Socialutskottets betänkande
2003/04:SOU8

Rökfria serveringsmiljöer m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2003/04:65  Rökfria  serveringsmiljöer.  Vidare
behandlas fem motionsyrkanden  som  väckts  med
anledning av propositionen samt 18 motionsyrkanden
från de allmänna motionstiderna 2002 och 2003.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag
att rökning fr.om. den 1 juni 2005 skall vara
förbjuden   på   restauranger   och   andra
serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
Utskottet ställer sig  också  bakom regeringens
förslag att det skall vara möjligt att inrätta
speciella rökrum.
Utskottet delar regeringens bedömning i fråga om
hur tillsynen av efterlevnaden av rökförbudet skall
utformas. Dock ställer sig utskottet något tveksamt
till bedömningen att tillsynen, bortsett från i ett
initialskede,  inte  torde  kräva  ett  visst
resurstillskott.  Utskottet  anser  därför  att
regeringen   noga,   med   beaktande   av
finansieringsprincipen, bör följa utvecklingen och
vid behov återkomma till riksdagen.
Utskottet tillstyrker även regeringens lagförslag
i övrigt och avstyrker samtliga motioner.
Företrädare för Svenska Kommunförbundet har vid
sammanträde den 1 april 2004 framfört synpunkter i
ärendet.
I betänkandet finns  8  reservationer  och 2
särskilda yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Avslag på propositionen

Riksdagen  avslår  motionerna  2003/04:So15
yrkande 1 och 2003/04: So16.
Reservation 1 (m)

2. Rökförbud

Riksdagen antar 2 och 4 §§ i regeringens
förslag till lag  om  ändring i tobakslagen
(1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:65 i denna del och avslår motionerna
2003/04:So395 yrkande 4, 2003/04:So468 yrkande 1,
2003/04:So524  yrkande  3  och  2003/04:So577
yrkandena 9 och 10.

3. Rökförbud på offentlig plats

Riksdagen  avslår  motionerna  2003/04:So395
yrkande 5 och 2003/04:So468 yrkande 2.
Reservation 2 (v, mp)

4. Rökrum

Riksdagen antar 6 och 6a §§ i regeringens
förslag till lag om ändring  i  tobakslagen
(1993:581). Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:65 i denna del och avslår motionerna
2003/04:So14 och 2003/04:So17.
Reservation 3 (fp)

5. Lagförslaget i övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581)  i den mån
lagförslaget  inte omfattas av vad utskottet
föreslagit ovan.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:65 i denna del.

6. Tobaksprevention

Riksdagen  avslår  motionerna  2003/04:So15
yrkande  2,  2003/04:So345   yrkande  12,
2003/04:So365 yrkande 2, 2003/04:So524 yrkandena
1 och 2 samt 2003/04:So577 yrkande 8.
Reservation 4 (fp, kd)
Reservation 5 (m)

7. Nikotinläkemedel hos apoteksombuden

Riksdagen avslår motion 2002/03:So253.

8. Ytterligare ökad tillgänglighet

Riksdagen  avslår  motionerna 2003/04:So210,
2003/04:So409 yrkande 10 och 2003/04:So492.
Reservation 6 (m, fp, kd, c)

9. Försäljningslicenser

Riksdagen avslår motion 2003/04:So365 yrkande
1.
Reservation 7 (kd)

10. Snus

Riksdagen avslår motion 2003/04:So524 yrkande
4.
Reservation 8 (kd)

Stockholm den 22 april 2004

På socialutskottets vägnar


Ingrid Burman


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid
Burman  (v),  Chatrine  Pålsson  (kd), Kristina
Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina
Husmark Pehrsson (m)[1]1, Conny Öhman (s), Lars U
Granberg (s), Carl-Axel Johansson (m)[2]1, Marina
Pettersson (s), Gabriel  Romanus (fp), Christer
Engelhardt (s), Kerstin-Maria  Stalin (mp), Jan
Emanuel Johansson (s), Magdalena Andersson (m)[3]1,
Gunilla Wahlén (v), Annika Qarlsson (c) och Marita
Aronson (fp).


**FOOTNOTES**
[1]:1 Har ej deltagit i besluten under punkterna
2, 4 och 5.
[2]:
[3]
:
2003/04

SoU8


Redogörelse för ärendetPropositionens huvudsakliga innehåll


Regeringen föreslår i proposition 2003/04:65 vissa
ändringar  i  tobakslagen  (1993:581). Förslagen
innebär att det införs rökförbud i restauranger och
på andra serveringsställen. Det skall dock vara
möjligt att inrätta rökrum. Enligt propositionen får
rökrummen endast utgöra en mindre del av serverings-
ställets yta. Rummen skall vara belägna så att
besökare inte måste passera genom dessa. Arbetsta-
gare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i
rummen när rökning pågår. Servering eller annan
liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när
rökning pågår. Detta gäller  dock  inte  sådan
verksamhet  som har direkt samband med rummens
funktion. Vidare får mat eller dryck inte föras med
in i dessa rum.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer  bemyndigas  att  meddela  närmare
föreskrifter  om  rökrummens  utformning  och
ventilation.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni
2005.


Utskottets överväganden
Avslag på propositionen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå två motionsyrkanden om
att avslå propositionen.
Jämför reservation 1 (m).

Motioner


I motion So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)
yrkas att riksdagen avslår propositionen (yrkande
1). Motionärerna är kritiska till att propositionen
förlitar sig helt på förbudslagstiftning och saknar
resonemang om informationens betydelse.

I motion So16 av Gunnar Andrén och Tina Acketoft
(båda  fp)  yrkas  att  propositionen  avslås.
Motionärerna anser att det nu föreslagna förbudet
mot rökning i serveringsmiljöer strider mot tanken
på den enskildes förmåga att se både egna och andras
fri-  och  rättigheter samt skyldigheter i ett
sammanhang.


Utskottets ställningstagande


Utskottet delar inte bedömningarna i motionerna So15
(m) yrkande 1 och So16 (fp). Motionerna avstyrks.


Förbud   mot   rökning    i
serveringsmiljöer m.m.


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  ställer  sig bakom regeringens
förslag att förbud mot rökning i restauranger
och andra serveringsställen skall införas och
regleras i lag. Riksdagen bör med hänvisning
till detta ställningstagande avslå ett antal
motioner vilka helt eller delvis är i linje
med regeringens förslag. Riksdagen bör även
avslå motioner som syftar till att utreda
alternativt införa rökförbud på allmän plats.
Jämför reservation 2 (v, mp).

Propositionen


Regeringen föreslår i propositionen (s. 13) att
förbud mot rökning i restauranger och på andra
serveringsställen skall regleras i lag. Regeringen
anför  (s.  14  f.)  att redovisningen av  de
internationella  erfarenheterna,  enligt  Statens
folkhälsoinstituts mening, ger stöd för att införa
restriktioner för att minska tobaksrökens skadliga
effekter. I den internationella översikten har fram-
kommit att Storbritannien är det enda land som har
satsat på frivillighet för att införa rökfritt på
serveringsställen.  Där  har  en överenskommelse
upprättats  för att förbättra skyddet  för  de
anställda från den passiva rökningens effekter. Den
ger råd om hur efterlevnaden av gällande rätt inom
hälso- och arbetsmiljölagstiftningen skall ske, samt
ställer krav på att arbetsgivare vidtar nödvändiga
åtgärder för att reducera eller eliminera expone-
ringen av tobaksrök. Genomförandet av den frivilliga
överenskommelsen   har,   enligt  myndigheten,
kritiserats.   Specifikt   lyfter   Statens
folkhälsoinstitut  fram en forskningsstudie från
Manchester Metropolitan University som har studerat
inomhusluftens kvalitet under de senaste fyra åren
på pubar och barer. Slutsatsen i den undersökningen
är att den installerade ventilationen inte har
kunnat  eliminera  passiv  rökning.  De rökfria
avdelningarna  hade  inte  tillräckligt  god
luftkvalitet. I denna studie är slutsatsen att det
frivilliga samarbetet inte varit verksamt när det
gäller att skydda personalen från passiv rökning.
Det har också framkommit att både efterlevnaden och
kännedomen i bl.a. Londonområdet är låg om denna
branschöverenskommelse.  Statens folkhälsoinstitut
menar att de internationella erfarenheterna visar
att lagstiftning är en nödvändig förutsättning för
att åstadkomma rökfria serveringsställen. Myndig-
heten  konstaterar  att  branschföreträdare  har
framfört att utvecklingen går mot rökfritt och att
det inte finns skäl att påskynda utvecklingen.
Myndigheten framhåller dock att endast en begränsad
del av alla serveringsställen är rökfria och att om
rökfria serveringsställen skall kunna bli verklighet
inom  överskådlig  tid  krävs  lagstiftning.
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att varken den
internationella översikten eller genomgången av den
svenska utvecklingen har visat på några incitament
som på ett avgörande sätt skulle påskynda  en
frivillig utveckling. Mot bakgrund av FHI:s rapport
och vad som i övrigt framkommit i ärendet finner
regeringen att det krävs lagstiftning för att uppnå
målet om rökfria serveringsmiljöer inom de närmaste
åren. I enlighet härmed föreslår regeringen  i
propositionen (s. 16 ) att rökning fr.o.m. den 1
juni 2005 skall vara förbjuden i restauranger och på
andra serveringsställen, utom när servering sker
utomhus. Det skall dock vara möjligt att inrätta
speciella rökrum.


Motioner


I fyra motioner från allmänna motionstiden 2003
framförs yrkanden som syftar till allmänt rökförbud
på restauranger och serveringsställen.

I motion So577 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) begärs
ett tillkännagivande om målsättningen med rökfrihet
(yrkande 9). Motionärerna pekar på att socialut-
skottet har uttalat som mål att alla restauranger
skall vara rökfria den 1 januari 2004. Vidare begärs
ett tillkännagivande om rökfria serveringsmiljöer
(yrkande   10).   Motionärerna   anser   att
restaurangbesökarna måste kunna garanteras rökfrihet
och förväntar sig ett regeringsförslag som innebär
rökfria restaurang- och kafémiljöer.

I motion So395 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) begärs ett
tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör ta
fram förslag till en lag vilken förbjuder rökning på
restauranger och serveringsställen, utom på särskilt
anvisade platser där servering inte får ske (yrkande
4).

I motion So468 av Sonja Fransson och Laila Bjurling
(båda s) begärs ett tillkännagivande om förbud mot
rökning på restauranger och kaféer (yrkande 1).

I motion So524 av Annelie Enochson (kd) begärs ett
tillkännagivande  om  ett   strukturerat  och
finansierat förberedelsearbete för att nå målet om
rökfria  serveringslokaler  (yrkande 3). Enligt
motionären behövs det, för att kunna genomföra
rökfria  serveringsmiljöer till 2005,  dels  en
intensifierad   opinionsbildning,   dels   ett
strukturerat och stödjande förberedelsearbete inom
branschen. Särskilda medel är nödvändiga för detta
arbete.

I motion So395 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) begärs ett
tillkännagivande om att utreda möjligheten till
rökförbud på alla offentliga platser (yrkande 5).
Motionärerna pekar på att det pågår ett offensivt
arbete inom EU för att reducera användandet av tobak
och införa rökförbud på offentliga platser. Sverige
bör ta efter detta arbete och gå i spetsen för genom
att utreda möjligheten till rökförbud  på alla
offentliga platser.

I motion So468 av Sonja Fransson och Laila Bjurling
(båda s) begärs det ett tillkännagivande om förbud
mot rökning på offentliga platser (yrkande 2).


Tidigare behandling


I det av riksdagen godkända betänkande 2002/03:SoU4
(prot. 2002/03:89 och  92) behandlade utskottet
senast motionsyrkanden angående tobak. Utskottet
anförde beträffande frågan om rökfria miljöer (s.
6).

Utskottet vidhåller sin uppfattning att ett mål
bör vara att alla serveringsmiljöer skall vara
rökfria den 1 januari 2004. Statens folkhälsoin-
stitut har nyligen överlämnat en rapport om
förutsättningarna för rökfria serveringsmiljöer
till regeringen. Rapporten bereds för närvarande
i   Regeringskansliet.   Enligt  utskottets
uppfattning  bör  riksdagen  inte  föregripa
regeringens kommande förslag. Motionerna - - -
avstyrks därför (res. c).

I det av riksdagen godkända betänkande 2001/02:SoU8
(rskr.   2001/02:235).   behandlade  utskottet
motionsyrkanden angående förbud mot rökning på of-
fentliga platser. Utskottet ansåg att det fick anses
som en ordningsfråga att rökning inte förekommer i
anslutning  till  sjukhusentréer  och vid andra
offentliga byggnader. Motionsyrkandena avstyrktes
(ej res.).


Utskottets ställningstagande


Riksdagen har i maj 2002, vid behandlingen av
propositionen 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor, ställt
sig bakom regeringens uppfattning att ett mål bör
vara att alla serveringsmiljöer skall vara rökfria,
helst på frivillig väg, till den 1 januari 2004
(bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235).

Regeringen, som låtit utreda hur detta mål skall
kunna uppnås, har funnit att ett förbud mot rökning
i restauranger och på andra serveringsställen bör
regleras i lag. Såväl en internationell utblick på
området som en bedömning av den svenska utvecklingen
hittills ger vid handen att det krävs lagstiftning
för att uppnå målet om rökfria serveringsmiljöer
inom de närmaste åren. Utskottet delar bedömningen
och tillstyrker förslaget till ändringar i 2 och
4 §§ tobakslagen (1993:581), vilka föreslås träda i
kraft den 1 juni 2005. Motionerna So395 (v) yrkande
4, So468 (s) yrkande 1, samt So577 (kd) yrkandena 9
och 10 är därmed tillgodosedda.
Utskottet anser vidare att motion So524 (kd)
yrkande 3 får anses åtminstone delvis tillgodosedd
genom de förslag som läggs fram i föreliggande
proposition.
I motionerna So468 (s) yrkande 2 respektive So395
(v) yrkande 5 begärs  förbud  mot  rökning på
offentliga platser respektive en utredning härom.
Utskottet  har  förståelse  för  motionärernas
synpunkter men anser inte att något initiativ från
riksdagens sida är nödvändigt. Motionerna avstyrks.

Rökrum och deras utformning m.m.


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  ställer  sig bakom regeringens
förslag att rökning får tillåtas i restau-
ranger  och på andra serveringsställen i
separata rum avsedda för rökning. Riksdagen
bör  med  hänvisning till  detta  ställ-
ningstagande avslå ett motionsyrkande om att
rökrum inte skall få inrättas. Riksdagen bör
även avslå ett motionsyrkande om att
mat och dryck skall  få  tas med in i
rökrummen.
Jämför reservation 3 (fp).

Propositionen


I propositionen föreslår regeringen (s. 22.) att
rökning får tillåtas i restauranger och på andra
serveringsställen i separata rum avsatta för rök-
ning. Sådana rum får endast utgöra en mindre del av
serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så
att besökare inte måste passera genom dessa. Ar-
betstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas
i rökrummen när rökning pågår. Servering eller annan
liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när
rökning  pågår.  Detta  gäller dock inte sådan
verksamhet som har direkt samband  med rummens
funktion. Mat eller dryck får inte föras in i dessa
rum.


Motioner


I motion So17 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) begärs ett
tillkännagivande  om  att  riksdagen  bör avslå
regeringens  förlag till ändring av tobakslagen
såvitt avser förbudet att ta med mat och dryck i
lokaler där rökning är tillåten. Motionärerna anför
att det från arbetsmiljösynpunkt saknas skäl att
hindra gäster att ta med sig mat och dryck in i
rökrummet. Det är dock den ansvarige för ser-
veringsstället som skall avgöra om det är lämpligt
att förtäring sker i rökrummet.

I motion So14 av Jörgen Johansson (c) begärs ett
tillkännagivande av innebörd att särskilda rökrum
inte bör tillåtas. Motionären anför att utifrån de
faktorer som nämnts i propositionen samt möjligheten
att skapa en norm som är lika för alla, främjar de
anställdas hälsa samt lägger grunden för en bättre
livskvalitet för alla, bör rökning utan undantag
förbjudas i serveringsmiljöer.


Utskottets ställningstagande


Utskottet instämmer i regeringens bedömning att
rökning bör få tillåtas i restauranger och på andra
serveringsställen i separata rum avsatta för rök-
ning.  Härvid delar utskottet även  regeringens
uppfattning att mat och dryck inte bör få medföras i
dessa rum. Utskottet tillstyrker förslaget till
ändringar i 6 och 6a §§ tobakslagen. Följaktligen
avstyrker utskottet motionerna So14 (c) och So17
(fp).

Utskottet delar regeringens bedömning i fråga om
hur tillsynen av efterlevnaden av rökförbudet skall
utformas. Dock ställer sig utskottet något tveksamt
till bedömningen att tillsynen, bortsett från i ett
initialskede,  inte  torde  kräva  ett  visst
resurstillskott.  Utskottet  anser  därför  att
regeringen   noga,   med   beaktande   av
finansieringsprincipen, bör följa utvecklingen och
vid behov återkomma till riksdagen.

Lagförslaget i övrigt


Utskottet tillstyrker även i övrigt regeringens
förslag till lag om ändring i tobakslagen.


Insatser för minskat tobaksbruk


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör med hänvisning till tidigare
ställningstaganden avslå ett antal motioner
rörande arbetet med tobaksprevention. Mo-
tionsyrkanden om att tillgängligheten till
nikotinersättningsmedel bör ökas avstyrks i
den mån de inte är tillgodosedda.
Jämför reservationerna 4 (fp, kd), 5 (m) och
6 (m, fp, kd, c).

Propositionen


Regeringen anför i propositionen (s. 8 f.) att tobak
är en prioriterad folkhälsofråga och att regeringen
aktivt arbetar med åtgärder som syftar till att
minska bruket av tobak. År 1963 anslog staten för
första gången särskilda medel för information om
tobakens skadeverkningar. På 1970-talet infördes
långtgående restriktioner för tobaksreklamen och
obligatoriska   varningstexter   på   tobaks-
förpackningarna. Under 1980-talet förbjöds rökning i
alltfler  offentliga miljöer. År 1983 utfärdade
dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen
allmänna råd om rökfri miljö i gemensamhetslokaler.
Under  1990-talet  etablerades  en  allsidig
tobakspolitik, bl.a. genom införandet år 1993 av to-
bakslagen (1993:581). Lagen har därefter skärpts vid
flera tillfällen.

Vidare anför regeringen att man i propositionen
Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35) pekar på
vikten av att arbeta mot ojämlikhet i hälsa som
bottnar i till exempel kön och klasstillhörighet. I
propositionen fastslogs  ett nationellt mål för
folkhälsan. Målet för folkhälsoarbetet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Vidare iden-
tifierade regeringen elva målområden för det samlade
folkhälsoarbetet. Målområde 11 är Minskat bruk av
tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och  dopning  samt minskade skadeverkningar  av
överdrivet spelande.  I  målområde  6  En  mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård lyfts även rökav-
vänjning  fram  som  en  viktig åtgärd för en
hälsofrämjande  hälso-  och  sjukvård.  Följande
etappmål angavs i målområde 11 för  samhällets
insatser inom tobaksområdet:
- en tobaksfri livsstart från år 2014,
-
- en halvering till år 2014 av antalet ungdomar
under 18 år som börjar
-
röka eller snusa,

- en halvering till år 2014 av andelen rökare bland
de grupper som
-
röker mest,

- att ingen ofrivilligt skall utsättas för rök i sin
omgivning.
-

Motioner

I motion So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande om informationsbehovet
avseende tobakens  skadeverkningar  (yrkande 2).
Motionärerna anser att regeringens syn på passiv
rökning som ett arbetsmiljöproblem är för snäv.
Problemet med passiv rökning måste betraktas i ett
brett folkhälsoperspektiv. För att de mål som alla
är överens om skall uppnås krävs information som
förankras brett såväl inom sjukvården, barnavården
och mödravården som i skolorna.  Vidare  anser
motionärerna att man som icke-rökare har rätt att
utkräva ansvar från rökare, så att man inte utsätts
för passiv rökning mot sin vilja. Detta måste vara
tydligt i informationsarbetet.

I motion So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
begärs ett tillkännagivande om svensk tobakspolitik
och internationellt arbete mot tobak (yrkande 12).
Enligt motionärerna har det svenska arbetet mot
tobak från början byggt på information, utbildning
och opinionsbildning. Staten kan inte frånsäga sig
ansvaret för dessa insatser och  de  kan inte
överlåtas enbart på frivilliga organisationer och än
mindre på tobaksindustrin. Staten måste ta ett
fortsatt  ansvar  för  denna  verksamhet  som,
tillsammans med beskattning och andra restriktioner,
är en hörnsten  i svensk tobakspolitik. Enligt
motionärerna är det vidare angeläget att Sverige
fortsätter  att  ge  aktivt  stöd  till  det
internationella arbetet mot tobak, inte minst som
medlem i EU.

I motion So577 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) begärs
ett  tillkännagivande  om  en  minskning  av
tobaksrökningen (yrkande 8). Motionärerna anför att
tobaksrökning tillhör de största folkhälsoproblemen
men att det samtidigt  är det mest påverkbara
problemet.

I motion So524 av Annelie Enochson (kd) begärs ett
tillkännagivande  om betydelsen av en kompetent
strategisk nationell ledning av ett sammanhållet
tobaksförebyggande arbete (yrkande 1). Motionären
pekar  på  att  det  är  viktigt  att Statens
folkhälsoinstitut,   inför   det   nationella
tobaksuppdragets upphörande 2005, har den fortsatta
strategiska ledningen av ett sammanhållet tobakspre-
ventivt arbete i landsting och kommuner. I motionen
begärs även ett tillkännagivande om ett långsiktigt
säkerställande av adekvata resurser för ett konti-
nuerligt tobakspreventivt arbete på alla nivåer
(yrkande 2). Enligt motionären gäller det att i god
tid synliggöra permanenta resurser för att säkra
kontinuiteten i allt det arbete som startats i
samband med regeringsuppdraget.

I  motion  So365  Ingemar Vänerlöv (kd) begärs
tillkännagivande om att personlig rådgivning och
nikotinersättningsmedel bör erbjudas föräldrar med
hemmavarande barn i samband med att de som patienter
kommer i kontakt med hälso- och sjukvården (yrkande
2). Motionärerna pekar på att en av de viktigaste
insatserna för att se till att kommande generationer
inte börjar röka är att få deras föräldrar att
sluta.

I  ett antal motioner framförs synpunkter  om  en  ökad
tillgänglighet     när     det    gäller
nikotinersättningsmedel.

I motion 2002/03:So253 av Catharina Elmsäter-Svärd
(m) begärs ett tillkännagivande om betydelsen av att
nikotinläkemedel  skall  ingå  i apoteksombudens
akutsortiment. Motionären pekar på att tobak i dag
säljs på 34 000 inköpsställen medan nikotinläkemedel
endast kan köpas på de 900 apoteken. Ett enkelt sätt
att komma till rätta med denna obalans vore att
inkludera  nikotinläkemedel  i  apoteksombudens
sortiment.

I motion So409 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) begärs
ett  tillkännagivande  om  vikten  av  ökad
tillgänglighet  till  nikotinersättningsprodukter
(yrkande   10).  Enligt   motionärerna   bör
nikotinersättningsmedel kunna säljas där cigaretter
säljs.

Även i motionerna So492 av Mikael Oscarsson (kd) och
So210 av Jörgen Johansson och Claes Västerteg (båda
c) framställs yrkanden om att tillgängligheten till
nikotinläkemedel bör ökas jämfört med vad som gäller
i dag.


Tidigare behandling, pågående arbete m.m.


I budgetpropositionen för 2004 (2003/04:1 volym 6
utg.omr. 9 s. 79) föreslogs under anslag 14:7
Folkhälsopolitiska åtgärder att 30 miljoner kronor
skall disponeras av Statens folkhälsoinstitut för
olika förebyggande insatser mot tobak. Medlen skall
bl.a. användas som stöd till organisationer på to-
baksområdet, stöd till Centrum för tobaksprevention
för verksamhet  med telefonrådgivning samt till
metodutveckling.

I betänkande 2001/02:SoU8 (s. 21 f.) behandlades motioner med
synpunkter på resursfördelningen när det gällde
åtgärder för att förstärka arbetet med tobakspre-
vention. Utskottet ansåg det viktigt att resurserna
inom det förebyggande arbetet inriktas både på barn
och unga, som är en viktig grupp, och på den vuxna
delen av befolkningen.  Utskottet  föreslog ett
tillkännagivande med denna innebörd.

Regeringen anför vidare i budgetpropositionen för
2004 (s. 62) att ett EG-direktiv avseende reklam,
marknadsföring och sponsring för tobaksvaror antogs
den 26 maj 2003. Direktivet omfattar direktreklam i
tryckt press, radio och Internet och sponsring av
gränsöverskridande evenemang samt gratis utdelning
av tobak i samband med dessa evenemang. Direktivet
skall vara genomfört senast den sista juli 2005.
Regeringen   anför   dessutom   att  Världs-
hälsoförsamlingen inom WHO den 20 maj 2003 antagit
en  ramkonvention  för  tobakskontroll.  Sverige
prioriterar genomförandet av konventionen och var
bland  de första länderna att underteckna den.
Konventionen,  som täcker bl.a. passiv rökning,
reklambegränsningar för tobak och varningstexter,
kommer att ge stöd för utarbetande av nationell
lagstiftning på området.

Regeringen har i december 2003 (dir. 2003:168)
beslutat att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag  att  lämna  förslag  till  nationellt
genomförande av Världshälsoorganisationens (WHO:s)
ramkonvention   om    tobakskontroll,    av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om reklam för och sponsring till
förmån för tobaksvaror, (EUT L 152, 20.6.2003, s.
16, Celex nr 32003L0033) och  av  rådets  re-
kommendation 2003/54/EG om förebyggande av rökning
och om initiativ för en effektivare tobakskontroll
(EGT L 22, 25.1.2003, s. 31, Celex nr 32003H0054). I
uppdraget  ingår också att närmare överväga de
förslag som har  lämnats  av Konsumentverket i
rapporten Stopp för utomhusreklam  för tobak -
Rapportering av ett regeringsuppdrag (Konsumentver-
ket PM 2003:02).

I betänkande 2001/02:SoU8 anförde utskottet följande
beträffande frågan om tobakspreventivt arbete (s.
26).

Utskottet  ser mycket positivt på den breda
verksamhet som i olika former och på olika nivåer
bedrivs för att minska bruket av tobak både
nationellt och internationellt. Utskottet anser
också att intensiv information och utbildning om
tobakens skadeverkningar på lokal nivå, t.ex. i
skolor,  är  av  mycket  stor  betydelse  i
sammanhanget.  Vidare vill utskottet återigen
framhålla att det är särskilt angeläget att
information om tobakens skadeverkningar når ut
förutom till gravida kvinnor även till barn och
ungdomar och deras föräldrar liksom i övrigt till
alla grupper som arbetar med barn. Vad beträffar
det internationella arbetet noterar utskottet med
tillfredsställelse att Sverige aktivt deltar i
arbetet  för  att WHO skall kunna anta  en
ramkonvention för tobakskontroll. Inom EU arbetar
Sverige bl.a. för att stödet till tobaksodling
skall avvecklas. Med hänsyn till det anförda
anser utskottet att något tillkännagivande till
regeringen med anledning av motionerna - - - inte
behövs, varför dessa avstyrks (res. kd +fp+mp).

I det av riksdagen godkända betänkande 2002/03:SoU7
(rskr. 2002/03:145). behandlade utskottet riksdagens
proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan. Utskottet
anförde   beträffande   frågan   om   främst
tobakspreventivt arbete följande (s. 52).

Utskottet delar regeringens uppfattning att det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet på det
här aktuella området, för att bli effektivt,
måste behandlas i ett sammanhang. Utskottet delar
också regeringens uppfattning att arbetet mot
tobakskonsumtion, för att vara effektivt, måste
vara integrerat med det övriga folkhälsoarbetet
och utgå från ett generellt folkhälsoperspektiv.
Genom det strategiska stöd som Statens folkhälso-
institut kan bistå kommuner och landsting med
anser utskottet  vidare  att dessa har goda
förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt
arbete för att minska bruket av tobak. Utskottet
anser  vidare  att intensiv information  och
utbildning på lokal nivå, t.ex. i skolor, om
tobakens  skadeverkningar  är av mycket stor
betydelse i sammanhanget. Dessutom vill utskottet
återigen framhålla att det är särskilt angeläget
att information om tobakens skadeverkningar når
ut, förutom till gravida kvinnor, även till barn
och ungdomar och deras föräldrar liksom i övrigt
till alla grupper som arbetar med barn. Utskottet
avstyrker med det anförda motionerna - - -.

I motion - - - framförs att staten inte kan
frånsäga sig ansvaret för information, utbildning
och opinionsbildning om tobak. Som framgår ovan
arbetar Statens folkhälsoinstitut tillsammans med
kommuner och landsting aktivt med dessa frågor.
Utskottet delar inte motionärernas farhågor om
att staten inte har tillräckligt inflytande över
detta arbete. Motionsyrkandet  avstyrks (res.
m+fp+mp).

I betänkande 2001/02:SoU8 behandlade utskottet även
motionsyrkanden rörande att nikotinläkemedel bör ges
ökad tillgänglighet. Utskottet avstyrkte motionerna
med följande motivering (s. 31 res. m+kd, fp+c).

Utskottet anser inte att det finns skäl att
upphöra att klassificera nikotinersättningsmedel
som läkemedel. Vidare delar utskottet regeringens
bedömning att för det fall dessa medel görs lika
tillgängliga som tobaksvaror finns det en risk
att dessa uppfattas, inte som en produkt som
skall användas för att sluta röka utan en som
används som ersättning för tobak. Utskottet delar
således inte de motionärers uppfattning som anser
att  nikotinersättningsmedel  bör finnas till
försäljning där tobak säljs. Inte heller anser
utskottet att  det i dagsläget behövs någon
utredning härom.

Utskottet  behandlade  därefter  i  betänkande
2002/03:SoU7  ånyo  motionsyrkanden  om  att
nikotinläkemedel  bör  ges  ökad tillgänglighet.
Utskottet  vidhöll  sin  uppfattning  att  om
nikotinersättningsmedel görs lika tillgängliga som
tobaksvaror finns det en risk att medlen uppfattas
som ersättning för tobak och inte som en produkt som
skall  användas för att sluta röka. Motionerna
avstyrktes (s. 53 res. m+c).

Frågan   om   ökad   tillgänglighet   för
nikotinersättningsmedel  har  nyligen berörts av
socialministern  i  fråga  för skriftligt  svar
(2003/04:846). I svaret har socialministern anfört
bl.a. följande:

Läkemedelsverket    har    godkänt    ett    antal
nikotinersättningspreparat   som   receptfria
läkemedel. Därmed får dessa tillhandahållas i
enlighet med de bestämmelser som gäller för
försäljning  av receptfria  läkemedel.  Dessa
bestämmelser har till syfte att säkerställa en
läkemedelsförsörjning av hög kvalitet och en god
tillgänglighet i hela landet.

Detaljhandeln med läkemedel regleras i lagen
(1996:1152)  om  handel  med  läkemedel m.m.
Innebörden av lagen är bland annat att handel med
läkemedel  skall  bedrivas med ensamrätt  av
Apoteket AB. Bolaget skall enligt avtal med
staten ha ett rikstäckande system för landets
läkemedelsförsörjning med lokala apotek över hela
landet och kompletterande kundkanaler för att
ytterligare öka tillgängligheten. Enligt avtalet
beslutar bolaget självt om lokalisering av lokala
apotek,  kompletterande   kundkanaler   och
tillgänglighet i övrigt.


Utskottets ställningstagande


Våren 2003 antog riksdagen förslagen i proposition
2002/03:35 Mål för folkhälsan (bet. 2002/03:SoU7,
rskr. 2002/03:145). I samband därmed fastställdes
ett målområde som bl.a. avser minskat bruk av tobak
(Målområde 11). Utskottet vidhåller den inställning
till hur det tobakspreventiva arbetet bör bedrivas
som har återgivits i betänkandet. Utskottet anser
således att arbetet mot tobakskonsumtion, för att
vara effektivt, måste vara integrerat med det övriga
folkhälsoarbetet  och utgå från  ett  generellt
folkhälsoperspektiv. Utskottet anser vidare att kom-
muner och landsting, genom det strategiska stöd som
Statens folkhälsoinstitut kan bistå med, har goda
förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete
för att minska bruket av tobak. Intensiv information
och utbildning på lokal nivå, t.ex. i skolor, om
tobakens skadeverkningar är givetvis alltjämt av
mycket  stor betydelse i sammanhanget. Det bör
dessutom ånyo  framhållas  att det är särskilt
angeläget   att   information   om  tobakens
skadeverkningar  når  ut,  förutom till gravida
kvinnor, även till barn och ungdomar och deras
föräldrar liksom i övrigt till alla grupper som
arbetar med barn. Utskottet vidhåller också, mot
bakgrund av det arbete som Statens folkhälsoinstitut
tillsammans med kommuner och landsting bedriver, att
staten har ett tillräckligt inflytande över in-
formation, utbildning och opinionsbildning om tobak.
Avslutningsvis konstaterar utskottet att Sverige
även har en aktiv roll i det internationella arbetet
på tobaksområdet. Sammanfattningsvis anser utskottet
att den förda politiken är väl i linje med det som
tas upp i motionerna So15 (m) yrkande 2, SoSo345
(fp) yrkande 12, So365 (kd) yrkande 2, So524 (kd)
yrkandena 1 och 2 samt So577 (kd) yrkande 8, vilka
avstyrks i den mån de inte är tillgodosedda med det
anförda.

Nikotinersättningsmedel  finns  sedan något år
tillbaka tillgängliga hos apoteksombuden. Motion
2002/03:So253 (m) är därför tillgodosedd.
Utskottet vidhåller alltjämt sin uppfattning att
om nikotinersättningsmedel görs lika tillgängliga
som tobaksvaror finns det en risk att  medlen
uppfattas som ersättning för tobak och inte som en
produkt som skall användas för att sluta röka.
Motionerna So210 (c), So409 (m) yrkande 10 och So492
(kd) avstyrks därför.

Detaljhandel med tobaksvaror


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande om
licensieringssystem för tobaksförsäljning.
Jämför reservation 7 (kd).

Motion


I motion So365 av Ingemar Vänerlöv (kd) begärs ett
tillkännagivande om ett licensieringssystem  för
tobaksförsäljning (yrkande 1). Motionären hänvisar
till att Nationella folkhälsokommittén  i  sitt
slutbetänkande  lämnat  ett  förslag  om  ett
licensieringssystem och anför att en sådan åtgärd
vore  välkommen  i arbetet mot rökningen bland
ungdomar.


Tidigare behandling m.m.


I det tidigare nämnda  betänkande  2002/03:SoU4
behandlade utskottet senast ett motionsyrkande med
förslag om att ett system med försäljningslicenser
borde införas (s. 7). Utskottet vidhöll sin tidigare
uppfattning att olägenheterna med ett system med
försäljningslicenser överväger nyttan med ett sådant
system och avstyrkte därför motionsyrkandet (ej
res.).

Statens  folkhälsoinstitut  har i december 2003
redovisat   ett   regeringsuppdrag   avseende
tobaksförsäljningens  utveckling  när det gäller
ungdomar.  När  det gäller tillsynsverksamhetens
utveckling anför institutet bl.a. följande:

Den  bild  som  framträder  i  institutets
kartläggning  visar  att  tillsynen  enligt
tobakslagen tidigare har varit föga intensiv
eller omfattande, och så är fortfarande fallet i
stor utsträckning. Det finns ändå vissa tecken på
att tillsynsinsatserna har ökat något under 2002,
bland annat har råd från länsstyrelserna till
kommunerna  lämnats  i betydligt  ökad  (men
fortfarande liten) omfattning under 2002. Detta
gäller även i fråga om tillsynen beträffande
åldersgränsen vid tobaksförsäljning. Det är ännu
inte möjligt att inom ramen för denna kart-
läggning iaktta några förändringar till följd av
de  nya  reglerna  om  anmälningsplikt  och
tillsynsavgift, då dessa träder i kraft fullt ut
först under 2003. Det finns dock skäl att anta
att de nya reglerna kan förbättra läget.

I rapporten lämnar Statens folkhälsoinstitut vidare
förslag på vissa ändringar i tobakslagen, bl.a.
föreslås ett system med tillståndsplikt för de-
taljhandel  med  tobak.  Rapporten  bereds  för
närvarande i Regeringskansliet.


Utskottets ställningstagande


Av 12 a § tobakslagen (1993:581) framgår att den som
i  näringsverksamhet  säljer  tobaksvaror  till
konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kom-
mun där försäljningen sker. Bestämmelsen har varit i
kraft sedan den  1  juli 2002. I samband med
införandet av lagrummet (prop. 2001/02:64, bet.
2001/02:SoU8, rskr.2001/02:235) uttalades (prop. s.
48) att ett system med anmälningsplikt i kombination
med en avgiftsfinansierad kommunal tillsyn torde
vara tillräckligt för att uppnå att åldersgränsen
för inköp av tobak efterlevs på ett bättre sätt. Ett
system med säljtillstånd ansågs föra för långt.

Mot bakgrund av den förhållandevis korta tid som
bestämmelsen om anmälningsskyldighet har varit i
bruk och då dessutom en rapport som bl.a. berör
frågan om säljtillstånd är föremål för beredning i
Regeringskansliet är utskottet inte berett  att
föreslå att riksdagen tar ett initiativ på området.
Motion So365 (kd) yrkande 1 avstyrks.

Snus


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande om
snusforskning.
Jämför reservation 8 (kd).

Motion


I motion So524 av Annelie Enochson (kd) begärs ett
tillkännagivande  om  behovet  av  snusforskning
(yrkande 4). Motionären anför att marknadsföringen
av snus har intensifierats, på senare tid särskilt
som rökavvänjningsmedel. Enligt motionären finns det
dock ingen vetenskaplig dokumentation för snusets
effekt i detta avseende. Vidare är kunskapen om
snusets långsiktiga effekter på hälsan otillräckligt
känd.


Tidigare behandling


I  det  tidigare nämnda betänkande 2002/03:SoU4
behandlade utskottet senast ett motionsyrkande om
behovet av snusforskning (s. 8). Utskottet vidhöll
sin uppfattning att det förelåg behov av ytterligare
snusforskning  men  att  något  initiativ  från
riksdagens sida inte var erforderligt. Utskottet
framhöll  vidare  att  det  ingår  i  Statens
folkhälsoinstituts roll att stödja forskning och
bidra till en ökad belysning av hälsoeffekterna av
snusanvändning. Något initiativ från riksdagen var
därför inte erforderligt. Motionen avstyrktes (ej
res.).


Utskottets ställningstagande


Utskottet vidhåller sin uppfattning och vill ånyo
framhålla att det ingår i Statens folkhälsoinstituts
roll att stödja forskning och bidra till en ökad
belysning  av hälsoeffekterna av snusanvändning.
Något initiativ från riksdagen behövs inte. Motion
So524 (kd) yrkande 4 avstyrks.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Avslag på propositionen (punkt 1)

av  Cristina Husmark Pehrsson (m), Carl-Axel
Johansson (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2003/04:65  Rökfria
serveringsmiljöer.  Därmed  bifaller  riksdagen
motionerna 2003/04:So15 yrkande 1 och 2003/04:So16.

Ställningstagande

Informationens betydelse betonas inte i
regeringens lagförslag, utan det förlitar
sig helt på förbudslagstiftning. Vi anser
att man inte bör ersätta eget ansvarstagande
med en förbudslagstiftning innan
frivillighetens väg prövats fullt ut. Vi
saknar vidare ett resonemang om hur
information och utbildning kan förstärkas på
lokal och regional nivå för att man skall nå
en bättre förankring och en insikt om
tobakens skadeverkningar och därmed uppnå
rökfria krogmiljöer. Eftersom alltfler
restauranger frivilligt infört rökfria
serveringsmiljöer med nu gällande
lagstiftning anser vi att något nytt i
dagens läge inte tillkommit som motiverar en
förbudslagstiftning.Vi anser därför att
propositionen skall avslås och att vi bör
fortsätta att följa frivillighetens linje,
åtminstone fram till 2007.
2. Rökförbud på offentlig plats (punkt 3)
av Ingrid Burman (v), Kerstin-Maria Stalin (mp)
och Gunilla Wahlén (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:So395 yrkande 5 och avslår
motion 2003/04:So468 yrkande 2.

Ställningstagande

Det pågår ett offensivt arbete inom EU för att
reducera användandet av tobak och införa rökförbud
på offentliga platser. Vi anser att Sverige bör ta
efter och gå i spetsen för detta arbete genom att
utreda möjligheten till rökförbud på alla offentliga
platser

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

3. Rökrum (punkt 4)

av Gabriel Romanus (fp) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar 6 och 6a §§ i förslaget till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581), i den lydelse de
har i bilaga 3 betecknad Reservanternas lagförslag.
Riksdagen bifaller därmed delvis dels proposition
2003/04:65 i denna del, dels motion 2003/04:So17.
Motion 2003/04:So14 avslås.

Ställningstagande


Det är bra att restauranger nu kommer att bli
en i huvudsak rökfri arbetsmiljö. Vi stöder
dock förslaget att restauranger som så
önskar skall få inrätta särskilda rökrum.
Från arbetsmiljösynpunkt är det givetvis
angeläget att personalens uppgifter i
rökrummet begränsas. Vi anser dock inte att
det är nödvändigt att i lagen detaljreglera
användningen av rökrummen på sätt som sker i
den i propositionen föreslagna 6 §. Vi
förordar i stället den lösning som hade
valts i regeringens lagrådsremiss. Vi anser
att det bör överlåtas åt regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter när det gäller denna
fråga. Dessa bör i huvudsak, med en
uppmjukning av bestämmelserna om förtäring i
rökrummet, utgå från propositionens 6 §
andra stycket. Härigenom bör det vara
möjligt att tillåta exempelvis att en gäst
som vill avsluta en måltid med en kopp kaffe
och en cigarett ges möjlighet att ta med
kaffet in i rökrummet om den som ansvarar
för serveringsstället anser det lämpligt. Om
detta skulle medföra olägenheter bör
regeringen eller ansvarig myndighet ha
möjlighet att anpassa föreskrifterna efter
vunna erfarenheter. Självklart skall
alkohollagens bestämmelser respekteras. För
att möjliggöra den ändring i lagförslaget
som vi eftersträvar anser vi att riksdagen
bör anta de förslag till 6 och 6 a §§ som
regeringen föreslagit i lagrådsremissen, se
bilaga 3 till föreliggande betänkande.

4. Tobaksprevention (punkt 6)

av Chatrine Pålsson (kd), Gabriel Romanus (fp)
och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2003/04:So345 yrkande 12 och
2003/04:So577  yrkande 8 samt avslår motionerna
2003/04:So15 yrkande 2, 2003/04:So365 yrkande 2 och
2003/04:So524 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Tobaksrökning som tillsammans med alkoholmissbruk
hör till de största folkhälsoproblemen är samtidigt
också det mest påverkbara  hälsoproblemet.  Det
svenska arbetet på detta område har från början
byggt   på   information,   utbildning   och
opinionsbildning. Vi anser inte att staten kan
frånsäga sig ansvaret för dessa insatser och de kan
inte heller överlåtas enbart på frivilliga orga-
nisationer och än mindre på tobaksindustrin. Staten
måste ta ett fortsatt ansvar för denna verksamhet
som,  tillsammans  med  beskattning  och  andra
restriktioner,  är  en  hörnsten  i  svensk
tobakspolitik. Arbetet mot tobaken intensifieras nu
internationellt,  såväl  inom  WHO som i t.ex.
Storbritannien och USA. Vi anser vidare att det är
angeläget att Sverige fortsätter att ge aktivt stöd
till det internationella arbetet mot tobak, inte
minst som medlem i EU. Samtidigt är det viktigt att
vår   trovärdighet   i  den  internationella
tobakspolitiken inte urholkas genom att nationella
krafttag  uteblir  eller skjuts på en obestämd
framtid.
Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

5. Tobaksprevention (punkt 6)

av Cristina Husmark Pehrsson (m),  Carl-Axel
Johansson (m) och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:So15 yrkande 2 och avslår
motionerna 2003/04:So345 yrkande 12, 2003/04:So365
yrkande 2, 2003/04:So524 yrkandena 1 och 2 samt
2003/04:So577 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi anser att regeringens syn på passiv rökning som
ett arbetsmiljöproblem är för snäv. Problemet med
passiv  rökning  måste  betraktas  i ett brett
folkhälsoperspektiv. För att de mål som alla är
överens om skall uppnås krävs information  som
omfattar tobakens skadeverkningar i sin helhet och
som  förankras  brett  såväl  inom  sjukvården,
barnavården och mödravården, som i skolorna. Vidare
anser vi att man som icke-rökare har rätt att
utkräva ansvar från rökare, så att man inte utsätts
för passiv rökning mot sin vilja. Detta måste vara
tydligt i informationsarbetet.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

6. Ytterligare ökad tillgänglighet (punkt 8)

av Chatrine  Pålsson  (kd), Cristina Husmark
Pehrsson (m), Carl-Axel Johansson (m), Gabriel
Romanus (fp), Magdalena Andersson (m), Annika
Qarlsson (c) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2003/04:So210, 2003/04:So409
yrkande 10 och 2003/04:So492.

Ställningstagande

I Sverige är det tillåtet att sälja cigaretter med
hög nikotinhalt på allehanda försäljningsställen,
men  det  är  inte  tillåtet  att  sälja
rökavvänjningspreparat mer än på apotek och hos
apoteksombud. För många som just slutat röka och mår
riktigt dåligt kan därför ett besök i tobaksaffären
för att köpa tobak framstå som den enda utvägen. Vi
anser därför att kretsen av försäljningsställen bör
göras vidare och anser då att det är naturligt att
tobaksaffären, vid sidan av tobaksvarorna, även
tillhandahåller    nikotinläkemedel.     Att
nikotinersättningsprodukter  bör kunna säljas på
samma plats som cigaretter kan också ses som ett
steg på vägen mot rökfria lokaler och en bättre
folkhälsa.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

7. Försäljningslicenser (punkt 9)

av Chatrine Pålsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:So365 yrkande 1.

Ställningstagande

Nationella  folkhälsokommittén  lämnade  i  sitt
slutbetänkande ett förslag om ett licensierings-
system för tobaksförsäljning. Jag anser att ett
sådant system vore välkommet i arbetet mot rökningen
bland ungdomar.

Vad jag nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

8. Snus (punkt 10)

av Chatrine Pålsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:So524 yrkande 4.

Ställningstagande

Marknadsföringen av snus har intensifierats, på
senare tid särskilt som rökavvänjningsmedel. Jag
anser att det saknas vetenskaplig dokumentation
beträffande snusets effekt  i  detta  avseende.
Dessutom  är  kunskapen  om snusets långsiktiga
effekter på hälsan otillräckligt känd. Jag anser
därför att det finns behov av snusforskning.

Vad jag nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

Särskilda yttrandenUtskottets beredning av ärendet  har  föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


Tobakspolitik

av  Cristina  Husmark  Pehrsson  (m), Carl-Axel
Johansson (m) och Magdalena Andersson (m).

Vi instämmer i det mål för att minska tobaksbruket
som regeringen ställt upp och som antagits av
riksdagen.  Vår  utgångspunkt är emellertid att
ansvaret för folkets hälsa främst vilar på de
enskilda individerna. Vi anser därför att politiska
beslut som syftar till att värna om folkhälsan i
första hand bör gå ut på att ge medborgarna de
verktyg de behöver för att kunna bibehålla eller
förbättra sin egen hälsostatus. I dag tas alltför
liten hänsyn till den enskildes ansvar och integ-
ritet. Vi anser vidare att det statliga engagemanget
bör minska till förmån för ett effektivare regionalt
och lokalt folkhälsoarbete, nära människors vardag.
Erfarenheten visar att detta ger störst möjlighet
till framgång.


Kostnader för tobakspreventiva åtgärder

av Kerstin-Maria Stalin (mp) och Annika Qarlsson
(c).

Vi anser det väsentligt att det tobakspreventiva
arbetet även i framtiden ges tillräckliga resurser.
Vi anser också att extra medel kommer att behövas
för att implementera de nu aktuella ändringarna i
tobakslagen. Det är därför viktigt att utrymme
härför bereds i det kommande budgetarbetet. Vi avser
att följa frågan.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


2003/04:65:

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i tobakslagen
(1993:581).

Följdmotioner


2003/04:So14 av Jörgen Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att rökning utan undantag
fr.o.m. den 1 juni 2005 skall vara förbjudet i
restauranger och på andra serveringsställen.

2003/04:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m):

1.  Riksdagen  avslår  regeringens  proposition
2003/04:65.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen  anförs  om
informationsbehov    avseende     tobakens
skadeverkningar.

2003/04:So16 av Gunnar Andrén och Tina Acketoft
(fp):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:65.

2003/04:So17 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i
tobakslagen såvitt avser förbud mot att ta med mat
och dryck i lokaler där rökning är tillåten.


Motion från allmänna motionstiden
hösten 2002


2002/03:So253 av Catharina Elmsäter-Svärd (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs  om  betydelsen  av att
nikotinläkemedel  skall  ingå  i apoteksombudens
akutsortiment.


Motioner från allmänna motionstiden
hösten 2003


2003/04:So210 av Jörgen Johansson och Claes
Västerteg (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  att  receptfria
nikotinläkemedel kan säljas av alla näringsidkare.

2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp):

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  svensk
tobakspolitik  och  internationellt arbete mot
tobak.

2003/04:So365 av Ingemar Vänerlöv (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  ett
licensieringssystem för tobaksförsäljning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att personlig
rådgivning och nikotinersättningsmedel bör erbju-
das föräldrar med hemmavarande barn i samband med
att de som patienter kommer i kontakt med hälso-
och sjukvården.

2003/04:So395 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en lag om förbud
mot rökning på restauranger och serveringsställen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att utreda
möjligheten till rökförbud på alla offentliga
platser.

2003/04:So409 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl.
(m):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av ökad
tillgänglighet till nikotinersättningsprodukter.

2003/04:So468 av Sonja Fransson och Laila Bjurling
(s):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förbud mot rökning
på restauranger och kaféer.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förbud mot rökning
på offentliga platser.

2003/04:So492 av Mikael Oscarsson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att underlätta för dem som
vill sluta röka att få tillgång till nikotinläkeme-
del.

2003/04:So524 av Annelie Enochson (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om betydelsen av en
kompetent strategisk nationell ledning av ett
sammanhållet tobaksförebyggande arbete.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett långsiktigt
säkerställande av adekvata resurser för ett konti-
nuerligt tobakspreventivt arbete på alla nivåer.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett strukturerat
och finansierat förberedelsearbete för att nå må-
let om rökfria serveringslokaler.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs om behovet av
snusforskning.

2003/04:So577 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en minskning av
tobaksrökningen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om målsättningen med
rökfrihet.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  rökfria
serveringsmiljöer.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

Reservanternas lagförslag


Av reservanterna föreslagen ändring i
regeringens förslag till lag om ändring i
tobakslagen
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
6 §[4]3
-----------------------------------------------------
Rökning   är   trots  Rökning   är   trots
bestämmelserna i 2 § 2-4, bestämmelserna i 2 § 2-4,
6 och 7 tillåten i delar 6 och 7 tillåten i delar
av de lokaler eller andra av de lokaler eller andra
utrymmen som avses där, utrymmen som avses där,
om dessa delar särskilt om dessa delar särskilt
avsatts  för  rökning. avsatts  för  rökning.
Detsamma gäller lokaler Detsamma gäller lokaler
som avses i 2 § 1 och som som avses i 2 § 1 och som
är upplåtna enbart för är upplåtna enbart för
personal.         personal.
-----------------------------------------------------
Trots bestämmelsen i 2 §  Trots bestämmelsen i 2 §
5 får rökning tillåtas i 5 får rökning tillåtas i
restauranger och på andra restauranger och på andra
serveringsställen i sepa- serveringsställen i sepa-
rata  rum som särskilt rata  rum som särskilt
avsatts för rökning. Rum avsatts för rökning. Rum
där rökning tillåts får där rökning tillåts får
endast utgöra en mindre endast utgöra en mindre
del av serveringsställets del av serveringsställets
yta. Rummen skall vara yta. Rummen skall vara
belägna så att besökare belägna så att besökare
inte måste passera genom eller arbetstagare endast
dessa. Arbetstagare skall då det finns särskilda
endast tillfälligtvis be- skäl måste vistas i dem
höva vistas i rummen, när när rökning pågår.
rökning pågår. Servering
eller  annan  liknande
verksamhet  får  inte
bedrivas  i rummen när
rökning  pågår.  Detta
gäller dock inte sådan
verksamhet som har direkt
samband  med  rummens
funktion. Mat eller dryck
får inte föras med in i
dessa rum.
-----------------------------------------------------
Avvikelse från 2 § 1-4, 6  Avvikelse från 2 § 1-4,
och 7 samt 4 § får göras 6 och 7 samt 4 § får
om det finns särskilda göras  om  det  finns
skäl till det på grund av särskilda skäl till det
utrymmets eller områdets på  grund av utrymmets
beskaffenhet    eller eller  områdets beskaf-
användningssätt eller av fenhet       eller
omständigheterna    i användningssätt eller av
övrigt.          omständigheterna    i
övrigt.
-----------------------------------------------------
6 a §            6 a §
Regeringen,  eller den  Regeringen,  eller den
myndighet som regeringen myndighet som regeringen
bestämmer,  får meddela bestämmer,  får meddela
föreskrifter om utform- föreskrifter om utform-
ning och ventilation av ning,  ventilation  och
sådana rum som avses i användningssätt av sådana
6 § andra stycket     rum som avses i 6 § andra
stycket.
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[4]:3
Senaste
lydelse
1994:98.