansinspektionen skall lämna uppgifter till de behöriga myndig- heterna i EES-försäkringsgivares hemländer, om dessa myndigheter

6 Senaste lydelse 1999:602.

Prop. 2004/05:165

49

behöver uppgifterna för sin tillsyn över försäkringsgivares verksam- heter, samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter.
En EES-försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet skall lämna Finansinspektionen de uppgifter om verksamheten som behövs för tillsynen.

för sin tillsyn över försäk- ringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksam- heter, samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter.

Vad gäller EES-försäkrings- givare som meddelar tjänstepen- sionsförsäkring och utländska tjänstepensionsinstitut skall Finansinspektionen, om det behövs, senast två månader efter det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 2 kap. 2 § andra eller tredje stycket eller 3 § tredje eller fjärde stycket till den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens eller tjänstepen- sionsinstitutets hemland lämna uppgifter om i Sverige tillämplig arbetsrätt på tjänstepensions- området samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepension, liksom gentemot dem som annars är ersättnings- berättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen skall, när försäkringsgivaren eller tjänste- pensionsinstitutet påbörjat sin verksamhet här i landet, under- rätta den behöriga myndigheten i hemlandet om väsentliga änd- ringar i de bestämmelser som anges i tredje stycket.

3 §7

En EES-försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinsti- tut som driver verksamhet här i landet skall lämna Finansinspek- tionen de uppgifter om verksam- heten som behövs för tillsynen.

Finansinspektionen har rätt att granska den verksamhet som en EES- försäkringsgivares sekundäretablering bedriver. Försäkringsgivaren skall även hålla tillgångar, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning.

7 Senaste lydelse 1999:602.

Prop. 2004/05:165

50

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar som försäkrings- givaren skall lämna till inspektionen enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet Prop. 2004/05:165 som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilka upplysningar som försäkrings- givaren eller tjänstepensions- institutet skall lämna till inspektionen enligt första stycket.

4 §

Skyldighet enligt 3 § att lämna upplysningar och hålla tillgångar och

handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

 

 

 

1. styrelsen

och den verkstäl-

1. styrelsen och

den

verkstäl-

lande direktören eller motsvarande

lande direktören eller motsvarande

organ i företag vars verksamhet

organ i företag vars verksamhet

uteslutande skall vara att biträda

uteslutande skall vara att biträda

EES-försäkringsgivare eller som

EES-försäkringsgivare eller ett

en sådan försäkringsgivare har ett

utländskt

tjänstepensionsinstitut

bestämmande inflytande i,

eller som en sådan försäkrings-

 

 

givare eller ett sådant institut har

 

 

ett bestämmande inflytande i,

 

2. ordföranden och den verkstäl-

2. ordföranden och den verkstäl-

lande direktören eller motsvarande

lande direktören eller motsvarande

befattningshavare i en skaderegle-

befattningshavare i en skaderegle-

ringsnämnd,

villkorsnämnd eller

ringsnämnd,

villkorsnämnd

eller

annat liknande organ, som här i

annat liknande organ, som här i

landet biträder en EES-försäk-

landet biträder en EES-försäk-

ringsgivare i dennes rörelse.

ringsgivare

eller

ett

utländskt

 

 

tjänstepensionsinstitut

i

dess

 

 

rörelse.

 

 

 

 

6 §

Om en EES-försäkringsgivare överträder denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag eller på annat sätt visar sig olämplig att driva verksamhet här, får Finansinspektionen förelägga försäkringsgivaren att vidta rättelse. Om försäkringsgivaren inte följer föreläggandet skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

Om rättelse ändå inte sker, får Finansinspektionen förbjuda försäk- ringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya försäkrings- avtal om risker som är belägna här i landet eller, när det gäller livförsäk- ring, om försäkringsåtaganden som skall fullgöras här i landet. Innan ett förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

I brådskande fall får Finansinspektionen, utan att den behöriga myndigheten underrättats, vidta åtgärder som anges i andra stycket för att hindra ytterligare överträdelser.

Finansinspektionen får i brådskande fall, och utan att den utländska behöriga myndigheten underrättats, även förordna ett ombud att på försäkringsgivarens vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda denne när det gäller redan meddelade försäkringar. Inspektionen skall genast

införa kungörelse enligt 10 kap. 1 § 1 om förordnandet. Till dess att en

51

sådan kungörelse har införts får en försäkringstagare, om Prop. 2004/05:165 försäkringsgivaren inte är en försäkringssammanslutning, sätta in

förfallna försäkringspremier hos inspektionen med samma verkan som om de har betalats till försäkringsgivaren.

Om en EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensions- försäkring överträder sådana bestämmelser som anges i 2 § tredje stycket, skall Finansinspek- tionen genast underrätta den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland.

Om en EES-försäkringsgivare, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda den i Sverige tillämpliga arbets- rätten på tjänstepensionsområdet, får Finansinspektionen förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya avtal om tjänstepensionsförsäkring som skall fullgöras här i landet. Innan ett förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland.

Ett förbud enligt sjätte stycket får meddelas först sedan Finansinspektionen har förelagt EES-försäkringsgivaren att vidta rättelse, om inte motsvarande åtgärd har vidtagits av den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland.

Det som sägs i femte–sjunde styckena om EES-försäkrings- givare skall tillämpas på motsvarande sätt beträffande utländska tjänstepensionsinstitut.

7 §

Om den behöriga myndigheten i en EES-försäkringsgivares hemland inskränker försäkringsgivarens rätt att förfoga över sina tillgångar, skall Finansinspektionen på begäran av myndigheten vidta motsvarande åtgärder i fråga om försäkringsgivarens tillgångar i Sverige.

Finansinspektionen skall biträda den behöriga myndigheten i EES- försäkringsgivarens hemland vid verkställighet av ett beslut om hur verksamheten skall drivas efter det att den myndigheten beslutat

1. att försäkringsgivaren inte får fortsätta sin marknadsföring eller ingå

nya försäkringsavtal, eller

52

2. att inskränka försäkringsgivarens rätt att förfoga över sina tillgångar.

Det som sägs i första och andra styckena om EES-försäkrings- givare skall tillämpas på motsvarande sätt beträffande utländska tjänstepensionsinstitut.

9 §

Om en EES-försäkringsgivare till följd av ett beslut av den behöriga myndigheten i hemlandet inte längre får driva verksamhet här i landet, skall Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att hindra att försäkringsgivaren fortsätter verksamheten eller inleder ny verksamhet. Inspektionen skall, på begäran av och i samarbete med den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland,

1.förbjuda försäkringsgivaren att förfoga över sina tillgångar i Sverige eller begränsa försäkringsgivarens förfoganderätt, eller

2.förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring eller att ingå nya försäkringsavtal.

Finansinspektionen skall i övrigt vidta de åtgärder som behövs till skydd för de försäkrades intressen. Inspektionen skall också biträda hemlandets myndighet i angelägenheter som rör avveckling av försäkringsgivarens verksamhet här i landet. Inspektionen får därvid vidta sådana åtgärder som inspektionen kan besluta i fråga om ett svenskt försäkringsbolag.

Det som sägs i första och andra styckena om EES-försäkrings- givare skall tillämpas på mot- svarande sätt beträffande utländ- ska tjänstepensionsinstitut.

GEMENSAMMA BESTÄM- GEMENSAMMA BESTÄM- MELSER FÖR UTLÄNDSKA MELSER FÖR UTLÄNDSKA FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH TJÄNSTEPENSIONSINSTITUT

8 kap.

1 a §8

Information till försäkrings- tagare och dem som erbjuds att teckna en försäkring skall vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa försäkringens villkor och värdeutveckling. Även andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar skall ges den information de behöver.

Information till försäkrings- tagare och dem som erbjuds att teckna en försäkring skall vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa försäkringens villkor och värdeutveckling. Även andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar skall ges den information de behöver. I fråga om tjänstepensionsför- säkring skall informationen inne-

8 Senaste lydelse 1999:602.

Prop. 2004/05:165

53

2. beslut om att förbjuda eller begränsa en utländsk försäk- ringsgivares eller ett utländskt tjänstepensionsinstituts rätt att förfoga över sina tillgångar här i landet enligt 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första stycket eller 6 kap. 11 § första stycket,

hålla uppgifter om försäkrings- Prop. 2004/05:165 givaren och dennes verksamhet

samt om de överenskommelser som ligger till grund för för- säkringarna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en försäkringsgivare skall lämna till försäkringstagarna, andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringarna och till dem som erbjuds att teckna en försäkring hos försäkringsgivaren.

1 b §

De personer, vilkas pensioner tryggas av ett utländskt tjänste- pensionsinstitut, skall ges den information som behövs om institutet och dess verksamhet samt om tjänstepensionerna och de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna. Även de som erbjuds att ingå avtal om tjänstepension skall ges sådan information.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som ett ut- ländskt tjänstepensionsinstitut skall lämna.

10 kap.

1 §9

Finansinspektionen skall i Post- och Inrikes Tidningar kungöra

1. förordnande av ett ombud enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket, 8 § eller 6 kap. 12 §,

2. beslut om att förbjuda eller begränsa en utländsk försäk- ringsgivares rätt att förfoga över sina tillgångar här i landet enligt 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första stycket eller 6 kap. 11 § första stycket,

3.koncession som beviljas en försäkringsgivare från tredje land enligt 4 kap. 5 § första stycket,

4.förlängning av koncession som beviljas en försäkringsgivare från tredje land enligt 4 kap. 6 §,

9 Senaste lydelse 1999:602.

54

5. godkännande av en företrädare för en försäkringsgivare från tredje Prop. 2004/05:165 land enligt 4 kap. 5 § första stycket eller 8 §,

6. ändring av firma för en försäkringsgivare från tredje land enligt 6 kap. 3 § första stycket 5,

7.förverkande av koncession enligt 6 kap. 2 eller 13 § eller åter- kallande av koncession enligt 7 kap. 1 § för en försäkringsgivare från tredje land,

8.godkännande eller förordnande av ett ombud enligt 7 kap. 2 § andra stycket,

9.anbud om övertagande av ett försäkringsbestånd i ett administra- tionsbo enligt 7 kap. 6 § första stycket,

10.beslut om antagande av anbud enligt 7 kap. 7 § första stycket,

11.ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 §, och

12.tillstånd till överlåtelse enligt 9 kap. 8 § första stycket.

I 7 kap. 7 § fjärde stycket och 9 kap. 8 § andra stycket finns bestäm- melser om offentliggörande av vissa överlåtelsebeslut i andra EES- länder.

Otillåten försäkringsverksamhet Otillåten försäkrings- eller

tjänstepensionsverksamhet

3 §

Om det kan antas att någon driver en verksamhet som omfattas av denna lag, får Finansinspektionen förelägga denne att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs till inspektionen för att den

skall kunna bedöma om lagen är tillämplig.

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

Om

Finansinspektionen

finner

att någon

bedriver

verksamhet

att någon

bedriver

verksamhet

enligt denna lag utan att förut-

enligt denna lag utan att förut-

sättningarna enligt 2 kap. 1 § eller

sättningarna enligt 2 kap. 1 § eller

4 kap.

1 §

är uppfyllda,

skall

1 a § eller 4 kap. 1 § är uppfyllda,

inspektionen

förelägga denne att

skall inspektionen förelägga denne

inom bestämd tid ändra sin verk-

att inom bestämd tid ändra sin

samhet enligt inspektionens anvis-

verksamhet

enligt

inspektionens

ningar eller upphöra med verksam-

anvisningar

eller

upphöra

med

heten.

 

 

 

 

verksamheten.

 

 

 

 

 

Ett

föreläggande

enligt

denna

Ett

föreläggande

 

enligt

denna

paragraf får riktas såväl mot den

paragraf får riktas såväl mot den

utländska försäkringsgivaren som

utländska försäkringsgivaren eller

mot den som här i landet, i syfte

det

utländska

tjänstepensions-

att förmå någon att teckna

institutet som mot den som här i

försäkring hos försäkringsgivaren,

landet, i syfte att förmå någon att

är verksam för försäkringsgivarens

teckna försäkring hos försäkrings-

räkning. Inspektionen skall genast

givaren eller ingå avtal om

underrätta den behöriga myndig-

tjänstepension

med

tjänstepen-

heten i försäkringsgivarens hem-

sionsinstitutet,

är

verksam

för

land om föreläggandet.

 

försäkringsgivarens

eller

tjänste-

 

 

 

 

 

pensionsinstitutets

 

räkning.

 

 

 

 

 

Inspektionen

skall

genast

under-

rätta den behöriga myndigheten i

55

Finansinspektionen kan förena ett föreläggande eller förbud enligt denna lag med vite. Har inspektionen förelagt vite skall den utländska försäkringsgivaren genast skriftligen underrättas om detta.
1. att förbjuda en EES-för- säkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut att fortsätta med sin marknadsföring eller ingå nya försäkringsavtal eller avtal om tjänstepension,
2. att inskränka en EES- försäkringsgivares eller ett ut- ländskt tjänstepensionsinstituts rätt att förfoga över sina tillgångar enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,

försäkringsgivarens eller tjänste- pensionsinstitutets hemland om föreläggandet.

4 a §10

Finansinspektionen får bestämma att följande beslut skall gälla omedelbart, nämligen beslut

1. att förbjuda en EES-för- säkringsgivare att fortsätta med sin marknadsföring eller ingå nya försäkringsavtal,

2. att inskränka en EES- försäkringsgivares rätt att förfoga över sina tillgångar enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,

3.att inte lämna sitt samtycke till en överlåtelse av ett försäkringsbestånd enligt 9 kap. 2 §,

4.att meddela föreläggande, eller

5.om hur verksamheten skall bedrivas enligt 6 kap. 11 § andra stycket.

5 §

Finansinspektionen kan förena ett föreläggande eller förbud enligt denna lag med vite. Har inspektionen förelagt vite skall den utländska försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensions- institutet genast skriftligen underrättas om detta.

Finansinspektionen kan vid vite förelägga företrädaren för en försäkringsgivare från tredje land att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser. Följs inte ett sådant vitesföreläggande kan inspektionen döma ut vitet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2.En EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige när denna lag träder i kraft har rätt att utan tillämpning av de nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § fortsätta den verksamheten här.

10 Senaste lydelse 1999:226.

Prop. 2004/05:165

56

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

dels att 10 a, 11, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 13 nya paragrafer, 9 a, 10 b-d, 15 a-e, 16 a och 34-36 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

10 a §

 

andra-femte styckena,

10 b-10 d §§

 

och 11 § fjärde och femte styckena,

 

15 a-15 e

och

16 a §§

gäller

för

 

en pensionsstiftelse

som tryggar

 

utfästelse om pension till minst

 

100 sådana personer som avses i

 

9 § första stycket, och för vilka

 

avsättningar

har

gjorts

till

 

stiftelsen.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna får

tillämpas

 

även av andra pensionsstiftelser i

 

enlighet

med

31 §,

 

dock

inte

 

beträffande egenföretagares tryg-

 

gande i stiftelse för egen räkning.

10 a §2

En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.

För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall i fråga om placering av förmögenheten i stället för första stycket bestäm- melserna i tredje–femte styckena gälla.

Pensionsstiftelsen skall placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Till- gångarna skall, med beaktande av arbetsgivarens pensionsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att stiftelsens

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).

2Senaste lydelse 1994:1223.

Prop. 2004/05:165

57

betalningsberedskap är tillfreds- ställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Till- gångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

1.fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obli- gationer och andra skuldförbin- delser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och

2.tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), vari arbetsgivaren ingår.

Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana till- gångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instru- ment skall pensionsstiftelsen

tillämpa 7 kap.

17 b § försäk-

ringsrörelselagen

och föreskrifter

som har meddelats med stöd av de bestämmelserna.

10 b §

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana rikt- linjer skall innehålla principerna för placering av samtliga till- gångar. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finansinspektionen. Pensions-

Prop. 2004/05:165

58

stiftelsen skall samtidigt lämna in Prop. 2004/05:165 en redogörelse för de konse-

kvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och dem som omfattas av stiftelsens ändamål. Regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjer.

10 c §

Styrelsen skall fastställa pla- ceringsriktlinjer enligt 10 b §. Sty- relsen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras.

10 d §

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de personer som anges i den bestämmelsen ge den information som behövs om stiftelsen och dess verksamhet samt om pensionerna och de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en pen- sionsstiftelse skall lämna.

Lydelse enligt prop. 2004/05:85

Föreslagen lydelse

11 §

En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren. Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyndigheten medger det.

En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhållande till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:000).

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som

är fåmansföretag enligt 56 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen

59

(1999:1229) skall, i fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i 21 kap. 1–9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 § aktie- bolagslagen tillämpas.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får ta upp eller ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditets- behov, dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till stiftelsens omfattning.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får inte ställa säkerhet för tredje man.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 a §

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet).

15 b §

Varje gång en pensionsstiftelse åtar sig ett uppdrag att bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt 15 a § skall stiftelsen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättel- sen skall innehålla uppgift om

1. den arbetsgivare som skall göra inbetalningar till pensions- stiftelsen, och

2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för tryggandet.

15 c §

Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § tagits emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten

Prop. 2004/05:165

60

skall bedrivas.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas, om det inte finns skäl att ifrågasätta att

1.pensionsstiftelsens organisa- tion är ändamålsenlig,

2.pensionsstiftelsens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3.företrädaren för pensions- stiftelsen har tillräcklig kompetens och i övrigt är lämpad att leda den gränsöverskridande verksamheten.

Finansinspektionen skall sam- tidigt som den lämnar med- delandet enligt första stycket underrätta pensionsstiftelsen om att meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen, med anledning av ett sådant med- delande som avses i första stycket, får veta vilka verksamhetsbestäm- melser som är tillämpliga i det land där verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen under- rätta pensionsstiftelsen om det. Den gränsöverskridande verk- samheten får inledas efter det att stiftelsen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verk- samheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket. Beslut om det skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § togs emot.

Prop. 2004/05:165

61

15 d §

Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 15 b § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksam- heten inletts, skall pensions- stiftelsen underrätta Finansinspek- tionen minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspek- tionen.

15 e §

Om ett annat land inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet har bestämmelser som innebär ytterligare begräns- ningar för en pensionsstiftelses placering av tillgångar utöver vad som framgår av 10 a § andra-femte styckena, skall en stiftelse som bedriver verksamhet där på begäran från det landet tillämpa även de bestämmelserna.

16 a §

En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensions- stiftelse som avses i 9 a § skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i led- ningen av en sådan pensions- stiftelse och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkastad näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse.

31 §3

Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt

hemvist.

 

Styrelsen för en pensions- eller

Styrelsen för en pensions- eller

personalstiftelse skall anmäla

personalstiftelse skall anmäla

3 Senaste lydelse 1998:307.

 

Prop. 2004/05:165

62

stiftelsen för tillsyn senast sex

stiftelsen för tillsyn senast

sex Prop. 2004/05:165

månader efter det att styrelsen har

månader efter det att styrelsen har

tagit emot sitt uppdrag.

tagit emot sitt uppdrag. En pen-

 

sionsstiftelse

som

avses

i 9 a §

 

första stycket skall dock anmälas

 

för tillsyn

genast

efter

det

att

uppdraget tagits emot.

Anmälan enligt andra stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens postadress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon. Till anmälan skall fogas bestyrkt kopia av de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen samt, om möjligt, uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet. När en ändring har inträtt i något förhållande som tidigare har anmälts, skall detta genast anmälas till tillsynsmyndigheten.

När en pensionsstiftelses verk- samhet når den omfattning som anges i 9 a § första stycket, skall dess styrelse genast göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller när en pensions- stiftelse beslutat att tillämpa de bestämmelser som anges i nämnda stycke.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, efter ansökan från en pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre har den omfattning som anges i 9 a § första stycket eller som inte längre vill tillämpa dessa bestämmelser i enlighet med vad som anges i 9 a § andra stycket besluta att stiftelsen inte längre skall tillämpa de regler som anges i det förstnämnda stycket.

Tillsynsmyndigheten skall föra ett register över anmälda stiftelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finansinspektionen om en anmälan enligt andra stycket andra meningen eller fjärde stycket. Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt femte stycket och om det beslut som inspek- tionen fattar med anledning av en sådan ansökan.

63

32 §4

Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en pensions- eller personalstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande föreskrifterna eller denna lag.

Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.

Vid tillsynen över pensions- och personalstiftelser tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§, 6 § tredje stycket samt 7 § stiftelselagen (1994:1220).

För tillsynen över förvaltningen av vissa pensionsstiftelser gäller särskilda bestämmelser i 34 och 35 §§.

34 §

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket förvaltas i enlighet med bestäm- melserna i 10 a § andra-femte styckena, 10 b-10 d §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a– 15 e och 16 a §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa bestämmelser. Inspektionen skall utöva sådan tillsyn också över förvaltningen av en stiftelse som med stöd av 9 a § andra stycket beslutat att tillämpa de bestämmelserna.

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska tillsyns- myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

35 §

Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen skall före- lägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att vidta rättelse, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första stycket, eller

4 Senaste lydelse 1994:1223.

Prop. 2004/05:165

64

2. placeringsriktlinjerna

inte Prop. 2004/05:165

längre

är tillfredsställande

med

hänsyn

till

omfattningen

och

beskaffenheten

av

stiftelsens

förvaltning.

 

 

 

Om

Finansinspektionen

bedö-

mer att en stiftelse förvaltar medel som avsatts till stiftelsen för personer som anges i 9 a § första stycket på ett sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspektionen besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje stycket. Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen skall förvaltas efter ett sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla tillgångar och handlingar till- gängliga för granskning och beträffande tillsynen i övrigt skall bestämmelserna i 19 kap. 3 §, 8 § första meningen, 9 §, 10 § 1, 11 § sjätte stycket, 11 a och 15 §§ samt 21 kap. 2 § fjärde stycket för- säkringsrörelselagen (1982:713) samt föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa bestämmelser tillämpas på motsvarande sätt.

36 §

Finansinspektionens beslut en- ligt 15 c och 15 d §§ får över- klagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5

förvaltningslagen (1986:223).

65

Prövningstillstånd krävs vid över- Prop. 2004/05:165 klagande till kammarrätten av

länsrättens avgörande. Inspektionen får bestämma att

ett beslut om föreläggande eller om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket skall gälla omedelbart.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2.En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket och som finns vid ikraftträdandet skall senast den 31 januari 2006 anmälas för tillsyn till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finans- inspektionen om en sådan anmälan.

66

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1.driva näringsverksamhet,

2.vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

3.vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsbolag,

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en europeisk ekono- misk intressegruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk före- ning eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver närings- verksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag med säte i Sverige,

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, en sådan understödsförening som avses i 7 § tredje stycket lagen (1972:262) om understödsföre- ningar, ett handelsbolag, en euro- peisk ekonomisk intressegruppe- ring med säte i Sverige eller en ekonomisk förening, en pensions- stiftelse eller en sådan ideell före- ning eller stiftelse som driver näringsverksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag med säte i Sverige,

5.vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag, ett försäkringsbolag eller ett europabolag med säte i Sverige eller företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

6.vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som anges vid 4,

7.faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8.äga så många aktier i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent, eller

9.inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

1 Senaste lydelse 2004:579.

Prop. 2004/05:165

67

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihets- förordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Prop. 2004/05:165

68

2.6Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 a §1

Förmånsrätt följer med försäk- ringstagares och andra ersättnings- berättigades fordran på grund av försäkringsavtal hos försäkrings- givare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares verksamhet i Sverige.

Förmånsrätt följer med försäk- ringstagares och andra ersättnings- berättigades fordran på grund av försäkringsavtal hos försäkrings- givare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

1 Senaste lydelse 1999:605.

Prop. 2004/05:165

69

2.7

Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

Prop. 2004/05:165

 

(1975:1410)

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 § trafikskadelagen (1975:1410)1 skall ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 §2

Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen,

samt

 

 

 

 

 

 

2. en

EES-försäkringsgivare

2. en

EES-försäkringsgivare

som är verksam här i landet enligt

som är verksam här i landet enligt

lagen

(1998:293)

om utländska

lagen

(1998:293)

om

utländska

försäkringsgivares

verksamhet i

försäkringsgivares

och

tjänste-

Sverige.

 

pensionsinstituts

verksamhet i

 

 

 

Sverige.

 

 

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt första stycket 1 kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen kan efter ansökan medge motsvarande begränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här som avses i första stycket 2. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som avser

En försäkringsgivare som avser

att

meddela

trafikförsäkring

att

meddela

trafikförsäkring

genom

 

gränsöverskridande

verk-

genom

gränsöverskridande

verk-

samhet

med stöd

av 2 kap.

1 §

samhet med

stöd

av

2 kap.

1 §

lagen om utländska försäk-

lagen om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige

ringsgivares

och

tjänstepensions-

men som inte har fast driftställe i

instituts verksamhet i Sverige men

Sverige skall ha en representant

som inte har fast driftställe i

här i landet. Representanten skall

Sverige skall ha en representant

vara bosatt i Sverige eller vara en

här i landet. Representanten skall

svensk juridisk person. Försäk-

vara bosatt i Sverige eller vara en

ringsgivaren

skall

utfärda

en

svensk juridisk person. Försäk-

fullmakt

för

representanten att

ringsgivaren

skall

utfärda

en

gentemot

skadelidande

företräda

fullmakt

för

representanten att

försäkringsgivaren

och

att

själv

gentemot

skadelidande

företräda

eller genom annan tala och svara

försäkringsgivaren

och

att

själv

för denne angående försäk-

eller genom annan tala och svara

ringsfall.

Representanten

skall

för denne angående försäk-

även ha behörighet att företräda

ringsfall.

Representanten

skall

försäkringsgivaren vid kontroll av

även ha behörighet att företräda

om det finns giltig trafikför-

försäkringsgivaren vid kontroll av

säkring.

Försäkringsgivaren

skall

om

det

finns

giltig

trafik-

1 Lagen omtryckt 1994:43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 1998:382.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

informera försäkringstagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes adress. Ytterligare föreskrifter om villkor beträffande representanter får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

försäkring. Försäkringsgivaren Prop. 2004/05:165 skall informera försäkringstagarna

om vem som är försäk- ringsgivarens representant och om dennes adress. Ytterligare före- skrifter om villkor beträffande representanter får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek- tionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

71

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring

Härigenom

föreskrivs att

2 §

lagen (1976:357) om motor-

tävlingsförsäkring skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §1

 

 

Motortävlingsförsäkring får bara

Motortävlingsförsäkring får bara

meddelas av en försäkringsgivare

meddelas av en försäkringsgivare

som har fått tillstånd till det av

som har fått tillstånd till det av

regeringen samt av en EES-

regeringen samt av en EES-

försäkringsgivare som är verksam

försäkringsgivare som är verksam

här i landet enligt lagen

här i landet enligt lagen

(1998:293) om utländska för-

(1998:293) om utländska för-

säkringsgivares

verksamhet

i

säkringsgivares

och tjänstepen-

Sverige.

 

 

sionsinstituts

verksamhet

i

 

 

 

Sverige.

 

 

En försäkringsgivare som får meddela motortävlingsförsäkring är skyldig att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att utfärda bevis därom enligt formulär som Finansinspektionen fastställer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

1 Senaste lydelse 1998:297.

Prop. 2004/05:165

72

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

Prop. 2004/05:165

 

utländska filialer m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 14 b §§ lagen (1992:160) om utländska

 

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §1

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

1.för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4-6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

3.för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings- rörelse,

4. för utländska försäkrings- givare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verk- samhet i Sverige,

4. för utländska försäkrings- givare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam- het i Sverige,

5.för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer 2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

6.för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7.för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–11 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8.för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9.för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

 

 

 

 

 

 

14 b §2

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 11, 12, 14 och

Bestämmelserna i 11, 12, 14 och

14 a §§

skall

tillämpas

mot-

14 a §§

skall

tillämpas

mot-

svarande sätt på verksamhet som

svarande sätt på verksamhet som

avser skadeförsäkring

och

som

avser skadeförsäkring

och

som

bedrivs

 

genom

en

 

sådan

bedrivs

genom

en

 

sådan

generalagent

eller

generalrepre-

generalagent

eller

generalrepre-

sentation som avses i 1 kap. 9 eller

sentation som avses i 1 kap. 9 eller

12 §

lagen

(1998:293)

om

12 §

lagen

(1998:293)

om

utländska

försäkringsgivares

verk-

utländska försäkringsgivares och

samhet i Sverige under förutsätt-

tjänstepensionsinstituts

verksam-

ning att verksamheten bedrivs från

het i Sverige under förutsättning

ett sådant fast driftställe som avses

att verksamheten bedrivs från ett

i 2 kap.

29 §

inkomstskattelagen

sådant fast driftställe som avses i

1 Senaste lydelse 2004:310.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2001:1187.

 

 

 

 

 

 

 

73

(1999:1229). Vad som här sägs om

2 kap.

29 §

inkomstskattelagen

skadeförsäkring

gäller

också

(1999:1229). Vad som här sägs om

återförsäkring

avseende

skade-

skadeförsäkring

gäller

också

försäkring.

 

 

återförsäkring

 

avseende

skade-

 

 

 

försäkring.

 

 

 

Vid tillämpning av första stycket skall

 

 

 

 

1. skadeförsäkringsföretag som

bedriver

sin

verksamhet

genom

generalrepresentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till annat skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma

generalrepresentation,

 

 

 

 

 

2. den som

är

företrädare

för

2. den som

är

företrädare

för

verksamheten

enligt 1 kap.

8 §

verksamheten

enligt 1 kap.

8 §

andra stycket lagen om utländska

andra stycket lagen om utländska

försäkringsgivares

verksamhet i

försäkringsgivares

och tjänste-

Sverige eller den som på

pensionsinstituts

verksamhet i

motsvarande sätt företräder åter-

Sverige eller den som på mot-

försäkringsrörelse

anses

som

svarande sätt företräder återför-

verkställande direktör, och

 

säkringsrörelse

 

anses

som

 

 

 

 

verkställande direktör, och

 

3. bestämmelserna om årsbokslut i 14 § tredje stycket 3 tillämpas med bortseende från de i andra stycket föreskrivna begränsningarna till företag som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till vissa slag av försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Prop. 2004/05:165

74

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (1999:890) om försäkrings- verksamhet under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap.

2 §

Regeringen får meddela före-

Regeringen får meddela före-

skrifter

som

avviker

från

skrifter

som

avviker

från

bestämmelserna

i

försäkrings-

bestämmelserna

i

försäkrings-

rörelselagen (1982:713),

lagen

rörelselagen (1982:713),

lagen

(1998:293)

 

om

utländska

(1998:293)

 

om

utländska

försäkringsgivares

verksamhet i

försäkringsgivares och tjänstepen-

Sverige och lagen (1995:1560) om

sionsinstituts verksamhet i Sverige

årsredovisning

i försäkringsföre-

och

lagen

(1995:1560)

om

tag.

 

 

 

 

årsredovisning

i försäkringsföre-

 

 

 

 

 

tag.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen får besluta att en försäkringsgivare får avvika från bestämmelser i någon lag som anges i första stycket eller från föreskrifter som meddelats med stöd av sådan lag eller med stöd av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Prop. 2004/05:165

75

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2004/05:165

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (i det följande benämnt tjänstepensionsdirektivet) införs en gemensam EG- rättslig reglering av sådana institut som inrättas utifrån syftet att till- handahålla tjänstepension. Direktivet, som finns i bilaga 1, skall vara genomfört i medlemsstaterna senast den 23 september 2005.

Regeringen uppdrog den 16 oktober 2003 åt en särskild utredare att bl.a. presentera förslag till hur direktivet bör genomföras i svensk rätt (dir. 2003:125). Utredningen, vars huvuduppgift är att föreslå ny associa- tionsrättslig reglering för försäkringsföretag, har antagit namnet Försäk- ringsföretagsutredningen.

Försäkringsföretagsutredningens uppgift i den del som nu är aktuell har varit att lämna ett heltäckande förslag på hur tjänstepensions- direktivet bör genomföras i svensk rätt. Som grund för de förslag som lämnas har utredningen därvid haft till uppgift att göra en kartläggning av den svenska tjänstepensionsmarknaden och göra en utvärdering av denna. I uppdraget har även ingått att analysera om Sverige bör tillämpa valmöjligheten för medlemsstaterna att tillämpa vissa av direktivets regler på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet, samt att särskilt överväga om Sverige bör tillämpa möjligheten att undanta sådana institut som förvaltar pensionsplaner som har färre än 100 medlemmar.

En annan särskild fråga för utredningen har varit att lämna förslag på hur reglerna för pensionsstiftelserna skall samordnas med den försäk- ringsrättsliga regleringen. Eftersom direktivet är tillämpligt på alla tjän- stepensionsinstitut, oavsett rättslig form, har utredningens uppdrag vidare varit att bygga sina förslag på en analys av hur lagstiftningen bör vara utformad för att inte hindra uppkomsten av nya former av tjänste- pensionsinstitut, liksom hur lagstiftningen bör se ut för att främja konkur- rensneutralitet i förhållande till internationella aktörer. Slutligen har utredningen, utifrån analysen av tjänstepensionsmarknaden, haft att över- väga behovet av andra ändringar i gällande reglering för sådana institut som omfattas av tjänstepensionsdirektivet än sådana som är direkt föran- ledda av direktivet.

Utredningen överlämnade i september 2004 betänkandet Genomfö- rande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101). Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i lagstiftnings- ärendet (Fi2004/4580).

EG-kommissionen höll den 22 oktober 2004 ett s.k. genomförande- möte avseende tjänstepensionsdirektivet. Vid mötet diskuterades olika problemställningar kring genomförandet som medlemsstaterna fört fram. Kommissionen har härefter upprättat ett dokument med kommentarer kring direktivets artiklar utifrån dessa problemställningar. EG-kommis- sionen höll den 19 april 2005 ytterligare ett genomförandemöte avseende direktivet.

Under utarbetandet av de lagförslag som lämnas i denna proposition har diskussioner vid flera tillfällen förts med tjänstemannaföreträdare för såväl EG-kommissionen som andra medlemsstater.

76

Skatteverket har i sitt remissvar på utredningens betänkande pekat på behovet av att se över skattelagstiftningen i ett antal avseenden som inte behandlades i betänkandet, bl.a. avseende avkastningsskatt. Skattefrågor med anledning av genomförandet av tjänstepensionsdirektivet kommer att beredas i särskild ordning och regeringen avser att återkomma till riksdagen i den delen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 7 april 2005 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. I förhållande till lagrådsremissen har också gjorts vissa andra ändringar av redaktionell natur. Regeringen återkommer till Lagrådets synpunkter i författnings- kommentaren.

Prop. 2004/05:165

77

4

Allmänt om tjänstepension

Prop. 2004/05:165

4.1Inledning

Såväl i internationell debatt som i de sammanhang när pensioner beskrivs i ett nationellt, svenskt perspektiv brukar pensionssystemet delas in i tre s.k. pelare. Enligt denna indelning består den första pelaren av den allmänna statliga, lagstadgade pensionen, dvs. den pension som erhålls via socialförsäkringssystemet. Därutöver kan delar av pensionen vara kopplad till en anställning, där arbetsgivaren via ett avtal med arbets- tagaren har utfäst att betala pensionsersättningar. Denna andra pelare brukar benämnas tjänstepension (i Sverige används också benämningen avtalspension). Den tredje pelaren utgörs av sådant frivilligt pensions- sparande på individnivå som den enskilde själv kan välja att påbörja.

Det bör i sammanhanget understrykas att den nu beskrivna indelningen av pensionssystem i tre pelare inte är absolut eller definitiv; den existerar vid sidan av annan terminologisk indelning i andra internationella fora och har inte tagit hänsyn till utvecklingen i vissa nationella pensionssystem där karaktärsdragen i de olika pelarna blandas. Pelar- indelningen har vidare inte någon direkt återspegling i lagreglering. De EG-rättsliga instrument som hittills antagits, däribland tjänste- pensionsdirektivet, refererar således inte uttryckligen i någon artikel till terminologi som bygger på denna indelning i tre pelare. Däremot an- vänds terminologin i t.ex. tjänstepensionsdirektivets ingress (se stycke 9). Inte heller i svensk lagstiftning återfinns någon referens till pelarindelningen.

Orsaken till att indelningen inte används i vare sig enskilda artiklar i EG:s rättsinstrument eller i svensk lagstiftning eller annan reglering på pensionsområdet är att sådan reglering naturligen måste bygga på så precisa definitioner som möjligt. Den EG-rättsliga regleringen bygger dessutom på ett funktionellt angreppssätt som skall vara oberoende av uppbyggnaden av de enskilda medlemsstaternas pensionssystem.

Tjänstepensionerna utgör ett komplement till den allmänna pensionen och grundar sig på en utfästelse från arbetsgivaren gentemot arbets- tagaren att utge olika förmåner efter pensioneringen. Tjänstepensionen kan i Sverige ha sin grund antingen i ett kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare. I Sverige omfattas omkring 90 procent av arbetstagarna av kollektivavtal om tjänstepension, vilket internationellt sett är en mycket stor andel. Sammantaget är närmare fyra miljoner människor i Sverige berättigade till tjänstepension, vilket innebär att den svenska tjänstepensions- marknaden redan i dag förvaltar ett mycket betydande kapital.

Det finns inga tecken på att behovet av tjänstepensioner skall komma att minska i framtiden. Snarare tyder den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och de förändringar av den lagstadgade pen- sionen som den utvecklingen har medfört att tjänstepensionerna i framtiden kommer att få ännu större betydelse som inkomstförstärkning.

78

4.2

Tjänstepensionsplanen

Prop. 2004/05:165

Som nämnts inledningsvis kan en tjänstepension ha sin grund antingen i ett kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare. Vad som i hög grad skiljer Sverige från större delen av övriga Europa när det gäller tjänstepensioner är att det råder avtalsfrihet på området, dvs. det finns ingen civilrättslig reglering avseende avtalsvillkoren. Det finns inte heller några krav i lagstiftningen på hur arbetsgivarens utfästelse skall vara utformad; den behöver t.ex. inte vara skriftlig. Den svenska tjänstepensionsmarknaden karaktäriseras dock av att det stora flertalet anställda har sina pensionsförmåner reglerade genom kollektivavtal, vilka är till alla delar bindande för de parter som omfattas av avtalet.

I lag finns en civilrättslig respektive en skatterättslig definition av vad som avses med pensionsplan, dvs. det avtal om tjänstepension som ingås mellan arbetsmarknadsparterna. Den civilrättsliga definitionen av s.k. allmän pensionsplan ges i 4 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Med allmän pensionsplan avses enligt detta lagrum sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom kreditförsäkring, avsätt- ning till pensionsstiftelse i enlighet med tryggandelagen eller annan lik- värdig anordning och som på arbetstagarsidan är godkända av orga- nisation vilken enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets- livet (MBL) är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

I förarbetena till tryggandelagen (prop. 1967:83 s. 109) anges att en allmän pensionsplan tar sikte på en kategori anställda, t.ex. alla arbets- tagare som är anställda vid ett visst företag eller alla tjänstemän vid företaget. Den viktigaste förutsättningen för att grunder för arbetstagar- pensionering skall kunna anses utgöra en allmän pensionsplan är att grunderna på arbetstagarsidan har godkänts av en central arbetstagar- organisation.

För att det skall vara fråga om en allmän pensionsplan har Regerings- rätten (RÅ 1996 ref. 33) vidare uttalat att det i planen skall finnas en garanti för att grunderna är av kollektiv natur och att pensionsförmånerna är preciserade.

På skatteområdet definieras allmän pensionsplan i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229). I lagtexten hänvisas inledningsvis till den civilrättsliga definition av allmän pensionsplan som ges i tryggande- lagen. Med begreppet allmän pensionsplan avses vidare också pensions- utfästelser som ryms inom vad som enligt en allmän pensionsplan är sedvanligt inom branschen för arbetstagare med motsvarande uppgifter, dock när det gäller utfästelser som tryggas genom avsättning i balansräkningen bara i förening med kreditförsäkring. Vidare avses pensionsutfästelser för vilka det har tecknats kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti samt pensionsutfästelser i enlighet med pensionsavtal som har godkänts på arbetstagarsidan av sådan organisation som enligt MBL anses som central arbetstagarorganisation.

De pensionsförmåner som har sin grund i ett kollektivavtal har tillkommit efter förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Dessa

ingår som en del i en samlad uppgörelse om anställningsförhållanden.

79

Villkoren för tjänstepensionerna fastslås av arbetsmarknadsparterna i kollektivavtalet. Överenskommelsen angående tjänstepensionerna inne- håller normalt föreskrifter om förmåner, ersättningsnivåer och former för hur pensionsutfästelsen skall tryggas.

De anställda omfattas av olika pensionsplaner beroende på inom vilken sektor – exempelvis statlig eller privat – som personen är anställd. Kollektivavtalsparterna har förhandlat fram separata pensionsplaner för varje avtalsområde. Villkor och förmåner skiljer sig därför åt mellan de olika pensionsplanerna.

Traditionellt sett brukar man dela in avtalsområdena i fem stora huvudgrupper; privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän, anställda inom kooperationen, statsanställda och anställda i kommuner och landsting. En kort redogörelse för de fyra dominerande kollektivavtalen ges nedan i avsnitt 4.2.2. Härutöver förekommer olika varianter av dessa pensionsavtal samt pensionsavtal som är reglerade genom s.k. hängavtal mellan en enskild arbetsgivare och de fackliga arbetstagarrepresentanterna samt tjänstepensioner som har sin grund i ett fristående individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare.

4.2.1Olika tjänstepensionsmodeller

Tjänstepensioner brukas traditionellt delas in i två olika huvudtyper: förmånsbestämda respektive premiebestämda pensioner. Som kommer att framgå i nästa avsnitt kan de två modellerna även kombineras.

Den traditionella modellen för tjänstepensioner, såväl i Sverige som i många andra länder, är att arbetstagaren utfäster en förmån av viss storlek, vilken vanligen relateras till lönenivå och ett visst antal tjänsteår. En pension som bestäms på detta sätt kallas förmånsbestämd (på engelska ”defined benefit”). För det fall att pensionen skall tryggas har arbetsgivaren sedan att göra de inbetalningar och/eller avsättningar som krävs för att den utlovade utfästelsen skall kunna fullgöras.

Vid premiebestämd pension är kostnadens storlek en osäkerhetsfaktor för arbetsgivaren, eftersom förändrade förhållanden, särskilt de finan- siella upp- och nedgångarna, gör det svårt att beräkna kostnaderna för de gjorda pensionslöftena. Å andra sidan ger modellen en förutsebarhet för arbetstagarna, eftersom de vet hur hög deras framtida pension kommer att bli.

Ett annat slags tjänstepension innebär att arbetsgivaren utfäster sig att betala en premie av en viss storlek, ofta en viss procent av den anställdes lön, till exempelvis ett försäkringsbolag. Ofta får arbetstagaren själv välja placeringsalternativ. En sådan pensionsmodell benämns premiebestämd eller avgiftsbestämd (på engelska ”defined contribution”) och förmånens storlek kommer sedan att bero på avkastningen på inbetalade medel.

I premiebestämda tjänstepensionsmodeller är således förmånens storlek en osäkerhetsfaktor för arbetstagaren. Systemet har däremot fördelar för arbetsgivaren, som får möjlighet att förutse storleken på pensionskostnaderna.

Ett särskilt problem med premiebestämda pensioner är att de enskilda arbetstagarna i allmänhet har sämre kompetens för att kunna hantera

Prop. 2004/05:165

80

osäkerheten vad gäller exempelvis val av placeringsalternativ. För Prop. 2004/05:165 svenskt vidkommande är det därför inte ovanligt att arbetsmarknads-

parterna i de kollektivavtalade systemen kommer överens om att en del av ansvaret skall kvarstå på dem och att de anställda ges mindre valfrihet än vad det premiebestämda systemet teoretiskt möjliggör. Arbets- marknadsparternas större ansvarstagande såvitt avser placeringarna påverkar dock inte riskfördelningen, eftersom det fortfarande är den enskilde arbetstagaren som ytterst står risken för hur stor den framtida pensionsförmånen kommer att bli.

4.2.2De svenska kollektivavtalen

I västvärlden är trenden sedan en tid tillbaka att de förmånsbestämda pensionsplanerna ersätts av premiebestämda planer. Orsakerna kan bl.a. sökas i att befolkningen i allmänhet blir äldre och att påfrestningarna på samhällsekonomin eller arbetsgivarna annars skulle riskera att bli alltför stora.

Sverige är ett av de länder som har övergått från en förmånsbestämd till en premiebestämd modell i det allmänna, lagstadgade pensions- systemet. Denna utveckling har även slagit igenom på tjänstepensions- området, något som avspeglas i tre av de fyra stora kollektivavtalen på området.

För statstjänstemännens del infördes genom PA-91/Kåpan en premie- bestämd komponent till det tidigare helt förmånsbestämda systemet. För privata tjänstemän infördes en liknande ordning genom ITPK inom ITP- planen. I och med det senaste avtalet, PA-03, har statstjänstemännens tjänstepension till dominerande del blivit premiebestämd, men innehåller fortfarande förmånsbestämda komponenter för lönedelar över 7,5 basbelopp. Tjänstepensionsavtalet för kommun- och landstingsanställda, PFA, har ett liknande innehåll. Däremot är tjänstepensionerna enligt Avtalspension SAF-LO, som täcker området för privatanställda arbetare, numera helt premiebestämda. ITP-planen, som är det sista stora systemet som till större delen är förmånsbestämt, väntas också reformeras framöver. Det skall dock anmärkas att de äldre mer eller mindre förmånsbestämda avtalen kommer att fasas ut under en längre tidsperiod.

Gemensamt för de nu omnämnda kollektivavtalen är att de alla i varie- rande utsträckning ger arbetstagarna möjlighet att välja placerings- alternativ i de delar pensionen är premiebestämd. Så är också fallet avseende de s.k. tiotaggarna inom ITP-planen (se avsnitt 4.4.3).

En utförligare redogörelse för de olika tjänstepensionsavtalen finns i bilaga 3 till Försäkringsföretagsutredningens delbetänkande Genom- förande av tjänstepensionsdirektivet.

4.3Tjänstepensionsförmånerna

Hur stor andel av den totala pensionen som utgörs av tjänstepension beror delvis på arbetstagarens tidigare inkomster. I allmänhet utgör andelen dock mellan 15 och 20 procent.

81

Tjänstepensionsförmånerna följer av den pensionsutfästelse som Prop. 2004/05:165 arbetsgivaren har gjort. Med denna pensionsutfästelse avses vanligen ett

löfte från arbetsgivaren till en anställd eller tidigare anställd eller efterlevande till sådana anställda och som omfattar ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. På senare år har det även blivit allt vanligare att arbetstagaren kommer överens med arbetsgivaren om att löneökningar, övertidsersättning, bonus och liknande inte skall betalas ut på sedvanligt sätt utan omvandlas till pensionsförmåner.

En pensionsutfästelse kan vara antingen oantastbar eller antastbar. En oantastbar utfästelse är inte förenad med några villkor, vilket innebär att den anställde har rätt till intjänad pension oavsett om han eller hon slutar sin anställning i förtid eller påbörjar en ny anställning före ordinarie pensionsålder. Den anställde tjänar således fortlöpande in en fordran på framtida pension och arbetsgivaren påtar sig motsvarande pensions- åtagande. För en antastbar utfästelse gäller däremot villkor. Exempel på antastbara pensionsutfästelser är löften om garantipension och visstids- pension, och de pensionerna är att jämställa med en bruttoförmån från vilken övriga inkomster skall avräknas. Majoriteten av de svenska pensionsutfästelserna är oantastbara.

Intjänande förmåner går inte förlorade bara för att arbetstagaren byter arbetsplats. För det fall att arbetstagaren exempelvis byter till en annan arbetsgivare inom samma kollektivavtalsområde kvarstår arbetstagaren inom samma pensionsplan. Lämnar arbetstagaren avtalsområdet ges, beträffande förmånsbestämd pension, ett fribrev avseende intjänad pensionsrätt, som därefter fortsätter att indexeras. Medel som betalats in till en premiebestämd pension kvarstår för förvaltning i den tryggande- form som tidigare har valts.

4.4Tryggande av tjänstepension

Pensionsutfästelser är av långsiktig art eftersom de i regel sträcker sig flera decennier framåt i tiden. För att arbetsgivarens löfte om framtida pensionsutbetalningar till den anställde skall få någon substans anses det därför vanligen nödvändigt att säkerställa – trygga – pensionsutfästelsen. Det finns inte några tvingande civilrättsliga regler för valet av tryggande, men de kollektivavtal som finns på området innehåller särskilda regler för hur detta skall ske. Skattelagstiftningen ställer särskilda krav på tryggande för att inbetalningar och avsättningar för tjänstepension skall godtas skatterättsligt.

Det dominerande sättet att trygga tjänstepension i Sverige är genom inbetalning av premier till en understödsförening (s.k. tjänstepensions- kassa) eller till ett livförsäkringsbolag. I sådana fall brukar man tala om tjänstepensionsförsäkring. Pensionsutfästelsen kan också tryggas genom att arbetsgivaren skuldför pensionskostnaderna i sin balansräkning (s.k. kontotryggande eller på engelska ”book reserves”). Vidare kan säker- ställande ske genom att arbetsgivaren gör avsättningar till en pensions- stiftelse. Beträffande de två senare fallen finns regler i tryggandelagen.

Tryggandet i pensionsstiftelse eller kontotryggande kan också kombineras genom att arbetsgivaren därtill tecknar en kreditförsäkring

eller ställer annan säkerhet. En ytterligare modell är att företagsägda

82

kapitalförsäkringar pantsätts till förmån för arbetstagaren för att trygga tjänstepension. Olika kombinationer av tryggandeformer förekommer också, exempelvis inom ramen för ITP-planen.

Såvida pensionsöverenskommelsen inte föreskriver annat får arbets- givaren själv välja formen för tryggandet. I allmänhet tecknar arbets- givare som inte omfattas av kollektivavtal en försäkring eller gör avsätt- ningar till pensionsstiftelse.

4.4.1Tryggande i pensionsstiftelse

Som nämnts i föregående avsnitt regleras avsättning till pensionsstiftelse i tryggandelagen. En pensionsstiftelses uteslutande ändamål är att trygga sådan utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efter- levande, som har lämnats av en arbetsgivare och som denne bär ansvaret för (9 § tryggandelagen). En pensionsstiftelse kan aldrig utfästa pension och ansvarar följaktligen inte heller för pensionsutfästelserna (12 § tryggandelagen). Stiftelsens medel kan inte tas i anspråk för arbets- givarens övriga skulder och berörs inte av arbetsgivarens obestånd.

När arbetsgivaren har gjort en avsättning till stiftelsen, får medlen disponeras endast för pensioner. Enligt tryggandelagen får stiftelsen dock låna ut medel till arbetsgivaren om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller om tillsynsmyndigheten medger det (11 § första stycket). Som betryggande säkerhet anses exempelvis kreditförsäkring. Sådan försäkring meddelas i Sverige i princip uteslutande av Försäkrings- bolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (se avsnitt 4.4.2).

Alla arbetsgivare har rätt att bilda pensionsstiftelse. En pensionsstif- telse kan bildas av ett enskilt företag, men det finns inga hinder mot att en stiftelse är gemensam för flera arbetsgivare.

Pensionsstiftelsen är en egen juridisk person. En stiftelse skiljer sig från andra associationer genom att stiftelsen inte har några ägare eller medlemmar. Pensionsstiftelsens förmögenhet förvaltas av en styrelse med representanter för såväl arbetsgivaren som berörda arbetstagare.

En arbetsgivare avsätter medel till pensionsstiftelsen genom att till denna föra över tillgångar såsom kontanter, aktier, obligationer, fastig- heter eller liknande. Det är inte tillåtet att överföra reverser eller liknande fordringar på arbetsgivaren. För varje år som de anställda tjänar in pensionsförmåner ökar arbetsgivarens pensionsskuld dels med värdet av de ytterligare intjänade pensionsbeloppen, dels med den förräntning som har förutsatts i beräkningsgrunderna. Pensionsreservens värde – dvs. det kapitaliserade värdet (eller nuvärdet) av de utfästelser som skall tryggas i stiftelsen – fastställs mot bakgrund av de försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde som Finansinspektionen anvisar (se 3 § tryggandelagen).

Någon skyldighet för arbetsgivaren att göra avsättningar till stiftelsen uppställs inte i tryggandelagen. Stiftelsens enda uppgift är att förvalta kapital, och eftersom den inte har något åtagande eller ansvar för pen- sionsutfästelserna finns ingen motsvarande skuldpost i stiftelsens balansräkning.

Eftersom en pensionsstiftelses uteslutande ändamål är att säkerställa att arbetsgivarens pensionsutfästelser uppfylls, får stiftelsen i normalfallet

Prop. 2004/05:165

83

inte betala ut pensioner. Det är arbetsgivaren som beräknar pensions- åtagandena och utifrån dem gör erforderliga avsättningar till stiftelsen. Det ankommer vidare på arbetsgivaren att sköta utbetalningen av de utgående pensionerna. Pensionsstiftelsens förmögenhet kan därför karak- täriseras som en form av pant för den pensionsberättigades pensionsfordran. Arbetsgivaren har dock ingen möjlighet att begränsa sin ansvarighet till pantens värde, dvs. stiftelsens förmögenhet.

Arbetsgivaren kan begära kompensation eller gottgörelse från pensionsstiftelsen för utbetalda pensioner under förutsättning att arbets- givarens pensionsreserv inte överstiger pensionsstiftelsens tillgångar efter gottgörelsen, eller att gottgörelsen högst motsvarar årets avkastning på stiftelsens kapital (14 och 15 §§ tryggandelagen). Det ankommer på stiftelsen att kontrollera att de gottgörelser som arbetsgivaren begär står i överensstämmelse med stiftelsens ändamål och bestämmelserna i tryggandelagen.

Tillsynsmyndighet för pensionsstiftelser är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sin hemvist. Tillsynen är inriktad på att skydda pensionsborgenärerna och till följd härav granskar länsstyrelsen i huvud- sak förvaltningen av stiftelsernas kapital.

Det finns som nämnts inget krav på att pensionsstiftelsens tillgångar skall täcka arbetsgivarens pensionsåtaganden. Ofullständig fondering medför dock att arbetsgivaren måste skuldföra ett belopp som motsvarar skillnaden mellan stiftelsens tillgångar och pensionsreserven i balans- räkningen.

Tryggandelagen föreskriver att en pensionsstiftelses tillgångar skall vara placerade på ett nöjaktigt sätt. Härutöver finns vissa begränsnings- regler som har till syfte att göra stiftelsen oberoende av arbetsgivarens ekonomiska situation. Stiftelsen får t.ex. inte motta fordran eller egendom med begränsad förfoganderätt från arbetsgivaren eller utan tillsynsmyndighetens godkännande äga aktier i det pensionsutfästande bolaget. Av tryggandelagen framgår det indirekt att en pensionsstiftelse inte får bedriva näringsverksamhet (jfr 9 § tryggandelagen).

En pensionsstiftelses styrelse svarar för att stiftelsens förmögenhet är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål. En nöjaktig placering anses vara en place- ring som vid en allmän bedömning framstår som ändamålsenlig med hänsyn till pensionsstiftelsens syfte. Placeringens säkerhet har ansetts som mera angelägen än möjligheten till avkastning. Något krav på att stiftelsen måste placera sina medel i visst slag av tillgångar har inte uppställts. Det har exempelvis ansetts godtagbart att en stiftelse placerat sina medel i nästan enbart aktier.

Utöver reglerna i tryggandelagen tillhandahåller länsstyrelsen s.k. nor- malplaceringsregler, som inte är tvingande. Enligt normalplacerings- reglerna gäller generellt att kravet på säkerhet är starkare än kravet på avkastning samt att tillgångarna i tillräcklig utsträckning skall vara likvida för att kunna användas till att fullgöra gottgörelse och eventuell likvidation.

En pensionsstiftelse skall under vissa förutsättningar likvideras. De tvingande likvidationsskälen är bl.a. att arbetsgivarens verksamhet upphör eller att arbetsgivaren försätts i konkurs. Om arbetsgivaren för- sätts i konkurs skall stiftelsen, efter att ha betalat stiftelsens eventuella

Prop. 2004/05:165

84

skulder, inköpa pensionsförsäkringar som motsvarar de i stiftelsen tryggade utfästelserna. Om stiftelsens förmögenhet understiger pensions- reserven hos arbetsgivaren skall fördelningen av stiftelsens medel göras enligt de grunder som tillämpas vid utdelning i konkurs. Underskottet skall täckas av arbetsgivaren.

Vid utgången av år 2002 fanns det 2 476 registrerade pensionsstiftelser i Sverige med en sammanlagd tillgångsvolym om ca 105 miljarder kr. De 13 pensionsstiftelser som hade mer än 1 miljard kr i tillgångar svarade för 84 procent av den totala tillgångsvolymen. Huvuddelen av pensions- stiftelserna tryggar dock små, familjeägda företags tjänstepensioner med tillgångar som inte överstiger 10 miljoner kronor.

4.4.2Kontotryggande

Även bestämmelserna om särskild redovisning av pensionsskuld (s.k. kontotryggande) återfinns som nämnts i tryggandelagen.

Enligt huvudregeln får alla arbetsgivare oavsett företagsform skuldföra pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan genom kontoavsättning i balansräkningen, se 5 § tryggandelagen. Härutöver får vissa särskilt utpekade juridiska personer, såsom aktiebolag, ömsesidiga försäkrings- bolag, ekonomiska föreningar och sparbanker även skuldföra upplupen del av pensionsutfästelser som inte omfattas av en allmän pensionsplan. Skuldföring av pensionsutfästelse avseende arbetstagare med bestämmande inflytande och sådan arbetstagares efterlevande får ske endast såvitt avser pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan så länge som inflytandet består. Tryggandelagen innehåller bestämmelser om hur begreppet bestämmande inflytande skall fastställas. (Begreppet ”pensionsplan” behandlas i avsnitt 4.2.)

Den särskilda redovisningen av pensionsskulden fungerar så att arbets- givaren redovisar det aktuella värdet av sina pensionsutfästelser som en skuld i balansräkningen i årsredovisningen. Skuldföringen sker under rubriken ”Avsatt till pensioner”. Företag som omfattas av årsredovis- ningslagen (1995:1554) redovisar enligt 8 a § tryggandelagen i stället pensionsskulden som en delpost under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser”.

En förutsättning för att skuldföring i balansräkning skall godtas skatterättsligt är att skuldföringen kombineras med en kreditförsäkring eller med kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti. Pensionskostnaderna belastar rörelsens resultat och den skuld som finns på kontot motsvaras av kapitalvärdet av intjänade pensionsrätter samt i vissa fall tillkommande värdesäkringsmedel.

Kreditförsäkring av pensionsutfästelser som är skuldförda i bolagets egen balansräkning beviljas av Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG). FPG är det enda försäkringsbolag som meddelar sådana kreditförsäkringar. FPG samverkar med PRI Pensionstjänst AB (PRI) i det s.k. FPG/PRI-systemet. Det systemet tillkom i samband med ITP-planen. Tanken med systemet är att företagen genom att teckna kreditförsäkring hos FPG efter skuldföring i balansräkningen kan behålla pensionskapitalet i verksamheten och själva avgöra hur det skall användas, samtidigt som de anställdas pensionsutfästelser är tryggade.

Prop. 2004/05:165

85

Genom kreditförsäkringen garanterar FPG pensionerna för de anställda om företaget skulle komma på obestånd. Innan försäkringen beviljas gör FPG en noggrann kreditbedömning av företaget. I vissa fall krävs att företaget skall ställa säkerhet för hela eller delar av pensionsskulden. För företag som ingår i en koncern begärs ofta borgen eller någon annan typ av förbindelse från koncernens moderföretag. Om företagets kredit- värdighet skulle försämras avsevärt kan FPG kräva att pensionsskulden avvecklas. Om ett företag går i konkurs avvecklar FPG skulden genom att köpa pensionsförsäkringar och därefter bevakas fordran i konkursen.

Inom ramen för FPG/PRI-systemet kan företaget också välja att föra över hela eller del av pensionskapitalet till en pensionsstiftelse för att göra finansiella placeringar, s.k. PRI-stiftelser.

Det kreditförsäkrade kontotryggandet uppgick vid utgången av år 2002 till cirka 112 miljarder kr.

4.4.3Tryggande genom försäkring

Tryggande av en pensionsutfästelse genom försäkring innebär att arbets- givaren tecknar en pensionsförsäkring för den anställde och betalar premien för den under hela avtalstiden. Tjänstepensionsförsäkringar tillhandahålls av livförsäkringsbolag och understödsföreningar och utgör sammantaget den ojämförligt största tryggandeformen på den svenska marknaden. Den allra största delen av detta tjänstepensionskapital finns placerat i livförsäkringsbolagen.

Understödsföreningar

En understödsförening, eller försäkringsförening, har till uppgift att tillhandahålla försäkringar till en viss bestämd krets av personer, såsom t.ex. anställda i ett bestämt företag eller personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller liknande. Sådana föreningar tecknar alltså försäkringar endast för sina medlemmar. En understödsförening som meddelar tjänstepensionsförsäkring benämns tjänstepensionskassa. Begravnings- kassor och sjukkassor är andra former av understödsföreningar.

Regler för understödsföreningar finns i lagen (1972:262) om under- stödsföreningar (UFL). Understödsföreningarna är i princip uppbyggda som ekonomiska föreningar och till följd härav har UFL utformats med ledning av den numera upphävda lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. UFL innehåller därför ett stort antal hänvisningar till den lagen. UFL är inte anpassad till EG-rätten.

En översyn av regelverket gjordes under senare delen av 1990-talet av Försäkringsföreningsutredningen bl.a. i syfte att åstadkomma en sådan anpassning. Försäkringsföreningsutredningens betänkande (SOU 1998:82) har inte lett till lagstiftning. Den tidigare nämnda Försäk- ringsföretagsutredningen (se avsnitt 3) har emellertid i uppdrag också att göra en fullständig översyn av rörelsereglerna för understödsföreningar (se dir. 2003:125).

UFL är tillämplig på alla understödsföreningar som uppfyller lagens krav. Det finns dock en dispensregel som innebär att Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i lagen i den mån det inte

Prop. 2004/05:165

86

föreligger något hinder från allmän synpunkt och det är lämpligt med hänsyn till föreningen och dess förhållanden.

En understödsförening skall enligt 5 § UFL bestå av minst 100 med- lemmar och i vissa fall uppställs krav om att medlemmarna måste uppgå till minst 500. Finansinspektionen har rätt att genom dispens tillåta att medlemsantalet understiger dessa nivåer om särskilda skäl föreligger. För närvarande finns två tjänstepensionskassor med färre än 100 medlemmar.

I UFL uppställs ett förbud mot affärsmässighet (se 1 § UFL). Förbudet mot affärsmässighet har ansetts utgöra en skiljelinje mellan understöds- föreningarna och de ömsesidiga försäkringsbolagen. Förbudet kom- pletteras av en bestämmelse i 6 § UFL som begränsar värdet på de kapitalförsäkringar som en understödsförening meddelar. Enligt huvudregeln får värdet på en kapitalförsäkring inte överstiga ett basbelopp. Finansinspektionen har dock getts möjlighet att meddela dispens från denna regel.

Vidare uppställs i 1 § UFL krav på att en understödsförening måste vara sluten, vilket innebär att föreningen endast meddelar försäkringar för en på visst sätt begränsad persongrupp. Till följd härav verkar tjänste- pensionskassorna i första hand på företagsmarknaden, dvs. den marknad där det är arbetsgivaren, eller det kollektivavtal som arbetsgivaren är ansluten till, som bestämmer leverantör av tjänstepension.

Lagstiftningen för understödsföreningarna vilar på soliditetsprincipen, skälighetsprincipen och behovsprincipen (se 11 § UFL). Soliditets- principen innebär att föreningen alltid skall kunna fullgöra sina försäk- ringsutfästelser mot sina medlemmar. Enligt skälighetsprincipen skall medlemmarnas försäkringsavgifter vara skäligt avvägda i förhållande till de förmåner som försäkringarna ger. En viss modifikation av skälighetsprincipen har dock gjorts i och med att det finns möjlighet att beakta de särförhållanden som kännetecknar understödsföreningarna i förhållande till försäkringsbolagen, liksom de speciella förhållanden som kan finnas i de olika understödsföreningarna.

Kapitalplaceringsreglerna för understödsföreningar innebär enligt huvudregeln i 24 § UFL att ett belopp som täcker dels summan av föreningens försäkringsfonder, vilket i princip motsvarar de försäkrings- tekniska avsättningarna i försäkringsbolag, dels föreningens övriga skulder skall redovisas i vissa angivna tillgångar, i första hand obligationer och skuldförbindelser mot säkerhet i fast egendom. Finans- inspektionen har möjlighet att medge en understödsförening att i stället tillämpa de placeringsregler som gäller för försäkringsbolagen.

Understödsföreningar skall vara registrerade och stå under tillsyn av Finansinspektionen. För att en understödsförening skall få registreras krävs enligt 4 § UFL att verksamheten kan anses som behövlig och i övrigt ägnad att främja en sund utveckling av försäkringsväsendet, vilket är ett utflöde av den s.k. behovsprincipen som numera inte gäller för vare sig försäkringsbolag eller banker.

Understödsföreningarna är förhållandevis små aktörer på den svenska tjänstepensionsmarknaden. Vid utgången av år 2002 fanns sammanlagt 22 tjänstepensionskassor i Sverige, vilka förvaltade ett samlat kapital om cirka 84 miljarder kr. De tio största kassorna stod för nästan 94 procent av detta kapital.

Prop. 2004/05:165

87

Livförsäkringsbolag

Prop. 2004/05:165

Försäkringsbolagens verksamhet regleras i försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL. Lagen är tillämplig på försäkringsrörelse som utövas av svenska försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag. Ett försäkringsaktiebolag kan bedrivas antingen som ett vinstutdelande bolag eller enligt ömsesidiga principer. Det främsta kännetecknet för de ömsesidiga försäkringsbolagen är att försäkringstagarna är både kunder och ägare.

FRL innehåller både associationsrättsliga och näringsrättsliga regler för försäkringsbolagen. De associationsrättsliga reglerna har utformats med regleringen i aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, som förebild. Med hänsyn till den verksamhet som försäkringsbolagen bedriver och de därtill sammanhängande kraven finns i FRL särskilda rörelseregler för försäkringsverksamheten, vilka saknar motsvarighet för aktiebolag i allmänhet.

Näringsrättsligt görs det, inom ramen för begreppet livförsäkring, åtskillnad mellan fondförsäkring och andra livförsäkringar. Med fond- försäkring avses sådan livförsäkring som är knuten till fonder vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, se 2 kap. 3 b § första stycket 3 FRL. Försäkringsbolaget placerar i detta fall premierna i andelar i fonder som försäkringstagaren bestämmer och som är knutna till försäkringen. För dessa placeringar står försäkringstagaren risken.

FRL innehåller inte några särbestämmelser såvitt avser tjänstepen- sionsverksamhet. Inte heller finns, i motsats till vad som är fallet i fråga om understödsföreningar, några krav på att livförsäkringsbolag endast får rikta sig till en sluten krets. Däremot förekommer i praktiken sådana bolag som har inrättats av arbetsmarknadsparterna för att enbart trygga tjänstepension för en viss bestämd krets. Ett exempel är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, som tryggar utfästelser enligt ITP- planen.

I fråga om tjänstepensioner kan livförsäkringsbolagen annars, för- enklat, sägas verka på en individvalsmarknad till skillnad från en före- tagsmarknad. Individvalsmarknaden utgörs av den s.k. kryssmarknaden, som är en del av den kollektivavtalsreglerade tjänstepension där arbetstagaren själv får välja placeringsalternativ, inklusive de alternativa pensionsplaner för tjänstemän inom ITP-planen vars årsinkomst överstiger tio basbelopp (s.k. tiotaggarlösningar). Som konstaterats i avsnitt 4.2.2 innehåller alla de stora kollektivavtalen i dag moment där arbetstagaren själv har inflytande över placeringen av försäkrings- premierna.

För att få bedriva försäkringsrörelse krävs tillstånd, koncession. Bestämmelserna härom finns i 2 kap. FRL. Koncession beviljas i normal- fallet av Finansinspektionen. Inspektionen skall emellertid hänskjuta vissa slags koncessionsärenden till regeringen; således prövar regeringen ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt.

Koncessionsprövningen innehåller både formella och materiella delar och för att koncession skall beviljas krävs bl.a. att bolagsordningen överensstämmer med FRL och andra författningar. Även arten och omfattningen av bolagets verksamhet har betydelse. Beslutet om

88

koncession kan förenas med särskilda villkor. Vid koncessions- prövningen skall bolagets faktiska ledning bedömas och det ställs krav på att de personer som ingår i ledningen har de insikter och den erfarenhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även i övrigt är lämpliga för uppgiften.

De allmänna rörelsekrav som uppställs för försäkringsrörelse kan sammanfattas i tre principer: stabilitetsprincipen, genomlysnings- principen och standardprincipen, se 1 kap. 1 a § FRL.

Stabilitetsprincipen vilar på den tidigare stadfästa soliditetsprincipen och innebär att en försäkringsrörelse skall bedrivas på ett sådant sätt att bolaget vid varje tidpunkt kan uppfylla sina åtaganden mot försäkringstagarna enligt ingångna försäkringsavtal. Till följd härav upp- ställs krav på att bolaget, med beaktande av dess omfattning och beskaffenhet, skall ha tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker.

Genomlysningsprincipen innebär att bolaget skall lämna relevant och tydlig information avseende försäkringsvillkoren och försäkringens värdeutveckling. Tanken är att skyldigheten att lämna information skall kunna överbrygga det informationsöverläge som försäkringsbolaget har i förhållande till den enskilde försäkringstagaren.

Standardprincipen innebär att verksamheten skall bedrivas enligt god försäkringsstandard. Principen tar i första hand sikte på hur frågor som anskaffning och förvaltning av försäkringar skall bedömas och avser även att tillgodose att skaderegleringen sker på ett tillfredsställande sätt.

Särskilda bestämmelser finns om att försäkringsbolag som huvudregel inte får driva annan verksamhet än försäkringsrörelse liksom att det bara är under vissa givna omständigheter som livförsäkringsrörelse får drivas tillsammans med skadeförsäkringsrörelse.

Dispens i olika avseenden från FRL kan medges, såsom t.ex. vid mottagen återförsäkring eller vid rörelse i utlandet. Fram till år 1994 var det möjligt att medge dispens från FRL:s bestämmelser såvitt avsåg tjänstepensionsförsäkringar. Undantagsbestämmelsen togs dock bort med motiveringen att den var alltför allmänt utformad och riskerade att komma i konflikt med EES-reglerna (se prop. 1992/93:257 s. 185). Tidigare meddelade dispenser avseende tjänstepensionsförsäkringar gäller dock alltjämt enligt övergångsbestämmelser.

FRL innehåller ett omfattande regelverk som har till syfte att skydda försäkringstagarna och garantera att försäkringsbolaget vid varje tidpunkt kan uppfylla sina åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal. Det utgörs av regler om kapitalbas, försäkringstekniska avsättningar, försäkrings- tekniska riktlinjer, skuldtäckning, placeringsregler och krav på riktlinjer för placeringsverksamheten. Dessa bestämmelser kallas med en samman- fattande beteckning för solvensregler. Reglerna framgår huvudsakligen av 1 kap. 8 och 8 a §§ samt av 7 kap. FRL.

Reglerna om kapitalbas har till syfte att garantera att försäkrings- bolaget har ett buffertkapital som skall fungera som ett skydd mot oförutsedda svängningar i verksamheten. Spärregler finns om att kapital- basen aldrig får understiga ett visst minsta belopp, den s.k. solvens- marginalen.

Ett försäkringsbolag är vidare skyldigt att göra försäkringstekniska avsättningar. Avsättningarna skall vid varje tidpunkt motsvara värdet av

Prop. 2004/05:165

89

bolagets alla åtaganden mot försäkringstagarna. Bestämmelserna om försäkringstekniska avsättningar är ett utflöde av soliditetsprincipen.

Kravet på att försäkringsbolaget skall upprätta försäkringstekniska riktlinjer kan ses som ett komplement till reglerna angående avsättningar. I de försäkringstekniska riktlinjerna skall redovisas principerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, hur premier bestäms, åter- köp och belåning av försäkringar, fördelning av återbäring, avgivande och mottagande av återförsäkring samt hur soliditeten skall tillgodoses. De försäkringstekniska riktlinjerna skall kompletteras med ett försäk- ringstekniskt beräkningsunderlag.

Ett försäkringsbolag skall enligt reglerna om skuldtäckning alltid inneha tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna. För att förhindra att bolagen tar för stora risker i tillgångsplaceringen finns regler om att dessa s.k. skuldtäckningstillgångar får placeras endast på ett visst föreskrivet sätt. Enligt den s.k. matchningsprincipen uppställs ett krav på att skuldtäckningstillgångarna skall placeras så att bolagets betal- ningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Enligt den s.k. diversifieringsprincipen skall valet av till- gångar vidare ske på ett sådant sätt att en lämplig riskspridning uppnås och risktagandet begränsas.

Placeringsreglerna innehåller också bestämmelser om vilka tillgångs- slag som är tillåtna för skuldtäckning. Tanken är att enbart sådana till- gångsslag som uppfyller en viss kvalitet i fråga om kreditvärdighet, värdebeständighet eller likviditet skall accepteras som skuldtäcknings- tillgångar. Bestämmelser anger vidare hur stor andel som får placeras i varje enskilt tillgångsslag (tillgångslimiter) samt hur stor andel av skuldtäckningstillgångarna som får härröra från samma utgivare (enhandsengagemang). Vidare finns särskilda bestämmelser avseende bl.a. användning av derivatinstrument, om var skuldtäckningstillgångarna skall finnas samt regler som har till syfte att begränsa valutakursrisker.

Principerna för ett försäkringsbolags placeringar av samtliga tillgångar

– således inte enbart skuldtäckningstillgångarna – skall upptas i s.k. placeringsriktlinjer.

Utöver nu nämnda skyddsregler skall ett försäkringsbolag föra ett särskilt register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning samt tillgångarnas värde (7 kap. 11 § FRL). Register- föringen ligger enligt 7 kap. 11 a § FRL till grund för försäkringstagarnas förmånsrätt i bolagets tillgångar i händelse av att bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum. Den skall även ses som ett medel i Finansinspektionens löpande tillsyn över att placeringsreglerna för skuld- täckningstillgångarna efterlevs (jfr prop. 1994/95:184 s. 200). Enligt 4 a § förmånsrättslagen har försäkringstagarna särskild förmånsrätt i den aktuella egendomen. Förmånsrätten följer med fordran som grundas på avtal om dels livförsäkring och skadeförsäkring för vilken bestäm- melserna om livförsäkring skall tillämpas, dels annan skadeförsäkring som meddelats för längre tid än tio år, dels återförsäkring av angiven försäkring.

Försäkringsbolagen står under tillsyn av Finansinspektionen. För att Finansinspektionen skall kunna fullgöra tillsynen åläggs försäkrings- bolagen vissa skyldigheter. Befattningshavare hos ett försäkringsbolag är exempelvis skyldiga att lämna de upplysningar om verksamheten som

Prop. 2004/05:165

90

inspektionen begär. Finansinspektionen har vidare rätt att inom ramen för Prop. 2004/05:165 sin tillsyn sammankalla försäkringsbolagets styrelse när det anses

nödvändigt, liksom att få ta del av handlingar för granskning. Inspek- tionen kan meddela behövliga erinringar eller förelägganden om rättelse samt begränsa eller förbjuda ett försäkringsbolag att förfoga över sina tillgångar i Sverige. Vid fall av allvarligare överträdelse kan försäkringsbolagets koncession förverkas.

Figur: Ett försäkringsbolags balansräkning.

P la c e rin g s re g le r

F ö rm å n s rä tt

R e g is te rf ö r in g

 

A k tie k a p ita l /

 

G a ra n t ik a p ita l

F ria tillg å n g a r

 

Ö v rig t e g e t k a p ita l /

 

 

O b e s k a tta d e

 

re s e rv e r

 

 

S k u ld tä c k n in g s -

F ö rs ä k rin g s te k n is k a

tillg å n g a r

a v s ä ttn in g a r

(F T A )

 

(S T )

 

 

 

K a p ita lb a s

S o lv e n s - m a r g in a l

Vid utgången av år 2002 fanns totalt 27 traditionella livförsäkringbolag i Sverige. Av dessa meddelade 13 bolag tjänstepension, varav elva var aktiebolag drivna enligt ömsesidiga principer och två rent ömsesidiga bolag. Av de 12 fondförsäkringsbolag som verkar på området meddelade totalt sju bolag tjänstepensionsförsäkring. Alla dessa bolag var vinst- utdelande aktiebolag. Vid samma tidpunkt uppgick det samlade tjänstepensionskapitalet i angivna bolag till cirka 625 miljarder kr. Att märka är även att marknaden domineras av tre bolag, som år 2002 stod för nära 86 procent av denna mätt i premieinkomster.

91

5

EG-rättslig reglering

Prop. 2004/05:165

5.1En inre marknad för finansiella tjänster

Romfördragets mål om en inre marknad omfattar även finansiella tjänster. En integrerad finansiell marknad anses vara av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Europa, såväl för den ekonomiska tillväxten som för skapandet av nya arbetstillfällen inom unionen. Utgångspunkten är att största möjliga konkurrens och valfrihet skall råda samtidigt som ett starkt konsumentskydd och en effektiv tillsyn upprätthålls.

År 1999 presenterade EG-kommissionen en handlingsplan för finansiella tjänster – Financial Services Action Plan (FSAP). Planen innehöll 42 åtgärder för att en gemensam inre marknad för finansiella tjänster skulle uppnås. Enligt planen skall den inre marknaden för finansiella tjänster vara genomförd år 2005. Europeiska rådet antog planen år 2000.

För att ge medlemsstaterna tid att genomföra de olika rättsakterna i FSAP på nationell nivå krävdes att arbetet på EU-nivå avslutades senast under våren 2004. Så kunde huvudsakligen ske, men i skrivande stund återstår tre direktiv att anta.

I syfte att effektivisera EG-lagstiftningen avseende finansiella tjänster antog Europeiska rådet vidare år 2001 ett förslag om att införa den s.k. Lamfalussy-processen för lagstiftning på värdepappersmarknadsområdet. Processen bygger på en lagstiftningsprocess i fyra nivåer. På nivå ett antas rambestämmelser av rådet och parlamentet, samt ges bemyndi- ganden till kommissionen att besluta om mer detaljerade genomförande- åtgärder (nivå två). På denna nivå två biträds kommissionen av en kommitté med företrädare för medlemstaterna. Härefter finns på nivå tre en rådgivande kommitté med representanter för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Slutligen skall, som en nivå fyra, EG-kommissionen ta ett ökat ansvar för kontrollen av att de antagna reglerna genomförs i medlemsstaterna på ett likartat sätt.

Lamfalussy-processens tillämpningsområde har nyligen utvidgas till att även avse övriga finansiella sektorer, dvs. bank, försäkring (inklusive tjänstepensioner) och värdepappersfonder. Kommittéer på nivå två och tre har redan tidigare inrättats på dessa områden genom beslut av kommissionen. EG-direktivet om överföring av kompetens till den nya nivå två har därefter, i mars 2005, antagits och trädde i kraft under april månad samma år (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster).

92

5.2

Utgångspunkter för EG-regleringen

Prop. 2004/05:165

EG-rätten avseende finansiella institut bygger generellt på fyra grund- läggande principer: en enda auktorisation, hemlandstillsyn, minimi- harmonisering och ömsesidigt erkännande.

Principen om en enda auktorisation innebär att ett institut som fått auktorisation i en av EU:s medlemsstater har rätt att med stöd av denna tillhandahålla sina tjänster inom hela EU-området. Verksamheten kan, beroende på EG-rättens utformning på det aktuella området, bedrivas antingen genom att institutet etablerar sig i en annan medlemsstat eller genom att tjänsterna erbjuds från ett EU-land till ett annat genom s.k. gränsöverskridande verksamhet. Etablering kan ske genom inrättande av filialer, agenturer eller dotterbolag.

Som ett utflöde av principen om en enda auktorisation skall tillsynen över instituten enligt principen om hemlandstillsyn huvudsakligen koncentreras till de behöriga myndigheterna i det land som har meddelat auktorisationen, dvs. hemlandet. Tillsynsansvaret påverkas inte av i vilken form verksamheten bedrivs, utan hemlandsmyndigheten har det primära tillsynsansvaret oavsett om verksamheten bedrivs i en annan medlemsstat genom etablering i det landet eller genom gränsöver- skridande verksamhet. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter har i allmänhet antagit gemensamma rutiner för administrativt samarbete mellan myndigheterna, s.k. Memoranda of Understanding (MoU).

Principerna om minimiharmonisering och ömsesidigt erkännande bygger på att grundläggande minimiregler slås fast på gemenskapsnivå och att medlemsstaterna genom ömsesidigt erkännande godtar det regelsystem som, med denna miniminivå som grund, gäller för bedrivandet av verksamheten i respektive medlemsstat. En framtida utveckling mot en högre grad av harmonisering kan dock förutses i takt med att den inre marknaden för finansiella tjänster tvinnas samman ytterligare.

5.3EG-direktiv på försäkringsområdet

EG:s försäkringsdirektiv delas, i enlighet med sin karaktär, in i skadeförsäkrings- och livförsäkringsdirektiv samt i övriga direktiv om försäkringsverksamhet. Skade- och livförsäkringsdirektiven delas i sin tur in i tre olika ”generationer”. Första och andra generationens direktiv genomfördes i svensk rätt genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 1994 (prop. 1992/93:257). Genomförandet av den tredje generationens direktiv skedde den 1 juli 1995 (prop. 1994/95:184). De olika generationernas direktiv har därefter kompletterats och ändrats ett flertal gånger. På livförsäkringsområdet föreligger numera ett konsoliderat livförsäkringsdirektiv – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring. Närmare redogörelser för de tre generationernas direktiv återfinns i nyssnämnda propositioner.

Till övriga direktiv med betydelse för livförsäkringsverksamhet hör rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och

sammanställd redovisning för försäkringsföretag (försäkringsredo-

93

visningsdirektivet), vilket senast ändrats genom Europaparlamentets och Prop. 2004/05:165 rådets direktiv av den 18 juni 2003 om årsbokslut och sammanställd

redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag (det s.k. moderniseringsdirektivet). Därtill kan läggas Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (försäkrings- insolvensdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG av den 5 mars 2002 om ändring av rådets direktiv 79/267/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för livförsäkrings- företag (solvenslivdirektivet, se prop. 2002/03:94).

5.4Tjänstepensionsdirektivet

Som konstaterats i föregående kapitel placeras i dag tjänstepensions- kapital i Sverige till största delen i försäkringsföretag. Dessa företag har varit föremål för EG-reglering under en längre tid, liksom exempelvis banker och värdepappersfonder som också teoretiskt skulle kunna trygga tjänstepensionsutfästelser. För de fonderade tryggandeformer som inte faller inom reglerade kategorier har det dock saknats en inre marknad. Det kan anmärkas att tjänstepensioner tryggas i en rad olika typer av icke EG-reglerade associationsformer i medlemsstaterna och att tjänstepen- sionsmarknadernas uppbyggnad därför varierar avsevärt mellan olika EU-länder.

Det sammanlagda kapital som förvaltas i olika slags institut på den europeiska tjänstepensionsmarknaden är betydande. Storleken på detta kapital beräknades enligt kommissionen i slutet av år 2000 motsvara omkring 25 procent av EU:s totala BNP.

Mot den sålunda tecknade bakgrunden uttalades inom ramen för FSAP därför att även tjänstepensionsinstituten borde omfattas av gemenskaps- reglering, eftersom dessa finansiella institut anses spela en nyckelroll när det gäller att säkerställa de finansiella marknadernas integration, effektivitet och likviditet. Mot bakgrund av den demografiska utveck- lingen i Europa och att de nationella allmänna pensionssystemen till följd härav bedömdes komma att utsättas för allt större påfrestningar betonades att tjänstepensionerna skulle komma att få en central roll i framtiden som komplement till de lagstadgade pensionerna (se styckena 4 och 5 i tjänstepensionsdirektivets ingress.)

Tjänstepensionsdirektivet utgör det första steget mot en inre marknad för tjänstepensioner. Syftet med reglerna är att garantera en hög grad av trygghet för de framtida pensionärerna, samtidigt som en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapitalet möjliggörs. En överflyttning av sparandet till tjänstepensionsområdet bedöms bidra till såväl ekonomiska som sociala framsteg. I detta ligger bl.a. att tjänstepensionsinstitutens gränsöverskridande verksamhet möjliggör en större rörlighet för kapital inom EU.

94

5.5Utvecklingstendenser i Sverige och EU

5.5.1Utvecklingstendenser

Synen på reglering och tillsyn av finansiella institut har förändrats över tid. Finansiella institut har traditionellt omfattats av detaljerade kvantitativa rörelseregler och tillsynen har huvudsakligen gått ut på att kontrollera regelefterlevnaden. En insikt har dock vuxit fram om att kvantitativa regler inte alltid är effektiva och att de till och med kan motverka syftet med regleringen. Om instituten enbart inriktar sig på att uppfylla begränsningsreglerna kan goda processer för att hantera de risker som finns i verksamheten motverkas. Utvecklingen går därför mot mer kvalitativa regler som ställer större krav på instituten att mäta och kontrollera sina risker. Även tillsynen måste då inriktas på att kontrollera att instituten har den kompetens och de system som krävs för att uppnå god riskkontroll. Tjänstepensionsdirektivet är ett exempel på detta slags kvalitativa reglering.

Sverige har legat väl framme i den angivna utvecklingen. På bankområdet trädde en ny, mer kvalitativt inriktad reglering i kraft i juli 2004 (se prop. 2002/03:139). I fråga om försäkring pågår inom Regeringskansliet beredning av det förslag till ett nytt solvenssystem för försäkringsbolag som Placeringsutredningen redovisade år 2003 (SOU 2003:84), och som syftar till att ge bolagen ökade incitament att hantera sina risker.

5.5.2Pågående arbete på EU-nivå

Reformerade kapitaltäckningsregler för banker och värdepappersbolag

Ett omfattande reformeringsarbete pågår även på EU-nivå. Avseende banker och värdepappersbolag behandlas för närvarande ett direktiv- förslag till nya, riskrelaterade kapitaltäckningsregler, baserat på den s.k. Baselkommitténs arbete (”Basel II”). Förslaget är utformat utifrån de tre pelare som använts i Basel II. Dessa pelare motsvarar i tur och ordning regelverk, tillsynsprocess och marknadsdisciplin. Fördelarna med ett sådant angreppssätt anges vara att det åstadkoms en koppling mellan kvantitativa regler (första pelaren), kvalitativa bedömningar (andra pelaren) och marknadsdisciplin (tredje pelaren). Förslaget bedöms även påverka regleringen av andra finansiella institut. Sådant arbete pågår redan på försäkringsområdet inom det s.k. solvens II-projektet.

Solvens II-projektet

Solvens II-projektet har till syfte att reformera den EG-rättsliga solvens- regleringen för både skade- och livförsäkring. Kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt ramdirektiv och ett förslag väntas bli beslutat av kommissionen under hösten 2006. I arbetet ingår även att utföra en kvantitativ studie av förslagens effekter i medlemsstaterna. Därefter vidtar förhandlingar, som mot bakgrund av nuvarande skillnader i medlemsstaternas solvensregering kan förväntas bli tidskrävande.

Prop. 2004/05:165

95

Som en konsekvens av detta arbete kommer en mer riskrelaterad reglering att skapas, som i sin tur skall ligga till grund för en mer förebyggande tillsyn av försäkringsbolag. Marknadsdisciplin är en annan aspekt som är viktig i detta hänseende. Förslaget är utformat utifrån de tre pelare som använts i Basel II (se ovan).

När det gäller den första pelaren bygger solvens II-modellen på att beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna skall utgå ifrån redovisningsreglerna med hänsyn till IASB:s arbete (se nedan). Om den riskmarginal som i solvens II föreslås ingå i avsättningarna skall vara direkt kopplad till den marknadsvärdesmarginal som diskuteras i redovisningssammanhang eller inte återstår dock att se. Mycket utvecklingsarbete återstår både inom IASB och solvens II-projektet och det kan inte uteslutas att olika metoder kan komma att utvecklas för skade- och livförsäkring.

Reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar måste också ta hänsyn till att två olika kapitalkrav eller kapitalnivåer fastställs. Dessa båda kapitalkrav skall definiera ingripandenivåer för tillsyns- myndigheten. Den högre kapitalkravsnivån benämns solvenskapital och skall återspegla kapitalbehovet givet en låg risk för insolvens. Solvenskapitalnivån skall vara känslig för de viktigaste risker som försäkringsbolaget bär och uppmuntra försäkringsbolagen att själva mäta och hantera sina risker. För beräkningen av målkapitalnivån föreslås att en standardiserad metod utformas för hela EU.

Den andra kapitalkravsnivån benämns minimikapital. Denna nivå skall återspegla behovet av riskkapital med ett kortare tidsperspektiv än målkapitalnivån. Utgångspunkten för beräkningen av minimikapitalen bedöms bli dagens solvensmarginal, men denna kan behöva utvecklas för att bli mer effektiv.

Under normala omständigheter kommer solvenskapitalet att vara viktigare än minimikapitalet i tillsynen. Minimikapitalnivån skall däremot definiera den viktigaste ingripandenivån när tillsynsmyndig- heten är tvungen att begränsa försäkringsbolagets fria förfogande över bolagets tillgångar. Minimikapitalnivån bör därför vara ett krav som beräknas på ett enkelt sätt. För att detta skall uppnås kan kravet behöva beräknas oberoende av målkapitalnivån, även om det finns praktiska fördelar med att relatera de två kraven till varandra. Ytterligare en ingripandenivå kan också komma att definieras.

För att uppmuntra försäkringsbolagen att själva mäta och hantera risker föreslås att interna modeller helt eller delvis får användas för att beräkna solvenskapitalnivån. En förutsättning är att de interna modellerna bättre återspeglar riskprofilen än den standardiserade modellen. En gemensam standard för utvärdering av interna modeller skall utvecklas inom EU.

Även tillgångar som täcker solvenskapitalnivån kommer att beläggas med placeringsregler. Placeringsreglerna kommer att vara av kvalitativ karaktär, även om ett begränsat antal kvantitativa placeringsregler kan behövas för att motverka förekomsten av alltför obalanserade portföljer.

Tjänstepensionsdirektivet kan till viss del sägas föregå förändrings- arbetet på försäkringsområdet. Direktivets kvalitativa ansats, byggd på aktsamhetsprincipen (se avsnitt 6.5), innebär en kursändring från det kvantitativa synsätt som existerande EG-rättslig reglering av försäkrings- bolagens verksamhet ger uttryck för till att fokus riktas mot riskerna i

Prop. 2004/05:165

96

den enskilda verksamheten och de processer som instituten använder för att hantera dessa.

Nya redovisningsstandarder

En parallell utveckling kan sägas ske på redovisningsområdet genom antagandet av internationella redovisningsstandarder (IAS, IRFS), där en marknadsvärdering av tillgångar utgör en av hörnstenarna. De nya standarderna har sitt ursprung i arbetet i International Accounting Standards Board (IASB) och inlemmas därefter, helt eller delvis, i EG- rätten.

Den 1 januari 2005 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i kraft. I förordningen, som även är tillämplig på finansiella företag, slås fast att noterade koncerner är skyldiga att tillämpa IAS/IFRS i koncernredovisningen. Som ett led i anpassningen av svensk lagstiftning till denna förordning, jämte vissa kompletterande ändringar av EG-rätten, trädde nya svenska regler på redovisnings- området i kraft den 1 januari 2005 (prop. 2004/05:24).

Prop. 2004/05:165

97

6

Allmänna utgångspunkter

Prop. 2004/05:165

6.1

Syftet med regleringen

 

 

 

Regeringens bedömning: Motiven för regleringen på tjänstepensions-

 

området bör vara att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänste-

 

pensionskapital samtidigt som ett fullgott skydd för förmånstagare till

 

pension säkerställs.

 

Den nya regleringen bör, förutom att uppfylla angivna syften, även

 

anknyta till den internationella utvecklingen i övrigt samt till förslagen

 

från Placeringsutredningen om ett moderniserat solvenssystem för

 

försäkringsföretag.

 

Skälen för regeringens bedömning: I föregående kapitel har

 

beskrivits den utveckling mot en modernare reglering av finansiella

 

institut som sker såväl i Sverige som inom övriga EU. På tjänste-

 

pensionsområdet tillkommer även tjänstepensionens särskilda betydelse

 

som kompletterande inkomstkälla, vilken kan väntas bli mer väsentlig i

 

takt med att befolkningen blir allt äldre och påfrestningarna på social-

 

försäkringssystemen inom EU ökar.

 

Försäkringsverksamhet är föremål för mer omfattande reglering och

 

tillsyn än företagsverksamhet i allmänhet. Utgångspunkten för senare års

 

lagstiftningsarbete på det finansmarknadsområdet har dock varit att

 

finansiell verksamhet inte skall särregleras annat än om det finns tydliga

 

motiv härför och att hänsyn måste tas till effektiviteten vid utformningen

 

av regelsystemet.

 

I samband med försäkringsrörelsereformen år 1999 gjorde regeringen

 

bedömningen att särskilda rörelseregler och särskild tillsyn för försäk-

 

ringsbolag skall syfta till att skydda direktförsäkringstagarna och andra

 

ersättningsberättigade på grund av försäkringsavtal. En näringsrättslig

 

särreglering ansågs befogad med hänsyn till de allvarliga konsekvenser

 

som kan uppkomma för dessa som kollektiv om försäkringsbolag inte

 

kan fullgöra sina åtaganden och de särskilda förhållanden som hör

 

samman med försäkringar (prop. 1998/99:87 s. 137 ff.). Några andra

 

motiv för särskild reglering, som t.ex. systemstabilitet, ansågs inte

 

föreligga.

 

 

Även tjänstepensionsdirektivet syftar till att skydda ersättningsberät-

 

tigade, i det här fallet förmånstagare till pension. Som framgår av kapitel

 

4 utgör tjänstepension en viktig del av det svenska pensionssystemet. För

 

många individer är tjänstepensionen en väsentlig del av pensions-

 

förmånerna och i vissa fall kan tjänstepensionen till och med komma att

 

uppgå till högre belopp än socialförsäkringsförmånerna. Det kan därför

 

vara av väsentlig betydelse för den enskilda individen att arbetsgivarens

 

pensionslöften är tryggade på något sätt så att löftena kan uppfyllas även

 

om arbetsgivaren skulle få finansiella problem. Tjänstepensionsdirektivet

 

reglerar verksamheten i institut som tryggar tjänstepensioner.

 

Motivet för reglering är således detsamma på försäkringsområdet som

 

på tjänstepensionsområdet och vissa produkter är dessutom likartade.

 

Regleringen måste därför möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänste-

 

pensionskapital och samtidigt säkerställa ett fullgott skydd för förmåns-

 

tagare till pension. En effektiv förvaltning av kapitalet kan också bidra

98

 

 

till att arbetsgivarna får rimliga kostnader för sina pensionsåtaganden, Prop. 2004/05:165 något som ökar incitamenten att erbjuda tjänstepensionsförmåner och

därmed indirekt också gynnar arbetstagarna.

Den nya regleringen bör, förutom att uppfylla nyssnämnda syften, även anknyta till det moderna tänkande som materialiseras i arbetena om Basel II respektive solvens II (se avsnitt 5.5.2) och som även kommer till uttryck i förslagen från Placeringsutredningen om ett moderniserat solvenssystem för försäkringsföretag (se avsnitt 5.5.1).

6.2Konkurrensneutralitet

Regeringens bedömning: Den nya regleringen av tjänstepensions- verksamhet bör syfta till att undvika omotiverad snedvridning av konkurrensen såväl mellan livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor på den svenska tjänstepensionsmarknaden som mellan svenska livförsäkringsbolag och utländska tjänstepensionsinstitut på den svenska och den internationella marknaden.

Skälen för regeringens bedömning: De reformerade reglerna för tjänstepensionsverksamhet bör vara konkurrensneutrala i förhållande till vilken associationsform som verksamheten bedrivs i. Med tanke på att större delen av det svenska tjänstepensionskapitalet förvaltas av livför- säkringsbolag (se avsnitt 4.4.3) blir en central fråga i detta sammanhang huruvida Sverige bör utnyttja direktivets möjlighet att tillämpa vissa av dess regler även på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet. Regeringen anförde i utredningsdirektiven att utgångspunkten av konkur- rensneutralitetsskäl bör vara att så sker (se dir. 2003:125 s. 12).

Den nya regleringen på tjänstepensionsområdet bör syfta till att undvika omotiverad snedvridning av konkurrensen såväl mellan livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor på den svenska tjänstepensionsmarknaden som mellan svenska livförsäkringsbolag och utländska tjänstepensionsinstitut på den svenska och den internationella marknaden. Hänsyn bör också tas till att livförsäkringsbolag i andra medlemsstater kan komma att få möjlighet att tillämpa bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet och därmed kunna konkurrera som tjänste- pensionsinstitut. Den närmare bedömningen av frågan framgår nedan i avsnitt 7.3.

6.3

Funktionell lagstiftning

 

 

 

Regeringens bedömning: Den nya regleringen av tjänstepensions-

 

verksamhet bör vara funktionell i den utsträckning detta är möjligt med

 

hänsyn till de bakomliggande motiven för reglering av olika typer av

 

institut och den utsträckning i vilken instituten redan är föremål för

 

gemenskapsrättslig reglering.

 

Skälen för regeringens bedömning: En konkurrens- och

 

associationsneutral reglering kan också sammanfattas i begreppet

 

funktionell lagstiftning. I Sverige finns en uttalad ambition att övergå till

99

 

 

en funktionellt inriktad lagstiftning på det finansiella området, se rege- Prop. 2004/05:165 ringens skrivelse 2002/03:141 Staten och den finansiella sektorn, s. 2. I

en föränderlig värld är en funktionellt inriktad reglering till skillnad mot en institutionellt inriktad reglering mer flexibel och skapar bättre förutsättningar för god konkurrens. Med en reglering som är mindre inriktad på att särreglera olika grupper av finansiella institut och som mer ser till den funktion som utövas blir det lättare för olika slag av finan- siella aktörer att producera och sälja likvärdiga tjänster vilket främjar konkurrensen. Harmoniseringen av regleringen av traditionell livför- säkring och fondförsäkring kan ses som ett led i arbetet med att göra lagstiftningen mer funktionellt inriktad (se prop. 1998/99:87 s. 306 ff.).

En funktionellt inriktad reglering kräver emellertid inte alltid att alla institut som tillhandahåller en viss produkt eller tjänst skall regleras på samma sätt. Skyddsbehovet kan nämligen variera med verksamhetens form. Banker är ett exempel på detta. Andra företag som tillhandahåller likartade tjänster som bankerna behöver inte vara lika hårt reglerade därför att skyddsbehovet är mindre (jfr prop. 2002/03:139 s. 172 ff.). Det måste därför göras en prövning i varje enskilt fall huruvida ett institut bör underkastas viss specialreglering utifrån vissa angivna skyddssyften, exempelvis systemskydd eller konsumentskydd.

Det bör i sammanhanget också understrykas att syftet med detta lagstiftningsarbete på tjänstepensionsområdet inte är att tillskapa helt nya slags tjänstepensionsinstitut, utan att införa moderniserade regler för de institut som redan i dag förvaltar tjänstepensionskapital men som hittills inte har omfattats av EG-rättslig reglering. Genom tjänstepen- sionsdirektivet regleras således sådana finansiella institut som ännu inte är föremål för gemenskapsreglering (se stycke 12 i direktivets ingress).

Direktivet öppnar inte för tillämpning av reglerna på exempelvis banker och värdepappersbolag – även om sådana institut i och för sig också skulle kunna trygga tjänstepensionsutfästelser. Enda undantaget är att medlemsstaterna kan välja att tillämpa direktivets centrala delar på livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet. I den delen kan det dock tilläggas att kommissionen avser att övervaka (konkurrens)situa- tionen på marknaden för tjänstepensioner och beakta möjligheten att utvidga den frivilliga tillämpningen av direktivet till andra reglerade finansiella institut (se nyssnämnda stycke i direktivets ingress).

Det vore naturligtvis önskvärt om det på sikt gick att uppnå en, i förhållande till de produkter som erbjuds, mer funktionell och neutral reglering. Innan så har skett kommer dock inga andra institut än de som inryms under den nuvarande definitionen för tjänstepensionsinstitut, inbegripet optionen avseende livförsäkringsbolagen, att beröras av de nya reglerna.

6.4

Val av regleringsansats

 

 

 

Regeringens bedömning: För den nya svenska regleringen av tjänste-

 

pensionsverksamhet bör en kvalitativ regleringsansats väljas.

 

 

 

Skälen för regeringens bedömning: Regleringen av tjänstepensions-

 

instituten måste säkerställa att institutens tillgångar är tillräckliga för att

100

 

 

fullgöra pensionsåtagandena samtidigt som den möjliggör en förvaltning Prop. 2004/05:165 av tillgångarna som, utifrån en acceptabel risknivå, ger den högsta möj-

liga avkastningen. För att nå dessa mål kan två principiellt olika regle- ringsansatser urskiljas. En kvantitativ regleringsmodell kännetecknas av uttryckliga gränser för t.ex. hur stor del av tillgångarna som får vara placerade i vissa tillåtna tillgångsslag. I en sådan modell kan instituten i sin tillgångsplacering inte fullt ut beakta de verkliga riskerna i verk- samheten och tillsynen kommer främst att riktas in på att kontrollera regelefterlevnaden. En fördel med modellen är å andra sidan att tillsynen därmed underlättas i bemärkelsen att den kan ”strömlinjeformas”och att förutsägbarheten ökar.

Enligt den andra, kvalitativa, ansatsen ges i stället principer för hur verksamheten skall bedrivas. Lagstiftning som vilar på kvalitativa prin- ciper är per definition mer flexibel och processinriktad, eftersom tolk- ningen av att de kvalitativa reglerna är uppfyllda måste göras utifrån varje enskilt instituts risksituation. En processinriktad reglering kan även på ett mer flexibelt sätt anpassas till en snabb utveckling av såväl nya produkter som olika tekniker och instrument för riskhantering på det finansiella området. Däremot ställer modellen större krav på tillsynen, som måste vara mer förebyggande och mer inriktad på enskildheterna i varje instituts verksamhet.

Även om de båda regleringsinriktningarna är principiellt helt olika så bygger regleringen av pensions- och försäkringsinstitut i många länder på en kombination av både kvantitativa och kvalitativa element. Det innebär att tillsynen kan vara processinriktad i enlighet med vissa kvalitativa regler, samtidigt som efterlevnaden av de kvantitativa reglerna också följs upp. Vilken tyngd de olika inriktningarna får i tillsynsverksamheten skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Som kommer att framgå i det följande vilar tjänstepensionsdirektivet på en kvalitativ regleringsansats, kompletterad av några tvingande kvan- titativa regler. Den nya regleringen innebär därmed ett avsteg från den tidigare, mer kvantitativt inriktade, regleringen av försäkringsverksam- het. Som konstaterats ovan anknyter tjänstepensionsregleringen i sin grundläggande struktur till de pågående arbetena på EU-nivå om kapital- täckning för banker och värdepappersbolag (Basel II) och solvens för försäkringsföretag (solvens II). Direktivet ligger därför i linje med den utveckling som pågår i övrigt avseende regleringen av finansiella institut.

Som konstaterats bör den moderna svenska regleringen av tjänste- pensionsverksamhet ske i samklang med angivna utveckling. Vi bör således välja en kvalitativ regleringsansats vid genomförandet av tjänstepensionsdirektivet.

6.5

Aktsamhetsprincipen

 

 

 

Regeringens bedömning: Aktsamhetsprincipen bör utgöra den

 

grundläggande principen för placeringen av tjänstepensionskapital, med

 

vissa begränsade kvantitativa restriktioner där det är nödvändigt.

 

 

 

Skälen för regeringens bedömning: Genom tjänstepensionsdirektivet

 

införs den princip som på engelska benämns ”the prudent person rule” i

101

 

 

svensk rätt. Begreppet har i den svenska språkversionen av direktivet översatts med aktsamhetsprincipen. Skälen till denna beteckning är dels att markera att det är fråga om en ny princip i vår rättsordning, dels att särskilja principen från den befintliga s.k. försiktighetsprincipen.

Aktsamhetsprincipen är ett exempel på en kvalitativ regleringsansats för hur förvaltningen av pensionsmedel bör vara anordnad. Principen ligger i dag till grund för rörelseregleringen av tjänstepensionsinstitut i framför allt de anglosaxiska länderna, men även i Nederländerna, Japan och i viss mån i Italien. Regleringen varierar från land till land och har, särskilt vad gäller de anglosaxiska länderna, kommit att utformas genom rättspraxis. Fokuseringen i det följande ligger på vad som gäller i de sistnämnda länderna, varifrån aktsamhetsprincipen ursprungligen har hämtats.

OECD:s definition av hur en förvaltare bör uppträda enligt aktsamhets- principen lyder: ”En person som har anförtrotts förvaltningen av en pensionsfond måste uppfylla sina skyldigheter med den omsorg, skicklighet, aktsamhet och flit som en person i en liknande ställning skulle använda vid driften av ett företag av liknande karaktär och målsättning” (Financial Market Trends, No. 83, November 2002). I Storbritannien uttrycks detta som att förvaltaren får placera fondens medel som om det vore hans egna medel, men att han därvid är under- kastad en plikt att agera i förmånstagarnas intresse och, i förekommande fall, först efter att ha konsulterat kvalificerade rådgivare.

Aktsamhetsprincipen är inriktad på beslutsprocessen snarare än på resultatet av det individuella tjänstepensionsinstitutets placeringar. Ingen typ av placering betraktas som oaktsam i sig. En mycket riskfylld placering kan bedömas vara aktsam om placeringsbeslutet bygger på en väl utformad strategi där de relevanta riskerna är analyserade och utsik- terna till hög avkastning goda. Alltför försiktiga placeringar med mycket begränsad risk kan däremot komma i strid med aktsamhetsprincipen, eftersom en sådan placering riskerar att generera för lite avkastning och därmed inte vara i förmånstagarnas intresse. Aktsamhet skall således i detta sammanhang inte anses vara samma sak som försiktighet.

Placeringarna skall utföras med omsorg och skicklighet av en person med god kunskap om den specifika verksamheten. Där särskild expertis bedöms nödvändig skall uppdraget delegeras till personer som besitter den rätta kompetensen, varvid pensionsinstitutet har att övervaka och följa upp effekterna av besluten.

Förvaltaren har en lojalitetsplikt gentemot förmånstagarna och skall agera i deras intressen. Lojalitetsplikten syftar till att säkerställa att risken för intressekonflikter minimeras och kan även innebära att tillgångarna skall vara juridiskt åtskilda från det uppdragsgivande företag som gjort pensionsutfästelsen. Det kvalitativa kravet att pensionsinstitutet skall agera i förmånstagarnas intresse har i många länder (t.ex. Storbritannien och Nederländerna) också kompletterats med vissa kvantitativa begräns- ningar för hur stor andel av tillgångarna som får vara placerade i det upp- dragsgivande företaget.

Enligt aktsamhetsprincipen kan ett placeringsbeslut inte betraktas isolerat. Ett enskilt placeringsbeslut måste enligt principen grunda sig på vilka effekter som beslutet förväntas få för rörelsen i sin helhet. Aktsam- hetsprincipen är därför nära sammanbunden med principerna om diversi-

Prop. 2004/05:165

102

fiering, matchning mellan tillgångar och skulder samt tillfredsställande Prop. 2004/05:165 betalningsberedskap – principer som återfinns även i gällande försäk- ringsrörelsereglering.

För att undvika överdriven riskkoncentration skall tillgångarna enligt aktsamhetsprincipen vara tillräckligt diversifierade såväl mellan som inom olika tillgångsslag. Syftet är dock att undvika risktagande som inte står i rimlig relation till den förväntade avkastningen och inte att ett institut alltid skall följa en riskminimerande strategi.

Aktsamhetsprincipen föreskriver vidare att tillgångarna skall placeras med beaktande av åtagandenas typ och varaktighet, enligt den s.k. match- ningsprincipen. Sammansättningen av tillgångar kommer därmed att variera mellan olika pensionsinstitut beroende på vilka slags åtaganden det enskilda institutet har. Som en förlängning av matchningsprincipen skall de tillgångar som används för skuldtäckning ha tillräcklig likviditet, vilket exempelvis medför att tillgångar med låg likviditet inte bör använ- das för att täcka mycket kortfristiga åtaganden.

Aktsamhetsprincipen i de anglosaxiska länderna kommer till uttryck i en ramlagstiftning. I stället för detaljerade, generella restriktioner gäller vanligtvis att placeringarna skall ske enligt placeringsriktlinjer som insti- tuten själva har lagt fast. Riktlinjerna blir därmed skräddarsydda utifrån de särskilda behoven i varje enskilt fall ifråga om matchning, diversi- fiering och betalningsberedskap.

Reglering enligt aktsamhetsprincipen ställer högre krav på tillsyns- myndigheten. Tillsynen enligt aktsamhetsprincipen måste vara förebyg- gande och ta sikte på bl.a. hur och enligt vilka kriterier placeringsbeslut fattas snarare än på att kontrollera hur den enskilda placeringen påverkar placeringsportföljens utseende. Eftersom allmänna processinriktade principer ligger till grund för regleringen blir tillsynen i praktiken individuell och varje enskilt instituts situation och förutsättningar måste tas i beaktande, vilket gör att det i den bemärkelsen blir svårare för tillsynsmyndigheten att avgöra när lagen överträds i ett enskilt fall.

Mot den nu angivna bakgrunden blir kravet på pensionsinstituten att utforma och lämna in placeringsriktlinjer en central del i tillsynsverk- samheten. En annan konsekvens är att det generellt kommer att ställas högre krav på den information som pensionsinstitutet lämnar till tillsyns- myndigheten och allmänheten.

Som konstaterats i avsnitt 6.4 bör Sverige välja en kvalitativ regle- ringsansats vid genomförandet av tjänstepensionsdirektivet. Aktsamhets- principen bör därför utgöra den grundläggande principen för placeringen av tjänstepensionskapital, med vissa begränsade kvantitativa restriktioner där så bedöms påkallat (se vidare avsnitt 11.4).

6.6Val av lagstiftningsteknik

Regeringens bedömning: Direktivet bör genomföras genom att lagändringar görs främst i försäkringsrörelselagen, lagen om understöds- föreningar och i tryggandelagen. De nya reglerna för utländska tjänstepensionsinstitut införs i lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

103

Skälen för regeringens bedömning: Som bl.a. Kammarrätten i Jönköping har påpekat i sitt remissvar på Försäkringsföretags- utredningens betänkande behöver dagens försäkringslagstiftning ses över ytterligare i syfte att öka överskådligheten.. Regeringens målsättning på sikt är också att en gemensam reglering för all försäkringsverksamhet bör skapas; detta gäller särskilt som reglering av tjänstepensionsverksamhet i livförsäkringsbolag och övrig försäkringsrörelse har likartade syften. Detta är en naturlig konsekvens av utvecklingen mot en konkurrens- neutral och funktionell lagstiftning. Denna målsättning är dock inte möjlig att uppnå inom ramen för detta lagstiftningsärende, eftersom tjänstepensionsdirektivet på flera punkter föregår reformarbetet i övrigt på försäkringsområdet.

Såsom redan har antytts (se bl.a. avsnitt 3) har Försäkringsföretags- utredningen ett omfattande uppdrag, i vilket ingår bl.a. att skapa en modern och tydlig associationsrättslig reglering av försäkringsverk- samhet, lämna förslag på en framtida reglering av understödsföreningars verksamhet och analysera behovet av en särreglering av små försäk- ringsföretag. I sitt arbete med att föreslå hur tjänstepensionsdirektivet bör genomföras i svensk rätt har utredningen därför valt att undvika att lämna förslag som inte är nödvändiga för att genomföra direktivet, även för det fall det synes finnas ett behov av sådana lagändringar.

Utredningen, som enligt kommittédirektiven skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2005, kommer således att ha anledning att i sitt fortsatta arbete återkomma till vissa frågor som berör även tjänste- pensionsinstitut. Även Placeringsutredningens förslag om ett moderni- serat solvenssystem skall beredas vidare med sikte på en mer konform reglering av försäkringsverksamhet. En komplett harmonisering i linje med den kvalitativa regleringsansats som redogjorts för i avsnitt 6.4 bedöms dock inte vara möjlig förrän arbetet inom EU:s solvens II-projekt är avslutat. Regeringens målsättning är dock att i de delar där detta är möjligt i förväg anpassa försäkringslagstiftningen till den moderniserade reglering som kan väntas.

Fondbolagens förening har i sitt remissvar förordat en separat lagstift- ning om tjänstepensioner och anfört att utredningens förslag inte stämmer överens med regeringens uttalade ambition om en övergång till en funktionellt inriktad lagstiftning som inte är begränsad till vissa produkter. Även Sveriges Försäkringsförbund har förordat en sådan ambition. I linje med dessa resonemang har Folksam i sitt remissvar påpekat att förslaget enbart innebär en klassificering av de svenska pensionslösningarna, vilket inte öppnar för utländska pensionsplaner och därmed medför att svenska tjänstepensionsinstitut inte kan konkurrera på ett jämställt sätt med aktörer från andra EU-medlemsstater.

Som konstaterats i avsnitt 5.4 omfattar tjänstepensionsdirektivet endast sådana finansiella institut som tryggar tjänstepensionsförmåner och som inte redan omfattas av gemenskapsreglering. Det är även avsett att inne- bära ett första steg mot en inre marknad för tjänstepensioner. Som också framgått finns dock en uttrycklig valmöjlighet för medlemsstaterna att även låta livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet omfattas av direktivets centrala regler.

Under slutskedet av förhandlingarna av direktivet fördes diskussioner om även övriga EG-rättsligt reglerade finansiella aktörer – som t.ex.

Prop. 2004/05:165

104

kreditinstitut och värdepappersfonder – borde omfattas av denna valmöjlighet. Detta var emellertid ett antal medlemsstater inte redo att godta, och någon sådan utvidgning av direktivets tillämpningsområde föreslogs därför slutligen inte. I stället framgår uttryckligen av tjänste- pensionsdirektivet att övriga gemenskapsrättsligt reglerade finansiella institut inte täcks av direktivets tillämpningsområde (se direktivets artikel 2.2 b och stycke 12 i dess ingress).

Detta innebär således att det finns EG-rättsliga begränsningar för möjligheten att införa en till fullo funktionellt inriktad lagstiftning i vart fall såvitt avser de genom annan EG-lagstiftning reglerade finansiella institutens rätt att konkurrera på tjänstepensionsmarknaden inom EES. Förslagen i denna proposition kan därför bara inriktas på institut som faller under direktivets tillämpningsområde, och därigenom omfatta de produkter och tryggandeformer som tillhandahålls av dessa institut. I vilken mån det bör öppnas för ytterligare tryggandeformer på den svenska marknaden är därmed en fråga som inte kan avgöras i detta lagstiftningsärende (jfr avsnitt 8).

I den mån utländska institut faller under direktivets definition av tjän- stepensionsinstitut kan dessa institut tänkas komma att erbjuda nya typer av produkter. Det är svårt att förutsäga hur sådana produkter skulle kunna utformas eller hur attraktiva de skulle bli som tryggandealternativ, bl.a. med tanke på den svenska skattelagstiftningen och innehållet i de svenska kollektivavtalen. Omvänt kan parter till utländska pensions- planer komma att efterfråga produkter som inte finns på den svenska marknaden. Sådana produkter skulle teoretiskt kunna tillhandahållas av något slags svenskt institut som inte finns i dag och som inte heller skulle omfattas av annan EG-rätt, men som skulle falla under tjänstepensions- direktivets definition av tjänstepensionsinstitut.

Syftet med direktivet är dock inte att nya associationsformer skall tillskapas (jfr stycke 9 i direktivets ingress), utan att befintliga institut skall underkastas en gemensam EG-rättslig reglering. Frågan om att möjliggöra ytterligare svenska associationsformer för tjänstepensions- marknaden är därmed heller inte aktuell inom ramen för detta lagstift- ningsärende.

SIRP har i sitt remissvar ifrågasatt om den teknik som utredningen valt i sitt förslag till genomförande av direktivet, särskilt med tanke på att direktivet är avsett att tillskapa individuella rättigheter, står i överens- stämmelse med EG-rättens krav på tydlighet i dessa fall och har i stället förordat en separat och tydligare lagstiftning.

Genomförandet av de EG-direktiv – exempelvis försäkringsdirektiven

– som reglerar förutsättningarna för rörelsen i olika slags finansiella institut har skett genom ett samspel mellan bl.a. bestämmelser på lag-, förordnings- och föreskriftsnivå. Bestämmelserna reglerar förutsätt- ningarna för verksamheten och är avsedda att tillämpas av instituten och tillsynsmyndigheten. Även om det yttersta syftet med exempelvis försäk- ringsrörelseregleringen är att skydda försäkringstagarna avser reglerna därmed inte att grunda rättigheter på individuell nivå. Det finns således i detta fall inte sådana skäl för en i själva lagtexten uttömmande reglering som på exempelvis det straff- eller skatterättsliga området.

Lagområdet är heller inte av den karaktären att en sådan lagstift- ningsteknik framstår som möjligt eller ens önskvärd. Även om målsätt-

Prop. 2004/05:165

105

ningen är att lagstiftningen på sikt skall blir mer överskådlig än i dag kommer det alltid att krävas ett visst mått av flexibilitet för att möta den oftast snabba utvecklingen på de finansiella marknaderna. Det framstår t.ex. inte som möjligt att uttömmande reglera förutsättningarna för när aktsamhetsprincipen skall anses vara uppfylld. En sådan reglering skulle tvärtom kunna bli alltför stelbent och riskera att utesluta fall där det är uppenbart att förmånstagarnas rättigheter hotas.

Skatteverket har i sitt remissvar fört resonemang kring konsekvenser för uppbörden av bl.a. avkastningsskatt som ökade placeringar av tjänstepensionskapital i utlandet skulle kunna medföra. Regeringen avser dock att återkomma i särskild ordning vad gäller de skattefrågor som aktualiseras i samband med genomförandet av tjänstepensionsdirektivet.

Prop. 2004/05:165

106

7

Direktivets tillämpningsområde

Prop. 2004/05:165

7.1Tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av direktivet

Regeringens bedömning: Understödsföreningar som bedriver tjänste- pensionsverksamhet, s.k. tjänstepensionskassor, och pensionsstiftelser omfattas av tjänstepensionsdirektivet.

Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm- ning.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker bedömningen eller kommenterar den inte särskilt. Skatteverket, Svenska föreningen för partsförvaltade institut för risk- och pensionsplaner (SIRP), Swedish Pension Fund Association (SPFA), Industrins Finansförening, Svenskt Näringsliv och Folksam ifrågasätter dock om pensionsstiftelser, utifrån dessas karaktär och direktivets definition av tjänstepensionsinstitut, omfattas, eftersom stiftelserna själva inte tillhandahåller tjänstepension utan endast utgör en pant för pensionsåtagandena.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Direktivet är enligt artiklarna 1 och 2 tillämpligt på verksamhet i tjänste- pensionsinstitut.

Begreppet tjänstepensionsinstitut definieras i artikel 6 som ett institut som, oavsett dess rättsliga form, förvaltar fonderade medel och som är etablerat oberoende av uppdragsgivande företag eller branschorgani- sation utifrån syftet att tillhandahålla pensionsförmåner i samband med yrkesutövning på grundval av en överenskommelse eller ett avtal som slutits enskilt eller kollektivt mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive företrädare, eller med egenföretagare i enlighet med lag- stiftningen i hem- och värdmedlemsstaten, och som bedriver verksamhet som direkt föranleds av dessa.

I artikel 2.2 a–e undantas vissa institut från direktivets tillämpnings- område. Institut som förvaltar sociala trygghetssystem enligt vissa angiv- na förordningar omfattas inte av direktivet (a). Försäkringsbolag, kredit- institut, fondföretag och värdepappersföretag, vilka omfattas av annan gemenskapsrättslig reglering, faller också utanför direktivets tillämp- ningsområde (b). Medlemsstaterna har dock i enlighet med artikel 4 getts möjlighet att under vissa förutsättningar på frivillig basis tillämpa vissa av direktivets bestämmelser på tjänstepensionsverksamheten i försäk- ringsföretag som omfattas av det konsoliderade livförsäkringsdirektivet (se avsnitt 5.3). Vidare skall direktivet inte tillämpas på institut vars verksamhet bygger på fördelningsprincipen, dvs. verksamhet där det inte görs någon avsättning till en premiereserv för att säkerställa pensionerna utan där inbetalda premier eller pensionsavgifter används till att betala utgående pensioner (c). Institut, där det uppdragsgivande företagets anställda inte har någon laglig rätt till förmåner och där det

107

uppdragsgivande företaget när som helst kan lösa in tillgångarna och inte är tvingade att fullgöra sina skyldigheter att utbetala pensionsförmåner omfattas inte heller av direktivet (d). Sistnämnda bestämmelse infördes på initiativ av Tyskland för att det landets s.k. Unterstützungskassen uttryckligen skulle undantas. Direktivet är vidare inte tillämpligt på företag som gör bokföringsmässiga avsättningar (kontoavsättningar) för att kunna betala ut pensionsförmåner till sina anställda (e). (Se närmare om denna tryggandeform i avsnitt 4.4.2.)

Tjänstepensionsinstitut som har blandad verksamhet och som förvaltar både obligatoriska pensionsplaner inom sociala trygghetssystem och icke-obligatoriska tjänstepensioner skall enligt artikel 3 omfattas av direktivet såvitt avser den del av verksamheten som avser tillhanda- hållande av de icke obligatoriska tjänstepensionerna. Krav på separation uppställs i sådana fall, varvid skulder och tillgångar skall hållas fullständigt åtskilda och någon möjlighet till överföring mellan de olika systemen skall inte finnas.

Svenska förhållanden

Strukturen på den svenska tjänstepensionsmarknaden är i hög grad beroende av bestämmelserna om avdragsrätt för tryggande av pensions- utfästelse. För att arbetsgivaren skall få avdragsrätt måste dennes pensionsutfästelse enligt de bestämmelserna vara tryggad på ett av tre av lagstiftaren accepterade sätt. Arbetsgivaren kan välja att teckna en pensionsförsäkring till förmån för den anställde. Tjänstepensions- försäkringar tillhandahålls av försäkringsbolag och vissa understöds- föreningar (s.k. tjänstepensionskassor). Pensionsutfästelsen kan vidare tryggas genom att avsättningar för pensionsskulden görs i arbetsgivarens balansräkning i förening med kreditförsäkring eller annan garanti. Slutligen kan tryggande ske genom att medel överförs till en pensionsstiftelse. (Dessa tryggandeformer beskrivs närmare i avsnitt 4.4.)

Skälen för regeringens bedömning

Livförsäkringsbolag

Livförsäkringsbolagen hör till de redan gemenskapsreglerade instituten som undantas enligt artikel 2.2 b. Frågan om huruvida Sverige bör tillämpa möjligheten enligt artikel 4 att låta livförsäkringsbolagen omfattas av delar av direktivet behandlas nedan i avsnitt 7.3.

Tjänstepensionskassor

Understödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkring, s.k. tjänstepensionskassor, omfattas inte av det konsoliderade livförsäkrings- direktivet eller av något av de andra direktiv som anges i artikel 2.2 b (jfr Försäkringsföreningsutredningens betänkande SOU 1998:82, s. 95 f.). Dessa kassor är närmast att likna vid ekonomiska föreningar som bedriver försäkringsverksamhet. De är externt inrättade, dvs. från arbetsgivaren fristående, juridiska personer med uppgift att förvalta de

Prop. 2004/05:165

108

premier som en arbetsgivare enligt avtal härom erlägger i syfte att trygga och tillhandahålla tjänstepension, se vidare avsnitt 4.4.3. Tjänste- pensionsdirektivet är därmed direkt tillämpligt på tjänstepensions- kassornas verksamhet.

Liksom andra försäkringsföretag gör en tjänstepensionskassa ett åtagande om att betala ut tjänstepension, för vilket avsättningar måste göras och skuldtäckning ske. Krav på avsättningar och skuldtäckning utgör dock, som kommer att utvecklas nedan under avsnittet om pensionsstiftelser, inte någon avgörande förutsättning för att ett institut skall anses som ett tjänstepensionsinstitut i direktivets mening.

Kontotryggande

Såsom nyss påtalats är företag som tryggar sina pensionsåtaganden ge- nom bokföringsmässiga avsättningar (kontotryggande) undantagna från direktivets tillämpningsområde enligt artikel 2.2 e. Denna tryggandeform omfattas således inte av direktivets regler för svensk del.

Pensionsstiftelser

En arbetsgivare kan även välja att göra avsättningar av pensionsmedel till en pensionsstiftelse för att därigenom trygga sina pensionsutfästelser till de anställda eller deras efterlevande. En sådan stiftelse är en egen juridisk person och således i den bemärkelsen fristående från arbets- givaren. Såsom har beskrivits i avsnitt 4.4.1 är det dock i dessa fall, till skillnad från vad som gäller vid tjänstepensionsförsäkring, alltid arbetsgivaren som svarar för själva utfästelsen om pension och stiftelsen innehåller inte någon skuldpost som svarar mot pensionsutfästelsen. Förmögenheten i stiftelsen kan i stället jämställas med en säkerhet eller en pant för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall att arbetsgivaren kommer på obestånd. I linje med detta är det arbetsgivaren som också ansvarar för värderingen av pensionsåtagandena liksom för utbetalningen av pensionsförmånerna. Arbetsgivaren kan därefter få gottgörelse ur överskott på stiftelsens kapital, beräknat på visst sätt.

Eftersom stiftelsealternativet inte innehåller något försäkringsinslag skiljer sig dess verksamhet väsentligt från den i en tjänstepensionskassa. Stiftelsens uppgift är endast att förvalta det kapital som arbetsgivaren avsätter till stiftelsen och säkerställa att arbetsgivarens pensionsutfäs- telser därmed kan uppfyllas, och den tillhandahåller följaktligen i den bemärkelsen inte själv pensionsförmåner. Flera remissinstanser har därför ifrågasatt att pensionsstiftelser skall anses falla under direktivets definition av tjänstepensionsinstitut.

Svaret på huruvida så skall vara fallet eller inte får sökas utifrån tjänstepensionsdirektivets syften. Under rådsförhandlingarna av direk- tivet förde Sverige upprepade diskussioner med EG-kommissionen om de svenska pensionstiftelsernas särdrag och hur dessa förhöll sig till syftena med direktivet. En del av förklaringen till den då mer sökande inställningen från Sveriges sida kunde hänföras till den dåvarande, ännu icke juristlingvistgranskade svenska översättningen av kommissionens ursprungliga direktivförslag. Av denna översättning framgick av artikel 6

Prop. 2004/05:165

109

(a) att med tjänstepensionsinstitut eller institut avsågs ”ett institut som förvaltar fondmedel och som är etablerat oberoende av något uppdragsgivande företag eller någon branschorganisation i uteslutande syfte att tillhandahålla (vår kurs.) pensionsförmåner…”. Den formuleringen kunde leda tanken till att ett institut, för att omfattas av direktivet, självt måste tillhandahålla (dvs. betala ut) förmånerna. Detta var emellertid inte kommissionens avsikt med bestämmelsen.

Som tidigare konstaterats (se avsnitt 6.2) syftar tjänstepensions- direktivet till att reglera den ”rest” av finansiella institut som agerar på tjänstepensionsmarknaden och som ännu inte omfattas av gemenskaps- regler. Vidare är, som beskrivits i avsnitt 5.4, avsikten med direktivet att möjliggöra en effektiv förvaltning av kapital som fonderats för tryggande av tjänstepension, samtidigt som de framtida pensionärerna tillförsäkras en hög grad av trygghet.

Vem som däremot tillhandahåller förmånerna – själva institutet, arbetsgivaren eller någon annan – har däremot ingen betydelse. Om så vore fallet skulle medlemsstater som inte önskar tillämpa direktivet på vissa segment av sin tjänstepensionsmarknad kunna ändra sin nationella lagstiftning så att ansvaret för att tillhandahålla förmånerna flyttas från ett institut som annars skulle ha träffats av direktivets definition till någon annan fysisk eller juridisk person, och därmed åstadkomma att förstnämnda institutstyp utesluts från direktivets tillämpningsområde. En sådan ordning skulle uppenbarligen motverka de nyssnämnda syftena med direktivet.

Den aktuella bestämmelsen i direktivet – artikel 6 (a) – måste således uppfattas så att, vilket numera också framgår av den justerade svenska översättningen, institutet skall förvalta medel utifrån syftet att tillhanda- hålla pensionsförmåner (jfr ”for the purpose of providing retirement benefits” i den engelska språkversionen av direktivet). Inte heller kan stiftelsens karaktär av pant för arbetsgivarens pensionsutfästelse eller ens avsaknaden av krav på ”full fondering” av utfästelserna anses tala emot att de omfattas av direktivet. Stiftelserna är som nämnts en säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall att arbetsgivaren kommer på obestånd. Deras medel är därigenom öronmärkta för att täcka pensions- utbetalningar och det skulle framstå som märkligt om förmånstagarna i dessa fall skulle anses mindre skyddsvärda än om pensionsmedel förvaltades för deras räkning i exempelvis en tjänstepensionskassa.

Sammanfattningsvis finner regeringen att även pensionsstiftelserna enligt direktivets ordalydelse och bakomliggande syften är att beteckna som ett tjänstepensionsinstitut eftersom arbetsgivaren genom att göra avsättningar till en pensionsstiftelse fonderar medel i en egen separat juridisk person utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepension,.

Som kommer att framgå i det följande föranleder dock stiftelsernas karaktär av pant utan egna åtaganden särskilda bedömningar beträffande bl.a. direktivets bestämmelser om tekniska avsättningar, skuldtäckning och kapitalkrav jämfört med vad som är fallet för övriga svenska tjänstepensionsinstitut.

Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att underlåta att tillämpa direktivet på institut som har färre än 100 medlemmar. I vilken mån denna möjlighet skall utnyttjas diskuteras i nästa avsnitt.

Prop. 2004/05:165

110

Vissa sociala trygghetssystem

Prop. 2004/05:165

Den typ av institut som beskrivs i artikel 3, dvs. institut som förvaltar pensionsplaner inom såväl sociala trygghetssystem som icke-obliga- toriska planer, förekommer inte i Sverige. Bestämmelserna i den artikeln blir därför inte relevant för svensk del. Det svenska socialförsäkrings- systemet, där fonderade medel återfinns inom premiepensions- och AP- fondssystemen, undantas genom artikel 2.2 a.

7.2Undantag för mindre pensionsstiftelser

Regeringens förslag: En pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 arbetstagare eller arbetstagares efterlevande, och där avsättning har skett till stiftelsen för en sådan person, skall vara skyldig att tillämpa de nya regler som föranleds av direktivet. En sådan stiftelse skall göra en anmälan till tillsynsmyndigheten senast en månad efter att de nya reglerna träder i kraft.

Mindre stiftelser skall kunna välja att tillämpa regelverket och därmed stå under samma tillsyn som övriga pensionsstiftelser efter anmälan till tillsynsmyndigheten.

En stiftelse som tidigare tryggat utfästelse om pension till minst 100 arbetstagare eller arbetstagares efterlevande, och där avsättning har skett till stiftelsen för en sådan person, men där antalet senare kommer att understiga 100, skall alltjämt falla under samma regelverk och tillsyn, om inte särskilda skäl föranleder annat. Detsamma skall gälla för en stiftelse som valt att stå under nämnda regelverk och tillsyn efter anmälan till tillsynsmyndigheten. Prövningen av om särskilda skäl föreligger skall ske efter ansökan hos Finansinspektionen.

Utredningens förslag: Överstämmer delvis med regeringens förslag. Utredningen föreslår dock inte något särskilt förfarande för de situationer då antalet tryggade personer faller under 100 eller när en stiftelse som frivilligt valt att omfattas av det nya regelverket inte längre vill fortsätta med detta. Utredningens förslag innehåller inte någon precisering av begreppet ”personer”.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inte kommenterat det särskilt. Finansinspektionen påpekar att det för närvarande även finns två tjänstepensionskassor med färre än 100 medlemmar. Inspektionen anser dock inte att det finns anledning att undanta dessa kassor från direktivets tillämpningsområde. Länsförsäk- ringsbolagens förening (Länsförsäkringar) anför att gränsen 100 perso- ner, en gräns som innebär att den absoluta majoriteten av stiftelserna undantas, väcker tveksamheter utifrån ett konkurrensperspektiv. Skatte- verket ifrågasätter inte att mindre stiftelser undantas från direktivets tillämpningsområde, men efterlyser ett klargörande avseende vad som skall gälla om en stiftelse som tidigare tryggat utfästelser till minst 100 personer senare skulle komma att underskrida denna gräns. Länsstyrelsen i Stockhoms län för resonemang kring risken för kringgående av direktivet genom att större stiftelser delas upp i flera mindre, men anser sammanfattningsvis att sådana dispositioner inte

111

bedöms bli särskilt frekventa. SPFA efterlyser ett klargörande beträffande vad som i detta sammanhang avses med 100 personer.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Direktivet medger att medlemsstaterna underlåter att tillämpa det på vissa mindre institut. Enligt artikel 5 första stycket kan en medlemsstat sålunda välja att helt eller delvis underlåta att tillämpa direktivet på tjänstepensionsinstitut som förvaltar tjänstepensionsplaner som har färre än sammanlagt 100 medlemmar. I stycke 15 i direktivets ingress framhålls att ett sådant undantag kan vara motiverat för att underlätta tillsynen. Dessa angivna mindre institut skall dock alltid ha rätt att tillämpa direktivet på frivillig grund. För verksamhet över landsgränserna krävs dock att institutet tillämpar alla bestämmelser i direktivet.

Därutöver stadgas i artikel 5 andra stycket att medlemsstaterna har rätt att välja att inte tillämpa vissa där angivna artiklar på institut som till- handahåller tjänstepensioner enligt lag och vilka garanteras av en offent- lig myndighet.

Svenska förhållanden

En understödsförening skall enligt 5 § UFL bestå av minst 100 eller, i vissa fall, 500 medlemmar. Finansinspektionen, som ansvarar för till- synen av samtliga understödsföreningar, kan dock medge undantag från de bestämmelserna om det finns särskilda skäl. För närvarande finns, som Finansinspektionen påpekat, två tjänstepensionskassor som består av färre än 100 medlemmar.

En pensionsstiftelse har per definition inga egna ”medlemmar”, eftersom den inte själv får utfästa pension. Det som är relevant i sammanhanget är därför hur många personer som får sin pension tryggad via stiftelsen. Med uttrycket ”personer” avses här arbetstagare eller arbetstagares efterlevande (se 9 § tryggandelagen).

Vid utgången av år 2002 fanns det nästan 2 500 pensionsstiftelser i Sverige. Av dessa stiftelser var det färre än 100 stycken som tryggade utfästelse om pension till minst 100 personer. Majoriteten av de svenska pensionsstiftelserna utgörs alltså av stiftelser med ett inte särskilt stort antal ersättningsberättigade personer. I många fall har dessa stiftelser till syfte att trygga tjänstepensionsutfästelser i små, familjeägda företag.

Skälen för regeringens förslag

Tjänstepensionskassor

När det gäller tjänstepensionskassor synes det omotiverat att genom ett undantag specialbehandla de ytterst få institut som för närvarande medgetts dispens att ha färre än 100 medlemmar. Detta förstärks av att Försäkringsföretagsutredningen under det fortsatta arbetet kommer att göra en fullständig översyn av rörelseregleringen för understödsföre-

Prop. 2004/05:165

112

ningarna och överväga om små försäkringsföretag av olika slag skall regleras särskilt. Dessa omständigheter innebär sammantaget att tjänste- pensionskassor som består av färre än 100 medlemmar nu inte bör undantas från direktivets bestämmelser.

Pensionsstiftelser

Som redan nämnts följer av stycke 15 i ingressen till tjänste- pensionsdirektivet att skälet till att medlemsstaterna getts möjlighet att från direktivet undanta institut som förvaltar planer som tillsammans har färre än 100 medlemmar, är att tillsynen därmed kan underlättas i vissa medlemsstater utan att detta hindrar en väl fungerande inre marknad på tjänstepensionsområdet.

Som framgår av avsnitt 4.4.1 är stiftelsernas verksamhet reglerad i tryggandelagen och varje stiftelse står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist. Som kommer att framgå av det följande medför bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet ökade krav på stiftelserna och på tillsynen av dessa. Om samtliga stiftelser skulle vara skyldiga att följa direktivets bestämmelser skulle detta föranleda krav på betydligt ökade tillsynsresurser. Kostnaden för detta liksom de kostnader som det skulle medföra för stiftelserna att uppfylla direktivets krav måste ställas mot syftet med tjänstepensionsdirektivet.

I avsnitt 5.4 har konstaterats att direktivet syftar till att dels möjliggöra en effektiv kapitalförvaltning, dels skydda förmånstagarna. När det gäller det förstnämnda motivet bör framhållas att det finns pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till endast ett fåtal personer men som ändå har relativt stora tillgångar. De stiftelser som i nuläget omfattar minst 100 personer svarar emellertid för mer än 96 procent av det totala stiftelsekapitalet, varför det fortfarande är fråga om ett relativt begränsat kapital i de mindre stiftelserna.

Att de största pensionsstiftelserna besitter en så stor del av kapitalet beror framför allt på att flera arbetsgivare i samma koncern använder sig av en gemensam pensionsstiftelse. Härtill kommer att gällande reglering knappast kan anses innebära några betydande hinder för en effektiv förvaltning av kapitalet. Det finns således inte behov av att på detta område frigöra kapital.

I fråga om det andra syftet med direktivet, att skydda förmånstagarna, medför redan de nu gällande reglerna i tryggandelagen om skydd av pensionskapitalet (se främst 15 §) och det förhållandet att pensionsstiftel- serna redan i dag står under tillsyn att de personer vars pensioner de små stiftelserna syftar till att garantera ändå är tillförsäkrade ett betydande skydd.

Länsförsäkringar har, ur ett konkurrensperspektiv, ifrågasatt utred- ningens förslag, som innebär att större delen av pensionsstiftelserna undantas från direktivets tillämpningsområde. Regeringen vill för sin del dock framhålla att, även med en begränsning till sådana stiftelser som omfattar minst 100 personer, kommer 96 procent av det totala stiftelse- kapitalet att träffas av direktivets regler. Som kommer att behandlas i det följande, föreslår regeringen att livförsäkringsbolagens tjänstepensions- verksamhet skall omfattas av direktivets centrala regler. Därmed skapas en konkurrensneutralitet mellan dessa institut och de stora stiftelse-

Prop. 2004/05:165

113

aktörerna. Eftersom de mindre stiftelserna, som fallet är med samtliga stiftelser i dag, även fortsättningsvis skall följa de nuvarande reglerna i tryggandelagen, blir konkurrenssituationen mellan försäkring och stiftelsealternativet inte annorlunda än för närvarande, eftersom respek- tive institutskategori även i nuläget omfattas av olika regler.

Sammanfattningsvis är regeringens bedömning därför att pensions- stiftelser som omfattar färre än 100 personer inte skall behöva tillämpa de nya regler som följer av direktivet, eftersom de befintliga, begränsade tillsynsresurserna inte medger att en effektiv och ändamålsenlig tillsyn kan ske av sådana institut och kostnaderna för att tillföra nya resurser för att uppnå en sådan tillsyn för just dessa mindre institut inte är motiverade. För de många små pensionsstiftelserna skulle de nya reglerna dessutom bli mer betungande än vad som kan motiveras utifrån direktivets skyddssyften.

Emellertid skall angivna små pensionsstiftelser vara oförhindrade att på frivillig basis tillämpa det nya regelverket. En stiftelse som omfattar färre än 100 personer och som vill tillämpa regelverket måste då anmäla detta till tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. Efter en sådan anmälan skall stiftelsen omfattas av samtliga de särbestämmelser som gäller för de stiftelser som faller direkt under direktivets tillämpningsområde. Länsstyrelsen skall i sin tur underrätta Finansinspektionen om anmälan.

Den angivna 100-personersgränsen skall bedömas utifrån hur många personer som omfattades av stiftelsen vid tidpunkten för de nya reglernas ikraftträdande. Det bör därför införas ett krav på att de stiftelser som uppfyller gränsen skall vara skyldiga att omedelbart anmäla detta till tillsynsmyndigheten, dvs. aktuell länsstyrelse, i samband med att de nya reglerna för tjänstepensionsinstitut träder i kraft. En yttersta gräns för när en sådan anmälan skall ha skett bör sättas till en månad efter lagens ikraftträdande. Den länsstyrelse som tar emot anmälan skall därefter underrätta Finansinspektionen om anmälan.

I den här delen har regeringen även uppmärksammats på att det kan finnas skillnader i metod avseende hur antalet efterlevande som tryggas av stiftelsen fastställs. Beräkningen av kapitalvärde, för vilken Finans- inspektionen fastställer de försäkringstekniska grunderna och som är avgörande för arbetsgivarens rätt till gottgörelse ur stiftelsen, kan nämligen i vissa fall uppskattas enligt en schablon.

Av främst praktiska skäl anser regeringen att beräkningen av antalet personer som får förmåner tryggade genom stiftelsen, i vart fall tills vidare, bör få grunda sig även på en sådan metod vad avser antalet efterlevande. Det bör dock understrykas att en pensionsstiftelse vid varje given tidpunkt måste ha tillgång till en förteckning över de personer för vilka en överföring av medel har skett till stiftelsen – i annat fall uppstår problem när de informationskrav som stiftelsen kommer att åläggas skall uppfyllas (se avsnitt 10).

Antalet personer som får sina pensioner tryggade i stiftelsen kan komma att variera över tid. Skatteverket har pekat på den särskilda situationen att antalet personer efter en tid kommer att underskrida den angivna gränsen. En sammanhängande fråga, vilken Länsstyrelsen i Stockholms län har uppmärksammat, rör risken för att större stiftelser delas upp i flera mindre för att på så sätt undgå att träffas av direktivets regler. En ytterligare fråga är om de mindre stiftelser som genom

Prop. 2004/05:165

114

anmälan valt att omfattas av de EG-harmoniserade reglerna senare kan begära att få återgå till det regelverk som gäller för övriga mindre pensionsstiftelser.

Det finns naturligtvis ett intresse av kontinuitet i dessa fall – inte minst vad beträffar tillsynen över stiftelserna. Lösningen bör återspegla såväl tjänstepensionsdirektivets bakomliggande syften som behovet av en praktisk hantering. Regeringen föreslår därför att det i de angivna fallen skall göras en särskild prövning av vilket regelverk som fortsättningsvis bör träffa stiftelsen. För sådana stiftelser som underskridit gränsen skall prövningen dock ske först på ansökan av stiftelsen, eftersom denna har möjlighet att frivilligt fortsätta att tillämpa de regler som emanerar från direktivet och därmed bör kvarstå under samma tillsyn.

För de stiftelser som tidigare gjort en anmälan om att tillämpa direktivets bestämmelser krävs på motsvarande sätt en ansökan om att få byta regelverk. Ansökan måste visserligen ställas till Finansinspektionen, som har att göra prövningen, men inspektionen bör även underrätta den länsstyrelse som handhar övrig tillsyn över stiftelsen om såväl en ansökan som om inspektionens beslut.

Särskilda skäl bör krävas för att stiftelserna skall få byta regelverk. Utgångspunkterna för prövningen bör vara de intressen av effektiv kapitalförvaltning och försäkringstagarskydd som kommer till uttryck i tjänstepensionsdirektivet. Bedömningen måste dock ske från fall till fall.

Härvid får av naturliga skäl antalet personer som omfattas av stiftelsen stor betydelse, liksom en bedömning av hur många personer som på sikt kommer att omfattas av stiftelsens tryggande och storleken på det kapital som stiftelsen förvaltar. Vid en ansökan om byte av regelverk efter frivillig tillämpning bör kraven dock ofta kunna ställas något lägre än vad som är fallet för stiftelser där den tryggade kretsen har fallit under 100 personer.

Beträffande vilket förfarande som skall tillämpas när en pensions- stiftelse som tidigare inte har omfattats av det nya regelverket uppnår gränsen 100 personer eller när en sådan stiftelse inrättas – se avsnitt 9.5.

I enlighet med vad SPFA anfört bör regleringen även innefatta ett förtydligande av vad som i sammanhanget avses med begreppet ”personer”. Som nämnts ovan innefattar detta begrepp arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt bestämmelsen om en pensionsstiftelses ändamål i 9 § tryggandelagen. Eftersom direktivets regler är avsedda att träffa fonderade pensionsmedel är det rimligt att till detta även lägga att avsättning (överföring) av medel rent faktiskt skall ha skett för personen i fråga. Det bör dock inte krävas att de överförda medlen tryggar utfästelsen fullt ut. Ett sådant tvång finns inte i dag, om det inte föreskrivs i kollektivavtal eller annars framgår av pensionsplanen.

Vissa tjänstepensioner enligt lag

Artikel 5 andra stycket avseende undantagsregler för institut som till- handahåller tjänstepensioner enligt lag, vilka garanteras av en offentlig myndighet, är inte tillämpligt för svenskt vidkommande, eftersom sådana institut saknas på den svenska tjänstepensionsmarknaden.

Prop. 2004/05:165

115

7.3Skall direktivet tillämpas på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet?

Regeringens förslag: Sverige skall tillämpa tjänstepensionsdirektivet på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

har inte kommenterat det särskilt. Länsförsäkringar anför emellertid att direktivets formulering i denna del öppnar möjlighet för respektive livförsäkringsbolag att på frivillig grund utnyttja optionen – i vart fall avseende befintliga försäkringsbestånd.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Som framgått i avsnitt 7.1 faller livförsäkringsbolag, som omfattas av annan gemenskapsrättslig lagstiftning, utanför direktivets tillämpnings- område. Artikel 4 i direktivet ger dock medlemsstaterna (som är hemländer) möjlighet att välja att tillämpa vissa delar av direktivet på tjänstepensionsverksamheten i ett livförsäkringsbolag. Valfriheten omfattar artiklarna 9–16 och 18–20. Dessa artiklar, som bl.a. behandlar frågor om tekniska avsättningar, skuldtäckning och placeringsregler, ersätter i sådana fall artiklarna 20–26, 31 och 36 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet, vilka behandlar motsvarande frågor.

Svenska förhållanden

Som har konstaterats i avsnitt 4.4.3 utgör tjänstepensionsförsäkring en betydande del av de svenska livförsäkringsbolagens verksamhet totalt sett. Exempelvis var tjänstepensionsförsäkring den enskilt största försäk- ringsgrenen för de traditionella livförsäkringsbolagen som grupp år 2002, vilket är relativt unikt i ett europeiskt perspektiv. Som också framgått är det emellertid långt ifrån alla livförsäkringsbolag som har en så stor tjänstepensionsverksamhet, utan marknaden domineras av några få stora livförsäkringsbolag som i princip uteslutande meddelar tjänstepensions- försäkring.

En redogörelse för gällande försäkringsrörelsereglering återfinns i nyssnämnda avsnitt.

Skälen för regeringens förslag: I stycke 12 i tjänstepensionsdirek- tivets ingress understryks att det är viktigt att beakta att direktivet inte ger upphov till någon snedvridning av konkurrensen och att detta kan undvikas om direktivet tillämpas på livförsäkringsföretagens tjänste- pensionsverksamhet. Som konstaterats i avsnitt 6.2 bör den nya regle- ringen syfta till att undvika omotiverad snedvridning av konkurrensen såväl mellan livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor på den svenska tjänstepensionsmarknaden som mellan svenska livförsäkrings- bolag och utländska tjänstepensionsinstitut på den svenska och den inter- nationella marknaden.

Prop. 2004/05:165

116

Vid bedömningen av sådana konkurrensresonemang är det nödvändigt att först ta ställning till om en tillämpning av tjänstepensionsdirektivet på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet är av betydelse för dessa bolags konkurrenskraft.

Som kommer att framgå av det följande är många av bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet redan tillgodosedda genom FRL och deras tillämpning skulle därför varken innebära en skärpning eller lättnad av regelverket för livförsäkringsbolagen. Skillnaderna rör främst bestäm- melserna om försäkringstekniska avsättningar och placeringsreglerna. När det gäller avsättningarna skulle en tillämpning av tjänstepen- sionsdirektivet innebära förändringar för såväl kraven på betryggande antaganden vid beräkningen av avsättningarna som Finansinspektionens sätt att bestämma den s.k. högsta räntan, se avsnitt 11.2. När det gäller placeringar av skuldtäckningstillgångar skulle tjänstepensionsdirektivets bestämmelser ge livförsäkringsbolagen större frihet än i dag.

Som beskrivs i avsnitt 11.4 är bestämmelserna i tjänstepensions- direktivet mer kvalitativt inriktade än de i FRL, och antalet kvantitativa placeringsrestriktioner skulle minska drastiskt om direktivets bestämmelser blev tillämpliga för livförsäkringsbolagen. Syftet är att ge försäkringsbolagen större möjlighet att på eget ansvar hantera sina risker.

Det bör åter framhållas att eventuella skillnader i reglering mellan livförsäkringsverksamhet och tjänstepensionsverksamhet torde minska på sikt och detta mot bakgrund av att det pågår arbete såväl nationellt som på gemenskapsnivå med att förändra rörelseregleringen för försäkrings- bolag. Nationellt har Placeringsutredningen lämnat förslag på ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolagen som syftar till att ge dessa bolag ökade incitament att identifiera, mäta och hantera sina risker (se SOU 2003:84). Utredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. På EU-nivå pågår det s.k. solvens II-projektet som syftar till en motsvarande reformering av EU:s solvensregler. Detta reformarbete syftar till en övergång till mer kvalitativa regler även på livförsäkringsområdet.

Även i övrigt måste det internationella perspektivet beaktas. En av tjänstepensionsdirektivets uttryckliga ambitioner är att skapa en inre marknad för tjänstepensioner (se stycke 6 i direktivets ingress), vilket betyder att den svenska tjänstepensionsmarknaden kommer att öppnas upp för konkurrens från utländska institut och att svenska tjänste- pensionsinstitut kommer att få motsvarande ökade möjligheter att konkurrera på den europeiska marknaden. Att utestänga de svenska livförsäkringsbolagen från den marknaden skulle innebära en konkur- rensnackdel gentemot såväl livförsäkringsbolag i de medlemsstater som väljer att utnyttja optionen i fråga om dessa bolag som övriga svenska och utländska tjänstepensionsinstitut.

Nästa fråga är om det förekommer någon konkurrens i Sverige mellan livförsäkringsbolag och sådana institut som direkt omfattas av direktivet.

Som framgått av avsnitt 4.4.3 så finns i dag en, om än av kollektivavtal något begränsad, konkurrens om tjänstepensionsförsäkring mellan livför- säkringsbolag och tjänstepensionskassor på den svenska tjänstepensions- marknaden. Den konkurrensutsatta marknaden är dessutom, som en konsekvens av utvecklingen på kollektivavtalsområdet, starkt växande. Som framgår av avsnitt 7.1 gör regeringen bedömningen att tjänste-

Prop. 2004/05:165

117

pensionsdirektivets bestämmelser skall tillämpas på tjänstepensions- kassornas verksamhet.

Sammantaget kan det alltså konstateras att de svenska livförsäkrings- bolagen kan hamna i en ofördelaktig ställning gentemot såväl svenska tjänstepensionskassor som utländska institut om deras tjänstepensions- verksamhet inte omfattas av tjänstepensionsdirektivets placeringsregler.

Även med tanke på målsättningen om en funktionellt inriktad lagstift- ning (se avsnitt 6.3) på det finansiella området kan det synas lämpligt att låta livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet omfattas av direk- tivet genom att den då regleras på samma sätt som tjänstepen- sionskassornas verksamhet. Fråga är således om bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet uppfyller syftet med den svenska lagregleringen av livförsäkringsbolagens verksamhet.

Som redan poängterats (se avsnitt 6.1) är huvudsyftet med försäkrings- rörelseregleringen att skydda direktförsäkringstagarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringsavtal. Detta syfte bör ställas mot tjänstepensionsdirektivets regler i de delar där de bedöms innebära störst skillnader mot dagens försäkringsreglering, dvs. beträffande avsättningar och placering av tillgångar. Här kan konstateras att även om direktivets bestämmelser innebär att avsättningarna inte längre skall göras med betryggande antaganden och att tillgångarna får placeras med större frihet, skall tillämpningen av dessa bestämmelser självfallet inte innebära att konsumentskyddet försämras. Tvärtom torde konsumentskyddet stärkas av de nya reglerna, eftersom de skall ge försäkringsbolagen ökade incitament att mäta och hantera sina risker, samtidigt som kostnaderna för skyddet kan tänkas minska.

Från ett funktionellt perspektiv kan det också synas mindre lämpligt med olika regler för i vart fall privata, individuella pensionsförsäkringar och avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar. Det är här fråga om i princip samma produkt, med den skillnaden att arbetsgivaren betalar premierna för tjänstepensionsförsäkringen.

Utifrån det anförda är det således svårt att se att det är motiverat med olika regler för försäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet och deras övriga pensionsverksamhet. Som också påpekats kommer dock solvens- och placeringsreglerna för sådan livförsäkringsverksamhet som riktas till privatkunder på sikt att närma sig innehållet i bestämmelserna i tjänste- pensionsdirektivet. Regeringen gör därför bedömningen att det är lämpligt att nu inrikta sig på att få en likartad reglering för institut som bedriver samma slags verksamhet.

Länsförsäkringar har anfört att direktivet öppnar för att bolagen själva skall få välja att utnyttja möjligheten att omfattas av det nya regelverket. Regeringen delar inte denna bedömning. Redan av ordalydelsen i artikel 4 framgår att det endast är medlemsstaternas som disponerar över denna fråga.

Sammanfattningsvis bör Sverige utnyttja möjligheten att låta direktivets regler omfatta även samtliga livförsäkringsbolags tjänste- pensionsverksamhet.

Om medlemsstaterna väljer att låta livförsäkringsbolagens tjänste- pensionsverksamhet omfattas av direktivet skall, enligt direktivets artikel 4, bolagens alla tillgångar och skulder som hänför sig till denna verk- samhet hållas fullständigt åtskilda från samt förvaltas och hanteras skilt

Prop. 2004/05:165

118

från försäkringsbolagens övriga verksamheter, utan någon möjlighet till överföring.

Vid tillämpning av detta separationskrav måste en diskussion föras kring de förutsättningar som ges i direktivet, dvs. vad som skall avses med livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet, vad som menas med de tillgångar och skulder som hänför sig till denna verksamhet samt på vilket sätt dessa skall hållas fullständigt åtskilda från, förvaltas och hanteras skilt från försäkringsbolagens övriga verksamheter utan någon möjlighet till överföring. Dessa frågor behandlas i avsnitten 8 och 9.1.

Prop. 2004/05:165

119

8

Vad avses med tjänstepensionsförsäkring?

Prop. 2004/05:165

Regeringens förslag: Med tjänstepensionsförsäkring skall avses liv- försäkringar där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers uppnående eller förväntade uppnående av viss ålder och som har samband med yrkesutövning samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar.

Som tjänstepensionsförsäkring skall inte avses sådana försäkringar som tecknas för egen räkning av egenföretagare.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag, utom såvitt avser bedömningen att egenföretagares försäkringar inte skall omfattas av begreppet tjänstepensionsförsäkringar.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser pekar på svårigheter med att avgränsa området för ”verksamhet avseende tjänstepension”. Skatte- verket anför i den delen att det föreligger risk för begreppsförvirring gentemot inkomstskattelagens snävare definition av tjänstepensions- försäkring, och föreslår i stället begreppet ”arbetspensionsförsäkring”.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillägger att en tydlig gränsdragning är av vikt för att tjänstepensionsförsäkring även fortsättningsvis skall kunna undantas från bodelning vid äkten- skapsskillnad. Sveriges Försäkringsförbund och Länsförsäkringar menar att definitionen, för att undvika klassificeringsproblem, måste vara så allmänt hållen att respektive livförsäkringsbolag ges möjlighet att göra en avvägning av vad som utgör en tjänstepensionsförsäkring, medan Svenskt Näringsliv å sin sida efterlyser en tydligare definition för att undvika tolkningsfrågor. Sveriges Försäkringsförbund liksom SIRP och SACO, anger som exempel på när gränsdragningsproblem kan uppstå bl.a. de privata, individuella försäkringar som arbetstagare har möjlighet att teckna i samband med tjänst, medan Länsförsäkringar som exempel anger sådan tjänstepensionsförsäkring som, beroende på ändrade arbets- förhållanden, överlåts privat för fortsatt premieinbetalning samt före- tagsägda kapitalförsäkringar som pantsätts till anställda för att säkerställa löfte om direktpension. Som ytterligare exempel pekar Sveriges Försäkringsförbund på fackliga gruppförsäkringar, enskilda närings- idkares pensionsförsäkringar samt kapitalförsäkringar som tecknats i samband med tjänsteutövning. SIRP och Folksam ifrågasätter om inte definitionen innebär ett förbud för livförsäkringsbolag att i framtiden meddela arbetsgivarbetald livförsäkring enligt de regler som gäller enligt det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. Folksam pekar vidare på att formuleringen ”försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäk- ringar” synes utesluta t.ex. fall där ålderspensionen tryggats i stiftelse och efterlevandeskyddet försäkrats bort – en inskränkning som knappast överensstämmer med direktivet.

Fondbolagens Förening ifrågasätter utredningens begränsning av tjänstepensionsprodukter till försäkring och menar att möjligheten att införa individuellt pensionssparande (IPS) för tjänstepensionssparande bör utredas, liksom möjligheten att utvidga kretsen av reglerade institut

120

som får erbjuda IPS till att omfatta fondbolag inom ramen för den individuella kapitalförvaltningen.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Det ges ingen definition av begreppet tjänstepension i direktivet. Av artiklarna 6 (a) och 7 framgår dock att det skall vara fråga om pensions- förmåner som har samband med yrkesutövning på grundval av en överenskommelse eller ett avtal som slutits enskilt eller kollektivt mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive företrädare, eller med egenföretagare i vissa fall.

Vad gäller egenföretagare anges att avtalet skall vara ”i enlighet med lagstiftningen i hem- och värdmedlemsstaten”. Detta utvecklas närmare i stycke 10 i direktivets ingress. Där sägs bl.a. att de nationella reglerna för egenföretagares engagemang i tjänstepensionsinstitut skiljer sig åt, och att egenföretagare i vissa medlemsstater inte kan bli medlemmar i ett tjänstepensionsinstitut om inte vissa villkor, inbegripet sådana som framgår av social- och arbetsmarknadslagstiftningen, är uppfyllda.

Vidare skall det, enligt artikel 6 (d), vara fråga om förmåner som betalas ut med anledning av uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder eller, om de kompletterar dessa förmåner och tillhandahålls sekundärt, i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller tjänster som tillhandahålls vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall. För att den ekonomiska tryggheten under pensionstiden skall stärkas utgörs dessa förmåner i regel av livslånga utbetalningar. Förmånerna kan dock också vara utbetalningar under viss tid eller ett engångsbelopp.

Enligt artikel 9.2 får medlemsstaten också föreskriva att täckning av risker kopplade till lång levnad och invaliditet, efterlevandeskydd samt en garanti för återbetalning av inbetalda belopp erbjuds medlemmarna som kompletterande förmåner, om arbetsgivarna och arbetstagarna kommer överens om detta.

Gällande rätt

Försäkringsklasserna avseende livförsäkring framgår av 2 kap. 3 b § FRL. Dessa bestämmelser vilar på tvingande EG-rätt (det konsoliderade livförsäkringsdirektivet – se nedan), som uttömmande reglerar vad som avses med livförsäkring, och det är således inte tillåtet för medlems- staterna att införa ytterligare klasser.

De försäkringsklasser som i dag är aktuella inom tjänstepensions- sektorn torde främst vara klasserna 1 a) och b), dvs. försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv (1 a), dock inte försäkringar enligt klass 3, samt försäkring som meddelas som tillägg till sådan försäkring (1 b). Därtill skall läggas klass 3, vilken utgörs av försäkring som avses i bl.a. klass 1 a) och som är knuten till

Prop. 2004/05:165

121

fonder (fondförsäkring), samt klass 4, som består av s.k. lång sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Skälen för regeringens förslag

Var inom finansmarknadsområdet bör tjänstepension regleras?

Tjänstepensionsdirektivets definitioner av de begrepp som tillsammans beskriver tjänstepension (närmast begreppen ”tjänstepensionsinstitut”och ”pensionsförmåner” i artikel 6 [a] respektive [d]) är produktneutrala i den meningen att de inte pekar ut någon särskild tryggandemodell. Däremot framgår som nämnts av artikel 2 att direktivet avser att reglera den ”rest” av finansiella institut som ännu inte är föremål för gemenskapsreglering.

Av detta följer att tjänstepensionsprodukter som skulle kunna till- handahållas av exempelvis en bank faller utanför direktivets tillämp- ningsområde. Därmed skulle inte heller sådana institut som i dag får bedriva verksamhet enligt lagen (1993:931) om individuellt pensions- sparande kunna inkluderas. Verksamhet enligt den lagen får nämligen endast bedrivas av värdepappersinstitut, vilka redan omfattas av gemenskapsreglering (rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet).

Det saknas i övrigt underlag att i detta lagstiftningsärende ta ställning till de frågor som Fondbolagens Förening väckt i sitt remissvar kring IPS som ett slags tjänstepensionssparande.

Av det anförda följer att det till följd av tjänstepensionsdirektivet i vart fall i nuläget endast är aktuellt att införa begreppet tjänstepension och begrepp som är avledda av detta i sådan lagstiftning som reglerar verk- samhet där sådana produkter i dag återfinns på den svenska marknaden, dvs. på försäkringsområdet.

Frågan om definitionen av produkter som erbjuds av utländska tjänste- pensionsinstitut behandlas bl.a. i avsnitt 6.6 och i avsnitt 12.

Vad innebär begreppet tjänstepensionsförsäkring?

Sedan regeringen konstaterat att det är på försäkringsområdet som begreppet tjänstepension i nu avsedd bemärkelse skall användas upp- kommer frågan om hur en definition närmare bör utformas.

Som konstaterats utgör tjänstepensionsförsäkring i dag ingen egen försäkringsklass i den svenska lagstiftningen. Att införa en sådan särskild försäkringsklass, avsedd att utgöra ett samlat begrepp för olika typer av tjänstepensionsförsäkringar i Sverige, är som likaledes konstaterats inte heller möjligt enligt EG-rätten, se artikel 2, 5.2 samt bilaga I i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring). I nämnda bilaga finns en uttömmande uppräkning av tillåtna försäk- ringsklasser. Där återfinns visserligen förvaltning av pensionsfonder som en särskild klass. Denna klass motsvarar dock inte de typer av försäk- ringar som i dag återfinns på den svenska tjänstepensionsmarknaden, och vid genomförandet av det s.k. första generationens livförsäkringsdirektiv lämnades den tills vidare utanför det svenska koncessionssystemet (se

Prop. 2004/05:165

122

prop. 1992/93:257 s. 107). Det faktum att svenska livförsäkringsbolag, precis som andra arbetsgivare, har rätt att inrätta pensionsstiftelser eller handha deras förvaltning betyder därför inte, tvärtemot vad Folksam har påpekat, att bolagen därmed bedriver förvaltning av pensionsfonder i det konsoliderade livförsäkringsdirektivets mening.

Tjänstepensionsförsäkringar måste således utgöras av någon av de för livförsäkringsrörelse tillåtna försäkringsklasserna. Frågan är därefter om det skall ställas några ytterligare krav på en försäkring för att den skall klassificeras som tjänstepensionsförsäkring. Flera remissinstanser har här pekat på risken för gränsdragningsproblem och gett vissa exempel på olika typer av tjänstepensionsförmåner. Somliga instanser, som Sveriges Försäkringsförbund, har härvid betonat vikten av en vid definition, medan andra, som Svenskt Näringsliv, har anfört det motsatta.

Regeringen instämmer med utredningens slutsats att den skatterättsliga definitionen av tjänstepensionsförsäkring är för snäv för att kunna använ- das i detta sammanhang. Det är t.ex. nödvändigt att arbetsgivaren har åtagit sig att betala försäkringens samtliga premier för att försäkringen skatterättsligt skall klassificeras som tjänstepensionsförsäkring. Dess- utom kräver den skatterättsliga definitionen av tjänstepensionsförsäkring att det är fråga om en pensionsförsäkring i inkomstskattelagens mening (se 58 kap. 2 och 7 §§). En tjänstepensionsförsäkring skulle således utifrån en sådan definition inte kunna vara en kapitalförsäkring. Eftersom motsvarande begränsningar inte behöver finnas i andra länder skulle en sådan definition av tjänstepensionsförsäkring, och utan att det finns särskilda skäl härför, kunna begränsa de svenska försäkringsbolagens konkurrensmöjligheter.

Utgångspunkten för definitionen bör enligt regeringens mening vara att ge begreppet tjänstepensionsförsäkring en vid tolkning. Detta ligger även i linje med vad som anges i stycke 9 i direktivets ingress, där det överlåts till medlemsstaterna att fortsatt bära det fulla ansvaret för pensionssystemens olika delar. Det har även under förhandlingarna av direktivet tydligt framgått att det inte finns någon avsikt att nu definiera begreppet tjänstepension på EU-nivå, och en vid tolkning skall därmed vara möjlig. En ytterligare faktor som talar för det sistnämnda är den mångfald av pensionslösningar som återfinns i de olika medlemsstaterna inom EES.

Regeringen anser därför, liksom utredningen, att definitionen skall utgå från de vida ramar som ges i direktivet. Avsikten skall därvid inte vara att snäva in området för tjänstepension jämfört med vad som gäller i dag. Lagförslaget bör, som utredningen anfört, å ena sidan inte medföra några begränsningar i livförsäkringsbolagens produktutbud i förhållande till nuvarande ordning, men å andra sidan inte ge försäkringsbolagen möjlighet att meddela andra slags försäkringar än dem som för närvarande godtas. Avsikten är heller inte, som Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet uttryckt farhågor för, att begränsa vad som i dag får undantas vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad.

Mot bakgrund av det sagda och med stöd av de ovan redovisade artiklarna 6 (a), 6 (d), 7 och 9.2 bör därför med tjänstepensionsförsäkring i den svenska regleringen avses livförsäkringar där utbetalning av försäkringsbelopp beror av att en person, eller flera personer, uppnår

Prop. 2004/05:165

123

eller förväntas uppnå en viss ålder och som har samband med yrkesutövning. Det har ingen betydelse om utbetalningen av försäkringsbeloppet sker som ett engångsbelopp eller som periodiska utbetalningar. Det skall även sakna betydelse om försäkringen i skatte- rättsligt hänseende är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

Följaktligen bör till den nu aktuella kategorin kunna hänföras vad som enligt gängse uppfattning inom det svenska försäkringsväsendet räknas som tjänstepensionsförsäkringar. Som en yttersta gräns skall dock gälla att fråga måste vara om livförsäkring enligt 2 kap. 3 b § FRL. Tjänste- pensionsdirektivets artikel 2 undantar nämligen uttryckligen skade- försäkringsverksamhet från direktivets tillämpningsområde.

Till de livförsäkringar som skall räknas som tjänstepensionsförsäk- ringar hör försäkringar om ålders-, sjuk- och efterlevandepension, vilka är knutna till tjänsteförhållanden och för vilka arbetsgivaren helt eller delvis står premiekostnaderna. Hit hör även det fall som Folksam pekat på där efterlevandeskyddet försäkras bort men tryggandet av pensionsförmånerna i övrigt handhas av en stiftelse.

Också försäkringar som meddelas som tillägg till ovan nämnda försäkringar, t.ex. sjukförsäkringar och premiebefrielseförsäkringar, skall anses omfattas av tjänstepensionsverksamheten. Det torde inte krävas att tilläggsförsäkringen skall tecknas i direkt samband med huvudförsäk- ringen (jfr prop. 1992/93:257 s. 189). Vidare bör även sådana livför- säkringar som arbetstagarna erbjuds att frivilligt teckna i en tjänste- pensionskassa eller i ett försäkringsbolag falla under definitionen, liksom sådana livförsäkringar som överlåts till den försäkrade, eftersom även sådana försäkringar erbjuds som ett led i yrkesutövningen och därmed är anknutna till anställningsförhållandet.

På en punkt gör regeringen dock en annan bedömning än utredningen: egenföretagares försäkringar bör, på grund av de särskilda gränsdrag- ningsproblem som finns i dessa fall, inte anses utgöra tjänstepensionsför- säkringar enligt den rörelserättsliga lagstiftningen. Beträffande egenföre- tagare är det nämligen, som Försäkringsförbundet påpekat, i de flesta fall omöjligt att hos ett försäkringsbolag skilja ut en försäkring som tecknats som tjänstepensionsförsäkring från en rent privat, individuell försäkring. Tjänstepensionsdirektivet ger, som redan nämnts, en möjlighet att undan- ta egenföretagares försäkringar, eftersom dess definition av tjänste- pensionsinstitut i artikel 6 (a) andra strecksatsen innebär att det är varje medlemsstat som bestämmer huruvida egenföretagares avtal med sådana institut skall klassificeras som tjänstepensionsavtal eller som vanliga livförsäkringsavtal. Att detta är direktivets reella innebörd i fråga om egenföretagare har bekräftats vid kontakter med EG-kommissionen.

Mot den sålunda tecknade bakgrunden anser regeringen därför att egenföretagares försäkringar av här aktuellt slag nu bör undantas från definitionen av tjänstepensionsförsäkring. Som en följd härav bör även en egenföretagares tryggande för egen räkning i en pensionsstiftelse undantas.

Beträffande utländska försäkringsgivare eller ett utländskt tjänste- pensionsinstitut kan situationen visserligen tänkas vara annorlunda beträffande de praktiska möjligheterna att låta egenföretagare omfattas av direktivet. Av konkurrensskäl gentemot de svenska instituten bör dock motsvarande undantag göras för deras del.

Prop. 2004/05:165

124

I och med att en försäkring kommer att hänföras till en försäkrings- givares verksamhet för tjänstepensionsförsäkring skall den således om- fattas av tjänstepensionsdirektivet och de svenska bestämmelser genom vilka det direktivet genomförts. Detta kommer, som SIRP och Folksam anfört, i praktiken att innebära ett ”förbud” mot att meddela arbetsgivar- betald livförsäkring i enlighet med reglerna i det konsoliderade livförsäk- ringsdirektivet. Detta kan däremot inte anses vara i strid med EG-rätten, eftersom utnyttjandet av möjligheten att låta livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet omfattas av tjänstepensionsdirektivet innebär att särskilda regler skall gälla för denna verksamhet. Och det är därtill, såsom nyss konstaterats, medlemsstaterna och inte de enskilda bolagen som disponerar över valet av regelverk.

Försäkringsförbundet och Länsförsäkringar har anfört att det bör vara försäkringsbolagen själva som skall få göra en avvägning av vad som är att hänföra till produktsegmentet tjänstepensionsförsäkring. Självfallet kommer bolagen vanligen vara bäst skickade att göra denna avvägning. Regeringen vill dock understryka att det ytterst får ankomma på tillsynsmyndigheten att i de enskilda fallen bedöma till vilken kategori en viss försäkring skall hänföras.

Skatteverket har påpekat att det kan uppstå begreppsförvirring gentemot inkomstskattelagens definition av tjänstepensionsförsäkring och har i stället föreslagit begreppet ”arbetspensionsförsäkring” för de produkter som erbjuds i tjänstepensionsverksamhet. I den delen kan dock konstateras att tjänstepensionsförsäkring redan i dag får anses ha en gängse mening som innefattar fler slags försäkringar än dem som skatterättsligt definieras som tjänstepensionsförsäkring. Vidare avser direktivet att reglera just tjänstepensionsverksamhet. Införandet av ett nytt begrepp skulle därmed snarare riskera att leda till förvirring i den delen. Regeringen anser därför att fördelarna med att använda begreppet tjänstepensionsförsäkring även i rörelselagstiftningen överväger de even- tuella nackdelarna med att detta begrepp också återfinns inom skatte- rätten.

Prop. 2004/05:165

125

9

Villkor för verksamheten

Prop. 2004/05:165

9.1Separationskravet för livförsäkringsbolag

Regeringens förslag: Alla tillgångar och skulder som hänför sig till verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall hållas fullständigt åtskilda från ett livförsäkringsbolags övriga verksamhet. Med tillgångar och skulder som hänför sig till sådan verksamhet skall avses försäk- ringstekniska avsättningar för tjänstepensionsförsäkringar och motsva- rande skuldtäckningstillgångar.

Finansinspektionen skall övervaka att de tillgångar och skulder som hänför sig till ett livförsäkringsbolags verksamhet avseende tjänstepen- sionsförsäkring förvaltas och hanteras skilt från bolagets övriga verk- samhet utan någon möjlighet till överföring.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Skatteverket, SIRP, Förhandlings- och Samver- kansrådet PTK (PTK) och Folksam anför att separationskravet enligt direktivets ordalydelse skall omfatta alla tillgångar som kan kopplas till tjänstepensionsverksamheten – inte endast skuldtäckningstillgångar. I denna del pekar även SIRP, liksom Konkurrensverket, på vikten av konkurrensneutralitet mellan tjänstepensionskassor och försäkringsbolag. Finansinspektionen stöder å sin sida utredningens förslag i denna del och anför att ett krav på separation av alla tillgångar skulle leda till svåra praktiska problem för branschen och förändra förutsättningarna för flera företags verksamhet i grunden. Samtidigt pekar inspektionen på att förslaget medför praktiska problem när två olika regelverk skall tillämpas på tillgångsportföljen, liksom för hur överskott och underskott skall fördelas rättvist mellan tjänstepensionsinnehavarna och andra försäkringstagare.

Svenska Aktuarienämnden anför att överskottet bör hanteras som i dag i avvaktan på resultatet av Försäkringsföretagsutredningens vidare arbete i frågan. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet lyfter fram att långtgående separationskrav kan förväntas leda till ökad administration samt svårigheter att hantera små försäkringsbestånd, vilket indirekt kan få effekter på kollektivavtal om premiebestämd tjänstepension. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) menar att frågan bör bli föremål för ytterligare utredning.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

För det fall att medlemsstaten väljer att låta livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet omfattas av direktivets bestämmelser uppställs i artikel 4 krav på att alla tillgångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamheten skall hållas fullständigt åtskilda från bolagets övriga verksamheter. De tillgångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamheten skall dessutom förvaltas och hanteras skilt från den övriga verksamheten utan någon möjlighet till överföring.

126

Däremot uppställer direktivet inget uttryckligt krav om att tjänste- pensionsverksamheten skall drivas i en egen separat juridisk person. Det finns heller inget krav i direktivet på att bolagen skall hålla separata kapitalbaser för de olika verksamheterna, eller några regler i övrigt som syftar till hur separationen skall gå till.

Om en medlemsstat väljer att tillämpa direktivet på livförsäkrings- bolagens tjänstepensionsverksamhet uppställer direktivet i nyssnämnda artikel vidare som krav att den myndighet som ansvarar för tillsynen av livförsäkringsbolagen som en del i fullgörandet av sin tillsynsverksamhet kontrollerar att tjänstepensionsverksamheten hålls strikt åtskild från den övriga livförsäkringsverksamheten.

Svenska förhållanden

Som framgått av avsnitt 4.4.3 meddelar ungefär hälften av de svenska livförsäkringsbolagen tjänstepensionsförsäkring. Marknaden domineras dock av ett fåtal bolag som i princip uteslutande meddelar sådan försäk- ring, varav de tre största vid utgången av år 2002 stod för nära 86 procent av premieintäkterna. Den historiska förklaringen återfinns i de stora kollektivavtalade pensionsplanerna, som tidigare inte medgav någon individuell valfrihet för den anställde. I och med att tre av de fyra stora kollektivavtalen nu har öppnat för sådan valfrihet (se avsnitt 4.2.2) kommer den s.k. kryssmarknaden, där även ytterligare bolag släppts in, att på sikt förändra dessa förhållanden.

Livförsäkringsprodukterna på tjänstepensionsområdet kan delas in i traditionell livförsäkring och fondförsäkring. En traditionell livförsäkring ger vanligtvis den försäkrade rätt till ett garanterat belopp men utöver detta även anspråk på en icke garanterad andel av försäkringsbolagets överskott. Beträffande fondförsäkring är försäkringens värde i stället kopplat till värdeutvecklingen av en eller flera värdepappersfonder. Någon rätt till ytterligare medel därutöver ges inte.

De svenska livförsäkringsbolagen drivs i tre olika verksamhetsformer: rent ömsesidiga livförsäkringsbolag, livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst samt vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Verksam- hetsformen har betydelse för bolagens överskottshantering inom tradi- tionell livförsäkring, något som i sin tur påverkar frågan om möjlighet till separation av sådana tillgångar och skulder som hänför sig till tjänste- pensionsverksamhet respektive annan verksamhet.

I de ömsesidiga livförsäkringsbolagen och i de livförsäkringsaktie- bolag som inte får dela ut vinst är huvuddelen av bolagets riskkapital gemensamt för samtliga försäkrade och återfinns i den s.k. konsoli- deringsfonden inom eget kapital. Syftet med att avsätta medel till konso- lideringsfonden är att kunna täcka förluster som uppstår i rörelsen. Genom regler i bolagsordningen kan medlen i fonden användas för andra ändamål, såsom återbäring, endast i den utsträckning den inte behövs för förlusttäckning (prop. 1998/99:87 s. 425). Slutlig tilldelning av sådan återbäring till den försäkrade sker vanligen först i samband med varje enskild utbetalning från försäkringen. Systemet med en fond för förlust- täckning inom eget kapital innebär således att medel som senare kan komma att tillskrivas enskilda försäkrade kan räknas in i kapitalbasen under försäkringens löptid.

Prop. 2004/05:165

127

I vinstutdelande försäkringsaktiebolag som meddelar traditionell livförsäkring är förhållandena annorlunda. I dessa bolag består den försäkrades icke garanterade värde av s.k. villkorad återbäring. Denna återbäring är – på liknande sätt som vid fondförsäkring – anknuten till värdeutvecklingen på vissa angivna tillgångar eller till ett visst resultat. Det sistnämnda regleras i försäkringsavtalet. För att ett bolag skall få dela ut vinst kräver lagstiftningen att det sker en tydlig gränsdragning mellan aktieägarnas och de försäkrades medel. Försäkringsbolaget måste därför, till skillnad mot vad som gäller i övriga bolagsformer, göra försäkringstekniska avsättningar för medel som senare kan komma att tillskrivas de försäkrade (7 kap. 1 § första stycket 4 FRL). Därmed får medlen inte räknas in i kapitalbasen under försäkringens löptid.

Gällande rätt

I gällande svensk lagstiftning finns med ett undantag inte något krav på fullständig separation av olika verksamheter eller försäkringsprodukter. Undantaget avser att direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäk- ringsrörelse som bedrivs i samma försäkringsbolag skall hållas åtskilda hos bolaget, se 1 kap. 3 § fjärde stycket FRL. Denna bestämmelse härrör från det konsoliderade livförsäkringsdirektivet (se avsnitt 5.3 och nedan).

Därutöver ställer den s.k. skälighetsprincipen, som har utmönstrats ur svensk rätt på försäkringsområdet men fortfarande gäller för vissa äldre försäkringsavtal, särskilda krav på separation. Principen innebär att krav på skälighet uppställs i tre olika delar: krav på skälighet i premier och kostnader (premie- och kostnadsskälighet), krav på skäliga villkor utöver premier (villkorsskälighet) och krav på skälighet i skaderegleringen (skaderegleringsskälighet). Kravet på premie- och kostnadsskälighet inrymmer i sin tur olika delar och innefattar bolagets kostnads- effektivitet, förhållandet mellan försäkringstagarna och bolaget och slutligen förhållandet mellan de olika försäkringstagargrupperna.

När det gäller relationen mellan försäkringstagarna innebär kravet att försäkringstagarna skall behandlas rättvist i förhållande till deras prestation, varvid bolagets riskindelning skall ske med stöd av skäliga grunder och en därmed sammanhängande differentiering av premierna. Vidare skall, enligt den s.k. kontributionsprincipen, driftskostnaderna fördelas skäligt mellan försäkringstagarna och återbäringen stå i propor- tion till den enskilde försäkringstagarens bidrag till bolagets samlade överskott (12 kap. 6 § FRL).

Skälighetsprincipen innebär också att varje verksamhetsgren skall bedömas för sig och att fördelningen mellan olika grupper och generationer skall vara rättvis. För skadeförsäkringens del har denna sida av skälighetsprincipen ansetts innebära att överskott i en försäkringsgren inte systematiskt får användas för att subventionera en annan, icke bärkraftig gren. Varje försäkringsgren skall alltså vara självbärande och eventuella medel i vinstfonder får inte användas för att i dumpningssyfte pressa ned premierna inom en viss försäkringsgren. (Se vidare om detta bl.a. i Försäkringsutredningens slutbetänkande SOU 1995:87, s. 114 f. Jfr också Finansinspektionens rapport 2005:5 Livbolagens avgifter.)

Skälighetsprincipen utmönstrades i samband med försäkringsrörelse- reformen i slutet av 1990-talet och gäller inte för försäkringsavtal som

Prop. 2004/05:165

128

ingåtts efter den 1 januari 2000. Den kan också ha avtalats bort avseende äldre avtal. Försäkringsrörelsereformen syftade till att ge större frihet åt försäkringstagarna och försäkringsbolagen att själva komma överens om försäkringsavtalens villkor och därigenom underlätta produktutveckling och stimulera konkurrens (se vidare avsnitt 6.1). Kravet på premie- och kostnadsskälighet bedömdes därvid kunna tillgodoses genom regler som befrämjar konkurrensen och som ställer krav på att relevant och tydlig information om försäkringens kostnader och förmåner lämnas (prop. 1998/99:87 s. 166 ff.).

Även om reformen bygger på att rätt till återbäring i större utsträckning skall regleras i de enskilda försäkringsavtalen ansågs det ändå finnas behov av en huvudregel för fördelningen av återbäring mellan försäk- ringstagare. Med anledning av att försäkringstagare i allmänhet har förväntningar på överskott i förhållande till inbetalda premier och att kontributionsprincipen redan gällde för överskottshanteringen ansåg regeringen att sagda princip bör utgöra huvudregel för fördelningen av återbäring (a. prop. s. 203). Bestämmelsen, som återfinns i 12 kap. 6 § FRL, riktar sig mot försäkringsbolagen i bemärkelsen att den inte är avsedd att grunda några rättigheter till återbäring för enskilda försäkringstagare. Bestämmelsen ålägger bolagen att i försäkrings- villkoren eller i bolagsordningen precisera vad som närmare skall gälla för fördelningen av överskott.

Däremot finns det inte längre något krav på att varje försäkringsgren skall bedömas för sig. Föreskrifter med motsvarande innehåll har inte heller meddelats av Finansinspektionen. Detta innebär att försäkrings- bolagen enligt gällande reglering inte är ålagda att hålla tillgångar och skulder från olika verksamhetsgrenar åtskilda, med undantag för det nyssnämnda, särskilda fallet när skade- och livförsäkringsverksamhet drivs i samma bolag.

Enligt artikel 19 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet är förut- sättningen för att ett försäkringsföretag skall få meddela både livför- säkring och annan försäkring än livförsäkring att det för varje verksam- hetsform upprättas en särskild förvaltning. Den särskilda förvaltningen skall organiseras på ett sådant sätt att försäkringstagarnas intressen inte åsidosätts och att livförsäkringstagarnas rätt till avkastning inte påverkas eller riskerar att bli mindre än vad den annars skulle ha blivit. Förvalt- ningen skall vidare organiseras så att de finansiella minimikraven, särskilt såvitt avser solvensmarginal, som hänför sig till någon av de två verksamheterna inte belastar den andra verksamheten. Försäkringsföre- taget kan dock utnyttja de öppet redovisade posterna i kapitalbasen som vid tillfället är tillgängliga för den ena eller den andra verksamheten, under förutsättning att de finansiella minimikraven är uppfyllda och till- synsmyndigheten har underrättats.

Den särskilda förvaltningen kräver vidare att bolaget för räkenskaper på ett sätt som utvisar hur resultaten för var och en av de två verksam- heterna uppnåtts. Alla intäkter och alla kostnader skall därvid särredo- visas med hänsyn till deras ursprung. Poster som hänför sig till båda verksamheterna skall föras enligt sådana fördelningsprinciper som godkänts av tillsynsmyndigheten. Vidare krävs att försäkringsföretagen utarbetar en särredovisning med specifikation av de poster som ingår i var och en av solvensmarginalerna enligt artikel 27 i det konsoliderade

Prop. 2004/05:165

129

livförsäkringsdirektivet, som behandlar frågan om s.k. disponibel solvensmarginal, och artikel 16.1 i direktiv 73/239/EEG (första skade- försäkringsdirektivet).

Om en av solvensmarginalerna är otillräcklig skall tillsynsmyndig- heten med avseende på den verksamhetsform det gäller vidta de åtgärder som föreskrivs i respektive direktiv, oavsett resultatet av den andra verk- samheten. Bland dessa åtgärder får ingå medgivande av överföring från den ena verksamhetsformen till den andra, trots att huvudregeln annars är att de finansiella minimikraven som hänför sig till en verksamhet inte får belasta den andra verksamheten.

Skälen för regeringens förslag

Vilka tillgångar och skulder skall separeras?

Beträffande hur separationen av tillgångar och skulder mellan de olika verksamheterna i ett bolag skall se ut har utredningen pekat på två modeller. Enligt den ena modellen behöver endast försäkringstekniska avsättningar och motsvarande skuldtäckningstillgångar separeras. En annan tänkbar tolkning är att separationen även skall avse andra poster på balansräkningens passivsida, såsom det egna kapitalet samt de fria tillgångar som motsvarar detta. Den sistnämnda tolkningen har förordats av Skatteverket, SIRP, PTK och Folksam.

En första fråga att ta ställning till är vad som egentligen skall vara att hänföra till respektive verksamhetsgren i ett bolag med blandad verk- samhet. Som framgått av avsnittet ovan om svenska förhållanden ingår medlen i konsolideringsfonden i rent ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst i bolagets egna kapital och fungerar som riskkapital. Kapitalet återfinns därvid i bolagens kapitalbas. Idén bakom denna konstruktion är att medlen skall vara tillgängliga för i första hand förlusttäckning fram till varje enskild utbetalning från försäkringen. Mot den bakgrunden framstår det som tveksamt om kapitalet i konsolideringsfonden fram till sagda tidpunkt ens är att hänföra till någon viss verksamhetsgren.

Även om överskottet i angivna bolag skulle anses tillhöra respektive verksamhetsgren redan före tilldelningen till enskilda försäkringstagare är frågan hur den praktiska fördelningen skulle gå till vid en total separa- tion. Konsolideringsfonden utgör den dominerande delen av riskkapitalet och skall, som konstaterats, i första hand användas till förlusttäckning. Samtidigt kan delar av medlen i slutändan tillfalla försäkringstagarna, utifrån vad som framgår av bolagsordningen. I sådana fall är det inte endast ur buffertsynpunkt som det är av intresse för försäkringstagarna hur konsolideringsfonden delas upp mellan de två verksamhetsgrenarna. Fonden har byggts upp över tid och det går normalt inte att i efterhand härleda hur mycket eget kapital en viss verksamhet har gett upphov till.

Att fördela konsolideringskapital är dock inte något nytt problem i sak. Motsvarande svårigheter uppstår om ett bolag skall överlåta delar av försäkringsrörelsen, inlemma nya bestånd av försäkringar med redan existerande vid övertagande av försäkringsbestånd eller ombildas till vinstutdelande bolag. Samtliga företeelser har förekommit i praktisk hantering. En slutsats av erfarenheterna därifrån är dock att det inte går

Prop. 2004/05:165

130

att ange generella krav på hur separering av konsolideringsfonden skall gå till, utan detta måste bestämmas från fall till fall (jfr prop. 1998/99:87

s.366 ff.).

Även om det således är teoretiskt möjligt att separera riskkapitalet är

frågan om så måste eller, med tanke på syftet med konsolideringsfonden, ens bör ske. Som Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har anfört kan en alltför långtgående separation leda till ökad admini- stration liksom svårigheter att hantera små bestånd, vilket indirekt kan få betydelse för kollektivavtal om premiebestämd tjänstepension. Även Finansinspektionen har pekat på de svåra praktiska problem som en total separation skulle medföra för försäkringsbranschen.

Regeringen vill därtill, i likhet med utredningen, framhålla att tolk- ningen måste grundas på tjänstepensionsdirektivets syfte. I denna del bör även en jämförelse göras med bestämmelserna i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. Vidare måste bolagens kostnader för en sådan separation beaktas, inte minst ur konkurrenssynpunkt. Regeringen gör här följande bedömningar.

Såväl tjänstepensionsdirektivet som det konsoliderade livförsäk- ringsdirektivet vilar på syftet att skydda de ersättningsberättigade. Endast i det senare fallet finns det dock krav på separata kapitalbaser för det fall att bolaget bedriver blandad verksamhet; som beskrivits ges det dock där uttryckliga möjligheter till överföring av medel mellan verksamheterna i vissa fall. Motsvarande möjlighet finns inte i tjänstepensionsdirektivet.

I tjänstepensionsdirektivet finns inte något krav på att försäkrings- bolaget skall driva sin tjänstepensionsverksamhet i en separat juridisk person. Ett sådant krav fanns i ett tidigare utkast till förslag till direktiv, men kom aldrig att flyta in i den slutliga, antagna direktivtexten. Rim- ligen var syftet med denna uppmjukning att bereda väg för de samord- ningsvinster som ett bedrivande av båda verksamheterna i ett gemensamt bolag kan leda till.

Avsaknaden av krav på separata kapitalbaser i tjänstepensionsdirek- tivet är det tyngsta argumentet mot att separationen skall avse samtliga tillgångar. För det fall att ett sådant krav funnits hade det också varit nödvändigt med en regel som tillåter överföring mellan verksamhets- grenarna för det fall att den ena verksamheten inte klarar solvensmargi- nalen. Annars skulle följden bli att hela bolaget tvingas i likvidation, även om det samtidigt finns ett kapitalöverskott i den andra verksam- heten. En sådan ordning framstår som orimlig, inte minst ur konsument- synpunkt. Avsaknaden av ett gemensamt riskkapital för de olika verk- samhetsgrenarna skulle riskera att minska säkerheten för såväl de försäkrade inom tjänstepensionsförsäkring som övriga försäkrade i bola- get, eftersom det sammantaget skulle innebära att bufferten för varje enskild gren blir mindre.

En tolkning av separationskravet som innebär att även fria tillgångar skall hållas åtskilda skulle därmed i praktiken medföra att vissa bolag skulle tvingas lägga sin tjänstepensionsverksamhet i separata juridiska personer för att motverka att hela bolaget måste träda i likvidation vid tillfälliga nedgångar. Vid kontakter med EG-kommissionen har dock framgått att det nu beskrivna inte är avsikten med direktivets krav i denna del, utan i stället att det inte ställs något krav på separata kapital- baser i dessa bolag.

Prop. 2004/05:165

131

Kostnaderna för ett långtgående separationskrav skulle dessutom vara betydande och kunde innebära att vissa bolag väljer att avveckla sin tjänstepensionsverksamhet och andra som saknar tjänstepensionsverk- samhet i dag väljer att inte starta någon. Detta skulle kunna leda till minskad konkurrens på den svenska tjänstepensionsmarknaden och de svenska bolagen riskerar också att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot utländska bolag med mindre långtgående separationskrav.

SIRP och Konkurrensverket har i detta sammanhang pekat på vikten av konkurrensneutralitet mellan livförsäkringsbolag och tjänstepensions- kassor. En separationsordning som inte inkluderar riskkapitalet skulle möjligen innebära att bolagen får en viss konkurrensfördel gentemot tjänstepensionskassorna, eftersom de senare träffas fullt ut av direktivet och därmed kommer att få vissa placeringsregler för de fria tillgångarna, se avsnitt 11.4. Regeringen instämmer dock med utredningens bedöm- ning att dessa placeringsregler i praktiken inte torde vara särskilt begrän- sande för tjänstepensionskassorna och därmed inte påverka deras konkur- renskraft i någon större utsträckning. Som framgår av nämnda avsnitt kommer livförsäkringsbolagens fria tillgångar dessutom även fortsätt- ningsvis att omfattas av stabilitetsprincipen, liksom av kravet på place- ringsriktlinjer (se avsnitt 11.5).

Sammanfattningsvis är regeringens bedömning att en total separation, där även riskkapitalet ingår, möjligen är praktisk genomförbar. En sådan modell bedöms dock vara oförenlig med konsolideringsfondens nuva- rande syfte och dessutom förknippad med problem och potentiella kost- nader som inte står i rimlig relation till eventuella vinster. Tvärtom riskerar en sådan lösning att leda till ett minskat skydd för de ersättningsberättigade i och med att bolagens möjligheter att hantera finansiella svängningar minskar. Vidare riskerar konkurrensen på marknaden att försämras.

Regeringens slutsats är därför att det i fråga om tjänstepensions- verksamhet endast är de försäkringstekniska avsättningarna och motsva- rande skuldtäckningstillgångar som skall hållas fullständigt åtskilda från försäkringsbolagets övriga verksamheter.

Kravet på separation av försäkringstekniska avsättningar för tjänste- pensionsförsäkringar och motsvarande skuldtäckningstillgångar bör gälla samtliga försäkringsbolag, även sådana som är stängda för nyteckning.

Hur skall separationen gå till?

Att fördela de försäkringstekniska avsättningarna på de två verk- samheterna torde inte utgöra någon större svårighet. I 7 kap. 1 § FRL finns de grundläggande bestämmelserna om de försäkringstekniska avsättningar som ett försäkringsbolag måste göra i sin redovisning med beaktande av de åtaganden som bolaget har gentemot försäkringstagarna. Huvudregeln är att ett försäkringsbolags försäkringstekniska avsätt- ningar, som beräknas med aktuariella metoder, skall motsvara belopp som erfordras för att bolaget vid varje tidpunkt skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Beloppet redovisas som en klumpsumma i räkenskaperna och någon fördelning på respektive försäkringstagare eller försäkringsavtal förekommer inte i redovisningen. Det betyder dock inte

Prop. 2004/05:165

132

att försäkringsbolaget inte har underlag för att göra en särredovisning om så krävs.

Olika metoder kan användas vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna (se Placeringsutredningens slutbetänkande SOU 2003:84, s. 85). Den gällande huvudregeln, som baseras på EG-rätten, är dock att livförsäkringsavsättningar skall beräknas för varje försäkringsavtal för sig. Även i de fall en kollektiv metod används vid avsättnings- beräkningen skall därför en särredovisning vara möjlig. För villkorad återbäring skall det finnas en avtalsreglering avseende fördelningen dels mellan aktieägare och försäkringstagarna som grupp, dels mellan de enskilda försäkringstagarna. Även här skall en särredovisning vara möjlig. Om regler för beräkning av avsättningar, se vidare avsnitt 11.2.

I de fall där de försäkringstekniska avsättningarna är särredovisade är det också möjligt att särredovisa tillgångar som är avsatta för att skuldtäcka avsättningarna. Två register behöver upprättas, ett för vardera verksamheten. Respektive försäkringstagargrupp skall ha förmånsrätt till tillgångarna i respektive register. Detta gäller även avsättningar för vill- korad återbäring och åtaganden inom fondförsäkring för vilka försäk- ringstagaren bär risken.

Tjänstepensionsdirektivets krav på att skuldtäckningstillgångarna skall förvaltas och hanteras skilt från den övriga verksamheten skall inte tolkas som att det är nödvändigt att dessa tillgångar sköts av en separat förvaltare; det är tillräckligt att förvaltaren håller isär de olika tillgångs- massorna. Avgifter för förvaltning och annan hantering skall fördelas på olika försäkringar på samma sätt som gäller i dag enligt kontribu- tionsprincipen eller skälighetsprincipen, beroende på vad som är tillämp- ligt för den enskilda försäkringen.

I syfte att säkerställa att direktivets krav i denna del uppfylls är det väsentligt att Finansinspektionen i sin löpande tillsyn över försäkrings- bolagen övervakar att de tillgångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamhet förvaltas och hanteras skilt från bolagens övriga verksamhet.

Finansinspektionen har härvid påpekat att en separation kan komma att innebära praktiska problem när olika regelverk skall tillämpas på tillgångsportföljen. Som konstateras bl.a. i avsnitt 11.4 är avsikten dock att inom ramen för det arbete som pågår med att reformera övrig försäkringsverksamhet i möjligaste mån tillskapa harmoniserade regler för all livförsäkringsverksamhet.

Särskilt om överskottsfrågan

Modellen med nuvarande överskottshantering har utsatts för kritik, bl.a. eftersom den framstår som svårförståelig och oförutsägbar för den försäkrade. Till viss del är detta ett informationsproblem, men som Finansinspektionen påpekat är fördelningen av överskott en viktig fråga för försäkringstagarna, och en tillämpning av olika regelverk för tjänste- pensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet kan bli proble- matisk för denna fördelning.

Det finns i nuläget dock inte beredningsunderlag för att ta ställning till överskottsfrågan i hela dess vidd. I enlighet med vad Svenska Aktuarie- nämnden rekommenderar anser regeringen därför att överskott, i

Prop. 2004/05:165

133

avvaktan på resultatet av utredningens arbete i denna del, tills vidare bör Prop. 2004/05:165 få hanteras enligt nuvarande ordning.

9.2Registerföring och förmånsrätt

Regeringens förslag: Ett livförsäkringsbolag som bedriver både tjänstepensionsverksamhet och annan livförsäkringsverksamhet skall upprätta ett register för vardera verksamheten. Respektive försäkrings- tagargrupp skall ha förmånsrätt till tillgångarna i respektive register.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Svenska Aktuarienämnden anför att utredningens förslag är otydligt och att regeln måste skrivas om så att förekomsten av två register och motsvarande tillgångar framgår. Övriga remissinstanser kommenterar inte förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Av 7 kap. 11 § FRL framgår att ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas värde. I följande paragraf, 11 a §, anges att förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med bl.a. livförsäkring och att förmånsrätten avser de tillgångar som finns upptagna i nämnda register.

Direktivet innehåller inte några särskilda regler avseende förmånsrätt. Det får dock anses följa av kravet i artikel 4 på separation av de till- gångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamheten att en motsvarande separation av registren bör ske. För en sådan lösning talar även intresset av en hög skyddsnivå för de försäkrade i de olika verksamheterna.

Regeringen instämmer därför med utredningens bedömning att ett separat register över skuldtäckningstillgångarna skall upprättas för respektive verksamhet och att förmånsrätten för de olika kollektiven skall knytas till de tillgångar som hänförs till respektive register.

Beträffande Svenska Aktuarienämndens förslag återkommer regeringen till den närmare lagtekniska lösningen i författningskommentaren, se avsnitt 17.1.

9.3Verksamheten skall avse enbart tjänstepensions- försäkringar

Regeringens förslag:

Tjänstepensionskassornas verksamhet skall

 

begränsas till att enbart omfatta tjänstepensionsförsäkringar jämte sådan

 

verksamhet som föranleds av verksamheten avseende tjänstepensions-

 

försäkringar.

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

 

har inte kommenterat det särskilt. Skatteverket anför dock att förslaget

 

bör kompletteras med en övergångsregel för att möjliggöra avveckling av

 

sådan verksamhet som

inte kan inrymmas i definitionen av tjänste-

134

pensionsverksamhet. SIRP och SACO efterlyser ett klarläggande av att sådan privat, individuell försäkring som erbjuds arbetstagaren som komplement till tjänstpensionsförsäkringen kan ses som föranledd av tjänstepensionsverksamheten och därmed som tillägg till den försäkringen. UFL-Förbundet anför att understödsföreningarna inte bör ha mer begränsade möjligheter än livförsäkringsbolagen att tillhandahålla olika produkter.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Enligt artikel 7 måste ett tjänstepensionsinstitut begränsa sin verksamhet till tjänstepensioner jämte sådan verksamhet som föranleds av tjänstepen- sionsverksamheten. Denna bestämmelse är inte tillämplig på livförsäk- ringsbolagen.

Vid kontakter med EG-kommissionen har vidare framkommit att med ”sådan verksamhet som föranleds av tjänstepensionsverksamheten” innefattas exempelvis att institutet driver ett investmentföretag genom vilket man placerar pensionstillgångar; det väsentliga är att det finns en naturlig koppling till tjänstepensionsverksamheten.

Gällande rätt

Enligt 7 § UFL får en understödsförening inte utan medgivande av Finansinspektionen driva verksamhet som är främmande för ändamålet med föreningens försäkringsverksamhet. Omfattningen av den främ- mande verksamheten skall stå i rimligt förhållande till försäkringsverk- samheten. En understödsförening får inte heller utan medgivande av Finansinspektionen ändra sin försäkringsverksamhet så att den får en väsentligt ny inriktning eller kommer att omfatta en ny verksamhetsgren.

En pensionsstiftelse har enligt legaldefinitionen i 9 § tryggandelagen som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension till arbets- tagare eller arbetstagares efterlevande. Stiftelsen får inte tjäna något biändamål, t.ex. driva näringsverksamhet, se prop. 1967:83 s. 120 och prop. 1989/90:110 s. 706.

Skälen för regeringens förslag

Tjänstepensionskassor

Finansinspektionens möjlighet att under vissa förutsättningar medge att en tjänstepensionskassa bedriver verksamhet som är främmande för ändamålet med föreningens försäkringsverksamhet är inte förenlig med tjänstepensionsdirektivet. Detsamma gäller dispensmöjligheten beträf- fande ny inriktning av försäkringsverksamheten. Direktivets krav om att ett tjänstepensionsinstitut, utöver tjänstepensionsverksamheten, endast får bedriva sådan verksamhet som föranleds av densamma kan dessutom anses vara något strängare än det nu gällande förbudet mot främmande verksamhet. Det bör därför införas ett krav om att en tjänste-

Prop. 2004/05:165

135

pensionskassas verksamhet begränsas till att enbart omfatta Prop. 2004/05:165 tjänstepensionsförsäkringar jämte sådan verksamhet som föranleds av

verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkringar.

Begreppet tjänstepensionsförsäkring bör i UFL ha samma innebörd som i FRL. (Nämnda begrepp behandlas utförligt i avsnitt 8 och i författningskommentaren till 1 kap. 3 § a FRL.) Detta innebär att de privata, individuella försäkringar som SIRP och SACO har hänvisat till utgör exempel på sådana försäkringar som arbetstagaren endast har tillgång till via sin anställning och som därför skall anses höra till tjänste- pensionsverksamheten. Eftersom en tjänstepensionskassa per definition är sluten för alla som inte omfattas av ett visst anställningsförhållande är det heller inte nödvändigt med en sådan avvecklingsregel som Skatte- verket har föreslagit.

Det nya kravet bedöms inte medföra någon större förändring av verk- samhetsmöjligheterna för tjänstepensionskassorna. Vad beträffar UFL- förbundets kommentar torde man åsyfta exempelvis möjligheten för en tjänstepensionskassa att meddela fondförsäkring. I avvaktan på utred- ningens fortsatta arbete med bl.a. en fullständig översyn av rörelse- reglerna för understödsföreningar saknas det skäl att nu ta ställning till dessa frågor.

Pensionsstiftelser

Som konstaterats tidigare avses med en pensionsstiftelse en av arbets- givaren grundad stiftelse, vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare och arbetstagares efterlevande (se 9 § tryggandelagen). Av denna bestämmelse följer att en pensions- stiftelse är förhindrad att driva rörelse vid sidan av tjänstepensionsverk- samheten. Ytterligare bestämmelser som syftar till att begränsa verksam- heten är därför inte nödvändiga för pensionsstiftelsernas vidkommande.

9.4Juridisk åtskillnad mellan uppdragsgivare och tjänstepensionsinstitut

Regeringens bedömning: Svensk lagstiftning uppfyller redan direktivets krav på juridisk åtskillnad mellan uppdragsgivande företag och tjänstepensionsinstitut.

Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm- ning.

Remissinstanserna: SIRP anför att det finns bl.a. ett antal tjänste- pensionskassor som har egna anställda vars pensionsförmåner är tryggade genom det aktuella institutet, dvs. den egna arbetsgivaren. Enligt SIRP måste dock detta förhållande kunna godtas inte bara av praktiska skäl utan även av konkurrensskäl. Övriga remissinstanser lämnar inte några kommentarer.

136

Bakgrund

Prop. 2004/05:165

Tjänstepensionsdirektivet

Artikel 8 uppställer krav på att det uppdragsgivande företaget och tjänstepensionsinstitutet är juridiskt åtskilda. Med uppdragsgivande företag förstås det företag eller annat organ som handlar i egenskap av arbetsgivare eller egenföretagare och som gör inbetalningar till ett tjänstepensionsinstitut. Syftet med detta separationskrav är att skydda institutets tillgångar för medlemmarnas och förmånstagarnas räkning om det uppdragsgivande företaget hamnar på obestånd. Bestämmelsen gäller inte för livförsäkringsbolagen.

Skälen för regeringens bedömning: Det framgår av bl.a. 9 § UFL att en understödsförening är en egen juridisk person. Också en pensions- stiftelse är en juridisk person och av 9 § tryggandelagen följer att pensionsstiftelsen är helt skild från arbetsgivaren. Båda dessa institut är således normalt juridisk åtskilda från det uppdragsgivande företaget.

SIRP har pekat på den särskilda situationen att tryggandet omfattar tjänstepensionsinstitutets egna anställda. I denna del gör regeringen följande bedömning.

Av direktivets definition av tjänstepensionsinstitut i artikel 6 (a) fram- går att direktivet är avsett att träffa institut som är etablerade oberoende av uppdragsgivande företag. Även om det måste göras en självständig bedömning av huruvida det i det enskilda fallet föreligger juridisk åtskill- nad mellan ett uppdragsgivande företag och institutet, tyder definitionen på att direktivets krav på sådan åtskillnad inte tar sikte på den situation som SIRP har beskrivit. Detta intryck förstärks av att kravet inte omfattar livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet. Det framstår således inte som rimligt ur konkurrenssynpunkt att tryggande i egen regi skulle vara möjligt för livförsäkringsbolagen men inte för tjänstepensions- instituten.

Direktivets krav om att det uppdragsgivande företaget och tjänste- pensionsinstitutet skall vara juridiskt åtskilda är således redan uppfyllt och några lagstiftningsåtgärder krävs inte.

9.5Villkor för att få bedriva verksamhet

Regeringens bedömning: Såvitt avser försäkringsbolag och tjänste- pensionskassor. uppfyller svensk lagstiftning redan direktivets krav i fråga om dels krav på registrering, dels beräkning av de tekniska avsätt- ningarna. Detsamma gäller, såvitt avser försäkringsbolag, direktivets krav på företagsledningen. Även direktivets krav på att instituten skall ha korrekt upprättade regler för hanteringen av pensionsplanerna är uppfyllt i svensk rätt i fråga om såväl försäkringsbolag som tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser.

Regeringens förslag: En pensionsstiftelse som skall trygga utfästelser om pension till minst 100 personer skall anmälas för tillsyn genast efter det att styrelsen tagit emot ett sådant uppdrag. En anmälan skall också göras när tryggandet av utfästelse om pension ökat till att avse minst 100 personer.

137

En styrelseledamot eller dennes suppleant skall ha de insikter och den erfarenhet som krävs för att delta i ledningen av en tjänstepensionskassa och även i övrigt vara lämplig för uppgiften. Motsvarande skall gälla för en styrelseledamot eller suppleant i en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.

En person som är underkastad näringsförbud får inte vara ledamot eller suppleant i en tjänstepensionskassa eller en pensionsstiftelse.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

har inte kommenterat det särskilt. Finansinspektionen anser dock att kravet på anmälan för tillsyn när tryggandet omfattar minst 100 personer bör kompletteras med en motsvarande bestämmelse om anmälan när antalet inte längre omfattar 100 personer. SPFA efterlyser tydligare regler avseende vilka personer som skall anses ingå i en stiftelses ledning samt vilka kompetenskrav som kan ställas på dessa personer. Industrins Finansförening ifrågasätter att reglerna skall gälla för en stiftelses styrelseledamöter, vars uppgifter, som i aktiebolag, bör anses ha en annan och vidare innebörd än vad som är fallet för de personer som rent faktiskt deltar i ledningen. Industrins Finansförening anför vidare att utredningens förslag synes utesluta att erforderlig kompetens för ledningens arbete också skall kunna säkerställas genom anlitandet av kvalificerade rådgivare, vilket skulle utgöra en obefogad inskränkning i förhållande till direktivet. Skatteverket ifrågasätter utredningens bedömning att direktivets krav på att ett uppdragsgivande företag som garanterar pensionsförmånerna skall vara skyldigt att regelbundet finansiera åtagandet följer av regler om avsättningar och ibland även av avtalsparternas pensionsplaner.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

För att ett tjänstepensionsinstitut skall få driva verksamhet krävs enligt artikel 9.1 i direktivet att

a.institutet är antingen registrerat av tillsynsmyndigheten i ett nationellt register eller auktoriserat,

b.institutets faktiska verksamhet drivs av personer med god vandel som antingen själva har erforderlig yrkesmässig kompetens och erfarenhet på området eller anlitar rådgivare som besitter sådan kompetens och erfarenhet,

c.institutet har korrekt upprättade regler för hantering av varje pensionsplan och att medlemmarna fått tillräcklig information om dessa regler,

d.institutet har tekniska avsättningar som beräknats och bestyrkts av en aktuarie eller annan expert på området i enlighet med lag och erkända aktuariella metoder,

e.det uppdragsgivande företaget, om det garanterar pensions- förmånerna, är skyldigt att regelbundet finansiera åtagandet, samt

Prop. 2004/05:165

138

f. medlemmarna hålls tillräckligt informerade om pensionsplanens vill- kor, särskilt vad gäller rättigheter och skyldigheter enligt planen samt riskerna som är förbundna med pensionsplanen och vad riskerna innebär.

En medlemsstat får enligt artikel 9.2 ålägga ett institut att tillhandahålla kompletterande förmåner som invaliditetsskydd, efter- levandeskydd och återbetalningsskydd.

För att säkerställa att medlemmarnas och förmånstagarnas intressen skyddas på ett fullgott sätt får medlemsstaterna enligt artikel 9.3 ställa upp ytterligare villkor för att ett institut skall tillåtas att bedriva verksamhet.

Vidare får en medlemsstat enligt artikel 9.4 tillåta eller kräva att driften av ett tjänstepensionsinstitut helt eller delvis överlåts till andra enheter som agerar för institutets räkning.

Slutligen uppställer direktivet i artikel 9.5 krav på att villkoren för gränsöverskridande tjänstepensionsverksamhet skall godkännas i förväg av de behöriga myndigheterna i hemlandet. Vid sådan verksamhet skall det i punkten 1 a angivna registret innehålla uppgift om de länder där institutet är verksamt.

Skälen för regeringens förslag

Registreringskravet

För att få driva försäkringsrörelse uppställs för de svenska försäkrings- bolagen krav på särskilt tillstånd (koncession), se 1 kap. 1 § FRL. Det är normalt Finansinspektionen som beslutar i ett koncessionsärende. Förutsättningarna för koncession anges i 2 kap. 3 § femte stycket FRL. Senast sex månader efter det att koncession har beviljats skall ett försäkringsbolag enligt 2 kap. 13 § FRL anmälas för registrering. Registreringsmyndighet är numera Bolagsverket.

En understödsförening skall enligt 3 § UFL vara registrerad hos Finansinspektionen, och före registreringen kan föreningen enligt 9 § UFL inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

En pensionsstiftelse skall enligt 31 § tryggandelagen anmälas för tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag. Tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist, skall föra ett register över de anmälda stiftelserna. Registrering förutsätter att länsstyrelsen finner att tryggandelagens krav på en pensionsstiftelse är uppfyllda.

Direktivets krav på registrering eller auktorisation är uppfyllda för försäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna genom gällande lagstift- ning. De nuvarande reglerna i tryggandelagen om att en pensionsstiftelse skall anmälas för tillsyn inom sex månader uppfyller däremot inte det verksamhetskravet. Bestämmelserna i tryggandelagen måste därför ändras så att styrelsen i en pensionsstiftelse som skall omfatta minst 100 personer åläggs att anmäla stiftelsen för tillsyn genast efter det att styrelsen tagit emot sitt uppdrag. Anmälan skall ske till aktuell länsstyrelse, som sedan även har att underrätta Finansinspektionen. En anmälan skall också genast göras när tryggandet i en mindre stiftelse har ökat till att avse minst 100 personer.

Prop. 2004/05:165

139

Finansinspektionen har efterlyst en regel om att anmälan skall göras även när antalet personer inte längre omfattar 100 personer. Som konsta- terats ovan i avsnitt 7.2 har sådana stiftelser dock möjlighet att frivilligt fortsätta att tillämpa direktivets regler och bör därmed kvarstå under samma tillsyn om inte, efter ansökan, särskilda skäl bedöms föreligga. Av detta följer att någon skyldighet för dessa stiftelser att anmäla att de har underskridit 100-personersgränsen inte bör införas.

Krav på företagsledningen

Bestämmelsen enligt punkten 9.1 (b) gäller enligt ordalydelsen de personer som driver institutets ”faktiska verksamhet”. En snarlik skrivning återfinns för livförsäkringsbolagens del i artikel 6.1 (e) i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet, med undantag för kravet på att anlita rådgivare.

För livförsäkringsbolagens del har EG-rätten avseende denna fråga genomförts genom 2 kap. 3 § femte stycket 3 FRL (se prop. 1995/96:173). Här finns bestämmelser om de krav som ställs på företags- ledningen i ett försäkringsbolag. Där stadgas bl.a. att de som skall ingå i styrelsen och vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även i övrigt vara lämpliga för en sådan uppgift. Vidare har Finansinspektionen meddelat allmänna råd om ägar- och ledningsprövning, se FFFS 1998:14. De krav som direktivet ställer på företagsledningen är därmed uppfyllda i svensk rätt avseende försäkringsbolagen.

Bestämmelser om styrelse i understödsföreningar finns i 27 och 28 §§ UFL. I 27 § UFL görs en hänvisning till den numera upphävda lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. I 3 § lagen (1987:668) om infö- rande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivs bl.a. att de hänvisningar till lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar som finns i UFL skall ha fortsatt giltighet. Varken reglerna i UFL eller bestämmelserna i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar är sådana att tjänstepensionsdirektivets krav på företagsledningen skall kunna anses uppfyllda. Nya regler motsvarande bestämmelserna i 2 kap. 3 § femte stycket 3 FRL bör alltså införas i fråga om ledningen i en tjänste- pensionskassa, dvs för styrelseledamot eller dennes suppleant.

Inte heller i tryggandelagen uppställs några särskilda kvalifikations- krav för ledamöterna i styrelsen. Om en ledamot missköter sitt uppdrag har tillsynsmyndigheten dock enligt 32 § tryggandelagen och 9 kap. 6 § tredje stycket stiftelselagen (1994:1220) möjlighet att för viss tid entle- diga denne. De bestämmelserna kan inte anses tillräckliga för att direk- tivets krav skall vara uppfyllda. Det är följaktligen nödvändigt att införa uttryckliga krav på lämplighet för styrelseledamöter eller suppleanter för dessa i en pensionsstiftelse.

SPFA har härvid efterlyst klarare regler avseende vilka personer som skall anses ingå i en stiftelses ledning och vilka kompetenskrav som skall ställas på dem. Industrins Finansförening har ifrågasatt att reglerna skall gälla för stiftelsens styrelseledamöter, vilka inte alltid faktiskt deltar i ledningen. I denna del gör regeringen följande bedömning.

Prop. 2004/05:165

140

När särskilda regler om ledningsprövning infördes för banker, kredit- marknadsbolag, värdepappersbolag och försäkringsbolag fastslogs att styrelsen och verkställande direktören, inklusive suppleanter och ställ- företrädare, utövar den omedelbara ledningen för och har det direkta ansvaret för verksamheten. Beträffande kvalifikationerna anfördes att den som ingår i ledningen bör ha de kvalifikationer som fordras för att driva rörelsen på ett korrekt sätt. Ett tillräckligt kunnande på det aktuella området bör således fordras, eller i vart fall förmåga att skaffa sig sådan kunskap. Viss erfarenhet från näringsverksamhet eller något annat området av betydelse bör också förutsättas, liksom att den som ingår i ledningen bör ha de personliga egenskaper i fråga om omdömesgillhet som uppgiften kräver.

Kraven sammanfattades som att de som tillhör ledningen för dessa institut skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas av dem (se prop. 1995/96:173 s. 84 ff.). För bankernas del överfördes regeln oförändrad till 3 kap. 2 § första stycket fjärde punkten lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (jfr prop. 2002/03:139 s. 521).

Regeringens utgångspunkt är att pensionsstiftelser i det här avseendet inte bör regleras annorlunda än andra finansiella institut och framför allt inte jämfört med andra institut – i det här fallet försäkringsbolag och tjänstepensionskassor – som också förvaltar tjänstepensionskapital. Med en stiftelses ledning skall således avses styrelsen, inklusive suppleanter. Inte heller vad beträffar kvalifikationerna finns skäl att ställa lägre krav på styrelseledamöterna i en stiftelse än vad som är fallet för övriga institut. De skall således ha de insikter och erfarenheter som måste krävas av dem, i enlighet med vad som anförts i nyssnämnda förarbeten.

Industrins Finansförening har även invänt mot att utredningens förslag synes utesluta att erforderlig kompetens kan inhämtas från kvalificerade rådgivare. Direktivet föreskriver visserligen att så skall ske om det är nödvändigt. Detta skall dock inte läsas som att styrelsen därmed kan avhända sig ansvaret för ledningen av verksamheten. Det skulle inte vara förenligt med aktsamhetsprincipen, se avsnitt 6.5. Kravet får snarare anses tillkommet för att säkerställa att styrelsen alltid inhämtar till- räckligt beslutsunderlag. Det skall således förstås som att ledningen, i enlighet med vad som nyss sagts, i vart fall skall ha förmåga att skaffa sig kunskap.

Regeringen anser inte att det nyss sagda behöver komma till explicit uttryck i den svenska lagtexten – något som skulle kunna ge det miss- visande intrycket att kraven på ledningen ställs lägre i stiftelser än i övriga finansiella institut. Skyldigheten att anlita rådgivare får i stället anses följa av kravet på insikt och erfarenhet för uppdraget.

De tidigare nämnda allmänna råden om ägar- och ledningsprövning som utfärdats av Finansinspektionen bör kunna utvidgas till att även omfatta ledningen i andra tjänstepensionsinstitut. Såsom gäller för försäkringsbolagen får prövningen av lämpligheten i ett första skede äga rum i samband med en anmälan om inledande av tjänstepensions- tryggande men också vid senare tidpunkter, såsom vid inval av nya ledamöter.

Regeringen instämmer med utredningens bedömning att också bestäm- melserna i lagen (1986:436) om näringsförbud kan anses berörda av direktivets krav i nu aktuellt avseende. Av 6 § första stycket 4 i den lagen

Prop. 2004/05:165

141

framgår att den som är underkastad näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet.

För tjänstepensionsinstitutens del omfattar alltså nämnda bestämmelser för närvarande endast ledamöter och suppleanter i ett försäkringsbolag. Regleringen är inte tillämplig på ledamöter och suppleanter i en under- stödsförening eller i en pensionsstiftelse, trots att dessa institut i många fall förvaltar stora tillgångsvolymer. Bestämmelserna i lagen om närings- förbud bör därför ändras till att även omfatta ledamöter och suppleanter i understödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkring och pensionsstiftelser. Det saknas i detta sammanhang skäl att särbehandla vissa pensionsstiftelser.

Korrekt upprättade regler för hanteringen av pensionsplanerna m.m.

För att ett tjänstepensionsinstitut skall få bedriva verksamhet uppställs, som redan nämnts, i direktivet villkor om att institutet skall ha korrekt upprättade regler för hantering av varje pensionsplan och att medlem- marna har fått tillräcklig information om dessa. Direktivets krav torde i denna del ta sikte på de handlingar i vilka en beskrivning ges av ändamålet med verksamheten och av hur verksamheten skall bedrivas. De handlingar som åsyftas är således institutets bolagsordning eller stadgar liksom de övriga handlingar som, beroende på vilken associa- tionsform som institutet har, skall ges in tillsammans med ansöknings- eller anmälningshandlingarna när koncession eller registrering söks eller anmälan görs.

När ett försäkringsbolag lämnar in en ansökan om koncession skall det också begära stadfästelse av bolagsordningen. I 2 kap. 5 § FRL anges de uppgifter som bolagsordningen skall innehålla. Till ansökan om konces- sion och stadfästelse skall bolaget enligt 2 kap. 3 § FRL foga en plan för den tilltänkta verksamheten. Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om vilka uppgifter som verksamhetsplanen skall innehålla, se FFFS 1995:36. Verksamhetsplanen ligger till grund för prövningen av en koncessionsansökan.

I UFL finns bestämmelser om ansökan om registrering av föreningen i 13 och 14 §§, vari bl.a. föreskrivs att föreningens stadgar skall fogas till registreringsansökan. I 10 § UFL anges vilka uppgifter som stadgarna skall innehålla.

När en pensionsstiftelse anmäls för tillsyn skall enligt 31 § tryggandelagen till anmälan fogas de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen, bl.a. stadgar och stiftelseurkund.

Direktivets krav om att ett tjänstepensionsinstitut skall ha korrekt upprättade regler för hantering av varje pensionsplan får härigenom anses uppfyllt. Stiftelsens skyldighet att göra anmälan till tillsynsmyndigheten när tryggandet omfattar minst 100 personer har behandlats ovan i samband med registreringskravet, liksom i avsnitt 7.2.

Direktivets krav om att medlemmarna skall ha fått tillräcklig informa- tion om verksamhetsreglerna saknar motsvarighet i svensk rätt. Endast för försäkringsbolagen har i rörelseregleringen uppställts bestämmelser

Prop. 2004/05:165

142

om information. Den s.k. genomlysningsprincipen i 1 kap. 1 a § FRL, vari föreskrivs att informationen till bl.a. liv- och skadeförsäkringstagare och dem som erbjuds att teckna en sådan försäkring skall vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa försäkringens villkor och värde- utveckling, tar emellertid inte sikte på nu avsedd information. Inte heller torde det offentliggörande av handlingarna som äger rum i samband med ansöknings-, registrerings- eller anmälningsförfarandet vara tillfyllest i detta avseende.

Direktivets krav om att tillräcklig information skall lämnas till medlemmarna bör därför, som utredningen föreslagit, tillgodoses genom nya bestämmelser i lag, vilka får preciseras i myndighetsföreskrifter.

Direktivets krav på information som skall lämnas till medlemmar och förmånstagare behandlas mera utförligt i avsnitt 10.

Beräkning av de tekniska avsättningarna

Kravet avseende beräkningen av de tekniska avsättningarna riktas här mot den som utför beräkningarna. Den närmare regleringen avseende tekniska avsättningar behandlas nedan under avsnitt 11.2.

I 8 kap. 18 § FRL föreskrivs att de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna i ett försäkringsbolag skall utföras under överinseende av en aktuarie och att aktuarien skall ha den insikt och erfarenhet som krävs med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Motsvarande bestämmelser återfinns såvitt avser understödsföreningarna i 21 § fjärde stycket UFL, vari stadgas att den försäkringstekniska utred- ningen skall verkställas av person som är behörig att utöva befattning som aktuarie vid livförsäkringsbolag eller som av Finansinspektionen har förklarats behörig att verkställa sådan utredning. Den svenska lagstift- ningen överensstämmer med direktivets krav i denna del och något behov av lagändring föreligger således inte.

Som närmare kommer att utvecklas i avsnitt 11.1 får bestämmelserna om tekniska avsättningar och aktuariell expertis inte anses tillämpliga på pensionsstiftelserna.

Krav på regelbunden finansiering

Avseende det fall att det är det uppdragsgivande företaget som garanterar pensionsförmånerna föreskrivs i direktivet att det skall tillses att företaget är skyldigt att regelbundet finansiera sitt åtagande. Utredningen har anfört att detta för svenskt vidkommande inte föranleder någon lagänd- ring, eftersom en sådan finansieringsskyldighet följer av regler om avsättningar och ibland även av avtalsparternas pensionsplaner. Skatte- verket har ifrågasatt utredningens tolkning och menat att detta inte är att jämställa med en lagstadgad finansieringsskyldighet.

Direktivets krav i detta hänseende kommenterades inte särskilt under förhandlingarna av direktivet. Det synes dock ta sikte på sådana förmånsbestämda pensioner där det är det uppdragsgivande företaget och inte tjänstepensionsinstitutet som bär pensionsåtagandet. Till skillnad från övriga bestämmelser i direktivet riktar sig regeln direkt mot det uppdragsgivande företaget. För svensk del skulle alltså det tryggande

Prop. 2004/05:165

143

som sker i pensionsstiftelse kunna bli aktuellt. Här finns, som framgått, inga lagstadgade krav på att avsättningar faktiskt skall ske. Normalt torde detta dock framgå av pensionsplanen – vanligen ett kollektivavtal. Den svenska modellen för tjänstepension kommer därmed i de allra flesta fallen att innebära att avsättning faktiskt sker.

Mot denna bakgrund är då frågan om ett krav på regelbunden finan- siering beträffande pensionsstiftelser därutöver bör införas i lag för att säkerställa att så sker beträffande samtliga stiftelser.

I sammanhanget måste beaktas det särskilda förhållandet att stiftelsen är en pant. Den kombineras ofta med andra typer av säkerhet, som exempelvis kreditförsäkring. Vidare är direktivet inte, som framgår av stycke nio i dess ingress, avsett att påverka vilken roll olika institut i en enskild medlemsstat skall ha vid tillhandahållandet av tjänstepensions- förmåner. Att notera är också att direktivet inte ställer några särskilda krav på hur ofta avsättningar skall ske och med vilka belopp, eller ens att åtagandena skall vara tryggade fullt ut i respektive institut.

Ett lagfäst krav på regelbunden finansiering skulle innebära att förut- sättningarna för inrättandet av pensionsstiftelser förändras i grunden, inte minst vad avser den kompletterande roll i tryggandesystemet som stiftel- serna ofta har i dag. Detta ligger inte i linje med att direktivet, som konstaterats, överlämnar åt medlemsstaterna att närmare bestämma hur det nationella pensionssystemet skall vara utformat.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund inte någon lagändring i fråga om krav på regelbunden finansiering.

Information till medlemmarna

Direktivets krav rörande information till medlemmarna avseende pensionsplanens innehåll, villkor och risker saknar för närvarande motsvarighet i lagstiftningen men får tillgodoses genom dels nya bestäm- melser i lag, dels myndighetsföreskrifter efter bemyndigande i lag. Direktivets krav om information till medlemmarna behandlas mer utförligt i avsnitt 10.

Kompletterande förmåner

Direktivet möjliggör i denna del för en medlemsstat att ålägga ett tjänstepensionsinstitut att tillhandahålla kompletterande förmåner i form av invaliditetsskydd, efterlevandeskydd och återbetalningsskydd. Vi instämmer dock i utredningens bedömning att bestämmelsen inte bör föranleda någon lagändring för svensk del. En sådan styrning av produktutbudet ligger inte i linje med senare års avregleringsansats på försäkringsområdet. I många fall är det också en fråga för kollektiv- avtalsparterna.

Ytterligare villkor för tillstånd?

Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det i vart fall i nuläget inte finns skäl att utnyttja möjligheten att, utöver direktivets krav,

Prop. 2004/05:165

144

ställa upp ytterligare villkor för att ett tjänstepensionsinstitut skall få bedriva verksamhet än dem som redan gäller i nuvarande lagstiftning.

Överlåtelse av driften av ett tjänstepensionsinstitut

Direktivets bestämmelser om att en medlemsstat har rätt att tillåta eller kräva att driften av ett tjänstepensionsinstitut helt eller delvis överlåts till andra enheter som agerar för institutets räkning har ingen relevans för svenska sammanhang. Bestämmelsen föranleder därför ingen åtgärd.

Godkännande av gränsöverskridande verksamhet

Direktivets föreskrifter om att villkoren för att få bedriva gränsöver- skridande verksamhet skall godkännas i förväg av myndigheterna i hemlandet hänför sig till de allmänna verksamhetsvillkor som tillsyns- myndigheten skall pröva i samband med att koncession eller registrering söks. Bestämmelserna kompletteras av föreskrifter om ett anmälnings- förfarande i artikel 20 som innebär att institut som avser att bedriva gränsöverskridande verksamhet skall underrätta tillsynsmyndigheten därom. Också i det sammanhanget görs en prövning av verksamhets- villkoren. Frågan om gränsöverskridande verksamhet behandlas utförligt i avsnitt 12.

Prop. 2004/05:165

145

10

Information till försäkringstagare m. fl.

Prop. 2004/05:165

Regeringens förslag: Vid tjänstepensionsförsäkring skall ett försäk- ringsbolags information till bl.a. försäkringstagarna och andra ersätt- ningsberättigade innehålla uppgifter om bolaget och dess verksamhet samt om de överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna.

Nya informationsbestämmelser införs för tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser, vilka motsvarar dem som skall gälla för försäkrings- bolagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om information.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag, utom såvitt delvis avser bestämmelserna om tjänstepensionskassorna.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller kommenterar det inte särskilt. Konsumentverket betonar vikten av att man vid regleringen i Finansinspektionens föreskrifter gör en förutsätt- ningslös prövning av huruvida viss information alltid skall lämnas eller om så skall ske på begäran. Konsumentverket anför vidare att det beträffande information före ingående av avtal också måste tas hänsyn till huruvida arbetstagaren själv får besluta om förvaltningsform och försäkringsinstitut. Försäkringskassan påpekar vikten av att informa- tionsinsatserna avseende olika former av pension samordnas. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet anför att ny reglering avseende information bör avvägas så att merkostnaderna minimieras, eftersom sådana kostnader kommer att belasta såväl försäkringsgivare som försäkringstagare. Länsförsäkringar och SIRP pekar på den alltmer spridda regleringen i olika lagstiftningar avseende livförsäkringsbolagens informationsskyldigheter och framhåller det önskvärda i att ha en samlad reglering i detta avseende. SIRP framhåller vidare, liksom Fora, PTK, SACO och LO, möjligheterna att reglera informationsskyldigheten i kol- lektivavtal, liksom kopplingen till den nya försäkringsavtalslagen.

SPFA pekar på att pensionen ofta är tryggad genom flera tryggandeformer och har därför ifrågasatt om information enbart rörande stiftelsens finansiella ställning i kombination med information rörande pensionens storlek på något konstruktivt sätt skulle bidra till att de berörda personerna får en rättvisande helhetsbild. SPFA, Industrins Finansförening och Svenskt Näringsliv lyfter även fram det faktum att stiftelserna inte har något kontraktuellt förhållande till arbetstagaren och varken har tillgång till eller någon möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifter som finns hos arbetsgivaren. Enligt SPFA och Industrins Finansförening bör informationsplikten därför i stället åläggas de arbetsgivare som tryggar sina pensionsåtaganden genom avsättning till stiftelse.

146

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

I artikel 11 specificeras den information som medlemmar, förmånstagare och i förekommande fall deras företrädare har rätt att erhålla. Artikelns bestämmelser har karaktären av miniminivå och det finns således inte hinder mot att en enskild medlemsstat väljer att ålägga ett tjänstepen- sionsinstitut mera omfattande krav på tillhandahållande av information.

Medlemmar och förmånstagare har enligt artikel 11.2 rätt att på begä- ran få ta del av tjänstepensionsinstitutets årsbokslut och förvaltnings- berättelse. Om institutet förvaltar mer än en plan skall detta, enligt direk- tivets lydelse, gälla årsbokslut och förvaltningsberättelse som avser personens särskilda plan. Medlemmarna skall vidare inom skälig tid erhålla all relevant information om ändring av reglerna för pensionsplanen. Detta krav gäller således oberoende av begäran från den enskilde. Artikel 9.1 (c) föreskriver att medlemmarna skall ges information om de ursprungliga reglerna för institutets hantering av pensionsplanen.

Medlemmar och förmånstagare har vidare enligt artikel 11.3 rätt att på begäran få ta del av institutets riktlinjer för placeringsverksamheten i enlighet med artikel 12 (sistnämnda artikel behandlas i avsnitt 11.5).

Enligt artikel 11.4 skall varje medlem på begäran även få utförlig och saklig information om målnivån för pensionsförmånerna samt informa- tion om pensionsförmånernas storlek och om villkor för överföring av pensionsrättigheter till ett annat tjänstepensionsinstitut för det fallet att anställningen upphör. Om det är medlemmen själv som svarar för den finansiella risken skall även uppgifter om olika tillgängliga investerings- alternativ och den faktiska placeringsportföljen samt uppgifter om risk- exponering och kostnader som är förenade med investeringarna lämnas, om den enskilde begär det.

Artikel 11.4 föreskriver vidare att medlemmarna har rätt att årligen erhålla kortfattad information om institutets situation och de individuella pensionsförmånernas aktuella finansiella nivå.

I samband med pensionsavgång eller när andra förmåner skall betalas ut anges i artikel 11.5 att förmånstagare har rätt att få information om de förmåner som vederbörande har rätt till och de utbetalningsalternativ som finns att tillgå.

Som angetts i avsnitt 9.5 skall medlemmarna enligt artikel 9.1 (f) hållas tillräckligt informerade om pensionsplanens villkor.

För det fall att en medlemsstat i enlighet med artikel 4 väljer att låta livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet omfattas av tjänste- pensionsdirektivet blir bestämmelserna om information i artikel 36 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet inte tillämpliga på bolagens tjänstepensionsverksamhet. Det anges i tjänstepensionsdirektivets artikel 4 andra stycket.

Svenska informationsregler på försäkringsområdet

Enligt den s.k. genomlysningsprincipen i 1 kap. 1 a § andra stycket FRL föreskrivs att information till liv- och skadeförsäkringstagare och dem

Prop. 2004/05:165

147

som erbjuds att teckna en sådan försäkring skall vara anpassad efter Prop. 2004/05:165 försäkringens art och tydligt visa försäkringens villkor och värdeutveck-

ling. Även andra ersättningsberättigade på grund av liv- och skadeförsäk- ringar skall ges den information de behöver. Regelns syfte är att förbättra försäkringstagarnas möjligheter att tillgodogöra sig relevant information avseende försäkringens villkor och värdeutveckling och att försöka råda bot på den obalans i information som råder mellan den enskilde försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

Bestämmelsen kompletteras i 1 kap. 1 a § fjärde stycket FRL med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter om vilken information som ett försäkringsbolag skall lämna till försäkringstagare, andra ersättnings- berättigade på grund av försäkringarna och presumtiva försäkringstagare. Det är i första hand fråga om att tillgodose behovet av information av ekonomisk art, såsom t.ex. om avgifter och återbäring. Informationen skall anpassas efter den kategori försäkringstagare som informationen skall riktas till, liksom efter vilken typ av försäkring det handlar om. Större krav på information kan t.ex. i allmänhet ställas om det är fråga om en livförsäkring jämfört med en skadeförsäkring (se prop. 1998/99:87 s. 189 f.).

Genomlysningsprincipen kompletteras vidare av bestämmelserna i 7 kap. 10 g § FRL, som föreskriver skyldighet för ett försäkringsbolag att informera livförsäkringstagarna och de som erbjuds att teckna en livförsäkring i bolaget om det huvudsakliga innehållet i bolagets placeringsriktlinjer, om det inte av särskilda skäl saknas anledning till sådan information.

Finansinspektionen har, efter bemyndigande i 49 § andra stycket 1 försäkringsrörelseförordningen (1982:790), utfärdat föreskrifter om information till livförsäkringstagare (FFFS 2003:7). Föreskrifterna regle- rar hur försäkringsbolag skall lämna information om livförsäkring till försäkringstagare och vad informationen skall innehålla. Information skall, under vissa särskilt angivna förutsättningar, lämnas innan avtalet ingås, under avtalets löptid eller under utbetalningstiden.

Före avtalsslutet skall, enligt dessa föreskrifter, information lämnas om bl.a. försäkringsbolaget och dess långsiktiga placeringsmål såvitt avser de försäkringstekniska avsättningarna, försäkringsavtalet, premier, dispo- sition av överskott, flyttning av försäkringssparande och klagomåls- hantering. Vidare skall uppgifter anges om hur information kan erhållas om bolagets ekonomiska ställning, t.ex. genom den senaste årsredo- visningen. Är det fråga om en fondförsäkring skall information även lämnas om värdepappersfonderna och de kostnader som är förenade med fondförsäkringen.

Under avtalstiden skall försäkringsbolaget ge årlig information avseen- de exempelvis garanterad och villkorad återbäring, utvecklingen av försäkringens värde, kostnader samt ändringar som är av väsentlig betydelse för försäkringstagaren.

Under utbetalningstiden skall årlig information lämnas om bl.a. försäk- ringsbelopp, avkastning samt kostnader och skatteuttag som belastat försäkringen. Information skall även ges om alla ändringar som kan vara av betydelse för försäkringstagaren att känna till.

148

Om en försäkring grundar sig på kollektivavtal och därmed jämförbara tjänstepensionsarrangemang får informationen lämnas till arbetsgivaren. Försäkringsbolaget skall i sådana fall framhålla vikten av att de anställda får ta del av den information som de kan antas behöva.

Även den av riksdagen nyligen antagna försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) innehåller informationsregler (prop. 2003/04:150). Den nya FAL träder i kraft den 1 januari 2006 och syftar till att ge försäk- ringstagarna ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar. Lagen skall reglera såväl konsumentförsäkringar, företagsförsäkringar och person- försäkringar som gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäk- ringar. Lagen skall som huvudregel vara tvingande till försäkrings- tagarens eller den försäkrades förmån.

I 10 kap. FAL finns regler om försäkringsbolagens informations- skyldighet såvitt avser personförsäkring. Innan en försäkring tecknas skall information lämnas av bolaget i syfte att underlätta kundens bedöm- ning av försäkringsbehovet och val av försäkring. Informationen skall återge försäkringsvillkorens huvudsakliga innehåll, och väsentliga begränsningar av försäkringsskyddet måste tydligt framgå.

Efter avtalsslutet åläggs bolagen att snarast lämna en skriftlig bekräf- telse på avtalet och i samband därmed lämna information om försäk- ringsvillkoren och dess innehåll, varvid bl.a. villkor som utgör en väsent- lig begränsning av försäkringsskyddet särskilt skall framhållas liksom eventuella förbehåll om att försäkringsbolagets ansvar inte inträder förrän premien betalats, liksom om bolagets rätt att säga upp försäk- ringen i förtid eller att under försäkringstiden ändra villkoren.

Under försäkringstiden skall bolagen lämna information i samband med förnyelse och vid villkorsändring samt i samband med försäkrings- fall.

I vissa särskilt angivna fall skall bolagen vidare vara skyldiga att lämna information om de möjligheter till överprövning som finns att tillgå. Om information inte har lämnats på föreskrivet sätt får bolagen inte åberopa dessa villkor mot försäkringstagaren. Även ett marknadsrättsligt sanktionssystem skall införas (se a.prop. s. 233 ff. och 484 ff.).

I 20 kap. FAL behandlas de kollektivavtalsgrundade personförsäk- ringarna. Behovet av information bedöms vara lika stort när det handlar om sådana försäkringar, men regleringen har anpassats till dessa försäk- ringars särskilda natur.

När en överenskommelse som medför skyldighet för en arbetsgivare att teckna en kollektivavtalsgrundad personförsäkring har ingåtts, skall försäkringsbolaget och arbetsmarknadsparterna vara skyldiga att lämna information till de arbetsgivare och anställda som berörs av överenskom- melsen. Informationen skall avse arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring, kostnaderna för försäkringen och omfattningen av densamma.

När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget snarast informera de anställda. Information skall därvid lämnas om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som följer av försäkringen liksom viktigare begränsningar av försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har ändrats eller förnyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär en begränsning av försäkringsskyddet eller en väsentlig ändring av försäkringen.

Prop. 2004/05:165

149

Under försäkringstiden skall försäkringsbolaget och arbetsmarknads- parterna vara skyldiga att i skälig omfattning informera arbetsgivare, anställda och andra som omfattas av försäkringen om för dem betydelse- fulla förhållanden.

Samma marknadsrättsliga sanktionssystem som skall gälla för de individuella personförsäkringarna skall bli tillämpligt avseende de kollektivavtalsgrundade försäkringarna i de situationer då försäkrings- bolaget har underlåtit att lämna föreskriven information (se prop. 2003/04:150 s. 341 ff. och 637 ff.).

Både UFL och tryggandelagen saknar informationsbestämmelser. Även understödsföreningar kommer dock att omfattas av den nya FAL, se 1 kap. 4 § näst sista stycket i den lagen.

Skälen för regeringens förslag

Var bör informationsreglerna ges?

Informationsreglerna i såväl FRL som i FAL syftar visserligen till att skydda de försäkrade. De är dock juridiskt delvis av olika karaktär. Reglerna i FRL utgör villkor för bedrivande av försäkringsrörelse, medan FAL:s regler är av såväl civilrättslig som näringsrättslig (marknads- rättslig) natur. Av detta följer att en enskild kan åberopa vissa av infor- mationsreglerna i FAL mot ett försäkringsbolag – något som inte är möjligt beträffande de näringsrättsliga reglerna i FRL. I det senare fallet är det i stället Finansinspektionen som med stöd av bestämmelserna kan ingripa mot ett försumligt bolag. Även om reglerna i de olika lagstiftningarna i vissa delar överlappar varandra kan det således sägas finnas två parallella sanktionssystem vid överträdelser, även om adressaterna för informationen i båda fallen är desamma.

Tjänstepensionsdirektivet är avsett att reglera verksamheten hos tjänstepensionsinstitut, på motsvarande sätt som det konsoliderade livförsäkringsdirektivet i denna del också avser företagens verksamhet. Bedömningen av var kompletteringar nu behöver ske bör därför göras utifrån den näringsrättsliga lagstiftningen vad avser försäkringsområdet.

Försäkringskassan, Länsförsäkringar och SIRP har i detta samman- hang pekat på vikten av samordning av informationsinsatserna enligt de olika lagstiftningarna. I linje härmed har Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet poängterat att ny reglering avseende information bör avvägas så att merkostnaderna minimieras. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att regleringen om information riskerar att bli svåröverskådlig med hänsyn till att bestämmelser om detta ges på mer än ett ställe och att ett behov av samordning därför kan komma att aktualiseras. Som kommer att framgå nedan bör viss samordning kunna ske redan nu.

Livförsäkringsbolagen

Som konstaterats är försäkringsbolagen redan i dag skyldiga att lämna information till bl.a. försäkringstagarna och andra förmånsberättigade personer enligt reglerna i FRL. Direktivets krav på information om

Prop. 2004/05:165

150

placeringsriktlinjer, pensionsförmåner, placeringsalternativ, flyttning och utbetalningsalternativ kan därvid redan anses uppfyllda genom bestämmelserna i denna lag, jämte meddelade myndighetsföreskrifter.

Bestämmelsen i artikel 11.2 (a) om att medlemmar och förmånstagare, för det fall att bolaget förvaltar mer än en plan, skall få ta del av årsbokslut och förvaltningsberättelse avseende deras särskilda plan föranleder inte några särskilda åtgärder. Denna bestämmelse är nämligen inte förenlig med ordalydelsen i artikel 10, enligt vilken separata hand- lingar bara behöver upprättas ”vid behov” (”where applicable” i den engelska översättningen). Det är inte möjligt att kräva information som bolaget inte har skyldighet att upprätta. Inte heller nämns något sådant krav i direktivets ingress. Tonvikten måste i stället ligga på att med- lemmar och förmånstagare får relevant information i förhållande till den enskilda planen – något som vi bedömer är uppfyllt med nuvarande bestämmelser.

Däremot är direktivets informationsbestämmelser mera långtgående i andra avseenden. Det gäller bl.a. kravet på information om de enskilda pensionsplanerna, dvs. de överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna. I 20 kap. FAL finns dock krav på sådan information vad avser kollektivavtalade personförsäkringar. Någon motsvarande regel för tjänstepensionsförsäkringar som inte omfattas av kollektivavtal finns dock inte i FAL. I båda fallen saknas särskilda bestämmelser i rörelse- lagstiftningen. För att tillgodose direktivets krav avseende information om pensionsplanerna måste alltså ett tillägg av motsvarande innehåll införas även i FRL.

Även direktivets krav på information om institutet och dess verk- samhet är mera långtgående än den gällande lagstiftningen. Det offentlig- görande av årsredovisning och förvaltningsberättelse som sker i samband med att dessa handlingar årligen ges in till Bolagsverket liksom det offentliggörande av bl.a. bolagsordning som förekommer när ett bolag får koncession bedöms inte tillräckligt för att uppfylla direktivets krav på information om bl.a. tjänstepensionsinstitutets regler för hantering av pensionsplanerna och institutets situation. Dessa offentliggöranden är inte heller nog för att tillförsäkra försäkringstagare och förmånstagare redovisningshandlingar från institutet. Också i detta avseende måste lagstiftningen alltså kompletteras.

SIRP har, liksom Fora, PTK, SACO och LO, framhållit möjligheterna att reglera informationsskyldigheten i kollektivavtal och har även hänvisat till reglerna i nya FAL. De senare reglerna är nämligen dispo- sitiva. Som konstaterats går det dock inte att grunda informationsplikten enbart på FAL i dessa sammanhang. Däremot synes inget hinder finnas mot att arbetsmarknadsparterna rent praktiskt sköter om informa- tionsgivningen enligt FRL. Artikel 9 pekar nämligen inte direkt ut vem som skall tillhandahålla informationen. I många fall kommer informa- tionen redan att överensstämma med vad som regleras i FAL och/eller kollektivavtal, vilket minskar risken för merarbete och onödiga kostnader. Det är emellertid väsentligt att inskärpa att det är försäkrings- bolagen som är ytterst ansvariga för att information av minst den omfattning som anges i direktivet lämnas, eftersom det är fråga om näringsrättsliga regler.

Prop. 2004/05:165

151

Finansinspektionen har som nämnts redan i dag ett bemyndigande att fylla ut informationsbestämmelserna i FRL. Enligt 49 § andra stycket 1 försäkringsrörelseförordningen (1982:790) skall inspektionen meddela sådana utfyllande regler. När inspektionen utnyttjar detta bemyndigande bör sådana särskilda hänsyn som Konsumentverket framhållit beaktas, inbegripet i vilka fall informationen skall lämnas självmant eller på begäran.

Tjänstepensionskassor

För tjänstepensionskassorna krävs helt ny lagstiftning för att tillgodose direktivets krav på information. Kraven på innehållet i sådana instituts information bör motsvara dem som skall gälla beträffande livförsäkrings- bolagens tjänstepensionsverksamhet, inklusive frågan om vem som får tillhandahålla informationen och vem som bär det yttersta ansvaret för att så sker. Sådan reglering bör därför införas även för tjänstepensions- kassorna.

Regeringen instämmer inte med vad utredningen har anfört beträffande huruvida information skall lämnas även till personer som erbjuds att teckna en försäkring i en tjänstepensionskassa. Numera agerar nämligen även vissa av dessa institut på den s.k. kryssmarknaden. Vidare har anställda ibland möjlighet att göra extra inbetalningar till tjänstepen- sionskassorna inom ramen för avtalen. Det finns således ett visst behov av information även från kassorna. Hur utförlig denna information behöver vara och när den ens bedöms erforderlig får bedömas närmare av tillsynsmyndigheten.

Enligt förebild i FRL bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela närmare föreskrifter avseende informationen från tjänstepensionskassorna. I den delen hänvisas i övrigt till de överväganden som gjorts beträffande livförsäk- ringsbolagen.

Pensionsstiftelser

Även personer som får sin pension tryggad i en stiftelse skall ha rätt till minst den information som anges i direktivets artiklar 9 och 11. SPFA,

Industrins Finansförening och Svenskt Näringsliv har påpekat att stiftelserna inte står i något avtalsförhållande till de personer som omfat- tas av tryggandet och att stiftelsen varken har tillgång till eller någon möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifter som finns hos arbets- givaren. Enligt SPFA och Industrins Finansförening bör informations- plikten i dessa fall i stället åläggas arbetsgivaren.

Visserligen är det i stiftelsefallen, som konstaterats, arbetsgivaren och inte stiftelsen som står för pensionsåtagandet. Frågan är dock vilken praktisk betydelse detta i realiteten kommer att få för stiftelsernas möjlighet att uppfylla informationskravet. Regeringen gör i det avseendet följande bedömning.

Som framgått av avsnitt 7.2 är det endast de större pensionsstiftelserna

– de som tryggar pensionsutfästelser till minst 100 personer – som skall omfattas av den nya regleringen. Pensionsstiftelser inrättas av arbets-

Prop. 2004/05:165

152

givaren – i många fall till följd av kollektivavtal. Oavsett kopplingen till kollektivavtal skall enligt 16 § tryggandelagen ledamöterna i en pensionsstiftelses styrelse väljas till lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som tryggas av stiftelsens ändamål. Mot den bakgrunden framstår det som fullt rimligt att stiftelsen skall kunna få tillgång till det slags information som nu är i fråga från arbetsgivaren när så krävs – och detta dessutom oavsett om stiftelsen bildats av ett enskilt företag eller av flera arbetsgivare gemensamt.

Vidare utgör uppfyllandet av informationsbestämmelserna en av de i tjänstepensionsdirektivet givna förutsättningarna för att ett tjänste- pensionsinstitut skall få drivas. Det bör ligga i arbetsgivarens intresse att inte rubba dessa förutsättningar genom att underlåta att lämna relevant information till stiftelsen.

Det framstår under alla omständigheter inte som någon lösning att i stället lägga informationsplikten på arbetsgivaren i relevanta delar, även om bestämmelserna i direktivets artikel 9 synes erbjuda denna möjlighet. Problemet är dock att en sådan lösning skulle förutsätta att tillsyns- myndigheten i dessa delar skulle ha att utöva tillsyn även över varje berörd arbetsgivare, något som självfallet vore varken lämpligt eller praktiskt genomförbart.

Däremot bör det, som i försäkringsfallen, ofta bli arbetsmarknads- parterna som rent faktiskt sköter om informationsgivningen. Det finns heller inget hinder mot att en stiftelse delegerar denna uppgift till arbets- marknadens parter eller till arbetsgivaren. Ytterst måste det emellertid även i dessa fall vara stiftelsen som är ansvarig för att informationen lämnas. Även i detta fall bör det, i likhet med vad som angetts i fråga om försäkringsföretagen, i de närmare föreskrifter som meddelas kunna tas hänsyn till hur informationsgivningen skall skötas praktiskt.

Regeringen kan i och för sig instämma med SPFA:s påpekande att information som enbart rör stiftelsens finansiella ställning i kombination med exempelvis information rörande pensionens storlek i många fall inte ger berörda personer någon tillfredsställande helhetsbild. Problemet är dock inte nytt, och liknande problem kan uppstå också i de fall en person har bytt kollektivavtalsområde och därmed kommer att få tjänstepension från flera håll.

Försök med samordnande informationsinsatser görs dock, bl.a. genom den s.k. Pensionsportalen (www.minpension.nu). Problem av detta slag bör också kunna undvikas genom att informationen utformas så att det tydligt framgår vilken roll stiftelsen spelar i tryggandet. I kombination med den information som skall lämnas om själva pensionsplanen bör mottagaren därmed kunna få en helhetsbild av sin tjänstepension.

Sammantaget anser regeringen således att även pensionsstiftelserna skall åläggas informationsregler enligt samma mönster och i samma omfattning som försäkringsföretagen.

Prop. 2004/05:165

153

11 Solvensregler

11.1Tillämpning på pensionsstiftelserna

Regeringens bedömning: Pensionsstiftelserna bör inte omfattas av direktivets regler avseende tekniska avsättningar, skuldtäckning och kapitalkrav.

Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm- ning.

Remissinstanserna: Konsumentverket anför att det inte är tillfreds- ställande utifrån konsumentskyddssynpunkt att stiftelserna inte omfattas av motsvarande skyddsregler som övriga tjänstepensionsinstitut. Övriga remissinstanser tillstyrker eller kommenterar inte utredningens bedöm- ning särskilt.

Skälen för regeringens bedömning: I detta och kommande avsnitt behandlas några av direktivets centrala rörelseregler för tjänstepensions- institut. Det är fråga om bestämmelser avseende tekniska avsättningar, skuldtäckning och kapitalkrav, dvs. bestämmelser som i dag återfinns bland de s.k. solvensreglerna för försäkringsföretag. En närmare redo- görelse för dessa begrepps innehåll och tillämpning lämnas i följande avsnitt samt i avsnitt 4.4.3.

Ett tjänstepensionsinstitut skall enligt direktivets artikel 15 göra sådana tekniska avsättningar som motsvarar dess ekonomiska åtaganden till följd av pensionsavtalen. Skuldtäckning innebär ett krav på att det finns tillgångar i institutet som motsvarar den skuldpost som dessa avsätt- ningar utgör. Kapitalkravet styr den extra mängd tillgångar – bufferten – som institutet måste ha utöver skuldtäckningstillgångarna. Minimikravet för en sådan buffert benämns solvensmarginal.

För att de angivna bestämmelserna skall bli tillämpliga på ett tjänste- pensionsinstitut krävs således att institutet har en skuld i förhållande till de personer som omfattas av pensionstryggandet. Institutet måste med andra ord stå i ett direkt skuldförhållande till dessa personer.

Inom försäkring finns ett sådant skuldförhållande. Arbetsgivaren har genom att köpa en försäkring avhänt sig den skuld som följer av pensionsutfästelsen. Skulden har i stället överförts på ett försäkrings- företag, som åtagit sig att göra utbetalningar till den som är insatt som förmånstagare till försäkringen, dvs. arbetstagaren.

I det nyss beskrivna fallet återfinns således åtagandet hos institutet, dvs. försäkringsföretaget. Av detta följer att sådana försäkringsföretag har att göra tekniska avsättningar i direktivets mening. Därmed måste företaget enligt direktivet också skuldtäcka avsättningarna samt inneha ett buffertkapital som motsvarar minst en fastslagen solvensmarginal, dvs. uppfylla kapitalkravet.

I fråga om dessa bestämmelsers tillämpning på pensionsstiftelser gör regeringen följande bedömning. En pensionsstiftelse står, i den bemär- kelse som redogjorts närmare för i avsnitt 4.4.1 och i motsats till vad som gäller för försäkringsföretag, inte för några pensionsåtaganden. Det är även, som tidigare konstaterats, uttryckligen förbjudet för en stiftelse att utfästa pension (se 12 § tryggandelagen). Stiftelsen utgör i stället en pant för den utfästelse som arbetsgivaren har gjort, vilket innebär att det inte

Prop. 2004/05:165

154

finns någon pensionsskuld hos stiftelsen. Skulden finns i stället i arbets- Prop. 2004/05:165 givarens balansräkning.

Av det sagda följer att en pensionsstiftelse är uppbyggd på ett sådant sätt att direktivets regler om tekniska avsättningar inte blir tillämpliga. Därmed kan stiftelserna inte heller omfattas av reglerna om skuld- täckning och kapitalkrav. Direktivets bestämmelser på nu sagda områden skall därför inte tillämpas på pensionsstiftelser och deras verksamhet.

Konsumentverket har framhållit att det ur konsumentskyddssynpunkt är otillfredsställande att pensionsstiftelserna inte omfattas av några motsvarande skyddsregler. Regeringen kan emellertid konstatera att konsumentskyddet kommer att öka betydligt genom att tjänstepensions- direktivets regler om bl.a. tillgångsplacering och utökad tillsyn genom- förs även i fråga om pensionsstiftelserna (se närmare i avsnitten 11.4 och 13.1).

Det kan samtidigt sättas i fråga om det finns något behov av lika långt- gående skyddsregler av nu aktuellt slag för en pensionsstiftelse som för övriga institut som träffas av direktivet. En pensionsstiftelse bär ju, som tidigare framhållits, inte själv något pensionsåtagande utan fungerar enbart som en pant för arbetsgivarens åtaganden. Också mot den nu angivna bakgrunden saknas det skäl att frångå utredningens bedömning i denna fråga.

11.2

Tekniska avsättningar

 

 

 

Regeringens förslag: Vid tjänstepensionsförsäkring skall livförsäk-

 

ringsavsättningarna beräknas med antaganden som har gjorts på ett

 

aktsamt sätt.

 

De försäkringstekniska avsättningarna skall som huvudregel beräknas

 

varje år. Finansinspektionen skall dock ha möjlighet att medge avvikelser

 

från detta krav, dock att beräkningarna måste ske minst vart tredje år.

 

Bemyndigandena i försäkringsrörelselagen att meddela föreskrifter om

 

försäkringstekniska avsättningar skall gälla även för tjänstepensionsför-

 

säkringar.

 

 

Tjänstepensionskassor skall omfattas av i huvudsak samma regler om

 

försäkringstekniska avsättningar som livförsäkringsbolag.

 

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens

 

förslag. Regeringen föreslår även regler i FRL och UFL om hur ofta

 

beräkning av avsättningarna skall utföras.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

 

kommenterar det inte särskilt. Riksgäldskontoret och Svenska Aktuarie-

 

föreningen framhåller aktsamhetsprincipens betydelse för en mer realis-

 

tisk, riskrelaterad och transparent beräkning av avsättningarna än i dag,

 

liksom den betydelse som detta får för de metoder och antaganden som

 

används vid beräkningen och de nya krav som kommer att ställas på

 

Finansinspektionen i detta sammanhang. Svenska Aktuarieföreningen

 

tillägger att de nya bedömningarna torde ställa krav på att statistiska

 

grunddata finns att tillgå någonstans för allmän användning, och att det

 

bör övervägas om inspektionen eller någon branschorganisation kan

 

tilldelas en sådan servicefunktion. Beträffande diskonteringsräntan pekar

155

 

 

Svenska Aktuarieföreningen även på att det i dag inte finns svenska obli- gationer med tillräckligt långa löptider för att man skall kunna läsa av marknadsräntan, utan att man i stället måste skatta en avkastningskurva eller på annat sätt bedöma en lång riskfri ränta på marknaden. Även UFL-förbundet pekar på att obligationsmarknaden i svenska kronor har mycket begränsade möjligheter att på ett rimligt sätt hantera förslaget. Enligt UFL-förbundet bör därför en successiv övergång ske för att ge obligationsmarknaden möjlighet att utvecklas i takt med ökad efterfrågan på längre löptider, och aktörer med svag finansiell ställning ges en över- gångsperiod att hantera sina problem. UFL-förbundet föreslår liksom även Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO), att den nya metoden för att fastställa ränta och beräkningsmetod inte bör delegeras till Finansinspektionen. I stället bör principerna anges i lagstiftningen och respektive aktör och branschorganisation ansvara för val av metod och inspektionens uppgift begränsas till utvärdering och uppföljning. Svenska Aktuarienämnden betonar också vikten av att diskonterings- räntan bör fastställas på annat sätt än i dag, eftersom tjänstepensions- institutens åtaganden normalt är betydligt längre än privat livförsäkring och instituten måste ges möjlighet att välja placeringar som passar åtagandenas specifika typ och varaktighet.

Volvoresultats Försäkringsförening pekar på att det vid gränsöver- skridande verksamhet måste finnas klara regler om att de försäkrings- tekniska antagandena skall spegla relevanta demografiska faktorer i respektive land.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Artikel 15 stadgar att ett tjänstepensionsinstitut alltid skall göra tillräck- liga tekniska avsättningar motsvarande dess ekonomiska åtaganden till följd av gällande pensionsavtal. Om ett instituts åtagande omfattar biometriska risker (dvs. risker kopplade till dödsfall, invaliditet och livs- längd, se direktivets definition i artikel 6 [h]) eller en garanti avseende antingen en viss avkastningsnivå eller en bestämd förmånsnivå måste institutets tekniska avsättningar vara tillräckliga i förhållande till planens samtliga åtaganden.

De tekniska avsättningarna skall beräknas varje år, men direktivet gör det möjligt för medlemsstaterna att i nationell rätt föreskriva att beräk- ningarna skall utföras vart tredje år under förutsättning att institutet till medlemmarna eller tillsynsmyndigheten lämnar uppgifter om justeringar avseende de mellanliggande åren.

Beräkningen av de tekniska avsättningarna skall utföras och bestyrkas av en aktuarie eller annan expert på området i enlighet med lag och på grundval av erkända aktuariella metoder.

Minimibeloppet för de tekniska avsättningarna skall beräknas genom en tillräckligt aktsam aktuariell värdering, varvid hänsyn skall tas till alla åtaganden avseende förmåner och till inbetalningar som gjorts enligt pensionsplanerna. Aktsamhet skall iakttas vid valet av ekonomiska och aktuariella beräkningsmetoder för värderingen av åtagandena och med beaktande av en tillräcklig säkerhetsmarginal när så erfordras.

Prop. 2004/05:165

156

Maximiräntesatserna, dvs. de högsta tillåtna räntorna för diskontering av åtaganden, skall väljas på ett aktsamt sätt och kan fastställas antingen med beaktande av den förväntade avkastningen på de motsvarande till- gångar som institutet innehar eller med beaktande av marknadsavkast- ningen på obligationer med låg kreditrisk.

De biometriska tabeller som används för att beräkna de tekniska avsättningarna skall grunda sig på aktsamma antaganden med beaktande av de viktigaste särdragen hos medlemsgruppen och pensionsplanerna, varvid förväntade förändringar i de relevanta riskerna särskilt skall beaktas. Metoden och underlaget för beräkningen av de tekniska avsätt- ningarna skall som huvudregel vara desamma från ett räkenskapsår till ett annat.

Direktivet ger de enskilda medlemsstaterna möjlighet att fastställa mer detaljerade krav för beräkningen av de tekniska avsättningarna för att därigenom säkerställa att medlemmarnas och förmånstagarnas intressen tillvaratas.

Kraven på tekniska avsättningar i artikel 15 kompletteras med de mera allmänna villkoren i artikel 9, vari föreskrivs att institutets tekniska avsättningar skall beräknas och bestyrkas av en aktuarie eller annan motsvarande expert i enlighet med lag och erkända aktuariella metoder. Den bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.5.

Gällande rätt

Bestämmelserna om omfattningen och beräkningen av försäkrings- tekniska avsättningar i försäkringsbolag finns i 7 kap. 1 och 2 §§ FRL. Reglerna bygger på det konsoliderade livförsäkringsdirektivet.

I 7 kap. 1 § FRL stadgas att bolagen skall göra försäkringstekniska av- sättningar som skall vara så stora att bolaget vid varje tidpunkt skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Kravet på försäkringstek- niska avsättningar omfattar således bolagets åtaganden för de löpande försäkringarna med beaktande av de kommande försäkringsfallen som bolagens åtaganden kan komma att föra med sig.

Reglerna i 7 kap. 2 § FRL anger de specifika situationer för vilka avsättningar skall göras samt hur dessa skall beräknas. De olika typerna av avsättningar är följande:

1.Försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringar i skadeförsäkringsrörelse (ej intjänade premier och kvar- dröjande risker) respektive livförsäkringsrörelse (livför- säkringsavsättning);

2.Inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för reglering av dessa samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade skador);

3.Garanterad återbäring (livförsäkring) som inte omfattas av 1 eller 2;

4.Villkorad återbäring (livförsäkring);

5.Utjämningsavsättning (gäller endast kreditförsäkring och syftar till förlustutjämning);

Prop. 2004/05:165

157

6.Fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagaren bär place- ringsrisken (livförsäkring).

De bestämmelser som i detta sammanhang är aktuella avseende tjänstepensionsförsäkring rör beräkning av avsättningar enligt 1 (slutet), 2–4 och 6 ovan.

Reglerna om beräkning av försäkringstekniska avsättningar återfinns delvis i 7 kap. 1 § FRL, men främst i den följande 2 §. För livförsäk- ringsavsättning gäller som huvudregel att en sådan avsättning skall beräknas individuellt för varje avtal. En kollektiv beräkning får dock användas om en sådan beräkning ger i stort sett samma resultat. Vidare skall livförsäkringsavsättningen utföras enligt en nettometod. Metoden innebär att avsättning skall göras för skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäkringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av framtida premier. Detta innebär att beräk- ningen skall ske enligt en s.k. prospektiv metod. En retrospektiv metod får dock användas om avsättningen enligt en sådan metod inte blir lägre eller om en prospektiv metod inte är möjlig att tillämpa för det aktuella försäkringsavtalet. Vid beräkning av livförsäkringsavsättningar finns också ett tillägg om att man vid beräkningen skall ta hänsyn till kost- nader för att försäkringen upphör i förtid.

Vidare skall beräkningen grundas på betryggade antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats och driftskostnader. Den svenska rörelseregleringen för försäkringsbolag är EU-harmoniserad och den i FRL använda termen ”betryggande” härrör från uttrycket ”tillräckligt försiktigt” i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. I den engelska versionen av det direktivet används uttrycket ”sufficiently prudent”. Som kommer att framgå av det följande har termen ”prudent” i den svenska versionen av tjänstepensionsdirektivet i stället översatts till ”aktsam”.

I FRL slås fast att regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer (i detta fall Finansinspektionen) får fastställa närmare föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning. För beräkning av livförsäkringsavsättningar skall däremot närmare före- skrifter meddelas. I denna del har inspektionen meddelat föreskrifter om maximiräntesats för diskontering av livförsäkringsavsättningar och vissa andra avsättningar (FFFS 2003:9 och 2005:2). I föreskrifterna fastställs den s.k. högsta räntan, vilken i princip skall utgöra 60 procent av räntesatsen på statsobligationer. Finansinspektionen ändrar dock inte den högsta tillåtna räntan lika ofta som marknadsräntan på statsobligationer förändras, utan med betydligt glesare intervall.

För åtaganden avseende s.k. villkorad återbäring inom livförsäkring (se avsnitt 9.1) och fondförsäkringsåtaganden beräknas avsättningen vanligt- vis med en retrospektiv beräkningsmetod som utgår från inbetalda premier och avkastningen på dessa.

Ett komplement till de angivna reglerna finns i 7 kap. 3 § FRL. Där föreskrivs att ett försäkringsbolag skall upprätta och följa försäkringstek- niska riktlinjer utifrån ett försäkringstekniskt beräkningsunderlag. Finansinspektionen har meddelat allmänna råd för upprättandet av dessa riktlinjer och underlag (FFFS 2003:8). De försäkringstekniska rikt- linjerna skall innehålla principerna för hur bolaget beräknar sina premier och avsättningar samt hur det hanterar återköp, belåning, återförsäkring och soliditet. Det försäkringstekniska beräkningsunderlaget anger de

Prop. 2004/05:165

158

antaganden som behövs för att beräkna premier, avsättningar, gränser för återförsäkring, fördelning av återbäring samt soliditetsreserver.

I 7 kap. 4 § FRL finns en särskild bestämmelse avseende premieberäk- ning för livförsäkring och s.k. lång skadeförsäkring (om detta begrepp, se 2 kap. 3 b § första stycket 4 FRL). Enligt bestämmelsen skall premien bestämmas på grundval av sådana betryggande antaganden som används vid avsättningsberäkningen, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska situation.

Som framgått av avsnitt 9.5 skall de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna enligt 8 kap. 18 § FRL utföras under överinseende av aktuarie.

Beträffande hur ofta de försäkringstekniska avsättningarna skall beräk- nas saknas uttryckliga regler både i FRL och från Finansinspektionen. Tidigare gällde samma regler för både solvensredovisningen och den ekonomiska redovisningen, varvid redovisningsreglerna innebär årliga beräkningar. Den hänvisning som tidigare fanns från ÅRFL till FRL vad gäller de försäkringstekniska avsättningarna togs dock bort den 1 januari 2005 (prop. 2004/05:24).

Bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar avseende tjänste- pensionskassorna finns i 21 och 22 §§ UFL. I 22 § UFL föreskrivs att understödsföreningarna vid försäkringsteknisk utredning skall beräkna premiereserven som skillnaden mellan kapitalvärdet av föreningens framtida utgifter för löpande försäkringar och kapitalvärdet av ytterligare premier för dessa försäkringar. Försäkringsteknisk utredning skall enligt 21 § utföras minst vart femte år under överinseende av aktuarie.

Enligt 11 § andra stycket 11 och 12 UFL skall understödsföreningars stadgar ange tiderna för verkställande av försäkringsteknisk utredning samt grunderna för fondbildning.

Skälen för regeringens förslag

Utgångspunkter för bedömningen

Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna är av central betydelse för hela solvensregleringen av livförsäkringsbolag och tjänste- pensionskassor, eftersom storleken på avsättningarna avgör hur mycket kapital som krävs i rörelsen för att säkra de åtaganden som institutet gjort. Avsättningsberäkningen påverkar vidare dels mängden tillgångar som skall omfattas av placeringsregler, dels kapitalbasens storlek, då en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna medför att kapitalbasen minskar. Även solvensmarginalen påverkas, eftersom denna i huvudsak beräknas som en andel av de försäkringstekniska avsättningarna (se vidare avsnitt 11.6).

De försäkringstekniska avsättningarna skall, som konstaterats, beräk- nas utifrån en värdering av ett försäkringsinstituts åtaganden. Dessa åtaganden utgörs av osäkra framtida kassaflöden som inte är prissatta på en marknad, vilket gör att värderingen ofta är mer komplicerad än vad som är fallet avseende tillgångar.

För att värdera åtagandena måste antaganden om exempelvis framtida dödlighet och framtida ränta göras. Som framgått ovan i avsnittet om gällande rätt skall dessa antaganden i dag vara betryggande. Detta ansågs

Prop. 2004/05:165

159

vid tiden för genomförandet av EG-rätten i den delen följa av kravet på att beräkningarna skall ske på ett ”tillräckligt försiktigt” sätt. Livför- säkringsreglerna i denna del bygger dock på en mer kvantitativ regle- ringsansats. När reglerna genomfördes ansågs det bästa skyddet för försäkringstagarna vara att försäkringsbolagen ålades kvantitativa place- ringsregler på tillgångssidan, i kombination med en avsättningsmetod som förutsätter inbyggda säkerhetsmarginaler. Som konstaterats i avsnitt 6.4 medför dock dessa regler att bolagen inte fullt ut kan beakta de verkliga riskerna i verksamheten.

Såsom konstaterats i avsnitt 6.4 om valet av regleringsansats går dock utvecklingen i Sverige nu i en mer kvalitativ riktning vad gäller reglering och tillsyn av försäkringsföretag. Som nämnts bereds i Regeringskansliet för närvarande Placeringsutredningens slutbetänkande (SOU 2003:84). En huvudpunkt i den utredningens förslag är att avsättningarna skall spegla försäkringsåtagandenas verkliga värde.

Även inom de senare lagstiftningsarbetena på EU-nivå har man valt en mer renodlad kvalitativ regleringsansats utifrån den s.k. Basel II- modellen. Även arbetet med en kommande ny försäkringsreglering på gemenskapsnivå, det s.k. solvens II-projektet, bygger på denna modell (se avsnitt 5.5.2).

Genom aktsamhetsprincipen i tjänstepensionsdirektivet tas det första steget i den angivna riktningen. Detta är också skälet till att engelskans ”prudent” översatts med ”aktsam” i den svenska versionen av den aktuella artikeln i detta direktiv. I och med detta sker en markering att termen i det här sammanhanget inte skall anses ha samma betydelse som när EG-rätten på livförsäkringsområdet genomfördes i svensk rätt.

Livförsäkringsbolagen

När nu regleringen och tillsynen av institut som meddelar tjänste- pensionsförsäkring utformas utifrån aktsamhetsprincipen måste således nya överväganden göras. Aktsamhetsprincipen är, som framgått av avsnitt 6.5, processinriktad, vilket innebär att tolkningen av principen måste göras utifrån varje enskilt instituts risksituation. Regelverket bör därför främja goda beslutsprocesser genom förbättrad genomlysning, effektiv förvaltning samt genom stärkta incitament hos instituten att identifiera, mäta och hantera sina risker. Detta innebär, som även

Riksgäldskontoret och Svenska Aktuarieföreningen påpekat, att nya metoder för avsättningsberäkningen måste utarbetas. Huruvida, i enlighet med vad Svenska Aktuarieföreningen har anfört, ett särskilt organ bör inrättas för att fastställa relevanta grunddata är enligt regeringens mening något som främst bör övervägas i försäkringsbranschen. Ytterst kommer dock Finansinspektionen i sin löpande tillsyn att övervaka vilka metoder som används.

Dagens regler för beräkning av livförsäkringsavsättningar utifrån betryggande antaganden, exempelvis att den försäkrade antas ha en längre livslängd än vad som verkligen kan förväntas, innebär att dolda säkerhetsmarginaler (buffertar) systematiskt byggs in i avsättningarna. Detta medför att genomlysningen försämras, eftersom hänsyn därmed inte tas till det verkliga värdet av de åtaganden som det enskilda bolaget gjort. Tekniken innebär också att mängden skuldtäckningstillgångar inte

Prop. 2004/05:165

160

speglar bolagets förväntade kostnader för att infria åtagandena. Att på så sätt systematiskt övervärdera de försäkringstekniska avsättningarna kan därför inte anses vara en aktsam beräkningsmetodik i tjänstepensions- direktivets mening.

Hur bör då i stället beräkningen av dessa avsättningar göras för att stämma överens med tjänstepensionsdirektivets aktsamhetsprincip? Rimligen bör avsättningarna i stället beräknas utifrån en värdering av åtagandena som ligger så nära en fiktiv marknadsvärdering som möjligt. Annorlunda uttryckt bör beräkningarna ske utifrån en realistisk värdering av åtagandena – en ansats som beskrivs närmare i det tidigare nämnda slutbetänkandet från Placeringsutredningen (SOU 2003:84 s. 74). Som anförs i det arbetet är en realistisk värdering en förutsättning för att bola- get skall kunna hantera den verkliga ekonomiska risken i verksamheten. För beräkningen av risken för värdeförändringar krävs i regel informa- tion om en realistisk uppskattning av värdet av åtagandena vid beräk- ningstidpunkten. Utan denna information är det inte möjligt att med olika matchningstekniker finna en önskvärd portföljsammansättning av till- gångar och försäkringsåtaganden utifrån hur värdet på tillgångar respek- tive åtaganden förändras vid olika händelser.

I linje med vad som anförs i sagda betänkande vill regeringen här särskilt framhålla att en realistisk värdering inte bara innebär ett förbättrat skydd för de försäkrade, utan att den också kan medföra bättre förutsättningar för tillsynen och en ökad genomlysning gentemot andra marknadsaktörer.

Trots att beräkningen av avsättningarna således inte bör utföras med antaganden som gjorts medvetet betryggande eller som innehåller uttryckliga riskmarginaler, kan emellertid kravet på aktsamhet i vissa fall innebära att säkerhetsmarginaler är erforderliga. I de fall då det råder osäkerhet avseende vilket antagande som är mest realistiskt, bör det anta- gande som ger den högsta beräknade avsättningen göras. Därmed erhålls, som direktivet föreskriver, vid behov en tillräcklig säkerhetsmarginal i de osäkra fallen.

Kravet på aktsamhet får vidare anses innebära att alla antaganden skall grundas på empiriska data och annan erfarenhet – något som kräver en kontinuerlig utvärdering av tillämpade antaganden, t.ex. av nödvändiga prognoser om hur livslängden kan komma att öka i framtiden. Detta kan väntas ge upphov till goda processer för riskkontroll inom bolagen, samtidigt som, återigen, Finansinspektionen och andra externa intres- senter får bättre möjligheter att analysera och ifrågasätta använda meto- der och antaganden.

Det kan också konstateras att den metod som Finansinspektionen nu tillämpar för den s.k. högsta räntan inte uppfyller de krav om aktsamhet som direktivet innebär, särskilt mot bakgrund av att ett försäkringsbolags tillgångar skall värderas till i huvudsak verkligt värde. Finansinspek- tionen ändrar i dag inte den högsta tillåtna räntan i takt med att mark- nadsräntan förändras. Detta innebär att förändringar i marknadsräntan inte omedelbart påverkar avsättningarnas storlek, vilket minskar försäk- ringsinstitutens incitament att matcha tillgångarna – vars värde direkt förändras med marknadsräntan – mot åtagandena. Detta försämrar risk- hanteringen i bolagen och försvagar försäkringstagarnas skydd.

Prop. 2004/05:165

161

Dessutom är, som Svenska Aktuarienämnden har framhållit, diskonte- ringsräntan i enlighet med gällande föreskrifter oberoende av hur långa bolagets försäkringsåtaganden är. I stället har ett retrospektivt, dvs. bakåtblickande, angreppssätt valts i och med att olika räntesatser tilläm- pas beroende på när avtalen ingicks. För att anses aktsamt vald borde diskonteringsräntan i stället spegla kontinuerliga förändringar i mark- nadsräntan samt längden på det individuella bolagets försäkringsåta- ganden.

Detta resonemang pekar på behovet att ändra regleringen av de försäkringstekniska avsättningarna för att den skall ligga i linje med tjänstepensionsdirektivets intentioner. Dagens regler för beräkning av försäkringstekniska avsättningar kan som konstaterats i vissa delar inte anses kräva aktsamhet i direktivets mening, då de försvårar möjlig- heterna till matchning och riskhantering.

Bestämmelsen i 7 kap. 2 § fjärde stycket FRL om betryggande antaganden vid beräkning av livförsäkringsavsättning skall därför inte gälla för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar. I stället bör för dessa försäkringar gälla att beräkningen av livförsäkringsavsättningen skall göras med antaganden som är tillräckligt aktsamma. Detta får, genom hänvisningen som redan i dag finns mellan dessa två bestäm- melser, även till följd att aktsamma antaganden skall användas vid premieberäkning för tjänstepensionsförsäkring.

Vad som sagts ovan innebär således att bestämmelsen i 7 kap. 2 § FRL som anger hur livförsäkringsavsättningar skall beräknas bör kompletteras med en särskild regel för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäk- ringar där det uttryckligen framgår att beräkningen i sådan verksamhet skall grundas på antaganden som gjorts på ett aktsamt sätt.

Till följd av sagda ändring av bestämmelsen i 7 kap. 2 § om avsätt- ningsberäkningen bör även bestämmelsen om premiesättning (7 kap. 4 §) justeras såtillvida att det läggs till en bestämmelse om att premier för tjänstepensionsförsäkring skall bestämmas på grundval av sådana antaganden som nyss sagts.

Det är självfallet inte möjligt, och inte heller önskvärt, att i lag reglera hur livförsäkringsbolagen skall agera i varje given situation när de skall beräkna avsättningarna. Därför bör nuvarande bemyndiganden för rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om försäkringstekniska avsättningar – t.ex. principerna för att beräkna diskonteringsräntorna – gälla även tjänstepensionsförsäkringar. I sådana föreskrifter kan även frågeställningar av den art som Volvo- resultats Försäkringsförening framfört omhändertas.

Regeringen vill i sammanhanget dock framhålla följande. Vad gäller diskonteringsräntan bör principerna vara att aktsamt valda räntesatser skall användas, med beaktande av marknadsavkastningen på stats- obligationer, eller andra obligationer med låg kreditrisk. Vid bestämman- det av räntesats bör även beaktas i vilken valuta försäkringsåtagandena är utfästa. Den eller de diskonteringsräntor som används bör i praktiken härledas via terminsstrukturer på marknaden som svarar mot försäkrings- åtagandenas längd och de valutor som åtagandena är uttryckta i. Det bör alltså finnas olika maximiräntesatser att tillgå beroende på samman- sättningen av det individuella institutets försäkringsåtaganden. Diskonte-

Prop. 2004/05:165

162

ringsräntorna bör vidare uppdateras löpande allt eftersom marknads- räntorna förändras.

Den koppling mellan diskonteringsräntan och den svenska obligations- marknaden som flera remissinstanser kommenterat återkommer rege- ringen till under rubriken Konsekvenser av förslagen (avsnitt 16).

Tjänstepensionsdirektivets krav om att de försäkringstekniska avsätt- ningarna som huvudregel skall beräknas varje år är inte längre uppfyllt i och med att avsättningsreglerna i FRL och ÅRFL, som beskrivits ovan i avsnittet om gällande rätt, nu har frikopplats från varandra. Det bör därför införas en regel med sådant innehåll i FRL.

Den nya regeln bör ange som huvudregel att de försäkringstekniska avsättningarna skall beräknas varje år. Finansinspektionen bör dock ges möjlighet att, utefter vad omständigheterna kräver, såväl kräva att beräkningarna görs oftare som medge att de görs mer sällan. I det sistnämnda fallet anger direktivet dock en yttersta gräns om tre år, under de särskilda förutsättningar som anges i direktivet. En sådan tidsgräns bör därför också anges i en ny regel i FRL. De särskilda förutsätt- ningarna, innebärande krav på intyg eller rapport, kan omhändertas genom föreskrifter med stöd av nyssnämnda bemyndigande.

I övrigt bedömer regeringen att reglerna i FRL om försäkringstekniska avsättningar uppfyller direktivets krav.

Det kan i sammanhanget nämnas att beträffande sådan livförsäkring som inte är tjänstepensionsförsäkring utreder Finansinspektionen för närvarande möjligheterna till en mer flexibel och individualiserad modell för att bestämma diskonteringsränta. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2001 (prop. 2000/01:106) utvidgades inspektionens möjligheter härtill. Även om några lagändringar nu inte föreslås avseende dessa försäkringar är det givetvis önskvärt att, i avvaktan på den fortsatta beredningen av förslagen i Placeringsutredningens slutbetänkande, diskonteringsmetoderna för de olika försäkringsgrenarna överensstämmer så långt som det är möjligt.

Tjänstepensionskassor

Direktivets bestämmelser om tekniska avsättningar saknar motsvarighet i den svenska lagstiftningen för understödsföreningar. Avseende under- stödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkring bör därför mot- svarande regler som för livförsäkringsbolag införas vad gäller försäk- ringstekniska avsättningar, förutom på två punkter.

Som utredningen anfört kan det visserligen synas naturligt att föreslå att också FRL:s bestämmelser om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag skall gälla för tjänstepensionskassor. Sådana uppgif- ter som upptas i de dokumenten ingår emellertid enligt nuvarande ordning i understödsföreningarnas stadgar, vilka antas av stämman.

Som utredningen konstaterat krävs först närmare överväganden avseende vilka konsekvenser av associationsrättslig art ett sådant förslag skulle innebära. Utredningen avser att återkomma till detta i sitt fortsatta arbete, varför regeringen nu inte lämnar något förslag i den delen. Vidare saknas det för närvarande beredningsunderlag för att föra in en regel i UFL avseende premieberäkningen motsvarande den som återfinns i FRL.

Prop. 2004/05:165

163

Också den frågan får i stället omhändertas inom ramen för utredningens Prop. 2004/05:165 fortsatta arbete.

11.3Skuldtäckning

Regeringens förslag: Tjänstepensionskassor skall omfattas av de regler om skuldtäckning som för närvarande gäller för livförsäkringsbolag.

Regeringens bedömning: Möjligheten enligt tjänstepensionsdirektivet att ge tillfälliga undantag från kravet om full skuldtäckning bör inte utnyttjas.

Svensk lagstiftning uppfyller redan direktivets krav i fråga om skuldtäckning för livförsäkringsbolag.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller kommenterar det inte särskilt. UFL-förbundet menar att möjligheten till undantaget från kravet på full skuldtäckning bör utnyttjas och att dispens bör kunna erhållas av Finansinspektionen om det finns särskilda skäl.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

I artikel 16 stadgas att ett tjänstepensionsinstitut alltid skall inneha tillräckliga och lämpliga tillgångar som motsvarar de tekniska avsätt- ningarna för alla pensionsplaner som institutet förvaltar. Medlems- staterna ges möjligheten att låta tillsynsmyndigheten meddela dispens från detta krav under en begränsad tid. En sådan dispens måste dock förenas med ett krav på institutet att anta en konkret och genomförbar återställningsplan för återskapande av fullständig skuldtäckning. Av planen skall framgå hur institutet avser att återställa tillgångarnas storlek. Planen skall godkännas av tillsynsmyndigheten och hållas tillgänglig för institutets medlemmar.

Om det är fråga om gränsöverskridande verksamhet skall de tekniska avsättningarna alltid täckas av tillgångar som är tillräckliga i förhållande till samtliga åtaganden enligt de planer som institutet förvaltar. Om vill- koren inte uppfylls skall tillsynsmyndigheten ingripa och kan därvid begära att tillgångarna och skulderna skall hållas fullständigt åtskilda. Dispens får inte meddelas då fråga är om gränsöverskridande verksam- het.

Gällande rätt

Reglerna om skuldtäckning av de försäkringstekniska avsättningarna i försäkringsbolag finns i 7 kap. 9 § FRL. Där anges att ett försäkrings- bolag som driver direkt försäkringsrörelse skall ha tillgångar till ett belopp som svarar mot de försäkringstekniska avsättningarna för egen räkning, med tillägg av depositioner av en återförsäkringsgivare. Med

164

begreppet försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses ett nettobelopp bestående av de försäkringstekniska avsättningarna, inklu- sive mottagen återförsäkring minskat med avgiven återförsäkring. Tillgångarna som svarar mot de försäkringstekniska avsättningarna benämns skuldtäckningstillgångar och de övriga tillgångarna kallas för fria tillgångar. Skuldtäckningstillgångarna skall placeras i enlighet med reglerna i 7 kap. 9 a–10 e, 13 och 29 §§. I FRL saknas för närvarande möjlighet till dispens från det gällande skuldtäckningskravet.

För understödsföreningarnas vidkommande finns bestämmelserna om skuldtäckning i 23, 24 och 24 a §§ UFL. Enligt 23 § skall, för det fall att det finns överskott i verksamheten, 105 procent av premiereserven över- föras till en försäkringsfond. Om tillgångarna i försäkringsfonden inte är tillräckliga för att täcka premiereserven skall Finansinspektionen enligt 71 § UFL förelägga understödsföreningen att vidta de åtgärder som behövs för rättelse. Ett belopp som motsvarar försäkringsfonden samt understödsföreningens övriga skulder skall enligt 24 § redovisas i vissa specificerade tillgångsslag. Enligt 24 a § får en understödsförening efter tillstånd av Finansinspektionen i stället för de ordinarie reglerna om kapitalplacering i 24 § UFL tillämpa de regler i 7 kap. 9 a–10 g §§ FRL som gäller för försäkringsbolagen. Reglerna i 23 § UFL om storleken på försäkringsfonden skall dock fortfarande gälla, vilket innebär att understödsföreningarna efter Finansinspektionens medgivande kan få omfattas av samma placeringsregler som livförsäkringsbolagen men att de alltjämt måste skuldtäcka ett belopp som är 20 procent högre än de försäkringstekniska avsättningarna.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Livförsäkringsbolag

Direktivets krav om att ett tjänstepensionsinstitut alltid skall inneha till- räckliga tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna är redan uppfyllda i svensk rätt avseende livförsäkringsbolag. Kravet på att dessa tillgångar också skall vara lämpliga för skuldtäckning diskuteras i samband med förslaget om nya placeringsregler i avsnitt 11.4.

Tjänstepensionskassor

Bestämmelserna om kapitalplacering i UFL innebär inte att under- stödsföreningar omfattas av krav på att skuldtäckningstillgångarna skall vara tillräckliga, utan endast att om understödsföreningen innehar tillgångar som motsvarar upp till sex femtedelar av tekniska avsättningar så skall dessa vara registrerade som skuldtäckningstillgångar. Även om Finansinspektionen skall ingripa med stöd av tillsynsregeln i 71 § om tillgångarna i försäkringsfonden inte är tillräckliga för att täcka premie- reserven, saknas det ett uttryckligt krav på skuldtäckning. Bestämmel- serna om fondbildning i 23 § UFL bör därför inte gälla för tjänste- pensionskassor. Sådana understödsföreningar bör i stället omfattas av samma regler om skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar som gäller för livförsäkringsbolag.

Prop. 2004/05:165

165

Regeringen instämmer i utredningens bedömning att möjligheten till Prop. 2004/05:165 dispens från full skuldtäckning inte bör utnyttjas. Förmånsrätten i skuld- täckningstillgångarna utgör en grundtrygghet för försäkringstagarna i ett livförsäkringsbolag, vilket gör att det måste finnas mycket goda skäl för

en generell möjlighet till undantag. Inte heller regeringen har funnit några sådana skäl. Regeringen ser vidare inget praktiskt behov att utnyttja möjligheten till undantag. Finansinspektionens gällande praxis i fråga om tillfällig avvikelse från placeringsreglerna bedöms ge upphov till tillräcklig flexibilitet i samband med skuldtäckningen.

11.4Placeringsregler

Regeringens förslag: Utöver bestämmelserna i 7 kap. 9 a § andra och tredje meningen, 10 a och 10 c–e §§ FRL skall gälla att tjänstepen- sionskassornas samtliga tillgångar samt skuldtäckningstillgångarna i ett livförsäkringsbolag skall placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Pensionsstiftelsers samtliga tillgångar skall placeras i enlighet med 7 kap. 9 a § andra och tredje meningen samt på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Beträffande optioner och terminskontrakt eller andra liknande finan- siella instrument skall tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser tillämpa reglerna i 7 kap. 17 b § FRL och föreskrifter som har med- delats med stöd av de bestämmelserna.

Placeringar i ett uppdragsgivande företag får inte överstiga fem procent av tillgångarna. De samlade placeringarna i en grupp med inbördes anknytning, vari ett uppdragsgivande företag ingår, får inte överstiga tio procent av tillgångarna. Dessa begränsningar skall beträffande tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser gälla i förhållande till samtliga tillgångar och för livförsäkringsbolag i förhål- lande till skuldtäckningstillgångarna. Begränsningen skall dock inte gälla sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Av skuldtäckningstillgångar i tjänstepensionskassor och livförsäk- ringsbolag får högst tio procent vara placerade på icke reglerade mark- nader och högst tre procent i kontanta medel.

Upplåning skall få ske endast för att tillgodose tillfälliga likviditets- behov eller för att uppfylla kraven om en tillräcklig kapitalbas. Insti- tuten får inte ställa säkerhet för tredje man.

Tjänstepensionskassor skall fortsättningvis omfattas av värderings- reglerna i 7 kap. 10 f § FRL.

En tjänstepensionskassas stadgar skall inte längre ange hur medel skall placeras.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag, förutom i fråga om placeringar på icke reglerade marknader, i kontanta medel och i tillgångar som är realiserbara i andra valutor än dem som åtagandena är uttryckta i.

166

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller kommenterar det inte särskilt. Konsumentverket kritiserar att pensions- stiftelserna inte föreslås omfattas av samma placeringsregler som övriga institut. Konkurrensverket pekar på svårigheten att utifrån vad utred- ningen anfört bilda sig en välgrundad uppfattning om vad den delvis olikformiga behandlingen mellan tjänstepensionskassor och livförsäk- ringsbolag konkret får för effekter på konkurrensförutsättningarna för dessa institut. Sveriges Försäkringsförbund efterlyser i anslutning till förbudet för tjänstepensionsinstitut att ställa säkerhet för annan, en närmare analys rörande sedvanliga garantier som i dag kan utnyttjas inom till exempel kapitalförvaltning av onoterade tillgångar. SPFA anför att de föreslagna placeringsreglerna visserligen inte bedöms innebära några väsentliga förändringar av pensionsstiftelsernas möjligheter att placera stiftelseförmögenheten, men att det i detta sammanhang måste beaktas i vilken utsträckning arbetsgivaren är villig och har förmåga att själv bära finansiell risk. SPFA efterlyser även, liksom Riksgälds- kontoret, Svenska Aktuarienämnden, UFL-förbundet och Industrins Finansförening, ett klargörande att begränsningen avseende tillgångar realiserbara i andra valutor än dem som åtagandena är betalbara avser nettot efter valutasäkring. Vidare understryker SPFA, liksom

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, vikten av att arbetsgivarens möjlighet till återlån av kapital från pensionsstiftelsen mot ställande av säkerhet kvarstår och inte bedöms som ett otillåtet enhandsengagemang. Svenskt Näringsliv ifrågasätter den övergripande begränsningsregeln att tillgångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättnings- berättigades intressen när fråga är om förmånsbestämd försäkring, och menar att detta måste få tolkas så att även försäkringstagarnas intressen tillvaratas.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

I artikel 18 i direktivet föreskrivs att ett tjänstepensionsinstitut skall placera sina tillgångar i enlighet med den övergripande aktsamhetsprin- cipen. Utifrån denna princip föreskrivs i samma artikel en samling kvali- tativa samt ett fåtal kvantitativa placeringsregler. En närmare beskrivning av aktsamhetsprincipen återfinns i avsnitt 6.5.

Tillgångarna skall investeras på det sätt som bäst gagnar medlemmars och förmånstagares intressen. Vid en eventuell intressekonflikt skall placeringarna uteslutande ske i medlemmarnas och förmånstagarnas intressen. Tillgångarna skall vidare placeras på ett sätt som tillförsäkrar säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet (god avkastning) för den samlade portföljen.

Ytterligare krav uppställs för tillgångar som skall täcka de tekniska avsättningarna. Tillgångarna skall därvid placeras på ett sätt som är anpassat till de förväntade framtida pensionsförmånernas typ och varaktighet, dvs. i enlighet med den s.k. matchningsprincipen.

Direktivet föreskriver vidare att tillgångarna till övervägande del skall placeras på reglerade marknader, att det skall vara möjligt att placera i derivatinstrument och att tillgångarna skall vara diversifierade på

Prop. 2004/05:165

167

lämpligt sätt. Beträffande det sistnämnda anges särskilt att placeringar i uppdragsgivande företag respektive i företag som ingår i samma grupp som ett uppdragsgivande företag inte får överstiga fem procent respektive tio procent av den samlade portföljen. Vad som förstås med uppdragsgivande företag framgår av artikel 6 (c).

Beträffande de två sistnämnda kraven ges medlemsstaterna dock möjlighet att välja att underlåta att tillämpa dessa på placeringar i statsobligationer. En medlemsstat har vidare enligt artikel 22.4 möjlighet att skjuta upp tillämpningen av dessa regler till den 23 september 2010.

Tjänstepensionsinstitut får som huvudregel inte ta upp lån eller ställa säkerhet på tredje parts vägnar. Medlemsstaterna får dock tillåta institu- ten att ta upp lån under en begränsad period, om upplåningen syftar till att tillgodose likviditetsbehov. Medlemsstaterna är enligt direktivet förhindrade att uppställa krav att ett tjänstepensionsinstitut skall placera i särskilda typer av tillgångar. Inte heller får det krävas att ett instituts placeringsbeslut skall vara villkorat av förhandsgodkännande eller systematisk anmälan.

Om det är motiverat av aktsamhetsskäl får medlemsstaterna ställa upp mer detaljerade placeringsregler. I sammanhanget hänvisas till reglerna för livförsäkringsbolag, dvs. de regler som vilar på det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. Om inte aktsamhetsskäl föranleder annat får ett tjänstepensionsinstitut dock inte hindras att placera

upp till 70 procent av de tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna i aktier eller andra överlåtbara värdepapper som kan jämställas med aktier och företagsobligationer som är föremål för handel på reglerade marknader,

upp till 30 procent av de tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna i tillgångar denominerade i andra valutor än dem som åtagandena är uttryckta i, eller

på riskkapitalmarknader.

Medlemsstaterna får dock, särskilt med tanke på institutets åtaganden och om det är motiverat av aktsamhetsskäl, ställa upp striktare place- ringsregler i enskilda fall.

Vid gränsöverskridande verksamhet får en värdmedlemsstat kräva att vissa särskilt angivna begränsningsregler skall gälla ett utländskt instituts verksamhet i värdlandet, förutsatt att samma eller strängare regler gäller för hemlandets institut. I sådant fall gäller som begränsning för hur ingripande reglerna får bli att institutet inte får placera mer än

30 procent i värdepapper och skuldförbindelser som inte är föremål för handel på reglerade marknader,

5 procent respektive 10 procent i värdepapper utgivna av samma emittent respektive samma grupp emittenter med inbör- des anknytning,

30 procent i tillgångar uttryckta i andra valutor än dem åtagan- dena är uttryckta i.

Prop. 2004/05:165

168

Gällande rätt

Prop. 2004/05:165

Placeringsreglerna i FRL har sin grund i EG-rätten. De infördes till största delen som ett led i genomförandet av den tredje generationens försäkringsdirektiv i svensk rätt (prop. 1994/95:184).

Bestämmelserna om hur skuldtäckningstillgångarna i försäkrings- rörelse skall placeras finns i 7 kap. FRL. I 9 a § anges de grundläggande kvalitativa reglerna att skuldtäckningstillgångarna skall placeras på så sätt att lämplig riskspridning nås (diversifiering), tillgångarna motsvarar försäkringsbolagets åtaganden (matchning) samt så att bolagets betal- ningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig.

I de därefter följande paragraferna ställs särskilda kvantitativa begräns- ningar upp såvitt avser godkända tillgångsslag (10 §), placeringar i dotterbolag (10 a §), hur stor andel som får placeras i varje enskilt tillgångsslag (10 b §), hur stor del av skuldtäckningstillgångarna som får härröra från samme utgivare (10 c §), tillgångarnas lokalisering (10 d §) samt tillåten valutarisk (10 e §). För villkorad återbäring och fond- försäkring där försäkringstagarna bär den finansiella risken gäller dock endast en särskild regel om att tillgångarna skall placeras på det sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets karaktär (13 §).

Utöver placeringsreglerna för skuldtäckningstillgångarna föreskriver den allmänna stabilitetsprincipen i 1 kap. 1 a § FRL att försäkringsrörelse skall bedrivas med en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfreds- ställande likviditet och kontroll över placeringsrisker så att åtagandena kan fullgöras. Denna regel träffar allt kapital i ett försäkringbolag, dvs. inte enbart skuldtäckningstillgångarna. I övrigt finns i det konsoliderade livförsäkringsdirektivets artikel 31.1 ett uttryckligt förbud för medlems- staterna att införa särskilda placeringregler avseende de fria tillgångarna.

För understödsföreningarnas del återfinns placeringsreglerna i 24 och 24 a §§ UFL. I 24 § UFL stadgas att ett belopp som täcker summan av dels försäkringsfonder, dels föreningens övriga skulder skall redovisas i vissa slag av tillgångar. Det är i första hand fråga om obligationer, fordringar hos Riksbanken eller annan svensk bank samt fordringar mot säkerhet av panträtt i fast egendom. Bestämmelsen innehåller även vissa regler om hur de tillåtna tillgångsslagen skall värderas. Föreningarna har möjlighet att placera medel motsvarande en femtedel av försäkrings- fonden i andra tillgångsslag än vad som räknas upp i 24 §. Placeringen får dock inte göras i aktier eller värdepappersfonder.

Bestämmelserna i 24 § UFL gäller alltså endast för medel som svarar mot försäkringsfonder och de egentliga skulderna. Beträffande övriga medel har föreningarna frihet att själva välja placeringsform. Enligt 11 § andra stycket 13 UFL skall det dock alltid anges i stadgarna hur dessa medel skall placeras.

Enligt 24 a § UFL får en understödsförening efter tillstånd av Finans- inspektionen i stället för de ordinarie placeringsreglerna i 24 § UFL tillämpa de placeringsregler som gäller för försäkringsbolagen enligt 7 kap. 9 a–10 g §§ FRL. Avsikten med denna dispensregel är att undvika att understödsföreningarna till följd av de ändringar i FRL som föranleddes av EG-rätten behöver verka under sämre konkurrensförhål- landen än försäkringsbolagen (se prop. 1994/95:184 s. 146 f.).

169

Placeringsreglerna för pensionsstiftelserna finns i 10 a § tryggande- lagen. Här föreskrivs att stiftelsens förmögenhet skall vara placerad på ett nöjaktigt sätt samt att stiftelsens medel inte får användas för annat än pensionsstiftelsens ändamål. En pensionsstiftelse får vidare enligt 11 § tryggandelagen inte utan tillsynsmyndighetens godkännande äga aktier i det bolag som grundat stiftelsen eller i ett bolag som ingår i samma koncern. Därutöver har viss praxis samt s.k. normalplaceringsregler utvecklats avseende stiftelsernas placeringar, se avsnitt 4.4.1.

För pensionsstiftelser som hör till ett kreditinstitut – dvs. bank eller kreditmarknadsföretag – finns särskilda bestämmelser om placering i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, vilka gäller utöver reglerna i tryggandelagen. I 13 kap. 15 § i den lagen stadgas att det åligger Finansinspektionen att se till att pensionsstiftelsens tillgångar är placerade på ett sätt som bereder skälig säkerhet. Vid den bedömningen skall stiftelsens ändamål beaktas och hänsyn tas till vad som förskrivs i lagen om bank- och finansieringsrörelse om placering av ett kredit- instituts medel.

Livförsäkringsbolag har enligt 5 kap. 1 § FRL möjlighet att ta upp penninglån om upplåningen syftar till att effektivisera kapital- förvaltningen eller om den på annat sätt är motiverad av den bedrivna försäkringsrörelsen, dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapitalbasens storlek.

Det saknas för närvarande särskilda låneregler för understöds- föreningar och pensionsstiftelser. Frågan om möjligheterna för en pensionsstiftelse att i visst fall ta upp lån har dock behandlats i rättspraxis (se RÅ 1980 2:72).

I 12 kap. 12 § FRL ställs upp ett förbud för försäkringsbolag att ställa säkerhet. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i UFL eller tryggandelagen.

Skälen för regeringens förslag

Allmänna utgångspunkter

De regler som begränsar hur tillgångarna kan placeras har en avgörande betydelse för ett försäkringsinstituts möjlighet att hantera risk och för vilken avkastning som kan förväntas. Placeringsregler kan delas in i sådana som begränsar vilka tillgångsslag som placeringar får göras i (tillåtna tillgångsslag), hur mycket som får placeras i varje enskilt till- gångsslag (tillgångslimiter) och hur stora placeringar som får ske i en enskild tillgång (enhandsengagemang). Samtliga dessa regler kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ art.

Som redan har konstaterats (se avsnitt 5.5.1) innebär genomförandet av tjänstepensionsdirektivet ett första steg mot en mer riskrelaterad och processinriktad reglering för alla finansiella företag inom EU. I direktivet förordas i enlighet härmed en kvalitativ reglering byggd på aktsamhets- principen, i kombination med ett fåtal kvantitativa placeringsregler. Medlemsstaterna får enligt direktivet införa ytterligare sådana regler. Den nya, kvalitativa regleringsansatsen understryks dock av att direktivet

Prop. 2004/05:165

170

innehåller vissa uttryckliga begränsningar för hur långt medlemsstaterna får gå i den delen.

Tjänstepensionsdirektivet skiljer sig därmed från det kvantitativa synsätt som det konsoliderade livförsäkringsdirektivet i huvudsak ger uttryck för. I livförsäkringsdirektivet är förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa regler snarast det omvända; där uppställs relativt omfattande bestämmelser av detaljkaraktär som komplement till kortfattade kvalitativa bestämmelser. Vidare åläggs medlemsstaterna att införa mer detaljerade bestämmelser. I Sverige har lagstiftaren utnyttjat direktivets möjligheter att ställa upp kvantitativa begränsningsregler avseende skuldtäckningstillgångarna på ett mycket detaljerat sätt. Samtidigt har lagstiftaren understrukit att dessa begränsningar skall betraktas som ett komplement till diversifieringsprincipen (prop. 1994/95:187 s. 181).

Syftet med den omfattande kvantitativa regleringen har varit att skydda försäkringstagarna genom att begränsa risken i försäkringsinstitutens placeringsportföljer. Även tjänstepensionsdirektivet syftar som konsta- terats till att skydda försäkringstagarna, men utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Placeringsreglerna i det direktivet är ett uttryck för att detaljerade kvantitativa regler inte längre anses utgöra ett effektivt sätt att begränsa risktagandet. I stället uppnås enligt aktsamhetsprincipen en lämplig begränsning av risktagandet mer effektivt genom att regleringen tar sikte på hur och enligt vilka kriterier placeringsbeslut fattas. Eftersom det enskilda försäkringsinstitutets situation måste beaktas utesluts därmed en statisk reglering som ställer upp omfattande generella begränsningar för alla institut under alla ekonomiska förhållanden.

Ett annat problem med ett alltför detaljerat kvantitativt regelverk är att de begränsningsregler som ställs upp riskerar att felaktigt tolkas som den risknivå som lagstiftaren och i förlängningen också tillsynsmyndigheten alltid anser vara acceptabel. Denna del av regelverket riskerar då avleda uppmärksamheten från de centrala kvalitativa bestämmelserna som egentligen utgör kärnan i regleringen. Med en kvalitativ reglering tvingas försäkringsinstituten i stället att själva ta ansvar för att de beslut som tas är väl underbyggda. Begränsningarna för placeringsverksamheten skall därför främst framgå i de placeringsriktlinjer som varje institut skall åläggas att upprätta och följa (se vidare avsnitt 11.5).

Mot bakgrund härav och som regeringen konstaterat i avsnitt 6.4 bör Sverige välja att genomföra direktivet utifrån angivna kvalitativa regle- ringsansats. Detta innebär att placeringsreglerna bör vara av främst kvalitativ karaktär, utom då direktivets krav eller särskilda skäl föran- leder annat.

Därmed kan det konstateras att nu gällande placeringsregler i FRL är för detaljerade för att vara förenliga med tjänstepensionsdirektivets bestämmelser. Detta gäller även för placeringsreglerna i UFL. Dessa regler skall därför inte längre gälla för verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring. Regeringens ambition är emellertid att så långt det är möjligt och lämpligt åstadkomma en likformig reglering för all livför- säkringsverksamhet. Vid valet av vilka kvantitativa bestämmelser som bör finnas avseende tjänstepensionsverksamhet måste därför även det intresset beaktas. I sammanhanget beaktar regeringen också de förslag som lämnats av Placeringsutredningen (SOU 2003:84) och som

Prop. 2004/05:165

171

remissbehandlats. Den utredningens föreslag innebär att de kvantitativa bestämmelserna bör tas bort i den utsträckning som är möjlig enligt det konsoliderade livförsäkringsdirektivet.

För pensionsstiftelsernas del finns i dag väldigt få placeringsregler i lag. När direktivet nu genomförs i svensk rätt kräver därför inte minst skyddet av de personer som omfattas av tryggandet i stiftelsen att regelverket skärps genom mer detaljerade regler. Dessa måste dock även återspegla det faktum att en pensionsstiftelse inte är något försäkrings- institut och därför utformas på ett delvis annorlunda sätt.

De kvantitativa regler som föreslås i det följande skall ses som abso- luta maximigränser. Det skall också poängteras att gränserna inte på något sätt innebär att ett instituts placeringar automatiskt anses vara aktsamma så länge som en begränsning inte överskrids. Placeringarna skall alltid ske i enlighet med de kvalitativa principer som framgår av lag. Då tillsynen enligt aktsamhetsprincipen skall vara förebyggande och inriktad på de individuella institutens processer för riskhantering skulle en vårdslös tolkning av aktsamhetsprincipen från institutets sida leda till att Finansinspektionen måste ingripa långt innan dessa nivåer blir aktuella.

Vilka tillgångar skall omfattas?

Nästan samtliga tvingande placeringsregler som uppställs i direktivet, kvalitativa såväl som kvantitativa, omfattar tjänstepensionsinstitutens samlade tillgångar, dvs. både skuldtäckningstillgångar och fria tillgångar. Undantaget är att direktivet anger särskilt att skuldtäckningstillgångarna skall placeras med hänsyn till de åtaganden som de avser att täcka. De yttersta begränsningarna i artikel 18.7 gäller bara för det fall att en värdmedlemsstat vill utnyttja möjligheten i artikelns första stycke att ställa maximala krav på ett utländskt institut. Vilka tillgångar som här avses anges dock inte. Mot den bakgrunden anser regeringen att medlemsstaterna själva bör få bedöma till vilka tillgångar sådana begränsningar skall relateras. I den delen är det önskvärt att uppnå en likformig reglering för försäkringsbolag och tjänstepensionskassor.

Livförsäkringsbolagen

Som framgår av avsnitt 7.3 har regeringen föreslagit att Sverige skall utnyttja möjligheten att tillämpa direktivets bestämmelser på tillgångar och skulder som hänför sig till livförsäkringsbolagens tjänstepensions- verksamhet. Med sådana tillgångar och skulder skall enligt förslaget avses de försäkringstekniska avsättningarna för tjänstepensionsförsäk- ringar samt motsvarande skuldtäckningstillgångar. Detta innebär att direktivets bestämmelser om placeringsregler endast kommer att gälla dessa skuldtäckningstillgångar.

Tjänstepensionskassor

I understödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkring kommer det inte att krävas någon separation av tillgångar, eftersom samtliga de försäkringar som en sådan förening meddelar skall anses vara tjänste- pensionsförsäkring (se avsnitt 8). Detta hindrar dock inte att Sverige väljer att låta en mindre del av tillgångarna omfattas av en placerings-

Prop. 2004/05:165

172

regel, i den mån direktivet tillåter detta. Regeringen anser, av kon- kurrensskäl, att placeringsreglerna i den mån det är möjligt bör träffa samma tillgångsmassa i tjänstepensionskassorna som i livförsäkrings- bolagen, dvs. skuldtäckningstillgångarna.

Detta är dock inte möjligt vad gäller själva aktsamhetsprincipen samt vissa placeringar. Begränsningen i artikel 18.1 (f) avseende placeringar i det uppdragsgivande företaget eller i en grupp till vilken detta företag hör skall nämligen relateras till ett instituts samlade portfölj, vilket för kassornas del avser samtliga tillgångar. Konkurrensverket har efterlyst bättre möjligheter att bedöma vilken påverkan denna delvis olikformiga behandling mellan livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor kan komma att leda till ur konkurrenssynpunkt.

Frågan är dock hur stor skillnaden blir i praktiken. Livförsäkrings- bolagen har, som framgått av redovisningen av gällande rätt, alltid att beakta stabilitetsprincipen vid placering av de fria tillgångarna. Rege- ringen instämmer med utredningens bedömning att regeln avseende uppdragsgivande företag under alla omständigheter framstår som mer relevant för tjänstepensionskassor. Till skillnad från de flesta livförsäk- ringsbolag är understödsföreningarna slutna och har få uppdragsgivande företag. Risken för intressekonflikter bedöms därför i allmänhet vara större i föreningarna än i livförsäkringsbolag, som har ett stort antal företagskunder. Sammanfattningsvis bedömer regeringen därför att konkurrensaspekten inte är särskilt framträdande i dessa fall.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelserna skall, som konstaterats ovan i avsnitt 11.1, inte om- fattas av direktivets regler avseende tekniska avsättningar, skuldtäckning och kapitalkrav. Därav följer att stiftelserna bör omfattas av de tvingande regler som direktivet ställer upp avseende ett instituts samtliga tillgångar, dvs. tillämpningsområdet för aktsamhetsprincipen samt begränsningarna avseende placeringar i uppdragsgivande företag.

Som framgått av beskrivningen av gällande rätt skall pensionsstiftelser som hör till bank och kreditmarknadsföretag i sin placeringsverksamhet följa reglerna i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Dessa regler, som är harmoniserade med EG-rätten, står inte i strid med de placerings- regler som här föreslås gälla för pensionsstiftelser, utan kan ses som kompletterande regler för stiftelser som tryggar pensioner i kreditinstitut.

Konsumentverket har, som tidigare angetts, kritiserat att pensions- stiftelserna inte föreslås omfattas av samma placeringsregler som övriga institut. Regeringen vill i denna del anföra följande.

Som utredningen funnit bör stiftelserna, till skillnad från försäk- ringsföretagen, inte omfattas av de regler om enhandsengagemang som inte avser uppdragsgivande företag eller av begränsningen avseende innehav i onoterade tillgångar. Anledningen till detta är att begränsningarna för försäkringsföretagens del här är kopplade till skuldtäckningstillgångarna. Eftersom försäkringstagarnas främsta skydd ligger i att de har förmånsrätt till dessa tillgångar (se avsnitt 9.2) finns anledning att införa särskilda skyddsregler i den delen. En pensions- stiftelse bär dock inget pensionsåtagande och har därmed inget motsva- rande krav på skuldtäckning. I den del tryggandet i stiftelsen inte fullt ut motsvarar åtagandet hos arbetsgivaren tryggas detta i balansräkningen

Prop. 2004/05:165

173

och ofta genom annan säkerhet, exempelvis kreditförsäkring. I avsaknad av beredningsunderlag är det inte heller möjligt att i detta lagstift- ningsärende ta ställning till om de angivna reglerna bör göras tillämpliga på en stiftelses samtliga tillgångar. I den här delen vill regeringen dock erinra om att även Pensionsskatteutredningen (dir. 2004:99) som en del av sitt uppdrag har att se över placeringsreglerna för stiftelser.

Vilka kvalitativa regler bör gälla?

Övergripande regler

Många av de centrala begreppen i artikel 18 sammanfaller med gällande principer i svensk försäkringslagstiftning, såsom grundsatserna att tillgångarna, utifrån försäkringsverksamhetens beskaffenhet, skall vara tillräckligt likvida, lämpligt diversifierade och effektivt förvaltade. Dessa regler framgår redan i dag av 7 kap. 9 a § FRL, och skall således gälla även för tjänstepensionsförsäkring.

Som ytterligare kvalitativa krav bör det därutöver i FRL anges att placeringarna skall ske utifrån vad som bäst gagnar förmånstagarnas intressen och även i övrigt på ett aktsamt sätt. Kravet på att placeringarna skall ske i förmånstagarnas intresse framgår direkt av direktivet. Syftet med bestämmelsen är att undvika intressekonflikter och detta kan i dag inte anses framgå av svensk lag.

De nya kvalitativa kraven har föreslagits bli gällande för samtliga tillgångar i tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser samt avseende skuldtäckningstillgångar i livförsäkringsbolag. För pensionsstiftelsernas del gäller dock att bedömningen av om kraven är uppfyllda måste ske utifrån det faktum att en stiftelse inte är något försäkringsinstitut. I linje med detta bör även sådana faktorer som SPFA har hänvisat till – arbetsgivarens vilja och förmåga att själv bära finansiell risk – kunna tillmätas betydelse.

Svenskt Näringsliv har anfört att villkoret om att placeringarna skall ske i förmånstagarnas intressen måste få tolkas så att vid förmåns- bestämd pension även försäkringstagarnas, dvs. arbetsgivarnas, intressen kan tillvaratas.

I den delen konstaterar regeringen att ingenting hindrar att även försäkringstagarnas intressen beaktas. Det ligger tvärtom i linje med aktsamhetsprincipens krav på att placeringarna skall anpassas efter hur förhållandet mellan de försäkrade och försäkringstagarna är reglerat i det enskilda fallet. Däremot får kravet anses innebära att förmånstagarnas intressen alltid skall gå före försäkringstagarens i sådana situationer där intressena står mot varandra.

Lämpliga tillgångar

Till skillnad från vad som gäller livförsäkringsrörelse i dag får en uttrycklig katalog över vilka tillgångsslag som skall vara tillåtna varken anses behövlig eller önskvärd avseende tjänstepensionsverksamhet. I stället bör en lämplighetsbedömning göras i det enskilda fallet utifrån tjänstepensionsinstitutets specifika situation.

Visserligen innebär detta att regleringen avseende livförsäkringsbola- gens tjänstepensionsverksamhet kommer att avvika från vad som gäller för övrig försäkring. En viss harmonisering mellan dessa båda slags verk-

Prop. 2004/05:165

174

samheter kan dock väntas i och med den fortsatta beredningen av Place- ringsutredningens förslag. En total harmonisering förhindras dock av de mer detaljerade placeringsreglerna i det konsoliderade livförsäkrings- direktivet.

Vid bedömningen av om en tillgång är lämplig är det till att börja med viktigt att ta hänsyn till om det är skuldtäckningstillgångarna, de fria tillgångarna eller en pensionsstiftelses tillgångar som berörs. Utgångs- punkten för lämplighetsbedömningen bör härefter vara tillgångsslagets avkastning och risk samt, särskilt vad gäller skuldtäckningstillgångar, relationen till de åtaganden som tillgångarna avser att täcka. När det gäller skuldtäckningstillgångarna blir, annorlunda uttryckt, tillgångs- slagets matchningsegenskaper central för bedömningen, liksom att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. Exempelvis bör inte en för hög andel av tillgångarna vara utsatt för en valutarisk som inte återspeglas i institutets portfölj av åtaganden.

Tillgångarna skall enligt tjänstepensionsdirektivet till övervägande del placeras på reglerade finansiella marknader. Denna regel gäller för den samlade portföljen och kan motiveras av att onoterade tillgångar inte alltid uppfyller de uppställda kraven om tillfredsställande likviditet och möjlighet till genomlysning. En bedömning måste ske från fall till fall om tillgångens likviditet är tillfredsställande i förhållande till åtagande- nas karaktär samt om det är möjligt att värdera tillgången på ett tillförlitligt sätt.

Som redan nämnts skall tillgångarna placeras på ett sätt som bäst gagnar medlemmarnas och förmånstagarnas intressen. Vid eventuella intressekonflikter skall medlemmarnas och förmånstagarnas intressen väga tyngst. Sådana intressekonflikter kan uppstå exempelvis när place- ringar sker i uppdragsgivande företag eller om ett tjänstepensionsinstitut ingår i en finansiell koncern och äger aktier och andelar i dotterbolag.

Relationen mellan ett tjänstepensionsinstitut och ett uppdragsgivande företag tas som framgått om hand genom direktivets bestämmelser om att tjänstepensionsinstitut endast tillåts placera en viss andel av de samlade tillgångarna i det uppdragsgivande företaget eller i en grupp företag vari detta företag ingår.

När det gäller aktier och andelar i dotterbolag som främst innehas i organisatoriskt syfte finns i dag inget hinder mot att använda dessa tillgångar för skuldtäckning, inom de ramar som anges i 7 kap. 10 a § FRL. Dessa aktier är dock oftast inte avsedda att avyttras, vilket måste ställas gentemot eventuella vinster av samordningsfördelar som kommer medlemmarna eller förmånstagarna till gagn. När det gäller en bedömning om en sådan tillgång därutöver är lämplig för skuldtäckning måste särskild vikt läggas vid osäkerheten vid tillgångens värde i en insolvenssituation, bland annat med hänsyn till den ”smittorisk” som kan finnas inom en finansiell koncern i en krissituation.

Särskilt om derivatinstrument

En annan aspekt som bör tas in i lämplighetsbedömningen är huruvida tillgångsslagets riskegenskaper kan identifieras och ges ett innehåll som motiverar varför tillgången är lämplig att placera i. Denna bedömning blir till exempel avgörande för i vilken utsträckning derivatinstrument bör betraktas som ett lämpligt tillgångsslag.

Prop. 2004/05:165

175

Derivatinstrument är i dag inte tillåtna som skuldtäckningstillgångar enligt FRL och UFL. Däremot får de fria tillgångarna i ett försäkrings- bolag placeras i sådana instrument för att sänka den finansiella risken i och effektivisera förvaltningen av bolagets tillgångar (7 kap. 17 b § FRL).

Enligt tjänstepensionsdirektivet skall det däremot vara möjligt att använda derivatinstrument som skuldtäckningstillgång, förutsatt att de bidrar till att minska placeringsriskerna eller att underlätta en effektiv förvaltning av portföljen. De måste då värderas med aktsamhet med beaktande av den underliggande tillgången och tas med i värderingen av institutets tillgångar.

Om derivatinstrument tillåts för skuldtäckning för att sänka den finan- siella risken i förvaltningen förbättras möjligheterna för instituten att matcha tillgångarna mot åtagandena, vilket kan bidra till en effektiv port- följförvaltning. Regeringen instämmer därför med utredningens bedöm- ning att optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument bör få användas för skuldtäckning. Förutsättningen skall dock vara att instrumentet bidrar till att sänka den finansiella risken i verksamheten och till att effektivisera förvaltningen av de tillgångar som hör till denna rörelse.

Vidare kan derivatinstrument förekomma i många olika former och bör inte betraktas som ett homogent tillgångsslag. En förutsättning för att ett sådant instrument skall vara lämpligt som skuldtäckningstillgång bör därför också vara att instrumentet har en ekonomisk innebörd som motsvarar den hos en tillgång som också bedöms som lämplig för skuldtäckning (jfr Ds 1993:57 Placeringsregler för försäkringsbolag, s. 91 ff.). Hänsyn måste också tas till den kreditrisk som uppstår gent- emot motparten. I tillsynen över institutet bör därför även ingå att kon- trollera att instituten undviker en överdriven riskexponering mot en och samma motpart.

För att understryka att derivatinstrument skall kunna användas vid förvaltning av tjänstepension bör hänvisningar göras från tryggandelagen och UFL till reglerna härom i FRL.

Upplåning och ställande av säkerhet

De gällande begränsningarna i lag för livförsäkringsbolagens upplåning har motiverats av att upplåningen inte får vara av sådan omfattning att gränsen mellan försäkringsverksamhet och annan finansiell affärsrörelse blir otydlig, men framför allt utifrån att åtagandena gentemot försäk- ringstagarna kan äventyras om upplåning används i spekulativa syften (prop. 1998/99:87 s. 258 ff.).

Med hänsyn till tjänstepensionsdirektivets krav måste de nuvarande reglerna om försäkringsbolagens upplåning skärpas. Regeringen anser dock, i likhet med utredningen, att möjligheten att tillåta tjänste- pensionsinstitut att ta upp penninglån för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov bör utnyttjas. Institutet kan i vissa situationer undvika onödiga merkostnader genom tillfällig upplåning, vilket ligger i förmånstagarnas intresse.

Livförsäkringsbolagen skall alltjämt enligt det konsoliderade livför- säkringsdirektivet ha möjlighet att räkna in förlagslån i kapitalbasen. Den

Prop. 2004/05:165

176

möjligheten bör även införas för understödsföreningar som meddelar tjänstepension, se avsnitt 11.6.

I fråga om ställande av säkerhet har Försäkringsförbundet efterfrågat en närmare analys av om sådana sedvanliga garantier som utnyttjas inom kapitalförvaltning av onoterade tillgångar är oförenliga med direktivets förbud mot att ställa säkerhet på tredje parts vägnar. Det kan i den delen konstateras att direktivets förbud är absolut vad gäller samtliga garantier som är utfästa till förmån för tredje man, oavsett situation. Det bör således i FRL, UFL och tryggandelagen införas bestämmelser som i fråga om verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring förbjuder ställande av säkerhet för tredje man.

Kvantitativa regler

Som konstaterats ovan i avsnittet om allmänna utgångspunkter är regeringens utgångspunkt att på sikt åstadkomma en så likformig regle- ring som möjligt för tjänstepensionsförsäkring och övrig livförsäkring. Begränsningarna i tjänstepensionsdirektivets artikel 18.7 hindrar inte en medlemsstat från att införa mer långtgående krav för de egna instituten. Införs sådana krav får de dock inte inkräkta på de gränser som anges i artikel 18.5. Det konsoliderade livförsäkringsdirektivet innehåller å andra sidan ytterligare begränsningar som medlemsstaterna måste beakta avseende övrig livförsäkringsverksamhet.

Vid en jämförelse mellan förslagen från Placeringsutredningen, vars betänkanden remitterats och som nu bereds inom Regeringskansliet, och Försäkringsföretagsutredningen vad gäller placeringsregler framkommer, förutom vad avser placeringar i uppdragsgivande företag, fyra skillnader. Dessa skillnader grundas delvis på avvikelser mellan det konsoliderade livförsäkringsdirektivet respektive tjänstepensionsdirektivet.

Den första skillnaden rör begränsningen avseende placeringar i onote- rade tillgångar. Här har Placeringsutredningen behållit begränsningen om tio procent, vilken stipuleras av livförsäkringsdirektivet, medan Försäk- ringsföretagsutredningen mot bakgrund av tjänstepensionsdirektivets mer liberala regler har sträckt sig till 30 procent. En andra skillnad är att Placeringsutredningen inte har kunnat avskaffa begränsningen om tre procent beträffande kontanta medel (i FRL benämnt ”kassa”) – en regel som följer av det konsoliderade livförsäkringsdirektivet.

Den tredje skillnaden avser möjligheten att hålla tillgångar i utländsk valuta som inte motsvarar den valuta som åtagandena är uttryckta i. I den delen har Försäkringsföretagsutredningen föreslagit en bestämmelse innebärande en begränsning om 30 procent, medan Placeringsutred- ningen inte har lämnat något förslag. Den begränsning som i dag finns framgår inte av lag utan av en föreskrift från Finansinspektionen. I föreskriften anges en begränsning om 20 procent (FFFS 2001:6), vilken följer av livförsäkringsdirektivet.

Som en fjärde skillnad återfinns i Placeringsutredningens förslag ingen motsvarighet till de begränsningar som Försäkringsföretagsutredningen har föreslagit avseende placeringar i uppdragsgivande företag och grupper vari sådana företag ingår. Förslaget grundar sig här på en tvingande bestämmelse i tjänstepensionsdirektivet. Någon motsvarande

Prop. 2004/05:165

177

regel återfinns av naturliga skäl inte i det konsoliderade livför- säkringsdirektivet, eftersom detta inte specifikt rör tjänstepension.

Placeringar i uppdragsgivande företag

Tjänstepensionsdirektivets begränsningar avseende enhandsengagemang i uppdragsgivande företag (se under bakgrundsavsnittet ovan) är absoluta. Dessa regler måste därför föras in i den svenska lagstiftningen. Som konstaterats ovan kommer begränsningen att gälla för samliga tillgångar avseende tjänstepensionskassor och stiftelser, medan endast tillgångar som skall täcka försäkringstekniska avsättningar är aktuella för livförsäkringsbolagens del. Möjligheten att undanta statsobligationer bör dock utnyttjas. Givetvis måste, i enlighet med den övergripande aktsamhetsprincipen, en bedömning av motpartens kreditvärdighet göras även i de fallen.

Som redan konstaterats är det inte aktuellt att införa någon motsvarande regel för övrig livförsäkringsverksamhet.

Övriga regler om enhandsengagemang

De begränsningar för enhandsengagemang som anges i 7 kap. 10 c § FRL motsvaras delvis av tjänstepensionsdirektivets artikel 18.7 (b). I likhet med utredningen, och utifrån intresset att ha så likformig reglering med övrig livförsäkringsrörelse som möjligt, anser regeringen att dessa regler tills vidare bör behållas. Av konkurrensneutralitetsskäl bör de endast omfatta skuldtäckningstillgångarna i tjänstepensionskassor.

Som redan konstaterats bör denna begränsning inte göras tillämplig för pensionsstiftelser.

Även i detta fall bör statsobligationer undantas. Som i övriga fall måste naturligtvis även här en aktsamhetsbedömning göras i fråga om motpar- tens kreditvärdighet.

Placeringar på icke reglerade marknader

I dag är möjligheten att skuldtäcka med onoterade tillgångar mycket begränsad. Som nämnts ställer det konsoliderade livförsäkringsdirektivet

– liksom FRL – upp en begränsning om 10 procent för sådana tillgångar. Utredningen har föreslagit en begränsning om 30 procent, men har samtidigt fört resonemang utifrån att det redan vid ett betydligt mindre innehav vanligen bör ifrågasättas om innehavet är förenligt med aktsam- hetsprincipen och övriga kvalitativa placeringsregler i FRL (jfr utred- ningens betänkande SOU 2004:101, s. 208).

Mot bakgrund av den nu aktuella tillgångsgruppens särskilt riskfyllda karaktär och utifrån intresset av en likformig reglering för all livför- säkring menar regeringen därför att det finns skäl att sänka den av utredningen föreslagna begränsningen till 10 procent.

För livförsäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna skall begräns- ningen därvid relateras till skuldtäckningstillgångarna. Som redan fram- gått skall denna begränsning inte gälla för pensionsstiftelserna.

Kontanta medel

Enligt det konsoliderade livförsäkringsdirektivet och gällande svensk rätt finns som nämnts den begränsningen att tillgångar i kassa (dvs. kontanta medel) får högst uppgå till tre procent av skuldtäckningstillgångarnas

Prop. 2004/05:165

178

värde. Motsvarande regel saknas i tjänstepensionsdirektivet. Utredningen har inte lämnat något förslag i denna del.

För att uppnå en likformig reglering anser regeringen dock att detta krav även bör gälla för tjänstepensionsverksamhet. Tjänstepensions- direktivet utgör inget hinder däremot.

För livförsäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna skall begräns- ningen relateras till skuldtäckningstillgångarna. Som redan konstaterats skall begränsningen inte gälla avseende pensionsstiftelserna.

Valutamatchning

Direktivet tillåter även att medlemsstaterna inför en begränsning med innebörden att instituten får placera högst 30 procent i tillgångar som är realiserbara i andra valutor än dem som åtagandena är betalbara i. Utredningen har föreslagit att en regel med detta innehåll tas in i lagstiftningen. Regeringen anser dock att en begränsning i detta avseende redan i dag framgår av kravet i 7 kap. 10 e § om att tillgångar som används för skuldtäckning skall placeras så att valutakursförluster begränsas. Enligt bestämmelsen skall vidare regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om högsta tillåtna valutakursrisk. Så har som nämnts skett genom Finansinspektionens före- skrifter FFFS 2001:6.

Regeringen anser att det är lämpligt att valutakursriskerna avseende tjänstepensionsverksamhet lagstiftningstekniskt regleras på samma sätt. Någon särskild regel för tjänstepensionsverksamhet bör därför inte tas in i lag, utan bör i stället meddelas genom föreskrifter. I anledning av vad

SPFA, Riksgäldskontoret, Svenska Aktuarienämnden, UFL-förbundet och

Industrins Finansförening har anfört i denna del bör den angivna begränsningen, i enlighet med vad som nu gäller för livförsäkring, avse nettot efter valutasäkring. Någon total likformighet för all livförsäkrings- verksamhet beträffande procentsatsen behöver dock inte uppnås, efter- som EG-rätten här skiljer sig åt.

Reglerna om valutamatchning skall även träffa tjänstepensions- kassorna och tjänstepensionsverksamheten i livförsäkringsbolagen. Pen- sionsstiftelserna bör dock inte omfattas av dessa bestämmelser, eftersom sådana institut inte har några egna åtaganden att matcha.

Återlån

SPFA och Försäkringsbolaget Pensionsgaranti har särskilt lyft fram den möjlighet till s.k. återlån som i dag finns beträffande kapital i pensions- stiftelser. Enkelt uttryckt innebär återlån att arbetsgivaren får låna medel ur stiftelsen mot ställande av säkerhet. Sådan säkerhet kan utgöras av exempelvis kreditförsäkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti.

Återlån är tillåtna enligt 11 § tryggandelagen, under förutsättning att det ställs betryggande säkerhet för lånen eller tillsynsmyndigheten tillåter det. Visserligen innebär den beskrivna konstruktionen att medel överförs till det uppdragsgivande företaget och att arbetsgivaren betalar ränta på dessa medel. Risk skulle då finnas att de ovan angivna begränsningarna för enhandsengagemang om fem respektive tio procent överskreds.

Redan det faktum att det ställs krav på säkerhet talar dock mot en sådan slutsats, särskilt som de angivna begränsningarna syftar till att motverka intressekonflikter. Den överföring som återlånskonstruktionen

Prop. 2004/05:165

179

innebär syftar till att frigöra kapital och inte till att utgöra en placering i egentlig mening, och de personer som tryggas av stiftelsen hamnar inte i ett sämre läge. Snarare gynnas de i slutändan av att arbetsgivaren får bättre möjligheter att driva sin rörelse.

Sammantaget bedömer regeringen därför att återlån inte är ett sådant fall som skulle kunna omfattas av reglerna om enhandsengagemang i uppdragsgivande företag.

Däremot skall det inom ramen för tillsynen bevakas att eventuella återlån inte innebär oacceptabel risk, dvs. att den säkerhet som ställs för återlånet verkligen är tillräcklig. Regeringen föreslår inte i nuläget någon regel om att tillstånd skall krävas för återlån eller att särskild anmälan skall göras i dessa fall. Skulle det visa sig behövligt med ett striktare förfarande i framtiden kommer regeringen att återkomma i frågan. Det skall i sammanhanget också nämnas att Pensionsskatteutredningen (dir. 2004:99) också har i uppdrag att se över reglerna avseende samtliga stiftelsers placeringar.

Fondförsäkring och villkorad återbäring

För villkorad återbäring och fondförsäkring där försäkringstagarna bär den finansiella risken gäller i dag, som nämnts, endast en särskild regel om att tillgångarna skall placeras på det sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets karaktär. I linje med de friare placeringsregler som redan gäller i dag avseende fondförsäkring och villkorad återbäring bör endast direktivets minimiregler genomföras i den delen. För dessa åtaganden skall således de allmänna begränsningarna enligt aktsamhetsprincipen gälla, liksom tillgångsbegränsningarna avseende placeringar i uppdrags- givande företag.

Det kan också tilläggas att det i dessa fall inte finns skäl att särskilt beakta de allmänna kraven om matchning och diversifiering som framgår av 7 kap. 9 a § FRL, och vilka ingår i aktsamhetsprincipen. I dessa fall bär den försäkrade den finansiella risken avseende värdeutvecklingen av vissa, särskilt öronmärkta tillgångar. Det följer därmed av produkternas konstruktion att försäkringsföretaget saknar möjlighet att särskilt beakta krav på matchning, diversifiering och tillfredsställande betalnings- beredskap; jfr avsnitt 9.1.

Vissa frågor för tjänstepensionskassor

Eftersom en tjänstepensionskassa nu skall omfattas av i princip samma placeringsregler som ett livförsäkringsbolags tjänstepensionsverksamhet är det rimligt att även göra de särskilda reglerna i FRL avseende värdering av tillgångar tillämpliga på kassorna.

Vidare bör direktivets förbud mot förhandsgodkännande och systema- tisk anmälan av placeringsbeslut få till följd att en tjänstepensionskassas stadgar i fortsättningen inte skall ange hur medel skall placeras. Varje stadgeändring måste nämligen enligt nuvarande ordning godkännas av Finansinspektionen innan den får verkställas. Denna regel bör nu i stället ersättas av reglerna om placeringsriktlinjer, vilka behandlas i avsnitt 11.5.

Prop. 2004/05:165

180

Särskilda placeringsregler i annat land inom EES

Prop. 2004/05:165

Som framgått får en värdmedlemsstat enligt direktivets 18.7 vid gräns- överskridande verksamhet kräva att vissa särskilt angivna begräns- ningsregler skall gälla ett utländskt instituts verksamhet i värdlandet, förutsatt att samma eller strängare regler gäller för hemlandets institut. Direktivet ställer dock, som också konstaterats, upp gränser för hur långt värdmedlemsstaten får gå i dessa fall.

Vid verksamhet i ett annat EES-land kan de svenska instituten således komma att underkastas strängare placeringsregler beträffande verk- samheten i det landet. Även detta bör komma till uttryck i lag. Ett förtydligande bör här ske gentemot utredningens förslag för att det klart skall framgå att situationen enbart rör eventuell förekomst av strängare regler i det andra landet. Ett svenskt institut måste naturligtvis alltid tillämpa minst de placeringsregler som gäller enligt svensk rätt.

Huruvida Sverige bör införa motsvarande bestämmelse för de utländska institutens verksamhet här i landet behandlas nedan i avsnitt 12.

Som utredningen konstaterat bedöms de utländska placeringsreglerna inte komma att avvika i sådan mån från de svenska reglerna att det finns skäl att utnyttja möjligheten i direktivets artikel 18.7 att kräva separation av de tillgångar som motsvarar åtagandena i utlandet.

11.5Riktlinjer för placeringsverksamheten

Regeringens förslag: Tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser skall vara skyldiga att upprätta placeringsriktlinjer. Ansvaret för riktlinjerna skall åvila styrelsen.

Tjänstepensionskassor, pensionsstiftelser samt de livförsäkringsbolag som meddelar tjänstepensionsförsäkring skall lämna in placerings- riktlinjerna till tillsynsmyndigheten senast när de börjar användas och när de ändras. För livförsäkringsbolagen skall riktlinjerna avse bolagets hela verksamhet. Till placeringsriktlinjerna skall fogas en analys av vad riktlinjerna väntas få för konsekvenser för institutet och de ersätt- ningsberättigade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag; utredningen föreslår inte att försäkringsbolag som meddelar tjänstepensionsförsäkringar skall lämna in placeringsriktlinjer avseende hela verksamheten till tillsynsmyndigheten.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller kommenterar det inte särskilt. SIRP efterlyser ett klarläggande huruvida de åsyftade placeringsriktlinjerna skall ses som ett dokument som är överordnat nuvarande, mer operativt inriktade, placeringspolicy- dokument.

181

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Artikel 12 ålägger ett tjänstepensionsinstitut att utarbeta och minst vart tredje år följa upp skriftliga riktlinjer för placeringsverksamheten. Rikt- linjerna skall i vart fall innehålla sådana uppgifter som metoder för att mäta placeringsrisker, processer för riskkontroll och den strategiska allokeringen av tillgångar i förhållande till pensionsåtagandenas art och varaktighet. Efter varje väsentlig förändring av placeringspolicyn skall riktlinjerna ofördröjligen ses över.

Gällande rätt

Reglerna om placeringsriktlinjer för försäkringsbolag framgår av 7 kap. 10 g § FRL. I paragrafen stadgas att försäkringsbolag skall upprätta och följa placeringsriktlinjer och att dessa skall innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar, med särskild redovisning av principerna för placering av de tillgångar som används för skuldtäckning. Livförsäkringstagare och de som erbjuds att teckna en sådan försäkring skall enligt huvudregeln informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna.

Finansinspektionen har med stöd av bemyndigande utfärdat före- skrifter om försäkringsbolagens informationsskyldighet att under vissa förutsättningar lämna information till livförsäkringstagare, se avsnitt 10.

Tidigare omfattades endast skuldtäckningstillgångarna av reglerna om placeringsriktlinjer. Den 1 juli 2004 ändrades dock angivna regler, varvid placeringsriktlinjerna utvidgades till att omfatta samtliga tillgångar. Ändringen motiverades med att det av stabilitetsskäl och ur tillsynsper- spektiv är viktigt med ett styrnings- och kontrollunderlag även för bola- gets fria tillgångar (prop. 2003/04:109 s. 49 och bet. 2003/04:FIU26).

Enligt 8 kap. 8 § FRL ankommer det på styrelsen att fastställa place- ringsriktlinjerna. Styrelsen ansvarar också för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras.

Finansinspektionen kan med stöd av 19 kap. 3 § FRL begära att få ta del av ett livförsäkringsbolags riktlinjer och har möjlighet att förelägga bolaget att vidta rättelse dels om riktlinjerna inte är tillfredsställande med hänsyn till rörelsens omfattning och beskaffenhet, dels om riktlinjerna överträds. Det finns dock inte något krav på en löpande anmälan av dessa på samma sätt som det finns för de försäkringstekniska riktlinjerna.

Understödsföreningar och pensionsstiftelser omfattas idag inte av några bestämmelser om placeringsriktlinjer.

Skälen för regeringens förslag

Livförsäkringsbolag

En mer kvalitativt inriktad placeringsreglering kommer som framgått att ställa nya krav både på tillsynsmyndigheten och på tjänstepensions- instituten. Instituten skall själva ha ansvaret för att upprätta metoder för riskhantering och beslutsrutiner som säkerställer att placeringarna sker

Prop. 2004/05:165

182

med iakttagande av de kvalitativa reglerna som anges i lag. Då Prop. 2004/05:165 nuvarande placeringsregler i FRL om tillåtna tillgångsslag och tillgångs-

begränsningar enligt regeringens förslag inte kommer att gälla för tjänstepensionsverksamhet blir Finansinspektionens bedömning av om institutens gjort sig skyldiga till regelöverträdelser mer komplex, efter- som varje enskilt instituts situation och förutsättningar måste tas i beaktande.

Övergången mot en mer kvalitativt inriktad, förebyggande reglering och tillsyn förutsätter således att Finansinspektionen får bättre möjlighet att granska institutens metoder och rutiner för att identifiera, mäta och hantera risker i placeringsportföljen i förhållande till åtagandenas typ och varaktighet, bolagets strategi för att upprätthålla skuldtäckningen samt av institutet utformade konsekvensanalyser av placeringsbesluten. Institu- tens egna placeringsriktlinjer kommer därför att få en central roll i den nya processinriktade tillsynen. SIRP:s fråga avseende placerings- riktlinjernas status besvaras således med att det är fråga om det dokument som ett institut faktiskt använder som grund för sin placeringsstrategi, dvs. det som i dag upprättas enligt reglerna i FRL.

För att underlätta den offentliga tillsynen föreslår regeringen att en anmälningsskyldighet för placeringsriktlinjerna skall införas. Samma regler om inlämnande till Finansinspektionen som gäller för försäkrings- tekniska riktlinjer i livförsäkringsbolagen bör gälla för placeringsrikt- linjer. Detta innebär att livförsäkringsbolagen skall lämna in placerings- riktlinjerna för tjänstepensionsverksamheten till Finansinspektionen senast när de börjar användas och när de ändras. Till placerings- riktlinjerna skall fogas en analys av vad riktlinjerna väntas få för konse- kvenser för institutet och de ersättningsberättigade. Instituten bör fort- löpande se över placeringsriktlinjerna.

Direktivets krav om att placeringsriktlinjerna skall innehålla uppgifter om metoder för att mäta placeringsrisker, processer för riskkontroll och den strategiska allokeringen av tillgångar i förhållande till pensions- åtagandenas art och varaktighet bör tillgodoses genom ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad placeringsriktlinjerna skall innehålla.

Ett faktum som måste beaktas i sammanhanget är att placerings- riktlinjerna i händelse av en krissituation i bolaget kan behöva ändras med mycket kort varsel. Enligt gällande rätt behövs endast ett styrelse- beslut för att åstadkomma en sådan ändring. Nu föreslås dock att rikt- linjerna, tillsammans med en konsekvensanalys, skall ges in till Finans- inspektionen. För att tillräcklig flexibilitet skall uppnås i en krissituation bör därför bolagen kunna utforma riktlinjer som även anger hur stora avvikelser i den normala placeringsinriktningen som får ske vid en sådan situation. Därmed skall de nya kraven avseende placeringsriktlinjerna inte riskera att hindra ett snabbt agerande från ett försäkringsbolag i en exceptionell situation.

Eftersom någon separation inte skall ske avseende riskkapitalet i de försäkringsbolag som meddelar både tjänstepensionsförsäkring och annan försäkring krävs att dessa bolag till Finansinspektionen lämnar in placeringsriktlinjer avseende hela den verksamhet som delar det aktuella riskkapitalet. Regeringens förslag går i denna del således något längre än

183

utredningens. I övrigt överensstämmer FRL med tjänstepensionsdirek- Prop. 2004/05:165 tivets krav.

Tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser

Till följd av direktivets bestämmelser måste krav nu även ställas på tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser att upprätta placeringsrikt- linjer. Motsvarande regler som avseende försäkringsbolagen bör därför införas även för dessa institut. Beträffande stiftelserna bör hänsyn till dessa instituts särskilda situation beaktas i de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

11.6Kapitalkrav

Regeringens förslag: Tjänstepensionskassor skall omfattas av samma regler om kapitalkrav, med undantag av bestämmelserna om garanti- belopp, som för närvarande gäller för livförsäkringsbolag.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

kommenterar det inte särskilt.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Enligt artikel 17 skall ett tjänstepensionsinstitut, som står för åtagandet att täcka en biometrisk risk (dvs. risk kopplad till dödsfall, invaliditet och lång levnad) eller garanterar en viss avkastning eller en viss förmånsnivå ständigt, som en buffert, inneha kompletterande tillgångar utöver vad som motsvarar de tekniska avsättningarna. Storleken på de komplet- terande tillgångarna skall återspegla typen av risk och tillgångs- sammansättningen avseende samtliga de pensionsplaner som institutet förvaltar. Vid beräkningen av den lägsta storleken på de kompletterande tillgångarna skall bestämmelserna i artikel 27 och 28 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet användas. Om det är berättigat av aktsamhetsskäl får mera detaljerade föreskrifter fastställas av medlemsstaterna.

Livförsäkringsbolagen omfattas inte av tjänstepensionsdirektivets bestämmelser om lagstadgat kapitalkrav (se artikel 4), då nämnda regler i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet redan gäller för dessa institut.

Enligt artikel 22 i tjänstepensionsdirektivet får en medlemsstat skjuta upp tillämpningen av reglerna om kapitalkrav till den 23 september 2010. Gränsöverskridande verksamhet får dock inte bedrivas av ett institut som inte uppfyller kapitalkraven.

Gällande rätt

Reglerna om konsolideringskrav för livförsäkringsbolagen återfinns i

1 kap. 8 a § samt 7 kap. 22, 23 och 26 §§ FRL.

184

Enligt 1 kap. 8 a § FRL skall ett försäkringsbolag, utöver tillgångarna som motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna, vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapitalbas. Kapitalbasen skall minst uppgå till en nivå som beräknats med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning – den s.k. solvensmarginalen. För livförsäkringsrörelse beräknas solvens- marginalen i allt väsentligt som fyra procent av de försäkringstekniska avsättningarna.

Kapitalbasen får vidare aldrig vara mindre än det s.k. garantibeloppet. Garantibeloppet skall som huvudregel enligt 7 kap. 26 § FRL minst uppgå till ett belopp som motsvarar tre miljoner euro. Finansinspektionen kan dock tillåta att garantibeloppet sätts ned med högst en fjärdedel om det handlar om ett ömsesidigt försäkringsbolag. Om kapitalbasen under- stiger solvensmarginalen eller garantibeloppet har Finansinspektionen befogenhet att vidta åtgärder.

I 7 kap. 22 § FRL finns bestämmelserna om vilka poster som kapital- basen i en livförsäkringsrörelse får omfatta. Enligt huvudregeln ingår i kapitalbasen inbetalt aktiekapital eller inbetalt garantikapital, obeskattade reserver samt övrigt eget kapital med avdrag för utdelning. Finans- inspektionen har getts möjlighet att låta kapitalbasen omfatta även andra poster. Med stöd av artikel 27 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet har inspektionen därvid medgett att även s.k. förlagslån räknas in i kapitalbasen (FFFS 1998:15). Ett förlagslån är ett lån som, så länge det inte är förfallet, i händelse av likvidation eller konkurs skall betalas först sedan övriga oprioriterade fordringsägare blivit tillgodosedda. Det är således fråga om en efterställd skuld.

Bestämmelserna om hur solvensmarginalen beräknas återfinns i 7 kap. 23 § FRL, vari bl.a. föreskrivs att underlaget för solvensmarginalen utgörs av samtliga försäkringstekniska avsättningar. Solvensmarginalens storlek är beroende av om det är försäkringsbolaget eller den enskilde försäkringstagaren som står den finansiella risken. Bestämmelserna inne- bär att solvensmarginalen kan sättas lägre i de fall då försäkringstagaren står risken, exempelvis vid fondförsäkring.

I 7 a kap. FRL finns bestämmelser om gruppbaserat kapitalkrav. Understödsföreningar omfattas för närvarande inte av något kapital-

krav.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna i UFL är inte anpassade till EG-rätten och det saknas därför regler om krav på konsoli- deringskapital för tjänstepensionskassorna. Regeringen föreslår därför att tjänstepensionskassor skall omfattas av samma regler om kapitalkrav som gäller för livförsäkringsbolag i dag. Bestämmelserna om garanti- belopp bör dock, som utredningen funnit, inte gälla för tjänste- pensionskassorna. Ett krav om att kapitalbasen minst skall uppgå till ett belopp som inte står i proportion till verksamhetens omfattning skulle vara onödigt betungande för tjänstepensionskassorna, då dessa i regel är mindre institutioner än livförsäkringsbolag sett till förvaltat kapital. I stället får regler i UFL om minsta tillåtna antal medlemmar anses säker- ställa att tjänstepensionskassorna inte blir så små att den aktuariella risk- spridningen på skuldsidan hotas. Vidare bör tjänstepensionskassorna även omfattas av samma regler om gruppbaserat kapitalkrav som framgår av 7 a kap. FRL.

Prop. 2004/05:165

185

Det finns risk att de nya reglerna om kapitalkrav inte kommer att Prop. 2004/05:165 kunna uppfyllas direkt av vissa tjänstepensionskassor, varför möjligheten

att införa övergångsregler bör utnyttjas. Till detta återkommer regeringen i avsnitt 15.

En särskild fråga bör dock behandlas redan här. Som framgått ovan har Finansinspektionen bemyndigats att, efter ansökan från ett försäk- ringsbolag, medge att kapitalbasen får bestå av även andra poster än de som räknas upp i lag. Vilka poster som kan bli aktuella framgår av artikel 27 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. Under arbetet med genomförandet av tjänstepensionsdirektivet har fråga uppkommit om även tjänstepensionsinstitut, i Sveriges fall tjänstepensionskassorna, bör omfattas av dessa möjligheter. EG-kommissionens tjänstemän synes inte anse att så skall vara tillåtet, eftersom den aktuella artikel 17 i tjänste- pensionsdirektivet enbart talar om beräkningen av buffertkapitalet.

Regeringen ställer sig dock frågande till denna bedömning. Angivna artikel 27 är inte en beräkningsartikel, utan utgör en katalog över tillåtna poster i kapitalbasen. De närmare beräkningsreglerna återfinns i stället i artikel 28. Vidare framgår av stycke 30 i tjänstepensionsdirektivets ingress att minst samma kapitalkrav som för livförsäkringsföretag bör gälla för produkter som liknar dem som erbjuds av sådana företag. Någonting annat förutskickades heller inte under förhandlingarna av direktivet. Det är även svårt att i övrigt finna några sakliga skäl till varför de typer av tjänstepensionsinstitut som berörs skulle behandlas annorlunda än livförsäkringsbolagen i denna del. Tvärtom framstår det som märkligt att tjänstepensionsinstituten på detta sätt skulle ges sämre möjligheter att uppfylla det lagstadgade kapitalkravet.

Sammantaget anser regeringen därför att Finansinspektionen bör ha möjlighet att medge att även tjänstepensionskassor räknar in exempelvis förlagslån i kapitalbasen. Ett sådant bemyndigande bör därför tas in i UFL. Den närmare lämpligheten härav får naturligtvis inspektionen själv bedöma i de enskilda fallen.

Som konstaterats i avsnitt 11.1 skall pensionsstiftelserna inte omfattas av reglerna om kapitalkrav.

186

12

Verksamhet i ett annat land inom EES

Prop. 2004/05:165

Regeringens förslag: För svenska försäkringsbolag skall gälla ett särskilt underrättelse- och anmälningsförfarande vid deras verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring i andra EES-länder.

För svenska tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser införs ett förfarande för gränsöverskridande tjänstepensionsverksamhet inom EES motsvarande det som skall gälla för försäkringsbolagen.

För tjänstepensionskassor införs en bestämmelse om att även sådana institut får bedriva tjänstepensionsverksamhet genom sekundäretablering i en annan medlemsstat.

Ett särskilt underrättelse- och anmälningsförfarande skall gälla också för EES-försäkringsgivare som avser att meddela tjänstepensionsför- säkringar i Sverige. Utländska institut som, utan att vara EES-försäk- ringsgivare, omfattas av tjänstepensionsdirektivet skall ha rätt att med stöd av tillstånd eller registrering i hemlandet bedriva gränsöverskri- dande verksamhet i Sverige. För dessa institut skall gälla i huvudsak samma regler som för EES-försäkringsgivare.

Utländska institut som utan att vara EES-försäkringsgivare omfattas av tjänstepensionsdirektivet skall vidare ges rätt att bedriva verksamhet genom sekundäretablering i Sverige.

Regeringens bedömning: Något krav på att utländska institut skall följa svenska placeringsregler för sin verksamhet i Sverige skall inte införas.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. Regeringens förslag innebär att även tjänstepensionskassor medges rätt till sekundäretablering i en annan medlemsstat, liksom att utländska tjänstepensionsinstitut får motsvarande rätt till sekundär- etablering i Sverige. Vidare har vissa förenklingar gjorts i förhållande till utredningens förslag beträffande reglerna för livförsäkringsbolagens sekundäretableringar. Regeringen föreslår även justeringar av Finans- inspektionens prövning av underrättelse om verksamhet i ett annat EES- land samt avseende inspektionens möjligheter att ingripa mot utländska tjänstepensionsinstitut.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller kommenterar det inte särskilt. Hovrätten för Nedre Norrland och Skatte- verket föreslår vissa lagtekniska justeringar beträffande anmälnings- förfarandet. Skatteverket påpekar vidare utredningens slutsats att de utländska institutens skyldighet att följa svensk social- och arbets- marknadslagstiftning vid verksamhet här innefattar ett krav att iaktta föreskrifter i svenska kollektivavtal är något förhastad, eftersom dessa avtal främst reglerar avtalsparternas inbördes förhållanden. Därutöver ställer Skatteverket ett antal frågor kring vad den gränsöverskridande verksamheten skulle kunna innebära för svenska pensionsstiftelser och för tillsynen över dem. En ytterligare frågeställning som väckts av Skatteverket är om de underrättelser som instituten skall lämna vid gränsöverskridande verksamhet och sekundäretablering skall avse varje ny affär som institutet åtar sig eller enbart den första. SPFA efterlyser en internationell jämförelse mellan olika tjänstepensionslösningar och i

187

detta sammanhang en belysning av den utökade samverkan som måste ske mellan olika nationella tillsynsmyndigheter, liksom den informa- tionsskyldighet som torde komma att åläggas dessa myndigheter gentemot utländska tjänstepensionsinstitut som avser att etablera sig i det aktuella landet. Volvoresultats Försäkringsförening anser att tjänste- pensionskassorna av konkurrensskäl gentemot livförsäkringsbolagen måste ha möjlighet att etablera resurser i värdlandet, oavsett om detta kallas sekundäretablering eller något annat.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Artikel 20 slår fast principen om tjänstepensionsinstituts rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Direktivet behandlar inte s.k. sekundär- etablering, dvs. upprättande av en filial, agentur eller liknande driftställe i ett annat land. Sådan sekundäretableringsrätt tillkommer dock uttryck- ligen försäkringsbolagen enligt det konsoliderade livförsäkringsdirek- tivet. Som kommer att behandlas närmare nedan har det vid kontakter med tjänstemän vid EG-kommission inom ramen för detta lagstift- ningsärende framkommit att också de institut som faller direkt under tjänstepensionsdirektivets tillämpningsområde skall ha rätt till sekun- däretablering; även om en sådan rätt inte framgår av direktivets lydelse anses den följa av EG-fördragets regler om bl.a. etableringsfrihet (artiklarna 43 till 48).

Medlemsstaterna skall enligt artikel 20.1 tillåta företag som är etable- rade inom deras territorier att ge uppdrag åt tjänstepensionsinstitut som är godkända i andra medlemsstater. En medlemsstat skall även tillåta tjänstepensionsinstitut som är godkända inom det egna territoriet att åta sig uppdrag för företag som är etablerade inom andra medlemsstaters territorier.

Ett tjänstepensionsinstitut som önskar åta sig uppdrag för ett företag i ett annat medlemsland måste i enlighet med vad som anges i artikel 9.5 godkännas i förväg av behörig myndighet i hemlandet. I övrigt räcker det emellertid att till den myndigheten göra en anmälan om avsikten att åta sig uppdrag i en annan medlemsstat, se artikel 20.2.

Anmälan skall enligt artikel 20.3 innehålla uppgifter om värdlandet, uppdragsgivaren och de viktigaste särdragen i den aktuella pensions- planen. Även om det inte framgår uttryckligen av direktivtexten ligger det i sakens natur att en ny anmälan skall göras varje gång ett institut åtar sig ett nytt uppdrag.

När hemlandsmyndigheten har mottagit en anmälan om gränsöver- skridande verksamhet skall den inom tre månader vidarebefordra anmälan till värdlandsmyndigheten och informera institutet därom, se artikel 20.4. Detta förutsätter dock att hemlandsmyndigheten inte har skäl att betvivla att institutets administrativa uppbyggnad, dess finansiella ställning eller dess lednings vandel och yrkesmässiga kvalifikationer eller erfarenhet på området är förenliga med den verksamhet som föreslås i värdmedlemsstaten.

Innan tjänstepensionsinstitutet startar sin gränsöverskridande verk- samhet skall tillsynsmyndigheten i värdlandet, efter att ha mottagit

Prop. 2004/05:165

188

anmälan enligt artikel 20.3, vid behov inom två månader underrätta hemlandsmyndigheten om gällande krav i social- och arbetsmarknads- lagstiftningen samt om regler om placering av tillgångar och om infor- mation. Institutet skall få del av de uppgifterna genom hemlandets till- synsmyndighet, se artikel 20.5.

Föreskrifterna om att värdlandsmyndigheten skall underrätta hem- landsmyndigheten om relevanta bestämmelser i social- och arbets- marknadslagstiftningen skall ses mot bakgrund av stycke 37 i direktivets ingress. Där anges att ett tjänstepensionsinstituts gränsöverskridande verksamhet bör utövas i överensstämmelse med värdlandets social- och arbetsmarknadslagstiftning i den mån lagstiftningen är relevant för tjänstepensioner, såsom t.ex. avseende definitionen och utbetalningen av pensionsförmåner och villkoren för överföring av pensionsrättigheter. För tjänstepensionsinstitut som vill bedriva gränsöverskridande verk- samhet i Sverige kommer det t.ex. att bli fråga om att iaktta kollek- tivavtalens föreskrifter.

Institutet får enligt artikel 20.6 påbörja förvaltningen av pensions- planen i värdlandet så snart det mottagit underrättelse i enlighet med artikel 20.5. Skulle någon underrättelse inte ha skickats får verksamheten påbörjas efter den tidsfrist som anges i artikel 20.5, dvs. två månader efter att tillsynsmyndigheten i värdlandet mottagit meddelandet om gränsöverskridande verksamhet från hemlandsmyndigheten.

Tjänstepensionsinstitut som bedriver gränsöverskridande verksamhet skall enligt artikel 20.7 omfattas av samma informationskrav som värdlandet har uppställt för de inhemska tjänstepensionsinstituten i enlighet med artikel 11.

Som konstaterats ger det konsoliderade livförsäkringsdirektivet (artikel 40) livförsäkringsbolag en uttrycklig rätt att inrätta sekundäretableringar i andra medlemsstater. Dessa regler undantas inte i tjänstepensions- direktivets artikel 4, och skall således gälla även i de fall bolagen bedriver tjänstepensionsverksamhet. Däremot bör även i dessa fall under- rättelsereglerna i artikel 20 i tjänstepensionsdirektivet tillämpas varje gång bolaget åtar sig ett nytt tjänstepensionsuppdrag.

För de institut som faller direkt under tjänstepensionsdirektivets tillämpningsområde ställer direktivet som konstaterats inte upp några särskilda regler beträffande inrättandet av sekundäretableringen. Det har framgått vid kontakter med tjänstemän vid EG-kommissionen att med- lemsstaterna är fria att införa regler om underrättelse om upprättande av sådan etablering gentemot hemlandsmyndigheten. Däremot finns inget krav på att värdlandsmyndigheten måste underrättas om etableringen. Underrättelseförfarandet i artikel 20 skall dock tillämpas varje gång institutet åtar sig ett uppdrag att förvalta tjänstepension.

Gällande rätt

Regleringen av svenska försäkringsbolags verksamhet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i 2 a kap. FRL. Regler om verksamhet i andra länder saknas däremot i UFL och tryggandelagen. Utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige regleras i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige (LUFV).

Prop. 2004/05:165

189

Livförsäkringsbolag

Regler om sekundäretablering finns i 2 a kap. 1–3 §§ FRL. I 1 § stadgas att ett försäkringsbolag som avser att upprätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe i ett annat EES-land skall underrätta Finans- inspektionen.

Finansinspektionen skall enligt 2 § inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse meddela den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen skall upprättas om underrättelsen. Detta förutsätter dock att inspektionen inte har skäl att ifrågasätta att bolagets organisation är ändamålsenlig, att den finansiella situationen är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksam- hetens art och omfattning och att företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäretableringen. Inspektionen skall samtidigt som ett meddelande till den utländska myndigheten lämnas underrätta bolaget.

Verksamheten vid sekundäretableringen får inledas två månader efter det att Finansinspektionen lämnat sitt meddelande. Om Finans- inspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en sekundäretable- ring inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut härom inom tre månader från det att inspektionen tog emot underrättelsen enligt 1 §.

Om förhållandena skulle ändras sedan sekundäretableringen har upp- rättats, skall försäkringsbolaget enligt 3 § underrätta Finansinspektionen och den utländska behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen genomförs.

Bestämmelserna om svenska försäkringsbolags gränsöverskridande verksamhet i ett annat land inom EES finns i 2 a kap. 4–6 §§ FRL. Med sådan verksamhet förstås att ett försäkringsbolag från Sverige eller från en sekundäretablering i ett annat EES-land meddelar försäkringar för risker belägna i eller åtaganden som skall fullgöras i ett tredje EES-land, och detta sker utan förmedling av en sekundäretablering i det landet.

Förutsättningen för att ett svenskt bolag skall få ägna sig åt gränsöver- skridande verksamhet är enligt huvudregeln i 4 § första stycket att en underrättelse lämnas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall enligt 5 § inom en månad från det att den mottagit en underrättelse enligt 4 § meddela tillsynsmyndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas om under- rättelsen. Inspektionen skall samtidigt underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnats.

Den gränsöverskridande verksamheten får inledas när Finans- inspektionen underrättat bolaget. Finansinspektionen skall vägra att lämna ett meddelande till värdlandsmyndigheten i de fall inspektionen finner att förutsättningar saknas för att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Ett sådant beslut skall fattas inom en månad från det att Finansinspektionen tog emot underrättelsen enligt 4 §.

Om något av de förhållanden som har angetts i en tidigare underrättelse skulle ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts skall enligt 6 § bestämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas.

Regler om tillsyn rörande ett svenskt försäkringsbolags verksamhet i ett annat EES-land finns i 19 kap. FRL. Enligt 1 § andra stycket skall Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande

Prop. 2004/05:165

190

utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myndighets anmodan om rättelse, skall inspektionen enligt 11 § femte stycket vidta de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser.

Utländska försäkringsgivare

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. LUFV reglerar EES-försäkringsgivares rätt att driva verksamhet i Sverige samt tillsynen över dem. Med EES- försäkringsgivare förstås utländsk försäkringsgivare vars hemland hör till EES och vars verksamhet inom EES står under finansiell tillsyn endast av den behöriga myndigheten i hemlandet.

En EES-försäkringsgivare, som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, har enligt 2 kap. 1 § LUFV rätt att bedriva verksam- het i Sverige från en sekundäretablering här i landet eller genom gräns- överskridande verksamhet. Verksamhet från en sekundäretablering kan påbörjas två månader efter det att Finansinspektionen underrättats av hemlandsmyndigheten och gränsöverskridande verksamhet så snart hemlandsmyndigheten har underrättat Finansinspektionen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Gränsöverskridande verksamhet

Livförsäkringsbolag

Vad först avser livförsäkringsbolagen framgår som nämnts av bestäm- melserna i 2 a kap. FRL att ett sådant institut efter ett visst underrättelse- och anmälningsförfarande får verka gränsöverskridande i andra med- lemsstater, om inte Finansinspektionen finner att förutsättningar för sådan verksamhet saknas. Nya regler måste dock införas i FRL avseende det särskilda underrättelseförfarande i artikel 20.2–4 som skall tillämpas när ett livförsäkringsbolag avser att meddela tjänstepensionsförsäkringar genom gränsöverskridande verksamhet. Det skall därvid krävas att bolaget varje gång det åtar sig ett sådant uppdrag skall lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen, med uppgifter om det uppdrags- givande företaget och det huvudsakliga innehållet i pensionsplanen.

Ett vidarebefordrande av en anmälan förutsätter, som nämnts, att Finansinspektionen inte har skäl att betvivla att institutets administrativa uppbyggnad, dess finansiella ställning eller dess lednings yrkesmässiga kvalifikationer eller erfarenhet på området eller lämplighet i övrigt är förenliga med den verksamhet som föreslås i värdmedlemsstaten. Mot- svarande förutsättningar skall gälla även för livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet.

I detta avseende föreslår regeringen således en viss utvidgning i förhål- lande till utredningens förslag, som innebar att någon förnyad lednings- prövning inte är erforderlig. Som skäl härför anförde utredningen att Finansinspektionen har löpande tillsyn över efterlevnaden av de bestäm- melser om ledningsprövning som skall följas när ett institut inrättas (se bl.a. utredningens kommentar till 14 b § UFL).

Som konstaterats stadgas det emellertid uttryckligen i direktivets arti- kel 20.4 att en särskild ledningsprövning skall göras för det fall att insti-

Prop. 2004/05:165

191

tutet avser att bedriva verksamhet i ett annat land inom EES. Kravet bör därför framgå av lag.

En annan sak är att den ifrågavarande ledningsprövningen endast skall relateras till utlandsverksamheten. Skulle prövningen utfalla till institu- tets nackdel i det avseendet innebär detta således inte att ledningen underkänns beträffande övrig verksamhet i bolaget.

Även direktivets föreskrifter i artikel 20.5 om att hemlandsmyndig- heten skall vidarebefordra uppgifter om utländsk rätt till tjänstepensions- institutet kräver nya regler med detta innehåll.

Tidsfristerna i artikel 20.6 som anger när ett tjänstepensionsinstitut får inleda förvaltningen av en tjänstepensionsplan, liksom när beslut om eventuellt avslag skall meddelas, kräver också kompletteringar i lagstift- ningen.

Det kan anmärkas att direktivet saknar bestämmelser om förfarandet när ett institut avser att ändra sin verksamhet. Eftersom en särskild underrättelse skall lämnas varje gång ett livförsäkringsbolag åtar sig ett nytt uppdrag att meddela tjänstepension bör dock en ändring som innebär att sådan verksamhet skall inledas omfattas av samma regler som när bolaget åtar sig ett nytt uppdrag. Vad gäller ändring av ett uppdrag som redan har inletts anser regeringen, på samma sätt som utredningen, att motsvarande bestämmelserna som vid övrig livförsäkringsverksamhet bör gälla.

Bestämmelserna i artiklarna 20.9 och 20.10 tar huvudsakligen sikte på värdlandsmyndigheten och de uppgifter som ankommer på den myndig- heten. Föreskrifterna om att det ankommer på hemlandsmyndigheten att vidta erforderliga åtgärder mot ett institut är redan tillgodosedda genom bestämmelserna i 19 kap. 11 § FRL, med de justeringar som framgår av avsnitt 13.3.

Påbudet i artikel 21.1 om ett nära samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter svarar mot bestämmelserna i 19 kap. 1 § andra stycket FRL.

Understödsföreningar

Bestämmelser om verksamhet utomlands saknas i UFL. För att uppfylla kraven i artikel 20 om att ett tjänstepensionsinstitut skall tillåtas att bedriva gränsöverskridande verksamhet i andra EES-länder krävs följakt- ligen nya regler i UFL i den delen. Beträffande underrättelse- och meddelandeförfarandet skall för tjänstepensionskassornas gränsöver- skridande verksamhet tillämpas samma regler som uppställs för försäk- ringsbolagen.

För att tillgodose direktivets krav i fråga om hemlandstillsyn och sam- arbete med utländsk myndighet krävs därutöver vissa kompletterande regler i UFL för Finansinspektionens tillsynsverksamhet.

Pensionsstiftelser

Inte heller tryggandelagen innehåller några bestämmelser om verksamhet utomlands. För pensionsstiftelserna får därför införas helt nya bestämmelser om gränsöverskridande verksamhet i enlighet med dem som redogjorts för i fråga om livförsäkringsbolag och tjänstepensions- kassor.

Prop. 2004/05:165

192

De kommentarer som Hovrätten för Nedre Norrland och Skatteverket har lämnat avseende vissa lagtekniska lösningar behandlas i författnings- kommentaren.

Avseende Skatteverkets särskilda frågor kan följande anmärkas. Direk- tivet öppnar möjlighet för en pensionsstiftelse att trygga åtaganden i flera medlemsstater. Däremot följer av kravet på att värdlandets social-, arbetsmarknads- och informationsregler skall gälla att institutet kan ha att tillämpa delvis olika regler i de olika länderna. Detta medför att det också kan vara otillåtet med återlån enligt vissa regelverk. En pensionsstiftelse kan inte ”flytta utom räckhåll” för den svenska tillsynen. Detta följer redan av det faktum att en stiftelse inte bedöms kunna inrätta en sekundäretablering (se nedanstående avsnitt om sekundäretablering) samt av reglerna om hemlandstillsyn.

Sekundäretablering

Som framgått innehåller tjänstepensionsdirektivet inga bestämmelser om sekundäretablering. Livförsäkringsbolagen har dock rätt till sådan etable- ring enligt det konsoliderade livförsäkringsdirektivet. Bestämmelserna i det sistnämnda direktivet skall således styra inrättandet av sekundär- etablering även vad avser fall då livförsäkringsbolaget bedriver tjänste- pensionsverksamhet. De särskilda regler härom som utredningen före- slagit, och vilka grundar sig på en analog tillämpning av tjänstepensions- direktivets artikel 20, blir därför inte erforderliga. Däremot skall, som konstaterats, ett livförsäkringsbolag tillämpa underrättelseförfarandet i den artikeln varje gång det åtar sig ett nytt uppdrag att förvalta tjänste- pension från sekundäretableringen. Regler måste därför införas i den delen, utifrån vad direktivet föreskriver.

Som konstaterats i inledningen till detta avsnitt står det numera klart att också övriga tjänstepensionsinstitut skall ha rätt till sekundäretable- ring. Därmed ges dessa institut den möjlighet att etablera sig i en annan medlemsstat som Volvoresultats Försäkringsförening har efterlyst. För tjänstepensionskassornas del bör det därför införas regler i UFL om ett underrättelseförfarande gentemot Finansinspektionen. Däremot krävs inte, som tidigare konstaterats, att Finansinspektionen i dessa fall under- rättar värdlandsmyndigheten. Så snart tjänstepensionskassan åtar sig ett uppdrag att förvalta tjänstepension skall dock underrättelsereglerna enligt direktivet gälla.

För pensionsstiftelser blir det inte aktuellt att införa några regler om sekundäretablering. Dessa institut utgör en pant och har en associations- rättslig uppbyggnad som inte medger någon möjlighet att starta en filial eller liknande (jfr 18 a § tryggandelagen avseende vilka regler i stiftelse- lagen som är tillämpliga på pensionsstiftelser).

Utländska tjänstepensionsinstitut

Direktivets bestämmelser i artikel 20.1 om att ett inhemskt företag skall kunna ge uppdrag åt ett tjänstepensionsinstitut som är godkänt i en annan medlemsstat är, till den del även sådana institut kommer att bedriva

Prop. 2004/05:165

193

tjänstepensionsverksamhet här i landet, för EES-försäkringsgivarnas del i huvudsak tillgodosedda genom bestämmelserna i LUFV.

För att även (andra) utländska tjänstepensionsinstitut inom EES skall kunna bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige krävs dock helt nya regler. Dessutom krävs justeringar för att medge att dessa institut får inrätta sekundäretablering här i landet. För att göra detta möjligt för de utländska instituten är det därmed nödvändigt att definitioner av dels instituten som sådana, dels de produkter som kan komma i fråga införs i LUVF. Definitionen av tjänstepension bör i den delen anknyta till vad som i direktivets artikel 6 (d) avses med pensionsförmåner.

Direktivets föreskrifter i artikel 20.2 och 20.3 om anmälan och de uppgifter som denna skall innehålla får tillgodoses genom nya bestämmelser med motsvarande innehåll. Bestämmelserna i artikel 20.5 om värdlandsmyndighetens skyldighet att inom viss tid, vid behov, underrätta hemlandsmyndigheten om tillämpliga regler i värdlandet samt de därmed sammanhängande tidsfristerna i 20.6 saknar också motsvarig- het i LUFV. Nya bestämmelser bör därför införas.

Föreskrifterna i artikel 20.7 avseende informationskrav tillgodoses av bestämmelserna i 8 kap. 1 a § LUFV. De bestämmelserna överensstäm- mer med den informationsplikt som åläggs de svenska försäkringsbola- gen i 1 kap. 1 a § FRL. Informationskraven för utländska institut måste dock skärpas i enlighet med förslaget till ändring av informationsbestäm- melserna i FRL, se avsnitt 10.

Skyldigheten för värdlandsmyndigheten enligt artikel 20.8 att under- rätta hemlandsmyndigheten om ändringar av bl.a. gällande social- och arbetsmarknadslagstiftning föranleder nya bestämmelser i LUFV för Finansinspektionens tillsynsverksamhet.

Kravet i artikel 20.9 om att det ankommer på värdlandsmyndigheten att tillse att utländska institut följer gällande social- och arbetsmarknads- lagstiftning m.m. föranleder vissa kompletteringar. Underrättelseskyldig- het avseende dessa regler i förhållande till hemlandsmyndigheten bör också komma till uttryck i LUFV.

Vad gäller den svenska social- och arbetsmarknadslagstiftningen, och med anledning av Skatteverkets kommentar i den delen, bedömer rege- ringen att det främst blir fråga om att instituten skall respektera ingångna kollektivavtal. Dessa avtal drar upp ramarna för hur en mycket stor andel av de svenska tjänstepensionerna skall vara utformade och täcker i allmänhet hela sektorer och inte enskilda företag. Till skillnad från vad som är fallet i många andra medlemsstater inom EU saknas i princip lagregler på området, eftersom lagstiftaren av tradition har överlåtit till arbetsmarknadsparterna att reglera dessa frågor. Begreppen social- och arbetsmarknadslagstiftning behandlas närmare i författningskommen- taren.

Särskilda placeringsregler för utländska institut?

Under avsnitt 11.4 har konstaterats att direktivets artikel 18.7 medger en värdlandsmedlemsstat att kräva att ett utländskt institut, inom vissa angivna gränser, tillämpar strängare placeringsregler avseende det insti- tutets verksamhet i värdlandet. De svenska institutens skyldighet att i

Prop. 2004/05:165

194

förekommande fall följa de utländska reglerna bör, som angetts, framgå av lag.

Frågan är då om Sverige bör införa en skyldighet för de utländska instituten att följa svenska placeringsregler avseende den verksamhet som sådana institut bedriver här.

Skälet till att den angivna regleringen tillkom i tjänstepensionsdirek- tivet – vilket var i ett sent skede av rådsförhandlingarna – får främst sökas i en viss ovilja från en del medlemsstaters sida att överge det kvan- titativa synsätt som hittills dominerat i fråga om bl.a. försäkring (se avsnitt 6.4). Som framgår av avsnitt 11.4 valde bl.a. Sverige att genom- föra EG-rätten på försäkringsområdet på ett mycket detaljerat sätt. Det kan dock noteras att det konsoliderade livförsäkringsdirektivet inte inne- håller någon motsvarande möjlighet att underkasta utländska försäkrings- bolag strängare, nationella regler.

Som konstaterats i avsnitt 6.4 är utgångspunkten att det svenska genomförandet av direktivet skall ske utifrån en kvalitativ reglerings- ansats. De kvantitativa begränsningar som ändå valts utgörs för pensions- stiftelsernas del av dem som är obligatoriska enligt direktivet. De ytterli- gare begränsningarna för tjänstepensionskassor och livförsäkringsbola- gens tjänstepensionsverksamhet är avsedda att ansluta till vad som idag gäller för övrig livförsäkringsverksamhet avseende onoterade tillgångar, kontanta medel och enhandsengagemang. Dessa begränsningar är dock inte särskilt ingripande jämfört med vad som gäller för den övriga livför- säkringsverksamheten.

Eftersom det i dag inte finns några särskilda placeringsregler för ut- ländska livförsäkringsbolag och de föreslagna reglerna för de svenska instituten därtill inte bedöms vara särskilt ingripande, anser regeringen därför sammantaget att det saknas skäl att införa någon särskild skyldig- het för utländska institut att tillämpa de svenska reglerna.

Prop. 2004/05:165

195

13 Tillsyn

13.1Tillsyn över pensionsstiftelser

Regeringens förslag: Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse förvaltas i enlighet med de bestämmelser som är föran- ledda av tjänstepensionsdirektivet. Övrig tillsyn över pensionsstiftelserna skall alltjämt länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist svara för.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

kommenterar det inte särskilt. Kammarkollegiet förordar dock att Finans- inspektionen ensam ges fullt tillsynsansvar över pensionsstiftelserna, eftersom nackdelarna med en delad tillsyn överväger fördelarna. Finansinspektionen motsätter sig å sin sida ett övertagande av tillsyns- ansvaret över stiftelserna och påpekar särskilt att stiftelsernas karaktär av pant inte motiverar samma tillsynsbehov som kännetecknar annan tjänstepensionsverksamhet. I syfte att höja skyddsnivån för pensionsstiftelserna förordar i stället inspektionen att det införs ett krav på kreditförsäkring i de system där stiftelserna ingår. SPFA förordar att länsstyrelserna även fortsättningsvis skall ha det fulla tillsynsansvaret över pensionsstiftelserna. En delad tillsyn kan enligt SPFA leda till oönskad merrapportering och därmed onödiga merkostnader som leder till minskad avkastning för instituten.

Skälen för regeringens förslag: Som anförts tidigare är Finansin- spektionen i dag tillsynsmyndighet - ”behörig myndighet” med tjänste- pensionsdirektivets terminologi - för både försäkringsbolag och under- stödsföreningar, medan tillsynsmyndigheten för pensionsstiftelserna utgörs av länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist. Rege- ringen har i avsnitt 7.2 föreslagit att pensionsstiftelser som tryggar pen- sioner till fler än 100 personer skall omfattas av de regler som föranleds av direktivet, liksom de mindre stiftelser som efter anmälan väljer att frivilligt låta sig omfattas.

Detta innebär att de angivna stiftelserna, med de särskilda begräns- ningar som föranleds av dessa instituts särskilda natur (se bl.a. avsnitt 11.1), på flera områden kommer att ha att tillämpa samma reglering som försäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Särskilt med anledning av de nya placeringsreglerna, baserade på aktsamhetsprincipen och med åtföljande krav på placeringsriktlinjer, uppstår frågan om tillsynen av de olika tjänstepensionsinstituten bör samordnas.

En följd av införandet av aktsamhetsprincipen är att nya krav kommer att ställas på tillsynen över institutens placeringsverksamhet. Tolkningen av dagens lagstadgade krav på nöjaktig placering i pensionsstiftelserna och de kvalitativa reglerna i de s.k. normalplaceringsregler som läns- styrelsen utarbetat står visserligen inte nödvändigtvis i strid med aktsam- hetsprincipen, men som utredningen har konstaterat är denna nya, EU- harmoniserade regleringsansats mer övergripande.

Vidare är dagens tillsyn av stiftelser i denna del av en mer uppföljande och reaktiv karaktär, även om det pågår ett förändringsarbete hos läns-

Prop. 2004/05:165

196

styrelserna som syftar till en mer framåtblickande tillsyn. Aktsamhets- principen kräver å sin sida att tillsynen skall vara förebyggande och inriktas mera på beslutsprocessen än på resultatet av placeringarna. De av pensionsinstitutet upprättade placeringsriktlinjerna är härvidlag, som framgår av avsnitt 11.5, ett viktigt styrdokument. Länsstyrelsen saknar idag rutiner för att utvärdera och följa upp sådana riktlinjer, eftersom pensionsstiftelserna enligt gällande rätt inte omfattas av några regler i den delen.

Regeringen instämmer därför med utredningens bedömning att särskilt de nya krav på tillsynsmyndigheten som införandet av aktsamhetsprin- cipen medför motiverar att Finansinspektionen tar över ansvaret för den finansiella tillsynen även för pensionsstiftelser, eftersom tillsyn av sådant slag ligger uppenbart närmare den verksamhet som Finansinspektionen bedriver. Finansinspektionen är redan i dag ansvarig för den finansiella tillsynen över bl.a. försäkringsbolag och understödsföreningar och det framstår därför som naturligt att även låta tillsynsansvaret för pensions- stiftelserna i detta avseende ligga på Finansinspektionen.

De förändrade krav på Finansinspektionen som blir resultatet av rege- ringens förslag främst vad gäller placeringsverksamheten ligger dess- utom i linje med de allmänna utvecklingstendenser som har beskrivits av Utredningen om Finansinspektionens roll och resurser (se SOU 2003:22), och Placeringsutredningen (se SOU 2003:84). För en gemensam finan- siell tillsyn av tjänstepensionsinstitut talar därutöver även de effektivi- tetsvinster som en samordning sannolikt skulle resultera i, samt att tillsynen därmed skulle bli mer enhetlig på detta område.

Regeringen instämmer därmed inte med vad Finansinspektionen anfört beträffande tillsynsbehovet över pensionsstiftelserna, även om tillsynen naturligtvis måste anpassas efter de särskilda behov som föranleds av stiftelsernas karaktär av pant. Inte heller anser regeringen att det skulle vara någon lösning att införa ett krav på kreditförsäkring i tryggande- lagen. Det saknas underlag för att i detta lagstiftningsärende behandla den frågan, men det bör redan här framhållas att en sådan lösning inte bara skulle riskera att strida mot gällande kollektivavtal, utan också kunna leda till minskade incitament att förvalta stiftelsens kapital på ett effektivt sätt.

Även de nya reglerna för gränsöverskridande verksamhet och sekun- däretableringar talar för att en och samma myndighet skall ansvara för den tillsyn som föranleds av de bestämmelser som har sin grund i tjänstepensionsdirektivet och att denna uppgift anförtros Finansinspek- tionen. Direktivets bestämmelser innebär i den delen, enligt vad som har beskrivits i föregående avsnitt, att ett samarbete skall ske mellan myndig- heterna i värdlandet respektive hemlandet och att värdlandsmyndigheten i viss mån svarar för den löpande tillsynen av de utländska institutens verksamhet.

Pensionsstiftelser omfattas för närvarande inte av regler om verksamhet utomlands, vilket betyder att länsstyrelsen i sin stiftelse- tillsyn saknar erfarenhet av samarbete med utländska tillsynsmyndig- heter, till skillnad från Finansinspektionen som redan i dag har tillsyn över internationellt verksamma institut. Vidare är det av praktiska skäl lämpligt att en utländsk tillsynsmyndighet kan vända sig till samma

Prop. 2004/05:165

197

svenska myndighet vad gäller tillsynen över alla de institut som täcks av direktivet.

Visserligen skulle en överflyttning av delar av tillsynsansvaret för de större pensionsstiftelserna innebära att alla pensionsstiftelser inte kom- mer att stå under samma tillsyn. Regeringen instämmer emellertid med utredningens bedömning att behovet av en utökad finansiell granskning inte är särskilt påtagligt för de små pensionsstiftelserna, utan att det är de särskilda stiftelserättsliga frågorna som är mest framträdande för dessa stiftelser. På det området är det länsstyrelserna som till skillnad från Finansinspektionen besitter den särskilda kompetens som krävs.

Vad beträffar de problem som skulle kunna uppstå när antalet som tryggas av en stiftelse fluktuerar kring 100 personer har regeringen i avsnitt 7.2 föreslagit ett särskilt förfarande för att upprätthålla kontinuitet i tillsynen när så krävs. Som anfördes inledningsvis i det avsnittet har Länsstyrelsen i Stockholm bedömt att det inte föreligger någon större risk för att pensionsstiftelser skall delas upp i flera mindre stiftelser i syfte att kringgå de nya reglerna.

Mot bakgrund av det anförda anser således regeringen att den tillsyn som har sin grund i tjänstepensionsdirektivets bestämmelser bör vara gemensam avseende pensionsstiftelser och utövas av Finansinspektionen.

Tillsynen av pensionsstiftelsernas verksamhet i andra avseenden, såsom på stiftelserättsligt område, bör dock även i fortsättningen utövas av länsstyrelsen då Finansinspektionen varken har erfarenhet av eller kompetens för tillsyn på dessa områden.

Vad beträffar de problem avseende delad tillsyn som Kammarkollegiet och SPFA lyft fram kan följande anmärkas. Sedan många år förekommer en sådan dubbel tillsyn för bankernas pensionsstiftelser. Bestämmelserna i 13 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, som överförts från den tidigare bankrörelselagen, innebär nämligen att Finansinspektionen har tillsyn över placeringen av sådana stiftelsers tillgångar, medan tillsynen i övrigt utövas av länsstyrelsen enligt tryg- gandelagens regler. Den ordningen har visserligen kritiserats (se prop. 1986/87:12 s. 323 f.) men kritiken har inte föranlett lagändring. Därutöver är Finansinspektionen i dag enligt 3 § tryggandelagen ansvarig för att fastställa de försäkringstekniska grunderna för beräkning av kapitalvärdet i stiftelser. Som ett ytterligare exempel på delad tillsyn kan nämnas det samarbete som sker mellan Finansinspektionen och Konsu- mentverket på finansmarknadsområdet.

Länsstyrelsen skall även fortsättningsvis ensam stå för tillsynen av de små pensionsstiftelser som inte tillämpar de bestämmelser som har sin grund i tjänstepensionsdirektivet.

Prop. 2004/05:165

198

13.2

Uppgifter som skall lämnas till tillsynsmyndigheten

Prop. 2004/05:165

Regeringens förslag: Skyldigheten att till Finansinspektionen lämna handlingar och upplysningar skall i en tjänstepensionskassa omfatta inte bara styrelsen utan också och andra befattningshavare i ansvarig ställning.

Finansinspektionens möjligheter att erhålla uppgifter från en pensions- stiftelse skall motsvara de möjligheter inspektionen skall ha i förhållande till livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka upplysningar en tjänstepensionskassa och en pensionsstiftelse skall lämna till Finansinspektionen.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

kommenterar det inte särskilt. SPFA anför dock att den utökade rappor- teringen till tillsynsmyndigheten som föreslås för pensionsstiftelser är onödig och inte tillför något mervärde för pensionsborgenärerna, då stiftelserna definitionsmässigt inte har något pensionsåtagande. Under alla omständigheter bör enligt SPFA eventuella förändrade rapporterings- krav utformas med hänsyn till stiftelsernas särställning.

Bakgrund

Tjänstepensionsdirektivet

Tillsynsmyndigheten skall enligt artikel 13 ha erforderliga befogenheter och medel för att kunna kräva dels information om alla tjänste- pensionsinstitutets affärsangelägenheter, dels inlämnande av alla dess affärshandlingar. Krav härom skall kunna riktas mot institutet, dess styrelse och verkställande direktör och mot andra befattningshavare i ansvarig ställning i institutet. Tillsyn skall vidare kunna utövas över affärsförbindelser mellan tjänstepensionsinstitutet och andra företag eller institut till vilka tjänstepensionsinstitutet överlåtit vissa funktioner, dock under förutsättning att affärsförbindelserna påverkar tjänstepensions- institutets finansiella ställning eller är av avgörande betydelse för vad som krävs för att tillsynen skall bli effektiv.

Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att regelbundet få tillgång till placeringsriktlinjer, redovisningsmaterial och alla andra handlingar som krävs för tillsynen, såsom interna delårsrapporter, aktuariella värderingar och detaljerade beräkningar, analyser beträffande matchning av till- gångar och skulder, dokumentation som visar att riktlinjerna för place- ringsverksamheten följs liksom att inbetalningar har skett planenligt samt revisionsrapporter. Tillsynsmyndigheten skall också ha rätt att utföra inspektioner på plats hos institutet liksom i förekommande fall på de platser där utlokaliserade funktioner utförs.

Artikeln tar sikte enbart på s.k. hemlandstillsyn, dvs. den tillsyn som utförs av myndigheten i landet där institutet erhållit sin auktorisation.

199

Gällande rätt

Prop. 2004/05:165

Tillsynen av försäkringsbolagen utövas av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 19 kap. FRL.

I 3 § stadgas att det åligger styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i ansvarig ställning i försäkringsbolag att lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar ett försäkringsbolag skall lämna till inspektionen. Om ett försäkringsbolag underlåter att i tid lämna föreskrivna uppgifter får Finansinspektionen enligt 11 f § besluta att bolaget skall betala en förseningsavgift. Kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar skall av bolagets företrädare hållas tillgängliga för granskning enligt 9 §. Skyldigheten enligt 3 och 9 §§ att lämna upplysningar och att hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller enligt vad som framgår av 10 § även för företrädare för sidoordnade organ.

Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att erhålla upp- gifter från understödsföreningar finns i 67 och 68 §§ UFL. Det åligger föreningens styrelse att hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen. Vidare skall styrelsen för varje räkenskapsår till Finansinspektionen insända stämmoprotokoll över beslut i fråga om redovisning samt en verksamhetsberättelse. Det åligger vidare styrelsen att lämna de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen som tillsynsmyndigheten begär. Motsvarande gäller för företrädare för aktie- bolag, förening eller annan liknande sammanslutning, vars verksamhet uteslutande har till syfte att biträda en eller flera understödsföreningar vid verksamhetens bedrivande. Om intressegemenskap föreligger mellan en understödsförening å ena sidan och ett aktiebolag, en förening eller an