Finansutskottets betänkande
2003/04:FIU21

Tilläggsbudget 1 för 2004


Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till tilläggsbudget för 2004 med undantag
för  frågan om förbättrad kapitalstruktur
i  statliga  bolag. Utskottet föreslår  i
den  frågan  vissa ändringar jämfört  med
propositionen.   Utskottet    tillstyrker
regeringens förslag att högst 5 miljarder
kronor  - inklusive den tidigare medgivna
ramen  på  högst 3 miljarder kronor  -  i
form   av   extra  utdelningar  från   de
statliga   bolagen  får   tillföras   det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret  för
insatser  i av staten hel- eller  delägda
bolag under 2003 och 2004. Underskott får
dock  inte uppkomma på kontot.  Ett  nytt
ramanslag,  Kapitalinsatser  i   statliga
bolag,  om 1 miljon kronor anvisas  under
utgiftsområde  24 Näringsliv.  Regeringen
bemyndigas  att överskrida  anslaget  med
högst 2 miljarder kronor. I den takt  som
medel   tillförs  anslaget  från   kontot
avräknas dessa mot anslaget. Avsikten  är
att  anslaget inte ska belastas vid årets
slut.    Utskottet   tillstyrker   vidare
förslaget  i proposition 2003/04:128  att
55  miljoner kronor från Fonden  för  den
mindre  skeppsfarten  får  tillföras  det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret  för
insatser  i av staten hel- eller  delägda
bolag.
Bland  övriga  frågor  som  behandlas  i
betänkandet  kan  nämnas  att   utskottet
tillstyrker  att anslagen till  riksdagen
ökar  för  att en reform av  stödet  till
riksdagsledamöternas och  partigruppernas
arbete  i  riksdagen  ska  kunna  inledas
2004.    Utskottet    konstaterar     att
riksdagsstyrelsen inte har angivit  någon
finansiering     av     de     föreslagna
anslagsökningarna. För  de  höjningar  av
förvaltningsanslag     som     regeringen
föreslår    på    tilläggsbudget    anges
finansiering  genom att ett annat  anslag
minskas.   Detta   är  en   ordning   som
regeringen tillämpat sedan många  år  och
som  finansutskottet välkomnat. Utskottet
anför  att  det  är  önskvärt  att   även
riksdagsstyrelsen  i framtiden  tillämpar
samma principer.
I   samband  med  behandlingen  av   ett
bemyndigande   rörande  Myndigheten   för
kvalificerad yrkesutbildning understryker
utskottet det allvarliga i att riksdagens
beslut överskrids. Det åligger regeringen
att   ha   kontroll  över  myndigheternas
hantering av medel.
Utskottet   ställer  sig  vidare   bakom
regeringens förslag till slutreglering av
det generella statsbidraget till kommuner
och   landsting   för  att   neutralisera
effekterna      på     det      kommunala
skatteunderlaget   med    anledning    av
pensionsreformen. Utskottet  bedömer  att
regleringsbeloppet   på   2,6   miljarder
kronor  motsvarar den beräknade  ökningen
av kommunsektorns skatteintäkter 2003 och
2004  till följd av pensionsreformen  och
konstaterar  att  slutregleringen  därmed
sker        i        enlighet         med
finansieringsprincipen.     Med     detta
bifaller  utskottet även  förslaget  till
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Vidare  tillstyrks  regeringens  förslag
om  bl.a.  nya  och ändrade bemyndiganden
att ingå ekonomiska förpliktelser.
Beträffande    bemyndiganderamen    inom
anslaget          till         försvarets
materielanskaffning    delar    utskottet
regeringens  uppfattning att de  framtida
bindningarna     som    görs     angående
materielanskaffning behöver  minskas  för
att  skapa handlingsfrihet inför försvars
beslutet  avseende försvarets  inriktning
åren    2005-2007.    Denna    reducering
förändrar     inte     inriktningen     i
försvarsbeslutet under innevarande år och
föregriper    inte    heller     kommande
ställningstagande  till   Försvarsmaktens
långsiktiga materielförsörjning. I  fråga
om  ställningstagande angående  storleken
på     framtida    anslagsnivåer     samt
bemyndiganden   på   försvarsområdet,   i
enlighet    med   vad   som   anförs    i
försvarsutskottets    yttrande,     anser
utskottet  att man bör invänta resultatet
av        Försvarsberedningens        och
Regeringskansliets       arbete       med
Försvarsbeslutet 2004.  Först  efter  det
att    försvarsbeslutet    antagits    av
riksdagen  kan  såväl  anslagsbeslut  som
beslut  om  omfattningen av och ändamålet
med    nya   bemyndiganden   prövas   med
vederbörlig noggrannhet.
Utskottet  behandlar  även  tre  förslag
avseende budgetåren 2005-2006, vilka  tas
upp   i   samband   med  förslaget   till
tilläggsbudget   för  2004.   Regeringens
förslag           om          tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner   och
landsting 2005 samt om ändringar i  lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto
av  stöd till kommuner för anläggande  av
telenät  respektive lagen (2000:1380)  om
skattereduktion  för utgifter  för  vissa
anslutningar      för      tele-      och
datakommunikation tillstyrks.
Övriga    förslag   till    lagändringar
tillstyrks också av utskottet.
Utskottets  förslag innebär  sammantaget
att   anvisade  medel  ökar  med  5   082
miljoner kronor netto, vilket är 1 miljon
kronor   högre  jämfört  med  regeringens
förslag.
Samtliga  motionsyrkanden som  behandlas
i betänkandet avstyrks.
Till    betänkandet   har   fogats    24
reservationer  och 4 särskilda  yttranden
av      företrädarna     för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Omstrukturering av statliga företag

1.       Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten

Riksdagen  godkänner att 55  miljoner
kronor   från  Fonden  för  den  mindre
skeppsfarten    får    tillföras    det
särskilda  kontot  i  Riksgäldskontoret
för  insatser  i av staten  hel-  eller
delägda     bolag    samt    bemyndigar
regeringen      att      uppdra      åt
Riksgäldskontoret   att   utfärda    en
garanti  på motsvarande belopp.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:128 samt avslår motionerna
2003/04:Fi19  av Karin  Pilsäter  m.fl.
(fp),
2003/04:Fi17  av  Olle  Sandahl   m.fl.
(kd) yrkande 1 och
2003/04:Fi18 av Lena Ek m.fl. (c).
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.       En förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag

Riksdagen godkänner
dels  att behållningen på det särskilda
kontot    i    Riksgäldskontoret    vid
utgången  av  2003  får  användas  även
under  2004  för kapitaltillskott  till
SJ AB,
dels  att  högst 5 miljarder  kronor  -
inklusive  den tidigare medgivna  ramen
på  högst 3 miljarder kronor -  i  form
av  extra  utdelningar från de statliga
bolagen  får  tillföras  det  särskilda
kontot  i Riksgäldskontoret under  2003
och 2004
och  ger regeringen som sin mening till
känna vad utskottet anfört.
Därmed    bifaller   riksdagen   delvis
proposition 2003/04:100 punkt  40  samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 10,
2003/04:Fi23  av Lars Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 13,
2003/04:Fi17  av  Olle  Sandahl   m.fl.
(kd) yrkande 2 samt
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkandena 5 i denna del och 6.
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

Förslag avseende budgetåren 2005-2006


3.       Lag om ändring i lagen
(2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät

Riksdagen  antar regeringens  förslag
till    lag   om   ändring   i    lagen
(2000:1335)    om    kreditering     på
skattekonto  av stöd till kommuner  för
anläggande av telenät. Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 8 samt avslår motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 1 och
2003/04:Fi23  av Lars Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 7.
Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

4.       Lag om ändring i lagen
(2000:1380) om skattereduktion för
utgifter för vissa anslutningar för
tele- och datakommunikation

Riksdagen  antar regeringens  förslag
till    lag   om   ändring   i    lagen
(2000:1380)   om  skattereduktion   för
utgifter  för  vissa  anslutningar  för
tele-   och  datakommunikation.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 9 samt avslår motion
2003/04:Fi23  av  Lars Leijonborg  (fp)
yrkande 8.
Reservation 5 (fp)

5.       Tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och
landsting 2005

Riksdagen    godkänner    att     ett
tillfälligt  sysselsättningsstöd   till
kommuner  och  landsting  utgår   2005.
Därmed  bifaller riksdagen  proposition
2003/04:100   punkt  41   samt   avslår
motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 11,
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 4 och
2003/04:Fi25  av  Maud  Olofsson  m.fl.
(c) yrkande 7.
Reservation 6 (m, fp, kd, c)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning


6.       Förvärv av fastigheten
Blåmannen 21 i Stockholms kommun

Riksdagen   godkänner   att    staten
förvärvar  fastigheten Blåmannen  21  i
Stockholms   kommun.  Därmed   bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 12.

7.       Köpoption avseende en ny
byggnad för svenska ambassaden i
Washington, Förenta staterna

Riksdagen   godkänner   att    staten
utnyttjar en köpoption avseende  en  ny
byggnad   för   svenska  ambassaden   i
Washington,  Förenta  staterna.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 13.

8.       Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Riksdagen     godkänner     en     ny
investeringsplan      för       Statens
fastighetsverk  i  enlighet   med   vad
regeringen  förordar.  Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 14.

9.       Statens fastighetsverk
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
2004      besluta      att      Statens
fastighetsverk får ta upp lån  inom  en
ram  av  högst  7  800  000  000  kr  i
Riksgäldskontoret för  investeringar  i
fastigheter,   lokaler   och   mark   i
enlighet  med vad regeringen  förordar.
Därmed  bifaller riksdagen  proposition
2003/04:100 punkt 15.

10.      Riksrevisionen (låneram)

Riksdagen  bemyndigar  Riksrevisionen
att    för   2004   ta   upp   lån    i
Riksgäldskontoret för  investeringar  i
anläggningstillgångar  som  används   i
verksamheten inom en ram av 50 000  000
kr.     Därmed    bifaller    riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 45.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet


11.      Materiel, anläggningar samt
forskning och teknikutveckling
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
6  Försvar samt beredskap mot sårbarhet
uppförda   ramanslaget  6:2   Materiel,
anläggningar    samt   forskning    och
teknikutveckling       besluta       om
beställningar       av        materiel,
anläggningar    samt   forskning    och
teknikutveckling     som      inklusive
tidigare  gjorda  beställningar  medför
utgifter  på högst 68 500  000  000  kr
efter  2004. Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt  16  samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 3 och
2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson  m.fl.
(c) yrkandena 1 och 2.
Reservation 7 (m)
Reservation 8 (c)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg


12.      Överenskommelse mellan
staten och Landstinget Västmanland om
Salberga sjukhus

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
godkänna   en  överenskommelse   mellan
staten  och Landstinget Västmanland  om
Salberga  sjukhus  i enlighet  med  vad
regeringen  förordar.  Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 17.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad


13.      Höjd ersättning för det
särskilda anställningsstödet

Riksdagen  godkänner  vad  regeringen
förordar      om     det      särskilda
anställningsstödet.   Därmed   bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 18 och avslår motion
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 4.
Reservation 9 (m, fp)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv


14.      Arbetsmiljöverket
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
14  Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:1
Arbetsmiljöverket  besluta  om   bidrag
som     inklusive    tidigare    gjorda
åtaganden  medför  utgifter  på   högst
18   450  000  kr  under  2005.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 19.

Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning


15.      Bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2004 för det under utgiftsområde
16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda
ramanslaget 25:18 Bidrag till
kvalificerad yrkesutbildning besluta
om bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 1 556 068 000 kr under
2005-2009. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 20.

16.      Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
16            Utbildning            och
universitetsforskning          uppförda
ramanslaget  25:73  Särskilda  utgifter
inom  universitet  och  högskolor  m.m.
besluta   om   stipendier  på   Svenska
institutets   område   som    inklusive
tidigare   gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på högst 3 000 000  kr  under
2005.    Därmed   bifaller    riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 21.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid


17.      Medel hos AB Svenska Spel

Riksdagen  godkänner  att  regeringen
2004  på en extra bolagsstämma  med  AB
Svenska    Spel    verkar    för    att
innestående  medel avsedda  för  konst,
teater  och  andra  kulturella  ändamål
delas  ut  till regeringen och  används
för  avsedda  ändamål. Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 22.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande


18.      Bidrag till
bostadsinvesteringar som främjar
ekologisk hållbarhet (anslagsvillkor)

Riksdagen  godkänner  den  föreslagna
användningen     av      det      under
utgiftsområde   18   Samhällsplanering,
bostadsförsörjning     och     byggande
uppförda ramanslaget 31:10 Bidrag  till
bostadsinvesteringar    som     främjar
ekologisk  hållbarhet. Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 23 samt avslår motion
2003/04: Fi28 av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 5.
Reservation 10 (m, fp)

19.      Omstrukturering av
kommunala bostadsföretag (punkt 24)

Riksdagen  godkänner  att  regeringen
inte  genomför  en  fusion  av  de  två
aktiebolagen  Norecic  AB  och   Bothia
Garanti  AB. Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt 24.

20.      Bidrag till installation av
hissar (riktlinjer)

Riksdagen  godkänner  de   riktlinjer
för  bidrag till installation av hissar
som    regeringen   förordar.    Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100   punkt  25   samt   avslår
motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 6 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 1 i denna del.
Reservation 11 (m, fp, kd)

21.      Bidrag till installation av
hissar (bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
18                   Samhällsplanering,
bostadsförsörjning     och     byggande
uppförda  nya ramanslaget 31:14  Bidrag
till installation av hissar besluta  om
bidrag  som  medför utgifter  på  högst
29   000  000  kr  efter  2004.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100   punkt  26   samt   avslår
motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 7 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 1 i denna del.
Reservation 12 (m, fp, kd) - villkorad

22.      Investeringsstimulans till
ombyggnad av vissa utrymmen till
bostadslägenheter

Riksdagen  godkänner  de   riktlinjer
för      investeringsstimulans     till
ombyggnad   av   vissa  utrymmen   till
bostadslägenheter    som     regeringen
förordar.   Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2003/04:100 punkt  27  samt
avslår motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 8 och
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 2.
Reservation 13 (m, fp)
Reservation 14 (kd)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård


23.      Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning (bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
20    Allmän   miljö-   och   naturvård
uppförda        ramanslaget        26:2
Forskningsrådet  för   miljö,   areella
näringar      och     samhällsbyggande:
Forskning        ingå        ekonomiska
förpliktelser  som  inklusive  tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter  på
högst  260 000 000 kr under 2005, högst
126   000  000  kr  under  2006,  högst
70   000  000  kr  under  2007,   högst
15  000  000  kr under 2008  och  högst
15   000  000  kr  under  2009.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 28.

24.      Åtgärder för biologisk
mångfald (bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
20    Allmän   miljö-   och   naturvård
uppförda ramanslaget 34:3 Åtgärder  för
biologisk   mångfald  ingå   ekonomiska
förpliktelser i samband med förvärv  av
eller    intrångsersättning    i     ur
naturvårdssynpunkt  värdefulla  naturom
råden  som  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden  medför  utgifter  på   högst
520  000  000  kr  under  2005.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100   punkt  29   samt   avslår
motion
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 3.
Reservation 15 (kd)

25.      Miljöforskning
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
20    Allmän   miljö-   och   naturvård
uppförda        ramanslaget        34:5
Miljöforskning     ingå      ekonomiska
förpliktelser i samband med  planering,
upphandling    och   genomförande    av
forskningsprojekt     som     inklusive
tidigare   gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på högst 60 000 000 kr  under
2005,  högst 40 000 000 kr  under  2006
och  högst  30 000 000 kr  under  2007.
Därmed  bifaller riksdagen  proposition
2003/04:100 punkt 30.

26.      Stöd till
klimatinvesteringar (bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
20    Allmän   miljö-   och   naturvård
uppförda  ramanslaget 34:13  Stöd  till
klimatinvesteringar   ingå   ekonomiska
förpliktelser i samband med  beslut  om
stöd   till   klimatinvesteringar   som
inklusive   tidigare  gjorda  åtaganden
medför  utgifter på högst 713  000  000
kr  under  2005-2009.  Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 31 samt avslår motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkande 9 och
2003/04:Fi23  av Lars Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 10.
Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)

Utgiftsområde 21 Energi


27.      Energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatser
(anslagsvillkor)

Riksdagen  godkänner  den  föreslagna
användningen     av      det      under
utgiftsområde   21   Energi    uppförda
ramanslaget     35:8    Energipolitiskt
motiverade              internationella
klimatinsatser.     Därmed     bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 32.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


28.      Väghållning och statsbidrag
(låneram)

Riksdagen  godkänner  att  regeringen
under 2004 får besluta om en låneram  i
Riksgäldskontoret       om        högst
8  500  000  000 kr för de prioriterade
vägprojekten          E6          delen
Rabbaldshede-Hogdal,  E20  delen  Tolle
red-Alingsås samt genom Alingsås,  Rv40
delen   Brämhult-Hester,  Rv  40  delen
Haga-Ljungarum,       Rv45        delen
Angeredsbron-Älvängen,    Rv44    delen
Båberg-Väneryr        samt         Rv49
Skara-Varnhem.     Därmed      bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 33 samt avslår motion
2003/04:Fi23  av  Lars Leijonborg  (fp)
yrkande 11.
Reservation 18 (fp)

29.      Väghållning och statsbidrag
(anslagsvillkor)

Riksdagen  godkänner  den  föreslagna
användningen     av      det      under
utgiftsområde     22    Kommunikationer
uppförda  ramanslaget 36:2  Väghållning
och    statsbidrag.   Därmed   bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 34.

30.      Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram)

Riksdagen  godkänner  att  regeringen
under 2004 får besluta om en låneram  i
Riksgäldskontoret       om        högst
17  000  000 000 kr för de prioriterade
järnvägsprojekten    Hallsberg-Degerön,
Mjölby-Motala,     Trollhättan-Göteborg
samt     järnvägsprojekt    i     Stock
holmsregionen.     Därmed      bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 35 samt avslår motion
2003/04:Fi23  av  Lars Leijonborg  (fp)
yrkande 12.
Reservation 19 (fp)

31.      Låneram för fyra SJ-bolag

Riksdagen  godkänner  att  regeringen
under  2004 får besluta om låneramar  i
Riksgäldskontoret  för  Euromaint   AB,
Green  Cargo AB, Jernhusen  AB  och  AB
Swedcarrier  för  2005  och  2006   som
sammanlagt     uppgår    till     högst
2  300  000  000  kr.  Därmed  bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 36 samt avslår motion
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 5 i denna del.
Reservation 20 (m, fp, kd, c)

32.      Avveckling av VTI
Utveckling AB

Riksdagen  godkänner  vad  regeringen
förordar   om   avveckling    av    VTI
Utveckling    AB.    Därmed    bifaller
riksdagen    proposition    2003/04:100
punkt 37.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar


33.      Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
(bemyndigande)

Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under  2004 för det under utgiftsområde
23   Jord-  och  skogsbruk,  fiske  med
anslutande      näringar       uppförda
ramanslaget  26:1  Forskningsrådet  för
miljö,  areella näringar  och  samhälls
byggande:  Forskning och samfinansierad
forskning        ingå        ekonomiska
förpliktelser i samband med  planering,
upphandling    och   genomförande    av
forskningsprojekt     som     inklusive
tidigare   gjorda   åtaganden    medför
utgifter på högst 220 000 000 kr  under
2005,  högst 150 000 000 kr under 2006,
högst  95  000  000 kr under  2007  och
högst  45 000 000 kr under 2008. Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 38.

34.      Avgiftsintäkter från pass
för sällskapsdjur (punkt 39)

Riksdagen  godkänner  vad  regeringen
förordar  om avgiftsintäkter från  pass
för     sällskapsdjur    som    Statens
jordbruksverk  tillhandahåller.  Därmed
bifaller      riksdagen     proposition
2003/04:100 punkt 39.

Ramar för utgiftsområden samt anslag


35.      Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag

Riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring i lagen (1972:625)
om   statligt   stöd   till   politiska
partier,
2.  lag  om  ändring i lagen (1993:389)
om assistansersättning,
3.  lag  om  ändring i lagen (1998:703)
om handikappersättning och vårdbidrag,
4.  lag  om ändring i lagen (1995:1514)
om  generellt statsbidrag till kommuner
och landsting,
antar  riksdagsstyrelsens förslag  till
lag  om ändring i lagen (1999:1209)  om
stöd   till  riksdagsledamöternas   och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner     att    Riksgäldskontorets
betalning  av årlig ränta på kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
bemyndigar  regeringen  att  överskrida
ramanslaget  38:22  Kapitalinsatser   i
statliga  bolag under utgiftsområde  24
Näringsliv   med  högst   2   miljarder
kronor,
som  sin  mening  ger  regeringen  till
känna   vad  utskottet  anfört  rörande
ramanslaget Kapitalinsatser i  statliga
bolag,
godkänner     ändrade     ramar     för
utgiftsområden  samt  anvisar   ändrade
och  nya  anslag i enlighet med bifogad
specifikation.
Därmed  bifaller riksdagen  proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 10,  11,  43
och  44,  bifaller  delvis  proposition
2003/04:100   punkt  42   samt   avslår
motionerna
2003/04:Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.
(m) yrkandena 2 och 12-16,
2003/04:Fi23  av Lars Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkandena 6 och 9,
2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 7,
2003/04:Fi25  av  Maud  Olofsson  m.fl.
(c) yrkandena 5 och 6 samt
2003/04: Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).
Reservation 21 (m)
Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c)Stockholm den 27 maj 2004

På finansutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg

Följande   ledamöter  har   deltagit   i
beslutet: Sven-Erik Österberg (s),  Carin
Lundberg (s), Karin Pilsäter (fp),  Sonia
Karlsson  (s), Kjell Nordström (s),  Mats
Odell  (kd),  Lars Bäckström (v),  Agneta
Ringman   (s),   Gunnar  Axén   (m),   Bo
Bernhardsson  (s), Hans Hoff  (s),  Tomas
Högström  (m), Agneta Gille  (s),  Gunnar
Nordmark (fp), Jörgen Johansson  (c)  och
Lars Elinderson (m).Specifikation av ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2004
Utskottets     förslag    överensstämmer     med
regeringens  utom såvitt avser utgiftsområde  24
Näringsliv. Utskottet föreslår där att ett  nytt
ramanslag 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag
om  1  miljon  kronor anvisas. Det  innebär  att
utskottet föreslår en ram som är 1 miljon kronor
högre än regeringens förslag på utgiftsområde 24
Näringsliv  samt  att summan anslagsförändringar
på tilläggsbudget också är 1 miljon kronor högre
än  regeringens förslag. Ändrade belopp  jämfört
med   regeringens  förslag  är   kursiverade   i
följande specifikation.
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde           Utskottets förslag
Anslag
Belopp  Föränd     Ny
enligt    ring  ram/n
statsb      av      y
udgete  ram/an  ansla
n 2004    slag  gsniv
å
1   Rikets styrelse         7 896  40 162  7 936
299            461
45: Sametinget             17 665    -400     17
1                                            265
46: Allmänna val och          235  -1 100    233
1   demokrati                 000            900
90: Kungliga hov- och      94 574     300     94
1   slottsstaten                             874
90: Riksdagens ledamöter      618  16 000    634
2   och partier m.m.1         265            265
90: Riksdagens                540  14 800    555
3   förvaltningskostnader     642            442
1
90: Regeringskansliet       5 460     -14  5 446
5   m.m.                      532     438    094
90: Stöd till politiska       131  25 000    156
6   partier                   200            200
2   Samhällsekonomi och     9 198   1 500  9 199
finansförvaltning         142            642
1:5 Statistiska               429   1 500    431
centralbyrån              501            001
3   Skatt, tull och         8 556  21 608  8 577
exekution                 043            651
3:1 Skatteverket            5 745  21 608  5 767
431            039
4   Rättsväsendet          26 432     200     26
092     000    632
092
4:6 Kriminalvården          4 761     200  4 961
044     000    044
5   Internationell          1 257       0  1 257
samverkan                 362            362
5:1 Bidrag till vissa         932  -2 100    929
internationella           070            970
organisationer
5:3 Nordiskt samarbete      9 122   2 100     11
222
8   Invandrare och          7 005  40 000  7 045
flyktingar                146            146
12: Migrationsverket          616  20 000    636
1                             273            273
12: Utresor för avvisade      135  20 000    155
6   och utvisade              556            556
9   Hälsovård, sjukvård    37 665  17 500     37
och social omsorg         272            682
772
14: Institutet för         15 031     500     15
6   psykosocial medicin                      531
16: Bilstöd till              196  22 000    218
7   handikappade              000            000
16: Kostnader för statlig  10 061  -5 000     10
8   assistansersättning       000            056
000
10  Ekonomisk trygghet        123     -17    123
vid sjukdom och           981     000    964
002            002
handikapp
19: Handikappersättningar   1 224  -7 000  1 217
3                             000            000
19: Riksförsäkringsverket     921     -10    911
6                             595     000    595
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde           Utskottets förslag
Anslag
Belopp  Föränd     Ny
enligt    ring  ram/n
statsb      av      y
udgete  ram/an  ansla
n 2004    slag  gsniv
å
13  Arbetsmarknad          61 989   7 366     69
063     000    355
063
22: Arbetsmarknadsverkets   4 742  -6 000  4 736
1   förvaltningskostnader     879            879
22: Bidrag till            39 253   7 366     46
2   arbetslöshetsersättni     000     000    619
ng och aktivitetsstöd                    000
22: Bidrag till            59 459   6 000     65
8   administration av                        459
grundbeloppet
15  Studiestöd             21 924  -2 500     21
855            922
355
25: Studiemedel m.m.       11 441     -58     11
2                             185     700    382
485
25: Rekryteringsbidrag      1 394  56 200  1 450
4                             507            707
16  Utbildning och         43 962   3 000     43
universitetsforskning     225            965
225
25: Myndigheten för        94 275     750     95
2   skolutveckling                           025
25: Utveckling av             197     500    198
3   skolväsende och           894            394
barnomsorg
25: Specialpedagogiska        332   7 500    340
4   institutet                820            320
25: Särskilda insatser på     278  -7 500    270
7   skolområdet               037            537
25: Enskilda                1 940     -41  1 899
72  utbildningsanordnare      279     000    279
på högskoleområdet
m.m.
25: Högskoleverket            185     750    185
76                            151            901
25: Centrala                  372  42 000    414
78  studiestödsnämnden        315            315
m.m.
17  Kultur, medier,         8 663  -1 608  8 662
trossamfund och           960            352
fritid
28: Stöd till trossamfund  50 750  -1 608     49
39                                           142
18  Samhällsplanering,      8 798   1 000  8 799
bostadsförsörjning        030            030
och byggande
31: Boverket                  151    -400    151
1                             823            423
31: Statens va-nämnd        6 737     400  7 137
9
31: Bidrag till                 0   1 000  1 000
14  installation av
hissar (nytt
ramanslag)
20  Allmän miljö- och       3 770       0  3 770
naturvård                 566            566
34: Naturvårdsverket          323   5 700    329
1                             434            134
34: Sanering och              329     -11    318
4   återställning av          850     500    350
förorenade områden
34: Internationellt        66 434   5 800     72
7   miljösamarbete                           234
22  Kommunikationer        28 535       0     28
012            535
012
36: Vägverket:              1 030  -5 000  1 025
1   Administration            202            202
36: Banverket:                773  -5 000    768
3   Administration            146            146
36: Banverket:              8 484     -15  8 469
4   Banhållning och           123     000    123
sektorsuppgifter
36: Rikstrafiken:             793   5 000    798
12  Trafikupphandling         000            000
36: Järnvägsstyrelsen           0  20 000     20
16  (nytt ramanslag)                         000
23  Jord- och skogsbruk,   14 278  10 000     14
fiske med anslutande      732            288
näringar                                 732
45: Främjande av           37 000  10 000     47
1   rennäringen m.m.                         000
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde         Utskottets förslag
Anslag
Belopp  Föränd  Ny
enligt  ring    ram/n
statsb  av      y
udgete  ram/an  ansla
n 2004  slag    gsniv
å
24  Näringsliv            3 490   2 100   3 492
802             902
38: Näringslivsutveckling 249     -1 000  248
2   m.m.                  562             562
38: Institutet för        74 344  -1 000  73
3   tillväxtpolitiska                     344
studier:
Förvaltningskostnader
38: Patentbesvärsrätten   15 249  1 000   16
8                                         249
38: Kapitalinsatser i     0       1 000   1 000
22  statliga bolag (nytt
ramanslag)
40: Marknadsdomstolen     8 942   1 000   9 942
1
40: Allmänna              23 127  1 100   24
3   reklamationsnämnden                   227
25  Allmänna bidrag till  73 705  -2 600  71
kommuner              790     000     105
790
48: Generellt statsbidrag 44 142  -2 600  41
1   till kommuner och     000     000     542
landsting                             000
Summa anslagsförändring           5 081
på tilläggsbudget                 762
1  Anslag  avsedda för  riksdagen  eller
dess myndigheter.
2003/04
FiU21
(prop. 2003/04:100)


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I  den ekonomiska vårpropositionen (prop.
2003/04:100,  avsnitt 7, punkterna  5-42)
föreslår    regeringen    ändringar    på
tilläggsbudget.  Även  riksdagsstyrelsens
och   Riksrevisionens  styrelses  förslag
till    ändringar    på    tilläggsbudget
inkluderas  i vårpropositionen (punkterna
43-44 respektive punkt 45). Med anledning
av  regeringens förslag har sex  motioner
väckts.  Förslagen  i  propositionen  och
motionerna återges i bilaga 1 till  detta
betänkande.
De   lagförslag  som  regeringen  lägger
fram i propositionen presenteras i bilaga
2.
En  sammanställning av  regeringens  och
partiernas förslag till ändrade  och  nya
anslag finns i bilaga 3.
Finansutskottet   har   berett   berörda
utskott  tillfälle att yttra sig över  de
förslag  i  propositionen och  motionerna
som rör respektive utskotts område.
Yttranden har avlämnats från
-                  konstitutionsutskottet
(2003/04:KU5y)
-
-                       försvarsutskottet
(2003/04:FöU4y)
-
-              socialförsäkringsutskottet
(protokollsutdrag 2003/04:34)
-
-        socialutskottet (2003/04:SoU5y)
-
-                    utbildningsutskottet
(2003/04:UbU1y   samt  protokollsutdrag
2003/04:19)
-
-        trafikutskottet (2003/04:TU4y)
-
-         miljö-  och  jordbruksutskottet
(2003/04:MJU4y)
-
-                 arbetsmarknadsutskottet
(2003/04:AU6y)
-
-        bostadsutskottet (2003/04:BoU5y)
-
Skatteutskottet,       justitieutskottet,
utrikesutskottet,   kulturutskottet   och
näringsutskottet  har beslutat  att  inte
avge       något      yttrande       över
tilläggsbudgeten.
Yttrandena återfinns i bilagorna 4-12.
Under ärendets beredning har en skrivelse
inkommit  till  finansutskottet.  Svenska
Kommunförbundet  och  Landstingsförbundet
har i en gemensam skrivelse (dnr 069-3596-
0304  samt  SK 2004/0995 och Lf  0647/04)
tagit upp frågan om slutreglering av  det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting för att neutralisera effekterna
på  det  kommunala  skatteunderlaget  med
anledning av pensionsreformen. Skrivelsen
redovisas  i  utskottets  överväganden  i
avsnittet   om  anslaget  48:1  Generellt
statsbidrag till kommuner och landsting.
Finansutskottet   behandlar   i    detta
sammanhang  också regeringens proposition
Medel   från   Fonden  för   den   mindre
skeppsfarten (prop. 2003/04:128) samt  de
tre   motioner  som  väckts  i   ärendet.
Behandlingen   av   ärendet    i    detta
betänkande  föranleds av att  regeringens
förslag  i  vårpropositionen angående  en
förbättrad  kapitalstruktur  i   statliga
bolag   (punkt   40)   förutsätter    att
förslagen  i proposition 128 behandlas  i
samband med tilläggsbudgeten för 2004.


Utskottets övervägandenInledning

Enligt  9  kap.  5 § regeringsformen  kan
riksdagen   för   löpande   budgetår   på
tilläggsbudget  göra en ny  beräkning  av
statsinkomster  samt  ändra  anslag   och
anvisa  nya anslag. I 2004 års ekonomiska
vårproposition    föreslår     regeringen
ändrade  och nya anslag för statsbudgeten
för   budgetåret  2004.   De   föreslagna
ökningarna av anslagen uppgår till 7  875
miljoner   kronor   och   de   föreslagna
minskningarna uppgår till 2 794  miljoner
kronor.  50 anslag inom 18 utgiftsområden
berörs     av     dessa     förändringar.
Anslagsförändringarna    i    regeringens
förslag  till tilläggsbudget innebär  att
anvisade  medel ökar med 5  081  miljoner
kronor   netto.   Efter   de   föreslagna
åtgärderna  uppgår budgeteringsmarginalen
i statsbudgeten för 2004 till 0,1 miljard
kronor.
Utskottet     behandlar    inledningsvis
regeringens förslag om omstrukturering av
statliga  företag, inklusive förslagen  i
propositionen Medel från Fonden  för  den
mindre  skeppsfarten (prop.  2003/04:128)
samt de motioner som väckts med anledning
av denna. Sedan avhandlas tre ärenden som
ingår    i    regeringens   förslag    på
tilläggsbudget   för   2004   men   avser
budgetåren   2005  och   2006.   Därefter
behandlas punkterna 5-7, 10-39 samt 42-45
i    vårpropositionen   och   motsvarande
förslag i motionerna utgiftsområdesvis.
Enligt   5  kap.  12  §  fjärde  stycket
riksdagsordningen får  beslut  om  anslag
för  löpande budgetår som innebär att  en
utgiftsram  påverkas  inte  fattas  innan
beslut    om   godkännande   av    ändrad
utgiftsram  fattas. I utskottets  förslag
till riksdagsbeslut tas således förslagen
i   vårpropositionen  och  motionerna  om
ändrade ramar och anslag upp i en  punkt,
punkt  35. I denna punkt behandlas  också
de     förslag     till     lagändringar,
bemyndiganden  samt  anslagsvillkor   som
påverkar    anslagen.    Övriga    frågor
behandlas  som egna punkter i  utskottets
förslag   till   riksdagsbeslut,   vilket
markeras  med en sammanfattningsruta  med
utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Omstrukturering av statliga företag

Medel från Fonden för den mindre
skeppsfarten (prop. 2003/04:128)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  55  miljoner  kronor  från
Fonden   för   den  mindre  skeppsfarten
tillförs   det   särskilda   kontot    i
Riksgäldskontoret  för  insatser  i   av
staten  hel-  och delägda bolag.  Vidare
tillstyrks   att  riksdagen   bemyndigar
regeringen      att      uppdra       åt
Riksgäldskontoret   att    utfärda    en
garanti     på    motsvarande    belopp.
Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).

I  detta  avsnitt  behandlas  regeringens
proposition  Medel från  Fonden  för  den
mindre  skeppsfarten (prop.  2003/04:128)
och   de  tre  motioner  som  väckts  med
anledning   av  denna.  Behandlingen   av
ärendet  i detta betänkande föranleds  av
att   regeringens  förslag  i  2004   års
ekonomiska  vårproposition  angående   en
förbättrad  kapitalstruktur  i   statliga
bolag  förutsätter att  förslagen  i  den
aktuella   propositionen   behandlas    i
samband med tilläggsbudgeten för 2004.

Propositionen

Regeringen    föreslår   att    riksdagen
godkänner  att  55 miljoner  kronor  från
Fonden   för   den  mindre   skeppsfarten
tillförs    det   särskilda   kontot    i
Riksgäldskontoret  för  insatser   i   av
staten  hel- och delägda bolag. Därutöver
föreslås    att   riksdagen    bemyndigar
regeringen      att       uppdra       åt
Riksgäldskontoret att utfärda en  garanti
på motsvarande belopp.
Fonden   för   den  mindre  skeppsfarten
används    vid    förlusttäckning     vid
nyutlåning  till den mindre  skeppsfarten
och       förvaltas      av       Svenska
skeppshypotekskassan  (Kassan).   Kassans
verksamhet  regleras i lagen  (1980:1097)
om  Svenska skeppshypotekskassan.  Kassan
är  alltså  inte ett bolag  och  omfattas
sålunda  inte  av  riksdagens  beslut  om
kapitalöverföringar  från   de   statliga
bolagen   till  ett  särskilt   konto   i
Riksgäldskontoret  i   samband   med   en
översyn  av kapitalstrukturen i  statligt
ägda bolag.
Kapitalet  i fonden utgör statens  medel
och  fungerar som lånegaranti. Regeringen
anser  det  lämpligt att  det  föreslagna
beloppet  tas från fonden. Dessa  likvida
medel   bör  enligt  regeringens  förslag
ersättas  med  en  statlig  garanti  från
Riksgäldskontoret. Därmed uppfylls kravet
på    en   förlusttäckningsgaranti    för
beviljade   lån   till   mindre   redare.
Riksdagen   har  tidigare   beslutat   om
liknande  uttag  av  medel  från   fonden
(prop.   1998/99:1,  bet.  1998/99:FiU11,
rskr. 1998/99:44).

Motionerna

Kristdemokraterna  anser  i  motion  Fi17
(yrkande 1) att förslaget i propositionen
bör  avslås. Enligt motionärerna  är  det
inte rimligt att pengarna tas från Fonden
för   den  mindre  skeppsfarten  eftersom
dessa   inte  utgör  statens  medel.   De
statliga    medel    som    ursprungligen
omvandlades   till   fonden   är    redan
inlevererade  till  staten  genom  beslut
från 1998. Motionärerna framhåller vidare
att  om medel tas från fonden kommer  den
att  hamna  i  ett sämre ekonomiskt  läge
även  om  utökad  garanti  erbjuds  genom
Riksgäldskontoret. Detta borde förhindras
genom  att  den  utökade  garantin   görs
kostnadsfri för fonden.
Centerpartiet  motsätter  sig  i  motion
Fi18  regeringens  förslag  att  överföra
medel   från   Fonden  för   den   mindre
skeppsfarten till det särskilda kontot  i
Riksgäldskontoret. Motionärerna anser att
med  denna  hantering av statliga  bolags
kapital   så   att   utdelningar/intäkter
redovisas mot bidrag/underskott  sker  en
otillbörlig     krympning     av      den
bruttoredovisning    som     ska     vara
huvudlinjen  i redovisningen  av  statens
verksamhet.
Folkpartiet   liberalerna   förordar   i
motion  Fi19 att regeringens  förslag  om
medel   från   Fonden  för   den   mindre
skeppsfarten avslås (yrkande  1).  I  sin
motivering  hänvisar  motionärerna   till
Folkpartiets  ställning mot  överföringar
av medel från vinstgivande statliga bolag
till     det    särskilda    kontot     i
Riksgäldskontoret för att dessa ska kunna
användas  till  stöd  i  förlustbringande
statliga   bolag.  Dessutom  sätter   sig
partiet principiellt emot statligt ägande
av  företag. Vidare föreslår motionärerna
att  regeringen  ska  återkomma  med   en
översyn av det fortsatta behovet  av  och
verksamheten inom fonden eftersom det  är
oklart om behov av dessa medel inte finns
inom  fonden eller om förefintliga  behov
ska  täckas  genom att statens  upplåning
blir större än den annars skulle ha varit
(yrkande 2).

Finansutskottets ställningstagande

Riksdagen  beslutade  våren  2003  (prop.
2002/03:100,  bet.  2002/03:FiU21,  rskr.
2002/03:235) bl.a. att i samband  med  en
översyn  av kapitalstrukturen i  statligt
ägda  bolag  godkänna  att  högst  3  000
miljoner  kronor  i  form  av  extra   ut
delningar  från de statliga bolagen  2003
fick överföras till ett särskilt konto  i
Riksgäldskontoret   och   användas    för
insatser  i av staten hel- eller  delägda
bolag.  Utskottet återkommer till  frågan
om  kapitalstrukturen i statliga bolag  i
nästa avsnitt.
Svenska     skeppshypotekskassan     som
förvaltar    Fonden   för   den    mindre
skeppsfarten  är  inte  ett   bolag   och
omfattas   sålunda  inte  av   riksdagens
beslut.  Kapitalet i fonden utgör statens
medel,   framgår  det  av  propositionen.
Medlen    fungerar    som    lånegaranti.
Utskottet   kan  tillstyrka   regeringens
förslag  att  55  miljoner  kronor   från
Fonden  för  den mindre skeppsfarten  får
tillföras   det   särskilda   kontot    i
Riksgäldskontoret   (prop.    2003/04:128
punkt  1). Dessa likvida medel bör enligt
utskottets mening ersättas av en  statlig
garanti       som       utfärdas       av
Riksgäldskontoret.  Garantin  avser   att
täcka  eventuella förluster för beviljade
lån   till   mindre   redare.   Utskottet
förutsätter    att   den   garanti    som
regeringen  föreslår hanteras i  enlighet
med   reglerna  för  statliga  garantier.
Därmed  kan  propositionens  förslag   om
utfärdande av garanti tillstyrkas  (prop.
2003/04:128 punkt 2).
Motionerna Fi19 (fp) yrkandena 1 och  2,
Fi17   (kd)  yrkande  1  samt  Fi18   (c)
avstyrks.

En förbättrad kapitalstruktur i statliga
bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår att behållningen  på
det       särskilda       kontot       i
Riksgäldskontoret vid utgången  av  2003
får   användas  även  under   2004   för
kapitaltillskott  till  SJ  AB.   Vidare
föreslår     utskottet     att     högst
5   miljarder  kronor  -  inklusive  den
tidigare  medgivna  ramen  på  högst   3
miljarder  kronor  -  i  form  av  extra
utdelningar  från  de  statliga  bolagen
får  tillföras  det särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret under 2003  och  2004.
Underskott får inte uppkomma på  kontot.
Ett  nytt  ramanslag, Kapitalinsatser  i
statliga  bolag,  om  1  miljon   kronor
anvisas.   Regeringen   bemyndigas   att
överskrida    anslaget     med     högst
2  miljarder  kronor.  I  den  takt  som
medel   tillförs  anslaget  från  kontot
avräknas  dessa  mot anslaget.  Avsikten
är  att  anslaget inte ska belastas  vid
årets slut. Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 2 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Vid  behandlingen av 2003 års  ekonomiska
vårproposition  godkände riksdagen  (bet.
2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) att,  i
samband     med     en     översyn     av
kapitalstrukturen i statligt ägda  bolag,
högst  3  000 miljoner kronor i  form  av
extra   utdelningar  från   de   statliga
bolagen  2003  fick  överföras  till  ett
särskilt  konto  i Riksgäldskontoret  och
användas  för insatser i av  staten  hel-
eller delägda bolag. Riksdagen ansåg  att
det  fanns goda skäl att skapa en ordning
som  underlättar kapitalomstruktureringar
i  den statliga företagssfären genom  att
tillämpa  specialdestination. Staten  bör
kunna   agera  på  samma  sätt  som   ett
moderbolag  som  ger  koncernbidrag  till
vissa  dotterbolag och  finansiera  detta
med   medel   från   andra   dotterbolag.
Finansutskottet   underströk   dock   att
förslaget  bör  ges  en  sådan  form  att
riksdagens inflytande garanteras  på  ett
rimligt   sätt  och  att  riksdagen   ges
möjlighet att utöva finansmakten  på  ett
korrekt sätt. Av detta skäl ska riksdagen
besluta   om  kapitaltillskott  i   varje
enskilt     fall.     Vidare     uttalade
finansutskottet  att  underskott  ej  får
uppkomma på kontot, dvs. någon kredit ska
inte  vara knuten till kontot. I den  mån
kapitaltillskott behövs  och  de  ej  kan
finansieras  med  tillgängliga  medel  på
kontot    bör   tillskottet   i   stället
tillskjutas genom att anslag anvisas över
statsbudgeten.
Regeringen återkommer i den nu  aktuella
vårpropositionen (prop.  2003/04:100,  s.
184  f.) till frågan om kapitalstrukturen
i statliga bolag. Regeringen aviserar att
den avser att besluta om användningen  av
de 55 miljoner kronor som har föreslagits
föras  över  från Fonden för  den  mindre
skeppsfarten till det särskilda kontot  i
Riksgäldskontoret (prop. 2003/04:128)  så
att  de  tillsammans med behållningen  på
kontot,  245 miljoner kronor,  ska  kunna
överföras  till SJ AB. I riksdagsbeslutet
angående  SJ  AB (prop. 2002/03:86,  bet.
2002/03:NU13,     rskr.      2002/03:243)
bemyndigades  regeringen  att  betala  ut
högst 1 855 miljoner kronor. Härav skulle
högst  300 miljoner kronor utbetalas  när
SJ AB utrett och redovisat konsekvenserna
av   att   finansiera  fordon  via   s.k.
operationell  lease  i  stället  för  att
förvärva  fordon. Bolaget inkom  först  i
december  2003  med  en  skrivelse   (dnr
N2003/4678/SÄ)  där  bolaget  utrett  och
redovisat  konsekvenserna  av   de   båda
alternativen, varför regeringens  förslag
avseende   de  resterande  300   miljoner
kronorna  presenteras  först  nu  i   den
föreliggande vårpropositionen.
Mot  denna  bakgrund föreslår regeringen
att  den  bemyndigas att få  utnyttja  de
medel    som    finns   på    kontot    i
Riksgäldskontoret för att kunna fullfölja
kapitaltillskottet till  SJ  AB.  Med  de
åtgärder som nu beskrivits kommer  2  355
miljoner kronor att ha förts till och att
ha  tagits  i anspråk från det  särskilda
kontot.  För ytterligare kapitaltillskott
skulle därmed återstå ett utrymme på  645
miljoner  kronor under förutsättning  att
extra  utdelningar på motsvarande  belopp
tillförs  kontot. Vidare anser regeringen
att den bör få utnyttja kontot under 2004
genom  att  tillföra  kontot  medel   för
insatser  i av staten hel- eller  delägda
bolag   på   de  villkor  och  under   de
förutsättningar  som  riksdagen  tidigare
fattat beslut om.
I    tillägg   till   de   villkor   och
förutsättningar som riksdagen beslutat om
ser  sig regeringen föranledd att förorda
att  en kreditmöjlighet knyts till kontot
i  Riksgäldskontoret.  Som  skäl  härtill
framhåller  regeringen  att  erfarenheten
visat  att  det tar avsevärd tid  att  få
till  stånd  väl underbyggda analyser  av
kapitalstrukturen i olika statliga  bolag
och  att  i  korrekta former  besluta  om
extra  utdelningar. Behovet av att  lämna
kapitaltillskott däremot kan uppkomma med
ganska  kort varsel. I sådana situationer
kan   regeringen  behöva  ett   handlings
utrymme.  En  lämpligt  avpassad   kredit
knuten  till  kontot i  Riksgäldskontoret
utgör   enligt  regeringens   mening   en
teknisk lösning på detta problem.
Mot  denna bakgrund anser regeringen att
en  kredit  bör  knytas  till  kontot   i
Riksgäldskontoret  2004.  För  att  skapa
tillräckligt  handlingsutrymme   föreslår
regeringen  att krediten får  uppgå  till
högst    2    miljarder    kronor.     Om
kreditmöjligheten utnyttjas av regeringen
ska  hela  den  utnyttjade  krediten   ha
återbetalats  inklusive  ränta  före   ut
gången   av   2004   genom   att    extra
utdelningar  från statligt  ägda  företag
tillförs  kontot. Inklusive den  tidigare
medgivna   ramen  på  högst  3  miljarder
kronor  bör  således, enligt  regeringens
förslag, högst 5 miljarder kronor i  form
av  extra  utdelningar från  de  statliga
bolagen få tillföras det särskilda kontot
i Riksgäldskontoret under 2003 och 2004.
Regeringen  aviserar att den  avser  att
inom  kort  återkomma till riksdagen  med
ett förslag om ianspråktagande av medel i
samband  med omstrukturering av  statliga
bolag,  där  delar av återstående  belopp
inom  ramen 5 miljarder kronor kan behöva
tas  i  anspråk. Vidare avser  regeringen
att   i   budgetpropositionen  för   2005
återkomma med en rapportering av  kontots
finansiering    och   utnyttjande    samt
eventuella  förslag om förlängning  efter
2004 års utgång.
Redovisningen         av         lämnade
kapitaltillskott samt deras  finansiering
2003 sammanfattas i efterföljande tabell.

KAPITALTILLSKOTT LäMNADE TILL STATLIGA
BOLAG 2003 OCH DERAS FINANSIERING

Miljoner kronorMotionerna

Moderata  samlingspartiet understryker  i
motion   Fi28  att  det  är  demokratiskt
tveksamt   att  regeringen,   genom   att
besluta överföringar av vinstmedel mellan
statliga bolag via ett särskilt  konto  i
Riksgäldskontoret,  ges   möjlighet   att
kringgå   riksdagen   och   den   normala
budgetprocessen. Motionärerna befarar att
de   företag   som  tvingas  till   extra
utdelningar   till  kontot  kan   skadas.
Samtidigt     innebär    systemet     ett
kringgående  av  budgetlagens   krav   på
bruttoredovisning.  Mot  denna   bakgrund
motsätter sig motionärerna förslaget  att
höja  ramen för de medel som ska avsättas
på     det     speciella     kontot     i
Riksgäldskontoret (yrkande 10).
Folkpartiet   liberalerna   invänder   i
motion Fi23 mot systemet med ett särskilt
konto i Riksgäldskontoret för insatser  i
av staten hel- och delägda bolag eftersom
det  står i strid med budgetlagen och  är
konstitutionellt tvivelaktigt.  Samtidigt
betonar man den betydelse som principerna
om   bruttoredovisning  och   fullständig
budgetproposition har för  att  riksdagen
ska  kunna  utöva  sin grundlagsreglerade
finansmakt.   Dessutom  är   det   enligt
motionärerna   uppenbart   att   den   av
regeringen  förespråkade ordningen  leder
till  att  konkurrensen snedvrids  på  de
marknader   där  statligt  ägda   företag
verkar  i konkurrens med privata företag.
Av  dessa skäl motsätter sig motionärerna
utbyggnaden  av  det särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret (yrkande 13).
Kristdemokraterna  framhåller  i  motion
Fi17 (yrkande 2) att det särskilda kontot
i   Riksgäldskontoret  för   insatser   i
statligt  hel-  och  delägda  bolag  inte
utgör        ett       tillfredsställande
förfaringssätt för att hantera problem  i
statliga     bolag    vid    sidan     av
statsbudgeten.       Den        nuvarande
konstruktionen anses vara ytterligare ett
sätt  att kringgå utgiftstaket. I stället
föreslår motionärerna en huvudprincip att
alla medel från statliga hel- och delägda
bolag och användning av dessa ska passera
statsbudgetens    inkomst-     respektive
utgiftssida  i enlighet med  budgetlagens
krav    på   bruttoredovisning.    Därmed
underställs besluten om alla inleveranser
och   utdelningar  från  statliga   bolag
riksdagen för prövning.
Kristdemokraterna   befarar   vidare   i
motion Fi27 att den modell för förbättrad
kapitalstruktur  i  statliga  bolag   som
infördes   2003  har  fått  en  permanent
karaktär.  Motionärerna  anser  att   den
kredit  som  föreslås  knytas  till   det
särskilda   kontot   i  Riksgäldskontoret
bidrar   till  att  ytterligare  försvåra
genomlysningen   av   statsbudgeten   och
regeringens  förvaltning av  de  statliga
bolagen.   Därför  avvisar   motionärerna
regeringens  förslag om omstruktureringen
av  statliga företag (yrkande 5  i  denna
del). För att öka öppenheten samt för att
inordna   modellen  för  förändringar   i
statliga    bolags   kapitalstruktur    i
statsbudgeten,   bör   riksdagen   enligt
motionärerna stifta en lag som  avgränsar
kontots användning och beskriver  hur  de
medel   som   använts  ska  redovisas   i
statsbudgeten (yrkande 6). En  sådan  lag
bör    tydligt    avgränsa    regeringens
befogenhet att göra kapitalinsatser  utan
att   i  förväg  ha  inhämtat  riksdagens
godkännande.
Centerpartiet kritiserar i  motion  Fi25
systemet   med  extra  utdelningar   från
statliga  bolag, vilka sätts  in  på  ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret. Detta
system   försvårar  enligt   motionärerna
insynen  i  och uppföljningen av  statens
relation till de statliga bolagen och  är
därmed  tveksamt ur såväl finanspolitiskt
som    demokratiskt   perspektiv.   Något
formellt yrkande förs dock inte  fram  på
denna punkt.

Regeringsformen

Regeringsformens     bestämmelser      om
finansmakten     är     inte     särskilt
detaljerade.  Av regeringsformen  framgår
emellertid  att  statens medel  inte  får
användas  på annat sätt än riksdagen  har
bestämt  (9 kap. 2 § första stycket)  och
det  sker  främst genom budgetregleringen
(9 kap. 2 § andra stycket). Tekniskt sett
går  det  till  på så sätt att  riksdagen
anvisar  anslag till angivna  ändamål  (9
kap 3 §).
Riksdagen får emellertid enligt  9  kap.
2 § andra stycket bestämma att statsmedel
ska  tas  i  anspråk i annan  ordning  än
genom  budgetreglering. Som  illustration
kan här nämnas s.k. specialdestination. I
förarbetena  till regeringsformen  skilde
man      mellan     tre      slag      av
specialdestination:
1.         Vid   sidan  om  statsbudgeten
(t.ex. ATP).
2.
3.        I anslutning till statsbudgeten
(t.ex. affärsverken).
4.
5.       Inom statsbudgeten.
6.
Den  första  formen av specialdestination
sker helt utanför budgetregleringen.  Den
andra  påverkar statsbudgeten på så  sätt
att   t.ex.   vinstmedel  förs   upp   på
inkomsttitel.         Den          tredje
specialdestinationen sker helt inom ramen
för  statsbudgeten. Riksdagen  har  samma
formella   inflytande  över  specialdesti
nationerna som över anslagen.

Lag om statsbudgeten (budgetlagen)

Bruttoredovisningsprincipen  innebär  att
statens  inkomster och utgifter  ska  tas
upp   var   för   sig  på  statsbudgeten.
Principen    kommer   till   uttryck    i
budgetlagen bl.a. i 17 § där det står att
statens   inkomster  och   utgifter   ska
budgeteras   och  redovisas   brutto   på
statsbudgeten.   Undantag   från    denna
bestämmelse gäller om inkomsterna från en
verksamhet endast bidrar till  att  täcka
verksamhetens  kostnader  (17  §   första
stycket)  och  om statens kostnader  helt
ska täckas med verksamhetens intäkter (18
§). Inkomsterna regleras också i 9 §, där
begreppet  definieras, och i  30  §,  som
säger  att  om riksdagen har beslutat  om
försäljning  av  egendom  ska   inkomsten
redovisas   mot   en   inkomsttitel    på
statsbudgeten,    om    inte    riksdagen
bestämmer annat.
En   annan   princip  som   regleras   i
budgetlagen  är fullständighetsprincipen.
Enligt 16 § ska regeringens förslag  till
statsbudget  omfatta alla  inkomster  och
utgifter  med  de undantag  som  nämns  i
föregående stycke.
För  vissa  typer  av investeringar  kan
riksdagen  besluta att  finansiering  ska
ske  på annat sätt än genom anslag  eller
lån (23 §).
Inkomster  från utdelningar  redovisas  i
statsbudgeten  normalt mot  inkomsttitel.
Insatser    i   form   av   utgift    för
aktieägartillskott  beslutas  som   regel
genom  att  anslag anvisas för ändamålet,
medan  lån  kan  tas upp av myndigheterna
inom  den kreditram som riksdagen årligen
fastställer  och de närmare  villkor  som
regeringen beslutar om. Även andra former
för  tillskott har förekommit  på  senare
år.

Riksdagens beslut våren 2003

I sitt ställningstagande till regeringens
förslag  i  vårpropositionen  2003  (bet.
2002/03:FiU21    s.   25-28)    uttryckte
finansutskottet att det fanns  goda  skäl
att  skapa  en  ordning  som  underlättar
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären   genom    att    tillämpa
specialdestination.  Staten   bör   kunna
agera  på  samma sätt som ett  moderbolag
som    ger   koncernbidrag   till   vissa
dotterbolag  och  finansiera  detta   med
medel från andra dotterföretag. Utskottet
underströk dock att förslaget bör ges  en
sådan   form  att  riksdagens  inflytande
garanteras  på ett rimligt sätt  och  att
riksdagen  också ges möjlighet att  utöva
finansmakten på ett korrekt  sätt.  Såsom
konstitutionsutskottet förordade  i  sitt
yttrande       till       finansutskottet
(2002/03:KU6y)    modifierades     därför
förslaget på ett par punkter. Vidare blev
förslagets   utformning   anpassad   till
riksdagens  beslutsordning för statsbudge
ten,    den    s.k.   rambeslutsmodellen.
Finansutskottet uttalade  att  regeringen
ska  återkomma med en redovisning av  hur
det  särskilda kontot i Riksgäldskontoret
finansierats  och utnyttjats.  Uttalandet
upprepades    av   finansutskottet    vid
behandlingen  av budgetpropositionen  för
2004     (bet.    2003/04:FiU1,     rskr.
2003/04:42). Regeringen redovisar kontots
finansiering och utnyttjande  för  första
gången  i  2004  års  vårproposition  (se
ovan).

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet  erinrar  i   sitt
yttrande  (yttr.  2003/04:KU5y)  om  sitt
yttrande till finansutskottet våren  2003
(yttr.  2002/03:KU6y) rörande regeringens
förslag  om kapitalstrukturen i  statliga
bolag.  I  yttrandet 2002/03:KU6y  gjorde
konstitutionsutskottet  vissa  uttalanden
angående     den     beslutsform      för
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären    som     föreslogs     i
propositionen.     Konstitutionsutskottet
ansåg   att  regeringens  förslag   borde
modifieras  på ett par punkter.  För  det
första  borde bemyndigandet inte innebära
att  regeringen i brådskande fall och för
smärre    belopp    får    besluta     om
kapitalinsatser. Utskottet  uttalade  att
riksdagen  i  varje  enskilt   fall   bör
besluta om kapitalinsatser. För det andra
borde   enligt   utskottet  bemyndigandet
tidsbegränsas. Vidare uttalade  utskottet
att  kontots varaktighet dessutom bör bli
föremål  för riksdagens årliga  prövning.
Slutligen   borde  det  enligt  utskottet
tydligt  framgå av riksdagens beslut  att
maximalt  3 000 000 000 kr fick överföras
till   det  särskilda  kontot.  Utskottet
anförde  slutligen  att  det  kan  finnas
anledning   att  i  lämpligt   sammanhang
närmare     överväga     formerna     för
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären. Om regeringen  menar  att
det  ska  finnas  en  permanent  särskild
ordning   för  sådana  beslut   bör   den
återkomma  till riksdagen med förslag  om
hur  en  sådan  ordning bör regleras.  En
lämplig tidpunkt att behandla frågan vore
att  ta  upp  den  i samband  med  den  i
Regeringskansliet pågående  översynen  av
budgetlagen.
Konstitutionsutskottet erinrar i  det  nu
aktuella yttrandet (2003/04:KU5y) om  vad
utskottet tidigare har uttalat om att det
finns    goda    skäl   att    underlätta
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären.
När  det gäller beslutsformen för sådana
kapitalomstruktureringar        vidhåller
utskottet sitt tidigare ställningstagande
och hänvisar till yttrandet 2002/03:KU6y.
I            sammanhanget           vill
konstitutionsutskottet särskilt erinra om
vikten av att regeringen återkommer  till
riksdagen  med förslag till en  permanent
ordning  för  kapitalomstruktureringen  i
den    statliga    företagssfären,     om
regeringen   menar   att   erfarenheterna
hittills  talar för att en sådan  ordning
bör finnas.
Företrädarna         för         Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna    och    Centerpartiet
avstyrker i en gemensam avvikande  mening
regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vidhåller sin uppfattning
från  våren 2003 att det finns goda  skäl
att underlätta kapitalomstruktureringar i
den  statliga företagssfären. Staten  bör
kunna   agera  på  samma  sätt  som   ett
moderbolag  som  ger  koncernbidrag  till
vissa  dotterbolag och  finansiera  detta
med   medel   från  andra  dotterföretag.
Utskottet  vidhåller också  uppfattningen
att  riksdagens inflytande bör garanteras
på ett rimligt sätt och att riksdagen ska
ges  möjlighet att utöva finansmakten  på
ett korrekt sätt. Riksdagens beslut våren
2003    innebär   således    t.ex.    att
kapitalinsatser  inte  får   göras   utan
riksdagens godkännande. Vidare  beslutade
riksdagen   att   inget  underskott   får
uppkomma  på kontot. Som utskottet  angav
2003  bör  om behoven av kapitaltillskott
överstiger tillgängliga medel  på  kontot
skillnaden  tillskjutas genom att  anslag
anvisas över statsbudgeten.
Sammanfattningsvis  innebar   riksdagens
beslut 2003 följande:
·          Ett  konto  har  inrättats   i
Riksgäldskontoret dit extra utdelningar i
de statliga bolagen förs.
·
·         Riksdagen beslutar för ett år i
taget  om  hur  stort  belopp  som  ska
tillföras kontot. För 2003 fick  kontot
tillföras högst 3 miljarder kronor.
·
·         Från  kontot förs utgifter  för
kapitaltillskott eller  utnyttjande  av
hembudsavtal     i     den     statliga
företagssfären. Riksdagen  beslutar  om
utgifterna i varje enskilt fall.
·
·        Lån till statliga bolag hanteras
ej över kontot.
·
·         Om  behoven av kapitaltillskott
överstiger tillgängliga medel på kontot
får  skillnaden tillskjutas  genom  att
anslag anvisas över statsbudgeten. Under
skott får ej uppkomma på kontot.
·
Regeringen  förutsätts  göra  en   tydlig
presentation   varje  år  i   budgetpropo
sitionen  av  hur kontot ska  finansieras
och  utnyttjas. Huvudprincipen  bör  vara
att  riksdagen i anslutning till det s.k.
rambeslutet  på hösten fattar  beslut  om
ramarna  för verksamheten genom att  ange
hur  stort  belopp som beräknas tillföras
kontot  nästa  budgetår. Därefter  fattar
riksdagen beslut i varje enskilt  fall  i
budgetprocessens andra steg eller  senare
på   tilläggsbudget  under  det   löpande
budgetåret   om   tillskotten   till   de
statliga   bolagen.  Därmed   skedde   en
anpassning till riksdagens beslutsordning
för      statsbudgeten,     den      s.k.
rambeslutsmodellen.
Regeringen  föreslår nu att  behållningen
på  det särskilda kontot vid utgången  av
2003  får  användas även under  2004  för
kapitaltillskott till SJ  AB.  Regeringen
föreslår  vidare att den ska få  utnyttja
kontot  under  2004  genom  att  tillföra
kontot medel för insatser i av staten hel-
och  delägda  bolag  på  de  villkor  som
riksdagen tidigare fattat beslut  om  med
följande två tillägg.
Regeringen  föreslår för det första  att
kontot  ska  ha  en  kredit  på  högst  2
miljarder kronor under 2004. Om  krediten
utnyttjas   ska   den   ha   återbetalats
inklusive  ränta  med  extra  utdelningar
från statligt ägda bolag före utgången av
år 2004.
Vidare   föreslår  regeringen  att   den
sammanlagda  ramen för extra  utdelningar
som får tillföras kontot därmed höjs till
totalt  5  miljarder kronor för 2003  och
2004.
Finansutskottet finner det naturligt  att
i  bedömningen av regeringens nu aktuella
förslag  ta sin utgångspunkt i  2003  års
riksdagsbeslut.    Utskottet    kan    ha
förståelse för att den tid det kan ta att
besluta  om  extra utdelningar  kan  vara
längre än den tid inom vilken behovet att
lämna     kapitaltillskott     uppkommer.
Samtidigt  är det viktigt att  riksdagens
finansmakt  inte  undergrävs.   Utskottet
föreslår  följande ordning  i  syfte  att
förena dessa strävanden.
Utskottet ställer sig bakom att inklusive
den  tidigare medgivna ramen på  högst  3
miljarder  kronor bör högst  5  miljarder
kronor  i form av extra utdelningar  från
de  statliga  bolagen  få  tillföras  det
särskilda   kontot   i  Riksgäldskontoret
under  2003  och  2004.  Det  innebär  en
ökning med 2 miljarder kronor jämfört med
det tidigare beslutet, samt att medel kan
tillföras  också  under  2004.   Av   det
tidigare medgivna beloppet om 3 miljarder
kronor  har, med inleveransen från Fonden
för den mindre skeppsfarten som utskottet
behandlat  i  föregående avsnitt,  2  355
miljoner  kronor  tillförts  kontot.  Som
utskottet anförde våren 2003 ska de extra
utdelningarna  avse  medel   som   annars
skulle ha legat kvar i bolagen. Ordinarie
aktieutdelningar   ska   inte   tillföras
kontot  utan  dessa ska  liksom  hittills
tillföras     statsbudgeten     på     en
inkomsttitel.
Utskottet         vidhåller         sitt
ställningstagande  från  2003  att  något
underskott inte får uppkomma på kontot. I
syfte  att klara av situationer då  behov
av  kapitaltillskott  uppstår  men  medel
ännu  inte  hunnit  inlevereras  föreslår
utskottet   att   ett   nytt   ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga bolag, anvisas
på  tilläggsbudget under utgiftsområde 24
Näringsliv.  1  miljon  kronor   anvisas.
Anslaget ska endast belastas om  det  vid
tillfället  för  en  kapitalinsats   inte
finns      medel     på     kontot      i
Riksgäldskontoret.  Med  stöd  av   6   §
budgetlagen     bemyndigar      riksdagen
regeringen  att överskrida  anslaget  med
högst  2  miljarder  kronor.  Endast   om
överskridande av anslaget har  skett  ska
medel  från  kontot  i  Riksgäldskontoret
föras     till     anslaget.     Anslaget
nettoredovisas således.
Utskottet  förutsätter att  om  anslaget
belastas  återbetalas  hela  underskottet
inklusive ränta före utgången av år  2004
genom  att medel från kontot (dvs.  medel
från    extra    utdelningar)    tillförs
anslaget.  Om lika mycket medel  som  har
betalats   ut  inkommer,  uppstår   ingen
anslagsbelastning.   Avsikten   är    att
anslaget  endast belastas  tillfälligtvis
under  året  om  inte tillräckliga  medel
inkommer och utgifterna påverkar då också
utgiftstaket.
Regeringen  får  utnyttja  kontot  under
2004  genom  att tillföra det  medel  för
insatser  i av staten hel- eller  delägda
bolag   på   de  villkor  som   riksdagen
tidigare fattat beslut om med de  tillägg
som utskottet här föreslår.
Regeringens förslag att behållningen  på
det  särskilda kontot i Riksgäldskontoret
vid  utgången  av 2003 får användas  även
under  2004 för kapitaltillskott till  SJ
AB  tillstyrks. Som framgått  ovan  krävs
beslut av riksdagen i varje enskilt  fall
för  att kapitalinsatser i statliga bolag
ska få göras. Detta gäller oavsett om  de
kapitaltillskotten sker över  det  härmed
anvisade  anslaget  eller  om  kontot  på
Riksgäldskontoret används.
Finansutskottet                    delar
konstitutionsutskottets  uppfattning   om
vikten av att regeringen återkommer  till
riksdagen  med förslag till en  permanent
ordning  för  kapitalomstruktureringen  i
den    statliga    företagssfären,     om
regeringen   menar   att   erfarenheterna
hittills  talar för att en sådan  ordning
bör  finnas.  Utskottets  här  redovisade
förslag    till    riksdagsbeslut    samt
riksdagens  beslut 2003  bör  ligga  till
grund   om  regeringen  återkommer   till
riksdagen  med förslag till en  permanent
ordning.
Utskottets        förslag         innebär
sammanfattningsvis följande.
·         Inklusive den tidigare medgivna
ramen  på högst 3 miljarder kronor  bör
högst 5 miljarder kronor i form av extra
utdelningar från de statliga bolagen få
tillföras   det  särskilda   kontot   i
Riksgäldskontoret under 2003 och 2004.
·
·         Underskott får inte uppkomma på
kontot.
·
·             Ett     nytt     ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga bolag, om  1
miljon kronor anvisas på tilläggsbudget
för   2004   under   utgiftsområde   24
Näringsliv.  Regeringen bemyndigas  att
överskrida anslaget med högst 2 miljarder
kronor.  I den takt som medel  tillförs
anslaget från kontot avräknas dessa mot
anslaget. Avsikten är att anslaget inte
ska belastas vid årets slut.
·
·          Behållningen  på  kontot   vid
utgången av 2003 får användas även under
2004 för kapitaltillskott till SJ AB.
·
Vad   utskottet  anfört  bör  med  delvis
bifall till propositionen (punkt 40)  ges
regeringen till känna.
Motionerna Fi28 (m) yrkande 10, Fi23 (fp)
yrkande 13, Fi17 (kd) yrkande 2 samt Fi27
(kd)  yrkandena  5  i  denna  del  och  6
avstyrks.
Utskottets  förslag  till  nytt   anslag
behandlas  i punkt 35 Ändrade  ramar  för
utgiftsområden  samt  ändrade   och   nya
anslag   i   utskottets   förslag    till
riksdagsbeslut.

Förslag avseende budgetåren 2005-2006

Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av telenät
Lag om ändring i lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och
datakommunikation
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  till  dels  lag  om  ändring  i
lagen  (2000:1335)  om  kreditering   på
skattekonto  av stöd till  kommuner  för
anläggande  av  telenät,  dels  lag   om
ändring    i   lagen   (2000:1380)    om
skattereduktion för utgifter  för  vissa
anslutningar     för      tele-      och
datakommunikation.   Därmed   tillstyrks
punkterna   8  och  9  i  propositionen.
Förslagen i motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 3 (m), 4  (fp)
och 5 (fp).

Vårpropositionen

Enligt  lagen (2000:1335) om  kreditering
på  skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av lokala telenät avsåg stödet
först   åtgärder   som   utfördes   under
perioden  den  1  juli  2000-31  december
2004.  De  närmare villkoren  för  stödet
framgår  av  förordningen (2000:1469)  om
stöd  till  kommuner  för  anläggande  av
lokala  telenät. Sedan lagen  antogs  har
förutsättningarna    för     en     snabb
bredbandsutbyggnad  förändrats.   Framför
allt   har   marknadsaktörernas  intresse
minskat  väsentligt. Riksdagen  beslutade
därför  att  ändra lagen  (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner för anläggande av lokala telenät
så att stödet förlängdes och kom att avse
perioden den 1 juli 2000-31 december 2005
(prop.   2001/02:1  utg.omr.   22,   bet.
2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125).
Genom   lagen  (2000:1380)   om   skatte
reduktion   för   utgifter   för    vissa
anslutningar      för      tele-      och
datakommunikation   kan    fysiska    och
juridiska personer få skattereduktion för
höga anslutningskostnader. Riksdagen  har
förlängt möjligheten till skattereduktion
vid  två  tillfällen - senast  genom  att
ändra  lagen  på så sätt att  reduktionen
ges  även  vid  debiteringen  av  slutlig
skatt  på  grund  av  2004  års  taxering
(prop.   2002/03:1,  bet.   2002/03:FiU1,
rskr. 2002/03:24).
Regeringen   anser  att  de   skäl   som
anfördes  för  tidigare förlängningar  av
stöden  fortfarande gäller. Det är därför
regeringens  uppfattning att  möjligheten
att få stöd för anläggande av telenät bör
utsträckas  ytterligare ett år  till  och
med  den  31  december 2006  för  att  ge
kommunerna  tid att genomföra  satsningen
på   ett   optimalt  sätt,   särskilt   i
beaktande      av      den      beslutade
omdisponeringen   om    sammanlagt    500
miljoner  kronor  under  2004  och   2005
(prop.   2003/04:1  utg.omr.   22,   bet.
2003/04:TU1,      rskr.      2003/04:75).
Regeringen  bedömer  vidare  att  det  är
ändamålsenligt att skattereduktionen  för
höga anslutningskostnader för fysiska och
juridiska personer förlängs och ges  även
vid  debitering av slutlig skatt på grund
av  2007  års  taxering.  Förlängningarna
beräknas  inte innebära någon  förändring
av den beräknade ekonomiska ramen.
Regeringen   framhåller  att   förslagen
till lagändring är av så enkel utformning
att   Lagrådets  hörande   skulle   sakna
betydelse.  Något yttrande från  Lagrådet
har därför inte inhämtats.

Motionerna

Moderata  samlingspartiet  framhåller   i
motion  Fi28 att man tidigare varit  emot
införandet  av  stöd  till  kommuner  som
bygger  ut  bredband  och  ser  nu  ingen
anledning  att förlänga det.  Regeringens
förslag   till   ändring   i   lagen   om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner för anläggande av lokala telenät
bör därför avslås (yrkande 1).
Folkpartiet liberalerna anser  i  motion
Fi23   att   stödet  till  kommuner   för
bredbandsutbyggnad  samt  skattereduktion
för  fysiska  och juridiska personer  för
höga   anslutningskostnader  är  onödiga.
Motionärerna  förespråkar i  stället  att
utbyggnaden   sker   på   marknadsmässiga
villkor.   Därmed   avvisar    man    den
föreslagna  förlängningen av  dessa  stöd
(yrkandena 7 och 8).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande  (TU4y) regeringens förslag  och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna        för         Moderata
samlingspartiet      och      Folkpartiet
liberalerna   biträder  i   en   gemensam
avvikande  mening  sina partiers  förslag
angående lokala telenät. Företrädarna för
Kristdemokraterna biträder i en avvikande
mening   sitt  partis  förslag   angående
anslutningar      för      tele-      och
datakommunikation.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkterna   8   och  9)  och   avstyrker
motionerna  Fi28 (m) yrkande 1  och  Fi27
(kd) yrkandena 7 och 8.

Tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting 2005

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag      att     ett     tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner  och
landsting  utgår 2005. Därmed tillstyrks
punkt  41  i propositionen. Förslagen  i
motionerna avstyrks.
Jämför reservation 6 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Ett    tillfälligt   sysselsättningsstöd,
bestående      av      ett      generellt
sysselsättningsstöd        och        ett
nyanställningsstöd, infördes för kommuner
och landsting för 2002 (prop. 2001/02:95,
bet.  2001/02:FiU26, rskr.  2001/02:198).
Stödet  beslutas  av  Skatteverket  efter
ansökan av kommuner och landsting. Stödet
tillgodoförs kommuner och landsting genom
kreditering på deras skattekonton.
Stödet  har förlängts t.o.m.  2004.  För
2004  utgår  stödet i form  av  generellt
sysselsättningsstöd  om   3,4   miljarder
kronor,  vilket  belastar  statsbudgetens
inkomstsida.     Regeringen     har     i
budgetpropositionen för 2004 aviserat  en
motsvarande  höjning  av  det   generella
statsbidraget fr.o.m. 2005. Därmed upphör
det          nuvarande          generella
anställningsstödet.
Mot   bakgrund   av   utvecklingen    på
arbetsmarknaden  bedömer  regeringen  att
ett  tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting bör utgå även  för
2005.   Stödet  bör  enligt   regeringens
förslag   utformas  på  samma  sätt   som
tidigare, men ligga på en lägre nivå  och
beräknas till 1,5 miljarder kronor.
Krediteringen av kommunernas  och  lands
tingens  skattekonton i samband  med  det
nya tillfälliga sysselsättningsstödet kan
enligt regeringens mening ske med stöd av
den   befintliga  lagen   (2002:179)   om
kreditering på skattekonto av tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner   och
landsting. Förslaget föranleder  dock  en
ändring  i  den förordning  som  reglerar
beräkningsgrunderna för stödet.

Motionerna

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28 att man motsatte sig det tillfälliga
sysselsättningsstödet till  kommuner  och
landsting  när det infördes eftersom  det
inte  är stöd till kommuner som genererar
varaktiga  jobb.  Motionärerna  vidhåller
att  det  vare sig är stöd till  kommuner
eller    AMS-åtgärder   som   ger    ökad
sysselsättning  och  avvisar  därför  den
föreslagna tillfälliga åtgärden  (yrkande
11).
Kristdemokraterna  framhåller  i  motion
Fi27       att       det      tillfälliga
sysselsättningsstödet   är   tvivelaktigt
från     konkurrenssynpunkt    då     det
subventionerar   offentligt   producerade
välfärdstjänster      framför      privat
producerade   välfärdstjänster.    Därmed
avvisar  motionärerna förslaget  (yrkande
4). Samtidigt anser man att detta förslag
inte  hör  hemma  i tilläggsbudgeten  för
2004 utan i budgetpropositionen som läggs
på hösten.
Centerpartiet  förordar  i  motion  Fi25
ett     långsiktigt     perspektiv      i
arbetsmarknadspolitiken med  en  strategi
för  att få arbetsmarknaden i harmoni med
framtiden.  Mot denna bakgrund  motsätter
sig     motionärerna    införandet     av
tillfälligt   sysselsättningsstöd    till
kommuner och landsting 2005 (yrkande 7).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har tidigare  ställt  sig
bakom  regeringens förslag  angående  ett
tillfälligt   sysselsättningsstöd    till
kommuner och landsting för åren 2002-2004
(bet.    2001/02:FiU25,    2001/02:FiU26,
2002/03:FiU3   och  2002/03:FiU19)   samt
stödets förstärkning 2003 respektive 2004
(bet. 2002/03:FiU19 och 2003/04:FiU3).
Utskottet   har  vid  dessa   tillfällen
motiverat  sitt  ställningstagande  bl.a.
med att stödet gör det möjligt att stärka
kvaliteten  i  den kommunala verksamheten
och  upprätthålla  sysselsättningen  samt
tidigarelägga  planerade nyanställningar.
Därigenom   motverkas   en   ökning    av
arbetslösheten samtidigt som verksamheten
stärks   inom  sektorer  som   har   stor
betydelse    för   välfärden.   Utskottet
vidhåller  sin  tidigare uppfattning  och
bedömer  i  likhet  med  regeringen   att
utvecklingen      på      arbetsmarknaden
föranleder     att    ett     tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner   och
landsting även bör utgå för 2005.
Vidare  vill  utskottet  erinra  om  att
beräkningsgrunden  för  det   tillfälliga
sysselsättningsstödet    omfattar    både
kommuners     och     landstings     egna
lönekostnader    samt    en    uppskattad
lönekostnad   avseende  köpt  verksamhet.
Schablonen för den uppskattade  kostnaden
i  köpt  verksamhet är  beräknad  utifrån
underlag från Svenska Kommunförbudet  och
Landstingsförbundet och är  även  avstämd
med  Svenskt Näringsliv. Stödet är enligt
utskottets  mening  förenligt   med   EG-
rättens krav på konkurrensneutralitet.
Med  hänvisning  till det  ovan  anförda
tillstyrker utskottet regeringens förslag
att det tillfälliga sysselsättningsstödet
till  kommuner och landsting utgår  under
2005   (punkt   41).   Därmed   avstyrker
utskottet motionerna Fi28 (m) yrkande 11,
Fi27  (kd) yrkande 4 och Fi25 (c) yrkande
7.

Tilläggsbudget per utgiftsområde


Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1 Sametinget
46:1 Allmänna val och demokrati

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål ramanslag på 17,7 miljoner kronor
respektive 235 miljoner kronor.  I  propo
sitionen   Ändringar   i   sametingslagen
(1992:1433)   m.m.   (prop.   2003/04:86)
föreslår  regeringen  att  Valmyndigheten
ska  få uppgifter i sametingsvalen. Detta
innebär  ökade utgifter på anslaget  46:1
Allmänna val och demokrati, vilket  bl.a.
disponeras  av Valmyndigheten. Regeringen
anser  därför att anslaget 46:1  Allmänna
val  och  demokrati behöver ökas med  0,4
miljoner kronor, under förutsättning  att
riksdagen   beslutar   i   enlighet   med
proposition  86. Finansieringen  föreslås
ske  genom  att anslaget 45:1  Sametinget
minskas med motsvarande belopp.
Vidare  anser  regeringen  att  anslaget
för   allmänna  val  och  demokrati   bör
minskas  med 1,5 miljoner kronor för  att
finansiera  höjningen  av  det  under  ut
giftsområde 2 Samhällsekonomi och  finans
förvaltning    uppförda   anslaget    1:5
Statistiska centralbyrån.
Sammantaget   föreslår  regeringen   att
anslaget  46:1 Allmänna val och demokrati
minskas med 1,1 miljon kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital

Vårpropositionen

Regeringen  föreslår att  betalningen  av
den   årliga  ränta  på  7  500  kr   som
Riksgäldskontoret betalar  på  kung  Karl
XIII:s   hemgiftskapital  till  Konungens
hovförvaltning   upphör.   Kapitalet   på
hemgiftsmedlen    (numera     motsvarande
150   000   kr)  bokfördes  först   bland
Riksgäldskontorets  räntebärande  skulder
till  dess att 1840-41 års ständer beslöt
att   kapitalet  skulle  redovisas   inom
linjen.    Riksgäldskontoret    redovisar
numera åtagandet att betala räntan  såsom
förfallen ränta på statsskulden.
I  sammanhanget  erinrar  regeringen  om
förfarandet   i   fråga   om   den   s.k.
Guadelouperäntan   som  Riksgäldskontoret
tidigare betalade till kungahuset.  Denna
ränta,  som uppgick till 300 000  kr  per
år,  betalades som kompensation  för  att
Karl   XIII  och  kronprins  Karl   Johan
använde   försäljningslikviden   för   ön
Guadeloupe   till  att  betala   Sveriges
dåvarande utrikesskuld. Riksdagen  beslöt
1983  (prop. 1982/83:100 bilaga  3,  bet.
1982/83:FiU29,  rskr.  1982/83:186)   att
betalningen  av  Guadelouperäntan  skulle
upphöra.  Detta motiverades med att  alla
betalningar    till   kungahuset    borde
samordnas under ett anslag.
Regeringen  anser att Riksgäldskontorets
årliga  betalning av ränta på  kung  Karl
XIII:s   hemgiftskapital  på  motsvarande
sätt  ska  upphöra och att anslaget  90:1
Kungliga hov- och slottsstaten ska räknas
upp  i  motsvarande mån.  I  ärendet  har
samråd förevarit med hovförvaltningen som
inte  har haft något att invända mot  den
förordade samordningen.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag  (punkterna 11  och  42  i  denna
del).

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 94,6  miljoner
kronor.  Regeringen konstaterar  att  man
vid beräkningen av medel för kungliga hov-
och  slottsstaten inte  har  beaktat  att
avgifter      ska      erläggas      till
Riksrevisionen.    Konstitutionsutskottet
(bet.  2003/04:KU1)  har  förutsatt   att
erforderliga  åtgärder  vidtas  för   att
rätta  till  detta förhållande.  Anslaget
bör därför tillföras medel motsvarande de
avgifter   som   hov-  och   slottsstaten
beräknas   erlägga  till  Riksrevisionen.
Dessutom  anser regeringen  att  anslaget
bör  räknas upp med 7 500 kr för att  den
årliga betalningen av ränta på kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital ska kunna upphöra.
Anslaget    90:1   Kungliga   hov-    och
slottsstaten  föreslås således  ökas  med
0,3 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Lag om ändring i lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och
partigruppernas arbete i riksdagen

Vårpropositionen

Riksdagen  beslutade 1999  att  reformera
det  offentliga stödet till  ledamöternas
och  partigruppernas arbete i  riksdagen.
Syftet  var  att  förbättra  ledamöternas
arbetssituation   genom    utökad    hand
läggarhjälp,  s.k. politiska sekreterare.
Hittills  har  stödet  utbetalats   efter
normen  en politisk sekreterare  per  två
ledamöter.  En  utvärdering  av  reformen
gjordes under hösten 2002. Den visade att
reformen  slagit väl ut. En majoritet  av
ledamöterna   ansåg  att   de   politiska
sekreterarna har stor betydelse för deras
uppdrag   som  ledamot  och   att   deras
politiska    arbete   har   underlättats.
Flertalet   ledamöter  ansåg  också   att
stödet  borde utökas. Det var  en  allmän
uppfattning  att det har  stor  betydelse
för en fungerande demokrati att riksdagen
och   dess  ledamöter  har  kvalificerade
resurser som stöd i arbetet.
Riksdagsstyrelsen anser att stödet  till
kostnaderna för politiska sekreterare  åt
riksdagens  ledamöter  bör  beräknas  med
utgångspunkt i ett månatligt  belopp  per
person.     Beloppet     ska     motsvara
genomsnittlig  lön samt  lagstadgade  och
eventuella     avtalsbaserade      arbets
givaravgifter    för     de     politiska
sekreterarna.    Härutöver    har    dock
partigrupperna   andra  personalkostnader
som     är     förenade     med     deras
arbetsgivaransvar,  bl.a.  kostnader  för
personaladministration      (rekrytering,
företagshälsovård m.m.), tjänsteresor och
kompetensutveckling.      Månadsbeloppets
nuvarande  nivå,  som utgör  36  700  kr,
motsvarar    enligt    riksdagsstyrelsens
mening inte samtliga dessa kostnader. Det
motsvarar  inte  heller de  lönekostnader
som  partigrupperna har för  personal  på
den  kompetensnivå som  numera  erfordras
för arbetsuppgifterna.
Mot      denna     bakgrund     föreslår
riksdagsstyrelsen   att    månadsbeloppet
fr.o.m. den 1 september 2004 bestäms till
46   000  kr  per  politisk  sekreterare.
Beloppet, som således motsvarar  samtliga
de     kostnader    som    nämns    ovan,
överensstämmer  med den kostnadsnivå  som
råder   inom  riksdagsförvaltningen   för
jämförbara   personalgrupper.    Reformen
innebär  därutöver  ökade  kostnader  för
riksdagsförvaltningen  i  form  av  ökade
lokalkostnader,    IT-stöd    samt    för
brukningsmaterial etc.
Riksdagsstyrelsen   anser   vidare   att
utbyggnaden  av  reformen  med  politiska
sekreterare  ska  fortsätta  och  att  en
utvärdering  av  den nu aktuella  etappen
två  av  reformen  bör  ske  efter  denna
etapps  genomförande.  Genomförandet  bör
ske  stegvis  i takt med att lokalbehovet
kan    tillgodoses,   med   början    den
1  september 2004, och vara avslutat  den
31  december  2006. Stödet till  riksdags
ledamöternas och partigruppens  arbete  i
riksdagen  ska beräknas efter normen  att
det   ska  motsvara  kostnaden  för   225
politiska   sekreterare  under   perioden
1   september  2004-30  juni  2005,   335
politiska sekreterare 1 juli 2005-30 juni
2006  och 349 politiska sekreterare  från
den 1 juli 2006.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande      (KU5y)     förslaget      i
propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag (punkt 43).

90:2 Riksdagens ledamöter och partier
m.m.

90:3 Riksdagens förvaltningskostnader

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål   ramanslag  på  618,3   miljoner
kronor  respektive 540,6 miljoner kronor.
För   att   reformen   av   stödet   till
riksdagsledamöternas och  partigruppernas
arbete i riksdagen ska kunna inledas 2004
anser riksdagsstyrelsen att anslaget 90:2
Riksdagens  ledamöter  och  partier  m.m.
behöver  ökas med 16 miljoner kronor  och
anslaget          90:3         Riksdagens
förvaltningskostnader  behöver  ökas  med
14,8 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande      (KU5y)     förslaget      i
propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet      konstaterar      att
riksdagsstyrelsen inte har angivit  någon
finansiering     av     de     föreslagna
anslagsökningarna. För  de  höjningar  av
förvaltningsanslag     som     regeringen
föreslår    på    tilläggsbudget    anges
finansiering  genom att ett annat  anslag
minskas.   Detta   är  en   ordning   som
regeringen tillämpat sedan många  år  och
som  finansutskottet  välkomnat.  Det  är
önskvärt  att  även  riksdagsstyrelsen  i
framtiden tillämpar samma principer.
Finansutskottet  tillstyrker,  i  likhet
med               konstitutionsutskottet,
propositionens förslag (punkt 44).

90:5 Regeringskansliet m.m.

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 5,5  miljarder
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
90:5  Regeringskansliet m.m. minskas  med
14  438 000 kr till följd av förändringen
av  den svenska kronan, framför allt  mot
US-dollarn,          vilken           för
utrikesrepresentationen    medfört     en
valutakursvinst om motsvarande belopp.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

Lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier

90:6 Stöd till politiska partier

Vårpropositionen

Enligt lagen (1972:625) om statligt  stöd
till  politiska partier lämnas  stöd  som
partistöd och som kanslistöd för ett år i
taget  räknat  fr.o.m.  den  15  oktober.
Partistödet   lämnas  som   mandatbidrag.
Kanslistödet,  som  i princip  är  avsett
endast  för  partier som är företrädda  i
riksdagen,   lämnas  som  grundstöd   och
tilläggsstöd.
Sedan  det statliga partistödet infördes
1970  har det skett en reell nivåsänkning
med    omkring   25   miljoner    kronor,
motsvarande   drygt  15   %.   Regeringen
föreslår    att    denna    eftersläpning
korrigeras  redan innevarande  bidragsår.
I   enlighet  med  vad  som  uttalats   i
regeringsförklaringen     2003      anser
regeringen att en återställning av  nivån
på  partistödet bl.a. bör syfta till  att
tillgodose  partiernas behov  att  stödja
skolningen av nya förtroendevalda inom de
politiska ungdomsförbunden.
I   statsbudgeten  för  2004  finns  för
detta  ändamål  ett  ramanslag  på  131,2
miljoner  kronor. För att  möjliggöra  en
återställning  av  nivån  på  partistödet
till  1970  års nivå föreslår  regeringen
att  anslaget  90:6 Stöd  till  politiska
partier ökas med 25 miljoner kronor.

Motionen

I  motion  Fi26  av Rolf  Gunnarsson  (m)
framhålls  att höjningen av det generella
stödet  till de politiska partierna  inte
bör  genomföras och att anslaget för stöd
till   politiska   partier   bör   lämnas
oförändrad.  En  höjning av  stödet  till
politiska    partier   i   det    rådande
ansträngda  statsfinansiella  läget   ger
enligt   motionären  fel  signaler   till
övriga  i  samhället. I stället  bör  man
inrikta    arbetet    i    partipolitiska
organisationer på att stödet  ska  skäras
ned.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande  (KU5y) regeringens förslag  och
avstyrker motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,    propositionens
förslag (punkterna 5 och 42 i denna del).
Motion Fi26 (m) avstyrks.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

1:5 Statistiska centralbyrån
Vårpropositionen
I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 429,5  miljoner
kronor.  Under  2004 genomförs  val  till
Europaparlamentet.  För  att  Statistiska
centralbyrån  (SCB)  ska  kunna  ta  fram
statistik och göra analyser i samband med
valet   samt  för  att  göra   den   s.k.
demokratidatabasen  tillgänglig   behöver
SCB  ytterligare medel. Regeringen  anser
därför   att   anslaget  1:5  Statistiska
centralbyrån  bör ökas med  1,5  miljoner
kronor.  Finansiering föreslås ske  genom
att  det  under  utgiftsområde  1  Rikets
styrelse  uppförda anslaget 46:1 Allmänna
val och demokrati minskas med motsvarande
belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Förvärv av fastigheten Blåmannen 21 i
Stockholms kommun

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag   om   förvärv  av   fastigheten
Blåmannen   21   i  Stockholms   kommun.
Därmed    tillstyrks    punkt    12    i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen    föreslår   att    riksdagen
godkänner     att    staten     förvärvar
fastigheten  Blåmannen  21  i   Stockholm
(gamla    Posthuset    vid    Vasagatan).
Byggnaden     tillhör     enligt     Riks
antikvarieämbetet     det      nationella
kulturarvet.   Avtal  om  förvärvet   har
träffats  mellan  Statens  fastighetsverk
och  Stockholm 1 AB, som ägs  av  Postens
pensionsstiftelse.  Avtalet  har  slutits
med    förbehåll   av   riksdagens    och
regeringens  godkännande.  Köpeskillingen
är 984 miljoner kronor.
Lokalen  omfattar en area på ca  30  000
m2  och  rymmer  ca 1 000  arbetsplatser.
Syftet med förvärvet är att effektivisera
Regeringskansliets      lokalförsörjning.
Förvärvet  innebär att nuvarande  lokaler
på Vasagatan och Regeringsgatan kan sägas
upp.   Dessutom   skapas   utrymme    för
evakuering   av   befintliga    regerings
byggnader   i  samband  med   att   dessa
renoveras.   Om-  och  tillbyggnader   av
regeringskvarteren  beräknas  pågå  under
ungefär ett decennium.
Regeringen    anför   vidare    att    i
fastigheten   Blåmannen  21   behövs   av
säkerhetsskäl   omfattande    ombyggnader
göras  till  en beräknad kostnad  av  150
miljoner  kronor  under  2004  och  2005.
Denna   kostnad   omfattas   av   den   i
vårpropositionen      föreslagna      nya
investeringsplanen      för       Statens
fastighetsverk (SFV).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 12).

Köpoption avseende en ny byggnad för
svenska ambassaden i Washington, Förenta
staterna

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  om utnyttjande av en  köpoption
avseende  en  ny  byggnad  för   svenska
ambassaden    i   Washington,    Förenta
staterna. Därmed tillstyrks punkt  13  i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen    föreslår   att    riksdagen
godkänner  att  staten  får  utnyttja  en
köpoption  avseende en ny ambassadbyggnad
i  Washington, Förenta staterna.  Sverige
saknar  i  dag en egen ambassadbyggnad  i
Washington.   Dessutom   saknar   Sverige
möjligheter      till      utställningar,
seminarier och konserter i de lokaler som
nu  disponeras. Utrikesdepartementet  har
därför gett SFV i uppdrag att söka  efter
en tomt där en svensk ambassadbyggnad kan
uppföras   i  Washington.  En  attraktivt
belägen tomt i stadsdelen Georgetown  vid
Potomacfloden har blivit tillgänglig.
Regeringen  har godkänt att SFV  tecknar
20-åriga hyresavtal för lokalerna med ett
amerikanskt    exploateringsföretag.    I
avtalet  anges  att  SFV  har  rätt   att
utnyttja  en köpoption med ett fast  pris
inom  nio månader efter det att projektet
färdigställts, dvs. 2006.  Planering  och
projektering  har  fortskridit  och   den
totala investeringen beräknas uppgå  till
495  miljoner kronor för åren  2004-2006.
Regeringen gör bedömningen att ett köp av
fastigheten är mer förmånligt än att hyra
lokalerna.  Därför anser  regeringen  att
köpoptionen  bör utnyttjas  då  byggnaden
färdigställts.      Projektet       ingår
följaktligen  i  den nya investeringsplan
för SFV som föreslås i vårpropositionen.
I  samband med att en ny ambassadbyggnad
i Washington uppförs avser regeringen att
sälja fem tomter i direkt anslutning till
den  svenske  ambassadörens residens  vid
Nebraska  Avenue i Washington. Regeringen
anser  att tomterna inte längre behövs  i
statens  verksamhet  och  de  bör  därför
säljas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 13).

Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag   om  godkännande   av   en   ny
investeringsplan       för       Statens
fastighetsverk. Därmed tillstyrks  punkt
14 i propositionen.

Vårpropositionen

Riksdagen    har    beslutat    om     en
investeringsplan     för     SFV      där
investeringarna för 2004 uppgår till  428
miljoner   kronor,  varav  393   miljoner
kronor i inrikes fastigheter, 23 miljoner
kronor  i  utrikes  fastigheter  samt  12
miljoner  kronor i mark (prop.  2003/04:1
utg.omr.  2,  bet.  2003/04:FiU2,   rskr.
2003/04:125).  Regeringen  föreslår   att
investeringsplanen nu revideras på  grund
av  två  nya  stora projekt - förvärv  av
fastigheten  Blåmannen  21  i  Stockholms
kommun samt en köpoption avseende  en  ny
ambassadbyggnad  i  Washington,   Förenta
staterna. För 2004 innebär förslaget  att
investeringsplanen ökas med 1 084 till  1
477    miljoner   kronor   för    inrikes
fastigheter  och med 17 till 40  miljoner
kronor för utrikes fastigheter.
Den   nya  investeringsplanen  för   SFV
återges i efterföljande tabell.

INVESTERINGSPLAN FöR STATENS
FASTIGHETSVERK 2004-2006

Miljoner kronor

Vidare uppmärksammas i propositionen  att
finansutskottet    har    påpekat     att
regeringen  inte  kommenterar  avvikelser
mellan   prognos  och  budget  respektive
utfall  för SFV:s investeringsplan  (bet.
2003/04:FiU2). Utskottet efterlyste  även
en    mer   detaljerad   information   om
investeringsplanens  innehåll.  Utskottet
förutsatte   att   regeringen   fördjupar
presentationen  av SFV:s investeringar  i
fastigheter.  Mot  denna  bakgrund  anför
regeringen   att   de   avvikelser    som
finansutskottet   noterat   främst    kan
hänföras  till förskjutningar av utgifter
för   olika   objekt   mellan   åren    i
investeringsplanen.  Anledningen  härtill
anges  vara att uppdragsgivaren ofta  får
förändrade förutsättningar för  sin  verk
samhet   och   vill   skynda   på   eller
senarelägga  processen.  Svårigheter  för
SFV  att  bedöma  kostnaderna  för  olika
projekt påverkar också utfallet.
Regeringen  hänvisar i detta  sammanhang
till  budgetpropositionerna för 2003  och
2004  för presentation av större pågående
och   beslutade  projekt  som   ingår   i
investeringsplanen    samt    presenterar
därutöver  två  övriga  pågående   större
projekt  - ombyggnad av gamla Riksarkivet
på  Riddarholmen  i Stockholm  respektive
Universitetsbiblioteket    i     Uppsala,
Carolina Rediviva.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet   konstaterar   att    de
avvikelser som utskottet tidigare noterat
enligt  regeringen  främst  kan  hänföras
till förskjutningar av utgifter för olika
objekt  mellan åren i investeringsplanen.
Utskottet   förutsätter  att   regeringen
förklarar  eventuella  större  avvikelser
även    framdeles.    Avvikelserna    bör
förklaras  i  samband med att  regeringen
föreslår  riksdagen att fatta  beslut  om
t.ex.  ny  investeringsplan  för  Statens
fastighetsverk.
Därmed     tillstyrks     propositionens
förslag (punkt 14).

Statens fastighetsverk (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den  bemyndigas  att  2004
besluta  att  Statens  fastighetsverk  i
Riksgäldskontoret får ta  upp  lån  inom
en  ram  av  högst 7,8 miljarder  kronor
för    investeringar   i    fastigheter,
lokaler  och  mark  i enlighet  med  vad
regeringen  förordar. Därmed  tillstyrks
punkt 15 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen    har    en     låneram     i
Riksgäldskontoret  på högst  7  miljarder
kronor  för  investeringar i fastigheter,
lokaler  och mark. Den i vårpropositionen
redovisade  nya planen för  investeringar
inkluderar  två nya stora  objekt,  varav
främst köpet av fastigheten Blåmannen  21
kommer   att   påverka  innevarande   års
låneram.  Därför föreslår regeringen  att
den  bemyndigas  att höja låneramen  2004
till 7,8 miljarder kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 15).

90:1 Riksrevisionen (låneram)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet        tillstyrker         att
Riksrevisionen bemyndigas att  för  2004
ta   upp  lån  i  Riksgäldskontoret  för
investeringar   i  anläggningstillgångar
som  används i verksamheten inom en  ram
av  högst  50  miljoner  kronor,  vilket
motsvarar  en  ökning av den  befintliga
låneramen med 5 miljoner kronor.  Därmed
tillstyrks punkt 45 i propositionen.

Vårpropositionen

Riksrevisionen har av riksdagen för  2004
bemyndigats   att   ta    upp    lån    i
Riksgäldskontoret  för  investeringar   i
anläggningstillgångar   som   används   i
verksamheten   inom  en  ram   av   högst
45   miljoner  kronor  (prop.   2003/04:1
utg.omr.  2,  bet.  2003/04:FiU2,   rskr.
2003/04:127).    Under    Riksrevisionens
första   verksamhetsperiod   det    andra
halvåret  2003  uppgick  låneramen   till
50  miljoner kronor, varav 43,8  miljoner
kronor har utnyttjats.
Enligt  Riksrevisionens styrelses mening
innebär  den beslutade nivån på låneramen
för  2004 om 45 miljoner kronor  en  risk
för    att   för   revisionen   behövliga
investeringar   inte   kan    genomföras.
Samtidigt   konstaterar   styrelsen   att
Riksrevisionen  fått en  minskad  låneram
jämfört  med  2003. Behovet av  en  sådan
låneram har emellertid ökat, bl.a.  genom
att  Riksrevisionen nu ansvarar  för  att
själv  finansiera även investeringar  för
biståndsändamål. Från och med innevarande
år  disponerar Riksrevisionen förutom ett
förvaltningsanslag på drygt 269  miljoner
kronor   även   ett   anslag   under   ut
giftsområde 7 Internationellt bistånd för
Riksrevisionens           internationella
verksamhet  uppgående  till  40  miljoner
kronor.
Styrelsen anser att det är av stor  vikt
för  den  fortsatta utvecklingen av  Riks
revisionens  verksamhet  att  myndigheten
kan    besluta    om   för   verksamheten
nödvändiga   investeringar.   En    förut
sättning     för     detta     är     att
investeringsvolymen  ryms  inom  anvisade
anslag.           De          ytterligare
investeringskostnader som är  förknippade
med   den   internationella  verksamheten
kommer enligt styrelsen att ta utrymme  i
anspråk inom låneramen.
Styrelsen  delar  finansutskottets   syn
(bet.   2003/04:FiU2)  att   biståndsverk
samheten  inte får medföra inskränkningar
i Riksrevisionens huvuduppgift. Mot denna
bakgrund     anser     styrelsen      att
Riksrevisionen  bör  bemyndigas  att  för
2004  ta upp lån i Riksgäldskontoret  för
investeringar i anläggningstillgångar som
används  i  verksamheten inom en  ram  av
högst    50   miljoner   kronor,   vilket
motsvarar  en  ökning av  den  befintliga
låneramen med 5 miljoner kronor.
Av    12   §   lagen   (2002:1023)   med
instruktion  för  Riksrevisionen  framgår
att  styrelsen beslutar om  förslag  till
anslag   på   statsbudgeten   för    Riks
revisionen. Enligt samma bestämmelse  ska
styrelsen  innan beslutet fattas  inhämta
riksdagsförvaltningens   yttrande    över
förslaget.  Riksdagsstyrelsen  har   inte
haft något att erinra mot detta förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        noterar        att
Riksrevisionens styrelse delar utskottets
syn  (bet. 2003/04:FiU2) att biståndsverk
samheten  inte får medföra inskränkningar
i Riksrevisionens huvuduppgift. Utskottet
förutsätter  således att  låneramen  inte
utnyttjas på så sätt att omfattningen  av
respektive verksamhet påverkas.
Propositionens    förslag     tillstyrks
(punkt 45).

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1 Skatteverket

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 5,7  miljarder
kronor.   Enligt  lagen  (1998:1593)   om
trossamfund      lämnar      Skatteverket
uppbördshjälp. Regeringen har beslutat om
uppbördshjälp för sju andra  tros-samfund
än  Svenska  kyrkan och anser att  verket
bör  kompenseras för kostnaderna för  att
administrera uttag av avgifter till dessa
registrerade     trossamfund.     Antalet
personer  där  Skatteverket  svarar   för
uppbörden   uppgår  2004  till   76   550
stycken.  Kostnaderna för uppbördshjälpen
kan  beräknas  till  21  kr  per  person.
Regeringen  föreslår därför att  anslaget
3:1  Skatteverket ökas med 1 608 000  kr.
Finansiering  sker genom  att  det  under
utgiftsområde    17    Kultur,    medier,
trossamfund och fritid uppförda  anslaget
28:39  Stöd till trossamfund minskas  med
motsvarande  belopp. Vidare föreslås  att
Skatteverket     tillförs     ytterligare
20  miljoner  kronor  för  att  förbättra
kontrollen av F-skatt.
Sammantaget   föreslår  regeringen   att
anslaget   3:1  Skatteverket   ökas   med
21 608 000 kr.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6 Kriminalvården

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 4,8  miljarder
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
4:6  Kriminalvården ökas med 200 miljoner
kronor    för   att   ge   kriminalvården
förutsättningar  att  öka  tillgången  på
platser inom anstalter och häkten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:3 Nordiskt samarbete

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på  9,1  miljoner
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
5:3   Nordiskt  samarbete  ökas  med  2,1
miljoner  kronor för att  möjliggöra  ett
antal  förberedelser inför  100-årsminnet
av upplösningen av unionen mellan Sverige
och  Norge 1905. Finansiering sker  genom
att   anslaget  5:1  Bidrag  till   vissa
internationella  organisationer   minskas
med samma belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde   6
Försvar  samt  beredskap  mot  sårbarhet
uppförda   ramanslaget   6:2   Materiel,
anläggningar    samt    forskning    och
teknikutveckling       besluta        om
beställningar av materiel,  anläggningar
samt forskning och teknikutveckling  som
inklusive  tidigare gjorda beställningar
medför  utgifter på högst 68,5 miljarder
kronor  efter  2004.  Därmed  tillstyrks
punkt  16  i propositionen. Förslagen  i
motionerna avstyrks.
Jämför  reservationerna 7 (m)  och  8
(c).

Vårpropositionen

För 2004 har regeringen för detta ändamål
ett   bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser  på  högst  72,5  miljarder
kronor. Regeringen anser att det  är  nöd
vändigt att minska de framtida bindningar
som  görs  i fråga om materielanskaffning
för  att skapa handlingsfrihet inför  det
kommande     försvarsbeslutet    avseende
försvarets inriktning åren 2005-2007. Det
är  därför motiverat att redan  nu  sänka
bemyndiganderamen i avvaktan på beslut om
framtida     anslagsnivåer.    Regeringen
föreslår   av  dessa  skäl  att   bemyndi
ganderamen  för  anslaget  6:2  Materiel,
anläggningar    samt    forskning     och
teknikutveckling    sänks    till    68,5
miljarder kronor.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion  Fi28  minskningen  av  försvarets
beställningsbemyndigande (yrkande 3). Den
besparing  i  det kommande försvarsbeslut
som   förbereds  i  och  med  regeringens
förslag kommer enligt motionärerna  under
en   känslig  övergångsperiod  från   det
mobiliserande   till  det   insatsberedda
försvaret.  Den ger därmed  fel  signaler
till  Försvarsmakten. Motionärerna  anser
att  det  inte är riktigt att nu förändra
förutsättningarna för försvaret.
Centerpartiet ställer sig i motion  Fi29
kritiskt     till     förändringen     av
bemyndiganderamen     för      försvarets
materielbeställningar. Motionärerna anser
att  ingångna uppgörelser i  samband  med
det    gällande   försvarsbeslutet    ska
fullföljas  för  att skapa  arbetsro  för
försvaret   att  fullfölja  de  politiska
besluten  och för att lägga en god  grund
för  det  fortsatta  omställningsarbetet.
Bemyndiganderamen  måste  ha   en   sådan
omfattning  att  det  finns  utrymme  för
beställningar         som          gynnar
kompetensuppbyggnad                   och
materielutveckling. Därför  föreslår  man
att  ramen redan i 2005 års budget räknas
upp  och fastställs till att åter omfatta
denna  typ av framtidssatsningar (yrkande
1).  Samtidigt anser motionärerna att det
är  angeläget att regeringen avstår  från
att  föreslå  förändrade  förutsättningar
för det innevarande försvarsbeslutet utan
att  göra  mycket noggranna  överväganden
(yrkande 2).

Försvarsutskottets yttrande

Försvarsutskottet noterar i sitt yttrande
(FöU4y)    regeringens    förslag     att
bemyndiganderamen  inom   anslaget   till
materielanskaffning för 2004 sänks med  4
miljarder    kronor.    Försvarsutskottet
uttrycker med anledning av detta  förslag
sin oro för den misstro mot den politiska
processen som hanteringen kan leda  till.
Det  är  enligt försvarsutskottets mening
ytterst   angeläget  att   en   nivå   på
bemyndiganderamen  som   tillåter   såväl
framtidssatsningar som kompetensutbyggnad
inom försvaret snarast fastställs. Därmed
ökas  handlingsfriheten  och  minskas  de
framtida   bindningarna  för   försvarets
materielanskaffning.  Detta  bör   enligt
försvarsutskottets mening ges regeringens
till    känna.    Mot   denna    bakgrund
tillstyrker försvarsutskottet förslagen i
motion Fi29 (c) yrkandena 1 och 2,  medan
förslaget  i  motion Fi28 (m)  yrkande  3
avstyrks.
Vidare     framför     försvarsutskottet
angående   framtida  anslagsnivåer   till
försvaret  att man utgår från att  i  det
underlagsarbete  som nu  sker  inför  det
kommande      försvarsbeslutet       görs
ansträngningar  för  att  finna  en  bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete  bör  omfatta
flera ekonomiska alternativ, varav ett är
en  minskning på 6 miljarder  kronor.  De
olika   alternativen  bör   beredas   mot
bakgrund    av    de    säkerhets-    och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom     ramen    för    arbetet    inför
försvarsbeslutet.
I    avvikande    meningar   tillstyrker
företrädarna         för         Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de  gröna
sina          partiers         respektive
ställningstagande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om  att  totalförsvarets  inriktning  och
utformning   beslutas  av   riksdagen   i
treåriga  försvarsbeslut. Inför ett  nytt
försvarsbeslut    gör    regeringen    en
uppföljning av det förra försvarsbeslutet
och  tar ställning till frågor som gäller
t.ex.  mål,  uppgifter och  ekonomi.  För
närvarande  pågår  inom Regeringskansliet
arbete med att förbereda förslag till ett
nytt    försvarsbeslut    som    omfattar
Försvarsmaktens   struktur    2008    och
utveckling   under  tiden   2005-2007   -
Försvarsbeslutet  2004.   Förslaget   ska
överlämnas    till   riksdagen    i    en
proposition under hösten 2004, för beslut
i december 2004.
Enligt  vad utskottet har erfarit  pågår
inför  riksdagens beslut ett arbete  både
på  militär och politisk nivå med att  ta
fram      underlag      för      kommande
försvarsbeslut. Försvarsberedningen,  som
är  ett  forum för konsultationer  mellan
regeringen  och  representanter  för   de
politiska    partierna    i    riksdagen,
redovisade i sina rapporter våren 2003 en
samlad  bedömning  av totalförsvaret  och
drog slutsatser för svensk säkerhets- och
försvarspolitik. Utifrån dessa  rapporter
utarbetade   regeringen   i   juni   2003
planeringsanvisningar till Försvarsmakten
för  arbetet  inför  försvarsbeslutet.  I
anvisningarna  tar  regeringen  upp  fyra
ekonomiska     alternativ:     oförändrad
ekonomi,   en   ökning   respektive    en
minskning med 3 miljarder kronor  per  år
samt en reducering med 6 miljarder kronor
per   år.   Under   hela  arbetet   inför
försvarsbeslutet genomförs  kontinuerliga
dialoger   mellan   Försvarsmakten    och
Försvarsdepartementet.    Ett    slutligt
underlag   för   höstens   försvarsbeslut
planeras    komma   i   juni    2004    i
Försvarsberedningens nya rapport.
Det är utskottets mening att storleken på
de  ekonomiska  förpliktelser  som  avser
försvaret måste utgå från de av riksdagen
beslutade   riktlinjerna  för  försvarets
verksamhet.  Därför är det  av  väsentlig
betydelse  att nivån på de åtaganden  som
gäller         försvarets        framtida
materielanskaffning  inte  försvårar  ett
genomförande     av     det      kommande
försvarsbeslutet. Utskottet delar  därmed
regeringens  uppfattning att de  framtida
bindningar   som   görs   i   fråga    om
materielanskaffning behöver  minskas  för
att  skapa handlingsfrihet inför försvars
beslutet  avseende försvarets  inriktning
eren    2005-2007.    Denna    reducering
förändrar     inte     inriktningen     i
försvarsbeslutet  under  innevarande  år.
Den   föregriper  inte  heller   kommande
ställningstagande  till   Försvarsmaktens
långsiktiga  materielförsörjning,  vilket
överensstämmer   med  vad   Centerpartiet
förordar    i   sin   motion.   Utskottet
förutsätter  att överläggningarna  mellan
riksdagens  partier  avseende  försvarets
materielförsörjning fortsätter enligt den
överenskomna  politiska  berednings-  och
beslutsprocessen.
Samtidigt anser utskottet, mot  bakgrund
av det pågående intensiva arbetet med att
ta fram ett förslag till Försvarsbeslutet
2004,     att    man    i    fråga     om
ställningstagande angående  storleken  på
framtida anslagsnivåer på försvarsområdet
bör      invänta      resultatet       av
Försvarsberedningens                  och
Regeringskansliets  arbete.  Först  efter
det  att  försvarsbeslutet  antagits   av
riksdagen  kan  såväl  anslagsbeslut  som
beslut  om  omfattningen av och ändamålet
med    nya   bemyndiganden   prövas   med
vederbörlig noggrannhet.
Med   hänvisning   härtill   tillstyrker
utskottet  propositionens förslag  (punkt
16).  Förslagen  i  motionerna  Fi28  (m)
yrkande 3 och Fi29 (c) yrkandena 1 och  2
avstyrks.

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1 Migrationsverket

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 616,3  miljoner
kronor.  För  att  kunna  minska   ärende
balanserna    och    handläggningstiderna
bedömer  regeringen att det är nödvändigt
att tillföra Migrationsverket ytterligare
resurser.  Anslaget 12:1 Migrationsverket
föreslås  därför  ökas  med  20  miljoner
kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet,  som   yttrar
sig    i    form   av   protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

12:6 Utresor för avvisade och utvisade

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 135,6  miljoner
kronor.  Antalet verkställda  utresor  av
avvisade  och  utvisade har ökat,  vilket
lett  till högre utgifter än som tidigare
beräknats.  Därför anser  regeringen  att
anslaget  12:6 Utresor för  avvisade  och
utvisade  behöver ökas  med  20  miljoner
kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet,  som   yttrar
sig    i    form   av   protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

14:6 Institutet för psykosocial medicin

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag  på  15  miljoner
kronor. Regeringen anser att det är  ange
läget att stärka skolornas arbete med att
främja  elevers psykiska  hälsa  och  att
därmed   minska  risken  för   självmord.
Institutet  för psykosocial  medicin  har
ett  särskilt ansvar inom suicidforskning
och  suicidprevention. För att möjliggöra
stärkta  självmordspreventiva insatser  i
skolan  föreslår regeringen att  anslaget
14:6  Institutet för psykosocial  medicin
ökas med 0,5 miljoner kronor.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 42 i denna del).

16:7 Bilstöd till handikappade

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på  196  miljoner
kronor.  Regeringen anser  att  bilstödet
för handikappade är ett viktigt medel för
att  uppnå  målet  för handikappolitiken.
För  att förkorta väntetiderna för bidrag
föreslår  regeringen  att  anslaget  16:7
Bilstöd   till  handikappade   ökas   med
22  miljoner  kronor.  Finansiering  sker
dels  genom  att anslaget 16:8  Kostnader
för  statlig assistansersättning minskas,
dels genom att de under utgiftsområde  10
Ekonomisk   trygghet  vid   sjukdom   och
handikapp    uppförda    anslagen    19:3
Handikappersättningar      och       19:6
Riksförsäkringsverket minskas.

Motionen

Folkpartiet   liberalerna  framhåller   i
motion  Fi23  att  den eftersläpning  som
uppstått  i  systemet  för  bilstöd  till
handikappade    vållar   ryckighet    och
svårigheter     såväl     för     berörda
funktionshindrade         som         för
försäkringskassorna och  de  företag  som
handikappanpassar bilar.  Därför  är  det
mycket angeläget att det utredningsarbete
som  nu pågår leder till att det blir ett
slut     på    dessa    missförhållanden.
Motionärerna anser vidare att detta måste
beaktas  också i arbetet med  regeringens
förslag till budget för 2005 (yrkande 6).

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.
Vidare  erinrar socialutskottet att  man
vid  tre  tidigare tillfällen  tagit  upp
frågan  om reglerna för och tillämpningen
av   bilstödet   för  handikappade.   Mot
bakgrund av riksdagens tillkännagivande i
enlighet  med  socialutskottets   förslag
(bet.   2001/02:SoU1,  rskr.  2001/02:94)
förväntade  sig utskottet att  regeringen
under   2002   skulle   återkomma    till
riksdagen  med  en redovisning  av  vilka
åtgärder   som  vidtagits  i  syfte   att
effektivisera och förbättra tillämpningen
av  bilstödet. Först vid behandlingen  av
budgetpropositionen   för   2004    (bet.
2003/04:SoU1) kunde utskottet  konstatera
att  regeringen slutligen  tillkallat  en
utredare  för  att  göra  en  översyn  av
regler  och tillämpning för bilstöd  till
personer  med funktionshinder samt  lämna
förslag   till   ett   effektivare    och
förbättrat system för bilstöd.  Uppdraget
ska  redovisas  senast  den  31  december
2004.
Socialutskottet   delar    motionärernas
uppfattning  att det är mycket  angeläget
att    det    utredningsarbete   angående
bilstödet som nu pågår leder till att det
blir  slut på den ryckighet och osäkerhet
som  de  som är berättigade till  bilstöd
utsätts  för. Riksdagen bör  dock  enligt
socialutskottets  mening  inte  föregripa
utredningens kommande förslag, vilket ska
presenteras i slutet av detta  år.  Något
tillkännagivande behövs inte.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del  inte
anledning att göra en annan bedömning  än
socialutskottet.    Därmed    tillstyrker
finansutskottet,  i  likhet  med   social
utskottet, regeringens förslag (punkt  42
i  denna  del) och avstyrker motion  Fi23
(fp) yrkande 6.

Lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning

Vårpropositionen

I     5    §    lagen    (1993:389)    om
assistansersättning  (LASS)   anges   att
assistansersättning inte får  lämnas  för
längre tid än tre månader före den  månad
då  ansökan  eller  anmälan  gjorts  till
försäkringskassan.  Riksförsäkringsverket
(RFV)  har  i  sin  rapport  Översyn   av
ersättningen  för personlig  assistans  -
LASS  bl.a. föreslagit en ändring i  5  §
LASS  som innebär att assistansersättning
lämnas  tidigast  fr.o.m.  den  månad  då
ansökan   eller  anmälan  gjorts.   RFV:s
rapport   har   remitterats.   En    kort
sammanfattning av remissvaren presenteras
i vårpropositionen.
Regeringen  konstaterar  att   det   vid
lagens  tillkomst var befogat att  ha  en
regel       med      innebörden       att
assistansersättning fick lämnas upp  till
tre  månader före den månad ansökan eller
anmälan   gjort  till  försäkringskassan.
Initialt  kunde det befaras att  tillgång
till  information om rätten till insatser
enligt  lagen  (1993:387)  om  stöd   och
service   till   vissa  funktionshindrade
(LSS) och assistansersättning enligt LASS
skulle  kunna  vara  bristfällig.   Dessa
lagar  har  nu gällt sedan den 1  januari
1994   och  information  om  rätten  till
insatser och assistansersättning anses  i
dag      fungera      tillfredsställande.
Regeringen  anser  att det  således  inte
finns anledning att på grund av bristande
tillgång  till  information  behålla   en
retroaktivitet   om  tre   månader   inom
assistansersättningen. Mot denna bakgrund
framhåller regeringen att en månads retro
aktivitet inom assistansersättningen  kan
anses   som   rimlig  och  föreslår   att
assistansersättning inte får  lämnas  för
längre tid tillbaka än en månad före  den
månad då ansökan eller anmälan gjorts.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 6).

16:8 Kostnader för statlig
assistansersättning

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 10,1  miljarder
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
16:8      Kostnader      för      statlig
assistansersättning   kan   minskas   med
5  miljoner  kronor som ett  resultat  av
ändring    i    lagen    (1993:389)    om
assistansersättning.   Denna    minskning
föreslås   bidra   till  att   finansiera
höjningen  av anslaget 16:7 Bilstöd  till
handikappade.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 42 i denna del).

Överenskommelse mellan staten och
Landstinget Västmanland om Salberga
sjukhus

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att den bemyndigas att godkänna
en  överenskommelse  mellan  staten  och
Landstinget   Västmanland  om   Salberga
sjukhus  i  enlighet med vad  regeringen
förordar. Därmed tillstyrks punkt  17  i
propositionen.

Vårpropositionen

I   samband  med  mentalsjukvårdsreformen
1966  övertog Västmanlands läns landsting
den  1  januari  1967 från  staten  bl.a.
Salberga sjukhus, ett specialsjukhus  för
vård  av psykiskt utvecklingsstörda,  som
vid    denna   tidpunkt   hade   ca   500
vårdplatser. Enligt ett avtal med  staten
övertog  landstinget sjukhuset under  det
särskilda villkoret att landstinget,  för
egen del och för övriga berörda sjukvårds
huvudmän, till staten skulle erlägga  ett
belopp   av  8,50  kr  per  vårddag   vid
sjukhuset, tills dess staten erhållit  31
miljoner  kronor. Detta belopp motsvarade
restvärdet  på  byggnader och  utrustning
vid  övertagandet.  De  sjukvårdshuvudmän
som  nyttjade sjukhuset skulle med  denna
metod  få  svara  för  avskrivningen   av
restvärdet  i  den  omfattning  de   hade
patienter på sjukhuset.
Efter   landstingets   övertagande    av
sjukhuset  har  lagstiftningen   angående
omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda
medfört en successiv övergång från sluten
institutionsvård    på    vårdhem     och
specialsjukhus till öppna  vårdformer,  i
syfte  att  ge psykiskt utvecklingsstörda
möjlighet  att  leva  som  andra  och   i
gemenskap med andra. För Salberga sjukhus
innebar   denna  utveckling  att  antalet
patienter  minskade. Efter  2002  bedrivs
inte  längre  någon  vårdverksamhet   vid
sjukhuset  som kan ligga till  grund  för
ersättning  till staten. Landstinget  ser
inte  heller  något behov av  att  starta
någon sådan verksamhet i aktuella lokaler
under   överskådlig  tid.   Försök   till
samordning med Sala kommun för att  hitta
passande    verksamheter   för    området
alternativt  genomföra en försäljning  av
området har inte gett något resultat.
Av   statens  ursprungliga  fordran   på
landstinget  återstår för  närvarande  ca
11,5  miljoner kronor. Enligt landstinget
har  avvecklingskostnaderna för  Salberga
sjukhus varit betydande. Utöver detta bär
landstinget  i  dag kostnaderna  för  den
tomma fastigheten.
Enligt   en  preliminär  överenskommelse
mellan staten och Landstinget Västmanland
ska  landstinget till staten  inbetala  1
miljon   kronor.   I   och   med    denna
inbetalning sker en slutlig reglering  av
statens   fordran   på   landstinget    i
anledning  av  Salberga  sjukhus.   Detta
innebär att staten efterger en del av sin
fordran,   varför  det   krävs   ett   be
myndigande   från   riksdagen   för   att
regeringen  slutligt ska  kunna  godkänna
överenskommelsen.   Regeringen   föreslår
därför  att  den bemyndigas att  godkänna
överenskommelsen   mellan   staten    och
Landstinget Västmanland angående Salberga
sjukhus. Det inbetalda beloppet ska föras
till  inkomsttitel 2811 Övriga  inkomster
av statens verksamhet.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (SoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 17).

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

Lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag

Vårpropositionen

Sedan  1990 kan handikappersättning utges
upp   till   två   år  retroaktivt   före
ansökningsmånaden.   Skälen   till    att
retroaktivitetstiden vid  denna  tidpunkt
förlängdes från tre månader till  två  år
var       att      informationen       om
handikappersättning    inte     fungerade
tillfredsställande.    Förlängning     av
retroaktiviteten var ett sätt att undvika
rättsförluster  till följd  av  för  sent
inkomna      ansökningar.      Regeringen
konstaterar att informationen  om  rätten
till  handikappersättning i dag kan anses
fungera  tillfredsställande.  Det   finns
således  inte anledning att på  grund  av
bristande   tillgång   till   information
behålla   två  års  retroaktivitet   inom
handikappersättningarna.    Mot     denna
bakgrund  kan sex månaders retroaktivitet
inom    handikappersättningarna    enligt
regeringens  bedömning anses som  rimlig.
Regeringen     föreslår    därför     att
handikappersättning ska utges fr.o.m. den
månad  då rätt till förmånen har inträtt,
dock inte för längre tid tillbaka än  sex
månader före ansökningsmånaden.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet,  som   yttrar
sig    i    form   av   protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 7).

19:3 Handikappersättningar

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
dndamål  ett  ramanslag på 1,2  miljarder
kronor.  Regeringen  anser  att  anslaget
19:3  Handikappersättningar  kan  minskas
med 7 miljoner kronor som ett resultat av
ändringen    i   lagen   (1998:703)    om
handikappersättning och vårdbidrag. Denna
minskning   föreslås   bidra   till   att
finansiera  höjningen  av  det  under  ut
giftsområde  9  Hälsovård,  sjukvård  och
social  omsorg  uppförda  anslaget   16:7
Bilstöd till handikappade.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet,  som   yttrar
sig    i    form   av   protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

19:6 Riksförsäkringsverket

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 921,6  miljoner
kronor.  Regeringen  anser  att  anslaget
19:6  Riksförsäkringsverket  bör  minskas
med  10  miljoner kronor. Denna minskning
föreslås   bidra   till  att   finansiera
höjningen  av  det under utgiftsområde  9
Hälsovård,  sjukvård  och  social  omsorg
uppförda   anslaget  16:7  Bilstöd   till
handikappade.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet,  som   yttrar
sig    i    form   av   protokollsutdrag,
tillstyrker regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 39,3  miljarder
kronor.   Regeringen   konstaterar    att
antalet     öppet    arbetslösa     under
innevarande år beräknas bli högre än  vad
man   tidigare  antagit.  De  medel   som
anvisats räcker inte. Regeringen föreslår
därför  att  anslaget  22:2  Bidrag  till
arbetslöshetsersättning               och
aktivitetsstöd  ökas med 7  366  miljoner
kronor.

Motionerna

Kristdemokraterna  framhåller  i   motion
Fi27 att staten måste satsa offensivt för
att        lösa       den       nuvarande
arbetslöshetskrisen med riktiga jobb  som
ökar  välfärden i samhället. Motionärerna
föreslår därför att anslaget till  bidrag
till     arbetslöshetsersättning      och
aktivitetsstöd i stället ökar med  3  474
miljoner  kronor  till  42  727  miljoner
kronor  (yrkande  7  i  denna  del).   De
jämfört     med    regeringens    förslag
resterande   3   892  miljoner   kronorna
föreslås   bl.a.   användas   till    att
stimulera sysselsättning i kommunsektorn.
Centerpartiet  motsätter  sig  i  motion
Fi25   regeringens  förslag  att   minska
generella  statsbidrag till kommuner  och
landsting  med 2,6 miljarder  kronor.  En
neddragning   av  generella   statsbidrag
leder enligt motionärernas bedömning  med
stor sannolikhet till ökade kostnader för
arbetslöshet.  Därför  föreslår  man  att
motsvarande reducering sker inom anslaget
till  bidrag till arbetslöshetsersättning
och  aktivitetsstöd, vilket därefter  får
en  ökning  med  4  766  miljoner  kronor
(yrkande 5 i denna del).

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker   i
sitt  yttrande (AU6y) regeringens förslag
och avstyrker motionerna.
Företrädarna  för Kristdemokraterna  och
Centerpartiet   biträder   i   var    sin
avvikande mening sina partiers respektive
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
arbetsmarknadsutskottet,   propositionens
förslag  (punkt  42  i  denna  del)   och
avstyrker motionerna Fi27 (kd) yrkande  7
i  denna  del  och Fi25 (c) yrkande  5  i
denna del.

22:8 Bidrag till administrationen av
grundbeloppet

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 59,5  miljoner
kronor.  Utgifterna för  administrationen
av   utbetalningar  av  grundbeloppet   i
arbetslöshetsförsäkringen  för   personer
som  inte  är anslutna till någon  arbets
löshetskassa bekostas från detta  anslag.
Arbetslöshetskassan  ALFA  ansvarar   för
denna  verksamhet. Mot  bakgrund  av  att
antalet ersättningstagare ökat genom  det
försämrade läget på arbetsmarknaden, samt
kassans tidigare ekonomiska problem,  har
resursbehovet   ökat.  Regeringen   anser
därför  att  anslaget  22:8  Bidrag  till
administration av grundbeloppet bör  ökas
med   6   miljoner  kronor.  Finansiering
föreslås  ske  genom  att  anslaget  22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader     minskas     med
motsvarande belopp.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet   tar   i    sitt
yttrande   (AU6y)  inte  upp  regeringens
förslag  angående  anslaget  22:8  Bidrag
till administration av grundbeloppet  med
hänvisning  till  att  ingen  motion  har
väckts med anledning av ärendet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag     angående    det    särskilda
anställningsstödet.  Därmed   tillstyrks
punkt  18  i propositionen. Förslaget  i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 9 (m, fp).

Vårpropositionen

Enligt  nuvarande regler  får  en  person
anvisas   en  anställning  med   särskilt
anställningsstöd  om  vissa  villkor   är
uppfyllda.  Stödet lämnas i  form  av  en
kreditering på arbetsgivarens skattekonto
med 85 % av lönekostnaden, dock högst 750
kr per dag.
Regeringen  konstaterar att  stödet  har
visat  sig ha stor betydelse för personer
som  varit utan arbete under en lång  tid
att   få   fotfäste  på  arbetsmarknaden.
Därför  anser regeringen att  den  högsta
ersättning  som kan lämnas  per  dag  bör
höjas till 1 000 kr. Syftet härmed är att
ytterligare  stimulera  arbetsgivare  att
anställa  deltagare  i aktivitetsgarantin
som  trots omfattande insatser  och  lång
tid i garantin inte fått arbete.
Den   föreslagna  höjningen  av   ersätt
ningen  innebär  minskade  inkomster   på
statsbudgetens   inkomstsida   med    400
miljoner  kronor  2004  respektive  2005.
Höjningen av ersättningen föreslås  träda
i  kraft den 1 juli 2004 och gälla för an
visningar   om   anställning   som   görs
därefter t.o.m. den 30 juni 2005.

Motionen

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28     att     man    tidigare     inom
aktivitetsgarantin   har   avvisat    det
särskilda             anställningsstödets
konstruktion    med    kreditering     av
skattekonton.    Följaktligen     avvisar
motionärerna  förslaget  om  höjt  tak  i
detta stöd (yrkande 4).

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker   i
sitt  yttrande (AU6y) regeringens förslag
och   avstyrker  förslaget  i   motionen.
Samtidigt                    understryker
arbetsmarknadsutskottet  att  den   ökade
andelen  av  anställningsstödet   i   den
totala        programvolymen         inom
arbetsmarknadspolitiskt stöd, tillsammans
med   det   faktum  att   det   nu   görs
ytterligare  en ändring av  reglerna  för
anställningsstödet, återigen aktualiserar
behovet av en översyn av stödformen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner för egen del  inte
anledning att göra en annan bedömning  än
arbetsmarknadsutskottet.  Finansutskottet
vill     därför,     i     likhet     med
arbetsmarknadsutskottet, understryka  att
det  behövs en översyn av regleringen  av
anställningsstöden.   Detta   är   enligt
utskottets   mening  särskilt   angeläget
eftersom  det  i  dag finns  ett  flertal
anställningsstöd  med varierande  villkor
för   beviljande   bl.a.   i   fråga   om
åldersgräns,   inskrivningstid,   maximal
stödperiod och stödbeloppets storlek. Den
förordning   (1997:1275)   som   reglerar
anställningsstöden har  dessutom  ändrats
flera gånger, samtidigt som vid sidan  av
den finns föreskrifter på myndighetsnivå.
Vidare    kan   finansutskottet,   liksom
arbetsmarknadsutskottet,  konstatera  att
anställningsstödet  utgör  en  successivt
allt    större   del   av   den    totala
programvolymen  både  antalsmässigt   och
budgetmässigt.     Detta     förhållande,
tillsammans  med det faktum  att  det  nu
görs ytter-ligare en ändring av reglerna,
understyrker än mer behovet av en översyn
av stödformen.
Finansutskottet  tillstyrker,  i  likhet
med  arbetsmarknadsutskottet, regeringens
förslag  (punkt 18) och avstyrker  motion
Fi28 (m) yrkande 4.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1 Arbetsmiljöverket (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  14
Arbetsliv   uppförda  ramanslaget   23:1
Arbetsmiljöverket besluta om bidrag  som
inklusive   tidigare  gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst 18 450 000  kr
under  2005. Därmed tillstyrks punkt  19
i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser  som  innebär  utgifter  på
högst   16   602  000  kr   under   2005.
Regeringen  anser  att  bemyndiganderamen
behöver öka för att Arbetsmiljöverket ska
kunna    göra    nödvändiga   utfästelser
avseende   partsmedel  för  de  regionala
skyddsombudens     verksamhet.     Därför
föreslår  regeringen att  den  bemyndigas
att   under   2004  för   anslaget   23:1
Arbetsmiljöverket     ingå     ekonomiska
förpliktelser   som  inklusive   tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
18 450 000 kr under 2005.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet   tar   i    sitt
yttrande   (AU6y)  inte  upp  regeringens
förslag    till   bemyndigande   avseende
anslaget   23:1   Arbetsmiljöverket   med
hänvisning  till  att  ingen  motion  har
väckts med anledning av ärendet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 19).

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:2 Studiemedel m.m.
25:4 Rekryteringsbidrag

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål   ramanslag  på  11,4   miljarder
kronor  respektive 1,4 miljarder  kronor.
Regeringen   föreslår  en   tidsbegränsad
utbildningssatsning i  syfte  att  minska
risken  för friställning av personal  och
samtidigt stärka kompetensen inom den  av
kommun  och  landsting finansierade  verk
samhet  som  omfattar  vård,  skola   och
omsorg.   Under   2004   och   2005   ska
sammanlagt   6   000   personer   beredas
möjlighet  att arbeta deltid och  studera
deltid   inom   kommunal  vuxenutbildning
eller högskola. För att täcka kostnaderna
för    ett   anpassat   studiestöd    för
deltagarna            i             dessa
kombinationsutbildningar behöver anslaget
25:4       Rekryteringsbidrag      enligt
regeringens  bedömning  ökas   med   56,2
miljoner kronor.
Finansiering  föreslås  ske  genom   att
anslaget  för  studiemedel  minskas   med
motsvarande   belopp.  Regeringen   anser
vidare att anslaget 25:2 Studiemedel m.m.
bör  minskas med 2,5 miljoner kronor  för
att  finansiera ökningarna  av  de  under
utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning  uppförda  anslagen
25:2   Myndigheten  för   skolutveckling,
25:76  Högskoleverket och 25:78  Centrala
studiestödsnämnden    m.m.    Sammantaget
föreslår  alltså regeringen att  anslaget
25:2  Studiemedel m.m. minskas  med  58,7
miljoner kronor.
Vidare   aviserar  regeringen  att   den
avser  att  återkomma  med  förslag  till
nödvändiga  ändringar i lagen  (2002:624)
om         rekryteringsbidrag        till
vuxenstuderande.   Regeringen    har    i
propositionen     Tillfälligt      vidgad
användning  av  rekryteringsbidrag   till
vuxenstuderande    (prop.    2003/04:138)
eterkommit med förslag. Propositionen har
remitterats till utbildningsutskottet.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion    Fi28    införandet    av    den
arbetsmarknadsrelaterade     utbildningen
enligt    regeringens   förslag.   Därmed
föreslår motionärerna avslag på förslaget
om    förändringar   i   anslagen    till
studiemedel     och    rekryteringsbidrag
(yrkandena 12 och 13).
Folkpartiet  liberalerna  framhåller   i
motion    Fi23   att   principerna    för
studiemedlen  ska gälla  lika  för  alla.
Motionärerna          anser           att
studiemedelssystemet ska  förbättras  för
alla.   Därför   är  man   kritisk   till
rekryteringsbidraget  och  motsätter  sig
utökningen  av  detta  stöd  till   vissa
anställda  i kommuner och landsting.  Mot
denna    bakgrund   avvisar   man   också
minskningen av anslaget till studiemedel.
Något  formellt  yrkande förs  dock  inte
fram på denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet  redovisar  i   sitt
yttrande  (UbU1y)  att man  har  beslutat
(bet.    2003/04:UbU15)    att    föreslå
riksdagen  att en tillfällig vidgning  av
användning   av  rekryteringsbidraget   i
enlighet   med  regeringens   proposition
Tillfälligt    vidgad    användning    av
rekryteringsbidrag  till  vuxenstuderande
(prop.   2003/04:138)   ska   genomföras.
Utbildningsutskottet  anser  således  att
förslaget    i    vårpropositionen    bör
tillstyrkas.  Företrädarna  för  Moderata
samlingspartiet      och      Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i  denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag  (punkt 42 i denna  del).  Motion
Fi28 (m) yrkandena 12 och 13 avstyrks.

Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

25:2 Myndigheten för skolutveckling

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 94,3  miljoner
kronor.     Regeringen    föreslår     en
tidsbegränsad utbildningssatsning i syfte
att  minska  risken för  friställning  av
personal och samtidigt stärka kompetensen
inom   den   av   kommun  och   landsting
finansierade   verksamhet  som   omfattar
vård,  skola och omsorg. Under  2004  och
2005   ska   sammanlagt  6  000  personer
beredas  möjlighet att arbeta deltid  och
studera      deltid     inom     kommunal
vuxenutbildning      eller      högskola.
Regeringen   anser  att   anslaget   25:2
Myndigheten  för  skolutveckling  behöver
ökas  med  0,75 miljoner kronor  för  att
täcka  kostnaderna för  samordnings-  och
informationsåtgärder avseende dessa kombi
nationsutbildningar.         Finansiering
föreslås   ske   genom  att   det   under
utgiftsområde   15  Studiestöd   uppförda
anslaget  25:2 Studiemedel  m.m.  minskas
med motsvarande belopp.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion    Fi28    införandet    av    den
arbetsmarknadsrelaterade     utbildningen
enligt    regeringens   förslag.   Därmed
avvisar  motionärerna också förslaget  om
förändringar i anslaget till  Myndigheten
för skolutveckling (yrkande 14).
Folkpartiet   liberalerna   avvisar    i
motion  Fi23  ökningar av  anslaget  till
rekryteringsbidrag. Därför motsätter  man
sig  också  utökningen av  anslaget  till
Myndigheten  för  skolutveckling.   Något
formellt yrkande förs dock inte  fram  på
denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet  redovisar  i   sitt
yttrande  (UbU1y)  att man  har  beslutat
(bet.    2003/04:UbU15)    att    föreslå
riksdagen  att en tillfällig vidgning  av
användning   av  rekryteringsbidraget   i
enlighet   med  regeringens   proposition
Tillfälligt    vidgad    användning    av
rekryteringsbidrag  till  vuxenstuderande
(prop.   2003/04:138)   ska   genomföras.
Utbildningsutskottet  anser  således  att
förslaget    i    vårpropositionen    bör
tillstyrkas.  Företrädarna  för  Moderata
samlingspartiet      och      Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i  denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag  (punkt 42 i denna  del).  Motion
Fi28 (m) yrkande 14 avstyrks.

25:3 Utveckling av skolväsende och
barnomsorg

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 197,9  miljoner
kronor.  Regeringen anser att ytterligare
medel  behövs  för  att förstärka  stödet
till  skolorna i deras arbete med hållbar
utveckling.  Härigenom  ska   ges   förut
sättningar     för    Myndigheten     för
skolutveckling   att  i   samverkan   med
Ungdomens  miljöriksdag  (UMR)  genomföra
skolutvecklingsinsatser    inom     detta
område.  UMR är ett projekt vars  uppgift
är  att stödja grundskolornas årskurs 7-9
och   gymnasieskolorna   i   miljö-   och
hållbarhetsfrågor.  För  att   möjliggöra
detta  föreslår regeringen  att  anslaget
25:3   Utveckling   av  skolväsende   och
barnomsorg ökas med 0,5 miljoner kronor.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

25:4 Specialpedagogiska institutet

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 332,8  miljoner
kronor.     Regeringen    bedömer     att
verksamheten    vid    Specialpedagogiska
institutets  fyra nationella resurscenter
bör   förstärkas.  Som   pedagogisk   kun
skapsresurs för barn, ungdomar och  vuxna
med   funktionshinder,   erbjuder   dessa
resurscenter specialpedagogisk rådgivning
till  kommuner och andra huvudmän.  Genom
en   förstärkning  av  resurscentren  kan
stödet  till  elever med  funktionshinder
bättre   tillgodoses  och  den  kommunala
kompetensen  i specialpedagogiska  frågor
höjas.  För att göra detta möjligt  anser
regeringen     att     anslaget      25:4
Specialpedagogiska  institutet  bör  ökas
med  7,5  miljoner  kronor.  Finansiering
föreslås  ske  genom  att  anslaget  25:7
Särskilda insatser på skolområdet minskas
med motsvarande belopp.
Regeringen  bedömer  samtidigt  att   en
viss  omdisponering  från  regional  till
central  nivå  av  de  totala  medel  som
Specialpedagogiska institutet  disponerar
bättre   kan  tillgodose  det  nationella
behovet    av    råd    och    stöd     i
specialpedagogiska frågor. Effekterna  av
finansieringsåtgärden är att  möjligheten
för     kommuner    att    påbörja    nya
projektinsatser av regional art minskar.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag (punkt 42 i denna del).

25:18 Bidrag till kvalificerad
yrkesutbildning (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att regeringen  be
myndigas  att under 2004 för ramanslaget
25:18     Bidrag    till    kvalificerad
yrkesutbildning     ingå      ekonomiska
förpliktelser  som  inklusive   tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter  som
uppgår  till  högst 1  556  068  000  kr
under   2005-2009.   Därmed   tillstyrks
punkt   20  i  propositionen.  Utskottet
markerar  dock det allvarliga i  att  av
riksdagen       givna      bemyndiganden
överskrids.

Vårpropositionen

Regeringen har för detta ändamål ett
bemyndigande att ingå ekonomiska
förpliktelser på högst 1 556 068 000 kr
under 2005-2008. Regeringen konstaterar
att Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning har träffat avtal om
deltidsutbildningar som innebär åtaganden
som sträcker sig t.o.m. 2009, dvs. längre
än den medgivna bemyndigandeperioden.
Även om dessa åtaganden enligt
myndigheten inte medför någon förändring
av storleken på bemyndiganderamen, anser
regeringen att detta ekonomiska åtagande
måste hanteras på ett korrekt sätt i
förhållande till riksdagen. Regeringen
anser därför att riksdagen nu i efterhand
bör bemyndiga regeringen att under 2004
för ramanslaget 25:18 Bidrag till
kvalificerad yrkesutbildning ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
som uppgår till högst 1 556 068 000 kr
under 2005-2009.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet konstaterar  i  sitt
yttrande  (UbU1y) att regeringen  även  i
tilläggsbudget   2   för   2003    (prop.
2003/04:1)  yrkade att bemyndigandet  för
Myndigheten        för       kvalificerad
yrkesutbildning  skulle utvidgas  som  en
följd    av    överskridande.   Utskottet
tillstyrkte  då  i  ett  yttrande   genom
protokollsutdrag   till   finansutskottet
(prot.  2003/04:2.4, bet.  2003/04:FiU11)
regeringens  förslag med hänvisning  till
att    Myndigheten    för    kvalificerad
yrkesutbildning inledningsvis haft  vissa
planeringsproblem  men  att   man   också
försökt  komma  till  rätta  med   dessa.
Utskottet   hänvisade   till    att    en
arbetsgrupp   skapats  i   vilken   ingår
företrädare för bl.a. Finansdepartementet
och             Utbildningsdepartementet,
Ekonomistyrningsverket  och   Myndigheten
för  kvalificerad yrkesutbildning. Enligt
vad      utskottet      erfarit      från
Utbildningsdepartementet är  arbetet  med
att  lösa myndighetens problem nu på  god
väg. Nya prognosinstrument har utarbetats
och   planeringsförutsättningarna  därmed
förbättrats. Utbildningsutskottet har mot
denna  bakgrund  inget  att  erinra   mot
regeringens förslag.

Kompletterande uppgifter

Finansutskottet   har   under    ärendets
beredning        erhållit        följande
kompletterande      information      från
Utbildningsdepartementet  (Dnr  069-3672-
03/04 samt U 2004/2069 SV):
KY-myndigheten övertog  den  1  januari
2002  ansvaret  för  den  kvalificerade
yrkesutbildningen,   som   sedan   1996
bedrivits  som  försöksverksamhet  ledd
av  KY-kommittén. Den  nya  myndigheten
lokaliserades   till   Hässleholm   och
huvuddelen         av        personalen
nyrekryterades.   Det  planeringssystem
som  myndigheten övertog från kommittén
medgav  inte att det totala långsiktiga
åtagandet kunde utläsas.
Myndigheten  inledde  i  maj/juni  2002
arbetet  med  ett nytt planerings-  och
ekonomisystem, vilket kom i  drift  vid
årets slut.
Efter det att myndigheten fått en  oren
revisionsberättelse för 2002  tillsatte
myndigheten,    efter   initiativ    av
Utbildningsdepartementet,            en
arbetsgrupp    med   företrädare    för
myndigheten,      Utbildnings-      och
Finansdepartementen,
Ekonomistyrningsverket,
Riksrevisionsverket     samt      Malmö
högskola.  Gruppens  uppdrag   är   att
finna  lösningar på de faktiska problem
som     finns    att    utveckla    ett
planeringssystem som är  förenligt  med
såväl  verksamhetens krav som  systemet
med     årliga     bevillningar     och
bemyndiganderamar.       Arbetsgruppens
tillkomst  anmäldes  för  riksdagen   i
tilläggsbudget  II  för   2003   (prop.
2003/04:1 s. 247).
Med  hänsyn  till  den information  det
nya   planerings-  och  ekonomisystemet
gav  beslutade  myndigheten,  att  inte
pröva  några  ansökningar  om  nya  KY-
utbildningar  under  2003.  Vidare  har
myndigheten,         inför          den
ansökningsomgång   som   genomförts   i
början    av    2004,   utvecklat    en
beslutsordning, som medför  för  staten
bindande   åtaganden  för  endast   ett
starttillfälle,   d.v.s.   vid   normal
studietakt    startåret    plus     två
budgetår.
Myndigheten  har under  2003  och  2004
till   chefsbefattningar   nyrekryterat
två  personer från Statens skolverk med
erfarenhet                           av
utbildningsadministration.  Planerings-
och         ekonomisystemet         har
vidareutvecklats  för  att   möjliggöra
kontinuerlig  uppföljning   mot   såväl
anslag      som      bemyndiganderamar.
Myndigheten  fick för år  2003  en  ren
revisionsberättelse.
Utbildningsdepartementet     har      i
efterhand   konstaterat  att  uppdragen
till   myndigheten  i  regleringsbreven
för   2002  och  2003  om  volymer  och
verksamhetsformer   inte   varit   helt
förenliga  med  de  bemyndiganden   som
regeringen         föreslagit         i
budgetpropositionerna  för  de  berörda
åren och som riksdagen godtagit.
(.)   Vid  myndighetsdialogerna   våren
2003  och  2004,  som letts  av  berörd
statssekreterare,                   har
planeringsfrågorna     ägnats      stor
uppmärksamhet  och  departementet   har
understrukit allvaret i den kritik  som
framkommit  mot myndigheten och  begärt
att åtgärder omedelbart ska vidtas.
Arbetsgruppen  har i dagarna  enats  om
en    modell    för    utformning    av
regleringsbrev                      och
utbildningsplanering,  som   avses   ge
långsiktigt   hållbara  förutsättningar
att   bedriva  verksamheten  i   avsedd
omfattning  inom  av  riksdagen   givna
ramar.  Regeringens  ställningstaganden
i  dessa frågor kommer att redovisas  i
budgetpropositionen för 2005.

Finansutskottets ställningstagande

Som utbildningsutskottet redovisar i sitt
yttrande  föreslog  regeringen   även   i
tilläggsbudget    2    för    2003    att
bemyndigandet    för   Myndigheten    för
kvalificerad    yrkesutbildning    skulle
utvidgas  som  en följd av överskridande.
Finansutskottet   erinrade    då    (bet.
2003/04:FiU11)  om sin behandling  hösten
2002   av   en   ekonomisk   förpliktelse
utfärdad av Kungl. Tekniska högskolan och
Stockholms       universitet        (bet.
2002/03:FiU11   s.  35   f.).   Utskottet
anförde  att  det  var  oacceptabelt  att
lärosätena hade träffat avtal som  medför
ekonomiska förpliktelser utan att ha rätt
till detta.
Finansutskottet      vidhåller       sin
uppfattning om det oacceptabla i  att  en
myndighet  gör  åtaganden  som   är   mer
omfattande  än  riksdagens  bemyndigande.
Som  regeringsformen  anger  får  statens
medel inte användas på annat sätt än  vad
riksdagen  har  bestämt  (9  kap.   2   §
regeringsformen). Vidare  får  regeringen
"icke  utan riksdagens bemyndigande  taga
upp  lån  eller  i övrigt  ikläda  staten
ekonomisk förpliktelse" (9 kap. 10 § RF).
Utskottet anförde vid behandlingen hösten
2003 av bemyndigandet för Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning att  det  är
lika allvarligt om ett av riksdagen givet
bemyndigande överskrids som om ett anslag
överskrids (bet. 2003/04:FiU11).
Utskottet    vill    understryka     det
allvarliga   i   att  riksdagens   beslut
överskrids. Det åligger regeringen att ha
kontroll över myndigheternas hantering av
medel.  Det  kan  finnas  anledning   för
regeringen   att  utöver   den   utlovade
redovisningen  i budgetpropositionen  för
2005  avseende  KY-myndigheten  inkludera
vilka  åtgärder man vidtagit så att denna
situation inte uppstår på andra  områden.
Utskottet noterar särskilt att det av den
nu  aktuella tilläggsbudgeten framgår att
det  har  skett befogenhetsöverskridanden
inom  ytterligare  två verksamheter  inom
utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning (Svenska institutet
och Centrala studiestödsnämnden). Det kan
finnas   anledning  för  regeringen   att
närmare  utröna  om det  finns  särskilda
problem inom detta utgiftsområde.
Utskottet   kan  dock  i  den   uppkomna
situationen acceptera regeringens förslag
rörande   Myndigheten  för   kvalificerad
yrkesutbildning.          Finansutskottet
tillstyrker   således,   i   likhet   med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag (punkt 20).

25:73 Särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m. (bemyndigande på
Svenska institutets område)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  att  regeringen
bemyndigas    att   under    2004    för
ramanslaget  25:73  Särskilda   utgifter
inom   universitet  och  högskolor  m.m.
ingå ekonomiska förpliktelser i form  av
stipendier    på   Svenska   institutets
område  som  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden  medför  utgifter   på   högst
3  miljoner  kronor under  2005.  Därmed
tillstyrks punkt 21 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen   konstaterar   att    Svenska
institutet   under   ett   år    beviljar
stipendier för senare läsår utan  att  ha
något   bemyndigade.   I   den   uppkomna
situationen  anser regeringen  att  detta
ekonomiska åtagande måste hanteras på ett
korrekt    sätt   i   förhållande    till
riksdagen. Regeringen föreslår därför att
den  nu i efterhand bemyndigas att  under
2004   för  ramanslaget  25:73  Särskilda
utgifter  inom universitet och  högskolor
m.m. ingå ekonomiska förpliktelser i form
av   stipendier  på  Svenska  institutets
område   som  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden   medför  utgifter   på   högst
3 miljoner kronor under 2005.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om  sina  uttalanden ovan under  anslaget
25:18     Bidrag     till    kvalificerad
yrkesutbildning  om  det   allvarliga   i
överskridanden  av  givna  bemyndiganden.
Finansutskottet   tillstyrker   dock,   i
likhet      med     utbildningsutskottet,
propositionens förslag (punkt 21).

25:76 Högskoleverket

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 185,2  miljoner
kronor.     Regeringen    föreslår     en
tidsbegränsad utbildningssatsning i syfte
att  minska  risken för  friställning  av
personal och samtidigt stärka kompetensen
inom   den   av   kommun  och   landsting
finansierade   verksamhet  som   omfattar
vård,  skola och omsorg. Under  2004  och
2005   ska   sammanlagt  6  000  personer
beredas  möjlighet att arbeta deltid  och
studera      deltid     inom     kommunal
vuxenutbildning      eller      högskola.
Regeringen   anser  att  anslaget   25:76
Högskoleverket  behöver  ökas  med   0,75
miljoner kronor för att täcka kostnaderna
för  informationsåtgärder m.m. i  samband
med denna satsning. Finansiering föreslås
ske genom att det under utgiftsområde  15
Studiestöd   uppförda  ramanslaget   25:2
Studiemedel  m.m. minskas med motsvarande
belopp.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion    Fi28    införandet    av    den
arbetsmarknadsrelaterade     utbildningen
enligt    regeringens   förslag.   Därmed
avvisar  motionärerna också förslaget  om
förändringar     i     anslaget      till
Högskoleverket (yrkande 15).
Folkpartiet   liberalerna   avvisar    i
motion       Fi23       det       utökade
rekryteringsbidraget.  Därför   motsätter
man sig också utökningen av anslaget till
Högskoleverket.  Något  formellt  yrkande
förs dock inte fram på denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet  redovisar  i   sitt
yttrande  (UbU1y)  att man  har  beslutat
(bet.    2003/04:UbU15)    att    föreslå
riksdagen  att en tillfällig vidgning  av
användning   av  rekryteringsbidraget   i
enlighet   med  regeringens   proposition
Tillfälligt    vidgad    användning    av
rekryteringsbidrag  till  vuxenstuderande
(prop.   2003/04:138)   ska   genomföras.
Utbildningsutskottet  anser  således  att
förslaget    i    vårpropositionen    bör
tillstyrkas.  Företrädarna  för  Moderata
samlingspartiet      och      Folkpartiet
respektive Kristdemokraterna har i  denna
del avgivit avvikande meningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet,      propositionens
förslag  (punkt 42 i denna  del).  Motion
Fi28 (m) yrkande 15 avstyrks.

25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m.

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 372,3  miljoner
kronor.  I  samband med en internrevision
2003   har   Centrala  studiestödsnämnden
(CSN)    uppmärksammat   ett   underskott
avseende      den     avgiftsfinansierade
verksamhet  som  upphörde  2000  och  ett
anslagsöverskridande  till  följd  av  en
felaktig  redovisning i samband med  byte
av    finansieringsmodell    samma    år.
Riksrevisionen har i efterhand invänt mot
tidigare  års redovisningar.  Sammantaget
uppvisar  CSN 2003 ett ackumulerat  under
skott   på   ca   140  miljoner   kronor.
Regeringen  bedömer att CSN inte  har  ut
rymme  att  finansiera hela  underskottet
inom  ramen för anvisade medel.  För  att
hantera     anslagsöverskridandet     bör
anslaget          25:78          Centrala
studiestödsnämnden    m.m.    ökas    med
41 miljoner kronor. Finansiering föreslås
ske  genom  att  anslaget 25:72  Enskilda
utbildningsanordnare  på  högskoleområdet
m.m. minskas med motsvarande belopp.
Regeringen  avser vidare  att  inom  den
gräns  som  anges i lagen (1996:1059)  om
statsbudgeten      höja      myndighetens
anslagskredit med ca 19 miljoner  kronor.
Resterande underskott på anslaget  kommer
att  regleras  under de närmast  följande
åren.
Därutöver anser regeringen att  anslaget
25:78  Centrala  studiestödsnämnden  m.m.
bör   ökas  med  en  miljon  kronor   för
systemutveckling  och  administration  av
ett anpassat studiestöd för deltagarna  i
den föreslagna utbildningssatsningen inom
den  av kommun och landsting finansierade
verksamhet som omfattar vård,  skola  och
omsorg.  Finansiering föreslås ske  genom
att det under utgiftsområde 15 Studiestöd
uppförda   ramanslaget  25:2  Studiemedel
m.m. minskas med motsvarande belopp.
Sammantaget   föreslår  regeringen   att
anslaget          25:78          Centrala
studiestödsnämnden    m.m.    ökas    med
42 miljoner kronor.

Motionen

Folkpartiet liberalerna avvisar i  motion
Fi23  det  utökade  rekryteringsbidraget.
Därför motsätter man sig också utökningen
av anslaget till CSN för systemutveckling
och administration av detta bidrag. Något
formellt yrkande förs dock inte  fram  på
denna punkt.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (UbU1y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill inledningsvis erinra
om  sina  uttalanden ovan under  anslaget
25:18     Bidrag     till    kvalificerad
yrkesutbildning  om  det   allvarliga   i
befogenhetsöverskridanden.
Finansutskottet   tillstyrker   dock,   i
likhet      med     utbildningsutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

28:39 Stöd till trossamfund

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 50,75  miljoner
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
28:39  Stöd till trossamfund minskas  med
1  608  000  kr för att finansiera  ökade
utgifter  på  det  under utgiftsområde  3
Skatt,   tull   och  exekution   uppförda
anslaget 3:1 Skatteverket.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Medel hos AB Svenska Spel

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag   att  den  2004  på  en   extra
bolagsstämma med AB Svenska Spel  verkar
för  att  innestående medel avsedda  för
konst,   teater  och  andra   kulturella
ändamål  delas  ut till  regeringen  och
används  för  avsedda  ändamål.   Därmed
tillstyrks punkt 22 i propositionen.

Vårpropositionen

Av  4  §  AB  Svenska Spels bolagsordning
framgår   att  inte  någon  del   av   de
vinstmedel   som   är  tillgängliga   för
utdelning  ska delas ut till  aktieägare.
Alla     för    utdelning    tillgängliga
vinstmedel  ska i stället  disponeras  på
sätt   som  regeringen  föreskriver.   Av
regeringens beslut om tillstånd  till  AB
Svenska   Spel   att  anordna   lotterier
(beslut   den   23  oktober   2003,   dnr
Fi2003/3187)    framgår   att    bolagets
vinstmedel  löpande under  räkenskapsåret
ska  lånas  ut till svenska staten  (Riks
gäldskontoret). Utdelningsbara vinstmedel
ska   kvittas   mot  AB   Svenska   Spels
fordringar på staten (Riksgäldskontoret).
Vad   som   återstår  av   utdelningsbara
vinstmedel efter kvittning av fordringar,
lagstadgad  fondering,  av  riksdag   och
regering beslutade dispositioner  ska  AB
Svenska Spel betala in till staten.
Enligt  beslutet om tillstånd ska vidare
ett  visst  belopp av det  överskott  som
uppkommer   sedan   vinstutdelning    och
kostnader dragits av från intäkterna från
ett  av  bolaget  anordnat  traditionellt
lotteri   tillfalla  kulturella   ändamål
enligt   de   närmare   riktlinjer    som
regeringen   bestämmer.  I  bilaga   till
regeringsbeslutet  framgår  att  1/26  av
bolagets överskott 2003 och 2004 från Nya
Penninglotten  ska  användas  för  konst,
teater   och  andra  kulturella  ändamål.
Regeringen  aviserar att  den  avser  att
återkomma     i     denna     fråga     i
budgetpropositionen för 2005.
Den     del    av    överskottet    från
Penninglotten   som  under   årens   lopp
avsatts  till  konst,  teater  och  andra
kulturella  ändamål har  hos  AB  Svenska
Spel   redovisats  som  en   skuld   till
Kulturdepartementet. Dessa medel  uppgick
vid  utgången av 2003 till 5 249 848  kr.
Enligt regeringens mening bör dessa medel
efter beslut vid en extra bolagsstämma  i
AB   Svenska  Spel  2004  delas  ut  till
regeringen   och  användas  för   avsedda
ändamål.  Regeringen föreslår därför  att
den bemyndigas att verka för att så sker.
De   beslut  om  vinstdispositioner  som
fattas  vid AB Svenska Spels bolagsstämma
omfattar   inte   de  medel   som   utgör
behållningen   från  de   lotterier   som
anordnats    för   kulturella    ändamål.
Regeringen har, alltsedan mitten av 1950-
talet,    kontinuerligt   genom    beslut
uppdragit åt bolaget att betala ut  medel
som  utgör  behållning från de  lotterier
som anordnats för kulturella ändamål till
vissa  organisationer och, i några  fall,
statliga    myndigheter   som   beviljats
bidrag.   Regeringen  uppmärksammar   att
konstitutionsutskottet    har    granskat
bidragsutbetalningar via AB Svenska  Spel
och   i   sitt  ställningstagande   (bet.
2003/04:KU10,  rskr. 2003/04:134)  utgick
från  att förhållandena genom de åtgärder
regeringen avser att vidta skulle bringas
till  överensstämmelse med de regler  som
gäller.
I     detta    sammanhang    konstaterar
regeringen  att den ordning genom  vilken
medel  hos AB Svenska Spel tas i  anspråk
för utbetalning av bidrag som beviljas av
regeringen  till  förmån  för  konst  och
teater  m.m.  tillkom före den  nuvarande
regeringsformen.   Den    sedvänja    som
utbildats för bidragsutbetalningarna  kan
enligt  regeringens mening  sägas  stämma
mindre  väl  överens med den  befogenhets
fördelning  som numera föreligger  mellan
riksdagen och regeringen på finansmaktens
område.  Det  kan  även  ifrågasättas  om
bidragsutbetalningarna        är        i
överensstämmelse med de under  senare  år
utvecklade         principerna         om
bruttoredovisning   och   fullständighet.
Sedvänjan överensstämmer inte heller  med
det aktiebolagsrättsliga regelverket. Mot
denna  bakgrund  aviserar regeringen  att
den  kommer att inleda ett arbete i syfte
att ändra detta förfarande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  vill   erinra   om   att
konstitutionsutskottet  har   tagit   upp
frågan  om  bidragsutbetalningar  via  AB
Svenska Spel i sitt granskningsbetänkande
hösten 2003 (bet. 2003/04:KU10). Konstitu
tionsutskottet framhåller att den ordning
som  tillämpats för utbetalning av bidrag
via  AB Svenska Spel från överskottet  av
lotterier  som  anordnas  för  kulturella
ändamål   inte   kan   sägas    vara    i
överensstämmelse med de principer som  är
vägledande  på finansmaktens  område  och
för    statsbudgetens   utformning.   Den
stämmer  knappast heller överens med  det
aktiebolagsrättsliga regelverket och  vad
som   gäller   för  statens  ägande   och
förvaltningen   av   de   statligt   ägda
företagen.      Samtidigt     konstaterar
konstitutionsutskottet  att  ett   arbete
kommer  att  inledas i  Regeringskansliet
för  att ändra förfarandet och utgår från
att  förhållandena därigenom bringas till
överensstämmelse  med   de   regler   som
gäller.
Finansutskottet                    delar
konstitutionsutskottets         bedömning
avseende    bidragsutbetalningarna    som
gjorts   via  AB  Svenska  Spel.   Vidare
noterar  finansutskottet  att  regeringen
avser  att inleda ett arbete i syfte  att
dndra förfarandet med utbetalningarna  så
att  det  bättre stämmer överens med  det
aktiebolagsrättsliga regelverket samt den
befogenhetsfördelning   som    föreligger
mellan   riksdagen  och   regeringen   på
finansmaktens   område.   Finansutskottet
förutsätter  att  regeringen   återkommer
till  riksdagen med förslag om anpassning
av  utbetalningsförfarandet till gällande
regelverk.
Med  utgångspunkt  i att  denna  ordning
snart  kommer  att förändras  tillstyrker
finansutskottet  propositionens   förslag
(punkt 22).

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

31:9 Statens va-nämnd

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 6,7 miljoner kro
nor.  Regeringen  föreslår  att  anslaget
31:9   Statens  va-nämnd  ökas  med   0,4
miljoner    kronor    för    att    täcka
verksamhetens   kostnader.   Finansiering
sker  genom  att anslaget  31:1  Boverket
minskas med motsvarande belopp.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet   tillstyrker   i   sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens  förslag
(punkt 42 i denna del).

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet
(anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen  av  det  under
utgiftsområde    18   Samhällsplanering,
bostadsförsörjning     och      byggande
uppförda  ramanslaget 31:10 Bidrag  till
bostadsinvesteringar     som     främjar
ekologisk  hållbarhet. Därmed tillstyrks
punkt  23  i propositionen. Förslaget  i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 10 (m, fp).

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag  på  25  miljoner
kronor.   Regeringen  föreslår   att   av
anslaget      31:10      Bidrag      till
bostadsinvesteringar     som      främjar
ekologisk hållbarhet får högst 2 miljoner
kronor  användas  för att  finansiera  en
byggsamordnare med uppdrag att  leda  och
samordna  ett program för utveckling  och
utvärdering av byggsektorn.
Som  bakgrund  till detta förslag  anger
regeringen  att staten och kommunerna  är
stora  beställare av olika byggnader  och
anläggningar och som sådana  har  de  ett
intresse  av en effektiv och kundanpassad
byggsektor.  Det  är därför  rimligt  att
staten  och  kommunerna  tillsammans  med
vvriga   intressenter  gör  en   gemensam
insats  för  att öka kvalitet, kompetens,
konkurrens  och  attraktivitet  i  bygg-,
fastighets-    och    anläggningssektorn.
Regeringen  gav Boverket i  uppdrag  (dnr
Fi2003/6439)   att  låta   genomföra   en
förstudie   till   ett   framtidsinriktat
projekt   inom   sektorn.  Boverket   har
därefter redovisat ett program för hur en
långsiktig   förbättring   av    sektorns
attraktivitet, konkurrenskraft, kompetens
och   lönsamhet   kan  byggas   upp   och
genomföras.  Rapporten har  sammanställts
efter   samråd   med  ett   stort   antal
företrädare  för  olika  intressen  i  de
olika delsektorerna.
Regeringen  finner att  det  finns  goda
skäl  att under en treårsperiod tillkalla
en   särskild  byggsamordnare   för   att
tillsammans  med företrädare  för  bygg-,
fastighets-  och anläggningssektorn  leda
och  samordna ett program för  utveckling
och   utvärdering   av  byggsektorn.   En
förutsättning för att projektet ska kunna
genomföras  är  att  staten  och   övriga
aktörer delar på kostnaderna.

Motionen

Moderata  samlingspartiet  framhåller   i
motion Fi28 att byggsamordnaren inte  bör
tillsättas   (yrkande  5).  En   gemensam
byggsamordnare      riskerar       enligt
motionärerna att minska såväl statens som
företagens   ansvar  för  situationen   i
byggsektorn.   Motionärerna   anser   att
konkurrensbevakning         är         en
myndighetsuppgift, medan  utveckling  och
utvärdering  av byggsektorn  bör  ske  på
företagsnivå.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet   tillstyrker   i   sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag  och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna        för         Moderata
samlingspartiet biträder i  en  avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens  förslag
(punkt 23) och avstyrker motion Fi28  (m)
yrkande 5.

Omstrukturering av kommunala
bostadsföretag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag att den inte genomför en  fusion
av  de  två aktiebolagen Norecic AB  och
Bothia  Garanti  AB.  Därmed  tillstyrks
punkt 24 i propositionen.

Vårpropositionen

I tilläggsbudget 2 för 2003 föreslogs att
regeringen  genom utdelning  eller  annat
förfarande   skulle  överta  aktierna   i
Vasallen  AB:s dotterbolag (Norecic  AB).
Samtidigt informerades riksdagen  om  att
regeringen  avsåg att efter  övertagandet
fusionera   detta  företag   och   Bothia
Garanti   AB.   Riksdagen   beslutade   i
enlighet  med regeringens förslag  (prop.
2003/04:1,   bet.  2003/04:FiU11,   rskr.
2003/04:49).
Efter  att  aktierna  i  Vasallen   AB:s
dotterbolag delats ut till regeringen har
regeringen  i  december 2003  tillskjutit
aktierna i bolaget som aktieägartillskott
till  Bothia Garanti AB. I och med  detta
har  ett koncernförhållande upprättats  i
vilket  Bothia  Garanti AB är  moderbolag
till Norecic AB. Verksamheten i koncernen
kommer   huvudsakligen  att  bedrivas   i
moderbolaget Bothia Garanti AB. Det  fria
egna  kapitalet i Norecic  AB  har  genom
beslut  på  bolagsstämman 2004 delats  ut
till  moderbolaget. Regeringen anser  mot
denna  bakgrund  att det  för  närvarande
inte  finns något behov av att  genomföra
fusionen   mellan  de  två  bolagen   och
föreslår att fusionen inte genomförs.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet   tillstyrker   i   sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens  förslag
(punkt 24).

31:14 Bidrag till installation av hissar
(riktlinjer, nytt anslag och
bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker de av  regeringen
föreslagna riktlinjerna för bidrag  till
installation   av   hissar.    Samtidigt
ställer  sig utskottet bakom regeringens
förslag om att den bemyndigas att  under
2004  på  det  under  utgiftsområde   18
Samhällsplanering,    bostadsförsörjning
och  byggande uppförda ramanslaget 31:14
Bidrag   till  installation  av   hissar
besluta  om bidrag till installation  av
hissar  som medför utgifter på högst  29
miljoner   kronor  efter  2004.   Därmed
tillstyrks  punkterna  25   och   26   i
propositionen.  Förslagen  i  motionerna
avstyrks.
Jämför reservationerna 11 (m, fp, kd)
och 12 (m, fp, kd).

Vårpropositionen

Bakgrund
Boverket har på regeringens uppdrag gjort
en   översyn   av   underhållsbehovet   i
bostadssektorn. Uppdraget har  redovisats
i  rapporten  Bättre koll  på  underhåll.
Rapporten      har      remissbehandlats.
Remissvaren    finns    tillgängliga    i
Finansdepartementet (dnr Fi2002/4604). En
kort  sammanfattning av Boverkets förslag
samt     remissvaren    presenteras     i
vårpropositionen.
År   2000   fanns  enligt  Boverket   ca
320 000 hushåll i hisslösa bostadshus med
minst   tre  våningar.  Installation   av
hissar i sådana hus kommer enligt verkets
mening  att  främja tillgängligheten  och
möjligheten      för      äldre       och
funktionshindrade  att  bo  kvar.  Därmed
minskar  också  i  viss  mån  behovet  av
särskilda boendeformer för dessa grupper.
Boverket   bedömer   vidare    att    ett
hissbidrag  sannolikt  kommer  att  bidra
till  ökad ombyggnadsverksamhet av  äldre
bostadshus.    I   ett   av   remissvaren
framhålls     därutöver     att      ökad
tillgänglighet leder till att äldre eller
rörelsehindrade kan bo kvar längre i  sin
bostad.   Detta   leder   till   minskade
kostnader     för     kommunerna      för
bostadsanpassning och hemtjänst och  ökad
möjlighet  för  rörelsehindrade  att   på
samma  sätt  som  befolkningen  i  övrigt
själva kunna välja sitt boende.
Mot  denna bakgrund anser regeringen att
det   bör   införas  ett  stöd   för   ny
installation   av  hissar  i   befintliga
flerbostadshus.       Bidraget        bör
tidsbegränsas till att avse  projekt  som
påbörjas före utgången av 2004.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår att hissbidraget  ska
kunna lämnas i samband med underhåll samt
om-,   till-   och  påbyggnad   av   fler
familjshus  som är högre än två  våningar
samt vid påbyggnad av flerfamiljshus  som
har  två  våningar. Detta  får  dock  ske
endast    i    kombination   med    andra
stödberättigade  underhålls-,   om-   och
tillbyggnadsåtgärder  som   berör   huset
eller    byggnaden,   dvs.   inte    bara
ombyggnader   eller   underhåll   av   de
enskilda lägenheterna. Därutöver bör krav
ställas  på att nödvändiga kompletterande
anpassningar av fastigheten görs, så  att
den  verkligen blir tillgänglig för äldre
och    funktionshindrade.   Vidare    ser
regeringen  behov av att krav  ställs  på
god  energieffektivitet hos sådana hissar
som  installeras  med hjälp  av  särskilt
statligt stöd.
Enligt  regeringens bedömning  torde  en
rimlig nivå på ett statligt bidrag  ligga
någonstans  mellan  en  femtedel  och  en
tredjedel    av    en    total    godkänd
installationskostnad.   Beräkningen    av
bidrag     föreslås     omfatta      hela
installationskostnaden till den del denna
inte  överstiger en miljon kronor. Hänsyn
bör  härvid dock tas till andra särskilda
investeringsstöd   som    också    kommer
sökanden till del. Regeringen avser att i
en    förordning   precisera    bidragets
utformning,  särskilt villkoren  för  att
stöd  till  installation  av  hissar  ska
kunna   lämnas,   liksom   storleken   på
bidraget.
Ekonomiska konsekvenser
Boverket bedömer att nyinstallation av en
hiss   kostar  minst  en  miljon  kronor.
Statens  kostnader  rambegränsas   därmed
till     30    miljoner    kronor     för
hissinstallationer  som  påbörjas   under
2004.  Då  det  tar  tid  att  organisera
sådana  större  underhålls-,  ombyggnads-
och   tillbyggnadsåtgärder  som   är   en
förutsättning  för  hissbidraget  är  det
enligt  regeringens  mening  rimligt  att
anta  att  större delen av  ansökningarna
kommer   att   avse  installationer   som
färdigställs         efter          2004.
Budgetbelastningen     kommer     således
huvudsakligen att avse 2005.
Regeringen  anser  därför  att  den  bör
bemyndigas  att  besluta om  bidrag  till
installation  av  hissar  som  medför  ut
gifter på högst 29 miljoner kronor  efter
2004.  Trots  att  någon  utbetalning  av
bidrag   under  2004  inte  bedöms   ske,
föreslår   regeringen   att   ett    nytt
ramanslag  med ett formellt anslagsbelopp
om  en miljon kronor anvisas för 2004 för
att    ge    bemyndigandet   en   lämplig
anknytning till statsbudgeten. Regeringen
aviserar att den avser att återkomma till
frågan om ytterligare medel på anslaget i
budgetpropositionen för 2005.

Förslagets    förhållande    till    EG:s
statsstödsregler
Enligt  artikel  87.3 i  EG-fördraget  är
medlemsstaterna skyldiga  att  underrätta
kommissionen om alla planer på att införa
eller  ändra  stödåtgärder. Kommissionens
övervakning  av statligt stöd  bygger  på
ett  system med förhandsgodkännande. Alla
stödåtgärder     ska     anmälas     till
kommissionen  när  de fortfarande  är  på
planeringsstadiet.
Regeringen   meddelar   att    förslaget
kommer   att   anmälas  till   Europeiska
kommissionen för godkännande  i  enlighet
med   EG-fördragets  artikel  88.3.   Ett
sådant  godkännande måste erhållas  innan
förordningen   kan   träda    i    kraft.
Regeringen  förutsätter  att  godkännande
kan  ske  i  sådan tid att den  aviserade
förordningen kan träda i kraft den 1 juli
2004.  Det går dock inte att med säkerhet
ange  när  ett godkännande kan föreligga.
Det finns en risk för att ett godkännande
lämnas så sent att förordningen kan träda
i kraft först efter den 1 juli 2004.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion  Fi28  den föreslagna utformningen
av  bidraget till installation av  hissar
(yrkande   6).  Motionärerna  anser   att
tillsammans     med     de      beräknade
anslagsmedlen  har  bidraget  inte  någon
möjlighet att möta de av Boverket bedömda
behoven.   Därmed   avvisar   man   också
förslaget  till inrättande  av  ett  nytt
anslag  samt  ett  bemyndigande  avseende
bidrag   till  installation   av   hissar
(yrkandena 16 och 7).
Kristdemokraterna anser  i  motion  Fi27
att  ett  tillfälligt  och  till  storlek
begränsat  bidrag  till  installation  av
hissar  ökar  osäkerheten om de  framtida
villkoren     för     finansiering     av
bostadsinvesteringar, vilket  leder  till
att   väsentliga   åtgärder   skjuts   på
framtiden.  Motionärerna  efterfrågar  en
långsiktig    bostadspolitik    med    en
rimligare     beskattning     och     ett
hyressättningssystem      som      skapar
incitament   för   fastighetsägare    att
investera      i     underhålls-      och
ombyggnadsåtgärder.    Förslagen     till
riktlinjer  samt bemyndigande för  bidrag
till   installation  av  hissar   avvisas
därmed (yrkande 1).

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet   tillstyrker   i   sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag  och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna        för         Moderata
samlingspartiet   och   Kristdemokraterna
biträder i var sin avvikande mening  sina
partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens  förslag
(punkterna 25, 26 och 42 i denna del) och
avstyrker  motionerna Fi28 (m)  yrkandena
6, 7 och 16 samt Fi27 (kd) yrkande 1.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker de av  regeringen
föreslagna       riktlinjerna        för
investeringsstimulans till ombyggnad  av
vissa  utrymmen  till bostadslägenheter.
Därmed    tillstyrks    punkt    27    i
propositionen.  Förslagen  i  motionerna
avstyrks.
Jämför reservationerna 13 (m, fp) och
14 (kd).

Vårpropositionen

Bakgrund
Regeringen erinrar om att under  den  tid
som  gått  sedan  investeringsstimulansen
för   att   främja  byggande  av   mindre
hyresbostäder     och     studentbostäder
infördes  2003  (prop.  2002/03:98,  bet.
2002/03:BoU9, rskr. 2002/03:215) har  det
uppmärksammats att ett antal projekt  som
enbart  eller delvis innefattar ombyggnad
av  främst vindar till bostäder, i första
hand  studentlägenheter, inte har  kommit
till  stånd.  Det har också påpekats  att
motsvarande  även gäller  ombyggnader  av
enstaka  lokaler  i vad  som  helt  eller
huvudsakligen  utgör  bostadshus.   Dessa
projekt  omfattas inte av  bestämmelserna
om investeringsbidrag enligt förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag
för  byggande av bostäder som upplåts med
hyresrätt   i  områden  med  bostadsbrist
eller     investeringsstimulans    enligt
förordningen        (2003:506)         om
investeringsstimulans  för  byggande   av
mindre  hyresbostäder och studentbostäder
enligt deras nuvarande utformning, vilket
sannolikt     inneburit    att     sådana
ombyggnader inte har kommit i gång.
Mot  bakgrund av den bristsituation  som
i  dag  finns  i  många tillväxtregioner,
inte     minst     när     det     gäller
studentbostäder, anser regeringen att det
är  angeläget  att  denna  begränsning  i
regelverken  tas  bort. Varje  ny  bostad
innebär  enligt  regeringens  mening  ett
vikigt    tillskott   i   regioner    med
bostadsbrist.  I den mån sådan  ombyggnad
resulterar i vanliga hyresbostäder  eller
studentbostäder  finner  regeringen   att
fastighetsägaren  eller  tomträttshavaren
bör  kunna beviljas investeringsstimulans
respektive   investeringsbidrag    enligt
samma   regler  som  gäller  för   övrigt
anordnande  av  bostäder.  Beloppsmässigt
motsvarar denna stimulans en sänkning  av
mervärdesskattesatsen från 25 % till 6  %
vid  köp av varor och tjänster som  avser
den  stödberättigade delen av bygg- eller
ombyggnadsprojekt.  Beloppet   krediteras
fastighetsägarens      skattekonto      i
efterhand.
Förslaget   har   anmälts    till    EG-
kommissionen, som bedömt att förändringen
faller inom ramen för det godkännande  av
förslaget om en investeringsstimulans som
kommissionen lämnade 2003.
Vidare  bedömer regeringen att det  inte
finns  anledning  att i samband  med  den
begränsade  förändring  som  nu  föreslås
återigen  pröva frågan om  införandet  av
domstolsprövning     av     beslut     om
investeringsstöd.
Regeringen påpekar därutöver  att  inget
i   regelverket  hindrar  att  kommunerna
själva  medger att studentlägenheter  för
medlas  av eller i samarbete med  student
kårer/nationer        eller         deras
samarbetsorgan, eller av stiftelser eller
bolag  knutna till dessa. Har  en  kommun
gått  med  på sådant förfarande  när  det
gäller  förmedling  av  studentlägenheter
bör  förordningens krav på samarbete  med
kommunen anses uppfyllt. Någon ändring av
förmedlingsförfarandet                för
studentbostäder  anses därför  inte  vara
nödvändig.
Regeringen framhåller också att  det  är
angeläget  att  eventuella  oklarheter  i
regelverket  när det gäller ytberäkningen
förtydligas. I vårpropositionen  aviseras
därvid  att  regeringen  i  samband   med
förordningsarbetet  avser  att   överväga
behovet av förtydligande.
Ekonomiska konsekvenser
Den samlade belastningen på statsbudgeten
beror   på   storleken   på   det   ökade
ombyggandet  av lokaler och vindsutrymmen
till bostäder till följd av de föreslagna
förändringarna. Regeringen anser  att  en
realistisk  bedömning med utgångspunkt  i
de  ombyggnader  som skett  hittills  med
statligt   stöd   är  att   den   samlade
budgetbelastningen  för   perioden   fram
t.o.m.  2006  bör  stanna  vid  högst  20
miljoner     kronor.    Intäktsbortfallet
beräknas   ligga  inom  ramen   för   den
bedömning  som  gjordes  i  propositionen
Åtgärder  för  att  främja  byggande   av
mindre  hyresbostäder och studentbostäder
(prop. 2002/03:98).
Regeringen     bedömer    vidare     att
effekterna för länsstyrelserna,  Boverket
och  Skatteverket blir begränsade  varför
ytterligare    resurser    till     dessa
myndigheter   med   anledning    av    de
föreslagna förändringarna inte föreslås.

Motionerna

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi28  att  partiet tidigare  motsatt  sig
införandet av investeringsstimulansen för
byggande  av  mindre  hyresbostäder   och
studentbostäder.   Följaktligen   avvisar
motionärerna   utvidgningen   av    denna
investeringsstimulans   till   att   även
omfatta  nybyggnad  av vindsutrymmen  och
lokaler   till   bostäder   i   hus   som
huvudsakligen omfattar bostäder  (yrkande
8).
Kristdemokraterna understryker i  motion
Fi27     vikten    av    en    långsiktig
bostadspolitik    med    en     rimligare
beskattning  och ett hyressättningssystem
som skapar incitament för fastighetsägare
att    investera   i   underhålls-    och
ombyggnadsåtgärder. Förslaget  om  utökad
investeringsstimulans  för  byggande   av
mindre    bostäder   verkar   i   motsatt
riktning,  varför det enligt motionärerna
bör avslås (yrkande 2).

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet   tillstyrker   i   sitt
yttrande (BoU5y) regeringens förslag  och
avstyrker förslagen i motionerna.
Företrädarna        för         Moderata
samlingspartiet   och   Kristdemokraterna
biträder i var sin avvikande mening  sina
partiers respektive förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens  förslag
(punkt 27) och avstyrker motionerna  Fi28
(m) yrkande 8 och Fi27 (kd) yrkande 2.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård

26:2 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
(bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  20
Allmän  miljö-  och  naturvård  uppförda
ramanslaget  26:2  Forskningsrådet   för
miljö,  areella  näringar  och  samhälls
byggande: Forskning ingå ekonomiska  för
pliktelser   som   inklusive    tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter   på
högst  260  miljoner kronor under  2005,
högst  126  miljoner kronor under  2006,
högst  70  miljoner kronor  under  2007,
högst 15 miljoner kronor under 2008  och
högst  15  miljoner kronor  under  2009.
Därmed    tillstyrks    punkt    28    i
propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande   att   under   2004    ingå
ekonomiska  förpliktelser  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst 180 miljoner kronor under 2005,
högst  60 miljoner kronor under 2006  och
högst 40 miljoner kronor under 2007.
För     att     underlätta    planering,
upphandling    och    genomförande     av
långsiktiga   forskningsprojekt   behöver
regeringen kunna ingå mer omfattande  och
mer långsiktiga förpliktelser. Regeringen
föreslår  därför att den  bemyndigas  att
2004  för  anslaget 26:2  Forskningsrådet
för  miljö, areella näringar och samhälls
byggande:  Forskning ingå ekonomiska  för
pliktelser som inklusive tidigare  gjorda
åtaganden   medför  utgifter   på   högst
260  miljoner  kronor under  2005,  högst
126  miljoner  kronor under  2006,  högst
70  miljoner  kronor  under  2007,  högst
15  miljoner kronor under 2008 och  högst
15 miljoner kronor under 2009.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 28).

34:1 Naturvårdsverket

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 323,4  miljoner
kronor. Naturvårdsverket deltar i arbetet
med   att  genomföra  EU:s  direktiv  för
handel med utsläppsrätter (2003/04/EG)  i
enlighet med riktlinjerna i propositionen
Riktlinjer  för  genomförande   av   EG:s
direktiv  om  ett system för  handel  med
utsläppsrätter  för  växthusgaser  (prop.
2003/04:31,  bet.  2003/04:MJU11,   rskr.
2003/04:150).   Regeringen   anser    att
Naturvårdsverket   behöver    ytterligare
resurser  för att hantera dessa uppgifter
och  föreslår  därför att  anslaget  34:1
Naturvårdsverket  ökas med  5,7  miljoner
kronor.  Finansiering föreslås ske  genom
att    anslaget    34:4   Sanering    och
återställning   av   förorenade   områden
minskas med motsvarande belopp.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
(bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  20
Allmän  miljö-  och  naturvård  uppförda
ramanslaget 34:3 Åtgärder för  biologisk
mångfald  ingå  ekonomiska förpliktelser
i   samband   med   förvärv   av   eller
intrångsersättning        i         från
naturvårdssynpunkt            värdefulla
naturområden   som  inklusive   tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter   på
högst  520  miljoner kronor under  2005.
Därmed    tillstyrks    punkt    29    i
propositionen.  Förslaget   i   motionen
avstyrks.
Jämför reservation 15 (kd).

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande   att   under   2004    ingå
ekonomiska  förpliktelser  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst 120 miljoner kronor under 2005.
Regeringen anser att större åtaganden  om
förvärv m.m. behöver kunna göras för  att
säkerställa     förutsättningarna     för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd  av
från     naturvårdssynpunkt    värdefulla
naturområden. Regeringen föreslår  därför
att  den  bemyndigas att under  2004  för
anslaget   34:3  Åtgärder  för  biologisk
mångfald ingå ekonomiska förpliktelser  i
samband    med    förvärv    av     eller
intrångsersättning         i         från
naturvårdssynpunkt             värdefulla
naturområden   som   inklusive   tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520 miljoner kronor under 2005.

Motionen

Kristdemokraterna  framhåller  i   motion
Fi27  att partiet förordar en långsammare
takt  och  ett ökat inslag av  frivilliga
skogvårdsavtal i arbetet med  att  bevara
nyckelbiotoper  i  skogsmark.   Därigenom
anser motionärerna att bemyndigandet  för
2005  under  anslag  till  åtgärder   för
biologisk  mångfald bör  avslås  (yrkande
3).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag   och   avstyrker   förslaget   i
motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens  förslag  (punkt  29)  och
avstyrker motion Fi27 (kd) yrkande 3.

34:5 Miljöforskning (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  20
Allmän  miljö-  och  naturvård  uppförda
ramanslaget  34:5  Miljöforskning   ingå
ekonomiska  förpliktelser i samband  med
planering,  upphandling och genomförande
av   forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst 60  miljoner  kronor
under  2005,  högst 40  miljoner  kronor
under  2006 och högst 30 miljoner kronor
under  2007. Därmed tillstyrks punkt  30
i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser på högst 65 miljoner kronor
under   perioden  2005-2007.   Regeringen
framhåller  att antalet forskningsprogram
som  finansieras under anslaget har ökat.
Genomförandeperioder                  för
forskningsprogram är  ca  4-6  år  varför
flerårsplanering    krävs.    För     att
forskningsprogrammen ska  kunna  planeras
bättre   behöver   bemyndigandet   enligt
regeringens  bedömning  ökas   till   130
miljoner   kronor.  Regeringen   föreslår
därför att den bemyndigas att under  2004
för  anslaget  34:5  Miljöforskning  ingå
ekonomiska  förpliktelser i  samband  med
planering,  upphandling och  genomförande
av    forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst 60 miljoner kronor under  2005,
högst  40 miljoner kronor under 2006  och
högst 30 miljoner kronor under 2007.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 30).

34:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

34:7 Internationellt miljösamarbete

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för dessa
ändamål   ramanslag  på  329,9   miljoner
kronor  respektive 66,4 miljoner  kronor.
Regeringen   anser  att   anslaget   34:7
Internationellt  miljösamarbete   behöver
ökas  med  5,8  miljoner kronor  för  att
finansiera    kostnader   för    Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP  samt
medlemsavgift  till Internationella  atom
energiorganet IAEA.
För  att  finansiera  denna  ökning  och
ökningen      av      anslaget       34:1
Naturvårdsverket föreslår regeringen  att
anslaget  34:4 Sanering och återställning
av  förorenade områden minskas  med  11,5
miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

34:13 Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  20
Allmän  miljö-  och  naturvård  uppförda
ramanslaget     34:13     Stöd      till
klimatinvesteringar ingå ekonomiska  för
pliktelser i samband med beslut om  stöd
till  klimatinvesteringar som  inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst 713 miljoner  kronor
under    perioden   2005-2009.    Därmed
tillstyrks  punkt  31  i  propositionen.
Förslagen i motionerna avstyrks.
Jämför reservationerna 16 (m) och  17
(fp).

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser  på  högst   350   miljoner
kronor  under perioden 2005-2009.  Klimat
investeringsprogrammen är  fleråriga  och
för att beslut om ytterligare projektstöd
ska  kunna  fattas behöver  bemyndigandet
enligt   regeringens   bedömning   höjas.
Regeringen föreslår därför att den  under
2004   för   anslaget  34:13  Stöd   till
klimatinvesteringar får  ingå  ekonomiska
förpliktelser  i samband  med  beslut  om
stöd    till   klimatinvesteringar    som
inklusive   tidigare   gjorda   åtaganden
medför  utgifter  på högst  713  miljoner
kronor under perioden 2005-2009.

Motionerna

Moderata  samlingspartiet  framhåller   i
motion  Fi28 att partiet tidigare  ställt
sig   negativt  till  subventioner   inom
stödet      till     klimatinvesteringar.
Samtidigt  godtar  man  dock  att  gjorda
löften     inom     anslaget     infrias.
Motionärerna anser därmed inte att  några
nya  bidrag till klimatinvesteringar  bör
beviljas,     varför     höjningen     av
bemyndigandet avvisas (yrkande 9).
Folkpartiet liberalerna motsätter sig  i
motion   Fi23  den  typ  av   stöd   till
klimatinvesteringar  som  beviljas   från
anslaget  eftersom den snarare gynnar  de
kommuner som är bra på ansökningar än har
positiva miljöeffekter. Motionärerna  ser
därför   ingen  anledning  att  acceptera
utökade  möjligheter att ingå ytterligare
förpliktelser  för  detta  slag  av  stöd
(yrkande 10).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag   och   avstyrker   förslagen   i
motionerna.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens  förslag  (punkt  31)  och
avstyrker  motionerna Fi28 (m) yrkande  9
och Fi23 (fp) yrkande 10.

Utgiftsområde 21 Energi

35:8 Energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatser
(anslagsvillkor)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen  av  det  under
utgiftsområde    21   Energi    uppförda
ramanslaget     35:8     Energipolitiskt
motiverade               internationella
klimatinsatser. Därmed tillstyrks  punkt
32 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  föreslår  att  anslaget  35:8
Energipolitiskt                motiverade
internationella klimatinsatser  även  får
användas  för  att finansiera  nödvändiga
förberedelser  avseende  ett  system  för
handel  med  utsläppsrätter.  Ett  sådant
system     ska    enligt    EG-direktivet
2003/87/EG  om ett system för handel  med
utsläppsrätter för växthusgaser  inom  ge
menskapen introduceras så att handeln kan
inledas den 1 januari 2005. Systemet  ska
inledningsvis        omfatta        vissa
energiintensiva industrier samt  el-  och
värmeproduktion.  I  enlighet  med   rikt
linjerna  i propositionen Riktlinjer  för
genomförande  av  EG:s  direktiv  om  ett
system för handel med utsläppsrätter  för
växthusgaser   (prop.  2003/04:31,   bet.
2003/04:MJU11,  rskr. 2003/04:150)  krävs
vissa     förberedelser    vid    berörda
myndigheter   för  att  introducera   ett
sådant  system.  Det europeiska  systemet
för     utsläppshandel    innebär     att
Kyotoprotokollets   flexibla   mekanismer
tillämpas.   Utsläppsrätter    från    de
projektbaserade mekanismerna  kommer  att
erkännas  för  användning i detta  system
enligt de närmare bestämmelser som  antas
av Europaparlamentet och rådet på förslag
från kommissionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 32).

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:2 Väghållning och statsbidrag (låneram
och anslagsvillkor)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att den under 2004 får  besluta
om  en  låneram  i Riksgäldskontoret  om
sammantaget 8,5 miljarder kronor för  de
prioriterade   vägprojekten   E6   delen
Rabbaldshede-Hogdal,      E20      delen
Tollered-Alingsås samt  genom  Alingsås,
Rv40  delen Brämhult-Hester, Rv40  delen
Haga-Ljungarum,        Rv45        delen
Angeredsbron-Älvängen,    Rv44     delen
Båberg-Väneryr  samt Rv49 Skara-Varnhem.
Samtidigt  ställer sig  utskottet  bakom
den     av     regeringen     föreslagna
användningen  av det under utgiftsområde
22  Kommunikationer uppförda ramanslaget
36:2    Väghållning   och   statsbidrag.
Därmed tillstyrks punkterna 33 och 34  i
propositionen.  Förslaget   i   motionen
avstyrks.
Jämför reservation 18 (fp).

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 15,6  miljarder
kronor. Regeringen beslöt i februari 2004
om   väginvesteringar  för   planperioden
2004-2013.  För  att  möjliggöra   tidiga
byggstarter  av  ett  antal  prioriterade
projekt   behöver   vissa   investeringar
finansieras med lån. Dessa vägprojekt  är
E6   delen  Rabbaldshede-Hogdal  (3   025
miljoner      kronor),     E20      delen
Tollered-Alingsås  samt  genom   Alingsås
(690   miljoner   kronor),   Rv40   delen
Brämhult-Hester (1 585 miljoner  kronor),
Rv40  delen Haga-Ljungarum (230  miljoner
kronor), Rv45 delen Angeredsbron-Älvängen
(2   397  miljoner  kronor),  Rv44  delen
Båberg-Väneryr (310 miljoner kronor) samt
Rv49 Skara-Varnhem (263 miljoner kronor).
Projekten är kostnadsberäknade i 2004 års
priser   och  beloppsfördelningen  mellan
projekten   är   ungefärlig.   Regeringen
föreslår  att den under 2004 får  besluta
om  att ta upp lån i Riksgäldskontoret om
sammantaget  8,5  miljarder  kronor   för
dessa  projekt. De olika lånedelarna  ska
eterbetalas i jämn takt under 25  år  med
start  vid tidpunkten när respektive  väg
projekt färdigställs.
Regeringen   erinrar   vidare   om   att
vägföreningar  som  har  sina   andelstal
grundade på taxeringsvärden ska omprövas.
För  att  underlätta och  påskynda  denna
process  har  riksdagen  beslutat  (prop.
2000/01:1  utg.omr. 22, bet. 2000/01:TU1,
rskr.  2000/01:80) att bidrag fick lämnas
till omprövningsförrättningar av enskilda
vägar   under  åren  2001-2003  till   en
sammanlagd kostnad på 25 miljoner kronor.
Lantmäteriverket    har    anmält     att
omprövningsförrättningarna har  försenats
och   fördyrats.   Med  anledning   härav
föreslår   regeringen  att   bidrag   för
ändamålet  får  betalas ut från  anslaget
36:2  Väghållning  och  statsbidrag  även
under 2004.

Motionen

Folkpartiet   liberalerna  framhåller   i
motion Fi23 att avsikten med beslut om en
låneram  i  Riksgäldskontoret  för  vissa
vägprojekt  inte  är att  utnyttja  denna
möjlighet  under  åren 2004-2006  på  ett
sätt som avspeglar sig i redovisningen av
lånebehovet.  Eftersom  något  omedelbart
behov    av    investeringsmedel     inte
föreligger anser motionärerna  att  detta
förslag  utgör  ett försök av  regeringen
att  undgå  den  normala budgetprocessen.
Motionärerna  motsätter sig förslaget  om
en  låneram för framtida väginvesteringar
och  förordar  att regeringen  återkommer
med ett nytt förslag när behov föreligger
(yrkande 11).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande  (TU4y) regeringens förslag  och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna       för       Folkpartiet
liberalerna   biträder  i  en   avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  vill   erinra   om   att
grunderna      för      hur       statens
infrastrukturinvesteringar            ska
finansieras  finns  i  22   och   23   §§
budgetlagen.  Enligt  22  §  ska   sådana
investeringar  som t.ex. investeringar  i
vägar   och  järnvägar  finansieras   med
anslag.  23 § budgetlagen öppnar  däremot
en  möjlighet för riksdagen  att  för  en
viss investering besluta att finansiering
ska  ske på ett annat sätt än som  följer
av   huvudregeln.  Med  stöd   av   denna
paragraf  har riksdagen under  senare  år
beslutat  att tidigareläggning  av  några
angelägna vägar, broar och järnvägar  ska
finansieras    med    interna    lån    i
Riksgäldskontoret  i  stället   för   med
anslag.  Dessa beslut utgör dock  enstaka
undantagsfall  och gäller tillfällen  när
behov  föreligger  av speciella  åtgärder
för  att skyndsamt kunna åstadkomma  ökad
sysselsättning och tillväxt.
Enligt finansutskottets uppfattning  bör
huvudprincipen   för   finansiering    av
infrastrukturinvesteringar  vara  att  de
ska   anslagsfinansieras.  Utskottet  kan
konstatera  att de vägprojekt som  berörs
av     det    aktuella    förslaget    om
lånefinansiering utgör endast  en  mindre
del  av  de  investeringar  i  nationella
stamvägar   som  ingår   i   de   utökade
planeringsramarna    för     väg-     och
järnvägsinvesteringar  2004-2015   (prop.
2003/04:95). Den av regeringen föreslagna
låneramen  för  dessa  projekt   på   8,5
miljarder kronor motsvarar ca 20 % av den
totala investeringsramen för de planerade
vägprojekten under de kommande  10  åren.
Huvudprincipen om anslagsfinansiering  av
infrastrukturinvesteringar  kan   således
alltjämt anses vara upprätthållen.
Finansutskottet    delar     regeringens
bedömning  att tidigareläggningen  av  de
aktuella vägprojekten är av särskild vikt
dels  för  samhällsekonomisk  utveckling,
dels     för    uppfyllelse     av     de
transportpolitiska målen.  Låneramen  för
dessa   projekt  behöver  därför   enligt
finansutskottets mening fastställas redan
i tilläggsbudgeten för innevarande år för
att  möjliggöra  praktiska  förberedelser
inför   tidiga   byggstarter   under   de
kommande       åren.      Finansutskottet
förutsätter  att  regeringen  inom   kort
återkommer   till   riksdagen   med   mer
utförliga        beskrivningar         av
investeringsplanerna och utnyttjandet  av
låneramen     för     de     prioriterade
vägprojekten.
Med   hänsyn   till  det  ovan   anförda
tillstyrker finansutskottet, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkterna 33 och 34). Motion  Fi23  (fp)
yrkande 11 avstyrks.

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att den under 2004 får  besluta
om  en  låneram  i Riksgäldskontoret  om
högst   17  miljarder  kronor   för   de
prioriterade           järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,        Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg                samt
järnvägsprojekt   i  Stockholmsregionen.
Därmed    tillstyrks    punkt    35    i
propositionen.  Förslaget   i   motionen
avstyrks.
Jämför reservation 19 (fp).

Vårpropositionen

Regeringen  beslöt  i  februari  2004  om
järnvägsinvesteringar  för   planperioden
2004-2014.  För  att  möjliggöra   tidiga
byggstarter av ett antal prioriterade pro
jekt    behöver    vissa    investeringar
finansieras      med      lån.      Dessa
järnvägsprojekt    är   Hallsberg-Degerön
(2  068  miljoner kronor),  Mjölby-Motala
(1       107       miljoner      kronor),
Trollhättan-Göteborg  (5   100   miljoner
kronor)  samt  järnvägsprojekt  i   Stock
holmsregionen  (8  725 miljoner  kronor).
Projekten är kostnadsberäknade i 2004 års
priser   och  beloppsfördelningen  mellan
projekten   är   ungefärlig.   Regeringen
föreslår  att den under 2004 får  besluta
om att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
dessa projekt om sammantaget 17 miljarder
kronor.   De   olika   lånedelarna    ska
återbetalas i jämn takt under 25  år  med
start   vid   tidpunkten  när  respektive
banprojekt färdigställs.

Motionen

Folkpartiet   liberalerna  framhåller   i
motion Fi23 att avsikten med beslut om en
låneram  i Riksgäldskontoret för framtida
järnvägsinvesteringar   inte    är    att
utnyttja   denna  möjlighet  under   åren
2004-2006 på ett sätt som avspeglar sig i
redovisningen  av  lånebehovet.  Eftersom
något      omedelbart      behov       av
investeringsmedel inte  föreligger  anser
motionärerna att detta förslag - på samma
sätt  som  förslaget under anslaget  36:2
Väghållning och statsbidrag -  utgör  ett
försök   av  regeringen  att  undgå   den
normala   budgetprocessen.   Motionärerna
motsätter sig förslaget om en låneram för
de   prioriterade  järnvägsprojekten  och
förordar  att  regeringen återkommer  med
ett  nytt  förslag  när behov  föreligger
(yrkande 12).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande  (TU4y) regeringens förslag  och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna       för       Folkpartiet
liberalerna   biträder  i  en   avvikande
mening sitt partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Grunderna  för  finansiering  av  statens
infrastrukturinvesteringar   sammanfattas
av   finansutskottet  i  det  ovanstående
avsnittet  om  anslaget 36:2  Väghållning
och  statsbidrag. Där uttrycker utskottet
också  sin uppfattning att huvudprincipen
för            finansiering            av
infrastrukturinvesteringar bör  vara  att
de ska anslagsfinansieras.
Mot  denna  bakgrund kan finansutskottet
konstatera  att  de  järnvägsprojekt  som
berörs  av  det  aktuella  förslaget   om
lånefinansiering utgör endast  en  mindre
del  av de investeringar i järnvägar  som
ingår i de utökade planeringsramarna  för
väg-  och järnvägsinvesteringar 2004-2015
(prop.  2003/04:95).  Den  av  regeringen
föreslagna låneramen för dessa projekt på
17  miljarder kronor motsvarar ca 16 % av
den   totala  investeringsramen  för   de
planerade  järnvägsprojekten   under   de
kommande   10  åren.  Huvudprincipen   om
anslagsfinansiering                    av
infrastrukturinvesteringar  kan   således
alltjämt anses vara upprätthållen.
Finansutskottet    delar     regeringens
bedömning  att tidigareläggningen  av  de
aktuella järnvägsprojekten är av särskild
vikt     dels    för    samhällsekonomisk
utveckling,  dels för uppfyllelse  av  de
transportpolitiska målen.  Låneramen  för
dessa   projekt  behöver  därför   enligt
finansutskottets mening fastställas redan
i tilläggsbudgeten för innevarande år för
att  möjliggöra  praktiska  förberedelser
inför   tidiga   byggstarter   under   de
kommande       åren.      Finansutskottet
förutsätter  att  regeringen  inom   kort
återkommer   till   riksdagen   med   mer
utförliga        beskrivningar         av
investeringsplanerna och utnyttjandet  av
låneramen     för     de     prioriterade
järnvägsprojekten.
Med   hänsyn   till  det  ovan   anförda
tillstyrker finansutskottet, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkt  35). Motion Fi23 (fp) yrkande  12
avstyrks.

36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på  793  miljoner
kronor.  Regeringen föreslår att anslaget
36:12   Rikstrafiken:   Trafikupphandling
vkas  med 5 miljoner kronor för att utöka
möjligheterna  att  upphandla   kollektiv
persontrafik. Finansiering sker genom att
anslaget  36:1  Vägverket: Administration
minskas med motsvarande belopp.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 42 i denna del).

36:16 Järnvägsstyrelsen (nytt anslag)

Vårpropositionen

Regeringen    har   nyligen    överlämnat
propositionen     Järnvägslag      (prop.
2003/04:123). Förslaget innebär bl.a. att
en  sektorsspecifik lag om järnvägar  ska
ge   klarare   regler  för  att   bedriva
verksamhet   inom   järnvägssektorn   och
åstadkomma  en  tydlig och  ändamålsenlig
järnvägsstruktur. Regeringens  avsikt  är
att  en  ny myndighet, Järnvägsstyrelsen,
ska  inrättas för att handlägga uppgifter
enligt den nya järnvägslagen.
Den nya myndigheten föreslås ta över  de
uppgifter  som i dag utförs  av  Järnvägs
inspektionen och Tågtrafikledningen  inom
Banverket och dessa enheter kommer därmed
att  upphöra. Till detta kommer ett antal
nya     uppgifter    som    rör     bl.a.
marknadsövervakning  och  registerföring.
Regeringen planerar att inrätta  den  nya
myndigheten den 1 juli 2004  då  den  nya
lagstiftningen  beräknas träda  i  kraft.
Regeringen  anser därför att  ett  anslag
för  den  nya myndigheten bör föras  upp.
För  innevarande år bedöms  medelsbehovet
vara  20  miljoner  kronor.  Finansiering
sker  genom  att anslaget 36:3 Banverket:
Administration  minskas  med  5  miljoner
kronor   och   anslaget  36:4  Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter  minskas
med  15  miljoner kronor. Minskningen  av
anslagen motsvaras till stor del  av  att
uppgifter   som   utförs   av   Banverket
överförs till den nya myndigheten.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 42 i denna del).

Låneram för fyra SJ-bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att den under 2004 får  besluta
om  låneramar  i  Riksgäldskontoret  för
Euromaint  AB, Green Cargo AB, Jernhusen
AB  och AB Swedcarrier för 2005 och 2006
som  sammanlagt  uppgår till  högst  2,3
miljarder   kronor.  Därmed   tillstyrks
punkt  36  i propositionen. Förslaget  i
motionen avstyrks.
Jämför reservation 20 (m, fp, kd, c).

Vårpropositionen

Huvuddelen    av    Statens    järnvägars
verksamhet  bolagiserades vid  årsskiftet
2000/01. De nya SJ-bolagen har sedan 2001
låneramar i Riksgäldskontoret. För SJ  AB
finns  en  låneram på 2 miljarder  kronor
för  perioden  2004-2007. För  de  övriga
bolagen,  dvs. Euromaint AB, Green  Cargo
AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier finns
en  samlad  låneram  på  6  550  miljoner
kronor   för   2004.   Inriktningen    är
emellertid att bolagen ska finansiera sig
på  den  öppna kreditmarknaden. Jernhusen
AB  och  Green Cargo AB gör  också  detta
till större delen.
Regeringen  framhåller att  en  fortsatt
finansiering på den öppna kreditmarknaden
förutsätter att bolagen ännu några år har
kvar en lånemöjlighet i Riksgäldskontoret
som  vid  behov  kan utnyttjas.  För  att
stabilitet  ska  skapas  i  finansierings
förutsättningarna behöver redan nu beslut
tas  om  låneramar  för  2005  och  2006.
Tidsförhållandena    gör    det    enligt
regeringens  uppfattning  inte  praktiskt
möjligt   att  behandla  denna  fråga   i
budgetpropositionen för 2005.  Regeringen
anser  därför att Euromaint, Green Cargo,
Jernhusen  och Swedcarrier  behöver  till
försäkras  en  samlad  låneram   på   2,3
miljarder  kronor  för  2005  och   2006.
Enligt  förslaget  bör  det  ankomma   på
regeringen att inom denna ram besluta  om
låneutrymme för de olika bolagen.

Motionen

Kristdemokraterna anser i motion Fi27 att
de   statliga  bolag  som  agerar  på  en
konkurrensutsatt marknad också ska  finna
sin    finansiering    på    den    öppna
kreditmarknaden. Motionärerna påpekar att
de  fyra SJ-bolagen vid utgången av  2003
endast  hade  lån i Riksgäldskontoret  på
sammanlagt    1,25   miljarder    kronor.
Samtidigt har SJ AB hittills utnyttjat  0
kr  av  den låneram på 2 miljarder kronor
som  regeringen ansåg nödvändig  för  att
garantera  bolagets  fortlevnad.  Utifrån
denna bakgrund uppfattar motionärerna att
SJ-bolagen kan finna finansiering på  den
öppna   kreditmarknaden.  Låneramarna   i
Riksgäldskontoret utgör i så fall  enbart
en säkerhet som kan bidra till att pressa
bolagens kreditkostnader på ett sätt  som
snedvrider   konkurrensen.   Därför   bör
förslaget avslås (yrkande 5 i denna del).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande  (TU4y) regeringens förslag  och
avstyrker förslaget i motionen.
Företrädarna    för    Kristdemokraterna
biträder  i  en  avvikande  mening   sitt
partis förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet vill erinra om att enligt
20  §  budgetlagen fastställer  riksdagen
årligen låneramar i Riksgäldskontoret för
finansiering av statlig verksamhet. Detta
sker   normalt   genom  ett   förslag   i
budgetpropositionen  för   det   kommande
året. Regeringens förslag om låneram  för
de  fyra  SJ-bolagen avser emellertid  de
två nästkommande åren.
Finansutskottet noterar  att  regeringen
förklarar  att detta förslag tas  upp  på
tilläggsbudgeten   för   innevarande   år
eftersom tidsförhållandena inte  gör  det
praktiskt  möjligt  att  behandla   denna
fråga  i  budgetpropositionen  för  2005.
Enligt   ytterligare   information    som
finansutskottet       erhållit       från
Regeringskansliet    beror    detta    på
särskilda  planeringsförutsättningar  som
gäller  i  detta  ärende. Förhandlingarna
avseende  lån  till  dessa  bolag  börjar
nämligen redan i höst, vilket innebär att
riksdagens  beslut baserat på  förslag  i
budgetpropositionen för 2005 skulle komma
för   sent   för   att   säkra   en   god
förhandlingsposition för staten.
Finansutskottet       delar       vidare
regeringens  uppfattning att en  fortsatt
finansiering av de fyra SJ-bolagen på den
öppna  kreditmarknaden  förutsätter   att
bolagen   ännu  några  år  har  kvar   en
lånemöjlighet i Riksgäldskontoret som vid
behov  kan  utnyttjas.  Som  framgår   av
propositionen är inriktningen att bolagen
ska   kunna  finansieras  på  den   öppna
kreditmarknaden. Jernhusen AB  och  Green
Cargo  AB  gör  detta redan  i  dag  till
större  delen.  Den föreslagna  förlängda
lånemöjligheten       skapar       enligt
finansutskottets     bedömning      sådan
stabilitet          i         SJ-bolagens
finansieringsförutsättningar    att    de
marknadsmässiga   avkastningskraven   för
dessa bolag kan upprätthållas.
Mot     denna    bakgrund    tillstyrker
finansutskottet,     i     likhet     med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 36). Motion Fi27 (kd) yrkande 5  i
denna del avstyrks.

Avveckling av VTI Utveckling AB

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  om avveckling av VTI Utveckling
AB.   Därmed  tillstyrks  punkt   37   i
propositionen.

Vårpropositionen

VTI  Utveckling  AB  bildades  efter  ett
riksdagsbeslut  1983.  Statens  väg-  och
trafikforskningsinstitut (VTI)  förvaltar
bolagets  aktier. Enligt  bolagsordningen
ska   bolaget   bedriva  försäljning   av
forskningsprodukter   inom    väg-    och
trafikområdet  och annan därmed  förenlig
verksamhet.  Bolagets största  verksamhet
har       varit      seminarie-       och
konferensverksamhet.    Försäljning    av
forskningsprodukter   inom    väg-    och
trafikområdet   har   varit   av   mindre
omfattning.
Mot   bakgrund  av  att  det  finns  ett
begränsat   behov   av   bolaget    anser
regeringen   att   det   bör   avvecklas.
Transportforum och andra konferenser  och
seminarier  arrangeras  numera  av   VTI.
Någon      försäljningsverksamhet      av
forskningsprodukter   förekommer    inte.
Slutreglering  av kvarvarande  fordringar
och  skulder i bolaget pågår.  Regeringen
aviserar  att  om ett överskott  kvarstår
när   avvecklingen  av  bolaget  är  klar
kommer  det  att föras till  inkomsttitel
2811    Övriga   inkomster   av   statens
verksamhet.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet   tillstyrker   i    sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet,  propositionens  förslag
(punkt 37).

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning
och samfinansierad forskning
(bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  att  den bemyndigas  att  under
2004  för  det  under  utgiftsområde  23
Jord-    och   skogsbruk,   fiske    med
anslutande       näringar       uppförda
ramanslaget  26:1  Forskningsrådet   för
miljö,  areella  näringar  och  samhälls
byggande:  Forskning och  samfinansierad
forskning  ingå ekonomiska förpliktelser
i  samband  med  planering,  upphandling
och  genomförande  av  forskningsprojekt
som  inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför  utgifter på högst  220  miljoner
kronor  under  2005, högst 150  miljoner
kronor  under  2006, högst  95  miljoner
kronor  under 2007 och högst 45 miljoner
kronor  under  2008.  Därmed  tillstyrks
punkt 38 i propositionen.

Vårpropositionen

Regeringen  har  för  detta  ändamål  ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser  på  högst   300   miljoner
kronor   för   2005-2007.  Den   tidigare
tidsbegränsade satsningen på forskning om
ekologisk produktion gäller fr.o.m.  2004
utan tidsbegränsning. Regeringen aviserar
att    ett   nytt   ramavtal    om    den
samfinansierade  forskningen  kommer  att
slutas  för den kommande fyraårsperioden.
Detta     medför    att    ett     större
bemyndigandebelopp   behövs    och    att
etaganden kan göras för något längre tid.
Regeringen   föreslår  därför   att   den
bemyndigas att under 2004 för ramanslaget
26:1  Forskningsrådet för miljö,  areella
näringar  och samhällsbyggande: Forskning
och    samfinansierad   forskning    ingå
ekonomiska  förpliktelser i  samband  med
planering,  upphandling och  genomförande
av    forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst 220 miljoner kronor under 2005,
högst  150  miljoner kronor  under  2006,
högst  95 miljoner kronor under 2007  och
högst 45 miljoner kronor under 2008.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 38).

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag  på  37  miljoner
kronor.  Från anslaget finansieras  bl.a.
pristillägg  för  renkött.  Pristillägget
halverades i slutet av 2003 som följd  av
prisökningar  under  perioden  1993-2002.
Priserna   sjönk  dock  av   flera   skäl
drastiskt   i   november   förra    året.
Regeringen  anser  att  pristillägget  på
renkött  nu åter bör höjas till  tidigare
nivå.  För att göra det möjligt att  höja
pristillägget  föreslår  regeringen   att
anslaget  45:1  Främjande av  rennäringen
m.m. ökas med 10 miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Avgiftsintäkter från pass för
sällskapsdjur

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  angående  avgiftsintäkter  från
pass   för  sällskapsdjur  som   Statens
jordbruksverk  tillhandahåller.   Därmed
tillstyrks punkt 39 i propositionen.

Vårpropositionen

Enligt   Europaparlamentets  och   rådets
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj
2003   om   djurhälsovillkor   som    ska
tillämpas     vid     transporter      av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och
om  ändring av rådets direktiv  92/65/EEG
(EUT   L  146,  13.6.2003,  s.  1,  Celex
32003R0998) ska sällskapsdjur åtföljas av
ett   pass  vid  transporter  mellan  EU-
länder.   Av  passen  ska  bl.a.  djurens
identitet   och   utförda   vaccinationer
framgå.   Jordbruksverket   kommer    att
tillhandahålla  passen,  vilka   därefter
kommer   att   utfärdas  av   veterinärer
förordnade       av      Jordbruksverket.
Förordningen  ska börja tillämpas  den  3
juli 2004.
Regeringen        framhåller         att
Jordbruksverkets hantering  av  pass  för
sällskapsdjur kommer att utgöra  en  egen
och klart avgränsad verksamhet. Kostnader
för  hanteringen  bör enligt  regeringens
uppfattning helt täckas av avgifterna för
passen.         Avgifterna          utgör
offentligrättsliga  avgifter.  Regeringen
föreslår   att   den   får   besluta   om
dispositionen  av avgiftsintäkterna  från
pass   för   sällskapsdjur  som   Statens
jordbruksverk            tillhandahåller.
Verksamheten   kommer  att   vara   efter
frågestyrd  och  med en  nettoredovisning
ges  enligt regeringens mening  möjlighet
att   anpassa   verksamheten   till    de
skiftande förutsättningarna över tiden.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i   sitt   yttrande  (MJU4y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-       och      jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 39).

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:8 Patentbesvärsrätten

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 15,2  miljoner
kronor.  Regeringen  anser  att  anslaget
38:3 Patentbesvärsrätten behöver ökas med
en    miljon    kronor   för    att    Pa
tentbesvärsrätten även  i  fortsättningen
ska kunna bedriva en effektiv verksamhet.
Finansiering  föreslås  ske   genom   att
anslaget   38:3   Institutet   för   till
växtpolitiska                    studier:
Förvaltningskostnader     minskas     med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

40:1 Marknadsdomstolen

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål ett ramanslag på 8,9 miljoner kro
nor.  Regeringen anser att anslaget  40:1
Marknadsdomstolen  behöver  ökas  med  en
miljon  kronor  för att Marknadsdomstolen
ska   ha  möjlighet  att  handlägga   ett
omfattande    kartellmål.    Finansiering
föreslås  ske  genom  att  anslaget  38:2
Näringslivsutveckling  m.m.  minskas  med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

40:3 Allmänna reklamationsnämnden

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett  ramanslag på 23,1  miljoner
kronor.  Regeringen  anser  att  Allmänna
reklamationsnämnden   behöver   tillföras
ökade  resurser för att nämnden ska kunna
handlägga       nya       typer        av
försäkringsärenden.    Därför    föreslår
regeringen  att  anslaget  40:3  Allmänna
reklamationsnämnden ökas med 1,1 miljoner
kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet               tillstyrker
propositionens förslag (punkt 42 i  denna
del).

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

Lag om ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och
landsting
48:1 Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting

Vårpropositionen

I  statsbudgeten för 2004 finns för detta
ändamål  ett ramanslag på 44,1  miljarder
kronor.
Inkomståret   2003   ökade   kommunernas
skatteintäkter  på  grund  av  övergången
från     skattefri    folkpension     och
pensionstillskott   till    skattepliktig
garantipension. En motsvarande förändring
gjordes  även  för  förtidspensioner  som
omvandlades     till    sjukersättningar.
Dessutom   medförde   tredje   steget   i
skattereformen   samt   omvandlingen   av
skattereduktionen  för  låg-  och   medel
inkomsttagare till ett högre  grundavdrag
förändrade skatteintäkter för kommunerna.
I  budgetpropositionen för 2003  gjordes
en  preliminär reglering av det generella
statsbidraget till kommuner och landsting
för  att neutralisera effekterna  på  det
kommunala  skatteunderlaget med anledning
av  pensionsreformen,  höjda  grundavdrag
etc.  Denna  reglering  innebar  att  det
generella  bidraget  till  kommuner   och
landsting  minskades med 5  370  miljoner
kronor. På uppdrag av Finansdepartementet
och   kommunförbunden   har   Statistiska
centralbyrån  (SCB)  gjort  en   noggrann
beräkning      av      effekterna      av
regeländringarna. Enligt denna  beräkning
ökar   pensionsomläggningen   kommunernas
skatteintäkter med 14,2 miljarder  kronor
medan  det  högre  grundavdraget  minskar
intäkterna  med 7,5 miljarder  kronor.  I
budgetpropositionen för  2003  reglerades
pensionsomläggningen preliminärt med 12,2
miljarder  kronor  och grundavdraget  med
6,8  miljarder kronor. SCB:s  beräkningar
medför   således   att  ytterligare   1,3
miljarder   kronor   ska   regleras   med
kommunsektorn fr.o.m. 2003.
Denna  slutreglering medför en minskning
av  anslaget  med  1,3  miljarder  kronor
årligen  fr.o.m. 2003. Under 2003 gjordes
ingen     slutlig    reglering,    varför
slutregleringen  2004 enligt  regeringens
mening  bör  avse såväl  2003  som  2004.
Regleringen föreslås därför ske nu  genom
att  anslaget 48:1 Generellt  statsbidrag
till  kommuner och landsting minskas  med
2,6  miljarder kronor. Regleringsbeloppet
fördelas  med 1 755 miljoner  kronor  för
kommunerna  och 845 miljoner  kronor  för
landstingen.
Med    anledning   av   denna   slutliga
reglering  måste Skatteverket  fatta  ett
nytt   beslut   angående   statsbidragets
storlek  för bidragsåret 2004. Regeringen
föreslår därför att en bestämmelse tas in
i    lagen   (1995:1514)   om   generellt
statsbidrag  till kommuner och  landsting
om  att  Skatteverket ska fatta ett  nytt
beslut   om  statsbidragets  storlek   om
anslaget för statsbidraget ändras.

Motionerna

Moderata  samlingspartiet  framhåller   i
motion  Fi28  att  det är  olyckligt  att
kommunerna            får            sina
verksamhetsförutsättningar ändrade  under
löpande  budgetår när såväl utgifter  som
inkomster  är  fastlagda.  För   enskilda
kommuner  kan  detta  komma  att  medföra
underskott  i  årets  verksamhet.   Någon
lagändring  som  medger  ändrade   bidrag
under  löpande budgetår bör därför enligt
motionärerna inte ske (yrkande 2).
Folkpartiet liberalerna anser  i  motion
Fi23  att  det inte finns någon anledning
att   ha  synpunkter  på  grunderna   för
nedräkningen   av   statsbidragen    till
kommuner          och          landsting.
Finansieringsprincipen     ska     enligt
motionärerna   gälla.   Man    framhåller
emellertid  att  kommuner  och  landsting
ställs i ett än mer bekymmersamt läge när
det  generella statsbidraget  mitt  under
pågående  verksamhetsår minskas  med  2,6
miljarder kronor. Så kraftiga minskningar
under   pågående   verksamhetsår   skapar
orimliga  planeringsförutsättningar   för
kommuner och landsting. Det riskerar  att
skapa krav på besparingar som går ut över
de  kommunala kärnverksamheterna,  vilket
kan  kullkasta de kraftiga  insatser  som
under  föregående  år  gjordes  inom  den
kommunala sektorn för att vända långåriga
underskott   till  varaktiga   överskott.
Motionärerna  anser att riksdagen  därför
bör    avstyrka   förslaget   till    att
retroaktivt    minska    det    generella
statsbidraget till kommuner och landsting
med   2,6   miljarder  kronor   inklusive
förslaget till lagändring (yrkande 9).
Kristdemokraterna   motsätter   sig    i
motion  Fi27  sänkningen av statsbidragen
till  kommuner  och  landsting  med   2,6
miljarder kronor (yrkande 7 i denna del).
Dessa resurser behövs enligt motionärerna
för  att  säkra de välfärdsåtaganden  som
den  offentliga sektorn gjort bl.a. genom
att    personalen   i    de    offentliga
verksamheterna behålls och utökas, vilket
i    sin   tur   sänker   arbetslösheten.
Samtidigt  ser  man på  kort  sikt  stort
behov  av kvalitetshöjande åtgärder  inom
psykiatrin. Motionärerna anser därför att
resurserna   för   att   förbättra    den
psykiatriska vården bör förstärkas  genom
att  öka det generella statsbidraget till
kommuner  och landsting med 300  miljoner
kronor.
Centerpartiet  avvisar  i  motion   Fi25
neddragningen  av  generella  statsbidrag
till kommuner och landsting (yrkande 5  i
denna  del).  Motionärerna  bedömer   att
förslaget kommer att resultera i kraftiga
nedskärningar i kommunsektorn  och  ökade
kostnader   för  arbetslöshet.  Samtidigt
framhåller   man   att  liknande   beslut
undanröjer  för  kommuner  och  landsting
möjligheten   att  planera  efter   givna
förutsättningar inför ett  verksamhetsår.
Därför    förordar    motionärerna    att
riksdagen    avslår    förslaget     till
lagändring (yrkande 6).

Skrivelse från Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet

Med  anledning av regeringens förslag har
Svenska        kommunförbundet        och
Landstingsförbundet     överlämnat     en
skrivelse   till   finansutskottet   (Dnr
069-3596-0304  samt SK 2004/0995  och  Lf
0647/04). I skrivelsen framhålls att  den
föreslagna  regleringen  inom   generella
statsbidrag  till kommuner och  landsting
inte baseras på någon överenskommelse med
Svenska        Kommunförbundet        och
Landstingsförbundet, vilket  är  brukligt
vid           tillämpningar            av
finansieringsprincipen.  Från  förbundens
sida     har     en    utgångspunkt     i
överläggningarna  med Finansdepartementet
i   stället   varit  att   en   eventuell
justering  av  regleringen  skulle  gälla
fr.o.m.  inkomståret  2004  och  att  den
skulle gälla 2005 års statsbidrag.
Förbunden  bedömer  samtidigt  att   det
underlag   som  legat  till   grund   för
beräkning      av      de      föreslagna
regleringsbeloppen  behöver  kompletteras
innan  regleringen kan beslutas.  Det  är
främst   två  förhållanden  som   behöver
klaras ut. Det första gäller varför SCB:s
beräkning  av skatter och inkomster  före
och  efter de genomförda reformerna visar
så stor skillnad avseende förändringen  i
pensionsinkomster.   Det   andra    avser
skillnaden      i      utveckling      av
ålderspensioner mellan SCB:s  beräkningar
och Riksförsäkringsverkets statistik över
utbetalda pensioner. Med hänsyn  till  de
oklarheter som i dagsläget finns kring de
gjorda    beräkningarna   är   förbundens
slutsats  att dessa inte kan  ligga  till
grund för en reglering.
Vidare  tar  förbunden upp  regleringens
effekter  på kommunernas och landstingens
ekonomi och anför följande:
Oavsett  det  berättigade i regleringen
är  vi  mycket starkt kritiska mot  att
den   föreslås   bli  genomförd   under
löpande  budgetår. Det skulle påtagligt
ändra  de  ekonomiska förutsättningarna
för  kommuner och landsting. Dessa  har
små  möjligheter  att anpassa  ekonomin
under  resterande del av året  för  att
kunna  klara  balanskravet. Regleringen
motsvarar    en    höjning    av    den
genomsnittliga                kommunala
utdebiteringen med drygt 20  öre.  Till
bilden    hör    att    prognosen    på
skatteintäkterna 2004  reviderats  ned.
Med    den    föreslagna    regleringen
förvärras    ett    redan    besvärligt
ekonomiskt   läge   ytterligare.    Det
saknas   enligt  vår  mening   hållbara
motiv    för   att   vidta   en   sådan
extraordinär åtgärd som därtill  kräver
en    lagändring    för    att    kunna
genomföras.
Enligt  vår  mening  bör  en  eventuell
slutreglering  avvakta  till  dess  att
det  föreligger  ett  säkrare  underlag
att  basera den på. Vi avvisar  bestämt
att   regleringen  sker  på  2004   års
statsbidrag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  vill   erinra   om   att
generella  statsbidrag till kommuner  och
landsting  enligt  finansieringsprincipen
ska  justeras  så att alla reformer  blir
neutrala för kommunsektorn. Reglerna  för
tillämpningen  av  finansieringsprincipen
förtydligas i kompletteringspropositionen
1994  (prop.  1993/94:150, bilaga  7,  s.
33-34).  Där framgår t.ex. att  principen
enbart    omfattar   statligt   beslutade
åtgärder   som   tar  direkt   sikte   på
kommunala  verksamheter, att  regleringen
enbart  ska  göras för direkta ekonomiska
effekter  och att alla propositioner  som
påverkar  kommunsektorns  verksamhet  och
ekonomi ska innehålla en bedömning av  de
kommunalekonomiska   konsekvenserna   och
huruvida    finansieringsprincipen     är
tillämplig.        Finansieringsprincipen
omfattar inte statliga åtgärder som  inte
tar direkt sikte på, men ändå får direkta
ekonomiska   effekter  på  kommunsektorn.
Sådana  effekter ska däremot beaktas  när
en   bedömning   görs  av  statsbidragets
storlek.
Utskottet     kan     konstatera     att
regleringen     av     det      generella
statsbidraget till kommuner och landsting
för  att neutralisera effekterna  på  det
kommunala  skatteunderlaget med anledning
av  pensionsreformen sker i enlighet  med
finansieringsprincipen. Regleringen är av
teknisk   karaktär  eftersom   de   ökade
skatteintäkter    som   kommunerna    och
landstingen  får  med  anledning  av  det
reformerade             pensionssystemet,
avskaffandet     av     det     särskilda
grundavdraget  samt  höjd  garantipension
regleras genom att statsbidraget sänks  i
motsvarande    grad.    Samtidigt    ökas
statsbidraget  med belopp  som  motsvarar
minskade  kommunala  skatteintäkter  till
följd av höjda grundavdrag till låg-  och
medelinkomsttagare  samt  pensionärer   i
samband med skattereformens tredje  steg.
Detta    gäller   även   den   föreslagna
slutregleringen.       Därmed        blir
pensionsreformens  effekt  på   kommunala
finanser neutral.
Beräkningen  av slutregleringens  belopp
har  genomförts av SCB på  ett  gemensamt
uppdrag   av   Finansdepartementet   samt
Svenska       Kommun-förbundet        och
Landstingsförbundet.  Enligt  information
som      utskottet     inhämtat      från
Regeringskansliet  har  förbunden   under
arbetets  gång inte riktat  någon  kritik
angående  SCB  som  en oberoende  part  i
denna  uppgift. Även valet av  basår  för
beräkningen   följer  av  ett   gemensamt
beslut.  Det  regleringsbelopp   som   nu
föreslås   i  propositionen  är   således
förenlig  med de av parterna överenskomna
utgångspunkterna för beräkningsprocessen.
Samtidigt    noterar    utskottet    att
slutregleringsbeloppet på  2,6  miljarder
kronor  på  inget sätt är  exceptionellt.
Det   kan   jämföras  med   de   tekniska
regleringar     mellan     staten     och
kommunsektorn  som  görs  varje  år  till
följd   av   att   staten   betalar    ut
preliminära skatteintäkter till  kommuner
och  landsting, vilka sedan regleras  när
det  definitiva utfallet är klart.  Denna
reglering har sedan 1993 varierat  mellan
+10  miljarder  kronor och  -6  miljarder
kronor per år.
Utskottet   vill   i  detta   sammanhang
understryka  att man är väl  medveten  om
att kommunsektorn till följd av den svaga
arbetsmarknaden   och   den    ogynnsamma
konjunkturutvecklingen under  innevarande
år  befinner  sig  i en mycket  ansträngd
ekonomisk    situation.   Det    aktuella
förslaget   aviserades   emellertid    av
regeringen  redan  i  budgetpropositionen
för  2004.  Enligt vad utskottet  erfarit
från   Regeringskansliet  har  regeringen
under  en  längre tid berett  frågan  med
förbunden.  Mot  denna  bakgrund  bedömer
utskottet   att   förbunden   har    haft
möjlighet        att        i        sina
planeringsförutsättningar inför 2004 även
ta    hänsyn    till    den    föreslagna
slutregleringen  av  statsbidraget   till
följd    av   pensionsomläggningen.    En
uppskjutning   av   slutregleringen   med
ytterligare ett år skulle däremot utsätta
kommunsektorns   ekonomi   för    hårdare
påfrestning   eftersom  det  ackumulerade
regleringsbeloppet då kommer att bli ännu
högre.
Med  hänvisning  till det  ovan  anförda
ställer  sig  utskottet bakom regeringens
förslag   till   slutreglering   av   det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting för att neutralisera effekterna
på  det  kommunala  skatteunderlaget  med
anledning  av pensionsreformen. Utskottet
bifaller   därmed  även  förslaget   till
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och  landsting.
Därmed  tillstyrks propositionens förslag
(punkterna  10  och  42  i  denna   del).
Motionerna Fi28 (m) yrkande 2, Fi23  (fp)
yrkande  9, Fi27 (kd) yrkande 7  i  denna
del  och Fi25 (c) yrkandena 5 i denna del
och 6 avstyrks.

Finansutskottets sammanställning av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag  till ändringar i lagar  rörande
statligt  stöd  till politiska  partier,
stöd   till   riksdagsledamöternas   och
partigruppernas  arbete   i   riksdagen,
assistansersättning                  och
handikappersättning och vårdbidrag  samt
om  generellt statsbidrag till  kommuner
och   landsting.  Vidare  godkänns   att
Riksgäldskontorets  betalning  av  årlig
ränta     på     kung    Karl     XIII:s
hemgiftskapital  upphör.  Förslagen   om
ändrade ramar och anslag godkänns.
Vidare  föreslår utskottet att ett  nytt
ramanslag,  Kapitalinsatser  i  statliga
bolag, om 1 miljon kronor anvisas  under
utgiftsområde 24 Näringsliv.  Regeringen
bemyndigas  att överskrida anslaget  med
2  miljarder  kronor.  I  den  takt  som
medel   tillförs   anslaget   från   det
särskilda   kontot  i  Riksgäldskontoret
avräknas  dessa  mot anslaget.  Avsikten
är  att  anslaget inte ska belastas  vid
årets  slut.  Vad  utskottet  anfört   i
denna   del  bör  ges  regeringen   till
känna.
Därmed  tillstyrks  punkterna  5-7,  10,
11, 43 och 44 i propositionen. Punkt  42
tillstyrks delvis.
Motionerna avstyrks.
Jämför  reservationerna  21  (m),  22
(fp), 23 (kd) och 24 (c).

Vårpropositionen

Regeringens  förslag till ändrade  anslag
har  ovan  redovisats per  utgiftsområde.
Förslagen innebär att anvisade medel ökar
med  5  081  miljoner  kronor  netto.  De
föreslagna ökningarna av anslagen  uppgår
till   7  875  miljoner  kronor  och   de
föreslagna  minskningarna uppgår  till  2
794 miljoner kronor.

Motionerna

De  alternativa förslagen om ändringar på
tilläggsbudget    har    redovisats     i
anslutning till de olika förslagen ovan.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  har  i  det   föregående
tagit   ställning  till   de   föreslagna
anslagsförändringarna  samt  lagförslagen
med  anslagspåverkande effekt.  Utskottet
har    under   rubriken   En   förbättrad
kapitalstruktur    i    statliga    bolag
föreslagit   att   ett  nytt   ramanslag,
Kapitalinsatser i statliga  bolag,  om  1
miljon  kronor  anvisas på tilläggsbudget
för    2004   under   utgiftsområde    24
Näringsliv.  Regeringen  bemyndigas   att
överskrida anslaget med högst 2 miljarder
kronor.  I  den  takt som medel  tillförs
anslaget  från  det  särskilda  kontot  i
Riksgäldskontoret  avräknas   dessa   mot
anslaget.  Avsikten är att anslaget  inte
ska belastas vid årets slut.
I  övrigt har utskottet ställt sig bakom
regeringens förslag.
Utskottet   tillstyrker   således    att
riksdagen  godkänner regeringens  förslag
till  ändrade  ramar för  utgiftsområden,
med  undantag för ramen för utgiftsområde
24, där utskottet föreslår att ramen höjs
med  1  miljon kronor utöver  regeringens
förslag. Vidare tillstyrker utskottet att
riksdagen anvisar ändrade och nya  anslag
i  enlighet med regeringens förslag  samt
därutöver  anvisar 1 miljon  kronor  till
ett  nytt  ramanslag,  Kapitalinsatser  i
statliga bolag.
De      alternativa     motionsförslagen
avstyrks.
Utskottets förslag innebär att  anvisade
medel  ökar  med  5 082  miljoner  kronor
netto.   De   föreslagna  ökningarna   av
anslagen   uppgår  till  7  876  miljoner
kronor  och  de  föreslagna minskningarna
uppgår till 2 794 miljoner kronor.
Mot   bakgrund   av  det  ovan   anförda
tillstyrker   finansutskottet   punkterna
5-7,   10,  11,  43  och  44.  Punkt   42
tillstyrks delvis.
Motionerna Fi28 (m) yrkandena 2,  12-16,
Fi23  (fp)  yrkandena 6 och 9, Fi27  (kd)
yrkande  7, Fi25 (c) yrkandena  5  och  6
samt Fi26 (m) avstyrks.
Utskottets förslag framgår av punkt 35  i
utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut
jämte      den      där     efterföljande
specifikationen  över  ändrade  ramar  på
utgiftsområden   och  ändrade   och   nya
anslag.

Reservationer


Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut
och   ställningstaganden  har   föranlett
följande reservationer. I rubriken  anges
vilken  punkt  i utskottets förslag  till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1. Medel från Fonden för den mindre
skeppsfarten, punkt 1 (m, fp, kd, c)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark  (fp), Jörgen  Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  medel  från  Fonden  för  den  mindre
skeppsfarten   och   avslår   regeringens
förslag   rörande  denna   fond.   Därmed
bifaller       riksdagen       motionerna
2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
yrkande   1  och  2003/04:Fi17  av   Olle
Sandahl   m.fl.  (kd)  yrkande   1   samt
bifaller  delvis motionerna  2003/04:Fi19
av  Karin  Pilsäter m.fl. (fp) yrkande  2
och 2003/04:Fi18 av Lena Ek m.fl. (c) och
avslår proposition 2003/04:128.

Ställningstagande

Vi  anser  att  förslaget i propositionen
bör  avslås.  Det  är  inte  rimligt  att
pengar  tas  från Fonden för  den  mindre
skeppsfarten.  De  statliga   medel   som
ursprungligen omvandlades till fonden  är
redan   inlevererade  till  staten  genom
beslut från 1998.
Man  kan  vidare  ifrågasätta  djupet  i
beslutsunderlaget. Det är oklart om behov
av  de  aktuella medlen inte  finns  inom
fonden  eller om förefintliga  behov  ska
täckas  genom att statens upplåning  blir
större  än  den annars skulle  ha  varit.
Regeringen  bör återkomma med en  översyn
av   det   fortsatta   behovet   av   och
verksamheten inom fonden.
Hanteringen  av statliga bolags  kapital
så att utdelningar/intäkter redovisas mot
bidrag/underskott innebär att det sker en
otillbörlig     krympning     av      den
bruttoredovisning som vi anser  ska  vara
huvudlinjen  i redovisningen  av  statens
verksamhet.
Vårt  ställningstagande  ska  också  ses
mot bakgrund av vår skeptiska inställning
till  regeringens hantering av frågan  om
det  särskilda kontot i Riksgäldskontoret
för   insatser  i  statligt  hel-   eller
delägda bolag.
Därmed  tillstyrks  motionsförslagen  om
avslag    på   regeringens   förslag    i
motionerna Fi19 (fp) yrkande 1  och  Fi17
(kd) yrkande 1 medan motionerna Fi19 (fp)
yrkande 2 och Fi18 (c) tillstyrks delvis.
Propositionen avstyrks.

2. En förbättrad kapitalstruktur i
statliga bolag, punkt 2 (m, fp, kd, c)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark  (fp), Jörgen  Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om   en   förbättrad  kapitalstruktur   i
statliga  bolag  och  avslår  regeringens
förslag  om godkännande av vad regeringen
förordar om en förbättrad kapitalstruktur
i   statliga   bolag.   Därmed   bifaller
riksdagen   motionerna  2003/04:Fi28   av
Mikael  Odenberg  m.fl. (m)  yrkande  10,
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 13 samt 2003/04:Fi27 av Mats
Odell  m.fl. (kd) yrkande 5 i denna  del,
bifaller  delvis motionerna  2003/04:Fi17
av  Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 2 och
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande   6   samt   avslår   proposition
2003/04:100 punkt 40.

Ställningstagande

Vi   anser   att  riksdagen   bör   avslå
regeringens    förslag   om    förbättrad
kapitalstruktur.     En     grundläggande
invändning är att förslaget står i  strid
med  budgetlagen  och är konstitutionellt
tvivelaktigt.
En  annan  invändning gäller användandet
av  bemyndigande på finansmaktens område.
En  viktig motivering för budgetlagen var
att    den    ersatte   en   uppsjö    av
bemyndiganden    som   riksdagen    givit
regeringen.  Bemyndigandena  var  av  den
omfattningen att det var svårt att få  en
önskvärd överblick, och det förelåg  risk
för  att det kunde uppstå oklarhet om vad
riksdagen hade beslutat. Det fanns  behov
av  reglering på finansmaktens område som
låg     mellan    regeringsformens    och
riksdagsordningens generella  regler  och
de    detaljerade    och   oöverblickbara
bemyndigandena.     Vid     sidan      om
bemyndigandena  fanns  dessutom  en  rikt
utvecklad  praxis som det sågs  behov  av
att      kodifiera.      Förslaget      i
vårpropositionen      om       förbättrad
kapitalstruktur  tillhör   den   typ   av
bemyndiganden  som  riksdagen  avsåg  att
undvika genom införandet av budgetlagen.
Vi  vill vidare betona den betydelse som
principerna   om  bruttoredovisning   och
fullständig budgetproposition har för att
riksdagen    ska    kunna    utöva    sin
grundlagsreglerade            finansmakt.
Regeringsförslaget      innebär       ett
kringgående  av  budgetlagens   krav   på
bruttoredovisning och  utgör  därmed  ett
flagrant     brott    mot    budgetlagens
bestämmelser.
Den  modell som regeringen införde  2003
riskerar  att  få  en permanent  karaktär
eftersom det även i framtiden kommer  att
finnas  behov av att göra förändringar  i
kapitalstrukturen  i  statliga   företag.
Ordningen  bör vara att alla  medel  från
statliga  hel-  och  delägda  bolag   och
användningen   av   dessa   ska   passera
statsbudgetens    inkomst-     respektive
utgiftssida  i enlighet med  budgetlagens
krav    på   bruttoredovisning.    Därmed
underställs   besluten   om   i    vilken
utsträckning medel bör tillföras  bolagen
riksdagen för prövning.
Nu  vill  regeringen höja ramen  för  de
medel   som  ska  få  avsättas   på   det
speciella  kontot i Riksbanken genom  att
knyta en kredit till kontot. Det argument
som  anförs  är behovet av snabbhet.  Den
sakliga innebörden är att regeringen vill
utöka  ramen  från  3  till  5  miljarder
kronor.  I  än högre grad vill regeringen
tydligen   agera  utanför   den   normala
budgetprocessen.  Av samma  skäl  som  vi
ursprungligen motsatte oss införandet  av
detta konto motsätter vi oss starkt  dess
utbyggnad.
Den  lösning  som  utskottets  majoritet
fört  fram under beredningen av förslaget
innebär  inte  att vår kritik  förändras.
Den      felaktiga     ordningen      med
nettoredovisning     upprätthålls     med
utskottsmajoritetens  förslag.  Även  det
förslaget bör således avslås.
Därmed  tillstyrks  motionsförslagen  om
avslag på regeringens förslag i Fi28  (m)
yrkande  10,  Fi23 (fp) yrkande  13  samt
Fi27  (kd)  yrkande 5 i denna del,  medan
motionerna Fi17 (kd) yrkande 2  och  Fi27
(kd)   yrkande   6   tillstyrks   delvis.
Propositionens förslag avstyrks.

3. Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd
till kommuner för anläggande av
telenät, punkt 3 (m)

av  Gunnar  Axén (m), Tomas Högström  (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
lag  om  ändring av lagen (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner   för  anläggande  av   telenät.
Därmed    bifaller    riksdagen    motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande   1,   bifaller   delvis   motion
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp)  yrkande  7  och avslår  proposition
2003/04:100 punkt 8.

Ställningstagande

Vi   anser  att  utbyggnaden  av   lokala
telenät bör klaras av marknadens aktörer,
utan   statlig  regleringspolitik   eller
bidrag.   Moderata  samlingspartiet   har
tidigare   motsatt   sig   stödet    till
kommunerna för anläggande av telenät.  Vi
ser  nu ingen anledning till att förlänga
detta    stöd.   Därför   avstyrker    vi
regeringens förslag om en förlängning  av
stödet. Därmed tillstyrks motion Fi28 (m)
yrkande 1, medan motion Fi23 (fp) yrkande
7  tillstyrks  delvis och  propositionens
förslag avstyrks.

4. Lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd
till kommuner för anläggande av
telenät, punkt 3 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
lag  om  ändring av lagen (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner   för  anläggande  av   telenät.
Därmed    bifaller    riksdagen    motion
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp)  yrkande  7, bifaller delvis  motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande    1   och   avslår   proposition
2003/04:100 punkt 8.

Ställningstagande

Vi   anser  att  utbyggnaden  av   lokala
telenät bör klaras av marknadens aktörer,
utan   statlig  regleringspolitik   eller
bidrag. Folkpartiet liberalerna motsätter
sig stödet till kommunerna för anläggande
av  telenät eftersom denna typ av stöd är
onödig.  Därför  finns  det  enligt   vår
mening ingen anledning att acceptera  den
föreslagna  förlängningen.  Vi   förordar
således  att regeringens förslag till  en
förlängning  av  stödet  avslås.   Därmed
tillstyrks  motion Fi23 (fp)  yrkande  7,
medan   motion   Fi28   (m)   yrkande   1
tillstyrks   delvis  och   propositionens
förslag avstyrks.

5. Lag om ändring i lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och
datakommunikation, punkt 4 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  skattereduktion för anslutningar  för
tele-  och  datakommunikation och  avslår
regeringens förslag till lag  om  ändring
av  lagen  (2000:1380) om skattereduktion
för  utgifter för vissa anslutningar  för
tele-   och   datakommunikation.   Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi23 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 9.

Ställningstagande

Enligt   vår   mening  visar   det   låga
utnyttjandet av det statliga  stödet  för
utbyggnad    av    bredbandsinfrastruktur
tydligt  att  regeringens  politik   inom
området   har   misslyckats.  Utbyggnaden
borde  i  stället  ske på marknadsmässiga
villkor,  utan  statlig regleringspolitik
eller  bidrag. Vi anser inte  att  staten
bör  ge skattereduktion för utgifter  för
vissa   anslutningar   för   tele-    och
datakommunikation.  Vi  förordar  således
att    regeringens   förslag   till    en
förlängning av skattereduktionen  avslås.
Därmed   tillstyrks  motion   Fi23   (fp)
yrkande  8, medan propositionens  förslag
avstyrks.

6. Tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting 2005, punkt 5
(m, fp, kd, c)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark  (fp), Jörgen  Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår regeringens förslag  om
ett  tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner  och landsting för 2005.  Därmed
bifaller       riksdagen       motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande  11, 2003/04:Fi27 av  Mats  Odell
m.fl. (kd) yrkande 4 samt 2003/04:Fi25 av
Maud  Olofsson  m.fl. (c) yrkande  7  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 41.

Ställningstagande

Vi förordar ett långsiktigt perspektiv  i
arbetsmarknadspolitiken med  en  strategi
för  att få arbetsmarknaden i harmoni med
framtiden.     Ett    nytt    tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner   och
landsting 2005 fokuserar däremot  på  att
kortsiktigt    mildra    effekterna    av
försämrad  situation  på  arbetsmarknaden
bl.a.  till  följd av den  av  regeringen
föreslagna  neddragningen av  medel  inom
ramen  för  generellt  statsbidrag   till
kommuner och landsting.
Vi  har  vid tidigare tillfällen motsatt
oss införandet och förlängningarna av det
tillfälliga  sysselsättningsstödet   till
kommunerna  eftersom denna  typ  av  stöd
till  kommuner  enligt  vår  mening  inte
genererar  varaktiga jobb.  Vi  vidhåller
vår  uppfattning  att  det  vare  sig  är
tillfälliga stöd till kommuner eller AMS-
åtgärder som ger ökad sysselsättning.
Samtidigt ställer vi oss tveksamma  till
om      frågan      angående      stödets
konkurrensneutralitet kan anses vara löst
när de privata företag som redan bedriver
verksamhet  på  området fortfarande  inte
får  någon  del  av  stödet,  medan  alla
kommunala  enheter  får  det.   Det   kan
dessutom    ifrågasättas    om    stödets
konstruktion  baserad  på  uppskattningen
att lönekostnaderna bara utgör hälften av
kostnaderna i köpt verksamhet är riktig.
Mot    denna    bakgrund   avvisar    vi
regeringens  förslag. Därmed  tillstyrker
vi  motionerna Fi28 (m) yrkande 11,  Fi27
(kd)  yrkande 4 samt Fi25 (c)  yrkande  7
och  avstyrker propositionens  förslag  i
punkt 41.

7. Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande),
punkt 11 (m)

av  Gunnar  Axén (m), Tomas Högström  (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om                        Försvarsmaktens
beställningsbemyndigande    och    avslår
regeringens   förslag   att    regeringen
bemyndigas att under 2004 för  det  under
utgiftsområde  6 Försvar  samt  beredskap
mot  sårbarhet  uppförda ramanslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling besluta om beställningar
av  materiel, anläggningar samt forskning
och    teknikutveckling   som   inklusive
tidigare   gjorda  beställningar   medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004.  Därmed  bifaller riksdagen  motion
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande    3   och   avslår   proposition
2003/04:100   punkt   16   samt    motion
2003/04:Fi29  av  Eskil Erlandsson  m.fl.
(c) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Vi  anser att förslaget på tilläggsbudget
att  minska  Försvarsmaktens bemyndigande
för     materielanskaffning    föregriper
Försvarsberedningens  arbete  och  därmed
det       kommande      försvarsbeslutet.
Besparingar förbereds redan nu genom  att
begränsa beställningsbemyndigandet  under
anslag  6:2 med 4 miljarder kronor  2004,
samtidigt  som regeringen därtill  lägger
en utgiftsbegränsning inom anslaget på ca
1  miljard  kronor  för  innevarande  år.
Detta  är  enligt vår mening oacceptabelt
eftersom  neddragningarna sker  under  en
känslig    övergångsperiod    från    det
mobiliserande   till  det   insatsberedda
försvaret  och  ger  fel  signaler   till
Försvarsmakten.   I   stället   för   att
underlätta    och    stödja     fördröjer
regeringen   förändringen    genom    det
minskade        bemyndigandet         och
utgiftsbegränsningarna för 2004.
Vi  bedömer att det inte är riktigt  att
nu    förändra   förutsättningarna    för
försvaret.  Detta bör riksdagen  som  sin
mening  ge  regeringen till känna.  Något
bemyndigande till regeringen  att  minska
Försvarsmaktens materielbeställningar bör
därför  inte  lämnas.  Motion  Fi28   (m)
yrkande   3  tillstyrks  således,   medan
förslagen  i  propositionen respektive  i
motion  Fi29  (c)  yrkandena  1   och   2
avstyrks.

8. Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande),
punkt 11 (c)

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att utskottets förslag  under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen bemyndigar regeringen att under
2004   för  det  under  utgiftsområde   6
Försvar   samt  beredskap  mot  sårbarhet
uppförda    ramanslaget   6:2   Materiel,
anläggningar    samt    forskning     och
teknikutveckling besluta om beställningar
av  materiel, anläggningar samt forskning
och    teknikutveckling   som   inklusive
tidigare   gjorda  beställningar   medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004 och tillkännager för regeringen  som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  den  framtida  bemyndiganderamen  för
samma  ändamål. Därmed bifaller riksdagen
motion  2003/04:Fi29 av Eskil  Erlandsson
m.fl.  (c)  yrkandena 1 och  2,  bifaller
delvis  proposition 2003/04:100 punkt  16
och  avslår motion 2003/04:Fi28 av Mikael
Odenberg m.fl. (m) yrkande 3.

Ställningstagande

Centerpartiet  gjorde i samband  med  det
senaste        försvarsbeslutet        en
överenskommelse   med    regeringen    om
innehållet  i  beslutet och  inriktningen
under    perioden   fram    till    nästa
försvarsbeslut.  Jag anser  att  ingångna
uppgörelser ska fullföljas för att  skapa
arbetsro  för försvaret att genomföra  de
politiska besluten och för att  lägga  en
god     grund     för    det    fortsatta
omställningsarbetet.
Mot   denna   bakgrund  är  jag   mycket
kritisk  till den föreslagna förändringen
av   bemyndiganderamen   för   försvarets
materielanskaffning. Enligt min bedömning
behöver    det    dock   inte    förändra
inriktningen  i  försvarsbeslutet   under
innevarande år. En permanent sänkning  av
bemyndiganderamen skulle  däremot  enligt
min  mening ställa till kännbara  problem
för försvarsmakten.
Jag  anser  att  vårt  framtida  försvar
måste  bygga  på  en  hög  kompetensnivå,
byggd   på   forskning  och   utveckling.
Bemyndiganderamen  måste  således  ha  en
sådan  omfattning att det  finns  utrymme
för      beställningar     som     gynnar
kompetensuppbyggnad                   och
materielutveckling.    Möjligheten    för
svenska   beställningar   är   i    detta
sammanhang  avgörande för  vår  möjlighet
att  medverka i internationell utveckling
av  försvarsmateriel och därigenom  hålla
nere  kostnaderna för svensk del.  Därför
måste bemyndiganderamen redan i 2005  års
budget  räknas  upp och fastställas  till
att    åter   omfatta   denna   typ    av
framtidssatsningar.
Samtidigt är det angeläget att  liknande
korrigeringar i beslutade förutsättningar
för     genomförandet     av     gällande
försvarsbeslut inte inträffar  igen.  Jag
anser  att  regeringen därför  bör  avstå
från      att      föreslå     förändrade
förutsättningar   för   det   innevarande
försvarsbeslutet  utan  att  göra  mycket
noggranna överväganden.
Vad  jag  anfört bör riksdagen  som  sin
mening  ge  regeringen  till  känna.  Det
innebär  att jag tillstyrker motion  Fi29
(c) yrkandena 1 och 2, delvis tillstyrker
propositionens förslag i  punkt  16  samt
avstyrker motion Fi28 (m) yrkande 3.

9. Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet, punkt 13 (m, fp)

av  Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark  (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 13 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår regeringens förslag  om
godkännande av vad regeringen förordar om
det  särskilda anställningsstödet. Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande  4  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 18.

Ställningstagande

Vi har tidigare motsatt oss det särskilda
anställningsstödets   konstruktion    med
kreditering av skattekonton. Följaktligen
avvisar  vi förslaget om höjt  tak,  från
750  kr till 1 000 kr per dag, inom detta
stöd.  Därmed tillstyrker vi motion  Fi28
(m)     yrkande    4    och     avstyrker
propositionens förslag.

10. Bidrag till bostadsinvesteringar som
främjar ekologisk hållbarhet
(anlagsvillkor), punkt 18 (m, fp)

av  Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark  (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  tillsättningen  av en  byggsamordnare
och  avslår  den av regeringen föreslagna
användningen  av det under  utgiftsområde
18  Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och  byggande uppförda ramanslaget  31:10
Bidrag   till  bostadsinvesteringar   som
främjar   ekologisk  hållbarhet.   Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi28 av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande  5  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 23.

Ställningstagande

Byggkommissionen  har   konstaterat   att
byggandet i Sverige lider av höga priser,
låg konkurrens och dålig kvalitet. Därför
föreslår regeringen en tillsättning av en
temporär  byggsamordnare med uppgift  att
samordna  ett program för utveckling  och
utvärdering av byggsektorn.
Vi  anser att konkurrensbevakning är  en
myndighetsuppgift       medan       andra
förändringar bör ske på företagsnivå.  En
gemensam  byggsamordnare riskerar  enligt
vår  mening att minska såväl statens  som
företagens   ansvar   inom   byggområdet.
Samtidigt vill vi erinra om att Sverige i
förhållande till många andra länder  inom
EU  har betydligt lägre byggkostnader per
kvadratmeter. Däremot är de  skatter  som
belastar  såväl inkomster  som  boende  i
vårt  land  högre än i övriga  EU-länder,
vilket  gör  att boendet i  Sverige  blir
dyrt.  Det är därför vår uppfattning  att
byggsamordnaren inte bör tillsättas.
Vad  vi anfört om tillsättningen  av  en
byggsamordnare  bör  riksdagen  som   sin
mening  ge  regeringen till känna.  Detta
innebär  att  motion Fi28 (m)  yrkande  5
tillstyrks och propositionens  förslag  i
punkt 23 avstyrks.

11. Bidrag till installation av hissar
(riktlinjer), punkt 20 (m, fp, kd)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark (fp) och Lars Elinderson
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 20 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  behovet  av långsiktig bostadspolitik
och   avslår   regeringens   förslag   om
riktlinjer  för bidrag till  installation
av   hissar.  Därmed  bifaller  riksdagen
motionerna   2003/04:Fi28    av    Mikael
Odenberg   m.fl.  (m)   yrkande   6   och
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande   1   i  denna  del  och   avslår
proposition 2003/04:100 punkt 25.

Ställningstagande

I   tilläggsbudgeten  för  2004  utvidgar
regeringen         den        kortsiktiga
bidragsorienterade   bostadspolitik   som
försatt  bostadsbyggandet i en  allvarlig
kris. Vi motsätter oss dessa åtgärder som
bidrar  till att minska den långsiktighet
och  förutsägbarhet som alla aktörer inom
bygg- och bostadssektorn efterfrågar.
Vi   anser  att  det  i  stället   krävs
betydande insatser i bostadsbeståndet för
att    möta    dels   den    demografiska
utvecklingen,   med   en    allt    äldre
befolkning   som  också   med   försämrad
rörlighet  vill bo kvar i sina  bostäder,
dels  det  stora  underhållsbehovet   hos
bostadshus byggda under miljonprogrammet.
Boverket   har   konstaterat   att   ett
särskilt   stöd   till   hissinstallation
kräver  en period om fem till sex år  för
att   vara  verkningsfullt.  Trots  detta
lägger  regeringen fram  förslag  om  ett
tillfälligt  bidrag till installation  av
hissar.  Genom  ett  sådant  bidrag,  som
räcker   till   ca   100   hissar,   spär
regeringen  enligt vår mening  enbart  på
osäkerheten om de framtida villkoren  för
finansiering   av   bostadsinvesteringar.
Detta kommer att leda till att väsentliga
åtgärder  skjuts på framtiden i  avvaktan
på mer gynnsamma bidrag.
Att    planera   för   och    finansiera
underhåll  och  ombyggnad  av  bostäderna
måste vara fastighetsägarens ansvar,  men
staten   behöver  se  till  att   rimliga
förutsättningar    finns    för     detta
ansvarstagande.      Ett      långsiktigt
ägaransvar  skulle  underlättas  av   att
statens    bostadspolitik    blev    just
långsiktig,  i stället för -  som  i  dag
tillfällig och oförutsägbar.
Vi   vill   understryka  att  ekonomiskt
sunda          bostadsbolag           och
bostadsrättsföreningar är nödvändiga  för
att  dessa omfattande åtgärder ska  komma
till stånd. En avgörande fråga för staten
måste  därför  vara  att  åstadkomma   en
rimligare     beskattning     och     ett
hyressättningssystem      som      skapar
incitament   för   fastighetsägare    att
investera      i     underhålls-      och
ombyggnadsåtgärder.
Vad  vi här anfört bör riksdagen som sin
mening  ge  regeringen  till  känna.  Det
innebär  att  vi  tillstyrker  motionerna
Fi28 (m) yrkande 6 samt Fi27 (kd) yrkande
1    i    denna    del   och    avstyrker
propositionens förslag i punkt 25.

12. Bidrag till installation av hissar
(bemyndigande), punkt 21 (m, fp, kd)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark (fp) och Lars Elinderson
(m).
Under   förutsättning  av   bifall   till
reservation 11.

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag  att
regeringen bemyndigas att under 2004  för
det   under  utgiftsområde  18   Samhälls
planering,     bostadsförsörjning     och
byggande  uppförda nya ramanslaget  31:14
Bidrag   till  installation   av   hissar
besluta om bidrag som medför utgifter  på
högst  29  000 000 kr efter 2004.  Därmed
bifaller       riksdagen       motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande 7 och 2003/04:Fi27 av Mats  Odell
m.fl.  (kd)  yrkande 1 i  denna  del  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 26.

Ställningstagande

Vi   har   i   en   särskild  reservation
redovisat   vårt  ställningstagande   mot
regeringens  förslag till riktlinjer  för
bidrag  till  installation av  hissar.  I
konsekvens  med  detta motsätter  vi  oss
också   förslaget  om  bemyndigande   för
regeringen  att  besluta  om  bidrag  för
samma  ändamål  som  medför  utgifter  på
högst  29  miljoner  kronor  efter  2004.
Därmed tillstyrker vi motionerna Fi28 (m)
yrkande  7  samt Fi27 (kd)  yrkande  1  i
denna  del  och  avstyrker propositionens
förslag i punkt 26.

13. Investeringsstimulans till ombyggnad
av vissa utrymmen till
bostadslägenheter, punkt 22 (m, fp)

av  Karin Pilsäter (fp), Gunnar Axén (m),
Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark  (fp)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag till
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad   av   vissa   utrymmen    till
bostadslägenheter.    Därmed     bifaller
riksdagen  motion 2003/04:Fi28 av  Mikael
Odenberg  m.fl. (m) yrkande  8,  bifaller
delvis motion 2003/04:Fi27 av Mats  Odell
m.fl.   (kd)   yrkande   2   och   avslår
proposition 2003/04:100 punkt 27.

Ställningstagande

Vi har tidigare motsatt oss införandet av
investeringsstimulansen för  byggande  av
mindre hyresbostäder och studentbostäder.
Följaktligen  anser vi att riksdagen  bör
avslå  regeringens  förslag  att  utvidga
detta   stöd   till  att   även   omfatta
nybyggnad  av vindsutrymmen  och  lokaler
till  bostäder  i  hus som  huvudsakligen
omfattar bostäder. Därmed tillstyrker  vi
motion  Fi28  (m) yrkande 8,  tillstyrker
delvis  motion  Fi27 (kd) yrkande  2  och
avstyrker propositionens förslag i  punkt
27.

14. Investeringsstimulans till ombyggnad
av vissa utrymmen till
bostadslägenheter, punkt 22 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att utskottets förslag  under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om       investeringsstimulanser      för
byggsektorn    och   avslår   regeringens
förslag  till riktlinjer för investerings
stimulans  till ombyggnad av vissa  utrym
men    till   bostadslägenheter.   Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 2, bifaller
delvis   motion  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg  m.fl. (m) yrkande 8 och  avslår
proposition 2003/04:100 punkt 27.

Ställningstagande

Jag   har   i   en  särskild  reservation
angående    regeringens   förslag    till
riktlinjer  för bidrag till  installation
av  hissar  redovisat  Kristdemokraternas
syn   på   behovet   av   en   långsiktig
bostadspolitik.       Utifrån       samma
utgångspunkter anser jag att  regeringens
förslag att utöka investeringsstimulansen
för  byggande av mindre bostäder till att
omfatta även vindsutrymmen bör avslås.
Samtidigt   vill  jag  erinra   om   att
Kristdemokraterna      vid      upprepade
tillfällen  har  föreslagit   att   denna
tillfälliga  investeringsstimulans,   som
ensidigt   riktas  till  de  minsta   och
enklaste  hyresrätterna, bör ersättas  av
en  byggmomssänkning som riktar  sig  mot
alla     nyproducerade     bostäder     i
flerbostadshus,   oavsett   storlek   och
upplåtelseform.   I   avvaktan   på   att
regeringen   inom  EU  verkat   för   att
möjliggöra  en sådan sänkt byggmoms,  bör
skattesänkningen på byggandet enligt  min
mening  lösas  genom att fastighetsägaren
efter     deklaration     erhåller     en
skattereduktion som motsvarar hälften  av
den  erlagda  byggmomsen, dvs.  10  %  av
byggkostnaden.
Vad  jag  anfört bör riksdagen  som  sin
mening  ge  regeringen  till  känna.  Det
innebär  att jag tillstyrker motion  Fi27
(kd) yrkande 2, delvis tillstyrker motion
Fi28   (m)   yrkande  8   och   avstyrker
propositionens förslag i punkt 27.

15. Åtgärder för biologisk mångfald
(bemyndigande), punkt 24 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att utskottets förslag  under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag  att
regeringen bemyndigas att under 2004  för
det  under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och  naturvård uppförda ramanslaget  34:3
Åtgärder  för  biologisk  mångfald   ingå
ekonomiska  förpliktelser i  samband  med
förvärv av eller intrångsersättning i  ur
naturvårdssynpunkt   värdefulla   naturom
råden   som  inklusive  tidigare   gjorda
åtaganden   medför  utgifter   på   högst
520   000  000  kr  under  2005.   Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats  Odell  m.fl.  (kd)  yrkande  3  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 29.

Ställningstagande

Kristdemokraterna förordar en långsammare
takt  och  ett ökat inslag av  frivilliga
skogvårdsavtal i arbetet med  att  bevara
nyckelbiotoper  i  skogsmark.   Därigenom
anser   jag   att   det   av   regeringen
föreslagna  bemyndigandet för 2005  under
anslag   34:3   Åtgärder  för   biologisk
mångfald  bör avslås. Därmed  tillstyrker
jag motion Fi27 (kd) yrkande 3 och avslår
propositionens förslag i punkt 29.

16. Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande), punkt 26 (m)

av  Gunnar  Axén (m), Tomas Högström  (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 26 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag  att
regeringen bemyndigas att under 2004  för
det  under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och  naturvård uppförda ramanslaget 34:13
Stöd till klimatinvesteringar ingå ekonom
iska  förpliktelser i samband med  beslut
om   stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive   tidigare   gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst 713 000 000  kr
under    2005-2009.    Därmed    bifaller
riksdagen  motion 2003/04:Fi28 av  Mikael
Odenberg  m.fl. (m) yrkande  9,  bifaller
delvis   motion  2003/04:Fi23   av   Lars
Leijonborg  m.fl.  (fp)  yrkande  10  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 31.

Ställningstagande

Moderata   samlingspartiet  har  tidigare
motsatt  sig de subventioner  som  kallas
stöd  till  klimatinvesteringar.  Vi  har
dock  godtagit  att  gjorda  löften  inom
ramen  för  detta  stöd infrias.  Däremot
anser  vi  inte att några nya bidrag  ska
beviljas och att något högre bemyndigande
för  detta  ändamål därför  inte  behövs.
Därmed tillstyrks motion Fi28 (m) yrkande
9, motion Fi23 (fp) yrkande 10 tillstyrks
delvis,   medan  propositionens   förslag
avstyrks.

17. Stöd till klimatinvesteringar
(bemyndigande), punkt 26 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 26 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag  att
regeringen bemyndigas att under 2004  för
det  under utgiftsområde 20 Allmän miljö-
och  naturvård uppförda ramanslaget 34:13
Stöd till klimatinvesteringar ingå ekonom
iska  förpliktelser i samband med  beslut
om   stöd  till  klimatinvesteringar  som
inklusive   tidigare   gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst 713 000 000  kr
under    2005-2009.    Därmed    bifaller
riksdagen  motion  2003/04:Fi23  av  Lars
Leijonborg   m.fl.   (fp)   yrkande   10,
bifaller  delvis  motion 2003/04:Fi28  av
Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande  9  och
avslår proposition 2003/04:100 punkt 31.

Ställningstagande

Folkpartiet  liberalerna  motsätter   sig
stödet  till klimatinvesteringar eftersom
denna  typ  av  stöd  snarare  gynnar  de
kommuner som är bra på ansökningar än har
positiva  miljöeffekter. Det finns  ingen
anledning   att   acceptera   regeringens
förslag  om  att utöka möjligheterna  att
ingå  ytterligare förpliktelser för detta
slags  stöd.  Därför  bör  förslaget   om
utökat   bemyndigande   för   stöd   till
klimatinvesteringar    avslås.     Därmed
tillstyrks  motion Fi23 (fp)  yrkande  10
och  motion Fi28 (m) yrkande 9 tillstyrks
delvis,   medan  propositionens   förslag
avstyrks.

18. Väghållning och statsbidrag
(låneram), punkt 28 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 28 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår regeringens förslag  om
godkännande att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om   högst  8  500  000  000  kr  för  de
prioriterade   vägprojekten   E6    delen
Rabbaldshede-Hogdal,  E20   delen   Tolle
red-Alingsås  samt genom  Alingsås,  Rv40
delen   Brämhult-Hester,  Rv   40   delen
Haga-Ljungarum,        Rv45         delen
Angeredsbron-Älvängen,     Rv44     delen
Båberg-Väneryr  samt Rv49  Skara-Varnhem.
Därmed    bifaller    riksdagen    motion
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg   (fp)
yrkande   11   och   avslår   proposition
2003/04:100 punkt 33.

Ställningstagande

Enligt vad vi inhämtat är det regeringens
avsikt  att  inte utnyttja den föreslagna
låneramen  i Riksgäldskontoret för  vissa
vägprojekt  under  vare  sig  2004,  2005
eller 2006 på ett sätt som avspeglar  sig
i  redovisningen  av  lånebehovet.  Något
omedelbart  behov av låneramen föreligger
således inte. I stället synes detta  vara
ytterligare ett av regeringens försök att
undgå den normala budgetprocessen.
Mot  denna  bakgrund  motsätter  vi  oss
regeringens   förslag   och   anser   att
regeringen  bör återkomma till  riksdagen
när     ett     riktigt     behov      av
investeringsmedel   föreligger.    Därmed
tillstyrker  vi motion Fi23 (fp)  yrkande
11 och avstyrker propositionens förslag.

19. Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (låneram), punkt 30
(fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 30 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår regeringens förslag  om
godkännande att regeringen under 2004 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst  17  000  000  000  kr  för  de
prioriterade            järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,         Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i   Stockholmsregionen.  Därmed  bifaller
riksdagen  motion  2003/04:Fi23  av  Lars
Leijonborg  (fp) yrkande  12  och  avslår
proposition 2003/04:100 punkt 35.

Ställningstagande

Enligt   vad   vi  inhämtat  gäller   för
regeringens   förslag   om   låneram    i
Riksgäldskontoret        för        vissa
järnvägsprojekt samma förhållande som  vi
framhåller  i  reservation  18   angående
förslaget    om   låneram    för    vissa
vägprojekt. Mot denna bakgrund  motsätter
vi  oss regeringens förslag och anser att
regeringen  bör återkomma till  riksdagen
när     ett     riktigt     behov      av
investeringsmedel   föreligger.    Därmed
tillstyrker  vi motion Fi23 (fp)  yrkande
12 och avstyrker propositionens förslag.

20. Låneram för fyra SJ-bolag, punkt 31
(m, fp, kd, c)

av  Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd),
Gunnar  Axén  (m),  Tomas  Högström  (m),
Gunnar  Nordmark  (fp), Jörgen  Johansson
(c) och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 31 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om   låneramar  i  Riksgäldskontoret  för
statliga  bolag  och  avslår  regeringens
förslag  om  godkännande  att  regeringen
under  2004  får besluta om  låneramar  i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för  2005 och 2006 som sammanlagt  uppgår
till  högst  2  300 000  000  kr.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2003/04:Fi27 av
Mats  Odell m.fl. (kd) yrkande 5 i  denna
del  och  avslår proposition  2003/04:100
punkt 36.

Ställningstagande

För  de lån som Riksgäldskontoret ställer
ut  inom  de  beslutade  låneramarna  för
statliga  företag finns  inget  regelverk
med  krav på riskbaserade avgifter. Detta
innebär     att     ett     lån      från
Riksgäldskontoret ges till kostnader  som
understiger  de  belopp  som   låntagarna
skulle   behöva  betala  på   den   öppna
marknaden.  Nu  vill  regeringen  utfärda
sådana    låneramar    utan    föregående
kreditprövning åt fyra bolag  som  agerar
på en konkurrensutsatt marknad. Genom ett
sådant   förfarande  förbigår  regeringen
enligt     vår    mening     den     s.k.
marknadsinvesterarprincipen,       vilken
ligger till grund för att avgöra vad  som
utgör statsstöd enligt EU:s regelverk.
Vi  anser  att  de  statliga  bolag  som
agerar  på  en  konkurrensutsatt  marknad
också  ska finna sin finansiering på  den
öppna  kreditmarknaden. Så  verkar  också
vara   fallet  med  de  fyra   SJ-bolagen
eftersom  dessa  vid  utgången  av   2003
endast  hade  lån  om  sammanlagt  1  250
miljoner   kronor   i  Riksgäldskontoret.
Green Cargo AB har över huvud taget  inga
lån     i     Riksgäldskontoret     medan
Swedcarrierkoncernen,  där  Jernhusen  AB
och  Euromaint  AB ingår, numera  har  en
låneram hos ett bankkonsortium på  4  000
miljoner kronor t.o.m. utgången av  2006.
Av  den  låneram på 2 000 miljoner kronor
som  regeringen ansåg vara nödvändig  för
att  garantera  SJ  AB:s  fortlevnad  har
bolaget hitintills utnyttjat 0 kr.
Utifrån  denna bakgrund bedömer  vi  att
de      föreslagna     låneramarna      i
Riksgäldskontoret   enbart    utgör    en
säkerhet  som kan bidra till  att  pressa
bolagens   kostnader  på  ett  sätt   som
snedvrider konkurrensen. Sådana låneramar
bör enligt vår mening inte beviljas.

Vi anser att riksdagen som sin mening ska
tillkännage för regeringen vad vi har
framfört om låneramar i
Riksgäldskontoret för statliga bolag.
Detta innebär att riksdagen bifaller
motion Fi27 (kd) yrkande 5 i denna del
och avslår propositionens förslag.

21. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (m)

av  Gunnar  Axén (m), Tomas Högström  (m)
och Lars Elinderson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om ändring i lagen (1972:625)  om
statligt stöd till politiska partier,
2.  lag om ändring i lagen (1993:389)  om
assistansersättning,
3.  lag om ändring i lagen (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår  regeringens förslag till  lag  om
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om  ändring av lagen (1999:1209) om  stöd
till       riksdagsledamöternas       och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner      att     Riksgäldskontorets
betalning  av  årlig ränta på  kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner      ändrade     ramar      för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya  anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 21 och i spalten "m Fi28" i
specifikationen   i   bilaga    3    till
betänkandet.
Därmed   bifaller  riksdagen  proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och  44
och   motion   2003/04:Fi28   av   Mikael
Odenberg  m.fl. (m) yrkandena  2,  12-16,
bifaller  delvis proposition  2003/04:100
punkt 42 samt motionerna 2003/04:Fi23  av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 9  och
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson  m.fl.  (c)
yrkande   6   samt   avslår   proposition
2003/04:100 punkt 10 och motionerna
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 7,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson  m.fl.  (c)
yrkande 5 samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Vi   motsätter  oss  införandet  av   den
arbetsmarknadsrelaterade       utbildning
vilken          regeringen         kallar
collegeutbildning.  Därmed  kan  vi  inte
godta  de  förändringar av anslagen  25:2
Studiemedel      m.m.      och       25:4
Rekryteringsbidrag   som    föreslås    i
propositionen.

Utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning
Även    under   utgiftsområde   16    får
ovannämnda  utbildning budgetkonsekvenser
redan  under innevarande år.  Vi  avvisar
ökningarna  på anslaget 25:2  Myndigheten
för  skolutveckling och på anslaget 25:76
Högskoleverket.
Utgiftsområde    18    Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Vi  motsätter oss regeringens förslag att
införa    ett    särskilt   bidrag    för
installation  av hissar, i  enlighet  med
vårt   ställningstagande  i  en  särskild
reservation.  Något  anslag   för   detta
ändamål bör därför inte anvisas.
Utgiftsområde  25  Allmänna  bidrag  till
kommuner
Vi  noterar att regeringen i samband  med
tilläggsbudget 1 för 2004 vill  korrigera
avräkningen    av   statsbidraget    till
kommuner  och  landsting  till  följd  av
pensionsreformen. Det är  dock  olyckligt
att   kommunerna   får  förutsättningarna
ändrade under löpande budgetår när  såväl
utgifter som inkomster är fastlagda.  För
enskilda  kommuner kan  detta  komma  att
medföra  underskott i  årets  verksamhet.
Det  är  för oss uppenbart att bakgrunden
till  det  panikartade ingreppet  är  den
skenande arbetslösheten och den redan vid
ingången       av       året        svaga
budgeteringsmarginalen. Någon  lagändring
som  medger ändrade bidrag under  löpande
budgetår bör därför inte ske.
Finansutskottets    sammanställning    av
ändrade  ramar  för  utgiftsområden  samt
ändrade och nya anslag
Vi  har  i  denna reservation ställt  oss
bakom  Moderata samlingspartiets  förslag
till   ändring   av   vissa   anslag    i
regeringens  förslag  på  tilläggsbudget.
Därutöver    har    vi   även    avstyrkt
regeringens  förslag  till  ändringar   i
lagen     (1995:1514)    om     generellt
statsbidrag till kommuner och  landsting.
Därmed   tillstyrks   motion   Fi28   (m)
yrkandena  2,  12, 13,  14,  15  och  16.
Motionerna Fi23 (fp), Fi27 (kd) och  Fi25
(c) tillstyrks delvis i berörda delar.

22. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser  att  utskottets förslag  under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om ändring i lagen (1972:625)  om
statligt stöd till politiska partier,
2.  lag om ändring i lagen (1993:389)  om
assistansersättning,
3.  lag om ändring i lagen (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår  regeringens förslag till  lag  om
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om  ändring av lagen (1999:1209) om  stöd
till       riksdagsledamöternas       och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner      att     Riksgäldskontorets
betalning  av  årlig ränta på  kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner      ändrade     ramar      för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya  anslag i enlighet med vad som anförs
i  reservation 22 och i spalten "fp Fi23"
i   specifikationen  i  bilaga   3   till
betänkandet.
Därmed   bifaller  riksdagen  proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och  44
och    motion   2003/04:Fi23   av    Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 6 och  9,
bifaller  delvis proposition  2003/04:100
punkt  42 och motionerna 2003/04:Fi28  av
Mikael  Odenberg m.fl. (m)  yrkandena  2,
12-16,  2003/04:Fi27 av Mats Odell  m.fl.
(kd)   yrkande   7  i   denna   del   och
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson  m.fl.  (c)
yrkandena 5 i denna del och 6 samt avslår
proposition  2003/04:100  punkt  10   och
motionerna
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 7 i denna del,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson  m.fl.  (c)
yrkande 5 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 9 Hälsovård,  sjukvård  och
social omsorg
Vi   noterar  att  regeringen   igen   på
tilläggsbudget återkommer med ett förslag
angående  medel på anslaget  för  bilstöd
till  handikappade. Situationen är  i  år
ungefär  densamma  som tidigare  år.  Den
eftersläpning  som satts i system  vållar
ryckighet   och  svårigheter  såväl   för
berörda    funktionshindrade   som    för
försäkringskassorna och  de  företag  som
handikappanpassar  bilar.  Anslaget   för
2003  var,  till  följd av  att  tidigare
eftersläpning,  förbrukat  i  början   av
augusti.  Då  hela 600 ärenden  av  denna
orsak  sköts  upp  och  en  mycket   stor
utbetalning   skedde   i   januari   2004
beräknas   nu   årets  anslag   inklusive
tilläggsbudget   vara   förbrukat   under
sommaren,  varför ryckigheten kommer  att
upprepas  nästa år. Vi anser  att  sådana
förhållanden  är  oacceptabla.   Det   är
mycket angeläget att det utredningsarbete
som  nu pågår leder till att det blir ett
slut  på den ryckighet och dåliga service
som  de funktionshindrade här har utsatts
för.  Detta måste också beaktas i arbetet
med  regeringens förslag till budget  för
2005.  Detta  bör enligt vår  mening  ges
regeringen till känna.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Vi    motsätter    oss   det    orättvisa
rekryteringsbidraget där  vuxenstuderande
över  25  år  får  hela studiemedlet  som
bidrag. Därför säger vi nu också nej till
förslaget att utöka rekryteringsstödet på
ett   lika  orättvist  sätt  till   vissa
anställda   i  kommuner  och   landsting.
Principerna  för studiemedlen  ska  gälla
lika för alla och studiestödssystemet ska
förbättras     för    alla    studerande.
Regeringens  förslag  på  anslagen   25:2
Studiemedel      m.m.      och       25:4
Rekryteringsbidrag bör därför enligt  vår
mening avslås av riksdagen.
Utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning
Vi  avvisar  också de förslag som  hänger
samman     med     en     utökning     av
rekryteringsbidraget,   nämligen    ökade
anslag      till     Myndigheten      för
skolutveckling  respektive Högskoleverket
samt    överföring    av    medel     för
systemutveckling och administration  från
anslaget  för  studiemedel till  anslaget
för      Centrala     studiestödsnämnden.
Regeringens  förslag  på  anslagen   25:2
Myndigheten  för  skolutveckling,   25:76
Högskoleverket    och   25:78    Centrala
studiestödsnämnden   m.m.   bör    därför
avslås.
Utgiftsområde    18    Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Vi  motsätter oss regeringens förslag att
införa    ett    särskilt   bidrag    för
installation  av hissar, i  enlighet  med
vårt   ställningstagande  i  en  särskild
reservation.  Något  anslag   för   detta
ändamål bör därför inte anvisas.
Utgiftsområde  25  Allmänna  bidrag  till
kommuner
Vi  ser ingen anledning att ha synpunkter
på  grunderna  för  nedräkningen  av  det
generella statsbidraget till kommuner och
landsting till följd av pensionsreformen.
Finansieringsprincipen ska gälla. Däremot
anser   vi  att  kommuner  och  landsting
ställs   i   ett   än  mer   bekymmersamt
ekonomiskt   läge   när   det   generella
statsbidraget    mitt   under    pågående
verksamhetsår  minskas med 2,6  miljarder
kronor.      Det     skapar      orimliga
planeringsförutsättningar  för   kommuner
och landsting med så kraftiga minskningar
under    pågående   verksamhetsår.    Det
riskerar  att  skapa krav på  besparingar
som    går    ut   över   de    kommunala
kärnverksamheterna. Vi  befarar  att  det
även  kan  kullkasta de kraftiga insatser
som  under föregående år gjordes inom den
kommunala  sektorn  att  vända  långåriga
underskott   till  varaktiga   överskott.
Riksdagen bör därför avvisa förslaget att
retroaktivt    minska    det    generella
statsbidraget    till    kommuner     och
landsting.
Finansutskottets    sammanställning    av
ändrade  ramar  för  utgiftsområden  samt
ändrade och nya anslag
Vi  har  i  denna reservation ställt  oss
bakom  Folkpartiet  liberalernas  förslag
till   ändringar  av  vissa   anslag   på
tilläggsbudgeten. Därutöver har  vi  även
avstyrkt    regeringens   förslag    till
ändringar   i   lagen   (1995:1514)    om
generellt  statsbidrag till kommuner  och
landsting. Därmed tillstyrks motion  Fi23
(fp)  yrkandena 6 och 9. Motionerna  Fi28
(m),  Fi27  (kd) och Fi25 (c)  tillstyrks
delvis i berörda delar.

23. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att utskottets förslag  under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om ändring i lagen (1972:625)  om
statligt stöd till politiska partier,
2.  lag om ändring i lagen (1993:389)  om
assistansersättning,
3.  lag om ändring i lagen (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår  regeringens förslag till  lag  om
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om  ändring av lagen (1999:1209) om  stöd
till       riksdagsledamöternas       och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner      att     Riksgäldskontorets
betalning  av  årlig ränta på  kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner      ändrade     ramar      för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya  anslag i enlighet med vad som anförs
i  reservation 23 och i spalten "kd Fi27"
i   specifikationen  i  bilaga   3   till
betänkandet.
Därmed   bifaller  riksdagen  proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och  44
och  motion  2003/04:Fi27 av  Mats  Odell
m.fl.  (kd)  yrkande 7,  bifaller  delvis
proposition  2003/04:100  punkt  42   och
motionerna   2003/04:Fi28    av    Mikael
Odenberg    m.fl.    (m)    yrkande    2,
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp)  yrkande 9 och 2003/04:Fi25 av  Maud
Olofsson  m.fl. (c) yrkandena 5  i  denna
del   och   6   samt  avslår  proposition
2003/04:100 punkt 10 och motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkandena 12-16,
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi25 av Maud Olofsson  m.fl.  (c)
yrkandena 5 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Kristdemokraterna  anser  att  regeringen
valt  en  felaktig väg för att  lösa  den
arbetslöshetskris  som   man   själv   är
ansvarig  för.  Staten  måste  i  stället
satsa    offensivt    för    att     lösa
arbetslösheten  med  riktiga   jobb   som
faktiskt   ökar  välfärden  i  samhället.
Genom  att  stimulera sysselsättningen  i
kommunsektorn  och genom  att  införa  en
fullständig        avdragsrätt        för
hushållstjänster   kan   det    ske    en
begränsning av utgiftsökningen  på  detta
anslag.  Kristdemokraterna  föreslår  att
ramanslaget  för anslag  22:2  i  stället
ökar   till   42  727  miljoner   kronor.
Resterande 3 892 miljoner kronor anser vi
ska    användas    för   att    stimulera
sysselsättningen och för att införa sådan
avdragsrätt för hushållstjänster.
Utgiftsområde  25  Allmänna  bidrag  till
kommuner
Kristdemokraterna    anser    inte    att
regeringens     förslag     att     sänka
statsbidragen  2004  med  2,6   miljarder
kronor är förankrat i den verklighet  som
Sveriges   kommuner  och   landsting   nu
befinner    sig   i.   Visserligen    har
skatteintäkterna blivit lägre än vad  man
tidigare  hoppades. Men  även  regeringen
måste bära bördan för arbetslösheten, som
ju    är   en   direkt   följd   av    en
otillfredsställande nationell näringslivs-
och    arbetsmarknadspolitik.    Beloppet
behövs för att säkra det välfärdsåtagande
som  den  offentliga  sektorn  gjort.  Om
kommunerna  får  behålla beloppet  kommer
det  i  huvudsak att gå till att  behålla
och  anställa personal, vilket i sin  tur
sänker arbetslösheten.
Det  finns  dessutom ett stort  behov  av
kvalitetshöjande      åtgärder       inom
psykiatrin. Kristdemokraterna vill därför
på kort sikt förstärka resurserna för att
förbättra den psykiatriska vården med 300
miljoner    kronor.   Eftersom    behoven
varierar över landet är det en fördel att
kommunerna  och  landstingen  själva  får
möjlighet  att  bestämma  var  resurserna
satsas.
Finansutskottets    sammanställning    av
ändrade  ramar  för  utgiftsområden  samt
ändrade och nya anslag
Jag  har  i denna reservation ställt  mig
bakom  Kristdemokraternas  förslag   till
ändringar    av    vissa    anslag     på
tilläggsbudgeten. Därutöver har jag  även
avstyrkt    regeringens   förslag    till
ändringar   i   lagen   (1995:1514)    om
generellt  statsbidrag till kommuner  och
landsting. Därmed tillstyrks motion  Fi27
(kd) yrkande 7. Motionerna Fi28 (m), Fi23
(fp)  och  Fi25 (c) tillstyrks  delvis  i
berörda delar.

24. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (c)

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att utskottets förslag  under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om ändring i lagen (1972:625)  om
statligt stöd till politiska partier,
2.  lag om ändring i lagen (1993:389)  om
assistansersättning,
3.  lag om ändring i lagen (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag,
avslår  regeringens förslag till  lag  om
ändring  i lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och landsting,
antar riksdagsstyrelsens förslag till lag
om  ändring av lagen (1999:1209) om  stöd
till       riksdagsledamöternas       och
partigruppernas arbete i riksdagen,
godkänner      att     Riksgäldskontorets
betalning  av  årlig ränta på  kung  Karl
XIII:s hemgiftskapital upphör,
godkänner      ändrade     ramar      för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya  anslag i enlighet med vad som anförs
i reservation 24 och i spalten "c Fi25" i
specifikationen   i   bilaga    3    till
betänkandet.
Därmed   bifaller  riksdagen  proposition
2003/04:100 punkterna 5-7, 11, 43 och  44
och  motion 2003/04:Fi25 av Maud Olofsson
m.fl.  (c)  yrkandena 5 och  6,  bifaller
delvis  proposition 2003/04:100 punkt  42
och  motionerna  2003/04:Fi28  av  Mikael
Odenberg    m.fl.    (m)    yrkande    2,
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp)  yrkande 9 och 2003/04:Fi27 av  Mats
Odell  m.fl. (kd) yrkande 7 i  denna  del
samt avslår proposition 2003/04:100 punkt
10 och motionerna
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkandena 12-16,
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 6,
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 7 i denna del samt
2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m).

Ställningstagande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Regeringen   anslår   på   tilläggsbudget
ytterligare  7,4  miljarder  kronor   för
bidrag  till arbetslöshetsersättning  och
aktivitetsstöd   för  att   täcka   ökade
kostnader   för   arbetslösheten.   Denna
kostnadsökning kommer enligt  min  mening
delvis     av     neddragningar      inom
kommunsektorn. Den övervägande  delen  av
kommunernas  och  landstingens  kostnader
utgörs  av  lönen till anställd personal.
En    neddragning   leder    till    ökad
arbetslöshet,  vilket ytterligare  späder
på kostnaden för staten. Resultatet av en
neddragning  av  generella  bidrag  leder
således  med stor sannolikhet till  ökade
kostnader för arbetslöshet.
Centerpartiet  avvisar den av  regeringen
föreslagna  minskningen av det  generella
statsbidraget    till    kommuner     och
landsting. Som en konsekvens av detta bör
motsvarande    reducering    ske     inom
utgiftsområde 13, vilket därefter får  en
ökning med 4,8 miljarder kronor.
Utgiftsområde  25  Allmänna  bidrag  till
kommuner
Jag  ifrågasätter regeringens förslag att
sänka  det  generella statsbidraget  till
kommuner   och  landsting   eftersom   de
beräknade      skatteintäkterna       och
statsbidragen redan ligger som grund  för
kommunernas  och landstingens budgeterade
verksamhet  för  innevarande  år.  Ändras
statsbidragen   på  tilläggsbudget   blir
effekten    därför    neddragningar     i
kommunsektorn.    Orsaken    till     att
neddragningen  av  statsbidrag  görs   på
tilläggsbudget  är sannolikt  grundad  på
problem i statens finanser snarare än  på
finansieringsprincipen.
De  underskott i kommunsektorns finanser
som  sannolikt blir effekten av 2004  års
verksamhet  måste återvinnas senast  inom
två år. Följden blir att utrymmet för den
kommunala  verksamheten  2005  och   2006
minskar  i  motsvarande mån. Alternativet
för  kommunerna  att klara  ekonomin  för
2004  blir kraftiga nedskärningar.  Dessa
ska   klaras  på  tiden  från   det   att
tilläggsbudgeten  beslutas  i  riksdagen,
strax  före  halvårsskiftet,  fram   till
årsskiftet.
Centerpartiet  motsätter sig  detta  sätt
att  hantera statens finanser och statens
behandling av kommuner och landsting  och
accepterar  inte  neddragningen  av   2,6
miljarder kronor inom utgiftsområde 25.
Finansutskottets    sammanställning    av
ändrade  ramar  för  utgiftsområden  samt
ändrade och nya anslag
Jag  har i denna reservation ställt  mig
bakom Centerpartiets förslag till ändring
av   vissa  anslag  på  tilläggsbudgeten.
Därutöver    har   jag   även    avstyrkt
regeringens  förslag  till  ändringar   i
lagen     (1995:1514)    om     generellt
statsbidrag till kommuner och  landsting.
Därmed   tillstyrks   motion   Fi25   (c)
yrkandena  5 och 6. Motionerna Fi28  (m),
Fi23 (fp) och Fi27 (kd) tillstyrks delvis
i berörda delar.

Särskilda yttranden


Utskottets   beredning  av  ärendet   har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i  utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (m)

av  Gunnar  Axén (m), Tomas Högström  (m)
och Lars Elinderson (m).
Moderata    samlingspartiet   tar    inte
ställning   till   tilläggsbudgeten   som
helhet,  eftersom vi i  höstas  hade  ett
annat  budgetalternativ som avvisades  av
riksdagen.  Det  får ankomma  på  de  tre
partier  som  röstade  igenom  riksdagens
budgetbeslut   att  ta  ansvar   för   de
förändringar  som nu görs på  marginalen.
Enligt  riksdagsordningen har  vi  heller
inte utrymme att föreslå förändringar  på
andra  anslag  än just de som  regeringen
väljer  att  aktualisera. Det  är  därför
inte  praktiskt möjligt för oss att lägga
fram      en      egen,      genomarbetad
tilläggsbudget.
I  förslaget till tilläggsbudget tvingas
regeringen att dra konsekvenserna av  sin
missbedömning                          av
arbetslöshetsutvecklingen.    Ytterligare
över  7 miljarder kronor anslås för detta
ändamål  på  tilläggsbudget.  Ökningen  i
förhållande till budgetpropositionen blir
över 18 %. Budgeteringsmarginalen raderas
i  praktiken helt ut. Vi konstaterar  att
om   riksdagen   bifallit  det   moderata
budgetalternativet    i    höstas    hade
utsikterna  för  Sveriges  ekonomi  varit
bättre  och  den dramatiska  ökningen  av
utbetalningar  från  a-kassan   hade   då
kunnat undvikas.
Mot  denna bakgrund tar vi i motion Fi28
(m)   endast  ställning  till  vissa   av
regeringens  förslag till  ändrade  ramar
för  utgiftsområden samt ändrade och  nya
anslag  i  statsbudgeten för  2004.  Vårt
ställningstagande    redovisas    i    en
reservation  till punkt 35  i  utskottets
förslag till riksdagsbeslut.
Regeringens  förslag innebär  dock  inte
bara  förändringar  i  statsbudgeten  för
innevarande år, utan har på några punkter
också    implikationer    för    kommande
budgetår.  Det gäller t.ex.  introduktion
av     nya    stödformer    samt    vissa
bemyndiganden och lagförslag.  På  sådana
förslag  yrkar  vi i vår  motion  avslag,
vilket    vi    redovisar   i   särskilda
reservationer.

2. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (fp)

av   Karin   Pilsäter  (fp)  och   Gunnar
Nordmark (fp).
Folkpartiet  hade  i  höstas  ett   annat
budgetalternativ för 2004. Detta innehöll
både lägre utgifter och lägre skatter, en
lång  rad  radikala förslag till reformer
av arbetsmarknad, integrationspolitik och
socialförsäkringar.    Ett     omfattande
program för att få ned sjukfrånvaron  med
insatser  för att människor ska  få  ihop
"livspusslet", insatser för att öka  vård
och  rehabilitering och med  större  krav
mot  överutnyttjande av systemen.  Tyvärr
valde     riksdagens     majoritet     av
socialdemokrater,  vänsterpartister   och
miljöpartister   att  rösta   ned   detta
förslag den 18 december 2003.
Det  är nu enligt vår uppfattning  samma
majoritet som har ansvar för att se  till
att   deras   beslutade  utgiftstak   kan
hållas. Folkpartiets budgetalternativ för
2004 innehöll en budgeteringsmarginal  på
8 miljarder kronor, vilket betyder att om
vårt   budgetförslag  vunnit   riksdagens
godkännande     hade     flertalet     av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.
Folkpartiet tar inte i detalj  ställning
till   de  förslag  regeringen  och  dess
stödpartier  lägger fram som förändringar
i   deras  egen  budget.  Vi  har  enligt
riksdagsordningen inte heller utrymme att
föreslå  förändringar på andra anslag  än
de av regeringen nu aktualiserade. Det är
därför inte praktiskt möjligt för oss att
lägga    fram    en   egen   genomarbetad
tilläggsbudget.

3. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (kd)

av Mats Odell (kd).
Kristdemokraterna  har   i   parti-   och
kommittémotioner  för   budgetåret   2004
förordat  en  annan  inriktning  av   den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
än  den  nu  gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska  politik och  budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
Fi241.   Detta  alternativ   avslogs   av
riksdagen i den första beslutsomgången om
utgiftsområdesramar  och  skatteinkomster
till  förmån  för den inriktning  av  den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
som Socialdemokraterna föreslog. Av detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Utöver  vissa  anslagsförändringar,  som
vi  redovisar i en reservation till punkt
35     i    utskottets    förslag    till
riksdagsbeslut, har vi inget  ansvar  för
den nu föreliggande tilläggsbudgeten.  En
viktig  orsak  är  att  riksdagsordningen
inte   ger   oppositionspartierna   någon
möjlighet  att  yrka på  förändringar  på
andra  anslag än de regeringen  tar  upp,
eftersom  den  typen  av  förslag  enligt
gällande  praxis  inte anses  ligga  inom
ärendets ram. Den ekonomiska politik  och
det   budgetalternativ  vi  skulle  vilja
genomföra för 2004 går således  inte  att
lägga  fram  för riksdagen, varav  följer
att  det inte är meningsfullt för oss att
generellt  sett  delta i behandlingen  av
Socialdemokraternas felbudgeteringar.
Riksdagsmajoriteten   -   bestående   av
Socialdemokraterna,  Vänsterpartiet   och
Miljöpartiet   de   gröna   -   har   för
budgetåret  2004  ställt  sig  bakom   en
inriktning  av  politiken  i  det  första
rambeslutet om statsbudgeten. Det  är  nu
majoritetens  sak att ta ansvar  för  sin
budget.

4. Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag, punkt 35 (c)

av Jörgen Johansson (c).
Centerpartiet   redovisade   i   motioner
hösten      2003      ett     heltäckande
budgetalternativ för budgetåret 2004.  Då
detta  alternativ avslogs av riksdagen  i
den     förs-ta    beslutsomgången     om
utgiftsområdesramar och  skatteinkomster,
till  förmån  för den inriktning  av  den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
som   Socialdemokraterna  med   stöd   av
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog,
deltog  Centerpartiet inte  i  den  därpå
följande  behandlingen  av  anslag   inom
respektive  utgiftsområde. Av samma  skäl
deltar  Centerpartiet inte heller  i  den
fortsatta   behandlingen  av   delar   av
anslagen  för budgetåret 2004  i  den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten   för   år
2004.
Således   är   det   de   partier   vars
budgetförslag antogs av riksdagen som  nu
har  ansvaret  för att se  till  att  det
beslutade  utgiftstaket kan  hållas.  För
att  förverkliga vår politik  hade  andra
förändringar  behövt  göras  än  de   som
regeringen   nu   aktualiserar   i    sin
tilläggsbudget.     Vi     har     enligt
riksdagsordningen  inte   möjlighet   att
föreslå  förändringar på andra anslag  än
de  av  regeringen  på  tilläggsbudget  1
aktualiserade.   Därför   är   det   inte
praktiskt möjligt för oss att lägga  fram
ett   eget   förslag  till   genomarbetad
tilläggsbudget.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Proposition 100

Regeringen föreslår i proposition
2003/04:100, 2004 års ekonomiska
vårproposition, när det gäller
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2004 att riksdagen

5.  antar regeringens förslag till lag om
ändring  i lagen (1972:625) om  statligt
stöd  till  politiska  partier  (avsnitt
3.1 och 7.1.1)
6.  antar regeringens förslag till lag om
ändring    i    lagen   (1993:389)    om
assistansersättning  (avsnitt  3.2   och
7.1.8)
7.  antar regeringens förslag till lag om
ändring    i    lagen   (1998:703)    om
handikappersättning    och    vårdbidrag
(avsnitt 3.3 och 7.1.9)
8.  antar regeringens förslag till lag om
ändring   av   lagen   (2000:1335)    om
kreditering på skattekonto av stöd  till
kommuner   för  anläggande  av   telenät
(avsnitt 3.4 och 7.1.18)
9.  antar regeringens förslag till lag om
ändring   av   lagen   (2000:1380)    om
skattereduktion för utgifter  för  vissa
anslutningar     för      tele-      och
datakommunikation   (avsnitt   3.5   och
7.1.18)
10. antar regeringens förslag till lag om
ändring    i   lagen   (1995:1514)    om
generellt statsbidrag till kommuner  och
landsting (avsnitt 3.6 och 7.1.21)
11.   godkänner   att  Riksgäldskontorets
betalning  av årlig ränta på  kung  Karl
XIII:s  hemgiftskapital upphör  (avsnitt
7.1.1)
12.   godkänner   att  staten   förvärvar
fastigheten  Blåmannen 21  i  Stockholms
kommun (avsnitt 7.1.2)
13.  godkänner  att staten  utnyttjar  en
köpoption  avseende en  ny  byggnad  för
svenska    ambassaden   i    Washington,
Förenta staterna (avsnitt 7.1.2)
14.  godkänner en ny investeringsplan för
Statens  fastighetsverk i  enlighet  med
vad regeringen förordar (avsnitt 7.1.2)
15.   bemyndigar  regeringen   att   2004
besluta  att Statens fastighetsverk  får
ta   upp  lån  inom  en  ram  av   högst
7     800     000    000    kronor     i
Riksgäldskontoret  för  investeringar  i
fastigheter,   lokaler   och   mark    i
enlighet  med  vad  regeringen  förordar
(avsnitt 7.1.2)
16.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde 6  Försvar
samt  beredskap  mot sårbarhet  uppförda
ramanslaget  6:2 Materiel,  anläggningar
samt   forskning   och  teknikutveckling
besluta  om  beställningar av  materiel,
anläggningar    samt    forskning    och
teknikutveckling som inklusive  tidigare
gjorda beställningar medför utgifter  på
högst  68 500 000 000 kronor efter  2004
(avsnitt 7.1.6)
17. bemyndigar regeringen att godkänna en
överenskommelse   mellan   staten    och
Landstinget   Västmanland  om   Salberga
sjukhus  i  enlighet med vad  regeringen
förordar (avsnitt 7.1.8)
18.  godkänner vad regeringen förordar om
det     särskilda     anställningsstödet
(avsnitt 7.1.10)
19.  bemyndigar regeringen att under 2004
för    det   under   utgiftsområde    14
Arbetsliv   uppförda  ramanslaget   23:1
Arbetsmiljöverket besluta om bidrag  som
inklusive   tidigare  gjorda   åtaganden
medför  utgifter  på högst  18  450  000
kronor under 2005 (avsnitt 7.1.11)
20.  bemyndigar regeringen att under 2004
för    det   under   utgiftsområde    16
Utbildning   och   universitetsforskning
uppförda  ramanslaget 25:18 Bidrag  till
kvalificerad yrkesutbildning besluta  om
bidrag         till         kvalificerad
yrkesutbildning  som inklusive  tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter   på
högst   1  556  068  000  kronor   under
2005-2009 (avsnitt 7.1.13)
21.  bemyndigar regeringen att under 2004
för    det   under   utgiftsområde    16
Utbildning   och   universitetsforskning
uppförda   ramanslaget  25:73  Särskilda
utgifter  inom universitet och högskolor
m.m.  besluta om stipendier  på  Svenska
institutets    område   som    inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst  3  000  000  kronor
under 2005 (avsnitt 7.1.13)
22.  godkänner att regeringen 2004 på  en
extra  bolagsstämma med AB Svenska  Spel
verkar   för   att   innestående   medel
avsedda  för  konst,  teater  och  andra
kulturella   ändamål   delas   ut   till
regeringen   och  används  för   avsedda
ändamål (avsnitt 7.1.14)
23. godkänner den föreslagna användningen
av    det    under   utgiftsområde    18
Samhällsplanering,    bostadsförsörjning
och  byggande uppförda ramanslaget 31:10
Bidrag  till  bostadsinvesteringar   som
främjar  ekologisk  hållbarhet  (avsnitt
7.1.15)
24.   godkänner   att   regeringen   inte
genomför   en   fusion   av    de    två
aktiebolagen  Norecic  AB   och   Bothia
Garanti AB (avsnitt 7.1.15)
25.  godkänner de riktlinjer  för  bidrag
till   installation   av   hissar    som
regeringen förordar (avsnitt 7.1.15)
26.  bemyndigar regeringen att under 2004
för    det   under   utgiftsområde    18
Samhällsplanering,    bostadsförsörjning
och  byggande  uppförda nya  ramanslaget
31:14   Bidrag   till  installation   av
hissar  besluta  om  bidrag  som  medför
utgifter  på  högst 29  000  000  kronor
efter 2004 (avsnitt 7.1.15)
27.    godkänner   de   riktlinjer    för
investeringsstimulans till ombyggnad  av
vissa  utrymmen  till  bostadslägenheter
som    regeringen   förordar    (avsnitt
7.1.15)
28.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde 20  Allmän
miljö-     och    naturvård     uppförda
ramanslaget  26:2  Forskningsrådet   för
miljö,     areella     näringar      och
samhällsbyggande:     Forskning     ingå
ekonomiska  förpliktelser som  inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst 260 000  000  kronor
under  2005,  högst 126 000  000  kronor
under  2006,  högst 70  000  000  kronor
under  2007,  högst 15  000  000  kronor
under  2008 och högst 15 000 000  kronor
under 2009 (avsnitt 7.1.16)
29.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde 20  Allmän
miljö-     och    naturvård     uppförda
ramanslaget 34:3 Åtgärder för  biologisk
mångfald  ingå  ekonomiska förpliktelser
i   samband   med   förvärv   av   eller
intrångsersättning         i          ur
naturvårdssynpunkt            värdefulla
naturområden   som  inklusive   tidigare
gjorda  åtaganden  medför  utgifter   på
högst  520  000  000 kronor  under  2005
(avsnitt 7.1.16)
30.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde 20  Allmän
miljö-     och    naturvård     uppförda
ramanslaget  34:5  Miljöforskning   ingå
ekonomiska  förpliktelser i samband  med
planering,  upphandling och genomförande
av   forskningsprojekt   som   inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst 60  000  000  kronor
under  2005,  högst 40  000  000  kronor
under  2006 och högst 30 000 000  kronor
under 2007 (avsnitt 7.1.16)
31.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde 20  Allmän
miljö-     och    naturvård     uppförda
ramanslaget     34:13     Stöd      till
klimatinvesteringar   ingå    ekonomiska
förpliktelser  i samband med  beslut  om
stöd   till   klimatinvesteringar    som
inklusive   tidigare  gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst  713  000  000
kronor under 2005-2009 (avsnitt 7.1.16)
32. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under utgiftsområde  21  Energi
uppförda        ramanslaget         35:8
Energipolitiskt               motiverade
internationella klimatinsatser  (avsnitt
7.1.17)
33.  godkänner att regeringen under  2004
får    besluta   om   en    låneram    i
Riksgäldskontoret om  högst  8  500  000
000    kronor    för   de   prioriterade
vägprojekten          E6           delen
Rabbaldshede-Hogdal,      E20      delen
Tollered-Alingsås samt  genom  Alingsås,
Rv40  delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen
Haga-Ljungarum,        Rv45        delen
Angeredsbron-Älvängen,    Rv44     delen
Båberg-Väneryr  samt Rv49  Skara-Varnhem
(avsnitt 7.1.18)
34. godkänner den föreslagna användningen
av    det    under   utgiftsområde    22
Kommunikationer   uppförda   ramanslaget
36:2    Väghållning   och    statsbidrag
(avsnitt 7.1.18)
35.  godkänner att regeringen under  2004
får    besluta   om   en    låneram    i
Riksgäldskontoret om högst  17  000  000
000    kronor    för   de   prioriterade
järnvägsprojekten     Hallsberg-Degerön,
Mjölby-Motala,      Trollhättan-Göteborg
samt          järnvägsprojekt          i
Stockholmsregionen (avsnitt 7.1.18)
36.  godkänner att regeringen under  2004
får     besluta    om    låneramar     i
Riksgäldskontoret  för   Euromaint   AB,
Green  Cargo  AB, Jernhusen  AB  och  AB
Swedcarrier  för  2005  och   2006   som
sammanlagt     uppgår     till     högst
2 300 000 000 kronor (avsnitt 7.1.18)
37.  godkänner vad regeringen förordar om
avveckling   av   VTI   Utveckling    AB
(avsnitt 7.1.18)
38.  bemyndigar regeringen att under 2004
för  det  under utgiftsområde  23  Jord-
och   skogsbruk,  fiske  med  anslutande
näringar   uppförda   ramanslaget   26:1
Forskningsrådet   för   miljö,   areella
näringar      och      samhällsbyggande:
Forskning  och samfinansierad  forskning
ingå  ekonomiska förpliktelser i samband
med     planering,    upphandling    och
genomförande  av  forskningsprojekt  som
inklusive   tidigare  gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst  220  000  000
kronor  under 2005, högst  150  000  000
kronor  under  2006, högst  95  000  000
kronor  under 2007 och högst 45 000  000
kronor under 2008 (avsnitt 7.1.19)
39.  godkänner vad regeringen förordar om
avgiftsintäkter    från     pass     för
sällskapsdjur  som Statens jordbruksverk
tillhandahåller (avsnitt 7.1.19)
40.  godkänner vad regeringen förordar om
en    förbättrad    kapitalstruktur    i
statliga bolag (avsnitt 7.1.20)
41.   godkänner   att   ett   tillfälligt
sysselsättningsstöd  till  kommuner  och
landsting utgår 2005 (avsnitt 7.1.21)
42.    godkänner   ändrade   ramar    för
utgiftsområden samt anvisar ändrade  och
nya  anslag,  som står till  regeringens
disposition,   enligt  specifikation   i
tabell 2.1.
43.    Riksdagsstyrelsen   föreslår   att
riksdagen    antar    riksdagsstyrelsens
förslag  till  lag om ändring  av  lagen
(1999:1209)      om      stöd       till
riksdagsledamöternas                 och
partigruppernas   arbete   i   riksdagen
(avsnitt 3.7 och 7.1.1)
44.    Riksdagsstyrelsen   föreslår   att
riksdagen  anvisar ändrade  anslag,  som
dr  avsedda  för  riksdagen  eller  dess
myndigheter,   enligt  specifikation   i
tabell 2.1.
45. Riksrevisionens styrelse föreslår att
riksdagen bemyndigar Riksrevisionen  att
för  2004 ta upp lån i Riksgäldskontoret
för           investeringar            i
anläggningstillgångar  som   används   i
verksamheten inom en ram av 50  000  000
kronor (avsnitt 7.1.2).

Proposition 128 Medel från Fonden för den
mindre skeppsfarten

1.  Riksdagen  godkänner att 55  miljoner
kronor   från  Fonden  för  den   mindre
skeppsfarten    får    tillföras     det
särskilda   kontot  i  Riksgäldskontoret
för  insatser  i  av staten  hel-  eller
delägda bolag (avsnitt 4).
2.  Riksdagen  bemyndigar regeringen  att
uppdra  åt Riksgäldskontoret att utfärda
en   garanti   på   motsvarande   belopp
(avsnitt 4).

Följdmotioner med anledning av
proposition 100


2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):

6.  Riksdagen tillkännager för regeringen
som   sin  mening  vad  som  i  motionen
anförs om bilstöd till handikappade.
7.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
till    lag   om   ändring   av    lagen
(2000:1335)     om    kreditering     på
skattekonto  av stöd till  kommuner  för
anläggande av telenät.
8.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
till    lag   om   ändring   av    lagen
(2000:1380)   om   skattereduktion   för
utgifter  för  vissa  anslutningar   för
tele- och datakommunikation.
9.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
till    lag   om   ändring   av    lagen
(1995:1514)   om  generellt  statsbidrag
till kommuner och landsting.
10.  Riksdagen avslår regeringens förslag
om  bemyndigande att under 2004 för  det
under  utgiftsområde  20  Allmän  miljö-
och   naturvård   uppförda   ramanslaget
34:13   Stöd   till  klimatinvesteringar
ingå  ekonomiska förpliktelser i samband
med      beslut     om     stöd     till
klimatinvesteringar    som     inklusive
tidigare    gjorda   åtaganden    medför
utgifter  på  högst 713 miljoner  kronor
under 2005-2009.
11.  Riksdagen avslår regeringens förslag
om  bemyndigande att under 2004  besluta
om  låneram i Riksgäldskontoret om högst
8   500   miljoner  kronor   för   vissa
vägprojekt.
12.  Riksdagen avslår regeringens förslag
om  bemyndigande att under 2004  besluta
om  en  låneram  i Riksgäldskontoret  om
högst  17 000 miljoner kronor för  vissa
järnvägsinvesteringar.
13.   Riksdagen  avslår  vad   regeringen
förordar      om      en      förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag.

2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c):

5.          Riksdagen  beslutar  att   ej
reducera bidrag till kommunerna med  2,6
miljarder kronor på tilläggsbudget  samt
att   minska  föreslagen  ökning   under
utgiftsområde  13  till  4,8   miljarder
kronor  i enlighet med vad som anförs  i
avsnitt 11.
6.         Riksdagen  avslår  regeringens
förslag  till  lag om  ändring  i  lagen
(1995:1514), punkt 10.
7.         Riksdagen  avslår  regeringens
förslag  vad  gäller sysselsättningsstöd
till kommuner och landsting, punkt 41.

2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad i motionen anförs om  att
ingen  höjning bör ske av stödet till  de
politiska partierna.

2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd):

1.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
om   att  införa  ett  nytt  bidrag  för
installation  av hissar (förslag  nummer
25 och 26) (i denna del).
2.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
om   att  utöka  investeringsstimulansen
för  byggande  av  mindre  hyresbostäder
och  studentbostäder  till  att  omfatta
även  ombyggnad  av  vindsutrymmen   och
lokaler till bostäder.
3.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
till  ny bemyndiganderam för anslag 34:3
Åtgärder för biologisk mångfald.
4.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
om  ett  tillfälligt sysselsättningsstöd
2005   i   tilläggsbudgeten   för   2004
(förslag nummer 41).
5.  Riksdagen avslår regeringens  förslag
nummer  40 angående kapitalstrukturen  i
statliga  bolag och nummer  36  angående
låneramar för Euromaint AB, Green  Cargo
AB  och Jernhusen AB i propositionen för
tilläggsbudgeten  för  2004  i  enlighet
med  vad som anförs i motionen (i  denna
del).
6.  Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs  om
att   regeringen  skall  återkomma  till
riksdagen  med lagförslag som  avgränsar
regeringens    befogenhet    att    göra
kapitalinsatser  i statliga  bolag  utan
att  i  förväg  ha  inhämtat  riksdagens
godkännande.
7.    Riksdagen   beslutar   enligt    de
anslagsförändringar  i  tilläggsbudgeten
för  2004  som  föreslås i  nedanstående
tabell:

Anslag (kr)            Regering  Anslag   Ny ram
ens  sförän
förslag  dringa
i       r
tilläggs
budget
för 2004
22:2 Bidrag till         46 619  -3 892   42 727
arbetslöshetsersättni   000 000     000  000 000
ng och aktivitetsstöd               000
48:1 Generellt           41 542   2 600   44 142
statsbidrag till        000 000     000  000 000
kommuner och                        000
landsting

2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl.
(m):

1.  Riksdagen avslår yrkande 8 om förslag
till    lag   om   ändring   av    lagen
(2000:1335)     om    kreditering     på
skattekonto  av stöd till  kommuner  för
anläggande av telenät.
2. Riksdagen avslår yrkande 10 om förslag
till  lag om ändring i lagen (1995:1514)
om  generellt statsbidrag till  kommuner
och landsting.
3.         Riksdagen avslår yrkande 16 om
förslag  om  minskat bemyndigande  under
utgiftsområde 6 på anslag 6:2  Materiel,
anläggningar    samt    forskning    och
teknikutveckling.
4.         Riksdagen  avslår  yrkande  18
gällande          det          särskilda
anställningsstödet.
5.         Riksdagen avslår yrkande 23 om
förändrad  användning  av  anslag  31:10
Bidrag  till  bostadsinvesteringar   som
främjar    ekologiskt    boende    under
utgiftsområde 18.
6.         Riksdagen avslår yrkande 25 om
riktlinjer  för bidrag till installation
av hissar.
7.         Riksdagen avslår yrkande 26 om
att  införa  ett  nytt ramanslag,  31:14
Bidrag   till  installation  av  hissar,
under utgiftsområde 18.
8.         Riksdagen avslår yrkande 27 om
riktlinjer      för     bidrag      till
investeringsstimulans     för      vissa
ombyggnationer    av    utrymmen    till
bostadslokaler.
9.         Riksdagen avslår yrkande 31 om
ökat    bemyndigande   för   stöd   till
klimatinvesteringar.
10.        Riksdagen avslår yrkande 40 om
ändrad    kapitalstruktur   i   statliga
bolag.
11.        Riksdagen avslår yrkande 41 om
tillfälligt   sysselsättningsstöd   till
kommu   ner och landsting.
12.         Riksdagen beslutar att  under
utgiftsområde   15  till   anslag   25:2
Studiemedel fortsatt anslå  11  441  185
000 kr.
13.         Riksdagen beslutar att  under
utgiftsområde   15  till   anslag   25:4
Rekryteringsbidrag fortsatt anslå 1  394
507 000 kr.
14.         Riksdagen beslutar att  under
utgiftsområde   16  till   anslag   25:2
Myndighet  för  skolutveckling  fortsatt
anslå 94 275 000 kr.
15.         Riksdagen beslutar att  under
utgiftsområde  16  till   anslag   25:76
fortsatt anslå 185 151 000 kr.
16.         Riksdagen beslutar  att  inte
medge  inrättandet av ett  nytt  anslag,
31:14   Bidrag   till  installation   av
hissar,  under  utgiftsområde   18   och
därmed  inte  anslå 1  000  000  kr  för
detta ändamål.

2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl.
(c):

1.  Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs  om
det  nödvändiga  i att  redan  2005  års
budget   räknas   upp  och   fastställer
bemyndiganderamen  till  en   nivå   som
också inrymmer framtidssatsningar.
2.  Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs  om
vikten   av   att  inte  utan  noggranna
överväganden    ändra    i     beslutade
förutsättningar  för  genomförandet   av
gällande försvarsbeslut.

Följdmotioner med anledning av
proposition 128


2003/04: Fi 17 av Olle Sandahl m.fl.
(kd):

1.    Riksdagen   beslutar   att    avslå
proposition 2003/04:128.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om bruttoredovisning av medel på det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret för
insatser i statligt hel- eller delägda
bolag.

2003/04: Fi 18 av Lena Ek m.fl. (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad som i motionen anförs  om
att inte tillåta överföring av medel från
Fonden  för den mindre skeppsfarten  till
det  särskilda kontot i Riksgäldskontoret
för  insatser  i  av  staten  hel-  eller
delägda bolag.

2003/04: Fi 19 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):

1.         Riksdagen  avslår  proposition
2003/04:128.
2.        Riksdagen begär att  regeringen
återkommer   med   en  översyn   av   det
fortsatta  behovet  av  och  verksamheten
inom Fonden för den mindre skeppsfarten.

Bilaga 2
Regeringens lagförslag


bilaga 3
Förslag  i vårpropositionen och i parti- och kommitémotioner  om
ändrade ramar och utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för
2004
Utskottets  förslag överensstämmer med regeringens  utom  såvitt
avser  utgiftsområde 24 Näringsliv. Utskottet föreslår  där  att
ett  nytt ramanslag 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag om  1
miljon kronor anvisas. Det innebär att utskottet föreslår en ram
som  är  1  miljon  kronor  högre  än  regeringens  förslag   på
utgiftsområde  24  Näringsliv. Detta förslag  redovisas  inte  i
denna  tabell.  Partiernas förslag redovisas  i  jämförelse  med
propositionens förslag.
Belopp i tusental kronor
Ansl                             Budget Regeri Regeri  m    fp    kd     c
ag                               hittil  ngens ngens
ls försla  nivå Fi28 Fi23  Fi27  Fi25
g
1    Rikets styrelse              7 896 40 162 7 936
299          461
1    Sametinget                  17 665   -400 17 265
45:1
1    Allmänna val och demokrati     235 -1 100   233
46:1                                000          900
1    Kungliga hov- och           94 574    300 94 874
90:1 slottsstaten
1    Riksdagens ledamöter och       618 16 000   634
90:2 partier m.m.                   265          265
1    Riksdagens                     540 14 800   555
90:3 förvaltningskostnader1         642          442
1    Regeringskansliet m.m.       5 460    -14 5 446
90:5                                532    438   094
1    Stöd till politiska            131 25 000   156
90:6 partier                        200          200
2    Samhällsekonomi och          9 198  1 500 9 199
finansförvaltning              142          642
2    Statistiska centralbyrån       429  1 500   431
1:5                                 501          001
3    Skatt, tull och exekution    8 556 21 608 8 577
043          651
3    Skatteverket                 5 745 21 608 5 767
3:1                                 431          039
4    Rättsväsendet               26 432    200 26 632
092    000   092
4    Kriminalvården               4 761    200 4 961
4:6                                 044    000   044
5    Internationell samverkan     1 257      0 1 257
362          362
5    Bidrag till vissa              932 -2 100   929
5:1  internationella                070          970
organisationer
5    Nordiskt samarbete           9 122  2 100 11 222
5:3
1 Anslag avsedda för riksdagen eller dess myndigheter.
Belopp i tusental kronor
Ansl                             Budget Regeri Regeri  m    fp    kd     c
ag                               hittil  ngens ngens
ls försla  nivå Fi28 Fi23  Fi27  Fi25
g
8    Invandrare och flyktingar    7 005 40 000 7 045
146          146
8    Migrationsverket               616 20 000   636
12:1                                273          273
8    Utresor för avvisade och       135 20 000   155
12:6 utvisade                       556          556
9    Hälsovård, sjukvård och     37 665 17 500 37 682
social omsorg                  272          772
9    Institutet för psykosocial  15 031    500 15 531
14:6 medicin
9    Bilstöd till handikappade      196 22 000   218
16:7                                000          000
9    Kostnader för statlig       10 061 -5 000 10 056
16:8 assistansersättning            000          000
10   Ekonomisk trygghet vid         123    -17   123
sjukdom och handikapp          981    000   964
002          002
10   Handikappersättningar        1 224 -7 000 1 217
19:3                                000          000
10   Riksförsäkringsverket          921    -10   911
19:6                                595    000   595
13   Arbetsmarknad               61 989  7 366 69 355               -3    -2
063    000   063              892   600
000   000
13   Arbetsmarknadsverkets        4 742 -6 000 4 736
22:1 förvaltningskostnader          879          879
13   Bidrag till                 39 253  7 366 46 619               -3    -2
22:2 arbetslöshetsersättning        000    000   000              892   600
och aktivitetsstöd                                           000   000
13   Bidrag till administration  59 459  6 000 65 459
22:8 av grundbeloppet
15   Studiestöd                  21 924 -2 500 21 922   +2   -55
855          355  500   200
15   Studiemedel m.m.            11 441    -58 11 382  +58    +1
25:2                                185    700   485  700  000*
15   Rekryteringsbidrag           1 394 56 200 1 450  -56   -56
25:4                                507          707  200  200*
16   Utbildning och              43 962  3 000 43 965   -1    -2
universitetsforskning          225          225  500   500
16   Myndigheten för             94 275    750 95 025 -750 -750*
25:2 skolutveckling
16   Utveckling av skolväsende      197    500   198
25:3 och barnomsorg                 894          394
16   Specialpedagogiska             332  7 500   340
25:4 institutet                     820          320
16   Särskilda insatser på          278 -7 500   270
25:7 skolområdet                    037          537
16   Enskilda                     1 940    -41 1 899
25:7 utbildningsanordnare på        279    000   279
2    högskoleområdet m.m.
16   Högskoleverket                 185    750   185 -750 -750*
25:7                                151          901
6
Belopp i tusental kronor
Ansl                             Budget Regeri Regeri  m    fp    kd     c
ag                               hittil  ngens ngens
ls försla  nivå Fi28 Fi23  Fi27  Fi25
g
16   Centrala                       372 42 000   414         -1
25:7 studiestödsnämnden m.m.        315          315       000*
8
17   Kultur, medier,              8 663 -1 608 8 662
trossamfund och fritid         960          352
17   Stöd till trossamfund       50 750 -1 608 49 142
28:3
9
18   Samhällsplanering,           8 798  1 000 8 799   -1          -1
bostadsförsörjning och         030          030  000         000
byggande
18   Boverket                       151   -400   151
31:1                                823          423
18   Statens va-nämnd             6 737    400 7 137
31:9
18   Bidrag till installation         0  1 000 1 000   -1          -1
31:1 av hissar (nytt ramanslag)                       000         000
4
20   Allmän miljö- och            3 770      0 3 770
naturvård                      566          566
20   Naturvårdsverket               323  5 700   329
34:1                                434          134
20   Sanering och återställning     329    -11   318
34:4 av förorenade områden          850    500   350
20   Internationellt             66 434  5 800 72 234
34:7 miljösamarbete
22   Kommunikationer             28 535      0 28 535
012          012
22   Vägverket: Administration    1 030 -5 000 1 025
36:1                                202          202
22   Banverket: Administration      773 -5 000   768
36:3                                146          146
22   Banverket: Banhållning och   8 484    -15 8 469
36:4 sektorsuppgifter               123    000   123
22   Rikstrafiken:                  793  5 000   798
36:1 Trafikupphandling              000          000
2
22   Järnvägsstyrelsen                0 20 000 20 000
36:1
6
23   Jord- och skogsbruk, fiske  14 278 10 000 14 288
med anslutande näringar        732          732
23   Främjande av rennäringen    37 000 10 000 47 000
45:1 m.m.
24   Näringsliv                   3 490  2 100 3 492
802          902
24   Näringslivsutveckling m.m.     249 -1 000   248
38:2                                562          562
24   Institutet för              74 344 -1 000 73 344
38:3 tillväxtpolitiska studier:
Förvaltningskostnader
24   Patentbesvärsrätten         15 249  1 000 16 249
38:8
Belopp i tusental kronor
Ansl                             Budget Regeri Regeri  m    fp    kd     c
ag                               hittil  ngens ngens
ls försla  nivå Fi28 Fi23  Fi27  Fi25
g
24   Marknadsdomstolen            8 942  1 000 9 942
40:1
24   Allmänna                    23 127  1 100 24 227
40:3 reklamationsnämnden
25   Allmänna bidrag till        73 705 -2 600 71 105         +2    +2    +2
kommuner                       790    000   790        600   600   600
000   000   000
25   Generellt statsbidrag till  44 142 -2 600 41 542         +2    +2    +2
48:1 kommuner och landsting         000    000   000        600   600   600
000   000   000
Summa anslagsförändring på          148  5 080   154   ±0    +2    -1    ±0
tilläggsbudget                      996    762   076        542   293
025          787        300   000

bilaga 4
Konstitutionsutskottets yttrande
2003/04:KU5y


Tilläggsbudget för år 2004

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Till finansutskottetFinansutskottet       har       vid       sitt       sammanträde
den      20      april     2004     beslutat     att      bereda
övriga      utskott      tillfälle      att      yttra       sig
över        2004       års       ekonomiska       vårproposition
(prop.       2003/04:100)      om       tilläggsbudget       för
budgetåret        2004       (punkterna       5-44)        jämte
eventuella     motioner,     allt     i     de     delar     som
berör                     respektive                    utskotts
beredningsområde.
Konstitutionsutskottet         yttrar         sig          över
förslagen      beträffande     ändring      i      lagen      om
statligt        stöd        till        politiska        partier
(yrkande     5),    ändring    i    lagen    om    stöd     till
riksdagsledamöternas             och             partigruppernas
arbete     i     riksdagen    (yrkande     43),     ränta     på
kung       Karl       XIII:s      hemgiftskapital       (yrkande
11),      ändrade      anslag      för      utgiftsområde      1
Rikets      styrelse      (yrkande      42      delvis       och
yrkande              44)             samt             förbättrad
kapitalstruktur       i      statliga       bolag       (yrkande
40).

Propositionen


Statligt stöd till politiska partier

Regeringen       föreslår       att       riksdagen        antar
regeringens     förslag    till     lag     om     ändring     i
lagen      (1972:625)      om      statligt      stöd       till
politiska            partier            (yrkande             5).
Ändringarna            innebär             att             såväl
mandatbidrag            som            grundstöd             och
tilläggsstöd      räknas      upp.      Det      medför      att
anslaget      90:6      Stöd     till     politiska      partier
ökas      med     25     000     000     kr     (yrkande      42
delvis).

Stöd till riksdagsledamöternas och
partigruppernas arbete i riksdagen

Riksdagsstyrelsen         föreslår         att         riksdagen
antar       riksdagsstyrelsens      förslag       till       lag
om      ändring     av     lagen     (1999:1209)     om     stöd
till                  riksdagsledamöternas                   och
partigruppernas           arbete           i           riksdagen
(yrkande         43).        Stödet         skall         enligt
förslaget      beräknas      efter      normen      att      det
skall         motsvara         kostnader         för         225
politiska       sekreterare       under       perioden       den
1       september       2004-30       juni       2005,       335
politiska      sekreterare     den      1      juli      2005-30
juni      2006      och      349      politiska      sekreterare
från    den    1    juli    2006.    Beloppet    46    000    kr
per      politisk      sekreterare     och      månad      skall
ligga till grund för beräkningen.
Riksdagsstyrelsen         föreslår          vidare          att
anslaget        90:2       Riksdagens       ledamöter        och
partier    m.m.    ökas    med    16    000    000    kr     och
anslaget                     90:3                     Riksdagens
förvaltningskostnader     ökas     med      14      800      000
kr (yrkande 44).

Ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital

Regeringen           föreslår           att            riksdagen
godkänner                 att                 Riksgäldskontorets
betalning      av     årlig     ränta     på      kung      Karl
XIII:s          hemgiftskapital         upphör          (yrkande
11).       Riksgäldskontoret       betalar       årligen       7
500        kr        till       Hans       Maj:t       Konungens
hovförvaltning       i      ränta       på       kung       Karl
XIII:s hemgiftskapital.
Som      skäl      för      förslaget     anför      regeringen
att      alla      betalningar     till      kungahuset      bör
samordnas      under     ett     anslag.      Anslaget      90:1
Kungliga        hov-        och        slottsstaten        skall
räknas       upp      i      motsvarande      mån       (yrkande
42).

Ändrade anslag för utgiftsområde 1 Rikets
styrelse

Regeringen         och         riksdagstyrelsen         föreslår
i          övrigt         följande         ändringar          på
tilläggsbudget       för      utgiftsområde       1       Rikets
styrelse      (yrkande      42      delvis      och      yrkande
44):

TABELL 1. ÄNDRAD RAM OCH äNDRADE ANSLAG
2004 FöR UTGIFTSOMRåDE 1 RIKETS STYRELSE

Tusental kronor
Ans           Belopp    Föränd  Ny ram/
lag           enligt      ring
statsbud      av       Ny
get 2004  ram/an  anslags
slag     nivå
Rikets       7 896  40 162    7 936
styrelse       299              461
45: Sametinge   17 665    -400   17 265
1 t
46: Allmänna   235 000  -1 100  233 900
1 val och
demokrati
90: Kungliga    94 574   + 300   94 874
1 hov- och
slottssta
ten
90: Riksdagen  618 265    + 16  634 265
2 s                      000
ledamöter
och
partier
m.m.
90: Riksdagen  540 642    + 14  555 442
3 s                      800
förvaltni
ngskostna
der
90: Regerings    5 460    - 14    5 446
5 kansliet       532     438      094
m.m.
90: Stöd till  131 200    + 25  156 200
6 politiska              000
partier
Förbättrad kapitalstruktur

I  propositionen föreslås  att  riksdagen
godkänner vad regeringen förordar  om  en
förbättrad  kapitalstruktur  i   statliga
bolag (yrkande 40). Förslaget innebär att
behållningen  på  ett  särskilt  konto  i
Riksgäldskontoret vid  utgången  av  2003
får   användas   även  under   2004   för
kapitaltillskott till SJ  AB.  Regeringen
får  utnyttja kontot under 2004 genom att
tillföra  det  medel för  insatser  i  av
staten  hel-  eller delägda bolag  på  de
villkor  som  riksdagen  tidigare  fattat
beslut   om  med  följande  två  tillägg.
Kontot  skall  ha  en  kredit  på   högst
2  000 000 000 kr under 2004. Om krediten
utnyttjas   skall  den  ha   återbetalats
inklusive  ränta  med  extra  utdelningar
från statligt ägda bolag före utgången av
2004.  Den  sammanlagda ramen  för  extra
utdelningar som får tillföras kontot höjs
därmed  till totalt 5 000 000 000 kr  för
2003 och 2004.
Som    skäl    för    att    knyta    en
kreditmöjlighet     till     kontot     i
Riksgäldskontoret anförs att erfarenheten
visat  att  det tar avsevärd tid  att  få
till  stånd  väl underbyggda analyser  av
kapitalstrukturen i olika statliga  bolag
och  att  i  korrekta former  besluta  om
extra  utdelningar. Behovet av att  lämna
kapitaltillskott kan däremot uppkomma med
ganska  kort varsel. I sådana situationer
kan       regeringen      behöva      ett
handlingsutrymme.  En  lämpligt  avpassad
kredit     knuten    till    kontot     i
Riksgäldskontoret anges utgöra en teknisk
lösning på detta problem.

Motioner


Stödet till de politiska partierna

I  motion 2003/04:Fi26 av Rolf Gunnarsson
(m)  föreslås  att riksdagen tillkännager
för  regeringen  som sin mening  vad  som
anförs  i  motionen om att ingen  höjning
bör  ske  av  stödet  till  de  politiska
partierna.   Motionären  framhåller   att
inget  talar för att en höjning  bör  äga
rum  nu. Partierna kan effektivisera sina
organisationer  och  sina  arbetssätt   i
likhet  med  många  privata  företag  och
andra i vårt samhälle i dag.

Förbättrad kapitalstruktur

I  motion  2003/04:Fi17 av  Olle  Sandahl
m.fl.   (kd)   föreslås   att   riksdagen
tillkännager  för  regeringen   som   sin
mening  vad  som  anförs  i  motionen  om
bruttoredovisning   av   medel   på   det
särskilda kontot i Riksgäldskontoret  för
insatser  i  statligt hel- eller  delägda
bolag  (yrkande  2).  Motionärerna  anser
bl.a.  att alla medel från statligt  hel-
eller delägda bolag och dessas användning
skall   passera  statsbudgetens  inkomst-
respektive utgiftssida. Riksdagen bör som
sin  mening ge regeringen till känna  att
en  sådan ordning snarast bör åstadkommas
för det ifrågavarande särskilda kontot  i
Riksgäldskontoret.
I  motion  2003/04:Fi27  av  Mats  Odell
m.fl.  (kd) föreslås att riksdagen avslår
propositionen i nu aktuell del (yrkande 5
delvis).  Vidare föreslås  att  riksdagen
tillkännager   som  sin  mening   vad   i
motionen  anförs  om att  återkomma  till
riksdagen  med  lagförslag som  avgränsar
regeringens    befogenhet    att     göra
kapitalinsatser i statliga bolag utan att
i    förväg    ha   inhämtat   riksdagens
godkännande   (yrkande  6).  Motionärerna
anser  bl.a. att regeringen på nytt genom
sitt förslag försöker begränsa riksdagens
inflytande  över de statliga bolagen  och
beskära  riksdagens möjlighet  att  utöva
finansmakten.  Enligt  motionen   innebär
förslaget även ytterligare steg  mot  att
permanenta  en  ordning  som  sagts  vara
tillfällig.  Detta  sker  utan  att   man
föreslår  den reglering av ordningen  som
riksdagen  efterlyst. Om en kredit  knyts
till    kontot    bidrar    det    enligt
motionärerna    till   att    ytterligare
försvåra  genomlysningen av statsbudgeten
och   regeringens   förvaltning   av   de
statliga  bolagen. För att öka öppenheten
samt   för   att  inordna  modellen   för
förändringar     i    statliga     bolags
kapitalstruktur   i  statsbudgeten,   bör
riksdagen  stifta  en lag  som  avgränsar
kontots användning och beskriver  hur  de
medel  som  använts  skall  redovisas   i
statsbudgeten. En sådan lag  bör  tydligt
avgränsa regeringens befogenhet att  göra
kapitalinsatser  utan  att  i  förväg  ha
inhämtat      riksdagens     godkännande.
Regeringen  bör  snarast  återkomma  till
riksdagen med förslag till en sådan lag.
I    motion   2003/04:Fi28   av   Mikael
Odenberg m.fl. (m) föreslås att riksdagen
avslår  propositionen i  nu  aktuell  del
(yrkande  10). Motionärerna  anför  bl.a.
att  de motsätter sig inrättandet av  ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret avsett
för  insatser  i  av  staten  hel-  eller
delägda aktiebolag, via vilket medel  kan
överföras   från  vinstgivande   statliga
företag   till  andra  statliga  företag.
Skälen  till  detta  är  flera.  För  det
första  är det demokratiskt tveksamt  att
regeringen på detta vis ges möjlighet att
kringgå   riksdagen   och   den   normala
budgetprocessen.  För det  andra  kan  de
företag    som   tvingas    till    extra
utdelningar till kontot skadas.  För  det
tredje  innebär systemet ett  kringgående
av       budgetlagens       krav       på
bruttoredovisning.
I    motion   2003/04:Fi23    av    Lars
Leijonborg   m.fl.  (fp)   föreslås   att
riksdagen  avslår  propositionen   i   nu
aktuell    del    (yrkande    13).     En
grundläggande invändning mot förslaget är
enligt motionärerna att det står i  strid
med  budgetlagen  och är konstitutionellt
tvivelaktigt.  Motionärerna   anser   att
förslaget  om  förbättrad kapitalstruktur
tillhör  den  typ  av  bemyndiganden  som
riksdagen   avsåg   att   undvika   genom
införandet av budgetlagen. De anser  även
att  det  är  uppenbart att  den  ordning
regeringen   föreslår  leder   till   att
konkurrensen  snedvrids på  de  marknader
där   statligt  ägda  företag  verkar   i
konkurrens med privata företag.

Bakgrund


Regeringsformen

I  1 kap. 4 § regeringsformen framgår att
riksdagen  beslutar om skatt till  staten
och  bestämmer  hur statens  medel  skall
användas.    Regeringsformens     närmare
bestämmelser     om    finansmakt     och
budgetreglering finns samlade  i  9  kap.
Den    grundläggande   bestämmelsen    om
finansmakten finns i 2 §, som  anger  att
statens medel inte får användas på  annat
sätt än riksdagen har bestämt.
I   regeringsformens   föreskrifter   om
budgetreglering sägs att riksdagen  skall
företa  budgetreglering för  det  närmast
följande  budgetåret eller, om det  finns
särskilda  skäl, för annan  budgetperiod.
Riksdagen    skall,   på    förslag    av
regeringen,  i  en  statsbudget  bestämma
till  vilka belopp statsinkomsterna skall
beräknas  och anvisa anslag till  angivna
ändamål.   För   löpande   budgetår   kan
riksdagen,   enligt   9    kap.    5    §
regeringsformen,  på tilläggsbudget  göra
en  ny  beräkning av statsinkomster  samt
ändra anslag och anvisa nya anslag.
Huvudregeln  om  regeringens  behörighet
är  att  statens  medel och  dess  övriga
tillgångar    står    till    regeringens
disposition,  men  att  riksdagen  i  den
omfattning som behövs fastställer grunder
för  förvaltningen av statens egendom och
förfogande över den. Regeringen får t.ex.
inte utan riksdagens bemyndigande ta  upp
lån   eller   i   övrigt  ikläda   staten
ekonomiska förpliktelser.
Riksdagen får emellertid enligt  9  kap.
2  § bestämma att statsmedel skall tas  i
anspråk   i   annan  ordning   än   genom
budgetreglering        genom         s.k.
specialdestination. Riksdagen  har  samma
formella         inflytande          över
specialdestinationer som över anslagen.

Lag om statsbudgeten (budgetlagen)

I  17  §  budgetlagen framgår att statens
inkomster  och utgifter skall  budgeteras
och  redovisas  brutto på  statsbudgeten,
den   s.k.   bruttoredovisningsprincipen.
Utgifter  får  dock  redovisas  netto  på
anslag  om inkomsterna från en verksamhet
endast    bidrar    till    att     täcka
verksamhetens kostnader (17 §).  I  18  §
budgetlagen framgår att en verksamhet där
statens  kostnader helt skall täckas  med
verksamhetens   intäkter    inte    skall
budgeteras  och inte heller redovisas  på
anslag  eller inkomsttitlar.  Inkomsterna
regleras  också  i  9  §,  där  begreppet
definieras, och i 30 §, som säger att  om
riksdagen har beslutat om försäljning  av
egendom skall inkomsten redovisas mot  en
inkomsttitel  på statsbudgeten,  om  inte
riksdagen bestämmer annat.

Behandlingen av frågor om förbättrad
kapitalstruktur i föregående års
tilläggsbudget

Med  anledning av regeringens  förslag  i
2003    års   ekonomiska   vårproposition
godkände  riksdagen (bet.  2002/03:FiU21,
rskr. 2002/03:235) att, i samband med  en
översyn  av kapitalstrukturen i  statligt
ägda bolag, högst 3 000 000 000 kr i form
av  extra  utdelningar från  de  statliga
bolagen  2003  fick  överföras  till  ett
särskilt  konto  i Riksgäldskontoret  och
användas  för insatser i av  staten  hel-
eller  delägda  bolag. Förslaget  innebar
att   riksdagens   godkännande   för   en
kapitalinsats  skulle  inhämtas,  men   i
undantagsfall, där beslut inte kan vänta,
föreslogs att regeringen avseende  mindre
belopp   skulle   bemyndigas   att   utan
dröjsmål göra nödvändiga kapitalinsatser.
I dessa fall skulle riksdagens medgivande
inhämtas i efterhand.
I     yttrande    (2002/03:KU6y)    till
finansutskottet                    gjorde
konstitutionsutskottet  vissa  uttalanden
angående     den     beslutsform      för
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären    som     föreslogs     i
propositionen.   Utskottet   ansåg    att
regeringens  förslag borde modifieras  på
ett  par  punkter. För det  första  borde
bemyndigandet    inte    innebära     att
regeringen  i  brådskande  fall  och  för
smärre    belopp    får    besluta     om
kapitalinsatser. Utskottet  uttalade  att
riksdagen  i  varje  enskilt   fall   bör
besluta om kapitalinsatser. För det andra
borde   enligt   utskottet  bemyndigandet
tidsbegränsas. Vidare uttalade  utskottet
att  kontots varaktighet dessutom bör bli
föremål  för riksdagens årliga  prövning.
Slutligen   borde  det  enligt  utskottet
tydligt  framgå av riksdagens beslut  att
maximalt
3  000 000 000 kr fick överföras till det
särskilda   kontot.   Utskottet   anförde
slutligen  att  det kan finnas  anledning
att   i   lämpligt   sammanhang   närmare
överväga           formerna           för
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären. Om regeringen  menar  att
det  skall  finnas en permanent  särskild
ordning   för  sådana  beslut   bör   den
återkomma  till riksdagen med förslag  om
hur  en  sådan  ordning bör regleras.  En
lämplig tidpunkt att behandla frågan vore
att  ta  upp  den  i samband  med  den  i
Regeringskansliet pågående  översynen  av
budgetlagen.
I  betänkandet med anledning av 2003 års
ekonomiska      vårproposition      (bet.
2002/03:FiU21)        ställde         sig
finansutskottet         bakom         vad
konstitutionsutskottet hade anfört i  det
nyss         redovisade        yttrandet.
Finansutskottet tillade vidare bl.a.  att
underskott  inte får uppkomma på  kontot,
dvs.  att  någon kredit inte  skall  vara
knuten    till   kontot.   I   den    mån
kapitaltillskott behövs  och  de  ej  kan
finansieras  med  tillgängliga  medel  på
kontot   bör   tillskottet,  enligt   vad
finansutskottet   yttrade,   i    stället
tillskjutas genom att ett anslag  anvisas
över    statsbudgeten.    Finansutskottet
föreslog  att  riksdagen som  sin  mening
skulle  ge  regeringen  till  känna   vad
utskottet   anfört.   Riksdagen    följde
utskottet (rskr. 2002/03:235).

Konstitutionsutskottets ställningstagande


Stöd till politiska partier och till
riksdagens ledamöter m.m.

Som   regeringen   framhållit   har    en
eftersläpning   skett   beträffande   det
statliga partistödet. Eftersläpningen bör
nu   korrigeras.  Utskottet   tillstyrker
därför regeringens förslag till ändring i
lagen  (1972:625) om statligt  stöd  till
politiska partier och om höjning  av  det
berörda anslaget.
Utskottet  tillstyrker vidare  förslaget
om  ändring i lagen (1999:1209)  om  stöd
till       riksdagsledamöternas       och
partigruppernas arbete i riksdagen och om
höjning av berörda anslag.
Motion 2003/04:Fi26 avstyrks.
Utskottet  har  ingen  erinran  avseende
regeringens          förslag          att
Riksgäldskontorets  betalning  av   årlig
ränta på kung Karl XIII:s hemgiftskapital
till   Konungens  hovförvaltning  upphör.
Utskottet  tillstyrker  förslaget  om  en
motsvarande  höjning  av  anslaget   till
Kungliga hov- och slottsstaten.
Utskottet  har  inte någon  erinran  mot
vvriga  förslag  om ändrade  anslag  inom
utgiftsområdet.

Förbättrad kapitalstruktur

Konstitutionsutskottet  erinrar  om   vad
utskottet tidigare har uttalat om att det
finns    goda    skäl   att    underlätta
kapitalomstruktureringar i  den  statliga
företagssfären.
När  det gäller beslutsformen för sådana
kapitalomstruktureringar        vidhåller
utskottet sitt tidigare ställningstagande
och    hänvisar    till   det    yttrande
(2002/03:KU6y)  som  utskottet  avgett  i
samband      med     behandlingen      av
tilläggsbudget för år 2003.
I  sammanhanget  vill utskottet  särskilt
erinra   om   vikten  av  att  regeringen
återkommer  till  riksdagen  med  förslag
till    en    permanent    ordning    för
kapitalomstruktureringen i  den  statliga
företagssfären, om regeringen  menar  att
erfarenheterna hittills talar för att  en
sådan ordning bör finnas.
Stockholm den 13 maj 2004
På konstitutionsutskottets vägnar
Gunnar Hökmark

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Gunnar Hökmark (m), Göran
Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund
(s), Helena Bargholtz (fp), Kenth
Högström (s), Ingvar Svensson (kd), Mats
Einarsson (v), Mats Berglind (s), Henrik
S Järrel (m), Anders Bengtsson (s),
Tobias Krantz (fp), Kerstin Lundgren (c),
Helene Petersson (s), Nils Fredrik
Aurelius (m), Billy Gustafsson (s),
Gustav Fridolin (mp) och Inger Jarl Beck
(s).


Avvikande mening


Förbättrad kapitalstruktur
Gunnar  Hökmark  (m), Helena  Bargholtz
(fp),  Ingvar Svensson (kd),  Henrik  S
Järrel   (m),   Tobias   Krantz   (fp),
Kerstin  Lundgren (c) och Nils  Fredrik
Aurelius (m) anför:
Vi anser att finansutskottet bör avstyrka
regeringens    förslag   om    förbättrad
kapitalstruktur.     En     grundläggande
invändning är att förslaget står i  strid
med  budgetlagen  och är konstitutionellt
tvivelaktigt.
En  annan  invändning gäller användandet
av  bemyndigande på finansmaktens område.
En  viktig motivering för budgetlagen var
att    den    ersatte   en   uppsjö    av
bemyndiganden    som   riksdagen    givit
regeringen.  Bemyndigandena  var  av  den
omfattningen att det var svårt att få  en
önskvärd överblick, och det förelåg  risk
för  att det kunde uppstå oklarhet om vad
riksdagen hade beslutat. Det fanns  behov
av  reglering på finansmaktens område som
låg     mellan    regeringsformens    och
riksdagsordningens generella  regler  och
de    detaljerade    och   oöverblickbara
bemyndigandena.     Vid     sidan      om
bemyndigandena  fanns  dessutom  en  rikt
utvecklad praxis som det sågs   behov  av
att      kodifiera.      Förslaget      i
vårpropositionen      om       förbättrad
kapitalstruktur  tillhör   den   typ   av
bemyndiganden  som  riksdagen  avsåg  att
undvika genom införandet av budgetlagen.
Vi  vill vidare betona den betydelse som
principerna   om  bruttoredovisning   och
fullständig budgetproposition har för att
riksdagen    skall   kunna   utöva    sin
grundlagsreglerade            finansmakt.
Regeringsförslaget      innebär       ett
kringgående  av  budgetlagens   krav   på
bruttoredovisning och  utgör  därmed  ett
flagrant     brott    mot    budgetlagens
bestämmelser.
Den  modell som regeringen införde  2003
riskerar   få   en   permanent   karaktär
eftersom det även i framtiden kommer  att
finnas  behov av att göra förändringar  i
kapitalstrukturen i statliga företag. För
att  öka  öppenheten samt för att inordna
modellen   för  förändringar  i  statliga
bolags  kapitalstruktur i  statsbudgeten,
bör   riksdagen,  i  enlighet   med   vad
utskottet  redan  förra året  i  yttrande
2002/03:KU6y anförde, stifta en  lag  som
avgränsar    kontots    användning    och
beskriver hur de medel som använts  skall
redovisas i statsbudgeten.
Nu vill regeringen höja ramen för de
medel som skall få avsättas på det
speciella kontot i Riksbanken genom att
knyta en kredit till kontot. Det argument
som anförs är behovet av snabbhet. Den
sakliga innebörden är att regeringen vill
utöka ramen från tre till fem miljarder
kronor. I än högre grad vill regeringen
tydligen agera utanför den normala
budgetprocessen. Av samma skäl som vi
ursprungligen motsatte oss införandet av
detta konto motsätter vi oss starkt dess
utbyggnad.Särskilda yttranden


Anslagsförändringar på tilläggsbudget
Helena   Bargholtz  (fp)   och   Tobias
Krantz (fp) anför:
Folkpartiet      hade      ett      annat
budgetalternativ för 2004. Detta  avslogs
av  riksdagen. Det är de partier som står
bakom  den budget som nu gäller  som  har
ansvar   för  att  se  till   att   deras
beslutade    utgiftstak    kan    hållas.
Folkpartiets   budgetförslag   hade    en
marginal  på  8  miljarder kronor  vilket
betyder  att om vårt förslag hade  vunnit
riksdagens  gillande skulle flertalet  av
tilläggsbudgetens  förändringar  inte  ha
varit    nödvändiga.   Vi   har    enligt
riksdagsordningen  inte   möjlighet   att
föreslå  förändringar på andra anslag  än
de  av  regeringen  i  tilläggsbudget   1
aktualiserade.   Det   är   därför   inte
praktiskt möjligt för oss att lägga  fram
en egen genomarbetad tilläggsbudget.
Av  samma skäl kommer vi inte att  delta
i  den  fortsatta behandlingen av den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten   bortsett
från frågan om kapitalstruktur.

Anslagsförändringar på tilläggsbudget

Ingvar Svensson (kd) anför:
Kristdemokraterna  har   i   parti-   och
kommittémotioner  för   budgetåret   2004
förordat  en  annan  inriktning  av   den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
dn  den  nu  gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska  politik och  budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241.  Detta alternativ  avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om         utgiftsområdesramar        och
skatteinkomster  till  förmån   för   den
inriktning  av  den ekonomiska  politiken
och          budgetpolitiken          som
Socialdemokraterna  föreslog.  Av   detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Av  samma skäl kommer vi inte att  delta
i  den  fortsatta behandlingen av den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten   bortsett
från frågan om kapitalstruktur.

bilaga 5
Försvarsutskottets yttrande
2003/04:FöU4y


Tilläggsbudget för 2004 -  utgiftsområde
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Till finansutskottet


Finansutskottet har berett övriga utskott
tillfälle  att  yttra sig över  2004  års
ekonomiska     vårproposition      (prop.
2003/04:100)   om   tilläggsbudget   till
statsbudgeten    för   budgetåret    2004
(punkterna 5-44) och de motioner som  kan
komma  att  väckas, allt i de  delar  som
berör         respektive         utskotts
beredningsområde.  Försvarsutskottet   är
berört av regeringens förslag punkt 16 om
sänkning  av bemyndiganderamen  med  fyra
miljarder   kronor   för   anslaget   6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling jämte två  motioner  som
tar upp bemyndigandefrågor.
Utskottet  noterar  regeringens  förslag
att   bemyndiganderamen  för  innevarande
budgetår sänks med fyra miljarder  kronor
från  72  500 000 000 kr till 68 500  000
000  kr  och  vill uttrycka oro  för  den
misstro  mot den politiska processen  som
hanteringen  kan  leda  till.   Utskottet
menar att det är ytterst angeläget att en
nivå       som       tillåter       såväl
framtidssatsningar                    som
kompetensuppbyggnad  snarast  fastställs.
Därmed ökas handlingsfriheten och minskas
de      framtida     bindningarna     för
materielanskaffning.  Detta  bör   enligt
utskottet  ges  regeringen  till   känna.
Utskottet tillstyrker Centerpartiets  och
avstyrker    Moderata    samlingspartiets
motionsyrkanden       såvitt        avser
beställningsbemyndiganden            inom
utgiftsområde 6.
Utskottet   utgår   från   att   i   det
underlagsarbete  som nu  sker  inför  det
kommande      försvarsbeslutet       görs
ansträngningar  för  att  finna  en  bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete  bör  omfatta
flera  olika ekonomiska alternativ, varav
ett  är  en  minskning på  sex  miljarder
kronor. De olika alternativen bör beredas
mot   bakgrund   av  de  säkerhets-   och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom     ramen    för    arbetet    inför
försvarsbeslutet.
Avvikande   meningar  har   lämnats   av
Moderata   samlingspartiet,   Folkpartiet
liberalerna,      Vänsterpartiet      och
Miljöpartiet de gröna.

Regeringen


Finansplanen

Regeringen   anför  i  finansplanen   att
Försvarsberedningen skall genomföras  med
utgångspunkten  att den skall  leda  till
betydande  kostnadsminskningar.  Ett   av
huvudalternativen  i Försvarsberedningens
arbete  skall  vara en besparing  på  sex
miljarder    kronor.   För   att    skapa
handlingsfrihet      och       underlätta
omställningen    begränsas     försvarets
beställningsbemyndiganden 2004.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning
och teknikutveckling (bemyndigande)

I  statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål uppfört ett ramanslag
på   18  376  147  000  kr.  Vidare   har
regeringen  ett  bemyndigande  att   ingå
ekonomiska   förpliktelser    på    högst
72 500 000 000 kr.
Regeringen  föreslår att den  bemyndigas
att   under  2004  för  ramanslaget   6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling besluta om beställningar
av  materiel, anläggningar samt forskning
och    teknikutveckling   som   inklusive
tidigare   gjorda  beställningar   medför
utgifter på högst 68 500 000 000 kr efter
2004.
För  att skapa handlingsfrihet inför det
kommande     försvarsbeslutet    avseende
försvarets   inriktning  åren   2005-2007
anser  regeringen att det  är  nödvändigt
att  minska de framtida bindningarna  som
görs i fråga om materielanskaffning.  Det
är  därför motiverat att redan  nu  sänka
bemyndiganderamen i avvaktan på beslut om
framtida anslagsnivåer.
Av   dessa  skäl  anser  regeringen  att
bemyndiganderamen   för   anslaget    6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling    bör    sänkas    till
68 500 000 000 kr.

Motionerna


Bemyndiganderamen

I        Moderata        samlingspartiets
kommittémotion   Fi28   (m)   av   Mikael
Odenberg  m.fl.  framhålls  att  ett   av
huvudalternativen    i    det    kommande
försvarsbeslutet  enligt vårpropositionen
skall  vara en besparing på sex miljarder
kronor.  Besparingen förbereds  redan  nu
genom             att            begränsa
beställningsbemyndiganden  under   anslag
6:2   med  fyra  miljarder  kronor  2004.
Därtill läggs en utgiftsbegränsning på ca
en  miljard kronor under 2004. Detta sker
under en känslig övergångsperiod från det
mobiliserande   till  det   insatsberedda
försvaret  och  ger  fel  signaler   till
Försvarsmakten.  Moderaterna  anser  inte
att   det  är  riktigt  att  nu  förändra
förutsättningarna     för      försvaret.
Moderaterna  motsätter  sig  därför   det
minskade        beställningsbemyndigandet
(yrkande 3).
I  Centerpartiets kommittémotion Fi29 (c)
av Eskil Erlandsson m.fl. framhålls att i
diskussionerna mellan regeringen och dess
samarbetspartier  inför  den   ekonomiska
vårpropositionen dök det upp  frågor  som
rör   försvarsområdet.  Bland  annat  har
detta     utmynnat    i    en     minskad
bemyndiganderam      för       försvarets
materielbeställningar.
Centerpartiet  gjorde  i   samband   med
försvarsbeslutet  en överenskommelse  med
regeringen  om innehållet i beslutet  och
inriktningen  under  perioden  fram  till
nästa  försvarsbeslut.  Självklart  anser
Centerpartiet  att  ingångna  uppgörelser
ska fullföljas för att skapa arbetsro för
försvaret   att  fullfölja  de  politiska
besluten  och för att lägga en god  grund
för det fortsatta omställningsarbetet.
Det  fortsatta  omställningsarbetet   är
helt    beroende   av   att   medborgare,
anställda  i försvaret, värnpliktiga  och
politiker  kan lita på förutsättningarna.
Därför  vill  Centerpartiet inskärpa  det
nödvändiga i att inte förändra innehållet
i försvarsbeslutet utan dess medverkan.
Centerpartiet  är mycket  kritiskt  till
den  förändring av bemyndiganderamen  som
förefaller  vara följden  av  regeringens
överläggningar  med Miljöpartiet.  Enligt
partiets uppgifter behöver det dock  inte
förändra  inriktningen i försvarsbeslutet
under innevarande år.
Skulle      bemyndiganderamen     sänkas
permanent skulle det däremot ställa  till
kännbara   problem  för   Försvarsmakten.
Möjligheten   att   satsa   på    viktiga
framtidsprojekt skulle hotas om  en  allt
större  del av resurserna behöver  läggas
på  gamla åtaganden. Så får det  inte  gå
till.
Bemyndiganderamen  måste  ha  en   sådan
omfattning  att  det  finns  utrymme  för
beställningar         som          gynnar
kompetensuppbyggnad                   och
materielutveckling.  Därför  måste  ramen
räknas upp och fastställas till att  åter
omfatta  framtidssatsningar  i  2005  års
budget.  Detta  bör ges  regeringen  till
känna (yrkande 1).
Det  är  Centerpartiets förhoppning  att
riksdagen    korrigerar   den   olyckliga
hanteringen     av     bemyndiganderamen.
Samtidigt är det angeläget att detta inte
inträffar  igen.  Regeringen  bör  därför
avstå   från   att   föreslå   förändrade
förutsättningar   för   det   innevarande
försvarsbeslutet  utan  att  göra  mycket
noggranna  överväganden.  Detta  bör  ges
regeringen till känna (yrkande 2).

Anslagsnivåer i det kommande
försvarsbeslutet

I   några  motioner  tas  -  utan   några
specifika  yrkanden  -  frågan   upp   om
arbetet      inför      det      kommande
försvarsbeslutet    och    de    framtida
anslagsnivåerna för försvaret.
I  Moderata  samlingspartiets partimotion
Fi22   (m)  framhålls  att  det   svenska
försvaret    står   inför   genomgripande
förändringar.  Omdaningen från  gårdagens
invasionsförsvar    till     morgondagens
insatsförsvar kommer att vara förenad med
betydande omställningskostnader.
Moderaterna           kommer           i
Försvarsberedningen  att  eftersträva  en
bred  uppgörelse i syfte att  säkerställa
Sveriges möjligheter att både trygga  det
nationella   oberoendet   och    uppfylla
förpliktelser   i   ett   internationellt
sammanhang.
Moderaterna  anser  också  att  systemet
för   finansiering   av   internationella
militära insatser behöver ändras och  ses
som    en    del    av    vårt    samlade
internationella åtagande.
Det  är  av  stor vikt att  Sverige  kan
bidra  till  att den gemensamma  utrikes-
och     säkerhetspolitiken     kan     få
trovärdighet genom ökad militär  förmåga.
Sverige  måste kunna bidra med  sin  del.
Moderaterna  återkommer  till  frågan  om
anslagsnivåerna   när   underlaget   från
Försvarsberedningen föreligger.
I  Folkpartiet  liberalernas  partimotion
Fi23  (fp) redovisas en utgiftsförändring
på   minus   1,5  miljarder  kronor   för
försvaret  under  2005  resp.  2006.  Det
anförs      att      mera     detaljerade
ställningstaganden kommer att ske i  höst
inför budgeten för 2005.
I  Centerpartiets  partimotion  Fi25  (c)
framförs  att vad gäller överenskommelsen
mellan regeringen och Miljöpartiet om att
en   minskad   försvarsbudget   med   sex
miljarder  skall vara ett huvudalternativ
i   Försvarsberedningens   arbete   inför
höstens  försvarsbeslut,  så  förutsätter
Centerpartiet    att    de     ekonomiska
alternativ       som       utreds       i
Försvarsberedningen   utreds    på    ett
likvärdigt sätt.
Utgångspunkten  måste   vara   vad   det
säkerhetspolitiska  läget  kräver,   inte
vilka         önskemål        regeringens
samarbetspartier har.

Utskottet


Bemyndiganderamen

Regeringen föreslår i tilläggsbudget till
statsbudgeten  för 2004  en  sänkning  av
bemyndiganderamen   för   anslaget    6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling. Regeringen föreslår att
bemyndiganderamen    sänks    med    fyra
miljarder kronor.
Utskottet har vid olika tillfällen  under
de senaste åren särskilt behandlat frågor
om     beställningsbemyndiganden     inom
försvaret.      I      försvarsutskottets
betänkande 2003/04:FöU6 Styrning  av  det
militära försvaret framhålls sålunda.
I      finansutskottets      betänkande
2003/04:FiU11  Tilläggsbudget   2   för
budgetåret 2003 anförs bl.a. följande.
I  propositionen om budgetlagen (prop.
1995/96:220, s. 36) anförde  regeringen
att  ett bemyndigande är liktydigt  med
att  anslag så småningom måste anvisas.
Därför,  anförde  regeringen,  är   det
naturligt  att  beslut om  omfattningen
av  och  ändamålet med ett bemyndigande
prövas     lika    noga     som     ett
anslagsbeslut.
Vidare  framhåller  försvarsutskottet   i
sitt betänkande 2003/04:FöU6 Styrning  av
det militära försvaret.
Det   nuvarande   systemet   med   s.k.
objektsramar har varit informativt  och
ändamålsenligt men bör utvecklas  genom
att   riksdagen  informeras  om   vilka
materielobjekt   m.m.   som   ingår   i
bemyndiganderamen     för     materiel,
anläggningar,       forskning       och
teknikutveckling  så   att   det   blir
jämförbart     mellan    anslag     och
bemyndiganderam. Det  bör  även  finnas
en   jämförbarhet  mellan   dessa   och
investeringsplanen.    Riksdagen    ges
därmed      möjlighet       att       i
budgetberedningen  ta  ställning   till
större projekt.
Försvarsutskottet      anser       att
budgetpropositionens   redovisning   av
beställningsbemyndigandena   och    den
därav   planerade   anskaffningen    av
materiel,  anläggningar  och  forskning
bör   utvecklas  -  -  -  -   -   -   -
utredningen      om      styr-      och
finansieringsformerna  inom   försvaret
skall  enligt direktiven analysera  och
utvärdera  tillämpningen  av   systemet
med    beställningsbemyndiganden   inom
försvaret.
Utskottet   har  vid  sin  beredning   av
ärendet fått en särskild föredragning  av
tjänstemän från Försvarsdepartementet  om
dessas  bedömning  i  nuvarande  läge  av
konsekvenserna    av    den    föreslagna
sänkningen av bemyndiganderamen.
Ett    nytt   riksdagsbundet   flerårigt
försvarsbeslut planeras att fattas  under
slutet av år 2004. Utskottet avser att  i
sin  beredning  av detta  fästa  särskild
uppmärksamhet                          på
beställningsbemyndigandena liksom  dessas
samband     med    materielanslag     och
objektsramar.      Utskottet      noterar
regeringens förslag att bemyndiganderamen
för  innevarande budgetår sänks med  fyra
miljarder kronor från 72 500 000  000  kr
till  68 500 000 000 kr och vill uttrycka
oro  för  den  misstro mot den  politiska
processen som hanteringen kan leda  till.
Utskottet menar, med stöd i formuleringen
i  tilläggsbudgeten, att det  är  ytterst
angeläget att en nivå som tillåter  såväl
framtidssatsningar                    som
kompetensuppbyggnad  snarast  fastställs.
Därmed ökas handlingsfriheten och minskas
de      framtida     bindningarna     för
materielanskaffning.   Detta   bör    ges
regeringen till känna. Vad utskottet  har
anfört  innebär att utskottet tillstyrker
motion  Fi29 (c) yrkandena 1  och  2  och
avstyrker  motion Fi28 (m) yrkande  3  om
beställningsbemyndiganden            inom
utgiftsområde 6.

Framtida anslagsnivåer

Regeringen  har  i propositionen  -  utan
särskilt    yrkande    -    anfört    att
Försvarsberedningen skall genomföras  med
utgångspunkten  att den skall  leda  till
betydande kostnadsminskningar och att ett
av huvudalternativen i arbetet skall vara
en  besparing på sex miljarder kronor.  I
flera motioner behandlas också frågan  om
arbetet  inför  försvarsbeslutet  med  de
framtida  anslagsnivåerna för  försvaret.
Dessa  motioner innehåller inga särskilda
yrkanden  om  detta. Men med hänsyn  till
att    frågan   aktualiseras   av   såväl
regeringen som i motioner vill  utskottet
anföra följande.
Utskottet   utgår   från   att   i    det
underlagsarbete  som nu  sker  inför  det
kommande      försvarsbeslutet       görs
ansträngningar  för  att  finna  en  bred
uppgörelse mellan de politiska partierna.
Försvarsberedningens arbete  bör  omfatta
flera  olika ekonomiska alternativ, varav
ett  är  en  minskning på  sex  miljarder
kronor. De olika alternativen bör beredas
mot   bakgrund   av  de  säkerhets-   och
försvarspolitiska bedömningar som nu sker
inom     ramen    för    arbetet    inför
försvarsbeslutet.
Stockholm den 13 maj 2004
På försvarsutskottets vägnar

Eskil Erlandsson

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Eskil Erlandsson (c), Tone
Tingsgård (s), Ola Sundell (m), Allan
Widman (fp), Ola Rask (s), Michael
Hagberg (s), Erling Wälivaara (kd), Berit
Jóhannesson (v), Berndt Sköldestig (s),
Rolf Gunnarsson (m), Britt-Marie
Lindkvist (s), Heli Berg (fp), Åsa
Lindestam (s), Peter Jonsson (s), Lars
Ångström (mp), Marie Nordén (s) och Nils
Oskar Nilsson (m).


Avvikande meningar1. Ola Sundell, Rolf Gunnarsson och Nils
Oskar Nilsson (alla m) anför:

Moderata    samlingspartiet   tar    bara
ställning till de av regeringens  förslag
till tilläggsbudget som har implikationer
för framtiden och som vi motsätter oss.
Då  riksdagen  beslutat innevarande  års
budget  har  vi vare sig möjlighet  eller
anledning att arbeta om denna eller  åter
redovisa  hela vårt budgetförslag,  trots
att,  om  detta blivit riksdagens beslut,
nuvarande  problem med skenande  utgifter
inte   förelegat. De partier som  bildade
riksdagsmajoritet får  nu  ta  det  fulla
ansvaret   för   de   förändringar    som
föreslås  för att hålla utgifterna  under
taken.     På     vissa     områden     i
tilläggsbudgeten har vi en annan  syn  på
vad  som  skall göras och  ger  därför  i
motion  Fi22  förslag på  andra  åtgärder
inom försvarsutskottets område.
Förslaget  på tilläggsbudget att  minska
Försvarsmaktens  bemyndigande  föregriper
Försvarsberedningens  arbete  och  därmed
det       kommande      försvarsbeslutet.
Besparingar förbereds redan nu genom  att
begränsa beställningsbemyndiganden  under
anslag  6:2 med 4 miljarder kronor  2004.
Därtill  läggs en utgiftsbegränsning  med
ca  1  miljard  kronor under  2004.  Inte
heller  åtgärdas de kända brister som  är
ett  arv  från  föregående och  nuvarande
försvarsbeslutsperioder.
Detta  är  i  grunden  oacceptabelt  och
sker  under  en  känslig  övergångsperiod
från    det   mobiliserande   till    det
insatsberedda  försvaret  och   ger   fel
signaler    till   Försvarsmakten.    Den
nödvändiga  omstruktureringen   mot   ett
mindre försvar med hög insatsberedskap är
på  väg att misslyckas. I stället för att
underlätta    och    stödja     fördröjer
regeringen   förändringen    genom    det
minskande        bemyndigandet        och
utgiftsbegränsningar för 2004.
Vi  anser inte att det är riktigt att nu
förändra förutsättningarna för försvaret.
Vi  motsätter  oss  därför  det  minskade
beställningsbemyndigandet.

2. Allan Widman och Heli Berg (båda fp)
anför:

Folkpartiet   liberalerna   delar    inte
utskottsmajoritetens uppfattning  att  en
större        bemyndiganderam        ökar
handlingsfriheten och minskar de framtida
bindningarna   för   materielanskaffning.
Slutsatsen  i  sig  understryker  den  av
Riksdagens  revisorer  nyligen  framförda
synpunkten  att budgetpropositionerna  på
denna punkt bör bli mera pedagogiska.
I   övrigt  hänvisar  vi  till  den   av
Folkpartiet      liberalerna       väckta
partimotion Fi 23.

3. Berit Jóhannesson (v) och Lars
Ångström (mp) anför:

Vi  delar  inte majoritetens  uppfattning
att        en        reducering        av
beställningsbemyndigandet med 4 miljarder
kronor i år skulle skapa misstro mot  den
politiska     beslutsprocessen.     Denna
reducering förändrar inte inriktningen  i
försvarsbeslutet  under  innevarande  år.
Reduceringen   föregriper   inte   heller
kommande      ställningstagande      till
Försvarsmaktens               långsiktiga
materielförsörjning.   Åtgärden    skapar
enligt  vår  mening i  stället  ett  ökat
utrymme  för  de politiska  övervägandena
inför    höstens    riksdagsbeslut     om
försvarets      inriktning     2005-2007.
Överläggningarna    mellan     riksdagens
partier    i   denna   och    i    övriga
försvarspolitiska    frågor    fortsätter
enligt    den    överenskomna   politiska
berednings- och beslutsprocessen.
Vi   har   därmed   ingen   erinran   mot
regeringens förslag att bemyndiganderamen
för  innevarande  budgetår  sänks  med  4
miljarder kronor från 72 500 000 000 till
68 500 000 000 kr.

bilaga 6
Socialförsäkringsutskottets
protokollsutdrag
prot. utdrag 2003/04:34.2

bilaga 7
Socialutskottets yttrande
2003/04:5y


Tilläggsbudget  till  statsbudgeten   för
budgetåret 2004

Till finansutskottet

Finansutskottet  har den  20  april  2004
berett  bl.a.  socialutskottet  tillfälle
att  yttra  sig över 2004 års  ekonomiska
vårproposition  (prop.  2003/04:100)   om
tilläggsbudget  till  statsbudgeten   för
budgetåret 2004 och de motioner  som  kan
komma  att  väckas, allt i de  delar  som
berör utskottets beredningsområde.
Socialutskottet begränsar sitt  yttrande
till förslagen rörande tilläggsbudget för
utgiftsområde 9 Hälsovård,  sjukvård  och
social   omsorg  (yrkande  42,   delvis),
regeringens förslag till lag om ändring i
lagen  (1993:389)  om assistansersättning
(yrkande  6) och förslag om att bemyndiga
regeringen      att      godkänna      en
överenskommelse   mellan    staten    och
Landstinget   Västmanland   om   Salberga
sjukhus  i  enlighet med  vad  regeringen
förordar  i  avsnitt 7.1.8  (yrkande  17)
jämte motion 2003/04:Fi23 (fp) yrkande 6.

Utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg


Propositionen

14:6 Institutet för psykosocial medicin

I  statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål uppfört ett ramanslag
på 15 031 000 kr.
Regeringen  föreslår  nu  att   anslaget
ökas med 500 000 kr.
Regeringen  anför att det  är  angeläget
att   stärka  skolornas  arbete  med  att
främja  elevers psykiska  hälsa  och  att
därmed   minska  risken  för   självmord.
Institutet  för psykosocial  medicin  har
ett  särskilt ansvar inom suicidforskning
och  suicidprevention. För att möjliggöra
stärkta  självmordspreventiva insatser  i
skolan  föreslås anslaget 14:6 Institutet
för  psykosocial medicin ökas med 500 000
kr.

16:7 Bilstöd till handikappade

I  statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål uppfört ett ramanslag
på 196 000 000 kr.
Regeringen  föreslår  nu  att   anslaget
ökas med 22 000 000 kr.
Bilstödet   för  handikappade   är   ett
viktigt  medel för att uppnå  regeringens
mål   för   handikappolitiken.  För   att
förkorta  väntetiderna för  bidrag  anser
regeringen att anslaget 16:7 Bilstöd till
handikappade bör ökas med 22 000 000 kr.
Finansieringen föreslås  ske  genom  att
anslaget   16:8  Kostnader  för   statlig
assistansersättning minskas. Finansiering
föreslås  också ske genom  att  de  under
utgiftsområde 10 Ekonomisk  trygghet  vid
sjukdom  och handikapp uppförda  anslagen
19:3   Handikappersättningar   och   19:6
Riksförsäkringsverket minskas.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:389) om assistansersättning

16:8 Kostnader för statlig
assistansersättning

I  statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål uppfört ett ramanslag
på 10 061 000 000 kr.
Regeringen    föreslår   en   lagändring
innebärande att assistansersättning  inte
får lämnas för längre tid tillbaka än  en
månad  före  den månad då  ansökan  eller
anmälan gjorts. Anslaget föreslås  därmed
minskas med 5 000 000 kr.
I    5    §    lagen    (1993:389)    om
assistansersättning  (LASS)   anges   att
assistansersättning inte får  lämnas  för
längre tid än tre månader före den  månad
då  ansökan  eller  anmälan  gjorts  till
försäkringskassan.  Riksförsäkringsverket
(RFV)  har  i  sin  rapport  Översyn   av
ersättningen  för personlig  assistans  -
LASS  bl.a. föreslagit en ändring i  5  §
lagen  (1993:389)  om assistansersättning
som   innebär   att   assistansersättning
lämnas  tidigast  fr.o.m.  den  månad  då
ansökan eller anmälan gjorts.
RFV:s   rapport  har  remitterats   till
berörda       myndigheter,      kommuner,
handikapporganisationer, brukarkooperativ
och serviceorganisationer. En förteckning
över     remissinstanserna    samt     en
remissammanställning med anledning av det
aktuella förslaget finns tillgänglig  hos
Socialdepartementet (dnr S1999/706/ST).
Regeringen   anför   att   vid    lagens
tillkomst var det befogat att ha en regel
med  innebörden  att  assistansersättning
fick lämnas upp till tre månader före den
månad  ansökan eller anmälan gjorts  till
försäkringskassan.  Initialt  kunde   det
befaras att tillgång till information  om
rätten   till   insatser   enligt   lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade        (LSS)        och
assistansersättning  enligt  LASS  skulle
kunna  vara bristfällig. Dessa lagar  har
nu  gällt  sedan den 1 januari  1994  och
information  om rätten till insatser  och
assistansersättning anses i  dag  fungera
tillfredsställande.  Det  finns   således
inte  anledning att på grund av bristande
tillgång  till  information  behålla   en
retroaktivitet   om  tre   månader   inom
assistansersättningen. Mot denna bakgrund
anser  regeringen  att  en  månads  retro
aktivitet inom assistansersättningen  kan
anses   som  rimlig.  Ett  lagförslag   i
ärendet   finns   i   avsnitt    3.2    i
propositionen.
Som  ett  resultat av denna ändring  kan
anslaget   16:8  Kostnader  för   statlig
assistansersättning minskas med 5 000 000
kr.   Denna  minskning  bidrar  till  att
finansiera  höjningen  av  anslaget  16:7
Bilstöd till handikappade.

Överenskommelse mellan staten och
Landstinget Västmanland om Salberga
sjukhus

Regeringen föreslår att den får  godkänna
en   överenskommelse  mellan  staten  och
Landstinget Västmanland angående Salberga
sjukhus.  Enligt  överenskommelsen  skall
landstinget till staten betala 1 000  000
kr.  Därmed sker en slutlig reglering  av
statens  fordran  på  landstinget  i   an
ledning   av   Salberga   sjukhus.    Det
inbetalda   beloppet  skall  föras   till
inkomsttitel  2811  Övriga  inkomster  av
statens verksamhet.
I  samband  med  mentalsjukvårdsreformen
1966  övertog Västmanlands läns landsting
den  1  januari  1967 från  staten  bl.a.
Salberga sjukhus, ett specialsjukhus  för
vård  av psykiskt utvecklingsstörda,  som
vid    denna   tidpunkt   hade   ca   500
vårdplatser.  Mot bakgrund av  det  stora
antalet    vårdplatser   vid    sjukhuset
förutsattes  att  sjukhuset  även  skulle
utnyttjas av andra sjukvårdshuvudmän.
Enligt  ett  avtal  med  staten  övertog
landstinget sjukhuset under det särskilda
villkoret att landstinget, för  egen  del
och för övriga berörda sjukvårdshuvudmän,
till staten skulle erlägga ett belopp  av
8,50  kr per vårddag vid sjukhuset,  till
dess  staten erhållit 31 miljoner kronor.
Detta  belopp  motsvarade  restvärdet  på
byggnader     och     utrustning      vid
övertagandet.  De  sjukvårdshuvudmän  som
nyttjade sjukhuset skulle med denna metod
få  svara för avskrivningen av restvärdet
i  den  omfattning de hade  patienter  på
sjukhuset.
Av   statens  ursprungliga  fordran   på
landstinget  återstår för  närvarande  ca
11,5  miljoner kronor. Enligt landstinget
har  avvecklingskostnaderna för  Salberga
sjukhus varit betydande. Till detta skall
läggas  kostnaderna i dag för  den  tomma
fastigheten.
Enligt   en  preliminär  överenskommelse
mellan staten och Landstinget Västmanland
skall landstinget till staten inbetala en
miljon   kronor.   I   och   med    denna
inbetalning sker en slutlig reglering  av
statens   fordran   på   landstinget    i
anledning  av  Salberga  sjukhus.   Detta
innebär att staten efterger en del av sin
fordran,   varför  det   krävs   ett   be
myndigande   från   riksdagen   för   att
regeringen slutligt skall kunna  godkänna
överenskommelsen.

Motionen

I  motion 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) begärs ett tillkännagivande om
vad  i  motionen anförs om  bilstöd  till
handikappade  (yrkande  6).  Motionärerna
konstaterar att anslaget för  2003,  till
följd  av  tidigare eftersläpningar,  var
förbrukat  i  början av augusti.  Då  600
ärenden av denna orsak sköts upp  och  en
mycket  stor utbetalning skedde i januari
2004   beräknas  nu  årets  anslag   vara
förbrukat    under    sommaren,    varför
ryckigheten kommer att upprepas nästa år.
Motionärerna  anser det mycket  angeläget
att  det  utredningsarbete som  nu  pågår
leder  till att det blir ett slut på  den
ryckighet  och  dåliga  service  som   de
funktionshindrade  utsatts   för.   Detta
måste   också   beaktas  i  arbetet   med
regeringens förslag till budget för 2005.

Socialutskottets ställningstagande

Inledningsvis  erinrar utskottet  om  det
tillkännagivande som utskottet  föreslog,
och  som  riksdagen  ställde  sig  bakom,
angående  reglerna för och  tillämpningen
av  bilstödet  i samband med behandlingen
av  budgetpropositionen jämte  motionerna
för  2002 (bet. 2001/02:SoU1 s.  104  f.,
rskr. 2001/02:94). Utskottet konstaterade
då   att   en   förändring  av   gällande
regelsystem syntes nödvändig. Ett flertal
motioner  tog upp olika problem  som  var
förenade  med  reglerna för bilstöd  till
handikappade.  Omständigheter  som  borde
beaktas  vid en översyn som borde  föregå
en  ändring av regelsystemet gäller bl.a.
kriterierna         för          bilstöd,
förutsättningarna  för anpassningsbidrag,
nödvändigheten   av   körkortskrav    för
personer    berättigade   till    statlig
assistansersättning, åldersgränserna samt
nivån       på      grundbidrag       och
anpassningsbidrag.  Utskottet  ansåg  att
regeringen snarast skulle vidta  åtgärder
i  syfte  att effektivisera och förbättra
tillämpningen    av    bilstödet     till
handikappade.  Utskottet  förväntade  sig
att  regeringen under 2002  återkom  till
riksdagen  med  en redovisning  av  vilka
åtgärder som vidtagits.
Utskottet återkom till frågan  även  vid
behandlingen av budgetpropositionen   för
år   2003  (bet.  2002/03:SoU1  s.   61).
Utskottet   konstaterade  då  att   någon
redovisning      i      enlighet      med
tillkännagivandet dittills inte  lämnats.
Utskottet   förutsatte   att   regeringen
snarast skulle återkomma i frågan.
Vid  behandlingen av budgetpropositionen
för  2004 (bet. 2003/04:SoU1 s. 83) kunde
utskottet   konstatera   att   regeringen
slutligen tillkallat en utredare för  att
göra en översyn av regler och tillämpning
för    bilstöd    till    personer    med
funktionshinder samt lämna  förslag  till
ett effektivare och förbättrat system för
bilstöd. Uppdraget skall redovisas senast
den 31 december 2004.
Utskottet delar uppfattningen  i  motion
2003/04:Fi23 (fp) yrkande 6  att  det  är
mycket angeläget att det utredningsarbete
angående  bilstödet som  nu  pågår  leder
till  att  det blir slut på den ryckighet
och  osäkerhet som de som är  berättigade
till  bilstöd utsätts för. Riksdagen  bör
dock inte föregripa utredningens kommande
förslag,   vilket  skall  presenteras   i
slutet     av     detta     år.     Något
tillkännagivande behövs  inte.  Utskottet
tillstyrker     den     nu     föreslagna
medelsförstärkningen  av  anslaget   16:7
Bilstöd   till  handikappade.   Utskottet
noterar  samtidigt att statsrådet  Andnor
vid   frågestunden  den  15  april   2004
redovisat att regeringen avser  att  höja
anslaget för bilstöd 2005 med ytterligare
38 miljoner kronor.
Utskottet  har inget att erinra  mot  den
föreslagna   ändringen  i   5   §   lagen
(1993:389)  om   assistansersättning  som
innebär   att  assistansersättning   inte
lämnas  för  längre tid  tillbaka  än  en
månad   före  den  månad  ansökan   eller
anmälan   gjorts.  Utskottet  tillstyrker
även  de  föreslagna medelsförändringarna
på    anslagen   14:6   Institutet    för
psykosocial  medicin och  16:8  Kostnader
för      statlig     assistansersättning.
Slutligen   tillstyrker   utskottet   att
regeringen  bemyndigas  att  godkänna  en
överenskommelse   mellan    staten    och
Landstinget   Västmanland   om   Salberga
sjukhus  i  enlighet med  vad  regeringen
förordar i avsnitt 7.1.8.

Stockholm den 13 maj 2004

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Ingrid Burman (v), Chatrine
Pålsson (kd), Kristina Zakrisson (s),
Margareta Israelsson (s), Cristina
Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heinemann
(fp), Conny Öhman (s), Lars U Granberg
(s), Catherine Persson (s), Marina
Pettersson (s), Gabriel Romanus (fp),
Kenneth Johansson (c), Christer
Engelhardt (s), Anne Marie Brodén (m),
Elina Linna (v), Kerstin-Maria Stalin
(mp) och Magdalena Andersson (m).


Särskilda yttranden


Cristina Husmark Pehrsson (m), Anne Marie
Brodén  (m)  och Magdalena Andersson  (m)
anför:
Då  riksdagen beslutat om innevarande års
budget   finner  vi  vare  sig  möjlighet
enligt   de   regler   som   gäller   för
budgetprocessen att arbeta om denna eller
att     åter    redovisa    hela     vårt
budgetalternativ  - trots  att  om  detta
blivit  riksdagens  beslut  -  det   inte
medfört  nuvarande problem  med  skenande
utgifter.
De       partier       som       bildade
riksdagsmajoritet får  nu  ta  det  fulla
ansvaret   för   de   förändringar    som
föreslås  för att hålla utgifterna  under
taket.
Inom  utgiftsområde 9 i  tilläggsbudgeten
har  vi  en  annan syn på vad  som  skall
göras  och vi har i vår föreslagna budget
för   2004   redovisat   detta   avseende
anslaget   16:8  Kostnader  för   statlig
assistansersättning  samt  anslaget  16:7
Bilstöd till handikappade som tillsammans
med   anslaget  16:6  Bidrag   för   viss
elektronisk utrustning bör omformas  till
en   hjälpmedelsgaranti  under  ett  nytt
anslag, 16:12.
Kerstin   Heinemann  (fp)   och   Gabriel
Romanus (fp) anför:
Folkpartiet  liberalerna hade  ett  annat
budgetalternativ för 2004.  Tyvärr  valde
riksdagens majoritet av socialdemokrater,
vänsterpartister  och miljöpartister  att
rösta ned detta förslag. Vi tar nu inte i
detalj    ställning   till   de   förslag
regeringen  och  dess stödpartier  lägger
fram om förändringar i deras egen budget.
Vi   har  enligt  riksdagsordningen  inte
heller    utrymme   för    att    föreslå
förändringar  på andra anslag  än  de  av
regeringen nu aktualiserade.
1.        Vi  vill emellertid peka på att
Folkpartiet liberalerna motsätter sig den
neddragning som regeringen föreslår  av
det generella statsbidraget till kommuner
och landsting med 2,6 miljarder kronor.
Det           skapar           orimliga
planeringsförutsättningar för  kommuner
och landsting med så kraftiga minskningar
under   pågående   verksamhetsår.   Det
riskerar  att skapa krav på besparingar
som    går   ut   över   de   kommunala
kärnverksamheterna. Detta är emellertid
en fråga för finansutskottet. Folkpartiet
liberalernas representanter i utskottet
kommer att ta upp detta.
2.
3.       Chatrine Pålsson (kd) anför:
4.
Kristdemokraterna förordade under  hösten
2003  i  parti- och kommittémotioner  ett
komplett        och        sammanhängande
budgetalternativ  för  budgetåret   2004.
Detta  alternativ avslogs av riksdagen  i
den     första     beslutsomgången     om
utgiftsområdesramar  och  skatteinkomster
till  förmån  för den inriktning  av  den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
som Socialdemokraterna föreslog. Av detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Jag tar inte heller nu i detalj ställning
till   de  förslag  regeringen  och  dess
stödpartier lägger fram om förändringar i
deras  egen  budget. Jag anser emellertid
att   regeringens   förslag   att   sänka
statsbidragen till kommuner och landsting
för 2004 med 2,6 miljarder kronor inte är
förankrat  i den verklighet som  Sveriges
kommuner  och landsting befinner  sig  i.
Beloppen   behövs  för   att   säkra   de
välfärdsåtaganden  som   den   offentliga
sektorn  gjort.  Detta är  emellertid  en
fråga         för        finansutskottet.
Kristdemokraternas     representant     i
utskottet kommer att ta upp detta.
Kenneth Johansson (c) anför:
Centerpartiet     hade     ett      annat
budgetalternativ för 2004.  Tyvärr  valde
riksdagens majoritet av socialdemokrater,
vänsterpartister  och miljöpartister  att
rösta ned detta förslag. Jag tar nu  inte
i   detalj  ställning  till  de   förslag
regeringen  och  dess stödpartier  lägger
fram om förändringar i deras egen budget.
Jag   vill   emellertid   peka   på   att
Centerpartiet    motsätter    sig     den
neddragning med 2,6 miljarder kronor inom
utgiftsområde 25 som regeringen föreslår.
Neddragningen  drabbar samtliga  kommuner
och    landsting   under   löpande    år.
Möjligheten  att  som  brukligt   planera
efter  givna  förutsättningar  inför  ett
verksamhetsår  undanröjs  om  regeringens
förslag   genomförs.  Förslaget   drabbar
vården  och omsorgen. Detta är emellertid
en     fråga     för     finansutskottet.
Centerpartiets representant  i  utskottet
kommer att ta upp detta.

bilaga 8
Utbildningsutskottets yttrande
2003/04:UbU1y


Tilläggsbudget för år 2004

Till finansutskottet


Finansutskottet  har den  20  april  2004
beslutat   att   bereda  övriga   utskott
tillfälle  att  yttra sig över  2004  års
ekonomiska  vårproposition  (2003/04:100)
om  tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 2004 och de motioner  som  kan
komma  att  väckas, allt i de  delar  som
berör         respektive         utskotts
beredningsområde.
Utbildningsutskottet  behandlar  i   det
följande  yrkandena 20  och  21  samt  42
såvitt    avser    utgiftsområdena     15
Studiestöd   och   16   Utbildning    och
universitetsforskning,    samt     motion
2003/04:Fi28 yrkandena 12-15.
Företrädarna        för         Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna    och    Centerpartiet
deltar inte i utskottets beslut vad avser
avsnitten   Bemyndiganden   och   Ändrade
anslagsbelopp i övrigt.

Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag


Propositionen

Regeringen     har    i     propositionen
Tillfälligt    vidgad    användning    av
rekryteringsbidrag  till  vuxenstuderande
(prop.    2003/04:138)   föreslagit    en
tillfällig användning av bidraget  enligt
följande.  Kommuner och  landsting  skall
under  tiden  den  1  juli  2004-den   31
december 2005 få rekrytera anställda inom
den    av    kommuner   eller   landsting
finansierade  verksamheten   inom   vård,
skola och omsorg till studier på halvtid.
Under  2004  och 2005 skall sammanlagt  6
000 personer beredas möjlighet att arbeta
deltid  och studera deltid inom  kommunal
vuxenutbildning eller högskola.
För   att  täcka  kostnaderna  för   ett
anpassat  studiestöd  för  deltagarna   i
dessa    s.k.    kombinationsutbildningar
föreslår  regeringen  i  tilläggsbudgeten
för     2004     att    anslaget     25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
ökas   med  56  200  000  kr.  Regeringen
föreslår  även  ökningar  på  ett   antal
anslag  under utgiftsområde  16  som  har
samband  med den vidgade användningen  av
rekryteringsbidraget.   För   att   täcka
kostnaderna    för    samordnings-    och
informationsinsatser   i   samband    med
kombinationsutbildningarna       föreslås
anslagen     25:2     Myndigheten     för
skolutveckling  och 25:76  Högskoleverket
öka  med  750  000  kr på  varje  anslag.
Vidare  föreslår regeringen att  anslaget
25:78  Centrala  studiestödsnämnden  m.m.
ökar    med    1   miljon   kronor    för
systemutveckling  och  administration  av
studiestödet     för     deltagarna     i
kombinationsutbildningarna.
Finansieringen    av   den    sammanlagda
ökningen  på  anslagen, 58  700  000  kr,
föreslås  ske  genom  att  anslaget  25:2
Studiemedel  m.m. under utgiftsområde  15
minskar med motsvarande belopp.

Motionen

Moderata samlingspartiet motsätter sig  i
motion 2003/04:Fi28 yrkandena
12-15   ökningarna   på   anslagen   25:2
Studiemedel      m.m.      och       25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
samt   anslagen   25:2  Myndigheten   för
skolutveckling  och 25:76  Högskoleverket
under   utgiftsområde   16.   Moderaterna
motsätter  sig  därmed också  regeringens
förslag  i  prop. 2003/04:138 Tillfälligt
vidgad  användning  av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande.

Utskottets bedömning

Utskottet  har  denna dag beslutat  (bet.
2003/04:UbU15) att föreslå riksdagen  att
en  tillfällig vidgning av användning  av
rekryteringsbidraget   i   enlighet   med
regeringens    proposition    Tillfälligt
vidgad  användning  av rekryteringsbidrag
till  vuxenstuderande (prop. 2003/04:138)
skall  genomföras. Utskottet anser därför
att   finansutskottet  i   enlighet   med
regeringens förslag bör föreslå riksdagen
att    godkänna   ändrade    ramar    för
utgiftsområdena 15 och 16 samt  ändringar
på  anslagen  25:2 Studiemedel  m.m.  och
25:4       Rekryteringsbidrag       under
utgiftsområdet  15 samt 25:2  Myndigheten
för  skolutveckling, 27:76 Högskoleverket
och   25:78  Centrala  studiestödsnämnden
m.m. under utgiftsområde 16.

Bemyndiganden


Propositionen

Utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning
Regeringen har ett bemyndigande  att  för
anslaget  25:18 Bidrag till  kvalificerad
yrkesutbildning      ingå      ekonomiska
förpliktelser på högst 1 556 068  000  kr
under 2005-2008. Regeringen föreslår  att
regeringen i stället skall bemyndigas att
besluta   om   bidrag   till   en   sådan
utbildning som inklusive tidigare  gjorda
åtaganden   medför  utgifter   på   högst
1   556   068  000  kr  under  2005-2009.
Myndigheten  har meddelat regeringen  att
beslut har fattats om deltidsutbildningar
som innebär åtaganden t.o.m. 2009 men att
åtagandena  inte medför någon  förändring
av storleken på bemyndiganderamen.
Regeringen   anser  att   den   uppkomna
situationen måste hanteras på ett korrekt
sätt i förhållande till riksdagen och att
riksdagen   nu  i  efterhand  bör   utöka
bemyndigandet  till  att   omfatta   åren
2005-2009.
Regeringen    yrkar   också    att    ett
bemyndigande  skall  införas  vad  gäller
anslaget  25:73 Särskilda  utgifter  inom
universitet  och högskolor. Bemyndigandet
innebär  en möjlighet för regeringen  att
besluta    om   stipendier   på   Svenska
institutets område som medför utgifter på
högst 3 miljoner kronor under anslaget år
2005.  Regeringen konstaterar att Svenska
institutet   under   ett   år    beviljar
stipendier för senare läsår utan  att  ha
något sådant bemyndigande. I den uppkomna
situationen  anser regeringen  att  detta
ekonomiska åtagande måste hanteras på ett
korrekt sätt i förhållande till riksdagen
och  att riksdagen i efterand bör utfärda
ett sådant bemyndigande.

Utskottets bedömning

Utskottet  anser att finansutskottet  bör
föreslå  riksdagen att godkänna förslagen
om ett utvidgat bemyndigande för anslaget
25:18     Bidrag     till    kvalificerad
yrkesutbildning  samt  införande  av  ett
bemyndigande för anslaget 25:73 Särskilda
utgifter  inom universitet och högskolor,
båda  under utgiftsområde 16. Vad  gäller
Myndigheten        för       kvalificerad
yrkesutbildning konstaterar utskottet att
regeringen  även i tilläggsbudget  2  för
2003   (prop.   2003/04:1)   yrkade   att
myndighetens bemyndigande skulle utvidgas
som  en följd av överskridande. Utskottet
tillstyrkte  då  i  ett  yttrande   genom
protokollsutdrag   till   finansutskottet
(prot.  2003/04:2.4, bet.  2003/04:FiU11)
regeringens  förslag med hänvisning  till
att    Myndigheten    för    kvalificerad
yrkesutbildning inledningsvis haft  vissa
planeringsproblem  men  att   man   också
försökt  komma  till  rätta  med   dessa.
Utskottet   hänvisade   till    att    en
arbetsgrupp   skapats  i   vilken   ingår
företrädare för bl.a. Finansdepartementet
och             Utbildningsdepartementet,
Ekonomistyrningsverket  och   Myndigheten
för  kvalificerad yrkesutbildning. Enligt
vad      utskottet      erfarit      från
Utbildningsdepartementet är  arbetet  med
att  lösa myndighetens problem nu på  god
väg. Nya prognosinstrument har utarbetats
och   planeringsförutsättningarna  därmed
förbättrats.  Utskottet  har  mot   denna
bakgrund inget att erinra mot regeringens
förslag.

Ändrade anslagsbelopp i övrigt


Propositionen

Utgiftsområde    16    Utbildning     och
universitetsforskning
I  statsbudgeten för innevarande budgetår
är  under  anslaget  25:3  Utveckling  av
skolväsende  och barnomsorg  anvisat  197
894   000  kr.  Regeringen  föreslår  att
anslaget  ökas  med 500 000  kr  eftersom
ytterligare   medel   behövs   för    att
förstärka  stödet till skolorna  i  deras
arbete med hållbar utveckling.
För  innevarande budgetår är vidare under
anslaget      25:4     Specialpedagogiska
institutet  anvisat  332  820   000   kr.
Regeringen  föreslår att  anslaget  skall
ökas  med  7  500  000  kr.  Medlen   bör
användas  för  att förstärka verksamheten
vid  Specialpedagogiska institutets  fyra
nationella    program    som     erbjuder
specialpedagogisk     rådgivning     till
kommuner  och  andra huvudmän.  Genom  en
förstärkning av centren menar  regeringen
att     stödet     till    elever     med
funktionshinder  bättre  tillgodoses  och
att    den   kommunala   kompetensen    i
specialpedagogiska      frågor      höjs.
Finansieringen bör enligt regeringen  ske
genom   att   anslaget   25:7   Särskilda
insatser  på skolområdet minskar,  vilket
kommer att leda till att möjligheten  för
kommuner  att påbörja nya projektinsatser
av regional art också minskar.
Slutligen       föreslår       regeringen
förändringar  vad gäller  anslaget  25:78
Centrala   studiestödsnämnden   m.m.   På
anslaget  finns för innevarande  budgetår
anvisat   372  315  000  kr.   Regeringen
föreslår   en  ökning  på  anslaget   med
41 miljoner kronor (utöver den ökning med
en  miljon  kronor  som behandlats  under
avsnittet  Tillfälligt vidgad  användning
av     rekryteringsbidrag).    Regeringen
redogör       för      att       Centrala
studiestödsnämnden (CSN) i samband med en
internrevision  2003  uppmärksammat  dels
ett  underskott i den avgiftsfinansierade
verksamhet  som upphörde 2000,  dels  ett
anslagsöverskridande  till  följd  av  en
felaktig  redovisning i samband med  byte
av    finansieringsmodell    samma    år.
Sammantaget  uppvisar CSN ett ackumulerat
underskott  på  ca  140 miljoner  kronor.
Regeringen gör bedömningen att  CSN  inte
har    utrymme   att   finansiera    hela
underskottet  inom  ramen  för   anvisade
medel  och  att anslaget för  myndigheten
därför  bör ökas med 41 miljoner  kronor.
Finansieringen bör ske genom att anslaget
25:72  Enskilda  utbildningsanordnare  på
högskoleområdet m.m. under  utgiftsområde
16   minskas   med  motsvarande   belopp.
Regeringen  avser  vidare  att  inom  den
gräns  som  anges i lagen (1996:1059)  om
statsbudgeten      höja      myndighetens
anslagskredit med ca 19 miljoner  kronor.
Resterande underskott kommer att regleras
under de närmast följande åren.

Utskottets bedömning

Utskottet  delar regeringens bedömningar
av  behovet  av en ökning  av  medlen  på
anslagen  25:3 Utveckling av  skolväsende
och  barnomsorg,  25:4 Specialpedagogiska
institutet     och     25:78     Centrala
studiestödsnämnden m.m. samt en minskning
av  anslagen 25:7 Särskilda insatser  och
25:72  Enskilda  utbildningsanordnare  på
högskoleområdet  m.m.,   samtliga   under
utgiftsområde   16.   Enligt   utskottets
mening    bör   finansutskottet   föreslå
riksdagen att godkänna förändringarna  på
dessa anslag.

Stockholm den 13 maj 2004

På utbildningsutskottets vägnar

Jan Björkman


Följande   ledamöter   har   deltagit   i
beslutet:  Jan Björkman (s),  Britt-Marie
Danestig  (v),  Ulf Nilsson  (fp)*,  Sten
Tolgfors  (m)*, Majléne Westerlund  Panke
(s),  Agneta Lundberg (s), Inger Davidson
(kd)*,   Anna   Ibrisagic  (m)*,   Louise
Malmström  (s),  Ana Maria  Narti  (fp)*,
Sofia Larsen (c)*, Sören Wibe (s), Tobias
Billström (m)*, Mikaela Valtersson  (mp),
Christer  Adelsbo (s), Eva Arvidsson  (s)
och Christer Erlandsson (s).

* Deltar ej i beslutet under avsnitten
Bemyndiganden och Ändrade anslagsbelopp i
övrigt.


Avvikande meningar


1. Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag
av  Ulf  Nilsson  (fp),  Sten  Tolgfors
(m),  Anna  Ibrisagic  (m),  Ana  Maria
Narti (fp) och Tobias Billström (m).
Moderaterna och Folkpartiet motsätter sig
den      vidgade     användningen      av
rekryteringsbidraget och  avvisar  därför
regeringens   förslag  om  ändringar   på
anslagen  25:2 Studiemedel m.m. och  25:4
Rekryteringsbidrag under utgiftsområde 15
samt   anslagen   25:2  Myndigheten   för
skolutveckling  och 25:76  Högskoleverket
under  utgiftsområde 16.  Finansutskottet
bör   således   föreslå   att   riksdagen
bifaller motion 2003/04:Fi28.
Vad   gäller  förslaget  om  tillfälligt
vidgad  användning  av rekryteringsbidrag
(prop. 2003/204:138) hänvisar vi till vår
gemensamma   reservation   (res.   1)   i
betänkande 2003/04:UbU15.

2. Tillfälligt vidgad användning av
rekryteringsbidrag

av Inger Davidson (kd).
I     tilläggsbudgeten    föreslås    en
tillfälligt    vidgad    användning    av
rekryteringsbidraget. Jag har  synpunkter
på   detta  och  förslag  till  en  annan
inriktning på bidraget. Det bör i  första
hand  riktas till personal inom vård  och
omsorg där behoven är mycket stora. Dessa
förslag redovisas i form av reservationer
i  samband  med riksdagens behandling  av
proposition    2003/04:138    Tillfälligt
vidgad  användning  av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande (bet. UbU15).

bilaga 9
Utbildningsutskottets protokollsutdrag
prot. utdrag 2003/04:19.4
bilaga 10
Trafikutskottets yttrande
2003/04:4y


Tilläggsbudget    för    år    2004    -
utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet


Inledning

Finansutskottet beslöt den 20 april  2004
att   bereda   övriga   berörda   utskott
tillfälle  att  yttra sig över  2004  års
ekonomiska     vårproposition      (prop.
2003/04:100)   om   tilläggsbudget   till
statsbudgeten    för   budgetåret    2004
(punkterna 5-44) och de motioner som  kan
komma  att  väckas, allt i de  delar  som
berör         respektive         utskotts
beredningsområde.
I      detta      yttrande      behandlar
trafikutskottet yrkandena 8 och 9,  33-37
och  42 (delvis) i propositionens förslag
till   riksdagsbeslut,  innebärande   att
riksdagen
8.  antar regeringens förslag till lag om
ändring    av   lagen   (2000:1335)    om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner   för  anläggande   av   telenät
(avsnitt 3.4 och 7.1.18),
9.  antar regeringens förslag till lag om
ändring    av   lagen   (2000:1380)    om
skattereduktion  för utgifter  för  vissa
anslutningar      för      tele-      och
datakommunikation   (avsnitt   3.5    och
7.1.18),
33.  godkänner att regeringen under  2004
får    besluta    om   en    låneram    i
Riksgäldskontoret om högst 8 500 000  000
kr  för de prioriterade vägprojekten E  6
delen  Rabbaldshede-Hogdal,  E  20  delen
Tollered-Alingsås  samt  genom  Alingsås,
riksväg 40 delen Brämhult-Hester, riksväg
40 delen Haga-Ljungarum, riksväg 45 delen
Angeredsbron-Älvängen, riksväg  44  delen
Båberg-Väneryr    samt     riksväg     49
Skara-Varnhem (avsnitt 7.1.18),
34. godkänner den föreslagna användningen
av    det    under    utgiftsområde    22
Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:2
Väghållning   och  statsbidrag   (avsnitt
7.1.18),
35.  godkänner att regeringen under  2004
får    besluta    om   en    låneram    i
Riksgäldskontoret om högst 17 000 000 000
kr  för de prioriterade järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,         Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i Stockholmsregionen (avsnitt 7.1.18),
36.  godkänner att regeringen under  2004
får     besluta     om    låneramar     i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för  2005 och 2006 som sammanlagt  uppgår
till  högst  2  300 000 000  kr  (avsnitt
7.1.18),
37. godkänner vad regeringen förordar  om
avveckling av VTI Utveckling AB  (avsnitt
7.1.18),
42.  (delvis) godkänner ändrade ramar för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya  anslag,  som  står till  regeringens
disposition,   enligt   specifikation   i
tabell 2.1.
Vidare behandlas följande motionsförslag:
2003/04:Fi23  av  Lars  Leijonborg  m.fl.
(fp) yrkande 7, 8, 11 och 12,
2003/04:Fi27  av  Mats Odell  m.fl.  (kd)
yrkande 5 och
2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
yrkande 1.

1 Ändrad ram och ändrade anslagRegeringens förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen   på
tilläggsbudget   för   budgetåret    2004
godkänner      ändrade     ramar      för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade  och
nya anslag i enlighet med specifikation i
tabell 2.1 i propositionen.
I     fråga    om    utgiftsområde     22
Kommunikationer    föreslår    regeringen
förändringar  i  enlighet  med   följande
tabell.

Anslag            Belopp  Förändr Ny
enligt  ing  av ram/
statsb  ram/ans
udgete  lag,    anslag
n               snivå,
2004,   tkr     tkr
tkr
22             28 535       0  28 535
Kommunikatio      012             012
ner
36: Vägverket:      1 030  -5 000   1 025
1   Administrati      202             202
on
36: Banverket:        773  -5 000     768
3   Administrati      146             146
on
36: Banverket:      8 484 -15 000   8 469
4   Banhållning       123             123
och
sektorsuppgi
fter
36: Rikstrafiken      793   5 000     798
12  :                 000             000
Trafikupphan
dling
36: Järnvägsstyr        0  20 000  20 000
16  elsen (nytt
ramanslag)

Regeringens  förslag innebär  inte  någon
förändring  av  den  totala   ramen   för
utgiftsområde     22     Kommunikationer.
Regeringen  föreslår dock några  ökningar
och   motsvarande  minskningar  av  olika
anslag inom utgiftsområdet.
För  det  första minskas  anslaget  36:1
Vägverket: Administration med 5  miljoner
kronor   samtidigt  som  anslaget   36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling ökas  med
motsvarande  belopp, i  syfte  att  utöka
möjligheterna  att  upphandla   kollektiv
interregional persontrafik.
För  det  andra föreslås  att  ett  nytt
anslag sätts upp på statsbudgeten för att
finansiera      en     ny      myndighet:
Järnvägsstyrelsen.    Myndigheten,    som
regeringen har för avsikt att inrätta den
1 juli 2004, planeras handlägga uppgifter
enligt  den av regeringen föreslagna  nya
järnvägslagen (prop. 2003/04:123), vilket
innefattar de uppgifter som i dag  utförs
av        Järnvägsinspektionen        och
Tågtrafikledningen  inom  Banverket  samt
ett    antal    nya   uppgifter,    bl.a.
marknadsövervakning  och  registerföring.
Då  dessa uppgifter till stor del  utförs
inom  Banverket  i dag föreslås  anslagen
36:3  Banverket: Administration och  36:4
Banverket:        Banhållning         och
sektorsuppgifter minska med 5  respektive
15 miljoner kronor för att finansiera det
nya  anslaget som föreslås uppgå till  20
miljoner kronor för år 2004.

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet   ställer    sig    bakom
regeringens förslag till ändrade och  nya
anslag    för   budgetåret   2004    inom
utgiftsområde  22 Kommunikationer  (punkt
42 delvis).

2 Lokala telenätRegeringens förslag
Regeringen  föreslår att riksdagen  antar
regeringens förslag till lag  om  ändring
av  lagen  (2000:1335) om kreditering  på
skattekonto  av  stöd till  kommuner  för
anläggande av telenät, med innebörden att
möjligheten att ge kommunerna  stöd  till
telenät   genom  att  deras   skattekonto
krediteras  förlängs med ett  år  så  att
perioden omfattar den 1 juli 2000-den  31
december 2006.

Motionsförslag

I  motion 2003/04:Fi28 av Mikael Odenberg
m.fl.    (m)   hänvisas   till   tidigare
riksdagsbehandling    av    frågan     om
kreditering på skattekonto av  stöd  till
kommuner  för anläggande av  telenät,  då
Moderaterna  motsatte sig  förslaget  med
motiveringen att bredbandsutbyggnaden bör
klaras   av   marknadens  aktörer,   utan
statlig  regleringspolitik eller  bidrag.
Motionärerna anser följaktligen inte  att
det  finns  anledning att förlänga  detta
stöd (yrkande 1).
Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23 att stödet till kommuner för
anläggande av telenät inte bör  förlängas
eftersom   utbyggnaden   bör    ske    på
marknadsmässiga villkor (yrkande 7).

Trafikutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar, liksom regeringen,
att   förutsättningarna  för   en   snabb
bredbandsutbyggnad  i  landet  förändrats
under   senare   år.   Marknadsaktörernas
intresse  har  minskat och den  planerade
ekonomiska  ramen för statligt  stöd  för
detta   ändamål   har  inte   utnyttjats.
Utskottet   menar  dock  att  utbyggnaden
fortfarande  är  lika angelägen  och  att
stödet  för  kommuner för  anläggande  av
lokala  telenät bör förlängas i  enlighet
med regeringens förslag (punkt 8). Motion
Fi28 (m), yrkande 1 samt motion Fi23 (fp)
yrkande 7 föreslås därmed avstyrkas.

3 Anslutningar för tele- och
datakommunikationRegeringens förslag
Regeringen  föreslår att riksdagen  antar
regeringens förslag till lag  om  ändring
av  lagen  (2000:1380) om skattereduktion
för  utgifter för vissa anslutningar  för
tele-  och datakommunikation. Det innebär
att möjligheten för fysiska och juridiska
personer   att  få  skattereduktion   för
utgifter för vissa anslutningar för tele-
och   datanät   förlängs  med   ett   år.
Ändringen  möjliggör att  skattereduktion
dven  ges vid debitering av slutlig skatt
på grund av 2007 års taxering.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23   att   möjligheterna    för
fysiska  och  juridiska personer  att  få
skattereduktion         för          höga
anslutningskostnader inte  bör  förlängas
eftersom   utbyggnaden   bör    ske    på
marknadsmässiga villkor (yrkande 8).

Trafikutskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar, liksom regeringen,
att förutsättningarna för en snabb
bredbandsutbyggnad i landet förändrats
under senare år. Marknadsaktörernas
intresse har minskat och den planerade
ekonomiska ramen för statligt stöd för
detta ändamål har inte utnyttjats.
Utskottet menar dock att utbyggnaden
fortfarande är lika angelägen och att
skattereduktionen för höga
anslutningskostnader för fysiska och
juridiska personer därmed bör förlängas i
enlighet med regeringens förslag (punkt
9). Motion Fi23 (fp) yrkande 8 föreslås
därmed avstyrkas.

4 Väghållning och statsbidrag


Bakgrund
Regeringen beslutade den 19 februari 2004
om    väginvesteringar    för    perioden
2004-2013    och   har   i    proposition
2003/04:95  Utökade  planeringsramar  för
väg-  och järnvägsinvesteringar 2004-2015
föreslagit  en utökad ram  för  väg-  och
järnvägsinvesteringar samt redogjort  för
utfallet   av   planeringsomgången    för
transportinfrastruktur         2004-2015.
Trafikutskottet   kommer   att   behandla
regeringens   proposition  senare   under
våren 2004.

Regeringens förslag

För att möjliggöra tidiga byggstarter  av
angelägna     projekt    i     nationella
väghållningsplanen  föreslår   regeringen
att dessa finansieras med lån. Regeringen
föreslår   följaktligen   att   riksdagen
godkänner att regeringen under  2004  får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om   högst  8  500  000  000  kr  för  de
prioriterade  vägprojekten  E   6   delen
Rabbaldshede-Hogdal,    E    20     delen
Tollered-Alingsås  samt  genom  Alingsås,
riksväg 40 delen Brämhult-Hester, riksväg
40 delen Haga-Ljungarum, riksväg 45 delen
Angeredsbron-Älvängen, riksväg  44  delen
Båberg-Väneryr    samt     riksväg     49
Skara-Varnhem. De olika lånedelarna skall
återbetalas i jämn takt under 25  år  med
start   vid   tidpunkten  när  respektive
vägprojekt färdigställs.
Vidare   föreslås  att   ändamålet   med
anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag
utvidgas till att omfatta även bidrag för
omprövningsförrättningar   av    enskilda
vägar.  Möjligheter att använda  anslaget
för detta ändamål fanns under 2003 men då
omprövningsförrättningarna försenats  och
fördyras  menar  regeringen  att   sådana
bidrag  bör  få betalas ut från  anslaget
även under 2004.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23    att    enligt    inhämtad
information är avsikten inte att utnyttja
den  av  regeringen föreslagna  låneramen
under  vare  sig 2004, 2005  eller  2006.
Eftersom  något omedelbart behov  således
inte  föreligger och detta  därmed  synes
vara ytterligare ett försök av regeringen
att  undgå  den  normala  budgetprocessen
motsätter motionärerna sig förslaget  och
föreslår  att  regeringen återkommer  när
behov föreligger (yrkande 11).

Trafikutskottets ställningstagande

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten
skall investeringar i vägar och järnvägar
finansieras med anslag. Lagen anger  dock
att    riksdagen    kan    besluta    att
finansiering skall ske på annat sätt  för
viss  myndighet  eller viss  anskaffning.
Trafikutskottet  anser  att   regeringens
förslag till låneram för vissa projekt  i
nationella väghållningsplanen innebär att
ett   antal  för  tillväxten  strategiskt
viktiga  investeringar  i  vägnätet  blir
möjliga   att   genomföra  och   föreslår
följaktligen      att     finansutskottet
tillstyrker  regeringens  förslag  (punkt
33)  samt  avstyrker motion Fi23  yrkande
11.
Såvitt   gäller   frågan   om   utvidgat
ändamål för anslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag har trafikutskottet inget att
erinra  mot  regeringens  förslag  (punkt
34).

5 Banhållning och sektorsuppgifterBakgrund
Regeringen beslutade den 19 februari 2004
om   järnvägsinvesteringar  för  perioden
2004-2013    och   har   i    proposition
2003/04:95  Utökade  planeringsramar  för
väg-  och järnvägsinvesteringar 2004-2015
föreslagit  en utökad ram  för  väg-  och
järnvägsinvesteringar samt redogjort  för
utfallet   av   planeringsomgången    för
transportinfrastruktur         2004-2015.
Trafikutskottet   kommer   att   behandla
regeringens   proposition  senare   under
våren 2004.

Regeringens förslag

För att möjliggöra tidiga byggstarter  av
angelägna     projekt    i     nationella
banhållningsplanen  föreslår   regeringen
att dessa finansieras med lån. Regeringen
föreslår   följaktligen   att   riksdagen
godkänner att regeringen under  2004  får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst  17  000  000  000  kr  för  de
prioriterade            järnvägsprojekten
Hallsberg-Degerön,         Mjölby-Motala,
Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt
i Stockholmsregionen.

Motionsförslag

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anger i motion
2003/04:Fi23    att    enligt    inhämtad
information är avsikten inte att utnyttja
den  av  regeringen föreslagna  låneramen
under  vare  sig 2004, 2005  eller  2006.
Eftersom  något omedelbart behov  således
inte  föreligger och detta  därmed  synes
vara ytterligare ett försök av regeringen
att  undgå  den  normala  budgetprocessen
motsätter motionärerna sig förslaget  och
föreslår  att  regeringen återkommer  när
behov föreligger (yrkande 12).

Trafikutskottets ställningstagande

Enligt     lagen      (1996:1059)      om
statsbudgeten skall investeringar i vägar
och  järnvägar  finansieras  med  anslag.
Lagen   anger  dock  att  riksdagen   kan
besluta  att  finansiering skall  ske  på
annat sätt för viss myndighet eller  viss
anskaffning.  Trafikutskottet  anser  att
regeringens  förslag  till  låneram   för
vissa      projekt      i      nationella
banhållningsplanen innebär att ett  antal
för    tillväxten   strategiskt   viktiga
investeringar   i   järnvägsnätet    blir
möjliga   att   genomföra  och   föreslår
följaktligen      att     finansutskottet
tillstyrker  regeringens  förslag  (punkt
35)  samt  avstyrker motion  2003/04:Fi23
yrkande 12.

6 Låneram för fyra SJ-bolagBakgrund
Huvuddelen    av    Statens    järnvägars
verksamhet  bolagiserades vid  årsskiftet
2000/01. Inriktningen är att de  nya  SJ-
bolagen SJ AB, Euromaint AB, Green  Cargo
AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier skall
finansiera    sig    på     den     öppna
kreditmarknaden,  men  detta  förutsätter
enligt regeringen att bolagen ännu  några
år  kan  utnyttja möjligheten att låna  i
Riksgäldskontoret.
För  SJ  AB finns en låneram  på  2  000
miljoner  kronor för perioden  2004-2007.
För  övriga bolag finns en samlad låneram
på 6 550 miljoner kronor för 2004.

Regeringens förslag

Med   syftet   att  skapa  stabilitet   i
finansieringsförutsättningarna för de nya
SJ-bolagen   föreslår   regeringen    att
riksdagen godkänner att regeringen  under
2004   får   besluta   om   låneramar   i
Riksgäldskontoret för Euromaint AB, Green
Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier
för  2005 och 2006 som sammanlagt  uppgår
till högst 2 300 000 000 kr.

Motionsförslag

Mats  Odell  m.fl. (kd)  anför  i  motion
2003/04:Fi27   att  den   nu   föreslagna
låneramen  för  de fyra förre  detta  SJ-
bolagen  är  ett tydligt exempel  på  när
staten agerar såväl domare som spelare på
marknaden samt att detta sätter den sunda
och rättvisa konkurrensen ur spel. Främst
eftersom     de     aktuella     bolagens
konkurrenter inte har möjlighet att vända
sig till Riksgäldskontoret för att få lån
som  i grunden garanteras av statskassan.
Motionärerna  anser därför att  förslaget
bör avslås (yrkande 5).

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet har för sin del inget att
erinra   mot   regeringens  förslag   och
föreslår   därför   att   finansutskottet
tillstyrker detta (punkt 36) medan motion
Fi27 bör avstyrkas i nu behandlad del.

7 Avveckling av VTI Utveckling AB


Bakgrund
VTI  Utveckling  AB  bildades  efter  ett
riksdagsbeslut        1983.        Enligt
bolagsordningen  skall  bolaget   bedriva
försäljning  av forskningsprodukter  inom
väg-  och trafikområdet och annan därtill
förenlig  verksamhet.  Bolagets   största
verksamhet   har  varit  seminarie-   och
konferensverksamhet,  bl.a.  det  årligen
återkommande Transportforum i  Linköping.
Försäljningen av forskningsprodukter inom
väg-  och  trafikområdet  har  varit   av
begränsad  omfattning.  Bolagets   aktier
förvaltas       av        Väg-        och
trafikforskningsinstitutet (VTI).

Regeringens förslag

Regeringen    föreslår   att   regeringen
bemyndigas  att  avveckla VTI  Utveckling
AB,  främst  eftersom Transportforum  och
andra  seminarier  numera  arrangeras  av
myndigheten VTI och det därmed finns  ett
begränsat behov av bolaget.

Trafikutskottets ställningstagande

Trafikutskottet har för sin del inget att
erinra   mot   regeringens  förslag   och
föreslår   därför   att   finansutskottet
tillstyrker detta (punkt 34).Stockholm den 13 maj 2004

På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh


Följande   ledamöter   har   deltagit   i
beslutet:  Claes Roxbergh (mp), Elizabeth
Nyström   (m),  Jarl  Lander  (s),   Hans
Stenberg  (s),  Krister  Örnfjäder   (s),
Johnny  Gylling (kd), Claes-Göran Brandin
(s),    Runar   Patriksson   (fp),   Sven
Bergström  (c), Kerstin Engle (s),  Björn
Hamilton  (m),  Mikael  Johansson   (mp),
Börje  Vestlund  (s),  Carl-Axel  Roslund
(m),   Christer   Winbäck   (fp),   Karin
Thorborg  (v)  och Mariam Osman  Sherifay
(s).

Avvikande mening


1 Lokala telenät
av    Elizabeth   Nyström   (m),    Runar
Patriksson (fp), Björn Hamilton (m), Carl-
Axel  Roslund  (m)  och Christer  Winbäck
(fp).
Utbyggnaden av lokala telenät bör  klaras
av   marknadens  aktörer,  utan   statlig
regleringspolitik      eller      bidrag.
Regeringens  förslag till en  förlängning
av  stödet för kommuner för anläggande av
sådana  nät  bör därmed inte  genomföras.
Därmed   bör   finansutskottet   avstyrka
regeringens förslag i denna del samtidigt
som  Fi28  av Mikael Odenberg  m.fl.  (m)
yrkande   1  och  motion  Fi23  av   Lars
Leijonborg   m.fl.   (fp)    yrkande    7
tillstyrks.

2 Anslutningar för tele- och
datakommunikation

av  Runar  Patriksson (fp)  och  Christer
Winbäck (fp).
Det  låga  utnyttjandet av  det  statliga
stödet       för       utbyggnad       av
bredbandsinfrastruktur visar tydligt  att
regeringens  politik  inom  området   har
misslyckats.  Utbyggnaden  borde  ske  på
marknadsmässiga  vilkor,   utan   statlig
regleringspolitik eller bidrag.  Eftersom
det   inte  finns  någon  anledning   att
fortsätta  med denna misslyckade  politik
bör  regeringens förslag till förlängning
av     skattereduktionen     för     höga
anslutningskostnader  för   fysiska   och
juridiska personer avstyrkas. Därmed  bör
finansutskottet tillstyrka motion Fi23 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8.

3 Väghållning och statsbidrag

av  Runar  Patriksson (fp)  och  Christer
Winbäck (fp).
Regeringen  begär  att  under   2004   få
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om   8,5   miljarder  kronor  för   vissa
vägprojekt.  Enligt vad  vi  inhämtat  är
avsikten   inte   att   utnyttja    denna
möjlighet under vare sig 2004, 2005 eller
2006  på  ett  sätt som avspeglar  sig  i
redovisningen  av  lånebehovet.  Eftersom
något   omedelbart  behov  således   inte
föreligger    och   detta   synes    vara
ytterligare ett försök av regeringen  att
undgå  den  normala  budgetprocessen  bör
förslaget    avstyrkas   och   regeringen
återkomma  när  behov föreligger.  Därmed
bör   finansutskottet  tillstyrka  motion
Fi23 yrkande 11.

4 Banhållning och sektorsuppgifter

av Runar Patriksson (fp) och Christer
Winbäck (fp).

Regeringen begär att under 2004 få
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om 17 miljarder kronor för vissa
järnvägsprojekt. Enligt vad vi inhämtat
är avsikten inte att utnyttja denna
möjlighet under vare sig 2004, 2005 eller
2006 på ett sätt som avspeglar sig i
redovisningen av lånebehovet. Eftersom
något omedelbart behov således inte
föreligger och detta synes vara
ytterligare ett försök av regeringen att
undgå den normala budgetprocessen bör
förslaget avstyrkas och regeringen
återkomma när behov föreligger. Därmed
bör finansutskottet tillstyrka motion
Fi23 yrkande 12.

5 Låneram för fyra SJ-bolag

av Johnny Gylling (kd).
Statens  roll  i  samhällsekonomin  skall
vara   att   sätta  ramar  och   övervaka
spelreglerna  på marknaden,  ansvara  för
samhällsplanering och infrastruktur  samt
att  skapa förutsättningar för långsiktig
tillväxt. När staten agerar såväl  domare
som  spelare på marknaden är risken  stor
att   konkurrensen  snedvrids   och   att
investeringar inte görs på  ett  optimalt
sätt  i  de  företag  som  har  de  bästa
förutsättningarna.
Eftersom det är staten som sätter
spelreglerna inom näringspolitiken bör
staten inte själv äga företag, utom när
det finns särskilda skäl för det. Statens
dubbla roller inom näringspolitiken
hindrar förutsättningarna för en sund och
rättvis konkurrens. Den nu föreslagna
låneramen för de fyra före detta SJ-
bolagen är ett tydligt exempel på när
statens dubbla roller sätter en sund
konkurrens ur spel. Bolagens konkurrenter
har inte möjligheten att, med den
säkerhet som en statligt garanterad
låneram ger, söka krediter på marknaden
till låga kostnader. De kan inte heller
vända sig till Riksgäldskontoret för att
få lån som i grunden garanteras av
statskassan. Med hänvisning till det ovan
anförda bör regeringens förslag avstyrkas
och motion 2003/04:Fi27 tillstyrkas.


Särskilda yttranden


1. Ändrad ram och ändrade anslag
av    Elizabeth   Nyström   (m),    Runar
Patriksson (fp), Björn Hamilton (m), Carl-
Axel  Roslund  (m)  och Christer  Winbäck
(fp).
Då  riksdagen beslutat om innevarande års
budget  finner vi varken möjlighet enligt
de      regler     som     gäller     för
statsbudgetsprocessen att arbeta om denna
eller   att   åter  redovisa  hela   vårt
budgetförslag, trots att, om detta blivit
riksdagens beslut, det inte hade  medfört
nuvarande problem med skenande utgifter.
På  vissa områden i statsbudgeten har vi
en  annan syn på vad som skall göras  och
ger  därför  förslag på  andra  åtgärder.
Dessa förslag berör bl.a. anslagsnivåerna
för Vägverket och Banverket.

2. Ändrad ram och ändrade anslag

av  Runar  Patriksson (fp)  och  Christer
Winbäck (fp).
Folkpartiet      hade      ett      annat
budgetalternativ för 2004. Detta  avslogs
av  riksdagen. Det är de partier som står
bakom  den budget som nu gäller  som  har
ansvar   för  att  se  till   att   deras
beslutade    utgiftstak    kan    hållas.
Folkpartiets   budgetförslag   hade    en
budgetmarginal  på  8  miljarder  kronor,
vilket  betyder att om vårt budgetförslag
vunnit   riksdagens   godkännande    hade
flertalet       av      tilläggsbudgetens
förändringar  inte varit  nödvändiga.  Vi
har    enligt   riksdagsordningen    inte
möjlighet  att  föreslå  förändringar  på
andra  anslag  än  de  av  regeringen   i
tilläggsbudget  1 aktualiserade.  Det  är
därför inte praktiskt möjligt för oss att
lägga    fram    en   egen   genomarbetad
tilläggsbudget. Av dessa skäl  avstår  vi
från    att    delta   i   beslutet    om
tilläggsbudget 1 för år 2004.
När   det   gäller   utgiftsområde    22
framförde Folkpartiet inför årets  budget
bl.a.  att anslaget till Väghållning  och
statsbidrag    skulle   höjas   med   500
miljoner  kronor. Vi anser, till skillnad
från regeringen och dess stödpartier, att
mer   måste  göras  för  att  bygga  bort
flaskhalsarna i våra storstäder  och  för
att    färdigställa   den   skandinaviska
motorvägstriangeln. Vi kräver ytterligare
satsningar     på     tjälsäkring     och
bärighetsförstärkningar  i  vägnätet  och
erforderliga  resurser till det  enskilda
vägnätet.   En  prövning  av  alternativa
finansieringsformer  som  exempelvis  PPP
skulle  under hela planeringsramen  kunna
öka    möjligheterna    till    angelägna
satsningar  på både vägar och  järnvägar.
Vi   står   givetvis   fast   vid   denna
uppfattning.

3. Ändrad ram och ändrade anslag

av Johnny Gylling (kd).
Kristdemokraterna  har   i   parti-   och
kommittémotioner  för   budgetåret   2004
förordat  en  annan  inriktning  av   den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
än  den  nu  gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska  politik och  budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241.  Detta alternativ  avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om         utgiftsområdesramar        och
skatteinkomster  till  förmån   för   den
inriktning  av  den ekonomiska  politiken
och          budgetpolitiken          som
Socialdemokraterna  föreslog.  Av   detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Av  samma  skäl deltar vi inte heller  i
den  fortsatta behandlingen av  delar  av
anslagen  för  budgetåret  2004,  den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten  (nr   1).
Tilläggsbudgeten  är  Socialdemokraternas
försök    att    hantera    alla     egna
felbudgeteringar som gjordes hösten 2003.
Därtill  gäller att det inte finns  någon
möjlighet  för  oppositionspartierna  att
yrka  på förändringar på andra anslag  än
de regeringen tar upp, eftersom den typen
av  förslag  enligt gällande praxis  inte
anses   ligga  inom  ärendets  ram.   Den
ekonomiska      politik      och      det
budgetalternativ    vi    skulle    vilja
genomföra för 2004 går således  inte  att
lägga  fram  för riksdagen, varpå  följer
att  det inte är meningsfullt för oss att
generellt  sett  delta i behandlingen  av
Socialdemokraternas     felbudgeteringar.
Därför  redovisar  vi i  detta  särskilda
yttrande (i stället för i en reservation)
den   del   av   vår  politik   som   rör
utgiftsområde 22 och som skulle ha  gällt
om  vårt  förslag till ramar hade  vunnit
riksdagens    bifall   i    den    första
beslutsomgången hösten 2003.
Kristdemokraternas budgetalternativ  tar
sikte   på   att  långsiktigt   förbättra
Sveriges  tillväxtförutsättningar   genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad  lönebildning och  strategiska
skattesänkningar på arbete och  sparande.
Därtill   bör  infrastrukturen   och   de
långsiktiga  förutsättningarna  för   ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för  att
sysselsättningen skall  kunna  öka  i  en
sådan  utsträckning att välfärden tryggas
för alla.

4. Ändrad ram och ändrade anslag

av Sven Bergström (c)
Centerpartiet   redovisade   i   motioner
hösten      2003      ett     heltäckande
budgetalternativ för budgetåret 2004.  Då
detta  alternativ avslogs av riksdagen  i
den     första     beslutsomgången     om
utgiftsområdesramar  och  skatteinkomster
till  förmån  för den inriktning  av  den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
som   Socialdemokraterna  med   stöd   av
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog,
deltog  Centerpartiet inte  i  den  därpå
följande  behandlingen  av  anslag   inom
respektive  utgiftsområde. Av samma  skäl
deltar  Centerpartiet inte heller  i  den
fortsatta   behandlingen  av   delar   av
anslagen  för budgetåret 2004  i  den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten   för   år
2004.
I    sammanhanget    vill    jag    dock
uppmärksamma    på   att   Centerpartiets
budgetförslag  för  år  2004  innebar  en
större  total  ram  för utgiftsområde  22
Kommunikationer   för   att    möjliggöra
nödvändiga   satsningar  på   drift   och
underhåll,   bärighet,  tjälsäkring   och
rekonstruktion  men också  resurser  till
byggande av vägar och järnvägar  för  att
få  bort flaskhalsar och skapa en säkrare
och mer funktionell infrastruktur.

bilaga 11
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
2003704:4y


Tilläggsbudget för år 2004

Till finansutskottet

Finansutskottet  har den  20  april  2004
beslutat  att  bereda  bl.a.  miljö-  och
jordbruksutskottet  tillfälle  att  yttra
sig     över    2004    års    ekonomiska
vårproposition  (prop.  2003/04:100)   om
tilläggsbudget  till  statsbudgeten   för
budgetåret  2004  (punkterna  5-44)   och
motioner,  allt  i  de  delar  som  berör
utskottets beredningsområde.
Miljö-  och jordbruksutskottet behandlar
i  yttrandet  de förslag i  propositionen
som      avser     tilläggsbudget     för
utgiftsområdena  20  Allmän  miljö-   och
naturvård  samt  23 Jord- och  skogsbruk,
fiske   med   anslutande   näringar.    I
anslutning till yttrandet behandlas  även
tre   motionsyrkanden.  I   ärendet   har
utskottet  mottagit  en  skrivelse   från
Lantbrukarnas riksförbund.

Utskottet


I     propositionen    föreslås     under
utgiftsområde   20  att   anslaget   34:1
Naturvårdsverket ökas med 5 700 000 kr. I
statsbudgeten  för innevarande  år  finns
för  detta  ändamål uppfört ett ramanslag
på   323  434  000  kr.  Naturvårdsverket
deltar  i arbetet med att genomföra  EU:s
direktiv  för  handel med  utsläppsrätter
(2003/04/EG)  i enlighet med riktlinjerna
i     propositionen    Riktlinjer     för
genomförande  av  EG:s  direktiv  om  ett
system för handel med utsläppsrätter  för
växthusgaser      (prop.     2003/04:31).
Naturvårdsverket   behöver    ytterligare
resurser för att hantera dessa uppgifter.
Anslaget       34:7       Internationellt
miljösamarbete ökas med 5 800 000 kr  för
att  finansiera  kostnader  för  Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP  samt
medlemsavgift     till    Internationella
atomenergiorganet    IAEA.    För     att
finansiera  denna ökning och ökningen  av
anslaget   34:1   Naturvårdsverket    bör
anslaget  34:4 Sanering och återställning
av  förorenade områden minskas med 11 500
000 kr.
Vidare  föreslås ett antal bemyndiganden
under utgiftsområdet. I statsbudgeten för
innevarande   år  har  regeringen   under
anslaget 26:2 Forskningsrådet för  miljö,
areella  näringar  och  samhällsbyggande:
Forskning  ett  bemyndigande   att   ingå
ekonomiska  förpliktelser  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst  180 000 000 kr under år  2005,
högst  60  000 000 kr under år  2006  och
högst  40  000 000 kr under år 2007.  För
att underlätta planering, upphandling och
genomförande        av        långsiktiga
forskningsprojekt   behöver    regeringen
kunna   ingå  mer  omfattande   och   mer
långsiktiga     förpliktelser.     Därför
föreslås att regeringen bemyndigas att år
2004  för  anslaget 26:2  Forskningsrådet
för    miljö,   areella   näringar    och
samhällsbyggande:     Forskning      ingå
ekonomiska  förpliktelser  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst  260 000 000 kr under år  2005,
högst 126 000 000 kr under år 2006, högst
70 000 000 kr under år 2007, högst 15 000
000 kr under år 2008 och högst 15 000 000
kr  under  år  2009. Under anslaget  34:3
Åtgärder   för  biologisk  mångfald   har
regeringen  ett  bemyndigande  att   ingå
ekonomiska  förpliktelser  som  inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst  120 000 000 kr under år  2005.
För att säkerställa förutsättningarna för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd  av
ur      naturvårdssynpunkt     värdefulla
naturområden behöver större åtaganden  om
förvärv m.m. kunna göras. Därför föreslås
att  regeringen bemyndigas att  under  år
2004  för  anslaget  34:3  Åtgärder   för
biologisk    mångfald   ingå   ekonomiska
förpliktelser  i samband med  förvärv  av
eller     intrångsersättning     i     ur
naturvårdssynpunkt             värdefulla
naturområden   som   inklusive   tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520  000  000  kr  under år  2005.  Under
anslaget    34:5    Miljöforskning    har
regeringen  ett  bemyndigande  att   ingå
ekonomiska förpliktelser på högst 65  000
000  kr under perioden 2005-2007. Antalet
forskningsprogram  som finansieras  under
anslaget  har  ökat. Genomförandeperioder
för  forskningsprogram är cirka fyra till
sex  år,  varför flerårsplanering  krävs.
För  att forskningsprogrammen skall kunna
planeras   bättre  behöver  bemyndigandet
ökas till 130 000 000 kr. Därför föreslås
att  regeringen bemyndigas att  under  år
2004  för ramanslaget 34:5 Miljöforskning
ingå  ekonomiska förpliktelser i  samband
med     planering,    upphandling     och
genomförande  av  forskningsprojekt   som
inklusive   tidigare   gjorda   åtaganden
medför  utgifter på högst 60 000  000  kr
under  år 2005, högst 40 000 000 kr under
år  2006 och högst 30 000 000 kr under år
2007.  Under  anslaget  34:13  Stöd  till
klimatinvesteringar  har  regeringen  ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser  på högst 350  000  000  kr
under         perioden         2005-2009.
Klimatinvesteringsprogrammen är fleråriga
och   för   att   beslut  om  ytterligare
projektstöd  skall kunna  fattas  behöver
bemyndigandet höjas. Därför föreslås  att
regeringen  under  år 2004  för  anslaget
34:13  Stöd  till klimatinvesteringar  få
ingå  ekonomiska förpliktelser i  samband
med      beslut     om     stöd      till
klimatinvesteringar     som     inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på  högst  713 000 000 kr under  perioden
2005-2009.
Under   utgiftsområde  23   föreslås   i
propositionen att anslaget 45:1 Främjande
av  rennäringen m.m. ökas med 10 000  000
kr.   Från  anslaget  finansieras   bl.a.
pristillägg  för  renkött.  Pristillägget
halverades i slutet av år 2003 som  följd
av  den gynnsamma prisutvecklingen  under
perioden  1993-2002. Priserna sjönk  dock
av  flera skäl drastiskt i november förra
året. Pristillägget på renkött bör därför
nu åter höjas till tidigare nivå. För att
göra  det  möjligt att höja pristillägget
föreslår  regeringen  att  anslaget  45:1
Främjande  av  rennäringen m.m.  ökas.  I
statsbudgeten  för  innevarande  år   har
regeringen     under    anslaget     26:1
Forskningsrådet   för   miljö,    areella
näringar  och samhällsbyggande: Forskning
och    samfinansierad    forskning    ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser på högst 300 000 000 kr för
åren      2005-2007.     Den     tidigare
tidsbegränsade satsningen på forskning om
ekologisk  produktion gäller  fr.o.m.  år
2004  utan tidsbegränsning. Vidare kommer
ett  nytt  ramavtal att  slutas  för  den
kommande    fyraårsperioden    om     den
samfinansierade forskningen. Detta medför
att  ett större bemyndigandebelopp behövs
och  att  åtaganden kan göras  för  något
längre    tid.   Därför   föreslås    att
regeringen  ges möjlighet  att  under  år
2004 för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet
för    miljö,   areella   näringar    och
samhällsbyggande:      Forskning      och
samfinansierad forskning ingå  ekonomiska
förpliktelser  i samband  med  planering,
upphandling    och    genomförande     av
forskningsprojekt som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
220  000 000 kr under år 2005, högst  150
000  000 kr under år 2006, högst  95  000
000 kr under år 2007 och högst 45 000 000
kr under år 2008.
Enligt   Europaparlamentets  och  rådets
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj
2003   om   djurhälsovillkor  som   skall
tillämpas     vid     transporter      av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och
om  ändring av rådets direktiv  92/65/EEG
(EUT   L  146,  13.6.2003,  s.  1,  Celex
32003R0998) skall sällskapsdjur  åtföljas
av  ett  pass vid transporter mellan  EU-
länder.  Av  passen skall  bl.a.  djurens
identitet   och   utförda   vaccinationer
framgå.   Jordbruksverket   kommer    att
tillhandahålla  passen,  vilka   därefter
kommer   att   utfärdas  av   veterinärer
förordnade       av      Jordbruksverket.
Förordningen  skall börja  tillämpas  den
3  juli  2004. Jordbruksverkets hantering
av  pass  för  sällskapsdjur  kommer  att
utgöra   en   egen  och  klart  avgränsad
verksamhet. Kostnader för hanteringen bör
helt  täckas  av avgifterna  för  passen.
Avgifterna    utgör    offentligrättsliga
avgifter.  Verksamheten kommer  att  vara
efterfrågestyrd      och      med      en
nettoredovisning   ges   möjlighet    att
anpassa  verksamheten till  de  skiftande
förutsättningarna  över   tiden.   Därför
föreslås  att regeringen får  besluta  om
dispositionen  av avgiftsintäkterna  från
pass   för   sällskapsdjur  som   Statens
jordbruksverk tillhandahåller.
Enligt  kommittémotion Fi27 (kd)  bör  en
långsammare takt och ett ökat  inslag  av
frivilliga  skogsvårdsavtal  tillämpas  i
arbetet  med att bevara nyckelbiotoper  i
skogsmark. Därmed anser Kristdemokraterna
att    det   av   regeringen   föreslagna
bemyndigandet för år 2005 under  anslaget
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald  bör
avslås  (yrkande  3). I partimotion  Fi23
(fp)    yrkas   att   riksdagen    avslår
regeringens  förslag om bemyndigande  att
under år 2004 för det under utgiftsområde
20  Allmän miljö- och naturvård  uppförda
ramanslaget     34:13      Stöd      till
klimatinvesteringar    ingå    ekonomiska
förpliktelser  i samband  med  beslut  om
stöd    till   klimatinvesteringar    som
inklusive   tidigare   gjorda   åtaganden
medför  utgifter  på högst  713  miljoner
kronor  under åren 2005-2009. Folkpartiet
motsätter  sig  denna  typ  av  stöd  som
snarare gynnar de kommuner som är bra  på
ansökningar      än     har      positiva
miljöeffekter.  Det  finns  därför  ingen
anledning   att   acceptera   regeringens
förslag  om  att utöka möjligheterna  att
ingå  ytterligare förpliktelser för detta
slag   av  stöd  (yrkande  10).  Även   i
kommittémotion   Fi28   (m)   yrkande   9
föreslås att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  ökat bemyndigande  för  stöd
till klimatinvesteringar. Moderaterna har
motsatt  sig de subventioner  som  kallas
stöd    till   klimatinvesteringar    men
godtagit   att  gjorda  löften   infrias.
Därmed   skall  inte  några  nya   bidrag
beviljas. Något högre bemyndigande behövs
därför inte.
När  det gäller regeringens förslag  inom
utgiftsområde  20  vill utskottet  anföra
följande.  Som  redovisas i propositionen
deltar Naturvårdsverket i arbetet med att
genomföra  EU:s direktiv för  handel  med
utsläppsrätter  (2003/04/EG)  i  enlighet
med    riktlinjerna    i    propositionen
Riktlinjer  för  genomförande   av   EG:s
direktiv  om  ett system för  handel  med
utsläppsrätter  för  växthusgaser  (prop.
2003/04:31).   För  att   hantera   dessa
uppgifter  bör Naturvårdsverket tillföras
ytterligare resurser. Vidare bör anslaget
34:7  Internationellt miljösamarbete ökas
för att finansiera kostnader för Sveriges
deltagande i FN:s miljöprogram UNEP  samt
medlemsavgift     till    Internationella
atomenergiorganet  IAEA.  Som  regeringen
föreslår  bör  dessa förslag  finansieras
genom  att  anslaget  34:4  Sanering  och
återställning   av   förorenade   områden
minskas   med   motsvarande   sammanlagda
belopp.
I  statsbudgeten för innevarande år  har
regeringen    under   ramanslaget    34:3
Åtgärder   för  biologisk  mångfald   ett
bemyndigande    att    ingå    ekonomiska
förpliktelser   som  inklusive   tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
120  000  000 kr under år 2005. I  likhet
med  vad  som  föreslås  i  propositionen
anser   utskottet  att   regeringen   bör
bemyndigas att under år 2004 för åtgärder
för  biologisk  mångfald ingå  ekonomiska
förpliktelser  i samband med  förvärv  av
eller     intrångsersättning     i     ur
naturvårdssynpunkt             värdefulla
naturområden   som   inklusive   tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
520  000  000 kr under år 2005. Härigenom
säkerställs     förutsättningarna     för
fortsatt hög takt i arbetet med skydd  av
ur      naturvårdssynpunkt     värdefulla
naturområden.  När  det  gäller  anslaget
34:13   Stöd   till   klimatinvesteringar
framgår  av  propositionen  att   det   i
statsbudgeten  för  innevarande  år   för
detta ändamål finns uppfört ett ramanslag
på  340 000 000 kr. Vidare har regeringen
ett   bemyndigande  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser  på högst 350  000  000  kr
under perioden 2005-2009. Som framhålls i
propositionen                          är
klimatinvesteringsprogrammen    fleråriga
och   för   att   beslut  om  ytterligare
projektstöd  skall kunna  fattas  behöver
bemyndigandet   höjas.  Utskottet   anser
därför  att regeringen under år 2004  för
anslaget       34:13      Stöd       till
klimatinvesteringar    bör    få     ingå
ekonomiska  förpliktelser i  samband  med
beslut  om  stöd till klimatinvesteringar
som  inklusive tidigare gjorda  åtaganden
medför  utgifter på högst 713 000 000  kr
under perioden 2005-2009.
Med  det  anförda tillstyrker  utskottet
regeringens   samtliga   förslag    under
utgiftsområde    20.   Därmed    avstyrks
motionerna  Fi23  (fp) yrkande  10,  Fi27
(kd) yrkande 3 och Fi28 (m) yrkande 9.
När    det   gäller   utgiftsområde    23
tillstyrker     utskottet     regeringens
samtliga förslag.

Stockholm den 13 maj 2004

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Catharina Elmsäter-Svärd


Följande   ledamöter   har   deltagit   i
beslutet:  Catharina Elmsäter-Svärd  (m),
Sinikka  Bohlin  (s), Alf  Eriksson  (s),
Lennart Fremling (fp), Rune Berglund (s),
Rolf  Lindén  (s),  Sven  Gunnar  Persson
(kd),  Kjell-Erik Karlsson (v), Christina
Axelsson  (s), Lars Lindblad (m),  Carina
Ohlsson  (s), Jan Andersson (c), Jan-Olof
Larsson (s), Bengt-Anders Johansson  (m),
Christin Nilsson (s), Marie Wahlgren (fp)
och Gunnar Goude (mp).

Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudget för år 2004
Catharina   Elmsäter-Svärd  (m),   Lars
Lindblad     (m)    och    Bengt-Anders
Johansson (m) anför:
Moderata    samlingspartiet   tar    bara
ställning till de av regeringens  förslag
till tilläggsbudget som har implikationer
för  framtiden och som vi motsätter  oss.
Då  riksdagen  beslutat  innevarande  års
budget  har  vi vare sig möjlighet  eller
anledning att arbeta om denna eller  åter
redovisa  hela vårt budgetförslag,  trots
att  om  detta  blivit riksdagens  beslut
nuvarande  problem med skenande  utgifter
inte  förelegat. De partier  som  bildade
riksdagsmajoritet får  nu  ta  det  fulla
ansvaret för de förändringar som föreslås
för att hålla utgifterna under taken.  På
vissa  områden i tilläggsbudgeten har  vi
en  annan syn på vad som skall göras  och
ger därför i vår motion Fi28 förslag till
andra  åtgärder  inom  bl.a.  miljö-  och
jordbruksutskottets område.
Moderaterna   har   motsatt    sig    de
subventioner   som   kallas   stöd   till
klimatinvesteringar  men   godtagit   att
gjorda  löften infrias. Vi  anser  därmed
inte att några nya bidrag skall beviljas.
Något  högre  bemyndigande behövs  därför
inte.

2. Tilläggsbudget för år 2004

Lennart   Fremling   (fp)   och   Marie
Wahlgren (fp) anför:
Folkpartiet      hade      ett      annat
budgetalternativ  för  år   2004.   Detta
avslogs  av riksdagen. Det är de  partier
som  står bakom den budget som nu  gäller
som  har ansvar för att se till att deras
beslutade    utgiftstak    kan    hållas.
Folkpartiets   budgetförslag   hade    en
marginal  på  8 miljarder kronor,  vilket
betyder   att  om  vårt  förslag   vunnit
riksdagens  gillande  hade  flertalet  av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.      Vi      har       enligt
riksdagsordningen  inte   möjlighet   att
föreslå  förändringar på andra anslag  än
de  av  regeringen  i  tilläggsbudget   1
aktualiserade.   Det   är   därför   inte
praktiskt möjligt för oss att lägga  fram
en  egen genomarbetad tilläggsbudget  vad
avser  år  2004. Av dessa skäl avstår  vi
från    att    delta   i   beslutet    om
tilläggsbudget 1 för år 2004.
Folkpartiet  har  dock invändningar  mot
att riksdagen godkänner de förändringar i
tilläggsbudgeten som rör  anslaget  34:13
Stöd       till      klimatinvesteringar.
Folkpartiet   är   kritiskt   till    att
regeringen i stället för att ta tag i  de
strukturella    problem    t.ex.     inom
energisektorn,  som  hotar  Sveriges  mål
inom klimatpolitiken, väljer att pytsa ut
kortsiktiga    pengar    i    form     av
klimatinvesteringspengar  (KLIMP).  Denna
typ  av  stöd gynnar snarare de  kommuner
som är bra på ansökningar än har positiva
miljöeffekter.   Vi  vill   därför   inte
bemyndiga regeringen att ingå ytterligare
ekonomiska   förpliktelser   inom   detta
område  för perioden 2005-2009. Vi kommer
att  följa  upp detta vid den slutgiltiga
behandlingen      av      ärendet       i
finansutskottet.

3. Tilläggsbudget för år 2004

Sven Gunnar Persson (kd) anför:
Kristdemokraterna  har   i   parti-   och
kommittémotioner  för   budgetåret   2004
förordat  en  annan  inriktning  av   den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
än  den  nu  gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska  politik och  budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241.  Detta alternativ  avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om         utgiftsområdesramar        och
skatteinkomster  till  förmån   för   den
inriktning  av  den ekonomiska  politiken
och          budgetpolitiken          som
Socialdemokraterna  föreslog.  Av   detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Av  samma  skäl deltar vi inte heller  i
den  fortsatta behandlingen av  delar  av
anslagen  för  budgetåret  2004,  den  nu
föreliggande  tilläggsbudgeten  (nr   1).
Tilläggsbudgeten  är  Socialdemokraternas
försök    att    hantera    alla     egna
felbudgeteringar som gjordes hösten 2003.
Därtill  gäller att det inte finns  någon
möjlighet  för  oppositionspartierna  att
yrka  på förändringar på andra anslag  än
de regeringen tar upp, eftersom den typen
av  förslag  enligt gällande praxis  inte
anses   ligga  inom  ärendets  ram.   Den
ekonomiska      politik      och      det
budgetalternativ    vi    skulle    vilja
genomföra  för år 2004 går  således  inte
att   lägga  fram  för  riksdagen,  varpå
följer  att det inte är meningsfullt  för
oss   att   generellt   sett   delta    i
behandlingen    av   regeringsunderlagets
justeringar.
Kristdemokraternas budgetalternativ  tar
sikte   på   att  långsiktigt   förbättra
Sveriges  tillväxtförutsättningar   genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad  lönebildning och  strategiska
skattesänkningar på arbete och  sparande.
Därtill   bör  infrastrukturen   och   de
långsiktiga  förutsättningarna  för   ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för  att
sysselsättningen skall  kunna  öka  i  en
sådan  utsträckning att välfärden tryggas
för   alla.   Det   handlar   bl.a.    om
arbetsmarknaden,  som  måste  göras   mer
flexibel  och där de rekordhöga sjuktalen
måste  mötas  med en kraftigt  förbättrad
rehabilitering, förebyggande åtgärder och
en förbättrad arbetsmiljö. Det handlar om
skatterna  på arbete och företagande  som
måste  sänkas  och på sikt anpassas  till
omvärldens lägre skattetryck. Det handlar
om  den svenska konkurrenssituationen som
måste   förbättras.  Vidare   måste   den
offentliga sektorn förnyas för att bättre
möta  konsumenternas/brukarnas behov  och
bättre  tillvarata personalens  kompetens
och  idéer.  Dessutom  måste  valfriheten
inom  familjepolitiken öka, rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas  ekonomiska
situation   stärkas  och  infrastrukturen
förbättras.  Målet med våra  reformer  på
dessa     områden    är     att     skapa
förutsättningar för en uthållig  tillväxt
på   åtminstone  3  %  per  år  över   en
konjunkturcykel, där sysselsättningen kan
öka  utan  att inflationen tar fart,  där
den   enskildes   valfrihet,   personliga
ansvar  och välfärd kan öka utan politisk
detaljstyrning,   där   den    offentliga
sektorn  kan vitaliseras och möta  ökande
behov   utan   att  jagas  av   krympande
skattebaser och där statens finanser blir
mindre      konjunkturkänsliga.       Den
"utveckling"     som     pågår      under
socialdemokratiskt styre är den  omvända:
sysselsättningen   minskar,    tillväxten
väntas   bli   lägre  än   i   omvärlden,
statsskulden ökar, detaljstyrningen  ökar
och   i   stora  delar  av  kommunsektorn
erbjuds sämre vård och omsorg till  högre
skatt.
Regeringen  föreslår på utgiftsområde  20
en  ny bemyndiganderam för anslaget  34:3
Åtgärder    för    biologisk    mångfald.
Kristdemokraterna föreslår en långsammare
takt  och  ett ökat inslag av  frivilliga
naturvårdsavtal i arbetet med att  bevara
nyckelbiotoper  i  skogsmark.   Därigenom
anser   Kristdemokraterna  att   det   av
regeringen  föreslagna bemyndigandet  för
2005  under  anslaget 34:3  Åtgärder  för
biologisk mångfald bör avslås.

bilaga 12
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
2003/04:6y


Tilläggsbudget 2004 - utgiftsområdena 13
Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 20  april  berett
bl.a.  arbetsmarknadsutskottet  tillfälle
att  yttra  sig över 2004 års  ekonomiska
vårproposition  om  tilläggsbudget   till
statsbudgeten för budgetåret 2004.

Inledning

Regeringen    har    tre    förslag    på
tilläggsbudget som rör utgiftsområdena 13
Arbetsmarknad respektive 14 Arbetsliv. De
avser dels ett förslag om höjd ersättning
för   det   särskilda  anställningsstödet
(punkt  18),  dels  ett bemyndigande  för
Arbetsmiljöverket   (punkt   19),    dels
ändrade anslag på utgiftsområde 13 (punkt
42   delvis).  Motioner  har  väckts  med
anledning  av två av förslagen, punkterna
18  och  42  delvis.  Det  är  motionerna
2003/04:Fi25  yrkande 5 (c), 2003/04:Fi27
yrkande 7 (kd) och 2003/04:Fi28 yrkande 4
(m),   i  det  följande  refererade  utan
årtal. Yttrandet avgränsas till att  avse
dessa två förslag i propositionen.

Höjd ersättning för det särskilda
anställningsstödet


Bakgrund

Det särskilda anställningsstödet infördes
den   1   augusti  2000  i  samband   med
inrättandet            av             det
arbetsmarknadspolitiska        programmet
aktivitetsgaranti.   Syftet    var    att
underlätta för personer som har fyllt  57
år  och varit utan arbete under lång  tid
att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.
Efter             förslag             av
arbetsmarknadsutskottet             (bet.
2001/02:AU5) gjorde riksdagen våren  2002
ett  tillkännagivande till regeringen  om
behovet  av  ytterligare  insatser   inom
ramen för aktivitetsgarantin i syfte  att
stödja och hjälpa vissa grupper som  står
långt      utanför     den      reguljära
arbetsmarknaden.  Utskottets   resonemang
gick  ut  på att det även i en  situation
med  arbetskraftsbrist kan finnas grupper
som  står mycket långt från den reguljära
arbetsmarknaden, exempelvis  vissa  äldre
arbetslösa  och personer som aldrig  fått
något fotfäste på arbetsmarknaden.
Regeringen  återkom till  riksdagen  med
förslag    av    det    slaget    i    en
arbetsmarknadspolitisk proposition  våren
2003,  Arbetsmarknadspolitiken  förstärks
(prop. 2002/03:44). Förslaget innebar att
målgruppen     för     det      särskilda
anställningsstödet  utvidgades  till  att
även   omfatta  personer  under   57   år
förutsatt     att    de    deltagit     i
aktivitetsgarantin under en  viss  minsta
tid.  På  detta sätt skulle  arbetsgivare
stimuleras   ytterligare   att   anställa
sådana  deltagare  som  är  inskrivna   i
aktivitetsgarantin    och    som    trots
omfattande  insatser  och  lång   tid   i
aktivitetsgarantin  inte   fått   arbete.
Arbetsmarknadsutskottet       tillstyrkte
förslaget     med    viss     precisering
(2002/03:AU8). Stödperioden är 24 månader
och kan inte förlängas, däremot kan en ny
anvisning      ske      under       vissa
förutsättningar.
Parallellt  med detta lade regeringen  i
förra  årets vårproposition (2002/03:100)
fram  budgetförslag med  anknytning  till
ändringarna     av    anställningsstödet.
Förslagen innebar minskningar på anslagen
22:2  Bidrag till arbetslöshetsersättning
och   aktivitetsstöd  och  22:3  Köp   av
arbetsmarknadsutbildning    och    övriga
kostnader till följd av att fler personer
inom  aktivitetsgarantin  beräknades   få
anställning med det förstärkta  särskilda
anställningsstödet  i  stället  för   att
delta  i andra aktiviteter och då uppbära
aktivitetsstöd.  Förslaget   godtogs   av
riksdagen (2002/03:FiU21, rskr. 235).

Propositionen

Förslaget  om  höjd  ersättning  för  det
särskilda  anställningsstödet  innebär  i
korthet följande. Enligt nuvarande regler
får  en person anvisas en anställning med
särskilt   anställningsstöd   om    vissa
villkor  är  uppfyllda. Stödet  lämnas  i
form  av en kreditering på arbetsgivarens
skattekonto  med  85 % av  lönekostnaden,
dock  högst  750 kr per dag.  Stödet  har
enligt  regeringen  visat  sig  ha   stor
betydelse  för  personer som  varit  utan
arbete  under en lång tid att få fotfäste
på arbetsmarknaden. Den högsta ersättning
som   kan  lämnas  per  dag  bör   enligt
propositionen öka till 1 000  kr.  Syftet
är att ytterligare stimulera arbetsgivare
att       anställa      deltagare       i
aktivitetsgarantin som  trots  omfattande
insatser  och  lång tid i  garantin  inte
fått arbete.
Höjningen   av   ersättningen    innebär
minskade   inkomster  på   statsbudgetens
inkomstsida med 400 miljoner kronor  2004
respektive     2005.     Höjningen     av
ersättningen föreslås träda i kraft den 1
juli  2004  och gälla för anvisningar  om
anställning  som görs därefter  till  och
med 30 juni 2005.

Motion

Moderaterna   motsätter   sig   förslaget
enligt  kommittémotion Fi28 (yrk.  4)  av
Mikael Odenberg m.fl. med hänvisning till
partiets redan tidigare framförda  kritik
mot  konstruktionen av stödet som innebär
en kreditering på skattekonto.

Utskottet

I  flera sammanhang har utskottet  bemött
den     kritik    som    framförts    mot
konstruktionen   av   anställningsstödet.
Från  början  utgjordes  stödet  av   ett
kontantbidrag  till arbetsgivaren.  Sedan
den 1 oktober 1999 lämnas det i stället i
form  av  kreditering  på  arbetsgivarens
skattekonto.  Detta innebär en  minskning
av  skatteinkomsterna  på  statsbudgeten.
Saken  regleras i en särskild lag,  lagen
(1999:591)  om kreditering på skattekonto
av     vissa     stöd    beslutade     av
arbetsmarknadsmyndighet               och
Rederinämnden. Sedan den 1 juli  2003  är
dven   stödformen  skyddat   arbete   hos
offentliga arbetsgivare (OSA) konstruerad
på  detta  sätt. Syftet med den ändringen
var   att   åstadkomma  en  administrativ
förenkling.  Regeringen  konstaterade   i
sammanhanget   (prop.  2002/03:100)   att
erfarenheterna  var  goda  av  att  lämna
anställningsstöd på detta sätt. Förslaget
om  OSA  tillstyrktes av  finansutskottet
(2002/03:FiU21).
Arbetsmarknadsutskottet har ingen  annan
uppfattning. Systemet med kreditering  på
skattekonto  får  numera  anses  som   en
etablerad           stödform            i
arbetsmarknadspolitiken.
I   sina  beräkningar  utgår  regeringen
från    att    det   förhöjda   särskilda
anställningsstödet ska  nå  en  volym  på
årsbasis om 3 000 personer. Kostnaden per
person     och    månad    kan     enligt
underhandsuppgifter                  från
Regeringskansliet beräknas  till  20  000
kr.    Minskningen   av   kostnaden    på
statsbudgetens inkomstsida beräknas  till
400  miljoner kronor för 2004  respektive
2005.
Utskottet, som kan konstatera att  ingen
invändning  i  sak  görs  mot  den  höjda
ersättningen, välkomnar förslaget. Det är
mycket  angeläget att fler  personer  som
omfattats  av  aktivitetsgarantin   under
lång   tid   kan  komma  ut   i   arbete.
Anställningsstöd har visat sig  vara  ett
effektivt   verktyg  för  etablering   på
arbetsmarknaden.  En hög  ersättning  bör
fungera   som   en  god   stimulans   för
arbetsgivare att erbjuda anställning till
denna kategori arbetslösa. Visserligen är
det    fråga    om    en    mycket    hög
subventionsnivå  även  i  relativt   höga
lönelägen, men nivån är enligt utskottets
mening motiverad i dessa speciella  fall.
Förbättrade    möjligheter    till     en
anställning  är av stort  värde  för  den
enskilde,  och  det  innebär  också   att
tendensen   att   många   blir   kvar   i
aktivitetsgarantin kan brytas. Enligt AMS
statistik  för april månad var  drygt  35
000  personer långtidsinskrivna, dvs.  de
hade  varit  arbetslösa eller  i  program
minst två år.
Utskottet     tillstyrker    regeringens
förslag och anser därmed att motion  Fi28
yrkande 4 (m) bör avstyrkas.
Utskottet  vill avslutningsvis  i  detta
avsnitt    påpeka   följande.    I    det
förutnämnda       arbetsmarknadspolitiska
betänkandet    2002/03:AU8     utvecklade
utskottet bakgrunden till att det  behövs
en     översyn    av    regleringen    av
anställningsstöden. Det finns ett flertal
anställningsstöd. Villkoren för att  stöd
ska kunna beviljas varierar bl.a. i fråga
om  åldersgräns, inskrivningstid, maximal
stödperiod och stödbeloppets storlek. Den
förordning   (1997:1275)   som   reglerar
anställningsstöden  har   ändrats   flera
gånger.   Vid   sidan   av   den    finns
föreskrifter  på myndighetsnivå.  Studier
tyder  på  att arbetsförmedlare  upplever
delar  av regelverket som otydligt, bl.a.
när det gäller vissa undantagsregler.
I     budgetpropositionen    för    2004
framförde regeringen att förordningen  om
anställningsstöd är i behov  av  översyn,
vilket  utskottet instämde  i.  Utskottet
kan  nu konstatera att anställningsstödet
utgör  en successivt allt större  del  av
den     totala    programvolymen     både
antalsmässigt och budgetmässigt. I  april
i  år hade enligt AMS statistik drygt  19
000      personer     anställning     med
anställningsstöd,    vilket     motsvarar
närmare   19  %  av  det  totala  antalet
personer  i  konjunkturberoende  program.
Detta  förhållande, tillsammans  med  det
faktum  att  det  nu görs ytterligare  en
ändring av reglerna, understryker än  mer
behovet av en översyn av stödformen.

Ökning av anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd


Bakgrund

Anslaget  avser  i huvudsak  bidrag  till
arbetslöshetsersättning     vid     öppen
arbetslöshet   och   aktivitetsstöd   för
personer        som       deltar        i
arbetsmarknadspolitiska   program.    För
innevarande  år  finns  det   för   detta
ändamål uppfört ett ramanslag på  39  253
miljoner  kr.  Av medlen  får  högst  400
miljoner  kronor  användas  för  utgifter
enligt     anslaget    22:3    Köp     av
arbetsmarknadsutbildning    och    övriga
kostnader.  Omvänt  får  ett  lika  stort
belopp   av  anslag  22:2  användas   för
ändamål  enligt  anslag 22:3.  Det  finns
alltså en viss flexibilitet i användandet
av  medlen. Anslag 22:2 har bestämts  med
utgångspunkt   i   vissa   antaganden   i
budgetpropositionen    om    nivån     på
arbetslösheten        och         volymen
arbetsmarknadsprogram.
Budgetpropositionen utgick från  att  den
öppna  arbetslösheten skulle  uppgå  till
4,7  %  av arbetskraften under 2004 medan
volymen  arbetsmarknadspolitiska  program
antogs bli 2,2 %.

Propositionen

I  propositionen  föreslås  att  anslaget
ökas  med 7,366 miljarder kronor.  Skälet
är  att antalet öppet arbetslösa beräknas
bli     högre     än    antagandena     i
budgetpropositionen. De  anvisade  medlen
räcker inte.
I    vårpropositionens    utgiftsprognos
redovisas   följande.   Utgifterna    för
anslaget      22:2      Bidrag       till
arbetslöshetsersättning               och
aktivitetsstöd  beräknas   bli   ca   6,3
miljarder   kronor  högre  än   vad   som
anvisades  på  statsbudgeten.  Den  öppna
arbetslösheten har reviderats upp med 0,8
procentenheter, till 5,5 %,  jämfört  med
bedömningen  i  budgetpropositionen.   De
arbetsmarknadspolitiska  programmen   har
utökats  med 15 000 platser, vilket  ökar
utgifterna       för      aktivitetsstöd.
Ytterligare     en    förklaring     till
utgiftsökningen   är  att   ett   flertal
helgdagar i slutet av år 2003 bidrog till
att  utbetalningar försköts till  januari
2004.  Slutligen har antalet timanställda
som  erhåller ersättning ökat mer än  vad
som antogs i statsbudgeten, samtidigt som
den     förväntade     minskningen     av
deltidsarbetslösa har planat ut.

Motioner

Moderaterna har inget yrkande i denna del
men framför i sin kommittémotion Fi28 att
regeringen  nu tvingas dra konsekvenserna
av       sin       missbedömning       av
arbetslöshetsutvecklingen.  Om  riksdagen
hade bifallit partiets budgetalternativ i
höstas   hade  utsikterna  för   Sveriges
ekonomi  varit bättre och den  dramatiska
ökningen  av utbetalningar från  a-kassan
hade kunnat undvikas.
Kristdemokraterna       framför        i
kommittémotion Fi27 av Mats  Odell  m.fl.
(yrk. 7) att regeringen valt fel väg  för
att  lösa den arbetslöshetskris  som  man
själv är ansvarig för. Staten måste satsa
offensivt   med   riktiga   arbeten   som
faktiskt ökar välfärden i samhället.  Det
krävs    åtgärder    på    bred    front.
Arbetsmarknadspolitiken  har  nått   vägs
ände, sägs det i motionen. Sökaktiviteten
bland de arbetslösa är låg, deltagarna  i
arbetsmarknadsprogram    minskar     sitt
sökområde i stället för att öka  det.  De
arbetslösa riskerar att anpassa sig  till
bidragsberoende  och  slutar   att   söka
arbete.  Arbetsmarknadsverket  har  stora
brister  i styrsystemen. Partiet föreslår
att   en   del   av  den  av   regeringen
föreslagna   ökningen  av  anslaget   för
arbetslöshetsersättning               och
aktivitetsstöd, 3, 892 miljarder  kronor,
i   stället  används  för  att  stimulera
sysselsättning  i kommunsektorn  och  för
att införa en fullständig avdragsrätt för
hushållstjänster. Den nya nivån på anslag
22:2  skulle  då vara 42,  727  miljarder
kronor.
Centerpartiet kritiserar i  motion  Fi25
(yrk. 5) regeringen för att minska medlen
till kommuner och landsting, vilket leder
till   ökad  arbetslöshet  och  spär   på
kostnaderna,  samtidigt  som  ytterligare
medel  föreslås på utgiftsområde  13  för
att  täcka just de ökade kostnaderna  för
arbetslöshet.  Denna  kostnadsökning   är
delvis  en  effekt av neddragningar  inom
kommunsektorn.     Partiet      beskriver
situationen som absurd. Som en konsekvens
av    att    partiet   inte    accepterar
neddragningen med 2,6 miljarder kronor på
utgiftsområde  25  Allmänna  bidrag  till
kommuner    föreslås    en    motsvarande
reduktion  av  ökningen på  anslag  22:2.
Ökningen  på  detta anslag  blir  då  4,8
miljarder kronor.

Utskottet

Utskottet  kan  inledningsvis  konstatera
att    situationen   på   arbetsmarknaden
fortfarande        är        bekymmersam.
Arbetslösheten är hög och ingen  påtaglig
uppgång på arbetsmarknaden är synbar.
Den   ökning   av   arbetslösheten   som
inleddes  i  mitten av 2002 var  till  en
början  en  följd  av stigande  utbud  av
arbetskraft.  Sedan mitten  av  2003  har
även en fallande sysselsättning bidragit.
I  bilagan Svensk ekonomi antas  att  den
öppna  arbetslösheten fortsätter att  öka
något  under innevarande år. I  takt  med
att  sysselsättningen återigen ökar nästa
år förutses arbetslösheten minska, men  i
långsam takt.
AMS   har   den   11   maj   presenterat
arbetsmarknadsstatistiken    för    april
månad.  Trots den förstärkta konjunkturen
och de positiva signalerna från omvärlden
är  arbetsmarknaden fortfarande svag. Den
öppna arbetslösheten sjönk från 5,4  till
4,9 %, men detta är med hänsyn tagen till
naturliga  säsongsvariationer   bara   en
marginell   minskning  som  huvudsakligen
förklaras            av             ökade
arbetsmarknadspolitiska insatser. Jämfört
med   april   månad  förra   året   ökade
arbetslösheten  med  0,6  procentenheter.
Obalanstalet,  dvs.  antalet  personer  i
öppen       arbetslöshet      och       i
arbetsmarknadspolitiska          program,
motsvarade 7,3 % av arbetskraften, vilket
är   en   ökning  på  ett  år   med   0,7
procentenheter.  Obalanstalet  har   ökat
även  bland ungdomar mellan 18 och 24  år
och    bland   personer   över   54   år.
Långtidsarbetslösheten   ligger   på   en
fortsatt   hög  nivå,  66  000  personer,
vilket  är  25 000 fler än i april  2003.
Även antalet varsel ligger på en fortsatt
hög  nivå,  5  100 personer varslades  om
uppsägning i april. Hittills i år har  22
000   personer  varslats.   Varslen   har
dämpats   något   inom   industrin    och
uppdragsverksamheten, men ökat  påtagligt
inom  den  offentliga tjänstesektorn  och
inom   byggnadsverksamhet.  De  nyanmälda
platserna  uppgick  till  knappt  35  000
under  april, vilket var 9 000  färre  än
april 2003.
Enligt    Konjunkturinstitutets     (KI)
bedömningar, som redovisats för utskottet
av företrädare för institutet, dröjer det
innan  efterfrågan  blir  så  stark   att
sysselsättningen kan öka  igen.  Först  i
början  av  2005  vänder sysselsättningen
uppåt.  Den  öppna  arbetslösheten   ökar
enligt KI:s uppskattning till 5,6 % i  år
för  att  nästa  år minska  till  5,3  %.
Produktiviteten   fortsätter   att    öka
påtagligt snabbt. Till viss del beror den
snabba    produktivitetstillväxten     på
konjunkturen.  Tillväxten har  emellertid
inte varit tillräckligt stark för att öka
industrisysselsättningen,  utan   antalet
anställda  har  minskat ytterligare.  Det
kan dock noteras att KI:s undersökning av
hushållens inköpsplaner (HIP)  visar  att
den     mycket     dystra     syn      på
arbetsmarknadsläget  som  hushållen  haft
sedan ett halvår tillbaka dämpats tydligt
i april.
Den   högre  arbetslöshetsnivån  jämförd
med antagandena i budgetpropositionen för
2003 tvingade i höstas fram en höjning på
tilläggsbudget    av     anslaget     för
arbetslöshetsersättning               och
aktivitetsstöd  för 2003  med  närmare  4
miljarder   kronor.  Det   nu   framlagda
förslaget  i  vårpropositionen  för  2004
utgår  från  en 0,8 procentenheter  högre
nivå  på  den  öppna  arbetslösheten   än
antagandena  i  budgetpropositionen   för
innevarande år och innebär en  ökning  av
anslaget med nästan 7,4 miljarder kronor.
Detta  är en tydlig illustration  av  hur
konjunkturkänsliga utgifterna på anslaget
för      arbetslöshetsersättning      och
aktivitetsstöd    är.     En     tiondels
procentenhet   högre  öppen  arbetslöshet
ökar            utgifterna            för
arbetslöshetsförsäkringen med omkring  en
halv miljard kronor.
Den  föreslagna  ökningen  avser  enligt
uppgift       från      Regeringskansliet
uteslutande         utgifter          för
arbetslöshetsersättning.  En  motsvarande
ökning    av    antalet    deltagare    i
arbetsmarknadsprogram    skulle    enligt
Regeringskansliets  beräkningar  motsvara
ca 7 miljarder kronor. Denna siffra utgår
från  den genomsnittliga månadskostnaden,
13  000  kr,  per programdeltagare  under
2003.  Utgifterna  för programdeltagandet
är  beroende bl.a. av vilka åtgärder  som
väljs  och nivån på aktivitetsstödet  för
programdeltagarna. Ett större  inslag  av
arbetsmarknadsutbildning             ökar
snittkostnaden,   medan    det    vanliga
anställningsstödet - som  alltså  innebär
en  minskning på inkomstsidan - är en för
staten relativt billig åtgärd.
I  sitt yttrande i höstas (2003/04:AU1y)
över ramarna för utgiftsområde 13 och  14
för  2004  till finansutskottet uttryckte
utskottet  oro  över att betydligt  färre
personer       skulle       delta       i
arbetsmarknadspolitiska program  än  året
före,  vilket ytterligare skulle  spä  på
den öppna arbetslösheten. Utskottet ansåg
det   angeläget  att  regeringen   följde
utvecklingen   och   vid   behov   vidtog
åtgärder.
Utskottet  kan nu instämma med  det  som
sägs  i vårpropositionen om att det krävs
särskilda insatser för att hålla tillbaka
arbetslösheten.                        De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utökas
med  15  000  platser.  Som  framgår   av
propositionen  ingår även yrkesutbildning
i denna satsning.
Enligt  uppgifter från Regeringskansliet
motsvarar  volymen  arbetsmarknadsprogram
för   närvarande  ca  103  000  personer,
vilket också bedöms motsvara genomsnittet
per  månad  för 2004. Nivån är  betydligt
högre  än  under  2003 då årsgenomsnittet
motsvarade  knappt  92  000  personer   i
program   per   månad.   Det   är    dock
fortfarande en lägre nivå än på många år.
Ökningen  inleddes i början av  2004  och
blev  möjlig genom ett regeringsbeslut  i
januari om ändring i regleringsbrevet för
Arbetsmarknadsverket. Under  anslag  22:2
överfördes   2  miljarder   kronor   från
anslagsposten för arbetslöshetsersättning
till anslagsposten aktivitetsstöd.
Utskottet  är mycket positivt  till  att
de  aktiva insatserna har kunnat öka. Som
sades i det förutnämnda yttrandet är  det
givetvis  av  stor betydelse  att  snabbt
kunna  fylla  vakanserna vid en  vändande
konjunktur, men detta får inte leda  till
att  arbetslösa personer  i  avvaktan  på
vändningen  lämnas  utanför  den   aktiva
arbetsmarknadspolitiken   under   alltför
lång   tid.  De  arbetslösa  måste   vara
rustade   att  ta  de  nya  arbeten   som
erbjuds, vilket innebär att utrymmet  för
utbildningssatsningar m.m. inte får  vara
alltför begränsat.
Mera      aktiva      insatser      inom
arbetsmarknadspolitiken  håller  tillbaka
den  öppna arbetslösheten och bidrar till
att   hålla   uppe   arbetskraftsutbudet.
Tillgång på utbildad arbetskraft är också
av  betydelse  för att inte  lönerna  ska
pressas upp. På sikt blir förutsättningar
bättre    att    nå   målet    om    full
sysselsättning.
Utskottet  kan ge Kristdemokraterna  och
Centerpartiet rätt i att det inte  räcker
med  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  i
det    arbetsmarknadsläge   som    råder.
Vårpropositionen  innehåller  ett   antal
förslag som syftar till att på olika sätt
stimulera   sysselsättningen   och    öka
efterfrågan  på  arbetskraft.   Dit   hör
sysselsättningsstödet till  kommuner  och
landsting,  återinförandet av  ROT-avdrag
och väg- och järnvägsinvesteringar.
Utskottet  kan inte se hur  ökningen  på
anslag    22:2,   som   Kristdemokraterna
föreslår,  skulle  kunna  begränsas   med
nästan  4  miljarder kronor i förhållande
till   regeringens  förslag.  Det  skulle
förutsätta     att     en     motsvarande
förstärkning  till  kommunsektorn  snabbt
skulle få en kraftigt dämpande effekt  på
arbetslösheten. Inte heller kan utskottet
ansluta  sig till Centerpartiets  förslag
att  reducera höjningen med 2,6 miljarder
kronor, vilket motsvarar den minskning av
det  generella stödet till  kommuner  och
landsting som regeringen föreslår och som
partiet  motsätter sig.  Motionsförslagen
synes  felaktigt utgå från att det  finns
ett  direkt  samband mellan  stödet  till
kommuner och landsting och utgifterna för
arbetslöshetsersättning               och
aktivitetsstöd.
Den  av  regeringen föreslagna höjningen
av anslag 22:2 framstår som nödvändig, om
än  beklaglig. De positiva effekterna  på
arbetsmarknaden av en uppgång i  ekonomin
dröjer  ytterligare. Utskottet anser  att
propositionen anvisar rätta  metoder  för
att  bemästra den situation som råder och
kan    avslutningsvis   konstatera    att
regeringen    följer   utvecklingen    på
arbetsmarknaden  och kommer  att  föreslå
ytterligare åtgärder.
Utskottet  anser  alltså  att  riksdagen
bör     tillstyrka    propositionen     i
motsvarande  del och avstyrka  motionerna
Fi25  yrkande  5 (c) och Fi27  yrkande  7
(kd).


Stockholm den 13 maj 2004

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Anders Karlsson (s), Laila
Bjurling (s), Anders G Högmark (m), Erik
Ullenhag (fp), Christer Skoog (s), Stefan
Attefall (kd), Camilla Sköld Jansson (v),
Cinnika Beiming (s), Patrik Norinder (m),
Lars Lilja (s), Tina Acketoft (fp), Berit
Högman (s), Henrik Westman (m), Britta
Lejon (s), Ulf Holm (mp), Luciano
Astudillo (s) och Claes Västerteg (c).
Avvikande meningar


1. Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd (kd)
av Stefan Attefall (kd).
Regeringen  föreslår  att  anslaget  22:2
Bidrag  till arbetslöshetsersättning  och
aktivitetsstöd ska ökas med  inte  mindre
än 7 366 miljoner kronor.
Kristdemokraterna anser  att  regeringen
valt  en  felaktig väg för att  lösa  den
arbetslöshetskris  som   man   själv   är
ansvarig  för.  Staten  måste  i  stället
satsa    offensivt    för    att     lösa
arbetslösheten  med  riktiga   jobb   som
faktiskt   ökar  välfärden  i  samhället.
Genom  att  stimulera sysselsättningen  i
kommunsektorn  och genom  att  införa  en
fullständig        avdragsrätt        för
hushållstjänster   kan   det    ske    en
begränsning av utgiftsökningen  på  detta
anslag.  Kristdemokraterna  föreslår  att
ramanslaget  för anslag  22:2  i  stället
ökar   till   42  727  miljoner   kronor.
Resterande 3 892 miljoner kronor anser vi
ska    användas    för   att    stimulera
sysselsättningen och för att införa sådan
avdragsrätt.
Detta innebär att motion Fi27 yrkande  7
(kd)  bör  tillstyrkas och  propositionen
avstyrkas i motsvarande del.

2. Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd (c)

av Claes Västerteg (c).
Regeringen    har    i   tilläggsbudgeten
föreslagit   neddragning   av   generella
anslag  till kommunerna på 2,6  miljarder
kronor.    Denna   neddragning    drabbar
samtliga  kommuner  och  landsting  under
löpande  år. Möjligheten att som brukligt
planera efter givna förutsättningar inför
ett  verksamhetsår undanröjs genom  detta
beslut.    Ändras    statsbidragen     på
tilläggsbudget       blir        effekten
neddragningar i kommunsektorn.
Statens  finanser går inte ihop,  risken
för  att  budgettaket spräcks är uppenbar
och budgettricksandet med EU-avgiften och
EU-stödet   till  jordbruket  har   redan
utnyttjats.  Återstår så  kommunerna  som
lever under kravet på en budget i balans.
De underskott som sannolikt blir effekten
av  2004  års verksamhet måste återvinnas
inom  två  år. Följden blir att  utrymmet
för  verksamhet 2005 och 2006  minskar  i
motsvarande  mån. Som en följd  av  detta
ger  därför inte regeringens extra  medel
kommande år till kommunsektorn den effekt
på    sysselsättningen   som    beskrivs.
Alternativet  för  kommunerna  att  klara
ekonomin    för   2004   blir    kraftiga
nedskärningar. Dessa ska klaras på  tiden
från det att tilläggsbudgeten beslutas  i
riksdagen,   strax  före  halvårsskiftet,
fram till årsskiftet.
Förslaget  om neddragning av medel  till
kommuner  och  landsting är  cyniskt  och
respektlöst.
Den  övervägande delen av kommuners  och
landstings  kostnader utgörs av  anställd
personal. En neddragning leder till  ökad
arbetslöshet vilket ytterligare  spär  på
kostnaden  för staten. Resultatet  av  en
neddragning  av  generella  bidrag  leder
således  med stor sannolikhet till  ökade
kostnader   för  arbetslöshet.  Samtidigt
anslår   regeringen   på   tilläggsbudget
ytterligare  7,4  miljarder  kronor  till
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad  just  för
täckande    av   ökade   kostnader    för
arbetslösheten, en kostnadsökning som  då
delvis   kommer  av  neddragningar   inom
kommunsektorn. Situationen kan  betraktas
som minst sagt absurd.
Centerpartiet motsätter sig  detta  sätt
att  hantera statens finanser och statens
behandling av kommuner och landsting  och
accepterar   inte  neddragning   av   2,6
miljarder  kronor inom utgiftsområde  25.
Som    en   konsekvens   av   detta   ska
motsvarande    reducering    ske     inom
utgiftsområde 13, vilket därefter får  en
ökning  med  4,8 miljarder kronor.  Detta
bör riksdagen besluta om.
Det anförda innebär att motion Fi26
yrkande 5 i motsvarande del (c) bör
tillstyrkas och propositionen avstyrkas i
motsvarande del.


Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudgeten (m)
av   Anders   G  Högmark  (m),   Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).
Moderaterna   tar  inte  ställning   till
tilläggsbudgeten som helhet, eftersom  vi
i höstas hade ett annat budgetalternativ,
som   avvisades  av  riksdagen.  Det  får
ankomma  på  de tre partier  som  röstade
igenom  riksdagens  budgetbeslut  att  ta
ansvar för de förändringar som nu görs på
marginalen. Enligt riksdagsordningen  har
vi   heller  inte  utrymme  att   föreslå
förändringar på andra anslag än  just  de
som  regeringen  väljer att  aktualisera.
Det  är därför inte praktiskt möjligt för
oss  att lägga fram en egen, genomarbetad
tilläggsbudget.
Regeringens  förslag innebär  dock  inte
bara  förändringar  i  statsbudgeten  för
innevarande år, utan har på några punkter
också    implikationer    för    kommande
budgetår.  Det gäller t.ex.  introduktion
av     nya    stödformer    samt    vissa
bemyndiganden och lagförslag.
I  förslaget till tilläggsbudget tvingas
regeringen att dra konsekvenserna av  sin
missbedömning                          av
arbetslöshetsutvecklingen.
Tilläggsbudgeten utgår från ett antagande
om arbetslöshet som är 0,8 procentenheter
högre   än   regeringens   antagande    i
budgetpropositionen i höstas. Ytterligare
över  sju miljarder kronor anslås nu  för
detta  ändamål.  Ökningen  i  förhållande
till  budgetpropositionen  blir  över  18
procent. Budgeteringsmarginalen raderas i
praktiken  helt  ut.  Om  riksdagen  hade
bifallit  det moderata budgetalternativet
i  höstas  hade utsikterna  för  Sveriges
ekonomi  varit bättre och den  dramatiska
ökningen  av utbetalningar från  a-kassan
hade då kunnat undvikas. Det finns nu  en
uppenbar risk att den nuvarande politiken
kommer  att  innebära en fortsatt  mycket
hög  arbetslöshet  med stegrade  krav  på
arbetsmarknadspolitiska   insatser    och
därmed behov av ytterligare budgetmedel.
På   utgiftsområde  13  har   vi   redan
tidigare     avvisat    det     särskilda
anställningsstödets   konstruktion    med
kreditering av skattekonton. Följaktligen
avvisar  vi förslaget om höjt  tak,  från
750  kronor till 1000 kronor per  dag,  i
detta stöd.

2. Tilläggsbudgeten (fp)

av   Erik   Ullenhag  (fp)   och   Tina
Acketoft (fp).
Folkpartiet      hade      ett      annat
budgetalternativ för 2004. Detta  avslogs
av  riksdagen. Det är de partier som står
bakom  den budget som nu gäller  som  har
ansvar   för  att  se  till   att   deras
beslutade    utgiftstak    kan    hållas.
Folkpartiets   budgetförslag   hade    en
marginal  på  8 miljarder kronor,  vilket
betyder   att  om  vårt  förslag   vunnit
riksdagens  gillande  hade  flertalet  av
tilläggsbudgetens förändringar inte varit
nödvändiga.      Vi      har       enligt
riksdagsordningen  inte   möjlighet   att
föreslå  förändringar på andra anslag  än
de  av  regeringen  på  tilläggsbudget  1
aktualiserade.   Det   är   därför   inte
praktiskt möjligt för oss att lägga  fram
en  egen genomarbetad tilläggsbudget.  Av
dessa  skäl  avstår vi från att  delta  i
beslutet om tilläggsbudget 1 för 2004.

3. Tilläggsbudgeten m.m. (kd)

av Stefan Attefall (kd).
Kristdemokraterna  har   i   parti-   och
kommittémotioner  för   budgetåret   2004
förordat  en  annan  inriktning  av   den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken
än  den  nu  gällande. Kristdemokraternas
ekonomiska  politik och  budgetalternativ
för budgetåret 2004 sammanfattas i motion
2003/04:Fi241.  Detta alternativ  avslogs
av riksdagen i den första beslutsomgången
om         utgiftsområdesramar        och
skatteinkomster  till  förmån   för   den
inriktning  av  den ekonomiska  politiken
och          budgetpolitiken          som
Socialdemokraterna  föreslog.  Av   detta
skäl  deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen  av  anslag inom  respektive
utgiftsområde.
Utöver           de           föreslagna
anslagsförändringar som  redovisas  i  en
avvikande mening deltar vi inte i  beslut
i  den  nu föreliggande tilläggsbudgeten.
En  viktig orsak är att budgetlagen  inte
ger  oppositionspartierna någon möjlighet
att  yrka på förändringar på andra anslag
än  de  regeringen tar upp, eftersom  den
typen  av förslag enligt gällande  praxis
inte  anses ligga inom ärendets ram.  Den
ekonomiska      politik      och      det
budgetalternativ    vi    skulle    vilja
genomföra för 2004 går således  inte  att
lägga  fram  för riksdagen, varav  följer
att  det inte är meningsfullt för oss att
generellt  sett  delta i behandlingen  av
Socialdemokraternas felbudgeteringar.
Kristdemokraternas budgetalternativ  tar
sikte   på   att  långsiktigt   förbättra
Sveriges  tillväxtförutsättningar   genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad  lönebildning och  strategiska
skattesänkningar på arbete och  sparande.
Därtill   bör  infrastrukturen   och   de
långsiktiga   förutsättningarna  för  ett
ökat bostadsbyggande kraftigt förbättras.
Därigenom skapas förutsättningar för  att
sysselsättningen ska kunna öka i en sådan
utsträckning  att välfärden  tryggas  för
alla.
Det  handlar  bl.a.  om  arbetsmarknaden
som  måste göras mer flexibel och där  de
rekordhöga sjuktalen måste mötas  med  en
kraftigt    förbättrad    rehabilitering,
förebyggande  åtgärder och en  förbättrad
arbetsmiljö. Det handlar om skatterna  på
arbete  och företagande som måste  sänkas
och  på  sikt  anpassas  till  omvärldens
lägre  skattetryck. Det  handlar  om  det
svenska   konkurrenstrycket   som   måste
förbättras.  Vidare måste den  offentliga
sektorn  förnyas  för  att  bättre   möta
konsumenternas/brukarnas behov och bättre
tillvarata   personalens  kompetens   och
idéer.  Dessutom  måste valfriheten  inom
familjepolitiken    öka,    rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas  ekonomiska
situation   stärkas  och  infrastrukturen
förbättras.
Målet   med  våra  reformer   på   dessa
områden är att skapa förutsättningar  för
en  uthållig tillväxt på åtminstone  3  %
per   år  över  en  konjunkturcykel,  där
sysselsättningen   kan   öka   utan   att
inflationen  tar fart, där den  enskildes
valfrihet, personliga ansvar och  välfärd
kan öka utan politisk detaljstyrning, där
den  offentliga  sektorn kan  vitaliseras
och  möta ökande behov utan att jagas  av
krympande  skattebaser, och  där  statens
finanser  blir mindre konjunkturkänsliga.
Den    "utveckling"   som   pågår   under
socialdemokratiskt styre är den  omvända:
sysselsättningen   minskar,    tillväxten
väntas   bli   lägre  än   i   omvärlden,
statsskulden ökar, detaljstyrningen  ökar
och   i   stora  delar  av  kommunsektorn
erbjuds sämre vård och omsorg till  högre
skatt.
Vi    kristdemokrater   anser   att   den
nuvarande   arbetsmarknadspolitiken   har
nått  vägs ände. Arbetslösheten  är  hög,
både   den  öppna  och  den  dolda,   och
tendensen   är   att  obalanstalet   ökar
ytterligare. Lägger vi till alla  som  är
sjukskrivna  framstår krisen  i  all  sin
tydlighet.  Många  studier  visar  på  de
låga,  och ibland obefintliga, ekonomiska
incitamenten för en arbetslös att ta  ett
arbete.  Nu  krävs det åtgärder  på  bred
front för att vända utvecklingen. Men det
är  inte AMS-jobb som är lösningen,  utan
riktiga arbeten. Forskning vid Institutet
för  arbetsmarknadspolitisk  utvärdering,
IFAU, och andra institut visar också  att
arbetsmarknadsmyndigheterna          inte
fungerar.  En  rad  missförhållanden  har
kunnat konstateras.
Sökaktiviteten  bland de  arbetslösa  är
låg  och upphör näst intill vid placering
i program. Den verkar dock konstant under
arbetslöshetsperioden,  trots   att   den
arbetslöses "jobb" är just att söka jobb.
I  aktivitetsgarantin vet mindre än 40  %
av    deltagarna   att    de    har    en
handlingsplan.  Närmare  hälften  träffar
sin  handledare  mindre än  en  gång  per
månad.     Deltagarna    minskar     sitt
geografiska  och yrkesmässiga  sökområde,
detta   trots   att   själva   idén   med
aktivitetsgarantin är att  de  arbetslösa
ska  få  en  personlig handlingsplan  med
förstärkt stöd av en arbetsförmedlare.
Utländska studier har tidigare pekat  på
risken  för  att arbetslösa anpassar  sig
till  ett bidragsberoende och slutar  att
söka  jobb. Ur detta kan det uppstå  s.k.
arbetslöshetskulturer. Där  upplevs  inte
individuell  arbetslöshet  som  så   svår
eftersom    alla   kamrater   också    är
arbetslösa.  Svenska studier  antyder  nu
att  det  finns ett sådant mönster  bland
arbetslösa ungdomar i Stockholm. Ungdomar
som bor i ett område med hög arbetslöshet
har    i    genomsnitt   25   %    längre
arbetslöshetsperiod   än   ungdomar   med
likartade  förhållanden  som  bor  i  ett
område med låg arbetslöshet.
Arbetsmarknadsverket har  stora  brister
i  styrsystemen, en omfattande  byråkrati
och   oklar   rollfördelning   på   flera
områden.  Regeringen  har  själv   i   en
skrivelse                    (2000/01:142
Arbetsmarknadsverkets       organisation)
konstaterat att styrningen i verket  inte
fungerar  på  ett  bra  sätt  trots   att
arbetsmarknadspolitiken     varit      en
prioriterad fråga för regeringen.
Riksrevisionsverket  riktade   i   flera
rapporter kritik mot vissa delar  av  den
svenska    arbetsmarknadspolitiken.     I
rapporten        Effektiviteten         i
arbetsförmedlingen     (RRV      1999:15)
granskade Riksrevisionsverket arbetet  på
arbetsförmedlingskontoren.   Granskningen
visade ett klart samband mellan kontorens
interna   arbetssätt   och   graden    av
måluppfyllelse. I en särskild  studie  av
arbetsmarknadsutbildningarna         (RRV
1999:45)  såg verket ett tydligt  samband
mellan sättet på vilket man arbetade  och
i  vilken  utsträckning  deltagarna  fick
arbete  efter  avklarad  utbildning.  Man
framhöll       t.ex.        att        de
arbetsmarknadsutbildningar som  slår  väl
ut är plats- och företagsinriktade. Detta
visar  enligt  vår mening vikten  av  att
använda arbetsmarknadsutbildningen  i  en
mer   strategisk  och  tillväxtorienterad
roll  än  övriga  åtgärder  och  av   att
prioritera                   systematiska
företagskontakter. Detta till trots  görs
inga   radikala  försök  att   skapa   en
effektivare arbetsmarknadsmyndighet.

bilaga 13
Bostadsutskottets yttrande
2003/04:BoU5y


Tilläggsbudget     för     år      2004,
utgiftsområde   18  -  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat  att  bereda
bl.a.   bostadsutskottet  tillfälle   att
yttrasig   över   2004   års   ekonomiska
vårproposition  (prop.  2003/04:100)   om
tilläggsbudget  till  statsbudgeten   för
budgetåret  2004 (punkterna  5-44)  jämte
motioner,  allt  i  de  delar  som  berör
utskottets beredningsområde.
Utskottet  behandlar  i  detta  yttrande
propositionens        förslag        till
tilläggsbudget  vad  avser  utgiftsområde
18. Vidare tar bostadsutskottet ställning
till  förslag  avseende utgiftsområdet  i
motionerna 2003/04:Fi27 (kd) och 2003/04:
Fi28 (m).

SammanfattningBostadsutskottet tillstyrker  regeringens
förslag   om  tilläggsbudget   för   2004
avseende   utgiftsområde  18.   Förslagen
avser en omfördelning av 400 000 kr  från
anslaget 31:1 Boverket till anslaget 31:9
Statens va-nämnd och inrättandet  av  ett
nytt   ramanslag,   31:14   Bidrag   till
installation av hissar, som för 2004 förs
upp  med  1  miljon  kronor.  Regeringens
förslag avser även ett bemyndigande  samt
godkännande     av     riktlinjer     för
användningen    av   medel    från    det
nyinrättade anslaget. Vidare föreslås att
riksdagen godkänner finansieringen av  en
byggsamordare med vissa uppgifter och att
regeringen   inte  genomför   en   fusion
mellan   två  aktiebolag  samt  godkänner
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad   av   vissa   utrymmen    till
bostadslägenheter.             Motstående
motionsförslag avstyrks.
Till  yttrandet har fogats två avvikande
meningar, (m) respektive (kd),  samt  två
särskilda yttranden, (fp) respektive (c).
Bostadsutskottets överväganden


Inledning
De    förslag   om   tilläggsbudget   för
budgetåret  2004  som  regeringen  lägger
fram  innebär  att statsbudgetens  totala
omfattning ökar med 5 081 miljoner kronor
i   förhållande  till  den  hösten   2003
beslutade budgeten. För utgiftsområde  18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande  innebär förslaget en ökning  av
det  totala anslagsbeloppet med 1  miljon
kronor.   De   anslagsförändringar    som
föreslås inom utgiftsområdet gäller  dels
en   omfördelning  av  400  000  kr  från
anslaget 31:1 Boverket till anslaget 31:9
Statens va-nämnd, dels inrättandet av ett
nytt   ramanslag,   31:14   Bidrag   till
installation av hissar, som för 2004 förs
upp    med   1   miljon   kronor.   Under
tilläggsbudgeten lägger regeringen  också
fram  förslag  om  ett bemyndigande  samt
riktlinjer för användningen av medel från
det    nyinrättande   anslaget.    Vidare
föreslås att riksdagen godkänner en  viss
användning  av ramanslaget  31:10  Bidrag
till   bostadsinvesteringar  som  främjar
ekologisk  hållbarhet och att  regeringen
inte  genomför  en  fusion   mellan   två
aktiebolag samt godkänner riktlinjer  för
investeringsstimulans till  ombyggnad  av
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
Två   av  de  motioner  som  väckts  med
anledning      av     den      ekonomiska
vårpropositionen  tar   upp   frågor   om
tilläggsbudgeten  avseende  utgiftsområde
18.  I motionerna 2003/04:Fi 27 (kd)  och
2003/04:Fi28 (m) föreslås riksdagen avslå
förslaget   om   hissbidrag    samt    om
investeringsstimulans till  ombyggnad  av
vissa  utrymmen  till  bostadslägenheter.
Enligt   den   sistnämnda  motionen   bör
riksdagen även avslå förslaget om  en  ny
användning av anslaget 31:10.
Utskottet   behandlar  nedan   förslagen
under   motsvarande   rubriker   som    i
tilläggsbudgeten  avseende  utgiftsområde
18.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 18


31:9 Statens va-nämnd

Regeringen  föreslår  att  anslaget  31:9
Statens  va-nämnd ökas med  400  000  kr.
Finansieringen  föreslås  ske  genom  att
anslaget   31:1  Boverket   minskas   med
motsvarande  belopp. Förslaget  motiveras
med   behovet   att  täcka  verksamhetens
kostnader vid Statens va-nämnd.
Förslaget, som inte mött invändningar  i
motioner, tillstyrks av utskottet.

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet

Regeringen  begär riksdagens  godkännande
av  en  föreslagen användning av anslaget
31:10  Bidrag  till  bostadsinvesteringar
som    främjar    ekologisk   hållbarhet.
Förslaget  innebär att högst  2  miljoner
kronor av anslaget skall få användas  för
att   finansiera  en  byggsamordnare  med
uppdrag att leda och samordna ett program
för   utveckling   och   utvärdering   av
byggsektorn.
Det  anförs i propositionen att  det  är
rimligt   att   staten   och   kommunerna
tillsammans  med övriga intressenter  gör
en  gemensam insats för att öka kvalitet,
kompetens, konkurrens och attraktivitet i
bygg-,          fastighets-           och
anläggningssektorn.   Regeringen    anser
därför att det finns goda skäl att  under
en  treårsperiod  tillkalla  en  särskild
byggsamordnare  för att  tillsammans  med
företrädare för sektorn leda och samordna
ett    program    för   utveckling    och
utvärdering     av    byggsektorn.     En
förutsättning  för  att  projektet  skall
kunna genomföras är enligt regeringen att
staten   och  övriga  aktörer  delar   på
kostnaderna.
Enligt  motion 2003/04:Fi28 (m)  yrkande
5  bör  riksdagen  avslå  detta  förslag.
Motionärerna          anför           att
konkurrensbevakning         är         en
myndighetsuppgift       medan       andra
förändringar bör ske på företagsnivå.  En
gemensam byggsamordnare anses riskera att
minska   såväl  statens  som   företagens
ansvar.
Bostadsutskottet ser till skillnad  från
motionärerna   positivt  på   regeringens
förslag  som syftar till att  staten  och
byggbranschen skall samarbeta i frågor om
byggsektorns utveckling. Behovet av olika
insatser  med denna inriktning har  varit
uppenbart  under  en  längre  tid.  Olika
initiativ  har också tagits för  att  öka
kvaliteten, förbättra produktiviteten och
pressa   kostnaderna  i   byggandet.   En
samordning  av de insatser som  de  olika
aktörerna inom sektorn kan bidra med  bör
påtagligt  kunna medverka  till  sektorns
utveckling i önskvärd riktning.
Utskottet      tillstyrker       således
regeringens förslag samt avstyrker motion
2003/04:Fi28 (m) yrkande 5.

Omstrukturering av kommunala bostadsbolag

Riksdagen    föreslås   i   propositionen
godkänna att regeringen inte genomför  en
fusion av de två aktiebolagen Norecic  AB
och Bothia Garanti AB.
Bakgrunden   till   förslaget   är   att
riksdagen    hösten   2003    bemyndigade
regeringen att överta aktierna i  Norecic
AB    genom    utdelning   eller    annat
förfarande.     Samtidigt    informerades
riksdagen  om  att regeringen  avsåg  att
efter    övertagandet   fusionera   detta
företag  och Bothia Garanti AB. Riksdagen
beslutade   i  enlighet  med  regeringens
förslag.
Regeringen  motiverar  det  nu  aktuella
förslaget  med  att  verksamheten  i  den
koncern   som  bildats  efter   det   att
aktierna i Norecic tillskjutits som aktie
ägartillskott  till Bothia Garanti  huvud
sakligen    kommer   att    bedrivas    i
moderbolaget Bothia Garanti. Därför finns
det  för  närvarande inte något behov  av
att  genomföra  fusionen  mellan  de  två
bolagen.
Förslaget  har varken väckt invändningar
i    motioner    eller   vid   utskottets
beredning.  Bostadsutskottet  tillstyrker
regeringens förslag.

31:14 Bidrag till installation av hissar

Regeringen  begär ett godkännande  av  de
riktlinjer  för bidrag till  installation
av  hissar  som förordas i propositionen.
För  detta ändamål föreslås att ett  nytt
ramanslag, 31:14 Bidrag till installation
av hissar, på 1 miljon kronor anvisas för
2004.  Vidare föreslås att riksdagen  ger
regeringen  ett  bemyndigande  att  under
2004  för  det  nya anslaget  besluta  om
bidrag  som medför utgifter på  högst  29
miljoner kronor efter 2004.
Regeringens förslag innebär  att  bidrag
skall  kunna lämnas till installation  av
hissar som påbörjas under perioden den 15
april-31 december 2004. Stödet skall vara
begränsat    till    sammanlagt     högst
30 miljoner kronor. Bidrag skall utgå med
en    viss   andel   av   godkänd   total
installationskostnad.   Högsta   godkända
installationskostnad skall vara 1  miljon
kronor per hiss. Bidraget skall lämnas  i
samband  med  underhåll, om-,  till-  och
påbyggnad av flerfamiljshus som är  högre
än  två  våningar samt vid  påbyggnad  av
flerfamiljshus som har två  våningar.  En
förutsättning  för  bidrag  är   att   de
åtgärder  som  genomförs  är  berättigade
till  stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention.
Enligt  propositionen är det regeringens
avsikt  att  i  en  förordning  precisera
bidragets  utformning, särskilt villkoren
för att bidrag skall kunna lämnas, liksom
storleken  på bidraget. Det anförs  bl.a.
att    det    bör   ställas    krav    på
kompletterande anpassning av  fastigheten
och   på   god   energieffektivitet   hos
hissarna  samt att nivån på bidraget  bör
ligga  någonstans mellan en femtedel  och
en   tredjedel   av  en   total   godkänd
installationskostnad.
I  motionerna 2003/04:Fi27 (kd)  yrkande
1  samt 2003/04:Fi28 (m) yrkandena  6,  7
och  16  föreslås  att  riksdagen  avslår
regeringens   förslag   om    ett    nytt
hissbidrag.
I   kd-motionen  hävdas   att   bidraget
givits   en   utformning  som   spär   på
osäkerheten om de framtida villkoren  för
finansiering   av   bostadsinvesteringar.
Motionärerna  hänvisar  bl.a.  till   att
Boverket  konstaterat att ett  stöd  till
hissinstallationer kräver  en  period  om
fem    till   sex   år   för   att    bli
verkningsfullt.       Planering       och
finansiering  av underhåll och  ombyggnad
bör    enligt    motionen    ligga     på
fastighetsägarens  ansvar,  medan  staten
måste  ge  rimliga  förutsättningar   för
detta   ägaransvar  genom  en  långsiktig
bostadspolitik.
Enligt   m-motionen  är  den  föreslagna
anslagsnivån marginell i förhållande till
det    behov   som   Boverket   beräknat.
Tillsammans med de förordade reglerna för
bidraget    anser    motionärerna     att
regeringens  förslag  om  ett  hissbidrag
framstår närmast som oseriöst.
Bostadsutskottet  har nyligen  behandlat
frågor   om   behovet   av   hissar   och
motionsförslag   om    ett    stöd    för
hissinstallationer  (bet.  2003/04:BoU6).
Utskottet framhöll i detta sammanhang att
avsaknaden  av hiss är ett stort  problem
som  bl.a. kan omöjliggöra kvarboende för
äldre   och   rörelsehindrade.  Samtidigt
kunde utskottet konstatera att förslag om
ett  stöd  för  hissinstallationer  lagts
fram  av  såväl Äldreberedningen  som  av
Boverket.  Utskottet  ansåg  därför   att
regeringens  ställningstagande  i  frågan
borde avvaktas.
Utskottet  anser  att det  är  välkommet
att   det  redan  i  samband  med  vårens
budgetarbete    kunnat    avsättas    ett
ekonomiskt  utrymme  för  ett  stöd  till
hissinstallationer.  Behovet   av   olika
åtgärder  för att öka tillgängligheten  i
vårt  bostadsbestånd är väl dokumenterat.
Såväl  den pågående utvecklingen  mot  en
allt högre andel äldre i befolkningen som
ökade   krav   på  tillgängligheten   för
rörelsehindrade  gör dessutom  att  detta
behov  snarast kommer att öka.  Samtidigt
kan  det konstateras att kostnaderna  för
att  i  efterhand installera hiss  ibland
gör  det  mycket svårt att finansiera  en
sådan åtgärd.
Vad  gäller  den kritik som  framförs  i
motionerna  kan utskottet konstatera  att
den    samtidigt    tycks    gälla    att
omfattningen på bidraget är för begränsad
och  att  det  inte behövs  något  bidrag
alls.  Bostadsutskottet vill för sin  del
hävda att möjligheten till statligt  stöd
i  många fall sannolikt kan bli avgörande
för  att en hissinstallation skall  kunna
komma   till  stånd.  Den  nu  föreslagna
omfattningen av stödet svarar visserligen
inte mot det av Boverket beräknade totala
behovet  av  hissinstallationer  men  bör
ändå   ge   ett  incitament  för  berörda
fastighetsägare att pröva möjligheten att
installera  hiss.  Regeringen  framhåller
även sin avsikt att återkomma till frågan
om   ytterligare  medel  på  anslaget   i
budgetpropositionen för 2005.
Bostadsutskottet   anser   således   att
riksdagen   bör  godkänna  de  föreslagna
riktlinjerna för bidrag till installation
av  hissar,  ge  regeringen  det  begärda
bemyndigandet att besluta om bidrag  samt
anvisa det föreslagna anslaget för  2004.
Motionerna  2003/04:Fi27 (kd)  yrkande  1
och  2003/04:Fi28 (m) yrkandena 6, 7 samt
16 avstyrks.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Regeringen   begär  ett  godkännande   av
riktlinjer för investeringsstimulans till
ombyggnad   av   vissa   utrymmen    till
bostadslägenheter. Förslaget innebär  att
investeringsstimulansen för  byggande  av
mindre  hyresbostäder och studentbostäder
utvidgas  till att omfatta även ombyggnad
av   vindsutrymmen   och   lokaler   till
bostäder    i   hus   som   huvudsakligen
innefattar   bostäder.    I    de    fall
ombyggnaden  resulterar i nytillskott  av
vanliga       hyreslägenheter       skall
fastighetsägaren  eller  tomträttshavaren
även  kunna  beviljas  investeringsbidrag
enligt samma regler som för anordnande av
bostäder i övrigt. Samma villkor föreslås
ställas på sådan ombyggnad som för övriga
projekt  för  vilka investeringsstimulans
och    investeringsbidrag   medges.    De
föreslagna ändringarna föreslås  träda  i
kraft  den  1  juli 2004  och  gälla  för
projekt som påbörjas från och med  den  1
januari 2004.
Bakgrunden  till  förslaget   är   vissa
villkor  som  gäller enligt  förordningen
(2003:506)  om investeringsstimulans  för
byggande  av  mindre  hyresbostäder   och
studentbostäder  respektive  förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag
för  byggande av bostäder som upplåts med
hyresrätt  i  områden  med  bostadsbrist.
Stöd  kan enligt dessa författningar utgå
för  nybyggnad samt ombyggnad av  byggnad
som tidigare till övervägande del använts
för  annat  ändamål än  bostäder.  Enligt
propositionen  har  denna  ordning  bl.a.
medfört att ett antal projekt som  enbart
eller  delvis  innefattar  ombyggnad   av
främst  vindar  till bostäder,  i  första
hand  studentlägenheter, inte har  kommit
till stånd.
Regeringen   framhåller  att   det   mot
bakgrund av bristen på bostäder  i  många
tillväxtregioner  är  angeläget  att  den
aktuella   begränsningen  av  möjligheten
till stöd vid ombyggnad av vissa utrymmen
till bostadslägenheter tas bort. Varje ny
bostad  innebär enligt propositionen  ett
viktigt   tillskott   i   regioner    med
bostadsbrist.
Enligt   motionerna  2003/04:Fi27   (kd)
yrkande 2 och 2003/04:Fi28 (m) yrkande  8
bör  riksdagen avslå regeringens  förslag
om        nya       riktlinjer        för
investeringsstimulans till ombyggnad  för
vissa utrymmen till bostadslägenheter.
I   den  förstnämnda  motionen  hänvisas
till att Kristdemokraterna anser att  den
aktuella   investeringsstimulansen    bör
ersättas med en byggmomssänkning. Om  EG-
reglerna inte medger en momssänkning  bör
det alternativt införas en skattesänkning
på  byggande genom en skattereduktion som
motsvarar  10 % av byggkostnaden.  I  den
sistnämnda  motionen  hänvisas  till  att
Moderata  samlingspartiet  motsatte   sig
införandet  av  de  aktuella  stöden  och
följaktligen även motsätter  sig  den  nu
föreslagna   utvidgningen   av    stödens
omfattning.
Bostadsutskottet    delar    regeringens
bedömning att de aktuella stöden även bör
kunna   utgå  vid  ombyggnad   av   vissa
utrymmen      i      bostadshus      till
bostadslägenheter.  Även  utskottet   har
uppmärksammats   på  att   de   nuvarande
reglerna  anses bidra till att  planerade
projekt  med  ombyggnad av  vindsutrymmen
eller   motsvarande  inte   kommer   till
utförande.  Detta  är särskilt  olyckligt
eftersom  denna typ av utrymmen ofta  kan
lämpa   sig  för  ombyggnad  till  starkt
efterfrågade  smålägenheter.  Tillkomsten
av nya bostäder genom ombyggnad har också
den   fördelen   att  de   normalt   blir
lokaliserade  i  områden  med  ett  redan
utbyggt         serviceutbud          och
kommunikationsnät.
Bostadsutskottet             tillstyrker
regeringens  förslag  och  avstyrker   de
aktuella motionerna.

Stockholm den 13 maj

På bostadsutskottets vägnar

Ragnwi Marcelind

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Ragnwi Marcelind (kd), Owe
Hellberg (v), Anders Ygeman (s), Lilian
Virgin (s), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Nina Lundström (fp), Siw Wittgren-
Ahl (s), Maria Öberg (s), Margareta
Pålsson (m), Ingela Thalén (s), Lars
Tysklind (fp), Rigmor Stenmark (c),
Gunnar Sandberg (s), Peter Danielsson
(m), Sten Lundström (v), Helena Hillar
Rosenqvist (mp) och Leif Jakobsson (s).


Avvikande meningar


1. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18
Marietta    de   Pourbaix-Lundin    (m),
Margareta    Pålsson   (m)   och    Peter
Danielsson (m) anser:

Inledning

Moderata    samlingspartiet   tar    inte
ställning  till  regeringens  förslag  om
tilläggsbudget i sin helhet  eftersom  vi
har   ett   annat  budgetalternativ   som
presenterades   hösten    2003.    Enligt
riksdagsordningen   har   vi   inte    nu
möjlighet  att  föreslå  förändringar  på
andra anslag än dem som regeringen väljer
att aktualisera.
Vissa  av  regeringens  förslag  innebär
inte  bara  förändringar i  statsbudgeten
för   innevarande  år  utan   har   också
implikationer   för  kommande   budgetår.
Förslag  med sådan innebörd yrkas  avslag
på  i motion 2003/04:Fi28 (m). Vi ställer
oss  i denna avvikande mening bakom dessa
förslag vad avser utgiftsområde 18.

31:10 Bidrag till bostadsinvesteringar
som främjar ekologisk hållbarhet

Byggkommissionen  har   konstaterat   att
byggandet i Sverige lider av höga priser,
låg   konkurrens   och  dålig   kvalitet.
Regeringen   föreslår   därför   att   en
byggsamordnare med uppgift  att  samordna
ett    program    för   utveckling    och
utvärdering av byggsektorn tillsätts. Det
är mycket oklart vad denna byggsamordnare
förväntas  göra  och  vilka  befogenheter
samordnaren avses få.
Vi  anser att konkurrensbevakning är  en
myndighetsuppgift   medan   arbetet   att
utveckla  byggsektorn i  andra  avseenden
bör  ske  på  företagsnivå.  En  gemensam
byggsamordnare riskerar att minska  såväl
statens som företagens ansvarstagande för
sina respektive uppgifter.
I  sammanhanget  bör det framhållas  att
Sverige  i  förhållande till många  andra
länder   inom  EU  har  betydligt   lägre
byggkostnader per kvadratmeter. Orsakerna
till  de höga kostnaderna för den färdiga
byggnaden och bostaden står i stället att
finna  i  de  höga skatter  som  belastar
såväl inkomster som boende. Vidare bidrar
ett alltför omfattande statligt regelverk
till      att     höja     de      totala
produktionskostnaderna.  Dessa   faktorer
kommer  inte  att kunna  påverkas  av  en
byggsamordnare  utan  kräver  i   stället
politiska beslut.
Vi   anser   således   att   regeringens
förslag     om    att    tillsätta     en
byggsamordnare bör avslås  av  riksdagen.
Detta  innebär  ett  bifall  till  motion
2003/04:Fi28 (m) yrkande 5.

31:14 Bidrag till installation av hissar

Regeringen  begär riksdagens  godkännande
för    att   inrätta   ett   bidrag   för
hissinstallationer  och  ett  anslag  för
detta    ändamål.    Bidragsgivning    är
begränsad till totalt 30 miljoner  kronor
och  stöd  skall endast ges till  projekt
som påbörjas under innevarande år.
Rent   allmänt  medför  denna   typ   av
kortsiktiga bidrag betydligt mer skada än
nytta för bygg- och bostadsmarknaden.  En
rad bidragformer som under de senast åren
kommit    och   försvunnit   har   rubbat
konkurrensvillkoren   och    gjort    det
omöjligt  för  en  seriös  byggherre  att
planera  sin verksamhet. Vi kan därutöver
konstatera att det nu aktuella  förslaget
om  ett  hissbidrag i det närmaste  måste
betraktas som oseriöst, eftersom bidraget
räcker  till ca 30 hissar medan  Boverket
bedömer    att   det   finns    75    000
trappuppgångar          enbart          i
miljonprogramsområden  som  saknar  hiss.
Med  den  tidsbegränsning som  regeringen
föreslår   för  bidraget  blir   dessutom
följden  av bidragsgivningen i  praktiken
endast   att   redan   projekterade   och
beslutade  hissinstallationer kommer  att
ges stöd.
Vi   tillstyrker  förslagen   i   motion
2003/04:Fi28 (m) yrkandena 6, 7 och 16 om
att  avslå regeringens förslag om  bidrag
till hissinstallationer.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Regeringen          föreslår          att
investeringsstimulansen för  byggande  av
mindre  hyresbostäder och studentbostäder
utvidgas  till att även omfatta nybyggnad
av   vindsutrymmen   och   lokaler   till
bostäder i hus som huvudsakligen omfattar
bostäder.
Moderata  samlingspartiet  motsatte  sig
införandet  av den aktuella  stimulansen.
Den   föreslagna  regeländringen  innebär
inte   något   skäl  att  ompröva   detta
ställningstagande. Förslaget motiveras av
regeringen   med  att  stödets   hittills
varande  utformning medfört att önskvärda
ombyggnader  uteblivit.  Vi   anser   att
behovet  av regeländringen  kan  ses  som
ett  av  flera bevis på att det  statliga
stödet    inom   bostadssektorn    endast
riskerar att styra investeringarna på ett
sätt som inte i första hand motiveras  av
sunda   överväganden  om  en   långsiktig
fastighetsförvaltning.

Vi     tillstyrker    således     motion
2003/04:Fi28  (m)  yrkande   8   om   att
riksdagen  bör avslå regeringens  förslag
om den aktuella regeländringen.

2. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18

Ragnwi Marcelind (kd) anser:

Inledning

I   tilläggsbudgeten  för  2004  avseende
utgiftsområde 18 utvidgar regeringen  den
kortsiktiga            bidragsorienterade
bostadspolitik        som         försatt
bostadsbyggandet  i  en  allvarlig  kris.
Kristdemokraterna  motsätter  sig   dessa
åtgärder,  som ytterligare motverkar  den
långsiktighet och förutsägbarhet som alla
aktörer  inom  bygg-  och  bostadssektorn
efterfrågar.
Det  krävs  mycket betydande insatser  i
bostadsbeståndet   för   att   möta   den
demografiska  utvecklingen  med  en  allt
äldre befolkning, som också med försämrad
rörlighet  vill bo kvar i sina  bostäder.
Det krävs också insatser för att möta det
stora  underhållsbehovet  hos  bostadshus
byggda    under   miljonprogrammet.    De
kortsiktiga stödformer som regeringen  nu
föreslår   skall   bli   införda    eller
förändrade  är emellertid inte  lösningen
på  bostadssektorns behov. Det krävs helt
andra   åtgärder   av   det   slag    som
Kristdemokraterna     tidigare      under
riksmötet  föreslagit  i  sina  motioner.
Eftersom  den nu aktuella beredningen  av
tilläggsbudgeten endast avser frågor  som
regeringen  aktualiserat i den ekonomiska
vårpropositionen  tar  jag   här   endast
ställning   till   två   av   regeringens
förslag.

31:14 Bidrag till installation av hissar

I     tilläggsbudgeten    föreslås    ett
investeringsbidrag  för  installation  av
hissar som påbörjas under perioden den 15
april-den   31   december  2004.   Stödet
föreslås  vara begränsat till 30 miljoner
kronor.  Detta  förslag läggs  trots  att
Boverket  konstaterat  att  ett  särskilt
stöd  till  hissinstallation  kräver   en
period  om fem till sex år för  att  vara
verkningsfullt.  Genom  ett   tillfälligt
bidrag,  som  räcker till ca 100  hissar,
spär regeringen enbart på osäkerheten  om
de framtida villkoren för finansiering av
bostadsinvesteringar. Detta  kommer  leda
till  att  väsentliga åtgärder skjuts  på
framtiden  i  avvaktan på  mer  gynnsamma
bidragstider.
Kristdemokraterna   instämmer   i    vad
Boverket   konstaterade  i  sin   rapport
Bättre  koll  på underhåll  från  augusti
2003: "Ett kontinuerligt underhåll kräver
ett  ekonomiskt  hållbart bostadsbestånd,
där   inkomster  finansierar   nödvändiga
investeringar".  Att  planera   för   och
finansiera  underhåll  och  ombyggnad  av
bostäderna  måste  vara fastighetsägarens
ansvar,  men staten behöver se  till  att
rimliga  förutsättningar finns för  detta
ansvarstagande.      Ett      långsiktigt
ägaransvar  skulle  underlättas  av   att
statens    bostadspolitik    blev    just
långsiktig,  i  stället  för  som  i  dag
tillfällig och oförutsägbar.
Ekonomiskt   sunda   bostadsbolag    och
bostadsrättsföreningar är en nödvändighet
för  att dessa omfattande åtgärder  skall
komma till stånd. En avgörande fråga  för
staten  måste därför vara att  åstadkomma
en    rimligare   beskattning   och   ett
hyressättningssystem      som      skapar
incitament   för   fastighetsägare    att
investera      i     underhålls-      och
ombyggnadsåtgärder.
Jag   anser   således   att   ett   nytt
hissbidrag     med     den     föreslagna
konstruktionen enbart skulle  bidra  till
att   ytterligare   öka   osäkerheten   i
bostadssektorn om villkoren för  byggande
och  förvaltning. Regeringens förslag bör
avslås  av  riksdagen. Detta innebär  ett
bifall  till  motion  2003/04:Fi27   (kd)
yrkande 11.

Investeringsstimulans till ombyggnad av
vissa utrymmen till bostadslägenheter

Med  samma utgångspunkter när det  gäller
behovet     av     långsiktighet      och
förutsägbarhet   anser  Kristdemokraterna
att   regeringens   förslag   att   utöka
investeringsstimulansen för  byggande  av
mindre  bostäder  till att  omfatta  även
vindsutrymmen         bör         avslås.
Kristdemokraterna   har   vid   upprepade
tillfällen    föreslagit    att     denna
tillfälliga  investeringsstimulans,   som
ensidigt   riktas  till  de  minsta   och
enklaste  hyresrätterna, bör ersättas  av
en  byggmomssänkning som riktar  sig  mot
alla     nyproducerade     bostäder     i
flerbostadshus,   oavsett   storlek   och
upplåtelseform.
I  avvaktan  på att regeringen  inom  EU
verkat för att möjliggöra en sådan  sänkt
byggmoms,    bör   skattesänkningen    på
byggandet      lösas      genom       att
fastighetsägaren    efter     deklaration
erhåller en skattereduktion som motsvarar
hälften  av den erlagda byggmomsen,  dvs.
10 % av byggkostnaden.
Jag  tillstyrker  således  förslaget   i
motion 2003/04:Fi27 (kd) yrkande 2 om att
regeringens förslag i den aktuella frågan
bör avslås av riksdagen.
Särskilda yttranden


1. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18
av  Nina Lundström (fp) och Lars Tysklind
(fp) anför:
Folkpartiet   tar  i   sin   motion   med
anledning      av     den      ekonomiska
vårpropositionen  inte   ställning   till
tilläggsbudgeten  som   helhet.   Partiet
presenterade   hösten  2003   ett   annat
budgetalternativ    som    avslogs     av
riksdagen.  Det  ligger  därför   på   de
partier  som  röstade igenom  regeringens
budget  att göra förändringar i  densamma
så    att    utgiftstaket   kan   hållas.
Folkpartiet  har enligt riksdagsordningen
inte utrymme att föreslå förändringar  på
andra   anslag   än  de   av   regeringen
aktualiserade.   Det   är   därför   inte
praktiskt möjligt att lägga fram en  egen
genomarbetad tilläggsbudget. I den  fråga
som  är  aktuell  i detta  yttrande  till
finansutskottet,   dvs.  tilläggsbudgeten
för utgiftsområde 18, har vi således inte
heller kunnat föra fram vårt sammanhållna
alternativ  för  detta område.   Vi  vill
emellertid  i  detta  särskilda  yttrande
klargöra         vårt        principiella
ställningstagande  till   några   av   de
förslag  som  regeringen  fört   fram   i
tilläggsbudgeten  för  utgiftsområde  18.
Det  gäller förslag om en byggsamordnare,
om  hissbidrag och om ändrade regler  för
den     s.k.     investeringsstimulansen.
Möjligheterna  att underställa  riksdagen
ett   förslag   om   tilläggsbudget   för
utgiftsområde   18   baserat   på   dessa
ställningstaganden    får    sedan    bli
avhängigt  formerna för  finansutskottets
vidare beredning av frågan.
Folkpartiet  motsätter  sig  inrättandet
av  en  byggsamordnare enligt den  modell
som regeringen föreslår. Vi anser att det
är  viktigt  att  tydligt  skilja  mellan
statens  och  byggbranschens  ansvar  för
utvecklingen  inom  sektorn.  Det   måste
ligga  på  branschen  och  företagen  att
svara för utvecklingen av byggmetoder och
produkter   samt   för   att    en    god
byggkvalitet    uppnås.   Staten    måste
samtidigt  svara för att  de  legala  och
finansiella    ramverken   ger    rimliga
förutsättningar  för att branschen  skall
kunna leva upp till sitt ansvar. För  att
detta  skall  vara  möjligt  fordras   en
betydligt större lyhördhet för signalerna
från  bygg-  och  bostadssektorn  än  vad
regeringen visat prov på under senare år.
Vi   anser   att  såväl  regeringen   som
riksdagen  har ett ansvar för  att  följa
upp utfallet av de ekonomiska villkor och
regelverk som staten inrättat, med  sikte
på  att skapa långsiktiga spelregler  och
ge      förutsättningar     för      ökat
bostadsbyggande. Det bör  i  sammanhanget
påpekas    att   byggbranschens    ansvar
givetvis omfattar även andra frågor än de
rent  byggnadstekniska. Av denna,  liksom
av  andra branscher, kan det bl.a. krävas
ett  aktivt deltagande i arbetet med  att
öka  jämställdheten och  mångfalden  inom
alla delar av samhället.
Förslaget   om  att  införa   ett   nytt
hissbidrag  utgör endast ytterligare  ett
exempel   på   den   bostadspolitik   som
regeringen  bedrivit  under  senare   år.
Kännetecknande för denna politik  är  att
nya    bidragsformer   med    detaljerade
regelverk med jämna mellanrum införs  för
att  efter en tid avvecklas och  ersättas
med   andra   bidrag  med  nya   villkor.
Samtidigt  uteblir förslag på de  områden
där  bygg- och bostadssektorn sedan länge
efterfrågat ändrade villkor.  Det  gäller
bl.a.  förenklingar  i  olika  regelverk,
sänkta   bostadsskatter,  avveckling   av
styrande subventioner samt en reformering
av hyreslagstiftningen.
I   fråga  om  kortsiktighet  utgör  det
föreslagna    hissbidraget,    även    om
konkurrensen  är  hård, kanske  det  mest
påtagliga   exemplet  under  senare   år.
Bidraget  skall  endast kunna  utgå  till
projekt  som  påbörjas under  innevarande
år.  Varje branschkunnig person  vet  att
den  sammanlagda tiden för  projektering,
bygglovsbehandling   m.m.    i    princip
utesluter   möjligheten   att    bidraget
medverkar  till  hissinstallationer   som
inte redan är planerade. Den stimulans av
hissinstallationer som rimligen måste  ha
avsetts uteblir därigenom nästan helt. Vi
motsätter oss således införandet  av  ett
hissbidrag.
Regeringen     förslår     vidare     en
regeländring           för            den
investeringsstimulans  för  byggande   av
mindre  hyresbostäder och studentbostäder
som  infördes föregående år.  Folkpartiet
motsatte   sig   införandet   av    denna
tidsbegränsade stimulans. I  en  gemensam
reservation med övriga borgerliga partier
framhöll     vi     både     principiella
invändningar  mot  stimulansen  -   bl.a.
bristen på långsiktighet - och kritik mot
att  det  förslagna regelverket  innehöll
oklara och krånglig stödvillkor.
Ett  av  de  stödvillkor som  regeringen
införde  var att lokaler kan få stöd  för
att   byggas   om  till  bostäder,   dock
förutsatt  att  lokalerna  inte  finns  i
bostadsfastigheter.    Nu     konstaterar
regeringen      i     den      ekonomiska
vårpropositionen att detta lett till  att
önskvärda    ombyggnader     av     bl.a.
vindsutrymmen    till    bostäder     för
exempelvis  studenter, inte  kommit  till
stånd    och    föreslår    därför     en
regeländring.  Vi anser att  den  rimliga
slutsatsen  i  stället  borde  varit  att
denna    typ    av   styrande    statliga
subventioner  endast verkar  störande  på
bostadsmarknaden. Vi förordar således att
den    aktuella   investeringsstimulansen
snarast bör avvecklas och har för  avsikt
att  återkomma med ett sådant förslag vid
höstens    budgetarbete.    Med     denna
inställning finns det givetvis inte  skäl
att    godkänna   regelförändringar   som
eventuellt  och marginellt  skulle  kunna
minska  bristerna i det aktuella systemet
med investeringsstimulanser.

2. Tilläggsbudget avseende utgiftsområde
18

Rigmor Stenmark (c) anför:
Centerpartiet     står      bakom      en
bostadspolitik med en annan inriktning än
den  regeringen företräder.  Inriktningen
på  denna  politik  har  framgått  av  de
motioner   som   vi   lagt   fram   under
innevarande   riksmöte.  Vår  inställning
till     nödvändiga     reformer     inom
bostadsområdet sammanfattas också  i  vår
partimotion 2003/04:Fi25 som är väckt med
anledning      av     den      ekonomiska
vårpropositionen.
Regeringens  förslag  om  tilläggsbudget
skall normalt endast avse justeringar  av
den tidigare fastlagda budgeten. Eftersom
vårt  alternativa förslag om  budget  för
det    nu    aktuella    området,    dvs.
utgiftsområde  18, inte  vann  riksdagens
bifall hösten 2003 finns det inte nu skäl
att lägga detaljsynpunkter på regeringens
förslag   om  tilläggsbudget.   Jag   kan
emellertid  konstatera att detta  förslag
innefattar införandet av ett bidrag  till
hissinstallationer. Centerpartiet  ser  i
princip  positivt  på  åtgärder  för  att
förbättra   tillgängligheten    i    vårt
bostadsbestånd och i samhället  i  stort.
Vi  är således inte motståndare till  att
staten  stimulerar  sådana  åtgärder  med
bidrag eller på annat sätt. Detta innebär
inte  att jag är odelat positiv till  ett
bidrag   med   den  utformning   som   nu
föreslås. Det finns bl.a. skäl att starkt
ifrågasätta lämpligheten att  införa  ett
bidrag  med  en  så kort varaktighet  som
regerings förslag innebär.
I    övrigt   föreslår   regeringen    på
tilläggsbudgeten  för  utgiftsområde   18
regelförändringar    m.m.    för    vissa
stödformer  och anslag som  Centerpartiet
inte  står  bakom. Det finns därför  inte
skäl   att   närmare   kommentera   dessa
förslag.  Centerpartiet kommer i  samband
med  höstens  budgetarbete redovisa  sitt
sammanhållna  alternativ till  dessa  och
andra anslag inom utgiftsområdet._______________________________
* Något formellt yrkande presenteras inte i motionen.
* Något formellt yrkande presenteras inte i motionen.