Försvarsutskottets betänkande
2004/05:FÖU10

Privilegier och immunitet för Europeiskaförsvarsbyrån


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar utskottet  proposition
2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån.
Inom Europeiska unionen har rådet beslutat om att
inrätta en europeisk försvarsbyrå. Syftet med byrån
är bl.a. att utveckla försvarskapacitet på området
krishantering, främja och stärka det europeiska
försvarsmaterielsamarbetet,    stärka    den
försvarsindustriella och tekniska basen i Europa
samt  skapa  en  konkurrenskraftig  europeisk
försvarsmaterielmarknad.

Rådet har även beslutat om privilegier och immunitet
för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda. I
propositionen föreslås att riksdagen godkänner det
beslutet. Vidare föreslår regeringen att riksdagen
antar förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall.

I två följdmotioner av (v) och (mp) yrkas avslag
på propositionen. Utskottet avstyrker motionerna.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1.    Privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån
Riksdagen
a)  godkänner  beslutet om  privilegier  och
immunitet för Europeiska försvarsbyrån. Därmed
bifaller riksdagen  punkt  1  i  proposition
2004/05:76  Privilegier  och  immunitet  för
Europeiska försvarsbyrån,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. Därmed bifaller riksdagen punkt 2 i
proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet
för Europeiska försvarsbyrån,
c) avslår motionerna 2004/05:Fö41 (v) och 2004/05:Fö42 (mp).
Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)Stockholm den 28 april 2005

På försvarsutskottets vägnar


Eskil Erlandsson


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Eskil
Erlandsson (c), Tone Tingsgård (s), Ola Rask (s),
Ola  Sundell (m), Berndt Sköldestig (s), Berit
Jóhannesson (v), Peter Jonsson (s), Karin Enström
(m), Marie Nordén (s), Christer Skoog (s), Else-
Marie Lindgren (kd), Gunilla Carlsson i Hisings
Backa (s), Mikael Johansson (mp) och Yvonne Ångström
(fp).

2004/05

FöU10


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Den 12 juli 2004 antog Europeiska unionens råd en
gemensam åtgärd  om  att  inrätta en europeisk
försvarsbyrå (2004/551/GUSP). Byrån har till uppgift
att  bl.a.  främja  och stärka det  europeiska
försvarsmaterielsamarbetet    samt    utveckla
försvarskapaciteten inom EU:s krishantering.

Medlemsstaterna i EU har enats om ett beslut som
reglerar privilegier och immunitet för byrån och
dess anställda (bilaga). Beslutet undertecknades den
10   november  2004  av  företrädarna  för
medlemsstaternas regeringar församlade i rådet.

Av artikel 17 i beslutet framgår att det träder i
kraft den första dagen i den andra månaden som
infaller efter det att tio medlemsstater, samt
byråns   värdland,  har  underrättat  rådets
generalsekretariat om att de förfaranden som krävs
för genomförandet inom deras nationella rättssystem
har slutförts. För varje annan medlemsstat träder
beslutet i kraft den första dagen i den andra
månaden som infaller efter det att medlemsstaten i
fråga har underrättat rådets generalsekretariat om
att de förfaranden som krävs för genomförandet inom
deras nationella rättssystem har slutförts. Beslutet
fogas i svensk text som bilaga till propositionen.
I detta sammanhang föreslås även en ändring i 7 §
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier med
anledning av ett felaktigt  datum  för  ett i
paragrafen upptaget avtal.
De föreslagna lagändringarna är enligt regeringen
av enkel beskaffenhet. Regeringen har därför inte
inhämtat Lagrådets yttrande.

I  anledning av propositionen har två motioner
väckts.  I  motionerna  2004/05:Fö41  av  Berit
Jóhannesson m.fl. (v) och 2004/05:Fö42 av Lars
Ångström  och Lotta Hedström (mp) föreslås att
riksdagen avslår propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europeiska försvarsbyrån

Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni
2003 gavs rådets relevanta organ i uppdrag att vidta
de åtgärder som krävs för att under 2004 inrätta en
mellanstatlig   byrå   för   utveckling   av
försvarsresurser,  forskning,  anskaffning  och
försvarsmateriel. I november 2003 inrättade rådet en
arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till
byråns inriktning, uppgifter, organisation  m.m.
Arbetsgruppen slutredovisade sitt arbete den 3 maj
2004  till  den  särskilda rådsarbetsgrupp  som
inrättats för att hantera frågan om inrättandet av
en europeisk försvarsbyrå. Den 12 juli 2004 fattade
rådet beslut om att anta den gemensamma åtgärden för
Europeiska försvarsbyrån (Försvarsbyrån) och därmed
formellt etablera den (2004/551/GUSP).

Syftet  med  Försvarsbyrån  är  att  utveckla
försvarskapacitet på området krishantering, främja
och     stärka     det     europeiska
försvarsmaterielsamarbetet,    stärka    den
försvarsindustriella och tekniska basen i Europa
samt  skapa  en  konkurrenskraftig  europeisk
försvarsmaterielmarknad. Vidare skall Försvarsbyrån,
vid  behov  i  förening  med  gemenskapens
forskningsverksamhet, främja forskning som syftar
till en ledande position inom teknik av strategisk
betydelse för framtida kapacitet på försvars- och
säkerhetsområdet  och  därigenom  stärka Europas
industriella potential på området. Inrättandet av
Försvarsbyrån skall även bidra till genomförandet av
den  gemensamma utrikes- och  säkerhetspolitiken
(GUSP) och framför allt den europeiska säkerhets-
och försvarspolitiken (ESFP).

Beslutet om privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån och dess anställda

Företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
medlemsstater, församlade i rådet, beslutade den 10
november 2004 om immunitet och privilegier för
Europeiska  försvarsbyrån  och  dess  anställda.
Beslutet  redovisas  i  en  bilaga  till detta
betänkande.

Internationella organ av sådan  karaktär  som
Europeiska försvarsbyrån betraktas enligt regeringen
som folkrättsliga subjekt och anses ha ett behov av
att  tillerkännas  rättskapacitet  liksom  viss
immunitet och vissa andra förmåner för att på ett
från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra de
uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär
att en talan inför domstol eller en ansökan om
verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär
vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom
beslutet får Försvarsbyrån  och  dess anställda
immunitet och privilegier.
Beslutet fattades av företrädarna för regeringarna
i EU:s medlemsstater, församlade i rådet, och skall
vara bindande för parterna. Beslutet träder i kraft
den första dagen i den andra månaden efter det att
tio medlemsstater, samt den medlemsstat där byrån
har  sitt  säte,  har  anmält  till  rådets
generalsekretariat att de förfaranden som krävs för
genomförandet  av beslutet i  deras  nationella
rättsordningar har slutförts, för de medlemsstater
som har gjort en sådan anmälan. Sedan avtalet har
trätt i kraft enligt ovan, träder det i kraft för
varje tillkommande medlemsstat den första dagen i
den andra månaden efter motsvarande anmälan till
rådets generalsekretariat.
Eftersom beslutet förutsätter  ändring av lag
krävs,  enligt  10  kap.  2 § regeringsformen,
riksdagens godkännande för att Sverige skall kunna
tillträda det.

Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner
beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån och dess anställda.

Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

För att beslutets bestämmelser om immunitet och
privilegier för Försvarsbyrån skall bli gällande för
svenska myndigheter måste de införlivas med svensk
rätt. Frågor om immunitet och  privilegier för
internationella organ och personer med anknytning
till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § har vissa i en bilaga till lagen
angivna organ och personer med anknytning till
sådana organ immunitet och privilegier enligt vad
som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i
förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras
så att den också omfattar Försvarsbyrån och dess
anställda. Immuniteten och privilegierna gäller i
den utsträckning som framgår av rådets beslut.
I 7 § lagen om immunitet och privilegier i vissa
fall skedde en ändring den 1 januari 2005 med
anledning  av proposition Vissa rättigheter vid
internationellt   militärt   samarbete   och
internationell krishantering (prop. 2004/05:7, bet.
2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44). Av misstag anges nu
i paragrafen felaktigt att avtalet mellan de stater
som är parter i nordatlantiska fördraget och de
andra stater som deltar i Partnerskap för fred om
status för deras styrkor, det s.k. PFF-avtalet,
undertecknades den 9 maj 1994. Rätt datum är den 19
juni 1995. Felet bör nu rättas till.
I  regel  skall  alla  för  Sverige bindande
överenskommelser som har ingåtts av  regeringen
publiceras   i   Sveriges   internationella
överenskommelser  (SÖ).  För  att  underlätta
tillämpningen av 7 § bör den kompletteras med SÖ-
numren för de i paragrafen angivna avtalen, eftersom
sådana nummer nu finns för samtliga avtal.

Regeringen föreslår därför att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta Europeiska försvarsbyrån och dess personal.
Vidare skall det felaktigt angivna datumet i 7 §
rättas till. Paragrafen skall även kompletteras med
de angivna avtalens SÖ-nummer.

Utskottets övervägandenUtskottet vill i likhet med regeringen inledningsvis
peka på att syftet med Försvarsbyrån är att utveckla
en försvarskapacitet  på  området krishantering,
främja   och   stärka   det   europeiska
försvarsmaterielsamarbetet,    stärka    den
försvarsindustriella och tekniska basen i Europa
samt  skapa  en  konkurrenskraftig  europeisk
försvarsmaterielmarknad. Försvarsbyrån skall vidare
främja forskning som syftar till en ledande position
inom teknik av strategisk betydelse för framtida
kapacitet  på  försvars-  och  säkerhetsområdet.
Därigenom kan Europas industriella potential på
området  stärkas.  Utskottet  välkomnar  dessa
strävanden.

Regeringen framhåller att Försvarsbyrån är öppen för
deltagande av alla EU:s medlemsstater som är bundna
av den gemensamma åtgärden och att medlemsstaternas
befogenheter i försvarsfrågor inte påverkas. Byrån
skall ha sitt huvudkontor i Bryssel. Försvarsbyrån
skall ha status som juridisk person för att kunna
utföra sina uppgifter och uppnå ställda mål. Varje
medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för
att  byrån  skall  få  den rättskapacitet  som
tillerkänns  juridiska  personer  enligt  deras
nationella lagstiftning.

Internationella  organ av sådan karaktär  som
Europeiska försvarsbyrån betraktas enligt regeringen
som folkrättsliga subjekt och anses ha ett behov av
att  tillerkännas  rättskapacitet  liksom  viss
immunitet och vissa andra förmåner för att på ett
från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra de
uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär
att en talan inför domstol eller en ansökan om
verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär
vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom
beslutet  får  Försvarsbyrån och dess anställda
immunitet och privilegier. Beslutet fattades av
företrädarna för regeringarna i EU:s medlemsstater,
församlade i rådet, och skall vara bindande för
parterna.
Regeringen föreslår sålunda att beslutet den 10
november 2004 av företrädarna för regeringarna i
Europeiska unionens  medlemsstater, församlade i
rådet, om immunitet och privilegier för Europeiska
försvarsbyrån och dess anställda skall godkännas av
riksdagen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

För att beslutets bestämmelser om immunitet och
privilegier för Försvarsbyrån skall bli gällande för
svenska myndigheter måste de införlivas med svensk
rätt.  Frågor om immunitet och privilegier för
internationella organ och personer med anknytning
till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § har vissa i en bilaga till lagen
angivna organ och personer med anknytning till
sådana organ immunitet och privilegier enligt vad
som närmare bestämts i stadga eller avtal som är i
kraft  i  förhållande  till Sverige. Regeringen
föreslår därför att bilagan bör kompletteras så att
den också omfattar Försvarsbyrån och dess anställda.
Immuniteten  och  privilegierna  gäller  i  den
utsträckning som framgår av rådets beslut. Rådets
beslut i ärendet framgår av en bilaga till detta
betänkande.

I motion 2004/05:Fö41 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
framhålls att de för  Försvarsbyrån  föreslagna
immunitets- och privilegiereglerna är främmande för
den  svenska  traditionen  och  att det skapas
ytterligare ett skattefrälse. Propositionen  bör
därför avslås. Även Lars Ångström och Lotta Hedström
(mp)  föreslår  i  motion  2004/05:Fö42  att
propositionen avslås av riksdagen.

Enligt vad utskottet inhämtat ligger de föreslagna
immunitets- och privilegiereglerna väl i linje med
vad som är brukligt med jämförbara internationella
organisationer.
Utskottet  ställer  sig  bakom  regeringens
överväganden  och  förslag i propositionen  och
tillstyrker att riksdagen dels godkänner beslutet om
privilegier och immunitet för Försvarsbyrån, dels
antar  det  framlagda  lagförslaget.  Motionerna
2004/05:Fö41 (v) och 2004/05:Fö42 (mp) bör därför
avslås.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer.

1. Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån (v)


av Berit Jóhannesson (v)

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen.
Riksdagen  bifaller därmed motionerna 2004/05:Fö41  och
2004/05:Fö42. samt avslår proposition
2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån.

Ställningstagande

Europeiska försvarsbyrån är inrättad av EU bl.a. för
att utveckla unionens försvarskapacitet och för att
stärka  det  europeiska  försvarsmaterielarbetet.
Vänsterpartiet var emot inrättandet av en europeisk
försvarsbyrå. Den kommer att omgärdas av immunitets-
och privilegieregler som är främmande  för den
svenska traditionen. Reglerna är så pass långtgående
att  det  blir  omöjligt  att beivra eventuell
brottslighet  inom  byrån.  Även de  anställdas
immunitets-  och  privilegieregler  blir  för
långtgående. Därutöver inrättas det ytterligare ett
skattefrälse eftersom de anställda blir befriade
från inkomstskatt.


2. Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån (mp)


av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha
följande lydelse:

Riksdagen bifaller  motionerna  2004/05:Fö41 och
2004/05:Fö42. Riksdagen avslår därmed proposition
2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån.

Ställningstagande

Vapenindustrin är en av de sektorer där mutor och
liknande är vanligast förekommande.  Att ge de
anställda  i  Europeiska försvarsbyrån särskilda
privilegier och immunitet, även sedan de lämnat sin
anställning, är fel väg att gå. Ökad öppenhet och
transparens när det gäller byråns arbete är i
stället att föredra.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen

Proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån:

1.  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner
beslutet  av  företrädarna för regeringarna i
Europeiska unionens medlemsstater, församlade i
rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och
immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess
anställda.

2.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immuni[1]tet och privilegier i vissa
fall.


Följdmotioner


2004/05:Fö41 av Berit Jóhannesson m.fl. (v):[2]

Riksdagen avslår proposition 2004/05:76 Privilegier
och immunitet för Europeiska försvarsbyrån.

2004/05:Fö42 av Lars Ångström och Lotta Hedström
(mp):

Riksdagen avslår proposition 2004/05:76.**FOOTNOTES**
[1]:t påverkar nationell lagsti
[2]:ftning skall detta beslut geno
Motionerna

I motion 2004/05:Fö41 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)
erinrar motionärerna om att Vänsterpartiet var emot
inrättandet  av  en  europeisk  försvarsbyrå.
Motionärerna  anser  att Försvarsbyrån  föreslås
omgärdas av immunitets- och privilegieregler som är
främmande   för  den  svenska   traditionen.
Immunitetsreglerna är så pass omfattande att det
t.o.m.  blir  omöjligt  att  beivra  eventuell
brottslighet inom byrån. Vidare inrättas det enligt
motionärerna ytterligare ett skattefrälse genom att
Försvarsbyråns anställda befrias från inkomstskatt.
Motionärerna  föreslår sålunda att propositionen
avslås av riksdagen.

I motion 2004/05:Fö42 av Lars Ångström och Lotta
Hedström (mp) anförs att vapenindustrin är en av de
sektorer där mutor är vanligast förekommande. Att ge
anställda i Europeiska försvarsbyrån immunitet och
särskilda privilegier, även efter att de lämnat sin
anställning, anser motionärerna är fel väg att gå.
Ökad transparens och öppenhet när det gäller byråns
arbete är i stället att föredra. Propositionen bör
därför avslås av riksdagen.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall och bilagan
till lagen skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 §2
-----------------------------------------------------
För  främmande  stats  För  främmande  stats
militära styrka och dess militära styrka och dess
personal som befinner sig personal som befinner sig
i Sverige inom ramen för i Sverige inom ramen för
internationellt militärt internationellt militärt
samarbete      eller samarbete      eller
internationell       internationell
krishantering  och  som krishantering  och  som
omfattas av avtal som är omfattas av avtal som är
i  kraft i förhållande i  kraft i förhållande
till  Sverige,  skall till  Sverige,  skall
immunitet och privilegier immunitet och privilegier
gälla   såvitt  avser gälla   såvitt  avser
avgifter och skatter vid avgifter och skatter vid
bruk  av  fordon  i bruk  av  fordon  i
vägtrafik  samt  import vägtrafik  samt  import
till  och  export från till  och  export från
Sverige    i    den Sverige    i    den
utsträckning som anges i utsträckning som anges i
följande avtal:      följande avtal:
1. avtalet den 9 maj  1. avtalet den 19 juni
1994 mellan de stater som 1995 mellan de stater som
är    parter    i är    parter    i
Nordatlantiska fördraget Nordatlantiska fördraget
och de andra stater som och de andra stater som
deltar i Partnerskap för deltar i Partnerskap för
fred om status för deras fred om status för deras
styrkor, och        styrkor (SÖ 1997:51), och
2.  avtalet  den  13  2.  avtalet  den  13
december 2001 mellan de december 2001 mellan de
stater som deltar i den stater som deltar i den
multinationella      multinationella
snabbinsatsbrigaden  för snabbinsatsbrigaden  för
FN-insatser om status för FN-insatser om status för
deras styrkor.       deras   styrkor   (SÖ
2005:6).
För personal vid någon
av  Europeiska unionens  För personal vid någon
institutioner  samt för av  Europeiska unionens
högkvarter  som  verkar institutioner  samt för
inom ramen för Europeiska högkvarter  som  verkar
unionens  krishantering inom ramen för Europeiska
gäller  immunitet   i unionens  krishantering
enlighet  med  vad som gäller   immunitet  i
framgår  av  artikel 8 enlighet  med  vad som
respektive artikel 15 i framgår  av  artikel 8
avtalet den 17 november respektive artikel 15 i
2003  mellan Europeiska avtalet den 17 november
unionens medlemsstater om 2003  mellan Europeiska
status för den militära unionens medlemsstater om
och civila personal som status för den militära
utstationeras     vid och civila personal som
Europeiska    unionens utstationeras     vid
militära  stab, för de Europeiska    unionens
högkvarter  och styrkor militära s[3]tab, för de
som kan komma att ställas högkvarter  och styrkor
till Europeiska unionens som kan komma att ställas
förfogande inom ramen för till Europeiska unionens
förberedande     och förfogande inom ramen för
genomförande   av  de förberedande     och
insatser  som  avses i genomförande   av  de
artikel 17.2 i Fördraget insatser  som  avses i
om  Europeiska unionen, artikel 17.2 i Fördraget
inbegripet övningar, samt om  Europeiska unionen,
för  den  militära och inbegripet övningar, samt
civila  personal  från för  den  militära och
medlemsstaterna    som civila  personal  från
ställs  till Europeiska medlemsstaterna    som
unionens  förfogande  i ställs  till Europeiska
detta sammanhang.     unionens  förfogande  i
detta  sammanhang  (SÖ
2005:7).
-----------------------------------------------------

Föreslagen
lydelse

Bilaga3

-----------------------------------------------------
Immunitet   och/eller
privilegier gäller  för
följande
-----------------------------------------------------
Internationella  Fysiska    Tillämplig
organ       personer   internationell
överenskommelse
-----------------------------------------------------
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
-----------------------------------------------------
69. Europeiska  Försvarsbyråns Beslut     av
försvarsbyrån  anställda    företrädarna  för
regeringarna   i
Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet,
av den 10 november
2004 om privilegier
och immunitet för
Europeiska
försvarsbyrån  och
dess anställda
-----------------------------------------------------
____________

Denna   lag
träder   i
kraft den 1
juli 2005 i
fråga om 7 §
och i övrigt
den    dag
regeringen
bestämmer.

**FOOTNOTES**
[3]:mföras
i   de
medlemsstaterna
från och
med den
1 Senaste lydelse 2004:1029 (jfr 2004:1307).

Bilaga 3


Konventionstexter
Beslut av företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, av den 10/11/2004
om privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån
och dess anställda

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA    UNIONENS
MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

av följande skäl:
(1)   Den 12 juli 2004 antog rådet gemensam åtgärd
2004/551/GUSP om inrättande av en europeisk försvarsbyrå (nedan
kallad "byrån").
(2)   För att denna byrå inom Europeiska unionen skall
kunna börja fungera bör byrån och dess personal, enbart i byråns
och Europeiska unionens intressen, tillerkännas de privilegier,
den immunitet och de resurser som är nödvändiga för detta
ändamål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Immunitet mot rättsliga förfaranden och immunitet mot
genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller andra slag
av tvångsåtgärder
Byråns lokaler och byggnader skall vara okränkbara. De får inte
genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Byråns
egendom och tillgångar får inte bli föremål för några
administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2
Arkivens okränkbarhet
Byråns arkiv skall vara okränkbara.
Artikel 3
Befrielse från skatt och avgifter
1.   Byrån, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom
skall vara befriade från alla direkta skatter.

2.   Medlemsstaternas regeringar skall i alla de fall där
så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller
betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som
ingår i priset på fast eller lös egendom eller tjänster när
byrån för tjänstebruk, för att fullgöra sitt uppdrag, sina
funktioner och uppgifter, gör betydande inköp i vilka denna typ
av skatter och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser
får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen inom
gemenskapen snedvrids.
3.   Inköp med befrielse från indirekta skatter och
avgifter enligt punkt 2 får inte försäljas eller på annat sätt
avyttras, utom på villkor som har avtalats med den medlemsstat
som har beviljat befrielsen.
4.   Ingen befrielse skall beviljas för sådana skatter och
avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.
Artikel 4
Överföring av försvarsmateriel för byråns tjänstebruk
I fråga om överföring mellan medlemsstaterna av försvarsmateriel
för byråns tjänstebruk för att fullgöra dess uppdrag, funktioner
och uppgifter
-    skall byrån vara befriad från betalningar och
avgifter som åläggs av medlemsstater, med undantag för
administrationsavgifter,
-    skall medlemsstaterna så långt möjligt och i enlighet
med sina lagar och andra författningar söka underlätta sådana
överföringar, utan att det påverkar deras skyldigheter enligt
internationell rätt.
Artikel 5
Lättnader och immunitet för kommunikation
Medlemsstaterna skall tillåta byrån att inom deras territorier
kommunicera fritt och utan tillstånd för alla officiella
ändamål, och skall skydda byråns rätt härtill. Byrån skall ha
rätt att använda koder och att sända och ta emot officiell
korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller
i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma
immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor.
Artikel 6
Inresa, vistelse och utresa
Medlemsstaterna skall vid behov underlätta inresa, vistelse och
utresa å tjänstens vägnar för de personer som avses i artikel 7.
Emellertid skall bevis företes för att fastställa att personer
som gör anspråk på den behandling som avses i denna artikel
tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 7.
Artikel 7
Privilegier och immunitet för byråns anställda
1.   Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av
medborgarskap skall anställda vid byrån enligt avtal eller
kontrakt åtnjuta följande immunitet:
a)   Immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när
det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga
uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; de skall åtnjuta
denna immunitet även om deras anställning vid byrån har upphört.
b)   Okränkbarhet för alla sina officiella handlingar och
annat officiellt material.
c)   De skall, tillsammans med sina äkta makar och av dem
försörjda familjemedlemmar, vara undantagna från bestämmelser om
begränsning av invandring och formaliteter för registrering av
utlänningar.
2.   Anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt, vars
löner och tillägg eller ersättningar enligt artikel 9 är belagda
med en skatt till förmån för byrån, skall vara befriade från
nationell inkomstskatt för löner och tillägg eller ersättningar
som betalas av byrån. Sådana löner och tillägg eller
ersättningar får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som
skall betalas i skatt för inkomster från andra källor. Denna
punkt gäller inte avgångsvederlag eller andra ersättningar eller
bidrag som utbetalas till personer som tidigare har varit
anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt och deras
anhöriga.
Artikel 8
Undantag från immuniteten
Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 7
skall inte omfatta tredje mans krav på skadestånd till följd av
trafikolycka, dödsfall eller personskada som har orsakats av
dessa personer.
Artikel 9
Skatter
1.   I enlighet med de villkor och med iakttagande av de
förfaranden som föreskrivs i byråns tjänsteföreskrifter, skall
anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt för minst ett år
betala skatt till förmån för byrån på de löner och tillägg eller
ersättningar som betalas av byrån.
2.   Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn
och adress på de personer som är anställda vid byrån enligt
avtal eller kontrakt och som avses i denna artikel samt all
annan personal som enligt ingångna avtal skall arbeta vid byrån.
Byrån skall varje år ge varje anställd en redovisning över de
totala brutto och nettobeloppen på alla ersättningar som under
det ifrågavarande året har utbetalats av byrån, med närmare
uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen
källskatt.

3.   Denna artikel gäller inte avgångsvederlag eller andra
ersättningar eller bidrag som utbetalas till personer som
tidigare har varit anställda vid byrån enligt avtal eller
kontrakt och deras anhöriga.

Artikel 10
Skydd av de anställda
Medlemsstaterna skall - om byråns verkställande direktör begär
det - vidta alla nödvändiga åtgärder för att de personer som
avses i detta beslut och vilkas säkerhet är hotad till följd av
tjänstgöringen vid byrån skall ges säkerhet och skydd.
Artikel 11
Upphävande av immuniteten
1.   Privilegier och immunitet enligt detta beslut
tillerkänns i byråns och Europeiska unionens intressen och inte
som en förmån för de berörda personerna själva. Det åligger
byrån och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och
sådan immunitet att i alla andra hänseenden iaktta
medlemsstaternas lagar och förordningar.
2.   På begäran av en behörig myndighet eller en rättslig
myndighet i en medlemsstat skall byråns chef, och när det gäller
nationella experter som utstationerats vid byrån av en
medlemsstat, även den behöriga myndigheten i den medlemsstaten,
vara skyldiga att upphäva immuniteten för byrån, dess
verkställande direktör och annan personal enligt artikel 7, om
immuniteten utgör ett hinder för att rättvisa skipas och om den
kan upphävas utan att det skadar byråns intressen.
Om en tvist uppstår på grund av ett sådant upphävande och samråd
med den behöriga myndigheten inte leder till en för båda parter
tillfredsställande lösning, skall frågan avgöras i enlighet med
artikel 12.
3.   Om byråns immunitet har upphävts skall genomsökningar
och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga
myndigheter verkställas i närvaro av antingen byråns
verkställande direktör eller en person som har utsetts av denne,
i enlighet med gällande sekretessregler.
4.   Byrån skall alltid samarbeta med medlemsstaternas
behöriga myndigheter för att underlätta rättskipningen och skall
vidta åtgärder för att förhindra missbruk av de privilegier och
den immunitet som tillerkänns enligt detta beslut.
5.   Om en behörig myndighet eller en rättslig myndighet i
en medlemsstat anser att missbruk av ett privilegium eller
immunitet enligt detta beslut har förekommit och lämnar in en
begäran till byrån om upphävande av immuniteten, skall samråd
ske mellan byrån och den behöriga myndigheten eller den
rättsliga myndigheten för att avgöra om sådant missbruk
verkligen har förekommit. Beslut om upphävande skall fattas
enligt punkt 2. Om samrådet inte leder till ett för båda parter
tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med
det förfarande som anges i artikel 12.
Artikel 12
Tvistlösning
Tvister om vägran att upphäva immuniteten eller om missbruk av
immuniteten för byrån eller för en person som på grund av sin
tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 7.1 skall
behandlas av rådet i syfte att finna en lösning.
Artikel 13
Bestämmelser för nationella experter som är utstationerade vid
byrån
Bestämmelserna i artikel 6, artikel 7.1, artikel 8, artikel 11
och artikel 12 skall också tillämpas på nationella experter som
är utstationerade vid byrån enligt artikel 11.3.2 i den
gemensamma åtgärden om inrättande av byrån.
Artikel 14
Samarbete med medlemsstaternas myndigheter
Byrån skall vid tillämpningen av detta beslut samarbeta med
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 15
Utvärdering
Inom två år efter ikraftträdandet av detta beslut, dock senast
vid ikraftträdandet av fördraget om upprättande av en
konstitution för Europa, skall företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, utvärdera och ändra
bestämmelserna i detta beslut eller i förekommande fall besluta
att de skall upphävas.

Artikel 16
Territoriellt tillämpningsområde
1.   Detta beslut skall endast tillämpas på
medlemsstaternas moderland.
2.   Varje medlemsstat kan meddela generalsekreteraren för
Europeiska unionens råd att detta beslut även skall tillämpas på
andra territorier för vars internationella förbindelser staten
är ansvarig.
Artikel 17
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden
efter det att tio medlemsstater, samt den medlemsstat där byrån
har sitt säte, har anmält till rådets generalsekretariat att de
förfaranden som krävs för genomförandet av detta beslut i deras
nationella rättsordningar har slutförts, för de medlemsstater
som har gjort en sådan anmälan. Utan att det påverkar nationell
lagstiftning skall detta beslut genomföras i de medlemsstaterna
från och med den dag då det antas.
Detta beslut träder i kraft för varje annan medlemsstat den
första dagen i den andra månaden efter anmälan till rådets
generalsekretariat att de förfaranden som krävs för
genomförandet av detta beslut i dess nationella rättsordning har
slutförts.
Artikel 18
Offentliggörande
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.