Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU27

Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation(prop. 2003/04:97)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ändringar i
tullagstiftningen med anledning av att Tullverkets organisation inte längre
skall vara uppdelad i regioner. Lagändringarna innebär huvudsakligen att
föreskrifter som förutsätter beslut av chefen för en tullregion i fråga
om öppnande av brevförsändelser, postspärr och förstärkt kontroll ändras
så att chefen för Tullverket förordnar de tjänstemän som skall ha dessa
uppgifter.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets
omorganisation
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
2. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, samt
4. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:97.


Stockholm den 30 mars 2004
På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Arne Kjörnsberg (s),
Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Per-Olof
Svensson (s), Ulf Sjösten (m), Lennart Axelsson (s), Gunnar Andrén (fp),
Roger Tiefensee (c), Inger Nordlander (s), Stefan Hagfeldt (m), Catharina
Bråkenhielm (s), Barbro Feltzing (mp), Anne-Marie Ekström (fp), Lars
Gustafsson (kd), Per Rosengren (v) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I propositionen föreslår regeringen ändringar i tullagstiftningen som
huvudsakligen innebär att föreskrifter som innehåller uttrycket "chefen
för en tullregion" formuleras om för att lagtexten inte skall hindra
Tullverket från att införa en organisation som inte är uppdelad i regioner.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. De ändringar
i lagtext som regeringen föreslår finns i bilaga 2.

Bakgrund
Tullverket har efter en intern utredning funnit det lämpligt att ta bort
uppdelningen i regioner och att införa en organisation som enbart är
baserad på processer. Enligt utredningen bör processerna även i fortsättningen
ledas av en processägare. Processerna bör delas upp i olika ämnesområden.
Ansvaret för sådana ämnesområden skall bäras av ett kompetenscenter för
hela landet. För att kunna genomföra den önskade organisationen krävs
dock vissa förändringar på lag- och förordningsnivå.
Riksdagen och regeringen har i huvudsak överlåtit åt Tullverket att självt
bestämma sin organisation utifrån vad myndigheten finner lämpligast för
att genomföra sitt uppdrag. De berörda bestämmelserna i lag har inte till
syfte att begränsa myndighetens möjligheter att bestämma utformningen av
sin organisation. Syftet är i stället att säkerställa att vissa beslut
skall tas på en viss nivå inom Tullverkets organisation.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i tullagen (2000:1281), lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
samt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Ändringarna syftar i
huvudsak till att göra det möjligt för Tullverket att förändra sin
organisation så att den inte längre är uppdelad i regioner. Förslagen avser
ändringar i paragrafer som innehåller bestämmelser om chefen för en
tullregion.
Förslaget innebär att chefen för Tullverket förordnar de tjänstemän som
skall besluta om öppnande av brevförsändelser, om postspärr och om förstärkt
kontroll. I de två senare fallen skall den förordnade vara chefstjänsteman.
Författningstexten lägger inte fast på vilken nivå en sådan chef skall
befinna sig i organisationen. Det är svårt att i lagtext lägga fast en
sådan nivå utan att riskera att skapa en motsvarande låsning av organisationen
som den som detta förslag avser att lösa upp. Regeringens avsikt är dock
att nivån bör motsvara den nivå som regionchefen har i dagens organisation.

Regeringen har för avsikt att göra de ändringar på förordningsnivå som
behövs för att genomföra den av Tullverket önskade omorganisationen.
Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av
Tullverkets omorganisation:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i tullagen (2000:1281),
lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, samt
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281)Härigenom föreskrivs
att 5 kap. 14 § samt 6 kap. 11 och 13 §§ tullagen (2000:1281) skall ha
följande lydelse.Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse

5 kap.
14 §

Bestämmelserna om kompensationsränta i artikel 214.3 i förordningen (EEG)
nr 2913/92 och i artiklarna 589, 590 och 709 i förordningen (EEG) nr
2454/93 samt bestämmelserna om kreditränta i artikel 229 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 tillämpas även på andra skatter än tull som skall tas ut
för varor vid import.  Bestämmelserna om kompensationsränta i artikel 214.
3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artikel 519 i förordningen (EEG)
nr 2454/93 samt bestämmelserna om kreditränta i artikel 229 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 tillämpas även på andra skatter än tull som skall tas ut
för varor vid import.

6 kap.
11 §

För sådan kontroll som avses i 10 § får en tulltjänsteman undersöka
postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En sådan
försändelse får öppnas, om den finns hos Tullverket eller på
utväxlingspostkontoret
och det finns anledning att anta att den innehåller en vara för vilken
deklarations- eller uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts. Beträffande
brev och andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden
får beslut om öppnande av försändelsen fattas endast av chefen för en
tullregion eller, efter dennes beslut, av någon annan tjänsteman vid
tullregionen. Om försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande skall
detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.    För
sådan kontroll som avses i 10 § får en tulltjänsteman undersöka
postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En sådan
försändelse
får öppnas, om den finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkontoret
och det finns anledning att anta att den innehåller en vara för vilken
deklarations- eller uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts. Beslut om att
öppna brev och andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga
meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften
av chefen för Tullverket. Om försändelsen innehåller ett förtroligt
meddelande skall detta omedelbart tillslutas och skickas vidare till
mottagaren.

13 §

Chefen för en tullregion får besluta att en postförsändelse som väntas
till visst postkontor och som kommer från tredje land skall hållas kvar
av postbefordringsföretaget när den kommer till postkontoret, om    En
chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får
besluta att en postförsändelse som väntas till visst postkontor och som
kommer från tredje land skall hållas kvar av postbefordringsföretaget när
den kommer till postkontoret, om
1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som
kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och
2. det är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.

Beslut om kvarhållande skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tid.
Beslutet får verkställas omedelbart, men skall snarast prövas av Tullverkets
chef eller av verkets chefsjurist.   Ett beslut om kvarhållande skall
meddelas att gälla viss angiven, kortare tid. Beslutet får verkställas
omedelbart, men skall snarast prövas av Tullverkets chef eller av verkets
chefsjurist.
Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna
en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionenHärigenom
föreskrivs att 9 och 11 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha
följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse

9 §1Senaste lydelse 2000:1232.

Beslut om öppnande med stöd av 8 § av brev och andra sådana försändelser
som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av chefen
för en tullregion eller efter dennes förordnande av någon annan tjänsteman
vid tullregionen. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande,
skall detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.
Beslut om att med stöd av 8 § öppna brev och andra sådana försändelser
som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en
tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Om en
försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, skall detta omedelbart
tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

11 §2Senaste lydelse 2000:1232.

Under de förutsättningar som anges i andra stycket får chefen för en
tullregion besluta att postförsändelse som väntas till viss postanstalt,
och som kommer från ett annat EU-land, skall hållas kvar av
postbefordringsföretaget när försändelsen kommer in till postanstalten. Ett
beslut
skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tidsrymd.    En
chefstjänsteman
som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket får besluta att en
postförsändelse som väntas till ett visst postkontor och som kommer
från ett annat EU-land skall hållas kvar av postbefordringsföretaget när
den kommer till postkontoret, om
Förutsättningar för ett beslut om kvarhållande är1. att det finns anledning
att anta att sådan postförsändelse innehåller narkotika som kan tas i
beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, samt 2. att det
är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.  1. det finns anledning att
anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och 2. det är nödvändigt för
att beslag skall kunna ske.
Ett beslut om kvarhållande får verkställas omedelbart men skall snarast
prövas av Tullverkets chef eller av verkets chefsjurist.    Ett beslut om
kvarhållande skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tid. Beslutet
får verkställas omedelbart, men skall snarast prövas av Tullverkets chef
eller av verkets chefsjurist.
Ett postbefordringsföretag är skyldigt att, på begäran av Tullverket,
till verket överlämna en försändelse som kvarhållits enligt denna bestämmelse.
Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till
verket överlämna en försändelse som kvarhållits enligt första
stycket.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll
av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukterHärigenom
föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse

3 kap.
2 §3Senaste lydelse 1999:438.

Beslut om att öppna brev och andra sådana försändelser som kan antas
innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av chefen för en tullregion
eller, efter dennes förordnande, av någon annan tjänsteman vid regionen.
Beslut om att öppna brev och andra sådana försändelser som kan antas
innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som
förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

4. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smugglingHärigenom föreskrivs att 28 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling
skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse

28 §
Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med ett
visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankommer
till eller avreser från en viss gräns- eller kustort eller annan plats
som har förbindelse med utlandet (särskild kontroll).
En särskild kontroll får beslutas endast om
1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med
transportmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser från
platsen, har begått eller står i begrepp att begå ett brott enligt 5 §
eller 6 § tredje stycket eller försök till ett sådant brott,
2. tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd
person eller en mindre krets av personer, och
3. åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet skall kunna
ske.

Beslut om särskild kontroll får fattas av chefen för en tullregion.
Beslutet skall prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i sitt ställe.
Om det uppenbarligen är fara i dröjsmål, får beslutet utan sådan prövning
verkställas omedelbart. Beslut om särskild kontroll får fattas av
chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Beslutet
skall prövas av Tullverkets chef eller av verkets chefsjurist. Om det
uppenbarligen är fara i dröjsmål, får beslutet utan sådan prövning
verkställas omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.