Skatteutskottets betänkande
2004/05:SKU18

Slopad arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:25)


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet proposition 2004/05:25 Slopad arvsskatt
och gåvoskatt. Därutöver behandlar utskottet proposition 2003/04:170
Program för energieffektivisering, m.m., 2004/05:19 Beskattning av
utomlands bosatta och 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
såvitt gäller samordning av vissa lagförslag.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att beskattningen av arv och
gåva slopas vid utgången av år 2004 och avstyrker en motion där det
föreslås att arvsskatten skall avskaffas retroaktivt från den 20 september
2004. Utskottet tillstyrker i sak även förslagen i övriga propositioner
vad gäller berörda lagförslag men gör en författningsteknisk samordning
av lagförslagen. På eget initiativ föreslår utskottet ytterligare en
ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

I budgetpropositionen för 2005 (avsnitt 8.3.2 s. 210) aviserade regeringen
att arvs- och gåvoskatten bör slopas fr.o.m. den 1 januari 2005. Regeringen
anförde att inriktningen var att de nya reglerna skulle gälla fr.o.m.
den 1 januari 2005. Förslaget beräknades medföra en minskning av statens
inkomster med ca 1,8 miljarder kronor för år 2005. Den varaktiga effekten
beräknades till ca 2,6 miljarder kronor. Inkomstbortfallet är finansierat
genom förslag till inkomstförstärkningar på andra områden i budgetpropositionen
för år 2005. Riksdagen har nyligen godkänt regeringens beräkning av
statsbudgetens inkomster för år 2005 (prop. 2004/05:1, bet. FiU1).
I betänkandet finns en reservation och ett särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Riksdagen
- dels beträffande proposition 2003/04:170 i denna del avslår regeringens
förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

- dels beträffande proposition 2004/05:19 i denna del avslår regeringens
förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) såvitt
avser 11 kap. 1 §,

- dels beträffande proposition 2004/05:21 i denna del antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen
(1980:100) samt avslår förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483) såvitt avser 1 kap. 1 a §, 11 kap. 1 §, 19 kap. 6 § och 23
kap. 7 §,

- dels beträffande proposition 2004/05:25 antar regeringens förslag
till
1. lag om ändring i ärvdabalken,
2. lag om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
3. lag om upphävande av förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling
av fideikommiss,
4. lag om upphävande av lagen (1978:922) om befrielse från arvsskatt
och gåvoskatt i vissa fall,
5. lag om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100),

6. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,

7. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
8. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet
samt avslår regeringens förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),

- dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda samordnade förslaget
till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),


- dels ock beslutar att 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter skall få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet
föreslår i bilaga 3 samt beslutar sådan ändring av ingressen till
regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter som föranleds härav.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:25 och avslår
propositionerna 2003/04:170 i denna del, 2004/05:19 i denna del och
2004/05:21 i denna del och motion 2004/05:Sk6.

Reservation (m, fp, kd, c) - motiveringen

Stockholm den 30 november 2004
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Susanne Eberstein (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per
Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Per Landgren (kd), Marie
Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s),
Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Barbro Feltzing (mp), Anne-Marie Ekström (fp) och Staffan Danielsson
(c).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar utskottet proposition 2004/05:25 Slopad arvsskatt
och gåvoskatt samt en motion som väckts med anledning av propositionen.
Utskottet behandlar också ett förslag i proposition 2003/04:170 Program
för energieffektivisering, m.m. som rör förslag till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483). Propositionen har i huvudsak behandlats
av näringsutskottet i betänkande 2004/05:NU7, men lagförslaget har
överlämnats till skatteutskottet för författningsteknisk samordning med
de förslag till ändringar som föreslås i proposition 2004/05:25.
Vidare behandlas ett förslag i proposition 2004/05:19 Beskattning av
utomlands bosatta som rör förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483) såvitt avser 11 kap. 1 §. Denna proposition har utskottet i
allt väsentligt behandlat i betänkande 2004/05:SkU9, men av samordningsskäl
har behandlingen av nämnda paragraf skjutits upp för att tas i detta
ärende.
Slutligen behandlas även förslag i proposition 2004/05:21 Drivkrafter
för minskad sjukfrånvaro som rör förslag till lag om ändring i lagen
(2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100) samt förslag till lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) såvitt avser 1 kap. 1 a §,
11 kap. 1 §, 19 kap. 6 § och 23 kap. 7 §. Propositionen har i huvudsak
behandlats av socialförsäkringsutskottet i betänkande 2004/05:SfU5, men
de nämnda lagförslagen har överlämnats till skatteutskottet för
författningsteknisk samordning med de förslag till ändringar i motsvarande
lagrum som föreslås i proposition 2004/05:25.
Regeringens förslag och motionärernas förslag finns i bilaga 1. Regeringens
lagförslag finns i bilaga 2. I bilaga 3 lägger utskottet, efter
författningsteknisk samordning, fram ett förslag till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483). Därutöver lägger utskottet på eget
initiativ fram ett förslag till ändring i 8 § lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter som framgår av bilaga 3.
I ärendet har inkommit en skrivelse.
Bakgrund
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06) har haft i uppdrag att bl.a. se
över reglerna om arvsskatt och gåvoskatt. Efter förslag av
Egendomsskattekommittén slopades beskattningen av arv till efterlevande make och
sambo fr.o.m. den 1 januari 2004 (prop. 2003/04:15, bet. 2003/04:SkU7,
rskr. 2003/04:116). I sitt slutbetänkande, Egendomsskatter - Reform av
arvs- och gåvoskatter (SOU 2004:66) föreslog kommittén ytterligare
sänkningar av arvs- och gåvoskatten. Förslagen har remissbehandlats, och
under remissbehandlingen föreslog ett antal remissinstanser att arvs-
och gåvoskatten skulle avskaffas.
I budgetpropositionen för 2005 (avsnitt 8.3.2 s. 210) aviserade regeringen
att arvs- och gåvoskatten bör slopas fr.o.m. den 1 januari 2005. Regeringen
anförde att inriktningen var att de nya reglerna skulle gälla fr.o.m.
den 1 januari 2005. Förslaget beräknades medföra en minskning av statens
inkomster med ca 1,8 miljarder kronor för år 2005. Den varaktiga effekten
beräknades till ca 2,6 miljarder kronor. Inkomstbortfallet är finansierat
genom förslag till inkomstförstärkningar på andra områden i budgetpropositionen
för år 2005. Riksdagen har nyligen godkänt regeringens beräkning av
statsbudgetens inkomster för år 2005 (prop. 2004/05:1, bet. FiU1).
Lagförslagen i propositionen har remitterats till Lagrådet. I förhållande
till lagrådsremissens förslag har bl.a. vissa rent redaktionella
justeringar gjorts.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att beskattningen av arv och gåva slopas vid
utgången av år 2004. Förslaget innebär att om ett dödsfall inträffar
efter utgången av år 2004 eller om en gåva sker efter denna tidpunkt
skall arvs- respektive gåvobeskattning inte ske.
Utskottets överväganden
Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag att beskattningen av arv och
gåva skall slopas vid utgången av år 2004. Riksdagen bifaller även ett
av utskottet framlagt förslag till ändring i lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. I övrigt görs vissa
författningstekniska
samordningar av lagförslagen. En motion om viss retroaktiv tillämpning
av slopandet avslås.
Jämför reservation (m, fp, kd, c) och särskilt yttrande (m, kd).
Propositionen
I propositionen föreslås att beskattningen av arv och gåva slopas vid
utgången av år 2004. Förslaget innebär att om ett dödsfall inträffar
efter utgången av år 2004 eller om en gåva sker efter denna tidpunkt
skall arvs- respektive gåvobeskattning inte ske.
Regeringen anför att arvs- och gåvoskatten har kritiserats hårt framför
allt under senare år. Det har handlat om svårigheter för efterlevande
makar och sambor att betala alltmer i arvsskatt på grund av höjda
taxeringsvärden på fastigheter. Det har också handlat om olikheter i
värderingen av aktier vid arvs- och gåvobeskattningen som har medfört
att bolag av skatteskäl flyttat från börsens A-lista till O-listan.
Uttaget av arvs- och gåvoskatt i samband med generationsövergångar i
småföretag har också kritiserats. Efter börsfallet år 2000 har krav
ställts på ändrade regler för arvsbeskattningen av aktier och andra
värdepapper. Kritiken har också gällt möjligheterna till skatteplanering.
Genom arvs- och gåvoskattens konstruktion och värderingsreglerna i
lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har möjligheterna att på
lagligt sätt minska arvs- och gåvoskatten varit omfattande. Arvs- och
gåvoskatten upplevs inte som rättvis.
Regeringen anser att det inte går att med ändrade regler möta den kritik
som riktats mot arvs- och gåvoskatten. Arvs- och gåvoskatten är vidare
relativt kostsam att administrera. Mot bakgrund av detta och för att
underlätta generationsskiften i onoterade företag föreslår regeringen
att arvs- och gåvoskatten skall slopas fr.o.m. den 1 januari 2005.
Skatten beräknas ge intäkter under år 2004 med 2,6 miljarder kronor.
Inkomstbortfallet för staten är finansierat genom åtgärder på andra
områden.
I propositionen anför regeringen att det sedan arvsskatten slopats är
viktigt att undersöka behovet av att upprätta och registrera bouppteckningar
samt att överväga om det även i fortsättningen skall vara en uppgift
för Skatteverket att hantera bouppteckningar. Inom Regeringskansliet
har det inletts ett arbete för att överväga bl.a. dessa frågor. Avsikten
är att arbetet skall resultera i en departementspromemoria under våren
2005.
Motionen
Per Landgren m.fl. (kd) anser i motion Sk6 att arvsskatten bör avskaffas
retroaktivt eftersom det annars under slutet av år 2004 kommer att uppstå
omänskliga situationer för döende personer och deras arvingar. Motionärerna
föreslår att arvsskatten skall tas bort med retroaktiv verkan från den
20 september 2004 då regeringen presenterade sitt förslag i budgetpropositionen.
Enligt motionärerna bör regeringen omgående återkomma till riksdagen
med erforderliga lagförslag. I motionen begärs ett tillkännagivande med
detta innehåll.
Utskottets ställningstagande
Utskottet anser liksom regeringen att det inte är möjligt att möta den
kritik som riktats mot arvs- och gåvoskatten genom ändrade regler.
Kostnaden för att administrera arvs- och gåvoskatten måste också sättas
i relation till de intäkter som skatten ger. Mot denna bakgrund och för
att underlätta generationsskiften i onoterade bolag bör som regeringen
föreslagit arvs- och gåvoskatten slopas.
När det gäller frågan om en retroaktiv tillämpning bör framhållas att
det är vanligt med arvsavståenden i syfte att reducera skatten och att
dessa är bindande. Om skatten hållits nere eller helt undvikits i vissa
fall och metoden inte använts i andra fall, uppkommer ett blandat utfall
där de som genomfört arvsavståenden inte har någon möjlighet att frånträda
dessa och kanske inte heller får någon fördel av den retroaktiva
skattelättnaden.
En ytterligare synpunkt som kan läggas på förslaget om en retroaktiv
tillämpning är att denna fråga nyligen behandlats av riksdagen som en
del i beslutet om utgiftsramar och inkomstberäkning för år 2005 och att
riksdagen därvid i en sammanhållen prövning av budgetens utgifts- och
inkomstsida godkänt en inkomstberäkning som grundar sig på regeringens
förslag och samtidigt avslagit ett motionsyrkande om ett tidigare
ikraftträdande (bet. 2004/05:FiU1).
Mot den angivna bakgrunden anser utskottet att det inte finns tillräckliga
skäl att låta de nya reglerna tillämpas från en tidigare tidpunkt än
regeringen föreslagit.
Med det anförda tillstyrker utskottet således propositionen och avstyrker
motion Sk6.
I propositionen föreslås en ändring i 14 § lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter. Utskottet har uppmärksammat att en ändring
även bör göras i lagens 8 §. Genom bestämmelsen i 8 § andra stycket
första punkten undantas vissa juridiska personer från dubbel stämpelskatt
(3 %) som annars gäller för sådana personer. De juridiska personer som
omfattas av undantaget finns uppräknade i 3 och 38 §§ lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt. Det är t.ex. stat, kommun och allmännyttiga
stiftelser m.fl. Dessa juridiska personer skall, även efter det att
lagen om arvsskatt och gåvoskatt har upphört att gälla vid utgången av
2004, omfattas av skattesatsen om 1,5 %. För att detta skall bli möjligt
måste en hänvisning till de nämnda bestämmelserna i den upphävda lagen
göras i andra stycket. Mot denna bakgrund föreslår utskottet, med
utnyttjande av sin initiativrätt, att 8 § lagen om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter ändras på det sätt som framgår av bilaga 3.
Sedan lagförslag 4 i proposition 2004/05:21, Förslag till lag om ändring
i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100), sammanfogats
med motsvarande lagförslag i den nu aktuella propositionen (lagförslag
5) har lagförslagen den lydelse som framgår av bilaga 2.
Riksdagen behandlar under innevarande höst ett antal förslag till
ändringar i skattebetalningslagen (1997:483). En lagteknisk samordning av
de olika förslagen blir därför nödvändig. Sedan lagförslag 3 i proposition
2003/04:170, lagförslag 4 såvitt avser 11 kap. 1 § i proposition 2004/05:19,
lagförslag 6 såvitt avser 1 kap. 1 a §, 11 kap. 1 §, 19 kap. 6 § och
23 kap. 7 § i proposition 2004/05:21 sammanfogats med motsvarande
lagförslag i den nu aktuella propositionen (lagförslag 7) har lagförslagen
den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Slopad arvsskatt och gåvoskatt - motiveringen (m, fp, kd, c)
av Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Per Landgren (kd),
Ulf Sjösten (m), Stefan Hagfeldt (m), Anne-Marie Ekström (fp) och
Staffan Danielsson (c).

Ställningstagande
Arvs- och gåvoskatten har kritiserats hårt under många år, och den
upplevs inte som rättvis. Kostnaden för att administrera arvs- och
gåvoskatten är förhållandevis hög i relation till de intäkter skatten ger.
Av större betydelse är emellertid att de samhällsekonomiska kostnaderna
för arvs- och gåvoskatten är betydande. Enligt vår mening är det hög
tid att arvs- och gåvoskatten slopas.
Vad gäller frågan om en retroaktiv tillämpning bör noteras att denna
fråga nyligen behandlats av riksdagen som en del i beslutet om utgiftsramar
och inkomstberäkning för år 2005 och att riksdagen därvid i en sammanhållen
prövning av budgetens utgifts- och inkomstsida godkänt en inkomstberäkning
som grundar sig på regeringens förslag och samtidigt avslagit ett
motionsyrkande om ett tidigare ikraftträdande (bet. 2004/05:FiU1). Mot
denna bakgrund anser vi att det nu saknas förutsättningar att låta de
nya reglerna tillämpas från en tidigare tidpunkt än som föreslås i
propositionen.
Med det anförda tillstyrker vi således propositionen och avstyrker motion
Sk6.
I propositionen föreslås en ändring i 14 § lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter. Utskottet har uppmärksammat att en ändring
även bör göras i lagens 8 §. Genom bestämmelsen i 8 § andra stycket
första punkten undantas vissa juridiska personer från dubbel stämpelskatt
(3 %) som annars gäller för sådana personer. De juridiska personer som
omfattas av undantaget finns uppräknade i 3 och 38 §§ lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt. Det är t.ex. stat, kommun och allmännyttiga
stiftelser m.fl. Dessa juridiska personer skall, även efter det att
lagen om arvsskatt och gåvoskatt har upphört att gälla vid utgången av
2004, omfattas av skattesatsen om 1,5 %. För att detta skall bli möjligt
måste en hänvisning till de nämnda bestämmelserna i den upphävda lagen
göras i andra stycket. Mot denna bakgrund föreslår utskottet, med
utnyttjande av sin initiativrätt, att 8 § lagen om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter ändras på det sätt som framgår av bilaga 3.
Sedan lagförslag 4 i proposition 2004/05:21, Förslag till lag om ändring
i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100), sammanfogats
med motsvarande lagförslag i den nu aktuella propositionen (lagförslag
5) har lagförslagen den lydelse som framgår av bilaga 2.
Riksdagen behandlar under innevarande höst ett antal förslag till
ändringar i skattebetalningslagen (1997:483). En lagteknisk samordning av
de olika förslagen blir därför nödvändig. Sedan lagförslag 3 i proposition
2003/04:170, lagförslag 4 såvitt avser 11 kap. 1 § i proposition 2004/05:19,
lagförslag 6 såvitt avser 1 kap. 1 a §, 11 kap. 1 §, 19 kap. 6 § och
23 kap. 7 § i proposition 2004/05:21 sammanfogats med motsvarande
lagförslag i den nu aktuella propositionen (lagförslag 7) har lagförslagen
den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.Särskilt yttrande

Slopad arvsskatt och gåvoskatt (m, kd)
Lennart Hedquist (m), Per Landgren (kd), Ulf Sjösten (m) och Stefan
Hagfeldt (m) anför:

Vi har i motioner föreslagit att arvsskatten och gåvoskatten bör avskaffas
med retroaktiv verkan från den 20 september 2004, den dag då regeringen
presenterade förslaget i sin budgetproposition. Våra förslag har emellertid
fallit i och med att regeringens budgetramar antagits av riksdagen den
24 november 2004. Av formella skäl har vi därför inte nu kunnat yrka på
vårt förslag. Regeringens vägran att tillämpa lagen retroaktivt tyder
på en inhuman och ovärdig behandling av arvingarna till de personer som
avlidit just det sista kvartalet 2004.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Proposition 2003/04:170
Proposition 2003/04:170 Program för energieffektivisering, m.m.:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Proposition 2004/05:19
Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) såvitt avser 11 kap.
1 §.
Proposition 2004/05:21
Proposition 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100).

lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Proposition 2004/05:25
Proposition 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i ärvdabalken,
lag om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
lag om upphävande av förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling
av fideikommiss,
lag om upphävande av lagen (1978:922) om befrielse från arvsskatt och
gåvoskatt i vissa fall,
lag om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100),

lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.
Följdmotion med anledning av prop. 2004/05:25
2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avskaffa arvskatten retroaktivt från den 20 september
2004.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Bilaga 3
Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)1Senaste
lydelse av 16 kap. 7 a § 2001:328, 16 kap. 10 a § 2001:328, 17 kap.
6 a § 2004:127, 17 kap. 6 b § 2004:435, 19 kap. 7 a § 2001:328, rubriken
närmast före 16 kap. 7 a § 2001:328, rubriken närmast före 17 kap. 6 a §
2001:328.
dels att 16 kap. 7 a och 10 a §§, 17 kap. 6 a och 6 b §§ samt 19 kap.
7 a § skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 7 a § och 17 kap. 6 a § skall
utgå,
dels att 1 kap. 1 a och 4 §§, 10 kap. 32 a §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6
och 9 §§, 16 kap. 9 §, 17 kap. 7 §, 19 kap. 6 § och 23 kap. 7 § skall
ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
1 kap.
1 a §2Senaste lydelse 2002:400.
Lagen gäller vid debitering och betalning av skatt och förseningsavgift
enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.   Lagen gäller vid
debitering och betalning av avgift enligt lagen (2004:000) om särskild
sjukförsäkringsavgift.
4 §3Senaste lydelse 2003:747.
Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även
1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning
för betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig
att göra sådant avdrag, samt
3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den
som är skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.
Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för
enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt
denna lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
och
2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund
av ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till Skatteverket.

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de
skatter som anges i 1 §,
2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt
10 kap. 9-13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel
enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara för
redovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som
bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,
5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag
och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,
7. dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
skall förskjuta arvsskatt,
8. den som har rätt till återbetalning enligta) 24 eller 25 § lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam,b) 8 § lagen (1984:409) om
skatt på gödselmedel,c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
ellerd) 28-30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,   7. den som har
rätt till återbetalning enligta) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt
på annonser och reklam,b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, ellerd) 28-30 §§
lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
9. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning
enligt 9 kap. 2-6 §§ eller 8 a, 9, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt
beslut om skattenedsättning enligt 9 kap. 9 b § andra stycket samma lag,
och   8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning
enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller
13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt
beslut om skattenedsättning enligt 9 kap. 9 b § andra stycket samma lag,
och
10. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är
betalningsskyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse
enligt 12 kap. 7 c §.  9. den som i egenskap av företrädare för en
juridisk person är betalningsskyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller
som träffat överenskommelse enligt 12 kap. 7 c §.
10 kap.
32 a §4Senaste lydelse 2003:664.
Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi
och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f-h,
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje
skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar
efter den skattepliktiga händelsen.   Den som är skattskyldig enligt lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller
lagen (1994:1776) om skatt på energi och som inte skall registreras
enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f-h, skall redovisa skatten i en
särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen
skall lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen.
För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen om
skatt på energi skall dock deklarationen lämnas in senast en månad efter
dagen för tillsynsmyndighetens beslut.
Även den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om
tobaksskatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på
energi och som inte företräds av en representant som är godkänd av
Skatteverket skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för
varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid
den skattepliktiga händelsen.
Om den som är skattskyldig enligt 9 § 5 eller 16 § fjärde stycket lagen
om tobaksskatt, 8 § 5 lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen om
skatt på energi inte ställt säkerhet för skattens betalning, skall
deklarationen i stället för vad som föreskrivs i första stycket lämnas
in senast vid den skattepliktiga händelsen.
11 kap.
1 §5Senaste lydelse 2003:747.
Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall betala
skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.
Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.
9-13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
4. beslut om betalningsskyldighet för arvsskatt och gåvoskatt enligt
lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,  4. beslut om
betalningsskyldighet
för avgift enligt lagen (2004:000) om särskild sjukförsäkringsavgift,
5.
beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28-30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap.
2-6 §§, 8 a, 9 eller 9 b § andra stycket eller 10 eller 11 § eller 11
kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, och   6. beslut om
återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6,
8 a eller 9 §, 9 b § andra stycket, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller
13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
7. beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
7.
överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §, om
företrädaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom
rätt tid.    8. överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap.
7 c §, om företrädaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet
sätt inom rätt tid.
12 kap.
6 §6Senaste lydelse 2003:747.
Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är
företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala
belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare
för en annan juridisk person än ett dödsbo i övrigt uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag
eller om ett dödsbo uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit
att betala annan skatt än sådan arvsskatt som dödsboet varit skyldigt
att förskjuta enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att
betala skatten och räntan på den.    Om någon i egenskap av företrädare
för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har
gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den
juridiska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11
kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juridisk person i övrigt
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt
enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen
skyldig att betala skatten och räntan på den.
Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten
till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats
enligt vad som anges i 10 och 16 kap.
Vid ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisningsperiod
avses med förfallodag enligt andra stycket den förfallodag som beslutats
med tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket. Beträffande slutlig skatt
tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet om
slutlig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket.
9 §7Senaste lydelse 2001:328.
Ett dödsbo ansvarar för sådan skatt enligt denna lag som skulle ha
betalats av
1. den avlidne eller
2. boet, såvitt avser den redovisningsperiod eller, när det gäller
slutlig skatt, det beskattningsår då dödsfallet inträffade.
Dödsboet ansvarar också för sådan arvsskatt som enligt 54 § lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall förskjutas av boet.
Om dödsboet har skiftats, ansvarar dödsbodelägarna för skatten i den
omfattning som föreskrivs i 21 kap. ärvdabalken.
16 kap.
9 §8Senaste lydelse 2001:328.
Ett inbetalt belopp skall, om inte annat följer av 10 eller 10 a §,
räknas av från den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna
lag oberoende av vad den skattskyldige har begärt.   Ett inbetalt belopp
skall, om inte annat följer av 10 §, räknas av från den skattskyldiges
sammanlagda skatteskuld enligt denna lag oberoende av vad den skattskyldige
har begärt.
17 kap.
7 §9Senaste lydelse 2003:664.
Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket bevilja anstånd med
inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses
i 1-6 a §§.   Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket bevilja
anstånd med inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt
än som avses i 1-6 §§.
19 kap.
6 §10Senaste lydelse 2001:328.
När det är fråga om skatt som omfattas av anstånd och som skall betalas
när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen
efter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning
senast skall ske med anledning av beslutet om anstånd.
Vid anstånd enligt 17 kap. 5, 6 a eller 7 § skall dock räntan beräknas
från och med dagen efter den då anståndet beviljades.  Vid anstånd enligt
17 kap. 5 eller 7 § skall dock räntan beräknas från och med dagen efter
den då anståndet beviljades.
Ränta enligt denna paragraf beräknas efter en räntesats som motsvarar
basräntan.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte i fråga om anstånd med
betalning av avgift enligt 15 § lagen (2004:000) om särskild
sjukförsäkringsavgift.
23 kap.
7 §11Senaste lydelse 2001:328.
En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt
denna lag, taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som
omprövningen eller överklagandet rör.  En begäran om omprövning eller
ett överklagande av ett beslut enligt denna lag, taxeringslagen (1990:324)
eller lagen (2004:000) om särskild sjukförsäkringsavgift inverkar inte
på skyldigheten att betala den skatt som omprövningen eller överklagandet
rör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser om skatt
och förseningsavgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
skall fortfarande tillämpas i fall skattskyldighet enligt den lagen har
inträtt före utgången av år 2004.

Av utskottet föreslaget tillägg till regeringens förslag om ändring i
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
8 §1Senaste lydelse 1993:671.
Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av
egendomens värde.
Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten trettio kronor
för varje fullt tusental kronor av egendomens värde utom då förvärvaren
1)
skulle ha varit befriad från gåvoskatt om egendomen hade erhållits som
gåva,  1) skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 § den
upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade
erhållits som gåva,
2) är en bostadsrättsförening,
3) är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning
är skyldig att åter avyttra egendomen,
4) är dödsbo.
Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid
lägst femtio kronor.