Finansutskottets betänkande
2004/05:FIU29

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97)


Sammanfattning
Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att slopa arvsskatten och
gåvoskatten fr.o.m. den 1 januari 2005. I propositionen föreslår regeringen
att det i en särskild undantagslag föreskrivs att arvsskatt och gåvoskatt
inte skall tas ut, om skattskyldigheten inträtt under perioden fr.o.m.
den 17 december 2004 t.o.m. den 31 december 2004. Lagen föreslås träda
i kraft den 1 maj 2005.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet
föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om undantag från arvsskatt
och gåvoskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:97.


Stockholm den 5 april 2005
På finansutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Arne Kjörnsberg (s),
Carin Lundberg (s), Sonia Karlsson (s), Kjell Nordström (s), Agneta
Ringman (s), Gunnar Axén (m), Christer Nylander (fp), Hans Hoff (s),
Tomas Högström (m), Agneta Gille (s), Tommy Ternemar (s), Gunnar Nordmark
(fp), Siv Holma (v), Jörgen Johansson (c) och Mikael Johansson (mp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I budgetpropositionen för 2005 aviserade regeringen att lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) skulle avskaffas fr.o.m. den 1 januari
2005. Förslaget beräknades medföra en minskning av statens inkomster
med ca 1,8 miljarder kronor för år 2005. Den varaktiga effekten beräknades
till ca 2,6 miljarder kronor. Inkomstbortfallet finansierades genom
förslag till inkomstförstärkningar på andra områden i budgetpropositionen
för år 2005. I november 2004 godkände riksdagen i rambeslutet regeringens
beräkning av statsbudgetens inkomster för år 2005 (prop. 2004/05:1, bet.
FiU1, rskr. 47).
Riksdagen beslutade därefter, den 16 december 2004, att slopa arvsskatten
och gåvoskatten fr.o.m. den 1 januari 2005 (prop. 2004/05:25, bet. SkU18,
rskr. 134). AGL upphörde således att gälla vid utgången av år 2004,
och ett antal författningar med anknytning till AGL upphörde samtidigt.
Med anledning av händelserna i Sydostasien uppkom frågan om inte
tidpunkten för att avskaffa AGL borde förskjutas bakåt i tiden. En promemoria
med förslag till undantag från arvsskatt och gåvoskatt utarbetades därför
inom Finansdepartementet. Promemorian har remissbehandlats och ligger
till grund för förslagen i propositionen.
I propositionen föreslår regeringen - efter att ha hört Lagrådet - att
riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till lag om undantag
från arvsskatt och gåvoskatt.
Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.
Utskottets överväganden
Undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.
Propositionen
Med anledning av händelserna i Sydostasien föreslår regeringen att det
i en särskild lag införs ett undantag som innebär att arvs- och gåvoskatt
inte ska tas ut i de fall skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt eller enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt
vid avveckling av fideikommiss inträtt under perioden fr.o.m. den
17 december 2004, dvs. dagen efter riksdagens beslut, t.o.m. den 31 december
2004. När det gäller uttaget av arvs- och gåvoskatt innebär förslaget
i sak detsamma som om de båda författningarna avskaffats fr.o.m. den
17 december 2004. Om skatten har fastställts, ska fastställelsebeslutet
upphävas och betald skatt ska återbetalas. Lagen föreslås träda i kraft
den 1 maj 2005.
I propositionen redovisas att prognosen för statens inkomster från arvs-
och gåvoskatten för perioden fr.o.m. den 17 december t.o.m. den 31
december 2004 uppgår till ca 100 miljoner kronor.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att regeringens förslag innebär en avvikelse
från riksdagens rambeslut för år 2005 där utskottet fastställde
utgiftsramar, utgiftstak samt godkände en beräkning av statsbudgetens
inkomster för 2005. Utskottet kommer senare i vår i samband med beredningen
av tilläggsbudgeten för år 2005 att ta ställning till förslag om ändrade
inkomster och utgifter för 2005.
Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet
har för sin del inte något att erinra mot det förslag som regeringen
lagt fram. Utskottet föreslår således att riksdagen antar regeringens
lagförslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:97 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
undantag från arvsskatt och gåvoskatt.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag