^R
^17F
PROPKONV 2.0 020410
^24F
Prop. 2003/04:176
^23F
P
^2F
2003/04
^3F
176
^4F
Privilegier och immunitet för Athena inom ramen för
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

^22F
Prop

Prop. 2003/04:176
2003/04:176

Prop.
Privilegier och immunitet för Athena inom ramen för
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken
2003/04:176

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 september 2004
^18F
Göran Persson
^19F
Laila Freivalds
^5F
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
För att underlätta administrationen av gemensamma kostnader för
militära krishanteringsinsatser, vilka genomförs inom ramen för
samarbetet i Europeiska unionen, har ministerrådet beslutat om att inrätta
mekanismen Athena. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner
beslutet om privilegier och immunitet för Athena.
Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall för att
införliva beslutet med svensk rätt.
1
1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska
unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004 om
privilegier och immunitet för Athena (avsnitt 6),
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall (avsnitt 2 och 7).

3
Prop. 2003/04:176
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

2
Bilaga

----------------------------------------------------------
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig
följande

följande
internatio-
nell överenskommelse
---------------------------------------
Internationella organ Fysiska personer
----------------------------------------------------------

Föreslagen lydelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 Athena Kurir Beslut av
företrädarna
för regeringarna i
Europeiska unionens
medlemsstater,
församlade i rådet,
den 28 april 2004 om
privilegier och
immunitet för Athena

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Noter
1
Lagen omtryckt 1994:717.
2
Senaste lydelse 2004:140 (jfr 2004:684) och 2004:612 (jfr 2004:613).
4

3 Ärendet och dess beredning

Med anledning av en rapport om erfarenheterna på det finansiella
området av Europeiska unionens (EU) första militära krishanterings-
insats beslutade ministerrådet den 22 september 2003 att föreslå att det
skulle inrättas en permanent mekanism med uppgift att administrera de
gemensamma kostnaderna för EU:s militära krishanteringsinsatser.
Den 23 februari 2004 beslutade råde t att inrätta en mekanism för att
underlätta kanaliseringen och administrationen av gemensamma
kostnader för de militära krishanteringsinsatser som genomförs inom
ramen för samarbetet i EU (rådets beslut 2004/197/GUSP). Mekanismen,
som kallas Athena, trädde i funktion den 1 mars 2004.
Medlemsstaterna i EU har enats om ett beslut som reglerar privilegier
och immunitet för Athena. Beslutet undertecknades den 28 april 2004 av
företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet (beslut
2004/582/EG). Av artikel 6 i beslutet framgår att det träder i
kraft den 1
november 2004 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har
underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för
genomförandet av beslutet inom deras nationella rättssystem definitivt
eller preliminärt har slutförts. Beslutet fogas i svensk text som bilaga 1
till propositionen.

Riksdagen har nyligen behandlat ett antal ändringar i bilagan till lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 2003/04:29,
bet. 2003/04:TU4, rskr. 2003/04:143, prop. 2003/04:67, bet.
2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259 och prop. 2003/04:68, bet.
2003/04:JuU22, rskr. 2003/04:189). Regeringen har i prop. 2003/04:162
och prop. 2003/04:171 föreslagit ytterligare ändringar i bilagan.

Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Bakgrund
Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) syftar till att
snabbt och effektivt kunna genomföra krishanteringsinsatser, såväl civila
som militära, inom ramen för de s.k. Petersbergsuppgifterna. Dessa
uppgifter omfattar humanitära insatser och räddningsinsatser,
fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter vid krishantering,
inklusive fredsskapande åtgärder (artikel 17.2 i Unionsfördraget).
Samarbetet grundas på frivillighet och nationella bidrag.
Kostnaderna för att genomföra civila insatser skall som huvudregel
belasta Europeiska gemenskapernas budget. Kostnaderna
(driftsutgifterna) för att genomföra militära insatser kan inte
gemenskapsfinansieras, utan skall finansieras av medlemsstaterna. Den
medlemsstat som har använt sig av möjligheten till s.k. konstruktivt
avstående enligt artikel 23.1 andra stycket i Unionsfördraget är
emellertid inte skyldig att bidra till finansieringen av utgifter i samband
Prop. 2003/04:176
med insatser som har militära eller fö rsvarsmässiga konsekvenser (artikel
28.3 andra stycket i Unionsfördraget).
Medlemsstaterna har kommit överens om vilka utgifter i samband med
en militär insats som skall anses vara s.k. gemensamma kostnader, dvs.
sådana kostnader som inte direkt kan hänföras till ett enskilt
medlemsland. Som exempel på geme nsamma kostnader i militära
krishanteringsinsatser kan nämnas kostnaderna för högkvarter,
insatshögkvarter, administrativa kostnader, för insatsen nödvändig lokalt
anställd personal, nödvändig medicinsk evakuering för personalen i
insatsen samt viss infrastruktur. De gemensamma kostnaderna, som alltså
är avgränsade och väl definierade, fördelas mellan de bidragsgivande
medlemsstaterna enligt en fördelningsnyckel grundad på
bruttonationalinkomsten (BNI). För att kunna administrera de
gemensamma kostnaderna enades medlemsstaterna inledningsvis om två
olika generiska finansieringsmodeller, dvs. budgettekniska modeller, för
de militära insatserna. Dessa modeller uppvisade emellertid brister
framför allt vad gäller smidighet och effektivitet. Detta överensstämmer
inte med EU:s ambition att EU effektivt skall kunna genomföra snabba
krishanteringsinsatser.
Mot bakgrund av de erfarenheter på det finansiella området som man
hade gjort under EU:s första militära insats (Concordia) presenterades en
rapport från ordförandeskapet med förslag till förbättringar av
hanteringen av de finansiella frågorna. Rådet beslutade den 22 september
2003, på grundval av denna rapport, att föreslå att en permanent
mekanism borde inrättas. Den skulle ha till uppgift att administrera de
gemensamma kostnaderna för EU:s militära insatser. Rådet fattade den
23 februari 2004 beslut om att inrätta mekanismen Athena.

4.1 Syftet med Athena

Syftet med att inrätta en mekanism för att administrera de gemensamma
kostnaderna för de militära krishanteringsinsatserna var att kunna
uppfylla det av Europeiska rådet tidigare fastställda övergripande målet,
nämligen att EU effektivt skall kunna genomföra krishanteringsinsatser.
Genom rådets beslut om att inrätta Athena kan hanteringen av
finansieringsfrågorna underlättas och förfarandet därmed effektiviseras.

4.2 Redogörelse för Athenas verksamhet
Prop. 2003/04:176

Athena trädde i funktion den 1 mars 2004. Athena skall ha den
rättskapacitet som krävs för att kunna fungera på ett tillfredsställande
sätt, vilket innebär att den bl.a. kan teckna avtal, inneha tillgångar och
inneha bankkonto. Athena skall inte ha något vinstsyfte.
Athena skall i möjligaste mån använda EU:s befintliga
administrativa
strukturer. Den skall anlita personal som allt efter behov tillhandahålls av
EU:s institutioner eller utstationeras av medlemsstaterna. Athena
förvaltas under den särskilda kommitté ns överinseende. Ett slags embryo
till den särskilda kommittén fanns redan under Concordia-insatsen. I
kommittén finns en företrädare för var och en av de deltagande
medlemsstaterna. Tre personer, nämligen förvaltaren, operationschefen
för en insats och räkenskapsföraren skall handha den praktiska
förvaltningen av Athena. Dessa personer skall rapportera till den
särskilda kommittén.
De gemensamma kostnaderna har definierats i beslutet som inrättar
Athena (rådets beslut 2004/197/GUSP). Kostnaderna har, beroende på
när i tid de förväntas uppkomma, grupperats i följande fyra kategorier:
- det förberedande skedet,
- det aktiva skedet,
- avvecklingsskedet, och
- kostnader som finns fortlöpande.
Det beslut som rådet fattar om att unionen skall genomföra en militär
insats skall innehålla ett referensbelopp för de gemensamma kostnaderna
för den aktuella insatsen. Det är förvaltaren tillsammans med EU:s
militära stab (EUMS) och operationschefen som skall uppskatta detta
belopp.
Athena innehåller vidare bl.a. regler om budget, fastställande av
medlemsstaternas m.fl. bidrag samt revision. Revisionen skall ske av ett
kollegium av sex revisorer.
5 Beslutets innehåll
Genom beslut den 28 april 2004 av företrädarna för regeringarna i EU:s
medlemsstater, församlade i rådet, föreskrivs vissa privilegier och viss
immunitet för Athena. I beslutets ingress anges att vissa privilegier och
viss immunitet är nödvändiga för att göra det lättare för Athena att
fungera på lämpligt sätt enbart i EU:s och dess medlemsstaters intresse.
Av ingressen framgår också att medlemsstaterna i skattehänseende anser
att Athena uppfyller kriterierna för skattebefrielse enligt artikel 15.10 i
direktiv 77/388/EEG och artikel 23.1 i direktiv 92/12/EEG.
I artikel 1 anges att egendom, medel och tillgångar som tillhör Athena
eller som på medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena skall vara
immuna mot alla former av administrativa eller juridiska tvångsåtgärder
såsom genomsökning, beslag, rekvisition och konfiskation. Immuniteten
gäller oavsett var på medlemsstaternas territorium egendomen, medlen
eller tillgångarna finns och oberoende av vem som förfogar över dem.
Artikel 2 anger att Athenas arkiv skall vara okränkbara.
7
Enligt artikel 3 skall, inom ramen för Athenas officiella verksamhet,
Prop. 2003/04:176
tillgångar, inkomster och övrig egen dom som tillhör eller som på
medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena vara befriade från alla
direkta skatter. Vidare gäller att inköp och förvärv som görs av Athena
skall vara befriade från alla indirekta skatter som ingår i priset på lös
eller fast egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och som
innebär en avsevärd utgift. Befrielsen ges genom återbetalning eller
avskrivning. Befrielse skall dock inte beviljas för skatter som enbart
utgör avgifter för allmä nnyttiga tjänster.
I artikel 4 anges att medlemsstaterna skall tillåta Athena att på
tjänstens vägnar kommunicera fritt utan tillstånd och skall skydda dess
rätt härtill. Athena skall ha rätt att använda koder och att sända och motta
officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir
eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma
immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor. Bortsett
från bestäm melsen om kurirer innehåller beslutet inga regler om
immunitet och privilegier för fysiska personer.
Enligt artikel 5 skall artiklarna 1-4 gälla utom när Athenas särskilda
kommitté uttryckligen i det särskilda fallet har avstått från immuniteten
eller privilegiet i fråga.
Artiklarna 6-7 behandlar ikraftträdande och publicering av beslutet.

6 Godkännande av beslutet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner beslutet av företrädarna för
regeringarna i EU:s medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004
om privilegier och immunitet för Athena.

Skälen för regeringens förslag: Genom beslutet erhåller Athena den
immunitet och de privilegier som har ansetts nödvändiga för att göra det
lättare för Athena att fungera på lämpligt sätt. Sverige bör därför
genomföra beslutet.
Beslutet fattades av företrädarna för regeringarna i EU:s
medlemsstater, församlade i rådet, och skall vara bindande för parterna.
Det träder i kraft den 1 november 2004 under förutsättning att samtliga
medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de
förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella
rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts. Eftersom beslutet
förutsätter en lagändring krävs enligt 10 kap. 2 § regeringsformen
riksdagens godkännande för att Sverige skall kunna tillträda beslutet.

7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall skall även omfatta Athena.
8
Skälen för regeringens förslag: För att beslutets bestämmelser om
immunitet och privilegier skall bli gällande inför svenska domstolar och
myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om im munitet
och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till
sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ och
personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier
enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den omfattar också Athena,
dess egendom och den personkrets som avses i avtalet (kurirer).
Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av
beslutet.
Enligt artikel 6 träder beslutet i kraft den 1 november 2004 under
förutsättning att samtliga medlemsstater då ha r underrättat
rådets
generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet
inom deras nationella system definitivt eller preliminärt har slutförts.
Med hänsyn till att det redan nu inte säkert kan anges när beslutet träder i
kraft för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.
8 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader
till följd av förslagen i denna proposition.
9
Prop. 2003/04:176
Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 september 2004

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Engqvist,
Ulvskog, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Lövdén, Ringholm,
Bodström, Sommestad, Karlsson, Lund, Andnor, Nuder, Johansson,
Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition Privilegier och immunitet för Athena
inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

MEDLEMSSTATERNAS REGERINGSFÖRETRÄDARES
KONFERENS
BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I
RÅDET
av den 28 april 2004
om privilegier och immunitet för Athena
(2004/582/EG)
FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR,
FÖRSAMLADE I EUROPEISKA UNIONENS RÅD, HAR BESLUTAT
FÖLJANDE
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen (FEU),
särskilt avdelning V i detta, och
av följande skäl:
(1) Athena är den mekanism som inrättades genom rådets
beslut 2004/197/GUSP (1) för att förvalta finansieringen
av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens
operationer med militära eller försvarsmässiga
konsekvenser. Vissa privilegier och viss immunitet är
nödvändiga för att göra det lättare för Athena att fungera
på lämpligt sätt enbart i Europeiska unionens och dess
medlemsstaters intresse.
(2) I skattehänseende anser medlemsstaterna att Athena
uppfyller kriterierna för skattebefrielse enligt
artikel 15.10 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av
den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt
system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund
(2) och artikel 23.1 i rådets direktiv 92/12/EEG av
den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga
varor och om innehav, flyttning och övervakning
av sådana varor (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Egendom, medel och tillgångar som tillhör Athena eller som på
medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena skall, var de än
finns på medlemsstaternas territorium och vem som än
förfogar över dem, vara immuna mot genomsökning, beslag,
rekvisition, konfiskation eller varje annan form av administrativ
eller juridisk tvångsåtgärd.

Artikel 2
Athenas arkiv skall vara okränkbara.

Artikel 3
1. Inom ramen för Athenas officiella verksamhet skall tillgångar,
inkomster och övrig egendom som tillhör Athena eller
som på medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena vara
befriade från alla direkta skatter.
2. Inköp och förvärv som görs av Athena skall vara befriade
från alla indirekta skatter som ingår i priset på lös eller fast
egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och
som innebär en avsevärd utgift. Befrielsen ges genom återbetalning
eller avskrivning.
3. Ingen befrielse skall beviljas för skatter som enbart utgör
avgifter för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4
Medlemsstaterna skall tillåta Athena att på tjänstens vägnar
kommunicera fritt utan behov av tillstånd och skall skydda dess
rätt till detta. Athena skall ha rätt att använda koder och att
sända och ta emot officiell korrespondens och andra officiella
meddelanden genom kurir eller i förseglade väskor för vilka
samma privilegier och samma immunitet skall gälla som för
diplomatiska kurirer och väskor.
6.8.2004 L 261/125 Europeiska unionens officiella tidning SV
(1) EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.
(2) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 290/2004 (EUT L 50,
20.2.2004, s. 5).
(3) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning
(EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
Artikel 5
Artiklarna 1-4 skall gälla utom när Athenas särskilda kommitté uttryckligen i
något särskilt fal
l har avstått
från immuniteten och privilegiet.
Artikel 6
Detta beslut träder i kraft den 1 november 2004 under förutsättning att samtliga
medlemsstate
r då har
underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för
genomförandet inom der
as nationella
rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts.
Artikel 7
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de 2004.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

ãéíå óôéò ÂñõîYëëåò, óôéò åßêïóé ïêôt Ádñéëßïõ äyï /éëéÜäåò ôYóóåñá.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and
four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april, tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna
kaksituhattanel
jä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

6.8.2004 L 261/126 Europeiska unionens officiella tidning SV

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôçí ÊõâYñíçóç ôçò ÅëëçíéêTò .çµïêñáôßáò

Por el Gobieno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

6.8.2004 L 261/127 Europeiska unionens officiella tidning SV

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

6.8.2004 L 261/128 Europeiska unionens officiella tidning SV

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

6.8.2004 L 261/129 Europeiska unionens officiella tidning SV