Justitieutskottets betänkande
2004/05:JUU31

Förverkande vid brott, m.m.


Sammanfattning
I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2004/05:135 Utökade
möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. jämte
två i ärendet väckta motioner.
I propositionen föreslås att brottsbalkens bestämmelser om förverkande
av utbyte och hjälpmedel skall vara tillämpliga på alla brott enligt
andra lagar eller författningar, undantaget utbyte av brott enligt
skattebrottslagen, för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år.
Även brottsbalkens bestämmelser om förverkande av ersättning för
kostnader i samband med brott föreslås bli tillämpliga på alla brott med
mer än ett års fängelse i straffskalan. I propositionen föreslås också
att egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott skall
kunna förverkas, om brottet har fullbordats eller förfarandet utgjort
ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling.
I propositionen föreslås vidare att egendom som har trätt i stället
för utbyte, avkastning av utbyte och avkastning av det som trätt i
stället för utbyte skall kunna förverkas. Vidare föreslås att
förverkandebestämmelserna i vissa författningar med specialstraffrättsliga
bestämmelser utvidgas. Det föreslås också att det införs särskilda
förverkandebestämmelser i vissa immaterialrättsliga författningar.
Förslagen syftar bl.a. till att uppfylla åtaganden inom Europeiska
unionen att utvidga möjligheterna att förverka hjälpmedel och vinning
vid brott.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottet tillstyrker propositionen med vissa mindre redaktionella
ändringar i lagtexten. Utskottet avstyrker samtidigt de två motionerna.
I ärendet finns en reservation (m, fp, c).
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Ändringar i narkotikastrafflagen och dopningslagen
Riksdagen antar1. regeringens förslag till lag om ändring i
narkotikastrafflagen (1968:64) med den ändringen att 6 § får den lydelse som
utskottet föreslår i bilaga 3 (lagförslag 1),2. det av utskottet i bilaga
3 (lagförslag 2) framlagda förslaget till lag om ändring i narkotikastrafflagen
(1968:64), och3. regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel med den ändringen att 5 §
får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 (lagförslag 3).Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:135 i denna del.

2.   Lagförslagen i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i brottsbalken,3. lag om ändring i miljöbalken,4. lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,5. lag om
ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.
m.,6. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),7. lag om ändring i
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,8.
lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
,9. lag om ändring i patentlagen (1967:837),10. lag om ändring i
mönsterskyddslagen (1970:485),11. lag om ändring i skattebrottslagen
(1971:69),12. lag om ändring i firmalagen (1974:156),13. lag om ändring
i abortlagen (1974:595),14. lag om ändring i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,15. lag om ändring i
förfogandelagen (1978:262),16. lag om ändring i ransoneringslagen
(1978:268),17. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),18. lag om ändring
i strålskyddslagen (1988:220),19. lag om ändring i lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor,20. lag om ändring i lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.,21. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),22.
lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för
halvledarprodukter,23. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),24. lag om
ändring i lotterilagen (1994:1000),25. lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),26. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
27. lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket
efter passagerarfartyget Estonia,28. lag om ändring i lagen (1995:831)
om transplantation m.m.,29. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),30.
lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,31.
lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel,32. lag om
ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),33. lag om ändring i lagen
(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,34. lag om ändring
i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning,35.
lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,36. lag om ändring i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling,37. lag om ändring i lagen (2003:148)
om straff för terroristbrott.Därmed bifaller riksdagen proposition
2004/05:135 i denna del.

3.   Utvidgat förverkande
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju45 och 2004/05:Ju46.
Reservation (m, fp, c)

Stockholm den 28 april 2005
På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Johan Pehrson (fp),
Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Margareta Sandgren (s), Beatrice Ask
(m), Helena Frisk (s), Peter Althin (kd), Elisebeht Markström (s), Jeppe
Johnsson (m), Göran Norlander (s), Johan Linander (c), Joe Frans (s),
Cecilia Magnusson (m), Kerstin Andersson (s), Leif Björnlod (mp),
Christer Erlandsson (s) och Karin Granbom (fp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Regeringen beslutade den 20 mars 1997 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att utreda vissa frågor om att förverka vinning av brott.
I utredningsuppdraget ingick att, mot bakgrund av utvecklingen i fråga
om ekonomisk och annan grov och organiserad brottslighet, särskilt
narkotikabrottslighet, undersöka om dagens regler om att förverka vinning
av brott är tillräckliga för att kunna angripa denna brottslighet på
ett effektivt sätt.
Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 17 juni 1999 att utöver
vad som angavs i de ursprungliga direktiven låta utreda ytterligare
några frågor, bl.a. vilka åtgärder som behöver vidtas för att Sverige
skall kunna återkalla eller i största möjliga mån begränsa en till
artikel 2 punkt 1 i Europarådets förverkandekonvention från år 1990
avgiven förklaring. Av Europeiska unionens råds rambeslut av den 26 juni
2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och
förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott följer numera ett
åtagande att begränsa förklaringen (2001/500/RIF).
Utredningen, som antog namnet Förverkandeutredningen, avlämnade i
december 1999 sitt betänkande Effektivare förverkandelagstiftning (SOU
1999:147). Betänkandet har remissbehandlats och en sammanställning över
remissvaren finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju2000/330/L5).

Den 2 augusti 2002 föreslog det danska ordförandeskapet i Europeiska
unionen i ett meddelande till rådet och Europaparlamentet ett rambeslut
om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
(EUT C 184, 2.8.2002, s. 3). Vid rådet för rättsliga och inrikes frågor
den 19 december 2002 nåddes en principöverenskommelse om innehållet i
rambeslutet. Riksdagen godkände utkastet till rambeslut den 27 oktober
2004 (prop. 2003/04:166, bet. JuU5, rskr. 22). Rambeslutet antogs av
rådet den 24 februari 2005.
Inom Justitiedepartementet har det utarbetats en promemoria som syftar
till att ge ett bredare beredningsunderlag när det gäller vilka
lagstiftningsåtgärder som behövs för att Sverige skall kunna begränsa sin
förklaring till Europarådets förverkandekonvention och till att Sverige
skall kunna uppfylla sina åtaganden inom EU att utvidga möjligheterna
att förverka hjälpmedel och vinning vid brott (Ju2000/330/L5). Promemorian,
som färdigställdes den 20 oktober 2004, innehåller förslag till
lagändringar som behövs för att Sverige skall kunna begränsa förklaringen
och i stor utsträckning efterleva antagna rambeslut. Det innebär att
promemorian innehåller dels förslag till författningsändringar som
sammanfaller med vad Förverkandeutredningen redan föreslagit, dels förslag
som är delvis omarbetade i förhållande till utredningen, dels slutligen
förslag som inte återfinns i Förverkandeutredningens betänkande.
Promemorian innehåller också vissa lagförslag utöver vad som påkallas av
Sveriges internationella åtaganden. Promemorian har remissbehandlats
och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i
Justitiedepartementet (Ju2000/330/L5).
Den i propositionen föreslagna ändringen i lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m. omfattas inte av promemorian utan har beretts
under hand med bl.a. berörda myndigheter. Beträffande 53 a § upphovsrättslagen
(1960:729) föreslås i propositionen i förhållande till promemorian en
viss utvidgning av möjligheterna till hjälpmedelsförverkande. Även detta
förslag har beretts under hand med bl.a. berörda myndigheter.
När det gäller frågan om att begränsa räckvidden av förklaringen till
Europarådets förverkandekonvention grundar sig propositionen på de
ställningstaganden och förslag som lämnats i promemorian. Detsamma gäller
frågan om polismans rätt att förstöra beslagtagen alkohol. Även förslaget
gällande förverkande av kostnadsersättning grundar sig på förslag i
promemorian.
Förverkandeutredningens förslag att införa den nya förverkandeformen
utvidgat förverkande behandlas inte i detta lagstiftningsärende utan är
föremål för fortsatt beredning inom Regeringskansliet.
Lagrådet har granskat lagförslagen och har i stort godtagit de framlagda
lagförslagen men anfört att det är önskvärt att en mer genomgripande
översyn görs inom en nära framtid.
Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att brottsbalkens bestämmelser om förverkande
av utbyte och hjälpmedel skall vara tillämpliga på alla brott enligt
andra lagar eller författningar för vilka det är föreskrivet fängelse
i mer än ett år. Undantag görs dock för utbyte av brott enligt
skattebrottslagen. Vidare föreslås att förverkandebestämmelser i vissa
författningar med specialstraffrättsliga bestämmelser utvidgas. Vad gäller
de immaterialrättsliga författningarna föreslås att det införs särskilda
förverkandebestämmelser. Även brottsbalkens bestämmelser om förverkande
av ersättning för kostnader i samband med brott föreslås bli tillämpliga
på alla brott med mer än ett års fängelse i straffskalan. I propositionen
föreslås också att egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel
vid brott skall kunna förverkas, om brottet har fullbordats eller
förfarandet utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse
eller stämpling.
I propositionen föreslås vidare att egendom som har trätt i stället för
utbyte, avkastning av utbyte och avkastning av det som trätt i stället
för utbyte skall kunna förverkas.
Förslagen syftar bl.a. till att uppfylla åtaganden inom Europeiska
unionen att utvidga möjligheterna att förverka hjälpmedel och vinning
vid brott.
Slutligen föreslås att polisman i vissa fall skall få besluta om att
förstöra beslagtagen alkohol.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottets överväganden
Nya regler om förverkande
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag, med vissa
redaktionella ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel.
I propositionen föreslås ändringar i brottsbalken samt i ett stort antal
andra författningar. Bland annat föreslås att bestämmelserna i 36 kap.
1 och 2 §§ brottsbalken om förverkande av utbyte och hjälpmedel skall
vara tillämpliga på alla brott enligt andra lagar eller författningar
för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år, undantaget utbyte
av brott enligt skattebrottslagen. Även brottsbalkens bestämmelser om
förverkande av ersättning för kostnader i samband med brott föreslås
bli tillämpliga på alla brott med mer än ett års fängelse i straffskalan.
Vidare föreslås att egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel
vid brott skall kunna förverkas, om brottet har fullbordats eller
förfarandet i förekommande fall utgjort ett straffbart försök eller en
straffbar förberedelse eller stämpling. Egendom som har trätt i stället
för utbyte, avkastning av utbyte och avkastning av det som trätt i
stället för utbyte skall också kunna förverkas. För en närmare redogörelse
för samtliga föreslagna lagändringar hänvisas till propositionen.
Utskottet gör följande överväganden.
Möjligheterna till ekonomisk vinning utgör en av de främsta drivkrafterna
bakom en stor del av den brottslighet som förekommer i samhället. I
synnerhet gäller det den grova, många gånger organiserade, brottsligheten.
Genom att öka rättsväsendets möjligheter att frånta gärningsmannen
utbytet av brottet i samband med att ett brott beivras kan incitamenten
att begå brott minskas. Att i större utsträckning kunna förverka sådan
egendom som kommit till användning som hjälpmedel vid brott utgör också
en viktig del av den brottsbekämpande verksamheten. Rent praktiskt kan
det ha en brottsförebyggande effekt om egendomen inte på nytt kan komma
till användning i brottslig verksamhet. Det kan därtill i vissa fall
verka avhållande för den som planerar att begå ett brott att även
hjälpmedlen kan komma att förverkas.
Under senare år har det inom EU tagits flera initiativ till rambeslut
för att såväl närma medlemsstaternas nationella förverkanderegler till
varandra som att uppnå ett mer effektivt samarbete när det gäller
ömsesidigt erkännande och verkställande av medlemsstaternas förverkandebeslut.
Detta arbete är nödvändigt för att möta en alltmer organiserad och
internationaliserad brottslighet i ett EU med i stor utsträckning fri
rörlighet mellan medlemsstaterna. Genom de förslag som lämnas i
propositionen uppfyller Sverige fullt ut vissa gjorda åtaganden inom
Europarådet och EU för att utöka möjligheterna att förverka utbyte av och
hjälpmedel vid brott. Vidare kan Sverige begränsa räckvidden av den
gjorda förklaringen till Europarådets förverkandekonvention på det sätt
Sverige inom EU åtagit sig att göra. Genom förslagen uppnås samtidigt
nationella strävanden att i större omfattning kunna använda
förverkandeinstitutet.
De utökade möjligheter till förverkande av utbyte av och hjälpmedel vid
brott som föreslås i propositionen tillför enligt utskottets uppfattning
viktiga verktyg till brottsbekämpningen.
Utskottet ser mycket positivt på att möjligheterna att förverka egendom
blir mer enhetliga på så sätt att det avseende alla brott inom
specialstraffrätten - undantaget utbyte av brott enligt skattebrottslagen -
för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år är möjligt att
förverka utbyte av och hjälpmedel vid brottet. Lika positivt är förslaget
att brottsbalkens bestämmelser om förverkande av ersättning för kostnader
i samband med brott skall göras tillämpliga på alla brott med mer än
ett års fängelse i straffskalan.
Mycket betydelsefull är också den föreslagna preciseringen av begreppet
utbyte av brott till att även omfatta egendom som har trätt i stället
för utbyte, avkastning av utbyte och avkastning av det som trätt i
stället för utbyte. Det framstår som självklart att det som trätt i
stället för det ursprungliga brottsutbytet också skall anses utgöra utbyte
och kunna förverkas. Det kan inte heller anföras några tyngre vägande
skäl för att gärningsmannen skall få behålla avkastning från det
ursprungliga brottsutbytet eller den egendom som trätt i stället.
Utskottet anser att även övriga i propositionen föreslagna ändringar är
påkallade och lämpligt avvägda.
Utskottet föreslår vissa redaktionella ändringar i regeringens förslag
till ny lydelse av dels 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), dels 5 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Ändringarna syftar
till att förtydliga att värdeförverkande i stället för sakförverkande
kan ske i alla de fall av förverkande av hjälpmedel m.m. som omfattas
av andra stycket i respektive paragraf samt till att ge
förverkandebestämmelserna
i de båda lagarna en enhetlig utformning. Den av utskottet föreslagna
ändringen såvitt avser 6 § narkotikastrafflagen medför även ett behov
av en följdändring i 7 § i samma lag. Ändringarna framgår av utskottets
lagförslag i bilaga 3.
Utskottet tillstyrker således propositionen, med de av utskottet nyss
nämnda förslagen till ändringar i lagförslagen. Utskottet föreslår vidare
att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i
narkotikastrafflagen, avseende 7 §.
Utvidgat förverkande
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår två motioner med yrkanden om
att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med förslag till
lagstiftning om s.k. utvidgat förverkande. Utskottet hänvisar till att
beredningsunderlaget behöver kompletteras. Jämför reservationen (m, fp,
c).
I motionerna Ju45 (fp) och Ju46 (m) begärs att regeringen snarast skall
återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning om s.k. utvidgat
förverkande.
I Förverkandeutredningens betänkande Effektivare förverkandelagstiftning
(SOU 1999:147) lämnas förslag till en ny förverkandeform, utvidgat
förverkande. Enligt förslaget skall då någon döms för viss närmare angiven
vinningsbrottslighet av mera allvarlig beskaffenhet värdet av
lagöverträdarens egendom kunna förverkas till den del åklagaren förmår göra
sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller annars
motsvarar utbyte av sådan verksamhet. Förslaget innebär att även annan
egendom än sådan som kan bevisas utgöra vinning av det specifika brott
som lagöverträdaren döms för kan förverkas. Utvidgat förverkande får
enligt förslaget inte ske om det skulle vara oskäligt.
I artikel 3 i rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel och
egendom som härrör från brott anges att varje medlemsstat skall göra
det möjligt att förverka egendom från personer som dömts för vissa
särskilt allvarliga brott även om egendomen inte kan härledas till det
konkreta brott som personen dömts för (utvidgat förverkande). De brott
som skall kunna föranleda ett utvidgat förverkande (förverkandeutlösande
brott) framgår av punkt 1 i artikel 3. Det rör sig om brott som begåtts
inom ramen för en kriminell organisation och som omfattas av något av
de i artikeln särskilt uppräknade rambesluten, bl.a. rambeslutet om
bekämpande av terrorism, rambeslutet om bekämpande av människohandel,
rambeslutet om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för
olaglig narkotikahandel och rambeslutet om penningtvätt, identifiering,
spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och
vinning av brott. Brottet skall vidare, för att vara förverkandeutlösande,
vara belagt med ett visst lägsta maximistraff, nämligen frihetsberövande
i minst fem år (fyra år vid penningtvätt) och vara av sådan art att det
kan ge ekonomisk vinst. Medlemsstaterna kan enligt punkt 2 i artikel 3
välja mellan tre alternativa sätt att utforma de bestämmelser som krävs
för att möjliggöra förverkande enligt rambeslutet. Enligt alla tre
alternativen kan det uppställas höga beviskrav för att egendomen härrör
från den dömda personens brottsliga verksamhet, nämligen att domstolen
är fullständigt övertygad om att så är fallet. Enligt punkt 3 i artikel
3 får medlemsstaterna överväga att även anta bestämmelser som möjliggör
förverkande hos närstående till den dömde personen.
Utskottet har inhämtat från Justitiedepartementet att Förverkandeutredningens
betänkande, i de delar som avser utvidgat förverkande, kommer att beredas
vidare i departementet. Beredningsunderlaget kommer därvid att kompletteras
med en inom departementet utarbetad promemoria. Efter sedvanlig remiss-
och lagrådsbehandling kommer en proposition i ämnet att läggas fram.
Behovet av komplettering av beredningsunderlaget är bl.a. föranlett av
innehållet i det nyss nämnda rambeslutet.
Enligt artikel 6 i rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel
och egendom som härrör från brott skall Sverige senast den 15 mars 2007
ha vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa rambeslutet.
Utskottet kan konstatera att frågor om s.k. utvidgat förverkande är
komplicerade och att ett behov av komplettering av beredningsunderlaget
föreligger. Utskottet utgår från att regeringen tillser att det fortsatta
utrednings- och beredningsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att
genomförandet av lagstiftning, bl.a. med anledning av rambeslutet, inte
fördröjs i onödan. Detta arbete bör inte föregripas.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna Ju45 och Ju46.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Utvidgat förverkande, punkt 3 (m, fp, c)
av Johan Pehrson (fp), Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Johan
Linander (c), Cecilia Magnusson (m) och Karin Granbom (fp).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om att regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med förslag till lagstiftning om s.k. utvidgat förverkande.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:Ju45 och 2004/05:Ju46.

Ställningstagande
Vi anser att regler om utvidgat förverkande skulle utgöra ett viktigt
verktyg i kampen mot grov och ofta organiserad brottslighet, bl.a.
eftersom det ofta är ekonomisk vinning som är drivkraften bakom sådan
brottslighet.
Förverkandeutredningen lämnade redan år 1999 förslag till bestämmelser
om utvidgat förverkande. Utredningsförslagen har ännu inte lett till
lagstiftning, och när regeringen nu har lämnat förslag till ny lagstiftning
om förverkande, bl.a. med anledning av antagna rambeslut, har bestämmelser
om utvidgat förverkande utelämnats. Detta är enligt vår uppfattning
otillfredsställande, eftersom det finns ett beredningsunderlag för sådan
lagstiftning och Sverige förbundit sig genom rambeslutet om förverkande
av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott att införa
sådan lagstiftning. Det föreligger inget behov av att ytterligare utreda
denna fråga.
Det får ankomma på regeringen att snarast återkomma till riksdagen med
ett lagförslag om utvidgat förverkande.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och
hjälpmedel vid brott m.m.:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken,
lag om ändring i brottsbalken,
lag om ändring i miljöbalken,
lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.,
lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),
lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk,
lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
,
lag om ändring i patentlagen (1967:837),
lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
lag om ändring i firmalagen (1974:156),
lag om ändring i abortlagen (1974:595),
lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom
och hittegods m.m.,
lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,

lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,

lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket
efter passagerarfartyget Estonia,
lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel,
lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,

lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss
avkodningsutrustning,
lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
Följdmotioner
2004/05:Ju45 av Johan Pehrson m.fl. (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att införa lagstiftning om utvidgat förverkande på grund av
brott.
2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med
förslag avseende utvidgat förverkande.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Bilaga 3
Utskottets lagförslag
1. Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till lag om
ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Regeringens förslag   Utskottets förslag
6 §
Narkotika som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras
förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan
får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett
sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott
enligt denna lag.    Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna
lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I
stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte
av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för
kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna,
om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får
förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller1. egendom som varit avsedd
att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har
fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller
en straffbar förberedelse eller stämpling, samt2. egendom med vilken
har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat.  Egendom som har använts
som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om
det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda
skäl. Detsamma gäller1. egendom som varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller
om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse eller stämpling, samt2. egendom med vilken har tagits
befattning som utgör brott enligt denna lag.
I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde
förklaras förverkat.
Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning
i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att
användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon
som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras
av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för
brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.


2. Utskottets förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen
(1968:64)Härigenom föreskrivs att 7 § narkotikastrafflagen (1968:64) skall
ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Utskottets förslag
7 §1Senaste lydelse 1994:1419.
Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt 6 §,
gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag
har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje stycket
denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen
för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits
i beslag.    Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § fjärde
stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från
dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika
som tagits i beslag.
__________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
3. Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Regeringens förslag   Utskottets förslag
5 §
Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde
samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning
för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det
mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller
egendomens värde får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga
brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller1. egendom
som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag,
om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse, samt2. egendom med vilken har
tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.   Egendom som har
använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad,
om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda
skäl. Detsamma gäller1. egendom som varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller
om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse, samt2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör
brott enligt denna lag.
I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde
förklaras förverkat.