Justitieutskottets betänkande
2003/04:JUU22

Immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige


Sammanfattning
I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:68. I
propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett ramavtal mellan Sverige
och Förenta nationerna om bl.a. immunitet och privilegier vid FN-möten i
Sverige samt att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.      Godkännande av ramavtal
Riksdagen godkänner det i bilaga 3 intagna ramavtalet mellan Konungariket
Sverige och Förenta nationerna om arrangemang avseende immunitet och
privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas
möten som hålls i Sverige. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:68
punkt 1.

2.      Ändring i lagen om immunitet och privilegier
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:68 punkt 2.
Stockholm den 25 mars 2004
På justitieutskottets vägnar
Johan Pehrson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Johan Pehrson (fp),
Susanne Eberstein (s), Rolf Olsson (v), Beatrice Ask (m), Lennart Nilsson
(s), Helena Zakariasén (s), Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson (m),
Yilmaz Kerimo (s), Torkild Strandberg (fp), Johan Linander (c), Göran
Norlander (s), Cecilia Magnusson (m), Joe Frans (s), Leif Björnlod (mp),
Kerstin Andersson (s) och Peter Althin (kd).
Utskottets överväganden
Förenta nationerna (FN) anordnar varje år ett flertal kortare möten i
Sverige. Inför vart och ett av dessa möten uppställer FN som krav att
vissa frågor om immunitet och privilegier skall regleras genom en särskild
överenskommelse. Detta är för svensk del både arbetskrävande och omständligt.
Regeringen har därför förhandlat fram ett ramavtal med FN som reglerar
frågan om vilken immunitet och vilka privilegier som skall tillämpas vid
framtida FN-möten i Sverige samt vissa andra frågor med avseende på sådana
möten, t.ex. deltagarnas rätt till inresa och utresa. Genom avtalet
erhåller FN och berörda personer vid FN-möten i Sverige immunitet och
privilegier motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer.
För att inte bli tillämpligt på storskaliga konferenser som vanligtvis
kräver särskilda arrangemang har avtalets tillämpningsområde begränsats
till seminarier, kurser, arbetsgrupper och andra småskaliga möten. Avtalet
med sidobrev jämte den svenska översättningen finns i bilagorna 3-4.
I propositionen framhålls att det bedöms vara av stor politisk betydelse
att Sverige kan påta sig värdskapet för möten som anordnas av FN. Mot den
bakgrunden föreslår regeringen att riksdagen skall godkänna det ovan nämnda
avtalet.
För att ramavtalets bestämmelser skall bli gällande inför svenska domstolar
och myndigheter måste de införlivas i svensk rätt. Enligt 4 § lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjuter de internationella
organ och personer med anknytning till sådana organ som anges i bilagan
till lagen immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga
eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Denna bilaga
föreslås kompletteras så att den omfattar den immunitet och de privilegier
som följer av det aktuella avtalet. Regeringens lagförslag finns i bilaga
2.
Enligt ramavtalet träder detta i kraft den första dagen i den första
månaden som följer efter FN:s mottagande av meddelande från regeringen om
dess ratificering. Med hänsyn till att det inte nu går att säkert ange
när avtalet träder i kraft föreslås att den aktuella lagändringen skall
träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2003/04:68 Överenskommelse med Förenta nationerna om immunitet
och privilegier vid FN-möten i Sverige:

1. Riksdagen godkänner ramavtalet mellan Sverige och Förenta nationerna
om arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor
med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige.
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Avtalet med sidobrev

Bilaga 4
Avtalet med sidobrev (svensk översättning)