Skatteutskottets betänkande
2003/04:SKU12

Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. (prop.2003/04:21, skr. 2003/04:14 och skr. 2002/03:145)


Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition
2003/04:21 om slopad skattefrihet för förmån av tandvård med viss ändring
och avstyrker förslag från Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna
om att propositionen skall avslås i den delen. Utskottet avstyrker även
några motioner som tar upp frågor om tandvårdsförsäkringens framtida
utformning m.m.
Utskottet tillstyrker i betänkandet också regeringens förslag om en
begränsning av skattefriheten för förmån av lånedator och avstyrker en motion
från Centerpartiet om att ordningen med bruttolöneavdrag skall ersättas
av en ordning med skatterabatter.
Utskottet tillstyrker i betänkandet slutligen regeringens övriga förslag,
dvs. förslagen om en begränsning av avdragsrätten för ersättning som
lämnas vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser, om en utvidgning
av skattskyldigheten till avkastningsskatt till att omfatta panthavare i
vissa fall, om att utvidga skattefriheten för belöningar vid avslöjande
eller gripande av brottslingar till att omfatta ersättning till den som
har bidragit till att förebygga brott eller att tillgångar tas i beslag
och slutligen förslagen om vissa justeringar i fordonsskattelagen och i
lagen om allmän löneavgift.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Ändrade skatteregler för förmån av tandvård, fråga om avslag på
propositionen
Riksdagen godtar regeringens förslag om ändrade skatteregler för förmån
av tandvård. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:21 i denna del
och avslår motionerna 2003/04:Sk21 i denna del, 2003/04:Sk22 yrkande 1
och 2003/04:Sk24 yrkande 1.
Reservation 1 (m, kd)

2.   Utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk21 i denna del, 2003/04:Sk22
yrkandena 2 och 3, 2003/04:Sk23 yrkande 1 och 2003/04:Sk24 yrkande 2.
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

3.   Begränsning av skattefriheten för förmån av lånedator
Riksdagen godtar regeringens förslag om begränsning av skattefriheten
för förmån av lånedator. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:21
i denna del och avslår motion 2003/04:Sk23 yrkande 2.
Reservation 5 (c)

4.   Övertagande av pensionsutfästelser m.m.
Riksdagen godtar regeringens förslag om övertagande av pensionsutfästelser
m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:21 i denna del.

5.   Lagförslagen
Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen
till1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen
att ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen erhåller den enligt utskottets
förslag i bilaga 3 angivna lydelsen,2. lag om ändring i lagen (1990:661)
om avkastningsskatt på pensionsmedel,3. lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),4. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:21 i denna del och lägger
skrivelserna 2002/03:145 och 2003/04:14 till handlingarna.
Stockholm den 2 december 2003
På skatteutskottets vägnar
Arne Kjörnsberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne Kjörnsberg (s), Anna
Grönlund (fp), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per Landgren
(kd), Marie Engström (v), Per-Olof Svensson (s), Ulf Sjösten (m), Lennart
Axelsson (s), Gunnar Andrén (fp), Roger Tiefensee (c), Inger Nordlander
(s), Stefan Hagfeldt (m), Catharina Bråkenhielm (s), Barbro Feltzing (mp),
Fredrik Olovsson (s) och Britta Rådström (s).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:21 Förmån
av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. och fyra motioner
som väckts med anledning av propositionen. Förslag om begränsningar i
avdragsrätten för ersättning vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
har aviserats av regeringen dels genom en skrivelse den 18 juni 2003 (skr.
2002/03:145), dels genom en skrivelse den 25 september 2003 (skr.
2003/04:14). I den senare skrivelsen aviseras det förslag som läggs fram i
propositionen. I budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1, volym 1,
avsnitt 8.2.4 respektive 8.2.7) förordar regeringen att reglerna i
inkomstskattelagen (1999:1229) om skattefrihet för förmån av s.k. lånedator
skärps och att skattefriheten för tandvårdsförmån slopas. I den nu aktuella
propositionen tas frågan om lagstiftning upp med anledning av regeringens
bedömning i budgetpropositionen. Regeringens och motionärernas förslag
till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i
bilaga 2. Utskottets lagförslag återges i bilaga 3.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att skattefriheten för förmån av inte offentligt
finansierad tandvård i Sverige och av tandvård utomlands slopas. Som en
konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana
utgifter i arbetsgivarens verksamhet.
Vidare föreslås att avdragsrätten begränsas för ersättning som lämnas vid
övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser. Ersättning skall dras av
om övertagandet sker när en näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare
som också övertar ansvaret för pensionsutfästelserna. I det sammanhanget
föreslås också en utvidgning av skattskyldigheten till avkastningsskatt
till att omfatta panthavare i vissa fall.
Dessutom föreslås att skattefriheten för belöningar vid avslöjande eller
gripande av brottslingar utvidgas till att omfatta ersättning till den
som har bidragit till att förebygga brott eller att tillgångar tas i beslag.

I propositionen föreslås också en begränsning av skattefriheten för förmån
av lånedator, vilken aviserats i budgetpropositionen för 2004. Som en
förutsättning för skattefriheten för förmånen bör gälla att den inte byts
ut mot kontant lön med mer än 10 000 kr under beskattningsåret.
Propositionen innehåller slutligen förslag till vissa justeringar i
fordonsskattelagen och i lagen om allmän löneavgift.
De nya bestämmelserna föreslås, med visst undantag, träda i kraft den
1 januari 2004.
Utskottets överväganden
Ändrade skatteregler för förmån av tandvård, fråga om avslag på
propositionen
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag om ändrade skatteregler för förmån
av tandvård och avslår motionsförslag om att propositionen skall avslås
i denna del.
Jämför reservation 1 (m, kd).
Propositionen
Skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad tandvård i Sverige
och av tandvård utomlands slopas. Som en följd av detta slopas även
avdragsförbudet för sådana utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet.
Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmån och annan
ersättning som erhålls på grund av tjänst skall tas upp som intäkt. Om
ersättningen för tjänsten betalas ut i en näringsverksamhet skall kostnaden
för denna dras av. Beskattningen av förmån av tandvård är emellertid
begränsad till att avse tandvård i Sverige som är offentligt finansierad.
Förmån av annan tandvård beskattas alltså inte.
Skattefriheten för inte offentligt finansierad tandvård medför att det är
förmånligt att byta ut en del av lönen mot en sådan förmån. På grund av
marginaleffekten blir ett sådant byte mest förmånligt för personer vars
inkomst ligger över skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Ett skifte
från skattepliktig lön till skattefri förmån lönar sig även för arbetsgivaren
genom lägre arbetsgivaravgifter. Dessa konsekvenser var inte avsedda när
reglerna infördes. Skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad
tandvård berör numera inte ett fåtal. Samtliga arbetstagare kan med
nuvarande utformning av reglerna erbjudas möjligheten att utnyttja
skattefriheten
för inte offentligt finansierad tandvård. Ett motiv för skattefrihet har
varit svårigheterna att värdera en tandvårdsförmån. Genom de principiella
förändringarna i tandvårdsersättningen finns inte längre några egentliga
värderingsproblem.
En särskild fråga gäller förmån av tandvård utomlands som enligt gällande
regler också är skattefri. Skattefriheten avser all tandvård oavsett hur
den är finansierad. Det finns emellertid skäl som talar mot ett bibehållande
av skattefriheten för tandvård utomlands. Om det i skattehänseende inte
längre görs någon skillnad mellan olika former av finansiering av tandvård,
har det motivet för en skattefrihet för förmån av tandvård utomlands
förlorat sin betydelse.
Som en konsekvens av den slopade skattefriheten för förmån av inte offentligt
finansierad tandvård i Sverige och av tandvård utomlands bör arbetsgivaren
ha rätt att dra av sådana utgifter i näringsverksamheten.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första
gången vid 2005 års taxering. Förekomsten av skattefri tandvårdsförmån är
enligt propositionen i dag inte större än att ett slopande av dem bedöms
medföra endast försumbara budgeteffekter.
Motionerna
Kristdemokraterna yrkar i kommittémotion Sk24 yrkande 1 av Per Landgren
m.fl. (kd) att riksdagen avslår förslaget om att slopa skattefriheten för
inte offentligt finansierad tandvård. Enligt motionen kan man befara att
förslaget kommer att leda till att arrangemang där arbetsgivare köper
icke offentlig tandvård till arbetstagare helt upphör. Motionärerna anser
att det är fel att hindra möjligheter till god tandvård och därmed riskera
att försämra folkhälsan.
Yrkande om avslag på propositionen i denna del framställs även i motion
Sk21 delvis av Carl-Axel Johansson (m). Motionären anser att resonemangen
om att staten förlorar skatteintäkter och att förmån av icke offentlig
tandvård inte kommer arbetslösa till godo inte är övertygande som motiv
för att slopa skattefriheten. Resonemanget haltar enligt motionären
eftersom företagshälsovård är ett exempel på en annan icke offentligt
finansierad vård som arbetsgivaren med avdragsrätt kan erbjuda sina anställda
utan att förmånen beskattas. Förmånen utgår heller inte till arbetslösa.

Även i motion Sk22 yrkande 1 av Göran Lindblad och Ewa Björling (m) yrkas
avslag på propositionen i denna del. Enligt motionen har förmån av tandvård
varit en mycket uppskattad löneförmån för många anställda, mycket på grund
av att de som inte haft råd med tandvårdsbehandling nu kunnat få den.
Regeringens förslag hjälper inte dem med störst behov.
Utskottets ställningstagande
Utskottet anser att offentlig finansiering av tandvård inte bör ske genom
skattesystemet utan inom ramen för den allmänna försäkringen. De skäl som
tidigare motiverade en skattemässig olikbehandling av offentlig respektive
inte offentlig tandvård är inte längre giltiga. Det finns inte längre
några egentliga problem att värdera en förmån av fri inte offentlig
tandvård. Förmånen berör numera inte endast ett fåtal utan i princip alla
anställda. Utskottet anser mot den bakgrunden att det inte längre finns
några skäl att i skattehänseende göra skillnad mellan förmån av offentlig
respektive inte offentlig tandvård utan beskattningen bör i båda fallen
ske i enlighet med inkomstbeskattningens grundprinciper - nämligen att en
förmån som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt. Om ersättningen
för tjänsten betalas ut i en näringsverksamhet skall kostnaden för denna
dras av.
Utskottet anser att den föreslagna ändringen i 16 kap. 22 § inkomstskattelagen
(1999:1229) om full avdragsrätt för tandvårdsutgifter i näringsverksamhet
behöver kompletteras med en övergångsregel. Förslagets utformning innebär
bl.a. att företag med brutet räkenskapsår både har möjlighet att tillhandahålla
skattefri tandvård och rätt till avdrag för samma tandvårdsutgifter.
Utskottet föreslår en övergångsbestämmelse till det aktuella lagrummet av
den lydelse som framgår av bilaga 3 till detta betänkande.
Utskottet tillstyrker med denna förändring regeringens förslag om slopad
skattefrihet för inte offentligt finansierad tandvård i Sverige och av
tandvård utomlands. Utskottet avstyrker de i avsnittet berörda motionerna.

Utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motioner med förslag om utformningen av en framtida
tandvårdsförmån eller om utredning av frågan.
Jämför reservationerna 2 (m), 3 (kd) och 4 (c).
Motionerna
Kristdemokraterna föreslår i kommittémotion Sk24 yrkande 2 av Per Landgren
m.fl. (kd) att tandvårdsförsäkringen skall kunna inkluderas i den allmänna
sjukförsäkringen.
Centerpartiet anser i kommittémotion Sk23 yrkande 1 av Roger Tiefensee m.
fl. (c) att frågan om hur tandvård kan inkluderas i företagshälsovården
skall utredas.
I motion Sk21 delvis av Carl-Axel Johansson (m) föreslås att regeringen
skall återkomma med förslag om hur en tandvårdsförsäkring kan utformas
som arbetsgivaren betalar utan att den anställde förmånsbeskattas i
enlighet med det som för närvarande gäller för företagshälsovården.
I motion Sk22 av Göran Lindblad och Ewa Björling (m) föreslås att den
samlade effekten av förmånstandvård för samtliga arbetande vuxna bör
utredas från både samhällsekonomiska och hälsomässiga aspekter (yrkande 2)
och att ett förslag till behovsstyrda tandvårdssubventioner utarbetas
(yrkande 3).
Utskottets övervägande
Utskottet har redan framhållit att den offentliga finansieringen av
tandvård bör ske inom ramen för den allmänna försäkringen och inte genom
att förmånen görs skattefri. Skattefriheten bedöms inte heller medföra
någon generell vinst från tandhälsosynpunkt. Utskottet anser att minskade
skatteintäkter undergräver möjligheterna att utveckla den generella
tandvårdsförsäkringen, vilken är att föredra eftersom det gynnar även andra
grupper än de som har anställning och som kan finansiera sin tandvård
genom bruttolöneavdrag.
De frågor som tas upp i motionerna om att inordna tandvårdsförsäkringen
i den allmänna sjukförsäkringen eller i företagshälsovården ligger egentligen
utanför skatteutskottets beredningsområde. Med anledning av motionerna
vill dock utskottet framhålla att det enligt utskottets mening varken är
nödvändigt eller lämpligt att riksdagen uttalar sig i dessa frågor med
anledning av de förändringar som nu föreslås. En utredning om de samlade
effekterna av förmånstandvård behövs enligt utskottets mening inte heller.
Utskottet avstyrker med det anförda de berörda motionerna.
Begränsning av skattefriheten för förmån av lånedator
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag om begränsning av skattefriheten för
förmån av lånedator och avslår en motion om att ordningen med bruttolöneavdrag
skall ersättas av en ordning med skatterabatter.
Jämför reservation 5 (c).
Propositionen
Reglerna om skattefrihet för förmån av s.k. lånedator skärps. För att
förmånen skall vara skattefri krävs i fortsättningen att förmånen inte
byts ut mot kontant ersättning med mer än 10 000 kr under ett år. De nya
reglerna omfattar inte datorutrustning vilken tillhandahållits den anställde
före utgången av juni månad 2004 enligt avtal som ingåtts före den 1
januari 2004.
Utgångspunkten är att anställda som endast nyttjar datorutrustning av mer
ordinär standard - vilket torde vara merparten av de lånedatorer som
distribuerats - även tills vidare bör ha möjlighet att utan
beskattningskonsekvenser
kunna ta del av sådana erbjudanden från arbetsgivaren. Däremot bör förmån
av dator av mer dyrbar karaktär inte längre undantas från beskattning. En
skärpning av reglerna bör lämpligen komma till stånd genom att det för
skattefrihet krävs att förmånen inte byts ut mot kontant ersättning. I
budgetpropositionen aviserades att en översyn kommer att göras av den
nuvarande ordningen där det skall ingå att pröva behovet av att behålla
möjligheterna att kombinera förmånen av datorutrustning med individuella
bruttolöneavdrag. Resultatet av översynen får utvisa om det finns anledning
för regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga.
Motionen
Centerpartiet föreslår i kommittémotion Sk23 yrkande 2 av Roger Tiefensee
m.fl. (c) att den nuvarande ordningen med bruttolöneavdrag ersätts av en
ordning med skatterabatter lika för alla för lånedatorer. Centerpartiet
anser att skatterabatter som princip är att föredra framför avdrag eftersom
avdrag inte leder till likformighet i beskattningen utan gynnar
höginkomsttagare.
Utskottets ställningstagande
Utskottet anser att skattesystemet endast bör subventionera datorutrustningar
av ordinär standard och delar regeringens uppfattning om behovet av att
införa ett "värdetak" för skattefriheten. Utskottet har inget att erinra
mot den föreslagna utformningen av begränsningen av skattefriheten.
Med anledning av Centerpartiets yrkande om att bruttolöneavdrag skall
ersättas med en skatterabatt vill utskottet hänvisa till den översyn som
enligt regeringen kommer att göras av den nuvarande ordningen och där det
skall ingå att pröva behovet av att behålla möjligheterna att kombinera
förmånen av datorutrustning med individuella bruttolöneavdrag. Denna
översyn bör avvaktas innan ställning tas till tekniska ändringar i
avdragssystemet.
Utskottet tillstyrker med det anförda regeringens förslag och avstyrker
motionen.
Övertagande av pensionsutfästelser m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag i övrigt, dvs. förslagen om en
begränsning av avdragsrätten för ersättning som lämnas vid övertagande av
ansvaret för pensionsutfästelser, om en utvidgning av skattskyldigheten
till avkastningsskatt till att omfatta panthavare i vissa fall, om att
utvidga skattefriheten för belöningar vid avslöjande eller gripande av
brottslingar till att omfatta ersättning till den som har bidragit till
att förebygga brott eller att tillgångar tas i beslag och slutligen
förslagen om vissa justeringar i fordonsskattelagen och i lagen om allmän
löneavgift.
Propositionen
Avdragsrätten för ersättning som lämnas vid övertagande av pensionsutfästelser
begränsas. Ersättning skall bara dras av om övertagandet sker när en
näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare som också övertar ansvaret
för pensionsutfästelserna. De nya bestämmelserna skall träda i kraft den
1 januari 2004 och tillämpas på avtal om övertagande av pensionsutfästelser
som ingåtts efter den 25 september 2003, dvs. dagen efter överlämnandet
av regeringens skrivelse till riksdagen där förslaget om en begränsning
i avdragsrätten vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
aviserades. Den som har panträtt i en kapitalförsäkring, som inte är meddelad
i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige,
skall i vissa fall likställas med innehavare av försäkringen och därmed
vara skyldig att betala avkastningsskatt.
Beskattning av ersättningar till uppgiftslämnare ändras. Ett förtydligande
görs i inkomstskattelagen om att skattefriheten endast gäller om den
handling som ligger till grund för ersättningen inte hänför sig till
anställning eller uppdrag. Skattefriheten utvidgas vidare till att omfatta
ersättning till den som har bidragit till att förebygga brott eller att
tillgångar tas i beslag och utvidgas även till att omfatta fall då
uppgiftslämnarens insats inte har lett till avsett resultat.
Vissa ändringar föreslås i fordonsskattelagen (1988:327). Bestämmelserna
om återbetalning av fordonsskatt för fordon som använts utomlands skall
upphöra att gälla. När 15 kap. skattebetalningslagen (1997:483) ändrades
fr.o.m. den 1 juli 2003, kom av förbiseende hänvisningen i 47 §
fordonsskattelagen inte att göras till den nya bestämmelsen i 15 kap. 15 §
skattebetalningslagen om att bl.a. skattetillägg inte skall tas ut bl.a.
om den skattskyldige har avlidit. Detta rättas nu till genom att en
hänvisning till 15 kap. 15 § skattebetalningslagen införs i 47 §
fordonsskattelagen.

En justering görs slutligen i lagen om allmän löneavgift (1994:1920) så
att det tydligare framgår att allmän löneavgift inte skall betalas på
sådana ersättningar för vilka endast ålderspensionsavgift skall betalas
enligt socialavgiftslagen.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen i denna del.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett
följande reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken punkt i
utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Ändrade skatteregler för förmån av tandvård, fråga om avslag på
propositionen, punkt 1 (m, kd)
av Lennart Hedquist (m), Per Landgren (kd), Ulf Sjösten (m) och Stefan
Hagfeldt (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om ändrade skatteregler för förmån
av tandvård. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2003/04:Sk22 yrkande 1
och 2003/04:Sk24 yrkande 1, bifaller delvis motion 2003/04:Sk21 i denna
del och avslår proposition 2003/04:21 i denna del.
Ställningstagande
Det system med privat finansierad tandvård med bruttolöneavdrag som börjat
tillämpas är ett uttryck för att svenska folket söker nya lösningar för
sin tandhälsa efter försämringarna av det tidigare offentliga
försäkringssystemet.
Vi anser det viktigt att uppmuntra till en god tandhälsa hos hela
befolkningen. När barn och äldre nu prioriteras av dagens offentligfinansierade
stöd har det blivit en uppskattad lösning för många anställda att söka
tandvård mot bruttolöneavdrag. Många har därmed fått råd till en behandling
som de annars fått lov att avstå ifrån. Regeringens förslag syftar till
att stoppa den ökande privatfinansierade tandvården. Den framtida effekten
torde bli att belastningen på den offentligt finansierade tandvården kommer
att öka och att möjligheterna till en god tandvård för hela befolkningen
minskar. För låginkomsttagare kan det bli fråga om att helt avstå från
den behandling som med nuvarande regler hade kunnat ges.
Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna anser att möjligheten att
göra bruttolöneavdrag för inte offentligt finansierad tandvård kan slopas
men först när en sådan tandvårdsförsäkringslösning finns som kan tillgodose
behovet av tandvård till ett rimligt pris. Eftersom regeringen inte
föreslår några åtgärder som kompenserar för bortfallet av den tandvård som
arbetsgivare nu kan erbjuda mot ett bruttolöneavdrag anser vi att
propositionen skall avslås i denna del.
Regeringen redovisar i propositionen inte tillräckligt utförligt hur mycket
skatteintäkter som man i dag går miste om på grund av bruttolöneavdraget
för tandvård eller hur mycket ett slopande skulle innebära i ökade
skatteintäkter. Propositionen berör detta endast kortfattat. Vi tycker att
detta är anmärkningsvärt i en för tandvården så avgörande fråga.

2.   Utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m., punkt 2 (m)
av Lennart Hedquist (m), Ulf Sjösten (m) och Stefan Hagfeldt (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen om utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m. Därmed
bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:Sk21 i denna del och
2003/04:Sk22 yrkandena 2 och 3 och avslår motionerna 2003/04:Sk23 yrkande 1
och 2003/04:Sk24 yrkande 2.
Ställningstagande
Som framgått anser Moderata samlingspartiet att skattefriheten för inte
offentligt finansierad tandvård kan slopas först när det finns en allmänt
fungerande tandvårdsförsäkringslösning. Alla som besökt tandläkare under
senare år vet att kostnaderna för tandvård ökat kraftigt samtidigt som
inflationen i samhället minskat. Sammanlagt har tandvårdskostnaderna ökat
sex gånger snabbare än konsumentprisindex och sedan 1990 har dessa ökat
tredubbelt. Orsaken är inte att tandläkare och andra verksamma inom vården
höjt priserna anmärkningsvärt mycket utan att staten dragit undan det
stöd som man tidigare gett till tandvård.
Regeringens förslag i propositionen kommer ytterligare att försvåra för
vanliga löntagare och företagare att ha råd med tandvård. Härutöver har
regeringen tidigare infört ett särskilt högkostnadsskydd för äldre över
65 år. Den prioritering som regeringen har gjort, att subventionera
tandvård för alla över 65 år samtidigt som skyddet för personer med stora
tandvårdskostnader urgröps, är inte rimlig. Vi anser att man skall konstruera
ett högkostnadsskydd som styrs helt av vårdbehovets omfattning, inte av
patientens ålder. En självrisk för enkla och vanliga tandvårdsarbeten gör
att de disponibla medlen kan användas effektivt för dem med stora behov.
Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3.   Utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m., punkt 2 (kd)
av Per Landgren (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen om utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Sk24 yrkande 2 och avslår motionerna
2003/04:Sk21 i denna del, 2003/04:Sk22 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:Sk23
yrkande 1.
Ställningstagande
Kristdemokraterna anser att tänderna är en del av kroppen och att
målsättningen bör vara att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än
till läkaren. Ur ett hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv måste
tandvårdsstödet vara konstruerat så att tandvårdsbehoven minskar. Det skall
vidare innebära rimliga kostnader för samhället och patienterna.
Forskare har kunnat klarlägga ett antal samband mellan dålig munhälsa och
olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, hjärnblödning och diabetes.
Det är ett bevis på att god munhälsa kan förebygga andra sjukdomar.
Kortsiktigt bör vissa särskilt utsatta grupper prioriteras i arbetet med
att bygga ut tandvården. Det finns särskilda grupper i samhället, t.ex.
anorektiker och bulimiker vars tandvårdskostnader i dagens system blir
ett stort problem. En annan särskilt utsatt grupp är de äldre i s.k.
särskilda boendeformer. Vi anser att en utredning bör tillsättas i syfte
att kartlägga förutsättningarna för att inkludera tandvårdsförsäkringen
i den allmänna sjukförsäkringen. Eftersom denna reform av kostnadsskäl
torde kunna införas först om några år är det enligt vår mening orimligt
att avskaffa de möjligheter som finns i dag för att ge vanliga inkomsttagare
en så god tandvård som möjligt. Vad ovan anförts bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

4.   Utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m., punkt 2 (c)
av Roger Tiefensee (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen om utformningen av en framtida tandvårdsförmån m.m. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Sk23 yrkande 1 och avslår motionerna
2003/04:Sk21 i denna del, 2003/04:Sk22 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:Sk24
yrkande 2.
Ställningstagande
Att avskaffa den skattebefriade tandvårdsförmånen beräknas enligt
propositionen endast medföra "försumbara budgeteffekter". Vidare skriver
regeringen att slopandet av skattefriheten innebär en "regelförenkling för
företagen". Centerpartiet anser att det är djupt rörande att regeringen
äntligen lägger ned energi på att förenkla regelhysterin och krånglet för
företag, men vi undrar om det inte vore bättre att förenkla i det regelverk
som faktiskt är obligatoriskt. Det är frivilligt för företag att erbjuda
förmånstandvård för sina anställda. Vi utgår därför från att företagen
själva är kapabla att avgöra huruvida den extra regelbördan kring
förmånstandvården är betungande eller ej.
Regeringen menar att den nuvarande förmånstandvården inte leder till någon
tandhälsovinst. Såvitt vi kan bedöma bygger detta resonemang på att de
personer som i dag utnyttjar förmånstandvården har en så pass hög
nettoinkomst att tandläkarräkningen är försumbar. Regeringens inställning
förefaller vara att eftersom de personer som åtnjuter denna förmån är så
pass rika spelar inte skattebefrielsen någon roll. Vi protesterar mot
denna generalisering och manifestering av en syn där löntagare över
brytpunkten tros leva i en bekymmerslös värld utan behov av prioriteringar.

Centerpartiet anser att reglerna kring företagshälsovården bör förändras
så att även tandvård skall kunna ingå i denna. Avsikten bakom
företagshälsovården
är framför allt förebyggande behandling för att säkerställa god hälsa,
och i detta borde tandvård också ingå. Rent praktiskt innebär detta att
skattefriheten bör slopas och att avdragsförbudet bör tas bort, som
föreslås i propositionen.
Vi utgår från att det finns en vinst för arbetsmarknadens parter i att
kunna komma överens om hur förmånen av tandvård inkluderad i företagshälsovården
skall värderas. Det torde vara rimligt att löntagaren accepterar en viss
lönesänkning, antingen i relativa eller nominella termer, i utbyte mot
förmånen av tandvård som arbetsgivaren betalar och gör avdrag för. Regeringen
bör låta utreda hur tandvård skall kunna ingå i företagshälsovården. Vad
ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5.   Begränsning av skattefriheten för förmån av lånedator, punkt 3 (c)
av Roger Tiefensee (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen om begränsning av skattefriheten för förmån av lånedator.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:21 i denna del och motion
2003/04:Sk23 yrkande 2.
Ställningstagande
Den skattefrihet för s.k. lånedatorer som infördes 1998 har haft många
positiva effekter. Att Sverige tillhör toppskiktet bland länder med hög
datorkoncentration kan delvis tillskrivas denna förmån. I många hem har
datorn ersatt video, cd- och dvd-spelare när såväl filmer som musik spelas
upp via datorn. Samhällets vinst av att skattesubventionera plasmaskärmar
i bredbildsformat till datorer torde vara av begränsad omfattning. Regeringen
uppskattar att en dator med rimlig kapacitet motsvarar ett bruttolöneavdrag
om ca 10 000 kr per år, och vi delar denna bedömning.
Centerpartiet anser att skattereglerna bör ges en annan konstruktion. Vi
menar att skatterabatter som princip är att föredra framför avdrag eftersom
skatterabatter leder till likformighet i beskattningen. Det nu gällande
systemet ger höginkomstagare, beroende på marginaleffekterna, möjlighet
att skaffa en dyrare datorer alternativt att få en större skattelättnad
för samma dator. Det tycker vi inte är rimligt. Regeringen borde därför
undersöka hur principen om skatterabatter, lika för alla, kan ersätta
bruttolöneavdragen som finansieringsmetod för lånedatorer. Vad ovan anförts
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av
pensionsutfästelser,
m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
lag
om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Skrivelserna
Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om
ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser.

Regeringens skrivelse 2003/04:14 Meddelande om kommande förslag om ändringar
i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser.
Följdmotioner
2003/04:Sk21 av Carl-Axel Johansson (m):
Riksdagen avslår regeringens förslag om förmån av tandvård och ber att
regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur en tandvårdsförmån
kan utformas som arbetsgivaren betalar utan att den anställde förmånsbeskattas
i enlighet med det som för närvarande gäller för företagshälsovården.
2003/04:Sk22 av Göran Lindblad och Ewa Björling (båda m):

1.   Riksdagen avslår proposition 2003/04:21 i den del som avser förmån av
tandvård.
2.   Riksdagen begär att regeringen låter tillsätta en utredning för att
bedöma den samlade effekten av förmånstandvård för samtliga arbetande
vuxna ur både samhällsekonomiska och hälsomässiga aspekter.
3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utarbeta ett förslag till behovsstyrda tandvårdssubventioner.

2003/04:Sk23 av Roger Tiefensee m.fl. (c):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att utreda hur tandvård kan inkluderas i
företagshälsovården.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ersätta bruttolöneavdrag med skatterabatter.
2003/04:Sk24 av Per Landgren m.fl. (kd):

1.   Riksdagen avslår regeringens förslag om att slopa skattefriheten för
inte offentligt finansierad tandvård.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bibehålla skattefriheten för inte offentligt finansierad
tandvård till dess att tandvårdsförsäkringen kan inkluderas i den allmänna
sjukförsäkringen i enlighet med vad som anförs i motionen.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag
Utskottets förslag till ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen
i regeringens lagförslag 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)
Regeringens förslag   Utskottets förslag
------------1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången vid 2005 års taxering, om inte annat anges i 2 eller 3.2.
Äldre bestämmelser i 11 kap. 7 § tillämpas i fråga om datorutrustning som
tillhandahålls den anställde före utgången av juni månad 2004 enligt avtal
mellan arbetsgivaren och den anställde som ingåtts före den 1 januari
2004.3. De nya bestämmelserna i 28 kap. 26 § tillämpas på avtal om
övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser som ingåtts efter den 25
september 2003. ----------1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004
och tillämpas första gången vid 2005 års taxering, om inte annat anges i
2-4.2. Äldre bestämmelser i 11 kap. 7 § tillämpas i fråga om datorutrustning
som tillhandahålls den anställde före utgången av juni månad 2004 enligt
avtal mellan arbetsgivaren och den anställde som ingåtts före den 1 januari
2004.3. Äldre bestämmelser i 16 kap. 22 § gäller för utgifter för tandvård
som utförts före den 1 januari 2004.4. De nya bestämmelserna i 28 kap.
26 § tillämpas på avtal om övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
som ingåtts efter den 25 september 2003.