Trafikutskottets betänkande
2003/04:TU9

Den reviderade Eurocontrolkonventionen


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition
2003/04:67     om     den     reviderade
Eurocontrolkonventionen.
Eurocontrol är den europeiska organisationen för
säkrare flygtrafiktjänst, där Sverige är medlem
sedan år 1995. De konventioner som ligger till grund
för det internationella samarbete som bedrivs genom
Eurocontrol har dels omarbetats, dels förts samman
till en konvention.
Regeringens förslag har inte föranlett  några
motioner.  Utskottet  föreslår  att  riksdagen
tillstyrker regeringens förslag om godkännande av
den  reviderade  Eurocontrolkonventionen  och de
lagändringar  som  föranleds  därav,  bl.a.  i
luftfartslagen.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.Den reviderade Eurocontrolkonventionen
Riksdagen godkänner den reviderade
Eurocontrolkonventionen. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2003/04:67
i denna del.

2.Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
b) lag om ändring  i  lagen (1994:2087) med
anledning av Sveriges till-
träde till den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter,
c)  lag  om  ändring i lagen (1990:746)  om
betalningsföreläggande och
handräckning,
d) lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa
fall.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:67 i
denna del.Stockholm den 27 april 2004

På trafikutskottets vägnar


Claes Roxbergh

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Claes
Roxbergh (mp), Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander
(s), Erling Bager (fp), Hans Stenberg (s), Krister
Örnfjäder (s), Claes-Göran Brandin (s), Jan-Evert
Rådhström (m), Monica Green (s), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c), Björn Hamilton (m), Börje
Vestlund (s), Mikael Oscarsson (kd), Karin Thorborg
(v) och Mariam Osman Sherifay (s).
2003/04

TU9


Redogörelse för ärendetPropositionens huvudsakliga innehåll


Sverige är sedan den 1 december 1995 medlem i
Eurocontrol,  den europeiska organisationen  för
säkrare flygtrafiktjänst. De konventioner som ligger
till grund för det internationella samarbete som
bedrivs  genom  Eurocontrol  har omarbetats och
arbetats   samman   till   den   reviderade
Eurocontrolkonventionen.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen
godkänner den reviderade Eurocontrolkonventionen.
Som  en följd av godkännandet  föreslås  vissa
lagändringar, bl.a. i luftfartslagen (1957:297).
Lagförslagen  föreslås träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.
Utskottets övervägandenUtskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner
den reviderade Eurocontrolkonventionen och
antar de lagändringar som föranleds av ett
godkännande.

Vissa bakgrundsuppgifter


Eurocontrol

Den  europeiska  organisationen  för  säkrare
flygtrafiktjänst, Eurocontrol, bildades i Bryssel år
1960 och har numera 32 medlemsstater.

Den ursprungliga tanken var att Eurocontrol skulle
utöva operativ flygtrafikledning. Emellertid kom
Eurocontrol att i stället definieras huvudsakligen
som ett planeringsorgan med uppgift att harmonisera
de fördragsslutande parternas flygtrafiktjänster-
och system i syfte att  införa  ett enhetligt
europeiskt flygledningssystem. Sedan år 1996 finns
en gemensam flödesplaneringsenhet inom Eurocontrol.
Vidare fastställer och uppbär organisationen s.k.
undervägsavgifter för medlemsstaternas räkning. En
undervägsavgift  avser  ersättning  för  den
flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel och
andra  hjälpmedel  som  en  överflugen  stat
tillhandahåller under en flygning, utom vid start
och landning samt ut- och inflygning.

Eurocontrol  styrs  i dag av två konventioner,
nämligen

1. den internationella Eurocontrolkonventionen om
samarbete för luftfartens säkerhet, med i Bryssel
1981       vidtagna       ändringar
(Eurocontrolkonventionen),
2.
3. den   multilaterala   överenskommelsen   om
undervägsavgifter    (den    multilaterala
överenskommelsen).
4.
Sverige är medlem i Eurocontrol sedan den 1 december
1995   och   tillträdde   den  multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter med verkan
från den 1 januari 1997 (prop. 1993/94:104, bet.
1993/94:TU19, rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TU1,
rskr. 1994/95:48).


EG:s regelverk om ett gemensamt luftrum


EG:s regelverk för förverkligandet av ett gemensamt
europeiskt luftrum trädde i kraft den 20 april 2004.
Regelverket gäller

-     en ramförordning om inrättande av ett
gemensamt europeiskt luftrum,
-
-     en förordning om planering och användning
av det gemensamma europeiska luftrummet,
-
-     en förordning om tillhandahållande av
flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska
luftrummet och
-
-     en förordning om driftskompatibiliteten
hos det europeiska nätet för flygledningstjänst.
-
I förordningarna pekas Eurocontrol  ut som ett
expertorgan som skall biträda gemenskapen på olika
sätt  vid  förverkligandet  av  det  gemensamma
luftrummet, exempelvis i arbetet med att ta fram
olika former av genomförandebestämmelser.


Nationella regler


Flygtrafiktjänsten

Bestämmelser  om  flygtrafikledning  finns  i
luftfartslagen (1957:297). I 6 kap. 3 § sägs att det
för att trygga och underlätta luftfarten skall
finnas flygtrafiktjänst.  Regeringen  eller  den
myndighet som regeringen bestämmer har rätt att
meddela föreskrifter om flygtrafiktjänsten. Det är
Luftfartsverket  som  har ålagts att fastställa
uppgifter   för   och   omfattning    av
flygtrafikledningstjänst m.m. Luftfartsverket har i
sin tur möjlighet att uppdra åt innehavare av
flygplats  eller  annan  att  ombesörja  den
flygtrafiktjänst som, med hänsyn till förhållandena,
skäligen  kan  åläggas  honom.  Vidare  har
Luftfartsverket bemyndigat Eurocontrol att utöva
flödesplanering    inom    den    svenska
flyginformationsregionen.

Undervägsavgifter

Luftfartslagen innehåller också bestämmelser med
avseende på undervägsavgifter. Enligt 6 kap. 13 § i
denna  lag  får regeringen eller den myndighet
regeringen  bestämmer  meddela  föreskrifter  om
avgifter för användning av allmänna flygplatser
eller andra allmänna anläggningar eller tjänster för
luftfarten. I den omfattning som följer av 1981 års
multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter
skall Eurocontrol meddela föreskrifter om, påföra
och driva in undervägsavgifter. I Sverige finns en
särskild lag som reglerar frågor om erkännande och
verkställighet  av  utländska  avgöranden  om
undervägsavgift, lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tillträde till Eurocontrolkonventionen.

Immunitet och privilegier


Eurocontrolkonventionen och dess bilagor
innehåller ett flertal bestämmelser rörande
immunitet och privilegier. I bilagan till lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall stadgas i punkt 46 att immunitet och/eller
privilegier gäller för Eurocontrol,
medlemsstaternas representanter i
organisationen m.fl.


Propositionen


I propositionen redovisas att de konventioner som
ligger till grund för det internationella samarbete
som bedrivs genom Eurocontrol har dels reviderats,
dels förts samman under benämningen den reviderade
Eurocontrolkonventionen.   Den   multilaterala
överenskommelsen upphävs således och ersätts med
bilaga IV till den reviderade konventionen.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den
reviderade Eurocontrolkonventionen. Som en följd av
ett godkännande behövs även vissa lagändringar,
nämligen  i  luftfartslagen  (1957:297),  lagen
(1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till
den   multilaterala   överenskommelsen   om
undervägsavgifter,   lagen   (1990:746)   om
betalningsföreläggande och handräckning samt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. Regeringen föreslår att riksdagen antar dessa
lagändringsförslag.
I några fall aktualiseras frågan om huruvida ett
godkännande    av     den     reviderade
Eurocontrolkonventionen  förutsätter  ytterligare
överlåtelse av beslutanderätt enligt 10 kap. 5 §
regeringsformen och därmed skulle kräva beslut av
riksdagen  enligt den ordning som  gäller  för
stadgande  av  grundlag.  Övervägandena  rör
bestämmelser om undervägsavgifter, flödesplanering
och rådets befogenheter avseende villkoren  för
flödesplaneringen.
Enligt  regeringens  bedömning förutsätter den
reviderade Eurocontrolkonventionen ingen ytterligare
överlåtelse av beslutanderätt. Det är också den
slutsats som Lagrådet redovisar i sitt yttrande över
den av regeringen överlämnade remissen.
Den reviderade Eurocontrolkonventionen träder i
kraft  när  alla Eurocontrols medlemsstater har
ratificerat den. Av denna anledning föreslås att
lagförslagen i propositionen skall träda i kraft den
dag regeringen bestämmer.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag och föreslår sålunda att riksdagen godkänner
den reviderade Eurocontrolkonventionen och antar de
lagändringar som föranleds av ett godkännande.


Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


2003/04:67:Den reviderade Eurocontrolkonventionen

1.   Riksdagen   godkänner   den  reviderade
Eurocontrolkonventionen (avsnitt
7.1).

Riksdagen antar regeringens förslag till

2. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

3. lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning
av  Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter,

4.  lag om  ändring  i  lagen  (1990:746)  om
betalningsföreläggande och handräckning,

5. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag