Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU19

Möjlighet till förenklat tullförfarande (prop. 2003/04:41)


Sammanfattning
Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag om möjlighet till
förenklat tullförfarande. Förslaget avser att ge en författningsmässig
grund för Sverige att i EG delta i verksamhet med mellanstatliga
enhetstillstånd rörande import- och exportförfarandet. Förslaget avser
möjligheten
att använda det förenklade förfarandet "lokalt klareringsförfarande".
Denna förenkling innebär att en inledande anmälan avseende import eller
export kan göras genom en notering i företagets bokföring. Med ett sådant
mellanstatligt enhetstillstånd kan varor sättas i fri omsättning i ett
medlemsland genom en bokföringsåtgärd i ett annat land. Systemet avser
att vara till fördel för företag med verksamhet i flera medlemsländer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Möjlighet till förenklat tullförfarande
Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen
till
1. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
6. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
samt
7. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2003/04:41.

Stockholm den 27 januari 2004
På skatteutskottets vägnar
Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:               Arne
Kjörnsberg
(s) , Anna Grönlund (fp) , Lennart Hedquist (m) , Per Erik Granström (s)
, Ulla Wester (s) , Per Landgren (kd) , Marie Engström (v) , Ulf Sjösten
(m) , Lennart Axelsson (s) , Gunnar Andrén (fp) , Roger Tiefensee (c) ,
Inger Nordlander (s) , Stefan Hagfeldt (m) , Catharina Bråkenhielm (s) ,
Barbro Feltzing (mp) , Fredrik Olovsson (s) och Britta Rådström (s)
    .
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I proposition 2003/04:41 föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens
förslag till ändringar i tullagen (2000:1281), mervärdesskattelagen (1994:
200), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam och lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Regeringens
förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag
i bilaga 2. Inga motioner har väckts i ärendet.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i tullagen (2000:1281),
mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam samt lagen (2000:1225) om straff
för smuggling. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2004.
Vid import och export finns det möjlighet för den som har ett särskilt
tillstånd att använda olika typer av förenklade förfaranden. Sådana
tillstånd utfärdas som regel av den behöriga myndigheten i det land till
vilket importen skall göras eller från vilket exporten skall göras. Enligt
gemenskapens tullagstiftning kan emellertid ett tillstånd som utfärdats
i en medlemsstat användas i en annan medlemsstat, under vissa förutsättningar.
Ett sådant tillstånd kallas i gemenskapens tullagstiftning för ett
enhetstillstånd.
I dag ger gemenskapens tullagstiftning i sig ett tillräckligt stöd för
att utfärda enhetstillstånd enbart avseende ett begränsat antal förenklingar
i samband med import eller export. Det är t.ex. möjligt att utfärda
enhetstillstånd att inrätta ett tullager i en annan medlemsstat än den där
tillståndet utfärdas. Däremot ger gemenskapens tullagstiftning i sig inte
ett tillräckligt stöd för att utfärda enhetstillstånd för förenklingar
avseende själva import- eller exportförfarandet. Det behövs även kompletterande
bestämmelser.
Det har sedan en lång tid tillbaka funnits ett intresse för att skapa
sådana möjligheter. Det finns dock ett antal problem som måste lösas innan
detta är möjligt. Så här långt har dessa problem inte lösts på gemenskapsbasis.

Vissa medlemsstater har startat försöksverksamhet eller pilotprojekt inom
ramen för vilka dessa stater skapat möjligheter att utfärda enhetstillstånd
även för användning av sådana förenklingar vid import och export som
gemenskapens tullagstiftning medger. En grundförutsättning för att detta
skall bli möjligt är en mellanstatlig överenskommelse mellan de berörda
medlemsstaterna. För ett tillstånd (enhetstillstånd) som utfärdas inom
ramen för ett förfarande som stöds av en sådan överenskommelse används
här begreppet mellanstatligt enhetstillstånd.
Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna till försöksprojekt med mellanstatliga
enhetstillstånd.
De författningsförslag som ingår i denna proposition har till syfte att
ge en grund även för Sverige att delta i verksamheten med mellanstatliga
enhetstillstånd. Förslagen avser möjligheten att använda förenklingen
"lokalt klareringsförfarande". Denna förenkling innebär att en inledande
anmälan avseende import eller export kan göras genom en notering i företagets
bokföring. Anmälan görs senare fullständig genom en kompletterande
tulldeklaration.
Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:41 Möjlighet till förenklat tullförfarande:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i tullagen (2000:1281),
lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
samt
lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag