Regeringens proposition 2003/04:157

Nya bestämmelser om revisionsberättelsens Prop.
utformning 2003/04:157

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2004

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, med anledning av nya EG-rättsliga regler, att bl.a. aktiebolagslagens (1975:1385) bestämmelser om revisionsberättelsens form och innehåll skall kompletteras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

1

Innehållsförteckning Prop. 2003/04:157
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 4
2 Lagtext ............................................................................................... 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen  
    (1975:1385)......................................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(1982:713)........................................................................... 8

2.3Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619)......................................................................... 11

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag................................... 13

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ................................................................. 14

2.6Förslag till lag om ändring i revisionslagen

    (1999:1079)....................................................................... 16
3 Ärendet och dess beredning............................................................. 18
4 Fjärde bolagsrättsliga direktivet och revisionsberättelsen............... 18
  4.1 Nuvarande svenska bestämmelser om revisions-  
    berättelsen ......................................................................... 18
  4.2 Nya EG-rättsliga ........................................bestämmelser 19
  4.3 Överväganden ................................................................... 20
    4.3.1 Bör direktivbestämmelserna föranleda  
      ytterligare svenska lagregler om  
    ....................................... revisionsberättelsen? 20
    4.3.2 Föreställningsramen för den finansiella  
    ................................................. rapporteringen 21
    4.3.3 ....... Vilka revisionsstandarder har tillämpats? 22
    4.3.4 Ger årsredovisningen en rättvisande bild  
      enligt föreställningsramen och är de  
    ........................ lagstadgade kraven uppfyllda? 22
    4.3.5 Reservation, avvikande mening och  
      konstaterande av att tillräckligt underlag för  
    ......................................... ett uttalande saknas 23
    4.3.6 Andra frågor som revisorn särskilt har  
    ....................................................... upplyst om 24
    4.3.7 Förenligheten mellan förvaltningsberättelsen  
    ............. och övriga delar av årsredovisningen 25
    4.3.8 Identifikationsuppgifter och under -  
    ........................................................ tecknande 26
    4.3.9 ........................... Koncernrevisionsberättelsen 26
    4.3.10 ..................................... Övriga företagsformer 27
5 Kostnader.........................................................................................   28
6 Ikraftträdande ..................................................................................   28
7 Författningskommentar ................................................................... 28

7.1Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385)....................................................................... 28

2

7.2 Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen Prop. 2003/04:157
  (1982:713)......................................................................... 31

7.3Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619)......................................................................... 33

7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag................................... 34

7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ................................................................. 34

7.6Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

  (1999:1079)....................................................................... 36
Bilaga 1 Lagförslagen i promemorian Några frågor om revision........ 38
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser som har yttrat sig över  
  promemorian Några frågor om revision................................ 67
Bilaga 3 Lagrådets yttrande ................................................................. 68
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 maj 2004........... 69

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2003/04:157

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

2.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

5.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och

6.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

4

2 Lagtext Prop. 2003/04:157

2.1Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen (1975:1385) dels att 10 kap. 27, 28, 32 och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 27 a och 27 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

27 §1

Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla uppgift om bolagets firma, organisationsnummer och den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.

27 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bolagets firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

27 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tilllämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1. om revisorn i en fråga som be-

1 Senaste lydelse 1998:760. 5
I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 27 a § första stycket 2 och andra stycket, 27 b och 28 §§, 29 § första stycket 1, 32 och 33 §§ om revisionsberättelsens innehåll.
Koncernrevisionsberättelsens in-
Utöver vad som följer av 28– 31 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

handlas i revisionsberättelsen har Prop. 2003/04:157 en mening som avviker från styrel-

sens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 28–30 §§.

28 §2    
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över-
ensstämmelse med tillämplig lag ensstämmelse med tillämplig lag
om årsredovisning. om årsredovisning. I uttalandet
  skall det särskilt anges  

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

32 §3 Utöver vad som följer av 28–

31 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om.

34 §4 I fråga om koncernrevisions-

berättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 28 §, 29 § första stycket 1, 32 och 33 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Koncernrevisionsberättelsen skall

2 Senaste lydelse 1998:760.  
3 Senaste lydelse 1998:760.  
4 Senaste lydelse 1998:760. 6
innehålla uppgift om moderbolagets ledning skall innehålla uppgift om Prop. 2003/04:157
firma, organisationsnummer och moderbolagets firma och organisa-
den räkenskapsperiod som revis- tionsnummer samt om vilket eller  
ionsberättelsen avser. vilka normsystem för koncernredo-
  visning som moderbolaget har till-

lämpat.

På koncernredovisningen skall det tecknas en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta antecknas på koncernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

7

2.2 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen Prop. 2003/04:157
  (1982:713)  

Härigenom föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713) dels att 10 kap. 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 10 kap. 11 a– 11 e §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

11 §1

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till
bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast
två veckor före den ordinarie bolagsstämman.      
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsens inledning
hålla ett uttalande, huruvida års- skall innehålla uppgift om  
redovisningen upprättats i överens- 1. bolagets firma och organisa-
stämmelse med lagen (1995:1560) tionsnummer,    
om årsredovisning i försäkrings- 2. vilken räkenskapsperiod som
företag. Innehåller inte årsredovis- revisionsberättelsen avser, samt
ningen sådana upplysningar som 3. vilket eller vilka normsystem
skall lämnas enligt nämnda lag, för redovisning som bolaget har
skall revisorerna ange detta och, tillämpat.      
om det kan ske, lämna behövliga Revisionsberättelsen skall vara
upplysningar i sin berättelse.   undertecknad av revisorerna och
Har revisorerna vid sin gransk- innehålla uppgift om vilken dag
ning funnit att någon åtgärd eller revisionen avslutades.    
försummelse, som kan föranleda        
ersättningsskyldighet, ligger en        
styrelseledamot eller verkställande        
direktören till last eller att en styr-        
elseledamot eller verkställande di-        
rektören på annat sätt handlat i        
strid med denna lag, lagen om års-        
redovisning i försäkringsföretag        
eller bolagsordningen, skall det an-        
märkas i berättelsen. Revisions-        
berättelsen skall även innehålla ett        
uttalande i fråga om ansvarsfrihet        
för styrelseledamöterna och verk-        
ställande direktören. Revisorerna        
kan även i övrigt i berättelsen an-        
teckna de upplysningar som de        
önskar meddela aktieägarna res-        
pektive delägarna, de delegerade        
och garanterna.                
1 Senaste lydelse 1995:1567.           8

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolaget skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första–fjärde styckena tillämpas.

11 a §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra

något uttalande enligt 11 b– 11 d §§.

11 b §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. I uttalandet skall det särskilt anges

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt lagen om årsredovisning

iförsäkringsföretag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Prop. 2003/04:157

9

11 c §

Om revisorerna vid sin granskning har funnit att någon åtgärd eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot eller den verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med denna lag, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen, skall det anmärkas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

11 d §

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna respektive delägarna, de delegerade och garanterna. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

11 e §

I moderbolaget skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse för koncernen. Därvid skall 11– 11 d §§ tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Prop. 2003/04:157

10

2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen Prop. 2003/04:157
  (1987:619)  

Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619) dels att 4 a kap. 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 a kap. 12 a och 12 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 a kap.

12 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bankens firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tilllämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §.

13 §2

Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
2 Senaste lydelse 2004:304. 11
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över- Prop. 2003/04:157
ensstämmelse   med lagen ensstämmelse     med lagen
(1995:1559) om årsredovisning i (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappers- kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Innehåller inte årsredovis- bolag. I uttalandet skall det särskilt
ningen sådana upplysningar som anges            
skall lämnas enligt nämnda lag, 1. om årsredovisningen ger en
skall revisorerna ange detta och rättvisande bild av bankens resultat
lämna behövliga upplysningar i sin och ställning, och        
berättelse, om det kan ske.   2. om förvaltningsberättelsen är
        förenlig med årsredovisningens
        övriga delar.          
        Innehåller inte årsredovisningen
        sådana upplysningar som skall läm-
        nas enligt lagen om årsredovisning
        i kreditinstitut och värdepappers-

bolag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

14 §3

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

Revisionsberättelsen skall även Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om innehålla ett uttalande i frågan om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter- ansvarsfrihet för styrelseledamöter-
na. Revisorerna kan även i övrigt i na. Revisorerna kan även i övrigt i
berättelsen anteckna de upplysning- berättelsen anteckna de upplysning-
ar som de önskar meddela huvud- ar som de önskar meddela huvud-
männen. männen. Om årsredovisningen
  innehåller uppgifter som har betyd-
  else för upplysningarna, skall revis-
  orerna hänvisa till uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

12

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om Prop. 2003/04:157
  årsredovisning i försäkringsföretag  

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.

3 §

En årsredovisning som publiceras En årsredovisning som publiceras
i ofullständigt skick enligt 8 kap. i ofullständigt skick enligt 8 kap.
15 §     årsredovisningslagen 15 §   årsredovisningslagen
(1995:1554) skall även innehålla (1995:1554) skall även innehålla
uppgift om anmärkningar enligt uppgift om anmärkningar enligt
10 kap. 11 § andra och tredje 10 kap. 11 b och 11 c §§ samt
styckena   försäkringsrörelselagen 11 d § andra stycket försäkrings-
(1982:713).         rörelselagen (1982:713).    

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

13

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om Prop. 2003/04:157
  medlemsbanker  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om medlemsbanker

dels att 7 a kap. 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 a kap. 12 a och 12 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 a kap.

12 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bankens firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §.

14

      13 §1         Prop. 2003/04:157
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över-
ensstämmelse   med lagen ensstämmelse   med lagen
(1995:1559) om årsredovisning i (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbo- kreditinstitut och värdepappersbo-
lag. Innehåller inte årsredovisning- lag. I uttalandet skall det särskilt
en sådana upplysningar som skall anges          
lämnas enligt nämnda lag skall 1. om årsredovisningen ger en
revisorerna ange detta och lämna rättvisande bild av bankens resultat
behövliga upplysningar i sin berätt- och ställning, och      
else, om det kan ske.   2. om förvaltningsberättelsen är
        förenlig med årsredovisningens
        övriga delar.        
        Innehåller inte årsredovisningen
        sådana upplysningar som skall läm-
        nas enligt nämnda lag, skall revis-

orerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

14 §2

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller mot stadgarna.

Revisionsberättelsen skall även Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om innehålla ett uttalande i frågan om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter- ansvarsfrihet för styrelseledamöt-
na. Revisorerna kan även i övrigt i erna. Revisorerna kan även i övrigt
berättelsen anteckna de upplysning- i berättelsen anteckna de upplys-
ar som de önskar meddela medlem- ningar som de önskar meddela med-
marna. lemmarna. Om årsredovisningen
  innehåller uppgifter som har betyd-

else för upplysningarna, skall revisorerna hänvisa till uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

1Senaste lydelse 2004:318.

2Senaste lydelse 2004:318.

15

2.6 Förslag till lag om ändring i revisionslagen Prop. 2003/04:157
  (1999:1079)  

Härigenom föreskrivs i fråga om revisionslagen (1999:1079) dels att 27, 28, 31 och 33 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla uppgift om företagets firma, organisationsnummer eller personnummer och den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.

27 a §        
Revisionsberättelsens inledning  
skall innehålla uppgift om    
1. företagets firma och organisa-  
tionsnummer eller personnummer,  
2. vilken räkenskapsperiod som  
revisionsberättelsen avser, samt  
3. vilket eller vilka normsystem  
för redovisning som företaget har  
tillämpat.        
Revisionsberättelsen skall vara  
undertecknad av revisorn och inne-  
hålla uppgift om vilken dag revis-  
ionen avslutades.      
27 b §        
I revisionsberättelsen skall det  
anges vilket eller vilka normsystem  
för revision som revisorn har till-  
lämpat.        
I förekommande fall skall det i  
revisionsberättelsen även anges  
1. om revisorn i en fråga som be-  
handlas i revisionsberättelsen har  
en mening som avviker från före-  
tagsledningens eller annan revisors,  
2. om revisionens inriktning eller  
omfattning är begränsad, eller    
3. om revisorn anser sig sakna 16
       

tillräckligt underlag för att göra Prop. 2003/04:157 något uttalande enligt 28 eller 29 §.

28 §    
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över-
ensstämmelse med tillämplig lag ensstämmelse med tillämplig lag
om årsredovisning. om årsredovisning. I uttalandet
  skall det särskilt anges  

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

31 §    
Utöver vad som följer av 28– Utöver vad som följer av 28–
30 §§ får en revisor i revisions- 30 §§ får en revisor i revisions-
berättelsen lämna sådana upplys- berättelsen lämna sådana upplys-
ningar som han anser att tredje man ningar som han anser att tredje man
bör få kännedom om. bör få kännedom om. Om årsredo-
  visningen innehåller uppgifter som
  har betydelse för upplysningarna,
  skall revisorn hänvisa till uppgifter-
  na.    
33 §    
I fråga om koncernrevisions- I fråga om koncernrevisions-
berättelsen gäller 27 § första stycket berättelsen gäller 27 § första stycket
om tidpunkten för lämnande av om tidpunkten för lämnande av
revisionsberättelsen samt 28, 31 och revisionsberättelsen samt 27 a §
32 §§ om revisionsberättelsens första stycket 2 och andra stycket,
innehåll. 27 b, 28, 31 och 32 §§ om revis-
  ionsberättelsens innehåll.  

Revisorn skall på koncernredovisningen teckna en hänvisning till kon-

cernrevisionsberättelsen.  
Koncernrevisionsberättelsen skall Koncernrevisionsberättelsens in-
innehålla uppgift om moderföretag- ledning skall innehålla uppgift om
ets firma, organisationsnummer moderföretagets firma och organi-
eller personnummer och den räken- sationsnummer eller personnummer
skapsperiod som revisionsberättel- samt om vilket eller vilka norm-
sen avser.   system för koncernredovisning som
    moderföretaget har tillämpat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

17

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2003/04:157

Europaparlamentet och rådet antog år 2003 ett direktiv om ändring av det s.k. fjärde bolagsrättsliga direktivet. Genom ändringsdirektivet infördes nya bestämmelser om vad den lagstadgade revisionsberättelsen skall innehålla. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 1 januari 2005.

Inom Justitiedepartementet har utarbetats en promemoria som bl.a. behandlar direktivets bestämmelser om revisionsberättelsens utformning och ger förslag på hur direktivet skall genomföras i svensk rätt. Promemorian har remissbehandlats. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning över remissvaren finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju 2004/4083/L1).

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 6 maj 2004 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3.

4Fjärde bolagsrättsliga direktivet och revisionsberättelsen

4.1Nuvarande svenska bestämmelser om revisionsberättelsen

Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Han eller hon skall årligen redovisa resultatet av granskningen i en revisionsberättelse. Aktiebolagslagen (1975:1385) lämnar vissa riktlinjer för revisionsberättelsens form och innehåll. Bl.a. anges i lagen att revisionsberättelsen skall innehålla uppgifter om bolagets firma, organisationsnummer och den räkenskapsperiod som berättelsen avser. Den skall också innehålla ett uttalande om att årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning, dvs. i de allra flesta fall årsredovisningslagen (1995:1554). Innehåller inte årsredovisningen de upplysningar som skall lämnas enligt årsredovisningslagen, skall revisorn ange detta och, om möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. Berättelsen skall vidare innehålla uttalanden bl.a. om huruvida bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen. Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot har vidtagit en åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet eller att en ledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-

ordningen, skall det anmärkas i berättelsen. Det skall även anmärkas om

18

revisorn har funnit att bolaget inte har fullgjort vissa skyldigheter mot det Prop. 2003/04:157 allmänna. Slutligen får revisorn i berättelsen lämna sådana upplysningar

som han eller hon anser att aktieägarna bör få kännedom om. Bestämmelser om revision finns också i andra lagar; försäkrings-

rörelselagen (1982:713), sparbankslagen (1987:619), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, kommunallagen (1991:900), stiftelselagen (1994:1220), lagen (1995:1570) om medlemsbanker och revisionslagen (1999:1079). Revisionslagen skall tillämpas på alla företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag (se lagens 2 §). Bestämmelserna om revisionsberättelsen i de nu nämnda lagarna överensstämmer till stor del med varandra.

Lagarnas regler kompletteras av s.k. god revisionssed. Denna har hittills, vad gäller revisionsstandarder, väsentligen kommit till uttryck i FAR:s rekommendation Revisionsprocessen. Från och med år 2004 ersätts Revisionsprocessen av RS Revisionsstandard i Sverige. RS är grundad på ISA (International Standards on Auditing), dvs. revisionsstandarder utgivna av den internationella revisorsorganisationen International Federation of Accountants (IFAC), med nödvändiga anpassningar och tillägg beroende på svensk lagstiftning.

Den följande framställningen utgår från aktiebolagslagen. Bestämmelserna om revisionsberättelsens innehåll bör emellertid, som vi återkommer till i avsnitt 4.3.10, lämpligen utformas på samma sätt även i fråga om vissa andra företagsformer.

4.2Nya EG-rättsliga bestämmelser

Redan i dag ställer EG-rätten krav på revision av aktiebolag (se artikel 51 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet). Bestämmelserna gäller också för vissa handelsbolag. Av det fjärde bolagsrättsliga direktivet framgår även att revisorn skall upprätta en särskild revisionsberättelse (se t.ex. artikel 48). Hittills har dock EG-rätten inte innehållit några regler om revisionsberättelsens innehåll.

Rådet och Europaparlamentet har emellertid numera antagit ett direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG (det fjärde bolagsrättsliga direktivet), 83/349/EEG (det sjunde bolagsrättsliga direktivet) och 91/674/EEG (försäkringsdirektivet) om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag och försäkringsföretag.1 Bl.a. har det i det fjärde bolagsrättsliga direktivet införts en ny artikel 51a med bestämmelser om vad den lagstadgade revisionsberättelsen skall innehålla. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 1 januari 2005.

Artikel 51a lyder i den svenska språkversionen på följande sätt.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av  
direktiven 78/669/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd  
redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag  
(Celex 32003L0051). 19
”Artikel 51a Prop. 2003/04:157

1.Den lagstadgade revisionsberättelsen skall innehålla:

a)en inledning som minst skall innehålla identifikationsuppgifter för det årsbokslut som omfattas av den lagstadgade revisionen, tillsammans med den föreställningsram för den finansiella rapporteringen som följts när denna har utarbetats,

b)en beskrivning av den lagstadgade revisionens omfattning, i vilken skall anges vilka revisionsstandarder som har tillämpats vid den lagstadgade revisionen,

c)ett revisorsuttalande i vilket klart skall anges de lagstadgade revisorernas uppfattning om huruvida årsbokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med den relevanta föreställningsramen för den finansiella rapporteringen som följts och, när det är tillämpligt, huruvida årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven. Det skall framgå om revisionsberättelsen lämnas utan reservation, med reservation, med avvikande mening eller, om de lagstadgade revisorerna inte kunnat uttala sig, ett uttalande om att tillräckligt underlag för ett uttalande saknas,

d)en hänvisning till varje fråga som de lagstadgade revisorerna fäst uppmärksamheten på utan att det föranlett att revisionsberättelsen lämnats med reservation, och

e)ett uttalande om förenligheten eller bristen på förenlighet mellan förvaltningsberättelsen och årsbokslutet för samma räkenskapsår.

2.Revisionsberättelsen skall dateras och undertecknas av de lagstadgade revisorerna.”

4.3Överväganden

4.3.1Bör direktivbestämmelserna föranleda ytterligare svenska lagregler om revisionsberättelsen?

Regeringens bedömning: Aktiebolagslagens bestämmelser om revisionsberättelsens form och innehåll bör kompletteras.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har instämt i promemorians bedömning.

Skälen för regeringens bedömning: Sverige är skyldigt att överföra innehållet i de nya direktivbestämmelserna till svensk lagstiftning.

De krav som direktivet ställer uppfylls, mer eller mindre uttryckligen, av den mall för revisionsberättelsen som RS Revisionsstandard i Sverige innehåller. Det kan mot den bakgrunden antas att reglerna kommer att tillämpas av svenska revisorer även om särskilda svenska lagregler inte införs. Likväl torde det vara nödvändigt att överföra direktivbestämmelserna till aktiebolagslagen. Ett EG-direktiv bör normalt införlivas med nationell rätt genom författningsbestämmelser. Annars kan det ifrågasättas om direktivet kan anses ha införlivats i den nationella rättsordningen på det sätt som EG-rätten kräver (jfr t.ex. EG-domstolens dom i mål C-144/99, kommissionen mot Nederländerna). I detta fall kan det inte anses tillräckligt att direktivets bestämmelser överensstämmer med svensk god revisionssed.

Det är därför naturligt att komplettera aktiebolagslagen med vissa

ytterligare bestämmelser om revisionsberättelsens innehåll.

20

I det följande gör vi en genomgång av de krav som direktivet ställer på utformningen av revisionsberättelsen och de anpassningar som till följd därav bör göras i svensk lagstiftning.

Som några remissinstanser har anmärkt, pågår det för närvarande ett arbete med att se över den internationella revisionsstandard, ISA, som ligger till grund för såväl RS Revisionsstandard i Sverige som bestämmelserna i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Enligt ett förslag till ändring av det åttonde bolagsrättsliga direktivet skall ISA framöver införlivas inte bara med nationell rätt, utan även tas in i EG-rätten (se artiklarna 26 och 49 i förslag till direktiv om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, G4/MARKT-2004-10455-01- 00). Det kan därför inte uteslutas, att de regler i aktiebolagslagen som föreslås i denna proposition relativt snart kommer att behöva ses över.

4.3.2Föreställningsramen för den finansiella rapporteringen

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att det i revisionsberättelsens inledning skall lämnas uppgift om vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har instämt

i promemorians förslag. Svenska Kommunförbundet och FAR har dock ansett att lagen bör ange att en uppgift skall lämnas om vilket normsystem som företaget skall tillämpa.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsens inledning minst innehålla den föreställningsram för den finansiella rapporteringen som följts när denna har utarbetats. Med ”föreställningsram” (financial reporting framework) torde avses regelverk såsom IAS eller IFRS (International Accounting Standards respektive International Financial Reporting Standards; de globala redovisningsstandarder som det privaträttsliga organet IASB, tidigare IASC, har utarbetat) och US-GAAP (de av den amerikanska myndigheten SEC godtagna redovisningsprinciperna). Uttrycket används även i kommissionens rekommendation om kvalitetssäkring av lagstadgad revision, ”ram för framläggande av räkenskaper” enligt den svenska språkversionen. Även årsredovisningslagen och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag får anses som föreställningsramar i direktivets bemärkelse (jfr RS Revisionsstandard i Sverige 709 19SE).

I 10 kap. 28 § första stycket aktiebolagslagen sägs att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Det innebär att lagarna pekar ut den ”föreställningsram” som enligt svensk rätt skall tjäna som måttstock för revisorns bedömning. Som direktivet får förstås skall det dock i revisionsberättelsen även anges vilken föreställningsram företaget faktiskt har följt (jfr nedan om kravet på ett uttalande om huruvida årsbokslutet ger en rättvisande bild enligt den föreställningsram som har följts). Det behövs alltså en kompletterande bestämmelse i lagen. Ett annat skäl till det är att vissa svenska företag, till följd av den år 2002 antagna förordningen om tillämpning av inter-

Prop. 2003/04:157

21

nationella redovisningsstandarder, i viss utsträckning fr.o.m. år 2005 blir skyldiga att redovisa enligt IAS, dvs. enligt en annan ”föreställningsram” än de svenska årsredovisningslagarna.

Två remissinstanser har menat att revisionsberättelsens inledning snarare bör ange vilken föreställningsram som företaget skall tillämpa än vilken föreställningsram som företaget har tillämpat. Vi anser dock att denna tolkning stämmer något sämre med direktivtexten. Att företaget har tillämpat en viss föreställningsram innebär självfallet inte att företaget har tillämpat den riktigt; detta tar revisorn ställning till senare i revisionsberättelsen.

Aktiebolagslagen bör alltså kompletteras. I stället för ”föreställningsram för den finansiella rapporteringen” bör det liktydiga – men mera lättbegripliga – uttrycket ”normsystem för redovisning” väljas.

4.3.3Vilka revisionsstandarder har tillämpats?

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att det i revisionsberättelsen skall anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har instämt

i promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsen innehålla en beskrivning av den lagstadgade revisionens omfattning som minst skall ange vilka revisionsstandarder som har tillämpats vid revisionen.

Det sägs i 10 kap. 3 § aktiebolagslagen att revisorns granskning skall ske enligt god revisionssed. Att det av gällande god revisionssed följer att det i revisionsberättelsen skall anges att revisionen har utförts i enlighet med god sed är emellertid inte tillräckligt för att tillgodose direktivets krav i denna del. Det behövs en ny bestämmelse i aktiebolagslagen som säger att det skall anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat. RS Revisionsstandard i Sverige får anses vara ett sådant ”normsystem för revision”. Därutöver kan det vara lämpligt att revisorn i revisionsberättelsen uttalar att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

4.3.4Ger årsredovisningen en rättvisande bild enligt föreställningsramen och är de lagstadgade kraven uppfyllda?

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att det i revisionsberättelsen skall anges om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt

eller godtagit promemorians förslag.

Prop. 2003/04:157

22

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida årsbokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med den relevanta föreställningsram för den finansiella rapporteringen som har följts och huruvida årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven.

Revisionsberättelsen skall enligt 10 kap. 28 § aktiebolagslagen innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Enligt 2 kap. 3 § årsredovisningslagen och 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall årsredovisningen ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (jfr även 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag). Såsom påpekades i prop. 1997/98:99 s. 266 f. behövs därför strängt taget inte någon uttrycklig bestämmelse om att revisorn skall uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Direktivets krav på revisionsberättelsens innehåll är likväl endast uppfyllt indirekt. För tydlighets skull bör det därför införas en ny bestämmelse i aktiebolagslagen.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet har föreslagit att den nya bestämmelsen skall utformas så att revisorns utlåtande kopplas till den rättsliga standarden god redovisningssed. Även en sådan utformning skulle dock innebära att direktivets krav endast uppfylls indirekt. Lagkravet bör alltså, liksom direktivet, avse en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.

Kravet på att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven får anses motsvaras av 10 kap. 28 § aktiebolagslagen. Någon komplettering av lagtexten behöver inte göras i det avseendet.

4.3.5Reservation, avvikande mening och konstaterande av att tillräckligt underlag för ett uttalande saknas

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att det av revisionsberättelsen skall framgå om revisorns uttalande om årsredovisningen görs med reservation eller avvikande mening. Det skall också framgå om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att kunna göra något uttalande.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har tillstyrkt eller godtagit

promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall det framgå om revisionsberättelsen lämnas utan reservation, med reservation, med avvikande mening eller om de lagstadgade revisorerna inte har kunnat uttala sig.

Med ”reservation” avses enligt RS Revisionsstandard i Sverige revisorns anmärkning när

revisorn är oenig med styrelsen i någon fråga, eller

det finns någon begränsning i revisionsarbetets inriktning och

omfattning (se RS 709 37).

Begreppet får antas ha motsvarande innebörd i direktivet.

Prop. 2003/04:157

23

Skatteverket har ansett att det är oklart vad som avses med att revision- Prop. 2003/04:157 ens inriktning och omfattning är begränsad. Vi kan hålla med verket om

att ett revisionsuppdrag till sin natur alltid är begränsat. Av god revisionssed följer emellertid att det kan finnas förhållanden utöver det vanliga, hänförliga till uppdragsvillkoren eller till andra omständigheter, som föranleder att revisionen kan sägas vara av begränsad inriktning eller omfattning (jfr RS 709 41SE och 42).

En revisor skall enligt RS Revisionsstandard i Sverige uttala en ”avvikande mening” när effekten av att revisorn är oense med styrelsen är så väsentlig att han eller hon finner att ett uttalande med reservation inte är tillräckligt (se RS 709 39). Även begreppet ”avvikande mening” får anses ha samma innebörd i direktivet som i RS. ”Avvikande meningar” kan också förekomma när två eller flera medrevisorer inte är ense om hur revisionsberättelsen skall utformas.

God revisionssed torde alltså redan i dag innebära att revisorn har en rätt eller skyldighet att i vissa situationer lämna revisionsberättelsen med reservation eller avvikande mening. Detta får också anses ligga i linje med 10 kap. 28 § aktiebolagslagen. Självfallet framgår det av revisionsberättelsen om någon reservation eller avvikande mening har lämnats. Det kan dock finnas anledning att förtydliga lagtexten, särskilt som det rör sig om två olika typer av avvikelser från revisionsberättelsens standardutformning. Det bör ske genom att det införs en ny bestämmelse i aktiebolagslagen. Det förefaller dock vara överflödigt att där nämna det fallet att en reservation inte har lämnats.

Också revisorns rätt och skyldighet att förklara sig sakna tillräckligt underlag för bedömningen följer av god revisionssed (se även prop. 1975:103 s. 433). Uttrycklig lagreglering saknas dock. Mot bakgrund av vad som sägs i direktivet bör en uttrycklig bestämmelse tas in i aktiebolagslagen.

4.3.6Andra frågor som revisorn särskilt har upplyst om

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att revisorn, om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för något förhållande som revisorn har upplyst om i revisionsberättelsen, skall göra en hänvisning till uppgifterna.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har tillstyrkt eller godtagit

promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsen innehålla en hänvisning till varje fråga som de lagstadgade revisorerna har fäst uppmärksamheten på utan att det har föranlett att revisionsberättelsen lämnats med reservation.

Enligt 10 kap. 32 § aktiebolagslagen får en revisor, utöver vad som följer av de övriga bestämmelserna om revisionsberättelsen, i berättelsen lämna sådana upplysningar som han eller hon anser att aktieägarna respektive tredje man bör få kännedom om (jfr RS Revisionsstandard i Sverige 709 30SE–35). Lagen ger alltså revisorn möjlighet att upplysa

om sådant som inte påverkar hans eller hennes uttalanden och förutsätter

24

samtidigt att detta slag av upplysningar lämnas i själva revisionsberättelsen.

Som direktivet får förstås är det denna typ av upplysningar som förslaget tar sikte på. Enligt direktivet skall det sålunda, i förekommande fall, i revisionsberättelsen finnas en hänvisning till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i balansräkningen eller i en not. Sådana hänvisningar torde förekomma redan i dag med stöd av svensk god revisionssed (jfr RS Revisionsstandard i Sverige 709, bilaga 1, exempel 2.1.1). Någon lagbestämmelse finns dock inte. För tydlighetens skull bör det i aktiebolagslagen göras en mindre ändring som klargör att en revisor som lämnar särskilda upplysningar skall göra relevanta hänvisningar till årsredovisningen.

4.3.7Förenligheten mellan förvaltningsberättelsen och övriga delar av årsredovisningen

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att det i revisionsberättelsen skall anges om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. I promemorian har föreslagits att det i revisionsberättelsen skall anges om balansräkningen och resultaträkningen är förenlig med förvaltningsberättelsen.

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig har godtagit promemorians förslag. Revisorsnämnden har dock föreslagit att bestämmelsen skall utformas så att det framgår att inte bara förvaltningsberättelsen, utan årsredovisningen i sin helhet skall vara förenlig med balansräkningen och resultaträkningen. FAR har uttalat tveksamhet till promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om förenligheten eller bristen på förenlighet mellan förvaltningsberättelsen (”the annual report”) och årsbokslutet för samma räkenskapsår.

Vad som i direktivet benämns ”årsbokslut” motsvaras i svensk rätt av balans- och resultaträkningarna jämte noter. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. Något uttryckligt krav på ett uttalande om att förvaltningsberättelsen är förenlig med balans- och resultaträkningarna finns inte i aktiebolagslagen eller förekommande revisionsstandarder. Inte heller finns något krav på att övriga förekommande delar av årsredovisningen – främst finansieringsanalysen – skall vara förenliga med förvaltningsberättelsen. Om förvaltningsberättelsen, eller årsredovisningens övriga beståndsdelar, inte skulle vara förenlig med balans- och resultaträkningarna torde dock årsredovisningen inte vara upprättad enligt årsredovisningslagen (se 6 kap. 1 § nämnda lag och 6 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; där sägs om förvaltningsberättelsen att den skall innehålla en ”rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”). I sådana fall skall revisorn alltså, enligt 10 kap. 28 § aktiebolagslagen, göra ett uttalande om detta. Lagstiftningen kan emellertid inte anses så klar och

Prop. 2003/04:157

25

tydlig att direktivets krav på revisionsberättelsen i denna del är uppfyllt. Prop. 2003/04:157 Det behövs därför en ny bestämmelse i aktiebolagslagen. Bestämmelsen

bör utformas i nära anslutning till direktivet, lämpligen så att revisorn åläggs att uttala sig om förenligheten mellan förvaltningsberättelsen och årsredovisningen i övrigt.

4.3.8Identifikationsuppgifter och undertecknande

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att uppgifterna om bolagets firma, organisationsnummer och den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser skall lämnas i revisionsberättelsens inledning. Vidare föreskrivs att revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om när revisionen avslutades.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har godtagit promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Enligt direktivet skall revisionsberättelsens inledning minst innehålla identifikationsuppgifter för det årsbokslut som omfattas av den lagstadgade revisionen. Ett motsvarande krav finns i 10 kap. 27 § tredje stycket aktiebolagslagen (jfr RS Revisionsstandard i Sverige 709:8SE). I detta lagrum sägs dock inte att uppgifterna skall lämnas i berättelsens inledning. Bestämmelsen bör ändras så att den harmonierar med direktivet.

I direktivet föreskrivs vidare att revisionsberättelsen skall dateras och undertecknas av de lagstadgade revisorerna. Direktivets krav på datering torde få förstås som ett krav på angivande av den dag då revisorn avslutade den revision på vilken revisionsberättelsen grundas. Så är det också enligt gällande god revisionssed (jfr RS Revisionsstandard i Sverige 709 23SE och 26SE). I aktiebolagslagen saknas motsvarande bestämmelser. Lagen bör därför kompletteras.

Några remissinstanser har uttalat att kravet på undertecknande lämpligen inte bör försvåra användningen av elektroniska dokument. Vi har behandlat denna fråga i en lagrådsremiss av den 6 maj 2004 med förslag till en ny aktiebolagslag.

4.3.9Koncernrevisionsberättelsen

Regeringens förslag: I aktiebolagslagen föreskrivs att de nya bestämmelser som föranleds av direktivförslaget även skall gälla koncernrevisionsberättelsen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt

eller godtagit promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: I 10 kap. 34 § aktiebolagslagen finns särskilda bestämmelser om koncernrevisionsberättelsen. Bestämmelserna

hänvisar i stor utsträckning till bestämmelserna om revisionsberättelse.

26

Genom det ovan nämnda direktivet infördes även en ny artikel 37 i det sjunde bolagsrättsliga direktivet. Den innehåller regler om hur en revisionsberättelse på koncernnivå skall vara utformad. Artikeln överensstämmer i sak med artikel 51 a i det fjärde bolagsrättsliga direktivet.

10 kap. 34 § aktiebolagslagen bör därför justeras, i första hand genom hänvisningar till relevanta bestämmelser om revisionsberättelsen.

4.3.10Övriga företagsformer

Regeringens förslag: I försäkringsrörelselagen, sparbankslagen, lagen om medlemsbanker och revisionslagen görs samma ändringar som i aktiebolagslagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. I promemorian föreslogs att motsvarande ändringar skulle göras även i lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen) och stiftelselagen.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har tillstyrkt eller godtagit promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Intresset av enhetliga regler talar för att det som i det föregående har sagts om revision av aktiebolag bör gälla även vid revision av övriga associationsformer. Såvitt gäller banker och vissa handelsbolag följer detta f.ö. också av EG-direktiven. Vi föreslår därför att reglerna om revision i sparbankslagen, lagen om medlemsbanker, försäkringsrörelselagen och revisionslagen (som innehåller regler om revision för bl.a. vissa större handelsbolag) anpassas till de nya direktivbestämmelserna på samma sätt som aktiebolagslagens bestämmelser.

När det gäller sparbanker och medlemsbanker har regeringen tidigare föreslagit att de tillämpliga bestämmelserna, som i dag finns i bankrörelselagen (1987:617), skall föras över till sparbankslagen (1987:619) respektive lagen (1995:1570) om medlemsbanker (se prop. 2002/03:139, Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse). Riksdagen har antagit förslaget (se bet. 2003/04:FiU15 och skr. 2003/04:217). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2004. Förevarande lagförslag anknyter till de tidigare föreslagna bestämmelserna.

Sverige är inte skyldigt att göra motsvarande ändringar i bestämmelserna om revision av ekonomiska föreningar och stiftelser. I sammanhanget bör också beaktas att företag av dessa slag ofta inte har den relativt komplicerade redovisning som de nya EG-rättsliga reglerna är utformade för och att många revisorer i ekonomiska föreningar och stiftelser inte är auktoriserade eller godkända revisorer. Vi är därför f.n. inte beredda att föreslå motsvarande ändringar i föreningslagen och stiftelselagen. Frågan förtjänar dock att övervägas på nytt i anslutning till kommande översyner av föreningslagen och stiftelselagen. Det finns självfallet inte något som hindrar att de nya bestämmelserna tillämpas även beträffande ekonomiska föreningar, understödsföreningar, stiftelser och andra associationer som inte omfattas av lagändringarna.

Prop. 2003/04:157

27

5 Kostnader Prop. 2003/04:157

De föreslagna lagändringarna medför inte några ökade kostnader för staten.

Inte heller medför förslagen några beaktansvärda konsekvenser för enskilda företag. Vad som enligt förslagen föreskrivs beträffande revisionsberättelsens utformning gäller i princip redan enligt god revisionssed. Inledningsvis kan visserligen vissa smärre kostnader för vidareutbildning av revisorer genom revisorsorganisationernas försorg, m.m. uppkomma. Dessa kan emellertid antas bli helt marginella och vara utan betydelse för företagens revisionskostnader.

6 Ikraftträdande

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2005, dvs. då det EG-direktiv som har föranlett ändringarna senast skall vara genomfört i nationell rätt. Några övergångsbestämmelser behövs inte.

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

10 kap. 27 §

Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

(Jfr 10 kap. 27 § i promemorians förslag.)

Enligt det hittillsvarande tredje stycket skall revisionsberättelsen innehålla vissa uppgifter av formell karaktär (jfr prop. 1997/98:99 s. 266). Ändringen innebär att detta stycke upphävs. En bestämmelse med motsvarande innehåll tas i stället in i 27 a § första stycket.

10 kap. 27 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bolagets firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tilllämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

(Jfr 10 kap. 27 a § första och andra styckena i promemorians förslag.)  
Av paragrafen framgår några förhållanden som skall anges i revisions-  
berättelsen. 28
 

Paragrafens första stycke motsvarar delvis det hittillsvarande 27 § tredje stycket. Den justeringen har gjorts att uppgifterna skall lämnas i revisionsberättelsens inledning. Därutöver har lagts till, i punkten 3, att inledningen skall innehålla en uppgift om vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat. Med ”normsystem för redovisning” avses exempelvis årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt IAS/IFRS, dvs. de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 1606/2002/EG av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Frågan har behandlats i avsnitt 4.3.2.

Andra stycket saknar tidigare motsvarighet. De frågor som regleras i stycket har behandlats i avsnitt 4.3.8.

10 kap. 27 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 28–30 §§.

(Jfr 10 kap. 27 a § tredje och fjärde styckena i promemorians förslag.)

I paragrafen anges några ytterligare förhållanden som revisionsberättelsen skall innehålla. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitten 4.3.3 och 4.3.5.

Av första stycket framgår att det i revisionsberättelsen skall anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat. Från och med år 2004 är RS Revisionsstandard i Sverige ett sådant normsystem. Det kan även vara lämpligt att revisorn bekräftar att han eller hon även i övrigt har följt svensk god revisionssed.

Enligt god revisionssed har revisorn en rätt eller skyldighet att under vissa förutsättningar lämna revisionsberättelsen med avvikande mening eller s.k. reservation. I andra stycket 1 och 2 sägs att revisionsberättelsen i förekommande fall skall ange detta.

Om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande, skall också detta framgå av revisionsberättelsen (se andra stycket 3).

10 kap. 28 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall det särskilt anges

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Prop. 2003/04:157

29

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

(Jfr 10 kap. 28 § i promemorians förslag.)

Enligt första stycket skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida tillämplig lag om årsredovisning har följts när årsredovisningen upprättades (jfr prop. 1975:103 s. 431 f. och prop. 1997/98:99 s. 266 f.). Ändringen innebär en precisering av vad uttalandet skall innehålla. Skälen till ändringen har behandlats i avsnitten 4.3.4 och 4.3.7.

10 kap. 32 §

Utöver vad som följer av 28–31 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

(Jfr 10 kap. 32 § i promemorians förslag.)

I en ny andra mening tydliggörs att revisorn i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i balansräkningen eller i en not (jfr prop. 1975:103 s. 433 och prop. 1997/98:99 s. 268). Bakgrunden till ändringen har behandlats i avsnitt 4.3.6.

10 kap. 34 §

I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 27 a § första stycket 2 och andra stycket, 27 b och 28 §§, 29 § första stycket 1, 32 och 33 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om moderbolagets firma och organisationsnummer samt om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen skall det tecknas en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta antecknas på koncernredovisningen.

(Jfr 10 kap. 34 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om koncernrevisionsberättelsen (jfr prop. 1997/98:99 s. 269 och, såvitt avser första stycket, prop. 1975:103 s. 434). Första och andra styckena har ändrats så att bestämmelserna kommer i överensstämmelse med vad som gäller för revisionsberättelsen. Hänvisningarna till delar av 27 a § och till 27 b § innebär bl.a. att koncernrevisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn, att uppgift skall lämnas om när revisionen avslutades och att revisorn skall ange om han eller hon lämnar en s.k. oren revisionsberättelse och i så fall av vilken anledning. Skälen till ändringarna har behandlats i avsnitt 4.3.9.

Paragrafen hänvisar bl.a. till 28 §. Det ligger i sakens natur att revisorns uttalande i förevarande sammanhang skall avse koncernredovisningen.

Prop. 2003/04:157

30

7.2Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

10 kap. 11 §

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast två veckor före den ordinarie bolagsstämman.

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bolagets firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tilllämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

(Jfr 10 kap. 11 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller, liksom 11 a–11 d §§, bestämmelser om revisionsberättelsen. Andra och tredje styckena är nya. Paragrafens hittillsvarande andra–femte styckena har flyttats till 11 b–11 e §§. Jfr kommentaren till 10 kap. 27 a § aktiebolagslagen.

10 kap. 11 a §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 11 b–11 d §§.

(Jfr 10 kap. 11 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller nya bestämmelser om revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till 10 kap. 27 b § aktiebolagslagen.

10 kap. 11 b §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. I uttalandet skall det särskilt anges

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

(Jfr 10 kap. 11 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen motsvarar det hittillsvarande andra stycket i 10 kap. 11 §. Tillägget i första stycket andra meningen innebär en precisering av vad

Prop. 2003/04:157

31

revisorns uttalande skall innehålla. Jfr kommentaren till 10 kap. 28 § Prop. 2003/04:157 aktiebolagslagen.

10 kap. 11 c §

Om revisorerna vid sin granskning har funnit att någon åtgärd eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot eller den verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med denna lag, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen, skall det anmärkas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

(Jfr 10 kap. 11 b § i promemorians förslag.)

Paragrafen överensstämmer med de bestämmelser som hittills har funnits i 10 kap. 11 § tredje stycket första och andra meningarna.

10 kap. 11 d §

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna respektive delägarna, de delegerade och garanterna. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

(Jfr 10 kap. 11 b § i promemorians förslag.)

Paragrafen överensstämmer med de bestämmelser som hittills har funnits i 10 kap. 11 § tredje stycket tredje meningen och fjärde stycket.

I andra stycket har i en ny andra mening tydliggjorts att revisorn i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i förvaltningsberättelsen eller i en not. Jfr kommentaren till 10 kap. 32 § aktiebolagslagen.

10 kap. 11 e §

I moderbolaget skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse för koncernen. Därvid skall 11–11 d §§ tillämpas.

(Jfr 10 kap. 11 c § i promemorians förslag.)

Hänvisningarna i paragrafen, som motsvarar 10 kap. 11 § femte stycket i lagens hittills gällande lydelse, har ändrats så att bestämmelserna om koncernrevisionsberättelsen kommer i överensstämmelse med vad som gäller för revisionsberättelsen.

32

7.3Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

4 a kap. 12 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bankens firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

(Jfr 4 a kap. 12 a § i promemorians förslag.)

Av paragrafen, som är ny, framgår några förhållanden som skall anges i revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap. 27 a § aktiebolagslagen.

4 a kap 12 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §.

(Jfr 4 a kap. 12 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller nya bestämmelser om revisionsberättelsen. Se författningskommentaren till den likalydande 10 kap. 27 b § aktiebolagslagen.

4 a kap. 13 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I uttalandet skall det särskilt anges

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

(Jfr 4 a kap. 13 § i promemorians förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 a kap. 13 § i prop. 2003/03:139. Tillägget i första stycket andra meningen innebär en precisering av vad revisorns uttalande skall innehålla. Jfr kommentaren till den snarlika 10 kap. 28 § aktiebolagslagen. Sista meningen i första stycket har brutits ut till ett nytt andra stycke.

Prop. 2003/04:157

33

4 a kap. 14 § Prop. 2003/04:157

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorerna hänvisa till uppgifterna.

(Jfr 4 a kap. 14 § i promemorians förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 4 a kap. 14 § i prop. 2002/03:139. I andra stycket tydliggörs i en ny tredje mening att revisorerna i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i balansräkningen eller i en not. En likadan bestämmelse finns i 10 kap. 32 § aktiebolagslagen.

7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

8 kap. 3 §

En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 10 kap. 11 b och 11 c §§ samt 11 d § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713).

(Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Lagändringen är föranledd av att bestämmelserna i 11 § försäkringsrörelselagen (1982:713) delvis har flyttats till andra paragrafer. Någon saklig ändring är inte avsedd.

7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

7 a kap. 12 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.bankens firma och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tilllämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

(Jfr 7 a kap. 12 a § i promemorians förslag.)

Av paragrafen, som är ny, framgår några förhållanden som skall anges i revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap.

27 a § aktiebolagslagen.

34

7 a kap. 12 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om en revisor i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §.

(Jfr 4 a kap. 12 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller nya bestämmelser om revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till den snarlika 10 kap. 27 b § aktiebolagslagen.

7 a kap. 13 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I uttalandet skall det särskilt anges

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag, skall revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

(Jfr 7 a kap. 13 § i promemorians förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 a kap. 13 § i prop. 2002/03:139. Tillägget i första stycket andra meningen innebär en precisering av vad revisorns uttalande skall innehålla. Jfr kommentaren till 10 kap. 28 § aktiebolagslagen. Sista meningen i första stycket har brutits ut till ett nytt andra stycke.

7 a kap. 14 §

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse eller mot stadgarna.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorerna hänvisa till uppgifterna.

(Jfr 7 a kap. 14 § i promemorians förslag.)

Paragrafen motsvarar 4 a kap. 14 § i prop. 2002/03:139. I andra stycket har i en ny tredje mening klargjorts revisorerna i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i

Prop. 2003/04:157

35

förvaltningsberättelsen eller i en not. Jfr kommentaren till 10 kap. 32 § Prop. 2003/04:157 aktiebolagslagen.

7.6Förslaget till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

27 §

Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

(Jfr 27 § i promemorians förslag.)

Enligt paragrafens hittillsvarande tredje stycke skall revisionsberättelsen innehålla vissa uppgifter av formell karaktär (jfr prop. 1998/99:130 s. 423). Ändringen innebär att detta stycke upphävs. En bestämmelse med motsvarande innehåll tas i stället in i 27 a § andra stycket.

27 a §

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om

1.företagets firma och organisationsnummer eller personnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

(Jfr 27 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen anges några uppgifter som alltid skall finnas med i revisionsberättelsen. Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap. 27 a § aktiebolagslagen.

27 b §

I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1.om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från företagsledningens eller annan revisors,

2.om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller

3.om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 28 eller 29 §.

(Jfr 27 a § i promemorians förslag.)

Jfr kommentaren till den likalydande 10 kap. 27 b § aktiebolagslagen.

28 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om års-

redovisning. I uttalandet skall det särskilt anges

36

1.om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och

2.om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

(Jfr 28 § i promemorians förslag.)

Enligt första stycket skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida tillämplig lag om årsredovisning har följts när årsredovisningen upprättades (jfr prop. 1998/99:130 s. 423). Den nya andra meningen innebär en precisering av vad uttalandet skall innehålla. Jfr kommentaren till 10 kap. 28 § aktiebolagslagen.

31 §

Utöver vad som följer av 28–30 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att tredje man bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

(Jfr 31 § i promemorians förslag.)

I en ny andra mening har klargjorts att revisorn i förekommande fall skall hänvisa till förhållanden som beskrivs närmare i årsredovisningen, t.ex. i balansräkningen eller i en not. Jfr kommentaren till 10 kap. 32 § aktiebolagslagen (1975:1385).

33 §

I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 27 a § första stycket 2 och andra stycket, 27 b, 28, 31 och 32 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Revisorn skall på koncernredovisningen teckna en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen.

Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om moderföretagets firma och organisationsnummer eller personnummer samt om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderföretaget har tillämpat.

(Jfr 33 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om koncernrevisionsberättelsen (jfr prop. 1998/99:130 s. 425). Första och tredje styckena har ändrats så att bestämmelserna kommer i överensstämmelse med vad som gäller för revisionsberättelsen. Hänvisningen till delar av 27 a § och till 27 b § innebär bl.a. att koncernrevisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn, att den skall innehålla uppgift om den dag då revisionen avslutades och att revisorn skall ange om han eller hon lämnar en oren revisionsberättelse och i så fall av vilken anledning.

Paragrafen hänvisar bl.a. till 28 §. Det ligger i sakens natur att det uttalande som revisorn skall göra enligt 28 § första stycket 1 i förevarande sammanhang skall avse frågan om huruvida koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.

Prop. 2003/04:157

37

Lagförslagen i promemorian Några frågor om revision

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1375)

Härigenom föreskrivs

dels att 10 kap. 16, 20, 23, 27, 28, 32 och 34 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 27 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

16 §1

Den får inte vara revisor som

1.äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,

2.är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

3.är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon som avses under 2,

4. är verksam i samma företag 4. är verksam i samma företag
som den som yrkesmässigt biträder som den som yrkesmässigt biträder
bolaget vid grundbokföringen eller bolaget vid bokföringen eller
medelsförvaltningen eller bolagets medelsförvaltningen eller bolagets
kontroll däröver, kontroll däröver,

5.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6.står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte vara revisor i dess dotterbolag.

20 §2

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Om samma revisor skall utses på nytt sedan tiden enligt första stycket har löpt ut, får den som utser revisorn bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap. 7 §

1Senaste lydelse 1998:760.

2Senaste lydelse 1998:760.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

38

    första stycket som hålls under det
    tredje räkenskapsåret efter revis-
    orsvalet.  
  23 §3  
Om en revisors uppdrag upphör i Om en revisors uppdrag upphör i
förtid eller om bestämmelserna i förtid eller om bestämmelserna i
10–16 §§ eller bestämmelser i 10–16 §§ eller bestämmelser i
bolagsordningen hindrar honom att bolagsordningen hindrar honom att
vara revisor och det inte finns vara revisor och det inte finns
någon suppleant, skall styrelsen någon suppleant, skall styrelsen
vidta åtgärder för att en ny revisor vidta åtgärder för att en ny revisor
utses för den återstående mandat- utses.  
tiden.      

27 §4

Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla uppgift om bolagets firma, organisationsnummer och den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.

27 a §

Revisionsberättelsen skall vara daterad och undertecknad av revisorn.

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om bolagets firma och organisationsnummer, den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser samt det eller de normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat.

I revisionsberättelsen skall även anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tilllämpat.

I revisionsberättelsen skall också anges om

1. revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2. revisionens inriktning eller

3Senaste lydelse 1998:760.

4Senaste lydelse 1998:760.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

39

  omfattning är begränsad,  
  3. revisorn anser sig sakna till-
  räckligt underlag för att göra
  något uttalande enligt 28–30 §.  
28 §5        
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över-
ensstämmelse med tillämplig lag ensstämmelse med tillämplig lag
om årsredovisning. om årsredovisning. I uttalandet
  skall det särskilt anges om  
  1. årsredovisningen ger en rätt-
  visande bild av bolagets resultat
  och ställning,      
  2. förvaltningsberättelsen är för-
  enlig med resultaträkningen och
  balansräkningen.      

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

    32 §6          
Utöver vad som följer av 28- Utöver vad som följer av 28-
31 §§ får en revisor i revisions- 31 §§ får en revisor i revisions-
berättelsen lämna sådana upplys- berättelsen lämna sådana upplys-
ningar som han anser att aktie- ningar som han anser att aktie-
ägarna bör få kännedom om. ägarna bör få kännedom om. Om
      årsredovisningen innehåller upp-
      gifter som har betydelse för upplys-
      ningarna, skall revisorn hänvisa
      till uppgifterna.      
    34 §7          
I fråga om koncernrevisions- I fråga om koncernrevisions-
berättelsen gäller 27 § första berättelsen gäller 27 § första
stycket om tidpunkten för läm- stycket om tidpunkten för läm-
nande av revisionsberättelsen samt nande av revisionsberättelsen, samt
28 §, 29 § första stycket 1, 32 och 27 a § första, tredje och fjärde
33 §§ om revisionsberättelsens styckena, 28 §, 29 § första stycket
innehåll.     1, 32 och 33 §§ om revisionsberätt-
      elsens innehåll.      
Koncernrevisionsberättelsen Koncernrevisionsberättelsens in-
skall innehålla uppgift om moder- ledning skall innehålla uppgift om
bolagets firma, organisationsnum- moderbolagets firma och organisa-
mer och den räkenskapsperiod som tionsnummer, den räkenskaps-
revisionsberättelsen avser. period som revisionsberättelsen

5Senaste lydelse 1998:760.

6Senaste lydelse 1998:760.

7Senaste lydelse 1998:760.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

40

avser samt det eller de normsystem Prop. 2003/04:157
för koncernredovisning som Bilaga 1

moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen skall det tecknas en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta antecknas på koncernredovisningen.

11 kap.

11 §8 Den får inte vara lekmannarevisor som

1.äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,

2.är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

3.är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon som avses under 2,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

5.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6.står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara lekmannarevisor i ett moderbolag får inte vara lekmannarevisor i dess dotterbolag.

8 Senaste lydelse 1998:760.

41

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs

dels att 10 kap. 5, 6 och 11 §§ samt 11 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 10 kap. 11 a–c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

5 §1

Den kan inte vara revisor som

1.är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning

iledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

3.är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.på annat sätt än genom belåning av livförsäkringsbrev med stöd av försäkringsavtal står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka ett sådant företag har ställt säkerhet.

I dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i moderbolaget.

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor. Har bolagen i sin tjänst anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen får revisorerna dock anlita sådana anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

1 Senaste lydelse 1995:779.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

42

6 §2

Ett av bolagsstämma lämnat uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har utsetts.

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett honom begär det. En anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, i de fall då en revisor som inte är vald på bolagsstämma vill avgå,

hos den som har tillsatt honom.  
Om en revisors uppdrag upphör i Om en revisors uppdrag upphör i
förtid eller det uppkommer hinder förtid eller det uppkommer hinder
för honom enligt 3–5 §§ eller enligt för honom enligt 3–5 §§ eller enligt
bolagsordningen att vara revisor bolagsordningen att vara revisor
och om det inte finns någon supp- och om det inte finns någon supp-
leant, skall styrelsen vidta åtgärder leant, skall styrelsen vidta åtgärder
för att en ny revisor tillsätts för den för att en ny revisor tillsätts eller
återstående mandattiden eller an- anmäla förhållandet för Finans-
mäla förhållandet för Finans- inspektionen, som på förslag av
inspektionen, som på förslag av styrelsen skall utse ny revisor
styrelsen skall utse ny revisor under tiden fram till nästa ordinarie
under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
bolagsstämma.  

11 §3

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast

två veckor före den ordinarie bolagsstämman.      
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall vara
hålla ett uttalande, huruvida års- daterad och undertecknad av revis-
redovisningen upprättats i överens- orn.      
stämmelse med lagen (1995:1560) Revisionsberättelsens inledning
om årsredovisning i försäkrings- skall innehålla uppgift om bolagets
företag. Innehåller inte årsredovis- firma och organisationsnummer,
ningen sådana upplysningar som den räkenskapsperiod som revis-
skall lämnas enligt nämnda lag, ionsberättelsen avser samt det eller
skall revisorerna ange detta och, de normsystem för redovisning som
om det kan ske, lämna behövliga bolaget har tillämpat.    
upplysningar i sin berättelse.   I revisionsberättelsen skall även
Har revisorerna vid sin gransk- anges vilket eller vilka normsystem
ning funnit att någon åtgärd eller för revision som revisorn har till-
försummelse, som kan föranleda lämpat.      
ersättningsskyldighet, ligger en I revisionsberättelsen skall också
styrelseledamot eller verkställande anges om      
direktören till last eller att en styr- 1. revisorn i en fråga som be-
elseledamot eller verkställande handlas i revisionsberättelsen har
direktören på annat sätt handlat i en mening som avviker från styr-
strid med denna lag, lagen om års- elsens eller annan revisors,  
redovisning i försäkringsföretag 2. revisionens inriktning eller
eller bolagsordningen, skall det omfattning är begränsad,  
anmärkas i berättelsen.     3. revisorn anser sig sakna till-

2Senaste lydelse 1991:1767

3Senaste lydelse 1995:1567.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

43

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna respektive delägarna, de delegerade och garanterna.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolaget skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första–fjärde styckena tilllämpas.

räckligt underlag för att göra något uttalande enligt 11 a § eller 11 b § andra och tredje styckena.

11 a §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande, huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. I uttalandet skall det särskilt anges om

1.årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning,

2.förvaltningsberättelsen är förenlig med resultaträkningen och balansräkningen.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag, skall revisorerna ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

11 b §

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

44

direktören på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen, skall det anmärkas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna respektive delägarna, de delegerade och garanterna. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

11 c §

I moderbolaget skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall 11 §, 11 a § samt 11 b § första, andra och fjärde styckena tillämpas.

11 kap.

11 §4 Den får inte vara lekmannarevisor som

1.är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning

iledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller

4 Senaste lydelse 1999:600.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

45

eller bolagets kontroll däröver, bolagets kontroll däröver,

3.är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.på annat sätt än genom belåning av livförsäkringsbrev med stöd av försäkringsavtal står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara lekmannarevisor i ett moderbolag får inte vara lekmannarevisor i dess dotterföretag.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

46

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)1

Härigenom föreskrivs

dels att 4 a kap. 1, 5, 7, 13, 14, och 17 §§ samt 4 b kap. 11 § sparbankslagen (1987:619) skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a kap. 12 a §, av följande lydelse.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 a kap.

1 §

Sparbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer, får det i reglementet föreskrivas att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val

på stämman.  
Uppdraget som revisor upphör Om samma revisor skall utses på
vid slutet av den ordinarie stämma nytt sedan tiden enligt andra
som hålls under det fjärde räken- stycket har löpt ut, får den som
skapsåret efter revisorsvalet. utser revisorn bestämma att upp-
  draget skall gälla till slutet av den
  ordinarie stämma som hålls under
  det tredje räkenskapsåret efter
  revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag och lagen (2003:000) om bank- och finansieringsrörelse beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

5 §

I en sparbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på 2. är anställd hos banken eller på
något annat sätt intar en under- något annat sätt har en under-
ordnad eller beroende ställning till ordnad eller beroende ställning till
banken eller till någon som avses banken eller till någon som avses
under 1 eller är verksam i samma under 1 eller är verksam i samma
företag som den som yrkesmässigt företag som den som yrkesmässigt
biträder banken vid grundbokför- biträder banken vid bokföringen
ingen eller medelsförvaltningen eller medelsförvaltningen eller
eller bankens kontroll däröver, bankens kontroll däröver,
3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller  
nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med  
1 De aktuella bestämmelserna finns för närvarande i bankrörelselagen (1987:617; se 3 kap.  
1, 5, 6 och 11 §§ samt 4 kap. 11 §). Regeringen har föreslagit att bestämmelserna, efter  
redaktionella ändringar, skall föras över till sparbankslagen per den 1 juli 2004. Se vidare  
prop. 2002/03:139, Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse. 47

en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor som avses i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

  7 §            
Om en revisors uppdrag upphör i Om en revisors uppdrag upphör i
förtid eller om bestämmelserna i 3– förtid eller om bestämmelserna i 3–
5 §§ eller bestämmelser i stadgarna 5 §§ eller bestämmelser i regle-
hindrar honom eller henne att vara mentet hindrar honom eller henne
revisor och det inte finns någon att vara revisor och det inte finns
suppleant, skall styrelsen vidta någon suppleant, skall styrelsen
åtgärder för att en ny revisor utses vidta åtgärder för att en ny revisor
för den återstående mandattiden. utses. Finansinspektionen kan, om
Finansinspektionen kan, om det det finns särskilda skäl, medge att
finns särskilda skäl, medge att en en ny revisor utses vid närmast
ny revisor utses vid närmast följ- följande ordinarie stämma.  
ande ordinarie stämma.                
    12 a §          
    Revisionsberättelsen skall vara
    daterad och undertecknad av revis-
    orn.            
    Revisionsberättelsens inledning
    skall innehålla uppgift om bankens
    firma och organisationsnummer,
    den räkenskapsperiod som revis-
    ionsberättelsen avser samt det eller
    de normsystem för redovisning som
    banken har tillämpat.    
    I revisionsberättelsen skall även
    anges vilket eller vilka normsystem
    för revision som revisorn har till-
    lämpat.          
    I revisionsberättelsen skall också
    anges om        
    1. revisorn i en fråga som be-
    handlas i revisionsberättelsen har
    en mening som avviker från styr-
    elsens eller annan revisors,  
    2. revisionens inriktning eller

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

48

        omfattning är begränsad,  
        3. revisorn anser sig sakna till-
        räckligt underlag för att göra
        något uttalande enligt 13, 14 eller
        16 §.        
      13 §        
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida hålla ett uttalande om huruvida
årsredovisningen har upprättats i årsredovisningen har upprättats i
överensstämmelse med lagen överensstämmelse med lagen
(1995:1559) om årsredovisning i (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappers- kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Innehåller inte årsredovis- bolag. I uttalandet skall det särskilt
ningen sådana upplysningar som anges om        
skall lämnas enligt nämnda lag 1. årsredovisningen ger en rätt-
skall revisorerna ange detta och visande bild av bankens resultat
lämna behövliga upplysningar i sin och ställning,        
berättelse, om det kan ske.   2. förvaltningsberättelsen är för-
        enlig med resultaträkningen och
        balansräkningen.      
        Innehåller inte årsredovisningen
        sådana upplysningar som skall
        lämnas enligt nämnda lag skall
        revisorerna ange detta och lämna

behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

14 §

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

lagen (2003:000) om bank- och finansieringsrörelse eller mot regle-
mentet.      
Revisionsberättelsen skall även Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om innehålla ett uttalande i frågan om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter- ansvarsfrihet för styrelseledamöter-
na. Revisorerna kan även i övrigt i na. Revisorerna kan även i övrigt i
berättelsen anteckna de upplys- berättelsen anteckna de upplys-
ningar som de önskar meddela ningar som de önskar meddela
huvudmännen. huvudmännen. Om årsredovisning-
  en innehåller uppgifter som har

betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

17 §

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Då skall 12–14 och 16 §§ tillämpas.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

49

4 b kap.

11 § Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på 2. är anställd hos banken eller på
något annat sätt har en underordnad något annat sätt har en underordnad
eller beroende ställning till banken eller beroende ställning till banken
eller till någon som avses under 1 eller till någon som avses under 1
eller är verksam i samma företag eller är verksam i samma företag
som den som yrkesmässigt biträder som den som yrkesmässigt biträder
banken vid grundbokföringen eller banken vid bokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens medelsförvaltningen eller bankens
kontroll däröver, kontroll däröver,

3.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

50

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs

dels att 8 kap. 7, 8, 12 och 13 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 13 a–d §§, av följande lydelse.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.

7 §

Den kan inte vara revisor som

1. är styrelseledamot eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,

2. är anställd hos eller på annat 2. är anställd hos eller på annat
sätt intar en underordnad eller sätt intar en underordnad eller
beroende ställning till föreningen beroende ställning till föreningen
eller någon som avses under 1 eller eller någon som avses under 1 eller
är verksam i samma företag som är verksam i samma företag som
den som yrkesmässigt biträder den som yrkesmässigt biträder
föreningen vid grundbokföringen föreningen vid bokföringen eller
eller medelsförvaltningen eller medelsförvaltningen eller förening-
föreningens kontroll däröver, ens kontroll däröver,

3.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka föreningen eller sådant företag har ställt säkerhet.

I ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i moderföreningen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor. Har föreningen eller moderföreningen någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen ha hand om föreningens interna revision, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

8 §1

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har utsetts.

1 Senaste lydelse 1995:537. 51

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på föreningsstämman vill avgå, hos den som har tillsatt honom.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till registreringsmyndigheten för registrering och överlämna en avskrift av anmälningen till föreningens styrelse. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 13 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse. Registreringsmyndigheten skall översända en avskrift av anmälningen till skattemynd-

igheten.  
Upphör en revisors uppdrag i Upphör en revisors uppdrag i
förtid eller uppkommer hinder för förtid eller uppkommer hinder för
honom enligt 3, 5 eller 7 § eller honom enligt 3, 5 eller 7 § eller
enligt stadgarna att vara revisor och enligt stadgarna att vara revisor och
finns det inte någon suppleant för finns det inte någon suppleant för
honom, skall styrelsen vidta åtgärd- honom, skall styrelsen vidta åtgärd-
er för att en ny revisor tillsätts för er för att en ny revisor tillsätts.
den återstående mandattiden.  

Upphör revisors uppdrag, som gäller tills vidare, vid annan tidpunkt än vid slutet av ordinarie föreningsstämma, gäller vad som föreskrivs i tredje stycket.

13 §2

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som

har överlämnats till dem.            
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall vara
hålla ett uttalande om huruvida daterad och undertecknad av revis-
årsredovisningen har upprättats i orn.        
överensstämmelse med tillämplig Revisionsberättelsens inledning
årsredovisningslag. Innehåller inte skall innehålla uppgift om före-
årsredovisningen sådana upplys- ningens firma och organisations-
ningar som skall lämnas enligt till- nummer, den räkenskapsperiod
lämplig årsredovisningslag, skall som revisionsberättelsen avser
revisorerna ange detta och lämna samt det eller de normsystem för
behövliga upplysningar i sin be- redovisning som föreningen har
rättelse, om det kan ske.     tillämpat.        
Har revisorerna vid sin gransk- I revisionsberättelsen skall även
ning funnit att någon åtgärd eller anges vilket eller vilka normsystem
försummelse som kan föranleda för revision som revisorn har till-
ersättningsskyldighet ligger en lämpat.        
styrelseledamot eller verkställande I revisionsberättelsen skall också
direktören till last eller att en anges om        
styrelseledamot eller verkställande 1. revisorn i en fråga som

2 Senaste lydelse 2002:389.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

52

direktören på annat sätt har behandlas i revisionsberättelsen
handlat i strid mot tillämplig års- har en mening som avviker från
redovisningslag eller mot stadgar- styrelsens eller annan revisors,
na, skall det anmärkas i berätt- 2. revisionens inriktning eller
elsen. Revisionsberättelsen skall omfattning är begränsad,
även innehålla ett uttalande i 3. revisorn anser sig sakna till-
frågan om ansvarsfrihet för styr- räckligt underlag för att göra
elseledamöterna och verkställande något uttalande enligt 13 a § eller
direktören. Revisorerna kan även i 13 b § andra och tredje styckena.
övrigt i berättelsen anteckna de  
upplysningar som de önskar med-  
dela medlemmarna.    
I revisionsberättelsen skall också  
anmärkas om revisorerna funnit att  
föreningen inte har fullgjort sin  
skyldighet      
1. att göra skatteavdrag enligt  
skattebetalningslagen (1997:483),  
2. att anmäla sig för registrering  
enligt 3 kap. 2 § skattebetalnings-  
lagen,        
3. att lämna skattedeklaration  
enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 §  
skattebetalningslagen, eller    
4. att i rätt tid betala skatter och  
avgifter som omfattas av 1 kap. 1,  
1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.  
Revisionsberättelsen skall inne-  

hålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första–tredje och femte styckena tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

13 a §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag. I uttalandet skall det särskilt anges om

1. årsredovisningen ger en rätt-

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

53

visande bild av bolagets resultat och ställning,

2. förvaltningsberättelsen är förenlig med resultaträkningen och balansräkningen.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

13 b §

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.

13 c §

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

54

skattebetalningslagen (1997:483), Prop. 2003/04:157
2. att anmäla sig för registrering Bilaga 1
enligt 3 kap. 2 § skattebetalnings-  
lagen,  

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

13 d §

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall 13–13 b §§ tillämpas.

55

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs

dels att 4 kap. 6 och 11 §§ stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 4 kap. 11 a–c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

6 §1

Den får inte vara revisor som

1.är stiftelsens stiftare eller förvaltare,

2.ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap. 16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett handelsbolag, är bolagsman i bolaget,

3.ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handelsbolag, är bolagsman i företaget,

4.biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

5.är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i 1-4,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid bokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

7.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1- 4 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

8.står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen, förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt säkerhet.

I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första och andra styckena inte är behörig att vara revisor. Har stiftelsen, stiftaren, förvaltaren eller ett dotterföretag någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen ha hand om intern revision eller

1 Senaste lydelse 1999:1106.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

56

granskning av liknande slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är förenligt med god revisionssed.

          11 §2
Revisorerna skall avge en revis- Revisorerna skall avge en revis-
ionsberättelse för varje räkenskaps- ionsberättelse för varje räkenskaps-
år.           år. Den skall vara daterad och
            undertecknad av revisorn.
I fråga om stiftelser som enligt  
bokföringslagen (1999:1078) är  
skyldiga att upprätta årsredovis-  
ning skall revisionsberättelsen  
innehålla ett uttalande om huru-  
vida årsredovisningen har gjorts  
upp enligt årsredovisningslagen  
(1995:1554). Innehåller inte års-  
redovisningen sådana upplysning-  
ar som skall lämnas enligt årsredo-  
visningslagen, skall detta anges  
och behövliga upplysningar lämnas  
i revisionsberättelsen, om det kan  
ske.            
I revisionsberättelsen skall det I revisionsberättelsen skall det
också anmärkas om revisorerna vid anmärkas om revisorerna vid sin
sin granskning har funnit att     granskning har funnit att

1.stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller att dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller med 2 kap. 4 eller 6 §,

2.någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller årsredovisningslagen inte har följts, eller

3.vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller förvaltaren till last eller annan åtgärd eller försummelse kan föranleda ersättnings-

skyldighet enligt 5 kap. 1 § första meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, skall även 30 § första stycket revisionslagen (1999:1079) iakttas när revisionsberättelsen upprättas.

I en moderstiftelse skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse för koncernen. Härvid skall andra stycket och tredje stycket 2 och 3 tillämpas.

11 a §

I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta årsredovisning gäller följande.

2 Senaste lydelse 1999:1106.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

57

Revisionsberättelsens inledning Prop. 2003/04:157 skall innehålla uppgift om stiftel- Bilaga 1

sens firma och organisationsnummer, den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser samt det eller de normsystem för redovisning som stiftelsen har tillämpat.

I revisionsberättelsen skall även anges vilket eller vilka normsystem för revision som stiftelsen har tilllämpat.

I revisionsberättelsen skall också anges om

1.revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens, förvaltarens eller annan revisors,

2.revisionens inriktning eller omfattning är begränsad,

3.revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 11 b § andra stycket.

11 b §

I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta årsredovisning gäller följande..

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har gjorts upp enligt årsredovisningslagen (1995:1554). I uttalandet skall det särskilt anges om

1.årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning,

2.förvaltningsberättelsen är förenlig med resultaträkningen och balansräkningen.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt årsredovisningslagen, skall detta anges och behövliga upplysningar lämnas i revisionsberättelsen, om det kan ske.

11 c §

I en moderstiftelse skall revis-

58

orerna avge en särskild revisionsberättelse för koncernen. Härvid skall 11 § första stycket och andra stycket 2 och 3 samt 11 a och 11 b §§ tillämpas.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

59

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker1

Härigenom föreskrivs

dels att 7 a kap. 1, 5, 7, 13, 14 och 17 §§ samt 7 b kap. 11 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a kap. 12 a §, av följande lydelse.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 a kap.

1 §

Medlemsbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer, får det i stadgarna föreskrivas att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Om samma revisor skall utses på nytt sedan tiden enligt andra stycket har löpt ut, får den som utser revisorn bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den ordinarie stämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag och lagen (2003:000) om bank- och finansieringsrörelse beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

5 §

I en medlemsbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på 2. är anställd hos banken eller på
något annat sätt intar en under- något annat sätt har en under-
ordnad eller beroende ställning till ordnad eller beroende ställning till
banken eller till någon som avses banken eller till någon som avses
under 1 eller är verksam i samma under 1 eller är verksam i samma
företag som den som yrkesmässigt företag som den som yrkesmässigt
biträder banken vid grundbokför- biträder banken vid bokföringen
ingen eller medelsförvaltningen eller medelsförvaltningen eller
eller bankens kontroll däröver, bankens kontroll däröver,
1 Se not ovan till Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619). 60

3.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

    7 §        
Om en revisors uppdrag upphör i Om en revisors uppdrag upphör i
förtid eller om bestämmelserna i 3– förtid eller om bestämmelserna i 3–
5 §§ eller bestämmelser i stadgarna 5 §§ eller bestämmelser i stadgarna
hindrar honom eller henne att vara hindrar honom eller henne att vara
revisor och det inte finns någon revisor och det inte finns någon
suppleant, skall styrelsen vidta suppleant, skall styrelsen vidta
åtgärder för att en ny revisor utses åtgärder för att en ny revisor utses.
för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan, om det
Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge att en
finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följ-
ny revisor utses vid närmast följ- ande ordinarie stämma.    
ande ordinarie stämma.            
      12 a §        
      Revisionsberättelsen skall vara
      daterad och undertecknad av revis-
      orn.        
      Revisionsberättelsens inledning
      skall innehålla uppgift om bankens
      firma och organisationsnummer,
      den räkenskapsperiod som revis-
      ionsberättelsen avser samt det eller
      de normsystem för redovisning som
      banken har tillämpat.    
      I revisionsberättelsen skall även
      anges vilket eller vilka normsystem
      för revision som revisorn har till-
      lämpat.        
      I revisionsberättelsen skall också
      anges om        
      1. revisorn i en fråga som be-
      handlas i revisionsberättelsen har
      en mening som avviker från styr-
      elsens eller annan revisors,  
      2. revisionens inriktning eller

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

61

          omfattning är begränsad,    
          3. revisorn anser sig sakna till-
          räckligt underlag för att göra
          något uttalande enligt 13, 14 eller
          16 §.            
        13 §            
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i redovisningen har upprättats i
överensstämmelse med lagen överensstämmelse   med lagen
(1995:1559) om årsredovisning i (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappers- kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Innehåller inte årsredovis- bolag. I uttalandet skall det särskilt
ningen sådana upplysningar som anges om            
skall lämnas enligt nämnda lag 1. årsredovisningen ger en rätt-
skall revisorerna ange detta och visande bild av bankens resultat
lämna behövliga upplysningar i sin och ställning,            
berättelse, om det kan ske.     2. förvaltningsberättelsen är för-
          enlig med resultaträkningen och
          balansräkningen.          
          Innehåller inte årsredovisningen
          sådana upplysningar som skall
          lämnas enligt nämnda lag skall
          revisorerna ange detta och lämna

behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

14 §

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2003:000) om bank- och finansieringsrörelse eller mot stadgarna.

Revisionsberättelsen skall även Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om innehålla ett uttalande i frågan om
ansvarsfrihet för styrelseledamöt- ansvarsfrihet för styrelseledamöt-
erna. Revisorerna kan även i övrigt erna. Revisorerna kan även i övrigt
i berättelsen anteckna de upplys- i berättelsen anteckna de upplys-
ningar som de önskar meddela ningar som de önskar meddela
medlemmarna. medlemmarna. Om årsredovisning-
  en innehåller uppgifter som har
  betydelse för upplysningarna, skall
  revisorn hänvisa till uppgifterna.

17 §

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Då skall 12–14 och 16 §§ tillämpas.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

62

7 b kap.

11 § Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på 2. är anställd hos banken eller på
något annat sätt har en underordnad något annat sätt har en underordnad
eller beroende ställning till banken eller beroende ställning till banken
eller till någon som avses under 1 eller till någon som avses under 1
eller är verksam i samma företag eller är verksam i samma företag
som den som yrkesmässigt biträder som den som yrkesmässigt biträder
banken vid grundbokföringen eller banken vid bokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens medelsförvaltningen eller bankens
kontroll däröver, kontroll däröver,

3.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4.står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Vad som sägs i första stycket 4 gäller bara om låneskulden eller säkerheten går utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap

ibanken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

63

Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs

dels att 17, 24, 27, 28, 31 och 33 §§ revisionslagen (1999:1079) skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 27 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Den får inte vara revisor som

1.är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern,

2.ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,

3.är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget eller någon som avses under 1 eller 2,

4. är verksam i samma rörelse 4. är verksam i samma rörelse
som den som yrkesmässigt biträder som den som yrkesmässigt biträder
företaget vid grundbokföringen företaget vid bokföringen eller
eller medelsförvaltningen eller medelsförvaltningen eller företag-
företagets kontroll däröver, ets kontroll däröver,

5.är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6.står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag.

24 §

Om en revisors uppdrag upphör i Om en revisors uppdrag upphör i
förtid eller om bestämmelserna i förtid eller om bestämmelserna i
10-15 §§ eller i 17 § hindrar honom 10-15 §§ eller i 17 § hindrar honom
att vara revisor och det inte finns att vara revisor och det inte finns
någon suppleant, skall företags- någon suppleant, skall företags-
ledningen vidta åtgärder för att en ledningen vidta åtgärder för att en
ny revisor utses för den återstående ny revisor utses.
mandattiden.  

27 §

Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla uppgift om företagets firma,

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

64

organisationsnummer eller personnummer och den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

27 a §

Revisionsberättelsen skall vara daterad och undertecknad av revisorn.

Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om företagets firma och organisationsnummer eller personnummer, den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser samt det eller de normsystem för redovisning som företaget har tillämpat.

I revisionsberättelsen skall anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

I revisionsberättelsen skall också anges om

1.revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller annan revisors,

2.revisionens inriktning eller omfattning är begränsad,

3.revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra

något uttalande enligt 28 eller 29 §.

28 §    
Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
hålla ett uttalande om huruvida års- hålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i över- redovisningen har upprättats i över-
ensstämmelse med tillämplig lag ensstämmelse med tillämplig lag
om årsredovisning. om årsredovisning. I uttalandet
  skall det särskilt anges om

1.årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning,

2.förvaltningsberättelsen är förenlig med resultaträkningen och balansräkningen.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

65

31 §

Utöver vad som följer av 28– Utöver vad som följer av 28–
30 §§ får en revisor i revisions- 30 §§ får en revisor i revisions-
berättelsen lämna sådana upplys- berättelsen lämna sådana upplys-
ningar som han anser att tredje man ningar som han anser att tredje man
bör få kännedom om. bör få kännedom om. Om års-
  redovisningen innehåller uppgifter
  som har betydelse för upplysning-
  arna, skall revisorn hänvisa till
  uppgifterna.
33 §
I fråga om koncernrevisions- I fråga om koncernrevisions-
berättelsen gäller 27 § första styck- berättelsen gäller 27 § första styck-
et om tidpunkten för lämnande av et om tidpunkten för lämnande av
revisionsberättelsen samt 28, 31 revisionsberättelsen, samt 27 a §
och 32 §§ om revisionsberättelsens första, tredje och fjärde styckena,
innehåll. 28, 31 och 32 §§ om revisions-
  berättelsens innehåll.

Revisorn skall på koncernredovisningen teckna en hänvisning till kon-

cernrevisionsberättelsen.    
Koncernrevisionsberättelsen Koncernrevisionsberättelsens
skall innehålla uppgift om moder- inledning skall innehålla uppgift
företagets firma, organisations- om moderföretagets firma och
nummer och den räkenskapsperiod organisationsnummer, den räken-
som revisionsberättelsen avser. skapsperiod som revisionsberättel-
  sen avser samt det eller de norm-

system för koncernredovisning som moderföretaget har tillämpat.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 1

66

Förteckning över remissinstanser som har yttrat sig över promemorian Några frågor om revision

Remissyttranden över promemorian Några frågor om revision har avgetts av Riksrevisionen, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Jönköping, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Kammarkollegiet, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Riksåklagaren, Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Svenska kommunförbundet, Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Fristående Sparbankers Riksförbund, Finansbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Företagarnas Riksorganisation, FöretagarFörbundet, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, FAR, Svenska Revisorsamfundet SRS, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund SBRF, Sveriges advokatsamfund, Näringslivets Regelnämnd, Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna, Stockholmsbörsen AB, Lindebergs Grant Thornton, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, professor emeritus Carl Hemström samt Föreningen Stiftelser i samverkan.

Fondbolagens förening, Svensk Handel, Sveriges Försäkringsförbund och Intern revisorernas förening har avstått från att yttra sig.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 2

67

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.

Utformningen av revisionsberättelser

Enligt en lagrådsremiss den 6 maj 2004 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

2.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

5.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och

6.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Jacob Aspegren.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 2003/04:157

Bilaga 3

68

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 maj 2004

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, Johansson, Björklund, Holmberg, Jämtin

Föredragande: Thomas Bodström

Regeringen beslutar proposition Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning

Prop. 2003/04:157

69