Konstitutionsutskottets betänkande
2004/05:KU16

Koncessionsavgift på televisionens område m.m.


Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:155 Koncessionsavgift
på televisionens område m.m jämte fyra följdmotioner. Vidare behandlas
två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2004.
I propositionen föreslås att lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens och radions område ändras så att skyldigheten att betala
koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med
analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om
tillståndet avser hela landet eller inte. Bakgrunden till förslaget är
att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt
avgiftsskyldighet.
I propositionen görs vidare den bedömningen att koncessionsavgiften bör
reduceras. Reduceringen bör kopplas till den takt i vilken de analoga
sändningarna faktiskt upphör och påbörjas i nära anslutning till att
nedläggningen av de analoga sändningarna inleds. Regeringen avser att
återkomma med förslag till reducering senare.
Slutligen föreslås att lagen om TV-avgift (1989:41) ändras på så sätt
att avgiftsplikt skall gälla även för tv-mottagare som genom sin
konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottet tillstyrker lagförslagen med den ändringen att lagarna skall
träda i kraft först den 1 augusti 2005 i stället för den 1 juli 2005.
Till betänkandet har fogats fem reservationer och ett särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Regeringens lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag tilla) lag om ändring i lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,b)
förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,c) förslag
till lag om ändring av radio- och TV-lagen (1996:844) med den ändringen
att ikraftträdandebestämmelserna skall ha följande lydelse: Denna lag
träder i kraft den 1 augusti 2005. Därmed bifaller riksdagen proposition
2004/05:155 och avslår motionerna 2004/05:K19 yrkande 1, 2004/05:K20
yrkande 1, 2004/05:K21 yrkande 3, 2004/05:K22 yrkande 1 och 2004/05:K227
yrkande 9.
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.   Nytt förslag om reduktion av koncessionsavgiften
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K19 yrkande 3, 2004/05:K20 yrkande
2, 2004/05:K21 yrkande 2 och 2004/05:K22 yrkande 2.
Reservation 2 (m, fp, kd, c) - villkorad

3.   Tilldelning av koncession
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K21 yrkande 1 och 2004/05:Kr366
yrkande 5.
Reservation 3 (fp)

4.   Finansiering av public service-tv
Riksdagen avslår motion 2004/05:K19 yrkande 2.
Reservation 4 (m)

5.   Ordningen för propositionens avlämnande
Riksdagen avslår motion 2004/05:K19 yrkande 4.
Reservation 5 (m)

Stockholm den 7 juni 2005
På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Lennmarker
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Göran Lennmarker (m),
Göran Magnusson (s), Tobias Krantz (fp), Ingvar Svensson (kd), Inger
Jarl Beck (s), Henrik S Järrel (m), Anders Bengtsson (s), Helena Bargholtz
(fp), Kerstin Lundgren (c), Helene Petersson (s), Billy Gustafsson (s),
Gustav Fridolin (mp), Karin Åström (s), Carl-Erik Skårman (m), Kenneth
G Forslund (s) och Yoomi Renström (s).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Regeringen beslutade den 14 mars 2002 att bemyndiga chefen för
Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra
en översyn av lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och
radions område och föreslå de författningsändringar som föranleds av
övervägandena.
I maj 2003 överlämnade utredaren betänkandet Koncessionsavgift på
televisionens område (SOU 2003:47). Betänkandet har remissbehandlats.
Vissa frågor om koncessionsavgiftslagens tillämplighet och förutsättningarna
för avgiftsskyldighet och koncessionsavgiftens storlek behövde ytterligare
belysas. Mot den bakgrunden upprättades inom Utbildnings- och
kulturdepartementet en promemoria med förslag till ändringar i lagen (1992:72)
om koncessionsavgift på televisionens och radions område m.m. I promemorian
finns också förslag till ändringar i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Promemorian har remissbehandlats.
Lagrådets yttrande har inhämtats. Lagrådet har inte haft någon erinran
mot förslagen.
Med anledning av propositionen har fyra motioner väckts. I detta sammanhang
behandlar utskottet även två motionsyrkanden från allmänna motionstiden
2004. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.
Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Utskottets överväganden
Regeringens lagförslag
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift samt förslag
till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844). Utskottet avstyrker
motionsyrkanden (m, kd, c) om avslag på propositionen samt motionsyrkande
(fp) när det gäller avslag på propositionen i den del som avser utvidgning
av licensplikt till tv-mottagare som inte kan ta emot markbundna sändningar.
Utskottet avstyrker också ett motionsyrkande (m) om att koncessionsavgiften
skall avvecklas.
Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).
Bakgrund
Det ursprungliga syftet med en koncessionsavgift på televisionens och
radions område var att den skulle motverka effekterna av den bristfälliga
konkurrens som blev följden av att det företag som ensamt skulle ha
rätt att sända tv-reklam i rikstäckande marksändningar i viss mån verkade
på en skyddad marknad. Det bedömdes att programföretaget skulle kunna
erbjuda annonsörerna en potentiell publik som var åtminstone dubbelt så
stor som de dåvarande satellitkanalernas och att programföretaget skulle
få konkurrensfördelar även i jämförelse med andra reklammedier. När
koncessionsavgiften infördes angavs det i propositionen att det är
naturligt att koncessionsavgiften upphör om Sveriges Television AB (SVT)
skulle få tillstånd att sända betalda annonser. Detsamma skulle gälla
om något annat företag får tillstånd att sända reklam i rikstäckande
televisionssändningar. Enligt propositionen är det emellertid i det
senare fallet inte lika självklart att skyldigheten att betala avgift
helt skall bortfalla. I sådana fall, liksom i fall av andra förändringar
i fråga om aktörer eller teknik på marknaden, kan det vara skäl att
mera förutsättningslöst ompröva avgiftens konstruktion och storlek (prop.
1991/92:78, bet. 1991/92:KU21, rskr. 1991/92:114).
Riksdagsbeslut om digital-tv och om koncessionsavgiften
Frågor om digitala tv-sändningar och om koncessionsavgift har behandlats
av riksdagen vid flera tillfällen under de senaste åren.
Under åren 19922000 hade TV 4 ensamrätt att sända rikstäckande tv-program
med reklam. När lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens
och radions område (nedan benämnd koncessionsavgiftslagen) infördes
skedde alla tv-sändningar med analog sändningsteknik. Sändningar med
marksänd digital-tv påbörjades under år 1999 i fem områden i landet,
och under år 2000 hade sändningarna nått full omfattning med ca 18
tv-kanaler inom samtliga dessa områden. I november år 2000 beslutade
riksdagen att de digitala tv-sändningarna skulle få byggas ut i hela
landet (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:1).
Regeringen har därefter gett bl.a. de tv-företag som tidigare hade
rätt att sända i de fem provområdena rätt att sända i hela landet. Bland
dessa tv-företag ingår företag som sänder reklam.
Riksdagen beslutade under sommaren 2001 att koncessionsavgiften skall
finnas kvar för företag som har tillstånd att i hela landet sända
tv-program med analog sändningsteknik under förutsättning att företaget
har rätt att sända reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt.
Detta med hänsyn till att det bedömdes att i princip hela den svenska
befolkningen hade tillgång till marksänd analog tv, medan de hushåll
som faktiskt kunde ta emot marksänd digital-tv var betydligt färre. I
propositionen angav regeringen att det inte fanns skäl att för närvarande
skilja på reklamintäkter som härrör från analoga respektive digitala
sändningar eftersom de digitala sändningarna vid denna tidpunkt endast
nådde ett begränsat antal tittare. Riksdagen beslutade om ändring i
koncessionslagen med innebörd att den rörliga avgiften beräknades för
ett kalenderhalvår i sänder. Vidare gav riksdagen regeringen till känna
att en grundlig översyn av reglerna för koncessionsavgift borde göras
och att regeringen skyndsamt borde utreda möjligheten att koncessionsavgift
endast skall betalas för sändningar av reklam med analog sändningsteknik
(prop. 2000/01:132, bet. 2000/01:KU26, rskr. 2000/01:277).
Under våren 2002 beslutade riksdagen att programföretag skall påföras
rörlig koncessionsavgift för annonsintäkter endast från sådana sändningar
som sker med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-
och TV-lagen (1996:844) att sända tv-program med analog sändningsteknik
och från sändningar som i huvudsak överensstämmer med dessa (prop.
2001/02:170, bet. 2001/02:KU36, rskr. 2001/02:272).
Riksdagen beslutade våren 2003 att den marksända televisionen skall
övergå till digital teknik, att de digitala tv-sändningarna skall byggas
ut och att de analoga tv-sändningarna skall läggas ned etappvis för att
upphöra efter en övergångsperiod. De analoga marksändningarna skall
således ha upphört helt den 1 februari 2008. En särskild kommission
(Digital-tv-kommissionen) skall förbereda skiftet från analoga till
digitala marksändningar och samordna den informationsverksamhet som
behövs (prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33, rskr. 2002/03:196).
Den 26 maj 2004 godkände riksdagen regeringens förslag om att de digitala
marksändningarna från SVT och Utbildningsradion (UR) skall ha samma
räckvidd som företagens analoga sändningar. Vidare angavs att minst 98
% av befolkningen bör kunna ta emot digitala marksändningar från
ytterligare minst en frekvenskanal i sina permanenta bostäder (prop.
2003/04:118, bet. 2003/04:KU24, rskr. 2003/04:231).
Gällande bestämmelser
Koncessionsavgiftslagen trädde i kraft den 1 mars 1992. Enligt 1 § skall
koncessionsavgift betalas av ett programföretag som har tillstånd enligt
2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sända
tv-program i hela landet under förutsättning att företaget har rätt att
sända reklam i sådan sändning och därmed är ensamt om denna rätt.
Koncessionsavgift består enligt 24 §§ av dels en fast del, dels en rörlig
del som baseras på reklamintäkterna från sändningar med analog
sändningsteknik och sändningar som i huvudsak överensstämmer med dessa
sändningar.
Enligt 4 § lagen (1989:41) om TV-avgift omfattar inte skyldigheten att
betala tv-avgift sådana mottagare som på grund av sin konstruktion inte
kan användas för att ta emot markbundna sändningar.
Propositionens huvudsakliga innehåll
Bakgrunden till koncessionsavgiftslagen är att ett programföretag med
rätt att sända tv-program med reklam i marksändningar får en stark
ställning på tv-reklammarknaden (prop. 1991/92:78 s. 10 f.). Den starka
ställningen beror bl.a. på att SVT inte har rätt att sända betalda
annonser.
Enligt 1 § koncessionsavgiftslagen skall koncessionsavgift betalas av
ett programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket
radio- och TV-lagen (1996:844) att sända tv-program i hela landet under
förutsättning att företaget har rätt att sända reklam i sådan sändning
och därmed är ensamt om denna rätt. Regeringen föreslår att
koncessionsavgiftslagen ändras så att skyldigheten att betala koncessionsavgift
för det programföretag som har ensamrätt att med analog sändningsteknik
sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet avser hela
landet eller inte. I propositionen görs vidare bedömningen att
koncessionsavgiften bör reduceras. Reduceringen bör kopplas till den takt i
vilken de analoga sändningarna faktiskt upphör och påbörjas i anslutning
till att nedläggningen av de analoga sändningarna inleds. Regeringen
avser att återkomma med förslag om reduceringen senare. Regeringen
föreslår också att lagen om TV-avgift (1989:41) ändras på så sätt att
avgiftsplikt skall gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion
inte kan ta emot markbundna sändningar. Den föreslagna lagändringen i
radio- och TV-lagen är en följdändring om koncessionsavgiftslagen ändras
i enlighet med förslaget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
juli 2005.
Skälen för regeringens förslag
Koncessionsavgiften
Regeringen anser att programföretag som har rätt att sända tv-reklam i
det analoga marknätet fortfarande har en konkurrensfördel i förhållande
till sina konkurrenter. Koncessionsavgiftslagen bygger på förutsättningen
att programföretagets sändningstillstånd gäller hela landet. Det innebär
att det skall vara möjligt för programföretaget att nå hela landet med
sina sändningar. När den etappvisa nedsläckningen av de analoga
tv-sändningarna påbörjas kommer programföretaget inte längre att nå ut med
sina analoga sändningar till hela landet. Enligt koncessionsavgiftslagens
nuvarande utformning föreligger då inte förutsättning att tillämpa lagen
eftersom sändningarna inte längre är rikstäckande.
Övergången till digital teknik kommer på sikt att förändra förhållandena
på tv-marknaden. De konkurrensfördelar som finns i dag i det analoga
nätet kommer att minska för att med tiden upphöra helt. I och med den
etappvisa nedläggningen av de analoga marksändningarna kommer den
faktiska befolkningstäckningen att öka för de distributionsformer, främst
satellitsändningar och digitala marksändningar, som konkurrerar med de
analoga marksändningarna. Mycket talar emellertid för att den största
delen av hushållen kommer att skaffa nödvändig mottagarutrustning för
att se digitala sändningar först i anslutning till att de analoga
marksändningarna upphör i det område där de bor. Detta innebär att det
programföretag som har rätt att sända tv-reklam i det analoga marknätet
kommer att ha konkurrensfördelar även efter det att den etappvisa
nedläggningen av det analoga marknätet inletts. För att i realiteten kunna
konkurrera på jämlika villkor på tv-reklammarknaden måste konkurrenterna
uppnå högre hushållstäckning än vad de har för närvarande.
Den etappvisa nedläggningen av de analoga marksändningarna kommer alltså
inte att få omedelbar effekt på konkurrenssituationen. Mot den bakgrunden
anser regeringen att koncessionsavgiftslagen bör ändras så att skyldigheten
att betala koncessionsavgift inte längre skall förutsätta att
programföretagets sändningstillstånd gäller hela landet. Skyldigheten att
betala koncessionsavgift kvarstår därmed även efter det att den etappvisa
nedläggningen av det analoga marknätet påbörjats.
Koncessionsavgift erläggs för ensamrätten att sända tv-program med reklam
i det analoga marknätet. Den etappvisa nedläggningen av de analoga
marksändningarna kommer att innebära att värdet av ensamrätten till
reklamfinansierad analog tv successivt kommer att minska i och med att
det analoga marknätet få en mindre räckvidd. Regeringen anser därför
att koncessionsavgiften bör reduceras. Stark remisskritik har riktats
mot förslaget i regeringens promemoria om såväl tidpunkten för när
reduceringen skall påbörjas som den föreslagna metoden för reduceringen.
En del remissinstanser har också anfört att rätten att omfattas av
vidaresändningsskyldighet i kabelnät borde ligga till grund för
avgiftsskyldigheten. Med hänsyn härtill avser regeringen att ytterligare
överväga frågan om hur reduceringen skall ske. Regeringen bedömer att
reduceringen bör kopplas till den takt i vilken de analoga sändningarna
faktiskt upphör. Vidare bör reduceringen påbörjas i nära anslutning
till att nedläggningen av de analoga sändningarna inleds. Regeringen
avser att återkomma med förslag till hur koncessionsavgiften skall
reduceras i budgetpropositionen för 2006.

Tv-avgiften
Skyldigheten att betala tv-avgift omfattar enligt 4 § lagen (1989:41)
om TV-avgift inte sådana mottagare som på grund av sin konstruktion
inte kan användas för att ta emot markbundna sändningar. En mottagare
för digital satellitsänd tv torde därför inte vara avgiftspliktig. När
de analoga marksändningarna har upphört i de aktuella områdena kommer
en tv-mottagare för analog tv inte att kunna ta emot markbundna sändningar
i dessa områden med mindre än att sändningarna först har omvandlats
från digitala till analoga. Det är i och för sig inte på grund av sin
konstruktion som de analoga mottagarna inte kan ta emot de markbundna
sändningarna utan beroende på att några analoga sändningar inte förekommer
i dessa områden. Vid en tolkning av 4 § lagen om TV-avgift skulle
emellertid de analoga mottagarna kunna anses vara undantagna från
avgiftsplikt. Tv-avgiften finansierar verksamheten vid SVT och övriga
programföretag som verkar i allmänhetens tjänst. De undantag från
avgiftsplikt som gäller enligt 4 § lagen om TV-avgift har till syfte att
sådana mottagare som inte kan användas för att ta emot SVT:s program
skall vara avgiftsfria. Sedan lagen infördes har SVT börjat sända via
satellit, vilket innebär att de skäl som ursprungligen låg bakom undantaget
inte längre föreligger. Det är av stor vikt att det inte uppkommer
osäkerhet om skyldighet föreligger att betala tv-avgift trots att
möjligheten att se de sändningar som finansieras med tv-avgiften inte har
förändrats. Dessa omständigheter talar starkt för att undantaget bör
upphävas. Till detta kommer att Rikab uppskattar att det antal hushåll
som åberopat undantaget för att undgå avgiftsskyldighet är litet.
Motioner
I flera motioner föreslås att propositionen avslås, antingen helt eller
endast i den del den gäller tv-avgiften.
I motion 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m) yrkande 1 hänvisar
motionärerna bl.a. till att de anser att det är en oacceptabel ordning
att ta ställning till en reducering av koncessionsavgiften utan att
närmare veta hur denna skall vara utformad och begär att riksdagen
beslutar att avslå propositionen. Även i motion 2004/05:K20 av Ingvar
Svensson m.fl. (kd) yrkande 1 och motion 2004/05:K22 av Kerstin Lundgren
m.fl. (c) yrkande 1 föreslår motionärerna att propositionen avslås.
I motion 2004/05:K21 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 3 anför
motionärerna att riksdagen skall avslå propositionen i den del den avser
utvidgningen av licensplikt till tv-mottagare som inte kan ta emot
markbundna sändningar. I ovan nämnda motion K20 påpekar motionärerna när
det gäller tv-avgiften att det skulle vara stötande med nuvarande system
om de som har en analog tv-apparat inte omfattas av analoga sändningar
utan att ha digitalbox ändå blir avgiftsskyldiga trots att de inte kan
ta emot några sändningar.
I motion 2004/05:K227 av Göran Lennmarker m.fl. (m) yrkande 9 anför
motionärerna att öppenhet för ny teknik och enskilda aktörers
etableringsfrihet torde minska värdet av det privilegium som TV 4 tilldelats
vad gäller reklamfinansierade marksändningar. De anser att de särskilda
krav som ställs på TV 4 i form av koncessionsavgift bör avvecklas.
Utskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker propositionen. Med hänsyn till den tid som bör
förflyta mellan utfärdande av en lag och lagens ikraftträdande bör
lagarna dock träda i kraft först den 1 augusti 2005. Utskottet avstyrker
motionerna K19 yrkande 1 (m), K21 yrkande 3 (fp), K20 yrkande 1 (kd),
K22 yrkande 1 (c) och K227 yrkande 9 (m).
Nytt förslag om reduktion av koncessionsavgiften
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker fyra motionsyrkanden (m, fp, kd resp. c) om ett
tillkännagivande till regeringen om att regeringen snarast eller innan
nedsläckningen av de analoga sändningarna inleds skall återkomma med
förslag om reduktion av koncessionsavgiften.
Jämför reservation 2 (m, fp, kd, c).
Motioner
I motion 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m) yrkande 3 anför
motionärerna att de instämmer i regeringens förslag att koncessionsavgiften
skall reduceras. De anser dock att utredningen SOU 2003:47 torde ha
utgjort fullgott underlag för beslut och anser att regeringen snarast
bör återkomma med ett förslag om storlek och beräkningsgrund för en
reduktion av koncessionsavgiften.
I motion 2004/05:K21 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 2 anser
motionärerna att en koncessionsavgift är motiverad även i fortsättningen.
Den borde dock redan ha reducerats eftersom styrkan i konkurrensfördelen
jämnats ut. Regeringen bör därför studera på vilket sätt
marknadsförutsättningarna
ändrades när de digitala sändningarna inleddes samt därefter återkomma
till riksdagen med en proposition som inte bara specificerar den takt
och den storlek med vilken koncessionsavgiften skall reduceras, utan
även bedömer om det finns skäl till retroaktiv nedsättning.
I motion 2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) yrkande 2 föreslår
motionärerna att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som i
motionen anförs om en helhetslösning på frågeställningen om
koncessionsavgiftens storlek under övergångstiden fram till den 1 februari 2008.
Motionärerna hänvisar till riksdagens tidigare tillkännagivande till
regeringen om att regeringen skyndsamt bör utreda möjligheten att
koncessionsavgiften endast skall betalas för sändningar av reklam med
analog sändningsteknik, men anser att regeringen inte heller nu löser
den grundläggande frågan om avvägning av koncessionsavgiften mellan
analog och digital sändningsteknik. Motionärerna anser att riksdagen
bör begära att regeringen skyndsamt återkommer med en helhetslösning på
frågan om koncessionsavgiften på televisionsområdet.
I motion 2004/05:K22 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) yrkande 2 anser
motionärerna att koncessionsavgiften bör reduceras. Regeringen bör dock
lämna ett samlat förslag om koncessionsavgiften till riksdagen innan
nedsläckningen inleds.
Utskottets ställningstagande
Digital-tv-kommissionen skall enligt vad regeringen tidigare anfört
utarbeta en plan för när de analoga sändningarna skall stängas av i
olika geografiska områden (jfr prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33,
rskr. 2002/03:196). Kommissionen har den 27 september 2004 föreslagit
att de analoga tv-sändningarna i en första etapp läggs ned i tre
geografiska områden. Enligt förslaget skall den första etappen inledas i
slutet av september 2005 och vara helt slutförd i god tid före julen
2005. Kommissionen har meddelat att den senast i samband med att övergången
i de första områdena inleds räknar med att kunna presentera en plan för
när de analoga tv-sändningarna skall upphöra i övriga delar av landet.

Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med
förslag till hur koncessionsavgiften skall reduceras i budgetpropositionen
för år 2006 såsom anges i propositionen. Ett förslag till reducering av
koncessionsavgiften kommer att presenteras i nära anslutning till att
den första etappen av stängning av de analoga sändningarna genomförs.
Motionärernas yrkanden får därmed anses vara tillgodosedda.
Tilldelning av koncession
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker två motionsyrkanden (fp) om tillkännagivanden vari
motionärerna efterlyser ett annat förfarande vid tilldelning av koncession.

Jämför reservation 3 (fp).
Motioner
I motion 2004/05:K21 av Tobias Krantz m.fl. (fp) föreslår motionärerna
att regeringen skall ges till känna vad i motionen anförts om framtida
användning av koncessionsavgifter för delfinansiering av public
service-medier (yrkande 1). Motionärerna anför om detta i motionen att
koncessionsavgifter bör tas in för samtliga digital-tv-kanaler efter att
sändningstillstånden för dem har fördelats genom auktion.
I motion 2004/05:Kr366 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) anförs att det
monopol TV 4 haft på marksända reklamfinansierade sändningar i Sverige
nu i praktiken har försvunnit. Regeringen bör därför förhandla om
koncessionsavgiftens storlek. En effekt av sådana förhandlingar kan vara
att ett annat företag är berett att överta den nuvarande koncessionen.
Riksdagen bör ge regeringen till känna att koncessionen bör förhandlas
om (yrkande 5).
Utskottets ställningstagande
I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 7 § andra stycket radio- och
TV-lagen förlängs tillståndet på oförändrade villkor med ytterligare
fyra år om tillståndshavaren önskar det och regeringen inte senast två
år före tillståndstidens utgång meddelat att tillståndet inte kommer
att förlängas eller att regeringen önskar förändra villkoren. För
perioden den 1 januari 2006 t.o.m. den 31 januari 2008 har regeringen
den 22 december 2004 meddelat TV 4 AB fortsatt rätt att sända marksänd
television med analog teknik.
Utskottet anser att det inte finns anledning att överväga en förändring
av tillståndsgivningen varför motionerna bör avslås.
Finansiering av public service-tv
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsyrkande (m) om ett tillkännagivande att
public service-verksamheten skall finansieras med skattemedel i stället
för genom tv-avgift.
Jämför reservation 4 (m).
Motioner
I motion 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m) yrkande 2 anförs att
avgiftsfinansieringen av public service-medierna bör avskaffas och public
service-verksamheten finansieras gemensamt av skattemedel på samma sätt
som annan verksamhet som anses vara omistlig för allmänheten. I enlighet
därmed anför motionärerna att de inte kan stödja förslaget om att upphäva
undantaget från avgiftsplikt i 4 § lagen om TV-avgift. Detta bör riksdagen
ge regeringen till känna.
Utskottets ställningstagande
Regeringen har tillsatt en utredare för att bl.a. utifrån ett brett
perspektiv analysera nuvarande och alternativa sätt att uppbära tv-avgiften.
I januari 2005 överlämnade utredaren betänkandet Radio och TV i
allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter, SOU 2005:2. Utredaren
föreslår att det införs en medieavgift som skall utgöra betalning för
rätten att ta del av utsändningar från SVT, SR och UR. Avgiften skall
finansiera radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget är föremål för
beredning i Regeringskansliet. I avvaktan på beredningen bör motionen
avslås.

Ordningen för propositionens avlämnande
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsykande (m) om att regeringen skall ges
till känna att propositionen har avlämnats för sent både i förhållande
till riksdagsåret och i förhållande till föreslaget datum för lagarnas
ikraftträdande.
Jämför reservation 5 (m) och särskilt yttrande (fp, kd, c).
Motioner
I motion 2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m) yrkande 4 föreslår
motionärerna ett tillkännagivande om ordningen för propositionens
avlämnande då både beslutsfattare och marknadens olika aktörer behöver
rimlig tid på sig, varför bl.a. tiden mellan riksdagsbeslut och
ikraftträdande bör vara skäligt tilltagen.
Utskottets ställningstagande
Regeringen får avlämna en proposition senare än den av riksdagen
fastställda tidpunkten, om den finner att det finns synnerliga skäl för
det. Motionsyrkandet bör därför i den delen avslås.
Utskottet har tidigare anfört att som allmän riktlinje bör gälla att en
författning skall träda i kraft först efter erforderligt rådrum för
information om författningens innehåll m.m. (bet. KU 1975/76:51).
Utskottet förordade att planeringen av arbetet med nya lagar och andra
författningar sker med utgångspunkt i att om möjligt minst fyra veckor
bör förflyta mellan en författnings kungörande och dess ikraftträdande.
I förevarande lagstiftningsärende föreslår utskottet att riksdagen
beslutar att skjuta på ikraftträdandet av lagarna till den 1 augusti
2005 så att fyra veckor kan förflyta mellan utfärdande och ikraftträdande.
Motionsyrkandet bör i den delen därmed vara tillgodosett.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Regeringens lagförslag, punkt 1 (m, fp, kd, c)
av Göran Lennmarker (m), Tobias Krantz (fp), Ingvar Svensson (kd),
Henrik S Järrel (m), Helena Bargholtz (fp), Kerstin Lundgren (c) och
Carl-Erik Skårman (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförts i denna reservation. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2004/05:K19 yrkande 1, 2004/05:K20 yrkande 1, 2004/05:K21 yrkande 3,
2004/05:K22 yrkande 1 och 2004/05:K227 yrkande 9 och avslår proposition
2004/05:155.
Ställningstagande
Vi är inriktade på att koncessionsavgiften skall reduceras, men finner
det djupt otillfredsställande att regeringen nu föreslår riksdagen att
ta ställning till att koncessionsavgift skall tas ut trots att de analoga
sändningarna kommer att släckas ner i delar av landet utan att samtidigt
ta ställning till när och med vilken takt och omfattning koncessionsavgiften
skall reduceras. Vi anser att regeringen borde ha presenterat en
helhetslösning i ett sammanhang så att förutsättningarna varit helt klara
för det berörda programföretaget när de analoga sändningarna börjar
släckas ned.
Nya regler för finansieringen av radio och tv i allmänhetens tjänst
avses träda ikraft den 1 juli 2006. Förslag till sådana bör avvaktas.
Det nu presenterade förslaget om ändrade regler för tv-avgift är stötande
eftersom det innebär att hushåll som har analoga apparater men saknar
digitalbox ändå blir avgiftsskyldiga trots att de inte kan ta emot några
sändningar där det analoga nätet släckts ner.

2.   Nytt förslag om reduktion av koncessionsavgiften, punkt 2 (m, fp, kd,
c)
av Göran Lennmarker (m), Tobias Krantz (fp), Ingvar Svensson (kd),
Henrik S Järrel (m), Helena Bargholtz (fp), Kerstin Lundgren (c) och
Carl-Erik Skårman (m).
- vid bifall till reservation 1 -
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:K19
yrkande 3, 2004/05:K20 yrkande 2, 2004/05:K21 yrkande 2 och 2004/05:K22
yrkande 2.
Ställningstagande
Som anförts under reservation 1 anser vi att regeringen när det gäller
reduktion av koncessionsavgiften borde ha presenterat en helhetslösning
i ett sammanhang så att förutsättningarna varit helt klara för
programföretaget när de analoga sändningarna börjar släckas ned. Det anförda
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3.   Tilldelning av koncession, punkt 3 (fp)
av Tobias Krantz (fp) och Helena Bargholtz (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:K21
yrkande 1 och 2004/05:Kr366 yrkande 5.
Ställningstagande
Det finns skäl för ett generellt system för att ta ut en koncessionsavgift.
Det främsta skälet är att marknaden för reklamfinansierad tv och radio
kräver en omfattande verksamhet från statens sida för att upprätthållas.
Genom internationella konventioner har villkoren för elektromagnetiska
sändningar i olika frekvensområden reglerats. Arbetet med en löpande
översyn av frekvensutnyttjandet, tillståndsgivningen för sändningar
inom en viss frekvens m.m. jämte arbetet med att definiera och upprätthålla
de lagliga villkoren för sändningarna, tillämpningen av yttrandefrihet,
upphovsrätt m.m. är en offentlig uppgift. Koncessionsavgiften skall
dock inte tas ut efter s.k. skönhetstävlingar. Tillståndet till sändning
skall tilldelas medieföretag efter ett konkurrensförfarande som medför
att alla företag som verkar på marknaden betalar koncessionsavgifter
efter omfattningen och villkoren i de sändningstillstånd de har. Det
anförda bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4.   Finansiering av public service-tv, punkt 4 (m)
av Göran Lennmarker (m), Henrik S Järrel (m) och Carl-Erik Skårman (m).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:K19
yrkande 2.
Ställningstagande
Med en modern definition av public service-begreppet upphör motiven för
att behålla en särskild mottagaravgift. Vi anser därför att
avgiftsfinansieringen av public service-företagen skall avskaffas. I stället
anser vi att verksamheten ska finansieras med skattemedel på samma sätt
som annan verksamhet som befinns vara omistlig för allmänheten. Det
anförda bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5.   Ordningen för propositionens avlämnande, punkt 5 (m)
av Göran Lennmarker (m), Henrik S Järrel (m) och Carl-Erik Skårman (m).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:K19
yrkande 4.
Ställningstagande
Enligt 3 kap. 3 § riksdagsordningen fastställer riksdagen på förslag av
talmannen när propositioner som regeringen anser bör behandlas under
pågående riksmöte senast skall avlämnas i de fall det inte finns en
särskild tidpunkt angiven i riksdagsordningen. Den beslutade tidpunkten
gäller inte om regeringen finner att det finns synnerliga skäl för att
avlämna propositionen senare. Under innevarande riksmöte beslutade
riksdagen att senaste dag för avlämnande var den 23 mars 2005. Regeringens
proposition 2004/05:155 om koncessionsavgift på televisionens område m.
m. avlämnades till riksdagen den 9 maj 2005, således ungefär en och en
halv månad efter det att den av riksdagen beslutade tiden gått ut.
Regeringen har i propositionen varken motiverat vad som föranleder att
propositionen avlämnas så sent eller anfört vilka synnerliga skäl som
anses föreligga för att den avlämnas efter att den av riksdagen fastställda
tiden löpt ut.
Vidare bör regeringen enligt riksdagsordningen avlämna sina propositioner
på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebyggs.
Det torde vara känt för regeringen att konstitutionsutskottet under
vårsessionen, och särskilt under maj månad, är mycket hårt belastat,
särskilt med granskningen av statsråden. Den demokratiska processen
kräver förutom ett fullgott underlag även skälig tid för beslutsfattandet
för att fungera tillfredsställande.
Regeringen har orsakat tidsbrist i beredningen av propositionen. Den är
kraftigt försenad och presenteras i ett ofärdigt skick. Till detta kommer
att regeringen föreslår att lagarna skall träda i kraft redan den 1
juli 2005. Marknadens olika aktörer behöver rimlig tid på sig för att
ställa om till nya villkor, varför tiden mellan riksdagsbeslut och en
lags föreslagna ikraftträdande bör vara skäligt tilltagen.
Det är angeläget att regeringen respekterar de av riksdagen bestämda
tidsfristerna samt presenterar ett förslag som är genomarbetat och
erbjuder en helhetslösning. Både riksdagen i sitt beslutsfattande och
marknadens aktörer behöver ges ett rimligt tidsutrymme. Detta bör ges
regeringen till känna.

Särskilt yttrande

Ordningen för propositionens avlämnande, punkt 5 (fp, kd, c)
Tobias Krantz (fp), Ingvar Svensson (kd), Helena Bargholtz (fp) och
Kerstin Lundgren (c) anför:

Enligt 3 kap. 3 § riksdagsordningen fastställer riksdagen på förslag av
talmannen när propositioner som regeringen anser bör behandlas under
pågående riksmöte senast skall avlämnas i de fall det inte finns en
särskild tidpunkt angiven i riksdagsordningen. Den beslutade tidpunkten
gäller inte om regeringen finner att det finns synnerliga skäl för att
avlämna propositionen senare. Under innevarande riksmöte beslutade
riksdagen att senaste dag för avlämnande var den 23 mars 2005. Regeringens
proposition 2004/05:155 om koncessionsavgift på televisionens område m.
m. har avlämnats över en månad efter det att den av riksdagen beslutade
tiden gått ut. Regeringen har i propositionen varken motiverat vad som
föranleder att propositionen avlämnas så sent eller anfört vilka synnerliga
skäl som anses föreligga för att den avlämnas efter att den av riksdagen
fastställda tiden löpt ut.
Vidare bör regeringen enligt riksdagsordningen avlämna sina propositioner
på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebyggs
(3 kap. 5 § riksdagsordningen).
Hanteringen står inte i god överensstämmelse med intentionerna i
riksdagsordning och med riksdagens egen hantering, vilket vi härmed markerar.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.
:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens
och radions område.
lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Följdmotioner
2004/05:K19 av Göran Lennmarker m.fl. (m):

1.   Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:155.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om avgiftsplikten för tv-mottagare som till sin konstruktion
inte kan ta emot markbundna sändningar.
3.   Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag
om storlek och beräkningsgrund för en reduktion av koncessionsavgiften,
i enlighet med vad som anförs i motionen.
4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ordningen för propositionens avlämnande.
2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. (kd):

1.   Riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförs att avslå
proposition 2004/05:155 i sin helhet.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en helhetslösning på frågeställningen om koncessionsavgiftens
storlek under övergångstiden fram till den 1 februari 2008.
2004/05:K21 av Tobias Krantz m.fl. (fp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om framtida användning av koncessionsavgifter för
delfinansiering av public service-medier.
2.   Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag
om reduktion av koncessionsavgiften enligt vad som i motionen anförs.
3.   Riksdagen avslår proposition 2004/05:155 i den del som avser
utvidgning av licensplikt till tv-mottagare som inte kan ta emot markbundna
sändningar.
2004/05:K22 av Kerstin Lundgren m.fl. (c):

1.   Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:155 Koncessionsavgift
på televisionens område m.m.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om koncessionsavgift på televisionens område.
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004
2004/05:K227 av Göran Lennmarker m.fl. (m):

9.   Riksdagen beslutar att koncessionsavgiften för TV 4 avvecklas
i enlighet med vad som anförs i motionen.
2004/05:Kr366 av Lennart Kollmats m.fl. (fp):

5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om koncessionsavgiften för TV 4.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag