Näringsutskottets betänkande
2003/04:NU7

Patent- och registreringsverkets organisation


Sammanfattning

Utskottet tillstyrker enhälligt regeringens förslag
(prop.  2003/04:34)  om  att  Patent-  och
registreringsverket  skall  delas  upp  i  två
myndigheter. Den ena myndigheten skall ha hand om de
verksamheter  som  för närvarande  bedrivs  vid
patentavdelningen   i  Stockholm   och   vid
varumärkesavdelningen i Söderhamn och skall behålla
namnet Patent- och registreringsverket. Den andra
myndigheten - som skall benämnas Bolagsverket -
skall ansvara för den verksamhet som för närvarande
bedrivs vid bolagsavdelningen i Sundsvall. Den nya
myndighetsstrukturen skall träda i kraft den 1 juli
2004.

Utskottet ser ett stort värde i att beslut om
ändrad myndighetsstruktur kan fattas i politisk
enighet. Detta borgar för stabilitet, vilket för
företagandet och marknadens funktion är av central
betydelse. I två motioner som väckts med anledning
av propositionen  framförs  olika synpunkter på
regeringens   förslag.  Det  rör  sig   om
effektiviseringsvinster, företagens administrativa
börda, återrapportering till riksdagen, lokalisering
av myndigheterna, tillhandahållande av service till
företagen, m.m. Utskottet redovisar hur regeringen
avser att hantera de olika frågorna och avstyrker
därmed motionerna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Patent- och registreringsverkets
organisation
a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428). Därmed
bifaller riksdagen proposition 2003/04:34 punkt
1.
b) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i firmalagen (1974:156). Därmed
bifaller riksdagen proposition 2003/04:34 punkt
2.
c) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
dock  med  den  redaktionella  ändring  av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 3.
d) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i  lagen  om sambruksföreningar
(1975:417). Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:34 punkt 4.
e) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1981: 131) om kallelse på
okända borgenärer, dock med den redaktionella
ändring av övergångsbestämmelsen som framgår av
utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2003/04:34 punkt 6.
f) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
dock  med  den  redaktionella  ändring  av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 7.
g) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1985: 354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:34
punkt 8.
h) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1986: 436) om näringsförbud.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04: 34
punkt 9.
i) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1987: 667) om ekonomiska
föreningar, dock med den redaktionella ändring av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 11.
j) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i konkurslagen (1987:672). Därmed
bifaller riksdagen proposition 2003/04:34 punkt
12.
k) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), dock
med   den   redaktionella   ändring   av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 13.
l) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1991: 615) om omregistrering
av    vissa    bostadsföreningar    till
bostadsrättsföreningar,   dock   med   den
redaktionella ändring av övergångsbestämmelsen
som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:34
punkt 14.
m) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1994: 1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar, dock med den
redaktionella ändring av övergångsbestämmelsen
som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:34
punkt 16.
n) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
dock  med  den  redaktionella  ändring  av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 17.
o) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1995: 1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag, dock med
den    redaktionella    ändring    av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 18.
p) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1995: 1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag, dock med den redaktionella
ändring av övergångsbestämmelsen som framgår av
utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2003/04:34 punkt 19.
q) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079), dock med
den    redaktionella    ändring    av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 20.
r) Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (2002: 93) om kooperativ
hyresrätt, dock med den redaktionella ändring av
övergångsbestämmelsen som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:34 punkt 21.
s) Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N12 yrkandena
1-5 och 2003/04:N13 yrkandena 1-3.

Stockholm den 9 mars 2004

På näringsutskottets vägnar


Marie Granlund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marie
Granlund (s), Per Bill (m), Ingegerd Saarinen (mp),
Sylvia Lindgren (s), Ann-Marie Fagerström (s), Karl
Gustav Abramsson (s), Ulla Löfgren (m), Carina
Adolfsson Elgestam (s), Yvonne Ångström (fp), Åsa
Torstensson (c), Anne Ludvigsson (s), Anne-Marie
Pålsson (m), Lars Johansson (s), Reynoldh Furustrand
(s), Nyamko Sabuni (fp), Lars Lindén (kd) och
Gunilla Wahlén (v).
2003/04

NU7


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas

dels  proposition  2003/04:34  om Patent- och
registreringsverkets  organisation  såvitt  avser
punkterna 1-4, 6-9, 11-14 och 16-21,
dels två motioner som väckts med anledning av
propositionen.
Näringsutskottet har till finansutskottet överlämnat
tre lagförslag i proposition 2003/04:34, nämligen
punkt 5 avseende ändring i aktiebolagslagen (1975:
1385), punkt 10 avseende ändring i bankrörelselagen
(1987:617) och punkt 15 avseende ändring i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m. Dessa lagar är
också föremål för ändringsförslag i proposition
2002/03:139 om reformerade regler för bank- och
försäkringsrörelse, som riksdagen skall besluta om
senare under våren 2004 (bet. 2003/04:FiU15). För
att uppnå en lagteknisk samordning mellan förslagen
i den här aktuella propositionen 2003/04:34 och i
proposition  2002/03:139  har  näringsutskottet
överlämnat de nämnda förslagen till finansutskottet.


Propositionens huvudsakliga innehåll


Propositionen innehåller förslag som innebär att
Patent- och registreringsverkets organisation ändras
så att delar av myndighetens verksamhet förs till en
ny myndighet med uppgift att handlägga frågor om
registrering  av  företag   m.m.  Den  nya
myndighetsstrukturen och de författningsändringar
som krävs föreslås träda i kraft den 1 juli 2004.
Utskottets överväganden


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör besluta om att Patent- och
registreringsverket skall delas upp i två
myndigheter. Den ena myndigheten skall ha
hand om de verksamheter som för närvarande
bedrivs vid patentavdelningen i Stockholm och
vid varumärkesavdelningen i Söderhamn och
skall   behålla  namnet  Patent-  och
registreringsverket. Den andra myndigheten -
som skall benämnas Bolagsverket  - skall
ansvara för den verksamhet som för närvarande
bedrivs vid bolagsavdelningen i Sundsvall.
Den nya myndighetsstrukturen skall träda i
kraft den 1 juli 2004.
Propositionen

Patent- och registreringsverkets nuvarande
organisation

Verksamheten vid Patent- och registreringsverket
(PRV) är för närvarande uppdelad i tre avdelningar,
belägna på tre orter och med en gemensam central
organisation.  Bolagsavdelningen  är  belägen  i
Sundsvall   med   ca    480   anställda,
varumärkesavdelningen i Söderhamn  med  ca  105
anställda och patentavdelningen i Stockholm med ca
330 anställda. Härutöver  finns i Stockholm en
verksledning med ca 8 personer, en IT-enhet med ca
25 personer och en uppdragsverksamhet med ca 16
personer. PRV leds av en generaldirektör och har en
styrelse med begränsat ansvar. PRV är sedan mitten
av 1980-talet avgiftsfinansierat. Det ekonomiska
målet för verksamheten är full kostnadstäckning.
Inom patent- och varumärkesavdelningarna handläggs
huvudsakligen registerärenden som gäller patent,
varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt
registrering av kommunala vapen och utgivning av
periodisk skrift. Inom bolagsavdelningen handläggs
huvudsakligen följande ärendetyper: registrering av
aktiebolag, filialer  och  europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,     handels-     och
föreningsregisterärenden, register över bank- och
försäkringsföretag, register över fysiska personers
och  dödsbons  konkurser  samt  register  över
näringsförbud. I denna ärendehantering ingår också
firmaärenden enligt firmalagen (1974:156).

De övergripande målen för PRV:s verksamhet är att
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad
sysselsättning genom fler och växande företag, att
tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system
för registrering av industriella rättigheter och
företag samt att förbättra förutsättningarna för
företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig
och  kvalitativ  information  och  service  i
immaterialrättsliga   och  associationsrättsliga
frågor.   Antalet  anställda   och   mängden
arbetsuppgifter har ökat kraftigt inom PRV genom
åren. Detta gäller särskilt bolagsavdelningen som
vid utflyttningen till Sundsvall åren 1978 och 1979
bestod av 120 personer och som för närvarande har
480 anställda. Vissa problem har uppstått under
senare   delen  av  1990-talet  med  bl.a.
handläggningstider, ekonomi och med att hålla samman
verksamheten. PRV har under lång tid arbetat med att
lösa dessa problem och har i stort sett lyckats med
detta. Det kan ändå finnas en viss risk för att
verksamheten inte kan drivas tillräckligt effektivt,
anser regeringen.

Uppdelning av PRV i ett patentverk och ett
bolagsverk


Regeringen föreslår nu att PRV:s verksamhet skall
renodlas genom att delar av verksamheten förs till
en ny myndighet med uppgift att handlägga frågor om
företagsregistrering    m.m.    Den    nya
myndighetsstrukturen föreslås träda i kraft den 1
juli 2004.

De uppgifter som PRV ansvarar för är av mycket
stor betydelse för företagande och entreprenörskap,
säger regeringen. PRV är en stor myndighet med
olika, relativt självständiga verksamheter, vilket
framför allt gäller bolagsavdelningen i Sundsvall.
Det är, enligt regeringen, angeläget att PRV har
handläggningstider  vid patent-, varumärkes- och
bolagsavdelningarna som svarar mot kundernas krav
och att verket håller en hög servicenivå gentemot
sina kunder. Verksamheten måste också präglas av hög
kvalitet och effektivitet. Kraven på service och
tillgänglighet  kommer  att  öka  i  framtiden.
Regeringen bedömer att ökad närhet mellan ledning
och  personal och en ändrad  myndighetsstruktur
minskar riskerna för effektivitetsförluster i de
olika delarna av PRV:s verksamhet. Därför bör de
ärenden  som  handläggs  vid  patent-  och
varumärkesavdelningarna samlas i en myndighet och de
ärenden som handläggs vid bolagsavdelningen i en
annan.  Därmed  erhålls  en  koncentration  på
kärnverksamheter, vilket i sin tur förväntas leda
till en effektivare verksamhet med bättre styrning
och ekonomi och därmed bättre service för kunderna
och näringslivet.
En delning med den angivna inriktningen medför
emellertid att det industriella rättsskyddet inte
kommer  att  hållas  samman  i  en  myndighet.
Firmaärenden  handläggs  för  närvarande  vid
bolagsavdelningen, medan varumärkesärenden handläggs
vid varumärkesavdelningen.  Varumärkesrätten  och
firmarätten hör nära samman, vilket talar för att
handläggningen av varumärkes- och firmaärenden bör
hållas samman i en organisation. I likhet med vad
Utredningen  för  översyn av PRV:s organisation
anförde i betänkandet Ny organisation för PRV (SOU
2002:57)  konstaterar regeringen  dock  att  de
samordnings- och samarbetsmöjligheter som kopplingen
mellan dessa rättsområden erbjuder för närvarande
inte utnyttjas i någon större grad. En samordning
mellan varumärkes- och firmaärenden kan dessutom
uppnås på annat sätt. I detta sammanhang kan noteras
att det är regeringens avsikt att inom ramen för det
arbete  som bedrivs i Regeringskansliet med en
översyn  av  domstolsorganisationen  på  det
immaterialrättsliga området överväga frågan om en
gemensam  överinstans  för  dessa  ärendetyper.
Sammanfattningsvis   anser   regeringen   att
invändningarna mot en uppdelning av varumärkes- och
firmaärenden på olika myndigheter inte är av sådan
tyngd att man av det skälet bör avstå från en
delning av PRV.
Bolagsavdelningen  har  under senare år  växt
kraftigt och utgör för närvarande ca 50 % av PRV:s
totala verksamhet, påpekas det i propositionen.
Bolagsavdelningen  har  vidare  byggt upp  egna
administrativa  resurser,  och  utnyttjandet  av
gemensam service från centrala PRV är mycket litet.
På  det  immaterialrättsliga  området sker  för
närvarande förändringar i snabb takt. Professor
Marianne Levin har, på regeringens uppdrag, utrett
hur utvecklingen på det immaterialrättsliga området
inom EU kan påverka en delning av PRV. Hon anser att
en omorganisation av PRV bör vänta till dess att man
tydligare kan se resultaten av utvecklingen, bl.a.
avseende gemenskapspatentet, vars  införande hon
menar  skulle  kunna  innebära  mycket  stora
förändringar av PRV:s ställning och arbetsbörda.
Även  regeringen  anser  att  utvecklingen  på
immaterialrättens område  sannolikt  kommer  att
påverka den verksamhet som PRV för närvarande svarar
för.  Beträffande  gemenskapspatentet  kan detta
system,  när  det tas i drift, leda till att
patentavdelningens inriktning kan behöva ändras.
Regeringen  anser  dock  inte att den pågående
utvecklingen är något skäl för att avvakta med en
delning av PRV. En delning som innebär att den ena
myndigheten  kan  koncentrera  sig  på  den
immaterialrättsliga  kärnverksamheten kan tvärtom
antas innebära större förutsättningar  för  att
hantera sådana krav på förändringar som utvecklingen
kan komma att medföra.
Alla  motsvarande  verksamheter i Europa, med
undantag av Finland, är  organiserade  så  att
registreringen  av det industriella rättsskyddet
ligger i en myndighet och bolagsregistreringen i en
annan  myndighet,  konstateras  det  vidare  i
propositionen.
Regeringens samlade bedömning är alltså att PRV:s
verksamhet  bör  renodlas  genom  att delar av
myndighetens verksamhet förs till en ny myndighet
som tar hand om företagsregistrering m.m. I det nya
Patent- och registreringsverket samlas de ärenden
som  för närvarande  finns  inom  patent-  och
varumärkesavdelningarna, dvs. patent, varumärken,
mönster, efternamn och förnamn samt registrering av
kommunala vapen och utgivning av periodisk skrift.
Myndigheten  behåller   namnet  Patent-  och
registreringsverket. Till den nya myndigheten förs
registerärenden angående aktiebolag, filialer och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar, handels-
och föreningsregisterärenden, register över fysiska
personers och dödsbons konkurser, register över
näringsförbud     samt     bank-     och
försäkringsregisterärenden. Regeringen bedömer att
en  styrelse  med  fullt  ansvar  inte  är en
ändamålsenlig ledningsform för att uppnå en effektiv
styrning  av  respektive  verksamheter  och att
ärendehanteringen kan bli tungrodd. Regeringen anser
därför att den nya myndigheten bör ledas av en
generaldirektör med ett insynsråd och att  den
kvarvarande myndigheten fortsatt bör ledas av en
generaldirektör  och  en styrelse med begränsat
ansvar. Den nya myndigheten bör ligga i Sundsvall.
Den föreslagna förändringen av PRV:s organisation
föranleder ändringar av ett antal författningar,
vilka reglerar PRV och dess verksamhet.
Regeringen meddelar i propositionen sin avsikt att
utse en särskild utredare att i samråd med berörd
personal   ansvara   för   genomförandet  av
omorganisationen. Utredaren skall  bedöma vilken
kompetens som behövs för myndighetens verksamhet och
besluta om bemanning m.m. Utgångspunkten är därvid
att den nya myndigheten skall bemannas med beaktande
av reglerna om övergång av verksamhet i lagen
(1982:80) om anställningsskydd (6 b §). Det är
angeläget att förändringarna kan genomföras så att
eventuell kompetensförlust och andra störningar i
verksamheten minimeras. Verksamheternas kostnader
skall, liksom tidigare, finansieras genom avgifter
från dem som tar myndigheternas tjänster i anspråk.
En delning beräknas leda till besparingar för den
nya myndighetens verksamhet på ca 6 miljoner kronor,
medan det nya Patent- och registreringsverket får
ökade kostnader med ca 6 miljoner kronor. Regeringen
anser att verksamheterna även i fortsättningen skall
vara avgiftsfinansierade och bedömer att den nu
föreslagna förändringen skall vara statsfinansiellt
neutral och på sikt leda till en effektivisering och
lägre kostnader för berörda verksamheter.

Motionerna


Två  motioner  har  väckts  med  anledning  av
propositionen. Motionärerna bakom båda motionerna
motsätter sig inte regeringens förslag  om  en
uppdelning av PRV men framför olika synpunkter som
de anser bör beaktas.

I motion 2003/04:N12 (m, fp, kd) begärs att
regeringen noga skall följa upp att kostnaderna för
företagen inte ökar till följd av uppdelningen av
PRV och att de effektiviseringsvinster som enligt
regeringen kan realiseras kommer företagen till del
genom lägre avgifter och kortare handläggningstider
och att denna uppföljning  skall redovisas för
riksdagen. Vidare föreslås ett tillkännagivande om
att regeringen skall tillse att uppdelningen av PRV
inte ökar företagens administrativa börda. Riksdagen
bör  också,  enligt  motionärerna,  begära  att
regeringen skall ta initiativ till en oberoende
utvärdering av uppdelningen av PRV inom ett till två
år efter omorganisationens ikraftträdande och att
denna utvärdering skall redovisas för riksdagen.
Slutligen föreslås ett tillkännagivande om  att
regeringen skall tillsätta en utredning för en bred
översyn av immaterialrätten.
PRV är av mycket stor betydelse för företagande
och  entreprenörskap, varför verksamheten  måste
skötas  med  hög kvalitet och effektivitet och
kostnaderna måste vara rimliga, anför motionärerna.
De ifrågasätter inte regeringens bedömning att den
föreslagna omorganisationen av PRV kommer att leda
till en effektivare verksamhet och därmed bättre
service för kunderna och näringslivet och motsätter
sig därför inte regeringens förslag. Motionärerna
konstaterar att förslaget innebär att firma- och
varumärkesärenden kommer att handläggas av olika
myndigheter. För att företagens administrativa börda
inte skall öka krävs, enligt deras mening, att det
bör räcka för en företagare att anmäla registrering
av firma och varumärken till en av myndigheterna,
varefter den erforderliga kommunikationen får skötas
av de två berörda myndigheterna. I motionen påpekas
också att frågan om hur PRV bör organiseras hänger
samman med utvecklingen vad gäller immaterialrätten.
Patenträtten rörde tidigare uppfinningar som var
konkreta  och  var  tydligt  avgränsad  från
upphovsrätten, säger motionärerna. De menar att
utvecklingen inom inte minst bioteknikområdet och
informations- och kommunikationsteknikområdena gör
att uppdelningen inte längre är tydlig. Det finns
också   viktiga   beröringspunkter   mellan
immaterialrätten och konkurrensrätten, och på EU-
nivå   pågår   ett  omfattande  arbete  på
immaterialrättens område, säger motionärerna. De
anser  att detta sammantaget  innebär  att  en
genomgripande översyn av hela immaterialrätten är
angelägen och att regeringen bör anmodas att snarast
tillsätta en utredning med uppdrag att göra en sådan
översyn.
Centerpartiet anser i motion  2003/04:N13 att
delningen av PRV i två delar är rätt i sak men att
propositionen lämnar en hel del att önska vad gäller
de nya myndigheternas funktion. För det första bör
regeringen tydliggöra intentionerna för ett svenskt
patentverk, bl.a.  i  ljuset  av  det kommande
gemenskapspatentet m.m., och vad detta betyder för
verksamheten i Söderhamn, anför motionärerna. De
anser att det av propositionen inte framgår om
Söderhamnsenheten skall bli kvar och att det behövs
ett klarläggande i denna fråga. För det andra bör
regeringen   beakta   hur   patent-   och
registreringsärenden behandlas i övriga  Europa,
säger  motionärerna.  De  konstaterar att PRV:s
uppgift, även i sin framtida organisation, skall
vara att tillhandahålla företagare snabb och bra
service men menar att regeringen undviker att ange
målet för servicenivån i de två nya verken. Ett
problem  med den gamla såväl som med den nya
organisationen  är,  enligt  motionärerna,  den
centraliserade lokaliseringen. Enligt information i
propositionen har andra länder kompletterat  en
central registermyndighet med geografiskt spridda
servicefunktioner   för  företagare,   påpekar
motionärerna. De anser att ett komplement till de
föreslagna myndigheterna bör inrättas,  t.ex. i
samarbete med lokala näringslivsorganisationer eller
i samverkan med lokala handelskammare. En tredje
synpunkt  som  framförs  i  motionen  är  att
Centerpartiet, till skillnad från regeringen, vill
ha styrelser med fullt ansvar i statliga verk.
Motionärerna  stöder förslaget i betänkandet Ny
organisation för PRV (SOU 2002:57) om en ledning med
en generaldirektör och en styrelse med fullt ansvar.
Likaväl som de statliga bolagen kräver en aktiv och
transparent  ägarstyrning  behöver  de  statliga
myndigheterna aktiva och ansvarsfulla styrelser,
anför motionärerna.

Vissa kompletterande uppgifter


Utredning om en ny myndighet för
företagsregistrering

Regeringen fattade i november 2003 beslut om att
tillsätta   en   särskild   utredare  (förre
generaldirektören Peder Törnvall) med uppgift (dir.
2003:146) att förbereda och genomföra bildandet av
en ny myndighet  för  företagsregistrering m.m.
Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut
med anledning av förslag i  den  här aktuella
propositionen. Utredaren skall lämna förslag till
namn,  instruktion  och  budget  för  den  nya
myndigheten. Vidare skall utredaren  besluta om
organisation och bemanning av den nya myndigheten
liksom  även  i  övrigt  utöva  arbetsgivarens
befogenheter. Myndigheten skall ligga i Sundsvall.

Utredaren skall till regeringen lämna förslag till
verksamhetsmål och instruktion för myndigheten och
redovisa behovet av andra författningsändringar. I
detta ingår att lämna förslag till insynsrådets
sammansättning och mandatperiod. Utredaren skall,
som nämnts, föreslå namn på myndigheten, liksom
förslag  om  anslag,  avgifternas  storlek  och
verksamhetsplan för myndigheten för andra halvåret
2004. Utredaren skall också lämna ett budgetunderlag
för åren 2005-2007.
Utredaren skulle, enligt direktiven, senast den 15
januari 2004 lämna förslag  till regeringen om
följande:
-  anslag  för  den  nya  myndigheten  och
verksamhetsplan  för  perioden  den  1 juli-31
december 2004,
- namn på den nya myndigheten.

Senast den 2 april 2004 skall utredaren lämna
förslag till regeringen om följande:

- verksamhetsmål för den nya myndigheten,
- instruktion för den nya myndigheten inklusive
insynsrådets sammansättning och mandatperiod,
-  regleringsbrev  för  perioden  den  1
juli-31december 2004,
- budgetunderlag  för  perioden 2005-2007 och
behovet av författningsändringar.

Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 juni
2004.

Tidsplanen har av Näringsdepartementet ändrats så
att de förslag som skulle ha lämnats den 15 januari
2004 har senarelagts. Utredaren har nyligen till
Näringsdepartementet  redovisat  dessa delar  av
uppdraget.

Vissa övriga uppgifter


Beträffande yrkandena i motion 2003/04:N12 (m, fp,
kd) om uppföljning av att kostnaderna för företagen
inte skall  öka  till följd av den föreslagna
uppdelningen  av  PRV  och  att  beräknade
effektivitetsvinster skall komma företagen till del
sägs från Näringsdepartementets sida att regeringen
avser att följa upp att kostnaderna för företagen
inte ökar på grund av PRV:s omorganisation och att
de effektivitetsvinster som regeringen räknar med
verkligen kommer företagen till godo genom lägre
avgifter   och   kortare   handläggningstider.
Uppföljningen kommer att redovisas för riksdagen på
sedvanligt sätt i budgetpropositioner, m.m.

När det gäller frågan om att företagaren inte får
drabbas av en ökad administrativ börda till följd av
att  firma-  och  varumärkesärenden  kommer att
handläggas av två olika myndigheter, som också tas
upp  i  den  nyssnämnda  motionen,  sägs  från
Näringsdepartementet att förändringen inte kommer
att innebära någon skillnad i sak för den enskilde
företagaren. Enligt den nuvarande ordningen har
företagaren fått ansöka om registrering av firma hos
bolagsavdelningen i Sundsvall och om registrering av
varumärke hos varumärkesavdelningen i Söderhamn. Om
företagaren av någon anledning lämnar sin ansökan om
både firma och varumärke till någon av de bägge nya
myndigheterna  skall  den  givetvis,  enligt
departementet, föras vidare till den myndighet som
berörs.
Frågan om immaterialrättens utveckling, som också
tas upp i den nämnda motionen, ser regeringen,
enligt uppgift, mer som en lagstiftningsfråga som
inte  har  direkt beröring  med  den  aktuella
organisationsförändringen. Regelverket är självklart
berört av de förändringar som pågår när det gäller
bl.a.  införande  av  gemenskapspatentet  och
utvecklingen    inom   informations-    och
kommunikationsteknikområdena m.m. och det står under
ständig utveckling och förändring i takt med att
förhållandena ändras, sägs det från departementet.
Inom  EU pågår arbete av olika slag på det
immaterialrättsliga    området.   Ett   rör
gemenskapspatentet. EG-kommissionen lade i augusti
2000 fram ett förslag till en rådsförordning om
gemenskapspatent  (KOM/2000/412).  Avsikten  med
förslaget är att gemenskapspatentet skall existera
tillsammans med de nationella patentsystemen och det
europeiska patentsystemet,  som  bygger  på den
europeiska  patentkonventionen. Förslaget innebär
bl.a. att ett patent som meddelas av det europeiska
patentverket kommer att bli giltigt inom hela EU och
där benämnas gemenskapspatent. Frågan om införande
av gemenskapspatentet är ännu inte löst. Ett annat
område där det pågår arbete inom EU rör åtgärder och
förfaranden för skydd av immaterialrätter, där EG-
kommissionen i januari 2003 presenterade ett förslag
till  Europaparlamentets  och  rådets  direktiv
(KOM/2003/46). Direktivet syftar till att motverka
åtgärder  som  innebär  intrång  i immateriella
rättigheter, särskilt när verksamheten bedrivs på
kommersiell basis eller vållar rättighetshavarna
väsentlig skada. Förslaget behandlas för närvarande
i rådsarbetsgrupper. Ett tredje område där det pågår
arbete inom EU rör det upphovsrättsliga skyddet.
Rådet antog i april 2001 Europaparlamentets och
rådets direktiv om harmonisering av vissa aspekter
av  upphovsrätt och  närstående  rättigheter  i
informationssamhället  (2001/29/EG).  Direktivet
syftar till att skapa en säker rättslig ram för
handel med varor och tjänster  som skyddas av
upphovsrätt samt till att underlätta utvecklingen av
elektronisk  handel  med  nya  produkter  och
multimedietjänster. Direktivet kommer att genomföras
genom en proposition som är aviserad till maj 2004.
När det gäller frågan om lokalisering av de nya
myndigheterna, som tas upp i motion 2003/04:N13 (c),
påpekas från Näringsdepartementet att regeringen i
propositionen  utgår  från  att  samtliga PRV:s
avdelningar blir kvar där de befinner sig för
närvarande, dvs. även Söderhamnsenheten. De olika
avdelningarna inom PRV är för närvarande åtskilda,
såväl ekonomiskt som geografiskt. Detta gäller också
enligt det nu aktuella förslaget, med den skillnaden
att  bolagsavdelningen  blir  en  självständig
myndighet.   Regeringen   bedömer   att   om
gemenskapspatentet skulle komma att bli en framgång
kan detta leda till en minskning av nationella och
europeiska patent. Detta skulle för PRV:s del betyda
att myndighetens inriktning kan behöva ändras från
registrering  av  patent  till  mer  rådgivande
verksamhet och information kring patentfrågor. Den
eventuellt ökade arbetsbördan på grund av införandet
av ett gemenskapspatent kan främst komma att avse
det   europeiska   patentverket  i  München.
Söderhamnsverksamheten kommer inte att påverkas av
införandet av ett gemenskapspatent, då verksamheten
där avser registrering av varumärken och mönster
m.m.
Beträffande frågan som tas upp i den nämnda
motionen om förbättring av servicen vad gäller
bolags- och patentärenden till företagare genom
etablering av någon sorts komplement  till  de
centrala myndigheterna anser Näringsdepartementet
att det stöd, den service och den information i
bolagsfrågor som finns tillgängliga på lokal nivå
genom Almi Företagspartner AB (Almi) och Verket för
näringslivsutveckling   (Nutek)   samt   via
Internetportalerna  företagsregistrering.se  och
företagarguiden.se är tillräckliga. PRV har också,
enligt departementet, en mycket bra hemsida med
vägledning för verkets kunder.
När det gäller styrelsefrågan, som också tas upp i
den  nämnda motionen, anser regeringen,  enligt
uppgift, att berörda verksamheter inte är av den
arten att de kräver en sådan styrelseform som en
styrelse med fullt ansvar innebär. Departementets
uppfattning är att en styrelse med fullt ansvar inte
passar för en myndighet av PRV:s karaktär, där
verksamheten till stor del består av lagtillämpning
och verket har ett strikt regelsystem att följa.
I propositionen har tre av regeringens lagförslag
utformats så att regeringens förslag till lydelse av
berörda  paragrafer  redovisas i högerspalt.  I
vänsterspalt  anges lydelse  enligt  proposition
2002/03:147 om överflyttning av vissa ärenden till
PRV. Riksdagen fattade i november 2003 - efter det
att den här aktuella propositionen om PRV hade
avlämnats till riksdagen - beslut om proposition
2002/03:147 (bet. 2003/04:LU4, SFS 2003:865-870).
Beslutet innebar inga förändringar i förhållande
till förslaget i den nyssnämnda propositionen. I
bilaga 2, i vilken regeringens lagförslag återges,
har utskottet låtit vänsterspalten i de berörda
lagförslagen ha kvar den rubrik som finns i den nu
aktuella propositionen.
När det gäller  frågan om namn för den nya
myndigheten för företagsregistrering i Sundsvall har
regeringen nyligen beslutat att namnet skall vara
Bolagsverket.

Utskottets ställningstagande


Utskottet anser att den verksamhet som PRV bedriver
är  av  stor  betydelse  för företagandet. Det
övergripande målet för PRV är att - tillsammans med
ett antal andra berörda myndigheter - främja en
hållbar  ekonomisk  tillväxt  och  en  ökad
sysselsättning  genom fler och växande företag.
Enligt utskottets mening får det inte vara onödiga
hinder för eller krångligt att starta och driva
företag. För en person som vill starta ett företag
är det viktigt att de administrativa procedurerna
kring företagsregistrering är så enkla som möjligt.
Det är också väsentligt för ett företags tillkomst
och utveckling att det skall vara enkelt att skydda
en företagsidé. Det synsätt som utskottet företräder
präglar såväl regeringens förslag om en delning av
PRV som de  båda motioner som har väckts med
anledning av propositionen.

Utskottet stöder sålunda regeringens förslag om
att PRV skall delas upp i två myndigheter. Den ena
myndigheten skall ha hand om de verksamheter som för
närvarande bedrivs vid patentavdelningen i Stockholm
och varumärkesavdelningen i Söderhamn och ha namnet
Patent-  och  registreringsverket.  Den  andra
myndigheten skall ansvara för den verksamhet som för
närvarande  bedrivs  vid  bolagsavdelningen  i
Sundsvall. Utskottet ser ett stort värde i att
beslut om ändrad myndighetsstruktur kan fattas i
politisk  enighet. Detta borgar för stabilitet,
vilket för företagandet och marknadens funktion är
av central betydelse.
Som tidigare redovisats räknar regeringen med att
en  delning  av  PRV  kommer  att  medföra
effektiviseringsvinster. Utskottet anser att dessa
vinster måste komma företagen till del genom lägre
kostnader och kortare handläggningstider. Regeringen
avser också, som nämnts, att följa upp att så blir
fallet och att redovisa utfallet för riksdagen.
Utskottet vill understryka den stora vikt utskottet
fäster vid sådana redovisningar och utgår från att
regeringen  i  de närmaste budgetpropositionerna
lämnar utförliga redovisningar av hur delningen av
PRV har fungerat.
Utskottet anser att det är lika självklart att de
beräknade  effektiviseringsvinsterna  skall komma
företagen till del som att omorganisationen av PRV
inte får leda till en ökad administrativ börda för
företagen. Om t.ex. ett företag i framtiden skulle
lämna anmälan om registrering av både firma och
varumärken  till  endera  av  de  två aktuella
myndigheterna måste givetvis detta kunna hanteras
mellan myndigheterna så att anmälan lämnas över till
den  andra  myndigheten.  Enligt  uppgift  från
Näringsdepartementet kommer en sådan situation också
att hanteras på detta sätt.
Utformningen av det immaterialrättsliga området
har stor betydelse för företagandet. Som tidigare
redovisats pågår det inom EU arbete av olika slag på
detta område. Utvecklingen på området och framtida
beslut kommer att ha betydelse för den verksamhet
som PRV för närvarande svarar för. Utskottet anser
dock - i likhet med regeringen - att utvecklingen på
det immaterialrättsliga området inte är något skäl
för att avvakta med en omorganisation av PRV.
När det gäller lokaliseringen  av  de  olika
avdelningarna hos PRV utgår regeringen, som nämnts,
från  att  de  tre  olika  avdelningarna  -
patentavdelningen i Stockholm, varumärkesavdelningen
i Söderhamn och bolagsavdelningen i Sundsvall -
kommer att finnas kvar på de orter där de för
närvarande  befinner  sig.  Något  ytterligare
klarläggande på denna punkt anser utskottet inte är
erforderligt.
Det  är av stor vikt att den  service  som
tillhandahålls företag runt om i landet är av god
kvalitet  och  lättillgänglig.  Som  redovisats
ombesörjs denna service för närvarande av Almi,
Nutek, olika Internetportaler och PRV. Kvaliteten i
servicen  till  företagen måste självklart även
framöver vara hög, och utskottet ser ingen anledning
att ifrågasätta att så kommer att bli fallet.
När det gäller val av styrelseform för de båda
myndigheterna - generaldirektör och styrelse med
begränsat ansvar respektive generaldirektör  med
insynsråd  -  har  utskottet inga invändningar.
Styrelser med fullt ansvar är inte ändamålsenliga
för de berörda myndigheterna, där verksamheten till
stor del består av lagtillämpning.
Regeringen har, som redovisats, nyligen beslutat
att den nya myndigheten med uppgift att handlägga
frågor om företagsregistrering m.m. skall ha namnet
Bolagsverket. I de 18 lagförslag i propositionen som
behandlas i detta betänkande har den nya myndigheten
- i avvaktan på regeringens beslut i namnfrågan -
betecknats "Bolagsverket". Riksdagen behöver i 12
lagförslag besluta om en ändring i regeringens
förslag  så  att  citationstecknen  runt  ordet
Bolagsverket tas bort. I dessa 12 lagförslag bör
vidare vissa smärre språkliga korrigeringar göras i
lagtexten. Utskottets förslag till  ändringar i
regeringens lagförslag framgår av bilaga 3.
Sammantaget   tillstyrker  utskottet  alltså
propositionen i här aktuella delar, dock med de
angivna ändringarna, och avstyrker de två berörda
motionerna.
BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag


Proposition 2003/04:34

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till

1. lag om ändring i delgivningslagen (1970:428),

2. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

3.  lag  om  ändring  i  handelsregisterlagen
((1974:157),

4. lag om ändring i lagen om sambruksföreningar
(1975:417),

6. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer,

7.  lag om  ändring  i  försäkringsrörelselagen
(1982:713),

8. lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall,

9.  lag  om ändring  i  lagen  (1986:436)  om
näringsförbud,

11. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,

12. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

13. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

14.  lag  om ändring i  lagen  (1991:615)  om
omregistrering av vissa bostadsföreningar till
bostadsrättsföreningar,

16. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar,

17.  lag  om  ändring  i  årsredovisningslagen
(1995:1554),

18. lag  om  ändring  i  lagen (1995:1559) om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,

19.  lag  om  ändring i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,

20. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

21. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt.


Följdmotioner


2003/04:N12 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd):

1. Riksdagen begär att regeringen, i enlighet med
vad som anförs i motionen, noga följer upp att
kostnaderna för företagen inte ökar till följd av
den föreslagna uppdelningen  av  Patent-  och
registreringsverket   och   redovisar  denna
uppföljning för riksdagen.

2. Riksdagen begär att regeringen, i enlighet med
vad som anförs i motionen, noga följer upp att de
effektiviseringsvinster som enligt propositionen
kan realiseras kommer företagen till del genom
lägre avgifter och kortare handläggningstider och
redovisar denna uppföljning för riksdagen.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om att regeringen
tillser att den föreslagna uppdelningen av Patent-
och registreringsverket inte skall öka företagens
administrativa börda.

4. Riksdagen begär att regeringen, i enlighet med
vad som anförs i motionen, tar initiativ till en
oberoende  utvärdering  av  den  föreslagna
uppdelningen av Patent- och registreringsverket
inom  ett  à  två år efter omorganisationens
ikraftträdande och att denna utvärdering redovisas
för riksdagen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om att regeringen
tillsätter en utredning för en bred översyn av
immaterialrätten.

2003/04:N13 av Åsa Torstensson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som  i  motionen  anförs  om ett
klarläggande  vad gäller framtiden för PRV i
Söderhamn.

2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag på hur servicen vad gäller
både bolags- och patentärenden till företagare
skall förbättras.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att de nya
myndigheterna skall ledas av styrelser med fullt
ansvar.

BILAGA 2

Regeringens lagförslag


1. Förslag till lag om ändring i
delgivningslagen (1970:428)2.  Förslag  till lag om ändring i
firmalagen (1974:156)3. Förslag till lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157)

4. Förslag till lag om ändring i
lagen (1975:417) om
sambruksföreningar


6. Förslag till lag om ändring i
lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer
7. Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
8. Förslag till lag om ändring i
lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall
9. Förslag till lag om ändring i
lagen (1986:436) om näringsförbud
11. Förslag till lag om ändring i
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar
12. Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)
13. Förslag till lag om ändring i
bostadsrättslagen (1991:614)


14. Förslag till lag om ändring i
lagen (1991:615) om omregistrering
av vissa bostadsföreningar till
bostadsrättsföreningar
16. Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar
17. Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)
18. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och
värdepappersbolag
19. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag
20. Förslag till lag om ändring i
revisionslagen (1999:1079)
21. Förslag till lag om ändring i
lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt

BILAGA 3

Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens
lagförslag1. Förslag till lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden,  2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------


2. Förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om
kallelse på okända borgenärer


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Ansökan som har kommit 2. Ansökan som har kommit
in  till  Patent-  och in  till  Patent-  och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilken verket inte har vilken verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------
3. Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden,  2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------4. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden,  2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-  och  registre- Patent-        och
ringsverket men i vilka registreringsverket men i
verket inte har fattat vilka  verket inte har
beslut        före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------5. Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2.  Ärenden,  som  har 2. Ärenden som har kommit
kommit in till Patent- in  till  Patent-  och
och  registreringsverket registreringsverket men i
men i vilka verket inte vilka  verket inte har
har fattat beslut före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------6. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:615) om
omregistrering av vissa bostadsföreningar
till bostadsrättsföreningar


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden,  2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------7. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927)
om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden,  2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------8. Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2.  Ärenden,  som  har 2. Ärenden som har kommit
kommit in till Patent- in  till  Patent-  och
och  registreringsverket registreringsverket men i
men i vilka verket inte vilka  verket inte har
har fattat beslut före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------9. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2.  Ärenden,  som  har 2. Ärenden som har kommit
kommit in till Patent- in  till  Patent-  och
och  registreringsverket registreringsverket men i
men i vilka verket inte vilka  verket inte har
har fattat beslut före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------10. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2.  Ärenden,  som  har 2. Ärenden som har kommit
kommit in till Patent- in  till  Patent-  och
och  registreringsverket registreringsverket men i
men i vilka verket inte vilka  verket inte har
har fattat beslut före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------


11. Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden, 2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------12. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Övergångsbestämmelse
-----------------------------------------------------
2. Registreringsärenden, 2. Registreringsärenden
som har kommit in till som har kommit in till
Patent-        och Patent-        och
registreringsverket men i registreringsverket men i
vilka  verket inte har vilka  verket inte har
fattat   beslut  före fattat   beslut  före
ikraftträdandet,  skall ikraftträdandet   skall
överlämnas      till överlämnas      till
"Bolagsverket"    för Bolagsverket för fortsatt
fortsatt handläggning.   handläggning.
-----------------------------------------------------