Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU29

Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m. (prop. 2003/04:76)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition
2003/04:76 om vissa ändringar i fastighetstaxeringslagen inför 2005 års
allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter, om att en fastighetsdeklaration
skall kunna lämnas i form av ett elektroniskt dokument och om en ändrad
utformning av förfarandet vid förenklad fastighetsdeklaration.
Även förslagen om vissa tekniska korrigeringar i mervärdesskattelagen
tillstyrks.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:76.


Stockholm den 30 mars 2004
På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Arne Kjörnsberg (s),
Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Per-Olof
Svensson (s), Ulf Sjösten (m), Lennart Axelsson (s), Gunnar Andrén (fp),
Roger Tiefensee (c), Inger Nordlander (s), Stefan Hagfeldt (m), Catharina
Bråkenhielm (s), Barbro Feltzing (mp), Anne-Marie Ekström (fp), Lars
Gustafsson (kd), Per Rosengren (v) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:76 Vissa
fastighetstaxeringsfrågor, m.m. Regeringens förslag till riksdagen redovisas
i bilaga 1. De lagändringar som regeringen föreslår redovisas i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering
inför 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Det är
främst fråga om tekniska justeringar i värderingsförfarandet. De nya
reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2004.
I propositionen föreslås även att en fastighetsdeklaration skall kunna
lämnas i form av ett elektroniskt dokument samt att deklarationsförfarandet
vid den förenklade fastighetstaxeringen skall vara detsamma som vid den
allmänna fastighetstaxeringen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni
2004 och tillämpas första gången vid 2006 års fastighetstaxering.
I propositionen föreslås slutligen vissa tekniska korrigeringar i
mervärdesskattelagen (1994:200).
Utskottets överväganden
Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte funnit någon anledning till erinran mot regeringens
förslag utan tillstyrker propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:76 Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)Härigenom
föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)1Senaste lydelse
av 18 kap. 1 a § 2003:650.
dels att 18 kap. 1 a § skall upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 4 a §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 3 § och 18 kap. 1 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 kap. 3 a §, av
följande lydelse.Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
7 kap.
4 a §2Senaste lydelse 1997:451.
Riktvärdena för värderingsenheter som ingår i en lantbruksenhet skall
bestämmas med hänsyn till de värdeförhållanden som gäller för medelstora
lantbruksenheter. Lantbruksenhetens sammanlagda riktvärde skall korrigeras
med hänsyn till storleksinverkan och särskilda värdeförhållanden, om det
behövs på grund av prisbildningen. Detta benämns storlekskorrektion.
Det belopp med vilket korrigering sker skall fördelas och redovisas på de
värderingsenheter som ingår i lantbruksenheten, i förhållande till
värderingsenheternas riktvärden före korrigering.
Storlekskorrektion skall ske endast om den föranleder en höjning eller
sänkning av lantbruksenhetens sammanlagda riktvärde med minst 25 000 kronor.


10 kap.
2 §3Senaste lydelse 1990:1382.
Som riktvärde för en värderingsenhet avseende ett djurstall för nötkreatur
som är byggt under åren 1980-1989, är av normal beskaffenhet och har en
storlek av 301-400 kvadratmeter får endast anges värden i en fastställd
värdeserie.   Som riktvärde för en värderingsenhet avseende ett djurstall
för nötkreatur som är byggt under åren 1990-1999, är av normal beskaffenhet
och har en storlek av 701-800 kvadratmeter får endast anges värden i en
fastställd värdeserie.


13 kap.
3 §4Senaste lydelse 1990:1382.
Nuvarande lydelse
Inom varje värdeområde skall riktvärden för åker bestämmas för skilda
förhållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

Storlek Med storlek avses åkermarkens areal.
Beskaffenhet  Med beskaffenhet avses åkermarkens produktionsförmåga och
brukningsförhållanden. För värdefaktorn beskaffenhet skall finnas tre
eller fem klasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig beskaffenhet
inom värdeområdet. Värdeskillnaden mellan högsta och lägsta klass får för
åkermark, som är tillfredsställande dränerad genom självdränering eller
äldre täckdikning, uppgå till högst 40 procent av värdet av åkermark av
genomsnittlig beskaffenhet. Värdeskillnaden mellan två intilliggande
klasser får dock uppgå till högst 3 000 kronor per hektar.
Dränering    Åkermarkens dränering bestäms av befintliga täckdikningars och
huvudavlopps beskaffenhet samt av markens behov av dränering. För
värdefaktorn dränering skall finnas högst tre klasser.


Föreslagen lydelse
Inom varje värdeområde skall riktvärden för åker bestämmas för skilda
förhållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

Storlek Med storlek avses åkermarkens areal.
Beskaffenhet  Med beskaffenhet avses åkermarkens produktionsförmåga och
brukningsförhållanden. För värdefaktorn beskaffenhet skall finnas tre
eller fem klasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig beskaffenhet
inom värdeområdet. Värdeskillnaden mellan högsta och lägsta klass får för
åkermark, som är tillfredsställande dränerad genom självdränering eller
äldre täckdikning, uppgå till högst 40 procent av värdet av åkermark av
genomsnittlig beskaffenhet. Värdeskillnaden mellan två intilliggande
klasser får dock uppgå till högst 6 000 kronor per hektar.
Dränering    Åkermarkens dränering bestäms av befintliga täckdikningars och
huvudavlopps beskaffenhet samt av markens behov av dränering. För
värdefaktorn dränering skall finnas högst tre klasser.Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
18 kap.
1 §5Senaste lydelse 2001:1218.
Till ledning vid allmän fastighetstaxering skall ägaren utan föreläggande
lämna deklaration (allmän fastighetsdeklaration) för varje fastighet.
Detta gäller inte sådan ägare som senast den 15 oktober året före det år
då allmän fastighetstaxering äger rum fått förslag till fastighetstaxering.
Deklaration skall dock inte lämnas för försvarsfastighet som tillhör
staten och som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt eller för
fastighet som vid föregående års taxering inte åsatts högre taxeringsvärde
än 1 000 kronor.    Till ledning vid allmän och förenklad fastighetstaxering
skall ägaren utan föreläggande lämna deklaration (allmän respektive
förenklad fastighetsdeklaration) för varje fastighet. Detta gäller inte
sådan ägare som senast den 15 oktober året före det år då allmän eller
förenklad fastighetstaxering äger rum fått förslag till fastighetstaxering.
Deklaration skall dock inte lämnas för försvarsfastighet som tillhör
staten och som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt eller för
fastighet som vid föregående års taxering inte åsatts högre taxeringsvärde
än 1 000 kronor.
Deklaration skall inte heller lämnas för fastighet för allmänna
kommunikationsändamål eller för distributionsbyggnad, värmecentral eller
reningsanläggning som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt eller
för byggnad på annans mark då byggnadens värde understiger 50 000 kronor.

Finns på sådan kommunikationsfastighet som nyss har nämnts husbyggnad som
används för annat än kommunikationsändamål skall dock deklaration lämnas.

Efter föreläggande är också den som inte på grund av första stycket har
deklarationsskyldighet, skyldig att lämna fastighetsdeklaration.


3 a §
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva eller
i enskilda fall medge att allmän och förenklad fastighetsdeklaration får
lämnas i form av ett elektroniskt dokument.Med ett elektroniskt dokument
avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling
och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.
2. Den upphävda 18 kap. 1 a § gäller dock till och med 2005 års
fastighetstaxering.
3. De nya föreskrifterna i 7 kap. 4 a §, 10 kap. 2 § och 13 kap. 3 §
tillämpas första gången vid 2005 års fastighetstaxering.
4. De nya föreskrifterna i 18 kap. 1 och 3 a §§ tillämpas första gången
vid 2006 års fastighetstaxering.


Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)Härigenom
föreskrivs att 8 kap. 6 § samt 11 kap. 3, 5, 6 och 8 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200)6Lagen omtryckt 2000:500. skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
8 kap.
6 §7Senaste lydelse 2003:1134.
Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående skatten
hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om företaget
har sin redovisning i euro skall beaktas vad som anges i 13 kap. 15 a §
andra stycket och 23 a § andra stycket.
Om företaget har sin redovisning i annan valuta än svenska kronor eller
euro skall beaktas vad som anges i 11 kap. 11 § andra stycket.
I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt
som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått
prisnedsättning efter det att han gjort avdrag för skatten.


11 kap.
3 §8Senaste lydelse 2003:1134.
Varje näringsidkare skall säkerställa att faktura utfärdas av honom själv
eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person,
för andra betalningar a conto än som avses i 2 § eller 13 kap. 14 § första
stycket, som gjorts till honom för en sådan omsättning som avses i 1 §. Varje
näringsidkare skall säkerställa att faktura utfärdas av honom själv eller
i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person, för
andra betalningar förskott eller a conto än som avses i 2 § eller 13 kap.
14 § första stycket, som gjorts till honom för en sådan omsättning som
avses i 1 §.


5 §
Nuvarande lydelseEnligt SFS 2003:659  Föreslagen lydelse
En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1
eller 2 och 2 a § första stycket innehålla uppgift om1. ersättningen,2. skattens
belopp för varje skattesats, utom i fråga om faktura eller jämförlig
handling som avses i 2 a § första stycket 1,3. utställarens och mottagarens
namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,
4. transaktionens art,5. platsen för varans mottagande,6. den skattskyldiges
registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då den skattskyldige inte
är registrerad, hans person- eller organisationsnummer om det finns ett
sådant och annars en likvärdig uppgift,7. det förhållandet att skattskyldighet
föreligger enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3 eller 4 b, och8. övrigt
som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och mottagarens
avdragsrätt eller rätt till återbetalning.Bestämmelserna i första stycket
3-5 får frångås då fråga är om en faktura eller jämförlig handling som
upptar endast ett mindre belopp.Om andra stycket inte är tillämpligt och
det med hänsyn till en skattskyldigs verksamhet finns särskilda skäl för
det, får Skatteverket på ansökan av den skattskyldige besluta att denne
inte behöver lämna uppgift om mottagaren enligt första stycket 3.
Enligt SFS 2003:1134
Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan mervärdesskattegrupp
som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås näringsidkare i gruppen
som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.Vad som sägs i detta
kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt
avser vid omsättningar enligt första stycket det registreringsnummer till
mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman som avses i 6 a kap.
4 §.  Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås
näringsidkare i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.
Vad som sägs i detta kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer
till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det
registreringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman
som avses i 6 a kap. 4 §.


6 §
Nuvarande lydelseEnligt SFS 2003:659  Föreslagen lydelse
Om en köpare utfärdar en avräkningsnota och säljaren enligt 4 § 1 därför
inte är skyldig att utfärda faktura eller jämförlig handling, skall
köparens avräkningsnota innehålla de uppgifter som anges i 5 § första stycket.
När det finns särskilda skäl får Skatteverket medge att en sådan nummeruppgift
som anges i 5 § första stycket 6 utelämnas.
Enligt SFS 2003:1134
Faktura som avses i 1 § får överföras på elektronisk väg endast om mottagaren
godkänner det. Faktura som avses i 1 § får överföras på elektronisk väg
endast om mottagaren godkänner det.


8 §9Senaste lydelse 2003:1134.
Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat
följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:
1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar
fakturan,
3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna
eller tjänsterna har omsatts,
4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han
förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av
varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern
varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,
5. säljaren och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning
och art,
7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts
eller det datum då sådan a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om
ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,      7. datum då omsättningen av varorna eller
tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts-
eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan
fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,
8.
beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset
exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller
rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,
9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild
ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 §
första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt,
en hänvisning till
a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av
den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande
omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund, eller
c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen
är skyldig att betala mervärdesskatt,
12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de
uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett
sådant transportmedel,
13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap.,
en hänvisning till
a) dessa bestämmelser
b) artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG),
eller
c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.