Lagutskottets betänkande
2004/05:LU21

Förvaltningsberättelsens innehåll


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:68
Förvaltningsberättelsens innehåll samt två motioner som väckts med
anledning av propositionen. Propositionen innehåller förslag om att
riksdagen skall anta vissa ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554)
om förvaltningsberättelsens innehåll. Förslagen syftar till att i svensk
rätt genomföra några ändringar i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga
direktiv samt i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår
motionerna.
I betänkandet finns två reservationer och ett särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Förvaltningsberättelsens innehåll
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen
(1995:1554).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:68 och avslår motionerna
2004/05:L9 yrkandena 1-5 och 2004/05:L10.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (c)

Stockholm den 22 mars 2005
På lagutskottets vägnar

Inger René
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Inger René (m), Marianne
Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson
(s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s),
Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp),
Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand
(s) och Mia Franzén (fp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Europaparlamentet och rådet antog i juni 2003 ett direktiv om ändringar
i det fjärde och det sjunde bolagsrättsliga direktivet respektive i
bank- och försäkringsredovisningsdirektiven, det s.k. moderniseringsdirektivet
(direktiv 2003/51/EG). Direktivet skulle vara genomfört i medlemsstaternas
lagstiftning senast den 1 januari 2005.
I propositionen behandlas frågan hur moderniseringsdirektivet bör
genomföras i svensk rätt vad gäller förvaltningsberättelsens innehåll.
Moderniseringsdirektivets övriga delar har genomförts i svensk rätt
hösten 2004 genom ändringar i bl.a. aktiebolagslagen (prop. 2003/04:157,
bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:23) och genom ändringar i bl.a.
årsredovisningslagen (prop. 2004/05:24, bet. LU3, rskr. 89). Lagändringarna
har trätt i kraft den 1 januari 2005.
Till grund för förslagen i förevarande proposition ligger en inom
Justitiedepartementet utarbetad promemoria, Nya EG-regler om
förvaltningsberättelsens innehåll, vari övervägts vilka lagändringar som bör
göras med anledning av de nya krav på förvaltningsberättelsens innehåll
som uppställs i direktivet. Promemorian har remissbehandlats.
I propositionen föreslår regeringen - efter att ha hört Lagrådet - att
riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till ändringar i
årsredovisningslagen (1995:1554).
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska
regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har två motioner väckts. Förslagen i
motionerna finns i bilaga 1.
Utskottets överväganden
Förvaltningsberättelsens innehåll
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionerna. Jämför
reservationerna 1 (m, fp) och 2 (c) samt särskilt yttrande (fp).
Bakgrund
En årsredovisning skall enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554)
bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en
förvaltningsberättelse. I 6 kap. 1-4 §§ samma lag finns bestämmelser om
förvaltningsberättelsens innehåll. Berättelsen skall enligt 1 § första
stycket innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat. Därutöver skall upplysningar lämnas
om ett antal i lagen utpekade förhållanden (se andra stycket 1-9),
däribland sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen,
resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av
företagets ställning och resultat. Vidare skall företag som bedriver
verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken
lämna upplysningar - utöver vad som följer av övriga bestämmelser om
förvaltningsberättelsens innehåll - om verksamhetens påverkan på den
yttre miljön (se fjärde stycket).
Årsredovisningslagens regler om förvaltningsberättelsens innehåll går
delvis tillbaka på artikel 46 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv.
Bestämmelserna i detta direktiv har nyligen ändrats genom det s.k.
moderniseringsdirektivet. Moderniseringsdirektivet innehåller bl.a. en
utökad reglering av vad förvaltningsberättelsen skall innehålla.
Propositionen
I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i årsredovisningslagens
regler om förvaltningsberättelsens innehåll. Förslaget innebär att det
införs ett uttryckligt krav på att förvaltningsberättelsen skall innehålla
en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför. Vidare föreslås att årsredovisningslagen förtydligas så att
det klart framgår att upplysningar skall lämnas även om förhållanden
som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet,
ställning och resultat.
Regeringen gör bedömningen att svensk rätt redan uppfyller
moderniseringsdirektivets krav på att den översikt som förvaltningsberättelsen
skall innehålla skall vara "en balanserad och fullständig analys av
utvecklingen och resultatet av bolagets verksamhet och av dess ställning,
i vilken hänsyn tas till verksamhetens storlek och komplexitet". Även
direktivets krav på att förvaltningsberättelsen skall innehålla en
rättvisande översikt över resultatet av företagets verksamhet bedöms
vara uppfyllt i svensk rätt. Regeringen gör också bedömningen att svensk
rätt redan uppfyller moderniseringsdirektivets krav på att den analys
som skall göras i förvaltningsberättelsens översikt skall innefatta
centrala finansiella resultatindikatorer som är relevanta för den
aktuella verksamheten. I dessa delar behövs därför, enligt regeringens
uppfattning, inga lagändringar.
Årsredovisningslagens bestämmelser om förvaltningsberättelsens innehåll
föreslås kompletteras med ett krav på att även upplysningar av
icke-finansiell karaktär skall lämnas, om de behövs för att förstå företagets
utveckling, ställning eller resultat. I lagtexten anges miljö- och
personalfrågor som exempel på sådana upplysningar. Vad gäller frågan om
det bör införas ytterligare skärpta krav på miljöredovisning gör regeringen
bedömningen att den bör anstå till dess att den pågående utvärderingen
av nuvarande bestämmelser har avslutats.
Det föreslås också att när det behövs skall förvaltningsberättelsens
översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och
resultat innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de
belopp som tas upp i årsredovisningens övriga delar.
Regeringen föreslår att de nya reglerna skall tillämpas på alla företag
som är skyldiga att upprätta årsredovisning och på moderföretag som är
skyldiga att upprätta koncernredovisning. Skyldigheten att i
förvaltningsberättelsen lämna icke-finansiell information skall emellertid
endast gälla företag och koncerner som bedriver näringsverksamhet och
i vilka nettovärdet av tillgångarna för de senaste två räkenskapsåren
har överstigit 1 000 prisbasbelopp eller som under de senaste två
räkenskapsåren har haft i medeltal fler än 200 anställda eller vars andelar
eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.
Kravet på beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer skall
inte omfatta företag i vilka antalet anställda under de två senaste
räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio och tillgångarnas
nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret
uppgår till högst 24 miljoner kronor.
De nya reglerna föreslås gälla även företag som tillämpar lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560).
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.

Motionerna
I motion L10 av Viviann Gerdin m.fl. (c) yrkas avslag på regeringens
proposition. Enligt motionärerna kan propositionens förslag ifrågasättas
eftersom ett antal remissinstanser anser att gällande lagstiftning redan
uppfyller moderniseringsdirektivets krav på förvaltningsberättelsens
innehåll. Därtill kommer att de utökade informationskrav som föreslås
i propositionen är mycket oprecisa. De föreslagna skyldigheterna för
företag att lämna information överensstämmer inte heller med det
förenklingsarbete som inletts i syfte att minska företagens administrativa
börda. Mot den redovisade bakgrunden anser motionärerna att regeringens
proposition bör avslås. Om det ändå visar sig att det föreligger ett
behov av att föreslå förändringar i lagstiftningen om förvaltningsberättelsens
innehåll anser motionärerna att regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med ett omarbetat förslag.
Inger René m.fl. (m) begär i motion L9 ett tillkännagivande om att
lagstiftningen på associationsrättens område skall vara nödvändig, enkel,
tydlig och enhetlig (yrkande 1). Vad gäller förslaget om redovisning
av icke-finansiella resultatindikatorer anser motionärerna att det kan
ifrågasättas om inte nuvarande reglering i årsredovisningslagen är
tillräcklig för att uppfylla direktivets krav. Någon närmare analys av
frågan finns i vart fall inte i propositionen. På grund härav yrkar
motionärerna avslag på regeringens förslag såvitt gäller förslaget om
icke-finansiella resultatindikatorer (yrkande 2). Om regeringen kan
visa att det föreligger ett behov av lagstiftning anser motionärerna
att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en redogörelse
(yrkande 3). Vad gäller de nya upplysningskravens tillämplighet anser
motionärerna att resultatet av en pågående översyn inom Justitiedepartementet
av årsredovisningslagens olika gränsvärden borde ha avvaktats innan
regeringen lade fram ett förslag. En enhetlig reglering av gränsvärden
måste eftersträvas vid all lagstiftning på associationsrättens område.
Ett tillkännagivande yrkas i enlighet härmed (yrkande 4). Därutöver
konstaterar motionärerna att regeringen inte gjort någon konsekvensanalys
av förslaget, vilket motionärerna anser att regeringen borde ha gjort.
Ett tillkännagivande yrkas med detta innehåll (yrkande 5).
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar inledningsvis att de förslag som lämnas i
propositionen har till syfte att i svensk lagstiftning genomföra det s.k.
moderniseringsdirektivets krav på förvaltningsberättelsens innehåll.
Liksom regeringen gör utskottet bedömningen att det krävs ett antal
ändringar i årsredovisningslagen för att svensk rätt skall uppfylla
moderniseringsdirektivets krav i nu aktuellt avseende. De invändningar
mot lagförslaget som förs fram i motion L10 förändrar inte utskottets
bedömning.
I propositionen föreslår regeringen bl.a. att årsredovisningslagens
bestämmelser om förvaltningsberättelsens innehåll kompletteras med ett
krav på att även upplysningar av icke-finansiell karaktär skall lämnas,
om det behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller
resultat. Motionärerna i motion L9 anser att svensk rätt redan uppfyller
direktivets krav såvitt gäller icke-finansiella resultatindikatorer och
att lagförslaget därför bör avslås i denna del.
Begreppet icke-finansiella resultatindikatorer definieras inte i
moderniseringsdirektivet. Med hänvisning till bl.a. det arbete som bedrivs
inom EU när det gäller företagens sociala ansvar och innehållet i
direktivet anser utskottet att med icke-finansiella resultatindikatorer
får förstås sådana faktorer som, utan att utgöra finansiella faktorer
i traditionell bemärkelse, har en betydelse för bedömning av företagets
utveckling resultat och ställning. Moderniseringsdirektivets exemplifiering
med information rörande miljö- och personalfrågor talar också för en
sådan tolkning.
Utskottet kan konstatera att den svenska årsredovisningslagen redan i
dag, i viss utsträckning, innefattar krav på redovisning av sådana
förhållanden som avses med moderniseringsdirektivets bestämmelse om
icke-finansiella resultatindikatorer, t.ex. kraven på redovisning av
sjukfrånvaro och könsfördelningen bland ledande befattningshavare. I
motsats till motionärerna i motion L9 anser dock utskottet att
moderniseringsdirektivet får anses gå längre än gällande svensk rätt. Utskottet
anser därför, liksom regeringen, att årsredovisningslagen bör ändras på
denna punkt. Årsredovisningslagens bestämmelser om förvaltningsberättelsens
innehåll bör således kompletteras med ett krav på att även upplysningar
av icke-finansiell karaktär skall lämnas på sätt som regeringen föreslagit.
Moderniseringsdirektivet ger medlemsstaterna utrymme att undanta företag
som inte överstiger en viss storlek från kravet på att lämna icke-finansiell
information. Utskottet delar regeringens bedömning att det finns goda
skäl för att utnyttja denna möjlighet. Enligt utskottets mening är det
främst i fråga om de större företagen som upplysningar av icke-finansiell
karaktär kan antas var av någon större betydelse för årsredovisningens
olika intressenter. Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen
antar regeringens förslag såvitt gäller icke-finansiella resultatindikatorer
och avslår motion L9 yrkande 2.
Vad därefter gäller frågan om de nya upplysningskravens tillämplighet
anser motionärerna i motion L9 att resultatet av en pågående översyn
inom Justitiedepartementet av årsredovisningslagens olika gränsvärden
borde ha avvaktats innan regeringen lade fram något förslag. Som påpekas
i motionen är de förekommande gränsvärdena i årsredovisningslagen föremål
för översyn. Enligt utskottets mening motiverar emellertid den pågående
översynen inte att lagstiftning i syfte att genomföra moderniseringsdirektivets
krav på förvaltningsberättelsens innehåll i svensk rätt försenas
ytterligare. Däremot anser utskottet att översynen motiverar att det
tillfälligtvis, i enlighet med vad som föreslås i propositionen, införs
ett nytt gränsvärde i bestämmelserna om förvaltningsberättelsens innehåll.
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens
förslag om de nya upplysningskravens tillämplighet och avslår motion L9
yrkande 4.
Vad som i övrigt anförs i motion L9 utgör enligt utskottets mening inte
heller skäl att förorda några tillkännagivanden från riksdagens
sida.
Sammanfattningsvis föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens
lagförslag och avslår motionerna L9 yrkandena 1-5 och L10.
Reservationer

1.   Förvaltningsberättelsens innehåll (m, fp)
av Inger René (m), Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp) och
Mia Franzén (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande
lydelse:
Riksdagen
- dels antar regeringens förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554) med de ändringarna såvitt avser 6 kap. 1
§ i regeringens förslag att regeringens ändringsförslag i fjärde och
femte styckena utgår samt såvitt gäller 7 kap. 31 § i regeringens förslag
att regeringens ändringsförslag utgår,
- dels tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:L9 yrkandena 1-5,
bifaller delvis proposition 2004/05:68 och avslår motion 2004/05:L10.

Ställningstagande
Vi anser liksom motionärerna bakom motion L9 att all lagstiftning på
associationsrättens område skall vara nödvändig, enkel, tydlig och
enhetlig. Vad gäller förslaget om redovisning av icke-finansiella
resultatindikatorer anser vi att det kan ifrågasättas om inte nuvarande
reglering i årsredovisningslagen är tillräcklig för att uppfylla
direktivets krav. Någon närmare analys av frågan finns i vart fall inte i
propositionen. På grund härav yrkar vi avslag på regeringens förslag
såvitt gäller förslaget om icke-finansiella resultatindikatorer. För
det fall regeringen kan visa att det föreligger ett behov av lagstiftning
bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med en redogörelse. Vad
gäller de nya upplysningskravens tillämplighet anser vi att resultatet
av en pågående översyn inom Justitiedepartementet av årsredovisningslagens
olika gränsvärden borde ha avvaktats innan regeringen lade fram ett
förslag. En enhetlig reglering av gränsvärden måste eftersträvas vid
all lagstiftning på associationsrättens område. En lämplig avgränsning
i det aktuella fallet skulle enligt vår mening kunna vara mellan publika
och privata bolag. Därutöver kan vi konstatera att regeringen inte gjort
någon konsekvensanalys av förslaget, vilket vi anser vara mycket beklagligt.

Vad som anförts ovan innebär att riksdagen, enligt vår mening, bör
bifalla motion L9 yrkandena 1-5 samt avslå propositionen såvitt gäller
förslaget om icke-finansiella resultatindikatorer och motion L10. Vad
vi i övrigt har anfört om förvaltningsberättelsens innehåll bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.


2.   Förvaltningsberättelsens innehåll (c)
av Viviann Gerdin (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande
lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag och tillkännager för
regeringen vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:L10 och avslår proposition 2004/05:68 och motion 2004/05:L9
yrkandena 1-5.
Ställningstagande
Liksom motionärerna bakom motion L10 anser jag att propositionen kan
ifrågasättas eftersom ett antal remissinstanser anser att gällande
lagstiftning redan uppfyller moderniseringsdirektivets krav på
förvaltningsberättelsens innehåll. Därtill kommer att de utökade
informationskrav
som föreslås i propositionen är alltför oprecisa. De föreslagna
skyldigheterna för företag att lämna information överensstämmer inte heller
med det förenklingsarbete som inletts i syfte att minska företagens
administrativa börda. Mot den redovisade bakgrunden avstyrker jag
regeringens proposition. Om det ändå visar sig att det föreligger ett
behov av att föreslå förändringar i lagstiftningen om förvaltningsberättelsens
innehåll anser jag att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen
med ett omarbetat förslag.
Det som anförts ovan innebär att riksdagen, enligt min uppfattning, bör
bifalla motion L10 och avslå propositionen samt motion L9 yrkandena 1-5.
Vad jag anfört i denna fråga bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.


Särskilt yttrande

Genomförande av EG-direktiv (fp)
Martin Andreasson (fp) och Mia Franzén (fp) anför:

Vi kan konstatera att det s.k. moderniseringsdirektivet skulle ha varit
genomfört i medlemsstaterna senast den 1 januari 2005 och att propositionen
överlämnats till riksdagen efter genomförandefristens utgång. Regeringens
senfärdighet i detta avseende är inget undantag utan har snarare blivit
regel i fråga om direktiv på lagutskottets beredningsområde. Att riksdagen
inte ens fått en proposition att ta ställning till innan genomförandetiden
löpt ut är enligt vår mening inte tillfredsställande. Vi anser det
angeläget att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att direktiv
i fortsättningen kan genomföras i tid.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll:
Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om
ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
Följdmotioner
2004/05:L9 av Inger René m.fl. (m):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att lagstiftning på associationsrättens område skall vara
nödvändig, enkel, tydlig och enhetlig.
2.   Riksdagen avslår förslaget om krav på upplysningar av icke-finansiell
karaktär.
3.   Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med en redogörelse
för behovet av lagstiftning avseende upplysningar av icke-finansiell
karaktär.
4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de nya upplysningskravens tillämplighet.
5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om konsekvensanalys av förslagen i proposition 2004/05:68.
2004/05:L10 av Viviann Gerdin m.fl. (c):
Riksdagen avslår proposition 2004/05:68 och begär att regeringen i
anslutning till avgivande av kommande aktiebolagsproposition till riksdagen
återkommer med förslag om förvaltningsberättelsens innehåll.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag