Lagutskottets betänkande
2003/04:LU10

Rättigheter i luftfartyg


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:27
Rättigheter i luftfartyg. I propositionen föreslås lagändringar som skall
göra det möjligt att med sakrättslig verkan skriva in förvärv av äganderätt
och nyttjanderätt till luftfartyg i ett nytt register - inskrivningsregistret
för luftfartyg. Det nya registret skall enligt förslaget föras av
Luftfartsverket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet
föreslår att riksdagen antar lagförslagen.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Rättigheter i luftfartyg
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
2. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till
luftfartyg,
3. lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde
till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till
luftfartyg,
4. lag om ändring i utsökningsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,

6. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:27.

Stockholm den 22 januari 2004
På lagutskottets vägnar
Inger René
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:               Inger
René (m) ,
Marianne Carlström (s) , Raimo Pärssinen (s) , Jan Ertsborn (fp) , Christina
Nenes (s) , Hillevi Larsson (s) , Yvonne Andersson (kd) , Tasso Stafilidis
(v) , Maria Hassan (s) , Bertil Kjellberg (m) , Rezene Tesfazion (s) ,
Martin Andreasson (fp) , Viviann Gerdin (c) , Anneli Särnblad Stoors (s)
, Henrik von Sydow (m) , Niclas Lindberg (s) och Johan Löfstrand (s)
    .
Utskottets överväganden
Rättigheter i luftfartyg
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör anta regeringens lagförslag.
Propositionen och utskottets ställningstagande
I propositionen föreslår regeringen - efter hörande av Lagrådet - i
huvudsak ändringar i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
som syftar till att skapa förutsättningar för en modern och ändamålsenlig
finansiering av flygplan och andra luftfartyg.
Regeringen konstaterar i propositionen att flygplan ofta finansieras genom
avbetalningsköp eller genom olika former av leasing. Ett flygplan för
inrikestrafik kan kosta en halv till en miljard kronor, medan de allra
största trafikflygplanen kostar närmare tre miljarder kronor. Vid leasing
eller avbetalningsköp är det en förutsättning att de upplåtelser eller
överlåtelser som ingår i finansieringslösningen kan få skydd mot tredje
man (sakrättsligt skydd). Det finns ingen möjlighet att skapa sådant skydd
enligt svensk rätt annat än för pantupplåtelser. Följden av detta är att
lufttrafikföretag i vissa fall väljer att registrera sina flygplan utomlands.
Regeringen anser att detta har negativa konsekvenser. Bland annat försvårar
det för den svenska beredskapsplaneringen.
För att skapa möjligheter till bättre sakrättsligt skydd föreslår regeringen
lagändringar som innebär att det skall bli möjligt att med sakrättslig
verkan skriva in förvärv av äganderätt och nyttjanderätt till luftfartyg
i ett nytt register - inskrivningsregistret för luftfartyg. Det nya
registret skall enligt förslaget föras av Luftfartsverket. Vidare föreslås
att den inskrivningsbok för luftfartyg som i dag förs vid Stockholms
tingsrätt skall flyttas över till Luftfartsverket och utgöra en del av
inskrivningsregistret för luftfartyg. Det bidrar enligt regeringens mening
till att renodla domstolarnas verksamhet till sådan verksamhet som kräver
domstolsprövning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.
Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.
De framlagda lagförslagen grundar sig på vissa delar av delbetänkandet
(SOU 1997:122) Rättigheter i luftfartyg. Delbetänkandet har remissbehandlats.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet
föreslår att riksdagen antar lagförslagen.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg:
Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde
till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till
luftfartyg,
lag om ändring i utsökningsbalken,
lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om
gåva,
lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt
till luftfartyg

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av
rätt till luftfartyg

4 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser
om gåva

6 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter