Socialförsäkringsutskottets betänkande
2004/05:SFU14

Vissa pensionsfrågor, m.m.


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:96
Vissa pensionsfrågor, m.m.
Regeringen föreslår i propositionen en justering av beräkningen av
inkomstbasbeloppet så att detta blir mer precist. Vidare föreslås vissa
ändringar i fråga om fördelning av arvsvinster efter avlidna personer
som inte har fyllt 17 år. Även vissa förändringar i beräkningen av
barnårsrätt för föräldrar som har utländsk ersättning och pensionsgrundande
belopp för studier föreslås. Därtill föreslås den 31 mars 2007 som sista
datum för adoptivföräldrar att ansöka om rätt till pensionsgrundande
belopp för barnår för åren 1960-2004.
Slutligen föreslås vissa rättelser.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
2.
lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
3. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
4. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om
bilstöd till handikappade,
5. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
6. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:96.


Stockholm den 26 april 2005
På socialförsäkringsutskottets vägnar

Tomas Eneroth
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Tomas Eneroth (s),
Sven Brus (kd), Anita Jönsson (s), Bo Könberg (fp), Mariann Ytterberg
(s), Lennart Klockare (s), Tobias Billström (m), Kerstin Kristiansson
Karlstedt (s), Linnéa Darell (fp), Birgitta Carlsson (c), Göte Wahlström
(s), Anna Lilliehöök (m), Yilmaz Kerimo (s), Mona Jönsson (mp), Kurt
Kvarnström (s), Anita Sidén (m) och Kalle Larsson (v).
Utskottets överväganden
Propositionen
Regeringen föreslår i propositionen en justering av beräkningen av
inkomstbasbeloppet så att detta blir mer precist.
Från och med inkomståret 1999 kan pensionsgrundande inkomst (PGI) och
därmed också pensionsbehållning fastställas för personer som är yngre
än 16 år. Gruppen under 17 år skiljer sig åt från övriga åldersgrupper
genom att det är få personer i varje årskull som arbetar och tillgodoräknas
PGI. Reglerna om fördelning av arvsvinster efter avlidna personer som
inte har fyllt 17 år föreslås därför ändras. Fördelningen skall inte
göras endast mellan kvarlevande i samma åldersgrupp utan mellan samtliga
kvarlevande under 17 år som har pensionsbehållning.
Regeringen föreslår även vissa förändringar i beräkningen av pensionsgrundande
belopp för barnår för föräldrar som har utländsk ersättning och
pensionsgrundande belopp för studier i syfte att undvika överkompensation.

Av administrativa skäl föreslår regeringen att sista datum för
adoptivföräldrar att ansöka om rätt till pensionsgrundande belopp för barnår
för åren 1960-2004 flyttas fram från den 31 januari 2006 till den 31
mars 2007.
Slutligen föreslås vissa rättelser.

Utskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m.:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd
till handikappade,
lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag