Försvarsutskottets betänkande
2004/05:FöU9

Ändring i lagen om allvarliga kemikalieolyckor


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet proposition 2004/05:74 Ändringar i
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
I propositionen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
Ändringen är en följd av Europeiska unionens direktiv 2003/105/EG av
den 16 december 2003 om ändring av direktivet 96/82/EG av den 9 december
1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet). Genom
ändringen uppställs krav på att även den personal som inte är anställd
hos en verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av Seveso-lagstiftningen,
men som under längre tid arbetar vid verksamheten och som bedöms kunna
påverka säkerheten där, skall medverka vid utarbetandet av verksamhetens
interna plan för räddningsinsatser.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2005.
I betänkandet behandlas vidare en följdmotion som tar upp frågan om
kommunernas tillsynsroll.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag i propositionen och avstyrker
motion 2004/05:Fö40 (fp). En gemensam reservation har lämnats av Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.      Ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:74.

2.      Kommunernas tillsynsverksamhet
Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö40.
Reservation (m, fp, kd, c)

Stockholm den 12 april 2005
På försvarsutskottets vägnar

Eskil Erlandsson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Eskil Erlandsson (c),
Tone Tingsgård (s), Ola Rask (s), Ola Sundell (m), Allan Widman (fp),
Michael Hagberg (s), Berndt Sköldestig (s), Erling Wälivaara (kd),
Berit Jóhannesson (v), Rolf Gunnarsson (m), Åsa Lindestam (s), Heli
Berg (fp), Peter Jonsson (s), Karin Enström (m), Marie Nordén (s) och
Fredrik Olovsson (s).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Europeiska unionens direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om
ändring av direktivet 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där
farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet) publicerades i Europeiska
unionens officiella tidning den 31 december 2003 (EUT L 345). Enligt
direktivet skall ändringarna i Seveso II-direktivet vara genomförda av
EU:s medlemsstater före den 1 juli 2005.
Försvarsdepartementet har i en promemoria behandlat frågan om i vilken
utsträckning ändringsdirektivet kräver författningsändringar. Promemorian
har remissbehandlats. Promemorians lagförslag överensstämmer med
propositionens lagförslag. Remissvaren och en sammanställning av dessa
finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fö2004/2424/RS).
Den föreslagna ändringen är enligt regeringens uppfattning av sådan
ringa omfattning och art att det inte funnits anledning att inhämta
Lagrådets yttrande.
Seveso II-direktivet syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser
inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna av
dem för människor och miljö, så att höga skyddsnivåer säkerställs
konsekvent och effektivt inom hela unionen. Direktivet är generellt
tillämpligt på all verksamhet där farliga ämnen förekommer i viss omfattning.
De verksamheter som omfattas av direktivet är indelade i två kravnivåer
beroende på vilka farliga ämnen som förekommer i verksamheten och i
vilka mängder dessa ämnen förekommer. Vissa verksamheter är undantagna
från direktivets tillämpningsområde.
Direktivet genomfördes av Sverige i maj 1999 (prop. 1998/99:64, bet.
1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219). Detta skedde i huvudsak genom lagen
(1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagen
respektive Seveso-förordningen), men också bl.a. genom föreskrifter
från Statens räddningsverk (SRVFS 1999:5). De bestämmelser i Seveso
II-direktivet som avser arbetsmiljöområdet har genomförts i svensk rätt
genom arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS 2001:10).
Statens räddningsverk är central tillsynsmyndighet för verksamhet som
faller under Seveso-lagen och Seveso-förordningen, medan det regionala
och lokala tillsynsansvaret ligger på länsstyrelsen och kommunerna.
Arbetsmiljöverket är central tillsynsmyndighet beträffande arbetsmiljön.

Ändringsdirektivet har till syfte att förtydliga och komplettera gällande
bestämmelser i Seveso II-direktivet. Ändringsdirektivet leder endast
till en justering i Seveso-lagen. Ändringen innebär en utökad
samrådsskyldighet för verksamhetsutövare när de skall upprätta en intern plan
för räddningsinsatser. Övriga ändringar som skett i direktivet kräver
inte ändring av svensk lag.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Ändringen är en följd av Europeiska unionens direktiv
2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av direktivet 96/82/EG
av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso
II-direktivet). Genom ändringen uppställs krav på att även den personal
som inte är anställd hos en verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas
av Seveso-lagstiftningen, men som under längre tid arbetar vid verksamheten
och som bedöms kunna påverka säkerheten där, skall medverka vid
utarbetandet av verksamhetens interna plan för räddningsinsatser.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2005.
Utskottets överväganden
Ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Regeringens förslag
Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport
skall vid upprättandet av den interna planen för räddningsinsatser även
samråda med den som inte är anställd, men som vid verksamheten utför
sådant arbete som kan påverka säkerheten där.
Lagändringen skall träda i kraft den 30 juni 2005.
Utskottet
Bestämmelsen i 12 § Seveso-lagen anger i dag att verksamhetsutövare
skall upprätta interna planer för räddningsinsatser i samråd med kommunen
och de anställda. Genom ändringarna i Seveso II-direktivet krävs att
planen upprättas i samråd med, utöver de anställda, även relevant
personal med långtidskontrakt som underleverantörer. Utskottet anser liksom
regeringen att det för att följa direktivets utvidgning i denna del,
krävs ett tillägg i 12 § Seveso-lagen. Syftet med tillägget är att
omfatta även den personal, som inte är formellt anställd av verksamhetsutövaren,
men som enligt långtidskontrakt utför arbete inne på verksamhetsområdet
och därmed kan påverka säkerheten. Det kan t.ex. vara fråga om svetsare,
elektriker eller säkerhetspersonal från ett vaktbolag. Utskottet
välkomnar den ökning av kvaliteten på de interna planerna för räddningsinsatser
som tillvaratagandet även av denna personals erfarenheter förväntas
kunna medföra. Utskottet tillstyrker således regeringens förslag i
propositionen.

Kommunernas tillsynsverksamhet
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion 2004/05:Fö40 (fp).
Jämför reservation (m, fp, kd, c).
Motion
I motion 2004/05:Fö40 av Allan Widman m.fl. (fp) föreslås att det inte
skall vara möjligt för kommunen att fungera som konsult inom en viss
verksamhet, för att sedan granska sin egen insats.
Förslaget i regeringens proposition avser en utökad samrådsskyldighet
för verksamhetsutövare när de skall upprätta en intern plan för
räddningsinsatser. Det innebär enligt motionärerna att den plan för
räddningsinsatser som vissa verksamhetsutövare i dag är ålagda att upprätta
inte bara skall utarbetas i samråd med kommunen och anställd personal,
utan även tillsammans med leverantörer till verksamheten. Motionärerna
påtalar att konsekvensen då kan bli att kommunen blir inblandad i
framtagandet av en plan för räddningsinsatser genom kravet på samråd,
samtidigt som man i vissa fall fungerar som konsult för samma företag.

Utöver detta tillkommer kommunens uppgift att vara tillsynsmyndighet
med uppdraget att granska att aktuell lagstiftning efterlevs.
Vad som i regeringens proposition framstår som oproblematiskt kan sålunda
leda till en olycklig sammanblandning av roller, en aspekt som regeringen
uppenbarligen förbisett. Tvärtom förstärker regeringen detta förhållande
då man i den aktuella propositionen föreslår att också leverantörer som
på något sätt kan påverka säkerheten vid verksamheten skall komma att
inblandas i säkerhetsarbetet. Konsekvensen kan enligt motionärerna då
bli att kommunen som leverantör till det aktuella företaget kan komma
att granska sin egen insats i arbetet för säkerhet. Detta menar
motionärerna är direkt olämpligt.
I motionen yrkas att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag som anger att det inte skall vara möjligt för kommunen att
fungera som konsult inom en viss verksamhet, för att sedan granska sin
egen insats.
I motionen anförs även att när det gäller transporter av miljöfarliga
ämnen måste Sverige prioritera arbetet med att möta och minska hoten
från de kraftigt ökande och ofta undermåliga oljetransporterna. Detta
kan enligt motionärerna uppnås genom att höja beredskapen, utnyttja
marknadskrafterna och driva på arbetet inom den europeiska unionen.
Exempelvis bör en övervaknings/ledningscentral för Östersjön med de nya
möjligheter till trafikrapportering och övervakning som nu finns snabbt
upprättas på Gotland. Dessutom bör Kustbevakningens/Sjöfartsverkets
arbete med att knyta samman dagens olika rapporteringssystem (Sjöbasis)
få högsta prioritet, snabbt fullföljas och tas i funktion.
Utskottet
Den ändring av 12 § som föreslås i propositionen föreskriver att
verksamhetsutövaren vid upprättandet av den interna planen för räddningsinsatser
skall samråda, förutom med kommunen och de anställda, också med annan
personal som kan påverka säkerheten.
I det bakomliggande ändringsdirektivet avses härmed sådan underleverantör
med långtidskontrakt som anlitas av verksamhetsutövaren och som har
arbetsuppgifter inom det aktuella verksamhetsområdet. Exempel på sådan
personal som avses är den som under längre tid utför underhållsarbete
inom verksamhetsområdet.
Utskottet har inhämtat att den form av underleverantörsverksamhet som
avses i ändringsdirektivet och i propositionen inte utförs av kommunen.
Denna bedöms således inte komma att uppträda som underleverantör med
långtidskontrakt i enlighet med lagförslaget. Utskottet avstyrker motion
2004/05:Fö40.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Kommunernas tillsynsverksamhet, punkt 2 (m, fp, kd, c)
av Eskil Erlandsson (c), Ola Sundell (m), Allan Widman (fp), Erling
Wälivaara (kd), Rolf Gunnarsson (m), Heli Berg (fp) och Karin Enström
(m).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:Fö40.

Ställningstagande
Vi tycker inte att det skall vara möjligt för kommunen att fungera som
konsult inom en viss verksamhet, för att sedan granska sin egen insats.

Förslaget i regeringens proposition avser en utökad samrådsskyldighet
för verksamhetsutövare när de skall upprätta en intern plan för
räddningsinsatser. Det innebär att den plan för räddningsinsatser som vissa
verksamhetsutövare i dag är ålagda att upprätta inte bara skall utarbetas
i samråd med kommunen och anställd personal, utan även tillsammans med
leverantörer till verksamheten. Konsekvensen kan då bli att kommunen
blir inblandad i framtagandet av en plan för räddningsinsatser genom
kravet på samråd, samtidigt som man i vissa fall fungerar som konsult
för samma företag.
Utöver detta tillkommer kommunens uppgift att vara tillsynsmyndighet
med uppdraget att granska att aktuell lagstiftning efterlevs.
Vad som i regeringens proposition framstår som oproblematiskt kan sålunda
leda till en olycklig sammanblandning av roller, en aspekt som regeringen
uppenbarligen förbisett. Tvärtom förstärker regeringen detta förhållande
då man föreslår att också leverantörer som på något sätt kan påverka
säkerheten vid verksamheten skall komma att inblandas i säkerhetsarbetet.
Konsekvensen kan då bli att kommunen som leverantör till det aktuella
företaget kan komma att granska sin egen insats i arbetet för säkerhet.
Detta menar vi är direkt olämpligt.
Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag
som anger att det inte skall vara möjligt för kommunen att fungera som
konsult inom en viss verksamhet, för att sedan granska sin egen insats.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:74 Ändringar i lagen om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Följdmotion
2004/05:Fö40 av Allan Widman m.fl. (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att det inte skall vara möjligt för kommunen att fungera som
konsult inom en viss verksamhet, för att sedan granska sin egen insats.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG