Lagutskottets betänkande
2003/04:LU4

Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition
2002/03:147 vari föreslås vissa ändringar i bl.a. lagen om ekonomiska
föreningar, bostadsrättslagen, lagen om utländska filialer m.m. och
handelsregisterlagen. Lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1
januari 2004, innebär bl.a. att handläggningen av vissa ärenden flyttas
från tingsrätten och länsstyrelsen till Patent- och registreringsverket.
Ingen
motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår
att riksdagen med en lagteknisk justering antar lagförslagen.
I betänkandet
finns ett särskilt yttrande.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Överflyttning av vissa ärenden
till Patent- och registreringsverket
Riksdagen antar regeringens förslag
till
a) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
b)
lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
c) lag om ändring i lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt,
d) lag om ändring i lagen (1975:417)
om sambruksföreningar,
e) lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.,
f) lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157) med
den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha
följande lydelse:
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2.
Äldre föreskrifter om enskild näringsidkare i 4 § första stycket 2 gäller
för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.
3. En
enskild näringsidkare, som är registrerad i handelsregistret vid
ikraftträdandet, skall senast den 30 juni 2004 anmäla sådana uppgifter som
anges i 4 § första stycket 5 till Patent- och registreringsverket. Någon
anmälan behöver dock inte göras om uppgifterna redan är införda i
registret.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2002/03:99 i
denna del och 2002/03:147.

Stockholm den 30 oktober 2003
På lagutskottets
vägnar
Inger René
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger
René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp),
Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Tasso Stafilidis (v), Maria
Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson
(fp), Anneli Särnblad Stoors (s), Henrik von Sydow (m), Niclas Lindberg
(s), Johan Löfstrand (s), Ingemar Vänerlöv (kd) och Annika Qarlsson (c).
Utskottets överväganden
Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och
registreringsverket
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta
regeringens lagförslag. Jämför särskilt yttrande (kd).
Propositionen och
utskottets ställningstagande
I propositionen föreslår regeringen - efter
hörande av Lagrådet - att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag
till ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen
(1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, lagen (1975:417) om
sambruksföreningar, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och
handelsregisterlagen (1974:157). Lagförslagen innebär att handläggningen av
vissa ärenden om likvidation av ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar,
kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar flyttas från
tingsrätten till Patent- och registreringsverket. Vidare innebär lagändringarna
att handläggningen av vissa ärenden flyttas från länsstyrelsen till Patent-
och registreringsverket. Det gäller ärenden om tillstånd för en
bostadsrättsförening att upplåta bostadsrätt innan den slutliga kostnaden för
föreningens hus har redovisats och ärenden om tillstånd för en
bostadsrättsförening att ta emot förskott vid förhandsavtal samt ärenden om
tillstånd för en kooperativ hyresrättsförening att ta emot förskott på en
upplåtelseinsats och medgivande för en sambruksförening att fortsätta sin
verksamhet trots att antalet medlemmar i föreningen har gått ned under
tre. Patent- och registreringsverket föreslås även att i stället för
länsstyrelsen ta emot anmälan om föreståndare enligt lagen om utländska
filialer m.m.
Därutöver innebär lagändringarna att tingsrättens handläggning
av likvidationsärenden som gäller ekonomiska föreningar skall ändras. För
närvarande kallar tingsrätten alltid till ett sammanträde för prövning av
likvidationsfrågan. Det föreslås att handläggningen i stället normalt
skall vara skriftlig.
Slutligen föreslås regler som ger Patent- och
registreringsverket större möjligheter att ur handelsregistret avföra
handelsbolag som endast har en registrerad bolagsman eller som helt saknar
registrerade bolagsmän.
I propositionen behandlar regeringen även vissa
frågor om avregistrering av bostadsrättsföreningar och registrering av
vissa uppgifter i handelsregistret. I dessa delar lämnar regeringen inte
några förslag. Regeringen gör bedömningen att det inte bör införas
bestämmelser om ett förenklat avregistreringsförfarande för
bostadsrättsföreningar
samt att bestämmelsen om registrering av den ort där en enskild näringsidkare
eller ett handelsbolag har sitt huvudkontor inte bör ändras.
Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.
De framlagda lagförslagen
bygger i huvudsak på en promemoria som upprättats inom Patent- och
registreringsverket. Promemorian har remissbehandlats.
I proposition 2002/03:99
Det nya skatteverket föreslår regeringen efter hörande av Lagrådet - såvitt
nu är i fråga (lagförslag 47) - att riksdagen antar i propositionen
framlagt förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).
Lagförslaget
har av skatteutskottet överlämnats till lagutskottet för lagteknisk
samordning. Övriga lagförslag i proposition 2002/03:99 behandlas av
skatteutskottet i betänkandena 2003/04:SkU2 och 2003/04:SkU5.
Regeringens
förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.
Proposition
2002/03:147 har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet har för
sin del inget att erinra mot lagförslagen eller de bedömningar som görs
i propositionen. Utskottet ställer sig således bakom de framlagda
lagförslagen.
En lagteknisk samordning och justering av de i propositionerna
2002/03:99 och 2002/03:147 framlagda förslagen till ändringar i
handelsregisterlagen behöver dock göras. Utskottet föreslår att ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna skall erhålla den lydelse som framgår av
förslaget till riksdagsbeslut (se punkt f 1-3).
Särskilt yttrande

Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och
registreringsverket (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd) anför:

Regeringens
tingsrättsreform har hittills inneburit att antalet tingsrätter har minskat
från 93 år 2000 till 72 år 2002. Flera tingsrätter är på väg att läggas
ned, och enligt regeringens och Domstolsverkets plan skall de 72 tingsrätterna
bli 37. Regeringen har angett olika skäl för behovet av en förändring av
domstolarnas antal, bl.a. att utvecklingen i samhället går allt snabbare,
att nya krav ställs på domstolarna med alltmer avancerade mål, att en
internationalisering med inslag av EG-rätt äger rum samt att antalet
avancerade ekobrottmål ökar. Ingen har emellertid kunnat påvisa att de
mindre domstolarnas verksamhet håller sämre kvalitet än de större. Inte
heller har man kunnat påvisa vilka ekonomiska fördelar som regeringens
nedläggningssträvan medför. Det är en villfarelse att den marginella
ökningen av antalet domare vid en sammanslagning medför att man uppnår en
högre grad av specialisering vid tingsrätten i fråga. Vad som däremot
står absolut klart är att det lokala rättslivet i stor utsträckning
försvinner med dessa nedläggningar. Det är uppenbart att
tingsrättssammanslagningarna
till syvende och sist handlar om politisk ovilja att behålla de mindre
och medelstora tingsrätterna.
En överflyttning av ärenden från tingsrätterna
till andra myndigheter ser Kristdemokraterna endast som ett led i regeringens
nedläggningsiver beträffande tingsrätterna. Kristdemokraterna återkommer
till ifrågavarande spörsmål i annat sammanhang.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionerna
Proposition
2002/03:99 Det nya Skatteverket:
Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).
lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157).
Proposition 2002/03:147 Överflyttning
av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket:
Riksdagen antar
de i propositionen framlagda förslagen till
lag om ändring i lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar,
lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614),
lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
lag
om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
lag om ändring i
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157).
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

2 Förslag till lag om
ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

3 Förslag till lag om ändring
i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

4 Förslag till lag om ändring
i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

5 Förslag till lag om ändring
i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

6 Förslag till lag om
ändring i handelsregisterlagen (1974:157)I proposition 2002/03:99
framlagt lagförslag
47 Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen
(1974:157)