Trafikutskottets betänkande
2003/04:TU4

Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskapm.m.


Sammanfattning
I detta betänkande behandlar trafikutskottet regeringens proposition
2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om
katastrofberedskap m.m.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Tammerforskonventionen
av den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser
för katastrofberedskap och hjälpinsatser samt en deklaration som regeringen
föreslår i samband med ratifikation av konventionen. Vidare föreslås att
riksdagen godkänner ändringsöverenskommelser beträffande:
- den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (numera ITSO),

- den internationella mobilsatellitorganisationen IMSO samt
- den europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT.
Regeringen föreslår också, med anledning av Tammerforskonventionen och
ändringsöverenskommelserna beträffande telesatellitorganisationerna vissa
ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår
att riksdagen antar regeringens förslag.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap
m.m.
Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall,
b) godkänner Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande
av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser,
c)
godkänner att Sverige vid ratifikation av Tammerforskonventionen avger
följande deklaration: "I den mån som vissa av bestämmelserna i
Tammerforskonventionen ligger inom Europeiska gemenskapens ansvarsområde, kommer
Sverige att fullständigt genomföra konventionen i överensstämmelse med
proceduren för denna internationella organisation.",
d) godkänner överenskommelsen av den 17 november 2000 om ändring av
överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen
Intelsat (ITSO) av den 20 augusti 1971,
e) godkänner överenskommelsen av den 25 september 1998 om ändring av
protokollet av den 1 december 1981 om privilegier och immuniteter för den
internationella mobilsatellitorganisationen IMSO och
f) godkänner överenskommelsen av den 1 maj 2000 om ändring av protokollet
av den 13 februari 1987 om privilegier och immunitet för den europeiska
telesatellitorganisationen EUTELSAT.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:29.

Stockholm den 10 februari 2004
På trafikutskottets vägnar
Carina Moberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Carina Moberg (s),
Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg (s), Johnny Gylling
(kd), Claes-Göran Brandin (s), Jan-Evert Rådhström (m), Monica Green (s),
Runar Patriksson (fp), Sven Bergström (c), Kerstin Engle (s), Björn
Hamilton (m), Mikael Johansson (mp), Börje Vestlund (s), Christer Winbäck
(fp) och Karin Thorborg (v).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Ärendet innehåller förslag om godkännande av Tammerforskonventionen som
reglerar tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap
och hjälpinsatser. Konventionen antogs vid regeringskonferensen i Tammerfors,
Finland, den 16-18 juni 1998 och har till huvudsyften att underlätta
användningen av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och
hjälpinsatser samt att skapa förutsättningar för att kunna hantera begäran
om telekommunikationsstöd och procedurer för genomförande av sådant stöd.
Sverige undertecknade konventionen den 10 juni 2003 med förbehåll för
ratifikation.
I ärendet ingår vidare godkännande av ändringsöverenskommelser till de
internationella satellitkonventionerna Intelsat, IMSO och EUTELSAT  som
ursprungligen trädde i kraft för Sverige år 1973, 1979 respektive 1984.
Samtliga tre konventioner har sedan inrättandet ändrats, vilket bl.a.
inneburit organisationsförändringar och ändrade namnförkortningar.
Med anledning av Tammerforskonventionen och ändringsöverenskommelserna
för satellitkonventionerna innehåller propositionen vidare ett förslag om
ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Bakgrunden är
att konventionernas parter har beviljat organisationerna, deras personal
och företrädare m.fl. viss immunitet och privilegier i tjänsteutövningen
enligt vad som är brukligt för denna typ av organisationer.
För såväl godkännandet av Tammerforskonventionen som ändringsöverenskommelserna
för satellitorganisationerna Intelsat (ITSO), IMSO och EUTELSAT har
regeringen ansett att det inte funnits behov av att inhämta yttranden och
upplysningar från myndigheter, sammanslutningar och enskilda. Regeringen
har heller inte inhämtat Lagrådets yttrande.
Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen.
Utskottets överväganden
Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap
m.m.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner dels Tammerforskonventionen
tillsammans med en särskild deklaration, dels ändringsöverenskommelser
till de internationella satellitorganisationerna Intelsat, IMSO och
EUTELSAT. Utskottet föreslår vidare att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Tammerforskonventionen
Sverige undertecknade Tammerforskonventionen den 10 juni 2003 med förbehåll
för ratifikation. Konventionens huvudsakliga syften är att underlätta
användning av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och
hjälpinsatser och att skapa förutsättningar för att hantera förfrågningar
om assistans på detta område. Målsättningarna uppnås genom att skapa
kanaler för förfrågningar om, samt regler för tillhandahållande av,
telekommunikationsstöd vid katastrofberedskapsarbete och hjälpinsatser.
Konventionen innehåller bl.a. regler om befrielse från skatter, tullar och
andra avgifter för utrustning, materiel och andra varor samt om undanröjande
av andra regler som hindrar biståndspersonalens rörelsefrihet och
utrustningens befordran eller användning. Vidare definieras privilegier och
immunitet för personer, organisationer och utrustning som tillhandahålls
för katastrofberedskap och hjälpinsatser på telekommunikationsområdet.
För att ge Tammerforskonventionens föreskrifter om immunitet och privilegier
effekt i Sverige krävs en ändring av lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall. Därför krävs, enligt 10 kap. 2 § regeringsformen
(RF), att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till konventionen.
Regeringen anser att Tammerforskonventionens målsättning, att underlätta
och effektivisera det operativa humanitära hjälparbetet, är av stor vikt.
Av propositionen framgår att konventionen träder i kraft först när 30
stater ratificerat eller slutligen undertecknat den, vilket hittills endast
gjorts av 25 av de 61 signatärerna. Mot bakgrund av detta anges att Sverige,
som är en betydande humanitär aktör och som förespråkar effektivt
resursutnyttjande och samordning av humanitär verksamhet, bör ratificera
konventionen och därmed bidra till att den kan komma att träda i kraft
inom en snar framtid.
Av propositionen framgår vidare att Sverige vid ratifikationen bör avge
en särskild deklaration. Bakgrunden är att artikel 5(1b) och artikel 9 i
Tammerforskonventionen innehåller bestämmelser om bl.a. befrielse från
skatter, tullar och andra avgifter samt reducering av importrestriktioner,
vilket ligger delvis inom EG:s kompetensområde. Detta innebär att EG:s
medlemsstater har begränsad frihet att vidta implementeringsåtgärder.
Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner att Sverige vid
ratifikation av Tammerforskonventionen avger följande deklaration: "I den
mån som vissa av bestämmelserna i Tammerforskonventionen ligger inom
Europeiska gemenskapens ansvarsområde, kommer Sverige att fullständigt
genomföra konventionen i överensstämmelse med proceduren för denna
internationella organisation."
Godkännande av ändringar i överenskommelsen rörande den internationella
telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO)
Överenskommelsen om den internationella telesatellitorganisationen Intelsat
undertecknades av Sverige den 19 maj 1972 och trädde i kraft den 12
februari 1973. Intelsats huvudsyfte var att tillhandahålla rymdsektorskapacitet,
dvs. en del av ett satellitsystem, för allmänna internationella
telekommunikationer mellan alla världsdelar.
Intelsats högsta organ, församlingen, beslutade i oktober 1998 att
organisationen skulle omstruktureras. Beslutsstrukturen i organisationen
ansågs alltför omständlig och inte anpassad till den snabba och alltmer
kommersiellt inriktade utvecklingen på området. Omstruktureringen innebar
att ett kommersiellt bolag, Intelsat Ltd., bildades för att tillhandahålla
tjänster och rymdsektorskapacitet medan själva organisationen enbart skulle
övervaka att bolaget utförde de ålagda förpliktelserna. Organisationen
kom i fortsättningen att benämnas: Internationella telesatellitorganisationen,
ITSO.
Dessa förändringar föranleder ett flertal ändringar i huvudöverenskommelsen
och att driftsöverenskommelsen med Telia Sonera AB upphört att gälla.
Ändringsöverenskommelsen har ännu inte trätt i kraft. Sverige har inte
heller godkänt ändringsöverenskommelsen, vilket bör ske.
Regeringen förordar mot denna bakgrund att riksdagen godkänner överenskommelsen
av den 17 november 2000 om ändring av överenskommelsen rörande den
internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) av den 20 augusti
1971.
Anslutning till överenskommelsen om ändring av protokoll om privilegier
och immunitet för den internationella mobila satellitorganisationen
IMSO
Konventionen om den internationella organisationen för maritima
telekommunikationer via satellit, INMARSAT, undertecknades av Sverige den 3
september 1976 och trädde i kraft den 16 juli 1979. INMARSAT hade till
syfte att tillhandahålla ett satellitsystem för att förbättra de maritima
telekommunikationerna och därigenom bidra till förbättrad sjösäkerhet.
Konventionen var uppdelad på en huvudöverenskommelse och en
driftsöverenskommelse.

INMARSAT:s högsta organ, församlingen, beslutade i april 1998 att
organisationen skulle omstruktureras. Detta innebar att ett kommersiellt bolag,
Inmarsat Ltd., bildades för att utföra tjänsterna och tillhandahålla
rymdsektorskapacitet medan organisationen fick en övervakande uppgift i
förhållande till bolaget. Organisationen ändrade sitt namn till Internationella
mobilsatellitorganisationen med förkortningen IMSO. Förändringarna föranledde
ett flertal ändringar i konventionen och att driftsöverenskommelsen
upphörde att gälla. Den ändrade konventionen godkändes av regeringen den 20
augusti 1998 och ratificerades av Sverige den 9 oktober samma år. Den
ändrade konventionen trädde i kraft den 31 juli 2001.
IMSO har härefter till följd av den ändrade konventionen den 25 september
1998 antagit ändringar i protokollet om privilegier och immunitet.
Ändringsöverenskommelsen har trätt i kraft men har ännu inte tillträtts av
Sverige, vilket bör ske. Ändringarna i protokollet innebär att den
personkrets som erhåller immunitet och privilegier förändrats. Eftersom
ändringsöverenskommelsen föranleder ändring av lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall krävs, enligt 10 kap. 2 § RF, riksdagens
godkännande.
I propositionen föreslås mot denna bakgrund att riksdagen godkänner att
Sverige tillträder överenskommelsen om ändring av den 25 september 1998
om ändring av protokoll av den 1 december 1981 om privilegier och immunitet
för den internationella mobilsatellitorganisationen IMSO.
Anslutning till överenskommelsen om ändring av protokoll om privilegier
och immunitet för den europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT
Konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT är en
mellanstatlig konvention som ratificerades av Sverige den 10 januari 1984.
Konventionens huvudsyfte var att på kommersiell grundval upplåta
rymdsektorskapacitet, dvs. en del av ett satellitsystem för allmänna
internationella telekommunikationer i Europa, och var uppdelad på en
huvudöverenskommelse och en driftsöverenskommelse. I Sverige utsågs dåvarande
Televerket till signatär, dvs. part i driftsöverenskommelsen.
EUTELSAT:s högsta organ, församlingen, beslutade 1999 att organisationen
skulle omstruktureras, vilket föranledde ändringar i konventionen.
Omstruktureringen innebar att ett kommersiellt bolag, Eutelsat S.A., bildades
för att utföra tjänsterna och tillhandahålla rymdsektorskapacitet medan
organisationen fick en övervakande uppgift i förhållande till bolaget.
Förändringarna föranledde ett flertal ändringar i konventionen och att
driftsöverenskommelsen upphörde att gälla. Den ändrade konventionen har
godkänts av regeringen den 3 maj 2001 och ratificerats av Sverige den 17
maj samma år. Den ändrade konventionen trädde i kraft den 28 november
2002.
EUTELSAT har härefter till följd av den ändrade konventionen antagit
ändringar i protokollet om privilegier och immunitet. Ändringsöverenskommelsen
har trätt i kraft men har ännu inte tillträtts av Sverige, vilket bör ske.
Ändringarna i protokollet innebär att den personkrets som erhåller
immunitet och privilegier har förändrats. Eftersom beslutet föranleder
ändring av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall krävs
riksdagens godkännande.
Regeringen förslår därför att riksdagen godkänner att Sverige tillträder
överenskommelsen om ändring av den 1 maj 2000 om ändring i protokoll av
den 13 februari 1987 om privilegier och immunitet för den europeiska
telesatellitorganisationen EUTELSAT.
Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
För att bestämmelserna i Tammerforskonventionens artikel 5 om immunitet
och privilegier skall bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter
måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier
regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
där utländska organ och personer som åtnjuter immunitet och privilegier
i Sverige räknas upp. En utökning av denna krets personer och organisationer
krävs således för att tillgodose Tammerforskonventionens krav i detta
avseende.
Konventionens artikel 5 om immunitet och privilegier omfattar personer
som ställs till förfogande av biståndsgivande part, biståndsgivande
organisationer samt utrustning och egendom som införs i Sverige enligt
konventionen. Immuniteten gäller i fråga om häktning, kvarhållande och
rättsliga åtgärder, inklusive straffrättsliga, civilrättsliga och
förvaltningsrättsliga förfaranden när dessa har direkt anknytning till det
telekommunikationsstöd som tillhandahålls (artikel 5[1a]). Vidare omfattas
personer, organisationer och utrustning som ställs till förfogande för
hjälpinsatser enligt konventionen av befrielse från skatter, tullar och
andra avgifter, med undantag för sådana som normalt ingår i priset på
varor och tjänster (artikel 5[1b]). För utrustning och egendom som används
i hjälpinsatser enligt konventionen åtnjuts också immunitet mot beslag,
kvarstad eller rekvisition (artikel 5[1c]).
Det bedöms vara av stor vikt att bibehålla principen om ömsesidighet i
Sveriges internationella relationer. I en situation där Sverige skickar
personal för hjälpinsatser på telekommunikationsområdet eller svenska
organisationer deltar i sådana insatser är det viktigt att kunna förvänta
sig att konventionens regler om immunitet och privilegier åtnjuts av dem
i mottagarlandet. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att ett nytt
stycke fogas till 6 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Med hänvisning till de ändrade satellitkonventionerna föreslås vidare en
ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. Det innebär att bilagan ändras så att lagen fortsättningsvis
omfattar ITSO, IMSO och EUTELSAT och till dessa organisationer knutna
personer.
Då det är oklart när Tammerforskonventionen kommer att bli bindande för
Sverige bör enligt propositionen den föreslagna lagändringen träda i kraft
den dag regeringen bestämmer och de nya bestämmelserna få sättas i kraft
vid olika tidpunkter.
Utskottets ställningstagande
Utskottet bedömer att lättillgänglighet till informations- och
telekommunikationsteknik är av yttersta vikt vid humanitära hjälpinsatser. Ett
närmare beredskapssamarbete på detta område - som Tammerforskonventionen
har till syfte - kan därför anses som både välkommet och angeläget. Det
är också av betydelse att få till stånd ett fungerande och brett samarbete
kring säkerhet för den personal som är inblandad i denna typ av verksamhet.
Sverige bör därför snarast tillträda konventionen. Mot den bakgrunden
föreslår utskottet att riksdagen godkänner Tammerforskonventionen och att
Sverige vid ratificeringen bör avge en särskild deklaration i enlighet
med regeringens förslag.
Utskottet konstaterar vidare att regeringens förslag om de olika
telesatellitorganisationerna har som bakgrund utvecklingen på IT- och
telemarknaden
som medfört att organisationerna har bedömt det lämpligt att anpassa sig
till en förändrad omvärld för att uppnå ökad grad av effektivitet. Utskottet
har för sin del inga erinringar mot regeringens förslag och föreslår att
riksdagen godkänner ändringsöverenskommelserna för de tre
satellitorganisationerna
Intelsat (ITSO), IMSO och EUTELSAT. Utskottet föreslår vidare att riksdagen
antar regeringens lagförslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet
om katastrofberedskap m.m.:
Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall,
dels godkänner
Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av
telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser (avsnitt 4),

att Sverige vid ratifikation av Tammerforskonventionen avger följande
deklaration: "I den mån som vissa av bestämmelserna i Tammerforskonventionen
ligger inom Europeiska gemenskapens ansvarsområde, kommer Sverige att
fullständigt genomföra konventionen i överensstämmelse med proceduren för
denna internationella organisation." (avsnitt 5),
överenskommelsen av den 17 november 2000 om ändring av överenskommelsen
rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) av
den 20 augusti 1971 (avsnitt 6),
överenskommelsen av den 25 september 1998 om ändring av protokollet av
den 1 december 1981 om privilegier och immuniteter för den internationella
mobilsatellitorganisationen IMSO (avsnitt 7), och
överenskommelsen av den 1 maj 2000 om ändring av protokollet av den 13
februari 1987 om privilegier och immunitet för den europeiska
telesatellitorganisationen EUTELSAT (avsnitt 8).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag