Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU32

Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror,tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. (prop. 2004/05:149)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i prop. 2004/05:149
om att införa ett nytt brott - olovlig befattning med punktskattepliktiga
varor - i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Förslaget innebär
att möjligheterna att ingripa straffrättsligt mot skatteundandraganden
som rör införsel av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder
förstärks. Utskottet tillstyrker också att Tullverket skall ges befogenhet
att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i
utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror
samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder. De brottsutredande
befogenheterna skall gälla endast i de fall där deklaration skall lämnas
senast vid den skattepliktiga händelsen och för vilka deklaration inte
lämnats.
Även i övrigt tillstyrker utskottet propositionen, bl.a. att skatt inte
skall betalas för tuggtobak som har levererats till köpare i ett annat
EG-land.
Utskottet avstyrker den motion som väckts med anledning av propositionen
samt en motion som väckts under allmänna motionstiden 2004 som rör rätten
att förstöra beslagtagna alkohol- och tobaksvaror.
Till betänkandet har lämnats tre reservationer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1.   Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i skattebrottslagen
(1971:69),2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,3. lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),4. lag om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter,5. lag om ändring i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:149.

2.   Begäran om en översyn
Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk15 yrkande 1.
Reservation 1 (m, fp, c)

3.   Tullverkets befogenheter
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk15 yrkande 2 och 2004/05:Sk387.

Reservation 2 (fp)

4.   Finsk rödmärkt olja
Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk15 yrkande 3.
Reservation 3 (fp)

Stockholm den 17 maj 2005
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Susanne Eberstein (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per
Erik Granström (s), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind
(s), Gunnar Andrén (fp), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Fredrik Olovsson (s), Lars Gustafsson (kd), Per Rosengren (v), Staffan
Danielsson (c), Börje Vestlund (s) och Peter Rådberg (mp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition Straffrättsliga
åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror
och mineraloljeprodukter m.m. Förslagen innebär bl.a. ändringar i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter (i det följande LPK), skattebrottslagen
(1971:69) och lagen (2000:1225) om straff för smuggling (i det följande
smugglingslagen).
Enligt regeringens bedömning kan förslagen inte anses ge upphov till
ökade kostnader för vare sig Tullverket, domstolar eller andra myndigheter.

Förslaget om att ränta skall tas ut om ett företag sedermera skall
beskattas för den elektriska kraft som i ett tidigare skede förbrukats
skattefritt föranleder en ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
För att det skall vara möjligt att göra avdrag eller begära återbetalning
av skatt på tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat
EG-land föreslås också en ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
Regeringen anser att kostnaden för den ringa ökning av Skatteverkets
arbetsbelastning som bedöms bli följden av dessa förslag ryms inom
befintligt anslag.
Den promemoria som föregick lagstiftningsärendet har remissbehandlats.
I promemorian föreslogs att den nya straffbestämmelsen skulle ta sikte
på olovlig befattning med enbart tobaksvaror som varit föremål för
skattebrott. Efter att ha hört remissinstanserna gjorde regeringen
bedömningen att straffbestämmelsen även borde omfatta olovlig befattning
med alkoholvaror och mineraloljeprodukter som varit föremål för skattebrott.
Förslaget i denna del har under hand beretts med Skatteverket, Tullverket,
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Lagrådet har inte haft
någon erinran mot de i lagrådsremissen framlagda lagförslagen. Propositionen
överensstämmer med remissen till Lagrådet.
I betänkandet behandlas också en motion som väckts med anledning av
propositionen samt en motion från den allmänna motionstiden 2004. Över
sistnämnda motion har ett yttrande från Tullverket inhämtats.
En sammanställning av regeringens förslag till riksdagsbeslut och
förslagen i motionerna framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag återges
i bilaga 2.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det i lagen om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
(LPK) införs en bestämmelse som straffbelägger olovlig befattning med
punktskattepliktiga varor som varit föremål för skattebrott. Den som
uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar,
förvärvar eller överlåter varor som varit föremål för skattebrott som
rör alkoholskatt, tobaksskatt eller energi- och koldioxidskatt på
mineraloljor skall kunna fällas till ansvar enligt den nya straffbestämmelsen.
Straffbestämmelsen omfattar punktskatt som undandras i trafiken med
andra medlemsländer i EU och skatt som undandragits genom inhemska
transaktioner. Det nya brottets straffskala skall vara böter eller
fängelse i högst två år eller om brottet är grovt fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år. Försök, förberedelse och stämpling till grov
olovlig befattning med punktskattepliktiga varor skall vara straffbart.
Det föreslås vidare att varor, eller sådana varors värde, som varit
föremål för detta brott skall kunna förverkas.
Genom ändringarna kommer undandraganden av bl.a. tobaksskatt i trafiken
med andra EU-länder eller genom inhemska transaktioner att straffrättsligt
behandlas på samma sätt som skatteundandraganden i samband med import
från tredje land. Detsamma kommer att gälla för undandragande av skatt
på mineraloljor, liksom i vissa avseenden även undandraganden av
alkoholskatt.
I propositionen föreslås också att Tullverket skall få befogenheter att
inleda och leda förundersökningar och att använda straffprocessuella
tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol-
och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder. De
brottsutredande befogenheterna föreslås endast gälla i fall där deklaration
skall lämnas senast i samband med den skattepliktiga händelsen och där
deklaration inte lämnats i rätt tid. Befogenheterna att använda tvångsmedel
motsvarar de befogenheter som Tullverket har i dag vid utredningar av
brott enligt LPK.
Propositionen innehåller även förslag till ändring i skattebetalningslagen
som innebär att ränta skall tas ut om ett företag sedermera skall
beskattas för den elektriska kraft som i ett tidigare skede förbrukats
skattefritt med anledning av ett deltagande i ett program för
energieffektivisering och förslag om att skatt inte skall betalas för tuggtobak
som har levererats till köpare i ett annat EG-land, vilket föranleder
en ändring i lagen om tobaksskatt.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottets överväganden
Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen.

Propositionen
I propositionen föreslås att det i LPK införs en bestämmelse som
straffbelägger olovlig befattning med punktskattepliktiga varor som varit
föremål för skattebrott och att varor, eller sådana varors värde, som
varit föremål för detta brott skall kunna förverkas.
Genom ändringarna kommer undandraganden av bl.a. tobaksskatt i trafiken
med andra EU-länder eller genom inhemska transaktioner att straffrättsligt
behandlas på samma sätt som skatteundandraganden i samband med import
från ett land utanför EU. Detsamma kommer att gälla för undandragande
av skatt på mineraloljor, liksom i vissa avseenden även undandraganden
av alkoholskatt.
I propositionen föreslås också att Tullverket skall få vissa befogenheter
att inleda och leda förundersökningar och att använda straffprocessuella
tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol-
och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder.
Propositionen innehåller även förslag om att ränta skall tas ut om ett
företag skall beskattas för den elektriska kraft som i ett tidigare
skede förbrukats skattefritt med anledning av ett deltagande i ett
program för energieffektivisering och om att skatt inte skall betalas
för tuggtobak som har levererats till köpare i ett annat EG-land.
Slutligen föreslås en redaktionell ändring i LPK.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan
tillstyrker propositionen.
Begäran om en översyn
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att regeringen skall se över
lagstiftningen när det gäller straffrättsliga insatser mot olika
skatteundandraganden.
Jämför reservation 1 (m, fp, c).
Motionen
I motion Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) begärs en översyn av
den straffrättsliga behandlingen av olika skatteundandraganden (yrkande
1). Motionärerna anser att det nya brottet som förs in i LPK måste ses
som en tillfällig lösning och att lagstiftningen när det gäller olika
skatteundandraganden bör bli föremål för en sammanhållen översyn.
Målsättningen skall vara att åstadkomma ett mer överskådlig samlat regelverk.

Utskottets ställningstagande
Bakgrunden till regeringens förslag i propositionen är att EU:s utvidgning
inneburit att Tullverket inte längre kan ingripa straffrättsligt mot
skatteundandraganden som sker i samband med att cigaretter, alkohol och
mineralolja förs in till Sverige från de nya medlemsländerna och att
det inte är straffbart att ta befattning med varor som varit föremål
för sådana skatteundandraganden. Avsaknaden av en straffbestämmelse om
olovlig befattning på skattebrottsområdet avseende punktskatt har således
medfört att skatteundandragandena i trafiken med andra medlemsländer
inte kan bekämpas lika effektivt som skatteundandragandena i trafiken
med ett land utanför EU. Det är bl.a. för att undanröja denna inkonsekvens
som utskottet i det föregående tillstyrkt propositionen i denna del.
Utskottet kan i viss mån instämma i motionärernas och vissa remissinstansers
uppfattning att det vore önskvärt med en översyn av reglerna om
straffrättsliga ingripanden mot olika skatteundandraganden. Även Lagrådet
anser att det finns skäl att närmare överväga möjligheterna att förenkla
och bättre systematisera de regler om straffrättsliga ingripanden som
aktualiserades i lagrådsremissen. Utskottet noterar att regeringen inte
ställt sig avvisande till en sådan översyn som Lagrådet föreslagit utan
ansett att den får övervägas i annat sammanhang än i nu föreliggande
lagstiftningsärende. Med hänsyn härtill anser utskottet att det inte
behövs något tillkännagivande till regeringen med anledning av motionen.
Motion Sk15 avstyrks därför i denna del.
Tullverkets befogenheter
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionsyrkanden om utvidgade befogenheter för Tullen.

Jämför reservation 2 (fp).
Motionerna
I motion Sk15 yrkande 2 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) begärs
dessutom ett tillkännagivande som går ut på att Tullverket skall ges
utökade befogenheter även på andra områden än som nämns i propositionen,
inte minst för att i samverkan med Polisen, Kustbevakningen och andra
myndigheter komma åt brottslingar som för in narkotika i landet och
förhindra olaglig utförsel av enskilda medborgares tillgångar.
I motion Sk387 av Ulla Wester (s) begärs ett tillkännagivande om att
beslagtagna varor, främst alkohol och tobak, i vissa fall skall få
förstöras innan dom om förverkande vunnit laga kraft.
Utskottets ställningstagande
Regeringen har nyligen överlämnat en lagrådsremiss med förslag till ny
lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Förslagen utgör en anpassning till den tekniska utvecklingen och de
ökade kraven på effektivitet inom Tullverket. Ett av förslagen är att
andra brottsbekämpande myndigheter i större utsträckning skall kunna få
åtkomst till Tullverkets register, vilket kommer att göra det lättare
för myndigheterna att utbyta information och samarbeta i kampen mot
brottsligheten. Ett annat förslag är att Tullverket skall ges bättre
möjligheter att i den brottsbekämpande verksamheten använda sig av
information om bl.a. importdeklarationer som finns tillgänglig i
tulldatabasen. Tullverket föreslås också få ökade möjligheter att ingripa
mot personer som misstänks för att systematiskt föra in mindre mängder
narkotika eller alkohol för vidare försäljning i Sverige, s.k. myrtrafik.

Utskottet vill också erinra om att Tullverket har fått en förstärkning
i budgetanslaget för att möjliggöra en effektivare bekämpning av
narkotikasmuggling och annan gränsöverskridande verksamhet samt att syftet
med verkets nya organisation är att utnyttja resurserna bättre och
samtidigt förbättra den brottsbekämpande verksamheten. Som regeringen
anfört i budgetpropositionen för 2005 är det viktigt att Tullverket
fortsätter att utveckla samarbetet med Kustbevakningen, Polisen och
andra berörda myndigheter och institutioner för att uppnå en ändamålsenlig
och effektiv gränskontroll.
I det föregående har utskottet tillstyrkt regeringens förslag att ge
Tullverket förundersökningsrätt till skattebrott som rör införsel av
alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder
samt att använda tvångsmedel i utredningen av sådana brott. Tullverkets
befogenheter har begränsats till sådana brott som regelmässigt är
fullbordade när Tullverket genomför kontroller enligt LPK. Det skall också
nämnas att Tullverket redan i dag har befogenheter att inleda och leda
förundersökningar och använda tvångsmedel för att utreda brott enligt
smugglingslagen samt när det gäller vissa brott med särskild anknytning
till Tullverkets verksamhetsområde, t.ex. brottet olovlig förflyttning
av punktskattepliktiga varor som regleras i LPK. Utskottet finner det
inte påkallat att, som motionärerna föreslår, nu överväga att ge Tullverket
ytterligare befogenheter även på andra områden. Det är därtill oklart
vilka slags befogenheter som motionärerna avser.
Med det anförda avstyrker utskottet även yrkande 2 i motion Sk15.
Med anledning av frågan om förstöring av vissa beslagtagna varor som
tagits upp i motion Sk387 vill utskottet framhålla följande.
Tullverket får enligt 24 § smugglingslagen under vissa omständigheter
omedelbart låta sälja eller förstöra beslagtagen egendom som skäligen
kan antas bli förverkad, dvs. innan dom om förverkande vunnit laga kraft.
Detta gäller även punktskattepliktiga varor som tagits i beslag för
att utreda brott enligt 5 kap. 1 § LPK. Tullverket har i sitt yttrande
över motionen anfört att man har det lagstöd som behövs för att vid
behov kunna förstöra varor i förtid. Att beslagtagna varor inte förstörts
i den takt som varit önskvärd har enligt verket till stor del berott på
praktiska problem.
En vara som tagits om hand med stöd av LPK kan däremot inte förverkas
innan det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om skatt eller ett
lagakraftvunnet beslut om att inte lämna ut en vara och varan inte
återutförts inom en månad efter det att avslagsbeslutet vann laga kraft.
Ett beslut om förverkande måste sedan ha vunnit laga kraft innan
egendomen kan förstöras eller säljas. Regeringen har i proposition 2002/03:10
Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler
utförligt redogjort för skälen till denna ordning, och utskottet finner
inte anledning att överväga någon ändring av dessa bestämmelser.
Utskottet finner det inte påkallat med något tillkännagivande till
regeringen med anledning av vad som anförs i motion Sk387. Motionen
avstyrks.
Finsk rödmärkt olja
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår ett motionsyrkande om skatteharmonisering.
Jämför reservation 3 (fp).
Gällande bestämmelser m.m.
Gemenskapsrätten medger uttryckligen att mineralolja som köpts i beskattat
skick i en annan medlemsstat än där förbrukning sker beskattas på nytt
i förbrukarlandet om oljan transporteras med ovanliga transportsätt av
enskilda individer eller för deras räkning. Denna bestämmelse finns i
artikel 9.3 i rådets direktiv 92/12/EEG, det s.k. cirkulationsdirektivet.
Med ovanliga transportsätt avses enligt artikeln transport av bränslen
på annat sätt än i fordons tankar eller lämpliga reservdunkar liksom
transport av flytande eldningsbränsle på annat sätt än i tankar som
används vid yrkesmässig handel. Avsikten med bestämmelsen är att
medlemsstaterna skall kunna hindra att privatpersoner för större mängder
bränsle mellan länderna (dvs. motverka skattemotiverade transporter av
farliga ämnen). Sverige har alltsedan EU-inträdet utnyttjat den möjlighet
som direktivet medger när det gäller att på nytt beskatta viss privatimport
av mineralolja.
I gränstrakterna mellan Sverige och Finland har det under lång tid
förekommit en omfattande gränshandel med finsk olja, eftersom den finska
skatten på rödmärkt olja är betydligt lägre än den svenska skatten på
märkt, grönfärgad olja.
I Sverige får grönmärkt olja användas bara för uppvärmning. (I fordon
används högbeskattad, omärkt olja). Finsk rödmärkt olja har tidigare
kunnat användas inte bara för uppvärmning utan även i personbilar,
lastbilar och bussar. Efter en dom i EG-domstolen i november 2003 har
Finland numera ändrat sin lagstiftning och infört ett förbud mot rödmärkt
olja i personbilar, bussar och lastbilar.
Riksdagen har nyligen avslagit motionsyrkanden om att avskaffa den dubbla
punktbeskattningen på olja som förs in från andra medlemsländer och att
göra införseln för eget bruk legal (bet. 2004/05:SkU23).
Motionen
I motion Sk15 yrkande 3 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) anförs att
den åtgärd som föreslås i proposition 149 inte är tillräcklig för att
få stopp på den olagliga införseln av finsk rödmärkt olja. För att komma
till rätta med den illegala införseln behövs, enligt motionärerna, en
harmonisering av de svenska och finska skatterna på bränslen avsedda
för uppvärmning.
Utskottets ställningstagande
Förslaget i propositionen innebär att möjligheten att ingripa straffrättsligt
mot skatteundandraganden som rör införsel av mineraloljeprodukter från
andra medlemsländer i EU förstärks. Därigenom kan också den illegala
införseln av eldningsolja som utgör ett betydande problem i bl.a. norra
Sverige effektivare bekämpas.
En fullständig harmonisering av de finska och svenska skatterna skulle,
som motionärerna framhåller, givetvis innebära att det inte längre
skulle vara intressant att smuggla märkt olja mellan länderna. Utskottet
kan dock inte ställa sig bakom ett krav på harmonisering som innebär
att skatten på mineraloljeprodukter skall sänkas till finsk nivå eftersom
detta skulle motverka de av riksdagen fastställda målen för miljöpolitiken
och den ökade miljöstyrningen av skattesystemet. Utskottet är heller
inte berett att föreslå ett tillkännagivande med innebörd att regeringen
särskilt skall agera för att förmå Finland att höja sina skatter till
svensk nivå. I detta sammanhang finns skäl att erinra om att Sverige i
många år legat steget före andra länder när det gäller beskattning av
koldioxidutsläpp och regeringen också på ett aktivt sätt har sökt förmå
andra länder att följa efter och införa motsvarande ekonomiska styrmedel.
Inom EU har Sverige aktivt stött arbetet med det nya energiskattedirektivet
som slutligen kunde antas i oktober 2003 och som innebär en ökad
harmonisering av energibeskattningen och höjda minimiskattesatser på
mineraloljor.
Utskottet anser att något uttalande av riksdagen inte behövs och avstyrker
därmed motion Sk15 yrkande 3.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Begäran om en översyn, punkt 2 (m, fp, c)
av Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Ulf Sjösten (m),
Gunnar Andrén (fp), Stefan Hagfeldt (m) och Staffan Danielsson (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om behovet av en översyn. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:Sk15 yrkande 1.
Ställningstagande
Den nya straffbestämmelsen som föreslås i LPK (lagen om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror, och mineraloljeprodukter)
måste, enligt vår uppfattning, ses som en tillfällig lösning då den
leder till att överblickbarheten och tillämpningen av en redan spretig
lagstiftning när det gäller ingripanden mot skatteundandraganden
ytterligare försvåras. I likhet med flera remissinstanser anser vi att det
behövs en sammanhållen översyn av den straffrättsliga behandlingen av
olika skatteundandraganden med syfte att skapa ett mer överskådligt och
samlat regelverk. Redan det förhållandet att det bland remissinstanserna
fanns olika uppfattningar angående var den nya straffbestämmelsen skulle
placeras - i smugglingslagen, skattebrottslagen, LPK eller en helt
separat lag - och att flera remissinstanser dessutom aktualiserade viktiga
frågor om bl.a. brottskonkurrens visar tydligt på behovet av en översyn.
Även Lagrådet har anfört att möjligheten att förenkla och bättre
systematisera regelverket bör övervägas. Vidare anser vi att påföljdsfrågan
särskilt bör beaktas i en kommande översyn. Med det anförda tillstyrker
vi motion Sk15 yrkande 1.


2.   Tullverkets befogenheter, punkt 3 (fp)
av Anna Grönlund Krantz (fp) och Gunnar Andrén (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om utökade befogenheter för Tullen. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:Sk15 yrkande 2 och avslår motion
2004/05:Sk387.
Ställningstagande
Vi anser att Tullverket bör ges ökade befogenheter även på andra områden
än som nämns i propositionen, inte minst för att i samverkan med Polisen,
Kustbevakningen och andra myndigheter komma åt brottslingar som för in
narkotika i landet och förhindra att enskilda medborgares tillgångar
olagligt förs ut ur landet. Riksdagen bör med bifall till motion Sk15
yrkande 2 rikta ett tillkännagivande härom till regeringen.


3.   Finsk rödmärkt olja, punkt 4 (fp)
av Anna Grönlund Krantz (fp) och Gunnar Andrén (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om skatteharmonisering. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:Sk15 yrkande 3.
Ställningstagande
Det är en illusion att tro att den åtgärd som föreslås i propositionen
skulle få stopp på den olagliga införseln av rödmärkt olja från Finland.
Inte heller det förhållandet att Finland av EU tvingats till vissa
reformer kommer mer än ytterst marginellt att påverka införseln. Eftersom
den svenska skatten på grönmärkt olja är flera kronor högre per liter
än den finska skatten på motsvarande produkt finns det ett ekonomiskt
incitament hos både illegala exportörer och illegala importörer att
fortsätta sin lönande verksamhet, samtidigt som kunderna i Sverige är
nöjda med att komma undan den höga svenska skatten. Vi menar att det
enda sättet att verkligen göra smugglingen olönsam är att minska
skillnaderna när det gäller skattesatserna.
Vad vi nu anfört om behovet av en harmonisering av de svenska och finska
skatterna på bränslen avsedda för uppvärmning bör ges regeringen till
känna. Vi tillstyrker således även yrkande 3 i motion Sk15.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden
avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Följdmotion
2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av en sammanhållen översyn av både följder
och påföljder vid skatteundandraganden.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om tullens befogenheter.
3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av en skatteharmonisering mellan Sverige och
Finland vad gäller finsk röd olja.
Motion från allmänna motionstiden hösten 2004
2004/05:Sk387 av Ulla Wester (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om varor i beslag.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag