Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU33

Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria (prop. 2004/05:141)


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner ett skatteavtal med Nigeria
och antar en lag om avtalet.
Förslaget bedöms inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell
effekt.
Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande
staterna underrättat varandra om att de åtgärder vidtagits som krävs
enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet skall träda i
kraft.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Federala Republiken
Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst,
2. antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige
och Nigeria.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:141 punkterna 1 och 2.


Stockholm den 17 maj 2005
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Susanne Eberstein (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per
Erik Granström (s), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind
(s), Gunnar Andrén (fp), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Fredrik Olovsson (s), Lars Gustafsson (kd), Per Rosengren (v), Staffan
Danielsson (c), Börje Vestlund (s) och Peter Rådberg (mp).
Redogörelse för ärendet
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan
Sverige och Nigeria samt antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli
tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år
då avtalet träder i kraft. Sverige har för närvarande inte något
skatteavtal med Nigeria.
Regeringens förslag till riksdagen återges i bilaga 1 och förslaget
till lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria i bilaga 2. Avtalets
lydelse framgår av propositionen.
Utskottets överväganden
Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att ett skatteavtal med Nigeria godkänns.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte någon erinran mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:141 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria:

1.      Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och
Federala Republiken Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på
kapitalvinst (avsnitt 4).
2.      Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal
mellan Sverige och Nigeria.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och NigeriaHärigenom
föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som
Konungariket Sverige och Federala Republiken Nigeria undertecknade den
18 november 2004 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat
på engelska språket. Den engelska texten och en svensk översättning av
avtalet framgår av bilaga till denna lag.
2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del
dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle föreligga.
3 § Om en obegränsat eller begränsat skattskyldig förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Nigeria, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.
4 § Oberoende av bestämmelserna i artikel 8 i avtalet skall inkomst som
förvärvas av en person med hemvist i Nigeria genom användning av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik inte beskattas i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag skall tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare,
och
b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari
året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.