Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU30

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition
2003/04:117 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. Det
innebär att utskottet ställer sig bakom bl.a. förslaget om att Sverige
skall utnyttja möjligheten till begränsning av skattefri privatinförsel
av cigaretter samt, i vissa fall, andra tobaksprodukter under den tid som
de nya EU-medlemsstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien och Ungern har undantag att uppfylla minimiskatterna
på dessa produkter.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
3. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.
m.,
4. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
7. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
8. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:117.

Stockholm den 13 april 2004
På skatteutskottets vägnar
Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Arne Kjörnsberg (s),
Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s),
Ulla Wester (s), Per Landgren (kd), Per-Olof Svensson (s), Ulf Sjösten
(m), Lennart Axelsson (s), Roger Tiefensee (c), Inger Nordlander (s),
Stefan Hagfeldt (m), Catharina Bråkenhielm (s), Anne-Marie Ekström (fp),
Per Rosengren (v) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Enligt rådets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter
och 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter
måste medlemsstaterna minst ta ut i direktiven angivna minimipunktskatter
på cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Estland, Lettland och
Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har i
anslutningsfördragen med EU fått övergångsperioder för att uppfylla gemenskapens
minimipunktskatt på cigaretter. Tjeckien har dessutom fått en övergångsperiod
för att uppfylla minimipunktskatten på övriga tobaksprodukter, och Estland
har fått en övergångsperiod för att uppfylla minimipunktskatten på röktobak.
Övergångsperioderna har olika längd. Den längsta övergångsperioden,
avseende Estland, Lettland och Litauen, gäller t.o.m. den 31 december 2009.

Under den tid som undantagen gäller får övriga medlemsstater, efter att
ha meddelat kommissionen, behålla samma kvantitativa begränsningar för
privat införande utan ytterligare punktskatteuttag av cigaretter och andra
tobaksvaror från dessa länder som för närvarande gäller för resenärer som
anländer från tredje land. De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet
får genomföra nödvändiga kontroller förutsatt att dessa inte påverkar en
väl fungerande inre marknad. I budgetpropositionen för år 2004 aviserade
regeringen sin avsikt att utnyttja denna möjlighet till begränsning av
skattefri privatinförsel och återkomma till riksdagen med förslag härom.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I nu föreliggande proposition föreslår regeringen att Sverige skall
utnyttja möjligheten till begränsning av skattefri privatinförsel av cigaretter
samt, i vissa fall, andra tobaksprodukter under den tid som de nya
medlemsstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern har undantag att uppfylla minimiskatterna på dessa
produkter. Bestämmelser om beskattning av privatinförsel utöver de
kvantitativa begränsningar som gäller vid privatimport av tobaksvaror från
tredje land föreslås tas in i en ny lag.
I skattebrottslagen, i lagen om tobaksskatt, i lagen om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
och i lagen om straff för smuggling föreslås att hänvisningar till den
nya lagen om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror införs.
Vidare föreslås att den särskilda bestämmelsen i lagen om frihet från
skatt vid import m.m. gällande privatimport av starköl från tredje land
slopas. Eftersom Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel av
alkohol och tobak från andra medlemsstater upphörde den 1 januari 2004
skall gällande EU-regler även tillämpas på privatimport av öl från tredje
land.
Propositionen innehåller slutligen förslag till vissa justeringar i lagen
om alkoholskatt och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2004.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återfinns i bilaga 1 och regeringens
lagförslag i bilaga 2.
Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:117 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
,
lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag