Lagutskottets betänkande
2004/05:LU1

Nya bestämmelser om revisions-berättelsensutformning


Utskottets förslag till riksdagsbeslutNya bestämmelser om revisionsberättelsens
utformning

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
2.  lag  om  ändring  i försäkringsrörelselagen
(1982:713) med den ändringen att i 10 kap. 11 c §
första stycket orden "lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag" skall bytas ut  mot  "lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag",
3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) med
den ändringen att i 4 a kap. 14 § första stycket
orden   "lagen  (2004:000)  om  bank-  och
finansieringsrörelse" skall bytas ut mot "lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse",
4.  lag  om  ändring  i  lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag,
5.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1570)  om
medlemsbanker,
6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

Stockholm den 12 oktober 2004

På lagutskottets vägnar


Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger
René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen
(s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi
Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis
(v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene
Tesfazion (s), Martin  Andreasson (fp), Viviann
Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow
(m) och Niclas Lindberg (s).
2004/05

LU1


Utskottet
Propositionen och utskottets
ställningstagandeDen 18 juni 2003 antog Europaparlamentet och rådet
direktiv  2003/51/EG  om  ändring av direktiven
78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om
årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa
typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt
försäkringsföretag. Genom ändringsdirektivet  har
bl.a. införts bestämmelser om vad den lagstadgade
revisionsberättelsen skall innehålla.  Direktivet
skall vara genomfört i medlemsländernas lagstiftning
senast den 1 januari 2005.

Regeringen föreslår i propositionen - efter att ha
hört Lagrådet - att aktiebolagslagens (1975:1385)
bestämmelser om revisionsberättelsens  form  och
innehåll skall kompletteras. Regeringen föreslår
också ändringar i vissa andra lagar som innehåller
bestämmelser om revision. Förslagen syftar till att
anpassa den svenska lagstiftningen till det ovan
nämna direktivet.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan
den   socialdemokratiska   regeringen   och
Vänsterpartiet.
Vad  gäller  aktiebolagslagen  föreslås  i
propositionen  att det skall föreskrivas att i
revisionsberättelsens inledning skall lämnas uppgift
om vilket eller vilka normsystem för redovisning som
företaget  har  tillämpat  samt  att  det  i
revisionsberättelsen skall anges vilket eller vilka
normsystem för revision som revisorn har tillämpat.
Vidare föreslås bl.a. att det i revisionsberättelsen
skall anges om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av bolagets ställning och resultat samt om
förvaltningsberättelsen   är   förenlig   med
årsredovisningens  övriga  delar.   De   nya
bestämmelserna    föreslås    också   gälla
koncernrevisionsberättelsen.
Regeringen föreslår att ändringar motsvarande de
som föreslås i  aktiebolagslagen  görs  även i
försäkringsrörelselagen (1982:713), sparbankslagen
(1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker och
revisionslagen (1999:1079).
Lagändringarna  föreslås träda i kraft den 1
januari 2005.
Regeringens förslag  finns  i  bilaga  1 och
lagförslagen i bilaga 2.
De framlagda lagförslagen grundar sig på en inom
Justitiedepartementet utarbetad promemoria som bl.a.
behandlar   EG-direktivets   bestämmelser   om
revisionsberättelsens utformning och ger förslag på
hur direktivet skall genomföras i svensk rätt.
Promemorian har remissbehandlats.

Propositionen   har  inte  föranlett   något
motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen
antar de framlagda lagförslagen med de av utskottet
föreslagna smärre redaktionella  justeringar som
framgår  av  förslaget till riksdagsbeslut  (se
punkterna 2 och 3).Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


Proposition  2003/04:157  Nya  bestämmelser  om
revisionsberättelsens utformning

Riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

2.  lag  om  ändring  i försäkringsrörelselagen
(1982:713),

3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,

5. lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker,

6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).
Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)2 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)3 Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker
6 Förslag till lag om ändring i
revisionslagen (1999:1079)