Socialförsäkringsutskottets betänkande
2004/05:SFU4

Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet försocialförsäkringens administration


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:152
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för
socialförsäkringens administration jämte två motioner som väckts med
anledning av propositionen. Propositionen har tagits fram i samarbete med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.
I propositionen lämnas förslag till ändringar i nu gällande lagstiftning
och förslag till ny lagstiftning. Lagarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2005. Förslagen i propositionen är en konsekvens av riksdagens
beslut om att den nuvarande socialförsäkringsadministrationen med 21
allmänna försäkringskassor och Riksförsäkringsverket skall avvecklas den 31
december 2004 och att en ny statlig myndighet, Försäkringskassan, inrättas
den 1 januari 2005.
Försäkringsdelegationer skall inrättas i varje län. Utöver att bevaka att
Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt med god service föreslås
att försäkringsdelegationerna skall besluta i frågor om regional finansiell
samordning eller annan samverkan inom rehabiliteringsområdet.
Socialförsäkringsnämnderna skall finnas kvar som beslutande organ och ha
beslutanderätt i samma frågor som i dag. Nämndledamöterna skall utses av
försäkringsdelegationerna. Ett allmänt ombud föreslås bli inrättat hos den
nya Försäkringskassan. Det allmänna ombudet, som utses av regeringen, skall
kunna överklaga Försäkringskassans beslut hos allmän förvaltningsdomstol.
De stiftelser som i dag förvaltas av de allmänna försäkringskassorna
överlämnas till förvaltning av den nya Försäkringskassan. Behörigheten att
tillsätta styrelsemedlemmar i stiftelser bör överföras till den nya
myndigheten.
Utskottet tillstyrker propositionen med vissa redaktionella ändringar och
avstyrker motionerna.
I ärendet finns en reservation och ett särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1.   Stiftelser
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:274
) med anledning av inrättande av Försäkringskassan. Därmed bifaller
riksdagen propositionen i denna del och avslår motion 2003/04:Sf47.
2.   Lagförslagen i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om allmänt ombud hos Försäkringskassan,
2. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
3. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4. lag om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
5. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
6. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
7. lag om ändring i brottsbalken,
8. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
9. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
10. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att i
26 § hänvisningen till 17 § utgår,
11. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
13. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229),
14. lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration,
15. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,
kommun och landsting,
16. lag om upphävande av lagen (1961:263) om överflyttande på Riksför-
säkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer
riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen,
17. lag om upphävande av lagen (1962:401) om förvaltningen av de all-männa
försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den fri-villiga
sjukförsäkringen,
18. lag om ändring i äktenskapsbalken,
19. lag om ändring i föräldrabalken,
20. lag om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken,
21. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
22. lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under
krigsförhållanden,
23. lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
,
24. lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkes-
skadelivräntor m.m.,
25. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
26. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor,
27. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.,
28. lag om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon-
trollerande verksamhet m.m.,
29. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och
översättare,
30. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
31. lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,
32. lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt
till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,
33. lag om ändring i namnlagen (1982:670),
34. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
35. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under
krig och krigsfara,
36. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
37. lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
38. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd
till handikappade,
39. lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska
barn,
40. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,
41. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare med
den ändringen att 15 § skall ha följande lydelse:
I fråga om ersättning enligt denna lag tillämpas även följande
föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 7 § om skadestånd,
20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna
uppgifter,
20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess,
20 kap. 16 § om verkställighetsföreskrifter.,
42. lag om ändring i lagen (1990:569) om särskild löneskatt på vissa för-
värvsinkomster,
43. lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
44. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
45. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersätt-
ningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,
46. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
47. lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semester-
lönekostnader,
48. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade,
49. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
50. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
51. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
52. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
53. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,
54. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
55. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
56. lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),
57. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
58. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
59. lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om
yrkesskadeförsäkring m.m.,
60. lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
61. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
62. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
63. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vård-
bidrag,
64. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pre-
miepensionsmyndigheten,
65. lag om ändring i lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer
med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning,
66. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet,
67. lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom För-
svarsmakten,
68. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
69. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder
),
70. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter-
levandestöd till barn,
71. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
72. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
73. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
74. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.
fl.,
75. lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
76. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pen-
sionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
77. lag om ändring i lagen (2002:208) om ändring i lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
78. lag om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet
mellan Sverige och Kanada,
79. lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxen-
studerande,
80. lag om ändring i lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet
med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst i vissa fall,
81. lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via
Internet inom socialförsäkringens administration,
82. lag om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor,
83. lag om ändring i lagen (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om
underhållsstöd med den ändringen att 12 § första stycket sista meningen
skall ha följande lydelse: Ansökan om förlängt underhållsstöd skall göras
av den studerande själv, även om han eller hon ännu inte fyllt 18 år.,
84. lag om ändring i lagen (2004:544) om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.
Därmed bifaller riksdagen propositionen i dessa delar.
3.   Sjukförsäkringen
Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf48.
Reservation (m, fp, kd, c)
Stockholm den 30 september 2004
På socialförsäkringsutskottets vägnar
Tomas Eneroth
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Eneroth (s), Per
Westerberg (m), Bo Könberg (fp), Anita Jönsson (s), Mona Berglund Nilsson (
s), Mariann Ytterberg (s), Anita Sidén (m), Lennart Klockare (s), Linnéa
Darell (fp), Birgitta Carlsson (c), Kerstin Kristiansson Karlstedt (s),
Anna Lilliehöök (m), Göte Wahlström (s), Mona Jönsson (mp), Kurt Kvarnström
(s), Kenneth Lantz (kd) och Kalle Larsson (v).
2004/05
SfU4
Utskottets överväganden
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för
socialförsäkringens administration
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör bifalla regeringens förslag till lagändringar med anledning
av införandet av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens
administration.
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden om stramare regler i
sjukförsäkringen samt om att försäkringsdelegationerna skall utse ledamöter
i stiftelser.
Jämför reservation (m, fp, kd, c).
Bakgrund
Enligt riksdagens beslut skall den nuvarande
socialförsäkringsadministrationen med 21 allmänna försäkringskassor och
Riksförsäkringsverket (RFV) avvecklas den 31 december 2004 och en ny
statlig myndighet för denna administration inrättas den 1 januari 2005 (
prop. 2003/04:69, bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210).
I proposition 2003/04:69 angav regeringen att den nya myndigheten bör
ledas av en styrelse med fullt ansvar och att en generaldirektör bör
ansvara för och leda den löpande verksamheten. Ett förtroendemannaorgan,
benämnt försäkringsdelegation, inrättas på länsnivå.
Försäkringsdelegationerna bör bl.a. svara för bevakning av att myndighetens
verksamhet på länsnivå bedrivs effektivt och med god service åt allmänheten
samt fatta beslut om och medverka i samverkan med andra myndigheter på
rehabiliteringsområdet. Försäkringsdelegationerna bör även årligen till
regeringen rapportera resultaten av de utvärderingar som de gjort i sitt
bevakningsuppdrag. Någon ändring av socialförsäkringsnämnderna och deras
uppgifter bör inte ske. Ledamöterna i nämnderna bör emellertid utses av
försäkringsdelegationerna.
Riksdagen gjorde i samband med behandlingen av propositionen ett
tillkännagivande om att sammansättningen i en försäkringsdelegation bör
återspegla de olika riksdagspartiernas styrkeförhållanden i respektive län.
Vidare uttalade socialförsäkringsutskottet att antalet ledamöter i en
försäkringsdelegation skall vara lägst fem och högst elva.
Propositionen
I förevarande proposition lämnas förslag till följdlagstiftning. Lagarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2005, när den nya Försäkringskassan
börjar sin verksamhet.
I propositionen föreslås att Försäkringskassan skall ha en
försäkringsdelegation i varje län. Dess ledamöter utses av regeringen för
en mandattid av fyra år. I enlighet med rikdagens tillkännagivande föreslås
att ledamöterna skall utses på förslag av de politiska partier som finns
representerade i riksdagen. Fördelningen av ledamöterna bör ske utifrån den
procentuella andel av rösterna som riksdagspartierna vid det ordinarie
valet till riksdagen erhållit i respektive län. Regeringen avser att i en
kommande förordning med instruktion för den nya myndigheten införa
bestämmelser om antalet ledamöter i en försäkringsdelegation. Regeringen
bedömer att dessa bör vara lägst fem och högst elva.
Försäkringsdelegationen skall bevaka att Försäkringskassans verksamhet i
länet bedrivs på ett effektivt sätt och med god service till allmänheten
samt årligen till regeringen redovisa en utvärdering med anledning av de
iakttagelser som gjorts. Vidare skall delegationen fatta beslut om
Försäkringskassans deltagande i finansiell samordning eller annan samverkan
inom rehabiliteringsområdet.
Vad gäller socialförsäkringsnämnderna föreslås att dessa skall behållas som
beslutsorgan i samma slags ärenden som i dag. Ledamöterna i en
socialförsäkringsnämnd skall utses av försäkringsdelegationen.
I propositionen föreslås vidare att en funktion som allmänt ombud, som
utses av regeringen, skall inrättas hos Försäkringskassan. Det allmänna
ombudet skall ha samma möjligheter att överklaga Försäkringskassans beslut
som RFV har i dag i fråga om de allmänna försäkringskassornas beslut.
Möjligheten för det allmänna att föra vidare principiellt viktiga frågor
till domstolsprövning kommer annars att upphöra eftersom en myndighet inte
anses kunna överklaga sina egna beslut. Det allmänna ombudet skall kunna
överklaga Försäkringskassans beslut även till förmån för den enskilde.
Försäkringskassan skall företräda det allmänna i socialförsäkringsmål i
allmän förvaltningsdomstol. Om det allmänna ombudet har överklagat
Försäkringskassans beslut hos länsrätt företräder emellertid ombudet det
allmänna i högre instans även om den enskilde har initierat processen där.

När det gäller forumregler föreslås att Försäkringskassans beslut som rör
en person som är bosatt i Sverige överklagas hos den länsrätt inom vars
domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Beslut
avseende personer som inte är bosatta i Sverige skall överklagas hos den
länsrätt inom vars domkrets det första beslutet i saken fattades.
Sekretesslagen och lagen om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration ändras så att vad som sägs om allmän
försäkringskassa eller RFV i stället skall gälla Försäkringskassan. Detta
kommer enligt propositionen inte att innebära någon förändring i praktiken
när det gäller handhavandet av uppgifter som behövs vid handläggning av
ärenden.
Staten föreslås den 1 januari 2005 överta de allmänna försäkringskassornas
tillgångar och skulder. Vidare skall staten överta ansvaret för de allmänna
försäkringskassornas rättigheter samt förbindelser och övriga åtaganden.
När det gäller de anställda regleras övergången av allmänna bestämmelser
som finns i den arbetsrättsliga lagstiftningen.
De nuvarande fonderna för den obligatoriska och den frivilliga
sjukförsäkringen skall avvecklas den 1 januari 2005 i samband med att den
nya Försäkringskassan inrättas.
De stiftelser som förvaltas av de allmänna försäkringskassorna överlämnas
den 1 januari 2005 till förvaltning av den nya Försäkringskassan. I
propositionen anförs att det får ankomma på Försäkringskassan att överväga
om det med hänsyn till en stiftelses ändamål eller stadgar finns skäl att
överlåta åt Försäkringskassans ledning i länet att svara för att
stiftelsernas avkastning används i enlighet med ändamålet. Om en stiftelses
ändamål eller stadgar är utformade på ett sådant sätt att dessa är svåra
att tillgodose, finns det möjlighet att ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet.
Den behörighet som en allmän försäkringskassa kan ha enligt en stiftelses
stadgar att tillsätta styrelseledamot i de stiftelser som har egen
förvaltning överförs till den nya Försäkringskassan. I propositionen anförs
att det, för det fall en stiftelses föreskrifter om utseende av
styrelseledamot inte står i överensstämmelse med att Försäkringskassan
övertar den uppgiften, får ankomma på Försäkringskassan att meddela
styrelsen för stiftelsen att Försäkringskassan inte längre är villig att
utse styrelseledamot. Sedan ankommer det på styrelsen för stiftelsen att
besluta om ändring av föreskriften samt ansöka om permutation.
En särskild utredare har tillsatts för att förbereda och genomföra
bildandet av Försäkringskassan, genomförandeorganisationen (GEORG S 2003:13
, dir. 2003:170). Utredaren skall vidta de åtgärder som krävs för att den
nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2005. Senast den 15
oktober 2004 skall förslag till instruktion för myndigheten lämnas och
senast den 17 december 2004 en slutrapport.
Motioner
I motion 2003/04:Sf48 av Per Westerberg m.fl. (m) begärs att regeringen
återkommer med förslag på ändringar i lagen om allmän försäkring (AFL) och
sjuklönelagen. Motionärerna anser att en omorganisation inte är tillräcklig
för att minska sjukfrånvaron. Likformighet och lägre sjukskrivningstal
uppnås genom stramare och klarare regler i AFL och sjuklönelagen. Härigenom
underlättas också en gemensam tolkning.
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) begär i motion 2003/04:Sf47 beslut om att
försäkringsdelegationerna skall utse ledamöter i stiftelser inom länet.
Motionären anför vidare att det bör framgå av lagstiftningen att stiftelser
begränsade till ett geografiskt område skall skötas av försäkringskassan
där stiftelserna hör hemma.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att syftet med förslagen om en sammanhållen
myndighet är att ge nya och bättre förutsättningar för
socialförsäkringsadministrationen att fullgöra de uppdrag som ges av
riksdag och regering. Förutsättningarna för styrning och ledning av
verksamheten blir enligt utskottets mening tydligare och bättre, vilket
även är till gagn för de försäkrade, t.ex. i samband med insatser för att
minska sjukfrånvaron. Även förutsättningarna för att kunna hantera de
försäkrade rättvist och lika, liksom möjligheterna att få genomslag för
gemensamma värderingar och förhållningssätt, förbättras genom att en rak
och tydlig ansvars- och beslutsordning införs.
Med anledning av motion Sf48 vill utskottet peka på att
organisationsförändringen är avsedd att åstadkomma en rättssäker
tillämpning av socialförsäkringens regler men inte att i materiellt
hänseende förändra försäkringens innehåll, något som utskottet noterade
redan i samband med behandlingen av proposition 2003/04:69 En ny statlig
myndighet för socialförsäkringens administration.
Utskottet avstyrker med det anförda motion 2003/04:Sf48.
Ett antal stiftelser berörs av reformen. Dessa har antingen egen
förvaltning med styrelser som helt eller delvis har utsetts av
försäkringskassornas styrelser eller s.k. anknuten förvaltning, vilket
innebär att de förvaltas av försäkringskassorna.
I propositionen föreslås dels att stiftelser som i dag förvaltas av de
allmänna försäkringskassorna fortsättningsvis bör förvaltas av den nya
Försäkringskassan, dels att de allmänna försäkringskassornas behörighet att
tillsätta styrelseledamöter i stiftelser med egen förvaltning bör överföras
till den nya Försäkringskassan. Utskottet vill framhålla att vid
Försäkringskassans utseende av styrelseledamot i regionalt förankrade
stiftelser bör samråd ske med försäkringsdelegationen. Därvid bör
stiftelseändamålets regionala förankring beaktas. Vad gäller stiftelser med
s.k. anknuten förvaltning anger regeringen i propositionen hur
Försäkringskassan i länet kan få inflytande över användningen av
avkastningen i enlighet med stiftelsens ändamål. Om en stiftelses ändamål
eller stadgar är utformade på ett sådant sätt att dessa är svåra att
tillgodose, finns det möjlighet att ansöka om permutation hos
Kammarkollegiet.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker utskottet förslaget till lag om
ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan
och avstyrker därmed motion 2003/04:Sf47.
Beträffande förtroendemannaorganisationen och försäkringsdelegationernas
uppgifter anges i föreslagna 18 kap. 2 § AFL att försäkringsdelegationerna
fattar beslut om Försäkringskassans deltagande i finansiell samordning och
annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Utskottet noterar här bl.a.
att det i syfte att skapa förutsättningar för en effektivare rehabilitering
i samverkan har beslutats att högst 5 % av de beräknade utgifterna för
sjukpenning skall få användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet (
prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:72). Utskottet vill också
tydliggöra att de beslut delegationerna har att fatta enligt föreslagna 18
kap. 2 § AFL även omfattar Frisam, dvs. möjligheten för försäkringskassan
att träffa överenskommelse med kommun, landsting eller länsarbetsnämnd om
att samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser. Vidare vill utskottet erinra om sitt tidigare klargörande att
antalet ledamöter i en försäkringsdelegation skall vara lägst fem och högst
elva. När det gäller socialförsäkringsnämnder anges i propositionen att
regeringen senare i förordning avser att reglera bl.a. mandatperiodens
längd. Utskottets uppfattning är, i likhet med regeringens bedömning, att
mandatperioden skall vara fyra år. Utskottet vill dessutom understryka att
samma principer för sammansättningen av ledamöter i nämnderna bör tillämpas
som gäller för sammansättningen av ledamöter i försäkringsdelegationerna.
Utskottet utgår från att vad som här uttalats också utan ett
tillkännagivande till regeringen beaktas i det fortsatta arbetet.
Vad gäller de föreslagna forumreglerna vill utskottet erinra om att det
nyligen införts en särskild bestämmelse om behörig försäkringskassa för de
fall där det i ett ärende om underhållsstöd råder sekretess för
boförälderns eller barnets personuppgifter (prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:
SfU13, rskr. 2003/04:210). I de fall sekretess råder skall ärendet kunna
prövas av den allmänna försäkringskassa som skall avgöra ärenden avseende
den bidragsskyldige. Utskottet noterar att denna bestämmelse föreslås
upphöra i och med införandet av en ny sammanhållen myndighet och att det
får ankomma på Försäkringskassan att inom myndigheten reglera
handläggningen i dessa fall. I propositionen föreslås vidare att
Försäkringskassans beslut som rör en person som är bosatt i Sverige
överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd.
Detta kan enligt utskottets uppfattning medföra att det skyddsintresse som
de ändrade behörighetsreglerna syftade till inte kan tillgodoses i de fall
en boförälder med sekretessbelagda personuppgifter överklagar ett beslut i
ett underhållsstödsärende. Utskottets mening är att omorganisationen inte i
något fall skall kunna få en sådan effekt. Utskottet utgår från att
regeringen beaktar det anförda och överväger lämplig lösning.
Lagförslag 80 i propositionen, lag om ändring i lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
har överlämnats till arbetsmarknadsutskottet för samordning med i
proposition 2003/04:142 föreslagen ändring i 5 § samma lag.
Utskottet tillstyrker lagförslagen i övrigt med vissa redaktionella
ändringar, vilka framgår av utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett
följande reservation. I rubriken anges inom parentes vilken punkt i
utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.
Sjukförsäkringen (punkt 3)
av Per Westerberg (m), Bo Könberg (fp), Anita Sidén (m), Linnéa Darell (fp)
, Birgitta Carlsson (c), Anna Lilliehöök (m) och Kenneth Lantz (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen. Riksdagen bifaller därmed delvis motion 2003/04:Sf48.
Ställningstagande
Enbart en omorganisation av försäkringskassan leder inte till färre
sjukskrivningar. Lägre sjukfrånvaro uppnås bl.a. genom stramare och klarare
regler för sjukskrivning. Men också genom bättre rehabilitering, nationell
vårdgaranti, finansiell samordning och en fungerande arbetsmarknad för de
som behöver byta arbete.
Regeringen bör genomföra en kartläggning av effekterna kring de
förändringar som skett under 1990-talet avseende sjukdomsbegreppet för att
bedöma dess påverkan på sjukskrivningarna. Regeringen bör snarast återkomma
till riksdagen med en redovisning av resultatet och förslag till
förändringar i syfte att tydliggöra sjukförsäkringens regelverk.

Särskilt yttrande
Utskottets beredning av ärendet har föranlett följande särskilda yttranden.

Propositionen
av Bo Könberg (fp), Linnéa Darell (fp) och Birgitta Carlsson (c).
Det är inte i första hand försäkringskassornas organisation som orsakat
problemen i t.ex. sjukförsäkringen. Ansvaret måste i stället bäras av
regeringen som förvägrat försäkringskassorna både effektiva verktyg och
tillräckliga resurser för att kunna hantera problemen med sjukfrånvaron.
Orsakerna till krisen i sjukförsäkringen ligger på andra håll än i kassorna
och deras regionala uppbyggnad.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för
socialförsäkringens administration:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om allmänt ombud hos Försäkringskassan,
2. lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av
Försäkringskassan,
3. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
4. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
5. lag om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
6. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
7. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
8. lag om ändring i brottsbalken,
9. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
10. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
11. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
12. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
13. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
14. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomst-
skattelagen (1999:1229),
15. lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration,
16. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,
kommun och landsting,
17. lag om upphävande av lagen (1961:263) om överflyttande på Riksför-
säkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer
riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen,
18. lag om upphävande av lagen (1962:401) om förvaltningen av de all-männa
försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den fri-villiga
sjukförsäkringen,
19. lag om ändring i äktenskapsbalken,
20. lag om ändring i föräldrabalken,
21. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i utsökningsbalken,
22. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
23. lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under
krigsförhållanden,
24. lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
,
25. lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadeliv-
räntor m.m.,
26. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
27. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor,
28. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.,
29. lag om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon-
trollerande verksamhet m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och
översättare,
31. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
32. lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,
33. lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt
till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,
34. lag om ändring i namnlagen (1982:670),
35. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
36. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under
krig och krigsfara,
37. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
38. lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
39. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd
till handikappade,
40. lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska
barn,
41. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,
42. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
43. lag om ändring i lagen (1990:569) om särskild löneskatt på vissa för-
värvsinkomster,
44. lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
45. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
46. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersätt-
ningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,
47. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
48. lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semester-
lönekostnader,
49. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade,
50. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
51. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
52. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
53. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
54. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,
55. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
56. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
57. lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),
58. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
59. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
60. lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om
yrkesskadeförsäkring m.m.,
61. lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
62. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
63. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
64. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vård-
bidrag,
65. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pre-
miepensionsmyndigheten,
66. lag om ändring i lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer
med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning,
67. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet,
68. lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom För-
svarsmakten,
69. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
70. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder
),
71. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter-
levandestöd till barn,
72. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
73. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
74. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
75. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.
fl.,
76. lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
77. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pen-
sionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
78. lag om ändring i lagen (2002:208) om ändring i lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
79. lag om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet
mellan Sverige och Kanada,
81. lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxen-
studerande,
82. lag om ändring i lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet
med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst i vissa fall,
83. lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via
Internet inom socialförsäkringens administration,
84. lag om ändring i lagen (2004:000) om samtjänst vid medborgarkontor,
85. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i lagen (1996:1030) om
underhållsstöd och
86. lag om ändring i lagen (2004:000) om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.
Lagförslag 80 i propositionen, lag om ändring i lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
är överlämnat till arbetsmarknadsutskottet.
Lagförslagen återfinns som bilaga 2 till betänkandet.
Följdmotioner
2003/04:Sf47 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m):
Riksdagen beslutar att försäkringsdelegationer utser ledamöter i stiftelser
i enlighet med vad som anförs i motionen.
2003/04:Sf48 av Per Westerberg m.fl. (m):
Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på ändringar i
lagen om allmän försäkring och lagen om sjuklön i enlighet med vad som
anförs i motionen.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
grafik borttagen


grafik borttagen

2004/05:SfU4

2004/05:SfU4

2

2


1

2004/05:SfU4   UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

2004/05:SfU4

4

9

1999/2000:BoU6678
Utkast

2

2004/05:SfU4   UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

2004/05:SfU4

10

15

2004/05:SfU4
Utkast

6

2004/05:SfU4   UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

RESERVATION   2004/05:SfU4

2

16

2004/05:SfU4
Utkast

11

2004/05:SfU4   RESERVATION

SÄRSKILT YTTRANDE   2004/05:SfU4

2

17

2004/05:SfU4
Utkast

12

2004/05:SfU4   BILAGA 1  FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG

BILAGA 1   2004/05:SfU4

16

24

2004/05:SfU4
Utkast

13

2004/05:SfU4   BILAGA 2  REGERINGENS LAGFÖRSLAG

BILAGA 2   2004/05:SfU4

18

119

2004/05:SfU4
Utkast

17