Finansutskottets betänkande
2003/04:FIU21

Tilläggsbudget 1 för 2004


Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till tilläggsbudget för 2004 med undantag
för frågan om förbättrad kapitalstruktur
i statliga bolag. Utskottet föreslår i
den frågan vissa ändringar jämfört med
propositionen.  Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag att högst 5 miljarder
kronor - inklusive den tidigare medgivna
ramen på högst 3 miljarder kronor - i
form  av  extra utdelningar från  de
statliga  bolagen får  tillföras  det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret för
insatser i av staten hel- eller delägda
bolag under 2003 och 2004. Underskott får
dock inte uppkomma på kontot. Ett nytt
ramanslag, Kapitalinsatser i  statliga
bolag, om 1 miljon kronor anvisas under
utgiftsområde 24 Näringsliv. Regeringen
bemyndigas att överskrida anslaget med
högst 2 miljarder kronor. I den takt som
medel  tillförs anslaget från  kontot
avräknas dessa mot anslaget. Avsikten är
att anslaget inte ska belastas vid årets
slut.  Utskottet  tillstyrker  vidare
förslaget i proposition 2003/04:128 att
55 miljoner kronor från Fonden för den
mindre skeppsfarten får tillföras det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret för
insatser i av staten hel- eller delägda
bolag.
Bland övriga frågor som behandlas i
betänkandet kan nämnas att  utskottet
tillstyrker att anslagen till riksdagen
ökar för att en reform av stödet till
riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen ska kunna inledas
2004.  Utskottet  konstaterar   att
riksdagsstyrelsen inte har angivit någon
finansiering   av   de   föreslagna
anslagsökningarna. För de höjningar av
förvaltningsanslag   som   regeringen
föreslår  på  tilläggsbudget  anges
finansiering genom att ett annat anslag
minskas.  Detta  är en  ordning  som
regeringen tillämpat sedan många år och
som finansutskottet välkomnat. Utskottet
anför att det är önskvärt att  även
riksdagsstyrelsen i framtiden tillämpar
samma principer.
I  samband med behandlingen av  ett
bemyndigande  rörande Myndigheten  för
kvalificerad yrkesutbildning understryker
utskottet det allvarliga i att riksdagens
beslut överskrids. Det åligger regeringen
att  ha  kontroll över myndigheternas
hantering av medel.
Utskottet  ställer sig vidare  bakom
regeringens förslag till slutreglering av
det generella statsbidraget till kommuner
och  landsting  för att  neutralisera
effekterna   på   det   kommunala
skatteunderlaget  med  anledning  av
pensionsreformen. Utskottet bedömer att
regleringsbeloppet  på  2,6  miljarder
kronor motsvarar den beräknade ökningen
av kommunsektorns skatteintäkter 2003 och
2004 till följd av pensionsreformen och
konstaterar att slutregleringen därmed
sker    i    enlighet     med
finansieringsprincipen.   Med   detta
bifaller utskottet även förslaget till
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Vidare tillstyrks regeringens förslag
om bl.a. nya och ändrade bemyndiganden
att ingå ekonomiska förpliktelser.
Beträffande  bemyndiganderamen  inom
anslaget     till     försvarets
materielanskaffning  delar  utskottet
regeringens uppfattning att de framtida
bindningarna   som  görs   angående
materielanskaffning behöver minskas för
att skapa handlingsfrihet inför försvars
beslutet avseende försvarets inriktning
åren  2005-2007.  Denna  reducering
förändrar   inte   inriktningen   i
försvarsbeslutet under innevarande år och
föregriper  inte  heller   kommande
ställningstagande till  Försvarsmaktens
långsiktiga materielförsörjning. I fråga
om ställningstagande angående storleken
på   framtida  anslagsnivåer   samt
bemyndiganden  på  försvarsområdet,  i
enlighet  med  vad  som  anförs  i
försvarsutskottets  yttrande,   anser
utskottet att man bör invänta resultatet
av    Försvarsberedningens    och
Regeringskansliets    arbete    med
Försvarsbeslutet 2004. Först efter det
att  försvarsbeslutet  antagits  av
riksdagen kan såväl anslagsbeslut som
beslut om omfattningen av och ändamålet
med  nya  bemyndiganden  prövas  med
vederbörlig noggrannhet.
Utskottet behandlar även tre förslag
avseende budgetåren 2005-2006, vilka tas
upp  i  samband  med förslaget  till
tilläggsbudget  för 2004.  Regeringens
förslag      om     tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner  och
landsting 2005 samt om ändringar i lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto
av stöd till kommuner för anläggande av
telenät respektive lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation tillstyrks.
Övriga  förslag  till  lagändringar
tillstyrks också av utskottet.
Utskottets förslag innebär sammantaget
att  anvisade medel ökar med 5  082
miljoner kronor netto, vilket är 1 miljon
kronor  högre jämfört med regeringens
förslag.
Samtliga motionsyrkanden som behandlas
i betänkandet avstyrks.
Till  betänkandet  har  fogats  24
reservationer och 4 särskilda yttranden
av   företrädarna   för   Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Omstrukturering av statliga företag

1.    Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten

Riksdagen godkänner att 55 miljoner
kronor  från Fonden för den mindre
skeppsfarten  får  tillföras  det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret
för insatser i av staten hel- eller
delägda   bolag  samt  bemyndigar
regeringen   att   uppdra   åt
Riksgäldskontoret  att  utfärda  en
garanti på motsvarande belopp. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:128 samt avslår motionerna
2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
2003/04:Fi17 av Olle Sandahl  m.fl.
(kd) yrkande 1 och
2003/04:Fi18 av Lena Ek m.fl. (c).
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.    En förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag

Riksdagen godkänner
dels att behållningen på det särskilda
kontot  i  Riksgäldskontoret  vid
utgången av 2003 får användas även
under 2004 för kapitaltillskott till
SJ AB,
dels att högst 5 miljarder kronor -
inklusive den tidigare medgivna ramen
på högst 3 miljarder kronor - i form
av extra utdelningar från de statliga
bolagen får tillföras det särskilda
kontot i Riksgäldskontoret under 2003
och 2004
och ger regeringen som sin mening till
känna vad utskottet anfört.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
proposition 2003/04:100 punkt 40 samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 10,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 13,
2003/04:Fi17 av Olle Sandahl  m.fl.
(kd) yrkande 2 samt
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkandena 5 i denna del och 6.
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

Förslag avseende budgetåren 2005-2006


3.    Lag om ändring i lagen
(2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2000:1335)  om  kreditering   på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 8 samt avslår motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 1 och
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 7.
Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

4.    Lag om ändring i lagen
(2000:1380) om skattereduktion för
utgifter för vissa anslutningar för
tele- och datakommunikation

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2000:1380)  om skattereduktion  för
utgifter för vissa anslutningar för
tele-  och datakommunikation. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 9 samt avslår motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg (fp)
yrkande 8.
Reservation 5 (fp)

5.    Tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och
landsting 2005

Riksdagen  godkänner  att   ett
tillfälligt sysselsättningsstöd  till
kommuner och landsting utgår  2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:100  punkt 41  samt  avslår
motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 11,
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 4 och
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 7.
Reservation 6 (m, fp, kd, c)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning


6.    Förvärv av fastigheten
Blåmannen 21 i Stockholms kommun

Riksdagen  godkänner  att  staten
förvärvar fastigheten Blåmannen 21 i
Stockholms  kommun. Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 12.

7.    Köpoption avseende en ny
byggnad för svenska ambassaden i
Washington, Förenta staterna

Riksdagen  godkänner  att  staten
utnyttjar en köpoption avseende en ny
byggnad  för  svenska ambassaden  i
Washington, Förenta staterna. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 13.

8.    Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Riksdagen   godkänner   en   ny
investeringsplan   för    Statens
fastighetsverk i enlighet  med  vad
regeringen förordar. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 14.

9.    Statens fastighetsverk
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
2004   besluta   att   Statens
fastighetsverk får ta upp lån inom en
ram av högst 7 800 000 000 kr i
Riksgäldskontoret för investeringar i
fastigheter,  lokaler  och  mark  i
enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkt 15.

10.   Riksrevisionen (låneram)

Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen
att  för  2004  ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används  i
verksamheten inom en ram av 50 000 000
kr.   Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 45.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet


11.   Materiel, anläggningar samt
forskning och teknikutveckling
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
uppförda  ramanslaget 6:2  Materiel,
anläggningar  samt  forskning  och
teknikutveckling    besluta    om
beställningar    av    materiel,
anläggningar  samt  forskning  och
teknikutveckling   som   inklusive
tidigare gjorda beställningar medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr
efter 2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 16 samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 3 och
2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c) yrkandena 1 och 2.
Reservation 7 (m)
Reservation 8 (c)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg


12.   Överenskommelse mellan
staten och Landstinget Västmanland om
Salberga sjukhus

Riksdagen bemyndigar regeringen att
godkänna  en överenskommelse  mellan
staten och Landstinget Västmanland om
Salberga sjukhus i enlighet med vad
regeringen förordar. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 17.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad


13.   Höjd ersättning för det
särskilda anställningsstödet

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar   om   det   särskilda
anställningsstödet.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 18 och avslår motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 4.
Reservation 9 (m, fp)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv


14.   Arbetsmiljöverket
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:1
Arbetsmiljöverket besluta om  bidrag
som   inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på  högst
18  450 000 kr under 2005. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 19.

Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning


15.   Bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda
ramanslaget 25:18 Bidrag till
kvalificerad yrkesutbildning besluta
om bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 1 556 068 000 kr under
2005-2009. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 20.

16.   Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
16      Utbildning      och
universitetsforskning     uppförda
ramanslaget 25:73 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m.
besluta  om  stipendier på  Svenska
institutets  område  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 3 000 000 kr under
2005.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 21.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid


17.   Medel hos AB Svenska Spel

Riksdagen godkänner att regeringen
2004 på en extra bolagsstämma med AB
Svenska  Spel  verkar  för  att
innestående medel avsedda för konst,
teater och andra kulturella ändamål
delas ut till regeringen och används
för avsedda ändamål. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 22.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande


18.   Bidrag till
bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet (anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
uppförda ramanslaget 31:10 Bidrag till
bostadsinvesteringar  som   främjar
ekologisk hållbarhet. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 23 samt avslår motion
2003/04: Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 5.
Reservation 10 (m, fp)

19.   Omstrukturering av
kommunala bostadsföretag (punkt 24)

Riksdagen godkänner att regeringen
inte genomför en fusion av de två
aktiebolagen Norecic AB och  Bothia
Garanti AB. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 24.

20.   Bidrag till installation av
hissar (riktlinjer)

Riksdagen godkänner de  riktlinjer
för bidrag till installation av hissar
som  regeringen  förordar.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100  punkt 25  samt  avslår
motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 6 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 1 i denna del.
Reservation 11 (m, fp, kd)

21.   Bidrag till installation av
hissar (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
18          Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
uppförda nya ramanslaget 31:14 Bidrag
till installation av hissar besluta om
bidrag som medför utgifter på högst
29  000 000 kr efter 2004. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100  punkt 26  samt  avslår
motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 7 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 1 i denna del.
Reservation 12 (m, fp, kd) - villkorad

22.   Investeringsstimulans till
ombyggnad av vissa utrymmen till
bostadslägenheter

Riksdagen godkänner de  riktlinjer
för   investeringsstimulans   till
ombyggnad  av  vissa utrymmen  till
bostadslägenheter  som   regeringen
förordar.  Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 27 samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 8 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 2.
Reservation 13 (m, fp)
Reservation 14 (kd)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård


23.   Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
20  Allmän  miljö-  och  naturvård
uppförda    ramanslaget    26:2
Forskningsrådet för  miljö,  areella
näringar   och   samhällsbyggande:
Forskning    ingå    ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 260 000 000 kr under 2005, högst
126  000 000 kr under 2006, högst
70  000 000 kr under 2007,  högst
15 000 000 kr under 2008 och högst
15  000 000 kr under 2009. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 28.

24.   Åtgärder för biologisk
mångfald (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
20  Allmän  miljö-  och  naturvård
uppförda ramanslaget 34:3 Åtgärder för
biologisk  mångfald ingå  ekonomiska
förpliktelser i samband med förvärv av
eller  intrångsersättning  i   ur
naturvårdssynpunkt värdefulla naturom
råden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på  högst
520 000 000 kr under 2005. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100  punkt 29  samt  avslår
motion
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 3.
Reservation 15 (kd)

25.   Miljöforskning
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
20  Allmän  miljö-  och  naturvård
uppförda    ramanslaget    34:5
Miljöforskning   ingå   ekonomiska
förpliktelser i samband med planering,
upphandling  och  genomförande  av
forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 60 000 000 kr under
2005, högst 40 000 000 kr under 2006
och högst 30 000 000 kr under 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkt 30.

26.   Stöd till
klimatinvesteringar (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
20  Allmän  miljö-  och  naturvård
uppförda ramanslaget 34:13 Stöd till
klimatinvesteringar  ingå  ekonomiska
förpliktelser i samband med beslut om
stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive  tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 713 000 000
kr under 2005-2009. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 31 samt avslår motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkande 9 och
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 10.
Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)

Utgiftsområde 21 Energi


27.   Energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatser
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde  21  Energi  uppförda
ramanslaget   35:8  Energipolitiskt
motiverade       internationella
klimatinsatser.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 32.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


28.   Väghållning och statsbidrag
(låneram)

Riksdagen godkänner att regeringen
under 2004 får besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret    om    högst
8 500 000 000 kr för de prioriterade
vägprojekten     E6     delen
Rabbaldshede-Hogdal, E20 delen Tolle
red-Alingsås samt genom Alingsås, Rv40
delen  Brämhult-Hester, Rv 40 delen
Haga-Ljungarum,    Rv45    delen
Angeredsbron-Älvängen,  Rv44  delen
Båberg-Väneryr    samt     Rv49
Skara-Varnhem.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 33 samt avslår motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg (fp)
yrkande 11.
Reservation 18 (fp)

29.   Väghållning och statsbidrag
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde   22  Kommunikationer
uppförda ramanslaget 36:2 Väghållning
och  statsbidrag.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 34.

30.   Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram)

Riksdagen godkänner att regeringen
under 2004 får besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret    om    högst
17 000 000 000 kr för de prioriterade
järnvägsprojekten  Hallsberg-Degerön,
Mjölby-Motala,   Trollhättan-Göteborg
samt   järnvägsprojekt  i   Stock
holmsregionen.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 35 samt avslår motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg (fp)
yrkande 12.
Reservation 19 (fp)

31.   Låneram för fyra SJ-bolag

Riksdagen godkänner att regeringen
under 2004 får besluta om låneramar i
Riksgäldskontoret för Euromaint  AB,
Green Cargo AB, Jernhusen AB och AB
Swedcarrier för 2005 och 2006  som
sammanlagt   uppgår  till   högst
2 300 000 000 kr. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 36 samt avslår motion
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 5 i denna del.
Reservation 20 (m, fp, kd, c)

32.   Avveckling av VTI
Utveckling AB

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar  om  avveckling  av  VTI
Utveckling  AB.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2003/04:100
punkt 37.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar


33.   Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
23  Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande   näringar    uppförda
ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Forskning och samfinansierad
forskning    ingå    ekonomiska
förpliktelser i samband med planering,
upphandling  och  genomförande  av
forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 220 000 000 kr under
2005, högst 150 000 000 kr under 2006,
högst 95 000 000 kr under 2007 och
högst 45 000 000 kr under 2008. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 38.

34.   Avgiftsintäkter från pass
för sällskapsdjur (punkt 39)

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om avgiftsintäkter från pass
för   sällskapsdjur  som  Statens
jordbruksverk tillhandahåller. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:100 punkt 39.

Ramar för utgiftsområden samt anslag


35.   Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag

Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:625)
om  statligt  stöd  till  politiska
partier,
2. lag om ändring i lagen (1993:389)
om assistansersättning,
3. lag om ändring i lagen (1998:703)
om handikappersättning och vårdbidrag,
4. lag om ändring i lagen (1995:1514)
om generellt statsbidrag till kommuner
och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till
lag om ändring i lagen (1999:1209) om
stöd  till riksdagsledamöternas  och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner   att  Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
bemyndigar regeringen att överskrida
ramanslaget 38:22 Kapitalinsatser  i
statliga bolag under utgiftsområde 24
Näringsliv  med högst  2  miljarder
kronor,
som sin mening ger regeringen till
känna  vad utskottet anfört rörande
ramanslaget Kapitalinsatser i statliga
bolag,
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade
och nya anslag i enlighet med bifogad
specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 10, 11, 43
och 44, bifaller delvis proposition
2003/04:100  punkt 42  samt  avslår
motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) yrkandena 2 och 12-16,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 6 och 9,
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 7,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkandena 5 och 6 samt
2003/04: Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).
Reservation 21 (m)
Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c)Stockholm den 27 maj 2004

På finansutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Sven-Erik Österberg (s), Carin
Lundberg (s), Karin Pilsäter (fp), Sonia
Karlsson (s), Kjell Nordström (s), Mats
Odell (kd), Lars Bäckström (v), Agneta
Ringman  (s),  Gunnar Axén  (m),  Bo
Bernhardsson (s), Hans Hoff (s), Tomas
Högström (m), Agneta Gille (s), Gunnar
Nordmark (fp), Jörgen Johansson (c) och
Lars Elinderson (m).Specifikation av ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2004
Utskottets   förslag  överensstämmer   med
regeringens utom såvitt avser utgiftsområde 24
Näringsliv. Utskottet föreslår där att ett nytt
ramanslag 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag
om 1 miljon kronor anvisas. Det innebär att
utskottet föreslår en ram som är 1 miljon kronor
högre än regeringens förslag på utgiftsområde 24
Näringsliv samt att summan anslagsförändringar
på tilläggsbudget också är 1 miljon kronor högre
än regeringens förslag. Ändrade belopp jämfört
med  regeringens förslag är  kursiverade  i
följande specifikation.
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Föränd   Ny
enligt  ring ram/n
statsb   av   y
udgete ram/an ansla
n 2004  slag gsniv
å
1  Rikets styrelse     7 896 40 162 7 936
299      461
45: Sametinget       17 665  -400   17
1                      265
46: Allmänna val och     235 -1 100  233
1  demokrati         000      900
90: Kungliga hov- och   94 574   300   94
1  slottsstaten               874
90: Riksdagens ledamöter   618 16 000  634
2  och partier m.m.1     265      265
90: Riksdagens        540 14 800  555
3  förvaltningskostnader   642      442
1
90: Regeringskansliet    5 460   -14 5 446
5  m.m.           532   438  094
90: Stöd till politiska    131 25 000  156
6  partier          200      200
2  Samhällsekonomi och   9 198  1 500 9 199
finansförvaltning     142      642
1:5 Statistiska        429  1 500  431
centralbyrån       501      001
3  Skatt, tull och     8 556 21 608 8 577
exekution         043      651
3:1 Skatteverket      5 745 21 608 5 767
431      039
4  Rättsväsendet     26 432   200   26
092   000  632
092
4:6 Kriminalvården     4 761   200 4 961
044   000  044
5  Internationell     1 257    0 1 257
samverkan         362      362
5:1 Bidrag till vissa     932 -2 100  929
internationella      070      970
organisationer
5:3 Nordiskt samarbete   9 122  2 100   11
222
8  Invandrare och     7 005 40 000 7 045
flyktingar        146      146
12: Migrationsverket     616 20 000  636
1               273      273
12: Utresor för avvisade   135 20 000  155
6  och utvisade       556      556
9  Hälsovård, sjukvård  37 665 17 500   37
och social omsorg     272      682
772
14: Institutet för     15 031   500   15
6  psykosocial medicin           531
16: Bilstöd till       196 22 000  218
7  handikappade       000      000
16: Kostnader för statlig 10 061 -5 000   10
8  assistansersättning    000      056
000
10 Ekonomisk trygghet    123   -17  123
vid sjukdom och      981   000  964
002      002
handikapp
19: Handikappersättningar  1 224 -7 000 1 217
3               000      000
19: Riksförsäkringsverket   921   -10  911
6               595   000  595
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Föränd   Ny
enligt  ring ram/n
statsb   av   y
udgete ram/an ansla
n 2004  slag gsniv
å
13 Arbetsmarknad     61 989  7 366   69
063   000  355
063
22: Arbetsmarknadsverkets  4 742 -6 000 4 736
1  förvaltningskostnader   879      879
22: Bidrag till      39 253  7 366   46
2  arbetslöshetsersättni   000   000  619
ng och aktivitetsstöd          000
22: Bidrag till      59 459  6 000   65
8  administration av            459
grundbeloppet
15 Studiestöd       21 924 -2 500   21
855      922
355
25: Studiemedel m.m.    11 441   -58   11
2               185   700  382
485
25: Rekryteringsbidrag   1 394 56 200 1 450
4               507      707
16 Utbildning och     43 962  3 000   43
universitetsforskning   225      965
225
25: Myndigheten för    94 275   750   95
2  skolutveckling              025
25: Utveckling av       197   500  198
3  skolväsende och      894      394
barnomsorg
25: Specialpedagogiska    332  7 500  340
4  institutet        820      320
25: Särskilda insatser på   278 -7 500  270
7  skolområdet        037      537
25: Enskilda        1 940   -41 1 899
72 utbildningsanordnare   279   000  279
på högskoleområdet
m.m.
25: Högskoleverket      185   750  185
76              151      901
25: Centrala         372 42 000  414
78 studiestödsnämnden    315      315
m.m.
17 Kultur, medier,     8 663 -1 608 8 662
trossamfund och      960      352
fritid
28: Stöd till trossamfund 50 750 -1 608   49
39                      142
18 Samhällsplanering,   8 798  1 000 8 799
bostadsförsörjning    030      030
och byggande
31: Boverket         151  -400  151
1               823      423
31: Statens va-nämnd    6 737   400 7 137
9
31: Bidrag till         0  1 000 1 000
14 installation av
hissar (nytt
ramanslag)
20 Allmän miljö- och    3 770    0 3 770
naturvård         566      566
34: Naturvårdsverket     323  5 700  329
1               434      134
34: Sanering och       329   -11  318
4  återställning av     850   500  350
förorenade områden
34: Internationellt    66 434  5 800   72
7  miljösamarbete              234
22 Kommunikationer    28 535    0   28
012      535
012
36: Vägverket:       1 030 -5 000 1 025
1  Administration      202      202
36: Banverket:        773 -5 000  768
3  Administration      146      146
36: Banverket:       8 484   -15 8 469
4  Banhållning och      123   000  123
sektorsuppgifter
36: Rikstrafiken:       793  5 000  798
12 Trafikupphandling     000      000
36: Järnvägsstyrelsen      0 20 000   20
16 (nytt ramanslag)             000
23 Jord- och skogsbruk,  14 278 10 000   14
fiske med anslutande   732      288
näringar                 732
45: Främjande av      37 000 10 000   47
1  rennäringen m.m.             000
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde     Utskottets förslag
Anslag
Belopp Föränd Ny
enligt ring  ram/n
statsb av   y
udgete ram/an ansla
n 2004 slag  gsniv
å
24 Näringsliv      3 490  2 100  3 492
802       902
38: Näringslivsutveckling 249   -1 000 248
2  m.m.         562       562
38: Institutet för    74 344 -1 000 73
3  tillväxtpolitiska           344
studier:
Förvaltningskostnader
38: Patentbesvärsrätten  15 249 1 000  16
8                     249
38: Kapitalinsatser i   0    1 000  1 000
22 statliga bolag (nytt
ramanslag)
40: Marknadsdomstolen   8 942  1 000  9 942
1
40: Allmänna       23 127 1 100  24
3  reklamationsnämnden          227
25 Allmänna bidrag till 73 705 -2 600 71
kommuner       790   000   105
790
48: Generellt statsbidrag 44 142 -2 600 41
1  till kommuner och   000   000   542
landsting               000
Summa anslagsförändring      5 081
på tilläggsbudget         762
1 Anslag avsedda för riksdagen eller
dess myndigheter.
2003/04
FiU21
(prop. 2003/04:100)


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I den ekonomiska vårpropositionen (prop.
2003/04:100, avsnitt 7, punkterna 5-42)
föreslår  regeringen  ändringar  på
tilläggsbudget. Även riksdagsstyrelsens
och  Riksrevisionens styrelses förslag
till  ändringar  på  tilläggsbudget
inkluderas i vårpropositionen (punkterna
43-44 respektive punkt 45). Med anledning
av regeringens förslag har sex motioner
väckts. Förslagen i propositionen och
motionerna återges i bilaga 1 till detta
betänkande.
De  lagförslag som regeringen lägger
fram i propositionen presenteras i bilaga
2.
En sammanställning av regeringens och
partiernas förslag till ändrade och nya
anslag finns i bilaga 3.
Finansutskottet  har  berett  berörda
utskott tillfälle att yttra sig över de
förslag i propositionen och motionerna
som rör respektive utskotts område.
Yttranden har avlämnats från
-         konstitutionsutskottet
(2003/04:KU5y)
-
-            försvarsutskottet
(2003/04:FöU4y)
-
-       socialförsäkringsutskottet
(protokollsutdrag 2003/04:34)
-
-    socialutskottet (2003/04:SoU5y)
-
-          utbildningsutskottet
(2003/04:UbU1y  samt protokollsutdrag
2003/04:19)
-
-    trafikutskottet (2003/04:TU4y)
-
-     miljö- och jordbruksutskottet
(2003/04:MJU4y)
-
-         arbetsmarknadsutskottet
(2003/04:AU6y)
-
-    bostadsutskottet (2003/04:BoU5y)
-
Skatteutskottet,    justitieutskottet,
utrikesutskottet,  kulturutskottet  och
näringsutskottet har beslutat att inte
avge    något   yttrande    över
tilläggsbudgeten.
Yttrandena återfinns i bilagorna 4-12.
Under ärendets beredning har en skrivelse
inkommit till finansutskottet. Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet
har i en gemensam skrivelse (dnr 069-3596-
0304 samt SK 2004/0995 och Lf 0647/04)
tagit upp frågan om slutreglering av det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting för att neutralisera effekterna
på det kommunala skatteunderlaget med
anledning av pensionsreformen. Skrivelsen
redovisas i utskottets överväganden i
avsnittet  om anslaget 48:1 Generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Finansutskottet  behandlar  i  detta
sammanhang också regeringens proposition
Medel  från  Fonden för  den  mindre
skeppsfarten (prop. 2003/04:128) samt de
tre  motioner som väckts i  ärendet.
Behandlingen  av  ärendet  i  detta
betänkande föranleds av att regeringens
förslag i vårpropositionen angående en
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag  (punkt  40)  förutsätter  att
förslagen i proposition 128 behandlas i
samband med tilläggsbudgeten för 2004.


Utskottets övervägandenInledning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan
riksdagen  för  löpande  budgetår  på
tilläggsbudget göra en ny beräkning av
statsinkomster samt ändra anslag  och
anvisa nya anslag. I 2004 års ekonomiska
vårproposition  föreslår   regeringen
ändrade och nya anslag för statsbudgeten
för  budgetåret 2004.  De  föreslagna
ökningarna av anslagen uppgår till 7 875
miljoner  kronor  och  de  föreslagna
minskningarna uppgår till 2 794 miljoner
kronor. 50 anslag inom 18 utgiftsområden
berörs   av   dessa   förändringar.
Anslagsförändringarna  i  regeringens
förslag till tilläggsbudget innebär att
anvisade medel ökar med 5 081 miljoner
kronor  netto.  Efter  de  föreslagna
åtgärderna uppgår budgeteringsmarginalen
i statsbudgeten för 2004 till 0,1 miljard
kronor.
Utskottet   behandlar  inledningsvis
regeringens förslag om omstrukturering av
statliga företag, inklusive förslagen i
propositionen Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten (prop. 2003/04:128)
samt de motioner som väckts med anledning
av denna. Sedan avhandlas tre ärenden som
ingår  i  regeringens  förslag  på
tilläggsbudget  för  2004  men  avser
budgetåren  2005 och  2006.  Därefter
behandlas punkterna 5-7, 10-39 samt 42-45
i  vårpropositionen  och  motsvarande
förslag i motionerna utgiftsområdesvis.
Enligt  5 kap. 12 § fjärde stycket
riksdagsordningen får beslut om anslag
för löpande budgetår som innebär att en
utgiftsram påverkas inte fattas innan
beslut  om  godkännande  av  ändrad
utgiftsram fattas. I utskottets förslag
till riksdagsbeslut tas således förslagen
i  vårpropositionen och motionerna om
ändrade ramar och anslag upp i en punkt,
punkt 35. I denna punkt behandlas också
de   förslag   till   lagändringar,
bemyndiganden samt anslagsvillkor  som
påverkar  anslagen.  Övriga  frågor
behandlas som egna punkter i utskottets
förslag  till  riksdagsbeslut,  vilket
markeras med en sammanfattningsruta med
utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Omstrukturering av statliga företag

Medel från Fonden för den mindre
skeppsfarten (prop. 2003/04:128)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att 55 miljoner kronor från
Fonden  för  den mindre skeppsfarten
tillförs  det  särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret för insatser i  av
staten hel- och delägda bolag. Vidare
tillstyrks  att riksdagen  bemyndigar
regeringen   att   uppdra    åt
Riksgäldskontoret  att  utfärda  en
garanti   på  motsvarande  belopp.
Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).

I detta avsnitt behandlas regeringens
proposition Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten (prop. 2003/04:128)
och  de tre motioner som väckts med
anledning  av denna. Behandlingen  av
ärendet i detta betänkande föranleds av
att  regeringens förslag i 2004  års
ekonomiska vårproposition angående  en
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag förutsätter att förslagen i den
aktuella  propositionen  behandlas  i
samband med tilläggsbudgeten för 2004.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner att 55 miljoner kronor från
Fonden  för  den mindre  skeppsfarten
tillförs  det  särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret för insatser  i  av
staten hel- och delägda bolag. Därutöver
föreslås  att  riksdagen  bemyndigar
regeringen   att    uppdra    åt
Riksgäldskontoret att utfärda en garanti
på motsvarande belopp.
Fonden  för  den mindre skeppsfarten
används  vid  förlusttäckning   vid
nyutlåning till den mindre skeppsfarten
och    förvaltas   av    Svenska
skeppshypotekskassan (Kassan).  Kassans
verksamhet regleras i lagen (1980:1097)
om Svenska skeppshypotekskassan. Kassan
är alltså inte ett bolag och omfattas
sålunda inte av riksdagens beslut om
kapitalöverföringar från  de  statliga
bolagen  till ett särskilt  konto  i
Riksgäldskontoret i  samband  med  en
översyn av kapitalstrukturen i statligt
ägda bolag.
Kapitalet i fonden utgör statens medel
och fungerar som lånegaranti. Regeringen
anser det lämpligt att det föreslagna
beloppet tas från fonden. Dessa likvida
medel  bör enligt regeringens förslag
ersättas med en statlig garanti från
Riksgäldskontoret. Därmed uppfylls kravet
på  en  förlusttäckningsgaranti  för
beviljade  lån  till  mindre  redare.
Riksdagen  har tidigare  beslutat  om
liknande uttag av medel från  fonden
(prop.  1998/99:1, bet. 1998/99:FiU11,
rskr. 1998/99:44).

Motionerna

Kristdemokraterna anser i motion Fi17
(yrkande 1) att förslaget i propositionen
bör avslås. Enligt motionärerna är det
inte rimligt att pengarna tas från Fonden
för  den mindre skeppsfarten eftersom
dessa  inte utgör statens medel.  De
statliga  medel  som  ursprungligen
omvandlades  till  fonden  är  redan
inlevererade till staten genom beslut
från 1998. Motionärerna framhåller vidare
att om medel tas från fonden kommer den
att hamna i ett sämre ekonomiskt läge
även om utökad garanti erbjuds genom
Riksgäldskontoret. Detta borde förhindras
genom att den utökade garantin  görs
kostnadsfri för fonden.
Centerpartiet motsätter sig i motion
Fi18 regeringens förslag att överföra
medel  från  Fonden för  den  mindre
skeppsfarten till det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret. Motionärerna anser att
med denna hantering av statliga bolags
kapital  så  att  utdelningar/intäkter
redovisas mot bidrag/underskott sker en
otillbörlig   krympning   av   den
bruttoredovisning  som   ska   vara
huvudlinjen i redovisningen av statens
verksamhet.
Folkpartiet  liberalerna  förordar  i
motion Fi19 att regeringens förslag om
medel  från  Fonden för  den  mindre
skeppsfarten avslås (yrkande 1). I sin
motivering hänvisar motionärerna  till
Folkpartiets ställning mot överföringar
av medel från vinstgivande statliga bolag
till   det  särskilda  kontot   i
Riksgäldskontoret för att dessa ska kunna
användas till stöd i förlustbringande
statliga  bolag. Dessutom sätter  sig
partiet principiellt emot statligt ägande
av företag. Vidare föreslår motionärerna
att regeringen ska återkomma med  en
översyn av det fortsatta behovet av och
verksamheten inom fonden eftersom det är
oklart om behov av dessa medel inte finns
inom fonden eller om förefintliga behov
ska täckas genom att statens upplåning
blir större än den annars skulle ha varit
(yrkande 2).

Finansutskottets ställningstagande

Riksdagen beslutade våren 2003 (prop.
2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr.
2002/03:235) bl.a. att i samband med en
översyn av kapitalstrukturen i statligt
ägda bolag godkänna att högst 3 000
miljoner kronor i form av extra  ut
delningar från de statliga bolagen 2003
fick överföras till ett särskilt konto i
Riksgäldskontoret  och  användas  för
insatser i av staten hel- eller delägda
bolag. Utskottet återkommer till frågan
om kapitalstrukturen i statliga bolag i
nästa avsnitt.
Svenska   skeppshypotekskassan   som
förvaltar  Fonden  för  den  mindre
skeppsfarten är inte ett  bolag  och
omfattas  sålunda inte av  riksdagens
beslut. Kapitalet i fonden utgör statens
medel,  framgår det av propositionen.
Medlen  fungerar  som  lånegaranti.
Utskottet  kan tillstyrka  regeringens
förslag att 55 miljoner kronor  från
Fonden för den mindre skeppsfarten får
tillföras  det  särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret  (prop.  2003/04:128
punkt 1). Dessa likvida medel bör enligt
utskottets mening ersättas av en statlig
garanti    som    utfärdas    av
Riksgäldskontoret. Garantin avser  att
täcka eventuella förluster för beviljade
lån  till  mindre  redare.  Utskottet
förutsätter  att  den  garanti  som
regeringen föreslår hanteras i enlighet
med  reglerna för statliga garantier.
Därmed kan propositionens förslag  om
utfärdande av garanti tillstyrkas (prop.
2003/04:128 punkt 2).
Motionerna Fi19 (fp) yrkandena 1 och 2,
Fi17  (kd) yrkande 1 samt Fi18  (c)
avstyrks.

En förbättrad kapitalstruktur i statliga
bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att behållningen på
det    särskilda    kontot    i
Riksgäldskontoret vid utgången av 2003
får  användas även under  2004  för
kapitaltillskott till SJ AB.  Vidare
föreslår   utskottet   att   högst
5  miljarder kronor - inklusive den
tidigare medgivna ramen på högst  3
miljarder kronor - i form av extra
utdelningar från de statliga bolagen
får tillföras det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret under 2003 och 2004.
Underskott får inte uppkomma på kontot.
Ett nytt ramanslag, Kapitalinsatser i
statliga bolag, om 1 miljon  kronor
anvisas.  Regeringen  bemyndigas  att
överskrida  anslaget   med   högst
2 miljarder kronor. I den takt som
medel  tillförs anslaget från kontot
avräknas dessa mot anslaget. Avsikten
är att anslaget inte ska belastas vid
årets slut. Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 2 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Vid behandlingen av 2003 års ekonomiska
vårproposition godkände riksdagen (bet.
2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) att, i
samband   med   en   översyn   av
kapitalstrukturen i statligt ägda bolag,
högst 3 000 miljoner kronor i form av
extra  utdelningar från  de  statliga
bolagen 2003 fick överföras till ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret och
användas för insatser i av staten hel-
eller delägda bolag. Riksdagen ansåg att
det fanns goda skäl att skapa en ordning
som underlättar kapitalomstruktureringar
i den statliga företagssfären genom att
tillämpa specialdestination. Staten bör
kunna  agera på samma sätt som  ett
moderbolag som ger koncernbidrag till
vissa dotterbolag och finansiera detta
med  medel  från  andra  dotterbolag.
Finansutskottet  underströk  dock  att
förslaget bör ges en sådan form att
riksdagens inflytande garanteras på ett
rimligt  sätt och att riksdagen  ges
möjlighet att utöva finansmakten på ett
korrekt sätt. Av detta skäl ska riksdagen
besluta  om kapitaltillskott i  varje
enskilt   fall.   Vidare   uttalade
finansutskottet att underskott ej får
uppkomma på kontot, dvs. någon kredit ska
inte vara knuten till kontot. I den mån
kapitaltillskott behövs och de ej kan
finansieras med tillgängliga medel på
kontot  bör  tillskottet  i  stället
tillskjutas genom att anslag anvisas över
statsbudgeten.
Regeringen återkommer i den nu aktuella
vårpropositionen (prop. 2003/04:100, s.
184 f.) till frågan om kapitalstrukturen
i statliga bolag. Regeringen aviserar att
den avser att besluta om användningen av
de 55 miljoner kronor som har föreslagits
föras över från Fonden för den mindre
skeppsfarten till det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret (prop. 2003/04:128) så
att de tillsammans med behållningen på
kontot, 245 miljoner kronor, ska kunna
överföras till SJ AB. I riksdagsbeslutet
angående SJ AB (prop. 2002/03:86, bet.
2002/03:NU13,   rskr.   2002/03:243)
bemyndigades regeringen att betala ut
högst 1 855 miljoner kronor. Härav skulle
högst 300 miljoner kronor utbetalas när
SJ AB utrett och redovisat konsekvenserna
av  att  finansiera fordon via  s.k.
operationell lease i stället för att
förvärva fordon. Bolaget inkom först i
december 2003 med en skrivelse  (dnr
N2003/4678/SÄ) där bolaget utrett och
redovisat konsekvenserna av  de  båda
alternativen, varför regeringens förslag
avseende  de resterande 300  miljoner
kronorna presenteras först nu i  den
föreliggande vårpropositionen.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att den bemyndigas att få utnyttja de
medel  som  finns  på  kontot  i
Riksgäldskontoret för att kunna fullfölja
kapitaltillskottet till SJ AB. Med de
åtgärder som nu beskrivits kommer 2 355
miljoner kronor att ha förts till och att
ha tagits i anspråk från det särskilda
kontot. För ytterligare kapitaltillskott
skulle därmed återstå ett utrymme på 645
miljoner kronor under förutsättning att
extra utdelningar på motsvarande belopp
tillförs kontot. Vidare anser regeringen
att den bör få utnyttja kontot under 2004
genom att tillföra kontot medel  för
insatser i av staten hel- eller delägda
bolag  på  de villkor och under  de
förutsättningar som riksdagen tidigare
fattat beslut om.
I  tillägg  till  de  villkor  och
förutsättningar som riksdagen beslutat om
ser sig regeringen föranledd att förorda
att en kreditmöjlighet knyts till kontot
i Riksgäldskontoret. Som skäl härtill
framhåller regeringen att erfarenheten
visat att det tar avsevärd tid att få
till stånd väl underbyggda analyser av
kapitalstrukturen i olika statliga bolag
och att i korrekta former besluta om
extra utdelningar. Behovet av att lämna
kapitaltillskott däremot kan uppkomma med
ganska kort varsel. I sådana situationer
kan  regeringen behöva ett  handlings
utrymme. En lämpligt avpassad  kredit
knuten till kontot i Riksgäldskontoret
utgör  enligt regeringens  mening  en
teknisk lösning på detta problem.
Mot denna bakgrund anser regeringen att
en kredit bör knytas till kontot  i
Riksgäldskontoret 2004. För att skapa
tillräckligt handlingsutrymme  föreslår
regeringen att krediten får uppgå till
högst  2  miljarder  kronor.   Om
kreditmöjligheten utnyttjas av regeringen
ska hela den utnyttjade krediten  ha
återbetalats inklusive ränta före  ut
gången  av  2004  genom  att  extra
utdelningar från statligt ägda företag
tillförs kontot. Inklusive den tidigare
medgivna  ramen på högst 3 miljarder
kronor bör således, enligt regeringens
förslag, högst 5 miljarder kronor i form
av extra utdelningar från de statliga
bolagen få tillföras det särskilda kontot
i Riksgäldskontoret under 2003 och 2004.
Regeringen aviserar att den avser att
inom kort återkomma till riksdagen med
ett förslag om ianspråktagande av medel i
samband med omstrukturering av statliga
bolag, där delar av återstående belopp
inom ramen 5 miljarder kronor kan behöva
tas i anspråk. Vidare avser regeringen
att  i  budgetpropositionen för  2005
återkomma med en rapportering av kontots
finansiering  och  utnyttjande  samt
eventuella förslag om förlängning efter
2004 års utgång.
Redovisningen     av     lämnade
kapitaltillskott samt deras finansiering
2003 sammanfattas i efterföljande tabell.

KAPITALTILLSKOTT LäMNADE TILL STATLIGA
BOLAG 2003 OCH DERAS FINANSIERING

Miljoner kronorMotionerna

Moderata samlingspartiet understryker i
motion  Fi28 att det är demokratiskt
tveksamt  att regeringen,  genom  att
besluta överföringar av vinstmedel mellan
statliga bolag via ett särskilt konto i
Riksgäldskontoret, ges  möjlighet  att
kringgå  riksdagen  och  den  normala
budgetprocessen. Motionärerna befarar att
de  företag  som tvingas till  extra
utdelningar  till kontot kan  skadas.
Samtidigt   innebär  systemet   ett
kringgående av budgetlagens  krav  på
bruttoredovisning. Mot denna  bakgrund
motsätter sig motionärerna förslaget att
höja ramen för de medel som ska avsättas
på   det   speciella   kontot   i
Riksgäldskontoret (yrkande 10).
Folkpartiet  liberalerna  invänder  i
motion Fi23 mot systemet med ett särskilt
konto i Riksgäldskontoret för insatser i
av staten hel- och delägda bolag eftersom
det står i strid med budgetlagen och är
konstitutionellt tvivelaktigt. Samtidigt
betonar man den betydelse som principerna
om  bruttoredovisning och  fullständig
budgetproposition har för att riksdagen
ska kunna utöva sin grundlagsreglerade
finansmakt.  Dessutom är  det  enligt
motionärerna  uppenbart  att  den  av
regeringen förespråkade ordningen leder
till att konkurrensen snedvrids på de
marknader  där statligt ägda  företag
verkar i konkurrens med privata företag.
Av dessa skäl motsätter sig motionärerna
utbyggnaden av det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret (yrkande 13).
Kristdemokraterna framhåller i motion
Fi17 (yrkande 2) att det särskilda kontot
i  Riksgäldskontoret för  insatser  i
statligt hel- och delägda bolag inte
utgör    ett    tillfredsställande
förfaringssätt för att hantera problem i
statliga   bolag  vid  sidan   av
statsbudgeten.    Den    nuvarande
konstruktionen anses vara ytterligare ett
sätt att kringgå utgiftstaket. I stället
föreslår motionärerna en huvudprincip att
alla medel från statliga hel- och delägda
bolag och användning av dessa ska passera
statsbudgetens  inkomst-   respektive
utgiftssida i enlighet med budgetlagens
krav  på  bruttoredovisning.  Därmed
underställs besluten om alla inleveranser
och  utdelningar från statliga  bolag
riksdagen för prövning.
Kristdemokraterna  befarar  vidare  i
motion Fi27 att den modell för förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag  som
infördes  2003 har fått en permanent
karaktär. Motionärerna anser att  den
kredit som föreslås knytas till  det
särskilda  kontot  i Riksgäldskontoret
bidrar  till att ytterligare försvåra
genomlysningen  av  statsbudgeten  och
regeringens förvaltning av de statliga
bolagen.  Därför avvisar  motionärerna
regeringens förslag om omstruktureringen
av statliga företag (yrkande 5 i denna
del). För att öka öppenheten samt för att
inordna  modellen för förändringar  i
statliga  bolags  kapitalstruktur  i
statsbudgeten,  bör  riksdagen  enligt
motionärerna stifta en lag som avgränsar
kontots användning och beskriver hur de
medel  som  använts ska redovisas  i
statsbudgeten (yrkande 6). En sådan lag
bör  tydligt  avgränsa  regeringens
befogenhet att göra kapitalinsatser utan
att  i förväg ha inhämtat riksdagens
godkännande.
Centerpartiet kritiserar i motion Fi25
systemet  med extra utdelningar  från
statliga bolag, vilka sätts in på ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret. Detta
system  försvårar enligt  motionärerna
insynen i och uppföljningen av statens
relation till de statliga bolagen och är
därmed tveksamt ur såväl finanspolitiskt
som  demokratiskt  perspektiv.  Något
formellt yrkande förs dock inte fram på
denna punkt.

Regeringsformen

Regeringsformens   bestämmelser   om
finansmakten   är   inte   särskilt
detaljerade. Av regeringsformen framgår
emellertid att statens medel inte får
användas på annat sätt än riksdagen har
bestämt (9 kap. 2 § första stycket) och
det sker främst genom budgetregleringen
(9 kap. 2 § andra stycket). Tekniskt sett
går det till på så sätt att riksdagen
anvisar anslag till angivna ändamål (9
kap 3 §).
Riksdagen får emellertid enligt 9 kap.
2 § andra stycket bestämma att statsmedel
ska tas i anspråk i annan ordning än
genom budgetreglering. Som illustration
kan här nämnas s.k. specialdestination. I
förarbetena till regeringsformen skilde
man   mellan   tre   slag   av
specialdestination:
1.     Vid  sidan om statsbudgeten
(t.ex. ATP).
2.
3.    I anslutning till statsbudgeten
(t.ex. affärsverken).
4.
5.    Inom statsbudgeten.
6.
Den första formen av specialdestination
sker helt utanför budgetregleringen. Den
andra påverkar statsbudgeten på så sätt
att  t.ex.  vinstmedel förs  upp  på
inkomsttitel.     Den     tredje
specialdestinationen sker helt inom ramen
för statsbudgeten. Riksdagen har samma
formella  inflytande över specialdesti
nationerna som över anslagen.

Lag om statsbudgeten (budgetlagen)

Bruttoredovisningsprincipen innebär att
statens inkomster och utgifter ska tas
upp  var  för  sig på statsbudgeten.
Principen  kommer  till  uttryck  i
budgetlagen bl.a. i 17 § där det står att
statens  inkomster och  utgifter  ska
budgeteras  och redovisas  brutto  på
statsbudgeten.  Undantag  från  denna
bestämmelse gäller om inkomsterna från en
verksamhet endast bidrar till att täcka
verksamhetens kostnader (17 §  första
stycket) och om statens kostnader helt
ska täckas med verksamhetens intäkter (18
§). Inkomsterna regleras också i 9 §, där
begreppet definieras, och i 30 §, som
säger att om riksdagen har beslutat om
försäljning av egendom ska  inkomsten
redovisas  mot  en  inkomsttitel  på
statsbudgeten,  om  inte  riksdagen
bestämmer annat.
En  annan  princip som  regleras  i
budgetlagen är fullständighetsprincipen.
Enligt 16 § ska regeringens förslag till
statsbudget omfatta alla inkomster och
utgifter med de undantag som nämns i
föregående stycke.
För vissa typer av investeringar kan
riksdagen besluta att finansiering ska
ske på annat sätt än genom anslag eller
lån (23 §).
Inkomster från utdelningar redovisas i
statsbudgeten normalt mot inkomsttitel.
Insatser  i  form  av  utgift  för
aktieägartillskott beslutas som  regel
genom att anslag anvisas för ändamålet,
medan lån kan tas upp av myndigheterna
inom den kreditram som riksdagen årligen
fastställer och de närmare villkor som
regeringen beslutar om. Även andra former
för tillskott har förekommit på senare
år.

Riksdagens beslut våren 2003

I sitt ställningstagande till regeringens
förslag i vårpropositionen 2003 (bet.
2002/03:FiU21  s.  25-28)  uttryckte
finansutskottet att det fanns goda skäl
att skapa en ordning som underlättar
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären  genom  att  tillämpa
specialdestination. Staten  bör  kunna
agera på samma sätt som ett moderbolag
som  ger  koncernbidrag  till  vissa
dotterbolag och finansiera detta  med
medel från andra dotterföretag. Utskottet
underströk dock att förslaget bör ges en
sådan  form att riksdagens inflytande
garanteras på ett rimligt sätt och att
riksdagen också ges möjlighet att utöva
finansmakten på ett korrekt sätt. Såsom
konstitutionsutskottet förordade i sitt
yttrande    till    finansutskottet
(2002/03:KU6y)  modifierades   därför
förslaget på ett par punkter. Vidare blev
förslagets  utformning  anpassad  till
riksdagens beslutsordning för statsbudge
ten,  den  s.k.  rambeslutsmodellen.
Finansutskottet uttalade att regeringen
ska återkomma med en redovisning av hur
det särskilda kontot i Riksgäldskontoret
finansierats och utnyttjats. Uttalandet
upprepades  av  finansutskottet  vid
behandlingen av budgetpropositionen för
2004   (bet.  2003/04:FiU1,   rskr.
2003/04:42). Regeringen redovisar kontots
finansiering och utnyttjande för första
gången i 2004 års vårproposition (se
ovan).

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet erinrar i  sitt
yttrande (yttr. 2003/04:KU5y) om sitt
yttrande till finansutskottet våren 2003
(yttr. 2002/03:KU6y) rörande regeringens
förslag om kapitalstrukturen i statliga
bolag. I yttrandet 2002/03:KU6y gjorde
konstitutionsutskottet vissa uttalanden
angående   den   beslutsform   för
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären  som   föreslogs   i
propositionen.   Konstitutionsutskottet
ansåg  att regeringens förslag  borde
modifieras på ett par punkter. För det
första borde bemyndigandet inte innebära
att regeringen i brådskande fall och för
smärre  belopp  får  besluta   om
kapitalinsatser. Utskottet uttalade att
riksdagen i varje enskilt  fall  bör
besluta om kapitalinsatser. För det andra
borde  enligt  utskottet bemyndigandet
tidsbegränsas. Vidare uttalade utskottet
att kontots varaktighet dessutom bör bli
föremål för riksdagens årliga prövning.
Slutligen  borde det enligt utskottet
tydligt framgå av riksdagens beslut att
maximalt 3 000 000 000 kr fick överföras
till  det särskilda kontot. Utskottet
anförde slutligen att det kan finnas
anledning  att i lämpligt  sammanhang
närmare   överväga   formerna   för
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären. Om regeringen menar att
det ska finnas en permanent särskild
ordning  för sådana beslut  bör  den
återkomma till riksdagen med förslag om
hur en sådan ordning bör regleras. En
lämplig tidpunkt att behandla frågan vore
att ta upp den i samband med den i
Regeringskansliet pågående översynen av
budgetlagen.
Konstitutionsutskottet erinrar i det nu
aktuella yttrandet (2003/04:KU5y) om vad
utskottet tidigare har uttalat om att det
finns  goda  skäl  att  underlätta
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären.
När det gäller beslutsformen för sådana
kapitalomstruktureringar    vidhåller
utskottet sitt tidigare ställningstagande
och hänvisar till yttrandet 2002/03:KU6y.
I      sammanhanget      vill
konstitutionsutskottet särskilt erinra om
vikten av att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till en permanent
ordning för kapitalomstruktureringen i
den  statliga  företagssfären,   om
regeringen  menar  att  erfarenheterna
hittills talar för att en sådan ordning
bör finnas.
Företrädarna     för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
avstyrker i en gemensam avvikande mening
regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vidhåller sin uppfattning
från våren 2003 att det finns goda skäl
att underlätta kapitalomstruktureringar i
den statliga företagssfären. Staten bör
kunna  agera på samma sätt som  ett
moderbolag som ger koncernbidrag till
vissa dotterbolag och finansiera detta
med  medel  från andra dotterföretag.
Utskottet vidhåller också uppfattningen
att riksdagens inflytande bör garanteras
på ett rimligt sätt och att riksdagen ska
ges möjlighet att utöva finansmakten på
ett korrekt sätt. Riksdagens beslut våren
2003  innebär  således  t.ex.  att
kapitalinsatser inte får  göras  utan
riksdagens godkännande. Vidare beslutade
riksdagen  att  inget underskott  får
uppkomma på kontot. Som utskottet angav
2003 bör om behoven av kapitaltillskott
överstiger tillgängliga medel på kontot
skillnaden tillskjutas genom att anslag
anvisas över statsbudgeten.
Sammanfattningsvis innebar  riksdagens
beslut 2003 följande:
·     Ett konto har inrättats  i
Riksgäldskontoret dit extra utdelningar i
de statliga bolagen förs.
·
·     Riksdagen beslutar för ett år i
taget om hur stort belopp som ska
tillföras kontot. För 2003 fick kontot
tillföras högst 3 miljarder kronor.
·
·     Från kontot förs utgifter för
kapitaltillskott eller utnyttjande av
hembudsavtal   i   den   statliga
företagssfären. Riksdagen beslutar om
utgifterna i varje enskilt fall.
·
·    Lån till statliga bolag hanteras
ej över kontot.
·
·     Om behoven av kapitaltillskott
överstiger tillgängliga medel på kontot
får skillnaden tillskjutas genom att
anslag anvisas över statsbudgeten. Under
skott får ej uppkomma på kontot.
·
Regeringen förutsätts göra en  tydlig
presentation  varje år i  budgetpropo
sitionen av hur kontot ska finansieras
och utnyttjas. Huvudprincipen bör vara
att riksdagen i anslutning till det s.k.
rambeslutet på hösten fattar beslut om
ramarna för verksamheten genom att ange
hur stort belopp som beräknas tillföras
kontot nästa budgetår. Därefter fattar
riksdagen beslut i varje enskilt fall i
budgetprocessens andra steg eller senare
på  tilläggsbudget under det  löpande
budgetåret  om  tillskotten  till  de
statliga  bolagen. Därmed  skedde  en
anpassning till riksdagens beslutsordning
för   statsbudgeten,   den   s.k.
rambeslutsmodellen.
Regeringen föreslår nu att behållningen
på det särskilda kontot vid utgången av
2003 får användas även under 2004 för
kapitaltillskott till SJ AB. Regeringen
föreslår vidare att den ska få utnyttja
kontot under 2004 genom att tillföra
kontot medel för insatser i av staten hel-
och delägda bolag på de villkor som
riksdagen tidigare fattat beslut om med
följande två tillägg.
Regeringen föreslår för det första att
kontot ska ha en kredit på högst 2
miljarder kronor under 2004. Om krediten
utnyttjas  ska  den  ha  återbetalats
inklusive ränta med extra utdelningar
från statligt ägda bolag före utgången av
år 2004.
Vidare  föreslår regeringen att  den
sammanlagda ramen för extra utdelningar
som får tillföras kontot därmed höjs till
totalt 5 miljarder kronor för 2003 och
2004.
Finansutskottet finner det naturligt att
i bedömningen av regeringens nu aktuella
förslag ta sin utgångspunkt i 2003 års
riksdagsbeslut.  Utskottet  kan  ha
förståelse för att den tid det kan ta att
besluta om extra utdelningar kan vara
längre än den tid inom vilken behovet att
lämna   kapitaltillskott   uppkommer.
Samtidigt är det viktigt att riksdagens
finansmakt inte undergrävs.  Utskottet
föreslår följande ordning i syfte att
förena dessa strävanden.
Utskottet ställer sig bakom att inklusive
den tidigare medgivna ramen på högst 3
miljarder kronor bör högst 5 miljarder
kronor i form av extra utdelningar från
de statliga bolagen få tillföras det
särskilda  kontot  i Riksgäldskontoret
under 2003 och 2004. Det innebär en
ökning med 2 miljarder kronor jämfört med
det tidigare beslutet, samt att medel kan
tillföras också under 2004.  Av  det
tidigare medgivna beloppet om 3 miljarder
kronor har, med inleveransen från Fonden
för den mindre skeppsfarten som utskottet
behandlat i föregående avsnitt, 2 355
miljoner kronor tillförts kontot. Som
utskottet anförde våren 2003 ska de extra
utdelningarna avse medel  som  annars
skulle ha legat kvar i bolagen. Ordinarie
aktieutdelningar  ska  inte  tillföras
kontot utan dessa ska liksom hittills
tillföras   statsbudgeten   på   en
inkomsttitel.
Utskottet     vidhåller     sitt
ställningstagande från 2003 att något
underskott inte får uppkomma på kontot. I
syfte att klara av situationer då behov
av kapitaltillskott uppstår men medel
ännu inte hunnit inlevereras föreslår
utskottet  att  ett  nytt  ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga bolag, anvisas
på tilläggsbudget under utgiftsområde 24
Näringsliv. 1 miljon kronor  anvisas.
Anslaget ska endast belastas om det vid
tillfället för en kapitalinsats  inte
finns   medel   på   kontot   i
Riksgäldskontoret. Med stöd av  6  §
budgetlagen   bemyndigar   riksdagen
regeringen att överskrida anslaget med
högst 2 miljarder kronor. Endast  om
överskridande av anslaget har skett ska
medel från kontot i Riksgäldskontoret
föras   till   anslaget.   Anslaget
nettoredovisas således.
Utskottet förutsätter att om anslaget
belastas återbetalas hela underskottet
inklusive ränta före utgången av år 2004
genom att medel från kontot (dvs. medel
från  extra  utdelningar)  tillförs
anslaget. Om lika mycket medel som har
betalats  ut inkommer, uppstår  ingen
anslagsbelastning.  Avsikten  är  att
anslaget endast belastas tillfälligtvis
under året om inte tillräckliga medel
inkommer och utgifterna påverkar då också
utgiftstaket.
Regeringen får utnyttja kontot under
2004 genom att tillföra det medel för
insatser i av staten hel- eller delägda
bolag  på  de villkor som  riksdagen
tidigare fattat beslut om med de tillägg
som utskottet här föreslår.
Regeringens förslag att behållningen på
det särskilda kontot i Riksgäldskontoret
vid utgången av 2003 får användas även
under 2004 för kapitaltillskott till SJ
AB tillstyrks. Som framgått ovan krävs
beslut av riksdagen i varje enskilt fall
för att kapitalinsatser i statliga bolag
ska få göras. Detta gäller oavsett om de
kapitaltillskotten sker över det härmed
anvisade anslaget eller om kontot på
Riksgäldskontoret används.
Finansutskottet          delar
konstitutionsutskottets uppfattning  om
vikten av att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till en permanent
ordning för kapitalomstruktureringen i
den  statliga  företagssfären,   om
regeringen  menar  att  erfarenheterna
hittills talar för att en sådan ordning
bör finnas. Utskottets här redovisade
förslag  till  riksdagsbeslut  samt
riksdagens beslut 2003 bör ligga till
grund  om regeringen återkommer  till
riksdagen med förslag till en permanent
ordning.
Utskottets    förslag     innebär
sammanfattningsvis följande.
·     Inklusive den tidigare medgivna
ramen på högst 3 miljarder kronor bör
högst 5 miljarder kronor i form av extra
utdelningar från de statliga bolagen få
tillföras  det särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret under 2003 och 2004.
·
·     Underskott får inte uppkomma på
kontot.
·
·       Ett   nytt   ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga bolag, om 1
miljon kronor anvisas på tilläggsbudget
för  2004  under  utgiftsområde  24
Näringsliv. Regeringen bemyndigas att
överskrida anslaget med högst 2 miljarder
kronor. I den takt som medel tillförs
anslaget från kontot avräknas dessa mot
anslaget. Avsikten är att anslaget inte
ska belastas vid årets slut.
·
·     Behållningen på kontot  vid
utgången av 2003 får användas även under
2004 för kapitaltillskott till SJ AB.
·
Vad  utskottet anfört bör med delvis
bifall till propositionen (punkt 40) ges
regeringen till känna.
Motionerna Fi28 (m) yrkande 10, Fi23 (fp)
yrkande 13, Fi17 (kd) yrkande 2 samt Fi27
(kd) yrkandena 5 i denna del och 6
avstyrks.
Utskottets förslag till nytt  anslag
behandlas i punkt 35 Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade  och  nya
anslag  i  utskottets  förslag  till
riksdagsbeslut.

Förslag avseende budgetåren 2005-2006

Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av telenät
Lag om ändring i lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och
datakommunikation
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till dels lag om ändring i
lagen (2000:1335) om kreditering  på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät, dels lag  om
ändring  i  lagen  (2000:1380)  om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation.  Därmed  tillstyrks
punkterna  8 och 9 i propositionen.
Förslagen i motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 3 (m), 4 (fp)
och 5 (fp).

Vårpropositionen

Enligt lagen (2000:1335) om kreditering
på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av lokala telenät avsåg stödet
först  åtgärder  som  utfördes  under
perioden den 1 juli 2000-31 december
2004. De närmare villkoren för stödet
framgår av förordningen (2000:1469) om
stöd till kommuner för anläggande av
lokala telenät. Sedan lagen antogs har
förutsättningarna  för   en   snabb
bredbandsutbyggnad förändrats.  Framför
allt  har  marknadsaktörernas intresse
minskat väsentligt. Riksdagen beslutade
därför att ändra lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av lokala telenät
så att stödet förlängdes och kom att avse
perioden den 1 juli 2000-31 december 2005
(prop.  2001/02:1 utg.omr.  22,  bet.
2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125).
Genom  lagen (2000:1380)  om  skatte
reduktion  för  utgifter  för  vissa
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation  kan  fysiska  och
juridiska personer få skattereduktion för
höga anslutningskostnader. Riksdagen har
förlängt möjligheten till skattereduktion
vid två tillfällen - senast genom att
ändra lagen på så sätt att reduktionen
ges även vid debiteringen av slutlig
skatt på grund av 2004 års taxering
(prop.  2002/03:1, bet.  2002/03:FiU1,
rskr. 2002/03:24).
Regeringen  anser att de  skäl  som
anfördes för tidigare förlängningar av
stöden fortfarande gäller. Det är därför
regeringens uppfattning att möjligheten
att få stöd för anläggande av telenät bör
utsträckas ytterligare ett år till och
med den 31 december 2006 för att ge
kommunerna tid att genomföra satsningen
på  ett  optimalt sätt,  särskilt  i
beaktande   av   den   beslutade
omdisponeringen  om  sammanlagt  500
miljoner kronor under 2004 och  2005
(prop.  2003/04:1 utg.omr.  22,  bet.
2003/04:TU1,   rskr.   2003/04:75).
Regeringen bedömer vidare att det är
ändamålsenligt att skattereduktionen för
höga anslutningskostnader för fysiska och
juridiska personer förlängs och ges även
vid debitering av slutlig skatt på grund
av 2007 års taxering. Förlängningarna
beräknas inte innebära någon förändring
av den beräknade ekonomiska ramen.
Regeringen  framhåller att  förslagen
till lagändring är av så enkel utformning
att  Lagrådets hörande  skulle  sakna
betydelse. Något yttrande från Lagrådet
har därför inte inhämtats.

Motionerna

Moderata samlingspartiet framhåller  i
motion Fi28 att man tidigare varit emot
införandet av stöd till kommuner som
bygger ut bredband och ser nu ingen
anledning att förlänga det. Regeringens
förslag  till  ändring  i  lagen  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av lokala telenät
bör därför avslås (yrkande 1).
Folkpartiet liberalerna anser i motion
Fi23  att  stödet till kommuner  för
bredbandsutbyggnad samt skattereduktion
för fysiska och juridiska personer för
höga  anslutningskostnader är onödiga.
Motionärerna förespråkar i stället att
utbyggnaden  sker  på  marknadsmässiga
villkor.  Därmed  avvisar  man  den
föreslagna förlängningen av dessa stöd
(yrkandena 7 och 8).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet   och   Folkpartiet
liberalerna  biträder i  en  gemensam
avvikande mening sina partiers förslag
angående lokala telenät. Företrädarna för
Kristdemokraterna biträder i en avvikande
mening  sitt partis förslag  angående
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkterna  8  och 9) och  avstyrker
motionerna Fi28 (m) yrkande 1 och Fi27
(kd) yrkandena 7 och 8.

Tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting 2005

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag   att   ett   tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och
landsting utgår 2005. Därmed tillstyrks
punkt 41 i propositionen. Förslagen i
motionerna avstyrks.
Jämför reservation 6 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Ett  tillfälligt  sysselsättningsstöd,
bestående   av   ett   generellt
sysselsättningsstöd    och    ett
nyanställningsstöd, infördes för kommuner
och landsting för 2002 (prop. 2001/02:95,
bet. 2001/02:FiU26, rskr. 2001/02:198).
Stödet beslutas av Skatteverket efter
ansökan av kommuner och landsting. Stödet
tillgodoförs kommuner och landsting genom
kreditering på deras skattekonton.
Stödet har förlängts t.o.m. 2004. För
2004 utgår stödet i form av generellt
sysselsättningsstöd om  3,4  miljarder
kronor, vilket belastar statsbudgetens
inkomstsida.   Regeringen   har   i
budgetpropositionen för 2004 aviserat en
motsvarande höjning av det  generella
statsbidraget fr.o.m. 2005. Därmed upphör
det     nuvarande     generella
anställningsstödet.
Mot  bakgrund  av  utvecklingen  på
arbetsmarknaden bedömer regeringen att
ett tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting bör utgå även för
2005.  Stödet bör enligt  regeringens
förslag  utformas på samma sätt  som
tidigare, men ligga på en lägre nivå och
beräknas till 1,5 miljarder kronor.
Krediteringen av kommunernas och lands
tingens skattekonton i samband med det
nya tillfälliga sysselsättningsstödet kan
enligt regeringens mening ske med stöd av
den  befintliga lagen  (2002:179)  om
kreditering på skattekonto av tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner  och
landsting. Förslaget föranleder dock en
ändring i den förordning som reglerar
beräkningsgrunderna för stödet.

Motionerna

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28 att man motsatte sig det tillfälliga
sysselsättningsstödet till kommuner och
landsting när det infördes eftersom det
inte är stöd till kommuner som genererar
varaktiga jobb. Motionärerna vidhåller
att det vare sig är stöd till kommuner
eller  AMS-åtgärder  som  ger  ökad
sysselsättning och avvisar därför den
föreslagna tillfälliga åtgärden (yrkande
11).
Kristdemokraterna framhåller i motion
Fi27    att    det   tillfälliga
sysselsättningsstödet  är  tvivelaktigt
från   konkurrenssynpunkt  då   det
subventionerar  offentligt  producerade
välfärdstjänster   framför   privat
producerade  välfärdstjänster.  Därmed
avvisar motionärerna förslaget (yrkande
4). Samtidigt anser man att detta förslag
inte hör hemma i tilläggsbudgeten för
2004 utan i budgetpropositionen som läggs
på hösten.
Centerpartiet förordar i motion Fi25
ett   långsiktigt   perspektiv   i
arbetsmarknadspolitiken med en strategi
för att få arbetsmarknaden i harmoni med
framtiden. Mot denna bakgrund motsätter
sig   motionärerna  införandet   av
tillfälligt  sysselsättningsstöd  till
kommuner och landsting 2005 (yrkande 7).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har tidigare ställt sig
bakom regeringens förslag angående ett
tillfälligt  sysselsättningsstöd  till
kommuner och landsting för åren 2002-2004
(bet.  2001/02:FiU25,  2001/02:FiU26,
2002/03:FiU3  och 2002/03:FiU19)  samt
stödets förstärkning 2003 respektive 2004
(bet. 2002/03:FiU19 och 2003/04:FiU3).
Utskottet  har vid dessa  tillfällen
motiverat sitt ställningstagande bl.a.
med att stödet gör det möjligt att stärka
kvaliteten i den kommunala verksamheten
och upprätthålla sysselsättningen samt
tidigarelägga planerade nyanställningar.
Därigenom  motverkas  en  ökning  av
arbetslösheten samtidigt som verksamheten
stärks  inom sektorer som  har  stor
betydelse  för  välfärden.  Utskottet
vidhåller sin tidigare uppfattning och
bedömer i likhet med regeringen  att
utvecklingen   på   arbetsmarknaden
föranleder   att  ett   tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner  och
landsting även bör utgå för 2005.
Vidare vill utskottet erinra om att
beräkningsgrunden för det  tillfälliga
sysselsättningsstödet  omfattar  både
kommuners   och   landstings   egna
lönekostnader  samt  en  uppskattad
lönekostnad  avseende köpt verksamhet.
Schablonen för den uppskattade kostnaden
i köpt verksamhet är beräknad utifrån
underlag från Svenska Kommunförbudet och
Landstingsförbundet och är även avstämd
med Svenskt Näringsliv. Stödet är enligt
utskottets mening förenligt  med  EG-
rättens krav på konkurrensneutralitet.
Med hänvisning till det ovan anförda
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att det tillfälliga sysselsättningsstödet
till kommuner och landsting utgår under
2005  (punkt  41).  Därmed  avstyrker
utskottet motionerna Fi28 (m) yrkande 11,
Fi27 (kd) yrkande 4 och Fi25 (c) yrkande
7.

Tilläggsbudget per utgiftsområde


Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1 Sametinget
46:1 Allmänna val och demokrati

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål ramanslag på 17,7 miljoner kronor
respektive 235 miljoner kronor. I propo
sitionen  Ändringar  i  sametingslagen
(1992:1433)  m.m.  (prop.  2003/04:86)
föreslår regeringen att Valmyndigheten
ska få uppgifter i sametingsvalen. Detta
innebär ökade utgifter på anslaget 46:1
Allmänna val och demokrati, vilket bl.a.
disponeras av Valmyndigheten. Regeringen
anser därför att anslaget 46:1 Allmänna
val och demokrati behöver ökas med 0,4
miljoner kronor, under förutsättning att
riksdagen  beslutar  i  enlighet  med
proposition 86. Finansieringen föreslås
ske genom att anslaget 45:1 Sametinget
minskas med motsvarande belopp.
Vidare anser regeringen att anslaget
för  allmänna val och demokrati  bör
minskas med 1,5 miljoner kronor för att
finansiera höjningen av det under ut
giftsområde 2 Samhällsekonomi och finans
förvaltning  uppförda  anslaget  1:5
Statistiska centralbyrån.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati
minskas med 1,1 miljon kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital

Vårpropositionen

Regeringen föreslår att betalningen av
den  årliga ränta på 7 500 kr  som
Riksgäldskontoret betalar på kung Karl
XIII:s  hemgiftskapital till Konungens
hovförvaltning  upphör.  Kapitalet  på
hemgiftsmedlen  (numera   motsvarande
150  000  kr) bokfördes först  bland
Riksgäldskontorets räntebärande skulder
till dess att 1840-41 års ständer beslöt
att  kapitalet skulle redovisas  inom
linjen.  Riksgäldskontoret  redovisar
numera åtagandet att betala räntan såsom
förfallen ränta på statsskulden.
I sammanhanget erinrar regeringen om
förfarandet  i  fråga  om  den  s.k.
Guadelouperäntan  som Riksgäldskontoret
tidigare betalade till kungahuset. Denna
ränta, som uppgick till 300 000 kr per
år, betalades som kompensation för att
Karl  XIII och kronprins Karl  Johan
använde  försäljningslikviden  för  ön
Guadeloupe  till att betala  Sveriges
dåvarande utrikesskuld. Riksdagen beslöt
1983 (prop. 1982/83:100 bilaga 3, bet.
1982/83:FiU29, rskr. 1982/83:186)  att
betalningen av Guadelouperäntan skulle
upphöra. Detta motiverades med att alla
betalningar  till  kungahuset  borde
samordnas under ett anslag.
Regeringen anser att Riksgäldskontorets
årliga betalning av ränta på kung Karl
XIII:s  hemgiftskapital på motsvarande
sätt ska upphöra och att anslaget 90:1
Kungliga hov- och slottsstaten ska räknas
upp i motsvarande mån. I ärendet har
samråd förevarit med hovförvaltningen som
inte har haft något att invända mot den
förordade samordningen.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkterna 11 och 42 i denna
del).

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 94,6 miljoner
kronor. Regeringen konstaterar att man
vid beräkningen av medel för kungliga hov-
och slottsstaten inte har beaktat att
avgifter   ska   erläggas   till
Riksrevisionen.  Konstitutionsutskottet
(bet. 2003/04:KU1) har förutsatt  att
erforderliga åtgärder vidtas för  att
rätta till detta förhållande. Anslaget
bör därför tillföras medel motsvarande de
avgifter  som  hov- och  slottsstaten
beräknas  erlägga till Riksrevisionen.
Dessutom anser regeringen att anslaget
bör räknas upp med 7 500 kr för att den
årliga betalningen av ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital ska kunna upphöra.
Anslaget  90:1  Kungliga  hov-  och
slottsstaten föreslås således ökas med
0,3 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Lag om ändring i lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och
partigruppernas arbete i riksdagen

Vårpropositionen

Riksdagen beslutade 1999 att reformera
det offentliga stödet till ledamöternas
och partigruppernas arbete i riksdagen.
Syftet var att förbättra ledamöternas
arbetssituation  genom  utökad  hand
läggarhjälp, s.k. politiska sekreterare.
Hittills har stödet utbetalats  efter
normen en politisk sekreterare per två
ledamöter. En utvärdering av reformen
gjordes under hösten 2002. Den visade att
reformen slagit väl ut. En majoritet av
ledamöterna  ansåg att  de  politiska
sekreterarna har stor betydelse för deras
uppdrag  som ledamot och  att  deras
politiska  arbete  har  underlättats.
Flertalet  ledamöter ansåg också  att
stödet borde utökas. Det var en allmän
uppfattning att det har stor betydelse
för en fungerande demokrati att riksdagen
och  dess ledamöter har kvalificerade
resurser som stöd i arbetet.
Riksdagsstyrelsen anser att stödet till
kostnaderna för politiska sekreterare åt
riksdagens ledamöter bör beräknas med
utgångspunkt i ett månatligt belopp per
person.   Beloppet   ska   motsvara
genomsnittlig lön samt lagstadgade och
eventuella   avtalsbaserade   arbets
givaravgifter  för   de   politiska
sekreterarna.  Härutöver  har  dock
partigrupperna  andra personalkostnader
som   är   förenade   med   deras
arbetsgivaransvar, bl.a. kostnader för
personaladministration   (rekrytering,
företagshälsovård m.m.), tjänsteresor och
kompetensutveckling.   Månadsbeloppets
nuvarande nivå, som utgör 36 700 kr,
motsvarar  enligt  riksdagsstyrelsens
mening inte samtliga dessa kostnader. Det
motsvarar inte heller de lönekostnader
som partigrupperna har för personal på
den kompetensnivå som numera erfordras
för arbetsuppgifterna.
Mot   denna   bakgrund   föreslår
riksdagsstyrelsen  att  månadsbeloppet
fr.o.m. den 1 september 2004 bestäms till
46  000 kr per politisk sekreterare.
Beloppet, som således motsvarar samtliga
de   kostnader  som  nämns  ovan,
överensstämmer med den kostnadsnivå som
råder  inom riksdagsförvaltningen  för
jämförbara  personalgrupper.  Reformen
innebär därutöver ökade kostnader för
riksdagsförvaltningen i form av ökade
lokalkostnader,  IT-stöd  samt  för
brukningsmaterial etc.
Riksdagsstyrelsen  anser  vidare  att
utbyggnaden av reformen med politiska
sekreterare ska fortsätta och att en
utvärdering av den nu aktuella etappen
två av reformen bör ske efter denna
etapps genomförande. Genomförandet bör
ske stegvis i takt med att lokalbehovet
kan  tillgodoses,  med  början  den
1 september 2004, och vara avslutat den
31 december 2006. Stödet till riksdags
ledamöternas och partigruppens arbete i
riksdagen ska beräknas efter normen att
det  ska motsvara kostnaden för  225
politiska  sekreterare under  perioden
1  september 2004-30 juni 2005,  335
politiska sekreterare 1 juli 2005-30 juni
2006 och 349 politiska sekreterare från
den 1 juli 2006.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande   (KU5y)   förslaget   i
propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 43).

90:2 Riksdagens ledamöter och partier
m.m.

90:3 Riksdagens förvaltningskostnader

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål  ramanslag på 618,3  miljoner
kronor respektive 540,6 miljoner kronor.
För  att  reformen  av  stödet  till
riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen ska kunna inledas 2004
anser riksdagsstyrelsen att anslaget 90:2
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
behöver ökas med 16 miljoner kronor och
anslaget     90:3     Riksdagens
förvaltningskostnader behöver ökas med
14,8 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande   (KU5y)   förslaget   i
propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet   konstaterar   att
riksdagsstyrelsen inte har angivit någon
finansiering   av   de   föreslagna
anslagsökningarna. För de höjningar av
förvaltningsanslag   som   regeringen
föreslår  på  tilläggsbudget  anges
finansiering genom att ett annat anslag
minskas.  Detta  är en  ordning  som
regeringen tillämpat sedan många år och
som finansutskottet välkomnat. Det är
önskvärt att även riksdagsstyrelsen i
framtiden tillämpar samma principer.
Finansutskottet tillstyrker, i likhet
med        konstitutionsutskottet,
propositionens förslag (punkt 44).

90:5 Regeringskansliet m.m.

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 5,5 miljarder
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
90:5 Regeringskansliet m.m. minskas med
14 438 000 kr till följd av förändringen
av den svenska kronan, framför allt mot
US-dollarn,     vilken      för
utrikesrepresentationen  medfört   en
valutakursvinst om motsvarande belopp.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier

90:6 Stöd till politiska partier

Vårpropositionen

Enligt lagen (1972:625) om statligt stöd
till politiska partier lämnas stöd som
partistöd och som kanslistöd för ett år i
taget räknat fr.o.m. den 15 oktober.
Partistödet  lämnas som  mandatbidrag.
Kanslistödet, som i princip är avsett
endast för partier som är företrädda i
riksdagen,  lämnas som grundstöd  och
tilläggsstöd.
Sedan det statliga partistödet infördes
1970 har det skett en reell nivåsänkning
med  omkring  25  miljoner  kronor,
motsvarande  drygt 15  %.  Regeringen
föreslår  att  denna  eftersläpning
korrigeras redan innevarande bidragsår.
I  enlighet med vad som uttalats  i
regeringsförklaringen   2003   anser
regeringen att en återställning av nivån
på partistödet bl.a. bör syfta till att
tillgodose partiernas behov att stödja
skolningen av nya förtroendevalda inom de
politiska ungdomsförbunden.
I  statsbudgeten för 2004 finns för
detta ändamål ett ramanslag på 131,2
miljoner kronor. För att möjliggöra en
återställning av nivån på partistödet
till 1970 års nivå föreslår regeringen
att anslaget 90:6 Stöd till politiska
partier ökas med 25 miljoner kronor.

Motionen

I motion Fi26 av Rolf Gunnarsson (m)
framhålls att höjningen av det generella
stödet till de politiska partierna inte
bör genomföras och att anslaget för stöd
till  politiska  partier  bör  lämnas
oförändrad. En höjning av stödet till
politiska  partier  i  det  rådande
ansträngda statsfinansiella läget  ger
enligt  motionären fel signaler  till
övriga i samhället. I stället bör man
inrikta  arbetet  i  partipolitiska
organisationer på att stödet ska skäras
ned.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag och
avstyrker motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkterna 5 och 42 i denna del).
Motion Fi26 (m) avstyrks.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

1:5 Statistiska centralbyrån
Vårpropositionen
I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 429,5 miljoner
kronor. Under 2004 genomförs val till
Europaparlamentet. För att Statistiska
centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram
statistik och göra analyser i samband med
valet  samt för att göra  den  s.k.
demokratidatabasen tillgänglig  behöver
SCB ytterligare medel. Regeringen anser
därför  att  anslaget 1:5 Statistiska
centralbyrån bör ökas med 1,5 miljoner
kronor. Finansiering föreslås ske genom
att det under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse uppförda anslaget 46:1 Allmänna
val och demokrati minskas med motsvarande
belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Förvärv av fastigheten Blåmannen 21 i
Stockholms kommun

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  förvärv av  fastigheten
Blåmannen  21  i Stockholms  kommun.
Därmed  tillstyrks  punkt  12  i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner   att  staten   förvärvar
fastigheten Blåmannen 21 i  Stockholm
(gamla  Posthuset  vid  Vasagatan).
Byggnaden   tillhör   enligt   Riks
antikvarieämbetet   det   nationella
kulturarvet.  Avtal om förvärvet  har
träffats mellan Statens fastighetsverk
och Stockholm 1 AB, som ägs av Postens
pensionsstiftelse. Avtalet har slutits
med  förbehåll  av  riksdagens  och
regeringens godkännande. Köpeskillingen
är 984 miljoner kronor.
Lokalen omfattar en area på ca 30 000
m2 och rymmer ca 1 000 arbetsplatser.
Syftet med förvärvet är att effektivisera
Regeringskansliets   lokalförsörjning.
Förvärvet innebär att nuvarande lokaler
på Vasagatan och Regeringsgatan kan sägas
upp.  Dessutom  skapas  utrymme  för
evakuering  av  befintliga  regerings
byggnader  i samband med  att  dessa
renoveras.  Om- och tillbyggnader  av
regeringskvarteren beräknas pågå under
ungefär ett decennium.
Regeringen  anför  vidare  att  i
fastigheten  Blåmannen 21  behövs  av
säkerhetsskäl  omfattande  ombyggnader
göras till en beräknad kostnad av 150
miljoner kronor under 2004 och 2005.
Denna  kostnad  omfattas  av  den  i
vårpropositionen   föreslagna   nya
investeringsplanen   för    Statens
fastighetsverk (SFV).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 12).

Köpoption avseende en ny byggnad för
svenska ambassaden i Washington, Förenta
staterna

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om utnyttjande av en köpoption
avseende en ny byggnad för  svenska
ambassaden  i  Washington,  Förenta
staterna. Därmed tillstyrks punkt 13 i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner att staten får utnyttja en
köpoption avseende en ny ambassadbyggnad
i Washington, Förenta staterna. Sverige
saknar i dag en egen ambassadbyggnad i
Washington.  Dessutom  saknar  Sverige
möjligheter   till   utställningar,
seminarier och konserter i de lokaler som
nu disponeras. Utrikesdepartementet har
därför gett SFV i uppdrag att söka efter
en tomt där en svensk ambassadbyggnad kan
uppföras  i Washington. En attraktivt
belägen tomt i stadsdelen Georgetown vid
Potomacfloden har blivit tillgänglig.
Regeringen har godkänt att SFV tecknar
20-åriga hyresavtal för lokalerna med ett
amerikanskt  exploateringsföretag.  I
avtalet anges att SFV har rätt  att
utnyttja en köpoption med ett fast pris
inom nio månader efter det att projektet
färdigställts, dvs. 2006. Planering och
projektering har fortskridit och  den
totala investeringen beräknas uppgå till
495 miljoner kronor för åren 2004-2006.
Regeringen gör bedömningen att ett köp av
fastigheten är mer förmånligt än att hyra
lokalerna. Därför anser regeringen att
köpoptionen bör utnyttjas då byggnaden
färdigställts.   Projektet    ingår
följaktligen i den nya investeringsplan
för SFV som föreslås i vårpropositionen.
I samband med att en ny ambassadbyggnad
i Washington uppförs avser regeringen att
sälja fem tomter i direkt anslutning till
den svenske ambassadörens residens vid
Nebraska Avenue i Washington. Regeringen
anser att tomterna inte längre behövs i
statens verksamhet och de bör därför
säljas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 13).

Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om godkännande  av  en  ny
investeringsplan    för    Statens
fastighetsverk. Därmed tillstyrks punkt
14 i propositionen.

Vårpropositionen

Riksdagen  har  beslutat  om   en
investeringsplan   för   SFV   där
investeringarna för 2004 uppgår till 428
miljoner  kronor, varav 393  miljoner
kronor i inrikes fastigheter, 23 miljoner
kronor i utrikes fastigheter samt 12
miljoner kronor i mark (prop. 2003/04:1
utg.omr. 2, bet. 2003/04:FiU2,  rskr.
2003/04:125). Regeringen föreslår  att
investeringsplanen nu revideras på grund
av två nya stora projekt - förvärv av
fastigheten Blåmannen 21 i Stockholms
kommun samt en köpoption avseende en ny
ambassadbyggnad i Washington,  Förenta
staterna. För 2004 innebär förslaget att
investeringsplanen ökas med 1 084 till 1
477  miljoner  kronor  för  inrikes
fastigheter och med 17 till 40 miljoner
kronor för utrikes fastigheter.
Den  nya investeringsplanen för  SFV
återges i efterföljande tabell.

INVESTERINGSPLAN FöR STATENS
FASTIGHETSVERK 2004-2006

Miljoner kronor

Vidare uppmärksammas i propositionen att
finansutskottet  har  påpekat   att
regeringen inte kommenterar avvikelser
mellan  prognos och budget respektive
utfall för SFV:s investeringsplan (bet.
2003/04:FiU2). Utskottet efterlyste även
en  mer  detaljerad  information  om
investeringsplanens innehåll. Utskottet
förutsatte  att  regeringen  fördjupar
presentationen av SFV:s investeringar i
fastigheter. Mot denna bakgrund anför
regeringen  att  de  avvikelser  som
finansutskottet  noterat  främst  kan
hänföras till förskjutningar av utgifter
för  olika  objekt  mellan  åren  i
investeringsplanen. Anledningen härtill
anges vara att uppdragsgivaren ofta får
förändrade förutsättningar för sin verk
samhet  och  vill  skynda  på  eller
senarelägga processen. Svårigheter för
SFV att bedöma kostnaderna för olika
projekt påverkar också utfallet.
Regeringen hänvisar i detta sammanhang
till budgetpropositionerna för 2003 och
2004 för presentation av större pågående
och  beslutade projekt som  ingår  i
investeringsplanen  samt  presenterar
därutöver två övriga pågående  större
projekt - ombyggnad av gamla Riksarkivet
på Riddarholmen i Stockholm respektive
Universitetsbiblioteket  i   Uppsala,
Carolina Rediviva.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  konstaterar  att  de
avvikelser som utskottet tidigare noterat
enligt regeringen främst kan hänföras
till förskjutningar av utgifter för olika
objekt mellan åren i investeringsplanen.
Utskottet  förutsätter att  regeringen
förklarar eventuella större avvikelser
även  framdeles.  Avvikelserna  bör
förklaras i samband med att regeringen
föreslår riksdagen att fatta beslut om
t.ex. ny investeringsplan för Statens
fastighetsverk.
Därmed   tillstyrks   propositionens
förslag (punkt 14).

Statens fastighetsverk (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att 2004
besluta att Statens fastighetsverk i
Riksgäldskontoret får ta upp lån inom
en ram av högst 7,8 miljarder kronor
för  investeringar  i  fastigheter,
lokaler och mark i enlighet med vad
regeringen förordar. Därmed tillstyrks
punkt 15 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  har  en   låneram   i
Riksgäldskontoret på högst 7 miljarder
kronor för investeringar i fastigheter,
lokaler och mark. Den i vårpropositionen
redovisade nya planen för investeringar
inkluderar två nya stora objekt, varav
främst köpet av fastigheten Blåmannen 21
kommer  att  påverka innevarande  års
låneram. Därför föreslår regeringen att
den bemyndigas att höja låneramen 2004
till 7,8 miljarder kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 15).

90:1 Riksrevisionen (låneram)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet    tillstyrker     att
Riksrevisionen bemyndigas att för 2004
ta  upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar  i anläggningstillgångar
som används i verksamheten inom en ram
av högst 50 miljoner kronor, vilket
motsvarar en ökning av den befintliga
låneramen med 5 miljoner kronor. Därmed
tillstyrks punkt 45 i propositionen.

Vårpropositionen

Riksrevisionen har av riksdagen för 2004
bemyndigats  att  ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret för investeringar  i
anläggningstillgångar  som  används  i
verksamheten  inom en ram  av  högst
45  miljoner kronor (prop.  2003/04:1
utg.omr. 2, bet. 2003/04:FiU2,  rskr.
2003/04:127).  Under  Riksrevisionens
första  verksamhetsperiod  det  andra
halvåret 2003 uppgick låneramen  till
50 miljoner kronor, varav 43,8 miljoner
kronor har utnyttjats.
Enligt Riksrevisionens styrelses mening
innebär den beslutade nivån på låneramen
för 2004 om 45 miljoner kronor en risk
för  att  för  revisionen  behövliga
investeringar  inte  kan  genomföras.
Samtidigt  konstaterar  styrelsen  att
Riksrevisionen fått en minskad låneram
jämfört med 2003. Behovet av en sådan
låneram har emellertid ökat, bl.a. genom
att Riksrevisionen nu ansvarar för att
själv finansiera även investeringar för
biståndsändamål. Från och med innevarande
år disponerar Riksrevisionen förutom ett
förvaltningsanslag på drygt 269 miljoner
kronor  även  ett  anslag  under  ut
giftsområde 7 Internationellt bistånd för
Riksrevisionens      internationella
verksamhet uppgående till 40 miljoner
kronor.
Styrelsen anser att det är av stor vikt
för den fortsatta utvecklingen av Riks
revisionens verksamhet att myndigheten
kan  besluta  om  för  verksamheten
nödvändiga  investeringar.  En  förut
sättning   för   detta   är   att
investeringsvolymen ryms inom anvisade
anslag.      De     ytterligare
investeringskostnader som är förknippade
med  den  internationella verksamheten
kommer enligt styrelsen att ta utrymme i
anspråk inom låneramen.
Styrelsen delar finansutskottets  syn
(bet.  2003/04:FiU2) att  biståndsverk
samheten inte får medföra inskränkningar
i Riksrevisionens huvuduppgift. Mot denna
bakgrund   anser   styrelsen   att
Riksrevisionen bör bemyndigas att för
2004 ta upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten inom en ram av
högst  50  miljoner  kronor,  vilket
motsvarar en ökning av den befintliga
låneramen med 5 miljoner kronor.
Av  12  §  lagen  (2002:1023)  med
instruktion för Riksrevisionen framgår
att styrelsen beslutar om förslag till
anslag  på  statsbudgeten  för  Riks
revisionen. Enligt samma bestämmelse ska
styrelsen innan beslutet fattas inhämta
riksdagsförvaltningens  yttrande  över
förslaget. Riksdagsstyrelsen har  inte
haft något att erinra mot detta förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet    noterar    att
Riksrevisionens styrelse delar utskottets
syn (bet. 2003/04:FiU2) att biståndsverk
samheten inte får medföra inskränkningar
i Riksrevisionens huvuduppgift. Utskottet
förutsätter således att låneramen inte
utnyttjas på så sätt att omfattningen av
respektive verksamhet påverkas.
Propositionens  förslag   tillstyrks
(punkt 45).

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1 Skatteverket

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 5,7 miljarder
kronor.  Enligt lagen (1998:1593)  om
trossamfund   lämnar   Skatteverket
uppbördshjälp. Regeringen har beslutat om
uppbördshjälp för sju andra tros-samfund
än Svenska kyrkan och anser att verket
bör kompenseras för kostnaderna för att
administrera uttag av avgifter till dessa
registrerade   trossamfund.   Antalet
personer där Skatteverket svarar  för
uppbörden  uppgår 2004 till  76  550
stycken. Kostnaderna för uppbördshjälpen
kan beräknas till 21 kr per person.
Regeringen föreslår därför att anslaget
3:1 Skatteverket ökas med 1 608 000 kr.
Finansiering sker genom att det under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid uppförda anslaget
28:39 Stöd till trossamfund minskas med
motsvarande belopp. Vidare föreslås att
Skatteverket   tillförs   ytterligare
20 miljoner kronor för att förbättra
kontrollen av F-skatt.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget  3:1 Skatteverket  ökas  med
21 608 000 kr.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6 Kriminalvården

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 4,8 miljarder
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
4:6 Kriminalvården ökas med 200 miljoner
kronor  för  att  ge  kriminalvården
förutsättningar att öka tillgången på
platser inom anstalter och häkten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:3 Nordiskt samarbete

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 9,1 miljoner
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
5:3  Nordiskt samarbete ökas med 2,1
miljoner kronor för att möjliggöra ett
antal förberedelser inför 100-årsminnet
av upplösningen av unionen mellan Sverige
och Norge 1905. Finansiering sker genom
att  anslaget 5:1 Bidrag till  vissa
internationella organisationer  minskas
med samma belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde  6
Försvar samt beredskap mot sårbarhet
uppförda  ramanslaget  6:2  Materiel,
anläggningar  samt  forskning  och
teknikutveckling    besluta    om
beställningar av materiel, anläggningar
samt forskning och teknikutveckling som
inklusive tidigare gjorda beställningar
medför utgifter på högst 68,5 miljarder
kronor efter 2004. Därmed tillstyrks
punkt 16 i propositionen. Förslagen i
motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 7 (m) och 8
(c).

Vårpropositionen

För 2004 har regeringen för detta ändamål
ett  bemyndigande att ingå ekonomiska
förpliktelser på högst 72,5 miljarder
kronor. Regeringen anser att det är nöd
vändigt att minska de framtida bindningar
som görs i fråga om materielanskaffning
för att skapa handlingsfrihet inför det
kommande   försvarsbeslutet  avseende
försvarets inriktning åren 2005-2007. Det
är därför motiverat att redan nu sänka
bemyndiganderamen i avvaktan på beslut om
framtida   anslagsnivåer.  Regeringen
föreslår  av dessa skäl att  bemyndi
ganderamen för anslaget 6:2 Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling  sänks  till  68,5
miljarder kronor.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion Fi28 minskningen av försvarets
beställningsbemyndigande (yrkande 3). Den
besparing i det kommande försvarsbeslut
som  förbereds i och med regeringens
förslag kommer enligt motionärerna under
en  känslig övergångsperiod från  det
mobiliserande  till det  insatsberedda
försvaret. Den ger därmed fel signaler
till Försvarsmakten. Motionärerna anser
att det inte är riktigt att nu förändra
förutsättningarna för försvaret.
Centerpartiet ställer sig i motion Fi29
kritiskt   till   förändringen   av
bemyndiganderamen   för   försvarets
materielbeställningar. Motionärerna anser
att ingångna uppgörelser i samband med
det  gällande  försvarsbeslutet  ska
fullföljas för att skapa arbetsro för
försvaret  att fullfölja de politiska
besluten och för att lägga en god grund
för det fortsatta omställningsarbetet.
Bemyndiganderamen måste ha  en  sådan
omfattning att det finns utrymme för
beställningar     som     gynnar
kompetensuppbyggnad          och
materielutveckling. Därför föreslår man
att ramen redan i 2005 års budget räknas
upp och fastställs till att åter omfatta
denna typ av framtidssatsningar (yrkande
1). Samtidigt anser motionärerna att det
är angeläget att regeringen avstår från
att föreslå förändrade förutsättningar
för det innevarande försvarsbeslutet utan
att göra mycket noggranna överväganden
(yrkande 2).

Försvarsutskottets yttrande

Försvarsutskottet noterar i sitt yttrande
(FöU4y)  regeringens  förslag   att
bemyndiganderamen inom  anslaget  till
materielanskaffning för 2004 sänks med 4
miljarder  kronor.  Försvarsutskottet
uttrycker med anledning av detta förslag
sin oro för den misstro mot den politiska
processen som hanteringen kan leda till.
Det är enligt försvarsutskottets mening
ytterst  angeläget att  en  nivå  på
bemyndiganderamen som  tillåter  såväl
framtidssatsningar som kompetensutbyggnad
inom försvaret snarast fastställs. Därmed
ökas handlingsfriheten och minskas de
framtida  bindningarna för  försvarets
materielanskaffning. Detta bör  enligt
försvarsutskottets mening ges regeringens
till  känna.  Mot  denna  bakgrund
tillstyrker försvarsutskottet förslagen i
motion Fi29 (c) yrkandena 1 och 2, medan
förslaget i motion Fi28 (m) yrkande 3
avstyrks.
Vidare   framför   försvarsutskottet
angående  framtida anslagsnivåer  till
försvaret att man utgår från att i det
underlagsarbete som nu sker inför det
kommande   försvarsbeslutet    görs
ansträngningar för att finna en bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete bör omfatta
flera ekonomiska alternativ, varav ett är
en minskning på 6 miljarder kronor. De
olika  alternativen bör  beredas  mot
bakgrund  av  de  säkerhets-  och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom   ramen  för  arbetet  inför
försvarsbeslutet.
I  avvikande  meningar  tillstyrker
företrädarna     för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
sina     partiers     respektive
ställningstagande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om att totalförsvarets inriktning och
utformning  beslutas av  riksdagen  i
treåriga försvarsbeslut. Inför ett nytt
försvarsbeslut  gör  regeringen  en
uppföljning av det förra försvarsbeslutet
och tar ställning till frågor som gäller
t.ex. mål, uppgifter och ekonomi. För
närvarande pågår inom Regeringskansliet
arbete med att förbereda förslag till ett
nytt  försvarsbeslut  som  omfattar
Försvarsmaktens  struktur  2008  och
utveckling  under tiden  2005-2007  -
Försvarsbeslutet 2004.  Förslaget  ska
överlämnas  till  riksdagen  i  en
proposition under hösten 2004, för beslut
i december 2004.
Enligt vad utskottet har erfarit pågår
inför riksdagens beslut ett arbete både
på militär och politisk nivå med att ta
fram   underlag   för   kommande
försvarsbeslut. Försvarsberedningen, som
är ett forum för konsultationer mellan
regeringen och representanter för  de
politiska  partierna  i  riksdagen,
redovisade i sina rapporter våren 2003 en
samlad bedömning av totalförsvaret och
drog slutsatser för svensk säkerhets- och
försvarspolitik. Utifrån dessa rapporter
utarbetade  regeringen  i  juni  2003
planeringsanvisningar till Försvarsmakten
för arbetet inför försvarsbeslutet. I
anvisningarna tar regeringen upp fyra
ekonomiska   alternativ:   oförändrad
ekonomi,  en  ökning  respektive  en
minskning med 3 miljarder kronor per år
samt en reducering med 6 miljarder kronor
per  år.  Under  hela arbetet  inför
försvarsbeslutet genomförs kontinuerliga
dialoger  mellan  Försvarsmakten  och
Försvarsdepartementet.  Ett  slutligt
underlag  för  höstens  försvarsbeslut
planeras  komma  i  juni  2004  i
Försvarsberedningens nya rapport.
Det är utskottets mening att storleken på
de ekonomiska förpliktelser som avser
försvaret måste utgå från de av riksdagen
beslutade  riktlinjerna för försvarets
verksamhet. Därför är det av väsentlig
betydelse att nivån på de åtaganden som
gäller     försvarets    framtida
materielanskaffning inte försvårar ett
genomförande   av   det   kommande
försvarsbeslutet. Utskottet delar därmed
regeringens uppfattning att de framtida
bindningar  som  görs  i  fråga  om
materielanskaffning behöver minskas för
att skapa handlingsfrihet inför försvars
beslutet avseende försvarets inriktning
eren  2005-2007.  Denna  reducering
förändrar   inte   inriktningen   i
försvarsbeslutet under innevarande år.
Den  föregriper inte heller  kommande
ställningstagande till  Försvarsmaktens
långsiktiga materielförsörjning, vilket
överensstämmer  med vad  Centerpartiet
förordar  i  sin  motion.  Utskottet
förutsätter att överläggningarna mellan
riksdagens partier avseende försvarets
materielförsörjning fortsätter enligt den
överenskomna politiska berednings- och
beslutsprocessen.
Samtidigt anser utskottet, mot bakgrund
av det pågående intensiva arbetet med att
ta fram ett förslag till Försvarsbeslutet
2004,   att  man  i  fråga   om
ställningstagande angående storleken på
framtida anslagsnivåer på försvarsområdet
bör   invänta   resultatet    av
Försvarsberedningens         och
Regeringskansliets arbete. Först efter
det att försvarsbeslutet antagits  av
riksdagen kan såväl anslagsbeslut som
beslut om omfattningen av och ändamålet
med  nya  bemyndiganden  prövas  med
vederbörlig noggrannhet.
Med  hänvisning  härtill  tillstyrker
utskottet propositionens förslag (punkt
16). Förslagen i motionerna Fi28 (m)
yrkande 3 och Fi29 (c) yrkandena 1 och 2
avstyrks.

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1 Migrationsverket

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 616,3 miljoner
kronor. För att kunna minska  ärende
balanserna  och  handläggningstiderna
bedömer regeringen att det är nödvändigt
att tillföra Migrationsverket ytterligare
resurser. Anslaget 12:1 Migrationsverket
föreslås därför ökas med 20 miljoner
kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet, som  yttrar
sig  i  form  av  protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

12:6 Utresor för avvisade och utvisade

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 135,6 miljoner
kronor. Antalet verkställda utresor av
avvisade och utvisade har ökat, vilket
lett till högre utgifter än som tidigare
beräknats. Därför anser regeringen att
anslaget 12:6 Utresor för avvisade och
utvisade behöver ökas med 20 miljoner
kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet, som  yttrar
sig  i  form  av  protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

14:6 Institutet för psykosocial medicin

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 15 miljoner
kronor. Regeringen anser att det är ange
läget att stärka skolornas arbete med att
främja elevers psykiska hälsa och att
därmed  minska risken för  självmord.
Institutet för psykosocial medicin har
ett särskilt ansvar inom suicidforskning
och suicidprevention. För att möjliggöra
stärkta självmordspreventiva insatser i
skolan föreslår regeringen att anslaget
14:6 Institutet för psykosocial medicin
ökas med 0,5 miljoner kronor.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 42 i denna del).

16:7 Bilstöd till handikappade

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 196 miljoner
kronor. Regeringen anser att bilstödet
för handikappade är ett viktigt medel för
att uppnå målet för handikappolitiken.
För att förkorta väntetiderna för bidrag
föreslår regeringen att anslaget 16:7
Bilstöd  till handikappade  ökas  med
22 miljoner kronor. Finansiering sker
dels genom att anslaget 16:8 Kostnader
för statlig assistansersättning minskas,
dels genom att de under utgiftsområde 10
Ekonomisk  trygghet vid  sjukdom  och
handikapp  uppförda  anslagen  19:3
Handikappersättningar   och    19:6
Riksförsäkringsverket minskas.

Motionen

Folkpartiet  liberalerna framhåller  i
motion Fi23 att den eftersläpning som
uppstått i systemet för bilstöd till
handikappade  vållar  ryckighet  och
svårigheter   såväl   för   berörda
funktionshindrade     som     för
försäkringskassorna och de företag som
handikappanpassar bilar. Därför är det
mycket angeläget att det utredningsarbete
som nu pågår leder till att det blir ett
slut   på  dessa  missförhållanden.
Motionärerna anser vidare att detta måste
beaktas också i arbetet med regeringens
förslag till budget för 2005 (yrkande 6).

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.
Vidare erinrar socialutskottet att man
vid tre tidigare tillfällen tagit upp
frågan om reglerna för och tillämpningen
av  bilstödet  för handikappade.  Mot
bakgrund av riksdagens tillkännagivande i
enlighet med socialutskottets  förslag
(bet.  2001/02:SoU1, rskr. 2001/02:94)
förväntade sig utskottet att regeringen
under  2002  skulle  återkomma  till
riksdagen med en redovisning av vilka
åtgärder  som vidtagits i syfte  att
effektivisera och förbättra tillämpningen
av bilstödet. Först vid behandlingen av
budgetpropositionen  för  2004  (bet.
2003/04:SoU1) kunde utskottet konstatera
att regeringen slutligen tillkallat en
utredare för att göra en översyn av
regler och tillämpning för bilstöd till
personer med funktionshinder samt lämna
förslag  till  ett  effektivare  och
förbättrat system för bilstöd. Uppdraget
ska redovisas senast den 31 december
2004.
Socialutskottet  delar  motionärernas
uppfattning att det är mycket angeläget
att  det  utredningsarbete  angående
bilstödet som nu pågår leder till att det
blir slut på den ryckighet och osäkerhet
som de som är berättigade till bilstöd
utsätts för. Riksdagen bör dock enligt
socialutskottets mening inte föregripa
utredningens kommande förslag, vilket ska
presenteras i slutet av detta år. Något
tillkännagivande behövs inte.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del inte
anledning att göra en annan bedömning än
socialutskottet.  Därmed  tillstyrker
finansutskottet, i likhet med  social
utskottet, regeringens förslag (punkt 42
i denna del) och avstyrker motion Fi23
(fp) yrkande 6.

Lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning

Vårpropositionen

I   5  §  lagen  (1993:389)  om
assistansersättning (LASS)  anges  att
assistansersättning inte får lämnas för
längre tid än tre månader före den månad
då ansökan eller anmälan gjorts till
försäkringskassan. Riksförsäkringsverket
(RFV) har i sin rapport Översyn  av
ersättningen för personlig assistans -
LASS bl.a. föreslagit en ändring i 5 §
LASS som innebär att assistansersättning
lämnas tidigast fr.o.m. den månad då
ansökan  eller anmälan gjorts.  RFV:s
rapport  har  remitterats.  En  kort
sammanfattning av remissvaren presenteras
i vårpropositionen.
Regeringen konstaterar att  det  vid
lagens tillkomst var befogat att ha en
regel    med   innebörden    att
assistansersättning fick lämnas upp till
tre månader före den månad ansökan eller
anmälan  gjort till försäkringskassan.
Initialt kunde det befaras att tillgång
till information om rätten till insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd  och
service  till  vissa funktionshindrade
(LSS) och assistansersättning enligt LASS
skulle kunna vara bristfällig.  Dessa
lagar har nu gällt sedan den 1 januari
1994  och information om rätten till
insatser och assistansersättning anses i
dag   fungera   tillfredsställande.
Regeringen anser att det således inte
finns anledning att på grund av bristande
tillgång till information behålla  en
retroaktivitet  om tre  månader  inom
assistansersättningen. Mot denna bakgrund
framhåller regeringen att en månads retro
aktivitet inom assistansersättningen kan
anses  som  rimlig och föreslår  att
assistansersättning inte får lämnas för
längre tid tillbaka än en månad före den
månad då ansökan eller anmälan gjorts.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 6).

16:8 Kostnader för statlig
assistansersättning

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 10,1 miljarder
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
16:8   Kostnader   för   statlig
assistansersättning  kan  minskas  med
5 miljoner kronor som ett resultat av
ändring  i  lagen  (1993:389)  om
assistansersättning.  Denna  minskning
föreslås  bidra  till att  finansiera
höjningen av anslaget 16:7 Bilstöd till
handikappade.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 42 i denna del).

Överenskommelse mellan staten och
Landstinget Västmanland om Salberga
sjukhus

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att godkänna
en överenskommelse mellan staten och
Landstinget  Västmanland om  Salberga
sjukhus i enlighet med vad regeringen
förordar. Därmed tillstyrks punkt 17 i
propositionen.

Vårpropositionen

I  samband med mentalsjukvårdsreformen
1966 övertog Västmanlands läns landsting
den 1 januari 1967 från staten bl.a.
Salberga sjukhus, ett specialsjukhus för
vård av psykiskt utvecklingsstörda, som
vid  denna  tidpunkt  hade  ca  500
vårdplatser. Enligt ett avtal med staten
övertog landstinget sjukhuset under det
särskilda villkoret att landstinget, för
egen del och för övriga berörda sjukvårds
huvudmän, till staten skulle erlägga ett
belopp  av 8,50 kr per vårddag  vid
sjukhuset, tills dess staten erhållit 31
miljoner kronor. Detta belopp motsvarade
restvärdet på byggnader och utrustning
vid övertagandet. De sjukvårdshuvudmän
som nyttjade sjukhuset skulle med denna
metod få svara för avskrivningen  av
restvärdet i den omfattning de  hade
patienter på sjukhuset.
Efter  landstingets  övertagande  av
sjukhuset har lagstiftningen  angående
omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda
medfört en successiv övergång från sluten
institutionsvård  på  vårdhem   och
specialsjukhus till öppna vårdformer, i
syfte att ge psykiskt utvecklingsstörda
möjlighet att leva som andra och  i
gemenskap med andra. För Salberga sjukhus
innebar  denna utveckling att antalet
patienter minskade. Efter 2002 bedrivs
inte längre någon vårdverksamhet  vid
sjukhuset som kan ligga till grund för
ersättning till staten. Landstinget ser
inte heller något behov av att starta
någon sådan verksamhet i aktuella lokaler
under  överskådlig tid.  Försök  till
samordning med Sala kommun för att hitta
passande  verksamheter  för  området
alternativt genomföra en försäljning av
området har inte gett något resultat.
Av  statens ursprungliga fordran  på
landstinget återstår för närvarande ca
11,5 miljoner kronor. Enligt landstinget
har avvecklingskostnaderna för Salberga
sjukhus varit betydande. Utöver detta bär
landstinget i dag kostnaderna för den
tomma fastigheten.
Enligt  en preliminär överenskommelse
mellan staten och Landstinget Västmanland
ska landstinget till staten inbetala 1
miljon  kronor.  I  och  med  denna
inbetalning sker en slutlig reglering av
statens  fordran  på  landstinget  i
anledning av Salberga sjukhus.  Detta
innebär att staten efterger en del av sin
fordran,  varför det  krävs  ett  be
myndigande  från  riksdagen  för  att
regeringen slutligt ska kunna godkänna
överenskommelsen.  Regeringen  föreslår
därför att den bemyndigas att godkänna
överenskommelsen  mellan  staten  och
Landstinget Västmanland angående Salberga
sjukhus. Det inbetalda beloppet ska föras
till inkomsttitel 2811 Övriga inkomster
av statens verksamhet.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 17).

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

Lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag

Vårpropositionen

Sedan 1990 kan handikappersättning utges
upp  till  två  år retroaktivt  före
ansökningsmånaden.  Skälen  till  att
retroaktivitetstiden vid denna tidpunkt
förlängdes från tre månader till två år
var    att   informationen    om
handikappersättning  inte   fungerade
tillfredsställande.  Förlängning   av
retroaktiviteten var ett sätt att undvika
rättsförluster till följd av för sent
inkomna   ansökningar.   Regeringen
konstaterar att informationen om rätten
till handikappersättning i dag kan anses
fungera tillfredsställande. Det  finns
således inte anledning att på grund av
bristande  tillgång  till  information
behålla  två års retroaktivitet  inom
handikappersättningarna.  Mot   denna
bakgrund kan sex månaders retroaktivitet
inom  handikappersättningarna  enligt
regeringens bedömning anses som rimlig.
Regeringen   föreslår  därför   att
handikappersättning ska utges fr.o.m. den
månad då rätt till förmånen har inträtt,
dock inte för längre tid tillbaka än sex
månader före ansökningsmånaden.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet, som  yttrar
sig  i  form  av  protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 7).

19:3 Handikappersättningar

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
dndamål ett ramanslag på 1,2 miljarder
kronor. Regeringen anser att anslaget
19:3 Handikappersättningar kan minskas
med 7 miljoner kronor som ett resultat av
ändringen  i  lagen  (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag. Denna
minskning  föreslås  bidra  till  att
finansiera höjningen av det under ut
giftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda anslaget  16:7
Bilstöd till handikappade.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet, som  yttrar
sig  i  form  av  protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

19:6 Riksförsäkringsverket

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 921,6 miljoner
kronor. Regeringen anser att anslaget
19:6 Riksförsäkringsverket bör minskas
med 10 miljoner kronor. Denna minskning
föreslås  bidra  till att  finansiera
höjningen av det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
uppförda  anslaget 16:7 Bilstöd  till
handikappade.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet, som  yttrar
sig  i  form  av  protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 39,3 miljarder
kronor.  Regeringen  konstaterar  att
antalet   öppet  arbetslösa   under
innevarande år beräknas bli högre än vad
man  tidigare antagit. De medel  som
anvisats räcker inte. Regeringen föreslår
därför att anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd ökas med 7 366 miljoner
kronor.

Motionerna

Kristdemokraterna framhåller i  motion
Fi27 att staten måste satsa offensivt för
att    lösa    den    nuvarande
arbetslöshetskrisen med riktiga jobb som
ökar välfärden i samhället. Motionärerna
föreslår därför att anslaget till bidrag
till   arbetslöshetsersättning   och
aktivitetsstöd i stället ökar med 3 474
miljoner kronor till 42 727 miljoner
kronor (yrkande 7 i denna del).  De
jämfört   med  regeringens  förslag
resterande  3  892 miljoner  kronorna
föreslås  bl.a.  användas  till  att
stimulera sysselsättning i kommunsektorn.
Centerpartiet motsätter sig i motion
Fi25  regeringens förslag att  minska
generella statsbidrag till kommuner och
landsting med 2,6 miljarder kronor. En
neddragning  av generella  statsbidrag
leder enligt motionärernas bedömning med
stor sannolikhet till ökade kostnader för
arbetslöshet. Därför föreslår man att
motsvarande reducering sker inom anslaget
till bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd, vilket därefter får
en ökning med 4 766 miljoner kronor
(yrkande 5 i denna del).

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet  tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
och avstyrker motionerna.
Företrädarna för Kristdemokraterna och
Centerpartiet  biträder  i  var  sin
avvikande mening sina partiers respektive
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
arbetsmarknadsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 42 i denna del)  och
avstyrker motionerna Fi27 (kd) yrkande 7
i denna del och Fi25 (c) yrkande 5 i
denna del.

22:8 Bidrag till administrationen av
grundbeloppet

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 59,5 miljoner
kronor. Utgifterna för administrationen
av  utbetalningar av grundbeloppet  i
arbetslöshetsförsäkringen för  personer
som inte är anslutna till någon arbets
löshetskassa bekostas från detta anslag.
Arbetslöshetskassan ALFA ansvarar  för
denna verksamhet. Mot bakgrund av att
antalet ersättningstagare ökat genom det
försämrade läget på arbetsmarknaden, samt
kassans tidigare ekonomiska problem, har
resursbehovet  ökat. Regeringen  anser
därför att anslaget 22:8 Bidrag till
administration av grundbeloppet bör ökas
med  6  miljoner kronor. Finansiering
föreslås ske genom att anslaget 22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader   minskas   med
motsvarande belopp.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet  tar  i  sitt
yttrande  (AU6y) inte upp regeringens
förslag angående anslaget 22:8 Bidrag
till administration av grundbeloppet med
hänvisning till att ingen motion har
väckts med anledning av ärendet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag   angående  det  särskilda
anställningsstödet. Därmed  tillstyrks
punkt 18 i propositionen. Förslaget i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 9 (m, fp).

Vårpropositionen

Enligt nuvarande regler får en person
anvisas  en anställning med  särskilt
anställningsstöd om vissa villkor  är
uppfyllda. Stödet lämnas i form av en
kreditering på arbetsgivarens skattekonto
med 85 % av lönekostnaden, dock högst 750
kr per dag.
Regeringen konstaterar att stödet har
visat sig ha stor betydelse för personer
som varit utan arbete under en lång tid
att  få  fotfäste på arbetsmarknaden.
Därför anser regeringen att den högsta
ersättning som kan lämnas per dag bör
höjas till 1 000 kr. Syftet härmed är att
ytterligare stimulera arbetsgivare att
anställa deltagare i aktivitetsgarantin
som trots omfattande insatser och lång
tid i garantin inte fått arbete.
Den  föreslagna höjningen av  ersätt
ningen innebär minskade inkomster  på
statsbudgetens  inkomstsida  med  400
miljoner kronor 2004 respektive 2005.
Höjningen av ersättningen föreslås träda
i kraft den 1 juli 2004 och gälla för an
visningar  om  anställning  som  görs
därefter t.o.m. den 30 juni 2005.

Motionen

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28   att   man  tidigare   inom
aktivitetsgarantin  har  avvisat  det
särskilda       anställningsstödets
konstruktion  med  kreditering   av
skattekonton.  Följaktligen   avvisar
motionärerna förslaget om höjt tak i
detta stöd (yrkande 4).

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet  tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
och  avstyrker förslaget i  motionen.
Samtidigt          understryker
arbetsmarknadsutskottet att den  ökade
andelen av anställningsstödet  i  den
totala    programvolymen     inom
arbetsmarknadspolitiskt stöd, tillsammans
med  det  faktum att  det  nu  görs
ytterligare en ändring av reglerna för
anställningsstödet, återigen aktualiserar
behovet av en översyn av stödformen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del inte
anledning att göra en annan bedömning än
arbetsmarknadsutskottet. Finansutskottet
vill   därför,   i   likhet   med
arbetsmarknadsutskottet, understryka att
det behövs en översyn av regleringen av
anställningsstöden.  Detta  är  enligt
utskottets  mening särskilt  angeläget
eftersom det i dag finns ett flertal
anställningsstöd med varierande villkor
för  beviljande  bl.a.  i  fråga  om
åldersgräns,  inskrivningstid,  maximal
stödperiod och stödbeloppets storlek. Den
förordning  (1997:1275)  som  reglerar
anställningsstöden har dessutom ändrats
flera gånger, samtidigt som vid sidan av
den finns föreskrifter på myndighetsnivå.
Vidare  kan  finansutskottet,  liksom
arbetsmarknadsutskottet, konstatera att
anställningsstödet utgör en successivt
allt  större  del  av  den  totala
programvolymen både antalsmässigt  och
budgetmässigt.   Detta   förhållande,
tillsammans med det faktum att det nu
görs ytter-ligare en ändring av reglerna,
understyrker än mer behovet av en översyn
av stödformen.
Finansutskottet tillstyrker, i likhet
med arbetsmarknadsutskottet, regeringens
förslag (punkt 18) och avstyrker motion
Fi28 (m) yrkande 4.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1 Arbetsmiljöverket (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 14
Arbetsliv  uppförda ramanslaget  23:1
Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 18 450 000 kr
under 2005. Därmed tillstyrks punkt 19
i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser som innebär utgifter på
högst  16  602 000 kr  under  2005.
Regeringen anser att bemyndiganderamen
behöver öka för att Arbetsmiljöverket ska
kunna  göra  nödvändiga  utfästelser
avseende  partsmedel för de regionala
skyddsombudens   verksamhet.   Därför
föreslår regeringen att den bemyndigas
att  under  2004 för  anslaget  23:1
Arbetsmiljöverket   ingå   ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
18 450 000 kr under 2005.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet  tar  i  sitt
yttrande  (AU6y) inte upp regeringens
förslag  till  bemyndigande  avseende
anslaget  23:1  Arbetsmiljöverket  med
hänvisning till att ingen motion har
väckts med anledning av ärendet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 19).

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:2 Studiemedel m.m.
25:4 Rekryteringsbidrag

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål  ramanslag på 11,4  miljarder
kronor respektive 1,4 miljarder kronor.
Regeringen  föreslår en  tidsbegränsad
utbildningssatsning i syfte att minska
risken för friställning av personal och
samtidigt stärka kompetensen inom den av
kommun och landsting finansierade verk
samhet som omfattar vård, skola  och
omsorg.  Under  2004  och  2005  ska
sammanlagt  6  000  personer  beredas
möjlighet att arbeta deltid och studera
deltid  inom  kommunal vuxenutbildning
eller högskola. För att täcka kostnaderna
för  ett  anpassat  studiestöd  för
deltagarna      i       dessa
kombinationsutbildningar behöver anslaget
25:4    Rekryteringsbidrag   enligt
regeringens bedömning ökas  med  56,2
miljoner kronor.
Finansiering föreslås ske genom  att
anslaget för studiemedel minskas  med
motsvarande  belopp. Regeringen  anser
vidare att anslaget 25:2 Studiemedel m.m.
bör minskas med 2,5 miljoner kronor för
att finansiera ökningarna av de under
utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning uppförda anslagen
25:2  Myndigheten för  skolutveckling,
25:76 Högskoleverket och 25:78 Centrala
studiestödsnämnden  m.m.  Sammantaget
föreslår alltså regeringen att anslaget
25:2 Studiemedel m.m. minskas med 58,7
miljoner kronor.
Vidare  aviserar regeringen att  den
avser att återkomma med förslag till
nödvändiga ändringar i lagen (2002:624)
om     rekryteringsbidrag    till
vuxenstuderande.  Regeringen  har  i
propositionen   Tillfälligt   vidgad
användning av rekryteringsbidrag  till
vuxenstuderande  (prop.  2003/04:138)
eterkommit med förslag. Propositionen har
remitterats till utbildningsutskottet.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion  Fi28  införandet  av  den
arbetsmarknadsrelaterade   utbildningen
enligt  regeringens  förslag.  Därmed
föreslår motionärerna avslag på förslaget
om  förändringar  i  anslagen  till
studiemedel   och  rekryteringsbidrag
(yrkandena 12 och 13).
Folkpartiet liberalerna framhåller  i
motion  Fi23  att  principerna  för
studiemedlen ska gälla lika för alla.
Motionärerna     anser      att
studiemedelssystemet ska förbättras för
alla.  Därför  är man  kritisk  till
rekryteringsbidraget och motsätter sig
utökningen av detta stöd till  vissa
anställda i kommuner och landsting. Mot
denna  bakgrund  avvisar  man  också
minskningen av anslaget till studiemedel.
Något formellt yrkande förs dock inte
fram på denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet redovisar i  sitt
yttrande (UbU1y) att man har beslutat
(bet.  2003/04:UbU15)  att  föreslå
riksdagen att en tillfällig vidgning av
användning  av rekryteringsbidraget  i
enlighet  med regeringens  proposition
Tillfälligt  vidgad  användning  av
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
(prop.  2003/04:138)  ska  genomföras.
Utbildningsutskottet anser således att
förslaget  i  vårpropositionen  bör
tillstyrkas. Företrädarna för Moderata
samlingspartiet   och   Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 42 i denna del). Motion
Fi28 (m) yrkandena 12 och 13 avstyrks.

Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

25:2 Myndigheten för skolutveckling

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 94,3 miljoner
kronor.   Regeringen  föreslår   en
tidsbegränsad utbildningssatsning i syfte
att minska risken för friställning av
personal och samtidigt stärka kompetensen
inom  den  av  kommun och  landsting
finansierade  verksamhet som  omfattar
vård, skola och omsorg. Under 2004 och
2005  ska  sammanlagt 6 000 personer
beredas möjlighet att arbeta deltid och
studera   deltid   inom   kommunal
vuxenutbildning   eller   högskola.
Regeringen  anser att  anslaget  25:2
Myndigheten för skolutveckling behöver
ökas med 0,75 miljoner kronor för att
täcka kostnaderna för samordnings- och
informationsåtgärder avseende dessa kombi
nationsutbildningar.     Finansiering
föreslås  ske  genom att  det  under
utgiftsområde  15 Studiestöd  uppförda
anslaget 25:2 Studiemedel m.m. minskas
med motsvarande belopp.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion  Fi28  införandet  av  den
arbetsmarknadsrelaterade   utbildningen
enligt  regeringens  förslag.  Därmed
avvisar motionärerna också förslaget om
förändringar i anslaget till Myndigheten
för skolutveckling (yrkande 14).
Folkpartiet  liberalerna  avvisar  i
motion Fi23 ökningar av anslaget till
rekryteringsbidrag. Därför motsätter man
sig också utökningen av anslaget till
Myndigheten för skolutveckling.  Något
formellt yrkande förs dock inte fram på
denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet redovisar i  sitt
yttrande (UbU1y) att man har beslutat
(bet.  2003/04:UbU15)  att  föreslå
riksdagen att en tillfällig vidgning av
användning  av rekryteringsbidraget  i
enlighet  med regeringens  proposition
Tillfälligt  vidgad  användning  av
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
(prop.  2003/04:138)  ska  genomföras.
Utbildningsutskottet anser således att
förslaget  i  vårpropositionen  bör
tillstyrkas. Företrädarna för Moderata
samlingspartiet   och   Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 42 i denna del). Motion
Fi28 (m) yrkande 14 avstyrks.

25:3 Utveckling av skolväsende och
barnomsorg

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 197,9 miljoner
kronor. Regeringen anser att ytterligare
medel behövs för att förstärka stödet
till skolorna i deras arbete med hållbar
utveckling. Härigenom ska  ges  förut
sättningar   för  Myndigheten   för
skolutveckling  att i  samverkan  med
Ungdomens miljöriksdag (UMR) genomföra
skolutvecklingsinsatser  inom   detta
område. UMR är ett projekt vars uppgift
är att stödja grundskolornas årskurs 7-9
och  gymnasieskolorna  i  miljö-  och
hållbarhetsfrågor. För att  möjliggöra
detta föreslår regeringen att anslaget
25:3  Utveckling  av skolväsende  och
barnomsorg ökas med 0,5 miljoner kronor.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

25:4 Specialpedagogiska institutet

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 332,8 miljoner
kronor.   Regeringen  bedömer   att
verksamheten  vid  Specialpedagogiska
institutets fyra nationella resurscenter
bör  förstärkas. Som  pedagogisk  kun
skapsresurs för barn, ungdomar och vuxna
med  funktionshinder,  erbjuder  dessa
resurscenter specialpedagogisk rådgivning
till kommuner och andra huvudmän. Genom
en  förstärkning av resurscentren kan
stödet till elever med funktionshinder
bättre  tillgodoses och den kommunala
kompetensen i specialpedagogiska frågor
höjas. För att göra detta möjligt anser
regeringen   att   anslaget   25:4
Specialpedagogiska institutet bör ökas
med 7,5 miljoner kronor. Finansiering
föreslås ske genom att anslaget 25:7
Särskilda insatser på skolområdet minskas
med motsvarande belopp.
Regeringen bedömer samtidigt att  en
viss omdisponering från regional till
central nivå av de totala medel som
Specialpedagogiska institutet disponerar
bättre  kan tillgodose det nationella
behovet  av  råd  och  stöd   i
specialpedagogiska frågor. Effekterna av
finansieringsåtgärden är att möjligheten
för   kommuner  att  påbörja  nya
projektinsatser av regional art minskar.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

25:18 Bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att regeringen be
myndigas att under 2004 för ramanslaget
25:18   Bidrag  till  kvalificerad
yrkesutbildning   ingå   ekonomiska
förpliktelser som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter som
uppgår till högst 1 556 068 000 kr
under  2005-2009.  Därmed  tillstyrks
punkt  20 i propositionen. Utskottet
markerar dock det allvarliga i att av
riksdagen    givna   bemyndiganden
överskrids.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande att ingå ekonomiska
förpliktelser på högst 1 556 068 000 kr
under 2005-2008. Regeringen konstaterar
att Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning har träffat avtal om
deltidsutbildningar som innebär åtaganden
som sträcker sig t.o.m. 2009, dvs. längre
än den medgivna bemyndigandeperioden.
Även om dessa åtaganden enligt
myndigheten inte medför någon förändring
av storleken på bemyndiganderamen, anser
regeringen att detta ekonomiska åtagande
måste hanteras på ett korrekt sätt i
förhållande till riksdagen. Regeringen
anser därför att riksdagen nu i efterhand
bör bemyndiga regeringen att under 2004
för ramanslaget 25:18 Bidrag till
kvalificerad yrkesutbildning ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
som uppgår till högst 1 556 068 000 kr
under 2005-2009.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet konstaterar i sitt
yttrande (UbU1y) att regeringen även i
tilläggsbudget  2  för  2003  (prop.
2003/04:1) yrkade att bemyndigandet för
Myndigheten    för    kvalificerad
yrkesutbildning skulle utvidgas som en
följd  av  överskridande.  Utskottet
tillstyrkte då i ett yttrande  genom
protokollsutdrag  till  finansutskottet
(prot. 2003/04:2.4, bet. 2003/04:FiU11)
regeringens förslag med hänvisning till
att  Myndigheten  för  kvalificerad
yrkesutbildning inledningsvis haft vissa
planeringsproblem men att  man  också
försökt komma till rätta med  dessa.
Utskottet  hänvisade  till  att  en
arbetsgrupp  skapats i  vilken  ingår
företrädare för bl.a. Finansdepartementet
och       Utbildningsdepartementet,
Ekonomistyrningsverket och  Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning. Enligt
vad   utskottet   erfarit   från
Utbildningsdepartementet är arbetet med
att lösa myndighetens problem nu på god
väg. Nya prognosinstrument har utarbetats
och  planeringsförutsättningarna därmed
förbättrats. Utbildningsutskottet har mot
denna bakgrund inget att erinra  mot
regeringens förslag.

Kompletterande uppgifter

Finansutskottet  har  under  ärendets
beredning    erhållit    följande
kompletterande   information   från
Utbildningsdepartementet (Dnr 069-3672-
03/04 samt U 2004/2069 SV):
KY-myndigheten övertog den 1 januari
2002 ansvaret för den kvalificerade
yrkesutbildningen,  som  sedan  1996
bedrivits som försöksverksamhet ledd
av KY-kommittén. Den nya myndigheten
lokaliserades  till  Hässleholm  och
huvuddelen     av    personalen
nyrekryterades.  Det planeringssystem
som myndigheten övertog från kommittén
medgav inte att det totala långsiktiga
åtagandet kunde utläsas.
Myndigheten inledde i maj/juni 2002
arbetet med ett nytt planerings- och
ekonomisystem, vilket kom i drift vid
årets slut.
Efter det att myndigheten fått en oren
revisionsberättelse för 2002 tillsatte
myndigheten,  efter  initiativ  av
Utbildningsdepartementet,      en
arbetsgrupp  med  företrädare  för
myndigheten,   Utbildnings-   och
Finansdepartementen,
Ekonomistyrningsverket,
Riksrevisionsverket   samt   Malmö
högskola. Gruppens uppdrag  är  att
finna lösningar på de faktiska problem
som   finns  att  utveckla  ett
planeringssystem som är förenligt med
såväl verksamhetens krav som systemet
med   årliga   bevillningar   och
bemyndiganderamar.    Arbetsgruppens
tillkomst anmäldes för riksdagen  i
tilläggsbudget II för  2003  (prop.
2003/04:1 s. 247).
Med hänsyn till den information det
nya  planerings- och ekonomisystemet
gav beslutade myndigheten, att inte
pröva några ansökningar om nya KY-
utbildningar under 2003. Vidare har
myndigheten,     inför     den
ansökningsomgång  som  genomförts  i
början  av  2004,  utvecklat  en
beslutsordning, som medför för staten
bindande  åtaganden för endast  ett
starttillfälle,  d.v.s.  vid  normal
studietakt  startåret  plus   två
budgetår.
Myndigheten har under 2003 och 2004
till  chefsbefattningar  nyrekryterat
två personer från Statens skolverk med
erfarenhet              av
utbildningsadministration. Planerings-
och     ekonomisystemet     har
vidareutvecklats för att  möjliggöra
kontinuerlig uppföljning  mot  såväl
anslag   som   bemyndiganderamar.
Myndigheten fick för år 2003 en ren
revisionsberättelse.
Utbildningsdepartementet   har   i
efterhand  konstaterat att uppdragen
till  myndigheten i regleringsbreven
för  2002 och 2003 om volymer och
verksamhetsformer  inte  varit  helt
förenliga med de bemyndiganden  som
regeringen     föreslagit     i
budgetpropositionerna för de berörda
åren och som riksdagen godtagit.
(.)  Vid myndighetsdialogerna  våren
2003 och 2004, som letts av berörd
statssekreterare,          har
planeringsfrågorna   ägnats   stor
uppmärksamhet och departementet  har
understrukit allvaret i den kritik som
framkommit mot myndigheten och begärt
att åtgärder omedelbart ska vidtas.
Arbetsgruppen har i dagarna enats om
en  modell  för  utformning  av
regleringsbrev           och
utbildningsplanering, som  avses  ge
långsiktigt  hållbara förutsättningar
att  bedriva verksamheten i  avsedd
omfattning inom av riksdagen  givna
ramar. Regeringens ställningstaganden
i dessa frågor kommer att redovisas i
budgetpropositionen för 2005.

Finansutskottets ställningstagande

Som utbildningsutskottet redovisar i sitt
yttrande föreslog regeringen  även  i
tilläggsbudget  2  för  2003  att
bemyndigandet  för  Myndigheten  för
kvalificerad  yrkesutbildning  skulle
utvidgas som en följd av överskridande.
Finansutskottet  erinrade  då  (bet.
2003/04:FiU11) om sin behandling hösten
2002  av  en  ekonomisk  förpliktelse
utfärdad av Kungl. Tekniska högskolan och
Stockholms    universitet    (bet.
2002/03:FiU11  s. 35  f.).  Utskottet
anförde att det var oacceptabelt att
lärosätena hade träffat avtal som medför
ekonomiska förpliktelser utan att ha rätt
till detta.
Finansutskottet   vidhåller    sin
uppfattning om det oacceptabla i att en
myndighet gör åtaganden som  är  mer
omfattande än riksdagens bemyndigande.
Som regeringsformen anger får statens
medel inte användas på annat sätt än vad
riksdagen har bestämt (9 kap.  2  §
regeringsformen). Vidare får regeringen
"icke utan riksdagens bemyndigande taga
upp lån eller i övrigt ikläda staten
ekonomisk förpliktelse" (9 kap. 10 § RF).
Utskottet anförde vid behandlingen hösten
2003 av bemyndigandet för Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning att det är
lika allvarligt om ett av riksdagen givet
bemyndigande överskrids som om ett anslag
överskrids (bet. 2003/04:FiU11).
Utskottet  vill  understryka   det
allvarliga  i  att riksdagens  beslut
överskrids. Det åligger regeringen att ha
kontroll över myndigheternas hantering av
medel. Det kan finnas anledning  för
regeringen  att utöver  den  utlovade
redovisningen i budgetpropositionen för
2005 avseende KY-myndigheten inkludera
vilka åtgärder man vidtagit så att denna
situation inte uppstår på andra områden.
Utskottet noterar särskilt att det av den
nu aktuella tilläggsbudgeten framgår att
det har skett befogenhetsöverskridanden
inom ytterligare två verksamheter inom
utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning (Svenska institutet
och Centrala studiestödsnämnden). Det kan
finnas  anledning för regeringen  att
närmare utröna om det finns särskilda
problem inom detta utgiftsområde.
Utskottet  kan dock i den  uppkomna
situationen acceptera regeringens förslag
rörande  Myndigheten för  kvalificerad
yrkesutbildning.     Finansutskottet
tillstyrker  således,  i  likhet  med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 20).

25:73 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m. (bemyndigande på
Svenska institutets område)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas  att  under  2004  för
ramanslaget 25:73 Särskilda  utgifter
inom  universitet och högskolor m.m.
ingå ekonomiska förpliktelser i form av
stipendier  på  Svenska  institutets
område som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter  på  högst
3 miljoner kronor under 2005. Därmed
tillstyrks punkt 21 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  konstaterar  att  Svenska
institutet  under  ett  år  beviljar
stipendier för senare läsår utan att ha
något  bemyndigade.  I  den  uppkomna
situationen anser regeringen att detta
ekonomiska åtagande måste hanteras på ett
korrekt  sätt  i  förhållande  till
riksdagen. Regeringen föreslår därför att
den nu i efterhand bemyndigas att under
2004  för ramanslaget 25:73 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor
m.m. ingå ekonomiska förpliktelser i form
av  stipendier på Svenska institutets
område  som inklusive tidigare gjorda
åtaganden  medför utgifter  på  högst
3 miljoner kronor under 2005.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om sina uttalanden ovan under anslaget
25:18   Bidrag   till  kvalificerad
yrkesutbildning om det  allvarliga  i
överskridanden av givna bemyndiganden.
Finansutskottet  tillstyrker  dock,  i
likhet   med   utbildningsutskottet,
propositionens förslag (punkt 21).

25:76 Högskoleverket

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 185,2 miljoner
kronor.   Regeringen  föreslår   en
tidsbegränsad utbildningssatsning i syfte
att minska risken för friställning av
personal och samtidigt stärka kompetensen
inom  den  av  kommun och  landsting
finansierade  verksamhet som  omfattar
vård, skola och omsorg. Under 2004 och
2005  ska  sammanlagt 6 000 personer
beredas möjlighet att arbeta deltid och
studera   deltid   inom   kommunal
vuxenutbildning   eller   högskola.
Regeringen  anser att anslaget  25:76
Högskoleverket behöver ökas med  0,75
miljoner kronor för att täcka kostnaderna
för informationsåtgärder m.m. i samband
med denna satsning. Finansiering föreslås
ske genom att det under utgiftsområde 15
Studiestöd  uppförda ramanslaget  25:2
Studiemedel m.m. minskas med motsvarande
belopp.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion  Fi28  införandet  av  den
arbetsmarknadsrelaterade   utbildningen
enligt  regeringens  förslag.  Därmed
avvisar motionärerna också förslaget om
förändringar   i   anslaget   till
Högskoleverket (yrkande 15).
Folkpartiet  liberalerna  avvisar  i
motion    Fi23    det    utökade
rekryteringsbidraget. Därför  motsätter
man sig också utökningen av anslaget till
Högskoleverket. Något formellt yrkande
förs dock inte fram på denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet redovisar i  sitt
yttrande (UbU1y) att man har beslutat
(bet.  2003/04:UbU15)  att  föreslå
riksdagen att en tillfällig vidgning av
användning  av rekryteringsbidraget  i
enlighet  med regeringens  proposition
Tillfälligt  vidgad  användning  av
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
(prop.  2003/04:138)  ska  genomföras.
Utbildningsutskottet anser således att
förslaget  i  vårpropositionen  bör
tillstyrkas. Företrädarna för Moderata
samlingspartiet   och   Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,   propositionens
förslag (punkt 42 i denna del). Motion
Fi28 (m) yrkande 15 avstyrks.

25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m.

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 372,3 miljoner
kronor. I samband med en internrevision
2003  har  Centrala studiestödsnämnden
(CSN)  uppmärksammat  ett  underskott
avseende   den   avgiftsfinansierade
verksamhet som upphörde 2000 och ett
anslagsöverskridande till följd av en
felaktig redovisning i samband med byte
av  finansieringsmodell  samma  år.
Riksrevisionen har i efterhand invänt mot
tidigare års redovisningar. Sammantaget
uppvisar CSN 2003 ett ackumulerat under
skott  på  ca  140 miljoner  kronor.
Regeringen bedömer att CSN inte har ut
rymme att finansiera hela underskottet
inom ramen för anvisade medel. För att
hantera   anslagsöverskridandet   bör
anslaget     25:78     Centrala
studiestödsnämnden  m.m.  ökas  med
41 miljoner kronor. Finansiering föreslås
ske genom att anslaget 25:72 Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet
m.m. minskas med motsvarande belopp.
Regeringen avser vidare att inom den
gräns som anges i lagen (1996:1059) om
statsbudgeten   höja   myndighetens
anslagskredit med ca 19 miljoner kronor.
Resterande underskott på anslaget kommer
att regleras under de närmast följande
åren.
Därutöver anser regeringen att anslaget
25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m.
bör  ökas med en miljon kronor  för
systemutveckling och administration av
ett anpassat studiestöd för deltagarna i
den föreslagna utbildningssatsningen inom
den av kommun och landsting finansierade
verksamhet som omfattar vård, skola och
omsorg. Finansiering föreslås ske genom
att det under utgiftsområde 15 Studiestöd
uppförda  ramanslaget 25:2 Studiemedel
m.m. minskas med motsvarande belopp.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget     25:78     Centrala
studiestödsnämnden  m.m.  ökas  med
42 miljoner kronor.

Motionen

Folkpartiet liberalerna avvisar i motion
Fi23 det utökade rekryteringsbidraget.
Därför motsätter man sig också utökningen
av anslaget till CSN för systemutveckling
och administration av detta bidrag. Något
formellt yrkande förs dock inte fram på
denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om sina uttalanden ovan under anslaget
25:18   Bidrag   till  kvalificerad
yrkesutbildning om det  allvarliga  i
befogenhetsöverskridanden.
Finansutskottet  tillstyrker  dock,  i
likhet   med   utbildningsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

28:39 Stöd till trossamfund

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 50,75 miljoner
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
28:39 Stöd till trossamfund minskas med
1 608 000 kr för att finansiera ökade
utgifter på det under utgiftsområde 3
Skatt,  tull  och exekution  uppförda
anslaget 3:1 Skatteverket.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Medel hos AB Svenska Spel

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  att den 2004 på en  extra
bolagsstämma med AB Svenska Spel verkar
för att innestående medel avsedda för
konst,  teater och andra  kulturella
ändamål delas ut till regeringen och
används för avsedda ändamål.  Därmed
tillstyrks punkt 22 i propositionen.

Vårpropositionen

Av 4 § AB Svenska Spels bolagsordning
framgår  att inte någon del  av  de
vinstmedel  som  är tillgängliga  för
utdelning ska delas ut till aktieägare.
Alla   för  utdelning  tillgängliga
vinstmedel ska i stället disponeras på
sätt  som regeringen föreskriver.  Av
regeringens beslut om tillstånd till AB
Svenska  Spel  att anordna  lotterier
(beslut  den  23 oktober  2003,  dnr
Fi2003/3187)  framgår  att  bolagets
vinstmedel löpande under räkenskapsåret
ska lånas ut till svenska staten (Riks
gäldskontoret). Utdelningsbara vinstmedel
ska  kvittas  mot AB  Svenska  Spels
fordringar på staten (Riksgäldskontoret).
Vad  som  återstår av  utdelningsbara
vinstmedel efter kvittning av fordringar,
lagstadgad fondering, av riksdag  och
regering beslutade dispositioner ska AB
Svenska Spel betala in till staten.
Enligt beslutet om tillstånd ska vidare
ett visst belopp av det överskott som
uppkommer  sedan  vinstutdelning  och
kostnader dragits av från intäkterna från
ett av bolaget anordnat traditionellt
lotteri  tillfalla kulturella  ändamål
enligt  de  närmare  riktlinjer  som
regeringen  bestämmer. I bilaga  till
regeringsbeslutet framgår att 1/26 av
bolagets överskott 2003 och 2004 från Nya
Penninglotten ska användas för konst,
teater  och andra kulturella ändamål.
Regeringen aviserar att den avser att
återkomma   i   denna   fråga   i
budgetpropositionen för 2005.
Den   del  av  överskottet  från
Penninglotten  som under  årens  lopp
avsatts till konst, teater och andra
kulturella ändamål har hos AB Svenska
Spel  redovisats som en  skuld  till
Kulturdepartementet. Dessa medel uppgick
vid utgången av 2003 till 5 249 848 kr.
Enligt regeringens mening bör dessa medel
efter beslut vid en extra bolagsstämma i
AB  Svenska Spel 2004 delas ut till
regeringen  och användas för  avsedda
ändamål. Regeringen föreslår därför att
den bemyndigas att verka för att så sker.
De  beslut om vinstdispositioner som
fattas vid AB Svenska Spels bolagsstämma
omfattar  inte  de medel  som  utgör
behållningen  från de  lotterier  som
anordnats  för  kulturella  ändamål.
Regeringen har, alltsedan mitten av 1950-
talet,  kontinuerligt  genom  beslut
uppdragit åt bolaget att betala ut medel
som utgör behållning från de lotterier
som anordnats för kulturella ändamål till
vissa organisationer och, i några fall,
statliga  myndigheter  som  beviljats
bidrag.  Regeringen uppmärksammar  att
konstitutionsutskottet  har  granskat
bidragsutbetalningar via AB Svenska Spel
och  i  sitt ställningstagande  (bet.
2003/04:KU10, rskr. 2003/04:134) utgick
från att förhållandena genom de åtgärder
regeringen avser att vidta skulle bringas
till överensstämmelse med de regler som
gäller.
I   detta  sammanhang  konstaterar
regeringen att den ordning genom vilken
medel hos AB Svenska Spel tas i anspråk
för utbetalning av bidrag som beviljas av
regeringen till förmån för konst och
teater m.m. tillkom före den nuvarande
regeringsformen.  Den  sedvänja  som
utbildats för bidragsutbetalningarna kan
enligt regeringens mening sägas stämma
mindre väl överens med den befogenhets
fördelning som numera föreligger mellan
riksdagen och regeringen på finansmaktens
område. Det kan även ifrågasättas om
bidragsutbetalningarna    är    i
överensstämmelse med de under senare år
utvecklade     principerna     om
bruttoredovisning  och  fullständighet.
Sedvänjan överensstämmer inte heller med
det aktiebolagsrättsliga regelverket. Mot
denna bakgrund aviserar regeringen att
den kommer att inleda ett arbete i syfte
att ändra detta förfarande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill  erinra  om  att
konstitutionsutskottet har  tagit  upp
frågan om bidragsutbetalningar via AB
Svenska Spel i sitt granskningsbetänkande
hösten 2003 (bet. 2003/04:KU10). Konstitu
tionsutskottet framhåller att den ordning
som tillämpats för utbetalning av bidrag
via AB Svenska Spel från överskottet av
lotterier som anordnas för kulturella
ändamål  inte  kan  sägas  vara  i
överensstämmelse med de principer som är
vägledande på finansmaktens område och
för  statsbudgetens  utformning.  Den
stämmer knappast heller överens med det
aktiebolagsrättsliga regelverket och vad
som  gäller  för statens ägande  och
förvaltningen  av  de  statligt  ägda
företagen.   Samtidigt   konstaterar
konstitutionsutskottet att ett  arbete
kommer att inledas i Regeringskansliet
för att ändra förfarandet och utgår från
att förhållandena därigenom bringas till
överensstämmelse med  de  regler  som
gäller.
Finansutskottet          delar
konstitutionsutskottets     bedömning
avseende  bidragsutbetalningarna  som
gjorts  via AB Svenska Spel.  Vidare
noterar finansutskottet att regeringen
avser att inleda ett arbete i syfte att
dndra förfarandet med utbetalningarna så
att det bättre stämmer överens med det
aktiebolagsrättsliga regelverket samt den
befogenhetsfördelning  som  föreligger
mellan  riksdagen och  regeringen  på
finansmaktens  område.  Finansutskottet
förutsätter att regeringen  återkommer
till riksdagen med förslag om anpassning
av utbetalningsförfarandet till gällande
regelverk.
Med utgångspunkt i att denna ordning
snart kommer att förändras tillstyrker
finansutskottet propositionens  förslag
(punkt 22).

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

31:9 Statens va-nämnd

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 6,7 miljoner kro
nor. Regeringen föreslår att anslaget
31:9  Statens va-nämnd ökas med  0,4
miljoner  kronor  för  att  täcka
verksamhetens  kostnader.  Finansiering
sker genom att anslaget 31:1 Boverket
minskas med motsvarande belopp.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 42 i denna del).

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet
(anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna användningen av det under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
uppförda ramanslaget 31:10 Bidrag till
bostadsinvesteringar   som   främjar
ekologisk hållbarhet. Därmed tillstyrks
punkt 23 i propositionen. Förslaget i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 10 (m, fp).

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 25 miljoner
kronor.  Regeringen föreslår  att  av
anslaget   31:10   Bidrag   till
bostadsinvesteringar   som   främjar
ekologisk hållbarhet får högst 2 miljoner
kronor användas för att finansiera en
byggsamordnare med uppdrag att leda och
samordna ett program för utveckling och
utvärdering av byggsektorn.
Som bakgrund till detta förslag anger
regeringen att staten och kommunerna är
stora beställare av olika byggnader och
anläggningar och som sådana har de ett
intresse av en effektiv och kundanpassad
byggsektor. Det är därför rimligt att
staten och kommunerna tillsammans med
vvriga  intressenter gör en  gemensam
insats för att öka kvalitet, kompetens,
konkurrens och attraktivitet i bygg-,
fastighets-  och  anläggningssektorn.
Regeringen gav Boverket i uppdrag (dnr
Fi2003/6439)  att låta  genomföra  en
förstudie  till  ett  framtidsinriktat
projekt  inom  sektorn. Boverket  har
därefter redovisat ett program för hur en
långsiktig  förbättring  av  sektorns
attraktivitet, konkurrenskraft, kompetens
och  lönsamhet  kan byggas  upp  och
genomföras. Rapporten har sammanställts
efter  samråd  med ett  stort  antal
företrädare för olika intressen i de
olika delsektorerna.
Regeringen finner att det finns goda
skäl att under en treårsperiod tillkalla
en  särskild byggsamordnare  för  att
tillsammans med företrädare för bygg-,
fastighets- och anläggningssektorn leda
och samordna ett program för utveckling
och  utvärdering  av byggsektorn.  En
förutsättning för att projektet ska kunna
genomföras är att staten och  övriga
aktörer delar på kostnaderna.

Motionen

Moderata samlingspartiet framhåller  i
motion Fi28 att byggsamordnaren inte bör
tillsättas  (yrkande 5). En  gemensam
byggsamordnare   riskerar    enligt
motionärerna att minska såväl statens som
företagens  ansvar för situationen  i
byggsektorn.  Motionärerna  anser  att
konkurrensbevakning     är     en
myndighetsuppgift, medan utveckling och
utvärdering av byggsektorn bör ske på
företagsnivå.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet biträder i en avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 23) och avstyrker motion Fi28 (m)
yrkande 5.

Omstrukturering av kommunala
bostadsföretag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den inte genomför en fusion
av de två aktiebolagen Norecic AB och
Bothia Garanti AB. Därmed tillstyrks
punkt 24 i propositionen.

Vårpropositionen

I tilläggsbudget 2 för 2003 föreslogs att
regeringen genom utdelning eller annat
förfarande  skulle överta aktierna  i
Vasallen AB:s dotterbolag (Norecic AB).
Samtidigt informerades riksdagen om att
regeringen avsåg att efter övertagandet
fusionera  detta företag  och  Bothia
Garanti  AB.  Riksdagen  beslutade  i
enlighet med regeringens förslag (prop.
2003/04:1,  bet. 2003/04:FiU11,  rskr.
2003/04:49).
Efter att aktierna i Vasallen  AB:s
dotterbolag delats ut till regeringen har
regeringen i december 2003 tillskjutit
aktierna i bolaget som aktieägartillskott
till Bothia Garanti AB. I och med detta
har ett koncernförhållande upprättats i
vilket Bothia Garanti AB är moderbolag
till Norecic AB. Verksamheten i koncernen
kommer  huvudsakligen att bedrivas  i
moderbolaget Bothia Garanti AB. Det fria
egna kapitalet i Norecic AB har genom
beslut på bolagsstämman 2004 delats ut
till moderbolaget. Regeringen anser mot
denna bakgrund att det för närvarande
inte finns något behov av att genomföra
fusionen  mellan de två bolagen  och
föreslår att fusionen inte genomförs.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 24).

31:14 Bidrag till installation av hissar
(riktlinjer, nytt anslag och
bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker de av regeringen
föreslagna riktlinjerna för bidrag till
installation  av  hissar.  Samtidigt
ställer sig utskottet bakom regeringens
förslag om att den bemyndigas att under
2004 på det under utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och byggande uppförda ramanslaget 31:14
Bidrag  till installation av  hissar
besluta om bidrag till installation av
hissar som medför utgifter på högst 29
miljoner  kronor efter 2004.  Därmed
tillstyrks punkterna 25  och  26  i
propositionen. Förslagen i motionerna
avstyrks.
Jämför reservationerna 11 (m, fp, kd)
och 12 (m, fp, kd).

Vårpropositionen

Bakgrund
Boverket har på regeringens uppdrag gjort
en  översyn  av  underhållsbehovet  i
bostadssektorn. Uppdraget har redovisats
i rapporten Bättre koll på underhåll.
Rapporten   har   remissbehandlats.
Remissvaren  finns  tillgängliga  i
Finansdepartementet (dnr Fi2002/4604). En
kort sammanfattning av Boverkets förslag
samt   remissvaren  presenteras   i
vårpropositionen.
År  2000  fanns enligt Boverket  ca
320 000 hushåll i hisslösa bostadshus med
minst  tre våningar. Installation  av
hissar i sådana hus kommer enligt verkets
mening att främja tillgängligheten och
möjligheten   för   äldre    och
funktionshindrade att bo kvar. Därmed
minskar också i viss mån behovet av
särskilda boendeformer för dessa grupper.
Boverket  bedömer  vidare  att  ett
hissbidrag sannolikt kommer att bidra
till ökad ombyggnadsverksamhet av äldre
bostadshus.  I  ett  av  remissvaren
framhålls   därutöver   att   ökad
tillgänglighet leder till att äldre eller
rörelsehindrade kan bo kvar längre i sin
bostad.  Detta  leder  till  minskade
kostnader   för   kommunerna   för
bostadsanpassning och hemtjänst och ökad
möjlighet för rörelsehindrade att  på
samma sätt som befolkningen i övrigt
själva kunna välja sitt boende.
Mot denna bakgrund anser regeringen att
det  bör  införas ett stöd  för  ny
installation  av hissar i  befintliga
flerbostadshus.    Bidraget    bör
tidsbegränsas till att avse projekt som
påbörjas före utgången av 2004.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår att hissbidraget ska
kunna lämnas i samband med underhåll samt
om-,  till-  och påbyggnad  av  fler
familjshus som är högre än två våningar
samt vid påbyggnad av flerfamiljshus som
har två våningar. Detta får dock ske
endast  i  kombination  med  andra
stödberättigade underhålls-,  om-  och
tillbyggnadsåtgärder som  berör  huset
eller  byggnaden,  dvs.  inte  bara
ombyggnader  eller  underhåll  av  de
enskilda lägenheterna. Därutöver bör krav
ställas på att nödvändiga kompletterande
anpassningar av fastigheten görs, så att
den verkligen blir tillgänglig för äldre
och  funktionshindrade.  Vidare  ser
regeringen behov av att krav ställs på
god energieffektivitet hos sådana hissar
som installeras med hjälp av särskilt
statligt stöd.
Enligt regeringens bedömning torde en
rimlig nivå på ett statligt bidrag ligga
någonstans mellan en femtedel och en
tredjedel  av  en  total  godkänd
installationskostnad.  Beräkningen  av
bidrag   föreslås   omfatta   hela
installationskostnaden till den del denna
inte överstiger en miljon kronor. Hänsyn
bör härvid dock tas till andra särskilda
investeringsstöd  som  också  kommer
sökanden till del. Regeringen avser att i
en  förordning  precisera  bidragets
utformning, särskilt villkoren för att
stöd till installation av hissar ska
kunna  lämnas,  liksom  storleken  på
bidraget.
Ekonomiska konsekvenser
Boverket bedömer att nyinstallation av en
hiss  kostar minst en miljon kronor.
Statens kostnader rambegränsas  därmed
till   30  miljoner  kronor   för
hissinstallationer som påbörjas  under
2004. Då det tar tid att organisera
sådana större underhålls-, ombyggnads-
och  tillbyggnadsåtgärder som  är  en
förutsättning för hissbidraget är det
enligt regeringens mening rimligt att
anta att större delen av ansökningarna
kommer  att  avse installationer  som
färdigställs     efter     2004.
Budgetbelastningen   kommer   således
huvudsakligen att avse 2005.
Regeringen anser därför att den bör
bemyndigas att besluta om bidrag till
installation av hissar som medför ut
gifter på högst 29 miljoner kronor efter
2004. Trots att någon utbetalning av
bidrag  under 2004 inte bedöms  ske,
föreslår  regeringen  att  ett  nytt
ramanslag med ett formellt anslagsbelopp
om en miljon kronor anvisas för 2004 för
att  ge  bemyndigandet  en  lämplig
anknytning till statsbudgeten. Regeringen
aviserar att den avser att återkomma till
frågan om ytterligare medel på anslaget i
budgetpropositionen för 2005.

Förslagets  förhållande  till  EG:s
statsstödsregler
Enligt artikel 87.3 i EG-fördraget är
medlemsstaterna skyldiga att underrätta
kommissionen om alla planer på att införa
eller ändra stödåtgärder. Kommissionens
övervakning av statligt stöd bygger på
ett system med förhandsgodkännande. Alla
stödåtgärder   ska   anmälas   till
kommissionen när de fortfarande är på
planeringsstadiet.
Regeringen  meddelar  att  förslaget
kommer  att  anmälas till  Europeiska
kommissionen för godkännande i enlighet
med  EG-fördragets artikel 88.3.  Ett
sådant godkännande måste erhållas innan
förordningen  kan  träda  i  kraft.
Regeringen förutsätter att godkännande
kan ske i sådan tid att den aviserade
förordningen kan träda i kraft den 1 juli
2004. Det går dock inte att med säkerhet
ange när ett godkännande kan föreligga.
Det finns en risk för att ett godkännande
lämnas så sent att förordningen kan träda
i kraft först efter den 1 juli 2004.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion Fi28 den föreslagna utformningen
av bidraget till installation av hissar
(yrkande  6). Motionärerna anser  att
tillsammans   med   de   beräknade
anslagsmedlen har bidraget inte någon
möjlighet att möta de av Boverket bedömda
behoven.  Därmed  avvisar  man  också
förslaget till inrättande av ett nytt
anslag samt ett bemyndigande avseende
bidrag  till installation  av  hissar
(yrkandena 16 och 7).
Kristdemokraterna anser i motion Fi27
att ett tillfälligt och till storlek
begränsat bidrag till installation av
hissar ökar osäkerheten om de framtida
villkoren   för   finansiering   av
bostadsinvesteringar, vilket leder till
att  väsentliga  åtgärder  skjuts  på
framtiden. Motionärerna efterfrågar en
långsiktig  bostadspolitik  med  en
rimligare   beskattning   och   ett
hyressättningssystem   som   skapar
incitament  för  fastighetsägare  att
investera   i   underhålls-   och
ombyggnadsåtgärder.  Förslagen   till
riktlinjer samt bemyndigande för bidrag
till  installation av hissar  avvisas
därmed (yrkande 1).

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet  och  Kristdemokraterna
biträder i var sin avvikande mening sina
partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkterna 25, 26 och 42 i denna del) och
avstyrker motionerna Fi28 (m) yrkandena
6, 7 och 16 samt Fi27 (kd) yrkande 1.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker de av regeringen
föreslagna    riktlinjerna    för
investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
Därmed  tillstyrks  punkt  27  i
propositionen. Förslagen i motionerna
avstyrks.
Jämför reservationerna 13 (m, fp) och
14 (kd).

Vårpropositionen

Bakgrund
Regeringen erinrar om att under den tid
som gått sedan investeringsstimulansen
för  att  främja byggande av  mindre
hyresbostäder   och   studentbostäder
infördes 2003 (prop. 2002/03:98, bet.
2002/03:BoU9, rskr. 2002/03:215) har det
uppmärksammats att ett antal projekt som
enbart eller delvis innefattar ombyggnad
av främst vindar till bostäder, i första
hand studentlägenheter, inte har kommit
till stånd. Det har också påpekats att
motsvarande även gäller ombyggnader av
enstaka lokaler i vad som helt eller
huvudsakligen utgör bostadshus.  Dessa
projekt omfattas inte av bestämmelserna
om investeringsbidrag enligt förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag
för byggande av bostäder som upplåts med
hyresrätt  i områden med bostadsbrist
eller   investeringsstimulans  enligt
förordningen    (2003:506)     om
investeringsstimulans för byggande  av
mindre hyresbostäder och studentbostäder
enligt deras nuvarande utformning, vilket
sannolikt   inneburit  att   sådana
ombyggnader inte har kommit i gång.
Mot bakgrund av den bristsituation som
i dag finns i många tillväxtregioner,
inte   minst   när   det   gäller
studentbostäder, anser regeringen att det
är angeläget att denna begränsning i
regelverken tas bort. Varje ny bostad
innebär enligt regeringens mening ett
vikigt  tillskott  i  regioner  med
bostadsbrist. I den mån sådan ombyggnad
resulterar i vanliga hyresbostäder eller
studentbostäder finner regeringen  att
fastighetsägaren eller tomträttshavaren
bör kunna beviljas investeringsstimulans
respektive  investeringsbidrag  enligt
samma  regler som gäller för  övrigt
anordnande av bostäder. Beloppsmässigt
motsvarar denna stimulans en sänkning av
mervärdesskattesatsen från 25 % till 6 %
vid köp av varor och tjänster som avser
den stödberättigade delen av bygg- eller
ombyggnadsprojekt. Beloppet  krediteras
fastighetsägarens   skattekonto   i
efterhand.
Förslaget  har  anmälts  till  EG-
kommissionen, som bedömt att förändringen
faller inom ramen för det godkännande av
förslaget om en investeringsstimulans som
kommissionen lämnade 2003.
Vidare bedömer regeringen att det inte
finns anledning att i samband med den
begränsade förändring som nu föreslås
återigen pröva frågan om införandet av
domstolsprövning   av   beslut   om
investeringsstöd.
Regeringen påpekar därutöver att inget
i  regelverket hindrar att kommunerna
själva medger att studentlägenheter för
medlas av eller i samarbete med student
kårer/nationer    eller     deras
samarbetsorgan, eller av stiftelser eller
bolag knutna till dessa. Har en kommun
gått med på sådant förfarande när det
gäller förmedling av studentlägenheter
bör förordningens krav på samarbete med
kommunen anses uppfyllt. Någon ändring av
förmedlingsförfarandet        för
studentbostäder anses därför inte vara
nödvändig.
Regeringen framhåller också att det är
angeläget att eventuella oklarheter i
regelverket när det gäller ytberäkningen
förtydligas. I vårpropositionen aviseras
därvid att regeringen i samband  med
förordningsarbetet avser att  överväga
behovet av förtydligande.
Ekonomiska konsekvenser
Den samlade belastningen på statsbudgeten
beror  på  storleken  på  det  ökade
ombyggandet av lokaler och vindsutrymmen
till bostäder till följd av de föreslagna
förändringarna. Regeringen anser att en
realistisk bedömning med utgångspunkt i
de ombyggnader som skett hittills med
statligt  stöd  är att  den  samlade
budgetbelastningen för  perioden  fram
t.o.m. 2006 bör stanna vid högst 20
miljoner   kronor.  Intäktsbortfallet
beräknas  ligga inom ramen  för  den
bedömning som gjordes i propositionen
Åtgärder för att främja byggande  av
mindre hyresbostäder och studentbostäder
(prop. 2002/03:98).
Regeringen   bedömer  vidare   att
effekterna för länsstyrelserna, Boverket
och Skatteverket blir begränsade varför
ytterligare  resurser  till   dessa
myndigheter  med  anledning  av  de
föreslagna förändringarna inte föreslås.

Motionerna

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28 att partiet tidigare motsatt sig
införandet av investeringsstimulansen för
byggande av mindre hyresbostäder  och
studentbostäder.  Följaktligen  avvisar
motionärerna  utvidgningen  av  denna
investeringsstimulans  till  att  även
omfatta nybyggnad av vindsutrymmen och
lokaler  till  bostäder  i  hus  som
huvudsakligen omfattar bostäder (yrkande
8).
Kristdemokraterna understryker i motion
Fi27   vikten  av  en  långsiktig
bostadspolitik  med  en   rimligare
beskattning och ett hyressättningssystem
som skapar incitament för fastighetsägare
att  investera  i  underhålls-  och
ombyggnadsåtgärder. Förslaget om utökad
investeringsstimulans för byggande  av
mindre  bostäder  verkar  i  motsatt
riktning, varför det enligt motionärerna
bör avslås (yrkande 2).

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet  och  Kristdemokraterna
biträder i var sin avvikande mening sina
partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 27) och avstyrker motionerna Fi28
(m) yrkande 8 och Fi27 (kd) yrkande 2.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård

26:2 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
(bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård uppförda
ramanslaget 26:2 Forskningsrådet  för
miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Forskning ingå ekonomiska för
pliktelser  som  inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst 260 miljoner kronor under 2005,
högst 126 miljoner kronor under 2006,
högst 70 miljoner kronor under 2007,
högst 15 miljoner kronor under 2008 och
högst 15 miljoner kronor under 2009.
Därmed  tillstyrks  punkt  28  i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  under  2004  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 180 miljoner kronor under 2005,
högst 60 miljoner kronor under 2006 och
högst 40 miljoner kronor under 2007.
För   att   underlätta  planering,
upphandling  och  genomförande   av
långsiktiga  forskningsprojekt  behöver
regeringen kunna ingå mer omfattande och
mer långsiktiga förpliktelser. Regeringen
föreslår därför att den bemyndigas att
2004 för anslaget 26:2 Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Forskning ingå ekonomiska för
pliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden  medför utgifter  på  högst
260 miljoner kronor under 2005, högst
126 miljoner kronor under 2006, högst
70 miljoner kronor under 2007, högst
15 miljoner kronor under 2008 och högst
15 miljoner kronor under 2009.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 28).

34:1 Naturvårdsverket

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 323,4 miljoner
kronor. Naturvårdsverket deltar i arbetet
med  att genomföra EU:s direktiv för
handel med utsläppsrätter (2003/04/EG) i
enlighet med riktlinjerna i propositionen
Riktlinjer för genomförande  av  EG:s
direktiv om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser (prop.
2003/04:31, bet. 2003/04:MJU11,  rskr.
2003/04:150).  Regeringen  anser  att
Naturvårdsverket  behöver  ytterligare
resurser för att hantera dessa uppgifter
och föreslår därför att anslaget 34:1
Naturvårdsverket ökas med 5,7 miljoner
kronor. Finansiering föreslås ske genom
att  anslaget  34:4  Sanering  och
återställning  av  förorenade  områden
minskas med motsvarande belopp.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
(bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård uppförda
ramanslaget 34:3 Åtgärder för biologisk
mångfald ingå ekonomiska förpliktelser
i  samband  med  förvärv  av  eller
intrångsersättning    i     från
naturvårdssynpunkt      värdefulla
naturområden  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst 520 miljoner kronor under 2005.
Därmed  tillstyrks  punkt  29  i
propositionen. Förslaget  i  motionen
avstyrks.
Jämför reservation 15 (kd).

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  under  2004  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 120 miljoner kronor under 2005.
Regeringen anser att större åtaganden om
förvärv m.m. behöver kunna göras för att
säkerställa   förutsättningarna   för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd av
från   naturvårdssynpunkt  värdefulla
naturområden. Regeringen föreslår därför
att den bemyndigas att under 2004 för
anslaget  34:3 Åtgärder för biologisk
mångfald ingå ekonomiska förpliktelser i
samband  med  förvärv  av   eller
intrångsersättning     i     från
naturvårdssynpunkt       värdefulla
naturområden  som  inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520 miljoner kronor under 2005.

Motionen

Kristdemokraterna framhåller i  motion
Fi27 att partiet förordar en långsammare
takt och ett ökat inslag av frivilliga
skogvårdsavtal i arbetet med att bevara
nyckelbiotoper i skogsmark.  Därigenom
anser motionärerna att bemyndigandet för
2005 under anslag till åtgärder  för
biologisk mångfald bör avslås (yrkande
3).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag  och  avstyrker  förslaget  i
motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 29) och
avstyrker motion Fi27 (kd) yrkande 3.

34:5 Miljöforskning (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård uppförda
ramanslaget 34:5 Miljöforskning  ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
planering, upphandling och genomförande
av  forskningsprojekt  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 60 miljoner kronor
under 2005, högst 40 miljoner kronor
under 2006 och högst 30 miljoner kronor
under 2007. Därmed tillstyrks punkt 30
i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser på högst 65 miljoner kronor
under  perioden 2005-2007.  Regeringen
framhåller att antalet forskningsprogram
som finansieras under anslaget har ökat.
Genomförandeperioder         för
forskningsprogram är ca 4-6 år varför
flerårsplanering  krävs.  För   att
forskningsprogrammen ska kunna planeras
bättre  behöver  bemyndigandet  enligt
regeringens bedömning ökas  till  130
miljoner  kronor. Regeringen  föreslår
därför att den bemyndigas att under 2004
för anslaget 34:5 Miljöforskning ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
planering, upphandling och genomförande
av  forskningsprojekt  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 60 miljoner kronor under 2005,
högst 40 miljoner kronor under 2006 och
högst 30 miljoner kronor under 2007.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 30).

34:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

34:7 Internationellt miljösamarbete

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål  ramanslag på 329,9  miljoner
kronor respektive 66,4 miljoner kronor.
Regeringen  anser att  anslaget  34:7
Internationellt miljösamarbete  behöver
ökas med 5,8 miljoner kronor för att
finansiera  kostnader  för  Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP samt
medlemsavgift till Internationella atom
energiorganet IAEA.
För att finansiera denna ökning och
ökningen   av   anslaget    34:1
Naturvårdsverket föreslår regeringen att
anslaget 34:4 Sanering och återställning
av förorenade områden minskas med 11,5
miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

34:13 Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård uppförda
ramanslaget   34:13   Stöd   till
klimatinvesteringar ingå ekonomiska för
pliktelser i samband med beslut om stöd
till klimatinvesteringar som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 713 miljoner kronor
under  perioden  2005-2009.  Därmed
tillstyrks punkt 31 i propositionen.
Förslagen i motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 16 (m) och 17
(fp).

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser på högst  350  miljoner
kronor under perioden 2005-2009. Klimat
investeringsprogrammen är fleråriga och
för att beslut om ytterligare projektstöd
ska kunna fattas behöver bemyndigandet
enligt  regeringens  bedömning  höjas.
Regeringen föreslår därför att den under
2004  för  anslaget 34:13 Stöd  till
klimatinvesteringar får ingå ekonomiska
förpliktelser i samband med beslut om
stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 713 miljoner
kronor under perioden 2005-2009.

Motionerna

Moderata samlingspartiet framhåller  i
motion Fi28 att partiet tidigare ställt
sig  negativt till subventioner  inom
stödet   till   klimatinvesteringar.
Samtidigt godtar man dock att gjorda
löften   inom   anslaget   infrias.
Motionärerna anser därmed inte att några
nya bidrag till klimatinvesteringar bör
beviljas,   varför   höjningen   av
bemyndigandet avvisas (yrkande 9).
Folkpartiet liberalerna motsätter sig i
motion  Fi23 den typ av  stöd  till
klimatinvesteringar som beviljas  från
anslaget eftersom den snarare gynnar de
kommuner som är bra på ansökningar än har
positiva miljöeffekter. Motionärerna ser
därför  ingen anledning att acceptera
utökade möjligheter att ingå ytterligare
förpliktelser för detta slag av stöd
(yrkande 10).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag  och  avstyrker  förslagen  i
motionerna.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 31) och
avstyrker motionerna Fi28 (m) yrkande 9
och Fi23 (fp) yrkande 10.

Utgiftsområde 21 Energi

35:8 Energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatser
(anslagsvillkor)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna användningen av det under
utgiftsområde  21  Energi  uppförda
ramanslaget   35:8   Energipolitiskt
motiverade        internationella
klimatinsatser. Därmed tillstyrks punkt
32 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen föreslår att anslaget 35:8
Energipolitiskt        motiverade
internationella klimatinsatser även får
användas för att finansiera nödvändiga
förberedelser avseende ett system för
handel med utsläppsrätter. Ett sådant
system   ska  enligt  EG-direktivet
2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom ge
menskapen introduceras så att handeln kan
inledas den 1 januari 2005. Systemet ska
inledningsvis    omfatta    vissa
energiintensiva industrier samt el- och
värmeproduktion. I enlighet med  rikt
linjerna i propositionen Riktlinjer för
genomförande av EG:s direktiv om ett
system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser  (prop. 2003/04:31,  bet.
2003/04:MJU11, rskr. 2003/04:150) krävs
vissa   förberedelser  vid  berörda
myndigheter  för att introducera  ett
sådant system. Det europeiska systemet
för   utsläppshandel  innebär   att
Kyotoprotokollets  flexibla  mekanismer
tillämpas.  Utsläppsrätter  från  de
projektbaserade mekanismerna kommer att
erkännas för användning i detta system
enligt de närmare bestämmelser som antas
av Europaparlamentet och rådet på förslag
från kommissionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 32).

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:2 Väghållning och statsbidrag (låneram
och anslagsvillkor)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den under 2004 får besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret om
sammantaget 8,5 miljarder kronor för de
prioriterade  vägprojekten  E6  delen
Rabbaldshede-Hogdal,   E20   delen
Tollered-Alingsås samt genom Alingsås,
Rv40 delen Brämhult-Hester, Rv40 delen
Haga-Ljungarum,    Rv45    delen
Angeredsbron-Älvängen,  Rv44   delen
Båberg-Väneryr samt Rv49 Skara-Varnhem.
Samtidigt ställer sig utskottet bakom
den   av   regeringen   föreslagna
användningen av det under utgiftsområde
22 Kommunikationer uppförda ramanslaget
36:2  Väghållning  och  statsbidrag.
Därmed tillstyrks punkterna 33 och 34 i
propositionen. Förslaget  i  motionen
avstyrks.
Jämför reservation 18 (fp).

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 15,6 miljarder
kronor. Regeringen beslöt i februari 2004
om  väginvesteringar för  planperioden
2004-2013. För att möjliggöra  tidiga
byggstarter av ett antal prioriterade
projekt  behöver  vissa  investeringar
finansieras med lån. Dessa vägprojekt är
E6  delen Rabbaldshede-Hogdal (3  025
miljoner   kronor),   E20   delen
Tollered-Alingsås samt genom  Alingsås
(690  miljoner  kronor),  Rv40  delen
Brämhult-Hester (1 585 miljoner kronor),
Rv40 delen Haga-Ljungarum (230 miljoner
kronor), Rv45 delen Angeredsbron-Älvängen
(2  397 miljoner kronor), Rv44 delen
Båberg-Väneryr (310 miljoner kronor) samt
Rv49 Skara-Varnhem (263 miljoner kronor).
Projekten är kostnadsberäknade i 2004 års
priser  och beloppsfördelningen mellan
projekten  är  ungefärlig.  Regeringen
föreslår att den under 2004 får besluta
om att ta upp lån i Riksgäldskontoret om
sammantaget 8,5 miljarder kronor  för
dessa projekt. De olika lånedelarna ska
eterbetalas i jämn takt under 25 år med
start vid tidpunkten när respektive väg
projekt färdigställs.
Regeringen  erinrar  vidare  om  att
vägföreningar som har sina  andelstal
grundade på taxeringsvärden ska omprövas.
För att underlätta och påskynda denna
process har riksdagen beslutat (prop.
2000/01:1 utg.omr. 22, bet. 2000/01:TU1,
rskr. 2000/01:80) att bidrag fick lämnas
till omprövningsförrättningar av enskilda
vägar  under åren 2001-2003 till  en
sammanlagd kostnad på 25 miljoner kronor.
Lantmäteriverket  har  anmält   att
omprövningsförrättningarna har försenats
och  fördyrats.  Med anledning  härav
föreslår  regeringen att  bidrag  för
ändamålet får betalas ut från anslaget
36:2 Väghållning och statsbidrag även
under 2004.

Motionen

Folkpartiet  liberalerna framhåller  i
motion Fi23 att avsikten med beslut om en
låneram i Riksgäldskontoret för vissa
vägprojekt inte är att utnyttja denna
möjlighet under åren 2004-2006 på ett
sätt som avspeglar sig i redovisningen av
lånebehovet. Eftersom något omedelbart
behov  av  investeringsmedel   inte
föreligger anser motionärerna att detta
förslag utgör ett försök av regeringen
att undgå den normala budgetprocessen.
Motionärerna motsätter sig förslaget om
en låneram för framtida väginvesteringar
och förordar att regeringen återkommer
med ett nytt förslag när behov föreligger
(yrkande 11).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna    för    Folkpartiet
liberalerna  biträder i en  avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill  erinra  om  att
grunderna   för   hur    statens
infrastrukturinvesteringar      ska
finansieras finns i 22  och  23  §§
budgetlagen. Enligt 22 § ska  sådana
investeringar som t.ex. investeringar i
vägar  och järnvägar finansieras  med
anslag. 23 § budgetlagen öppnar däremot
en möjlighet för riksdagen att för en
viss investering besluta att finansiering
ska ske på ett annat sätt än som följer
av  huvudregeln. Med stöd  av  denna
paragraf har riksdagen under senare år
beslutat att tidigareläggning av några
angelägna vägar, broar och järnvägar ska
finansieras  med  interna  lån  i
Riksgäldskontoret i stället  för  med
anslag. Dessa beslut utgör dock enstaka
undantagsfall och gäller tillfällen när
behov föreligger av speciella åtgärder
för att skyndsamt kunna åstadkomma ökad
sysselsättning och tillväxt.
Enligt finansutskottets uppfattning bör
huvudprincipen  för  finansiering  av
infrastrukturinvesteringar vara att de
ska  anslagsfinansieras. Utskottet kan
konstatera att de vägprojekt som berörs
av   det  aktuella  förslaget  om
lånefinansiering utgör endast en mindre
del av de investeringar i nationella
stamvägar  som ingår  i  de  utökade
planeringsramarna  för   väg-   och
järnvägsinvesteringar 2004-2015  (prop.
2003/04:95). Den av regeringen föreslagna
låneramen för dessa projekt  på  8,5
miljarder kronor motsvarar ca 20 % av den
totala investeringsramen för de planerade
vägprojekten under de kommande 10 åren.
Huvudprincipen om anslagsfinansiering av
infrastrukturinvesteringar kan  således
alltjämt anses vara upprätthållen.
Finansutskottet  delar   regeringens
bedömning att tidigareläggningen av de
aktuella vägprojekten är av särskild vikt
dels för samhällsekonomisk utveckling,
dels   för  uppfyllelse   av   de
transportpolitiska målen. Låneramen för
dessa  projekt behöver därför  enligt
finansutskottets mening fastställas redan
i tilläggsbudgeten för innevarande år för
att möjliggöra praktiska förberedelser
inför  tidiga  byggstarter  under  de
kommande    åren.   Finansutskottet
förutsätter att regeringen inom  kort
återkommer  till  riksdagen  med  mer
utförliga    beskrivningar     av
investeringsplanerna och utnyttjandet av
låneramen   för   de   prioriterade
vägprojekten.
Med  hänsyn  till det ovan  anförda
tillstyrker finansutskottet, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkterna 33 och 34). Motion Fi23 (fp)
yrkande 11 avstyrks.

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den under 2004 får besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret om
högst  17 miljarder kronor  för  de
prioriterade      järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,    Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg        samt
järnvägsprojekt  i Stockholmsregionen.
Därmed  tillstyrks  punkt  35  i
propositionen. Förslaget  i  motionen
avstyrks.
Jämför reservation 19 (fp).

Vårpropositionen

Regeringen beslöt i februari 2004 om
järnvägsinvesteringar för  planperioden
2004-2014. För att möjliggöra  tidiga
byggstarter av ett antal prioriterade pro
jekt  behöver  vissa  investeringar
finansieras   med   lån.   Dessa
järnvägsprojekt  är  Hallsberg-Degerön
(2 068 miljoner kronor), Mjölby-Motala
(1    107    miljoner   kronor),
Trollhättan-Göteborg (5  100  miljoner
kronor) samt järnvägsprojekt i  Stock
holmsregionen (8 725 miljoner kronor).
Projekten är kostnadsberäknade i 2004 års
priser  och beloppsfördelningen mellan
projekten  är  ungefärlig.  Regeringen
föreslår att den under 2004 får besluta
om att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
dessa projekt om sammantaget 17 miljarder
kronor.  De  olika  lånedelarna  ska
återbetalas i jämn takt under 25 år med
start  vid  tidpunkten när respektive
banprojekt färdigställs.

Motionen

Folkpartiet  liberalerna framhåller  i
motion Fi23 att avsikten med beslut om en
låneram i Riksgäldskontoret för framtida
järnvägsinvesteringar  inte  är  att
utnyttja  denna möjlighet under  åren
2004-2006 på ett sätt som avspeglar sig i
redovisningen av lånebehovet. Eftersom
något   omedelbart   behov    av
investeringsmedel inte föreligger anser
motionärerna att detta förslag - på samma
sätt som förslaget under anslaget 36:2
Väghållning och statsbidrag - utgör ett
försök  av regeringen att undgå  den
normala  budgetprocessen.  Motionärerna
motsätter sig förslaget om en låneram för
de  prioriterade järnvägsprojekten och
förordar att regeringen återkommer med
ett nytt förslag när behov föreligger
(yrkande 12).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna    för    Folkpartiet
liberalerna  biträder i en  avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Grunderna för finansiering av statens
infrastrukturinvesteringar  sammanfattas
av  finansutskottet i det ovanstående
avsnittet om anslaget 36:2 Väghållning
och statsbidrag. Där uttrycker utskottet
också sin uppfattning att huvudprincipen
för      finansiering      av
infrastrukturinvesteringar bör vara att
de ska anslagsfinansieras.
Mot denna bakgrund kan finansutskottet
konstatera att de järnvägsprojekt som
berörs av det aktuella förslaget  om
lånefinansiering utgör endast en mindre
del av de investeringar i järnvägar som
ingår i de utökade planeringsramarna för
väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015
(prop. 2003/04:95). Den av regeringen
föreslagna låneramen för dessa projekt på
17 miljarder kronor motsvarar ca 16 % av
den  totala investeringsramen för  de
planerade järnvägsprojekten  under  de
kommande  10 åren. Huvudprincipen  om
anslagsfinansiering          av
infrastrukturinvesteringar kan  således
alltjämt anses vara upprätthållen.
Finansutskottet  delar   regeringens
bedömning att tidigareläggningen av de
aktuella järnvägsprojekten är av särskild
vikt   dels  för  samhällsekonomisk
utveckling, dels för uppfyllelse av de
transportpolitiska målen. Låneramen för
dessa  projekt behöver därför  enligt
finansutskottets mening fastställas redan
i tilläggsbudgeten för innevarande år för
att möjliggöra praktiska förberedelser
inför  tidiga  byggstarter  under  de
kommande    åren.   Finansutskottet
förutsätter att regeringen inom  kort
återkommer  till  riksdagen  med  mer
utförliga    beskrivningar     av
investeringsplanerna och utnyttjandet av
låneramen   för   de   prioriterade
järnvägsprojekten.
Med  hänsyn  till det ovan  anförda
tillstyrker finansutskottet, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 35). Motion Fi23 (fp) yrkande 12
avstyrks.

36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 793 miljoner
kronor. Regeringen föreslår att anslaget
36:12  Rikstrafiken:  Trafikupphandling
vkas med 5 miljoner kronor för att utöka
möjligheterna att upphandla  kollektiv
persontrafik. Finansiering sker genom att
anslaget 36:1 Vägverket: Administration
minskas med motsvarande belopp.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 42 i denna del).

36:16 Järnvägsstyrelsen (nytt anslag)

Vårpropositionen

Regeringen  har  nyligen  överlämnat
propositionen   Järnvägslag   (prop.
2003/04:123). Förslaget innebär bl.a. att
en sektorsspecifik lag om järnvägar ska
ge  klarare  regler för att  bedriva
verksamhet  inom  järnvägssektorn  och
åstadkomma en tydlig och ändamålsenlig
järnvägsstruktur. Regeringens avsikt är
att en ny myndighet, Järnvägsstyrelsen,
ska inrättas för att handlägga uppgifter
enligt den nya järnvägslagen.
Den nya myndigheten föreslås ta över de
uppgifter som i dag utförs av Järnvägs
inspektionen och Tågtrafikledningen inom
Banverket och dessa enheter kommer därmed
att upphöra. Till detta kommer ett antal
nya   uppgifter  som  rör   bl.a.
marknadsövervakning och registerföring.
Regeringen planerar att inrätta den nya
myndigheten den 1 juli 2004 då den nya
lagstiftningen beräknas träda i kraft.
Regeringen anser därför att ett anslag
för den nya myndigheten bör föras upp.
För innevarande år bedöms medelsbehovet
vara 20 miljoner kronor. Finansiering
sker genom att anslaget 36:3 Banverket:
Administration minskas med 5 miljoner
kronor  och  anslaget 36:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter minskas
med 15 miljoner kronor. Minskningen av
anslagen motsvaras till stor del av att
uppgifter  som  utförs  av  Banverket
överförs till den nya myndigheten.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 42 i denna del).

Låneram för fyra SJ-bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den under 2004 får besluta
om låneramar i Riksgäldskontoret för
Euromaint AB, Green Cargo AB, Jernhusen
AB och AB Swedcarrier för 2005 och 2006
som sammanlagt uppgår till högst 2,3
miljarder  kronor. Därmed  tillstyrks
punkt 36 i propositionen. Förslaget i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 20 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Huvuddelen  av  Statens  järnvägars
verksamhet bolagiserades vid årsskiftet
2000/01. De nya SJ-bolagen har sedan 2001
låneramar i Riksgäldskontoret. För SJ AB
finns en låneram på 2 miljarder kronor
för perioden 2004-2007. För de övriga
bolagen, dvs. Euromaint AB, Green Cargo
AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier finns
en samlad låneram på 6 550 miljoner
kronor  för  2004.  Inriktningen  är
emellertid att bolagen ska finansiera sig
på den öppna kreditmarknaden. Jernhusen
AB och Green Cargo AB gör också detta
till större delen.
Regeringen framhåller att en fortsatt
finansiering på den öppna kreditmarknaden
förutsätter att bolagen ännu några år har
kvar en lånemöjlighet i Riksgäldskontoret
som vid behov kan utnyttjas. För att
stabilitet ska skapas i finansierings
förutsättningarna behöver redan nu beslut
tas om låneramar för 2005 och 2006.
Tidsförhållandena  gör  det  enligt
regeringens uppfattning inte praktiskt
möjligt  att behandla denna fråga  i
budgetpropositionen för 2005. Regeringen
anser därför att Euromaint, Green Cargo,
Jernhusen och Swedcarrier behöver till
försäkras en samlad låneram  på  2,3
miljarder kronor för 2005 och  2006.
Enligt förslaget bör det ankomma  på
regeringen att inom denna ram besluta om
låneutrymme för de olika bolagen.

Motionen

Kristdemokraterna anser i motion Fi27 att
de  statliga bolag som agerar på en
konkurrensutsatt marknad också ska finna
sin  finansiering  på  den  öppna
kreditmarknaden. Motionärerna påpekar att
de fyra SJ-bolagen vid utgången av 2003
endast hade lån i Riksgäldskontoret på
sammanlagt  1,25  miljarder  kronor.
Samtidigt har SJ AB hittills utnyttjat 0
kr av den låneram på 2 miljarder kronor
som regeringen ansåg nödvändig för att
garantera bolagets fortlevnad. Utifrån
denna bakgrund uppfattar motionärerna att
SJ-bolagen kan finna finansiering på den
öppna  kreditmarknaden. Låneramarna  i
Riksgäldskontoret utgör i så fall enbart
en säkerhet som kan bidra till att pressa
bolagens kreditkostnader på ett sätt som
snedvrider  konkurrensen.  Därför  bör
förslaget avslås (yrkande 5 i denna del).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna  för  Kristdemokraterna
biträder i en avvikande mening  sitt
partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill erinra om att enligt
20 § budgetlagen fastställer riksdagen
årligen låneramar i Riksgäldskontoret för
finansiering av statlig verksamhet. Detta
sker  normalt  genom ett  förslag  i
budgetpropositionen för  det  kommande
året. Regeringens förslag om låneram för
de fyra SJ-bolagen avser emellertid de
två nästkommande åren.
Finansutskottet noterar att regeringen
förklarar att detta förslag tas upp på
tilläggsbudgeten  för  innevarande  år
eftersom tidsförhållandena inte gör det
praktiskt möjligt att behandla  denna
fråga i budgetpropositionen för 2005.
Enligt  ytterligare  information  som
finansutskottet    erhållit    från
Regeringskansliet  beror  detta  på
särskilda planeringsförutsättningar som
gäller i detta ärende. Förhandlingarna
avseende lån till dessa bolag börjar
nämligen redan i höst, vilket innebär att
riksdagens beslut baserat på förslag i
budgetpropositionen för 2005 skulle komma
för  sent  för  att  säkra  en  god
förhandlingsposition för staten.
Finansutskottet    delar    vidare
regeringens uppfattning att en fortsatt
finansiering av de fyra SJ-bolagen på den
öppna kreditmarknaden förutsätter  att
bolagen  ännu några år har kvar  en
lånemöjlighet i Riksgäldskontoret som vid
behov kan utnyttjas. Som framgår  av
propositionen är inriktningen att bolagen
ska  kunna finansieras på den  öppna
kreditmarknaden. Jernhusen AB och Green
Cargo AB gör detta redan i dag till
större delen. Den föreslagna förlängda
lånemöjligheten    skapar    enligt
finansutskottets   bedömning   sådan
stabilitet     i     SJ-bolagens
finansieringsförutsättningar  att  de
marknadsmässiga  avkastningskraven  för
dessa bolag kan upprätthållas.
Mot   denna  bakgrund  tillstyrker
finansutskottet,   i   likhet   med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 36). Motion Fi27 (kd) yrkande 5 i
denna del avstyrks.

Avveckling av VTI Utveckling AB

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om avveckling av VTI Utveckling
AB.  Därmed tillstyrks punkt  37  i
propositionen.

Vårpropositionen

VTI Utveckling AB bildades efter ett
riksdagsbeslut 1983. Statens väg- och
trafikforskningsinstitut (VTI) förvaltar
bolagets aktier. Enligt bolagsordningen
ska  bolaget  bedriva försäljning  av
forskningsprodukter  inom  väg-  och
trafikområdet och annan därmed förenlig
verksamhet. Bolagets största verksamhet
har    varit   seminarie-    och
konferensverksamhet.  Försäljning  av
forskningsprodukter  inom  väg-  och
trafikområdet  har  varit  av  mindre
omfattning.
Mot  bakgrund av att det finns ett
begränsat  behov  av  bolaget  anser
regeringen  att  det  bör  avvecklas.
Transportforum och andra konferenser och
seminarier arrangeras numera av  VTI.
Någon   försäljningsverksamhet   av
forskningsprodukter  förekommer  inte.
Slutreglering av kvarvarande fordringar
och skulder i bolaget pågår. Regeringen
aviserar att om ett överskott kvarstår
när  avvecklingen av bolaget är klar
kommer det att föras till inkomsttitel
2811  Övriga  inkomster  av  statens
verksamhet.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 37).

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och samfinansierad forskning
(bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2004 för det under utgiftsområde 23
Jord-  och  skogsbruk,  fiske  med
anslutande    näringar    uppförda
ramanslaget 26:1 Forskningsrådet  för
miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Forskning och samfinansierad
forskning ingå ekonomiska förpliktelser
i samband med planering, upphandling
och genomförande av forskningsprojekt
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 220 miljoner
kronor under 2005, högst 150 miljoner
kronor under 2006, högst 95 miljoner
kronor under 2007 och högst 45 miljoner
kronor under 2008. Därmed tillstyrks
punkt 38 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser på högst  300  miljoner
kronor  för  2005-2007. Den  tidigare
tidsbegränsade satsningen på forskning om
ekologisk produktion gäller fr.o.m. 2004
utan tidsbegränsning. Regeringen aviserar
att  ett  nytt  ramavtal  om  den
samfinansierade forskningen kommer att
slutas för den kommande fyraårsperioden.
Detta   medför  att  ett   större
bemyndigandebelopp  behövs  och  att
etaganden kan göras för något längre tid.
Regeringen  föreslår därför  att  den
bemyndigas att under 2004 för ramanslaget
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och  samfinansierad  forskning  ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
planering, upphandling och genomförande
av  forskningsprojekt  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 220 miljoner kronor under 2005,
högst 150 miljoner kronor under 2006,
högst 95 miljoner kronor under 2007 och
högst 45 miljoner kronor under 2008.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 38).

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 37 miljoner
kronor. Från anslaget finansieras bl.a.
pristillägg för renkött. Pristillägget
halverades i slutet av 2003 som följd av
prisökningar under perioden 1993-2002.
Priserna  sjönk dock av  flera  skäl
drastiskt  i  november  förra  året.
Regeringen anser att pristillägget på
renkött nu åter bör höjas till tidigare
nivå. För att göra det möjligt att höja
pristillägget föreslår regeringen  att
anslaget 45:1 Främjande av rennäringen
m.m. ökas med 10 miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Avgiftsintäkter från pass för
sällskapsdjur

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag angående avgiftsintäkter från
pass  för sällskapsdjur som  Statens
jordbruksverk tillhandahåller.  Därmed
tillstyrks punkt 39 i propositionen.

Vårpropositionen

Enligt  Europaparlamentets och  rådets
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj
2003  om  djurhälsovillkor  som  ska
tillämpas   vid   transporter   av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och
om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG
(EUT  L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex
32003R0998) ska sällskapsdjur åtföljas av
ett  pass vid transporter mellan EU-
länder.  Av passen ska bl.a. djurens
identitet  och  utförda  vaccinationer
framgå.  Jordbruksverket  kommer  att
tillhandahålla passen, vilka  därefter
kommer  att  utfärdas av  veterinärer
förordnade    av   Jordbruksverket.
Förordningen ska börja tillämpas den 3
juli 2004.
Regeringen    framhåller     att
Jordbruksverkets hantering av pass för
sällskapsdjur kommer att utgöra en egen
och klart avgränsad verksamhet. Kostnader
för hanteringen bör enligt regeringens
uppfattning helt täckas av avgifterna för
passen.     Avgifterna     utgör
offentligrättsliga avgifter. Regeringen
föreslår  att  den  får  besluta  om
dispositionen av avgiftsintäkterna från
pass  för  sällskapsdjur som  Statens
jordbruksverk      tillhandahåller.
Verksamheten  kommer att  vara  efter
frågestyrd och med en nettoredovisning
ges enligt regeringens mening möjlighet
att  anpassa  verksamheten  till  de
skiftande förutsättningarna över tiden.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU4y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 39).

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:8 Patentbesvärsrätten

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 15,2 miljoner
kronor. Regeringen anser att anslaget
38:3 Patentbesvärsrätten behöver ökas med
en  miljon  kronor  för  att  Pa
tentbesvärsrätten även i fortsättningen
ska kunna bedriva en effektiv verksamhet.
Finansiering föreslås ske  genom  att
anslaget  38:3  Institutet  för  till
växtpolitiska          studier:
Förvaltningskostnader   minskas   med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

40:1 Marknadsdomstolen

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 8,9 miljoner kro
nor. Regeringen anser att anslaget 40:1
Marknadsdomstolen behöver ökas med en
miljon kronor för att Marknadsdomstolen
ska  ha möjlighet att handlägga  ett
omfattande  kartellmål.  Finansiering
föreslås ske genom att anslaget 38:2
Näringslivsutveckling m.m. minskas med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

40:3 Allmänna reklamationsnämnden

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 23,1 miljoner
kronor. Regeringen anser att Allmänna
reklamationsnämnden  behöver  tillföras
ökade resurser för att nämnden ska kunna
handlägga    nya    typer    av
försäkringsärenden.  Därför  föreslår
regeringen att anslaget 40:3 Allmänna
reklamationsnämnden ökas med 1,1 miljoner
kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i denna
del).

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

Lag om ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och
landsting
48:1 Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting

Vårpropositionen

I statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 44,1 miljarder
kronor.
Inkomståret  2003  ökade  kommunernas
skatteintäkter på grund av övergången
från   skattefri  folkpension   och
pensionstillskott  till  skattepliktig
garantipension. En motsvarande förändring
gjordes även för förtidspensioner som
omvandlades   till  sjukersättningar.
Dessutom  medförde  tredje  steget  i
skattereformen  samt  omvandlingen  av
skattereduktionen för låg- och  medel
inkomsttagare till ett högre grundavdrag
förändrade skatteintäkter för kommunerna.
I budgetpropositionen för 2003 gjordes
en preliminär reglering av det generella
statsbidraget till kommuner och landsting
för att neutralisera effekterna på det
kommunala skatteunderlaget med anledning
av pensionsreformen, höjda grundavdrag
etc. Denna reglering innebar att det
generella bidraget till kommuner  och
landsting minskades med 5 370 miljoner
kronor. På uppdrag av Finansdepartementet
och  kommunförbunden  har  Statistiska
centralbyrån (SCB) gjort en  noggrann
beräkning   av   effekterna   av
regeländringarna. Enligt denna beräkning
ökar  pensionsomläggningen  kommunernas
skatteintäkter med 14,2 miljarder kronor
medan det högre grundavdraget minskar
intäkterna med 7,5 miljarder kronor. I
budgetpropositionen för 2003 reglerades
pensionsomläggningen preliminärt med 12,2
miljarder kronor och grundavdraget med
6,8 miljarder kronor. SCB:s beräkningar
medför  således  att ytterligare  1,3
miljarder  kronor  ska  regleras  med
kommunsektorn fr.o.m. 2003.
Denna slutreglering medför en minskning
av anslaget med 1,3 miljarder kronor
årligen fr.o.m. 2003. Under 2003 gjordes
ingen   slutlig  reglering,  varför
slutregleringen 2004 enligt regeringens
mening bör avse såväl 2003 som 2004.
Regleringen föreslås därför ske nu genom
att anslaget 48:1 Generellt statsbidrag
till kommuner och landsting minskas med
2,6 miljarder kronor. Regleringsbeloppet
fördelas med 1 755 miljoner kronor för
kommunerna och 845 miljoner kronor för
landstingen.
Med  anledning  av  denna  slutliga
reglering måste Skatteverket fatta ett
nytt  beslut  angående  statsbidragets
storlek för bidragsåret 2004. Regeringen
föreslår därför att en bestämmelse tas in
i  lagen  (1995:1514)  om  generellt
statsbidrag till kommuner och landsting
om att Skatteverket ska fatta ett nytt
beslut  om statsbidragets storlek  om
anslaget för statsbidraget ändras.

Motionerna

Moderata samlingspartiet framhåller  i
motion Fi28 att det är olyckligt att
kommunerna      får      sina
verksamhetsförutsättningar ändrade under
löpande budgetår när såväl utgifter som
inkomster är fastlagda. För  enskilda
kommuner kan detta komma att medföra
underskott i årets verksamhet.  Någon
lagändring som medger ändrade  bidrag
under löpande budgetår bör därför enligt
motionärerna inte ske (yrkande 2).
Folkpartiet liberalerna anser i motion
Fi23 att det inte finns någon anledning
att  ha synpunkter på grunderna  för
nedräkningen  av  statsbidragen  till
kommuner     och     landsting.
Finansieringsprincipen   ska   enligt
motionärerna  gälla.  Man  framhåller
emellertid att kommuner och landsting
ställs i ett än mer bekymmersamt läge när
det generella statsbidraget mitt under
pågående verksamhetsår minskas med 2,6
miljarder kronor. Så kraftiga minskningar
under  pågående  verksamhetsår  skapar
orimliga planeringsförutsättningar  för
kommuner och landsting. Det riskerar att
skapa krav på besparingar som går ut över
de kommunala kärnverksamheterna, vilket
kan kullkasta de kraftiga insatser som
under föregående år gjordes inom den
kommunala sektorn för att vända långåriga
underskott  till varaktiga  överskott.
Motionärerna anser att riksdagen därför
bör  avstyrka  förslaget  till  att
retroaktivt  minska  det  generella
statsbidraget till kommuner och landsting
med  2,6  miljarder kronor  inklusive
förslaget till lagändring (yrkande 9).
Kristdemokraterna  motsätter  sig  i
motion Fi27 sänkningen av statsbidragen
till kommuner och landsting med  2,6
miljarder kronor (yrkande 7 i denna del).
Dessa resurser behövs enligt motionärerna
för att säkra de välfärdsåtaganden som
den offentliga sektorn gjort bl.a. genom
att  personalen  i  de  offentliga
verksamheterna behålls och utökas, vilket
i  sin  tur  sänker  arbetslösheten.
Samtidigt ser man på kort sikt stort
behov av kvalitetshöjande åtgärder inom
psykiatrin. Motionärerna anser därför att
resurserna  för  att  förbättra  den
psykiatriska vården bör förstärkas genom
att öka det generella statsbidraget till
kommuner och landsting med 300 miljoner
kronor.
Centerpartiet avvisar i motion  Fi25
neddragningen av generella statsbidrag
till kommuner och landsting (yrkande 5 i
denna del). Motionärerna bedömer  att
förslaget kommer att resultera i kraftiga
nedskärningar i kommunsektorn och ökade
kostnader  för arbetslöshet. Samtidigt
framhåller  man  att liknande  beslut
undanröjer för kommuner och landsting
möjligheten  att planera efter  givna
förutsättningar inför ett verksamhetsår.
Därför  förordar  motionärerna  att
riksdagen  avslår  förslaget   till
lagändring (yrkande 6).

Skrivelse från Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet

Med anledning av regeringens förslag har
Svenska    kommunförbundet    och
Landstingsförbundet   överlämnat   en
skrivelse  till  finansutskottet  (Dnr
069-3596-0304 samt SK 2004/0995 och Lf
0647/04). I skrivelsen framhålls att den
föreslagna regleringen inom  generella
statsbidrag till kommuner och landsting
inte baseras på någon överenskommelse med
Svenska    Kommunförbundet    och
Landstingsförbundet, vilket är brukligt
vid      tillämpningar      av
finansieringsprincipen. Från förbundens
sida   har   en  utgångspunkt   i
överläggningarna med Finansdepartementet
i  stället  varit att  en  eventuell
justering av regleringen skulle gälla
fr.o.m. inkomståret 2004 och att den
skulle gälla 2005 års statsbidrag.
Förbunden bedömer samtidigt att  det
underlag  som legat till  grund  för
beräkning   av   de   föreslagna
regleringsbeloppen behöver kompletteras
innan regleringen kan beslutas. Det är
främst  två förhållanden som  behöver
klaras ut. Det första gäller varför SCB:s
beräkning av skatter och inkomster före
och efter de genomförda reformerna visar
så stor skillnad avseende förändringen i
pensionsinkomster.  Det  andra  avser
skillnaden   i   utveckling   av
ålderspensioner mellan SCB:s beräkningar
och Riksförsäkringsverkets statistik över
utbetalda pensioner. Med hänsyn till de
oklarheter som i dagsläget finns kring de
gjorda  beräkningarna  är  förbundens
slutsats att dessa inte kan ligga till
grund för en reglering.
Vidare tar förbunden upp regleringens
effekter på kommunernas och landstingens
ekonomi och anför följande:
Oavsett det berättigade i regleringen
är vi mycket starkt kritiska mot att
den  föreslås  bli genomförd  under
löpande budgetår. Det skulle påtagligt
ändra de ekonomiska förutsättningarna
för kommuner och landsting. Dessa har
små möjligheter att anpassa ekonomin
under resterande del av året för att
kunna klara balanskravet. Regleringen
motsvarar  en  höjning  av  den
genomsnittliga        kommunala
utdebiteringen med drygt 20 öre. Till
bilden  hör  att  prognosen  på
skatteintäkterna 2004 reviderats ned.
Med  den  föreslagna  regleringen
förvärras  ett  redan  besvärligt
ekonomiskt  läge  ytterligare.  Det
saknas  enligt vår mening  hållbara
motiv  för  att  vidta  en  sådan
extraordinär åtgärd som därtill kräver
en  lagändring  för  att  kunna
genomföras.
Enligt vår mening bör en eventuell
slutreglering avvakta till dess att
det föreligger ett säkrare underlag
att basera den på. Vi avvisar bestämt
att  regleringen sker på 2004  års
statsbidrag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill  erinra  om  att
generella statsbidrag till kommuner och
landsting enligt finansieringsprincipen
ska justeras så att alla reformer blir
neutrala för kommunsektorn. Reglerna för
tillämpningen av finansieringsprincipen
förtydligas i kompletteringspropositionen
1994 (prop. 1993/94:150, bilaga 7, s.
33-34). Där framgår t.ex. att principen
enbart  omfattar  statligt  beslutade
åtgärder  som  tar direkt  sikte  på
kommunala verksamheter, att regleringen
enbart ska göras för direkta ekonomiska
effekter och att alla propositioner som
påverkar kommunsektorns verksamhet och
ekonomi ska innehålla en bedömning av de
kommunalekonomiska  konsekvenserna  och
huruvida  finansieringsprincipen   är
tillämplig.    Finansieringsprincipen
omfattar inte statliga åtgärder som inte
tar direkt sikte på, men ändå får direkta
ekonomiska  effekter på kommunsektorn.
Sådana effekter ska däremot beaktas när
en  bedömning  görs av statsbidragets
storlek.
Utskottet   kan   konstatera   att
regleringen   av   det   generella
statsbidraget till kommuner och landsting
för att neutralisera effekterna på det
kommunala skatteunderlaget med anledning
av pensionsreformen sker i enlighet med
finansieringsprincipen. Regleringen är av
teknisk  karaktär eftersom  de  ökade
skatteintäkter  som  kommunerna  och
landstingen får med anledning av det
reformerade       pensionssystemet,
avskaffandet   av   det   särskilda
grundavdraget samt höjd garantipension
regleras genom att statsbidraget sänks i
motsvarande  grad.  Samtidigt  ökas
statsbidraget med belopp som motsvarar
minskade kommunala skatteintäkter till
följd av höjda grundavdrag till låg- och
medelinkomsttagare samt pensionärer  i
samband med skattereformens tredje steg.
Detta  gäller  även  den  föreslagna
slutregleringen.    Därmed    blir
pensionsreformens effekt på  kommunala
finanser neutral.
Beräkningen av slutregleringens belopp
har genomförts av SCB på ett gemensamt
uppdrag  av  Finansdepartementet  samt
Svenska    Kommun-förbundet    och
Landstingsförbundet. Enligt information
som   utskottet   inhämtat   från
Regeringskansliet har förbunden  under
arbetets gång inte riktat någon kritik
angående SCB som en oberoende part i
denna uppgift. Även valet av basår för
beräkningen  följer av ett  gemensamt
beslut. Det regleringsbelopp  som  nu
föreslås  i propositionen är  således
förenlig med de av parterna överenskomna
utgångspunkterna för beräkningsprocessen.
Samtidigt  noterar  utskottet  att
slutregleringsbeloppet på 2,6 miljarder
kronor på inget sätt är exceptionellt.
Det  kan  jämföras med  de  tekniska
regleringar   mellan   staten   och
kommunsektorn som görs varje år till
följd  av  att  staten  betalar  ut
preliminära skatteintäkter till kommuner
och landsting, vilka sedan regleras när
det definitiva utfallet är klart. Denna
reglering har sedan 1993 varierat mellan
+10 miljarder kronor och -6 miljarder
kronor per år.
Utskottet  vill  i detta  sammanhang
understryka att man är väl medveten om
att kommunsektorn till följd av den svaga
arbetsmarknaden  och  den  ogynnsamma
konjunkturutvecklingen under innevarande
år befinner sig i en mycket ansträngd
ekonomisk  situation.  Det  aktuella
förslaget  aviserades  emellertid  av
regeringen redan i budgetpropositionen
för 2004. Enligt vad utskottet erfarit
från  Regeringskansliet har regeringen
under en längre tid berett frågan med
förbunden. Mot denna bakgrund bedömer
utskottet  att  förbunden  har  haft
möjlighet    att    i    sina
planeringsförutsättningar inför 2004 även
ta  hänsyn  till  den  föreslagna
slutregleringen av statsbidraget  till
följd  av  pensionsomläggningen.  En
uppskjutning  av  slutregleringen  med
ytterligare ett år skulle däremot utsätta
kommunsektorns  ekonomi  för  hårdare
påfrestning  eftersom det ackumulerade
regleringsbeloppet då kommer att bli ännu
högre.
Med hänvisning till det ovan anförda
ställer sig utskottet bakom regeringens
förslag  till  slutreglering  av  det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting för att neutralisera effekterna
på det kommunala skatteunderlaget med
anledning av pensionsreformen. Utskottet
bifaller  därmed även förslaget  till
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Därmed tillstyrks propositionens förslag
(punkterna 10 och 42 i denna  del).
Motionerna Fi28 (m) yrkande 2, Fi23 (fp)
yrkande 9, Fi27 (kd) yrkande 7 i denna
del och Fi25 (c) yrkandena 5 i denna del
och 6 avstyrks.

Finansutskottets sammanställning av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till ändringar i lagar rörande
statligt stöd till politiska partier,
stöd  till  riksdagsledamöternas  och
partigruppernas arbete  i  riksdagen,
assistansersättning         och
handikappersättning och vårdbidrag samt
om generellt statsbidrag till kommuner
och  landsting. Vidare godkänns  att
Riksgäldskontorets betalning av årlig
ränta   på   kung  Karl   XIII:s
hemgiftskapital upphör. Förslagen  om
ändrade ramar och anslag godkänns.
Vidare föreslår utskottet att ett nytt
ramanslag, Kapitalinsatser i statliga
bolag, om 1 miljon kronor anvisas under
utgiftsområde 24 Näringsliv. Regeringen
bemyndigas att överskrida anslaget med
2 miljarder kronor. I den takt som
medel  tillförs  anslaget  från  det
särskilda  kontot i Riksgäldskontoret
avräknas dessa mot anslaget. Avsikten
är att anslaget inte ska belastas vid
årets slut. Vad utskottet anfört  i
denna  del bör ges regeringen  till
känna.
Därmed tillstyrks punkterna 5-7, 10,
11, 43 och 44 i propositionen. Punkt 42
tillstyrks delvis.
Motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 21 (m), 22
(fp), 23 (kd) och 24 (c).

Vårpropositionen

Regeringens förslag till ändrade anslag
har ovan redovisats per utgiftsområde.
Förslagen innebär att anvisade medel ökar
med 5 081 miljoner kronor netto. De
föreslagna ökningarna av anslagen uppgår
till  7 875 miljoner kronor och  de
föreslagna minskningarna uppgår till 2
794 miljoner kronor.

Motionerna

De alternativa förslagen om ändringar på
tilläggsbudget  har  redovisats   i
anslutning till de olika förslagen ovan.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har i det  föregående
tagit  ställning till  de  föreslagna
anslagsförändringarna samt lagförslagen
med anslagspåverkande effekt. Utskottet
har  under  rubriken  En  förbättrad
kapitalstruktur  i  statliga  bolag
föreslagit  att  ett nytt  ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga bolag, om 1
miljon kronor anvisas på tilläggsbudget
för  2004  under  utgiftsområde  24
Näringsliv. Regeringen bemyndigas  att
överskrida anslaget med högst 2 miljarder
kronor. I den takt som medel tillförs
anslaget från det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret avräknas  dessa  mot
anslaget. Avsikten är att anslaget inte
ska belastas vid årets slut.
I övrigt har utskottet ställt sig bakom
regeringens förslag.
Utskottet  tillstyrker  således  att
riksdagen godkänner regeringens förslag
till ändrade ramar för utgiftsområden,
med undantag för ramen för utgiftsområde
24, där utskottet föreslår att ramen höjs
med 1 miljon kronor utöver regeringens
förslag. Vidare tillstyrker utskottet att
riksdagen anvisar ändrade och nya anslag
i enlighet med regeringens förslag samt
därutöver anvisar 1 miljon kronor till
ett nytt ramanslag, Kapitalinsatser i
statliga bolag.
De   alternativa   motionsförslagen
avstyrks.
Utskottets förslag innebär att anvisade
medel ökar med 5 082 miljoner kronor
netto.  De  föreslagna ökningarna  av
anslagen  uppgår till 7 876 miljoner
kronor och de föreslagna minskningarna
uppgår till 2 794 miljoner kronor.
Mot  bakgrund  av det ovan  anförda
tillstyrker  finansutskottet  punkterna
5-7,  10, 11, 43 och 44. Punkt  42
tillstyrks delvis.
Motionerna Fi28 (m) yrkandena 2, 12-16,
Fi23 (fp) yrkandena 6 och 9, Fi27 (kd)
yrkande 7, Fi25 (c) yrkandena 5 och 6
samt Fi26 (m) avstyrks.
Utskottets förslag framgår av punkt 35 i
utskottets förslag till riksdagsbeslut
jämte   den   där   efterföljande
specifikationen över ändrade ramar på
utgiftsområden  och ändrade  och  nya
anslag.

Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1. Medel från Fonden för den mindre
skeppsfarten, punkt 1 (m, fp, kd, c)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp), Jörgen Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om medel från Fonden för den mindre
skeppsfarten  och  avslår  regeringens
förslag  rörande denna  fond.  Därmed
bifaller    riksdagen    motionerna
2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
yrkande  1 och 2003/04:Fi17 av  Olle
Sandahl  m.fl. (kd) yrkande  1  samt
bifaller delvis motionerna 2003/04:Fi19
av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 2
och 2003/04:Fi18 av Lena Ek m.fl. (c) och
avslår proposition 2003/04:128.

Ställningstagande

Vi anser att förslaget i propositionen
bör avslås. Det är inte rimligt att
pengar tas från Fonden för den mindre
skeppsfarten. De statliga  medel  som
ursprungligen omvandlades till fonden är
redan  inlevererade till staten genom
beslut från 1998.
Man kan vidare ifrågasätta djupet i
beslutsunderlaget. Det är oklart om behov
av de aktuella medlen inte finns inom
fonden eller om förefintliga behov ska
täckas genom att statens upplåning blir
större än den annars skulle ha varit.
Regeringen bör återkomma med en översyn
av  det  fortsatta  behovet  av  och
verksamheten inom fonden.
Hanteringen av statliga bolags kapital
så att utdelningar/intäkter redovisas mot
bidrag/underskott innebär att det sker en
otillbörlig   krympning   av   den
bruttoredovisning som vi anser ska vara
huvudlinjen i redovisningen av statens
verksamhet.
Vårt ställningstagande ska också ses
mot bakgrund av vår skeptiska inställning
till regeringens hantering av frågan om
det särskilda kontot i Riksgäldskontoret
för  insatser i statligt hel-  eller
delägda bolag.
Därmed tillstyrks motionsförslagen om
avslag  på  regeringens  förslag  i
motionerna Fi19 (fp) yrkande 1 och Fi17
(kd) yrkande 1 medan motionerna Fi19 (fp)
yrkande 2 och Fi18 (c) tillstyrks delvis.
Propositionen avstyrks.

2. En förbättrad kapitalstruktur i
statliga bolag, punkt 2 (m, fp, kd, c)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp), Jörgen Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  en  förbättrad kapitalstruktur  i
statliga bolag och avslår regeringens
förslag om godkännande av vad regeringen
förordar om en förbättrad kapitalstruktur
i  statliga  bolag.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna 2003/04:Fi28  av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 10,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 13 samt 2003/04:Fi27 av Mats
Odell m.fl. (kd) yrkande 5 i denna del,
bifaller delvis motionerna 2003/04:Fi17
av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 2 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande  6  samt  avslår  proposition
2003/04:100 punkt 40.

Ställningstagande

Vi  anser  att riksdagen  bör  avslå
regeringens  förslag  om  förbättrad
kapitalstruktur.   En   grundläggande
invändning är att förslaget står i strid
med budgetlagen och är konstitutionellt
tvivelaktigt.
En annan invändning gäller användandet
av bemyndigande på finansmaktens område.
En viktig motivering för budgetlagen var
att  den  ersatte  en  uppsjö  av
bemyndiganden  som  riksdagen  givit
regeringen. Bemyndigandena var av den
omfattningen att det var svårt att få en
önskvärd överblick, och det förelåg risk
för att det kunde uppstå oklarhet om vad
riksdagen hade beslutat. Det fanns behov
av reglering på finansmaktens område som
låg   mellan  regeringsformens  och
riksdagsordningens generella regler och
de  detaljerade  och  oöverblickbara
bemyndigandena.   Vid   sidan   om
bemyndigandena fanns dessutom en rikt
utvecklad praxis som det sågs behov av
att   kodifiera.   Förslaget   i
vårpropositionen   om    förbättrad
kapitalstruktur tillhör  den  typ  av
bemyndiganden som riksdagen avsåg att
undvika genom införandet av budgetlagen.
Vi vill vidare betona den betydelse som
principerna  om bruttoredovisning  och
fullständig budgetproposition har för att
riksdagen  ska  kunna  utöva  sin
grundlagsreglerade      finansmakt.
Regeringsförslaget   innebär    ett
kringgående av budgetlagens  krav  på
bruttoredovisning och utgör därmed ett
flagrant   brott  mot  budgetlagens
bestämmelser.
Den modell som regeringen införde 2003
riskerar att få en permanent karaktär
eftersom det även i framtiden kommer att
finnas behov av att göra förändringar i
kapitalstrukturen i statliga  företag.
Ordningen bör vara att alla medel från
statliga hel- och delägda bolag  och
användningen  av  dessa  ska  passera
statsbudgetens  inkomst-   respektive
utgiftssida i enlighet med budgetlagens
krav  på  bruttoredovisning.  Därmed
underställs  besluten  om  i  vilken
utsträckning medel bör tillföras bolagen
riksdagen för prövning.
Nu vill regeringen höja ramen för de
medel  som ska få avsättas  på  det
speciella kontot i Riksbanken genom att
knyta en kredit till kontot. Det argument
som anförs är behovet av snabbhet. Den
sakliga innebörden är att regeringen vill
utöka ramen från 3 till 5 miljarder
kronor. I än högre grad vill regeringen
tydligen  agera utanför  den  normala
budgetprocessen. Av samma skäl som vi
ursprungligen motsatte oss införandet av
detta konto motsätter vi oss starkt dess
utbyggnad.
Den lösning som utskottets majoritet
fört fram under beredningen av förslaget
innebär inte att vår kritik förändras.
Den   felaktiga   ordningen   med
nettoredovisning   upprätthålls   med
utskottsmajoritetens förslag. Även det
förslaget bör således avslås.
Därmed tillstyrks motionsförslagen om
avslag på regeringens förslag i Fi28 (m)
yrkande 10, Fi23 (fp) yrkande 13 samt
Fi27 (kd) yrkande 5 i denna del, medan
motionerna Fi17 (kd) yrkande 2 och Fi27
(kd)  yrkande  6  tillstyrks  delvis.
Propositionens förslag avstyrks.

3. Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd
till kommuner för anläggande av
telenät, punkt 3 (m)

av Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
lag om ändring av lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för anläggande av  telenät.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande  1,  bifaller  delvis  motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 7 och avslår proposition
2003/04:100 punkt 8.

Ställningstagande

Vi  anser att utbyggnaden av  lokala
telenät bör klaras av marknadens aktörer,
utan  statlig regleringspolitik  eller
bidrag.  Moderata samlingspartiet  har
tidigare  motsatt  sig  stödet  till
kommunerna för anläggande av telenät. Vi
ser nu ingen anledning till att förlänga
detta  stöd.  Därför  avstyrker  vi
regeringens förslag om en förlängning av
stödet. Därmed tillstyrks motion Fi28 (m)
yrkande 1, medan motion Fi23 (fp) yrkande
7 tillstyrks delvis och propositionens
förslag avstyrks.

4. Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd
till kommuner för anläggande av
telenät, punkt 3 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
lag om ändring av lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för anläggande av  telenät.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 7, bifaller delvis motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande  1  och  avslår  proposition
2003/04:100 punkt 8.

Ställningstagande

Vi  anser att utbyggnaden av  lokala
telenät bör klaras av marknadens aktörer,
utan  statlig regleringspolitik  eller
bidrag. Folkpartiet liberalerna motsätter
sig stödet till kommunerna för anläggande
av telenät eftersom denna typ av stöd är
onödig. Därför finns det enligt  vår
mening ingen anledning att acceptera den
föreslagna förlängningen. Vi  förordar
således att regeringens förslag till en
förlängning av stödet avslås.  Därmed
tillstyrks motion Fi23 (fp) yrkande 7,
medan  motion  Fi28  (m)  yrkande  1
tillstyrks  delvis och  propositionens
förslag avstyrks.

5. Lag om ändring i lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och
datakommunikation, punkt 4 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om skattereduktion för anslutningar för
tele- och datakommunikation och avslår
regeringens förslag till lag om ändring
av lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för
tele-  och  datakommunikation.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi23 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 9.

Ställningstagande

Enligt  vår  mening visar  det  låga
utnyttjandet av det statliga stödet för
utbyggnad  av  bredbandsinfrastruktur
tydligt att regeringens politik  inom
området  har  misslyckats. Utbyggnaden
borde i stället ske på marknadsmässiga
villkor, utan statlig regleringspolitik
eller bidrag. Vi anser inte att staten
bör ge skattereduktion för utgifter för
vissa  anslutningar  för  tele-  och
datakommunikation. Vi förordar således
att  regeringens  förslag  till  en
förlängning av skattereduktionen avslås.
Därmed  tillstyrks motion  Fi23  (fp)
yrkande 8, medan propositionens förslag
avstyrks.

6. Tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting 2005, punkt 5
(m, fp, kd, c)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp), Jörgen Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om
ett tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting för 2005. Därmed
bifaller    riksdagen    motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande 11, 2003/04:Fi27 av Mats Odell
m.fl. (kd) yrkande 4 samt 2003/04:Fi25 av
Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 7 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 41.

Ställningstagande

Vi förordar ett långsiktigt perspektiv i
arbetsmarknadspolitiken med en strategi
för att få arbetsmarknaden i harmoni med
framtiden.   Ett  nytt  tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner  och
landsting 2005 fokuserar däremot på att
kortsiktigt  mildra  effekterna  av
försämrad situation på arbetsmarknaden
bl.a. till följd av den av regeringen
föreslagna neddragningen av medel inom
ramen för generellt statsbidrag  till
kommuner och landsting.
Vi har vid tidigare tillfällen motsatt
oss införandet och förlängningarna av det
tillfälliga sysselsättningsstödet  till
kommunerna eftersom denna typ av stöd
till kommuner enligt vår mening inte
genererar varaktiga jobb. Vi vidhåller
vår uppfattning att det vare sig är
tillfälliga stöd till kommuner eller AMS-
åtgärder som ger ökad sysselsättning.
Samtidigt ställer vi oss tveksamma till
om   frågan   angående   stödets
konkurrensneutralitet kan anses vara löst
när de privata företag som redan bedriver
verksamhet på området fortfarande inte
får någon del av stödet, medan alla
kommunala enheter får det.  Det  kan
dessutom  ifrågasättas  om  stödets
konstruktion baserad på uppskattningen
att lönekostnaderna bara utgör hälften av
kostnaderna i köpt verksamhet är riktig.
Mot  denna  bakgrund  avvisar  vi
regeringens förslag. Därmed tillstyrker
vi motionerna Fi28 (m) yrkande 11, Fi27
(kd) yrkande 4 samt Fi25 (c) yrkande 7
och avstyrker propositionens förslag i
punkt 41.

7. Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande),
punkt 11 (m)

av Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om            Försvarsmaktens
beställningsbemyndigande  och  avslår
regeringens  förslag  att  regeringen
bemyndigas att under 2004 för det under
utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet uppförda ramanslaget 6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling besluta om beställningar
av materiel, anläggningar samt forskning
och  teknikutveckling  som  inklusive
tidigare  gjorda beställningar  medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004. Därmed bifaller riksdagen motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande  3  och  avslår  proposition
2003/04:100  punkt  16  samt  motion
2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Vi anser att förslaget på tilläggsbudget
att minska Försvarsmaktens bemyndigande
för   materielanskaffning  föregriper
Försvarsberedningens arbete och därmed
det    kommande   försvarsbeslutet.
Besparingar förbereds redan nu genom att
begränsa beställningsbemyndigandet under
anslag 6:2 med 4 miljarder kronor 2004,
samtidigt som regeringen därtill lägger
en utgiftsbegränsning inom anslaget på ca
1 miljard kronor för innevarande år.
Detta är enligt vår mening oacceptabelt
eftersom neddragningarna sker under en
känslig  övergångsperiod  från  det
mobiliserande  till det  insatsberedda
försvaret och ger fel signaler  till
Försvarsmakten.  I  stället  för  att
underlätta  och  stödja   fördröjer
regeringen  förändringen  genom  det
minskade    bemyndigandet     och
utgiftsbegränsningarna för 2004.
Vi bedömer att det inte är riktigt att
nu  förändra  förutsättningarna  för
försvaret. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Något
bemyndigande till regeringen att minska
Försvarsmaktens materielbeställningar bör
därför inte lämnas. Motion Fi28  (m)
yrkande  3 tillstyrks således,  medan
förslagen i propositionen respektive i
motion Fi29 (c) yrkandena 1  och  2
avstyrks.

8. Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande),
punkt 11 (c)

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen bemyndigar regeringen att under
2004  för det under utgiftsområde  6
Försvar  samt beredskap mot sårbarhet
uppförda  ramanslaget  6:2  Materiel,
anläggningar  samt  forskning   och
teknikutveckling besluta om beställningar
av materiel, anläggningar samt forskning
och  teknikutveckling  som  inklusive
tidigare  gjorda beställningar  medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004 och tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om den framtida bemyndiganderamen för
samma ändamål. Därmed bifaller riksdagen
motion 2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson
m.fl. (c) yrkandena 1 och 2, bifaller
delvis proposition 2003/04:100 punkt 16
och avslår motion 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkande 3.

Ställningstagande

Centerpartiet gjorde i samband med det
senaste    försvarsbeslutet    en
överenskommelse  med  regeringen  om
innehållet i beslutet och inriktningen
under  perioden  fram  till  nästa
försvarsbeslut. Jag anser att ingångna
uppgörelser ska fullföljas för att skapa
arbetsro för försvaret att genomföra de
politiska besluten och för att lägga en
god   grund   för  det  fortsatta
omställningsarbetet.
Mot  denna  bakgrund är jag  mycket
kritisk till den föreslagna förändringen
av  bemyndiganderamen  för  försvarets
materielanskaffning. Enligt min bedömning
behöver  det  dock  inte  förändra
inriktningen i försvarsbeslutet  under
innevarande år. En permanent sänkning av
bemyndiganderamen skulle däremot enligt
min mening ställa till kännbara problem
för försvarsmakten.
Jag anser att vårt framtida försvar
måste bygga på en hög kompetensnivå,
byggd  på  forskning och  utveckling.
Bemyndiganderamen måste således ha en
sådan omfattning att det finns utrymme
för   beställningar   som   gynnar
kompetensuppbyggnad          och
materielutveckling.  Möjligheten  för
svenska  beställningar  är  i  detta
sammanhang avgörande för vår möjlighet
att medverka i internationell utveckling
av försvarsmateriel och därigenom hålla
nere kostnaderna för svensk del. Därför
måste bemyndiganderamen redan i 2005 års
budget räknas upp och fastställas till
att  åter  omfatta  denna  typ  av
framtidssatsningar.
Samtidigt är det angeläget att liknande
korrigeringar i beslutade förutsättningar
för   genomförandet   av   gällande
försvarsbeslut inte inträffar igen. Jag
anser att regeringen därför bör avstå
från   att   föreslå   förändrade
förutsättningar  för  det  innevarande
försvarsbeslutet utan att göra mycket
noggranna överväganden.
Vad jag anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Det
innebär att jag tillstyrker motion Fi29
(c) yrkandena 1 och 2, delvis tillstyrker
propositionens förslag i punkt 16 samt
avstyrker motion Fi28 (m) yrkande 3.

9. Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet, punkt 13 (m, fp)

av Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 13 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om
godkännande av vad regeringen förordar om
det särskilda anställningsstödet. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 4 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 18.

Ställningstagande

Vi har tidigare motsatt oss det särskilda
anställningsstödets  konstruktion  med
kreditering av skattekonton. Följaktligen
avvisar vi förslaget om höjt tak, från
750 kr till 1 000 kr per dag, inom detta
stöd. Därmed tillstyrker vi motion Fi28
(m)   yrkande  4  och   avstyrker
propositionens förslag.

10. Bidrag till bostadsinvesteringar som
främjar ekologisk hållbarhet
(anlagsvillkor), punkt 18 (m, fp)

av Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om tillsättningen av en byggsamordnare
och avslår den av regeringen föreslagna
användningen av det under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande uppförda ramanslaget 31:10
Bidrag  till bostadsinvesteringar  som
främjar  ekologisk hållbarhet.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 5 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 23.

Ställningstagande

Byggkommissionen har  konstaterat  att
byggandet i Sverige lider av höga priser,
låg konkurrens och dålig kvalitet. Därför
föreslår regeringen en tillsättning av en
temporär byggsamordnare med uppgift att
samordna ett program för utveckling och
utvärdering av byggsektorn.
Vi anser att konkurrensbevakning är en
myndighetsuppgift    medan    andra
förändringar bör ske på företagsnivå. En
gemensam byggsamordnare riskerar enligt
vår mening att minska såväl statens som
företagens  ansvar  inom  byggområdet.
Samtidigt vill vi erinra om att Sverige i
förhållande till många andra länder inom
EU har betydligt lägre byggkostnader per
kvadratmeter. Däremot är de skatter som
belastar såväl inkomster som boende i
vårt land högre än i övriga EU-länder,
vilket gör att boendet i Sverige blir
dyrt. Det är därför vår uppfattning att
byggsamordnaren inte bör tillsättas.
Vad vi anfört om tillsättningen av en
byggsamordnare bör riksdagen som  sin
mening ge regeringen till känna. Detta
innebär att motion Fi28 (m) yrkande 5
tillstyrks och propositionens förslag i
punkt 23 avstyrks.

11. Bidrag till installation av hissar
(riktlinjer), punkt 20 (m, fp, kd)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp) och Lars Elinderson
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 20 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om behovet av långsiktig bostadspolitik
och  avslår  regeringens  förslag  om
riktlinjer för bidrag till installation
av  hissar. Därmed bifaller riksdagen
motionerna  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg  m.fl. (m)  yrkande  6  och
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande  1  i denna del och  avslår
proposition 2003/04:100 punkt 25.

Ställningstagande

I  tilläggsbudgeten för 2004 utvidgar
regeringen     den    kortsiktiga
bidragsorienterade  bostadspolitik  som
försatt bostadsbyggandet i en allvarlig
kris. Vi motsätter oss dessa åtgärder som
bidrar till att minska den långsiktighet
och förutsägbarhet som alla aktörer inom
bygg- och bostadssektorn efterfrågar.
Vi  anser att det i stället  krävs
betydande insatser i bostadsbeståndet för
att  möta  dels  den  demografiska
utvecklingen,  med  en  allt  äldre
befolkning  som också  med  försämrad
rörlighet vill bo kvar i sina bostäder,
dels det stora underhållsbehovet  hos
bostadshus byggda under miljonprogrammet.
Boverket  har  konstaterat  att  ett
särskilt  stöd  till  hissinstallation
kräver en period om fem till sex år för
att  vara verkningsfullt. Trots detta
lägger regeringen fram förslag om ett
tillfälligt bidrag till installation av
hissar. Genom ett sådant bidrag, som
räcker  till  ca  100  hissar,  spär
regeringen enligt vår mening enbart på
osäkerheten om de framtida villkoren för
finansiering  av  bostadsinvesteringar.
Detta kommer att leda till att väsentliga
åtgärder skjuts på framtiden i avvaktan
på mer gynnsamma bidrag.
Att  planera  för  och  finansiera
underhåll och ombyggnad av bostäderna
måste vara fastighetsägarens ansvar, men
staten  behöver se till att  rimliga
förutsättningar  finns  för   detta
ansvarstagande.   Ett   långsiktigt
ägaransvar skulle underlättas av  att
statens  bostadspolitik  blev  just
långsiktig, i stället för - som i dag
tillfällig och oförutsägbar.
Vi  vill  understryka att ekonomiskt
sunda     bostadsbolag      och
bostadsrättsföreningar är nödvändiga för
att dessa omfattande åtgärder ska komma
till stånd. En avgörande fråga för staten
måste därför vara att åstadkomma  en
rimligare   beskattning   och   ett
hyressättningssystem   som   skapar
incitament  för  fastighetsägare  att
investera   i   underhålls-   och
ombyggnadsåtgärder.
Vad vi här anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Det
innebär att vi tillstyrker motionerna
Fi28 (m) yrkande 6 samt Fi27 (kd) yrkande
1  i  denna  del  och  avstyrker
propositionens förslag i punkt 25.

12. Bidrag till installation av hissar
(bemyndigande), punkt 21 (m, fp, kd)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp) och Lars Elinderson
(m).
Under  förutsättning av  bifall  till
reservation 11.

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att
regeringen bemyndigas att under 2004 för
det  under utgiftsområde 18  Samhälls
planering,   bostadsförsörjning   och
byggande uppförda nya ramanslaget 31:14
Bidrag  till installation  av  hissar
besluta om bidrag som medför utgifter på
högst 29 000 000 kr efter 2004. Därmed
bifaller    riksdagen    motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande 7 och 2003/04:Fi27 av Mats Odell
m.fl. (kd) yrkande 1 i denna del och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 26.

Ställningstagande

Vi  har  i  en  särskild reservation
redovisat  vårt ställningstagande  mot
regeringens förslag till riktlinjer för
bidrag till installation av hissar. I
konsekvens med detta motsätter vi oss
också  förslaget om bemyndigande  för
regeringen att besluta om bidrag för
samma ändamål som medför utgifter på
högst 29 miljoner kronor efter 2004.
Därmed tillstyrker vi motionerna Fi28 (m)
yrkande 7 samt Fi27 (kd) yrkande 1 i
denna del och avstyrker propositionens
förslag i punkt 26.

13. Investeringsstimulans till ombyggnad
av vissa utrymmen till
bostadslägenheter, punkt 22 (m, fp)

av Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad  av  vissa  utrymmen  till
bostadslägenheter.  Därmed   bifaller
riksdagen motion 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkande 8, bifaller
delvis motion 2003/04:Fi27 av Mats Odell
m.fl.  (kd)  yrkande  2  och  avslår
proposition 2003/04:100 punkt 27.

Ställningstagande

Vi har tidigare motsatt oss införandet av
investeringsstimulansen för byggande av
mindre hyresbostäder och studentbostäder.
Följaktligen anser vi att riksdagen bör
avslå regeringens förslag att utvidga
detta  stöd  till att  även  omfatta
nybyggnad av vindsutrymmen och lokaler
till bostäder i hus som huvudsakligen
omfattar bostäder. Därmed tillstyrker vi
motion Fi28 (m) yrkande 8, tillstyrker
delvis motion Fi27 (kd) yrkande 2 och
avstyrker propositionens förslag i punkt
27.

14. Investeringsstimulans till ombyggnad
av vissa utrymmen till
bostadslägenheter, punkt 22 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om    investeringsstimulanser   för
byggsektorn  och  avslår  regeringens
förslag till riktlinjer för investerings
stimulans till ombyggnad av vissa utrym
men  till  bostadslägenheter.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 2, bifaller
delvis  motion 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkande 8 och avslår
proposition 2003/04:100 punkt 27.

Ställningstagande

Jag  har  i  en särskild reservation
angående  regeringens  förslag  till
riktlinjer för bidrag till installation
av hissar redovisat Kristdemokraternas
syn  på  behovet  av  en  långsiktig
bostadspolitik.    Utifrån    samma
utgångspunkter anser jag att regeringens
förslag att utöka investeringsstimulansen
för byggande av mindre bostäder till att
omfatta även vindsutrymmen bör avslås.
Samtidigt  vill jag erinra  om  att
Kristdemokraterna   vid   upprepade
tillfällen har föreslagit  att  denna
tillfälliga investeringsstimulans,  som
ensidigt  riktas till de minsta  och
enklaste hyresrätterna, bör ersättas av
en byggmomssänkning som riktar sig mot
alla   nyproducerade   bostäder   i
flerbostadshus,  oavsett  storlek  och
upplåtelseform.  I  avvaktan  på  att
regeringen  inom EU verkat  för  att
möjliggöra en sådan sänkt byggmoms, bör
skattesänkningen på byggandet enligt min
mening lösas genom att fastighetsägaren
efter   deklaration   erhåller   en
skattereduktion som motsvarar hälften av
den erlagda byggmomsen, dvs. 10 % av
byggkostnaden.
Vad jag anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Det
innebär att jag tillstyrker motion Fi27
(kd) yrkande 2, delvis tillstyrker motion
Fi28  (m)  yrkande 8  och  avstyrker
propositionens förslag i punkt 27.

15. Åtgärder för biologisk mångfald
(bemyndigande), punkt 24 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att
regeringen bemyndigas att under 2004 för
det under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och naturvård uppförda ramanslaget 34:3
Åtgärder för biologisk mångfald  ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
förvärv av eller intrångsersättning i ur
naturvårdssynpunkt  värdefulla  naturom
råden  som inklusive tidigare  gjorda
åtaganden  medför utgifter  på  högst
520  000 000 kr under 2005.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 3 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 29.

Ställningstagande

Kristdemokraterna förordar en långsammare
takt och ett ökat inslag av frivilliga
skogvårdsavtal i arbetet med att bevara
nyckelbiotoper i skogsmark.  Därigenom
anser  jag  att  det  av  regeringen
föreslagna bemyndigandet för 2005 under
anslag  34:3  Åtgärder för  biologisk
mångfald bör avslås. Därmed tillstyrker
jag motion Fi27 (kd) yrkande 3 och avslår
propositionens förslag i punkt 29.

16. Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande), punkt 26 (m)

av Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 26 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att
regeringen bemyndigas att under 2004 för
det under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och naturvård uppförda ramanslaget 34:13
Stöd till klimatinvesteringar ingå ekonom
iska förpliktelser i samband med beslut
om  stöd till klimatinvesteringar som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 713 000 000 kr
under  2005-2009.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkande 9, bifaller
delvis  motion 2003/04:Fi23  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 10 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 31.

Ställningstagande

Moderata  samlingspartiet har tidigare
motsatt sig de subventioner som kallas
stöd till klimatinvesteringar. Vi har
dock godtagit att gjorda löften inom
ramen för detta stöd infrias. Däremot
anser vi inte att några nya bidrag ska
beviljas och att något högre bemyndigande
för detta ändamål därför inte behövs.
Därmed tillstyrks motion Fi28 (m) yrkande
9, motion Fi23 (fp) yrkande 10 tillstyrks
delvis,  medan propositionens  förslag
avstyrks.

17. Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande), punkt 26 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 26 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att
regeringen bemyndigas att under 2004 för
det under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och naturvård uppförda ramanslaget 34:13
Stöd till klimatinvesteringar ingå ekonom
iska förpliktelser i samband med beslut
om  stöd till klimatinvesteringar som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 713 000 000 kr
under  2005-2009.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2003/04:Fi23 av Lars
Leijonborg  m.fl.  (fp)  yrkande  10,
bifaller delvis motion 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 9 och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 31.

Ställningstagande

Folkpartiet liberalerna motsätter  sig
stödet till klimatinvesteringar eftersom
denna typ av stöd snarare gynnar de
kommuner som är bra på ansökningar än har
positiva miljöeffekter. Det finns ingen
anledning  att  acceptera  regeringens
förslag om att utöka möjligheterna att
ingå ytterligare förpliktelser för detta
slags stöd. Därför bör förslaget  om
utökat  bemyndigande  för  stöd  till
klimatinvesteringar  avslås.   Därmed
tillstyrks motion Fi23 (fp) yrkande 10
och motion Fi28 (m) yrkande 9 tillstyrks
delvis,  medan propositionens  förslag
avstyrks.

18. Väghållning och statsbidrag
(låneram), punkt 28 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 28 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om
godkännande att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst 8 500 000 000 kr för de
prioriterade  vägprojekten  E6  delen
Rabbaldshede-Hogdal, E20  delen  Tolle
red-Alingsås samt genom Alingsås, Rv40
delen  Brämhult-Hester, Rv  40  delen
Haga-Ljungarum,    Rv45     delen
Angeredsbron-Älvängen,   Rv44   delen
Båberg-Väneryr samt Rv49 Skara-Varnhem.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg  (fp)
yrkande  11  och  avslår  proposition
2003/04:100 punkt 33.

Ställningstagande

Enligt vad vi inhämtat är det regeringens
avsikt att inte utnyttja den föreslagna
låneramen i Riksgäldskontoret för vissa
vägprojekt under vare sig 2004, 2005
eller 2006 på ett sätt som avspeglar sig
i redovisningen av lånebehovet. Något
omedelbart behov av låneramen föreligger
således inte. I stället synes detta vara
ytterligare ett av regeringens försök att
undgå den normala budgetprocessen.
Mot denna bakgrund motsätter vi oss
regeringens  förslag  och  anser  att
regeringen bör återkomma till riksdagen
när   ett   riktigt   behov   av
investeringsmedel  föreligger.  Därmed
tillstyrker vi motion Fi23 (fp) yrkande
11 och avstyrker propositionens förslag.

19. Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram), punkt 30
(fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 30 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om
godkännande att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 17 000 000 000 kr för de
prioriterade      järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,     Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i  Stockholmsregionen. Därmed bifaller
riksdagen motion 2003/04:Fi23 av Lars
Leijonborg (fp) yrkande 12 och avslår
proposition 2003/04:100 punkt 35.

Ställningstagande

Enligt  vad  vi inhämtat gäller  för
regeringens  förslag  om  låneram  i
Riksgäldskontoret    för    vissa
järnvägsprojekt samma förhållande som vi
framhåller i reservation 18  angående
förslaget  om  låneram  för  vissa
vägprojekt. Mot denna bakgrund motsätter
vi oss regeringens förslag och anser att
regeringen bör återkomma till riksdagen
när   ett   riktigt   behov   av
investeringsmedel  föreligger.  Därmed
tillstyrker vi motion Fi23 (fp) yrkande
12 och avstyrker propositionens förslag.

20. Låneram för fyra SJ-bolag, punkt 31
(m, fp, kd, c)

av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m),
Gunnar Nordmark (fp), Jörgen Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 31 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  låneramar i Riksgäldskontoret för
statliga bolag och avslår regeringens
förslag om godkännande att regeringen
under 2004 får besluta om låneramar i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för 2005 och 2006 som sammanlagt uppgår
till högst 2 300 000 000 kr. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 5 i denna
del och avslår proposition 2003/04:100
punkt 36.

Ställningstagande

För de lån som Riksgäldskontoret ställer
ut inom de beslutade låneramarna för
statliga företag finns inget regelverk
med krav på riskbaserade avgifter. Detta
innebär   att   ett   lån   från
Riksgäldskontoret ges till kostnader som
understiger de belopp som  låntagarna
skulle  behöva betala på  den  öppna
marknaden. Nu vill regeringen utfärda
sådana  låneramar  utan  föregående
kreditprövning åt fyra bolag som agerar
på en konkurrensutsatt marknad. Genom ett
sådant  förfarande förbigår regeringen
enligt   vår  mening   den   s.k.
marknadsinvesterarprincipen,    vilken
ligger till grund för att avgöra vad som
utgör statsstöd enligt EU:s regelverk.
Vi anser att de statliga bolag som
agerar på en konkurrensutsatt marknad
också ska finna sin finansiering på den
öppna kreditmarknaden. Så verkar också
vara  fallet med de fyra  SJ-bolagen
eftersom dessa vid utgången av  2003
endast hade lån om sammanlagt 1 250
miljoner  kronor  i Riksgäldskontoret.
Green Cargo AB har över huvud taget inga
lån   i   Riksgäldskontoret   medan
Swedcarrierkoncernen, där Jernhusen AB
och Euromaint AB ingår, numera har en
låneram hos ett bankkonsortium på 4 000
miljoner kronor t.o.m. utgången av 2006.
Av den låneram på 2 000 miljoner kronor
som regeringen ansåg vara nödvändig för
att garantera SJ AB:s fortlevnad har
bolaget hitintills utnyttjat 0 kr.
Utifrån denna bakgrund bedömer vi att
de   föreslagna   låneramarna   i
Riksgäldskontoret  enbart  utgör  en
säkerhet som kan bidra till att pressa
bolagens  kostnader på ett sätt  som
snedvrider konkurrensen. Sådana låneramar
bör enligt vår mening inte beviljas.

Vi anser att riksdagen som sin mening ska
tillkännage för regeringen vad vi har
framfört om låneramar i
Riksgäldskontoret för statliga bolag.
Detta innebär att riksdagen bifaller
motion Fi27 (kd) yrkande 5 i denna del
och avslår propositionens förslag.

21. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (m)

av Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier,
2. lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning,
3. lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om ändring av lagen (1999:1209) om stöd
till    riksdagsledamöternas    och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner   att   Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 21 och i spalten "m Fi28" i
specifikationen  i  bilaga  3  till
betänkandet.
Därmed  bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och 44
och  motion  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkandena 2, 12-16,
bifaller delvis proposition 2003/04:100
punkt 42 samt motionerna 2003/04:Fi23 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 9 och
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande  6  samt  avslår  proposition
2003/04:100 punkt 10 och motionerna
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 7,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 5 samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Vi  motsätter oss införandet av  den
arbetsmarknadsrelaterade    utbildning
vilken     regeringen     kallar
collegeutbildning. Därmed kan vi inte
godta de förändringar av anslagen 25:2
Studiemedel   m.m.   och    25:4
Rekryteringsbidrag  som  föreslås  i
propositionen.

Utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning
Även  under  utgiftsområde  16  får
ovannämnda utbildning budgetkonsekvenser
redan under innevarande år. Vi avvisar
ökningarna på anslaget 25:2 Myndigheten
för skolutveckling och på anslaget 25:76
Högskoleverket.
Utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Vi motsätter oss regeringens förslag att
införa  ett  särskilt  bidrag  för
installation av hissar, i enlighet med
vårt  ställningstagande i en särskild
reservation. Något anslag  för  detta
ändamål bör därför inte anvisas.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
Vi noterar att regeringen i samband med
tilläggsbudget 1 för 2004 vill korrigera
avräkningen  av  statsbidraget  till
kommuner och landsting till följd av
pensionsreformen. Det är dock olyckligt
att  kommunerna  får förutsättningarna
ändrade under löpande budgetår när såväl
utgifter som inkomster är fastlagda. För
enskilda kommuner kan detta komma att
medföra underskott i årets verksamhet.
Det är för oss uppenbart att bakgrunden
till det panikartade ingreppet är den
skenande arbetslösheten och den redan vid
ingången    av    året    svaga
budgeteringsmarginalen. Någon lagändring
som medger ändrade bidrag under löpande
budgetår bör därför inte ske.
Finansutskottets  sammanställning  av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag
Vi har i denna reservation ställt oss
bakom Moderata samlingspartiets förslag
till  ändring  av  vissa  anslag  i
regeringens förslag på tilläggsbudget.
Därutöver  har  vi  även  avstyrkt
regeringens förslag till ändringar  i
lagen   (1995:1514)  om   generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Därmed  tillstyrks  motion  Fi28  (m)
yrkandena 2, 12, 13, 14, 15 och 16.
Motionerna Fi23 (fp), Fi27 (kd) och Fi25
(c) tillstyrks delvis i berörda delar.

22. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier,
2. lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning,
3. lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om ändring av lagen (1999:1209) om stöd
till    riksdagsledamöternas    och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner   att   Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 22 och i spalten "fp Fi23"
i  specifikationen i bilaga  3  till
betänkandet.
Därmed  bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och 44
och  motion  2003/04:Fi23  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 6 och 9,
bifaller delvis proposition 2003/04:100
punkt 42 och motionerna 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 2,
12-16, 2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl.
(kd)  yrkande  7 i  denna  del  och
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 5 i denna del och 6 samt avslår
proposition 2003/04:100 punkt 10  och
motionerna
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 7 i denna del,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 5 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Vi  noterar att regeringen  igen  på
tilläggsbudget återkommer med ett förslag
angående medel på anslaget för bilstöd
till handikappade. Situationen är i år
ungefär densamma som tidigare år. Den
eftersläpning som satts i system vållar
ryckighet  och svårigheter såväl  för
berörda  funktionshindrade  som  för
försäkringskassorna och de företag som
handikappanpassar bilar. Anslaget  för
2003 var, till följd av att tidigare
eftersläpning, förbrukat i början  av
augusti. Då hela 600 ärenden av denna
orsak sköts upp och en mycket  stor
utbetalning  skedde  i  januari  2004
beräknas  nu  årets anslag  inklusive
tilläggsbudget  vara  förbrukat  under
sommaren, varför ryckigheten kommer att
upprepas nästa år. Vi anser att sådana
förhållanden är oacceptabla.  Det  är
mycket angeläget att det utredningsarbete
som nu pågår leder till att det blir ett
slut på den ryckighet och dåliga service
som de funktionshindrade här har utsatts
för. Detta måste också beaktas i arbetet
med regeringens förslag till budget för
2005. Detta bör enligt vår mening ges
regeringen till känna.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Vi  motsätter  oss  det  orättvisa
rekryteringsbidraget där vuxenstuderande
över 25 år får hela studiemedlet som
bidrag. Därför säger vi nu också nej till
förslaget att utöka rekryteringsstödet på
ett  lika orättvist sätt till  vissa
anställda  i kommuner och  landsting.
Principerna för studiemedlen ska gälla
lika för alla och studiestödssystemet ska
förbättras   för  alla  studerande.
Regeringens förslag på anslagen  25:2
Studiemedel   m.m.   och    25:4
Rekryteringsbidrag bör därför enligt vår
mening avslås av riksdagen.
Utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning
Vi avvisar också de förslag som hänger
samman   med   en   utökning   av
rekryteringsbidraget,  nämligen  ökade
anslag   till   Myndigheten   för
skolutveckling respektive Högskoleverket
samt  överföring  av  medel   för
systemutveckling och administration från
anslaget för studiemedel till anslaget
för   Centrala   studiestödsnämnden.
Regeringens förslag på anslagen  25:2
Myndigheten för skolutveckling,  25:76
Högskoleverket  och  25:78  Centrala
studiestödsnämnden  m.m.  bör  därför
avslås.
Utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Vi motsätter oss regeringens förslag att
införa  ett  särskilt  bidrag  för
installation av hissar, i enlighet med
vårt  ställningstagande i en särskild
reservation. Något anslag  för  detta
ändamål bör därför inte anvisas.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
Vi ser ingen anledning att ha synpunkter
på grunderna för nedräkningen av det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting till följd av pensionsreformen.
Finansieringsprincipen ska gälla. Däremot
anser  vi att kommuner och landsting
ställs  i  ett  än mer  bekymmersamt
ekonomiskt  läge  när  det  generella
statsbidraget  mitt  under  pågående
verksamhetsår minskas med 2,6 miljarder
kronor.   Det   skapar   orimliga
planeringsförutsättningar för  kommuner
och landsting med så kraftiga minskningar
under  pågående  verksamhetsår.  Det
riskerar att skapa krav på besparingar
som  går  ut  över  de  kommunala
kärnverksamheterna. Vi befarar att det
även kan kullkasta de kraftiga insatser
som under föregående år gjordes inom den
kommunala sektorn att vända långåriga
underskott  till varaktiga  överskott.
Riksdagen bör därför avvisa förslaget att
retroaktivt  minska  det  generella
statsbidraget  till  kommuner   och
landsting.
Finansutskottets  sammanställning  av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag
Vi har i denna reservation ställt oss
bakom Folkpartiet liberalernas förslag
till  ändringar av vissa  anslag  på
tilläggsbudgeten. Därutöver har vi även
avstyrkt  regeringens  förslag  till
ändringar  i  lagen  (1995:1514)  om
generellt statsbidrag till kommuner och
landsting. Därmed tillstyrks motion Fi23
(fp) yrkandena 6 och 9. Motionerna Fi28
(m), Fi27 (kd) och Fi25 (c) tillstyrks
delvis i berörda delar.

23. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier,
2. lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning,
3. lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om ändring av lagen (1999:1209) om stöd
till    riksdagsledamöternas    och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner   att   Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 23 och i spalten "kd Fi27"
i  specifikationen i bilaga  3  till
betänkandet.
Därmed  bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och 44
och motion 2003/04:Fi27 av Mats Odell
m.fl. (kd) yrkande 7, bifaller delvis
proposition 2003/04:100 punkt 42  och
motionerna  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg  m.fl.  (m)  yrkande  2,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 9 och 2003/04:Fi25 av Maud
Olofsson m.fl. (c) yrkandena 5 i denna
del  och  6  samt avslår proposition
2003/04:100 punkt 10 och motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkandena 12-16,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 5 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Kristdemokraterna anser att regeringen
valt en felaktig väg för att lösa den
arbetslöshetskris som  man  själv  är
ansvarig för. Staten måste i stället
satsa  offensivt  för  att   lösa
arbetslösheten med riktiga  jobb  som
faktiskt  ökar välfärden i samhället.
Genom att stimulera sysselsättningen i
kommunsektorn och genom att införa en
fullständig    avdragsrätt    för
hushållstjänster  kan  det  ske  en
begränsning av utgiftsökningen på detta
anslag. Kristdemokraterna föreslår att
ramanslaget för anslag 22:2 i stället
ökar  till  42 727 miljoner  kronor.
Resterande 3 892 miljoner kronor anser vi
ska  användas  för  att  stimulera
sysselsättningen och för att införa sådan
avdragsrätt för hushållstjänster.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
Kristdemokraterna  anser  inte  att
regeringens   förslag   att   sänka
statsbidragen 2004 med 2,6  miljarder
kronor är förankrat i den verklighet som
Sveriges  kommuner och  landsting  nu
befinner  sig  i.  Visserligen  har
skatteintäkterna blivit lägre än vad man
tidigare hoppades. Men även regeringen
måste bära bördan för arbetslösheten, som
ju  är  en  direkt  följd  av  en
otillfredsställande nationell näringslivs-
och  arbetsmarknadspolitik.  Beloppet
behövs för att säkra det välfärdsåtagande
som den offentliga sektorn gjort. Om
kommunerna får behålla beloppet kommer
det i huvudsak att gå till att behålla
och anställa personal, vilket i sin tur
sänker arbetslösheten.
Det finns dessutom ett stort behov av
kvalitetshöjande   åtgärder    inom
psykiatrin. Kristdemokraterna vill därför
på kort sikt förstärka resurserna för att
förbättra den psykiatriska vården med 300
miljoner  kronor.  Eftersom  behoven
varierar över landet är det en fördel att
kommunerna och landstingen själva får
möjlighet att bestämma var resurserna
satsas.
Finansutskottets  sammanställning  av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag
Jag har i denna reservation ställt mig
bakom Kristdemokraternas förslag  till
ändringar  av  vissa  anslag   på
tilläggsbudgeten. Därutöver har jag även
avstyrkt  regeringens  förslag  till
ändringar  i  lagen  (1995:1514)  om
generellt statsbidrag till kommuner och
landsting. Därmed tillstyrks motion Fi27
(kd) yrkande 7. Motionerna Fi28 (m), Fi23
(fp) och Fi25 (c) tillstyrks delvis i
berörda delar.

24. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (c)

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier,
2. lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning,
3. lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om ändring av lagen (1999:1209) om stöd
till    riksdagsledamöternas    och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner   att   Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 24 och i spalten "c Fi25" i
specifikationen  i  bilaga  3  till
betänkandet.
Därmed  bifaller riksdagen proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och 44
och motion 2003/04:Fi25 av Maud Olofsson
m.fl. (c) yrkandena 5 och 6, bifaller
delvis proposition 2003/04:100 punkt 42
och motionerna 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg  m.fl.  (m)  yrkande  2,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 9 och 2003/04:Fi27 av Mats
Odell m.fl. (kd) yrkande 7 i denna del
samt avslår proposition 2003/04:100 punkt
10 och motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkandena 12-16,
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 7 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Regeringen  anslår  på  tilläggsbudget
ytterligare 7,4 miljarder kronor  för
bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd  för att  täcka  ökade
kostnader  för  arbetslösheten.  Denna
kostnadsökning kommer enligt min mening
delvis   av   neddragningar   inom
kommunsektorn. Den övervägande delen av
kommunernas och landstingens kostnader
utgörs av lönen till anställd personal.
En  neddragning  leder  till  ökad
arbetslöshet, vilket ytterligare späder
på kostnaden för staten. Resultatet av en
neddragning av generella bidrag leder
således med stor sannolikhet till ökade
kostnader för arbetslöshet.
Centerpartiet avvisar den av regeringen
föreslagna minskningen av det generella
statsbidraget  till  kommuner   och
landsting. Som en konsekvens av detta bör
motsvarande  reducering  ske   inom
utgiftsområde 13, vilket därefter får en
ökning med 4,8 miljarder kronor.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
Jag ifrågasätter regeringens förslag att
sänka det generella statsbidraget till
kommuner  och landsting  eftersom  de
beräknade   skatteintäkterna    och
statsbidragen redan ligger som grund för
kommunernas och landstingens budgeterade
verksamhet för innevarande år. Ändras
statsbidragen  på tilläggsbudget  blir
effekten  därför  neddragningar   i
kommunsektorn.  Orsaken  till   att
neddragningen av statsbidrag görs  på
tilläggsbudget är sannolikt grundad på
problem i statens finanser snarare än på
finansieringsprincipen.
De underskott i kommunsektorns finanser
som sannolikt blir effekten av 2004 års
verksamhet måste återvinnas senast inom
två år. Följden blir att utrymmet för den
kommunala verksamheten 2005 och  2006
minskar i motsvarande mån. Alternativet
för kommunerna att klara ekonomin för
2004 blir kraftiga nedskärningar. Dessa
ska  klaras på tiden från  det  att
tilläggsbudgeten beslutas i riksdagen,
strax före halvårsskiftet, fram  till
årsskiftet.
Centerpartiet motsätter sig detta sätt
att hantera statens finanser och statens
behandling av kommuner och landsting och
accepterar inte neddragningen av  2,6
miljarder kronor inom utgiftsområde 25.
Finansutskottets  sammanställning  av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag
Jag har i denna reservation ställt mig
bakom Centerpartiets förslag till ändring
av  vissa anslag på tilläggsbudgeten.
Därutöver  har  jag  även  avstyrkt
regeringens förslag till ändringar  i
lagen   (1995:1514)  om   generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Därmed  tillstyrks  motion  Fi25  (c)
yrkandena 5 och 6. Motionerna Fi28 (m),
Fi23 (fp) och Fi27 (kd) tillstyrks delvis
i berörda delar.

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (m)

av Gunnar Axén (m), Tomas Högström (m)
och Lars Elinderson (m).
Moderata  samlingspartiet  tar  inte
ställning  till  tilläggsbudgeten  som
helhet, eftersom vi i höstas hade ett
annat budgetalternativ som avvisades av
riksdagen. Det får ankomma på de tre
partier som röstade igenom riksdagens
budgetbeslut  att ta ansvar  för  de
förändringar som nu görs på marginalen.
Enligt riksdagsordningen har vi heller
inte utrymme att föreslå förändringar på
andra anslag än just de som regeringen
väljer att aktualisera. Det är därför
inte praktiskt möjligt för oss att lägga
fram   en   egen,   genomarbetad
tilläggsbudget.
I förslaget till tilläggsbudget tvingas
regeringen att dra konsekvenserna av sin
missbedömning             av
arbetslöshetsutvecklingen.  Ytterligare
över 7 miljarder kronor anslås för detta
ändamål på tilläggsbudget. Ökningen i
förhållande till budgetpropositionen blir
över 18 %. Budgeteringsmarginalen raderas
i praktiken helt ut. Vi konstaterar att
om  riksdagen  bifallit det  moderata
budgetalternativet  i  höstas  hade
utsikterna för Sveriges ekonomi varit
bättre och den dramatiska ökningen av
utbetalningar från a-kassan  hade  då
kunnat undvikas.
Mot denna bakgrund tar vi i motion Fi28
(m)  endast ställning till vissa  av
regeringens förslag till ändrade ramar
för utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag i statsbudgeten för 2004. Vårt
ställningstagande  redovisas  i  en
reservation till punkt 35 i utskottets
förslag till riksdagsbeslut.
Regeringens förslag innebär dock inte
bara förändringar i statsbudgeten för
innevarande år, utan har på några punkter
också  implikationer  för  kommande
budgetår. Det gäller t.ex. introduktion
av   nya  stödformer  samt  vissa
bemyndiganden och lagförslag. På sådana
förslag yrkar vi i vår motion avslag,
vilket  vi  redovisar  i  särskilda
reservationer.

2. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (fp)

av  Karin  Pilsäter (fp) och  Gunnar
Nordmark (fp).
Folkpartiet hade i höstas ett  annat
budgetalternativ för 2004. Detta innehöll
både lägre utgifter och lägre skatter, en
lång rad radikala förslag till reformer
av arbetsmarknad, integrationspolitik och
socialförsäkringar.  Ett   omfattande
program för att få ned sjukfrånvaron med
insatser för att människor ska få ihop
"livspusslet", insatser för att öka vård
och rehabilitering och med större krav
mot överutnyttjande av systemen. Tyvärr
valde   riksdagens   majoritet   av
socialdemokrater, vänsterpartister  och
miljöpartister  att rösta  ned  detta
förslag den 18 december 2003.
Det är nu enligt vår uppfattning samma
majoritet som har ansvar för att se till
att  deras  beslutade utgiftstak  kan
hållas. Folkpartiets budgetalternativ för
2004 innehöll en budgeteringsmarginal på
8 miljarder kronor, vilket betyder att om
vårt  budgetförslag vunnit  riksdagens
godkännande   hade   flertalet   av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.
Folkpartiet tar inte i detalj ställning
till  de förslag regeringen och dess
stödpartier lägger fram som förändringar
i  deras egen budget. Vi har enligt
riksdagsordningen inte heller utrymme att
föreslå förändringar på andra anslag än
de av regeringen nu aktualiserade. Det är
därför inte praktiskt möjligt för oss att
lägga  fram  en  egen  genomarbetad
tilläggsbudget.

3. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (kd)

av Mats Odell (kd).
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner för  budgetåret  2004
förordat en annan inriktning av  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
än den nu gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska politik och budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
Fi241.  Detta alternativ  avslogs  av
riksdagen i den första beslutsomgången om
utgiftsområdesramar och skatteinkomster
till förmån för den inriktning av den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som Socialdemokraterna föreslog. Av detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Utöver vissa anslagsförändringar, som
vi redovisar i en reservation till punkt
35   i  utskottets  förslag  till
riksdagsbeslut, har vi inget ansvar för
den nu föreliggande tilläggsbudgeten. En
viktig orsak är att riksdagsordningen
inte  ger  oppositionspartierna  någon
möjlighet att yrka på förändringar på
andra anslag än de regeringen tar upp,
eftersom den typen av förslag enligt
gällande praxis inte anses ligga inom
ärendets ram. Den ekonomiska politik och
det  budgetalternativ vi skulle vilja
genomföra för 2004 går således inte att
lägga fram för riksdagen, varav följer
att det inte är meningsfullt för oss att
generellt sett delta i behandlingen av
Socialdemokraternas felbudgeteringar.
Riksdagsmajoriteten  -  bestående  av
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  de  gröna  -  har  för
budgetåret 2004 ställt sig bakom  en
inriktning av politiken i det första
rambeslutet om statsbudgeten. Det är nu
majoritetens sak att ta ansvar för sin
budget.

4. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (c)

av Jörgen Johansson (c).
Centerpartiet  redovisade  i  motioner
hösten   2003   ett   heltäckande
budgetalternativ för budgetåret 2004. Då
detta alternativ avslogs av riksdagen i
den   förs-ta  beslutsomgången   om
utgiftsområdesramar och skatteinkomster,
till förmån för den inriktning av den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som  Socialdemokraterna med  stöd  av
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog,
deltog Centerpartiet inte i den därpå
följande behandlingen av anslag  inom
respektive utgiftsområde. Av samma skäl
deltar Centerpartiet inte heller i den
fortsatta  behandlingen av  delar  av
anslagen för budgetåret 2004 i den nu
föreliggande tilläggsbudgeten  för  år
2004.
Således  är  det  de  partier  vars
budgetförslag antogs av riksdagen som nu
har ansvaret för att se till att det
beslutade utgiftstaket kan hållas. För
att förverkliga vår politik hade andra
förändringar behövt göras än de  som
regeringen  nu  aktualiserar  i  sin
tilläggsbudget.   Vi   har   enligt
riksdagsordningen inte  möjlighet  att
föreslå förändringar på andra anslag än
de av regeringen på tilläggsbudget 1
aktualiserade.  Därför  är  det  inte
praktiskt möjligt för oss att lägga fram
ett  eget  förslag till  genomarbetad
tilläggsbudget.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Proposition 100

Regeringen föreslår i proposition
2003/04:100, 2004 års ekonomiska
vårproposition, när det gäller
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2004 att riksdagen

5. antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier (avsnitt
3.1 och 7.1.1)
6. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1993:389)  om
assistansersättning (avsnitt 3.2  och
7.1.8)
7. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1998:703)  om
handikappersättning  och  vårdbidrag
(avsnitt 3.3 och 7.1.9)
8. antar regeringens förslag till lag om
ändring  av  lagen  (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för anläggande av  telenät
(avsnitt 3.4 och 7.1.18)
9. antar regeringens förslag till lag om
ändring  av  lagen  (2000:1380)  om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation  (avsnitt  3.5  och
7.1.18)
10. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1995:1514)  om
generellt statsbidrag till kommuner och
landsting (avsnitt 3.6 och 7.1.21)
11.  godkänner  att Riksgäldskontorets
betalning av årlig ränta på kung Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör (avsnitt
7.1.1)
12.  godkänner  att staten  förvärvar
fastigheten Blåmannen 21 i Stockholms
kommun (avsnitt 7.1.2)
13. godkänner att staten utnyttjar en
köpoption avseende en ny byggnad för
svenska  ambassaden  i  Washington,
Förenta staterna (avsnitt 7.1.2)
14. godkänner en ny investeringsplan för
Statens fastighetsverk i enlighet med
vad regeringen förordar (avsnitt 7.1.2)
15.  bemyndigar regeringen  att  2004
besluta att Statens fastighetsverk får
ta  upp lån inom en ram av  högst
7   800   000  000  kronor   i
Riksgäldskontoret för investeringar i
fastigheter,  lokaler  och  mark  i
enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 7.1.2)
16. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 6 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet uppförda
ramanslaget 6:2 Materiel, anläggningar
samt  forskning  och teknikutveckling
besluta om beställningar av materiel,
anläggningar  samt  forskning  och
teknikutveckling som inklusive tidigare
gjorda beställningar medför utgifter på
högst 68 500 000 000 kronor efter 2004
(avsnitt 7.1.6)
17. bemyndigar regeringen att godkänna en
överenskommelse  mellan  staten  och
Landstinget  Västmanland om  Salberga
sjukhus i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 7.1.8)
18. godkänner vad regeringen förordar om
det   särskilda   anställningsstödet
(avsnitt 7.1.10)
19. bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under  utgiftsområde  14
Arbetsliv  uppförda ramanslaget  23:1
Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 18 450 000
kronor under 2005 (avsnitt 7.1.11)
20. bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under  utgiftsområde  16
Utbildning  och  universitetsforskning
uppförda ramanslaget 25:18 Bidrag till
kvalificerad yrkesutbildning besluta om
bidrag     till     kvalificerad
yrkesutbildning som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst  1 556 068 000 kronor  under
2005-2009 (avsnitt 7.1.13)
21. bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under  utgiftsområde  16
Utbildning  och  universitetsforskning
uppförda  ramanslaget 25:73 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor
m.m. besluta om stipendier på Svenska
institutets  område  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 3 000 000 kronor
under 2005 (avsnitt 7.1.13)
22. godkänner att regeringen 2004 på en
extra bolagsstämma med AB Svenska Spel
verkar  för  att  innestående  medel
avsedda för konst, teater och andra
kulturella  ändamål  delas  ut  till
regeringen  och används för  avsedda
ändamål (avsnitt 7.1.14)
23. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och byggande uppförda ramanslaget 31:10
Bidrag till bostadsinvesteringar  som
främjar ekologisk hållbarhet (avsnitt
7.1.15)
24.  godkänner  att  regeringen  inte
genomför  en  fusion  av  de  två
aktiebolagen Norecic AB  och  Bothia
Garanti AB (avsnitt 7.1.15)
25. godkänner de riktlinjer för bidrag
till  installation  av  hissar  som
regeringen förordar (avsnitt 7.1.15)
26. bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och byggande uppförda nya ramanslaget
31:14  Bidrag  till installation  av
hissar besluta om bidrag som medför
utgifter på högst 29 000 000 kronor
efter 2004 (avsnitt 7.1.15)
27.  godkänner  de  riktlinjer  för
investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter
som  regeringen  förordar  (avsnitt
7.1.15)
28. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 20 Allmän
miljö-   och  naturvård   uppförda
ramanslaget 26:2 Forskningsrådet  för
miljö,   areella   näringar   och
samhällsbyggande:   Forskning   ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 260 000 000 kronor
under 2005, högst 126 000 000 kronor
under 2006, högst 70 000 000 kronor
under 2007, högst 15 000 000 kronor
under 2008 och högst 15 000 000 kronor
under 2009 (avsnitt 7.1.16)
29. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 20 Allmän
miljö-   och  naturvård   uppförda
ramanslaget 34:3 Åtgärder för biologisk
mångfald ingå ekonomiska förpliktelser
i  samband  med  förvärv  av  eller
intrångsersättning     i     ur
naturvårdssynpunkt      värdefulla
naturområden  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst 520 000 000 kronor under 2005
(avsnitt 7.1.16)
30. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 20 Allmän
miljö-   och  naturvård   uppförda
ramanslaget 34:5 Miljöforskning  ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
planering, upphandling och genomförande
av  forskningsprojekt  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 60 000 000 kronor
under 2005, högst 40 000 000 kronor
under 2006 och högst 30 000 000 kronor
under 2007 (avsnitt 7.1.16)
31. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 20 Allmän
miljö-   och  naturvård   uppförda
ramanslaget   34:13   Stöd   till
klimatinvesteringar  ingå  ekonomiska
förpliktelser i samband med beslut om
stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 713 000 000
kronor under 2005-2009 (avsnitt 7.1.16)
32. godkänner den föreslagna användningen
av det under utgiftsområde 21 Energi
uppförda    ramanslaget     35:8
Energipolitiskt        motiverade
internationella klimatinsatser (avsnitt
7.1.17)
33. godkänner att regeringen under 2004
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 8 500 000
000  kronor  för  de  prioriterade
vägprojekten     E6      delen
Rabbaldshede-Hogdal,   E20   delen
Tollered-Alingsås samt genom Alingsås,
Rv40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen
Haga-Ljungarum,    Rv45    delen
Angeredsbron-Älvängen,  Rv44   delen
Båberg-Väneryr samt Rv49 Skara-Varnhem
(avsnitt 7.1.18)
34. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  22
Kommunikationer  uppförda  ramanslaget
36:2  Väghållning  och  statsbidrag
(avsnitt 7.1.18)
35. godkänner att regeringen under 2004
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 17 000 000
000  kronor  för  de  prioriterade
järnvägsprojekten   Hallsberg-Degerön,
Mjölby-Motala,   Trollhättan-Göteborg
samt     järnvägsprojekt     i
Stockholmsregionen (avsnitt 7.1.18)
36. godkänner att regeringen under 2004
får   besluta  om  låneramar   i
Riksgäldskontoret för  Euromaint  AB,
Green Cargo AB, Jernhusen AB och AB
Swedcarrier för 2005 och  2006  som
sammanlagt   uppgår   till   högst
2 300 000 000 kronor (avsnitt 7.1.18)
37. godkänner vad regeringen förordar om
avveckling  av  VTI  Utveckling  AB
(avsnitt 7.1.18)
38. bemyndigar regeringen att under 2004
för det under utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske med anslutande
näringar  uppförda  ramanslaget  26:1
Forskningsrådet  för  miljö,  areella
näringar   och   samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
ingå ekonomiska förpliktelser i samband
med   planering,  upphandling  och
genomförande av forskningsprojekt som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 220 000 000
kronor under 2005, högst 150 000 000
kronor under 2006, högst 95 000 000
kronor under 2007 och högst 45 000 000
kronor under 2008 (avsnitt 7.1.19)
39. godkänner vad regeringen förordar om
avgiftsintäkter  från   pass   för
sällskapsdjur som Statens jordbruksverk
tillhandahåller (avsnitt 7.1.19)
40. godkänner vad regeringen förordar om
en  förbättrad  kapitalstruktur  i
statliga bolag (avsnitt 7.1.20)
41.  godkänner  att  ett  tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och
landsting utgår 2005 (avsnitt 7.1.21)
42.  godkänner  ändrade  ramar  för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag, som står till regeringens
disposition,  enligt specifikation  i
tabell 2.1.
43.  Riksdagsstyrelsen  föreslår  att
riksdagen  antar  riksdagsstyrelsens
förslag till lag om ändring av lagen
(1999:1209)   om   stöd    till
riksdagsledamöternas         och
partigruppernas  arbete  i  riksdagen
(avsnitt 3.7 och 7.1.1)
44.  Riksdagsstyrelsen  föreslår  att
riksdagen anvisar ändrade anslag, som
dr avsedda för riksdagen eller dess
myndigheter,  enligt specifikation  i
tabell 2.1.
45. Riksrevisionens styrelse föreslår att
riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att
för 2004 ta upp lån i Riksgäldskontoret
för      investeringar      i
anläggningstillgångar som  används  i
verksamheten inom en ram av 50 000 000
kronor (avsnitt 7.1.2).

Proposition 128 Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten

1. Riksdagen godkänner att 55 miljoner
kronor  från Fonden för den  mindre
skeppsfarten  får  tillföras   det
särskilda  kontot i Riksgäldskontoret
för insatser i av staten hel- eller
delägda bolag (avsnitt 4).
2. Riksdagen bemyndigar regeringen att
uppdra åt Riksgäldskontoret att utfärda
en  garanti  på  motsvarande  belopp
(avsnitt 4).

Följdmotioner med anledning av
proposition 100


2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om bilstöd till handikappade.
7. Riksdagen avslår regeringens förslag
till  lag  om  ändring  av  lagen
(2000:1335)   om  kreditering   på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät.
8. Riksdagen avslår regeringens förslag
till  lag  om  ändring  av  lagen
(2000:1380)  om  skattereduktion  för
utgifter för vissa anslutningar  för
tele- och datakommunikation.
9. Riksdagen avslår regeringens förslag
till  lag  om  ändring  av  lagen
(1995:1514)  om generellt statsbidrag
till kommuner och landsting.
10. Riksdagen avslår regeringens förslag
om bemyndigande att under 2004 för det
under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och  naturvård  uppförda  ramanslaget
34:13  Stöd  till klimatinvesteringar
ingå ekonomiska förpliktelser i samband
med   beslut   om   stöd   till
klimatinvesteringar  som   inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 713 miljoner kronor
under 2005-2009.
11. Riksdagen avslår regeringens förslag
om bemyndigande att under 2004 besluta
om låneram i Riksgäldskontoret om högst
8  500  miljoner kronor  för  vissa
vägprojekt.
12. Riksdagen avslår regeringens förslag
om bemyndigande att under 2004 besluta
om en låneram i Riksgäldskontoret om
högst 17 000 miljoner kronor för vissa
järnvägsinvesteringar.
13.  Riksdagen avslår vad  regeringen
förordar   om   en   förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag.

2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c):

5.     Riksdagen beslutar att  ej
reducera bidrag till kommunerna med 2,6
miljarder kronor på tilläggsbudget samt
att  minska föreslagen ökning  under
utgiftsområde 13 till 4,8  miljarder
kronor i enlighet med vad som anförs i
avsnitt 11.
6.     Riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1514), punkt 10.
7.     Riksdagen avslår regeringens
förslag vad gäller sysselsättningsstöd
till kommuner och landsting, punkt 41.

2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ingen höjning bör ske av stödet till de
politiska partierna.

2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd):

1. Riksdagen avslår regeringens förslag
om  att införa ett nytt bidrag för
installation av hissar (förslag nummer
25 och 26) (i denna del).
2. Riksdagen avslår regeringens förslag
om  att utöka investeringsstimulansen
för byggande av mindre hyresbostäder
och studentbostäder till att omfatta
även ombyggnad av vindsutrymmen  och
lokaler till bostäder.
3. Riksdagen avslår regeringens förslag
till ny bemyndiganderam för anslag 34:3
Åtgärder för biologisk mångfald.
4. Riksdagen avslår regeringens förslag
om ett tillfälligt sysselsättningsstöd
2005  i  tilläggsbudgeten  för  2004
(förslag nummer 41).
5. Riksdagen avslår regeringens förslag
nummer 40 angående kapitalstrukturen i
statliga bolag och nummer 36 angående
låneramar för Euromaint AB, Green Cargo
AB och Jernhusen AB i propositionen för
tilläggsbudgeten för 2004 i enlighet
med vad som anförs i motionen (i denna
del).
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  regeringen skall återkomma till
riksdagen med lagförslag som avgränsar
regeringens  befogenhet  att  göra
kapitalinsatser i statliga bolag utan
att i förväg ha inhämtat riksdagens
godkännande.
7.  Riksdagen  beslutar  enligt  de
anslagsförändringar i tilläggsbudgeten
för 2004 som föreslås i nedanstående
tabell:

Anslag (kr)      Regering Anslag  Ny ram
ens sförän
förslag dringa
i    r
tilläggs
budget
för 2004
22:2 Bidrag till     46 619 -3 892  42 727
arbetslöshetsersättni  000 000   000 000 000
ng och aktivitetsstöd        000
48:1 Generellt      41 542  2 600  44 142
statsbidrag till    000 000   000 000 000
kommuner och            000
landsting

2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m):

1. Riksdagen avslår yrkande 8 om förslag
till  lag  om  ändring  av  lagen
(2000:1335)   om  kreditering   på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät.
2. Riksdagen avslår yrkande 10 om förslag
till lag om ändring i lagen (1995:1514)
om generellt statsbidrag till kommuner
och landsting.
3.     Riksdagen avslår yrkande 16 om
förslag om minskat bemyndigande under
utgiftsområde 6 på anslag 6:2 Materiel,
anläggningar  samt  forskning  och
teknikutveckling.
4.     Riksdagen avslår yrkande 18
gällande     det     särskilda
anställningsstödet.
5.     Riksdagen avslår yrkande 23 om
förändrad användning av anslag 31:10
Bidrag till bostadsinvesteringar  som
främjar  ekologiskt  boende  under
utgiftsområde 18.
6.     Riksdagen avslår yrkande 25 om
riktlinjer för bidrag till installation
av hissar.
7.     Riksdagen avslår yrkande 26 om
att införa ett nytt ramanslag, 31:14
Bidrag  till installation av hissar,
under utgiftsområde 18.
8.     Riksdagen avslår yrkande 27 om
riktlinjer   för   bidrag   till
investeringsstimulans   för   vissa
ombyggnationer  av  utrymmen  till
bostadslokaler.
9.     Riksdagen avslår yrkande 31 om
ökat  bemyndigande  för  stöd  till
klimatinvesteringar.
10.    Riksdagen avslår yrkande 40 om
ändrad  kapitalstruktur  i  statliga
bolag.
11.    Riksdagen avslår yrkande 41 om
tillfälligt  sysselsättningsstöd  till
kommu  ner och landsting.
12.     Riksdagen beslutar att under
utgiftsområde  15 till  anslag  25:2
Studiemedel fortsatt anslå 11 441 185
000 kr.
13.     Riksdagen beslutar att under
utgiftsområde  15 till  anslag  25:4
Rekryteringsbidrag fortsatt anslå 1 394
507 000 kr.
14.     Riksdagen beslutar att under
utgiftsområde  16 till  anslag  25:2
Myndighet för skolutveckling fortsatt
anslå 94 275 000 kr.
15.     Riksdagen beslutar att under
utgiftsområde 16 till  anslag  25:76
fortsatt anslå 185 151 000 kr.
16.     Riksdagen beslutar att inte
medge inrättandet av ett nytt anslag,
31:14  Bidrag  till installation  av
hissar, under utgiftsområde  18  och
därmed inte anslå 1 000 000 kr för
detta ändamål.

2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
det nödvändiga i att redan 2005 års
budget  räknas  upp och  fastställer
bemyndiganderamen till en  nivå  som
också inrymmer framtidssatsningar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
vikten  av  att inte utan noggranna
överväganden  ändra  i   beslutade
förutsättningar för genomförandet  av
gällande försvarsbeslut.

Följdmotioner med anledning av
proposition 128


2003/04: Fi 17 av Olle Sandahl m.fl.
(kd):

1.  Riksdagen  beslutar  att  avslå
proposition 2003/04:128.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om bruttoredovisning av medel på det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret för
insatser i statligt hel- eller delägda
bolag.

2003/04: Fi 18 av Lena Ek m.fl. (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
att inte tillåta överföring av medel från
Fonden för den mindre skeppsfarten till
det särskilda kontot i Riksgäldskontoret
för insatser i av staten hel- eller
delägda bolag.

2003/04: Fi 19 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):

1.     Riksdagen avslår proposition
2003/04:128.
2.    Riksdagen begär att regeringen
återkommer  med  en översyn  av  det
fortsatta behovet av och verksamheten
inom Fonden för den mindre skeppsfarten.

Bilaga 2
Regeringens lagförslag


bilaga 3
Förslag i vårpropositionen och i parti- och kommitémotioner om
ändrade ramar och utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för
2004
Utskottets förslag överensstämmer med regeringens utom såvitt
avser utgiftsområde 24 Näringsliv. Utskottet föreslår där att
ett nytt ramanslag 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag om 1
miljon kronor anvisas. Det innebär att utskottet föreslår en ram
som är 1 miljon kronor högre än regeringens förslag  på
utgiftsområde 24 Näringsliv. Detta förslag redovisas inte i
denna tabell. Partiernas förslag redovisas i jämförelse med
propositionens förslag.
Belopp i tusental kronor
Ansl               Budget Regeri Regeri m  fp  kd   c
ag                hittil ngens ngens
ls försla nivå Fi28 Fi23 Fi27 Fi25
g
1  Rikets styrelse       7 896 40 162 7 936
299     461
1  Sametinget         17 665  -400 17 265
45:1
1  Allmänna val och demokrati   235 -1 100  233
46:1                000     900
1  Kungliga hov- och      94 574  300 94 874
90:1 slottsstaten
1  Riksdagens ledamöter och    618 16 000  634
90:2 partier m.m.          265     265
1  Riksdagens           540 14 800  555
90:3 förvaltningskostnader1     642     442
1  Regeringskansliet m.m.    5 460  -14 5 446
90:5                532  438  094
1  Stöd till politiska      131 25 000  156
90:6 partier            200     200
2  Samhällsekonomi och     9 198 1 500 9 199
finansförvaltning       142     642
2  Statistiska centralbyrån    429 1 500  431
1:5                 501     001
3  Skatt, tull och exekution  8 556 21 608 8 577
043     651
3  Skatteverket         5 745 21 608 5 767
3:1                 431     039
4  Rättsväsendet        26 432  200 26 632
092  000  092
4  Kriminalvården        4 761  200 4 961
4:6                 044  000  044
5  Internationell samverkan   1 257   0 1 257
362     362
5  Bidrag till vissa       932 -2 100  929
5:1 internationella        070     970
organisationer
5  Nordiskt samarbete      9 122 2 100 11 222
5:3
1 Anslag avsedda för riksdagen eller dess myndigheter.
Belopp i tusental kronor
Ansl               Budget Regeri Regeri m  fp  kd   c
ag                hittil ngens ngens
ls försla nivå Fi28 Fi23 Fi27 Fi25
g
8  Invandrare och flyktingar  7 005 40 000 7 045
146     146
8  Migrationsverket        616 20 000  636
12:1                273     273
8  Utresor för avvisade och    135 20 000  155
12:6 utvisade            556     556
9  Hälsovård, sjukvård och   37 665 17 500 37 682
social omsorg         272     772
9  Institutet för psykosocial 15 031  500 15 531
14:6 medicin
9  Bilstöd till handikappade   196 22 000  218
16:7                000     000
9  Kostnader för statlig    10 061 -5 000 10 056
16:8 assistansersättning      000     000
10  Ekonomisk trygghet vid     123  -17  123
sjukdom och handikapp     981  000  964
002     002
10  Handikappersättningar    1 224 -7 000 1 217
19:3                000     000
10  Riksförsäkringsverket     921  -10  911
19:6                595  000  595
13  Arbetsmarknad        61 989 7 366 69 355        -3  -2
063  000  063       892  600
000  000
13  Arbetsmarknadsverkets    4 742 -6 000 4 736
22:1 förvaltningskostnader     879     879
13  Bidrag till         39 253 7 366 46 619        -3  -2
22:2 arbetslöshetsersättning    000  000  000       892  600
och aktivitetsstöd                      000  000
13  Bidrag till administration 59 459 6 000 65 459
22:8 av grundbeloppet
15  Studiestöd         21 924 -2 500 21 922  +2  -55
855     355 500  200
15  Studiemedel m.m.      11 441  -58 11 382 +58  +1
25:2                185  700  485 700 000*
15  Rekryteringsbidrag      1 394 56 200 1 450 -56  -56
25:4                507     707 200 200*
16  Utbildning och       43 962 3 000 43 965  -1  -2
universitetsforskning     225     225 500  500
16  Myndigheten för       94 275  750 95 025 -750 -750*
25:2 skolutveckling
16  Utveckling av skolväsende   197  500  198
25:3 och barnomsorg         894     394
16  Specialpedagogiska       332 7 500  340
25:4 institutet           820     320
16  Särskilda insatser på     278 -7 500  270
25:7 skolområdet          037     537
16  Enskilda           1 940  -41 1 899
25:7 utbildningsanordnare på    279  000  279
2  högskoleområdet m.m.
16  Högskoleverket         185  750  185 -750 -750*
25:7                151     901
6
Belopp i tusental kronor
Ansl               Budget Regeri Regeri m  fp  kd   c
ag                hittil ngens ngens
ls försla nivå Fi28 Fi23 Fi27 Fi25
g
16  Centrala            372 42 000  414     -1
25:7 studiestödsnämnden m.m.    315     315    000*
8
17  Kultur, medier,       8 663 -1 608 8 662
trossamfund och fritid     960     352
17  Stöd till trossamfund    50 750 -1 608 49 142
28:3
9
18  Samhällsplanering,      8 798 1 000 8 799  -1     -1
bostadsförsörjning och     030     030 000     000
byggande
18  Boverket            151  -400  151
31:1                823     423
18  Statens va-nämnd       6 737  400 7 137
31:9
18  Bidrag till installation     0 1 000 1 000  -1     -1
31:1 av hissar (nytt ramanslag)            000     000
4
20  Allmän miljö- och      3 770   0 3 770
naturvård           566     566
20  Naturvårdsverket        323 5 700  329
34:1                434     134
20  Sanering och återställning   329  -11  318
34:4 av förorenade områden     850  500  350
20  Internationellt       66 434 5 800 72 234
34:7 miljösamarbete
22  Kommunikationer       28 535   0 28 535
012     012
22  Vägverket: Administration  1 030 -5 000 1 025
36:1                202     202
22  Banverket: Administration   773 -5 000  768
36:3                146     146
22  Banverket: Banhållning och  8 484  -15 8 469
36:4 sektorsuppgifter        123  000  123
22  Rikstrafiken:         793 5 000  798
36:1 Trafikupphandling       000     000
2
22  Järnvägsstyrelsen        0 20 000 20 000
36:1
6
23  Jord- och skogsbruk, fiske 14 278 10 000 14 288
med anslutande näringar    732     732
23  Främjande av rennäringen  37 000 10 000 47 000
45:1 m.m.
24  Näringsliv          3 490 2 100 3 492
802     902
24  Näringslivsutveckling m.m.   249 -1 000  248
38:2                562     562
24  Institutet för       74 344 -1 000 73 344
38:3 tillväxtpolitiska studier:
Förvaltningskostnader
24  Patentbesvärsrätten     15 249 1 000 16 249
38:8
Belopp i tusental kronor
Ansl               Budget Regeri Regeri m  fp  kd   c
ag                hittil ngens ngens
ls försla nivå Fi28 Fi23 Fi27 Fi25
g
24  Marknadsdomstolen      8 942 1 000 9 942
40:1
24  Allmänna          23 127 1 100 24 227
40:3 reklamationsnämnden
25  Allmänna bidrag till    73 705 -2 600 71 105     +2  +2  +2
kommuner            790  000  790    600  600  600
000  000  000
25  Generellt statsbidrag till 44 142 -2 600 41 542     +2  +2  +2
48:1 kommuner och landsting     000  000  000    600  600  600
000  000  000
Summa anslagsförändring på     148 5 080  154  ±0  +2  -1  ±0
tilläggsbudget           996  762  076    542  293
025     787    300  000

bilaga 4
Konstitutionsutskottets yttrande
2003/04:KU5y


Tilläggsbudget för år 2004

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Till finansutskottetFinansutskottet    har    vid    sitt    sammanträde
den   20   april   2004   beslutat   att   bereda
övriga   utskott   tillfälle   att   yttra    sig
över    2004    års    ekonomiska    vårproposition
(prop.    2003/04:100)   om    tilläggsbudget    för
budgetåret    2004    (punkterna    5-44)    jämte
eventuella   motioner,   allt   i   de   delar   som
berör           respektive          utskotts
beredningsområde.
Konstitutionsutskottet     yttrar     sig     över
förslagen   beträffande   ändring   i   lagen   om
statligt    stöd    till    politiska    partier
(yrkande   5),  ändring  i  lagen  om  stöd   till
riksdagsledamöternas       och       partigruppernas
arbete   i   riksdagen  (yrkande   43),   ränta   på
kung    Karl    XIII:s   hemgiftskapital    (yrkande
11),   ändrade   anslag   för   utgiftsområde   1
Rikets   styrelse   (yrkande   42   delvis    och
yrkande       44)       samt       förbättrad
kapitalstruktur    i   statliga    bolag    (yrkande
40).

Propositionen


Statligt stöd till politiska partier

Regeringen    föreslår    att    riksdagen    antar
regeringens   förslag  till   lag   om   ändring   i
lagen   (1972:625)   om   statligt   stöd    till
politiska      partier      (yrkande       5).
Ändringarna      innebär       att       såväl
mandatbidrag      som      grundstöd       och
tilläggsstöd   räknas   upp.   Det   medför   att
anslaget   90:6   Stöd   till   politiska   partier
ökas   med   25   000   000   kr   (yrkande   42
delvis).

Stöd till riksdagsledamöternas och
partigruppernas arbete i riksdagen

Riksdagsstyrelsen     föreslår     att     riksdagen
antar    riksdagsstyrelsens   förslag    till    lag
om   ändring   av   lagen   (1999:1209)   om   stöd
till         riksdagsledamöternas          och
partigruppernas      arbete      i      riksdagen
(yrkande     43).    Stödet     skall     enligt
förslaget   beräknas   efter   normen   att   det
skall     motsvara     kostnader     för     225
politiska    sekreterare    under    perioden    den
1    september    2004-30    juni    2005,    335
politiska   sekreterare   den   1   juli   2005-30
juni   2006   och   349   politiska   sekreterare
från  den  1  juli  2006.  Beloppet  46  000  kr
per   politisk   sekreterare   och   månad   skall
ligga till grund för beräkningen.
Riksdagsstyrelsen     föreslår     vidare     att
anslaget    90:2    Riksdagens    ledamöter    och
partier  m.m.  ökas  med  16  000  000  kr   och
anslaget           90:3           Riksdagens
förvaltningskostnader   ökas   med   14   800   000
kr (yrkande 44).

Ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital

Regeringen      föreslår      att      riksdagen
godkänner         att         Riksgäldskontorets
betalning   av   årlig   ränta   på   kung   Karl
XIII:s     hemgiftskapital     upphör     (yrkande
11).    Riksgäldskontoret    betalar    årligen    7
500    kr    till    Hans    Maj:t    Konungens
hovförvaltning    i   ränta    på    kung    Karl
XIII:s hemgiftskapital.
Som   skäl   för   förslaget   anför   regeringen
att   alla   betalningar   till   kungahuset   bör
samordnas   under   ett   anslag.   Anslaget   90:1
Kungliga    hov-    och    slottsstaten    skall
räknas    upp   i   motsvarande   mån    (yrkande
42).

Ändrade anslag för utgiftsområde 1 Rikets
styrelse

Regeringen     och     riksdagstyrelsen     föreslår
i     övrigt     följande     ändringar     på
tilläggsbudget    för   utgiftsområde    1    Rikets
styrelse   (yrkande   42   delvis   och   yrkande
44):

TABELL 1. ÄNDRAD RAM OCH äNDRADE ANSLAG
2004 FöR UTGIFTSOMRåDE 1 RIKETS STYRELSE

Tusental kronor
Ans      Belopp  Föränd Ny ram/
lag      enligt   ring
statsbud   av    Ny
get 2004 ram/an anslags
slag   nivå
Rikets    7 896 40 162  7 936
styrelse    299       461
45: Sametinge  17 665  -400  17 265
1 t
46: Allmänna  235 000 -1 100 233 900
1 val och
demokrati
90: Kungliga  94 574  + 300  94 874
1 hov- och
slottssta
ten
90: Riksdagen 618 265  + 16 634 265
2 s           000
ledamöter
och
partier
m.m.
90: Riksdagen 540 642  + 14 555 442
3 s           800
förvaltni
ngskostna
der
90: Regerings  5 460  - 14  5 446
5 kansliet    532   438   094
m.m.
90: Stöd till 131 200  + 25 156 200
6 politiska       000
partier
Förbättrad kapitalstruktur

I propositionen föreslås att riksdagen
godkänner vad regeringen förordar om en
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag (yrkande 40). Förslaget innebär att
behållningen på ett särskilt konto i
Riksgäldskontoret vid utgången av 2003
får  användas  även under  2004  för
kapitaltillskott till SJ AB. Regeringen
får utnyttja kontot under 2004 genom att
tillföra det medel för insatser i av
staten hel- eller delägda bolag på de
villkor som riksdagen tidigare fattat
beslut  om med följande två tillägg.
Kontot skall ha en kredit på  högst
2 000 000 000 kr under 2004. Om krediten
utnyttjas  skall den ha  återbetalats
inklusive ränta med extra utdelningar
från statligt ägda bolag före utgången av
2004. Den sammanlagda ramen för extra
utdelningar som får tillföras kontot höjs
därmed till totalt 5 000 000 000 kr för
2003 och 2004.
Som  skäl  för  att  knyta  en
kreditmöjlighet   till   kontot   i
Riksgäldskontoret anförs att erfarenheten
visat att det tar avsevärd tid att få
till stånd väl underbyggda analyser av
kapitalstrukturen i olika statliga bolag
och att i korrekta former besluta om
extra utdelningar. Behovet av att lämna
kapitaltillskott kan däremot uppkomma med
ganska kort varsel. I sådana situationer
kan    regeringen   behöva   ett
handlingsutrymme. En lämpligt avpassad
kredit   knuten  till  kontot   i
Riksgäldskontoret anges utgöra en teknisk
lösning på detta problem.

Motioner


Stödet till de politiska partierna

I motion 2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson
(m) föreslås att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att ingen höjning
bör ske av stödet till de politiska
partierna.  Motionären framhåller  att
inget talar för att en höjning bör äga
rum nu. Partierna kan effektivisera sina
organisationer och sina arbetssätt  i
likhet med många privata företag och
andra i vårt samhälle i dag.

Förbättrad kapitalstruktur

I motion 2003/04:Fi17 av Olle Sandahl
m.fl.  (kd)  föreslås  att  riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin
mening vad som anförs i motionen om
bruttoredovisning  av  medel  på  det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret för
insatser i statligt hel- eller delägda
bolag (yrkande 2). Motionärerna anser
bl.a. att alla medel från statligt hel-
eller delägda bolag och dessas användning
skall  passera statsbudgetens inkomst-
respektive utgiftssida. Riksdagen bör som
sin mening ge regeringen till känna att
en sådan ordning snarast bör åstadkommas
för det ifrågavarande särskilda kontot i
Riksgäldskontoret.
I motion 2003/04:Fi27 av Mats Odell
m.fl. (kd) föreslås att riksdagen avslår
propositionen i nu aktuell del (yrkande 5
delvis). Vidare föreslås att riksdagen
tillkännager  som sin mening  vad  i
motionen anförs om att återkomma till
riksdagen med lagförslag som avgränsar
regeringens  befogenhet  att   göra
kapitalinsatser i statliga bolag utan att
i  förväg  ha  inhämtat  riksdagens
godkännande  (yrkande 6). Motionärerna
anser bl.a. att regeringen på nytt genom
sitt förslag försöker begränsa riksdagens
inflytande över de statliga bolagen och
beskära riksdagens möjlighet att utöva
finansmakten. Enligt motionen  innebär
förslaget även ytterligare steg mot att
permanenta en ordning som sagts vara
tillfällig. Detta sker utan att  man
föreslår den reglering av ordningen som
riksdagen efterlyst. Om en kredit knyts
till  kontot  bidrar  det  enligt
motionärerna  till  att  ytterligare
försvåra genomlysningen av statsbudgeten
och  regeringens  förvaltning  av  de
statliga bolagen. För att öka öppenheten
samt  för  att inordna modellen  för
förändringar   i  statliga   bolags
kapitalstruktur  i statsbudgeten,  bör
riksdagen stifta en lag som avgränsar
kontots användning och beskriver hur de
medel som använts skall redovisas  i
statsbudgeten. En sådan lag bör tydligt
avgränsa regeringens befogenhet att göra
kapitalinsatser utan att i förväg ha
inhämtat   riksdagens   godkännande.
Regeringen bör snarast återkomma till
riksdagen med förslag till en sådan lag.
I  motion  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg m.fl. (m) föreslås att riksdagen
avslår propositionen i nu aktuell del
(yrkande 10). Motionärerna anför bl.a.
att de motsätter sig inrättandet av ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret avsett
för insatser i av staten hel- eller
delägda aktiebolag, via vilket medel kan
överföras  från vinstgivande  statliga
företag  till andra statliga företag.
Skälen till detta är flera. För det
första är det demokratiskt tveksamt att
regeringen på detta vis ges möjlighet att
kringgå  riksdagen  och  den  normala
budgetprocessen. För det andra kan de
företag  som  tvingas  till  extra
utdelningar till kontot skadas. För det
tredje innebär systemet ett kringgående
av    budgetlagens    krav    på
bruttoredovisning.
I  motion  2003/04:Fi23  av  Lars
Leijonborg  m.fl. (fp)  föreslås  att
riksdagen avslår propositionen  i  nu
aktuell  del  (yrkande  13).   En
grundläggande invändning mot förslaget är
enligt motionärerna att det står i strid
med budgetlagen och är konstitutionellt
tvivelaktigt. Motionärerna  anser  att
förslaget om förbättrad kapitalstruktur
tillhör den typ av bemyndiganden som
riksdagen  avsåg  att  undvika  genom
införandet av budgetlagen. De anser även
att det är uppenbart att den ordning
regeringen  föreslår leder  till  att
konkurrensen snedvrids på de marknader
där  statligt ägda företag verkar  i
konkurrens med privata företag.

Bakgrund


Regeringsformen

I 1 kap. 4 § regeringsformen framgår att
riksdagen beslutar om skatt till staten
och bestämmer hur statens medel skall
användas.  Regeringsformens   närmare
bestämmelser   om  finansmakt   och
budgetreglering finns samlade i 9 kap.
Den  grundläggande  bestämmelsen  om
finansmakten finns i 2 §, som anger att
statens medel inte får användas på annat
sätt än riksdagen har bestämt.
I  regeringsformens  föreskrifter  om
budgetreglering sägs att riksdagen skall
företa budgetreglering för det närmast
följande budgetåret eller, om det finns
särskilda skäl, för annan budgetperiod.
Riksdagen  skall,  på  förslag  av
regeringen, i en statsbudget bestämma
till vilka belopp statsinkomsterna skall
beräknas och anvisa anslag till angivna
ändamål.  För  löpande  budgetår  kan
riksdagen,  enligt  9  kap.  5  §
regeringsformen, på tilläggsbudget göra
en ny beräkning av statsinkomster samt
ändra anslag och anvisa nya anslag.
Huvudregeln om regeringens behörighet
är att statens medel och dess övriga
tillgångar  står  till  regeringens
disposition, men att riksdagen i den
omfattning som behövs fastställer grunder
för förvaltningen av statens egendom och
förfogande över den. Regeringen får t.ex.
inte utan riksdagens bemyndigande ta upp
lån  eller  i  övrigt ikläda  staten
ekonomiska förpliktelser.
Riksdagen får emellertid enligt 9 kap.
2 § bestämma att statsmedel skall tas i
anspråk  i  annan ordning  än  genom
budgetreglering    genom     s.k.
specialdestination. Riksdagen har samma
formella     inflytande     över
specialdestinationer som över anslagen.

Lag om statsbudgeten (budgetlagen)

I 17 § budgetlagen framgår att statens
inkomster och utgifter skall budgeteras
och redovisas brutto på statsbudgeten,
den  s.k.  bruttoredovisningsprincipen.
Utgifter får dock redovisas netto på
anslag om inkomsterna från en verksamhet
endast  bidrar  till  att   täcka
verksamhetens kostnader (17 §). I 18 §
budgetlagen framgår att en verksamhet där
statens kostnader helt skall täckas med
verksamhetens  intäkter  inte  skall
budgeteras och inte heller redovisas på
anslag eller inkomsttitlar. Inkomsterna
regleras också i 9 §, där begreppet
definieras, och i 30 §, som säger att om
riksdagen har beslutat om försäljning av
egendom skall inkomsten redovisas mot en
inkomsttitel på statsbudgeten, om inte
riksdagen bestämmer annat.

Behandlingen av frågor om förbättrad
kapitalstruktur i föregående års
tilläggsbudget

Med anledning av regeringens förslag i
2003  års  ekonomiska  vårproposition
godkände riksdagen (bet. 2002/03:FiU21,
rskr. 2002/03:235) att, i samband med en
översyn av kapitalstrukturen i statligt
ägda bolag, högst 3 000 000 000 kr i form
av extra utdelningar från de statliga
bolagen 2003 fick överföras till ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret och
användas för insatser i av staten hel-
eller delägda bolag. Förslaget innebar
att  riksdagens  godkännande  för  en
kapitalinsats skulle inhämtas, men  i
undantagsfall, där beslut inte kan vänta,
föreslogs att regeringen avseende mindre
belopp  skulle  bemyndigas  att  utan
dröjsmål göra nödvändiga kapitalinsatser.
I dessa fall skulle riksdagens medgivande
inhämtas i efterhand.
I   yttrande  (2002/03:KU6y)  till
finansutskottet          gjorde
konstitutionsutskottet vissa uttalanden
angående   den   beslutsform   för
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären  som   föreslogs   i
propositionen.  Utskottet  ansåg  att
regeringens förslag borde modifieras på
ett par punkter. För det första borde
bemyndigandet  inte  innebära   att
regeringen i brådskande fall och för
smärre  belopp  får  besluta   om
kapitalinsatser. Utskottet uttalade att
riksdagen i varje enskilt  fall  bör
besluta om kapitalinsatser. För det andra
borde  enligt  utskottet bemyndigandet
tidsbegränsas. Vidare uttalade utskottet
att kontots varaktighet dessutom bör bli
föremål för riksdagens årliga prövning.
Slutligen  borde det enligt utskottet
tydligt framgå av riksdagens beslut att
maximalt
3 000 000 000 kr fick överföras till det
särskilda  kontot.  Utskottet  anförde
slutligen att det kan finnas anledning
att  i  lämpligt  sammanhang  närmare
överväga      formerna      för
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären. Om regeringen menar att
det skall finnas en permanent särskild
ordning  för sådana beslut  bör  den
återkomma till riksdagen med förslag om
hur en sådan ordning bör regleras. En
lämplig tidpunkt att behandla frågan vore
att ta upp den i samband med den i
Regeringskansliet pågående översynen av
budgetlagen.
I betänkandet med anledning av 2003 års
ekonomiska   vårproposition   (bet.
2002/03:FiU21)    ställde     sig
finansutskottet     bakom     vad
konstitutionsutskottet hade anfört i det
nyss     redovisade    yttrandet.
Finansutskottet tillade vidare bl.a. att
underskott inte får uppkomma på kontot,
dvs. att någon kredit inte skall vara
knuten  till  kontot.  I  den  mån
kapitaltillskott behövs och de ej kan
finansieras med tillgängliga medel på
kontot  bör  tillskottet, enligt  vad
finansutskottet  yttrade,  i  stället
tillskjutas genom att ett anslag anvisas
över  statsbudgeten.  Finansutskottet
föreslog att riksdagen som sin mening
skulle ge regeringen till känna  vad
utskottet  anfört.  Riksdagen  följde
utskottet (rskr. 2002/03:235).

Konstitutionsutskottets ställningstagande


Stöd till politiska partier och till
riksdagens ledamöter m.m.

Som  regeringen  framhållit  har  en
eftersläpning  skett  beträffande  det
statliga partistödet. Eftersläpningen bör
nu  korrigeras. Utskottet  tillstyrker
därför regeringens förslag till ändring i
lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier och om höjning av det
berörda anslaget.
Utskottet tillstyrker vidare förslaget
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd
till    riksdagsledamöternas    och
partigruppernas arbete i riksdagen och om
höjning av berörda anslag.
Motion 2003/04:Fi26 avstyrks.
Utskottet har ingen erinran avseende
regeringens     förslag     att
Riksgäldskontorets betalning av  årlig
ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital
till  Konungens hovförvaltning upphör.
Utskottet tillstyrker förslaget om en
motsvarande höjning av anslaget  till
Kungliga hov- och slottsstaten.
Utskottet har inte någon erinran mot
vvriga förslag om ändrade anslag inom
utgiftsområdet.

Förbättrad kapitalstruktur

Konstitutionsutskottet erinrar om  vad
utskottet tidigare har uttalat om att det
finns  goda  skäl  att  underlätta
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären.
När det gäller beslutsformen för sådana
kapitalomstruktureringar    vidhåller
utskottet sitt tidigare ställningstagande
och  hänvisar  till  det  yttrande
(2002/03:KU6y) som utskottet avgett i
samband   med   behandlingen   av
tilläggsbudget för år 2003.
I sammanhanget vill utskottet särskilt
erinra  om  vikten av att regeringen
återkommer till riksdagen med förslag
till  en  permanent  ordning  för
kapitalomstruktureringen i den statliga
företagssfären, om regeringen menar att
erfarenheterna hittills talar för att en
sådan ordning bör finnas.
Stockholm den 13 maj 2004
På konstitutionsutskottets vägnar
Gunnar Hökmark

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Gunnar Hökmark (m), Göran
Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund
(s), Helena Bargholtz (fp), Kenth
Högström (s), Ingvar Svensson (kd), Mats
Einarsson (v), Mats Berglind (s), Henrik
S Järrel (m), Anders Bengtsson (s),
Tobias Krantz (fp), Kerstin Lundgren (c),
Helene Petersson (s), Nils Fredrik
Aurelius (m), Billy Gustafsson (s),
Gustav Fridolin (mp) och Inger Jarl Beck
(s).


Avvikande mening


Förbättrad kapitalstruktur
Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz
(fp), Ingvar Svensson (kd), Henrik S
Järrel  (m),  Tobias  Krantz  (fp),
Kerstin Lundgren (c) och Nils Fredrik
Aurelius (m) anför:
Vi anser att finansutskottet bör avstyrka
regeringens  förslag  om  förbättrad
kapitalstruktur.   En   grundläggande
invändning är att förslaget står i strid
med budgetlagen och är konstitutionellt
tvivelaktigt.
En annan invändning gäller användandet
av bemyndigande på finansmaktens område.
En viktig motivering för budgetlagen var
att  den  ersatte  en  uppsjö  av
bemyndiganden  som  riksdagen  givit
regeringen. Bemyndigandena var av den
omfattningen att det var svårt att få en
önskvärd överblick, och det förelåg risk
för att det kunde uppstå oklarhet om vad
riksdagen hade beslutat. Det fanns behov
av reglering på finansmaktens område som
låg   mellan  regeringsformens  och
riksdagsordningens generella regler och
de  detaljerade  och  oöverblickbara
bemyndigandena.   Vid   sidan   om
bemyndigandena fanns dessutom en rikt
utvecklad praxis som det sågs  behov av
att   kodifiera.   Förslaget   i
vårpropositionen   om    förbättrad
kapitalstruktur tillhör  den  typ  av
bemyndiganden som riksdagen avsåg att
undvika genom införandet av budgetlagen.
Vi vill vidare betona den betydelse som
principerna  om bruttoredovisning  och
fullständig budgetproposition har för att
riksdagen  skall  kunna  utöva  sin
grundlagsreglerade      finansmakt.
Regeringsförslaget   innebär    ett
kringgående av budgetlagens  krav  på
bruttoredovisning och utgör därmed ett
flagrant   brott  mot  budgetlagens
bestämmelser.
Den modell som regeringen införde 2003
riskerar  få  en  permanent  karaktär
eftersom det även i framtiden kommer att
finnas behov av att göra förändringar i
kapitalstrukturen i statliga företag. För
att öka öppenheten samt för att inordna
modellen  för förändringar i statliga
bolags kapitalstruktur i statsbudgeten,
bör  riksdagen, i enlighet  med  vad
utskottet redan förra året i yttrande
2002/03:KU6y anförde, stifta en lag som
avgränsar  kontots  användning  och
beskriver hur de medel som använts skall
redovisas i statsbudgeten.
Nu vill regeringen höja ramen för de
medel som skall få avsättas på det
speciella kontot i Riksbanken genom att
knyta en kredit till kontot. Det argument
som anförs är behovet av snabbhet. Den
sakliga innebörden är att regeringen vill
utöka ramen från tre till fem miljarder
kronor. I än högre grad vill regeringen
tydligen agera utanför den normala
budgetprocessen. Av samma skäl som vi
ursprungligen motsatte oss införandet av
detta konto motsätter vi oss starkt dess
utbyggnad.Särskilda yttranden


Anslagsförändringar på tilläggsbudget
Helena  Bargholtz (fp)  och  Tobias
Krantz (fp) anför:
Folkpartiet   hade   ett   annat
budgetalternativ för 2004. Detta avslogs
av riksdagen. Det är de partier som står
bakom den budget som nu gäller som har
ansvar  för att se till  att  deras
beslutade  utgiftstak  kan  hållas.
Folkpartiets  budgetförslag  hade  en
marginal på 8 miljarder kronor vilket
betyder att om vårt förslag hade vunnit
riksdagens gillande skulle flertalet av
tilläggsbudgetens förändringar inte ha
varit  nödvändiga.  Vi  har  enligt
riksdagsordningen inte  möjlighet  att
föreslå förändringar på andra anslag än
de av regeringen i tilläggsbudget  1
aktualiserade.  Det  är  därför  inte
praktiskt möjligt för oss att lägga fram
en egen genomarbetad tilläggsbudget.
Av samma skäl kommer vi inte att delta
i den fortsatta behandlingen av den nu
föreliggande tilläggsbudgeten  bortsett
från frågan om kapitalstruktur.

Anslagsförändringar på tilläggsbudget

Ingvar Svensson (kd) anför:
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner för  budgetåret  2004
förordat en annan inriktning av  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
dn den nu gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska politik och budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241. Detta alternativ avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om     utgiftsområdesramar    och
skatteinkomster till förmån  för  den
inriktning av den ekonomiska politiken
och     budgetpolitiken     som
Socialdemokraterna föreslog. Av  detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Av samma skäl kommer vi inte att delta
i den fortsatta behandlingen av den nu
föreliggande tilläggsbudgeten  bortsett
från frågan om kapitalstruktur.

bilaga 5
Försvarsutskottets yttrande
2003/04:FöU4y


Tilläggsbudget för 2004 - utgiftsområde
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Till finansutskottet


Finansutskottet har berett övriga utskott
tillfälle att yttra sig över 2004 års
ekonomiska   vårproposition   (prop.
2003/04:100)  om  tilläggsbudget  till
statsbudgeten  för  budgetåret  2004
(punkterna 5-44) och de motioner som kan
komma att väckas, allt i de delar som
berör     respektive     utskotts
beredningsområde. Försvarsutskottet  är
berört av regeringens förslag punkt 16 om
sänkning av bemyndiganderamen med fyra
miljarder  kronor  för  anslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling jämte två motioner som
tar upp bemyndigandefrågor.
Utskottet noterar regeringens förslag
att  bemyndiganderamen för innevarande
budgetår sänks med fyra miljarder kronor
från 72 500 000 000 kr till 68 500 000
000 kr och vill uttrycka oro för den
misstro mot den politiska processen som
hanteringen kan leda till.  Utskottet
menar att det är ytterst angeläget att en
nivå    som    tillåter    såväl
framtidssatsningar          som
kompetensuppbyggnad snarast fastställs.
Därmed ökas handlingsfriheten och minskas
de   framtida   bindningarna   för
materielanskaffning. Detta bör  enligt
utskottet ges regeringen till  känna.
Utskottet tillstyrker Centerpartiets och
avstyrker  Moderata  samlingspartiets
motionsyrkanden    såvitt    avser
beställningsbemyndiganden      inom
utgiftsområde 6.
Utskottet  utgår  från  att  i  det
underlagsarbete som nu sker inför det
kommande   försvarsbeslutet    görs
ansträngningar för att finna en bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete bör omfatta
flera olika ekonomiska alternativ, varav
ett är en minskning på sex miljarder
kronor. De olika alternativen bör beredas
mot  bakgrund  av de säkerhets-  och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom   ramen  för  arbetet  inför
försvarsbeslutet.
Avvikande  meningar har  lämnats  av
Moderata  samlingspartiet,  Folkpartiet
liberalerna,   Vänsterpartiet   och
Miljöpartiet de gröna.

Regeringen


Finansplanen

Regeringen  anför i finansplanen  att
Försvarsberedningen skall genomföras med
utgångspunkten att den skall leda till
betydande kostnadsminskningar. Ett  av
huvudalternativen i Försvarsberedningens
arbete skall vara en besparing på sex
miljarder  kronor.  För  att  skapa
handlingsfrihet   och    underlätta
omställningen  begränsas   försvarets
beställningsbemyndiganden 2004.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  18 376 147 000 kr. Vidare  har
regeringen ett bemyndigande att  ingå
ekonomiska  förpliktelser  på  högst
72 500 000 000 kr.
Regeringen föreslår att den bemyndigas
att  under 2004 för ramanslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling besluta om beställningar
av materiel, anläggningar samt forskning
och  teknikutveckling  som  inklusive
tidigare  gjorda beställningar  medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004.
För att skapa handlingsfrihet inför det
kommande   försvarsbeslutet  avseende
försvarets  inriktning åren  2005-2007
anser regeringen att det är nödvändigt
att minska de framtida bindningarna som
görs i fråga om materielanskaffning. Det
är därför motiverat att redan nu sänka
bemyndiganderamen i avvaktan på beslut om
framtida anslagsnivåer.
Av  dessa skäl anser regeringen att
bemyndiganderamen  för  anslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling  bör  sänkas  till
68 500 000 000 kr.

Motionerna


Bemyndiganderamen

I    Moderata    samlingspartiets
kommittémotion  Fi28  (m)  av  Mikael
Odenberg m.fl. framhålls att ett  av
huvudalternativen  i  det  kommande
försvarsbeslutet enligt vårpropositionen
skall vara en besparing på sex miljarder
kronor. Besparingen förbereds redan nu
genom       att      begränsa
beställningsbemyndiganden under  anslag
6:2  med fyra miljarder kronor 2004.
Därtill läggs en utgiftsbegränsning på ca
en miljard kronor under 2004. Detta sker
under en känslig övergångsperiod från det
mobiliserande  till det  insatsberedda
försvaret och ger fel signaler  till
Försvarsmakten. Moderaterna anser inte
att  det är riktigt att nu förändra
förutsättningarna   för   försvaret.
Moderaterna motsätter sig därför  det
minskade    beställningsbemyndigandet
(yrkande 3).
I Centerpartiets kommittémotion Fi29 (c)
av Eskil Erlandsson m.fl. framhålls att i
diskussionerna mellan regeringen och dess
samarbetspartier inför den  ekonomiska
vårpropositionen dök det upp frågor som
rör  försvarsområdet. Bland annat har
detta   utmynnat  i  en   minskad
bemyndiganderam   för    försvarets
materielbeställningar.
Centerpartiet gjorde i  samband  med
försvarsbeslutet en överenskommelse med
regeringen om innehållet i beslutet och
inriktningen under perioden fram till
nästa försvarsbeslut. Självklart anser
Centerpartiet att ingångna uppgörelser
ska fullföljas för att skapa arbetsro för
försvaret  att fullfölja de politiska
besluten och för att lägga en god grund
för det fortsatta omställningsarbetet.
Det fortsatta omställningsarbetet  är
helt  beroende  av  att  medborgare,
anställda i försvaret, värnpliktiga och
politiker kan lita på förutsättningarna.
Därför vill Centerpartiet inskärpa det
nödvändiga i att inte förändra innehållet
i försvarsbeslutet utan dess medverkan.
Centerpartiet är mycket kritiskt till
den förändring av bemyndiganderamen som
förefaller vara följden av regeringens
överläggningar med Miljöpartiet. Enligt
partiets uppgifter behöver det dock inte
förändra inriktningen i försvarsbeslutet
under innevarande år.
Skulle   bemyndiganderamen   sänkas
permanent skulle det däremot ställa till
kännbara  problem för  Försvarsmakten.
Möjligheten  att  satsa  på  viktiga
framtidsprojekt skulle hotas om en allt
större del av resurserna behöver läggas
på gamla åtaganden. Så får det inte gå
till.
Bemyndiganderamen måste ha en  sådan
omfattning att det finns utrymme för
beställningar     som     gynnar
kompetensuppbyggnad          och
materielutveckling. Därför måste ramen
räknas upp och fastställas till att åter
omfatta framtidssatsningar i 2005 års
budget. Detta bör ges regeringen till
känna (yrkande 1).
Det är Centerpartiets förhoppning att
riksdagen  korrigerar  den  olyckliga
hanteringen   av   bemyndiganderamen.
Samtidigt är det angeläget att detta inte
inträffar igen. Regeringen bör därför
avstå  från  att  föreslå  förändrade
förutsättningar  för  det  innevarande
försvarsbeslutet utan att göra mycket
noggranna överväganden. Detta bör ges
regeringen till känna (yrkande 2).

Anslagsnivåer i det kommande
försvarsbeslutet

I  några motioner tas - utan  några
specifika yrkanden - frågan  upp  om
arbetet   inför   det   kommande
försvarsbeslutet  och  de  framtida
anslagsnivåerna för försvaret.
I Moderata samlingspartiets partimotion
Fi22  (m) framhålls att det  svenska
försvaret  står  inför  genomgripande
förändringar. Omdaningen från gårdagens
invasionsförsvar  till   morgondagens
insatsförsvar kommer att vara förenad med
betydande omställningskostnader.
Moderaterna      kommer      i
Försvarsberedningen att eftersträva en
bred uppgörelse i syfte att säkerställa
Sveriges möjligheter att både trygga det
nationella  oberoendet  och  uppfylla
förpliktelser  i  ett  internationellt
sammanhang.
Moderaterna anser också att systemet
för  finansiering  av  internationella
militära insatser behöver ändras och ses
som  en  del  av  vårt  samlade
internationella åtagande.
Det är av stor vikt att Sverige kan
bidra till att den gemensamma utrikes-
och   säkerhetspolitiken   kan   få
trovärdighet genom ökad militär förmåga.
Sverige måste kunna bidra med sin del.
Moderaterna återkommer till frågan om
anslagsnivåerna  när  underlaget  från
Försvarsberedningen föreligger.
I Folkpartiet liberalernas partimotion
Fi23 (fp) redovisas en utgiftsförändring
på  minus  1,5 miljarder kronor  för
försvaret under 2005 resp. 2006. Det
anförs   att   mera   detaljerade
ställningstaganden kommer att ske i höst
inför budgeten för 2005.
I Centerpartiets partimotion Fi25 (c)
framförs att vad gäller överenskommelsen
mellan regeringen och Miljöpartiet om att
en  minskad  försvarsbudget  med  sex
miljarder skall vara ett huvudalternativ
i  Försvarsberedningens  arbete  inför
höstens försvarsbeslut, så förutsätter
Centerpartiet  att  de   ekonomiska
alternativ    som    utreds    i
Försvarsberedningen  utreds  på  ett
likvärdigt sätt.
Utgångspunkten måste  vara  vad  det
säkerhetspolitiska läget kräver,  inte
vilka     önskemål    regeringens
samarbetspartier har.

Utskottet


Bemyndiganderamen

Regeringen föreslår i tilläggsbudget till
statsbudgeten för 2004 en sänkning av
bemyndiganderamen  för  anslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling. Regeringen föreslår att
bemyndiganderamen  sänks  med  fyra
miljarder kronor.
Utskottet har vid olika tillfällen under
de senaste åren särskilt behandlat frågor
om   beställningsbemyndiganden   inom
försvaret.   I   försvarsutskottets
betänkande 2003/04:FöU6 Styrning av det
militära försvaret framhålls sålunda.
I   finansutskottets   betänkande
2003/04:FiU11 Tilläggsbudget  2  för
budgetåret 2003 anförs bl.a. följande.
I propositionen om budgetlagen (prop.
1995/96:220, s. 36) anförde regeringen
att ett bemyndigande är liktydigt med
att anslag så småningom måste anvisas.
Därför, anförde regeringen, är  det
naturligt att beslut om omfattningen
av och ändamålet med ett bemyndigande
prövas   lika  noga   som   ett
anslagsbeslut.
Vidare framhåller försvarsutskottet  i
sitt betänkande 2003/04:FöU6 Styrning av
det militära försvaret.
Det  nuvarande  systemet  med  s.k.
objektsramar har varit informativt och
ändamålsenligt men bör utvecklas genom
att  riksdagen informeras om  vilka
materielobjekt  m.m.  som  ingår  i
bemyndiganderamen   för   materiel,
anläggningar,    forskning    och
teknikutveckling så  att  det  blir
jämförbart   mellan  anslag   och
bemyndiganderam. Det bör även finnas
en  jämförbarhet mellan  dessa  och
investeringsplanen.  Riksdagen  ges
därmed   möjlighet    att    i
budgetberedningen ta ställning  till
större projekt.
Försvarsutskottet   anser    att
budgetpropositionens  redovisning  av
beställningsbemyndigandena  och  den
därav  planerade  anskaffningen  av
materiel, anläggningar och forskning
bör  utvecklas - - - -  -  -  -
utredningen   om   styr-   och
finansieringsformerna inom  försvaret
skall enligt direktiven analysera och
utvärdera tillämpningen av  systemet
med  beställningsbemyndiganden  inom
försvaret.
Utskottet  har vid sin beredning  av
ärendet fått en särskild föredragning av
tjänstemän från Försvarsdepartementet om
dessas bedömning i nuvarande läge av
konsekvenserna  av  den  föreslagna
sänkningen av bemyndiganderamen.
Ett  nytt  riksdagsbundet  flerårigt
försvarsbeslut planeras att fattas under
slutet av år 2004. Utskottet avser att i
sin beredning av detta fästa särskild
uppmärksamhet             på
beställningsbemyndigandena liksom dessas
samband   med  materielanslag   och
objektsramar.   Utskottet   noterar
regeringens förslag att bemyndiganderamen
för innevarande budgetår sänks med fyra
miljarder kronor från 72 500 000 000 kr
till 68 500 000 000 kr och vill uttrycka
oro för den misstro mot den politiska
processen som hanteringen kan leda till.
Utskottet menar, med stöd i formuleringen
i tilläggsbudgeten, att det är ytterst
angeläget att en nivå som tillåter såväl
framtidssatsningar          som
kompetensuppbyggnad snarast fastställs.
Därmed ökas handlingsfriheten och minskas
de   framtida   bindningarna   för
materielanskaffning.  Detta  bör  ges
regeringen till känna. Vad utskottet har
anfört innebär att utskottet tillstyrker
motion Fi29 (c) yrkandena 1 och 2 och
avstyrker motion Fi28 (m) yrkande 3 om
beställningsbemyndiganden      inom
utgiftsområde 6.

Framtida anslagsnivåer

Regeringen har i propositionen - utan
särskilt  yrkande  -  anfört  att
Försvarsberedningen skall genomföras med
utgångspunkten att den skall leda till
betydande kostnadsminskningar och att ett
av huvudalternativen i arbetet skall vara
en besparing på sex miljarder kronor. I
flera motioner behandlas också frågan om
arbetet inför försvarsbeslutet med de
framtida anslagsnivåerna för försvaret.
Dessa motioner innehåller inga särskilda
yrkanden om detta. Men med hänsyn till
att  frågan  aktualiseras  av  såväl
regeringen som i motioner vill utskottet
anföra följande.
Utskottet  utgår  från  att  i  det
underlagsarbete som nu sker inför det
kommande   försvarsbeslutet    görs
ansträngningar för att finna en bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete bör omfatta
flera olika ekonomiska alternativ, varav
ett är en minskning på sex miljarder
kronor. De olika alternativen bör beredas
mot  bakgrund  av de säkerhets-  och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom   ramen  för  arbetet  inför
försvarsbeslutet.
Stockholm den 13 maj 2004
På försvarsutskottets vägnar

Eskil Erlandsson

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Eskil Erlandsson (c), Tone
Tingsgård (s), Ola Sundell (m), Allan
Widman (fp), Ola Rask (s), Michael
Hagberg (s), Erling Wälivaara (kd), Berit
Jóhannesson (v), Berndt Sköldestig (s),
Rolf Gunnarsson (m), Britt-Marie
Lindkvist (s), Heli Berg (fp), Åsa
Lindestam (s), Peter Jonsson (s), Lars
Ångström (mp), Marie Nordén (s) och Nils
Oskar Nilsson (m).


Avvikande meningar1. Ola Sundell, Rolf Gunnarsson och Nils
Oskar Nilsson (alla m) anför:

Moderata  samlingspartiet  tar  bara
ställning till de av regeringens förslag
till tilläggsbudget som har implikationer
för framtiden och som vi motsätter oss.
Då riksdagen beslutat innevarande års
budget har vi vare sig möjlighet eller
anledning att arbeta om denna eller åter
redovisa hela vårt budgetförslag, trots
att, om detta blivit riksdagens beslut,
nuvarande problem med skenande utgifter
inte  förelegat. De partier som bildade
riksdagsmajoritet får nu ta det fulla
ansvaret  för  de  förändringar  som
föreslås för att hålla utgifterna under
taken.   På   vissa   områden   i
tilläggsbudgeten har vi en annan syn på
vad som skall göras och ger därför i
motion Fi22 förslag på andra åtgärder
inom försvarsutskottets område.
Förslaget på tilläggsbudget att minska
Försvarsmaktens bemyndigande föregriper
Försvarsberedningens arbete och därmed
det    kommande   försvarsbeslutet.
Besparingar förbereds redan nu genom att
begränsa beställningsbemyndiganden under
anslag 6:2 med 4 miljarder kronor 2004.
Därtill läggs en utgiftsbegränsning med
ca 1 miljard kronor under 2004. Inte
heller åtgärdas de kända brister som är
ett arv från föregående och nuvarande
försvarsbeslutsperioder.
Detta är i grunden oacceptabelt och
sker under en känslig övergångsperiod
från  det  mobiliserande  till  det
insatsberedda försvaret och  ger  fel
signaler  till  Försvarsmakten.  Den
nödvändiga omstruktureringen  mot  ett
mindre försvar med hög insatsberedskap är
på väg att misslyckas. I stället för att
underlätta  och  stödja   fördröjer
regeringen  förändringen  genom  det
minskande    bemyndigandet    och
utgiftsbegränsningar för 2004.
Vi anser inte att det är riktigt att nu
förändra förutsättningarna för försvaret.
Vi motsätter oss därför det minskade
beställningsbemyndigandet.

2. Allan Widman och Heli Berg (båda fp)
anför:

Folkpartiet  liberalerna  delar  inte
utskottsmajoritetens uppfattning att en
större    bemyndiganderam    ökar
handlingsfriheten och minskar de framtida
bindningarna  för  materielanskaffning.
Slutsatsen i sig understryker den av
Riksdagens revisorer nyligen framförda
synpunkten att budgetpropositionerna på
denna punkt bör bli mera pedagogiska.
I  övrigt hänvisar vi till den  av
Folkpartiet   liberalerna    väckta
partimotion Fi 23.

3. Berit Jóhannesson (v) och Lars
Ångström (mp) anför:

Vi delar inte majoritetens uppfattning
att    en    reducering    av
beställningsbemyndigandet med 4 miljarder
kronor i år skulle skapa misstro mot den
politiska   beslutsprocessen.   Denna
reducering förändrar inte inriktningen i
försvarsbeslutet under innevarande år.
Reduceringen  föregriper  inte  heller
kommande   ställningstagande   till
Försvarsmaktens        långsiktiga
materielförsörjning.  Åtgärden  skapar
enligt vår mening i stället ett ökat
utrymme för de politiska övervägandena
inför  höstens  riksdagsbeslut   om
försvarets   inriktning   2005-2007.
Överläggningarna  mellan   riksdagens
partier  i  denna  och  i  övriga
försvarspolitiska  frågor  fortsätter
enligt  den  överenskomna  politiska
berednings- och beslutsprocessen.
Vi  har  därmed  ingen  erinran  mot
regeringens förslag att bemyndiganderamen
för innevarande budgetår sänks med 4
miljarder kronor från 72 500 000 000 till
68 500 000 000 kr.

bilaga 6
Socialförsäkringsutskottets
protokollsutdrag
prot. utdrag 2003/04:34.2

bilaga 7
Socialutskottets yttrande
2003/04:5y


Tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2004

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 20 april 2004
berett bl.a. socialutskottet tillfälle
att yttra sig över 2004 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2003/04:100)  om
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2004 och de motioner som kan
komma att väckas, allt i de delar som
berör utskottets beredningsområde.
Socialutskottet begränsar sitt yttrande
till förslagen rörande tilläggsbudget för
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social  omsorg (yrkande 42,  delvis),
regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1993:389) om assistansersättning
(yrkande 6) och förslag om att bemyndiga
regeringen   att   godkänna   en
överenskommelse  mellan  staten  och
Landstinget  Västmanland  om  Salberga
sjukhus i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnitt 7.1.8 (yrkande 17)
jämte motion 2003/04:Fi23 (fp) yrkande 6.

Utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg


Propositionen

14:6 Institutet för psykosocial medicin

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 15 031 000 kr.
Regeringen föreslår nu att  anslaget
ökas med 500 000 kr.
Regeringen anför att det är angeläget
att  stärka skolornas arbete med att
främja elevers psykiska hälsa och att
därmed  minska risken för  självmord.
Institutet för psykosocial medicin har
ett särskilt ansvar inom suicidforskning
och suicidprevention. För att möjliggöra
stärkta självmordspreventiva insatser i
skolan föreslås anslaget 14:6 Institutet
för psykosocial medicin ökas med 500 000
kr.

16:7 Bilstöd till handikappade

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 196 000 000 kr.
Regeringen föreslår nu att  anslaget
ökas med 22 000 000 kr.
Bilstödet  för handikappade  är  ett
viktigt medel för att uppnå regeringens
mål  för  handikappolitiken. För  att
förkorta väntetiderna för bidrag anser
regeringen att anslaget 16:7 Bilstöd till
handikappade bör ökas med 22 000 000 kr.
Finansieringen föreslås ske genom att
anslaget  16:8 Kostnader för  statlig
assistansersättning minskas. Finansiering
föreslås också ske genom att de under
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp uppförda anslagen
19:3  Handikappersättningar  och  19:6
Riksförsäkringsverket minskas.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:389) om assistansersättning

16:8 Kostnader för statlig
assistansersättning

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 10 061 000 000 kr.
Regeringen  föreslår  en  lagändring
innebärande att assistansersättning inte
får lämnas för längre tid tillbaka än en
månad före den månad då ansökan eller
anmälan gjorts. Anslaget föreslås därmed
minskas med 5 000 000 kr.
I  5  §  lagen  (1993:389)  om
assistansersättning (LASS)  anges  att
assistansersättning inte får lämnas för
längre tid än tre månader före den månad
då ansökan eller anmälan gjorts till
försäkringskassan. Riksförsäkringsverket
(RFV) har i sin rapport Översyn  av
ersättningen för personlig assistans -
LASS bl.a. föreslagit en ändring i 5 §
lagen (1993:389) om assistansersättning
som  innebär  att  assistansersättning
lämnas tidigast fr.o.m. den månad då
ansökan eller anmälan gjorts.
RFV:s  rapport har remitterats  till
berörda    myndigheter,   kommuner,
handikapporganisationer, brukarkooperativ
och serviceorganisationer. En förteckning
över   remissinstanserna  samt   en
remissammanställning med anledning av det
aktuella förslaget finns tillgänglig hos
Socialdepartementet (dnr S1999/706/ST).
Regeringen  anför  att  vid  lagens
tillkomst var det befogat att ha en regel
med innebörden att assistansersättning
fick lämnas upp till tre månader före den
månad ansökan eller anmälan gjorts till
försäkringskassan. Initialt kunde  det
befaras att tillgång till information om
rätten  till  insatser  enligt  lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade    (LSS)    och
assistansersättning enligt LASS skulle
kunna vara bristfällig. Dessa lagar har
nu gällt sedan den 1 januari 1994 och
information om rätten till insatser och
assistansersättning anses i dag fungera
tillfredsställande. Det finns  således
inte anledning att på grund av bristande
tillgång till information behålla  en
retroaktivitet  om tre  månader  inom
assistansersättningen. Mot denna bakgrund
anser regeringen att en månads retro
aktivitet inom assistansersättningen kan
anses  som rimlig. Ett lagförslag  i
ärendet  finns  i  avsnitt  3.2  i
propositionen.
Som ett resultat av denna ändring kan
anslaget  16:8 Kostnader för  statlig
assistansersättning minskas med 5 000 000
kr.  Denna minskning bidrar till att
finansiera höjningen av anslaget 16:7
Bilstöd till handikappade.

Överenskommelse mellan staten och
Landstinget Västmanland om Salberga
sjukhus

Regeringen föreslår att den får godkänna
en  överenskommelse mellan staten och
Landstinget Västmanland angående Salberga
sjukhus. Enligt överenskommelsen skall
landstinget till staten betala 1 000 000
kr. Därmed sker en slutlig reglering av
statens fordran på landstinget i  an
ledning  av  Salberga  sjukhus.  Det
inbetalda  beloppet skall föras  till
inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av
statens verksamhet.
I samband med mentalsjukvårdsreformen
1966 övertog Västmanlands läns landsting
den 1 januari 1967 från staten bl.a.
Salberga sjukhus, ett specialsjukhus för
vård av psykiskt utvecklingsstörda, som
vid  denna  tidpunkt  hade  ca  500
vårdplatser. Mot bakgrund av det stora
antalet  vårdplatser  vid  sjukhuset
förutsattes att sjukhuset även skulle
utnyttjas av andra sjukvårdshuvudmän.
Enligt ett avtal med staten övertog
landstinget sjukhuset under det särskilda
villkoret att landstinget, för egen del
och för övriga berörda sjukvårdshuvudmän,
till staten skulle erlägga ett belopp av
8,50 kr per vårddag vid sjukhuset, till
dess staten erhållit 31 miljoner kronor.
Detta belopp motsvarade restvärdet på
byggnader   och   utrustning   vid
övertagandet. De sjukvårdshuvudmän som
nyttjade sjukhuset skulle med denna metod
få svara för avskrivningen av restvärdet
i den omfattning de hade patienter på
sjukhuset.
Av  statens ursprungliga fordran  på
landstinget återstår för närvarande ca
11,5 miljoner kronor. Enligt landstinget
har avvecklingskostnaderna för Salberga
sjukhus varit betydande. Till detta skall
läggas kostnaderna i dag för den tomma
fastigheten.
Enligt  en preliminär överenskommelse
mellan staten och Landstinget Västmanland
skall landstinget till staten inbetala en
miljon  kronor.  I  och  med  denna
inbetalning sker en slutlig reglering av
statens  fordran  på  landstinget  i
anledning av Salberga sjukhus.  Detta
innebär att staten efterger en del av sin
fordran,  varför det  krävs  ett  be
myndigande  från  riksdagen  för  att
regeringen slutligt skall kunna godkänna
överenskommelsen.

Motionen

I motion 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) begärs ett tillkännagivande om
vad i motionen anförs om bilstöd till
handikappade (yrkande 6). Motionärerna
konstaterar att anslaget för 2003, till
följd av tidigare eftersläpningar, var
förbrukat i början av augusti. Då 600
ärenden av denna orsak sköts upp och en
mycket stor utbetalning skedde i januari
2004  beräknas nu årets anslag  vara
förbrukat  under  sommaren,  varför
ryckigheten kommer att upprepas nästa år.
Motionärerna anser det mycket angeläget
att det utredningsarbete som nu pågår
leder till att det blir ett slut på den
ryckighet och dåliga service som  de
funktionshindrade utsatts  för.  Detta
måste  också  beaktas i arbetet  med
regeringens förslag till budget för 2005.

Socialutskottets ställningstagande

Inledningsvis erinrar utskottet om det
tillkännagivande som utskottet föreslog,
och som riksdagen ställde sig bakom,
angående reglerna för och tillämpningen
av bilstödet i samband med behandlingen
av budgetpropositionen jämte motionerna
för 2002 (bet. 2001/02:SoU1 s. 104 f.,
rskr. 2001/02:94). Utskottet konstaterade
då  att  en  förändring av  gällande
regelsystem syntes nödvändig. Ett flertal
motioner tog upp olika problem som var
förenade med reglerna för bilstöd till
handikappade. Omständigheter som borde
beaktas vid en översyn som borde föregå
en ändring av regelsystemet gäller bl.a.
kriterierna     för     bilstöd,
förutsättningarna för anpassningsbidrag,
nödvändigheten  av  körkortskrav  för
personer  berättigade  till  statlig
assistansersättning, åldersgränserna samt
nivån    på   grundbidrag    och
anpassningsbidrag. Utskottet ansåg att
regeringen snarast skulle vidta åtgärder
i syfte att effektivisera och förbättra
tillämpningen  av  bilstödet   till
handikappade. Utskottet förväntade sig
att regeringen under 2002 återkom till
riksdagen med en redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits.
Utskottet återkom till frågan även vid
behandlingen av budgetpropositionen  för
år  2003 (bet. 2002/03:SoU1 s.  61).
Utskottet  konstaterade då att  någon
redovisning   i   enlighet   med
tillkännagivandet dittills inte lämnats.
Utskottet  förutsatte  att  regeringen
snarast skulle återkomma i frågan.
Vid behandlingen av budgetpropositionen
för 2004 (bet. 2003/04:SoU1 s. 83) kunde
utskottet  konstatera  att  regeringen
slutligen tillkallat en utredare för att
göra en översyn av regler och tillämpning
för  bilstöd  till  personer  med
funktionshinder samt lämna förslag till
ett effektivare och förbättrat system för
bilstöd. Uppdraget skall redovisas senast
den 31 december 2004.
Utskottet delar uppfattningen i motion
2003/04:Fi23 (fp) yrkande 6 att det är
mycket angeläget att det utredningsarbete
angående bilstödet som nu pågår leder
till att det blir slut på den ryckighet
och osäkerhet som de som är berättigade
till bilstöd utsätts för. Riksdagen bör
dock inte föregripa utredningens kommande
förslag,  vilket skall presenteras  i
slutet   av   detta   år.   Något
tillkännagivande behövs inte. Utskottet
tillstyrker   den   nu   föreslagna
medelsförstärkningen av anslaget  16:7
Bilstöd  till handikappade.  Utskottet
noterar samtidigt att statsrådet Andnor
vid  frågestunden den 15 april  2004
redovisat att regeringen avser att höja
anslaget för bilstöd 2005 med ytterligare
38 miljoner kronor.
Utskottet har inget att erinra mot den
föreslagna  ändringen i  5  §  lagen
(1993:389) om  assistansersättning som
innebär  att assistansersättning  inte
lämnas för längre tid tillbaka än en
månad  före den månad ansökan  eller
anmälan  gjorts. Utskottet tillstyrker
även de föreslagna medelsförändringarna
på  anslagen  14:6  Institutet  för
psykosocial medicin och 16:8 Kostnader
för   statlig   assistansersättning.
Slutligen  tillstyrker  utskottet  att
regeringen bemyndigas att godkänna en
överenskommelse  mellan  staten  och
Landstinget  Västmanland  om  Salberga
sjukhus i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnitt 7.1.8.

Stockholm den 13 maj 2004

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Ingrid Burman (v), Chatrine
Pålsson (kd), Kristina Zakrisson (s),
Margareta Israelsson (s), Cristina
Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heinemann
(fp), Conny Öhman (s), Lars U Granberg
(s), Catherine Persson (s), Marina
Pettersson (s), Gabriel Romanus (fp),
Kenneth Johansson (c), Christer
Engelhardt (s), Anne Marie Brodén (m),
Elina Linna (v), Kerstin-Maria Stalin
(mp) och Magdalena Andersson (m).


Särskilda yttranden


Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén (m) och Magdalena Andersson (m)
anför:
Då riksdagen beslutat om innevarande års
budget  finner vi vare sig möjlighet
enligt  de  regler  som  gäller  för
budgetprocessen att arbeta om denna eller
att   åter  redovisa  hela   vårt
budgetalternativ - trots att om detta
blivit riksdagens beslut - det  inte
medfört nuvarande problem med skenande
utgifter.
De    partier    som    bildade
riksdagsmajoritet får nu ta det fulla
ansvaret  för  de  förändringar  som
föreslås för att hålla utgifterna under
taket.
Inom utgiftsområde 9 i tilläggsbudgeten
har vi en annan syn på vad som skall
göras och vi har i vår föreslagna budget
för  2004  redovisat  detta  avseende
anslaget  16:8 Kostnader för  statlig
assistansersättning samt anslaget 16:7
Bilstöd till handikappade som tillsammans
med  anslaget 16:6 Bidrag  för  viss
elektronisk utrustning bör omformas till
en  hjälpmedelsgaranti under ett nytt
anslag, 16:12.
Kerstin  Heinemann (fp)  och  Gabriel
Romanus (fp) anför:
Folkpartiet liberalerna hade ett annat
budgetalternativ för 2004. Tyvärr valde
riksdagens majoritet av socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister att
rösta ned detta förslag. Vi tar nu inte i
detalj  ställning  till  de  förslag
regeringen och dess stödpartier lägger
fram om förändringar i deras egen budget.
Vi  har enligt riksdagsordningen inte
heller  utrymme  för  att  föreslå
förändringar på andra anslag än de av
regeringen nu aktualiserade.
1.    Vi vill emellertid peka på att
Folkpartiet liberalerna motsätter sig den
neddragning som regeringen föreslår av
det generella statsbidraget till kommuner
och landsting med 2,6 miljarder kronor.
Det      skapar      orimliga
planeringsförutsättningar för kommuner
och landsting med så kraftiga minskningar
under  pågående  verksamhetsår.  Det
riskerar att skapa krav på besparingar
som  går  ut  över  de  kommunala
kärnverksamheterna. Detta är emellertid
en fråga för finansutskottet. Folkpartiet
liberalernas representanter i utskottet
kommer att ta upp detta.
2.
3.    Chatrine Pålsson (kd) anför:
4.
Kristdemokraterna förordade under hösten
2003 i parti- och kommittémotioner ett
komplett    och    sammanhängande
budgetalternativ för budgetåret  2004.
Detta alternativ avslogs av riksdagen i
den   första   beslutsomgången   om
utgiftsområdesramar och skatteinkomster
till förmån för den inriktning av den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som Socialdemokraterna föreslog. Av detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Jag tar inte heller nu i detalj ställning
till  de förslag regeringen och dess
stödpartier lägger fram om förändringar i
deras egen budget. Jag anser emellertid
att  regeringens  förslag  att  sänka
statsbidragen till kommuner och landsting
för 2004 med 2,6 miljarder kronor inte är
förankrat i den verklighet som Sveriges
kommuner och landsting befinner sig i.
Beloppen  behövs för  att  säkra  de
välfärdsåtaganden som  den  offentliga
sektorn gjort. Detta är emellertid en
fråga     för    finansutskottet.
Kristdemokraternas   representant   i
utskottet kommer att ta upp detta.
Kenneth Johansson (c) anför:
Centerpartiet   hade   ett   annat
budgetalternativ för 2004. Tyvärr valde
riksdagens majoritet av socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister att
rösta ned detta förslag. Jag tar nu inte
i  detalj ställning till de  förslag
regeringen och dess stödpartier lägger
fram om förändringar i deras egen budget.
Jag  vill  emellertid  peka  på  att
Centerpartiet  motsätter  sig   den
neddragning med 2,6 miljarder kronor inom
utgiftsområde 25 som regeringen föreslår.
Neddragningen drabbar samtliga kommuner
och  landsting  under  löpande  år.
Möjligheten att som brukligt  planera
efter givna förutsättningar inför ett
verksamhetsår undanröjs om regeringens
förslag  genomförs. Förslaget  drabbar
vården och omsorgen. Detta är emellertid
en   fråga   för   finansutskottet.
Centerpartiets representant i utskottet
kommer att ta upp detta.

bilaga 8
Utbildningsutskottets yttrande
2003/04:UbU1y


Tilläggsbudget för år 2004

Till finansutskottet


Finansutskottet har den 20 april 2004
beslutat  att  bereda övriga  utskott
tillfälle att yttra sig över 2004 års
ekonomiska vårproposition (2003/04:100)
om tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2004 och de motioner som kan
komma att väckas, allt i de delar som
berör     respektive     utskotts
beredningsområde.
Utbildningsutskottet behandlar i  det
följande yrkandena 20 och 21 samt 42
såvitt  avser  utgiftsområdena   15
Studiestöd  och  16  Utbildning  och
universitetsforskning,  samt   motion
2003/04:Fi28 yrkandena 12-15.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
deltar inte i utskottets beslut vad avser
avsnitten  Bemyndiganden  och  Ändrade
anslagsbelopp i övrigt.

Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag


Propositionen

Regeringen   har  i   propositionen
Tillfälligt  vidgad  användning  av
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
(prop.  2003/04:138)  föreslagit  en
tillfällig användning av bidraget enligt
följande. Kommuner och landsting skall
under tiden den 1 juli 2004-den  31
december 2005 få rekrytera anställda inom
den  av  kommuner  eller  landsting
finansierade verksamheten  inom  vård,
skola och omsorg till studier på halvtid.
Under 2004 och 2005 skall sammanlagt 6
000 personer beredas möjlighet att arbeta
deltid och studera deltid inom kommunal
vuxenutbildning eller högskola.
För  att täcka kostnaderna för  ett
anpassat studiestöd för deltagarna  i
dessa  s.k.  kombinationsutbildningar
föreslår regeringen i tilläggsbudgeten
för   2004   att  anslaget   25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
ökas  med 56 200 000 kr. Regeringen
föreslår även ökningar på ett  antal
anslag under utgiftsområde 16 som har
samband med den vidgade användningen av
rekryteringsbidraget.  För  att  täcka
kostnaderna  för  samordnings-  och
informationsinsatser  i  samband  med
kombinationsutbildningarna    föreslås
anslagen   25:2   Myndigheten   för
skolutveckling och 25:76 Högskoleverket
öka med 750 000 kr på varje anslag.
Vidare föreslår regeringen att anslaget
25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ökar  med  1  miljon  kronor  för
systemutveckling och administration av
studiestödet   för   deltagarna   i
kombinationsutbildningarna.
Finansieringen  av  den  sammanlagda
ökningen på anslagen, 58 700 000 kr,
föreslås ske genom att anslaget 25:2
Studiemedel m.m. under utgiftsområde 15
minskar med motsvarande belopp.

Motionen

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion 2003/04:Fi28 yrkandena
12-15  ökningarna  på  anslagen  25:2
Studiemedel   m.m.   och    25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
samt  anslagen  25:2 Myndigheten  för
skolutveckling och 25:76 Högskoleverket
under  utgiftsområde  16.  Moderaterna
motsätter sig därmed också regeringens
förslag i prop. 2003/04:138 Tillfälligt
vidgad användning av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande.

Utskottets bedömning

Utskottet har denna dag beslutat (bet.
2003/04:UbU15) att föreslå riksdagen att
en tillfällig vidgning av användning av
rekryteringsbidraget  i  enlighet  med
regeringens  proposition  Tillfälligt
vidgad användning av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande (prop. 2003/04:138)
skall genomföras. Utskottet anser därför
att  finansutskottet i  enlighet  med
regeringens förslag bör föreslå riksdagen
att  godkänna  ändrade  ramar  för
utgiftsområdena 15 och 16 samt ändringar
på anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och
25:4    Rekryteringsbidrag    under
utgiftsområdet 15 samt 25:2 Myndigheten
för skolutveckling, 27:76 Högskoleverket
och  25:78 Centrala studiestödsnämnden
m.m. under utgiftsområde 16.

Bemyndiganden


Propositionen

Utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning
Regeringen har ett bemyndigande att för
anslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning   ingå   ekonomiska
förpliktelser på högst 1 556 068 000 kr
under 2005-2008. Regeringen föreslår att
regeringen i stället skall bemyndigas att
besluta  om  bidrag  till  en  sådan
utbildning som inklusive tidigare gjorda
åtaganden  medför utgifter  på  högst
1  556  068 000 kr under 2005-2009.
Myndigheten har meddelat regeringen att
beslut har fattats om deltidsutbildningar
som innebär åtaganden t.o.m. 2009 men att
åtagandena inte medför någon förändring
av storleken på bemyndiganderamen.
Regeringen  anser att  den  uppkomna
situationen måste hanteras på ett korrekt
sätt i förhållande till riksdagen och att
riksdagen  nu i efterhand bör  utöka
bemyndigandet till att  omfatta  åren
2005-2009.
Regeringen  yrkar  också  att  ett
bemyndigande skall införas vad gäller
anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor. Bemyndigandet
innebär en möjlighet för regeringen att
besluta  om  stipendier  på  Svenska
institutets område som medför utgifter på
högst 3 miljoner kronor under anslaget år
2005. Regeringen konstaterar att Svenska
institutet  under  ett  år  beviljar
stipendier för senare läsår utan att ha
något sådant bemyndigande. I den uppkomna
situationen anser regeringen att detta
ekonomiska åtagande måste hanteras på ett
korrekt sätt i förhållande till riksdagen
och att riksdagen i efterand bör utfärda
ett sådant bemyndigande.

Utskottets bedömning

Utskottet anser att finansutskottet bör
föreslå riksdagen att godkänna förslagen
om ett utvidgat bemyndigande för anslaget
25:18   Bidrag   till  kvalificerad
yrkesutbildning samt införande av ett
bemyndigande för anslaget 25:73 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor,
båda under utgiftsområde 16. Vad gäller
Myndigheten    för    kvalificerad
yrkesutbildning konstaterar utskottet att
regeringen även i tilläggsbudget 2 för
2003  (prop.  2003/04:1)  yrkade  att
myndighetens bemyndigande skulle utvidgas
som en följd av överskridande. Utskottet
tillstyrkte då i ett yttrande  genom
protokollsutdrag  till  finansutskottet
(prot. 2003/04:2.4, bet. 2003/04:FiU11)
regeringens förslag med hänvisning till
att  Myndigheten  för  kvalificerad
yrkesutbildning inledningsvis haft vissa
planeringsproblem men att  man  också
försökt komma till rätta med  dessa.
Utskottet  hänvisade  till  att  en
arbetsgrupp  skapats i  vilken  ingår
företrädare för bl.a. Finansdepartementet
och       Utbildningsdepartementet,
Ekonomistyrningsverket och  Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning. Enligt
vad   utskottet   erfarit   från
Utbildningsdepartementet är arbetet med
att lösa myndighetens problem nu på god
väg. Nya prognosinstrument har utarbetats
och  planeringsförutsättningarna därmed
förbättrats. Utskottet har mot  denna
bakgrund inget att erinra mot regeringens
förslag.

Ändrade anslagsbelopp i övrigt


Propositionen

Utgiftsområde  16  Utbildning   och
universitetsforskning
I statsbudgeten för innevarande budgetår
är under anslaget 25:3 Utveckling av
skolväsende och barnomsorg anvisat 197
894  000 kr. Regeringen föreslår att
anslaget ökas med 500 000 kr eftersom
ytterligare  medel  behövs  för  att
förstärka stödet till skolorna i deras
arbete med hållbar utveckling.
För innevarande budgetår är vidare under
anslaget   25:4   Specialpedagogiska
institutet anvisat 332 820  000  kr.
Regeringen föreslår att anslaget skall
ökas med 7 500 000 kr. Medlen  bör
användas för att förstärka verksamheten
vid Specialpedagogiska institutets fyra
nationella  program  som   erbjuder
specialpedagogisk   rådgivning   till
kommuner och andra huvudmän. Genom en
förstärkning av centren menar regeringen
att   stödet   till  elever   med
funktionshinder bättre tillgodoses och
att  den  kommunala  kompetensen  i
specialpedagogiska   frågor   höjs.
Finansieringen bör enligt regeringen ske
genom  att  anslaget  25:7  Särskilda
insatser på skolområdet minskar, vilket
kommer att leda till att möjligheten för
kommuner att påbörja nya projektinsatser
av regional art också minskar.
Slutligen    föreslår    regeringen
förändringar vad gäller anslaget 25:78
Centrala  studiestödsnämnden  m.m.  På
anslaget finns för innevarande budgetår
anvisat  372 315 000 kr.  Regeringen
föreslår  en ökning på anslaget  med
41 miljoner kronor (utöver den ökning med
en miljon kronor som behandlats under
avsnittet Tillfälligt vidgad användning
av   rekryteringsbidrag).  Regeringen
redogör    för   att    Centrala
studiestödsnämnden (CSN) i samband med en
internrevision 2003 uppmärksammat dels
ett underskott i den avgiftsfinansierade
verksamhet som upphörde 2000, dels ett
anslagsöverskridande till följd av en
felaktig redovisning i samband med byte
av  finansieringsmodell  samma  år.
Sammantaget uppvisar CSN ett ackumulerat
underskott på ca 140 miljoner kronor.
Regeringen gör bedömningen att CSN inte
har  utrymme  att  finansiera  hela
underskottet inom ramen för  anvisade
medel och att anslaget för myndigheten
därför bör ökas med 41 miljoner kronor.
Finansieringen bör ske genom att anslaget
25:72 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m. under utgiftsområde
16  minskas  med motsvarande  belopp.
Regeringen avser vidare att inom den
gräns som anges i lagen (1996:1059) om
statsbudgeten   höja   myndighetens
anslagskredit med ca 19 miljoner kronor.
Resterande underskott kommer att regleras
under de närmast följande åren.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömningar
av behovet av en ökning av medlen på
anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende
och barnomsorg, 25:4 Specialpedagogiska
institutet   och   25:78   Centrala
studiestödsnämnden m.m. samt en minskning
av anslagen 25:7 Särskilda insatser och
25:72 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m.,  samtliga  under
utgiftsområde  16.  Enligt  utskottets
mening  bör  finansutskottet  föreslå
riksdagen att godkänna förändringarna på
dessa anslag.

Stockholm den 13 maj 2004

På utbildningsutskottets vägnar

Jan Björkman


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Jan Björkman (s), Britt-Marie
Danestig (v), Ulf Nilsson (fp)*, Sten
Tolgfors (m)*, Majléne Westerlund Panke
(s), Agneta Lundberg (s), Inger Davidson
(kd)*,  Anna  Ibrisagic (m)*,  Louise
Malmström (s), Ana Maria Narti (fp)*,
Sofia Larsen (c)*, Sören Wibe (s), Tobias
Billström (m)*, Mikaela Valtersson (mp),
Christer Adelsbo (s), Eva Arvidsson (s)
och Christer Erlandsson (s).

* Deltar ej i beslutet under avsnitten
Bemyndiganden och Ändrade anslagsbelopp i
övrigt.


Avvikande meningar


1. Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag
av Ulf Nilsson (fp), Sten Tolgfors
(m), Anna Ibrisagic (m), Ana Maria
Narti (fp) och Tobias Billström (m).
Moderaterna och Folkpartiet motsätter sig
den   vidgade   användningen   av
rekryteringsbidraget och avvisar därför
regeringens  förslag om ändringar  på
anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
samt  anslagen  25:2 Myndigheten  för
skolutveckling och 25:76 Högskoleverket
under utgiftsområde 16. Finansutskottet
bör  således  föreslå  att  riksdagen
bifaller motion 2003/04:Fi28.
Vad  gäller förslaget om tillfälligt
vidgad användning av rekryteringsbidrag
(prop. 2003/204:138) hänvisar vi till vår
gemensamma  reservation  (res.  1)  i
betänkande 2003/04:UbU15.

2. Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag

av Inger Davidson (kd).
I   tilläggsbudgeten  föreslås  en
tillfälligt  vidgad  användning  av
rekryteringsbidraget. Jag har synpunkter
på  detta och förslag till en annan
inriktning på bidraget. Det bör i första
hand riktas till personal inom vård och
omsorg där behoven är mycket stora. Dessa
förslag redovisas i form av reservationer
i samband med riksdagens behandling av
proposition  2003/04:138  Tillfälligt
vidgad användning av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande (bet. UbU15).

bilaga 9
Utbildningsutskottets protokollsutdrag
prot. utdrag 2003/04:19.4
bilaga 10
Trafikutskottets yttrande
2003/04:4y


Tilläggsbudget  för  år  2004  -
utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet


Inledning

Finansutskottet beslöt den 20 april 2004
att  bereda  övriga  berörda  utskott
tillfälle att yttra sig över 2004 års
ekonomiska   vårproposition   (prop.
2003/04:100)  om  tilläggsbudget  till
statsbudgeten  för  budgetåret  2004
(punkterna 5-44) och de motioner som kan
komma att väckas, allt i de delar som
berör     respektive     utskotts
beredningsområde.
I   detta   yttrande   behandlar
trafikutskottet yrkandena 8 och 9, 33-37
och 42 (delvis) i propositionens förslag
till  riksdagsbeslut, innebärande  att
riksdagen
8. antar regeringens förslag till lag om
ändring  av  lagen  (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för anläggande  av  telenät
(avsnitt 3.4 och 7.1.18),
9. antar regeringens förslag till lag om
ändring  av  lagen  (2000:1380)  om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar   för   tele-   och
datakommunikation  (avsnitt  3.5  och
7.1.18),
33. godkänner att regeringen under 2004
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 8 500 000 000
kr för de prioriterade vägprojekten E 6
delen Rabbaldshede-Hogdal, E 20 delen
Tollered-Alingsås samt genom Alingsås,
riksväg 40 delen Brämhult-Hester, riksväg
40 delen Haga-Ljungarum, riksväg 45 delen
Angeredsbron-Älvängen, riksväg 44 delen
Båberg-Väneryr  samt   riksväg   49
Skara-Varnhem (avsnitt 7.1.18),
34. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  22
Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:2
Väghållning  och statsbidrag  (avsnitt
7.1.18),
35. godkänner att regeringen under 2004
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 17 000 000 000
kr för de prioriterade järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,     Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i Stockholmsregionen (avsnitt 7.1.18),
36. godkänner att regeringen under 2004
får   besluta   om  låneramar   i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för 2005 och 2006 som sammanlagt uppgår
till högst 2 300 000 000 kr (avsnitt
7.1.18),
37. godkänner vad regeringen förordar om
avveckling av VTI Utveckling AB (avsnitt
7.1.18),
42. (delvis) godkänner ändrade ramar för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag, som står till regeringens
disposition,  enligt  specifikation  i
tabell 2.1.
Vidare behandlas följande motionsförslag:
2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 7, 8, 11 och 12,
2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 5 och
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande 1.

1 Ändrad ram och ändrade anslagRegeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen  på
tilläggsbudget  för  budgetåret  2004
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag i enlighet med specifikation i
tabell 2.1 i propositionen.
I   fråga  om  utgiftsområde   22
Kommunikationer  föreslår  regeringen
förändringar i enlighet med  följande
tabell.

Anslag      Belopp Förändr Ny
enligt ing av ram/
statsb ram/ans
udgete lag,  anslag
n        snivå,
2004,  tkr   tkr
tkr
22       28 535    0 28 535
Kommunikatio   012       012
ner
36: Vägverket:   1 030 -5 000  1 025
1  Administrati   202       202
on
36: Banverket:    773 -5 000   768
3  Administrati   146       146
on
36: Banverket:   8 484 -15 000  8 469
4  Banhållning    123       123
och
sektorsuppgi
fter
36: Rikstrafiken   793  5 000   798
12 :         000       000
Trafikupphan
dling
36: Järnvägsstyr    0 20 000 20 000
16 elsen (nytt
ramanslag)

Regeringens förslag innebär inte någon
förändring av den totala  ramen  för
utgiftsområde   22   Kommunikationer.
Regeringen föreslår dock några ökningar
och  motsvarande minskningar av olika
anslag inom utgiftsområdet.
För det första minskas anslaget 36:1
Vägverket: Administration med 5 miljoner
kronor  samtidigt som anslaget  36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling ökas med
motsvarande belopp, i syfte att utöka
möjligheterna att upphandla  kollektiv
interregional persontrafik.
För det andra föreslås att ett nytt
anslag sätts upp på statsbudgeten för att
finansiera   en   ny   myndighet:
Järnvägsstyrelsen.  Myndigheten,  som
regeringen har för avsikt att inrätta den
1 juli 2004, planeras handlägga uppgifter
enligt den av regeringen föreslagna nya
järnvägslagen (prop. 2003/04:123), vilket
innefattar de uppgifter som i dag utförs
av    Järnvägsinspektionen    och
Tågtrafikledningen inom Banverket samt
ett  antal  nya  uppgifter,  bl.a.
marknadsövervakning och registerföring.
Då dessa uppgifter till stor del utförs
inom Banverket i dag föreslås anslagen
36:3 Banverket: Administration och 36:4
Banverket:    Banhållning     och
sektorsuppgifter minska med 5 respektive
15 miljoner kronor för att finansiera det
nya anslaget som föreslås uppgå till 20
miljoner kronor för år 2004.

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet  ställer  sig  bakom
regeringens förslag till ändrade och nya
anslag  för  budgetåret  2004  inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer (punkt
42 delvis).

2 Lokala telenätRegeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
av lagen (2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät, med innebörden att
möjligheten att ge kommunerna stöd till
telenät  genom att deras  skattekonto
krediteras förlängs med ett år så att
perioden omfattar den 1 juli 2000-den 31
december 2006.

Motionsförslag

I motion 2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg
m.fl.  (m)  hänvisas  till  tidigare
riksdagsbehandling  av  frågan   om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av telenät, då
Moderaterna motsatte sig förslaget med
motiveringen att bredbandsutbyggnaden bör
klaras  av  marknadens aktörer,  utan
statlig regleringspolitik eller bidrag.
Motionärerna anser följaktligen inte att
det finns anledning att förlänga detta
stöd (yrkande 1).
Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23 att stödet till kommuner för
anläggande av telenät inte bör förlängas
eftersom  utbyggnaden  bör  ske  på
marknadsmässiga villkor (yrkande 7).

Trafikutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar, liksom regeringen,
att  förutsättningarna för  en  snabb
bredbandsutbyggnad i landet förändrats
under  senare  år.  Marknadsaktörernas
intresse har minskat och den planerade
ekonomiska ramen för statligt stöd för
detta  ändamål  har inte  utnyttjats.
Utskottet  menar dock att utbyggnaden
fortfarande är lika angelägen och att
stödet för kommuner för anläggande av
lokala telenät bör förlängas i enlighet
med regeringens förslag (punkt 8). Motion
Fi28 (m), yrkande 1 samt motion Fi23 (fp)
yrkande 7 föreslås därmed avstyrkas.

3 Anslutningar för tele- och
datakommunikationRegeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
av lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för
tele- och datakommunikation. Det innebär
att möjligheten för fysiska och juridiska
personer  att få skattereduktion  för
utgifter för vissa anslutningar för tele-
och  datanät  förlängs med  ett  år.
Ändringen möjliggör att skattereduktion
dven ges vid debitering av slutlig skatt
på grund av 2007 års taxering.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23  att  möjligheterna  för
fysiska och juridiska personer att få
skattereduktion     för     höga
anslutningskostnader inte bör förlängas
eftersom  utbyggnaden  bör  ske  på
marknadsmässiga villkor (yrkande 8).

Trafikutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar, liksom regeringen,
att förutsättningarna för en snabb
bredbandsutbyggnad i landet förändrats
under senare år. Marknadsaktörernas
intresse har minskat och den planerade
ekonomiska ramen för statligt stöd för
detta ändamål har inte utnyttjats.
Utskottet menar dock att utbyggnaden
fortfarande är lika angelägen och att
skattereduktionen för höga
anslutningskostnader för fysiska och
juridiska personer därmed bör förlängas i
enlighet med regeringens förslag (punkt
9). Motion Fi23 (fp) yrkande 8 föreslås
därmed avstyrkas.

4 Väghållning och statsbidrag


Bakgrund
Regeringen beslutade den 19 februari 2004
om  väginvesteringar  för  perioden
2004-2013  och  har  i  proposition
2003/04:95 Utökade planeringsramar för
väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015
föreslagit en utökad ram för väg- och
järnvägsinvesteringar samt redogjort för
utfallet  av  planeringsomgången  för
transportinfrastruktur     2004-2015.
Trafikutskottet  kommer  att  behandla
regeringens  proposition senare  under
våren 2004.

Regeringens förslag

För att möjliggöra tidiga byggstarter av
angelägna   projekt  i   nationella
väghållningsplanen föreslår  regeringen
att dessa finansieras med lån. Regeringen
föreslår  följaktligen  att  riksdagen
godkänner att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst 8 500 000 000 kr för de
prioriterade vägprojekten E  6  delen
Rabbaldshede-Hogdal,  E  20   delen
Tollered-Alingsås samt genom Alingsås,
riksväg 40 delen Brämhult-Hester, riksväg
40 delen Haga-Ljungarum, riksväg 45 delen
Angeredsbron-Älvängen, riksväg 44 delen
Båberg-Väneryr  samt   riksväg   49
Skara-Varnhem. De olika lånedelarna skall
återbetalas i jämn takt under 25 år med
start  vid  tidpunkten när respektive
vägprojekt färdigställs.
Vidare  föreslås att  ändamålet  med
anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag
utvidgas till att omfatta även bidrag för
omprövningsförrättningar  av  enskilda
vägar. Möjligheter att använda anslaget
för detta ändamål fanns under 2003 men då
omprövningsförrättningarna försenats och
fördyras menar regeringen att  sådana
bidrag bör få betalas ut från anslaget
även under 2004.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23  att  enligt  inhämtad
information är avsikten inte att utnyttja
den av regeringen föreslagna låneramen
under vare sig 2004, 2005 eller 2006.
Eftersom något omedelbart behov således
inte föreligger och detta därmed synes
vara ytterligare ett försök av regeringen
att undgå den normala budgetprocessen
motsätter motionärerna sig förslaget och
föreslår att regeringen återkommer när
behov föreligger (yrkande 11).

Trafikutskottets ställningstagande

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten
skall investeringar i vägar och järnvägar
finansieras med anslag. Lagen anger dock
att  riksdagen  kan  besluta  att
finansiering skall ske på annat sätt för
viss myndighet eller viss anskaffning.
Trafikutskottet anser att  regeringens
förslag till låneram för vissa projekt i
nationella väghållningsplanen innebär att
ett  antal för tillväxten strategiskt
viktiga investeringar i vägnätet blir
möjliga  att  genomföra och  föreslår
följaktligen   att   finansutskottet
tillstyrker regeringens förslag (punkt
33) samt avstyrker motion Fi23 yrkande
11.
Såvitt  gäller  frågan  om  utvidgat
ändamål för anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag har trafikutskottet inget att
erinra mot regeringens förslag (punkt
34).

5 Banhållning och sektorsuppgifterBakgrund
Regeringen beslutade den 19 februari 2004
om  järnvägsinvesteringar för perioden
2004-2013  och  har  i  proposition
2003/04:95 Utökade planeringsramar för
väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015
föreslagit en utökad ram för väg- och
järnvägsinvesteringar samt redogjort för
utfallet  av  planeringsomgången  för
transportinfrastruktur     2004-2015.
Trafikutskottet  kommer  att  behandla
regeringens  proposition senare  under
våren 2004.

Regeringens förslag

För att möjliggöra tidiga byggstarter av
angelägna   projekt  i   nationella
banhållningsplanen föreslår  regeringen
att dessa finansieras med lån. Regeringen
föreslår  följaktligen  att  riksdagen
godkänner att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 17 000 000 000 kr för de
prioriterade      järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,     Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i Stockholmsregionen.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23  att  enligt  inhämtad
information är avsikten inte att utnyttja
den av regeringen föreslagna låneramen
under vare sig 2004, 2005 eller 2006.
Eftersom något omedelbart behov således
inte föreligger och detta därmed synes
vara ytterligare ett försök av regeringen
att undgå den normala budgetprocessen
motsätter motionärerna sig förslaget och
föreslår att regeringen återkommer när
behov föreligger (yrkande 12).

Trafikutskottets ställningstagande

Enligt   lagen   (1996:1059)   om
statsbudgeten skall investeringar i vägar
och järnvägar finansieras med anslag.
Lagen  anger dock att riksdagen  kan
besluta att finansiering skall ske på
annat sätt för viss myndighet eller viss
anskaffning. Trafikutskottet anser att
regeringens förslag till låneram  för
vissa   projekt   i   nationella
banhållningsplanen innebär att ett antal
för  tillväxten  strategiskt  viktiga
investeringar  i  järnvägsnätet  blir
möjliga  att  genomföra och  föreslår
följaktligen   att   finansutskottet
tillstyrker regeringens förslag (punkt
35) samt avstyrker motion 2003/04:Fi23
yrkande 12.

6 Låneram för fyra SJ-bolagBakgrund
Huvuddelen  av  Statens  järnvägars
verksamhet bolagiserades vid årsskiftet
2000/01. Inriktningen är att de nya SJ-
bolagen SJ AB, Euromaint AB, Green Cargo
AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier skall
finansiera  sig  på   den   öppna
kreditmarknaden, men detta förutsätter
enligt regeringen att bolagen ännu några
år kan utnyttja möjligheten att låna i
Riksgäldskontoret.
För SJ AB finns en låneram på 2 000
miljoner kronor för perioden 2004-2007.
För övriga bolag finns en samlad låneram
på 6 550 miljoner kronor för 2004.

Regeringens förslag

Med  syftet  att skapa stabilitet  i
finansieringsförutsättningarna för de nya
SJ-bolagen  föreslår  regeringen  att
riksdagen godkänner att regeringen under
2004  får  besluta  om  låneramar  i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för 2005 och 2006 som sammanlagt uppgår
till högst 2 300 000 000 kr.

Motionsförslag

Mats Odell m.fl. (kd) anför i motion
2003/04:Fi27  att den  nu  föreslagna
låneramen för de fyra förre detta SJ-
bolagen är ett tydligt exempel på när
staten agerar såväl domare som spelare på
marknaden samt att detta sätter den sunda
och rättvisa konkurrensen ur spel. Främst
eftersom   de   aktuella   bolagens
konkurrenter inte har möjlighet att vända
sig till Riksgäldskontoret för att få lån
som i grunden garanteras av statskassan.
Motionärerna anser därför att förslaget
bör avslås (yrkande 5).

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet har för sin del inget att
erinra  mot  regeringens förslag  och
föreslår  därför  att  finansutskottet
tillstyrker detta (punkt 36) medan motion
Fi27 bör avstyrkas i nu behandlad del.

7 Avveckling av VTI Utveckling AB


Bakgrund
VTI Utveckling AB bildades efter ett
riksdagsbeslut    1983.    Enligt
bolagsordningen skall bolaget  bedriva
försäljning av forskningsprodukter inom
väg- och trafikområdet och annan därtill
förenlig verksamhet. Bolagets  största
verksamhet  har varit seminarie-  och
konferensverksamhet, bl.a. det årligen
återkommande Transportforum i Linköping.
Försäljningen av forskningsprodukter inom
väg- och trafikområdet har varit  av
begränsad omfattning. Bolagets  aktier
förvaltas    av    Väg-    och
trafikforskningsinstitutet (VTI).

Regeringens förslag

Regeringen  föreslår  att  regeringen
bemyndigas att avveckla VTI Utveckling
AB, främst eftersom Transportforum och
andra seminarier numera arrangeras av
myndigheten VTI och det därmed finns ett
begränsat behov av bolaget.

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet har för sin del inget att
erinra  mot  regeringens förslag  och
föreslår  därför  att  finansutskottet
tillstyrker detta (punkt 34).Stockholm den 13 maj 2004

På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Claes Roxbergh (mp), Elizabeth
Nyström  (m), Jarl Lander (s),  Hans
Stenberg (s), Krister Örnfjäder  (s),
Johnny Gylling (kd), Claes-Göran Brandin
(s),  Runar  Patriksson  (fp),  Sven
Bergström (c), Kerstin Engle (s), Björn
Hamilton (m), Mikael Johansson  (mp),
Börje Vestlund (s), Carl-Axel Roslund
(m),  Christer  Winbäck  (fp),  Karin
Thorborg (v) och Mariam Osman Sherifay
(s).

Avvikande mening


1 Lokala telenät
av  Elizabeth  Nyström  (m),  Runar
Patriksson (fp), Björn Hamilton (m), Carl-
Axel Roslund (m) och Christer Winbäck
(fp).
Utbyggnaden av lokala telenät bör klaras
av  marknadens aktörer, utan  statlig
regleringspolitik   eller   bidrag.
Regeringens förslag till en förlängning
av stödet för kommuner för anläggande av
sådana nät bör därmed inte genomföras.
Därmed  bör  finansutskottet  avstyrka
regeringens förslag i denna del samtidigt
som Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande  1 och motion Fi23 av  Lars
Leijonborg  m.fl.  (fp)  yrkande  7
tillstyrks.

2 Anslutningar för tele- och
datakommunikation

av Runar Patriksson (fp) och Christer
Winbäck (fp).
Det låga utnyttjandet av det statliga
stödet    för    utbyggnad    av
bredbandsinfrastruktur visar tydligt att
regeringens politik inom området  har
misslyckats. Utbyggnaden borde ske på
marknadsmässiga vilkor,  utan  statlig
regleringspolitik eller bidrag. Eftersom
det  inte finns någon anledning  att
fortsätta med denna misslyckade politik
bör regeringens förslag till förlängning
av   skattereduktionen   för   höga
anslutningskostnader för  fysiska  och
juridiska personer avstyrkas. Därmed bör
finansutskottet tillstyrka motion Fi23 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8.

3 Väghållning och statsbidrag

av Runar Patriksson (fp) och Christer
Winbäck (fp).
Regeringen begär att under  2004  få
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  8,5  miljarder kronor för  vissa
vägprojekt. Enligt vad vi inhämtat är
avsikten  inte  att  utnyttja  denna
möjlighet under vare sig 2004, 2005 eller
2006 på ett sätt som avspeglar sig i
redovisningen av lånebehovet. Eftersom
något  omedelbart behov således  inte
föreligger  och  detta  synes  vara
ytterligare ett försök av regeringen att
undgå den normala budgetprocessen bör
förslaget  avstyrkas  och  regeringen
återkomma när behov föreligger. Därmed
bör  finansutskottet tillstyrka motion
Fi23 yrkande 11.

4 Banhållning och sektorsuppgifter

av Runar Patriksson (fp) och Christer
Winbäck (fp).

Regeringen begär att under 2004 få
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om 17 miljarder kronor för vissa
järnvägsprojekt. Enligt vad vi inhämtat
är avsikten inte att utnyttja denna
möjlighet under vare sig 2004, 2005 eller
2006 på ett sätt som avspeglar sig i
redovisningen av lånebehovet. Eftersom
något omedelbart behov således inte
föreligger och detta synes vara
ytterligare ett försök av regeringen att
undgå den normala budgetprocessen bör
förslaget avstyrkas och regeringen
återkomma när behov föreligger. Därmed
bör finansutskottet tillstyrka motion
Fi23 yrkande 12.

5 Låneram för fyra SJ-bolag

av Johnny Gylling (kd).
Statens roll i samhällsekonomin skall
vara  att  sätta ramar och  övervaka
spelreglerna på marknaden, ansvara för
samhällsplanering och infrastruktur samt
att skapa förutsättningar för långsiktig
tillväxt. När staten agerar såväl domare
som spelare på marknaden är risken stor
att  konkurrensen snedvrids  och  att
investeringar inte görs på ett optimalt
sätt i de företag som har de bästa
förutsättningarna.
Eftersom det är staten som sätter
spelreglerna inom näringspolitiken bör
staten inte själv äga företag, utom när
det finns särskilda skäl för det. Statens
dubbla roller inom näringspolitiken
hindrar förutsättningarna för en sund och
rättvis konkurrens. Den nu föreslagna
låneramen för de fyra före detta SJ-
bolagen är ett tydligt exempel på när
statens dubbla roller sätter en sund
konkurrens ur spel. Bolagens konkurrenter
har inte möjligheten att, med den
säkerhet som en statligt garanterad
låneram ger, söka krediter på marknaden
till låga kostnader. De kan inte heller
vända sig till Riksgäldskontoret för att
få lån som i grunden garanteras av
statskassan. Med hänvisning till det ovan
anförda bör regeringens förslag avstyrkas
och motion 2003/04:Fi27 tillstyrkas.


Särskilda yttranden


1. Ändrad ram och ändrade anslag
av  Elizabeth  Nyström  (m),  Runar
Patriksson (fp), Björn Hamilton (m), Carl-
Axel Roslund (m) och Christer Winbäck
(fp).
Då riksdagen beslutat om innevarande års
budget finner vi varken möjlighet enligt
de   regler   som   gäller   för
statsbudgetsprocessen att arbeta om denna
eller  att  åter redovisa hela  vårt
budgetförslag, trots att, om detta blivit
riksdagens beslut, det inte hade medfört
nuvarande problem med skenande utgifter.
På vissa områden i statsbudgeten har vi
en annan syn på vad som skall göras och
ger därför förslag på andra åtgärder.
Dessa förslag berör bl.a. anslagsnivåerna
för Vägverket och Banverket.

2. Ändrad ram och ändrade anslag

av Runar Patriksson (fp) och Christer
Winbäck (fp).
Folkpartiet   hade   ett   annat
budgetalternativ för 2004. Detta avslogs
av riksdagen. Det är de partier som står
bakom den budget som nu gäller som har
ansvar  för att se till  att  deras
beslutade  utgiftstak  kan  hållas.
Folkpartiets  budgetförslag  hade  en
budgetmarginal på 8 miljarder kronor,
vilket betyder att om vårt budgetförslag
vunnit  riksdagens  godkännande  hade
flertalet    av   tilläggsbudgetens
förändringar inte varit nödvändiga. Vi
har  enligt  riksdagsordningen  inte
möjlighet att föreslå förändringar på
andra anslag än de av regeringen  i
tilläggsbudget 1 aktualiserade. Det är
därför inte praktiskt möjligt för oss att
lägga  fram  en  egen  genomarbetad
tilläggsbudget. Av dessa skäl avstår vi
från  att  delta  i  beslutet  om
tilläggsbudget 1 för år 2004.
När  det  gäller  utgiftsområde  22
framförde Folkpartiet inför årets budget
bl.a. att anslaget till Väghållning och
statsbidrag  skulle  höjas  med  500
miljoner kronor. Vi anser, till skillnad
från regeringen och dess stödpartier, att
mer  måste göras för att bygga bort
flaskhalsarna i våra storstäder och för
att  färdigställa  den  skandinaviska
motorvägstriangeln. Vi kräver ytterligare
satsningar   på   tjälsäkring   och
bärighetsförstärkningar i vägnätet och
erforderliga resurser till det enskilda
vägnätet.  En prövning av alternativa
finansieringsformer som exempelvis PPP
skulle under hela planeringsramen kunna
öka  möjligheterna  till  angelägna
satsningar på både vägar och järnvägar.
Vi  står  givetvis  fast  vid  denna
uppfattning.

3. Ändrad ram och ändrade anslag

av Johnny Gylling (kd).
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner för  budgetåret  2004
förordat en annan inriktning av  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
än den nu gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska politik och budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241. Detta alternativ avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om     utgiftsområdesramar    och
skatteinkomster till förmån  för  den
inriktning av den ekonomiska politiken
och     budgetpolitiken     som
Socialdemokraterna föreslog. Av  detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Av samma skäl deltar vi inte heller i
den fortsatta behandlingen av delar av
anslagen för budgetåret 2004, den nu
föreliggande tilläggsbudgeten (nr  1).
Tilläggsbudgeten är Socialdemokraternas
försök  att  hantera  alla   egna
felbudgeteringar som gjordes hösten 2003.
Därtill gäller att det inte finns någon
möjlighet för oppositionspartierna att
yrka på förändringar på andra anslag än
de regeringen tar upp, eftersom den typen
av förslag enligt gällande praxis inte
anses  ligga inom ärendets ram.  Den
ekonomiska   politik   och   det
budgetalternativ  vi  skulle  vilja
genomföra för 2004 går således inte att
lägga fram för riksdagen, varpå följer
att det inte är meningsfullt för oss att
generellt sett delta i behandlingen av
Socialdemokraternas   felbudgeteringar.
Därför redovisar vi i detta särskilda
yttrande (i stället för i en reservation)
den  del  av  vår politik  som  rör
utgiftsområde 22 och som skulle ha gällt
om vårt förslag till ramar hade vunnit
riksdagens  bifall  i  den  första
beslutsomgången hösten 2003.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar  genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därtill  bör infrastrukturen  och  de
långsiktiga förutsättningarna för  ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen skall kunna öka i en
sådan utsträckning att välfärden tryggas
för alla.

4. Ändrad ram och ändrade anslag

av Sven Bergström (c)
Centerpartiet  redovisade  i  motioner
hösten   2003   ett   heltäckande
budgetalternativ för budgetåret 2004. Då
detta alternativ avslogs av riksdagen i
den   första   beslutsomgången   om
utgiftsområdesramar och skatteinkomster
till förmån för den inriktning av den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som  Socialdemokraterna med  stöd  av
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog,
deltog Centerpartiet inte i den därpå
följande behandlingen av anslag  inom
respektive utgiftsområde. Av samma skäl
deltar Centerpartiet inte heller i den
fortsatta  behandlingen av  delar  av
anslagen för budgetåret 2004 i den nu
föreliggande tilläggsbudgeten  för  år
2004.
I  sammanhanget  vill  jag  dock
uppmärksamma  på  att  Centerpartiets
budgetförslag för år 2004 innebar en
större total ram för utgiftsområde 22
Kommunikationer  för  att  möjliggöra
nödvändiga  satsningar på  drift  och
underhåll,  bärighet, tjälsäkring  och
rekonstruktion men också resurser till
byggande av vägar och järnvägar för att
få bort flaskhalsar och skapa en säkrare
och mer funktionell infrastruktur.

bilaga 11
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
2003704:4y


Tilläggsbudget för år 2004

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 20 april 2004
beslutat att bereda bl.a. miljö- och
jordbruksutskottet tillfälle att yttra
sig   över  2004  års  ekonomiska
vårproposition (prop. 2003/04:100)  om
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2004 (punkterna 5-44)  och
motioner, allt i de delar som berör
utskottets beredningsområde.
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar
i yttrandet de förslag i propositionen
som   avser   tilläggsbudget   för
utgiftsområdena 20 Allmän miljö-  och
naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk,
fiske  med  anslutande  näringar.  I
anslutning till yttrandet behandlas även
tre  motionsyrkanden. I  ärendet  har
utskottet mottagit en skrivelse  från
Lantbrukarnas riksförbund.

Utskottet


I   propositionen  föreslås   under
utgiftsområde  20 att  anslaget  34:1
Naturvårdsverket ökas med 5 700 000 kr. I
statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  323 434 000 kr. Naturvårdsverket
deltar i arbetet med att genomföra EU:s
direktiv för handel med utsläppsrätter
(2003/04/EG) i enlighet med riktlinjerna
i   propositionen  Riktlinjer   för
genomförande av EG:s direktiv om ett
system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser   (prop.   2003/04:31).
Naturvårdsverket  behöver  ytterligare
resurser för att hantera dessa uppgifter.
Anslaget    34:7    Internationellt
miljösamarbete ökas med 5 800 000 kr för
att finansiera kostnader för Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP samt
medlemsavgift   till  Internationella
atomenergiorganet  IAEA.  För   att
finansiera denna ökning och ökningen av
anslaget  34:1  Naturvårdsverket  bör
anslaget 34:4 Sanering och återställning
av förorenade områden minskas med 11 500
000 kr.
Vidare föreslås ett antal bemyndiganden
under utgiftsområdet. I statsbudgeten för
innevarande  år har regeringen  under
anslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning ett bemyndigande  att  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 180 000 000 kr under år 2005,
högst 60 000 000 kr under år 2006 och
högst 40 000 000 kr under år 2007. För
att underlätta planering, upphandling och
genomförande    av    långsiktiga
forskningsprojekt  behöver  regeringen
kunna  ingå mer omfattande  och  mer
långsiktiga   förpliktelser.   Därför
föreslås att regeringen bemyndigas att år
2004 för anslaget 26:2 Forskningsrådet
för  miljö,  areella  näringar  och
samhällsbyggande:   Forskning   ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 260 000 000 kr under år 2005,
högst 126 000 000 kr under år 2006, högst
70 000 000 kr under år 2007, högst 15 000
000 kr under år 2008 och högst 15 000 000
kr under år 2009. Under anslaget 34:3
Åtgärder  för biologisk mångfald  har
regeringen ett bemyndigande att  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 120 000 000 kr under år 2005.
För att säkerställa förutsättningarna för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd av
ur   naturvårdssynpunkt   värdefulla
naturområden behöver större åtaganden om
förvärv m.m. kunna göras. Därför föreslås
att regeringen bemyndigas att under år
2004 för anslaget 34:3 Åtgärder  för
biologisk  mångfald  ingå  ekonomiska
förpliktelser i samband med förvärv av
eller   intrångsersättning   i   ur
naturvårdssynpunkt       värdefulla
naturområden  som  inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520 000 000 kr under år 2005. Under
anslaget  34:5  Miljöforskning  har
regeringen ett bemyndigande att  ingå
ekonomiska förpliktelser på högst 65 000
000 kr under perioden 2005-2007. Antalet
forskningsprogram som finansieras under
anslaget har ökat. Genomförandeperioder
för forskningsprogram är cirka fyra till
sex år, varför flerårsplanering krävs.
För att forskningsprogrammen skall kunna
planeras  bättre behöver bemyndigandet
ökas till 130 000 000 kr. Därför föreslås
att regeringen bemyndigas att under år
2004 för ramanslaget 34:5 Miljöforskning
ingå ekonomiska förpliktelser i samband
med   planering,  upphandling   och
genomförande av forskningsprojekt  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 60 000 000 kr
under år 2005, högst 40 000 000 kr under
år 2006 och högst 30 000 000 kr under år
2007. Under anslaget 34:13 Stöd till
klimatinvesteringar har regeringen ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser på högst 350 000 000 kr
under     perioden     2005-2009.
Klimatinvesteringsprogrammen är fleråriga
och  för  att  beslut om ytterligare
projektstöd skall kunna fattas behöver
bemyndigandet höjas. Därför föreslås att
regeringen under år 2004 för anslaget
34:13 Stöd till klimatinvesteringar få
ingå ekonomiska förpliktelser i samband
med   beslut   om   stöd   till
klimatinvesteringar   som   inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 713 000 000 kr under perioden
2005-2009.
Under  utgiftsområde 23  föreslås  i
propositionen att anslaget 45:1 Främjande
av rennäringen m.m. ökas med 10 000 000
kr.  Från anslaget finansieras  bl.a.
pristillägg för renkött. Pristillägget
halverades i slutet av år 2003 som följd
av den gynnsamma prisutvecklingen under
perioden 1993-2002. Priserna sjönk dock
av flera skäl drastiskt i november förra
året. Pristillägget på renkött bör därför
nu åter höjas till tidigare nivå. För att
göra det möjligt att höja pristillägget
föreslår regeringen att anslaget 45:1
Främjande av rennäringen m.m. ökas. I
statsbudgeten för innevarande år  har
regeringen   under  anslaget   26:1
Forskningsrådet  för  miljö,  areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och  samfinansierad  forskning  ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser på högst 300 000 000 kr för
åren   2005-2007.   Den   tidigare
tidsbegränsade satsningen på forskning om
ekologisk produktion gäller fr.o.m. år
2004 utan tidsbegränsning. Vidare kommer
ett nytt ramavtal att slutas för den
kommande  fyraårsperioden  om   den
samfinansierade forskningen. Detta medför
att ett större bemyndigandebelopp behövs
och att åtaganden kan göras för något
längre  tid.  Därför  föreslås  att
regeringen ges möjlighet att under år
2004 för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet
för  miljö,  areella  näringar  och
samhällsbyggande:   Forskning   och
samfinansierad forskning ingå ekonomiska
förpliktelser i samband med planering,
upphandling  och  genomförande   av
forskningsprojekt som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
220 000 000 kr under år 2005, högst 150
000 000 kr under år 2006, högst 95 000
000 kr under år 2007 och högst 45 000 000
kr under år 2008.
Enligt  Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj
2003  om  djurhälsovillkor som  skall
tillämpas   vid   transporter   av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och
om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG
(EUT  L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex
32003R0998) skall sällskapsdjur åtföljas
av ett pass vid transporter mellan EU-
länder. Av passen skall bl.a. djurens
identitet  och  utförda  vaccinationer
framgå.  Jordbruksverket  kommer  att
tillhandahålla passen, vilka  därefter
kommer  att  utfärdas av  veterinärer
förordnade    av   Jordbruksverket.
Förordningen skall börja tillämpas den
3 juli 2004. Jordbruksverkets hantering
av pass för sällskapsdjur kommer att
utgöra  en  egen och klart avgränsad
verksamhet. Kostnader för hanteringen bör
helt täckas av avgifterna för passen.
Avgifterna  utgör  offentligrättsliga
avgifter. Verksamheten kommer att vara
efterfrågestyrd   och   med   en
nettoredovisning  ges  möjlighet  att
anpassa verksamheten till de skiftande
förutsättningarna över  tiden.  Därför
föreslås att regeringen får besluta om
dispositionen av avgiftsintäkterna från
pass  för  sällskapsdjur som  Statens
jordbruksverk tillhandahåller.
Enligt kommittémotion Fi27 (kd) bör en
långsammare takt och ett ökat inslag av
frivilliga skogsvårdsavtal tillämpas i
arbetet med att bevara nyckelbiotoper i
skogsmark. Därmed anser Kristdemokraterna
att  det  av  regeringen  föreslagna
bemyndigandet för år 2005 under anslaget
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald bör
avslås (yrkande 3). I partimotion Fi23
(fp)  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag om bemyndigande att
under år 2004 för det under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård uppförda
ramanslaget   34:13   Stöd   till
klimatinvesteringar  ingå  ekonomiska
förpliktelser i samband med beslut om
stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 713 miljoner
kronor under åren 2005-2009. Folkpartiet
motsätter sig denna typ av stöd som
snarare gynnar de kommuner som är bra på
ansökningar   än   har   positiva
miljöeffekter. Det finns därför ingen
anledning  att  acceptera  regeringens
förslag om att utöka möjligheterna att
ingå ytterligare förpliktelser för detta
slag  av stöd (yrkande 10). Även  i
kommittémotion  Fi28  (m)  yrkande  9
föreslås att riksdagen avslår regeringens
förslag om ökat bemyndigande för stöd
till klimatinvesteringar. Moderaterna har
motsatt sig de subventioner som kallas
stöd  till  klimatinvesteringar  men
godtagit  att gjorda löften  infrias.
Därmed  skall inte några nya  bidrag
beviljas. Något högre bemyndigande behövs
därför inte.
När det gäller regeringens förslag inom
utgiftsområde 20 vill utskottet anföra
följande. Som redovisas i propositionen
deltar Naturvårdsverket i arbetet med att
genomföra EU:s direktiv för handel med
utsläppsrätter (2003/04/EG) i enlighet
med  riktlinjerna  i  propositionen
Riktlinjer för genomförande  av  EG:s
direktiv om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser (prop.
2003/04:31).  För att  hantera  dessa
uppgifter bör Naturvårdsverket tillföras
ytterligare resurser. Vidare bör anslaget
34:7 Internationellt miljösamarbete ökas
för att finansiera kostnader för Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP samt
medlemsavgift   till  Internationella
atomenergiorganet IAEA. Som regeringen
föreslår bör dessa förslag finansieras
genom att anslaget 34:4 Sanering och
återställning  av  förorenade  områden
minskas  med  motsvarande  sammanlagda
belopp.
I statsbudgeten för innevarande år har
regeringen  under  ramanslaget  34:3
Åtgärder  för biologisk mångfald  ett
bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
120 000 000 kr under år 2005. I likhet
med vad som föreslås i propositionen
anser  utskottet att  regeringen  bör
bemyndigas att under år 2004 för åtgärder
för biologisk mångfald ingå ekonomiska
förpliktelser i samband med förvärv av
eller   intrångsersättning   i   ur
naturvårdssynpunkt       värdefulla
naturområden  som  inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520 000 000 kr under år 2005. Härigenom
säkerställs   förutsättningarna   för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd av
ur   naturvårdssynpunkt   värdefulla
naturområden. När det gäller anslaget
34:13  Stöd  till  klimatinvesteringar
framgår av propositionen att  det  i
statsbudgeten för innevarande år  för
detta ändamål finns uppfört ett ramanslag
på 340 000 000 kr. Vidare har regeringen
ett  bemyndigande att ingå ekonomiska
förpliktelser på högst 350 000 000 kr
under perioden 2005-2009. Som framhålls i
propositionen             är
klimatinvesteringsprogrammen  fleråriga
och  för  att  beslut om ytterligare
projektstöd skall kunna fattas behöver
bemyndigandet  höjas. Utskottet  anser
därför att regeringen under år 2004 för
anslaget    34:13   Stöd    till
klimatinvesteringar  bör  få   ingå
ekonomiska förpliktelser i samband med
beslut om stöd till klimatinvesteringar
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 713 000 000 kr
under perioden 2005-2009.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens  samtliga  förslag  under
utgiftsområde  20.  Därmed  avstyrks
motionerna Fi23 (fp) yrkande 10, Fi27
(kd) yrkande 3 och Fi28 (m) yrkande 9.
När  det  gäller  utgiftsområde  23
tillstyrker   utskottet   regeringens
samtliga förslag.

Stockholm den 13 maj 2004

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Catharina Elmsäter-Svärd


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Catharina Elmsäter-Svärd (m),
Sinikka Bohlin (s), Alf Eriksson (s),
Lennart Fremling (fp), Rune Berglund (s),
Rolf Lindén (s), Sven Gunnar Persson
(kd), Kjell-Erik Karlsson (v), Christina
Axelsson (s), Lars Lindblad (m), Carina
Ohlsson (s), Jan Andersson (c), Jan-Olof
Larsson (s), Bengt-Anders Johansson (m),
Christin Nilsson (s), Marie Wahlgren (fp)
och Gunnar Goude (mp).

Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudget för år 2004
Catharina  Elmsäter-Svärd (m),  Lars
Lindblad   (m)  och  Bengt-Anders
Johansson (m) anför:
Moderata  samlingspartiet  tar  bara
ställning till de av regeringens förslag
till tilläggsbudget som har implikationer
för framtiden och som vi motsätter oss.
Då riksdagen beslutat innevarande års
budget har vi vare sig möjlighet eller
anledning att arbeta om denna eller åter
redovisa hela vårt budgetförslag, trots
att om detta blivit riksdagens beslut
nuvarande problem med skenande utgifter
inte förelegat. De partier som bildade
riksdagsmajoritet får nu ta det fulla
ansvaret för de förändringar som föreslås
för att hålla utgifterna under taken. På
vissa områden i tilläggsbudgeten har vi
en annan syn på vad som skall göras och
ger därför i vår motion Fi28 förslag till
andra åtgärder inom bl.a. miljö- och
jordbruksutskottets område.
Moderaterna  har  motsatt  sig  de
subventioner  som  kallas  stöd  till
klimatinvesteringar men  godtagit  att
gjorda löften infrias. Vi anser därmed
inte att några nya bidrag skall beviljas.
Något högre bemyndigande behövs därför
inte.

2. Tilläggsbudget för år 2004

Lennart  Fremling  (fp)  och  Marie
Wahlgren (fp) anför:
Folkpartiet   hade   ett   annat
budgetalternativ för år  2004.  Detta
avslogs av riksdagen. Det är de partier
som står bakom den budget som nu gäller
som har ansvar för att se till att deras
beslutade  utgiftstak  kan  hållas.
Folkpartiets  budgetförslag  hade  en
marginal på 8 miljarder kronor, vilket
betyder  att om vårt förslag  vunnit
riksdagens gillande hade flertalet av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.   Vi   har    enligt
riksdagsordningen inte  möjlighet  att
föreslå förändringar på andra anslag än
de av regeringen i tilläggsbudget  1
aktualiserade.  Det  är  därför  inte
praktiskt möjligt för oss att lägga fram
en egen genomarbetad tilläggsbudget vad
avser år 2004. Av dessa skäl avstår vi
från  att  delta  i  beslutet  om
tilläggsbudget 1 för år 2004.
Folkpartiet har dock invändningar mot
att riksdagen godkänner de förändringar i
tilläggsbudgeten som rör anslaget 34:13
Stöd    till   klimatinvesteringar.
Folkpartiet  är  kritiskt  till  att
regeringen i stället för att ta tag i de
strukturella  problem  t.ex.   inom
energisektorn, som hotar Sveriges mål
inom klimatpolitiken, väljer att pytsa ut
kortsiktiga  pengar  i  form   av
klimatinvesteringspengar (KLIMP). Denna
typ av stöd gynnar snarare de kommuner
som är bra på ansökningar än har positiva
miljöeffekter.  Vi vill  därför  inte
bemyndiga regeringen att ingå ytterligare
ekonomiska  förpliktelser  inom  detta
område för perioden 2005-2009. Vi kommer
att följa upp detta vid den slutgiltiga
behandlingen   av   ärendet    i
finansutskottet.

3. Tilläggsbudget för år 2004

Sven Gunnar Persson (kd) anför:
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner för  budgetåret  2004
förordat en annan inriktning av  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
än den nu gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska politik och budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241. Detta alternativ avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om     utgiftsområdesramar    och
skatteinkomster till förmån  för  den
inriktning av den ekonomiska politiken
och     budgetpolitiken     som
Socialdemokraterna föreslog. Av  detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Av samma skäl deltar vi inte heller i
den fortsatta behandlingen av delar av
anslagen för budgetåret 2004, den nu
föreliggande tilläggsbudgeten (nr  1).
Tilläggsbudgeten är Socialdemokraternas
försök  att  hantera  alla   egna
felbudgeteringar som gjordes hösten 2003.
Därtill gäller att det inte finns någon
möjlighet för oppositionspartierna att
yrka på förändringar på andra anslag än
de regeringen tar upp, eftersom den typen
av förslag enligt gällande praxis inte
anses  ligga inom ärendets ram.  Den
ekonomiska   politik   och   det
budgetalternativ  vi  skulle  vilja
genomföra för år 2004 går således inte
att  lägga fram för riksdagen, varpå
följer att det inte är meningsfullt för
oss  att  generellt  sett  delta  i
behandlingen  av  regeringsunderlagets
justeringar.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar  genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därtill  bör infrastrukturen  och  de
långsiktiga förutsättningarna för  ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen skall kunna öka i en
sådan utsträckning att välfärden tryggas
för  alla.  Det  handlar  bl.a.  om
arbetsmarknaden, som måste göras  mer
flexibel och där de rekordhöga sjuktalen
måste mötas med en kraftigt förbättrad
rehabilitering, förebyggande åtgärder och
en förbättrad arbetsmiljö. Det handlar om
skatterna på arbete och företagande som
måste sänkas och på sikt anpassas till
omvärldens lägre skattetryck. Det handlar
om den svenska konkurrenssituationen som
måste  förbättras. Vidare  måste  den
offentliga sektorn förnyas för att bättre
möta konsumenternas/brukarnas behov och
bättre tillvarata personalens kompetens
och idéer. Dessutom måste valfriheten
inom familjepolitiken öka, rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas ekonomiska
situation  stärkas och infrastrukturen
förbättras. Målet med våra reformer på
dessa   områden  är   att   skapa
förutsättningar för en uthållig tillväxt
på  åtminstone 3 % per år över  en
konjunkturcykel, där sysselsättningen kan
öka utan att inflationen tar fart, där
den  enskildes  valfrihet,  personliga
ansvar och välfärd kan öka utan politisk
detaljstyrning,  där  den  offentliga
sektorn kan vitaliseras och möta ökande
behov  utan  att jagas av  krympande
skattebaser och där statens finanser blir
mindre   konjunkturkänsliga.    Den
"utveckling"   som   pågår   under
socialdemokratiskt styre är den omvända:
sysselsättningen  minskar,  tillväxten
väntas  bli  lägre än  i  omvärlden,
statsskulden ökar, detaljstyrningen ökar
och  i  stora delar av kommunsektorn
erbjuds sämre vård och omsorg till högre
skatt.
Regeringen föreslår på utgiftsområde 20
en ny bemyndiganderam för anslaget 34:3
Åtgärder  för  biologisk  mångfald.
Kristdemokraterna föreslår en långsammare
takt och ett ökat inslag av frivilliga
naturvårdsavtal i arbetet med att bevara
nyckelbiotoper i skogsmark.  Därigenom
anser  Kristdemokraterna att  det  av
regeringen föreslagna bemyndigandet för
2005 under anslaget 34:3 Åtgärder för
biologisk mångfald bör avslås.

bilaga 12
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
2003/04:6y


Tilläggsbudget 2004 - utgiftsområdena 13
Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 20 april berett
bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle
att yttra sig över 2004 års ekonomiska
vårproposition om tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret 2004.

Inledning

Regeringen  har  tre  förslag  på
tilläggsbudget som rör utgiftsområdena 13
Arbetsmarknad respektive 14 Arbetsliv. De
avser dels ett förslag om höjd ersättning
för  det  särskilda anställningsstödet
(punkt 18), dels ett bemyndigande för
Arbetsmiljöverket  (punkt  19),  dels
ändrade anslag på utgiftsområde 13 (punkt
42  delvis). Motioner har väckts med
anledning av två av förslagen, punkterna
18 och 42 delvis. Det är motionerna
2003/04:Fi25 yrkande 5 (c), 2003/04:Fi27
yrkande 7 (kd) och 2003/04:Fi28 yrkande 4
(m),  i det följande refererade utan
årtal. Yttrandet avgränsas till att avse
dessa två förslag i propositionen.

Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet


Bakgrund

Det särskilda anställningsstödet infördes
den  1  augusti 2000 i samband  med
inrättandet      av       det
arbetsmarknadspolitiska    programmet
aktivitetsgaranti.  Syftet  var  att
underlätta för personer som har fyllt 57
år och varit utan arbete under lång tid
att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.
Efter       förslag       av
arbetsmarknadsutskottet       (bet.
2001/02:AU5) gjorde riksdagen våren 2002
ett tillkännagivande till regeringen om
behovet av ytterligare insatser  inom
ramen för aktivitetsgarantin i syfte att
stödja och hjälpa vissa grupper som står
långt   utanför   den   reguljära
arbetsmarknaden. Utskottets  resonemang
gick ut på att det även i en situation
med arbetskraftsbrist kan finnas grupper
som står mycket långt från den reguljära
arbetsmarknaden, exempelvis vissa äldre
arbetslösa och personer som aldrig fått
något fotfäste på arbetsmarknaden.
Regeringen återkom till riksdagen med
förslag  av  det  slaget  i  en
arbetsmarknadspolitisk proposition våren
2003, Arbetsmarknadspolitiken förstärks
(prop. 2002/03:44). Förslaget innebar att
målgruppen   för   det   särskilda
anställningsstödet utvidgades till att
även  omfatta personer under  57  år
förutsatt   att  de  deltagit   i
aktivitetsgarantin under en viss minsta
tid. På detta sätt skulle arbetsgivare
stimuleras  ytterligare  att  anställa
sådana deltagare som är inskrivna  i
aktivitetsgarantin  och  som  trots
omfattande insatser och lång  tid  i
aktivitetsgarantin inte  fått  arbete.
Arbetsmarknadsutskottet    tillstyrkte
förslaget   med  viss   precisering
(2002/03:AU8). Stödperioden är 24 månader
och kan inte förlängas, däremot kan en ny
anvisning   ske   under    vissa
förutsättningar.
Parallellt med detta lade regeringen i
förra årets vårproposition (2002/03:100)
fram budgetförslag med anknytning till
ändringarna   av  anställningsstödet.
Förslagen innebar minskningar på anslagen
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och  aktivitetsstöd och 22:3 Köp  av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader till följd av att fler personer
inom aktivitetsgarantin beräknades  få
anställning med det förstärkta särskilda
anställningsstödet i stället för  att
delta i andra aktiviteter och då uppbära
aktivitetsstöd. Förslaget  godtogs  av
riksdagen (2002/03:FiU21, rskr. 235).

Propositionen

Förslaget om höjd ersättning för det
särskilda anställningsstödet innebär i
korthet följande. Enligt nuvarande regler
får en person anvisas en anställning med
särskilt  anställningsstöd  om  vissa
villkor är uppfyllda. Stödet lämnas i
form av en kreditering på arbetsgivarens
skattekonto med 85 % av lönekostnaden,
dock högst 750 kr per dag. Stödet har
enligt regeringen visat sig ha  stor
betydelse för personer som varit utan
arbete under en lång tid att få fotfäste
på arbetsmarknaden. Den högsta ersättning
som  kan lämnas per dag bör  enligt
propositionen öka till 1 000 kr. Syftet
är att ytterligare stimulera arbetsgivare
att    anställa   deltagare    i
aktivitetsgarantin som trots omfattande
insatser och lång tid i garantin inte
fått arbete.
Höjningen  av  ersättningen  innebär
minskade  inkomster på  statsbudgetens
inkomstsida med 400 miljoner kronor 2004
respektive   2005.   Höjningen   av
ersättningen föreslås träda i kraft den 1
juli 2004 och gälla för anvisningar om
anställning som görs därefter till och
med 30 juni 2005.

Motion

Moderaterna  motsätter  sig  förslaget
enligt kommittémotion Fi28 (yrk. 4) av
Mikael Odenberg m.fl. med hänvisning till
partiets redan tidigare framförda kritik
mot konstruktionen av stödet som innebär
en kreditering på skattekonto.

Utskottet

I flera sammanhang har utskottet bemött
den   kritik  som  framförts  mot
konstruktionen  av  anställningsstödet.
Från början utgjordes stödet av  ett
kontantbidrag till arbetsgivaren. Sedan
den 1 oktober 1999 lämnas det i stället i
form av kreditering på arbetsgivarens
skattekonto. Detta innebär en minskning
av skatteinkomsterna på statsbudgeten.
Saken regleras i en särskild lag, lagen
(1999:591) om kreditering på skattekonto
av   vissa   stöd  beslutade   av
arbetsmarknadsmyndighet        och
Rederinämnden. Sedan den 1 juli 2003 är
dven  stödformen skyddat  arbete  hos
offentliga arbetsgivare (OSA) konstruerad
på detta sätt. Syftet med den ändringen
var  att  åstadkomma en administrativ
förenkling. Regeringen konstaterade  i
sammanhanget  (prop. 2002/03:100)  att
erfarenheterna var goda av att lämna
anställningsstöd på detta sätt. Förslaget
om OSA tillstyrktes av finansutskottet
(2002/03:FiU21).
Arbetsmarknadsutskottet har ingen annan
uppfattning. Systemet med kreditering på
skattekonto får numera anses som  en
etablerad      stödform      i
arbetsmarknadspolitiken.
I  sina beräkningar utgår regeringen
från  att  det  förhöjda  särskilda
anställningsstödet ska nå en volym på
årsbasis om 3 000 personer. Kostnaden per
person   och  månad  kan   enligt
underhandsuppgifter         från
Regeringskansliet beräknas till 20 000
kr.  Minskningen  av  kostnaden  på
statsbudgetens inkomstsida beräknas till
400 miljoner kronor för 2004 respektive
2005.
Utskottet, som kan konstatera att ingen
invändning i sak görs mot den höjda
ersättningen, välkomnar förslaget. Det är
mycket angeläget att fler personer som
omfattats av aktivitetsgarantin  under
lång  tid  kan komma ut  i  arbete.
Anställningsstöd har visat sig vara ett
effektivt  verktyg för etablering  på
arbetsmarknaden. En hög ersättning bör
fungera  som  en god  stimulans  för
arbetsgivare att erbjuda anställning till
denna kategori arbetslösa. Visserligen är
det  fråga  om  en  mycket  hög
subventionsnivå även i relativt  höga
lönelägen, men nivån är enligt utskottets
mening motiverad i dessa speciella fall.
Förbättrade  möjligheter  till   en
anställning är av stort värde för den
enskilde, och det innebär också  att
tendensen  att  många  blir  kvar  i
aktivitetsgarantin kan brytas. Enligt AMS
statistik för april månad var drygt 35
000 personer långtidsinskrivna, dvs. de
hade varit arbetslösa eller i program
minst två år.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag och anser därmed att motion Fi28
yrkande 4 (m) bör avstyrkas.
Utskottet vill avslutningsvis i detta
avsnitt  påpeka  följande.  I  det
förutnämnda    arbetsmarknadspolitiska
betänkandet  2002/03:AU8   utvecklade
utskottet bakgrunden till att det behövs
en   översyn  av  regleringen  av
anställningsstöden. Det finns ett flertal
anställningsstöd. Villkoren för att stöd
ska kunna beviljas varierar bl.a. i fråga
om åldersgräns, inskrivningstid, maximal
stödperiod och stödbeloppets storlek. Den
förordning  (1997:1275)  som  reglerar
anställningsstöden har  ändrats  flera
gånger.  Vid  sidan  av  den  finns
föreskrifter på myndighetsnivå. Studier
tyder på att arbetsförmedlare upplever
delar av regelverket som otydligt, bl.a.
när det gäller vissa undantagsregler.
I   budgetpropositionen  för  2004
framförde regeringen att förordningen om
anställningsstöd är i behov av översyn,
vilket utskottet instämde i. Utskottet
kan nu konstatera att anställningsstödet
utgör en successivt allt större del av
den   totala  programvolymen   både
antalsmässigt och budgetmässigt. I april
i år hade enligt AMS statistik drygt 19
000   personer   anställning   med
anställningsstöd,  vilket   motsvarar
närmare  19 % av det totala antalet
personer i konjunkturberoende program.
Detta förhållande, tillsammans med det
faktum att det nu görs ytterligare en
ändring av reglerna, understryker än mer
behovet av en översyn av stödformen.

Ökning av anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd


Bakgrund

Anslaget avser i huvudsak bidrag till
arbetslöshetsersättning   vid   öppen
arbetslöshet  och  aktivitetsstöd  för
personer    som    deltar    i
arbetsmarknadspolitiska  program.  För
innevarande år finns det  för  detta
ändamål uppfört ett ramanslag på 39 253
miljoner kr. Av medlen får högst 400
miljoner kronor användas för utgifter
enligt   anslaget  22:3  Köp   av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader. Omvänt får ett lika stort
belopp  av anslag 22:2 användas  för
ändamål enligt anslag 22:3. Det finns
alltså en viss flexibilitet i användandet
av medlen. Anslag 22:2 har bestämts med
utgångspunkt  i  vissa  antaganden  i
budgetpropositionen  om  nivån   på
arbetslösheten    och     volymen
arbetsmarknadsprogram.
Budgetpropositionen utgick från att den
öppna arbetslösheten skulle uppgå till
4,7 % av arbetskraften under 2004 medan
volymen arbetsmarknadspolitiska program
antogs bli 2,2 %.

Propositionen

I propositionen föreslås att anslaget
ökas med 7,366 miljarder kronor. Skälet
är att antalet öppet arbetslösa beräknas
bli   högre   än  antagandena   i
budgetpropositionen. De anvisade medlen
räcker inte.
I  vårpropositionens  utgiftsprognos
redovisas  följande.  Utgifterna  för
anslaget   22:2   Bidrag    till
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd beräknas  bli  ca  6,3
miljarder  kronor högre än  vad  som
anvisades på statsbudgeten. Den öppna
arbetslösheten har reviderats upp med 0,8
procentenheter, till 5,5 %, jämfört med
bedömningen i budgetpropositionen.  De
arbetsmarknadspolitiska programmen  har
utökats med 15 000 platser, vilket ökar
utgifterna    för   aktivitetsstöd.
Ytterligare   en  förklaring   till
utgiftsökningen  är att  ett  flertal
helgdagar i slutet av år 2003 bidrog till
att utbetalningar försköts till januari
2004. Slutligen har antalet timanställda
som erhåller ersättning ökat mer än vad
som antogs i statsbudgeten, samtidigt som
den   förväntade   minskningen   av
deltidsarbetslösa har planat ut.

Motioner

Moderaterna har inget yrkande i denna del
men framför i sin kommittémotion Fi28 att
regeringen nu tvingas dra konsekvenserna
av    sin    missbedömning    av
arbetslöshetsutvecklingen. Om riksdagen
hade bifallit partiets budgetalternativ i
höstas  hade utsikterna för  Sveriges
ekonomi varit bättre och den dramatiska
ökningen av utbetalningar från a-kassan
hade kunnat undvikas.
Kristdemokraterna    framför    i
kommittémotion Fi27 av Mats Odell m.fl.
(yrk. 7) att regeringen valt fel väg för
att lösa den arbetslöshetskris som man
själv är ansvarig för. Staten måste satsa
offensivt  med  riktiga  arbeten  som
faktiskt ökar välfärden i samhället. Det
krävs  åtgärder  på  bred  front.
Arbetsmarknadspolitiken har nått  vägs
ände, sägs det i motionen. Sökaktiviteten
bland de arbetslösa är låg, deltagarna i
arbetsmarknadsprogram  minskar   sitt
sökområde i stället för att öka det. De
arbetslösa riskerar att anpassa sig till
bidragsberoende och slutar  att  söka
arbete. Arbetsmarknadsverket har stora
brister i styrsystemen. Partiet föreslår
att  en  del  av den av  regeringen
föreslagna  ökningen av anslaget  för
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd, 3, 892 miljarder kronor,
i  stället används för att stimulera
sysselsättning i kommunsektorn och för
att införa en fullständig avdragsrätt för
hushållstjänster. Den nya nivån på anslag
22:2 skulle då vara 42, 727 miljarder
kronor.
Centerpartiet kritiserar i motion Fi25
(yrk. 5) regeringen för att minska medlen
till kommuner och landsting, vilket leder
till  ökad arbetslöshet och spär  på
kostnaderna, samtidigt som ytterligare
medel föreslås på utgiftsområde 13 för
att täcka just de ökade kostnaderna för
arbetslöshet. Denna kostnadsökning  är
delvis en effekt av neddragningar inom
kommunsektorn.   Partiet   beskriver
situationen som absurd. Som en konsekvens
av  att  partiet  inte  accepterar
neddragningen med 2,6 miljarder kronor på
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner  föreslås  en  motsvarande
reduktion av ökningen på anslag 22:2.
Ökningen på detta anslag blir då 4,8
miljarder kronor.

Utskottet

Utskottet kan inledningsvis konstatera
att  situationen  på  arbetsmarknaden
fortfarande    är    bekymmersam.
Arbetslösheten är hög och ingen påtaglig
uppgång på arbetsmarknaden är synbar.
Den  ökning  av  arbetslösheten  som
inleddes i mitten av 2002 var till en
början en följd av stigande utbud av
arbetskraft. Sedan mitten av 2003 har
även en fallande sysselsättning bidragit.
I bilagan Svensk ekonomi antas att den
öppna arbetslösheten fortsätter att öka
något under innevarande år. I takt med
att sysselsättningen återigen ökar nästa
år förutses arbetslösheten minska, men i
långsam takt.
AMS  har  den  11  maj  presenterat
arbetsmarknadsstatistiken  för  april
månad. Trots den förstärkta konjunkturen
och de positiva signalerna från omvärlden
är arbetsmarknaden fortfarande svag. Den
öppna arbetslösheten sjönk från 5,4 till
4,9 %, men detta är med hänsyn tagen till
naturliga säsongsvariationer  bara  en
marginell  minskning som huvudsakligen
förklaras      av       ökade
arbetsmarknadspolitiska insatser. Jämfört
med  april  månad förra  året  ökade
arbetslösheten med 0,6 procentenheter.
Obalanstalet, dvs. antalet personer i
öppen    arbetslöshet   och    i
arbetsmarknadspolitiska     program,
motsvarade 7,3 % av arbetskraften, vilket
är  en  ökning på ett år  med  0,7
procentenheter. Obalanstalet har  ökat
även bland ungdomar mellan 18 och 24 år
och  bland  personer  över  54  år.
Långtidsarbetslösheten  ligger  på  en
fortsatt  hög nivå, 66 000 personer,
vilket är 25 000 fler än i april 2003.
Även antalet varsel ligger på en fortsatt
hög nivå, 5 100 personer varslades om
uppsägning i april. Hittills i år har 22
000  personer varslats.  Varslen  har
dämpats  något  inom  industrin  och
uppdragsverksamheten, men ökat påtagligt
inom den offentliga tjänstesektorn och
inom  byggnadsverksamhet. De nyanmälda
platserna uppgick till knappt 35 000
under april, vilket var 9 000 färre än
april 2003.
Enligt  Konjunkturinstitutets   (KI)
bedömningar, som redovisats för utskottet
av företrädare för institutet, dröjer det
innan efterfrågan blir så stark  att
sysselsättningen kan öka igen. Först i
början av 2005 vänder sysselsättningen
uppåt. Den öppna arbetslösheten  ökar
enligt KI:s uppskattning till 5,6 % i år
för att nästa år minska till 5,3 %.
Produktiviteten  fortsätter  att  öka
påtagligt snabbt. Till viss del beror den
snabba  produktivitetstillväxten   på
konjunkturen. Tillväxten har emellertid
inte varit tillräckligt stark för att öka
industrisysselsättningen, utan  antalet
anställda har minskat ytterligare. Det
kan dock noteras att KI:s undersökning av
hushållens inköpsplaner (HIP) visar att
den   mycket   dystra   syn   på
arbetsmarknadsläget som hushållen haft
sedan ett halvår tillbaka dämpats tydligt
i april.
Den  högre arbetslöshetsnivån jämförd
med antagandena i budgetpropositionen för
2003 tvingade i höstas fram en höjning på
tilläggsbudget  av   anslaget   för
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd för 2003 med närmare 4
miljarder  kronor. Det  nu  framlagda
förslaget i vårpropositionen för 2004
utgår från en 0,8 procentenheter högre
nivå på den öppna arbetslösheten  än
antagandena i budgetpropositionen  för
innevarande år och innebär en ökning av
anslaget med nästan 7,4 miljarder kronor.
Detta är en tydlig illustration av hur
konjunkturkänsliga utgifterna på anslaget
för   arbetslöshetsersättning   och
aktivitetsstöd  är.   En   tiondels
procentenhet  högre öppen arbetslöshet
ökar      utgifterna      för
arbetslöshetsförsäkringen med omkring en
halv miljard kronor.
Den föreslagna ökningen avser enligt
uppgift    från   Regeringskansliet
uteslutande     utgifter     för
arbetslöshetsersättning. En motsvarande
ökning  av  antalet  deltagare  i
arbetsmarknadsprogram  skulle  enligt
Regeringskansliets beräkningar motsvara
ca 7 miljarder kronor. Denna siffra utgår
från den genomsnittliga månadskostnaden,
13 000 kr, per programdeltagare under
2003. Utgifterna för programdeltagandet
är beroende bl.a. av vilka åtgärder som
väljs och nivån på aktivitetsstödet för
programdeltagarna. Ett större inslag av
arbetsmarknadsutbildning       ökar
snittkostnaden,  medan  det  vanliga
anställningsstödet - som alltså innebär
en minskning på inkomstsidan - är en för
staten relativt billig åtgärd.
I sitt yttrande i höstas (2003/04:AU1y)
över ramarna för utgiftsområde 13 och 14
för 2004 till finansutskottet uttryckte
utskottet oro över att betydligt färre
personer    skulle    delta    i
arbetsmarknadspolitiska program än året
före, vilket ytterligare skulle spä på
den öppna arbetslösheten. Utskottet ansåg
det  angeläget att regeringen  följde
utvecklingen  och  vid  behov  vidtog
åtgärder.
Utskottet kan nu instämma med det som
sägs i vårpropositionen om att det krävs
särskilda insatser för att hålla tillbaka
arbetslösheten.            De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utökas
med 15 000 platser. Som framgår  av
propositionen ingår även yrkesutbildning
i denna satsning.
Enligt uppgifter från Regeringskansliet
motsvarar volymen arbetsmarknadsprogram
för  närvarande ca 103 000 personer,
vilket också bedöms motsvara genomsnittet
per månad för 2004. Nivån är betydligt
högre än under 2003 då årsgenomsnittet
motsvarade knappt 92 000 personer  i
program  per  månad.  Det  är  dock
fortfarande en lägre nivå än på många år.
Ökningen inleddes i början av 2004 och
blev möjlig genom ett regeringsbeslut i
januari om ändring i regleringsbrevet för
Arbetsmarknadsverket. Under anslag 22:2
överfördes  2 miljarder  kronor  från
anslagsposten för arbetslöshetsersättning
till anslagsposten aktivitetsstöd.
Utskottet är mycket positivt till att
de aktiva insatserna har kunnat öka. Som
sades i det förutnämnda yttrandet är det
givetvis av stor betydelse att snabbt
kunna fylla vakanserna vid en vändande
konjunktur, men detta får inte leda till
att arbetslösa personer i avvaktan på
vändningen lämnas utanför den  aktiva
arbetsmarknadspolitiken  under  alltför
lång  tid. De arbetslösa måste  vara
rustade  att ta de nya arbeten  som
erbjuds, vilket innebär att utrymmet för
utbildningssatsningar m.m. inte får vara
alltför begränsat.
Mera   aktiva   insatser   inom
arbetsmarknadspolitiken håller tillbaka
den öppna arbetslösheten och bidrar till
att  hålla  uppe  arbetskraftsutbudet.
Tillgång på utbildad arbetskraft är också
av betydelse för att inte lönerna ska
pressas upp. På sikt blir förutsättningar
bättre  att  nå  målet  om  full
sysselsättning.
Utskottet kan ge Kristdemokraterna och
Centerpartiet rätt i att det inte räcker
med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
det  arbetsmarknadsläge  som  råder.
Vårpropositionen innehåller ett  antal
förslag som syftar till att på olika sätt
stimulera  sysselsättningen  och  öka
efterfrågan på arbetskraft.  Dit  hör
sysselsättningsstödet till kommuner och
landsting, återinförandet av ROT-avdrag
och väg- och järnvägsinvesteringar.
Utskottet kan inte se hur ökningen på
anslag  22:2,  som  Kristdemokraterna
föreslår, skulle kunna begränsas  med
nästan 4 miljarder kronor i förhållande
till  regeringens förslag. Det skulle
förutsätta   att   en   motsvarande
förstärkning till kommunsektorn snabbt
skulle få en kraftigt dämpande effekt på
arbetslösheten. Inte heller kan utskottet
ansluta sig till Centerpartiets förslag
att reducera höjningen med 2,6 miljarder
kronor, vilket motsvarar den minskning av
det generella stödet till kommuner och
landsting som regeringen föreslår och som
partiet motsätter sig. Motionsförslagen
synes felaktigt utgå från att det finns
ett direkt samband mellan stödet till
kommuner och landsting och utgifterna för
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd.
Den av regeringen föreslagna höjningen
av anslag 22:2 framstår som nödvändig, om
än beklaglig. De positiva effekterna på
arbetsmarknaden av en uppgång i ekonomin
dröjer ytterligare. Utskottet anser att
propositionen anvisar rätta metoder för
att bemästra den situation som råder och
kan  avslutningsvis  konstatera  att
regeringen  följer  utvecklingen  på
arbetsmarknaden och kommer att föreslå
ytterligare åtgärder.
Utskottet anser alltså att riksdagen
bör   tillstyrka  propositionen   i
motsvarande del och avstyrka motionerna
Fi25 yrkande 5 (c) och Fi27 yrkande 7
(kd).


Stockholm den 13 maj 2004

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Anders Karlsson (s), Laila
Bjurling (s), Anders G Högmark (m), Erik
Ullenhag (fp), Christer Skoog (s), Stefan
Attefall (kd), Camilla Sköld Jansson (v),
Cinnika Beiming (s), Patrik Norinder (m),
Lars Lilja (s), Tina Acketoft (fp), Berit
Högman (s), Henrik Westman (m), Britta
Lejon (s), Ulf Holm (mp), Luciano
Astudillo (s) och Claes Västerteg (c).
Avvikande meningar


1. Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd (kd)
av Stefan Attefall (kd).
Regeringen föreslår att anslaget 22:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd ska ökas med inte mindre
än 7 366 miljoner kronor.
Kristdemokraterna anser att regeringen
valt en felaktig väg för att lösa den
arbetslöshetskris som  man  själv  är
ansvarig för. Staten måste i stället
satsa  offensivt  för  att   lösa
arbetslösheten med riktiga  jobb  som
faktiskt  ökar välfärden i samhället.
Genom att stimulera sysselsättningen i
kommunsektorn och genom att införa en
fullständig    avdragsrätt    för
hushållstjänster  kan  det  ske  en
begränsning av utgiftsökningen på detta
anslag. Kristdemokraterna föreslår att
ramanslaget för anslag 22:2 i stället
ökar  till  42 727 miljoner  kronor.
Resterande 3 892 miljoner kronor anser vi
ska  användas  för  att  stimulera
sysselsättningen och för att införa sådan
avdragsrätt.
Detta innebär att motion Fi27 yrkande 7
(kd) bör tillstyrkas och propositionen
avstyrkas i motsvarande del.

2. Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd (c)

av Claes Västerteg (c).
Regeringen  har  i  tilläggsbudgeten
föreslagit  neddragning  av  generella
anslag till kommunerna på 2,6 miljarder
kronor.  Denna  neddragning  drabbar
samtliga kommuner och landsting under
löpande år. Möjligheten att som brukligt
planera efter givna förutsättningar inför
ett verksamhetsår undanröjs genom detta
beslut.  Ändras  statsbidragen   på
tilläggsbudget    blir    effekten
neddragningar i kommunsektorn.
Statens finanser går inte ihop, risken
för att budgettaket spräcks är uppenbar
och budgettricksandet med EU-avgiften och
EU-stödet  till jordbruket har  redan
utnyttjats. Återstår så kommunerna som
lever under kravet på en budget i balans.
De underskott som sannolikt blir effekten
av 2004 års verksamhet måste återvinnas
inom två år. Följden blir att utrymmet
för verksamhet 2005 och 2006 minskar i
motsvarande mån. Som en följd av detta
ger därför inte regeringens extra medel
kommande år till kommunsektorn den effekt
på  sysselsättningen  som  beskrivs.
Alternativet för kommunerna att klara
ekonomin  för  2004  blir  kraftiga
nedskärningar. Dessa ska klaras på tiden
från det att tilläggsbudgeten beslutas i
riksdagen,  strax före halvårsskiftet,
fram till årsskiftet.
Förslaget om neddragning av medel till
kommuner och landsting är cyniskt och
respektlöst.
Den övervägande delen av kommuners och
landstings kostnader utgörs av anställd
personal. En neddragning leder till ökad
arbetslöshet vilket ytterligare spär på
kostnaden för staten. Resultatet av en
neddragning av generella bidrag leder
således med stor sannolikhet till ökade
kostnader  för arbetslöshet. Samtidigt
anslår  regeringen  på  tilläggsbudget
ytterligare 7,4 miljarder kronor till
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad just för
täckande  av  ökade  kostnader  för
arbetslösheten, en kostnadsökning som då
delvis  kommer av neddragningar  inom
kommunsektorn. Situationen kan betraktas
som minst sagt absurd.
Centerpartiet motsätter sig detta sätt
att hantera statens finanser och statens
behandling av kommuner och landsting och
accepterar  inte neddragning  av  2,6
miljarder kronor inom utgiftsområde 25.
Som  en  konsekvens  av  detta  ska
motsvarande  reducering  ske   inom
utgiftsområde 13, vilket därefter får en
ökning med 4,8 miljarder kronor. Detta
bör riksdagen besluta om.
Det anförda innebär att motion Fi26
yrkande 5 i motsvarande del (c) bör
tillstyrkas och propositionen avstyrkas i
motsvarande del.


Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudgeten (m)
av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).
Moderaterna  tar inte ställning  till
tilläggsbudgeten som helhet, eftersom vi
i höstas hade ett annat budgetalternativ,
som  avvisades av riksdagen. Det får
ankomma på de tre partier som röstade
igenom riksdagens budgetbeslut att ta
ansvar för de förändringar som nu görs på
marginalen. Enligt riksdagsordningen har
vi  heller inte utrymme att  föreslå
förändringar på andra anslag än just de
som regeringen väljer att aktualisera.
Det är därför inte praktiskt möjligt för
oss att lägga fram en egen, genomarbetad
tilläggsbudget.
Regeringens förslag innebär dock inte
bara förändringar i statsbudgeten för
innevarande år, utan har på några punkter
också  implikationer  för  kommande
budgetår. Det gäller t.ex. introduktion
av   nya  stödformer  samt  vissa
bemyndiganden och lagförslag.
I förslaget till tilläggsbudget tvingas
regeringen att dra konsekvenserna av sin
missbedömning             av
arbetslöshetsutvecklingen.
Tilläggsbudgeten utgår från ett antagande
om arbetslöshet som är 0,8 procentenheter
högre  än  regeringens  antagande  i
budgetpropositionen i höstas. Ytterligare
över sju miljarder kronor anslås nu för
detta ändamål. Ökningen i förhållande
till budgetpropositionen blir över 18
procent. Budgeteringsmarginalen raderas i
praktiken helt ut. Om riksdagen hade
bifallit det moderata budgetalternativet
i höstas hade utsikterna för Sveriges
ekonomi varit bättre och den dramatiska
ökningen av utbetalningar från a-kassan
hade då kunnat undvikas. Det finns nu en
uppenbar risk att den nuvarande politiken
kommer att innebära en fortsatt mycket
hög arbetslöshet med stegrade krav på
arbetsmarknadspolitiska  insatser  och
därmed behov av ytterligare budgetmedel.
På  utgiftsområde 13 har  vi  redan
tidigare   avvisat  det   särskilda
anställningsstödets  konstruktion  med
kreditering av skattekonton. Följaktligen
avvisar vi förslaget om höjt tak, från
750 kronor till 1000 kronor per dag, i
detta stöd.

2. Tilläggsbudgeten (fp)

av  Erik  Ullenhag (fp)  och  Tina
Acketoft (fp).
Folkpartiet   hade   ett   annat
budgetalternativ för 2004. Detta avslogs
av riksdagen. Det är de partier som står
bakom den budget som nu gäller som har
ansvar  för att se till  att  deras
beslutade  utgiftstak  kan  hållas.
Folkpartiets  budgetförslag  hade  en
marginal på 8 miljarder kronor, vilket
betyder  att om vårt förslag  vunnit
riksdagens gillande hade flertalet av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.   Vi   har    enligt
riksdagsordningen inte  möjlighet  att
föreslå förändringar på andra anslag än
de av regeringen på tilläggsbudget 1
aktualiserade.  Det  är  därför  inte
praktiskt möjligt för oss att lägga fram
en egen genomarbetad tilläggsbudget. Av
dessa skäl avstår vi från att delta i
beslutet om tilläggsbudget 1 för 2004.

3. Tilläggsbudgeten m.m. (kd)

av Stefan Attefall (kd).
Kristdemokraterna har  i  parti-  och
kommittémotioner för  budgetåret  2004
förordat en annan inriktning av  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
än den nu gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska politik och budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241. Detta alternativ avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om     utgiftsområdesramar    och
skatteinkomster till förmån  för  den
inriktning av den ekonomiska politiken
och     budgetpolitiken     som
Socialdemokraterna föreslog. Av  detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Utöver      de      föreslagna
anslagsförändringar som redovisas i en
avvikande mening deltar vi inte i beslut
i den nu föreliggande tilläggsbudgeten.
En viktig orsak är att budgetlagen inte
ger oppositionspartierna någon möjlighet
att yrka på förändringar på andra anslag
än de regeringen tar upp, eftersom den
typen av förslag enligt gällande praxis
inte anses ligga inom ärendets ram. Den
ekonomiska   politik   och   det
budgetalternativ  vi  skulle  vilja
genomföra för 2004 går således inte att
lägga fram för riksdagen, varav följer
att det inte är meningsfullt för oss att
generellt sett delta i behandlingen av
Socialdemokraternas felbudgeteringar.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar  genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därtill  bör infrastrukturen  och  de
långsiktiga  förutsättningarna för ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen ska kunna öka i en sådan
utsträckning att välfärden tryggas för
alla.
Det handlar bl.a. om arbetsmarknaden
som måste göras mer flexibel och där de
rekordhöga sjuktalen måste mötas med en
kraftigt  förbättrad  rehabilitering,
förebyggande åtgärder och en förbättrad
arbetsmiljö. Det handlar om skatterna på
arbete och företagande som måste sänkas
och på sikt anpassas till omvärldens
lägre skattetryck. Det handlar om det
svenska  konkurrenstrycket  som  måste
förbättras. Vidare måste den offentliga
sektorn förnyas för att bättre  möta
konsumenternas/brukarnas behov och bättre
tillvarata  personalens kompetens  och
idéer. Dessutom måste valfriheten inom
familjepolitiken  öka,  rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas ekonomiska
situation  stärkas och infrastrukturen
förbättras.
Målet  med våra reformer  på  dessa
områden är att skapa förutsättningar för
en uthållig tillväxt på åtminstone 3 %
per  år över en konjunkturcykel, där
sysselsättningen  kan  öka  utan  att
inflationen tar fart, där den enskildes
valfrihet, personliga ansvar och välfärd
kan öka utan politisk detaljstyrning, där
den offentliga sektorn kan vitaliseras
och möta ökande behov utan att jagas av
krympande skattebaser, och där statens
finanser blir mindre konjunkturkänsliga.
Den  "utveckling"  som  pågår  under
socialdemokratiskt styre är den omvända:
sysselsättningen  minskar,  tillväxten
väntas  bli  lägre än  i  omvärlden,
statsskulden ökar, detaljstyrningen ökar
och  i  stora delar av kommunsektorn
erbjuds sämre vård och omsorg till högre
skatt.
Vi  kristdemokrater  anser  att  den
nuvarande  arbetsmarknadspolitiken  har
nått vägs ände. Arbetslösheten är hög,
både  den öppna och den dolda,  och
tendensen  är  att obalanstalet  ökar
ytterligare. Lägger vi till alla som är
sjukskrivna framstår krisen i all sin
tydlighet. Många studier visar på de
låga, och ibland obefintliga, ekonomiska
incitamenten för en arbetslös att ta ett
arbete. Nu krävs det åtgärder på bred
front för att vända utvecklingen. Men det
är inte AMS-jobb som är lösningen, utan
riktiga arbeten. Forskning vid Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
IFAU, och andra institut visar också att
arbetsmarknadsmyndigheterna     inte
fungerar. En rad missförhållanden har
kunnat konstateras.
Sökaktiviteten bland de arbetslösa är
låg och upphör näst intill vid placering
i program. Den verkar dock konstant under
arbetslöshetsperioden, trots  att  den
arbetslöses "jobb" är just att söka jobb.
I aktivitetsgarantin vet mindre än 40 %
av  deltagarna  att  de  har  en
handlingsplan. Närmare hälften träffar
sin handledare mindre än en gång per
månad.   Deltagarna  minskar   sitt
geografiska och yrkesmässiga sökområde,
detta  trots  att  själva  idén  med
aktivitetsgarantin är att de arbetslösa
ska få en personlig handlingsplan med
förstärkt stöd av en arbetsförmedlare.
Utländska studier har tidigare pekat på
risken för att arbetslösa anpassar sig
till ett bidragsberoende och slutar att
söka jobb. Ur detta kan det uppstå s.k.
arbetslöshetskulturer. Där upplevs inte
individuell arbetslöshet som så  svår
eftersom  alla  kamrater  också  är
arbetslösa. Svenska studier antyder nu
att det finns ett sådant mönster bland
arbetslösa ungdomar i Stockholm. Ungdomar
som bor i ett område med hög arbetslöshet
har  i  genomsnitt  25  %  längre
arbetslöshetsperiod  än  ungdomar  med
likartade förhållanden som bor i ett
område med låg arbetslöshet.
Arbetsmarknadsverket har stora brister
i styrsystemen, en omfattande byråkrati
och  oklar  rollfördelning  på  flera
områden. Regeringen har själv  i  en
skrivelse          (2000/01:142
Arbetsmarknadsverkets    organisation)
konstaterat att styrningen i verket inte
fungerar på ett bra sätt trots  att
arbetsmarknadspolitiken   varit   en
prioriterad fråga för regeringen.
Riksrevisionsverket riktade  i  flera
rapporter kritik mot vissa delar av den
svenska  arbetsmarknadspolitiken.   I
rapporten    Effektiviteten     i
arbetsförmedlingen   (RRV   1999:15)
granskade Riksrevisionsverket arbetet på
arbetsförmedlingskontoren.  Granskningen
visade ett klart samband mellan kontorens
interna  arbetssätt  och  graden  av
måluppfyllelse. I en särskild studie av
arbetsmarknadsutbildningarna     (RRV
1999:45) såg verket ett tydligt samband
mellan sättet på vilket man arbetade och
i vilken utsträckning deltagarna fick
arbete efter avklarad utbildning. Man
framhöll    t.ex.    att    de
arbetsmarknadsutbildningar som slår väl
ut är plats- och företagsinriktade. Detta
visar enligt vår mening vikten av att
använda arbetsmarknadsutbildningen i en
mer  strategisk och tillväxtorienterad
roll än övriga åtgärder och av  att
prioritera          systematiska
företagskontakter. Detta till trots görs
inga  radikala försök att  skapa  en
effektivare arbetsmarknadsmyndighet.

bilaga 13
Bostadsutskottets yttrande
2003/04:BoU5y


Tilläggsbudget   för   år   2004,
utgiftsområde  18 - Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda
bl.a.  bostadsutskottet tillfälle  att
yttrasig  över  2004  års  ekonomiska
vårproposition (prop. 2003/04:100)  om
tilläggsbudget till statsbudgeten  för
budgetåret 2004 (punkterna 5-44) jämte
motioner, allt i de delar som berör
utskottets beredningsområde.
Utskottet behandlar i detta yttrande
propositionens    förslag    till
tilläggsbudget vad avser utgiftsområde
18. Vidare tar bostadsutskottet ställning
till förslag avseende utgiftsområdet i
motionerna 2003/04:Fi27 (kd) och 2003/04:
Fi28 (m).

SammanfattningBostadsutskottet tillstyrker regeringens
förslag  om tilläggsbudget  för  2004
avseende  utgiftsområde 18.  Förslagen
avser en omfördelning av 400 000 kr från
anslaget 31:1 Boverket till anslaget 31:9
Statens va-nämnd och inrättandet av ett
nytt  ramanslag,  31:14  Bidrag  till
installation av hissar, som för 2004 förs
upp med 1 miljon kronor. Regeringens
förslag avser även ett bemyndigande samt
godkännande   av   riktlinjer   för
användningen  av  medel  från  det
nyinrättade anslaget. Vidare föreslås att
riksdagen godkänner finansieringen av en
byggsamordare med vissa uppgifter och att
regeringen  inte genomför  en  fusion
mellan  två aktiebolag samt godkänner
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad  av  vissa  utrymmen  till
bostadslägenheter.       Motstående
motionsförslag avstyrks.
Till yttrandet har fogats två avvikande
meningar, (m) respektive (kd), samt två
särskilda yttranden, (fp) respektive (c).
Bostadsutskottets överväganden


Inledning
De  förslag  om  tilläggsbudget  för
budgetåret 2004 som regeringen lägger
fram innebär att statsbudgetens totala
omfattning ökar med 5 081 miljoner kronor
i  förhållande till den hösten  2003
beslutade budgeten. För utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande innebär förslaget en ökning av
det totala anslagsbeloppet med 1 miljon
kronor.  De  anslagsförändringar  som
föreslås inom utgiftsområdet gäller dels
en  omfördelning av 400 000 kr från
anslaget 31:1 Boverket till anslaget 31:9
Statens va-nämnd, dels inrättandet av ett
nytt  ramanslag,  31:14  Bidrag  till
installation av hissar, som för 2004 förs
upp  med  1  miljon  kronor.  Under
tilläggsbudgeten lägger regeringen också
fram förslag om ett bemyndigande samt
riktlinjer för användningen av medel från
det  nyinrättande  anslaget.  Vidare
föreslås att riksdagen godkänner en viss
användning av ramanslaget 31:10 Bidrag
till  bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet och att regeringen
inte genomför en fusion  mellan  två
aktiebolag samt godkänner riktlinjer för
investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
Två  av de motioner som väckts med
anledning   av   den   ekonomiska
vårpropositionen tar  upp  frågor  om
tilläggsbudgeten avseende utgiftsområde
18. I motionerna 2003/04:Fi 27 (kd) och
2003/04:Fi28 (m) föreslås riksdagen avslå
förslaget  om  hissbidrag  samt  om
investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
Enligt  den  sistnämnda motionen  bör
riksdagen även avslå förslaget om en ny
användning av anslaget 31:10.
Utskottet  behandlar nedan  förslagen
under  motsvarande  rubriker  som  i
tilläggsbudgeten avseende utgiftsområde
18.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 18


31:9 Statens va-nämnd

Regeringen föreslår att anslaget 31:9
Statens va-nämnd ökas med 400 000 kr.
Finansieringen föreslås ske genom att
anslaget  31:1 Boverket  minskas  med
motsvarande belopp. Förslaget motiveras
med  behovet  att täcka verksamhetens
kostnader vid Statens va-nämnd.
Förslaget, som inte mött invändningar i
motioner, tillstyrks av utskottet.

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet

Regeringen begär riksdagens godkännande
av en föreslagen användning av anslaget
31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som  främjar  ekologisk  hållbarhet.
Förslaget innebär att högst 2 miljoner
kronor av anslaget skall få användas för
att  finansiera en byggsamordnare med
uppdrag att leda och samordna ett program
för  utveckling  och  utvärdering  av
byggsektorn.
Det anförs i propositionen att det är
rimligt  att  staten  och  kommunerna
tillsammans med övriga intressenter gör
en gemensam insats för att öka kvalitet,
kompetens, konkurrens och attraktivitet i
bygg-,     fastighets-      och
anläggningssektorn.  Regeringen  anser
därför att det finns goda skäl att under
en treårsperiod tillkalla en särskild
byggsamordnare för att tillsammans med
företrädare för sektorn leda och samordna
ett  program  för  utveckling  och
utvärdering   av  byggsektorn.   En
förutsättning för att projektet skall
kunna genomföras är enligt regeringen att
staten  och övriga aktörer delar  på
kostnaderna.
Enligt motion 2003/04:Fi28 (m) yrkande
5 bör riksdagen avslå detta förslag.
Motionärerna     anför      att
konkurrensbevakning     är     en
myndighetsuppgift    medan    andra
förändringar bör ske på företagsnivå. En
gemensam byggsamordnare anses riskera att
minska  såväl statens som  företagens
ansvar.
Bostadsutskottet ser till skillnad från
motionärerna  positivt på  regeringens
förslag som syftar till att staten och
byggbranschen skall samarbeta i frågor om
byggsektorns utveckling. Behovet av olika
insatser med denna inriktning har varit
uppenbart under en längre tid. Olika
initiativ har också tagits för att öka
kvaliteten, förbättra produktiviteten och
pressa  kostnaderna i  byggandet.  En
samordning av de insatser som de olika
aktörerna inom sektorn kan bidra med bör
påtagligt kunna medverka till sektorns
utveckling i önskvärd riktning.
Utskottet   tillstyrker    således
regeringens förslag samt avstyrker motion
2003/04:Fi28 (m) yrkande 5.

Omstrukturering av kommunala bostadsbolag

Riksdagen  föreslås  i  propositionen
godkänna att regeringen inte genomför en
fusion av de två aktiebolagen Norecic AB
och Bothia Garanti AB.
Bakgrunden  till  förslaget  är  att
riksdagen  hösten  2003  bemyndigade
regeringen att överta aktierna i Norecic
AB  genom  utdelning  eller  annat
förfarande.   Samtidigt  informerades
riksdagen om att regeringen avsåg att
efter  övertagandet  fusionera  detta
företag och Bothia Garanti AB. Riksdagen
beslutade  i enlighet med regeringens
förslag.
Regeringen motiverar det nu aktuella
förslaget med att verksamheten i den
koncern  som bildats efter  det  att
aktierna i Norecic tillskjutits som aktie
ägartillskott till Bothia Garanti huvud
sakligen  kommer  att  bedrivas  i
moderbolaget Bothia Garanti. Därför finns
det för närvarande inte något behov av
att genomföra fusionen mellan de två
bolagen.
Förslaget har varken väckt invändningar
i  motioner  eller  vid  utskottets
beredning. Bostadsutskottet tillstyrker
regeringens förslag.

31:14 Bidrag till installation av hissar

Regeringen begär ett godkännande av de
riktlinjer för bidrag till installation
av hissar som förordas i propositionen.
För detta ändamål föreslås att ett nytt
ramanslag, 31:14 Bidrag till installation
av hissar, på 1 miljon kronor anvisas för
2004. Vidare föreslås att riksdagen ger
regeringen ett bemyndigande att under
2004 för det nya anslaget besluta om
bidrag som medför utgifter på högst 29
miljoner kronor efter 2004.
Regeringens förslag innebär att bidrag
skall kunna lämnas till installation av
hissar som påbörjas under perioden den 15
april-31 december 2004. Stödet skall vara
begränsat  till  sammanlagt   högst
30 miljoner kronor. Bidrag skall utgå med
en  viss  andel  av  godkänd  total
installationskostnad.  Högsta  godkända
installationskostnad skall vara 1 miljon
kronor per hiss. Bidraget skall lämnas i
samband med underhåll, om-, till- och
påbyggnad av flerfamiljshus som är högre
än två våningar samt vid påbyggnad av
flerfamiljshus som har två våningar. En
förutsättning för bidrag är  att  de
åtgärder som genomförs är berättigade
till stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention.
Enligt propositionen är det regeringens
avsikt att i en förordning precisera
bidragets utformning, särskilt villkoren
för att bidrag skall kunna lämnas, liksom
storleken på bidraget. Det anförs bl.a.
att  det  bör  ställas  krav  på
kompletterande anpassning av fastigheten
och  på  god  energieffektivitet  hos
hissarna samt att nivån på bidraget bör
ligga någonstans mellan en femtedel och
en  tredjedel  av en  total  godkänd
installationskostnad.
I motionerna 2003/04:Fi27 (kd) yrkande
1 samt 2003/04:Fi28 (m) yrkandena 6, 7
och 16 föreslås att riksdagen avslår
regeringens  förslag  om  ett  nytt
hissbidrag.
I  kd-motionen hävdas  att  bidraget
givits  en  utformning som  spär  på
osäkerheten om de framtida villkoren för
finansiering  av  bostadsinvesteringar.
Motionärerna hänvisar bl.a. till  att
Boverket konstaterat att ett stöd till
hissinstallationer kräver en period om
fem  till  sex  år  för  att  bli
verkningsfullt.    Planering    och
finansiering av underhåll och ombyggnad
bör  enligt  motionen  ligga   på
fastighetsägarens ansvar, medan staten
måste ge rimliga förutsättningar  för
detta  ägaransvar genom en långsiktig
bostadspolitik.
Enligt  m-motionen är den föreslagna
anslagsnivån marginell i förhållande till
det  behov  som  Boverket  beräknat.
Tillsammans med de förordade reglerna för
bidraget  anser  motionärerna   att
regeringens förslag om ett hissbidrag
framstår närmast som oseriöst.
Bostadsutskottet har nyligen behandlat
frågor  om  behovet  av  hissar  och
motionsförslag  om  ett  stöd  för
hissinstallationer (bet. 2003/04:BoU6).
Utskottet framhöll i detta sammanhang att
avsaknaden av hiss är ett stort problem
som bl.a. kan omöjliggöra kvarboende för
äldre  och  rörelsehindrade. Samtidigt
kunde utskottet konstatera att förslag om
ett stöd för hissinstallationer lagts
fram av såväl Äldreberedningen som av
Boverket. Utskottet ansåg därför  att
regeringens ställningstagande i frågan
borde avvaktas.
Utskottet anser att det är välkommet
att  det redan i samband med vårens
budgetarbete  kunnat  avsättas  ett
ekonomiskt utrymme för ett stöd till
hissinstallationer. Behovet  av  olika
åtgärder för att öka tillgängligheten i
vårt bostadsbestånd är väl dokumenterat.
Såväl den pågående utvecklingen mot en
allt högre andel äldre i befolkningen som
ökade  krav  på tillgängligheten  för
rörelsehindrade gör dessutom att detta
behov snarast kommer att öka. Samtidigt
kan det konstateras att kostnaderna för
att i efterhand installera hiss ibland
gör det mycket svårt att finansiera en
sådan åtgärd.
Vad gäller den kritik som framförs i
motionerna kan utskottet konstatera att
den  samtidigt  tycks  gälla  att
omfattningen på bidraget är för begränsad
och att det inte behövs något bidrag
alls. Bostadsutskottet vill för sin del
hävda att möjligheten till statligt stöd
i många fall sannolikt kan bli avgörande
för att en hissinstallation skall kunna
komma  till stånd. Den nu föreslagna
omfattningen av stödet svarar visserligen
inte mot det av Boverket beräknade totala
behovet av hissinstallationer men bör
ändå  ge  ett incitament för berörda
fastighetsägare att pröva möjligheten att
installera hiss. Regeringen framhåller
även sin avsikt att återkomma till frågan
om  ytterligare medel på anslaget  i
budgetpropositionen för 2005.
Bostadsutskottet  anser  således  att
riksdagen  bör godkänna de föreslagna
riktlinjerna för bidrag till installation
av hissar, ge regeringen det begärda
bemyndigandet att besluta om bidrag samt
anvisa det föreslagna anslaget för 2004.
Motionerna 2003/04:Fi27 (kd) yrkande 1
och 2003/04:Fi28 (m) yrkandena 6, 7 samt
16 avstyrks.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Regeringen  begär ett godkännande  av
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad  av  vissa  utrymmen  till
bostadslägenheter. Förslaget innebär att
investeringsstimulansen för byggande av
mindre hyresbostäder och studentbostäder
utvidgas till att omfatta även ombyggnad
av  vindsutrymmen  och  lokaler  till
bostäder  i  hus  som  huvudsakligen
innefattar  bostäder.  I  de  fall
ombyggnaden resulterar i nytillskott av
vanliga    hyreslägenheter    skall
fastighetsägaren eller tomträttshavaren
även kunna beviljas investeringsbidrag
enligt samma regler som för anordnande av
bostäder i övrigt. Samma villkor föreslås
ställas på sådan ombyggnad som för övriga
projekt för vilka investeringsstimulans
och  investeringsbidrag  medges.  De
föreslagna ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2004 och gälla för
projekt som påbörjas från och med den 1
januari 2004.
Bakgrunden till förslaget  är  vissa
villkor som gäller enligt förordningen
(2003:506) om investeringsstimulans för
byggande av mindre hyresbostäder  och
studentbostäder respektive förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag
för byggande av bostäder som upplåts med
hyresrätt i områden med bostadsbrist.
Stöd kan enligt dessa författningar utgå
för nybyggnad samt ombyggnad av byggnad
som tidigare till övervägande del använts
för annat ändamål än bostäder. Enligt
propositionen har denna ordning bl.a.
medfört att ett antal projekt som enbart
eller delvis innefattar ombyggnad  av
främst vindar till bostäder, i första
hand studentlägenheter, inte har kommit
till stånd.
Regeringen  framhåller att  det  mot
bakgrund av bristen på bostäder i många
tillväxtregioner är angeläget att den
aktuella  begränsningen av möjligheten
till stöd vid ombyggnad av vissa utrymmen
till bostadslägenheter tas bort. Varje ny
bostad innebär enligt propositionen ett
viktigt  tillskott  i  regioner  med
bostadsbrist.
Enligt  motionerna 2003/04:Fi27  (kd)
yrkande 2 och 2003/04:Fi28 (m) yrkande 8
bör riksdagen avslå regeringens förslag
om    nya    riktlinjer    för
investeringsstimulans till ombyggnad för
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
I  den förstnämnda motionen hänvisas
till att Kristdemokraterna anser att den
aktuella  investeringsstimulansen  bör
ersättas med en byggmomssänkning. Om EG-
reglerna inte medger en momssänkning bör
det alternativt införas en skattesänkning
på byggande genom en skattereduktion som
motsvarar 10 % av byggkostnaden. I den
sistnämnda motionen hänvisas till att
Moderata samlingspartiet motsatte  sig
införandet av de aktuella stöden och
följaktligen även motsätter sig den nu
föreslagna  utvidgningen  av  stödens
omfattning.
Bostadsutskottet  delar  regeringens
bedömning att de aktuella stöden även bör
kunna  utgå vid ombyggnad  av  vissa
utrymmen   i   bostadshus   till
bostadslägenheter. Även utskottet  har
uppmärksammats  på att  de  nuvarande
reglerna anses bidra till att planerade
projekt med ombyggnad av vindsutrymmen
eller  motsvarande inte  kommer  till
utförande. Detta är särskilt olyckligt
eftersom denna typ av utrymmen ofta kan
lämpa  sig för ombyggnad till starkt
efterfrågade smålägenheter. Tillkomsten
av nya bostäder genom ombyggnad har också
den  fördelen  att de  normalt  blir
lokaliserade i områden med ett redan
utbyggt     serviceutbud     och
kommunikationsnät.
Bostadsutskottet       tillstyrker
regeringens förslag och avstyrker  de
aktuella motionerna.

Stockholm den 13 maj

På bostadsutskottets vägnar

Ragnwi Marcelind

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Ragnwi Marcelind (kd), Owe
Hellberg (v), Anders Ygeman (s), Lilian
Virgin (s), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Nina Lundström (fp), Siw Wittgren-
Ahl (s), Maria Öberg (s), Margareta
Pålsson (m), Ingela Thalén (s), Lars
Tysklind (fp), Rigmor Stenmark (c),
Gunnar Sandberg (s), Peter Danielsson
(m), Sten Lundström (v), Helena Hillar
Rosenqvist (mp) och Leif Jakobsson (s).


Avvikande meningar


1. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18
Marietta  de  Pourbaix-Lundin  (m),
Margareta  Pålsson  (m)  och  Peter
Danielsson (m) anser:

Inledning

Moderata  samlingspartiet  tar  inte
ställning till regeringens förslag om
tilläggsbudget i sin helhet eftersom vi
har  ett  annat budgetalternativ  som
presenterades  hösten  2003.  Enligt
riksdagsordningen  har  vi  inte  nu
möjlighet att föreslå förändringar på
andra anslag än dem som regeringen väljer
att aktualisera.
Vissa av regeringens förslag innebär
inte bara förändringar i statsbudgeten
för  innevarande år utan  har  också
implikationer  för kommande  budgetår.
Förslag med sådan innebörd yrkas avslag
på i motion 2003/04:Fi28 (m). Vi ställer
oss i denna avvikande mening bakom dessa
förslag vad avser utgiftsområde 18.

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet

Byggkommissionen har  konstaterat  att
byggandet i Sverige lider av höga priser,
låg  konkurrens  och dålig  kvalitet.
Regeringen  föreslår  därför  att  en
byggsamordnare med uppgift att samordna
ett  program  för  utveckling  och
utvärdering av byggsektorn tillsätts. Det
är mycket oklart vad denna byggsamordnare
förväntas göra och vilka befogenheter
samordnaren avses få.
Vi anser att konkurrensbevakning är en
myndighetsuppgift  medan  arbetet  att
utveckla byggsektorn i andra avseenden
bör ske på företagsnivå. En gemensam
byggsamordnare riskerar att minska såväl
statens som företagens ansvarstagande för
sina respektive uppgifter.
I sammanhanget bör det framhållas att
Sverige i förhållande till många andra
länder  inom EU har betydligt  lägre
byggkostnader per kvadratmeter. Orsakerna
till de höga kostnaderna för den färdiga
byggnaden och bostaden står i stället att
finna i de höga skatter som belastar
såväl inkomster som boende. Vidare bidrar
ett alltför omfattande statligt regelverk
till   att   höja   de   totala
produktionskostnaderna. Dessa  faktorer
kommer inte att kunna påverkas av en
byggsamordnare utan kräver i  stället
politiska beslut.
Vi  anser  således  att  regeringens
förslag   om  att  tillsätta   en
byggsamordnare bör avslås av riksdagen.
Detta innebär ett bifall till motion
2003/04:Fi28 (m) yrkande 5.

31:14 Bidrag till installation av hissar

Regeringen begär riksdagens godkännande
för  att  inrätta  ett  bidrag  för
hissinstallationer och ett anslag för
detta  ändamål.  Bidragsgivning  är
begränsad till totalt 30 miljoner kronor
och stöd skall endast ges till projekt
som påbörjas under innevarande år.
Rent  allmänt medför denna  typ  av
kortsiktiga bidrag betydligt mer skada än
nytta för bygg- och bostadsmarknaden. En
rad bidragformer som under de senast åren
kommit  och  försvunnit  har  rubbat
konkurrensvillkoren  och  gjort  det
omöjligt för en seriös byggherre att
planera sin verksamhet. Vi kan därutöver
konstatera att det nu aktuella förslaget
om ett hissbidrag i det närmaste måste
betraktas som oseriöst, eftersom bidraget
räcker till ca 30 hissar medan Boverket
bedömer  att  det  finns  75  000
trappuppgångar     enbart     i
miljonprogramsområden som saknar hiss.
Med den tidsbegränsning som regeringen
föreslår  för bidraget blir  dessutom
följden av bidragsgivningen i praktiken
endast  att  redan  projekterade  och
beslutade hissinstallationer kommer att
ges stöd.
Vi  tillstyrker förslagen  i  motion
2003/04:Fi28 (m) yrkandena 6, 7 och 16 om
att avslå regeringens förslag om bidrag
till hissinstallationer.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Regeringen     föreslår     att
investeringsstimulansen för byggande av
mindre hyresbostäder och studentbostäder
utvidgas till att även omfatta nybyggnad
av  vindsutrymmen  och  lokaler  till
bostäder i hus som huvudsakligen omfattar
bostäder.
Moderata samlingspartiet motsatte sig
införandet av den aktuella stimulansen.
Den  föreslagna regeländringen innebär
inte  något  skäl att ompröva  detta
ställningstagande. Förslaget motiveras av
regeringen  med att stödets  hittills
varande utformning medfört att önskvärda
ombyggnader uteblivit. Vi  anser  att
behovet av regeländringen kan ses som
ett av flera bevis på att det statliga
stödet  inom  bostadssektorn  endast
riskerar att styra investeringarna på ett
sätt som inte i första hand motiveras av
sunda  överväganden om en  långsiktig
fastighetsförvaltning.

Vi   tillstyrker  således   motion
2003/04:Fi28 (m) yrkande  8  om  att
riksdagen bör avslå regeringens förslag
om den aktuella regeländringen.

2. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18

Ragnwi Marcelind (kd) anser:

Inledning

I  tilläggsbudgeten för 2004 avseende
utgiftsområde 18 utvidgar regeringen den
kortsiktiga      bidragsorienterade
bostadspolitik    som     försatt
bostadsbyggandet i en allvarlig kris.
Kristdemokraterna motsätter sig  dessa
åtgärder, som ytterligare motverkar den
långsiktighet och förutsägbarhet som alla
aktörer inom bygg- och bostadssektorn
efterfrågar.
Det krävs mycket betydande insatser i
bostadsbeståndet  för  att  möta  den
demografiska utvecklingen med en allt
äldre befolkning, som också med försämrad
rörlighet vill bo kvar i sina bostäder.
Det krävs också insatser för att möta det
stora underhållsbehovet hos bostadshus
byggda  under  miljonprogrammet.  De
kortsiktiga stödformer som regeringen nu
föreslår  skall  bli  införda  eller
förändrade är emellertid inte lösningen
på bostadssektorns behov. Det krävs helt
andra  åtgärder  av  det  slag  som
Kristdemokraterna   tidigare   under
riksmötet föreslagit i sina motioner.
Eftersom den nu aktuella beredningen av
tilläggsbudgeten endast avser frågor som
regeringen aktualiserat i den ekonomiska
vårpropositionen tar jag  här  endast
ställning  till  två  av  regeringens
förslag.

31:14 Bidrag till installation av hissar

I   tilläggsbudgeten  föreslås  ett
investeringsbidrag för installation av
hissar som påbörjas under perioden den 15
april-den  31  december 2004.  Stödet
föreslås vara begränsat till 30 miljoner
kronor. Detta förslag läggs trots att
Boverket konstaterat att ett särskilt
stöd till hissinstallation kräver  en
period om fem till sex år för att vara
verkningsfullt. Genom ett  tillfälligt
bidrag, som räcker till ca 100 hissar,
spär regeringen enbart på osäkerheten om
de framtida villkoren för finansiering av
bostadsinvesteringar. Detta kommer leda
till att väsentliga åtgärder skjuts på
framtiden i avvaktan på mer gynnsamma
bidragstider.
Kristdemokraterna  instämmer  i  vad
Boverket  konstaterade i sin  rapport
Bättre koll på underhåll från augusti
2003: "Ett kontinuerligt underhåll kräver
ett ekonomiskt hållbart bostadsbestånd,
där  inkomster finansierar  nödvändiga
investeringar". Att planera  för  och
finansiera underhåll och ombyggnad av
bostäderna måste vara fastighetsägarens
ansvar, men staten behöver se till att
rimliga förutsättningar finns för detta
ansvarstagande.   Ett   långsiktigt
ägaransvar skulle underlättas av  att
statens  bostadspolitik  blev  just
långsiktig, i stället för som i dag
tillfällig och oförutsägbar.
Ekonomiskt  sunda  bostadsbolag  och
bostadsrättsföreningar är en nödvändighet
för att dessa omfattande åtgärder skall
komma till stånd. En avgörande fråga för
staten måste därför vara att åstadkomma
en  rimligare  beskattning  och  ett
hyressättningssystem   som   skapar
incitament  för  fastighetsägare  att
investera   i   underhålls-   och
ombyggnadsåtgärder.
Jag  anser  således  att  ett  nytt
hissbidrag   med   den   föreslagna
konstruktionen enbart skulle bidra till
att  ytterligare  öka  osäkerheten  i
bostadssektorn om villkoren för byggande
och förvaltning. Regeringens förslag bör
avslås av riksdagen. Detta innebär ett
bifall till motion 2003/04:Fi27  (kd)
yrkande 11.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Med samma utgångspunkter när det gäller
behovet   av   långsiktighet   och
förutsägbarhet  anser Kristdemokraterna
att  regeringens  förslag  att  utöka
investeringsstimulansen för byggande av
mindre bostäder till att omfatta även
vindsutrymmen     bör     avslås.
Kristdemokraterna  har  vid  upprepade
tillfällen  föreslagit  att   denna
tillfälliga investeringsstimulans,  som
ensidigt  riktas till de minsta  och
enklaste hyresrätterna, bör ersättas av
en byggmomssänkning som riktar sig mot
alla   nyproducerade   bostäder   i
flerbostadshus,  oavsett  storlek  och
upplåtelseform.
I avvaktan på att regeringen inom EU
verkat för att möjliggöra en sådan sänkt
byggmoms,  bör  skattesänkningen  på
byggandet   lösas   genom    att
fastighetsägaren  efter   deklaration
erhåller en skattereduktion som motsvarar
hälften av den erlagda byggmomsen, dvs.
10 % av byggkostnaden.
Jag tillstyrker således förslaget  i
motion 2003/04:Fi27 (kd) yrkande 2 om att
regeringens förslag i den aktuella frågan
bör avslås av riksdagen.
Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18
av Nina Lundström (fp) och Lars Tysklind
(fp) anför:
Folkpartiet  tar i  sin  motion  med
anledning   av   den   ekonomiska
vårpropositionen inte  ställning  till
tilläggsbudgeten som  helhet.  Partiet
presenterade  hösten 2003  ett  annat
budgetalternativ  som  avslogs   av
riksdagen. Det ligger därför  på  de
partier som röstade igenom regeringens
budget att göra förändringar i densamma
så  att  utgiftstaket  kan  hållas.
Folkpartiet har enligt riksdagsordningen
inte utrymme att föreslå förändringar på
andra  anslag  än de  av  regeringen
aktualiserade.  Det  är  därför  inte
praktiskt möjligt att lägga fram en egen
genomarbetad tilläggsbudget. I den fråga
som är aktuell i detta yttrande till
finansutskottet,  dvs. tilläggsbudgeten
för utgiftsområde 18, har vi således inte
heller kunnat föra fram vårt sammanhållna
alternativ för detta område.  Vi vill
emellertid i detta särskilda yttrande
klargöra     vårt    principiella
ställningstagande till  några  av  de
förslag som regeringen fört  fram  i
tilläggsbudgeten för utgiftsområde 18.
Det gäller förslag om en byggsamordnare,
om hissbidrag och om ändrade regler för
den   s.k.   investeringsstimulansen.
Möjligheterna att underställa riksdagen
ett  förslag  om  tilläggsbudget  för
utgiftsområde  18  baserat  på  dessa
ställningstaganden  får  sedan  bli
avhängigt formerna för finansutskottets
vidare beredning av frågan.
Folkpartiet motsätter sig inrättandet
av en byggsamordnare enligt den modell
som regeringen föreslår. Vi anser att det
är viktigt att tydligt skilja mellan
statens och byggbranschens ansvar för
utvecklingen inom sektorn. Det  måste
ligga på branschen och företagen att
svara för utvecklingen av byggmetoder och
produkter  samt  för  att  en  god
byggkvalitet  uppnås.  Staten  måste
samtidigt svara för att de legala och
finansiella  ramverken  ger  rimliga
förutsättningar för att branschen skall
kunna leva upp till sitt ansvar. För att
detta skall vara möjligt fordras  en
betydligt större lyhördhet för signalerna
från bygg- och bostadssektorn än vad
regeringen visat prov på under senare år.
Vi  anser  att såväl regeringen  som
riksdagen har ett ansvar för att följa
upp utfallet av de ekonomiska villkor och
regelverk som staten inrättat, med sikte
på att skapa långsiktiga spelregler och
ge   förutsättningar   för   ökat
bostadsbyggande. Det bör i sammanhanget
påpekas  att  byggbranschens  ansvar
givetvis omfattar även andra frågor än de
rent byggnadstekniska. Av denna, liksom
av andra branscher, kan det bl.a. krävas
ett aktivt deltagande i arbetet med att
öka jämställdheten och mångfalden inom
alla delar av samhället.
Förslaget  om att införa  ett  nytt
hissbidrag utgör endast ytterligare ett
exempel  på  den  bostadspolitik  som
regeringen bedrivit under senare  år.
Kännetecknande för denna politik är att
nya  bidragsformer  med  detaljerade
regelverk med jämna mellanrum införs för
att efter en tid avvecklas och ersättas
med  andra  bidrag med nya  villkor.
Samtidigt uteblir förslag på de områden
där bygg- och bostadssektorn sedan länge
efterfrågat ändrade villkor. Det gäller
bl.a. förenklingar i olika regelverk,
sänkta  bostadsskatter, avveckling  av
styrande subventioner samt en reformering
av hyreslagstiftningen.
I  fråga om kortsiktighet utgör det
föreslagna  hissbidraget,  även  om
konkurrensen är hård, kanske det mest
påtagliga  exemplet under senare  år.
Bidraget skall endast kunna utgå till
projekt som påbörjas under innevarande
år. Varje branschkunnig person vet att
den sammanlagda tiden för projektering,
bygglovsbehandling  m.m.  i  princip
utesluter  möjligheten  att  bidraget
medverkar till hissinstallationer  som
inte redan är planerade. Den stimulans av
hissinstallationer som rimligen måste ha
avsetts uteblir därigenom nästan helt. Vi
motsätter oss således införandet av ett
hissbidrag.
Regeringen   förslår   vidare   en
regeländring      för      den
investeringsstimulans för byggande  av
mindre hyresbostäder och studentbostäder
som infördes föregående år. Folkpartiet
motsatte  sig  införandet  av  denna
tidsbegränsade stimulans. I en gemensam
reservation med övriga borgerliga partier
framhöll   vi   både   principiella
invändningar mot stimulansen -  bl.a.
bristen på långsiktighet - och kritik mot
att det förslagna regelverket innehöll
oklara och krånglig stödvillkor.
Ett av de stödvillkor som regeringen
införde var att lokaler kan få stöd för
att  byggas  om till bostäder,  dock
förutsatt att lokalerna inte finns i
bostadsfastigheter.  Nu   konstaterar
regeringen   i   den   ekonomiska
vårpropositionen att detta lett till att
önskvärda  ombyggnader   av   bl.a.
vindsutrymmen  till  bostäder   för
exempelvis studenter, inte kommit till
stånd  och  föreslår  därför   en
regeländring. Vi anser att den rimliga
slutsatsen i stället borde varit att
denna  typ  av  styrande  statliga
subventioner endast verkar störande på
bostadsmarknaden. Vi förordar således att
den  aktuella  investeringsstimulansen
snarast bör avvecklas och har för avsikt
att återkomma med ett sådant förslag vid
höstens  budgetarbete.  Med   denna
inställning finns det givetvis inte skäl
att  godkänna  regelförändringar  som
eventuellt och marginellt skulle kunna
minska bristerna i det aktuella systemet
med investeringsstimulanser.

2. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18

Rigmor Stenmark (c) anför:
Centerpartiet   står   bakom   en
bostadspolitik med en annan inriktning än
den regeringen företräder. Inriktningen
på denna politik har framgått av de
motioner  som  vi  lagt  fram  under
innevarande  riksmöte. Vår inställning
till   nödvändiga   reformer   inom
bostadsområdet sammanfattas också i vår
partimotion 2003/04:Fi25 som är väckt med
anledning   av   den   ekonomiska
vårpropositionen.
Regeringens förslag om tilläggsbudget
skall normalt endast avse justeringar av
den tidigare fastlagda budgeten. Eftersom
vårt alternativa förslag om budget för
det  nu  aktuella  området,  dvs.
utgiftsområde 18, inte vann riksdagens
bifall hösten 2003 finns det inte nu skäl
att lägga detaljsynpunkter på regeringens
förslag  om tilläggsbudget.  Jag  kan
emellertid konstatera att detta förslag
innefattar införandet av ett bidrag till
hissinstallationer. Centerpartiet ser i
princip positivt på åtgärder för att
förbättra  tillgängligheten  i  vårt
bostadsbestånd och i samhället i stort.
Vi är således inte motståndare till att
staten stimulerar sådana åtgärder med
bidrag eller på annat sätt. Detta innebär
inte att jag är odelat positiv till ett
bidrag  med  den utformning  som  nu
föreslås. Det finns bl.a. skäl att starkt
ifrågasätta lämpligheten att införa ett
bidrag med en så kort varaktighet som
regerings förslag innebär.
I  övrigt  föreslår  regeringen  på
tilläggsbudgeten för utgiftsområde  18
regelförändringar  m.m.  för  vissa
stödformer och anslag som Centerpartiet
inte står bakom. Det finns därför inte
skäl  att  närmare  kommentera  dessa
förslag. Centerpartiet kommer i samband
med höstens budgetarbete redovisa sitt
sammanhållna alternativ till dessa och
andra anslag inom utgiftsområdet._______________________________
* Något formellt yrkande presenteras inte i motionen.
* Något formellt yrkande presenteras inte i motionen.