Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU31

Vissa kupongskattefrågor, m.m. (prop. 2004/05:146)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag att kupongskatt
på utbetalningar den 1 januari 2005 eller senare från aktiebolag i
samband med inlösen och återköp av aktier skall återbetalas till den del
skatten svarar mot anskaffningsvärdet för aktierna. Återbetalningen
leder till ett skattebortfall som dock inte kan anses medföra en
offentligfinansiell konsekvens eftersom den nuvarande regeln ändras för
att den står i strid med EG-fördraget.
Även i övrigt tillstyrker utskottet propositionen, bl.a. att ansvaret
för att innehålla, redovisa och betala in kupongskatt i samband med
utdelning på andelar i investeringsfonder flyttas från förvaringsinstitutet
till fondbolaget eller till förvaltaren av andelar som är förvaltarregistrerade.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Vissa kupongskattefrågor, m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:146.


Stockholm den 26 april 2005
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Susanne Eberstein (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Per Erik Granström (s),
Per-Olof Svensson (s), Marie Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf
Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c), Stefan Hagfeldt
(m), Britta Rådström (s), Fredrik Olovsson (s), Anne-Marie Ekström (fp),
Lars Gustafsson (kd) och Peter Rådberg (mp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I propositionen lägger regeringen fram förslag till ett par ändringar
med sakligt innehåll i kupongskattelagen samt ett par ändringar av
närmast lagteknisk natur i inkomstskattelagen. Ett förslag om rätt till
återbetalning av kupongskatt innebär ett skattebortfall som dock enligt
propositionen inte kan anses medföra någon offentligrättslig konsekvens.
Regeln ändras nämligen på grund av att den bedöms stå i strid med
EG-fördraget. Lagförslagen har i allt väsentligt granskats av Lagrådet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Någon motion
har inte väckts i ärendet. Regeringens förslag till ändringar i lagtext
återges i bilaga 2.
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i kupongskattelagen
(1970:624).
Det föreslås att det i lagen införs en bestämmelse som ger aktieägare
som mottagit utbetalning på grund av inlösen av aktier eller på grund
av aktiebolags förvärv av egna aktier genom ett riktat förvärvserbjudande,
rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten
belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna.
Vidare föreslås att bestämmelserna i kupongskattelagen om innehållande,
redovisning och betalning av kupongskatt i samband med utdelning på
andelar i investeringsfonder ändras på så sätt att fondbolaget i stället
för förvaringsinstitutet skall vara ansvarigt för uppgifterna. Om
andelarna är förvaltarregistrerade föreslås att förvaltaren skall vara
ansvarig.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på
utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om återbetalning
av kupongskatt föreslås dock tillämpas i fråga om utbetalningar som
sker den 1 januari 2005 eller senare.
I propositionen föreslås även vissa justeringar i bestämmelserna om
beskattning av sjömän i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innebär
att reglerna om klassificering av fartyg justeras så att de ansluter
till de kvantifierande begrepp som används i inkomstskattelagen.
Slutligen föreslås en ändring i inkomstskattelagen till följd av att
den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet ersatts
av en ny nordisk konvention om social trygghet.
Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan
tillstyrker propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:146 Vissa kupongskattefrågor, m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag