Socialutskottets betänkande
2004/05:SOU21

Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontrollm.m.


Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:118 Tobakskontroll
- genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Vidare
behandlas 13 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen
samt 10 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2004.
Utskottet delar regeringens uppfattning att riksdagen bör godkänna WHO:s
ramkonvention om tobakskontroll m.m. Utskottet ställer sig vidare, med
den ändring som framgår av bilaga 3, bakom regeringens förslag till
ändringar i tobakslagen (1993:581). För att tillverkare m.fl. som är
berörda av bestämmelsen om att förpackningar om färre än 19 cigaretter
inte skall få säljas till konsumenter skall ges skäligt rådrum anser
utskottet dock att 12 b § inte bör träda i kraft före utgången av 2005.
Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.
Företrädare för Läkare mot tobak har vid sammanträde den 19 april 2005
framfört synpunkter i ärendet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005 utom såvitt avser
12 b § tobakslagen som träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
I betänkandet finns 11 reservationer och 3 särskilda yttranden.
.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Godkännande av konventionen
Riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens ramkonvention om
tobakskontroll. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 1
och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 2.
Reservation 1 (m)

2.   Skydd för minderåriga
Riksdagen antar 12-12 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581), med den ändring av ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna punkterna 1 och 3 som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:118 punkt 2 i
denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 3.
Reservation 2 (m)

3.   Utförande av ålderskontroll i vissa fall
Riksdagen avslår motion 2004/05:So31 yrkande 4.
Reservation 3 (m)

4.   Reklam och annan marknadsföring
Riksdagen antar regeringens förslag tilla) 14 och 14 a §§ lag om ändring
i tobakslagen (1993:581),b) punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lag om ändring i tobakslagen (1993:581). Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31
yrkande 5.
Reservation 4 (m)

5.   Sponsring
Riksdagen antar 14 b § regeringens förslag till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118
punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 6.
Reservation 5 (fp, kd, c)
Reservation 6 (m)

6.   Uppgifter om kostnader för reklam
Riksdagen antar 18 b § regeringens förslag till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118
punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 7.
Reservation 7 (m)

7.   Ansvar
Riksdagen antar 27 § regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen
(1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2
i denna del och avslår motion 2004/05:So442.

8.   Tillsyn
Riksdagen antar 12 c, 19 och 19 a §§ regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition
2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So30 yrkande
2.
Reservation 8 (kd, c)

9.   Försäljningstillstånd
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 1 och 2004/05:So563
yrkande 1.
Reservation 9 (kd)

10.   Lagförslaget i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen
(1993:581) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit
ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna
del.

11.   Nikotinersättningsmedel
Riksdagen avslår motion 2004/05:So31 yrkande 1.
Reservation 10 (m, fp, kd, c)

12.   Jordbruksstödet till tobaksodling
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 17 i denna del och
2004/05:So32 yrkande 2.

13.   Nationellt samordningsansvar
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 4 och 2004/05:So32
yrkande 1.

14.   Informationskampanj
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 3, 2004/05:So333 och
2004/05:So491.

15.   Rökavvänjning m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So406, 2004/05:So563 yrkande 2 och
2004/05:So619.

16.   Rökfria spelmiljöer
Riksdagen avslår motion 2004/05:So449.

17.   Undantag från rökförbudet
Riksdagen avslår motion 2004/05:So219.
Reservation 11 (fp)

Stockholm den 10 maj 2005
På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Ingrid Burman (v),
Kristina Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina Husmark
Pehrsson (m), Conny Öhman (s), Lars U Granberg (s), Anne Marie Brodén
(m), Kenneth Johansson (c), Christer Engelhardt (s), Jan Lindholm (mp),
Martin Nilsson (s), Jan Emanuel Johansson (s), Maud Ekendahl (m), Marita
Aronson (fp), Ulrik Lindgren (kd), Gunilla Wahlén (v) och Gabriel Romanus
(fp).
Redogörelse för ärendet
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av
Världshälsoorganisationens
världshälsoförsamling den 21 maj 2003 antagna ramkonventionen om
tobakskontroll. Konventionen öppnades för undertecknande i Genève den 17
juni 2003. Undertecknandet skedde den 17 juni 2003. Konventionen har
undertecknats av 24 av EU:s medlemsstater. Konventionen ger stöd till
enskilda länder att utveckla sin nationella lagstiftning och politik
och är en regelsamling för de områden som påverkar tobakskonsumtionen.
Länderna kan ha strängare nationell lagstiftning.
Förslagen i propositionen avser att nationellt genomföra tre internationella
dokument. För det första WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, för det
andra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj
2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror och för det
tredje ministerrådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002
om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektiv tobakskontroll.

I propositionen lämnar regeringen även förslag till vissa ändringar i
tobakslagen (1993:581).
Förslagen innebär att det på varje försäljningsställe för tobaksvaror
skall finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet
mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt
18 år. Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på
ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta
gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller
liknande. Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas
i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.
Därutöver föreslås att tobakslagens nuvarande regler om förbud mot
kommersiella annonser i tryckta skrifter och i radio- och tv-program
utvidgas till att omfatta även andra överföringar eller tekniska
upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig.
Dessutom utformas även reglerna om marknadsföring av andra varor med
användning av varukännetecken för tobaksvaror, s.k. indirekt tobaksreklam,
på motsvarande sätt. All marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter
förbjuds, med undantag av grundlagsskyddad rätt till marknadsföring i
tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen (TF) är tillämplig
eller i överföringar eller tekniska upptagningar, som omfattas av YGL,
med undantag av marknadsföring som endast består i att tillhandahålla
tobaksvaror för försäljning samt med undantag av måttfulla kommersiella
meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror.
Anordningar för utomhusreklam som är i bruk vid lagens ikraftträdande
får användas till utgången av 2005. Tobaksvaror i förpackningar om färre
än 19 cigaretter får fortsätta att tillhandahållas konsumenter längst
till utgången av 2005.
Vidare föreslås att tillverkare, partihandlare och importörer av
tobaksvaror inte får sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten
har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om
sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror främjas.
I
propositionen föreslås också att tillverkare, partihandlare och importörer
av tobaksvaror skall, till Statens folkhälsoinstitut, lämna uppgifter
om de kostnader som de har haft för reklam, marknadsföring och sponsring
för sådana varor. Regeringen föreslås få meddela föreskrifter om
uppgiftsskyldighetens omfattning.
Regeringen föreslår också i propositionen att tobakslagens inledande
paragraf skall utvidgas till att även omfatta exponering för tobaksrök.

Kommunerna föreslås få ansvaret för den omedelbara tillsynen över
marknadsföringen av tobaksvaror vid försäljningsställena. Konsumentombudsmannens
ansvar föreslås bli förtydligat. Konsumentverket föreslås även
fortsättningsvis vara central tillsynsmyndighet för marknadsföring av
tobaksvaror på försäljningsställen. Länsstyrelsernas ansvar för att stödja
kommunerna och främja samarbete föreslås bli förtydligat i tobakslagen.
I propositionen föreslås även att en näringsidkare som tillhandahåller
tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall utöva särskild tillsyn
(egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det skall finnas
ett för verksamheten lämpligt program. Bestämmelserna i 11 § tobakslagen
om förbud mot att i näringsverksamhet inom landet tillhandahålla
konsumenter tobaksvaror som saknar varningstexter eller innehållsdeklaration
eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig straffsanktioneras.
Den som uppsåtligen bryter mot förbudet döms för olovlig tobaksförsäljning
till böter eller fängelse i högst sex månader.
Slutligen gör regeringen bedömningen att Statens folkhälsoinstitut bör
få i uppdrag att samla in de uppgifter som skall ingå i den nationella
rapporteringen enligt konventionen, och ge regeringen det underlag som
behövs.
Regeringen föreslår att lagändringarna skall träda i kraft den 1 juli
2005.
Utskottets överväganden
Sveriges tillträde till konventionen
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör godkänna konventionen. Ett motionsyrkande av motsatt
innebörd bör därmed avslås.
Jämför reservation 1 (m).
Propositionen
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll. Enligt 10 kap. 2 § regeringsformen får
regeringen inte ingå bindande överenskommelse utan att riksdagen har
godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller
upphävs eller att ny lag stiftas eller i övrigt gäller ämne i vilket
riksdagen skall besluta. Detsamma gäller om överenskommelsen är av större
vikt. Enligt regeringens uppfattning är den nu aktuella konventionen av
sådan vikt att den redan på grund härav bör underställas riksdagen för
godkännande.
Ramkonventionen utgör en bas för det globala arbetet med tobakskontroll.
Den globala ökningen av tobakskonsumtionen leder till en ökad ohälsa.
Globalt samarbete är avgörande för att arbete mot ohälsa orsakad av
tobak skall bli framgångsrikt, eftersom faktorer som påverkar
tobakskonsumtionen i allt större utsträckning är gränsöverskridande.
Konventionen
utgör ett stöd och en vägledning till enskilda stater att utveckla
nationell lagstiftning och visar på hur olika de faktorer som påverkar
tobakskonsumtionen kan hanteras. Länderna kan ha strängare nationell
lagstiftning. Protokoll kan i framtiden komma att utvecklas för frågor
som behöver regleras mer detaljerat. Reservationer kan inte lämnas till
konventionen. Endast konventionsparter kommer att kunna ansluta sig
till framtida protokoll.
Motion
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkas att riksdagen
beslutar att inte godkänna WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (yrkande
2). Motionärerna anför att Världshälsoorganisationens ramkonvention för
tobakskontroll är onödigt detaljerad och att de åtgärder som föreslås
riskerar att i flera avseenden motverka sitt syfte. Motionärerna pekar
bl.a. på det totala marknadsföringsförbudet i artikel 13:2. Motionärerna
anför vidare att många av de förslag som presenteras i konventionen är
bra och att ett stort antal av artiklarna redan är implementerade i
svensk lagstiftning. Eftersom konventionen dock enbart kan förkastas
eller antas i sin helhet, bör riksdagen avstå från att godkänna
konventionen.
Utskottets ställningstagande
Utskottet ser mycket positivt på att WHO:s ramkonvention om tobakskontroll,
efter flera års förhandlingar, antogs våren 2003. Utskottet följde
förhandlingsarbetet såtillvida att den svenska chefsförhandlaren vid
tre tillfällen informerat utskottet om förhandlingsläget. Konventionen
är ett utomordentligt viktigt redskap för det fortsatta arbetet att
globalt minska tobaksbruket. Utskottet anser följaktligen att riksdagen
bör godkänna konventionen. Vid denna bedömning bör motion So31 (m)
yrkande 2 avslås.
Förstärkt tobakskontroll
Skydd för minderåriga
Utskottets förslag i korthet
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att det dels på varje
försäljningsställe för tobaksvaror skall finnas en tydlig och klart
synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut
sådana varor till den som inte har fyllt 18 år, dels att tobaksvaror
som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att
det går att kontrollera mottagarens ålder, dels ock att tobaksvaror som
säljs till konsumenter inte skall få tillhandahållas i form av lösa
cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter. Ett
motionsyrkande som förordar avslag på propositionens förslag angående
tillhandahållande av små cigarettpaket bör avslås. Även ett motionsyrkande
som efterfrågar en redovisning av hur ålderkontrollen vid inköp i
automater skall gå till bör avslås.
Jämför reservationerna 2 (m) och 3 (m).
Propositionen
Regeringen föreslår att det på varje försäljningsställe för tobaksvaror
skall finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet
mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt
18 år.
Vidare föreslår regeringen att tobaksvaror som säljs till konsumenter
skall tillhandahållas på ett sådant sätt att ålderskontrollen kan
genomföras. Detta gäller när försäljningen sker genom automat, via postorder
eller liknande.
Slutligen föreslår regeringen att tobaksvaror som säljs till konsumenter
inte får tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar
om färre än 19 cigaretter.
Regeringen anför att det är oroande att det fortfarande är så lätt för
så många under 18 år att komma över tobaksvaror. Regeringen har också
i 2005 års regleringsbrev till Statens folkhälsoinstitut understrukit
betydelsen av att arbetet med tillsynen över efterlevnaden av tobakslagens
regler om att inte försälja tobaksvaror till person under 18 år stärks
och förbättras. Branschen har här ett stort ansvar. Regeringen följer
denna utveckling noga; om inte efterlevnaden förbättras kan regeringen
komma att återkomma.
Redan i dag gäller åldersgränsen 18 år för utlämnande av tobaksvaror i
näringsverksamhet även om tobaken tillhandahålls i en automat. Regeringen
har erfarit att kännedomen om gällande reglering är låg hos
tillsynsmyndigheterna, såväl hos lokala som regionala. Det behöver därför
införas
en reglering i tobakslagen som tydliggör att den gällande åldersgränsen
även omfattar försäljning av tobaksvaror via försäljningsautomater.
Detta görs genom en ny 12 a § i tobakslagen. På detta sätt kommer det
också att tydliggöras att åldersgränsen gäller oberoende av försäljningssätt,
t.ex. distanshandel eller via Internet.
Regeringen anför vidare att det är angeläget att minska nyrekryteringen
av rökare, särskilt bland barn och unga. Det finns därför anledning att
införa en sträng reglering när det gäller förpackningens storlek.
Eftersom det finns en EU-rekommendation, som är rådgivande, bör Sverige
ansluta sig till den i rådsrekommendationen angivna förpackningsstorleken.

Efter det att regeringens förslag remitterats till Lagrådet har det
inkommit yrkanden om att ikraftträdandet av denna lagändring skall ske
först vid utgången av 2005. Regeringen föreslår därmed att tobaksvaror
i förpackningar om färre än 19 cigaretter får fortsätta att tillhandahållas
konsumenter längst till utgången av 2005.
Motion
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs att riksdagen
avslår regeringens förslag att reglera förpackningsstorleken för
cigarettpaket (yrkande 3). Motionärerna anför att det inte har påvisats
att en reglering som den föreslagna i något avseende minskar rökningen.
Risken är att förbudet, tvärtemot intentionerna, gör att fler cigaretter
konsumeras, anförs det. Vidare begärs i motionen att regeringen återkommer
med ett förslag som syftar till att klargöra hur ålderskontrollen vid
inköp av cigaretter i automater skall utföras (yrkande 4).
Utskottets ställningstagande
Utskottet delar regeringens uppfattning att det är oroande att det är
så lätt för unga under 18 år att komma över tobaksvaror. Utskottet anser
därför att det är positivt att förbudet att sälja eller lämna ut
tobaksvaror nu tydliggörs genom ett krav på skyltning om detta på
försäljningsstället. När det gäller vikten av en skärpt ålderskontroll ser
utskottet även positivt på det utökade arbete på tillsynsområdet som
Statens folkhälsoinstitut kan antas initiera. Dessutom noterar utskottet
med tillfredsställelse att det i tobakslagen nu föreslås en uttrycklig
reglering av att ålderskontroll skall tillämpas inte bara vid direkt
försäljning utan även vid försäljning genom automat, via postorder eller
liknande. Vidare delar utskottet regeringens uppfattning att det, för
att minska nyrekryteringen av rökare, bör införas en reglering när det
gäller förpackningarnas storlek. Utskottet delar således inte den
uppfattning som framförs i motion So31 (m) yrkande 3.
Vad beträffar tidpunkten när den föreslagna 12 b § tobakslagen bör träda
i kraft och hur lång tid därefter mindre tobaksförpackningar övergångsvis
bör få försäljas noterar utskottet följande. Under beredningen i utskottet
har Socialdepartementet meddelat att en ändring i de nämnda bestämmelserna
bör göras. Sammanfattningsvis anförs att det inom gemenskapen har
inrättats olika informationsförfaranden när det gäller nationella
föreskrifter och åtgärder som kan ha handelshindrande effekter. De gäller
på sådana områden som inte är helt harmoniserade inom gemenskapen. Syftet
är att säkerställa att den inre marknaden fungerar på ett smidigt och
effektivt sätt. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG
av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster åläggs medlemsstaterna att anmäla förslag till
tekniska föreskrifter och föreskrifter om informationssamhällets tjänster
till kommissionen. Den nu föreslagna bestämmelsen framgår av en
rekommendation utfärdad av Europeiska unionens råd, inte ett direktiv; därför
bör den anmälas till kommissionen. Regeringskansliet har genom beslut
av den 30 mars 2005 gett Kommerskollegium i uppdrag att anmäla regeringens
förslag om förbud att sälja lösa cigaretter samt cigaretter i förpackningar
om mindre än 19 cigaretter till Europeiska gemenskapernas kommission.
Uppdraget omfattar även anmälan enligt Världshandelsorganisationens
(WTO) avtal om tekniska handelshinder (TBT). En anmälande stat får
normalt inte anta ett förslag till teknisk föreskrift förrän tre månader
har förflutit från det att kommissionen har tagit emot förslaget. Att
en medlemsstat underlåter att beakta frysningstiderna kan utgöra skäl
för kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande enligt artikel
226 i EG-fördraget. Kommissionen och övriga medlemsstater har möjlighet
att lämna synpunkter på det anmälda förslaget i form av kommentarer
eller detaljerade utlåtanden inom tremånadersfristen. Eftersom föreliggande
proposition avses att behandlas innan tidsfristen har gått ut bör därför
riksdagen besluta att regeringen bemyndigas att besluta när bestämmelsen
12 b § skall börja gälla. Som en följd härav bör den tredje punkten i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna tas bort.
Utskottet anser att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna bör
ändras på så sätt som föreslagits. För att tillverkare m.fl. som är
berörda av bestämmelsen skall ges skäligt rådrum anser utskottet dock
att 12 b § inte bör träda i kraft före utgången av 2005. Förslaget till
ändring framgår av bilaga 3.
Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet regeringens förslag till
ändringar i 12-12 b §§ tobakslagen, dock med ovanstående ändring vad
beträffar ikraftträdandet av 12 b § och övergångsbestämmelserna med
anledning av samma lagrum. Utskottet avstyrker motion So31 (m) yrkande
3.
Enligt förarbetena till 12 § tobakslagen är försäljning av tobak från
varuautomater inte tillåten annat än i de fall då automaten är uppställd
i lokaler dit minderåriga inte har tillträde eller då automaten kan
bevakas kontinuerligt av säljarens personal (prop. 1995/96:228 s. 26).
Enligt vad utskottet erfarit är emellertid ålderskontrollen av dem som
handlar från dessa automater ofta bristfällig. Utskottet välkomnar därför
att det nu i tobakslagen tydliggörs att gällande åldersgräns även
omfattar försäljning via tobaksautomater. Utskottet utgår från att regeringen
följer frågan om hur denna ålderskontroll i praktiken skall gå till.
Något tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett förslag
om hur ålderskontrollen vid inköp i automater skall utföras är därför
inte nödvändigt. Motion So31 (m) yrkande 4 avstyrks.
Reklam och annan marknadsföring
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens förslag till skärpta regler för reklam
och annan marknadsföring. Ett motionsyrkande av innebörd att regeringens
förslag bör justeras så att det harmoniserar bättre med EG-rätten bör
avslås.
Jämför reservation 4 (m).
Regeringen föreslår att all marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter
förbjuds, med undantag av
1) grundlagsskyddad rätt till marknadsföring i tryckta skrifter eller
i överföringar eller tekniska upptagningar,
2) marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror
för försäljning eller
3) kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror,
om dessa meddelanden inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar
till bruk av tobak.
Nuvarande regler om förbud mot kommersiella annonser i tryckta skrifter
och i radio- och tv-program utvidgas till att omfatta även andra
överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen,
YGL, är tillämplig.
Regeringen föreslår att lagstiftningen skall träda i kraft den 1 juli
2005. Anordningar för utomhusreklam vid försäljningsställen som är i
bruk vid lagens ikraftträdande får dock användas till utgången av 2005.

Regeringen anför att den delar utredningens bedömning att en svensk
reglering för begränsning av tobaksreklam bör gå så långt som TF och
YGL tillåter. Beträffande de medier som skyddas av TF och YGL föreslås
ett generellt förbud mot kommersiella annonser. Detta innebär en skärpning
jämfört med nuvarande regler, som inte omfattar t.ex. filmer och videogram.

Förbudets tillämpningsområde utvidgas så att det även omfattar alla
överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen
är tillämplig.
Beträffande annan reklam och marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter
föreslår regeringen, efter modell av ramkonventionens reklamartikel,
ett i princip totalt förbud. All marknadsföring förbjuds, oavsett om
det är fråga om kommersiella annonser eller inte, i medier som inte
omfattas av grundlagsskydd. En effekt är att reklam i överföringar via
Internet i stor utsträckning inte kommer att vara tillåten. Härigenom
genomförs även bestämmelserna i direktiv 2003/33/EG.
Vidare pekar regeringen på att begränsningen till marknadsföring som
riktar sig till konsumenter visserligen inte anges i konventionen, men
får anses ligga i syftet med bestämmelserna, nämligen att motverka att
människor inleder eller fortsätter ett tobaksbruk. Förbudet omfattar
näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter. Branschintern
information omfattas inte. För denna tolkning talar även att direktivet
undantar branschtidskrifter o.d.
Regeringen anför att marknadsföringsförbudet inte omfattar försäljning
av tobaksvaror. Regeringen menar vidare att ett undantag som är nödvändigt
gäller marknadsföring i tryckta skrifter, överföringar och tekniska
upptagningar som skyddas av TF respektive YGL. Det grundlagsskyddade
området kan inte inskränkas genom ett allmänt förbud mot marknadsföring
av tobak. En författare skall, trots förbudet, ha rätt att nämna ett
cigarettmärke i sin roman. Vidare är det fortfarande tillåtet att visa
ett cigarettpaket av visst märke i en film.
Enligt propositionen måste viss köpinformation tillåtas. Neutral
information om att man säljer tobaksvaror måste godtas, liksom varulistor,
prislistor och liknande. Det medges därmed en möjlighet att lämna
kommersiella meddelanden eller märkningar som endast fyller funktionen
att göra det möjligt för konsumenter att skilja mellan olika tobaksvaror.
Det kan vara fråga om en återhållsam exponering av varumärken som endast
fyller en särskiljande funktion på det ställe i butiken där varorna
saluförs. Det kan vidare gälla symboler för olika varor på en
tobaksvaruautomat.
Motion
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om reklam och annan marknadsföring (yrkande 5). Motionärerna
uppger att de instämmer i Marknadsdomstolens bedömning att lagförslaget
bör harmonisera bättre med gällande EG-rätt. Enligt motionärerna måste
en anpassning också ske om även detta direktiv, liksom det tidigare
tobaksdirektivet (98/43/EG), underkänns av EG-domstolen såsom icke
överensstämmande med unionens grundläggande principer om varors fria
rörlighet.
Utskottets ställningstagande
Utskottet välkomnar de förslag till skärpta regler för reklam och annan
marknadsföring som föreslås av regeringen. Utskottet tillstyrker således
förslagen till ändringar i 14 och 14 a §§ tobakslagen. Utskottet finner
dock rimligt att, som regeringen föreslår, anordningar för utomhusreklam
vid försäljningsställen som är i bruk vid lagens ikraftträdande får
användas till utgången av 2005. Utskottet avstyrker motion So31 (m)
yrkande 5.
Sponsring
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens förslag till förbud mot sponsring på
tobaksområdet. Därmed bör ett motionsyrkande av innebörd att regeringens
förslag är alltför långtgående avslås.
Jämför reservationerna 5 (fp, kd, c) och 6 (m).
Propositionen
Regeringen föreslår att tillverkare, partihandlare och importörer av
tobaksvaror inte skall få sponsra ett evenemang eller en verksamhet,
dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande
effekt, om det kan antas medföra att avsättningen av en tobaksvara
främjas.
Regeringen anför att ett specifikt sponsringsförbud i tobakslagen
(1993:581) skall gälla evenemang eller verksamhet som är gränsöverskridande
eller dit allmänheten har tillträde. Sponsringsförbudet i direktiv
2003/33/EG begränsas till evenemang och verksamheter som berör eller
äger rum i flera medlemsstater eller på något annat sätt har gränsöverskridande
verkan. Därutöver bör, enligt regeringen, evenemang dit allmänheten har
tillträde omfattas.
Enligt propositionen bör sponsringsförbudet omfatta tobaksindustrin.
Med tobaksindustrin förstås här detsamma som i WHO:s ramkonvention om
tobakskontroll, nämligen tillverkare, partihandlare och importörer av
tobaksvaror. Däremot bör inte detaljhandlare omfattas av sponsringsförbudet.
Det ter sig knappast meningsfullt eller önskvärt att förbjuda och beivra
sådant som att en lokal handlare ger ett bidrag till ortens idrotts-
eller ungdomsverksamhet. Oftast försäljs inte heller endast tobak, utan
även andra produkter i exempelvis en livsmedelsbutik.
Motion
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om sponsring (yrkande 6). Motionärerna anser att de föreslagna
reglerna om sponsring går långt utöver vad det nu aktuella EG-direktivet
kräver. Möjligheten till sponsring bör begränsas så att tillverkare,
partihandlare och importörer inte får sponsra ett evenemang eller en
verksamhet, dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få
gränsöverskridande effekt, om sponsringen innebär att ett eller flera
tobaksvarumärken exponeras.
Utskottets ställningstagande
Utskottet anser att det föreslagna sponsringsförbudet är väl avvägt och
tillstyrker därför den föreslagna ändringen i 14 b § tobakslagen.
Följaktligen avstyrker utskottet motion So31 (m) yrkande 6.
Uppgifter om kostnader för reklam
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens förslag att tillverkare, partihandlare
och importörer av tobak till Statens folkhälsoinstitut bör lämna uppgifter
om de kostnader som de haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring.
Ett motionsyrkande om att en sådan uppgiftsskyldighet inte bör införas
bör därmed avslås.
Jämför reservation 7 (m).
Propositionen
Regeringen föreslår att tillverkare, partihandlare och importörer av
tobaksvaror skall, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen,
till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om de kostnader som de
har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring.
Regeringen anför att en paragraf gällande uppgiftslämnande om kostnader
för reklam bör finnas i tobakslagen (1993:581) och avse tillverkare,
partihandlare och importörer, i enlighet med konventionens definition
av industri. Uppgifterna bör lämnas till Statens folkhälsoinstitut som
redan har att ta emot uppgifter om ingredienser m.m. i tobaksvaror (se
16 § tobakslagen).
Uppgiftslämnandet bör endast avse de kostnader som tillverkare,
partihandlare och importörer har haft för reklam, marknadsföring och sponsring.
Redovisning skall avse sådan information som företagen ändå redovisar
offentligt.
Regeringen har genom bemyndigandet i 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100)
och i 2 § sekretessförordningen (1980:657) föreskrivit att sekretess
gäller för verksamhet som består i tillsyn enligt tobakslagen för
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Statens
folkhälsoinstitut ansvarar för tillsynen när det gäller uppgifter för
marknadsföring av tobaksvaror (se 19 § första stycket f.). Den närmare formen
och omfattningen av rapporteringen skall bestämmas av regeringen.
Motion
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om uppgifter om kostnader för reklam (yrkande 7). Motionärerna
anser att förslaget bör avvisas då det medför onödiga och ökade
administrativa kostnader och dessutom risk för läckage av företagshemligheter.

Utskottets ställningstagande
Utskottet delar regeringens bedömning att en paragraf gällande
uppgiftslämnande om kostnader för reklam bör finnas i tobakslagen. Utskottet
delar även regeringens bedömning av hur regleringen av denna uppgiftsskyldighet
skall utformas. Utskottet tillstyrker därför den föreslagna ändringen
i 18 b § tobakslagen. Följaktligen avstyrker utskottet motion So31 (m)
yrkande 7.
Ansvar
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens förslag om att den som uppsåtligen bryter
mot tobakslagens regler om förbud mot att inom landet tillhandahålla
konsumenter tobaksvaror som saknar varningstext eller innehållsdeklaration,
eller där text eller deklaration är uppenbart oriktig bör dömas för
olovlig tobaksförsäljning. Ett motionsyrkande om att stadgandet om
olovlig tobaksförsäljning bör utgå ur lagen bör därmed avslås.
Propositionen
Regeringen föreslår att den som uppsåtligen bryter mot tobakslagens
(1993:581) regler om förbud mot att inom landet tillhandahålla konsumenter
tobaksvaror som saknar varningstexter eller innehållsdeklaration, eller
där text eller deklaration är uppenbart oriktig, döms för olovlig
tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Ansvar
skall dock inte utdömas om gärningen är att anse som ringa. Den som har
överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud skall inte heller
dömas till ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.
Regeringen pekar på att bruk av tobaksvaror innebär allvarliga hälsofaror
och att tobakslagen därför innehåller bl.a. ett förbud mot försäljning
av tobaksvaror till minderåriga (12 §). Förbudet är straffsanktionerat
genom bestämmelsen i 27 § tobakslagen. Den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot 12 § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter
eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa
döms inte till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller
ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar för en gärning som omfattas
av föreläggandet eller förbudet.
Vidare anförs att regeringen kommer till den slutsatsen att även
överträdelser av förbudet i 11 § tobakslagen bör vara straffsanktionerade.
I motsats till utredaren anser regeringen att det inte finns tillräckliga
skäl för att kriminalisera sådana överträdelser som begåtts av oaktsamhet.
För straffansvar skall dock krävas att gärningen begåtts uppsåtligen.

Motion
I motion So442 av Maud Ekendahl (m) begärs ett tillkännagivande om att
stadgandet i 27 § tobakslagen (1993:581) om ansvar för olovlig
tobaksförsäljning bör utgå ur lagen. Motionären anser att lagstadgandet bör
utgå då den satta åldersgränsen för tobaksinköp inte fyller någon
funktion i arbetet med att förmå de unga att inte röka.
Utskottets ställningstagande
Utskottet anser det värdefullt ur ett tobakspreventivt perspektiv att
det straffsanktionerade området gällande ansvar för olovlig tobaksförsäljning
nu föreslås utökas till att även avse den som säljer tobaksvaror som
saknar varningstexter eller innehållsdeklaration, eller där text eller
deklaration är uppenbart oriktig. Utskottet tillstyrker således förslaget
till ändring i 27 § tobakslagen. Följaktligen avstyrker utskottet motion
So442 (m).
Tillsyn m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens förslag att kommunerna skall ges ansvaret
för tillsyn över marknadsföringen vid försäljningsställen och att
Konsumentverket skall ges ansvaret för den centrala tillsynen när det
gäller marknadsföring m.m. av tobaksvaror. Riksdagen bör vidare anta
regeringens förslag till regler om egentillsyn för detaljhandel med
tobaksvaror. Riksdagen bör avslå motionsyrkanden om att kommunerna bör
tillförsäkras finansiella resurser för tillsynsverksamheten och om
försäljningstillstånd för tobaksvaror.
Jämför reservationerna 8 (kd, c) och 9 (kd) samt särskilda yttrandena
1 (fp) och 2 (mp).
Propositionen
Regeringen föreslår att kommunerna får ansvaret även för tillsyn över
marknadsföringen vid försäljningsställena. Den centrala tillsynen över
att tobakslagen följs utövas av Konsumentombudsmannen när det gäller
marknadsföring m.m. av tobaksvaror. Vid Konsumentombudsmannens tillsyn
tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (1995:450). Länsstyrelsernas
ansvar för att stödja kommunerna och främja samarbete mellan
tillsynsmyndigheter m.fl. markeras. Den som säljer tobaksvaror till konsumenter
skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen.
I propositionen anför regeringen att det i dag saknas krav på egentillsyn
och tillsynsprogram när det gäller detaljhandel med tobak. Vidare anförs
att tobaksvaror kan saluhållas i verksamheter av varierande storlek och
slag och egentillsynsprogram bör utformas med hänsyn härtill. Statens
folkhälsoinstitut bör utforma vägledande riktlinjer för denna tillsyn.
En organiserad och effektiv tillsyn över handeln med tobak är en
synnerligen viktig del av tobakskontrollen. Det står klart att kommunerna
behöver stöd i sin tillsyn, såväl i form av tydliga och lätt tillämpade
lagregler som av vägledning från centrala och regionala myndigheter.
Mot den bakgrunden kommer Statens folkhälsoinstitut att få i uppdrag
att utarbeta riktlinjer för vad som skall ingå i sådana egentillsynsprogram
såväl för tobak som för folköl för att bistå kommunerna.
För att underlätta och effektivisera kommunernas tillsyn föreslår
regeringen således att bestämmelser om egentillsyn, motsvarande dem som
finns beträffande försäljning av folköl, förs in i tobakslagen. I dessa
egentillsynsprogram skall även ingå att kontrollera att korrekt
varningstext och innehållsdeklaration finns på tobaksvarorna som tillhandahålls
konsumenter.
I propositionen konstateras vidare att kommunerna enligt 19 a § tobakslagen
(19 b § i förslaget till lagändring) får ta ut avgift för sin tillsyn.

Motioner
I motion So30 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) begärs ett tillkännagivande
om att införa ett försäljningstillstånd för tobaksvaror (yrkande 1).
Motionärerna anser att propositionens förslag om tillsyn saknar en tydlig
koppling till de sanktioner som kan följa om reglerna inte följs. Krav
på försäljningstillstånd, vilket bör vara lätt att få men som dras in
om försäljningen eller marknadsföringen sker på ett sådant sätt att den
bryter mot bestämmelserna i tobakslagen, förtydligar denna koppling. I
motionen begärs också ett tillkännagivande om att kommunerna bör
tillförsäkras finansiella resurser för tillsynsverksamheten (yrkande
2).
I motion So563 av Ingemar Vänerlöv (kd) begärs ett tillkännagivande om
ett licensieringssystem för tobaksförsäljning (yrkande 1). Motionären
hänvisar till att Nationella folkhälsokommittén i sitt slutbetänkande
lämnat ett förslag om ett licensieringssystem och anför att en sådan
åtgärd vore välkommen i arbetet mot rökningen bland ungdomar.
Bakgrund
I betänkande 2003/04:SoU8 behandlade utskottet senast ett motionsyrkande
med förslag om att ett system med försäljningslicenser borde införas.
Utskottet anförde därvid bl.a. följande (s. 16).
Av 12 a § tobakslagen (1993:581) framgår att den som i näringsverksamhet
säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den
kommun där försäljningen sker. Bestämmelsen har varit i kraft sedan den
1 juli 2002. I samband med införandet av lagrummet (prop. 2001/02:64,
bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235) uttalades (prop. s. 48) att ett
system med anmälningsplikt i kombination med en avgiftsfinansierad
kommunal tillsyn torde vara tillräckligt för att uppnå att åldersgränsen
för inköp av tobak efterlevs på ett bättre sätt. Ett system med
säljtillstånd ansågs föra för långt. Mot bakgrund av den förhållandevis
korta tid som bestämmelsen om anmälningsskyldighet har varit i bruk och
då dessutom en rapport som bl.a. berör frågan om säljtillstånd är föremål
för beredning i Regeringskansliet är utskottet inte berett att föreslå
att riksdagen tar ett initiativ på området. Motion So365 (kd) yrkande
1 avstyrks.
Utskottets ställningstagande
Utskottet delar regeringens bedömning att kommunerna bör få ansvaret
för tillsynen över marknadsföringen vid försäljningsställena. Utskottet
delar även regeringens bedömning att Konsumentombudsmannen bör få
ansvaret för den centrala tillsynen över att tobakslagen följs när det
gäller marknadsföring m.m. av tobaksvaror. Vidare välkomnar utskottet
att regler om egentillsyn motsvarande de som gäller för folköl i
alkohollagen föreslås införas även för tobaksvaror i tobakslagen. Det är
även positivt att Statens folkhälsoinstitut, för att stödja kommunerna
i deras tillsyn, avses få i uppdrag att utarbeta riktlinjer för vad som
skall ingå i sådana egentillsynsprogram såväl för tobak som för folköl.
Utskottet tillstyrker således förslaget till ändring i 12 c, 19 och 19
a §§ tobakslagen.
Enligt nuvarande 19 a § tobakslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2002,
får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Som regeringen
understryker i föreliggande proposition ligger den utvidgade roll på
tillsynsområdet som kommunen nu erhåller inom ramen för kommunens rätt att
ta ut avgifter för tillsyn över detaljhandeln enligt tobakslagen. Enligt
regeringens uppfattning ryms de nya uppgifterna inom ramen för den
tillsyn av försäljningsställen som kommunerna redan utövar. Regeringen
bedömer att kostnaderna och därmed avgiftsuttaget därför bör kunna hållas
tillbaka. Utskottet delar denna bedömning och anser därför att ett
tillkännagivande om att kommunerna bör tillförsäkras finansiella resurser
för tillsynsverksamheten inte är nödvändigt. Motion So30 (kd) yrkande
2 avstyrks.
Med föreliggande förslag anser utskottet att förutsättningarna för en
god tillsyn över tobaksförsäljningen har förbättrats avsevärt. Utskottet
är därför inte berett att föreslå riksdagen att ett system med
försäljningstillstånd bör införas. Motionerna So30 (kd) yrkande 1 och So563
(kd) yrkande 1 avstyrks därför.
Lagförslaget i övrigt
Utskottet tillstyrker även i övrigt regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen.
Tobaksförebyggande arbete m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör, främst med hänvisning till tidigare ställningstaganden
och pågående arbete på området, avslå ett antal motioner rörande i
huvudsak tobaksförebyggande arbete.
Jämför reservationerna 10 (m, fp, kd, c) och 11 (fp).
Motioner
I motion So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om nikotinersättningsprodukter (yrkande 1). Enligt
motionärerna bör nikotinersättningsmedel kunna säljas där cigaretter säljs.

Två motioner handlar om att EU bör avveckla jordbruksstödet till
tobaksodling.
I motion K431 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) begärs ett tillkännagivande
om åtgärder på tobaksområdet yrkande 17 (delvis). Motionärerna anser
att Sverige aktivt bör stödja arbetet mot tobaksbruk i östra och centrala
Europa samt i tredje världen. Likaså bör Sverige aktivt stödja WHO i
dess arbete mot tobaken. Enligt motionärerna bör dessutom subventionerna
till EU:s tobaksodlare avskaffas och Sverige verka än hårdare för att
EU skall betrakta tobak som en social fråga och en hälsofråga och inte
som en jordbruksfråga och en del av näringspolitiken.
I motion So32 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
ett tillkännagivande om en tidsplan för avvecklingen av EU:s jordbruksstöd
till tobaksodling (yrkande 2). Motionärerna anser att ett minimikrav är
att ett avskaffande av stödet till tobaksodlingar prioriteras inom
arbetet för en generell avveckling av jordbruksstödet till 2015. Regeringen
bör därför i Europeiska rådet kräva en tidsplan för avvecklingen så att
denna fråga snarast kan behandlas av kommissionen.
I två motioner efterfrågas ett samordningsansvar för Statens folkhälsoinstitut.

I motion So32 av andre vice talman Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
ett tillkännagivande om behovet av nationell samordning för att stödja
och stimulera utvecklingen inom arbetet mot tobaksskador, och att detta
uppdrag skall utföras av Statens folkhälsoinstitut (yrkande 1).
Motionärerna efterlyser en medvetenhet om behovet av samordning inom
tobaksområdet. Kampen mot ohälsa handlar inte bara om vilka åtgärder som
skall vidtas, utan också i hög grad om att skapa förutsättningar för
att dessa skall få avsedd effekt. Statens folkhälsoinstitut bör ges den
samordnande rollen och även ges praktiska möjligheter att klara av sitt
uppdrag.
I motion So30 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) begärs ett tillkännagivande
om att Statens folkhälsoinstitut bör tillförsäkras resurser för den
nationella samordningen av det tobaksförebyggande arbetet (yrkande 4).

I motion So30 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) begärs ett tillkännagivande
om att en informationskampanj riktad till de aktörer som berörs av
lagstiftningen bör genomföras (yrkande 3). För att göra den nya lagstiftningen
känd, såväl den som träder i kraft den 1 juni 2005 som den i propositionen
föreslagna, bör en nationell informationskampanj till berörda aktörer
genomföras.
I motion So333 av Inger Jarl Beck (s) begärs ett tillkännagivande om
det kommande rökförbudet i serveringsmiljöer. Enligt motionären behövs
det, för att förbudet skall bli effektivt och efterlevas, information
till såväl restaurangägare och personal som allmänheten. Ett liknande
yrkande framförs i motion So491 av Sinikka Bohlin (s).
I motion So406 av Mikael Oscarsson (kd) begärs ett tillkännagivande om
behovet av en nationell handlingsplan för rökavvänjning. Enligt motionären
har sjukvården i dag varken tid eller resurser och heller inte tillräcklig
kunskap för att kunna bedriva en effektiv rökavvänjning. Regeringen bör
därför ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med en nationell
handlingsplan för rökavvänjning.
I motion So563 av Ingemar Vänerlöv (kd) begärs ett tillkännagivande om
att personlig rådgivning och nikotinersättningsmedel bör erbjudas
föräldrar med hemmavarande barn i samband med att de som patienter kommer
i kontakt med hälso- och sjukvården (yrkande 2). Motionären pekar på
att en av de viktigaste insatserna för att se till att kommande
generationer inte börjar röka är att få deras föräldrar att sluta.
I motion So619 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) begärs ett tillkännagivande
om att det alltid bör föras en samhällelig diskussion om samt kampanjer
mot rökning bland ungdomar.
I två motioner efterfrågas ändringar i tobakslagen.
I motion So449 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) begärs ett tillkännagivande
om att tobakslagen bör ändras så att rökförbud även gäller för lokaler
där bemannade spel förekommer. Motionärerna pekar på att rökning är
tillåten vid spelborden på de statliga casinon som i dag finns i bl.a.
Sundsvall och Stockholm. Vid spelborden finns alltid personal som därmed
exponeras för tobaksrök på samma sätt som personal på restauranger och
serveringsställen.
I motion So219 av Cecilia Wigström (fp) begärs ett tillkännagivande om
att undantag bör utfärdas för särskilda näringsidkare när ändringen i
tobakslagen träder i kraft den 1 juni 2005 och alla serveringar i landet
skall vara rökfria. Motionären pekar på att när rökförbud infördes i
staden New York utformades det med undantag för just cigarrbarer. Även
Sverige bör tillåta rökning i dessa barer. Enligt motionären bör regeringen
se över tobakslagens konsekvenser och för särskilda näringsidkare utfärda
undantag i fråga om rökförbud och om reglerna beträffande förtäring.
Bakgrund och tidigare behandling m.m.
Motionsyrkande om tobaksförebyggande arbete behandlades senast av
utskottet i betänkande 2003/04:SoU8, vartill hänvisas för en
bakgrundsbeskrivning.
I sin bedömning anförde utskottet följande (s. 14 f., res. fp+kd, m).

Våren 2003 antog riksdagen förslagen i proposition 2002/03:35 Mål för
folkhälsan (bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). I samband därmed
fastställdes ett målområde som bl.a. avser minskat bruk av tobak (Målområde
11). Utskottet vidhåller den inställning till hur det tobakspreventiva
arbetet bör bedrivas som har återgivits i betänkandet. Utskottet anser
således att arbetet mot tobakskonsumtion, för att vara effektivt, måste
vara integrerat med det övriga folkhälsoarbetet och utgå från ett
generellt folkhälsoperspektiv. Utskottet anser vidare att kommuner och
landsting, genom det strategiska stöd som Statens folkhälsoinstitut kan
bistå med, har goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete
för att minska bruket av tobak. Intensiv information och utbildning på
lokal nivå, t.ex. i skolor, om tobakens skadeverkningar är givetvis
alltjämt av mycket stor betydelse i sammanhanget. Det bör dessutom ånyo
framhållas att det är särskilt angeläget att information om tobakens
skadeverkningar når ut, förutom till gravida kvinnor, även till barn
och ungdomar och deras föräldrar liksom i övrigt till alla grupper som
arbetar med barn. Utskottet vidhåller också, mot bakgrund av det arbete
som Statens folkhälsoinstitut tillsammans med kommuner och landsting
bedriver, att staten har ett tillräckligt inflytande över information,
utbildning och opinionsbildning om tobak. Avslutningsvis konstaterar
utskottet att Sverige även har en aktiv roll i det internationella
arbetet på tobaksområdet. Sammanfattningsvis anser utskottet att den
förda politiken är väl i linje med det som tas upp i motionerna - - -
vilka avstyrks i den mån de inte är tillgodosedda med det anförda.
I betänkande 2003/04:SoU1 behandlade utskottet senast ett motionsyrkande
rörande frågan om subventioner till tobaksodlingen i Europa. Utskottet
vidhöll att tobaksodling inte bör stödjas med medel ur EU:s budget.
Utskottet ansåg vidare att det är angeläget att Sverige även i övrigt
inom EU och i andra internationella sammanhang, som t.ex. WHO, aktivt
stöder arbetet mot tobaksbruk. Motionerna ansågs i allt väsentligt
tillgodosedda och avstyrktes (ej res.).
Vid Europeiska unionens jordbruks- och fiskeråd den 22-23 mars 2004
(med fortsättning den 21-22 april samma år) behandlades frågan om
reformer av jordbrukets stödsystem. Enligt ett pressmeddelande från
Europeiska kommissionen (IP/04/521) daterat 22 april 2004 beslutade rådet
(Rådets förordning (EG) nr 864/2004) (ett beslut som inte biträddes av
Sverige) bl.a. följande vad beträffar tobaksreformen:
Rådet beslutade att frikopplingen ska ske gradvis under en övergångsperiod
på fyra år, med början 2006. Under dessa fyra år ska minst 40 % av
tobaksstödet ha integrerats i systemet med samlat gårdsstöd till
jordbrukarna. Medlemsstaterna får besluta att behålla upp till 60 % som ett
kopplat stöd. Det kopplade stödet får förbehållas producenter i mål
1-områden eller jordbrukare som producerar sorter av en viss kvalitet.
Efter den fyraåriga övergångsperioden (från 2010) ska tobaksstödet
helt frikopplas från produktionen.
Statsministern har i samband med frågestund den 7 april 2005 anfört
följande som svar på frågan om han är beredd att verka för en tidtabell
som ger en betydligt snabbare avveckling av tobaksstödet än vad som för
närvarande är fallet.
Vi är beredda att driva den frågan, och vi har drivit den. Men ni ska
veta här i kammaren att det finns andra som driver en motsatt uppfattning.
De är väl inte direkt så där oerhört stolta över produktionen som sådan
och dess folkhälsoeffekter. Det talas det inte så mycket om. De ser det
snarare som en jordbrukpolitisk fråga. Det är en gröda som man i vissa
delar av Europa vill subventionera för att hålla i gång en landsbygd
och en jordbruksnäring. Det är så det ligger till.
Ni vet ju vad regeringen tycker om den europeiska jordbrukspolitiken.
Vi är inga vänner av den. Men samtidigt är vi ju i en minoritetsställning.
Vad vi har att fundera över är om vi ska driva detta så långt att vi
kortsluter processen i den här frågan. Om vi gör det, vad ska vi i så
fall kasta in som förhandlingsbete och få tillbaka? Den typen av taktiska
avvägningar finns ju alltid. Vi har inte valt att kortsluta förhandlingarna
om tobakssubventionerna. Trots de negativa folkhälsoeffekterna har vi
fått svälja den där dåliga uppgörelsen. Nu ska det fasas ut. Men det
går, precis som Romanus säger, alldeles för sakta.
I det tidigare nämnda betänkande 2003/04:SoU8 behandlade utskottet senast
motionsyrkanden om att nikotinersättningsmedel bör ges ökad tillgänglighet.
Utskottet anförde att det alltjämt vidhöll sin uppfattning att om
nikotinersättningsmedel görs lika tillgängliga som tobaksvaror finns det
en risk att medlen uppfattas som ersättning för tobak och inte som en
produkt som skall användas för att sluta röka. Motionerna avstyrktes
(res. m+ fp+ kd+ c).
I budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1, volym 6, utg.omr. 9 s. 96)
föreslogs under anslag 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder att, under
perioden 2005-2006, 10 miljoner kronor per år skulle överföras från
anslaget 14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, varav 5 miljoner
skulle avsättas till Sluta Röka Linjen vid Centrum för Tobaksprevention,
Stockholms läns landsting, och 5 miljoner till stöd för organisationer
som arbetar med tobaksprevention. Vidare anfördes att treårssatsningen
på tobaksprevention som genomförts under perioden 2002 t.o.m. 2004 om
30 miljoner kronor årligen skulle komma att utvärderas av Statens
folkhälsoinstitut.
Regeringen anför vidare i budgetpropositionen för 2005 (s. 84) att
Statens folkhälsoinstitut (FHI) tillsammans med Landstingsförbundet under
2003 har sammanställt en rapport om Landstingens rökavvänjning. Rapporten
visar att den verksamhet som bedrivs är varierande och att det finns
stora regionala skillnader. Ingen skillnad i resultatet verkar ha skett
under år 2004. Efterlevnaden av bl.a. åldersgränsen i tobakslagen är en
angelägen fråga. Kunskapen om tobakslagen hos de lokala tillsynsmyndigheterna,
kommuner och länsstyrelser ökar samtidigt som FHI vidareutvecklar
metoder för tillsynen. FHI har bl.a. utarbetat en handbok, kallad Handbok
Tobakslagen, som skall kunna bistå kommuner och länsstyrelser i deras
dagliga arbete. Vidare har FHI i samråd med Alkoholkommittén utarbetat
ett informationsmaterial, Lag om Leg, för att informera och bistå de
lokala tillsynsmyndigheterna i deras informationsarbete om den gällande
lagstiftningen.
Av regleringsbrevet för Statens folkhälsoinstitut för 2005 framgår att
institutet närmare skall följa hur rökförbudet på serveringsställen
efterföljs i praktiken och utvärdera tillämpningen av förbudet och den
regionala och kommunala tillsynen. Vidare skall de ekonomiska effekterna
på småföretagen kartläggas. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella
behov av detaljföreskrifter att utfärdas av institutet. Uppdraget skall
redovisas i samband med årsredovisningen för år 2006.
Statens folkhälsoinstitut behandlar frågan om det kommande rökförbudet
på serveringsställen på sin hemsida (www.fhi.se) och har dessutom tagit
fram en informationsbroschyr Rökfria serveringar 1 juni 2005 - information
om de nya reglerna och vilka serveringsställen som berörs.
När det gäller vilka utrymmen som avses med det kommande förbudet mot
rökning i serveringsmiljöer framgår bl.a. (prop. 2003/04:65 s. 28) att
till restauranger och serveringsställen hör inte endast det eller de
rum i vilka själva serveringen av mat eller dryck sker utan även biutrymmen,
såsom vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer,
trappor, hissar, toaletter och liknande. Förbudet mot rökning gäller på
hela serveringsstället även om servering endast förekommer i en avskild
del av verksamheten.
Av 32 och 34 §§ lotterilagen (1994:1000) framgår bl.a. att tillstånd
till roulettspel och tärningsspel samt kortspel får ges, om spelet
anordnas antingen i samband med en offentlig nöjestillställning inom en
nöjespark eller liknande anläggning, eller i samband med hotell- och
restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns tillstånd till servering
av spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen (1994:1738) eller
om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan anordnas i samband
med verksamheten.
Utskottets ställningstagande
Utskottet vidhåller alltjämt sin uppfattning att om nikotinersättningsmedel
görs lika tillgängliga som tobaksvaror finns det en risk att medlen
uppfattas som ersättning för tobak och inte som en produkt som skall
användas för att sluta röka. Motion So31 (m) yrkande 1 avstyrks därför.

Utskottet erinrar om den svenska positionen att tobaksodling inte bör
stödjas med medel ur EU:s budget. Utskottet anser vidare alltjämt att
det är angeläget att Sverige även i övrigt inom EU och i andra
internationella sammanhang, som t.ex. WHO, aktivt stöder arbetet mot tobaksbruk.
Som redovisats tidigare kommer stödet till tobaksodling fr.o.m. 2006
och fyra år framåt att gradvis fasas ut. Från 2010 kommer således inte
längre något stöd till tobaksodling att utgå ur EU: budget. Utskottet
ser detta som positivt men beklagar att denna avveckling inte har kunnat
göras skyndsammare. Vidare vill utskottet peka på vikten av att Sverige
fortsätter att arbeta med frågan. Mot bakgrund av det anförda får
motionerna K431 (fp) yrkande 17 delvis och So32 (fp) yrkande 2 anses
åtminstone delvis tillgodosedda.
I motionerna So32 (fp) yrkande 1 och So30 (kd) yrkande 4 efterfrågas
ett nationellt samordningsansvar för Statens folkhälsoinstitut på
tobaksområdet. Enligt sin instruktion (2001:309) skall Statens folkhälsoinstitut
bl.a. ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av
insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för
metoder och strategier på området och ansvara för övergripande tillsyn
inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Utskottet har stor respekt
för det arbete som Statens folkhälsoinstitut utför och anser att institutet
redan i dag får sägas ha ett visst samordningsansvar på tobaksområdet.
Utskottet delar dock motionärernas uppfattning att det kan finnas ett
behov av ytterligare nationell samordning på området. Något särskilt
initiativ härom från riksdagens sida är dock inte nödvändigt.
I motionerna So30 (kd) yrkande 3, So333 (s) och So491 (s) efterfrågas
information om föreslagna lagändringar i föreliggande proposition samt
de som införs den 1 juni 2005 med anledning av den av riksdagen antagna
propositionen om rökfria serveringsmiljöer. Utskottet delar motionärernas
uppfattning att det är väsentligt att de aktörer som berörs av lagändringarna
får information om dessa. Utskottet anser dock att Statens folkhälsoinstitut
tillsammans med länsstyrelser och kommuner har goda förutsättningar att
sprida information om de föreslagna lagändringarna. Något tillkännagivande
om behovet av en informationskampanj föreligger därför inte. Utskottet
avstyrker motionerna.
Utskottet vidhåller att kommuner och landsting, genom det strategiska
stöd som Statens folkhälsoinstitut kan bistå med, har goda förutsättningar
att bedriva ett framgångsrikt arbete för att minska bruket av tobak.
Intensiv information och utbildning på lokal nivå, t.ex. i skolor, om
tobakens skadeverkningar är givetvis alltjämt av mycket stor betydelse
i sammanhanget. Utskottet vill också ånyo framhålla att det är särskilt
angeläget att information om tobakens skadeverkningar når ut, förutom
till gravida kvinnor, även till barn och ungdomar och deras föräldrar
liksom i övrigt till alla grupper som arbetar med barn. Utskottet anser
att motionerna So406 (kd), So563 (kd) yrkande 2 och So619 (s) får anses
i huvudsak tillgodosedda genom det anförda.
I motion So449 (v) efterfrågas en ändring i tobakslagen så att rökförbud
skall gälla för lokaler där bemannade spel förekommer. Reglerna i
lotterilagen (1994:1000) är utformade så att sådant spel huvudsakligen
tillåts antingen i serveringsmiljöer, eller i andra lokaler där redan
i dag rökförbud gäller. Från och med den 1 juni 2005 införs rökförbud
i serveringsmiljöer. Detta sammantaget gör att ett rökförbud som det
efterfrågade, enligt utskottets uppfattning, kommer att föreligga fr.o.
m. den 1 juni 2005. Motionen är således tillgodosedd.
I motion So219 (fp) efterfrågas undantag från det kommande rökförbudet
för särskilda näringsidkare, bl.a. för innehavare av cigarrbarer.
Utskottet anser att enskilda undantag från lagens tillämpningsområde inte
bör tillåtas. Motionen avstyrks.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Godkännande av konventionen, punkt 1 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna
Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Därmed bifaller
riksdagen motion 2004/05:So31 yrkande 2 och avslår proposition 2004/05:118
punkt 1.
Ställningstagande
Vi anser att Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll
är onödigt detaljerad och att de åtgärder som föreslås i denna riskerar
att i flera avseenden motverka sitt syfte. I detta sammanhang vill vi
bl.a. framhålla det totala marknadsföringsförbudet i artikel 13:2. Vi
anser att många av de förslag som presenteras i konventionen är bra och
noterar att ett stort antal av artiklarna redan är implementerade i
svensk lagstiftning. Eftersom konventionen dock enbart kan förkastas
eller antas i sin helhet, anser vi att riksdagen bör avstå från att
godkänna konventionen.2.   Skydd för minderåriga, punkt 2 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen antar 12 och 12 a §§ regeringens förslag till lag
om ändring i tobakslagen (1993:581) samt avslår 12 b § regeringens
förslag till lag om ändring i tobakslagen och den ändring av ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna punkterna 1 och 3 som utskottet föreslår i
bilaga 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So31
yrkande 3 och bifaller delvis proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna
del.
Ställningstagande
Vi ställer oss i huvudsak bakom de förslag till skydd för minderåriga
som föreslås i propositionen. Vi anser dock inte att det har påvisats
att en minimistorlek för cigarettpaket i något avseende minskar rökningen.
Risken är att förbudet, tvärtemot intentionerna, gör att fler cigaretter
konsumeras. Om alternativet är att köpa en stor förpackning, finns det
risk för att individer som annars hade konsumerat ett tiotal cigaretter
i stället väljer att röka betydligt fler. Vi anser därför att riksdagen
bör avslå regeringens förslag att reglera förpackningsstorleken för
cigarettpaket. Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.


3.   Utförande av ålderskontroll i vissa fall, punkt 3 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So31
yrkande 4.
Ställningstagande
Vi ställer oss frågande till hur ålderskontrollen skall ske vid tobaksköp
i automat. Vi anser därför att regeringen bör återkomma med ett förslag
som klargör hur denna kontroll skall utföras. Vad vi nu anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


4.   Reklam och annan marknadsföring, punkt 4 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
a) 14 och 14 a §§ lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

b) punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So31
yrkande 5 och avslår proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del.

Ställningstagande
Vi instämmer i Marknadsdomstolens bedömning att lagförslaget rörande
reklam och annan marknadsföring bör harmonisera bättre med gällande
EG-rätt. Detta kan innebära mer eller mindre omfattande restriktioner
för svensk del än vad som följer av regeringens förslag. Vi anser vidare
att en anpassning också måste ske om även detta direktiv, liksom det
tidigare tobaksdirektivet, (98/43/EG) skulle komma att underkännas av
EG-domstolen såsom icke överensstämmande med unionens grundläggande
principer om varors fria rörlighet. Vi ställer oss inte bakom de föreslagna
lagändringarna och önskar att regeringen återkommer med ett nytt förslag
i denna del som beaktar vad vi anfört ovan. Vad vi nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.

5.   Sponsring, punkt 5 (fp, kd, c)
av Kenneth Johansson (c), Marita Aronson (fp), Ulrik Lindgren (kd) och
Gabriel Romanus (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen antar 14 b § regeringens förslag till lag om ändring
i tobakslagen (1993:581). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och bifaller delvis motion
2004/05:So31 yrkande 6.
Ställningstagande
I regeringens lagförslag, 14 b §, föreslås att tillverkare, partihandlare
och importörer av tobaksvaror inte skall få bedriva sådan sponsring som
kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror främjas.
I motivtexten, s. 40 i propositionen, anförs: "Bland annat Svenskt
Näringsliv bedömer att utredarens förslag även skulle kunna komma att
omfatta företagsrelaterad sponsring, och att förbudet bör inriktas på
sponsringsformer som marknadsför ett tobaksmärke. Regeringen har mot
bakgrund av detta begränsat regeln till att gälla sponsring som kan
anses medföra att avsättningen av en tobaksvara främjas."
Vi anser att sponsring, där inga tobaksvaror eller kännetecken som
anknyter till tobaksvaror exponeras, normalt bör vara tillåten, om inte
särskilda skäl talar däremot. En omständighet som talar för att sponsring
bör tillåtas är om det sponsrande företaget även saluför andra produkter
än tobaksvaror. Vi godtar tills vidare den föreslagna lagbestämmelsen
men önskar att regeringen skyndsamt återkommer med ett nytt lagförslag
som beaktar vad vi anfört ovan. Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.


6.   Sponsring, punkt 5 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår 14 b § regeringens förslag till lag om ändring
i tobakslagen (1993:581). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion
2004/05:So31 yrkande 6 och avslår proposition 2004/05:118 punkt 2 i
denna del.
Ställningstagande
Vi anser att de föreslagna reglerna om sponsring går utöver vad det nu
aktuella EG-direktivet kräver. Möjligheten till sponsring bör enligt
vår mening begränsas så att tillverkare, partihandlare och importörer
inte får sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har
tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt om sponsringen
innebär att ett eller flera tobaksvarumärken exponeras. Den föreslagna
lagbestämmelsen bör därför avslås och regeringen återkomma med ett nytt
förslag som beaktar vad vi anfört ovan. Vad vi nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.

7.   Uppgifter om kostnader för reklam, punkt 6 (m)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud
Ekendahl (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen avslår 18 b § regeringens förslag till lag om ändring
i tobakslagen (1993:581). Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So31
yrkande 7 och avslår proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del.

Ställningstagande
Vi anser att regeringens förslag om att tillverkare, partihandlare och
importörer av tobaksvaror skall lämna uppgifter om sina kostnader för
reklam m.m. till Statens folkhälsoinstitut skall avslås då det medför
onödiga och ökade administrativa kostnader och dessutom risk för läckage
av företagshemligheter.

8.   Tillsyn, punkt 8 (kd, c)
av Kenneth Johansson (c) och Ulrik Lindgren (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen antar 12 c, 19 och 19 a §§ regeringens förslag till
lag om ändring i tobakslagen (1993:581). Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och motion
2004/05:So30 yrkande 2.
Ställningstagande
Vi anser att varje ny uppgift som åläggs kommunerna skall finansieras.
Om kommunerna skall kunna utföra en effektiv tillsyn på tobaksområdet,
måste de därför enligt vår uppfattning tillförsäkras nödvändiga resurser
för detta. Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

9.   Försäljningstillstånd, punkt 9 (kd)
av Ulrik Lindgren (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 9
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So30
yrkande 1 och avslår motion 2004/05:So563 yrkande 1.
Ställningstagande
Jag anser att propositionens förslag om tillsyn saknar en tydlig koppling
till de sanktioner som kan följa om reglerna för tobaksförsäljning inte
följs. För att förtydliga denna koppling anser jag att det bör krävas
ett tillstånd för att få sälja tobak. Detta tillstånd bör vara lätt att
få men skall dras in om försäljningen eller marknadsföringen sker på
ett sådant sätt att den bryter mot bestämmelserna i tobakslagen. Vad
jag nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

10.   Nikotinersättningsmedel, punkt 11 (m, fp, kd, c)
av Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m), Kenneth
Johansson (c), Maud Ekendahl (m), Marita Aronson (fp), Ulrik Lindgren
(kd) och Gabriel Romanus (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 11
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So31
yrkande 1.
Ställningstagande
I Sverige är det tillåtet att sälja cigaretter med hög nikotinhalt på
allehanda försäljningsställen, men det är inte tillåtet att sälja
rökavvänjningspreparat mer än på apotek och hos apoteksombud. Som ett
steg på vägen mot ett rökfritt samhälle anser vi att nikotinersättningsprodukter
bör kunna säljas på samma plats som cigaretter, som innehåller högre
halter av nikotin. Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

11.   Undantag från rökförbudet, punkt 17 (fp)
av Marita Aronson (fp) och Gabriel Romanus (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 17
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:So219.

Ställningstagande
Vi stöder det rökförbud som införs från den 1 juni på restauranger och
andra serveringsställen. Vi anser dock att reglerna kan mjukas upp något
när det gäller s.k. cigarrbarer. Enligt uppgift är sådana undantagna
från rökförbudet i staden New York. Vi anser att sådana barer i Sverige
bör tillåtas att ha rökutrymmen som upptar en större del av restaurangens
yta än de 25 % som normalt gäller och att kunderna - som anförs i
motionen - i rökutrymmet utöver att röka cigarr även bör ges möjlighet
att dricka kaffe. En förutsättning bör vara att personalen inte mot sin
vilja behöver utsättas för rök i större utsträckning än vad som gäller
på andra restauranger med rökutrymme. Vad vi nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Särskilda yttranden

1.   Tillsyn, punkt 8 (fp)
Marita Aronson (fp) och Gabriel Romanus (fp) anför:
Vi anser att det i tobakslagen, efter förebild av alkohollagens
bestämmelser om folkölsförsäljning, bör införas en möjlighet att under viss
tid förbjuda den som inte iakttar 18-årsgränsen att sälja tobak. Vi
kommer att följa utvecklingen och avser att föreslå skärpta bestämmelser
om inte efterlevnaden av tobakslagens regler på detta område förbättras.

2.   Tillsyn, punkt 8 (mp)
Jan Lindholm (mp) anför:
Kommunernas tillsynsarbete på tobaksområdet skulle enligt min uppfattning
förenklas avsevärt och ge ökad träffsäkerhet om det föregicks av en
tillståndsprövning av dem som önskar sälja tobaksvaror. Jag är dock
beredd att tills vidare ge propositionens förslag om egentillsyn och om
att Statens folkhälsoinstitut skall få ett uppdrag att utarbeta riktlinjer
för vad som skall ingå i de program som skall upprättas för egentillsynen
en möjlighet att prövas. Jag avstår därför från att reservera mig. Jag
kommer dock att följa frågan och förbehåller mig rätten att återkomma
i frågan i framtiden.

3.   Nationellt samordningsansvar, punkt 13 (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie Brodén (m) och Maud Ekendahl
(m) anför:
Vår utgångspunkt är att ansvaret för folkets hälsa främst vilar på de
enskilda individerna. Vi anser därför att politiska beslut som syftar
till att värna om folkhälsan i första hand bör gå ut på att ge medborgarna
de verktyg de behöver för att kunna bibehålla eller förbättra sin egen
hälsostatus. I dag tas alltför liten hänsyn till den enskildes ansvar
och integritet. Vi anser vidare att det statliga engagemanget bör minska
till förmån för ett effektivare regionalt och lokalt folkhälsoarbete,
nära människors vardag. Erfarenheten visar att detta ger störst möjlighet
till framgång.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention
om tobakskontroll m.m.:

1.   Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll (avsnitt 6).
2.   Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring av tobakslagen (1993:581).
Följdmotioner
2004/05:So30 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att införa ett försäljningstillstånd för tobaksvaror.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att kommunerna bör tillförsäkras finansiella resurser
för tillsynsverksamheten.
3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att genomföra en riktad informationskampanj till de
aktörer som berörs av ny lagstiftning så att denna blir känd.
4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att Statens folkhälsoinstitut bör tillförsäkras
resurser för den nationella samordningen av det tobaksförebyggande arbetet.

2004/05:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om nikotinersättningsprodukter.
2.   Riksdagen beslutar att inte ratificera WHO:s ramkonvention om
tobakskontroll.
3.   Riksdagen avslår regeringens förslag om att reglera
förpackningsstorleken för cigarettpaket.
4.   Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som syftar
till att klargöra hur ålderskontroll vid inköp av cigaretter i automater
skall utföras.
5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om reklam och annan marknadsföring.
6.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om sponsring.
7.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om uppgifter om kostnader för reklam.
2004/05:So32 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av nationell samordning för att stödja och
stimulera utvecklingen inom arbetet mot tobaksskador, och att detta
uppdrag skall utföras av Statens folkhälsoinstitut.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en tidsplan för avveckling av EU:s jordbruksstöd till
tobaksodling.
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004
2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

17.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om åtgärder på områdena narkotika, alkohol och
tobak.
2004/05:So219 av Cecilia Wigström (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utfärda undantag för särskilda näringsidkare när ändringen
i tobakslagen träder i kraft den 1 juni 2005 och alla serveringar i
landet skall vara rökfria.
2004/05:So333 av Inger Jarl Beck (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförs om rökstoppet.
2004/05:So406 av Mikael Oscarsson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförs om behovet av en nationell handlingsplan för rökavvänjning.
2004/05:So442 av Maud Ekendahl (m):
Riksdagen beslutar om ändring i tobakslagen (1993:581) i enlighet med
vad i motionen anförs.
2004/05:So449 av Gunilla Wahlén m.fl. (v):
Riksdagen beslutar om ändring i 5 § i tobakslagen (1993:581) så att
lagen om rökförbud även omfattar lokaler där bemannade spel förekommer.

2004/05:So491 av Sinikka Bohlin (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om information och utbildning inför övergången till rökförbud på
serveringar
2004/05:So563 av Ingemar Vänerlöv (kd):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ett licensieringssystem för tobaksförsäljning.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att personlig rådgivning och nikotinersättningsmedel
bör erbjudas föräldrar med hemmavarande barn i samband med att de som
patienter kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.
2004/05:So619 av Sylvia Lindgren m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att det alltid förs en samhällelig diskussion om samt kampanjer
mot rökning bland ungdomar.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Bilaga 3
Utskottets lagförslag

Regeringens förslag   Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.  1. Denna lag träder i kraft,
såvitt avser 12 b § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt den 1
juli 2005.
2. Anordningar för utomhusreklam vid försäljningsställen som är i bruk
vid lagens ikraftträdande får användas till utgången av 2005.
3. Tobaksvaror i förpackningar om färre än 19 cigaretter får fortsätta
att tillhandahållas konsumenter längst till utgången av 2005.


Bilaga 4
Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontrollBilaga 5
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG


Bilaga 6
Rådets rekommendation 2003/54/EG