Lagutskottets betänkande
2003/04:LU26

Europabolag


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens  proposition  2003/04:112
Europabolag samt en motion som väckts med
anledning av propositionen.
Propositionen innehåller förslag till
en  lag  om europabolag. Lagförslaget
innehåller bestämmelser som kompletterar
EG-förordningen om europabolag i frågor
där denna delegerar normgivningsrätten
till medlemsstaterna eller där regeringen
annars har bedömt det lämpligt att införa
svenska regler vid sidan av förordningens
regler. Därutöver föreslås ändringar i
aktiebolagslagen m.fl. lagar. Den nya
lagstiftningen är avsedd att träda i
kraft den 8 oktober 2004, dvs. samma dag
som EG-förordningen om europabolag träder
i kraft.
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens  lagförslag  och  avslår
motionen.
I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag
till
a) lag om europabolag,
b) lag om ändring i lagen (1974:174)
om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.,
c) lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
d)   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
e) lag om ändring i lagen (1986:436)
om näringsförbud,
f) lag om ändring i lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse,
g) lag om ändring i lagen (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet,
h) lag om ändring i lagen (1994:2004)
om   kapitaltäckning  och   stora
exponeringar för kreditinstitut  och
värdepappersbolag,
i)   lag   om   ändring   i
årsredovisningslagen (1995:1554),
j) lag om ändring i lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag,
k) lag om ändring i lagen (1995:1560)
om      årsredovisning      i
försäkringsföretag,
l) lag om ändring i lagen (1998:1479)
om   kontoföring  av  finansiella
instrument,
m) lag om ändring i insiderstrafflagen
(2000:1086),
n) lag om ändring i lagen (2000:1087)
om  anmälningsskyldighet  för  vissa
innehav av finansiella instrument,
o) lag om ändring i lagen (2002:149)
om utgivning av elektroniska pengar,
p) lag om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder,
q) lag om ändring i lagen (2004:000)
om bank- och finansieringsrörelse.

2.    Vissa hinder mot
utflyttning

Riksdagen avslår motion 2003/04:L16.
Reservation (m, fp, kd)

Stockholm den 29 april 2004

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet:  Inger René  (m),  Marianne
Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan
Ertsborn  (fp), Christina Nenes  (s),
Hillevi Larsson (s), Tasso Stafilidis
(v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg
(m),  Rezene  Tesfazion  (s),  Martin
Andreasson (fp), Anneli Särnblad Stoors
(s),  Henrik  von Sydow (m),  Niclas
Lindberg (s), Johan Löfstrand (s) och
Ingemar Vänerlöv (kd).

2003/04
LU26

Utskottets övervägandenLagförslagen

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen   bör  anta  regeringens
lagförslag.
Bakgrund

En av EU:s grundpelare är upprättandet av
en gemensam inre marknad. Som ett led i
genomförandet av den inre marknaden har
ett EG-rättsligt regelverk utvecklats på
bolagsrättens område. Syftet med EG:s
bolagsrätt kan sägas vara att underlätta
bolagens verksamhet och samarbete på den
gemensamma marknaden genom att  skapa
likvärdiga rättsliga förutsättningar för
bolag verksamma i olika EU-länder.
EG:s regler på bolagsrättens område har
huvudsakligen  meddelats  i  form  av
direktiv.   Hittills   har   nio
bolagsrättsliga direktiv antagits. Genom
dessa har en del av skillnaderna mellan
medlemsstaternas     bolagsrättsliga
lagstiftning jämnats ut.
Vid sidan av detta harmoniseringsarbete
har det inom EU länge bedrivits ett
arbete med att skapa särskilda europeiska
associationsformer. Frågan om en särskild
europeisk  aktiebolagsform, europabolag
(Societas Europaea, SE), har diskuterats
i  flera decennier. Efter många  års
diskussioner och förhandlingar beslutade
EU:s ministerråd den 8 oktober 2001 att
anta en förordning om europabolag och ett
därtill   kopplat   direktiv   om
arbetstagarinflytandet  i  europabolag.
Förordningen träder i kraft den 8 oktober
2004,  och  direktivet  skall  vara
införlivat i medlemsstaternas nationella
lagstiftning senast samma dag.
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av
den  8  oktober 2001 om stadga  för
europabolag återfinns i bilaga 2.
Ett europabolag skall vara en europeisk
associationsform för gränsöverskridande
samverkan    i    aktiebolagsform.
Kommissionens ursprungliga tanke var att
ett europabolag uteslutande skulle falla
under  gemensamma  EG-regler.  Denna
ambition  var dock inte  möjlig  att
genomföra. Många frågor har i stället
överlåtits   till  den   nationella
lagstiftaren. Förordningen innehåller en
rad  hänvisningar till den nationella
lagstiftning som gäller  för  publika
aktiebolag i den medlemsstat där bolaget
har sitt säte. I andra frågor anges att
den nationella lagstiftaren får eller, i
vissa fall, skall utfärda kompletterande
föreskrifter  som skall tillämpas  på
europabolag  hemmahörande   i   den
medlemsstaten. I de delar där varken
förordningen eller annan EG-lagstiftning
innehåller någon särskild reglering för
europabolagen skall dessa  enligt  en
särskild bestämmelse i förordningen falla
under samma regler som ett nationellt
publikt  aktiebolag i den  stat  där
europabolaget har sitt säte.  Därtill
kommer att många frågor uttryckligen har
lämnats utanför förordningens reglering.
Så  är  fallet när det gäller t.ex.
beskattningen av europabolagen. Det sagda
innebär att ett europabolag kommer att
falla under en blandning av EG-rättsliga
och nationella bestämmelser.

Propositionen

I propositionen lämnas förslag till en
lag om europabolag. Förslaget innehåller
bestämmelser  som  kompletterar  EG-
förordningen i frågor där denna delegerar
normgivningsrätten till medlemsstaterna
eller där regeringen annars har bedömt
det lämpligt att införa svenska regler
vid sidan av förordningens regler.
Lagförslaget innehåller bestämmelser om
bl.a. bildandet av europabolag, flyttning
av europabolags säte och europabolags
organisation. I propositionen föreslås
bl.a.  att europabolag skall  ha  en
verkställande direktör med uppgift att
svara för bolagets löpande förvaltning
och att den del av det nuvarande Patent-
och registreringsverket, som fr.o.m. den
1  juli  2004  kommer  att  benämnas
Bolagsverket, skall föra ett särskilt
register över europabolag med säte i
Sverige. Vidare föreslås att europabolags
firma skall innehålla beteckningen SE.
Vad  gäller europabolag som bedriver
försäkringsrörelse föreslår  regeringen
att de svenska regler som kompletterar EG-
förordningen     placeras     i
försäkringsrörelselagen  (1982:713).  I
propositionen lämnas därför förslag till
ändringar i denna lag.
Därutöver  innehåller  propositionen
förslag  till  ändringar  i  bl.a.
aktiebolagslagen (1975:1385) och den i
proposition 2002/03:139 föreslagna nya
lagen om bank- och finansieringsrörelse
m.fl. lagar.
Lagen  om  europabolag  och  övriga
lagändringar föreslås träda i kraft den
8 oktober 2004, vilket är samma dag som
EG-förordningen om europabolag träder i
kraft. Regeringens förslag återfinns i
bilaga 1 och de av Lagrådet granskade
lagförslagen i bilaga 3.
Till  grund  för  förslagen  ligger
departementspromemorian  (Ds  2003:15)
Europabolag.    Promemorian    har
remissbehandlats.
I   propositionen  gör  regeringen
bedömningen att det med hänsyn till det
förhållandevis höga minimikapitalet för
europabolag, 120 000 euro, kan antas att
det företrädesvis är bland de större
företagen som europabolagsformen kommer
att vara ett intressant alternativ till
befintliga nationella företagsformer. För
de  små och medelstora företagen kan
därför förordningen och de kompletterande
svenska lagbestämmelserna väntas ha liten
betydelse. Det är dock, anför regeringen,
även i fråga om något mindre företag,
tänkbart  att  europabolaget  i  viss
utsträckning kommer till användning vid
företagssammanslutningar över gränserna.
Europabolag med säte i Sverige kommer i
stor utsträckning att falla under samma
regler  som  ett  svenskt  publikt
aktiebolag. Detta gäller såväl i fråga om
bolagsrättsliga regler som i fråga om
exempelvis skatteregler. För företag med
anknytning till olika EU-länder öppnas
visserligen vissa nya möjligheter genom
förordningen,  bl.a. när  det  gäller
flyttning  av  säte  över  gränserna.
Sammantaget kan emellertid introduktionen
av europabolagsformen inte anses ändra
villkoren för det svenska näringslivet på
något  avgörande  sätt.  Förordningens
effekter på svenska förhållanden  kan
därför, enligt regeringen, väntas bli
begränsade.
Frågor om beskattning av europabolag och
om arbetstagarinflytande i sådana bolag
behandlas  inte i denna  proposition.
Beskattning av europabolag behandlas i
proposition 2003/04:134 som  hänvisats
till           skatteutskottet.
Arbetstagarinflytandet  i  europabolag
behandlas i proposition 2003/04:122 som
hänvisats till arbetsmarknadsutskottet.
I ärendet har bl.a. inkommit en skrivelse
från Svenska fondhandlareföreningen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inte finna annat än att de
i propositionen framlagda lagförslagen på
ett ändamålsenligt sätt kompletterar EG-
förordningen  om  europabolag.  Några
erinringar mot regeringens förslag  i
denna   del  har  inte  framförts
motionsledes, och utskottet föreslår att
riksdagen antar regeringens lagförslag.

Vissa hinder mot utflyttning

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör avslå en motion  som
gäller vissa hinder mot utflyttning.
Jämför reservation (m, fp, kd).

Förordningen

Enligt artikel 8.14 EG-förordningen om
europabolag  ges  medlemsstaterna  en
möjlighet att föreskriva att en flyttning
av bolagets säte som skulle medföra en
ändring av tillämplig lag inte skall bli
gällande om någon behörig myndighet i
medlemsstaten motsätter sig flyttningen.
Därutöver  ges medlemsstaterna  enligt
artikel 19 en möjlighet att föreskriva
att  ett  bolag  som  omfattas  av
lagstiftningen i medlemsstaten inte får
delta i bildandet av ett europabolag
genom fusion om någon behörig myndighet i
medlemsstaten motsätter sig detta. Ett
motsättande får i båda fallen grunda sig
endast  på allmänintresset. Artiklarna
får, anför regeringen, förstås på det
sättet att en medlemsstat som önskar
utnyttja  möjligheten är skyldig  att
införa särskilda bestämmelser om detta i
sin nationella lagstiftning och därvid
peka ut den eller de myndigheter som ges
denna rätt.

Propositionen

I   propositionen  gör   regeringen
bedömningen att en effektiv skattetillsyn
- möjligheten att fastställa och driva in
statens skattefordringar - kan vara ett
sådant  allmänintresse  som  avses  i
artiklarna 8.14 och 19. Det allmännas
intresse  av  att skattetillsynen  är
effektiv har, enligt regeringen, stor
allmänpreventiv        betydelse.
Allmänintresset  av   en   effektiv
skattetillsyn  har  därmed,   anför
regeringen, större tyngd än de skäl som
kan tala mot ett införande av en regel av
det  nu  aktuella slaget. Mot  denna
bakgrund gör regeringen bedömningen att
det, för att tillvarata intresset av en
effektiv skattetillsyn, bör införas en
möjlighet för en myndighet att under
vissa förutsättningar motsätta sig dels
att ett europabolag flyttar sitt säte
från  Sverige, dels att ett  svenskt
aktiebolag fusionerar och bildar  ett
europabolag.
När det gäller frågan hur dessa regler
bör utformas anför regeringen att det
krävs ytterligare beredningsåtgärder som
inte hunnits med inom de tidsramar som,
med  hänsyn  till  tidpunkten  för
förordningens ikraftträdande, gäller för
den   aktuella   propositionen.   I
propositionen lämnas därför inte några
sådana förslag. Regeringen redovisar i
propositionen att man avser att skyndsamt
bereda frågan vidare och så snart som
möjligt återkomma till riksdagen  med
förslag i denna del.

Motionen

Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) motsätter sig
i motion L16 regeringens bedömning att
det bör införas en möjlighet för en
myndighet att under vissa förutsättningar
motsätta sig dels att ett europabolag
flyttar sitt säte från Sverige, dels att
ett svenskt aktiebolag fusionerar och
bildar   ett  europabolag.   Enligt
motionärerna bör en myndighet, enbart
under   åberopande   av   pågående
skatteutredning,  inte  kunna  hindra
civilrättliga transaktioner. Det finns
nämligen, anför motionärerna, inte någon
risk för att staten gör någon förlust
eftersom   staten   behåller   sina
skattefordringar även efter det att ett
bolag  har  flyttat sitt säte  eller
fusionerat och bildat ett europabolag.
Regeringens inställning i denna fråga
kan,  enligt  motionärerna,  begränsa
möjligheterna att upprätta en gemensam
inre marknad. I motionen begärs  ett
tillkännagivande med detta innehåll.

Utskottets ställningstagande

Utskottet erinrar om att det vad gäller
europabolag   som   står   under
Finansinspektionens tillsyn föreslogs i
departementspromemorian att inspektionen
skulle få motsätta sig att ett sådant
bolag byter säte och att ett sådant bolag
deltar i bildandet av ett europabolag
genom fusion. Ett motsättande skulle i
båda fallen grunda sig på hänsyn till
allmänintresset. Under remissbehandlingen
anförde   Riksskatteverket   (numera
Skatteverket) att det bör övervägas om
det skall införas motsvarande möjligheter
för  skattemyndigheten om bolaget  är
föremål för en pågående skatteutredning.
Enligt vad som framgår av propositionen
avser  regeringen att återkomma  till
riksdagen med förslag i denna del.
Enligt utskottets mening bör riksdagen
nu avvakta den fortsatta beredningen och
resultatet därav. Utskottet anser därför
att motion L16 inte bör föranleda någon
riksdagens vidare åtgärd och föreslår
därför att den avslås.
ReservationVissa hinder mot utflyttning (punkt 2)

av Inger René (m), Jan Ertsborn (fp),
Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson
(fp), Henrik von Sydow (m) och Ingemar
Vänerlöv (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:L16.

Ställningstagande

Vi motsätter oss regeringens bedömning
att det bör införas en möjlighet för en
myndighet att under vissa förutsättningar
motsätta sig dels att ett europabolag
flyttar sitt säte från Sverige, dels att
ett svenskt aktiebolag fusionerar och
bildar ett europabolag. Enligt vår mening
bör en myndighet, enbart under åberopande
av pågående skatteutredning, inte kunna
hindra civilrättliga transaktioner. Det
finns nämligen inte någon risk för att
staten gör någon förlust eftersom staten
behåller sina skattefordringar även efter
det att ett bolag har flyttat sitt säte
eller  fusionerat  och  bildat  ett
europabolag. Regeringens inställning i
denna fråga kan begränsa möjligheterna
att upprätta en gemensam inre marknad.
Den europeiska integrationen får, enligt
vår mening, inte försvåras på grund av
regeringens negativa förväntningar vad
gäller näringslivets kommande agerande.
På  grund av det anförda anser  vi
således att regeringen inte bör återkomma
till riksdagen med något lagförslag i
denna fråga.
Vad som anförts ovan bör riksdagen, med
bifall till motion L16, som sin mening ge
regeringen till känna.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslagPropositionen


Proposition 2003/04:112 Europabolag

Riksdagen  antar  de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om europabolag,
2. lag om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning  för  juridiska
personer m.fl.,
3. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
4.    lag   om   ändring    i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
5. lag om ändring i lagen (1986:436) om
näringsförbud,
6. lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse,
7. lag om ändring i lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet,
8. lag om ändring i lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar
för kreditinstitut och värdepappersbolag,
9. lag om ändring i årsredovisningslagen
(1995:1554),
10. lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning  i  kreditinstitut  och
värdepappersbolag,
11. lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag,
12. lag om ändring i lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument,
13. lag om ändring i insiderstrafflagen
(2000:1086),
14. lag om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument,
15. lag om ändring i lagen (2002:149) om
utgivning av elektroniska pengar,
16. lag om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder,
17. lag om ändring i lagen (2004:000) om
bank- och finansieringsrörelse.

Följdmotion


2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl.
(kd) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:

Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att en myndighet inte skall ha möjlighet
att motsätta sig att ett bolag deltar i
bildandet av ett Europabolag genom en
fusion eller att ett Europabolag flyttar
sitt säte, av den orsaken att bolaget i
fråga är föremål för en skatteutredning.
Bilaga 2
Rådets förordning

Bilaga 3
Regeringens lagförslag


1 Förslag till lag om europabolag2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl.

3 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)


4 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1986:436) om näringsförbud


6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse


7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:543) om börs- och
clearingverksamhet

8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag

9 Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)

10 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag

11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag

12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument

13 Förslag till lag om ändring i
insiderstrafflagen (2000:1086)
14 Förslag till lag om ändring i lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument

15 Förslag till lag om ändring i lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska
pengar

16 Förslag till lag om ändring i lagen
(2004:46) om investeringsfonder


17 Förslag till lag om ändring i lagen
(2004:000) om bank- och
finansieringsrörelse