Justitieutskottets betänkande
2004/05:JUU30

Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden


Sammanfattning
I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:49
Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden. I propositionen
föreslås att riksdagen godkänner ett avtal om ändring av avtalet om den
rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och
Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987. Vidare föreslås
att riksdagen antar en lag om ändring i bilagan till lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall.
Det huvudsakliga syftet med att godkänna avtalet och anta ändringen i
bilagan är att fastställa den rättsliga ställningen för Nordiska
kulturfonden.
Utskottet tillstryker propositionen med en mindre redaktionell ändring
i lagförslaget.
Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden
Riksdagen
1. godkänner avtalet av den 29 oktober 2004 om ändring i avtalet om den
rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och
Nordiska rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att numret 69
skall betecknas 70.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:49 punkt 1 och bifaller
delvis proposition 2004/05:49 punkt 2.


Stockholm den 10 maj 2005
På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Johan Pehrson (fp),
Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Margareta Sandgren (s), Lennart
Nilsson (s), Peter Althin (kd), Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson
(m), Göran Norlander (s), Torkild Strandberg (fp), Johan Linander (c),
Joe Frans (s), Cecilia Magnusson (m), Kerstin Andersson (s), Leif
Björnlod (mp), Christer Erlandsson (s) och Hillevi Engström (m).
Utskottets överväganden
Nordiska kulturfonden är ett samarbetsorgan som stöder kultursamarbetet
mellan de nordiska länderna. Nordiska kulturfonden har tidigare
administrerats vid Nordiska ministerrådets sekretariat. Den 5 april 2002
beslutade Nordiska ministerrådet om en revidering av en tidigare träffad
överenskommelse om Nordiska kulturfonden. Då beslutades att Nordiska
kulturfonden skall utgöra ett självständigt rättssubjekt. Den reviderade
överenskommelsen trädde i kraft i mars 2004.
När Nordiska kulturfonden administrerades vid Nordiska ministerrådets
sekretariat omfattades fonden och dess anställda av avtalet om den
rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska
rådets presidiesekretariat av den 13 maj 1987 (rättsställningsavtalet).
Avtalet innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier.
För att klargöra att Nordiska kulturfonden även efter omvandlingen till
ett självständigt rättssubjekt skall omfattas av rättsställningsavtalet,
beslutade Nordiska ministerrådet om en ändring av rättsställningsavtalet.
Ändringen kom till genom ett avtal av den 29 oktober 2004. Avtalet
klargör att Nordiska kulturfonden och dess anställda, på samma sätt som
tidigare, omfattas av rättställningsavtalets bestämmelser om immunitet
och privilegier. Ändringen i avtalet innebär dessutom vissa mindre
justeringar av rättsställningsavtalet.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet av den 29
oktober 2004. I propositionen framhålls att immuniteten och privilegierna
har ansetts nödvändiga för att kulturfonden skall fungera på lämpligt
sätt, även efter det att fonden har omvandlats till ett självständigt
rättssubjekt.
För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier skall bli
gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas i
svensk rätt. Bestämmelser om immunitet och privilegier för internationella
organ och personer med anknytning till sådana organ finns i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § har organ
och personer med anknytning till sådana organ som anges i en bilaga
till lagen, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga
eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Denna bilaga bör
kompletteras så att den också omfattar Nordiska kulturfonden, dess
egendom och dess anställda. Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter den dag då samtliga avtalsparter
har meddelat det norska utrikesdepartementet att de har godkänt avtalet.
Med hänsyn till att det nu inte säkert kan anges när avtalet träder i
kraft för Sverige föreslås att den aktuella lagändringen träder i kraft
den dag regeringen bestämmer.
Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag. Immunitet och
privilegier för Nordiska kulturfonden bör dock tas upp som punkt 70 i
bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
(jfr proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån och försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU10).
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:49 Immunitet och privilegier för Nordiska
kulturfonden:

1.      Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet av den 29
oktober 2004 om ändring i avtalet om den rättsliga ställningen för
Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
av den 13 maj 1987.
2.      Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Avtal