Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU31

Titel saknas


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att riksdagen skall godkänna
ett avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor samt anta de
lagändringar som avtalet föranleder. Den motion som väckts i ärendet
avstyrks.
Till betänkandet har lämnats en reservation (fp).
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor, m.m.
Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor samt antar regeringens förslag till1. lag om ändring i lagen
(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna och2.
lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta.Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:149 punkterna 1-3.

2.   Utvärdering m.m.
Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk41 yrkandena 1-3.
Reservation (fp)

Stockholm den 1 juni 2004
På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Arne Kjörnsberg (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s),
Marie Engström (v), Per-Olof Svensson (s), Ulf Sjösten (m), Lennart
Axelsson (s), Gunnar Andrén (fp), Inger Nordlander (s), Stefan Hagfeldt
(m), Catharina Bråkenhielm (s), Lars Gustafsson (kd), Börje Vestlund
(s) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Det nordiska skatteavtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet undertecknades den 23 september 1996.
Avtalet som trädde i kraft den 11 maj 1997 och tillämpas från den 1
januari 1998 är införlivat i svensk rätt genom lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Den 29 oktober
2003 undertecknade Sverige och Danmark ett avtal om vissa skattefrågor.
Avtalet föreskriver bl.a. vissa undantag från bestämmelserna i det
nordiska skatteavtalet.
I förevarande ärende behandlar utskottet regeringens proposition
2003/04:149 där det föreslås att riksdagen skall godkänna avtalet mellan
Sverige och Danmark om vissa skattefrågor samt - med anledning av avtalet
- anta en lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal
mellan de nordiska länderna. Vidare föreslås att lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ändras på så sätt att den
skattskyldighet som föreligger för inkomst som person som är bosatt
utomlands uppbär på grund av anställning i Sverige utökas till att
omfatta även vissa fall då personen till viss del utför arbetet utomlands.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut och den motion som väckts i
ärendet framgår av bilaga 1. Lagförslagen jämte avtalet återges i bilaga
2.
Utskottets överväganden
Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor, m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner avtalet och antar regeringens lagförslag. Motionsyrkanden
om utvärdering och komplettering av avtalet samt yrkandet om en vitbok
avslås.
Jämför reservation (fp).
Propositionen
Förhandlingarna mellan de svenska och danska regeringarna för att lösa
vissa problem som kan uppstå vid tillämpningen av det nordiska skatteavtalet
beträffande personer som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark har
resulterat i ett avtal om vissa skattefrågor som undertecknades av de
båda länderna den 29 oktober 2003 (nedan kallat avtalet). Avtalet
föreskriver vissa undantag från bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet,
bl.a. när det gäller beskattning av anställningsinkomster. Därutöver
innehåller avtalet åtaganden från de båda staterna att medge avdrag för
inbetalningar till pensionsordningar, avdrag för utgifter för resor
över Öresundsbron samt ett åtagande om ett system för utjämning mellan
Sverige och Danmark av vissa skatteintäkter. Avtalet innehåller också
en överenskommelse om att efter två år utvärdera ordningen för utjämning,
särskilt såvitt avser den del av kommunalskatten som tas ut för
primärkommunernas räkning. Därefter sker en utvärdering av hela systemet
vart femte år eller vid väsentliga förändringar av de båda ländernas
skattesystem.
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet och antar en lag om
ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna. Enligt lagförslaget skall avtalet gälla som lag här i landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2004. Enligt avtalet
skall vissa artiklar och punkter tillämpas i fråga om skatter på inkomst
som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller senare.
I övriga delar skall avtalet tillämpas först efter det att avtalet
träder i kraft.
I propositionen föreslås också en ändring i 1991 års lag om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Som skäl till förslaget i
denna del anförs bl.a. följande. Sverige har i artikel 5:1 i avtalet
åtagit sig att beskatta den del av tjänsteinkomsten som Sverige med
stöd av artikel 1 i samma avtal får beskattningsrätten till. Detta
innebär att Sverige måste säkerställa att det i intern svensk lagstiftning
finns grund för beskattning av de personer med hemvist i Danmark som
huvudsakligen utför arbete i Sverige för en svensk arbetsgivare eller
vid ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning som en utländsk
arbetsgivare har i Sverige, även i de fall då personen delvis faktiskt
utför arbetet antingen i sin bostad eller vid tjänsteresor eller annat
arbete av tillfällig natur i Danmark eller i en tredje stat. Skattskyldigheten
enligt 5 § SINK bör därför utökas till att omfatta även sådana fall då
personen till viss del utför arbetet utomlands.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på
avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år
2004.
Motionen
I motion Sk41 av Anna Grönlund m.fl. (fp) framförs kritik mot att hänsyn
inte tagits till bemanningsföretagens situation. Motionärerna anser att
anställda i bemanningsföretagen enbart bör beskattas i det land där
bemanningsföretaget har sitt kontor och föreslår ett tillkännagivande
om att avtalet skall kompletteras med en överenskommelse härom (yrkande
2). För att fullt ut ta till vara Öresundsregionens potential förordar
motionärerna att avtalets hela effekt för integrationen över Öresund
utvärderas efter de första två åren och inte enbart ordningen för
skatteutjämningen (yrkande 1). Vidare anser motionärerna att det behövs
en vitbok som på punkt efter punkt redovisar vilka beslut som krävs för
att riva barriärer i Öresundsregionen och en konkret tidsplan för detta
arbete (yrkande 3).
Utskottets ställningstagande
Avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor berör huvudsakligen
personer som bor i den ena staten och som arbetar i den andra staten
eller tredje stat. Syftet med det nya avtalet är att lösa vissa problem
som kan uppstå vid tillämpningen av det nordiska skatteavtalet beträffande
just personer som pendlar mellan Sverige och Danmark. Enligt avtalet
skall löneinkomster även fortsättningsvis beskattas i arbetslandet.
Pendlare som delvis arbetar hemma i bostaden eller som utför tjänsteresor
eller annat arbete av tillfällig natur i hemvistlandet skall inte längre
beskattas i båda länderna utan endast i det huvudsakliga arbetslandet.
Pendlare och arbetstagare som flyttar mellan länderna skall få göra
avdrag för inbetalningar till pensionsförsäkringar i det andra landet.
Kostnadsavdrag för resor över Öresundsbron skall medges även i Danmark.
Avtalet innehåller också bestämmelser om ett system för skatteutjämning
som innebär att den avtalsslutande stat där personen arbetar skall betala
ett utjämningsbelopp till den avtalsslutande stat där personen har sin
hemvist. Som pendlingsströmmarna ser ut just nu är det Sverige som kommer
att få utjämningsbelopp från Danmark. Ordningen för utjämningssystemet
skall utvärderas efter två år såvitt avser nivån för utjämningen och
det faktum att utjämningen endast avser den del av kommunalskatten som
tas ut för primärkommunernas räkning. Hela systemet skall utvärderas
vart femte år.
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan föreslår
att riksdagen godkänner avtalet och antar de lagändringar som avtalet
föranleder.
Vad gäller motionärernas yrkande i fråga om bemanningsföretagens
skatteförhållanden kan utskottet hålla med om att den nuvarande ordningen
innebär en olikhet i fråga om ländernas skatteanspråk som sedd från
svensk horisont inte är helt tillfredsställande. Denna olikhet tar sig
bl.a. det uttrycket att ersättningen både till en person som är bosatt
i Danmark och arbetar vid ett danskt bemanningsföretag och utför verksamhet
i Sverige och till en motsvarande person som är bosatt i Sverige och
arbetar på ett svenskt bemanningsföretag och utför verksamhet i Danmark,
i båda fallen beskattas endast i Danmark. Den danska lagstiftningen
som möjliggör beskattning från första arbetsdagen i Danmark innebär
också krångel och besvär för de svenska företagen och de anställda.
Enligt vad utskottet erfarit var frågan uppe i de förhandlingar som
resulterade i det nu föreliggande avtalet mellan Sverige och Danmark
dock utan att leda till någon överenskommelse i denna del. Utskottet
konstaterar emellertid att avtalet innehåller en överenskommelse om att
Sverige och Danmark skall inleda diskussioner för att överväga införande
av nya bestämmelser eller ändring av bestämmelserna i avtalet eller ta
initiativ till ändringar av det nordiska skatteavtalet om det skulle
visa sig föreligga skattemässiga hinder för den fortsatta integrationen
i Öresundsregionen. Om reglerna för bemanningsföretagen visar sig vara
till hinder för den fortsatta integrationen blir det alltså tillfälle
att återkomma till frågan i de fortsatta diskussionerna med Danmark.
Att nu, redan innan avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor trätt i kraft, rikta ett tillkännagivande till regeringen om
att ta initiativ till omförhandlingar av avtalet för att komplettera
det med bestämmelser om beskattning av anställda i bemanningsföretag
finner utskottet inte påkallat.
Enligt uppgift från Utrikesdepartementet kommer en handlingsplan för
tillväxt, innovation och forskning i Öresundsregionen att presenteras
under hösten 2004. Handlingsplanen skall innehålla en lista på olika
projekt, finansiering av och ansvariga för projekten samt tidsangivelser
för projektens ingångsättande och genomförande. De parter som står bakom
handlingsplanen är svenska staten (representerad av Utrikesdepartementet),
danska staten (representerad av Ekonomi- och näringsministeriet), Region
Skåne och Huvudstadens utvecklingsråd i Köpenhamn. Mot bakgrund härav
och med hänsyn även till vad ovan anförts om eventuellt nya diskussioner
med Danmark om den fortsatta integrationen i Öresundsregionen skulle
stöta på hinder anser utskottet att det saknas anledning för riksdagen
att göra några uttalanden om en komplett utvärdering av avtalets hela
effekt för integrationen över Öresund efter två år eller en vitbok av
den detaljerade beskaffenhet och med sådana tidsplaner som motionärerna
föreslår.
Med det anförda avstyrker utskottet motionen.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservation.
Utvärdering m.m., punkt 2 (fp)
av Anna Grönlund Krantz (fp) och Gunnar Andrén (fp).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om utvärdering m.m. Därmed bifaller riksdagen
motion 2003/04:Sk41 yrkandena 1-3.
Ställningstagande
Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark löser ett antal problem för
personer som arbetspendlar över Öresund och kan därmed också få en
positiv effekt på integrationen. Ytterligare åtgärder behövs dock för
att främja integrationen över Öresund. En brist i avtalet är att hänsyn
inte tas till de särskilda förutsättningar som gäller för s.k.
bemanningsföretag, alltså företag som hyr ut sina anställda för att utföra
visst arbete. Vi anser att anställda i bemanningsföretag enbart skall
beskattas i det land där de är anställda, dvs. där bemanningsföretaget
har sitt säte. Det undantag som enligt det nordiska skatteavtalet gäller
för bemanningsföretag (uthyrning av arbetskraft) och som innebär att
beskattning skall ske i arbetsstaten oavsett om det är fråga om
korttidsarbete eller en längre tids arbete medför bl.a. administrativt
krångel för de berörda. Vi är också kritiska till att den överenskomna
utvärderingen enbart skall avse ordningen för skatteutjämningen. Detta
tyder på att överenskommelsens huvudsakliga perspektiv fokuserar på
vilka effekter avtalet får för respektive lands myndigheter och
skattesystem. För att fullt ut ta till vara Öresundsregionens potential
måste man se problematiken från det motsatta hållet. Avtalets viktigaste
uppgift måste vara att röja undan hinder för dynamik och individers
frihet. Därför bör avtalets hela effekt för integrationen över Öresund
bli föremål för en utvärdering efter två år. Regeringen bör ta initiativ
till omförhandlingar av avtalet för att komplettera detta med bestämmelser
om beskattning av anställda i bemanningsföretag och om en fullständig
utvärdering av avtalet efter två år. Därutöver anser vi att det behövs
en vitbok som på punkt efter punkt redovisar vilka beslut som krävs för
att riva återstående barriärer i Öresundsregionen och en konkret tidsplan
för detta arbete.
Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Det innebär att vi tillstyrker samliga yrkanden i motion Sk41.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor m.m.:

1.   Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor.
2.   Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.
3.   Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
Följdmotion
2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om komplettering av avtalet vad gäller bemanningsföretag.
3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en vitbok för att riva hinder för integrationen i
Öresundsregionen.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag