Kulturutskottets betänkande
2004/05:KRU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)


Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  samtliga  förslag  som
regeringen lagt fram i budgetpropositionen för 2005
på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen
ska  göra ett tillkännagivande  om  pris-  och
löneomräkningen  av  statsbudgetens  anslag inom
kultursektorn.

Mål- och resultatstyrning (avsnitt 2.1)

Inledningsvis tar utskottet upp vissa frågor med
anknytning   till   regeringens   mål-   och
resultatstyrning. Utskottet understryker vikten av
att målen görs mätbara och att man till dem knyter
olika typer av  resultatindikatorer som belyser
utvecklingen under en längre tidsperiod. Det är
också    angeläget    att    regeringens
politikområdesindelade redovisning bättre anpassas
till  statsbudgetens  indelning i utgiftsområden
eftersom det är utgiftsområdena som ligger till
grund för riksdagens budgetbehandling. En tydligare
koppling  bör också finnas  mellan  regeringens
resultatuppföljning och regeringens förslag till
medelstilldelningen.

Tillkännagivande om pris- och löneomräkningen
(avsnitt 2.2)

Utskottet  föreslår att riksdagen ska göra ett
tillkännagivande om pris- och löneomräkningen av
anslagen på utgiftsområdet. Riksdagen ska därvid
begära att regeringen  dels  lämnar  en tydlig
redovisning i budgetpropositionen av gjorda pris-
och löneomräkningar  på  utgiftsområde 17, dels
utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och
löneomräkningssystemet   för   anslagen   inom
kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den
metod som används för att fastställa myndigheternas
lokalkompensation.

Scenkonstinstitutionernas pensionsproblem
(avsnitt 2.3)

Utskottet redovisar i betänkandet vilka åtgärder
regeringen vidtagit för att komma till rätta med
pensionsproblemen vid de statsunderstödda teater-,
dans- och musikinstitutionerna. Med de lösningar som
regeringen aviserat den 28 oktober 2004 har som
utskottet ser det regeringen kommit fram till en
långsiktigt  hållbar  lösning  som  ger berörda
institutioner möjlighet att ta ett eget ansvar för
pensionskostnadernas fortsatta utveckling.

Budgetförslaget för 2005 (avsnitt 3)

Riksdagen har tidigare på förslag av regeringen
fastställt ramen för utgiftsområde 17 till 8 957
miljoner kronor för 2005. Jämfört med innevarande år
är det en höjning med närmare 300 miljoner kronor,
varav 92 miljoner kronor förklaras av att anslagen
på utgiftsområdet  har inflationsanpassats genom
olika pris- och löneomräkningar medan närmare 200
miljoner kronor har sin grund i förslag till olika
reformer.
Bland  regeringens  större  satsningar  på
kulturpolitikens område finns förslag om att vid
årsskiftet låta ytterligare 16 museer införa fri
entré, att  ge särskild kompensation  till  63
institutioner på teater-, dans- och musikområdena
för  att  lindra  övergången  till  ett  nytt
pensionssystem samt att i enlighet med riksdagens
tidigare beslut göra en ny årlig uppräkning av
stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen.
Dessa förslag liksom regeringens övriga förslag
till medelsanvisning på utgiftsområde 17 för 2005
tillstyrks av utskottets socialdemokratiska  och
vänsterpartistiska majoritet.
I och med att de fyra borgerliga partiernas
budgetalternativ har fallit redan i första steget av
budgetprocessen har dessa partiers företrädare i
utskottet avstått från att ta ställning när frågan
om  anslagsfördelningen  inom utgiftsområdet  nu
behandlats  i  budgetprocessens  andra  steg.
Utskottsmajoritetens bedömning av regeringens och
oppositionspartiernas  budgetförslag redovisas  i
avsnitt 3 i betänkandet. Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet  liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Centerpartiet, som alltså avstått från att föra fram
sina budgetalternativ till omröstning, har i var
sitt särskilt yttrande redovisat vilken politik de
skulle ha fört på utgiftsområdet om deras förslag
fått  riksdagens  stöd  i  första  steget  av
budgetprocessen.

Finansieringen av SR, SVT och UR (avsnitt 4.1)

Utskottet  behandlar  också  frågor  som  rör
finansieringen av de tre public service-företagens
verksamhet och tillstyrker i det sammanhanget att
TV-avgiften nästa år höjs med 48 kronor till 1 920
kronor per år.

Vidare tillstyrker utskottet att Sveriges Radio
AB,  Sveriges  Television  AB  samt  Sveriges
Utbildningsradio AB för 2005 tilldelas sammanlagt
6 021,2  miljoner  kronor  från rundradiokontot.
Utskottet  ansluter sig också till  regeringens
förslag att Sveriges Television AB samt Sveriges
Utbildningsradio  AB för nästa år dessutom ska
tilldelas sammanlagt 591,8 miljoner kronor från det
s.k.  distributionskontot  för  att  finansiera
merkostnaderna för distribution med såväl analog som
digital sändningsteknik. Utskottet har inte något
att erinra mot att tillståndsperioden för de tre
public service-företagens analoga sändningstillstånd
förlängs med ett år till utgången av 2006.

Stödet till idrotten (avsnitt 4.2)

Statens stöd till idrotten utgörs av medel från dels
statsbudgeten, dels AB Svenska Spels överskott. Med
det av utskottet tillstyrkta budgetförslaget kommer
idrottsstödet över statsbudgeten nästa år att uppgå
till 448,2 miljoner kronor. Utskottet föreslår att
riksdagen därutöver ska godkänna att regeringen på
AB Svenska Spels bolagsstämma 2005 verkar för att
stämman beslutar om stöd till idrotten i form av ett
bidrag på 360 miljoner kronor, varav 300 miljoner
kronor  avser  en  särskild   satsning  på
idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet, det
s.k. Handslaget mellan staten,  kommunerna  och
idrottsrörelsen.

Bemyndiganden (avsnitt 5)

Genom budgetpropositionen inhämtar regeringen vissa
bemyndiganden  för  några  av  anslagen  på
utgiftsområdet. De går alla ut på att regeringen ska
ges rätt att nästa år fatta långsiktigt bindande
ekonomiska  beslut  som  kommer  att  belasta
statsbudgeten även efter 2005. Utskottet tillstyrker
att regeringen ges de begärda bemyndigandena.

Författningsändringar m.m. (avsnitt 6)

Utskottet tillstyrker en av regeringen föreslagen
ändring i sekretesslagen (1980:100). Lagändringen
innebär att handlingar som rör Nordiska museets
prövning  av  ansökningar om utförsel av äldre
kulturföremål i fortsättningen  ska omfattas av
offentlighetsprincipen.
Utskottet tillstyrker också ett förslag  till
ändring i bibliotekslagen (1996:1596). Ändringen
innebär att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom
det allmänna biblioteksväsendet ska samverka. Den
innebär dessutom att kommuner och landsting blir
skyldiga    att    anta    planer    för
biblioteksverksamheterna.
Slutligen föreslår utskottet i detta sammanhang
att riksdagen godkänner att riktlinjerna för stöd
till produktion och utgivning av fonogram ändras och
att det i fortsättningen ska ankomma på regeringen
att  besluta  om  dessa  riktlinjer.  Utskottet
förutsätter  dock  att  riksdagen  återkommande
informeras om de ändringar som vidtagits.

Motionsförslag med anknytning till
statsbudgeten (avsnitt 7)

Utskottet tar i betänkandet också upp ett drygt
fyrtiotal motionsyrkanden  med  anknytning  till
statsbudgeten utan att ha effekt på nästa års
medelstilldelning. Samtliga dessa motionsyrkanden
avstyrks av utskottet.
I betänkandet finns 22 reservationer  och 14
särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslutRiksdagen har den 24 november 2004 på förslag av
finansutskottet  (bet.  2004/05:FiU1)  fastställt
regeringens förslag att ramen för utgiftsområde 17
ska vara 8 956 525 000 kronor.

Övergripande frågor

1. Mål- och resultatstyrning på
utgiftsområde 17

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande
1.
Reservation 1 (fp)

2. Pris- och löneomräkning

Riksdagen ger som sin mening regeringen till
känna  vad utskottet anfört  om  en  tydlig
redovisning i budgetpropositionen av gjorda pris-
och löneomräkningar på utgiftsområde 17, om en
utvärdering av effekterna av det nuvarande pris-
och  löneomräkningssystemet för anslagen inom
kultursektorn och om förbättrad följsamhet i den
metod som används för att fastställa myndigheters
lokalkompensation  samt  avslår  motionerna
2004/05:Kr311,  2004/05:Kr357  yrkande  3 och
2004/05:Kr361 yrkande 1.
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

3. Pensionsvillkor vid teater-, dans- och
musikinstitutioner

Riksdagen  avslår  motionerna  2004/05:Kr233
yrkande 23, 2004/05:Kr239 yrkandena 8 och 12,
2004/05:Kr290  yrkande  13,  2004/05:Kr302,
2004/05:Kr309  yrkandena  1-5,  2004/05:Kr341,
2004/05:Kr361 yrkande  2  samt  2004/05:Kr368
yrkande 10.
Reservation 3 (m, fp, kd, c)

Budgetförslag

4. Anslagen för 2005 inom utgiftsområde
17

Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslag
inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1
Utgiftsområde 17 punkterna 5 och 17 samt avslår
de i bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.

Radio- och TV-frågor

5. Ändring i lagen om TV-avgift

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 2 och avslår motionerna
2004/05:Kr349 yrkande 2 och 2004/05:Kr366 yrkande
1.
Reservation 4 (m, fp)

Programföretagens och Granskningsnämndens
finansiering från rundradiokontot

6. Medelsberäkning för 2005 för den
avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs
av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB
och Sveriges Utbildningsradio AB

Riksdagen godkänner regeringens förslag. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 10.

7. Medelstilldelning för 2005 från
rundradiokontot till statsbud-getens
inkomstsida avseende Granskningsnämnden för
radio och TV

Riksdagen godkänner regeringens förslag. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 11.

Distributionskonto för finansiering av ökade
kostnader för TV-distribution

8. Överföring av medel till
distributionskontot från rundradio-kontot
och överföring av medel från
distributionskontot till Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Riksdagen godkänner regeringens  förslag om
överföring av medel till distributionskontot från
rundradiokontot och förslag om överföring av
medel från distributionskontot till  Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 13.

9. Bemyndigande för regeringen att besluta
om lån i Riksgälds-kontoret för att täcka
underskott på distributionskontot för
finansiering av kostnader för TV-
distribution

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005
besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka
underskott på distributionskontot för finansi-
ering av kostnader för TV-distribution intill ett
belopp av 1 285 000 000 kronor. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 12.

Övriga förslag rörande radio och TV

10. Förlängning av tillståndsperioden

Riksdagen godkänner regeringens förslag att
tillståndsperioden  för  de nuvarande analoga
sändningstillstånden för Sveriges Television AB,
Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio
AB förlängs med ett år till utgången av 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 14.

11. Ändrad eller avskaffad TV-avgift

Riksdagen avslår  motionerna  2003/04:Kr208,
2003/04:K444  yrkande  3,  2004/05:Kr339  och
2004/05:Kr390.
Reservation 5 (m)

Idrottsstöd

12. Svenska Spels stöd till idrotten

Riksdagen godkänner att regeringen  på  AB
Svenska Spels bolagsstämma 2005 dels verkar för
att bolagsstämman beslutar om ett stöd till
idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000
kronor, dels verkar för att stämman beslutar om
ett bidrag på 300 000 000 kronor att fördelas
till idrotten enligt de närmare anvisningar för
bidraget  som  kan  komma  att  beslutas av
regeringen, dels verkar för att stämman beslutar
om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets
överskott för 2004 från Nya Penninglotten avsett
för konst, teater och andra kulturella ändamål
att fördelas till ifrågavarande ändamål enligt de
närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 15.

Bemyndiganden

13. Bemyndigande för regeringen att besluta
om bidrag inom Svenska institutets område

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005
för  ramanslaget  28:2  Bidrag  till  allmän
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete besluta om bidrag inom
Svenska institutets område som inklusive tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter på högst
1 500 000 kronor under 2006-2008. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 4.

14. Bemyndigande för regeringen att
beställa talböcker, punkt-skriftsböcker och
informationsmaterial

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005
för   ramanslaget   28:11   Talboks-  och
punktskriftsbiblioteket  beställa  talböcker,
punktskriftsböcker och informationsmaterial som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 7.

15. Bemyndigande för regeringen att
beställa konstverk

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005
för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön beställa konstverk som
inklusive  tidigare  gjorda åtaganden  medför
utgifter  på  högst 7 000 000  kronor  under
2006-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition
2004/05:1 utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår
motion 2004/05:
Kr368 yrkande 26.
Reservation 6 (fp)

16. Bemyndigande för regeringen att besluta
om bidrag till kul-turmiljövård

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005
för ramanslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000
kronor under 2006-2008. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

17. Bemyndigande för regeringen att besluta
om stöd till funk-tionshindrade vid
folkhögskolor

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005
i fråga om det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag
till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
besluta  om  stöd  för  studerande  med
funktionshinder  vid folkhögskolor som medför
utgifter på högst 11 500 000 kronor 2006. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 16.

Författningsförslag m.m.

18. Ändring i sekretesslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100)  med den
ändringen att i första stycket i bilagan orden
"allmänna handlingar"  skall  bytas  ut  mot
"handlingar". Därmed bifaller riksdagen delvis
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

19. Ändring i bibliotekslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i bibliotekslagen (1996:1596). Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 3 och avslår motionerna
2004/05:Kr233  yrkande  9  och  2004/05:Kr368
yrkandena 15 och 16.
Reservation 7 (m, fp, c)

20. Kompletteringar av bibliotekslagen

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr248 yrkandena
2 och 3.

21. Utvärdering av bibliotekslagen

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr362 yrkande
7.
Reservation 8 (kd)

22. Riktlinjer för fonogram

Riksdagen godkänner regeringens förslag att
riktlinjerna  för stöd till  produktion  och
utgivning av fonogram ändras och att det i
fortsättningen skall ankomma på regeringen att
besluta  om  riktlinjerna.  Därmed  bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 6 och avslår motionerna  2004/05:Kr361
yrkande 9 och 2004/05:Kr368 yrkande 41.
Reservation 9 (fp, kd)

MOTIONSYRKANDEN MED BUDGETEFFEKT 2006 ELLER
SENARE

Folkbildning

23. Folkbildningens framtida resursbehov

Riksdagen  avslår  motionerna 2004/05:Kr211,
2004/05:Kr252 yrkandena 1 och 3 och 2004/05:Kr287
yrkande 3.
Reservation 10 (c)

Allmän kulturverksamhet

24. Bevarande av Kulturnät Sverige

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr256.
Reservation 11 (m)

25. Finansiering av sydsamiskt
kulturcentrum i Östersund

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr218.

26. Finansiering av ett thailändskt kultur-
och utvecklingscentrum i Ragunda kommun

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr242.

27. Uppgifter för samordnaren av
Mångkulturåret 2006

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr274 yrkande
3.

28. Ett nationellt uppdrag till
Textilmuseet i Borås

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr208 och
2004/05:Kr348.

29. Ett nationellt uppdrag till Säters
film- och biografmuseum

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr237 och
2004/05:Kr337.

30. Finansiering av Malmö Opera och
Musikteater

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr202 yrkande
1.

31. Ägarskifte för kulturinstitutioner i
Malmö

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr202 yrkande
2.

Teater, dans och musik

32. Statens framtida bidrag till
Göteborgsoperan

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr346.

33. Den framtida resurstilldelningen till
länsmusiken i Kalmar län

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr278 och
2004/05:N238 yrkande 4.

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

34. Proposition om ett handlingsprogram för
svenska språket

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr210.
Reservation 12 (m)

Bild och form samt konsthantverk

35. Vikten av form och design

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr233 yrkande
19 och 2004/05:Kr254 yrkande 1.
Reservation 13 (m)

36. Två regionala mötesplatser för form och
design i västra Sverige

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr206.

37. Mötesplatser för form och design

Riksdagen  avslår  motionerna  2004/05:Kr233
yrkande 20 och 2004/05:
Kr254 yrkande 4
Reservation 14 (m)

Arkivfrågor

38. Finansiering av Svensk
arkivinformations verksamhet

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr303 och
2004/05:Kr362 yrkande 6.
Reservation 15 (kd, c)

39. Finansiering av utgivningen av Ordbok
över Sveriges dialekter

Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr242 och
2004/05:Kr307.
Reservation 16 (c)

Museer och utställningar

40. Stöd till Museum Anna Nordlander och
Children''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s museum

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr216 och
2004/05:Kr222.

41. Stöd till Nordiska Akvarellmuseet

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr244.
Reservation 17 (m, fp)

42. Upphovsrättsliga konsekvenser vid
visning av museiföremål på Internet

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr354 yrkande
8.
Reservation 18 (c)

Film

43. Frågan om ett nytt filmavtal

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr233 yrkande
17.

44. Parlamentarisk referensgrupp inför
kommande filmavtal

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr361 yrkande
15.
Reservation 19 (kd)

45. Regionala resurscentrum för film och
video

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr361 yrkande
14.
Reservation 20 (kd)

Trossamfund

46. Stödet till sjukhuskyrkan

Riksdagen  avslår  motionerna 2004/05:Kr230,
2004/05:Kr231 och 2004/05: Kr232.
Reservation 21 (kd, c)

Ungdomsorganisationer

47. Stöd till förebyggande insatser mot
alkohol och narkotika

Riksdagen avslår motion 2004/05:So602 yrkande
5.

Allmänna samlingslokaler

48. Handikappanpassning av allmänna
samlingslokaler

Riksdagen  avslår  motionerna  2004/05:Kr238
yrkande 1 och 2004/05:
Kr263.
Reservation 22 (kd)

Friluftsorganisationer samt
kvinnoorganisationer

49. Ökat statligt stöd till
kvinnoorganisationer

Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr291.

50. Ökat stöd till friluftsfrämjande
organisationer

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr338 och
2004/05:Kr355 yrkande 15.

Stockholm den 25 november 2004

På kulturutskottets vägnar


Lennart Kollmats


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart
Kollmats (fp)*, Annika Nilsson (s), Lars Wegendal
(s), Kent Olsson (m)*, Eva Arvidsson (s), Paavo
Vallius (s), Gunilla Tjernberg (kd)*, Peter Pedersen
(v), Nikos Papadopoulos (s), Lena Adelsohn Liljeroth
(m)*, Matilda Ernkrans (s), Cecilia Wikström (fp)*,
Birgitta Sellén (c)*, Göran Persson i Simrishamn
(s), Anna Lindgren (m)*, Gunilla Carlsson i Hisings
Backa (s) och Rossana Dinamarca (v).


*Ledamoten har avstått från att ta ställning under
punkt 4.
2004/05

KrU1
Utskottets överväganden1 Inledning


1.1 Behandlade ärenden


Kulturutskottet behandlar i betänkandet regeringens
samtliga förslag i budgetpropositionen för 2005 på
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid samt motioner från allmänna motionstiden 2003
och 2004 med anknytning till dessa frågor.

1.2 Inhämtande av information


Under  ärendets beredning har  på  begäran  av
kulturutskottet     statssekreteraren     i
Kulturdepartementet Gunilla Thorgren informerat om
förslagen i budgetpropositionen på utgiftsområde 17.

Företrädare för Nordiska museet, Tekniska museet
och Livrustkammaren har uppvaktat utskottet om de
tre museernas lokalkostnader.
Företrädare för Teaterförbundet har  uppvaktat
utskottet  och  informerat  om  sin  syn  på
pensionsfrågorna  vid  scenkonstinstitutionerna,
anslagen till de fria grupperna och Teateralliansen.
Vidare har till utskottet överlämnats en namnlista
med 2 819 namn till stöd för att bevara Kulturnät
Sverige.
Slutligen har utskottet tagit emot ett antal
skrivelser med anledning av budgetpropositionen,
vilka har anmälts i utskottet.

1.3 Uppföljning och utvärdering


I anslutning till behandlingen av detta ärende har
på   kulturutskottets   begäran   riksdagens
utredningstjänst (RUT) i två promemorior klargjort
vilka principer som styr regeringens pris- och
löneomräkning  av  myndigheters   och  vissa
institutioners lokalkostnader. RUT har också med
Nordiska museet, Tekniska museet och Livrustkammaren
som tre konkreta exempel belyst hur dessa principer
fungerar rent praktiskt.


1.4 Betänkandets disposition


Betänkandet är indelat i sju huvudavsnitt. I avsnitt
2 behandlar utskottet vissa övergripande frågor. Det
gäller  hur  mål-  och  resultatstyrningen inom
utgiftsområde 17 bör vara utformad,  pris- och
löneomräkningen  av  utgiftsområdets  anslag med
särskild tonvikt på lokalkostnaderna samt vissa
pensionsfrågor främst avseende scenkonstnärerna vid
institutionsteatrarna.

I avsnitt 3 behandlas regeringens budgetförslag
för 2005 inom utgiftsområde 17 och de motionsförslag
som står mot detta. Utskottet gör där först en
samlad bedömning av de olika budgetalternativen och
tar därefter upp förslagen på anslagsnivå i samma
ordning   som   de   finns  redovisade   i
budgetpropositionen.
I  avsnitt 4 behandlar utskottet  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  vid  sidan  av
statsbudgeten till dels Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, dels
idrotten samt de motionsförslag som tar upp dessa
frågor.
I avsnitt 5 behandlas vissa bemyndiganden som
regeringen vill inhämta.
I avsnitt 6 tar utskottet upp de övriga förslag
som regeringen för fram i budgetpropositionen under
utgiftsområde 17. Bland annat gäller det förslag om
ändringar i sekretesslagen och bibliotekslagen.

I avsnitt 7 slutligen behandlar utskottet ett antal
motioner väckta under allmänna motionstiden 2003 och
2004  som  tar upp frågor med anknytning till
statsbudgeten dock utan att de har någon omedelbar
budgeteffekt.


2 Övergripande frågor


2.1 Mål- och resultatstyrning på utgiftsområde
17


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motionsyrkande om krav på
förändrade mål för kulturpolitiken.
I detta sammanhang redovisar också utskottet
sin syn på hur mål- och resultatstyrningen
inom utgiftsområde 17 bör utformas.
Jämför reservation 1 (fp).

Propositionen

I kapitel 11 Utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten
i budgetpropositionens volym 1 redovisar regeringen
sin syn på hur mål- och resultatredovisning till
riksdagen kan förändras.  Inledningsvis  sägs i
kapitlet att syftet med den ekonomiska styrningen i
staten är att tillgodose statsmakternas krav på och
behov av beslutsunderlag med god kvalitet som bidrar
till  god  kontroll  av  statens  finanser,
resursfördelning  enligt politiska prioriteringar
samt  hög  effektivitet  och  produktivitet  i
resursanvändningen. Förutsättningar ska åstadkommas
för att ta fram ett fullödigt beslutsunderlag, som
ytterst  kan  ligga  till grund för riksdagens
ställningstagande.

Regeringen  lämnar  en  beskrivning  av  hur
regeringens resultatredovisning till riksdagen kan
utvecklas  för  att  tillgodose  de  krav  på
beslutsunderlag som  riksdagens  utskott ställt.
Regeringen sammanfattar dessa krav i tre punkter,
nämligen
· målen bör formuleras på ett sådant sätt att de är
möjliga att följa upp,
·
·  resultatredovisningen  bör  ge  riksdagen
förutsättningar att bedöma måluppfyllelsen, bl.a.
med hjälp av resultatindikatorer och nyckeltal samt
·
måluppfyllelsen bör kopplas till förslagen om
anslag för kommande år, vilket kräver att motiven
för regeringens förslag framgår tydligare.
Därutöver nämns att några utskott tagit upp frågan
om  politikområden  som  inte följer riksdagens
indelning av statsbudgeten i utgiftsområden.
Dessa krav kan, enligt regeringen, tillgodoses
genom  att  uppställda mål  görs  tydliga  och
uppföljningsbara,   att   olika   typer   av
resultatindikatorer  anges  för  att  bedöma om
verksamheten utvecklas i rätt riktning och att
redovisade förslag till anslag tydligare kopplas
till  de  resultat  som  kommer  fram  i
uppföljningsarbetet. En påtaglig förändring jämfört
med årets budgetproposition är att regeringen avser
att redovisa totala intäkter och kostnader per
politikområde. Detta avser att ge en bättre grund
för riksdagen att bedöma resursåtgången inom ett
politikområde än vad som är fallet  då endast
anslagsförbrukning redovisas. Resultatredovisningen
i  budgetpropositionen  bör  enligt  regeringens
bedömning dock främst avse att ge riksdagen underlag
för att ta ställning till regeringens budgetförslag.
En mer  fördjupad analys av mål, resultat och
förbrukade  resurser  inom  utvalda områden med
möjligheter  till  jämförelser över  tiden  bör
redovisas  för riksdagen  i  resultatskrivelser.
Redovisningarna  i  propositionerna  respektive
skrivelserna ska inte överlappa utan komplettera
varandra.
När det gäller frågan  om att indelningen i
utgiftsområden inte överensstämmer med indelningen i
politikområden skriver regeringen att de problem som
uppkommer av den anledningen kan mildras genom att
regeringen för respektive myndighet redovisar såväl
finansiering  som bidrag till måluppfyllelse på
politikområdesnivå. Därmed tydliggörs länken mellan
anslagsstrukturen   och   verksamhetsstrukturen.
Redovisningen  av  resultaten   avses   även
fortsättningsvis  följa  en  verksamhetsstruktur
(politik- och verksamhetsområden) medan riksdagens
ställningstagande  och  beslut  följer nuvarande
anslagsstruktur (utgiftsområden och anslag).

Motionen

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion  Kr368  att de
nuvarande kulturpolitiska målen görs tydligare och
att de kompletteras med uttryckliga, mätbara mål för
de enskilda kulturpolitiska insatserna (yrkande 1).
Det är enligt motionen viktigt att kulturpolitiken
struktureras av tydliga mål. De nuvarande nationella
målen har enligt partiet snarare karaktären av medel
än mål för kulturpolitiken.

Kulturutskottets tidigare uttalanden

Kulturutskottet har vid flera tillfällen pekat på problem och
brister i den resultatredovisning  som  ges  i
budgetpropositionerna.

Hösten   1999   framhöll   utskottet   att
resultatredovisningarna  i  budgetpropositionerna
också borde kunna utgöra en av utgångspunkterna för
arbetet  inom  utskottet  med  uppföljning  och
utvärdering  (bet.  1999/2000:KrU1  s.  21-22).
Utskottet   önskade  att  resultatbedömningar,
prioriteringar och medelsbehov skulle sättas i än
tydligare  relation  till  uppsatta  mål  och
bidragssyften.   Utskottet   konstaterade  att
kulturområdet ingick i en kategori områden där det
krävs  möda  och  uppfinningsrikedom, både inom
institutioner, myndigheter och departement, när det
gäller  att  utveckla metoder för  att  spegla
utvecklingen inom olika områden och för att få fram
material som kan utgöra grund för bedömningar,
uppföljning och utvärdering.
Hösten 2000 kommenterade  utskottet  den  nya
indelningen  av  budgeten  i politikområden och
regeringens förslag till mål för  dessa  (bet.
2000/01:KrU12  s.  19-20).  Utskottet skrev att
indelningen av budgeten i politikområden om möjligt
borde anpassas till den av riksdagen beslutade
utgiftsområdesindelningen  av  budgeten, eftersom
denna   enligt   riksdagsordningen   följer
utskottsindelningen   i  riksdagen.  Utskottet
underströk att mål måste utformas och få ett sådant
innehåll  att  de är uppföljningsbara.  Alltför
övergripande och allmänt hållna mål är inte till
någon  större  nytta  i  uppföljnings-  och
utvärderingssammanhang, särskilt inte för en sådan
verksamhet som den inom kulturområdet som till sin
karaktär i många stycken redan kan vara svår att
uttrycka i mätbara termer. Utskottet framhöll ändå
att allmänna och övergripande mål för större områden
dock har sitt värde som uttryck för riksdagens och
regeringens vilja när det gäller inriktningen av
t.ex. kulturpolitiken och som bas för utarbetande av
mål inom delområden. De kan också bidra till att den
önskade  inriktningen  av  kulturpolitiken  får
genomslagskraft även inom andra samhällssektorer och
utanför det statliga ansvarsområdet.
Hösten 2002 framförde utskottet i samband med
behandlingen av skrivelse 2001/02:176 Kultur och
delaktighet  att   resultatredovisningarna   i
budgetpropositionerna i möjligaste mån borde gälla
utvecklingen  under  en  treårsperiod  (bet.
2002/03:KrU1 s. 37-43). Utskottet upprepade även
krav och synpunkter från tidigare år vad gäller
målformuleringar och resultatredovisning.
Hösten 2003 återkom utskottet återigen till frågan
om målformuleringar (bet. 2003/04:KrU1 s. 20-22).
Utskottet skrev där att det vore värdefullt om
regeringen anger mot vilka övergripande mål och
verksamhetsmål  som  resultatbedömningarna   i
budgetpropositionen  görs.  I anslutning härtill
skulle regeringen även tydligare än vad som sker i
dag  kunna  koppla  resultatbedömningarna  till
förslagen om anslagstilldelning.

Utskottets ställningstagande

Utskottets  ställningstagande  från  tidigare  år  kan
sammanfattningsvis sägas gälla dels målformuleringar
i sig, dels mätmetoder för resultaten, dels den
bristande överensstämmelsen mellan indelningen i
politikområden  respektive  utgiftsområden  samt
slutligen kopplingen mellan resultatredovisningen
och förslagen om anslagstilldelning.

Utskottet anser att arbetet med målformuleringar
bör inriktas på att målen blir mätbara på ett eller
annat sätt. Som ovan redovisats är det utskottets
uppfattning att övergripande mål för större områden
har  sitt värde genom att de ger uttryck för
riksdagens och regeringens vilja med den förda
politiken.  På en lägre nivå måste dock dessa
övergripande mål konkretiseras i delmål som är
mätbara. Det är då viktigt att kopplingen mellan de
lägre delmålen och  de övergripande målen görs
tydliga. Utskottets uppfattning är att ett effektivt
hushållande med statliga  medel förutsätter att
resultaten av de satsningar som görs kan följas upp
och utvärderas. De utgifter som inte fullt ut kan
följas  upp  årligen  i budgetpropositionen med
resultatindikatorer  eller  andra  metoder  bör
regelbundet utvärderas i resultatskrivelser  där
möjligheten till en mer djuplodande analys finns.
Utskottet välkomnar att regeringen nu deklarerar att
den  avser  att  arbeta  med  att  utveckla
målformuleringar  så  att  de blir tydliga och
uppföljningsbara.
Utskottet är vidare av den uppfattningen att det
är  angeläget att resultatindikatorer utvecklas.
Resultatindikatorerna bör ha en tydlig koppling till
målformuleringarna och bör redovisas över en period
på åtminstone tre år. För de anslag där resultaten
svårligen låter sig kvantifieras är det viktigt att
utarbeta andra former av relevanta mätmetoder. Även
regeringen gör bedömningen att utvecklingen  av
resultatindikatorer bör ta fart. Utskottet saknar
dock en diskussion om hur uppföljningen bör gå till
när målen snarare handlar om kvalitet än kvantitet.
När  det  gäller  överensstämmelsen  mellan
indelningen   i   utgiftsområden   respektive
politikområden är det utskottets mening att full
överensstämmelse bör eftersträvas. Utskottet anser
dock att den kompromiss som regeringen presenterar
där  såväl  finansiering  som  bidrag  till
måluppfyllelse på politikområdesnivå för respektive
myndighet redovisas är värd att prövas. Syftet med
denna  nya  redovisning är att  länken  mellan
anslagsstrukturen  och  verksamhetsstrukturen ska
tydliggöras.
Regeringen redovisar sin avsikt att tydligare
koppla förslagen till anslagstilldelning till de
resultat som kommer fram i uppföljningsarbetet. Det
är enligt utskottets mening glädjande att regeringen
uppmärksammat den tidigare bristande kopplingen och
nu avser att rätta till detta.
Utskottet anser i likhet med tidigare uttalanden
(senast bet. 2003/04:KrU1) att det är angeläget att
1996 års nationella kulturpolitiska mål får gälla
under en längre tid. Som utskottet redogör för ovan
så anser utskottet att det  är  angeläget med
uppföljningsbara delmål inom kulturpolitiken. Vidare
framgår av budgetpropositionen att regeringen är av
samma uppfattning. Utskottet anser därför att något
särskilt uttalande i denna fråga inte är påkallat
och avstyrker därför motion Kr368 (fp) yrkande 1.

2.2 Pris- och löneomräkning


Utskottets förslag i korthet:

Utskottet föreslår att riksdagen ska göra ett
tillkännagivande i vilket man begär
- dels att gjorda pris- och löneomräkningar
på utgiftsområde 17 redovisas på ett tydligt
sätt i budgetpropositionen,
- dels att regeringen utvärderar effekterna
av   det   nuvarande   pris-   och
löneomräkningssystemet  för anslagen inom
kultursektorn,
- dels att regeringen i samband med denna
översyn också  ser över den nu använda
metoden för nivåanpassning av myndigheternas
hyreskompensation i syfte att uppnå bättre
följsamhet.
De i detta sammanhang behandlade motionerna
avstyrks.
Jämför reservation 2 (m, fp, kd, c).

Bakgrund

För att säkerställa att anslagen på statsbudgeten inte urholkas
av inflation och löneökningar görs varje år en
teknisk pris- och löneomräkning av ett stort antal
anslag på statsbudgeten. Av de 54 anslag som finns
på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid är det drygt 2/3 som återkommande räknas om
på detta sätt.

När anslagen inom politikområdet Kulturpolitik
räknas om använder sig regeringen av någon av
följande tre metoder.

-  Förvaltningsanslagsomräkning:  Vid omräkningen
anpassas anslaget till hur löner, lokalkostnader och
övriga förvaltningskostnader har utvecklats var för
sig.  För  lönekostnadsdelen  görs  också  ett
produktivitetsavdrag motsvarande den genomsnittliga
produktivitetsutvecklingen   i   den   privata
tjänstesektorn under de senaste tio åren. Denna
omräkningsmetod tillämpas på myndigheter samt på
vissa institutioner inom kulturområdet som Operan,
Dramaten, Riksteatern, Svenska Rikskonserter och
Dansens  Hus.  Dessa  institutioner ska, liksom
statliga myndigheter, lämna årsredovisningar till
regeringen.  De omfattas även av den mål- och
resultatdialog som regeringen för med myndighets-
och institutionschefer inom kulturområdet.

- Löneindex: Metoden används för omräkning av vissa
bidrag, däribland bidrag till regionala samt lokala
teater-,  dans-  och  musikinstitutioner.  Någon
prisomräkning av lokalkostnaderna görs inte på dessa
anslag. Huvudansvaret för de regionala och lokala
kulturinstitutionerna vilar på huvudmännen, dvs.
landsting och kommuner.

- Bidragsomräkning: Metoden tillämpas  på vissa
bidrag,  t.ex.  litteraturstödet,  och  innebär
vanligtvis att någon pris- och löneomräkning inte
görs.

Statsbidraget till de fria grupperna ingår i anslag
28:7  Bidrag  till  vissa  teater-,  dans- och
musikändamål, av vilket endast en mindre del pris-
och löneomräknas. Omräkningen gäller dock inte de
fria gruppernas bidrag.

Motionerna

Vänsterpartiet föreslår i motion Kr311 att pris- och
löneomräkningen ska utformas på ett mer rättvisande
sätt än i dag för att anslagen inom kultursektorn
inte ska urholkas. Regeringen bör låta utreda denna
fråga, anser motionärerna som är kritiska till att
vissa anslag inte automatiskt får någon pris- och
löneomräkning,  såsom anslagen  till  den  fria
scenkonsten, Teateralliansen och amatörkulturen.

Motionärerna är  också  kritiska till att de
kulturinstitutioner som får sina anslag pris- och
löneomräknade får vidkännas ett avdrag som ska
kompenseras  med  ökad  produktivitet.  När  en
institution inte längre mäktar med detta måste den
skära ned verksamhetsvolymen. Än värre blir det
alltså för dem som över huvud taget inte får någon
ersättning för konjunkturbundna kostnadsökningar,
påpekar motionärerna.
Kristdemokraterna  kräver  i motion Kr361 att
anslagen till de fria grupperna och Teateralliansen
ska pris- och löneomräknas (yrkande 1). Motionärerna
är kritiska till att vissa anslag inom kultursektorn
inte omfattas av någon pris- och löneuppräkning
trots att större delen av dem går till löner. Det
gäller t.ex. anslaget till de fria grupperna och
till Teateralliansen. Det finns all anledning att
kritisera regeringen för dess sätt att handskas med
denna fråga,  framhåller motionärerna som också
påpekar att problemet har varit väl känt sedan länge
och är i stort behov av att åtgärdas.
Behovet av en pris- och löneomräkning av anslaget
till  de  fria  grupperna  tas  också  upp  i
fyrpartimotionen Kr357 (kd, m, fp, c). Motionärerna
anser att det borde vara en självklarhet att även
detta anslag ska omfattas av pris- och löneomräkning
(yrkande 3).

Utskottet

Tydlig redovisning av pris- och löneomräkningar

Utskottet vill inledningsvis ta upp frågan om det
sätt på vilket regeringen redovisar gjorda pris- och
löneomräkningar av olika anslag.

Sedan  ett  antal  år  tillbaka  anges  i
budgetpropositionen   hur  stora  pris-  och
löneomräkningar som gjorts. Det framgår av särskilda
tabeller i vilka man för respektive anslag kan
utläsa  med  vilket samlat  belopp  pris-  och
löneomräkningen  har  påverkat  den  föreslagna
anslagsnivån, liksom hur stort nettobelopp som förts
till eller från anslaget genom direkta politiska
beslut. Det senare är inte minst viktigt eftersom
läsaren därigenom snabbt får en bild av vilka
politiska prioriteringar som bär upp regeringens
budgetalternativ  på  mer  detaljerad  nivå. Av
betydelse är emellertid också att kommentarerna i
anslutning till dessa uppgifter är tydliga, och så
är oftast också fallet när det gäller de politiska
prioriteringarna.
Däremot kan man av budgetpropositionen inte direkt
utläsa hur pris- och löneomräkningen är gjord,
vilket  enligt utskottets mening  framstår  som
önskvärt mot bakgrund av de diskussioner som har
förevarit i denna fråga under senare år. Särskilt
påtagligt blir behovet av en sådan redovisning när
pris- och löneomräkningen är negativ, som fallet är
i årets budgetproposition för fem av anslagen på
utgiftsområde 17[1]. Inte i något av dessa fall
kommenteras denna omständighet. För ett av anslagen
- Statens ljud- och bildarkivs förvaltningsanslag -
leder pris- och löneomräkningen till att anslaget
för 2005 minskas med motsvarande 2,7 %.
En ledstjärna för  budgetarbetet  bör  enligt
utskottets mening vara tydlighet. Budgetförslaget
bör vara lätt att förstå, och i de fall uppgifter
framstår som anmärkningsvärda bör de kommenteras och
förklaras. Utskottet ser det som önskvärt  att
regeringen  på  utgiftsområde  17 utformar sitt
budgetförslag i enlighet med dessa principer.
Vad utskottet här har anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

Pris- och löneomräkning av de fria gruppernas anslag

Som  ett  led  i utskottens uppföljnings-  och
utvärderingsarbete har kulturutskottet med hjälp av
riksdagens utredningstjänst (RUT) under det gångna
året börjat undersöka hur principerna för pris- och
löneomräkningen av anslagen inom utgiftsområde 17
fungerar i praktiken.  Som också Vänsterpartiet
framhåller i sin motion har utskottet så sent som i
våras behandlat frågor av detta slag[2]. RUT hade då
förberedande undersökt om det  var möjligt att
jämföra gjorda pris- och löneomräkningar med den
faktiska lönekostnadsutvecklingen för teater- och
dansinstitutioner samt fria teatergrupper. Något
entydigt resultat kunde dock inte utläsas ur det
framtagna materialet bl.a. eftersom statistiken i
vissa delar inte var helt jämförbar. Materialet
tydde  dock  enligt  RUT  på  att  pris-  och
löneomräkningarna har varit mindre än de faktiska
lönekostnadsökningarna.

Mot denna bakgrund ansåg utskottet  att  det
behövdes en grundlig genomgång och analys innan
några  närmare slutsatser kunde dras. Utskottet
uttalade också att det därför avsåg att fördjupa
sina kunskaper i frågan.
RUT har därefter fått i uppdrag att fullfölja sin
studie genom att i några fallstudier undersöka vilka
konsekvenser pris- och löneomräkningen har för ett
antal enskilda teatrar bland institutionsteatrarna
och de fria grupperna inom teater- och dansområdet.
Resultatet av denna undersökning kommer att delges
utskottet under loppet av 2005.
Vad beträffar de fria grupperna vill utskottet
också erinra om att riksdagen våren 2004 gjorde ett
tillkännagivande (bet. 2003/04:KrU7, rskr. 2003/04:
202) och då gav regeringen i uppdrag att se över
relationen mellan verksamhets- och projektbidrag för
de fria  grupperna  i syfte att åstadkomma en
långsiktigt hållbar utveckling. I dagsläget tvingas
nämligen ofta de fria grupperna att genomföra sin
ordinarie  verksamhet  som  projekt,  eftersom
verksamhetsbidragen är otillräckliga.
Av budgetpropositionen framgår att regeringen har
för avsikt att göra en sådan översyn av stödformerna
för de fria grupperna. Enligt regeringens mening är
det också viktigt att Kulturrådet fortsätter att
följa upp hur kommuner, landsting och regioner
medverkar till att förbättra de fria gruppernas
villkor.
Till  detta  kommer  frågan  om  pris-  och
löneomräkningen av bidragen till de fria grupperna.
Liksom motionärerna anser utskottet att det är en
viktig  fråga.  Som  framgått  av den tidigare
redovisningen görs ingen pris- och löneomräkning av
dessa bidrag. Det finns enligt utskottets mening
anledning att utvärdera effekterna av detta. Det bör
göras i ett större sammanhang som omfattar anslagen
inom hela kultursektorn. Utskottet föreslår således
att regeringen ska ges i uppdrag att utvärdera
effekterna  av  det  nuvarande  pris-  och
löneomräkningssystemet  och dess tillämpning  på
anslagen  inom politikområde  28  Kulturpolitik.
Regeringen bör därefter återkomma till riksdagen och
redovisa resultatet av denna utvärdering.
Vad utskottet här har anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
De i motionerna framförda förslagen är i och med
det  i huvudsak tillgodosedda och  bör  enligt
utskottets mening inte föranleda någon ytterligare
åtgärd från riksdagens sida.
Med  hänvisning  härtill  avstyrker  utskottet
motionerna Kr311 (v), Kr361 (kd) yrkande 1 och Kr357
(kd, m, fp, c) yrkande 3.

Omräkningen av anslagens lokalkostnadsdel

Som  utskottet  nyss  berört  är  pris-  och
löneomräkningen negativ för fem av anslagen på
utgiftsområde 17. Enligt vad utskottet inhämtat
beror detta framför allt på två omständigheter.
Delvis har det samband med att kompensationen för
löneökningar har  minskats  i  förhållande till
tidigare beräkningar. Denna fråga har regeringen
anmält i 2004 års vårproposition[3]. Delvis beror
det på fallande marknadshyror, vilket medfört att
kompensationen för lokalkostnaderna blir negativ för
vissa  myndigheter  som  kommer  att  få  sina
hyreskontrakt omförhandlade inför 2005.

Det senare förhållandet har utskottet också blivit
uppmärksammat  på  när företrädare för Nordiska
museet, Tekniska museet och Livrustkammaren den 14
oktober 2004 uppvaktade utskottet för att informera
om att de tre museerna nästa år väntas få ökade
hyreskostnader samtidigt som prisomräkningen sänker
den kompensation  de  får  för att möta dessa
kostnader.
För att få en klarare bild av vilka principer som
styr prisomräkningen av myndigheters  och vissa
institutioners kompensation för lokalkostnader har
utskottet även i detta fall tagit hjälp av RUT, som
redovisat resultatet av sin undersökning i två
promemorior som överlämnats till utskottet[4]. I
sammandrag och starkt förenklat visar de följande.
Kompensationen  för lokalkostnader grundas  på
beräkningar som Statskontoret svarar för. Dessa
beräkningar återspeglar  inte  nödvändigtvis hur
lokalkostnaderna för en enskild myndighet utvecklas,
utan är i stället avsedda att fånga upp förändringar
i den allmänna hyresnivån för likvärdiga lokaler i
områden som motsvarar myndighetens läge. Det innebär
att en myndighet mycket väl kan ha oförändrad hyra,
men trots  det  få ökad kompensation för sina
hyreskostnader.
För  myndigheter  med  fleråriga  hyresavtal
fastställs kompensationen vanligtvis enligt  två
metoder.  Under  löpande  avtalsperiod  räknas
kompensationen i regel upp enligt en schablon som
varje  år motsvarar 70 % av konsumentprisindex.
Skulle konsumentpriserna ett år öka med 1,5 % kommer
alltså även myndigheternas hyreskompensation att
öka, men endast med 1,05 %.
De år hyresavtalen  ska  förhandlas  om  gör
Statskontoret en fördjupad beräkning av hur den
allmänna  hyresnivån  för  likvärdiga lokaler i
regionen  faktiskt  har utvecklats  under  hela
avtalsperioden.  Detta  ger  ingångsvärdet  för
ersättningen under efterföljande avtalsperiod.
Under  senare  år  har  marknadshyrorna  i
Stockholmsområdet fallit. Samtidigt har den allmänna
prisnivån fortsatt att stiga. Trots en sänkning av
den  allmänna hyresnivån har myndigheter  under
löpande  avtalsperiod  erhållit  en  stigande
hyreskompensation. När avtalsperioden är slut och
Statskontoret gör sin fördjupade beräkning av hur
hyreskostnaderna   utvecklats   under   hela
avtalsperioden bli avvikelsen därför desto större.
Dessa avstämningar är ett tämligen nytt inslag.
Fram till 2003 gjordes inga nivåanpassningar när
hyresavtalen  förhandlades om. Enligt utskottets
mening  framstår   det   som  rimligt  att
hyreskompensationen  i  någon  form   följer
hyreskostnadernas utveckling så länge marknadshyror
används som jämförelsenorm. Det är också rimligt att
en årligen återkommande  nivåanpassning görs av
kompensationen.
Det nuvarande systemet är utformat enligt dessa
principer. Likväl ger det inte önskat resultat.
Särskilt påtagligt blir detta i tider med fallande
hyresnivåer, då de båda använda omräkningsmetoderna
ger   rakt   motsatt    resultat.    Vid
omförhandlingstillfällena  anpassas kompensationen
till de fallande hyresnivåerna, under mellanåren
till de stigande  prisnivåerna. Myndigheter och
berörda institutioner bör kunna ställa rimliga krav
på en långsiktig och förutsägbar finansiering även i
detta avseende. De tvära  kast som följer med
nuvarande lösning motverkar detta syfte.
Enligt utskottets mening bör omräkningsmetodens
följsamhet förbättras både  i  förhållande till
myndigheternas  och  institutionernas  faktiska
lokalkostnader  och  i  förhållande  till  hur
marknadshyrorna utvecklats. Ett sätt att uppnå detta
kan vara att använda sig av någon form av omräkning
under mellanåren som tar hänsyn till dessa båda
komponenter. Även andra lösningar är emellertid
möjliga.  Regeringen  bereder  för  närvarande
Ändamålsfastighetskommitténs   betänkande   (SOU
2004:28) och en modifierad metod kan också behöva
anpassas till de förslag som kommer fram i detta
sammanhang. Det bör ankomma på regeringen att i
samband  med den av utskottet nyss  föreslagna
utvärderingen närmare överväga hur följsamheten i
systemet med prisomräkning av lokalkostnader ska
kunna förbättras.
Vad utskottet här har anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

2.3 Pensionsvillkor vid teater-, dans- och
musikinstitutioner


Utskottets förslag i korthet

Utskottet redovisar de åtgärder regeringen
vidtagit för att komma  till  rätta med
pensionsproblemen  vid de statsunderstödda
teater-, dans- och musikinstitutionerna samt
avstyrker ett antal motioner som tar upp
motsvarande  frågor  inklusive  de  fria
gruppernas pensioner.
Jämför reservation 3 (m, fp, kd, c).

Propositionen

I budgetpropositionen - utg.omr. 17, s. 25, 26 och 68 -
redovisar regeringen vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med de  problem som
uppkommit vid de statligt stödda teater-, dans- och
musikinstitutionerna  med  anledning av dels de
pensionspremiehöjningar  som dessa  institutioner
blivit aviserade, dels några nya pensionsregler som
tillkommit i samband med omläggningen  av  det
allmänna pensionssystemet och senare.

Åtgärderna som regeringen vidtagit i samarbete med
arbetsmarknadens parter innebär att sammanlagt 40
miljoner kronor tillförs sektorn 2005 för olika
pensionslösningar, varav 20 miljoner kronor avser en
engångsvis insats.
Flertalet anställda inom teater-,  dans-  och
musikområdet har en lägre pensionsålder än den
gängse. En kompletterande ålderspension är ett sätt
att skapa tryggare pensionsförhållanden på området.
Av de medel som fr.o.m. 2005 tillförs sektorn är
enligt regeringen 15 miljoner kronor avsedda att
göra det möjligt att införa en sådan ordning på
teater-, dans- och musikområdet. En förutsättning är
dock  att  parterna  reglerar  detta genom ett
kollektivavtal.
Den kompletterande ålderspensionen  bör enligt
regeringen  kombineras med åtgärder som främjar
fortsatt yrkesverksamhet för yrkesgrupper med tidig
pensionsålder som sångare och dansare. Regeringen
avser  därför  att  i  fortsatt  dialog  med
arbetsmarknadens parter göra en översyn av den s.k.
PISA-förordningen[5]. I översynen ingår bl.a. att
pröva frågan om karriärväxling i samband med tidig
pensionsavgång och att utarbeta förslag som innebär
att karriärväxlingen leder till nytt förvärvsarbete.
Regeringens  översyn   av  scenkonstnärernas
pensionsvillkor  har  även kommit  att  omfatta
premiekostnaderna för nuvarande pensionsåtaganden
vid  de  statligt  stödda teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna. Som ett led i det arbetet har
Statens pensionsverk (SPV) fått  i uppdrag att
beräkna  vilka  kostnadsökningar  införandet  av
försäkringstekniska premier fick under 2001, vilket
var första året med detta nya premiesystem. Enligt
SPV var de faktiska kostnaderna 5 miljoner kronor
högre än de preliminärt fastställda avgifterna för
2001.  Av  de  medel  som enligt förslagen  i
budgetpropositionen tillförs  sektorn  för olika
pensionslösningar fr.o.m. 2005, avser 5 miljoner
kronor kompensation för dessa kostnader. Av samma
skäl tillförs sektorn 20 miljoner kronor engångsvis
som retroaktiv kompensation för 2001-2004.

Motionerna

Kostnaderna för teater-, dans-  och  musikinstitutionernas
pensionsåtaganden    samt    kulturskaparnas
pensionsvillkor tas upp i flera motioner.

Moderata samlingspartiet anser i motion Kr233 att
det belopp som satts av i budgetpropositionen för
scenkonstnärernas pensioner inte är en permanent
lösning.  Motionärerna  vill  därför  återigen
understryka att pensionsfrågorna för kulturskaparna
måste lösas (yrkande 23).
I motion Kr239 (m) återkommer partiet till samma
ämne  och föreslår där att riksdagen ska göra
uttalanden om dels konstnärerna och pensionssystemet
(yrkande  8),  dels pensioner för kulturskapare
(yrkande 12). Motionärerna  erinrar  om att de
samhällsägda scenkonstinstitutionerna har drabbats
av kraftigt höjda pensionspremier på 70 miljoner
kronor  per år som institutionerna inte kunnat
påverka än mindre förutse. I budgeten anvisas nu en,
enligt motionärernas  mening,  närmast symbolisk
kompensation på fem miljoner kronor per år, förutom
ett  engångsbelopp  på  20  miljoner  kronor.
Pensionsfrågorna   bidrar   till   de   höga
kostnadsökningarna för sceninstitutionerna och måste
snarast lösas. Här har regeringen ett stort ansvar
slår motionärerna fast.
Samma motionärer ställer sig dock positiva till
att regeringen har öronmärkt 15 miljoner kronor för
att  scenkonstnärerna ska få en  kompletterande
tjänstepension som motsvarar vad som gäller för
andra anställda. Beloppet täcker visserligen endast
halva kostnaden för att få bort denna orättvisa men
motionärerna ser det som ett viktigt steg framåt.
Detsamma gäller regeringens löfte att äntligen ta
tag i och lösa de särskilda pensionsproblemen för
dansare och sångare.
Folkpartiet liberalerna begär i motion Kr368 att
regeringen ska återkomma med en tydlig ekonomisk
redovisning av hur pensionsåtagandena har påverkat
institutionsteatrarna (yrkande 10). Motionärerna ser
förslaget i propositionen om en extra tilldelning på
5 miljoner kronor per år och 20 miljoner kronor
retroaktivt som klart otillräckligt och föreslår för
egen del i sitt budgetalternativ att ytterligare 10
miljoner  kronor per år ska anvisas för detta
ändamål.
I motion Kr302 föreslår Runar Patriksson (fp) att
staten   ska  kompensera   scenkonsten   vid
kulturinstitutionerna inom teater, musik och dans
för   de   ökade   pensionskostnaderna   och
socialavgifterna vid svenska artisters resor och
frilansarbete. Motionären är bl.a. kritisk till att
staten tar ut högre pensionspremier redan från 2004
utan att erbjuda någon kompensation.
Kristdemokraterna ser i motion Kr361 de höjda
pensionspremierna  som  kanske  det  mest akuta
problemet för teater-, dans- och musikinstitutioner.
Denna ofinansierade kostnadsökning var omöjlig att
förutse för institutionerna och kan komma att få
dramatiska konsekvenser. Motionärerna förväntar sig
att regeringen finner en lösning som innebär att
verksamheten vid institutionerna inte blir lidande
(yrkande 2).
I motion Kr341 pekar också Sven Brus och Yvonne
Andersson  (båda  kd)  på  de  ofinansierade
kostnadsökningar som institutionerna drabbats av
till följd av höjda pensionspremier. Om inte denna
fråga får en lösning hotas många kulturarbetare med
uppsägning.  Motionärerna  ser det som särskilt
angeläget att lösa pensionsförhållandena för dansare
och sångare som av fysiska och konstnärliga skäl har
en lägre pensionsålder än övriga arbetstagare.
Vänsterpartiet begär i motion Kr309 att regeringen
i särskild ordning ska utreda och redovisa hur man
långsiktigt ska lösa:
-   frågan   om   scenkonstsinstitutionernas
premiepensionsavgifter (yrkande 1),
- frågan om finansiering av den kompletterande
tjänstepensionen  (KÅPAN) för de anställda vid
scenkonstens institutioner (yrkande 2),
- problemet med sångarnas och dansarnas pensioner
(yrkande 3),
- frågan om finansieringen av pensioner för den fria
scenkonstens anställda (yrkande 4).

Motionärerna kräver slutligen också att regeringen
noggrant   ska   följa   utvecklingen   vid
scenkonstinstitutionerna för att vid behov kunna
ingripa med akuta åtgärder (yrkande 5).

Av  motionen framgår att Vänsterpartiet hyser
mycket  stor  förståelse  för  det  krav  som
Teaterförbundet och Svensk Scenkonst ställt efter
det att budgetpropositionen lagts fram. De båda
organisationerna krävde då att regeringen under 2005
skulle frysa höjningen av premiepensionsavgiften på
den  nivå  som  institutionerna  föreslås  få
kompensation för i budgetpropositionen. De krävde
också att hotet om retroaktiva inbetalningar skulle
undanröjas.
Den  fria  scenkonstens  pensioner  tas  av
Vänsterpartiet också upp i motion Kr290 yrkande 13.
Motionärerna framhåller där att det är av stor vikt
att den fria scenkonsten inte glöms bort när nu
teater-, dans- och musikinstitutionernas pensioner
ses över. Regeringen  måste ta ansvar för att
pensionsproblemen  löses  även  för  den  fria
scenkonsten, anser motionärerna.
Centerpartiet  framhåller  i sin budgetmotion,
Kr389, att de fria grupperna ofta har en besvärlig
ekonomisk situation. Partiet föreslår därför att den
fria scenkonstens anslag ska höjas med totalt 25
miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor ska gå
till dansares och sångares pensionsavgångar.

Regeringsbeslutet den 28 oktober 2004

I Regeringskansliet har även efter det att budgetpropositionen
presenterades arbetet fortsatt för att finna en
lösning   på   problemet   med   de  ökade
pensionskostnaderna  för landets statligt stödda
teater-, dans- och musikinstitutioner.  Det har
resulterat i att regeringen vid sitt sammanträde
torsdagen den 28 oktober 2004 fattat beslut om att
de pensionspremienivåer som gäller under 2004 för
vissa  statsunderstödda  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner  ska  gälla  även  för 2005.
Regeringen beslutade i december 2003 att tillfälligt
stoppa  en  tilltänkt  höjning för 2004 av de
preliminärt fastställda pensionsavgifterna för dessa
institutioner. Det nya beslutet innebär att även den
preliminära avgiften för 2005 kommer att ligga kvar
på oförändrad nivå under hela det året. Av beslutet
framgår att regeringen avser att återkomma med ett
nytt förslag om hur skillnaden mellan slutliga och
preliminära avgifter  för  2004  och  2005 ska
finansieras.

I ett pressmeddelande från Kulturdepartementet
samma dag ges följande bakgrund till beslutet.
Regeringen vidtar nu, i samråd med Miljöpartiet
och Vänsterpartiet, ytterligare åtgärder för att
lösa problemen med ökade pensionskostnader för
landets statligt stödda  teater-,  dans- och
musikinstitutioner.
Utöver de medel som redan tillförts sektorn för
olika    pensionslösningar   i   höstens
budgetproposition räknar regeringen nu med att
kunna tillföra ytterligare särskilda medel under
våren  2005  för  att  täcka  merparten  av
scenkonstens ökade pensionspremiekostnader. Ett
förslag om detta kommer  att presenteras av
regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den
kommande vårpropositionen.
I avvaktan på vårpropositionens förslag kommer
pensionspremierna att tillfälligt låsas på den
nuvarande  nivån  för  teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna.
Regeringen  kommer  också  att  inbjuda
arbetsmarknadens   parter   till  fortsatta
överläggningar i den särskilda arbetsgrupp som
tillsattes i början av 2004 om pensionsfrågorna.
En översyn kommer bl.a. att göras av den s.k.
PISA-förordningen som reglerar pensionsvillkoren
för personalen vid scenkonstens institutioner. I
översynen skall bl.a. ingå att pröva frågan om
karriärväxling   i   samband   med  tidig
pensionsavgång.
- Med de förstärkningar som nu aviseras räknar
regeringen   med   att   övergången  till
försäkringstekniska   pensionspremier,   som
påbörjades 2001, är slutligt reglerad och att de
berörda institutionerna därefter själva ska bära
premiekostnaderna  för  sin  personal,  säger
kulturminister Pär Nuder.
- Därmed skapas också bättre förutsättningar
för teater-, dans- och musikinstitutionerna att
fullfölja sitt kulturpolitiska uppdrag.

Utskottet

På senare år har olika pensionsfrågor kommit att bli ett
alltmer påtagligt problem för de 63 statsunderstödda
institutionerna på teater-, dans- och musikområdet
som omfattas av den s.k. PISA-förordningen.

Två frågor har dominerat, nämligen kostnaderna för
de pensionspremier som de 63 institutionerna betalar
till Statens pensionsverk (SPV) samt arbetstagarnas
pensionsvillkor.

De statsunderstödda scenkonstinstitutionernas
pensionspremier

På det statliga området infördes  1998  en ny
försäkringsmodell     för     myndigheternas
avtalsförsäkringar. Genom den fick myndigheterna det
fulla  kostnadsansvaret  för  förändringar  i
anställningsvillkoren. En grundläggande princip var
att finansieringen av avtalsförsäkringarna så långt
möjligt skulle ske på samma villkor som på övriga
arbetsmarknaden.

År 2001 infördes en motsvarande försäkringslösning
för de 63 scenkonstinstitutionerna  inom  PISA-
området. Tidigare hade dessa institutioner betalat
låga schabloniserade  pensionspremier, men genom
omläggningen anpassades premierna till de faktiska
kostnaderna. Avsikten var att övergången skulle vara
kostnadsneutral.   För   ändamålet  tillfördes
institutionerna därför närmare 100 miljoner kronor
för fördelning via Kulturrådet.
Vid införandet beslutades också med  stöd av
arbetsgivarorganisationen  Teatrarnas  riksförbund
(nuvarande Svensk Scenkonst) att premiekostnaderna
skulle  fördelas  solidariskt  mellan  samtliga
institutioner på området. Tagna var för sig finns
det  skillnader  mellan  de 63 institutionernas
premienivåer, men för gruppen som helhet har alltså
en enhetlig avgift fastställts. Samtidigt beslutades
att nivån på de preliminärt beräknade avgifterna
skulle låsas under treårsperioden 2001-2003.
I december 2003 aviserade SPV att premienivån för
2004 skulle höjas från  9,59  till 13,99 % av
lönesumman. För de 63 institutionerna sammantagna
motsvarade det en årlig kostnadsökning på 60-70
miljoner kronor. För att skapa rådrum att hantera
den uppkomna situationen beslutade regeringen den 18
december 2003 att de 63 institutionernas premienivå
skulle vara oförändrat 9,59 % under 2004.
Frysningen  avsåg  den preliminärt fastställda
premienivån för 2004. Det innebär att höjningen i
stället skulle komma att slå igenom med fördröjning
när avgiften slutligt skulle regleras i maj 2005, då
ett engångsbelopp  motsvarande skillnaden mellan
slutligt   fastställda  pensionsavgifter   och
preliminärt inbetalade belopp skulle betalas in,
dvs. i princip 60-70 miljoner kronor.
Eftersom frysningen endast avsåg 2004 års avgifter
skulle de 63 scenkonstinstitutionerna, om inga andra
åtgärder vidtogs, nästa år därutöver komma att
påföras en i princip lika stor höjning av de
preliminära  avgifterna  för  2005.  De  ökade
premiekostnaderna skulle således detta år uppgå till
uppskattningsvis 120-140 miljoner kronor.
I årets budgetproposition har regeringen satt av
40 miljoner kronor för olika pensionslösningar på
scenkonstens område under 2005. Härav är 25 miljoner
kronor kompensation för en slutreglering som SPV
gjort av ingångsvärdet för 2001 års premier då de
faktiska  kostnaderna  översteg  de  preliminärt
beräknade avgifterna med 5 miljoner kronor. Därför
föreslås i propositionen att institutionerna ska
tillföras dels ett lika stort årligt belopp fr.o.m.
2005, dels en engångsvis retroaktiv kompensation på
20 miljoner kronor för fyraårsperioden 2001-2004.
Eftersom premienivån  varit låst under perioden
2001-2003 betraktas därmed hela treårsperioden som
slutreglerad.
Regeringen har dessutom den 28 oktober  2004
beslutat  att  frysa  de  63  institutionernas
preliminära  pensionsavgifter  under  2005  på
oförändrad  nivå.  I  beslutet  sägs också att
regeringen avser att återkomma med besked om hur
skillnaden mellan slutlig och preliminär premie för
såväl 2004 som 2005 ska finansieras. Ett förslag i
frågan kommer, enligt vad t.f. kulturminister Pär
Nuder meddelade vid en presskonferens samma dag, att
redovisas  på  tilläggsbudget  i  2005  års
vårproposition. Statsrådet Nuder uppgav samtidigt
att  regeringen  har  för  avsikt  att  i
budgetpropositionen för 2006 lägga förslag som höjer
anslagsnivån för de 63 institutionerna med ett
belopp    motsvarande    ca    90 %   av
premiekostnadshöjningen.  Med  dessa  åtgärder
betraktar     regeringen    frågan    om
scenkonstinstitutionernas pensionspremier som löst.
Utskottet noterar  med stor tillfredsställelse
regeringens beslut i denna fråga. Det innebär att
regeringen  i  samråd  med  Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  har  kommit fram till en, enligt
utskottets mening, långsiktigt hållbar lösning som
ger de berörda institutionerna möjlighet att ta ett
eget  ansvar  för  pensionskostnaders  fortsatta
utveckling.
Förutsättningarna för detta underlättas dessutom
av att uppbörden av myndigheters pensionsavgifter
kommer att läggas om. För de 63 institutionerna sker
det 2006. Då frångår man nuvarande system med
preliminära och slutliga avgifter eftersom det på
annat håll visat sig kunna skapa osäkerhet hos
myndigheter om de faktiska  pensionskostnadernas
omfattning. Dessutom har det kunnat leda till stora
justeringsbelopp vid avstämningen av premierna. I
stället inför man en definitiv uppbörd grundad på
månatliga  rapporter  till  SPV  om  respektive
institutions  anställningsuppgifter.  Avgifterna
kommer då att baseras på ett aktuellt underlag och
någon avstämning mellan preliminära och slutliga
avgifter behövs i det läget inte.

Kulturarbetarnas pensionsvillkor

Reformeringen av det allmänna pensionssystemet har
medfört att ålderspensionen  numera  grundas på
livsinkomsten, och inte längre på de 15 bästa
inkomståren. Nyordningen missgynnar arbetstagare som
har  ett  relativt  kort  arbetsliv med ojämna
inkomster.  Det  gäller bl.a. dansare  vid  de
statsunderstödda   teater-,    dans-    och
musikinstitutionerna med avgångsrätt vid 41 års
ålder samt korister och sångsolister med avgångsrätt
vid 52 års ålder.

Väljer en dansare eller sångare att gå i pension
vid dessa åldrar får de enligt PISA-förordningen en
pension motsvarande 65-70 % av lönen fram till
ordinarie ålderspension. Pensionen samordnas inte
med andra inkomster, vilket innebär att den som
övergår  i annan anställning  vid  den  tidiga
pensionsåldern kan uppbära både pension och lön.
Lönen  berättigar  då dessutom till ytterligare
pensionspoäng  vilket  förbättrar  den  allmänna
pensionen.
Till  bilden  hör att en arbetstagare  sedan
september 2001 har rätt att arbeta till 67 års
ålder. Denna rätt är ovillkorlig och kan enligt
lagen (1982:80) om anställningsskydd inte avtalas
bort  genom  kollektivavtal.  Den  konstnärliga
personalens tidigare skyldighet att på anmaning av
arbetsgivaren sluta sin anställning vid de tidiga
pensionsåldrarna gäller  därför inte längre. En
enskild dansare eller sångare avgör själv om han
eller hon vill fortsätta att arbeta fram till 67 års
ålder.
För kulturarbetare med tidig pensionsavgång har
övergången till ett nytt allmänt pensionssystem
inneburit  att pensionen efter  65  års  ålder
försämrats. Osäkerheten om den framtida pensionen
har lett till att dansare och sångare fortsätter sin
anställning i stället för att gå i pension vid de
åldrar som tidigare varit vanliga. Konsekvenserna
vid t.ex. Operan är att unga dansare inte får någon
anställning.
Ytterligare en faktor av  betydelse  i detta
sammanhang  är  frågan  om  en  kompletterande
ålderspension - Kåpa - för kulturarbetarna vid
scenkonstinstitutionerna.
Arbetstagarorganisationerna  har  krävt  att  de
anställda  vid  dessa institutioner ska ges en
kompletterande tjänstepension som är likvärdig med
den som gäller för statsanställda.
Av   det  resurstillskott  som  i  årets
budgetproposition tillförs scenkonstens område är 15
miljoner kronor avsedda att ge möjlighet till en
sådan lösning. Det ankommer emellertid på parterna
att sluta kollektivavtal i frågan.
Av budgetpropositionen framgår att regeringen har
för avsikt att kombinera denna satsning med åtgärder
som  främjar  fortsatt  yrkesverksamhet  för
yrkesgrupper med tidig pensionsålder, såsom sångare
och dansare. Regeringen kommer därför att fortsätta
diskussionen med arbetsmarknadens parter och göra en
översyn av PISA-förordningen. I översynen ska man
bl.a. undersöka möjligheterna till karriärväxling
vid tidig pensionsavgång och försöka finna lösningar
som innebär att karriärväxlingen leder till ett nytt
förvärvsarbete.
Utskottet ställer sig positivt även till detta
initiativ eftersom det kan lösa problemet med den
dåliga personalrörligheten bland dansare och sångare
vid de statsunderstödda scenkonstinstitutionerna.
Det föreslagna resurstillskottet ser utskottet som
ett första viktigt steg för att komma till rätta med
detta   problem.  Resurstillskottet  motsvarar
emellertid endast ungefär halva det belopp som krävs
för att berörda  arbetstagare  ska  erhålla en
kompletterande  ålderspension likvärdig den  som
gäller för statligt  anställda. Utskottet utgår
emellertid ifrån att regeringen vid sin fortsatta
översyn av PISA-förordningen beaktar även denna
fråga i syfte att finna en snar lösning.

Fria gruppers pensionsförhållanden

De fria teater-, dans- och musikgrupperna svarar för
en betydande del av utbudet av teater, dans och
musik. Vänsterpartiet tar i två motioner upp frågan
om finansieringen av de fria gruppernas pensioner
och kräver att regeringen tar sitt ansvar för att
pensionsproblemen  löses  även  för  den  fria
scenkonsten.

Frågan om de fria gruppernas  pensioner har
nyligen tagits upp i en interpellationsdebatt.
Som svar på en fråga av Gunilla Tjernberg (kd)
framhöll utbildnings- och kulturminister Leif
Pagrotsky (s) den 15 november 2004 följande:
Vad gäller de fria grupperna delar jag Gunilla
Tjernbergs uppfattning att de såväl konstnärligt
som kulturpolitiskt är en  värdefull del av
svenskt  kulturliv.  Mot den bakgrunden  har
regeringen medvetet arbetat för att förbättra
teater- och dansgruppernas situation, genom att
kraftigt förstärka de statliga stöden på området.
I höstens budgetproposition har regeringen även
aviserat att stödformerna för de fria grupperna
ska ses över, i syfte att förbättra utformningen
av stöden. För de fria teater- och dansgruppernas
pensioner gäller dock andra förutsättningar än
för  personalen  vid  de  statligt  stödda
institutionerna. Ett avtal har träffats mellan
Teaterförbundet   och   Svensk   Scenkonst,
Teatercentrum och Danscentrum, som innebär att en
grupp frilansande konstnärer numera omfattas av
kompletterande avtalspensioner av annat slag än
den så kallade PISA-förordningen och det statliga
pensionsavtalet  PA03. Enligt uppgifter  från
Statens  kulturråd  tillämpar   de   fria
teatergrupperna i mycket stor utsträckning det
nya  kollektivavtalet. Regeringen  har  också
understrukit vikten av att Statens kulturråd i
dialog  med  de  fria  grupperna  analyserar
möjligheterna till förbättringar av villkor som
avtalsenliga löner, pensionsåtaganden med mera.
I en efterföljande replik påpekade statsrådet
Pagrotsky vidare:
Diskussionen nu har handlat om svårigheterna för
grupperna att betala de pengar som de behöver
komma  ut  med  för  att  klara  sina
pensionsåtaganden. Om det skulle jag egentligen
bara vilja säga två saker. Det ena är att de fria
grupperna får ju pengar i klump som de själva har
f       har de pengar som de får, som de
disponerar,       fördubblats. Jag tycker att det är beklagligt om
dessa pengar har spenderats på ett sätt som gör
att grupperna inte har råd att fullgöra de
skyldigheter de har enligt de avtal de själva har
valt att skriva på med sina motparter,  de
fackliga organisationerna, på det här området. En
fördubbling av pengarna borde räcka för att man
som arbetsgivare ska göra rätt för sig när man
betalar löner och uppfyller andra villkor.

Liksom motionärerna ser även utskottet det som
viktigt att också de fria gruppernas pensionsproblem
får en lösning. Utskottet vill i detta sammanhang
erinra om att riksdagen så sent som i våras gav
regeringen  till  känna  att  relationen mellan
verksamhets-  och projektbidragen för  de  fria
grupperna skulle ses över[6] I det sammanhanget
uttalade riksdagen också att det behövs en snar
lösning på frågan om hur pensionerna för de fria
grupperna ska säkerställas. Enligt utskottets mening
är det därför inte påkallat att riksdagen nu på nytt
gör ett uttalande i denna fråga.

I efterföljande avsnitt om medelsanvisningen för
2005  tar utskottet ställning till regeringens,
Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets förslag
om att nästa år avdela ytterligare resurser till
scenkonstinstitutionernas och de fria gruppernas
pensionskostnader.

Övriga  motionsyrkanden som behandlas i detta
sammanhang är enligt utskottets mening tillgodosedda
med de uttalanden som utskottet har gjort.
Utskottet avstyrker därför motionerna Kr233 (m)
yrkande 23, Kr239 (m) yrkandena 8 och 12, Kr290 (v)
yrkande 13, Kr302 (fp), Kr309 (v) yrkandena 1-5,
Kr341 (kd), Kr361 (kd) yrkande 2 och Kr368 (fp)
yrkande 10.


**FOOTNOTES**
[1]:ntz m.fl. (kd)
10, 12, 13, 15 och 16
Kr361
Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
4 och 13
Kr362
Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
1, 5, 9-12 och 14
Kr363
Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
8
Kr364
Lennart Kollmats m.fl. (fp)
5
Kr368
Lars Leijonborg m.fl. (fp)
5-9, 11, 13, 14, 17, 19-25, 30, 32, 33,
35, 37, 39 och 42

[2]:
Kr369
Anita Brodén m.fl. (fp)
5 och 7
Kr389
Birgitta Sellén m.fl. (c)


[3]:
Ub275
Sofia Larsen m.fl. (c)
10
N407
Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
8
N409
Martin Andreasson m.fl. (fp)
7

Elanders Gotab, Stockholm 2004


För följan
[4]:de anslag är pris- och löneomräkningen negativ i
regeringens budgetförslag för 2005 på utgiftsområde 17,
nämligen 26:1 Statens ljud- och bildarkiv, 28:7 Bidrag
till vissa teater-, dans- och
[5]:  musikändamål,  28:14  Statens  konstråd,  28:19
Konstnärsnämnden och 28:29 Centrala museer: Stiftelser.
Betänkande  2003/04:KrU6 om övergripande  frågor  på
kulturområdet, s. 37-40.
Proposition 2003/04:100 - 2004 års ekonomiska
[6]:vårproposition,  avsnitt  6.2.1.  De takbegränsade
utgifternas förändrin
3 Anslagen för 2005 inom
utgiftsområde 17


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner
regeringens förslag till fördelning av anslag
inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, tros-
samfund  och fritid liksom förslaget att
avveckla det  nationella  uppdraget  inom
området formgivning och design.
De i sammanhanget väckta motionerna avstyrks.
Jämför de särskilda yttrandena 3 (m), 4 (fp),
5 (kd) och 6 (c).

3.1 Utskottets samlade bedömning av
budgetalternativen


I utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid ingår sammanlagt sju politikområden av vilka
tre också finns uppförda på andra utgiftsområden.

De tre politikområden som odelat ligger inom
utgiftsområdet är politikområdena 28 Kulturpolitik,
29 Ungdomspolitik och 30 Folkrörelsepolitik.
De fyra politikområden som spänner över flera
utgiftsområden    är   politikområdena   25
Utbildningspolitik, där kulturutskottet svarar för
bl.a. folkbildningen, liksom 26 Forskningspolitik
med anslaget för Statens ljud- och bildarkiv, 27
Mediepolitik med bl.a. anslaget till Biografbyrån
samt  2  Finansiella  system  och tillsyn  med
Lotteriinspektionens anslag.
Regeringens förslag till medelsanvisning för hela
utgiftsområdet uppgår till 8 956,5 miljoner kronor.
Nivån motsvarar den  ram som riksdagen den 24
november fastställt för utgiftsområdet och fördelar
sig på politikområden och grupper av anslag på det
sätt  som  framgår av efterföljande tabell. Av
tabellen  framgår  också  vilka  alternativa
prioriteringar som förordas av oppositionspartierna.
Den för 2005 fastställda utgiftsramen är närmare
300 miljoner kronor högre än motsvarande ramnivå som
riksdagen för ett år sedan lade fast för budgetåret
2004. Av uppräkningen förklaras 92 miljoner kronor
av pris- och löneomräkningar av olika anslag, medan
närmare 200 miljoner kronor har sin grund i förslag
om mer direkta anslagstillskott. Bland regeringens
större satsningar på kulturpolitikens område kan
nämnas  förslag  om att  vid  årsskiftet  låta
ytterligare 16 museer införa fri entré, att  ge
särskild  kompensation till 63 institutioner på
teater-, dans- och musikområdena för att lindra
övergången till ett nytt pensionssystem samt att i
enlighet med riksdagens tidigare beslut göra en ny
årlig uppräkning av stödet  till  underhåll av
kyrkliga kulturminnen.
I tabellen redovisas förslagen avrundade till
miljoner  kronor  i den ordning politikområdena
behandlas i budgetpropositionen på utgiftsområdet.
Regeringens förslag redovisas i absoluta värden.
Oppositionspartiernas förslag återges som avvikelser
i förhållande till regeringens förslag. En mer
detaljerad  sammanställning  av regeringens  och
oppositionspartiernas förslag återfinns i bilaga 3.

Tabell. Förslag till fördelning av utgifter på
utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid
för 2005.
Miljoner kronorI första steget av budgetprocessen  har alltså
riksdagen  på  förslag av finansutskottet (bet.
2004/05:FiU1) beslutat att ramen för utgiftsområde
17 ska vara 8 956,5 miljoner kronor för 2005. Det
innebär  att  kulturutskottet  i  sin fortsatta
beredning av anslagsfördelningen inom utgiftsområdet
är förhindrat att föreslår lösningar som medför att
anslagen summerar sig till högre belopp. Inget
hindrar  emellertid  att  utskottets  förslag
understiger denna nivå.

Förslag  till  alternativa  anslagsnivåer  har
framförts av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Av
förslagen är det bara det moderata alternativet som
utan jämkningar kan tas upp till fortsatt beredning.
Moderata   samlingspartiets   budgetalternativ
understiger ramnivån med 1 310 miljoner kronor,
bl.a. beroende på att partiet vill omfördela 900
miljoner kronor till ett annat utgiftsområde. Övriga
partiers förslag överskrider den fastställda ramen
med mellan 7 och 100 miljoner kronor.
Redan av denna anledning bortfaller Folkpartiet
liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets
budgetalternativ som de finns redovisade i motioner
väckta under allmänna motionstiden. Utskottet har
emellertid även vid en mer detaljerad prövning av
dessa förslag funnit att de bärs upp av olika
lösningar som utskottet inte kan ställa sig bakom.
Detsamma gäller Moderata samlingspartiets förslag på
anslagsnivå.
Mot  dessa  förslag  står  regeringens  och
samarbetspartiernas förslag till anslagsfördelning,
vilket enligt utskottets mening framstår som väl
avvägt.
I  det  följande  går  utskottet  igenom
budgetförslagen  på utgiftsområde 17 och prövar
anslag för anslag de alternativa lösningar som
regeringen och respektive oppositionsparti förordar.
Liksom den tidigare återgivna  tabellen  följer
genomgången samma ordning som den som används i
budgetpropositionen vid redovisningen av anslagen.
Genomgången utmynnar i att utskottet i avsnitt 3.3
redovisar sitt samlade ställningstagande till de
förslagspunkter i propositionen och de yrkanden i
motionerna som har direkt inverkan på statsbudgeten
för 2005 på utgiftsområde 17.

Övriga  motionsförslag  som  berör  frågor  med
anknytning till statsbudgeten men som väntas få
budgeteffekt  först 2006 eller senare behandlar
utskottet längre fram i betänkandet i avsnitt 7.

3.2 Utskottets genomgång av förslagen på
anslagsnivå

3.2.1 Politikområde 28 Kulturpolitik

Statens kulturråd (28:1)

Statens   kulturråd   ska   som   central
förvaltningsmyndighet  inom  kulturområdet  följa
utvecklingen och ge ett samlat underlag för den
statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen med
genomförandet av denna. I den uppgiften ligger en
skyldighet  att  verka för samordning  av  och
effektivitet i de statliga åtgärderna.

Propositionen

Mot bakgrund av att det i dag finns ett stort utbud av aktörer
som tillhandahåller Internetbaserade söktjänster för
allmänheten gör regeringen bedömningen att Kulturnät
Sverige, vars drift Statens kulturråd ansvarar för,
bör upphöra den 31 december 2004.

Regeringen föreslår att riksdagen ska anvisa 46,14
miljoner kronor under ramanslaget för budgetåret
2005.

Motionerna

Moderata samlingspartiet förelår i motion Kr349 att anslaget
minskas med 5 miljoner kronor (yrkande 1). Enligt
motionen kan en minskning av kulturbyråkratin och
Kulturrådets  dominans  skapa  möjligheter  för
förnyelse av kulturen.

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
att anslaget minskas med 5,65 miljoner  kronor
(yrkande 42). Minskningen av anslaget består av dels
en generell besparing på 6 miljoner kronor, dels en
besparing på 2 miljoner kronor till följd av att
motionärerna vill behålla Kulturnät Sverige men
finansiera det på annat sätt än med statliga medel
(yrkande 6) samt dels en ökning av anslaget med 2,35
miljoner kronor. Den sistnämnda förändringen är en
följd av att partiet motsätter sig att Kulturrådet
för närvarande får använda en del av medlen på
anslagen 28:6, 28:7 och 28:9 till administration
(yrkande 7).
Kristdemokraterna föreslår i motion Kr363 att
anslaget minskas med
1 miljon kronor (yrkande 8).
Centerpartiet föreslår i motion Kr389 att anslaget
ökas med 120,5 miljoner kronor. Av dessa medel ska
120 miljoner användas till en satsning på unga
människors kultur och 0,5 miljoner  kronor  på
Kulturnät  Sverige som enligt partiet inte bör
upphöra.

Utskottet

Utskottet gör samma bedömning som tidigare år vad gäller
omfattningen  av Kulturrådets uppdrag (senast i
betänkandet 2003/04:KrU1) och motsätter sig de i
motionerna föreslagna neddragningarna på anslaget.
Under anslagen 28:6, 28:7 och 28:9 kan Kulturrådet
använda delar av de anslagna medlen till kostnader
som  har  samband  med  administrationen  av
bidragsgivningen och utvärderingen av den. Utskottet
ser för närvarande inte någon anledning att i
enlighet med Folkpartiets förslag omfördela dessa
medel till detta anslag. Slutligen gör utskottet
samma bedömning som regeringen vad gäller Kulturnät
Sverige. Det har enligt utskottets mening varit
motiverat att staten tagit ett fullt finansiellt
ansvar för en Internetportal inom kulturområdet.
Motivet för att staten även i fortsättningen ska ta
det fulla ansvaret har dock försvagats i och med det
ökande utbudet av sådana  tjänster  med  andra
finansiärer.


Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete
(28:2)


Under detta anslag beräknas medel för bidrag till en
rad skilda ändamål på kulturområdet. Medel beräknas
bl.a. för bidrag till länskonstnärer, bidrag till
organisationer med mångkulturell inriktning, bidrag
för att främja funktionshindrades deltagande  i
kulturlivet samt bidrag till nationella minoriteters
språk och kultur. Inom anslaget beräknas också medel
för  kulturinsatser  i arbetslivet, bidrag till
länsbildningsförbund  m.fl.  för  kultur-  och
föreläsningsverksamhet, bidrag till samisk kultur,
bidrag till Svenska institutet, bidrag till centrala
amatörorganisationer,   centrumbildningar   och
lokalhållande organisationer för kulturverksamhet.
Dessutom beräknas medel till Statens kulturråds
disposition  för  tillfälliga  insatser   av
utvecklingskaraktär eller insatser som på annat sätt
är kulturpolitiskt angelägna.

Propositionen

Regeringen föreslår en ökning av anslaget med 44 miljoner
kronor. För olika pensionslösningar för personalen
vid  de statligt  stödda  teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna tillförs anslaget 40 miljoner
kronor  varav 5 miljoner kronor är  en  årlig
kompensation  för  höjda  försäkringspremier, 20
miljoner kronor avsedda för engångsvisa åtgärder och
15 miljoner kronor för att göra det möjligt att
införa en kompletterande ålderspension för dem med
en lägre pensionsålder än den gängse.

Därutöver föreslår regeringen en satsning med 1
miljon kronor vardera till Tornedalsteatern och
Baltic Sea Festival 2005 med utgångspunkten att
festivalen  ska  bli  en  årlig  plattform för
kulturutbyte  mellan  länderna  runt  Östersjön.
Dessutom föreslår regeringen att anslaget tillförs 1
miljon  kronor  ytterligare  till mångkulturella
organisationer samt 1 miljon kronor  för vissa
inledande insatser inför Mångkulturåret 2006.
Regeringen  föreslår att riksdagen ska anvisa
197,99 miljoner  kronor  under  ramanslaget för
budgetåret 2005.

Motionerna

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368 att anslaget
ökas med 33 miljoner kronor utöver regeringens
förslag (yrkande 42). Partiet anser att de statligt
finansierade institutionsteatrarna inte kompenserats
för  ökade  pensionskostnader  i  tillräcklig
omfattning. Av den anledningen ökas anslaget med 10
miljoner kronor för att täcka pensionskostnader för
2005 och ytterligare 20 miljoner som kompensation
för kostnader under åren 2001-2004. Anslagsökningen
består  därutöver  av  3 miljoner  kronor  för
förberedelser inför Mångkulturåret 2006 (yrkande
33).  Partiet  anser  att  invandrare  och
minoritetsgrupper behöver få ett större utrymme i
svenskt kulturliv och ges ett ökat stöd för att
värna sina språkliga och kulturella identiteter
(yrkande 32). I samma motion föreslår partiet även
att den av regeringen föreslagna satsningen på
Baltic sea festival 2005 bör vara ettårig och
därefter utvärderas (yrkande 37). Slutligen föreslås
i motionen som en ny insats att 4 miljoner kronor
avsätts för arbetet med en nationell bevarandeplan
för kulturföremål och arkivalier på mindre institu-
tioner  och i privata samlingar (yrkande  22).
Ansvaret för detta bör enligt motionen delas mellan
Kungliga biblioteket,  Riksantikvarieämbetet  och
Statens kulturråd.

Kristdemokraterna föreslår i motion Kr363 att
anslaget minskas med
1 miljon kronor (yrkande 8). I förslaget ryms dels
ökade   resurser    till    amatörkulturens
centralorganisationer om 1 miljon kronor, dels en
minskning av medel till regeringens disposition om 2
miljoner kronor. I motion Kr358 föreslår partiet att
Amatörkulturens samrådsgrupp -Ax och dess medlems-
organisationer ska få ökat stöd med 1 miljon kronor
(yrkande 10).
Centerpartiet föreslår i motion Kr389 att anslaget
minskas med 43 miljoner kronor i jämförelse med
regeringens förslag.

Utskottet

Utskottet har i ett tidigare avsnitt i betänkandet redogjort
för det sätt på vilket regeringen avser att lösa
pensionsfrågorna vid de statligt stödda teater-,
dans- och musikinstitutionerna. Lösningen innebär
att de i sammanhanget väckta motionsyrkandena är
tillgodosedda.  Det  gäller  även  Folkpartiet
liberalernas  här  behandlade  förslag  om  ett
resurstillskott för att täcka pensionskostnaderna.

Vad gäller Baltic Sea Festival vill utskottet
påpeka att ställningstagandet nu gäller anslaget för
budgetåret 2005. Frågan om eventuella medel för
senare år kommer utskottet att ta ställning till i
samband med beredningen av budgetpropositionen för
respektive år. Utskottet är inte heller berett att
förorda en omprioritering inom utgiftsområdet till
förmån för en satsning på en nationell bevarandeplan
för kulturföremål och arkivalier.
I likhet  med  utskottets ställningstagande i
betänkande 2003/04:KrU1 anser utskottet att det är
viktigt att vissa medel finns till regeringens
disposition  att  använda för t.ex. oförutsedda
medelsbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt.
Utskottet kan därmed inte ställa sig bakom den
begränsning av dessa medel som Kristdemokraterna
föreslår och därmed inte heller en ökad satsning på
amatörkulturens centralorganisationer.

Nationella uppdrag (28:3)


Nationella uppdrag ges till institutioner eller
verksamheter som står för utveckling och förnyelse
inom en konstriktning eller verksamhetsform. Syftet
är att ta till vara kunnande och idéer från hela
landet för att bidra  till  en utveckling och
förnyelse inom olika delar av kulturområdet. Under
anslaget  beräknas  medel  för  tidsbegränsade
(treåriga) nationella uppdrag inom de nio områdena
barn- och ungdomsteater, regional filmverksamhet,
ungdomskultur, musik, samtidskonst, museiverksamhet,
formgivning och design, barnkulturforskning samt
samtida dans. Riksdagen beslutar om ämnesområdena,
medan regeringen utser innehavarna. Innehavarna av
uppdragen  disponerar  årligen vardera 1 miljon
kronor.

nuvarande Innehavare av de NIO ämnesområdena för nationella
uppdrag

---------------------------------------------------------
Ämnesområde     Innehavare         Treårs-
(beslutas av     (utses av regeringen)   period
riksdagen)
---------------------------------------------------------
Barn- och      Dalateatern        2003-2005
ungdomsteater
---------------------------------------------------------
Regional       Film i Värmland      2003-2005
filmverksamhet
---------------------------------------------------------
Ungdomskultur    Drömmarnas Hus i Malmö   2003-2005
---------------------------------------------------------
Musik        Erik Ericsons Kammarkör  2003-2005
---------------------------------------------------------
Samtidskonst     Baltic Art Center, Visby  2003-2005
---------------------------------------------------------
Museiverksamhet   Jämtlands läns museum   2003-2005
---------------------------------------------------------
Formgivning och   Föreningen Svensk Form
2002-2004*
design
---------------------------------------------------------
Barnkulturforskning Slöjdcirkus        2004-2006
---------------------------------------------------------
Samtida dans     Dansnät Sverige      2003-2005
---------------------------------------------------------
*Föreningen Svensk Form har haft uppdraget även under
perioden 1999-2001.

Propositionen

Regeringen  föreslår att det tidsbegränsade
nationella uppdraget  inom  området
formgivning och design upphör den 31
december 2004 (punkt 5). Regeringen
bedömer att Svensk Form har fullgjort
sitt uppdrag under perioden 1999 till
2004.  De  tillfälliga  medel  som
föreningen disponerat  under  detta
anslag bör enligt regeringens förslag
tillföras anslag 28:31 Bidrag till
vissa museer och där användas för
föreningens  uppdrag  att  vara en
mötesplats för form och design.

Regeringen föreslår att 8 miljoner
kronor ska anslås under ramanslaget
för  de  8  kvarvarande nationella
uppdragen för 2005.

Motionen

Kristdemokraterna  avvisar  i  motion Kr361
regeringens förslag att det nationella
uppdraget inom området formgivning och
design  ska  upphöra (yrkande 13).
Förslaget innebär en ökning av detta
anslag  med  1 miljon kronor  och
samtidigt en motsvarande minskning av
anslaget 28:31.

Utskottet

Utskottet gör samma bedömning som regeringen
att det är rimligt att tydliggöra
föreningen  Svensk Forms ekonomiska
förutsättningar  genom  att  samla
bidragen till föreningen på ett och
samma anslag. Designåret 2005 kommer
att öka förväntningarna på föreningens
uppdrag som mötesplats för form och
design.  Utskottet kan därför inte
ställa sig bakom motionsförslaget.


Försöksverksamhet med ändrad
regional fördelning av
kulturpolitiska medel (28:4)


En  försöksverksamhet  med  ändrad
regional ansvarsfördelning genomförs i
Skåne län under tiden den 1 juli
1997-den  31  december  2006.  Det
regionala självstyrelseorganet i Skåne
län har fr.o.m. den 1 juli 1998 från
Statens   kulturråd    övertagit
befogenheten   att   besluta  om
fördelningen  av  statsbidrag  till
regional kulturverksamhet. Regeringen
beslutar om vilka institutioner som
ska vara bidragsberättigade.

Regeringen  har  i  propositionen
2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning
i Skåne län och Västra Götalands län
föreslagit att försöksverksamhet ska
förlängas t.o.m. utgången av 2010.

Propositionen

Regeringen föreslår att den överföring av medel
från  anslagen  28:6  Bidrag  till
regional   musikverksamhet   samt
regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner  och  28:30
Bidrag  till regionala museer  som
genomfördes  fr.o.m. 2004 fullföljs
2005 genom att ytterligare 0,1 miljon
kronor förs över till anslag 28:4.

Regeringen föreslår att riksdagen
ska anvisa 148,37 miljoner  kronor
under det obetecknade anslaget för
budgetåret 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelsanvisning  under
anslaget.


Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Svenska Rikskonserter
och Dansens Hus (28:5)


Från  anslaget  beräknas medel för
bidrag till fem riksinstitutioner på
teater-,  dans-  och  musikområdet,
nämligen till de två nationalscenerna
Operan  och  Dramaten  samt  till
Riksteatern, Svenska rikskonserter och
Dansens Hus.

Propositionen

Under    anslaget    redovisas    att
publiktillströmningen till Operan har
varit god under 2003. Beläggningen vid
föreställningar på Operans stora scen
har minskat för opera från 80 % 2002
till 73 % 2003 men har ökat för balett
från 78 % 2002 till 83 % 2003.

Dramatens publiktillströmning minskade
under  2003.  Totalt  spelades 924
föreställningar på teaterns sex scener
för 247 498 besökare. Den genomsnitt-
liga   beläggningen   vid  årets
föreställningar var 80 %. Ungefär 22 %
av publiken var besökare från övriga
delar av landet.

Riksteatern  redovisar en fortsatt
positiv utveckling både beträffande
teaterproduktion  och publiksiffror.
Publiksiffrorna för Stockholms kommun
har sjunkit, men en betydande ökning
har skett för Stockholms län i övrigt.

Svenska Rikskonserter fortsätter att
arbeta för bredd och mångfald i sitt
utbud.  Den  svenska  publiken har
minskat från 176 437 för 2002 till 110
337 för 2003. Minskningen förklaras
delvis  av  den   publikdragande
körsatsning  som  ägde  rum  2002.
Publiken i utlandet ökade från 29 706
för 2002 till 58 790 för 2003.

Dansens Hus lämnar ytterligare ett
innehållsmässigt rikt år bakom sig med
ökat  antal  föreställningar  och
fortsatt  höga  publiksiffror.  Den
genomsnittliga beläggningen på Dansens
Hus stora scen motsvarade 91 % under
2003 mot
77 % för 2002.

Regeringen  föreslår att det under
anslaget för 2005 ska anvisas 861,7
miljoner kronor.

Motionerna

Moderata samlingspartiet föreslår i  motion
Kr349 att anslaget ska minskas med 20
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Minskningen avser
stödet till Rikskonserter. I motionen
föreslås att åtta miljoner kronor av
beloppet i stället ska fördelas till
länsmusikorganisationen och  således
anvisas under anslaget 28:6 Bidrag
till  regional musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner (yrkande 1).

I motion Kr368 föreslår Folkpartiet
liberalerna en minskning av anslaget
med 3 miljoner kronor i förhållande
till regeringens förslag. Förslaget
innebär   att   bidraget   till
Rikskonserter minskas med 10 miljoner
kronor, medan Operans och Dramatens
anslag ökas med 3 miljoner kronor
vardera. Vidare räknas anslaget till
Dansens Hus upp med 1 miljon kronor
(yrkande 42).
Som  skäl  för  förslaget  anger
Folkpartiet  att  både  Operan och
Dramaten har otillräckliga resurser.
Det konstnärliga utvecklingsarbetet på
teaterns, dansens och operans område
vilar  i  stor  utsträckning  på
nationalscenerna. Det är viktigt att
de  har  reella  möjligheter  att
genomföra gästspel och turnéer både i
Sverige och i andra länder. Då det
gäller Dansens Hus anför motionärerna
att  verksamheten där har tillfört
danskonsten i Sverige mycket. Redan
från början har Dansens Hus medverkat
i flera projekt för att utveckla och
sprida dansen som konstart i Sverige
(yrkande 8).
I motion N409 (fp)  understryker
motionärerna   att   Folkpartiet
liberalerna   slår   vakt   om
nationalscenerna Operan och Dramaten
(yrkande 7).

Utskottet

Vid flera tillfällen  under senare år har
utskottet  tagit  ställning  till
motionsförslag om neddragningar av det
statliga bidraget till Rikskonserter
(senast i bet. 2003/04:KrU1 s. 30 f.).

Liksom  tidigare  anser utskottet
alltjämt   att  förslagen   till
anslagsminskningar  skulle  medföra
stora förändringar av Rikskonserters
uppdrag, vilket skulle vara olyckligt.
Som  redovisats  i ett  tidigare
avsnitt  i  detta  betänkande  har
regeringen aviserat sin avsikt att i
2005 års vårproposition föreslå en
förstärkning  av bidragen till ett
antal     scenkonstinstitutioner,
däribland Operan och Dramaten. Således
torde dessa institutioner få täckning
för   merparten  av  de  ökade
pensionskostnader som faller på de
båda   institutionerna.   Enligt
utskottets uppfattning torde de därmed
komma att få goda förutsättningar att
fullfölja sina uppdrag.
Då det gäller Folkpartiets förslag
om ökningar av bidragen till Operan
och Dramaten hänvisar utskottet till
det statsfinansiella läget och kan
således inte förorda någon ytterligare
uppräkning av anslaget som Folkpartiet
föreslagit.

Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala och
lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner (28:6)


Under  anslaget  anvisas medel för
statsbidrag till länsmusikverksamhet
samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner.

Propositionen

Enligt regeringen har Cirkus Cirkör i Botkyrka
varit banbrytande för att etablera
nycirkusen i Sverige. Verksamheten är
att betrakta som en institution inom
sitt område, med en stark lokal och
regional förankring. Regeringen anser
att  verksamhetsstödet  till Cirkus
Cirkör i fortsättningen bör beräknas
under detta anslag, varför 2 miljoner
kronor bör överföras från anslag 28:7
Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål.  Regeringen  föreslår
vidare att ytterligare  2 miljoner
kronor ska beräknas för Cirkus Cirkörs
verksamhet. Sammantaget innebär detta
att  det inom anslaget kommer att
finnas utrymme för ett bidrag till
Cirkus Cirkör på minst 4 miljoner
kronor.   Regeringen  erinrar  i
sammanhanget   om  den  allmänna
förutsättning som gäller för statliga
bidrag till regional kulturverksamhet
och som innebär att statsbidraget till
Cirkus Cirkör är förenat med villkor
på ekonomisk motprestation från ett
landsting, en kommun eller någon annan
huvudman.  Det  är  -  framhåller
regeringen - en uppgift för Statens
kulturråd att ta upp diskussioner med
berörda landsting och  kommuner om
detta.

Vidare föreslår regeringen att 92
000 kronor ska föras över från detta
anslag   till   anslag   28:4
Försöksverksamhet med ändrad regional
fördelning av kulturpolitiska medel.
Sammantaget  innebär  regeringens
förslag att det under anslaget 28:6
Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-,
dans-  och  musikinstitutioner  ska
anvisas 742,2 miljoner kronor.

Motionerna

I flera motionsyrkanden föreslås en ökning av
anslaget utöver regeringens förslag.

I  motion  Kr349 föreslår Moderata
samlingspartiet att anslaget ska ökas
med 28 miljoner kronor i förhållande
till  regeringens  förslag.  Enligt
motionärerna har det under det senaste
året  blivit alltmer uppenbart att
såväl Göteborgsoperan som Malmöoperan
inte klarar sig ekonomiskt. Särskilt
akut har situationen varit för den
sistnämnda scenen. Det är väsentligt
att  de  båda  scenerna får  goda
ekonomiska förutsättningar redan nu.
Stödet till Göteborgsoperan bör därför
ökas med 12 miljoner kronor, medan
stödet till Malmöoperan bör ökas med 8
miljoner kronor. Vidare bör stödet
till länsmusikorganisationen ökas med
8 miljoner kronor (yrkande 1).

I motion Kr233 utvecklar Moderaterna
skälen   bakom   de   föreslagna
satsningarna.  Bland  annat erinrar
motionärerna      om     att
länsmusikinstitutionerna      är
organiserade på olika sätt i olika
delar av landet. Förutsättningarna har
varit  mycket  skiftande vid deras
tillkomst  och  medelsfördelningen
haltar. Camerata Roman i Kalmar län är
exempel på en kammarorkester, som just
drabbats av den här konstruktionen
(yrkande 13).

Folkpartiet liberalerna motsätter sig
att anslaget delvis används för att
finansiera Kulturrådets administration
av anslaget. Anslaget 28:1 Statens
kulturråd tillförs därför medel för
kostnader som  är  förknippade med
administration av detta anslag. Därmed
åstadkommer Folkpartiet  ett vidgat
utrymme för bidragsgivning under detta
anslag. Dessutom föreslår partiet i
motion Kr368 att anslaget ska ökas med
30 miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Av ökningen som
syftar till att stärka den regionala
kulturverksamheten  ska  5 miljoner
kronor avsättas för Göteborgsoperan.
Resterande medel ska fördelas mellan
länsmusikinstitutionerna   och  de
regionala teatrarna (yrkandena 5 och
42).

Även förslaget i en enskild motion,
Kr369 (fp), syftar till att bidraget
till Göteborgsoperan ska höjas. Något
belopp anges dock inte i motionen
(yrkande 5).

Kristdemokraterna föreslår i motion
Kr363 en satsning på den regionala
teatern, dansen och musiken med 5
miljoner  kronor utöver regeringens
förslag (yrkande 8). Av motion Kr361
(kd) framgår att ökningen är avsedd
för bl.a. Göteborgsoperan, som sedan
invigningen 1994 uppnått mycket goda
resultat och nått ut till en bred
publik. Vidare  föreslås  att även
Dalhalla ska få ett ökat statligt stöd
inom ramen för den regionala teater-,
musik- och dansverksamheten. Dalhalla
är enligt motionärerna av nationellt
intresse och motsvarar mycket väl de
krav  som  kan  ställas  på  en
musikteaterinstitution (yrkande 4).

I motion Kr389 föreslår Centerpartiet
att anslaget ska ökas med 28 miljoner
kronor utöver regeringens förslag. Av
motionen  framgår  att ökningen är
avsedd att förbättra länsteatrarnas
möjligheter att göra produktioner som
är anpassade för mindre spelplatser
och för att de ska kunna genomföra
turnéer  runt  om   i   länen.
Anslagshöjningen innebär att bidragen
till samtliga länsteatrar kan höjas
med 1 miljon kronor.

Utskottet

Utskottet anser att det är av största betydelse
att de statligt stödda regionala och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutionerna    har   en
finansiering som möjliggör ett rikt
utbud av produktioner och att de når
en stor publik. Ansvaret härför delas
av beslutsfattare på central, regional
och  lokal nivå. Utskottet vill i
sammanhanget erinra om att riksdagen
tidigare beslutat om nivåhöjningar av
detta anslag för åren 2002 och 2003.
Som redovisats i ett tidigare avsnitt
i detta betänkande  har regeringen
aviserat att den på tilläggsbudget i
2005 års vårproposition kommer att
föreslå riksdagen  att besluta att
tillföra de statligt stödda teater-,
dans-   och   musikinstitutionerna
särskilda  medel  för  att  täcka
merparten  av  scenkonstens  ökade
pensionspremiekostnader (jfr avsnitt
12.3). Utskottet välkomnar en sådan
satsning men är inte berett att i
detta   sammanhang  förorda  att
ytterligare medel tillförs anslaget.


Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål (28:7)


Under detta anslag beräknas medel för
bidrag till fria teater-, dans- och
musikgrupper   samt   arrangerande
musikföreningar, stöd till produktion
och distribution av fonogram, bidrag
till  viss  teaterverksamhet  av
nationellt    intresse    såsom
Drottningholms      slottsteater,
Ulriksdals slottsteater (Confidencen),
Internationella  Vadstena-akademien,
Dalhalla och Orionteatern, bidrag till
Musikaliska Akademien för lokalhyra
och viss administration, bidrag till
skådebaneverksamhet samt bidrag till
verksamheten  vid  Eric  Sahlström-
institutet. Från anslaget lämnas även
särskilda  bidrag  till Musikaliska
Akademien  och Svenska  tonsättares
internationella  musikbyrå  (STIM -
Svensk  Musik)  för  notutgivning,
information m.m.

Propositionen

Som redovisats under anslaget 28:6 Bidrag till
regional   musikverksamhet   samt
regionala och lokala teater-, dans-
och   musikinstitutioner  föreslår
regeringen att 2 miljoner kronor i
verksamhetsbidrag till Cirkus Cirkör
fr.o.m.  2005  ska beräknas  under
anslaget 28:6 i stället för under
detta anslag. Som en  följd därav
föreslås att detta anslag ska minskas
med motsvarande belopp. Regeringens
förslag innebär att 138,8 miljoner
kronor ska anvisas under anslaget. Av
propositionen framgår att den pris-
och  löneomräkning  som  gjorts av
anslaget är negativ och innebär att
anslaget minskas med nära 0,3 miljoner
kronor.  Någon  förklaring  till
minskningen ges inte i propositionen.

Motionerna

I tre av de nu aktuella motionerna föreslås att
anslaget ska ökas västentligt.

Moderata samlingspartiet föreslår i
motion Kr349 att anslaget ska ökas med
15 miljoner kronor utöver regeringens
förslag. Som skäl för förslaget anförs
bl.a.  att de fria teatergrupperna
lever under mycket knappa villkor med
låga löner och hög idealitet. Deras
arbete för att sprida teaterkultur är
oerhört viktigt, dels för att de ofta
står för en förnyelse av scenkonsten,
dels för att de når personer som
annars kanske inte skulle besöka en
teater (yrkande 1).
Även  i  motion Kr233 framhåller
Moderaterna   att   mycket   av
förnyelsearbetet inom teatern  sker
genom  oberoende  fria grupper. De
svarar också för en mycket stor del av
det utbud som riktas till skolor och
ungdomsgrupper. Det bör därför vara en
självklarhet  att  dessa  gruppers
innovativa verksamheter underlättas.
Enligt motionärerna bör anslaget till
de fria teatergrupperna ökas betydligt
(yrkande 10). Vidare framgår det av
samma  motion,  Kr233  (m),  att
Moderaterna anser att stödet till de
fria  dansgrupperna  bör  höjas. I
motionen   sägs  att  de  fria
dansgrupperna i Sverige har ökat sin
publik kraftigt och att de står -
jämfört med dansinstitutionerna - för
50 % av publiken  och  70  % av
föreställningarna. Däremot får de bara
en bråkdel av det offentliga stödet
(yrkande 12)
Folkpartiet liberalerna  motsätter
sig att anslaget delvis används för
att   finansiera    Kulturrådets
administration av anslaget. Anslaget
28:1 Statens kulturråd föreslås därför
tillföras medel för kostnader som är
förknippade  med  administration av
detta  anslag.  Därmed  åstadkommer
Folkpartiet ett vidgat utrymme för
bidragsgivning   under   anslaget.
Dessutom föreslår partiet i motion
Kr368 att anslaget ska ökas med 23
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag (yrkande 42). Av
ökningen avser 20 miljoner kronor de
fria   grupperna,  vilka  enligt
motionärerna  utgör  ett  viktigt
komplement till institutionsteatrarna
och är konstnärligt berikande för hela
teatersektorn.         Liksom
institutionsteatrarna  har  de fria
grupperna  påverkats  av förändrade
pensionsvillkor. Staten bör därför ta
ansvar för att de får kompensation för
ökade  kostnader  inom  det  nya
pensionssystemet (yrkande 11). Vidare
föreslås i yrkande 9 att 2 miljoner
kronor  av ökningen ska  tillföras
Drottningholms   slottsteater  för
teaterns föreställningsverksamhet och
1 miljon kronor ska tillföras Sveriges
Teatermuseum (som får bidrag under
anslaget  28:31  Bidrag till vissa
museer).
Kristdemokraterna föreslår i motion
Kr363 en uppräkning av anslaget med 10
miljoner kronor utöver  regeringens
förslag (yrkande 8).
Kristdemokraterna föreslår också att
anslaget till de fria grupperna ska
pris-  och  löneomräknas  i  två
motionsyrkanden,  nämligen i motion
Kr357 yrkande 3 och Kr361 yrkande 1,
som  utskottet  redan  har  tagit
ställning  till  tidigare  i detta
betänkande i avsnittet om pris- och
löneomräkning.
Centerpartiet  föreslår  i motion
Kr389 en höjning av anslaget med 25
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Av ökningen är 10
miljoner kronor avsedda för dansares
och  sångares pensionsavgångar.  Av
motionen framgår bl.a. att de fria
teatergrupperna ofta har en besvärlig
ekonomisk situation och att de får
avsevärt mindre anslag från stat och
kommun  och  landsting  än  vad
institutionsteatrarna får. Vidare sägs
att de fria teatergrupperna är viktiga
ur flera aspekter och att de bidrar
till en mångfald i teaterutbudet. En
liknande motivering framförs i motion
Kr354 (c) yrkande 7.

Utskottet

Utskottet noterar att syftet med några av de nu
aktuella motionsyrkandena är att de
fria teatergrupperna ska kompenseras
för höga pensionskostnader. Utskottet
har i ett tidigare avsnitt i detta
betänkande  behandlat  frågan  om
scenkonstnärernas  pensioner. I det
sammanhanget har även pensionsfrågor
som rör de fria grupperna berörts.

Enligt utskottets uppfattning bör
regeringen utarbeta ett förslag som
innebär  en långsiktig lösning  på
frågan hur pensionerna för de fria
grupperna   skall   säkerställas.
Utskottet vill i anslutning härtill
erinra om det tillkännagivande som
riksdagen gjorde våren 2004 om en
översyn  av  relationen   mellan
verksamhets- och projektbidrag för de
fria grupperna, då en reservation av
Moderaterna, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna  och Centerpartiet
bifölls  (bet. 2003/04:KrU7,  rskr.
2003/04:202).    Tillkännagivandet
syftade även till att en snar lösning
ska komma till stånd då det gäller
frågan om hur pensionerna för de fria
grupperna skall säkerställas (se bet.
s. 22-23).
Utskottet som i övrigt hänvisar till
det statsfinansiella läget ställer sig
bakom  regeringens  förslag  till
medelsanvisning.
I  ett  senare  avsnitt i detta
betänkande  kommer  utskottet  att
behandla ett förslag i propositionen
om  riktlinjerna  för  stöd  till
produktion och utgivning av fonogram.

Bidrag till biblioteksverksamhet
(28:8)


Från anslaget utgår statsbidrag till
länsbibliotek, tre lånecentraler, en
invandrarlånecentral   samt   ett
depåbibliotek.    Den   statliga
invandrarlånecentralen utgör även bas
för Internationella biblioteket som
bildades i Stockholm under 2000 och
som inrymmer böcker på mer än 100
språk. Syftet med bidraget till den
regionala biblioteksverksamheten  är
att fjärrlån ska kunna förmedlas och
att utvecklingsverksamhet ska kunna
stödjas. Stöd till folkbibliotek utgår
fr.o.m. 2002 för biblioteksservice för
vuxenstuderande.

Propositionen

Regeringen föreslår att det under anslaget för
2005 ska anvisas 46 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet ansluter sig till regeringens förslag
till medelsanvisning.

Utskottet kommer i ett senare avsnitt
i detta betänkande att behandla ett
förslag i propositionen om ändring av
bibliotekslagen.


Litteraturstöd (28:9)


Under detta anslag beräknas medel för
stöd till utgivning och distribution
av litteratur, stöd för inköp  av
litteratur   till   folk-   och
skolbibliotek, stöd till läsfrämjande
insatser, stöd till En bok för alla AB
för  utgivning  och  spridning  av
kvalitetslitteratur till lågpris, stöd
till Expertkommittén för översättning
av finsk facklitteratur till svenska
samt sortimentsstöd till bokhandeln.
Vidare  anvisas  medel  för  ett
internationellt  litteraturpris till
Astrid Lindgrens minne. Inom ramen för
anslaget  utgår  även  medel  för
utgivning av klassisk litteratur för
skolans behov, utgivning av August
Strindbergs samlade verk och stöd till
författarverkstäder.  Dessutom utgår
medel   för  utgivning  av  en
barnbokskatalog  inom ramen för de
läsfrämjande   insatserna.   Under
anslaget  får  Statens  kulturråd
disponera medel för administration.

Propositionen

Regeringen  föreslår  oförändrad  nivå  på
anslaget, vilket innebär  att  101
miljoner kronor anvisas under anslaget
för 2005.

Motionerna

Folkpartiet  liberalerna motsätter sig  att
anslaget delvis  används  för  att
finansiera Kulturrådets administration
och tillför i stället anslaget 28:1
Statens kulturråd medel för kostnader
som är förknippade med administration
av detta anslag. Därmed åstadkommer
Folkpartiet ett vidgat utrymme för
bidragsgivning under  detta anslag.
Dessutom föreslår partiet i motion
Kr368 att anslaget ska ökas med 9,5
miljoner  kronor utöver regeringens
förslag  (yrkande  42).  Förslaget
innebär att stödet för  inköp  av
litteratur till folkbiblioteken ökas
med 13 miljoner kronor. Satsningen
finansieras delvis genom en minskning
med 3,5 miljoner kronor av stödet till
utgivningen  av  En bok för alla.
Motionärerna anser att En bok för
allas  utgivning  ska  koncentreras
enbart på utgivningen av barn- och
ungdomslitteratur och att utgivningen
av vuxenböcker ska upphöra. Det finns
- menar motionärerna - inte samma
behov     av    subventionerad
vuxenlitteratur  efter  det  att
bokmomsen sänktes (yrkande 14).

Kristdemokraterna föreslår i motion
Kr363 en minskning av anslaget med 5
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag (yrkande 8). I
motion Kr362 (kd) anförs att det inte
längre  är  motiverat  att  staten
finansierar En bok för allas utgivning
av vuxenlitteratur till lågpris. Tack
vare  den  kraftigt  expanderande
pocketbokmarknaden finns nu en stor
mängd kvalitetslitteratur för vuxna
tillgänglig  till  ett  lågt  pris
(yrkande 9).
Centerpartiet  föreslår  i motion
Kr389 en minskning av anslaget med 36
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag.

Utskottet

Utskottet  har  vid ett flertal tillfällen
avstyrkt yrkanden som syftar till en
minskning av stödet till En bok för
alla (senast i bet. 2003/04:KrU1 s.
42).  Liksom  tidigare  år  anser
utskottet  att den verksamhet  som
bedrivs av En  bok  för alla med
spridning av kvalitetslitteratur till
lågpris  och  med  lässtimulerande
insatser utgör en betydelsefull del av
satsningarna på litteratur, språk och
läsande. Utskottet anser därmed inte
att det finns godtagbara skäl för att
minska medelstilldelningen till En bok
för alla som föreslås motionsvägen.

Utskottet är inte heller berett att
förorda en ökning av anslaget utan
finner  att  den  av  regeringen
föreslagna nivån är rimlig. Utskottet
kan således inte biträda här aktuella
motionsförslag som innebär en ändring
av medelsnivån och medelsanvändningen.

Stöd till kulturtidskrifter (28:10)


Från  anslaget  utgår  produktionsstöd  och
utvecklingsstöd          till
kulturtidskrifter.        Inom
utvecklingsstödet   utgår   även
verksamhetsbidrag         till
tidskriftsverkstäder. Vidare utgår ett
särskilt  prenumerationsstöd  till
biblioteken.

Propositionen

Regeringen anför i inledningsavsnittet till
utgiftsområdet att distribution och
marknadsföring  i handeln  är  ett
problem för mindre tidskrifter. En
grundläggande   orsak   är   att
tidskrifterna med sin låga lönsamhet
inte har möjlighet att anlita gängse
distributionskanaler.     Statens
kulturråd har genom projektstöd inom
ramen   för   det    statliga
utvecklingsstödet medverkat till att
Nätverkstan Ekonomitjänst (Nätek) har
kunnat  påbörja en verksamhet  med
försäljning   av   lösnummer  av
kulturtidskrifter i kommission. Det
innebär att tidskrifter till ett lågt
pris  genom Näteks tjänster  getts
möjlighet  till  exponering  och
försäljning på marknaden. Regeringen
beräknar   en  förstärkning   av
utvecklingsstödet  med  2  miljoner
kronor  för   att  inrymma  ett
distributionsstöd. Därmed kan insatser
göras i form av marknadsföring och
kommissionsförsäljning.

Sammantaget föreslår regeringen att
det under anslaget ska anvisas 22,7
miljoner kronor.

Motionerna

I motion Kr368 föreslår Folkpartiet liberalerna
att anslaget ska ökas med 4 miljoner
kronor  utöver regeringens  förslag
(yrkande 42). Av ökningen avser 3
miljoner kronor produktionsstödet till
kulturtidskrifterna.  Ökningen  bör
kunna medge en uppräkning av bidragen
och  en  viss utökning av antalet
tidskrifter som beviljas stöd. Vidare
föreslår motionärerna att 1 miljon
kronor ska användas för att bygga upp
och starta en paraplyorganisation som
ska  tillvarata kulturtidskrifternas
upphovsrättsliga intressen genom Bonus
Presskopia (yrkande 13).

Kristdemokraterna föreslår i motion
Kr363 en ökning av anslaget med 1,5
miljoner  kronor utöver regeringens
förslag  (yrkande  8).  Höjningen
motiveras i motion Kr362 (kd) med att
det   statliga   stödet   till
kulturtidskrifterna har legat stilla i
många  år  vilket  inneburit  att
realvärdet sjunkit. Som en följd av
detta har Kulturrådet tvingats minska
antalet tidskrifter som ges statligt
stöd.  Samtidigt har tidskrifternas
kostnader   för   tryckning  och
distribution   ökat.  Motionärerna
framhåller vidare att Kulturrådet i
sitt budgetunderlag ansett att ett
ökat stöd till kuturtidskrifterna är
en av de nödvändigaste satsningarna på
kulturområdet (yrkande 11).

Utskottet

Utskottet välkomnar regeringens förslag till
utökning av kulturtidskriftsstödet. De
insatser   som   planeras   för
marknadsföring och
kommissionsförsäljning       av
tidskrifterna bör kunna medverka till
att tidskrifterna når en större publik
och därmed på ett självklart sätt kan
ingå som ett viktigt inslag i den
offentliga debatten.  Utskottet kan
emellertid  inte  inom  ramen  för
utgiftsområdet biträda förslag  som
innebär  ytterligare  utökning  av
anslaget   i   enlighet   med
motionsförslagen. Utskottet ansluter
sig således till regeringens förslag
till anslagsnivå för 2005.


Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (28:11)


Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är
en statlig myndighet som i samverkan
med andra bibliotek ska tillgodose
synskadades och andra läshandikappades
behov av litteratur. Biblioteket ska
särskilt  framställa  och  låna ut
talböcker  och  punktskriftsböcker,
sälja  punktskriftsböcker  samt  ge
upplysningar  och  råd till främst
folkbibliotek. Biblioteket  har  en
central   utskrivningstjänst   för
dövblinda    och    synskadade
punktskriftsläsare samt svarar  för
framställning av studielitteratur för
högskolestuderande med synskador.

Propositionen

I propositionen redovisas att TPB under 2003
förvärvade talböcker motsvarande ca 32
% av den årliga bokutgivningen. Det
sammanlagda   antalet   förvärvade
talbokstitlar under 2003 var 3 196 och
TPB:s totala talboksbestånd uppgick
därmed  till  77  815  titlar.
Produktionen  och försäljningen  av
punktskriftsböcker  ligger  på  en
fortsatt   hög   nivå   liksom
punktskriftsutlåning        och
utskrivningstjänster.

Regeringen  föreslår  att  68,3
miljoner  kronor ska anvisas under
anslaget för 2005.

Utskottet

Utskottet ansluter sig till regeringens förslag
till medelsanvisning.

Utskottet  kommer  i  ett senare
avsnitt  i  detta  betänkande  att
behandla regeringens förslag om ett
bemyndigande    avseende   TPB:s
beställningar    av   talböcker,
punktskriftsböcker         och
informationsmaterial   som  medför
utgifter under 2006.

Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur
(28:12)


Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur (LL-stiftelsen/Centrum för
lättläst) har till ändamål att äga och
ge  ut  en  nyhetstidning  för
begåvningshandikappade samt att ge ut
lättlästa   böcker   (LL-böcker).
Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte
och inom ramen för ett avtal som
träffats mellan staten och stiftelsen.
Gällande avtal avser perioden den 1
januari 2003-den 31 december 2005.

Propositionen

Regeringen redovisar att försäljningen under
2003  av  lättlästa  böcker  till
bokhandel och bibliotek har ökat. En
utgivning med lättlästa böcker för
unga läsare har också  etablerats.
Vidare   har   upplagan   för
nyhetstidningen 8 SIDOR ökat under
2003.

Regeringen föreslår att anslaget för
2005 ska uppgå till 15,4 miljoner
kronor.

Motionerna

Kristdemokraterna föreslår i motion Kr363 att
anslaget ska tillföras 1 miljon kronor
utöver regeringens förslag (yrkande
8).    En   motivering   till
ökningsförslaget  framförs i motion
Kr362 (kd). Där anför motionärerna att
LL-stiftelsen för några  år  sedan
startade utgivning i begränsad skala
av    lättläst    barn-   och
ungdomslitteratur.  Uppräkningen  av
anslaget  behövs  för  att  denna
verksamhet ska kunna utvecklas och för
att antalet utgivna titlar ska kunna
utökas  utan  att  utgivningen  av
vuxenlitteratur drabbas (yrkande 10).

Utskottet

Utskottet anser att regeringens förslag till
medelsanvisning under anslaget har en
väl avpassad nivå som gör det möjligt
för  stiftelsen  att  klara  sina
åligganden.  Motionsförslagen  kan
därför inte biträdas av utskottet.


Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden
(28:13)


Under  anslaget  anvisas medel för
bidrag till Svenska språknämndens och
Sverigefinska      språknämndens
verksamheter.

Syftet  med statens bidrag  till
Svenska språknämnden är att nämnden
ska följa utvecklingen av det svenska
språket i tal och skrift och med denna
kunskap som utgångspunkt ge råd till
språkanvändarna för att främja gott
språkbruk. Sverigefinska språknämnden
ska vårda och utveckla finska språket
i Sverige.

Propositionen

Regeringen  redovisar  i  inledningen  till
utgiftsområdet  att  en arbetsgrupp
tillsatts inom Regeringskansliet med
uppgift att utveckla en samlad svensk
språkpolitik. Beredning av förslagen i
betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27)
pågår. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen i frågan under 2005.

Regeringen föreslår att 5,6 miljoner
kronor ska anvisas under anslaget för
2005.

Utskottet

Utskottet ansluter sig till regeringens förslag
rörande medelsanvisningen.


Statens konstråd (28:14)


Statens konstråd har till uppgift att
verka för  att  konsten  blir ett
naturligt och framträdande inslag i
samhällsmiljön genom att förvärva god
samtidskonst till statens byggnader
och  andra  lokaler  för  statlig
verksamhet.  Konstrådet  ska  också
medverka till att konst tillförs även
andra gemensamma miljöer än sådana som
brukas av staten och sprida kunskap om
konstens  betydelse  för  en  god
samhällsmiljö.

Propositionen

Regeringen föreslår att 7,27 miljoner kronor
anvisas under ramanslaget. Beloppet
inkluderar  en  negativ  pris- och
löneomräkning på 0,1 miljon kronor.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag  till medelsanvisning under
anslaget.


Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön (28:15)


Under anslaget  beräknas medel för
konstförvärv beslutade  av  Statens
konstråd. Vidare beräknas medel som
fördelas av Statens kulturråd till
folkparkerna     och     vissa
samlingslokalhållande  organisationer
för konstinköp.

Propositionen

Regeringen föreslår att 40,44 miljoner kronor
anvisas under ramanslaget.

Motionerna

Moderata  samlingspartiet föreslår i motion
Kr349 att anslaget minskas med 11
miljoner kronor (yrkande 1). Partiet
anser att staten inte ska ta ansvar
för andra miljöer  än de som kan
betraktas som statliga. I stället bör
kommuner och landsting ta ett ökat
ansvar  för  miljöer  inom  sina
ansvarområden.

Folkpartiet liberalerna föreslår i
motion Kr368 en minskning av anslaget
med 7 miljoner kronor (yrkande 42).
Partiet menar att ett ökat lokalt och
regionalt ansvar för utsmyckning av
gemensamma miljöer möjliggör en sådan
besparing på anslaget.

Utskottet

Utskottet har tidigare tagit ställning i frågan
om  det  statliga  engagemanget  i
utsmyckning av andra miljöer än de
statliga,  senast  i  betänkandet
2003/04:KrU1.  Utskottet  anser  nu
liksom tidigare att staten bör ta ett
visst ansvar även för den gemensamma
miljö som inte är statligt ägd eller
nyttjad och förutsätter att landsting
och kommuner fortsatt tar en betydande
del av kostnadsansvaret.


Nämnden för hemslöjdsfrågor (28:16)


Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta
initiativ till, planera, samordna och
göra insatser för att främja hemslöjd
i den mån sådana  uppgifter  inte
ankommer på annan statlig myndighet.
Nämnden    ska   inom    sitt
verksamhetsområde  fördela  statligt
stöd   till   hemslöjdsfrämjande
verksamhet. Nämnden står vidare som
samordnare   för
hemslöjdskonsulentverksamheten   och
prövar frågan om huvudmannaskap för
konsulenterna.    Verket    för
näringslivsutveckling Nutek svarar för
nämndens   medelsförvaltning   och
personaladministration.

Propositionen

Regeringen föreslår en medelstilldelning under
ramanslaget om 1,88 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


Främjande av hemslöjden (28:17)


Under  anslaget beräknas medel för
bidrag till  hemslöjdskonsulenternas
verksamhet,          Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och
projekt   inom   hemslöjdsområdet.
Anslaget disponeras av Nämnden för
hemslöjdsfrågor.

Propositionen

Regeringen föreslår att 20,38 miljoner kronor
anvisas under ramanslaget.

Motionerna

Centerpartiet föreslår i motion Kr389  att
anslaget  tillförs  ytterligare 0,5
miljoner kronor utöver  regeringens
förslag. I motion Kr300 av Birgitta
Carlsson och Sven Bergström  (båda c)
sägs att Svenska hemslöjdsföreningars
riksförbund behöver ett utökat anslag
om 0,3 miljoner kronor för att kunna
bibehålla nuvarande verksamhetsnivå.

Utskottet

Utskottet ser med tillfredställelse på det
faktum att intresset för hemslöjd ökat
under  de  senaste åren.  Särskilt
glädjande är det att intresset bland
barn och ungdomar ökar och att detta
tagits till vara och vidareutvecklats
genom insatser  riktade  mot dessa
grupper. Utskottet vill dock inte nu
inom ramen för utgiftsområdet förorda
omfördelningar av medel utan stöder
regeringens    förslag    till
medelstilldelning under anslaget.


Bidrag till bild- och formområdet
(28:18)


Under  anslaget  anvisas medel för
bidrag till organisationer m.m. på
bild-  och  formområdet,   bl.a.
verksamhetsstöd   till   Sveriges
Konstföreningars     Riksförbund,
Folkrörelsernas  Konstfrämjande  och
Föreningen Svensk Form. Under anslaget
anvisas också medel för bidrag till
Akademien  för  de fria konsterna.
Vidare   lämnas   ett   särskilt
verksamhetsstöd till vissa utställare,
ett    utrustningsbidrag    till
konstnärliga kollektivverkstäder samt
utställningsersättning till konstnärer
i samband med utställningar.

Propositionen

För   att  förtydliga   de   ekonomiska
förutsättningarna  för  Svensk Form
föreslår regeringen att de statliga
bidragen till föreningen samlas under
ett anslag. Det innebär att  1,75
miljoner    kronor   motsvarande
verksamhetsbidraget   under  detta
anslag, överförs till anslaget 28:31
Bidrag till vissa museer.

Regeringen   föreslår  att  på
ramanslaget anvisas  27,96 miljoner
kronor för 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


Konstnärsnämnden (28:19)


Konstnärsnämnden har till uppgift att
besluta om statliga ersättningar till
bild-,  form-,  ton-,  scen-  och
filmkonstnärer  samt  att  främja
internationellt    konstnärsutbyte.
Nämnden skall hålla sig underrättad om
konstnärernas ekonomiska och sociala
förhållanden. Syftet med verksamheten
är  att  genom  fördelning  av
ersättningar och bidrag verka för att
förbättra konstnärernas villkor.

Propositionen

I inledningen till politikområdet  hänvisar
regeringen  till  synpunkter  och
slutsatser i betänkandet Konstnärerna
och trygghetssystemen (SOU 2003:21). I
betänkandet tydliggörs problem  och
friktionspunkter som uppstår i mötet
mellan konstnärer och de generella
trygghetssystemen. Ett stort  antal
problem påvisas i betänkandet bl.a.
avseende tillämpningen av regelverken
i  förhållande  till  konstnärlig
verksamhet. Ett sätt att komma till
rätta  med  problemen  är att öka
kunskapen  bland  de  tillämpande
myndigheterna   om   konstnärernas
särskilda villkor, men även att öka
kunskapen  bland  konstnärerna  om
trygghetssystemens  utformning  och
tillämpning. Som ett led i arbetet för
att förbättra konstnärers ekonomiska
och   sociala  situation   anser
utredningen att Konstnärsnämnden bör
få ett vidgat uppdrag  inom  sitt
verksamhetsområde.

I propositionen föreslår regeringen
att         Konstnärsnämndens
förvaltningsanslag ska förstärkas med
2  miljoner  kronor.  Syftet  med
förstärkningen är att öka nämndens
kunskaper   om  trygghetssystemens
utformning och tillämpning samt att -
med   utgångspunkt   i   denna
kunskapsuppbyggnad  - möjliggöra en
stöd-  och rådgivningsfunktion  för
konstnärer  i  frågor  som rör de
generella  trygghetssystemen.  För
ändamålet föreslås  att 2 miljoner
kronor förs över från anslaget 28:20
Ersättningar   och  bidrag  till
konstnärer till detta anslag.
Regeringen föreslår att anslaget för
2005 ska anvisas med  14 miljoner
kronor.
Den pris- och löneomräkning  som
gjorts av anslaget medför att det
minskas med 83 000 kronor.

Utskottet

Utskottet som senast våren 2004 behandlade
motioner om konstnärsfrågor underströk
då  att  det  är  angeläget  att
konstnärernas  villkor  inom  olika
områden uppmärksammas av regeringen
och berörda myndigheter och att de
problem   som  inte  beror  på
lagstiftningen utan på tillämpningar
av  denna  snarast åtgärdas  (bet.
2003/04:KrU8 s.  9  f.).  Mot den
bakgrunden har utskottet anledning att
välkomna den föreslagna satsningen på
Konstnärsnämnden   i   fråga  om
kunskapsuppbyggnad och rådgivning om
de generella trygghetssystemen.

Utskottet  biträder  regeringens
förslag att 14 miljoner kronor ska
anvisas under anslaget för 2005.
Utskottet vill tillägga följande. Av
budgetpropositionen  framgår  inte
varför     omräkningen     av
Konstnärsnämndens anslag är negativ
och uppgår till
-83 000 kronor. Utskottet hänvisar
till ett inledande avsnitt i detta
betänkande där de principer som styr
pris- och löneomräkningen behandlas.

Ersättningar och bidrag till
konstnärer (28:20)


Under anslaget anvisas bl.a. medel för
ersättning   till   bild-   och
formkonstnärer för att deras verk i
offentliga institutioners ägo visas
för allmänheten eller används på annat
allmännyttigt sätt
(visningsersättning). Anvisade medel
fördelas efter beslut av styrelsen för
Sveriges  bildkonstnärsfond.  Vidare
fördelas    en    del    av
visningsersättningen individuellt. Den
individuella   visningsersättningen
fördelas på basis av det offentliga
innehavet av  konstnärens  verk  i
enlighet   med  kriterier  vilka
fastställts   av
upphovsrättsorganisationen  Bildkonst
Upphovsrätt i Sverige (BUS). Dessutom
beräknas  medel  för  bidrag  till
konstnärer   som   fördelas   av
Konstnärsnämnden respektive Sveriges
författarfond.

Propositionen

Som  ett led i arbetet för att förbättra
konstnärers  ekonomiska och sociala
situation     föreslås     att
Konstnärsnämnden ska få ett vidgat
uppdrag. För bl.a.  detta  ändamål
minskas anslaget med nära 3 miljoner
kronor.

Regeringen föreslår att 290,1 miljon
kronor ska anvisas under anslaget för
2005.

Motionerna

Moderata samlingspartiet föreslår  i motion
Kr349 att anslaget ska minskas med 50
miljoner kronor i förhållande till
regeringens  förslag  (yrkande  1).
Minskningen föreslås mot bakgrund av
en lång rad förslag i motion 239 (m)
på  andra  områden,  bl.a.  på
skatteområdet. Dessa förslag syftar
till  att  göra  den  ekonomiska
situationen enklare, stabilare och mer
förutsägbar för konstnärerna.

Folkpartiet liberalerna föreslår i
motion Kr368 att anslaget ska öka med
3 miljoner kronor utöver regeringens
förslag (yrkande 42). I motion Kr364
(fp)  anför  motionärerna  att  de
visserligen    välkomnar    att
Konstnärsnämnden ska få ett vidgat
uppdrag som bl.a. omfattar rådgivning
till konstnärer om hur de sociala
trygghetssystemen      fungerar.
Motionärerna   avvisar  emellertid
regeringens förslag till finansiering
av uppdraget. Även om stipendierna
inte ger särskilt många konstnärer
ökad trygghet är det inte motiverat
att ytterligare minska utrymmet under
anslaget.  I  stället föreslås  en
förstärkning av anslaget som motsvarar
regeringens sänkning, dvs. 3 miljoner
kronor (yrkande 5).

Utskottet

Utskottet har i det föregående under anslaget
28:19  Konstnärsnämnden  välkomnat
förslaget  att nämnden ska få ett
vidgat  uppdrag   i  fråga  om
kunskapsuppbyggnad  och  rådgivning
beträffande     de     sociala
trygghetssystemen. Utskottet har inte
något  att invända när det gäller
förslaget  till  hur uppdraget ska
finansieras, nämligen  genom att 2
miljoner kronor överförs från detta
anslag   till   Konstnärsnämndens
förvaltningsanslag (28:19).

Utskottet anser inte att anslaget
ska  minskas  i  förhållande  till
regeringens förslag som föreslås i
motion Kr349 (m), inte heller att det
ska  förstärkas  som  föreslås  i
motionerna Kr364 (fp) yrkande 5 och
Kr368  (fp)  yrkande 42. Utskottet
ansluter sig således till regeringens
förslag  till  anslagsnivå,  vilket
innebär att under detta anslag bör
anvisas 290,1  miljoner kronor för
2005.

Riksarkivet och landsarkiven
(28:21)


Riksarkivet  och  landsarkiven  är
statliga arkivmyndigheter med särskilt
ansvar   för   den   statliga
arkivverksamheten och för arkivvården
i landet. I Riksarkivet ingår bl.a.
Krigsarkivet     och    Svensk
arkivinformation (SVAR). Krigsarkivet
fullgör uppgiften som arkivmyndighet
för de myndigheter som lyder under
Försvarsdepartementet.  SVAR  är en
delvis avgiftsfinansierad verksamhet
som arbetar med att bearbeta  och
sprida arkivinformation. SVAR riktar
sig framför allt till allmänheten, i
första hand släktforskarna.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 2
miljoner  kronor  för  arbetet med
mottagande,    bevarande    och
tillhandahållande          av
folkbokföringsmaterial.  Medlen förs
från utgiftsområde 3. Vidare föreslår
regeringen att anslaget tillförs 8,6
miljoner kronor  för leveranser av
arkivmaterial.  Medlen  förs  från
berörda myndigheter.

Regeringen   föreslår  att  på
ramanslaget anvisas  306,3 miljoner
kronor för 2005.

Motionen

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
att anslaget tillförs ytterligare 2
miljoner kronor (yrkande 42). Medlen
ska användas till en förstudie av hur
system och rutiner kan utvecklas för
att  bygga  upp  en  heltäckande
arkivstrategi som är anpassad till den
moderna digitala miljön (yrkande 21).

Utskottet

Regeringen  avser  att  med  anledning  av
Arkivutredningens betänkande Arkiv för
alla  -  nu och i framtiden (SOU
2002:78)  lämna  en  skrivelse  om
arkivfrågor till riksdagen i början av
nästa  år. Utskottet  är  av  den
anledningen inte berett att nu öka
satsningen på frågan om den digitala
utvecklingens påverkan på arkiven. Det
förtjänar att nämnas att Riksarkivet
tillsammans med bl.a. Luleå tekniska
universitet  fr.o.m.  2004  driver
projektet   Långsiktigt   digitalt
bevarande  (LDB).  Projektet  ska
utveckla  metoder  och teknik  för
digital arkivbildning i den offentliga
arkivverksamheten,   hur   digital
information kan beredas och överföras
till    arkivmyndighet,    hur
arkivmyndigheten långtidsarkiverar och
administrerar  digital  information,
samt  hur  den  långtidsarkiverade
informationen ska göras tillgänglig
för medborgarna nu och i framtiden.


Bidrag till regional
arkivverksamhet (28:22)


Syftet med bidraget är att främja den
regionala arkivverksamheten och att
bättre integrera folkrörelsearkiven i
den regionala kulturpolitiken. Medlen
fördelas av Riksarkivet genom Nämnden
för enskilda arkiv.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 0,68
miljoner kronor med anledning av att
två ytterligare institutioner fr.o.m.
2002 är berättigade till bidrag från
anslaget.

Regeringen  föreslår  att  5,94
miljoner  kronor  anvisas  på  det
obetecknade anslaget för 2005.

Motionen

Kristdemokraterna föreslår i motion Kr363 att
anslaget ökas med 1 miljon kronor
utöver regeringens förslag (yrkande
8). I motion Kr362 för partiet fram
att verksamheten  vid de regionala
arkiven  inkl.  folkrörelsearkiven
behöver få möjligheten att utvecklas
och att anslaget därför bör förstärkas
(yrkande 5).

Utskottet

Utskottet  ser  med  tillfredställelse  att
regeringen efter utskottets påpekande
i betänkande 2003/04:KrU1 föreslår en
ökning  av  anslaget  och  därmed
återställer   den   genomsnittliga
bidragsnivån  per  bidragsberättigad
institution.  I  nämnda  betänkande
redovisade utskottet även sin syn på
de regionala arkiven. De fyller enligt
utskottets  uppfattning  en  viktig
funktion  och  har  en  viktig
kulturpolitisk uppgift. Utskottet är
dock inte berett  att  förorda en
ytterligare ökning av anslaget genom
en omfördelning av medel inom ramen
för utgiftsområdet.


Språk- och folkminnesinstitutet
(28:23)


Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
har till uppgift att samla in, bevara,
vetenskapligt  bearbeta och ge  ut
material om dialekter,  folkminnen,
folkmusik,  ortnamn och personnamn.
Vidare ska institutet avge yttranden i
ärenden om fastställande av ortnamn
och granska förslag till namn på all-
männa kartor samt yttra sig i fråga om
personnamn.

Propositionen

För  att  vidmakthålla  kompetensen  vid
bearbetning   och  bevarande  av
dokumentationen   i   myndighetens
omfattande  samlingar  samt  att
möjliggöra tolkning och förmedling av
innehållet föreslår regeringen  att
anslaget  förstärks  med  1 miljon
kronor.

Regeringen   föreslår  att  på
ramanslaget anvisas  29,8  miljoner
kronor för 2005.

Motionerna

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
att  anslaget ökas med 2 miljoner
kronor  utöver  regeringens förslag
(yrkande 42). Motionärerna anser att
medel behöver öronmärkas för arbetet
med en ordbok över Sveriges dialekter
(yrkande 23).

Centerpartiet föreslår även de ökade
medel för en ordbok över Sveriges
dialekter. Partiet föreslår i motion
Kr389  att  anslaget ökas med 0,5
miljoner kronor  i  jämförelse med
regeringens förslag.

Utskottet

I ett svar på en skriftlig fråga från Lennart
Kollmats (fp) om Ordbok över Sveriges
dialekter skriver t.f. kulturminister
Pär Nuder följande.

Arbetet med redigeringen av Ordbok
över Sveriges dialekter pågår vid
Språk-  och  folkminnesinstitutet
(SOFI) och är inriktat i första
hand mot en version för Internet.
Huvudsyftet  är  att  skapa  en
lättillgänglig  kunskapsbank  för
forskning rörande svensk kultur och
för    språkvetenskapen   och
allmänheten tillgängliggöra den del
av kulturarvet  som dialekternas
ordskatt utgör.
Uppbyggnaden av Internetversionen
fortsätter och i denna kommer de
hittills  tryckta  delarna  av
ordboken att publiceras och nya
ordboksartiklar att läggas ut efter
hand som de blir färdigställda.
SOFI har genom sin verksamhet
bidragit  till  ett  långsiktigt
bevarande  av viktiga delar  av
kulturarvet. För att vidmakthålla
kompetensen vid bearbetning  och
bevarande  av  den  värdefulla
dokumentationen   i   arkivens
omfattande  samlingar  samt  att
möjliggöra tolkning och förmedling
av  innehållen  har  regeringen
föreslagit  i budgetpropositionen
(2004/05:1) att myndighetens anslag
förstärks med  1  miljon kronor
fr.o.m. 2005.

Med  detta  anser  utskottet  att
motionsyrkandena i allt väsentligt är
tillgodosedda.


Svenskt biografiskt lexikon (28:24)


Svenskt biografiskt lexikon har till
uppgift att fortsätta och slutföra
utgivandet   av  verket  Svenskt
biografiskt lexikon.  Med  gällande
vetenskaplig kvalitet ska minst ett
band ges ut vartannat år, dvs. 2,5
häften per år.  Slutmålet  är att
lexikonet ska vara färdigt 2016.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget anvisas
4,29 miljoner kronor för 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


Riksantikvarieämbetet (28:25)


Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är central
förvaltningsmyndighet för frågor om
kulturmiljön och kulturarvet. RAÄ har
bl.a. till uppgift  att  värna om
kulturvärdena i bebyggelsen och  i
landskapet,     att     bevaka
kulturmiljöintresset        vid
samhällsplanering och byggande samt
att  verka  för  att  hoten  mot
kulturmiljön möts. Dessutom ska RAÄ
utföra  arkeologiska  undersökningar
samt hålla ett specialbibliotek för
forskning och utveckling inom området.

RAÄ:s avgiftsinkomster uppgick under
2003 till ca 185 miljoner kronor, och
kom   främst   från  arkeologisk
uppdragsverksamhet.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget, som är ett
ramanslag, anvisas med 192,7 miljoner
kronor för 2005. Det är 6,2 miljoner
kronor mer än för innevarande år. Av
ökningen är 2,3 miljoner kronor en
pris-  och  löneomräkning  medan
resterande  tillskott,  som är ett
nettobelopp på 3,8 miljoner kronor,
främst förklaras av att regeringen för
innevarande år har gjort en besparing
på 5 miljoner kronor på RAÄ:s anslag
och att ämbetet nu återfår ett lika
stort belopp. Från anslaget överförs
emellertid samtidigt  1,2  miljoner
kronor  som  en  förstärkning till
anslaget  28:28  Centrala  museer:
Myndigheter.

Regeringen har därutöver beslutat
att dra in 3,1 miljoner kronor av
RAÄ:s anslagssparande.

Motionen

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
yrkande 42 att RAÄ:s myndighetsanslag
ska minskas med en miljoner kronor.
Enligt  motionärerna  bör  ämbetets
arkeologiska    uppdragsverksamhet
avskiljas från myndighetsuppgifterna.
Frågan prövas för närvarande av en
utredning, men motionärerna anser att
det är fullt rimligt att kräva att
uppdragsverksamheten  redan nu blir
fullt ut självfinansierad  (yrkande
39). Därför föreslår de en mindre
neddragning av anslaget.

Utskottet

Regeringen har i februari 2004 tillkallat en
särskild utredare för att se över
vissa    frågor    på    det
uppdragsarkeologiska  området  (dir.
2004:22).  En  utgångspunkt  för
översynen är att RAÄ:s avdelning för
arkeologiska   undersökningar  ska
skiljas från RAÄ och att verksamheten
även fortsättningsvis ska bedrivas i
statlig regi.

Enligt utskottets mening finns det
ingen  anledning  att  föregripa
utredningsmannens  arbete. Utskottet
kan därför inte ställa  sig bakom
Folkpartiets förslag.

Bidrag till kulturmiljövård (28:26)


Bidrag till kulturmiljövård lämnas för
insatser  som  bidrar  till  att
kulturmiljön  bevaras  och  görs
tillgänglig. Anslaget används också
för att täcka kostnaderna för vissa
arkeologiska undersökningar och för
arbetet med att ta till vara fornfynd.
Dessutom används det som bidrag till
ombyggnad, renovering och underhåll av
kulturhistoriskt       värdefull
bostadsbebyggelse.

Propositionen

Av budgetpropositionen framgår (UO17
s. 49) att RAÄ med stöd av anslaget
Bidrag till kulturmiljövård  kunnat
medverka till finansieringen av drygt
500   projekt   inom   områdena
byggnadsvård, kulturlandskapsvård och
fornvård.

Regeringen föreslår att ramanslaget
för 2005 förs upp med 259,4 miljoner
kronor.  Det  är något mindre  än
innevarande år. Nedskärningen,  som
inskränker  sig  till  161 000 kr,
motiveras   inte   närmare   i
propositionen.
Dessutom har regeringen beslutat att
dra  in  3,2  miljoner kronor  av
anslagssparande på anslaget.

Motionerna

Moderata samlingspartiet  föreslår i motion
Kr349 yrkande 1 att anslaget för 2005
ska tillföras ytterligare 18 miljoner
kronor. Motionärerna hänvisar till det
omfattade arbete som bedrivs runt om i
landet för att bevara vårt kulturarv
och framhåller att behovet av resurser
är mycket stort. Därför ser de det som
anmärkningsvärt att regeringen t.o.m.
föreslår att anslaget ska minskas.

Kristdemokraterna avdelar i motion
Kr363 yrkande 8 ytterligare 5 miljoner
kronor till kulturmiljövården under
2005. Det görs bl.a. för att partiet
vill genomföra några av de förslag som
lagts       fram       av
Kulturbebyggelseutredningen.   Samma
förslag framför partiet också i motion
Kr362  (kd)  yrkande 1. Där anger
motionärerna dessutom  att de vill
omfördela  1  miljon  kronor  inom
anslaget  till  förmån för landets
hembygds- och fornminnesföreningar.

Utskottet

Enligt utskottets mening är regeringens förslag
till medelsberäkning väl avvägd. Under
innevarande år väntas anslaget inte
bli  fullt  utnyttjat,  och  även
föregående år understeg belastningen
anvisade medel i sådan omfattning att
regeringen dragit in  3,2 miljoner
kronor av det anslagssparande  som
byggts upp. Utskottet biträder därför
inte det moderata förslaget.

Kulturbebyggelseutredningen
tillkallades  i juni 2002 för att
utreda skyddet för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. För ett år sedan
överlämnade utredaren delbetänkandet
De  norrländska  kyrkstäderna  (SOU
2003:81)    till    regeringen.
Delbetänkandet har remissbehandlats.
Ett slutbetänkande väntas under hösten
2004.
Utskottet ser ingen anledning att
föregripa regeringens behandling av
dessa förslag.
Kristdemokraterna  vill  dessutom
omfördela 1 miljon kronor av anslaget
till förmån för landets hembygds- och
fornminnesföreningar.      Enligt
utskottets mening kan anslaget dock
inte  användas  för  stöd  till
föreningar. Det strider mot det av
riksdagen fastlagda  ändamålet  med
anslaget,  vilket  finns  närmare
preciserat i förordningen (1993:379)
om bidrag till kulturmiljövård. Av den
framgår att anslaget är avsett för
stöd till bl.a. ombyggnad och vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
samt     vissa    arkeologiska
undersökningar.  Utskottet  avvisar
därför även detta förslag.

Kyrkoantikvarisk ersättning (28:27)


Enligt tidigare riksdagsbeslut[7] får
Svenska kyrkan sedan 2002 en viss
ersättning   av   staten   för
kulturhistoriskt motiverade kostnader
i samband med vård och underhåll av de
kyrkliga kulturminnena. Ersättningen
som avser kyrkobyggnader, kyrkotomter,
kyrkliga    inventarier    och
begravningsplatser  ska fördelas av
Svenska  kyrkan  efter samråd  med
myndigheter inom kulturmiljöområdet.

Stödet ska enligt  det  tidigare
beslutet  räknas  upp  enligt  ett
fastställt schema med i princip 50
miljoner  kronor per år fram till
slutåret 2009 då nivån ska ha nått 460
miljoner kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget som
är ett ramanslag förs upp med 200
miljoner kronor för 2005. Det är en
ökning med 50 miljoner kronor sedan
föregående år.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelsberäkning.


Centrala museer: Myndigheter
(28:28)


Av de statliga, centrala museerna är
det tio  som  har  ställning  som
myndighet. De är:


**FOOTNOTES**
[7]:g    jämfört    med
budgetpropositionen för 2004.
Riksdagens   utredningstjänsts
promemorior  Lokalkostnader  inom
kulturområdet, daterad den 21 oktober
2004 samt Kompletter
-----------------------------------------------------
- Statens historiska museer bestående av Statens
historiska museum samt Kungl. myntkabinettet -
Sveriges ekonomiska museum,
-----------------------------------------------------
- Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
-----------------------------------------------------
- Naturhistoriska riksmuseet,
-----------------------------------------------------
- Statens  museer för världskultur bestående av
Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska
museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet,
-----------------------------------------------------
- Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska
museet,
-----------------------------------------------------
- Statens maritima museer bestående av Sjöhistoriska
museet  och  Vasamuseet  samt  Marinmuseum  i
Karlskrona,
-----------------------------------------------------
- Arkitekturmuseet,
-----------------------------------------------------
- Statens musiksamlingar,
-----------------------------------------------------
- Statens försvarshistoriska museer bestående av
Armémuseum samt Flygvapenmuseum i Linköping,
-----------------------------------------------------
- Moderna museet.
-----------------------------------------------------
Fem av museimyndigheterna är också
ansvarsmuseer  inom sina respektive
verksamhetsområden. Det innebär att de
inom sina områden bl.a. ska främja
samordningen  mellan  museer  och
utveckla  kontakter  med omvärlden.
Ansvarsmuseer är Statens historiska
museum,        Nationalmuseum,
Naturhistoriska riksmuseet,  Statens
museer för världskultur och Moderna
museet.

Förutom med anslag finansieras de
centrala      museimyndigheternas
verksamhet med bl.a. avgifter. Under
2003 uppgick avgiftsintäkterna till
238 miljoner kronor. Av detta belopp
svarade Vasamuseet och Naturhistoriska
riksmuseets  Cosmonova  för  61,5
respektive 29,5 miljoner kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget Centrala
museer: Myndigheter förs upp med 865,6
miljoner kronor för 2005. Det är 76
miljoner kronor mer än för innevarande
år. Av ökningen är 7 miljoner kronor
en pris- och  löneomräkning  medan
resterande 69 miljoner kronor är ett
nettoresurstillskott främst föranlett
av att regeringen vill utöka antalet
museer med fri entré från nuvarande 3
till 19.

När   Moderna   museet   och
Arkitekturmuseet  åter  öppnades  i
februari 2004 började man där tillämpa
fri  entré. I september samma  år
öppnades Östasiatiska museet, även det
med fri entré.
I propositionen föreslås att fri
entré ska införas vid ytterligare 16
museer den 1 januari 2005. Dessa är
Historiska    museet,    Kungl.
Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska
museum, Världskulturmuseet i Göteborg,
Medelhavsmuseet, Etnografiska museet,
Livrustkammaren,  Skoklosters  slott
(delvis), Hallwylska museet (delvis),
Marinmuseum    i    Karlskrona,
Sjöhistoriska  museet,  Musikmuseet,
Armémuseum,   Flygvapenmuseum   i
Linköping,       Nationalmuseum,
Naturhistoriska  riksmuseet   samt
Stiftelsen Nordiska museet. För fri
entréverksamheten  tillförs  dessa
museer,  exklusive Nordiska museet,
66,5 miljoner kronor för 2005.
Därutöver tillförs Naturhistoriska
riksmuseet  5 miljoner kronor  för
miljöforskning och
miljöövervakningsprojekt samt Statens
maritima museer 2,5 miljoner kronor
för det fortsatta arbetet med att
bevara  regalskeppet  Vasa.  Vidare
tillförs Statens musiksamlingar 2,2
miljoner kronor och Statens museer för
världskultur 1 miljon kronor utöver
vad som följer  av en regelmässig
anslagsuppräkning.
Resurstillskottet  till respektive
museum  framgår  av  efterföljande
sammanställning.

Regeringens förslag till medelstilldelning till
Centrala museer: Myndigheter

Tusental kronorMotionerna

Moderata samlingspartiet begär i motion Kr349
yrkande  1  att  den  föreslagna
anslagsnivån ska  minskas  med  84
miljoner kronor. Yrkandet föranleds av
att partiet helt avvisar satsningen på
fri entré, således även den redan
påbörjade vid bl.a. Moderna museet. I
motion Kr233 (m) framför partiet ett
snarlikt förslag (yrkande 5). I det
sammanhanget pekar motionärerna också
på den snedvridande effekt fri entré-
satsningen har gentemot övriga museer.
Likaså  i  motion 2003/04:MJ65  av
Catharina Elmsäter-Svärd  m.fl. (m)
kritiseras satsningen på fri entré
(yrkande  10).  En  fråga  som
motionärerna anser bör klaras ut innan
man  fortsätter  utbyggnaden är om
museerna som har eller kommer att få
fri entré kompenseras fullt ut för
minskade  intäkter  och  ett  ökat
slitage.

Även   Folkpartiet   liberalerna
motsätter sig i motion Kr368 yrkande
42 regeringens satsning på fri entré.
Motionärerna finner det betydligt mer
angeläget att satsa på höjd kvalitet i
museerna och samlingsvård i stället
för fri entré (yrkande 17). Som ett
alternativ till regeringens förslag
till fri entré, som av motionärerna
ses som en påtvingad lösning, vill de
ge alla offentligt finansierade museer
möjlighet att införa fri entré för
barn och ungdomar och avdelar för
detta ändamål  24  miljoner kronor
(yrkande 25). Dessutom tillför de 3
miljoner kronor till Moderna museet
samt 11 miljoner kronor till ökat stöd
till vård av samlingar.
Kristdemokraterna avvisar i motion
Kr363 yrkande 8 regeringens generella
satsning  på fri entré men godtar
förslaget om det begränsas till barn
och ungdom. Samma förslag  framför
partiet i motion Kr362 yrkande 12.
Partiet  vill  därutöver  satsa  7
miljoner kronor på vård av samlingarna
samt museernas säkerhet (yrkande 14).
Även Centerpartiet anser att fri
entré-verksamheten ska begränsas till
barn och ungdomar upp till 19 år.
Detta förslag framför partiet i motion
Kr389 och minskar av denna anledning
anslaget 28:28  med  72,5 miljoner
kronor. Dessutom satsar motionärerna 1
miljon  kronor på projektering  av
Naturhistoriska riksmuseets Botanhus.

Utskottet

De fyra oppositionspartierna går på
olika sätt emot regeringens förslag
att  vid årsskiftet utöka  antalet
museer med fri entré från 3 till 19.
Moderata samlingspartiet motsätter sig
helt detta förslag medan Folkpartiet
liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Centerpartiet godtar fri entré som en
lösning för barn och ungdomar.

Utskottet vill med anledning  av
detta framhålla följande. Museerna är
en del av det offentliga rummet och en
del av vårt gemensamma kulturarv som
alla ska kunna ta del av.  Genom
samlingarna och arbetet kring dessa
förmedlas djupa kunskaper om historien
och därmed också om vår samtid. Enligt
utskottets mening är det angeläget att
alla  oavsett  ålder  får  del av
satsningen på fri entré. Museerna kan
då också fungera som icke-kommersiella
mötesplatser, vilket utskottet ser som
en  fördel  eftersom  vi i dagens
samhälle börjar lida brist på sådana.
Utskottet kan med hänsyn härtill inte
godta  förslag  som  innebär  att
satsningen begränsas till barn och
ungdomar,  än mindre att den helt
avvisas.
Utskottet ställer sig alltså bakom
regeringens    förslag    till
medelsberäkning  på  anslaget  och
avvisar motionärernas  förslag till
alternativa satsningar inom anslaget.

Centrala museer: Stiftelser (28:29)


Det   finns   fyra   centrala
stiftelsemuseer,  nämligen  Nordiska
museet, Skansen, Tekniska museet samt
Arbetets museum. För Arbetets museum,
som  är  beläget  i  Norrköping,
fastställs stadgarna av dess huvudmän.
För de tre övriga stiftelsemuseerna
gäller stadgar som har fastställts av
regeringen.

Nordiska  museet  är  inom  sitt
verksamhetsområde ansvarsmuseum.
Anslagen till de fyra museerna är
ungefär dubbelt så höga som deras
avgiftsintäkter. Under 2003 uppgick
intäkterna  från  avgifter  till
sammanlagt 104 miljoner kronor. Härav
svarar Skansen för 71 miljoner kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget, som
är ett obetecknat anslag, förs upp med
219,4 miljoner kronor för 2005. Det är
13,1  miljoner  kronor  mer  än
innevarande års anslag. Uppräkningen
förklaras av att 12 miljoner kronor
tillförs Nordiska museet, främst på
grund av att även detta museum ska
omfattas av  fri  entré.  Dessutom
tillförs Skansen 1,5 miljoner kronor
för att skapa goda förutsättningar för
att bevara museets kulturhistoriska
byggnader.

Den pris- och löneomräkning som är
gjord av anslaget medför att anslaget
minskas  med  närmare 0,4 miljoner
kronor.   Resurstillskottet   till
respektive stiftelsemuseum framgår av
efterföljande sammanställning.

Regeringens förslag till medelstilldelning till
Centrala museer: Stiftelser

Tusental kronorMotionerna

Moderata samlingspartiet föreslår i
motion Kr349 yrkande 1 att anslaget
minskas  med  25  miljoner kronor.
Minskningen förklaras av att partiet
motsätter  sig dels att fri entré
införs vid Nordiska museet, dels att
Arbetets museum får statligt stöd.

Folkpartiet liberalerna avvisar i
motion Kr368 yrkande 42 regeringens
förslag  att låta Nordiska  museet
omfattas av en generell fri entré.
Däremot är motionärerna öppna för att
stödja de museer som önskar införa fri
entré för barn och ungdom. Dessutom
satsar partiet 5 miljoner kronor på
ökat   stöd   till   vård   av
stiftelsemuseernas samlingar.
Kristdemokraterna är i motion Kr363
yrkande 8 av ungefär samma uppfattning
som   Folkpartiet.   Motionärerna
motsätter sig en generell fri entré
men godtar det för barn och ungdomar.
Detta krav framförs också i motion
Kr362   (kd)   yrkande    12.
Kristdemokraterna vill även avdela 1
miljon  kronor  för  att förbättra
stiftelsemuseernas vård av samlingarna
samt säkerhet.

Utskottet

Även beträffande detta anslag är det i
första hand synen på den fria entrén
som skiljer regeringens förslag från
oppositionspartiernas.    Moderata
samlingspartiet vill därutöver helt
avveckla stödet till Arbetets museum.

Utskottet motsätter sig även dessa
förslag.
I samband med beredningen av detta
ärende har utskottet uppvaktats av
företrädare för Stiftelsen Nordiska
museet, Stiftelsen Tekniska museet och
Livrustkammaren som påtalat de problem
dessa  museer  möter  när  deras
hyreskompensation  blir  negativ på
grund  av  fallande  marknadshyror
samtidigt som de från fastighetsägaren
får förhandlingsbud om höjda hyror för
nästa år. En viktig förklaring till
den negativa hyreskompensationen är
att hyresavtalen  för några av de
lokaler som dessa museer disponerar
kommer att omförhandlas inför 2005,
vilket medfört att priskompensationen
för dessa lokaler anpassats till de på
senare   år   kraftigt   sänkta
marknadshyrorna i Stockholmsområdet.
Den negativa hyreskompensationen har
också  slagit igenom på pris- och
löneomräkningen  av  anslaget  och
bidragit till att detta minskas med
närmare 0,4 miljoner kronor. Utskottet
har i ett tidigare avsnitt i detta
betänkande  behandlat  pris-  och
löneomräkningsfrågor - avsnitt 2.2 -
och där tagit upp denna problematik
till diskussion.

Bidrag till regionala museer
(28:30)


Bidrag till regionala museer syftar
till att  stödja museerna i deras
uppgift att samla in, bearbeta och
förmedla  kunskaper  om  regionens
kulturarv, dess konstutveckling samt
om samhället och miljön i övrigt.
Statsbidraget  ska  ge  museerna
möjlighet att ta ansvar för sin del av
det regionala kulturmiljöarbetet.

Under anslaget anvisas även medel
för kostnader för lönebidragsanställda
vid de regionala museerna.

Propositionen

Regeringen föreslår att 150 miljoner kronor
anvisas för 2005 på det obetecknade
anslaget. Jämfört med innevarande år
är det en ökning med 11 miljoner
kronor. Av ökningen är 3 miljoner
kronor föranledda av den pris- och
löneomräkning som gjorts. Resterande
tillskott förklaras framför allt av
att regeringen vill permanenta den
museipedagogiska satsning som gjorts
på  senare  år. Enligt regeringens
förslag ska det göras inom en årlig
ram på 15 miljoner kronor räknat från
den 1 juli 2005. För andra halvåret
2005 tillförs anslaget  därför 7,5
miljoner kronor.

Motionerna

Moderata samlingspartiet föreslår  i motion
Kr349 yrkande 1 att ytterligare 15
miljoner kronor ska tillföras anslaget
för 2005 och där användas för att
förstärka länsmuseernas  pedagogiska
arbete bland barn och ungdom.

Folkpartiet liberalerna anvisar i
motion Kr368 yrkande 42 ytterligare
16,5 miljoner kronor på anslaget för
2005. Av tillskottet är 14 miljoner
kronor avsedda för vård av samlingar,
2 miljoner  kronor  för stöd till
Nordiska  Akvarellmuseet  och  0,5
miljoner kronor för Marionettmuseet
(yrkandena 5 och 20). I motion Kr369
av Anita Brodén m.fl. (fp) förordas
också att statsbidraget till Nordiska
Akvarellmuseet höjs (yrkande 7). I
partimotionen   Kr368   föreslår
Folkpartiet  dessutom  att det ska
öppnas möjlighet även för de regionala
museerna att införa fri entré för barn
och ungdom (yrkande 25).
Kristdemokraterna  ökar i  motion
Kr363 yrkande 8 anslaget  med  23
miljoner kronor. Av detta belopp ska
15 miljoner kronor göra det möjligt
att införa fri entré för barn och
ungdomar på de regionala museerna.
Resterande  8  miljoner  kronor är
avsedda för åtgärder som förbättrar
vården av samlingarna och säkerheten
vid dessa museer.

Utskottet

Utskottet    delar   regeringens
uppfattning att det är angeläget att
stärka det pedagogiska arbetet inom
museiområdet. Under 2001-2003 har en
särskild satsning på museipedagogik
genomförts på såväl regionala  som
statliga museer. Satsningen har enligt
Kulturrådets  preliminära  bedömning
fallit väl ut. En slutlig utvärdering
kommer att redovisas för regeringen
under första halvåret 2005. Utskottet
instämmer i regeringens bedömning att
denna satsning bör permanentas för de
regionala museerna inom en årlig ram
på 15 miljoner kronor. Först bör dock
den slutliga utvärderingen avvaktas.
Det innebär att verksamheten kan komma
i gång först andra halvåret 2005 och
för detta ändamål bör ytterligare 7,5
miljoner  kronor anvisas. Utskottet
finner det dock inte motiverat att gå
utöver vad regeringen förordat och kan
därför inte biträda  det  moderata
förslaget om ytterligare insatser på
detta område.

Liksom Folkpartiet liberalerna anser
utskottet att  vården av museernas
samlingar är en angelägen uppgift.
Folkpartiet har för  detta ändamål
avdelat  14  miljoner  kronor  på
anslaget.    I    Folkpartiets
budgetalternativ finns det emellertid
en   direkt   koppling   mellan
finansieringen av dessa insatser och
partiets nej till regeringens förslag
om fri entré. Eftersom utskottet inte
godtar  Folkpartiets  förslag  till
finansiering och för egen del inte
heller är berett att göra några andra
omprioriteringar  inom den ram som
riksdagen   lagt   fast   för
utgiftsområdet, kan utskottet  inte
ställa  sig  bakom  den föreslagna
satsningen på föremålsvård. Utskottet
kan inte heller tillstyrka något av de
övriga  motionsförslag  som  rör
anslaget.

Bidrag till vissa museer (28:31)


Under  anslaget beräknas medel för
bidrag till ett antal museer och andra
institutioner,  de flesta med viss
formell anknytning till staten.

Regeringen har fastställt stadgar
för  stiftelserna  Dansmuseifonden
(Dansmuseet),      Drottningholms
teatermuseum, Carl och Olga Milles
Lidingöhem (Millesgården),  Thielska
galleriet och Föremålsvård i Kiruna.
Av  de  övriga  står  stiftelserna
Strindbergsmuseet och Rooseum delvis
under kommunalt huvudmannaskap, medan
stiftelserna Judiska museet, Röhsska
museet, Bildmuseet och Zornsamlingarna
har bildats av organisationer  och
andra intressenter.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget, som är ett
obetecknat anslag, ska föras upp med
51,7 miljoner kronor för 2005. Det är
1,7 miljoner kronor mer än innevarande
år. Ökningen, som är ett nettobelopp,
förklaras  av  att  anslaget  har
tillförts 1 miljon kronor i samband
med pris- och löneomräkningen. Vidare
föreslår regeringen att stödet till
Svensk Form i sin helhet ska utgå från
detta  anslag.  Av denna anledning
tillförs anslaget 1 miljon kronor från
anslaget 28:3 Nationella uppdrag samt
1,75 miljoner kronor från anslaget
28:18  Bidrag  till  bild  och
formområdet,  dvs. tillsammans 2,75
miljoner kronor. På anslaget har under
innevarande budgetår 2 miljoner kronor
anvisats som ett engångsbelopp till
Föremålsvård i Kiruna. Eftersom denna
tillfälliga satsning upphör nästa år
görs då en lika stor minskning av
anslaget.

Medelstilldelningen till de olika
museerna och institutionerna framgår
av efterföljande sammanställning.

Regeringens förslag till fördelning av anslaget
Bidrag till vissa museer

Tusental kronorI propositionen kommenterar regeringen
särskilt medelsbehovet för Sveriges
Teatermuseums samlingar. Mot bakgrund
av den debatt som förts i frågan det
senaste året framhåller regeringen att
det är styrelsens ansvar att göra
nödvändiga prioriteringar. Regeringen
ser därför positivt på att styrelsen
inkommit med en plan för samlingarnas
vård i ett kortare perspektiv och
verksamhetens  inriktning på längre
sikt.

Motionerna

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
yrkande 42 att ytterligare 4 miljoner
kronor ska anvisas på anslaget för
2005 för att där användas till framför
allt vård av samlingarna. Under annat
anslag (28:7) föreslås i samma motion
att ett årligt engångsbidrag på 1
miljon kronor till Teatermuseet görs
permanent och fördubblas. Teatermuseet
skulle därigenom tillföras ytterligare
2 miljoner kronor per år (yrkande 9).

Även Kristdemokraterna vill satsa på
Teatermuseet och  sätter för detta
ändamål av ytterligare 1,5 miljoner
kronor för 2005 i sin motion Kr363
yrkande 8. Dessutom motsätter  sig
partiet att det nationella uppdraget
för form och design  ska upphöra.
Kristdemokraterna återför  därför 1
miljon kronor från de medel som i
regeringens   budgetförslag  finns
avsatta på detta anslag för Svensk
Form och återför dem till anslaget
28:3 Nationella uppdrag.
I motion Kr343 av Eva Flyborg (fp)
föreslås     att     projektet
Ostindienfararen Götheborg ska lyftas
till nationell nivå. Motionären vill
att   projektets   framtid   ska
säkerställas (yrkande 1),  att all
dokumentation, kunskap och erfarenhet
som framkommit bevaras  för att i
framtiden kunna förmedla ett svenskt
kulturarv  (yrkande  2)  samt  att
Kulturdepartementet ges i uppdrag att
"inom ramen" omfördela resurser så att
projektet erhåller 20 miljoner kronor
(yrkande 3).
I motion Kr352 av Eva Flyborg och
Axel  Darvik  (fp)  föreslås  att
stiftelsen  Emigranternas  Hus  ska
tilldelas 2 miljoner kronor.

Utskottet

Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna
föreslår att stödet till Teatermuseet
ska utökas, Folkpartiet med i princip
2    miljoner   kronor    och
Kristdemokraterna  med 1,5 miljoner
kronor. Utskottet är i denna fråga
inte av någon annan åsikt än den
uppfattning  som  regeringen  givit
uttryck för i budgetpropositionen och
som utskottet nyss har redovisat.

Svensk Form har i två omgångar varit
innehavare  av  det  tidsbegränsade
nationella  uppdraget inom  området
formgivning och  design. Regeringen
bedömer att Svensk Form har fullgjort
sitt uppdrag under perioden 1999-2004.
Inför designåret 2005 kan det enligt
utskottets mening finnas skäl  att
tydligt  ange  vilka  ekonomiska
förutsättningar som gäller för Svensk
Form under åren framöver. Det ter sig
då naturligt att under ett anslag
samla de olika statliga bidrag som
föreningen  uppbär.  Utskottet  har
därför  inget  att  erinra  mot
regeringens förslag utan tillstyrker
detta och avstyrker Kristdemokraternas
förslag.
I motionerna Kr343 (fp) och Kr352
(fp) föreslås att staten ska stödja
projektet Ostindienfararen Götheborg
och stiftelsen Emigranternas Hus i
Göteborg.  Båda  förslagen  saknar
finansiering och  ryms  inte  utan
omprioriteringar inom den ekonomiska
ram  som riksdagen lagt fast  för
utgiftsområde 17. Utskottet kan därför
inte biträda motionerna.

Stöd till icke-statliga
kulturlokaler (28:32)


Anslaget används för att stödja ny-
eller    ombyggnad    inklusive
handikappanpassning av musei-, teater-
och konsertlokaler som tillhör någon
annan än staten. Beslut om bidrag
fattas      av     Boverkets
samlingslokalsdelegation efter samråd
med Statens kulturråd.

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget förs upp
med oförändrade 10 miljoner kronor för
2005.

Motionerna

Kristdemokraterna  föreslår  i motion Kr363
yrkande 8 att ytterligare 2 miljoner
kronor ska anvisas på anslaget. I
motion Kr358 framhåller motionärerna
att det är motiverat att se över nivån
på anslaget med tanke på de behov som
finns. I avvaktan på denna översyn
anser man att det av dem föreslagna
resurstillskottet på 2 miljoner kronor
ska användas till handikappanpassning
av lokaler (yrkande 12).

Utskottet

Vid utgången av 2003 fanns på anslaget ett
anslagssparande   som  till  sin
omfattning var nästan lika stort som
själva anslaget. Anslagssparandet kan
under innevarande år komma att öka
ytterligare  eftersom  den  väntade
medelsförbrukningen motsvarar knappt
70 % av anvisade medel.

Utskottet som anser att regeringens
medelsanvisning på anslaget är väl
avvägd  avstyrker Kristdemokraternas
förslag.

Riksutställningar (28:33)


Riksutställningar har till uppgift att
främja    utställnings-    och
konstbildningsverksamheten genom att
förmedla och ordna utställningar samt
bistå med råd  och annan service.
Myndigheten ska också utveckla och
förnya utställningen som medium för
kunskapsförmedling,   debatt   och
upplevelse.

Riksutställningars    verksamhet
finansieras  till  viss  del  med
avgifter.  Intäkterna  från  sådana
avgifter uppgick under 2003 till 8,1
miljoner kronor.

Propositionen

Regeringen föreslår att 45,2 miljoner kronor
anvisas för 2005 på ramanslaget. Det
är  0,6  miljoner kronor  mer  än
innevarande  år. Ökningen förklaras
helt  av  den  gjorda  pris-  och
löneomräkningen.

Motionerna

Moderata samlingspartiet  föreslår i motion
Kr349 yrkande 1 att anslaget minskas
med 16 miljoner kronor och att hälften
av denna besparing används som ett
resurstillskott till länsmusiken.

Folkpartiet liberalerna minskar i
motion Kr368 yrkande 42 anslagsnivån
med  5  miljoner  kronor.  Enligt
motionärerna  bör Riksutställningars
ansvar för att producera utställningar
kunna överföras på de större kommunala
och     regionala    museerna.
Riksutställningar  bör enligt deras
mening i stället inrikta sig på att
förmedla andra museers produktioner
till övriga delar av landet. De vill
därför  minska  Riksutställningars
anslag  för  att  i  stället  öka
tilldelningen  till  de  regionala
museerna (yrkande 19).

Utskottet

Utskottet finner inte anledning att frångå
regeringens    förslag    till
medelsberäkning och avstyrker därför
förslagen i de båda motionerna.


Forum för levande historia (28:34)


Forum för levande historia har till
uppgift att främja arbetet med frågor
som  rör  demokrati,  tolerans och
mänskliga  rättigheter. Verksamheten
ska ta sin utgångspunkt i Förintelsen
och stärka människors vilja att aktivt
verka för alla människors lika värde.
Arbetet ska bedrivas i nära kontakt
med pågående forskning  och  andra
institutioner verksamma med liknande
frågor.

Propositionen

I propositionen föreslås att 42,2 miljoner
kronor  anvisas  på  myndighetens
ramanslag  för 2005. Det  är  0,4
miljoner kronor mer än innevarande år.
Ökningen förklaras helt av den gjorda
pris- och löneomräkningen.

Motionerna

Moderata samlingspartiet  föreslår i motion
Kr349 yrkande 1 att anslaget tillförs
ytterligare  20  miljoner  kronor.
Tillskottet är avsett att användas
till en särskild upplysningskampanj om
nationalsocialismens, kommunismens och
fascismens brott mot mänskligheten.

Centerpartiet föreslår  i  motion
Kr389 att anslaget minskas med 22
miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet  har  flera  gånger  tidigare
framhållit[8]  att det uppdrag som
Forum för levande historia tilldelats
är  så vidsträckt att  myndigheten
mycket  väl  - om den finner det
lämpligt - kan ägna sig åt frågor av
det slag som Moderata samlingspartiet
tar upp i sin motion. Utskottet har
ställt sig bakom regeringens förslag
till medelsanvisning på utgiftsområdet
och är inte  berett att därutöver
anvisa särskilda  medel  för detta
ändamål. Utskottet avstyrker därför
detta förslag.

Centerpartiet föreslår utan någon
motivering att myndighetens anslag ska
halveras. Utskottet ser för egen del
inget skäl till att biträda detta
förslag.

Statliga utställningsgarantier och
inköp av vissa kulturföremål
(28:35)


Under anslaget beräknas medel  för
inköp av kulturföremål som har sådant
konstnärligt,   historiskt   eller
vetenskapligt värde att det är av
synnerlig vikt att de införlivas med
offentliga samlingar.

Anslaget  belastas  också  med
kostnaderna för eventuellt infriade
garantier   enligt   förordningen
(1998:200)     om     statliga
utställningsgarantier.
Regeringen har beslutat att dra in
30 000 kr av anslagssparandet.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget, som är ett
ramanslag, förs upp med oförändrade
80 000 kr.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag.


Filmstöd (28:36)


Under  anslaget beräknas medel för
statens   stöd   till   svensk
filmproduktion    m.m.    enligt
förlängningen av 2000 års filmavtal.
Syftet med stödet är  att  främja
värdefull svensk filmproduktion, att
främja spridning  och  visning  av
värdefull  svensk film, att främja
bevarandet och tillgängliggörandet av
filmer   och   material    av
kulturhistoriskt intresse liksom att
verka för internationellt samarbete i
dessa avseenden samt att förbättra
kvinnliga filmskapares villkor. Under
anslaget beräknas även medel för ett
filmarkiv för film på  filmbas  i
Grängesberg och för Konstnärsnämndens
filmstöd.

Propositionen

I inledningen till politikområdet informerar
regeringen om att parterna i 2000 års
filmavtal har träffat avtal om att
förlänga filmavtalet under ett år,
t.o.m.  den  31 december 2005. En
särskild   arbetsgrupp    prövar
förutsättningarna  för  ett  nytt
filmavtal från 2006.

Vidare sägs i inledningen att en
decentralisering av filmproduktionen
har ägt rum i Sverige  under den
senaste tioårsperioden. I Norrbotten
kretsar   en   stor   del   av
filmutvecklingen kring Filmpool Nord,
som startade den första  regionala
produktionsverksamheten i Sverige och
som  var  tidigt  ute även i ett
europeiskt  perspektiv.   I  dag
finansieras Filmpool Nord bl.a. av
medel från EU:s strukturfonder. Dessa
medel  kommer  dock successivt att
minska. Regeringen föreslår att detta
ekonomiska bortfall ska täckas genom
att Filmpool Nord fr.o.m. 2005 ska
tilldelas 1 miljon kronor.
Regeringen  föreslår  att  under
anslaget för 2005 ska anvisas 235,7
miljoner kronor.

Motionen

Centerpartiet föreslår i motion Kr389  att
anslaget  ska tillföras 3 miljoner
kronor utöver  regeringens förslag.
Medlen är avsedda för utveckling av
verksamheten  vid  filmarkivet  i
Grängesberg.  Arkivet  bör  enligt
motionärerna få ansvar för att teknisk
och laboratorieteknisk kompetens byggs
upp och hålls vid liv.

Utskottet

Utskottet kan inte biträda förslag som innebär
att anslaget utökas utöver regeringens
förslag. Enligt utskottets uppfattning
bör  således 235,7 miljoner kronor
anvisas under anslaget för 2005.


Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet (28:37)


Under anslaget  beräknas medel för
forsknings-  och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet. Medlen används för
projekt  inom  Statens  kulturråds,
ansvarsmuseernas,    Riksarkivets,
Riksantikvarieämbetets samt Språk- och
folkminnesinstitutets ansvarsområden.
Vidare beräknas under anslaget medel
för  del  av  kostnaderna  för
grundforskning inom naturvetenskap vid
Naturhistoriska riksmuseet.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för 2005 ska
uppgå till 35,4 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet biträder regeringens förslag till
medelsanvisning under anslaget.

Under  rubriken  Anslag   inom
utgiftsområde  17  som  hör  till
politikområde 26 Forskning behandlar
utskottet anslaget 26:1 Statens ljud-
och bildarkiv.

Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfund (28:38)


Samarbetsnämnden för statsbidrag till
trossamfund har till uppgift att pröva
frågor   om   statsbidrag   till
trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget anvisas
3,64 miljoner kronor för 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


Stöd till trossamfund (28:39)


Målet för det statliga stödet till
trossamfund är att bidra till att
skapa    förutsättningar    för
trossamfunden att bedriva en aktiv och
långsiktigt   inriktad   religiös
verksamhet  i  form av gudstjänst,
själavård, undervisning och omsorg.
Statligt stöd till trossamfund kan
lämnas i form  av statsbidrag och
avgiftshjälp   till   registrerade
trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget anvisas
50,75 miljoner kronor för 2005.

Av  propositionen  framgår  att
regeringen avser att under hösten 2004
besluta  om en översyn som  bl.a.
omfattar formerna  för stödet till
trossamfund och sammansättningen av
Samarbetsnämnden för statsbidrag till
trossamfund  samt  frågan  om  det
register över trossamfunden som förs
av Kammarkollegiet.

Motionerna

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
att anslaget ökas med 10 miljoner
kronor  utöver  regeringens förslag
(yrkande  42). Anslagsökningen  ska
bl.a. användas till utökat stöd till
sjukhuskyrkans  verksamhet  (yrkande
35).

Kristdemokraterna föreslår i motion
Kr363    att    trossamfundens
verksamhetsbidrag ökas med 5 miljoner
kronor  och  att  trossamfundens
lokalbidrag ökas med 3 miljoner kronor
(yrkande 8). Även i motion  Kr358
förespråkar  partiet  en ökning av
verksamhetsbidragen med 5  miljoner
kronor (yrkande 15) och en ökning av
lokalbidragen med 3 miljoner kronor
(yrkande 12).  En del av det ökade
stödet till trossamfunden ska enligt
motionen användas till sjukhuskyrkans
verksamhet (yrkande 16).
Centerpartiet  föreslår  i motion
Kr389 att stödet till sjukhuskyrkan
ökas  med 1 miljon kronor  utöver
regeringens förslag.

Utskottet

Utskottet  anser  att  den  översyn  av
statsbidragen till trossamfunden som
aviseras i budgetpropositionen  bör
avvaktas och utskottet kan därför inte
nu  förorda  omfördelningar  inom
utgiftsområdet  till  förmån  för
trossamfunden.

3.2.2 Politikområde 27 Mediepolitik

Statens biografbyrå (27.1)

Statens biografbyrå ska granska filmer
och videogram som är avsedda att visas
vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.    På    begäran
förhandsgranskas  även  filmer  och
videogram   för   enskilt  bruk.
Biografbyrån fastställer åldersgränser
för de filmer som granskats. Vidare
kan byrån besluta om att klipp ska
göras i filmer samt om visningsförbud.
Biografbyrån  utövar  tillsyn  över
videogrammarknaden och efterlevnaden
av bestämmelserna i brottsbalken om
olaga våldsskildring  och otillåten
utlämning av teknisk upptagning när
det   gäller   rörliga   bilder.
Biografbyrån ska enligt brottsbalken
yttra sig till Justitiekanslern (JK) i
åtalsärenden   som   rör   olaga
våldsskildring samt ge medgivande till
åtal som rör otillåten utlämning av
teknisk upptagning.

Propositionen

Biografbyrån har i sin årsredovisning för 2003
redovisat sitt resultat i enlighet med
nya     verksamhetsmål     och
återrapporteringskrav som regeringen
lagt fast. Regeringen gör bedömningen
att  man  därigenom  fått  bättre
möjlighet att följa upp målen för
byråns  verksamhet.  I  mål-  och
resultatdialogen med Biografbyrån har
framkommit att man även från byråns
sida anser att förändringarna gett
positivt resultat.

Regeringen föreslår att anslaget för
2005 ska uppgå till 10,1 miljoner
kronor.

Motionen

Folkpartiet liberalerna föreslår i motion Kr368
att anslaget ska minskas  med 3,5
miljoner   kronor.   Besparingen
åstadkommes genom att vuxencensuren
avskaffas (yrkande 42).

Utskottet

Utskottet har vid en rad tillfällen behandlat
frågan om förändring av Biografbyråns
verksamhetsmål och om den mål- och
resultatdialog  som  förts  mellan
regeringen och byrån.

Utskottet  fann  vid  föregående
riksmöte att det var intressant att
mål-  och  resultatdialogen  mellan
regeringen och Biografbyrån resulterat
i  förändrade  verksamhetsmål  i
regleringsbrevet. Utskottet uttryckte
en förhoppning om att dessa ändringar
skulle komma att leda till förbättrade
möjligheter att följa upp målen för
myndighetens   verksamhet   (bet.
2003/04:KrU1 s. 88-89). Utskottet kan
nu notera att såväl regeringen som
Biografbyrån anser att förändringarna
gett ett positivt resultat.
Utskottet  är  inte  berett  att
tillstyrka förslag som innebär att
förhandsgranskningen  av  vuxenfilm
avskaffas. Således kan utskottet inte
heller  förorda  en  minskning  av
anslaget med 3,5 miljoner kronor som
föreslås av Folkpartiet liberalerna.
Utskottet  ansluter   sig   till
regeringens förslag till anslagsnivå,
vilket innebär att anslaget bör föras
upp med 10,1 miljoner kronor för 2005.

Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland (27:2)


Under anslaget anvisas medel för de
kostnader  Teracom  AB  har  för
rundradiosändningar         i
Storstockholmsområdet  av finländska
TV-program,  de kostnader  Sveriges
Television    AB   har    för
tillhandahållande och överföring av en
svensk programkanal till Finland, de
kostnader  Comhem  AB  har  för
tillhandahållande  av  den  finska
programkanalen till kabelnät på ett
antal  orter  i  Sverige  samt
Sverigefinska Riksförbundets kostnader
i samband med utsändning av den finska
programkanalen  i  Sverige.   De
sistnämnda kostnaderna baserar sig på
överenskommelser mellan riksförbundet
och     förhandlingsorganisationen
Copyswede  som  företräder  vissa
rättighetshavarorganisationer.

Det svensk-finska televisionsutbytet
bedrivs  enligt  en  princip  om
ömsesidighet. Finland  ansvarar för
kostnaderna för utsändningen av en
svensk programkanal i Finland och för
överföringen av en finsk programkanal
till Sverige. På motsvarande  sätt
ansvarar Sverige för kostnaderna för
utsändningen av en finsk programkanal
i Sverige och för överföringen av en
svensk programkanal till Finland.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för 2005 ska
uppgå till 20,6 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet  ansluter  sig  till  regeringens
förslag.


Bidrag till dokumentation om den
mediepolitiska utvecklingen och
till europeiskt mediesamarbete
(27:3)


Under anslaget  anvisas  medel för
svensk  medverkan  i  Europeiska
audiovisuella  observatoriet,  ett
forsknings- och statistikinstitut som
samlar in och distribuerar information
om  den europeiska film-, TV- och
videoindustrin. Observatoriet driver
dessutom ett utvecklingsarbete i syfte
att  skapa  jämförbar  europeisk
statistik  på  det  audiovisuella
området.

Propositionen

Regeringen uttalade i budgetpropositionen för
2004 sin avsikt att använda
400 000 kronor årligen av anslaget
till att förstärka Granskningsnämnden
för radio  och  TV under perioden
2004-2006. Det är sannolikt att det
behovet kvarstår även för 2007.

Regeringen  föreslår att 821 000
kronor ska anvisas under anslaget för
2005.

Utskottet

Utskottet biträder regeringens förslag till
medelsanvisning.


Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen (27:4)


Under anslaget anvisas medel för stöd
till Nordiskt informationscenter för
medie-  och  kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet
för information om forskningsresultat
och utarbetande av mediestatistik m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår att 1,8 miljoner kronor ska
anvisas under anslaget för 2005.

Utskottet

Utskottet ansluter sig till regeringens förslag
till medelstilldelning.

3.2.3 Politikområde 29
Ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen (29:1)

Utskottet  har  nyligen  i
betänkande    2004/05:KrU2
behandlat och tillstyrkt att
de  av  riksdagen  1999
fastställda   övergripande
målen  för  den nationella
ungdomspolitiken ska ersättas
av två nya övergipande mål,
nämligen

-     ****************
du*n*g*d*o*m*a*r*  *s*k*a*  *h*a*
*v*e*r*k*l*i*g*   *t*i*l*l*g*å*n*g*
*t*i*l*l*  *v*ä*l*f*ä*r*d*  *o*c*h*
*a*t*t*
-     *
-     *u*n*g*d*o*m*a*r*  *s*k*a*
*h*a*         *v*e*r*k*l*i*g*
*t*i*l*l*g*å*n*g*      *t*i*l*l*
*m*a*k*t*.*
-     *
-     *U*t*s*k*o*t*t*e*t* *h*a*r*
*v*i*d*a*r*e*  *s*t*ä*l*l*t* *s*i*g*
*b*a*k*o*m*  *r*e*g*e*r*i*n*g*e*n*s*
*b*e*d*ö*m*n*i*n*g*      *a*t*t*
*f*ö*r*s*t*ä*r*k*a*
*U*n*g*d*o*m*s*s*t*y*r*e*l*s*e*n*s*
*r*o*l*l*    *o*c*h*    *a*t*t*
*U*n*g*d*o*m*s*s*t*y*r*e*l*s*e*n*s*
*h*u*v*u*d*u*p*p*g*i*f*t*e*r* *b*ö*r*
*v*a*r*a* *a*t*t*
*
*  da*n*s*v*a*r*a* *f*ö*r* *a*t*t*
*d*e*t*         *f*i*n*n*s*
*s*e*k*t*o*r*s*ö*v*e*r*g*r*i*p*a*n*d*e*
*o*c*h*       *a*k*t*u*e*l*l*
*k*u*n*s*k*a*p*        *o*m*
*u*t*v*e*c*k*l*i*n*g*e*n*  *f*ö*r*
*u*n*g*d*o*m*a*r*s*
*l*e*v*n*a*d*s*v*i*l*l*k*o*r*
*l*o*k*a*l*t*        *o*c*h*
*n*a*t*i*o*n*e*l*l*t*,*
-     *
-     *          dö*k*a*
*n*a*t*i*o*n*e*l*l*a*
*a*k*t*ö*r*e*r*s*
*f*ö*r*u*t*s*ä*t*t*n*i*n*g*a*r*
*a*t*t*   *b*i*d*r*a*  *t*i*l*l*
*a*t*t*  *d*e*n*
*n*a*t*i*o*n*e*l*l*a*
*u*n*g*d*o*m*s*p*o*l*i*t*i*k*e*n*s*
*m*å*l* *u*p*p*n*å*s*,*
-     *
-     *          dö*k*a*
*k*o*m*m*u*n*e*r*n*a*s*
*förutsättningar  att utveckla en
kunskapsbaserad sektorsövergripande
kommunal ungdomspolitik med en hög
grad av ungdomsinflytande samt att
-
-     stärka      ungdomars
interkulturella  förståelse  samt
delaktighet  och  deltagande  i
samhället.
-
Propositionen

Regeringen föreslår att 19,2 miljoner
kronor anvisas för 2005 på
ramanslaget.

Motionen

Moderata samlingspartiet föreslår i
motion Kr349  yrkande 1 i
denna  del  att  anslaget
minskas  med  5  miljoner
kronor. Motionärerna  anser
att Ungdomsstyrelsen har en
för dominerande roll och vill
ha en ändring till stånd.

Utskottet

Som ovan  angetts har utskottet i
betänkande    2004/05:KrU2
angett att Ungdomsstyrelsens
roll bör stärkas. Med hänsyn
härtill avstyrker utskottet
Moderata   samlingspartiets
motion. Utskottet ställer sig
bakom  regeringens  förslag
till  medelsberäkning  på
anslaget.


Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
(29:2)


Propositionen

Regeringen föreslår att 88,9 miljoner
kronor anvisas för 2005 på
ramanslaget.

Utskottet

Utskottet har ingen erinran mot regeringens
förslag till medelsberäkning.

3.2.4 Politikområde 30
Folkrörelsepolitik

Stöd till idrotten (30:1)

Från  anslaget  utgår bidrag  till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) för
den  verksamhet  som  bedrivs  av
förbundet och till förbundet anslutna
organisationer.   Under   anslaget
disponerar regeringen även medel för
bl.a. bidrag till förberedelser av och
till svenskt deltagande vid olympiska
spel och Paralympics.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget anvisas
448,24 miljoner kronor för 2005.

Motionen

Moderata samlingspartiet  föreslår i motion
Kr349  att  anslaget ökas med  10
miljoner  kronor   (yrkande  1).
Motionärerna  motsätter  sig  den
minskning av anslaget som riksdagen
beslutat om för innevarande år.

Utskottet

Utskottet vill påminna om att statens samlade
stöd till idrotten har ökat under de
senaste åren. År 2003 uppgick stödet
till 1 221 miljoner kronor, varav 455
miljoner kronor över statsanslaget.
Under 2004 uppgår statens samlade stöd
till 1 315 miljoner kronor, varav 448
miljoner kronor över statsanslaget.
Ökningen har i första hand tillfallit
idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
Utskottet är med hänsyn till detta
inte  berett  att  förorda  en
medelsanvisning som går utöver den som
regeringen har föreslagit.


Bidrag till allmänna
samlingslokaler (30:2)


Bidrag till allmänna samlingslokaler
lämnas för köp, ny- eller ombyggnad,
standardhöjande reparationer eller för
handikappanpassning som utförs utan
samband med andra bidragsberättigande
åtgärder.  Boverkets  samlingslokal-
delegation fördelar bidragen.

Vidare finns inom anslaget medel
till Ungdomsstyrelsen för fördelning
av bidrag till informationsinsatser
och utredningsarbete med inriktning på
ungdomars     nyttjande     av
samlingslokaler. Därtill finns medel
som  regeringen  disponerar  för
utvecklingsarbete.
En särskild utredare har sett över
stödet och i betänkandet  Allmänna
samlingslokaler - demokrati, kultur,
utveckling  (SOU  2003:118)  lämnat
förslag om förändringar av stödet.
Betänkandet har remissbehandlats och
bereds   för   närvarande   inom
Regeringskansliet.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget anvisas
29 miljoner kronor för 2005.

Motionerna

Kristdemokraterna föreslår i motion Kr363 att
stödet till allmänna samlingslokaler
höjs med 5 miljoner kronor utöver
regeringens  förslag  (yrkande  8).
Partiet anser att lokalerna har en
avgörande betydelse för ett levande
kulturliv och att stödet därför bör
ökas. I motion Kr358 föreslår partiet
att stödet ökas med 3 miljoner kronor
(yrkande  13). Även i motion N407
föreslår   Kristdemokraterna   att
anslaget ska höjas med 3 miljoner
kronor  utöver regeringens  förslag
(yrkande 8).

Centerpartiet  föreslår  i motion
Kr389 att anslaget ska höjas med 21
miljoner kronor  utöver regeringens
förslag. Partiet anser att samhället
bör  stödja  en  upprustning  och
standardhöjning    av   allmänna
samlingslokaler. Partiets  krav  på
bredband i hela landet omfattar enligt
motionen  även  samlingslokalernas
Internetkommunikation. Även i en av
partiet  väckt  motion under förra
riksmötet,  2003/04:Kr326,  framförs
krav på att allmänna samlingslokaler
utrustas med bredband (yrkande 16). I
motion Kr249 av Kenneth Johansson och
Birgitta Carlsson (båda c) föreslås
att anslaget ska höjas i enlighet med
förslaget som redovisas i den ovan
nämnda utredningen.

Utskottet

Med anledning av att betänkandet  Allmänna
samlingslokaler - demokrati, kultur,
utveckling  (SOU  2003:118)  för
närvarande     bereds     inom
Regeringskansliet är utskottet inte nu
berett att förorda en medelsanvisning
som går utöver den som regeringen har
föreslagit.


Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet (30:3)


Bidraget ska användas till kostnader
för kvinnoorganisationernas centrala
verksamhet. Statsbidraget syftar till
att  stärka kvinnornas ställning i
samhället  i  avsikt  att  uppnå
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Bidraget har nyligen utvärderats och
analyserats av en särskild utredare
som  i juni 2004 redovisade  sitt
uppdrag  genom betänkandet Kvinnors
organisering (SOU 2004:59). Utredaren
har bl.a. föreslagit att det nuvarande
statsbidraget till
kvinnoorganisationernas    centrala
verksamhet ska ersättas av ett nytt
statsbidrag för kvinnors organisering,
vilket innebär att fler organisationer
kommer att kunna ta del av bidraget.
Betänkandet  remissbehandlas   för
närvarande.

Propositionen

Regeringen föreslår att 3,43 miljoner kronor
anvisas på det obetecknade anslaget
för 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


Stöd till friluftsorganisationer
(30:4)


Anslaget disponeras för statsbidrag
till friluftsorganisationer. Från och
med  2004 fördelas dessa medel av
Friluftsrådet  som regeringen under
2003 inrättat vid Naturvårdsverket.

Propositionen

Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor
anvisas på det obetecknade anslaget
för 2005.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.

3.2.5 Politikområde 25
Utbildningspolitik under
utgiftsområde 17

Bidrag till folkbildningen (25:1)

Statsbidrag    utbetalas    till
Folkbildningsrådet  (FBR)  som  ett
samlat   finansiellt  stöd  till
folkbildningen. Rådet beslutar vilka
studieförbund och folkhögskolor som
ska  tilldelas  statsbidrag  samt
fördelar tillgängliga medel till dem.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
obetecknat anslag för 2005 om 2,6
miljarder kronor.

Motionerna

Moderata samlingspartiet hävdar i motion Kr233
att det blir alltmer irrelevant att ha
ett gemensamt anslag för bidragen till
folkhögskolorna och studieförbunden.
Folkhögskolornas anslag bör samordnas
med övrig utbildningsverksamhet och
föras över till utbildningsutskottets
beredningsområde.   Därmed  skulle
folkhögskolorna på ett mer naturligt
sätt   ingå   i   det  svenska
utbildningssystemet (yrkande  6). I
motion Kr349 (m) föreslår de att denna
överföring från utgiftsområde 17 till
utgiftsområde 16 ska uppgå till 900
miljoner kronor. Samtidigt föreslås en
besparing på 300 miljoner kronor på
den återstående delen av anslaget, som
avser bidraget till studieförbunden.
Sammantaget   föreslår   således
motionärerna en minskning av anslag
25:1 Bidrag till folkbildningen med 1
200 miljoner kronor (yrkandena 1 och
3).

Folkpartiet liberalerna föreslår i
motion Kr368 en ökning av bidraget
till folkhögskolorna med 31 miljoner
kronor. Anslaget bör således räknas
upp med detta belopp i förhållande
till regeringens förslag. Motionärerna
motiverar   förslaget   med  att
folkhögskolornas roll bör uppvärderas
och  resurserna för  undervisningen
förstärkas  så  att  den fortsatta
utvecklingen  av  deras  speciella
pedagogiska  former   inte  blir
eftersatt. Under en rad år har mycket
litet  hänt  med  anslagen  till
folkhögskolorna.  Fler  och  fler
signaler hörs om att resurserna inte
längre räcker till för att nå de högt
uppställda målen i de former som är
folkhögskolornas  särskilda  styrka
(yrkandena 30 och 42).
I   motion   Kr389   föreslår
Centerpartiet att anslaget ska öka med
totalt 70 miljoner kronor. Av beloppet
är 50 miljoner kronor avsedda för
folkbildningen  och  resterande  20
miljoner kronor för amatörkulturen,
som  är  i  behov  av  ett  eget
organisationsstöd. I motiveringen till
förslaget anför motionärerna att de
önskar   behålla   den   starka
folkbildningstradition som vi har i
Sverige, vilket kräver att det finns
goda förutsättningar för att erbjuda
mötesplatser där människor kan mötas.
Förväntningarna på folkhögskolor och
studieförbund är höga  och  växer.
Samtidigt söker sig alltfler människor
till folkbildningens verksamhet. Det
blir - menar motionärerna - svårt att
upprätthålla kvaliteten i verksamheten
och att möta de nya behov som ständigt
uppstår. Ett liknande förslag framför
motionärerna även i yrkande 3 i motion
Kr354 (c). Även syftet bakom motion
Ub275 (c) är att folkbildningen ska
tillföras resurser  för  att klara
existerande behov (yrkande 10).

Utskottet

Utskottet  erinrar  om  att  flera  olika
utvärderingar  och  rapporter  om
folkbildningen  överlämnats   till
regeringen under det gångna året. Det
gäller   den   andra   statliga
utvärderingen  av  folkbildningen,
benämnd SUFO 2, som under våren 2004
överlämnade   sitt  slutbetänkande
Folkbildning  i  brytningstid  (SOU
2004:30).     Vidare     har
Folkbildningsrådet  på  regeringens
uppdrag redovisat folkbildningens egen
syn på sin framtida roll i rapporten
Folkbildningens framsyn. En särskild
utredare har undersökt vilka grupper
som inte deltar i folkbildningen i
betänkandet Vem får vara med? (SOU
2004:51). Slutligen har Riksrevisionen
till regeringen överlämnat rapporten
Offentlig förvaltning i privat regi -
statsbidrag till idrottsrörelsen och
folkbildningen. Enligt vad utskottet
har inhämtat väntas denna  rapport
också  ligga  till  grund  för en
framställning  som  Riksrevisionens
styrelse har för avsikt att lämna till
riksdagen senare denna höst. De fyra
rapporterna     bereds     i
Regeringskansliet.

Utskottet  kommer  i  ett senare
avsnitt i detta betänkande att ta
ställning till motionsförslag som rör
de  framtida  resursbehoven  hos
folkhögskolor och studieförbund.
Utskottet har nu liksom vid flera
tidigare tillfällen uppfattningen att
medelsanvisningen till folkbildningen
inte  bör  delas  upp mellan  två
utgiftsområden  (jfr  senast  bet.
2003/04:KrU1  s.  106).  Utskottet
ställer sig således bakom regeringens
förslag till medelsanvisning  under
detta   anslag   och   avvisar
motionsförslagen.

Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen (25:2)


Under anslaget anvisas medel  till
Statens  institut  för  särskilt
utbildningsstöd  (Sisus)  för vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen.
De  övergripande  målen  för Sisus
verksamhet   är   att  förbättra
förutsättningarna för utbildning och
studier   för   personer   med
funktionshinder.

Vidare anslås medel till Tolk- och
översättarinstitutet   (TÖI)   vid
Stockholms universitet, som ansvarar
för fördelningen av statsbidrag till
folkhögskoleförlagd
teckenspråksutbildning, utbildning av
tolkar  för  döva,  dövblinda  och
vuxendöva   samt
teckenspråkslärarutbildning.   Dessa
utbildningar ska planeras i samverkan
med berörda handikapporganisationer.
Även  utgifter  för  bidrag  till
Synskadades riksförbund för teknisk
anpassning  av  studiematerial  för
synskadade och dövblinda finansieras
från anslaget.

Propositionen

I propositionen redovisas att 2,6 miljoner
kronor omfördelades från detta anslag
till  anslag  25:3  Bidrag  till
kontakttolkutbildning  för   2004.
Regeringen föreslår att omfördelningen
återställs    för    2005   i
anslagsberäkningen. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår regeringen att
riksdagen  anvisar  ett  obetecknat
anslag om 79 miljoner kronor för 2005.

Utskottet

Utskottet biträder förslaget i propositionen.


Bidrag till kontakttolkutbildning
(25:3)


Anslaget disponeras av Kammarkollegiet
som   utbetalar   medlen   till
studieförbund och folkhögskolor enligt
särskilt beslut av Tolk- och över-
sättarinstitutet   vid  Stockholms
universitet (TÖI).

Propositionen

Regeringen,  som bedömer  att  behovet  av
kvalificerade tolkar är mycket stort,
beslutade under  sommaren 2004 att
tillkalla en utredning om utbildning
av kontakttolkar (dir. 2004:101). I
avvaktan  på  utredningens  förslag
beräknas  anslaget  ligga  på  en
oförändrad nivå. För 2004 omfördelades
från anslag 25:2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen
2,6 miljoner kronor till detta anslag.
Denna  omfördelning  föreslås  bli
återställd  för  2005.  Regeringen
föreslår att riksdagen ska anvisa ett
obetecknat anslag om 10,1 miljoner
kronor för 2005.

Motionen

Centerpartiet föreslår i motion Kr389 en ökning
av anslaget för 2005 med
3 miljoner kronor utöver regeringens
förslag.

Utskottet

Utredningen om utbildning av kontakttolkar ska
redovisa sitt uppdrag senast den 3
januari 2005. I likhet med regeringen
anser utskottet  att resultatet av
utredningens  arbete   inte  ska
föregripas. Utskottet kan således inte
ställa sig bakom motionsförslaget som
syftar till en ökning av anslaget för
nästa  budgetår.  I  likhet  med
regeringen  anser  utskottet  att
anslagsnivån för 2005 bör uppgå till
10,1 miljoner kronor.

3.2.6 Politikområde 26
Forskningspolitik under
utgiftsområde 17

Statens ljud- och bildarkiv (26:1)

Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) har
till uppgift att samla in, bevara och
tillhandahålla den del av medieutbudet
i Sverige som offentliggörs i form av
ljud och rörliga bilder. Målet med
verksamheten  är  att  förbättra
informationsförsörjningen     inom
forskningen och öka tillgängligheten
till svenskt ljud och rörliga bilder.

Propositionen

Sedan SLBA inrättades 1979 har mycket stora
bestånd insamlats till myndigheten.
Därtill kommer en mycket snabb teknisk
utveckling  på  medieområdet  som
förändrar  förutsättningarna   för
myndighetens  verksamhet i grunden.
SLBA för ett aktivt utvecklingsarbete
för att möta utvecklingen. Bland annat
nämner regeringen projektet Journal
Digital, som innebär att journal- och
kortfilmer ur SF:s arkiv förts över
till digitala filer.

Regeringen   ser  positivt  på
myndighetens strävanden att på ett
effektivt  sätt  omhänderta  och
tillhandahålla  material samt hitta
metoder för att använda ny teknik i
sin verksamhet. Av budgetpropositionen
framgår att regeringen vid sidan av
förvaltningsanslaget      tillför
myndigheten 3,5 miljoner kronor för
2004 och avser tillföra myndigheten 2
miljoner kronor för 2005 för att SLBA
ska kunna möta ökade kostnader för det
nödvändiga     utvecklingsarbetet.
Resursförstärkningen finansieras från
utgiftsområde  16  anslag  26:11
Särskilda     utgifter     för
forskningsändamål.
Av propositionen framgår vidare att
den pris- och löneomräkning som gjorts
av anslaget är negativ och innebär att
anslaget  minskas  med  drygt  1,1
miljoner kronor. Någon förklaring till
minskningen ges inte i propositionen.
Sammantaget föreslår regeringen att
40,7 miljoner kronor ska anvisas under
anslaget för 2005.

Utskottet

Utskottet biträder regeringens förslag.

3.2.7 Politikområde 2 Finansiella
system och tillsyn under
utgiftsområde 17

Anslaget till Lotteriinspektionen
(2:1)

Lotteriinspektionen         är
tillsynsmyndighet  på  spel-  och
lotteriområdet. Myndighetens uppgifter
omfattar bl.a. tillståndsgivning och
typgodkännande  samt  övergripande
tillsyn och kontroll av spelmarknaden.
Verksamheten avser bl.a. åtgärder för
att motverka illegalt spel, utfärdande
av förelägganden samt yttranden till
domstol. Lotteriinspektionen ansvarar
även för utbildning och information
bl.a.   till   handläggare   hos
länsstyrelser    och   kommuner.
Inspektionen  ska  också  informera
regeringen  om  utvecklingen  på
spelmarknaden såväl nationellt  som
internationellt.      Regeringens
redovisning   av   tillsynen  av
spelmarknaden    återfinns    i
budgetpropositionen       under
utgiftsområde 2 (s. 105-107).

Under 2004 finansieras inspektionens
verksamhet från anslaget 2:1 med 41,7
miljoner kronor. Samtidigt redovisas
intäkter  för  statsbudgeten  genom
avgifter om drygt 31 miljoner kronor.
Målet för inspektionen är att det ska
råda balans mellan statens intäkter
och kostnader. Under 2004 täcks dock
kostnaderna såsom redovisats endast
delvis     med     avgifter.
Lotteriinspektionen har redovisat ett
förslag till författningsförändringar
i   syfte   att   uppnå   full
kostnadstäckning  för  myndighetens
verksamhet genom avgifter. Förslaget
bereds   för   närvarande   i
Regeringskansliet.  Regeringen  har
vidare tillsatt en utredning som bl.a.
ska  se  över  Lotteriinspektionens
framtida roll.

Propositionen

Regeringen föreslår att på ramanslaget för 2005
anvisas 42,2 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag till medelstilldelning under
anslaget.


3.3 Utskottets samlade
ställningstagande till
budgetalternativen


Vad utskottet här har framhållit med
anledning av beräkningen av anslagen
för 2005 inom utgiftsområde 17 innebär
sammanfattningsvis  att  utskottet
tillstyrker regeringens förslag till
medelsanvisning,  dvs.  punkt 17 i
propositionen. Utskottet tillstyrker
också regeringens förslag i punkt 5 i
propositionen som innebär att  det
tidsbegränsade  nationella uppdraget
inom området formgivning och design
ska upphöra.

De i detta sammanhang behandlade
motionsförslagen avstyrks. Det gäller
följande motioner:

Moderata samlingspartiets motioner

-     Kr1 av Kent Olsson m.fl.
(m), yrkande 11,
-
-     Kr233 av Kent Olsson m.fl.
(m), yrkandena 5, 6, 10, 12 och 13,
-
-     Kr349 av Kent Olsson m.fl.
(m), yrkandena 1 och 3 samt
-
-     2003/04:MJ65 av Catharina
Elmsäter-Svärd m.fl. (m), yrkande 10.
-
Folkpartiet liberalernas motioner

· Kr364  av Lennart Kollmats m.fl.
(fp), yrkande 5 samt
·
· Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp),
yrkandena  5-9, 11, 13, 14, 17,
19-25, 30, 32, 33, 35, 37, 39 och 42
·
liksom de båda enskilda motioner av
folkpartistiska ledamöter som föreslår
lösningar som också ingår i partiets
budgetalternativ, nämligen

- Kr369 av Anita Brodén m.fl. (fp),
yrkandena 5 och 7 samt
-
- N409 av Martin Andreasson m.fl.
(fp), yrkande 7.
-
Kristdemokraternas motioner

-     Kr358  av Kenneth  Lantz
m.fl. (kd), yrkandena 10, 12, 13, 15
och 16
-
-     Kr361 av Gunilla Tjernberg
m.fl. (kd), yrkandena 4 och 13,
-
-     Kr362 av Gunilla Tjernberg
m.fl. (kd), yrkandena 1, 5, 9-12 och
14,
-
-     Kr363 av Gunilla Tjernberg
m.fl. (kd), yrkande 8 samt
-
-     N407 av Sven Gunnar Persson
m.fl. (kd), yrkande 8.
-
Centerpartiets motioner

I.  Kr249 av Kenneth Johansson och
Birgitta Carlsson (c),
II.
III. Kr300 av Birgitta Carlsson och
Sven Bergström (c),
IV.
V.  Kr354 av Birgitta Sellén m.fl.
(c), yrkandena 3, 7 och 9,
VI.
VII. Kr389 av Birgitta Sellén m.fl.
(c)
VIII.
IX.  Ub275 av Sofia Larsen m.fl. (c),
yrkande 10 samt
X.
XI.  2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén
m.fl. (c), yrkande 16.
XII.
Dessu[9]tom avstyrker utskottet  de
enskilda motio[10]nerna

- Kr343  av  Eva  Flyborg  (fp),
yrkandena 1-3 samt
-
- Kr352 av Eva  Flyborg och Axel
Darvik (fp).
-

**FOOTNOTES**
[8]:ande frågor rörande tre
museers hyror, date
[9]:rad den 2 november 2004.
Förordning (2003:56) om tjänste
[10]:pension och tjänstegrupplivförsäkring
för vissa arbetstagare med icke-statlig an
4 Stöd vid sidan av
statsbudgeten för 2005


4.1 Radio- och TV-frågor

4.1.1 Bakgrund

Våren 2001 beslutade riksdagen att
godkänna  regeringens  förslag  om
villkor[11] och riktlinjer för en ny
sändningstillståndsperiod för Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB
(SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB
(UR). Tillståndsperioden avsåg tiden
den 1 januari 2002 t.o.m. den 31
december 2005.

Efter beslut av riksdagen våren 1997
meddelade  regeringen  de  första
tillstånden till TV-s[12]ändningar med
digital  teknik  i  juni  1998.
Sändningarna kom i gång successivt
under 1999 och i början av 2000.
Riksdagen beslutade våren 2003 att de
analoga sändningarna ska ha upphört
till den 1 februari 2008.
Vidare beslutade riksdagen  våren
2004  i  enlighet  med regeringens
förslag   att   de   digitala
marksändningarna av SVT:s och UR:s
program ska få samma räckvidd som
företagens analoga marksändningar. Det
innebär att 99,8 % av befolkningen
kommer att kunna ta emot programmen i
sina  fasta bostäder från februari
månad 2008.
Övergången  till digital marksänd
television medför särskilda krav på
televisionen i allmänhetens tjänst.
För att utjämna kostnaderna över tiden
för  SVT  och  UR  under  en
övergångsperiod  har  ett  särskilt
distributionskonto  inrättats  för
kostnader för TV-distribution.
Regeringen tillsatte hösten 2003 en
parlamentarisk kommitté (Ku 2003:01)
som fått i uppdrag att utifrån en bred
omvärldsanalys ta fram ett underlag om
de villkor som ska gälla för radio och
TV  i  allmänhetens  tjänst  efter
nuvarande  tillståndsperiod,  dvs.
fr.o.m. 2006 (dir. 2003:119).
Vidare  har  regeringen  gett en
särskild  utredare (Ku 2003:02)  i
uppdrag  att  ta  fram  underlag
beträffande   vissa  frågor   om
finansieringen av verksamheten inom
radio och TV i allmänhetens tjänst
(dir. 2003:120). Utredaren ska främst
behandla frågor om avgiftsskyldighet
och  uppbörd   av   TV-avgiften,
medelstilldelning         till
programföretagen  samt  skatteplikt
enligt      mervärdesskattelagen
(1994:200).

**FOOTNOTES**
[11]:ställning.     Denna
förordning   ger   vissa
arbetstagare med icke-statlig
anställning
[12]: rätt till bl.a. statlig
pension.
Betänkande 2003/04:KrU7  Teater,
dans och mus
4.1.2 Höjning av TV-avgiften

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag att TV-avgiften ska höjas
med 48 kronor till 1 920 kronor
för helår fr.o.m. den 1 januari
2005.   Två   motionsförslag
avstyrks.
Jämför reservation 4 (m, fp).

Propositionen

I proposition  2000/01:94  Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2002-2005 angav
regeringen att den räknade med att TV-
avgiften skulle komma att behöva höjas
även under de kommande åren för att
rundradiokontot skulle komma i balans
under   tillståndsperioden.    I
budgetpropositionen      föreslår
regeringen att TV-avgiften ska höjas
med 48 kronor till 1 920 kronor per
helår fr.o.m. den 1 januari 2005.

Regeringen  redovisar  att  det
ackumulerade   resultatet    för
rundradiokontot vid utgången av 2003
uppgick till ett underskott på 219
miljoner  kronor.  Den  föreslagna
höjningen  innebär  en  nödvändig
förstärkning av rundradiokontot för
att  förbättra  kontots  resultat.
Regeringens  förslag om TV-avgiften
förutsätter  en  ändring  i  lagen
(1989:41) om TV-avgift.

Motionerna

I två motioner yrkas att regeringens förslag
till ändring av TV-avgiften ska avslås
av riksdagen.

Moderata samlingspartiet avvisar i
motion Kr349 förslag till höjning av
TV-avgiften (yrkande 2).
Även Folkpartiet liberalerna anser
att förslaget ska avslås. I motion
Kr366 hävdar motionärerna att det är
otidsenligt att betala en avgift för
innehav  av  TV-mottagare,  bl.a.
eftersom det numera går att se TV-
program på datorn (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser nu liksom tidigare att det är
angeläget att rundradiokontot är i
balans under tillståndsperioden. För
att  uppnå denna  balans  är  det
nödvändigt    att    förstärka
rundradiokontot genom den föreslagna
avgiftshöjningen.      Utskottet
tillstyrker därför att en höjning i
enlighet  med  regeringens  förslag
träder i kraft den 1 januari 2005.
Därmed anser utskottet att riksdagen
ska godkänna regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1989:41) om
TV-avgift.  Regeringens  lagförslag
finns i bilaga 2. Motionerna Kr349 (m)
yrkande 2 och Kr366 (fp) yrkande 1
avstyrks således.

4.1.3 Programföretagens och
Granskningsnämndens finansiering

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker att SR, SVT
och UR tillsammans tilldelas
6 021,2 miljoner kronor  från
rundradiokontot som finansiering
av verksamheten för 2005. Likaså
tillstyrker   utskottet   att
statsbudgetens    inkomstsida
tillförs 6,5 miljoner kronor från
rundradiokontot        som
delfinansiering        av
Granskningsnämndens verksamhet.

Propositionen

För 2005 föreslås att de tre public service-
företagen ska tilldelas
6  021,  2 miljoner  kronor  från
rundradiokontot.  Av  den  samlade
medelsberäkningen utgör 200 miljoner
kronor reformmedel. I enlighet med
riksdagens beslut våren 2001 har den
ordinarie  medelstilldelningen  till
programföretagen räknats upp med 2 % i
förhållande till 2004.

Den  s.k. fördelningsnyckeln bör,
menar   regeringen,   bibehållas
oförändrad, vilket innebär att av de
samlade medlen för 2005 fördelas 3 476
miljoner kronor (57,73 %) till SVT, 2
259,2 miljoner kronor (37,52 %) till
SR och 286 miljoner kronor (4,75 %)
till UR.
En förutsättning för att den årliga
prisuppräkningen ska betalas fullt ut
är enligt riksdagens beslut våren 2001
att TV-avgiftsskolket minskas med 25
miljoner kronor per år. Om skolket
minskar med ett lägre belopp  ska
prisuppräkningen   reduceras   med
skillnaden mellan 25 miljoner kronor
och  detta  belopp.  En  eventuell
justering görs när avgiftsintäkterna
för 2003 är kända. Programföretagen
har till regeringen  redovisat att
skolket har minskat med sammanlagt 85
miljoner kronor för 2002 och 2003,
vilket med god marginal överträffar de
krav som ställts. Ingen justering av
prisuppräkningen föreslås därför.
Vidare anför regeringen att anslaget
till Granskningsnämnden för radio och
TV  enligt  riksdagens beslut  ska
finansieras delvis över statsbudgeten,
delvis med medel från rundradiokontot
som  anvisas  till  statsbudgetens
inkomstsida. Regeringens förslag till
medelstilldelning         till
Granskningsnämnden för radio och TV
lämnas under utgiftsområde 1 anslag
27:5 Granskningsnämnden för radio och
TV. Nämndens totala anslag för 2005
föreslås  uppgå till 9,7  miljoner
kronor.  Av  beloppet  ska  enligt
regeringens  förslag  6,5  miljoner
kronor anvisas från rundradiokontot
till statsbudgetens inkomstsida för
nämndens räkning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har då det gäller medelsberäkningen
till programföretagen inte något att
erinra mot förslagen i propositionen.
Riksdagen bör således godkänna vad
regeringen föreslår om medelsberäkning
för 2005 för SR, SVT och UR.

Utskottet   tillstyrker   också
regeringens förslag att riksdagen ska
godkänna medelstilldelningen för 2005
från    rundradiokontot    till
statsbudgetens  inkomstsida avseende
Granskningsnämnden för radio och TV.

4.1.4 Distributionskonto för
finansiering av ökade kostnader
f[13]ör TV-distribution

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker att 421,8
miljoner  kronor överförs från
rundradiokontot       till
distributionskontot.    Vidare
tillstyrker utskottet att SVT och
UR  tillsammans tillförs 591,8
miljoner    kronor    från
distributionskontot.  För  att
täcka    underskottet    på
distributionskontot      ges
regeringen  rätt att låna ett
motsvarande    belopp    i
Riksgäldskontoret.

Propositionen

Riksdagen  har  beslutat  att ett särskilt
distributionskonto för finansiering av
kostnader  för TV-distribution  ska
inrättas.  Bakgrunden   är   att
distributionskostnaderna      för
televisionen  i allmänhetens tjänst
under tillståndsperioden kommer att
vara  höga  på  grund  av  att
distributionen sker parallellt  med
både  äldre analog och ny digital
sändningsteknik.         Till
distributionskontot förs medel från
rundradiokontot   som   motsvarar
kostnaderna för SVT:s och UR:s analoga
distribution. Från distributionskontot
förs medel till programföretagen som
motsvarar  kostnaderna  för  TV-
distribution  via både analoga och
digitala marksändningar för SVT och
UR. Det successivt ökande underskott
på distributionskontot som uppkommer
under uppbyggnadsskedet täcks genom
lån  i Riksgäldskontoret. När  TV-
sändningarna i det analoga marknätet
upphör  ska  betalningarna  från
rundradiokontot          till
distributionskontot  fortsätta  till
dess att underskottet är avvecklat.

Regeringen  föreslår  att  421,8
miljoner  kronor  ska  föras  från
rundradiokontot          till
distributionskontot. Vidare föreslås
att  SVT  ska anvisas högst 567,4
miljoner kronor och UR högst 24,4
miljoner     kronor     från
distributionskontot för 2005.

Regeringen föreslår även att riksdagen
ska bemyndiga regeringen att besluta
om lån i Riksgäldskontoret för att
finansiera    underskottet    på
distributionskontot för 2005 intill
ett belopp av 1 285 miljoner kronor.
Regeringen bedömer nämligen att det
ackumulerade  underskottet för 2005
kommer att uppgå till högst detta
belopp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker  att för 2005 421,79
miljoner  kronor  ska  föras  från
rundradiokontot          till
distributionskontot samt att SVT ska
anvisas högst 567,4 miljoner kronor
och UR högst 24,4 miljoner kronor från
distributionskontot        för
distributionskostnader.

Vidare   tillstyrker   utskottet
regeringens förslag att riksdagen ska
bemyndiga  regeringen att för 2005
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
att   täcka   underskott   på
distributionskontot för finansiering
av  kostnader  för  TV-distribution
intill ett belopp av 1 285 miljoner
kronor.

4.1.5 Förlängning av
tillståndsperioden

Utskottets förslag i korthet

Utskottet   föreslår    att
tillståndsperioden för SR, SVT
och  UR  ska  förlängas  till
utgången av 2006.

Propositionen

Regeringen anför att nuvarande tillståndsperiod
för public service-företagen sträcker
sig från början av 2002 till slutet av
2005.  Arbetet  med  att  utarbeta
riktlinjer för nästa tillståndsperiod
har därför påbörjats. Som redovisats i
det föregående beslutade regeringen i
oktober  2003  att  tillsätta  två
utredningar, dels en särskild utredare
med  uppdrag  att analysera  vissa
finansiella frågor (dir. 2003:120),
dels en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att ta fram ett underlag om de
villkor som ska gälla för radio och TV
i allmänhetens tjänst (dir. 2003:119).

De två  utredningarna har begärt
förlängd utredningstid till slutet av
december 2004 respektive slutet av
januari  2005,  vilket  regeringen
beviljade den 13 maj 2004. Som en
konsekvens av att utredningstiderna
förlängts föreslår regeringen att de
nuvarande sändningstillstånden för SR,
SVT och UR förlängs med oförändrade
tillståndsvillkor under ett år till
utgången av 2006.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända  mot
förslaget att tillståndsperioden för
de tre programföretagen SR, SVT och UR
förlängs med ett år till utgången av
2006. Utskottet föreslår att riksdagen
godkänner förslaget.

4.1.6 Motionsförslag om ändrad
eller avskaffad TV-avgift

Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag om att TV-avgiften
ska  avskaffas  eller  göras
frivillig.
Jämför reservation 5 (m).

Motionerna

I fyra motioner lämnas förslag som syftar till
att systemet med TV-avgift ska ändras
eller avskaffas.

I  den under föregående riksmöte
väckta  motionen 2003/04:K444 anför
Moderata  samlingspartiet  att  de
eftersträvar  ett  modernt  public
service-tänkande, där public service -
i stället för att  ses som något
konkurrerande - ska betraktas som en
del  i det samlade programutbudet.
Offentlig finansiering ska användas
för  program  och verksamheter som
kompletterar  och   bidrar  till
programutbudet i dess helhet. Vidare
bör  delar  av  programföretagen
privatiseras. Med en modern definition
av public service upphör motiven för
en   särskild  TV-avgift,  menar
motionärerna, som därmed föreslår att
avgiftsfinansieringen  ska  upphöra
(yrkande 3).
Motionärerna bakom motion Kr390 (fp)
menar att det finns många argument mot
TV-avgiften. Det viktigaste argumentet
är sannolikt att den som inte vill
utnyttja public service-kanalerna ändå
tvingas att betala en avgift, om han
innehar    en    TV-mottagare.
Motionsförslaget  syftar  till  att
systemet med TV-avgift ska avskaffas.
Även motionärerna bakom motion Kr339
(fp) föreslår att TV-avgiften  ska
avskaffas.  I stället bör - menar
motionärerna  -  radio  och  TV
finansieras via skattsedeln.
Slutligen  föreslås  i  motion
2003/04:Kr208  (m)  från föregående
riksmöte att TV-avgiften  ska vara
frivillig och att den som inte vill se
på SVT:s program ska slippa att betala
TV-avgift.

Utskottets ställningstagande

Utskottet utgår från att samtliga nu aktuella
yrkanden   avser   en   kommande
tillståndsperiod. Utskottet erinrar i
sammanhanget  om  att  en särskild
utredare (Ku 2003:02) har i uppdrag
att utreda vissa  frågor  avseende
finansiering m.m. av radio och TV i
allmänhetens   tjänst.    Enligt
regeringens  direktiv ska utredaren
bl.a.  se  över  reglerna  för
avgiftsskyldighet i syfte att anpassa
dem till den tekniska utveckling som
har skett. Det sägs uttryckligen i
direktiven att det inte är aktuellt
att vidta åtgärder som  exempelvis
skulle innebära att programföretagen
säljs  eller  finansieras  genom
reklamintäkter. Inte heller finns det
enligt direktiven några skäl för att
införa ett system som skulle innebära
att public service-företagen övergår
till   att   finansieras   över
statsbudgeten (dir. 2003:120).

Enligt utskottets uppfattning är det
av   största   betydelse   att
finansieringsformen garanterar public
service-företagens oberoende,  något
som också understryks i direktiven
till den särskilde utredaren. Mot den
bakgrunden kan utskottet konstatera
att systemet med TV-avgift har stora
fördelar. Utskottet förutsätter att
utredarens förslag på sedvanligt sätt
kommer att remitteras och därmed ges
en allsidig belysning som kan ligga
till grund för regeringens kommande
förslag till riksdagen om framtida
finansieringsform   för  de  tre
programföretagen.
Motionerna  2003/04:Kr208   (m),
2003/04:K444 (m) yrkande 3, Kr339 (fp)
och Kr390 (fp) bör således avslås av
riksdagen.

4.2 Svenska Spels stöd till
idrotten


4.2.1 Överföringar från Svenska
Spels överskott

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag att dels 360 miljoner
kronor  av  AB Svenska  Spels
överskott för 2004 används som
stöd till idrotten, varav 300
miljoner kronor fördelas enligt
de  närmare  anvisningar  som
regeringen beslutar, dels 1/26 av
bolagets överskott för 2004 från
Nya Penninglotten  avsett  för
konst,   teater  och  andra
kulturella ändamål fördelas inom
dessa områden enligt de närmare
anvisningar   som  regeringen
beslutar.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att
regeringen  på  AB  Svenska  Spels
bolagsstämma 2005 dels verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett stöd
till idrotten i form av ett bidrag på
60 miljoner kronor, dels verkar för
att stämman beslutar om ett bidrag på
300 miljoner kronor att fördelas till
idrottsrörelsen  enligt de  närmare
anvisningar för bidraget som kan komma
att  beslutas  av  regeringen.  En
förutsättning för att 300 miljoner
kronor  tillförs  idrotten är  att
idrottsrörelsen   fortsätter   och
intensifierar sitt arbete med att nå
nya  grupper  av  främst barn och
ungdomar,   att  hålla  tillbaka
avgifterna,    att    förbättra
möjligheterna för flickors deltagande,
att  motverka  droger  samt  att
vidareutveckla   samarbetet   med
skolorna.

Regeringen  föreslår  vidare  att
riksdagen godkänner att regeringen på
AB   Svenska   Spels   ordinarie
bolagsstämma 2005 verkar  för  att
bolagsstämman beslutar om ett bidrag
som  motsvarar  1/26  av  bolagets
överskott  för  2004  från  Nya
Penninglotten avsett för konst, teater
och  andra kulturella ändamål  att
fördelas till ifrågavarande ändamål
enligt  närmare  anvisningar  som
beslutas av regeringen.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen bör enligt utskottets mening godkänna
att regeringen på AB Svenska Spels
bolagsstämma 2005 dels verkar för att
stämman beslutar om ett bidrag på 60
miljoner kronor, dels verkar för att
stämman beslutar om ett bidrag på 300
miljoner kronor att fördelas  till
idrotten under de förutsättningar som
angivits i propositionen. Slutligen
bör enligt utskottets mening riksdagen
godkänna  att   regeringen   vid
bolagsstämman verkar för att stämman
beslutar om ett bidrag som motsvarar
1/26 av bolagets överskott från Nya
Penninglotten avsett för konst, teater
och andra kulturella ändamål.


**FOOTNOTES**
[13]:ik, rskr. 2003/04:202.
Prop. 1998/99:38 om Staten och tr
5 Bemyndiganden för 2006
och åren därefter


5.1 Bemyndigande för Svenska
institutet

Utskottets förslag i korthet

Utskottet   tillstyrker   att
regeringen under nästa år ska
kunna  besluta  om  bidrag på
Svenska institutets område som
medför utgifter på högst  1,5
miljoner kronor under 2006-2008.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen
avseende   Svenska   institutets
bidragsgivning. Bemyndigandet gäller
beslut om bidrag som fattas under 2005
för ramanslag 28:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet,  utveckling  samt
internationellt  kulturutbyte  och
samarbete  anslagsposten  6 Svenska
institutet.  Enligt  förslaget  ska
regeringen ges rätt att besluta om
bidrag  som  leder  till  utgifter
inklusive tidigare åtaganden på högst
1,5  miljoner  kronor  under  åren
2006-2008 (punkt 4 i propositionen).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag
(punkt 4).


5.2 Beställningsbemyndigande för
talböcker och punktskriftsböcker


Utskottets förslag i korthet

Utskottet   tillstyrker   att
regeringen under nästa år ska
kunna   beställa   talböcker,
punktskriftsböcker      och
informationsmaterial     som
inklusive  tidigare  åtaganden
medför utgifter  på  högst  4
miljoner kronor under 2006.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen
för  ramanslag  28:11 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket    gällande
beställningar    av   talböcker,
punktskriftsböcker         och
informationsmaterial.  Bemyndigandet
gäller utgifter inklusive  tidigare
gjorda åtaganden på högst 4 miljoner
kronor (punkt 7 i propositionen).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag
(punkt 7).


5.3 Beställningsbemyndigande för
konstverk


Utskottets förslag i korthet

Utskottet   tillstyrker   att
regeringen under nästa år ska
kunna beställa  konstverk  som
inklusive   tidigare   gjorda
åtaganden  medför  utgifter på
högst 7 miljoner kronor under
2006-2008.
Jämför reservation 6 (fp).

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen
för  ramanslag  28:15  Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön
gällande beställningar av konstverk.
Bemyndigandet gäller utgifter på högst
7 miljoner kronor under åren 2006-2008
(punkt 8 i propositionen).

Motionen

Folkpartiet liberalerna motsätter sig i motion
Kr368 att det belopp som bemyndigandet
gäller minskas med 3 miljoner kronor
jämfört med bemyndigandet för 2004
(yrkande  26). Partiet  anser  att
regeringen   gör   en   felaktig
prioritering genom att minska utrymmet
för större statliga konstbeställningar
i stället för att minska anvisningen
på anslaget för budgetåret 2005.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det viktigt att
regeringen gör bedömningar av vilken
omfattning  som  krävs  för  ett
bemyndigande   och  inte   begär
bemyndigande för större utgifter än
som är nödvändigt. Utskottet avstyrker
därmed Kr368 (fp)  yrkande 26 och
tillstyrker regeringens förslag (punkt
8).


5.4 Bemyndigande att besluta om
bidrag till kulturmiljövård


Utskottets förslag i korthet

Utskottet   tillstyrker   att
regeringen under nästa år ska
kunna  besluta om bidrag till
kulturmiljövård  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför
utgifter på högst 100 miljoner
kronor under 2006-2008.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen
för  ramanslag  28:26  Bidrag till
kulturmiljövård gällande bidrag till
kulturmiljövård. Bemyndigandet gäller
utgifter på högst 100 miljoner kronor
under åren  2006-2008  (punkt 9 i
propositionen).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag
(punkt 9).


5.5 Bemyndigande att besluta om
stöd till funktionshindrade vid
folkhögskolor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet   tillstyrker   att
regeringen under nästa år ska
kunna  besluta  om  stöd  för
studerande  med funktionshinder
vid folkhögskolor  som  medför
utgifter på högst 11,5 miljoner
kronor 2006.

Propositionen

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen
i fråga om det obetecknade anslag 25:2
Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen gällande stöd för
studerande med funktionshinder  vid
folkhögskolor.    Bemyndi[14]gandet
gäller utgifter på högst 11,5 miljoner
kronor   2006   (punkt  16   i
propositionen).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag
(punkt 16).


**FOOTNOTES**
[14]:ossamfunden       -
begravningsverksamheten,
kulturminnena,   personalen,
avgiftsbetalningen, m.m., bet.
1998/99:KU18,
6 Övriga förslag i
budgetpropositionen
avseende utgiftsområde 17


6.1 Ändring i sekretesslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag att handlingar som rör
Nordiska museets  prövning  av
ansökningar om tillstånd att föra
ut  äldre  kulturföremål  ska
omfattas  av
offentlighetsprincipen.

Propositionen

I budgetpropositionen föreslår regeringen att
offentlighetsprincipen också ska gälla
handlingar som rör Stiftelsen Nordiska
museets prövning av ansökningar om
tillstånd att föra ut vissa äldre
kulturföremål  enligt 5 kap. lagen
(1988:950)  om  kulturminnen  m.m.
Dessutom  föreslås  att  Stiftelsen
Riksutställningar  inte längre  ska
anges i bilagan till sekretesslagen
eftersom stiftelsen den 1 januari 1998
omvandlats till en myndighet och då
automatiskt     omfattas    av
offentlighetsprincipen.

I punkt 1 i propositionen föreslår
regeringen  att  riksdagen  antar
regeringens  förslag till  lag  om
ändring i sekretesslagen (1980:100).
Enligt   2   kap.   1   §
tryckfrihetsförordningen  (TF)  har
varje svensk medborgare rätt att ta
del  av  allmänna  handlingar.  En
handling är allmän om den förvaras hos
en myndighet  och enligt särskilda
regler  anses inkommen  dit  eller
upprättad där. Reglerna om allmänna
handlingars   offentlighet  gäller
däremot inte för enskilda rättssubjekt
såsom stiftelser.
I   några   fall  har   dock
offentlighetsprincipen     gjorts
tillämplig också på handlingar hos
sådana subjekt. Dessa undantag finns
angivna   i  en  bilaga   till
sekretesslagen.
Enligt 5 kap. 7 § lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m. ska frågor om
tillstånd till utförsel av vissa äldre
svenska och utländska kulturföremål
prövas    av    någon    av
tillståndsmyndigheterna. Det finns fem
tillståndsmyndigheter. De är Kungl.
biblioteket,  Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde och Stiftelsen
Nordiska museet.
Stiftelsen Nordiska museet är ett
privaträttsligt organ, medan övriga
tillståndsorgan är myndigheter. För
att  likställa Nordiska museet med
övriga tillståndsmyndigheter föreslår
regeringen att museets hantering av
ärenden om utförseltillstånd enligt 5
kap. lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. ska  anges  i  bilagan  till
sekretesslagen och därmed bli föremål
för handlingsoffentlighet.
Handlingsoffentligheten gäller hos
myndigheten Riksutställningar eftersom
en handling är allmän om den förvaras
hos  en  myndighet.  Bilagan  till
sekretesslagen är avsedd för enskilda
rättssubjekt. När  Riksutställningar
fick myndighetsstatus den 1 januari
1998    upphörde    Stiftelsen
Riksutställningar. Denna stiftelse bör
därför  inte anges i bilagan till
sekretesslagen.
Regeringen föreslår att ändringarna
i sekretesslagen (1980:100) ska träda
i  kraft  den  1  januari  2005.
Regeringens  lagförslag  framgår av
bilaga 2 i detta betänkande.

Utskottet

Utskottet föreslår att riksdagen  med viss
redaktionell ändring (se förslag till
riksdagsbeslut  punkt 18) ska anta
förslaget till lag  om  ändring i
sekretesslagen.


6.2 Förslag rörande bibliotekslagen


6.2.1 Ändring i bibliotekslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag   till   ändring  i
bibliotekslagen, vilket innebär
att     bibliotek     och
bibliotekshuvudmän  inom  det
allmänna biblioteksväsendet ska
samverka och att kommuner och
landsting ska anta planer för
biblioteksverksamheterna.
Jämför reservation 7 (m, fp, c).

Propositionen

Bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den
1  januari  1997  och tillkom mot
bakgrund av att det ansågs angeläget
att vissa grundläggande principer inom
det  allmänna   biblioteksväsendet
lagfästes. Syftet var  främst  att
säkerställa avgiftsfria boklån och ett
över   hela   landet  fungerande
biblioteksnätverk. I lagen föreskrivs
att alla medborgare ska ha tillgång
till folkbibliotek till främjande av
intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning
samt kulturell verksamhet i övrigt.
Varje kommun ska ha folkbibliotek.

Kulturdepartementet  gav  2003 en
ämnessakkunnig i uppdrag att närmare
analysera de skillnader  som finns
mellan  olika  kommuner vad gäller
utbudet  av  biblioteksverksamheter.
Arbetet redovisades i en promemoria,
Om  biblioteksverksamheterna   (Ds
2003:66).  I  promemorian, som har
remissbehandlats,  föreslås att nya
bestämmelser införs i bibliotekslagen
som  anger  att  bibliotek  och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka, samt
att kommuner och landsting bör anta
planer för biblioteksverksamheterna.
Regeringen menar att mycket talar
för att samordnande insatser skulle
kunna bidra till en bättre tillgång
för medborgarna och en mer rationell
användning av det allmännas resurser.
En ökad planmässighet i dessa syften
bör innebära att även bibliotekens
traditionella läsfrämjande roll kan
preciseras  och utvecklas.  Den  i
promemorian föreslagna lagändringen om
samverkan bör därför genomföras, anser
regeringen.
Samma argument talar också för att
frågan om samverkan på lokal  och
regional  nivå  genom  särskilda
biblioteksplaner ska regleras i lag.
Regeringen  anser  att  det  i
bibliotekslagen bör anges att kommuner
och   landsting   ska   upprätta
biblioteksplaner.  På  denna  punkt
skiljer sig regeringens förslag från
det som lämnades i promemorian. Enligt
regeringen har stadgandet, i enlighet
med vad riksdagen  beslutade 1996,
getts en form som innebär att den
närmare utformningen av dessa planer
lämnas åt kommuner och landsting att
själva besluta om (jfr 1996/97:KrU1,
rskr. 1996/97:129). Samtidigt är det
av  fundamental betydelse att alla
berörda  instanser använder sig av
detta instrument för att främja en
rationell och rättvis fördelning av
biblioteksresurserna.  De föreslagna
bestämmelserna bedöms inte  medföra
några  nämnvärda  kostnadsökningar.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2005.
Regeringens lagförslag framgår av
bilaga 2 i detta betänkande.

Motionerna

Motionsvägen har  förslag framförts om att
bibliotekslagen ska avskaffas och att
regeringens förslag till lagändring
ska avslås.

Moderata samlingspartiet föreslår i
motion Kr233 att lagen ska upphävas.
Som skäl för förslaget anför partiet
att  bibliotekslagen  är  onödig,
eftersom den de facto egentligen inte
garanterar  någonting.  I  stället
riskerar lagen att skapa hinder för
förnyelse och mångfald. Risken finns
att det i längden kommer att uppstå
"idealbibliotek",   som   måhända
tillfredsställer beslutsfattare i stat
och  kommun,  men  inte  dem  som
biblioteken är till för, nämligen de
enskilda   låntagarna.    Enligt
motionärerna skulle ett avskaffande av
bibliotekslagen befrämja tillkomsten
av    andra    former    av
biblioteksverksamhet.      Olika
driftsformer  och olika profilering
skulle ges större utrymme. Samarbete
med  frivilliga organisationer  och
skapande av vänföreningar skulle kunna
locka nya läsare till biblioteken och
öka  bibliotekens  möjligheter  att
profilera sig (yrkande 9).
I  motion  Kr368  föreslår  även
Folkpartiet liberalerna att lagen ska
avskaffas  (yrkande  16).  Vidare
föreslår  partiet  att  regeringens
förslag till lagändring ska avvisas av
riksdagen (yrkande 15). I motiveringen
till förslagen anför Folkpartiet att
regeringens förslag till lagändring
innebär  att biblioteken och deras
huvudmän   påläggs   ytterligare
byråkratiska formaliteter rörande sam-
verkan och framtagande av planer för
verksamheten. Detta är ett utslag av
övertro  på centraliserad  politisk
detaljstyrning. Hela bibliotekslagen
är ett utslag av misstro mot den
kommunala  självstyrelsen.   Lagen
riskerar  att  få till effekt att
verksamheten fördyras och motverkar
kommunernas möjlighet att bedriva en
verklighetsanpassad     verksamhet
fokuserad på bibliotekens egentliga
syfte.

Utskottet

Utskottet har vid tidigare tillfällen (senast i
bet.  2003/04:KrU4  s. 6) avstyrkt
motionsyrkanden  om  upphävande  av
bibliotekslagen. Utskottet hänvisar nu
liksom  tidigare  till  att  lagen
infördes mot bakgrund av de kraftiga
besparingar som gjordes i kommunerna
under  1990-talet och  som  hotade
biblioteksbeståndet,  bokinköpen och
övriga medieinköp samt öppethållandet.
Syftet med lagen är att ange vissa
grundläggande  principer  för  det
svenska offentliga bibliotekssystemet
och att markera betydelsen av den
verksamhet   som  bedrivs   inom
biblioteksväsendet samt att garantera
avgiftsfrihet. Utskottet har alltjämt
samma uppfattning om behovet av den
ramlagstiftning  som bibliotekslagen
utgör.

Det aktuella lagförslaget innebär
att varje bibliotek inom det allmänna
biblioteksväsendet och dess huvudman
ska   samverka.   Likaledes  ska
biblioteken och bibliotekshuvudmännen
samverka  sinsemellan.   Utskottet
konstaterar att samverkan kan ske inom
en rad områden, exempelvis då det
gäller  informationsteknologin.  Om
samverkan  inom   det   allmänna
biblioteksväsendet utvecklas på såväl
central som regional och lokal nivå
bör - enligt utskottets uppfattning -
resursutnyttjandet  kunna förbättras
väsentligt.
Lagförslaget  innebär  också  att
kommunerna och landstingen ska anta
planer för biblioteksverksamheterna.
Utskottet har genom att ta del av
den  allmänna  biblioteksdebatten
uppfattat  att  biblioteksplaner
sedan några år utarbetats på många
platser i landet. Definitionen av
begreppet   biblioteksplan  kan
säkerligen variera  mellan olika
kommuner och landsting.  En god
grund   för  huvudmännen  vid
utarbetandet  av planerna skulle
kunna vara den definition som finns
i      promemorian     Om
biblioteksverksamheterna    (Ds
2003:66)  och  som har följande
lydelse (s. 112).
Med biblioteksplan  avses en av
kommunal eller landstingskommunal
instans antagen plan  för  viss
biblioteksverksamhet   som  ger
närmare  besked om verksamhetens
inriktning och omfattning och om
samverkan och som är så utformad
att  medborgarens förutsättningar
att   påverka    huvudmannens
överväganden   gynnas   liksom
möjligheterna till samverkan.

Utskottet delar den bedömning  som
uppenbarligen ligger till grund för
regeringens förslag och som innebär
att lagstiftaren inte närmare  bör
precisera     innehållet     i
biblioteksplanerna.  Utskottet anser
emellertid att det finns skäl som
talar för att kommuner och landsting
reglerar  samverkan  på  lokal och
regional   nivå   i   särskilda
biblioteksplaner    utifrån   de
förutsättningar som gäller i varje
enskilt fall. Det är också naturligt
att planerna tar sikte på bibliotekens
olika  verksamhetsområden,   såsom
medieutbud,      tillgänglighet,
öppethållande osv.

Som anförs i propositionen har den
nya bestämmelsen getts en form som
innebär att kommuner och landsting
själva  beslutar  om  den  närmare
utformningen av planerna. Detta är
helt i enlighet med kulturutskottets
ståndpunkt hösten 1996, då utskottet
uttalade  att  principen  om  den
kommunala   självstyrelsen  skulle
beaktas  av  regeringen  när  den
övervägde frågan om lagreglering i
detta hänseende (bet. 1996/97:KrU1 s.
74, rskr. 1996/97:129).
Sammantaget anser utskottet att det
förslag   till   ändring   av
bibliotekslagen som riksdagen nu har
att ta ställning till är välkommet.
Riksdagen bör således anta regeringens
förslag och avslå motionerna Kr233 (m)
yrkande 9 och Kr368 (fp) yrkandena 15
och 16.

6.2.2. Förslag om komplettering av
bibliotekslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag om att komplettera
bibliotekslagen  då det gäller
antalet bibliotek i kommunerna
och    genusperspektiv   på
bibliotekens verksamhet.

Motionerna

Förslag som främst syftar till kompletteringar
av  bibliotekslagen  framförs  av
Vänsterpartiet i motion Kr248. Partiet
föreslår att en analys ska genomföras
av bibliotekens  betydelse för att
bredda läsandet. Analysen ska också
omfatta  vilka  förändringar  av
bibliotekslagen som krävs för att fler
ska  nås och  kunna  ta  del  av
bibliotekens  verksamheter.  Om den
nuvarande  bibliotekslagen  endast
förmår säkerställa att det finns ett
folkbibliotek i varje kommun bör -
menar  motionärerna  -  riksdagen
överväga att skärpa och konkretisera
denna lag (yrkande 2).

Vidare anser Vänsterpartiet att de
biblioteksplaner som ska tas fram i
varje  kommun och landsting enligt
regeringens förslag även bör innefatta
krav på ett genusperspektiv. Det är
enligt motionärerna viktigt att de
biblioteksanställda,  inte minst på
barnbiblioteken,  är  medvetna  om
genusperspektivet och tillämpar detta
vid urval och vid sagostunder och
bokprat (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet erinrar om att målet för Kulturrådets
verksamhet då det gäller bibliotek,
litteratur,  kulturtidskrifter  och
läsande  är  att  utbudet  av och
tillgången  till  biblioteksservice,
litteratur  och  kulturtidskrifter
förbättras i hela landet samt att
intresset för läsning och information
ökar.  Det  ankommer  således  på
Kulturrådet att fortlöpande följa och
analysera   utvecklingen    inom
folkbiblioteksväsendet och rapportera
om detta till regeringen.  Det är
emellertid - som framskymtat i ett
tidigare avsnitt i detta betänkande -
viktigt att understryka att kommunerna
har frihet att själva bestämma om
omfattningen av och innehållet i den
biblioteksservice    som    de
tillhandahåller.

Det kan tilläggas att den föreslagna
ändringen av bibliotekslagen innebär
att  bibliotek  och  huvudmän  ska
samverka. Regeringen har valt att inte
precisera hur och inom vilka områden
som  samverkan  ska  ske,  ett
ställningstagande  som   utskottet
anslutit sig till. Enligt utskottets
uppfattning  kan  bibliotekens  och
kommunernas resursutnyttjande  komma
att förbättras genom samverkan. Det är
tänkbart att fler medborgare därigenom
kan ta del av biblioteksservicen i
olika avseenden och att bibliotekens
läsfrämjande insatser kan ökas.
Utskottet kan inte ställa sig bakom
motionärernas krav att bibliotekslagen
ska skärpas då det gäller antalet
bibliotek i kommunerna samt att den
ska  kompletteras  i  fråga  om
genusperspektiv.  Enligt  utskottets
mening  bör  bibliotekslagen  inte
innehålla  bestämmelser  med  sådan
detaljeringsgrad som motionsförslagen
syftar till. Frågor  om hur många
kommunala bibliotek som ska finnas i
kommunerna bör avgöras på lokal nivå
med hänsyn tagen till  de  lokala
förutsättningar  och behov som kan
finnas. Likaledes bör  frågor  som
gäller   införande   av   ett
genusperspektiv i biblioteksplanerna
beslutas på lokal nivå.
Med hänvisning till  det anförda
avstyrker utskottet motion Kr248 (v)
yrkandena 2 och 3.

6.2.3 Utvärdering av
bibliotekslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag om utvärdering av
bibliotekslagen.
Jämför reservation 8 (kd).

Motionen

Kristdemokraterna  stöder  i  motion  Kr362
regeringens förslag till ändring av
bibliotekslagen men efterlyser dels en
utvärdering av lagen, dels mål för den
nationella    bibliotekspolitiken.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen  och  presentera  sina
ambitioner för de svenska biblioteken
(yrkande 7).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets uppfattning är det angeläget
att   all   statlig   verksamhet
återkommande följs upp och utvärderas.
Det gäller även bibliotekslagen och
dess effekter. I så måtto är utskottet
enigt med motionärerna bakom motion
Kr362 (kd).

Genom  sitt utredningsväsende har
regeringen möjlighet att åstadkomma
uppföljningar och utvärderingar. Detta
har också nyligen gjorts genom det
utredningsuppdrag som  redovisats i
rapporten Om biblioteksverksamheterna
(Ds  2003:66).   Resultatet   av
utredningsuppdraget  mynnade  - som
visats i det föregående - ut i de
förslag som ligger till grund för den
nu   aktuella   ändringen   av
bibliotekslagen. Det kan tilläggas att
Kulturrådet har i uppdrag att följa
utvecklingen   i   stort   på
folkbiblioteksområdet. Rådet redovisar
fortlöpande statistik, utvärderingar,
utredningar och omvärldsanalyser som
avser folkbiblioteksområdet.
Då det gäller den del av motionen
som syftar till att mål ska sättas upp
för den nationella bibliotekspolitiken
vill utskottet påminna om att  en
särskild utredare nyligen gjort en
översyn av verksamheten vid Kungl.
biblioteket. I betänkandet KB - ett
nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)
vill utredaren se en ökad nationell
samordning och utveckling av hela det
offentliga  bibliotekssystemet  till
stöd för forskning och utbildning.
Utredaren  föreslår  att  Kungl.
biblioteket ska  ha ett nationellt
ansvar som ska omfatta alla offentliga
bibliotek (bet. s. 396). Betänkandet
har remissbehandlats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Med  hänvisning till det anförda
anser utskottet att det inte finns
något skäl för riksdagen att föreslå
att  regeringen  ska  vidta  några
åtgärder   med   anledning   av
motionsförslaget. Riksdagen bör avslå
motion Kr362 (kd) yrkande 7.

6.3 Riktlinjer för fonogram


Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens
förslag att riktlinjerna för stöd
till fonogram ska ändras och att
det i fortsättningen ska ankomma
på regeringen att besluta om dem.
Utskottet förutsätter dock att
riksdagen      återkommande
infor[15]meras om de förändringar
som vidtas. Två motionsyrkanden
avstyrks.
Jämför reservation 9 (fp, kd).

Propositionen

Riksdagen godkände  1982 riktlinjer [16]för
statens  stöd till produktion  och
utgivning av fonogram. Enligt dessa
ska  stödet huvudsakligen tilldelas
fonogramföretag   med  regelbunden
utgivning, även om en mindre del av
stödet bör kunna avsättas för stöd
till tillfälliga producenter. Stöd får
endast  avse  enskilda produktioner
eller  projekt  och  inte  samlade
utgivningar. Beslut om produktionsstöd
ska meddelas i förhand.

Med stöd av riksdagens bemyndigande
har regeringen medgivit att Statens
kulturråd under en treårsperiod prövar
alternativa former av fonogramstöd.
Bakgrunden till  försöksverksamheten
var   bl.a.   svårigheterna   i
distributionen och marknadsföringen av
konstnärligt  och  kulturpolitiskt
värdefulla skivor. De nya stödformerna
var ett försök att tillgodose små och
medelstora bolags behov och ett sätt
att uppmuntra s.k. smala produktioner
i en tid av hård konkurrens. Utöver
det  ordinarie  produktionsbidraget
omfattade   det   differentierade
fonogramstödet  ett  artist-  och
upphovsmannastöd,         ett
marknadsföringsstöd    och   ett
verksamhetsstöd. Under försöksperioden
har   kritik   framförts   mot
fonogramstödets   nya  utformning.
Kritiken har t.ex. gällt de ökade
möjligheterna för stora skivbolag att
erhålla stöd, liksom tillämpningen av
bidragsreglerna när det gäller artist-
och upphovsmannastödet.
Kulturrådet  har  på  regeringens
uppdrag  analyserat  effekterna  av
fonogramutgivningen inom olika genrer.
Rådet  lämnade  våren  2004  en
utvärdering   av  försöksperioden.
Utvärderingen omfattar även förslag
till stödets framtida utformning.
Kulturrådet förordar att ett antal
förändringar görs av stödet för att
tillgodose kraven på flexibilitet i
bidragsgivningen.  Förslagen innebär
bl.a. att förordningen (1982:505) om
statsbidrag  för  framställning och
utgivning av fonogram ska ändras så
att  inte  endast svensk musik är
stödberättigad. I stället bör det i
förordningen anges att svenska och i
Sverige  bosatta  upphovsmän  ska
omfattas av stödet. Vidare föreslås
att  stödet  till  produktion  och
utgivning av fonogram ska ändras till
att  innefatta  samtliga delar  av
produktionsprocessen från inspelning
till försäljning och att artist- och
upphovsmannastödet   ska   slopas.
Kulturrådet föreslår också att det
införs  ett  distributionsstöd till
kommunbibliotek   som   därigenom
kostnadsfritt ska erbjudas tillgång
till alla utgåvor som får produktions-
och marknadsföringsstöd.
Regeringen, som i huvudsak instämmer
i Kulturrådets förslag,  anser att
stödet till produktion och utgivning
av fonogram bör ändras så att det
innefattar   samtliga  delar  av
produktionsprocessen från inspelning
till försäljning. Riktlinjerna  för
stöd till produktion och utgivning av
fonogram bör därför ändras. Vidare
anför regeringen att stödet bör vara
flexibelt för att kunna möta en snabb
teknisk utveckling och en i övrigt
föränderlig bransch. Därför föreslås
att det i fortsättningen ska ankomma
på  regeringen  att  besluta  om
riktlinjerna.
Slutligen anser regeringen att det
är väsentligt att tillämpningen och
administrationen   av   de   nya
stödformerna tar hänsyn till olika
genrers speciella förutsättningar.

Motionerna

Folkpartiet liberalerna avvisar i motion Kr368
regeringens förslag att ansvaret för
riktlinjer för  fonogramstödet  ska
flyttas   från   riksdagen  till
regeringen. Beslut om riktlinjerna bör
även  i fortsättningen  fattas  av
riksdagen (yrkande 41).

Kristdemokraterna har i motion Kr361
inte något  att  invända  mot  de
synpunkter  som Kulturrådet framför
rörande fonogramstödets  utformning.
Emellertid anser partiet att det även
i  fortsättningen  ska  ankomma på
riksdagen att godkänna förändringar av
riktlinjerna   för  fonogramstödet
(yrkande 9).

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar  att fonogrammarknaden
under senare år har genomgått - och
alltjämt  genomgår  -  en  stark
förändring. Ett skäl till detta som är
värt att nämnas i sammanhanget är den
ägarkoncentration som resulterat i att
ett fåtal multinationella bolag numera
dominerar marknaden. Ett annat är den
omvälvande  och  snabba  tekniska
utvecklingen som i hög grad påverkar
såväl produktion som distribution.

Utskottet noterar att regeringens
avsikt  är  att  fonogramstödet  i
fortsättningen ska omfatta samtliga
delar av produktionsprocessen  från
inspelning   till   försäljning.
Regeringen  har emellertid inte  i
detalj preciserat vilka ändringar som
kommer att göras i riktlinjerna för
stödet. Utskottet  har därför inte
någon möjlighet att bilda  sig en
uppfattning  om  vilka  delar  av
Kulturrådets förslag som regeringen
avser att fullfölja och vilka som inte
kommer att genomföras. Med hänsyn till
framför allt den  snabba  tekniska
utvecklingen har utskottet förståelse
för regeringens  önskan att stödet
fortsättningsvis ska vara flexibelt.
Likaledes har utskottet förståelse för
att flexibiliteten underlättas av att
regeringen  får  mandat  att själv
besluta om riktlinjerna för stödet
framöver.
Enligt utskottets uppfattning är det
emellertid angeläget att understryka
att riksdagen kontinuerligt bör hållas
underrättad om de förändringar som
regeringen vidtar på detta område.
Utskottet  förutsätter  därför  att
regeringen  fortsättningsvis   vid
lämpliga  tillfällen  redovisar för
riksdagen  påtänkta  eller  redan
genomförda    förändringar    av
riktlinjerna för fonogramstödet.
Med hänvisning till  det anförda
tillstyrker  utskottet förslaget  i
propositionen och avstyrker motionerna
Kr361 (kd) yrkande 9 och Kr368 (fp)
yrkande 41.


**FOOTNOTES**
[15]: rskr. 1998/99:176.
Senast i betänkande 2003/04:KrU1,
s. 7
[16]:7.
Prop.   2000/01:94,   bet.
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268.
Prop. 1996
7 Motionsyrkanden med
budgeteffekt 2006 eller
senare


7.1 Folkbildning


Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag om folkbildningens
framtida resursbehov.
Jämför reservation 10 (c).

Motionerna

Frågor  som  rör  folkbildningens  framtida
resursbehov  behandlas   i  fyra
motionsyrkanden.

Motionärerna bakom motion Kr252 (c)
framhåller att statens anslag till
folkbildningen har reducerats kraftigt
sedan   början   av  1990-talet.
Folkbildningen bör - menar de - ges
rimliga förutsättningar för att kunna
genomföra  sitt  angelägna uppdrag.
Genom ett ökat resursutrymme förväntas
studieförbunden       prioritera
studiecirklar  och kulturarrangemang
bland ungdomar liksom för grupper med
särskilda behov, främst människor med
funktionshinder (yrkande 1). Vidare
föreslår  motionärerna  att  den
neddragning av folkbildningsanslaget
som gjorts sedan början av 1990-talet
ska kompenseras genom att anslaget
höjs till den nivå som det hade vid
den tidpunkten (yrkande 3).
Likartade synpunkter förs fram i
motion  Kr287  (c).  Motionärernas
förslag syftar till att de statliga
resurserna till folkbildningen ska öka
(yrkande 3).
I motion Kr211 (kd) påtalas den
ansträngda ekonomiska situation som
studieförbunden  befinner  sig  i.
Riksdagen bör mot den bakgrunden göra
ett uttalande om att studieförbundens
framtida ekonomi ska utredas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i ett tidigare avsnitt i detta
betänkande  redovisat  att  fyra
utredningar   överlämnats   till
regeringen tidigare  under året. I
betänkandet    Folkbildning    i
brytningstid  (SOU  2004:30)  som
överlämnades till regeringen i mars
2004 ges en utförlig redovisning av
statsbidragets utveckling sedan början
av      1990-talet.      I
utredningsbetänkandets sammanfattning
sägs bl.a. följande (s. 14).

Statens stöd till folkbildningen
har lett till olika förutsättningar
för    studieförbund    och
folkhögskolor.  Efter  en  viss
nedskärning i början av 1990-talet
ligger det allmänna statsbidraget
till folkbildningen 2003 något över
1991/92 års nivå. Om hänsyn tas
till     den     allmänna
kostnadsutvecklingen har emellertid
stödet  minskat  med omkring 20
procent. För studieförbunden har
denna  utveckling  fått  fullt
genomslag vilket ställt förbunden
inför  kravet  att  sänka  sina
kostnader  eller  skaffa  andra
intäkter.

Det  kan  tilläggas  att  även
Folkbildningsrådet   i   rapporten
Folkbildningens framsyn framhållit att
det  allmänna statliga stödet till
folkbildningen har urholkats under det
senaste decenniet.

Utskottet  behandlar  i  detta
sammanhang enbart motionsförslag som
rör  det  statliga  bidraget  till
folkbildningen. Utskottet kan likväl
konstatera   att   inte   endast
statsbidraget utan även kommun- och
landstingsbidragen till folkbildningen
har  minskat  under  den  aktuella
perioden.
I det föregående har utskottet tagit
ställning till bidragsgivningen till
folkbildningen för 2005. Frågan om
folkbildningens framtida resursbehov
och utvecklingen av statsbidraget bör,
anser utskottet, ses tillsammans med
utvecklingen  av  bidragen  från
kommunerna  och  landstingen.  De
analyser av folkbildningens situation
som  överlämnats  till  regeringen
tidigare i år bereds tillsammans med
avgivna remissyttranden för närvarande
inom   Regeringskansliet.   Enligt
utskottets mening bör riksdagen inte
föregripa         regeringens
ställningstagande i denna fråga genom
att nu uttala sig om det framtida
resursbehovet hos folkhögskolor och
studieförbund.  Någon  ytterligare
utredning som belyser studieförbundens
ekonomiska situation, vilket föreslås
i motion Kr211 (kd), bör inte heller
aktualiseras av riksdagen.
Med  hänvisning till det anförda
avstyrker utskottet motionerna Kr211
(kd), Kr252 (c) yrkandena 1 och 3 samt
Kr287 (c) yrkande 3.

7.2 Allmän kulturverksamhet


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
Kulturnät  Sverige,  sydsamiska
kulturcentret      Gaaltije,
thailändska   kultur-   och
informationscentrumet i Ragunda,
inriktningen av Mångkulturåret,
nationella   uppdrag    och
kulturinstitutioner i Malmö.
Jämför reservation 11 (m).

Motionerna

I motion Kr256 av Kent Olsson (m) föreslås att
Kulturnät Sverige ska bevaras. Enligt
motionen är Kulturnät Sverige av stor
betydelse  för  svenskt  kulturliv.
Motionären    föreslår    ingen
medelsanvisning för verksamheten men
menar att det är av vikt att alla
aktörer inom kulturen och staten tar
ett gemensamt ansvar för detta.

I motion Kr218 av Håkan Larsson och
Birgitta Carlsson (båda c) föreslås
att  det  sydsamiska  kulturcentret
Gaaltije  ska  få ett fast årligt
statligt  anslag.  Detta  för  att
möjliggöra  en  långsiktigt  stabil
verksamhet.  Gaaltije   kan   då
permanentas som samisk institution.
I motion Kr242 av Håkan Larsson (c)
förs fram att samarbetet mellan den
thailändska staten och Ragunda kommun
kring  det thailändska kultur- och
informationscentrumet för norra Europa
i Bispgården i Ragunda kommun bör
stödjas på olika sätt av den svenska
staten.
Vänsterpartiet  föreslår i motion
Kr274 att riksdagen gör ett tillkänna-
givande  till  regeringen  angående
inriktning av Mångkulturåret (yrkande
3). Partiet menar att det är mycket
viktigt  att  såväl  de nationella
minoriteterna som de invandrade får
ett avgörande inflytande på och ansvar
för  innehållet  i  Mångkulturåret.
Vidare sägs i motionen att det är
viktigt att en del av satsningarna ger
något bestående resultat med fortsatt
inverkan på samhällslivet även efter
det att Mångkulturåret avslutats.
I fyra motioner förs förslag fram på
nya innehavare av nationella uppdrag.
Textilmuseet i Borås föreslås få ett
nationellt uppdrag i motion Kr348 av
Arne Kjörnsberg m.fl. (s) och i motion
Kr208 av Ulf Sjösten (m). Säters film-
och biografmuseum  föreslås få ett
nationellt uppdrag i motionerna Kr237
av Kenneth Johansson (c) och Kr337 av
Ulrik Lindgren (kd).
I motion Kr202 av Tobias Billström
(m) förs fram  att  staten  måste
medverka till en långsiktigt hållbar
finansiering  av Malmö  opera  och
musikteater (yrkande 1). I motionen
sägs vidare att riksdagen ska avvisa
ett planerat ägarbyte av Malmö opera
och  musikteater,  Malmö dramatiska
teater och Skånes dansteater (yrkande
2).   Enligt  motionen  planeras
ägarskapet föras över från Malmö stad
till Region Skåne.

Utskottet

Det är viktigt  att  kulturinformation  är
tillgänglig även på Internet och, som
utskottet redogjort för tidigare i
betänkandet (avsnitt 3, anslag 28:2),
anser  utskottet  att  det  varit
motiverat att staten tagit ett fullt
finansiellt   ansvar   för   en
Internetportal såsom Kulturnät Sverige
inom kulturområdet. Motivet har dock
försvagats  i  och med det ökande
utbudet av sådana tjänster med andra
finansiärer. Motion Kr256 (m) avstyrks
därmed.

Utskottet   tog   i   betänkande
2003/04:KrU6 om övergripande frågor på
kulturområdet   ställning   till
motionsförslag  om  finansiering av
stiftelsen  Sydsamiskt kulturcentrum
Gaaltije. Utskottet redogjorde då för
hur stiftelsen finansieras bl.a. via
Statens kulturråd och Länsstyrelsen i
Jämtlands län. Vidare redogjordes för
det uppdrag  som  regeringen givit
Sametinget att utveckla och etablera
ett    permanent    nationellt
informationscentrum om samisk kultur.
I  budgetpropositionen föreslås att
under  utgiftsområde 1 anslag 45:1
Sametinget ökas med 3 miljoner kronor
för detta ändamål. Med hänvisning till
detta pågående utvecklingsarbete anser
utskottet inte att riksdagen bör göra
något  uttalande  om  Sydsamiskt
kulturcentrum Gaaltije och avstyrker
motion Kr218 (c).

Vad    gäller   Kultur-   och
utvecklingscentrum  i  Ragunda vill
utskottet anföra att när det är fråga
om ett sådant lokalt eller regionalt
kulturcentrum som beskrivs i motionen
anser utskottet  att  ansvaret för
finansieringen främst ligger på lokala
och regionala intressenter. I den mån
statliga insatser behövs, bör sådana
sökas hos berörda instanser, t.ex.
länsstyrelser om det rör regionala
medel. Vidare har utskottet inhämtat
att Ragunda kommun fått bidrag från
Kulturrådet för uppbyggnaden av ett
thailändskt bibliotek i kommunen med
bokdonationer  av  den  thailändska
staten.  Med det anförda avstyrker
utskottet motion Kr242 (c).

Utskottet  har  uppfattningen  att
satsningen på Mångkulturåret är mycket
värdefull. Syftet med satsningen är
att  nå  en bredare  publik,  att
permanent involvera nya aktörer på de
kulturella arenorna samt  att  öka
utrymmet  för  konstnärliga  och
kulturella yttringar som i dag sällan
syns.

Mångkulturellt centrum i Botkyrka
har  haft  regeringens uppdrag att
kartlägga  och  analysera  hur  de
statliga  kulturmyndigheterna  och
institutionerna lever upp till målet
att etnisk, kulturell, språklig och
religiös mångfald ska tillvaratas som
en positiv kraft samt  bidra till
minskad        diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism. Den
rapport  som Mångkulturellt centrum
lämnat till regeringen ligger till
grund för arbetet med direktiven till
samordnaren för Mångkulturåret 2006.
Enligt  utskottets mening  är  det
självklart  att  såväl  nationella
minoriteter som invandrade får ett
inflytande  över   innehållet  i
Mångkulturåret.  Av syftet  framgår
dessutom att satsningen  ska  vara
framåtblickande.  Utskottet  menar
därför att något tillkännagivande från
riksdagen  till regeringen inte är
nödvändigt och  motion  Kr274  (v)
yrkande 3 avstyrks.

Utskottet  har  tidigare (senast i
betänkande 2003/04:KrU1) tydligt tagit
ställning   för   den  nuvarande
beslutsordningen  när  det  gäller
nationella uppdrag. Ordningen innebär
att riksdagen beslutar om ämnesområden
men  att  regeringen  beslutar  om
innehavare av  de olika uppdragen.
Motionerna Kr348 (s), Kr208 (m), Kr237
(c) och Kr337 (kd) med förslag till
nya innehavare av nationella uppdrag
avstyrks därmed.

Vad gäller kulturinstitutionerna  i
Malmö anser utskottet i likhet med vad
som framgår av betänkande 2003/04:KrU1
att finansieringen av dessa bör lösas
inom ramen för försöksverksamheten med
ändrad  regional  fördelning  av
kulturpolitiska  medel  där  det
regionala självstyrelseorganet i Skåne
län  tagit  över  befogenheten att
fördela  statsbidrag till  regional
kulturverksamhet.  Utskottet  anser
vidare att riksdagen inte  bör ha
synpunkter på ägarskapsförhållandena
av kulturinstitutioner i Skåne län.
Motion Kr202 (m) avstyrks därmed.


7.3 Teater, dans och musik


Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag om framtida ökade
statsbidrag till Göteborgsoperan
och länsmusiken i Kalmar län.

Motionerna

I tre motionsyrkanden tas frågor upp som rör
enskilda musikinstitutioner, nämligen
dels    Göteborgsoperan,    dels
länsmusikverksamheten i Kalmar län.

Förslaget i motion Kr346 (s) syftar
till att statens framtida bidrag till
Göteborgsoperan    ska    öka.
Göteborgsoperans  finansiering  har
enligt motionärerna redan från starten
varit ett problem. För institutionens
framtid    är    det   mycket
otillfredsställande att den inte har
en ekonomi som är i långsiktig balans.
Det omöjliggör rationell planering och
effektiv  användning  av befintliga
resurser.

Två motionsyrkanden rör den framtida
resurstilldelningen till länsmusiken i
Kalmar län. Förslaget i motion Kr278
(s)    syftar    till    att
länsmusikorganisationen i Kalmar län
ska   ha   samma   ekonomiska
förutsättningar som övriga län när det
gäller statligt stöd.

Även motionären bakom motion N238
(kd) påtalar att medelstilldelningen
till länsmusiken i Kalmar län varit
betydligt mindre än i andra län. I
motionen yrkas att en omfördelning ska
göras så att Kalmar län kan tilldelas
mer pengar för länsmusiken (yrkande
4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet behandlar inledningsvis förslaget i
motion Kr346 (s) om statens framtida
bidrag till Göteborgsoperan.

Utskottet är väl medvetet om den
betydelse som Göteborgsoperan har för
Västsverige och  för  musikteaterns
utveckling i hela landet. Utskottet
kan - liksom tidigare - konstatera att
Göteborgsoperan  väl  motsvarar  de
förväntningar som fanns när riksdagen
hösten 1990 beslutade stödja byggandet
av et[17]t operahus med 347 miljoner
kronor (jfr bet. 2000/01:KrU1 s. 57).
Utskottet  påminner  om att  det
ankommer  på Kulturrådet att  göra
avvägningar mellan de olika regionala
och  lokala  institutioner   som
regeringen  har  förklarat  vara
stödberättigade  och  att  därefter
besluta  om  bidragsfördelningen  i
enlighet med förordningen (1996:1598)
om   statsbidrag  till  regional
kulturverksamhet. Vidare bör nämnas
att  riksdagen  2001  gjorde  ett
tillkännagivande     om    att
Göteborgsoperan skulle få del av den
då aktuella ökningen av anslaget för
2002.  Det  kan  tilläggas  att
Göteborgsoperan för 2004 tilldelats
86,7    miljoner   kronor   i
verksamhetsbidrag.  Därutöver  har
operan erhållit 2 miljoner kronor för
vart och ett av åren 2002, 2003 och
2004 för samgåendet med Skaraborgs
länsteater. För 2004 har operan även
fått ett utvecklingsbidrag om 400 000
kronor för att skapa ett arrangörsnät
i Västra Götalandsregionen.
Utskottet är med hänvisning till det
anförda inte berett att föreslå att
riksdagen ska göra ett uttalande om
ökade  framtida  resurser   till
Göteborgsoperan.  Motion  Kr346 (s)
avstyrks.

Utskottet övergår nu till att behandla
motionsförslagen  om  den  framtida
resurstilldelningen till länsmusiken i
Kalmar län.

Enligt  regleringsbrevet för 2004
utbetalas  medlen  för  länsmusik-
respektive  orkesterverksamhet  till
landstingen eller regionförbunden. Av
Kulturrådets bidragsredovisning  för
2004 framgår att Regionförbundet i
Kalmar län tilldelats 6 315 000 kronor
för länsmusiken i verksamhetsbidrag
och   500   000   kronor   i
utvecklingsbidrag. Vidare tilldelades
regionförbundet 3 914 000 kronor för
kammarorkestern   Camerata  Roman.
Orkestern är en egen resultatenhet
inom Kalmar läns musikstiftelse för
att markera en ekonomisk gränsdragning
mellan     orkestern     och
länsmusikverksamheten.
Utskottet vill understryka att det
ankommer på Kulturrådet att inom den
medelsram som avsatts för ändamålet
väga  olika länsmusikorganisationers
behov mot varandra och vid behov göra
omprioriteringar som anses nödvändiga.
Enligt vad utskottet har inhämtat har
Kulturrådet för både 2003 och 2004
gjort  en  viss  uppräkning  av
verksamhetsbidraget  till stiftelsen
utöver pris- och löneomräknin[18]g (ca
500 000 kronor för 2003 och ca 300 000
kronor för 2004).
Utskottet är inte berett att - som
begärs i motion N238 (kd) - föreslå
att  riksdagen  ska  besluta  att
omfördela medlen inom anslaget för
regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner (anslag 28:6).
Utskottet anser inte heller att det är
motiverat  att föreslå någon annan
omfördelning inom utgiftsområdet.
Slutligen vill utskottet tillägga
att riksdagen  våren  2002  i ett
tillkännagivande   för  regeringen
begärde att en orkesteröversyn skulle
genomföras.  Regeringen har nyligen
uppdragit åt en särskild utredare att
göra en översyn av de professionella
orkestrarna  i landet. I uppdraget
ingår att utredaren  ska analysera
orkestrarnas  regionala  verksamhet
liksom   den  övriga   regionala
musikverksamheten  (dir.  2004:116).
Därmed kan utskottet konstatera att
även  länsmusikverksamheten  i  sin
helhet kommer att belysas relativt
snart.
Sammanfattningsvis     avstyrker
utskottet motionerna Kr278 (s) och
N238 (kd) yrkande 4.

7.4 Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter


Utskottets förslag i korthet

Utskottet        avstyrker
motionsförslag med begäran om att
regeringen  ska  utarbeta  en
proposition    om     ett
handlingsprogram  för  svenska
språket.
Jämför reservation 12 (m).

Motionen

Motionärerna bakom motion Kr210 (m) föreslår
att  riksdagen  ska  göra  ett
tillkännagivande om att regeringen ska
utarbeta  en  proposition  om  ett
handlingsprogram för svenska språket,
baserad   på   språkutredningens
betänkande Mål i mun.  Betänkandet
överlämnades till regeringen i april
2002.

Utskottets ställningstagande

Med anledning av ett tillkännagivande från
riksdagen  hösten  1999 tillkallade
regeringen   hösten   2000   en
parlamentarisk kommitté med uppdrag
att  lägga  fram ett förslag till
handlingsprogram  för  det  svenska
språket. Kommittén redovisade i mars
2002 sitt uppdrag i betänkandet Mål i
mun (SOU 2002:27). Betänkandet har
därefter remitterats.

Utskottet noterar att regeringen i
budgetpropositionen (utg.omr. 17 s.
28) meddelat att flera departement och
politikområden har en viktig roll i
det språkpolitiska arbetet. Av den
anledningen tillsatte regeringen under
hösten  2003  en  arbetsgrupp  i
Regeringskansliet  med  uppgift att
utveckla   en   samlad   svensk
språkpolitik. Beredning av förslagen i
betänkandet pågår. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i frågan
under 2005.
Enligt  utskottets  mening  bör
regeringens beredningsarbete avvaktas.
Motion Kr210 (m) bör således avslås av
riksdagen.

7.5 Bild och form samt
konsthantverk


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
ett uttalande om mötesplatser för
form och design samt vikten av
form och design.
Jämför reservationerna 13 (m) och
14 (m).

Motionerna

I motionerna  Kr233  och  Kr254 framhåller
Moderata samlingspartiet att form och
design  får en ökad betydelse när
utbudet av produkter är stort och i
viss mån likartat. Form och design är
ett viktigt konkurrensmedel som kan
vara ett strategiskt verktyg för ett
företags  framgång  på  marknaden.
Forskningen  kring   designområdet
behöver få bättre möjligheter, och
konsthantverkets, formgivningens och
industridesignens historia liksom den
samtida  designen  behöver  både
dokumenteras och analyseras. Vidare
sägs  i  motionen  att hemslöjden,
hantverksarvet och designen bör ges
ökad  betydelse,  arkitektur-  och
designutbildningar behöver reformeras
samt  aktiva  inom  hantverksyrken
behöver erbjudas vidareutbildning om
nya material m.m. (mot. Kr233 yrkande
19, Kr254 yrkande 1).

Partiet  anser  vidare  att  vid
bildande av mötesplatser för form och
design är det viktigt att ta till vara
den kompetens som redan finns på flera
håll i landet.  Som exempel nämns
Röhsska   museet   i   Göteborg,
Arkitekturmuseet, Nationalmuseum och
Föreningen Svensk Form som kan få
ansvar för olika områden (mot. Kr233
yrkande 20, Kr254 yrkande 4).
I motion Kr206 av Ulf Sjösten (m)
föreslås att resurser tillförs så att
man  kan  bygga upp två regionala
mötesplatser för form och design i
västra Sverige med bas hos Röhsska
museet i Göteborg och Textilmuseet i
Borås.

Utskottet

Utskottet har i betänkande 2003/04:KrU3 med
anledning  av regeringens skrivelse
2002/03:129  Arkitektur,  form  och
design   tagit  ställning   till
motionsyrkanden   med  motsvarande
innehåll som nu behandlas. Utskottet
skrev då att det med hänvisning till
de mål för den statliga arkitektur-,
form-  och  designpolitiken  som
riksdagen enhälligt beslutade om 1998
och  på  grundval  av  regeringens
redovisning av insatser inom området
som redovisades i  skrivelsen inte
förelåg något behov av ett uttalande
med  anledning av motionsyrkandena.
Utskottet  ser ingen anledning att
redan nu ompröva den bedömningen och
avstyrker således motionerna Kr233 (m)
yrkande 19 och Kr254 (m) yrkande 1.

I nämnda betänkande tog utskottet
även upp yrkanden om nya stöd till
mötesplatser  för form och design.
Utskottet redovisade där de olika stöd
som anvisas inom utgiftsområde 17 till
verksamheter inom form och design.
Särskilt nämndes det nätverksansvar
för konsthantverk och formgivning som
tilldelats Röhsska museet i Göteborg.
Mot  bakgrund  av  detta avstyrkte
utskottet   de   då   aktuella
motionsyrkandena. Utskottet ser inte
någon anledning till att ompröva denna
bedömning utan avstyrker motionerna
Kr206 (m), Kr233 (m) yrkande 20 och
Kr254 (m) yrkande 4.

7.6 Arkivfrågor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
Svensk  arkivinformation  och
Ordbok över Sveriges dialekter.
Jämför reservationerna 15 (kd, c)
och 16 (c).

Motionerna

I motionerna Kr362 (yrkande 6) av Gunilla
Tjernberg m.fl. (kd) och Kr303 av Lars
Lindén (kd) lyfts frågan om långsiktig
finansiering  av  svensk  arkivin-
formation (SVAR) fram. Motionärerna
menar att verksamheten hotas på grund
av bristfällig finansiering. Det är
enligt motionerna mycket viktigt att
regeringen skyndsamt återkommer till
riksdagen  med ett förslag om hur
finansieringen  av verksamheten ska
lösas.

I motion Kr307 av Eskil Erlandsson
och Birgitta Carlsson (båda c) och i
en under förra riksmötet väckt motion
2003/04:Kr242  av  samma motionärer
begärs att finansieringen av Ordbok
över Sveriges  dialekter  skyndsamt
löses.  Motionärerna  menar  att
verksamheten är hotad och att ett
omistligt  kulturarv  därmed  kan
förskingras.

Utskottet

Som  utskottet tidigare redovisat  planerar
regeringen att till riksdagen lämna en
skrivelse   med   anledning   av
Arkivutredningens betänkande Arkiv för
alla  -  nu och i framtiden (SOU
2002:78).  Utskottet  anser  att
regeringens  ställningstagande  bör
avvaktas innan rikdagen tar ställning
till frågan  om  finansieringen av
Svensk arkivinformations verksamhet.
Motionerna Kr362 (kd) yrkande 6 och
Kr303 (kd) avstyrks därmed.

Vad  gäller  Ordbok  över Sveriges
dialekter vill utskottet påminna om
att  anslaget  till  Språk-  och
folkminnesinstitutet som ansvarar för
projektet föreslås ökas med 1 miljon
kronor för 2005. Anslaget har även de
senaste åren haft förstärkningar av
engångskaraktär. I avsnitt 3 (anslag
28:3) i betänkandet återger utskottet
även ett svar från t.f. kulturminister
Pär Nuder på en skriftlig fråga från
Lennart Kollmats (fp) om Ordbok över
Sveriges   dialekter.   Utskottet
avstyrker därmed motionerna Kr307 (c)
och 2003/04:Kr242 (c).


7.7 Museer och utställningar


7.7.1 Stöd till Museum Anna
Nordlander och Children''''''''''''''''s museum

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker två motioner
om statligt stöd till Museum Anna
Nordlander respektive Children''''''''''''''''s
museum.

Motionerna

I motion Kr216 erinrar Ingegerd Saarinen m.fl.
(mp) om att Museum Anna Nordlander i
Skellefteå  i  dag har ett starkt
kommunalt och regionalt  stöd. Det
behöver stärkas med ett nationellt,
statligt engagemang anser motionärerna
och föreslår att riksdagen ska göra
ett uttalande av denna innebörd.

Motionärerna framhåller att museet,
som invigdes 1995, finansieras med
bidrag  från  Skellefteå  kommun,
Västerbottens  läns  lansting  och
Länsstyrelsen i Västerbottens  län.
Ekonomiskt stöd har också kommit från
Stiftelsen  Framtidens  kultur  och
Sparbanksfonden Norrland.
Sofia Larsen (c) föreslår i motion
Kr222 att riksdagen ska uttala sig för
ett   nationellt   anslag   till
verksamheten vid Children''''''''''''''''s museum i
Hallsberg. Detta museum startades 2003
och bygger på idéer från USA. Museet
är ett upplevelsecentrum  för barn
mellan ett och sexton år, och liknande
museer finns enligt motionären  på
många platser runt om i världen. Det i
Hallsberg  är  dock  det  enda  i
Skandinavien.

Utskottet

Riksdagen har under senare år återkommande
behandlat  olika motionsförslag som
syftat till att lyfta fram Museum Anna
Nordlander i  Skellefteå.  Samtliga
dessa motionsförslag har avstyrkts av
utskottet. Senast skedde det i samband
med  behandlingen  av  regeringens
budgetförslag   för  2004  (bet.
2003/04:KrU1, s. 26). Utskottet gör nu
ingen annan bedömning utan avstyrker
motion Kr216 (mp).

Utskottet finner inte heller anledning
att  biträda  förslaget  om  ett
nationellt  anslag till  Children''''''''''''''''s
museum. Motion Kr222 (c) avstyrks.

7.7.2 Stöd till Nordiska
Akvarellmuseet

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om
stöd  till  Nordiska Akvarell-
museet.
Jämför reservation 17 (m, fp).

Motionen

I motion Kr244 av Kent Olsson och Inger René
(m) föreslås att riksdagen ska uttala
sig  för  att  regeringen  vid
behandlingen  av  budgeten för det
nordiska samarbetet bör beakta behovet
av stöd till Nordiska Akvarellmuseet.

Utskottet

Utskottet har tidigare i detta betänkande i
samband   med   behandlingen  av
medelstilldelningen till anslag 28:30
Bidrag till regionala museer avstyrkt
motionsförslag om särskilda medel för
2005 till Nordiska Akvarellmuseet. I
den nu aktuella motionen föreslås inte
att några medel ska anvisas för nästa
år. Motionärerna vill i stället att
regeringen ska beakta behovet av stöd
när  budgeten  för  det  nordiska
samarbetet behandlas.

Enligt utskottets mening ankommer
det  på  de  nordiska  ländernas
regeringar att gemensamt väga olika
stödbehov  mot  varandra. Utskottet
anser inte att det är påkallat med ett
tillkännagivande från  riksdagen  i
denna  fråga.  Motion  Kr244  (m)
avstyrks.

7.7.3 Upphovsrättsliga konsekvenser
vid visning av museiföremål på
Internet

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om
att   de   upphovsrättsliga
konsekvenserna  av  att  visa
museiföremål  på Internet  ska
förtydligas i reg-leringsbreven.
Jämför reservation 18 (c).

Motionen

I motion Kr354 av Birgitta Sellén m.fl. (c)
yrkande 8 föreslås att regeringen i
museernas   regleringsbrev   ska
förtydliga hur upphovsrättsliga frågor
bör hanteras när museiföremål visas på
Internet. Motionärerna erinrar om att
museiföremål i dag fotograferas och
läggs ut på Internet. I många fall rör
det sig om museiföremål  som  ger
konstnären rätt till ersättning enligt
den upphovsrättsliga lagstiftningen.
Kostnaderna   kan   alltså   bli
oöverstigliga påpekar motionärerna och
begär  att riksdagen ska göra ett
tillkännagivande  om vikten av att
detta  förtydligas  i  museernas
regleringsbrev.

Utskottet

Utskottet förutsätter att de berörda museerna
tar  upp  förhandlingar  med  de
upphovsrättsliga organisationerna för
att finna godtagbara villkor för båda
parter  utan  att kostnaderna  för
museerna  blir  oöverstigliga.  Det
ankommer dock inte på riksdagen att
föreskriva  för  regeringen  hur
regleringsbreven mer i detalj ska vara
utformade.

Utskottet avstyrker därför motion
Kr354 (c) yrkande 8.

7.8 Film


Utskottets förslag i korthet

Utskottet   avstyrker   ett
motionsförslag om att regeringen
ska prioritera frågan om ett nytt
filmavtal. Även ett förslag om
att regeringen ska tillsätta en
parlamentarisk referensgrupp som
ska göras delaktig i utarbetandet
av  ett  kommande  filmavtal
avstyrks.  Slutligen  avstyrker
utskottet ett förslag som gäller
medelstilldelningen     till
regionala resurscentrum för film
och video.
Jämför reservationerna 19 (kd)
och 20 (kd).

Bakgrund

Regeringen redovisade i proposition 1998/99:131
Ny svensk filmpolitik innehållet i
2000  års  filmavtal, som parterna
träffat i april  1999.  Riksdagens
beslut med anledning av propositionen
innebar ett godkännande av att, utöver
sådana ändamål  som  ingått i det
tidigare avtalet, de statliga stöden
till filmkulturella ändamål och till
regional verksamhet skulle omfattas av
det nya avtalet (bet. 1999/2000:KrU5,
rskr.  1999/2000:13). Avtalet avsåg
tiden den  1  januari 2000-den 31
december 2004.

Av budgetpropositionen framgår att
parterna i 2000 års filmavtal har
träffat  avtal  om  att  förlänga
filmavtalet under ett år, t.o.m. den
31 december 2005. Vidare sägs att en
särskild arbetsgrupp med filmavtalets
parter tillsattes i juni 2004 för att
pröva förutsättningarna för ett nytt
filmavtal från 2006.
Efter det att budgetpropositionen
överlämnades till riksdagen har den
filmpolitiska arbetsgruppen enats om
en  avsiktsförklaring  rörande  den
filmpolitik som ska gälla från 2006.
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att
pröva förutsättningarna för ett nytt
filmavtal för tiden efter 2006.
I  arbetsgruppen  ingick samtliga
parter i 2000 års filmavtal, dvs.
staten, Sveriges Biografägareförbund,
Sveriges   Television,   TV   4,
Riksföreningen Våra Gårdar, Folkets
Hus och Parker, Föreningen Sveriges
Filmproducenter,       Sveriges
Filmhyrareförening   och   Svenska
Filmdistributörers Förening. Därtill
kommer företrädare för tre TV-företag,
nämligen Modern Times Group MTG AB, C
More Entertainment AB (Canal +) och
Kanal 5 AB. Samtliga parter, både
befintliga och nytillkomna, står bakom
avsiktsförklaringen.
I avsiktsförklaringen förbinder sig
parterna att fortsätta det påbörjade
arbetet med syfte att träffa ett nytt
filmavtal för tiden den 1 januari
2006-den 31 december 2010. Parterna är
överens om att ett nytt filmavtal ska
begränsas till produktionsstöd till
svensk film och vissa  stöd  till
distribution och visning av film i
hela  landet.  Ansvaret  för andra
filmpolitiska stöd ska övertas  av
staten  [19]och  regleras  utanför
avtalets ram.  Målet med ett nytt
filmavtal ska bl.a. vara att stödja
och stimulera förnyelse och utveckling
av svensk filmproduktion, distribution
och visning av film i hela landet, att
verka för att svensk filmproduktion
ska utgöra en dynamisk tillväxtbransch
och att antalet biobesök ska öka.
Parterna är även överens om att ett
nytt filmavtal ska genomsyras av ett
tydligt genusperspektiv  som kommer
till uttryck både i riktlinjerna för
fördelningen av de olika stöden och i
övergripande målformuleringar.

Motionerna

Moderata samlingspartiet anför i motion Kr233
att frågan om ett nytt filmavtal väckt
berättigad oro under det gångna året.
Motionärerna  anser  att  det  är
allvarligt att parterna inte lyckats
sy ihop ett nytt avtal, vilket drabbar
den   svenska   filmproduktionen.
Regeringen bör ge prioritet åt att
under  2005  få till stånd en ny
överenskommelse mellan parterna. Detta
måste  riksdagen  tydligt  meddela
regeringen (yrkande 17).

Kristdemokraterna begär  i motion
Kr361  att  riksdagen  genom  en
parlamentarisk referensgrupp ska göras
delaktig  i  utarbetandet  av  ett
kommande filmavtal. Motionärerna anser
nämligen att det inte är acceptabelt
att regeringen ställer riksdagen inför
ett redan förhandlat avtal (yrkande
15).
I samma motion, Kr361, redovisar
Kristdemokraterna   att   det  i
filmavtalet finns en bestämmelse om
medelstilldelning  till  regionala
resurscentrum för film och video. I
några regioner saknades sådana centrum
vid filmavtalets tillkomst men har
tillkommit  därefter. Filminstitutet
har - sägs det - inte möjlighet att
ekonomiskt   stödja   nytillkomna
resurscentrum. Motionärerna föreslår
att denna brist i nuvarande avtal ska
motverkas i nästa avtal (yrkande 14).

Utskottets ställningstagande

Yrkande 17 i motion Kr233 (m) syftar till att
regeringen ska prioritera frågan om
ett  nytt  filmavtal.  Utskottet
konstaterar  att  nuvarande  och
eventuellt   tillträdande    nya
avtalsparter nyligen undertecknat en
avsiktsförklaring om att träffa ett
nytt filmavtal. Detta skedde den 6
oktober, dvs. efter det att motionen
väcktes. Avsiktsförklaringen refereras
i det föregående. Utskottet anser att
det   förhållandet   att   en
avsiktsförklaring  har kommit  till
stånd  visar  att  regeringen  är
angelägen om att ett nytt filmavtal
ska träffas. Bland annat med hänsyn
till att det nya avtalet förväntas
gälla från den 1 januari 2006 är det
enligt   utskottets   uppfattning
självklart att denna fråga är högt
prioriterad inom Kulturdepartementet.
Enligt utskottets  uppfattning  får
därmed  motionsyrkandet  anses vara
tillgodosett. Riksdagen bör således
avslå motion Kr233 (m) yrkande 17.

Utskottet har vid tidigare tillfällen
behandlat motionsförslag liknande det
som nu förs fram av Kristdemokraterna
i  motion  Kr361  om  att  en
parlamentarisk referensgrupp ska delta
i  utarbetandet  av  ett  kommande
filmavtal. Utskottet anser nu liksom
tidigare att en sådan referensgrupp
skulle  kunna  störa  de  pågående
förhandlingarna mellan de tilltänkta
avtalsparterna (jfr bet. 2003/04:KrU1
s. 81). Motion Kr361 (kd ) yrkande 15
avstyrks därför.

Avsiktsförklaringen som redovisats i
det föregående innebär bl.a. att ett
nytt  filmavtal ska begränsas till
produktionsstöd till svensk film och
visning  av  film  i hela landet.
Ansvaret för andra filmpolitiska stöd
-  såsom  exempelvis  stöden  till
regionala resurscentrum för film och
video - torde därmed komma att tas
över av staten och regleras utanför
avtalets  ram.  Det  ankommer  på
regeringen att i budgetarbetet för
2006 väga olika angelägna behov mot
varandra, däribland även omfattningen
av stödet för regionala resurscentrum
för film och video.

Med hänvisning  till det anförda
avstyrker utskottet motion Kr361 (kd)
yrkande 14.

7.9 Trossamfund


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
finansiering av sjukhuskyrkan.
Jämför reservation 21 (kd, c).

Motionerna

I tre motioner  nämligen Kr230 av Torsten
Lindström  och Else-Marie  Lindgren
(båda kd), Kr231 av Sven Brus och
Yvonne Andersson (båda kd) samt Kr232
av Birgitta Carlsson och Margareta
Andersson (båda c) förs frågan om
finansieringen av sjukhuskyrkan fram.
Motionärerna anser att sjukhuskyrkan
har en mycket viktig funktion att
fylla för patienter men också för
anhöriga och inte minst för personalen
inom vården. Det är därför angeläget
att en översyn av det finansiella
stödet skyndsamt genomförs.

Utskottet

Som utskottet tidigare redovisat (avsnitt 3,
anslag 28:39) anser utskottet att den
översyn  av  statsbidragen  till
trossamfunden   som  aviseras  i
budgetpropositionen  bör  avvaktas.
Utskottet bedömer att frågan om den
framtida    finansieringen    av
sjukhuskyrkan kan komma att behandlas
inom ramen för översynen. Utskottet
avstyrker därför  motionerna  Kr230
(kd), Kr231 (kd) och Kr232 (c).


7.10 Ungdomsorganisationer


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om
ökat  framtida   stöd  till
ungdomsorganisationer  för  att
minska användningen av alkohol
och narkotika.

Motionen

Motionären bakom motion So602 (kd) framhåller
att  politikernas  spariver  och
kortsiktiga politik bär skulden till
att alltfler ungdomar berusar  sig
eller använder narkotika. I motionen
understryks att det är billigare med
förebyggande   arbete   och  att
ungdomsorganisationerna därför bör få
ökat stöd (yrkande 5).

Utskottet

Utskottet  har  i  det  nyligen behandlade
betänkandet    2004/05:KrU2   om
ungdomspolitiska frågor  ställt sig
bakom en rad åtgärder som ligger i
linje  med motionärernas  önskemål.
Bland annat har utskottet ställt sig
positivt till att ett särskilt stöd
inrättas för utveckling av drogfria
ungdomslokaler samt att det utarbetas
såväl en ny nationell handlingsplan
för att förebygga alkoholskador som en
ny nationell  narkotikahandlingsplan
som tar särskild hänsyn till ungdomars
situation.

Med hänsyn till de åtgärder som är
på gång avstyrker utskottet motion
So602 (kd) yrkande 5.

7.11 Allmänna samlingslokaler


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
stöd för handikappanpassning av
allmänna samlingslokaler.
Jämför reservation 22 (kd).

Motionerna

I motion Kr263 av Agneta Lundberg och Göran
Norlander  (båda  s)  föreslås att
regeringen ska ges till känna att
resurserna     för    allmänna
samlingslokaler bör ökas. Det behövs
enligt motionen resurser dels  för
upprustning och handikappanpassning,
dels för nybyggnation.

Även i motion Kr238 (yrkande 1) av
Annelie Enochson (kd) förs behovet av
ökat   stöd   till   allmänna
samlingslokaler fram. Motionären menar
att regeringen bör lämna förslag om
utökat stöd i enlighet med de förslag
som  lämnas i utredningsbetänkandet
Allmänna   samlingslokaler   (SOU
2003:118).  Resurserna  behövs  för
ombyggnader och handikappanpassning.

Utskottet

Med anledning av att det åberopade betänkandet
Allmänna   samlingslokaler   för
närvarande     bereds     inom
Regeringskansliet är utskottet inte
berett    att   förorda   ett
tillkännagivande  för  regeringen i
frågan. Motionerna Kr238 (kd) yrkande
1 och Kr263 (s) avstyrks därmed.


7.12 Friluftsorganisationer samt
kvinnoorganisationer


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om
stöd  till kvinnoorganisationer
och friluftsorganisationer.

Motionerna

I motion Kr291 av Viviann Gerdin (c) och Rosita
Runegrund (kd) anförs att stödet till
kvinnoorganisationer bör förstärkas.
Motionärerna  menar  att  det  är
uppseendeväckande att fördelningen av
samhällets finansiella stöd till olika
organisationer  i  så  hög  grad
missgynnar kvinnors verksamheter.

I motion Kr355 av Kenneth Lantz
m.fl. (kd) framförs att stödet till
friluftsorganisationer  även  måste
kunna  innefatta  stöd  till andra
organisationer    som   bedriver
friluftsverksamhet än de som hittills
fått medel från anslaget (yrkande 15).
Motionärerna anser att målet för det
statliga stödet ska vara att stärka
sådan    allmännyttig,   ideellt
organiserad verksamhet som har till
syfte  att  främja  ett  aktivt
friluftsliv.
Även i motion Kr338 av Dan Kihlström
(kd) sägs att det är viktigt med en
öppenhet för nya organisationer vid
fördelning   av   stödet   till
friluftsorganisationer. Som exempel i
motionen  nämns  scoutrörelsen. Det
borde dessutom enligt motionen finnas
ett intresse för en breddning och en
möjlighet att finna nya former för
friluftsfrämjande insatser.

Utskottet

Anslag 30:3 Bidrag till kvinnoorganisationers
centrala  verksamhet  har  nyligen
utvärderats och analyserats  av en
särskild utredare som i juni 2004
redovisade  sitt  uppdrag  genom
betänkandet Kvinnors organisering (SOU
2004:59).  Utredaren  har  bl.a.
föreslagit   att  det  nuvarande
statsbidraget till
kvinnoorganisationernas    centrala
verksamhet ska ersättas av ett nytt
statsbidrag för kvinnors organisering,
som innebär att fler organisationer
kommer att kunna ta del av bidraget.
Betänkandet  remissbehandlas   för
närvarande.  Utskottet  är  av den
uppfattningen att regeringens beslut i
denna  fråga  bör  avvaktas  innan
riksdagen   tar  ställning  till
förändringar av  stödet.  Utskottet
avstyrker därför motion Kr291 (c, kd).

Vad    gäller   stödet   till
friluftsorganisationer vill utskottet
påminna om de kriterier som ställts
upp i förordningen  (2003:133)  om
statsbidrag  till
friluftsorganisationer.  För att en
organisation ska komma i fråga krävs
att den är riksomfattande och har
bedrivit verksamhet under minst två år
före ansökan om bidrag. Vidare krävs
att den är självständig, demokratiskt
uppbyggd och öppen för medlemskap.
Även om dessa förutsättningar inte är
uppfyllda,   finns   det  enligt
förordningen  möjlighet  att  lämna
bidrag till organisationer som bidrar
till förnyelse inom friluftsområdet.
Det  får enligt utskottets  mening
ankomma  på  Friluftsrådet  att  i
enlighet med dessa bestämmelser och
inom ramen för tillgängliga  medel
pröva och väga ansökningar om bidrag
mot varandra.  Utskottet  avstyrker
motionerna Kr338 (kd) och Kr355 (kd)
yrkande 15.

**FOOTNOTES**
[17]:/97:67, yttr.  1996/97:
KrU4y, bet. 1996/97:KU17,
[18]: rskr. 1996/97:178.
Prop. 2002/03:72, yttr. 2002/03
[19]::KrU1y,  bet.  2002/03:KU33,  rskr.
2002/03:196.
Prop.   2003/04:118,  yttr.
2003/04:KrU3y, bet.  2003/04:KU24,
rskr. 2003/04
ReservationerUtskottets förslag till riksdagsbeslut
och ställningstaganden har föranlett
följande  reservationer. I rubriken
anges inom parentes vilken punkt i
utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.


1. Mål- och resultatstyrning på
utgiftsområde 17 (punkt 1)

av Lennart Kollmats och Cecilia
Wikström (båda fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen   om   mål-   och
resultatstyrning på utgiftsområde 17.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2004/05:Kr368 yrkande 1.

Ställningstagande

Kulturpolitiken  ska  enligt  vår
uppfattning  ge  starka  impulser,
bestämt  försvara  de  demokratiska
principerna   om   tanke-   och
yttrandefrihet   samt   garantera
förutsättningarna,  såväl ekonomiska
som organisatoriska, för  en  sund
vardag  när det gäller produktion,
distribution och mottagning av kultur.
Därför   måste   kulturpolitiken
struktureras upp och styras av tydliga
mål. Flera av de kulturpolitiska mål
som riksdagen beslutade om 1996 har
snarare karaktären av medel än mål för
kulturpolitiken. De nuvarande målen
bör därför förändras så att större
klarhet uppnås.

Vidare  anser  vi att målen för
kulturpolitiken  endast  i  liten
utsträckning  medger  kvalificerad
uppföljning av politikens resultat.
Enligt vår uppfattning måste det kunna
gå  att  avgöra om kulturpolitiken
uppnått sitt syfte eller inte. De
nationella målen för kulturpolitiken
måste    därför   under   den
förnyelseprocess som vi har föreslagit
kompletteras med uttryckliga, mätbara
mål för de enskilda kulturpolitiska
insatserna.
Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi anfört om mål- och resultatstyrning
på  utgiftsområde  17.  Därmed bör
riksdagen bifalla motion Kr368 (fp)
yrkande 1.

2. Pris- och löneomräkning
(punkt 2)

av Lennart Kollmats  (fp), Kent
Olsson (m), Gunilla Tjernberg (kd),
Lena  Adelsohn  Liljeroth  (m),
Cecilia Wikström  (fp), Birgitta
Sellén (c) och Anna Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen   om   pris-   och
löneomräkning.   Därmed   bifaller
riksdagen  motionerna  2004/05:Kr357
yrkande 3 och 2004/05:Kr361 yrkande 1
samt avslår motion 2004/05:Kr311.

Ställningstagande

De fria grupperna står för en stor
andel  av  de föreställningar  som
framförs i Sverige varje år. Deras
verksamhet är ofta nyskapande, och de
har stor betydelse för förnyelsen av
kulturlivet. Staten ger ett stöd till
de fria grupperna som fördelas av
Kulturrådet. Stödet omfattas inte av
någon pris- och löneuppräkning trots
att större delen av anslaget går till
just löner. Vi anser att det bör vara
en självklarhet att även detta anslag
ska   omfattas  av  pris-  och
löneuppräkning. Regeringen bör därför
snarast återkomma med ett förslag av
denna innebörd.

Vad  vi  här  har framhållit  bör
riksdagen som sin mening ge till känna
för  regeringen.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna Kr357 (kd, m, fp,
c) yrkande 3 och Kr361 (kd) yrkande 1
samt avslår motion Kr311 (v).


3. Pensionsvillkor vid teater-,
dans- och musikinstitutioner
(punkt 3)

av  Lennart Kollmats (fp), Kent
Olsson (m), Gunilla Tjernberg (kd),
Lena  Adelsohn  Liljeroth  (m),
Cecilia Wikström (fp),  Birgitta
Sellén (c) och Anna Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om pensionsvillkor vid
teater-, dans- och musikinstitutioner.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2004/05:Kr233    yrkande    23,
2004/05:Kr239 yrkandena  8 och 12,
2004/05:Kr341, 2004/05:Kr361 yrkande 2
och 2004/05:Kr368 yrkande 10  samt
avslår   motionerna  2004/05:Kr290
yrkande  13,  2004/05:Kr302  och
2004/05:Kr309 yrkandena 1-5.

Ställningstagande

De   samhällsägda
scenkonstinstitutionerna har drabbats
av kraftigt höjda pensionspremier på
70  miljoner  kronor  per  år.
Premiehöjningarna har institutionerna
inte  kunnat  påverka,  än  mindre
förutse. I budgetpropositionen  har
regeringen  anvisat  en  närmast
symbolisk kompensation på 5 miljoner
kronor  per  år,  förutom  ett
engångsbelopp på 20 miljoner kronor
för  att  komma  till  rätta  med
scenkonstinstitutionernas
pensionspremieproblem.
Uppenbarligen   har   regeringen
sedermera kommit till insikt om att
detta var långt ifrån tillräckligt.
Bara en dryg månad efter det att
budgetpropositionen överlämnats till
riksdagen  har  nämligen regeringen
beslutat  att dessa  institutioners
pensionspremier  ska  vara fortsatt
oförändrade  även  under  2005.  I
beslutet förklarar regeringen också
att den har för avsikt att återkomma
med  ett förslag i frågan om hur
skillnaden  mellan  slutlig  och
preliminär premie för 2004 och 2005
ska finansieras. I ett pressmeddelande
har regeringen aviserat att detta ska
ske    i    anslutning   till
vårpropositionen. Det framgår däremot
inte om de berörda institutionerna då
kommer att få full kompensation för
sina merkostnader,  än  mindre hur
finansieringen   av   de   ökade
pensionspremierna    ska   lösas
långsiktigt efter 2005.
Regeringens    hantering    av
scenkonstinstitutionernas
pensionsproblem  är anmärkningsvärd.
Frågan har dragits i långbänk i flera
år,  vilket  skapat  oro  bland
scenkonstnärerna och blivit en hämsko
på dessa institutioners skaparkraft.
Det har också medfört att unga dansare
fått  svårt  att  få arbete efter
genomgången utbildning i och med att
äldre dansare valt att arbeta längre
på grund av osäkerheten om sin egen
pension. Det har t.o.m. gått så långt
att Operan tvingats ta ett första steg
mot konkurs genom att förbereda en
kontrollbalansräkning.
Vi anser att regeringen snarast ska
återkomma  till riksdagen med  ett
förslag till finansiering som fullt ut
kompenserar de berörda institutionerna
för  de  ökade  premiekostnaderna.
Regeringen ska då också  lämna en
tydlig ekonomisk redovisning av hur
pensionsåtagandena  har   påverkat
institutionsteatrarna.
Vad  vi  här har framhållit bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna. Det innebär att riksdagen
bör bifalla motionerna  Kr233  (m)
yrkande 23, Kr239 (m) yrkandena 8 och
12, Kr341 (kd), Kr361 (kd) yrkande 2
och Kr368 (fp) yrkande 10 samt avslå
motionerna Kr290 (v) yrkande 13, Kr302
(fp) och Kr309 (v) yrkandena 1-5.

4. Ändring i lagen om TV-avgift
(punkt 5)

av Lennart Kollmats (fp),  Kent
Olsson (m), Lena Adelsohn Liljeroth
(m), Cecilia Wikström (fp) och Anna
Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1989:41)
om  TV-avgift.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2004/05:Kr349
yrkande 2 och 2004/05:Kr366 yrkande 1
och  avslår  proposition  2004/05:1
utgiftsområde 17 punkt 2.

Ställningstagande

I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen att TV-avgiften ska höjas
med 48 kronor till 1 920 kronor per
år. I enlighet med vad som framförs i
våra  motioner  avvisar  vi  den
föreslagna höjningen.

Vi föreslår att riksdagen med bifall
till motionerna Kr349 (m) yrkande 2
och Kr366 (fp) yrkande  1  avslår
proposition 1 utgiftsområde 17 punkt
2.


5. Ändrad eller avskaffad TV-avgift
(punkt 11)

av Kent Olsson,  Lena  Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen  om  ändrad  eller
avskaffad TV-avgift. Därmed bifaller
riksdagen    delvis   motionerna
2003/04:K444 yrkande 3, 2004/05:Kr339
och 2004/05:
Kr390   samt   avslår   motion
2003/04:Kr208.

Ställningstagande

I likhet med motionärerna bakom motion
2003/04:K444 (m) yrkande 3 anser vi
att  innehållet i begreppet public
service måste moderniseras. Vi menar
att public service ska betraktas som
en del i det samlade programutbudet i
stället  för  som en konkurrerande
verksamhet. Offentlig finansiering ska
- anser vi - användas för program och
verksamheter  som kompletterar  och
bidrar till programutbudet  i dess
helhet.  Vidare  bör  delar  av
programföretagen privatiseras. Med en
modern definition av public service
upphör motiven för en särskild TV-
avgift.  Avgiftsfinansieringen  bör
således upphöra och public service-
verksamheten bör i stället finansieras
med skattemedel. Regeringen bör därför
återkomma till riksdagen med förslag
till annan finansiering.


6. Bemyndigande för regeringen att
beställa konstverk (punkt 15)

av Lennart Kollmats och Cecilia
Wikström (båda fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 15 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen  om bemyndigande  för
regeringen att beställa  konstverk.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2004/05:Kr368 yrkande 26 och avslår
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 8.

Ställningstagande

Vi  anser att det är en felaktig
prioritering  att  som  regeringen
föreslår minska på  resurserna för
större,  statliga konstbeställningar
genom att begära ett bemyndigande för
ett mindre belopp än tidigare år.
Därmed krymper utrymmet för regeringen
att  ingå långsiktiga åtaganden  i
samband med större projekt. Enligt
Folkpartiet liberalernas mening kan i
stället  anslag  28:15  Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön
minskas genom  att  landsting  och
kommuner tar ett större finansiellt
ansvar för utsmyckningen.

Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi  anfört  om  bemyndigande  för
regeringen att beställa  konstverk.
Därmed bör riksdagen bifalla motion
Kr368 (fp) yrkande  26  och avslå
proposition 1 utgiftsområde 17 punkt
18.

7. Ändring i bibliotekslagen
(punkt 19)

av Lennart  Kollmats (fp), Kent
Olsson (m), Lena Adelsohn Liljeroth
(m),  Cecilia  Wikström  (fp),
Birgitta  Sellén  (c)  och Anna
Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 19 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen   om   ändring   i
bibliotekslagen.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2004/05:Kr233
yrkande 9 och 2004/05:Kr368 yrkande
15,   bifaller   delvis   motion
2004/05:Kr368 yrkande 16 samt avslår
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 3.

Ställningstagande

I  likhet  med vad som anförs  i
motionerna Kr233 (m) och Kr368 (fp)
anser  vi att bibliotekslagen  ska
upphävas.  Lagen  är  enligt  vår
uppfattning  onödig  och  hindrar
förnyelse och mångfald. Den är också
ett  utslag  av misstro  mot  den
kommunala självstyrelsen. Det finns en
risk att lagen kan få till resultat
att  biblioteksverksamheten fördyras
och motverkar kommunernas möjlighet
att bedriva  en verklighetsanpassad
verksamhet fokuserad på bibliotekens
egentliga syfte.

Som   en   följd   av  detta
ställningstagande anser vi också att
regeringens förslag till ändring i
bibliotekslagen  bör  avslås  av
riksdagen.  Ett  fullföljande  av
regeringens  förslag  innebär  att
ytterligare byråkratiska formaliteter
rörande samverkan och framtagande av
biblioteksplaner läggs på biblioteken
och deras huvudmän. Detta är - menar
vi  -  ett  utslag av övertro på
centraliserad politisk detaljstyrning.
Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi   anfört   om   ändring   i
bibliotekslagen.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna Kr233 (m) yrkande
9 och Kr368 (fp) yrkande 15, bifaller
delvis motion Kr368 (fp) yrkande 16
och avslår proposition 1 utgiftsområde
17 punkt 3.

8. Utvärdering av bibliotekslagen
(punkt 21)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen  om  utvärdering  av
bibliotekslagen.  Därmed  bifaller
riksdagen  motion  2004/05:  Kr362
yrkande 7.

Ställningstagande

I likhet med motionärerna bakom motion
Kr362  (kd) stöder jag regeringens
förslag   till    ändring   i
bibliotekslagen. Emellertid efterlyser
jag  liksom  motionärerna dels  en
utvärdering av lagen, dels mål för den
nationella bibliotekspolitiken.

Regeringen bör  därför  utvärdera
lagen och därefter redovisa resultatet
av utvärderingen för riksdagen.  I
anslutning  härtill  bör regeringen
också presentera sina ambitioner för
de svenska biblioteken och de mål som
ska gälla för bibliotekspolitiken.
Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om  utvärdering  av
bibliotekslagen.  Därmed  bifaller
riksdagen motion Kr362 (kd) yrkande 7.

9. Riktlinjer för fonogram
(punkt 22)

av Lennart Kollmats (fp), Gunilla
Tjernberg (kd) och Cecilia Wikström
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag
till riktlinjer för fonogram. Därmed
bifaller   riksdagen   motionerna
2004/05:Kr361  yrkande   9   och
2004/05:Kr368 yrkande 41 och avslår
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 17
punkt 6.

Ställningstagande

I  likhet  med  motionärerna bakom
motionerna Kr368 (fp) yrkande 41 och
Kr361  (kd)  yrkande 9 avvisar vi
regeringens förslag att riktlinjerna
för  fonogramstödet hädanefter  ska
fastställas av regeringen och inte -
som nu är fallet - av riksdagen.

Vi föreslår därför att det även i
fortsättningen  ska  ankomma  på
riksdagen  att  godkänna eventuella
ändringar av riktlinjerna för stödet.

10.Folkbildningens framtida
resursbehov (punkt 23)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 23 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen.   Därmed   bifaller
riksdagen  motionerna  2004/05:Kr252
yrkandena 1 och 3 och 2004/05:Kr287
yrkande  3  och  avslår  motion
2004/05:Kr211.

Ställningstagande

Som anförs i motionerna Kr252 (c) och
Kr287 (c) har statens anslag till
folkbildningen  reducerats  kraftigt
sedan början av 1990-talet. På samma
sätt som övriga delar av samhällets
utbildningsinstitutioner, såsom grund-
och gymnasieskolor samt högskolor och
universitet  resursmässigt  stärkts
under denna period är det väsentligt
att  även  folkbildningen  genom
återställda  anslag  ges  rimliga
förutsättningar  för sitt angelägna
uppdrag. Anslaget till folkbildningen
bör därför ökas i syfte att återställa
den  neddragning  av  de  statliga
bidragen som skett under den angivna
perioden.  Jag  förutsätter  att
studieförbunden genom  detta  ökade
resursutrymme       prioriterar
studiecirklar  och kulturarrangemang
för ungdomar och grupper med särskilda
behov,   främst  människor   med
funktionshinder.

Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om folkbildningens framtida
resursbehov. Därmed bifaller riksdagen
motion Kr252 (c) yrkandena 1 och 3,
Kr287 (c) yrkande 3 samt avslår motion
Kr211 (kd).

11.Bevarande av Kulturnät Sverige
(punkt 24)

av  Kent  Olsson, Lena Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen  om  bevarande  av
Kulturnät Sverige. Därmed  bifaller
riksdagen motion 2004/05:Kr256.

Ställningstagande

Vi anser att Kulturnät Sverige är av
stor betydelse för svenskt kulturliv.
Där har man kunnat hitta information
om vad som händer inom kulturen, fått
kunskap om kulturella arrangemang och
information om gallerier, teatrar m.m.
Dessutom har små aktörer som inte har
råd att marknadsföra sig på annat sätt
kunnat  sprida information om  sin
verksamhet  på kulturnätet. Att nu
lägga ned denna portal på Internet
anser vi vara olyckligt. Det är av
vikt att staten och alla aktörer inom
kulturen tar ett gemensamt ansvar för
detta.

Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi anfört om bevarande av Kulturnät
Sverige. Därmed bör riksdagen bifalla
motion Kr256 (m).

12.Proposition om ett
handlingsprogram för svenska
språket (punkt 34)

av  Kent Olsson, Lena  Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 34 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen om en proposition om ett
handlingsprogram för svenska språket.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2004/05:Kr210.

Ställningstagande

I början av 2002 avslutade Kommittén
för svenska språket sitt arbete genom
att överlämna betänkandet Mål i mun
(SOU 2002:27) till regeringen. Snart
har tre år gått sedan dess. Efter
sedvanlig remissomgång har ingenting
hänt. I likhet med motionärerna bakom
motion  Kr210  (m)  anser  vi att
situationen för det svenska språket
såväl i Sverige som internationellt
och för undervisningen i främmande
språk, hemspråk m.m. är sådan att det
är påkallat att en proposition baserad
på  språkutredningens   betänkande
snarast utarbetas.

Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi anfört om en proposition i denna
fråga.  Därmed  bifaller  riksdagen
motion Kr210 (m).

13.Vikten av form och design
(punkt 35)

av  Kent  Olsson, Lena Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om vikten av form och
design.  Därmed  bifaller riksdagen
motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 19
och 2004/05:Kr254 yrkande 1.

Ställningstagande

Form och design tar en allt större
plats i våra liv. I bra formgivning
förenas det yttre sköna med det inre
praktiska. Form och design får en ökad
betydelse när utbudet av produkter är
stort  och  i  viss mån likartat.
Produktutvecklingen rör både funktion
och budskap. Form och design är ett
viktigt konkurrensmedel som kan vara
ett strategiskt verktyg för företags
framgång på marknaden. Design är i
lika hög grad en kulturpolitisk och
näringspolitisk  fråga   som  en
utbildningspolitisk fråga. Hemslöjden,
hantverksarvet och designen bör ges
ökad  betydelse.  Samspelet  mellan
utbildning,  forskning  och  olika
aktörer är viktigt. Arkitektur- och
designutbildningarna      behöver
reformeras. Aktiva inom hantverksyrken
behöver  vidareutbildning  om  nya
material, miljöanpassning  m.m.  En
modern lärlingsutbildning är nödvändig
för att slå vakt om de kulturvärden
som  hantverken  representerar.  De
offentliga resurserna på form- och
designområdet    bör   utnyttjas
effektivare och därför  samlas hos
färre aktörer. De offentliga medlen
bör i större utsträckning gå till
utbildning och forskning.

Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi  anfört om vikten av form och
design. Därmed bör riksdagen bifalla
motionerna Kr233 (m) yrkande 19 och
Kr254 (m) yrkande 1.

14.
Mötesplatser för form och design
(punkt 37)

av  Kent  Olsson, Lena Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 37 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om mötesplatser för form
och design. Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 20
och 2004/05:Kr254 yrkande 4.

Ställningstagande

Vi anser att ett åsiktsutbyte behövs
inom form- och designområdet. Det bör
därför finnas flera mötesplatser där
företag    och   industridesign,
konsthantverk och  formgivare  samt
arkitekter och brukare kan mötas och
inspireras, bl.a.  för  att  vidga
kunskaperna  på  området  och  öka
tillgängligheten    också    för
allmänheten.  Det är angeläget att
inte  låsa  fast  ansvaret  på en
institution. Den kompetens som redan
finns på flera håll i landet bör
utnyttjas och utvecklas, t.ex. den som
finns   hos   Röhsska   museet,
Nationalmuseum, Föreningen Svensk Form
och Exportrådet. Det behövs dessutom
en arena, fristående från staten, där
ansvaret      samlas     för
kvalitetsuppbyggnad   samt   för
utveckling och forskning. Vilken roll
som det av regeringen inrättade Rådet
för arkitektur, form och design här
kommer att spela återstår att se.

Det har länge funnits önskemål om
ett form- och kunskapscentrum i Stock-
holm.  Föreningen  Svensk  Form,
Stiftelsen  Svensk  Industridesign
(SVID), Svenska institutet och Svenska
Moderådet skulle kunna samarbeta och
tillsammans med högskolor, näringsliv,
museer och designer bilda denna arena.
Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi anfört om mötesplatser för form och
design. Därmed bör riksdagen bifalla
motionerna Kr233 (m) yrkande 20 och
Kr254 (m) yrkande 4.

15.Finansiering av Svensk
arkivinformations verksamhet
(punkt 38)

av  Gunilla  Tjernberg (kd) och
Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 38 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen  om  finansiering  av
Svensk arkivinformations verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2004/05:Kr303   och  2004/05:Kr362
yrkande 6.

Ställningstagande

Svensk arkivinformation (SVAR), som är
en enhet under Riksarkivet, arbetar
med att genom digitalisering förbättra
tillgängligheten  till arkivmaterial
för  allmänheten.  Verksamheten  är
huvudsakligen lokaliserad till Ramsele
där det bl.a. finns en forskarsal
tillgänglig för såväl forskare som
intresserad  allmänhet. Verksamheten
bekostas  till  stor   del  av
arbetsmarknadspolitiska      och
regionalpolitiska  medel i form av
lönebidragsanställning och medel från
EU:s strukturfonder.

Under  senare  år  har  bidragen
successivt minskat och verksamheten
går med årlig förlust. Den situation
som SVAR nu befinner sig i är närmast
paradoxal.  Huvudmannen  Riksarkivet
begär av SVAR en budget i balans och
bidragsgivarna  kräver  minst  en
bibehållen,  alternativt en utökad,
verksamhet. Vi  kräver  därför att
regeringen tillsammans med Riksarkivet
ser över SVAR:s framtida organisation
och finansiering samt återkommer till
riksdagen med ett förslag.
Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi anfört om finansiering av Svensk
arkivinformations verksamhet. Därmed
bör riksdagen bifalla motionerna Kr303
(kd) och Kr362 (kd) yrkande 6.

16.Finansiering av utgivningen av
Ordbok över Sveriges dialekter
(punkt 39)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 39 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen  om  finansiering  av
utgivningen av Ordbok över Sveriges
dialekter. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:Kr307  och  bifaller
delvis 2003/04:Kr242.

Ställningstagande

Budgetåret 1984/85 beslutade riksdagen
att verket över Sveriges dialekter ska
fullbordas.  Anledningen till detta
beslut var att den senaste ordboken
från 1860-talet var starkt föråldrad.
Efter den  utgåvan  har  insamling
fortsatt av tiotusentals människor ute
i  våra  bygder. Nu, 20 år efter
riksdagsbeslutet, kan konstateras att
uppdraget har drivits på sparlåga.
Kostnaderna  för  fortsättning  av
utgivningen är ingalunda oöverkomliga.
Det är snarare en fråga om vilja.
Ordboken vänder sig inte enbart till
fackfolk  utan  till  hela  den
intresserade allmänheten. De svenska
dialekternas ordskatt är en omistlig
del av vårt kulturarv som tillhör och
berör  oss  alla. Kommer inte  en
förstärkning snarast förskingras ett
omistligt kulturarv. Regeringen bör
därför enligt min mening skyndsamt
återkomma  till  riksdagen med ett
förslag till finansiering av ordboken.

Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om  finansiering  av
utgivningen av Ordbok över Sveriges
dialekter.  Därmed  bör  riksdagen
bifalla motion Kr307 (c) och bifalla
delvis motion Kr242 (c).

17.Stöd till Nordiska
Akvarellmuseet (punkt 41)

av Lennart Kollmats (fp),  Kent
Olsson (m), Lena Adelsohn Liljeroth
(m), Cecilia Wikström (fp) och Anna
Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 41 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om stöd till Nordiska
Akvarellmuseet.   Därmed  bifaller
riksdagen motion 2004/05:Kr244.

Ställningstagande

Nordiska Akvarellmuseet är det första
museet i sitt slag. Där visas verk som
lånats in från andra nordiska museer i
syfte att ge en samlad bild av nordisk
akvarellkonst.

Akvarellmuseet är inriktat på att
utveckla  museet till  en  nordisk
mötesplats för att stärka den nordiska
akvarellkonsten och forskningen kring
denna. Museet ska också bidra till
nätverksbyggande och marknadsföring av
den nordiska akvarellkonsten.
Då en sådan verksamhet skulle vara
värdefull för utvecklingen av  det
nordiska kulturella samarbetet och för
samarbetet  på konstens område bör
regeringen  vid  behandlingen  av
budgeten för det nordiska samarbetet
beakta behovet av stöd till Nordiska
Akvarellmuseet.
Vad  vi här har framhållit  bör
riksdagen med bifall till motion Kr244
(m) som sin mening ge regeringen till
känna.

18.Upphovsrättsliga konsekvenser
vid visning av museiföremål på
Internet (punkt 42)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 42 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen  om  upphovsrättsliga
konsekvenser   vid  visning   av
museiföremål  på  Internet.  Därmed
bifaller    riksdagen    motion
2004/05:Kr354 yrkande 8.

Ställningstagande

Många museer fotograferar sina föremål
och  lägger ut dem  på  Internet.
Allmänheten kan där på ett enkelt sätt
studera föremålen.

Om Nationalmuseum skulle vilja lägga
ut samtliga sina föremål på nätet
skulle det kosta ca 40 miljoner kronor
i upphovsrättsliga ersättningar, detta
beroende på att många av föremålen
inte är äldre än att de ger konstnären
ersättningsrätt         enligt
upphovsrättslagen.     Kostnaderna
riskerar alltså att bli oöverstigliga.
Därför   är  det  viktigt  att
regleringsbrev för museer förtydligas
i detta avseende.

Vad utskottet här har framhållit bör
riksdagen med bifall till motion Kr354
(c) yrkande 8 som sin mening  ge
regeringen till känna.


19.Parlamentarisk referensgrupp
inför kommande filmavtal
(punkt 44)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 44 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om en  parlamentarisk
referensgrupp   inför   kommande
filmavtal. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:Kr361 yrkande 15.

Ställningstagande

Som anförs i motion Kr361 (kd) är det
inte  acceptabelt  att  regeringen
ställer riksdagen  inför ett redan
färdigförhandlat filmavtal. Redan i
samband med att 2000 års filmavtal
träffades ansåg Kristdemokraterna att
riksda     delta i utarbetandet av ett  nytt
filmavtal. Eftersom det nu pågående
arbetet med ett nytt filmavtal stött
på en rad svårigheter är det enligt
min åsikt än viktigare att riksdagen
får tillfälle att medverka. Detta bör
ske genom att regeringen tillsätter en
parlamentarisk referensgrupp som ska
vara  delaktig  i arbetet med det
kommande avtalet.

Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om  en parlamentarisk
referensgrupp   inför   kommande
filmavtal. Därmed bifaller riksdagen
motion Kr361 (kd) yrkande 15.

20.Regionala resurscentrum för film
och video (punkt 45)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 45 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen    om    regionala
resurscentrum  för film och video.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
motion 2004/05:Kr361 yrkande 14.

Ställningstagande

I likhet med motionärerna bakom motion
Kr361 (kd) anser jag  att det är
nödvändigt att stödet till  filmen
anpassas efter en ny tid med ny teknik
och nya utmaningar. Ett eventuellt
nytt  filmavtal  får inte innebära
låsningar som hindrar  en offensiv
utveckling av svensk film.  I det
nuvarande   filmavtalet   regleras
resurserna    till    regionala
resurscentrum för film och video. När
nu sådana verksamheter kommit i gång
även  i  regioner där de tidigare
saknats  har  Filminstitutet  inte
möjlighet att ge dem ekonomiskt stöd.
Filmavtalet har i detta  hänseende
blivit en tvångströja i stället för
ett stöd till svensk film.

Genom  ett  pressmeddelande  från
Kulturdepartementet har jag förstått
att  kommande  filmavtal inte  ska
omfatta   stöd  till   regionala
resurscentrum för film och video. Jag
anser därför att riksdagen ska uttala
sig för att regeringen i budgetarbetet
för 2006 beräknar medel för samtliga
resurscentrum.
Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om regionala resurscentrum
för film och video. Därmed bifaller
riksdagen delvis motion Kr361 (kd)
yrkande 14.

21.Stödet till sjukhuskyrkan
(punkt 46)

av  Gunilla  Tjernberg (kd) och
Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 46 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs  i
reservationen   om  stödet  till
sjukhuskyrkan.   Därmed   bifaller
riksdagen motionerna  2004/05:Kr230,
2004/05:Kr231 och 2004/05:Kr232.

Ställningstagande

Sjukhuskyrkan är uppskattad av alla
som kommer i kontakt med den. Det
gäller inte enbart patienter utan även
anhöriga och personal. Alltmer har
sjukhuskyrkan kommit att fungera som
ett  starkt  stöd  för  sjukhusens
personal,  bl.a.  med fortbildning,
krishantering och samtalsstöd. Alla
som arbetar inom sjukhuskyrkan har
efter sina grundutbildningar genomgått
en omfattande vidareutbildning. Det är
församlingarna   som   anställer
personalen  och  som står för den
största delen av lönekostnaderna. I en
tid av stress och oro behövs alla goda
krafter i vårt samhälle - inte minst
inom vården. Mot bakgrund av  det
anförda föreslår vi att en översyn
görs av stödet till sjukhuskyrkan.

Vi föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
vi   anfört  om  stödet   till
sjukhuskyrkan. Därmed bör riksdagen
bifalla motionerna Kr230 (kd), Kr231
(kd) och Kr232 (c).

22.
Handikappanpassning av allmänna
samlingslokaler (punkt 48)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 48 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening  vad som anförs i
reservationen om handikappanpassning
av allmänna samlingslokaler. Därmed
bifaller    riksdagen    motion
2004/05:Kr238 yrkande 1 och avslår
motion 2004/05:Kr263.

Ställningstagande

Jag anser att regeringen ska återkomma
till riksdagen med förslag om ökat
stöd till allmänna samlingslokaler som
följer      förslagen      i
utredningsbetänkandet     Allmänna
samlingslokaler   (SOU  2003:118).
Utredningen  har  kartlagt  våra
samlingslokaler och konstaterar att vi
har relativt gott om dessa, men att de
är mycket ojämnt fördelade. I många
glesbygdslän är det gott om allmänna
samlingslokaler, däremot saknas de i
många  nybyggda  bostadsområden och
förorter. Bristen på samlingslokaler
gör att föreningslivet blir hemlöst
och  får  till  följd  att  vissa
föreningar avvecklas. Samlingslokaler
är till gagn för vår demokrati och är
även ett viktigt inslag i samhällets
drogförebyggande arbete. Det finns en
påtaglig risk att det saknas miljöer
som är anpassade för ungdomsgrupper
och nya  föreningar för exempelvis
olika invandrargrupper.

Jag anser att det är högst rimligt
att i statsbudgeten följa utredarens
förslag att höja stödet för ombyggnad
och  handikappanpassning  till  50
miljoner kronor.
Jag föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om handikappanpassning av
allmänna samlingslokaler. Därmed bör
riksdagen bifalla motion Kr238 (kd)
yrkande 1 och avslå motion Kr263 (s).

Särskilda yttrandenUtskottets beredning av ärendet har
föranlett   följande   särskilda
yttranden. I rubrikerna anges inom
parentes vilken punkt i utskottets
förslag  till  riksdagsbeslut  som
behandlas i avsnittet.


1. Pris- och löneomräkning (punkt
2)

Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v) anför:

Vi har länge drivit frågan om att
stödet  till  de  fria  grupperna,
amatörkulturen m.m. ska pris-  och
löneomräknas på samma sätt som gäller
för andra anslag. Utskottet föreslår
nu  att  riksdagen  ska  göra ett
tillkännagivande  om  att  man ska
utvärdera effekterna av det nuvarande
pris- och löneomräkningssystemet och
dess tillämpning  på anslagen inom
kultursektorn. Vi stöder detta förslag
och har därför avstått  från  att
reservera  oss på denna punkt. Vi
förutsätter emellertid att regeringen
skyndsamt  genomför  den  begärda
utvärderingen.


2. Pensionsvillkor vid teater-,
dans- och musikinstitutioner
(punkt 3)

Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v) anför:

Vi  tycker  att  den  lösning som
regeringen kommit fram till när det
gäller    de    statsunderstödda
scenkonstinstitutionernas
pensionspremier är bra. Den har goda
förutsättningar att ge  de berörda
institutionerna möjlighet att ta ett
eget ansvar för pensionskostnadernas
fortsatta utveckling.

Många frågor återstår emellertid att
lösa.    Regeringen   har   i
budgetpropositionen   avdelat   15
miljoner kronor för att komma till
rätta   med  den  kompletterande
ålderspensionen för scenkonstnärerna -
Kåpan - och det tycker vi är bra. Men
tillskottet motsvarar bara halva det
belopp   som   krävs  för  att
scenkonstnärerna   ska   få   en
kompletterande ålderspension likvärdig
den som gäller för statligt anställda.
Vi förutsätter därför att regeringen
snarast återkommer med ett förslag om
återstående finansiering så att även
denna fråga får en långsiktig lösning.
I det sammanhanget får inte de fria
gruppernas  pensionsproblem  glömmas
bort. Regeringen måste ta ansvar för
att pensionsproblemen löses även för
den fria scenkonsten.


3. Anslagen för 2005 inom
utgiftsområde 17 (punkt 4)

Kent  Olsson,  Lena  Adelsohn
Liljeroth och Anna Lindgren (alla
m) anför:

En riksdagsmajoritet  bestående  av
socialdemokrater, vänsterpartister och
miljöpartister har den 24 november
2005 fastställt ekonomiska ramar för
statsbudgetens  utgiftsområden  och
godkänt  regeringens  förslag  till
beräkning av statsbudgetens inkomster
avseende 2005. Riksdagen har samtidigt
fastställt utgiftstaket  för staten
inklusive ålderspensionssystemet vid
sidan av statsbudgeten för åren 2005
och 2006.

Moderata  samlingspartiet  har  i
partimotionen Fi231 En politik för
arbete samt i olika kommittémotioner
förordat en annan inriktning av den
ekonomiska    politiken    och
budgetpolitiken. Våra förslag syftar
till att bryta bidragsberoende och
utanförskapskap, ge fler medborgare
makt över den egna  vardagen samt
trygga goda statsfinanser  och  en
långsiktig finansiering av välfärden.
Vi  vill  satsa  på  offentliga
kärnverksamheter   som   sjukvård,
rättstrygghet och skola i stället för
på bidragssystemen.
Vi  föreslår  en  växling  från
subventioner   och  bidrag  till
omfattande skattesänkningar för alla,
främst    för    låg-    och
medelinkomsttagare. Samtidigt värnar
vi de människor som är i störst behov
av gemensamma insatser och som har små
eller inga möjligheter att påverka sin
egen situation. Vi slår också fast att
det allmänna ska tillföras resurser
för att på ett tillfredsställande sätt
kunna genomföra de uppgifter som måste
vara gemensamma.
När  riksdagens  majoritet  genom
rambeslutet givit budgetpolitiken en
annan inriktning har vi avstått från
att ta ställning i det nu aktuella
beslutet om anslagsfördelningen inom
utgiftsområde 17. Det har vi gjort
trots att våra förslag mer än väl ryms
inom  den  fastlagda  ramen  för
utgiftsområdet. Anledningen till detta
är att vi ser vårt budgetalternativ
som en odelbar helhet där ingen del
kan brytas ut och behandlas isolerat
från de övriga.

Vår utgångspunkt  när  det  gäller
kulturpolitiken  är att staten ska
koncentrera sina insatser  till  i
princip  tre områden, nämligen att
främja barn- och ungdomskultur, att
värna vårt gemensamma kulturarv samt
att  ge  landets   kulturskapare
ordentliga förutsättningar för sitt
konstnärliga arbete.

Kultur handlar om kreativitet, om
upplevelser,  om  tankeutbyte,  om
bildning och om engagemang. Kultur
handlar alltid om människor och deras
liv. Det handlar om att uppleva, om
att bli berörd, om att värna och om
att skapa.
Vi vill framhålla att det finns goda
exempel  runt omkring oss på  hur
levande kultur  kan  existera utan
garantier från samhället. Det gäller
bl.a. körsång, bildkonst, amatörteater
och hembygdsföreningar. Men kulturen
behöver självklart också det allmännas
stöd. Bibliotek, opera, teater, dans
och  musik   är   exempel   på
kulturverksamheter som samhället kan
behöva ge stöd. Ett samhälle som vill
bli betrakat som ett kultursamhälle
måste  hålla  sig  med  bibliotek,
föremålssamlingar, arkiv och  andra
dokumentationssamlingar.   De   är
nödvändiga för såväl utbildningen som
folkbildningen.
Hade  vårt budgetalternativ  fått
riksdagens stöd den 24 november skulle
vi i den fortsatta budgetbehandlingen
ha förordat följande lösningar för
utgiftsområde 17. Vår politik på detta
område finns mer ingående beskriven i
motionerna Kr233 (m), Kr239 (m) och
Kr254 (m).

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

Vi vidhåller vår mångåriga kritik mot
Kulturrådets  dominerande  roll och
föreslår   en   minskning   av
kulturbyråkratin. Vi anser därför att
anslaget till Kulturrådet bör minskas
med 5 miljoner kronor.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

På senare år har det blivit alltmer
uppenbart att såväl Göteborgsoperan
som  Malmöoperan inte  klarar  sig
ekonomiskt.  Särskilt  akut  har
situationen varit för Malmöoperan. Vi
anser att det är väsentligt att de
båda  scenerna får goda ekonomiska
förutsättningar  redan  nu. I vårt
budgetalternativ       tillförs
Göteborgsoperan   ytterligare   12
miljoner kronor per år under perioden
2004-2006  medan  bidraget  till
Malmöoperan under samma period ökar
med 8 miljoner kronor per år.

Vi vill dessutom minska stödet till
Rikskonserter med 20 miljoner kronor.
Av detta belopp använder vi 8 miljoner
kronor som en förstärkning av stödet
till länsmusiken.
De fria teatergrupperna lever under
mycket  knappa villkor. Lönerna är
minst sagt låga och idealiteten är
mycket  hög. Samtidigt är de fria
teatergruppernas arbete och insats för
att  sprida  teaterkultur  oerhört
viktiga, dels för att de ofta står för
en förnyelse av scenkonsten, dels för
att de når personer som annars kanske
inte skulle besöka en teater. För de
tre kommande åren vill vi därför öka
bidraget till de fria teatergrupperna
med 15 miljoner kronor per år.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

Vi motsätter oss att de  statliga
bidragen för konstnärlig utsmyckning i
den offentliga miljön också ska kunna
användas  för  andra  miljöer  än
statliga. Vår  uppfattning  är att
staten bör renodla sitt ansvar för
olika kulturverksamheter och inte ta
på  sig  ytterligare  ansvar  och
utgifter. Vi föreslår därför att detta
stöd ska  minskas med 11 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.

Ersättningar och bidrag till
konstnärer (28:19-28:20)

I vårt budgetalternativ ingår en lång
rad förslag som gör att konstnärers
ekonomiska situation  blir enklare,
stabilare  och  mer  förutsägbar.
Konstnärer måste ges villkor som gör
det möjligt för dem att leva på sitt
arbete. För det krävs en politik som
undanröjer skatter,  byråkrati  och
regler som i dag missgynnar denna
grupp. Med vårt budgetalternativ visar
vi hur en sådan politik kan utformas.
Dessa  förslag  gör  det samtidigt
möjligt att minska den av regeringen
föreslagna nivån på ersättningar och
bidrag till konstnärer med 50 miljoner
kronor.

Kulturmiljö (28:25-28:27)

Det arbete som bedrivs runt om i
landet för att bevara vårt kulturarv
är  omfattande. Inte minst landets
länsmuseer arbetar med sådana frågor
på ett förtjänstfullt sätt. Trots att
behoven är stora minskar regeringen på
detta anslag. Vi finner det mycket
märkligt och tillför för egen del
anslaget 18 miljoner kronor utöver
regeringens förslag.

Museer och utställningar
(28:28-28:35)

När regeringen  för  ett år sedan
föreslog att fri entré skulle införas
på några statliga museer avvisade vi
förslaget.   När  regeringen  nu
återkommer och föreslår att kretsen av
museer med fri entré  ska  utökas
ställer  vi  oss  lika  avvisande.
Regeringen har motiverat sitt förslag
med att nya grupper då kommer att söka
sig  till  museerna.  Hittills har
emellertid inga nya grupper nåtts.
Ökningen av antalet besökare beror i
första hand på att de redan vana
museibesökarna nu gör fler besök.

Vi vill avbryta satsningen på fri
entré, inte utöka den. Ett viktigt
skäl är att den fria entrén snedvrider
villkoren på museiområdet. Staten kan
införa fri entré genom att använda
skatteintäkter, vilket är ogörligt för
andra museer. Genom att vi motsätter
oss fri entré kan vi minska anslaget
på  detta  område med 96 miljoner
kronor.
En minskning med 13 miljoner kronor
gör  vi  eftersom  vi  anser  att
statsbidraget till Arbetets museum ska
upphöra.  Museet  har  skapats  på
initiativ av olika intressegrupper som
inte sett till att verksamheten har de
medel som behövs för att fortleva av
egen kraft. Av politiska skäl har
sedan det  ekonomiska ansvaret för
verksamheten övertagits  av staten,
vilket  vi  vänder  oss  emot  av
principiella skäl.
Staten bör enligt vår mening satsa
på bättre museipedagogik för att nå
barn  och ungdomar. I detta syfte
avdelar vi ytterligare 15 miljoner
kronor till länsmuseernas pedagogiska
arbete.
Anslaget till Riksutställningar bör
enligt vår mening  minskas med 16
miljoner kronor. Vi vill i stället
föra över mer resurser till regional
kulturverksamhet,  däribland  till
regionmusiken.
Slutligen  föreslår  vi på detta
område att anslaget till Forum för
levande  historia  ska  tillföras
ytterligare 20 miljoner kronor för att
där  användas  till  en  särskild
upplysningskampanj         om
nationalsocialismens, kommunismens och
fascismens brott mot mänskligheten.

Ungdomspolitik (29:1-29:2)

Moderata  samlingspartiet anser att
bidraget till  Ungdomsstyrelsen bör
minskas med 5 miljoner kronor. Våra
synpunkter i övrigt när det gäller
Ungdomsstyrelsen och ungdomspolitiska
frågor har vi redovisat i motion Kr1
som  behandlats  i kulturutskottets
ungdomspolitiska      betänkande
2004/05:KrU2.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

Stödet till idrotten har i innevarande
års budget minskats med 7 miljoner
kronor. När förslaget behandlades av
riksdagen avvisade vi moderater detta.
Minskningen     innebär    att
Riksidrottsförbundets möjligheter att
stödja special- och distriktsförbunden
inskränks, vilket särskilt kommer att
drabba  de mindre förbunden. Detta
anser vi oroväckande då dessa mindre
förbund redan i dag har en pressad
ekonomisk situation. Vi vill därför nu
öka stödet till idrotten  med  10
miljoner kronor.

Folkbildning (25:1-25:3)

Bidraget till folkhögskolor ingår i
anslaget Bidrag till folkbildningen.
Vi vill att folkhögskolebidraget i
stället ska redovisas på utgiftsområde
16      Utbildning      och
universitetsforskning  och  föreslår
därför  att  900  miljoner  kronor
omfördelas  dit.  Dessutom vill vi
minska det kvarvarande anslaget med
300 miljoner kronor. Enligt vår mening
borde nämligen studieförbunden kunna
öka sin uppdragsutbildning och annan
icke-bidragsberoende  utbildning  i
denna omfattning.


4. Anslagen för 2005 inom
utgiftsområde 17 (punkt 4)

Lennart  Kollmats  och  Cecilia
Wikström ( båda fp) anför:

Inledning

Folkpartiet liberalernas budgetförslag
för 2005 syftar till att dels förändra
de ekonomiska förutsättningarna så att
en högre stabil tillväxt uppnås, dels
ge den dryga miljon människor som står
utanför arbetsmarknaden möjlighet att
komma  in och bidra med en  egen
arbetsinsats. För att åstadkomma detta
är det nödvändigt att fler arbetar och
att statsskulden minskar. Ett viktigt
verktyg för att uppnå detta är sänkta
skatter på arbete och företagande.
Våra  utgiftsökningar avser  främst
bistånd,  rättssäkerhet, utbildning,
vård och omsorg samt förbättringar för
handikappade. Vi skapar utrymme för
detta bl.a. genom åtgärder mot ohälsan
och      en      reformerad
arbetsmarknadspolitik.

Vår liberala kulturpolitik utgår från tre mål -
frihet, mångfald och kvalitet.

Frihet betyder  bl.a. en konkret
frihet att vända sig till flera och
olika finansieringskällor. Mångfalden
finansieringsmodeller kan ge rum för
en mångfald av olikartade produktioner
och  distributionsmodeller. Kvalitet
föds just i det kraftfält på vilket
mångfaldens skeenden fritt samspelar.
Den vars livsvillkor aldrig speglas
i det kulturella utbudet kan inte
känna någon samhörighet med kulturen i
det  land hon lever. Om  kulturen
brister i bredd blir den likriktad och
bidrar till utanförskap. Däremot kan
kulturen,  genom  att  uppvisa  en
mångfald och bredd i perspektiv, bidra
till att överbrygga klyftor och betona
det allmänmänskliga och enande snarare
än det åtskiljande och särande.
Kulturen är en verksamhet med ett
egenvärde, men det hindrar inte att
man kan se klara kopplingar mellan ett
vitalt och nyskapande kulturliv och
den ekonomiska tillväxten. Det finns
en  föreställning  om  kultur  och
kommunikation som ett slags onödigt
smycke, en marginell företeelse som
kräver subventioner men aldrig ger
vinst. Vi behöver ta till oss en helt
annan syn. Att inte satsa på kultur i
dag är detsamma som att stänga sig ute
från  morgondagens  världsomfattande
arbetsmarknad.
Långsiktighet,  effektivitet  och
kvalitetsmedvetande  måste  prägla
politiken på kulturområdet i än högre
grad   än  på  andra  områden.
Kulturverksamhet   kräver   längre
planeringshorisont  än  många andra
verksamheter.  Det  gäller  förstås
kulturskaparnas   villkor,   deras
möjlighet till försörjning och deras
utbildning. Det gäller också hela det
rika   kulturarv   som   skapar
referensramar och utgångspunkter för
dagens produktioner.

Satsningen på fri entré på de statliga
museerna har mycket riktigt blivit den
gökunge  i  kulturbudgeten   som
Folkpartiet varnade för när förslaget
först fördes på tal. Den tränger ut
betydligt     mer    angelägna
kulturpolitiska uppgifter.  Det har
inte  heller  hittills synts några
tecken på att nya grupper besöker
museerna för att det är gratis.

Vi  menar  att  det  offentliga
kulturstödet bör förstärkas samt ges
en  tydligare  prioritering  efter
ovanstående principer. Riksdagen har
dock den 24 november 2004 beslutat om
fördelningen   av   utgifter  på
utgiftsområden för 2005 i enlighet med
regeringens  förslag.  Ramen  för
utgiftsområde  17   har   därvid
fastställts  till 8 956,5 miljoner
kronor. I motionerna Kr364, Kr369 och
N409 presenterar vi vårt förslag med
en ramnivå som ligger 93,4 miljoner
kronor  över  den  av  riksdagen
fasställda nivån. Vårt förslag har
således fallit. Vi har därför avstått
från  att  ta   ställning  när
kulturutskottet  nu  beslutat  om
anslagsfördelningen inom utgiftsområde
17.

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

I    Folkpartiet    liberalernas
budgetmotioner  föreslår  vi  att
anslaget till Kulturrådet ska minskas
med 5,65 miljoner kronor. Genom ökade
anslag till regionala institutioner
och minskat behov av statlig styrning
av kulturmedlen kan nämligen anslaget
till  Kulturrådet  minskas  med  6
miljoner kronor. Därtill kommer en
besparing på 2 miljoner kronor genom
att Kulturnät Sverige bevaras men får
en annan finansiering än via allmänna
medel.  Slutligen  innehåller  vårt
förslag    en    ökning    av
myndighetsanslaget  med  ett belopp
motsvarande de medel som Kulturrådet
disponerar   för   administrativa
kostnader under anslagen 28:6, 28:7
och 28:9. Sammantaget ger detta den av
oss föreslagna anslagsminskningen.

Vidare föreslår vi en ökning av
anslaget 28:2  Bidrag  till allmän
kulturverksamhet,  utveckling  och
samarbete  med 33 miljoner kronor.
Till största delen är ökningen ämnad
att täcka de statligt finansierade
institutionsteatrarnas      ökade
pensionskostnader.  Därutöver rymmer
vårt  förslag  även satsningar  på
förberedelser  inför  Mångkulturåret
2006. Vi anser att invandrare och
minoritetsgrupper behöver få ökat stöd
för att värna om sina språkliga och
kulturella  identiteter.  Slutligen
föreslår vi en ny satsning, om 4
miljoner kronor, på arbete med en
nationell   bevarandeplan    för
kulturföremål och arkivalier på mindre
institutioner och i privata samlingar.
Ansvaret för detta bör delas mellan
Kungliga         biblioteket,
Riksantikvarieämbetet  och  Statens
kulturråd.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Vi föreslår i vår budgetmotion att
anslagen till Operan och Dramaten ökas
med vartdera 3 miljoner kronor. Vi
menar   att   det   konstnärliga
utvecklingsarbetet   på  teaterns,
dansens och operans område i stor
utsträckning     vilar     på
nationalscenerna. Även anslaget till
Dansens  Hus  behöver  enligt  vår
uppfattning räknas upp medan anslaget
till Rikskonserter kan minskas med 10
miljoner kronor.

Vi påminner också om att Folkpartiet
har  föreslagit att anslaget  26:6
Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner ska ökas
med 30 miljoner kronor. Av beloppet
bör  5 miljoner kronor riktas till
Göteborgsoperan. Resten av ökningen
bör  användas  för  att  förstärka
länsmusikorganisationernas respektive
de regionala teatrarnas bidrag.
Folkpartiet liberalerna har också
föreslagit att anslaget 28:7 Bidrag
till  vissa  teater-,  dans-  och
musikändamål ska tillföras 23 miljoner
kronor  utöver regeringens förslag.
Vårt yrkande  innebär att de fria
teatergrupperna,  som  är  en stor
tillgång för svenskt teaterliv och som
lever under stark ekonomisk press,
borde ha fått en förstärkning om 20
miljoner  kronor.  Vidare  innebär
yrkandet att 1 miljon kronor utöver
regeringens  förslag  bör  anvisas
Sveriges   Teatermuseum,  tidigare
benämnt Drottningholms teatermuseum,
och att
2 miljoner kronor utöver regeringens
förslag bör anslås till Drottningholms
slottsteater för att teatern ska kunna
bedriva  en föreställningsverksamhet
som ligger på högsta internationella
nivå.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

I  våra  budgetmotioner  har  vi
föreslagit en satsning på 13 miljoner
kronor utöver regeringens förslag för
folk- och skolbibliotekens bokinköp,
varvid biblioteken på små orter bör
prioriteras. Satsningen föreslås bli
finansierad delvis  genom  att  vi
samtidigt föreslår att En bok för alla
ska koncentrera sin bokutgivning på
barn-  och  ungdomslitteratur  och
upphöra   med   utgivning   av
vuxenlitteratur.   Därmed   skulle
bidraget till En bok för alla kunna
dras ned med 3,5 miljoner kronor. Vi
anser att det inte finns samma behov
av en subventionerad vuxenutgivning
efter det att bokmomsen sänkts.

Vi  har  också  föreslagit  att
kulturtidskriftsstödet, som inte ökats
under en följd av år, ska förstärkas
med 4 miljoner kronor för att göra det
möjligt  att  öka  bidragen  till
tidskrifter som redan får stöd och att
även öka antalet tidskrifter med stöd.
Vidare föreslår vi att 1 miljon kronor
ska användas för att bygga upp en
paraplyorganisation som ska tillvarata
kulturtidskrifternas upphovsrättsliga
intressen genom Bonus Presskopia.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

Folkpartiet liberalerna har föreslagit
en  minskning  av  anslaget  till
konstnärlig  gestaltning  av  den
gemensamma  miljön  med 7 miljoner
kronor med motiveringen att kommuner
och  landsting  bör  öka  sitt
kostnadsansvar och att staten därmed
kan minska sitt. Vi menar dessutom att
den prioritering som regeringen ger
uttryck för genom att minska beloppet
för det begärda bemyndigandet gällande
inköp  av  konstverk  är felaktig.
Bemyndigandet   bör  enligt  vår
uppfattning gälla 10 miljoner kronor
även för 2005 (se separat reservation
med anledning av förslagspunkt 15 i
betänkandet).

Ersättningar och bidrag till
konstnärer (28:19-28:20)

Vi föreslår i vår budgetmotion att
anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag
till  konstnärer ska ökas  med  3
miljoner  kronor.  Vi  välkomnar
regeringens     förslag    att
Konstnärsnämnden ska få ett utvidgat
uppdrag som omfattar bl.a. rådgivning
till  konstnärer  angående hur  de
sociala trygghetssystemen fungerar. I
arbetet bör även inkluderas rådgivning
syftande  till att underlätta  för
utövande  konstnärer  att  starta
företag. Vi menar dock att anslaget
inte  ska  minskas  som regeringen
föreslår.

Arkivfrågor (28:21-28:24)

Vi menar att det nu är dags att
utveckla system och rutiner för att
bygga upp en heltäckande arkivstrategi
som är anpassad för  den  moderna
digitala miljön. Vi anvisar i vår
budgetmotion 2 miljoner kronor under
2005 och 2006 för en förstudie med
detta syfte.

Vi har föreslagit en utökad satsning
på Ordbok över Sveriges dialekter. Det
är enligt vår uppfattning viktigt att
arbetet med ordboken inte sinkas som
en följd av bristande resurser.

Museer och utställningar
(28.28-28:34)

Folkpartiet motsätter sig regeringens
satsning på fri entré. Vi anser det
betydligt mer angeläget att satsa på
höjd  kvalitet  i  museerna  och
samlingsvård i stället för fri entré.
Enligt  vår  uppfattning  bör  de
offentligt  finansierade museerna i
stället  erbjudas  möjligheten  att
införa fri  entré  för  barn  och
ungdomar.

Vi   har   föreslagit   att
Riksantikvarieämbetets
myndighetsanslag ska minskas med 1
miljon kronor. Ämbetets arkeologiska
uppdragsverksamhet  bör  enligt vår
uppfattning    avskiljas    från
myndighetsuppgifterna  och fullt ut
självfinansieras  . Vi har  vidare
föreslagit en ökning av anslaget till
Moderna museet på
3 miljoner kronor och 11 miljoner för
en  satsning på vård av museernas
samlingar.
Vidare  har  vi  föreslagit  att
anslaget  28:29  Centrala museer i
stiftelseform ska få en förstärkning
med 5 miljoner kronor och anslaget
28:30 Bidrag till regionala museer med
16,5     miljoner     kronor.
Anslagsökningarna ska bl.a. användas
till särskilda insatser för vård av
samlingarna. Dessutom har vi avsatt
0,5   miljoner   kronor   till
Marionettmuseet och 2 miljoner kronor
till  Nordiska  Akvarellmuseet.  Vi
påminner  också  om  att  vi  har
föreslagit  att  även de regionala
museerna ska erbjudas möjligheten att
införa  fri  entré  för barn  och
ungdomar.
Folkpartiet  föreslår  också  att
anslaget 28:33 Riksutställningar ska
minskas med 5 miljoner kronor. Vi
anser att Riksutställningars uppdrag
att  producera  utställningar borde
kunna överföras på de större kommunala
och  regionala  museerna  och  att
myndigheten i stället skulle kunna
koncentrera sig på att bistå övriga
delar  av  museiväsendet genom att
aktivt medverka till att produktioner
från olika museer  distribueras  i
landet.

Trossamfund (28:38-28:39)

I    Folkpartiet    liberalernas
budgetmotioner  har föreslagits  en
ökning av anslaget till trossamfunden
med 10 miljoner kronor med tanke på
trossamfundens  stora ansvarsområde.
Bland annat är det väsentligt att
sjukhuskyrkan   kan  ges   ökade
statsbidrag.

Mediepolitik (27:1-27:4)

Folkpartiet liberalerna  anser  att
förhandsgranskningen  av vuxenfilmer
ska avskaffas. En sådan åtgärd skulle
minska arbetet vid Statens biografbyrå
och därmed byråns kostnader. Mot denna
bakgrund  har  vi  föreslagit  att
anslaget 27:1 Statens biografbyrå ska
minskas med 3,5 miljoner kronor.

Folkbildning (25:1-25:3)

Folkpartiet har föreslagit en ökning
av bidraget till folkhögskolorna med
31 miljoner kronor. Folkhögskolornas
roll bör uppvärderas och resurserna
för undervisningen förstärkas så att
fortsatt utveckling av deras speciella
pedagogiska   former  inte  blir
eftersatt. Under en rad av år har
mycket lite hänt med anslagen till
folkhögskolorna och nu räcker inte
resurserna till för att nå de högt
uppställda målen i de former som är
folkhögskolornas särskilda styrka.


5. Anslagen för 2005 inom
utgiftsområde 17 (punkt 4)

Gunilla Tjernberg (kd) anför:

Inledning

Kristdemokraterna har i parti- och
kommittémotioner  förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken än den regeringen
och  dess  stödpartier  föreslår.
Kristdemokraternas  budgetalternativ
tar sikte på att långsiktigt förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar genom
strukturella  reformer för  minskad
ohälsa, förbättrad lönebildning och
strategiska skattesänkningar på arbete
och  sparande.  Därigenom  skapas
förutsättningar     för    att
sysselsättningen ska kunna öka i en
sådan  utsträckning  att  välfärden
tryggas för alla. Det handlar bl.a. om
en mer flexibel arbetsmarknad, sänkta
skatter på arbete och företagande,
förnyelse av den offentliga sektorn
för att bättre möta brukarnas behov,
ökad valfrihet inom familjepolitiken,
ett återupprättat  rättsväsende, en
stärkt  ekonomisk  situation  för
pensionärerna,   en   förbättrad
infrastruktur   och   en  stärkt
kulturpolitik.

Inom ramen för marknadsekonomin vill
vi förena  frihet och solidaritet.
Grundläggande är frihet under ansvar.
Enskilda initiativ  och  personligt
ansvarstagande ska uppmuntras. Statens
uppgift är att säkra en grundläggande
ekonomisk trygghet för alla. Det sker
genom socialpolitiken, skattesystemet,
lagar och den offentliga verksamheten.

Kulturen har en självklar plats i den
kristdemokratiska ideologin och där
hämtar vår kulturpolitik sin näring.
Här finns de tre grundprinciper som
utgör basen för vår syn på kulturen
och kulturpolitikens ansvar.

För  det  första  grundas  vår
kulturpolitik i den kristdemokratiska
synen  på  människan  -  hennes
förutsättningar, behov och uppgift.
Kristdemokraterna menar att människan
kräver tillfredsställelse av mer än
sina  materiella  behov  för  att
överleva. För att växa och bli hel
krävs  en immateriell, andlig  och
kulturell dimension liksom relationer
och gemenskap med andra. Den politik
vi formar utgår ifrån hela människan
och ser till alla hennes behov. Att
värna om människans immateriella inre
liv är därför lika självklart för oss
som att garantera hennes materiella
behov. Kulturen utgör en avgörande del
i människans tillvaro och kan vara en
väg att uppfylla hennes immateriella
behov. Genom kulturen kan människor
finna mening i tillvaron och utvecklas
både  som  individer  och  i sina
relationer  med  andra.  Att värna
kulturen är därför en grundläggande
uppgift för politiken.
Den  kristdemokratiska  ideologin
handlar  också  om  ansvar  och
förvaltarskap. Vi menar att vi som
lever i dag har en skyldighet att
efter bästa förmåga förvalta det som
lämnats  till  oss.  Det  handlar
naturligtvis  om att värna jordens
materiella tillgångar men också om att
bevara det immateriella arv av tankar,
värderingar och idéer som lämnats till
oss  från  tidigare  generationer.
Bevarandet av kulturarvet, såväl det
andliga som det materiella, är därför
självklart för oss. Det handlar både
om de kulturvärden som lämnats till
oss från tidigare generationer och om
de som tillkommer i vår egen tid.
Den  tredje  principen  i  den
kristdemokratiska ideologin som ligger
till  grund  för vår kulturpolitik
handlar om subsidiaritet. Alla beslut
ska  fattas  så nära den enskilda
människan som möjligt. Endast i de
fall man kan motivera att det är mest
effektivt att besluten fattas på en
högre nivå ska besluten flyttas dit.
Grundprincipen är att högre nivåer ska
vara  ett  stöd  för  de  lägre.
Kulturpolitiken  ska utifrån  detta
synsätt  utgå ifrån  den  enskilda
människan och hennes behov. Kulturen
ska inte styras av beslut uppifrån
utan frodas bland de människor som
utgör hennes kärna.
Med människan i centrum och med
aktning  för  kulturens oersättliga
betydelse för hennes  välbefinnande
bygger  vi  den  kristdemokratiska
kulturpolitiken.

Riksdagen har den 24 november 2004
beslutat om fördelningen av utgifter
på utgiftsområden för 2005 i enlighet
med regeringens förslag. Ramen för
utgiftsområde   17  har   därvid
fastställts  till 8 956,5  miljoner
kronor. Vårt förslag  till ramnivå
ligger 7 miljoner kronor över denna
nivå och har därmed fallit. Jag har
därför avstått från att ta ställning
när kulturutskottet nu beslutat om
anslagsfördelningen inom utgiftsområde
17.

Kristdemokraternas    budgetförslag
rörande  utgiftsområde 17 finns  i
motionerna Kr358, Kr361, Kr362 och
Kr363.

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

Vi  kristdemokrater föreslår i vår
budgetmotion, Kr363, att anslaget till
Statens kulturråd (28:1) ska minskas
med 1 miljon kronor och att den del av
anslaget 28:2 Bidrag  till  allmän
kulturverksamhet,  utveckling  samt
internationellt  kulturutbyte  och
samarbete  som  avser  medel  till
regeringens disposition ska minskas
med 2 miljoner  kronor.  Samtidigt
föreslås i motionen att anslaget 28:2
ska tillföras 1 miljon kronor för en
satsning på amatörkulturen,  vilket
innebär att detta anslag totalt borde
minskas med 1 miljon kronor.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Jag påminner om att Kristdemokraterna
i motion Kr363 föreslår en satsning på
den regionala teatern,  dansen och
musiken (anslaget 28:6) med 5 miljoner
kronor utöver regeringens förslag. Av
motion Kr361 (kd) framgår att en del
av  ökningen  är  avsedd   för
Göteborgsoperan, som sedan invigningen
1994 uppnått mycket goda resultat och
nått ut till en bred publik. Vidare
föreslås att även Dalhalla ska få ett
ökat statligt stöd inom ramen för den
regionala  tea-ter-,  musik-  och
dansverksamheten.  Dalhalla  är  av
nationellt  intresse och  motsvarar
mycket väl de krav som kan ställas på
en musikteaterinstitution.

Jag  vill  också påminna  om  att
Kristdemokraterna  i  motion  Kr363
föreslår att anslaget 28:7 Bidrag till
vissa teater-, dans- och musikändamål
ska ökas med 10 miljoner kronor utöver
regeringens  förslag.  Ökningen  är
avsedd för de fria grupperna.

Bibliotek,    litteratur    och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

Vi har i vår budgetmotion, Kr363,
föreslagit   en   minskning   av
Litteraturstödet (anslaget 28:9) med 5
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Vår motivering
till minskningsförslaget återfinns i
motion Kr362 (kd), där vi skriver att
det inte  längre är motiverat att
staten finansierar En bok för allas
utgivning  av  vuxenlitteratur till
lågpris.  Tack vare  den  kraftigt
expanderande pocketboksmarknaden finns
nämligen  nu   en  stor  mängd
kvalitetslitteratur   för   vuxna
tillgänglig till ett lågt pris.

I  motion  Kr362  (kd)  har  vi
uppmärksammat att det statliga stödet
till  kulturtidskrifterna har legat
stilla i många år, vilket inneburit
att stödets realvärde har sjunkit. Som
en följd av detta har Kulturrådet
tvingats minska antalet tidskrifter
som ges statligt stöd. Samtidigt har
tidskrifternas kostnader för tryckning
och distribution ökat. Vi föreslår
därför i motion Kr363 (kd) en ökning
av stödet till  kulturtidskrifterna
(anslaget 28:10) med  1,5 miljoner
kronor utöver regeringens förslag.
Vidare  har vi i budgetmotionen,
Kr363 (kd), föreslagit att bidraget
till LL-stiftelsen (anslaget 28:12)
ska tillföras 1 miljon kronor utöver
regeringens förslag. Vår motivering
till ökningsförslaget finns i motion
Kr362 (kd), där vi erinrar om att LL-
stiftelsen för några år sedan startade
utgivning  i  begränsad  skala  av
lättläst barn- och ungdomslitteratur.
Uppräkningen av anslaget behövs för
att  denna  verksamhet  ska  kunna
utvecklas och för att antalet utgivna
titlar ska kunna  utökas utan att
utgivningen   av   vuxenlitteratur
drabbas.

Arkiv (28:21-28:24)

Jag påminner om att Kristdemokraterna
i motion Kr363 föreslagit att bidraget
till   regional   arkivverksamhet
(anslaget 28:22) ska ökas med 1 miljon
kronor utöver regeringens förslag. I
motion Kr362 (kd) har vi framfört att
verksamheten vid de regionala arkiven
inklusive folkrörelsearkiven  behöver
få möjlighet att utvecklas och att
anslaget därför bör förstärkas.

Kulturmiljö (28:25-28:27)

Vi  kristdemokrater  har  i  vår
budgetmotion, Kr363, föreslagit att 5
miljoner  kronor  ska  anvisas för
kulturmiljövården under 2005 utöver
regeringens förslag. Vårt förslag görs
mot bakgrund av att vi önskar att
några av de förslag som lagts fram av
den s.k. Kulturbebyggelseutredningen
ska genomföras. Av motion Kr362 (kd)
framgår dessutom att vi vill omfördela
1 miljon kronor inom anslaget till
förmån  för landets hembygds-  och
fornminnesföreningar.

Museer och utställningar (28:28-28:35)

Kristdemokraterna avvisar i motionerna
Kr362 och Kr363 regeringens generella
satsning på fritt inträde till de
statliga museerna. Vi menar att denna
reform framför allt gynnar dem som bor
i Stockholmsområdet. Dessutom riskerar
den  att  slå  ut  privata  eller
stiftelsedrivna museer. Vi anser också
att den stora kostnaden för reformen
måste   ställas   mot   andra
kulturpolitiska prioriteringar. Våra
förslag  på museiområdet innebär i
stället att vi begränsar regeringens
satsning på fri entré-reformen till
att avse barn och unga. Vidare innebär
vårt  förslag  att  det  regionala
museianslaget utökas med 15 miljoner
kronor  så att också de regionala
museerna kommer att omfattas av fri
entré-reformen  för barn och unga.
Genom vårt förslag skapas dessutom
utrymme för oss att avsätta särskilda
medel för vård av samlingarna och för
museernas säkerhet.

För anslaget 28:28 Centrala museer:
Myndigheter innebär vårt förslag att
medlen för fri entré minskas med 49
miljoner  kronor  samtidigt  som
satsningen på vård av samlingarna och
säkerhet ökas med 7 miljoner kronor.
Totalt sett minskas anslaget därmed
med 42 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag.
För anslaget 28:29 Centrala museer:
Stiftelser  innebär  förslaget  att
medlen för fri entré minskas med 8
miljoner kronor samtidigt  som  en
satsning på
1  miljon kronor görs på vård av
samlingarna och säkerhet. Totalt sett
minskas anslaget därmed med 7 miljoner
kronor  jämfört  med  regeringens
förslag.
För  anslaget 28:30 Bidrag  till
regionala museer innebär förslaget att
anslaget ökas med 15 miljoner kronor
för fri entré för barn och unga samt
att en satsning på 8 miljoner kronor
görs på  vård  av samlingarna och
säkerheten. Totalt sett ökas anslaget
därigenom med 23 miljoner kronor.
Vi hade också velat öka anslaget
28:31 Bidrag till vissa museer med 1,5
miljoner kronor, medel som vi avsatt
för Sveriges Teatermuseum.
Även i år föreslår Kristdemokraterna
att 2 miljoner kronor ska tillföras
anslaget 28:32 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler  utöver  regeringens
förslag. I vår motion Kr358 framför vi
att det är motiverat att se över nivån
på anslaget med tanke på de behov som
finns. I avvaktan på att en översyn
kommer till stånd har vi ansett att
resurstillskottet ska användas till
handikappanpassning av lokaler.

Trossamfund (28:39)

Jag   vill   påminna   om  att
Kristdemokraterna i sin budgetmotion
samt i motion Kr358 har föreslagit att
trossamfundens verksamhetsbidrag ska
ökas med
5  miljoner  kronor   och  att
trossamfundens lokalbidrag ska ökas
med 3 miljoner kronor. En del av
ökningen ska - föreslår vi - användas
för sjukhuskyrkans verksamhet. Totalt
sett bör anslaget 28:39 Stöd till
trossamfund ökas med 8 miljoner kronor
utöver regeringens förslag.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

I flera motioner har Kristdemokraterna
föreslagit att bidraget till allmänna
samlingslokaler  ska ökas.  Partiet
anser nämligen att lokalerna har en
avgörande betydelse för ett levande
kulturliv.  I  motion  Kr363  (kd)
föreslår vi att stödet ska tillföras 5
miljoner  kronor utöver regeringens
förslag.


6. Anslagen för 2005 inom
utgiftsområde 17 (punkt 4)

Birgitta Sellén (c) anför:

Inledning

Centerpartiet har utvecklat sin syn på
kulturpolitiken dels i motion Kr354,
dels i budgetmotion Kr389. Jag vill
bl.a. framhålla följande.

Vi  i  Centerpartiet  anser  att
satsningar   på   kultur   är
samhällsekonomiskt lönsamma och ger
många  positiva  bieffekter.  Alla
människor i landet ska kunna ta del av
ett levande kulturliv. Kulturen ska
finnas   i  vardagslivet  -  i
folkrörelser,   föreningsliv,   på
arbetsplatser, i bostadsområden etc.
Vår  välfärd beror inte  bara  på
tekniska  och  ekonomiska faktorer.
Kulturen  utvecklar  det  civila
samhället och håller det demokratiska
samtalet levande. Förutom att kulturen
har ett värde i sig, som inte nog kan
betonas,  är  den kreativitet  som
stimuleras genom kulturen avgörande
för samhällets utveckling.

Centerpartiet    anser    att
kulturpolitiken i huvudsak ska styras
lokalt och regionalt. Människor måste
själva få vara med och bestämma hur de
vill utforma och ta del av kulturen.
Om människor får större möjligheter
att  påverka  och  ta  del  av
kulturutbudet  på sin ort kan ett
levande kulturliv  i  hela  landet
skapas.  För att stärka människors
möjlighet att ge liv åt kulturen och
för att få ett levande kulturliv nära
människor i hela landet behövs ökade
satsningar på verksamheter som gynnar
detta ändamål.
I motion Kr252 (c) har vi utvecklat
vår syn på folkbildningen. Av motionen
framgår att Centerpartiet har en stark
tro på människans vilja och förmåga
att ta ansvar och vara delaktig. På
denna tilltro grundas Centerpartiets
vilja att  förnya  demokratin  och
politiken.  En  levande  demokrati
förutsätter många  mötesplatser där
människor kan träffas, skaffa sig nya
kunskaper och erfarenheter samt utbyta
åsikter och tankar. Grunden  i en
svensk  deltagardemokrati  är  de
tusentals mötesplatser som erbjuds i
det  lokala samhället  genom  för-
eningsliv, studieförbund och partier.
Studieförbunden  erbjuder  omistliga
mötesplatser  för  det demokratiska
samtalet    i    studiecirklar,
kulturarrangemang och föreläsningar.
Detta är mötesplatser där man kan få
nya kunskaper och skaffa sig redskap
för att påverka samhällsutvecklingen.
Genom  studieförbunden kan dessutom
nästan hela föreningslivet i Sverige
nås.
Vårt budgetalternativ avspeglar det
synsätt som jag här har redovisat.

Riksdagen har den 24 november 2004
beslutat om fördelningen av utgifter
på utgiftsområden för 2005 i enlighet
med regeringens förslag. Ramen för
utgiftsområde   17  har   därvid
fastställts  till 8 956,5  miljoner
kronor. Vårt förslag  till ramnivå
ligger 100 miljoner kronor över denna
nivå och har därmed fallit. Jag har
därför avstått från att ta ställning
när kulturutskottet nu beslutat om
anslagsfördelningen inom utgiftsområde
17.

I det följande påminner  jag om
innehållet  i  vårt  budgetförslag,
vilket finns redovisat i motion Kr389
(c).

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

I vår budgetmotion föreslår vi att
anslaget till Statens kulturråd (28:1)
ska ökas med 120,5 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.
Av dessa medel skulle 120 miljoner
kronor ha använts för en satsning på
unga människors kultur. Denna satsning
kallar vi KUL-bidraget. KUL står för
"kultur till unga i hela landet - av
unga, med unga, för unga". Därutöver
hade vi velat att riksdagen skulle
anvisa ytterligare  en halv miljon
kronor under samma anslag, 28:1, för
Kulturnät Sverige. Vi anser nämligen
att det är viktigt att  Kulturnät
Sverige  tillförs  nya  ekonomiska
resurser så att det kan utvecklas i
takt med de behov som i dag styr
allmänhetens  informationsbehov  via
Internet. Vidare  föreslår  vi  en
minskning med 43 miljoner kronor av
anslaget 28:2 Bidrag  till  allmän
kulturverksamhet,  utveckling  samt
internationellt  kulturutbyte  och
samarbete.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

I budgetmotionen föreslår  vi  att
anslaget 28:6 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner ska ökas med 28
miljoner  kronor utöver regeringens
förslag. Ökningen  är  avsedd  att
förbättra länsteatrarnas möjligheter
att göra produktioner som är anpassade
för mindre spelplatser och för att de
ska kunna genomföra turnéer runt om i
länen. Genom en sådan anslagshöjning
skulle bl.a. bidragen till var och en
av länsteatrarna kunna höjas med 1
miljon kronor.

Vi föreslår också att anslaget 28:7
Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål ska ökas med 25 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag. Av ökningen är 10 miljoner
kronor avsedda  för  dansares  och
sångares  pensionsavgångar.  Vi har
nämligen uppmärksammat att de fria
teatergrupperna ofta har en besvärlig
ekonomisk situation och att de får
avsevärt mindre anslag från stat och
kommun  och  landsting  än  vad
institutionsteatrarna får.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

I budgetmotionen  föreslår  vi att
anslaget  28:9  Litteraturstöd  ska
minskas  med 36 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.
Jag vill påminna om att vi i vårt
budgetalternativ för 2004 framförde
ett liknande förslag med motiveringen
att  staten  inte  bör  prioritera
vuxenböcker inom litteraturstödet.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

I budgetmotionen  föreslår  vi att
anslaget 28:17 Främjande av hemslöjden
tillförs 0,5 miljoner kronor utöver
regeringens förslag.

Arkiv (28:21-28:24)

Jag   påminner   om  att  vårt
budgetalternativ även skulle innebära
en ökning av anslaget till Språk- och
folkminnesinstitutet, SOFI, med 0,5
miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Beloppet skulle
enligt vårt förslag öronmärkas för
arbetet med en ordbok över Sveriges
dialekter.

Museer och utställningar
(28:28-28:35)

Centerpartiet anser att fri entré-
reformen ska begränsas till barn och
ungdomar  upp till 19 år. Av den
anledningen föreslår vi att anslaget
28:28 Centrala museer: Myndigheter ska
minskas med 71,5 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.
Samtidigt  föreslår  vi  i  vår
budgetmotion att 1 miljon kronor av de
medel som anvisas under anslaget ska
användas för projekteringskostnaderna
för  Naturhistoriska   riksmuseets
Botanhus  som  har  en  undermålig
arbetsmiljö och därför behöver byggas
om.

Vidare anser vi att anslaget till
Forum för levande historia (28:34) ska
minskas med 22 miljoner  kronor i
förhållande till regeringens förslag.
Vi har tidigare under mandatperioden
framfört åsikten att det är angeläget
att kunskapen om Förintelsen sprids
och att en diskussion förs men att det
inte behövs en särskild myndighet för
ändamålet (jfr mot. 2002/03:Kr337).

Film (28:36)

Vi  föreslår  i motion Kr389  att
Filmstödet (anslaget 28:36) ska ökas
med
3 miljoner kronor utöver regeringens
förslag. Medlen skulle ha använts för
utveckling  av  verksamheten  vid
filmarkivet i Grängesberg.  Arkivet
borde enligt Centerpartiets mening få
ansvar  för  att  teknisk  och
laboratorieteknisk kompetens byggs upp
och hålls vid liv i Grängesberg.

Trossamfund (28:39)

Sjukhuskyrkan är mycket viktig och ett
värdefullt stöd för såväl patienter
som sjukhuspersonal. Därför har vi
föreslagit en ökning med 1 miljon
kronor utöver regeringens förslag av
stödet  till  trossamfund (anslaget
28:39). Genom denna  uppräkning av
anslaget skulle sjukhuskyrkan ha fått
en välbehövlig förstärkning.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

Enligt  Centerpartiets mening borde
bidraget till allmänna samlingslokaler
(anslaget 30:2) ökas med 21 miljoner
kronor utöver regeringens förslag. I
motion  Kr389  framhåller  vi  att
samhället bör stödja en upprustning
och standardhöjning av de allmänna
samlingslokalerna. Jag vill påminna om
att Centerpartiets krav på bredband i
hela landet självklart också omfattar
samlingslokalernas
Internetkommunikation.

Folkbildning (25:1-25:3)

Vi i Centerpartiet har föreslagit att
bidraget till folkbildningen (anslaget
25:1) ska ökas med totalt 70 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag. Vi har föreslagit att 50
miljoner kronor  av  ökningen  ska
användas  för  folkbildningen  och
resterande 20  miljoner kronor för
amatörkulturen, som är i behov av ett
eget organisationsstöd. Som skäl för
vårt förslag har vi framhållit att vi
önskar   bibehålla   den  starka
folkbildningstradition som vi har i
Sverige, vilket kräver att det finns
goda förutsättningar för att erbjuda
platser där människor kan mötas. Vi
anser också att förväntningarna på
folkhögskolor och studieförbund redan
är  höga  och  kommer  att  växa
ytterligare och att alltfler människor
kommer   att   söka  sig  till
folkbildningens verksamhet.

Vi föreslår slutligen  att  även
bidraget  till kontakttolkutbildning
(anslaget 25:3)  ska  ökas  med 3
miljoner   kronor   jämfört  med
regeringens förslag.

7. Kompletteringar av
bibliotekslagen (punkt 20)

Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v) anför:

Vi har avstått från att yrka bifall
till våra förslag om kompletteringar
av bibliotekslagen  som framförs i
motion Kr248 (v). Av yrkande 2 i
motionen framgår att vi vill säkra
bibliotekens roll som mötesplats och
kulturbärare. Om nuvarande lagregler
endast förmår säkerställa att  det
finns ett folkbibliotek i varje kommun
bör riksdagen överväga att skärpa och
konkretisera bibliotekslagen. Enligt
vår mening är det inte tillräckligt
med endast ett folkbibliotek i varje
kommun med stora geografiska avstånd
och/eller         bristfälliga
kommunikationer.

I samma motion, Kr248 (v) yrkande 3,
framför vi förslag som syftar till att
biblioteksplanerna ska innefatta krav
på att ett genusperspektiv tillämpas i
biblioteksverksamheten.
Vi utgår från att regeringen följer
resultaten   av   ändringarna  i
bibliotekslagen och - om det behövs -
återkommer till riksdagen med sådana
kompletteringar  av  lagen  som vi
föreslagit.

8.
Folkbildningens framtida
resursbehov (punkt 23)

Lennart  Kollmats  och  Cecilia
Wikström (båda fp) anför:

Vi vill påminna om att vi i vår
budgetmotion, Kr368 (fp) yrkandena 30
och  42,  har  föreslagit  att
folkhögskolorna ska tillföras medel
genom att bidraget till folkbildningen
(anslag 25:1) ökas med 31 miljoner
kronor. Vi anser att folkhögskolornas
roll ska uppvärderas och resurserna
för undervisningen förstärkas så att
den fortsatta utvecklingen av deras
speciella pedagogiska former inte blir
eftersatt.


9. Finansiering av sydsamiskt
kulturcentrum i Östersund (punkt
25)

Birgitta Sellén (c) anför:

Jag  anser att den verksamhet som
bedrivs vid det sydsamiska kultur- och
informationscentrumet  Gaaltije  i
Östersund fyller en viktig funktion
när det gäller att sprida kunskap om
den samiska kulturen. För det samiska
samhället  och  dess  kultur-  och
näringsliv är det viktigt att det
finns institutioner som kan fungera
som en bas för nödvändiga insatser för
utveckling.  Inom  det  sydsamiska
området  finns  det  i  dag  inga
institutioner med fast finansiering.

Jag har avstått från att yrka bifall
till motion Kr218 (c) i väntan på att
det blir klarlagt hur det blivande
permanenta         nationella
informationscentrumet för samefrågor
ska finansieras och framför allt hur
det ska samverka med andra centrum
inom området. Centerpartiet anser att
det är viktigt att en lösning för
Gaaltije presenteras i en kommande
budgetproposition så att institutionen
inte  behöver  förlita  sig  på
tidsbegränsade projektmedel.


10.Uppgifter för samordnaren av
Mångkulturåret 2006 (punkt 27)

Lennart  Kollmats  och  Cecilia
Wikström (båda fp) anför:

Kulturpolitiken  för  de nationella
minoritetsgrupperna  och invandrarna
behöver  utvecklas. Invandrare  och
minoriteter  behöver få ett större
utrymme i svenskt kulturliv och ska
ges ökat stöd för att värna sina
språkliga och kulturella identiteter.
Stödet kan exempelvis gå till medier
som  särskilt  riktar  sig  till
invandrar-  och  minoritetsgrupper,
inrättande  av  kulturcentrum  och
utgivning av litteratur på andra språk
än  svenska.  En  förstärkning  av
invandrares och minoriteters kulturer
ger också ökade  möjligheter  till
dialog och kommunikation mellan olika
grupper i samhället.

Glädjande nog har regeringen anvisat
1 miljon kronor för satsningar inför
Mångkulturåret 2006. Detta ligger i
linje med vad Folkpartiet förordat
tidigare år om ett anslag för möte
mellan kulturer. Vi anser dock att
förberedelserna bör omfatta mer än att
anställa några koordinatörer. Därför
har vi i vår budgetmotion anslagit
ytterligare 3 miljoner kronor per år
under perioden 2005-2007 för insatser
för  att  förstärka  mångfalden  i
kulturlivet.

11.Uppgifter för samordnaren av
Mångkulturåret 2006 (punkt 27)

Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v) anför:

Vi anser att det är oerhört viktigt
att minoriteterna själva, såväl de
nationella som de invandrade, får ett
avgörande inflytande på och ansvar för
innehållet i  Mångkulturåret  2006.
Målet för aktiviteterna under året
måste vara att de - om än inte alla -
leder till något bestående så att
Mångkulturåret  inte  i backspegeln
kommer att likna ett i raden av alla
projekt som genomförts med statliga
medel  utan att få någon fortsatt
effekt  på   samhällslivet.  Den
samordnare  för Mångkulturåret  som
utlovas i budgetpropositionen bör ges
i uppdrag att beakta vad som här
anförts.


12.Finansiering av Svensk
arkivinformations verksamhet
(punkt 38)

Lennart  Kollmats  och  Cecilia
Wikström (båda fp) anför:

Vi vill påminna om att vi i vår
budgetmotion  anslagit  medel  för
utarbetandet  av  en  heltäckande
arkivstrategi. Väsentliga  delar av
kulturarvet ska göras tillgängliga i
elektroniska nätverk. Varje dag läggs
nya  delar  till  vårt  gemensamma
kulturarv. Den nya tekniken gör att
invånare  som  är intresserade  av
arkivmaterial,    t.ex.    för
släktforskning, på ett helt nytt sätt
själva kan arbeta med materialet. Den
allt snabbare datoriseringen kan dock
också  vara  ett  hot.  Skriftlig
information försvinner och hamnar i
stället i datorer via e-post som sedan
raderas.  Ett tomrum i kulturarvet
uppstår.

Frågor  som  rör  arkivering  av
elektroniska  källor har nu börjat
studeras. Kungl. biblioteket har fått
i uppdrag att dokumentera  svenska
hemsidor på Internet. Det är nu dags
att utveckla system och rutiner för
att  bygga  upp  en  heltäckande
arkivstrategi som är anpassad till den
moderna digitala miljön. Vi anvisar 2
miljoner kronor årligen under 2005 och
2006 för en förstudie under anslaget
28:21 Riksarkivet och landsarkiven.

13. Stöd till Museum Anna
Nordlander och Children''''''''s museum
(punkt 40)

Birgitta Sellén (c) anför:

Tanken bakom Children''''''''s museum är att
barn ska ha roligt och leka samtidigt
som de får grundläggande kunskaper om
livet och samhället. På museet arbetar
barnen i  projekt med respekt och
förståelse för  varandra.  Det  är
viktigt att barn tidigt får lära sig
detta. Jag utgår från att regeringen i
det  kommande budgetarbetet  prövar
frågan om ett nationellt stöd till
Children''''''''s  museum  och har därför
avstått från att reservera mig till
förmån för motionen.


14.
Ökat stöd till friluftsfrämjande
organisationer (punkt 50)

Gunilla Tjernberg (kd) anför:
Från och med 2000 utgör statens stöd
ett eget anslag riktat direkt till
friluftsorganisationer.      Ett
friluftsråd  har  inrättats  vid
Naturvårdsverket som ska fördela detta
riktade   anslag.  Hittills  har
Friluftsfrämjandet,      Sveriges
Sportfiske-  och  Fiskevårdsförbund,
Svenska    Livräddningssällskapet,
Simfrämjandet,         Svenska
Pistolskytteförbundet,     Svenska
båtunionen,  Cykelfrämjandet  samt
FRISAM    fått    bidrag.   I
Idrottsutredningen  (SOU  1998:76)
talades om att målet för det statliga
stödet ska  vara att stärka sådan
allmännyttig,  ideellt  organiserad
verksamhet som har till syfte att
främja  ett  aktivt  friluftsliv.
Kristdemokraterna anser att anslaget
måste  kunna innefatta även  andra
organisationer    som   bedriver
friluftsverksamhet än de som hittills
fått bidrag. Som ett exempel  kan
scoutrörelsen nämnas.
bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) har i
proposition 2004/05:1 Förslag till
statsbudget     för     2005
(budgetpropositionen) utgiftsområde
17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid föreslagit

1. att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100) (avsnitt
2.1 och 4.8),

2. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift (avsnitt 2.2
och 5.8.5),

3. att riksdagen antar regeringens
förslag  till lag om ändring  i
bibliotekslagen (1996:1596) (avsnitt
2.3 och 4.9),

4. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2005 för ramanslaget 28:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling  samt  internationellt
kulturutbyte och samarbete besluta
om bidrag inom Svenska institutets
område som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst
1 500 000 kronor under 2006-2008
(avsnitt 4.11.2),

5. att riksdagen godkänner att det
tidsbegränsade nationella uppdraget
inom området formgivning och design
upphör (avsnitt 4.11.3),

6.  att  riksdagen  godkänner  att
riktlinjerna   för  stöd  till
produktion och utgivning av fonogram
ändras och att det i fortsättningen
skall ankomma på regeringen  att
besluta  om riktlinjerna (avsnitt
4.11.7),

7. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2005 för ramanslaget 28:11
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
beställa         talböcker,
punktskriftsböcker        och
informationsmaterial som inklusive
tidigare  gjorda åtaganden medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor
under 2006 (avsnitt 4.11.11),

8. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2005 för ramanslaget 28:15
Konstnärlig  gestaltning  av  den
gemensamma miljön beställa konstverk
som  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst
7 000 000 kronor under 2006-2008
(avsnitt 4.11.15),

9. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2005 för ramanslaget 28:26
Bidrag till kulturmiljövård besluta
om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst  100 000 000 kronor under
2006-2008 (avsnitt 4.11.26),

10.   att  riksdagen   godkänner
regeringens    förslag    till
medelsberäkning för 2005 för den
avgiftsfinansierade verksamhet som
bedrivs av Sveriges Television AB,
Sveriges Radio  AB  och Sveriges
Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5),

11.   att   riksdagen  godkänner
regeringens    förslag    till
medelstilldelning för  2005  från
rundradiokontot till statsbudgetens
inkomstsida         avseende
Granskningsnämnden för radio och TV
(avsnitt 5.8.5),

12.   att  riksdagen  bemyndigar
regeringen att för 2005 besluta om
lån i Riksgäldskontoret  för att
täcka     underskott     på
distributionskontot för finansiering
av kostnader för  TV-distribution
intill ett belopp av
1  285  000 000 kronor (avsnitt
5.8.5),

13.   att  riksdagen   godkänner
regeringens förslag om överföring av
medel till distributionskontot från
rundradiokontot  och  förslag  om
överföring   av   medel   från
distributionskontot  till Sveriges
Television   AB  och  Sveriges
Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5),

14.   att  riksdagen   godkänner
regeringens    förslag    att
tillståndsperioden för de nuvarande
analoga  sändningstillstånden  för
Sveriges Television  AB, Sveriges
Radio   AB   och   Sveriges
Utbildningsradio AB förlängs med ett
år till utgången av 2006 (avsnitt
5.8.5),

15.  att  riksdagen godkänner  att
regeringen på AB Svenska Spels bo-
lagsstämma 2005 dels verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett stöd
till idrotten i form av ett bidrag
på 60 000 000 kronor, dels verkar
för att stämman beslutar om ett
bidrag på 300 000 000 kronor att
fördelas till idrotten enligt de
närmare anvisningar för bidraget som
kan  komma  att  beslutas  av
regeringen, dels  verkar för att
stämman beslutar om ett bidrag som
motsvarar 1/26 av bolagets överskott
för  2004 från Nya Penninglotten
avsett för konst, teater och andra
kulturella ändamål att fördelas till
ifrågavarande  ändamål  enligt de
närmare anvisningar som beslutas av
regeringen (avsnitt 7.8),

16.   att  riksdagen  bemyndigar
regeringen att under 2005 i fråga om
det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag
till vissa handikappåtgärder inom
folkbildningen besluta om stöd för
studerande med funktionshinder vid
folkhögskolor som medför utgifter på
högst 11 500  000  kronor  2006
(avsnitt 8.1.2),

17. att riksdagen för 2005 anvisar
anslagen  under utgiftsområde  17
Kultur, medier,  trossamfund  och
fritid enligt följande uppställning:


-------------------------------------------------------------
-
|Anslag       |Anslagstyp|
Anslagsbelopp     |
-------------------------------------------------------------
-
|2:1  |Lotteriinspektionen      |ramanslag| 42 212
000|
-------------------------------------------------------------
-
|25:1 |Bidrag till folkbildningen   |obetecknat| 2 635
231|
|   |      |anslag  |    000|
-------------------------------------------------------------
-
|25:2 |Bidrag till vissa       |obetecknat|78 965
000|
|   |handikappåtgärder inom folk-  |anslag  |
|
|   |bildningen |     |      |
-------------------------------------------------------------
-
|25:3 |Bidrag till          |obetecknat|10 104
000|
|   |kontakttolkutbildning     |anslag  |
|
|   |      |     |      |
-------------------------------------------------------------
-
|26:1 |Statens ljud- och bildarkiv  |ramanslag| 40 664
000|
-------------------------------------------------------------
-
|27:1 |Statens biografbyrå      |ramanslag| 10 145
000|
-------------------------------------------------------------
-
|27:2 |Utbyte av TV-sändningar mellan |obetecknat|20 556
000|
|   |Sverige och Finland      |anslag  |
|
-------------------------------------------------------------
-
-------------------------------------------------------------
-
|Anslag       |Anslagstyp|
Anslagsbelopp     |
-------------------------------------------------------------
-
|27:3 |Bidrag till dokumentation om  |ramanslag|  821
000|
|   |den mediepolitiska       |     |
|
|   |utvecklingen och till     |     |
|
|   |europeiskt mediesamarbete   |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|27:4 |Forskning och dokumentation om |obetecknat| 1 772
000|
|   |medieutvecklingen       |anslag  |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:1 |Statens kulturråd       |ramanslag| 46 137
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:2 |Bidrag till allmän       |ramanslag|197 991
000|
|   |kulturverksamhet, utveckling  |     |
|
|   |samt internationellt      |     |
|
|   |kulturutbyte och samarbete   |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:3 |Nationella uppdrag       |ramanslag| 8 000
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:4 |Försöksverksamhet med ändrad  |obetecknat|148 369
000
|
|   |regional fördelning av     |anslag  |
|
|   |kulturpolitiska medel     |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:5 |Bidrag till Operan, Dramaten, |obetecknat|861 716
000
|
|   |Riksteatern, Svenska      |anslag  |
|
|   |rikskonserter och Dansens Hus |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:6 |Bidrag till regional      |obetecknat|742 152
000
|
|   |musikverksamhet samt regionala |anslag  |
|
|   |och lokala teater-, dans- och |     |
|
|   |musikinstitutioner       |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:7 |Bidrag till vissa teater-,   |ramanslag|138 828
000|
|   |dans- och musikändamål     |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:8 |Bidrag till          |obetecknat|45 979
000|
|   |biblioteksverksamhet      |anslag  |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:9 |Litteraturstöd         |ramanslag|100 917
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:10 |Stöd till kulturtidskrifter  |ramanslag| 22 650
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:11 |Talboks- och          |ramanslag| 68 284
000|
|   |punktskriftsbiblioteket    |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:12 |Bidrag till Stiftelsen för   |obetecknat|15 449
000|
|   |lättläst nyhetsinformation och |anslag  |
|
|   |litteratur |     |      |
-------------------------------------------------------------
-
|28:13 |Bidrag till Svenska      |obetecknat| 5 623
000|
|   |språknämnden och Sverigefinska |anslag  |
|
|   |språknämnden          |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:14 |Statens konstråd        |ramanslag| 7 267
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:15 |Konstnärlig gestaltning av den |ramanslag| 40 438
000|
|   |gemensamma miljön       |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:16 |Nämnden för hemslöjdsfrågor  |ramanslag| 1 879
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:17 |Främjande av hemslöjden    |ramanslag| 20 381
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:18 |Bidrag till bild- och     |ramanslag| 27 958
000|
|   |formområdet          |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:19 |Konstnärsnämnden        |ramanslag| 14 015
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:20 |Ersättningar och bidrag till  |ramanslag|290 149
000|
|   |konstnärer |     |      |
-------------------------------------------------------------
-
|28:21 |Riksarkivet och landsarkiven  |ramanslag|306 305
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:22 |Bidrag till regional      |obetecknat| 5 942
000|
|   |arkivverksamhet        |anslag  |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:23 |Språk- och |ramanslag| 29 972 000|
|   |folkminnesinstitutet      |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:24 |Svenskt biografiskt lexikon  |ramanslag| 4 289
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:25 |Riksantikvarieämbetet     |ramanslag|192 703
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:26 |Bidrag till kulturmiljövård  |ramanslag|259 359
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:27 |Kyrkoantikvarisk ersättning  |ramanslag|200 000
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:28 |Centrala museer: Myndigheter  |ramanslag|865 631
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:29 |Centrala museer: Stiftelser  |obetecknat|219 361
000
|
|   |      |anslag  |      |
-------------------------------------------------------------
-
|28:30 |Bidrag till regionala museer  |obetecknat|150 007
000
|
|   |      |anslag  |      |
-------------------------------------------------------------
-
|28:31 |Bidrag till vissa museer    |obetecknat|51 740
000|
|   |      |anslag  |      |
-------------------------------------------------------------
-
|28:32 |Stöd till icke-statliga    |ramanslag| 10 000
000|
|   |kulturlokaler         |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
|28:33 |Riksutställningar       |ramanslag| 45 185
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:34 |Forum för levande historia   |ramanslag| 42 199
000|
-------------------------------------------------------------
-
|28:35 |Statliga utställningsgarantier |ramanslag|   80
000|
|   |och inköp av vissa       |     |
|
|   |kulturföremål         |     |
|
-------------------------------------------------------------
-
-----------------------------------------------------------
---
|Anslag       |Anslagstyp|
Anslagsbelopp     |
-----------------------------------------------------------
---
|28:36 |Filmstöd  |ramanslag|235 738 000|
-----------------------------------------------------------
---
|28:37 |Forsknings- och        |ramanslag| 35 358
000|
|   |utvecklingsinsatser inom    |     |
|
|   |kulturområdet         |     |
|
-----------------------------------------------------------
---
|28:38 |Samarbetsnämnden för      |ramanslag| 3 642
000|
|   |statsbidrag till        |     |
|
|   |trossamfund          |     |
|
-----------------------------------------------------------
---
|28:39 |Stöd till trossamfund     |ramanslag| 50 750
000|
-----------------------------------------------------------
---
|29:1 |Ungdomsstyrelsen        |ramanslag| 19 226
000|
-----------------------------------------------------------
---
|29:2 |Bidrag till nationell och   |ramanslag| 88 889
000|
|   |internationell         |     |
|
|   |ungdomsverksamhet       |     |
|
-----------------------------------------------------------
---
|30:1 |Stöd till idrotten       |ramanslag|448 240
000|
-----------------------------------------------------------
---
|30:2 |Bidrag till allmänna      |ramanslag| 29 000
000|
|   |samlingslokaler        |     |
|
-----------------------------------------------------------
---
|30:3 |Bidrag till          |obetecknat| 3 432
000|
|   |kvinnoorganisationernas    |anslag  |
|
|   |centrala verksamhet      |     |
|
-----------------------------------------------------------
---
|30:4 |Stöd till  |obetecknat|15 000 000|
|   |friluftsorganisationer     |anslag  |
|
-----------------------------------------------------------
---
|Summa       |     | 8 956 525|
|          |     |    000|
-----------------------------------------------------------
---
Motioner från allmänna motionstiden 2003


2003/04:Kr208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m):

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådana ändringar
i lagen (1989:41) om
TV-avgift att TV-avgiften blir frivillig i enlighet med vad som anförs i
motionen.

2003/04:Kr242 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag senast i
vårpropositionen för utgivande av
Ordbok över Sveriges dialekter med en tidsplan och finansiering av
densamma.

2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl. (c):

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om krav på
bredband i samlingslokaler i hela landet.

2003/04:K444 av Gunnar Hökmark m.fl. (m):

3. Riksdagen beslutar att licensavgiften avskaffas i enlighet med vad som
i motionen anförs.

2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om
konsekvenser av fria entréer på de statliga museerna.


Motioner från allmänna motionstiden 2004


2004/05:Kr1 av Kent Olsson m.fl. (m):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om de fria
dans- och teatergrupperna.

2004/05:Kr202 av Tobias Billström (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av
en långsiktigt hållbar finansiering av Malmö Opera och Musikteater.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ett
avvisande av tanken på ett ägarbyte för vissa av de till Malmö stad
i dag tillhöriga
institutionerna.

2004/05:Kr206 av Ulf Sjösten (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om två regionala
mötesplatser för design i Västra Götaland.

2004/05:Kr208 av Ulf Sjösten (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett speciellt
nationellt uppdrag för Textilmuseet i Borås.

2004/05:Kr210 av Anita Sidén och Jeppe Johnsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin  mening  vad  i
motionen  anförs om
språkutredningen.

2004/05:Kr211 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en utredning
gällande studieförbundens ekonomi.

2004/05:Kr216 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Museum Anna
Nordlander.

2004/05:Kr218 av Håkan Larsson och Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om finansieringen
av det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund.

2004/05:Kr222 av Sofia Larsen (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett nationellt
anslag till verksamheten Children''''s museum.

2004/05:Kr230 av Torsten Lindström och Else-Marie Lindgren (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförs om en översyn
av stödet till sjukhuskyrkan.

2004/05:Kr231 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den ekumeniska
sjukhuskyrkans betydelsefulla roll i vården och omsorgen.

2004/05:Kr232 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av
stödet till sjukhuskyrkan.

2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fri entré på
de statliga museerna.

6.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om
folkbildningen.

9. Riksdagen  tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om
bibliotekslagen.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om teatern.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om dansen.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om musiken.

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ett nytt
filmavtal.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om form och
design.

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om
mötesplatser för design och formgivning.

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om pensioner
för scenkonstnärer.

2004/05:Kr237 av Kenneth Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett nationellt
uppdrag till Säters film- och biografmuseum.

2004/05:Kr238 av Annelie Enochson (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av
ökat stöd till Allmänna samlingslokaler.

2004/05:Kr239 av Kent Olsson m.fl. (m):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om konstnärerna
och pensionssystemet.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om pensioner
för kulturskapare.

2004/05:Kr242 av Håkan Larsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om Kung
Chulalongkorn kultur- och utvecklingscentrum i Bispgården, Ragunda kommun
.

2004/05:Kr244 av Kent Olsson och Inger René (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om stöd till
Nordiska Akvarellmuseet.

2004/05:Kr248 av Peter Pedersen m.fl. (v):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om behovet
av en analys av bibliotekens betydelse för att bredda läsandet och om
bibliotekslagen bör
förändras för att möjliggöra att fler nås av bibliotekens verksamheter.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att de
biblioteksplaner som enligt den föreslagna ändringen i
bibliotekslagen skall tas fram i
varje kommun och landsting även bör innefatta krav på ett
genusperspektiv.

2004/05:Kr249 av Kenneth Johansson och Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökat stöd till
allmänna samlingslokaler.

2004/05:Kr252 av Birgitta Sellén och Rigmor Stenmark (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att
folkbildningen ges rimliga förutsättningar för att kunna genomföra dess
angelägna uppdrag.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att anslaget
till folkbildningen bör ökas i syfte att återställa den neddragning
som skett sedan början
av 1990-talet.

2004/05:Kr254 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av
form och design.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nya spelrum
för form och design.

2004/05:Kr256 av Kent Olsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bevara
Kulturnät Sverige.

2004/05:Kr263 av Agneta Lundberg och Göran Norlander (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om det statliga
stödet för om- och tillbyggnad av allmänna samlingslokaler.

2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. (v):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
i motionen anförs om
uppgifter för samordnaren för Mångkulturåret 2006.

2004/05:Kr278 av Agneta Ringman m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om samma
ekonomiska förutsättningar för den regionala musikverksamheten i Kalmar
län.

2004/05:Kr287 av Håkan Larsson och Sven Bergström (c):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om statens
ansvar för att ge folkbildningen rimliga resurser.

2004/05:Kr290 av Tasso Stafilidis m.fl. (v):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om fria
koreografers och dansares pensioner.

2004/05:Kr291 av Viviann Gerdin och Rosita Runegrund (c, kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att stödet bör
ökas till kvinnoorganisationerna.

2004/05:Kr300 av Birgitta Carlsson och Sven Bergström (c):

Riksdagen beslutar att utgiftsområde 17 anslaget 28:17 Främjande av
hemslöjd i statsbudgeten
för 2005 räknas upp och fördelas så att den ideella
hemslöjdsrörelsen kan tilldelas
ytterligare 300 000 kr.

2004/05:Kr302 av Runar Patriksson (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att staten
skall kompensera scenkonsten vid kulturinstitutionerna inom teater,
musik och dans för de
utökade  pensionskostnaderna  och socialavgifterna vid svenska
artisters  resor  och
frilansarbete.

2004/05:Kr303 av Lars Lindén (kd):

Riksdagen begär att regeringen omedelbart utreder den långsiktiga
finansieringen av SVAR:s
verksamhet.

2004/05:Kr307 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att skyndsamt
återkomma med förslag till finansiering för utgivning av Ordbok över
Sveriges dialekter.

2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att i
särskild  ordning  utreda  och  redovisa  hur  frågan om
scenkonstsinstitutionernas
premiepensionsavgifter långsiktigt skall lösas.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att i
särskild ordning utreda och redovisa hur frågan om full finansiering
av den kompletterande
tjänstepensionen (KÅPAN) för de anställda vid scenkonstens
institutioner långsiktigt skall
lösas.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att i
särskild ordning utreda och redovisa hur problemet med sångarnas och
dansarnas pensioner
långsiktigt skall lösas.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att i
särskild ordning utreda och redovisa hur frågan om finansieringen av
pensioner för den fria
scenkonstens anställda långsiktigt skall lösas.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att
regeringen noggrant bör följa utvecklingen vid scenkonstinstitutionerna
för att vid behov
kunna ingripa med akuta åtgärder.

2004/05:Kr311 av Peter Pedersen m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att
utreda hur pris- och
löneomräkningen kan utformas på ett mer rättvist sätt än i dag för att
motverka urholkning av
anslagen inom kultursektorn.

2004/05:Kr337 av Ulrik Lindgren (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ge Säters
film- och biografmuseum ett treårigt nationellt uppdrag för
museiverksamheten inom film-,
biograf- och televisionshistorien.

2004/05:Kr338 av Dan Kihlström (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en
ökad satsning på friluftsfrämjande organisationer.

2004/05:Kr339 av Marita Aronson (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att öka
effektivitet och rättvisa genom avskaffande av TV-licensavgiften
och i stället ta in
motsvarande summa via skattsedeln.

2004/05:Kr341 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om konstnärliga
yrkesutövares särskilda villkor i förhållande till det allmänna
pensionssystemet.

2004/05:Kr343 av Eva Flyborg (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att
säkerställa projektet Ostindiefararen för framtiden.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att
dokumentation av all den kunskap och erfarenhet som framkommit
under hela projekttiden
måste utföras.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att
uppdra åt Kulturdepartementet att inom ramen omfördela resurser
så att projektet
Ostindiefararen erhåller 20 miljoner kronor.

2004/05:Kr346 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s):

Riksdagen  tillkännager  för  regeringen  som  sin mening vad i
motionen anförs om
Göteborgsoperan.

2004/05:Kr348 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om
Textilmuseet i Borås.

2004/05:Kr349 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen
under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt
uppställningen:


--------------------------------------------------------------
|Anslag     |Regeringens | Anslagsför-|
|        |  förslag |   ändring|
--------------------------------------------------------------
|25:1 |Bidrag till folkbildningen | 2 635 231 | -1 200 000|
|   |    |    000 |     000|
--------------------------------------------------------------
|28:1 |Statens kulturråd     |46 137 000 | -5 000 000|
--------------------------------------------------------------
|28:5 |Bidrag till Operan,    |861 716 000 | -20 000 000|
|   |Dramaten, Riksteatern,   |      |      |
|   |Dansens Hus och Svenska  |      |      |
|   |rikskonserter       |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:6 |Bidrag till regional    |742 152 000 | +28 000 000|
|   |musikverksamhet samt    |      |      |
|   |regionala och lokala    |      |      |
|   |teater-, dans-och     |      |      |
|   |musikinstitutioner     |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-, |138 828 000 | +15 000 000|
|   |dans- och musikändamål   |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:15 |Konstnärlig gestaltning av |40 438 000 | -11 000 000|
|   |den gemensamma miljön   |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:20 |Ersättningar och bidrag  |290 149 000 | -50 000 000|
|   |till konstnärer      |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:26 |Bidrag till        |259 359 000 | +18 000 000|
|   |kulturmiljövård      |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:28 |Centrala museer:      |865 631 000 | -84 000 000|
|   |Myndigheter        |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:29 |Central museer: Stiftelser |219 361 000 | -25 000 000|
--------------------------------------------------------------
|28:30 |Bidrag till regional    |150 007 000 | +15 000 000|
|   |museer |      |      |
--------------------------------------------------------------
|28:33 |Riksutställningar     |45 185 000 | -16 000 000|
--------------------------------------------------------------
|28:34 |Forum för levande historia |42 199 000 | +20 000 000|
--------------------------------------------------------------
|29:1 |Ungdomsstyrelsen      |19 226 000 | -5 000 000|
--------------------------------------------------------------
|30:1 |Stöd till idrotten     |448 240 000 | +10 000 000|
--------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet     |   8 956 | -1 310 000|
|        |525 000   |     000|
--------------------------------------------------------------


2. Riksdagen avslår regeringens förslag om höjd TV-avgift i enlighet
med vad som anförs i motionen.

3. Riksdagen beslutar att överföra bidrag till folkhögskolorna från
utgiftsområde 17 till utgiftsområde 16 i
enlighet med vad som anförs i motionen.

2004/05:Kr352 av Eva Flyborg och Axel Darvik (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om
ekonomiskt bidrag om 2 miljoner kronor till
stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg.

2004/05:Kr354 av Birgitta Sellén m.fl. (c):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att tillföra mer resurser
till folkbildningsverksamheten.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att den fria scenkonsten bör
få ökat anslag.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av ett förtydligande
av regleringsbrevet gällande museiföremål på Internet.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att underlätta för mindre
orter att införa e-bio.

2004/05:Kr355 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om friluftsorganisationers
möjlighet att söka statligt bidrag.

2004/05:Kr357 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om pris- och löneuppräkning för
de fria grupperna.

2004/05:Kr358 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om amatörkulturens ekonomiska
villkor.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ökade resurser till icke-
statliga kulturlokaler.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ökade resurser till allmänna
samlingslokaler.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om ökade resurser till
trossamfunden.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om sjukhuskyrkan.

2004/05:Kr361 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om pris- och löneuppräkningen
för de fria grupperna och Teateralliansen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om de höjda pensionspremierna
vid riksinstitutionerna.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av resurser till
länsmusiken samt annan regional
musik-, teater- och dansverksamhet.

9. Riksdagen avslår regeringens förslag rörande ny beslutsordning för
riktlinjer för stöd till fonogram.

13. Riksdagen avslår regeringens förslag att det nationella
uppdraget inom området formgivning och design
upphör.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om medel till regionala
filmcentrum.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att omgående tillsätta en
parlamentarisk referensgrupp för arbete med ett nytt filmavtal.

2004/05:Kr362 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ökade resurser till
kulturmiljövård.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om folkrörelsearkiven.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om SVAR.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening om vad i
motionen anförs om mål för den nationella
bibliotekspolitiken och om en utvärdering av bibliotekslagen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om En bok för alla.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om LL-stiftelsen.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om kulturtidskrifter.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om gratis inträde för barn och
ungdomar på statliga och regionala museer.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om museernas säkerhet.

2004/05:Kr363 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

8. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 med följande ändringar i
förhållande till regeringens förslag under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt
uppställning:


---------------------------------------------------------------
|Anslag    | Regeringens |
Anslagsförändring    |
|       |   förslag |      |
---------------------------------------------------------------
-
|28:1 |Statens kulturråd     |  46 137 000 | -1 000
000|
---------------------------------------------------------------
-
|28:2 |Bidrag till allmän    | 197 991 000 |  1 000
000|
|   |kulturverksamhet     |        |
|
|   |(Amatörkulturens     |        |
|
|   |centralorganisa-tioner)  |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:2 |Bidrag till allmän    | 197 991 000 | -2 000
000|
|   |kulturverksamhet (Medel  |        |
|
|   |för regeringens      |        |
|
|   |disposition)       |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:6 |Bidrag till regional   | 742 152 000 |  5 000
000|
|   |musikverksamhet samt   |        |
|
|   |regionala och lokala   |        |
|
|   |teater-, dans- och    |        |
|
|   |musikinstitutioner    |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:7 |Bidrag till vissa teater- | 138 828 000 | 10 000
000|
|   |, dans- och musikändamål |        |
|
|   |(fria grupper)      |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:9 |Litteraturstöd (En bok  | 100 917 000 | -5 000
000|
|   |för alla)         |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:10 |Stöd till         |  22 650 000 |  1 500
000|
|   |kulturtidskrifter     |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:12 |Bidrag till Stiftelsen  |  15 449 000 |  1 000
000|
|   |för lättläst       |        |
|
|   |nyhetsinformation och   |        |
|
|   |litteratur        |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:22 |Bidrag till regional   |  5 942 000 |  1 000
000|
|   |arkivverksamhet      |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:26 |Bidrag till        | 259 359 000 |  5 000
000|
|   |kulturmiljövård      |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:28 |Centrala museer:     | 865 631 000 | -42 000
000|
|   |Myndigheter        |        |
|
|   |- Fri entré -49 000 000  |        |
|
|   |- Satsning samlingarna 7 |        |
|
|   |000 000          |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:29 |Centrala museer:     | 219 361 000 | -7 000
000|
|   |Stiftelser        |        |
|
|   |Fri entré -8 000 000   |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:30 |Bidrag till regionala   | 150 007 000 | 23 000
000|
|   |museer          |        |
|
|   |- Fri entré barn och unga |        |
|
|   |15 000 000        |        |
|
|   |- Satsning samlingarna 8 |        |
|
|   |000 000          |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:31 |Vissa museer       |  51 740 000 |  1 500
000|
|   |Sveriges teatermuseum   |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:32 |Bidrag till icke-statliga |  10 000 000 |  2 000
000|
|   |kulturlokaler       |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|28:39 |Stöd till trossamfund   |  50 750 000 |  8 000
000|
|   |(lokalbidrag 3 miljoner  |        |
|
|   |kronor samt        |        |
|
|   |verksamhetsstöd 5     |        |
|
|   |miljoner kronor)     |        |
|
---------------------------------------------------------------
-
|30:2 |Bidrag till allmänna   |  29 000 000 |  5 000
000|
|   |samlingslokaler      |        |
|
---------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet    |8 956 525 000 |  7 000 000|
---------------------------------------------------------------
2004/05:Kr364 av Lennart Kollmats m.fl. (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om skälen till att avvisa regeringens förslag till
sänkning av anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till
konstnärer.

2004/05:Kr366 av Lennart Kollmats m.fl. (fp):

1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen (
1989:41) om TV-avgift.

2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till nya
mål och mätbara delmål för kulturpolitiken i enlighet med vad i
motionen anförs.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om förstärkning och omfördelning av medel till
regional kulturverksamhet.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att finansieringen av Kulturnät Sverige inte
skall vara ett offentligt ansvar men att verksamheten kan
drivas vidare i andra former.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om Statens kulturråds verksamhet och anslag.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ökat stöd till nationalscenerna Operan, Dramaten
och Dansens Hus.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om förstärkt permanent stöd till Drottningholms
teatermuseum.

10. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en
tydlig ekonomisk redovisning av hur pensionsåtagandena påverkat
institutionsteatrarna.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om stödet till de fria teatergrupperna.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om stödet till kulturtidskrifterna och skapandet av
en paraplyorganisation för att tillvarata kulturtidskrifters
upphovsrättsliga intressen.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om förstärkta bidrag till bibliotekens
litteraturinköp samt upphörande av utgivning av
vuxenlitteratur i En bok för alla.

15. Riksdagen avslår förslaget till ändring av bibliotekslagen (
1996:1596).

16. Riksdagen beslutar att upphäva bibliotekslagen (1996:1596).

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om satsningar på museernas kvalitet och
samlingsvård i stället för fri entré.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om överföring av delar av Riksutställningars
uppgifter till regionala museer.

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om bidrag till Nordiska Akvarellmuseet och
Marionettmuseet.

21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en förstudie av hur en heltäckande arkivstrategi
kan införas som är anpassad till den moderna digitala miljön.

22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en nationell bevarandeplan och insatser för
inventering m.m. av arkivalier.

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att säkra utgivningen av dialektordboken.

24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att stimulera barns och ungdomars
kulturintresse.

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om att erbjuda museer möjligheten till fri entré
för barn och ungdomar upp till 19 år.

26. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för
ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa
konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
utgifter på högst
10 000 000 kr under 2006-2008.

30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en uppvärdering av folkhögskolornas roll och
förstärkning av anslagen.

32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om kultur och språkstöd till invandrare och
minoriteter.

33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ytterligare resurser för att förstärka
mångfalden i kulturlivet.

35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om stöd till trossamfunden.

37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om bidrag till Baltic Sea Festival.

39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet.

41. Riksdagen avslår regeringens proposition i den del som rör
överflyttning av ansvaret för riktlinjer för stöd till produktion
och utgivning av fonogram.

42. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande
till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:


---------------------------------------------------------
------
|Anslag       |Regeringens|Anslagsföränd-|
Anmärkning|
|          |förslag  |ring    |
|
---------------------------------------------------------
------
|25:1 |Folkbildningar|2 635 231 |31 000 000
|Folkhögskolorna|
|   |       |   000 |      |
|
---------------------------------------------------------
------
|27:1 |Biografbyrån |10 145 000 |-3 500 000 |
Avskaffa|
|   |       |      |      |
vuxencensur|
---------------------------------------------------------
------
|28:1 |Statens   |45 500 000 |-7 500 000 |
Minskad|
|   |kulturråd  |      |      |
verksamhet|
|   |       |      |      | -6 mkr,
annan|
|   |       |      |      |
finansiering|
|   |       |      |      |
Kulturnät|
|   |       |      |      |Sverige, -
2 mkr.
|
|   |       |      |      |Tillför
350 tkr.
|
---------------------------------------------------------
------
|28:2 |Bidrag till | 197 991 |33 000 000 |
Kompensation|
|   |allmän    |   000 |      |     m
.a.a.|
|   |kulturverksamhet|    |      |
pensionsåtaganden    |
|   |       |      |      |    10
mkr,|
|   |       |      |
|engångsåtgärder|
|   |       |      |      | 20 mkr,
inför|
|   |       |      |
|Mångkulturåret 3
|
|   |       |      |      |
mkr|
---------------------------------------------------------
------
|28:5 |Bidrag till | 861 716 |-3 000 000 |
Rikskonserter|
|   |Operan,   |   000 |      |-10 mkr,
Operan|
|   |Dramaten   |      |      |och
Dramaten +3|
|   |m.m.     |      |      |mkr
vardera och|
|   |       |      |      | Dansens
Hus +1|
|   |       |      |      |
mkr.|
---------------------------------------------------------
------
|28:6 |Bidrag till | 742 152 |30 000 000 |Varav 5
mkr till
|
|   |regional   |   000 |
|Göteborgsoperan|
|   |kulturverksamhet|    |      |
|
---------------------------------------------------------
------
|28:7 |Bidrag till | 138 828 |23 000 000 |Stödet
till fria
|
|   |vissa    |   000 |      | grupper 2
mkr,|
|   |teater-,   |      |      |
Drottningholmsteatern           |
|   |dans- och  |      |      |   1 mkr
till|
|   |musikändamål |      |
|teatermuseet och
|
|   |       |      |      |   2 mkr
till|
|   |       |      |      |
föreställningsverksamheten         |
---------------------------------------------------------
------
|28:9 |Litteraturstöd| 100 917 | 9 500 000 |13 mkr
inköp av|
|   |       |   000 |      |litteratur
, -3,5
|
|   |       |      |      | mkr En
bok för|
|   |       |      |      |
alla|
---------------------------------------------------------
------
|28:10 |Stöd till  |22 650 000 | 3 000 000 |
Höjt|
|   |kulturtidskrifter|    |
|produktionsstöd|
---------------------------------------------------------
------


---------------------------------------------------------------
|Anslag       |Regeringens|Anslagsföränd-|  Anmärkning|
|          |förslag  |ring    |        |
---------------------------------------------------------------
|28:15 |Konst i den |40 438 000 |-7 000 000 | Större ansvar|
|   |gemensamma  |      |      | tas lokalt och|
|   |miljön    |      |      |   regionalt|
---------------------------------------------------------------
|28:20 |Ersättningar | 290 149 | 3 000 000 |    Nej till|
|   |och bidrag  |   000 |      |  regeringens|
|   |till     |      |      |finansiering av|
|   |konstnärer  |      |      |   rådgivning|
---------------------------------------------------------------
|28:21 |Riks- och  | 306 305 | 2 000 000 |Förstudie arkiv|
|   |landsarkiven |   000 |      |  av digitalt|
|   |       |      |      |    material|
---------------------------------------------------------------
|28:23 |Språk- och  |29 797 000 | 2 000 000 |Färdigställande|
|   |folkminnesinstitutet|  |      |       av|
|   |       |      |      |dialektordboken|
---------------------------------------------------------------
|28:25 |Riksantikvarieämbetet|192 703|-1 000 000|     Full|
|   |       |   000 |      |
avgiftsfinansiering   |
|   |       |      |      |
uppdragsverksamheten  |
---------------------------------------------------------------
|28:28 |Museimyndigheter|865 631 |-70 500 000 |  Nej till fri|
|   |       |   000 |      |entré -84,5 mkr,
|
|   |       |      |      | +3 mkr Moderna|
|   |       |      |      |museet, +11 mkr|
|   |       |      |      | bl.a. vård av|
|   |       |      |      |   samlingar|
---------------------------------------------------------------
|28:29 |Museistiftelser|219 361 |-7 000 000 |  Nej till fri|
|   |       |   000 |      | entré -12 mkr,|
|   |       |      |      | bl.a. vård av|
|   |       |      |      |samlingar +5 mkr
|
---------------------------------------------------------------
|28:30 |Regionala  | 150 007 |16 500 000 | Bl.a. vård av|
|   |museer    |   000 |      |   samlingar|
---------------------------------------------------------------
|28:31 |Vissa museer |51 740 000 | 4 000 000 | Bl.a. vård av|
|   |       |      |      |   samlingar|
---------------------------------------------------------------
|28:33 |Riksutställningar|45 185 000|-5 000 000|    Minskad|
|   |       |      |      |   verksamhet|
---------------------------------------------------------------
|28:39 |Stöd till  |50 750 000 |10 000 000 | Sjukhuskyrkan|
|   |trossamfund |      |      |        |
---------------------------------------------------------------
|Nytt |       |      | 1 000 000 |   Avtal för|
|   |       |      |      |upphovsrättslig|
|   |       |      |      |   ersättning|
|   |       |      |      | utvidgas till|
|   |       |      |      |
kulturtidskrifter    |
---------------------------------------------------------------
|Nytt |       |      | 4 000 000 | Bevarandeplan,|
|   |       |      |      |    vård av|
|   |       |      |      |arkivalier m.m.|
---------------------------------------------------------------
|Nytt |       |      |24 000 000 | Museer erbjuds|
|   |       |      |      | att införa fri|
|   |       |      |      | entré för barn|
|   |       |      |      |   och ungdom|
---------------------------------------------------------------
|Summa för      |8 956 525 |93 350 000 |        |
|utgiftsområdet   |   000 |      |        |
---------------------------------------------------------------


2004/05:Kr369 av Anita Brodén m.fl. (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om höjning av statsbidragen för verksamheten vid Göteborgsoperan.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om höjning av statsbidragen för verksamheten vid Nordiska
Akvarellmuseet i Skärhamn.

2004/05:Kr389 av Birgitta Sellén m.fl. (c):

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid enligt följande uppställning:

-------------------------------------------------------------
---
-------------------------------------------------------------
---
|Anslag     | Regeringens |  Anslags-|
|        |   förslag | förändring|
-------------------------------------------------------------
---
|25:1 |Bidrag till folkbildningen |2 635 231 000 | +70 000
000|
-------------------------------------------------------------
---
|25:3 |Bidrag till        | 10 104 000 | +3 000
000|
|   |kontakttolkutbildning   |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:1 |Statens kulturråd     | 46 137 000 |+120 500
000|
-------------------------------------------------------------
---
|28:2 |Bidrag till allmän     | 197 991 000 | -43 000
000|
|   |kulturverksamhet      |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:6 |Bidrag till regional    | 742 152 000 | +28 000
000|
|   |musikverksamhet,      |       |
|
|   |utveckling samt regionala |       |
|
|   |och lokala teater-, dans- |       |
|
|   |och musikinstitutioner   |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:7 |Bidrag till vissa teater-, | 138 828 000 | +25 000
000|
|   |dans- och musikändamål   |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:9 |Litteraturstöd       | 100 917 000 | -36 000
000|
-------------------------------------------------------------
---
|28:17 |Främjande av hemslöjden  | 20 381 000 |  +500
000|
-------------------------------------------------------------
---
|28:23 |Språk- och         | 29 797 000 |  +500
000|
|   |folkminnesinstitutet    |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:28 |Centrala museer:      | 865 631 000 | -71 500
000|
|   |myndigheter        |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|28:34 |Forum för levande historia | 42 199 000 | -22 000
000|
-------------------------------------------------------------
---
|28:36 |Filmstöd          | 41 185 000 |  +3000
000|
-------------------------------------------------------------
---
|28:39 |Stöd till trossamfund   | 50 750 000 |  +1000
000|
-------------------------------------------------------------
---
|30:2 |Bidrag till allmänna    | 29 000 000 | +21 000
000|
|   |samlingslokaler      |       |
|
-------------------------------------------------------------
---
|Summa för utgiftsområdet     |8 956 525 000 |+100 000
000|
-------------------------------------------------------------
---


2004/05:Kr390 av Johan Pehrson och Karin Granbom (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att avskaffa systemet med TV-licens.

2004/05:So602 av Ragnwi Marcelind (kd):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att mer stöd skall ges till ungdomsorganisationerna.

2004/05:Ub275 av Sofia Larsen m.fl. (c):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
som i motionen anförs om att folkbildningen skall tillföras resurser för
att klara av det existerande behovet.

2004/05:N238 av Chatrine Pålsson (kd):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
som i motionen anförs om att
göra en omfördelning i syfte att öka resurserna till
länsmusiken i Kalmar.

2004/05:N407 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om allmänna
samlingslokaler.

2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om nationalscener
och nationella museer i Stockholmsregionen.
Bilaga 2

Propositionens lagförslag


Bilaga 3

Regeringens och partiernas förslag till anslag för år
2005 inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Belopp i 1 000-tal kronor
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
Anslag    Anslags-Regeringens Kr349   Kr368   Kr363
Kr389
typ    förslag  (kd)
(m)    (fp)        (c)
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
2:1 Lotteriinspektionen     (ram)    42 212
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
25:1 Bidrag till folkbildningen (obet.) 2 635 231  -1 200  31
000       70 000
000
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
25:2 Bidrag till vissa      (obet.)   78 965
handikappåtgärder inom
folkbildningen
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
25:3 Bidrag till         (obet.)   10 104        3
000
kontakttolkutbildning
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
26:1 Statens ljud- och bildarkiv (ram)    40 664
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
27:1 Statens biografbyrå     (ram)    10 145       -3
500
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
27:2 Utbyte av TV-sändningar   (obet.)   20 556
mellan
Sverige och Finland
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
27:3 Bidrag till dokumentation  (ram)     821
om den mediepolitiska
utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
27:4 Forskning och dokumentation (obet.)   1 772
om medieutvecklingen
--------------------------------------------------------------------
-----------------------
28:1 Statens kulturråd      (ram)    46 137  -5 000  -5
650  -1 000 120 500
--------------------------------------------------------------------
-----------------------


---------------------------------------------------------------
-------------------
Anslag    Anslags-RegeringensKr349  Kr368  Kr363 Kr389
typ   förslag          (kd)
(m)   (fp)      (c)
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:2 Bidrag till allmän     (ram)   197 991     33
000 -1 000  -43
kulturverksamhet,         000
utveckling samt
internationellt
kulturutbyte och samarbete
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:3 Nationella uppdrag     (ram)    8 000
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:4 Försöksverksamhet med    (obet.)  148 369
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:5 Bidrag till Operan,     (obet.)  861 716 -20 000 -3
000
Dramaten, Riksteatern,
Dansens Hus och Svenska
rikskonserter
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:6 Bidrag till regional    (obet.)  742 152 28 000 30
000  5 000  28
musikverksamhet samt        000
regionala och lokala
teater-, dans- och
musikinstitutioner
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:7 Bidrag till vissa teater-, (ram)   138 828 15 000 23
000 10 000  25
dans- och musikändamål       000
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:8 Bidrag till         (obet.)   45 979      9
500
biblioteksverksamhet
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:9 Litteraturstöd       (ram)   100 917
-5 000  -36
000
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:10Stöd till kulturtidskrifter (ram)    22 650      3
000  1 500
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:11Talboks- och        (ram)    68 284
punktskriftsbiblioteket
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:12Bidrag till Stiftelsen för (obet.)   15 449
1 000
lättläst nyhetsinformation
och litteratur
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:13Bidrag till Svenska     (obet.)   5 623
språknämnden och
Sverigefinska språknämnden
---------------------------------------------------------------
-------------------
28:14Statens konstråd      (ram)    7 262
---------------------------------------------------------------
-------------------


---------------------------------------------------------
--------------------------
Anslag    Anslags-Regeringens Kr349  Kr368 Kr363
Kr389
typ   förslag          (kd)
(m)   (fp)      (c)
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:15Konstnärlig gestaltning av (ram)    40 438 -11
000 -7 000
den gemensamma miljön
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:16Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)    1 879
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:17Främjande av hemslöjden   (ram)    20 381
500
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:18Bidrag till bild- och    (ram)    27 958
formområdet
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:19Konstnärsnämnden      (ram)    14 015
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:20Ersättningar och bidrag   (ram)   290 149 -50
000 3 000
till konstnärer
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:21Riksarkivet och       (ram)   306 305
2 000
landsarkiven
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:22Bidrag till regional    (obet.)   5 942
1 000
arkivverksamhet
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:23Språk- och         (ram)    29 797
2 000      500
folkminnesinstitutet
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:24Svenskt biografiskt lexikon (ram)    4 289
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:25Riksantikvarieämbetet    (ram)   192 703
-1 000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:26Bidrag till kulturmiljövård (ram)   259 359  18
000     5 000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:27Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)   200 000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:28Centrala museer:      (ram)   865 631 -84
000  -70 -42 000  -71
Myndigheter     500      500
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:29Centrala museer: Stiftelser (obet.)  219 361 -25
000 -7 000 -7 000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:30Bidrag till regionala    (obet.)  150 007  15
000 16 500 23 000
museer
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:31Bidrag till vissa museer  (obet.)   51 740
4 000  1 500
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:32Stöd till icke-statliga   (ram)    10 000
2 000
kulturlokaler
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:33Riksutställningar      (ram)    45 185 -16
000 -5 000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:34Forum för levande historia (ram)    42 199  20
000          -22
000
---------------------------------------------------------
--------------------------
28:35Statliga          (ram)      80
utställningsgarantier och
inköp av vissa
kulturföremål
---------------------------------------------------------
--------------------------


---------------------------------------------------
--------------------------------
Anslag    Anslags-Regeringens Kr349  Kr368
Kr363  Kr389
typ   förslag          (kd)
(m)   (fp)      (c)
---------------------------------------------------
--------------------------------
28:36Filmstöd          (ram)   235 738
3 000
---------------------------------------------------
--------------------------------
28:37Forsknings- och       (ram)    35 358
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet
---------------------------------------------------
--------------------------------
28:38Samarbetsnämnden för    (ram)    3 642
statsbidrag till
trossamfund
-------------------------------------------------------------
----------------------
28:39Stöd till trossamfund    (ram)    50 750
10 000  8 000 1 000
-------------------------------------------------------------
----------------------
29:1 Ungdomsstyrelsen      (ram)    19 226  -5 000
-------------------------------------------------------------
----------------------
29:2 Bidrag till nationell och  (ram)    88 889
internationell
ungdomsverksamhet
-------------------------------------------------------------
----------------------
30:1 Stöd till idrotten     (ram)   448 240  10 000
-------------------------------------------------------------
----------------------
30:2 Bidrag till allmänna    (ram)    29 000
5 000 21 000
samlingslokaler
-------------------------------------------------------------
----------------------
30:3 Bidrag till         (obet.)   3 432
kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet
-------------------------------------------------------------
----------------------
30:4 Stöd till          (obet.)   15 000
friluftsorganisationer
-------------------------------------------------------------
----------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------
Summa       8 956 525  -1 310 93 350  7 000
100
000          000
-------------------------------------------------------------
----------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------


Bilaga 4

Utskottets förslag till medelsanvisning på anslag inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritidUtskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag
till anslags-
fördelning

Belopp i 1 000-tal kronor
-----------------------------------------------------------
Politikområde, anslag och     RegeringensUtskottets
anslagstyp
förslag  förslag
--------------------------------------------------
2  Finansiella system och tillsyn
-----------------------------------------------------------
1  Lotteriinspektionen (ram)    42 212   42 212
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
25 Utbildningspolitik
-----------------------------------------------------------
1  Bidrag till folkbildningen    2 635  2 635 231
(obet.)     231
-----------------------------------------------------------
2  Bidrag till vissa        78 965   78 965
handikappåtgärder inom
folkbildningen (obet.)
-----------------------------------------------------------
3  Bidrag till 10 104   10 104
kontakttolkutbildning (obet.)
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
26 Forskningspolitik
-----------------------------------------------------------
1  Statens ljud- och bildarkiv   40 664   40 664
(ram)
-----------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------------
27 Mediepolitik
-----------------------------------------------------------
1  Statens biografbyrå (ram)    10 145   10 145
-----------------------------------------------------------
2  Utbyte av TV-sändningar     20 556   20 556
mellan Sverige och Finland
(obet.)
-----------------------------------------------------------
3  Bidrag till dokumentation om    821     821
den mediepolitiska
utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
(ram)
-----------------------------------------------------------
4  Forskning och dokumentation   1 772    1 772
om medieutvecklingen (obet.)
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
28 Kulturpolitik
-----------------------------------------------------------
1  Statens kulturråd (ram)     46 137   46 137
-----------------------------------------------------------
2  Bidrag till allmän       197 991   197 991
kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
(ram)
-----------------------------------------------------------
3  Nationella uppdrag (ram)     8 000    8 000
-----------------------------------------------------------
4  Försöksverksamhet med ändrad  148 369   148 369
regional fördelning av
kulturpolitiska medel (obet.)
-----------------------------------------------------------
5  Bidrag till Operan, Dramaten, 861 716   861 716
Riksteatern, Dansens Hus och
Svenska rikskonserter (obet.)
-----------------------------------------------------------
6  Bidrag till regional      742 152   742 152
musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner
(obet.)
-----------------------------------------------------------
7  Bidrag till vissa teater-,   138 828   138 828
dans- och musikändamål (ram)
-----------------------------------------------------------
8  Bidrag till 45 979   45 979
biblioteksverksamhet (obet.)
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Politikområde, anslag och anslagstypRegeringensUtskottets
förslag
förslag
-------------------------------------------------------------
9   Litteraturstöd (ram)       100 917  100 917
-------------------------------------------------------------
10  Stöd till kulturtidskrifter    22 650   22 650
(ram)
-------------------------------------------------------------
11  Talboks- och  68 284   68 284
punktskriftsbiblioteket (ram)
-------------------------------------------------------------
12  Bidrag till Stiftelsen för    15 449   15 449
lättläst nyhetsinformation och
litteratur (obet.)
-------------------------------------------------------------
13  Bidrag till Svenska        5 623   5 623
språknämnden och Sverigefinska
språknämnden (obet.)
-------------------------------------------------------------
14  Statens konstråd (ram)       7 267   7 267
-------------------------------------------------------------
15  Konstnärlig gestaltning av den  40 438   40 438
gemensamma miljön (ram)
-------------------------------------------------------------
16  Nämnden för hemslöjdsfrågor    1 879   1 879
(ram)
-------------------------------------------------------------
17  Främjande av hemslöjden (ram)   20 381   20 381
-------------------------------------------------------------
18  Bidrag till bild- och       27 958   27 958
formområdet (ram)
-------------------------------------------------------------
19  Konstnärsnämnden (ram)      14 015   14 015
-------------------------------------------------------------
20  Ersättningar och bidrag till   290 149  290 149
konstnärer (ram)
-------------------------------------------------------------
21  Riksarkivet och landsarkiven   306 305  306 305
(ram)
-------------------------------------------------------------
22  Bidrag till regional        5 942   5 942
arkivverksamhet (obet.)
-------------------------------------------------------------
23  Språk- och   29 797   29 797
folkminnesinstitutet (ram)
-------------------------------------------------------------
24  Svenskt biografiskt lexikon    4 289   4 289
(ram)
-------------------------------------------------------------
25  Riksantikvarieämbetet (ram)   192 703  192 703
-------------------------------------------------------------
26  Bidrag till kulturmiljövård   259 359  259 359
(ram)
-------------------------------------------------------------
27  Kyrkoantikvarisk ersättning   200 000  200 000
(ram)
-------------------------------------------------------------
28  Centrala museer: Myndigheter   865 631  865 631
(ram)
-------------------------------------------------------------
29  Centrala museer: Stiftelser   219 361  219 361
(obet.)
-------------------------------------------------------------
30  Bidrag till regionala museer   150 007  150 007
(obet.)
-------------------------------------------------------------
31  Bidrag till vissa museer     51 740   51 740
(obet.)
-------------------------------------------------------------
32  Stöd till icke-statliga      10 000   10 000
kulturlokaler (ram)
-------------------------------------------------------------
33  Riksutställningar (ram)      45 185   45 185
-------------------------------------------------------------
34  Forum för levande historia    42 199   42 199
(ram)
-------------------------------------------------------------
35  Statliga utställningsgarantier    80     80
och inköp av vissa
kulturföremål (ram)
-------------------------------------------------------------
36  Filmstöd (ram)          235 738  235 738
-------------------------------------------------------------
37  Forsknings- och          35 358   35 358
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet (ram)
-------------------------------------------------------------
38  Samarbetsnämnden för        3 642   3 642
statsbidrag till
trossamfund (ram)
-------------------------------------------------------------
39  Stöd till trossamfund (ram)    50 750   50 750
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
29  Ungdomspolitik
-------------------------------------------------------------
1   Ungdomsstyrelsen (ram)      19 226   19 226
-------------------------------------------------------------
2   Bidrag till nationell och    88 889   88 889
internationell
ungdomsverksamhet (ram)
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
30  Folkrörelsepolitik
-------------------------------------------------------------
1   Stöd till idrotten (ram)    448 240   448 240
-------------------------------------------------------------
2   Bidrag till allmänna       29 000   29 000
samlingslokaler (ram)
-------------------------------------------------------------
3   Bidrag till  3 432    3 432
kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet (obet.)
-------------------------------------------------------------
4   Stöd till   15 000   15 000
friluftsorganisationer (obet.)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Summa     8 956  8 956 525
525
-------------------------------------------------------------

Bilaga 5

Förteckning över avstyrkta motionsyrkanden i utskottets
förslag till riksdagsbeslut,
punkt 4
--------------------------------------------------------------
Motion Motionärer      Yrkande
--------------------------------------------------------------
2003/04:
--------------------------------------------------------------
Kr326  Birgitta Sellén    16
m.fl. (c)
--------------------------------------------------------------
MJ65  Catharina Elmsäter-  10
Svärd m.fl. (m)
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
2004/05:
--------------------------------------------------------------
Kr1   Kent Olsson m.fl.   11
(m)
--------------------------------------------------------------
Kr233  Kent Olsson m.fl.   5, 6, 10, 12 och 13
(m)
--------------------------------------------------------------
Kr249  Kenneth Johansson
och
Birgitta Carlsson
(c)
--------------------------------------------------------------
Kr300  Birgitta Carlsson
och Sven Bergström
(c)
--------------------------------------------------------------
Kr343  Eva Flyborg (fp)   1-3
--------------------------------------------------------------
Kr349  Kent Olsson m.fl.   1 och 3
(m)
--------------------------------------------------------------
Kr352  Eva Flyborg och Axel
Darvik (fp)
--------------------------------------------------------------
Kr354  Birgitta Sellén    3, 7 och 9
m.fl. (c)
--------------------------------------------------------------
Kr358  Kenneth La