Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU26

Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring (prop. 2004/05:67)


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en ny överenskommelse mellan
de nordiska länderna om folkbokföring. Förslaget bedöms inte ge några
effekter på de offentliga finanserna.
Den nya överenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli
eller 1 oktober som infaller närmast efter det att tre månader har
förflutit från den dag då samtliga parter har meddelat det norska
utrikesdepartementet att de har godkänt överenskommelsen. För Färöarna och
Grönland gäller särskilda ikraftträdandebestämmelser.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
Riksdagen
1. godkänner överenskommelsen den 1 november 2004 mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om folkbokföring,
2. antar regeringens förslag till lag om överenskommelse mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring,
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen
(1991:481).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:67 punkterna 1-3.


Stockholm den 12 april 2005
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Susanne Eberstein (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Per Erik Granström (s),
Per-Olof Svensson (s), Per Landgren (kd), Marie Engström (v), Lennart
Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c),
Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s)
och Anne-Marie Ekström (fp).
Redogörelse för ärendet
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och
antar en lag om överenskommelsen.
Överenskommelsen ersätter en tidigare överenskommelse i samma ämne från
den 8 maj 1989. Syftet med den nya överenskommelsen är att underlätta
internordisk flyttning. Den nuvarande ordningen med internordiska
flyttningsbetyg och flyttningsbevis slopas och det öppnas en möjlighet
att använda elektronisk kommunikation mellan de centrala
registreringsmyndigheterna.

Den nya överenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli
eller 1 oktober som infaller närmast efter det att tre månader har
förflutit från den dag då samtliga parter har meddelat det norska
utrikesdepartementet att de har godkänt överenskommelsen.
För Färöarnas och Grönlands del träder dock överenskommelsen i kraft
den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober som infaller närmast
efter det att tre månader har förflutit sedan Danmarks regering har
meddelat det norska utrikesdepartementet att förutsättningarna för
ikraftträdande är uppfyllda.
I propositionen föreslås dessutom smärre ändringar i folkbokföringslagen
(1991:481) som föranleds av den nya överenskommelsen.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens
lagförslag i bilaga 2. Överenskommelsens lydelse framgår av propositionen.
Utskottets överväganden
Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att den nya överenskommelsen mellan de nordiska
länderna om folkbokföring godkänns.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte någon erinran mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:67 Överenskommelse mellan de nordiska länderna om
folkbokföring:

1.   Riksdagen godkänner överenskommelsen den 1 november 2004 mellan
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring.
2.   Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överenskommelse
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring.
3.   Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
folkbokföringslagen (1991:481).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om folkbokföringHärigenom föreskrivs följande.

Den överenskommelse om folkbokföring som Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 1 november 2004 skall gälla som lag här
i landet. Överenskommelsen är avfattad på svenska, danska, finska,
isländska och norska. Samtliga texter har samma giltighet. Den på svenska
avfattade texten framgår av bilaga till denna lag. Samtliga texter skall
kungöras genom publicering i Sveriges internationella överenskommelser
(SÖ).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)Härigenom
föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)
dels att 22 § skall upphöra att gälla,
dels att 40 § skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
40 §1Senaste lydelse 2003:657.
Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den
person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet
hos Skatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas
av en kommun som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3-17 och 20-22 §§
skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den
klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av
enskild utan begränsning till viss tid. Ett överklagande av enskild om
folkbokföring enligt 3-17, 20 och 21 §§ skall ha kommit in till
Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.
Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan begränsning till
viss tid.
Ett överklagande av det allmänna ombudet eller en kommun skall ha kommit
in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.


Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.