Trafikutskottets betänkande
2004/05:TU5

En ny luftfartsmyndighet - lagstiftning


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker proposition 2004/05:10 En ny luftfartsmyndighet
- lagstiftning. Propositionens lagförslag är en följd av att den 1
januari 2005 delas det nuvarande Luftfartsverket upp i två myndigheter,
Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Mot denna bakgrund föreslås
att ordet "Luftfartsverket" byts ut mot "Luftfartsstyrelsen" i sex lagar
samt att en lag upphävs. Med anledning av ny lagstiftning om luftfartsskydd
förelår utskottet att även denna lag anpassas till den förändrade
organisationsstrukturen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   En ny luftfartsmyndighet
Riksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i luftfartslagen
(1957:297),2. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt
till luftfartyg,3. lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg,4. lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100),5. lag om upphävande av lagen (1984:283) med vissa bestämmelser
för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö,6. lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),7. lag om ändring i lagen
(2000:150) om marktjänster på flygplatser.Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:10.

2.   Lagen om luftfartsskydd
Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2004:000)
om luftfartsskydd.

Stockholm den 26 oktober 2004
På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Claes Roxbergh (mp),
Carina Moberg (s), Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander (s), Krister
Örnfjäder (s), Johnny Gylling (kd), Karin Svensson Smith (v), Claes-Göran
Brandin (s), Jan-Evert Rådhström (m), Monica Green (s), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c), Kerstin Engle (s), Börje Vestlund (s), Carl-Axel
Roslund (m) och Christer Winbäck (fp).
Utskottets överväganden
Propositionen
Den 1 januari 2005 skall det nuvarande Luftfartsverket delas upp i två
myndigheter, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Luftfartsverket
skall i fortsättningen driva statens flygplatser och bedriva flygtrafiktjänst,
och Luftfartsstyrelsen skall ta hand om de myndighetsuppgifter som i
dag ligger på Luftfartsverket.
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som denna uppdelning
kräver. Det är till största delen fråga om att byta ut "Luftfartsverket"
mot "Luftfartsstyrelsen" i sex lagar. Dessutom föreslås en lag upphävas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.


Utskottets ställningstagande
Riksdagen har i samband med budgetberedningen år 2003 godkänt att en
uppdelning skall ske av Luftfartsverket i en myndighet Luftfartsstyrelsen
och affärsverket Luftfartsverket (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:TU1,
rskr. 2003/04:75)
Utskottet har ingen erinran mot regeringens förslag. Propositionen
tillstyrks således.
Regeringen har i prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd föreslagit en
ny lag. Den skulle enligt förslaget träda i kraft den 1 oktober 2004
såvitt gäller 1-10 §§, och i övrigt den 1 januari 2005. Justitieutskottet
har i sitt betänkande 2004/05:JuU2 föreslagit att hela lagen skall träda
i kraft den 1 januari 2005. Riksdagen planerar att ta ställning till
justitieutskottets betänkande den 27 oktober 2004.
I lagförslagets 9 och 10 §§ nämns Luftfartsverket vid namn. Efter
uppdelningen av verket skall de uppgifter som följer av nämnda lagrum
handhas av den nya myndigheten Luftfartsstyrelsen. Utskottet föreslår
mot denna bakgrund att lagen om luftfartsskydd ändras på samma sätt som
övriga lagförslag i detta betänkande i enlighet med trafikutskottets
förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om luftfartsskydd som
återfinns i bilaga 3 Utskottets lagförslag.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:10 En ny luftfartsmyndighet - lagstiftning:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde
till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt
till luftfartyg,
lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
lag om upphävande av lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för
Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö,
lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Bilaga 3
Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (2004:000) om luftfartsskydd
Härigenom föreskrivs att 9 och 10 §§ lagen (2004:000) om luftfartsskydd
skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt bet. 2004/05:JuU2    Föreslagen lydelse
9 §
Rikspolisstyrelsen får, efter att ha hört Luftfartsverket, besluta om
strängare åtgärder än vad som följer av förordning (EG) nr 2320/2002.
Ett sådant beslut får tidsbegränsas. Det får också begränsas till en
viss flygplats eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga
om åtgärderna skall dessa anges i beslutet.   Rikspolisstyrelsen får,
efter att ha hört Luftfartsstyrelsen, besluta om strängare åtgärder än
vad som följer av förordning (EG) nr 2320/2002. Ett sådant beslut får
tidsbegränsas. Det får också begränsas till en viss flygplats eller
viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om åtgärderna skall
dessa anges i beslutet.
I brådskande fall får rikspolisstyrelsen besluta om strängare åtgärder
utan att ha hört Luftfartsverket. Ett sådant beslut skall dock snarast
omprövas av Rikspolisstyrelsen efter att Luftfartsverket har hörts.  I
brådskande fall får rikspolisstyrelsen besluta om strängare åtgärder
utan att ha hört Luftfartsstyrelsen. Ett sådant beslut skall dock snarast
omprövas av Rikspolisstyrelsen efter att Luftfartsstyrelsen har hörts.
I brådskande fall får också en polismyndighet besluta om strängare
åtgärder för flygplatser inom det egna polisdistriktet. Ett sådan beslut
skall genast underställas Rikspolisstyrelsen, som, efter att ha hört
Luftfartsverket, utan dröjsmål prövas om beslutet skall bestå. I brådskande
fall får också en polismyndighet besluta om strängare åtgärder för
flygplatser inom det egna polisdistriktet. Ett sådan beslut skall genast
underställas Rikspolisstyrelsen, som, efter att ha hört Luftfartsstyrelsen,
utan dröjsmål prövas om beslutet skall bestå.


10 §
Beslut om strängare åtgärder som rör de verksamhetsutövare som omfattas
av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart enligt förordning
(EG) nr 2320/2002 fattas av Luftfartsverket efter att Rikspolisstyrelsen
har hörts.   Beslut om strängare åtgärder som rör de verksamhetsutövare
som omfattas av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart
enligt förordning (EG) nr 2320/2002 fattas av Luftfartsstyrelsen efter
att Rikspolisstyrelsen har hörts.