Regeringens proposition 2004/05:151

Ändringar i lagen om trängselskatt Prop.
  2004/05:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2005

Göran Persson

Pär Nuder

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att vissa ändringar görs i den karta av vilken det framgår var betalstationerna för uttag av trängselskatt, skall placeras.

1

Innehållsförteckning Prop. 2004/05:151
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3
2 Lagtext ............................................................................................... 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om  
  ........................................................................ trängselskatt 4
3 Ärendet ...............................................................och dess beredning 6
4 Ändrad placering av betalstationer vid uttag av trängselskatt i  
  Stockholm.......................................................................................... 6
5 Offentlig .............................................................-finansiella effekter 7
Utdrag ur protokoll ..............vid regeringssammanträde den 7 april 2005 8

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2004/05:151

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

3

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att punkt 1 i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall placeras.

Prop. 2004/05:151

4

Föreslagen lydelse Prop. 2004/05:151

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall placeras.

Roslagsvägen

Gasverksvägen

Norra Hamnvägen

Lidingövägen

Norrtull

Solnabron

Trafikplats Karlberg/

Tomtebodavägen

Ekelundsbron

Klarastrandsleden

Trafikplats Lindhagensgatan

Trafikplats Fredhäll/

Drottningholmsvägen

Lilla Essingen

Stora Essingen

Danvikstull

Liljeholmsbron

Skanstullsbron

Johanneshovsbron Skansbron

5

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2004/05:151

Vägverket har i en skrivelse till Finansdepartementet (dnr Fi2004/6635) hemställt om vissa ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt och Stockholms universitet har i en skrivelse till Finansdepartementet (dnr Fi2005/381) haft synpunkter på placeringen av vissa betalstationer. Förslagen har beretts under hand med Skatteverket och Vägverket.

Lagrådet

Lagförslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4Ändrad placering av betalstationer vid uttag av trängselskatt i Stockholm

Regeringens förslag: För att uppfylla bl.a. trafiksäkerhetskrav skall placeringen av vissa betalstationer ändras i den karta som ingår i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt.

Skälen för regeringens förslag: Vägverket har genom regeringens beslut den 27 maj 2004 fått i uppdrag att införskaffa den utrustning m.m. som Vägverket behöver för att utföra sina uppgifter enligt lagen (2004:629) om trängselskatt (dnr N2004/6375). I en skrivelse till Finansdepartementet (dnr Fi2004/6635) har Vägverket påpekat att det i arbetet med förberedelserna för försöket i Stockholm har framkommit att det är angeläget med vissa förtydliganden i lagstiftningen, bl.a. vad gäller placeringen av betalstationerna där de i bilagan till lagen angivna placeringarna inte har den precision som erfordras för att betalstationerna skall fungera på avsett sätt. Vägverket har anfört bl.a. att betalstationerna måste placeras så att även trafiksäkerhetskrav m.m. uppfylls. Vägverket har mot bakgrund härav hemställt att den till lagen om trängselskatt hörande kartan ersätts med en ny karta i vilken betalstationernas lägen justeras något i syfte att även uppfylla trafiksäkerhetskrav m.m.

I en skrivelse till Finansdepartementet (dnr Fi2005/381) har Stockholms universitet påtalat att placeringen av betalstationerna inte bör klyva universitetsområdet i två delar. Vägverket har då föreslagit att en betalstation placeras på Roslagsvägen i anslutning till Ålkistan, eftersom en sådan lösning även skulle eliminera risken för obehörig genomfart genom Norra Djurgården.

Regeringen instämmer i Vägverkets bedömning om att betalstationerna måste placeras så att även trafiksäkerhetskrav uppfylls. Regeringen anser dessutom att placeringen av betalstationerna inte får resultera i att det går att undkomma skattskyldighet genom att t.ex. köra genom den känsliga miljön på Norra Djurgården. Mot bakgrund härav anser regeringen att betalstationerna vid Roslagstull och Baron Rålambs väg bör ersättas med en ny betalstation på Roslagsvägen vid Ålkistan. Dessutom förtydligas

6

benämningen och placeringen av andra betalstationers lägen, vilka Prop. 2004/05:151 framgår av kartan i bilagan till lagen om trängselskatt.

Förslaget föranleder ändringar i den karta som finns i punkt 1 i bilagan till lagen om trängselskatt.

5 Offentlig-finansiella effekter

De föreslagna ändringarna i lagen om trängselskatt bedöms inte få några offentlig-finansiella effekter.

7

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2005

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Messing, Y. Johansson, Bodström, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Holmberg, Österberg, Orback, Baylan

Föredragande: Nuder

Regeringen beslutar proposition 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

Prop. 2004/05:151

8