Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU2

Stämpelskatt i samband med företagsinteckning (skr. 2003/04:107, prop.2003/04:165)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att stämpelskatt
skall kunna tas ut i samband med att ansökan om företagsinteckning
beviljas och att reglerna skall ges retroaktiv tillämpning fr.o.m. den
5 mars 2004.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Stämpelskatt i samband med företagsinteckning
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:165 och lägger skrivelse 2003/04:107 till handlingarna.


Stockholm den 12 oktober 2004
På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Arne Kjörnsberg (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Per
Landgren (kd), Marie Engström (v), Per-Olof Svensson (s), Ulf Sjösten
(m), Lennart Axelsson (s), Jörgen Johansson (c), Mats Berglind (s),
Stefan Hagfeldt (m), Catharina Bråkenhielm (s), Barbro Feltzing (mp),
Fredrik Olovsson (s), Maud Ekendahl (m) och Anne-Marie Ekström (fp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Regeringen föreslår att riksdagen med tillämpning av undantagsregeln i
2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen skall anta en lag om ändring
i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter som skall
bli tillämplig på företagsinteckningar som beviljats fr.o.m. den 5 mars
2004. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1 och
förslaget till lagtext i bilaga 2.
Bakgrund
I samband med att riksdagen våren 2003 antog nya förmånsrättsregler
ersattes lagstiftningen om företagshypotek fr.o.m. den 1 januari 2004
med en ny lagstiftning om företagsinteckning. Den nya formen av
företagsinteckning skiljer sig från den gamla bl.a. genom att den inte är
begränsad till att ge säkerhet i viss rörelseegendom utan omfattar i
princip all egendom som näringsidkaren har i sin ägo (prop. 2002/03:49,
bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222, SFS 2003:528).
Till följd av att den nya lagen om företagsinteckning är skriven så,
att inteckning beviljas "i all sökandens egendom" har stämpelskatt -
som skulle ha utgått med tio kronor för varje fullt tusental kronor av
det belopp som intecknas - inte kunnat tas ut vid beviljande av ansökan
om företagsinteckning sedan den 1 januari 2004. Stämpelskattelagen
förutsätter nämligen att inteckning beviljas "i näringsverksamhet", vilket
alltså inte längre kan ske.
Sedan den bristande överensstämmelsen mellan de nya reglerna om
företagsinteckning och reglerna i stämpelskattelagen hade uppmärksammats
aviserade regeringen i en skrivelse till riksdagen (skr. 2003/04:107)
att en lagändring förbereddes i Finansdepartementet. Nya bestämmelser
skulle dock inte kunna träda i kraft förrän tidigast under hösten 2004.
Den uppkomna situationen kunde enligt skrivelsen medföra ett icke avsett
skattebortfall för staten.
För att i möjligaste mån begränsa den tid under vilken stämpelskatt
inte skulle kunna tas ut föreslog regeringen att de nya reglerna - med
stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen
- skulle bli tillämpliga fr.o.m. den 5 mars 2004, dvs. dagen efter det
att skrivelsen överlämnades till riksdagen. Regeringen anser att
omständigheterna som ligger bakom behovet av lagändringen utgör sådana
särskilda skäl som krävs enligt 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen
för att riksdagen skall ha möjlighet att besluta om en retroaktiv
tillämpning.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att stämpelskatt skall kunna tas ut i samband
med att ansökan om företagsinteckning beviljas och att reglerna skall
ges retroaktiv tillämpning fr.o.m. den 5 mars 2004.
Utskottets överväganden
Propositionen
Eftersom stämpelskatt till följd av ett förbiseende från lagstiftarens
sida inte kunde tas ut vid beviljande av ansökan om företagsinteckning
efter den 1 januari 2004 aviserade regeringen i en skrivelse till
riksdagen (skr. 2003/04:107) den 4 mars 2004 att den skulle komma att
lägga fram ett förslag om att bestämmelserna skulle ändras så att
stämpelskatt skall kunna tas ut vid beviljande av ansökan om företagsinteckning
fr.o.m. den 5 mars 2004. I propositionen har regeringen återkommit med
ett sådant förslag som aviserades i skrivelsen. Stämpelskatt skall enligt
förslaget tas ut när en ansökan om företagsinteckning beviljas. Avräkning
av skatt skall kunna ske när sökanden samtidigt ansöker om dödning och
nyinteckning under förutsättning att företagsinteckningarna beviljas i
egendom som helt eller delvis omfattades av de dödade
inteckningarna.

Utskottets ställningstagande
Regeringens förslag till ändringar i stämpelskattelagen gäller följdändringar
till nya civilrättsliga regler om företagsinteckning. Utskottet har i
sak ingen erinran mot förslaget.
Eftersom regeringen har aviserat sitt lagförslag med en skrivelse till
riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § andra stycket
regeringsformen föreligger förutsättningar för riksdagen att pröva om
det finns särskilda skäl för att besluta om en retroaktiv tillämpning
fr.o.m den 5 mars 2004. Som skäl för ett retroaktivt ingrepp anförde
regeringen i skrivelsen att nya bestämmelser inte skulle kunna träda i
kraft förrän tidigast under hösten 2004, och att den uppkomna situationen
kunde medföra ett icke avsett skattebortfall för staten. Den tid under
vilken stämpelskatt inte kunde tas ut borde därför begränsas i möjligaste
mån.
Av propositionen framgår att statens intäkter av stämpelskatt på
företagsinteckningar år 2003 uppgick till ca 240 miljoner kronor.
Skattebortfallet sedan årsskiftet 2003/2004 och fram t.o.m. dagen då skrivelsen
överlämnades uppgår till ca 18 miljoner kronor. Det är antagligt att en
fortsatt skattefrihet för uttag av företagsinteckningar skulle ha
utnyttjats genom tidigareläggning av ansökningar om inteckning och att
skattebortfallet därmed successivt skulle öka i omfattning ju längre
möjligheten hade lämnats öppen.
Utskottet finner att det finns sådana särskilda skäl för retroaktivitet
som krävs för att riksdagen skall kunna besluta om en retroaktiv
tillämpning i enlighet med regeringens förslag. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Proposition 2003/04:165
Proposition 2003/04:165 Stämpelskatt i samband med företagsinteckning:
Riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
Skrivelse 2003/04:107
Regeringens skrivelse 2003/04:107 Meddelande om kommande förslag om
ändring av reglerna om uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheterHärigenom föreskrivs att 21, 22 och 24 §§ lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
21 §1Senaste lydelse 2001:345.

Om inte annat framgår av 22 och 23 §§ tas stämpelskatt ut vid beviljande
av sådan ansökan om inteckning i fast egendom som avses i 22 kap. 2 §
jordabalken, samt vid beviljande av motsvarande ansökan beträffande
tomträtt, luftfartyg, skepp eller näringsverksamhet.  Om inte annat
framgår av 22 och 23 §§ tas stämpelskatt ut vid beviljande av sådan
ansökan om inteckning i fast egendom som avses i 22 kap. 2 § jordabalken,
samt vid beviljande av motsvarande ansökan beträffande tomträtt,
luftfartyg eller skepp. Detta gäller också vid beviljande av ansökan om
företagsinteckning.
Med beviljande av ansökan om inteckning i skepp jämställs att inteckning
i skeppsbygge förs över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till
fartygsregistrets skeppsdel.

22 §2Senaste lydelse 2001:1222.

Sker nyinteckning och dödning på grund av samtidig ansökan, föreligger
skatteplikt endast för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och
beloppet av de inteckningar som dödas. Detta gäller dock bara om
inteckningarna beviljas i egendom eller, då fråga är om företagsinteckning,
i näringsverksamhet som helt eller delvis omfattades av de dödade
inteckningarna.Har en näringsverksamhet tidigast sex månader före ansökan
om företagsinteckning förvärvats genom en sådan fusion eller fission
som anges i 37 kap. 3 respektive 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
föreligger skatteplikt endast för ett belopp motsvarande skillnaden
mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar i den
förvärvade verksamheten som upphörde att gälla till följd av fusionen
eller fissionen.    Sker nyinteckning och dödning på grund av samtidig
ansökan, föreligger skatteplikt endast för skillnaden mellan det
nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som dödas. Detta
gäller dock bara om inteckningarna beviljas i egendom som helt eller
delvis omfattades av de dödade inteckningarna.Har en näringsverksamhet
tidigast sex månader före ansökan om företagsinteckning förvärvats genom
en sådan fusion eller fission som anges i 37 kap. 3 respektive 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229) föreligger skatteplikt endast för ett
belopp motsvarande skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och
beloppet av de inteckningar som upphörde att gälla till följd av fusionen
eller fissionen.

24 §3Senaste lydelse 1985:616.
Stämpelskatten är vid inteckning i
1) fast egendom och tomträtt tjugo kronor för varje fullt tusental kronor
av det belopp som intecknas,

2) luftfartyg och näringsverksamhet tio kronor för varje fullt tusental
kronor av det belopp som intecknas,   2) luftfartyg tio kronor för varje
fullt tusental kronor av det belopp som intecknas,
3) skepp fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som
intecknas.

Vid företagsinteckning är stämpelskatten tio kronor för varje fullt
tusental kronor av det belopp som intecknas.
Skatten är alltid lägst femtio kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas från och
med den 5 mars 2004 om inte annat följer av punkten 2.
2. I fråga om företagsinteckning som har beviljats enligt lagen (1984:649)
om företagshypotek skall följande gälla fram till den 1 januari 2005.
Vid tillämpning av 22 § första stycket skall äldre bestämmelser tillämpas
vid samtidig ansökan om dödning av företagsinteckning som beviljats
enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och nyinteckning enligt lagen
(2003:528) om företagsinteckning. Skatteplikt skall i sådant fall
föreligga för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av
de dödade inteckningarna.
3. För företagsinteckningar som beviljas under perioden 5 mars 2004 -
30 november 2004 skall beslut om fastställande av stämpelskatt meddelas
snarast efter den 30 november 2004.