Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU34

Titel saknas


Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens proposition 2003/04:134 Beskattning
av europabolag.
Propositionen innehåller förslag till hur den nya associationsformen
europabolag och deras delägare skall behandlas vid inkomstbeskattningen.
Dessutom lämnas förslag beträffande kupongskatt samt arvs- och gåvoskatt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 oktober 2004, dvs. samma dag
som EG-förordningen om europabolag träder i kraft.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag samt förslaget
om ändring i lagen om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift
eller pålaga som avses träda i kraft den 1 juli 2004.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Beskattning av europabolag, m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, och
4. lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan
skatt, avgift eller pålaga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:134.


Stockholm den 13 maj 2004
På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Arne Kjörnsberg (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s),
Ulla Wester (s), Marie Engström (v), Per-Olof Svensson (s), Ulf Sjösten
(m), Lennart Axelsson (s), Stefan Hagfeldt (m), Catharina Bråkenhielm (s),
Barbro Feltzing (mp), Fredrik Olovsson (s), Anne-Marie Ekström (fp),
Lars Gustafsson (kd), Agne Hansson (c) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Bakgrund
I oktober 2004 träder EG:s förordning om europabolag i kraft (EG nr
2157/2001). Syftet med europabolagen är att skapa en europeisk associationsform
för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform.
Av förordningen framgår bl.a. att ett europabolag skall vara en juridisk
person och ha ett aktiekapital fördelat på aktier. Varje aktieägare skall
vara ekonomiskt ansvarig endast för den del av aktiekapitalet som han
eller hon har tecknat. Europabolagets kapital skall vara uttryckt i euro
och uppgå till minst 120 000 euro. I övrigt skall nationella regler om
aktiekapital och aktier tillämpas. Även redovisningen skall ske med
tillämpning av nationella regler.
Bolagets säte och huvudkontor skall finnas i en och samma medlemsstat.
Sätet skall kunna flyttas från en medlemsstat till en annan utan att
bolaget behöver avvecklas i det första landet och bildas på nytt i det
andra. Europabolaget skall kännetecknas av att firman innehåller förkortningen
"SE" (Societas Europaea).
Ett europabolag kan bildas på ett antal olika sätt av redan befintliga
nationella juridiska personer. Fysiska personer kan inte vara stiftare.
Ett europabolag kan bildas genom att publika aktiebolag hemmahörande i
minst två olika medlemsstater fusioneras till ett europabolag. En annan
möjlighet är att två eller flera privata eller publika aktiebolag tillsammans
bildar ett holdingbolag i form av ett europabolag. Ytterligare en möjlighet
är att två eller flera bolag skapar ett dotterbolag i form av ett europabolag.
Under vissa förutsättningar är det också möjligt att ombilda ett nationellt
publikt aktiebolag till ett europabolag och vice versa.
När ett europabolag bildats, skall det registreras i ett sådant register
som avses i det s.k. publicitetsdirektivet. Registreringen skall offentliggöras
bl.a. i Europeiska unionens officiella tidning.
I proposition 2003/04:112 Europabolag har regeringen lämnat förslag till
nationell associationsrättslig reglering för europabolag. Förslaget
innehåller bestämmelser som kompletterar EG-förordningen i frågor där denna
delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna eller där det annars
har bedömts lämpligt att införa svenska regler vid sidan av förordningens
regler. Därutöver har ändringar föreslagits i aktiebolagslagen m.fl. lagar.

Regeringen har i nämnda proposition också gjort bedömningen att det för
att tillvarata intresset av en effektiv skattetillsyn bör införas en
möjlighet för en myndighet att under vissa förutsättningar motsätta sig
dels att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige, dels att ett
svenskt aktiebolag fusionerar och bildar ett europabolag. Dessutom har
regeringen bedömt att Finansinspektionen bör ha en möjlighet att under
vissa förutsättningar motsätta sig att europabolag som står under dess
tillsyn flyttar säte. Något färdigt författningsförslag lämnades dock
inte, utan frågan i denna del bereds vidare i Justitiedepartementet.
Lagutskottet har tillstyrkt propositionen (bet. 2003/04:LU26).
Propositionens huvudsakliga innehåll
I förevarande proposition lämnas förslag till hur den nya associationsformen
europabolag skall behandlas vid inkomstbeskattningen. Europabolag föreslås
med hänsyn till bolagens karaktär likställas med aktiebolag. Inkomstskattelagens
(1999:1229) bestämmelser som gäller aktiebolag skall därför tillämpas på
europabolag. Delägare i europabolag föreslås vid inkomstbeskattningen bli
behandlade på samma sätt som delägare i nationella aktiebolag.
Vidare föreslås att aktie i europabolag med säte i Sverige skall likställas
med aktie i svenskt aktiebolag vid uttag av kupongskatt. Det innebär att
kupongskatt också skall betalas för utdelning på aktie i europabolag som
har sitt säte i Sverige. De särskilda värderingsreglerna för företagstillgångar,
de s.k. lättnadsreglerna, som gäller vid arvsbeskattningen och - under
vissa villkor - vid gåvobeskattningen föreslås också omfatta aktier i
europabolag under förutsättning att aktierna är onoterade.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 oktober 2004.
I propositionen lämnas även förslag till en ändring i lagen (1969:200) om
uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga. Ändringen
innebär att de ytterligare skatter som fr.o.m. EU:s utvidgning den 1 maj
2004 omfattas av det s.k. indrivningsdirektivet infogas i lagen.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2004.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återfinns i bilaga 1 och regeringens
lagförslag i bilaga 2.
Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:134 Beskattning av europabolag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, och
lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan
skatt, avgift eller pålaga.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag