Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU13

Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (prop. 2004/05:27)


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att anpassa skattelagstiftningen
till en under 2003 beslutad utvidgning av det gemensamma beskattningssystemet
inom EU för att behandla utdelning från dotterbolag till moderbolag
inom gränsöverskridande koncerner, det s.k. moder- och dotterbolagsdirektivet
(90/435/EEG). Förslagets budgetmässiga konsekvenser kan enligt propositionen
inte prognostiseras eller beräknas.
I sammanhanget föreslår utskottet en rättelse av en felaktighet i en
lagregel som gäller tilldelning av organisationsnummer för europabolag.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Anpassningar till ett utvidgat moder- och dotterbolagsdirektiv
Riksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229), och2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).Därmed
bifaller riksdagen proposition 2004/05:27.

2.   Identitetsbeteckning för europabolag
Riksdagen antar utskottets förslag till ändring i lagen (2004:805) om
ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer
m.fl.

Stockholm den 16 november 2004
På skatteutskottets vägnar

Anna Grönlund Krantz
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Anna Grönlund Krantz
(fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s),
Per-Olof Svensson (s), Per Landgren (kd), Marie Engström (v), Lennart
Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c),
Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Barbro Feltzing (mp), Fredrik Olovsson (s) och Anne-Marie Ekström (fp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I proposition 2004/05:27 föreslår regeringen lagändringar för att anpassa
den svenska lagstiftningen till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
som beslutats inom EU den 22 december 2003. Regeringens förslag till
riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtexter
återges i bilaga 2.
Utskottet tar i sammanhanget upp en fråga om rättelse av en felaktighet
i lagstiftningen om identitetsbeteckning för europabolag som uppkommit
till följd av att riksdagen vid en lagändring under hösten inte beaktat
en annan ändring i samma paragraf som beslutats tidigare under hösten.
Utskottets lagförslag framgår av bilaga 3.
Bakgrund
Det s.k. moder- och dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG) har tillkommit
för att motverka att utdelning som lämnas mellan närstående företag i
olika medlemsstater blir beskattad mer än en gång inom Europeiska unionen.
Källskatt skall inte tas ut på vinstutdelning från dotterbolag till
moderbolag. Den stat där moderbolaget finns skall antingen avstå från
att beskatta utdelningen eller beskatta den och medge moderbolaget
avräkning för skatten.
Den svenska lagstiftningen anpassades till direktivet inför Sveriges
medlemskap i EU. Eftersom de lättnader som direktivet förutsatte redan
medgavs i betydande omfattning var det fråga om en mer begränsad
lagstiftningsåtgärd (prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155).
Senast i våras har ändringar i direktivet införlivats i svensk
lagstiftning till följd av EU:s utvidgning med tio nya medlemsstater den 1
maj 2004 (prop. 2003/04:126, bet. 2003/04:SkU32, rskr. 2003/04:270).
Dessa ändringar innebar att direktivets förteckningar över associationsformer
och skatter i medlemsstaterna som omfattas av direktivet har förts över
till motsvarande förteckningar i inkomstskattelagen (1999:1229).
För att ytterligare förbättra möjligheterna att undvika dubbelbeskattning
av mottagen utdelning inom en koncern har moder- och dotterbolagsdirektivet
utvidgats under 2003 (rådets direktiv 2003/123/EG av den 22 december
2003 om ändring i rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt
beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika
medlemsstater). Ändringsdirektivets bestämmelser skall ha genomförts i
medlemsstaternas nationella lagstiftning så att de kan tillämpas fr.o.
m. den 1 januari 2005.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till hur rådets direktiv 2003/123/EG av
den 22 december 2003 om ändring i rådets direktiv 90/435/EEG av den 23
juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och
dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder- och
dotterbolagsdirektivet)
bör genomföras i svensk lagstiftning.
De associationsformer som fr.o.m. den 1 januari 2005 omfattas av
bestämmelserna i direktivet föreslås infogas i motsvarande förteckning i
svensk rätt.
Andelar i utländska associationer som anges i bilaga 24.1 till
inkomstskattelagen (1999:1229) och som inte motsvarar andelar i aktiebolag
och ekonomiska föreningar föreslås få en särreglering beträffande
utdelning.
Innehavsvillkoret för befrielse från kupongskatt föreslås anpassas till
ändringsdirektivet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.
Utskottets överväganden
Anpassningar till ett utvidgat moder- och dotterbolagsdirektiv
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens förslag om genomförande av ändringar i moder-
och dotterbolagsdirektivet.

Propositionen
Som förutsättning för att en utdelning från ett dotterbolag skall vara
skattefri kräver direktivet i sin ursprungliga lydelse att moderbolaget
skall äga minst 25 % av dotterbolaget. Ändringsdirektivet föreskriver
en stegvis avtrappning av ägarkravet ned till minst 10 % år 2009. Den
skattefrihet som gäller enligt svensk lagstiftning för utdelningar på
näringsbetingade andelar innebär att det ägarkrav som direktivet har
som slutmål fr.o.m. 2009 redan är infört i inkomstskattelagen (1999:1229).
Enligt propositionen behövs det därför inte någon lagändring på denna
punkt.
Emellertid innebär ändringsdirektivet att vinstöverföringar mellan fler
företagstyper än hittills skall kunna ske utan skattemässiga konsekvenser.
I propositionen föreslås de ändringar i inkomstskattelagen som behövs
för att genomföra denna del av ändringsdirektivet i svensk lagstiftning.

I fråga om frihet från kupongskatt på utdelningar från svenska bolag
till företag som hör hemma inom EU innehåller gällande regler ett
innehavskrav på 25 % av andelskapitalet i det utdelande företaget. I denna
del innebär propositionen att lagstiftningen stegvis anpassas till
direktivet och att procenttalet för innehavsvillkoret i ett första steg
sänks till 20 %.
Vissa ändringar i lagstiftningen om avräkning för erlagd utländsk skatt
kvarstår. Dessa ändringar bereds separat i Finansdepartementet med
inriktning på att en promemoria med lagförslag bör kunna presenteras
senare under hösten 2004.
Utskottets ställningstagande
De föreslagna lagändringarna innebär, som regeringen konstaterar i
propositionen, förbättrade villkor för gränsöverskridande verksamhet som
bedrivs såväl av större som av mindre företag. Utskottet har inte något
att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.

Identitetsbeteckning för europabolag
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår en korrigering av 1 § lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Bakgrund
Riksdagen beslutade våren 2004 om en lagstiftning om europabolag. I
ärendet ändrades 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl. för att europabolag med säte i Sverige skall
kunna få ett s.k. organisationsnummer. Lagstiftningen trädde i kraft
den 8 oktober 2004 (prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr.
2003/04:225).
Under hösten 2004 har riksdagen behandlat ytterligare en ändring i samma
paragraf i samband med beslut om anpassningar med anledning av en ny
statlig myndighet för socialförsäkringens administration (prop. 2003/04:152,
bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8). Till följd av att den nya ändringen
i 1 § den ovan nämnda lagen baserats på en inaktuell lydelse av paragrafen
innebär den nya ändringen, som träder i kraft den 1 januari 2005, att
regleringen beträffande europabolagen upphör att gälla vid samma tidpunkt.
Att ändra lagstiftningen på detta sätt var emellertid inte
avsikten.
Utskottets ställningstagande
Utskottet föreslår att den berörda paragrafen korrigeras i enlighet med
utskottets lagförslag i bilaga 3.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och
dotterbolagsdirektivet:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), och
lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.Härigenom
föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl. i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:805) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
1 §
Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall
fastställas för
1. aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
1. aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk
förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän
inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig
tillsyn,
3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan
mellan kommuner, och
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.