Justitieutskottets betänkande
2004/05:JUU3

Omhändertagande av fordonsnycklar m.m.


Sammanfattning
I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition Tillfälligt
omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott (prop.
2003/04:159) jämte två motioner.
Regeringens förslag går ut på att polisen skall ges möjlighet att
omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, fordonet, för att förhindra
att ett rattfylleribrott begås. Omhändertagandet får pågå högst ett
dygn. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag och avslår
motionerna. I ärendet finns två reservationer (m, fp, c).
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra
trafiknykterhetsbrott
Riksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,2. lag om ändring i polislagen
(1984:387),3. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m., med de ändringarna dels att i 8 §
andra stycket ordet "egendom" ersätts med "egendomen", dels att i 11 §
orden "Rikspolisstyrelsen lämnar" ersätts med "Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar".Därmed bifaller riksdagen
delvis proposition 2003/04:159.

2.   Olovlig körning
Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju30.
Reservation 1 (m, fp, c)

3.   Sekretess inom hälso- och sjukvården
Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju29.
Reservation 2 (m, fp, c)

Stockholm den 30 september 2004
På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Johan Pehrson (fp),
Susanne Eberstein (s), Rolf Olsson (v), Margareta Sandgren (s), Beatrice
Ask (m), Lennart Nilsson (s), Helena Frisk (s), Peter Althin (kd),
Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson (m), Yilmaz Kerimo (s), Torkild
Strandberg (fp), Johan Linander (c), Göran Norlander (s), Cecilia
Magnusson (m), Joe Frans (s) och Leif Björnlod (mp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Polisrättsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Tvångsmedel enligt
27 och 28 kap. RB samt polislagen (SOU 1995:47) att polisen skulle ges
möjlighet att omhänderta egendom i brottsförebyggande syfte. Förslaget
ledde inte till lagstiftning.
Härefter togs frågan om omhändertagande upp på nytt i en promemoria om
tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott,
som utarbetats inom Justitiedepartementet. Promemorian, som remissbehandlats,
ligger till grund för regeringens förslag i propositionen. Lagförslagen
finns i bilaga 2.
Lagrådet har granskat lagförslagen, och regeringen har följt de synpunkter
som Lagrådet lämnat.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det genom nya bestämmelser i polislagen
införs möjlighet för en polisman att tillfälligt omhänderta egendom.
Förslaget innebär att en polisman i syfte att förhindra ett rattfylleribrott
tillfälligt får omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för
färden eller, om så krävs, fordonet. En förutsättning för omhändertagandet
är att det av särskilda skäl kan anses finnas risk för att ett sådant
brott kommer att begås. Om det är nödvändigt för att finna egendom som
skall omhändertas, får enligt förslaget en polisman kroppsvisitera den
person som beslutet avser och genomsöka det fordon som kan komma att
användas vid brottet. Omhändertagandet skall upphöra så snart det inte
längre finns skäl för det och får inte vara längre än 24 timmar. Det
föreslås vidare att egendom som inte hämtas ut när omhändertagandet har
upphört skall tas om hand i enlighet med bestämmelserna i lagen (1974:1066)
om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Egendomen skall
därmed kunna förstöras eller säljas för statens räkning.
Utskottets överväganden
Tillfälligt omhändertagande för att förhindra trafiknykterhetsbrott
Den som döms för ett brott kan under vissa förutsättningar också drabbas
av att egendom som använts vid brottet förverkas, dvs. att egendomen
tillfaller staten. Sålunda kan enligt 7 § lagen (1951:649) om straff
för vissa trafikbrott ett fordon som använts vid brott mot den lagen
förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan
brottslighet och förverkande inte är oskäligt.
Det nu sagda tar sikte på egendom som kommit till brottslig användning.
Vid sidan härav finns vissa möjligheter till förverkande av föremål
som ännu inte kommit till brottslig användning, men där det kan befaras
att så kan komma att ske (36 kap. 3 brottsbalken). Här handlar det om
egendom som på grund av sin särskilda beskaffenhet kan befaras komma
till brottslig användning, om farliga föremål och om hjälpmedel. För
att säkerställa att ett förverkande kan ske beträffande nu aktuell
egendom får den tas i beslag (27 kap. 14 a § rättegångsbalken). Någon
uttrycklig möjlighet för polisen att endast tillfälligt omhänderta
egendom i syfte att förhindra brott finns däremot inte.
I propositionen föreslås att polisen skall ges möjlighet att förebygga
trafiknykterhetsbrott genom att omhänderta bilnycklar och annan egendom
som behövs för att föra ett fordon. Om det krävs får enligt förslaget
i stället fordonet omhändertas. En grundläggande förutsättning för att
omhändertagande skall få ske är att det av särskilda skäl kan anses
finnas en risk för att ett rattfylleribrott kommer att begås. I syfte
att söka efter bilnycklar skall polisen kunna genomsöka fordonet och
kroppsvisitera den som kan tänkas komma att begå brottet. Omhändertagandet
får pågå högst 24 timmar och skall upphöra så snart det inte längre
finns skäl för det. Den polisman som beslutar om omhändertagandet skall
anmäla det till sin förman. Med omhändertagen egendom som inte avhämtas
skall förfaras såsom redan gäller i fråga om exempelvis hittegods. Det
innebär att egendom säljs eller förstörs efter viss tid.
Enligt utskottets mening finns det starka skäl att vidta åtgärder för
att förhindra att personer kör bil eller andra fordon under påverkan av
alkohol eller andra droger. Utskottet konstaterar att den föreslagna
regleringen syftar till att på ett enkelt sätt omedelbart kunna avvärja
ett förestående trafiknykterhetsbrott genom att endast tillfälligt
omhänderta i första hand bilnycklar. Härigenom kompletteras bestämmelserna
om förverkande med ett särskilt instrument som kan användas i situationer
där ett permanent omhändertagande inte kan eller bör genomföras. Utskottet
välkomnar alltså regeringens förslag.
Såvitt gäller förslaget att kroppsvisitation skall få ske för att söka
efter bilnycklar vill utskottet för tydlighetens skull understryka att
undersökningen bara får avse sådant som behövs för att föra fordonet.
Bestämmelsen kan alltså inte användas för att genomföra en kroppsvisitation
om nyckeln redan påträffats. Och när nyckeln upphittats skall visitationen
avbrytas, om den inte kan fortsätta med stöd av någon annan bestämmelse.

Tillfälligt omhändertagande för att förhindra olovlig körning
I motion Ju30 (m) föreslås att det skall bli möjligt att omhänderta
nycklar m.m. också för att förhindra olovlig körning.
Utskottet kan i och för sig hålla med motionärerna om att det går att
dra en del paralleller mellan rattfylleri och olovlig körning när det
gäller förebyggande av brott. Samtidigt finns det som anförs i den
promemoria som ligger till grund för förslagen i detta ärende en
betydelsefull skillnad. Tanken med att omhänderta bilnycklarna i högst 24
timmar är att den berörde då skall ha nyktrat till, varför risken för
ett trafiknykterhetsbrott minskar. Motsvarande resonemang kan inte föras
när det gäller olovlig körning. Visserligen skulle ett sådant brott
förhindras under tiden som omhändertagandet pågår, men det går inte att
peka på något förhållande beträffande den potentielle gärningsmannen
som förändrats efter det att omhändertagandet upphört. Det synes med
andra ord krävas ett mer varaktigt ingripande för att hindra olovlig
körning. Utskottet vill i sammanhanget erinra om det arbete som för
närvarande bedrivs inom Justitiedepartementet i syfte att förbättra
möjligheterna att besluta om förverkande av motorfordon. Utskottet har
heller inget underlag för att bedöma behovet av en sådan förändring som
förespråkas i motionen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion
Ju30.
Sekretess
I motion Ju29 (m) föreslås att det införs en sekretessbrytande regel
som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården att lämna
uppgifter till polisen om misstänkta trafiknykterhetsbrott.
För uppgifter inom hälso- och sjukvården om enskildas personliga
förhållanden gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men, se
7 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Uppgifter som
skyddas av sjukvårdssekretessen får endast lämnas till brottsutredande
myndigheter om misstanken rör ett brott för vilket det inte är föreskrivet
mindre än två års fängelse, se 14 kap. 2 § femte stycket sekretesslagen.
Eftersom straffskalorna för rattfylleri och grovt rattfylleri upptar
lindrigare straff än fängelse i två år kan de nu aktuella uppgifterna
inte lämnas till polisen.
Utskottet konstaterar att den fråga som tas upp i motionen har uppmärksammats
i direktiven till en utredning som har till uppgift att se över olika
frågor om rattfylleri och sjöfylleri (dir. 2003:174). Det anges
uttryckligen i direktiven att det skall övervägas en sekretessbrytande regel
för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som tar sikte på förhindrande
av förestående eller pågående rattfylleribrott. Det behövs alltså ingen
åtgärd från riksdagen. Motion Ju29 bör avslås.
Övrigt
I propositionen föreslås vissa följdändringar i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. En av de bestämmelser
i lagen som berörs av förslaget är 11 §. I paragrafens nuvarande lydelse
anges att Rikspolisstyrelsen lämnar närmare föreskrifter om sättet för
kungörande och om hur en polismyndighet skall förfara med egendom som
avses i lagen. Den föreslagna ändringen innebär endast att ytterligare
föreskrifter rörande kungörandet meddelas av Rikspolisstyrelsen.
De föreskrifter som åsyftas i paragrafen - både de som den nuvarande
lydelsen tar sikte på och de som föreslås i propositionen - gäller
verkställighet av lag. En sådan bestämmelse kan i och för sig uppfattas
som överflödig eftersom den endast innebär en upplysning om att det
finns föreskrifter som regeringen kan meddela med stöd av sin direkt på
regeringsformen grundade normgivningsmakt. Det kan emellertid finnas
skäl att upplysa om att föreskrifter av aktuellt slag finns. Utskottet
vill därför inte förorda att bestämmelsen tas bort. Däremot anser
utskottet att bestämmelsen hellre bör utformas så att den anger att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de
aktuella föreskrifterna. Utskottet har därtill inhämtat att regeringen
har för avsikt att i en förordning överlåta till Rikspolisstyrelsen att
meddela de föreskrifter som nämns i den aktuella paragrafen.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Olovlig körning, punkt 2 (m, fp, c)
av Johan Pehrson (fp), Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Torkild
Strandberg (fp), Johan Linander (c) och Cecilia Magnusson (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om olovlig körning. Därmed bifaller riksdagen
motion 2003/04:Ju30.
Ställningstagande
Vi anser att behovet av nya instrument för att motverka trafikbrott
inte är begränsat till trafiknykterhetsbrotten. Polisen bör ges vidgad
möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra även olovlig körning. De
regler om förverkande som gäller i dag är som vi ser det inte tillräckliga.
Den möjlighet som i detta ärende föreslås för att förhindra
trafiknykterhetsbrott bör kunna komma till användning också i fråga om olovlig
körning. Regeringen ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett
lagförslag som tillgodoser det anförda.

2.   Sekretess inom hälso- och sjukvården, punkt 3 (m, fp, c)
av Johan Pehrson (fp), Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Torkild
Strandberg (fp), Johan Linander (c) och Cecilia Magnusson (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om sekretess inom hälso- och sjukvården. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Ju29.
Ställningstagande
Vi anser att det behövs ytterligare åtgärder för att förhindra
trafiknykterhetsbrott.
Om en person har ett diagnostiserat alkoholberoende eller missbruk
föreligger sådana medicinska skäl som ska leda till anmälan enligt
körkortslagen. Av en attitydundersökning bland läkare framgår dock att
läkare, trots skyldighet enligt lag, mycket sällan anmäler personer med
alkoholproblem till länsstyrelsen. Endast en av 1 000 patienter anmäls.
Ett skäl som läkarna uppgav till detta är att relationen mellan patient
och läkare äventyras och att de upplever det som en "polisiär" roll att
anmäla personer.
Vidare är det många gånger komplicerat att fastställa en alkoholdiagnos
trots att läkaren är medveten om att patienten i fråga har alkoholproblem.
Här finns dock en tydlig målkonflikt, å ena sidan skyddet av potentiella
rattfylleribrottsoffer och å andra sidan läkarnas lojalitet med den som
har alkoholproblem. Regeringen måste via sina myndigheter se till att
flera alkoholberoende personer anmäls enligt gällande lagar till
länsstyrelsen.
Dagens regler innebär att personal inom hälso- och sjukvården är förhindrad
att till polisen lämna uppgifter om att en berusad patient som behandlats
på ett sjukhus kört bil berusad. Inte heller kan uppgift lämnas om
förestående rattfylleribrott. Detta är inte rimligt. Det behövs därför
en ändring i sekretesslagen så att sådana uppgifter kan lämnas till
polisen. Det pågående utredningsarbetet behöver inte avvaktas. Regeringen
ges i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med ett lagförslag
med den nu angivna inriktningen.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:159 Tillfälligt omhändertagande av egendom för att
förhindra trafiknykterhetsbrott :
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
lag om ändring i polislagen (1984:387),
lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom
och hittegods m.m.
Följdmotioner
2003/04:Ju29 av Jeppe Johnsson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nödvändiga förändringar i nuvarande sekretesslagstiftning.
2003/04:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att omhändertagande av egendom även skall avse grov olovlig
körning.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag