Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2004/05:AU3

Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2003/04:180, Tydligare genomförande av
EG:s arbetstidsdirektiv.
I   propositionen   föreslås  ändringar  i
arbetstidslagen (1982:673).  Lagen  tillförs nya
bestämmelser  om högst 48 timmars genomsnittlig
veckoarbetstid, 11 timmars sammanhängande dygnsvila,
arbetstid    för    nattarbetande    och
kompensationsledighet vid tillfälliga undantag från
veckoviloregeln. De nya bestämmelserna ska inte
gälla delar av den offentliga verksamheten som t.ex.
vissa  arbeten  inom polis och försvar. Vidare
föreslås att lagens undantag för arbete som utförs i
arbetstagarens hem slopas. De s.k. EG-spärrarna för
kollektivavtal och för dispenser som meddelas av
Arbetsmiljöverket förtydligas. Lagändringarna syftar
till att genomföra EG:s arbetstidsdirektiv på ett
tydligare sätt.
De nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2005.
Om arbetsgivaren den 30 juni 2005 och därefter fram
t.o.m.  den  31 december 2006  är  bunden  av
kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor, ska
reglerna dock tillämpas först fr.o.m. den 1 januari
2007.
En motion (m, fp, kd och c) har väckts med
anledning av propositionen där det yrkas avslag på
regeringens  förslag.   Utskottet  tillstyrker
propositionen och  föreslår att riksdagen antar
lagförslagen. Det innebär att motionen avstyrks.
I ärendet behandlas också ett antal motioner som
väckts under respektive allmän  motionstid åren
2002-2004. Även dessa motioner avstyrks, främst med
hänvisning till pågående utredningsarbete.
Företrädarna  för  Moderaterna,  Folkpartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet
följer upp partiernas motioner i reservationer. I
ärendet finns även två särskilda yttranden (m, fp,
kd, c) respektive (v).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Yrkande om avslag på propositionen

Riksdagen avslår motion 2004/05:A1 yrkande 1
(m, fp, kd, c).
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2. Sättet att genomföra
arbetstidsdirektivet

Riksdagen avslår motion 2004/05:A1 yrkandena 2
och 3 (m, fp, kd, c).
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

3. Antagande av lagförslag

Riksdagen  antar regeringens förslag enligt
bilaga 2 till lag om ändring i arbetstidslagen
(1982:673). Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:180.

4. Nytt arbetstidsdirektiv m.m.

Riksdagen  avslår  motionerna  2003/04:A314
yrkande 4 (v) och 2004/05:A263 (s).

5. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Sf335
yrkandena 10 och 11 (kd), 2002/03:Sf376 yrkande 6
(fp), 2002/03:Sf379 yrkande 5 (kd), 2002/03:Sf380
yrkandena 13-15 (kd), 2002/03:So448 yrkande 5
(v), 2002/03:So514 yrkande 2 (mp), 2002/03:A236
yrkandena 1, 4 och 5 (mp), 2002/03:A239 yrkande
25 (c), 2002/03:A241 yrkande 6 (fp), 2002/03:A242
yrkande 19 (kd), 2002/03:A315 yrkande 4 (m),
2002/03:A316  yrkandena 1-5 (m), 2002/03:A318
yrkande 4 (kd), 2002/03:A320 yrkande 15 (kd),
2002/03:A332 yrkande 18 (fp), 2002/03:A362 (s),
2002/03:A365 yrkande 3 (v), 2003/04:Sf355 yrkande
4  (fp),  2003/04:Sf356  yrkande  2  (fp),
2003/04:Sf397  yrkandena  10  och  11  (kd),
2003/04:Sf404  yrkandena  9  och  11  (kd),
2003/04:So406 yrkande 6 (v), 2003/04:A4 yrkande 4
(fp), 2003/04:A247 yrkande 20 (c), 2003/04:A256
yrkandena 2-4 (m), 2003/04:A258 yrkande 6 (m),
2003/04:A292 yrkande 1 (v), 2003/04:A307 yrkande
5 (fp), 2003/04:A309 yrkande 1 (kd), 2003/04:A310
yrkande 13 (fp), 2003/04:A314 yrkande 3 (v),
2003/04:A329 yrkande 14 (kd), 2003/04:A348 (s),
2003/04:A371 yrkande 17  (kd),  2004/05:Sf363
yrkande 35 (kd), 2004/05:A322 yrkande 6 (v),
2004/05:A339 (s), 2004/05:A352 yrkande 15 (kd),
2004/05:A354 yrkande 1 (kd), 2004/05:A355 yrkande
3 (fp), 2004/05:A356 yrkande 15 i denna del (kd)
och 2004/05:A375 yrkande 12 (fp).
Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

6. Äldres arbetstid

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A348 (c),
2004/05:A353 yrkande 2 (kd) och 2004/05:A356
yrkande 15 i denna del (kd).
Reservation 8 (m, kd, c)

7. Förenklad semesterlag

Riksdagen avslår motion 2002/03:A269 (fp, m,
kd).

8. Handelns öppet- och arbetstider

Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A277 (kd),
2003/04:A322 (s) och 2004/05:A237 (kd).


Stockholm den 3 februari 2005

På arbetsmarknadsutskottets vägnar


Margareta Andersson

Följande  ledamöter  har deltagit i beslutet:
Margareta Andersson (c), Laila Bjurling (s), Anders
G Högmark (m), Tina Acketoft (fp), Christer Skoog
(s), Cinnika Beiming (s), Patrik Norinder (m), Lars
Lilja (s), Ann-Marie Fagerström (s), Henrik Westman
(m), Ulf Holm (mp), Luciano Astudillo (s), Mauricio
Rojas (fp), Annelie Enochson (kd), Anders Wiklund
(v), Britt-Marie Lindkvist (s) och Ann-Christin
Ahlberg (s).
2004/05

AU3

Tydligare genomförande av EG:s
arbetstidsdirektiv


Redogörelse för ärendetI  detta  ärende  behandlas  dels  regeringens
proposition 2003/04:180 Tydligare genomförande av
EG:s arbetstidsdirektiv och en motion som väckts med
anledning av propositionen, dels ett antal motioner
om arbetstid m.m. som väckts under respektive allmän
motionstid åren 2002-2004.
Motionerna  från hösten 2002 och hösten 2003
refereras i det följande med angivande av årtal
2002/03 respektive 2003/04 medan motionerna från
hösten 2004 refereras utan årtal.

Utskottets övervägandenProposition 2003/04:180 Tydligare
genomförande av EG:s
arbetstidsdirektiv


Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändring
i arbetstidslagen (1982:673) och avstyrker därmed
ett motionsyrkande om att propositionen bör avslås.
Även yrkanden om att regeringen ska återkomma med
förslag om att semester och sjukfrånvaro inte ska
inkluderas vid beräkning av genomsnittsarbetstiden
och om ett tillkännagivande om jourtid avstyrks.
Jämför reservationerna 1 (m, fp, kd, c) och 2 (m,
fp, kd, c).Bakgrund

EG:s arbetstidsdirektiv genomfördes i svensk rätt främst genom
att en s.k. EG-spärr infördes i arbetstidslagen
(1982:673),   (se  lagstiftningsärende   prop.
1995/96:162,  bet.   1995/96:AU9  och  rskr.
1995/96:219). EG-spärren innebär att undantag och
avvikelser   från   arbetstidslagen   genom
kollektivavtal, eller i tillämpliga fall dispenser,
inte får innebära att mindre förmånliga regler ska
tillämpas för arbetstagarna  än  som följer av
arbetstidsdirektivet. Lagändringen trädde i kraft
samma dag som direktivet skulle vara genomfört, dvs.
den  23 november 1996. Detta  genomförande  av
arbetstidsdirektivet var avsett som en temporär
lösning.

1995  års  arbetstidskommitté  utredde  bl.a.
konsekvenserna av EG:s arbetstidsdirektiv för det
svenska regelsystemet på området och lämnade i sitt
slutbetänkande  (SOU 1996:145) förslag  om  hur
direktivet skulle kunna genomföras annorlunda än på
det temporära sätt som  1996  års genomförande
innebar. Arbetstidskommitténs förslag  kom  dock
aldrig att genomföras.
Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler
(Knas) lämnade i sitt delbetänkande Tid - för arbete
och ledighet (SOU 2002:58) förslag om ändringar i
arbetstidslagen för att arbetstidsdirektivet skulle
genomföras på ett tydligare sätt.
Delbetänkandet   har   remissbehandlats.  En
sammanställning   av  remissyttrandena   finns
tillgänglig   i   Näringsdepartementet   (Dnr
N2002/6577/ARM).
Lagrådet har yttrat sig över regeringens förslag.
Regeringens lagförslag  finns  som  bilaga till
betänkandet, bilaga 2.
EG-kommissionen har i en formell underrättelse i
mars 2002 och i ett motiverat yttrande i juli 2003
framfört  att  den  anser  att  den  svenska
lagstiftningen inte överensstämmer med direktivet på
vissa punkter och pekat på brister när det gäller
reglerna om dygnsvila, maximal arbetstid per vecka
och  nattarbete. I sitt svar till kommissionen
framförde regeringen att den delade kommissionens
uppfattning om de påtalade bristerna och upplyste om
att en proposition till riksdagen förbereddes som
syftade  till  ett  tydligare  genomförande  av
direktivet i svensk rätt. Kommissionen väckte i juli
2004 talan mot Sverige vid EG-domstolen och yrkade
att domstolen skulle fastställa att Sverige brustit
i   sina   skyldigheter   att   genomföra
arbetstidsdirektivet. Sverige har i svaromålet till
domstolen meddelat att man inte funnit skäl att
bestrida kommissionens talan i målet.
I den nu framlagda propositionen föreslås att
riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i arbetstidslagen.
Det  har  väckts en motion med anledning av
propositionen.

Regleringen av frågor om arbetstid


Historik

Regler om arbetstidens längd och förläggning har
funnits länge i Sverige. Arbetstidslagen (1982:673)
trädde i kraft den 1 januari 1983 och ersatte den då
gällande allmänna arbetstidslagen (1970:103), som
reglerade arbetstidens längd, och dåvarande 4 kap.
arbetsmiljölagen  (1977:1160),  som  reglerade
arbetstidens förläggning. I 1982 års lagstiftning
samlades bestämmelserna för första gången i en och
samma lag.

Inom EG har det sedan ett antal år funnits en
strävan att stärka gemenskapens sociala dimension
genom att det läggs fast vissa minimivillkor för dem
som arbetar inom unionen. År 1993 antogs rådets
direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i
vissa avseenden (arbetstidsdirektivet). Direktivet,
som är ett s.k. minimidirektiv, syftar till att
skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom att
ange begränsningar av hur lång arbetstid som kan
läggas  ut  och hur arbetstiden kan förläggas.
Arbetstidsdirektivet omfattar regler om dygnsvila,
raster, veckovila, veckoarbetstidens  längd  och
semester.
Arbetstidsdirektivet  omfattar  i princip hela
arbetsmarknaden. Direktivet ska tillämpas på all
verksamhet, såväl offentlig som privat, enligt den
definition som finns i artikel 2 i ramdirektivet
89/391/EEG.  Av  definitionen   följer   att
arbetstidsdirektivet inte är tillämpligt på sådana
offentliga verksamheter "där det inte kan undvikas
att  förhållanden  som är speciella för  dessa
verksamheter kommer i konflikt med direktivet",
exempelvis försvaret, polisen eller viss specifik
verksamhet inom civilförsvaret. Undantagets räckvidd
är inte helt klar. Frågan om den närmare innebörden
av direktivet är ytterst en fråga för EG-domstolen.
Domstolen har i  sin  praxis understrukit att
undantaget ska tolkas restriktivt  och  att de
verksamheter  som  åsyftas  är sådana särskilda
verksamheter inom den offentliga sektorn som är
avsedda att säkerställa allmän ordning och säkerhet.
För vissa delar av arbetsmarknaden finns särskilda
mer detaljerade föreskrifter enligt andra direktiv,
som för t.ex. flygpersonal inom civilflyget och för
arbete inom vissa vägtransporter. I dessa fall ska
arbetstidsdirektivets bestämmelser inte tillämpas.
År 2000 antogs Europaparlamentets och  rådets
direktiv 2000/34/EG av den 22 juni 2000 om ändring
av  rådets direktiv 93/104/EG  om  arbetstidens
förläggning i vissa avseenden för att täcka sektorer
och verksamheter  som  inte  omfattas  av  det
direktivet. Som framgår av rubriken var syftet med
ändringsdirektivet att tidigare undantagna sektorer
och verksamheter skulle omfattas. De båda direktiven
har därefter förts samman  (kodifierats)  genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av
den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i
vissa    avseenden.    Hänvisningar    till
arbetstidsdirektivet  i  det följande avser det
kodifierade direktivet.

Allmänt om arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar hur mycket arbetstid som
får tas ut under olika perioder och hur arbetstiden
ska  förläggas.  Arbetstidslagen  är  kollektiv
avtalsdispositiv, vilket innebär att avvikelser från
lagen  får  göras  genom  överenskommelse  i
kollektivavtal.  Enligt 3 § arbetstidslagen får
undantag göras från lagens tillämpning i dess helhet
eller genom avvikelser från reglerna om ordinarie
arbetstid (5 §), jourtid (6 §), förläggning av
kompensationsledighet till följd av övertid (7 §
andra  stycket),  allmän  övertid  (8  §),
nödfallsövertid (9 §), mertid (10 §), tidpunkt för
besked om arbetstidens förläggning (12 §), nattvila
(13 §), veckovila (14 §) och raster (15 § andra och
tredje styckena). Sådana avvikelser får ske genom
kollektivavtal som slutits eller godkänts av en
central arbetstagarorganisation. I vissa avseenden
får  avvikelser  enligt  3  §  andra  stycket
arbetstidslagen  även  göras  med  stöd  av
kollektivavtal  som  har  slutits  av en lokal
arbetstagarorganisation. Det gäller reglerna  om
allmän övertid (8 §), nödfallsövertid (9 § andra och
tredje styckena), mertid (10 §) och nattvila (13 §).
Sådan avvikelse från arbetstidslagens bestämmelser
gäller dock under en  tid av högst en månad.
Parternas förhandlingsutrymme begränsas av den s.k.
EG-spärren,  vilken innebär att undantag  eller
avvikelser får göras endast under förutsättning att
de inte innebär att mindre förmånliga regler ska
tillämpas för arbetstagarna än vad som följer av
arbetstidsdirektivet. Liknande EG-spärrar finns även
i  t.ex.  medbestämmandelagen  och  lagen  om
anställningsskydd.  Som  nämnts  gäller  inte
arbetstidsdirektivet vissa offentliga verksamheter
med speciella förhållanden som kan komma i konflikt
med direktivet. I förarbetena till lagändringen 1996
underströks  att  hänvisningen  till  direktivet
inbegriper en hänvisning till detta undantag. För de
offentliga  verksamheter  som  undantagits  från
arbetstidsdirektivets  tillämpningsområdet  gäller
alltså inte EG-spärren.

Utöver  möjligheterna att  kollektivavtalsvägen
träffa överenskommelse om avvikelser får, enligt 19
§ arbetstidslagen, Arbetsmiljöverket medge dispens
från vissa av reglerna under förutsättning att
kollektivavtal inte har träffats och det finns
särskilda skäl. Också dispensmöjligheten begränsas
av EG-spärren.
Lagen gäller med  vissa  inskränkningar varje
verksamhet där arbetstagare utför arbete för en
arbetsgivares räkning. Vissa undantag görs dock.

Enligt 2 § gäller lagen inte

- arbete som utförs i arbetstagarens hem eller under
sådana förhållanden att det inte kan anses vara
arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är
ordnat,

- arbete som utförs av den som har företagsledande
eller  därmed  jämförlig  ställning  eller  av
arbetstagare  som  har  förtroendet  att själv
disponera sin arbetstid,

- arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll eller

- fartygsarbete.

Arbetstidslagen innehåller regler för olika slag av
arbetstid exempelvis ordinarie arbetstid, jourtid,
allmän övertid, nödfallsövertid och mertid. Den
ordinarie arbetstiden får enligt lagen uppgå till
högst 40 timmar i veckan (5 §). Därutöver kan
övertid (allmän övertid och nödfallsövertid) och
jourtid förekomma (6-9 §§). Med mertid förstås sådan
arbetstid som vid deltidsanställning  överstiger
arbetstagarens  ordinarie  arbetstid och jourtid
enligt avtalet (10 §).

Arbetsmiljöverket  utövar  tillsyn  över  att
arbetstidslagen och de föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen följs (20 §); om parterna slutit
kollektivavtal  ansvarar  parterna  själva  för
övervakningen. Såtillvida kan lagen sägas ha en
offentligrättslig karaktär. Lagen innehåller även
straffrättsliga  bestämmelser  (23-24  §§).  En
arbetsgivare som bryter mot ett föreläggande eller
förbud som har meddelats med stöd av lagen kan dömas
till böter eller fängelse i högst ett år. Om
kollektivavtal träffats  och  arbetsgivaren inte
fullgör sina förpliktelser enligt avtalet gäller
vanliga arbetsrättsliga  sanktioner, dvs. främst
skadestånd    och   ogiltighet.   Särskilda
skadeståndsregler  gäller  om  en  arbetsgivare
tillämpar kollektivavtalsbestämmelser som strider
mot EG-spärren.
Arbetstidslagens  regler  är  alltså  såväl
kollektivavtalsdispositiva som sanktionerade genom
straffrättsliga bestämmelser.

Tidigare genomförande av arbetstidsdirektivet

I 1996 års lagändringar behölls arbetstidslagens
materiella  bestämmelser  och  övrig  relevant
lagstiftning i princip oförändrad. Genomförandet
skedde genom att den s.k. EG-spärren infördes. Det
ansågs fördelaktigt att direktivet genomfördes genom
kollektivavtal eftersom parterna på så vis själva
fick behålla möjligheten att anpassa reglerna efter
de  förhållanden  som  rådde  på  respektive
avtalsområden.

Genomförandet var tänkt som en temporär lösning,
särskilt i fråga om direktivets regler om dygnsvila,
veckoarbetstid och arbetstid för nattarbetande, som
inte  motsvaras  av några uttryckliga regler i
arbetstidslagen. De förslag som senare lades fram av
1995 års Arbetstidskommitté genomfördes dock inte,
varför den reglering som från början var tänkt som
ett provisorium kom att bli långvarig. 1996 års
genomförande innebär förenklat att en arbetstagare
som arbetar på en arbetsplats  där  det finns
kollektivavtal  som  reglerar  arbetstidsfrågor
omfattas av den miniminivå som arbetstidsdirektivet
föreskriver. EG-spärren innebär ju att parterna inte
får sluta avtal som är mindre  förmånliga för
arbetstagaren   än   vad  arbetstidsdirektivet
föreskriver. Lagrådet konstaterade i sitt yttrande i
samband med 1996 års genomförande att det valda
tillvägagångssättet  innebär  att  direktivets
bestämmelser inte i sin helhet kommer att gälla som
svensk lag.
Som  framgått  har  kommissionen  inlett  ett
fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Det åligger nu
enlligt propositionen Sverige att tydligt genomföra
direktivet.
Enligt regeringen kompliceras saken dock i viss
mån av att det för närvarande pågår en översyn av
arbetstidsdirektivet på EG-nivå. Eftersom det är
ovisst vad denna översyn kommer att mynna ut i och
när eventuella ändringar i direktivet kan komma till
stånd är utgångspunkten för de ändringar som nu
föreslås arbetstidsdirektivet som det ser ut i dag,
dvs. såsom det kommer till uttryck i det kodifierade
direktivet 2003/88/EG.
Regeringen  föreslår  på sätt som kommer att
utvecklas i de följande avsnitten en ändring när det
gäller lagens tillämpningsområde, en ny bestämmelse
om den sammanlagda arbetstiden enligt den s.k. 48-
timmarsregeln, en ny bestämmelse om dygnsvila, en
justering i den nuvarande bestämmelsen om veckovila,
en ny bestämmelse om arbetstiden för nattarbetande,
vissa förtydliganden av de s.k. EG-spärrarna och
regler  om sanktioner. Därutöver föreslås vissa
följdändringar  och  ändringar av rent språklig
innebörd.

Propositionens huvudsakliga innehåll


I  propositionen  föreslås  att  arbetstidslagen
tillförs nya eller ändrade bestämmelser om:

- lagens tillämpningsområde  undantaget för arbete
som utförs i arbetstagarens hem slopas och de nya
bestämmelserna  om  sammanlagd  arbetstid  (48-
timmarsregeln),   dygnsvila,   arbetstid  för
nattarbetande och om kompensationsledighet ska inte
gälla inom vissa offentliga verksamheter (2 §),

- högst 48-timmars sammanlagd veckoarbetstid (10 a §),

- 11 timmars sammanhängande dygnsvila (13 §),

- arbetstiden för nattarbetande (13 a §),

- veckovila, avvikelse från bestämmelsen får göras
endast under förutsättning att arbetstagaren ges
motsvarande kompensationsledighet (14 §),

- den s.k. EG-spärren, regeln förtydligas så att det
tydligare framgår vilka bestämmelser i lagen som
direkt berörs av spärren, dvs. 48-timmarsregeln,
dygnsvila, arbetstiden för nattarbetande, veckovila
och raster (3 §).

I 19 § föreslås en språklig justering och vissa
följdändringar med anledning av övriga förslag i
propositionen.  24  §  ändras  så att de  nya
bestämmelserna om den sammanlagda arbetstiden (48-
timmarsregeln), dygnsvila och kompensationsledighet
vid tillfälliga undantag från veckoviloregeln blir
straffsanktionerade.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2005. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas först
fr.o.m. den 1 januari 2007 om arbetsgivaren den 30
juni 2005 och därefter fram t.o.m. den 31 december
2006 är bunden  av kollektivavtal som reglerar
arbetstidsfrågor.

Närmare om förslagen i propositionen


Hemarbete, 2 § första stycket punkt 1

Arbetstidslagen gäller inte för allt arbete som en
arbetstagare utför för en arbetsgivares räkning.
Bland  annat  undantas  arbete  som  utförs  i
arbetstagarens hem, s.k. hemarbete, från lagens
tillämpningsområde. Enligt artikel 17.1 i direktivet
kan avvikelse från direktivets regler om dygnsvila,
veckovila, raster, veckoarbetstid och nattarbete ske
när  - med hänsyn till det aktuella  arbetets
särskilda art - arbetstidens längd inte mäts eller
bestäms i förväg eller kan bestämmas i förväg av
arbetstagarna  själva.  Genom  att  slopa  det
kategoriska undantaget för hemarbete vill regeringen
skapa ett tydligare genomförande av direktivet i
denna del.

Offentlig verksamhet, 2 § andra stycket

Arbetstidsdirektivet gäller inte vissa offentliga
verksamheter, som exempelvis försvaret (se även
historikavsnittet i denna fråga). Det är i och för
sig tillåtet för medlemsstaterna att ha nationella
bestämmelser som är förmånligare än direktivet för
arbetstagarna. 1996 års genomförande innebar dock
att  vissa  offentliga  verksamheter  undantogs.
Regeringens utgångspunkt vid det genomförande som nu
föreslås  är  att det inte ska innebära några
förändringar i sak. Regeringen föreslår därför att
de nya bestämmelserna om den sammanlagda arbetstiden
(48-timmarsregeln),  dygnsvila,  arbetstiden  för
nattarbetande  och  kompensationsledighet  vid
tillfälliga undantag från veckoviloregeln inte ska
gälla  inom offentlig verksamhet som exempelvis
försvaret, polisen och skydds- och beredskapsarbeten
för arbete som är speciellt för sådana verksamheter
och som är av sådant slag att konflikt inte kan
undvikas med arbetstidsdirektivet.

EG-spärren, 3 §

EG-spärren för kollektivavtal i 3 § arbetstidslagen
justeras så att det på ett tydligare sätt framgår
vilka bestämmelser som direkt berörs av spärren,
nämligen  bestämmelserna  om  den  sammanlagda
arbetstiden   (48-timmarsregeln),   dygnsvila,
arbetstiden för nattarbetande, veckovila och raster.

48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid, 10 a §

Enligt  artikel  6 i  arbetstidsdirektivet  ska
medlemsstaterna vidta de åtgärder som behövs för att
åstadkomma att den genomsnittliga veckoarbetstiden
inklusive övertid  inte  överstiger  48 timmar.
Eftersom arbetstidslagen saknar en klar bestämmelse
om veckoarbetstid föreslår regeringen nu att en
sådan införs i en ny paragraf, 10 a §. Bestämmelsen
föreskriver att den sammanlagda arbetstiden under
varje period om sju dagar får uppgå till högst 48
timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om
högst  fyra  månader.  Vid  beräkningen  av
veckoarbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under
den tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat
likställas med fullgjord arbetstid.

Direktivet tillåter undantag från 48-timmarsregeln
i  två  situationer,  dels  när en individuell
överenskommelse träffats mellan arbetstagare och
arbetsgivare (artikel 22), dels när det gäller
läkare under utbildning (artikel 17.5). Undantag
enligt artikel 22 får göras endast om det finns
regler om skydd mot att en arbetstagare tillfogas
skada av arbetsgivaren på grund av att han inte är
beredd att lämna sådant samtycke som erfordras.
Regeringen anför i propositionen att det är svårt
att skapa ett effektivt skydd för arbetstagare som
inte vill lämna det samtycke som krävs och vill
därför avstå från möjligheten att införa undantag
från 48-timmarsregeln. Däremot anser regeringen att
möjligheten enligt direktivet att tillåta en längre
beräkningsperiod bör uttryckas i lag. Regeringen
föreslår därför att det i 3 § första stycket införs
en uttrycklig bestämmelse om att avvikelser genom
kollektivavtal  inte  får  innebära  en  längre
beräkningsperiod än tolv månader.

Ska jourtid inkluderas vid tillämpning av 48-
timmarsregeln?

Enligt artikel 2 i arbetstidsdirektivet avses med
arbetstid  all  tid i enlighet  med  nationell
lagstiftning och praxis då arbetstagaren står till
arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter och
uppgifter. Det fanns tidigare olika uppfattningar om
huruvida jourtid skulle behandlas som arbetstid vid
tillämpning av direktivets regler. EG-domstolen har
dock på senare år i två uppmärksammade mål behandlat
frågan och slagit fast att jourtid ska likställas
med arbetstid i detta sammanhang (C-303/98 Simap,
REG 2000 s. I-7693 p. 47-50 och C-151/02 Jaeger, dom
den 9 september 2003 p. 58-64). I det senare
rättsfallet uttalade domstolen bl.a. att begreppen
arbetstid  och  viloperiod  i  direktivet  är
gemenskapsrättsliga begrepp som ska tolkas objektivt
med hänvisning till direktivets system och ändamål.
Medlemsstaterna kan alltså inte ensidigt bestämma
över begreppen. Genom domarna är det klarlagt att
sådan tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens
förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra
arbete ska anses som arbetstid i direktivets mening.
Det förhållandet att det som i Sverige finns en
särskild jourtidsreglering ändrar alltså inte detta.
För svenskt vidkommande innebär detta bl.a. att
exempelvis läkares jourtid anses som arbetstid vid
tillämpning av 48-timmarsregeln i arbetstidslagen.

Hur ska ledighet behandlas vid tillämpning av
48-timmarsregeln?

Enligt artikel 16 b i direktivet ska semester och
sjukfrånvaro inte inkluderas eller vara neutrala vid
beräkningen av den genomsnittliga veckoarbetstiden.
Regeringen föreslår att semester och sjukfrånvaro
under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat
ska likställas med fullgjord arbetstid. Inga andra
ledigheter än semester och sjukfrånvaro behöver
beaktas vid tillämpning av 48-timmarsregeln.

Dygnsvila, 13 §

Arbetstidslagen  innehåller  i  dag  inte någon
uttrycklig  bestämmelse  om  en minsta tid för
dygnsvila eller begränsning av arbetstiden per dygn.
Däremot  finns i lagens 13 § ett principiellt
nattarbetsförbud som tar sikte på när dygnsvilan ska
förläggas. Alla arbetstagare ska ha ledigt för
nattvila. I denna ledighet ska tiden mellan kl.
24.00 och kl. 05.00 ingå. Regeln är inte absolut och
avvikelse får göras bl.a. om arbetet med hänsyn till
dess art måste fortgå även nattetid eller bedrivas
före kl. 05.00 eller efter kl. 24.00. Regeringen
föreslår nu en justering av 13 § arbetstidslagen så
att det framgår att alla arbetstagare ska ha minst
11  timmars sammanhängande ledighet under varje
period  om  24  timmar  (dygnsvila). Tillfällig
avvikelse får göras från bestämmelsen om dygnsvila
om det föranleds av något särskilt förhållande som
inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under
förutsättning att arbetstagaren  ges motsvarande
kompensationsledighet. I förarbetena anförs att det
i    undantagsbestämmelsen    även   inryms
nödfallssituationer (prop. 1981/82:154 s. 72). Andra
avsteg  från  dygnsviloregeln  får  ske  genom
överenskommelse i kollektivavtal.

Arbetstiden för nattarbetande, 13 a §

Enligt artikel  8  i  arbetstidsdirektivet  ska
medlemsstaterna vidta de åtgärder som behövs för att
se  till  att  den  normala  arbetstiden  för
nattarbetande inte överstiger ett genomsnitt av åtta
timmar  under  varje  24-timmarsperiod  och att
nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker
eller stor fysisk eller mental ansträngning inte
arbetar mer än 8 timmar inom en 24-timmarsperiod när
de utför nattarbete. Regeringen föreslår i en ny
bestämmelse (13 a §) att nattarbetstiden under varje
period om 24 timmar inte får överstiga 8 timmar i
genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra
månader. Vid genomsnittsberäkningen ska 24 timmar
för varje påbörjad period om sju dagar räknas av
från beräkningsperioden. Begreppet arbetstid ska vid
tillämpning av regeln ha samma innebörd som i
direktivet. Semester och sjukfrånvaro under tid då
arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställs på
samma sätt som i 48-timmarsregeln med fullgjord
arbetstid.

Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker
eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock
inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om
24 timmar som de utför nattarbete. Det har inte
ansetts möjligt att i lag definiera vilka arbeten
som avses.
Tillfällig avvikelse från bestämmelsen i 13 a §
får  göras om det föranleds av något särskilt
förhållande  som  inte  har kunnat förutses av
arbetsgivaren under förutsättning att arbetstagaren
ges motsvarande kompensationsledighet.
Med nattarbetande avses den som normalt arbetar
minst tre timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22.00
och kl. 06.00 eller troligen kommer att fullgöra
minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt.

Kompensationsledighet, 14 §

För att tydligare genomföra arbetstidsdirektivet
förs i 14 § in en bestämmelse om att tillfällig
avvikelse från veckoviloregeln får göras endast
under  förutsättning  att  arbetstagaren  ges
motsvarande kompensationsledighet.

Dispens, 19 §

Bestämmelsen justeras språkligt i vissa hänseenden
och vissa följdändringar görs.

Sanktioner, 24 §

De  i bestämmelsen uppräknade  paragraferna  är
straffsanktionerade också i den nya lydelse som
föreslås. Även 48-timmarsregeln (10 §) ska omfattas
av sanktionsregeln. En arbetsgivare som, utan att
undantag eller avvikelse har gjorts enligt 3 eller
19 §§, anlitar en arbetstagare i strid med 48-
timmarsregeln kan med stöd av 24 § dömas till böter.

Översyn av direktivet

Mot bakgrund av de problem som kan uppstå inom vissa
sektorer, bl.a. hälso- och sjukvård och kommunal
omsorg,  till följd av EG-domstolens domar där
begreppet jourtid prövats, pågår för närvarande en
översyn  av  arbetstidsdirektivet  på  EG-nivå.
Regeringen deltar i detta arbete. Det kan nämnas att
kommissionens förslag till nytt direktiv (KOM [2004]
607 slutlig) bl.a. innehåller två nya definitioner,
"jourtid" och "inaktiv del av jourtid". Det uttalas
i förslaget att den inaktiva delen av jourtiden inte
är arbetstid  om  inte annat sägs i nationell
lagstiftning m.m. I propositionen anges att de
ställningstaganden som gjorts där kan komma att
omprövas om direktivet ändras.

Utskottet återkommer till denna fråga nedan med
anledning av motion A263.

Motionen


Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd och c) yrkar i
flerpartimotion   A1  att  riksdagen  avslår
propositionen. Det är beklagligt att utformningen av
propositionen är så kategorisk och långtgående och
att förslaget varken tar hänsyn till den process som
pågår inom det europeiska samarbetet med ett nytt
arbetstidsdirektiv   eller   de   ekonomiska
konsekvenserna av det förslag som nu läggs fram. För
att uppfylla nuvarande arbetstidsdirektiv räcker det
att genomföra en mindre lagändring. Med tanke på den
fortsatta processen av arbetstidsdirektivet inom EU
är  det  önskvärt att regeringen drar tillbaka
propositionen. Därutöver är det direkt konstigt att
regeringen i sitt material inför EU-nämnden anger
att direktivet medför tillämpningsproblem och är i
behov av översyn (yrkande 1).

Motionärerna hänvisar till att såväl Lagrådet som
åtskilliga remissinstanser har angett rimliga skäl
för att semester och sjukfrånvaro inte bör ingå i
beräkningen  av  den  sammanlagda  arbetstiden.
Regeringen bör skyndsamt återkomma med förslag om
att semester och sjukfrånvaro inte ska inkluderas
vid beräkningen av genomsnittet  av arbetstiden
(yrkande 2).
I motionen pekar man också på den process som
pågår inom EU och som verkar leda fram till att
begreppet jourtid förtydligas och förändras. Jourtid
ska enligt kommissionens nya förslag inte betraktas
som arbetstid om arbetstagaren inte faktiskt har
arbetat (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande


Fråga om avslag på propositionen

Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig
att genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. I den mån det
inte  kan anses att svenska bestämmelser redan
uppfyller direktivets intentioner och innehåll krävs
ändringar i svensk lag. Enligt vad som uppges i
propositionen har kommissionen väckt  talan mot
Sverige vid EG-domstolen med yrkande att domstolen
ska fastställa  att  Sverige  brustit  i  sina
skyldigheter  att genomföra arbetstidsdirektivet.
Sverige har inte funnit skäl att bestrida talan.
Kommissionen har som också nämnts ovan påbörjat ett
arbete med att ta fram ett nytt arbetstidsdirektiv.
Regeringen har till kommissionen uttryckt sitt stöd
för en översyn av arbetstidsdirektivet som syftar
till att öka flexibiliteten i verksamheten och att
stärka skyddet för arbetstagarna. Enligt utskottets
bedömning är det inte möjligt att avvakta resultatet
av de diskussioner  som  nu förs om ett nytt
arbetstidsdirektiv. Det är därför nödvändigt att
redan nu genomföra direktivet på ett tydligare sätt.

I kommissionens förslag (KOM [2004] 607 slutlig)
föreslås bl.a. att det, vid sidan av definitionerna
"arbetstid" och "viloperiod" i artikel 2, införs två
nya definitioner, "jourtid" och "inaktiv del av
jourtid". I förslaget uttalas att inaktiv del av
jourtid inte är arbetstid om inte annat sägs i bl.a.
nationell lagstiftning.
Utskottet kommer fram till samma slutsats som den
som regeringen gett uttryck för i propositionen,
nämligen att lagstiftningen bör förtydligas i de
berörda delarna.
Det anförda innebär att yrkandet i motion, om
avslag på propositionen (yrkande 1) bör avslås.

Utskottet delar regeringens bedömning av hur semester och
sjukfrånvaro ska behandlas vid tillämpning av 48-
timmarsregeln. Med hänsyn till direktivets nuvarande
lydelse och EG-domstolens praxis på området finns
det enligt utskottets mening inget utrymme för att
redan nu använda den av kommissionen föreslagna
definitionen inaktiv del av jourtid. Detta innebär
att utskottet också avstyrker motion A1 yrkandena 2
och 3.

Utskottet ansluter sig även i övrigt till de
bedömningar som regeringen gör i propositionen.
Lagförslaget bör därför antas av riksdagen, vilket
innebär att propositionen tillstyrks.

Övriga frågor


Nytt arbetstidsdirektiv m.m.


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion med hänvisning
till det av kommissionen framlagda förslaget
till nytt arbetstidsdirektiv. Även en motion
om nattarbete avstyrks.

Motionerna


Vänsterpartiet (v) menar i motion  2003/04:A314
yrkande 4 att det är viktigt att den obekväma
arbetstiden  minimeras.  Tillräcklig  tid  för
återhämtning  måste  göras  möjlig.  En  rätt
implementerad EU-lagstiftning kan ge stöd för detta.
Kvälls- och nattarbete sliter på människors hälsa.
Arbetstidslagen innehåller ett förbud mot nattarbete
mellan kl. 24.00  och  kl. 05.00 Förbudet mot
nattarbete bör utökas att gälla från kl. 23.00 till
kl. 06.00.

Kenneth G Forslund (s) anser i motion A263 att
kommissionens förslag till nytt arbetstidsdirektiv
bör stoppas. Förslaget innebär att varje enskild
medlemsstat  avgör  omfattningen  av  en normal
arbetsvecka. Det blir möjligt att ha 65-timmars
arbetsvecka, vilket inte är förenligt med vare sig
ett  gott  arbetsliv  eller  en  god europeisk
arbetsmarknad. Det finns stora risker med förslaget
som på sikt kan leda till att de länder som i dag
har en normal arbetsvecka på ca 40 timmar tvingas
att öka arbetstiden. Det är därför ytterst viktigt
att Sverige engagerar sig i processen och påverkar
frågans behandling.


Utskottets ställningstagande


48-timmarsregeln i arbetstidsdirektivet innebär att
den sammanlagda veckoarbetstiden inklusive övertid
får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en
viss beräkningsperiod. Det är möjligt för enskilda
medlemsstater att under vissa förutsättningar göra
undantag från denna regel, s.k. opt out (enligt
Norstedts engelsk-svenska ordbok: "vard. inte vilja
vara med, hoppa av"). Sverige har inte infört denna
möjlighet  men regeln utnyttjas av några andra
länder. Kommissionen  har  i en utvärdering av
direktivet  konstaterat  att undantagsmöjligheten
underminerat direktivet och att syftet att skydda
arbetstagarnas  hälsa  därmed  inte  uppfyllts.
Kommissionen lade därför i höstas fram ett förslag
till nytt arbetstidsdirektiv. En av de frågor som är
under övervägande är möjligheten till opt out.
Regeringens uppfattning är  att möjligheten bör
avskaffas. Det regeringsförslag som behandlas i
detta  betänkande  innebär  att  reglerna  i
arbetstidsdirektivet, som det ser ut i dag, blir
genomförda  på ett tydligare sätt. I den  mån
Vänsterpartiets yrkande inte tillgodoses genom detta
avstyrker utskottet motion 2003/04:A314 yrkande 4.
Utskottet avstyrker även motion A263.


Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider


Utskottets förslag i korthet

I detta avsnitt behandlar utskottet motioner
som     behandlar    frågor    om
arbetstidsförkortning, arbetstagarinflytande
över arbetstidens omfattning och förläggning
och en flexiblare lagstiftning. Utskottet
avstyrker samtliga motioner med hänvisning
bl.a. till pågående utredningsarbete. Jämför
reservationerna 3 (m), 4 (fp), 5 (kd), 6 (c)
och 7 (mp).

Motionerna


Moderaterna menar i kommittémotionerna 2002/03:A315
yrkande 4 och 2003/04:A258 yrkande 6 att normen för
veckoarbetstid bör avskaffas. I den senare motionen
liksom i motion 2002/03:A316 yrkandena 1-5 varnar
Moderaterna   för   att    en   generell
arbetstidsförkortning leder till problem med att
hålla verksamheten i gång, framför allt inom den
redan hårt ansträngda offentliga sektorn. Rapporter
visar  att  en  betydande  majoritet  av  alla
arbetstagare är  nöjda  med arbetstidens längd.
Arbetstidsförkortning är inte  heller  ett  bra
jämställdhetspolitiskt instrument, eftersom de som i
dag diskar, städar eller tar hand om barnen skulle
göra det i än större utsträckning om de fick mer
tid.  Föräldraskap  och  yrkesliv måste gå att
kombinera bättre än i dag. Det kräver förändrade
attityder och flexibla lösningar. Undersökningar
talar  för ett ökat  behov  av  flexibla  och
individuella  arbetstider,  inte  generella  och
politiskt beslutade arbetstidsförkortningar.

Moderaterna menar att man genom att ta bort normen
för veckoarbetstid ger de enskilda arbetstagarna
möjlighet att själva förhandla om sin arbetstid. På
så sätt kan önskemålen tillgodoses hos dem som vill
jobba mer, mindre eller annorlunda än i dag. Makten
över arbetstiden bör flyttas över från politikerna
till  de  enskilda  individerna.  Arbetstidens
omfattning  och förläggning ska bestämmas genom
kollektiva  eller  individuella  avtal  mellan
arbetstagare och arbetsgivare.

Sten Tolgfors (m) framför i motion 2003/04:A256
yrkandena 2-4 i huvudsak samma synpunkter som de
ovan redovisade kommittémotionerna  och  betonar
härutöver  inkomstbeskattningens  betydelse  för
människors möjlighet att styra sin arbetstid. Vad
som ger den enskilda familjen störst välfärd avgörs
bäst av familjerna själva. Att politiskt reglera
kortare arbetstid för alla är toppstyrning, menar
motionären.

Även  Folkpartiet  motsätter  sig  en  generell
arbetstidsförkortning.  En  sådan  skulle enligt
partiet hota både tillväxt och välfärd och inte
heller ge den valfrihet som partiet eftersträvar.
Problemet är, anförs det i motion A375 yrkande 12,
inte att vi i Sverige som kollektiv arbetar för
mycket utan för lite. I länder som Tyskland och
Frankrike, vilka tidigare infört kortare arbetstid,
börjar nu arbetsmarknaden att röra sig i motsatt
riktning. I motion 2002/03:A241 yrkande 6 anför
partiet   att   frågan   om   en  generell
arbetstidsförkortning synliggör skillnaderna mellan
liberal  och  socialistisk  politik.  Det finns
åtskilliga människor som vill jobba mindre men också
många som är nöjda med sin arbetstid. En sak har de
dock gemensamt, de vill alla bestämma över sin
arbetstid. I ett antal parti- och kommittémotioner,
2002/03:A332 yrkande 18, 2002/03:Sf376 yrkande 6,
2003/04:A4 yrkande 4, 2003/04:A307  yrkande  5,
2003/04:A310 yrkande 13, 2003/04:Sf356 yrkande 2
respektive  A355  yrkande  3, anför Folkpartiet
följande om arbetstiden. Partiet arbetar sedan länge
för en mer flexibel arbetstidslagstiftning. Målet är
att var och en ska få möjlighet att påverka sin egen
arbetstid. Många svenskar är stressade och har svårt
att få tiden att räcka till. De slits mellan familj
och arbete, och kraven som ställs på dem känns ofta
övermäktiga. Det är partiets övertygelse att stress
i första hand uppstår på grund av att människor
saknar makt över sin vardag. I några av motionerna
betonas kvinnornas villkor särskilt. Kvinnor har
ofta huvudansvaret i hemmet och skulle därför behöva
en mer flexibel arbetssituation. Den enskildes makt
över arbetstiden bör stärkas och det bör stiftas en
ny arbetstidslag som uppmuntrar flexibilitet och ger
den enskilde större möjligheter att själv bestämma
över arbetstidens längd och förläggning. Den femte
semesterveckan, inarbetad semester och eventuellt
ytterligare lediga dagar ska kunna läggas i en
timbank. Den som vill kan sedan använda timbanken
för att korta sin normala arbetstid under längre
eller kortare perioder. Det ska vara möjligt att ta
ut tiden i timbanken som lön. Timbanken kommer att
vara särskilt värdefull för de arbetstagare som inte
har avtal om flexibel arbetstid i dag, och de
småbarnsföräldrar som under en period vill minska
sin arbetstid skulle få den möjligheten. Folkpartiet
avvisar Knas-utredningens förslag om fem ytterligare
semesterdagar.

Mia Franzén (fp) framför i motion 2003/04:Sf355
yrkande  4  i  huvudsak  samma  synpunkter  om
arbetstidssystemets  flexibilitet  som  finns  i
Folkpartiets motioner. Därutöver pekar motionären
särskilt på det s.k. 3/3-systemet där tre dagars
arbete följs av tre dagars ledighet. Motionären
understryker att möjligheterna att arbeta deltid bör
behållas för att valfrihet och flexibilitet ska
kunna fungera.

Också  Kristdemokraterna  avvisar  i ett  antal
kommitté- och partimotioner förslaget om en generell
arbetstidsförkortning.  Det  gäller  motionerna
2002/03:A242 yrkande 19, 2002/03:A318 yrkande 4,
2002/03:A320 yrkande 15, 2002/03:Sf335 yrkandena 10
och 11, 2002/03:Sf379 yrkande  5, 2002/03:Sf380
yrkandena  13-15,  2003/04:A309  yrkande  1,
2003/04:A329 yrkande 14, 2003/04:A371 yrkande 17,
2003/04:Sf397 yrkandena 10 och 11, 2003/04:Sf404
yrkandena 9 och 11, A352 yrkande 15, A354 yrkande 1,
A356 yrkande 15 i denna del och Sf363 yrkande 35.
Partiet  varnar  för   att   en   generell
arbetstidsförkortning med bibehållen lön allvarligt
skulle  kunna  skada  Sveriges  konkurrenskraft,
eftersom en sådan arbetstidsförkortning är omöjlig
att genomföra med motsvarande effektiviseringar.
Däremot är det viktigt att den som av olika skäl
vill gå ned i tjänstgöringsgrad får möjlighet till
detta. Ett gott arbetsklimat kännetecknas enligt
Kristdemokraterna av ett stort medinflytande för
personalen. De allra viktigaste faktorerna för den
enskilde  att  få  påverka är omfattningen och
förläggningen av arbetstiden. Ett ökat utrymme av
självvalda arbetstider ger en positiv inverkan på
arbetsklimatet   och  minskar   stressfaktorn.
Arbetstidslagstiftningen  måste  utformas så att
arbetsgivare och arbetstagare lokalt kan fastställa
arbetstiden. Arbetstiden ska betraktas  ur  ett
livscykelperspektiv, där hänsyn tas till de skilda
behov som människor har vid olika tillfällen i
livet. Arbetstiden ska därför kunna variera under
olika perioder. För att öka individens frihet ska
det vara möjligt att ta ut betald semesterledighet
utöver  fyra  veckor efter eget  önskemål  och
verksamhetens behov.  För  att möjliggöra detta
föreslås ett tillägg till 10 §  andra stycket
semesterlagen (1977:480). Ledighet ska kunna tas ut
i timmar, dagar eller månader. Det ska också vara
möjligt att spara till en riktigt lång semester.
Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med
ett  konkret  lagförslag  i  denna  del. Knas-
utredningens   förslag  om  ytterligare  fem
semesterdagar  avvisas.  Kristdemokraterna  ser
positivt på s.k. job-sharing, vilket innebär att två
personer med likartad kompetens delar på ett jobb
för att klara till exempel  barnomsorg på ett
familjenära sätt. Möjligheten att arbeta hemifrån
bör tas tillvara. Vidare bör arbetet organiseras så
att frivillig arbetsdelning och/eller tjänstledighet
underlättas. I några motioner uppmärksammar partiet
särskilt   småbarnsföräldrarnas   arbetsvillkor.
Kristdemokraterna menar att staten med lagstiftning
bör göra det möjligt för denna grupp att minska sin
arbetstid. Rätten till tjänstledighet för vård av
egna barn bör förlängas till dess att barnet är tre
år. Ett vårdnadsbidrags/barnomsorgskonto bör snarast
införas  för att skapa valfrihet och ge ökade
ekonomiska möjligheter för den som så vill att
minska sin arbetstid. Vidare bör förutsättningarna
för kvinnor och småbarnsföräldrar m.fl. att köpa
hushållstjänster stimuleras genom en skattereduktion
som  motsvarar  50  % av arbetskraftskostnaden.
Kristdemokraterna  menar  att  föräldrar  önskar
flexiblare - inte i första hand kortare - arbetstid
för att kunna förena föräldraskap och arbetsliv. Det
har visat sig positivt för familjelivet med öppna
arbetsplatser  och  flextid.  Om  män i större
utsträckning blir aktiva och deltagande föräldrar
skapas förutsättningar för kvinnors möjligheter till
karriär inom arbetslivet. Att det föds så få barn i
Sverige i dag är en varningssignal. Mycket tyder på
att en ökad förvärvsfrekvens med högre tempo i
arbetslivet   bl.a.   försvårar  kombinationen
föräldraskap och förvärvsarbete.

Vänsterpartiet   erinrar   i   parti-   och
kommittémotionerna och 2003/04:A292 yrkande 1 och
A322 yrkande 6 om att partiet sedan årtionden drivit
frågan om en förkortning av veckoarbetstiden med
målet att införa sex timmars arbetsdag. För att
kvinnor ska kunna delta i arbetslivet på samma
villkor  som  män  krävs  det en förändring i
fördelningen av det obetalda arbetet. En förkortning
av normalarbetstiden framstår fortfarande som den
modell  som  tar  sikte  på jämställdheten och
förändrade förutsättningar för fördelningen av det
obetalda  och betalda arbetet. I de nyssnämnda
motionerna liksom i motion 2002/03:A365 yrkande 3
framför Vänsterpartiet att det är viktigt att det
görs en samlad analys av hur de senaste årens
arbetstidsförkortningar  påverkat  villkoren  för
kvinnor respektive män och vilken betydels de har
för jämställdheten  och  möjligheten till annan
fördelning av det betalda och obetalda arbetet. I
motionerna 2002/03:So448 yrkande 5 och 2003/04:So406
yrkande  6  inriktar sig Vänsterpartiet på den
stressrelaterade ohälsan som partiet menar är en
orsak till det ökade antalet sjukskrivningar i
offentlig sektor, företrädesvis inom vården och
omsorgens yrkesgrupper. Partiet vill att en särskild
utredning  tillsätts  för  att  se över  vilka
konsekvenser arbetstidens längd och förläggning får
på folkhälsan. I motion 2003/04:A314 yrkande 3 anför
Vänsterpartiet  att  de  senaste  decenniernas
utveckling av arbetstidernas  förläggning  borde
utvärderas   utifrån   ett   hälso-   och
jämställdhetsperspektiv och läggas till grund för en
förbättring av arbetsvillkoren. Det finns även inom
arbetsmiljöområdet säkerhetsproblem för anställda
där hot om våld i olika former förekommer. En bred
aktionsplan bör tas fram för att hantera dessa
problem.

Centerpartiet   anför   i   kommittémotionerna
2002/03:A239 yrkande 25 och 2003/04:A247 yrkande 20
att ett barnvänligt arbetsliv bör kännetecknas av
hög flexibilitet och tillåtande attityder. Tid är
bland det dyrbaraste vi har, sägs det i motionen.
Det är därför viktigt att människor ges makt över
sin egen tid i så stor utsträckning som möjligt. Den
enskilde arbetstagarens inflytande över arbetstid,
schemaläggning och förläggning av arbetet bör öka.
Vad tiden används till i verkligheten och hur vi
egentligen vill använda vår tid varierar i olika
skeden av livet. Arbetstidens längd ska i första
hand avgöras av arbetstagare och arbetsgivare. Då
kan man ta hänsyn till vilken prioritering som varje
arbetstagare vill  göra  i  sitt liv just då.
Arbetstiden är en allt viktigare arbetsmiljöfaktor.
I slimmade organisationer får många en utvidgning av
antalet arbetsuppgifter. Organisationen ska anpassas
så att den enskilde arbetstagarens självbestämmande
över arbetstiden ökar. Exempelvis kan man införa ett
3/3-system, dvs. att arbetstagaren arbetar tre dagar
för  att  sedan vara ledig i tre dagar.  Ett
barnvänligt arbetsliv  bör  kännetecknas av hög
flexibilitet och tillåtande attityder. Regeringen
bör  enligt  Centerpartiet   undersöka   hur
arbetstagarnas inflytande över arbetstiden kan öka
och hur ett flexiblare arbetsliv kan skapas.

Miljöpartiet vill i motion 2002/03:A236 yrkandena 4
och 5 i en första etapp genomföra en förkortning av
normalarbetstiden från 40 till 35 timmar i veckan
och  därefter  till  30  timmar  i  veckan.
Arbetstidsförkortningen bör genomföras i samspel
mellan staten och parterna på arbetsmarknaden i ett
övergripande  kontrakt  som  ger  ramarna  för
arbetstiden. Att  sänka  veckoarbetstiden är en
välfärdsreform motiverad av jämställdhetsskäl för
att stärka hälsa och livskvalitet och för att
människor ska orka arbeta fram till 65 års ålder. De
måste också ha kraft kvar att utnyttja sin fritid
när de är lediga. Människor kan inte arbeta under
stress under en längre period utan att prestera
sämre. Risken för att göra fel ökar när stressen
sänker uppmärksamheten och koncentrationsförmågan.
Stressade människor orkar inte heller ägna sig åt
sociala relationer. Enligt attitydundersökningar är
en god hälsa och tid för familj och socialt liv i
dag viktigare än ökad materiell konsumtionsnivå. Det
finns  indikationer  på  att  förändringar  på
arbetsmarknaden  gjort  människor  sjukare.  Att
garantera bibehållen lön med sänkt arbetstid är
emellertid inte politiskt möjligt. Det är i stället
en avtalsfråga. Allt fler arbetar  övertid.  I
Miljöpartiets kommittémotion 2002/03:So514 yrkande 2
framhålls  omsorgen  om  barnen  som  skäl för
arbetstidsförkortning.  Vuxna  behöver  bli  mer
närvarande i barns liv. Att sätta barnen i centrum
innebär att ge dem  mycket  tid.  En generell
arbetstidsförkortning ger till skillnad från t.ex.
längre semester förutsättningar för mer tid för
barnen varje dag. Miljöpartiet betonar i motion
2002/03:A236   yrkande   1   vikten   av
arbetstagarinflytande i arbetslivet. Att inte ha
inflytande över sitt arbete är oerhört nedbrytande
för människor. Individer bör ges frihet i tanke och
handling och bjudas in att vara med och påverka
arbetsmiljön, arbetets utförande och arbetstidens
förläggning.

Martin Nilsson m.fl. (s) menar i motion A339 att det
på längre sikt inte borde vara orimligt att tänka
sig en normalarbetsdag om sex timmar. I motionerna
2002/03:A362 av Inger Segelström m.fl. (s) och
2003/04:A348 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
tas avstånd från diskussionen om att arbetstid ska
kunna  bytas  mot  lön  i  samband  med  en
arbetstidsförkortning. En arbetstidsförkortning ska
göras generell och lika för alla. I motionerna
anmärks särskilt att arbetet  med  en generell
arbetstidsförkortning går för långsamt och att det
är nödvändigt med en lagändring eftersom det i dag
inte går att ta ut ledighet i exempelvis timmar.


Utskottets ställningstagande


Arbetstiden är tillsammans med lönen ett av de
centrala  villkoren  i  ett  anställningsavtal.
Arbetstidens omfattning och förläggning har bl.a.
betydelse för vår gemensamma välfärd och den tid vi
kan tillbringa med familj och vänner. Det finns
stora  skillnader  mellan  olika  grupper  på
arbetsmarknaden när det gäller möjligheten för den
enskilde arbetstagaren  att  ha inflytande över
arbetstiden. Det är viktigt att sträva efter ökad
jämlikhet i detta hänseende.

Arbetstidsfrågan är komplex och har under senare
år tilldragit sig ett ökat intresse. Frågan om
arbetstidsförkortning   och   inflytande  över
arbetstiden har utretts ett flertal  gånger. I
utskottets betänkande 2001/02:AU6 s. 58 finns en
redogörelse för de olika statliga utredningar som
har studerat arbetstidsfrågor under senare år. Nu
senast  hade Kommittén för nya arbetstids- och
semesterregler (Knas) i uppdrag att bl.a. lämna
förslag till en ny arbetstidsreglering som skulle ge
den enskilda arbetstagaren större inflytande över
arbetstidens förläggning men samtidigt ge en god
flexibilitet i produktionen. Knas skulle enligt
direktiven (dir. 2000:97) också pröva olika vägar
till förkortning av arbetstiden och lämna förslag om
hur dessa skulle kunna genomföras. I uppdraget
ingick  också  att  se  över  regleringen  av
övertidsarbete och lämna ett förslag om ändring av
semesterlagen som ger arbetstagaren rätt att ta ut
semester  överstigande  fyra  veckor och sparad
semester som del av dag och dessutom se över lagen i
förenklingssyfte. Knas har redovisat sitt uppdrag i
delbetänkande SOU 2002:58 och slutbetänkandet SOU
2003:54. Regeringskansliet bereder för närvarande
dessa förslag.
Utöver de statliga utredningar som gjorts på
området finns forskningsmaterial och rapporter från
universitet och andra myndigheter. Exempelvis gjorde
Arbetslivsinstitutet 2003 på uppdrag av regeringen
en översiktlig kartläggning av  de  försök med
arbetstidsförkortning som har genomförts i privat
och  offentlig  sektor under de  senaste  åren
(regeringens beslut N2003/3738/ARM). I rapporten
Kartläggning av arbetstidsförkortningar (2003:15)
redovisas  att  centrala  kollektivavtal  om
arbetstidsförkortningar träffats för betydande delar
av  arbetsmarknaden  under  avtalsrörelsen  1998
respektive 2001 och att de centrala kollektivavtal
som   innehåller   uttryckliga   regler   om
arbetstidsförkortning år 2003 omfattade ca 880 000
arbetstagare. Regeringen har nu gett institutet i
uppdrag att genomföra ett försök med förkortad
arbetstid. Avsikten med försöket är att klarlägga
sambandet   mellan  arbetstidens  längd  och
arbetstagares hälsa. Projektet ska utföras under en
tvåårsperiod med början första kvartalet 2005. I
projektet   ingår  en  kontrollgrupp.  Såväl
studiegruppen som kontrollgruppen kommer att följas
både när det gäller förändringar i arbetsvillkor och
övriga livsvillkor och  förändringar  i  hälsa.
Försöket  begränsas till den offentliga sektorn
eftersom  EU:s  regelverk  om  statsstöd  av
konkurrensskäl inte medger stöd för försök i privat
verksamhet.
Kvinnor och män bör få ökade möjligheter att välja
arbetstid efter egna önskemål. En rätt till partiell
tjänstledighet för alla arbetstagare på motsvarande
sätt som småbarnsföräldrar har i dag skulle ge den
enskilda arbetstagaren ett större inflytande över
arbetstidens längd i olika faser av livet. Som ett
led  i  uppfyllandet  av  den  s.k.  121-
punktsöverenskommelsen mellan s, v och mp beslutade
regeringen den 21 oktober 2004 (dir. 2004:156) att
ge en utredare i uppdrag att föreslå hur en lag om
partiell tjänstledighet för arbetstagare som önskar
gå  ned i arbetstid skulle kunna utformas. En
utgångspunkt för uppdraget är att öka möjligheterna
att välja arbetstid efter egna önskemål. Utredaren
ska överväga om en rätt till partiell tjänstledighet
bör införas och analysera konsekvenserna av en sådan
lag bl.a. ur jämställdhetsperspektiv. Utredaren ska
redovisa uppdraget senast den 1 december 2005.
Frågan  om  arbetstidsförkortning  och  dess
konsekvenser har utretts ett antal gånger. Utskottet
kan konstatera att motionernas krav på ytterligare
utredning  i  viss  utsträckning  kan  anses
tillgodosedda  genom   de   utrednings-  och
beredningsåtgärder som nu pågår. Det är utskottets
uppfattning att man inte bör föregripa det pågående
utrednings-  och  beredningsarbetet.  Utskottet
avstyrker av dessa skäl motionerna i den mån de inte
kan anses tillgodosedda med det som anförts.
Som  utskottet uttalade  redan  i  betänkande
1998/99:AU5 bör det rådande förhållandet mellan lag
och kollektivavtal  behållas.  Det grundläggande
skyddet anges i lagstiftningen. Parterna kan sedan
så långt som möjligt anpassa dessa grundläggande
regler  till  de  specifika  förhållandena  på
avtalsområdet.
När det gäller Kristdemokraternas yrkande om tre
års tjänstledighet  för vård av eget barn kan
utskottet  konstatera  att  motsvarande  förslag
behandlats och avstyrkts vid ett flertal tillfällen,
senast i betänkande 2001/02:AU6. Såvitt känt finns
det inte i dagsläget någon utredning som belyser
effekterna av en sådan utvidgad föräldraledighet
t.ex. för de mindre företagen när det gäller hur
vikariatsfrågan skulle lösas vid upprepade långa
ledigheter, vilken inverkan ledigheten skulle ha på
lön m.m. Utskottet har inte ändrat uppfattning i
denna fråga.

Det anförda innebär att motionerna
2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5,
2002/03:A239 yrkande 25,
2002/03:A241 yrkande 6, 2002/03:A242
yrkande 19, 2002/03:A315 yrkande 4,
2002/03:A316 yrkandena 1-5,
2002/03:A318 yrkande 4, 2002/03:A320
yrkande 15, 2002/03:A332 yrkande 18,
2003/04:A348, 2002/03:A362,
2002/03:A365 yrkande 3,
2002/03:Sf335 yrkandena 10 och 11,
2002/03:Sf376 yrkande 6,
2002/03:Sf379 yrkande 5,
2002/03:Sf380 yrkandena 13-15,
2002/03:So448 yrkande 5,
2002/03:So514 yrkande 2, 2003/04:A4
yrkande 4, 2003/04:A247 yrkande 20,
2003/04:A256 yrkandena 2-4,
2003/04:A258 yrkande 6, 2003/04:A292
yrkande 1, 2003/04:A307 yrkande 5,
2003/04:A309 yrkande 1, 2003/04:A310
yrkande 13, 2003/04:A314 yrkande 3,
2003/04:A329 yrkande 14,
2003/04:A371 yrkande 17,
2003/04:Sf355 yrkande 4,
2003/04:Sf356 yrkande 2,
2003/04:Sf397 yrkandena 10 och 11,
2003/04:Sf404 yrkandena 9 och 11,
2003/04:So406 yrkande 6, A322
yrkande 6, A339, A352 yrkande 15,
A354 yrkande 1, A355 yrkande 3, A356
yrkande 15 i denna del , A375
yrkande 12 och Sf363 yrkande 35 bör
avslås av riksdagen.


Äldres arbetstid


Utskottets förslag i korthet

I detta avsnitt behandlas några motioner om
äldres arbetstid. I motionerna föreslås en
lagstadgad rätt att gå ned i arbetstid från
61 års ålder och en utredning som ska studera
kostnaderna för en arbetstidsförkortning från
58 års ålder. Utskottet avstyrker motionerna
bl.a. med hänvisning till det arbete som ska
påbörjas i utredningen om rätt till partiell
tjänstledighet. Jämför reservation 8 (m, kd,
c).

Motionerna


Kristdemokraterna anser i kommittémotionerna A353
yrkande 2 och A356 yrkande 15 i denna del att rätten
att gå ned i arbetstid efter 61 års ålder bör
lagstadgas. Partiet menar att det är viktigt att
möjliggöra en flexibel övergång från heltidsarbete
till ett liv med mer fritid för den enskilde som så
önskar. Med det nya pensionssystemet kan man själv
från 61 års ålder välja hur man vill kombinera
arbetstid och pensionsuttag. En rätt att arbeta i
mindre omfattning skulle möjliggöra för fler att
delta i arbetslivet under längre tid. Staten ska
dock inte skjuta till den förlorade pension som blir
följden av att man arbetar mindre.

Viviann Gerdin och Jörgen Johansson (c) anser i
motion 2002/03:A348 att åtgärder måste vidtas för
att täcka behovet av personal till vård och omsorg.
En successiv minskning av arbetstiden för den äldre
personalen kommer med stor säkerhet att leda till
minskade sjukskrivningar. För att göra det möjligt
för fler att kunna fortsätta arbeta inom vården fram
till pensionen föreslås att riksdagen beslutar om en
utredning  som  ser  över  vilka kostnader  en
arbetstidsförkortning med bibehållen lön fr.o.m. 58
års ålder skulle föra med sig.


Utskottets ställningstagande


Sysselsättningsgraden bland äldre är hög i Sverige i
ett internationellt perspektiv. Enligt SCB:s senaste
arbetskraftsundersökning var 58,9 % av befolkningen
i åldern 61-64 år i sysselsättning. Andelen personer
utan arbete i åldersgruppen förväntas öka framöver
till följd  av  den  demografiska utvecklingen.
Parallellt med detta finns ett underutnyttjande av
den potentiella arbetskraften beroende bl.a. på
omfattande sjukfrånvaro och förtida  utträde ur
arbetskraften.  Det är enligt utskottets mening
angeläget att vi skapar förutsättningar för ett gott
arbetsliv som varar längre, vilket kan bidra till
att vi bättre klarar en framtida arbetskraftsbrist.
De äldres situation är uppmärksammad på EU-nivå, och
regeringen beslutade i januari 2002 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté, Diskrimineringskommittén,
(dir.  2002:11),  som  bl.a. ska  föreslå  hur
bestämmelserna  om åldersdiskriminering  i  EU:s
likabehandlingsdirektiv (2000/78/EG) ska genomföras
i  Sverige. I Äldreberedningens  (Senior  2005)
delbetänkande  Riv  ålderstrappan  ! Livslopp i
förändring  (SOU 2002:29)  hänvisas  till  en
forskningsstudie som utförts inom EU som visar att
förändringar av arbetsförmågan hos personer över 50
år är mycket individuella. Rapporten visar att det
går att behålla äldre i arbete genom att anpassa
arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Att döma av de undersökningar som gjorts på
området lär det också finnas önskemål om att kunna
trappa ned arbetstiden mot slutet av arbetslivet.
Det allmänna pensionssystemet medger uttag av del av
pension fr.o.m. den månad man fyller 61 år. Någon
motsvarande lagreglerad rätt att gå ned i arbetstid
finns   för   närvarande   inte.   Sådan
arbetstidsförkortning förekommer dock enligt vissa
kollektivavtal efter överenskommelse.  Exempelvis
innebär det statliga avtal som trädde i kraft i
januari 2003 att anställda över 61 år under vissa
förutsättningar  kan  beviljas en minskning  av
arbetstiden till som mest hälften av ordinarie
heltid. Avtalet syftar till att öka möjligheterna
för äldre att arbeta till ordinarie pensionsålder. I
anslutning till den diskussion om olika sätt att
förkorta  arbetstiden  som  Kommittén  för  nya
arbetstids- och semesterregler (Knas) förde i sitt
delbetänkande Tid - för arbete och ledighet (SOU
2002:58)  inleddes också en diskussion om  det
lämpliga i att det i lagstiftningen införs en rätt
till deltid för arbetstagare från 61 års ålder.
Kommittén  konstaterade  i  sitt  slutbetänkande
Semesterlagen och övriga ledighetslagar - översyn
och förenklingar (SOU 2003:54) att konsekvenserna av
en lagstiftning inte minst vad avser effekterna på
arbetsutbudet är svårbedömbara och att det därför
behövs mer ingående undersökningar än vad som rymdes
inom ramen för kommitténs utredning. Betänkandet har
remissbehandlats och Regeringskansliet bereder nu
ärendet.
Som   nämnts   ovan   i   avsnittet   om
arbetstidsförkortning och flexibla arbetstider har
regeringen beslutat att ge en utredare i uppdrag att
föreslå hur en lag om partiell tjänstledighet för
arbetstagare som önskar gå ned i arbetstid skulle
kunna utformas (dir. 2004:156). Utredningen ska
redovisa uppdraget senast den 1 december 2005.
Inte heller i denna fråga är utskottet berett att
föregripa resultatet av det pågående och kommande
utredningsarbete  som redovisats ovan. Utskottet
avstyrker därför motionerna  2002/03:A348,  A353
yrkande 2 och A356 yrkande 15 i denna del.

Förenklad semesterlag


Utskottets förslag i korthet

I avsnittet behandlas en motion med förslag
om  en förenklad  semesterlag.  Utskottet
avstyrker  yrkandet  med  hänvisning till
pågående beredningsarbete.

Motionen


Yvonne Ångström m.fl. (fp, m och kd) anser i motion
2002/03:A269 att semesterlagen är en komplicerad
lag. Den tillämpas på alla arbetsplatser och även
hos små företag som i regel saknar personal som är
särskilt utbildad för anställningsfrågor. Det skulle
därför ligga ett stort värde i att om möjligt
förenkla lagen eftersom man på så sätt kan minska
arbetet inte minst för de minsta företagen. I
stället för att bygga på ett system med intjänande
av semesterrättigheter bör semesterlagen bygga på
ett löpande system. Den som påbörjar en anställning
har då rätt till betald semester redan det första
året, dock inte med full betalning. Ett löpande
system för att beräkna semesterrättigheter innebär
betydande förenklingar av semesterlagen. Det krävs
då inte längre några regler om att ett visst år är
intjänandeår och ett annat är semesterår.


Utskottets ställningstagande


I uppdraget för Kommittén för nya arbetstids- och
semesterregler  (Knas)  ingick  bl.a.  att  i
förenklingssyfte se över semesterlagens regler om
semesterlönegrundande  frånvaro med bevarande av
arbetstagarnas materiella förmåner. I kommitténs
slutbetänkande   Semesterlagen   och   övriga
ledighetslagar - översyn och förenklingar  (SOU
2003:54) föreslås en ny semesterlag som syftar till
att i vissa delar göra lagens bestämmelser mindre
betungande. Förslaget har remissbehandlats och är nu
föremål för överväganden inom Regeringskansliet.

Utskottet anser att detta  arbete  inte  bör
föregripas och avstyrker därför motion 2002/03:A269.

Handelns öppet- och arbetstider


Utskottets förslag i korthet

I  avsnittet behandlas några motioner om
handelns  öppethållande  och  om  obekväm
arbetstid. Utskottet avstyrker motionerna.

Bakgrund


Affärstidslagen (1966:668) trädde i kraft den 1
januari  1967  och  ersatte  den  då  gällande
butikstängningslagen. Affärstidslagen var redan vid
sin tillkomst tidsbestämd att gälla t.o.m. den 31
december 1971. Vid införandet av affärstidslagen
diskuterades om det över huvud taget var nödvändigt
med en reglering av handelns öppettider (se prop.
1966 nr 144 s. 49). Ett omedelbart slopande av
affärstidsregleringen ansågs dock  kunna medföra
betydande olägenheter för bl.a. småföretagare. I
affärstidslagen bestämdes "vanlig affärstid" till
vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00. I den utredning
som föregick regeringens  proposition och i de
remissvar som lämnades med anledning av utredningen
pekades på ett antal faktorer som antogs medföra ett
kommande behov av en längre affärstid än den då
gällande.  Särskilt  framhölls  kvinnors  ökande
förvärvsarbete   och   den   då   pågående
befolkningsomflyttningen som medförde att allt fler
fick allt längre avstånd mellan arbetsplatsen och
bostaden.


Motionerna


Annelie  Enochson  (kd)  beskriver i motionerna
2003/04:A277 respektive A237 den situation som råder
sedan affärstidslagen upphörde  som ett laglöst
tillstånd eftersom butikerna har möjlighet att hålla
öppet på de tider som de själva vill. Det ökade
öppethållandet har inneburit en ökad stress för
konsumenterna, de handelsanställda och butiksägarna.
Om handeln styrdes över till sexdagarsvecka skulle
det ge billigare varor, bättre folkhälsa och bättre
villkor för de handelsanställda och medborgarna.
Regeringen bör utreda möjligheten att verka för
bättre  folkhälsa genom att på nytt införa en
affärstidslag.

Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) anför i
motion  2003/04:A322 att  Sveriges  regler  för
öppethållande  inom handeln är mycket liberala.
Butikernas öppethållande  medför  ökad risk för
butiksrån.  Butiksanställda förtjänar en  bättre
arbetsmiljö, och lagstiftningen bör därför ses över
i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för dem.


Utskottets ställningstagande


Såvitt utskottet känner  till  finns  det inga
utredningar som på ett mer generellt plan närmare
belyser det påstådda sambandet mellan butikernas
öppethållande  och  konsumenternas  stress  och
folkhälsan. De skäl som redan 1966 framfördes för
ett generöst öppethållande gör sig enligt utskottets
mening till viss del alltjämt gällande. Människors
förvärvsfrekvens och arbets- och boendesituation med
långa pendlingstider gör att det finns ett behov av
generösa öppettider. Utskottet finner därför inga
skäl att nu överväga en ny affärstidsreglering.
Samtidigt måste man dock beakta att hot och våld är
ett arbetsmiljöproblem som fått ökad uppmärksamhet
på senare tid. I Sverige pågår viss forskning om hot
och våld på arbetsplatser. I Arbetslivsinstitutets
rapport Hot och våld vid nattöppen detaljhandel
(2002) - anges att arbetsrelaterat våld är mer
frekvent än både gatuvåld och våld inom familjen.
Omfattningen  av  detta  våld  är  naturligtvis
oacceptabelt och ger anledning till oro för de
handelsanställdas arbetsmiljö. Studien ger fog för
antagandet att hot och våld är ett problem i den
nattöppna detaljhandeln. Utskottet vill understryka
att arbetsgivaren har ett ansvar för säkerheten på
arbetsplatserna och att arbetstagare inom handeln,
liksom arbetstagare i andra näringar, har rätt till
en  god  arbetsmiljö.  Utskottet  noterar  att
Arbetslivsinstitutet planerar fortsatt forskning på
området,  vilket  utskottet välkomnar. Utskottet
kommer senare i vår att i ett separat betänkande
behandla  arbetsmiljöfrågor  och  då  behandla
motionsförslag om hot och våld i arbetslivet, bl.a.
vid butiksarbete.

Utskottet  avstyrker  motionerna  2003/04:A277,
2003/04:A322 och A237.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Yrkande om avslag på propositionen (punkt 1)
(m, fp, kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G Högmark (m),
Tina Acketoft (fp), Patrik Norinder (m), Henrik
Westman (m), Mauricio Rojas (fp) och Annelie
Enochson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2003/04:180. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:A1 yrkande 1 (m,
fp, kd, c).

Ställningstagande

Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig
att genomföra EG-direktiven i den mån det inte kan
anses att nuvarande lagstiftning redan uppfyller
direktivens intentioner och innehåll. Om detta råder
ingen tvekan eller delade meningar. Det är dock
beklagligt att regeringen utformar propositionen på
ett  så  kategoriskt och långtgående sätt. Den
utformning som regeringen väljer är inte nödvändig
för att uppfylla direktivet. EG-domstolen har genom
ett antal domar tolkat 1993 års arbetstidsdirektiv
och därmed  lagt  en  praxis  som  bl.a.  rör
tillämpningen av jourtid. Jourtid på arbetsplatsen
ska inräknas som arbetstid  vid tillämpning av
direktivet. Det slås fast i målen Simap respektive
Jaeger. Detta får följdverkningar inom exempelvis
sjukvården som ofta tillämpar jourtid. Det har
medfört diskussioner inom EU om att direktivet bör
förändras. Inom EU pågår nu en process med en
översyn av arbetstidsdirektivet, som verkar leda
fram till att begreppet jourtid förtydligas och
förändras. Regeringen anger i sin proposition att
processen med att genomföra arbetstidsdirektivets
regler kompliceras av att det för närvarande pågår
en  översyn av delar av direktivet  inom  EU.
Regeringen drar emellertid slutsatsen att det mest
lämpliga tillvägagångssättet är att lägga fram en
detaljerad proposition som varken tar hänsyn till
den process som pågår inom det europeiska samarbetet
eller de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Vi
delar inte regeringens bedömning.

Det är vår gemensamma uppfattning att nuvarande
arbetstidsdirektiv kan genomföras med en mindre
långtgående   lagändring.   Mer  genomgripande
förändringar av arbetstidslagen kan anstå till dess
förslaget till nytt arbetstidsdirektiv blir föremål
för riksdagsbehandling.
Med hänsyn till det anförda anser vi att riksdagen
bör avslå proposition 2003/04:180 och bifalla motion
2004/05:A1 yrkande 1 (m, fp, kd, c).

2. Sättet att genomföra arbetstidsdirektivet
(punkt 2) (m, fp, kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G Högmark (m),
Tina Acketoft (fp), Patrik Norinder (m), Henrik
Westman (m), Mauricio Rojas (fp) och Annelie
Enochson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen  tillkännager som sin mening vad som
framförs under  Ställningstagande  nedan. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:A1 yrkandena 2 och
3 (m, fp, kd, c).

Ställningstagande

Reglerna  om  jourtid  och arbetstidsmåttet  är
angelägna men vi anser att regeringen bör avvakta
det pågående arbetet inom EU med att revidera
arbetstidsdirektivet.  I EU-kommissionens förslag
till nytt arbetstidsdirektiv  lanseras begreppet
"passiv jourtid". Kommissionen föreslår att det inte
ska räknas som faktisk arbetstid t.ex. när en läkare
sover under sin jourtid, dvs. passiv jourtid. Vi
instämmer i detta.  Kommissionens förslag borde
föranleda regeringen att  ompröva propositionen.
Jourtid ska inte betraktas som arbetstid om inte
arbetstagaren i fråga faktiskt har arbetat.

Vi anser att det vid beräkning av den sammanlagda
arbetstiden  helt borde bortses  från  semester
respektive sjukfrånvaro. Det är obegripligt hur
regeringen kan göra en så annorlunda bedömning i
frågan än den som Lagrådet, många remissinstanser
och vi gör. Vilka ledigheter som ska räknas in i det
totala  arbetstidsmåttet  kräver  en  ordentlig
genomlysning och diskussion.

Med hänsyn till det anförda bör motion 2004/05:A1
yrkandena 2 och 3 (m, fp, kd, c) bifallas.


3. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (m)

av Anders G Högmark (m), Patrik Norinder (m) och
Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager  som sin mening vad som
framförs under Ställningstagande i reservation 3.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2002/03:A315
yrkande 4 (m), 2002/03:A316 yrkandena 1-5 (m),
2003/04:A256 yrkandena 2-4 (m) och 2003/04:A258
yrkande 6 (m) och avslår motionerna 2002/03:Sf335
yrkandena 10 och 11 (kd), 2002/03:Sf376 yrkande 6
(fp), 2002/03:Sf379 yrkande 5 (kd), 2002/03:Sf380
yrkandena 13-15 (kd), 2002/03:So448 yrkande 5 (v),
2002/03:So514 yrkande 2 (mp), 2002/03:A236 yrkandena
1, 4 och 5 (mp), 2002/03:A239 yrkande 25 (c),
2002/03:A241 yrkande 6 (fp), 2002/03:A242 yrkande 19
(kd), 2002/03:A318 yrkande 4 (kd), 2002/03:A320
yrkande 15 (kd), 2002/03:A332 yrkande 18 (fp),
2002/03:A362  (s),  2002/03:A365 yrkande 3 (v),
2003/04:Sf355 yrkande 4 (fp), 2003/04:Sf356 yrkande
2 (fp), 2003/04:Sf397 yrkandena 10 och 11 (kd),
2003/04:Sf404 yrkandena 9 och 11 (kd), 2003/04:So406
yrkande  6  (v),  2003/04:A4  yrkande  4 (fp),
2003/04:A247 yrkande 20 (c), 2003/04:A292 yrkande 1
(v),  2003/04:A307 yrkande 5 (fp), 2003/04:A309
yrkande  1 (kd), 2003/04:A310 yrkande 13 (fp),
2003/04:A314 yrkande 3 (v), 2003/04:A329 yrkande 14
(kd), 2003/04:A348 (s), 2003/04:A371 yrkande 17
(kd), 2004/05:Sf363 yrkande 35 (kd), 2004/05:A322
yrkande  6  (v), 2004/05:A339 (s), 2004/05:A352
yrkande 15 (kd),  2004/05:A354 yrkande 1 (kd),
2004/05:A355 yrkande 3 (fp), 2004/05:A356 yrkande 15
i denna del (kd) och 2004/05:A375 yrkande 12 (fp).

Ställningstagande

Bestämmandet över arbetstiden bör i allt väsentligt
flyttas  från  politikerna  till  de  enskilda
individerna och deras arbetsgivare. Människor vet
själva bäst hur avvägningen mellan arbete, ekonomi
och gemensam tid bör göras för att passa dem.
Arbetstidens omfattning och förläggning ska därför i
högre  grad  bestämmas  av  arbetstagare  och
arbetsgivare via kollektiva  eller  individuella
avtal. Människor är olika och prioriterar olika vid
skilda tillfällen i livet. Genom att ta bort normen
för veckoarbetstid och låta enskilda arbetstagare
förhandla  själva om sin arbetstid  tillgodoses
önskemålen hos dem som vill jobba mer, mindre eller
annorlunda än i dag.

Arbete måste beskattas så att det alltid är
lönsamt att arbeta. Om beskattningen var rimlig
skulle människor själva kunna bestämma över sin
samlade arbetstid utan politikerstyrning. För att
skapa  fler  jobb  krävs  avregleringar  av
tjänstesektorn,  skattesänkningar  på  arbete,
förenklingar för företagandet och ökade satsningar
på utbildning och kompetens.
Moderaterna  säger nej till en generell  och
lagstiftad   förkortning   av   arbetstiden.
Undersökningar visar att en betydande majoritet av
arbetstagarna är nöjda med arbetstidens längd. Det
stora problemet för de allra  flesta  är inte
veckoarbetstiden, utan avsaknaden av möjlighet att
själv kunna bestämma hur, var och när man ska
arbeta. Sverige har en kort arbetstid i jämförelse
med andra länder inom OECD. Vi står också inför
betydande pensionsavgångar framöver. Samtidigt som
40-talisterna går i pension träder mindre årskullar
arbetstagare in på arbetsmarknaden. Att i det läget
minska den samlade arbetade tiden i stället för att
öka arbetsutbudet skulle medföra betydande problem
med att finansiera välfärden. En sådan reform tar
också  bort rätten för den enskilde att själv
bestämma över sitt liv. Inte heller medför den några
positiva  effekter  på  hälsan.  Däremot skulle
tillväxten bli lägre, vilket drabbar dem som redan
har det sämst. Med hänsyn till det anförda anser vi
att riksdagen bör bifalla motionerna 2002/03:A315
yrkande 4 (m), 2002/03:A316 yrkandena 1-5 (m),
2003/04:A256 yrkandena 2-4 (m) och 2003/04:A258
yrkande 6 (m). Övriga i sammanhanget behandlade
motioner avstyrks.

4. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (fp)

av Tina Acketoft (fp) och Mauricio Rojas (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs under Ställningstagande i reservation
4.  Därmed  bifaller   riksdagen  motionerna
2002/03:Sf376 yrkande 6 (fp), 2002/03:A241 yrkande 6
(fp), 2002/03:A332 yrkande 18 (fp), 2003/04:Sf356
yrkande  2  (fp),  2003/04:A4  yrkande 4 (fp),
2003/04:A307 yrkande 5 (fp), 2003/04:A310 yrkande 13
(fp), 2004/05:A355 yrkande 3 (fp) och 2004/05:A375
yrkande 12 (fp) och avslår motionerna 2002/03:Sf335
yrkandena 10 och 11 (kd), 2002/03:Sf379 yrkande 5
(kd),  2002/03:Sf380  yrkandena  13-15  (kd),
2002/03:So448 yrkande 5 (v), 2002/03:So514 yrkande 2
(mp), 2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5 (mp),
2002/03:A239 yrkande 25 (c), 2002/03:A242 yrkande 19
(kd), 2002/03:A315  yrkande 4 (m), 2002/03:A316
yrkandena 1-5 (m), 2002/03:A318 yrkande 4 (kd),
2002/03:A320 yrkande 15 (kd), 2002/03:A362 (s),
2002/03:A365 yrkande 3 (v), 2003/04:Sf355 yrkande 4
(fp), 2003/04:Sf397 yrkandena  10 och 11 (kd),
2003/04:Sf404 yrkandena 9 och 11 (kd), 2003/04:So406
yrkande  6 (v), 2003/04:A247 yrkande  20  (c),
2003/04:A256 yrkandena 2-4 (m), 2003/04:A258 yrkande
6 (m), 2003/04:A292 yrkande 1 (v), 2003/04:A309
yrkande  1  (kd),  2003/04:A314 yrkande 3 (v),
2003/04:A329 yrkande 14 (kd), 2003/04:A348 (s),
2003/04:A371 yrkande 17 (kd), 2004/05:Sf363 yrkande
35 (kd), 2004/05:A322 yrkande 6 (v), 2004/05:A339
(s), 2004/05:A352 yrkande 15 (kd), 2004/05:A354
yrkande 1 (kd) och 2004/05:A356 yrkande 15 i denna
del (kd).

Ställningstagande

Valfrihet är ett grundfundament för att få människor
och därmed Sverige att växa. När människor får ökad
valfrihet  i sina liv leder det till positiva
samhällsekonomiska effekter. Det finns åtskilliga
människor som gärna jobbar mindre under det att
andra är nöjda med sin arbetstid och åter andra i
själva verket helst av allt vill jobba mer. Vår
övertygelse är att stress i första hand uppstår då
människor saknar makt över sin vardag. Den enskildes
makt över arbetstiden måste därför stärkas. Flera
undersökningar visar att i synnerhet barnfamiljer är
missnöjda med sina arbetstider och vill ha större
möjlighet till flexibilitet. De känner sig pressade
mellan kravet på arbete och viljan att tillbringa
tid med sina barn.

Det bör stiftas en ny arbetstidslag som ger
arbetstagaren större inflytande över arbetstidens
omfattning och förläggning. Lagen ska underlätta
förhandlingar  om  en  mer  flexibel arbetstid.
Arbetstiden  ska bestämmas i en överenskommelse
mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren
efter deras behov och önskemål. Den nya lagen bör
även ge den enskilde möjlighet att ta ut ledighet i
timmar. Den femte semesterveckan, inarbetad semester
och eventuellt ytterligare lediga dagar ska kunna
läggas i en timbank som får tas ut i timmar, för
kortare veckoarbetstid, en ledig dag när man behöver
eller i pengar. Den småbarnsförälder som under en
period  vill minska sin arbetstid skulle genom
timbanken få den möjligheten. Ur liberal synvinkel
är en timbank en stor frihetsökning som skulle ge
varje arbetstagare betydligt större makt över sin
vardag. Timbanken skulle vara särskilt värdefull för
dem som inte har avtal om flexibel arbetstid i dag.
Den ekonomiska stressen skulle minska för människor
med små marginaler om de visste att de hade en
ekonomisk buffert i form av innestående timmar i
timbanken.
Folkpartiet motsätter sig en lagstadgad allmän
arbetstidsförkortning eftersom den skulle hota både
tillväxt  och  välfärd och inte heller ge den
valfrihet som Folkpartiet eftersträvar. Med hänsyn
till det anförda anser vi att riksdagen bör bifalla
motionerna  2002/03:Sf376  yrkande  6  (fp),
2002/03:A241 yrkande 6 (fp), 2002/03:A332 yrkande 18
(fp),  2003/04:Sf356 yrkande 2 (fp), 2003/04:A4
yrkande 4  (fp),  2003/04:A307 yrkande 5 (fp),
2003/04:A310 yrkande 13 (fp), 2004/05:A355 yrkande 3
(fp) och 2004/05:A375 yrkande 12 (fp). Övriga i
sammanhanget behandlade motioner avstyrks.

5. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (kd)

av Annelie Enochson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs under Ställningstagande nedan.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2002/03:Sf335
yrkandena 10 och 11 (kd), 2002/03:Sf379 yrkande 5
(kd),  2002/03:Sf380  yrkandena  13-15  (kd),
2002/03:A242 yrkande 19 (kd), 2002/03:A318 yrkande 4
(kd), 2002/03:A320 yrkande 15 (kd), 2003/04:Sf397
yrkandena 10 och 11 (kd), 2003/04:Sf404 yrkandena 9
och  11  (kd),  2003/04:A309  yrkande  1 (kd),
2003/04:A329 yrkande 14 (kd), 2003/04:A371 yrkande
17 (kd), 2004/05:Sf363 yrkande 35 (kd), 2004/05:A352
yrkande 15 (kd), 2004/05:A354 yrkande 1 (kd) och
2004/05:A356 yrkande 15 i denna del (kd) och avslår
motionerna  2002/03:Sf376  yrkande  6  (fp),
2002/03:So448 yrkande 5 (v), 2002/03:So514 yrkande 2
(mp), 2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5 (mp),
2002/03:A239 yrkande 25 (c), 2002/03:A241 yrkande 6
(fp), 2002/03:A315  yrkande 4 (m), 2002/03:A316
yrkandena 1-5 (m), 2002/03:A332 yrkande 18 (fp),
2002/03:A362  (s),  2002/03:A365 yrkande 3 (v),
2003/04:Sf355 yrkande 4 (fp), 2003/04:Sf356 yrkande
2 (fp), 2003/04:So406 yrkande 6 (v), 2003/04:A4
yrkande 4 (fp),  2003/04:A247  yrkande 20 (c),
2003/04:A256 yrkandena 2-4 (m), 2003/04:A258 yrkande
6 (m), 2003/04:A292 yrkande 1 (v), 2003/04:A307
yrkande 5 (fp), 2003/04:A310 yrkande  13 (fp),
2003/04:A314  yrkande  3 (v), 2003/04:A348 (s),
2004/05:A322 yrkande 6 (v),  2004/05:A339  (s),
2004/05:A355 yrkande 3 (fp) och 2004/05:A375 yrkande
12 (fp).

Ställningstagande

Människor har olika behov under olika perioder i
livet och arbetstiden måste därför betraktas ur ett
livscykelperspektiv.  Arbetslivet  måste  vara
förenligt med att vara förälder, odla ett intresse,
vara  aktiv i föreningslivet osv. Den enskilda
människans olika önskemål under olika skeden av
livet  gör  centrala  kollektivistiska lösningar
otidsenliga. Ett gott arbetsklimat kännetecknas av
ett stort medinflytande för personalen och en av de
allra viktigaste faktorerna för den enskilde är att
få  påverka  omfattning  och  förläggning  av
arbetstider. Erfarenheter visar att de arbetsgivare
som låter sina arbetstagare påverka arbetstidens
förläggning får medarbetare med högre motivation och
effektivitet. Ett ökat  utrymme  av  självvalda
arbetstider  ger  också en positiv inverkan på
arbetsklimatet  och minskar  stressfaktorn.  När
människor själva hittar bra lösningar ska inte
staten lägga sig i och desarmera avtalssystemets
legitimitet. Det är särskilt viktigt att flexibel
arbetstid för småbarnsföräldrar underlättas.

För att öka individens frihet vill vi att betald
ledighet utöver fyra veckors semester ska kunna
förläggas  efter  den  enskildes  önskemål  och
verksamhetens behov. Semesterlagen bör därför få ett
tillägg i 10 § andra stycket som möjliggör detta.
Arbetstidsförläggning  som går att förena med
familjeliv  är  en  angelägenhet  för  alla
framtidsinriktade arbetsgivare. Många fler arbeten
skulle kunna skötas på distans. Kristdemokraterna
ser positivt på s.k. job-sharing som innebär att två
personer med likartad kompetens delar på ett jobb
för att klara till exempel barnomsorgen på ett
familjenära sätt. Det har blivit allt vanligare med
flextid och öppna arbetsplatser där arbetstagaren
kan lämna arbetsplatsen eller ta emot besök, vilket
har visat sig vara positivt  för familjelivet.
Arbetet  bör vidare kunna organiseras  så  att
frivillig arbetsdelning  och/eller tjänstledighet
underlättas. Staten och kommunerna bör föregå med
positiva exempel när det gäller att låta personalen
på varje arbetsplats utifrån sina och verksamhetens
behov påverka hur arbetstiden ska förläggas.
En generell arbetstidsförkortning med bibehållen
lön skulle allvarligt skada Sveriges konkurrenskraft
då den är omöjlig att genomföra med motsvarande
effektiviseringar. Den ekonomiska välfärdsförlust
det skulle innebära om alla samtidigt skulle korta
sin  arbetstid  skulle slå hårt mot såväl den
enskilde, företagen som nationen Sverige. För att
lätta arbetsbördan för dubbelarbetande kvinnor och
småbarnsföräldrar  bör förutsättningar i stället
skapas  för  att kunna  köpa  hushållstjänster,
exempelvis genom en skattereduktion på 50 % av
arbetskraftskostnaden. Med hänsyn till det anförda
anser vi att riksdagen bör bifalla  motionerna
2002/03:Sf335  yrkandena  10  och  11  (kd),
2002/03:Sf379  yrkande  5  (kd),  2002/03:Sf380
yrkandena 13-15 (kd), 2002/03:A242 yrkande 19 (kd),
2002/03:A318 yrkande 4 (kd), 2002/03:A320 yrkande 15
(kd), 2003/04:Sf397 yrkandena  10 och 11 (kd),
2003/04:Sf404 yrkandena 9 och 11 (kd), 2003/04:A309
yrkande  1 (kd), 2003/04:A329 yrkande 14 (kd),
2003/04:A371 yrkande 17 (kd), 2004/05:Sf363 yrkande
35 (kd), 2004/05:A352 yrkande 15 (kd), 2004/05:A354
yrkande 1 (kd) och 2004/05:A356 yrkande 15 i denna
del (kd). Övriga i sammanhanget behandlade motioner
avstyrks.

6. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (c)

av Margareta Andersson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs under Ställningstagande nedan.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2002/03:A239
yrkande 25 (c) och 2003/04:A247 yrkande 20 (c) och
avslår motionerna 2002/03:Sf335 yrkandena 10 och 11
(kd), 2002/03:Sf376 yrkande 6 (fp), 2002/03:Sf379
yrkande 5 (kd), 2002/03:Sf380 yrkandena 13-15 (kd),
2002/03:So448 yrkande 5 (v), 2002/03:So514 yrkande 2
(mp), 2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5 (mp),
2002/03:A241 yrkande 6 (fp), 2002/03:A242 yrkande 19
(kd),  2002/03:A315 yrkande 4 (m), 2002/03:A316
yrkandena 1-5 (m), 2002/03:A318 yrkande 4 (kd),
2002/03:A320 yrkande 15 (kd), 2002/03:A332 yrkande
18 (fp), 2002/03:A362 (s), 2002/03:A365 yrkande 3
(v), 2003/04:Sf355 yrkande 4 (fp), 2003/04:Sf356
yrkande 2 (fp), 2003/04:Sf397 yrkandena 10 och 11
(kd),  2003/04:Sf404  yrkandena 9 och 11 (kd),
2003/04:So406 yrkande 6 (v), 2003/04:A4 yrkande 4
(fp), 2003/04:A256 yrkandena 2-4 (m), 2003/04:A258
yrkande  6 (m), 2003/04:A292  yrkande  1  (v),
2003/04:A307 yrkande 5 (fp), 2003/04:A309 yrkande 1
(kd), 2003/04:A310 yrkande 13 (fp), 2003/04:A314
yrkande  3  (v), 2003/04:A329 yrkande 14 (kd),
2003/04:A348 (s), 2003/04:A371 yrkande 17 (kd),
2004/05:Sf363 yrkande 35 (kd), 2004/05:A322 yrkande
6 (v), 2004/05:A339 (s), 2004/05:A352 yrkande 15
(kd), 2004/05:A354 yrkande 1 (kd), 2004/05:A355
yrkande 3 (fp), 2004/05:A356 yrkande 15 i denna del
(kd) och 2004/05:A375 yrkande 12 (fp).

Ställningstagande

Tid är bland det dyrbaraste vi har. Det är därför
viktigt att människor ges makt över sin egen tid i
så stor utsträckning som möjligt. Vad tiden används
till i verkligheten och hur vi egentligen skulle
vilja använda vår tid varierar i olika skeden av
livet.  Arbetstiden  är  en  allt  viktigare
arbetsmiljöfaktor. I slimmade organisationer får
arbetstagarna alltfler arbetsuppgifter. De anställda
ska också vara flexibla och kunna rycka in där det
bäst behövs för stunden. Även om det är positivt för
många att få ett mer omväxlande arbete ökar risken
för  att  tiden  till  återhämning  minskar.
Organisationer måste anpassas så att den enskilde
arbetstagarens  självbestämmande över arbetstiden
ökar. Arbetstidens längd ska i första hand avgöras
av arbetstagare och arbetsgivare.  Den enskilde
arbetstagarens  inflytande  över  arbetstid  och
schemaläggning och var arbetet förläggs bör öka. Ett
exempel på arbetstidsförläggning är s.k. tre/tre-
system, vilket innebär att arbetstagaren arbetar tre
dagar för att sedan vara ledig tre dagar.

Regeringen bör  undersöka  hur  arbetstagarnas
inflytande över arbetstiden kan öka och hur ett
flexiblare arbetsliv kan skapas. Med hänsyn till det
anförda  anser jag att riksdagen  bör  bifalla
motionerna  2002/03:A239  yrkande  25  (c)  och
2003/04:A247 yrkande 20 (c). Övriga i sammanhanget
behandlade motioner avstyrks.

7. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs under Ställningstagande nedan.
Riksdagen bifaller därmed motionerna 2002/03:So514
yrkande 2 (mp) och 2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5
(mp) och avslår motionerna 2002/03:Sf335 yrkandena
10 och 11 (kd), 2002/03:Sf376 yrkande 6 (fp),
2002/03:Sf379  yrkande  5  (kd),  2002/03:Sf380
yrkandena 13-15 (kd), 2002/03:So448 yrkande 5 (v),
2002/03:A239 yrkande 25 (c), 2002/03:A241 yrkande 6
(fp), 2002/03:A242 yrkande 19 (kd), 2002/03:A315
yrkande 4 (m), 2002/03:A316 yrkandena 1-5 (m),
2002/03:A318 yrkande 4 (kd), 2002/03:A320 yrkande 15
(kd), 2002/03:A332 yrkande 18 (fp), 2002/03:A362
(s), 2002/03:A365 yrkande 3 (v),  2003/04:Sf355
yrkande 4 (fp), 2003/04:Sf356 yrkande 2  (fp),
2003/04:Sf397  yrkandena  10  och  11  (kd),
2003/04:Sf404 yrkandena 9 och 11 (kd), 2003/04:So406
yrkande  6  (v),  2003/04:A4  yrkande  4 (fp),
2003/04:A247 yrkande 20 (c), 2003/04:A256 yrkandena
2-4 (m), 2003/04:A258 yrkande 6 (m), 2003/04:A292
yrkande  1 (v), 2003/04:A307 yrkande  5  (fp),
2003/04:A309 yrkande 1 (kd), 2003/04:A310 yrkande 13
(fp), 2003/04:A314  yrkande 3 (v), 2003/04:A329
yrkande 14 (kd), 2003/04:A348 (s), 2003/04:A371
yrkande 17 (kd), 2004/05:Sf363 yrkande 35 (kd),
2004/05:A322 yrkande  6  (v), 2004/05:A339 (s),
2004/05:A352 yrkande 15 (kd), 2004/05:A354 yrkande 1
(kd), 2004/05:A355 yrkande 3 (fp), 2004/05:A356
yrkande 15 i denna del (kd) och 2004/05:A375 yrkande
12 (fp).

Ställningstagande

I ett barnvänligt samhälle finns det tid och plats
för fler vuxna som engagerar sig i barnen. Flera av
Miljöpartiets förslag syftar till att ge barnen mer
tid med sina föräldrar. De olika familjepolitiska
reformerna ska ses i ljuset av en av vår tids
största och viktigaste välfärdsreformer, en allmän
arbetstidsförkortning.  Det  är  viktigt med en
generell sänkning av normalarbetstiden. I en första
etapp bör normalarbetstiden sänkas till 35 timmar i
veckan, och på sikt bör den sänkas till 30 timmar i
veckan. Det är inte bara de riktigt små barnen som
ha rätt till tid med sina vuxna. Den rätten har alla
människor,  även   ungdomar.   En   generell
arbetstidsförkortning ger till skillnad från t.ex.
längre semester förutsättningar för mer tid för
barnen varje dag. En arbetstidsförkortning är också
viktig av hälsoskäl. Människor kan inte arbeta under
stress under en längre period utan att prestera
sämre. Stressade människor orkar inte ägna sig åt
sociala relationer. Med en sänkt arbetstid orkar
människor arbeta längre. Många har en bild av att
ökad ekonomisk tillväxt är något positivt i sig, men
det finns olika slags tillväxt. Ökad välfärd går
inte alltid att mäta i ekonomiska termer. Det finns
indikationer på att förändringar på arbetsmarknaden
gjort folk sjukare. En arbetstidsförkortning är
viktig för att människor ska orka utnyttja sin
fritid när de är lediga och för att de ska orka
arbeta fram till 65 års ålder. Reformen är också
viktig av jämställdhetsskäl och för att minska
arbetslösheten och den stress som de arbetslösa
utsätts för. Med hänsyn till det anförda  bör
riksdagen bifalla motionerna 2002/03:So514 yrkande 2
(mp) och  2002/03:A236 yrkandena 1, 4 och 5 (mp).
Övriga i sammanhanget behandlade motioner avstyrks.


8. Äldres arbetstid (punkt 6) (m, kd, c)

av Margareta Andersson (c), Anders G Högmark (m),
Patrik Norinder (m), Henrik Westman (m) och
Annelie Enochson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs under Ställningstagande nedan.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:A353
yrkande 2 (kd) och 2004/05:A356 yrkande 15 i denna
del (kd) och avslår motion 2002/03:A348 (c).

Ställningstagande

Personer i åldersgruppen 55-64 år arbetar i mindre
utsträckning än genomsnittet för befolkningen i
övrigt och endast 63 % i åldersgruppen finns kvar på
arbetsmarknaden. De arbetar också färre timmar än
befolkningen i övrigt. Den faktiska pensionsåldern
sjunker. För att  klara framtidens välfärd och
tillväxt kommer Sverige att behöva fler som arbetar.
Det råder redan arbetskraftsbrist på vissa håll,
samtidigt som en stor andel människor är arbetslösa,
sjukskrivna eller sjukpensionerade. Denna situation
hotar tillväxten och leder till stora påfrestningar
på välfärdssystemen.

Det är såväl önskvärt som realistiskt att utnyttja
den  arbetskraftspotential  som  finns  bland
seniorerna bättre och att ge dem möjlighet och
motivation att jobba längre. En viktig del i detta
är att öka möjligheten till en flexibel övergång
mellan heltidsarbete och ett liv som pensionär. I
det nya pensionssystemet kan arbetstagaren själv
välja hur han eller hon vill kombinera arbetstid
och pensionsuttag från 61 års ålder. Det finns
dock ingen laglig rätt att gå ned i arbetstid i
motsvarande mån. En sådan rättighet skulle göra
det möjligt för fler arbetstagare att delta i
arbetslivet under en längre tid. Det skulle också
öka den enskildes inflytande över arbetstiden. Vi
anser därför att en lagstadgad rätt att gå ned i
arbetstid  från  61  års  ålder bör införas.
Arbetstagare som väljer att trappa  ned  sin
arbetstid före pension bör dock inte kompenseras
för framtida pensionsförlust, vilket blir den
ekonomiska konsekvensen av ett sådant val. Med
hänsyn till det anförda bör riksdagen bifalla
motionerna  2004/05:A353 yrkande 2  (kd)  och
2004/05:A356 yrkande 15 i denna del (kd). Motion
2002/03:A348 (c) avstyrks till den del den inte
tillgodosetts genom det anförda.Särskilda yttrandenUtskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Arbetstidsförkortning och flexibla
arbetstider (punkt 5) (v)

av Anders Wiklund (v).

Vänsterpartiet har sedan årtionden drivit frågan om
en förkortning av veckoarbetstiden med målet 6
timmars    arbetsdag.    Enligt    SCB:s
tidsanvändningsstudie hade kvinnor och män lika
omfattande arbetsbörda 2000/01. Män fick dock i
större utsträckning än kvinnor betalt för sitt
arbete. För att kvinnor ska ha möjlighet att delta
på arbetsmarknaden på samma villkor som män är det
nödvändigt med en annan fördelning av det obetalda
arbetet. Män måste alltså ta ett större ansvar för
hem och barn. Fördelningen mellan könen av det
obetalda  arbetet  är  en av de mest centrala
jämställdhetsfrågorna i vår tid.

Även arbetstidens förläggning  skiljer sig åt
mellan  könen.  Mäns  arbete  utförs  i större
utsträckning  på  vardagar  under dagtid, medan
kvinnors arbete fördelas över dag- och kvällstid och
helger.  Att  ha  obekväma  eller  oregelbundna
arbetstider är mer än tio gånger vanligare bland
LO:s kvinnor än bland SACO:s kvinnor.
Trots en utveckling med olika avtalslösningar som
innefattar  arbetstidsförkortningar  framstår  en
förkortning av normalarbetstiden fortfarande som den
modell som tar  sikte  på jämställdhet och på
förändrade förutsättningar för en annan fördelning
av det obetalda och betalda arbetet. En förkortning
av veckoarbetstiden är således även fortsättningsvis
en jämställdhetsfråga.
Det finns anledning att fördjupa kunskaperna i
frågan om arbetstid och jämställdhet. Jag anser att
det finns behov av en samlad analys av hur de
senaste  årens  arbetstidsförkortningar  påverkat
villkoren för kvinnor och män och vilken betydelse
olika uttag av arbetstidsförkortningar  har för
jämställdheten och möjligheten till annan fördelning
av det betalda och obetalda arbetet.

2. Förenklad semesterlag (punkt 7) (m, fp, kd,
c)

av Margareta Andersson (c), Anders G Högmark (m),
Tina Acketoft (fp), Patrik Norinder (m), Henrik
Westman (m), Mauricio Rojas (fp) och Annelie
Enochson (kd).

Semesterlagen är i sin nuvarande utformning en
komplicerad lag. Den skapar tveklöst en rad helt
onödiga problem inte minst i småföretagen. Det finns
därför starka skäl att genomföra en rad förenklingar
som skulle kunna innebära påtagliga administrativa
vinster.

Det pågår nu ett arbete i Regeringskansliet med
att bereda de förslag som presenterades av kommittén
för nya arbetstids- och semesterregler (Knas) i
betänkandet SOU 2003:54.
Vi förutsätter att regeringen därför skyndsamt
återkommer  till riksdagen med en rad konkreta
förslag om förändringar och förenklingar i dessa
frågor. Sådana förändringar efterfrågas starkt av
Sveriges småföretag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen

2003/04:180:

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag  till lag om ändring i arbetstidslagen
(1982:673).


Följdmotion


2004/05:A1 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c):

1. Riksdagen avslår regeringens förslag om ett
tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv.

2. Riksdagen  begär  att  regeringen  skyndsamt
återkommer  med  förslag om att semester och
sjukfrånvaro ej skall inkluderas vid beräkningen
av genomsnittet av arbetstiden.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om jourtid.


Motion väckt med anledning av skr.
2002/03:140


2003/04:A4 av Tina Acketoft m.fl. (fp):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  en ny
arbetstidslagstiftning.


Motioner från allmänna motionstiden
2002/03


2002/03:Sf335 av Sven Brus m.fl. (kd):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs  om  flexibel
arbetstid, distansarbete och job-sharing.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att ändra
semesterlagen så att betald semester utöver fyra
veckor skall kunna tas ut i arbetstidsförkortning
för den som önskar.

2002/03:Sf376 av Karin Pilsäter m.fl. (fp):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en mer flexibel
arbetstid.

2002/03:Sf379 av Inger Davidson m.fl. (kd):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  bättre
förutsättningar att kombinera föräldraskap och
arbetsliv.

2002/03:Sf380 av Alf Svensson m.fl. (kd):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs  om  flexibel
arbetstid.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en nationell
kampanj för ett barnvänligt arbetsliv.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att villkoren för
att kombinera föräldraskap och arbetsliv måste
vara goda.

2002/03:So448 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
tillsätta en särskild utredning för att se över
vilka konsekvenser arbetstidens förläggning och
längd får på folkhälsan.

2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  angående
arbetstidsförkortning ur ett barnperspektiv.

2002/03:A236 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i motionen anförs om ökat
löntagarinflytande över arbetstidens förläggning.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som i motionen anförs om sänkt
arbetstid till 35 timmar i ett första steg.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om behovet av en
arbetstidsförkortning för att komma till rätta med
utbrändhet och stress i arbetslivet.

2002/03:A239 av Margareta Andersson m.fl. (c):

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inom ramen för
de aviserade trepartssamtalen lyfta frågan om
arbetstagarnas  förbättrade  möjligheter  till
inflytande över arbetstiden.

2002/03:A241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa en mer
flexibel arbetstidslagstiftning.

2002/03:A242 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och  arbetstagarens  möjlighet  att  påverka
arbetstidens förläggning.

2002/03:A269 av Yvonne Ångström m.fl. (fp, m, kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att förenkla
reglerna om semester.

2002/03:A315 av Anders G Högmark m.fl. (m):

4. Riksdagen  beslutar att avskaffa normen för
veckoarbetstid i enlighet med vad som anförs i
motionen.

2002/03:A316 av Anders G Högmark m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att upphäva
nuvarande arbetstidslag.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om individuella
arbetstidsavtal.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en lagstadgad
arbetstidsförkortning.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ge makten över
vardagen till den enskilde.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att låta människor
bestämma själva.

2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

4. Riksdagen begär att regeringen lägger  fram
förslag om flexibel arbetstid och förändring i
semesterlagen  med  möjlighet  till  förkortad
arbetstid.

2002/03:A320 av Stefan Attefall m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om arbetstiden.

2002/03:A332 av Erik Ullenhag m.fl. (fp):

18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
flexibel arbetstidslagstiftning.

2002/03:A348 av Viviann Gerdin och Jörgen Johansson
(c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att utreda kostnaderna för
kortare arbetstid med bibehållen lön för personal
inom vård- och omsorgsyrkena från 58 års ålder.

2002/03:A362 av Inger Segelström m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om kortare arbetstid.

2002/03:A365 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utvärdering av
försök med arbetstidsförkortning beaktar kvinnors
och mäns arbetssituation och förutsättningar för
omfördelning av obetalt arbete.


Motioner från allmänna motionstiden
2003/04


2003/04:Sf355 av Mia Franzén (fp):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att möjligheterna
att arbeta deltid skall behållas för att valfrihet
och flexibilitet  skall  kunna  fungera  inom
offentlig sektor.

2003/04:Sf356 av Bo Könberg m.fl. (fp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en mer flexibel
arbetstidslagstiftning.

2003/04:Sf397 av Sven Brus m.fl. (kd):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om flexibel
arbetstid, distansarbete och job-sharing.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att ändra
semesterlagen så att betald semester utöver fyra
veckor   skall   kunna   tas   ut   som
arbetstidsförkortning för den som så önskar.

2003/04:Sf404 av Alf Svensson m.fl. (kd):

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att genom olika
regelsystem möjliggöra för föräldrar att få mer
tid för barnen.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om flexibel
arbetstid.

2003/04:So406 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om arbetstidens längd
och förläggning.

2003/04:A247 av Margareta Andersson m.fl. (c):

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att undersöka hur
arbetstagarnas inflytande över arbetstiden kan öka
och hur ett flexiblare arbetsliv kan skapas.

2003/04:A256 av Sten Tolgfors (m):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
inkomstbeskattningens  betydelse för människors
möjlighet att styra sin arbetstid.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om skapande av nya
jobb genom bättre förutsättningar för företagande.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om politiskt beslutad
förkortning av arbetstiden.

2003/04:A258 av Anders G Högmark m.fl. (m):

6.  Riksdagen beslutar att avskaffa normen för
veckoarbetstid, i enlighet med vad som anförs i
motionen.

2003/04:A277 av Annelie Enochson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning
om att verka för bättre folkhälsa genom att låta
samhället få en dag till återhämtning genom en ny
affärstidslag.

2003/04:A292 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att redovisa en
samlad  analys  av  hur  olika  uttag  av
arbetstidsförkortningar påverkar  villkoren för
kvinnor respektive män samt vilken betydelse olika
uttag har för jämställdheten och möjligheten till
annan fördelning av det betalda och obetalda
arbetet.

2003/04:A307 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en flexiblare
arbetstidslagstiftning.

2003/04:A309 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och medinflytandet när det gäller förläggningen av
arbetstiden.

2003/04:A310 av Erik Ullenhag m.fl. (fp):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs  om  en  ny
arbetstidslag.

2003/04:A314 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om en bred
aktionsplan för att åtgärda problem i samband med
obekväma arbetstider.

4. Riksdagen beslutar att 13 § arbetstidslagen skall
lyda: Alla arbetstagare skall ha ledigt  för
nattvila. I ledigheten skall ingå tiden mellan
klockan 23 och klockan 6. Avvikelse från första
stycket får göras, om arbetet med hänsyn till dess
art, allmänhetens behov eller andra särskilda
omständigheter måste fortgå även nattetid eller
bedrivas före klockan 6 eller efter klockan 23.

2003/04:A322 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa
m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om affärstidslagen.

2003/04:A329 av Stefan Attefall m.fl. (kd):

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om arbetstiden.

2003/04:A348 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om kortare arbetstid.

2003/04:A371 av Alf Svensson m.fl. (kd):

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och  arbetstagarens  möjlighet  att  påverka
arbetstidens förläggning.


Motioner från allmänna motionstiden
2004/05


2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd):

35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och öppna arbetsplatser för småbarnsföräldrar.

2004/05:A237 av Annelie Enochson (kd):

Riksdagen begär att regeringen utreder möjligheten
att verka för bättre folkhälsa genom att införa en
ny affärstidslag.

2004/05:A263 av Kenneth G Forslund (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att stoppa det
planerade EU-direktivet om 65 timmars arbetsvecka.

2004/05:A322 av Lars Ohly m.fl. (v):

6. Riksdagen begär att regeringen låter genomföra en
samlad  analys  över  hur  de senaste  årens
arbetstidsförkortningar påverkat  villkoren för
kvinnor respektive män samt vilken betydelse olika
uttag  av  arbetstidsförkortningar  har  för
jämställdheten  och  möjligheten  till  annan
fördelning av det betalda och obetalda arbetet.

2004/05:A339 av Martin Nilsson m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av mer barntillåtna
arbetstider.

2004/05:A352 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och  arbetstagarens  möjlighet  att  påverka
arbetstidens förläggning.

2004/05:A353 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

2. Riksdagen begär att regeringen  lägger fram
förslag om införande av lagstadgad rätt att gå ned
i arbetstid från 61 års ålder.

2004/05:A354 av Annelie Enochson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid
och medinflytandet när det gäller förläggningen av
arbetstiden.

2004/05:A355 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en flexiblare
arbetstidslagstiftning.

2004/05:A356 av Stefan Attefall m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om arbetstiden.

2004/05:A375 av Carl B Hamilton m.fl. (fp):

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad  i  motionen  anförs  om  att göra
arbetstidslagstiftningen mer flexibel.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag