Regeringens proposition 2004/05:141

Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria Prop.
  2004/05:141

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2005

Göran Persson

Pär Nuder

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Nigeria samt antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Nigeria.

1

Innehållsförteckning Prop. 2004/05:141
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3
2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria............... 4
3 Ärendet och dess beredning............................................................. 45
4 Skatteavtalet mellan Sverige och Nigeria........................................ 45
  4.1 Lagförslaget ...................................................................... 45
  4.2 Översiktligt om skattesystemet i Nigeria.......................... 46
    4.2.1 Beskattning av fysiska personer ..................... 46
    4.2.2 Bolagsbeskattning ........................................... 47
    4.2.3 Kapitalvinstbeskattning .................................. 47
    4.2.4 Källskatter ....................................................... 47
  4.3 Skatteavtalets innehåll ...................................................... 48
    4.3.1 Avtalets tillämpningsområde .......................... 48
    4.3.2 Definitioner m.m ............................................. 49
    4.3.3 Avtalets beskattningsregler ............................. 50
  4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning ............. 56
    4.4.1 Huvudregel ...................................................... 56
    4.4.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i Nigeria  
      till svenskt bolag ............................................. 57
  4.5 Särskilda bestämmelser..................................................... 57
  4.6 Begränsningar av förmåner............................................... 58
  4.7 Slutbestämmelser .............................................................. 59
  4.8 Protokollet ......................................................................... 60
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.............................. 61
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde ............den 7 april 2005 62

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2004/05:141

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria.

3

2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige Prop. 2004/05:141
  och Nigeria

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria undertecknade den 18 november 2004 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska språket. Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en obegränsat eller begränsat skattskyldig förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Nigeria, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Oberoende av bestämmelserna i artikel 8 i avtalet skall inkomst som förvärvas av en person med hemvist i Nigeria genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik inte beskattas i Sverige.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag skall tillämpas

a)beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller tillgodoförs den

1januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

b)beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

4

Agreement between the Kingdom of Sweden and the Federal Republic of Nigeria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains

Bilaga Prop. 2004/05:141 (Översättning)

Avtal mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federal Republic of Nigeria, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains,

have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering och Federala Republiken Nigerias regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst,

har kommit överens om följande:

Article 1 Artikel 1
Persons covered Personer på vilka avtalet tillämpas

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Article 2

Taxes covered

1.This Agreement shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2.There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på kapitalvinst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2.Med skatter på inkomst och på kapitalvinst förstås alla skatter som tas ut på inkomst i dess helhet, eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller

fast egendom samt skatter på 5
 
capital appreciation.           värdestegring.       Prop. 2004/05:141
3. The existing taxes to which 3. De för närvarande utgående  
this Agreement shall apply are: skatter på vilka detta avtal  
                tillämpas är:        
(a) in Nigeria:           a) i Nigeria:        
(i) the Personal Income Tax; 1) den   personliga inkomst-  
                skatten,            
(ii) the Companies Income Tax; 2) bolagsskatten,        
(iii) the Petroleum Profits Tax; 3) skatten på petroleumvinster,  
(iv) the Capital Gains Tax; and 4) skatten på kapitalvinster, och  
(v) the Education Tax;       5) utbildningsskatten,      
(hereinafter referred to as (i det följande benämnda ”nige-  
“Nigerian tax”);           riansk skatt”),        
(b) in Sweden:           b) i Sverige:        
(i) the national income tax (den 1) den statliga inkomstskatten,  
statliga inkomstskatten);       2) kupongskatten,      
(ii) the withholding tax on divi-      
dends (kupongskatten);       3) den särskilda inkomstskatten  
(iii) the income tax on   non-  
residents (den särskilda inkomst- för utomlands bosatta,      
skatten för utomlands bosatta); 4) den särskilda inkomstskatten  
(iv) the income tax on   non-  
resident artistes and athletes (den för utomlands bosatta artister  
särskilda inkomstskatten   för m.fl., och          
utomlands bosatta artister m.fl.);                
and               5) den kommunala inkomst-  
(v) the municipal income tax  
(den kommunala inkomstskatten); skatten,            
(hereinafter referred to as (i det följande benämnda  
“Swedish tax”).           ”svensk skatt”).        
4. The Agreement shall apply 4. Avtalet tillämpas även  
also to any identical or sub- skatter av samma eller i huvudsak  
stantially similar taxes which are likartat slag, som efter under-  
imposed after the date of signature tecknandet av avtalet påförs vid  
of the Agreement in addition to, or sidan av eller i stället för de i  
in place of, the taxes referred to in punkt 3 i denna artikel nämnda  
paragraph 3 of this Article. The skatterna. De behöriga myndig-  
competent authorities of the heterna i de avtalsslutande staterna  
Contracting States   shall notify skall meddela varandra de  
each other of any significant väsentliga ändringar som gjorts i  
changes which have been made in respektive skattelagstiftning.    
their respective taxation laws.                  
Article 3               Artikel 3          
General definitions           Allmänna definitioner      
1. For the purposes of this 1. Om   inte sammanhanget  
Agreement, unless   the context föranleder annat, har vid tillämp-  
otherwise requires:           ningen av detta avtal följande  
                uttryck nedan angiven betydelse: 6
                             

(a)the term “Nigeria” means the Federal Republic of Nigeria including any area outside the territorial waters of the Federal Republic of Nigeria which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of the Federal Republic of Nigeria concerning the continental shelf, as an area within which the rights of the Federal Republic of Nigeria with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

(b)the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c)the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Nigeria or Sweden, as the context requires;

(d)the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(e)the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f)the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;

(g)the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h)the term “competent authority” means:

(i)in Nigeria, the Minister of Finance or his authorised representative;

(ii)in Sweden, the Minister of

a) ”Nigeria” avser Federala Prop. 2004/05:141
Republiken Nigeria, innefattande
varje område utanför Federala
Republiken Nigerias territorial-
vatten som i överensstämmelse

med folkrättens regler utgör eller i framtiden kommer att utgöra, i enlighet med Federala Republiken Nigerias lagstiftning beträffande kontinentalsockeln, ett område inom vilket Federala Republiken Nigerias rättigheter avseende havsbottnen, dess underlag och dess naturtillgångar kan utövas,

b)”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar när det används i geografisk betydelse Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c)”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Nigeria eller Sverige, beroende på sammanhanget,

d)”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

e)”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som en juridisk person,

f)”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

g)”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

h)”behörig myndighet” avser:

1) i Nigeria, finansministern  
eller dennes befullmäktigade om-  
bud,      
2) i Sverige, finansministern, 7
     

Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

(i)the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j)the term “national” means:

(i)any individual possessing the

citizenship or nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(k) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

dennes befullmäktigade ombud Prop. 2004/05:141 eller den myndighet åt vilken upp-

dras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

i)”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

j)”medborgare” avser:

1)fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

2)juridisk person, handelsbolag, association eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

k) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence,

Artikel 4  
Hemvist  
1. Vid tillämpningen av detta  
avtal avser uttrycket ”person med  
hemvist i en avtalsslutande stat”  
person som enligt lagstiftningen i  
denna stat är skattskyldig där på  
grund av domicil, bosättning, plats 8
 

place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, any governmental body or agency, political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a)he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b)if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c)if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d)if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both

för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a)han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b)om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas,

c)om han stadigvarande vistas i båda staterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare,

d)om han är medborgare i båda staterna eller inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande

Prop. 2004/05:141

9

Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

staterna, skall de behöriga myn- Prop. 2004/05:141 digheterna i de avtalsslutande sta-

terna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5 Artikel 5

Permanent establishment

1.For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2.The term “permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months; and

(h) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display

Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning, b) filial,

c) kontor, d) fabrik, e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anlägg- nings-, monterings- eller installationsverksamhet och verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår längre tid än sex månader, och

h) tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, av ett företag genom anställda eller annan personal som anlitas av företaget för sådant ändamål, men endast om sådan verksamhet pågår (avseende samma eller en därtill hörande verksamhet) inom en avtalsslutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger sex månader inom en tolvmånadersperiod.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar  
uteslutande för lagring eller ut- 10
 

of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f)the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4.The term “permanent establishment” shall include a fixed place of business used as a sales outlet notwithstanding the fact that such fixed place of business is otherwise maintained for any of the activities mentioned in paragraph 3 of this Article.

5.An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of

ställning av företaget tillhöriga Prop. 2004/05:141 varor,

b)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

c)innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e)innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f)innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs vid den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

4.Uttrycket ”fast driftställe” skall anses innefatta en stadigvarande plats för affärsverksamhet som används som försäljningsställe oavsett om denna stadigvarande plats för affärsverksamhet i övrigt används för verksamheter som anges i punkt 3

idenna artikel.

5.Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådana personer därvid bedriver sin sedvanliga affärs-

verksamhet. 11
 

their business.

6. A person, other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 of this Article applies, who acts in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:

(a)he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts or carries on any business activities on behalf of the enterprise, or

(b)he habitually secures orders for the sales of goods or merchandise in that State exclusively or almost exclusively on behalf of the enterprise or other enterprises controlled by it or which have a controlling interest in it.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Prop. 2004/05:141

6.En person, som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 5 i denna artikel tillämpas, och som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten skall, om inte den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 3 i denna artikel och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, anses utgöra ett fast driftställe för detta företag i den förstnämnda staten om:

a) personen har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal eller där bedriver affärsverksamhet i företagets namn, eller

b) personen regelmässigt säkrar order för försäljning av varor i denna stat uteslutande eller nästan uteslutande för detta företags räkning eller andra företag som kontrolleras av det eller innehar en kontrollerande andel av det.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including

Artikel 6  
Inkomst av fast egendom  
1. Inkomst, som person med  
hemvist i en avtalsslutande stat  
förvärvar av fast egendom (däri 12
 

income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

inbegripet inkomst av lantbruk Prop. 2004/05:141
eller skogsbruk) belägen i den
andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2.Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

Artikel 7  
Inkomst av rörelse  
1. Inkomst av rörelse, som  
företag i en avtalsslutande stat  
förvärvar, beskattas endast i denna  
stat, såvida inte företaget bedriver  
rörelse i den andra avtalsslutande  
staten från där beläget fast drift-  
ställe. Om företaget bedriver rörel-  
se på nyss angivet sätt, får före-  
tagets inkomst beskattas i den  
andra staten, men endast så stor  
del därav som är hänförlig till: 13
 

(a)that permanent establishment;

(b)sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

(c)other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are shown to have been incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission,

a) det fasta driftstället, Prop. 2004/05:141

b)försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället, eller

c)annan affärsverksamhet som bedrivs i denna andra stat vilken är av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som kan visas ha uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp, om något, som det fasta driftstället betalat till företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor

(om inte beloppen utgör ersättning  
för faktiska utgifter) i form av  
royalty, avgifter eller andra lik-  
nande betalningar för nyttjandet av  
patent eller andra rättigheter, eller  
i form av ersättning för särskilda  
tjänster eller för företagsledning,  
eller, utom i fråga om bankföretag, 14
 

for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4.No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. Provided that where that permanent establishment is also used as a sales outlet for the goods or merchandise so purchased the profits on such sales may be attributed to that permanent establishment. For the purpose of this paragraph sales outlet shall be deemed to have the same meaning as in paragraph 4 of Article 5.

5.For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6.Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of

i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall, vid bestämmandet av det fasta driftställets inkomst, inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgifter eller andra liknande betalningar för nyttjandet av patent eller andra rättigheter, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning, eller, utom i fråga om bankföretag, i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor eller något annat av dess kontor.

4.Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget. Detta gäller under förutsättning att, i fall då det fasta driftstället även används som försäljningsställe för de varor som köps in, inkomster som uppkommer vid sådan försäljning hänförs till det fasta driftstället. Vid tillämpningen av denna punkt skall uttrycket försäljningsställe anses ha samma innebörd som i artikel 5 punkt 4.

5.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6.Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar

Prop. 2004/05:141

15

those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

inte av bestämmelserna i denna Prop. 2004/05:141 artikel.

Article 8 Artikel 8
Shipping and air transport Sjöfart och luftfart

1.A resident of a Contracting State shall on reciprocal basis be exempt from tax in the other Contracting State in respect of profits or gains derived from the operations of ships or aircraft in international traffic.

2.With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 1 of this Article shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

3.The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

1.En person med hemvist i en avtalsslutande stat skall, under förutsättning av ömsesidighet, undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten på inkomst eller vinst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

2.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel av konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

3.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas även på inkomster som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:

(a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a)ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag

i den andra avtalsslutande staten  
eller äger del i båda dessa företags  
kapital, iakttas följande. 16
 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Om mellan företagen i fråga om Prop. 2004/05:141 handelsförbindelser eller finansi-

ella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då en avtalsslutande stat

iinkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Article 10

Dividends

1.Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident

Artikel 10

Utdelning

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdel-

ningen har hemvist, enligt lag- 17
 

and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a)7.5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b)10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs

1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State

stiftningen i denna stat. Om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a)7,5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital,

b)10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in-

Prop. 2004/05:141

18

derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if the right giving rise to the dividend was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona-fide commercial reasons.

komst från den andra avtals- Prop. 2004/05:141 slutande staten, får denna andra

stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om den rättighet som givit upphov till utdelningen bildats eller placerats huvudsakligen i syfte att uppnå fördelar i denna artikel och inte av verkliga affärsmässiga skäl.

Article 11

Interest

1.Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3.Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest mentioned in

Artikel 11

Ränta

1.Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 7,5 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall

ränta som anges i punkt 1 i denna 19
 

paragraph 1 of this Article shall be taxable only in the Contracting State where the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

(a)the recipient of the interest is the Contracting State itself, a statutory body, a political subdivision, a local authority thereof or any other agency or instrumentality thereof; or

(b)the interest is paid in respect of a loan which has been guaranteed by the Government of the Contracting State where the payer of the interest is a resident; or

(c)in the case of Sweden, the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), the Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund International AB, the Swedish Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not

artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat i vilken den som har rätt till räntan har hemvist om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

a)mottagaren av räntan är en avtalsslutande stat, ett av dess offentligrättsliga organ eller en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller någon annan av dess institutioner eller organ, eller

b)räntan betalas på grund av ett lån som har garanterats av regeringen i den avtalsslutande stat där den som betalar räntan har hemvist, eller

c)beträffande Sverige, räntan betalas på grund av ett lån som beviljats eller garanterats av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Exportkreditnämnden (EKN) eller annan institution av offentligrättslig natur med syfte att främja export eller utveckling.

4.Med uttrycket ”ränta” förstås

idenna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5.Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel tillämpas

Prop. 2004/05:141

20

apply if the beneficial owner of the inte, om den som har rätt till
interest, being a resident of a Con- räntan har hemvist i en avtals-
tracting State, carries on business slutande stat och bedriver rörelse i
in the other Contracting State in den andra   avtalsslutande staten,
which the interest arises, through a från vilken räntan härrör, från där
permanent establishment situated beläget fast driftställe, samt den
therein and the debt-claim in re- fordran för vilken räntan betalas
spect of which the interest is paid äger verkligt samband med det
is effectively connected with such fasta driftstället. I sådant fall
permanent establishment. In such tillämpas   bestämmelserna i
case the provisions of Article 7 artikel 7.          
shall apply.       6. Ränta anses härröra från en
6. Interest shall be deemed to
arise in a Contracting State when avtalsslutande stat om utbetalaren
the payer is a resident of that State. är en person med hemvist i denna
Where, however, the person pay- stat. Om emellertid den person
ing the interest, whether he is a som betalar räntan, antingen han
resident of a Contracting State or har hemvist i en avtalsslutande stat
not, has in a Contracting State a eller inte, i en avtalsslutande stat
permanent establishment in con- har fast driftställe i samband med
nection with which the indebted- vilket den skuld uppkommit för
ness on which the interest is paid vilken räntan betalas, och räntan
was incurred, and such interest is belastar det fasta driftstället, anses
borne by such permanent räntan härröra från den stat där det
establishment, then such interest fasta driftstället finns.      
shall be deemed to arise in the            
State in which the permanent            
establishment is situated.   7. Då på grund av särskilda
7. Where, by reason of a special
relationship between the payer and förbindelser mellan utbetalaren
the beneficial owner or between och den som har rätt till räntan
both of them and some other per- eller mellan dem båda och annan
son, the amount of the interest, person räntebeloppet, med hänsyn
having regard to the debt-claim for till den fordran för vilken räntan
which it is paid, exceeds the betalas, överstiger det belopp som
amount which would have been skulle ha avtalats mellan utbeta-
agreed upon by the payer and the laren och den som har rätt till
beneficial owner in the absence of räntan om sådana förbindelser inte
such relationship, the provisions of förelegat, tillämpas bestämmel-
this Article shall apply only to the serna i denna artikel endast på
last-mentioned amount. In such sistnämnda belopp. I sådant fall
case, the excess part of the pay- beskattas överskjutande belopp
ments shall remain taxable enligt lagstiftningen i vardera av-
according to the laws of each talsslutande staten med iakt-
Contracting State, due regard tagande av övriga bestämmelser i
being had to the other provisions detta avtal.          
of this Agreement.     8. Bestämmelserna i denna arti-
8. The provisions of this Article
shall not apply if the right or kel skall inte tillämpas om den
property giving rise to the interest rättighet eller den egendom som
was created or assigned mainly for givit upphov till räntan tillskapats

Prop. 2004/05:141

21

the purpose of taking advantage of this Article and not for bona-fide commercial reasons.

eller placerats huvudsakligen i Prop. 2004/05:141 syfte att uppnå fördelar i denna

artikel och inte på grund av verkliga affärsmässiga skäl.

Article 12 Artikel 12

Royalties

1.Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3.The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on

Royalty

1.Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 7,5 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

3.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm eller film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtals-

slutande stat och bedriver rörelse i 22
 

business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5.Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

6.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

7.The provisions of this Article shall not apply if the right or property giving rise to the royalties was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona-fide commercial reasons.

den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5.Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7.Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om den rättighet eller egendom som givit upphov till royaltyn tillskapats eller placerats huvudsakligen i syfte att uppnå fördelar i denna artikel och inte av verkliga affärsmässiga skäl.

Prop. 2004/05:141

23

Article 13 Artikel 13 Prop. 2004/05:141
Capital gains Kapitalvinst  

1.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other State.

2.Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

3.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

4. Subject to the provisions of paragraph 1 of this Article, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares in a company shall be taxable only in that State except if the alienator is an individual who has been a resident of the other

1.Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller på grund av överlåtelse av andelar

iett bolag vars tillgångar huvudsakligen består av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

2.Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, häri inbegripet vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget), får beskattas i denna andra stat.

3.Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Såvitt avser vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) skall bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel av konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

4.Om inte bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel föranleder annat skall vinst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag beskattas endast i denna stat utom

i fall då överlåtaren är en fysisk 24
 

Contracting State and who has become a resident of the firstmentioned Contracting State. In such case the gains may be taxed in the other Contracting State but only if the company, which shares are being alienated, is a resident of that other State and if the alienation of the shares occurs at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of that other State.

person som har haft hemvist i den Prop. 2004/05:141 andra avtalsslutande staten och fått

hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten. I sådant fall får vinsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast om bolaget, vilkets andelar överlåts, har hemvist i den andra avtalsslutande staten och överlåtelsen sker vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att den fysiska personen upphört att ha hemvist i denna andra stat.

Article 14 Artikel 14

Income from employment

1.Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2.Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c)the remuneration is not borne

Inkomst av anställning

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast 25
 

by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

driftställe som arbetsgivaren har i Prop. 2004/05:141 den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om en person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete utfört ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skall sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Article 15 Artikel 15
Directors’ fees Styrelsearvode

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Article 16

Artistes and sportspersons

1.Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by a resident of a Contracting State as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2.Where income in respect of personal activities exercised by an artiste or a sportsperson in his

Artikel 16

Artister och sportutövare

1.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14 får, i

fall då inkomst genom personlig 26
 

capacity as such accrues not to the artiste or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.

verksamhet som artist eller sport- Prop. 2004/05:141 utövare bedriver i denna egenskap

inte tillfaller artisten eller sportutövaren personligen utan annan person, denna inkomst beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Article 17 Artikel 17

Pensions, annuities and similar payments

1.Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2.The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1.Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas

iden förstnämnda avtalsslutande staten.

2.Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Article 18

Government service

1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services

Artikel 18  
Offentlig tjänst  
1. a) Lön och annan ersättning,  
med undantag för pension, som  
betalas av en avtalsslutande stat,  
en av dess politiska underavdel-  
ningar eller lokala myndigheter till  
fysisk person på grund av arbete  
som utförts i denna stats, under-  
avdelnings eller myndighets tjänst,  
beskattas endast i denna stat.  
b) Sådan lön och annan ersätt-  
ning beskattas emellertid endast i  
den andra avtalsslutande staten om  
arbetet utförs i denna andra stat 27
 

are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i)is a national of that State; or

(ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 14,

15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

och personen i fråga har hemvist i Prop. 2004/05:141 denna stat och

1)är medborgare i denna stat,

eller

2)inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 19 Artikel 19
Students and trainees Studeranden och praktikanter

Payments which a student or business trainee or apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Studerande, lärling eller praktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Article 20

Teachers and researchers

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, a professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or research at a university or any other similarly recognized educational institution in that State and who, immediately before that visit, was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned

Artikel 20

Lärare och forskare

1. Utan hinder av bestämmel-  
serna i artikel 14 skall en professor  
eller lärare som vistas i en  
avtalsslutande stat i syfte att  
bedriva undervisning eller forsk-  
ning vid ett universitet eller annan  
liknande erkänd undervisnings-  
anstalt i denna stat och som  
omedelbart före denna vistelse  
hade hemvist i den andra  
avtalsslutande staten, undantas 28
       

State in respect of any remuneration for such teaching and research for a period not exceeding one year from the date of his first arrival in the firstmentioned State for such purposes, provided that such remuneration is derived by him from sources in the other Contracting State.

2. The provisions of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but wholly or mainly for the benefit of a specific person or persons.

från beskattning i den förstnämnda Prop. 2004/05:141 staten för ersättning för sådan

undervisning och forskning under en tidsperiod som inte överstiger ett år från dagen för den första ankomsten i sådant syfte till den förstnämnda staten, under förutsättning att sådan ersättning uppbärs av honom från källor i den andra avtalsslutande staten.

2. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas inte på inkomster från forskning om denna forskning inte bedrivs i allmänt intresse utan helt eller huvudsakligen till förmån för en eller flera specifika personer.

Article 21

Other income

1.Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2.The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

3.Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may

Artikel 21

Annan inkomst

1.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av

detta avtal och som härrör från den 29
 
also be taxed in that other State. andra avtalsslutande staten, även Prop. 2004/05:141
  beskattas i denna andra stat.
Article 22 Artikel 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Nigeria: Subject to the provisions of the

laws of Nigeria regarding the allowance as a credit against Nigerian tax of tax payable in a territory outside Nigeria (which shall not affect the general principle thereof) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Nigerian tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which Swedish tax is computed.

2. In the case of Sweden:

(a)Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Nigeria and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in Nigeria, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Nigerian tax paid in respect of such income.

(b)Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Nigeria:

I enlighet med nigeriansk lagstiftning angående avräkning från nigeriansk skatt av skatt som tas ut inom ett territorium utanför Nigeria (vilket inte skall påverka den allmänna princip som anges här) avräknas svensk skatt som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal tas ut antingen direkt eller genom skatteavdrag, på inkomst eller vinst från källa i Sverige (dock inte såvitt avser utdelning, för skatt som tas ut på den vinst av vilken utdelningen betalas), från nigeriansk skatt som tas ut på samma inkomst eller vinst.

2. Beträffande Sverige:

a)Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt nigeriansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Nigeria, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den nigerianska skatt som erlagts på inkomsten.

b)Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-  
ligt bestämmelserna i detta avtal  
beskattas endast i Nigeria, får 30
 

only in Nigeria, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Nigeria.

(c)Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Nigeria to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish laws governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

(d)For the purposes of subparagraph (a) of this paragraph, when a Swedish company has a permanent establishment in Nigeria, the term “Nigerian tax paid” shall be deemed to include the Nigerian tax which would have been paid but for any reduction or time-limited exemption of tax granted under incentive provisions contained in Nigerian laws designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from the export of Nigerian products, the mining industry, the installation, operation or maintenance of fixed or mobile telecommunication systems and related equipment, industrial and manufacturing activities, oil and gas industry as well as agriculture and tourism (including restaurants and hotels), provided that the activities have been carried out in Nigeria. For the purpose of subparagraph (c) of this paragraph, a tax of 15 per cent shall be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

(e)For the purposes of subparagraph (a) of this paragraph the

Sverige vid fastställandet av Prop. 2004/05:141 skattesatsen för svensk progressiv

skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Nigeria.

c)Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Nigeria till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

d)Vid tillämpningen av a) i denna punkt skall, i fall då ett svenskt bolag har ett fast driftställe

iNigeria, uttrycket ”den nigerianska skatt som erlagts” innefatta den nigerianska skatt som skulle ha erlagts om inte sådan tidsbegränsad befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt bestämmelser om skattelättnader i nigeriansk lag som syftar till att främja ekonomisk utveckling till den del sådan befrielse eller nedsättning medgivits för inkomster från export av nigerianska produkter, gruvindustrin eller för installation, drift eller underhåll av stationära eller mobila telekommunikationssystem och därtill hörande utrustning, industri- och tillverkningsverksamhet, olje- och gasindustrin samt jordbruk och turism (inklusive restauranger och hotell), under förutsättning att verksamheterna utövats i Nigeria. Vid tillämpningen av c) i denna punkt skall en skatt om 15 procent anses ha erlagts för sådana verksamheter och under sådana förutsättningar som anges i föregående mening.

e)Vid tillämpningen av a) i

denna punkt skall nigeriansk skatt 31
 

Nigerian tax paid in respect of royalties received as a consideration for the use of any patent, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, shall, where it has been used in the export of Nigerian products, the mining industry, the installation, operation or maintenance of fixed or mobile telecommunication systems and related equipment, industrial and manufacturing activities, oil and gas industry as well as agriculture and tourism (including restaurants and hotels), provided that the activities have been carried out in Nigeria, in addition to the Nigerian tax actually paid be considered to have been paid with an additional amount of 5 per cent, or if no such tax has been charged be considered to have been paid with 5 per cent, of the gross amount of such royalties.

(f) The provisions of subparagraphs (d) and (e) shall apply only for the first ten years during which this Agreement is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

som erlagts med anledning av Prop. 2004/05:141 royalty som tagits emot för nytt-

jandet av patent, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur, där rättigheten använts för export av nigerianska produkter, gruvindustrin eller för installation, drift eller underhåll av stationära eller mobila telekommunikationssystem och därtill hörande utrustning, industri- och tillverkningsverksamhet, olje- och gasindustrin samt jordbruk och turism (inklusive restauranger och hotell), under förutsättning att verksamheterna utövats i Nigeria, anses utgöra 5 procent utöver den skatt som faktiskt erlagts, eller om ingen skatt erlagts 5 procent, av royaltyns bruttobelopp.

f) Bestämmelserna i d) och e) i denna punkt tillämpas endast under de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna tidsperiod kan utsträckas genom en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of

Artikel 23  
Förbud mot diskriminering  
1. Medborgare i en avtalsslu-  
tande stat skall inte i den andra  
avtalsslutande staten bli föremål  
för beskattning eller därmed sam-  
manhängande krav som är av  
annat slag eller mer tyngande än  
den beskattning och därmed sam-  
manhängande krav som med-  
borgare i denna andra stat under  
samma förhållanden är eller kan  
bli underkastad. Utan hinder av  
bestämmelserna i artikel 1 tilläm- 32
 

Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2.The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs or reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3.Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4.Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subject in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may

pas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2.Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt som medges personer med hemvist i den egna staten.

3.Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4.Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

Prop. 2004/05:141

33

be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Prop. 2004/05:141

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Article 24

Mutual agreement procedure

1.Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within six years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3.The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom sex år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommel-

se söka avgöra svårigheter eller 34
 

doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

tvivelsmål som uppkommer i fråga Prop. 2004/05:141 om tolkningen eller tillämpningen

av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities may through consultation, develop

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som anges i första meningen eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får

yppa upplysningarna vid offentliga  
rättegångar eller i domstolsav-  
göranden. De behöriga myndig- 35
 

appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

heterna kan träda i förbindelse Prop. 2004/05:141
med varandra för att bestämma
lämpliga villkor, metoder och
förfaringssätt för hur sådant utbyte
av information skall genomföras
inklusive, där så anses lämpligt,
utbyte av information gällande
skatteflykt.      

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a)vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, indu- stri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Article 26

Limitations on benefits

Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where:

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

(i)from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

(ii)from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

Artikel 26

Begränsningar av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om:

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

1)från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2)genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av företag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater,

och 36
 

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

any provisions of this Agreement conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company or to the dividends paid by such company.

b) sådan inkomst beskattas Prop. 2004/05:141
väsentligt lägre enligt lagstift-
ningen i denna stat än inkomster
från liknande verksamheter som
bedrivs inom denna stat eller
genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av företag som bedriver sin verksamhet i denna stat,

skall de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från beskattning eller reduktion av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 27 Artikel 27
Members of diplomatic missions Medlemmar av diplomatisk be-
and consular posts skickning och konsulat

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Article 28 Artikel 28

Entry into force

1.Each of the Contracting States shall notify the other of the completion of the procedures required by its laws for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in Nigeria:

(i) in respect of withholding tax on income and taxes on capital gains derived by a non-resident, in

Ikraftträdande

1.De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra om när de åtgärder vidtagits enligt respektive stats lagstiftning som krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot och skall därefter tillämpas:

a) i Nigeria:  
1) i fråga om källskatter på in-  
komst och skatter på kapitalvinst  
som förvärvas av en person som 37
 

relation to income and capital gains derived on or after the first day of January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes, in relation to income of any basis period beginning on or after the first day of January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force;

(b) in Sweden:

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force;

(ii)in respect of other taxes on income and on capital gains, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force.

inte har hemvist i Nigeria, såvitt Prop. 2004/05:141
avser inkomst och kapitalvinst  

som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

2) i fråga om andra skatter, såvitt avser inkomster hänförliga till beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i Sverige:

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst och kapitalvinst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Article 29

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Nigeria:

(i) in respect of withholding tax on income and taxes on capital gains derived by a non-resident, in relation to income and capital gains derived on or after the first day of January in the calendar year immediately following the end of the six-month period;

Artikel 29    
Upphörande    
Detta avtal skall förbli i kraft  
intill dess det sägs upp av en  
avtalsslutande stat. En avtals-  
slutande stat kan på diplomatisk  
väg säga upp avtalet genom att  
minst sex månader före utgången  
av något kalenderår härom skrift-  
ligen underrätta den andra staten. I  
sådant fall skall avtalet upphöra att  
gälla:    
a) i Nigeria:    
1) i fråga om källskatter på in-  
komst och skatter på kapitalvinst  
som förvärvas av person som inte  
har hemvist i Nigeria, såvitt avser  
inkomst och kapitalvinst som för-  
värvas den 1 januari det kalenderår  
som följer närmast efter utgången  
av sexmånadersperioden eller 38
   

(ii) in respect of other taxes, in relation to income of any basis period beginning on or after the first day of January in the calendar year immediately following the end of the six-month period;

(b) in Sweden:

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six-month period;

(ii)in respect of other taxes on income and on capital gains, on income chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six-month period.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Stockholm, this 18th day of November, 2004, in duplicate in the English language.

senare, Prop. 2004/05:141
2) i fråga om andra skatter, så-  
vitt avser inkomster hänförliga till  
beskattningsperiod som börjar den  
1 januari det kalenderår som följer  
närmast efter utgången av sex-  
månadersperioden eller senare,  
b) i Sverige:  

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst och kapitalvinst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 18 november 2004 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Thomas Östros Thomas Östros  
For the Government of the Federal För Federala Republiken Nigerias
Republic of Nigeria regering  
Alhaji Abubakar A. Tanko Alhaji Abubakar A. Tanko

39

Protocol to the Agreement between the Kingdom of Sweden and the Federal Republic of Nigeria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains

At the moment of signing the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains between the Kingdom of Sweden and the Federal Republic of Nigeria, the Contracting States have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:

Article 5

1.It is agreed that if any agreement or convention between Nigeria and a member state of the Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) provides for a longer time period than any of those provided for in sub-paragraph (g) or (h) of paragraph 2 of Article 5 (either generally or in respect of specific activities), such longer time period or periods shall automatically apply (either generally or in respect of specific activities) if a resident of Nigeria carries on any such activities in Sweden or if a resident of Sweden carries on any such activities in Nigeria, under the same conditions as if such longer time period or periods had been specified in those subparagraphs.

2.It is agreed that if in any agreement or convention between Nigeria and a member state of the Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) signed after the signing

Protokoll till avtalet mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst

Vid undertecknandet av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria, har de avtalsslutande staterna kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:

Artikel 5

1.Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Nigeria och en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) föreskriver en längre tidsperiod än någon av de som föreskrivs i artikel 5 punkt 2

g)eller h) (antingen generellt eller i förhållande till särskilda aktiviteter), skall sådan längre tidsperiod eller sådana längre tidsperioder automatiskt tillämpas (antingen generellt eller i förhållande till särskilda aktiviteter) om en person med hemvist i Nigeria bedriver sådan verksamhet i Sverige eller om en person med hemvist i Sverige bedriver sådan verksamhet i Nigeria, på samma sätt som om sådan längre tidsperiod eller sådana längre tidsperioder hade föreskrivits i dessa punkter.

2.Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Nigeria och en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som undertecknas efter undertecknandet av

Prop. 2004/05:141

40

of this Agreement the word “delivery” is included in a provision or provisions corresponding to sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 5, or both subparagraphs, sub-paragraphs (a) and

(b) of paragraph 3 of Article 5 of this Agreement shall automatically be applied as if the word “delivery” had been so included from the same time when the agreement or convention between Nigeria and the third state becomes effective.

detta avtal, ordet ”utlämnande” Prop. 2004/05:141 inkluderas i en bestämmelse eller i

bestämmelser som motsvarar artikel 5 punkt 3 a) eller b), eller i båda dessa punkter, skall artikel 5 punkt 3 a) och b) automatiskt tillämpas som om ordet ”utlämnande” hade inkluderats på detta sätt från och med den tidpunkt då avtalet mellan Nigeria och denna tredje stat börjar att tillämpas.

Article 7

It is agreed that the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 1 of Article 7 shall apply only where sales and business activities are effected directly by the enterprise in the other Contracting State through other outlets than the permanent establishment for the purpose of depleting the profits that would otherwise have been attributable to the permanent establishment and

(i)the profits of the permanent establishment are not determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but are determined on the basis of the remuneration which it is expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions;

(ii)the profits of such permanent establishment are not determined on the basis of the total amount of the contract, but are determined on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment.

Artikel 7

Bestämmelserna i artikel 7 punkt 1 b) och c) tillämpas endast i fall då företagets försäljning och affärsverksamhet i den andra avtalsslutande staten påverkas negativt på grund av att andra försäljningsställen än det fasta driftstället gynnas genom att tillföras inkomster som annars skulle ha varit hänförliga till det fasta driftstället, och

1)inkomsterna i det fasta driftstället inte bestäms på grundval av det totala beloppet som företaget erhåller utan på grundval av den ersättning som driftstället kan antas ha erhållit om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor,

2)inkomsterna i ett sådant fast driftställe inte bestäms på grundval av den totala kontraktssumman utan på grundval av den del av kontraktet som fullgörs vid det fasta driftstället.

41

Article 8

1.If the competent authorities of the Contracting States by mutual agreement conclude that profits are derived by a resident or residents of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic to or from places in the other Contracting State and that such profits are not derived by a resident or residents of the other Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic to or from places in the first-mentioned State, and that such situation has a permanent nature, then the condition of reciprocity envisaged in paragraph 1 of Article 8 for tax exemption is not met. In such case the tax charged shall not exceed 1 per cent of the earnings of the enterprise derived from the other Contracting State. For the purpose of the foregoing sentence, the term “earnings” means income derived by a resident of a Contracting State from the carriage of passengers, mail, livestock or goods boarded or loaded in the other Contracting State, less refunds and payments of wages and salaries of ground staff and excluding income derived from the carriage of passengers, mail, livestock or goods which are brought to that other State solely for transhipments or transfers.

2.If any agreement or convention for the avoidance of double taxation, or protocol thereto, or any other international arrangement concluded after the date of the signing of this Agreement between Nigeria and a

Artikel 8

1.Om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse enas om att inkomst som förvärvas av en eller flera personer med hemvist i en avtalsslutande stat från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik till eller från platser i den andra avtalsslutande staten och att motsvarande inkomster inte förvärvas av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik till eller från platser i den förstnämnda staten, samt att detta förhållande är av permanent natur, anses kravet på ömsesidighet som föreskrivs i artikel 8 punkt 1 för skattebefrielse inte uppfyllt. Vid sådant förhållande skall den skatt som tas ut inte överstiga en procent av de inkomster som företaget förvärvar från den andra avtalsslutande staten. Vid tillämpningen av föregående mening skall med uttrycket ”inkomst”, förstås inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat från transport av passagerare, post, boskap eller gods som stiger ombord eller lastas i den andra avtalsslutande staten med avdrag för återbetalningar, löner avseende markpersonal och med bortseende från inkomster som förvärvats för transport av passagerare, post, boskap eller gods som ankommit till denna andra stat uteslutande för omlastning eller transfer.

2.Om en överenskommelse eller ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, eller därtill hörande protokoll, eller någon annan internationell överenskommelse som undertecknas efter dagen för undertecknandet av detta

Prop. 2004/05:141

42

third State provides for rates of taxation (including nil rates) on the profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic which are lower than the rate provided for under this Protocol, then the same lower rate shall apply under this Agreement and shall have effect from the latter of the dates of which this Agreement or the relevant convention, agreement, protocol or other international arrangement between Nigeria and a third state becomes effective.

Articles 10, 11 and 12

In respect of paragraph 6 of Article 10, paragraph 8 of Article 11 and paragraph 7 of Article 12, it is agreed that when a Contracting State contemplates to deny benefits to a resident of the other Contracting State, the competent authorities should consult with each other.

It is agreed that if any agreement or convention between Nigeria and a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) provides that Nigeria shall exempt from tax dividends, interest or royalties (either generally or in respect of specific categories of dividends, interest or royalties) arising in Nigeria, or limit the tax charged in Nigeria on such dividends, interest or royalties (either generally or in respect of specific categories of dividends, interest or royalties) to a rate lower than that provided for in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10, paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Agreement, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends,

avtal, mellan Nigeria och en tredje stat, föreskriver skattesatser (inklusive nollskattesats) på inkomster från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik som är lägre än den som anges i detta protokoll, skall denna lägre skattesats tillämpas även med avseende på detta avtal från den senare tidpunkt då antingen detta avtal eller ifrågavarande överenskommelse, avtal, protokoll eller annan internationell överenskommelse mellan Nigeria och denna tredje stat börjar att tillämpas.

Artiklarna 10, 11 och 12

I fråga om artikel 10 punkt 6, artikel 11 punkt 8 och artikel 12 punkt 7 gäller att när en avtalsslutande stat överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förmåner skall de behöriga myndigheterna överlägga med varandra.

Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Nigeria och en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) föreskriver att Nigeria skall skattebefria utdelning, ränta eller royalty (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning, ränta eller royalty) härrörande från Nigeria, eller begränsa den skatt som tas ut i Nigeria avseende sådan utdelning, ränta eller royalty (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning, ränta eller royalty) till en skattesats som understiger den som föreskrivs i artikel 10 punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt 2 i detta avtal, skall sådan skattebefrielse eller lägre skattesats automatiskt tillämpas avseende utdelning, ränta eller

Prop. 2004/05:141

43

interest or royalties (either generally or in respect of those specific categories of dividends, interest or royalties) arising in Nigeria and beneficially owned by a resident of Sweden and dividends, interest or royalties (either generally or in respect of those specific categories of dividends, interest or royalties) arising in Sweden and beneficially owned by a resident of Nigeria, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in those subparagraph or paragraphs.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Protocol.

Done at Stockholm, this 18th day of November, 2004, in duplicate in the English language.

royalty (antingen generellt eller i Prop. 2004/05:141
förhållande till dessa särskilda
kategorier av utdelning, ränta eller
royalty) härrörande från Nigeria

och som betalas till en person med hemvist i Sverige som har rätt till denna och utdelningar, ränta och royalty (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelningar, ränta eller royalty) härrörande från Sverige och som betalas till en person med hemvist i Nigeria som har rätt till denna, på samma villkor som om sådan skattebefrielse eller sådan lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda punkter.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 18 november 2004 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Thomas Östros Thomas Östros  
For the Government of the Federal För Federala Republiken Nigerias
Republic of Nigeria regering  
Alhaji Abubakar A. Tanko Alhaji Abubakar A. Tanko

44

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2004/05:141

Förhandlingar om ett skatteavtal mellan Sverige och Nigeria inleddes i Stockholm i oktober 2003. Efter skriftväxling under år 2004 för att lösa utestående frågor uppnåddes enighet om ett utkast upprättat på engelska. Detta utkast remitterades till Skatteverket och Kammarrätten i Sundsvall. Avtalet undertecknades i Stockholm den 18 november 2004.

En svensk översättning har därefter färdigställts och ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Som framgår av 2 § den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria skall avtalets beskattningsregler tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet i övrigt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Skatteavtalet mellan Sverige och Nigeria

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria.

Remissinstanserna: Den engelska texten har remitterats till Kammarrätten i Sundsvall och Skatteverket. Remissinstanserna, som inte haft något att erinra mot förslaget, har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte sedan tidigare något skatteavtal med Nigeria. Under senare år har relativt stora investeringar företagits i Nigeria av svenska företag. Bl.a. mot denna bakgrund har Nigeria för svenskt vidkommande alltmer kommit att framstå som ett viktigt land i ekonomiskt hänseende. Det är därför angeläget att ett skatteavtal med Nigeria kommer till stånd.

4.1Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1–4, dels av en bilaga som innehåller den överenskomna avtalstexten och en översättning av denna till svenska språket. I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om hur avtalets

45

beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Prop. 2004/05:141 Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets

regler. Endast om det i annan skattelag, t.ex. i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, föreskrivs en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet (artikel 22.2 b) rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. för att förenkla regelsystemet och för att minska arbetsbördan för Skatteverket, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkningen även i förhållande till Nigeria. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte skall tas med vid taxeringen. Något förordnande om progressionsuppräkning har inte föreslagits i lagen. Sådan uppräkning skall därför inte ske.

I 4 § föreslås en särskild bestämmelse angående beskattningen av internationell sjöfart och luftfart. Denna bestämmelse kommenteras närmare nedan i avsnitt 4.3.3.

Enligt artikel 28 i avtalet skall de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i resp. stat för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista underrättelsen tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreslagits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen föreslås tillämpas beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller tillgodoförs den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

4.2Översiktligt om skattesystemet i Nigeria

4.2.1Beskattning av fysiska personer

Fysiska personer betalar skatt utifrån en progressiv skatteskala som spänner mellan 5 procent och 25 procent på sina samlade inkomster från källor såväl inom som utom Nigeria. Skatten betalas i den region i vilken den fysiska personen anses ha hemvist.

Såvitt avser löneinkomst anses sådan inkomst härröra från Nigeria om förvärvsarbetet helt eller delvis utförts i Nigeria. Härvidlag görs undantag för situationen då arbetsgivaren saknar hemvist i Nigeria och arbetstagaren tillbringat färre än 183 dagar i Nigeria under någon tolvmånadersperiod som tar sin början under ett kalenderår och avslutas under detta eller det följande kalenderåret och inkomsten beskattas i en annan stat.

Ett allmänt avdrag om 5 000 naira (NGN) + 20 procent av intjänad inkomst medges alla fysiska personer som allmänt avdrag från bruttoinkomsten. Utöver detta allmänna avdrag kan fysiska personer medges

46

vissa personliga avdrag för exempelvis underhåll av barn. En minimi- Prop. 2004/05:141 skatt om 0,5 procent av den samlade bruttoinkomsten tas ut om inte

någon nettoinkomst taxeras eller om debiterbar skatt utgör mindre än 0,5 procent av den samlade bruttoinkomsten.

Fysiska personer som saknar hemvist i Nigeria betalar skatt på inkomster härrörande från Nigeria utifrån samma principer som personer med hemvist i Nigeria. Personliga avdrag är inte tillgängliga för personer som saknar hemvist i Nigeria. Det allmänna avdraget om 5 000 NGN + 20 procent av inkomsten är emellertid tillgängligt även för personer som saknar hemvist.

4.2.2Bolagsbeskattning

Bolag hemmahörande i Nigeria betalar skatt med 30 procent på sin världsvida inkomst. Skattesatsen är densamma för bolag som inte har hemvist i Nigeria men skatten tas då ut endast på inkomst som har sin källa i Nigeria.

Utländska bolag måste i princip inregistrera sig som nigerianska bolag innan de kan påbörja verksamhet i Nigeria. Ett antal olika investeringsfrämjande åtgärder finns tillgängliga inom ramen för nigeriansk lagstiftning och prioriterade områden i detta hänseende inkluderar bl.a. verksamhet relaterad till industriell utveckling, jordbruk, gas- och oljeutvinning samt forskning och utveckling. Det finns bl.a. möjlighet att tillerkännas status som ”pioneer company”, en status som innebär att bolaget undantas från inkomstskatt under en period av tre år. Perioden kan sedan förlängas med ytterligare två år. Utdelningar som betalas ur inkomster som undantagits från beskattning är också skattefria hos mottagarna.

4.2.3Kapitalvinstbeskattning

Skatt på kapitalvinster regleras i en separat lagstiftning (the Capital Gains Tax Act) och tas ut med 10 procent på beskattningsbar vinst. Skattskyldiga är i princip alla fysiska och juridiska personer. Avdrag medges för såväl anskaffningskostnaden, som kostnader för att bibehålla tillgången och eventuella kostnader i samband med avyttringen av tillgången. Avdrag för förlust vid avyttring av en tillgång från vinst vid avyttring av en annan tillgång medges inte.

4.2.4 Källskatter

På utdelningar från bolag i Nigeria tas en källskatt om 10 procent ut  
oavsett om mottagaren är ett utländskt bolag eller ett annat bolag i  
Nigeria. Undantag finns i vissa fall för utdelningar från bolag hemma-  
hörande i Nigeria om andelarna i bolaget finansierats med utländsk  
valuta. Skatten är att betrakta som slutlig för såväl mottagare hemma-  
hörande i Nigeria som mottagare i utlandet. Källskatt på mottagen  
utdelning får av bolag hemmahörande i Nigeria dras av från källskatt  
som påförs vid vidareutdelning. 47
 

Räntebetalningar belastas också med en källskatt om 10 procent oav- Prop. 2004/05:141 sett om mottagaren har hemvist i Nigeria eller inte. Även denna källskatt

är att se som slutlig.

Även vad gäller royaltybetalningar är källskatten 10 procent och såvitt avser mottagare utan hemvist i Nigeria är även denna källskatt att se som slutlig. Om mottagaren av royaltybetalningen är en fysisk person är den skatt som tas ut vid källan i stället 5 procent.

4.3Skatteavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”). Samtidigt innehåller det dock flera inslag hämtade från FN:s modell för skatteavtal mellan utvecklade länder och utvecklingsländer (”United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries”).

4.3.1Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer på vilka avtalet tillämpas. Enligt artikeln, som överensstämmer med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om en sådan person som avses i artikel 3.1 d eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. en person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten skall i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ och institutioner, politiska underavdelningar och lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de för närvarande utgående skatterna upp som omfattas av avtalet. Avtalet är inte tillämpligt på förmögenhet. Den svenska statliga förmögenhetsskatten omfattas således inte av avtalet. Avtalet hindrar inte att förmögenhet beskattas enligt svenska interna regler även om förmögenhet innehas av en person som enligt avtalets regler har hemvist i Nigeria. Inte heller den statliga fastighetsskatten omfattas av avtalet.

48

Dubbelbeskattning av t.ex. privatbostad som en i Sverige obegränsat Prop. 2004/05:141 skattskyldig person har i Nigeria kan dock undanröjas med tillämpning

av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Av artikel 2.4 framgår att avtalet skall tillämpas även på de skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.2Definitioner m.m.

Artikel 3 innehåller allmänna definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 3.2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om ett dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f.). Här skall endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan parterna, dvs. de avtalsslutande staterna, om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och staten skall skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln avviker något från OECD:s modellavtal. I de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna (punkt 3), skall de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat denna person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. då det gäller att bestämma om man vid beskattningen i Sverige skall ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i inkomstskattelagen skall tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som skattemässigt är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person skall anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller på annat sätt hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

Punkt 2 reglerar frågan om dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Nigeria anses obegränsat skattskyldig där. Vid tillämpningen av avtalet

skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den

49

avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtals- Prop. 2004/05:141 bestämmelse. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i

Sverige som i Nigeria enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Nigeria skall i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga. Detta innebär bl.a. att rätt att erhålla grundavdrag och allmänna avdrag föreligger.

Punkt 3, som reglerar dubbel bosättning för annan person än en fysisk person, skiljer sig från motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Om en sådan person anses ha hemvist såväl i Sverige som i Nigeria skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 definierar uttrycket fast driftställe. Artikeln överensstämmer i vissa delar med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. De viktigaste avvikelserna återfinns i punkterna 3 och 4. Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att uppräkningen i punkt 2 skall tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

Punkt 2 g) innehåller en bestämmelse som innebär att plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsverksamhet samt verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än sex månader.

I artikel 5 punkt 3 a) och b) har ordet ”utlämnande” som finns i OECD:s modellavtal utelämnats (jfr om denna fråga vad som föreskrivs i protokollspunkt 2 till artikel 5). I punkt 4 har tagits in en bestämmelse som innebär att en stadigvarande plats för affärsverksamhet skall anses utgöra ett fast driftställe om det används som försäljningsställe även om den verksamhet som i övrigt bedrivs vid denna plats är sådan att den inte konstituerar ett fast driftställe. Denna punkt innebär naturligtvis endast ett förtydligande av vad som ändå gäller enligt punkt 3.

Bestämmelsen om fast driftställe i svensk lagstiftning finns i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen. För att ett företag i Nigeria skall kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria).

4.3.3Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att

50

beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6–21, innebär detta naturligtvis inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 22.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, bortsett från att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Nigeria.

Enligt inkomstskattelagen beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 21. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av inkomst av rörelse. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget har hemvist. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 g) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. En person med hemvist i Sverige som bedriver rörelse från fast driftställe i Nigeria utgör således ett företag i Sverige. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna andra stat.

Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro eller bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta en del av företagets rörelseinkomst. Bestämmelserna i artikel 7 är, med undantag av punkt 1 b) och c) samt punkterna 3 och 4, identiska med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Dessutom har, på sätt som regelmässigt sker i svenska skatteavtal, någon bestämmelse motsvarande artikel 7.4 i OECD:s modellavtal inte intagits i detta avtal. Bestämmelserna i punkt 1 b) och c) är hämtade från FN:s modellavtal för skatteavtal och ger utrymme för s.k. ”force of attraction”. Detta innebär att vissa verksamheter som inte

Prop. 2004/05:141

51

bedrivs vid ett fast driftställe men som är av samma eller liknande slag som den verksamhet som bedrivs vid det fasta driftstället anses hänförliga till det fasta driftstället. Även punkt 3 har hämtats från FN:s modellavtal och innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader för ett fast driftställe som uppkommit hos företagets huvudkontor är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. Punkt 4 har tillkommit på initiativ av Nigeria och är avsedd att komplettera bestämmelsen i artikel 5.4.

Om ett företag som hör hemma i Nigeria bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen tillämpas svenska regler men beskattningen får inte stå i strid med bestämmelserna i skatteavtalet.

Vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armlängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det hade varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor med det företag till vilket driftstället hör (punkt 2).

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal, regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i dessa andra artiklar (punkt 6).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst och vinst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där personer som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik har hemvist. Denna tillämpning har emellertid på nigerianskt initiativ villkorats med att det föreligger ömsesidighet i visst avseende (se närmare om detta villkor i protokollet till artikel 8). Villkoret om ömsesidighet kan leda till vissa tillämpningssvårigheter i enskilda fall. För att undvika detta vid beskattningen i Sverige föreslås i 4 § den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria att skattebefrielse i Sverige inte görs beroende av huruvida skattebefrielse medges i Nigeria eller inte i motsvarande situationer. I Sverige kommer därför en person med hemvist i Nigeria som bedriver internationell sjö- eller luftfart att vara skattebefriad på samma villkor som skulle ha gällt om en bestämmelse motsvarande den som finns i artikel 8 i OECD:s modellavtal i stället hade tagits in i detta avtal. Beträffande Scandinavian Airlines System (SAS) gäller bestämmelserna i artikel 8 endast den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket ”utdelning” som finns i punkt 3 överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha

Prop. 2004/05:141

52

en annan innebörd. Artikel 10 kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket utdelning i andra sammanhang.

Anledningen till att uttrycket definieras i artikel 10 är att de betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en källskatt med de i artikeln angivna skattesatserna måste kunna avgränsas från andra betalningar. Samma princip gäller även för ränta och royalty (se artiklarna 11 och 12).

Utdelning får enligt punkt 1 beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Enligt punkt 2 får utdelning även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital får skatten inte överstiga 7,5 procent av utdelningens bruttobelopp.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen – – – har hemvist i den andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor, som även uppställs i fråga om ränta (artikel 11.2) och royalty (artikel 12.2), följer att den angivna begränsningen av beskattningen i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren såvida inte den rättmätige mottagaren av utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelningen fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extraterritoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se punkterna 33–39 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal).

Punkt 6 har tillkommit på nigerianskt initiativ för att förhindra ett obehörigt utnyttjande av avtalet. I protokollet till avtalet anges att när en avtalsslutande stat överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten en förmån enligt denna artikel skall de behöriga myndigheterna överlägga med varandra.

Artikel 11 behandlar beskattningen av ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här avses med ränta framgår av punkt 4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under artikel 10). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra staten får skatten i sådant fall inte överstiga 7,5 procent av räntans bruttobelopp. Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 21.1 endast i hemviststaten.

I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt på ränta. Dessa fall anges i punkt 3 och avser exempelvis ränta som erhålls av den andra avtalsslutande staten eller någon av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. Vidare gäller detta även om räntan avser ett lån vilket garanterats av regeringen i den avtalsslutande stat i vilken betalaren av räntan har hemvist. Såvitt avser Sverige gäller detta också uttryckligen för räntor på lån som beviljats eller garanterats av Styrelsen för

Prop. 2004/05:141

53

internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Exportkreditnämnden (EKN) eller annan institution av offentligrättslig natur som har till uppgift att främja export eller utveckling.

Bestämmelserna i punkterna 1–3 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör inkomst av rörelse i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan skall hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger här enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § inkomstskattelagen).

Punkterna 6 och 7 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Punkt 8 har tillkommit på nigerianskt initiativ för att förhindra ett obehörigt utnyttjande av avtalet. Jfr också vad som föreskrivs om denna fråga i protokollet till avtalet.

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. Enligt punkt 1 får royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får denna skatt inte överstiga 7,5 procent av royaltyns bruttobelopp. Då Sverige enligt avtalet har rätt att beskatta royaltyn beräknas skatten enligt intern svensk skattelagstiftning alltid på nettobasis men vid denna beskattning måste givetvis den i artikeln angivna begränsningen av skatteuttaget beaktas (se 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § inkomstskattelagen).

Definitionen av uttrycket ”royalty” i punkt 3 (jfr vad som angetts beträffande definitionen av utdelning under artikel 10) inbegriper även betalningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja biograffilm eller film eller band för radio- eller televisionsutsändning. Definitionen omfattar till skillnad mot OECD:s modellavtal även ersättningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning. Förklaringen till detta är att Nigeria, i likhet med flertalet länder som inte är medlemmar i OECD, inte accepterar en definition som inte omfattar ersättning för rätten att nyttja sådan utrustning.

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I dessa fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse.

Punkterna 5 och 6 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Punkt 7 har tillkommit på nigerianskt initiativ för

Prop. 2004/05:141

54

att förhindra ett obehörigt utnyttjande av avtalet. Jfr också vad som föreskrivs om denna fråga i protokollet till avtalet.

Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Genom en särskild bestämmelse i punkt 1 likställs vinst vid försäljning av andelar i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av sådan fast egendom som avses i artikel 6, med vinst vid överlåtelse av fast egendom. Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas enligt punkt 3 endast i den stat där den som avyttrar egendomen har hemvist. När det gäller vinst som förvärvas av SAS tillämpas denna regel endast på den del av vinsten som är hänförlig till den svenske delägaren.

Någon motsvarighet till artikel 13.4 i OECD:s modellavtal finns inte i detta avtal annat än en begränsad bestämmelse som föreskriver att då en person med hemvist i en avtalsslutande stat överlåter andelar i bolag beskattas vinst endast i personens hemviststat (punkt 4). I denna punkt finns också en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person, som har haft hemvist i Sverige men som numera har hemvist i Nigeria, för kapitalvinst vid överlåtelse av andelar i svenska bolag under tio år efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Artikel 14 behandlar beskattning av inkomst av anställning. Punkt 1 innehåller en huvudregel enligt vilken sådan inkomst beskattas endast i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförts i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i den andra avtalsslutande staten. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda bestämmelser om beskattningen av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Beskattning av ombordanställda får även ske i arbetsgivarens hemviststat. Beskattning av SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik sker enligt avtalet endast i Sverige.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 15 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 16. Artikeln överensstämmer i sak med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst får beskattas där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller i enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 17 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i

Prop. 2004/05:141

55

utbetalarstaten. Detsamma gäller utbetalning enligt socialförsäkrings- Prop. 2004/05:141 lagstiftningen.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 18 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 14–16.

Artiklarna 19 och 20 innehåller regler för studeranden och praktikanter resp. lärare och forskare.

Annan inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6–20 regleras i artikel 21. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där den skattskyldige har hemvist och inte i stället omfattas av artikel 7.

Från bestämmelsen i artikel 21.1 som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt görs undantag i artikel 21.2 och 3. Enligt punkt 2 skall beskattningsrätten i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2. Artikel 21.3, som hämtats från FN:s modellavtal, ger källstaten rätt att beskatta en inkomst som inte har behandlats i föregående artiklar om inkomsten härrör från denna stat.

4.4Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

4.4.1Huvudregel

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 avräkning av utländsk skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Nigeria (punkt 1).

Avräkningsmetoden innebär att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den därvid beräknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av utländsk skatt vid beskattningen i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen om avräkning av utländsk skatt. Svensk inkomstskatt före avräkning beräknas därvid på inkomsten enligt vanliga svenska regler.

I likhet med många andra avtal med länder som är mindre utvecklade än Sverige i ekonomiskt hänseende innehåller detta avtal regler om avräkning i vissa fall i Sverige av ett högre belopp än som faktiskt erlagts

56

i Nigeria, s.k. matching credit (punkt 2 d och e). Bestämmelserna i punkt Prop. 2004/05:141 2 d) och punkt 2 e) skall tillämpas under de första tio åren under vilka

avtalet tillämpas (punkt 2 f). Efter utgången av denna tidsperiod kan de behöriga myndigheterna komma överens om att förlänga denna period. Förslag om sådan förlängning kommer, om sådan överenskommelse träffas, att föreläggas riksdagen för godkännande i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (1988/89:SkU25).

4.4.2Skattefrihet för utdelning från bolag i Nigeria till svenskt bolag

Artikel 22.2 c) behandlar frågan om skattebefrielse i Sverige för utdelning från bolag i Nigeria till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL). Vid tillämpningen av punkt 2 c) anges i punkt 2 d) att en skatt motsvarande 15 procent på ett svenskt underlag skall anses ha erlagts avseende vinster från vissa särskilt angivna verksamheter som bedrivs i Nigeria.

4.5Särskilda bestämmelser

I artikel 23 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid beskattningen i vissa fall. I punkt 1 anges att medborgare i en avtalsslutande stat inte skall bli mindre fördelaktigt behandlad i den andra avtalsslutande staten än en medborgare i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i samma situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Om således en utländsk medborgare hävdar att han enligt bestämmelserna i denna punkt diskrimineras skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en mer fördelaktig skattemässig behandling än den utländska medborgaren just på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt 1. En här bosatt utländsk medborgare skall vid beskattningen behandlas på samma sätt som en här bosatt svensk medborgare, dvs. enligt de regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. En i den andra avtalsslutande staten bosatt nigeriansk medborgare skall i Sverige behandlas som en begränsat skattskyldig person på samma sätt som en i Nigeria bosatt svensk medborgare. Om en avtalsslutande stat vid beskattningen gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de är begränsat eller obegränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma åtskillnad mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare.

57

Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av Prop. 2004/05:141 ett företags fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten.

I punkt 3 finns en bestämmelse som avser ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Sådan betalning är avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som motsvarande betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge ett företag i den avtalsslutande staten mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling oavsett ägarförhållandena.

Av punkt 5 framgår att artikeln är tillämplig på skatter av varje slag och beskaffenhet och inte endast på sådana skatter som i övrigt omfattas av avtalet. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas även beträffande arvs- och gåvoskatt, mervärdesskatt, energiskatt m.m.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i artikel 25.

4.6Begränsningar av förmåner

I artikel 26 finns bestämmelser om begränsningar av förmåner. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet m.m. är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som utövar näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Ofta får endast personer som är hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast skall bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de hör hemma. De typer av verksamhet som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, försäkrings- och finans-

verksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon

58

speciell plats för verksamhetens bedrivande. Staternas intresse av att få Prop. 2004/05:141 dessa utländska verksamheter knutna till den egna staten är dels

skatteintäkterna, dels arbetstillfällena genom att bolagen för att erhålla registrering ibland tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”operational headquarters” och ”coordination centres” och liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållande av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen borde ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Många av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.7Slutbestämmelser

I artikel 27 finns vissa upplysningar beträffande medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat.

Artiklarna 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 28.2 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av de avtalsslutande staterna mottagit underrättelse från den andra staten om att de åtgärder vidtagits som enligt den statens lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet tillämpas i Sverige i fråga om källskatt, på inkomst som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. I fråga om andra skatter på inkomst och kapitalvinst tillämpas avtalet på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

59

4.8 Protokollet Prop. 2004/05:141

Vid undertecknandet av skatteavtalet mellan Sverige och Nigeria undertecknades även ett protokoll som utgör en del av avtalet. I protokollet föreskrivs att om Nigeria i förhållande till något annat OECD- land accepterar längre tidsperioder än de som föreskrivs i artikel 5.2 g) eller h), antingen generellt eller i förhållande till särskilda aktiviteter, så skall sådan längre tidsperiod eller sådana längre tidsperioder automatiskt tillämpas om en person med hemvist i Nigeria bedriver sådan verksamhet i Sverige eller om en person med hemvist i Sverige bedriver sådan verksamhet i Nigeria på samma sätt som om sådan längre tidsperiod eller sådana längre tidsperioder hade föreskrivits i detta avtal.

Vidare föreskrivs att om Nigeria i framtiden i förhållande till något OECD-land inkluderar ordet ”utlämnande” i en bestämmelse motsvarande den i artikel 5.3 a) eller b) eller i båda dessa bestämmelser så skall dessa bestämmelser från och med det datum då avtalet mellan Nigeria och denna tredje stat börjar att tillämpas automatiskt tillämpas som om ordet ”utlämnande” hade inkluderats även i detta avtal.

Beträffande artikel 7.1 b) och c) föreskrivs att dessa bestämmelser endast skall tillämpas i situationer då försäljnings- och affärsverksamheten påverkas direkt av företaget i den andra avtalsslutande staten genom andra försäljningsställen än det fasta driftstället i syfte att urholka den inkomst som annars skulle anses hänförlig till det fasta driftstället.

Beträffande artikel 8 anges i protokollet de närmare förutsättningar som gäller för den ömsesidighet som föreskrivs i artikel 8.1. Vidare anges att det är de behöriga myndigheterna som genom ömsesidig överenskommelse skall söka avgöra om kravet på ömsesidighet är uppfyllt. Om ömsesidighet inte befinns föreligga får inkomsten beskattas i källstaten. Denna skatt får emellertid inte överstiga en procent av de inkomster som företaget förvärvar från den andra avtalsslutande staten. Vidare anges att om i någon internationell överenskommelse som Nigeria ingår i framtiden föreskrivs en lägre skattesats (inklusive nollskattesats) än den som föreskrivs i detta protokoll så skall denna lägre skattesats automatiskt tillämpas även med avseende på detta avtal. Kravet på ömsesidighet föreslås emellertid inte tillämpas på svensk sida (om detta förslag se närmare redogörelsen för artikel 8 ovan i avsnitt 4.3.3).

I protokollet regleras slutligen också situationen att en avtalsslutande stat överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten en förmån som annars följer av någon av artiklarna 10–12. De behöriga myndigheterna skall i sådant fall överlägga med varandra. Bestämmelsen innebär att om den ena staten överväger att vägra källskattenedsättning skall den behöriga myndigheten i den andra staten underrättas om detta och ges tillfälle att yttra sig.

Vidare föreskrivs att om Nigeria i framtiden undantar från beskattning eller accepterar lägre källskattesatser beträffande utdelning, ränta eller royalty i förhållande till någon annan medlemsstat i OECD kommer motsvarande automatiskt att gälla även enligt detta avtal.

60

5 Konsekvenser för de offentliga finanserna Prop. 2004/05:141
  m.m.  

Sverige har för närvarande närmare 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer avtalsnätet att kompletteras så att ett skatteavtal finns även i förhållande till Nigeria. Detta ger inte upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt.

Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

61

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2005

Närvarande: Statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Messing, Y. Johansson, Bodström, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Holmberg, Österberg, Orback, Baylan

Föredragande: statsrådet Nuder

Regeringen beslutar proposition 2004/05: 141 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria

Prop. 2004/05:141

62