Kulturutskottets betänkande
2003/04:KRU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid


Sammanfattning

I     betänkandet     behandlas
budgetpropositionen  i  vad   avser
fördelningen på anslag inom utgiftsområde
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
för år 2004. Regeringens förslag till
fördelning på anslag och partiernas olika
budgetförslag redovisas i bilaga 3 i
betänkandet. Förutom motionsyrkanden med
anknytning till budgeten för år 2004
behandlar utskottet vissa motionsyrkanden
som inte har en direkt anknytning till
medelsanvisningen för budgetåret 2004,
men som rör sådana frågor som tas upp i
budgetpropositionen    eller    i
budgetmotionerna.
Utskottet  har genom protokollsutdrag
meddelat  finansutskottet att kulturut
skottet tillstyrker regeringens förslag
till ram för år 2004 för utgiftsområde
17. I sitt betänkande 2003/04:FiU1 har
finansutskottet den 10 november  2003
behandlat  regeringens  förslag  till
utgiftsramar för år 2004, bl.a. ram för
utgiftsområde 17, vilken föreslås uppgå
till drygt 8,66 miljarder kronor. Riksda
gen har beslutat om utgiftsramar den 19
november 2003.
Utskottets  majoritet,  bestående  av
representanter för Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, tillstyrker i betänkandet
regeringens förslag till medelsfördelning
på anslag inom ramen för utgiftsområde
17. Fördelningen på anslag och anslagens
storlek  redovisas  i  bilaga  4  i
betänkandet.
Representanterna i kulturutskottet för
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna,  Centerpartiet  och
Folkpartiet liberalerna har efter det att
riksdagen den 19 november 2003 behandlat
regeringens  förslag  till  ram  för
utgiftsområde 17 avstått från att delta i
utskottets beslut om medelsanvisning för
budgetåret 2004 (punkt 57) och erinrar i
särskilda  yttranden  (nr  3-6)  om
huvuddragen  i  partiernas  respektive
budgetförslag.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  vissa bemyndiganden  för
regeringen att fatta beslut som medför
utgifter efter år 2004.
Bland de satsningar som görs i den av
utskottet  tillstyrkta  budgeten  inom
Kulturpolitiken (politikområde 28) kan
nämnas  insatser  för  att  förstärka
resurserna för konstnärerna, museisektorn
och kulturmiljön.
Den  treåriga försöksverksamheten med
statligt bidrag till Sörmlands Musik &
Dansteater avslutas vid utgången av år
2003. Utskottet tillstyrker att bidraget
om  1,5  miljoner kronor  permanentas
fr.o.m. år 2004.
Tillfälligt stöd även för år 2004 med 1
miljon kronor vardera till Drottningholms
slottsteater  - utöver denna  teaters
ordinarie  anslag  -   och   till
Strindbergsteatern   tillstyrks   av
utskottet.  Det statliga stödet  till
Marionetteatern flyttas fr.o.m. år 2004
till anslaget för regionala teatrar i och
med att Marionetteatern införlivas med
Stockholms stadsteater.
Utskottet tillstyrker att nya resurser
tillförs  dansområdet. Med syfte  att
stärka det fria danslivets möjligheter
att turnera förstärks det nya turné- och
arrangörsstödet med 2 miljoner kronor
under det andra året av den treåriga
försöksperioden. Bidraget till Dansens
hus ökas med 1 miljoner kronor.
Stödet     till     arrangerande
musikföreningar ökas med  2  miljoner
kronor.
Utskottet har inte något att erinra mot
att regeringen genom omfördelning inom
konstnärsstödet förstärker bidraget till
bild- och formkonstnärer med 4 miljoner
kronor  och  till  den  individuella
visningsersättningen  med  5  miljoner
kronor.
Utskottet  understryker angelägenheten
av att regeringen snarast påbörjar det
aviserade arbetet med frågan om att hitta
en  skyndsam och hållbar lösning  av
pensionsfrågan för personalen vid  de
statligt  stödda teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna.      Utskottet
förutsätter vidare att regeringen noga
följer     utvecklingen      av
pensionsförhållandena  vid  de  fria
grupperna.
Regeringens förslag att öka bidraget
till kulturmiljövården med 15 miljoner
kronor   och   samtidigt   minska
myndighetsanslaget          till
Riksantikvarieämbetet med  5  miljoner
kronor tillstyrks av utskottet. Ökningen
av  kulturmiljövårdsanslaget  motiveras
bl.a. med att bidragen gör att en stor
del av befolkningen kommer i kontakt med
det  fysiska  kulturarvet  och  att
förståelsen   även  för   samtidens
kulturmiljövärden kan öka. Vidare behöver
skyddet av redan inrättade kulturreservat
ökas.
Regeringens förslag - i enlighet med
riksdagens beslut år 1999 - om att höja
den kyrkoantikvariska ersättningen till
Svenska kyrkan från 100 till 150 miljoner
kronor  för  år  2004 tillstyrks  av
utskottet.
Inom museiområdet bör bl.a. nämnas att
den tidigare aviserade reformen med fri
entré på de statliga museerna påbörjas
under år 2004. Utskottet tillstyrker att
medel  för ändamålet anvisas med  13
miljoner kronor till Moderna museet, 4
miljoner kronor till Arkitekturmuseet och
1 miljon kronor till Statens museer för
världskultur   avseende  Östasiatiska
museet.  Vidare tillstyrker  utskottet
vissa  tillskott under år  2004  för
utveckling   av  verksamheten   vid
Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och
Etnografiska  museet,  bevarandet  av
skeppet Vasa och ekonomiska åtgärder m.m.
vid   Statens  musiksamlingar.   En
förstärkning   av   anslaget   till
Strindbergsmuseet        avseende
magasinsändamål tillstyrks.
År 2003 permanentades Kulturarvs-IT och
13  miljoner  kronor överfördes  till
kulturbudgeten  från utgiftsområde  13
Arbetsmarknad. Medlen avsåg i huvudsak
löner  till  arbetsledare.  Utskottet
tillstyrker en förstärkning för år 2004
med 2 miljoner kronor för verksamheten
inom Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.
Utskottet tillstyrker att 9 miljoner
kronor anvisas för de nio befintliga
nationella uppdragen inom kulturområdet.
Utskottet föreslår att riksdagen skall
tillkännage för regeringen vad utskottet
anför om utvärdering av uppdragen efter
varje   treårsperiod   och    om
beslutsordningen vid inrättande av nya
nationella uppdrag.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelsanvisning under de tre
folkbildningsanslagen  om  sammanlagt
närmare 2,7 miljarder kronor.  Därvid
tillstyrks bl.a. en tillfällig mindre
överföring  av medel mellan  två  av
folkbildningsanslagen för att tillgodose
det    ökade    behovet    av
kontakttolkutbildning.
Utskottet tillstyrker även regeringens
förslag  till  medelsanvisning   på
statsbudgeten   inom   Mediepolitiken
(politikområde  27),  Ungdomspolitiken
(politikområde     29)     samt
Folkrörelsepolitiken (politikområde 30),
bl.a. bidraget om närmare 450 miljoner
kronor till idrotten. Utskottet har inte
något att erinra mot att regeringen avser
att avsätta medel inom idrottsanslaget
för bidrag till ett riksidrottsmuseum.
Utskottet föreslår att riksdagen skall
godkänna att regeringen på AB Svenska
Spels bolagsstämma år 2004 verkar för att
bolagsstämman beslutar om  stöd  till
idrotten i form av ett bidrag på högst
260 miljoner kronor, varav 200 miljoner
kronor avser en särskild satsning på
idrottsrörelsens    barn-     och
ungdomsverksamhet, det s.k. Handslaget
mellan   staten,   kommunerna   och
idrottsrörelsen.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till ändring i lagen (1989:41) om
TV-avgift, med en redaktionell ändring.
TV-avgiften höjs därmed med 60 kronor
till 1 872 kronor för ett år.
Utskottet föreslår att riksdagen skall
godkänna  medelsberäkningen  för  den
avgiftsfinansierade  verksamhet   som
bedrivs  av  Sveriges  Television  AB
(inklusive Dövas TV), Sveriges Radio AB
(inklusive Radio Sweden) och Sveriges
Utbildningsradio  AB  för  år  2004.
Sammanlagt tilldelas de tre företagen
drygt 5,9 miljarder kronor.
Vidare föreslår utskottet att riksdagen
skall godkänna regeringens förslag om
överföring    av   medel    till
distributionskontot från rundradiokontot
och  förslag om överföring av medel,
sammanlagt 558 miljoner kronor,  från
distributionskontot   till   Sveriges
Television   AB   och   Sveriges
Utbildningsradio AB.
Utskottet  tillstyrker  också  att
riksdagen     skall     godkänna
medelstilldelningen för år 2004  från
rundradiokontot  till  statsbudgetens
inkomstsida avseende Granskningsnämnden
för radio och TV.
I betänkandet finns 33 reservationer
och 7 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Finansutskottet har i sitt betänkande
2003/04:FiU1  den  10  november  2003
godtagit den av regeringen föreslagna
ramen för utgiftsområde 17 om
8 663 960 000 kronor. Riksdagen beslöt om
utgiftsramar den 19 november.
Med hänvisning till de motiveringar som
framförs under Utskottets överväganden
föreslår utskottet att riksdagen fattar
följande beslut.

Målen för kulturpolitiken

1.    Ändringar av grunden för
kulturpolitiken och de gällande
kulturpolitiska målen

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr209 yrkande 1 och 2003/04:
Kr327 yrkandena 1 och 2.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Allmän kulturverksamhet

2.    Beslutsordning för och
utvärdering av nationella uppdrag

Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
utskottet anfört om beslutsordningen
för  nationella  uppdrag  samt  om
utvärdering av sådana uppdrag. Därmed
bifaller    riksdagen    motion
2003/04:Kr290.

3.    Ett nationellt uppdrag till
folkbiblioteken

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr366.

4.    Ett nationellt uppdrag till
Textilmuseet i Borås

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr214,  2003/04:Kr249   och
2003/04:Kr257.

5.    Ett nationellt uppdrag till
Säters film- och biografmuseum

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr248.

6.    Regioners inflytande över
medelsfördelningen mellan
kulturinstitutioner

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:Kr236 yrkande 16.

7.    Styrningen av de
kulturpolitiska medlen till Region
Skåne

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr253 yrkande 2.
Reservation 3 (fp, c)

8.    Finansieringen av Malmö
Opera och Musikteater m.m.

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr201.

9.    Ökat stöd till de skånska
kulturinstitutionerna

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr291.

Teater, dans och musik

10.   Orkesterfrågor

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr295, 2002/03:Kr342, 2002/03:
Kr370  yrkande  5,  2003/04:Kr333,
2003/04:Kr334   och   2003/04:Kr390
yrkande 5.
Reservation 4 (m, fp, kd, c)

11.   Försöksverksamheten med
alternativa former av fonogram-stöd

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag om att de ändrade riktlinjerna
för statens stöd till produktion och
utgivning av fonogram skall fortsätta
att gälla, dock längst till utgången
av  2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 2.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter

12.   Utvärderingen av
litteraturstödet

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr275 och 2003/04:Kr293.

13.   Mångfalden i den statligt
stödda litteraturen

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:Kr272.
Reservation 5 (v)

14.   Finansieringen av Svenska
Akademiens ordbok

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr210.

15.   Bemyndigande för regeringen
att beställa talböcker,
punktskriftsböcker och
informationsmaterial

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under  2004  för ramanslaget  28:11
Talboks-  och punktskriftsbiblioteket
beställa talböcker, punktskriftsböcker
och informationsmaterial som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor
under 2005. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 3.

Bild och form samt konsthantverk

16.   Statens konstråds rutiner
för förvärv av konst, m.m.

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr372    yrkande    26,
2003/04:Kr326  yrkande   26   och
2003/04:Kr327 yrkandena 18 och 19.
Reservation 6 (fp, kd, c)

17.   Bemyndigande för regeringen
att beställa konstverk

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under  2004  för ramanslaget  28:15
Konstnärlig  gestaltning  av  den
gemensamma miljön beställa konstverk
som   inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst
10 000 000 kronor under 2005-2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

Ersättningar och bidrag till konstnärer

18.   Pensionsvillkoren för
konstnärerna

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr373    yrkande    21,
2003/04:Kr254    yrkande    10,
2003/04:Kr347   yrkande   9   och
2003/04:Kr390 yrkande 15.
Reservation 7 (m, fp, kd, c)

Arkivverksamhet

19.   Begäran om en proposition
grundad på Arkivutredningens
betänkande

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr387 yrkande 6.
Reservation 8 (kd)

Kulturmiljö

20.   Bemyndigande för regeringen
att besluta om bidrag till
kulturmiljövård

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under  2004  för ramanslaget  28:26
Bidrag till kulturmiljövård besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 100
000 000 kronor under 2005-2007. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

21.   Den kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr206,  2003/04:Kr269   och
2003/04:Kr387 yrkande 4.
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

22.   Finansieringsmodell för
vård och underhåll av kyrkliga
kulturvärden

Riksdagen avslår motion 2003/04:K363
yrkande 5.
Reservation 11 (fp)

Museer och utställningar

23.   En plan för vård av
museisamlingar

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr327 yrkande 10.
Reservation 12 (fp, kd, c)

24.   Avveckling av myndigheten
Forum för levande historia

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr255.
Reservation 13 (v)

25.   Utvidgning av uppdraget för
Forum för levande historia m.m.

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr212, 2003/04:Kr213, 2003/04:
Kr240  yrkande  1,  2003/04:Kr281
yrkandena  1  och 2, 2003/04:Kr348,
2003/04:Kr375, 2003/04:Kr388 yrkande 1
och 2003/04:Sk284 yrkande 2.
Reservation 14 (m)
Reservation 15 (fp)

26.   Instiftande av en Raoul
Wallenberg-dag

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr305.

Film

27.   Parlamentarisk
referensgrupp inför kommande
filmavtal

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr390 yrkande 11.
Reservation 16 (m, fp, kd, c)

28.   Medelstilldelningen till
regionala resurscentrum för film och
video i kommande filmavtal

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr370 yrkande 12 och 2003/04:
Kr390 yrkande 10.
Reservation 17 (kd)

29.   Mål för svensk film och för
Svenska Filminstitutets verksamhet

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr370 yrkande 13 i denna del
och 2003/04:Kr390 yrkande 12 i denna
del.
Reservation 18 (kd)

30.   Mindre detaljreglering av
kommande filmavtal

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr370 yrkande 13 i denna del,
2003/04:Kr209  yrkande   13   och
2003/04:Kr390 yrkande 12 i denna del.
Reservation 19 (m, kd)

31.   Videobranschens deltagande
i kommande filmavtal

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr270 yrkande 4.
Reservation 20 (v, c)

32.   Publikrelaterat
efterhandsstöd i kommande filmavtal

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr270 yrkande 3.
Reservation 21 (v, c)

33.   Särskilda stödkategorier i
kommande filmavtal

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr270 yrkandena 1 och 2.
Reservation 22 (v, c)

34.   Utbyggnad av e-bio

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr271.
Reservation 23 (v, c)

35.   Offentlighetsprincipens
tillämpning på Svenska
Filminstitutet

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr370 yrkande 14 och 2003/04:
Kr390 yrkande 13.
Reservation 24 (fp, kd)

Trossamfund

36.   Kostnad för hantering av
avgiftshjälp till trossamfund

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr307.

37.   Stödet till sjukhuskyrkan

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr256, 2002/03:Kr322, 2002/03:
Kr360,  2002/03:Kr366  yrkande  8,
2003/04:Kr222,      2003/04:Kr250,
2003/04:Kr251,  2003/04:Kr309   och
2003/04:Kr329 yrkande 15.
Reservation 25 (m, fp, kd, c)

38.   Stöd till Islamic center

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:Kr361 och 2003/04:Kr376.

Mediefrågor

39.   Förhandsgranskning av
vuxenfilm

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr209 yrkande 14 och 2003/04:
Kr359 yrkande 9.
Reservation 26 (m, fp)

Radio- och TV-frågor

40.   Ändring i lagen om TV-
avgift

Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift med den ändringen att
ordet  "jämt"  skall  ändras  till
"jämnt".  Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt   1  och  avslår   motion
2003/04:Kr362 yrkande 9.
Reservation 27 (m, fp)

41.   Medelsberäkning för 2004
för den avgiftsfinansierade verksamhet
som bedrivs av Sveriges Television AB
(inkl. Dövas TV), Sveriges Radio AB
(inkl. Radio Sweden) och Sveriges
Utbildningsradio AB

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag.  Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 6.

42.   Medelstilldelning för 2004
från rundradiokontot till
statsbudgetens inkomstsida avseende
Granskningsnämnden för radio och TV

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag.  Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 7.

43.   Bemyndigande för regeringen
att besluta om lån i Riksgäldskontoret
för att täcka underskott på
distributionskontot för finansiering
av kostnader för TV-distribution

Riksdagen bemyndigar regeringen att
för  2004 besluta om lån  i  Riks
gäldskontoret för att täcka underskott
på  distributionskontot för  finansi
ering av kostnader för TV-distribution
intill ett belopp av 1 059 000 000
kronor.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 8.

44.   Överföring av medel till
distributionskontot från rundradio-
kontot och överföring av medel från
distributionskontot till Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag om överföring av medel till
distributionskontot        från
rundradiokontot  och  förslag  om
överföring   av   medel   från
distributionskontot  till  Sveriges
Television   AB   och   Sveriges
Utbildningsradio AB. Därmed bifaller
riksdagen   proposition   2003/04:1
utgiftsområde 17 punkt 9.

45.   Bemyndigande för regeringen
att tillhandahålla en kredit hos
Riksgäldskontoret i syfte att täcka
eventuella tillfälliga
likviditetsbehov på rundradiokontot

Riksdagen bemyndigar regeringen att
för 2004 på marknadsmässiga villkor
tillhandahålla  en   kredit   hos
Riksgäldskontoret i syfte att täcka
eventuella         tillfälliga
likviditetsbehov  på  rundradiokontot
intill ett belopp av 100 000  000
kronor.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 10.

Folkrörelsepolitik

46.   Svenska Spels stöd till
idrotten

Riksdagen godkänner att regeringen
på AB Svenska Spels bolagsstämma 2004
dels  verkar  för att bolagsstämman
beslutar om ett stöd till idrotten i
form av ett bidrag på 60 000 000
kronor, dels verkar för att stämman
beslutar om ett bidrag på 200 000 000
kronor  att fördelas till  idrotten
enligt  de närmare anvisningar  för
bidraget som kan komma att beslutas av
regeringen. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 11.

47.   Utredning om lokaliseringen
av ett riksidrottsmuseum

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr282 yrkande 18.
Reservation 28 (m, fp, c)

48.   Samarbete mellan ett
riksidrottsmuseum och regionala och
lokala idrottsmuseer

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr302.
Reservation 29 (v)

49.   Prioritering av barn och
unga i miljonprogramsområden vid
kommande satsningar på idrott m.m.

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:So268 yrkande 2.

50.   Fortsatt statligt stöd till
allmänna samlingslokaler

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr264.

51.   Bidrag till organisationer
som bedriver friluftsverksamhet

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr385 yrkande 15.
Reservation 30 (kd)

Utbildningspolitik

52.   Översyn av
fördelningsprinciperna för bidragen
till studieförbunden

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:Kr320 och 2003/04:Kr321.
Reservation 31 (fp)

53.   Bemyndigande för regeringen
att besluta om stöd till funk-
tionshindrade vid folkhögskolor

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under  2004  för  det  obetecknade
anslaget  25:2  Bidrag  till  vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen
besluta om stöd för funktionshindrade
vid  folkhögskolor  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 11 000 000 kronor
efter 2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 12.

54.   Behovet av utbildade
tolkar

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Ub473.

Finansiella system och tillsyn under
utgiftsområde 17

55.   Vinstdelningssystem

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr385 yrkande 9.
Reservation 32 (kd)

56.   Vinstandelstak

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:So501 yrkande 2.
Reservation 33 (kd)

Medelsanvisning

57.   Medelsanvisningen för år
2004

Riksdagen  anvisar  anslagen  under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid enligt utskottets
förslag  i bilaga 4. Därmed bifaller
riksdagen   proposition   2003/04:1
utgiftsområde 17 punkt 13 och avslår de i
bilaga 5 upptagna motionsyrkandena.

Stockholm den 20 november 2003

På kulturutskottets vägnar

Lennart Kollmats


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Lennart Kollmats (fp)*, Lars
Wegendal (s), Eva Arvidsson (s), Paavo
Vallius (s), Gunilla Tjernberg (kd)*,
Peter Pedersen (v), Nikos Papadopoulos
(s), Lena Adelsohn Liljeroth (m)*, Tommy
Ternemar (s), Cecilia Wikström (fp)*,
Birgitta Sellén (c)*, Göran Persson i
Simrishamn  (s), Anna Lindgren  (m)*,
Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
Rossana Dinamarca (v), Matilda Ernkrans
(s) och Hans Backman (fp)*.

*Ledamoten har avstått från att delta i
beslutet under förslagspunkt 57.
2003/04
KrU1
(prop. 2003/04:1)

Utskottets överväganden


1 Inledning

1.1 Behandlade ärenden

Kulturutskottet  behandlar  i  detta
betänkande regeringens förslag i budget
propositionen  för  år  2004  under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam
fund  och  fritid  när  det  gäller
medelsanvisningen under anslagen  inom
politikområdena  2 och  25-30,  vissa
bemyndiganden m.m. för regeringen samt
förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift.
Kulturutskottet  behandlar  vidare  i
detta betänkande regeringens förslag i
budgetpropositionen  för  år   2004
(utgiftsområde 17) om medelsberäkningen
för den avgiftsfinansierade verksamhet
som bedrivs av Sveriges Television AB
(SVT),  Sveriges Radio AB  (SR)  och
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) samt
medelstilldelningen för år 2004  från
rundradiokontot  till  statsbudgetens
inkomstsida avseende Granskningsnämnden
för radio och TV. Utskottet behandlar
också  regeringens förslag beträffande
distributionskontot för finansiering av
kostnader för TV-distribution.
I anslutning till regeringens förslag i
budgetpropositionen behandlar utskottet
motioner   väckta  under   allmänna
motionstiden hösten 2002 och hösten 2003.

1.2 Inhämtande av information m.m.

Under  ärendets  beredning  har  på
kulturutskottets begäran information om
budgetpropositionen  och  om  aktuella
kulturfrågor  inom Europeiska  unionen
lämnats av kulturminister Marita Ulvskog.
Företrädare för följande organisationer
m.m. har uppvaktat utskottet:
SR, SVT och UR samt Teaterförbundet,
Teatercentrum och Danscentrum.
Ett antal skrivelser med anledning av
budgetpropositionen har  inkommit  och
anmälts i utskottet.

1.3 Betänkandets disposition

Utskottet följer i detta betänkande i
huvudsak  den ordning som används  i
budgetpropositionens  utgiftsområde  17
(volym 9).
I betänkandets avsnitt 2-8 behandlas de
politikområden  i vilka  statsbudgeten
under  utgiftsområde 17  är  indelad,
nämligen
Kulturpolitik (politikområde 28)
Mediepolitik (politikområde 27)
Ungdomspolitik (politikområde 29)
Folkrörelsepolitik (politikområde 30)
Utbildningspolitik under utgiftsområde
17 (politikområde 25)
Forskningspolitik under  utgiftsområde
17 (politikområde 26)
Finansiella system och tillsyn under
utgiftsområde 17 (politikområde 2).
Under politikområde 28 Kulturpolitik har
de 39 anslagen inordnats inom mindre
ämnesområden genom underrubriker för att
det  skall  bli lättare att  få  en
överblick.
Förslag i motioner om nya anslag har
inordnats  under egna  rubriker  inom
respektive politikområde.

2 Kulturpolitik


2.1 Målen för kulturpolitiken

Utskottets förslag i korthet
Utskottet bör avslå motionsförslag om
ändringar   av   grunden    för
kulturpolitiken  och  de  gällande
kulturpolitiska   målen,    jämför
reservationerna 1 (m) och 2 (fp).

Bakgrund

Riksdagen fastställde hösten 1996 - efter
vissa  kompletteringar av  regeringens
förslag - sju nationella kulturpolitiska
mål (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:
KrU1 s. 39-42, rskr. 1996/97:129). Dessa
mål ersatte 1974 års kulturpolitiska mål.
Målen för kulturpolitiken skall vara
-     att värna yttrandefriheten och
skapa reella förutsättningar för att
använda den,
-
-     att verka för att alla får
möjlighet till delaktighet i kulturlivet
och till kulturupplevelser samt till eget
skapande,
-
-     att främja kulturell mångfald,
konstnärlig förnyelse och kvalitet och
därigenom  motverka  kommersialismens
negativa verkningar,
-
-    att ge kulturen förutsättningar
att vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft i samhället,
-
-    att bevara och bruka
kulturarvet,
-
-    att främja bildningssträvandena
samt
-
-    att främja internationellt
kulturutbyte och möten mellan olika
kulturer inom landet.
-
Vid samma tillfälle beslöt riksdagen även
om övergripande mål på anslagsnivå för
myndigheter och institutioner och  om
övergripande mål för vissa statsbidrag.
Mål  för  vissa områden  har  också
beslutats. Sådana finns t.ex. intagna i
arkivlagen  (1990:782)  och  i  lagen
(1999:932) om stöd till trossamfund. Sek
torsövergripande mål har godkänts för
statens  arbete med arkitektur,  form
givning och design (prop. 1997/98:117,
bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:
225). Vidare har mål för arbetet för
kulturmiljön godkänts av riksdagen (prop.
1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU7, rskr.
1999/2000:196).
Våren  2002  avgav  regeringen  till
riksdagen   en   första   särskild
resultatskrivelse   avseende    det
kulturpolitiska  jämlikhetsmålet   om
delaktighet  och eget skapande  (skr.
2001/02:176). Kulturutskottet behandlade
skrivelsen jämte motioner hösten 2002
(bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Motionerna

I två motioner ifrågasätts grunden för
kulturpolitiken  och  de   gällande
kulturpolitiska målen.
I motion 2003/04:Kr209 (m) yrkande 1
anförs bl.a. att en ny tid kräver en ny
kulturpolitik. Sedan riksdagen år 1996
senast  fattade ett principbeslut  om
inriktningen av kulturpolitiken, dvs. för
sju  år sedan, har mycket hänt inom
kulturen. Internet är snart var mans
dagliga redskap och kulturen har blivit
alltmer   gränslös.   Gästspel   av
teatergrupper från andra  världsdelar,
konstutställningar med konstnärer från
hela världen och författare från andra
språkområden  är  tillgängliga  för
alltfler.
I motionen föreslås en strategi för en
mer dynamisk kulturpolitik, en strategi
som tar hänsyn till att kulturlandskapet
-  i Sverige och i världen - förändras i
en allt snabbare takt. Staten måste -
anförs det - renodla sitt kulturansvar
och göra mindre. Men det, som staten
skall göra, skall göras mycket bättre än
vad fallet är i dag och inriktas på
sådant  som  ingen annan  kan  göra.
Funktionshindrades självklara rätt till
tillgång  på  ett rikt och  varierat
kulturliv betonas också.
Motionärerna anser att levande kultur
förmår  existera utan garantier  från
samhället, men kulturen behöver också det
allmännas stöd. Som exempel härpå nämns
bibliotek,  opera, teater,  dans  och
musikskola. Vidare anser motionärerna att
staten  har  ett  extra  ansvar  på
kulturarvsområdet. Utbudet bör spridas
till så många som möjligt, bl.a. genom
teknikens hjälp. Ett kultursamhälle bör
hålla sig med bibliotek, arkiv och andra
dokumentsamlingar och föremålssamlingar,
t.ex. museer. Förvaltandet av kulturarvet
bör   betalas   gemensamt,   menar
motionärerna,   medan   bruket   av
kulturutbudet måste vara vars och ens
beslut och ekonomiska prioritering.
Slutligen skall enligt motionen staten
koncentrera sina kulturpolitiska insatser
till i princip tre områden:
-    Främja barn- och ungdomskultur.
-
-    Värna vårt gemensamma kulturarv.
-
-      Ge  landets  kulturskapare
ordentliga förutsättningar  för  sitt
konstnärsarbete.
-
Enligt  motionärerna  bakom  motion
2003/04:Kr327 (fp) har flera  av  de
kulturpolitiska  mål  som  riksdagen
beslutade om år 1996 snarare karaktären
av medel för kulturpolitiken än mål.
Vidare anförs att målen endast i liten
utsträckning medger någon kvalificerad
uppföljning av politikens resultat. Det
måste  kunna  gå  att  avgöra  om
kulturpolitiken uppnått sitt syfte eller
inte,  anser motionärerna. Målen  bör
därför förändras för att uppnå större
klarhet  och kompletteras med mätbara
delmål för de enskilda kulturpolitiska
insatserna.
Frihet,  mångfald och  kvalitet  bör
enligt motionen vara grundprinciperna i
och de tre målen för en ny kulturpolitik.
En  framåtsyftande  kulturpolitik  som
skapar  goda förutsättningar för  ett
fritt, utmanande och ständigt förnyande
kulturliv, tillgängligt för alla,  är
nödvändig för ett gott samhälle. För att
fortsätta forma demokratin krävs  ett
levande offentligt samtal. Kultur i form
av konst, litteratur och teater är ofta
det  som  ger  stoff,  kunskap  och
inspiration till detta samtal.
Att  kulturlivet  är  fritt  från
ingripanden och begränsningar  är  en
förutsättning för att uppnå det livaktiga
offentliga samtalet. Få områden lämpar
sig  så  illa  för lagstiftning  och
anvisningar som kulturen.
Frihet skall också kunna betyda bl.a.
en konkret frihet att vända sig till
flera och olika finansieringskällor för
att ge rum för en mångfald av olikartade
produktioner   och  av   olikartade
distributionsmodeller. Kvalitet beror av
mångfald och ett fritt samspel. Kvalitet
kan bedömas dels utifrån skickligheten
hos  konstnären,  dels  utifrån  hur
nyskapande konsten är. Det går dock inte
att sätta upp generella regler för vad
som är kvalitet (yrkande 1).
Yrkande 2 i motion 2003/04:Kr327 (fp)
syftar  till  att  inte  bara  ett
jämställdhets- och minoritetsperspektiv
utan även andra perspektiv skall anläggas
på de kulturpolitiska målen. Genom att
uppvisa mångfald och bredd i perspektiven
skulle kulturen kunna bidra till att
överbrygga  klyftor  och  betona  det
allmänmänskliga och enande snarare än det
åtskiljande och särande.

Utskottets ställningstagande

I två motioner behandlas grunden för
kulturpolitiken och de kulturpolitiska
målen.
Utskottet har vid en rad tillfällen,
senast  vid  föregående  riksmöte,
avstyrkt motionsförslag liknande det
som framförs i motion 2003/04:Kr209
(m)  som  syftar till att  en  ny
kulturpolitik skall införas (se senast
bet. 2002/03:KrU1 s. 26-27). Utskottet
som då hänvisade till den diskussion
om  statens  ansvar som  fördes  i
Kulturutredningens slutbetänkande (SOU
1995:84  s.  93-129) anförde  bl.a.
följande.
Utredningen markerade bl.a. att det är
viktigt att många tar ett direkt och
personligt ansvar för kulturen och att
det offentliga inte bör ta ansvar för
det som idéburna rörelser eller andra
kan  göra  lika bra eller  bättre.
Utredningen anförde även att  andra
kulturella intressen kan tillgodoses
genom en väl fungerande marknad. Utred
ningen  uttryckte  det  offentligas
ansvar   genom   förslagen   till
kulturpolitiska mål och  diskuterade
rollfördelningen med  tyngdpunkt  på
frågan  om  motiven för  offentliga
åtaganden  och  frågan  om  hur
ändamålsenligt  och  nödvändigt  det
statliga  kulturstödet är. Utskottet
har senast vid 2001/02 års riksmöte
uttryckt att det i varje fall inte vid
denna  tidpunkt  skulle  vara  en
meningsfull  resursinsats  att  söka
åstadkomma en sådan precisering  av
statens ansvar på kulturområdet som
motionärerna efterlyser. Utskottet har
i sammanhanget framhållit att det inte
heller skulle vara möjligt att få en
mera långtgående uppslutning kring ett
sådant preciseringsförslag. Utskottet
anser att prövning av statens ansvar
får - för olika kultursektorer - göras
med  utgångspunkt  i  fastställda
nationella kulturpolitiska mål.
Utskottet  vill  framhålla   att
samhällets    och     kulturens
förutsättningar,  liksom  människors
möjligheter att vara delaktiga  och
aktivt  medverkande  i  kulturens
yttringar, snabbt förändras bl.a. mot
bakgrund  av  den  snabba  tekniska
utvecklingen  inom medie-  och  IT-
områdena och att detta synsätt kommer
till uttryck inte endast i den nu
aktuella motionen utan på olika sätt
och   utifrån  skilda   politiska
bedömningar även i den kulturpolitik
som  förordas av övriga partier  i
riksdagen.
Utskottet intar alltjämt samma ståndpunkt
i denna fråga.
Utskottet har även tidigare vid flera
tillfällen tagit ställning till förslag
som syftar till en förändring av de
kulturpolitiska målen, vilket nu förs
fram  i  motion  2003/04:Kr327  (fp)
yrkandena  1 och 2. Utskottet  anser
alltjämt - liksom vid dessa tidigare
tillfällen - att det är angeläget att
1996 års nationella kulturpolitiska mål
får gälla under en längre tid. Därmed bör
de på samma sätt som 1974 års mål få
genomslagskraft inte endast inom  det
kulturpolitiska området utan även inom
andra sektorer både inom och utanför det
statliga  området.  Det  är  enligt
utskottets åsikt dessutom först efter en
längre period som effekterna av målen kan
iakttas.
De sju nationella kulturpolitiska målen
som antogs år 1996 kompletterades med att
regeringen angav den inriktning av den
framtida  kulturpolitiken  inom  olika
delområden som regeringen  avsåg  att
arbeta efter. Under de följande sex åren
har regeringen med utgångspunkt i de sju
nationella målen och utifrån  angivna
inriktningar  lagt fram  förslag  för
riksdagen  inom flertalet  delområden,
t.ex.     inom     litteraturen,
kulturmiljövården,  konstnärspolitiken,
filmen samt arkitekturen, formen  och
designen.  Några delområden  återstår,
t.ex. arkivområdet.
Då det gäller den del av yrkande 1 i
motionen som avser mätbara delmål vill
utskottet anföra följande.
Nu liksom vid tidigare tillfällen då
denna  fråga  har  behandlats  av
kulturutskottet   vill    utskottet
understryka att det kan vara svårt att
redovisa resultat i relation till sådana
mera övergripande mål som inte är direkt
kvantifierbara. Inom vissa områden är det
lätt att kvantifiera mål och resultat,
medan det inom andra områden i större
utsträckning också måste röra sig om en
kvalitetsbedömning som inte så lätt låter
sig uttryckas i siffror. Kulturområdet
kan i flera avseenden sägas tillhöra den
senare kategorin. Detta faktum gör att
det krävs möda och uppfinningsrikedom,
både inom institutioner, myndigheter och
departement, när det gäller att utveckla
metoder för att spegla utvecklingen inom
olika  områden och för att få  fram
material  som kan utgöra  grund  för
bedömningar, uppföljning och utvärdering.
(Jfr bet. 2002/03:KrU1 s. 38.)
Det kan tilläggas att även regeringen i
sin  första  resultatredovisning  till
riksdagen med uppföljning av det s.k.
jämlikhets-   och   delaktighetsmålet
betonade att det kan vara svårt att
beskriva och bedöma resultatet av de
kulturpolitiska insatserna, men att just
detta mål ändå lämpar sig relativt väl
för   statistiska  analyser   (skr.
2001/02:176).
Regeringens    redovisning     i
resultatskrivelsen sträckte sig över en
20-årsperiod och kunde således spegla
utvecklingen både före och efter det att
de nya kulturpolitiska målen antagits.
Det återstår således att göra motsvarande
redovisningar för de övriga sex målen.
Detta torde kräva att målen får gälla för
en relativt lång period. De tidigare
målen gällde under drygt 20 år. Det är
dock inte givet att redovisningar måste
göras på samma sätt för vart och ett av
målen. De skulle lika gärna kunna bedömas
och effekterna av den förda politiken få
en god genomlysning om utvärderingar och
redovisningar görs samtidigt för flera av
de kulturpolitiska målen och inom mera
begränsade delar av kulturområdet.
Utskottet anser att övergripande mål
för  ett  helt  politikområde  kräver
konkretisering på en lägre nivå för att
underlätta utvärdering och uppföljning.
Detta torde i synnerhet gälla om de
nuvarande  sju  kulturpolitiska  målen
skulle bytas mot endast tre övergripande
mål, vilket föreslås i motion 2003/04:
Kr327 (fp). I dag konkretiseras de sju
övergripande   målen   främst   i
verksamhetsmål  och  andra  mål  i
regeringens regleringsbrev för anslagen
på    statsbudgeten    samt    i
myndighetsinstruktioner       m.m.
Myndigheterna återrapporterar resultaten
av sin verksamhet med utgångspunkt i
dessa verksamhetsmål. Utskottet ser det
som värdefullt om regeringen anger mot
vilka övergripande mål och verksamhetsmål
som    resultatbedömningarna    i
budgetpropositionen görs. I anslutning
härtill skulle regeringen även, tydligare
än vad som sker i dag, kunna koppla
resultatbedömningarna till förslagen om
anslagstilldelning.
Utskottet anser mot bakgrund av vad som
anförts att det inte är påkallat att
riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag om mätbara delmål under de
vvergripande kulturpolitiska målen som
föreslås i motion 2003/04:Kr327 (fp).
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet nu aktuella motioner
om  grunden  för kulturpolitiken  och
gällande kulturpolitiska mål, nämligen
motionerna 2003/04:Kr209 (m) yrkande 1
och 2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 1 och 2.

2.2 Anslagen till allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:1 Statens kulturråd,
28:2    Bidrag   till    allmän
kulturverksamhet,  utveckling  samt
internationellt  kulturutbyte  och
samarbete,
28:3 Nationella uppdrag och
28:4  Försöksverksamhet  med  ändrad
regional fördelning av kulturpolitiska
medel.
Riksdagen bör med anledning av motion
2003/04:Kr290  som  sin  mening  ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört  om beslutsordningen för  och
utvärdering av nationella uppdrag.
Vidare   bör   riksdagen   avslå
motionsförslag om
-  ett  nationellt  uppdrag  till
folkbiblioteken,
- ett   nationellt  uppdrag   till
Textilmuseet i Borås,
- ett nationellt uppdrag till Säters
film- och biografmuseum,
- regioners    inflytande    över
medelsfördelningen       mellan
kulturinstitutioner,
- styrningen  av  de  kulturpolitiska
medlen  till Region Skåne,  jämför
reservation 3 (fp, c),
- finansieringen av Malmö Opera  och
Musikteater m.m. och
- ökat   stöd  till  de  skånska
kulturinstitutionerna.

2.2.1 Statens kulturråd (28:1)

Inledning

Statens  kulturråd skall som  central
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet
följa utvecklingen och ge ett samlat
underlag för den statliga kulturpolitiken
samt bistå regeringen med genomförandet
av denna. I den uppgiften ligger en
skyldighet att verka för samordning av
och  effektivitet  i  de  statliga
åtgärderna.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 45 500 000 kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Fi240 (fp) yrkande
23 i denna del och 2003/04:Kr327 (fp)
yrkandena 11, 16 och 25 i denna del
föreslås en minskning av anslaget med
sammanlagt 7,5 miljoner kronor, varav 2
miljoner kronor avser Kulturnät Sverige
som föreslås finansieras utan statliga
medel. I beräkningen inkluderas även en
överflyttning av medel som Kulturrådet
disponerar för administrativa kostnader
under  anslaget  28:9.  I  motion
2003/04:Kr362 (m) yrkande 1 föreslås en
minskning av anslaget med 10 miljoner
kronor. I motion 2003/04:
Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del föreslås
att anslaget skall minskas med 1 miljon
kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  vid  flera  tidigare
tillfällen  behandlat   frågan   om
Kulturrådets  ställning,  uppdrag  och
anslag, senast hösten 2002 i betänkande
2002/03:KrU1 (s. 44). Utskottet anser att
det  behövs en central myndighet  på
kulturområdet av nuvarande omfattning som
vid sidan av bidragsfördelningsuppgiften
även har ett omfattande ansvar för bl.a.
uppföljning    och    utvärdering.
Myndighetsanslaget  bör  således  inte
minskas i enlighet med motionsförslagen.
Utskottet gör - liksom föregående år -
den bedömningen att Kulturnät Sverige bör
drivas med hjälp av offentliga medel.
Kulturrådet har möjlighet att enligt
regleringsbrevet  för  anslaget  28:9
använda högst 500 000 kronor av detta
anslag till administrationskostnader som
uppstår i samband med stödet till inköp
av   litteratur  till  folk-  och
skolbibliotek.  Utskottet  ser  för
närvarande  inte någon anledning  att
flytta dessa medel.
Utskottet avstyrker med hänvisning till
det anförda motionerna 2003/04:
Kr327 (fp) yrkandena 11, 16 och 25 i
denna del, 2003/04:Kr362 (m) yrkande 1,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
samt 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i
denna del. Riksdagen bör anvisa medel i
enlighet med regeringens förslag.

2.2.2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt inter
nationellt kulturutbyte och samarbete
(28:2)

Inledning
Under detta anslag beräknas medel för
bidrag till en rad skilda ändamål på
kulturområdet. Medel beräknas bl.a. för
bidrag till länskonstnärer, bidrag till
organisationer   med   mångkulturell
inriktning,  bidrag  för  att  främja
funktionshindrades   deltagande   i
kulturlivet samt bidrag till nationella
minoriteters  språk och kultur.  Inom
anslaget  beräknas  också  medel  för
kulturinsatser i arbetslivet, bidrag till
länsbildningsförbund m.fl. för kultur-
och föreläsningsverksamhet, bidrag till
samisk  kultur, bidrag  till  Svenska
institutet,  bidrag  till  centrala
amatörorganisationer,  centrumbildningar
och  lokalhållande organisationer  för
kulturverksamhet. Dessutom beräknas medel
till Statens kulturråds disposition för
tillfälliga     insatser     av
utvecklingskaraktär eller insatser som på
annat sätt är kulturpolitiskt angelägna.

Propositionen

Under anslaget har fördelats 1,5 miljoner
kronor  för  försöksverksamhet  med
länsteater  i Södermanland. Regeringen
föreslår under anslaget 28:6 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner  att  verksamheten
permanentas fr.o.m. år 2004. Medlen bör
beräknas under nämnda anslag. Anslaget
28:2 minskas därför med 1,5 miljoner
kronor. Under anslaget beräknas i likhet
med tidigare år tillfälliga stöd till
Strindbergsteatern  och  Drottningholms
slottsteater på vartdera 1 miljon kronor.
För år 2003 anvisades engångsanvisningar
på 2 miljoner kronor, varav 600 000
kronor  finansierades  inom  anslaget.
Anslaget  minskas med resterande  1,4
miljoner kronor.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa 154 546 000 kronor under anslaget
för budgetåret 2004.

Motionen

I motion 2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i
denna del föreslås att anslaget räknas
upp med 1 miljon kronor för att göra det
möjligt  att förstärka bidraget  till
amatörkulturens  centralorganisationer.
Vidare bör anslaget minskas med
2 miljoner kronor avseende medel till
regeringens disposition. Den sammanlagda
effekten blir en minskning av anslaget
med 1 miljon kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är viktigt att
vissa medel finns till regeringens dis
position  att  använda  för  t.ex.
oförutsedda medelsbehov som inte kan till
godoses på annat sätt. Utskottet anser
inte att dessa medel skall minskas på det
sätt som föreslås i motion 2003/04:Kr391
(kd). Det finns därmed inte utrymme för
den  omfördelning inom anslaget  till
förmån     för    amatörkulturens
centralorganisationer som  föreslås  i
motionen.  Utskottet avstyrker  motion
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del.
Riksdagen bör anvisa medel i enlighet
med regeringens förslag.

2.2.3 Nationella uppdrag (28:3)

Inledning
Nationella uppdrag ges till institutioner
eller  verksamheter  som  står  för
utveckling  och  förnyelse  inom  en
konstriktning  eller  verksamhetsform.
Syftet är att ta till vara kunnande och
idéer från hela landet för att bidra till
en utveckling och förnyelse inom olika
delar av kulturområdet. Under anslaget be
räknas   medel  för  tidsbegränsade
(treåriga) nationella uppdrag inom om
rådena barn- och ungdomsteater, regional
filmverksamhet,  ungdomskultur,  musik,
samtidskonst,      museiverksamhet,
formgivning  och  design,   barnkul
turforskning samt samtida dans. Riksdagen
beslutar  om  ämnesområdena,  medan
regeringen utser innehavarna. Innehavarna
av uppdragen disponerar årligen vardera 1
miljon kronor.

NUVARANDE INNEHAVARE AV DE NIO
dMNESOMRåDENA FöR NATIONELLA UPPDRAG
Ämnesområde Innehavare    Treår
(beslutas av (utses av     s-
riksdagen)  regeringen)    perio
d
Barn- och  Dalateatern    2003-
ungdomsteate          2005
r
Regional   Film i Värmland  2003-
filmverksamh          2005
et
Ungdomskultu Drömmarnas Hus i 2003-
r      Malmö       2005
Musik    Erik Ericsons   2003-
Kammarkör     2005
Samtidskonst Baltic Art    2003-
Center, Visby   2005
Museiverksam Jämtlands läns  2003-
het     museum      2005
Formgivning Föreningen    2002-
och design  Svensk Form    2004*
Barnkulturfo Regionteatern   2001-
rskning   Blekinge-     2003
Kronoberg
Samtida dans Dansnät Sverige  2003-
2005
*Föreningen Svensk Form har haft
uppdraget även under perioden 1999-2001.

Propositionen

Regeringen informerar om sin avsikt att
utse en ny innehavare av det nationella
uppdraget     inom      området
barnkulturforskning då  uppdraget  för
Regionteatern Blekinge-Kronoberg löper ut
i  år.  Enligt  propositionen  avser
regeringen att i högre grad  inrikta
uppdraget på pedagogikens roll för att
öka barns och ungdomars tillgång till det
professionella kulturlivet.
Regeringen  föreslår att 9  miljoner
kronor ska anslås för de nio nationella
uppdragen för år 2004.

Motionerna

I motion 2003/04:Kr290 (v) framförs att
det förhållandet att riksdagen beslutar
om inriktningen medan regeringen beslutar
om innehavare av de olika nationella
uppdragen  måste  göras  tydligt  och
tillämpas  i  praktiken.  Motionärerna
föreslår vidare att riksdagen skall ge
regeringen i uppdrag att återkommande
utvärdera och till riksdagen rapportera
utfallet av de olika uppdragen.
I  några  motionsyrkanden  framställs
förslag  på  nya  inriktningar  och
innehavare av nationella uppdrag  och
ytterligare  medel.  Förslagen  har
sammanställts i nedanstående tabell:

Motions Ämnesområde     Innehav Utgif
nr,   (beslutas av    are   t, kr
parti  riksdagen)     (utses
och            av
yrkande          regerin
nr             gen)
2003/04
:
Kr363  "regeringen bör ge Säters 1 000
(c) i  dessa ett      film-  000
denna  nationellt uppdrag och
del,  inom respektive   biograf
områden"*      museum
Kr 326              "
(c)
yrk. 39
Kr 207             "
(c)
Kr363  "regeringen bör ge Museum 1 000
(c) i  dessa ett      Anna  000
denna  nationellt uppdrag Nordlan
del   inom respektive   der
områden"*
Kr 326 "T.ex.          "
(c)   konstpedagogiskt
yrk. 41 arbete med och för
barn och ungdom,
konstprojekt som
belyser makt och
kön och nordiskt
nätverkssamarbete"*
Kr363  "regeringen bör ge Fryshus 1 000
(c) i  dessa ett      et   000
denna  nationellt uppdrag
del   inom respektive
områden"*
Kr 284 Kunskapsbank om     "
(c)   graffiti
yrk. 8
*Ämnesområde  har endast  angivits  i
motionstexter och ej i motionsyrkanden.
I ytterligare ett antal motionsyrkanden
föreslås nya inriktningar och/eller nya
innehavare utan att medel till detta
yrkas  för  år  2004. Förslagen  har
sammanställts i nedanstående tabell:

Motion Ämnesområde    Innehavare
snr  (beslutas av    (utses av
och  riksdagen)     regeringen)
parti
2003/0
4:
Kr366 Livslånga     Folkbiblioteke
(s)  lärandet      n
Kr257 Museiverksamhet*  Textilmuseet i
(fp)           Borås
Kr214 Museiverksamhet*  Textilmuseet i
(m)            Borås
Kr248 Museiverksamhet  Säters film-
(kd)           och
biografmuseum
Kr249 Förvaltning av   Textilmuseet i
(kd)  det svenska    Borås
textila arvet
*Ämnesområde  har endast  angivits  i
motionstexter och ej i motionsyrkanden.

Utskottets ställningstagande

Som nämnts inledningsvis har sedan de
nationella uppdragen först inrättades år
1996, en beslutsordning tillämpats som
innebär  att  riksdagen  beslutar  om
ämnesområden medan regeringen beslutar om
innehavarna för de nationella uppdragen.
Utskottet instämmer i vad som sägs i
motion  2003/04:Kr290 (v)  att  denna
ordning skall vara tydlig och tillämpas i
praktiken. Vid två tillfällen då nya
uppdrag inrättats har riksdagen  inte
tagit   ställning  i  en  separat
förslagspunkt  utan  endast  indirekt
godkänt  inrättandet genom att  fatta
beslut om medelstilldelningen till detta
anslag. Så skedde vid inrättandet av ett
nationellt     uppdrag     inom
barnkulturforskning  (prop.  2000/01:1,
bet. 2000/01:KrU1) och vid inrättandet av
uppdraget  inom samtida  dans  (prop.
2002/03:1,  bet.  2002/03:KrU1).  Då
regeringen vill införa nya ämnesområden
för de nationella uppdragen bör enligt
utskottets    mening   inrättandena
tydliggöras genom att de alltid föreslås
av regeringen och beslutas av riksdagen i
separata förslagspunkter. Utskottet anser
också, i likhet med motionärerna, att
regeringen  skall utvärdera  uppdragen
efter varje treårsperiod och rapportera
utfallet till riksdagen. Utskottet anser
således att riksdagen, med bifall till
motion 2003/04:Kr290 (v), som sin mening
bör  ge  regeringen till  känna  vad
utskottet anfört om beslutsordningen för
nationella uppdrag samt om utvärdering av
sådana uppdrag.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelsanvisning för  nio
nationella uppdrag och är således inte
berett att nu utöka antalet nationella
uppdrag. Utskottet föreslår i enlighet
härmed    att   riksdagen    vid
medelsanvisningen  avslår  motionerna
2003/04:Kr207 (c) samt 2003/04:Kr284 (c)
yrkande 8, 2003/04:Kr326 (c) yrkandena 39
och 41 och 2003/04:Kr363 (c) i denna del
och anvisar det belopp som regeringen
begärt.
När  det  gäller nya innehavare  av
nationella uppdrag har utskottet tydligt
tagit ställning ovan för den nuvarande
beslutsordningen där det ankommer  på
regeringen  att  utse innehavarna  av
uppdragen.  Utskottet är vidare  inte
berett att tillstyrka de nya ämnesområden
för uppdrag som - utan att medel för
detta beräknas - föreslås i några av de
nu  aktuella  motionerna.  Utskottet
avstyrker    således    motionerna
2003/04:Kr214 (m), 2003/04:Kr248 (kd),
2003/04:Kr249 (kd), 2003/04:Kr257 (fp)
och 2003/04:Kr366 (s).

2.2.4 Försöksverksamhet med ändrad
regional fördelning av kulturpolitiska
medel (28:4)

Inledning
En försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning genomförs i Skåne län
under tiden den 1 juli 1997-den  31
december   2006.   Det   regionala
självstyrelseorganet i Skåne län  har
fr.o.m. den 1 juli 1998 från Statens
kulturråd  övertagit befogenheten  att
besluta om fördelningen av statsbidrag
till   regional   kulturverksamhet.
Regeringen   beslutar   om   vilka
institutioner   som   skall   vara
bidragsberättigade.

Propositionen

Under  anslaget fördelar Region Skåne
statligt    verksamhetsstöd    till
kulturinstitutioner i Skåne. I samband
med förstärkningen av anslagen 28:6 till
regionala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner  samt  28:30  till
regionala  museer  år  2002  höjdes
verksamhetsbidragen till Malmö Opera och
Musikteater,   Skånes   Dansteater,
Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och
Malmö museer. Dessa medel har fördelats
av Statens kulturråd, men föreslås i
propositionen i fortsättningen beräknas
under detta anslag, varför regeringen
föreslår att totalt 2 358 000 kronor
överförs från anslagen 28:6 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner och 28:30 Bidrag till
regionala museer.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa 145 183 000 kronor under anslaget
för budgetåret 2004.

Motionerna

I motion 2002/03:Kr236 (m) anförs att den
samarbetsform     som     Västra
Götalandsregionen har med Kulturrådet bör
få en vidare spridning (yrkande 16).
Kulturrådet   har   träffat   en
överenskommelse    med     Västra
Götalandsregionen        avseende
kulturverksamheten under  de  närmaste
eren.  Enligt motionärerna bör sådana
överenskommelser kunna utvecklas och inte
bara  omfatta kulturinstitutioner utan
även t.ex. arrangörsstöd och stöd till
fria grupper. Med överenskommelserna kan
behovet av att planera verksamheterna för
mer än ett budgetår tillgodoses.
I motion 2003/04:Kr253 (c) yrkande 2
anförs att det inte är rimligt  att
regeringen  beslutar  om  till  vilka
institutioner  som Region  Skåne  kan
fördela   medlen  under   anslaget.
Möjligheten till regionala prioriteringar
går därmed förlorad enligt motionärerna.
I motion 2003/04:Kr201 (m) anförs att
Malmö Opera och Musikteater i högsta grad
är en nationell angelägenhet och att den
som  sådan  måste  ges  en  statlig,
långsiktigt   hållbar   finansiering.
Motionären anser även att riksdagen skall
avvisa ett planerat ägarbyte av Malmö
Opera och Musikteater, Malmö dramatiska
teater  och Skånes dansteater. Enligt
motionen planeras ägarskapet föras över
från Malmö stad till Region Skåne.
I motion 2003/04:Kr291 (fp) anförs att
de medel som regeringen nu föreslår skall
flyttas till detta anslag från anslagen
28:6 och 28:30 rätteligen borde pris- och
löneomräknas på samma sätt som sker med
bidrag   till   andra   regionala
kulturinstitutioner.  Motionären  menar
vidare att den uppräkning av anslaget
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner som gjordes  i
budgetpropositionen  för  år   2003
(2002/03:1 utgiftsområde 17 s. 74) borde
ha kommit även de skånska institutionerna
till del.

Utskottets ställningstagande

Då  det gäller frågan om att sprida
användningen  av  den  s.k.  Västra
Götalandsmodellen, vilken innebär att en
överenskommelse  om  inflytandet  över
medelsfördelningen görs mellan en region
och Kulturrådet, vill utskottet erinra om
vad konstitutionsutskottet skriver i sitt
betänkande (2001/02:KU7) med anledning av
propositionen  Regional samverkan  och
statlig  länsförvaltning  (2001/02:7).
Konstitutionsutskottet anger  att  det
delar regeringens uppfattning angående
beslutanderätten  över  de  statliga
bidragen  till kulturen.  Den  rätten
tillkommer Statens kulturråd som också
har som mål att främja kulturell mångfald
och geografiskt jämlik fördelning  av
kulturutbudet genom en utveckling  av
samspelet mellan de statliga, regionala
och kommunala insatserna. Kulturutskottet
har    samma   uppfattning   som
konstitutionsutskottet i denna fråga och
avstyrker  motion  2002/03:Kr236  (m)
yrkande 16 då yrkandet kan anses vara
tillgodosett.
Det är också kulturutskottets mening -
i likhet med vad som framgår i ovan
nämnda proposition (s. 39) - att en
regional kulturinstitution kan ha  en
särprägel som också gör den till en
nationell  resurs.  Detta  gör  att
verksamheten inte enbart kan  bedömas
utifrån ett regionalt perspektiv och att
det därför är rimligt att regeringen
beslutar om vilka regionala institutioner
som skall vara bidragsberättigade. Som
utskottet redogjorde för i betänkande
2000/01:KrU1  (s.  51-52)  finns  det
möjlighet för Region Skåne att framföra
synpunkter  på  förteckningen  över
stödberättigade institutioner i syfte att
få förändringar till stånd. Utskottet
avstyrker därmed motion 2003/04:Kr253 (c)
yrkande 2.
Vad  gäller motion 2003/04:Kr201 (m)
anser utskottet att finansieringen av
Malmö Opera och Musikteater bör lösas
inom ramen för försöksverksamheten och
således snarast är en fråga för Region
Skåne. Utskottet anser inte heller att
riksdagen  bör  ha  synpunkter  på
ägarskapsförhållandena         av
kulturinstitutioner i Skåne län. Motion
2003/04:Kr201 (m) avstyrks därmed.
De medel som nu förs över till detta
anslag från anslagen 28:6 och 28:30 har i
budgetpropositionen för år 2004 inte pris-
och löneomräknats på motsvarande sätt som
skett med anslag till andra regionala
kulturinstitutioner. Enligt uppgift från
Kulturdepartementet  är  detta  ett
förbiseende som kommer att korrigeras i
regleringsbrev för budgetåret 2004.
Vidare    har   regeringen    i
regleringsbrevet för år 2003 angivit att
Kulturrådet fick fördela bidrag  från
anslag  28:6 till Region  Skåne  med
anledning  av  den  förstärkning  som
genomfördes på det anslaget. Kulturrådet
valde att inte utnyttja denna möjlighet.
Utskottet anser att det bör ankomma på
Kulturrådet att besluta om fördelningen
av medlen under anslaget 28:6 för år
2003.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motion 2003/04:Kr291
(fp).
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelstilldelning för år
2004.

2.3 Anslagen till teater, dans och musik
(28:5-28:7)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:5  Bidrag  till Operan, Dramaten,
Riksteatern,  Svenska rikskonserter
och Dansens Hus,
28:6   Bidrag   till   regional
musikverksamhet samt regionala och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner och
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål,
Riksdagen  bör  godkänna  regeringens
förslag om att de ändrade riktlinjerna
för statens stöd till produktion och
utgivning av fonogram skall fortsätta
att gälla, dock längst till utgången av
år 2004.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
orkesterfrågor, jämför reservation  4
(m, fp, kd, c).

2.3.1 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Svenska rikskonserter och
Dansens Hus (28:5)

Inledning
Från anslaget lämnas bidrag till fem
riksinstitutioner på teater-, dans- och
musikområdet, nämligen  till  de  två
nationalscenerna Operan och Dramaten samt
till Riksteatern, Svenska rikskonserter
och Dansens Hus.

Propositionen

Under   anslaget   redovisas   att
publiktillströmningen till Operan  har
varit god under år 2002 och att Operans
totala publik ökat för tredje året i rad.
Beläggningen  vid  föreställningar  på
Operans stora scen var alltjämt hög - för
opera 80 % och för balett 78 %.
Den  goda publiktillströmningen  till
Dramaten fortsatte under år 2002. Den
genomsnittliga beläggningen vid  årets
föreställningar var 89 %. Ungefär en
fjärdedel av publiken bestod av besökare
från övriga delar av landet.
Även  Riksteaterns publiktillströmning
var fortsatt god under år 2002. Ett
resultat av de satsningar som gjorts på
främjande verksamheter under de senaste
åren är att Riksteatern nu åter är en
växande folkrörelse.
Svenska rikskonserter fortsätter  att
arbeta för bredd, mångfald och regional
spridning. Det långsiktiga publikarbetet
har resulterat i en fortsatt publikökning
under år 2002. Det nyinrättade Körcentrum
står för en stor del av både publik- och
produktionsökningen.
Dansens Hus redovisar ytterligare ett
rikt publikår med fler produktioner än
tidigare och fortsatt hög beläggning (77
%) på Stora scenen. Projekteringsarbetet
för Dansnät Sverige inleddes under år
2002. Regeringen föreslår en höjning av
anslaget till Dansens Hus med 1 miljon
kronor för att säkerställa en fortsatt
hög nivå på verksamheten.
Sammantaget föreslår regeringen att det
under anslaget för år 2004 skall anvisas
850 974 000 kronor.

Motionerna

I motion 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i
denna del föreslås att anslaget skall
minskas med 26 miljoner kronor. Samma
förslag framförs i motion 2003/04:
Kr327 (fp) yrkande 25 i denna del. Av den
sistnämnda motionen framgår att bidraget
till Riksteatern bör minskas med  23
miljoner  kronor  och  bidraget  till
Rikskonserter med 10 miljoner kronor.
Vidare bör en ökning göras av bidraget
till Operan med 3 miljoner kronor, av
bidraget till Dramaten med 3 miljoner
kronor och av bidraget till Dansens Hus
med 1 miljon kronor. Motiveringen till de
föreslagna höjningarna återfinns i motion
2003/04:Kr347 (fp). Där nämns att både
Operan och Dramaten har otillräckliga
resurser,  varför 3  miljoner  kronor
avsätts  till  respektive institution.
Vidare anförs bl.a. att det är viktigt
att   nationalscenerna  har  reella
möjligheter att genomföra gästspel och
turnéer både i Sverige och i andra länder
och att Operan bör få möjlighet att
använda textmaskin vid alla framföranden,
alltså  även när operor framförs  på
svenska, bl.a. med tanke på de många
hörselskadades svårigheter att uppfatta
den text som sångarna framför (yrkande
3). Då det gäller Dansens Hus sägs i
samma motion, 2003/04:Kr347 (fp), att
verksamheten där har tillfört danskonsten
i Sverige mycket. Redan från början har
Dansens Hus medverkat i flera projekt för
att  utveckla och sprida dansen  som
konstart  i  Sverige.  Löne-  och
pensionskostnaderna har emellertid ökat
kraftigt, varför anslaget bör öka med 1
miljon kronor (yrkande 8).
I motion 2003/04:Kr363 (c) föreslås att
anslaget skall minskas med 30 miljoner
kronor. Minskningen avser anslaget till
Riksteatern. Enligt motionärerna skulle
detta belopp komma till bättre användning
i  musik- och teaterverksamhet ute i
landet (motionen i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har vid flera tillfällen under
senare år haft att ta ställning till
motionsförslag   om   genomgripande
förändringar i uppdragen för Riksteatern
och Rikskonserter och till förslag om
därmed sammanhängande neddragningar av de
statliga  bidragen  (senast  i  bet.
2002/03:KrU1 s. 52). Enligt utskottets
uppfattning  skulle  de  föreslagna
anslagsminskningarna medföra  drastiska
förändringar av dessa båda institutioners
uppdrag, vilket vore olyckligt. Utskottet
avstyrker  därför  de  nu  aktuella
motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 25
i denna del, 2003/04:Kr347 (fp) yrkandena
3 och 8, 2003/04:Kr363 (c) i denna del
samt 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i
denna del om minskade anslag till de båda
institutionerna och omfördelning av dessa
medel till annan verksamhet. Utskottet
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelstilldelning under anslaget för år
2004.

2.3.2 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner
(28:6)

Inledning
Under  anslaget  anvisas  medel  för
statsbidrag till länsmusikverksamhet samt
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner.

Propositionen

I  inledningen  till  politikområdet
redovisas  att regering  och  riksdag
prioriterat    fullföljandet    av
länsteaternätets utbyggnad och medverkat
till att regionala teaterinstitutioner
kunnat  byggas  upp i Jämtlands  och
Södermanlands län. År 2003 är det tredje
och sista försöksåret med länsteater i
Södermanlands län, en verksamhet  som
bedrivits av Sörmlands Musik & Teater.
Regeringen  förordar  att  länsteatern
fr.o.m.  år  2004 införlivas  i  det
permanenta  statliga stödsystemet  för
regionala kulturinstitutioner. Anslaget
föreslås därför öka med 1,5 miljoner
kronor som överförs från anslaget 28:2
Bidrag  till  allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte  och  samarbete,   där
verksamheten tidigare bekostats.
Vidare  redovisar  regeringen  att
Marionetteatern från år 2004 kommer att
införlivas med Stockholms stadsteater.
Medel  för verksamheten har  hittills
anvisats under anslaget 28:7 Bidrag till
vissa teater-, dans- och musikändamål men
bör fr.o.m. år 2004 anvisas under detta
anslag. Således föreslås att
1 140 000 kronor överförs till detta
anslag.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 722 905 000 kronor.

Motionerna

I  flera motionsyrkanden föreslås  en
ökning av anslaget utöver regeringens
förslag.
En ökning om 30 miljoner kronor utöver
regeringens förslag föreslås i motionerna
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna del
och 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 25 i denna
del. Av den sistnämnda motionen framgår
att  ökningen är avsedd  att  stärka
länsmusikinstitutionerna och de regionala
teatrarna samt att 5 miljoner kronor
avsatts för Göteborgsoperan. Motiveringen
till de föreslagna höjningarna återfinns
i motion 2003/04:Kr347 (fp). Där nämns
bl.a. att verksamheten vid länsteatrarna
är dynamisk och mångskiftande, varför
stödet bör förstärkas (yrkande 2). Vidare
anförs att det är viktigt att skolan
låter eleverna få uppleva, diskutera och
lära av teater och att region-  och
stadsteatrarna skall ha ett rikt utbud
för  barn och ungdomar (yrkande 10).
Förstärkningen skall också garantera att
en  fortsatt  hög  ambitionsnivå  kan
upprätthållas inom länsmusiken och de
regionala musikteatrarna (yrkande  6).
Slutligen  sägs  i  motionen  att
Göteborgsoperans  självfinansieringsgrad
är ca 40 %, medan Kungl. Operans är ca 20
%.  Det är enligt motionärerna  inte
realistiskt  att  räkna  med  att
verksamheten kan få ökade intäkter via
biljettförsäljning, varför 5  miljoner
kronor av den föreslagna anslagsökningen
bör tillföras Göteborgsoperan (yrkande
5).
I motion 2003/04:Kr363 (c) föreslås att
anslaget  skall ökas med 28 miljoner
kronor  utöver  regeringens  förslag
(motionen  i denna del).  Av  motion
2003/04:Kr326   (c)   framgår   att
uppräkningen  är  avsedd  att  öka
länsteatrarnas  möjligheter  att  göra
produktioner som är anpassade för mindre
spelplatser och för att länsteatrarna
skall kunna turnera runt om i hela länen
(yrkande 23).
I motion 2003/04:Kr362 (m) föreslås att
anslaget skall öka med 20 miljoner kronor
utöver regeringens förslag. I motionen
konstateras att varken Göteborgsoperan
eller Malmöoperan klarar sig ekonomiskt.
Av ökningen bör därför 12 miljoner kronor
gå till Göteborgsoperan och 8 miljoner
kronor till Malmöoperan (yrkande 2).
I motion 2003/04:Kr391 (kd) föreslås
att anslaget skall ökas med 5 miljoner
kronor  utöver  regeringens  förslag
(yrkande 8 i denna del). Av  motion
2003/04:Kr390 (kd) framgår att ökningen
är avsedd dels för att minska effekterna
av bristande pris- och löneomräkning vid
de regionala institutionerna, dels för
att   förstärka   anslaget   till
Göteborgsoperan (yrkande 3).
I sex motionsyrkanden behandlas förslag
rörande medelsanvändningen under anslaget
utan att någon ökning av anslaget begärs.
Förslaget  i motionerna 2003/04:Kr236
(m), 2003/04:Kr279 (fp) yrkande 3 och
2003/04:Kr335  (s)  syftar  till  att
statsbidraget till Göteborgsoperan skall
förstärkas.
I motion 2002/03:Kr290 (s) begärs att
länsteatern i Södermanland skall  ges
permanenta  resurser  som  motsvarar
resurstilldelningen till andra län.
Förslaget i motion 2003/04:Kr263 (s)
syftar till att en omfördelning skall
göras av resurserna inom anslaget. I
avvaktan    på   den    kommande
orkesterutredningen bör även den del av
landets  befolkning som  bor  utanför
storstads- och kustområdena få tillgång
till levande symfonisk musik.
I motion 2003/04:N332 (kd) föreslås att
en omfördelning skall göras inom anslaget
för   att  öka  resurserna   till
länsmusikverksamheten i Kalmar län, som
enligt    motionärerna   behandlats
styvmoderligt under lång tid (yrkande 4).
I  en  rad yrkanden behandlas  olika
orkesterfrågor som inte har anknytning
till 2004 års statsbudget eller till
medelsanvändningen.
Tre yrkanden tar upp frågor som rör
länsmusikuppdraget.
I  två motioner, 2002/03:Kr370  (kd)
yrkande 5 och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande
5, redovisas att Kulturrådet i en rapport
påpekat  att  länsmusiken  i  ökad
utsträckning övergått till att starta
och/eller  utveckla  orkestrar  och
orkesterverksamhet, vilket medfört att
två  parallella  organisationer  för
orkestermusik håller på att byggas upp.
Motionsyrkandena  syftar  till  att
länsmusikuppdraget skall tydliggöras.
I motion 2002/03:Kr342 (s) föreslås en
förändrad   bidragsfördelning   till
länsmusikinstitutionerna. Det är, menar
motionärerna,  inte   rimligt   att
fördelningen baseras på vilka län som
hade militärmusik i början av 1970-talet.
Bidragen bör i stället fördelas bl.a. med
hänsyn  till  de  enskilda  länens
befolkningsmängd   och   geografiska
struktur.
Göteborgs symfoniorkester behandlas i
motionerna  2002/03:Kr295  (m)  och
2003/04:Kr334 (fp, m). I båda motionerna
yrkas att den utredare som regeringen
skall  tillkalla  för  att  göra  en
orkesteröversyn skall få i uppdrag att
även beakta Göteborgs Symfoniorkesters
möjligheter att utveckla sin roll som
Sveriges nationalorkester.
I motion 2003/04:Kr333 (fp, m, kd, c)
redovisas   att   Göteborgsmusikens
verksamhet finansieras genom en ekonomisk
trepartslösning,   innebärande   att
Göteborgs  kommun,  Kulturrådet  och
Försvarsmusikcentrum i princip står för
var sin tredjedel av orkesterns anslag.
Försvarsmusikcentrums andel består  av
upphandlade  spelningar.  Motionärerna
befarar att försvarets andel av finan
sieringen kan komma att minska med kort
varsel. Därför yrkar de att riksdagen
skall göra ett uttalande som syftar till
att staten genom Kulturrådet skall gå in
som  ekonomisk  garant om  försvarets
engagemang skulle minska eller upphöra.

Utskottets ställningstagande

Utskottet erinrar om att nivåhöjningar
gjorts två år i rad av detta anslag. För
år 2002 tillfördes anslaget 20 miljoner
kronor för att möjliggöra ökade insatser
för i första hand musik- och dansteatrar
samt mindre länsteatrar (prop. 2001/02:1
utgiftsområde 17, bet. 2001/02:KrU1 s.
49, rskr. 2001/02:72). Vidare tillfördes
anslaget 5 miljoner kronor för år 2003
som  kompensation  för  de  generella
besparingarna på statlig konsumtion detta
år (prop. 2002/03:1 utgiftsområde 17,
bet.  2002/03:KrU1  s.  54,  rskr.
2002/03:57).   Enligt    utskottets
uppfattning medger det statsfinansiella
läget inte ytterligare förstärkningar för
närvarande. Motionsförslag som  syftar
till  en  ökning av anslaget  utöver
regeringens förslag bör därför avslås av
riksdagen. Därmed tillstyrker utskottet
regeringens förslag till medelsanvisning
och avstyrker motionerna 2003/04:Kr326
(c)  yrkande  23, 2003/04:Kr327  (fp)
yrkande 25 i denna del, 2003/04:Kr347
(fp)  yrkandena 2,  5,  6  och  10,
2003/04:Kr362   (m)   yrkande   2,
2003/04:Kr363  (c)  i  denna  del,
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 3, 2003/04:
Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del och
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del.
Under anslaget 28:4 Försöksverksamhet med
ändrad   regional   fördelning   av
kulturpolitiska medel behandlas yrkanden
om   det  framtida  stödet   till
kulturinstitutioner i Skåne, däribland
Malmöoperan.
En  rad motioner tar upp frågan  om
medelsanvändningen under anslaget.
Förslag      utan      närmare
beloppspreciseringar om att stödet till
Göteborgsoperan skall ökas framförs i tre
motioner, nämligen 2003/04:Kr236  (m),
2003/04:Kr279  (fp)  yrkande  3  och
2003/04:Kr335 (s). Utskottet  är  väl
medvetet om den betydelse som operan har
för Västsverige och för musikteaterns
utveckling i hela landet. Utskottet vill
emellertid erinra om att det ankommer på
Kulturrådet att göra avvägningar mellan
de  olika  regionala  och  lokala
institutioner  som  regeringen  har
förklarat vara stödberättigade och att
därefter besluta om bidragsfördelningen i
enlighet med förordningen (1996:1598) om
statsbidrag     till     regional
kulturverksamhet. Vidare bör nämnas att
riksdagen  år  2001  gjorde   ett
tillkännagivande om att Göteborgsoperan
skulle få del av den då aktuella ökningen
av  anslaget för år 2002  (se  bet.
2001/02:KrU1s. 51, rskr. 2001/02:72).
Utskottet kan inte ansluta sig till
förslaget i motion 2003/04:N332  (kd)
yrkande  4  om  att  stödet  till
länsmusikinstitutionerna skall omfördelas
för att länsmusikverksamheten i Kalmar
län skall erhålla ökade bidragsmedel från
staten.  Inte  heller  kan  utskottet
tillstyrka   förslaget   i   motion
2003/04:Kr263 (s) om en omfördelning av
medlen till regionala och lokala teater-,
dans- och orkesterinstitutioner. Det bör
ankomma på Kulturrådet att - inom de
olika anslagsposterna under detta anslag
-   göra   omfördelningar,   under
förutsättning att rådet anser att det
finns goda skäl därtill.
Slutligen konstaterar utskottet att den
del av motion 2002/03:Kr290 (s), väckt
hösten 2002, som syftar till att anslaget
till länsteatern i Södermanland skall
permanentas kommer att tillgodoses genom
att regeringen avser att inordna teatern
i det permanenta stödsystemet från år
2004. Därmed blir teatern stödberättigad.
Som redovisats i det föregående tillförs
detta anslag medel för ändamålet. Det
blir därefter Kulturrådets uppgift att
avgöra storleken på statsbidraget till
teatern.
Sammanfattningsvis avstyrker utskottet
motionsförslagen  om  medelsanvändning,
dvs.  motionerna  2002/03:Kr290  (s),
2003/04:Kr236 (m), 2003/04:
Kr263 (s), 2003/04:Kr279 (fp) yrkande 3,
2003/04:Kr335 (s) och 2003/04:
N332 (kd) yrkande 4.
I sex motionsyrkanden behandlas förslag
om  olika orkesterfrågor, nämligen om
förtydligande av länsmusikuppdraget och
förändrade   bidragskriterier   till
länsmusikverksamheten,  om  Göteborgs
Symfoniorkesters  utvecklingsmöjligheter
och  om  Göteborgsmusikens  ekonomiska
situation.
Med  anledning härav vill  utskottet
erinra  om att utskottet våren  2002
föreslog  riksdagen  att  göra  ett
tillkännagivande för regeringen om att en
orkesteröversyn  skulle   genomföras.
Utskottets ställningstagande innebar att
regeringen skulle låta utreda, analysera
och föreslå åtgärder som rör möjligheten
att     bibehålla     nuvarande
orkesterverksamhet,  möjligheten  att
tillgodose behoven av orkestermusik i
hela  landet,  orkestrarnas  ekonomi,
kriterierna för bidragsfördelningen till
olika  orkestrar,  svårigheterna  att
rekrytera    musiker,    musikernas
anställningsförhållanden och orkestrarnas
möjligheter till långsiktig utveckling
m.m. Riksdagen beslutade i enlighet med
utskottets förslag (bet. 2001/02:KrU16 s.
21 f., rskr. 2001/02:209).
Mot   bakgrund   av   riksdagens
tillkännagivande  uttalade  regeringen
hösten 2002 i budgetpropositionen att den
avsåg att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att utreda och analysera
orkestrarnas situation i landet (prop.
2002/03:1  utgiftsområde 17  s.  32).
Översynen har emellertid ännu inte kommit
till stånd. Utskottet förutsätter att
regeringen snarast beslutar om direktiv
för översynen i enlighet med riksdagens
beslut och tillsätter en utredare.
Därmed    avstyrks    motionerna
2002/03:Kr295 (m), 2002/03:Kr342  (s),
2002/03:Kr370   (kd)   yrkande   5,
2003/04:Kr333  (fp,  m,  kd,  c),
2003/04:Kr334 (fp, m) och 2003/04:Kr390
(kd) yrkande 5.

2.3.3 Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål (28:7)

Inledning
Under detta anslag beräknas medel för
bidrag till fria teater-, dans- och musik
grupper     samt     arrangerande
musikföreningar, stöd till produktion och
distribution av fonogram, bidrag till
viss  teaterverksamhet  av  nationellt
intresse    såsom    Drottningholms
slottsteater,  Ulriksdals  slottsteater
(Confidencen), Internationella Vadstena-
akademien,  Dalhalla och Orionteatern,
bidrag till Musikaliska Akademien för
lokalhyra och viss administration, bidrag
till skådebaneverksamhet samt bidrag till
Eric Sahlström-institutet. Från anslaget
lämnas  även  särskilda  bidrag  till
Musikaliska  Akademien  och  Svenska
tonsättares  internationella  musikbyrå
(STIM - Svensk Musik) för notutgivning,
information m.m.

Propositionen

Av   propositionen   framgår   att
Marionetteatern kommer att införlivas i
Stockholms stadsteater fr.o.m. år 2004.
Detta  innebär  att  Marionetteaterns
verksamhetsbidrag på 1 140 000 kronor bör
överföras till anslaget 28:6 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner.
I  inledningen  till  politikområdet
uttalar regeringen att de arrangerande
musikföreningarna spelar en viktig roll
för att ett varierat musikutbud av god
kvalitet skall kunna erbjudas på mindre
orter runt om i landet (prop. s. 25). Det
statliga  stödet till de arrangerande
musikföreningarna har i det  närmaste
fördubblats under senare år och utgör
därmed ett betydande komplement till de
bidrag som kommuner och landsting lämnar.
Regeringen bedömer att satsningarna har
gynnat  bredden  och  mångfalden  i
musiklivet (prop. s. 42-43). För att
ytterligare   öka  spridningen   av
professionellt framförd levande  musik
inom olika genrer föreslår regeringen att
arrangörsstödet förstärks med 2 miljoner
kronor.
I  syfte  att  öka  spridningen  av
danskonst  i  hela landet förstärktes
statens insatser på dansområdet för år
2003. Bland annat infördes ett nytt turné-
och arrangörsstöd om 2 miljoner kronor
under en försöksperiod om tre år. För att
förbättra förutsättningarna att ta emot
och turnera med dansföreställningar i
hela  landet föreslår regeringen  att
arrangörs- och turnéstödet på dansområdet
skall  förstärkas med  ytterligare  2
miljoner kronor fr.o.m. år 2004.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas sammanlagt
141 116 000 kronor.
Vidare lämnar regeringen en redovisning
för den försöksverksamhet som pågår hos
Kulturrådet med alternativa former av
fonogramstöd under åren  2001-2003  i
enlighet med riksdagens beslut (prop.
2000/01:1, utgiftsområde 17, s.  65).
Bakgrunden till försöksverksamheten har
bl.a.   varit   svårigheterna   i
distributionen och marknadsföringen av
konstnärligt   och   kulturpolitiskt
värdefulla skivor. De nya stödformerna
har varit ett försök att tillgodose små
och medelstora bolags behov och ett sätt
att uppmuntra s.k. smala produktioner i
en tid av hård konkurrens. Utöver det
ordinarie produktionsbidraget har  det
differentierade fonogramstödet omfattat
ett artist- och upphovsmannastöd, ett
marknadsföringsstöd    och    ett
verksamhetsstöd. Under  försöksperioden
har kritik framförts mot fonogramstödets
nya utformning. Försöksverksamheten skall
nu avslutas och utvärderas. Regeringen
har  sedan  år  2002  uppdragit  åt
Kulturrådet  att  löpande  analysera
effekterna av fonogramutgivningen inom
olika genrer, dels av försöksverksamheten
med fonogramstöd i friare former, dels av
den fr.o.m. år 2001 gällande lägre nivån
på det totala fonogramstödet. Regeringen
föreslår att - i avvaktan på Kulturrådets
utvärdering - de ändrade riktlinjerna för
fonogramstödet skall fortsätta att gälla,
dock längst till utgången av år 2004.

Motionerna

I en rad yrkanden föreslås medelsökningar
av anslaget.
I motion 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23
i denna del, motion 2003/04:
Kr327 (fp) yrkande 25 i denna del och
2003/04:Kr347 (fp) yrkandena 1 och 4
föreslås  en ökning av anslaget  med
sammanlagt 11 miljoner kronor, varav
8  miljoner  kronor  avser  de  fria
grupperna,   2   miljoner   kronor
Drottningholms slottsteater och 1 miljon
kronor Sveriges Teatermuseum (som får
bidrag under anslaget 28:31 Bidrag till
vissa museer).
I motion 2003/04:Kr362 (m) föreslås en
ökning  av anslaget med 15  miljoner
kronor. I motionen framförs att de fria
teatergrupperna  lever  under  knappa
förhållanden samtidigt som deras arbete
för att sprida teaterkultur är oerhört
viktigt (yrkande 3).
I motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del
föreslås en ökning av anslaget med 15
miljoner kronor. Motionärerna framhåller
att  den  fria  scenkonsten  har  en
utomordentlig  betydelse  för  svenskt
kulturliv. Utan de fria grupperna skulle
antalet scenföreställningar minska med
närmare en tredjedel, för barn och ungdom
med hälften.
Även i motionerna 2003/04:Kr390 (kd)
yrkande 7 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande
8 i denna del väcks förslag om att
anslaget skall ökas, nämligen med  3
miljoner  kronor. Av beloppet  är  2
miljoner kronor avsedda för de  fria
gruppernas verksamhet och 1 miljon kronor
avsedda  som  en  förstärkning  av
fonogramstödet. I motionen framhålls att
den  neddragning  som  gjordes  av
fonogramstödet för år 2001 var förhastad.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar att arrangörs- och
turnéstödet på dansområdet som inrättades
för snart ett år sedan kan utökas med 2
miljoner  kronor, vilket  innebär  en
fördubbling av stödet. Förutsättningarna
blir   därmed  bättre   för   att
dansföreställningar skall kunna nå ut i
landet och för att arbetsmarknaden skall
kunna  förbättras  för  de   fria
koreograferna och dansarna.  Likaledes
välkomnar  utskottet att stödet  till
arrangerande musikföreningar kan ökas med
2  miljoner kronor. Enligt utskottets
uppfattning medger det statsfinansiella
läget inte ytterligare förstärkningar av
anslaget.
Med  hänvisning  till  det  anförda
tillstyrker utskottet regeringens förslag
till  medelsanvisning under  anslaget.
Därmed avstyrks motionerna 2003/04:Kr327
(fp)  yrkande  25  i  denna  del,
2003/04:Kr347 (fp) yrkandena 1 och 4,
2003/04:
Kr362 (m) yrkande 3, 2003/04:Kr363 (c) i
denna del, 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 7,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del.
Utskottet har inte något att erinra mot
att den pågående försöksverksamheten med
alternativa former av fonogramstöd får
fortsätta ytterligare i enlighet  med
regeringens förslag, dock längst till
utgången av år 2004. Som framgår av
propositionen avser regeringen att  -
efter  Kulturrådets  utvärdering  -
återkomma till riksdagen i frågan.

2.4 Anslagen till bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag till medelstilldelning  under
anslagen
28:8       Bidrag      till
biblioteksverksamhet,
28:9  Litteraturstöd,
28:10 Stöd till kulturtidskrifter,
28:11      Talboks-      och
punktskriftsbiblioteket,
28:12  Bidrag  till  Stiftelsen  för
lättläst  nyhetsinformation  och
litteratur och
28:13 Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden.
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att
under år 2004 för ramanslaget 28:11
Talboks-  och  punktskriftsbiblioteket
beställa talböcker, punktskriftsböcker
och informationsmaterial som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor
under år 2005.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
- utvärderingen av litteraturstödet,
-  mångfalden i den statligt stödda
litteraturen, jämför reservation 5 (v)
och
- finansieringen av Svenska Akademiens
ordbok.

2.4.1 Bidrag till biblioteksverksamhet
(28:8)

Inledning

Från  anslaget utgår statsbidrag till
länsbibliotek,  tre lånecentraler,  en
invandrarlånecentral    samt    ett
depåbibliotek.    Den    statliga
invandrarlånecentralen utgör även bas för
Internationella biblioteket som bildades
i  Stockholm under år 2000 och  som
inrymmer böcker på mer än 100 språk.
Syftet med bidraget till den regionala
biblioteksverksamheten är att fjärrlån
skall  kunna  förmedlas  och  att
utvecklingsverksamhet   skall   kunna
stödjas. Stöd till folkbibliotek utgår
fr.o.m. år 2002 för biblioteksservice för
vuxenstuderande.

Propositionen

I  inledningen  till  politikområdet
informerar regeringen om de insatser som
gjorts för folk- och skolbibliotek (prop.
s. 22). I sammanhanget nämns bl.a. de
riktade     satsningar     till
personalförstärkningar  i  skola  och
fritidshem (utgiftsområde 16) som gör det
möjligt att även utöka personalresurserna
på skolbiblioteken.
En ämnessakkunnig har fått regeringens
uppdrag  att  närmare  analysera  de
skillnader  som  finns  mellan  olika
kommuner    i    vad    avser
biblioteksverksamheten. Utredningen  om
Kungl.  biblioteket  (dir.  2002:156)
avslutar sin verksamhet under år 2003.
Regeringen    anför    i    sin
resultatbedömning (prop. s. 44) att under
år  2002  har  sådana  bidrag  till
utvecklingsprojekt  prioriterats  vilka
avsett strategiskt utvecklingsarbete för
att stärka folkbibliotekens ställning och
förbättra och förändra deras verksamhet.
Kulturrådet har tagit initiativ till ett
nätverk för att främja tillgången till
biblioteksservice på folkbiblioteken för
vuxenstuderande. Regeringen bedömer att
länsbiblioteken har en fortsatt mycket
viktig uppgift i att stödja de lokala
folkbibliotekens  utveckling  när  det
gäller   t.ex.  barn  och   unga,
funktionshindrade  och  mångkulturella
miljöer. Länsbiblioteken har en viktig
uppgift också för regional samverkan för
utveckling av ny teknik.
Regeringen  föreslår att  det  under
anslaget  för år 2004 skall  anvisas
45 024 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning om 45 024 000 kronor
för år 2004.

2.4.2 Litteraturstöd (28:9)


Inledning

Under anslaget anvisas medel bl.a. för
stöd till utgivning och distribution av
litteratur,  stöd  till  läsfrämjande
insatser, utgivning av en barnbokskatalog
och  marknadsföring av utgivningsstödd
litteratur. Inom ramen för utgivnings
stödet utgår även medel för utgivning av
klassisk litteratur för skolans behov,
utgivning av August Strindbergs samlade
verk, till Svenska Vitterhetssamfundet,
till Samfundet De Nio och till stöd för
författarverkstäder. Vidare utgår från
anslaget stöd för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek, stöd till
En bok för alla AB för utgivning och
spridning av kvalitetslitteratur  till
lågpris samt stöd till Expertkommittén
för översättning av finsk facklitteratur
till svenska. Slutligen anvisas medel för
ett internationellt litteraturpris till
Astrid Lindgrens minne.
Stödet till distribution avser sådana
titlar som fått statligt utgivningsstöd.
Dessa distribueras till kommuner  och
folkbibliotek och till  vissa  mindre
bokhandlar, s.k. servicebokhandlar, samt
till Nordens hus på Island och Färöarna
och Nordens institut på Grönland och
Åland.

Propositionen

Regeringen redovisar (prop. s. 43-45) att
efter sänkningen av mervärdesskatten på
böcker har läsarna inte blivit fler, men
att framför allt sporadiska läsare har
övergått  till  att  läsa  oftare.
Försäljningen av böcker  är  fortsatt
mycket hög, med en ökning med nära 14 %
mellan åren 2001 och 2002. Försäljning
till biblioteken har en fortsatt svag
utveckling, vilket dock skulle  kunna
förklaras med att en växande del av
bibliotekens inköp sker från bokhandeln.
Regeringen fäster stor vikt vid  att
sänkningen av mervärdesskatten på böcker
får fullt och bestående genomslag på det
pris   som  konsumenterna  betalar.
Bokpriskommissionen   som    följer
utvecklingen   har   bedömt   att
försäljningsökningen är en indikation på
att  läsningen har påverkats men att
bokläsandet inte har breddats till nya
grupper.  Bokpriskommissionen   skall
slutredovisa sitt uppdrag i  februari
2005.
Regeringen redovisar att En bok för
alla AB under de senaste åren gett ut 30
titlar för barn och ungdom och 20 titlar
för vuxna. Regeringen anför att det låga
priset  på  böckerna,  titelbredden,
utgivningens kvalitet och det etablerade
varumärket  samverkar  med  en  väl
fungerande läsfrämjande verksamhet som
visar på positiva resultat. Regeringen
bedömer att avtalet mellan staten och En
bok för alla AB bör omförhandlas för
perioden  2004  till och  med  2006.
Inriktningen bör vara oförändrad.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa ett oförändrat anslag om
100 917 000 kronor för år 2004.

Motionerna

I fyra motioner lämnas förslag som rör
anslagets nivå.
I  två  av  motionerna,  nämligen
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna del
och 2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 17 och
25 i denna del, hemställs att anslaget
skall ökas med 9,5 miljoner kronor utöver
regeringens förslag. Förslaget innebär
att stödet för bokinköp till folk- och
skolbibliotek, särskilt de på små orter,
skall ökas med 13 miljoner kronor, medan
stödet för En bok för allas utgivning
skall  minskas med 3 miljoner kronor
avseende utgivningen av vuxenlitteratur.
Vidare ingår i förslaget att 0,5 miljoner
kronor avseende viss administration vid
Kulturrådet skall föras över till rådets
myndighetsanslag 28:1.
I motion 2003/04:Kr363 (c) föreslås en
minskning av anslaget med 36 miljoner
kronor. I motionen anförs att statligt
ekonomiskt stöd till vuxenböcker inte bör
prioriteras (motionen i denna del).
Enligt  motion  2003/04:Kr367  (kd)
yrkande 2 bör riksdagen tillkännage för
regeringen vad som anförs i motionen om
en  utvärdering  av  de  statliga
läsfrämjande  insatserna   och   av
verksamheten  med En bok  för  alla.
Motionärerna framhåller  att  det  är
viktigt att ta reda på effekterna av
insatserna. Mot bakgrund av att någon
utvärdering tidigare inte  gjorts  av
verksamheten inom En bok för alla AB när
förlängning  av  statens  avtal  med
företaget varit aktuell, bör den  av
riksdagen  föregående  år   begärda
utvärderingen avvaktas innan ännu ett
avtal sluts med företaget om utgivning av
vuxenlitteratur. I anslutning  härtill
föreslås i motion 2003/04:Kr391 (kd) att
bidraget till En bok för alla skall
minskas  med  5  miljoner  kronor.
Minskningen  avser  utgivningen  av
vuxenlitteratur (yrkande 8 i denna del).
I fyra motioner lämnas synpunkter på
utformningen av litteraturstödet.
I motion 2003/04:Kr275 (v) refereras en
rapport  från  Statens  kulturråd  om
distributionsstödet till folkbiblioteken,
rapport   2002:2  Bästsäljare   och
hyllvärmare. Bestånd och utlåning  av
boktitlar med litteraturstöd 1998-2000. I
rapporten har tagits upp bl.a. effekten
av    distributionsstödet    till
folkbiblioteken, i vilken utsträckning
dessa   böcker   lånas   ut   och
administrationen av dessa böcker hos små
bibliotek  är betungande. Motionärerna
anför att det behövs en bedömning av om
distributionsstödet  lever  upp  till
uppsatta mål, om stödet i  sig  kan
förändras och förbättras och om  hur
resultaten  av stödet kan förbättras.
Enligt motionen bör den av riksdagen
tidigare  begärda  utvärderingen  av
litteraturstödet omfatta en analys av
distributionsstödets utformning.
Enligt motion 2003/04:Kr293 (s)  bör
stödet till smal litteratur ses över.
Motionären anför att färre sådana titlar
ges  ut i dag och att stödet  till
kvalitetslitteratur bör breddas.
I motion 2002/03:Kr272 (v) hemställs
att regeringen skall ge Kulturrådet i
uppdrag att utarbeta flera olika förslag
som  främjar  ökad  översättning  och
utgivning av litteratur som i dag har
svårt att nå ut på den svenska marknaden.
Det räcker inte med att möjligheten till
stöd  redan  kan finnas inom  dagens
litteraturstöd. Det behövs i  stället
särskilda åtgärder för att få till stånd
en utveckling. När Kulturrådet redovisat
sina uppdrag bör regeringen lägga fram
förslag för riksdagen.
I motionen framhålls att det finns en
risk  för  likriktning i  bokutbudet.
Andelen översatt litteratur har minskat.
Som  exempel  på  den engelskspråkiga
dominansen nämns att av alla översatta
barn- och ungdomsböcker är 80 % översatta
från engelska. Motionärerna påminner om
att sådana frågor tagits upp av Kommittén
för svenska språket i betänkandet Mål i
mun (SOU 2002:27), bl.a. har vikten av
att framstående författare från Asien,
Afrika och Latinamerika översätts till
svenska  understrukits.  Motionärerna
föreslår att regeringen skall lägga fram
förslag för att främja översättning till
svenska  av  en större andel  böcker
författade på andra språk än engelska
(yrkande 1).
Motionärerna framhåller att språket och
kulturen  har  betydelse  för  ökad
förståelse,  ökad  samhörighet  och
vidsynthet  i  det  moderna   och
mångkulturella  Sverige.  Mot  denna
bakgrund bör utgivning i Sverige  av
litteratur på invandrarspråk  främjas.
Detta gäller både litteratur skriven på
dessa  språk  och  svensk  litteratur
översatt till dem (yrkande 2). Likaså bör
litteratur på invandrarspråken översättas
till svenska (yrkande 3). Även i dessa
frågor bör riksdagen föreläggas förslag
från regeringen.
De    nationella    minoriteternas
rättigheter har skrivits in i svensk lag.
En självklar följd av detta bör enligt
motionen vara att åtgärder vidtas för att
göra det möjligt att ge ut fler böcker på
de nationella minoritetsspråken. Vidare
bör  distributionen  förbättras  och
översättning  till  svenska  främjas.
Kulturrådet bör bereda dessa frågor och
regeringen bör lägga fram förslag för
riksdagen (yrkande 4).
I motion 2003/04:Kr210 (m) hemställs att
riksdagen skall tillkännage  som  sin
mening  för  regeringen  att  Svenska
Akademiens ordbok (SAOB), som finansieras
genom inkomster från annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar, fortsättningsvis
bör finansieras inom utgiftsområde 17
Kultur, fritid, trossamfund och medier.

Utskottets ställningstagande

Då det gäller nivån på anslaget vill
utskottet anföra följande.
Utskottet  har  vid  ett  flertal
tillfällen avstyrkt yrkanden som syftar
till en minskning av stödet till En bok
för alla (senast i bet. 2002/03:KrU1 s.
62). Liksom tidigare år anser utskottet
att den verksamhet som bedrivs av En bok
för   alla   med   spridning   av
kvalitetslitteratur till lågpris och med
lässtimulerande  insatser  utgör  en
betydelsefull del av satsningarna  på
litteratur, språk och läsande. Utskottet
anser inte att det finns godtagbara skäl
för att minska medelstilldelningen till
En bok för alla som föreslås i motionerna
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 17 och
25 i denna del. I linje härmed anser
utskottet att det inte är motiverat att
regeringen skall vänta med att ingå avtal
med  En bok för alla AB beträffande
utgivningen av vuxenlitteratur. Utskottet
avstyrker   därmed   även   motion
2003/04:Kr367 (kd) yrkande 2.
Vidare anser utskottet att en sådan
minskning av anslaget, som föreslås i
motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del,
skulle drabba olika stödformer som avser
vuxenlitteratur        respektive
utgivningsstödet.  Enligt  utskottets
synsätt  skulle  sådana  neddragningar
motverka de intentioner som finns med
litteraturstödet och som bl.a. syftar
till  att  öka tillgängligheten  till
litteraturen och främja läsandet.
Utskottet anser slutligen att det inte
finns skäl att öka nivån på anslaget
utöver  regeringens  förslag,  vilket
föreslås i motionerna 2003/04:Kr327 (fp)
yrkande 25 i denna del och 2003/04:Fi240
(fp) yrkande 23 i denna del.
Sammanfattningsvis finner utskottet att
den  nivå på anslaget som regeringen
föreslagit  är väl avvägd.  Utskottet
föreslår  därmed  i  enlighet  med
regeringens förslag att 100 917  000
kronor skall anvisas under anslaget och
att  motionerna  2003/04:Kr327  (fp)
yrkandena  17 och 25 i  denna  del,
2003/04:Kr363  (c)  i  denna  del,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del skall avslås.
Vid föregående riksmöte anförde utskottet
att det ankommer på regeringen att följa
utvecklingen  inom  litteraturområdet.
Vidare  erinrade  utskottet  om  att
regeringen  år  1998  i  proposition
1997/98:86  Litteraturen och  läsandet
uttalade att de nya stöd som då föreslogs
skulle utvärderas efter tre år (prop. s.
6). Utskottet påminde om att några av
stöden därefter har genomlysts, t.ex.
genom Kulturrådets rapport år 2002 om
inköpsstödet   till   folk-   och
skolbibliotek.   Enligt   utskottets
uppfattning borde samtliga  stödformer
inom anslaget Litteraturstöd utvärderas
så  att  det  tydligt  framgår  om
målsättningen med stöden har uppfyllts.
Sådana  utvärderingar  borde  enligt
utskottets mening göras vid tillfälle som
regeringen finner lämpligt. På utskottets
förslag tillkännagav riksdagen som sin
mening för regeringen att en utvärdering
av  samtliga stödformer inom anslaget
Litteraturstöd  borde  göras  (bet.
2002/03:KrU1 s. 64, rskr. 2002/03:57).
I  budgetpropositionen för  år  2004
(prop. s. 43) konstaterar regeringen att
Kulturrådet på eget initiativ genomfört
flera utvärderingar av de statliga stöden
på litteraturområdet och att det kan
finnas anledning att analysera  dessa
närmare.  Detta  gäller  t.ex.  en
utvärdering av det utvidgade stödet för
utgivning och distribution av litteratur
som infördes år 1999. Regeringen avser
att genomföra en sådan fördjupad analys
av Kulturrådets rapporter och avser också
att vid behov låta genomföra särskilda
utvärderingar för att kunna bedöma om
målsättningen med stöden inom anslaget
Litteraturstöd har uppfyllts. Regeringen
uttalar sin avsikt att därefter återkomma
till riksdagen med en redovisning.
Mot bakgrund av vad regeringen anför i
budgetpropositionen utgår utskottet från
att  regeringen  återkommer  med  en
redovisning av översynen i enlighet med
riksdagens   tidigare  beslut.   Då
utvärderingen  skall omfatta  samtliga
stödformer inom anslaget Litteraturstöd
är det inte nödvändigt att riksdagen
påpekar för regeringen att någon särskild
stödform under anslaget skall tas med,
varför riksdagen bör avslå motionerna
2003/04:Kr275 (v) och 2003/04: Kr293 (s).
Utskottet  utgår från att regeringens
kommande redovisning för riksdagen av
litteraturstödet även omfattar frågor som
rör mångfalden i den statligt stödda
utgivningen och frågor om stödet till
översättning av litteratur. Sådana frågor
har, som framhålls i motion 2002/03:Kr272
(v), också behandlats av Kommittén för
svenska språket och bör därmed också
komma att beröras av regeringen i den
aviserade  propositionen.  Mot  denna
bakgrund anser utskottet att riksdagen
inte nu bör ta några sådana initiativ i
fråga om utgivning, översättning  och
distribution av litteratur på svenska, de
nationella minoritetsspråken och de stora
invandrarspråken som föreslås i motion
2002/03:Kr272  (v). Motionen  avstyrks
därför.
På  näringsutskottets förslag anmodade
riksdagen vid 2001/02 års riksmöte genom
ett  tillkännagivande  regeringen  att
skyndsamt finna en lösning på frågan om
slopande  av  kravet på Patent-  och
registreringsverket (PRV) att kungöra i
Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) vad
som införs i aktiebolagsregistret (bet.
2001/02:NU1 s. 80, rskr. 2001/02:74).
Intäkterna finansierar utgivningen  av
Svenska     Akademiens    ordbok.
Näringsutskottet anförde följande.
Utskottet ser en ändring av de regler
som gäller för PRV:s kungörelse av
uppgifter ur olika register som ett
sätt  för  verket  att  uppnå  en
effektivisering av sin verksamhet. Som
nyss  nämnts har en av  regeringen
tillsatt  utredning  föreslagit  att
kravet på PRV att annonsera i PoIT
skall tas bort. Betänkandet avlämnades
för två och ett halvt år sedan, men av
olika  skäl har frågan inte kommit
närmare en lösning under denna tid.
Utskottet inser problemet  med  att
finna  en  finansiering av  Svenska
Akademiens ordbok och noterar att fyra
olika departement är berörda. Detta
får dock inte innebära att en lösning
av  den för PRV viktiga frågan om
publiceringstvång i PoIT  blockeras.
Enligt PRV:s beräkningar skulle den
årliga kungörelsekostnaden sjunka från
ca 20 miljoner till ca 2 miljoner
kronor om kungörelserna kunde införas
i en elektronisk tidning.
Utskottet  anser mot  den  angivna
bakgrunden att riksdagen genom  ett
tillkännagivande bör anmoda regeringen
att skyndsamt finna en lösning på den
nu  aktuella  frågan  och  därefter
återkomma   till  riksdagen   med
erforderliga förslag.
Då  regeringen inte kommit med den
begärda lösningen på frågan om tvånget
för  PRV  att  annonsera  i  PoIT
upprepades   på   näringsutskottets
förslag  riksdagens  begäran  vid
följande riksmöte (bet. 2002/03:NU1 s.
92, rskr. 2002/03:
109).  Näringsutskottet anförde  vid
detta tillfälle bl.a. följande.
Ur principiell synpunkt är det viktigt
att    utskottsinitiativ    och
tillkännagivanden från riksdagen tas
om  hand  på ett adekvat sätt  av
regeringen. Det är också väsentligt
att  regeringen  håller  riksdagen
informerad om hur hanteringen av en
fråga fortlöper.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att riksdagen nu bör göra
ett  förnyat  tillkännagivande  till
regeringen i frågan. Regeringen bör
sålunda anmodas att utan ytterligare
dröjsmål  lägga  fram  förslag  för
riksdagen   så  att  erforderliga
lagändringar kan träda i kraft senast
den 1 januari 2004. Regeringen måste
också  tillse  att  frågan   om
finansieringen av Svenska Akademiens
ordbok får en lösning, så att detta
inte tillåts utgöra något hinder för
ändringen av kungörelsekravet.
Regeringen  har  ännu  inte  förelagt
riksdagen  något  förslag  i  frågan.
Utskottet anser att det inte är lämpligt
att     regeringens     kommande
ställningstagande föregrips genom  att
riksdagen  gör  ett  sådant  särskilt
uttalande i delfrågan om en eventuellt
förändrad  finansiering  av  Svenska
Akademiens ordbok som begärs i motion
2003/04:Kr210 (m). Riksdagen bör således
inte  nu  överväga huruvida ordbokens
framtida finansiering skall ske  inom
något av de 27 utgiftsområdena  inom
statsbudgeten  eller på  annat  sätt.
Riksdagen bör avslå motion 2003/04:Kr210
(m).

2.4.3 Stöd till kulturtidskrifter (28:10)


Inledning

Från anslaget utgår produktionsstöd och
utvecklingsstöd till kulturtidskrifter.
Inom  utvecklingsstödet  utgår  även
verksamhetsbidrag          till
tidskriftsverkstäder. Vidare utgår ett
särskilt   prenumerationsstöd   till
biblioteken.

Propositionen

Regeringen påminner om att syftet med
tidskriftsstödet är att garantera  en
kulturellt värdefull mångfald i utbudet
och öka tillgängligheten (prop. s. 44).
Tidskriftsläsandet har ökat och antalet
utgivna tidskrifter blir fler. Regeringen
anser  att tidskriftsstödet med  stor
sannolikhet har medverkat till detta.
Även de statliga insatserna i form av
tidskriftskataloger  och  stöd  till
utvecklingsprojekt   har   bidragit.
Regeringen konstaterar att distributionen
fortfarande  är  ett  problem  för
tidskrifterna.  Nya distributionsformer
och marknadsföringsåtgärder prövas dock.
Under år 2002 kom 249 ansökningar om
bidrag in, en ökning med 15 %. Drygt 62 %
av ansökningarna om produktionsstöd och
56 % av ansökningarna om utvecklingsstöd
bifölls.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa oförändrat 20 650 000 kronor under
anslaget.

Motionerna

I två motioner, nämligen 2003/04:Fi240
(fp)  yrkande  23 i denna  del  och
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 15 och 25 i
denna del, hemställs att anslaget skall
ökas  med  3 miljoner kronor  utöver
regeringens förslag. Motionärerna anför
som motivering till ökningsförslaget att
tidskrifterna drabbats av svårigheter då
anslaget varit oförändrat och antalet
beviljade bidrag samtidigt blivit fler.
Vidare har särskilt de små tidskrifterna
problem med distributionen.
I  två  andra  motioner,  nämligen
2003/04:Kr367  (kd)  yrkande  4  och
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del,
hemställs med motsvarande motivering om
en höjning av tidskriftsstödet med 2
miljoner kronor. Tidskrifterna - även de
mindre - bör få möjlighet att utvecklas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  delar  regeringens   och
motionärernas syn på betydelsen av det
statliga  stödet  till  tidskrifterna.
Utskottet kan emellertid inte inom ramen
för  utgiftsområdet  tillstyrka  att
tidskriftsstödet ökas, då detta skulle
kräva  en  omfördelning  från  andra
angelägna ändamål. Mot denna bakgrund
tillstyrks  regeringens  förslag  till
medelsanvisning och avstyrks motionerna
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del, 2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 15 och
25  i  denna del, 2003/04:Kr367 (kd)
yrkande 4 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande
8 i denna del.

2.4.4 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (28:11)

Inledning
Talboks-  och  punktskriftsbiblioteket
(TPB) är en statlig myndighet som i
samverkan  med andra bibliotek  skall
tillgodose  synskadades  och  andra
läshandikappades behov av  litteratur.
Biblioteket skall särskilt framställa och
låna ut talböcker och punktskriftsböcker,
sälja  punktskriftsböcker  samt  ge
upplysningar  och  råd  till  främst
folkbibliotek.

Propositionen

Av propositionen framgår att TPB fr.o.m.
år 2001 producerar samtliga talbokstitlar
i s.k. DAISY-format (digitala talböcker)
samt  att  utlåningen av DAISY-böcker
utgjorde  ca  22 %  av  den  totala
talboksutlåningen.
Regeringen föreslår att 67 433  000
kronor skall anvisas under anslaget för
år 2004.
Vidare  föreslås att riksdagen  skall
bemyndiga regeringen att under år 2004
göra  beställningar  av  talböcker,
punktskriftsböcker          och
informationsmaterial  som,  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden,  medför
utgifter på högst 4 miljoner kronor under
år 2005.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.
Utskottet tillstyrker även regeringens
förslag om bemyndigande för regeringen
att under år 2004 beställa talböcker,
punktskriftsböcker   och    informa
tionsmaterial  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
4 000 000 kronor under år 2005.

2.4.5 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur (28:12)


Inledning

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur (LL-stiftelsen/Centrum för
lättläst) har till ändamål att äga och ge
ut    en    nyhetstidning    för
begåvningshandikappade samt att ge ut
lättlästa    böcker    (LL-böcker).
Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och
inom ramen för ett avtal som träffats
mellan staten och stiftelsen. Gällande
avtal avser perioden 1 januari 2003-31
december 2005.

Propositionen

Regeringen redovisar att försäljningen av
lättläst litteratur till bokhandel och
bibliotek  har ökat (prop.  s.  44).
Regeringen anger att också upplagan för
nyhetstidningen 8 SIDOR har ökat.
Regeringen  föreslår att  det  under
anslaget skall anvisas 15 273 000 kronor
för år 2004.

Motionerna

Enligt  motionerna 2003/04:Kr367  (kd)
yrkande 3 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande
8 i denna del bör riksdagen anvisa ett
med  1 miljon kronor ökat anslag  i
förhållande till regeringens  förslag.
Motionärerna  hänvisar   till   att
handikapprörelsen och  pedagoger  inom
skolan  påtalar behovet  av  lättläst
litteratur för en yngre publik. Ökningen
av anslaget avser därför utveckling av
den påbörjade utgivningen av lättläst
barn- och ungdomslitteratur, men även en
ökning av antalet titlar för vuxna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget har
en väl avpassad nivå som gör det möjligt
för stiftelsen att klara sina åligganden.
Utskottet tillstyrker därmed regeringens
förslag till medelsanvisning för år 2004
och avstyrker motionerna 2003/04:Kr367
(kd) yrkande 3 och 2003/04:Kr391 (kd)
yrkande 8 i denna del.

2.4.6 Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden (28:13)

Inledning

Under anslaget anvisas medel för bidrag
till   Svenska  språknämndens   och
Sverigefinska språknämndens verksamheter.
Syftet med statens bidrag till Svenska
språknämnden är att nämnden skall följa
utvecklingen av det svenska språket i tal
och skrift och med denna kunskap som
utgångspunkt ge råd till språkanvändarna
för  att  främja  gott  språkbruk.
Sverigefinska språknämnden skall vårda
och utveckla finska språket i Sverige.

Propositionen

Regeringen bedömer (prop. s. 45) att
verksamheterna vid Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden bedrivs
enligt de syften som staten har med
bidragsgivningen. Nämnderna  har  stor
betydelse för att en aktiv språkvård och
språkforskning bedrivs.
Regeringen  meddelar sin avsikt  att
under år 2004 återkomma till riksdagen
med förslag till åtgärder i syfte att öka
förutsättningarna  för  en  långsiktig
språkpolitik.
Regeringen föreslår att 5  549  000
kronor skall anvisas under anslaget för
år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning för år 2004.

2.5 Anslagen till bild och form samt
konsthantverk (28:14-28:18)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:14 Statens konstråd,
28:15 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön,
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor,
28:17 Främjande av hemslöjden och
28:18  Bidrag  till  bild-   och
formområdet.
Riksdagen bör besluta om bemyndigande
för regeringen att under år 2004, i
fråga  om anslaget 28:15 Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön,
beställa  konstverk  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 10 000 000 kronor
under åren 2005-2007.
Vidare   bör   riksdagen   avslå
motionsförslag  om Statens  konstråds
rutiner för förvärv av konst  m.m.,
jämför reservation 6 (fp, kd, c).

2.5.1 Statens konstråd (28:14)

Inledning
Statens konstråd har till uppgift att
verka för att konsten blir ett naturligt
och framträdande inslag i samhällsmiljön
genom att förvärva god samtidskonst till
statens byggnader och andra lokaler för
statlig verksamhet, medverka till att
konst  tillförs även andra gemensamma
miljöer än sådana som brukas av staten
och sprida kunskap om konstens betydelse
för en god samhällsmiljö.

Propositionen

Regeringen  anser  att  ansvaret  för
tillsynen  av  statens  konst  enligt
förordningen (1990:195)  om  vård  av
statens konst bör övergå från Moderna
museet  och Nationalmuseum med  Prins
Eugens  Waldemarsudde  till  Statens
konstråd fr.o.m. den 1 januari 2004. För
att   finansiera  kostnaderna   för
tillsynsverksamheten föreslår regeringen
att Statens konstråds anslag förstärks
med 500 000 kronor fr.o.m. år 2004.
Finansiering sker genom en minskning av
anslaget  28:28  Centrala   museer:
Myndigheter.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 7 380 000 kronor.

Motionerna

Motionärerna bakom motion 2002/03:Kr372
(fp) anser att det är mycket viktigt att
samarbetet   mellan   bidragsgivande
myndigheter och konstnärsorganisationer
inte leder till ett gynnande av  en
speciell sammanslutning framför en annan.
Vidare anförs att sammansättningen av
styrelser som beviljar stöd måste vara
bredast möjlig, insynen måste garanteras,
gränserna   vara   tydliga   mellan
särintressen  och beslutsfattare  samt
neutraliteten    mellan     olika
organisationers medlemmar upprätthållas.
När det gäller inköp av offentlig konst
krävs enligt motionen en översyn och att
man tar till vara de rekommendationer om
åtgärder som Konkurrensverket och Nämnden
för offentlig upphandling givit (yrkande
26).
I motion 2003/04:Kr326 (c) anförs att
Statens konstråds upphandlingsrutiner bör
utredas (yrkande 26). Motionärerna anser
att det är anmärkningsvärt att statliga
inköp av konst inte föregås av  ett
anbudsförfarande eller någon form  av
tävling. Även i motion 2003/04:Kr327 (fp)
anförs att begreppen när det gäller inköp
av  offentlig konst behöver redas ut
(yrkande 18). Motionärerna menar vidare
att det föreligger ett behov av att
samlat utvärdera vilken fördelning av
inköp och uppdrag samt av konstnärsstöd
som de nuvarande centraliserade formerna
för beslut givit (yrkande 19).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning.
Då det gäller motionsyrkanden om översyn
och utvärdering av statliga insatser för
konstnärer  i  form av dels  Statens
konstråds  inköp  av  konst,  dels
Konstnärsnämndens ersättningar och bidrag
till konstnärer vill utskottet anföra
följande.
Beträffade  motionsyrkandena  rörande
Statens konstråds rutiner för förvärv av
konst m.m. hänvisar utskottet till den
översyn  riksdagen  begärt  och  som
regeringen enligt budgetpropositionen för
år 2003 (2002/03:1 utgiftsområde 17 s.
80) avser att ge Statskontoret i uppgift
att genomföra. Utskottet tar för givet
att uppdraget kommer att lämnas till
Statskontoret under år 2003 som anges i
förra årets budgetproposition.
När det gäller frågan om översyn av
stöd och ersättningar till konstnärer
hänvisar utskottet till de utvärderingar
m.m. som redan vidtagits. I betänkandet
Konstnärerna och trygghetssystemen (SOU
2003:21) tydliggörs och analyseras ett
flertal problem som uppstår i  mötet
mellan   konstnärliga   yrkesutövares
särskilda  villkor  och  de  olika
trygghetssystemen. Vidare bör nämnas att
Kulturrådet under år 2003 har inlett ett
arbete med att kartlägga och analysera de
arenor där bild- och formkonst visas och
den  betydelse de har  för  områdets
utveckling.   Av  budgetpropositionen
(2003/04:1 utgiftsområde 17 s. 47-48)
framgår att regeringen avser att följa
upp  hur  avtalet  om  den  statliga
utställningsersättningen    efterlevs.
Slutligen    bör    nämnas    de
återrapporteringar som Konstnärsnämnden
erligen  gör till regeringen avseende
bidragsfördelningen  och  konstnärers
villkor m.m. Dessa rapporter ligger till
grund för regeringens resultatbedömningar
i   budgetpropositionerna.   Enligt
utskottets  mening  skulle  det  vara
värdefullt om regeringen inför  nästa
budgetproposition överväger möjligheten
att även använda detta underlag till att
för  riksdagen  redovisa  en  mera
sammanhållen rapportering av utvecklingen
inom området för tiden efter de reformer
som beslutades år 1998.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionerna 2002/03:
Kr372 (fp) yrkande 26, 2003/04:Kr326 (c)
yrkande  26  och  2003/04:Kr327  (fp)
yrkandena 18 och 19.

2.5.2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön (28:15)

Inledning
Under  anslaget  beräknas  medel  för
konstförvärv  beslutade  av  Statens
konstråd.  Vidare beräknas medel  som
fördelas  av  Statens kulturråd  till
folkparkerna     och      vissa
samlingslokalhållande organisationer för
konstinköp.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 40 438 000 kronor.
Regeringen  föreslår  vidare   att
riksdagen skall bemyndiga regeringen att
under år 2004 beställa konstverk som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 10 miljoner
kronor under åren 2005-2007.

Motionerna

Motionärerna    bakom    motionerna
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna del
samt 2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 14 och
25 i denna del föreslår att anslaget
skall minskas med 10 miljoner kronor.
Motionärerna  anser att kommuner  och
landsting bör öka sitt kostnadsansvar för
konstnärlig utsmyckning i de miljöer som
tillhör  deras ansvarsområde och  att
staten därmed kan minska sitt bidrag.
I motion 2003/04:Kr362 (m) föreslås en
minskning av anslaget med 11 miljoner
kronor. Motionärerna anser att staten bör
renodla  sitt  ansvar  för  olika
kulturverksamheter och inte ta ansvar för
konstnärlig  utsmyckning  av  andra
gemensamma miljöer än statliga (yrkande
4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare tagit ställning i
frågan om det statliga engagemanget i
utsmyckning av andra miljöer  än  de
statliga,   senast   i   betänkande
2002/03:KrU1. Utskottet anser,  liksom
tidigare år, att staten bör ta ett visst
ansvar även för den gemensamma miljö som
inte  är statligt ägd eller nyttjad.
Samtidigt  förutsätter  utskottet  att
landsting och kommuner fortsatt tar en
betydande del av kostnadsansvaret för
konstnärlig utsmyckning och utformning av
denna miljö. Med det anförda tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  till
medelsanvisning. Motionerna 2003/04:Fi240
(fp)  yrkande  23  i  denna  del,
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 14 och 25 i
denna del samt 2003/04:Kr362 (m) yrkande
4 avstyrks.
Utskottet    tillstyrker    vidare
regeringens förslag om bemyndigande för
regeringen att beställa konstverk.

2.5.3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (28:16)

Inledning
Nämnden för hemslöjdsfrågor skall  ta
initiativ till, planera, samordna och
göra insatser för att främja hemslöjd i
den mån sådana uppgifter inte ankommer på
annan statlig myndighet. Nämnden skall
inom  sitt  verksamhetsområde  fördela
statligt  stöd till hemslöjdsfrämjande
verksamhet. Nämnden står  vidare  som
samordnare              för
hemslöjdskonsulentverksamheten och prövar
frågan   om   huvudmannaskap   för
konsulenterna.     Verket     för
näringslivsutveckling Nutek svarar för
nämndens   medelsförvaltning    och
personaladministration.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget anvisas
1 853 000 kronor för år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.

2.5.4 Främjande av hemslöjden (28:17)

Inledning
Under anslaget beräknas medel för bidrag
till hemslöjdskonsulenternas verksamhet,
Svenska      Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund   och   projekt   inom
hemslöjdsområdet. Anslaget disponeras av
Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 19 958 000 kronor.

Motionerna

Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr350
(c) och motion 2003/04:Kr363 (c) i denna
del föreslår att anslaget skall tilldelas
ytterligare 500 000 kronor i förhållande
till regeringens förslag. Avsikten är att
förstärka  bidraget till den  ideella
hemslöjdsrörelsen.  Även  i  motion
2003/04:Kr368 (s, v, mp)  lyfts  den
ideella  hemslöjdsrörelsens  behov  av
förstärkt bidrag fram.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill påminna om att riksdagen i
samband med budgetbehandlingen för år
2002 biföll en motion som innebar en
förstärkning av anslaget med 500 000
kronor i förhållande till regeringens
förslag. Medlen skulle användas för att
stärka   hemslöjdens   roll   som
kulturspridare (bet. 2001/02:KrU1, rskr.
2001/02:72).
I  regeringens skrivelse  Arkitektur,
form  och  design  2002/03:129  gör
regeringen bedömningen att Nämnden för
hemslöjdsfrågor bör få i uppdrag att
utreda hur hemslöjdens kunskapsområde kan
bli tydligare och starkare på form- och
designområdet och hur fler skall ges
möjlighet att i framtiden ta del av
hemslöjden.
Svenska      Hemslöjdföreningarnas
Riksförbund, SHR, är en ideell förening
med uppgift att föra ut slöjden i hela
samhället. Det är därför viktigt att
denna ideella förening i framtiden får en
ökad del av det totala stöd som tilldelas
hemslöjdsområdet.
Utskottet är inte nu berett att inom
givna  budgetramar  ytterligare  höja
anslaget  utan tillstyrker regeringens
förslag  till  medelsanvisning  och
avstyrker motionerna 2003/04:Kr350 (c)
och  2003/04:Kr363 (c) i denna  del.
Utskottet  avstyrker  även   motion
2003/04:Kr368 (s, v, mp).

2.5.5 Bidrag till bild- och formområdet
(28:18)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för bidrag
till organisationer m.m. på bild- och
formområdet, bl.a. verksamhetsstöd till
Sveriges  Konstföreningars Riksförbund,
Folkrörelsernas  Konstfrämjande   och
Föreningen Svensk Form. Under anslaget
anvisas också medel för bidrag  till
Akademien för de fria konsterna. Vidare
lämnas ett särskilt verksamhetsstöd till
vissa utställare, ett utrustningsbidrag
till  konstnärliga  kollektivverkstäder
samt   utställningsersättning   till
konstnärer i samband med utställningar.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 29 708 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.

2.6 Anslagen till ersättningar och bidrag
till konstnärer
(28:19-28:20)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:19 Konstnärsnämnden och
28:20  Ersättningar och bidrag  till
konstnärer.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
pensionsvillkoren  för  konstnärerna,
jämför reservation 7 (m, fp, kd, c).

2.6.1 Konstnärsnämnden (28:19)

Inledning
Konstnärsnämnden har till uppgift att
besluta om statliga ersättningar till
bild,  form-,  ton-,  scen-   och
filmkonstnärer  samt   att   främja
internationellt konstnärsutbyte. Nämnden
skall  hålla  sig  underrättad  om
konstnärernas ekonomiska  och  sociala
förhållanden. Syftet med verksamheten är
att genom fördelning av ersättningar och
bidrag  verka  för  att  förbättra
konstnärernas villkor.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall anvisas 12 098 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning under anslaget för
år 2004.

2.6.2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer (28:20)


Inledning

Under anslaget anvisas bl.a. medel för
ersättning till bild- och formkonstnärer
för  att  deras  verk  i  offentliga
institutioners ägo visas för allmänheten
eller används på annat allmännyttigt sätt
(visningsersättning).  Anvisade  medel
fördelas efter beslut av styrelsen för
Sveriges  bildkonstnärsfond.   Vidare
fördelas en del av visningsersättningen
individuellt.   Den    individuella
visningsersättningen fördelas på basis av
det offentliga innehavet av konstnärens
verk  i enlighet med kriterier vilka
fastställts av upphovsrättsorganisationen
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).
Dessutom beräknas medel för bidrag till
konstnärer   som   fördelas   av
Konstnärsnämnden  respektive  Sveriges
författarfond.

Propositionen

Regeringen  anser  att  en  fortsatt
utbyggnad   av   den   individuella
visningsersättningen är ett viktigt led
för  att  stärka  bildkonstnärernas
inkomstsituation. Samtidigt är stödformer
för   bl.a.  arbetsstipendier   och
konstnärsbidrag av stor betydelse för
många   bild-  och  formkonstnärers
försörjnings-  och  arbetsmöjligheter.
Genom  att stärka Bildkonstnärsfondens
möjlighet  till  bidragsgivning  kan
mottagargruppen   breddas.   Enligt
regeringen är det viktigt att fler bild-
och formkonstnärer ges möjligheter att
under en tid fullt ut ägna sig åt sin
konstnärliga verksamhet.
Mot den bakgrunden avser regeringen att
inom  ramen  för  anslaget  förstärka
bidragen  riktade  mot  bild-  och
formkonstnärer med 4 miljoner kronor samt
öka den individuella visningsersättningen
med 5 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 287 055 000 kronor.
I inledningen till budgetpropositionen
redovisar regeringen de pensionsvillkor
som  gäller  vid  de statsunderstödda
kulturinstitutionerna  enligt  följande
(prop. s. 28-29).
Arbetstagarna   vid   de    63
statsunderstödda teater-, dans-  och
musikinstitutionerna  har   statlig
pensionsrätt   enligt  förordningen
(2003:56)  om  tjänstepension  och
tjänstegrupplivförsäkring  för  vissa
arbetstagare   med   icke-statlig
anställning.  För  den  konstnärliga
personalen gäller särskilda villkor om
låg pensionsålder. Från denna ålder
kan de få en pension som löper fram
till den lagstadgade pensionsåldern.
Det  är  en  sedan länge etablerad
ordning som bygger på de fysiska och
konstnärliga  förutsättningar   som
gäller för t.ex. dansare och sångare.
Möjligheten  att  upprätthålla  den
konstnärliga   kvaliteten   minskar
avsevärt med åldern.
De  förändrade pensionsvillkor  som
trätt i kraft från årsskiftet 2002/03
har  även påverkat pensionsvillkoren
vid kulturinstitutionerna. Det gäller
särskilt   för  den  konstnärliga
personalen  med  låg  pensionsålder
(prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10,
rskr. 2000/01:211). Även om det inte
skett  några  förändringar  avseende
pensionen som gäller för tiden före 65
års ålder, så medför de förändrade
bestämmelserna att pensionen efter 65
års ålder blir sämre om man inte kan
arbeta och ha förvärvsinkomster ända
fram  till dess. En arbetsgrupp  i
Regeringskansliet,    där    även
företrädare   för  arbetsmarknadens
parter ingått, har tidigare arbetat
med  frågan utan att någon lösning
kunnat nås.
Regeringen  anser  att  det  finns
anledning att fördjupa arbetet  vad
avser tänkbara pensionslösningar, och
samtidigt även diskutera möjligheterna
till utbildning och karriärbreddning
som  syftar  till fortsatt  arbete,
särskilt   för   de  konstnärliga
arbetstagarna med låg pensionsålder.
Mot denna bakgrund är det regeringens
avsikt att bjuda in arbetsmarknadens
parter  till  ett förutsättningslöst
arbete för att hitta en skyndsam och
hållbar lösning av pensionsfrågan för
personalen  vid de statligt  stödda
teater-,      dans-      och
musikinstitutionerna.

Vissa frågor om konstnärers pensioner

Som redovisats i budgetpropositionen har
arbetstagare statlig pensionsrätt vid ett
stort  antal  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner enligt  förordningen
(2003:56)  om  tjänstepension   och
tjänstegrupplivförsäkring     (PISA-
förordningen). Genom förordningen görs
det  statliga pensionsavtalet, PA 03,
tillämpligt på arbetstagare med icke-
statliga    anställningar    under
förutsättning att arbetsgivaren betalar
premier för detta enligt förordningen
(1997:908)  om  premier  för  statens
avtalsförsäkringar (1 §). Dock är tredje
kapitlet  i  PA 03 inte  automatiskt
tillämpligt  på dessa grupper.  Detta
kapitel innehåller bestämmelser bl.a. om
den  kompletterande  ålderspensionen,
KÅPAN.
I  bilaga  A  till PISA-förordningen
förtecknas de icke-statliga anställningar
vid  en  rad  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner  för  vilka  denna
förordning gäller. Bland dessa  märks
t.ex. Dramaten, Göteborgsoperan, Kalmar
läns  musikstiftelse,  Norrdans  m.fl.
Förteckningen omfattar även arbetstagare
vid fria teater-, dans- och musikgrupper,
dock utan att enskilda fria grupper nämns
vid namn. De grupper som önskar inordnas
i  PISA-förordningen ansöker  nämligen
härom hos regeringen. Enligt uppgift från
Finansdepartementet har hittills  inte
någon fri grupp ansökt härom.
I bilaga B till PISA-förordningen anges
pensionsåldrar för olika anställningar
vid   de   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner  som  omfattas  av
förordningen.  Bl.a.  framgår   att
pensionsåldern för dansare är 41 år, för
korister och sångsolister 52 år, för
skådespelare 59 år etc. Den tidigare
skyldigheten att avgå vid 44 år för
dansare,  55  år  för  korister  och
sångsolister, 61 år för skådespelare etc.
har slopats fr.o.m. år 2003. Därtill
kommer att lagen om anställningsskydd
(LAS)  sedan  den 1  september  2001
innehåller  en  för arbetsgivaren  ny
tvingande  bestämmelse  om  rätt  för
arbetstagaren  att  stanna  kvar  i
anställningen till 67 års ålder.
Då det gäller de fria teatergrupper som
inte valt att ansluta sig till  det
statliga  tjänstepensionssystemet  kan
nämnas att Teaterförbundet under  det
senaste året har träffat avtal med bl.a.
Teatrarnas Riksförbund (numera  Svensk
Scenkonst),    Teatercentrum    och
Danscentrum.  Därmed  har  en  grupp
frilansande  konstnärer  kommit  att
omfattas     av    kompletterande
avtalspensioner av annat slag än det ovan
nämnda statliga avtalet PA 03.
För år 2002 räknades anslaget till fria
grupper upp med 20 miljoner kronor. Denna
uppräkning  har enligt vad regeringen
anför i budgetpropositionen för år 2004
gjort det möjligt för Kulturrådet att vid
bidragsgivningen bl.a. ge ökat utrymme
för  att  kunna  tillämpa  rimliga
arbetsvillkor.  Fortfarande  är  det
emellertid svårt för flertalet grupper
att   klara   avtalsenliga   löner,
pensionsåtaganden    m.m.    (prop.
utgiftsområde 17 s. 24-25).
En särskild utredare har på regeringens
uppdrag i betänkandet Konstnärerna och
trygghetssystemen (SOU 2003:21) kartlagt
och   analyserat   hur   gällande
trygghetssystem    inom     bl.a.
socialförsäkringsområdet förhåller  sig
till konstnärlig verksamhet.
Utredaren konstaterar att pensionerna i
det  allmänna  pensionssystemet  för
flertalet konstnärligt yrkesverksamma i
framtiden kommer att bli lägre än i det
tidigare  ATP-systemet. För  flertalet
frilansande   och   egenföretagande
konstnärer kommer det att bli betydande
försämringar på grund av att de saknar
avtalspensioner. Vidare anser han att ett
särskilt problem kommer att uppstå för
konstnärliga  yrkesgrupper  på   de
offentliga scenerna, som har en lägre
pensionsålder än den som gäller  för
arbetsmarknaden i övrigt. Därtill kan
nämnas  att  pensionsvillkoren  för
konstnärliga  egenföretagare   oftast
ytterst knappa. De kommer därför i stor
utsträckning att omfattas av det allmänna
ålderspensionssystemets  garantipension
(bet. s. 122-123).
Betänkandet har remitterats.

Motionerna

I en motion, 2003/04:Kr362 (m), behandlas
medelsanvisningen under detta anslag. I
motionen yrkas att anslaget skall minska
med 50 miljoner kronor i förhållande till
regeringens  förslag  (yrkande  5).
Minskningen föreslås mot bakgrund av en
lång rad förslag i motion 2003/04:Kr254
(m)  på  andra  områden,  bl.a.  på
skatteområdet. Dessa förslag syftar till
att  göra  den ekonomiska situationen
enklare och stabilare för konstnärerna.
I  fyra motioner behandlas frågor om
pensionsvillkoren för konstnärerna.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr254
(m)  välkomnar  att  regeringen  i
budgetpropositionen tar upp frågan om
pensionsvillkoren för kulturskapare vid
kulturinstitutioner. Motionärerna begär
att regeringen skyndsamt skall genomföra
detta arbete (yrkande 10).
Förslaget i motion 2003/04:Kr347 (fp)
syftar till att uppmärksamma dansares och
vissa sångares situation. Motionärerna
nämner att dansare hittills har haft rätt
att pensioneras när de är 41 år och
sångarna när de är 52. Huvudlinjen för
dessa yrkesgrupper bör - sägs det i
motionen  - vara att eftersträva  en
fortsatt  yrkesverksamhet,  men  inte
nödvändigtvis i samma typ av arbete. För
dansarnas del bör ett rådgivningscenter
inrättas för deras fortsatta yrkesliv.
Vidare sägs att staten - när den är
arbetsgivare - måste vara beredd att ta
ett ökat ansvar som arbetsgivare och i
skälig omfattning kompensera de individer
som riskerar att drabbas. Motionärerna
anser också att det är önskvärt att
Teaterförbundets medlemmar får spara i
den kompletterande ålderspensionen KÅPAN.
Regeringen bör före årets slut återkomma
till riksdagen och redovisa ett förslag
till lösning som är långsiktigt hållbart
(yrkande 9).
Även  i  motion  2003/04:Kr390  (kd)
behandlas  frågan om pensionsreformens
konsekvenser, som uppges vara  mindre
lämpliga för konstnärer inom bl.a. dans-
och  musikområdena på grund av dessa
yrkens  speciella karaktärer. Särskilt
angeläget är det enligt motionärerna att
pensionerna för de fria grupperna får en
lösning. Regeringen måste skyndsamt lägga
fram förslag till riksdagen om de fria
gruppernas pensionsvillkor (yrkande 15).
I motion 2002/03:Kr373 (v) anförs att
statligt anställda dansare har en garanti-
eller  avtalspension som ger dansarna
möjlighet att gå i pension vid 40 års
ålder. Denna rätt har inte andra dansare,
som  exempelvis är verksamma i  fria
grupper. I motionen yrkas att dansares
pension skall ses över så att inte de
fria dansarna missgynnas (yrkande 21).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det inte finns någon
anledning  att  minska  anslaget  som
föreslås  i motion 2003/04:Kr362  (m)
yrkande  5.  Motionsyrkandet  avstyrks
således.  Regeringens  förslag  till
medelsanvisning för år 2004 tillstyrks
därmed.
Utskottet  finner att de  frågor  om
pensionsvillkoren för konstnärerna som
tagits  upp  motionsvägen  äger  hög
aktualitet. Vidare konstaterar utskottet
att regeringen - vilket redovisats i det
föregående - aktivt verkar för att komma
till  rätta  med  de  problem  som
otvivelaktigt  finns  då  det  gäller
pensionerna för de konstnärliga grupperna
vid de statligt stödda teater-, dans- och
musikinstitutioner som omfattas av PISA-
förordningen.
Enligt utskottets uppfattning är det
angeläget   att   regeringen   och
arbetsmarknadens  parter   i   sina
diskussioner om pensionsfrågan vid de
statligt  stödda teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna noga går igenom de
försämringar för konstnärsgrupperna som
tycks ha blivit konsekvensen av det nya
ålderspensionssystemet. Det gäller t.ex.
effekterna    av    den    s.k.
livsinkomstprincipen  i  det  allmänna
pensionssystemet. Enligt den särskilde
utredaren  kommer denna  princip  att
medföra sämre pension i jämförelse med
ATP-systemet för de konstnärer som har en
förhållandevis kort yrkeskarriär och går
i  pension före 65 års ålder.  Även
effekterna av den tvingande regel i LAS
som ger arbetstagaren rätt - men inte
skyldighet  -  att  stanna  kvar  i
anställningen till 67 års ålder  bör
belysas  i  detta  sammanhang.  Från
teaterhåll  har  hävdats  att  denna
bestämmelse kan vålla olägenheter för
institutionernas konstnärliga verksamhet.
En annan fråga av betydelse är behovet av
karriärplanering för de konstnärsgrupper
som har låg pensionsålder, t.ex. dansarna
(jfr bet. 2001/02:KrU17 s. 18 f.). Dessa
frågor  och  andra som  behandlas  i
betänkandet    Konstnärerna    och
trygghetssystemen (SOU 2003:56)  torde
komma att ingå i de diskussioner som
regeringen   skall   föra    med
arbetsmarknadens parter.
Utskottet vill understryka att det är
angeläget att regeringen snarast påbörjar
detta arbete i enlighet med vad som anges
i budgetpropositionen.
Då det gäller pensionsförhållandena för
konstnärligt anställda vid fria grupper
har utskottet noterat att Kulturrådet
anser att det - trots den uppräkning av
statsbidraget som gjordes för år 2002 -
är svårt för flertalet fria grupper att
betala  rimliga  löner  och  göra
pensionsavsättningar.  I  likhet  med
regeringen anser utskottet därför att det
är angeläget att en dialog förs med dessa
grupper i syfte att analysera möjligheten
till förbättring av arbetsvillkoren (jfr
prop. utgiftsområde 17 s. 25). I en sådan
dialog  bör  bl.a.  effekterna  av
Kulturrådets treåriga bidrag belysas. I
den  mån  särskilda  villkor  inte
förknippats med det statliga bidraget
ankommer  det givetvis  på  de  fria
grupperna  att  själva  bedöma  hur
tillgängliga resurser skall fördelas på
olika  angelägna ändamål såsom publik
verksamhet, anställdas arbetsvillkor etc.
och om kollektivavtal skall ingås.
Utskottet  utgår från att regeringen
noga följer utvecklingen även inom detta
område.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionerna 2002/03:
Kr373 (v) yrkande 21, 2003/04:Kr347 (fp)
yrkande 9, 2003/04:Kr254 (m) yrkande 10
och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 15.

2.7 Anslagen till arkiv (28:21-28:24)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:21 Riksarkivet och landsarkiven,
28:22   Bidrag   till   regional
arkivverksamhet,
28:23 Språk- och folkminnesinstitutet
och
28:24 Svenskt biografiskt lexikon.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
en begäran om en proposition grundad på
Arkivutredningens  betänkande,  jämför
reservation 8 (kd).

2.7.1 Riksarkivet och landsarkiven
(28:21)

Inledning

Riksarkivet och landsarkiven är statliga
arkivmyndigheter med särskilt ansvar för
den statliga arkivverksamheten och för
arkivvården i landet. I Riksarkivet ingår
bl.a.   Krigsarkivet   och   Svensk
arkivinformation  (SVAR).  Krigsarkivet
fullgör uppgiften som arkivmyndighet för
de  myndigheter  som  lyder  under
Försvarsdepartementet. SVAR är en delvis
avgiftsfinansierad verksamhet som arbetar
med   att  bearbeta  och   sprida
arkivinformation. SVAR riktar sig framför
allt till allmänheten, i första hand
släktforskarna.

Propositionen

För kostnader i samband med överföringen
av Svensk museitjänst till Riksarkivet
föreslås i propositionen en ökning av
anslaget med 2 miljoner kronor. Vidare
föreslår regeringen en ökning av anslaget
med 2 miljoner kronor genom en överföring
från  utgiftsområde 3 för mottagande,
bevarande  och  tillhandahållande  av
folkbokföringsmaterial.     Slutligen
föreslås att anslaget tillförs ca 2,2
miljoner kronor från berörda myndigheter
för leveranser av arkivmaterial.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 292 438 000 kronor.

Motionerna

Motionären  bakom motion 2003/04:Kr387
(kd)  yrkande 6 begär att regeringen
snarast skall överlämna en proposition
till   riksdagen   grundad    på
Arkivutredningens   betänkande   (SOU
2002:78).   Motionärerna    betonar
folkrörelsearkivens betydelse i arbetet
med  industrisamhällets kulturarv,  en
fråga  som  motionärerna anser  skall
behandlas   i   den   efterfrågade
propositionen.
I motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del
föreslås att anslaget skall ökas med 2
miljoner kronor. De ökade medlen skall
användas till SVAR:s verksamhet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har från Kulturdepartementet
inhämtat att regeringen har för avsikt
att  under  våren  2004  avlämna  en
proposition eller skrivelse med anledning
av  Arkivutredningens  betänkande  och
rapporten  Samverkan  mellan  arkiv,
bibliotek och museer utarbetad av Kungl.
biblioteket,   Riksarkivet,   Statens
kulturråd och Riksantikvarieämbetet. Mot
denna bakgrund anser utskottet att det
inte  finns  anledning  att  uppmana
regeringen  att lämna en proposition.
Regeringens   ställningstagande   bör
avvaktas innan riksdagen tar ställning
till  ökningar av anslaget. Utskottet
avstyrker  därmed motion 2003/04:Kr387
(kd) yrkande 6.
Vidare tillstyrker utskottet regeringens
förslag  till  medelstilldelning  och
avstyrker motion 2003/04:Kr363 (c)  i
denna del.

2.7.2 Bidrag till regional
arkivverksamhet (28:22)

Inledning
Syftet med bidraget är att främja den
regionala  arkivverksamheten  och  att
bättre integrera folkrörelsearkiven i den
regionala   kulturpolitiken.   Medlen
fördelas av Riksarkivet genom Nämnden för
enskilda arkiv.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 5 153 000 kronor.

Motionerna

För att utveckla den viktiga regionala
arkivverksamheten och för att förstärka
folkrörelsearkivens   arbete    med
industrisamhällets  kulturarv  föreslår
motionärerna    bakom    motionerna
2003/04:Kr387  (kd)  yrkande  7  och
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
att anslaget skall ökas med 1 miljon
kronor i förhållande till regeringens
förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  redovisade  i  betänkande
2002/03:KrU1 att utskottet anser att de
regionala  arkiven fyller  en  viktig
funktion och har en viktig kulturpolitisk
uppgift.  Utskottet  är  medvetet  om
folkrörelsearkivens betydelse för såväl
historisk   och  samhällsvetenskaplig
forskning   som   hembygds-   och
släktforskning. Utskottet är dock inte
berett att inom ramen för utgiftsområdet
förorda en omprioritering av medel till
förmån  för  en ökning av  anslaget.
Utskottet  avstyrker därför motionerna
2003/04:Kr387 (kd) yrkande 7 och 2003/04:
Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del samt
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelsanvisning.
Utskottet  har  noterat  att  någon
förstärkning  -  utöver  pris-  och
löneomräkning - av anslaget till  de
regionala arkiven inte har skett under de
senaste tre åren. Regeringen har beslutat
att ytterligare två regionala arkiv från
och med år 2002 skall vara berättigade
till stöd. Utskottet anser att det är
viktigt att bidrag nu kan lämnas till
ytterligare  två  regionala  arkiv.
Utvidgningen av den bidragsberättigade
kretsen har dock medfört att bidraget per
arkiv har minskat från 235 000 kronor år
2001  till 213 000 kronor år  2003,
exklusive pris- och löneomräkning. Mot
bakgrund av vad som här har redovisats
och med hänsyn till den betydelse som de
regionala  arkiven  har  förutsätter
utskottet att regeringen inför kommande
budgetår  överväger  möjligheten  att
återställa bidragsnivån.

2.7.3 Språk- och folkminnesinstitutet
(28:23)

Inledning
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
har till uppgift att samla in, bevara,
vetenskapligt bearbeta och ge ut material
om  dialekter, folkminnen,  folkmusik,
ortnamn och personnamn. Vidare  skall
institutet avge yttranden i ärenden om
fastställande av ortnamn och  granska
förslag till namn på allmänna kartor samt
yttra sig i fråga om personnamn.

Propositionen

För att kunna säkerställa den fortsatta
utvecklingen  inom de delar  av  det
immateriella  kulturarvet  som  SOFI
förvaltar,  föreslår  regeringen  att
anslaget  under  år  2004  engångsvis
tillförs 1 450 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 29 972 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.

2.7.4 Svenskt biografiskt lexikon (28:24)

Inledning
Svenskt biografiskt lexikon har  till
uppgift  att  fortsätta och  slutföra
utgivandet av verket Svenskt biografiskt
lexikon.  Med  gällande  vetenskaplig
kvalitet skall minst ett band ges ut
vartannat år, dvs. 2,5 häften per år.
Slutmålet är att lexikonet skall vara
färdigt år 2015.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget skall
uppgå till 4 230 000 kronor för år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.

2.8 Anslagen till kulturmiljö
(28:25-28:27)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:25 Riksantikvarieämbetet,
28:26 Bidrag till kulturmiljövård och
28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning.
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att
under år 2004, i fråga om anslaget
28:26  Bidrag  till  kulturmiljövård,
besluta  om  bidrag  som  inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 100 miljoner kronor under åren
2005-2007.
Vidare   bör   riksdagen   avslå
motionsförslag om
-  den kyrkoantikvariska ersättningen
efter år 2009, jämför reservationerna
9 (kd)och 10 (c).
-  finansieringsmodell för vård  och
underhåll  av kyrkliga kulturvärden,
jämför reservation 11 (fp).

2.8.1 Riksantikvarieämbetet (28:25)

Inledning
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är central
förvaltningsmyndighet  för  frågor  om
kulturmiljön och kulturarvet. RAÄ skall
bl.a.  värna  om  kulturvärdena  i
bebyggelsen och i landskapet,  bevaka
kulturmiljöintresset   vid   samhälls
planering och byggande samt verka för att
hoten mot kulturmiljön möts. Till RAÄ:s
uppgifter hör vidare att leda och delta i
arbetet med att bygga upp kunskapen och
bedriva     informations-     och
rådgivningsverksamhet om kulturmiljöer,
kulturminnen och kulturföremål. RAÄ skall
också  medverka i det internationella
arbetet  samt  följa  det  regionala
kulturmiljöarbetet   och    biträda
länsstyrelserna och de regionala museerna
i dessa frågor. Andra uppgifter är att
utföra arkeologiska undersökningar och
svara för konservering samt vård  av
kulturminnen och kulturföremål. Dessutom
skall RAÄ ha ett specialbibliotek för
forskning och utveckling inom området.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 186 502 000 kronor, vilket
innebär  en minskning med 5 miljoner
kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Kr387 (kd) yrkande 3
och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna
del motsätter sig motionärerna förslaget
om minskning av anslaget. Motionärerna
anser att den föreslagna höjningen med 15
miljoner kronor av anslaget 28:26 Bidrag
till kulturmiljövård kan begränsas till
10 miljoner kronor för att ge utrymme för
ett   oförändrat   anslag   till
Riksantikvarieämbetet. I motionen anförs
att det är genom Riksantikvarieämbetet
som den kulturmiljövårdande verksamheten
i länen sker och att kulturmiljöarbetet
är beroende av långsiktig planering.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
om    den    betydelse    som
Riksantikvarieämbetet    har    för
kulturmiljövården i landet och för att de
övergripande målen för verksamheten skall
uppnås. Utskottet är dock inte berett att
gå  utöver  regeringens förslag  till
medelsanvisning,  särskilt  inte  på
bekostnad av kulturmiljövården som av
regeringen  föreslås  få  en  extra
förstärkning under anslaget 28:26 Bidrag
till kulturmiljövård.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  och
avstyrker motionerna 2003/04:Kr387 (kd)
yrkande 3 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande
8 i denna del.

2.8.2 Bidrag till kulturmiljövård (28:26)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för att
bevara och tillgängliggöra kulturmiljön.
Medel får utgå även för bl.a. vissa
arkeologiska undersökningskostnader och
för  att  täcka  kostnader  för  att
tillvarata  fornfynd.  Dessutom  utgår
bidrag till ombyggnad, renovering och
underhåll av kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse.

Propositionen

Regeringen redovisar i propositionen att
bidragen till kulturmiljövården gör att
en stor del av befolkningen kommer i
direkt  kontakt  med  det  fysiska
kulturarvet.  Medlen  används  till
underhåll, vård, kunskapsuppbyggnad och
informationsinsatser inom byggnadsvård,
kulturlandskapsvård och fornvård i hela
landet.  Regeringen  framhåller  också
betydelsen av att förutsättningarna för
fortsatt  skydd  av redan  befintliga
kulturreservat,   skyddade   enligt
miljöbalken, kan öka.
För att möjliggöra ytterligare insatser
inom   kulturmiljöområdet   föreslår
regeringen  att anslaget tillförs  15
miljoner  kronor  fr.o.m.  år  2004.
Medelsanvisningen för år 2004 blir därmed
259 520 000 kronor.
Vidare  föreslår  regeringen   att
riksdagen bemyndigar regeringen att under
år 2004, i fråga om ramanslaget 28:26
Bidrag till kulturmiljövård, besluta om
bidrag  som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 100
miljoner kronor under åren 2005-2007.

Motionerna

Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr362
(m)  yrkande 6 vill öka stödet till
länsmuseernas arbete med  att  bevara
kulturarvet  och föreslår  för  detta
dndamål    en    ökning    av
kulturmiljövårdsanslaget med 13 miljoner
kronor utöver regeringens förslag.
Den  i budgetpropositionen föreslagna
ökningen av anslaget med 15 miljoner
kronor bör enligt motionärerna  bakom
motion 2003/04:Kr296 (m) användas till
ett nytt anslag för engångssatsningar i
levande kulturmiljöer, bl.a. vad gäller
vård  av  inventariesamlingar   och
kulturlandskap.
I motion 2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i
denna  del föreslår motionärerna  att
anslaget ökas med endast 10 miljoner
kronor och att resterande 5 miljoner
kronor av regeringens ökningsförslag i
stället      anslås      till
Riksantikvarieämbetet.
I motion 2003/04:Kr387 (kd) yrkande 2
begär motionärerna att en omfördelning
skall  göras  inom anslaget  så  att
ytterligare 1 miljon kronor kommer de
ideella organisationerna, t.ex. hembygds-
och fornminnesföreningar, till del.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att
det är viktigt att insatserna stärks på
kulturmiljöområdet. Regeringens förslag
till medelsanvisning är enligt utskottets
mening väl avvägt och tillstyrks. Som
följd  av  detta avstyrks  motionerna
2003/04:Kr362  (m)  yrkande  6  och
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del.
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna bakom motion 2003/04:Kr296
(m) att en långsiktig förvaltning och
vård av kulturhistoriska värden i redan
befintliga och skyddade kulturmiljöer bör
säkerställas.  Utskottet  förutsätter
emellertid att detta tillgodoses inom
ramen  för anslaget. Vidare  bör  de
kulturvårdande myndigheterna inte låsas i
sina avvägningar mellan olika behov inom
kulturmiljövården. Motion 2003/04:Kr296
(m) om ett nytt särskilt anslag inom
kulturmiljövården avstyrks därför.
När  det gäller motionsförslaget att
inom anslaget Bidrag till kulturmiljövård
öka bidraget till ideella organisationer
inom  kulturmiljövårdens  område  vill
utskottet påminna om att riksdagen hösten
2001 beslutade att fr.o.m. år 2002 öka
anslaget 28:25 Riksantikvarieämbetet med
1 miljon kronor att fördelas till dessa
ideella          organisationer.
Riksantikvarieämbetet  fördelar  medlen
under anslaget i enlighet med regeringens
regleringsbrev. Utskottet är inte berett
att göra något uttalande om omfördelning
och avstyrker motion 2003/04:Kr387 (kd)
yrkande 2.
Utskottet  tillstyrker  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under år 2004,
i fråga om ramanslaget 28:26 Bidrag till
kulturmiljövård, besluta om bidrag som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 100 miljoner
kronor under åren 2005-2007.

2.8.3 Kyrkoantikvarisk ersättning (28:27)

Inledning
Från och med år 2002 får Svenska kyrkan
en  viss  ersättning av  staten  för
kulturhistoriskt motiverade kostnader i
samband med vård och underhåll av de
kyrkliga kulturminnena (kyrkoantikvarisk
ersättning). Bakgrunden till ersättningen
dr  att  bevarandet av  de  kyrkliga
kulturvärdena är en angelägenhet för hela
samhället och svenska folket samt att det
inte är rimligt att den totala kostnaden
för detta allmänintresse bärs endast av
Svenska kyrkans medlemmar.
Riksdagen  har tidigare slagit  fast
storleken  på  den  kyrkoantikvariska
ersättningen  för  åren  2002-2009.
Ersättningen, som avser kyrkobyggnader,
kyrkotomter, kyrkliga inventarier  och
begravningsplatser, skall fördelas  av
Svenska  kyrkan  efter  samråd  med
myndigheter inom kulturmiljöområdet.
När  det  gäller  frågan  om  den
kyrkoantikvariska ersättningen efter år
2009  har  riksdagen  uttalat  att
ambitionsnivån bör läggas fast  först
efter uppföljning och analys samt att en
utgångspunkt därvid måste vara att staten
i   enlighet   med  principbeslutet
långsiktigt skall ge ersättning för vård
och   underhåll  av  de  kyrkliga
kulturvärdena. Ett underlag för beslut om
vilken ersättning som skall utgå efter år
2009  bör  enligt riksdagens tidigare
beslut tas fram i god tid och senast vid
slutet av år 2008.
År 2004 skall ersättningen, i enlighet
med riksdagens beslut år 1999, uppgå till
150 miljoner kronor (prop. 1998/99:38,
yttr. 1998/99:KrU3y, bet. 1998/99:KU18,
rskr. 1998/99:176).

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen till
anslaget anvisar 150 miljoner kronor för
år 2004.

Motionerna

Tre motioner behandlar frågan om den
kyrkoantikvariska ersättningen efter år
2009.
Kyrkans ekonomiska situation tas upp i
motion  2003/04:Kr206 (c).  Motionären
framhåller att eftersom den försämrats
väsentligt   sedan   beslutet   om
kyrkoantikvarisk ersättning togs är det
angeläget att nu se över möjligheterna
att tillskjuta ytterligare medel och även
överväga vad som kommer att hända efter
år 2009.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr269
(m) anser att tillräckliga medel inte
avsatts  för vården av det  kyrkliga
kulturarvet och att regeringen därför bör
samarbeta med Svenska kyrkan i denna
fråga.
I motion 2003/04:Kr387 (kd) yrkande 4
framhåller motionärerna vikten av att få
en helhetsbild när det gäller behoven på
det    kyrkoantikvariska   området.
Motionärerna begär därför att regeringen
återkommer  till  riksdagen  med  en
redogörelse för vilka behov som finns för
att det skall vara möjligt att bevara det
kyrkliga kulturarvet.
I motion 2003/04:K363 (fp) yrkande 5
avvisar motionärerna en förlängning av
den  finansieringsmodell för vård och
underhåll av kyrkliga kulturvärden som nu
tillämpas till och med år 2009. I stället
bör en enhetlig principiell lösning komma
till  stånd  för Svenska kyrkan  och
trossamfunden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
att det är av stor vikt att staten tar
sitt ansvar för att bevara det värdefulla
kulturarv som våra kyrkor utgör. Ett led
i  detta ansvarstagande är riksdagens
beslut   år  1999  angående   den
kyrkoantikvariska ersättningen för åren
2002-2009. Beslutet innebär en stegvis
höjning  av  den  kyrkoantikvariska
ersättningen från 50 miljoner kronor år
2002 till 460 miljoner kronor år 2009.
Utskottet finner inte anledning att nu
riva upp beslutet om ersättningsnivåerna
och  tillstyrker  därmed  regeringens
förslag till medelsanvisning för år 2004.
Som framgår ovan kommer en analys att
göras som underlag för vad som skall ske
med den kyrkoantikvariska ersättningen
efter år 2009. Utskottet anser inte att
det finns skäl att föregripa denna analys
och därmed inte anledning att i dagsläget
göra  en  översyn  av  storleken  på
ersättningen eller att nu se över behoven
efter år 2009. Inte heller finns det
enligt utskottets mening anledning att nu
kräva en redogörelse över behoven på
området eller att uttala att regeringen
bör samarbeta med Svenska kyrkan för att
rädda det kyrkliga kulturarvet. Utskottet
avstyrker därmed motionerna 2003/04:Kr206
(c), 2003/04:Kr269 (m) och 2003/04:Kr387
(kd) yrkande 4.
Av samma skäl som ovan finns det inte
heller enligt utskottets mening anledning
att  nu  ta  ställning  till  vilken
finansieringsmodell som skall användas
efter år 2009 när det gäller det kyrkliga
kulturarvet eller uttala sig för att en
framtida enhetlig modell skall tillämpas
för  både  Svenska kyrkan och  tros-
samfunden. Utskottet avstyrker  därför
motion 2003/04:K363 (fp) yrkande 5.

2.9 Anslagen till museer och
utställningar (28:28-28:35)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:28 Centrala museer: Myndigheter,
28:29 Centrala museer: Stiftelser,
28:30 Bidrag till regionala museer,
28:31 Bidrag till vissa museer,
28:32   Stöd   till  icke-statliga
kulturlokaler,
28:33 Riksutställningar,
28:34 Forum för levande historia och
28:35 Statliga utställningsgarantier
och inköp av vissa kulturföremål.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
- en plan för vård av museisamlingar,
jämför reservation 12 (fp, kd, c),
- avveckling av myndigheten Forum för
levande historia, jämför reservation
13 (v),
- utvidgning av uppdraget för Forum för
levande  historia  m.m.,   jämför
reservationerna 14 (m) och 15 (fp) och
- instiftande av en Raoul Wallenberg-
dag.

2.9.1 Centrala museer: Myndigheter
(28:28)

Inledning

Under  anslaget  beräknas  medel  för
följande  museer, vilka  samtliga  är
statliga myndigheter: Statens historiska
museer, Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde,      Naturhistoriska
riksmuseet,  Statens   museer   för
världskultur,      Livrustkammaren,
Skoklosters slott och Hallwylska museet,
Statens     maritima     museer,
Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar,
Statens försvarshistoriska museer  och
Moderna museet.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  det  under
anslaget  för år 2004 skall  anvisas
789 621 000 kronor.
Enligt förslaget skall Moderna museet
tillföras   13   miljoner   kronor,
Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och
Statens   museer  för  världskultur
(Östasiatiska museet) 1 miljon kronor i
syfte att införa fri entré på respektive
museum.
Vidare föreslår regeringen att anslaget
till Statens museer för världskultur för
år 2004 förstärks med 2 miljoner kronor.
Syftet med förstärkningen är att utveckla
verksamheten vid Östasiatiska  museet,
Medelhavsmuseet och Etnografiska museet.
Dessutom skall medlen kunna förbättra
möjligheterna   till   en    god
lokalförsörjning.
Statens maritima museer föreslås få en
förstärkning med 4,1 miljoner  kronor
under år 2004 för att delfinansiera och
genomföra bevarandeprogrammet av skeppet
Vasa.
Statens  musiksamlingar skall  enligt
regeringens  förslag  under  år  2004
tillföras 1,9 miljoner kronor för att
stabilisera ekonomin och möta kommande
kostnadsökningar.
Regeringen föreslår en minskning med
2,5 miljoner kronor av anslaget till
Statens historiska museer i avvaktan på
utvärdering av en tidigare extra satsning
på samma belopp.
Vidare föreslår regeringen minskningar
av anslagen till Moderna museet med 450
000 kronor och till Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde med 50 000
kronor. Minskningarna är orsakade av att
ansvaret för tillsyn av statens konst
enligt förordningen (1990:195) om vård av
statens konst fr.o.m. den 1 januari 2004
övergår från de nämnda museerna till
Statens konstråd.
Regeringen föreslår också att 394 000
kronor skall föras över från detta anslag
till  anslaget 28:21 Riksarkivet  och
landsarkiven för kostnader i samband med
Riksarkivets  övertagande  av  Svensk
museitjänst.

Motionerna

Motionerna behandlar främst frågan om fri
entré och medelsanvisningen.
I motion 2003/04:Kr362 (m) yrkande 7
avvisas helt förslaget om fri entré med
oförändrat anslag som följd. Motionärerna
säger sig instämma i den kritik som
framförts mot förslaget från flera håll
inom museivärlden.
I motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande
9  och yrkande 25 i denna del samt
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna del
föreslår motionärerna att riksdagen skall
avslå regeringens förslag om fri entré
och att medlen, 18 miljoner kronor, i
stället skall användas till fri entré på
alla  statliga museer för  barn  och
ungdomar upp till 19 års ålder. Vidare
föreslås att anslaget skall ökas med 13
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag, varav 10 miljoner kronor för
digitaliseringar och vård av samlingar
samt  3 miljoner kronor till Moderna
museet.
Motionärerna   bakom    motionerna
2003/04:Kr387  (kd)  yrkande  9  och
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
vill  minska anslaget med 8 miljoner
kronor med motiveringen att fri entré bör
gälla endast för barn och ungdomar upp
till 18 år. Reformen bör dock utökas till
att omfatta även de regionala museerna.
Detta skulle enligt motionerna innebära
en besparing på 9 miljoner kronor jämfört
med  regeringens  förslag.  Av  denna
besparing vill motionärerna öka anslaget
till Statens historiska museer med 1
miljon kronor.
Regeringens förslag om fri entré bör
enligt motion 2003/04:Kr363 (c) i denna
del omfatta endast personer under 18 år.
En minskning av det föreslagna anslaget
med  15  miljoner kronor föreslås  i
motionen.
I motion 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 10
efterlyses en plan för hur staten kan
stödja att museernas samlingar  skall
vårdas i framtiden. Motionärerna anser
att staten länge brustit i vården av
samlingarna och att det nu finns ett
stort behov av kompetent personal för att
inventera, vårda och göra samlingarna
tillgängliga.

Utskottets ställningstagande

Genomförandet av reformen med fri entré
på statliga museer kommer enligt vad
regeringen förordar att  ske  i  två
etapper. Den första etappen innebär att
de  tre  museerna på Skeppsholmen  i
Stockholm   -   Moderna   museet,
Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet
- inför fri entré under år 2004, när de
öppnar efter slutförda ombyggnads- och
renoveringsarbeten. Den andra etappen av
reformen  innebär att övriga  berörda
institutioner inför fri entré fr.o.m. den
1 januari 2005.
Utskottet  redovisade i förra  årets
budgetbetänkande sin inställning till den
då aviserade reformen att införa fri
entré på de centrala museerna. Utskottet
har alltjämt uppfattningen att detta är
en stor reform på kulturarvsområdet som
står  i  överensstämmelse  med  det
nationella    jämlikhets-     och
delaktighetsmålet. De statliga museerna
har ett mycket tydligt samhällsansvar och
bildningsansvar. De bör därför vara en
naturlig  del  av  samma  avgiftsfria
offentliga   rum   som   exempelvis
biblioteken.  Antalet icke-kommersiella
avgiftsfria rum i landet krymper, men med
fri entré på de statliga museerna kan
detta utrymme ökas.
Utskottet vill också peka på att det av
slutredovisningen    från     den
försöksverksamhet med fri  entré  som
bedrivits vid Statens historiska museer
framgår  att  antalet besökare  under
försöksverksamheten ökade med ca 150 %.
Av de tillkomna besökarna nämns särskilt
skolelever och invandrargrupper.
Utskottet ställer sig positivt  till
reformen och den inriktning som föreslås.
När det gäller motionsförslaget om ökning
av anslaget för bl.a. digitalisering och
vård av samlingarna samt motionen om en
plan för hur staten kan stödja vården av
museisamlingar vill utskottet påminna om
att försöksverksamheten med Kulturarvs-IT
permanentades i januari 2003.  Vidare
föreslås  nu ytterligare medel  under
anslag 28:31 Bidrag till vissa museer för
en fortsatt uppbyggnad av verksamheten
med Kulturarvs-IT i Kiruna, Ulriksfors
och Grängesberg. Utskottet anser att det
för närvarande inte är motiverat med en
begäran om en plan avseende vården av
samlingarna. Utskottet är inte heller
berett att tillstyrka motionsförslagen
som går utanför den givna budgetramen.
Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet
regeringens förslag till medelsanvisning
och avstyrker motionerna 2003/04:Kr327
(fp) yrkandena 9 och 25 i denna del,
2003/04:Kr362   (m)   yrkande   7,
2003/04:Kr363  (c)  i  denna  del,
2003/04:Kr387   (kd)   yrkande   9,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del.
Även motion 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 10
om en plan för vården av samlingarna
avstyrks.

2.9.2 Centrala museer: Stiftelser (28:29)

Inledning

Under anslaget anvisas medel för följande
centrala museer, vilka är stiftelser:
Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet
och Arbetets museum.

Propositionen

Regeringen  föreslår en minskning  av
anslaget till Nordiska museet med 2,5
miljoner kronor i avvaktan på utvärdering
av  ett  tidigare  extra  anslag  på
motsvarande belopp för museipedagogiskt
utvecklingsarbete.
För   kostnader  i  samband  med
överföringen av Svensk museitjänst till
Riksarkivet föreslås en minskning  av
anslaget med 106 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 206 247 000 kronor.

Motionerna

En ökning av anslaget med 5 miljoner
kronor   föreslås   i   motionerna
2003/04:Kr327 (fp) yrkande 25 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del.     Förstärkningen     avser
kvalitetshöjningar, vård av samlingar,
nödvändiga  anställningar  för  att
permanenta försöksverksamheten med att
digitalisera  museisamlingarna   samt
satsningar för att förbättra säkerheten
vid museerna.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr391
(kd) yrkande 8 i denna del föreslår en
ökning med 1 miljon kronor av anslaget
till Nordiska museet.
I motion 2003/04:Kr362 (m) yrkande 8
föreslås en minskning av anslaget med 10
890 000 kronor avseende Arbetets museum.
I  motionen framhålls att museet har
skapats  på  initiativ  av  olika
intressegrupper som inte sett till att
verksamheten har de medel som behövs för
att fortleva av egen kraft.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har under anslaget 28:28, när
det gäller vård av museisamlingar, pekat
på    den    permanentning    av
försöksverksamheten med Kulturarvs-IT som
nu genomförts och de medel som därvid
tillförts verksamheten. Det är enligt
utskottets mening inte motiverat  att
tillföra ytterligare medel inom den givna
budgetramen.
Såvitt avser säkerheten hos museerna
vill utskottet påminna om att Kulturrådet
tillsammans med de centrala museerna har
utarbetat en strategi för att förbättra
säkerheten  vid  museerna.  Strategin
innehåller en analys av den utveckling
som  påverkar  säkerhetsarbetet  hos
museerna samt förslag till struktur för
framtida  arbete  för  att  förbättra
museernas säkerhet. Enligt uppgift från
Kulturrådet har flertalet statliga museer
genomfört en säkerhetsanalys av den egna
verksamheten och arbetar nu vidare med
att genomföra de åtgärder som befunnits
nödvändiga vid analysen. Till den nämnda
strategin finns också rekommendationer
för utformning av det fysiska skyddet vid
museerna. Kammarkollegiet tillämpar dessa
rekommendationer vid de bedömningar av
museernas säkerhetsnivåer som görs vid
ansökan om statlig utställningsgaranti.
Rekommendationerna utgör också vägledning
för    samtliga    museer    och
utställningsarrangörer vad gäller  det
framtida säkerhetsarbetet.
Enligt  inhämtade  uppgifter   har
Kulturrådet under hösten 2003 genomfört
grundkurser i museisäkerhet  vid  fem
tillfällen.
Mot bakgrund av redogörelsen ovan och
då det ankommer på museerna själva att
inom sina ekonomiska ramar ansvara för
samlingarnas vård och säkerhet avstyrker
utskottet motionerna 2003/04:Kr327 (fp)
yrkande 25 i denna del och 2003/04:Fi240
(fp) yrkande 23 i denna del.
Utskottet är inte berett att omfördela
medlen inom anslaget på det sätt som
föreslås av motionärerna bakom motion
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del,
utan avstyrker motionen.
Utskottet  har vid flera  tillfällen
uttalat att verksamheten vid Arbetets
museum har stort intresse både nationellt
och  internationellt (senast  i  bet.
2002/03:KrU1 s. 88). Utskottet har därvid
bl.a.  poängterat  museets  verksamhet
riktad till arbetslivsmuseerna. Utskottet
har  alltjämt  samma uppfattning  och
avstyrker  motion  2003/04:Kr362  (m)
yrkande 8.
Sammantaget   tillstyrker   således
utskottet  regeringens  förslag  till
medelsanvisning under anslaget.

2.9.3 Bidrag till regionala museer
(28:30)

Inledning

Bidraget  syftar till att stödja  de
regionala museerna i deras uppgift att
samla in, bearbeta och förmedla kunskaper
om  regionens kulturarv, om regionens
konstutveckling samt om samhället och
miljön i övrigt. Statsbidraget  skall
också ge museerna möjlighet att ta ansvar
för sin del av det regionala kultur
miljöarbetet. En viss del av stödet skall
avsättas  till  riktade tidsbegränsade
bidrag. Under anslaget anvisas  sedan
budgetåret 1993/94 även medel till löne
bidragsanställda  vid  de  regionala
museerna.
Under  år 2002 användes det riktade
tidsbegränsade utvecklingsbidraget till
de regionala museerna för i första hand
dels riktade insatser för att samla in,
bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv
film, dels insatser med anknytning till
industrisamhällets kulturarv samt till
insatser rörande fotografi som kulturarv
och konstnärligt uttryck.
Det   nationella  uppdraget   inom
museiområdet  har för åren  2003-2005
tilldelats Jämtlands läns museum. Medel
anvisas under anslaget 28:3.

Propositionen

Ökningen  av verksamhetsbidragen  till
Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och
Malmö museer beräknades under förevarande
anslag för år 2001. Regeringen förordar
att detta belopp i fortsättningen bör
beräknas   under   anslaget   28:4
Försöksverksamhet med ändrad  regional
fördelning av kulturpolitiska medel. Med
anledning härav minskas det nu aktuella
anslaget 28:30 med 300 000 kronor.
De  regionala  museerna  har  under
perioden 2001-2003 anvisats 10 miljoner
kronor  per  år  för museipedagogiskt
utvecklingsarbete. I avvaktan  på  en
utvärdering av verksamheten föreslås en
minskning av anslaget med 10 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 139 055 000 kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande
25 i denna del och 2003/04:Fi240 (fp)
yrkande 23 i denna del föreslås en ökning
av anslaget med 16,5 miljoner kronor.
Förstärkningen avser kvalitetshöjningar,
vård   av   samlingar,   nödvändiga
anställningar  för  att  permanenta
försöksverksamheten med att digitalisera
museisamlingarna samt satsningar för att
förbättra säkerheten vid museerna. Av
medlen bör vidare 2 miljoner kronor gå
till driften av Nordiska Akvarellmuseet i
Skärhamn och 0,5 miljoner kronor till
Marionettmuseet.  Motionärerna  bakom
motion  2003/04:Kr279 (fp) yrkande  4
föreslår att statsbidraget till Nordiska
Akvarellmuseet  skall bli  långsiktigt
reglerat då museet nu till stor del drivs
med projektmedel.
En ökning med 5 miljoner kronor utöver
regeringens förslag föreslås i motionerna
2003/04:Kr387  (kd)  yrkande  11  och
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del.
En  del  av  ökningen bör  gå  till
förbättrandet av säkerheten hos museerna
vad gäller såväl stöld som brand.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har under anslagen 28:28 och
28:29 behandlat frågor om vården  av
museisamlingar och säkerheten vid museer
och därvid bl.a. nämnt att det ankommer
på museerna att inom sina ekonomiska
ramar göra avvägningar rörande vård- och
säkerhetsbehov. Utskottet är inte heller
såvitt avser detta anslag berett att
tillstyrka att ytterligare medel anvisas
för de nämnda ändamålen inom den ram som
givits för utgiftsområdet.
När  det  gäller motionerna  rörande
Nordiska   Akvarellmuseet   hänvisar
utskottet   till  de   principiella
ställningstaganden som riksdagen gjort
sedan år 1987, nämligen - bl.a. - att det
bör  ankomma på initiativtagarna  att
ansvara för att investeringar och drift
kan finansieras i den mån initiativ tas
till inrättande av nya museer. Utskottet
är således inte berett att föreslå någon
höjning  av  detta  anslag  genom
omfördelning inom utgiftsområdet eller
inom det nu aktuella anslaget till förmån
för Nordiska Akvarellmuseet.
Det anförda leder till att utskottet
anser att riksdagen bör anvisa medel
under anslaget i enlighet med regeringens
förslag. Utskottet avstyrker motionerna
2003/04:Kr279   (fp)   yrkande   4,
2003/04:Kr327 (fp) yrkande 25 i denna
del,  2003/04:Kr387 (kd) yrkande  11,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del.

2.9.4 Bidrag till vissa museer (28:31)

Inledning

Under anslaget anvisas medel för bidrag
till  ett  antal  museer  och  andra
institutioner, nämligen Dansmuseifonden
(Dansmuseet), Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum,  Millesgården,  Thielska
galleriet,  Föremålsvård  i  Kiruna,
Nobelmuseet, Röhsska museet,  Rooseum,
Strindbergsmuseet,  Judiska   museet,
Bildmuseet i Umeå, Zornsamlingarna och
Föreningen Svensk Form.

Propositionen

För att kompensera kostnadsökningar till
följd   av   permanentningen   av
försöksverksamheten  med  Kulturarvs-IT
föreslår regeringen att bidraget till
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna höjs med
2  miljoner  kronor under  år  2004.
Höjningen skall också säkerställa  en
fortsatt uppbyggnad av verksamheten.
Regeringen föreslår också en höjning av
bidraget     till     Stiftelsen
Strindbergsmuseet med 50  000  kronor
fr.o.m. år 2004. Ökningen skall göra det
möjligt  för museet, som  nu  saknar
magasineringsmöjligheter,   att   få
ändamålsenliga föremålsmagasin.
Anslaget  för  år 2004  bör  enligt
regeringens förslag anvisas 50 021 000
kronor.

Motionerna

I motion 2003/04:Kr326 (c) yrkande 32
föreslår  motionärerna en översyn  av
resurstilldelningen till Kulturarvs-IT.
Tre motioner rör Museum Anna Nordlander i
Skellefteå.
I motion 2003/04:Kr371 (fp) föreslår
motionärerna att museet inom befintlig
ram  för  utgiftsområdet  skall  få
ekonomiskt stöd för sitt arbete med konst-
och genusfrågor.
I motionen 2003/04:Kr247 (mp) hemställs
att  riksdagen skall tillkännage  för
regeringen att Museum Anna Nordlander
bedriver en verksamhet som har betydelse
för hela landet. I motionen anförs att
det  behövs ett nationellt,  statligt
engagemang i verksamheten.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr304
(s)  understryker  att  Museum  Anna
Nordlander bör ges möjligheter att från
en position i periferin bygga upp ett
centrum  för arbetet med konst-  och
genusfrågor  med ett  nationellt  och
nordiskt perspektiv.

Utskottets ställningstagande

Som  framgått tidigare under anslaget
28:28   har  Kulturarvs-IT   numera
permanentats och under anslaget har också
avsatts vissa medel för uppbyggnad av
verksamheten. Utskottet anser därmed att
det inte finns skäl till något uttalande
när det gäller resurstilldelningen och
avstyrker  motion  2003/04:Kr326  (c)
yrkande 32.
Museum Anna Nordlander i Skellefteå utgör
enligt utskottets mening ett intressant
centrum  för  kvinnors  konstnärliga
skapande. Utskottet anser dock att det
inte  finns anledning att göra något
tillkännagivande för regeringen i frågan.
När  det  gäller frågan om  statligt
engagemang  i  verksamheten  hänvisar
utskottet  än  en  gång  till  det
principiella ställningstagandet att det
får ankomma på initiativtagarna till ett
nytt museum att ansvara för drift och
verksamhet.
Utskottet vill i sammanhanget påminna
om   att   en  arbetsgrupp   inom
Regeringskansliet för närvarande utreder
frågor  som rör genusperspektiv  inom
museipedagogik            och
utställningsverksamhet.   Slutrapporten
skall presenteras i december 2003.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  och
avstyrker motionerna 2003/04:Kr247 (mp),
2003/04:Kr304  (s), 2003/04:Kr326  (c)
yrkande 32 och 2003/04:Kr371 (fp).

2.9.5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler (28:32)

Inledning

Stöd till icke-statliga kulturlokaler ges
i form av bidrag till ny- eller ombyggnad
inklusive handikappanpassning av musei-,
teater- och konsertlokaler som tillhör
någon annan än staten. Beslut om bidrag
fattas      av      Boverkets
samlingslokaldelegation efter samråd med
Statens kulturråd.
Boverkets redovisning visar att  fem
ansökningar beviljades bidrag under år
2002. Anslaget på 10 miljoner kronor
fördelades på två länsmuseer, två övriga
museer och en teaterlokal.
Utskottet har inhämtat att det för år
2003 inkommit ansökningar om stöd för 45
kulturlokalsprojekt. Årets anslag  har
fördelats till åtta av dessa projekt.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 10 miljoner kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Kr329 (kd) yrkande
11 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i
denna del anförs att det finns skäl att
göra en översyn av stödet till icke-
statliga kulturlokaler. I avvaktan på en
sådan översyn föreslås att anslaget höjs
med 2 miljoner kronor för nödvändiga
handikappanpassningar.

Utskottets ställningstagande

Behovet  av  stöd till  icke-statliga
kulturlokaler är stort, vilket utskottet
också tidigare har konstaterat. Detta
framgår inte minst av det stora antalet
ansökningar  om  bidrag.  Den  stora
efterfrågan som finns gör att det är
angeläget att fortsätta anvisa  medel
under anslaget. Utskottet är emellertid
inte berett att inom givna budgetramar
förorda en medelsanvisning som överstiger
den  som  regeringen har  föreslagit.
Utskottet tillstyrker således regeringens
förslag  till  medelsanvisning  och
avstyrker motionerna 2003/04:Kr329 (kd)
yrkande 11 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande
8 i denna del.

2.9.6 Riksutställningar (28:33)

Inledning

Myndigheten Riksutställningar har till
uppgift att främja utställnings-  och
konstbildningsverksamheten  genom  att
förmedla  och  anordna  utställningar,
biträda med rådgivning och annan service
samt  i  övrigt utveckla och  förnya
utställningen   som   medium   för
kunskapsförmedling,   debatt    och
upplevelse.

Propositionen

Riksutställningar har under  år  2002
turnerat med 28 utställningar, varav 10
nyproducerade. Utställningarna har visats
på 137 platser. Antalet utställningar för
barn och ungdom har ökat med 20 % jämfört
med föregående år. De flesta av de nya
produktionerna har skapats i samarbete
med   andra   institutioner   eller
organisationer.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 44 629 000 kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande
13 och yrkande 25 i denna del samt
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna del
föreslås en minskning av anslaget med 5
miljoner kronor. Minskningen motiveras
med  att  ansvaret och resurser  för
produktion av utställningar bör föras
över till större kommunala och regionala
museer. Motionärerna begär också  att
regeringen skall lägga fram en plan för
hur denna förändring skall genomföras.

Utskottets ställningstagande

Liknande yrkanden har framförts under
tidigare år. Utskottet anser alltjämt att
Riksutställningars verksamhet har stor
regional- och kulturpolitisk betydelse
och att inriktningen därför skall ligga
fast.  Utskottet  avstyrker  därför
motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 13
och yrkande 25 i denna del samt motion
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del, och tillstyrker därmed regeringens
förslag till medelsanvisning.

2.9.7 Forum för levande historia (28:34)

Inledning
Riksdagen  beslutade  hösten  2001  i
enlighet med regeringens förslag att en
ny myndighet, Forum för levande historia,
skulle inrättas i Stockholm år 2003 för
frågor som rör demokrati, tolerans och
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i
Förintelsen. Verksamheten vid myndigheten
skall syfta till att stärka människors
vilja  att  aktivt  verka  för  alla
människors lika värde. Genom förmedling
och kunskapsuppbyggnad skall verksamheten
med stöd i forskning bedrivas i form av
kulturverksamhet,       seminarier,
föreläsningar och debatt m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår att 41 830 000 kronor
skall anvisas under anslaget för år 2004.

Motionerna

I motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del
föreslås en minskning av anslaget med 20
miljoner kronor. Motionärerna anser att
frågor som rör demokrati, tolerans och
mänskliga rättigheter inte bör skötas av
en särskild myndighet utan införlivas med
och främjas inom alla samhällsområden.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr255
(v)  anser  att opinionsbildning  och
historisk forskning inte bör  ske  i
myndighetsform (yrkande 1). Myndigheten
Forum för levande historia bör därför
avvecklas till den 1 januari 2005 och
verksamheten föras vidare i andra former
(yrkande  2). Motionärerna anser  att
historieskrivningen  i   myndighetens
verksamhet är skev, vinklad och ensidig.
Förslag fördes fram i betänkandet Forum
för levande historia (SOU 2001:5) och av
remissinstanserna  att  den  blivande
myndigheten skulle behandla t.ex. den
västerländska kolonialismens brott, den
transatlantiska slavhandeln och liknande.
Sådana  frågor saknas  dock  helt  i
myndighetens  verksamhet.  Samma  är
förhållandet när det gäller västländernas
massakrer i Indokina, Östtimor, södra
Afrika och Centralamerika. Det är vidare
enligt motionärerna viktigt att sprida
kunskap  om våldet och förtrycket  i
Sovjetunionen   och   andra   s.k.
socialistiska stater. Detta bör dock ske
genom att sätta in händelserna i ett
historiskt sammanhang. Motionärerna har
den principiella uppfattningen att det
inte  är statens uppgift att bedriva
historieforskning eller företräda en viss
tolkning av historiska skeenden som står
under  debatt.  Sådan verksamhet  bör
överlåtas åt forskarsamhället, som har
resurser för detta ändamål.
Flera  motioner  rör  innehållet  i
verksamheten  hos Forum  för  levande
historia.
I motion 2003/04:Kr213 (kd) yrkande 1
begär motionärerna att myndigheten skall
fortsätta att informera om  och  mot
nazism.  Även om berömvärda  insatser
gjorts  är  det  enligt  motionärerna
illavarslande att vissa extrema grupper
haft  framgångar  i  kommunalvalen.
Motionärerna anser det därför angeläget
att staten gör nya insatser för att
nazismens  offer  skall  hedras  och
Förintelsen aldrig glömmas.
I  två motioner, 2003/04:Kr281  (fp)
yrkande 1 och 2003/04:Kr388 (fp) yrkande
1, framhåller motionärerna vikten av att
uppmärksamma  och  aktivt  agera  mot
antisemitism i Sverige.
I motion 2003/04:Kr281 (fp) yrkande 2
betonas  behovet av  att  verka  mot
islamofobi.
Romernas situation lyfts fram i motion
2003/04:Kr240   (mp)   yrkande   1.
Motionärerna  begär  att  det  av
regleringsbrevet för Forum för levande
historia  bör framgå att myndigheten
skall  lyfta fram romernas historiska
situation.  Att så sker är  särskilt
viktigt  då romerna inte har  starka
organisationer och företrädare som kan
tala för dem. Motionärerna pekar också på
att  Sverige erkänt romerna  som  en
nationell minoritet.
Vikten av att uppmärksamma illdåd i
kommunismens namn förs  fram  i  två
motioner,  2003/04:Kr212  (m)   och
2003/04:Kr213 (kd) yrkande 2.
Betydelsen  av  att  Sverige  stöder
forskning och information om folkmord,
etnisk  rensning  och  brott  mot
mänskligheten förs fram i motion 2003/04:
Kr375 (m).
I motion 2003/04:Kr348 (fp) begärs att
de  s.k. Kirunasvenskarnas öden skall
granskas och kunskap spridas om dem.
Motionärerna påpekar att forskning pågår
i andra länder om motsvarande öden, men
att det inte synes finnas medel avsatta
för detta hos Forum för levande historia.
Motionären bakom motion 2003/04:Sk284
(fp) yrkande 2 anser att det finns behov
av att verka för etnisk försoning mellan
olika folkgrupper i Sverige och att Forum
för levande historia kan vara lämplig
anordnare av sådan verksamhet.
I  motion 2003/04:Kr305 (fp) föreslår
motionärerna att det instiftas en Raoul
Wallenberg-dag  den 4 augusti,  Raoul
Wallenbergs födelsedag. En sådan  dag
skulle enligt motionärerna påminna om
nödvändigheten av att ständigt värna och
utveckla de humanistiska värderingarna
som vårt samhälle vilar på. Den skulle
vidare  ligga  väl  i  linje  med
högtidlighållandet  av   Förintelsens
minnesdag den 27 januari och projektet
Levande historia.

Utskottets ställningstagande

I samband med förslaget om inrättande av
en  ny  myndighet för frågor rörande
demokrati,  tolerans  och  mänskliga
rättigheter   med  utgångspunkt   i
Förintelsen uttalade utskottet att det är
av stort värde att en sådan särskild
mötesplats skapas (bet. 2001/02:KrU1 s.
31-35).
När det gällde organisationsformen för
denna mötesplats hänvisade utskottet till
Kommittén  med  uppgift  att  utreda
etablerandet av ett Forum för levande
historia  (dir.  1999:75)  och  dess
betänkande Forum för levande historia
(SOU 2001:5). I betänkandet angavs ett
antal förutsättningar såsom grundläggande
för forumets verksamhet, bl.a. följande:
-     Oberoende och trovärdighet i
forumets   kritiskt   vetenskapliga
förhållningssätt.
-
-     En tydlig profil som helt och
fullt utvecklas med hänsyn till forumets
egen verksamhet.
-
-     Stabil och långsiktigt hållbar
ekonomi skall ge forumet möjlighet till
hög kvalitet både i den långsiktiga
planeringen och i de snabba insatser som
verksamheten kan komma att fordra.
-
-       Ett   nationellt   och
internationellt anseende skall  kunna
byggas upp och vidmakthållas.
-
-     Verksamheten skall präglas av
flexibilitet och öppenhet  för  både
aktuella   händelser   och   nya
diskussionsämnen.
-
-    En organisatorisk enkelhet skall
främja en smidig samverkan med andra
organ, nationellt och internationellt.
-
Kommittén, som kom fram till slutsatsen
att de grundläggande förutsättningarna
för forumets verksamhet bäst tillgodosågs
genom att en fristående statlig myndighet
inrättades, anförde även följande.
För myndighetsformen talar generellt
möjligheterna till öppenhet och insyn.
Också  behovet  av  organisatorisk
stabilitet kan ofta lösas bäst genom
myndighetsformen. Framtida verksamhet
vid forumet är därtill anslagsberoende
och  en  mycket betydande  del  av
investeringar  och  sannolikt  också
andra grundkostnader kommer att bli
beroende av anslag inom ramen  för
statsbudgeten.  Enligt  regeringens
proposition  Statlig  förvaltning  i
medborgarnas     tjänst     bör
anslagsberoende  statlig  verksamhet,
som inte är utsatt för konkurrens, i
huvudsak  bedrivas i myndighetsform.
Till fördelarna med en egen myndighet
hör  också  att Forum för  Levande
historia får en självständig ställning
genom att den inte inordnas i en redan
pågående organisation.
Utskottet ansåg vid den tidpunkten att
skälen var övertygande för regeringens
val  av myndighetsformen för forumets
verksamhet. Utskottet har i dag inte
anledning att ha någon annan uppfattning.
När  det gäller den verksamhet  som
hittills bedrivits hos Forum för levande
historia anser utskottet att det ännu
inte  finns möjlighet att dra  några
bestämda slutsatser i den frågan. Forumet
har varit verksamt alltför kort tid för
att en sådan analys skall kunna göras.
Utskottet anser det som en självklarhet
att myndigheten i sin verksamhet skall
sträva efter en så bred och allsidig
genomlysning som möjligt av brotten mot
mänskligheten. Utskottet avstyrker motion
2003/04:Kr255 (v) yrkandena 1 och 2 om
avveckling av myndigheten  Forum  för
levande historia.
När det gäller motion 2003/04:Kr363 (c) i
denna del anser utskottet i likhet med
motionärerna  att  frågor  som  rör
demokrati,  tolerans  och  mänskliga
rättigheter   bör  genomsyra   alla
samhällsområden. Utskottet anser däremot
inte att dessa områden bör lyftas bort
från forumets verksamhet med åtföljande
anslagsminskning.  Utskottet  avstyrker
motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del och
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelsanvisning.
Flera motioner behandlar en utvidgning av
uppdraget för Forum för levande historia
eller begär att arbetet med vissa frågor
intensifieras hos myndigheten.
Enligt utskottets uppfattning är det
uppdrag  som  myndigheten  fått  så
vidsträckt att den mycket väl - om den så
finner lämpligt och inom ramen för sina
resurser - kan ägna sig åt de frågor som
tagits  upp  i samtliga nu  aktuella
motioner.  När  det  gäller  motion
2003/04:Kr348 (fp) om Kirunasvenskarnas
öden vill utskottet dock påpeka att Forum
för levande historia inte bedriver någon
historieforskning, men att myndigheten
väl har möjlighet att sprida kunskapen om
dessa människors öden vidare i samhället.
Utskottet    avstyrker   motionerna
2003/04:Kr212 (m), 2003/04:Kr213  (kd)
yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr240 (mp)
yrkande 1, 2003/04:Kr281 (fp) yrkandena 1
och 2, 2003/04:Kr348 (fp), 2003/04:Kr375
(m), 2003/04:Kr388 (fp) yrkande 1 och
2003/04:Sk284 (fp) yrkande 2.
Motionärerna bakom förslaget  om  ett
instiftande av en Raoul Wallenberg-dag
har uppfattningen att en sådan dag ligger
väl  i  linje med projektet  Levande
historia.  Utskottet anser att  Raoul
Wallenbergs liv och verksamhet är en
förebild för ett demokratiskt samhälle
och kan tjäna som en symbol för arbetet
för alla människors lika värde. Det får
emellertid ankomma på Forum för levande
historia   eller   andra   berörda
institutioner m.fl. att avgöra om och i
så fall hur och när Raoul Wallenbergs
minne skall hedras. Utskottet avstyrker
motion 2003/04:Kr305 (fp).

2.9.8 Statliga utställningsgarantier och
inköp av vissa kulturföremål (28:35)

Inledning
Den  som  anordnar  en  tillfällig
utställning som skall visas i Sverige
under vissa förutsättningar kan få en
statlig       utställningsgaranti.
Utställningsgaranti får också lämnas för
svenska kulturmanifestationer utomlands.
Anslaget får också användas för inköp av
kulturföremål   som   har   sådant
konstnärligt,   historiskt    eller
vetenskapligt värde att  det  är  av
synnerlig vikt att de införlivas med
offentliga samlingar.

Propositionen

Regeringen föreslår att 80 000 kronor
anvisas under anslaget för år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.

2.10 Anslaget till film (28:36)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget 28:36 Filmstöd.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
-  parlamentarisk referensgrupp inför
kommande filmavtal, jämför reservation
16 (m, fp, kd, c)
-  medelstilldelningen till regionala
resurscentrum för film och video i
kommande filmavtal, jämför reservation
17 (kd),
- mål för svensk film och för Svenska
Filminstitutets  verksamhet,  jämför
reservation 18 (kd),
- mindre detaljreglering av kommande
filmavtal, jämför reservation 19 (m,
kd),
- videobranschens deltagande i kommande
filmavtal, jämför reservation 20 (v,
c),
-  publikrelaterat  efterhandsstöd  i
kommande filmavtal, jämför reservation
21 (v, c),
- särskilda stödkategorier i kommande
filmavtal, jämför reservation 22 (v,
c),
-  utbyggnad  av  e-bio,  jämför
reservation 23 (v, c) och
-  offentlighetsprincipens tillämpning
på  Svenska  Filminstitutet,  jämför
reservation 24 (fp, kd).

2.10.1 Filmstöd (28:36)

Inledning
Under anslaget beräknas medel för statens
stöd  till svensk filmproduktion m.m.
enligt 2000 års filmavtal. Syftet med
stödet är att främja produktion, visning
och spridning av värdefull svensk film,
att    främja   bevarandet   och
tillgängliggörandet  av  filmer  och
material  av kulturhistoriskt intresse
liksom  att verka för internationellt
samarbete i dessa avseenden samt att
förbättra kvinnliga filmskapares villkor.
Under anslaget beräknas även medel för en
filmvårdscentral i Grängesberg och för
Konstnärsnämndens filmstöd.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall anvisas 234 738 000 kronor.
I inledningen till budgetpropositionen
redovisas bl.a. att 2000 års filmavtal
gäller under perioden 1 januari 2000-31
december  2004.  Regeringens  samlade
bedömning  är  att  insatserna  inom
filmområdet varit framgångsrika (prop. s.
47).

Motionerna

I en rad motioner behandlas frågor med
anknytning till det kommande filmavtalet.
I motion 2003/04:Kr390 (kd) begärs att
riksdagen  genom  en  parlamentarisk
referensgrupp skall ges möjlighet att
delta  i  utarbetandet  av  det  nya
filmavtalet. Motionärerna anser nämligen
att  det  inte  är  acceptabelt  att
regeringen ställer riksdagen inför ett
redan förhandlat avtal (yrkande 11).
I  två  motioner, 2002/03:Kr370  (kd)
yrkande 12 och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande
10, redovisas att det i filmavtalet finns
en  bestämmelse om medelstilldelningen
till regionala resurscentrum för film och
video. I några regioner saknades sådan
verksamhet  vid  nuvarande  filmavtals
tillkomst men har påbörjats därefter.
Filminstitutet har - anförs det - inte
möjlighet att ekonomiskt stödja dessa
nytillkomna resurscentrum. Denna brist i
nuvarande   avtal   bör   enligt
motionsyrkandena rättas till inför nästa
avtalsperiod.
Motionärerna    bakom    motionerna
2002/03:Kr370 (kd) yrkande 13 i denna del
och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 12 i denna
del efterlyser mål för svensk film och
för Svenska Filminstitutets verksamhet.
Det  nya  filmavtalet  bör  enligt
motionärerna bli mer målinriktat.
Förslaget i motion 2003/04:Kr209  (m)
syftar till att kommande filmavtal skall
vara mindre detaljreglerat än nuvarande
avtal. I det nya avtalet bör det enligt
motionärerna lämnas större möjligheter
för  Filminstitutet att agera utifrån
verkligheten   och   den   tekniska
utvecklingen  (yrkande  13).  Även  i
motionerna 2002/03:Kr370 (kd) yrkande 13
i  denna del och 2003/04:Kr390  (kd)
yrkande 12 i denna del yrkas att det nya
filmavtalet   skall   bli   mindre
detaljreglerat.
Enligt motion 2003/04:Kr270 (v) är det på
sikt ohållbart att videobranschen står
utanför  filmavtalet.  För  att  öka
intresset för att distribuera svensk film
och för att stärka filmavtalet ekonomiskt
bör riksdagen göra ett tillkännagivande
om att videobranschen bör omfattas av
avtalet (yrkande 4).
Vidare anförs i motion 2003/04:Kr270 (v)
att det publikrelaterade efterhandsstödet
visat sig ha brister, trots att detta
stöd har en absolut ram och därmed inte
kan  ta  pengar  från förhandsstödet.
Regeringen bör därför i samband  med
förhandlingarna om det nya filmavtalet se
över  konstruktionen  med  för-  och
efterhandsstöd (yrkande 3).
I  samma  motion, 2003/04:Kr270  (v),
föreslås att två särskilda stödkategorier
skall införas i det nya filmavtalet.
Motionärerna anser att det bör vara en
nationell angelägenhet att filmen som
konstart utvecklas även inom genren barn-
och familjefilm. Regeringen bör därför se
över hur ett direkt stöd till denna genre
skall utformas (yrkande 1). Yrkande 2 i
motionen  syftar till att frågan  om
filmproduktion  för  de  nationella
minoriteterna skall beaktas i samband med
utarbetandet av det nya filmavtalet.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr271
(v) anser att s.k. e-bio utgör ett sätt
att   förbättra  utbudet  av  och
tillgängligheten till ny film. Systemet
som innebär att man använder film i
digital form gör det möjligt att ta fram
många  kopior till rimliga kostnader.
Emellertid är den tekniska utrustning som
krävs för att spela upp de digitala
filmerna mycket dyr och därför svår att
investera i för en liten biograf. I
motionen föreslås därför att regeringen
skall överväga åtgärder i syfte  att
underlätta utbyggnaden av e-bio.
I motionerna 2002/03:Kr370 (kd) yrkande
14 och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 13
hävdas  att  de  statliga  stöd  som
stiftelsen Filminstitutet skall fördela
motsvarar stöd som på andra  områden
fördelas  av offentliga institutioner.
Motionärerna  kräver   därför   att
offentlighetsprincipen skall gälla för
delar av Filminstitutets verksamhet som
rör statliga medel.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning under anslaget för
år 2004.
En rad motionsyrkanden har väckts med
anledning  av att nuvarande filmavtal
löper ut om drygt ett år, dvs. vid
utgången av år 2004.
Utskottet  vill med anledning  härav
inledningsvis erinra om att regeringen i
budgetpropositionen redovisar  att  en
överenskommelse träffats i december 2002
mellan  staten och övriga  parter  i
filmavtalet om ett extra tillskott på
sammanlagt 80 miljoner kronor under åren
2002-2004 (prop. s. 46). I samband med en
redogörelse om jämställdhetsarbetet inom
kulturområdet redovisar regeringen även
att förhandlingar om ett nytt filmavtal
fr.o.m. år 2005 har inletts under år
2003.  En  viktig  utgångspunkt  för
regeringen i dessa förhandlingar är att
målet   att   förbättra   kvinnliga
filmskapares  villkor tydligare  skall
avspeglas i avtalet (prop. s. 24).
Utskottet  förutsätter att regeringen
även   fortsättningsvis   informerar
riksdagen om beredningen av frågan om ett
nytt filmavtal.
Utskottet övergår till att behandla en
rad  motioner av vilka flertalet har
anknytning till kommande filmavtal.
Utskottet kan inte tillstyrka förslaget
i motion 2003/04:Kr390 (kd) som innebär
att  en  parlamentarisk  referensgrupp
skulle  ges  möjlighet att  delta  i
utarbetandet  av det nya filmavtalet.
Enligt utskottets uppfattning skulle en
sådan  referensgrupp kunna  störa  de
pågående  förhandlingarna  mellan  de
tilltänkta   avtalsparterna.   Motion
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 11 avstyrks
således.
Utskottet anser att det är önskvärt att
de ekonomiska ramar som kommer att gälla
när det nya filmavtalet träder i kraft,
dvs. från år 2005, gör det möjligt för
Filminstitutet att pröva och  bevilja
medelstilldelning   till   samtliga
resurscentrum för film och  video  i
landet.  Således  bör  även   nya
resurscentrum  bli  föremål  för  de
överväganden  som  föregår  sedvanlig
bidragsfördelning. Utskottet anser att
det inte är motiverat att riksdagen skall
göra något uttalande för regeringen i
denna  fråga. Motionerna 2002/03:Kr370
(kd) yrkande 12 och 2003/04:Kr390 (kd)
yrkande 10 avstyrks.
Då det gäller kraven i två motioner
rörande mål för svensk film och för
Svenska   Filminstitutets  verksamhet
erinrar  utskottet  om   att   de
kulturpolitiska målen från år 1996 gäller
för all statligt stödd kultur, således
även för filmpolitikens område. Vidare
vill  utskottet  påminna  om  att
inriktningen på insatserna för filmen
tydligt   angavs   i   regeringens
filmpolitiska proposition våren 1999. I
propositionen uttalade regeringen  att
huvuduppgiften borde vara att  främja
produktion och distribution av svensk
kvalitetsfilm. Inriktningen borde vara
att
-      upprätthålla  och  utveckla
värdefull  svensk  filmproduktion  i
samverkan med berörda branscher,
-
-     säkerställa tillgången till ett
brett utbud av värdefull film i olika vis
ningsformer i hela landet,
-
-      upprätthålla  och  utveckla
biografens roll som kulturell mötesplats
i hela landet och medverka till att
biopubliken långsiktigt ökar,
-
-     ge  fler, främst barn  och
ungdomar, möjlighet till eget skapande
med film och andra medier för rörliga
bilder,
-
-     regionalt och lokalt stärka
filmens roll i kulturlivet, särskilt med
tanke på barn och ungdom,
-
-    förbättra kvinnliga filmskapares
villkor,
-
-     bevara filmer och material av
film- och kulturhistoriskt intresse och i
ökad utsträckning tillgängliggöra dem för
forskning och allmänhet samt att
-
-     upprätthålla och utveckla det
internationella utbytet och samarbetet på
filmområdet.
-
Enligt utskottets uppfattning får det
ankomma på regeringen att bedöma om det
därutöver bör inrättas särskilda mål på
filmpolitikens område. Därmed avstyrker
utskottet motionerna 2002/03:Kr370 (kd)
yrkande 13 och 2003/04:
Kr390 (kd) yrkande 12, båda motionerna i
denna del.
Förslag i tre motioner syftar till att
kommande filmavtal skall få en mindre
detaljreglerad  utformning.  Utskottet
anser  att  det  är  självklart  att
regeringen   och   övriga   berörda
avtalsparter  i anslutning  till  det
pågående avtalsarbetet följer upp och
utvärderar  hur nuvarande  avtal  har
fungerat. I ett sådant arbete torde även
diskuteras  om  detaljeringsgraden  i
nuvarande avtal är ändamålsenlig eller om
det skulle vara av godo med en större
flexibilitet i avtalets bestämmelser.
Någon åtgärd från riksdagens sida torde
inte  vara  påkallad i denna  fråga.
Motionerna 2002/03:Kr370 (kd) yrkande 13
i denna del, 2003/04:Kr209 (m) yrkande 13
och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 12 i denna
del avstyrks.
Förslaget i motion 2003/04:Kr270  (v)
yrkande  4 innebär att videobranschen
återigen bör bli part i filmavtalet.
Sveriges Videodistributörers Förening och
Videohandlarnas   Samarbetsorganisation
upphörde att vara avtalspart vid utgången
av år 1998. Därmed upphörde också dessa
organisationers  andel  i  avtalets
finansiering.
Filminstitutet  har  utarbetat  ett
underlag   till  hur   filmavtalets
finansiering skall kunna breddas (juni
2003).  I  detta underlag konstaterar
institutet att finansieringen av avtalet
inte avspeglar den våldsamma utveckling
som distributionen av film har genomgått
under de senaste decennierna. Den del av
filmmarknaden som omsätter mest, dvs.
videobranschen, bidrar över huvud taget
inte till finansiering av filmpolitik och
produktion  av  ny  svensk  film.
Filminstitutet beräknar att en punktskatt
på 3,5 % för video/dvd för Sveriges del
skulle kunna inbringa drygt 100 miljoner
kronor. Utskottet förutsätter att  de
olika modeller till finansiering  som
skissas  av Filminstitutet prövas  av
regeringen och övriga avtalsparter.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motion 2003/04:Kr270
(v) yrkande 4.
Utskottet kan konstatera att det funnits
vissa   komplikationer   med   det
publikrelaterade efterhandsstödet. Stödet
som har en egen budgetram har emellertid
kunnat utökas tack vare den förstärkning
av anslaget som gjorts för åren 2002-2004
(jfr  prop. utgiftsområde 17 s. 33).
Stödet är ett automatiskt stöd som ges
till  långfilmer  som  anmälts  till
Filminstitutet före inspelningsstarten.
Stödets   storlek   baseras   på
bruttobiljettintäkter under tolv månader
efter filmens premiär (16 § filmavtalet).
Filminstitutet inför ett kösystem när
årets  medel  intecknats  fullt  ut.
Utskottet förutsätter att de olägenheter
som utformningen av efterhandsstödet kan
ha  vållat blir föremål för ingående
överväganden   i   de   pågående
avtalsförhandlingarna mellan parterna.
Motion  2003/04:Kr270 (v) yrkande  3
avstyrks därmed.
Då det gäller förslagen om att särskilda
stödkategorier skall införas inom ramen
för  det  nya  filmavtalet  påminner
utskottet  om  att förhandsstöd  till
långfilm i enlighet med bestämmelserna i
nuvarande avtal inte begränsas till någon
viss genre. De båda nämnda kategorierna
barn- och familjefilm respektive film för
nationella  minoriteter  har  således
möjlighet  att erhålla produktionsstöd
inom ramen för tillgängliga medel och
under förutsättning att de motsvarar de
krav på kvalitet m.m. som ställs vid
bidragsgivningen. Det får ankomma  på
regeringen   att  tillsammans   med
avtalsparterna förhandla om  det  nya
avtalet  skall  innehålla  särskilda
stödformer  för produktion  av  vissa
filmgenrer.  Motion 2003/04:Kr270  (v)
yrkandena 1 och 2 avstyrks.
Utskottet konstaterar - då det gäller
motionsförslaget om utbyggnad av e-bio -
att  teknikutvecklingen  innebär  att
visning och spridning av värdefull film
kan komma att underlättas i hög grad om
och när e-bio byggs ut i landet. Den
verksamhet som bedrivs på åtta orter i
Sverige i Folkets Hus & Parkers regi kan
komma att få stor betydelse för  en
utveckling  där  medborgare  oavsett
bostadsort skall kunna bli mer delaktiga
i landets kulturliv.
Som anförs i motion 2003/04:Kr271 (v)
innebär  tekniken  att  distributionen
förbilligas avsevärt, medan däremot den
tekniska  utrustning  som  krävs  för
filmvisning betingar ett förhållandevis
högt  pris. Inom ramen för nuvarande
filmavtal finns ett visst utrymme för
biografägare att erhålla stöd för teknisk
upprustning. Det ankommer emellertid i
första hand på ägarna till biograferna
att  finansiera nödvändig  utrustning.
Enligt utskottets uppfattning är  det
fullt tänkbart att frågan om utbyggnaden
av e-bio aktualiseras i samband med de
pågående      avtalsförhandlingarna.
Resultatet  av  förhandlingarna  bör
emellertid  inte  föregripas  av  ett
ställningstagande i denna fråga  från
riksdagens sida. Motion 2003/04:Kr271 (v)
avstyrks.
Motionsförslag      om      att
offentlighetsprincipen skall  tillämpas
för den del av Filminstitutets verksamhet
som rör statliga medel har behandlats av
riksdagen vid två olika tillfällen (jfr
bet.  1999/2000:KrU5 s. 16 och  bet.
2001/02:KrU10 s. 13). Liksom vid dessa
tillfällen har utskottet förståelse för
motionärernas yrkanden. Samtidigt vill
utskottet  understryka  den  speciella
situation som gäller för Filminstitutet
och som innebär att en mycket stor del av
den totala verksamheten finansieras med
medel som inte är statliga. Utskottet
förutsätter  -  liksom  vid  tidigare
tillfällen - att Filminstitutet så långt
det är möjligt tillämpar öppenhet i sin
verksamhet. Motionerna 2002/03:Kr370 (kd)
yrkande 14 och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande
13 avstyrks därmed.

2.11 Anslaget till forsknings- och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet
(28:37)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget  28:37  Forsknings-   och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

2.11.1 Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet
(28:37)

Inledning
Anslaget används för projekt inom Statens
kulturråds,       ansvarsmuseernas,
Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets samt
Språk-   och   folkminnesinstitutets
ansvarsområden. Vidare beräknas  under
anslaget medel för del av kostnaderna för
grundforskning inom naturvetenskap vid
Naturhistoriska riksmuseet.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 34 623 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.
Under  rubriken  7  Forskning  under
utgiftsområde  17  (politikområde  26)
behandlar utskottet anslaget 26:1 Statens
ljud- och bildarkiv.

2.12 Anslagen till trossamfund
(28:38-28:39)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfund och
28:39 Stöd till trossamfund.
Vidare   bör   riksdagen   avslå
motionsförslag om
- kostnad för hantering av avgiftshjälp
till trossamfund,
-  stödet till sjukhuskyrkan, jämför
reservation 25 (m, fp, kd, c) och
- stöd till Islamic center.

2.12.1 Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfund (28:38)

Inledning

Samarbetsnämnden för statsbidrag  till
trossamfund har till uppgift att pröva
frågor om statsbidrag till trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 3 590 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.

2.12.2 Stöd till trossamfund (28:39)

Inledning
Målet  för det statliga stödet  till
trossamfund är att bidra till att skapa
förutsättningar för trossamfunden  att
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst,
själavård,  undervisning  och  omsorg.
Statligt stöd till trossamfund kan lämnas
i form av statsbidrag och avgiftshjälp
till registrerade trossamfund.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 50 750 000 kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Fi240 (fp) yrkande
23 i denna del och 2003/04:Kr327 (fp)
yrkandena 22 och 25 i denna del föreslås
en ökning av anslaget med 10 miljoner
kronor. Motionärerna anför som motiv att
stödet  behöver ökas  med  tanke  på
trossamfundens stora ansvarsområde.
Motionärerna    bakom    motionen
2003/04:Kr363 (c) i denna del anser att
anslaget skall ökas med 0,5 miljoner
kronor för att förstärka stödet till
sjukhuskyrkan.
I motionerna 2003/04:Kr329 (kd) yrkande
12 och 2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i
denna del föreslås att anslaget ökas med
3  miljoner kronor. Förstärkningen av
anslaget behövs enligt motionärerna för
att öka lokalbidragen till samfunden.
I motion 2003/04:Kr307 (kd) anförs att
organisationsbidraget inte skall minskas
för trossamfund som får statlig hjälp med
administrationen av avgifter. Motionären
menar att Svenska kyrkan inte behöver
betala för den tjänsten och att det är
rimligt att även andra samfund slipper
kostnaden.
En översyn av stödet till sjukhuskyrkan
begärs  i  nio  motioner,  nämligen
2002/03:Kr256 (kd), 2002/03:Kr322 (c, m,
kd, fp), 2002/03:Kr360 (s), 2002/03:Kr366
(kd)  yrkande 8, 2003/04:Kr222  (kd),
2003/04:Kr250 (c), 2003/04:Kr251 (kd),
2003/04:Kr309 (c) och 2003/04:Kr329 (kd)
yrkande 15. I samtliga motioner betonas
sjukhuskyrkans viktiga roll både  för
patienter och anhöriga men även  för
personal vid sjukhusen. Det  är  mot
bakgrund av att det statliga stödet har
urholkats viktigt att en översyn görs.
I motion 2003/04:Kr341 (fp, m, kd, c)
anförs   att   statsbidraget   till
sjukhuskyrkan behöver förstärkas och att
den bör tilldelas statsbidrag som täcker
hälften av dess kostnader.
Motionärerna bakom motion 2002/03:Kr361
(s)  och 2003/04:Kr376 (s) anser att
reglerna för statsbidrag till trossamfund
behöver ses över och ändras så  att
Islamic center i Malmö kan bli berättigat
till stöd.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  skall
bifallas av riksdagen, varför motionerna
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 22 och 25 i
denna del, 2003/04:Kr329 (kd) yrkande 12,
2003/04:Kr341  (fp,  m,  kd,  c),
2003/04:Kr363  (c)  i  denna  del,
2003/04:Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del
och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del avstyrks.
Statligt stöd till trossamfund kan lämnas
i form av statsbidrag och avgiftshjälp
till  registrerade  trossamfund.  De
trossamfund  som  väljer  att  låta
Riksskatteverket  (RSV)  administrera
avgiftsuttaget från sina medlemmar får en
reducering av statsbidraget som skall
täcka   RSV:s   kostnader    för
administrationen. Svenska  kyrkan  får
avgiftshjälp   men   inte   något
organisationsbidrag   varför   inget
statsbidrag finns att reducera. Enligt
utskottets uppfattning bör det system för
avgiftshjälp som beslutades av riksdagen
i samband med kyrkans skiljande från
staten   inte   förändras.   Motion
2003/04:Kr307 (kd) avstyrks.
Beträffande de motioner som begär en
översyn av vissa regler för statsbidragen
till trossamfund anser utskottet att det
kan  finnas  anledning att  se  över
reglerna. En översyn bör gälla reglerna
som helhet, och vissa delar bör inte
lyftas  ut  och  utvärderas  separat.
Utskottet vidhåller dock sin uppfattning
från betänkande 2001/02:KrU1 (s. 102) att
det ännu är för tidigt att göra en
översyn av statsbidragsfördelningen vid
Samarbetsnämnden för statsbidrag  till
trossamfund. Frågan om förstärkt bidrag
till sjukhuskyrkan tas lämpligen upp i
samband med en sådan framtida översyn.
Därmed avstyrks motionerna 2002/03:Kr256
(kd), 2002/03:Kr322 (c, m, fp,  kd),
2002/03:Kr360 (s), 2002/03:Kr366  (kd)
yrkande   8,  2003/04:Kr222   (kd),
2003/04:Kr250 (c), 2003/04:Kr251 (kd),
2003/04:Kr309 (c) och 2003/04:Kr329 (kd)
yrkande 15.
Med hänvisning till vad utskottet anfört
ovan     om    översyn     av
statsbidragsfördelningen    avstyrker
utskottet även motionerna 2002/03:Kr361
(s) och 2003/04:Kr376 (s) om stöd till
Islamic center.

2.13 Övrigt inom kulturpolitiken

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
ett nytt anslag benämnt Möte mellan
kulturer.

2.13.1 Möte mellan kulturer

Motionerna
I två motioner, nämligen 2003/04:Kr327
(fp) yrkandena 21 och 25 i denna del och
2003/04:Fi240 (fp) yrkande 23 i denna
del, hemställs att riksdagen skall anvisa
4 miljoner kronor under ett nytt anslag
benämnt Möte mellan kulturer. Av den
förstnämnda motionen framgår att 1 miljon
kronor av dessa medel avses gå till
minoritetsgruppers arkiv. Sådana arkiv
kan enligt motionen vara avgörande för en
minoritetsgrupps  vardag  och   för
utvecklingen  av den  egna  kulturen.
Återstående  3 miljoner kronor  avses
användas   för   utveckling   av
kulturpolitiken  för  invandrare  och
minoriteter. De behöver få ett större
utrymme i svenskt kulturliv och ökat stöd
för  att  värna  sina språkliga  och
kulturella identiteter, vilket i sin tur
bör kunna öka möjligheterna till dialog
och kommunikation mellan olika grupper i
samhället.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill först framhålla att de
nationella kulturpolitiska målen omfattar
alla  i  samhället,  således  även
minoriteter och invandrare. Det ankommer
på ansvariga instanser att beakta detta
vid  beslut  om  inriktningen  av
medelsanvändningen inom  kulturområdet.
För  att  därutöver  särskilt  stödja
minoriteters  och  invandrares  kultur
beräknas medel under anslaget 28:2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte  och
samarbete. Vidare beräknas medel under
detta anslag för verksamhet med regionala
konsulenter för mångkultur. Regeringen
redovisar (prop. s. 23) att Kulturrådet
antagit en handlingsplan i syfte att
mångkultur skall genomsyra all verksamhet
inom  kulturområdet.  Vidare  avser
regeringen att ge Mångkulturellt centrum
i Botkyrka i uppdrag att kartlägga och
analysera de resultat som rapporterats in
från  de  statliga myndigheterna  och
institutionerna i vad avser mångfald.
Resultaten skall läggas till grund för
ett mera långsiktigt förändringsarbete
och för förberedelserna av Mångkulturåret
2006.
Utskottet anser att det inom ramen för
utgiftsområdet inte finns utrymme för den
ytterligare satsning på minoriteters och
invandrares kultur under ett särskilt
anslag  som  föreslås  i  motionerna
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 21 och 25 i
denna del och 2003/04:Fi240 (fp) yrkande
23 i denna del, varför de avstyrks.

3 Mediepolitik (politikområde 27)

3.1 Anslagen inom mediepolitiken
(27:1-27:4)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
27:1 Statens biografbyrå,
27:2  Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland,
27:3 Bidrag till dokumentation om den
mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete samt
27:4 Forskning och dokumentation  om
medieutvecklingen.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
förhandsgranskning av vuxenfilm, jämför
reservation 26 (m, fp).

3.1.1 Statens biografbyrå (27:1)

Inledning
Statens biografbyrå skall granska filmer
och videogram som är avsedda att visas
vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.     På     begäran
förhandsgranskas  även  filmer  och
videogram för enskilt bruk. Biografbyrån
fastställer åldersgränser för de filmer
som granskats. Vidare kan byrån besluta
om att klipp skall göras i filmer samt om
visningsförbud.  Biografbyrån  utövar
tillsyn  över  videogrammarknaden  och
efterlevnaden  av  bestämmelserna  i
brottsbalken om olaga våldsskildring och
otillåten utlämning av teknisk upptagning
när  det  gäller  rörliga  bilder.
Biografbyrån skall enligt brottsbalken
yttra sig till Justitiekanslern (JK) i
åtalsärenden som rör olaga våldsskildring
samt ge medgivande till åtal som rör
otillåten   utlämning  av   teknisk
upptagning.

Propositionen

Regeringen redovisar att kulturutskottet
i sitt betänkande 2002/03:KrU1 framhöll
att man inför kommande redovisningar av
regeringens dialog med Biografbyrån om
målformuleringarna för myndigheten och
deras tillämpning skulle välkomna  en
bedömning av möjligheterna att följa upp
de fastställda målen och en mera utförlig
angivelse av vilka konkreta resultat mål-
och resultatdialogerna utmynnat i.
Med  anledning  av  kulturutskottets
synpunkter  informerar  regeringen  i
propositionen  om  att  mål-  och
resultatdialoger förs kontinuerligt med
Biografbyrån. Den dialog som fördes med
byrån   inför   utformningen   av
regleringsbrevet för år 2003 resulterade
bl.a. i förändrade verksamhetsmål för
verksamhetsgrenarna Granskning av filmer
och   Tillsyn   och   i   ändrade
återrapporteringskrav         för
verksamhetsgrenen    Tillsyn.    I
regleringsbrevet för år 2003 har också
verksamhetsgrenen    Yttranden    i
åtalsärenden  införlivats  i  grenen
Tillsyn. Ett syfte med förändringarna är
att de skall förbättra möjligheterna att
följa upp målen.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 10 015 000 kronor.

Motionerna

I motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande
25 i denna del och 2003/04:Fi240 (fp)
yrkande 23 i denna del föreslås att
anslaget skall minskas med 3,5 miljoner
kronor.  I  två  motioner,  nämligen
2003/04:Kr209  (m)  yrkande  14  och
2003/04:Kr359 (fp) yrkande 9, föreslås
att  förhandsgranskningen av vuxenfilm
skall avskaffas (yrkande 14).

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner det intressant att den
mål- och resultatdialog som förts mellan
regeringen och Biografbyrån resulterat i
förändrade    verksamhetsmål    i
regleringsbrevet.  Det  är  utskottets
förhoppning att dessa ändringar kommer
att leda till att möjligheterna att följa
upp målen för myndighetens verksamhet
förbättras.
Utskottet är inte berett att tillstyrka
motionsförslagen om en  minskning  av
anslaget med 3,5 miljoner kronor. Därmed
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att anslaget skall anvisas 10 015 000
kronor  för  år  2004 och  avstyrker
motionerna 2003/04:Kr327 (fp) yrkande 25
i  denna del och 2003/04:Fi240  (fp)
yrkande 23 i denna del.
Utskottet är inte heller berett att
tillstyrka  förslag som  innebär  att
förhandsgranskningen   av   vuxenfilm
avskaffas.  Utskottet  hänvisar  till
konstitutions-  och  kulturutskottens
tidigare  ställningstaganden  i  denna
fråga.  Se  bl.a. bet. 1989/90:KrU30,
2002/03:Ku17 och 2002/03:KrU1. Motionerna
2003/04:
Kr209 (m) yrkande 14 och 2003/04:Kr359
(fp) yrkande 9 avstyrks.

3.1.2 Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland (27:2)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för  de
kostnader  Teracom  AB  har   för
rundradiosändningar           i
Storstockholmsområdet av finländska TV-
program, de kostnader Sveriges Television
AB  har  för  tillhandahållande  och
överföring av en svensk programkanal till
Finland, de kostnader Comhem AB har för
tillhandahållande  av  den   finska
programkanalen till kabelnät på ett antal
orter  i  Sverige samt  Sverigefinska
Riksförbundets kostnader i samband med
utsändning av den finska programkanalen i
Sverige.  De  sistnämnda  kostnaderna
baserar sig på överenskommelser mellan
riksförbundet             och
förhandlingsorganisationen Copyswede som
företräder             vissa
rättighetshavarorganisationer.
Det  svensk-finska  televisionsutbytet
bedrivs  enligt  en  princip   om
ömsesidighet.  Finland  ansvarar  för
kostnaderna för utsändningen av en svensk
programkanal  i  Finland  och  för
överföringen av en finsk programkanal
till  Sverige.  På  motsvarande  sätt
ansvarar Sverige för kostnaderna  för
utsändningen av en finsk programkanal i
Sverige och för överföringen av en svensk
programkanal till Finland.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall uppgå till 20 272 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning.

3.1.3 Bidrag till dokumentation om den
mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete (27:3)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för svensk
medverkan  i  Europeiska Audiovisuella
Observatoriet och Audiovisuella Eureka.
Det   europeiska   samarbetsorganet
Audiovisuella Eureka lades ned den 30
juni 2003.
Europeiska Audiovisuella Observatoriet
är ett forsknings- och statistik-
institut som samlar in och distribuerar
information om den europeiska film-, TV-
och videoindustrin. Observatoriet driver
dessutom ett utvecklingsarbete i syfte
att skapa jämförbar europeisk statistik
på det audiovisuella området.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall anvisas 821 000 kronor.
Mot  bakgrund  av att  Audiovisuella
Eureka har lagts ned och med anledning av
de  överväganden som redovisats under
utgiftsområde   1,  anslaget   27:5
Granskningsnämnden för radio och  TV,
avser regeringen att använda 400 000
kronor årligen av anslaget till  att
förstärka Granskningsnämnden för radio
och TV under perioden 2004-2006.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning.

3.1.4 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen (27:4)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för stöd
till  Nordiskt informationscenter  för
medie-   och  kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet för
information om forskningsresultat  och
utarbetande av mediestatistik m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall anvisas 1 735 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelstilldelning.

3.2 Radio- och TV-frågor

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  godkänna  regeringens
förslag om
-  medelsberäkning för år 2004  för
Sveriges  Television  AB,  Sve-riges
Radio AB och Sveriges Utbildningsradio
AB,
-  medelstilldelning  för  år  2004
avseende Granskningsnämnden för radio
och TV,
-  bemyndigande  för regeringen  att
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
att   täcka   underskott    på
distributionskontot för  finansiering
av kostnader för TV-distribution,
-   överföring  av  medel   till
distributionskontot        från
rundradiokontot  och  överföring  av
medel från distributionskontot  till
Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB och
- bemyndigande för regeringen att på
marknadsmässiga villkor tillhandahålla
en kredit hos Riksgäldskontoret i syfte
att  täcka  eventuella  tillfälliga
likviditetsbehov på rundradiokontot.
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag anta regeringens förslag
till ändring i lagen om TV-avgift med
viss redaktionell ändring som framgår
av   utskottets   förslag   till
riksdagsbeslut  (förslagspunkt  40),
jämför reservation 27 (m, fp).

Bakgrund

Våren  2001  beslutade riksdagen  att
godkänna regeringens förslag om villkor
och   riktlinjer   för   en   ny
sändningstillståndsperiod för  Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB
(SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB
(UR). Tillståndsperioden avser tiden den
1 januari 2002 t.o.m. den 31 december
2005   (prop.   2000/01:94,   bet.
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268).
Efter beslut av riksdagen våren 1997
(prop. 1996/97:67, yttr. 1996/97:
KrU4y,  bet.  1996/97:KU17,   rskr.
1996/97:178)  meddelade regeringen  de
första tillstånden till TV-sändningar med
digital teknik i juni 1998. Sändningarna
kom i gång successivt under år 1999 och i
början av år 2000. Riksdagen beslutade
våren 2003 att de analoga sändningarna
skall ha upphört till den 1 februari 2008
(prop. 2002/03:72, yttr. 2002/03:KrU1y,
bet. 2002/03:KU33, rskr. 2002/03:196).
Övergången  till  digital  marksänd
television medför särskilda  krav  på
televisionen i allmänhetens tjänst. För
att utjämna kostnaderna över tiden för
SVT och UR under en övergångsperiod har
ett särskilt distributionskonto inrättats
för kostnader för TV-distribution.
Regeringen  har nyligen  tillsatt  en
parlamentarisk kommitté (Ku 2003:01) som
fått  i uppdrag att utifrån en bred
omvärldsanalys ta fram ett underlag om de
villkor som skall gälla för radio och TV
i allmänhetens tjänst efter nuvarande
tillståndsperiod, dvs. fr.o.m. år 2006
(dir. 2003:119).
Vidare har regeringen gett en särskild
utredare (Ku 2003:02) i uppdrag att ta
fram underlag beträffande vissa frågor om
finansieringen av verksamheten inom radio
och  TV i allmänhetens tjänst  (dir.
2003:120).  Utredaren  skall  främst
behandla frågor om avgiftsskyldighet och
uppbörd av TV-avgiften, medelstilldelning
till programföretagen samt skatteplikt
enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

3.2.1 Medelsberäkning för år 2004

Propositionen
För år 2004 föreslås att de tre public
service-företagen skall tilldelas 5 903,1
miljoner kronor från rundradiokontot. Av
den samlade medelsberäkningen utgör 200
miljoner kronor reformmedel. I enlighet
med riksdagens beslut våren 2001 har den
ordinarie  medelstilldelningen   till
programföretagen räknats upp med 2 % i
förhållande  till  år  2003.   En
förutsättning  för  att  den  årliga
prisuppräkningen skall betalas fullt ut
är enligt riksdagens beslut våren 2001
att TV-avgiftsskolket minskas med  25
miljoner  kronor per år. Om  skolket
minskar  med ett lägre belopp  skall
prisuppräkningen reduceras med skillnaden
mellan 25 miljoner kronor och  detta
belopp. En eventuell justering görs när
avgiftsintäkterna för år 2003 är kända.
Programföretagen har  till  regeringen
redovisat att för år 2002 har skolket
minskat med 33 miljoner kronor. Den s.k.
fördelningsnyckeln bör, menar regeringen,
bibehållas oförändrad, vilket innebär att
av de samlade medlen för år 2004 fördelas
3 407,9 miljoner kronor (57,73 %) till
SVT, 2 214,8 miljoner kronor (37,52 %)
till SR och 280,4 miljoner kronor (4,75
%) till UR.
Regeringens förslag rörande de medel
som föreslås utgå till SVT och UR från
distributionskontot för att finansiera
kostnaderna för TV-distribution redovisas
nedan    under   avsnitt   3.2.2
Distributionskonto för finansiering av
kostnader för TV-distribution.
Vidare anför regeringen att anslaget
till Granskningsnämnden för radio och TV
enligt   riksdagens  beslut   skall
finansieras delvis över statsbudgeten,
delvis med medel från rundradiokontot som
anvisas till statsbudgetens inkomstsida.
Regeringens     förslag     till
medelstilldelning till Granskningsnämnden
för  radio  och  TV  lämnas  under
utgiftsområde   1   anslaget   27:5
Granskningsnämnden för radio och  TV.
Nämndens totala anslag för  år  2004
föreslås uppgå till 9 568 000 kronor.
Regeringen     föreslår     under
mediepolitikområdet i den nu aktuella
delen av budgetpropositionen att 6 397
000  kronor  skall  anvisas  från
rundradiokontot  till  statsbudgetens
inkomstsida.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   har  då  det   gäller
medelsberäkningen till programföretagen
inte något att erinra mot förslagen i
propositionen. Riksdagen  bör  således
godkänna  vad regeringen föreslår  om
medelsberäkning för år 2004 för SR (inkl.
Radio Sweden), SVT (inkl. Dövas TV) och
UR.
Utskottet tillstyrker också regeringens
förslag  att riksdagen skall godkänna
medelstilldelningen för år 2004  från
rundradiokontot  till  statsbudgetens
inkomstsida avseende Granskningsnämnden
för radio och TV.

3.2.2 Distributionskonto för finansiering
av kostnader för TV-distribution

Inledning
Riksdagen har beslutat att ett särskilt
distributionskonto för finansiering av
kostnader  för  TV-distribution  skall
inrättas  (prop.  2000/01:94,  bet.
2000/01:KrU8,   rskr.   2000/01:268).
Bakgrunden       är       att
distributionskostnaderna för televisionen
i   allmänhetens   tjänst   under
tillståndsperioden kommer att vara höga
på  grund av att distributionen sker
parallellt med både äldre analog och ny
digital    sändningsteknik.    Till
distributionskontot  förs  medel  från
rundradiokontot som motsvarar kostnaderna
för SVT:s och UR:s analoga distribution.
Från distributionskontot förs medel till
programföretagen   som    motsvarar
kostnaderna för TV-distribution via både
analoga och digitala marksändningar för
SVT  och  UR. Det successivt  ökande
underskott på distributionskontot  som
uppkommer under uppbyggnadsskedet täcks
genom lån i Riksgäldskontoret. När TV-
sändningarna i det analoga  marknätet
upphör  skall  betalningarna   från
rundradiokontot till distributionskontot
fortsätta till dess att underskottet är
återbetalt.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen skall
bemyndiga regeringen att för år 2004
besluta om lån i Riksgäldskontoret för
att   finansiera  underskottet   på
distributionskontot intill ett belopp av
1 059 miljoner kronor. Regeringen bedömer
nämligen   att   det   ackumulerade
underskottet för år 2004 kommer att uppgå
till högst detta belopp.
Regeringen föreslår vidare att 266,46
miljoner  kronor  skall  föras  från
rundradiokontot till distributionskontot
för år 2004. Slutligen föreslås att SVT
skall anvisas högst 535 miljoner kronor
och UR högst 23 miljoner kronor från
distributionskontot för år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
att riksdagen skall bemyndiga regeringen
att  för år 2004 besluta om lån  i
Riksgäldskontoret  för  att   täcka
underskott på distributionskontot  för
finansiering  av  kostnader  för  TV-
distribution intill ett belopp av 1 059
miljoner kronor.
Vidare tillstyrker utskottet att för år
2004 266,46 miljoner kronor skall föras
från     rundradiokontot     till
distributionskontot samt att SVT skall
anvisas 535 miljoner kronor och UR 23
miljoner kronor från distributionskontot
för distributionskostnader.

3.2.3 TV-avgiften och rundradiokontot

Propositionen
I proposition 2000/01:94 Radio och TV i
allmänhetens  tjänst  2002-2005  angav
regeringen att den räknar med att TV-
avgiften kommer att behöva höjas även
under  de  kommande  åren  för  att
rundradiokontot skall komma i  balans
under    tillståndsperioden.    I
budgetpropositionen föreslår regeringen
att TV-avgiften skall höjas med 60 kronor
till 1 872 kronor per helår fr.o.m. den 1
januari 2004.
Den föreslagna höjningen innebär  en
nödvändig förstärkning av rundradiokontot
för  att  förbättra kontots resultat.
Regeringens  förslag  om  TV-avgiften
förutsätter en ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift.

Motionen

I  motion  2003/04:Kr362 (m)  avvisas
förslaget  om höjning av  TV-avgiften
(yrkande 9).

Utskottets ställningstagande

Enligt  utskottets bedömning  är  det
angeläget att rundradiokontot är i balans
under tillståndsperioden. För att uppnå
denna  balans är det nödvändigt  att
förstärka  rundradiokontot  genom  den
föreslagna avgiftshöjningen.  Utskottet
tillstyrker därför att en höjning  i
enlighet med regeringens förslag träder i
kraft  den 1 januari 2004. Utskottet
tillstyrker regeringens förslag till änd
ringar i lagen (1989:41) om TV-avgift med
viss  redaktionell ändring. Utskottets
ändringsförslag är av formell natur och
framgår av utskottets förslag till riks
dagsbeslut   (förslagspunkt    40).
Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.
Motion  2003/04:Kr362 (m)  yrkande  9
avstyrks.

3.2.4 Kredit hos Riksgäldskontoret

Inledning
Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) förvaltar
rundradiomedlen, dvs.  de  medel  som
uppbärs enligt lagen (1989:41) om TV-
avgift.   RIKAB   ansvarar   för
likviditetsplanering och  utbetalningar
från  rundradiorörelsens  resultatkonto
(rundradiokontot) hos Riksgäldskontoret.
RIKAB   skall   också   redovisa
medelsförvaltning och  upplåning  samt
bedömningar som kan ligga till grund för
statsmakternas beslut om de ekonomiska
villkoren för rundradiorörelsen.
Om  ingen  behållning  finns  på
rundradiokontot  har  staten  genom
Riksgäldskontoret    tidigare    på
marknadsmässiga villkor tillhandahållit
en  kredit.  En sådan situation  kan
uppkomma t.ex. när influtna TV-avgifter
vid ett årsskifte tillfälligt inte räcker
till  de  av  riksdagen  beslutade
medelsanvisningarna. För att staten skall
kunna  tillhandahålla en kredit krävs
riksdagens bemyndigande.

Propositionen

I propositionen föreslås att regeringen
skall bemyndigas att för år 2004 på
marknadsmässiga villkor tillhandahålla en
kredit hos Riksgäldskontoret i syfte att
täcka    eventuella    tillfälliga
likviditetsbehov  på  rundradiokontot
intill ett belopp av 100 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.

4 Ungdomspolitik (politikområde 29)

4.1 Anslagen inom ungdomspolitiken
(29:1-29:2)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
29:1 Ungdomsstyrelsen och
29:2  Bidrag  till  nationell  och
internationell   ungdomsverksamhet
m.m.

4.1.1 Ungdomsstyrelsen (29:1)

Inledning

Hösten 1999 godkände riksdagen tre nya
mål   för   en   generell   och
sektorsövergripande ungdomspolitik:
-      Ungdomar  skall  ha  goda
förutsättningar   att   leva   ett
självständigt liv.
-
-     Ungdomar  skall ha  verklig
möjlighet   till  inflytande   och
delaktighet.
-
-     Ungdomars engagemang, skapande
förmåga och kritiska tänkande skall tas
till vara som en resurs.
-
Ungdomsstyrelsen skall verka för att
målen för den nationella ungdomspolitiken
uppfylls.  Regeringen  utformar  de
övergripande målen för Ungdomsstyrelsens
verksamhet. Med utgångspunkt i de tre
målen har regeringen beslutat om  32
delmål  för  ungdomspolitiken,  vilka
fungerar som underlag för uppföljning och
analys av den samlade ungdomspolitiken.
En  rapport avlämnas varje  år  till
regeringen av Ungdomsstyrelsen, som skall
göra en mera fördjupad analys vart fjärde
år.
Ungdomsstyrelsen har vidare i uppdrag
att  ta  fram goda exempel för  att
illustrera  olika former  av  konkret
verksamhet  som  bidrar  till  att
ungdomspolitikens mål uppnås.

Propositionen

Våren 2003 lämnade Ungdomsstyrelsen en
fördjupad  analys av  den  nationella
ungdomspolitiken. I analysen föreslås en
ny modell för styrning, uppföljning och
analys av ungdomspolitiken i syfte att
förbättra      målstyrningssystemets
ändamålsenlighet. Regeringen anser att
målstyrningsprocessen i högre grad bör
fokusera på effekterna av olika åtgärder.
Analysen utgör underlag för regeringens
redovisning   om   den   framtida
ungdomspolitiken, som avses lämnas till
riksdagen våren 2004. Under hösten 2003
kommer vidare att ordnas tre dialogforum
för erfarenhetsutbyte mellan regeringen
och ungdomar.
Regeringen anser att Ungdomsstyrelsen
har god förmåga att genomföra de uppdrag
som myndigheten har fått av regeringen.
Regeringen nämner bl.a. den fördjupade
analys  som  myndigheten  genomfört.
Myndigheten  har  också  framgångsrikt
arbetat med olika internationella frågor.
Regeringen  föreslår  att  anslaget
anvisas 18 975 000 kronor för år 2004.

Motionerna

En  nedskärning  av  bidraget  till
Ungdomsstyrelsen med 10 miljoner kronor
föreslås  i motion 2003/04:Kr362  (m)
yrkande 10. Motionärerna anser, vilket
framgår  av motion 2003/04:Kr232  (m)
yrkande  13  i  denna  del,  att
Ungdomsstyrelsens   verksamhet   bör
begränsas och dess struktur ses över. I
stället  bör  Kulturdepartementet  och
Kommunförbundet få ett ökat ansvar på
området.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har även tidigare år haft att
ta  ställning till motionsyrkanden om
minskning   av   anslaget   till
Ungdomsstyrelsen.  Utskottet  anser  -
liksom tidigare - att det är viktigt att
Ungdomsstyrelsen har  möjligheter  att
genomföra sina ökade uppgifter, bl.a. att
verka för att målen för ungdomspolitiken
uppnås samt att följa upp och analysera
den förda ungdomspolitiken på både det
statliga och det kommunala området. Det
är också viktigt att Ungdomsstyrelsen kan
stödja kommunerna i deras arbete inom
ungdomsområdet.  Utskottet  anser  att
riksdagen   bör  avslå   motionerna
2003/04:Kr232 (m) yrkande 13 i denna del
och 2003/04:Kr362 (m) yrkande 10 samt
bifalla  regeringens  förslag  till
medelsanvisning under anslaget.

4.1.2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet (29:2)

Inledning
Anslaget disponeras av Ungdomsstyrelsen
fr.o.m.  bidragsåret  2004   enligt
förordningen (2001:1060) om statsbidrag
till ungdomsorganisationer samt även för
visst övrigt stöd till nationell och
internationell  ungdomsverksamhet.  För
bidrag  t.o.m. bidragsåret  2003  har
förordningen (1994:641) om statsbidrag
till ungdomsorganisationer tillämpats.

Propositionen

Regeringen redovisar att anslaget 29:2
har minskats med totalt 8,5 miljoner
kronor sedan år 1999. Totalt 3,5 miljoner
kronor har successivt förts över till
anslaget 29:1 Ungdomsstyrelsen. År 2001
fördes  4 miljoner kronor över  till
anslaget  30:2  Bidrag till  allmänna
samlingslokaler.  Dessa  medel  har
disponerats  av  Ungdomsstyrelsen  för
fördelning              till
samlingslokalorganisationer   avseende
deras  arbete  med  utredningar  och
information   beträffande   ungdomars
utnyttjande av samlingslokaler. År 2003
gjordes  en ytterligare minskning  av
anslaget med 1 miljon kronor.
Regeringen ger Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU)  stöd  för
nationell och internationell verksamhet.
Stöd  lämnas också till Centrum  för
Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för
informationsinsatser.
Ungdomsstyrelsen   samverkar   med
kommunerna   när   det    gäller
sektorsövergripande       kommunal
ungdomspolitik. Regeringen  anser  att
stödet    till   den   kommunala
utvecklingsverksamheten bör stärkas.
Regeringen föreslår att anslaget anvisas
oförändrat 87 889 000 kronor.

Motionen

I motion 2003/04:Kr232 (m) yrkande 13 i
denna  del föreslår motionärerna  att
medlemsorganisationerna skall stå  för
kostnaderna  för  verksamheten  vid
Landsrådet     för     Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU) i stället för
att statligt bidrag lämnas. Som skäl för
förslaget anförs att rådet främst utgör
medlemsorganisationernas samarbets- och
serviceorgan.

Utskottets ställningstagande

Av budgetpropositionen framgår att en
utvärdering av bl.a. LSU gjordes under
hösten 2001 samt att denna visade att
verksamheten har ett stort värde för
ungdomsorganisationer respektive ungdomar
och  att  verksamheten utförs  enligt
intentionerna. Utvärderingen visade också
att  det  finns behov av en  utökad
basfinansiering av dessa verksamheter.
Utskottet anser att det är av värde att
ungdomars åsikter och ställningstaganden
till olika samhällsfrågor kommer till
uttryck både direkt från ungdomar som
individer  och  från  de  enskilda
organisationer som representerar olika
ungdomsgrupper, liksom från ett sådant
övergripande organ som LSU. Utskottet
avstyrker  med  det  anförda  motion
2003/04:Kr232 (m) yrkande 13 i denna del.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelsanvisning.

4.2 Övrigt inom ungdomspolitiken

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
ett nytt anslag benämnt KUL-miljoner.

4.2.1 KUL-miljoner

Motionerna
I motionerna 2003/04:Kr284 (c) yrkande 7
och  2003/04:Kr363 (c) i  denna  del
återkommer Centerpartiet med ett förslag
om att ett särskilt anslag skall inrättas
för  stöd  till  ungdomars  kultur.
Ansökningsförfarandet skall vara snabbt
och obyråkratiskt och även ungdomar som
står utanför föreningslivet skall kunna
söka medel för kulturprojekt. Att på
detta sätt göra resurser mer tillgängliga
för  unga  människor  kan  enligt
motionärerna vara ett bra  sätt  att
stimulera till initiativ och engagemang.
Anslaget föreslås få namnet KUL-miljoner
och föras upp med 115 miljoner kronor för
år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  tidigare  behandlat
motionsyrkanden om införande av ett nytt
anslag för stöd till ungdomars kultur.
Motionerna  har  då  avstyrkts  med
hänvisning bl.a. till att  barn  och
ungdomar sedan år 1996 är prioriterade
inom kulturpolitiken och självfallet bör
få del av de medel som lämnas under
kulturanslagen. Utskottet,  som  delar
motionärernas uppfattning om betydelsen
av engagemang och initiativ hos ungdomar
när  det  gäller  kulturlivet,  anser
alltjämt att det bör finnas utrymme för
detta inom kulturanslagen och avstyrker
motionerna 2003/04:Kr284 (c) yrkande 7
och 2003/04:Kr363 (c) i denna del.

5 Folkrörelsepolitik (politikområde 30)

5.1 Anslagen till folkrörelsepolitiken
(30:1-30:4)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
30:1 Stöd till idrotten,
30:2   Bidrag   till   allmänna
samlingslokaler,
30:3       Bidrag       till
kvinnoorganisationernas     centrala
verksamhet samt
30:4 Stöd till friluftsorganisationer.
Riksdagen bör godkänna att regeringen
på AB Svenska Spels bolagsstämma år
2004  verkar  för att  bolagsstämman
beslutar om ett stöd till idrotten i
form  av  ett bidrag på högst  260
miljoner kronor.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
- utredning om lokaliseringen av ett
riksidrottsmuseum, jämför reservation
28 (m, fp, c),
-    samarbete    mellan    ett
riksidrottsmuseum och regionala  och
lokala    idrottsmuseer,   jämför
reservation 29 (v),
-  prioritering av barn och unga i
miljonprogramsområden  vid  kommande
satsningar på idrott m.m.,
- fortsatt statligt stöd till allmänna
samlingslokaler och
-  bidrag  till  organisationer  som
bedriver  friluftsverksamhet,  jämför
reservation 30 (kd).

5.1.1 Stöd till idrotten (30:1)

Inledning
Från anslaget utgår bidrag till Sveriges
Riksidrottsförbund  (RF)  för   den
verksamhet som bedrivs av förbundet och
till förbundet anslutna organisationer.
De övergripande syftena med statsbidraget
är att stödja verksamhet som
-     bidrar till att utveckla barns
och ungdomars intresse och benägenhet för
motion och idrott samt deras möjligheter
att utöva inflytande över och ta ansvar
för sitt idrottande,
-
-     gör  det möjligt för  alla
människor att utöva idrott och motion,
-
-     syftar till att ge kvinnor och
män lika förutsättningar att delta i
idrottsverksamhet,
-
-     främjar integration och god
etik,
-
-     bidrar till att väcka  ett
livslångt intresse för motion och därmed
främja en god hälsa hos alla människor
(prop. 1998/99:107, bet. 1999/2000:KrU3,
rskr. 1999/2000:52).
-
Vid AB Svenska Spels bolagsstämma år 2003
fattades  beslut om ett bidrag  till
idrotten på 160 miljoner kronor, varav
100  miljoner kronor avsåg det  s.k.
Handslaget  där  staten  formulerat
förutsättningarna för att idrottsrörelsen
skall få bidraget. Vid samma tillfälle
fattades dessutom beslut om att ca 607
miljoner kronor av överskottet från det
värdeautomatspel som AB Svenska Spel har
koncession på att driva skall betalas ut
för idrottsrörelsens lokala barn- och
ungdomsverksamhet  via  Riksidrottsför
bundet. Sistnämnda siffra baserades på
överskottet från värdeautomatspelen år
2002.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 448 240 000 kronor, vilket
är en minskning från föregående år med 7
miljoner kronor. Minskningen beror på en
överföring till andra anslag.
Regeringen anser att överskottet från AB
Svenska Spels värdeautomater har givit
föreningarna förbättrade möjligheter att
utveckla barn- och ungdomsverksamheten,
genomföra   ökade   satsningar   på
ledarutbildning samt öka stödet  till
lokala föreningsägda anläggningar  för
barn- och ungdomsidrott. Regeringen avser
att  inom  ramen  för  den  pågående
satsningen Handslaget ytterligare stärka
idrottens  barn- och ungdomsverksamhet
genom att låta en större del av AB
Svenska   Spels   överskott   komma
idrottsrörelsen till godo.
Regeringen  föreslår  således  att
riksdagen godkänner att regeringen på AB
Svenska Spels bolagsstämma år 2004 verkar
för att bolagsstämman beslutar om stöd
till idrotten i form av bidrag på högst
260 miljoner kronor, varav 200 miljoner
kronor till Handslaget.
I  propositionen  uttalas  att  en
förutsättning för de extra 200 miljoner
kronorna i förhållande till år 2002 är
att  idrottsrörelsen  fortsätter  och
intensifierar sitt arbete för att nå nya
grupper av främst barn och ungdomar, att
hålla tillbaka avgifterna, att förbättra
möjligheterna för flickors deltagande,
att   motverka  droger  samt  att
vidareutveckla samarbetet med skolorna.
Regeringen uppger vidare i propositionen
att den avser att inom anslaget reservera
medel  till  ett  bidrag  för  ett
riksidrottsmuseum.

Motionerna

Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr362
(m) yrkande 13 anser att det inte bör ske
en minskning av anslaget då detta i
praktiken skulle innebära en försämring
av Riksidrottsförbundets möjligheter att
stödja de mindre förbunden, vilka redan i
dag har en pressad ekonomisk situation.
I  två motioner välkomnas regeringens
avsikt att stödja ett riksidrottsmuseum.
Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr282
(m) yrkande 18 begär att regeringen skall
tillsätta en utredning om lokaliseringen
av ett riksidrottsmuseum.
I motion 2003/04:Kr302 (v) framhåller
motionärerna att det redan i dag finns
lokala idrottsmuseer av hög klass och
även ett stort antal idrottshistoriska
sällskap. Motionärerna begär att stödet
till det blivande museet skall förenas
med åtgärder som möjliggör ett samarbete
med regionala och lokala idrottsmuseer,
genom  t.ex.  vandringsutställningar,
utbyte  och utlåning av objekt  samt
erfarenhetsutbyte.
I motion 2003/04:So268 (s) yrkande 2
föreslås en prioritering av barn och unga
i  miljonprogramsområden vid  kommande
satsningar på idrott och rörelse för
barn.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att förorda en
medelsanvisning som går utöver den som
regeringen har föreslagit. Utskottet vill
i  sammanhanget påminna om dels  det
betydande och under senare år väsenligt
ökande belopp som kommit idrotten till
del från AB Svenska Spels överskott av
automatspel och som nu ersätts med ett
vinstdelningssystem,    dels    det
förhållandet  att  regeringen  utanför
anslaget för år 2004 avsatt 260 miljoner
kronor  till  idrottsrörelsen  från
lotterimedel. Utskottet avstyrker motion
2003/04:Kr362 (m) yrkande 13 och föreslår
att  riksdagen  anvisar  medel  under
anslaget  i  enlighet med regeringens
förslag.
Utskottet  utgår från att  regeringen
involverar idrottsrörelsen  och  andra
intressenter när det gäller frågan om
lokalisering av ett riksidrottsmuseum,
och anser inte att det finns anledning
att begära en utredning i frågan. Motion
2003/04:Kr282 (m) yrkande 18 avstyrks
därför.
Det  är enligt utskottets mening  en
självklarhet att ett riksidrottsmuseum
skall ha ett nära samarbete med  de
regionala och lokala idrottsmuseer, som
vuxit upp i landet. Hur detta samarbete
skall utformas får ankomma på parterna
själva att bestämma. Utskottet avstyrker
motion 2003/04:Kr302 (v).
Utskottet anser i likhet med regeringen
att en del av överskottet från AB Svenska
Spels verksamhet skall lämnas som ett
samlat bidrag till idrotten även för
budgetåret 2004. Riksdagen bör därför
enligt utskottets mening godkänna att
regeringen  på  AB  Svenska  Spels
bolagsstämma år 2004 verkar för  att
bolagsstämman beslutar om ett stöd till
idrotten i form av ett bidrag på 260
miljoner  kronor, varav 200  miljoner
kronor avser det s.k. Handslaget.
Bland förutsättningarna för det extra
stödet  om 200 miljoner kronor  till
idrottsrörelsen  nämns  bl.a.   att
idrottsrörelsen  skall  fortsätta  och
intensifiera sitt arbete för att nå nya
grupper av barn och ungdomar. Utskottet
utgår från att idrottsrörelsen i detta
sammanhang använder resurser där behoven
är störst och därvid även beaktar den
betydelse som idrott och rörelse har för
barn    och    ungdomar     i
miljonprogramsområden.     Utskottet
avstyrker motion 2003/04:
So268 (s) yrkande 2.

5.1.2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler (30:2)

Inledning
Bidrag  till  allmänna samlingslokaler
lämnas för köp, ny- eller ombyggnad,
standardhöjande reparationer eller för
handikappanpassning  som  utförs  utan
samband  med andra bidragsberättigande
åtgärder.            Boverkets
samlingslokaldelegation     fördelar
bidragen.
Inom anslaget avsätts dessutom medel
till    samlingslokalorganisationerna
Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och
Bygdegårdarnas Riksförbund.
I propositionen uppges att en särskild
utredare för närvarande undersöker frågor
som  rör  allmänna  samlingslokaler.
Uppdraget skall redovisas senast den 31
december 2003.

Propositionen

Under år 2002 har bidrag sökts för 136
projekt och beviljats för 66 projekt. Ur
anslaget för år 2003 har bidrag beviljats
för  92  projekt av 170 ansökningar.
Tillgängliga anslagsmedel har fördelats
mellan de sökande så att de skall ge så
stort utbyte som möjligt i form  av
upprustade eller nya lokaler.
Regeringen anser i propositionen att
Ungdomsstyrelsen bör få fortsatt uppdrag
att    fördela    bidrag    för
informationsinsatser och utredningsarbete
avseende  ungdomars  utnyttjande  av
samlingslokaler.
Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 skall anvisas 29 miljoner kronor.

Motionerna

Motionärerna    bakom    motionerna
2003/04:Kr329 (kd) yrkande 13, 2003/04:
Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del och
2003/04:N330 (kd) yrkande 7 föreslår att
ytterligare  3  miljoner  kronor  i
förhållande  till regeringens  förslag
anvisas under anslaget till upprustning
och byggande av allmänna samlingslokaler.
Motionärerna framhåller att en  sådan
lokal på mindre orter och i glesbygd ofta
är den enda samlingspunkten för t.ex.
verksamhet för barn och ungdomar samt för
kulturverksamhet.
En höjning av anslaget med 19 miljoner
kronor   föreslås   i   motionerna
2003/04:Kr318  (c), 2003/04:Kr326  (c)
yrkande 15 och 2003/04:Kr363 (c) i denna
del. Motionärerna betonar behovet  av
handikappanpassning av  lokalerna  och
vikten   av   upprustning    och
standardhöjning,  t.ex.  vad  gäller
bredband.
Även i motion 2003/04:Kr264 (s) framhålls
det stora behov som finns när det gäller
byggande  av  samlingslokaler   och
upprustning,     inte     minst
handikappanpassning,  av  de  redan
existerande lokalerna. Motionärerna pekar
på den betydelse lokalerna har för bl.a.
för kulturlivet och för utövandet av de
demokratiska rättigheterna samt  visar
också på att många arbetstillfällen kan
skapas utanför storstadsregionerna. Det
är enligt motionärerna angeläget att det
statliga   stödet   till   allmänna
samlingslokaler består.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har under lång tid framhållit
den  stora betydelse som de allmänna
samlingslokalerna  har  för  en  rad
organisationer och även understrukit det
förhållandet att lokalerna är en viktig
grundpelare  för  det  demokratiska
samhället.
Utskottet  har alltjämt uppfattningen
att de allmänna samlingslokalerna har en
mycket viktig uppgift för förverkligandet
av  demokratin,  ett  decentraliserat
kulturliv  och  en levande  glesbygd.
Utskottet är emellertid inte berett att
tillstyrka motionsförslag som går utöver
den  givna  budgetramen och avstyrker
därför  motionerna 2003/04:Kr318  (c),
2003/04:Kr326   (c)   yrkande   15,
2003/04:Kr329  (kd)   yrkande   13,
2003/04:Kr363 (c) i denna del, 2003/04:
Kr391 (kd) yrkande 8 i denna del och
2003/04:N330 (kd) yrkande 7. Utskottet
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelsanvisning under anslaget.
När det gäller motion 2003/04:Kr264 (s)
om fortsatt statligt stöd till allmänna
samlingslokaler konstaterar utskottet att
den utredning som nu pågår (dir. 2002:40)
har fått i uppdrag bl.a. att undersöka i
vilken  utsträckning  målen  för  det
statliga stödet uppnås. Utredaren skall
om så behövs föreslå åtgärder som kan
effektivisera  stödet.  Vidare  skall
utredaren undersöka om minskningen av det
statliga  stödet  under  den  senaste
tioårsperioden - från 135 miljoner kronor
budgetåret  1992/93 till 29  miljoner
kronor  budgetåret 2002 -  fått  den
negativa effekt som Boverket för snart
tio  år sedan bedömde att en  sådan
minskning skulle få. Mot bakgrund av att
en utredning nu pågår anser utskottet att
det inte finns skäl till något sådant
uttalande  som  begärs  i  motionen.
Utskottet  avstyrker  därför  motion
2003/04:Kr264 (s).

5.1.3 Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet (30:3)

Inledning
Bidraget skall användas till kostnader
för  kvinnoorganisationernas  centrala
verksamhet.
Statsbidraget syftar till att stärka
kvinnornas ställning i samhället i avsikt
att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och
män.
Regeringen har beslutat att en särskild
utredare skall analysera och utvärdera
bidraget samt föreslå förändringar för
att anpassa bidraget till hur samhället
och kvinnoorganisationerna har utvecklats
sedan  bidraget inrättades.  Uppdraget
skall redovisas senast den 31 maj 2004
(dir. 2003:56).

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 3 432 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker den  föreslagna
medelsanvisningen.

5.1.4 Stöd till friluftsorganisationer
(30:4)

Inledning
Under anslaget anvisas medel för bidrag
till friluftsorganisationer.
Från och med år 2004 fördelas stödet av
det Friluftsråd som regeringen år 2003
inrättade   vid   Naturvårdsverket.
Ansökningar  om bidrag prövas  enligt
förordningen (2003:133) om statsbidrag
till friluftsorganisationer.
Under    år    2003    lämnades
organisationsbidrag         till
Friluftsfrämjandet, Sveriges Sportfiske-
och    Fiskevårdsförbund,   Svenska
Livräddningssällskapet,      Svenska
Pistolskytteförbundet,      Svenska
Båtunionen, Cykelfrämjandet, FRISAM och
Svenska Naturskyddsföreningen.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget för år
2004 anvisas 15 miljoner kronor.

Motionen

Motionärerna bakom motion 2003/04:Kr385
(kd) yrkande 15 framhåller att anslaget
bör  kunna  innefatta  även  andra
organisationer    som    bedriver
friluftsverksamhet än de som hittills
fått bidrag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.
I förordningen (2003:133) om statsbidrag
till friluftsorganisationer anges vilka
kriterier  som  ställs  för  att  en
friluftsorganisation skall komma i fråga
för statsbidrag, nämligen att den är
riksomfattande  och  har   bedrivit
verksamhet under minst två  år  före
ansökan om bidrag. Vidare krävs att den
är självständig, demokratiskt uppbyggd
och öppen för medlemskap. Även om dessa
förutsättningar inte är uppfyllda, finns
det enligt förordningen möjlighet att
lämna bidrag till organisationer  som
bidrar   till   förnyelse   inom
friluftsområdet.  Det  får   enligt
utskottets   mening   ankomma   på
Friluftsrådet att med ledning av dessa
bestämmelser  och  inom  ramen  för
tillgängliga  medel  pröva  och  väga
ansökningar  om bidrag mot  varandra.
Utskottet avstyrker motion 2003/04:Kr385
(kd) yrkande 15 om bidrag till andra
friluftsorganisationer än de som hittills
fått stöd.

6 Utbildningspolitik under utgiftsområde
17
(politikområde 25)

6.1 Anslagen inom folkbildningspolitiken
(25:1-25:3)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  med  avslag   på
motionsförslag  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslagen
25:1 Bidrag till folkbildningen,
25:2    Bidrag    till    vissa
handikappåtgärder inom  folkbildningen
och
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning.
Riksdagen bör besluta om bemyndigande
för regeringen att, i fråga om anslaget
25:2    Bidrag    till    vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen,
besluta om stöd för funktionshindrade
vid folkhögskolor.
Vidare   bör   riksdagen   avslå
motionsförslag om
- en översyn av fördelningsprinciperna
för  bidragen  till studieförbunden,
jämför reservation 31 (fp) och
- behovet av utbildade tolkar.

6.1.1 Mål, resultat och regeringens
bedömning

I   samband   med   1998   års
folkbildningsproposition beslutades att
statens  stöd  till  folkbildningens
organisationer skall syfta  till  att
bevara  och  utveckla  folkbildningens
egenvärde  - friheten, frivilligheten,
idéstyrningen  och  självständigheten.
Staten lägger fast syften med de statliga
bidragen   till  verksamheten   och
folkbildningens anordnare lägger själva
fast  målen  för verksamheten.  Denna
ansvarsfördelning ger folkbildningen ett
långtgående  mandat att själv,  genom
Folkbildningsrådet, avgöra hur statens
bidrag  skall användas och fastställa
kriterier   för   fördelningen   av
statsbidraget  mellan  folkbildningens
olika aktörer.
Regeringen gör bedömningen att  både
studieförbund och folkhögskolor väl har
förmått att upprätthålla både volym och
kvalitet i verksamheten de senaste åren.
Studieförbundens verksamhet räknat  i
studietimmar och genomförda studiecirklar
var av ungefär samma volym år 2002 som år
2001.  Även  andelen  invandrare  och
personer med funktionshinder som deltog i
studiecirklar som anordnats till följd av
särskilda riktade insatser var i stort
oförändrat  mellan  åren.   Antalet
genomförda kulturprogram ökade med 3 %
och annan gruppverksamhet ökade med ca 16
%.
Antalet deltagare och deltagarveckor på
folkhögskolorna minskade något under år
2002  jämfört  med år 2001.  Andelen
invandrare på de långa kurserna ökade
dock  något  medan  folkhögskolornas
kulturprogram  minskade   något   i
omfattning.
Folkbildningsrådet   har   redovisat
regeringens uppdrag att beskriva  hur
folkbildningen breddat sina insatser i
riktning  mot  hållbar  utveckling.
Rapporten visar, enligt propositionen,
att folkbildningen fortsatt att bidra
till att medvetandegöra, informera och
påverka medborgarna i riktning mot att
ställa om Sverige till ett inte bara
ekologiskt utan också ekonomiskt, socialt
och demokratiskt hållbart samhälle.

6.1.2 Bidrag till folkbildningen (25:1)

Inledning
Regeringen redovisar under utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning
sin  syn  på  vuxenutbildningens  och
folkbildningens verksamhet och utveckling
(prop.  2002/03:1  utgiftsområde  16).
Förslaget  om  medelsanvisning  under
anslaget återfinns under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Statsbidrag    utbetalas    till
Folkbildningsrådet (FBR) som ett samlat
finansiellt  stöd till folkbildningen.
Folkbildningsrådet  lämnar  statsbidrag
till  folkhögskolor och studieförbund.
Rådet beslutar vilka studieförbund och
folkhögskolor  som  skall  tilldelas
statsbidrag samt fördelar tillgängliga
medel till dem.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett obetecknat anslag för år 2004 om 2
601 172 000 kronor.

Motionerna

I motion 2003/04:Kr362 (m) yrkandena 11
och 12 föreslås en överföring om 900
miljoner kronor, avseende bidraget till
folkhögskolorna, från utgiftsområde 17
till utgiftsområde 16. Samtidigt föreslås
en besparing på 300 miljoner kronor på
den återstående delen av anslaget, vilken
avser  bidraget  till studieförbunden.
Sammantaget föreslår således motionärerna
en minskning av anslaget 25:1 Bidrag till
folkbildningen med 1 200 miljoner kronor.
I motion 2003/04:Kr363 (c) i denna del
föreslås  att anslaget ökas  med  10
miljoner kronor. Förstärkningen  skall
användas   till   att   förbättra
folkhögskolornas ekonomiska situation som
enligt motionen är besvärlig.
I  motionerna 2003/04:Kr320 (mp) och
2003/04:Kr321 (fp) begärs en översyn av
fördelningsprinciperna för  statsbidrag
till studieförbunden. I båda motionerna
anförs att de nu gällande principerna
försvårar   etableringen   av   nya
studieförbund och samtidigt  motverkar
statens målsättning med bidragen  att
främja integrationen i samhället.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är regeringens
förslag till anslagsnivå för år 2004 väl
avvägd. Utskottet vidhåller sin tidigare
redovisade  uppfattning,  senast  i
betänkande 2002/03:KrU1 (s. 126), om att
medelsanvisningen  till  folkbildningen
inte  bör  delas  upp  mellan  två
utgiftsområden.  Utskottet  tillstyrker
därmed  regeringens  förslag   till
medelsanvisning och avstyrker motionerna
2003/04:
Kr362  (m) yrkandena 11 och 12  och
2003/04:Kr363 (c) i denna del.
Av direktiven (dir. 2001:74) till den
pågående utvärderingen av folkbildningen
(Statens utvärdering av folkbildningen
2004, SUFO 2) framgår att utvärderingen
skall   belysa   Folkbildningsrådets
utgångspunkter  för  fördelning  av
statsbidrag och om dessa utgångspunkter
stämmer  med statens intentioner  med
bidraget. Vidare sägs att utvärderingen
skall  belysa  om  bidragsutvecklingen
successivt anpassas till den utveckling
av  verksamheten  som  sker  inom
studieförbund och folkhögskolor. Enligt
direktiven  skall  utvärderingen  även
belysa  folkbildningens betydelse  för
integrationsarbetet.  Enligt  uppgift
kommer utvärderingen att ta upp frågan om
fördelningsprinciperna    i    sitt
slutbetänkande  medan   frågan   om
integrationen och folkbildningen kommer
att behandlas i en rapport som avses bli
publicerad under innevarande höst. De
båda motionerna 2003/04:Kr320 (mp) och
2003/04:Kr321 (fp) avstyrks därmed då en
sådan översyn som begärs redan pågår.

6.1.3 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen (25:2)

Inledning
Under anslaget anslås medel till Statens
institut  för särskilt utbildningsstöd
(Sisus) för vissa handikappåtgärder inom
folkbildningen. De övergripande målen för
Sisus  verksamhet  är  att  förbättra
förutsättningarna för  utbildning  och
studier för i första hand unga och vuxna
personer med funktionshinder samt att
administrera och utveckla olika stöd som
behövs i och omkring studiesituationen.
Vidare  anslås medel till Tolk-  och
översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms
universitet,   som   ansvarar   för
fördelningen  av  statsbidrag  till
folkhögskoleförlagd
teckenspråksutbildning,  utbildning  av
tolkar för döva, dövblinda och vuxendöva
samt teckenspråkslärarutbildning. Dessa
utbildningar skall planeras i samverkan
med berörda handikapporganisationer.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under år 2004,
i fråga om det obetecknade anslaget 25:2
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom
folkbildningen besluta  om  stöd  för
funktionshindrade vid folkhögskolor som
innebär utgifter på högst 11 000 000
kronor efter år 2004.
Regeringen föreslår att anslaget minskas
med 2 600 000 kronor och att dessa medel
flyttas till anslaget 25:3 Bidrag till
kontakttolkutbildning.  Enligt  Sisus
utgiftsprognos för år 2003 kommer medlen
till  utbildning av teckenspråkstolkar
inte att utnyttjas fullt ut. Anslaget kan
av den anledningen engångsvis minskas
enligt  propositionen.  Behovet  av
utbildade tolkar är dock stort, och TÖI
har  vidtagit åtgärder för  att  öka
rekryteringen till utbildningarna. Dessa
åtgärder bedöms ge full effekt år 2005.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar  ett  obetecknat  anslag  om
75 836 000 kronor för år 2004.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker att  regeringen
bemyndigas att besluta om stöd  till
funktionshindrade vid folkhögskolor som
innebär utgifter på högst 11 miljoner
kronor efter år 2004 och att regeringens
förslag  till medelstilldelning  under
anslaget  för  år  2004  bifalls  av
riksdagen.

6.1.4 Bidrag till kontakttolkutbildning
(25:3)

Inledning
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet
som utbetalar medlen till studieförbund
och folkhögskolor enligt särskilt beslut
av Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms universitet (TÖI).

Propositionen

Mot  bakgrund av att efterfrågan  på
kontakttolkutbildning har ökat föreslår
regeringen att 2 600 000 kronor under år
2004 förs till detta anslag från anslaget
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar  ett  obetecknat  anslag  om
12 561 000 kronor för år 2004.

Motionen

I motion 2003/04:Ub473 (m) anförs att
behovet  av  tolkar  växer  och  att
regeringen måste vara observant och noga
följa utvecklingen för att säkerställa
att  tillräckligt  antal  välutbildade
tolkar finns att tillgå i framtiden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet menar att den omfördelning av
medel som regeringen föreslår, där medel
flyttas från anslaget 25:2 Bidrag till
vissa    handikappåtgärder    inom
folkbildningen till detta anslag, är ett
uttryck för att regeringen noga följer
utvecklingen både vad gäller behoven och
utbildningen   av  tolkar.   Motion
2003/04:Ub473 (m) avstyrks därmed då den
kan anses vara tillgodosedd.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelstilldelning.

7 Forskning under utgiftsområde 17
(politikområde 26)

7.1 Anslaget till Statens ljud- och
bildarkiv (26:1)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget  26:1  Statens  ljud-  och
bildarkiv.

Inledning

Statens ljud- och bildarkiv skall genom
att samla in, bevara och tillhandahålla
offentliggjorda  ljudupptagningar  och
rörliga bilder möjliggöra forskning om
svensk kultur och svenskt samhälle samt
bidra till att bevara kulturarvet.
Under anslaget anvisades för år 2003 40
112 000 kronor i enlighet med förslag i
budgetpropositionen  (prop.  2002/03:1
utg.omr. 17 s. 139, bet. 2002/03:KrU1,
rskr. 2002/03:57) samt ytterligare 285
000 kronor på tilläggsbudget i enlighet
med 2003 års ekonomiska vårproposition
(prop. 2002/03:
100 s. 190, bet. 2002/03:FiU21, rskr.
2002/03:235).

Propositionen

Regeringen föreslår (utg.omr. 17) att
anslaget för år 2004 skall uppgå till
41 800 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning.
Under    rubriken    Kulturpolitik
(politikområde 28) behandlar utskottet
anslaget   28:37  Forsknings-   och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

8 Finansiella system och tillsyn under
utgiftsområde 17 (politikområde 2)

8.1 Anslaget till Lotteriinspektionen
(2:1)
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  bifalla  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget 2:1 Lotteriinspektionen.
Riksdagen bör avslå motionsförslag om
-    vinstdelningssystem,   jämför
reservation 32 (kd) och
- vinstandelstak, jämför reservation 33
(kd).

Inledning

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet
på spel- och lotteriområdet. Myndighetens
uppgifter     omfattar     bl.a.
tillståndsgivning och typgodkännande samt
övergripande tillsyn och kontroll  av
spelmarknaden. Verksamheten avser bl.a.
åtgärder för att motverka illegalt spel,
utfärdande  av  förelägganden  samt
yttranden     till     domstol.
Lotteriinspektionen ansvarar även  för
utbildning och information bl.a. till
handläggare  hos  länsstyrelser  och
kommuner.  Inspektionen  skall  också
informera regeringen om utvecklingen på
spelmarknaden  såväl  nationellt  som
internationellt. Regeringens redovisning
av tillsynen av spelmarknaden återfinns i
budgetpropositionen under utgiftsområde 2
(s. 107-111).
Under år 2003 finansieras inspektionens
verksamhet från anslaget 2:1 med 38,8
miljoner  kronor. Samtidigt  redovisas
intäkter för statsbudgeten genom avgifter
om drygt 29 miljoner kronor. Målet för
inspektionen är att det skall råda balans
mellan statens intäkter och kostnader.
Under år 2003 täcks dock kostnaderna
såsom  redovisats endast  delvis  med
avgifter. På uppdrag av regeringen har
Lotteriinspektionen i maj 2003 lämnat ett
förslag  till  ny  förordning  om
finansiering av verksamheten. Genom de
föreslagna   förändringarna   kommer
merparten  av kostnaderna  att  kunna
finansieras med avgifter.

Propositionen

Lotteriinspektionen har under senare år
fått utökade uppgifter, bl.a. kontroll
och tillsyn av kasinoverksamheten samt
tillståndsgivning  för  lotterier  som
anordnas eller förmedlas via Internet.
För  att  täcka kostnader för  dessa
uppgifter har inspektionen under åren
2002  och  2003  fått  engångsbelopp.
Regeringen anser att Lotteriinspektionens
anslag måste finansieras långsiktigt för
att myndigheten skall kunna planera sin
verksamhet och för att möjliggöra en
effektiv  kontroll  och  tillsyn  i
framtiden. Regeringen föreslår därför att
anslaget för år 2004 skall förstärkas med
1 312 000 kronor och att totalt
41 653 000 kronor skall anvisas för år
2004.

Motionerna

I motion 2003/04:Kr385 (kd) yrkande 9
understryker motionärerna vikten av att
det vinstdelningssystem, som riksdagen
beslutade om våren 1996, nu verkligen
införs.
Motionärerna bakom motion 2003/04:So501
(kd) yrkande 2 framhåller att regeringen
vid den översynen av regelverket för
lotterier  och spel, som aviseras  i
budgetpropositionen, bör beakta att samma
vinstandelstak skall gälla för samtliga
lotterier.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker den  föreslagna
medelsanvisningen.
Utskottet konstaterar att regeringen i
propositionen inom utgiftsområde 2 (s.
110-111) förordar att det av riksdagen år
1996  beslutade  vinstdelningssystemet,
baserat på överskottet från AB Svenska
Spel, nu införs fr.o.m. den 1 januari
2004. Något skäl till ett uttalande från
riksdagens sida finns därför inte enligt
utskottets mening.
Frågan  om  vinstandelstak har  varit
föremål  för  överväganden  i  olika
sammanhang under de senaste tio åren.
Utskottet behandlade motionsförslag  i
ämnet  senast under våren 2003 (bet.
2002/03:KrU8  s.  24-26).  Regeringen
överväger nu att låta se över delar av
regelverket på lotteriområdet och anser
att frågan om höjning av vinstandelstaket
är av sådan art att den bör ingå i en
sådan översyn. Utskottet utgår från att
frågan  analyseras  noggrant  i  det
sammanhanget och ser inte  skäl  för
riksdagen att göra något uttalande.
Utskottet avstyrker med hänvisning till
det anförda motionerna 2003/04:
Kr385 (kd) yrkande 9 och 2003/04:So501
(kd) yrkande 2.
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Ändringar av grunden för
kulturpolitiken och de gällande
kulturpolitiska målen (punkt 1)

av Lena Adelsohn Liljeroth och Anna
Lindgren (båda m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om   ändringar  av  grunden   för
kulturpolitiken  och  de   gällande
kulturpolitiska målen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr209 yrkande 1
och avslår motion 2003/04:Kr327 yrkandena
1 och 2.

Ställningstagande

Kultur  handlar  om  kreativitet,  om
upplevelser, om tankeutbyte, om bildning,
om engagemang. Kultur handlar alltid om
människor och deras liv. Det handlar om
att uppleva, om att bli berörd, om att
värna och om att skapa.
Vi vill framhålla att det finns goda
exempel runt omkring oss på hur levande
kultur kan existera utan garantier från
samhället. Det gäller bl.a.  körsång,
bildkonst,    amatörteater    och
hembygdsföreningar. Men kulturen behöver
också  självklart det allmännas stöd.
Bibliotek, opera, teater, dans och musik
är  exempel på kulturverksamheter som
samhället kan behöva ge stöd. Vidare
måste ett samhälle som vill benämnas
kultursamhälle hålla sig med bibliotek,
arkiv och andra dokumentationssamlingar
och föremålssamlingar. De är nödvändiga
för   såväl   utbildningen   som
folkbildningen.
Kulturens  betydelse kräver  att  vi
bevakar  att  kulturen får  gynnsamma
betingelser. Den uppgiften åligger det
allmänna om inte kulturen kan  göras
tillgänglig på annat sätt. Möjligheter
till kulturupplevelser skall finnas i
hela landet.
Vi anser att en ny tid kräver en ny
kulturpolitik. Sedan riksdagen år 1996
senast  fattade ett principbeslut  om
inriktningen av kulturpolitiken, dvs. för
sju  år sedan, har mycket hänt inom
kulturen.
Vi föreslår - bl.a. mot denna bakgrund
-  en  strategi för en mer dynamisk
kulturpolitik. Det är en strategi som tar
hänsyn till att kulturlandskapet -  i
Sverige och i världen - förändras i en
allt snabbare takt. Vi anser att staten
måste renodla sitt kulturansvar. Staten
skall - menar vi - göra mindre än nu, men
det, som den skall göra, skall göras
mycket bättre än vad fallet är i dag och
med inriktning på sådant som ingen annan
kan göra. Funktionshindrades självklara
rätt till tillgång på ett rikt  och
varierat kulturliv bör också betonas.
Vår utgångspunkt är att staten skall
koncentrera sina kulturpolitiska insatser
till i princip tre områden:
-       befrämja   barn-   och
ungdomskultur,
-
-     värna vårt gemensamma kulturarv
och
-
-      ge  landets  kulturskapare
ordentliga förutsättningar för  deras
konstnärsarbete.
-
Vi föreslår att riksdagen som sin mening
tillkännager för regeringen vad vi anfört
om   ändringar  av  grunden   för
kulturpolitiken  och  de   gällande
kulturpolitiska  målen.  Därmed  bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr209
(m)  yrkande  1  och  avslå  motion
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 1 och 2.

2.Ändringar av grunden för
kulturpolitiken och de gällande
kulturpolitiska målen (punkt 1)

av Lennart Kollmats, Cecilia Wikström
och Hans Backman (alla fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om   ändringar  av  grunden   för
kulturpolitiken  och  de   gällande
kulturpolitiska målen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr327 yrkandena
1 och 2 och avslår motion 2003/04:Kr209
yrkande 1.

Ställningstagande

Vi har i vår kommittémotion 2003/04:Kr327
(fp) visat hur vi anser att kulturens
villkor kan förbättras med utgångspunkt i
en liberal grundsyn. Grundprinciperna och
målen för den liberala kulturpolitiken är
frihet,  mångfald  och  kvalitet.  En
framåtsyftande kulturpolitik, som skapar
goda  förutsättningar för ett  fritt,
utmanande  och  ständigt  förnyande
kulturliv och som är tillgängligt för
alla, är nödvändig för ett gott samhälle.
För att fortsätta forma demokratin krävs
ett levande offentligt samtal. Kultur i
form av konst, litteratur och teater är
ofta det som ger stoff, kunskap och
inspiration till detta samtal.
Enligt Folkpartiet liberalernas mening
är ett kulturliv - fritt från ingripanden
och begränsningar - en förutsättning för
att  uppnå  det livaktiga  offentliga
samtalet. Få områden lämpar sig så illa
för  lagstiftning och anvisningar som
kulturen. Alla försök att med lagar snäva
in kulturen, vars inneboende kraft finns
just  i att vara fri, dynamisk  och
ifrågasättande, måste därför avvärjas. Av
denna anledning kan det vara speciellt
viktigt att även det som inte får allmänt
gillande uttrycks. På så sätt slipar vi
våra argument eller finner att de inte
bär. Frihet är en nödvändighet för ett
levande  kulturliv. Frihet innebär  i
grunden  respekt för den konstnärliga
kompetensen. Konsten har sin styrka i att
vara en motvikt till makthavarna och till
etablerade föreställningar om livet.
Vi  anser att kulturpolitiken  måste
struktureras med hjälp av tydliga mål.
Flera av de kulturpolitiska mål  som
riksdagen beslutade om år  1996  har
snarast  karaktären  av  medel  för
kulturpolitiken än mål. De  nuvarande
målen bör därför förändras så att de
uppnår större klarhet.
Vidare  anser  vi  att  målen  för
kulturpolitiken  endast   i   liten
utsträckning   medger   kvalificerad
uppföljning  av  politikens  resultat.
Enligt vår uppfattning måste det kunna gå
att avgöra om kulturpolitiken uppnått
sitt syfte eller inte. De nationella
målen för kulturpolitiken måste därför
under den förnyelseprocess som vi har
föreslagit kompletteras med uttryckliga,
mätbara   mål  för  de   enskilda
kulturpolitiska insatserna.
Slutligen  anser vi att  inte  bara
jämställdhets- och minoritetsperspektiv
utan även andra perspektiv skall anläggas
på de kulturpolitiska målen. Genom att
uppvisa mångfald och bredd i perspektiven
skulle kulturen nämligen kunna bidra till
att överbrygga klyftor och betona det
allmänmänskliga och enande snarare än det
åtskiljande och särande.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört  om ändringar av grunden  för
kulturpolitiken  och  de   gällande
kulturpolitiska  målen.  Därmed  bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr327
(fp) yrkandena 1 och 2 och avslå motion
2003/04:Kr209 (m) yrkande 1.

3.Styrningen av de kulturpolitiska
medlen till Region Skåne (punkt 7)

av  Lennart Kollmats (fp),  Cecilia
Wikström (fp), Birgitta Sellén (c) och
Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om styrningen av de kulurpolitiska medlen
till  Region  Skåne. Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr253 yrkande 2.

Ställningstagande

Den försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning som genomförs i Skåne
län är för hårt styrd. Följden av att
regeringen   beslutar   om   vilka
institutioner   som   skall   vara
bidragsberättigade blir att möjligheten
att  göra  regionala  prioriteringar
försämras. Staten bör inte besluta om
vilka institutioner som skall få stöd i
Skåne.  Dessa beslut bör  fattas  på
regional nivå.
Riksdagen bör med bifall till motion
2003/04:Kr253 (c) yrkande 2 som  sin
mening ge regeringen till känna vad vi
här  anför  om  styrningen  av  de
kulurpolitiska medlen till Region Skåne.

4.Orkesterfrågor (punkt 10)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg  (kd),  Lena   Adelsohn
Liljeroth (m), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c), Anna Lindgren (m)
och Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  orkesterfrågor.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:Kr295,
2002/03:Kr370 yrkande 5, 2003/04:Kr333,
2003/04:Kr334 och 2003/04:Kr390 yrkande 5
samt bifaller delvis motion 2002/03:Kr342
.

Ställningstagande

Utskottet  föreslog  våren  2002  att
riksdagen   skulle   göra    ett
tillkännagivande för regeringen om att en
orkesteröversyn  skulle   genomföras.
Utskottets ställningstagande innebar att
regeringen skulle låta utreda, analysera
och föreslå åtgärder som rör möjligheten
att     bibehålla     nuvarande
orkesterverksamhet,  möjligheten  att
tillgodose behoven av orkestermusik i
hela  landet,  orkestrarnas  ekonomi,
kriterierna för bidragsfördelningen till
olika  orkestrar,  svårigheterna  att
rekrytera    musiker,    musikernas
anställningsförhållanden och orkestrarnas
möjligheter till långsiktig utveckling
m.m. Riksdagen beslutade i enlighet med
utskottets förslag (bet. 2001/02:KrU16 s.
21 f., rskr. 2001/02:
209).
Regeringen utlovade i föregående års
budgetproposition  att  en  särskild
utredare skulle tillsättas. Översynen har
emellertid ännu inte kommit till stånd.
Vi anser att det är oacceptabelt att
utredningen dröjer. Mot den bakgrunden är
det påkallat att riksdagen gör ett nytt
tillkännagivande för regeringen i denna
fråga. I översynen bör utredaren - utöver
de punkter som nämnts i det föregående -
även  ägna  följande frågor  särskild
uppmärksamhet, nämligen
-      behovet  att  förtydliga
länsmusikuppdraget,
-
-         Göteborgssymfonikernas
möjligheter att utveckla sin roll som
Sveriges nationalorkester och
-
-      Göteborgsmusikens  framtida
finansiering.
-
Vi förutsätter att utredaren tillsätts
och påbörjar sitt arbete omgående.

Vi föreslår att riksdagen som sin mening
tillkännager för regeringen vad vi
anfört om orkesterfrågor. Därmed bör
riksdagen bifalla motionerna
2002/03:Kr295 (m), 2002/03:Kr370 (kd)
yrkande 5, 2003/04:Kr333 (fp, m, kd,
c), 2003/04:Kr334 (fp, m) och
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 5 samt
delvis bifalla motion 2002/03:Kr342
(s).

5.Mångfalden i den statligt stödda
litteraturen (punkt 13)

av  Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 13 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  mångfalden i den statligt stödda
litteraturen. Därmed bifaller riksdagen
motion 2002/03:Kr272.

Ställningstagande

Som anförs i motion 2002/03:Kr272 (v) bör
en ökad översättning och utgivning av
sådan litteratur som i dag har svårt att
nå ut på den svenska marknaden främjas.
Det räcker inte med att möjligheten till
stöd  redan  kan finnas inom  dagens
litteraturstöd. Det behövs i  stället
särskilda åtgärder för att få till stånd
en utveckling. Kulturrådet bör få  i
uppdrag att utarbeta förslag till sådana
åtgärder, varefter regeringen bör lägga
fram förslag för riksdagen.
Det finns en risk för likriktning i
bokutbudet. Andelen översatt litteratur
har  minskat.  Som  exempel  på  den
engelskspråkiga dominansen kan nämnas att
av alla översatta barn- och ungdomsböcker
är 80 % översatta från engelska. Översatt
litteratur  från främst  Latinamerika,
Afrika och Asien liksom från de övriga
nordiska  länderna  är  bristvaror.
Kommittén  för  svenska  språket  i
betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27) har
understrukit vikten av översättning till
svenska av framstående författares verk
och moderna klassiker från Asien, Afrika
och Latinamerika och av litterärt utbyte
inom det nordiska språkområdet. Det är
angeläget att regeringen lägger  fram
förslag för att främja översättning till
svenska  av  betydligt  fler  böcker
författade på andra språk än engelska.
Den pågående debatten om främlingskap,
rasism och svårigheter att få en väl
fungerande integration i det  svenska
samhället visar att det behövs åtgärder
bl.a. på kulturens område. Språket och
kulturen har stor betydelse för ökad
förståelse,  ökad  samhörighet  och
vidsynthet  i  det  moderna   och
mångkulturella  Sverige.  Mot  denna
bakgrund bör utgivning i Sverige  av
litteratur på invandrarspråk  främjas.
Statens kulturråd konstaterar i rapporten
"Om   världen   2001.  Kulturrådets
omvärldsanalys" att man trots många års
arbete med olika stödmetoder inte funnit
något helt tillfredsställande sätt att
fördela kvalitetsstöd till litteratur på
invandrarspråk. Arbetet  måste  därför
intensifieras för att klargöra  vilka
åtgärder som behöver vidtas för  att
förbättra situationen för utgivning och
distribution av litteratur  på  olika
invandrarspråk.
Kulturrådet  bör få  i  uppgift  att
återkomma med förslag till hur man kan
främja dels utgivningen i Sverige av
litteratur  på invandrarspråken,  dels
tillkomsten av fler översättningar till
invandrarspråk  av svensk  litteratur.
Likaså bör litteratur på invandrarspråken
översättas till svenska. Även i dessa
frågor bör riksdagen föreläggas förslag
från regeringen.
De    nationella    minoriteternas
rättigheter har skrivits in i svensk lag.
En självklar följd av detta bör vara att
åtgärder vidtas för att göra det möjligt
att ge ut fler böcker och att producera
tidskrifter   på   de   nationella
minoritetsspråken för att  hålla  dem
levande.  Vidare  bör  distributionen
förbättras och översättning  från  de
nationella minoritetsspråken till svenska
främjas. Regeringen bör på underlag från
Kulturrådet lägga fram förslag i dessa
frågor för riksdagen.
Vad vi här har anfört om att mångfalden
i litteratur bör främjas genom aktiva
åtgärder bör riksdagen som sin mening
tillkännage för regeringen. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2002/03:Kr272
(v).

6.Statens konstråds rutiner för förvärv
av konst, m.m. (punkt 16)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg (kd), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c) och Hans Backman
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 16 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om Statens konstråds rutiner för förvärv
av konst, m.m. Därmed bifaller riksdagen
motionerna  2002/03:Kr372 yrkande  26,
2003/04:Kr326   yrkande   26   och
2003/04:Kr327 yrkandena 18 och 19.

Ställningstagande

Statens  konstråds inköp av offentlig
konst är en grannlaga uppgift som vållat
en hel del huvudbry och motsättningar
inom   Konst-Sverige.   Det   är
anmärkningsvärt att konsten till största
delen köps in utan anbudsförfarande eller
någon form av tävling. Lagen om offentlig
upphandling borde tillämpas även  vid
konstinköp. För att alla konstnärer på
lika villkor skall komma i fråga vid
upphandling av offentlig konst bör t.ex.
tävlingar med anonym inlämning erbjudas
vid alla större upphandlingar.
Även  Konstnärsnämndens  uppgift  att
fördela ersättning och stipendier m.m.
till konstnärer är ett grannlaga arbete,
som kräver känsla för etik och moral,
liksom kunskap om vad som är kvalitet.
Samtidigt finns det andra aspekter som
också skall vägas in, t.ex. främjande av
jämställdhet och tillgänglighet för alla.
Det föreligger ett behov av att samlat
utvärdera  vilken  fördelning  bland
konstnärerna de nuvarande, centraliserade
formerna  för  beslut om  stöd  till
konstnärer och inköp av offentlig konst
givit.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår  vi  att  riksdagen  skall
tillkännage för regeringen som sin mening
vad vi här anfört om Statens konstråds
och Konstnärsnämndens rutiner för förvärv
av konst respektive fördelning av stöd.
Därmed bör riksdagen bifalla motionerna
2002/03:Kr372  (fp)   yrkande   26,
2003/04:Kr326  (c)  yrkande  26  och
2003/04:Kr327 (fp) yrkandena 18 och 19.

7.Pensionsvillkoren för konstnärerna
(punkt 18)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg  (kd),  Lena   Adelsohn
Liljeroth (m), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c), Anna Lindgren (m)
och Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om pensionsvillkoren för konstnärerna.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
motionerna  2002/03:Kr373 yrkande  21,
2003/04:Kr254 yrkande 10, 2003/04:Kr347
yrkande 9 och 2003/04:Kr390 yrkande 15.

Ställningstagande

Vi  konstaterar att pensionsreformen som
genomfördes för ett par år sedan fick
konsekvenser som är problematiska för
konstnärer  inom  bl.a.  dans-  och
musikområdena på grund av dessa yrkens
speciella karaktär. Genom att samtliga
aktiva  år  nu skall finnas  med  i
beräkningen inför pensionen - och inte
som tidigare enbart de 15 mest lönsamma
åren - påverkas de konstnärer som har låg
pensionsålder  negativt  av  det  nya
pensionssystemet.
Vi har noterat att regeringen inte har
något  förslag  till  åtgärder  i
budgetpropositionen men att man avser att
tillsammans med arbetsmarknadens parter
diskutera   frågor   om   tänkbara
pensionslösningar och möjligheter till
utbildning  och  karriärbreddning  för
konstnärer med låg pensionsålder. Det är
viktigt att dessa diskussioner påbörjas
omgående så att regeringen kan arbeta
fram rimliga resultat i dessa frågor.
Även pensionsförhållandena för de fria
teater-, dans- och musikgrupperna bör få
en lösning i samband med de kommande
diskussionerna. Regeringen bör därefter
skyndsamt återkomma till riksdagen med
förslag  om  de  fria  gruppernas
pensionsvillkor.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört  om  pensionsvillkoren   för
konstnärer. Därmed bör riksdagen delvis
bifalla  motionerna 2002/03:Kr373  (v)
yrkande 21, 2003/04:Kr254 (m) yrkande 10,
2003/04:Kr347  (fp)  yrkande  9  och
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 15.

8.Begäran om en proposition grundad på
Arkivutredningens betänkande
(punkt 19)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 19 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om begäran om en proposition grundad på
Arkivutredningens  betänkande.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Kr387
yrkande 6.

Ställningstagande

Runt om i landet finns arkiv av olika
karaktär  som  förvaltar  betydande
arkivbestånd. Det är viktigt att bevara
mångfalden i och tillgängligheten till
denna del av vårt kulturarv. Allmänheten
och forskare använder också arkiven i
allt större omfattning samtidigt  som
mängden material som arkiven måste ta
ansvar  för ökar. Det är mot  denna
bakgrund anmärkningsvärt att regeringen
inte  avlämnat någon proposition  med
anledning av Arkivutredningens betänkande
(SOU 2002:78). Kristdemokraterna anser
att regeringen snarast skall presentera
ett förslag i frågan. I en kommande
proposition bör även frågan om att ge
folkrörelsearkiven en del av satsningen
på industrisamhällets kulturarv tas upp.
Folkrörelserna spelade en avgörande roll
i det framväxande industrisamhället.
Jag föreslår att riksdagen med bifall
till motion 2003/04:Kr387 (kd) yrkande 6
som  sin  mening  tillkännager  för
regeringen vad jag här anfört om begäran
om   en  proposition  grundad  på
Arkivutredningens betänkande.

9.Den kyrkoantikvariska ersättningen
efter år 2009 (punkt 21)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  den kyrkoantikvariska ersättningen
efter år 2009. Därmed bifaller riksdagen
motion  2003/04:Kr387 yrkande 4  samt
bifaller delvis motionerna 2003/04:Kr206
och 2003/04:Kr269.

Ställningstagande

Staten har i dag, sedan kyrkan fått en
friare ställning, ett särskilt ansvar för
att bevara det värdefulla kulturarv som
våra kyrkor utgör. Jag anser att det är
viktigt med en helhetsbild av hur stora
behov  som  finns på  detta  område.
Regeringen bör därför återkomma  till
riksdagen med en redogörelse för vilka
behov som finns för att bevara vårt
kyrkliga kulturarv som en förberedelse
inför kommande beslut om den framtida
kyrkoantikvariska ersättningen.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om den kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr387
(kd)  yrkande  4 och delvis  bifalla
motionerna  2003/04:Kr206  (c)  och
2003/04:Kr269 (m).

10.    Den kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009 (punkt 21)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  den kyrkoantikvariska ersättningen
efter år 2009. Därmed bifaller riksdagen
motion 2003/04:Kr206 och bifaller delvis
motionerna    2003/04:Kr269    och
2003/04:Kr387 yrkande 4.

Ställningstagande

Eftersom  kyrkans ekonomiska situation
väsentligt har försämrats sedan beslutet
om kyrkoantikvarisk ersättning togs är
det enligt min uppfattning angeläget att
nu se över möjligheterna att tillskjuta
ytterligare medel och att överväga vad
som kommer att hända efter år 2009. Genom
en  översyn skulle de anställda  och
förtroendevalda få en bättre beredskap
att planera för framtida underhåll av
kyrkobyggnaderna.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om den kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr206
(c)  och  delvis  bifalla  motionerna
2003/04:Kr269 (m) och 2003/04:Kr387 (kd)
yrkande 4.

11.    Finansieringsmodell för vård
och underhåll av kyrkliga kulturvärden
(punkt 22)

av Lennart Kollmats, Cecilia Wikström
och Hans Backman (alla fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  finansieringsmodell för vård  och
underhåll  av  kyrkliga  kulturvärden.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:K363 yrkande 5.

Ställningstagande

Kulturminneslagens skydd av de kyrkliga
kulturvärdena  gäller  även   efter
relationsändringen mellan Svenska kyrkan
och staten. Svenska kyrkan har t.o.m. år
2009 rätt till en viss årlig ersättning
för vård av kulturhistoriskt värdefull
egendom. Detta är en övergångslösning
inför ett fullständigt skiljande mellan
Svenska kyrkan och staten, och några
särlösningar bör därefter inte finnas. I
stället bör samma principiella lösning
utformas  för  Svenska  kyrkan  och
trossamfunden när det gäller vård och
underhåll av det kyrkliga kulturarvet. Vi
avvisar därför en förlängning efter år
2009 av den finansieringsmodell som i dag
tillämpas.
Vi föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad vi
anfört om finansieringsmodellen för vård
och underhåll av kyrkliga kulturvärden.
Därmed  bör riksdagen bifalla  motion
2003/04:K363 (fp) yrkande 5.

12.    En plan för vård av
museisamlingar (punkt 23)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg (kd), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c) och Hans Backman
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 23 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om en plan för vård av museisamlingar.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Kr327 yrkande 10.

Ställningstagande

Att vårda kulturarvet innebär att bevara
kunskap, idéer, föremål och miljöer som
speglar  äldre  tiders  livs-  och
samhällsformer.   Kulturarvet   ger
perspektiv på vår samtid och också nya
tankar om hur vi kan forma vår framtid.
Sverige har länge brustit i vården av
detta kulturarv. Sådana försummelser är
oåterkalleliga och en förbättring måste
ske.  Det finns ett stort behov  av
kompetent personal för att inventera,
vårda  och  göra museernas  samlingar
tillgängliga. Regeringen bör som en del
av kulturpolitiken lägga fram en plan för
hur  samlingarnas eftersatta underhåll
skall åtgärdas och för hur de skall
vårdas i framtiden. Bevarandet av detta
kulturarv  bör inte få  styras  från
arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört  om  en  plan  för  vård  av
museisamlingar. Därmed  bör  riksdagen
bifalla motion 2003/04:Kr327 (fp) yrkande
10.

13.    Avveckling av myndigheten
Forum för levande historia (punkt 24)

av  Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om avveckling av myndigheten Forum för
levande  historia.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr255.

Ställningstagande

Historieskrivning är en i högsta grad
politisk verksamhet och tjänar  olika
syften beroende på hur den utförs. Den
ideologiska och politiska striden om hur
historiska skeenden bör beskrivas står
mellan   partier,   organisationer,
folkrörelser och debattörer från olika
riktningar  och med olika  intressen.
Vänsterpartiets uppfattning är därför att
det är av principiellt stor betydelse att
staten  inte ägnar sig åt  officiell
historieskrivning, utan att detta görs av
forskarsamhället som har  tillräckliga
medel  till sitt förfogande för  att
självständigt formulera och  genomlysa
problemställningar och analysera den tid
som  varit. Staten skall  inte  vara
historieskrivare eller  opinionsbildare
när det gäller historieskrivning i frågor
som står under debatt.
I samband med förberedelsearbetet inför
inrättandet av Forum för levande historia
uttryckte   många   remissinstanser
tveksamhet  inför att myndighetsformen
skulle användas för verksamheten. Det
befarades  att  en  myndighet  under
statsmaktens kontroll skulle ägna sig åt
en   politiserad   historieskrivning.
Dessvärre tycks det finnas fog för denna
tveksamhet.  Utmärkande  för  forumets
verksamhet hittills är en  skev  och
vinklad historieskrivning, där ämnen som
är  besvärande  för  västvärlden  har
undvikits.
Vänsterpartiet anser att det viktiga
uppdraget att sprida och fördjupa kunskap
om vår nutidshistoria inte bör ske i
myndighetsform, utan i stället överlåtas
åt forskarsamhället. Myndigheten Forum
för levande historia bör därför avvecklas
till den 1 januari 2005. Arbetet för en
breddad och djupare historisk kunskap bör
föras vidare i andra former. Detta kan
ske  exempelvis  genom  att  bättre
ekonomiska förutsättningar för en fri och
oberoende forskning skapas, genom stöd
till föreningsliv och organisationer och
genom en förstärkning av historieämnets
roll i skolan.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om avveckling av myndigheten Forum
för  levande  historia.  Därmed  bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr255
(v).

14.    Utvidgning av uppdraget för
Forum för levande historia m.m.
(punkt 25)

av Lena Adelsohn Liljeroth och Anna
Lindgren (båda m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 25 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om utvidgning av uppdraget för Forum för
levande historia m.m. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr212, bifaller
delvis motion 2003/04:Kr213 yrkande 2 och
avslår motionerna 2003/04:Kr213 yrkande
1, 2003/04:Kr240 yrkande 1, 2003/04:Kr281
yrkandena 1 och 2, 2003/04:
Kr348,  2003/04:Kr375,  2003/04:Kr388
yrkande 1 och 2003/04:Sk284 yrkande 2.

Ställningstagande

För några år sedan hölls den första
Förintelsekonferensen i Stockholm. Det
behövs   en  lika  brett  upplagd
upplysningskampanj om  massmorden  och
förtrycket i kommunismens namn. I det
viktiga uppdraget för Forum för levande
historia nämns frågor som rör demokrati,
tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Kommunismens
brott mot mänskligheten måste vara en
naturlig del av forumets verksamhet.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om utvidgning av uppdraget för
Forum för levande historia m.m. Därmed
bör   riksdagen   bifalla   motion
2003/04:Kr212 (m), delvis bifalla motion
2003/04:Kr213 (kd) yrkande 2 och avslå
motionerna 2003/04:Kr213 (kd) yrkande 1,
2003/04:Kr240   (mp)   yrkande   1,
2003/04:Kr281 (fp) yrkandena 1 och 2,
2003/04:Kr348 (fp), 2003/04:Kr375 (m),
2003/04:Kr388  (fp)  yrkande  1  och
2003/04:Sk284 (fp) yrkande 2.

15.    Utvidgning av uppdraget för
Forum för levande historia m.m.
(punkt 25)

av Lennart Kollmats, Cecilia Wikström
och Hans Backman (alla fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 25 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om utvidgning av uppdraget för Forum för
levande historia m.m. Därmed bifaller
riksdagen   motionerna  2003/04:Kr281
yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr388 yrkande
1 och 2003/04:Sk284 yrkande 2, bifaller
delvis motion 2003/04:Kr213 yrkande 1 och
avslår   motionerna   2003/04:Kr212,
2003/04:Kr213 yrkande 2, 2003/04:Kr240
yrkande   1,   2003/04:Kr348   och
2003/04:Kr375.

Ställningstagande

Folkpartiet   har   i   motionerna
2003/04:Kr281 (fp) yrkandena 1 och 2 och
2003/04:Kr388 (fp) yrkande 1 påmint om
att såväl antisemitismen som islamofobin
är på frammarsch i Sverige. Projektet
Levande      Historia      samt
Förintelsekonferenserna har bidragit till
Sveriges trovärdighet när det  gäller
kampen mot rasism. Men det krävs att mer
görs, att nya initiativ tas och att
svenska myndigheter är på sin vakt mot
grupper och nätverk som hemfaller åt
antisemitisk propaganda och propaganda
mot islam. Behovet av upplysning och
demokratiska motkrafter är stort för att
trygga det liberala, öppna och toleranta
samhället.
Folkpartiet  har  också  i  motion
2003/04:Sk284 (fp) yrkande 2 framhållit
att en bearbetning av dolda och öppna
etniska konflikter borde ske också i Sve
rige  och  inte bara i  länder  som
exempelvis Sydafrika. Finländare, samer,
tornedalssvenskar, romer och judar borde
berätta för den svenska befolkningen om
det som tidigare generationer upplevt och
det de själva får erfara. För ett sådant
försoningsarbete kan  dock  inte  den
traditionella  modellen  för  debatt
användas.  Det  skall  inte  vara
majoritetsbefolkningens      starka
myndigheter  och  organisationer  -
politiska    partier,    fackliga
organisationer etc. - som  formulerar
minoriteternas  problem  och  föreslår
lösningar.  Minoriteterna  måste  få
beskriva sin bild av sig själva och av
relationerna med majoriteten, vilken i
sin tur måste lyssna och ta till sig det
som framförs. Forum för levande historia
kan vara en lämplig anordnare av sådana
möten.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om utvidgning av uppdraget för
Forum för levande historia m.m. Därmed
bör  riksdagen  bifalla  motionerna
2003/04:Kr281 (fp) yrkandena 1 och 2,
2003/04:Kr388  (fp)  yrkande  1  och
2003/04:Sk284 (fp) yrkande 2,  delvis
bifalla motion 2003/04:Kr213 (kd) yrkande
1 och avslå motionerna 2003/04:Kr212 (m),
2003/04:Kr213   (kd)   yrkande   2,
2003/04:Kr240   (mp)   yrkande   1,
2003/04:Kr348 (fp) och 2003/04:Kr375 (m).

16.    Parlamentarisk referensgrupp
inför kommande filmavtal (punkt 27)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg  (kd),  Lena   Adelsohn
Liljeroth (m), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c), Anna Lindgren (m)
och Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 27 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om en parlamentarisk referensgrupp inför
kommande  filmavtal.  Därmed  bifaller
riksdagen  delvis motion 2003/04:Kr390
yrkande 11.

Ställningstagande

Som anförs i motion 2003/04:Kr390 (kd) är
det  angeläget  att en parlamentarisk
referensgrupp följer arbetet med det nya
filmavtal  som enligt planerna  skall
träffas mellan regeringen, filmbranschen
m.fl. Det har visat sig att det nuvarande
avtalet som löper ut den 31 december 2004
har  flera brister. Bland annat  var
anslaget   redan   från   början
underfinansierat, vilket visade sig när
det  publikrelaterade  efterhandsstödet
under föregående år tog slut. För att
rädda  avtalet  fick staten  tillföra
resurser  utöver  vad  som  tidigare
avtalats.  Mot  denna  bakgrund  bör
regeringen  omgående  tillsätta  en
parlamentarisk referensgrupp,  så  att
representanter för riksdagen  kan  få
möjlighet att vid utarbetandet av det nya
avtalet lämna sina synpunkter på den
framtida filmpolitiken till regeringen.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om en parlamentarisk referensgrupp
inför kommande filmavtal. Därmed  bör
riksdagen  delvis  bifalla   motion
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 11.

17.    Medelstilldelningen till
regionala resurscentrum för film och
video i kommande filmavtal (punkt 28)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 28 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  medelstilldelningen till regionala
resurscentrum för film och  video  i
kommande  filmavtal.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:
Kr370  yrkande  12 och  2003/04:Kr390
yrkande 10.

Ställningstagande

I 2000 års filmavtal finns en bestämmelse
om  att stöd skall kunna utgå  till
regionala resurscentrum för film  och
video.  I några regioner har  sådana
centrum startats efter det att nuvarande
filmavtal träffades. Det har visat sig
att Filminstitutet saknar möjlighet att
ge dessa nya centrum ekonomiskt stöd
eftersom  samtliga resurser redan  är
intecknade. Jag utgår från att regeringen
ser till att nödvändiga ekonomiska medel
finns inför kommande avtalsperiod så att
alla resurscentrum då kan få stödbidrag
från Filminstitutet.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om medelstilldelningen till
regionala resurscentrum för film  och
video.  Därmed bör riksdagen  bifalla
motionerna 2002/03:Kr370 (kd) yrkande 12
och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 10.

18.    Mål för svensk film och för
Svenska Filminstitutets verksamhet
(punkt 29)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 29 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om mål för svensk film och för Svenska
Filminstitutets  verksamhet.   Därmed
bifaller    riksdagen    motionerna
2002/03:Kr370 yrkande 13 i denna del och
2003/04:Kr390 yrkande 12 i denna del.

Ställningstagande

Som framhålls i motionerna 2002/03:Kr390
(kd) och 2003/04:Kr370 (kd) saknar 2000
års  filmavtal mål och visioner. Man
frågar  sig  vad  staten  vill  med
Filminstitutet  och  vilka  mål  som
verksamheten skall sträva mot. Likaså
frågar man sig vilka mål staten har för
svensk film. Detta är frågor som även
Filminstitutet ställt. Här  finns  en
otydlighet  som hämmar ett  effektivt
arbete  för  svensk  film.  Det  nya
filmavtalet måste därför förändras så att
det blir mer målinriktat.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om mål för svensk film och för
Svenska  Filminstitutets  verksamhet.
Därmed bör riksdagen bifalla motionerna
2002/03:Kr370 (kd) yrkande 13 i denna del
och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande 12 i denna
del.

19.    Mindre detaljreglering av
kommande filmavtal (punkt 30)

av  Gunilla  Tjernberg  (kd),  Lena
Adelsohn  Liljeroth  (m)  och  Anna
Lindgren (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 30 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om mindre detaljreglering av kommande
filmavtal.  Därmed bifaller  riksdagen
motionerna 2002/03:Kr370 yrkande 13 i
denna del, 2003/04:Kr209 yrkande 13 och
2003/04:Kr390 yrkande 12 i denna del.

Ställningstagande

Som framhållits motionsvägen innehåller
2000   års  filmavtal  en   mängd
detaljregleringar för olika typer  av
filmstöd och regleringar för de olika
parternas   ansvar.  Även   Svenska
Filminstitutet har vid flera tillfällen
påpekat att uppdraget i filmavtalet är
alltför detaljreglerat, vilket försvårar
institutets  möjligheter  att  agera
flexibelt.  Vi  har  förståelse  för
Filminstitutets kritik och föreslår att
det kommande filmavtalet lämnar större
möjligheter för SFI att agera utifrån
verkligheten   och   den   tekniska
utvecklingen och således ges en mindre
detaljreglerad utformning.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört  om mindre detaljreglering  av
kommande filmavtal. Därmed bör riksdagen
bifalla motionerna 2002/03:Kr370  (kd)
yrkande 13 i denna del, 2003/04:Kr209 (m)
yrkande 13 och 2003/04:Kr390 (kd) yrkande
12 i denna del.

20.    Videobranschens deltagande i
kommande filmavtal (punkt 31)

av Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén
(c) och Rossana Dinamarca (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 31 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om videobranschens deltagande i kommande
filmavtal.  Därmed bifaller  riksdagen
delvis motion 2003/04:Kr270 yrkande 4.

Ställningstagande

Som framgår av motion 2003/04:Kr270 (v)
står videobranschen utanför 2000  års
filmavtal. Det är enligt vår uppfattning
ett förhållande som på sikt är ohållbart.
För att skapa ett ökat intresse för att
distribuera svensk film och  barn-TV-
program genom försäljning och uthyrning
av video eller dvd och för att stärka
filmavtalet ekonomiskt bör  regeringen
aktivt  verka  för att videobranschen
kommer att ingå som en part i kommande
filmavtal.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om videobranschens deltagande i
kommande filmavtal. Därmed bör riksdagen
delvis bifalla motion 2003/04:Kr270 (v)
yrkande 4.

21.    Publikrelaterat
efterhandsstöd i kommande filmavtal
(punkt 32)

av Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén
(c) och Rossana Dinamarca (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 32 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  publikrelaterat  efterhandsstöd  i
kommande  filmavtal.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr270 yrkande 3.

Ställningstagande

Som framgår av motion 2003/04:Kr270 (v)
har  det  visat  sig  att  det  nya
publikrelaterade efterhandsstödet  till
filmproduktion i 2000 års filmavtal har
brister. Detta stöd har numera en egen
ekonomisk  ram, som visat  sig  vara
otillräcklig. Regeringen bör därför, i
samband  med  att  det  nya  avtalet
förhandlas fram, se över konstruktionen
med för- och efterhandsstöd.

Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört   om   det  publikrelaterade
efterhandsstödet till film. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr270
(v) yrkande 3.

22.    Särskilda stödkategorier i
kommande filmavtal (punkt 33)

av Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén
(c) och Rossana Dinamarca (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 33 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  särskilda stödåtgärder i kommande
filmavtal.  Därmed bifaller  riksdagen
motion 2003/04:Kr270 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Vi anser - i likhet med motionärerna
bakom motion 2003/04:Kr270 (v) - att det
är en nationell angelägenhet att filmen
som konstart utvecklas även inom genren
barn- och familjefilm. Om de konstnärligt
syftande filmbolagen inte kan tjäna på
sina  filmer och skulle få  minskade
offentliga  bidrag  begränsar  detta
utrymmet för konstnärlig förnyelse av
filmen. Därför bör regeringen se över hur
ett  direkt  stöd  till  barn-  och
familjefilm bör utformas.
Vidare  anser  vi att  en  framtida
filmproduktion  på  de   nationella
minoriteternas  språk  hör  till  de
viktigaste satsningarna för att stärka
språket hos unga kvinnor och män. Ett
positivt exempel värt att uppmärksamma i
detta sammanhang är projektet Film i
Sameland och Tornedalen, som förutsätter
samarbete    mellan    de    två
minoritetsgrupperna  tornedalingar  och
samer.  Frågan  om  de  nationella
minoriteternas tillgång till film bör
således beaktas i samband med arbetet med
det nya filmavtalet.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om särskilda stödkategorier  i
kommande filmavtal. Därmed bör riksdagen
bifalla  motion  2003/04:Kr270  (v)
yrkandena 1 och 2.

23.    Utbyggnad av e-bio (punkt 34)

av Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén
(c) och Rossana Dinamarca (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 34 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om utbyggnad av e-bio. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr271.

Ställningstagande

Det  är  viktigt att  kulturen  görs
tillgänglig för alla i enlighet med ett
av de kulturpolitiska målen, det s.k.
jämlikhetsmålet, som riksdagen antog år
1996.  Med  traditionell  filmteknik
begränsas antalet biografer  som  kan
premiärvisa  en  film  av  antalet
framställda kopior. Det gör att det är de
biografer  med det största underlaget
avseende  presumtiva  biobesökare  som
tilldelas   premiärvisningarna.   Av
naturliga  skäl gynnas de  boende  i
storstäderna av detta, medan intresserade
filmentusiaster ute i landets  mindre
kommuner får göra långa resor för att få
se en ny film tidigt eller så får de helt
enkelt avvakta till dess filmen kommer
till den egna biografen. Det är givetvis
önskvärt att biobesökare på olika håll i
landet i möjligaste mån ges likvärdiga
förutsättningar. Tillgängligheten till ny
film kan förbättras genom utbyggnad av
den   s.k.  e-bion.  Vid  e-bions
filmvisningar används inte traditionell
film utan film i digital form. Systemet
är  mindre  kostsamt  och  möjliggör
framtagandet av många fler kopior till
rimliga kostnader.
Som anförs i motion 2003/04:Kr271 (v)
finns det emellertid ett problem. Den
tekniska utrustning som krävs för att
spela  upp  de digitala filmerna  är
nämligen mycket dyr och därför svår att
investera i för en liten biograf. Vi
anser därför att regeringen bör överväga
åtgärder  i  syfte  att  underlätta
utbyggnaden av s.k. e-bio i landet.
Vi föreslår att riksdagen som sin mening
tillkännager för regeringen vad vi anfört
om  utbyggnad av e-bio.  Därmed  bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr271
(v).

24.    Offentlighetsprincipens
tillämpning på Svenska Filminstitutet
(punkt 35)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg (kd), Cecilia Wikström (fp)
och Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om offentlighetsprincipens tillämpning på
Svenska Filminstitutet. Därmed bifaller
riksdagen   motionerna  2002/03:Kr370
yrkande 14 och 2003/04:Kr390 yrkande 13.

Ställningstagande

Vi anser i likhet med motionärerna bakom
motionerna  2002/03:Kr370  (kd)  och
2003/04:Kr390 (kd) att de statliga stöd
som  Stiftelsen Svenska Filminstitutet
fördelar motsvarar stöd som på andra
områden   fördelas  av   offentliga
institutioner.     Därför     bör
offentlighetsprincipen omfatta de delar
av verksamheten som rör statliga medel.
Regeringen bör lägga fram förslag till
riksdagen i frågan.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört   om   offentlighetsprincipens
tillämpning på Svenska Filminstitutet.
Därmed bör riksdagen bifalla motionerna
2002/03:Kr370  (kd)  yrkande  14  och
2003/04:Kr390 (kd) yrkande 13.

25.    Stödet till sjukhuskyrkan
(punkt 37)

av  Lennart Kollmats (fp),  Gunilla
Tjernberg  (kd),  Lena   Adelsohn
Liljeroth (m), Cecilia Wikström (fp),
Birgitta Sellén (c), Anna Lindgren (m)
och Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 37 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  stödet till sjukhuskyrkan. Därmed
bifaller    riksdagen    motionerna
2002/03:Kr256,       2002/03:Kr322,
2002/03:Kr360, 2002/03:Kr366 yrkande 8,
2003/04:Kr222,       2003/04:Kr250,
2003/04:Kr251,   2003/04:Kr309   och
2003/04:Kr329 yrkande 15.

Ställningstagande

Sjukhuskyrkan är uppskattad av alla som
kommer i kontakt med den. Det gäller inte
enbart patienter utan även anhöriga och
personal.  Alltmer  har  sjukhuskyrkan
kommit att fungera som ett starkt stöd
för  sjukhusens personal,  bl.a.  med
fortbildning,   krishantering   och
samtalsstöd.  Alla som  arbetar  inom
sjukhuskyrkan  har  en   omfattande
vidareutbildning efter sina respektive
grundutbildningar. Det är församlingarna
som anställer personalen och som står för
den största delen av lönekostnaderna. I
en tid av stress och oro behövs alla goda
krafter i vårt samhälle - inte minst inom
vården.  Mot bakgrund av det anförda
föreslår vi att en översyn görs av stödet
till sjukhuskyrkan.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
här anfört om stödet till sjukhuskyrkan.
Därmed bör riksdagen bifalla motionerna
2002/03:Kr256 (kd), 2002/03:Kr322 (c, m,
fp, kd), 2002/03:Kr360 (s), 2002/03:Kr366
(kd)  yrkande 8, 2003/04:Kr222  (kd),
2003/04:Kr250 (c), 2003/04:Kr251 (kd),
2003/04:Kr309 (c) och 2003/04:Kr329 (kd)
yrkande 15.

26.    Förhandsgranskning av
vuxenfilm (punkt 39)

av  Lennart  Kollmats  (fp),  Lena
Adelsohn  Liljeroth  (m),  Cecilia
Wikström (fp), Anna Lindgren (m) och
Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 39 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  förhandsgranskning  av  vuxenfilm.
Därmed  bifaller riksdagen  motionerna
2003/04:Kr209   yrkande   14   och
2003/04:Kr359 yrkande 9.

Ställningstagande

Vi anser i likhet med motionärerna bakom
motionerna  2003/04:Kr209  (m)  och
2003/04:Kr359  (fp)  yrkande  9  att
förhandsgranskningen av vuxenfilm skall
avskaffas. Därmed bör - som anförs i
motion  2003/04:Kr359  (fp)  -  en
åldersgräns på 18 år införas. Regeringen
bör förelägga riksdagen förslag i frågan.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört  om  förhandsgranskning   av
vuxenfilm. Därmed bör riksdagen bifalla
motionerna 2003/04:Kr209 (m) yrkande 14
och 2003/04:Kr359 (kd) yrkande 9.

27.    Ändring i lagen om TV-avgift
(punkt 40)

av  Lennart  Kollmats  (fp),  Lena
Adelsohn  Liljeroth  (m),  Cecilia
Wikström (fp), Anna Lindgren (m) och
Hans Backman (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 40 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om ändring i lagen om TV-avgift. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Kr362
yrkande  9  och  avslår  proposition
2003/04:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

Ställningstagande

I budgetpropositionen föreslår regeringen
att TV-avgiften skall höjas fr.o.m. den 1
januari 2004 med 60 kronor till 1 872
kronor. I enlighet med vad som framförs i
motion  2003/04:Kr362 (m)  yrkande  9
avvisar vi den föreslagna höjningen.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening tillkännager för regeringen vad vi
anfört om ändring i lagen om TV-avgift.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Kr362 (m) yrkande 9 och avslår
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 17
punkt 1.

28.    Utredning om lokaliseringen
av ett riksidrottsmuseum (punkt 47)

av  Lennart  Kollmats  (fp),  Lena
Adelsohn  Liljeroth  (m),  Cecilia
Wikström (fp), Birgitta Sellén (c),
Anna Lindgren (m) och Hans Backman
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 47 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om utredning om lokaliseringen av ett
riksidrottsmuseum.  Därmed   bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr282 yrkande
18.

Ställningstagande

Idrotten  är vår största folkrörelse.
Frågan om ett riksidrottsmuseum har varit
vilande sedan museet vid Globenområdet i
Stockholm stängdes. Det är nu dags att
den svenska idrottshistorien åter ges ett
museum.  En  utredning  bör  snarast
tillsättas   för   att   bestämma
lokaliseringen av museet.
Vi föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad vi
anfört om en utredning om lokaliseringen
av  ett riksidrottsmuseum. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr282
(m) yrkande 18.

29.    Samarbete mellan ett
riksidrottsmuseum och regionala och
lokala idrottsmuseer (punkt 48)

av  Peter  Pedersen  och  Rossana
Dinamarca (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 48 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om samarbete mellan ett riksidrottsmuseum
och regionala och lokala idrottsmuseer.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Kr302.

Ställningstagande

Diskussionen   om  ett   nationellt
idrottsmuseum aktualiserades på allvar
under  1980-talet. År  1992  öppnades
Sveriges Riksidrottsmuseum i Globen i
Stockholm, men stängdes år 1997, bl.a. av
det  skälet att lokalerna  inte  var
ändamålsenliga. Vänsterpartiet lyfte i
motion 1999/2000:Kr210 Idrottens historia
fram kravet att regeringen skulle utreda
förutsättningarna att med statligt stöd
ge     Riksidrottsmuseet     egna
verksamhetslokaler.  Det  är  därför
glädjande att regeringen nu avser att
reservera    medel    för    ett
riksidrottsmuseum.
Det finns i dag lokala idrottsmuseer av
hög klass på ett flertal orter i landet,
liksom   även  ett  stort   antal
idrottshistoriska sällskap och liknande.
Ett   bra  exempel  är  Degerfors
Fotbollsmuseum som utvecklats från att
främst visa Degerfors IF:s historia till
att  nu  också  spegla  den  svenska
fotbollens historia med internationella
utblickar.
Det är viktigt att hela landet ges goda
möjligheter  att  lyfta  fram  det
idrottshistoriska arvet till en  bred
allmänhet. Regeringens stöd till  ett
riksidrottsmuseum bör därför kompletteras
med åtgärder som ger förutsättningar för
museet att kunna samarbeta med lokala och
regionala  idrottsmuseer, t.ex.  genom
vandringsutställningar,  utbyte   och
utlåning  av  objekt,  kunskaps-  och
erfarenhetsutbyte m.m.  Riksdagen  bör
därför  ge regeringen i uppdrag  att
överväga lämpliga åtgärder i samverkan
med Riksidrottsförbundet, det blivande
riksidrottsmuseet    och    andra
idrottsmuseer.
Vi föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad vi
anfört  om  samarbete  mellan  ett
riksidrottsmuseum  och  regionala  och
lokala  idrottsmuseer.  Därmed  bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr302
(v).

30.    Bidrag till organisationer
som bedriver friluftsverksamhet
(punkt 51)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 51 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  bidrag  till  organisationer  som
bedriver  friluftsverksamhet.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Kr385
yrkande 15.

Ställningstagande

Under år 2003 har Friluftsfrämjandet,
Sveriges     Sportfiske-     och
Fiskevårdsförbund,        Svenska
Livräddningssällskapet,      Svenska
Pistolskytteförbundet,      Svenska
båtunionen, Cykelfrämjandet, FRISAM och
Svenska  Naturskyddsföreningen   fått
statligt   organisationsbidrag   för
friluftsverksamhet. Från och med år 2004
fördelas  bidrag  av det  nyinrättade
Friluftsrådet. Enligt Idrottsutredningen
(SOU  1998:76) skall målet  för  det
statliga stödet vara att stärka sådan
allmännyttig   ideellt   organiserad
verksamhet som har till syfte att främja
ett aktivt friluftsliv. Kristdemokraterna
anser att anslaget måste kunna innefatta
även andra organisationer som bedriver
friluftsverksamhet än de som hittills
fått bidrag.
Jag föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad jag
anfört om bidrag till organisationer som
bedriver friluftsverksamhet. Därmed bör
riksdagen bifalla motion 2003/04:Kr385
(kd) yrkande 15.

31.    Översyn av
fördelningsprinciperna för bidragen
till studieförbunden (punkt 52)

av Lennart Kollmats, Cecilia Wikström
och Hans Backman (alla fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 52 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om översyn av fördelningsprinciperna för
bidragen till studieförbunden.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Kr321
och bifaller delvis motion 2003/04:Kr320.

Ställningstagande

Vi anser att folkbildningens roll i och
betydelse för integrationsarbetet måste
betonas mer. Ett syfte med statsbidraget
till folkbildningen är att det skall
stödja sådan verksamhet som riktar sig
till invandrare och personer som  är
kulturellt  missgynnade. Likaså  skall
sådan verksamhet stödjas som gör det
möjligt för människor att påverka sin
livssituation och som skapar engagemang
för   samhällsutvecklingen.   Dagens
bidragsystem till folkbildningen är dock
till  sin  konstruktion konserverande.
Studieförbund som börjar arbeta med nya
grupper  får  inte erforderligt  stöd
eftersom  det  beräknas  utifrån  de
kurstimmar som ett studieförbund haft
historiskt. Detta missgynnar särskilt nya
studieförbund.  Vi anser  därför  att
statsbidragssystemet bör ses över för att
tillse att det inte bidrar till  en
konservering av studieförbunden utan i
stället  uppmuntrar att folkbildningen
vänder sig till nya grupper.
Vi  föreslår att riksdagen som  sin
mening ger regeringen till känna vad som
här   anförts   om   översyn   av
fördelningsprinciperna för bidragen till
studieförbunden. Därmed bör  riksdagen
bifalla motion 2003/04:Kr321 (fp) och
delvis bifalla motion 2003/04:Kr320 (mp).

32.    Vinstdelningssystem
(punkt 55)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 55 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om vinstdelningssystem. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Kr385 yrkande 9.

Ställningstagande

Riksdagen beslutade redan riksdagsåret
1993/94   att   överskottet   från
värdeautomatspel främst skall komma det
lokala  föreningslivets  barn-  och
ungdomsverksamhet till godo. År 1995/96
beslutade riksdagen att detta  system
skall ersättas av ett vinstdelningssystem
mellan staten och föreningslivet. Enligt
budgetpropositionen    kommer    nu
vinstdelningssystemet att införas fr.o.m.
den 1 januari 2004. Kristdemokraterna
vill betona att det inte är acceptabelt
att beredandet av detta ärende har tagit
många år.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag  anfört  om vinstdelningssystemet.
Därmed  bör riksdagen bifalla  motion
2003/04:Kr385 (kd) yrkande 9.

33.    Vinstandelstak (punkt 56)

av Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 56 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  vinstandelstak.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:
So501 yrkande 2.

Ställningstagande

Regeringen   gjorde  i  proposition
2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet
m.m. bedömningen att det finns skäl att
höja vinstandelstaket för lotterier som
utsätts för internationell konkurrens.
Regeringen avsåg därför att analysera
effekterna  av en sådan höjning  för
rikslotterier som förmedlas med hjälp av
Internet m.m. och återkomma med förslag
till förändringar.
De  lagar som reglerar spelmarknaden
skall i så stor utsträckning som möjligt
vara generella för alla aktörer, såväl de
statliga  bolagen som  föreningslivet.
Kristdemokraterna anser att det  inte
finns  någon anledning att  göra  en
särreglering  för vissa rikslotterier,
utan att samma vinstandelstak bör gälla
för samtliga lotterier. Regeringen bör
beakta detta i den aviserade översynen av
reglerna för spelområdet.
Jag  föreslår att riksdagen som sin
mening tillkännager för regeringen vad
jag anfört om vinstandelstaket. Därmed
bör   riksdagen   bifalla   motion
2003/04:So501 (kd) yrkande 2.

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1.Utvärderingen av litteraturstödet
(punkt 12)

Peter Pedersen och Rossana Dinamarca
(båda v) anför:
I vår motion 2003/04:Kr275 (v) redovisar
vi  att Statens kulturråd avgivit en
rapport  om  distributionsstödet  till
folkbiblioteken,   rapport   2002:2
Bästsäljare och hyllvärmare. Bestånd och
utlåning av boktitlar med litteraturstöd
1998-2000. I rapporten har Kulturrådet
tagit  upp  frågor  om  effekten  av
distributionsstödet till folkbiblioteken,
om i vilken utsträckning dessa böcker
lånas ut och om administrationen av dessa
böcker  blivit  betungande  för  små
bibliotek. Vi har i motionen framfört att
det  behövs  en  bedömning  av  om
distributionsstödet  lever  upp  till
uppsatta mål, om stödet i  sig  kan
förändras och förbättras och om  hur
resultaten  av stödet kan förbättras.
Vänsterpartiet vill särskilt framhålla
värdet av att de böcker som tilldelas
biblioteken via distributionsstödet får
en  ökad utlåning. Detta måste anses
viktigare än att säkerställa ett stort
bestånd av distributionsstödda böcker på
alla bibliotek, som sällan eller aldrig
lånas ut. Vi utgår från att den av
riksdagen  begärda  utvärderingen  av
litteraturstödet kommer att behandla de
frågor som tagits upp i Kulturrådets
rapport  och redovisa en  analys  av
distributionsstödets utformning. Vi har
därför avstått från att yrka bifall till
motion 2003/04:Kr275 (v).

2.Pensionsvillkoren för konstnärerna
(punkt 18)

Peter Pedersen och Rossana Dinamarca
(båda v) anför:
Vi har noterat att regeringen avser att
tillsammans med arbetsmarknadens parter
diskutera   frågor   om   tänkbara
pensionslösningar och möjligheterna till
utbildning  och  karriärbreddning  för
konstnärer med låg pensionsålder.  Vi
utgår från att de frågor som tas upp i
motion 2002/03:Kr373 (v) yrkande 21 om
dansarnas särskilda problem  med  låg
pensionsålder kommer att behandlas i det
sammanhanget. Vi har därför valt att inte
reservera oss till förmån för motionen.

3.Medelsanvisningen för år 2004 (punkt
57)

Lena  Adelsohn Liljeroth  och  Anna
Lindgren (båda m) anför:

Inledning

Moderata samlingspartiet har i parti- och
kommittémotioner  förordat  en  annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Ett övergripande mål
för den ekonomiska politiken skall vara
att möjliggöra ökad tillväxt, att kunna
leva  på  sin  lön och  att  stärka
tryggheten.  Antalet  sjukskrivna  och
förtidspensionerade måste minskas genom
att   sjukvård  och  rehabilitering
förbättras.  Detta  kräver  bl.a.  en
målmedveten  politik  för  ett  ökat
arbetsutbud, rejäla satsningar på kunskap
och   forskning   samt   påtagliga
förbättringar   av   klimatet   för
företagande. För att möjliggöra  allt
detta krävs en politik som innehåller
lägre skatter för både löntagare och
företagare,   en   skärpning   av
bidragssystemen, avregleringar och ökad
konkurrens, en ökad trygghet för och
stärkt självkänsla hos medborgarna.
Våra förslag skall var trygga,  väl
sammanhållna och syftar till att skapa de
bästa  förutsättningarna  för   ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. Vi vill satsa på en
utbildning  som  ger  alla  större
möjligheter till ett rikare liv. Genom en
större enskild sektor och ett starkare
civilt samhälle kan både företag och
människor växa. Vi vill att fler, inte
färre, kan komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Den sociala tryggheten
och självkänslan ökar också genom att
hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet. Friheten och rättigheten
att välja bidrar både till mångfald, en
bättre kvalitet och en större trygghet.
De enskilda människorna får ett större
inflytande över sina liv.
Vi  har föreslagit en växling  från
subventioner och bidrag till omfattande
skattesänkningar för alla, främst låg-
och medelinkomsttagare. Samtidigt värnar
vi de människor som är i störst behov av
gemensamma insatser och som har små eller
inga möjligheter att påverka sin egen
situation. Vi slår också fast att det
allmänna skall tillföras resurser för att
på ett tryggt sätt kunna genomföra de
uppgifter  som skall vara gemensamma.
Exempelvis tillförs betydande resurser
för att bryta den ökade sjukfrånvaron och
de ökande förtidspensioneringarna.
Vårt  budgetalternativ  -  med  våra
förslag     till     utgiftstak,
anslagsfördelning,   skatteförändringar
samt finanspolitiska ramverk - präglas av
ordning och reda och skall ses som en
helhet där inte någon eller några delar
kan brytas ut och behandlas isolerat från
de andra. Eftersom riksdagens majoritet
den 19 november 2003 har beslutat om
ramar för de olika utgiftsområdena i
enlighet med finansutskottets förslag och
därmed  valt en annan inriktning  av
politiken, deltar vi inte i det  nu
aktuella beslutet om anslagsfördelning
inom utgiftsområde 17.
Vår  utgångspunkt  när  det  gäller
kulturpolitiken är att  staten  skall
koncentrera sina insatser till i princip
tre områden nämligen att främja barn- och
ungdomskultur, att värna vårt gemensamma
kulturarv  samt  att  ge  landets
kulturskapare ordentliga förutsättningar
för sitt konstnärsarbete. Vi utvecklar
vår syn på kulturpolitiken i reservation
1 i detta betänkande.
Då  vårt förslag till utgiftsram för
utgiftsområde  17  har  avslagits  i
budgetprocessens första steg är det inte
meningsfullt att delta i fördelningen på
anslag inom utgiftsområdet (punkt 57 i
utskottets förslag till riksdagsbeslut).
I det följande redovisas i sammanfattning
innehållet  i vårt budgetförslag  för
utgiftsområde  17. Vår politik  finns
närmare utvecklad i motionerna 2003/04:
Kr209 (m) och 2003/04:Kr362 (m).

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

I vår budgetmotion, 2003/04:Kr362 (m),
vidhåller vi vår mångåriga kritik mot
Kulturrådets  dominerande  roll  och
föreslår    en   minskning    av
kulturbyråkratin. Mot denna bakgrund har
vi  föreslagit  att  anslaget  till
Kulturrådet bör minska med 10 miljoner
kronor.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Vi  vill påminna om att vi  i  vår
budgetmotion framfört att det under det
senaste året blivit alltmer uppenbart att
såväl  Göteborgsoperan som Malmöoperan
inte klarar sig ekonomiskt. Särskilt akut
har situationen varit för den sistnämnda
scenen. Vi menar att de diskussioner som
nu förs mellan staten och Malmöoperan är
bra. Vi anser att det är väsentligt att
de båda scenerna får goda ekonomiska
förutsättningar redan nu. Därför har vi
föreslagit en ökning utöver regeringens
förslag av anslaget 28:6 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner  som  innebär  att
statsbidraget till Göteborgsoperan skulle
ha ökat med 12 miljoner kronor per år
under perioden 2004-2006 och att bidraget
till  Malmöoperan under samma  period
skulle ha ökat med 8 miljoner kronor per
år.
Om Moderaternas förslag till ekonomisk
ram för utgiftsområde 17 hade accepterats
av riksdagen skulle dessutom ytterligare
14 miljoner kronor ha anvisats under
anslaget för utveckling av den regionala
dansverksamheten,  medel  som  inte
tillförts något anslag i motionen.
Vi anser att de fria teatergrupperna
lever under mycket knappa villkor och
vill framhålla att deras arbete för att
sprida teaterkultur är oerhört viktigt,
eftersom de ofta står för förnyelse av
scenkonsten.  Vi har  därför  i  vår
budgetmotion föreslagit en ökning  av
anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål. Därigenom skulle
de fria teatergrupperna kunna få ett
tillskott, utöver regeringens förslag,
med 15 miljoner kronor per år för de
kommande tre budgetåren 2004-2006, vilket
avsevärt  skulle  förbättra   deras
förutsättningar.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

Vi motsätter oss att de statliga bidragen
för  konstnärlig  utsmyckning  i  den
offentliga  miljön också skall  kunna
användas  för  andra miljöer  än  de
statliga. Vår uppfattning är att staten
bör  renodla sitt ansvar  för  olika
kulturverksamheter och inte ta på sig
ytterligare  ansvar och utgifter.  Vi
föreslår  därför  i  vår   motion
2003/04:Kr362 (m) att anslaget  28:15
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön skall minskas med 11 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.

Ersättningar och bidrag till konstnärer
(28:19-28:20)

I  motion 2003/04:Kr254 (m)  har  vi
presenterat en lång rad förslag för att
göra den ekonomiska situationen enklare,
stabilare  och  mer  förutsägbar  för
konstnärerna. Konstnärerna  måste  ges
villkor som gör det möjligt för dem att
leva på sitt arbete. För det krävs en
politik som undanröjer skatter, byråkrati
och regler som i dag missgynnar denna
grupp. Motionens olika yrkanden behandlas
inom flera av riksdagens utskott. De
förslag till nödvändiga förändringar som
vi har presenterat i vår budgetmotion
innebär att anslaget 28:20 Ersättningar
och bidrag till konstnärer skulle kunna
minskas  med  50 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens förslag.

Kulturmiljö (28:25-28:27)

Det arbete som bedrivs runt om i landet
för  att  bevara vårt  kulturarv  är
omfattande. Inte minst landets länsmuseer
arbetar  med  sådana frågor  på  ett
förtjänstfullt sätt. Vi anser att dagens
stöd under anslaget 28:26 bör utökas med
totalt  39 miljoner kronor under  de
närmaste tre åren. För år 2004 har vi i
motion  2003/04:Kr362 (m)  yrkande  6
föreslagit att anslaget 28:26 skall höjas
med 13 miljoner kronor.
Vi anser vidare att regeringens förslag
till förstärkning av anslaget 28:26 med
15 miljoner kronor extra skall användas
till  ett  nytt anslag för särskilda
engångssatsningar inom kulturmiljöområdet
i enlighet med motion 2003/04:Kr296 (m).
Sverige rymmer ett begränsat antal väl
sammanhållna  och fortfarande  levande
kulturmiljöer av nationellt  intresse.
Nuvarande stödsystem ger möjlighet att
bevara   enbart   byggnaderna   i
kulturmiljöerna men däremot inte det som
ger miljöerna innehåll som t.ex. museal
industriproduktion,   skötsel    av
inventariesamlingar respektive parker och
kulturlandskap. Anslaget bör disponeras
av regeringen och ges till befintliga
huvudmän, bl.a. stiftelser,  som  kan
garantera villkoren långsiktigt.

Museer och utställningar (28:28-28:35)

Moderata   samlingspartiet   avvisar
förslaget att införa fri entré på ett
antal statliga museer fr.o.m. år 2004 och
vill därför minska anslaget 28:28 med 18
miljoner kronor. Vi instämmer i  den
kritik mot förslaget som kommit från
flera håll inom museivärlden.
Vi  har  vidare i vår  budgetmotion
föreslagit att anslaget 28:29 Centrala
museer: Stiftelser skall minska med 10
890 000 kronor. Moderata samlingspartiet
anser nämligen att statsbidraget till
Arbetets museum skall upphöra. Museet har
skapats  på  initiativ  av  olika
intressegrupper som inte sett till att
verksamheten har de medel som behövs för
att fortleva av egen kraft. Av politiska
skäl har sedan det ekonomiska ansvaret
för verksamheten övertagits av staten,
vilket vi av principiella skäl vänder oss
emot.

Ungdomspolitik (29:1-29:2)

Moderata  samlingspartiet  anser  att
bidraget till Ungdomsstyrelsen (29:1) bör
minskas med 10 miljoner kronor. I stället
bör    Kulturdepartementet    och
Kommunförbundet få ett ökat ansvar, t.ex.
när det gäller stöd till de politiska
ungdomsorganisationerna  och  allmänt
arbete med ungdomsfrågor. Den forskning
om ungdomsfrågor som i dag sker med stöd
från   Ungdomsstyrelsen  skulle   i
fortsättningen kunna läggas ut på t.ex.
universitet och högskolor. Vidare bör
medlemsorganisationerna själva  bekosta
verksamheten hos Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer  (LSU),  eftersom
rådet  främst är ett samarbets-  och
serviceorgan.
Satsning på ungdomar kan i stället ske
inom    utbildning,   föreningsliv,
bostadsbyggande,     internationellt
ungdomsutbyte och förebyggande socialt
arbete. Viktiga frågor som berör ungdomar
tas upp i vår motion. De behöver kunna få
tillgång till bostäder. Det är också
tragiskt att så många ungdomar saknar
arbete. I vår motion anger vi flera
förslag för att underlätta för ungdomar
att få arbete. Frågor som rör unga skall
i första hand handläggas i respektive
kommun och i så nära samråd som möjligt
med lokala verksamheter, icke-politiska
organisationer och andra intressegrupper
som  verkar  för och  med  ungdomar.
Motionens alla olika förslag behandlas
inom flera av riksdagens utskott.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

Vi avvisar i vår motion förslaget från
regeringen att stödet till idrotten skall
minska med 7 miljoner kronor. En sådan
minskning      innebär      att
Riksidrottsförbundets  möjligheter  att
stödja special- och distriktsförbunden
minskar,  vilket särskilt kommer  att
drabba de mindre förbunden. Detta anser
vi oroväckande då dessa mindre förbund
redan i dag har en pressad ekonomisk
situation.

Folkbildning (25:1-25:3)

Vi  vill påminna om att vi  i  vår
budgetmotion har föreslagit att den del
av  anslaget som avser bidraget till
folkhögskolor, nämligen  900  miljoner
kronor,   skall   överföras   till
utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning. Vidare  har  vi
föreslagit en besparing med 300 miljoner
kronor   på   den   del    av
folkbildningsanslaget som blir kvar inom
utgiftsområde 17, eftersom vi anser att
andelen  uppdragsutbildning och  annan
ickebidragsberoende  utbildning   hos
studieförbunden borde kunna ökas.

4.Medelsanvisningen för år 2004 (punkt
57)

Lennart Kollmats, Cecilia Wikström och
Hans Backman (alla fp) anför:

Inledning

Folkpartiet  liberalernas budgetförslag
för år 2004 syftar till att förändra de
ekonomiska förutsättningarna så att en
högre tillväxt uppnås. Det är nödvändigt
att fler arbetar och att statsskulden
minskar. Ett viktigt verktyg för att
uppnå detta är sänkta skatter på arbete
och  företagande. Våra utgiftsökningar
avser  främst  bistånd, rättssäkerhet,
utbildning,  vård  och  omsorg  samt
förbättringar för handikappade. Vi uppnår
utrymme för detta bl.a. genom åtgärder
mot  ohälsan  och  en  reformerad
arbetsmarknadspolitik.
Vårt  förslag  till  utgiftsram  för
utgiftsområde 17 har emellertid avstyrkts
av  finansutskottet i budgetprocessens
första   steg.   Då   Folkpartiets
budgetförslag är en helhet är det inte
meningsfullt att delta i fördelningen på
anslag  inom  utgiftsområdet.  I  det
följande  redovisas  i  sammanfattning
innehållet  i vårt budgetförslag  för
utgiftsområde 17.
Vår liberala kulturpolitik utgår från
tre mål - frihet, mångfald och kvalitet.
(Se reservation 2 till detta betänkande.)
Frihet betyder bl.a. en konkret frihet
att  vända sig till flera och olika
finansieringskällor.      Mångfalden
finansieringsmodeller kan ge rum för en
mångfald av olikartade produktioner och
olikartade     distributionsmodeller.
Kvalitet föds just i kraftfält på vilka
mångfaldens skeenden fritt samspelar.
Att skapa utrymme för kvalitetskultur i
hela landet är en viktig kulturpolitisk
uppgift.  Det offentliga stödet  till
kulturen måste komma från både stat,
regioner, landsting och kommuner. Risken
är annars ett alltför starkt beroende av
få finansiärer, vilket riskerar att leda
till  likformighet.  Alla  offentliga
aktörer har ansvar för att tillskapa goda
möjligheter för ett rikt kulturliv med
både bredd och djup. Kulturpolitiken bör
i  princip  vara generell.  Selektiva
urvalsprinciper   måste   tillämpas
restriktivt. Det offentliga ekonomiska
kulturstödet,  framför   allt   det
nationella, bör främst riktas mot det
professionella   kulturlivet.   Detta
kulturstöd  måste  också  präglas  av
långsiktighet.
Frihetens och mångfaldens krav när det
gäller finansiering av kultur berör två
viktiga   element   i   kulturens
arbetsprocess:   finansiering    av
verksamhet,  dvs.  investeringar  och
täckning  av  löpande kostnader,  och
finansiering som ger fria kultur- och
konstproducenter rimliga förutsättningar
att leva på sitt yrke.
I    Folkpartiet    liberalernas
budgetmotioner 2003/04:Kr327 (fp)  och
2003/04:Fi240 (fp), med motiveringar även
i  motion  2003/04:Kr347  (fp),  har
föreslagits en satsning på kulturen med
50 miljoner kronor utöver regeringens
förslag  med  syfte  att  förbättra
kulturskaparnas   förhållanden   och
institutionernas ekonomi.
Finansutskottet har den 10  november
2003 tillstyrkt regeringens förslag om
ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund   och   fritid   (bet.
2003/04:FiU1). Riksdagen har  den  19
november 2003 beslutat i enlighet med
finansutskottets förslag. Då denna ram
till  omfattning och inriktning  inte
stämmer   överens  med  Folkpartiet
liberalernas   budgetmotioner   inom
utgiftsområdet  deltar  vi  inte  i
kulturutskottets anslagsbeslut (punkt 57
i    utskottets   förslag   till
riksdagsbeslut).

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

I Folkpartiet liberalernas budgetmotioner
föreslår vi att anslaget till Kulturrådet
skall minskas med 7,5 miljoner kronor.
Genom  ökade  anslag  till  regionala
institutioner  och minskat  behov  av
statlig styrning av kulturmedlen  kan
nämligen  anslaget  till  Kulturrådet
minskas med 6 miljoner kronor. Därtill
kommer en besparing på 2 miljoner kronor
genom att Kulturnät Sverige i motionerna
föreslås få en annan finansiering än med
allmänna medel. Slutligen innehåller vårt
förslag   en   överflyttning   till
myndighetsanslaget  av  medel   som
Kulturrådet disponerar för administrativa
kostnader   under   anslaget   28:9
Litteraturstöd.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Vi  påminner  om  att  vi  i  våra
budgetmotioner framhållit att en mindre
del av de resurser som Riksteatern har
för egen teaterproduktion borde kunna
föras  över  till  regionteatrarna.
Riksteatern skulle ändå ha kvar rollen
som   samordnare   av   teatrarnas
turnéverksamhet och andra uppdrag som
staten givit teatern samt svara  för
Cullbergbaletten, Tyst Teater och Unga
Riks. Som en följd härav skulle bidraget
till Riksteatern kunna minskas med 23
miljoner   kronor.  En  motsvarande
överföring av medel, 10 miljoner kronor,
från  Rikskonserter till de regionala
teatrarna och till länsmusikverksamheten
har också föreslagits av oss. Vidare har
vi föreslagit att Dramaten och Operan
skall få förstärkt bidrag med 3 miljoner
kronor vardera och att bidraget till
Dansens Hus skall öka med 1  miljon
kronor. Sammantaget innebär vårt förslag
att anslaget 28:5 Bidrag till Operan,
Dramaten,   Riksteatern,    Svenska
rikskonserter och Dansens  Hus  skall
minskas  med  26 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens förslag
Vi påminner också om att Folkpartiet
har föreslagit att anslaget 26:6 Bidrag
till  regional  musikverksamhet  samt
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner skall ökas med  30
miljoner  kronor.  Av  beloppet  bör
5  miljoner  kronor  riktas  till
Göteborgsoperan. Resten av ökningen bör
användas   för   att   förstärka
länsmusikorganisationernas respektive de
regionala teatrarnas bidrag. Därmed borde
teatrarnas utbud för barn och ungdom
kunna utökas.
Då det gäller Göteborgsoperan vill vi
också  nämna  att  det  av  motion
2003/04:Kr279  (fp)   framgår   att
Göteborgsoperan  kommit  att  bli  en
nationell framgång. Motionärerna anser
att  Sverige  har  två  högtstående
operascener, vilket bör återspeglas i
bidragsgivningen.
Folkpartiet  liberalerna  har  också
föreslagit att anslaget 28:7 Bidrag till
vissa teater-, dans- och musikändamål
skall tillföras 11 miljoner kronor utöver
regeringens förslag. Vårt yrkande innebär
att de fria teatergrupperna, som är en
stor tillgång för svenskt teaterliv och
som har levt under stark ekonomisk press,
borde ha fått en förstärkning om  8
miljoner kronor. Vidare innebär yrkandet
att 1 miljon kronor utöver regeringens
förslag   bör   anvisas   Sveriges
Teatermuseum,   tidigare    benämnt
Drottningholms teatermuseum, och att 2
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag bör anslås till Drottningholms
slottsteater för att teatern skall kunna
bedriva en föreställningsverksamhet som
ligger på högsta internationella nivå. De
senaste årens engångsvisa nivåhöjning om
1  miljon kronor till teatern  under
anslaget 28:2 har inte kompenserat det
minskade  realvärdet  sedan   1992.
Drottningholm blev år 1991 erkänt som
världsarv,  vilket  har  ökat  det
internationella    intresset    för
Drottningholms slottsteater påtagligt.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

I våra budgetmotioner har vi föreslagit
en satsning på 13 miljoner kronor utöver
regeringens  förslag  för  folk-  och
skolbibliotekens   bokinköp,   varvid
biblioteken på små orter bör prioriteras.
Satsningen  föreslås  bli  finansierad
delvis genom att vi samtidigt föreslår
att En bok för alla skall koncentrera sin
bokutgivning   på   barn-    och
ungdomslitteratur  och  upphöra  med
utgivning  av vuxenlitteratur.  Därmed
skulle bidraget till En bok för alla
kunna dras ned med 3 miljoner kronor. Av
vår motion 2003/04:Kr327 (fp) framgår att
det  inte finns samma behov  av  en
subventionerad vuxenutgivning efter det
att  bokmomsen sänkts. Vi har  också
föreslagit att 0,5 miljoner kronor, som
avser Kulturrådets administration, skall
flyttas till rådets myndighetsanslag.
Vi   har  också  föreslagit  att
kulturtidskriftsstödet, som inte ökats
under en följd av år, skall förstärkas
med 3 miljoner kronor för att göra det
möjligt att öka bidragen till tidskrifter
som redan får stöd och att även öka
antalet tidskrifter med stöd.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

Folkpartiet liberalerna har föreslagit en
minskning av anslaget till konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön med
10 miljoner kronor med motiveringen att
kommuner och landsting bör öka  sitt
kostnadsansvar och att staten därmed kan
minska sitt.

Museer och utställningar (28.28-28:34)

Folkpartiet  vill att de  medel  som
regeringen föreslår för fri entré på
vissa statliga museer i stället skall
användas för fri entré för barn och
ungdomar upp till 19 år på alla statliga
museer. Vår avsikt är att under år 2005
utvidga reformen till att avse  även
länsmuseer samt kommunala och privata
museer. Reformen skall inte påtvingas
museerna, utan i stället erbjudas dem.
Museerna  skall  få kompensation  för
uteblivna entréintäkter.
I flera motioner har vi föreslagit en
ökning med 13 miljoner kronor av anslaget
28:28 Centrala museer: Myndigheter. Av
ökningen avser 3 miljoner kronor Moderna
museet och resten digitaliseringar och
vård av museernas samlingar.
Vidare har vi föreslagit att anslaget
28:29 Centrala museer i stiftelseform
skall få en förstärkning med 5 miljoner
kronor och anslaget 28:30 Bidrag till
regionala  museer med  16,5  miljoner
kronor. Anslagsökningarna skall  bl.a.
användas till särskilda insatser för vård
av de mest eftersatta samlingarna, stöd
till  digitalisering  samt  för  att
garantera  säkerheten  på  museerna.
Marionettmuseet skall få 500 000 kronor
och Nordiska Akvarellmuseet, som på kort
tid etablerat sig som en betydelsefull
konstinstitution  och  bedriver  ett
kraftfullt utvecklingsarbete inom  det
konstpedagogiska fältet, skall  få  2
miljoner kronor. Vi påminner också i
motion 2003/04:Kr279 (fp) om att Nordiska
Akvarellmuseet till stor del drivs med
projektmedel och att det  därför  är
viktigt att statsbidraget till Nordiska
Akvarellmuseet regleras långsiktigt.
Folkpartiet påminner vidare om  vårt
förslag   att   anslaget   28:33
Riksutställningar skall minskas med 5
miljoner  kronor.  Vi  anser  att
Riksutställningars uppdrag att producera
utställningar borde kunna överföras på de
större kommunala och regionala museerna
och att myndigheten i stället skulle
kunna koncentrera sig på att bistå övriga
delar av museiväsendet genom att aktivt
medverka till att produktioner från olika
museer distribueras i landet.

Trossamfund (28:38-28:39)

I Folkpartiet liberalernas budgetmotioner
har föreslagits en ökning av anslaget
till trossamfunden med 10 miljoner kronor
med  tanke  på  trossamfundens  stora
ansvarsområde.  Bland  annat  är  det
väsentligt att sjukhuskyrkan kan  ges
ökade statsbidrag.

Övrigt inom kulturpolitiken

Vi  vill  påminna om att Folkpartiet
liberalerna  framhållit  behovet  av
resurser   för   utveckling   av
kulturpolitiken  för  invandrare  och
minoriteter. De behöver få ett större
utrymme i svenskt kulturliv och ökat stöd
för att kunna värna sina språkliga och
kulturella identiteter. I motionerna har
föreslagits ett nytt anslag, benämnt Möte
mellan kulturer, om 4 miljoner kronor,
varav 1 miljon kronor avser minoriteters
arkiv.

Mediepolitik (27:1-27:4)

Folkpartiet  liberalerna  anser  att
förhandsgranskningen av vuxenfilmer skall
avskaffas. En sådan åtgärd skulle minska
arbetet  vid Statens biografbyrå  och
därmed  byråns kostnader.  Mot  denna
bakgrund har vi föreslagit att anslaget
27:1 Statens biografbyrå skall minskas
med 3,5 miljoner kronor.

5.Medelsanvisningen för år 2004 (punkt
57)

Gunilla Tjernberg (kd) anför:

Inledning

Kristdemokraterna har i sina motioner
föreslagit en annan inriktning av statens
budget och andra utgiftsramar än vad
regeringen föreslagit. Kristdemokraternas
budgetalternativ  tar  sikte  på  att
långsiktigt   förbättra    Sveriges
tillväxtförutsättningar       genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen skall kunna öka i en
sådan utsträckning att välfärden tryggas
för alla. Våra reformer och ekonomiska
satsningar syftar framför allt till att
sänka  skatterna  på  arbete  och
företagande,  öka  valfriheten  inom
familjepolitiken,      återupprätta
rättsväsendet,  stärka  pensionärernas
ekonomiska   situation,   förbättra
infrastrukturen    och     stärka
kulturpolitiken. Vårt alternativ framgår
av  reservation  8 i finansutskottets
betänkande 2003/04:FiU1.
Kulturen har en självklar plats i den
kristdemokratiska  ideologin  och  där
hämtar vår kulturpolitik sin näring. Här
finns de tre grundprinciper som utgör
basen  för vår syn på kulturen  och
kulturpolitikens ansvar.
För   det  första  grundas   vår
kulturpolitik  i den kristdemokratiska
synen   på  människan  -   hennes
förutsättningar,  behov  och  uppgift.
Kristdemokraterna menar att  människan
kräver tillfredsställelse av mer än sina
materiella behov för att överleva. För
att  växa  och  bli  hel  krävs  en
immateriell,  andlig  och  kulturell
dimension liksom relationer och gemenskap
med andra. Den politik vi formar utgår
ifrån hela människan och ser till alla
hennes behov. Att värna om människans
immateriella inre liv är därför lika
självklart för oss som att garantera
hennes materiella behov. Kulturen utgör
en avgörande del i människans tillvaro
och kan vara en väg att uppfylla hennes
immateriella behov. Genom kulturen kan
människor finna mening i tillvaron och
utvecklas både som individer och i sina
relationer med andra. Att värna kulturen
är därför en grundläggande uppgift för
politiken.
Den kristdemokratiska ideologin handlar
också om ansvar och förvaltarskap. Vi
menar att vi som lever i dag har en
skyldighet  att efter  bästa  förmåga
förvalta det som lämnats till oss. Det
handlar naturligtvis om att värna jordens
materiella tillgångar men också om att
bevara det immateriella arv av tankar,
värderingar och idéer som lämnats till
oss   från  tidigare  generationer.
Bevarandet av kulturarvet, såväl  det
andliga som det materiella, är därför
självklart för oss. Det handlar både om
de kulturvärden som lämnats till oss från
tidigare generationer och om de  som
tillkommer i vår egen tid.
Den   tredje  principen  i   den
kristdemokratiska ideologin som ligger
till grund för vår kulturpolitik handlar
om  subsidiaritet. Alla beslut  skall
fattas så nära den enskilda människan som
möjligt. Endast i de fall  man  kan
motivera att det är mest effektivt att
besluten fattas på en högre nivå skall
besluten flyttas dit. Grundprincipen är
att högre nivåer skall vara ett stöd för
de lägre. Kulturpolitiken skall utifrån
detta synsätt utgå ifrån den enskilda
människan och hennes behov.  Kulturen
skall inte styras av beslut uppifrån utan
frodas bland de människor som  utgör
hennes kärna.
Med människan i centrum och med aktning
för kulturens oersättliga roll för hennes
välbefinnande   bygger   vi   den
kristdemokratiska kulturpolitiken.
Riksdagen  har den 19 november  2003
beslutat  i  enlighet med regeringens
förslag om ram för utgiftsområde  17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
(2003/04:FiU1).  Då  denna  ram  till
omfattning och inriktning inte stämmer
överens    med   Kristdemokraternas
budgetmotioner inom utgiftsområdet deltar
jag inte i kulturutskottets anslagsbeslut
(punkt 57 i utskottets förslag  till
riksdagsbeslut).
Kristdemokraternas     budgetförslag
rörande  utgiftsområde  17  finns  i
motionerna   2003/04:Kr329    (kd),
2003/04:Kr367 (kd), 2003/04:Kr385 (kd),
2003/04:Kr387 (kd), 2003/04:Kr390 (kd),
2003/04:Kr391 (kd), 2003/04:
So501 (kd) yrkande 2 och 2003/04:N330
(kd) yrkande 7.

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

För att skapa utrymme för satsningar
under andra anslag, bl.a. satsningar på
att  sprida kulturutbudet  i  landet,
föreslår  Kristdemokraterna  i  motion
2003/04:Kr391 (kd) att anslaget  28:1
Statens kulturråd skall minskas med 1
miljon kronor och att den del av anslaget
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete som  avser
medel till regeringens disposition skall
minskas med 2 miljoner kronor. Samtidigt
föreslås i motionen att anslaget 28:2
skall tillföras 1 miljon kronor för en
satsning  på  amatörkulturen,  vilket
innebär att detta anslag totalt borde
minskas med 1 miljon kronor.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Jag vill påminna om att Kristdemokraterna
i motion 2003/04:Kr391 (kd) föreslagit
att anslaget 28:6 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-,  dans- och musikinstitutioner
skall tillföras 5 miljoner kronor utöver
vad  regeringen föreslagit. Av motion
2003/04:Kr390 (kd) framgår att en del av
ökningen  syftar till att minska  de
negativa effekter som blir följden av
regeringens  otillräckliga  pris-  och
löneomräkning. Dessutom bör en del av
ökningen tillfalla Göteborgsoperan.
Jag vill också påminna om att det i
Kristdemokraternas budgetmotion föreslås
att  anslaget 28:7 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål skall
tillföras 3 miljoner kronor för år 2004.
Av dessa medel utgör 1 miljon kronor ett
förstärkt bidrag till fonogramutgivningen
då  vi anser att den neddragning av
fonogramstödet som gjordes år 2001 var
förhastad.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

I  motion  2003/04:Kr367  (kd)  har
Kristdemokraterna  påpekat  att  någon
utvärdering tidigare inte  gjorts  av
verksamheten med En bok för alla  i
samband  med att statens  avtal  med
företaget förlängts. Det är viktigt att
ta  reda  på  effekterna av  statens
läsfrämjande insatser. Därför anser vi
att något nytt avtal beträffande En bok
för   alla   AB:s  utgivning   av
vuxenlitteratur inte bör träffas förrän
den av riksdagen begärda utvärderingen av
litteraturstödet avslutats i vad avser En
bok för alla. Som en följd härav har vi i
motion 2003/04:Kr391 (kd) föreslagit att
anslaget Litteraturstöd skall minskas med
5 miljoner kronor avseende En bok för
alla AB:s utgivning av vuxenlitteratur.
Vi  har  vidare  uppmärksammat  att
anslaget till kulturtidskrifterna legat
stilla under en följd av år. Om det skall
vara möjligt för dem att betala skäliga
arvoden och klara ökade kostnader för
tryckning  och  distribution  har  vi
föreslagit en ökning av anslaget med 2
miljoner kronor. Tidskrifterna, även de
små, skall ha en möjlighet att utvecklas.
Vidare har vi i samma motion föreslagit
en ökning med 1 miljon kronor utöver vad
regeringen föreslagit av anslaget 28:12
Bidrag  till Stiftelsen för  lättläst
nyhetsinformation och litteratur. Syftet
med ökningen är - som framgår av motion
2003/04:Kr367 (kd) - att LL-stiftelsen
skall  kunna utveckla utgivningen  av
lättläst barn- och ungdomslitteratur och
öka    antalet    titlar    inom
vuxenlitteraturen.

Arkiv (28:21-28:24)

För att utveckla den viktiga regionala
arkivverksamheten och för att  stärka
folkrörelsearkivens   arbete    med
industrisamhällets  kulturarv  föreslår
Kristdemokraterna att  anslaget  28:22
Bidrag  till  regional arkivverksamhet
skall ökas med 1 miljon kronor utöver
regeringens förslag.

Kulturmiljö (28:25-28:27)

Det är positivt att regeringen i år
sammantaget  höjer  anslaget   till
kulturmiljövård. Kristdemokraterna anser
dock    att    anslaget    till
Riksantikvarieämbetet inte bör sänkas,
eftersom Riksantikvarieämbetet har stor
betydelse för kulturmiljöverksamheten ute
i länen. Vi föreslår därför att, av de 15
miljoner kronor som regeringen nu tillför
anslaget   28:26   Bidrag   till
kulturmiljövård, 5 miljoner kronor skall
föras  över  till  anslaget  28:25
Riksantikvarieämbetet.
Kristdemokraterna vill  som  tidigare
särskilt framhålla det arbete som bedrivs
av    landets   hembygds-    och
fornminnesföreningar.  Därför  har  vi
föreslagit att en omfördelning  skall
göras inom anslaget 28:26 Bidrag till
kulturmiljövård så att ytterligare  1
miljon  kronor  kommer  de  ideella
organisationerna inom kulturmiljövårdens
område till del.

Museer och utställningar (28:28-28:35)

Kristdemokraterna  anser  att   den
föreslagna reformen med fri entré kommer
att  slå  hårt  mot de icke-statliga
museerna  som  får  en  mycket  svår
konkurrenssituation.  Dessutom  kommer
satsningen att framför allt gynna dem som
bor i Stockholmsområdet, eftersom  de
museer som nu föreslås få fri entré
fr.o.m. år 2004 är lokaliserade till
huvudstaden.  Kristdemokraterna  anser
därför att fri entré bör gälla endast för
barn och ungdomar. Denna reform  bör
dessutom omfatta såväl de statliga som de
regionala museerna. Höjningen av anslaget
för detta ändamål kan därmed begränsas
till 9 miljoner kronor i stället för 18
miljoner kronor. Av besparingen bör 1
miljon kronor gå till Historiska museet
och samma belopp till Nordiska museet.
Kristdemokraterna anser vidare att de
ekonomiska  behoven hos de  regionala
museerna är mycket stora. Bland annat
behövs  stora  satsningar  för  det
långsiktiga arbetet och för säkerheten i
museerna. Därför föreslås en ökning med 5
miljoner kronor av anslaget 28:30 Bidrag
till regionala museer.
Även i år föreslår Kristdemokraterna
att 2 miljoner kronor skall tillföras
anslaget  Stöd  till  icke-statliga
kulturlokaler år 2004 utöver regeringens
förslag, för att behovet av att göra
nödvändiga  handikappanpassningar  av
lokaler bättre skall kunna tillgodoses.
Som vi framhållit i vår motion anser vi
att det finns anledning att se över hur
storleken på anslaget skall anpassas till
de behov som finns.

Trossamfund (28:38-28:39)

Jag vill påminna om att Kristdemokraterna
i sin budgetmotion har föreslagit att
bidragen    till    trossamfundens
samlingslokaler borde få ett tillskott på
3 miljoner kronor för år 2004 utöver
regeringens förslag. Vi har också  i
motion 2003/04:Kr341 (fp, m, kd,  c)
framfört  sjukhuskyrkans  behov  av
förstärkt ekonomiskt stöd.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

I flera motioner har Kristdemokraterna
påpekat  att  bidraget till  allmänna
samlingslokaler fyller en viktig funktion
inte minst ur ett lokalt och regionalt
utvecklingsperspektiv och även för att
göra   lokaler   tillgängliga   för
funktionshindrade.  Vi  har  därför
föreslagit att anslaget skall öka med 3
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag.

6.Medelsanvisningen för år 2004 (punkt
57)

Birgitta Sellén (c) anför:

Inledning

Centerpartiet har utvecklat sin syn på
kulturpolitiken i motion 2003/04:Kr326
(c). Jag vill bl.a. framhålla följande.
Vi i Centerpartiet anser att kulturen
stärker  människors  framtidstro  och
samhörighet samtidigt som den bidrar till
att  skapa sysselsättning och är  en
drivkraft för människors kreativitet och
vilja att utveckla det egna samhället.
Olika  regioner har skapat sig olika
kulturella identiteter. Det handlar dels
om det historiska arvet att ta till vara
traditioner och livsmönster  och  att
formulera vad det är vi vill föra vidare
till omvärlden, dels om ett nytänkande
att  ta  till sig samtida kulturella
aktiviteter. Om vi skall kunna  möta
morgondagens kulturrörelse måste vi också
ge förutsättningar för detta och kunna
tänka nytt. Centerpartiet tar några nya
steg i den riktningen i kulturmotionen
2003/04:Kr326 (c) genom att ge utrymme
till  att förnya kulturrörelser,  nya
lösningar, nya organisationsformer och
inte minst nya idéer.
Vi vet att en stor del av den statligt
finansierade kulturen i dag finns  i
storstadsregionerna och nyttjas av några
få grupper av människor. Centerpartiet
efterlyser  därför  förslag  om  hur
regeringen tänker medverka  till  att
kulturen når ut i alla delar av landet.
Likaså anser vi att kulturen måste få
incitament av regeringen att låta vårt
mångkulturella  samhälle  avspeglas  i
kulturen. Det är av stor  vikt  att
kulturella  uttryckssätt  följer  med
samhällsutvecklingen så att en ökad bredd
inom kulturen kan bidra till att kulturen
når alla grupper i vårt samhälle. De
politiska besluten skall inriktas på att
skapa  goda förutsättningar  för  ett
levande regionalt och lokalt kulturliv i
hela landet - ett kulturliv med mångfald,
hög kvalitet och plats för både amatörers
skapande och professionella konstnärers
medverkan.
Vi anser således att människor skall ha
tillgång till ett rikt kulturliv oavsett
social  och  ekonomisk  status  eller
bostadsort. Vi vill nämligen ge möjlighet
för alla att ta del av och delta i
kulturell verksamhet.
Vårt  budgetalternativ  återfinns  i
motion 2003/04:Kr363 (c) och avspeglar
det synsätt som kommit till uttryck i vår
kulturpolitiska motion 2003/04:
Kr326 (c).
Finansutskottet har den 10 november 2003
tillstyrkt regeringens förslag till ram
för  utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund   och   fritid   (bet.
2003/04:FiU1). Därefter har riksdagen den
19 november 2003 beslutat i enlighet med
finansutskottets förslag. Då denna ram
till  omfattning och inriktning  inte
stämmer  överens  med  Centerpartiets
budgetmotioner inom utgiftsområdet deltar
vi inte i kulturutskottets anslagsbeslut
(punkt 57 i utskottets förslag  till
riksdagsbeslut).
I  det  följande  påminner  jag  om
innehållet i vårt budgetförslag rörande
utgiftsområde 17, vilket i huvudsak finns
i  motionerna 2003/04:Kr326  (c)  och
2003/04:Kr363 (c).

Allmän kulturverksamhet (28:1-28:4)

I vår budgetmotion 2003/04:Kr363 (c) har
vi föreslagit en ökning av anslaget 28:3
Nationella  uppdrag utöver regeringens
förslag med 3 miljoner kronor. Ökningen
skulle göra det möjligt för regeringen
att utse Fryshuset i Stockholm, Museum
Anna Nordlander i Skellefteå och Sveriges
film- och biografmuseum i Säter till
innehavare av nationella uppdrag inom
sina  respektive  områden,  nämligen
graffiti,     kvinnokonst     och
museiverksamhet.

Teater, dans och musik (28:5-28:7)

Centerpartiet har i sin  budgetmotion
föreslagit att anslaget 28:5 Bidrag till
Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska
rikskonserter och Dansens  Hus  skall
minskas  med  30 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens  förslag.
Minskningen  avser  bidraget   till
Riksteatern.
I samma motion finns ett förslag om att
anslaget  28:6  Bidrag till  regional
musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-,  dans- och musikinstitutioner
skall tillföras 28 miljoner kronor utöver
regeringens förslag. Länsteatrarna fyller
nämligen en viktig funktion i våra orter
runt om i landet och är i behov av ökat
stöd. Vi har sett en tendens att mindre
orter med mindre spelplatser har fått
allt  färre  besök  av  turnerande
föreställningar.   Den   föreslagna
anslagsökningen  syftar  till   att
länsteatrarna skall få möjlighet  att
fortsätta att förbättra sina produktioner
för små spelplatser.
Centerpartiet har också föreslagit en
ökning med 15 miljoner kronor av anslaget
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål. Bakgrunden till förslaget
är  den utomordentliga betydelse  för
kulturlivet som den fria scenkonsten har.
De fria teatergrupperna står för närmare
en    tredjedel    av    antalet
teaterföreställningar totalt sett och för
cirka hälften av föreställningarna för
barn och ungdom.

Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (28:8-28:13)

I vår budgetmotion anförs att staten inte
bör   prioritera  vuxenböcker  inom
litteraturstödet, varför anslaget 28:9
Litteraturstöd  bör  minskas  med  36
miljoner kronor till 64 917 000 kronor.

Bild och form samt konsthantverk
(28:14-28:18)

Centerpartiet har i motion 2003/04:Kr363
(c) föreslagit att anslaget Främjande av
hemslöjden skall ökas med 0,5 miljoner
kronor  i  jämförelse med regeringens
förslag. Samma förslag förs fram i motion
2003/04:Kr350 (c). En höjning av anslaget
är nödvändig för att ge hemslöjdsrörelsen
rimligare  förutsättningar  för  dess
viktiga arbete.

Arkiv (28:21-28:24)

Vi har i vår budgetmotion föreslagit en
ökning av resurserna för arkivområdet med
2  miljoner kronor i jämförelse  med
regeringens förslag. De ökade medlen är
avsedda  för  Svensk arkivinformation,
SVAR, i Ramsele.

Museer och utställningar (28:28-28:35)

Centerpartiet anser att anslaget 28:28
Centrala  museer:  Myndigheter  skall
minskas  med  15 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens  förslag.
Skälet till den föreslagna minskningen är
att vi anser att erbjudandet om fri entré
till museer endast bör gälla personer
under 18 år.
Vidare  vill  Centerpartiet  minska
anslaget 28:34 Forum för levande historia
med 20 miljoner kronor. Frågor som rör
demokrati,  tolerans  och  mänskliga
rättigheter bör nämligen inte skötas av
en  myndighet utan införlivas i  och
främjas inom alla samhällsområden.

Trossamfund (28:38-28:39)

Centerpartiet  anser att statsbidraget
till sjukhuskyrkan behöver förstärkas.
Den andliga vården vid sjukhusen landet
runt är av stort mänskligt värde, i
första hand för patienterna men även för
personalen. Vi har därför föreslagit att
anslaget  28:39 Stöd till trossamfund
skall ökas med 0,5 miljoner kronor utöver
regeringens förslag.

Ungdomspolitik (29:1-29:2)

Centerpartiet föreslår att  ett  nytt
anslag om 115 miljoner kronor  skall
inrättas för stöd till kulturverksamhet
för ungdomar, benämnt KUL-miljoner. Vi
anser att ungdomar skall få stöd för
sådan verksamhet på sina egna villkor och
oberoende av vuxnas idéer och ambitioner.
Ansökningsförfarandet skall vara snabbt
och obyråkratiskt, och även de ungdomar
som inte tillhör någon förening skall
kunna få del av medlen. Bidraget bör
under mandatperioden utökas till  290
miljoner kronor så att varje kommun kan
få 1 miljon kronor.

Folkrörelsepolitik (30:1-30:4)

Moderna  samlingslokaler i  människors
närmiljö är en förutsättning för möten,
samtal, gemenskap och lokala initiativ.
Lokalerna utgör grund för demokratin och
gör  det  möjligt för  den  enskilda
människan att ta till vara sin rätt till
yttrande- och mötesfrihet. Lokalerna ger
också  möjlighet  till  studier  och
kulturupplevelser,   vilket    ökar
motivationen för samhällsengagemang. Inte
minst är förekomsten av ändamålsenliga
lokaler viktig för ungdomarnas engagemang
i samhälls- och kulturlivet. Lokalerna
måste    förses    med    goda
datakommunikationer. Centerpartiets krav
på  bredband i hela landet  omfattar
självklart  också  samlingslokalerna.
Vidare  bör  tillgängligheten   för
funktionshindrade förbättras, t.ex. genom
installationer av ramper och teleslingor.
Centerpartiet har därför föreslagit att
bidraget till om-, till- och nybyggnad av
allmänna samlingslokaler skall höjas med
19 miljoner kronor.

Folkbildning (25:1-25:3)

Jag vill påminna om att Centerpartiet i
motion 2003/04:Kr363 (c) har pekat på
folkhögskolornas besvärliga  ekonomiska
situation. Flera samverkande faktorer -
t.ex. att ett minskande statsbidrag inte
räknas   upp   i   takt   med
kostnadsutvecklingen  -  riskerar  att
urholka resurserna för folkhögskolornas
folkbildningsarbete.  Därför  har  vi
föreslagit att anslaget 25:1 Bidrag till
folkbildning skall ökas med 10 miljoner
kronor utöver regeringens förslag.

7.Medelsanvisningen för år 2004 (punkt
57)

Peter Pedersen och Rossana Dinamarca
(båda v) anför:
Utskottets  majoritet  (s,  v)  har
tillstyrkt  regeringens  förslag  till
medelsanvisning under anslaget 28:10 Stöd
till  kulturtidskrifter  och  avstyrkt
motionsförslag  om  anslagsökning.  En
vkning av anslaget skulle nämligen kräva
en omfördelning inom utgiftsramen från
andra angelägna ändamål. Vi vill betona
att   vi  delar  regeringens  och
motionärernas syn på betydelsen av det
statliga stödet till tidskrifterna. I
sammanhanget vill vi påminna om  att
Vänsterpartiets   representanter   i
kulturutskottet vid 2001/02 års riksmöte
reserverade sig till förmån för en motion
(v)  om  bl.a.  distributionen  av
kulturtidskrifter  (bet.  2001/02:KrU13
reservation 10). I reservationen anfördes
att marknaden domineras av två stora
aktörer, vilkas krav på upplaga m.m. gör
det svårt för många tidskrifter att nå
ut.  Kulturrådet borde därför, enligt
reservationen, få regeringens uppdrag att
föreslå  lämpliga  åtgärder  för  att
kulturtidskrifterna lättare skall nå sina
läsare.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Propositionen
Regeringen (Finansdepartementet) har i
proposition  2003/04:1  Förslag  till
statsbudget      för      2004
(budgetpropositionen) utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
föreslagit
1.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift (avsnitt 5.8.5),
2. att riksdagen godkänner regeringens
förslag om att de ändrade riktlinjerna
för statens stöd till produktion och
utgivning av fonogram skall fortsätta
att gälla, dock längst till utgången av
2004 (avsnitt 4.8.7),
3. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2004 för ramanslaget 28:11
Talboks-  och  punktskriftsbiblioteket
beställa talböcker, punktskriftsböcker
och informationsmaterial som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor
under 2005 (avsnitt 4.8.11),
4. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2004 för ramanslaget 28:15
Konstnärlig  gestaltning  av   den
gemensamma miljön beställa  konstverk
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst
10  000  000 kronor under 2005-2007
(avsnitt 4.8.15),
5. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2004 för ramanslaget 28:26
Bidrag till kulturmiljövård besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 100
000 000 kronor under 2005-2007 (avsnitt
4.8.26),
6. att riksdagen godkänner regeringens
förslag till medelsberäkning för 2004
för den avgiftsfinansierade verksamhet
som bedrivs av Sveriges Television AB
(inkl. Dövas TV), Sveriges Radio AB
(inkl.  Radio  Sweden) och  Sveriges
Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5),
7. att riksdagen godkänner regeringens
förslag till medelstilldelning för 2004
från     rundradiokontot    till
statsbudgetens  inkomstsida  avseende
Granskningsnämnden för radio och  TV
(avsnitt 5.8.5),
8. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för  2004 besluta  om  lån  i
Riksgäldskontoret  för  att  täcka
underskott på distributionskontot för
finansiering  av kostnader  för  TV-
distribution intill ett belopp av 1 059
000 000 kronor (avsnitt 5.8.5),
9. att riksdagen godkänner regeringens
förslag om överföring av medel till
distributionskontot         från
rundradiokontot  och  förslag   om
överföring   av   medel    från
distributionskontot  till   Sveriges
Television   AB   och   Sveriges
Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5),
10. att riksdagen bemyndigar regeringen
att för 2004 på marknadsmässiga villkor
tillhandahålla   en   kredit   hos
Riksgäldskontoret i syfte att  täcka
eventuella tillfälliga likviditetsbehov
på rundradiokontot intill ett belopp av
100 000 000 kronor (avsnitt 5.8.5),
11.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen  på  AB  Svenska  Spels
bolagsstämma 2004 dels verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett stöd till
idrotten i form av ett bidrag på 60 000
000 kronor, dels verkar för att stämman
beslutar om ett bidrag på 200 000 000
kronor  att  fördelas till  idrotten
enligt  de  närmare anvisningar  för
bidraget som kan komma att beslutas av
regeringen (avsnitt 7.7),
12. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  under 2004 för det obetecknade
anslaget  25:2  Bidrag  till  vissa
handikappåtgärder inom  folkbildningen
besluta om stöd för funktionshindrade
vid  folkhögskolor  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 11 000 000 kronor
efter 2004 (avsnitt 8.1.2),
13.  att  riksdagen för 2004 anvisar
anslagen under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid enligt
följande uppställning:

Anslag          Ansla Anslagsb
gstyp   elopp
2:1 Lotteriinspektionen  raman  41 653
slag    000
25: Bidrag till      obete   2 601
1  folkbildningen    cknat  172 000
ansla
g
25: Bidrag till vissa   obete  75 836
2  handikappåtgärder   cknat    000
inom folkbildningen  ansla
g
25: Bidrag till      obete  12 561
3  kontakttolkutbildnin cknat    000
g           ansla
g
26: Statens ljud- och   raman  41 800
1  bildarkiv       slag    000
27: Statens biografbyrå  raman  10 015
1             slag    000
27: Utbyte av TV-     obete  20 272
2  sändningar mellan   cknat    000
Sverige och Finland  ansla
g
27: Bidrag till      raman  821 000
3  dokumentation om den slag
mediepolitiska
utvecklingen och
till europeiskt
mediesamarbete
27: Forskning och     obete   1 735
4  dokumentation om   cknat    000
medieutvecklingen   ansla
g
28: Statens kulturråd   raman  45 500
1             slag    000
28: Bidrag till allmän  raman  154 546
2  kulturverksamhet,   slag    000
utveckling samt
internationellt
kulturutbyte och
samarbete
28: Nationella uppdrag  raman   9 000
3             slag    000
28: Försöksverksamhet   obete  145 183
4  med ändrad regional  cknat    000
fördelning av     ansla
kulturpolitiska    g
medel
28: Bidrag till Operan,  obete  850 974
5  Dramaten,       cknat    000
Riksteatern, Svenska ansla
rikskonserter och   g
Dansens Hus
28: Bidrag till regional obete  722 905
6  musikverksamhet samt cknat    000
regionala och lokala ansla
teater-, dans- och  g
musikinstitutioner
28: Bidrag till vissa   raman  141 116
7  teater-, dans- och  slag    000
musikändamål
28: Bidrag till      obete  45 024
8  biblioteksverksamhet cknat    000
ansla
g
Anslag          Ansla Anslagsb
gstyp elopp
28: Litteraturstöd    raman  100 917
9             slag    000
28: Stöd till       raman  20 650
10 kulturtidskrifter   slag    000
28: Talboks- och     raman  67 433
11 punktskriftsbibliote slag    000
ket
28: Bidrag till      obete  15 273
12 Stiftelsen för    cknat    000
lättläst       ansla
nyhetsinformation   g
och litteratur
28: Bidrag till Svenska  obete   5 549
13 språknämnden och   cknat    000
Sverigefinska     ansla
språknämnden     g
28: Statens konstråd   raman   7 380
14            slag    000
28: Konstnärlig      raman  40 438
15 gestaltning av den  slag    000
gemensamma miljön
28: Nämnden för      raman   1 853
16 hemslöjdsfrågor    slag    000
28: Främjande av     raman  19 958
17 hemslöjden      slag    000
28: Bidrag till bild-   raman  29 708
18 och formområdet    slag    000
28: Konstnärsnämnden   raman  12 098
19            slag    000
28: Ersättningar och   raman  287 055
20 bidrag till      slag    000
konstnärer
28: Riksarkivet och    raman  292 438
21 landsarkiven     slag    000
28: Bidrag till regional obete   5 153
22 arkivverksamhet    cknat    000
ansla
g
28: Språk- och      raman  29 972
23 folkminnesinstitutet slag    000
28: Svenskt biografiskt  raman   4 230
24 lexikon        slag    000
28: Riksantikvarieämbete raman  186 502
25 t           slag    000
28: Bidrag till      raman  259 520
26 kulturmiljövård    slag    000
28: Kyrkoantikvarisk   raman  150 000
27 ersättning      slag    000
28: Centrala museer:   raman  789 621
28 Myndigheter      slag    000
28: Centrala museer:   obete  206 247
29 Stiftelser      cknat    000
ansla
g
28: Bidrag till      obete  139 055
30 regionala museer   cknat    000
ansla
g
28: Bidrag till vissa   obete  50 021
31 museer        cknat    000
ansla
g
28: Stöd till icke-    raman  10 000
32 statliga       slag    000
kulturlokaler
28: Riksutställningar   raman  44 629
33            slag    000
28: Forum för levande   raman  41 830
34 historia       slag    000
28: Statliga       raman  80 000
35 utställningsgarantie slag
r och inköp av vissa
kulturföremål
28: Filmstöd       raman  234 738
36            slag    000
28: Forsknings- och    raman  34 623
37 utvecklingsinsatser  slag    000
inom kulturområdet
28: Samarbetsnämnden för raman   3 590
38 statsbidrag till   slag    000
trossamfund
28: Stöd till       raman  50 750
39 trossamfund      slag    000
29: Ungdomsstyrelsen   raman  18 975
1             slag    000
29: Bidrag till      raman  87 889
2  nationell och     slag    000
internationell
ungdomsverksamhet
30: Stöd till idrotten  raman  448 240
1             slag    000
30: Bidrag till allmänna raman  29 000
2  samlingslokaler    slag    000
30: Bidrag till      obete   3 432
3  kvinnoorganisationer cknat    000
nas centrala     ansla
verksamhet      g
30: Stöd till       obete  15 000
4  friluftsorganisation cknat    000
er          ansla
g
Summa                8 663
960 000

Motioner från allmänna motionstiden 2002


2002/03:Kr236 av Kent Olsson m.fl. (m):

16. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
den regionala försöksverksamheten.

2002/03:Kr256 av Sven Brus (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om den
ekumeniska sjukhuskyrkans roll i all vård
och omsorg.

2002/03:Kr272 av Peter Pedersen m.fl.
(v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ge  Kulturrådet i uppdrag  att
återkomma med förslag till främjande av
översättning till svenska av en större
andel böcker författade på andra språk
än engelska.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ge  Kulturrådet i uppdrag  att
återkomma med förslag till hur man kan
främja  utgivningen  i  Sverige  av
litteratur på invandrarspråken.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ge  Kulturrådet i uppdrag  att
återkomma med förslag till hur man kan
främja   tillkomsten   av   fler
vversättningar till invandrarspråk av
svensk  litteratur likaväl som  vice
versa.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ge  Kulturrådet i uppdrag  att
återkomma med förslag till hur man kan
möjliggöra utgivning, distribution och
översättning  till svenska  av  fler
böcker   på   våra   nationella
minoritetsspråk.

2002/03:Kr290 av Fredrik Olovsson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
länsteaterverksamheten i Sörmland.

2002/03:Kr295 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
Göteborgs  Symfoniorkesters möjligheter
att  utveckla sin roll som  Sveriges
nationalorkester  beaktas  i  kommande
utredning.

2002/03:Kr322 av Rigmor Stenmark m.fl.
(c, m, kd, fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
en översyn av stödet till sjukhuskyrkan.

2002/03:Kr342 av Raimo Pärssinen m.fl.
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
förändrad   bidragsfördelning   till
länsmusikens institutioner.

2002/03:Kr360 av Mariann Ytterberg m.fl.
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
en översyn av det framtida stödet till
sjukhuskyrkan.

2002/03:Kr361 av Leif Jakobsson och Marie
Granlund (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
Islamic  Center  i  Malmö  samt  att
regeringen  överväger en  översyn  av
regelverket   för  godkännande   av
trossamfund.

2002/03:Kr366 av Helena Höij m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
sjukhuskyrkan.

2002/03:Kr370 av Gunilla Tjernberg m.fl.
(kd):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
länsmusikuppdraget.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
medel till regionala filmcentrum.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
mål  för  svensk film  och  Svenska
filminstitutets verksamhet.
14. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  offentlighetsprincipen bör gälla
för Svenska filminstitutet.

2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp):

26. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
bidragsgivande   myndigheter   och
styrelser.

2002/03:Kr373 av Tasso Stafilidis m.fl.
(v):

21. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
pensioner för dansarna.

Motioner från allmänna motionstiden 2003


2003/04:Kr201 av Tobias Billström (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  en  långsiktigt  hållbar
finansiering av Malmö Opera samt ett
avvisande av tanken på ett ägarbyte för
vissa av de till Malmö stad i  dag
tillhöriga institutionerna.

2003/04:Kr206 av Lars-Ivar Ericson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om den
kyrkoantikvariska ersättningen.

2003/04:Kr207 av Kenneth Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
tilldela ett nationellt uppdrag  till
Sveriges Film- och Biografmuseum i Säter.

2003/04:Kr209 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
utgångspunkten för kulturpolitiken.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
filmen.
14. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
avskaffande av filmcensuren för vuxna.

2003/04:Kr210 av Margareta Pålsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
finansieringen  av Svenska  Akademiens
ordbok (SAOB).

2003/04:Kr212 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
uppdraget för den nya myndigheten Forum
för levande historia vidgas så att även
illdåd i kommunismens namn uppmärksammas.

2003/04:Kr213 av Torsten Lindström (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
fortsatt information om och mot nazism.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  upplysningskampanj  om  och  mot
kommunism.

2003/04:Kr214 av Ulf Sjösten (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om ett
speciellt  nationellt  uppdrag  för
Textilmuseet i Borås.

2003/04:Kr222 av Sven Brus och Yvonne
Andersson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om den
ekumeniska sjukhuskyrkans roll i all vård
och omsorg.

2003/04:Kr232 av Kent Olsson m.fl. (m):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Ungdomsstyrelsen och  Landsrådet  för
Sveriges ungdomsorganisationer.

2003/04:Kr236 av Anita Sidén m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
statsbidraget till Göteborgsoperan.

2003/04:Kr240 av Lotta N Hedström och
Yvonne Ruwaida (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av att i regleringsbrevet till
Forum för levande historia ytterligare
lyfta   fram  romernas  historiska
situation i såväl Sverige som i övriga
Europa.

2003/04:Kr247 av Ingegerd Saarinen och
Barbro Feltzing (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen att
kvinnokonstcentrum  Anna   Nordlander
bedriver en verksamhet som har betydelse
för hela landet.

2003/04:Kr248 av Ulrik Lindgren (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ge Säters film- och biografmuseum ett
treårigt  nationellt  uppdrag   för
museiverksamheten inom film-, biograf-
och televisionshistorien.

2003/04:Kr249 av Else-Marie Lindgren
(kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ge  Borås textilmuseum ett nationellt
uppdrag att förvalta det svenska textila
arvet.

2003/04:Kr250 av Håkan Larsson och Rigmor
Stenmark (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
en  översyn  av  statsbidraget  till
sjukhuskyrkan.

2003/04:Kr251 av Torsten Lindström och
Else-Marie Lindgren (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
en översyn av stödet till sjukhuskyrkan.

2003/04:Kr253 av Johan Linander och Lars-
Ivar Ericson (c):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  mindre  detaljstyrning  av  den
statliga kulturpåsen.

2003/04:Kr254 av Kent Olsson m.fl. (m):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
konstnärerna och pensionssystemet.

2003/04:Kr255 av Ulla Hoffmann m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  opinionsbildning  och  historisk
forskning   inte   bör   ske   i
myndighetsform.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  myndigheten Forum  för  levande
historia bör avvecklas till  den  1
januari 2005 och verksamheten  föras
vidare i andra former.

2003/04:Kr257 av Anne-Marie Ekström (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ge Textilmuseet i Borås ett nationellt
uppdrag.

2003/04:Kr263 av Barbro Hietala Nordlund
m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
åtgärder för att möjliggöra ett ökat och
utvecklat samarbete för högkvalitativ och
professionell levande symfonisk musik i
hela landet.

2003/04:Kr264 av Agneta Lundberg och
Susanne Eberstein (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om det
statliga stödet för om- och tillbyggnad
av allmänna samlingslokaler.

2003/04:Kr269 av Anita Sidén och
Magdalena Andersson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.

2003/04:Kr270 av Rossana Dinamarca m.fl.
(v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att den i samband med att det nya
filmavtalet förhandlas fram ser över
hur ett direkt stöd till barn- och
familjefilm bör utformas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   frågan  om  de  nationella
minoriteternas tillgång till film bör
beaktas i samband med arbetet med det
nya filmavtalet.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en översyn av filmavtalets konstruktion
med för- och efterhandsstöd.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att videobranschen måste omfattas av
filmavtalet.

2003/04:Kr271 av Peter Pedersen m.fl.
(v):

Riksdagen begär att regeringen överväger
åtgärder  i  syfte  att  underlätta
utbyggnaden av s.k. e-bio.

2003/04:Kr275 av Peter Pedersen m.fl.
(v):

Riksdagen begär att regeringen inom ramen
för undersökningen av litteraturstödets
utformning     även    analyserar
distributionsstödets utformning avseende
biblioteken i enlighet med vad som anförs
i motionen.

2003/04:Kr279 av Anita Brodén m.fl. (fp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
höjning   av   statsbidragen   för
verksamheten vid Göteborgsoperan.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
höjning   av   statsbidragen   för
verksamheten    vid     Nordiska
Akvarellmuseet i Skärhamn.

2003/04:Kr281 av Erik Ullenhag (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kamp mot antisemitism.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kamp mot islamofobi.

2003/04:Kr282 av Kent Olsson m.fl. (m):

18. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en utredning angående lokalisering av
ett nytt idrottsmuseum.

2003/04:Kr284 av Birgitta Sellén m.fl.
(c):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs  om  att prioritera ungdomars
kulturverksamhet  och  möjlighet  att
själv få utforma kulturen med hjälp ett
nytt anslag - kulmiljoner.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att Fryshuset i Stockholm bör
få ett treårigt nationellt uppdrag att
arbeta  fram  en  kunskapsbank  om
graffiti.

2003/04:Kr290 av Peter Pedersen m.fl.
(v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att gällande regelverk för beslut om
nationella  uppdrag skall tydliggöras
och tillämpas i praktiken.
2.  Riksdagen  begär  att  regeringen
återkommande  utvärderar  och  till
riksdagen rapporterar utfallet av de
olika nationella uppdragen.

2003/04:Kr291 av Marie Wahlgren (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om ett
ökat   stöd   till   de   skånska
kulturinstitutionerna.

2003/04:Kr293 av Anneli Särnblad Stoors
m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
stödet till smal litteratur bör ses över.

2003/04:Kr296 av Nils Fredrik Aurelius
och Lennart Hedquist (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ett nytt anslag för särskilda insatser
inom kulturmiljöområdet skapas inom ramen
för utgiftsområde 17.

2003/04:Kr302 av Peter Pedersen m.fl.
(v):

Riksdagen begär att ge regeringen  i
samverkan  med  Riksidrottsförbundet,
Riksidrottsmuseum och andra idrottsmuseer
överväger om det aviserade stödet till
Riksidrottsmuseum  i  Stockholm  kan
kompletteras med åtgärder i enlighet med
vad som anförs i motionen.

2003/04:Kr304 av Britta Rådström och
Carin Lundberg (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
Museum Anna Nordlander i Skellefteå.

2003/04:Kr305 av Gunnar Nordmark (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
instifta en Raoul Wallenberg-dag.

2003/04:Kr307 av Yvonne Andersson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
se  över  möjligheten att trossamfund
liksom  Svenska kyrkan  skall  slippa
administrationsavgiften vid inkassering
av kyrkoskatt.

2003/04:Kr309 av Birgitta Carlsson och
Margareta Andersson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
översyn av stödet till sjukhuskyrkan.

2003/04:Kr318 av Kenneth Johansson och
Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen  anvisar till  Bidrag  till
allmänna samlingslokaler för budgetåret
2004, 19 000 000 kr utöver vad regeringen
föreslagit eller således 48 000 000 kr.

2003/04:Kr320 av Lars Ångström (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  se  över principerna  för  hur
resurser  till  folkbildningen  skall
fördelas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  folkbildningens  betydelse  för
integration skall betonas ytterligare.

2003/04:Kr321 av Erik Ullenhag (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
fördelningsprinciperna  för   statens
ekonomiska stöd till folkbildningen ses
över  så  att  nysatsningar  inom
folkbildning och integration gynnas.

2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl.
(c):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att anslaget till allmänna
samlingslokaler bör ökas.
23. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att ge länsteatrarna ökade
anslag för att möjliggöra produktion
och turnéer i hela länet.
26. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att en utredning av Statens
konstråds  upphandlingsrutiner   bör
göras.
32. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att regeringen bör se över
resurstilldelningen till kulturarvs-IT.
39. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att Säters biografmuseum bör
få ett nationellt uppdrag.
41. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att Museum Anna Nordlander
ges ett nationellt uppdrag under de
kommande tre åren.

2003/04:Kr327 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till nya mål och mätbara
delmål för kulturpolitiken i enlighet
med vad i motionen anförs.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
jämställdhets- och minoritetsperspektiv
i kulturlivet.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att erbjuda museer möjligheten till fri
entré för barn och ungdomar upp till 19
år.
10. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till en plan för  hur
staten  kan  stödja  att  museernas
samlingar kan vårdas i framtiden.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
alternativ finansiering av  Kulturnät
Sverige.
13. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram  förslag till ändring för  hur
Riksutställningar  kan  förändras  i
enlighet med vad som anförs i motionen.
14. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
anslag till konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kulturtidskrifternas situation.
16. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
anslag till Statens kulturråd.
17. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
satsningar på barnlitteratur.
18. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
upphandling m.m. av offentlig konst.
19. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  genomgripande analys av hur  de
offentliga  medlen  för  stöd  till
konstnärer och inköp av  konst  har
fördelats.
21. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kultur- och språkstöd till invandrare
och minoriteter.
22. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stöd till trossamfunden.
25.  Riksdagen  anvisar med  följande
ändringar   i   förhållande   till
regeringens  förslag  anslagen  under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid enligt följande
uppställning:

Anslag     Regeri Fp:s  Kommentar
ngen ansla
gsför
ändri
ng
27: Statens  10 015   -3
1  biografby   000  500
rå          000
28: Statens  45 500   -7 Minskat
1  kulturråd   000  500 anslag: -6
000 mkr. Annan
finansieri
ng av
Kulturnät
Sverige,
-2 mkr.
Överföring
administra
tiv
kostnad
från 28:9:
0,5 mkr.
28: Bidrag    850  -26 Riksteater
5  till     974  000 n: -23
Operan,    000  000 mkr.
Dramaten,        Rikskonser
Riksteate        ter: -10
rn,           mkr.
Svenska         Operan: 3
rikskonse        mkr.
rter och         Dramaten:
Dansens         3 mkr.
Hus           samt
Dansens
Hus: 1
mkr.
28: Bidrag    722  +30 För att
6  till     905  000 stärka
regional   000  000 länsmusike
musikverk        n och de
samhet          regionala
samt           teatrarna.
regionala        5 mkr är
och           avsatta
lokala          för
teater-,         Göteborgso
dans- och        peran.
musikinst
itutioner
28: Bidrag    141  +11 Stöd till
7  till     116  000 de fria
vissa     000  000 grupperna:
teater-,         8 mkr.
dans- och        Sveriges
musikända        Teatermuse
mål           um: 1 mkr.
Drottningh
olms
Slottsteat
er: 2 mkr.
28: Litteratu   100   +9 Ingen
9  rstöd     917  500 utgivning
000  000 av
vuxenlitte
ratur i En
bok för
alla: -3
mkr.
Administra
tiv
kostnad
Kulturråde
t ej under
detta
anslag:
-0,5 mkr.
Satsning
inköp av
litteratur
: 13 mkr.
28: Stöd till 20 650   +3
10 kulturtid   000  000
skrifter       000
28: Konstnärl 40 438  -10 Överföring
15 ig      000  000 av ansvar
gestaltni      000 till
ng av den        kommuner
gemensamm        och
a miljön         landsting.

28: Centrala   789  +13 Nej till
28 museer:    621  000 fri entré
Myndighet   000  000 enligt
er            regeringen
s förslag:
-18 mkr.
Fri entré
för barn
och
ungdom,
samtliga
museimyndi
gheter: 18
mkr.
Moderna
museet: 3
mkr.
Digitalise
ring av
utställnin
gar, vård
av
samlingar:
10 mkr.
28: Centrala   206   +5
29 museer:    247  000
Stiftelse   000  000
r
28: Bidrag    139  +16
30 till     055  500
regionala   000  000
museer
28: Riksutstä 44 629   -5 Ansvaret
33 llningar   000  000 överförs
000 till
större
regionala
museer.
28: Stöd till 50 750  +10
39 trossamfu   000  000
nd          000
Nyt Möte         +4
t  mellan        000
ans kulturer       000
lag
Summa      8 663  + 50
960  000
000  000
2003/04:Kr329 av Helena Höij m.fl. (kd):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en höjning av stödet till icke-statliga
kulturlokaler.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökade  resurser  till  trossamfundens
lokaler.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökade   resurser   till   allmänna
samlingslokaler.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
sjukhuskyrkan.

2003/04:Kr333 av Erling Bager m.fl. (fp,
m, kd, c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
staten  måste lämna en  garanti  för
fortsatt ekonomiskt stöd av verksamheten
hos  Göteborgsmusiken  om  försvarets
engagemang  drastiskt  minskar  eller
försvinner.

2003/04:Kr334 av Erling Bager och Cecilia
Magnusson (fp, m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
statligt stöd till Göteborgssymfoniker i
sin roll som nationalorkester.

2003/04:Kr335 av Claes-Göran Brandin
m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
Göteborgsoperan.

2003/04:Kr341 av Cecilia Wikström m.fl.
(fp, m, kd, c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om en
förstärkning   av   stödet   till
sjukhuskyrkan.

2003/04:Kr347 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stödet till de fria grupperna.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stödet till regionala teatrar.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stödet till nationalscenerna Operan och
Dramaten.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
anslaget    till    Drottningholms
slottsteater.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stöd till Göteborgsoperan.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
regionala    musikteatrar    och
orkestermusik.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stödet till Dansens Hus.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
dansares och sångares yrkesvillkor.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
scenkonsterna för barn och ungdomar.

2003/04:Kr348 av Gunnar Andrén och Anna
Grönlund (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
"Kirunasvenskarna".

2003/04:Kr350 av Sven Bergström och
Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen beslutar att utgiftsområde 17
anslaget 28:17 Främjande av hemslöjd i
statsbudgeten för 2004 räknas upp och
fördelas   så  att  den   ideella
hemslöjdsrörelsen   kan   tilldelas
ytterligare 500 000 kr.

2003/04:Kr359 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp):

9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
avskaffande av filmcensuren för vuxna.

2003/04:Kr362 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  28:1
Statens kulturråd för år 2004 35 500
000 kr.
2. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  28:6
Bidrag  till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner för år 2004
20 000 000 kr mer än regeringen eller
således 742 905 000 kr.
3. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  28:7
Bidrag till vissa teaterändamål m.m.
för år 2004 15 000 000 kr mer än
regeringen eller således 156 116 000
kr.
4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde 17 politikområde  28:15
Konstnärlig  gestaltning  av   den
gemensamma miljön för år 2004 29 438
000 kr.
5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde 17 politikområde  28:20
Ersättningar och bidrag till konstnärer
för år 2004 237 055 000 kr.
6. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde 17 politikområde  28:26
Bidrag till kulturmiljövård för år 2004
13 000 000 kr mer än regeringen eller
272 520 000 kr.
7. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde 17 politikområde  28:28
Centrala museer: Myndigheter för  år
2004 771 621 000 kr.
8. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde 17 politikområde  28:29
Centrala museer - stiftelser för år
2004
195 357 000 kr.
9. Riksdagen avslår regeringens förslag
om höjd TV-avgift i enlighet med vad
som anförs i motionen.
10. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  29:1
Ungdomsstyrelsen för år 2004 8 975 000
kr.
11.  Riksdagen beslutar att  överföra
bidrag  till  folkhögskolorna  från
utgiftsområde 17 till utgiftsområde 16
i  enlighet med vad som  anförs  i
motionen.
12. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  25:1
Bidrag till folkbildningen för år 2004
1 401 172 000 kr.
13. Riksdagen anvisar i enlighet med vad
som   anförs  i  motionen   till
utgiftsområde  17 politikområde  30:1
Stöd till idrotten för år 2004 7 000
000 kr mer än regeringen eller 455 240
000 kr.

2003/04:Kr363 av Birgitta Sellén m.fl.
(c):

Riksdagen   anvisar  med   följande
förändringar  i  förhållande   till
regeringens  förslag  anslagen  under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid enligt följande
uppställning:

Anslag         Regering  Anslags
ens  förändri
förslag   ng
25: Bidrag till      2 601 +10 000
1  folkbildningen    172 000   000
28: Nationella       9 000  +3 000
3  uppdrag         000   000
28: Bidrag till     850 974 -30 000
5  Operan, Dramaten,    000   000
Riksteatern,
Svenska
Rikskonserter och
Dansens Hus
28: Bidrag till     722 905 +28 000
6  Regional         000   000
musikverksamhet,
utveckling samt
regionala och
lokala teater-,
dans- och
musikinstitutione
r.
28: Bidrag till vissa  141 116 +15 000
7  teater-, dans-      000   000
och musikändamål
28: Litteraturstöd    100 917 -36 000
9              000   000
28: Främjande av     19 958 +500 000
17 hemslöjden        000
28: Bidrag till      5 153  +2 000
22 regional         000   000
arkivverksamhet
28: Centrala museer:   789 621 -15 000
28 myndigheter       000   000
28: Forum för levande   41 830 -20 000
34 historia         000   000
28: Stöd till       50 750 +500 000
39 trossamfund       000
30: Bidrag till      29 000 +19 000
2  allmänna         000   000
samlingslokaler
29: Bidrag till      87 889
2  nationell och      000
internationell
ungdomsverksamhet
Nyt KUL-miljoner        0 +115 000
t                   000
ans
lag
Summa för         8 663 +92 000
utgiftsområdet      690 000   000
2003/04:Kr366 av Louise Malmström (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
utifrån  erfarenheterna  från  bl.a.
Storbritanniens Peoples Network-projekt
ge  Sveriges bibliotek ett nationellt
uppdrag att utvecklas som motorer i det
livslånga lärandet.

2003/04:Kr367 av Helena Höij m.fl. (kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  utvärdering  av  de  statliga
läsfrämjande insatserna och av En bok
för alla.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
LL-stiftelsen.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kulturtidskrifter.

2003/04:Kr368 av Anne Ludvigsson m.fl.
(s, v, mp)

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
främjande av hemslöjd och den ideella
hemslöjdsorganisationen SHR.

2003/04:Kr371 av Yvonne Ångström (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
inom befintlig ram för utgiftsområde 17
tilldela  Museum  Anna  Nordlander,
Skellefteå, ett ekonomiskt stöd för dess
arbete med konst- och genusfrågor.

2003/04:Kr375 av Sten Tolgfors (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
forskning och information om folkmord,
etnisk  rensning  och  brott  mot
mänskligheten.

2003/04:Kr376 av Leif Jakobsson och Marie
Granlund (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
Islamic Center i Malmö och regelverket
för godkännande av trossamfund.

2003/04:Kr385 av Gunilla Tjernberg m.fl.
(kd):

9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att det aviserade vinstdelningssystemet
måste komma i gång.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
friluftsorganisationers möjlighet  att
söka statligt bidrag.

2003/04:Kr387 av Gunilla Tjernberg m.fl.
(kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
resursfördelningen inom anslag  28:26
Bidrag till kulturmiljövård.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökade      resurser      till
Riksantikvarieämbetet.
4. Riksdagen begär att regeringen skall
återkomma  med  en  redogörelse  för
behoven  av att bevara det kyrkliga
kulturarvet.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett  förslag angående frågor rörande
arkiv.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
folkrörelsearkiven.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
gratis inträde för barn och ungdomar på
statliga och regionala museer.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
museernas säkerhet.

2003/04:Kr388 av Birgitta Ohlsson (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att uppmärksamma och aktivt agera mot
antisemitism i Sverige.

2003/04:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl.
(kd):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av resurser till länsmusiken
samt annan regional musik-, teater- och
dansverksamhet.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
länsmusikuppdraget.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
fonogrammarknaden.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
medel till regionala filmcentrum.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att inför nästa avtalsperiod omgående
tillsätta    en    parlamentarisk
referensgrupp.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
mål  för  svensk film  och  Svenska
Filminstitutets verksamhet.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  offentlighetsprincipen bör gälla
för Svenska Filminstitutet.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs
angående  konstnärliga  yrkesutövares
särskilda villkor samt pensions- och
socialförsäkringsvillkor.

2003/04:Kr391 av Alf Svensson m.fl. (kd):

8. Riksdagen anvisar för budgetåret 2004
med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid enligt följande
uppställning:

Anslag         Regering Anslagsfö
ens rändring
förslag
28: Statens kulturråd   45 500  -1 000
1              000    000
28: Bidrag till     154 546  -1 000
2  allmän          000    000
kulturverksamhet
(Varav
Amatörkulturens
centralorganisati
oner +1 000 000
och Medel för
regeringens
disposition -2
000 000)
28: Bidrag till     722 905  +5 000
6  regional         000    000
musikverksamhet
samt regionala
och lokala teater-
, dans- och
musikinstitutione
r
28: Bidrag till vissa  141 116  +3 000
7  teater-, dans-      000    000
och musikändamål
(Varav
fonogramstöd +1
000 000 och
Bidrag till vissa
teater-, dans-
och musikändamål)
28: Litteraturstöd    100 917  -5 000
9  (En bok för alla)    000    000
28: Stöd till       20 650  +2 000
10 kulturtidskrifter    000    000
28: Bidrag till      15 273  +1 000
12 Stiftelsen för      000    000
lättläst
nyhetsinformation
och litteratur
28: Bidrag till      5 153  +1 000
22 regional         000    000
arkivverksamhet
28: Riksantikvarieämb  186 502  +5 000
25 etet           000    000
28: Bidrag till     259 250  -5 000
26 kulturmiljövård     000    000
28: Centrala museer:   789 621  -8 000
28 Myndigheter       000    000
(varav fri entré
-9 000 000 och
Statens
historiska museer
+1 000 000)
28: Centrala museer:   206 247  +1 000
29 Nordiska         000    000
28: Bidrag till     139 055  +5 000
30 regionala museer     000    000
28: Bidrag till icke-   10 000  +2 000
32 statliga         000    000
kulturlokaler
28: Stöd till       50 750  +3 000
39 trossamfund       000    000
(lokalbidrag)
30: Bidrag till      29 000  +3 000
2  allmänna         000    000
samlingslokaler
Summa för         8 663  +11 000
utgiftsområdet      960 000    000
2003/04:K363 av Tobias Krantz m.fl. (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  vården  och  underhållet  av
kulturhistoriskt  värdefull  egendom
efter 2009 får en principiell lösning
som är densamma som för trossamfunden.
2003/04:Fi240 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
23. Riksdagen anvisar för 2004 anslagen
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställningen i tabell 12:

Anslag         Regeri  Anslagsf
ngens  örändrin
försla     g
g
27: Statens biografbyrå 10 015  -3 500
1              000    000
28: Statens kulturråd  45 500  -7 500
1              000    000
28: Bidrag till Operan,   850  -26 000
5  Dramaten,        974    000
Riksteatern,      000
Svenska
rikskonserter och
Dansens Hus
28: Bidrag till       722  +30 000
6  regional        905    000
musikverksamhet     000
samt regionala och
lokala teater-,
dans- och
musikinstitutioner
28: Bidrag till vissa    141  +11 000
7  teater-, dans- och   116    000
musikändamål      000
28: Litteraturstöd     100  +9 500
9              917    000
000
28: Stöd till      20 650  +3 000
10 kulturtidskrifter    000    000
28: Konstnärlig     40 438  -10 000
15 gestaltning av den   000    000
gemensamma miljön
28: Centrala museer:    789  +13 000
28 Myndigheter       621    000
000
28: Centrala museer:    206  +5 000
29 Stiftelser       247    000
000
28: Bidrag till       139  +16 500
30 regionala museer    055    000
000
28: Riksutställningar  44 629  -5 000
33             000    000
28: Stöd till      50 750  +10 000
39 trossamfund       000    000
Nyt Möte mellan          +4 000
t  kulturer             000
ans
lag
Summa           8 663  +50 000
960    000
000
2003/04:Sk284 av Ana Maria Narti (fp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av etnisk försoning i Sverige
och om möten och debatter som skulle
underlätta denna process.

2003/04:So268 av Inger Lundberg (s):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att kommande satsningar på idrott och
rörelse  för  barn  och  unga  bör
prioritera  barn  och   unga   i
miljonprogramsområden.

2003/04:So501 av Gunilla Tjernberg m.fl.
(kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
vinstandelstaket.

2003/04:Ub473 av Anita Sidén och Jeppe
Johnsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet av utbildade tolkar.

2003/04:N330 av Sven Gunnar Persson m.fl.
(kd):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
allmänna samlingslokaler.

2003/04:N332 av Chatrine Pålsson (kd):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att göra en omfördelning i
syfte  att  öka  resurserna  till
länsmusiken i Kalmar.

Bilaga 2
Propositionens lagförslagFörslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift

Härigenom föreskrivs att 7 §  lagen
(1989:41) om TV-avgift skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
7 §1
TV-avgiften är 1  TV-avgiften är  1
812 kronor för    872 kronor för
ett år. Den skall ett år. Den skall
betalas  i  fyra betalas  i  fyra
poster  om  453 poster  om   468
kronor.       kronor.
Varje post avser en avgiftsperiod om tre
månader och skall betalas senast sista
vardagen före avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare under tiden
före den första avgiftsperioden skall
avgiften betalas med så stort belopp i
förhållande  till  årsavgiften  som
motsvarar   innehavstiden.   Beloppet
avrundas nedåt till jämt antal kronor.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2004.____________
1 Senaste lydelse 2002:1095.
Bilaga 3
Regeringens och partiernas förslag till anslag för år 2004 inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Belopp i 1000-tal kronor
Fi240
Ansla Regerin Kr362 Kr327
Anslag         gstyp  gens        Kr391  Kr363
förslag (m)  (fp)  (kd)
(c)
2:1 Lotteriinspektionen (ram) 41 653
25: Bidrag till     (obet  2 601 -1 200         +10
1  folkbildningen   .)    172  000*         000
25: Bidrag till vissa     75 836
2  handikappåtgärder
inom folkbildningen (obet
.)
25: Bidrag till     (obet 12 561
3  kontakttolkutbildni .)
ng
26: Statens ljud- och  (ram) 41 800
1  bildarkiv
27: Statens biografbyrå (ram) 10 015    -3 500
1
27: Utbyte av TV-       20 272
2  sändningar mellan
Sverige och Finland (obet
.)
27: Bidrag till          821
3  dokumentation om
den mediepolitiska (ram)
utvecklingen och
till europeiskt
mediesamarbete
27: Forskning och        1 735
4  dokumentation om
medieutvecklingen  (obet
.)
28: Statens kulturråd  (ram) 45 500  -10 -7 500 -1 000
1                    000

Fi240
Ansla Regerin Kr36 Kr327
Anslag         gstyp gens   2    Kr391 Kr36
förslag    (fp) (kd)  3
(m)
(c)
28: Bidrag till allmän      154        -1
2  kulturverksamhet,       546       000
utveckling samt   (ram)
internationellt
kulturutbyte och
samarbete
28: Nationella uppdrag (ram)  9 000          +3
3                           000
28: Försöksverksamhet       145
4  med ändrad regional      183
fördelning av    (obet
kulturpolitiska   .)
medel
28: Bidrag till Operan,      850    -26    -30
5  Dramaten,           974    000    000
Riksteatern,    (obet
Svenska       .)
rikskonserter och
Dansens Hus
28: Bidrag till          722  +20 +30  +5 +28
6  regional           905  000 000  000 000
musikverksamhet   (obet
samt regionala och .)
lokala teater-,
dans- och
musikinstitutioner
28: Bidrag till vissa       141  +15 +11  +3 +15
7  teater-, dans- och      116  000 000  000 000
musikändamål    (ram)
28: Bidrag till     (obet 45 024
8  biblioteksverksamhe .)
t
28: Litteraturstöd   (ram)   100     +9  -5 -36
9                917    500  000 000
28: Stöd till      (ram) 20 650     +3  +2
10 kulturtidskrifter            000  000
28: Talboks- och    (ram) 67 433
11 punktskriftsbibliot
eket
28: Bidrag till        15 273        +1
12 Stiftelsen för                 000
lättläst      (obet
nyhetsinformation  .)
och litteratur
28: Bidrag till Svenska     5 549
13 språknämnden och
Sverigefinska    (obet
språknämnden    .)
28: Statens konstråd  (ram)  7 380
14

Fi24
Ansla Regerin Kr362  0
Anslag         gstyp gens     Kr32Kr391 Kr363
förslag (m)  7 (kd)
(c)
(fp)
28: Konstnärlig        40 438  -11 -10
15 gestaltning av den          000 000
gemensamma miljön  (ram)
28: Nämnden för     (ram)  1 853
16 hemslöjdsfrågor
28: Främjande av    (ram) 19 958          +500
17 hemslöjden
28: Bidrag till bild-  (ram) 29 708
18 och formområdet
28: Konstnärsnämnden  (ram) 12 098
19
28: Ersättningar och  (ram)   287  -50
20 bidrag till          055  000
konstnärer
28: Riksarkivet och   (ram)   292
21 landsarkiven         438
28: Bidrag till     (obet  5 153        +1  +2
22 regional      .)             000  000
arkivverksamhet
28: Språk- och     (ram) 29 972
23 folkminnesinstitute
t
28: Svenskt biografiskt (ram)  4 230
24 lexikon
28: Riksantikvarieämbet (ram)   186        +5
25 et              502       000
28: Bidrag till     (ram)   259  +13    -5
26 kulturmiljövård        520  000    000
28: Kyrkoantikvarisk  (ram)   150
27 ersättning          000
28: Centrala museer:  (ram)   789  -18 +13  -8  -15
28 Myndigheter          621  000 000  000  000
28: Centrala museer:  (obet   206  -10 +5  +1
29 Stiftelser     .)    247  890 000  000
28: Bidrag till     (obet   139    +16  +5
30 regionala museer  .)    055    500  000
28: Bidrag till vissa  (obet 50 021
31 museer       .)
28: Stöd till icke-   (ram) 10 000        +2
32 statliga                    000
kulturlokaler
28: Riksutställningar  (ram) 44 629     -5
33                     000
28: Forum för levande  (ram) 41 830          -20
34 historia                       000
28: Statliga            80
35 utställningsgaranti
er och inköp av   (ram)
vissa kulturföremål

Fi24
Ansla Regerin Kr362  0
Anslag         gstyp gens     Kr32Kr391 Kr363
förslag (m)  7 (kd)
(c)
(fp)
28: Filmstöd      (ram)   234
36                738
28: Forsknings- och      34 623
37 utvecklingsinsatser
inom kulturområdet (ram)
28: Samarbetsnämnden      3 590
38 för statsbidrag
till trossamfund  (ram)
28: Stöd till      (ram) 50 750    +10  +3 +500
39 trossamfund               000  000
28: Möte mellan     (ram)         +4
40 kulturer (nytt              000
anslag)
29: Ungdomsstyrelsen  (ram) 18 975  -10
1                    000
29: Bidrag till        87 889
2  nationell och
internationell   (ram)
ungdomsverksamhet
29: KUL-miljoner (nytt (ram)              +115
3  anslag)                       000
30: Stöd till idrotten (ram)   448   +7
1                240  000
30: Bidrag till     (ram) 29 000        +3  +19
2  allmänna                    000  000
samlingslokaler
30: Bidrag till     (obet  3 432
3  kvinnoorganisatione .)
rnas centrala
verksamhet
30: Stöd till      (obet 15 000
4  friluftsorganisatio .)
ner
Summa            8 663   -1 +50  +11  +92
960  254 000  000  000
890*
* Varav 900 000 tkr avser bidraget till
folkhögskolorna som överförs till UO16


Bilaga 4
Utskottets förslag till medelsanvisning
på anslag inom utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid


Utskottets förslag överensstämmer  med
regeringens förslag till anslags-
fördelning
Belopp i 1000-tals kronor
Politikområde, anslag  Regerin Utskot
och (anslagstyp)     gens  tets
förslag försla
g
2  Finansiella system och tillsyn
1  Lotteriinspektionen    41 41 653
(ram)          653
25 Utbildningspolitik
1  Bidrag till      2 601  2 601
folkbildningen      172   172
(obet.)
2  Bidrag till vissa     75 75 836
handikappåtgärder    836
inom folkbildningen
(obet.)
3  Bidrag till        12 12 561
kontakttolkutbildnin   561
g (obet.)
26 Forskningspolitik
1  Statens ljud- och     41 41 800
bildarkiv (ram)     800
27 Mediepolitik
1  Statens biografbyrå    10 10 015
(ram)          015
2  Utbyte av TV-       20 20 272
sändningar mellan    272
Sverige och Finland
(obet.)
3  Bidrag till       821   821
dokumentation om den
mediepolitiska
utvecklingen och
till europeiskt
mediesamarbete (ram)
4  Forskning och     1 735  1 735
dokumentation om
medieutvecklingen
(obet.)
28 Kulturpolitik
1  Statens kulturråd     45 45 500
(ram)          500
2  Bidrag till allmän    154   154
kulturverksamhet,    546   546
utveckling samt
internationellt
kulturutbyte och
samarbete (ram)
3  Nationella uppdrag   9 000  9 000
(ram)
4  Försöksverksamhet    145   145
med ändrad regional   183   183
fördelning av
kulturpolitiska
medel (obet.)
5  Bidrag till Operan,   850   850
Dramaten,        974   974
Riksteatern, Svenska
rikskonserter och
Dansens Hus (obet.)
6  Bidrag till regional   722   722
musikverksamhet samt   905   905
regionala och lokala
teater-, dans- och
musikinstitutioner
(obet.)
7  Bidrag till vissa    141   141
teater-, dans- och    116   116
musikändamål (ram)
8  Bidrag till        45 45 024
biblioteksverksamhet   024
(obet.)
Politikområde, anslag och Regeri Utskott
(anslagstyp)        ngens  ets
försla
g förslag
9  Litteraturstöd (ram)   100  100
917  917
10 Stöd till         20 20 650
kulturtidskrifter     650
(ram)
11 Talboks- och        67 67 433
punktskriftsbibliotek   433
et (ram)
12 Bidrag till        15 15 273
Stiftelsen för      273
lättläst
nyhetsinformation och
litteratur (obet.)
13 Bidrag till Svenska   5 549 5 549
språknämnden och
Sverigefinska
språknämnden (obet.)
14 Statens konstråd    7 380 7 380
(ram)
15 Konstnärlig        40 40 438
gestaltning av den    438
gemensamma miljön
(ram)
16 Nämnden för       1 853 1 853
hemslöjdsfrågor (ram)
17 Främjande av        19 19 958
hemslöjden (ram)     958
18 Bidrag till bild- och   29 29 708
formområdet (ram)     708
19 Konstnärsnämnden      12 12 098
(ram)           098
20 Ersättningar och     287  287
bidrag till        055  055
konstnärer (ram)
21 Riksarkivet och      292  292
landsarkiven (ram)    438  438
22 Bidrag till regional  5 153 5 153
arkivverksamhet
(obet.)
23 Språk- och         29 29 972
folkminnesinstitutet   972
(ram)
24 Svenskt biografiskt   4 230 4 230
lexikon (ram)
25 Riksantikvarieämbetet   186  186
(ram)           502  502
26 Bidrag till        259  259
kulturmiljövård (ram)   520  520
27 Kyrkoantikvarisk     150  150
ersättning (ram)     000  000
28 Centrala museer:     789  789
Myndigheter (ram)     621  621
29 Centrala museer:     206  206
Stiftelser (obet.)    247  247
30 Bidrag till regionala   139  139
museer (obet.)      055  055
31 Bidrag till vissa     50 50 021
museer (obet.)      021
32 Stöd till icke-      10 10 000
statliga         000
kulturlokaler (ram)
33 Riksutställningar     44 44 629
(ram)           629
34 Forum för levande     41 41 830
historia (ram)      830
35 Statliga          80   80
utställningsgarantier
och inköp av vissa
kulturföremål (ram)
36 Filmstöd (ram)      234  234
738  738
37 Forsknings- och      34 34 623
utvecklingsinsatser    623
inom kulturområdet
(ram)
38 Samarbetsnämnden för  3 590 3 590
statsbidrag till
trossamfund (ram)
39 Stöd till trossamfund   50 50 750
(ram)           750
29 Ungdomspolitik
1  Ungdomsstyrelsen     18 18 975
(ram)          975
2  Bidrag till nationell   87 87 889
och internationell    889
ungdomsverksamhet
(ram)
30 Folkrörelsepolitik
1  Stöd till idrotten    448   448
(ram)          240   240
2  Bidrag till allmänna   29 29 000
samlingslokaler (ram)  000
3  Bidrag till        3  3 432
kvinnoorganisationern  432
as centrala
verksamhet (obet.)
4  Stöd till         15 15 000
friluftsorganisatione  000
r (obet.)
Summa         8 663  8 663
960   960

Bilaga 5
Förteckning över avstyrkta
motionsyrkanden i Utskottets förslag till
riksdagsbeslut, punkt 57

Moti Part Yrkande
on  i
2002
/03:
Kr29 (s)
0
2003
/04:
Kr20 (c)
7
Kr23 (m) 13
2
Kr23 (m)
6
Kr24 (mp)
7
Kr26 (s)
3
Kr27 (fp) 3, 4
9
Kr28 (c) 7, 8
4
Kr29 (m)
6
Kr30 (s)
4
Kr31 (c)
8
Kr32 (c) 15, 23, 32, 39, 41
6
Kr32 (fp) 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21,
7     22, 25
Kr32 (kd) 11, 12, 13
9
Kr33 (s)
5
Kr34 (fp,
1  m,
kd,
c)
Kr34 (fp) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
7
Kr35 (c)
0
Kr36 (m) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
2     11, 12, 13,
Kr36 (c)
3
Kr36 (kd) 2, 3, 4
7
Kr36 (s,
8  v,
mp)
Kr37 (fp)
1
Kr38 (kd) 2, 3, 7, 9, 11
7
Kr39 (kd) 3, 7
0
Kr39 (kd) 8
1
Fi24 (fp) 23
0
N330 (kd) 7
N332 (kd) 4