Socialutskottets betänkande
2004/05:SOU3

Internationella adoptionsfrågor m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor. Vidare
behandlas  21 motionsyrkanden  som  väckts  med
anledning av propositionen samt 13 motionsyrkanden
från allmänna motionstiderna 2002 och 2003.

Lagutskottet  har avgett yttrande  i  ärendet
(2003/04:LU3y).
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag
till  ändringar  i  bl.a. lagen (1997:192)  om
internationell    adoptionsförmedling    och
socialtjänstlagen (2001:453). Lagändringarna införs
i  syfte  att  stärka  barnets  rätt   i
adoptionsprocessen. Förslaget att omvandla Statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) till
Myndigheten  för  internationella adoptionsfrågor
(MIA) tillstyrks av ett enigt utskott. Riksdagen bör
vidare enligt utskottets mening anta förslagen till
ändringar i bl.a. äktenskapsbalken i avsikt att
jämställa  adoptivförhållanden  med  biologiskt
släktskap  vid  tillämpningen  av  reglerna  om
äktenskapshinder och partnerskapshinder. Utskottet
tillstyrker även övriga lagförslag och avstyrker
samtliga motioner.
Lagändringarna  föreslås träda i kraft den 1
januari 2005.
I betänkandet finns 18 reservationer och ett
särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. En ny myndighet för internationella
adoptionsfrågor

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
ny myndighet för internationella adoptionsfrågor
(avsnitt 5).

2. Lokalisering av den nya
adoptionsmyndigheten

Riksdagen avslår motion 2003/04:So18.

3. Auktorisation att arbeta med
internationell adoptionsförmedling i
Sverige

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 §, dock med
den ändringen att orden "endast ges" ersätts av
"ges endast". Riksdagen avslår därmed motionerna
2003/04:So23 yrkande 3 och 2003/04:So25 yrkande
1.
Reservation 1 (m, kd)

4. Auktorisation att arbeta med
internationell adoptionsförmedling i ett
annat land

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 a §. Riksdagen
avslår därmed motionerna 2003/04:So20 yrkande 2
och 2003/04:So25 yrkande 2.
Reservation 2 (fp, kd, c)
Reservation 3 (m)

5. En uthållig mångfald av
adoptionsorganisationer

Riksdagen avslår motion 2003/04:So21 yrkande 3.
Reservation 4 (fp, kd, c)

6. Återbetalning av medel vid avveckling av
en sammanslutning

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 8 d §.

7. Avsättning av medel för
avvecklingskostnader

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 8 e §. Riksdagen
avslår därmed motion 2003/04:So20 yrkande 1.
Reservation 5 (fp)

8. Medgivande att ta emot ett barn

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i socialtjänstlagen (2001:453) såvitt
avser 6 kap. 12 §. Riksdagen avslår därmed motion
2003/04:So20 yrkande 3.
Reservation 6 (m, fp, kd)

9. Frivilligorganisationers delaktighet i
föräldrautbildning inför adoption

 Riksdagen avslår motion 2003/04:So21 yrkande
2.

10. Stöd och hjälp till adopterade och
deras familjer

  Riksdagen avslår motionerna  2003/04:So23
yrkande 2 och 2003/04: L319 yrkande 16.
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (mp)

11. Barnets rätt till kunskap om sitt
ursprung

 Riksdagen  avslår motionerna 2003/04:So19,
2003/04:So21 yrkande 1 och 2003/04:So24 yrkandena
1 och 2.
Reservation 9 (v, c, mp)

12. Stärkta ekonomiska möjligheter för
adoptivbarn att söka sitt ursprung

 Riksdagen avslår motion 2003/04:So385.
Reservation 10 (m)

13. Stimulansbidrag för samverkan

Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So22 och
2003/04:So23 yrkande 4.
Reservation 11 (kd)

14. Kvalitet och kompetensutveckling

  Riksdagen  avslår  motion  2003/04:So326
yrkandena 1-3.
Reservation 12 (m)

15. Utredning av adoptivbarns situation i
Sverige

 Riksdagen  avslår  motionerna 2002/03:L207
yrkandena 4 och 5 samt 2003/04:L221 yrkandena 4
och 5.
Reservation 13 (m, kd)

16. Äktenskap mellan adoptivbarn och
adoptant m.m.

 Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i äktenskapsbalken och
b)  lag  om ändring i lagen (1994:1117) om
registrerat partnerskap.
Riksdagen avslår  därmed  motion 2003/04:So20
yrkandena 4 och 5.
Reservation 14 (fp)

17. Inskränkning av rätten till
adoptionskostnadsbidrag

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid
adoption av utländska barn.

18. Höjning av adoptionskostnadsbidraget

 Riksdagen avslår motion 2003/04:So25 yrkande
3.
Reservation 15 (m)

19. Lagförslagen i övrigt

 Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag  om  ändring i lagen  (1997:192) om
internationell adoptions-förmedling i den mån
lagförslaget inte  omfattas av vad utskottet
föreslagit ovan, dock med den ändringen i 10 §
andra stycket att ordet "§§" ersätts av "§" samt
med den ändringen i ingressen till lagförslaget
att orden "8-8 d" ersätts av "8-8 e",
b) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
i den mån lagförslaget inte omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan,
c) lag om ändring i föräldrabalken,
d) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) och
e) lag om  ändring  i lagen (1997:191) med
anledning  av  Sveriges  tillträde   till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid inter-nationella adoptioner.

20. En översyn av adoptionslagstiftningen

Riksdagen avslår motion 2003/04:So23 yrkande 1.
Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)

21. Enskilda adoptioner

 Riksdagen avslår motion 2003/04:So21 yrkande
4.

22. Partnerskap och adoption

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:So512
yrkande 3 och 2003/04: L350 yrkande 3.
Reservation 18 (fp)

23. Nationella adoptioner

 Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So415 och
2003/04:So445.

Stockholm den 21 september 2004

På socialutskottets vägnar


Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid
Burman  (v),  Chatrine  Pålsson  (kd), Kristina
Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina
Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heinemann (fp), Conny
Öhman (s), Catherine Persson (s), Erik Ullenhag
(fp), Kenneth Johansson (c), Anne Marie Brodén (m),
Elina Linna (v), Martin Nilsson (s), Magdalena
Andersson (m) och Jan Lindholm (mp).
2004/05

SoU3


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning


Socialutskottet har berett lagutskottet tillfälle
att yttra sig över propositionen jämte eventuella
motioner.
Lagutskottet   har  avgett  yttrande  över
propositionen såvitt avser förslagen om äktenskap
respektive  partnerskap  mellan adoptivbarn  och
adoptant (avsnitt 11) samt motionerna So19 (v), So20
(fp) yrkandena 4 och 5, So21 (c) yrkande 1, So23
(kd)  yrkande 1 och So24 (mp). Yttrandet, som
begränsas    till   rent   familjerättsliga
frågeställningar,   återfinns   i  bilaga  3
(2003/04:LU3y).

Propositionens huvudsakliga innehåll


I propositionen lämnas förslag som syftar till att
stärka barnets rätt i adoptionsprocessen. I lagen
(1997:192) om internationell  adoptionsförmedling
föreslås skärpta och tydligare villkor för att en
sammanslutning skall få auktorisation att förmedla
internationella adoptioner  samt bestämmelser om
dokumentationsskyldighet   och   om   ökade
tillsynsverktyg för adoptionsmyndigheten. Statens
nämnd för internationella  adoptionsfrågor (NIA)
föreslås avvecklas som nämndmyndighet och omvandlas
till    Myndigheten   för   internationella
adoptionsfrågor (MIA).

Regeringen anser att adoptivförhållanden skall
jämställas  med  biologiskt  släktskap   vid
tillämpningen av reglerna om äktenskapshinder och
partnerskapshinder. En konsekvens av ändringen är
att adoptant och adoptivbarn inte längre kan ingå
äktenskap med varandra  eller  registrera  sitt
partnerskap.
Vidare föreslås en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)  när  det  gäller krav på  blivande
adoptanter för att få medgivande att ta emot ett ut-
ländskt barn i syfte att adoptera det.
Lagändringarna föreslås  träda i kraft den 1
januari 2005.
Till grund för förslagen i propositionen ligger
betänkandet från  Utredningen om internationella
adoptioner, Adoption  - till vilket pris? (SOU
2003:49).  Lagförslagen angående  äktenskap  och
registrerat parterskap  mellan  adoptivbarn  och
adoptant   grundas  på  ett  förslag  från
Förmynderskapsutredningen,  Adoptionsfrågor  (SOU
1989:100), och en inom Regeringskansliet upprättad
promemoria.

Utskottets överväganden


Ny myndighet för internationella
adoptionsfrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  godkänna  vad  regeringen
föreslår  om  en  ny  myndighet  för
internationella  adoptionsfrågor. Riksdagen
bör vidare avslå en motion om lokalisering av
den nya myndigheten till Örebro.

Propositionen


Regeringen  föreslår  att  Statens  nämnd  för
internationella adoptionsfrågor (NIA) avvecklas som
nämndmyndighet och omvandlas till en ny myndighet
med  ansvar för internationella adoptionsfrågor,
Myndigheten  för  internationella adoptionsfrågor
(MIA).

Regeringen har övervägt  om  nämndorganisation
fortfarande   är   den  mest  ändamålsenliga
organisationsformen för adoptionsmyndigheten. Bland
annat   av  det  skälet  att  det   från
rättssäkerhetssynpunkt  inte  är  nödvändigt med
kollektivt beslutsfattande har regeringen funnit att
det  inte  längre  finns  behov  av  en sådan
organisationsform. Regeringen har även prövat om
myndighetens uppgifter kan inordnas i en redan
befintlig myndighet (Socialstyrelsen) men därvid
kommit fram till att internationella adoptionsfrågor
bäst tas om hand i en egen myndighet. Den framtida
myndighetsorganisationen inom adoptionsområdet bör
enligt regeringens mening utföra i stort sett samma
uppgifter som NIA gör i dag.
Genom förslagen i propositionen att  i lagen
(1997:192)  om internationell adoptionsförmedling
införa fler och  tydligare  förutsättningar för
auktorisation, tydliga krav på sammanslutningarnas
löpande verksamhet samt fler instrument för tillsyn,
får  den  nya  myndigheten  nya  och  bättre
förutsättningar för en aktiv tillsyn. Detta kräver
enligt regeringen en hög grad av oberoende gentemot
de auktoriserade sammanslutningarna.

Motion


I motion 2003/04:So18 av Inger Lundberg m.fl. (s)
begärs  ett tillkännagivande om lokalisering av
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor till
Örebro. Enligt motionärerna ankommer det på riksdag
och regering att i samband med ny- och ombildning av
myndigheter  pröva  förutsättningarna  för  att
lokalisera   den  nya  myndigheten   utanför
Stockholmsområdet. Motionärerna åberopar som skäl
för  att  förlägga MIA till Örebro bl.a. goda
trafikförbindelser, att kommunen och landstinget
samarbetar  för  att  få  till  stånd  ett
barnrättscentrum  samt  att  det  inom  Örebro
universitet finns flera utbildningar av intresse för
den nya myndigheten.


Bakgrund m.m.


Enligt uppgift från Socialdepartementet har frågan
om lokalisering av den nya myndigheten diskuterats.
Enligt  departementet  har  myndigheten  sådana
uppgifter och kontakter att det vore helt olämpligt
att förlägga den till någon annan ort än Stockholm.

Näringsutskottet behandlade en  rad motioner om
utlokalisering av statlig verksamhet  i det av
riksdagen godkända betänkandet 2003/04:NU9 Vissa
frågor om regional utvecklingspolitik. Nu gällande
principer  för  utlokalisering  av  statliga
myndigheter, vilka finns noggrant redovisade  i
betänkande    2002/03:NU8,   utgår   enligt
näringsutskottets uppfattning från kriterier som bör
ge vägledning vid överväganden om lokalisering av
nya myndigheter eller enheter. Bland annat bör
alltid  en  annan lokaliseringsort än Stockholm
övervägas. Orter där statlig verksamhet läggs ned
eller som i övrigt är mindre välförsedda  med
statliga arbeten skall övervägas inför varje beslut
när  nya myndigheter  skall  lokaliseras  eller
befintliga   myndigheter   omlokaliseras.   En
utgångspunkt är att riksdagen kan förvänta sig att
regeringen  underställer  riksdagen  ärenden  om
lokalisering av statlig verksamhet som är av större
vikt eller på annat sätt av principiellt intresse
för bedömning och beslut. Självklart föreligger
alltid möjligheten för utskott och riksdag att göra
bedömningen att det inte finns skäl för riksdagen
att  ta ställning  i  ett  lokaliseringsärende.
Näringsutskottet  ansåg  att  de  nu  gällande
principerna  för  utlokalisering  av  statliga
myndigheter bör följas i överensstämmelse med de
grunder som riksdagen uttalat men att det samtidigt
måste  finnas  en  öppenhet  för  att  nya
utredningsresultat på sikt kan visa på nya vägar.
Motionerna avstyrktes.


Utskottets ställningstagande


Utskottet delar regeringens uppfattning att den
myndighet  som  ansvarar  för  internationella
adoptionsfrågor inte längre behöver vara organiserad
som en nämndmyndighet. I sammanhanget bör bl.a.
nämnas att beslut om auktorisation sedan flera år
tillbaka   kan   överklagas   hos   allmän
förvaltningsdomstol. Vidare instämmer utskottet med
regeringen i att en ny myndighet för internationella
adoptionsfrågor (MIA) lämpligen bör inrättas och att
ansvaret för dessa frågor således inte bör övertas
av någon redan befintlig myndighet. Vad som anförs i
propositionen  om   den   nya   myndighetens
arbetsuppgifter  och tydligare tillsynsroll  har
utskottet inte heller  något  att erinra emot.
Riksdagen  bör  därmed  godkänna vad regeringen
föreslår om en ny myndighet för internationella
adoptionsfrågor (avsnitt 5 i propositionen).

När det gäller motion  2003/04:So18  (s)  vill
utskottet hänvisa till de gällande principerna för
utlokalisering   av   statliga   myndigheter.
Utgångspunkten är att riksdagen kan förvänta sig att
regeringen underställer ärenden om lokalisering av
stalig verksamhet som är av större vikt eller på
annat sätt av principiellt intresse för riksdagens
bedömning och beslut. Självklart föreligger alltid
möjligheten  för  utskott och riksdag att göra
bedömningen att det inte finns skäl att ta ställning
i ett lokaliseringsärende. Utskottet är emellertid
inte berett att föreslå riksdagen några åtgärder med
anledning av motionen.


Auktorisation att arbeta med
internationell adoptionsförmedling i
Sverige


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör, med en smärre justering, anta
regeringens förslag till ändring i 6 § lagen
(1997:192)  om  internationell  adoptions-
förmedling. Genom ändringen skärps villkoren
för  auktorisation  att   arbeta  med
internationell adoptionsförmedling på så sätt
att om en sammanslutning även bedriver annan
verksamhet än adoptions-förmedling, får den
andra verksamheten inte äventyra förtroendet
för adoptionsverksamheten.  Riksdagen  bör
avslå två motions-yrkanden angående personell
åtskillnad mellan en sammanslutnings olika
verksamheter.
Jämför reservation 1 (m, kd).

Propositionen


För att få förmedla utländska barn för adoption i
Sverige krävs sedan den 1 juli 1979 auktorisation
utfärdad av NIA. Sammanslutningarna  ansöker om
auktorisation för varje enskilt land som de vill
samarbeta med. I ett ärende om auktorisation kan
förhållanden  i  utlandet inte beaktas eftersom
nuvarande förutsättningar för auktorisation endast
avser den svenska sammanslutningens organisation,
verksamhetsinriktning,  sakkunskap  och  omdöme.
Regeringen  föreslår  i  propositionen   att
auktorisation skall ges i två led. Först prövas
sammanslutningarnas förutsättningar att över huvud
taget fungera som förmedlare av internationella
adoptioner. Därefter prövas att förhållandena i det
enskilda landet för vilket auktorisation söks är
sådana att ett samarbete är lämpligt. Auktorisation
enligt det första ledet skall kunna ges för högst
fem år och för det andra ledet för högst två år.

När det gäller det första ledet, dvs. prövningen av
om en sammanslutning skall ges auktorisation att
arbeta  med internationell adoptionsförmedling i
Sverige, anser  regeringen  att de nu gällande
villkoren för auktorisation i 6 § lagen (1997:192)
om   internationell  adoptionsförmedling   bör
kompletteras med kravet att om en sammanslutning
även bedriver annan verksamhet än internationell
adoptionsförmedling, får den andra verksamheten inte
äventyra  förtroendet för  adoptionsverksamheten.
Annan   verksamhet   kan   exempelvis   vara
biståndsverksamhet,    rehabiliteringsverksamhet,
allmänt  hjälparbete,  kyrklig  verksamhet  och
missionärsverksamhet.

Sammanslutningarnas huvudsakliga syfte  är att
förmedla internationella adoptioner. Samtidigt ser
många sammanslutningar biståndsverksamhet som en
förutsättning  för  att  kunna  bedriva  adop-
tionssamarbete med utlandet. Det ligger därför i
sakens natur att de båda verksamheterna inte är
totalt  oberoende  av varandra.  Utifrån  denna
verklighet  måste  dock,  enligt  regeringen,
säkerställas  att   biståndsverksamheten   ges
villkorslöst  och att det inte finns en sådan
koppling  mellan  verksamheterna  att  de  kan
sammanblandas. En sådan situation kan annars uppstå
att biståndet blir ett slags betalning för att få
förmedla barn till adoption. Sverige är förpliktigat
att förhindra att en sådan situation uppstår, både
utifrån barnkonventionen och 1993 års Haagkonvention
om skydd av barn och samarbete vid internationella
adoptioner (nedan benämnd Haagkonventionen).
Regeringen framhåller att det inte är frågan om
att sammanslutningarna inte skall tillåtas att ha
biståndsverksamhet i ursprungsländerna. Regeringen
har inget att invända mot att sammanslutningar också
bedriver annan verksamhet än adoptionsförmedling,
under förutsättning att det är sådan personell och
ekonomisk åtskillnad mellan  verksamheterna  att
förtroendet för adoptionsverksamheten inte även-
tyras.
När det gäller personell åtskillnad har NIA i sitt
remissvar framhållit att det varken är möjligt eller
särskilt effektivt att i alla lägen skilja på de
personer  som  arbetar med adoption  respektive
bistånd. Det är exempelvis orimligt på ledningsnivå
och även i vissa fall i samband  med att en
organisation som arbetar med både adoption och
bistånd besöker olika länder. Regeringen uppger sig
ha full förståelse för dessa synpunkter men menar
att grundregeln bör vara personell åtskillnad mellan
verksamheterna både när det gäller sammanslutningens
egen personal och när det gäller kontaktpersoner i
utlandet. I vissa situationer är detta dock inte
möjligt och då måste enligt propositionen undantag
från grundregeln kunna göras.
Eventuell annan verksamhet bör hållas ekonomiskt
skild från adoptionsverksamheten  och  redovisas
separat. Flera av sammanslutningarna har framhållit
att detta uppfylls redan i dag.
Regeringen  föreslår  vidare  att  det  för
auktorisation skall krävas att sammanslutningen har
styrelse och revisorer samt stadgar som innebär att
sammanslutningen är öppen.

Motioner


I motion 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson
m.fl. (m) begärs ett tillkännagivande om vad i
motionen  anförs om biståndsarbete (yrkande 1).
Motionärerna anser att förslaget i propositionen om
att de olika verksamheter som sammanslutningarna
bedriver bör vara personellt åtskilda är ett alltför
starkt krav. Det kan vara svårt för en organisation
med begränsade personalresurser i ett visst land att
leva upp till detta krav. Enligt motionärerna bör
det  i  de  flesta  fall  räcka  med  att
adoptionsverksamheten är ekonomiskt åtskild från
organisationens övriga verksamheter. MIA bör ha
möjlighet att pröva integriteten i varje enskilt
fall där bistånds- respektive adoptionsverksamhet
bedrivs av samma organisation.

I motion 2003/04:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om biståndsinsatser i
samband med adoption (yrkande 3). Även i denna
motion anförs att det bör vara möjligt att efter
särskild  prövning  ge  adoptionsorganisationer
tillstånd  att  bedriva  både  adoptions-  och
biståndsverksamhet  med  samma  kontakt,  under
förutsättning  att  ekonomisk  åtskillnad mellan
verksamheterna föreligger. Enligt motionärerna bör
både MIA och biståndsorganet Sida ges möjlighet att
i  dessa  fall  pröva huruvida integriteten  i
respektive verksamhet värnas.


Utskottets ställningstagande


Utskottet  ser  positivt  på  förslaget  att
auktorisation  att  arbeta  med  internationell
adoptionsförmedling skall ges i två steg. I ett
första led skall bl.a. den sökande sammanslutningens
organisation  och  verksamhetsinriktning bedömas.
Såvitt gäller sammanslutningar som även bedriver
annan    verksamhet    än    internationell
adoptionsförmedling  föreslås  en  skärpning  av
nuvarande villkor för auktorisation i 6 § lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling.
Ändringen innebär att den andra verksamheten inte
får äventyra förtroendet för adoptionsverksamheten.
Utskottet  vill  framhålla  vikten  av  att
biståndsverksamhet och annan liknande verksamhet
sker  helt villkorslöst.  Utskottet  tillstyrker
därmed, med en redaktionell ändring, det ovannämnda
lagförslaget.  Utskottet  konstaterar att det i
propositionen fylligt redovisas de överväganden som
gjorts i anslutning till bestämmelsens utformning.
Motionerna  2003/04:So25  (m)  yrkande  1  och
2003/04:So23 (kd) yrkande 3 får anses i vart fall
delvis tillgodosedda.


Auktorisation att arbeta med
internationell adoptionsförmedling i
ett annat land


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ny 6 a § i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling. I bestämmelsen ställs
upp en rad villkor som skall vara uppfyllda
för  att  en  sammanslutning  skall  få
auktorisation att arbeta  med  adoptions-
förmedling i ett specifikt land. Riksdagen
bör avslå motioner rörande dels de föreslagna
kraven för auktorisation,  dels  om  att
säkerställa    en   mångfald   bland
adoptionsorganisationerna.
Jämför reservationerna 2 (fp, kd, c), 3 (m)
och 4 (fp, kd, c).

Propositionen


Såsom nämnts ovan är det i dag inte möjligt att i
samband med bedömningen av om en sammanslutning
skall ges auktorisation att verka i ett annat land
beakta förhållandena i detta land. Regeringen anser
denna  situation otillfredsställande eftersom de
kontakter  sammanslutningen  samarbetar  med  i
utlandet, utlandets lagstiftning och administration
rörande  internationell  adoption  och  övriga
förhållanden i landet har avgörande betydelse för
hur  förmedlingsarbetet  kommer  att  fungera.
Regeringen föreslår därför en ny paragraf, 6 a §, i
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling. I bestämmelserna anges de för-
utsättningar som ett land och en kontakt skall
uppfylla för att ett adoptionssamarbete skall kunna
inledas.  Dessa  förutsättningar  gäller  då en
sammanslutning, som har auktorisation att bedriva
internationell  adoptionsverksamhet  i  Sverige,
ansöker om auktorisation att inleda eller fortsätta
ett  adoptionssamarbete  med ett specifikt land
(auktorisation enligt andra ledet).

Auktorisation  att  arbeta  med  internationell
adoptionsförmedling i ett annat land får enligt
förslaget beviljas under förutsättning att:

1. det  land  man  vill samarbeta med har  en
adoptionslagstiftning eller annan reglering som
beaktar de grundläggande principer som uttrycks i
barnkonventionen och Haagkonventionen,
2.
· landet har en fungerande administration kring
adoptionsverksamheten,
·
· sammanslutningen redovisar kostnaderna i utlandet
och hur de fördelar sig och
·
1. det med hänsyn till kostnadsbilden, balansen
mellan  de  svenska  sammanslutningarna  och
omständigheterna i övrigt bedöms som lämpligt att
sammanslutningen samarbetar med det andra landet.
2.
Inför auktorisation skall, om det inte är uppenbart
obehövligt, adoptionsmyndigheten samråda med den
svenska utlandsmyndigheten i det andra landet och
vid behov även med barnrättsorganisationer  som
verkar i det andra landet.

När det särskilt gäller kravet att ett samarbete
skall  bedömas  lämpligt  med  hänsyn  till
kostnadsbilden anförs i propositionen att den avgift
som de svenska sammanslutningarna (i förlängningen
adoptivföräldrarna) betalar i utlandet bl.a. avser
kostnader för barnets vård och uppehälle, advokat,
domstol,  pass,  översättning och  legalisering,
avgifter till myndigheter och organisationer, lön
till medarbetare eller kontaktpersoner, lokaler,
tolkar,  telefon,  kontaktuppehållande verksamhet
(sammanslutningens resor) och ofta även kostnader
för stöd och hjälp till barn som blir kvar på
barnhemmen. I vissa fall ingår även mer omfattande
kostnader för upprustning av barnhem, vård och stöd
till mödrar och olika utbildningsprogram.

Regeringen  påpekar  att enligt artikel 32 i
Haagkonventionen får endast kostnader och utgifter
som inkluderar rimliga yrkesmässiga arvoden till
personer som medverkar vid adoptionen debiteras
eller betalas. I samband med Specialkommissionens
möte år 2000 antogs enhälligt en rekommendation som
innebär   att   donationer   från   blivande
adoptivföräldrar till sammanslutningar involverade i
adoptionsprocessen inte får efterfrågas, erbjudas
eller  lämnas.  Samtidigt  antogs  enhälligt en
rekommendation att mottagarländer skall uppmuntras
att stödja ansträngningar i ursprungsländer för att
förbättra  nationella skyddsåtgärder  för  barn,
inklusive program för att förhindra övergivande.
Stödet får emellertid inte erbjudas eller efter-
frågas på ett sätt som äventyrar integriteten i den
internationella adoptionsprocessen eller skapar ett
beroende av inkomster som härrör från internationell
adoption. Därtill får placeringsbeslut inte påverkas
av nivån på betalning eller bistånd. Beloppen får
inte  påverka  möjligheten  att  ett barn blir
tillgängligt  för adoption, inte heller  ålder,
hälsotillstånd eller några andra egenskaper hos det
blivande adoptivbarnet. Enligt regeringen är det,
trots dessa rekommendationer, inte uteslutet med
olika tolkningar av vilka kostnader och utgifter som
kan accepteras.
Enligt  propositionen  ansåg  Utredningen  om
internationella adoptioner att utvecklingen bör gå
mot att den del av kostnaden som avser annat än
faktiska kostnader för adoptionen (genomsnittligt
beräknade) successivt minskar och att den faktiska
kostnaden  för  adoption skall beräknas fr.o.m.
tidpunkten då barnförslag lämnas. Såsom NIA och
andra framfört är det enligt regeringens mening inte
rimligt att endast betala för barnets omkostnader
fr.o.m. att barnförslaget ges. Ersättning bör kunna
ges för kostnader knutna till barnet även innan
barnförslaget. Dessutom menar NIA att det är en
humanitär självklarhet att  ge  en viss rimlig
ersättning till ett barnhem för de barn som är kvar
på barnhemmet, när förhållandena är undermåliga. Det
gagnar samtliga barn - de som blir kvar och de som
adopteras internationellt - att levnadsbetingelserna
på barnhemmen är goda. Regeringen uppger sig i mångt
och mycket dela NIA:s synpunkter. Att endast betala
för kostnader kopplade till de barn som är aktuella
för internationell adoption kan leda till ojämlika
villkor på barnhemmen.
Vilka kostnader som kan vara rimliga kräver enligt
regeringen noggranna överväganden. Som hjälp vid
auktorisation och tillsyn bör adoptions-myndigheten
därför, i samarbete med andra centralmyndigheter och
aktörer, såsom exempelvis  Sida,  och  med  de
auktoriserade sammanslutningarna, noggrant utarbeta
riktlinjer för vad som kan anses vara en acceptabel
ersättningsnivå. Regeringen menar att ersättning bör
kunna ges för kostnader som avser ett specifikt barn
och för att täcka en rimlig del av barnhemmets
löpande  kostnader  eller  andra  administrativa
kostnader förknippade  med  den  internationella
adoptionsverksamheten. Det får dock inte finnas risk
för att internationell adoptionsverksamhet ger så
stora fördelar att ett beroende av inkomster från
sådan verksamhet skapas i ursprungslandet, anförs
det.
Adoptionsmyndigheten skall i varje enskilt fall
göra en bedömning av kostnadsbilden, dvs. den totala
kostnaden  och hur avgifterna används  av  den
utländska förmedlingskontakten. För att kunna göra
en bedömning av om kostnaderna i utlandet är rimliga
måste  adoptionsmyndigheten  ha  kunskap  om
kostnadsläget i stort i landet, exempelvis när det
gäller löner och avgifter. Vid denna bedömning bör
adoptionsmyndigheten ha kontakt med den svenska
utlandsmyndigheten i det andra landet.

Såvitt avser kravet på balans mellan de svenska
sammanslutningarna anförs i propositionen att det i
dag  finns  en mycket stor sammanslutning,  en
medelstor, två något mindre och två mycket små
sammanslutningar.   Enligt   Utredningen   om
internationella adoptioner vore det gynnsamt med mer
jämnstora sammanslutningar i Sverige. Regeringen
delar denna uppfattning. I detta ligger att myndig-
heten  bör  underlätta   för   de   mindre
sammanslutningarna att växa, om de önskar det. Vid
beslut om auktorisation bör adoptionsmyndigheten
eftersträva en bättre balans i storlek mellan de
svenska    sammanslutningarna.   Om   flera
sammanslutningar ansöker om auktorisation för samma
land, bör det enligt regeringens mening t.ex. vara
möjligt att ge en mindre sammanslutning prioritet,
om sammanslutningarna i övrigt är kvalitetsmässigt
likvärdiga.

Ett adoptionssamarbete skall, såsom framgår ovan,
också vara lämpligt med hänsyn till omständigheterna
i övrigt. Den utländska förmedlings-verksamheten
skall bedrivas seriöst och utan  vinstintresse.
Vidare måste situationen i allmänhet i landet vara
stabil. Det får inte förekomma korruption som kan
påverka adoptionsverksamheten eller handel med barn.

I denna bedömning skall enligt regeringen även
vägas in om skadlig konkurrens om barnen kan uppstå.
Om en sammanslutning verkar i ett land kan det vara
olämpligt  att  en  annan  sammanslutning  ges
auktorisation för det landet, om det finns risk för
att  denna sammanslutning  konkurrerar  ut  den
sammanslutning  som redan har auktorisation för
landet. Detta kan till exempel vara fallet i länder
där det är få barn som är tillgängliga för adoption.

Motioner


I motion 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson
m.fl. (m) begärs ett tillkännagivande om krav för
auktorisation (yrkande 2). Motionärerna ställer sig
kritiska till förslaget till 6 a § första stycket 4
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling.  Enligt motionärerna  medför
kravet på balans mellan sammanslutningarna en risk
för att organisationer tvingas lämna ett visst land
under några år. Detta innebär en nackdel för bl.a.
familjer som adopterat  från  ett land via en
organisation och som sedan vill adoptera syskon från
samma land. Möjligheterna att hjälpa adopterade att
få  veta mer om sin bakgrund försvåras också.
Motionärerna föredrar att uppmuntra organisationerna
till ökat samarbete framför att ställa krav på
balans mellan sammanslutningarna.

I motion 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) yrkas att riksdagen godkänner  vad som i
motionen anförs om innebörden av 6 a § 4 lagen
(1997:192)  om internationell adoptionsförmedling
(yrkande 2). Motionärerna ställer sig bakom vad NIA
i sitt remissvar uttalade om att det är en humanitär
självklarhet att ge en viss rimlig ersättning till
ett barnhem även för de barn som är kvar på
barnhemmet,  när  förhållandena  är undermåliga.
Regeringen säger sig visserligen i mångt och mycket
dela NIA:s synpunkter men inskränker trots det den
acceptabla ersättningsnivån till barnhemmet till att
avse endast kostnader som är förknippade med den
internationella  adoptionsverksamheten,  däribland
kostnader som avser det barn som blir adopterat.
Enligt motionärerna behövs ett förtydligande på
denna punkt. För att tillämpningen av  de nya
reglerna inte skall bli alltför snäv och till skada
för de barn som inte adopteras, anser motionärerna
att riksdagen bör ansluta sig till det NIA anfört.

I motion 2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs ett tillkännagivande om behovet av att de
olika           adoptionsorganisationernas
arbetsförutsättningar och lämpliga åtgärder för att
säkerställa   en   uthållig   mångfald   av
adoptionsorganisationer  utreds  (yrkande  3).
Motionärerna anför att det finns ett värde i att slå
vakt om en viss mångfald av adoptionsorganisationer
och  undvika  en  process  där  de  mindre
organisationerna slås ut. Motionärerna anser att
adoptionsorganisationerna självfallet skall kunna
leva upp till höga kvalitetskrav men att regeringens
förslag att beakta mångfalden vid beviljandet av
auktorisation  är synnerligen behövligt. Än mer
verksamma åtgärder kan emellertid behövas för att
säkerställa  att de olika organisationerna  får
likvärdiga förutsättningar till utveckling, anförs
det.


Utskottets ställningstagande


I  förslaget till 6 a § lagen (1997:192)  om
internationell   adoptionsförmedling   ställer
regeringen  upp en rad villkor som skall vara
uppfyllda för  att  en sammanslutning skall få
auktorisation  att  arbeta  med  internationell
adoptionsförmedling i ett specifikt land. Bland
annat krävs att samarbetet med det andra landet är
lämpligt med hänsyn till kostnadsbilden, balansen
mellan sammanslutningarna och omständigheterna i
övrigt. Utskottet konstaterar även i denna del att
det  i  propositionen  utförligt  redovisas  de
överväganden  som  gjorts  i  anslutning  till
bestämmelsens utformning.

I motion 2003/04:So25 (m) yrkande 2 redovisas
vissa nackdelar med att en i ett visst land redan
etablerad sammanslutning  inte erhåller fortsatt
auktorisation. Önskan att skapa  mer  jämnstora
sammanslutningar får dock enligt utskottets mening
anses väga tyngre. Utskottet ställer sig därmed
bakom lagförslaget och avstyrker motionen. Utskottet
finner heller ingen anledning att tillmötesgå kravet
i motion 2003/04:So20 (fp) yrkande 2 om ytterligare
uttalanden   kring  hur  rekvisitet  rörande
kostnadsbilden närmare bör tillämpas. Även denna
motion avstyrks.

Utskottet delar uppfattningen i motion 2003/04:So21
(c) yrkande  3  om  vikten  av mångfald bland
sammanslutningarna. Motionen, som till stor del får
anses tillgodosedd med regeringens förslag, bör
emellertid inte föranleda något initiativ  från
riksdagens sida.


Medel för återbetalning vid
avveckling


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till 8
d och e §§ lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling.  Lagrummen  innehåller
bestämmelser  om  att  en  auktoriserad
sammanslutning skall kunna betala tillbaka
erlagda avgifter  till sökandena samt ha
ekonomiska medel som täcker kostnaderna vid
en avveckling av sammanslutningen. Riksdagen
bör avslå ett motionsyrkande om avslag på
förslaget till 8 e §.
Jämför reservation 5 (fp).

Propositionen


Enligt regeringen måste någon form av ekonomisk
säkerhet  finnas  för sökandena i det fall en
sammanslutning upphör med sin förmedlingsverksamhet.
I   lagen   (1997:192)   om   internationell
adoptionsförmedling  föreslås  därför  en  ny
bestämmelse (8 d §) med innebörd att medel som en
sökande  har  inbetalat  till  en  auktoriserad
sammanslutning och som inte avser ersättning för
intjänat arvode, uppkomna kostnader eller gjorda
utlägg, om annat inte har avtalats, vid varje
tillfälle skall kunna betalas tillbaka.

För  att ytterligare  stärka  den  ekonomiska
säkerheten för sökandena föreslår regeringen vidare
att en auktoriserad sammanslutning dessutom skall
vara skyldig att ha ekonomiska medel som kan täcka
kostnaderna vid en avveckling av verksamheten (8 e
§). Sammanslutningen får enligt propositionen bedöma
vilka kostnader som kan uppkomma vid en eventuell
avveckling  av  verksamheten  och utifrån denna
bedömning sätta av tillräckliga medel.

Motion


I motion 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  yrkas  att riksdagen antar  förslaget  i
proposition  2003/04:131  såvitt  gäller  lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling med
den ändringen att 8 e § utgår (yrkande 1). Enligt
motionärerna kan bestämmelsen, utan att medföra
några större fördelar, komma att i onödan försvåra
nybildning    av    sammanslutningar    för
adoptionsförmedling.


Utskottets ställningstagande


Utskottet anser det angeläget att skapa en ekonomisk
säkerhet för sökande som betalat in avgifter till en
auktoriserad sammanslutning som sedan upphör med sin
förmedlingsverksamhet. Utskottet ställer sig därmed
bakom förslaget att sammanslutningarna vid varje
tillfälle, med vissa angivna undantag, skall kunna
betala tillbaka erhållna medel. Utskottet delar
vidare regeringens bedömning att en auktoriserad
sammanslutning  skall  vara skyldig att avsätta
ekonomiska medel som kan täcka kostnaderna för en
eventuell  framtida  avveckling av verksamheten.
Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag
till 8 d och e §§ lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling  samt   avstyrker   motion
2003/04:So20 (fp) yrkande 1.


Medgivande att ta emot ett barn


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ändring i 6 kap. 12 § socialtjänstlagen
(2001:453). Ändringen innebär bl.a. ett krav
på  obligatorisk  föräldrautbildning  för
blivande   adoptivföräldrar.   Utskottet
avstyrker ett motionsyrkande om avslag på
förslaget i denna del. Vidare bör riksdagen
avslå  ett  motionsyrkande   om   att
frivilligorganisationer bör kunna ansvara för
föräldrautbildning  på  den  grunden  att
yrkandet får anses tillgodosett.
Jämför reservation 6 (m, fp, kd).

Propositionen


Enligt propositionen bör det framgå av lagen vilka
grundläggande krav som skall vara uppfyllda för att
få medgivande att ta emot ett barn för adoption. Det
underlättar  inte  bara  för  utredarna  och
beslutsfattarna på kommunal nivå utan också när ett
mål om medgivande skall prövas i allmän förvalt-
ningsdomstol. Regeringen  föreslår  därför vissa
ändringar  i  6  kap.  12  § socialtjänstlagen
(2001:453). Ändringarna innebär bl.a. att medgivande
får lämnas endast om den sökande är lämpad att
adoptera. Vid den bedömningen skall särskild hänsyn
tas till sökandens kunskaper och  insikter  om
adoptivbarn  och deras behov och den planerade
adoptionens   innebörd,   sökandens   ålder,
hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala
nätverk. Sökanden skall vidare, om han eller hon
inte har adopterat barn från utlandet tidigare, ha
deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning
inför adoption.

När  det  gäller  kravet  på  deltagande  i
föräldrautbildning påpekas att enligt artikel 5b i
Haagkonventionen skall den mottagande statens behö-
riga myndigheter ha säkerställt att de tilltänkta
adoptivföräldrarna har fått den rådgivning som kan
vara nödvändig. Vid Specialkommissionens session år
2000 betonades nödvändigheten av noggrannhet och
objektivitet hos mottagarländernas myndigheter i
förberedelserna av de blivande adoptivföräldrarna.

Enligt propositionen skiftar möjligheterna att
delta i föräldrautbildning  inför adoption över
landet. Innehållet och kvaliteten  i  befintlig
utbildning varierar, liksom kostnaderna för del-
tagande. Endast 10 % av landets kommuner erbjuder
föräldrautbildning inför adoption i egen eller någon
grannkommuns regi. Flera landsting har särskilda
föräldrakurser för adoptivföräldrar inom ramen för
sin  mödra-  och barnhälsovård. Det i särklass
vanligaste är dock att de sökande hänvisas till
utbildning  i någon auktoriserad sammanslutnings
regi.
I  samband med  internationell  adoption  har
samhället ett särskilt ansvar för att barnet kommer
till så väl förberedda adoptivföräldrar som möjligt.
Regeringen anser det därför rimligt att ställa krav
på de blivande adoptivföräldrarna att genomgå en
utbildning som är adekvat för adoptionssituationen.
Samtidigt måste adoptivfamiljerna i sin tur kunna
ställa krav på att samhället har en väl fungerande
organisation som kan ge vägledning och stöd i
adoptionssituationen. Regeringen anser det också
rimligt att kommunerna skall ha ansvaret för att
anvisa  de  blivande adoptivföräldrarna  lämplig
utbildning. Det står varje kommun fritt att själv
eller tillsammans med landstinget  eller  andra
kommuner anordna sådan föräldrautbildning. Enligt
regeringens mening bör dock  en  anordnare  av
föräldrautbildning  inte  ha  egna  intressen i
adoptionsprocessen.
För  att  säkerställa  att  alla  blivande
adoptivföräldrar får en utbildning som har fokus på
adoptivbarns särskilda behov och håller hög och över
landet jämn kvalitet, avser regeringen  att ge
adoptionsmyndigheten i uppdrag att tillsammans med
Socialstyrelsen ta fram ett lämpligt studiematerial.
I detta arbete bör även Landstingsförbundet, Svenska
Kommunförbundet samt adoptionsorganisationerna och
adopterades organisationer inbjudas att delta.

Motioner


I motion 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  yrkas  att  riksdagen  antar förslaget i
proposition   2003/04:131   såvitt   gäller
socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att 6
kap. 12 § andra styckets sista mening, samt tredje
stycket, utgår (yrkande 3). Motionärerna anser att
bestämmelsen om att hänsyn skall tas till sökandens
kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras
behov är fullt tillräcklig och att det inte behövs
någon föreskrift i lag om obligatoriskt deltagande i
föräldrautbildning  som  är  kommunalt  anvisad.
Föräldrautbildningen behöver enligt motionärernas
mening inte heller ha någon sådan anknytning till
kommunen.

I motion 2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs    ett     tillkännagivande    om
frivilligorganisationernas    delaktighet    i
föräldrautbildning  för blivande adoptivföräldrar
(yrkande 2). Motionärerna välkomnar förslaget att
införa  en  obligatorisk  föräldrautbildning för
adoptivföräldrar. Det kommunala ansvaret innebär
emellertid inte att kommunerna i alla lägen behöver
vara   utförare   av   föräldrautbildningen.
Frivilligorganisationerna bör, i mån av förekomst
och  förmåga,  kunna  ansvara  för  delar  av
föräldrautbildningen, och även studieförbunden bör
kunna spela en roll i sammanhanget, anförs det.


Utskottets ställningstagande


Alla adoptivbarn har rätt att  komma till väl
förberedda föräldrar. Utskottet ser positivt på
förslaget  att  komplettera  6  kap.  12  §
socialtjänstlagen (2001:453) med kravet att den som
vill adoptera ett barn med hemvist utomlands inte
bara skall ha tillfredsställande kunskaper utan även
tillfredsställande insikter om adoptivbarn och deras
behov. Utskottet instämmer även med regeringen att
det rimligen kan krävas av blivande adoptivföräldrar
att de skall genomgå en för adoptionssituationen
adekvat utbildning. Genom att ställa upp ett krav på
obligatorisk föräldrautbildning får det även anses
rimligt  att  lägga  ett lagstadgat ansvar  på
kommunerna att anvisa lämplig sådan utbildning till
dem som vill adoptera. Utskottet kan konstatera att
regeringen  har  för  avsikt  att  ge  bl.a.
adoptionsmyndigheten i uppdrag att ta fram ett
lämpligt studiematerial i syfte att säkerställa att
alla blivande adoptivföräldrar får en utbildning som
har fokus på adoptivbarns särskilda behov och håller
hög och över landet jämn kvalitet. Utskottet vill i
sammanhanget understryka det angelägna i att följa
utvecklingen när det gäller tillgången till och
kvaliteten  på  föräldrautbildningen.  Utskottet
tillstyrker med det sagda regeringens förslag till 6
kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) och avstyrker
motion 2003/04:So20 (fp) yrkande 3.

Kommunernas ansvar att anvisa föräldrautbildning
inför adoption innebär inte, liksom påpekas i motion
2003/04:So21 (c) yrkande 2, att kommunerna själva
behöver anordna utbildningen.  Föräldrautbildning
utgör inte myndighetsutövning och kan således utan
stöd i lag överlåtas på annan utförare (jfr 11 kap.
6 § regeringsformen). Det föreligger inget hinder
mot   att   kommunerna   anvisar   lämpliga
frivilligorganisationer  och  studieförbund  som
anordnare  av  utbildningen.  Såsom  anförs  i
propositionen bör dock anordnaren inte ha något eget
intresse i adoptionsprocessen. Motionen får därmed
anses tillgodosedd.


Stöd och hjälp till adopterade och
deras familjer


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motioner om stöd och
hjälp till adopterade och deras familjer.
Enligt utskottet får motionerna anses delvis
tillgodosedda.
Jämför reservationerna 7 (kd) och 8 (mp).

Propositionen


Eftersom samhället medverkar till familjebildning
vid adoption är det enligt  regeringens mening
angeläget att samhällets stöd och  hjälp  till
adopterade och adoptivföräldrar efter en adoption
utvecklas.

Utredningen om internationella adoptioner  lät
genomföra en forskningsgenomgång, vilken gav vid
handen att den stora majoriteten av de adopterade
inte får några större problem. I dag finns dock en
medvetenhet om att problem som uppkommer såväl under
uppväxten som senare i livet kan ha sin grund i den
adopterades tidiga livserfarenheter och i själva
adoptionen. Alla adopterade måste förhålla sig till
adoptionen, och vid olika tidpunkter kan det finnas
behov av stöd från samhället för att kunna hantera
frågor och svårigheter. Enligt regeringen är stöd
och rådgivning till föräldrarna, såväl inför som
efter adoptionen, därför av stor vikt för att
förebygga  framtida  problem.  Adoptivbarn  och
adoptivföräldrar bör enligt regeringen i första hand
få stöd i de generella verksamheter som finns för
alla barn och föräldrar.
Enligt  artikel 9 c i Haagkonventionen skall
centralmyndigheten direkt eller genom offentliga
organ eller andra i staten auktoriserade samman-
slutningar, vidta alla lämpliga åtgärder för att
framför allt i sina stater främja rådgivning i
adoptionsfrågor och möjligheter till hjälp och stöd
efter en adoption. Den 1 januari 1998 infördes i
socialtjänstlagen en bestämmelse om socialnämndens
skyldighet att ge stöd och hjälp när ett ärende om
adoption  har avgjorts (numera 5 kap.  1  §).
Regeringen påpekar dock att även andra aktörer -
inom såväl kommuner som landsting - har ett ansvar i
detta sammanhang.
I propositionen redovisas den beskrivning som
Utredningen om internationella adoptioner gjorde av
vad begreppet stöd och hjälp till adopterade och
adoptivföräldrar kan innebära.  Vidare  görs en
genomgång av de olika verksamheter som kan kan komma
i fråga för att tillhandahålla stöd och hjälp i
sammanhanget,  bl.a.  hälso-  och  sjukvården
(barnavårdscentraler, barn- och ungdomspsykiatrin,
mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar), förskola,
skola och skolhälsovård samt självständiga kommunala
rådgivningsfunktioner.
Regeringen påpekar att det inte är givet att det
är samhället som i alla situationer är bäst lämpat
att ge stöd och hjälp efter en adoption. Såväl
adoptionssammanslutningar  som  de  adopterades
organisationer kan utifrån sina perspektiv bidra med
kunskaper och erfarenheter i sådan stödverksamhet
och komplettera samhällets stöd, anförs det.

Motioner


I motion 2003/04:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om stöd till adopterade
i vuxen ålder (yrkande 2). Motionärerna anför att
det i propositionen saknas förslag som kan bidra
till bättre stöd och hjälp till adopterade. De
efterlyser mer konkreta åtgärder för att komplettera
det stöd som redan finns.

I motion 2003/04:L319 av Kerstin-Maria Stalin m.fl.
(mp) begärs ett tillkännagivande om att familjer med
adopterade  barn skall få möjlighet till extra
samtalsstöd  om  behovet  finns  (yrkande  16).
Samtalsstöd skall erbjudas familjerna inte bara den
första tiden efter att barnet anlänt utan även under
tonårstiden, menar motionärerna.


Utskottets ställningstagande


Utskottet instämmer med regeringen i att det är
angeläget att utveckla samhällets stöd till de
adoptivbarn och adoptivföräldrar som behöver hjälp
inte bara inför utan även efter adoptionen. Stödet
bör i första hand tillhandahållas genom de generella
verksamheterna i samhället men kan kompletteras med
värdefulla insatser av adoptionssammanslutningarna
och de adopterades organisationer. Enligt 5 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) skall social-nämnden
tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som
kan föreligga efter en adoption. I propositionen
framhålls vikten av samverkan mellan kommuner och
mellan kommuner och landsting i dessa frågor. Vidare
har regeringen för avsikt att ge Institutet för
utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid
Socialstyrelsen   i   uppdrag   att   göra
kunskapssammanställningar, bl.a. när det gäller stöd
och hjälp efter adoption, och att sprida detta
material till samtliga berörda aktörer. Utskottet
anser motion 2003/04:L319 (mp) yrkande 16 i huvudsak
tillgodosedd med vad som anförs i propositionen.
Motion 2003/04:So23 (kd) yrkande 2 får till viss del
anses tillgodosedd.


Att söka sina rötter


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motioner vari begärs att
det  i  lag  införs  en  bestämmelse om
adopterades rätt att få kunskap om sitt
ursprung. Socialutskottet delar lagutskottets
bedömning  att ett pågående arbete  inom
Regeringskansliet bör avvaktas. Riksdagen bör
vidare avslå ett motionsyrkande om att utreda
stärkta ekonomiska möjligheter för adopterade
att söka sitt ursprung.
Jämför reservationerna 9 (v, c, mp) och 10
(m).

Propositionen


I propositionen anförs att de flesta adopterade
någon gång funderar över sitt ursprung och att många
aktivt också söker sina rötter. Adoptionsforskningen
har tydligt visat hur viktig kunskapen om det
biologiska  och  etniska  ursprunget  är  för
adoptivbarnets positiva utveckling. Barnets rätt att
få vetskap om sitt ursprung är fastslagen bl.a. i
barnkonventionen. Uppfattningen att ett adopterat
barn skall få kännedom om adoptionen och om sin
bakgrund har varit tydlig i förarbetena till den
svenska lagstiftningen även om inte någon uttrycklig
bestämmelse om detta har förts in i lagen. Enligt
regeringen är det viktigt att frågor om barnets rätt
till sitt ursprung och till kunskap om sina rötter
tas upp  tidigt  i adoptionsprocessen samt att
socialtjänsten  och  sammanslutningarna  bistår
adopterade i dessa slags frågor.

I departementspromemorian Föräldrars samtycke till
adoption, m.m. (Ds 2001:53) behandlas bl.a. frågan
om att i föräldrabalken införa en bestämmelse som
ålägger adoptivföräldrarna att så snart det är
lämpligt informera barnet om att det är adopterat.
Promemorian  har  remissbehandlats  och  många
remissinstanser är positiva till en sådan regel.
Enligt propositionen kommer frågan under året att
beredas vidare inom Regeringskansliet för att nå ett
ställningstagande i syfte att stärka barnets rätt.

Motioner


I motion 2003/04:So19 av Ingrid Burman m.fl. (v)
begärs  ett  tillkännagivande om ett lagförslag
avseende adopterades rätt att få kännedom om att de
är adopterade. Motionärerna påpekar att kravet på
att  i  lag  införa  en  skyldighet  för
adoptivföräldrarna  att  upplysa barnet om sitt
ursprung har varit föremål för behandling vid flera
tillfällen. Enligt motionärerna har regeringen en
alltför passiv hållning i frågan. Införandet av en
lagstadgad rätt för den adopterade att få kunskap om
att vara adopterad är av yttersta vikt för att säkra
barnperspektivet   och   barnets   rätt   i
adoptionsprocessen.   Motionärerna  anser  att
regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med
ett lagförslag i enlighet med vad som anförts.

Även i motion 2003/04:So21 av Kenneth Johansson
m.fl. (c) yrkas att riksdagen hos regeringen begär
ett lagförslag med innebörden att adopterade skall
ha rätt att upplysas om sin adoption (yrkande 1).

I motion 2003/04:So24 av Kerstin-Maria Stalin och
Mona Jönsson (mp) yrkas att riksdagen beslutar dels
att  adoptivföräldrar  skall  vara skyldiga att
informera barnet om att det är adopterat (yrkande
1), dels att socialnämnden skall vara skyldig att
redovisa för domstolen att information lämnats till
barnet  (yrkande 2). Motionärerna anser att en
bestämmelse om informationsskyldighet bör införas
redan nu. Domstolen är i alla adoptionsärenden
skyldig att inhämta yttrande från socialnämnden. För
att  ytterligare  stärka  barnets  rätt  anser
motionärerna  att  socialnämnden  skall  åläggas
skyldighet  att  i  dessa ärenden redovisa för
domstolen på vilket sätt information lämnats till
barnet och tydligt redovisa barnets åsikt. Denna
skyldighet skall gälla från så tidig ålder som barn
kan kommunicera sin vilja.

I motion 2003/04:So385 av Sten Tolgfors (m) begärs
ett  tillkännagivande  om  att  utreda  stärkta
möjligheter för de adopterade som så önskar att söka
sitt  ursprung.  Exempelvis  skulle  en del av
adoptionsbidraget  eller adoptionsavgiften  kunna
användas för att finansiera adopterades sökande av
sitt biologiska ursprung.


Lagutskottets yttrande


I   yttrandet  redogörs  för  förslaget  i
departementspromemorian  Föräldrars samtycke till
adoption (Ds 2001:53) att införa en ny bestämmelse i
föräldrabalken  (4 kap. 6 a  §)  som  ålägger
adoptivföräldrarna att så snart det är lämpligt
informera barnet om att det är adopterat. Den
föreslagna bestämmelsen anknyter till stadgandena i
barnkonventionen och Haagkonventionen om barns rätt
till  kunskap  om sitt ursprung. Någon bestämd
tidpunkt  för  när  föräldrarna  skall  lämna
upplysningar om barnet ges inte i den föreslagna
bestämmelsen, utan det får ankomma på föräldrarna
att avgöra när barnet har nått en sådan mognad att
frågan om adoption kan tas upp. Enligt vad som
anförts i promemorian åligger det socialtjänsten
enligt socialtjänstlagen att följa upp vilka behov
av hjälp och stöd som kan finnas sedan ett ärende om
adoption har avgjorts. Om den eller de som adopterat
ett barn inte upplyser barnet om  att det är
adopterat, torde det ankomma på socialtjänsten att
stödja föräldrarna så att barnet får nödvändig
information. Enligt vad som anförts i promemorian
kan det inte uteslutas att det i något fall kan vara
så att det aldrig kan anses lämpligt att barnet får
information om att det är adopterat.

Mot bakgrund av vad som redovisats i propositionen
om   beredningen   av  departementspromemorian
konstaterar lagutskottet att det nu föreligger ett
långt framskridet lagstiftningsarbete helt i linje
med motionsönskemålen. Enligt utskottets mening bör
resultatet av arbetet inom Regeringskansliet inte
föregripas genom några uttalanden från riksdagens
sida.  Lagutskottet   föreslår   därför  att
socialutskottet avstyrker motionerna 2003/04:So19
(v), 2003/04:So21 (c) yrkande 1 och 2003/04:So24
(mp) yrkandena 1 och 2.

Socialutskottets ställningstagande


Socialutskottet delar lagutskottets bedömning att
det pågående arbetet inom Regeringskansliet bör
avvaktas och att  motionerna  2003/04:So19 (v),
2003/04:So21 (c) yrkande 1 och 2003/04:So24 (mp)
yrkandena 1 och 2 därmed bör avslås.

Utskottet kan inte ställa sig bakom kravet i motion
2003/04:So385  (m) att utreda hur  adoptivbarns
ekonomiska möjligheter att söka sitt ursprung kan
stärkas. Även denna motion avstyrks.


Samverkan och kompetensutveckling


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå två motionsyrkanden om
att införa stimulansbidrag  för samverkan
kring adoptionsfrågor på lokal och regional
nivå. Riksdagen bör även avslå motioner om
bl.a. höjd kvalitet på hemutredningarna och
om att utreda situationen för internationella
adoptivbarn i Sverige.
Jämför reservationerna 11 (kd), 12 (m) och 13
(m, kd).

Propositionen


I propositionen påpekas att frågor med anknytning
till  internationella  adoptioner  är  sällan
förekommande i kommunernas och i landstingens olika
verksamheter. Detta innebär att det kan vara svårt
att utveckla och behålla hög kompetens på området.
Regeringen anser att det är rimligt att ställa vissa
grundläggande krav på de professionella som kommer i
kontakt med internationella adoptioner i kommunal-
och landstingsverksamhet. Till exempel bör de ha
grundläggande kunskaper om vad det innebär att vara
adopterad och ha en beredskap för att kunna möta
eventuella svårigheter som dyker upp under barnets
uppväxt. Vidare måste de som arbetar med att ge stöd
och hjälp eller vård och behandling till adopterade
och adoptivföräldrar ha särskilda kunskaper om vad
en adoption innebär för dessa grupper samt en allmän
kunskap om adoptionsfrågor i stort.

Utredningen om internationella adoptioner ansåg
det inte rimligt att begära att varje kommun eller
landsting  skall  ha  särskilda  kunskaper  på
adoptionsområdet men konstaterade att mycket kan
vinnas på samverkan mellan de olika verksamheterna.
Vid samverkan  blir adoptionsfrågor inte längre
sällanfrågor och en hög kompetens kan lättare byggas
upp. Regeringen anser det önskvärt att handläggning
av adoptionsanknutna frågor sker mer i samverkan
mellan kommuner och mellan kommuner och landsting.
Enligt propositionen är det redan i dag möjligt
för  kommuner  och  landsting att  samverka  i
adoptionsanknutna frågor, men någon sådan samverkan
förekommer inte annat än i enstaka  fall.  Ur
adoptivbarnens och deras familjers perspektiv är det
dock enligt regeringens mening mycket angeläget att
kvalitet och tillgång till utbildning, utredning och
stöd och hjälp efter en adoption blir jämn över hela
landet.
Utredningen om internationella adoptioner föreslog
att medel  skall  avsättas  för  att stimulera
samverkan. Enligt regeringens mening kräver kommunal
samverkan om utredning och stöd och hjälp egentligen
inga nya resurser. Samverkan innebär enbart en annan
organisation för frågor som kommunerna redan i dag
ansvarar för.

Utredningen föreslog vidare att det inrättas ett
nationellt   centrum   för  forsknings-  och
kunskapsutveckling för området internationella adop-
tioner. Regeringen har övervägt hur behovet av att
ge stöd till kommuner och landsting i deras arbete
med  hemutredningar,  föräldrautbildning  inför
adoptionen samt stöd och hjälp efter genomförd
adoption bör utformas. Det handlar om att samla
forskningsresultat om internationella adoptioner, om
metodutveckling och om att sammanställa kunskap och
sprida den till samtliga aktörer. Målgrupperna för
detta arbete är socialtjänsten, barnhälsovården,
barn- och ungdomspsykiatrin, förskolan och skolan,
länsstyrelserna  i  deras  tillsynsarbete  samt
adoptionsorganisationerna  och  de  adopterades
organisationer.  Enligt  regeringens mening  bör
Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete (IMS) vid Socialstyrelsen få i uppdrag att
göra kunskapssammanställningar, ge stöd till att
systematisera  utredningsarbetet och göra  detta
tillgängligt för dem som arbetar med internationella
adoptioner.   Regeringen   avser   att   i
budgetpropositionen  för 2005 återkomma i denna
fråga.

Dessutom ges Socialstyrelsen i uppdrag att på
nationell nivå  följa upp förhållandena för de
utländska barn som placeras i svenska familjer, i
enlighet med det krav som FN:s barnrättskommitté
ställde på Sverige i samband med Sveriges första
rapport 1993.

Motioner


I motion 2003/04:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett  tillkännagivande  om  samverkan och
kompetensutveckling på nationell, regional och lokal
nivå (yrkande 4). Motionärerna anser det mycket
olyckligt att regeringen inte förde utredningens
förslag om stimulansbidrag vidare. Ett sådant bidrag
skulle möjliggöra samordning på det lokala och
regionala planet och på så sätt underlätta för
kommunerna att  uppfylla kravet i 5 kap. 1 §
socialtjänstlagen  (2001:453)  om  stöd  till
adopterade.

Samma synpunkter framförs i motion 2003/04:So22 av
Birgitta  Carlsson  (c),  vari  begärs  ett
tillkännagivande om att säkerställa möjligheten att
få rådgivning i adoptionsfrågor och möjlighet till
hjälp och stöd även efter adoptionen och att detta
kan erbjudas både på lokal och regional nivå.

I motion 2003/04:So326 av Sten Tolgfors (m) begärs
ett tillkännagivande om kvaliteten på hemutredningar
i  samband  med  adoption (yrkande 1) samt om
utbildning för och krav på utbildning hos dem som
gör hemutredningar (yrkande 2). Motionären påpekar
att kvaliteten på hemutredningarna varierar mycket
mellan landets kommuner. Kvaliteten skulle kunna
säkras genom att man inför krav på certifiering av
socialtjänstens  hemutredare.  Utbildning  och
vidareutbildning av adoptionsutredare bör vara ett
uppdrag   för  NIA  eller  ett  nationellt
kunskapscentrum,  menar motionären. I yrkande 3
begärs ett tillkännagivande  om ökat stöd till
adopterade. Det nationella kunskapscentrumet bör
enligt motionären även ges i uppdrag att utveckla de
stödformer som såväl unga som vuxna adopterade
behöver.

I motion 2003/04:L221 av Sten Tolgfors (m) yrkas att
riksdagen  begär  att  regeringen låter  utreda
situationen för internationella  adoptivbarn som
adopterats av ensamstående respektive par (yrkande
4). Motionären anför att den förstnämnda gruppen
barn är överrepresenterade inom den barnpsykiatriska
vården.  Vidare begärs ett tillkännagivande  om
behovet av forskning om adoptivbarns utveckling och
hur det gått för de adoptivbarn som hittills kommit
till Sverige (yrkande 5).

I motion 2002/03:L207 av samma motionär finns
identiska yrkanden (yrkandena 4 och 5).

Tidigare behandling


I  det  av  riksdagen  godkända  betänkandet
2001/02:SoU23 Barnpolitiken - arbetet med strategin
för att förverkliga FN:s konvention om barnets
rättigheter  behandlade utskottet motionsyrkanden
liknande de här aktuella 2003/04:L221 yrkandena 4
och 5 m.fl. (s. 27). Utskottet hänvisade bl.a. till
pågående forskning inom Socialstyrelsen samt anförde
att  kommande  förslag  från  Utredningen  om
internationella  adoptioner   borde  avvaktas.
Motionsyrkandena avstyrktes (res. m+kd).


Utskottets ställningstagande


Liksom regeringen anser utskottet att det vore
önskvärt med en utökad samverkan på kommunal och
regional nivå när det  gäller  handläggning av
adoptionsanknutna  frågor.  Utskottet  instämmer
emellertid också i att en sådan samverkan inte torde
kräva att ett särskilt stimulansbidrag för ändamålet
införs  utan  enbart  att  befintliga  resurser
omorganiseras. Motionerna 2003/04:So23 (kd) yrkande
4 och 2003/04:So22 (c) avstyrks därmed.

Enligt  propositionen  kommer  Institutet  för
utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid
Socialstyrelsen  att  få i uppdrag  att  samla
forskningsresultat om internationella adoptioner,
att utveckla metoder och att sprida kunskapen till
dem som arbetar med bl.a. hemutredningar och stöd
och hjälp  efter  genomförd adoption. Utskottet
konstaterar att regeringen i budgetpropositionen för
år 2005 föreslår att anslaget 18:1 Bidrag till
utveckling  av  socialt  arbete  m.m.  under
utgiftsområde  9  tillförs  2  miljoner  kronor
engångsvis för kunskapsutveckling om internationella
adoptioner. Resultatet av uppdraget till IMS bör
enligt utskottets mening inte föregripas genom några
initiativ från riksdagens sida. Utskottet avstyrker
därför motion 2003/04:So326 (m) yrkandena 1-3.

Motionerna 2003/04:L221 (m) yrkandena 4 och 5 och
2002/03:L207 (m) yrkandena 4 och 5 får enligt
utskottets mening anses tillgodosedda genom det
aviserade uppdraget till Socialstyrelsen att följa
upp förhållandena för de utländska barn som placeras
i svenska familjer. Även dessa motioner bör således
avslås.


Äktenskap mellan adoptivbarn och
adoptant


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ändringar i 2 kap. 3 § äktenskapsbalken och i
1 kap. 3 § lagen (1994:1117) om registrerat
partnerskap.  Ändringarna  innebär  att
möjligheten för adoptivbarn och adoptant att
gifta sig eller registrera partnerskap tas
bort. Riksdagen bör avslå en motion som
kritiserar  att det även fortsättningsvis
kommer att vara tillåtet med äktenskap eller
registrerat  partnerskap   mellan   ett
adoptivbarn   och   adoptivföräldrarnas
biologiska barn och mellan två adoptivsyskon.
Jämför reservation 14 (fp).

Propositionen


Regeringen   föreslår   vissa  ändringar   i
äktenskapsbalken  och  lagen  (1994:1117)  om
registrerat partnerskap med  innebörd  att  ett
adoptivförhållande  jämställs  med  biologiskt
släktskap  vid  tillämpningen  av  reglerna  om
äktenskapshinder och partnerskapshinder. Äktenskap
eller partnerskap mellan  ett  adoptivbarn  och
adoptivföräldrarnas biologiska barn, eller mellan
två adoptivsyskon, skall dock även fortsättningsvis
tillåtas efter tillstånd.

Äktenskap får i dag inte ingås mellan dem som är
släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led
eller som är helsyskon. Halvsyskon får inte ingå
äktenskap  med  varandra  utan  tillstånd  av
länsstyrelsen  (2 kap.  3 §  äktenskapsbalken).
Äktenskapshindren avser endast biologiskt släktskap.
Ett adoptivförhållande utgör alltså  inte något
äktenskapshinder.  Såvitt  angår  adoptivbarnets
ställning till adoptanten och dennes släktingar
gäller att all verkan av adoptionen upphör, om
adoptanten ingår äktenskap med adoptivbarnet (4 kap.
7 § föräldrabalken).
Regeringen konstaterar att den utveckling som
skett   på  adoptionsområdet   innebär   att
adoptivsläktskap kommit att jämställas med bio-
logiskt släktskap på de allra flesta områden. Med
det synsätt som numera är allmänt utbrett torde
möjligheten för adoptant och adoptivbarn att ingå
äktenskap med varandra för många framstå som närmast
stötande. Även om biologiska band saknas, talar
sociala och etiska skäl med styrka för att äktenskap
mellan adoptivbarn och adoptant inte bör tillåtas.
Regeringen anser därmed att möjligheten för adoptant
och adoptivbarn att gifta sig med varandra nu bör
tas bort. Detsamma bör gälla för andra som står i
rätt upp- och nedstigande släktskapsförhållande till
varandra  som  en  följd av adoptionen,  t.ex.
adoptivbarnet och adoptantens far eller mor.
När det gäller frågan om hur reglerna för syskon
bör utformas menar regeringen till en början att det
inte finns någon anledning att upphäva den möjlighet
halvsyskon i dag har att efter dispens få ingå
äktenskap med varandra.  Såvitt avser äktenskap
mellan ett adoptivbarn och någon  som är barn
(biologiskt eller adopterat) enbart till en av
adoptivföräldrarna har barnen en rättslig förälder
gemensam och blir att se som halvsyskon. Regeringen
anser att dessa, liksom andra halvsyskon, bör kunna
ingå äktenskap med varandra efter dispens.
Vad gäller äktenskap mellan ett adoptivbarn och
adoptivföräldrarnas gemensamma biologiska barn samt
mellan    två    adoptivsyskon    föreslog
Förmynderskapsutredningen (SOU 1989:100) ett absolut
hinder häremot. Mot bakgrund av att halvsyskon ju
kan få ingå äktenskap med varandra efter tillstånd
framstår förslaget, som några remissinstanser också
anfört, enligt regeringens mening  som tämligen
långtgående. Visserligen har barnen i dessa fall
båda sina rättsliga föräldrar gemensamma. Det finns
dock inte några arvsbiologiska hänsyn att beakta.
Däremot torde sociala och etiska skäl många gånger
tala mot ett äktenskap i aktuella fall. Generellt
sett får det nämligen anses olämpligt att barn som
vuxit upp tillsammans som syskon får ingå äktenskap
med varandra. Regeringen menar emellertid att sådana
hänsyn kan tas vid en tillståndsprövning samt pekar
på att det finns fall där personerna har vuxit upp
på  skilda  håll  och  där  den  ursprungliga
familjegemenskapen mellan parterna saknas.
Regeringen föreslår således inte något absolut
förbud  mot  äktenskap  mellan  adoptivbarn och
adoptanternas  biologiska barn samt mellan  två
adoptivsyskon. Sådana äktenskap bör kunna tillåtas
efter tillstånd av länsstyrelsen i det enskilda
fallet. En sådan ordning stämmer också bäst överens
med utgångspunkten för lagstiftningen, nämligen att
de  hinder  som  uppställs  mot  äktenskap och
registrering av partnerskap bör vara så få som
möjligt och att sammanlevande bör ha möjlighet att
välja äktenskapets eller partnerskapets form för sin
samlevnad, om inte sociala eller medicinska skäl
talar mot det (se prop. 1973:32 s. 94 f. och LU
1973:20 s. 79).
Avsikten är att tillstånd till äktenskap, liksom i
dag,  skall ges endast i undantagsfall. Enligt
ovannämnda förarbeten är vid prövningen i första
hand sociala och etiska faktorer av betydelse. Har
parterna  vuxit  upp  tillsammans kan det vara
olämpligt att tillåta äktenskap. När det gäller
adoptivbarn måste dessutom beaktas att dessa kan
vara särskilt sårbara på grund av sin bakgrund.
Psykologiska aspekter kan därför i dessa fall tala
emot äktenskap. Vidare anförs att en förutsättning
för tillstånd givetvis är att det klart framgår att
det är den sökandes egen önskan att ingå äktenskap
och  att  ansökan  inte  är  framtvingad.  När
dispensprövningen för registrering av partnerskap
gäller personer som är att anse som syskon på grund
av ett adoptivförhållande, torde enligt regeringen
samma överväganden få göras som vid en motsvarande
prövning för ingående av äktenskap.

Motion


I motion 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  yrkas  att riksdagen antar  förslaget  i
propositionen såvitt gäller äktenskapsbalken och
lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap med de
ändringarna att den sista av de föreslagna nya
meningarna i respektive förslag utgår (yrkandena 4
och 5). Motionärerna motsätter sig att adoptivbarn
och adoptivföräldrarnas biologiska barn även  i
fortsättningen skall kunna ingå äktenskap eller
registrera  partnerskap.  Denna särbehandling är
mycket tveksam. Enligt motionärernas mening måste ur
lagstiftarens synvinkel det överordnade målet vara
uppväxtförhållanden där adoptivbarnets relation till
sina familjemedlemmar i adoptivfamiljen i så liten
utsträckning som möjligt skiljer sig från ett icke
adopterat barns relation till familjemedlemmarna i
sin biologiska familj. De sociala och psykologiska
faktorer som talar emot äktenskap mellan personer
som biologiskt sett är helsyskon borde väga lika
tungt  när  det  gäller  äktenskap mellan  ett
adoptivbarn och adoptivföräldrarnas biologiska barn.
Motsvarande gäller för äktenskap eller partnerskap
mellan  två adoptivbarn som vuxit upp i samma
adoptivfamilj men har olika biologiska föräldrar,
menar motionärerna.


Lagutskottets yttrande


Lagutskottet välkomnar det nu framlagda lagförslaget
varigenom  ett  adoptivförhållande  kommer  att
jämställas   med  biologiskt  släktskap  vid
tillämpningen av bestämmelserna om äktenskapshinder
och partnerskapshinder. Som tidigare framhållits i
olika sammanhang framstår den nuvarande möjligheten
för adoptant och adoptivbarn att ingå äktenskap med
varandra  eller registrera sig som partner som
närmast stötande. Även om biologiska band saknas,
talar, enligt lagutskottets mening, såväl sociala
som etiska skäl med styrka för att äktenskap eller
partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn inte bör
tillåtas.

När det gäller den fråga som tas upp i motion So20
(fp) erinrar lagutskottet först om de nuvarande
äktenskapshindren  och partnerskapshindren, vilka
innebär förbud mot äktenskap  eller partnerskap
mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och
nedstigande led eller är helsyskon. Däremot får
halvsyskon ingå äktenskap eller partnerskap med
varandra efter tillstånd  av  länsstyrelsen. De
nuvarande bestämmelserna om äktenskapshinder har
motiverats av arvsbiologiska och socialetiska skäl.
En   annan   utgångspunkt  har  varit  att
äktenskapshindren skall vara så få som möjligt.
Enligt lagutskottets mening bör utgångspunkten för
den bedömning som nu skall göras vara densamma. En
annan utgångspunkt bör, enligt lagutskottets mening,
vara att den nuvarande möjligheten för halvsyskon
att efter dispens få ingå äktenskap med varandra
inte  ifrågasatts.  Om  man  jämställer  ett
adoptivförhållande med biologisk  släktskap, får
denna möjlighet betydelse när det gäller äktenskap
mellan ett adoptivbarn och någon som är barn -
biologiskt eller adopterat - enbart till en av
adoptivföräldrarna. Som regeringen pekar på har ju
barnen i dessa fall en rättslig förälder gemensamt
och blir således att se som halvsyskon. De bör,
enligt lagutskottets mening, liksom andra halvsyskon
efter dispens kunna ingå äktenskap med varandra.
Vad sedan gäller frågan om äktenskap mellan ett
adoptivbarn  och  adoptivföräldrarnas  gemensamma
biologiska barn samt mellan två adoptivsyskon finns,
enligt lagutskottets mening, skäl som talar för ett
absolut hinder. Båda barnen har i dessa fall båda
sina rättsliga föräldrar gemensamma och sociala och
etiska hänsyn talar för ett sådant hinder. Generellt
sett får det, som också regeringen anfört, anses som
olämpligt att barn som vuxit upp tillsammans som
syskon får gifta sig eller ingå partnerskap med
varandra. Å andra sidan går det inte att bortse från
att det, liksom när det gäller två halvsyskon, kan
finnas enstaka fall där personerna har vuxit upp på
skilda  håll  och  där   den  ursprungliga
familjegemenskapen saknas. I sammanhanget  måste
också  beaktas  att, enligt vad som anförts i
propositionen,  tillstånd  endast  bör  ges  i
undantagsfall och att vid prövningen i första hand
sociala och etiska faktorer skall vara av betydelse.
Att parterna vuxit upp tillsammans kan innebära att
det är olämpligt att tillåta äktenskap. Lagutskottet
påpekar vidare att det när det gäller adoptivbarn
uttalas särskilt i propositionen att det måste
beaktas att dessa kan vara särskilt sårbara på grund
av sin bakgrund och att psykologiska aspekter i
dessa  fall  kan  tala  mot  äktenskap.  En
grundförutsättning för att tillstånd skall ges är
givetvis att det klart framgår att det är den
sökandes egen önskan att ingå äktenskap och att
ansökan inte är framtvingad. När dispensprövningen
för registrering av partnerskap gäller personer som
är  att  anse som syskon  på  grund  av  ett
adoptivförhållande torde, enligt vad som uttalas i
propositionen, samma överväganden få göras som vid
en motsvarande prövning för ingående av äktenskap.
Enligt lagutskottets mening utgör lagförslagen i
denna del - dvs. möjlighet till äktenskap endast i
undantagsfall efter dispens - en lämplig avvägning
mellan ovannämnda motstridiga intressen.
Med  det  anförda  föreslår lagutskottet  att
socialutskottet   tillstyrker   de   framlagda
lagförslagen i denna del samt avstyrker motion
2003/04:So20 (fp) yrkandena 4 och 5.

Socialutskottets ställningstagande


I likhet med lagutskottet välkomnar socialutskottet
förslaget att ta bort möjligheten för adoptivbarn
och adoptant  att  gifta  sig eller registrera
partnerskap. Även när det gäller kritiken i motion
2003/04:So20 (fp) yrkandena 4 och 5 mot att även i
fortsättningen tillåta äktenskap eller registrerat
partnerskap   mellan  ett  adoptivbarn   och
adoptivföräldrarnas gemensamma biologiska barn och
mellan  två  adoptivsyskon delar socialutskottet
lagutskottets   uppfattning.   Socialutskottet
tillstyrker således regeringens förslag till lag om
ändring i äktenskapsbalken och till lag om ändring i
lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap samt
avstyrker den nämnda motionen.


Adoptionskostnadsbidrag m.m.


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ändring i 6 § lagen (1988:1463) om bidrag vid
adoption    av    utländska    barn.
Adoptionskostnadsbidrag    skall    i
fortsättningen enbart lämnas för adoptioner
som  förmedlas  av   en  auktoriserad
sammanslutning. Riksdagen bör vidare avslå en
motion om att höja adoptionskostnadsbidraget.
Jämför reservation 15 (m).

Propositionen


I propositionen föreslås en ändring i 6 § lagen
(1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska
barn. Ändringen innebär att adoptionskostnadsbidrag
endast skall lämnas för adoptioner som förmedlats av
en auktoriserad sammanslutning.

Enligt  den ovannämna lagen lämnas bidrag av
allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid
adoption av utländska barn. Bidrag lämnas bl.a. till
den eller dem som har fått tillstånd av svensk
domstol till en adoption. Adoptionskostnadsbidraget,
som betalas ut av försäkringskassan efter ansökan av
adoptanten, utgår för närvarande med 40 000 kr per
adoptivbarn  oavsett  hur   stora  kostnader
adoptivföräldrarna haft för adoptionen. Syftet med
bidraget när det infördes var att det skulle täcka
hälften av adoptionskostnaderna, och till en början
gjordes en prövning av kostnaderna.  Prövningen
slopades 1997 och numera erhåller alla som är
berättigade till bidraget maxbeloppet.
Den som vill adoptera ett barn från utlandet skall
enligt 4 § lagen (1997:192) om internationella
adoptioner anlita en auktoriserad sammanslutning. I
samma lagrum medges dock undantag för enskilda
adoptioner när det är släktingadoptioner eller där
det annars finns särskilda skäl att adoptera utan
förmedling av en auktoriserad sammanslutning.
Vid  adoption förmedlad genom en auktoriserad
sammanslutning  betalar  den  som adopterar för
sammanslutningens kostnader såväl i Sverige som i
utlandet  samt  kostnader  för  egna resor och
uppehälle. Den genomsnittliga kostnaden  för en
adoption uppgick under år 2002 till 128 000 kr.
Regeringen påpekar att den som adopterar på enskild
väg visserligen har kostnader för resor m.m. samt
för vissa administrativa avgifter för adoptionen,
men att kostnaderna inte uppgår till samma höga
belopp som vid adoption av ett barn genom en
sammanslutning.
Regeringen finner mot bakgrund av vad som anförts
att det är motiverat att begränsa möjligheten till
adoptionskostnadsbidrag till sådana adoptioner som
sker genom de auktoriserade sammanslutningarna.

Motion


I motion 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson
m.fl.  (m)  begärs  ett  tillkännagivande  om
adoptionsbidrag (yrkande 3). Enligt motionärerna var
syftet ursprungligen att adoptionsbidraget skulle
täcka   hälften   av   adoptionskostnaderna.
Adoptionsbidraget om 40 000 kr täcker emellertid för
närvarande endast en tredjedel  av kostnaderna,
exklusive  kostnaden  för  föräldrautbildning.
Motionärerna anser att adoptionskostnadsbidraget bör
höjas till 50 % av kostnaden enligt en schablon
grundad på varifrån barnet adopteras.


Tidigare behandling


Socialförsäkringsutskottet  behandlade  i det av
riksdagen godkända betänkandet 2003/04:SfU1 Anslag
inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10,
11 och 12) ett motionsyrkande liknande det ovan
refererade. Socialförsäkringsutskottet påpekade att
adoptionsbidraget, efter att ha varit oförändrat
sedan 1991, höjdes kraftigt den 1 januari 2001, från
24 000 kr till 40 000 kr per barn. Utskottet fann
inte anledning att föreslå ytterligare höjning av
bidraget utan tillstyrkte regeringens förslag till
medelsanvisning och avstyrkte motionsyrkandet.


Utskottets ställningstagande


Utskottet har inget att erinra mot förslaget att
adoptionskostnadsbidrag endast  skall lämnas för
adoptioner  som  förmedlats  av en auktoriserad
sammanslutning och tillstyrker därför regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1988:1463) om
bidrag vid adoption av utländska barn.

Socialförsäkringsutskottet har nyligen avstyrkt ett
motionsyrkande om att adoptionsbidraget bör höjas.
Socialutskottet finner ingen anledning att göra
någon annan bedömning och avstyrker därför motion
2003/04:So25 (m) yrkande 3.


Övriga lagförslag


Utskottet tillstyrker även i övrigt regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling, dock med smärre
justeringar  i  10  §  och  i  ingressen till
lagförslaget, samt förslaget till lag om ändring i
socialtjänstlagen  (2001:453). Vidare tillstyrker
utskottet  förslagen till  lag  om  ändring  i
föräldrabalken, lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100) och lag om ändring i lagen (1997:191) med
anledning   av   Sveriges   tillträde   till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner.


Övriga adoptionsfrågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motioner om en översyn av
adoptionslagstiftningen,   om   enskilda
adoptioner, om registerade partners rätt att
adoptera  samt  om att främja nationella
adoptioner. Utskottet hänvisar främst till
redan  pågående  och  aviserat arbete på
området.
Jämför reservationerna 16 (m), 17 (kd) och 18
(fp).

Motioner


I motion 2003/04:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om behovet av en översyn
av adoptionslagstiftningen med särskild betoning på
ensamståendeadoption  (yrkande  1).  Motionärerna
påpekar bl.a. att flera experter i Kommittén om barn
i homosexuella familjer  (SOU  2001:10) påtalat
behovet av att den svenska adoptionslagstiftningen
ses över. Motionärerna anser att en parlamentarisk
utredning av hela adoptionslagstiftningen bör komma
tilll stånd. Utredningen bör bl.a. undersöka vilken
familjekonstellation  som  är  fördelaktigast ur
barnets  perspektiv  samt  särskilt  utvärdera
situationen och utvecklingen för barn som vuxit upp
med endast en adoptivförälder. Enligt motionärerna
har synen på barns behov genomgått förändringar i
många hänseenden  sedan  bestämmelserna  rörande
ensamadoptioner tillkom 1917.

I motion 2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs  ett tillkännagivande om behovet av att
enskildas möjligheter att ansöka om adoption av barn
utanför adoptionsorganisationernas förmedling utreds
(yrkande 4).  Motionärerna  anser  att enskilda
adoptioner i vissa lägen kan vara väl förenliga med
barnets intressen. Det bör också vara möjligt att
finna former för prövning av denna typ av adoptioner
utan att etiska gråzoner uppkommer, t.ex. genom att
de som ansöker om adoption vänder sig till en
adoptionsorganisation eller direkt till MIA för
prövning av det aktuella fallet. Kostnadsansvaret
bör i dessa fall åvila adoptivföräldrarna.

Två motioner rör homosexuella pars rätt att prövas
som adoptivföräldrar.

I motion 2002/03:So512 av Martin Andreasson m.fl.
(fp, s, v, c, mp) begärs ett tillkännagivande om
Socialstyrelsens allmänna råd om adoptioner (yrkande
3). Motionärerna anser att Socialstyrelsen i sina
allmänna   råd   för   handläggning   av
adoptionsansökningar bör ge adekvata upplysningar om
HBT-frågor.  Motionärerna  påtalar  vikten  av
HBT-kompetens inom familjerätten.

I motion 2003/04:L350 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs ett tillkännagivande om informationsinsatser
och   uppföljning   av   tillämpningen   av
adoptionslagstiftningen (yrkande 3). Motionärerna
påpekar  att  antalet adoptionsansökningar  från
homosexuella par är mycket lågt. En förklaring kan
vara att de misstror den svenska adoptionsbyråns
goda vilja när det gäller att tillämpa den nya
lagstiftningen.   Enligt   motionärerna   bör
tillämpningen  av  den  nya  lagstiftningen  om
homosexuella pars rätt att adoptera följas noga.
Vidare bör undersökas huruvida det finns behov av
informationsinsatser  för att tydliggöra  lagens
mening att alla par, oavsett könssammansättning,
skall prövas på samma villkor.

Nationella adoptioner berörs i ett par motioner.

I motion 2003/04:So445 av Mikael Oscarsson och Tuve
Skånberg (kd) begärs ett tillkännagivande om att
officiella riktlinjer för hur nationella adoptioner
skall handläggas omgående bör sammanställas och
göras tillgängliga för såväl sociala myndigheter som
mödravården. Enligt motionärerna bör staten, genom
de sociala myndigheterna, förenkla för adoptioner
och se det som ett reellt alternativ till såväl
abort som fosterhemsplaceringar.

I motion 2002/03:So415 av Mikael Oscarsson och
Erling  Wälivaara  (kd)  begärs ett likalydande
tillkännagivande.

Aktuellt


I  propositionen (s. 75 f.) anges  att  såväl
Utredningen om internationella adoptioner som flera
remissinstanser pekat på behovet av att se över de
brister som kan finnas vid enskild adoption. Enligt
propositionen avser regeringen att vidare bereda
dessa frågor.

NIA  har  utarbetat  skriften  Internationella
adoptioner - handbok för socialnämnder, som skall ge
vägledning  vid  socialtjänstens  hemutredningar.
Lagändringarna rörande homosexuellas rätt att prövas
som adoptivföräldrar trädde i kraft den 1 februari
2003. I avvaktan på en revidering av handboken
publiceras de ändringar och tillägg som föranletts
av lagändringarna tills vidare på NIA:s hemsida. I
materialet anges bl.a. att samma kriterier för vad
som gäller makar skall gälla i bedömningen av de
homosexuella parens lämplighet. Utredningen skall
omfatta  samma  punkter  som  nu  tas upp med
heterosexuella  sökande.  För  sökande  som  är
registrerade partner kan det därutöver behöva tas
särskilda hänsyn. Bland  annat  nämns  släktens
inställning och omgivningens attityder samt att det
är viktigt med öppenhet kring homosexualiteten.

Regeringen anför i propositionen (s. 64) att det
är angeläget att handboken utvecklas och uppdateras
i takt med kunskapsutvecklingen inom området och att
samtliga   faktorer   som   bör   ingå   i
lämplighetsbedömningen behandlas där. Om det är
adoptionsmyndigheten eller Socialstyrelsen som i
fortsättningen bör ta fram handboken, får enligt
regeringen övervägas i samband med beredningen av
den nya adoptionsmyndigheten.

Lagutskottets yttrande


Lagutskottet påpekar i sitt yttrande att det i
januari 2004 behandlat ett antal motioner vari
begärts  tillkännagivanden  från  riksdagen till
regeringen om en översyn av adoptionslagstiftningen.
I sitt av riksdagen godkända betänkande 2003/04:LU11
ansåg lagutskottet att resultatet av en aviserad
uppföljning av den nya lagstiftningen om partnerskap
och  adoption  borde  avvaktas  och  avstyrkte
motionerna.

Enligt lagutskottets yttrande fick NIA i sitt
regleringsbrev för budgetåret 2003 i uppdrag att
kontinuerligt  följa  effekterna  av  den  nya
lagstiftningen om partnerskap och adoption och att
senast den 1 februari 2004 lämna en första rapport
till regeringen om ursprungsländernas reaktioner och
utvecklingen när det gäller adoptionsverksamheten. I
den rapport som NIA överlämnat till regeringen sägs
att endast några par enligt NIA:s erfarenhet har
visat intresse för att adoptera ett barn från
utlandet och ännu färre har påbörjat en utredning.
De  som  kontaktat  en  socialnämnd  eller  en
adoptionsorganisation har fått information om att
det ännu inte är möjligt att adoptera eftersom inget
av    de    länder   som   auktoriserade
adoptionsorganisationer samarbetar med accepterar
registrerade  partner som sökande. Av rapporten
framgår vidare att samtliga ursprungsländer som
tillfrågats om det är möjligt för registrerade
partner att adoptera ett barn från deras land har
svarat att det inte är möjligt. Varken de svenska
adoptionsorganisationerna eller NIA har på något
sätt  erfarit  att  lagändringen  medfört några
komplikationer som försvårar samarbetet med dessa
länder avseende internationell adoption.
Lagutskottet anser i det nu aktuella ärendet
alltjämt att resultatet av det arbete som regeringen
aviserat våren 2002 bör avvaktas innan ställning tas
till omfattningen och djupet av den mera allmänna
översyn  av adoptionslagstiftningen  som  enligt
motionärernas  uppfattning bör göras. Mot denna
bakgrund anser lagutskottet att det inte finns skäl
att nu föreslå någon riksdagens vidare åtgärd med
anledning av motionen.
Med  det  anförda  föreslår  lagutskottet att
socialutskottet avstyrker motion 2003/04:So23 (kd)
yrkande 1.

Socialutskottets ställningstagande


Såvitt först angår motion 2003/04:So23 (kd) yrkande
1 om en översyn av adoptionslagstiftningen anser
socialutskottet att motionen, på de av lagutskottet
anförda skälen, bör avslås.

Genom  införandet  av  lagen  (1997:192)  om
internationell  adoptionsförmedling  begränsades
utrymmet för enskilda internationella adoptioner.
Enligt lagens 4 § skall den eller de som vill
adoptera  ett  barn från  utlandet  anlita  en
auktoriserad sammanslutning. Detta gäller dock inte
enstaka fall av adoption som avser släktingbarn
eller där det annars finns särskilda skäl att
adoptera  utan  förmedling  av  en auktoriserad
sammanslutning. Innan barnet lämnar landet skall en
prövning göras av om förfarandet är godtagbart.
Ansvaret för denna prövning skall enligt regeringens
förslag fortsättningsvis åvila MIA. Utskottet kan
vidare  konstatera  att  regeringen  avser  att
ytterligare bereda frågan om en översyn av de
brister som kan föreligga vid enskilda adoptioner.
Med  det  anförda  avstyrker  utskottet  motion
2003/04:So21 (c) yrkande 4.

När det gäller registrerade partners rätt att prövas
som adoptivföräldrar, vill utskottet inledningsvis
åter framhålla att det behövs kraftfulla åtgärder
för att på alla områden motarbeta fördomar, okunskap
och diskriminering på grund av sexuell läggning.
Utskottet kan konstatera att det i NIA:s handbok för
socialnämnder betonas att homosexuella sökande skall
prövas för adoption på samma sätt som andra sökande.
Såsom  nämnts  ovan  har  en tidigare aviserad
uppföljning av den nya lagstiftningen  avseende
partnerskap och adoption nyligen påbörjats. Mot
bakgrund av det anförda finner utskottet inte någon
anledning för riksdagen att göra något uttalande
till  regeringen  med  anledning  av motionerna
2002/03:So512 (fp, s, v, c, mp) yrkande 3 och
2003/04:L350 (c) yrkande 3.

Utskottet kan inte ställa sig bakom kraven i motionerna
2002/03:So415 (kd) och 2003/04:So445 (kd) om att
främja nationella adoptioner. Motionerna bör avslås.

ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i Sverige (punkt 3)

av  Chatrine Pålsson (kd), Cristina  Husmark
Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Magdalena
Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 §, dock med den
ändringen att orden "endast ges" ersätts av "ges
endast",
b) tillkännager för regeringen som sin mening vad
som anförs i reservation 1.
Riksdagen bifaller därmed motionerna 2003/04:So23
yrkande 3 och 2003/04:So25 yrkande 1.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att de nu gällande villkoren för
auktorisation kompletteras med kravet att om en
sammanslutning även bedriver annan verksamhet än
internationell adoptionsförmedling, får den andra
verksamheten  inte  äventyra  förtroendet  för
adoptionsverksamheten. Vi vill i detta sammanhang
framhålla att det kan vara svårt för organisationer
med begränsade personalresurser att upprätthålla
personell åtskillnad mellan de olika verksamheterna.
Enligt vår mening bör det i de flesta fall räcka med
att en sammanslutning håller adoptionsverksamheten
ekonomiskt åtskild från övriga verksamheter för att
auktorisation  att  arbeta  med  internationell
adoptionsförmedling i Sverige skall kunna beviljas.
Vi anser att regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med ett lagförslag i enlighet med vad som
anförts. I avvaktan härpå tillstyrks förslaget till
lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 §, dock med en
smärre justering.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.2. Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i ett annat land
(punkt 4)

av Chatrine Pålsson (kd), Kerstin Heinemann (fp),
Erik Ullenhag (fp) och Kenneth Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen
a) godkänner vad som anförs i reservation 2,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 a §.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion 2003/04:So20
yrkande 2 och avslår motion 2003/04:So25 yrkande 2.

Ställningstagande

I  förslaget till 6 a § lagen (1997:192)  om
internationell   adoptionsförmedling   ställer
regeringen  upp en rad villkor som skall vara
uppfyllda för  att  en sammanslutning skall få
auktorisation  att  arbeta  med  internationell
adoptionsförmedling i ett specifikt land. Bland
annat krävs att samarbetet med det andra landet är
lämpligt med hänsyn till kostnadsbilden (4 p.).

Nämnden  för internationella adoptioner,  NIA,
anförde  följande  i  sitt  remissvar  rörande
betänkandet från Utredningen  om internationella
adoptioner (SOU 2003:49):

Det är en humanitär självklarhet att ge en viss
rimlig ersättning till ett barnhem för de barn som
är  kvar på barnhemmet, när  förhållandena  är
undermåliga. Det gagnar samtliga barn - de som blir
kvar och de som adopteras internationellt - att
levnadsbetingelserna på barnhemmen är goda.

Vi anser att riksdagen bör ansluta sig till detta
uttalande  eftersom tillämpningen  av  den  nya
bestämmelsen annars riskerar att bli för snäv och
till  skada  för  barn  som  inte  adopteras
internationellt.  I  propositionen  säger  sig
regeringen visserligen i mångt och mycket dela NIA:s
synpunkter  men inskränker sedan den acceptabla
ersättningsnivån  till barnhemmet till att avse
endast kostnader som  är  förknippade  med den
internationella adoptionsverksamheten, däribland de
kostnader som avser det barn som blir adopterat.

Enligt vår mening bör riksdagen beredas tillfälle
att godkänna vad vi nu anfört om tillämpningen av 6
a § i regeringens förslag till lag om ändring i
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling.


3. Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i ett annat land
(punkt 4)

av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen    (1997:192)    om    internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 6 a §,
b) tillkännager för regeringen som sin mening vad
som anförs i reservation 3. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So25 yrkande 2 och avslår
motion 2003/04:So20 yrkande 2.

Ställningstagande

Regeringen  föreslår  i  propositionen  att  en
sammanslutning som fått auktorisation att arbeta med
internationell adoptionsförmedling i Sverige även
skall beviljas auktorisation att arbeta i ett annat
land under förutsättning att det med hänsyn till
bl.a. balansen mellan de svenska sammanslutningarna
bedöms som lämpligt att sammanslutningen samarbetar
med det andra landet (6 a § 4 lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling).

Det finns en risk att detta krav kommer att leda
till bristande kontinuitet genom att organisationer
kan tvingas lämna ett visst land under några år.
Kravet på balans mellan sammanslutningarna innebär
en nackdel för bl.a. familjer som adopterat från ett
land via en organisation och som sedan vill adoptera
syskon från samma land. Möjligheterna att hjälpa
adopterade att få veta mer om sin bakgrund försvåras
också. Vi anser det orimligt att låta regeringens
mål om balans mellan sammanslutningar gå ut över
barns  rätt till syskon från samma land eller
adoptivbarns rätt att söka sina rötter. En bättre
modell är att uppmuntra organisationerna till ökat
samarbete. Regeringen bör snarast återkomma till
riksdagen med förslag i enlighet med vad  som
anförts. I avvaktan härpå tillstyrks förslaget till
6  a  §  lagen  (1997:192)  om  internationell
adoptionsförmedling.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


4. En uthållig mångfald av
adoptionsorganisationer (punkt 5)

av Chatrine Pålsson (kd), Kerstin Heinemann (fp),
Erik Ullenhag (fp) och Kenneth Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 4. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So21 yrkande 3.

Ställningstagande

Auktorisation  av  adoptionsorganisationer  skall
självfallet ske utifrån  högt  ställda krav på
kvalitet. Samtidigt anser vi att det finns ett värde
i att slå vakt om en viss mångfald av adoptions-
organisationer och undvika en utslagningsprocess där
de  mindre  adoptionsorganisationerna  slås  ut.
Regeringens förslag att mångfalden skall beaktas vid
beviljandet  av  auktorisation  är  synnerligen
behövligt. Än mer verksamma åtgärder kan emellertid
behövas  för  att  säkerställa  att  de  olika
adoptionsorganisationerna    får    likvärdiga
förutsättningar till utveckling. Vi anser att de
olika           adoptionsorganisationernas
arbetsförutsättningar och lämpliga åtgärder för att
säkerställa   en   uthållig   mångfald   av
adoptionsorganisationer bör utredas.


Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


5. Avsättning av medel för avvecklingskostnader
(punkt 7)

av Kerstin Heinemann (fp) och Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling såvitt avser 8 e §. Riksdagen
bifaller därmed motion 2003/04:So20 yrkande 1.

Ställningstagande


Regeringens förslag till ny 8 e § i lagen
(1997:192) om internationell
adoptionsförmedling innebär ett krav på
föreningar som nybildas för
adoptionsförmedling att ha ett startkapital
som även räcker till att fondera medel för
eventuella avvecklingskostnader. Vi befarar
att en sådan bestämmelse, utan att medföra
några större fördelar, kan komma att i
onödan försvåra nybildning. Förslaget i
denna del bör därför avslås.


6. Medgivande att ta emot ett barn (punkt 8)

av  Chatrine  Pålsson (kd), Cristina Husmark
Pehrsson (m), Kerstin  Heinemann  (fp), Erik
Ullenhag  (fp),  Anne  Marie Brodén (m) och
Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i socialtjänstlagen (2001:453) såvitt avser
6 kap. 12 § med den ändringen att andra stycket
sista meningen och tredje stycket utgår. Riksdagen
bifaller därmed motion 2003/04:So20 yrkande 3.

Ställningstagande


Regeringen föreslår en ändring i
socialtjänstlagen (2001:453) med innebörd
bl.a. att socialnämnden får lämna medgivande
till adoption endast om den sökande är
lämpad att adoptera samt att nämnden vid
denna bedömning skall ta särskild hänsyn
till sökandens kunskaper och insikter om
adoptivbarn och deras behov. Vi anser att
denna bestämmelse är fullt tillräcklig och
att det inte behövs någon föreskrift i lag
om obligatoriskt deltagande i av kommunen
anvisad föräldrautbildning. Riksdagen bör
därför avslå regeringens förslag till lag om
ändring i socialtjänstlagen såvitt avser
6 kap. 12 § andra stycket sista meningen och
tredje stycket.


7. Stöd och hjälp till adopterade och deras
familjer (punkt 10)

av Chatrine Pålsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 10
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 7. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So23 yrkande 2 och avslår
motion 2003/04:L319 yrkande 16.

Ställningstagande

Jag ställer mig kritisk till att det i propositionen
saknas förslag som kan bidra till att adopterade får
bättre stöd och hjälp. Det duger inte att enbart
hänvisa till utredningen, vari klargjordes  vad
stödet  kan  innebära  och  att de adopterades
intresseorganisationer  kan utföra  ett  viktigt
arbete. Enligt min mening bör regeringen återkomma
med förslag till mer konkreta åtgärder för att
komplettera det stöd som redan finns.


Vad jag nu anfört bör ges regeringen till
känna.


8. Stöd och hjälp till adopterade och deras
familjer (punkt 10)

av Jan Lindholm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 10
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 8. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:L319 yrkande 16 och avslår
motion 2003/04:So23 yrkande 2.

Ställningstagande

Undersökningar har visat att många adopterade barn
får problem specifika för sin grupp. Jag vill därför
framhålla vikten av att familjer med adopterade barn
får möjlighet till extra samtalsstöd om så behövs,
inte bara under den första tiden efter det att
barnet anlänt utan även under tonårstiden.


Vad jag nu anfört bör ges regeringen till
känna.


9. Barnets rätt till kunskap om sitt ursprung
(punkt 11)

av Ingrid Burman (v), Kenneth Johansson (c),
Elina Linna (v) och Jan Lindholm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 9. Riksdagen bifaller
därmed  motionerna  2003/04:So19, 2003/04:  So21
yrkande 1 och 2003/04:So24 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

I departementspromemorian Föräldrars samtycke till
adoption, m.m. (Ds 2001:53) föreslås en bestämmelse
i föräldrabalken som ålägger adoptivföräldrarna att
så snart det är lämpligt informera barnet om att det
är adopterat. Vi anser att det nu är hög tid att
regeringen lägger fram ett förslag om barnets rätt
till kunskap om sitt ursprung. Ett sådant förslag
ligger helt i linje med vad som föreskrivs i
barnkonventionen och i 1993 års Haagkonvention.


Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


10. Stärkta ekonomiska möjligheter för
adoptivbarn att söka sitt ursprung
(punkt 12)

av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 10. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So385.

Ställningstagande

För många adopterade är sökandet efter sitt ursprung
en viktig del av identitetsbyggandet. Även om det
kan vara en jobbig process att gå igenom är den för
många nödvändig att hantera. I dag hjälper vissa
adoptionsorganisationer  adopterade  att, mot en
avgift, söka sitt ursprung med hjälp av bevarade
handlingar och kontakter i ursprungsländerna. Ibland
krävs dock större insatser på plats för att nå
framgång, vilket kan vara kostsamt.

Vi anser att det bör prövas om åtgärder kan vidtas
för att underlätta för adopterade som önskar finna
sitt   ursprung  och  där   hjälpen   från
adoptionsorganisationer inte förslår. Ett alternativ
skulle kunna vara att använda en mindre del av
adoptionskostnadsbidraget till att skapa en fond med
uppgift att finansiera adopterades sökande av sitt
biologiska ursprung. En annan möjlighet som bör
prövas  är  att avsätta en mindre del av den
adoptionsavgift som adoptivföräldrar erlägger till
finansiering av en sådan verksamhet. Regeringen bör
utreda möjligheterna till och formerna för detta.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


11. Stimulansbidrag för samverkan (punkt 13)

av Chatrine Pålsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 13
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 11. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So23 yrkande 4 och bifaller
delvis motion 2003/04:So22.

Ställningstagande

I regeringens förslag påtalas vikten av samverkan i
frågor om stöd och hjälp till adopterade. Samverkan
fungerar  dock  sällan  i  praktiken.  Ett
stimulansbidrag skulle möjliggöra samordning på det
lokala och regionala planet, så att kommunerna
bättre kan möta de behov av råd och stöd som finns
och som de enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) ansvarar för. Jag anser det därför mycket
olyckligt att regeringen  inte för utredningens
förslag om stimulansbidrag vidare eller ställer
tydligare och hårdare krav på samverkan, så att
adopterade och deras familjer kan få den hjälp och
det stöd de har rätt till.


Vad jag nu anfört bör ges regeringen till
känna.


12. Kvalitet och kompetensutveckling (punkt 14)

av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 12. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So326 yrkandena 1-3.

Ställningstagande

Beslut  i adoptionsfrågor får en  genomgripande
betydelse för de individer som berörs av beslutet.
Det är därför av största vikt att alla beslut som
rör adoption - liksom övriga frågor som rör barn -
fattas baserade på bästa tillgängliga kunskap och
forskning. Vi vill  framhålla  vikten  av  att
hemutredningarna inför adoptioner håller en hög och
jämn kvalitet samt att de som gör utredningarna är
väl utbildade och använder kvalitetssäkrade metoder.
Enligt  uppgift  från  adoptionsorganisationerna
varierar kvaliteten på dagens hemutredningar mycket
över landet. Kvaliteten skulle enligt vår mening
kunna  säkras  genom  att  man  inför krav på
certifiering  av  socialtjänstens  hemutredare.
Utredaren skall ha genomgått relevant utbildning
och/eller  vidareutbildning  i  adoptionsfrågor.
Utbildning    och    vidareutbildning   för
adoptionsutredare bör hanteras som ett nationellt
uppdrag  för  NIA  eller  för  ett  nationellt
kunskapscentrum.

De senaste årens forskning har visat att vissa
vuxna adopterade har särskilda stödbehov. Enligt vår
mening  bör  ett  nationellt  forsknings-  och
kunskapscentrum ges i uppgift att utveckla  de
stödformer som unga och vuxna adopterade behöver.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


13. Utredning av adoptivbarns situation i
Sverige (punkt 15)

av  Chatrine  Pålsson (kd), Cristina Husmark
Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Magdalena
Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 13. Riksdagen bifaller
därmed motionerna 2002/03:L207 yrkandena 4 och 5
samt 2003/04:L221 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande

Vi  menar  att  det  behövs  mer forskning om
adoptivbarns utveckling och om hur det gått för de
adoptivbarn som hittills kommit till Sverige. Det
har förekommit internationella  adoptioner  till
Sverige i större skala i ca 35 år. De första
adoptivbarnen har nu hunnit bli vuxna och vissa har
bildat  familj.  Det  saknas  dock  i huvudsak
longitudinella studier om hur barnens liv  och
situation ser ut över tid, och vi vet ännu inte hur
familjebildningssituationen   och   föräldraskap
fungerar.

Av tillgänglig forskning och statistik framgår att
barn som adopterats av ensamstående i än högre grad
än barn som adopterats av par är överrepresenterade
i barnpsykiatrisk vård. Barn som adopterats av
ensamstående har i olika studier varit fyra gånger
överrepresenterade i barn- och ungdomspsykiatrisk
vård jämfört med en normalpopulation. Vi anser mot
denna  bakgrund att regeringen bör låta utreda
situationen för barn som adopterats internationellt
av ensamstående respektive par.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


14. Äktenskap mellan adoptivbarn och adoptant
m.m. (punkt 16)

av Kerstin Heinemann (fp) och Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i äktenskapsbalken, med den
ändringen att den föreslagna sista meningen utgår,
och
b) lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat
partnerskap, med den ändringen att den föreslagna
sista meningen utgår.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion 2003/04:So20
yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande


Vi välkomnar förslaget att nu helt avskaffa
möjligheten till äktenskap mellan
adoptivbarn och adoptivförälder. Vi ställer
oss emellertid kritiska till förslaget att
även fortsättningsvis tillåta äktenskap
eller partnerskap mellan två adoptivsyskon
och mellan ett adoptivbarn och
adoptivföräldrarnas biologiska barn. Vi
anser att det överordnade målet måste vara
uppväxtförhållanden där adoptivbarnets
relation till sina familjemedlemmar i
adoptivfamiljen i så liten utsträckning som
möjligt skiljer sig från ett icke adopterat
barns relation till familjemedlemmarna i sin
biologiska familj. De sociala och
psykologiska faktorer som talar emot
äktenskap mellan personer som biologiskt
sett är helsyskon borde därför väga lika
tungt när det gäller äktenskap mellan ett
adoptivbarn och adoptivföräldrarnas
biologiska barn och mellan två
adoptivsyskon. Enligt vår mening bör
riksdagen anta de i propositionen framlagda
förslagen till lag om ändring i
äktenskapsbalken och lagen (1994:1117) om
registrerat partnerskap med de ändringarna
att den föreslagna sista meningen i
respektive lagförslag utgår.


15. Höjning av adoptionskostnadsbidraget
(punkt 18)

av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 18 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 15. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So25 yrkande 3.

Ställningstagande

Den genomsnittliga kostnaden för en adoption uppgick
år 2002 till 128 000 kr. Syftet med bidraget var
ursprungligen  att det skulle täcka hälften av
adoptionskostnaderna. Adoptionsbidraget på 40 000 kr
täcker för närvarande  endast  en tredjedel av
adoptionskostnaderna. Därtill kommer kostnaden för
föräldrautbildning.    Vi    anser    att
adoptionskostnadsbidraget bör höjas till 50 % av
kostnaden enligt en schablon för varifrån barnet
adopteras. Detta har vi moderater framfört i motion
2003/04:Sf367.


Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


16. En översyn av adoptionslagstiftningen
(punkt 20)

av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 16. Riksdagen bifaller
därmed delvis motion 2003/04:So23 yrkande 1.

Ställningstagande

Enligt vår mening är dagens adoptionsregler skrivna
för en annan tid och ett annat system. År 1989
presenterade   Förmynderskapsutredningen   sitt
slutbetänkande med förslag till en revision av
adoptionslagstiftningen. Sedan dess har inget hänt.
I utredningsbetänkandet Barn i homosexuella familjer
(SOU 2001:10) har flera experter  påtalat  att
adoptionslagstiftningen är i behov av en översyn.
Experterna  framhåller  också  att  forskningen
beträffande adopterade barns uppväxt och utveckling
är eftersatt.

Vi anser att hela adoptionslagstiftningen är i
stort behov av en översyn och att det får ankomma på
regeringen att ta erforderliga initiativ. Inom ramen
för en sådan översyn  finns  det  enligt  vår
uppfattning anledning att t.ex. se över kravet på
att presumtiva adoptivföräldrar skall vara minst 25
år, och den nuvarande möjligheten till adoptioner
bör bli föremål för en utvärdering. Vi anser också
att det bör tas in  en bestämmelse i 4 kap.
föräldrabalken som stadgar att en adoption endast
får ske om den är förenlig med barnets bästa. Det
får  ankomma  på  regeringen  att  lägga  fram
erforderliga lagförslag.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.

17. En översyn av adoptionslagstiftningen
(punkt 20)

av Chatrine Pålsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 20
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 17. Riksdagen bifaller
därmed motion 2003/04:So23 yrkande 1.

Ställningstagande

Enligt min mening är dagens adoptionsregler skrivna
för en annan tid och ett annat system. År 1989
presenterade   Förmynderskapsutredningen   sitt
slutbetänkande med förslag till en revision av
adoptionslagstiftningen. Sedan dess har inget hänt.
I utredningsbetänkandet Barn i homosexuella familjer
(SOU 2001:10) har flera experter  påtalat  att
adoptionslagstiftningen är i behov av en översyn.
Experterna  framhåller  också  att  forskningen
beträffande adopterade barns uppväxt och utveckling
är eftersatt.

Jag anser att hela adoptionslagstiftningen är i
stort behov av en översyn och att det får ankomma på
regeringen att ta erforderliga initiativ i syfte att
få till  stånd direktiv till en parlamentarisk
utredning. Inom ramen för en sådan översyn finns det
enligt min uppfattning särskild anledning att se
över  nuvarande  regler  som  möjliggör  s.k.
ensamståendeadoptioner. Vidare finns det anledning
att  t.ex.  se  över kravet på att presumtiva
adoptivföräldrar skall vara minst 25 år. Jag anser
också att det bör tas in en bestämmelse i 4 kap.
föräldrabalken som stadgar att en adoption endast
får ske om den är förenlig med barnets bästa. Det
får  ankomma  på  regeringen  att  lägga  fram
erforderliga lagförslag.

Vad jag nu anfört bör ges regeringen till
känna.


18. Partnerskap och adoption (punkt 22)

av Kerstin Heinemann (fp) och Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 18. Riksdagen bifaller
därmed motion 2002/03:So512 yrkande 3 och avslår
motion 2003/04:L350 yrkande 3.

Ställningstagande

Lagstiftningen om partnerskap och adoption ställer
nya krav på HBT-kompetens inom familjerätten. Vi
anser att Socialstyrelsen bör utarbeta allmänna råd
för handläggning av adoptionsansökningar och där ge
adekvata upplysningar om HBT-frågor.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.
Särskilt yttrandeUtskottets beredning  av  ärendet har föranlett
följande särskilda yttrande.


Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i ett annat land

av Jan Lindholm (mp).
Auktorisation  att  arbeta med  internationell
adoptionsförmedling i ett annat land får enligt
regeringens förslag beviljas under förutsättning att
det med hänsyn bl.a. till balansen mellan de svenska
sammanslutningarna  bedöms  som  lämpligt  att
sammanslutningen  arbetar  i  landet.  Om flera
sammanslutningar ansöker om auktorisation för samma
land bör det enligt regeringen vara möjligt att ge
en  mindre   sammanslutning   prioritet   om
sammanslutningarna  i övrigt är kvalitetsmässigt
likvärdiga. Auktorisation i detta led får ges för
högst två år i taget. Enligt min mening medför
förslaget och strävan att uppnå  balans mellan
sammanslutningarna  en  viss risk för bristande
kontinuitet i sammanslutningarnas arbete. Jag avser
att  noga  följa  utvecklingen på området  och
förbehåller mig rätten att återkomma i frågan.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringens proposition 2003/04:131

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar regeringens förslag till lag om ändring i
äktenskapsbalken,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
föräldrabalken,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100),

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1988:1463) om bidrag  vid adoption av
utländska barn,

5. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,

6. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen  (1997:191)  med  anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner,

7. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen    (1997:192)   om   internationell
adoptionsförmedling,

8. antar regeringens förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (2001:453),

9. godkänner vad regeringen föreslår om ny myndighet
för internationella adoptionsfrågor (avsnitt 5).

Följdmotioner


2003/04:So18 av Inger Lundberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om lokalisering av Myndigheten
för internationella adoptionsfrågor till Örebro.

2003/04:So19 av Ingrid Burman m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ett lagförslag avseende
adopterades rätt att få kännedom om att de är
adopterade.

2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp):

1.  Riksdagen  antar  förslaget  i  proposition
2003/04:131 om lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling med den ändringen att 8 e §
utgår.

2. Riksdagen godkänner vad som i motionen anförs om
innebörden  av 6 a § 4 lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling.

3.  Riksdagen  antar  förslaget  i  proposition
2003/04:131 om socialtjänstlagen (2001:453) med
den ändringen i 6 kap. 12 § att andra styckets
sista mening samt tredje stycket utgår.

4.  Riksdagen  antar  förslaget  i  proposition
2003/04:131 om äktenskapsbalken med den ändringen
att den sista av de föreslagna nya meningarna
utgår.

5.  Riksdagen  antar  förslaget  i  proposition
2003/04:131 om lagen (1994:1117) om registrerat
partnerskap med den ändringen att den sista av de
föreslagna nya meningarna utgår.

2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. (c):

1. Riksdagen begär hos regeringen ett lagförslag med
innebörden att adopterade  skall ha rätt att
upplysas om sin adoption i enlighet med vad som
anförs i motionen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen  anförs  om
frivilligorganisationernas   delaktighet   i
föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om behovet av att
de     olika    adoptionsorganisationernas
arbetsförutsättningar och lämpliga åtgärder för
att  säkerställa  en  uthållig  mångfald  av
adoptionsorganisationer utreds.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om behovet av att
enskildas möjligheter att ansöka om adoption för
barn utanför adoptionsorganisationernas förmedling
utreds.

2003/04:So22 av Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen  anförs om att säkerställa
möjligheten att få rådgivning i adoptionsfrågor och
möjlighet till hjälp och stöd även efter adoptionen
och att detta kan erbjudas både på lokal och
regional nivå.

2003/04:So23 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
översyn av adoptionslagstiftningen med särskild
betoning på ensamståendeadoption.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  stöd till
adopterade i vuxen ålder.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om biståndsinsatser i
samband med adoption.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om samverkan och
kompetensutveckling på nationell, regional och
lokal nivå.

2003/04:So24 av Kerstin-Maria Stalin och Mona
Jönsson (mp):

1. Riksdagen beslutar att adoptivföräldrar skall
vara skyldiga att informera barnet om att det är
adopterat.

2. Riksdagen beslutar att socialnämnden är skyldig
att redovisa för domstolen att information lämnats
till barnet.

2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen  anförs  om
biståndsarbete.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om krav för
auktorisation.

3. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om adoptionsbidrag.

Motioner från allmänna motionstiden
2002

2002/03:L207 av Sten Tolgfors (m):

4.  Riksdagen  begär  att  regeringen  utreder
situationen för internationella adoptivbarn som
adopterats av ensamstående respektive  par  i
enlighet med vad som anförs i motionen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet  av
forskning om adoptivbarns utveckling och hur det
gått för de adoptivbarn som hittills kommit till
Sverige i enlighet med vad som anförs i motionen.

2002/03:So415 av Mikael Oscarsson och Erling
Wälivaara (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om officiella riktlinjer för
hur nationella adoptioner skall handläggas omgående
bör sammanställas och göras tillgängliga för såväl
sociala myndigheter som mödravården.

2002/03:So512 av Martin Andreasson m.fl. (fp, s, v,
c, mp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om Socialstyrelsens
allmänna råd om adoptioner.


Motioner från allmänna motionstiden
2003


2003/04:L221 av Sten Tolgfors (m):

4. Riksdagen begär att regeringen låter utreda
situationen för internationella adoptivbarn som
adopterats av ensamstående respektive par.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om behovet av
forskning om adoptivbarns utveckling och hur det
gått för de adoptivbarn som hittills kommit till
Sverige.

2003/04:L319 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp):

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att familjer med
adopterade barn skall få möjlighet till extra
samtalsstöd om behovet finns.

2003/04:L350 av Kenneth Johansson m.fl. (c):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen  anförs  om
informationsinsatser   och   uppföljning  av
tillämpningen av adoptionslagstiftningen.

2003/04:So326 av Sten Tolgfors (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om kvaliteten på
hemutredningar i samband med adoption.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utbildning för och
krav på utbildning hos dem som gör hemutredningar
för adoption.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om stödet till
adopterade.

2003/04:So385 av Sten Tolgfors (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen anförs om att utreda stärkta
möjligheter för de adopterade som så önskar att söka
sitt ursprung.

2003/04:So445 av Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg
(kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
officiella riktlinjer för hur nationella
adoptioner skall handläggas omgående bör
sammanställas och göras tillgängliga för
såväl sociala myndigheter som
mödravården.Bilaga 2

Regeringens lagförslagBilaga 3

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU3y


Till socialutskottet

Socialutskottet har den 3 maj 2004 beslutat bereda
lagutskottet  tillfälle  att  yttra  sig  över
proposition    2003/04:131    Internationella
adoptionsfrågor jämte eventuella motioner.
I propositionen lämnar regeringen lagförslag som
syftar  till  att  stärka  barnets  rätt  i
adoptionsprocessen. Det gäller skärpta och tydligare
villkor  i lagen (1997:192)  om  internationell
adoptionsförmedling för att en sammanslutning skall
få  auktorisation  att förmedla  internationella
adoptioner, dokumentationsskyldighet  samt  ökade
tillsynsverktyg för adoptionsmyndigheten. Statens
nämnd  för internationella adoptionsfrågor (NIA)
föreslås avvecklas som nämndmyndighet och ersättas
av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
(MIA).
Vidare föreslås ändringar i äktenskapsbalken och
lagen  (1994:1117)  om  registrerat  partnerskap
(partnerskapslagen)   som    innebär    att
adoptivförhållanden skall jämställas med biologiskt
släktskap  vid  tillämpningen  av  reglerna  om
äktenskapshinder  och  partnerskapshinder.  En
konsekvens av ändringarna blir att adoptant och
adoptivbarn inte längre kan ingå äktenskap med
varandra eller registrera ett partnerskap.
De föreslagna ändringarna i äktenskapsbalken och
partnerskapslagen, som är avsedda att träda i kraft
den   1   januari   2005,   bygger   på
Förmynderskapsutredningens betänkande (SOU 1989:100)
Adoptionsfrågor  och  en  inom Regeringskansliet
upprättad  promemoria.  Såväl  betänkandet  som
promemorian har remissbehandlats.
Med anledning av propositionen har väckts åtta
motioner.
Lagutskottet har beslutat avge
yttrande över propositionen såvitt
avser förslagen om äktenskap
respektive partnerskap mellan
adoptivbarn och adoptant (avsnitt
11) samt motionerna So19 av Ingrid
Burman m.fl. (v), So20 yrkandena 4
och 5 av andre vice talman Kerstin
Heinemann m.fl. (fp), So21 yrkande 1
av Kenneth Johansson m.fl. (c), So23
yrkande 1 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) samt So24 av Kerstin-Maria
Stalin och Mona Jönsson (båda mp).
Yttrandet begränsas således till de
rent familjerättsliga
frågeställningar som innefattas i
lagförslagen och motionsyrkandena.

Utskottet

Allmän bakgrund

Adoptionsinsitutet infördes i Sverige  år 1917.
Adoption enligt 1917 års adoptionslag innebar att
det uppstod ett rättsförhållande mellan adoptanten
och  adoptivbarnet, som i allt väsentligt blev
detsamma som mellan föräldrar och barn. Adoptionen
medförde emellertid  inte något familjerättsligt
förhållande mellan adoptivbarnet och adoptantens
släkt,  s.k.  svag  adoption.  Däremot  hade
adoptivbarnet i princip en familjerättslig relation
till sin biologiska familj. Vidare fanns en legal
möjlighet att under vissa förutsättningar häva en
adoption.

Genom ändringar i adoptionslagstiftningen år 1958
infördes s.k. stark  adoption i Sverige. Stark
adoption  innebär  att  alla  familjerättsliga
rättigheter och skyldigheter mellan barnet och dess
biologiska släkt klipps av och att adoptivbarnet i
princip står i samma förhållande till adoptanten och
dennes  släkt som adoptantens biologiska  barn.
Möjligheten att häva en adoption kvarstod emellertid
till år 1970.
Nuvarande bestämmelser om adoption finns i 4 kap.
föräldrabalken. En adoption innebär att barnet i
rättsligt hänseende betraktas som adoptantens barn
och inte som barn till sina biologiska föräldrar.
Genom adoptionen övergår förmynderskapet, vårdnaden
om barnet och skyldigheten att försörja det till
adoptanten. Adoptivbarnet och dess avkomlingar tar
arv  och ärvs såsom adoptivbarnet  hade  varit
adoptantens eget barn.
Beslut om tillstånd till adoption fattas av allmän
domstol. Domstolen får ge sitt tillstånd endast om
adoptionen är till fördel för barnet. Dessutom krävs
att den som vill adoptera barnet har uppfostrat det
eller vill uppfostra det eller om det annars med
hänsyn  till det personliga förhållandet mellan
sökanden och barnet finns särskild anledning till
adoptionen.
En adoption kräver som regel samtycke av barnet om
det har fyllt 12 år. Samtycke behövs dock inte om
den som skall adopteras är under 16 år och det
skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad
eller om barnet är förhindrat att lämna samtycke på
grund av exempelvis en psykisk störning. Även om
barnets samtycke inte krävs skall barnets åsikter
beaktas om dess ålder och mognad motiverar det. Det
åligger socialnämnden, om det inte är olämpligt, att
söka klarlägga barnets inställning. Är barnet under
18 år, krävs normalt samtycke också av barnets
föräldrar. Innan domstolen beslutar skall yttrande
inhämtas från socialnämnden.
Den som är gift får adoptera endast gemensamt med
sin make. Den ena maken får dock adoptera ensam om
den andre maken vistas på okänd ort eller lider av
allvarlig psykisk störning.  Den ena maken får
adoptera den andra makens biologiska eller adoperade
barn. Efter en sådan s.k. styvbarnsadoption eller
närståendeadoption  anses  barnet  som  makarnas
gemensamma.
Våren 2002 beslutade riksdagen vissa lagändringar
som bl.a. innebär att registrerade partner fått
möjlighet att prövas som adoptivföräldrar. Härigenom
kan två partner gemensamt adoptera barn och en
partner kan adoptera den andre partnerns barn.
Lagändringarna har trätt i kraft den 1 februari 2003
(prop. 2001/02:123, bet. LU27, rskr. 304).
En i utlandet beslutad adoption är i många fall
gällande i Sverige utan att ytterligare beslut
behöver fattas. Adoption som beslutats i ett annat
land enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner gäller
automatiskt i Sverige, dvs. direkt på grund av lag
utan något särskilt beslut om det. Detta gäller för
adoptionsbelut som fattats i exempelvis Colombia och
Polen. I en del övriga fall godkänner NIA att ett
utländskt adoptionsbeslut skall gälla här. Enligt
vad som upplyses i propositionen gäller detta numera
endast ett fåtal länder. I det fall ett utländskt
adoptionsbeslut inte har samma rättsverkningar som i
Sverige, exempelvis när en adoption kan hävas såsom
i Kina, Ryssland, Thailand och Vietnam, fullföljs
förfarandet  normalt med ett adoptionsbeslut  i
tingsrätten i Sverige. Ett sådant beslut behövs
också om det inte fattats något beslut om adoption i
ursprungslandet såsom exempelvis i Indien och Korea.
Av förevarande proposition framgår att det finns
omkring 43 000 internationellt adopterade i Sverige
som har kommit hit under åren 1969-2003. Ungefär 1
000 barn från utlandet adopteras varje år. Flest
barn kommer för närvarande från Kina, Sydkorea och
Colombia.  När  det  gäller inhemska adoptioner
redovisas i proposition 2001/02:123 att antalet
sådana adoptioner successivt  minskat  under de
senaste decennierna. År 2000 gav socialnämnderna
yttranden till domstol för adoption för 113 barn
födda i Sverige. Huvuddelen av yttrandena avsåg
styvbarnsadoptioner  (72 barn). Övriga yttranden
avsåg barn som var placerade i familjehem (25 barn)
och spädbarnsadoptioner (16 barn).

Äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn, m.m.

Som  tidigare  redovisats  innebär  nuvarande
bestämmelser att en adoption inte kan hävas, s.k.
stark adoption. Däremot föreskrivs i 4 kap. 7 §
föräldrabalken att,  såvitt angår adoptivbarnets
ställning till adoptanten och dennes släktingar, all
verkan av adoptionen upphör, om barnet adopteras av
någon annan än adoptantens make eller om adoptanten
ingår äktenskap med adoptivbarnet. Bestämmelsen om
äktenskap mellan adoptanten och adoptivbarn bör
jämföras med 2 kap. 3 § äktenskapsbalken. Där sägs
att äktenskap inte får ingås mellan dem som är släkt
med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller
är helsyskon. För halvsyskon gäller att de inte får
ingå äktenskap med varandra utan särskilt tillstånd.
Ett adoptivförhållande utgör således inte något
äktenskapshinder.

I  samband med att lagutskottet  våren  2002
behandlade den ovan nämnda proposition 2001/02:123
om partnerskap och adoption behandlades en motion
vari  krävdes lagstiftningsåtgärder i syfte att
förhindra äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn.
I sitt av riksdagen godkända betänkande 2001/02:LU27
konstaterade  lagutskottet att sådana giftermål,
såvitt  utskottet  hade  sig  bekant,  knappast
förekommer  i  Sverige.  Med  det  synsätt  på
adoptionsinstitutet som sedan lång tid tillbaka är
allmänt utbrett framstod trots detta den lagliga
äktenskapsmöjligheten mellan adoptanten och dennes
adoptivbarn,  enligt lagutskottets  mening,  som
stötande. Som Förmynderskapsutredningen  framhöll
redan  år  1989  i  betänkandet (SOU 1989:100)
Adoptionsfrågor fann utskottet  tiden mogen att
avskaffa möjligheten för en adoptant att gifta sig
med sitt adoptivbarn. Enligt lagutskottets mening
fick det ankomma på regeringen att i lämpligt
sammanhang till riksdagen framlägga erforderliga
lagförslag. Utskottet förutsatte vidare att sådana
förslag  också kommer att innebära förbud  mot
registrering av partnerskap mellan adoptant och
adoptivbarn.  Vad utskottet sålunda anförde gav
riksdagen som sin mening regeringen till känna
(rskr. 304).
I den nu aktuella propositionen (avsnitt 11)
föreslår regeringen ändringar i äktenskapsbalken som
innebär att ett adoptivförhållande skall jämställas
med biologiskt släktskap  vid  tillämpningen av
reglerna om äktenskapshinder. Äktenskap mellan ett
adoptivbarn och adoptivföräldrarnas biologiska barn
skall dock få ingås efter tillstånd. Detsamma skall
enligt förslaget gälla för äktenskap mellan två
adoptivsyskon (lagförslag 1). Motsvarande föreslås
genom  framlagda  förslag  till  ändringar  i
partnerskapslagen  gälla  för  registrering  av
partnerskap (lagförslag 5). Den i propositionen
föreslagna ändringen  i  föräldrabalken  är  en
följdändring (lagförslag 2). I sammanhanget kan
nämnas att länsstyrelsen fr.o.m. den 1 maj 2004 är
tillståndsmyndighet (prop. 2003/04:48, bet. LU19,
rskr. 180).
De föreslagna lagändringarna är avsedda att träda
i kraft den 1 januari 2005.
I motion So20 motsätter sig andre vice talman
Kerstin Heinemann m.fl. (fp) regeringens lagförslag
såvitt gäller möjligheten till äktenskap respektive
registrerat partnerskap mellan ett adoptivbarn och
adoptivföräldrarnas biologiska barn samt äktenskap
mellan två adoptivsyskon. Denna särbehandling av
adoptivbarn är, enligt motionärernas mening, mycket
tveksam.  Ur lagstiftarens synvinkel måste  det
överordnade  målet  vara uppväxtförhållanden där
adoptivbarnets relation till sina familjemedlemmar i
adoptivfamiljen i så liten utsträckning som möjligt
skiljer sig från ett icke adopterat barns relationer
till familjemedlemmarna i sin biologiska familj.
Motionärerna  framhåller  att  de  sociala  och
psykologiska faktorer som talar  emot äktenskap
mellan personer som biologiskt sett är helsyskon
borde väga lika tungt när det gäller äktenskap
mellan ett adoptivbarn  och  adoptivföräldrarnas
biologiska barn. I motionen yrkas att riksdagen
antar förslagen till ändringar i äktenskapsbalken
och lagen  om  registrerat  partnerskap med de
ändringarna att den sista av de föreslagna nya
meningarna utgår (yrkandena 4 och 5).
Lagutskottet  välkomnar  det  nu  framlagda
lagförslaget varigenom ett adoptivförhållande kommer
att  jämställas  med  biologiskt släktskap  vid
tillämpningen av bestämmelserna om äktenskapshinder
och partnerskapshinder. Som tidigare framhållits i
olika sammanhang framstår den nuvarande möjligheten
för adoptant och adoptivbarn att ingå äktenskap med
varandra eller  registrera sig som partner som
närmast stötande. Även om biologiska band saknas,
talar, enligt lagutskottets mening, såväl sociala
som etiska skäl med styrka för att äktenskap eller
partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn inte bör
tillåtas.
Den fråga som tas upp i motionen gäller hur
reglerna för syskon bör utformas. Regeringen har
härvid stannat för att inte föreslå ett absolut
förbud  mot  äktenskap  mellan  adoptivbarn och
adoptantens  biologiska  barn  samt mellan  två
adoptivsyskon.  Sådana  äktenskap  bör,  enligt
regeringens mening, tillåtas efter tillstånd av
länsstyrelsen i det enskilda fallet; en ordning som
motionärerna motsätter sig.
Inför ett ställningstagande till motionsspörsmålet
vill lagutskottet först erinra om att de nuvarande
äktenskapshindren och partnerskapshindren innebär
att äktenskap eller partnerskap inte får ingås
mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och
nedstigande led eller är helsyskon. Däremot få
halvsyskon ingå äktenskap eller partnerskap med
varandra efter tillstånd av länsstyrelsen (2 kap. 3
§  äktenskapsbalken  och  1  kap.   3  §
partnerskapslagen). De nuvarande bestämmelserna om
äktenskapshinder har motiverats av arvsbiologiska
och socialetiska skäl. En annan utgångspunkt har
varit att äktenskapshindren skall vara så få som
möjligt (se bet. LU 1973:20).
Enligt lagutskottets mening bör utgångspunkten för
den bedömning som nu skall göras vara densamma. En
annan utgångspunkt bör, enligt lagutskottets mening,
vara att den nuvarande möjligheten för halvsyskon
att efter dispens få ingå äktenskap med varandra
inte  ifrågasatts.  Om  man  jämställer  ett
adoptivförhållande med ett biologiskt släktskap får
denna möjlighet betydelse när det gäller äktenskap
mellan ett adoptivbarn och någon som är barn -
biologiskt eller adopterat - enbart till en av
adoptivföräldrarna. Som regeringen pekar på har ju
barnen i dessa fall en rättslig förälder gemensamt
och blir således att se som halvsyskon. De bör,
enligt lagutskottets mening, liksom andra halvsyskon
efter dispens kunna ingå äktenskap med varandra.
Vad sedan gäller frågan om äktenskap mellan ett
adotivbarn  och  adoptivföräldrarnas  gemensamma
biologiska barn samt mellan två adotivsyskon finns,
enligt lagutskottets mening, skäl som talar för ett
absolut hinder. Båda barnen har i dessa fall båda
sina rättsliga föräldrar gemensamma och sociala och
etiska hänsyn talar för ett sådant hinder. Generellt
sett får det, som också regeringen anfört, anses som
olämpligt att barn som vuxit upp tillsammans som
syskon får gifta sig eller ingå partnerskap med
varandra. Å andra sidan går det inte att bortse från
att det, liksom när det gäller två halvsyskon, kan
finnas enstaka fall där personerna har vuxit upp på
skilda   håll  och  där  den  ursprungliga
familjegemenskapen  saknas. I sammanhanget måste
också beaktas att, enligt  vad  som anförts i
propositionen (s. 77), tillstånd endast bör ges i
undantagsfall och att vid prövningen i första hand
sociala och etiska faktorer skall vara av betydelse.
Att parterna vuxit upp tillsammans kan innebära att
det är olämpligt att tillåta äktenskap. När det
gäller adoptivbarn uttalas särskilt i propositionen
att det måste beaktas att dessa kan vara särskilt
sårbara  på  grund  av  sin bakgrund och  att
psykologiska aspekter i dessa fall kan tala mot
äktenskap. En grundförutsättning för att tillstånd
skall ges är givetvis att det klart framgår att det
är den sökandes egen önskan att ingå äktenskap och
att  ansökan   inte  är  framtvingad.  När
dispensprövningen för registrering av partnerskap
gäller personer som är att anse som syskon på grund
av ett adoptivförhållande torde, enligt vad som
uttalas i propositionen (s. 79), samma överväganden
få göras som  vid en motsvarande prövning för
ingående av äktenskap.
Enligt lagutskottets mening utgör lagförslagen i
denna del - dvs. möjlighet till äktenskap endast i
undantagsfall efter dispens - en lämplig avvägning
mellan ovannämnda motstridiga intressen.
Med  det  anförda föreslår  lagutskottet  att
socialutskottet skall föreslå riksdagen att anta de
framlagda lagförslagen i denna del och avslå motion
So20 yrkandena 4 och 5.

Information till adoptivbarnet

Ingrid Burman m.fl. (v) föreslår i motion So19 ett
tillkännagivande från riksdagen till regeringen om
ett lagförslag avseende adopterades rätt att få
kännedom om att de är adopterade. Kravet på att i
lag införa skyldighet för adoptivföräldrarna att
upplysa barnet om sitt ursprung har varit föremål
för behandling vid flera tillfällen. I motionen
redovisas  att  Förmynderskapsutredningen  (SOU
1989:100) tog upp frågan om en lagstadgad rätt men
förslaget avvisades av de flesta remissinstanser.
Motivet var, enligt motionärerna, att de som utretts
av socialnämnd och fått tillstånd till adoptionen
torde vara så medvetna om sina skyldigheter att en
lagstiftning skulle uppfattas som "förnumstig" och
"obehövlig". Vidare redovisas att man i betänkandet
Barn genom insemination (SOU 1983:42) fastslog att
också, utifrån studier gällande adoptivbarn, ett
sådant barn har ett mycket stort behov av att få
kunskap om sitt ursprung och att möjligheterna att
få en sådan kunskap om sitt ursprung har stor
betydelse för barnets utveckling. En sådan öppenhet
ansågs också,  framhåller  motionärerna,  främja
relationen   mellan   den   adopterade   och
adoptivföräldrarna. Därutöver pekar motionärerna på
att departementspromemorian Föräldrars samtycke till
adoption, m.m. (Ds 2001:53) tog upp frågan om
lagstadgad rätt för den adopterade att få kunskap om
att vara adopterad. Utredaren föreslog att 4 kap.
föräldrabalken  skulle  kompletteras  med  en
bestämmelse om att adoptivföräldrarna så snart det
lämpligen kan ske skall upplysa barnet om att det är
adopterat.  Enligt  motionärerna  är  samtliga
remissinstanser   positiva   till   förslaget.
Motionärerna anser att regeringen har en alltför
passiv hållning i frågan och anför att införandet av
en lagstadgad rätt för den adopterade att få kunskap
om att vara adopterad är av yttersta vikt för att
säkra  barnperspektivet  och  barnets  rätt  i
adoptionsprocessen. I motionen begärs att regeringen
snarast bör  återkomma  till riksdagen med ett
lagförslag i enlighet med det anförda.

I motion So21 anför Kenneth Johansson m.fl. (c)
att flera utredningar framhållit det adopterade
barnets behov av att få kunskap om sitt ursprung och
att  få  veta  att  det  är  adopterat.  I
departementspromemorian  Föräldrars samtycke till
adoption föreslogs att 4 kap. föräldrabalken skulle
kompletteras  med  en  bestämmelse  om  att
adoptivföräldrar så snart det lämpligen kan ske
skall upplysa barnet om att det är adopterat. En
undersökning  från Socialstyrelsen visar,  anför
motionärerna, att ett behov av en sådan ledning för
föräldrarna föreligger. Även andra remissinstanser
med stor tyngd i denna typ av frågor har tillstyrkt
förslaget, exempelvis Rädda Barnen, Barnombudsmannen
och Sveriges Psykologförbund. Med tanke på att
frågan redan är beredd anser motionärerna att behov
av ytterligare beredning inte föreligger. Regeringen
bör, anför motionärerna, snarast återkomma till
riksdagen  med ett lagförslag med innebörd att
adopterade skall  ha rätt att upplysas om sin
adoption. Detta bör, enligt motionärernas mening,
ges regeringen till känna (yrkande 1).
Kerstin-Maria Stalin och Mona Jönsson (båda mp)
begär i motion So24 att riksdagen skall besluta att
adoptivföräldrar skall vara skyldiga att informera
barnet om att det är adopterat (yrkande 1) och att
socialnämnden skall vara skyldig att redovisa för
domstolen att information lämnats  till  barnet
(yrkande 2). Motionärerna anför att även små barn
behöver få veta varifrån de egentligen kommer.
Självklart måste detta samtal ske utifrån barnets
mognad, men inte heller dröja alltför många år.
Motionärerna  pekar  på att frågan bereds inom
Regeringskansliet men menar att man reda nu borde
införa   en   sådan  bestämmelse.  Barn  i
adoptionsprocessen  måste,  enligt  motionärernas
mening, ha rätt att få information som kan antas
vara  av  betydelse.  Domstolen  är  i  alla
adoptionsärenden skyldig att inhämta yttrande från
socialnämnden. Enligt motionärernas mening skall
socialnämnden, om barnets ålder och mognad tillåter
det, söka klarlägga  barnets inställning och i
yttrandet  redovisa den för  rätten.  För  att
ytterligare stärka barnets rätt anser motionärerna
att socialnämnden skall åläggas  skyldighet att
redovisa för domstolen på vilket sätt information
lämnats till barnet och tydligt redovisa barnets
åsikt. Denna skyldighet ska gälla från så tidig
ålder som barn kan kommunicera sin vilja.
Som  redovisats  i  motionerna  föreslogs  i
departementspromemorian  (Ds  2001:53) Föräldrars
samtycke till adoption, m.m. en ny bestämmelse, 4
kap.  6 a  §  föräldrabalken,  som  ålägger
adoptivföräldrarna att så snart det är lämpligt
informera barnet om att det är adopterat. Den
föreslagna bestämmelsen anknyter till de stadganden
som finns i såväl barnkonventionen som i 1993 års
Haagkonvention om att barnet har rätt till kunskap
om sitt ursprung. Någon bestämd tidpunkt för när
föräldrarna skall lämna upplysningar om barnet ges
inte i den föreslagna bestämmelsen, utan det får
ankomma på föräldrarna att avgöra när barnet har
nått en sådan mognad att frågan om adoption kan tas
upp. Enligt vad som anförts i promemorian åligger
det socialtjänsten  enligt socialtjänstlagen att
följa upp vilka behov av hjälp och stöd som kan
finnas sedan ett ärende om adoption har avgjorts. Om
den eller de som adopterat ett barn inte upplyser
barnet om att det är adopterat, torde det ankomma på
socialtjänsten att stödja föräldrarna så att barnet
får nödvändig information. Enligt vad som anförts i
promemorian kan det inte uteslutas att det i något
fall kan vara så att det aldrig kan anses lämpligt
att barnet får information om att det är adopterat.
I den nu aktuella propositionen upplyser regerigen
att departementspromemorian har remissbehandlats och
att många remissinstanser är positiva till den
föreslagna regeln. Frågan kommer att beredas vidare
inom Regeringskansliet under året för att nå ett
ställningstagande i syfte att stärka barnets rätt.
Mot  bakgrund  av vad som sålunda redovisats
konstaterar lagutskottet att det nu föreligger ett
långt framskridet lagstiftningsarbete helt i linje
med motionsönskemålen. Enligt utskottets mening bör
resultatet av det pågående beredningsarbetet inom
Regeringskansliet inte  föregripas  genom  några
uttalanden från riksdagens sida.
Med  det  anförda  föreslår  lagutskottet att
socialutskottet skall föreslå riksdagen att avslå
motionerna So19, So21 yrkande 1 samt So24 yrkandena
1 och 2.

Översyn av adoptionslagstiftningen

I motion So23 yrkar Chatrine Pålsson m.fl. (kd) ett
tillkännagivande från riksdagen till regeringen om
en översyn av adoptionslagstiftningen med särskild
betoning  på ensamståendeadoptioner (yrkande 1).
Motionärerna  framhåller  att  flera experter i
Kommittén  om  barn i homosexuella familjer  i
betänkanandet Barn i homosexuella familjer  (SOU
2001:10) i särskilda yttranden påtalat behovet av
att den svenska adoptionslagstiftningen ses över.
Vidare  framhålls  att forskningen är eftersatt
beträffande adopterade barns uppväxt och utveckling
med tanke på den speciella situation och bakgrund
som  dessa  har  att  hantera under barn- och
ungdomsåren, men också senare  i livet. Vidare
påpekar motionärerna att behovet av forskning och
utredning om adopterade barn också har påtalats av
bl.a. föreningen De adopterades röst. Motionärerna
anser att en parlamentarisk  utredning av hela
adoptionslagstiftningen bör komma till stånd, då det
är  hög  tid  att  ta  ett  helhetsgrepp  om
adoptionsfrågan.  Vid  översynen  bör,  enligt
motionärernas mening, undersökas vad som tycks vara
bäst för barnet enligt forskarnas uppfattning samt
vilken familjekonstellation som är fördelaktigast ur
barnets  perspektiv.  Med  tanke  på  att  ett
adoptionshem i görligaste mån bör efterlikna det
naturliga förhållandet i en familj, dvs. med en
mamma och en pappa att identifiera sig med, bör
översynen, anför motionärerna, särskilt utvärdera
situationen och utvecklingen för barn som vuxit upp
med endast en adoptivförälder. Synen på barns behov
har, menar motionärerna, genomgått förändringar i
många  hänseenden  sedan  bestämmelserna rörande
ensamadoptioner tillkom år 1917.

Lagutskottet har i januari 2004 behandlat ett
antal motioner vari begärts tillkännagivanden från
riksdagen  till  regerigen  om  en  översyn av
adoptionslagstiftningen.  I  sitt  av  riksdagen
godkända   betänkande  2003/04:LU11  hänvisade
lagutskottet till  att  utskottet inte tidigare
motsatt sig en genomlysning av adoptionsinstitutet
utifrån de synpunkter som framfördes  i de då
aktuella  motionerna, men att resultatet av en
aviserad uppföljning av den nya lagstiftningen om
partnerskap  och adoption borde avvaktas  innan
ställning togs till omfattningen och djupet av den
mera allmänna översyn som motionärerna önskar få
till  stånd.  Motionerna  avstyrktes  (prop.
2001/02:123, bet. LU27).
Enligt vad lagutskottet erfarit fick NIA i sitt
regleringsbrev för budgetåret 2003 i uppdrag att
kontinuerligt  följa  effekterna  av  den  nya
lagstiftningen om partnerskap och adoption och att
senast den 1 februari 2004 lämna en första rapport
till regeringen om ursprungsländernas reaktioner och
utvecklingen när det gäller adoptionsverksamheten. I
den rapport som NIA överlämnat till regeringen sägs
att enligt NIA:s erfarenhet har endast några par
visat intresse för att adoptera ett barn från
utlandet och ännu färre har påbörjat en utredning.
De  som  kontaktat  en  socialnämnd  eller  en
adoptionsorganisation har fått information om att
det ännu inte är möjligt att adoptera eftersom inget
av    de    länder   som   auktoriserade
adoptionsorganisationer samarbetar med accepterar
registrerade  partner som sökande. Av rapporten
framgår vidare att samtliga ursprungsländer som
tillfrågats om det är möjligt för registrerade
partner att adoptera ett barn från deras land har
svarat att det inte är möjligt. Varken de svenska
adoptionsorganisationerna eller NIA har på något
sätt  erfarit  att  lagändringen  medfört några
komplikationer som försvårar samarbetet med dessa
länder avseende internationell adoption.
Lagutskottet anser alltjämt att resultatet av det
arbete som regeringen aviserat  våren 2002 bör
avvaktas innan ställning tas till omfattningen och
djupet  av  den  mera  allmänna  översyn  av
adoptionslagstiftningen som enligt  motionärernas
uppfattning bör göras. Mot denna bakgrund anser
lagutskottet att det inte finns skäl att nu föreslå
någon riksdagens vidare åtgärd med anledning av
motionen.

Med  det  anförda  föreslår  lagutskottet  att
socialutskottet skall föreslå riksdagen att avslå
motion So23 yrkande 1.Stockholm den 27 maj 2004


På lagutskottets vägnar


Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger
René (m), Marianne Carlström (s), Jan Ertsborn (fp),
Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne
Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan
(s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s),
Anneli Särnblad Stoors (s), Henrik von Sydow (m),
Niclas  Lindberg (s), Johan Löfstrand (s), Mia
Franzén (fp) och Rune Berglund (s).

Avvikande meningar


1. Äktenskapshinder för adoptivbarn
av Jan Ertsborn (fp) och Mia Franzén (fp).

Vi anser att den del av utskottets yttrande under
rubriken Äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn,
m.m. som börjar med "Inför ett" och slutar med "och
5" bort ha följande lydelse:

Enligt lagutskottets mening är den av regeringen
föreslagna ordningen, som innebär att äktenskap
respektive parnerskap mellan två adoptivsyskon och
mellan adoptivföräldrarnas biologiska barn och ett
adopterat barn tillåts, olycklig. Som framhålls i
motion So20 måste  det  överordnade målet vara
uppväxtförhållanden där adoptivbarnets relation till
sina familjemedlemmar i adoptivfamiljen i så liten
utsträckning som möjligt skiljer sig från ett icke
adopterat barns relation till familjemedlemmarna i
sin biologiska familj.

Lagutskottet delar således motionärernas mening
att de sociala och psykologiska faktorer som talar
emot äktenskap mellan personer som biologiskt sett
är helsyskon borde väga lika tungt när det gäller
äktenskap   mellan   ett   adoptivbarn   och
adoptivföräldarnas biologiska barn och äktenskap
mellan två adoptivsyskon. Vad som nu har sags gäller
i motsvarande mån registrerat partnerskap.
Med  det  anförda  föreslår lagutskottet  att
socialutskottet skall föreslå riksdagen att, med
bifall till motion So20 yrkandena 4 och 5, anta de i
propositionen framlagda  förslagen  till lag om
ändring i äktenskapsbalken (lagförslag 1) och lagen
(1994:1117) om registrerat parnerskap (lagförslag 5)
med de ändringarna att den föreslagna sista meningen
i respektive lagförslag utgår.

2. Information till adoptivbarnet

av Tasso Stafilidis (v).

Jag anser att den del av utskottets yttrande som
under rubriken Information till adoptivbarnet som
börjar med "Mot bakgrund" och slutar med "och 2"
bort ha följande lydelse:

Lagutskottet delar motionärernas uppfattning och
anser att det nu är hög  tid  att regeringen
framlägger i motionerna begärt lagförslag.  Ett
sådant förslag ligger helt i linje med vad som
föreskrivs  i  barnkonventionen  och  1993  års
Haagkonvention om att barn skall ha rätt till
kunskap om sitt ursprung. Enligt utskottets mening
är det obegripligt att det skall behöva ta så lång
tid  innan  ett så pass förhållandevis  enkelt
lagförslag, som  dessutom  tillstyrkts av flera
"tunga" remissinstanser, kommer  på  "riksdagens
bord".

Vad som anförts ovan bör socialutskottet föreslå
riksdagen att, med bifall till motionerna So19, So21
yrkande 1 samt So24 yrkandena 1 och 2, som sin
mening ge regeringen till känna.

3. Översyn av adoptionslagstiftningen

av Inger René (m), Bertil Kjellberg (m) och
Henrik von Sydow (m).

Vi anser att den del av utskottets yttrande under
rubriken  Översyn av adoptionslagstiftningen som
börjar med "Lagutskottet anser" och slutar med
"yrkande 1" bort ha följande lydelse:

Enligt  lagutskottets   mening   är   dagens
adoptionsregler skrivna för en annan tid och ett
annat   system.   År   1989   presenterade
Förmynderskapsutredningen sitt slutbetänkande med
förslag till en revision av adoptionslagstiftningen.
Sedan dess har inget hänt. I utredningsbetänkandet,
(SOU 2001:10) Barn i homosexuella familjer, har
flera experter påtalat att adoptionslagstiftningen
är i behov av en översyn. Experterna framhåller
också att forskningen beträffande adopterade barns
uppväxt och utveckling är eftersatt.

Lagutskottet anser liksom motionärerna att hela
adoptionslagstiftningen är i stort behov av en
översyn, och det får ankomma på regeringen att ta
erforderliga initiativ. Inom ramen för en sådan
översyn finns det enligt utskottets uppfattning
anledning att t.ex. se över kravet på att presumtiva
adoptivföräldrar skall vara minst 25 år, och den
nuvarande möjligheten till adoptioner  bör  bli
föremål för en utvärdering. Lagutskottet anser också
att  det bör tas in en bestämmelse i 4 kap.
föräldrabalken som stadgar att en adoption endast
får ske om den är förenlig med barnets bästa. Det
får ankomma på regeringen att framlägga erforderliga
lagförslag.
Vad som anförts ovan bör socialutskottet föreslå
riksdagen att, med delvis bifall till motion So23
yrkande 1, som sin mening ge regeringen till känna.

4. Översyn av adoptionslagstiftningen

av Yvonne Andersson (kd).

Jag anser att den del av utskottets yttrande under
rubriken Översyn av adoptionslagstiftningen  som
börjar med "Lagutskottet anser" och slutar med
"yrkande 1" bort ha följande lydelse:

Enligt   lagutskottets   mening   är  dagens
adoptionsregler skrivna för en annan tid och ett
annat   system.   År   1989   presenterade
Förmynderskapsutredningen sitt slutbetänkande med
förslag till en revision av adoptionslagstiftningen.
Sedan dess har inget hänt. I utredningsbetänkandet
(SOU 2001:10) Barn i homosexuella familjer har flera
barnexperter påtalat att adoptionslagstiftningen är
i behov av en översyn. Experterna framhåller också
att forskningen beträffade adopterade barns uppväxt
och utveckling är eftersatt. Sedan dess har inget
hänt.

I likhet med motionärerna anser lagutskottet att
hela adoptionslagstiftningen är i stort behov av en
översyn, och att det får ankomma på regeringen att
ta erforderliga initiativ i syfte att få till stånd
direktiv till en parlamentarisk utredning. Inom
ramen för en sådan översyn finns det,  enligt
lagutskottets uppfattning, särskild anledning att se
över  nuvarande  regler  som  möjliggör  s.k.
ensamståendeadoptioner.
Vad som anförts ovan bör socialutskottet föreslå
riksdagen att, med bifall till motion So23 yrkande
1, som sin mening ge regeringen till känna.