Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2003/04:AU1

Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv


Sammanfattning
2003/04
AU1
I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens budgetproposition för år 2004
med   förslag  till   anslag   på
utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14
Arbetsliv. Ramen för utgiftsområde 13
uppgår till 61,9 miljarder kronor och
ramen för utgiftsområde 14 till  1,1
miljarder kronor.
Utgiftsområde    13     omfattar
politikområdet   Arbetsmarknadspolitik.
Anslagen inom utgiftsområdet hänför sig
främst   till   kontantstödet   vid
arbetslöshet   och   deltagande   i
arbetsmarknadsprogram. Utgiftsområde 14
omfattar politikområdena Arbetsliv och
Jämställdhetspolitik och anslag på dessa
områden.
I betänkandet behandlas också ett antal
motionsförslag, knappt 230, som väckts
under allmänna motionstiden hösten 2003.
I  betänkandets  inledande  avsnitt
redovisar  utskottet  sin  syn  på
inriktningen  av  arbetsmarknads-  och
arbetslivspolitiken. I det sammanhanget
godkänner utskottet ett av regeringen
föreslaget nytt mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik. Målet föreslås bli
att "arbetsmarknadspolitiken skall bidra
till en väl fungerande arbetsmarknad".
Utskottet föreslår också att riksdagen
godkänner ett nytt mål för politikområdet
Arbetslivspolitik där målet föreslås vara
"goda arbetsvillkor och möjlighet till
utveckling i arbetet för både kvinnor och
män".
Utskottet konstaterar att det  råder
osäkerhet om utvecklingen av ekonomin och
därmed också om utvecklingen på  den
svenska arbetsmarknaden. Tecken tyder på
att arbetslösheten under 2004 ligger kvar
på ungefär samma nivå som 2003 och att
den reguljära sysselsättningen sjunker
något. Målet om en sysselsättningsgrad på
80 % i åldern 20-64 år ligger fast. Att
uppnå sysselsättningsmålet är en av de
viktigaste uppgifterna eftersom det har
betydelse för möjligheterna att klara
både  den tillväxtfrämjande  och  den
fördelningspolitiska   rollen   hos
arbetsmarknadspolitiken. Utskottet delar
regeringens    uppfattning    att
arbetsmarknadspolitiken bör ges en mer
tillväxtorienterad inriktning. Åtgärder
måste  vidtas  för  att  förbättra
matchningen  mellan arbetssökande  och
lediga arbeten och hålla uppe och öka
arbetskraftsdeltagandet. Insatserna för
att öka sysselsättningen bland de grupper
som i dag står utanför arbetsmarknaden,
t.ex. invandrare, är särskilt viktiga.
Arbetskraftens  rörlighet  måste  öka,
samtidigt som arbetet med att utjämna
skillnaderna  i  arbetslöshet   och
sysselsättning mellan olika regioner och
olika grupper av människor fortsätter.
Arbetsmarknadsutbildningen måste anpassas
bättre till kraven på arbetsmarknaden och
arbetslöshetsförsäkringens  legitimitet
måste säkerställas.
Utskottet  oroas av utvecklingen  av
ohälsan i arbetslivet. Att vända trenden
med allt sämre hälsa i arbetslivet och få
fler långtidssjukskrivna i arbete är av
väsentlig  betydelse  för  att  öka
sysselsättningen. Utskottet ställer sig
positivt till det omfattande arbete som
regeringen  bedriver inom  ramen  för
strategin för ökad hälsa i arbetslivet
och  det  s.k.  elvapunktsprogrammet.
Utskottet framhåller särskilt att det är
arbetsplatsen och parterna som måste stå
i fokus för arbetet mot ett hållbart
arbetsliv. Arbetsgivarna måste ta ett
större ansvar än i dag för att integrera
det  förebyggande och  rehabiliterande
arbetet  i  verksamheten.  Utskottet
understryker  också  vikten  av  att
kvinnornas    situation    särskilt
uppmärksammas i arbetet mot ohälsan.
När det gäller arbetskraftsinvandring
och  arbetskraftens  rörlighet  över
gränserna betonar utskottet att det under
alla  omständigheter är  viktigt  att
förhindra lönedumpning och annan social
dumpning på arbetsmarknaden, och detta
med eller utan arbetskraftsinvandring.
Utskottet tillstyrker ett avskaffande
av    det   utökade   förstärkta
anställningsstödet  och  stödet  till
utbildning  av anställda.  Stöd  till
utbildning av anställda föreslås fr.o.m.
den  1 januari 2004 ersättas av  en
möjlighet      att      anordna
bristyrkesutbildning för anställda inom
ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
Utskottet finner det oroande att så
många   arbetshandikappade   personer
fortfarande  har  svårt  att  få  en
förankring  på  arbetsmarknaden  och
upprepar sina tidigare uttalanden  om
önskvärdheten av att justera det s.k.
lönebidragstaket.
På utgiftsområde 13 föreslås anslaget
22:4   Särskilda   insatser   för
arbetshandikappade ökas med 119 miljoner
kronor, vilket motsvarar omkring 1 000
fler  lönebidragsplatser. Vidare skall
försöket med friåret pågå även under
2004.  Utgifterna  för  detta  under
utgiftsområdet beräknas till 65 miljoner
kronor per år.
På  utgiftsområde  14  föreslås  att
Arbetsmiljöverket tillförs medel bl.a.
för       den       regionala
skyddsombudsverksamheten   och   för
förstärkning av tillsynsverksamheten. Det
föreslås  också att för  2004  skall
1 150 000 000 kr av inkomsterna på
inkomsttitel 1428 Energiskatt föras till
Riksgäldskontoret   för   tillfällig
förvaltning. Beloppet skall användas för
det   system   för   individuell
kompetensutveckling   som   riksdagen
tidigare har fattat beslut om.
Sammanfattningsvis      tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  till
anslagsfördelning på utgiftsområde  13
Arbetsmarknad. Också när  det  gäller
utgiftsområde 14 Arbetsliv ställer sig
utskottets bakom regeringens förslag till
anslagsfördelning.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.    Mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik

Riksdagen godkänner att målet för
politikområdet  Arbetsmarknadspolitik
från  och  med  2004  skall  vara
"Arbetsmarknadspolitiken skall  bidra
till en väl fungerande arbetsmarknad".
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och
avslår motion 2003/04:A339 yrkande 15.

Reservation 1 (m)

2.    Mål för politikområdet
Arbetslivspolitik

Riksdagen godkänner att målet för
politikområdet Arbetslivspolitik från
och  med  2004  skall  vara  "Goda
arbetsvillkor  och  möjlighet  till
utveckling i arbetet för både kvinnor
och  män" och avslår därmed motion
2003/04:A339 yrkande 25.

Reservation 2 (m)

3.    Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik

Riksdagen avslår motion 2003/04:A339
yrkande 26.

Reservation 3 (m)

4.    Allmän inriktning

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A226    yrkandena    1-5,
2003/04:A243, 2003/04:A247  yrkandena
1,   2  och  13,  2003/04:A249,
2003/04:A257 yrkandena 1, 3 och 4,
2003/04:A263 yrkandena 1, 2, 4-8, 19,
21 och 22, 2003/04:A270, 2003/04:A276,
2003/04:A290, 2003/04:A305  yrkandena
1-4, 8, 9, 11 och 16, 2003/04:A309
yrkandena 2, 5, 8 och 9, 2003/04:A310
yrkandena 1, 2 i denna del, 3, 6 och
7,   2003/04:A326   yrkande   3,
2003/04:A329 yrkandena 1-4, 6, 12 i
denna del, 13, 16, 17, 24 och 25 i
denna del, 2003/04:A330 yrkandena 2 i
denna  del, 3 och 4, 2003/04:A336,
2003/04:A339  yrkandena  1  och  4,
2003/04:A340, 2003/04:A341  yrkandena
1, 3 och 4, 2003/04:A354, 2003/04:A370
yrkande 7 i denna del, 2003/04:A371
yrkande 12, 2003/04:Sf289 yrkande 18,
2003/04:Sf325 yrkande 6, 2003/04:Sf326
yrkandena 7 i denna del, 8, 9 och 11,
2003/04:Sf327    yrkande    13,
2003/04:Sf355 yrkandena  3  och  5,
2003/04:Sf400 yrkande 4, 2003/04:Sf402
yrkandena  10 och 11, 2003/04:Sf404
yrkandena  12 och 13, 2003/04:So409
yrkande 3, 2003/04:So569 yrkande 3,
2003/04:N412  yrkande   19   samt
2003/04:N416 yrkandena 2-4.

Reservation 4 (m, fp, kd, c)

Reservation 5 (mp)

5.    Ungdomar

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A279, 2003/04:A329 yrkande 10,
2003/04:Kr232   yrkande   4   och
2003/04:Kr361 yrkande 8.
Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)

6.    Invandrare

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A235,       2003/04:A268,
2003/04:A281  yrkandena  1  och  2,
2003/04:A329 yrkande 12 i denna del,
2003/04:Sf402 yrkandena 5, 9, 13 och
15 samt 2003/04:N329 yrkande 7.
Reservation 8 (m, c)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (mp)

7.    Äldre

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A203, 2003/04:A257 yrkande 8,
2003/04:A308 yrkandena 4, 5 och 9,
2003/04:A329   yrkande   8   samt
2003/04:A370 yrkande 1.
Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

8.    Arbetshandikappade m.m.

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A241    yrkandena    1-7,
2003/04:A263 yrkandena 13  och  14,
2003/04:A305 yrkande 15, 2003/04:A310
yrkande 10 i denna del, 2003/04:A316,
2003/04:A331 och 2003/04:So569 yrkande
2.
Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (c)

9.    Långtidssjukskrivna

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A247 yrkande 7, 2003/04:A352
och 2003/04:Sf358 yrkande 4.
Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (c)

10.    Kulturarbetare

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:Kr254 yrkandena 1 och 13.
Reservation 20 (m)

11.   Ändring i lagen om
arbetsmarknadspolitiska program

Riksdagen antar regeringens förslag
enligt bilaga 3 till lag om ändring i
lagen      (2000:625)      om
arbetsmarknadspolitiska    program.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

12.   Avskaffande av det utökade
förstärkta anställningsstödet

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag om att avskaffa det utökade
förstärkta anställningsstödet. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 7.

13.   Avskaffande av stöd till
utbildning av anställda

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag om att avskaffa stödet till
utbildning  av  anställda.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 8.

14.   Lönebidrag

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A214,       2003/04:A215,
2003/04:A233,       2003/04:A245,
2003/04:A272,       2003/04:A289,
2003/04:A295, 2003/04:A310 yrkande 10
i denna del, 2003/04:A329 yrkande 28 i
denna del, 2003/04:A333, 2003/04:A349
och 2003/04:So569 yrkande 1.
Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)

15.   Friåret

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A216, 2003/04:A256 yrkande 1
och 2003/04:A309 yrkande 4.

16.   Samhall

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A263 yrkande 15, 2003/04:A310
yrkande 11 och 2003/04:A329 yrkande 28
i denna del.

Reservation 23 (fp, kd, c)

17.   Lärlingsutbildning

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A305 yrkande 13, 2003/04:A329
yrkande 11, 2003/04:Kr232 yrkande 7
och 2003/04:Ub399 yrkande 2.
Reservation 24 (m)
Reservation 25 (kd)

18.   Stöd till start av
näringsverksamhet

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A310   yrkande   9   samt
2003/04:A327 yrkandena 1 och 2.

Reservation 26 (fp)

19.   Aktivitetsgarantin

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A263 yrkande 9, 2003/04:A301
och 2003/04:A329 yrkande 5.
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)

20.   Anställningsstöd

Riksdagen avslår motion 2003/04:A329
yrkande 7.

Reservation 29 (kd)

21.   Andra insatser för
arbetslösa

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A223, 2003/04:A263 yrkande 11,
2003/04:A365 yrkandena 1 och 2 samt
2003/04:A369.
Reservation 30 (c)
Reservation 31 (mp)

22.   Förmedlingsverksamhet

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A305   yrkande   10   och
2003/04:A310 yrkande 5.

Reservation 32 (m)

Reservation 33 (fp)

23.   Arbetsmarknadsnämnder

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A221 och 2003/04:A263 yrkande
3 och 10.

Reservation 34 (c)

24.   Platsanmälningslagen

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A201 och 2003/04:A222.

25.   Arbetskraftens rörlighet
över gränserna

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A240 yrkande 3, 2003/04:A259,
2003/04:Sf324 yrkandena 3 och 4 samt
2003/04:N225 yrkande 4.

Reservation 35 (m)

Reservation 36 (v)

26.   Gemenskapsinitiativet
Equal

Riksdagen    avslår    motion
2003/04:A337.

27.   System för individuell
kompetensutveckling

Riksdagen   avslår   motionerna
2003/04:A227    yrkandena    1-4,
2003/04:A232, 2003/04:A263 yrkande 12,
2003/04:A305 yrkande 14, 2003/04:A307
yrkande 6, 2003/04:A308 yrkande  6,
2003/04:A309 yrkande 3, 2003/04:A329
yrkande 15 och 2003/04:Ub396 yrkande
11.
Reservation 37 (m, fp, kd, c)

28.   Ändring i
arbetsmiljölagen

Riksdagen antar regeringens förslag
enligt bilaga 3 till lag om ändring i
arbetsmiljölagen (1977:1160).  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

29.   Anslag på utgiftsområde 13
för 2004

a) Bemyndigande beträffande anslaget
22:3

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under 2004 för ramanslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader    ingå    ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst  3  000  000 000  kr  under
2005-2007. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 13
punkt 3.

b) Bemyndigande beträffande anslaget
22:4

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  22:4
Särskilda     insatser     för
arbetshandikappade  ingå  ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst  6  000  000 000  kr  under
2005-2007. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 13
punkt 4.

c) Bemyndigande beträffande anslaget
22:6

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  22:6
Europeiska  socialfonden  m.m.  för
perioden  2000-2006 ingå  ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst  4  600  000 000  kr  under
2005-2008. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 13
punkt 5.

d) Bemyndigande beträffande anslaget
22:7

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  22:7
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering    ingå    ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 7 000 000 kr under 2005-2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 6.

e)  Anvisning  av  anslag  under
utgiftsområde 13

Riksdagen  anvisar  anslagen  för
budgetåret 2004 under utgiftsområde 13
Arbetsmarknad enligt vad som framgår
av bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13
punkt 9 och avslår motion 2003/04:A339
yrkande 7.

f) Motionsyrkanden om budgetförslagen
för år 2004

Riksdagen  avslår de motionsyrkanden
som  finns upptagna i efterföljande
förteckning.

30.   Anslag på utgiftsområde 14
för 2004

a)   Medel   för   individuell
kompetensutveckling

Riksdagen godkänner att 1 150 000 000
kr från inkomsttitel 1428 Energiskatt
förs  till  Riksgäldskontoret  för
tillfällig   förvaltning.   Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 14 punkt 5.

b) Bemyndigande beträffande anslaget
23:1

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  23:1
Arbetsmiljöverket besluta om  bidrag
som   inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 16
602  000 kronor under 2005. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

c) Bemyndigande beträffande anslaget
23:2

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  23:2
Arbetslivsinstitutet besluta om bidrag
som   inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 100
000 000 kronor under 2005-2008. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2003/04:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

d) Bemyndigande beträffande anslaget
23:3

Riksdagen bemyndigar regeringen  att
under  2004  för  ramanslaget  23:3
Särskilda  utbildningsinsatser  m.m.
besluta  om  bidrag  som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 33 300 000 kronor
under 2005. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 utgiftsområde 14
punkt 4.

e)  Anvisning  av  anslag  under
utgiftsområde 14

Riksdagen  anvisar  anslagen  för
budgetåret 2004 under utgiftsområde 14
Arbetsliv enligt vad som framgår av
bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 14
punkt 6 och avslår motion 2003/04:A339
yrkande 16.

f) Motionsyrkanden om budgetförslagen
för år 2004

Riksdagen avslår de motionsyrkanden som
finns   upptagna  i   efterföljande
förteckning.


Stockholm den 20 november 2003

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Anders Karlsson (s),  Laila
Bjurling (s), Anders G Högmark (m)*, Erik
Ullenhag  (fp)*, Sonja Fransson  (s),
Camilla  Sköld Jansson  (v),  Cinnika
Beiming (s), Patrik Norinder (m)*, Lars
Lilja  (s), Berit Högman (s), Henrik
Westman (m)*, Britta Lejon (s), Ulf Holm
(mp),  Luciano Astudillo (s), Annelie
Enochson (kd)*, Claes Västerteg (c)* och
Désirée Pethrus Engström (kd)*.
*  Deltar  inte  i  förslaget  till
riksdagsbeslut    såvitt    avser
förslagspunkterna 29 och 30.
Redogörelse för ärendet


I  detta ärende behandlas regeringens
budgetproposition  2003/04:1  volym  7
avseende utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad
och 14 Arbetsliv samt 228 motionsyrkanden
som  är  väckta under  den  allmänna
motionstiden. Arbetsmarknadsutskottet har
i årets budgetbetänkande valt att, vid
sidan av rena budgetfrågor och frågor om
inriktningen av politiken, behandla ett
antal  motioner  som  bl.a.   rör
arbetsförmedling, arbetskraftsinvandring,
arbetsmarknadspolitiska     program,
särskilda grupper på arbetsmarknaden och
individuellt kompetenssparande.
I flera delar av budgetpropositionen
och under olika politikområden behandlas
från skilda utgångspunkter frågor  om
ohälsa  i  arbetslivet som  föranlett
motioner. Sådana frågor kan alltså komma
att behandlas även i andra utskott.
Frågor om jämställdhet har utskottet
nyligen  behandlat i  betänkande  AU2
Jämställdhetspolitik. Övriga motioner på
arbetsmarknadsutskottets beredningsområde
som  väckts  under  den  allmänna
motionstiden och som tar upp frågor om
t.ex.      arbetslöshetsförsäkring,
arbetsrätt, arbetsmiljö, diskriminering,
arbetstid och ledighet kommer att tas upp
i senare betänkanden.
I  anslutning  till  beredningen  av
ärendet har information lämnats  till
utskottet av generaldirektören vid AMS,
Anders L Johansson. Information har även
lämnats    av   ordföranden    i
Samhallutredningen, Jan Rydh, och  av
ordföranden  i  Lönebidragsutredningen,
Sonja  Fransson,  med  anledning  av
utredningarnas betänkanden  Inte  bara
Samhall  (SOU  2003:56)  respektive
ArbetsKraft (SOU 2003:95).
Riksdagen biföll den 19 november 2003
finansutskottets betänkande 2003/04:FiU1
där   propositionens  förslag  till
utgiftsram för bl.a. utgiftsområdena 13
och 14 behandlas.
Samtliga  motioner har väckts  under
riksmötet  2003/04. De anges  i  det
följande utan årtal, 2003/04.
Utskottets övervägande1 Allmänna frågor

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner den allmänna inriktningen av
arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken
som   regeringen   redovisar   i
budgetpropositionen. Utskottet föreslår
också   att   riksdagen  godkänner
regeringens  förslag  till  mål  för
politikområdet   Arbetsmarknadspolitik
(utg.omr. 13 prop. punkt 1).
Budgetpropositionen  bygger  på  en
överenskommelse    mellan    den
socialdemokratiska      regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Utskottet avstyrker de förslag som förs
fram i motionerna.
Jämför reservationerna 1 (m), 2 (m), 3
(m), 4 (m, fp, kd, c) och 5 (mp).

Utskottet
Förteckning över av utskottet i punkt 29
f) avstyrkta motionsyrkanden (UO13)
Motion  Motionärer       Yrkande
Fördelning      på
utgiftsområden
Anslaget      22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 2 i
A310   (fp)          denna
del och
14 i
denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 25 i
A329   (kd)          denna
del och
34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 3, 5 i
A339   (m)           denna
del och
8
2003/04: Margareta   Andersson i denna
A363   m.fl. (c)        del
Anslaget 22:2  Bidrag
till
arbetslöshetsersättnin
g och aktivitetsstöd
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 4 och 14
A310   (fp)          i denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 34 i
A329   (kd)          denna
del
2003/04: Annelie Enochson m.fl. 1 och 2
A330   (kd)          i denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 2 och 9
A339   (m)
2003/04: Margareta   Andersson i denna
A363   m.fl. (c)        del
2003/04: Bo Könberg m.fl. (fp)  7 i
A370               denna
del
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 10
Sf326  (fp)
Anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildni
ng   och   övriga
kostnader
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 26 och
A329   (kd)          34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 10
A339   (m)
2003/04: Margareta   Andersson i denna
A363   m.fl. (c)        del
Anslaget      22:4
Särskilda insatser för
arbetshandikappade
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Margareta   Andersson 16
A263   m.fl. (c)
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 10 i
A310   (fp)          denna
del och
14 i
denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 27, 32
A329   (kd)          och 34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 11
A339   (m)
2003/04: Margareta   Andersson i denna
A363   m.fl. (c)        del
Anslaget      22:6
Europeiska
socialfonden m.m. för
perioden 2000-2006
2003/04: Margareta   Andersson i denna
A363   m.fl. (c)        del
Anslaget      22:7
Institutet     för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 6 och 12
A339   (m)
Anslaget 22:8  Bidrag
till administration av
grundbeloppet
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 13
A339   (m)
Anslaget 22:10 Bidrag
till     Stiftelsen
Utbildning
Nordkalotten
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 14
A339   (m)
Anslaget     22:12
Inspektionen    för
arbetslöshetsförsäkrin
gen
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 31 och
A329   (kd)          34 i
denna
del
Föreslaget     nytt
anslag:       Ny
arbetsmarknadsmyndighe
t
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 5 i
A339   (m)           denna
del
Föreslaget     nytt
anslag:  Jobb-  och
utvecklingsgaranti
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 8 och 14
A310   (fp)          i denna
del
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 7 i
Sf326  (fp)          denna
del
Förteckning över av utskottet i punkt 30
f) avstyrkta motionsyrkanden (UO14)
Motion  Motionärer       Yrkande
Fördelning     på
utgiftsområden
Anslaget     23:1
Arbetsmiljöverket
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 14 i
A310   (fp)          denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 29 och
A329   (kd)          34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 17
A339   (m)
Anslaget      23:2
Arbetslivsinstitutet
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 14 i
A310   (fp)          denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 30 och
A329   (kd)          34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 18
A339   (m)
2003/04: Margareta   Andersson
A364   m.fl. (c)
Anslaget      23:3
Särskilda
utbildningsinsatser
m.m.
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 14 i
A310   (fp)          denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 34 i
A329   (kd)          denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 19
A339   (m)
Anslaget      23:4
Arbetsdomstolen
2003/04: Lars Leijonborg m.fl. 21 i
Fi240  (fp)          denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 10
A258   (m)
2003/04: Erik  Ullenhag  m.fl. 14 i
A310   (fp)          denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 20
A339   (m)
Anslaget      23:7
Ombudsmannen    mot
diskriminering    på
grund   av  sexuell
läggning (HomO)
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 9 i
A258   (m)           denna
del
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 33 och
A329   (kd)          34 i
denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 21
A339   (m)
Anslaget      23:8
Medlingsinstitutet
2003/04: Stefan Attefall m.fl. 34 i
A329   (kd)          denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 22
A339   (m)
Anslaget      24:1
Jämställdhetsombudsman
nen
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 9 i
A258   (m)           denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 23
A339   (m)
Föreslaget     nytt
anslag:  Ombudsmannen
mot diskriminering
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 9 i
A258   (m)           denna
del
2003/04: Anders G Högmark m.fl. 24
A339   (m)
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik (punkt 1) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen dels avslår regeringens förslag
till   mål   för   politikområdet
arbetsmarknadspolitik    (proposition
2003/04:1 utgiftsområde 13 punkt 1), dels
tillkännager för regeringen  som  sin
mening  vad  som  framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  1.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A339 yrkande 15.

Ställningstagande

Vi anser det angeläget att målen för
arbetsmarknadspolitiken formuleras på ett
sådant sätt att det går att följa upp och
att det går att utvärdera graden av
måluppfyllelse.
Regeringens förslag till nya mål för
arbetsmarknadspolitiken lever inte fullt
upp till detta och bör därför avvisas av
riksdagen. Vi förordar därför att det
övergripande målet för denna politik än
tydligare  knyts  till  den  enskilda
arbetstagarens möjligheter att få arbete
och att arbetskraftssökande företag får
sina  behov  tillgodosedda.  Moderata
samlingspartiet förordar en politik som
bättre skapar förutsättningar för ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. En sådan politik skulle
ge  goda  förutsättningar  för  att
förverkliga arbetsmarknadspolitikens väl
definierade mål.
Den nya politiken skall utformas på ett
sådant sätt att den arbetslöse sätts i
centrum. Arbetsmarknadspolitiken  måste
utgå från att alla människor är olika och
därmed har olika behov, intressen och
förutsättningar men samma rätt till det
stöd hon eller han behöver för att snabbt
kunna få ett nytt arbete. Vi utvecklar
vår  syn  på  arbetsmarknadspolitiken
närmare i motionerna A227 Individuell
kompetensutveckling (m, fp, kd, c), A241
Arbetshandikappade, A257 En rörlig och
individuell yrkesutbildning,  A258  En
verklig  jämställdhetspolitik,   A305
Arbetsmarknaden och Sf289 Ett friskare
Sverige, (de fem sistnämnda alla  m-
motioner). Med hänsyn till det anförda
bör motion A339 yrkande 15 (m) bifallas.

2.Mål för politikområdet
Arbetslivspolitik (punkt 2) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen dels avslår förslaget till mål
för  politikområdet  arbetslivspolitik,
dels tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  2.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A339 yrkande 25.

Ställningstagande

Vi kan inte ställa oss bakom regeringens
mål för politikområdet Arbetslivspolitik.
I   stället   anser   vi   att
arbetslivspolitiken  bör  utformas  i
enlighet med de förslag vi presenterar i
motionerna A305 Arbetsmarknaden och A258
En verklig jämställdhetspolitik och som
innebär  en  lång  rad  politiska
förändringar. Vi förordar en politik som
ökar flexibiliteten och tryggheten  i
arbetslivet. Arbetsmarknaden måste bli
mer  öppen och rörligheten öka, både
yrkesmässigt och geografiskt.  Därtill
krävs en mängd reformer, bl.a. sänkta
skatter och minskat regelkrångel  för
företagande. I de reformer vi förespråkar
ingår  också en rad förändringar  av
arbetsrätten  liksom möjligheter  till
betydligt flexiblare arbetstider än i
dag. Med hänsyn till det anförda bör
motion A339 yrkande 25 (m) bifallas.

3.Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik (punkt 3) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  3.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A339 yrkande 26.

Ställningstagande

Vi motsätter oss regeringens mål för
politikområdet Jämställdhetspolitik.  I
stället  förordar vi en politik  som
utformas så att den bidrar till att
självständiga kvinnor och män kan forma
sin tillvaro enligt egna önskemål och
behov. I sammanhanget har familjepolitik
och skattepolitik stor betydelse liksom
ett  avskaffande  av  den  offentliga
sektorns   monopol   inom   många
kvinnodominerade yrken. Vi utvecklar vår
syn på jämställdhetspolitiken närmare i
motionerna A305 Arbetsmarknaden och A258
En verklig jämställdhetspolitik. Motion
A339 yrkande 26 (m) bör därför bifallas.

4.Allmän inriktning (punkt 4) (m, fp,
kd, c)

av Anders G Högmark (m), Erik Ullenhag
(fp),  Patrik Norinder (m),  Henrik
Westman (m), Annelie Enochson (kd),
Claes  Västerteg  (c)  och  Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  4.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A247 yrkandena 1, 2 och  13,
2003/04:A257 yrkandena 1, 3  och  4,
2003/04:A263 yrkandena 1, 2, 4-8, 19, 21
och 22, 2003/04:A305 yrkandena 1-4, 8, 9,
11 och 16, 2003/04:A309 yrkandena 2, 5, 8
och 9, 2003/04:A310 yrkandena 1, 2 i
denna del, 3, 6 och 7, 2003/04:A329
yrkandena 1-4, 6, 12 i denna del, 13, 16,
17, 24 och 25 i denna del, 2003/04:A330
yrkandena 2 i denna del, 3 och  4,
2003/04:A339  yrkandena  1  och  4,
2003/04:A370 yrkande 7 i denna  del,
2003/04:A371 yrkande 12, 2003/04:Sf289
yrkande 18, 2003/04:Sf325 yrkande  6,
2003/04:Sf326 yrkandena 7 i denna del, 8,
9  och 11, 2003/04:Sf327 yrkande 13,
2003/04:Sf400 yrkande 4, 2003/04:Sf402
yrkandena  10  och 11,  2003/04:Sf404
yrkandena  12  och 13,  2003/04:So409
yrkande 3 samt 2003/04:N412 yrkande 19
och  avslår  motionerna  2003/04:A226
yrkandena    1-5,    2003/04:A243,
2003/04:A249, 2003/04:A270, 2003/04:A276,
2003/04:A290, 2003/04:A326 yrkande  3,
2003/04:A336, 2003/04:A340, 2003/04:A341
yrkandena  1, 3 och 4, 2003/04:A354,
2003/04:Sf355  yrkandena  3  och  5,
2003/04:So569 yrkande 3 samt 2003/04:N416
yrkandena 2-4.

Ställningstagande

Inledning

Vi anser att den ekonomiska politiken
måste inriktas på att få fart på svensk
ekonomi  och  uppnå högre  långsiktig
tillväxt. För att detta skall bli möjligt
krävs  strukturreformer och  betydande
omläggningar av politiken på en  rad
områden.
Arbetsmarknadens funktionssätt uppvisar
kraftiga störningar och måste  därför
förbättras. Ett tecken på störningarna är
att det vid en och samma tidpunkt råder
brist på arbetskraft på vissa områden
samtidigt som det finns ett stort utbud
av arbetskraft som inte tas till vara.
Totalt  rör  det sig enligt  senaste
arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB
om 8,6 miljoner arbetstimmar per vecka
som inte utnyttjas.
Vi  anser att ett nytt realistiskt,
väldefinierat  sysselsättningsmål  bör
fastställas. Om tillväxten skall kunna
förbättras krävs ett ökat arbetsutbud i
ekonomin. Det behövs fler individer i
arbete och antalet arbetade timmar måste
öka. Detta måste återspeglas i ett nytt
sysselsättningsmål. Arbetet måste utföras
på bästa sätt både i ekonomisk bemärkelse
och med hänsyn till de människor som är
verksamma i arbetslivet. Ambitionen vad
beträffar sysselsättningen måste vara hög
i alla delar av landet.
En  förutsättning  för  långsiktig
tillväxt är att arbetsmarknadspolitiken
reformeras och får en ny inriktning. En
arbetsmarknad för alla måste  skapas.
Individen skall stå i centrum för den
förnyade arbetsmarknadspolitiken.
Regering  och  riksdag  kan  påverka
utvecklingen genom reformer för bättre
hälsa   och   bättre   fungerande
arbetsmarknad,        strategiska
skattesänkningar  på   arbete   och
företagande samt förenklade regelverk.
Nedan redovisar vi närmare vilka åtgärder
vi vill prioritera för att få en väl
fungerande arbetsmarknad. Vi efterlyser
åtgärder på de områden vi anger nedan.

Fler i arbete och fler arbetade timmar

De demografiska förändringarna, den ökade
sjukfrånvaron,  förtidspensioneringarna
och svårigheter för stora grupper att få
fotfäste på arbetsmarknaden har lett till
en negativ utveckling av antalet arbetade
timmar. Detta är allvarligt.
Som Konjunkturinstitutet (KI) påpekar i
sin  nyligen publicerade  rapport  om
lönebildningen (oktober 2003) finns det
några faktorer som är särskilt viktiga
för    befolkningens    materiella
levnadsstandard, mätt t.ex. som summan av
privat  och offentlig konsumtion  per
invånare. Förutom en låg arbetslöshet och
jämn inkomstfördelning är det framför
allt antalet arbetade timmar per invånare
samt produktiviteten, dvs. produktionen
per  timme,  som bestämmer invånarnas
materiella levnadsstandard. Fler arbetade
timmar liksom högre produktivitet innebär
att mer produceras, och den sammantagna
konsumtionen  kan då bli  motsvarande
högre.
Den ekonomiska tillväxten är således
starkt beroende av det totala antalet
arbetade      timmar      och
produktivitetsutvecklingen  i  stort,
vilket vi tar fasta på i vår politik. Vi
vill också framhålla arbetets värde och
betydelse för människor. Detta gäller
inte  minst ungdomar, en  grupp  där
arbetslösheten på senare tid nått mycket
höga nivåer.
I den ekonomisk-politiska reservation
som företrädare för våra partier nyligen
lagt  fram  i  finansutskottet  (bet.
2003/04:FiU1 reservation 1) pekar vi på
huvudfaktorerna  i vår tillväxtpolitik
inklusive  åtgärder  för  att  höja
produktiviteten. I detta sammanhang vill
vi särskilt peka på vikten av att öka
antalet  arbetade timmar i  ekonomin,
vilket också innebär att fler människor
kommer i arbete.
Följande tre diagram illustrerar enligt
vår uppfattning den kraftiga nedgång av
antalet arbetade timmar, medelarbetstid
och sysselsättning som skett under ett
flertal år.
Antalet arbetade timmar per invånare
och år har reducerats från i runda tal
830 i slutet av 1980-talet till ungefär
770 timmar per år nu i början av 2000-
talet, och minskningen väntas fortsätta,
enligt KI.

Källa: KI
Också medelarbetstiden per vecka har
under ett antal år utvecklats negativt,
och då inte minst i slutet av 1990-talet,
vilket framgår av diagrammet nedan.
Medelarbetstid
År
Källa: KI
Sysselsättningsgraden föll, som framgår
av nedanstående diagram, dramatiskt under
konjunkturnedgången i början av 1990-
talet.  Efter en kortare  period  av
återhämtning  kring  millennieskiftet
räknar  KI  med  låga  nivåer  på
sysselsättningsgraden  ett  antal  år
framöver.
Sysselsättningsgrad
År
Källa: KI
Vi menar att den ekonomiska politiken
måste utformas så att fler människor
kommer  i arbete och så att antalet
arbetade timmar ökar. Vi vill föra en
politik med följande huvudpunkter.

·     Det måste bli mer lönande att
arbeta. Bidragssystemen måste reformeras
bl.a. vad avser ersättningsnivåer och
villkor  i övrigt. Människor  måste
snabbare  än  i dag komma  ut  på
arbetsmarknaden, och det skall löna sig
att stanna där längre än i dag. Äldres
vilja att arbeta längre skall stimuleras
och underlättas.
·
·    Människor måste komma tillbaka i
arbete igen. Frånvaron måste minskas och
inflödet i förtidspensionering stoppas.
Detta kräver åtgärder på en rad områden
alltifrån  arbetsplatsfrågor   till
fungerande system för rehabilitering och
bättre villkor för barnfamiljerna.
·
·     Mäns och kvinnors möjligheter
måste tas till vara. Villkoren  på
arbetsmarknaden och i samhällslivet i
stort måste förändras så att jämställda
villkor för kvinnor och män kan uppnås.
·
·     Regler  och  skatter  måste
utformas så att de främjar förvärvsarbete
och  hälsa.  Ett mer  arbets-  och
tillväxtstimulerande skattesystem måste
skapas.
·
·     Företagandet måste stimuleras
genom åtgärder på en rad samhällsområden.
De offentliga monopolen skall brytas.
·
·    Gör regler bättre och enklare så
att de underlättar för invandrare att
snabbt komma in på arbetsmarknaden.
·
·     Förbättra familjepolitiken, öka
flexibiliteten  och  tryggheten  i
arbetslivet så att det blir lättare att
förena förvärvsarbete med ansvar för
barn.
·
·      Satsa  på  kompetens  i
arbetslivet, utbildning och forskning.
Effektivisera arbetsmarknadsutbildningen.
·
·              Effektivisera
arbetsmarknadspolitiken så att  fler
kommer i arbete
snabbare.
·
Utöver åtgärderna för att fler skall
komma i arbete och att antalet arbetade
timmar  skall  öka så  behövs  bl.a.
produktivitetsfrämjande insatser liksom
sunda offentliga finanser. Vi vill i
detta sammanhang särskilt betona vikten
av  att stärka det direkta sambandet
mellan lönebildning och höjda reallöner.
Arbetsmarknadens parter har ansvar för
löneförhandlingarna, men staten bör bl.a.
tydliggöra    kopplingen    mellan
arbetslösheten  och  avgiften  till
arbetslöshetsförsäkringen.

Den  totala arbetslösheten, som  den
officiellt   redovisas    inklusive
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder,  har
stigit till 7 % av arbetskraften, vilket
framgår av tabellen nedan. Utöver detta
är  ett stort antal individer latent
arbetssökande, dvs. de har velat och
kunnat arbeta men inte sökt arbete. I
denna  grupp  ingår  också  37  000
heltidsstuderande  som  sökt  arbete.
Dessutom   är   många   människor
undersysselsatta, dvs. de arbetar  av
arbetsmarknadsskäl mindre än de skulle
vilja.

Tabell  1  Öppet  arbetslösa,   i
arbetsmarknadsåtgärder,      latent
arbetssökande och undersysselsatta, antal
respektive andel i %

Antal  I % av
arbetskra
individ ften
er
Öppet arbetslösa  226 000    5,1
I          86 000    1,9
arbetsmarknadsåtg
ärder
Sammanlagd total 312 000    7,0
officiell
arbetslöshet
Latent       120 000    2,7
arbetssökande
Undersysselsatta  234 000    5,3
Antal människor i 666 000   15,0
arbetsför ålder
som inte har ett
riktigt arbete
eller som vill
arbeta mer
Källa:   SCB:s   översikt   över
arbetsmarknadsläget avseende oktober 2003

Vi kan konstatera att t.o.m. och med
regeringen själv är pessimistisk när det
gäller möjligheterna att nå de egna målen
om att 80 % av befolkningen i åldern
20-64 år skall vara sysselsatta på den
reguljära arbetsmarknaden år 2004 och att
halvera socialbidragsberoendet. Det är
osannolikt att dessa mål skall kunna nås,
vilket  regeringen också  erkänner  i
budgetpropositionen.

SCB:s  senaste statistik  visar  att
andelen reguljärt sysselsatta i åldern
20-64 år minskade mellan oktober 2001 och
oktober 2002 från 78,2 % till 77,6 % och
att den fortfarande ligger kvar på samma
nivå som för ett år sedan.

Brister i dagens arbetsmarknadspolitik

Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken har
misslyckats. Som vi framhållit ovan är
det  uppenbart  att  arbetsmarknadens
funktionssätt har stora brister.

Vår  kritik mot nuvarande system kan
sammanfattas i följande punkter:

·     Den förda politiken ger inte
tillräcklig hjälp till dem som är mest
utsatta på arbetsmarknaden.
·
·     Dagens  politik  ger  ingen
valfrihet för den enskilde.
·
·    Arbetsförmedlarna har dubbla och
motsägelsefulla roller  gentemot  de
arbetslösa genom att de både skall hjälpa
och kontrollera.
·
·      Förmedlingsverksamheten  är
organiserad på ett byråkratiskt och
ineffektivt sätt - det leder till att
alldeles för få jobb förmedlas.
·
·     Arbetsmarknadspolitiken saknar
förmåga  att  ta till  vara  olika
förutsättningar i skilda delar av landet.
·
·     Matchningen är ineffektiv -
arbetslösheten är hög samtidigt som det
förekommer brist på arbetskraft på vissa
delar av arbetsmarknaden.
·
·     Dagens arbetsmarknadsåtgärder
leder      till     betydande
undanträngningseffekter - beräkningar
visar att för varje hundratal personer
som deltar i arbetsmarknadsåtgärder som
innebär subventionerad sysselsättning
försvinner mellan 60 och 70 riktiga
arbeten.
·
·      Arbetsmarknadspolitiken  har
misslyckats i fråga om samarbete med
företag och näringsliv.
·
·    Arbetsmarknadspolitiken
förefaller att motverka snarare än att
främja rörligheten på arbetsmarknaden.
·
·    Arbetslöshetsförsäkringen har
tappat sin funktion som
omställningsförsäkring - i stället för
att erbjuda ett tillfälligt ekonomiskt
stöd mellan två arbeten används den för
att försörja människor under långa
perioder.
·
Det  finns  ytterligare  ett  antal
strukturproblem på arbetsmarknaden varav
tre skall nämnas här:

·     Utanförskapet och svårigheterna
för invandrare att få tillträde dit
innebär ett stort slöseri med resurser
och orsakar stort lidande.
·
·     Monopolen på de traditionella
offentliga arbetsmarknaderna utestänger
kvinnor  från  karriärvägar,  bra
löneutveckling  och arbetstider  som
tillgodoser deras önskemål.
·
·     Ökningen på senare  år  av
sjukskrivningar och förtidspensioneringar
tyder  på  att sjukskrivningar  och
förtidspensioneringar används för att
avlasta arbetsmarknadspolitiken.
·
Några  huvudpunkter i  en  reformerad
arbetsmarknadspolitik

Sverige måste få en arbetsmarknad som är
rörlig och öppen - en arbetsmarknad som
är tillgänglig för alla. Den geografiska
och sociala rörligheten behöver öka. Som
framgått  anser  vi  att  den  stora
arbetskraftsreserv som finns också måste
tas till vara, både med tanke på dem som
ingår i den och för samhällets skull.
Avgörande för möjligheten att få  en
radikal ökning av sysselsättningen är ett
dynamiskt företagsklimat där gamla och
nya företag har möjlighet att anställa
fler medarbetare.
Den arbetslöse skall inte längre få
vara   en   klient   hos   en
arbetsmarknadsmyndighet   utan   en
medborgare med rätt att få kvalificerad
service. Platsförmedlingen måste läggas
om och inriktas på den enskildes behov
och förutsättningar.
Vi vill därför slå fast att den som
blivit  arbetslös  har  ett  antal
rättigheter som staten måste uppfylla.
Samtidigt har den som blivit arbetslös
ett antal skyldigheter som hon eller han
i sin tur måste uppfylla gentemot det
övriga samhället. Det handlar om att
etablera klara och tydliga spelregler:
Alla  arbetslösa skall ha rätt  att
själva välja kostnadsfri arbetsförmedling
oavsett    vem    som    utför
förmedlingstjänsten. Samtidigt skall det
finnas en skyldighet att anmäla sig till
ett servicekontor i samband med att man
förlorat sitt jobb.
Alla arbetslösa skall ha rätt att få
stöd efter sina behov, förutsättningar
och  intressen. Åtgärderna skall vara
individuellt utformade med  det  enda
övergripande syftet att så snart som
möjligt ge de arbetslösa möjlighet att
finna ett nytt arbete. Samtidigt skall
alla   arbetslösa   som   uppbär
arbetslöshetsersättning  eller  annat
ekonomiskt  stöd  från  samhället  ha
skyldighet att aktivt söka jobb och delta
i de åtgärder som är relevanta. Alla
arbetslösa skall ha rätt att ha ett
avgörande inflytande över vilken åtgärd
som skall vidtas.
En     allmän     obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring skall  införas.
Samtidigt  måste  alla  arbetstagare
uppfylla ett antal grundläggande villkor
för att bli berättigade till ersättning.
Den som blivit arbetslös skall inte kunna
tacka nej till anvisade arbeten utan att
ersättningen             från
arbetslöshetsförsäkringen påverkas.
Utöver  dessa  åtgärder  på  det
arbetsmarknadspolitiska området vill vi
ta krafttag mot de höga ohälsotalen. Det
gäller    exempelvis    förbättrad
företagshälsovård, högre prioritet för
förebyggande insatser på arbetsplatserna,
effektivare rehabiliteringsinsatser vid
långa  sjukfall,  fler  alternativa
arbetsgivare inom offentligt finansierad
verksamhet, finansiell samordning mellan
försäkringskassor och sjukvård där också
bl.a.  arbetsförmedlingen skall  kunna
medverka vid behov och ökade möjligheter
för den enskilde att påverka arbetstidens
förläggning.

Instrument   för   en   effektivare
arbetsmarknadspolitik

Sverige måste ha en aktiv och effektiv
arbetsmarknadspolitik som syftar till att
snabbt och smidigt bidra till att matcha
den arbetssökande med de arbeten som
finns  tillgängliga  och  rusta  den
arbetslöse för att kunna ta de arbeten
som står till förfogande. Arbetslinjen
skall hävdas, det vill säga att den
arbetssökande  i  första  hand  skall
erbjudas      arbete      eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först
när  sådana  åtgärder  inte  finns
tillgängliga skall arbetslöshetsunderstöd
lämnas.   Aktivitet  skall   alltid
prioriteras    framför    passivt
bidragsberoende.

Servicekontor

Dagens arbetsförmedling fungerar dåligt
och ersätts enligt vårt förslag med ett
servicekontor som inte är en traditionell
arbetsförmedling.  Servicekontor  skall
finnas i varje kommun och skall framför
allt fungera som guide för arbetslösa och
för företag som söker arbetskraft.
För   att  få  ersättning   från
arbetslöshetsförsäkringen anmäler man sig
till servicekontoret.

Flera olika aktörer

Vi vill se många konkurrerande aktörer
inom  arbetsmarknadspolitikens  område.
Konkurrens och mångfald ökar kvaliteten
och valfriheten för den arbetslöse. Vi
räknar med att en rad nya aktörer såsom
privata        arbetsförmedlingar,
branschförmedlingar  -  exempelvis  i
fackföreningsregi,        privata
utbildningsföretag, ideella  föreningar
och  bemanningsföretag  växer  fram.
Aktörerna kommer att kunna erbjuda en
mängd  olika  alternativ  med  olika
specialinriktningar till den arbetslöse.
I glest befolkade områden finns det
inte  alltid  underlag  för  privata
bemanningsföretag. Om det inte  finns
privata  aktörer  skall  myndigheten
upphandla sådana tjänster eller i sista
hand driva egna.

Omställningspeng

Den som inte inom en viss tid har hittat
ett nytt jobb på egen hand eller via den
service som erbjuds på servicekontoren
behöver  åtgärder som kan  kräva  en
ekonomisk  insats  som  vi  kallar
omställningspeng.

Ny myndighet ersätter AMV/AMS

Riksdagens revisorer har i en rapport
riktat skarp kritik mot styrningen av
Arbetsmarknadsverket.  Av  revisorernas
genomgång som behandlades av riksdagen
våren  2003  (förslag  2002/03:RR10)
framgick att nyttan av verksamheten är
minst sagt tveksam.
Vi    anser    att    nuvarande
myndighetsstrukturer          på
arbetsmarknadsområdet skall ersättas av
en  ny arbetsmarknadsmyndighet med de
uppgifter som angivits ovan. Den nya
myndigheten skall också ha till uppgift
att   garantera  att  det   finns
jobbkontor/bemanningsföretag inom rimligt
avstånd från alla jobbsökande i hela
landet. Om det inte finns privata aktörer
bör myndigheten upphandla sådana tjänster
eller i sista hand driva verksamheten i
egen regi.

Slutsats

Som framgått förordar vi en helt annan
politik än regeringens för att komma till
rätta   med  strukturproblemen   på
arbetsmarknaden, öka arbetsutbudet och få
en väl fungerande arbetsmarknad.

5.Allmän inriktning (punkt 4) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  5.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A270  och  avslår  motionerna
2003/04:A226 yrkandena 1-5, 2003/04:A243,
2003/04:A247 yrkandena 1, 2 och  13,
2003/04:A249, 2003/04:A257 yrkandena 1, 3
och 4, 2003/04:A263 yrkandena 1, 2, 4-8,
19,   21  och  22,  2003/04:A276,
2003/04:A290, 2003/04:A305 yrkandena 1-4,
8, 9, 11 och 16, 2003/04:A309 yrkandena
2, 5, 8 och 9, 2003/04:A310 yrkandena 1,
2 i denna del, 3, 6 och 7, 2003/04:A326
yrkande 3, 2003/04:A329 yrkandena 1-4, 6,
12 i denna del, 13, 16, 17, 24 och 25 i
denna del, 2003/04:A330 yrkandena 2 i
denna  del,  3  och 4, 2003/04:A336,
2003/04:A339  yrkandena  1  och  4,
2003/04:A340, 2003/04:A341 yrkandena 1, 3
och 4, 2003/04:A354, 2003/04:A370 yrkande
7 i denna del, 2003/04:A371 yrkande 12,
2003/04:Sf289 yrkande 18, 2003/04:Sf325
yrkande 6, 2003/04:Sf326 yrkandena 7 i
denna del, 8, 9 och 11, 2003/04:Sf327
yrkande 13, 2003/04:Sf355 yrkandena 3 och
5, 2003/04:Sf400 yrkande 4, 2003/04:Sf402
yrkandena  10  och 11,  2003/04:Sf404
yrkandena  12  och 13,  2003/04:So409
yrkande  3, 2003/04:So569 yrkande  3,
2003/04:N412 yrkande 19 samt 2003/04:N416
yrkandena 2-4.

Ställningstagande

Personer som arbetar i branscher som är
beroende av årstid, klimat eller säsong
tvingas regelmässigt ut i arbetslöshet.
Dessa perioder skulle i stället kunna
användas för utbildning av de anställda.
Möjligheterna    att    omdisponera
arbetsmarknadsmedel         från
arbetslöshetsförsäkringen      till
företagsförlagd utbildning när berörda
arbetsmarknadsparter är överens om detta
måste därför ses över.
Vad jag anfört i denna reservation bör
ges regeringen till känna. Med hänvisning
till det anförda anser jag att riksdagen
bör bifalla motion A270 (mp).

6.Ungdomar (punkt 5) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  6.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:Kr232 yrkande 4  samt  avslår
motionerna  2003/04:A279,  2003/04:A329
yrkande 10 och 2003/04:Kr361 yrkande 8.

Ställningstagande

Regeringens  politik på ungdomsområdet
bygger på tre övergripande mål som i
korthet handlar om att ungdomar skall ges
goda   förutsättningar   att   leva
självständiga liv, ha möjlighet  till
inflytande samt att ungdomars engagemang,
skapande förmåga och kritiska tänkande
skall tas till vara som en resurs. Vi
instämmer   i  dessa  grundläggande
målsättningar, men unga människor  är
individer med olika krav, behov  och
vnskemål.  Inom  många  områden  har
politiken en inriktning som drabbar just
unga   människor   särskilt   hårt.
Arbetsmarknadspolitiken är ett  sådant
exempel. Den höga ungdomsarbetslösheten -
och  den  dåliga  rörligheten  på
arbetsmarknaden -  är  ett  hot  mot
ungdomars möjlighet till självständighet
och   inflytande.   Kampen   mot
ungdomsarbetslösheten måste prioriteras.
För att få fram riktiga jobb krävs bl.a.
lägre  arbetsgivaravgifter,  flexiblare
regler på arbetsmarknaden, kvalificerade
utbildningar och lärlingsplatser. Strävan
efter att ge olika grupper en skenbar
"trygghet" riskerar snarare att skapa
murar för andra. Till exempel får den
lagstiftning som skapats för att  ge
anställda trygghet rakt motsatt verkan
för unga människor. Företag har sällan
möjlighet  att anställa  ungdomar  på
riktiga jobb till lägre ingångslöner än
äldre, etablerade vuxna. Det påverkar
givetvis arbetsgivares "vilja" att satsa
på en ung person som inte har så mycket
arbetslivserfarenhet, i stället för att
lita  till en äldre och mer erfaren
person. Problemet med all arbetslöshet -
inte bara för ungdomar - har självklart
sin grund i ett dåligt näringslivsklimat.
I Sverige startas för få nya företag och
för få överlever. Den skattepolitik som
förs har givetvis betydelse även för unga
människor. Skatterna har en väsentligt
djupare dimension än att enbart fungera
som  inkomstkälla för det  offentliga
samhället. Skattesystemets utformning får
konsekvenser för människors vilja att
arbeta och för de livsval som görs. Detta
blir särskilt tydligt för unga människor
som står i begrepp att välja väg i livet.
Unga  människor har  i  regel  lägre
inkomster  än äldre. En  höjning  av
grundavdraget  ökar möjligheterna  att
försörja sig själv, även på en relativt
låg lön.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion Kr232 yrkande 4
(m). Övriga i sammanhanget behandlade
motioner avstyrks.

7.Ungdomar (punkt 5) (kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  7.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A329 yrkande 10 och 2003/04:Kr361
yrkande  8  samt  avslår  motionerna
2003/04:A279 och 2003/04:Kr232 yrkande 4.

Ställningstagande

Frågan om att lösa ungdomsarbetslösheten
är inte bara ekonomisk utan det handlar
också om ungdomarnas möjligheter  att
komma in och etablera sig i vuxenlivet.
Ungdomspolitiken           på
arbetsmarknadsområdet  bör  styras  av
följande principer: Alla ungdomar mellan
18 och 24 år skall erbjudas jobb på den
reguljära   arbetsmarknaden   eller
meningsfulla studier.
Utbildning  skall  uppmuntras  och
premieras då morgondagens arbetsmarknad
ställer   allt  större  krav   på
arbetstagarens  formella   kompetens.
Utbildningssystemet   måste    vara
konstruerat på ett sätt som gör att även
de  ungdomar  som är  mer  praktiskt
inriktade upplever att möjligheten att
utvecklas inom skolan finns. Olika former
av lärlings- och praktiksystem är en
positiv del av utbildningssystemet. De
ungdomar som är yngre än 20 år och som
inte  går i gymnasieskolan  bör  ges
möjligheter att få någon form av kommunal
praktiktjänst. Praktikplatserna bör vara
utformade på ett sätt som ger reell
arbetslivserfarenhet. Den lön som betalas
ut bör kallas för praktiklön. De problem
som ligger till grund för den enskildes
arbetslöshet måste åtgärdas på ett tidigt
stadium så att dessa ungdomar inte hamnar
i särskilda program som "stämplar" dem
för livet. Det är viktigt att man även
fortsättningsvis    följer    olika
ungdomsgrupper så att förändringar som
kräver extra åtgärder för att komma in på
arbetsmarknaden kan upptäckas i tid.
En  bättre lönebildning ger ungdomar
större möjligheter att komma  in  på
arbetsmarknaden. Det handlar inte enbart
om ingångslöner, utan även om att högre
utbildning skall löna sig. Börjar man
sitt  yrkesverksamma  liv  med  ett
lärlingsjobb eller låglönejobb så kanske
ingångslönen är relativt låg. Har man
däremot studerat flera år på universitet
bör  lönen  självfallet motsvara  den
formella kompetens man har.
Inga ungdomar skall behöva leva  på
socialbidrag.     De     snåriga
ersättningsreglerna för arbetslösa och
svårigheten att kvalificera sig för a-
kassa   kombinerat   med    låga
ersättningsnivåer  innebär  att  många
ungdomar måste söka socialbidrag för sin
dagliga överlevnad. Det finns även en
risk för att många ungdomar fastnar i ett
evigt      kretslopp       av
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
ersättningsperioder i öppen arbetslöshet.
Ungdomar skall uppmuntras att starta
eget  företag.  Det är  viktigt  att
samhället förmedlar en bredare syn på
arbete än att det alltid innebär en
anställning   hos   någon   annan.
Kristdemokraterna har föreslagit att ett
nationellt  program  med   speciell
inriktning   på   företagande   och
entreprenörskap införs i gymnasieskolan.
Om samhället inte lyckas med att ge
ungdomar meningsfull utbildning  eller
möjlighet till sysselsättning blir det
risk för ett utanförskap där ungdomar
känner att de inte är en del av samhället
och att de inte fyller någon funktion i
vardagen. Denna frustration leder lätt
till förakt för vuxenvärden och de normer
och värderingar som är grundläggande för
demokratin. Rasism, våld och utanförskap
hänger ofta ihop.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A329
yrkande 10 (kd) och Kr361 yrkande 8 (kd).
Övriga i sammanhanget behandlade motioner
avstyrks.

8.Invandrare (punkt 6) (m, c)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m), Henrik Westman (m) och
Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  8.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:N329  yrkande  7  och  avslår
motionerna  2003/04:A235, 2003/04:A268,
2003/04:A281  yrkandena  1  och  2,
2003/04:A329 yrkande 12 i denna del samt
2003/04:Sf402 yrkandena 5, 9, 13 och 15.

Ställningstagande

Vart femte företag som startas i landet
drivs av en person med invandrarbakgrund.
Det innebär att företagsamheten bland nya
svenskar är något högre än bland dem som
är födda och uppvuxna här. Invandrares
företag är ett viktigt och välkommet
tillskott till den svenska ekonomin.
Tillväxten i invandrares företag  är
lägre  än hos svenska egenföretagare.
Kartläggningar visar samtidigt att gapet
i tillväxttakten mellan svenska företag
och  invandrarföretag  ökar.  Trots
invandrarföretagens lägre tillväxt har
det visat sig att de är mer benägna att
expandera än svenska företag. I vissa
invandrargrupper har start av företag
dessutom blivit det enda sättet att ta
sig ur arbetslöshet.
Vi anser att situationen för invandrare
som vill driva företag måste förbättras.
Ett sätt att underlätta för de invandrare
som vill starta företag är att deras
kompetens valideras och deras möjligheter
på arbetsmarknaden jämställs med infödda
svenskars.
Vad vi anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att vi
anser att motion N329 yrkande 7 (c) bör
bifallas medan motionerna A235 (s), A268
(s), A281 yrkandena 1 och 2 (mp), A329
yrkande 12 i denna del (kd) samt Sf402
yrkandena 5, 9, 13 och 15 (kd) bör
avslås.

9.Invandrare (punkt 6) (kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  9.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A329 yrkande 12 i denna del och
2003/04:Sf402 yrkandena 5, 9, 13 och 15
samt  avslår  motionerna 2003/04:A235,
2003/04:A268, 2003/04:A281 yrkandena 1
och 2 samt 2003/04:N329 yrkande 7.

Ställningstagande

Den      absolut     viktigaste
integrationsfaktorn är att  arbetslösa
invandrare  får snabb  tillgång  till
arbetsmarknaden  och  ett   arbete.
Undersökningar visar att den som inte
snabbt hamnar i arbetslivet ofta fastnar
i långt bidragsberoende. Därför måste
insatser  påbörjas  redan  vid  en
asylansökan, oavsett om personen i fråga
får uppehållstillstånd eller ej. Det är
fortfarande en relativt hög arbetslöshet
bland olika invandrargrupper trots att
många är högutbildade. Det är endast fyra
av tio akademiker födda utomlands som har
ett  arbete  som  motsvarar  deras
utbildningsnivå. Orsakerna  är  flera,
bl.a. brister i arbetsmarknadspolitiken,
dålig    svenskundervisning,    ett
"omhändertagandeperspektiv",
diskriminering och onödiga byråkratiska
regler, vilket allt hör samman med den
socialdemokratiska regeringens havererade
integrationspolitik.
Dessutom   har  arbetsförmedlingarna
utvecklat en praxis som innebär att bara
de som klarat sfi-språktestet anses stå
till arbetsmarknadens förfogande.  Det
innebär att asylsökande inte har en chans
eftersom de ännu inte omfattas av sfi-
undervisningen. Andra invandrade personer
kan ha svårt att lära sig svenska och
tvingas att gå kurs efter kurs utan att
uppnå godkänd nivå. Att kunna språket är
av avgörande betydelse för att komma ut
på arbetsmarknaden, men ett arbete kan
också vara ett sätt att lära sig språket.
Särskilt för dem som saknar tidigare
studievana kan ett arbete där språket
lockas fram i en vardagssituation vara
betydligt mer effektivt än skolbänken.
Kristdemokraterna tror på en modell som
innebär svenskundervisning kombinerad med
en praktik- eller lärlingsplats. Arbetet
skall inte enbart främja språkinlärningen
utan även underlätta det fortsatta steget
ut på arbetsmarknaden. Svenskundervisning
bör även kunna ha en mera yrkesspecifik
inriktning. Den bör kunna anpassas både
till hög- och lågutbildade i form av
korta branschinriktade kurser varvade med
yrkesarbete. Varje kurs skulle innehålla
svenska  med  yrkesterminologi.  Efter
avslutad kurs och en tids arbete skulle
det vara möjligt att återkomma till en
fortsättningskurs  för  att   sedan
eventuellt avancera inom yrket. Det är
oerhört      angeläget      att
kunskapsvalideringen förbättras så att
exempelvis  invandrare  med  akademisk
utbildning  snabbt kan komma  in  på
arbetsmarknaden.
Det   är   även   viktigt   att
invandrarkvinnornas kompetens tas till
vara. De hamnar i dag ofta sist i kön
till arbete. I vårt land finns mycket
språkkompetens samlad genom  alla  de
personer  som kommit hit från  andra
länder. Den specifika kännedomen om olika
länders kulturer är en ovärderlig kunskap
att använda inom olika branscher och
industrier. En särskild insats behövs för
att inventera invandrarkvinnors specifika
kompetens som kan vara till stor nytta i
arbetslivet. Dessa kvinnor bör sedan ges
utbildning om svenskt arbetsliv.
Undersökningar visar att ungdomar med
utländsk  bakgrund  har  en  högre
arbetslöshet än andra ungdomar. Även de
som är födda i Sverige eller som har
invandrat till Sverige före sju års ålder
har högre arbetslöshet. Skillnaden består
även  om  betygen,  utbildningen  och
språkkunskaperna räknas med i jämförelsen
med  andra ungdomar. Detta är mycket
oroväckande och tyder på stora brister i
systemet.
För många med invandrarbakgrund krävs
det ibland specifika åtgärder eftersom de
saknar ett socialt nätverk, kontakter och
erfarenhet av att söka arbete i Sverige.
Ett sätt att möta detta är införande av
s.k. jobbguider för den invandrare som är
ny  på  den  svenska arbetsmarknaden.
Funktionen   behöver   dock   inte
nödvändigtvis vara i offentlig regi utan
kan t.ex. drivas ideellt. Jobbguidens
uppgift blir att ha ett personligt ansvar
för den arbetssökande och på olika sätt
stödja, entusiasmera och lotsa denne fram
till  ett  arbete.  Det  bör  finnas
jobbguider med invandrarbakgrund eftersom
de  har  en  viktig  erfarenhet  av
arbetsmarknaden  ur  sitt  särskilda
perspektiv.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A329
yrkande 12 i denna del (kd) och Sf402
yrkandena 5, 9, 13 och 15 (kd). Övriga i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

10.    Invandrare (punkt 6) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  10.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A281 yrkandena 1 och 2  samt
avslår   motionerna   2003/04:A235,
2003/04:A268, 2003/04:A329 yrkande 12 i
denna del, 2003/04:Sf402 yrkandena 5, 9,
13 och 15 samt 2003/04:N329 yrkande 7.

Ställningstagande

Under många år har människor invandrat
till Sverige. En del av dem har mindre än
sex års teoretiska studier från sina
hemländer, en del har ingen skolgång alls
och    somliga   har   genomgått
hantverksutbildning. Väl i Sverige har
många invandrade genomgått undervisning i
svenska. Av olika skäl har alla inte,
fullt ut, kunnat tillgodogöra sig sfi-
undervisningen.  Utan  godkänd  sfi-
utbildning kommer man inte i fråga för
service på arbetsförmedlingen eftersom
det där ställs krav på detta. Det är av
största vikt att arbetsförmedlingen ger
service även till dem som ännu inte
lyckats   få   godkänt   i   sin
språkundervisning. Detta har lett till
svårigheter för vissa invandrare  att
komma in på den svenska arbetsmarknaden
och därmed få kontakt med svensktalande
personer på ett naturligt sätt. Många av
dem uppbär socialbidrag men skulle inget
hellre vilja än att arbeta och försörja
sig själva.
Det finns i dag en efterfrågan från
designskolor, formgivare, arkitekter m.m.
av     småskalig     produktion,
prototyptillverkning          i
utvecklingsprocesser   samt   special
tillverkning.  Enligt  uppgifter  från
Stockholms Hantverksförening kommer det
inom 10 år att saknas omkring 100 000
hantverkare - en efterfrågan som inte
kommer att kunna mötas enbart  genom
rekrytering bland skolungdom. Vi behöver
skapa förutsättningar för att tillvarata
den unika hantverkskompetens som i dag
finns men som inte nyttjas.
AMS och Integrationsverket m.fl. bör
arbeta för att göra det möjligt för våra
hantverkskunniga  invandrare  att  bli
verksamma i hantverksbranschen.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A281
yrkandena  1 och 2 (mp).  Övriga  i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

11.    Äldre (punkt 7) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  11.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A257  yrkande 8  samt  avslår
motionerna  2003/04:A203,  2003/04:A308
yrkandena  4,  5 och 9, 2003/04:A329
yrkande 8 och 2003/04:A370 yrkande 1.

Ställningstagande

De äldres erfarenheter och kunnande måste
bättre tas till vara på arbetsmarknaden.
Det  kräver  ett generellt förbättrat
klimat för arbete och företagande med
inslag av nya och okonventionella metoder
för att bryta arbetslösheten i allmänhet
och långtidsarbetslösheten i synnerhet.
Det måste också skapas möjlighet för
äldre arbetslösa att genomgå kortare och
mer     specifikt     inriktade
yrkesutbildningar. Sådana kan arrangeras
såväl av yrkeshögskolor som inom ramen
för     en     företagsinriktad
lärlingsutbildning.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion A257 yrkande 8
(m). Övriga i sammanhanget behandlade
motioner avstyrks.

12.    Äldre (punkt 7) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  12.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A370  yrkande  1  och  avslår
motionerna  2003/04:A203,  2003/04:A257
yrkande 8, 2003/04:A308 yrkandena 4, 5,
och 9 samt 2003/04:A329 yrkande 8.

Ställningstagande

Från Folkpartiets sida anser vi att det
är viktigt att undanröja ekonomiska och
andra hinder mot att äldre är verksamma i
arbetslivet.
Detta är inte nya frågor, och efter
beslutet om pensionsreformen med dess
stimulans  till  arbete  har  flera
intressanta  utredningar  om  hindren
gjorts. Från regeringens sida har det
dock   inte  hänt  mycket   efter
utredningsarbetet.
Inte  heller  årets  budgetförslag
innehåller de initiativ som krävs för att
underlätta  för äldre i  arbetslivet.
Därför  bör  riksdagen  göra  ett
tillkännagivande om vikten av att ta till
vara den äldre arbetskraftens kunnande
och erfarenhet om välfärden skall kunna
säkras. Det krävs lagändringar och andra
beslut som anger en tydlig färdriktning.
När vägen röjts och hinder avlägsnats
blir det lättare att få genomslag för en
mer positiv inställning till att anställa
äldre och till att vara yrkesverksam
längre. Motion A370 yrkande  1  (fp)
tillstyrks med det anförda. Övriga i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

13.    Äldre (punkt 7) (kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  13.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A308 yrkandena 4, 5 och 9 och
2003/04:A329  yrkande 8  samt  avslår
motionerna  2003/04:A203,  2003/04:A257
yrkande 8 och 2003/04:A370 yrkande 1.

Ställningstagande

För oss är det viktigt att frihet och
trygghet   präglar   den   svenska
arbetsmarknaden. Äldre personer  skall
kunna anpassa sitt arbete utifrån sin
egen unika situation. Vill man trappa ned
sin arbetstid några år före pension skall
man kunna göra det. Om man vill forsätta
att  arbeta  även  efter  ordinarie
pensionsålder skall man kunna göra det.
Befolkningsprognoserna visar dessutom på
behovet av att fler arbetar för att klara
framtidens välfärd, bl.a. därför är det
viktigt att underlätta för äldre  på
arbetsmarknaden.
Kristdemokraterna föreslår 11 konkreta
åtgärder för att underlätta för de äldre
att orka och kunna arbeta så länge som de
önskar och på de villkor som passar dem:
1.     Diskrimineringslagstiftningen
utökas till att också omfatta förbud mot
diskriminering av äldre.
2.
3.    Lagstadgad rätt att gå ned i
arbetstid efter 61 år införs.
4.
5.     Rätt och möjlighet ges att
stanna kvar i arbetslivet längre.
6.
7.     Eget  företagande uppmuntras
genom att en F-skattsedel kan erhållas
utan annan restriktion än näringsförbud.
Den som bara har en uppdragsgivare skall
kunna få F-skattsedel.
8.
9.      Ett  mer  hälsofrämjande
arbetsliv.
10.
11.    Informationskampanj om äldre i
arbetslivet.
12.
13.     Kompetenscentrum  för  god
seniorpolitik.
14.
15.   Kontinuerlig kompetensutveckling
via ett individuellt kompetenssparande.
16.
17.     Nej  till  den  förlängda
sjuklöneperioden.
18.
19.    En ny friskförsäkring och en
samordnad   rehabiliteringsförsäkring
införs.
20.
21.     Ingripande  mot   sådana
avtalspensionssystem  som  gör  det
betydligt dyrare för arbetsgivare att
anställa äldre arbetskraft.
22.
Vi  vill  att  en informationskampanj
genomförs  om  vinsten  av  äldre  i
arbetslivet    och    att    ett
seniorkompetenscentrum     inrättas.
Forskning som tydligt visar att äldres
erfarenhet och förvärvad kompetens gör
dem till skickliga yrkesutövare och att
deras lojalitet och engagemang skapar
stabilitet  på  arbetsplatsen   bör
marknadsföras. Det är också viktigt att
vidta  åtgärder i syfte  att  minska
skillnaderna   i   kostnader   som
arbetsgivarna har för yngre jämfört med
för äldre arbetskraft. Det är viktigt att
de  fackliga  organisationerna  också
involveras i arbetet.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A308
yrkandena 4, 5 och 9 (kd) och A329
yrkande 8 (kd). Övriga i sammanhanget
behandlade motioner avstyrks.

14.    Äldre (punkt 7) (c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  14.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A203  och  avslår  motionerna
2003/04:A257  yrkande 8,  2003/04:A308
yrkandena  4,  5 och 9, 2003/04:A329
yrkande 8 och 2003/04:A370 yrkande 1.

Ställningstagande

Sverige har och kommer att få en ännu
större brist på arbetskraft. Den kan
lösas på olika sätt. Invandringen är ett
sätt att lösa problemet. Ett annat sätt
är att försöka att stimulera fler äldre
att stanna kvar längre i arbetslivet.
Andelen  pensionärer av  den  samlade
befolkningen blir allt större år från år
- snart är var fjärde person pensionär.
Bland   dessa  finns  en   samlad
yrkeskompetens och livserfarenhet  som
skulle kunna tas till vara bättre än vad
som nu sker. Många skulle kunna tänka sig
att skjuta upp pensioneringen om detta
vore möjligt och attraktivt. Därför är
det  viktigt  att  se  över  bl.a.
arbetsrätten för att arbetsgivare skall
vara villiga att anställa äldre och för
att  pensionärerna  skall  finna  det
meningsfullt att fortsätta arbeta.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A203 (c) bör bifallas
medan motionerna A257 yrkande 8 (m), A308
yrkandena 4, 5 och 9 (kd), A329 yrkande 8
(kd) och A370 yrkande 1 (fp) bör avslås.

15.    Arbetshandikappade m.m.
(punkt 8) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  15.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A241  yrkandena   1-7   och
2003/04:A305 yrkande 15  samt  avslår
motionerna 2003/04:A263 yrkandena 13 och
14, 2003/04:A310 yrkande 10 i denna del,
2003/04:A316,   2003/04:A331    och
2003/04:So569 yrkande 2.

Ställningstagande

Personer med olika handikapp skall ges
rimliga möjligheter till ett värdigt liv.
Alla människor skall få möjlighet att
uppleva arbetsgemenskap och tillhörighet.
Arbetshandikappade människor måste  få
rimliga möjligheter till valfrihet. De
skall ha rätt till ett liv i värdighet.
De som kan och vill skall ha rätt till
ett aktivt arbetsliv. Samhället måste
skapa förutsättningar som mer ser till
den enskilda individens behov och mindre
till ett kollektivt generellt system. Det
är många, inte minst unga, människor med
arbetshandikapp     som     blir
förtidspensionerade fastän de egentligen
både vill och kan arbeta, åtminstone
deltid.  Denna  utveckling  är  inte
acceptabel.  Moderaterna  anser  att
regelverk  och  föreskrifter  måste
tydliggöra  vem  som  anses  vara
arbetshandikappad och därmed i behov av
stöd. De som är arbetshandikappade skall
ges ett fullgott stöd. Två RRV-rapporter
visar att det i mer än hälften av de
ärenden som gällde lönebidrag inte var
styrkt att det fanns ett funktionshinder
som  hade betydelse för det aktuella
arbetet. I över en tredjedel av  de
granskade ärendena bedömde RRV att de
egentliga skälen handlade om att dessa
personer hade svårigheter att få arbete
av andra skäl, som t.ex. hög ålder eller
för låg utbildningsnivå. De som inte är
arbetshandikappade skall inte kunna komma
i fråga för lönebidrag och anställning
inom verksamheter som exempelvis Samhall.
Verksamheter som Samhall bedriver bör
inte   konkurrera   med   privat
näringsverksamhet. Samhall skall se till
att de allra mest utsatta individerna är
de som först kommer i fråga när det
gäller nya arbetstillfällen. Det skall
klart framgå om en verksamhet bedrivs i
vinstsyfte eller är av annan art. Gravt
arbetshandikappade skall  inte  behöva
riskera  att någon annan  får  deras
rättmätiga plats därför att verksamheten
drivs  delvis  i  syfte  att  sälja
produkterna på den privata marknaden.
Stöden måste göra en tydlig åtskillnad på
om verksamheten drivs på kommersiella
grunder  eller inte. Stöden till  de
arbetshandikappade  bör  kontinuerligt
utvärderas och redovisas offentligt.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A241
yrkandena 1-7 (m) och A305 yrkande 15
(m). Övriga i sammanhanget behandlade
motioner avstyrks.

16.    Arbetshandikappade m.m.
(punkt 8) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  16.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A310 yrkande 10 i denna del samt
avslår motionerna 2003/04:A241 yrkandena
1-7, 2003/04:A263 yrkandena 13 och 14,
2003/04:A305 yrkande 15, 2003/04:A316,
2003/04:A331 och 2003/04:So569 yrkande 2.

Ställningstagande

Oavsett om konjunkturen är bra eller
dålig så har de handikappade alltid en
svår situation på arbetsmarknaden. De
statliga  insatserna för  att  stärka
handikappades ställning är därför mycket
viktiga och måste alltid prioriteras.
Arbetslinjen  måste  gälla  även  för
handikappade. Förtidspensioneringar skall
undvikas i största möjliga utsträckning.
Både lönebidrag och anställningar inom
Samhall har visat sig vara värdefulla
lösningar för många handikappade.
Det  är  viktigt  att  påpeka  att
lönebidragsanställningar  i   största
möjliga utsträckning måste vara en åtgärd
för arbetshandikappade och inte för andra
grupper. Allra svårast är situationen för
dem  som har någon form av psykiskt
funktionshinder, men den är besvärlig
också för t.ex. personer med hjärt- och
kärlsjukdomar, rörelsehinder och dyslexi.
Majoriteten  av  dem  med  nedsatt
arbetsförmåga behöver någon form av hjälp
eller anpassning för att kunna arbeta.
Det kan handla om hjälpmedel, anpassad
lokal,  transporter  till  och  från
arbetsplatsen eller personligt biträde.
Men  allra  vanligast  är  behov  av
anpassning av arbetstiden, arbetstempot
eller arbetsuppgifterna. Så långt möjligt
skall efterfrågan på arbete för dem med
nedsatt  arbetsförmåga mötas  på  den
reguljära arbetsmarknaden. Arbetsgivare
kan få stöd på olika sätt för att anpassa
arbetsplatsen, men de utnyttjar dessa
möjligheter alltför sällan. Det är därför
angeläget att - gärna i samarbete med
näringslivets organisationer - bedriva
opinionsbildning riktad mot arbetsgivare
för att undanröja fördomar och sprida
kunskap om de möjligheter som står till
buds.
Antalet lönebidragsanställningar måste
öka för att de behov som finns skall
kunna  tillmötesgås. Det måste  också
finnas större möjligheter att inte trappa
av eller upphöra med bidraget om detta i
praktiken medför att anställningen därmed
upphör. Ett alternativ kan vara  att
inrätta tjänster som inte kräver full
arbetskapacitet, såsom vuxna rastvakter i
skolan eller personer som kan ledsaga
äldre, vid till exempel promenader eller
teaterbesök. Arbetsgivarnas möjligheter
att  ta  över  anställningen  när
lönebidraget upphör är ofta små.  En
fortsatt anställning förutsätter därför i
praktiken att lönebidraget permanentas.
Jag anser att detta många gånger är det
bästa alternativet för dem det berör,
annars återstår ofta bara förtidspension.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A310
yrkande 10 i denna del (fp). Övriga i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

17.    Arbetshandikappade m.m.
(punkt 8) (c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  17.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A263 yrkandena 13 och 14 och
avslår motionerna 2003/04:A241 yrkandena
1-7,   2003/04:A305   yrkande   15,
2003/04:A310 yrkande 10 i denna del,
2003/04:A316,   2003/04:A331    och
2003/04:So569 yrkande 2.

Ställningstagande

Utgångspunkten  är att  personer  med
funktionshinder skall delta på den öppna
arbetsmarknaden på lika  villkor  som
andra. För personer med funktionshinder
som innebär nedsatt arbetsförmåga och
dessutom utgör ett arbetshandikapp skall
alternativ såsom Samhall och lönebidrag
erbjudas. En arbetsgivare har ansvar för
att arbetsplatsen till fullo skall vara
tillgänglig och anpassad för anställda
med funktionshinder. Situationen i dag är
inte tillfredsställande när det t.ex.
gäller arbetshjälpmedel.
Det  är  positivt att arbetslösheten
bland de arbetshandikappade har minskat
med 27 % under det senaste året. Men man
får inte glömma att arbetslösheten bland
funktionshindrade fortfarande är dubbelt
så hög som för befolkningen som helhet.
Regeringen  bör därför återkomma  med
förslag  på hur arbetslösheten  bland
personer med funktionshinder skall minska
och hur tillgängligheten till arbetslivet
för personer med funktionshinder skall
öka.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A263 yrkandena 13 och 14
(c) bör bifallas medan motionerna A241
yrkandena 1-7 (m), A305 yrkande 15 (m),
A310 yrkande 10 i denna del (fp), A316
(s), A331 (s) och So569 yrkande 2 (v) bör
avslås.

18.    Långtidssjukskrivna (punkt 9)
(fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  18.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:Sf358 yrkande 4  samt  avslår
motionerna 2003/04:A247 yrkande 7 och
2003/04:A352.

Ställningstagande

De som på grund av ohälsa är i behov av
att byta yrke skall ha tillträde till
arbetsmarknadspolitiska program. Siktet
måste  vara  inställt  på  återställd
arbetsförmåga och återgång i arbete, om
så behövs genom byte av arbetsplats och
yrke. Det är anmärkningsvärt att de som
för sin hälsas skull behöver byta yrke
inte   är   välkomna   till   de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Detta
ligger bakom att RFV och AMS har begärt
att regeringen med en ändring av en
förordning skall "öppna" programmen för
personer som efter sjukdom inte  kan
omplaceras hos nuvarande arbetsgivare.
Regeringen  bör  vidta  erforderliga
ändringar av förordningen och se till att
återgång i arbete genom byte av yrke inte
i onödan försvåras av tillträdesregler
för omskolning m.m.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför motion  Sf358
yrkande 4 (fp). Övriga i sammanhanget
behandlade motioner avstyrks.

19.    Långtidssjukskrivna (punkt 9)
(c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  19.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A247  yrkande  7  och  avslår
motionerna 2003/04:A352 och 2003/04:Sf358
yrkande 4.

Ställningstagande

För att stärka den enskilda individen att
komma tillbaka till arbetslivet efter
sjukfrånvaro eller arbetslöshet, antingen
till ett nytt arbete eller till sin gamla
arbetsplats, anser Centerpartiet att det
skall finnas lotsar som stöd för den
enskilde. De som så önskar skall ha
möjlighet att få hjälp av en person som
tillsammans    med   arbetsgivaren,
försäkringskassan etc.  hjälper  honom
eller henne tillbaka till arbetslivet.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A247 yrkande 7 (c) bör
bifallas medan motionerna A352 (s) och
Sf358 yrkande 4 (fp) bör avslås.

20.    Kulturarbetare (punkt 10) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  20.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:Kr254 yrkandena 1 och 13.

Ställningstagande

Kulturarbetsmarknaden är problematisk och
försörjningssituationen   för   många
konstnärer    försämras.    Antalet
utbildningsplatser har ökat och därmed
också konkurrensen om de få uppdragen.
Därför  måste konstnärskapet ges  nya
potentialer. Den brist på samstämmighet
som  råder  mellan  de  konstnärliga
högskolorna och arbetsmarknaden måste ses
över och förändras och även samarbetet
mellan övriga högskolor och universitet.
Konstnärerna måste få bättre kunskaper om
hur marknaden fungerar och en bättre
grund   att   stå   på.   Dagens
arbetsmarknadspolitik  är  oftast  ett
hinder för utvecklingen eftersom den inte
i tillräckligt hög grad tar hänsyn till
kulturskaparnas särskilda villkor, t.ex.
gäller  det  arbetslöshetsförsäkringen.
Under  den  tid  konstnären  uppbär
arbetslöshetsersättning skall konstnären
stå  till arbetsmarknadens förfogande.
Konstnären  skall  vara  anmäld  på
arbetsförmedlingen  och  det  skall
upprättats en individuell handlingsplan
för framtiden. Det är självklart att
konstnärer  bör  kunna  basera  sin
försörjning på ersättning för  utfört
konstnärligt arbete och inte på bidrag.
Nya ekonomiska stödinsatser är inte den
enda  och inte heller den viktigaste
lösningen. I stället för att öka mängden
arbetsmarknadsåtgärder   måste   de
konstnärliga utövarna ges bra villkor som
gör det möjligt att leva på sitt arbete i
stället för att vara bidragsberoende. Det
offentliga samhällets satsningar på konst
skall  ske  genom direkt arbete  för
konstnärerna   och   inte   genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion Kr254 yrkandena
1 och 13 (m).

21.    Lönebidrag (punkt 14) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 14 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  21.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A310 yrkande 10 i denna del samt
avslår   motionerna   2003/04:A214,
2003/04:A215, 2003/04:A233, 2003/04:A245,
2003/04:A272, 2003/04:A289, 2003/04:A295,
2003/04:A329 yrkande 28 i denna del,
2003/04:A333,   2003/04:A349    och
2003/04:So569 yrkande 1.

Ställningstagande

De arbetshandikappades ställning måste
stärkas. Folkpartiet anser att taket för
lönebidrag skall höjas. Att nivån har
varit oförändrad i många år har gjort det
svårare  för  funktionshindrade  med
kvalificerad utbildning  att  få  ett
lämpligt arbete.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A310
yrkande 10 i denna del (fp). Övriga i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

22.    Lönebidrag (punkt 14) (kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 14 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  22.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A214 och 2003/04:A329 yrkande 28
i  denna  del samt avslår motionerna
2003/04:A215, 2003/04:A233, 2003/04:A245,
2003/04:A272, 2003/04:A289, 2003/04:A295,
2003/04:A310 yrkande 10 i denna del,
2003/04:A333,   2003/04:A349    och
2003/04:So569 yrkande 1.

Ställningstagande

Det  är  nödvändigt att  tillförsäkra
arbetshandikappade möjligheten till ett
fortsatt aktivt arbetsliv. Nu när det är
dystrare tider på arbetsmarknaden är det
stor   risk  att  det   är   de
arbetshandikappade som slås ut först.
Lönebidragen är ett effektivt instrument
att  slussa in arbetshandikappade  på
arbetsmarknaden. Men regeringen har haft
en ryckig politik på området med dålig
kontroll     av    myndigheterna,
panikbromsningar,  satsningar  som  i
praktiken    blev    minskningar,
anställningsstopp på vissa  håll  och
dessutom utredningar som ser över hela
systemet. Osäkerheten är betydande om den
långsiktiga inriktningen av regeringens
politik.   I   förordningen   för
lönebidragsanställda bör det på  nytt
införas en paragraf som innebär att om
risk för uppsägning föreligger skall en
sänkning av lönebidrag ej genomföras.
Möjlighet till en ersättning på 90 % vid
anställning  i  ideella organisationer
skall gälla såväl vid nyanställningar som
för dem som innehade anställning efter 1
juli 1995. Den 1 januari 2003 trädde nya
pensionsregler  i  kraft,  som  ger
arbetstagare som så önskar möjligheten
att vara kvar i arbetslivet till 67 års
ålder.
Denna regel är bra för de personer som
inte känner sig "klara" att gå i pension
vid 65 års ålder utan mår bäst av att få
fortsätta sitt yrkesliv några år till.
Den ger också en trygghet för de grupper
som under sina tjänsteår inte har lyckats
att få ihop pension som bedöms vara
skälig  att leva på under åren  som
pensionärer.
När de nya pensionsreglerna träder i
kraft har inte reglerna om lönebidrag
omarbetats för att följa utvecklingen.
Kommunerna får i dag statligt stöd för
att  kunna  hjälpa  personer  med
arbetshandikapp endast fram till dess att
de fyller 65 år. Detta stöd borde kunna
ges  fram  till  67 års  ålder  och
överensstämma   med    de    nya
pensionsreglerna.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motionerna A214 (kd)
och A329 yrkande 28 i denna del (kd).
Övriga i sammanhanget behandlade motioner
avstyrks.

23.    Samhall (punkt 16) (fp, kd,
c)

av  Erik  Ullenhag  (fp),  Annelie
Enochson (kd), Claes Västerteg (c) och
Désirée Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 16 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  23.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A263  yrkande 15, 2003/04:A310
yrkande 11 och 2003/04:A329 yrkande 28 i
denna del.

Ställningstagande

För personer som inte kan beredas arbete
på den reguljära arbetsmarknaden måste
det finnas alternativ. Samhall är ett
sådant alternativ vars verksamhet  är
avgörande   för   arbetshandikappade.
Verksamheten bör renodlas och uteslutande
rikta   sig  till  personer   med
arbetshandikapp.  Målet  för  Samhalls
verksamhet är bl.a. att öka  antalet
arbetstillfällen     för     de
arbetshandikappade,  öka  rekryteringen
från grupper med svårare funktionshinder
och nå ett rimligt ekonomiskt resultat.
Affärsmässigheten dominerar för mycket,
och rekryteringen från de prioriterade
grupperna  minskar.  Även   andelen
övergångar från Samhall till ordinarie
arbeten blir mindre. Det är inte lyckat
att Samhall konkurrerar på den öppna
marknaden. Samhall har bl.a. satsat på
servicetjänster. Kraven inom den sektorn
är  höga  både  när  det  gäller
stresstålighet och flexibilitet, vilket
inte många arbetshandikappade personer
förmår  att leva upp till.  Samhalls
prioritering  måste  vara  att  ge
meningsfulla   arbeten   till   de
arbetshandikappade i stället för att nå
rimligt ekonomiskt resultat. Vi anser att
Samhalls vinstkrav bör ses över.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A263
yrkande 15 (c), A310 yrkande 11 (fp) och
A329 yrkande 28 i denna del (kd).

24.    Lärlingsutbildning (punkt 17)
(m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 17 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  24.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A305 yrkande 13 och 2003/04:Kr232
yrkande  7  samt  avslår  motionerna
2003/04:A329 yrkande 11 och 2003/04:Ub399
yrkande 2.

Ställningstagande

Flera    av    de    nuvarande
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  bör
slopas till förmån för mer individuellt
inriktade insatser. Utbildning av olika
slag kommer att utgöra den dominerande
insatsen. En betydande del av  denna
utbildning kommer inte att betraktas som
arbetsmarknadspolitik  i  traditionell
mening.  Vi  vill exempelvis  ersätta
traditionella   arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för ungdomar under 25 år med en
företagsinriktad lärlingsutbildning. Den
kan bedrivas av olika aktörer, såsom
gymnasieskolor,    friskolor    och
utbildningsföretag. Arbetslösa ungdomar
med bristfällig grundutbildning ges med
denna lärlingsutbildning nya möjligheter
att ta sig ut på arbetsmarknaden.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker  därför  motionerna  A305
yrkande 13 (m) och Kr232 yrkande 7 (m).
Övriga i sammanhanget behandlade motioner
avstyrks.

25.    Lärlingsutbildning (punkt 17)
(kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 17 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  25.
Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2003/04:A329 yrkande 11 och 2003/04:Ub399
yrkande  2  samt  avslår  motionerna
2003/04:A305 yrkande 13 och 2003/04:Kr232
yrkande 7.

Ställningstagande

Lärlingssystem kan utvecklas både inom
den svenska gymnasieskolans ram och som
en  arbetsmarknadspolitisk åtgärd  för
arbetslösa. Flera förhållanden talar för
ett fungerande lärlingssystem. Skola och
samhälle  visar  inte  de  praktiska
färdigheterna den uppmärksamhet som är
rimlig. Det är viktigt att varje elev får
möjlighet  att  utveckla  hela  sin
personlighet. Om skolan blir  alltför
teoretisk kan inlärningen hämmas  för
många elever. Ungdomsarbetslösheten  i
Sverige  är betydligt högre  än  den
genomsnittliga arbetslösheten. Kraftiga
insatser måste vidtas för att  sänka
trösklarna  för ungdomars  inträde  i
arbetslivet. Omkring 300 hantverksyrken
är på väg att dö ut på grund av att det
inte   finns   någon   utbildning.
Hantverksyrken är en viktig del av vårt
kulturarv. Det finns behov av kompetenta
yrkesarbetare  på  områden  som  det
reguljära utbildningssystemet har svårt
att tillfredsställa. För att kunna svara
upp  till företagens olika behov  av
yrkeskunnande behövs en  mängd  olika
utbildningsvägar. Det finns inte någon
centralt  sammanställd information  om
lärlingsutbildningar  som  bedrivs  i
projektform som arbetsmarknadspolitiska
åtgärder  runt  om  i  landet.  En
kartläggning på central och regional nivå
samt  på lokalnivå och en samordning
mellan länsarbetsnämnderna och kommunerna
behövs. På olika platser i landet har
projekt  med  lärlingsutbildning  som
arbetsmarknadspolitisk  åtgärd  slagit
mycket väl ut. Med en väl fungerande
lärlingsutbildning inom gymnasieskolans
ram  kommer  på  sikt  behovet  av
lärlingsutbildning          som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd att minska.
I dagsläget föreligger dock ett stort
behov.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion A329 yrkande 11
(kd) och Ub399 yrkande 2 (kd). Övriga i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

26.    Stöd till start av
näringsverksamhet (punkt 18) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  26.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A310 yrkande 9 samt avslår motion
2003/04:A327 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Det är viktigt att det finns någon form
av stöd till dem som har en idé och vill
starta ett eget företag och inte har
något  eget  kapital att  sätta  in.
Folkpartiet anser att det system med
mikrokredit som riksdagen beslutade att
införa  hösten  2001 i  samband  med
behandlingen  av den regionalpolitiska
propositionen 2001/02:4 måste utvecklas.
Detta är ett bättre alternativ än stöd
till  start av näringsverksamhet  som
skapar en falsk illusion av att det går
att få i gång ett företag på mycket kort
tid. Jag föreslår att den senare typen av
stöd skall avskaffas.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A310
yrkande 9 (fp) och avslår motion A327
yrkandena 1 och 2 (s).

27.    Aktivitetsgarantin (punkt 19)
(kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 19 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  27.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A329  yrkande 5  samt  avslår
motionerna 2003/04:A263 yrkande 9 och
2003/04:A301.

Ställningstagande

Den   insikt  som  måste   prägla
arbetsmarknadspolitiken är att det är
nödvändigt att på ett tidigt stadium
vidta relevanta åtgärder för att stödja
den  arbetslöse att snabbt  få  rätt
utbildning, praktik och annan  hjälp.
Aktivitetsgarantin   som   riksdagen
beslutade om våren 2000 drogs i gång den
1 augusti samma år för att inom några
månader omfatta 30 000 personer. Eftersom
försöksverksamheten   som   föregick
aktivitetsgarantin bara  varade  några
månader och förberedelsetiden var mycket
kort  är  det  inte  konstigt  att
aktivitetsgarantin  har  haft  grava
inkörnings- och kvalitetsproblem. Själva
grundidén är riktig, det vill säga att de
långtidsinskrivna kommer in i ett mer
aktivt  och  nära  samarbete  med
arbetsförmedlingens personal  och  att
varje individs särskilda behov beaktas i
en    individuell    handlingsplan.
Aktivitetsgarantin står dock och faller
med  den praktiska tillämpningen. Det
räcker    således    inte    med
jobbsökaraktiviteter. Det behövs tydliga
krav som går att leva upp till, stöd och
hjälp att bryta arbetslöshetsmönstret och
aktiva insatser att möta den enskilda
personens konkreta behov och problem. Det
är också viktigt med nära samverkan med
föreningsliv,   näringsliv,   privata
bemanningsföretag och förmedlare.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion A329 yrkande 5
(kd). Övriga i sammanhanget behandlade
motioner avstyrks.

28.    Aktivitetsgarantin (punkt 19)
(c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 19 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  28.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A263  yrkande  9  och  avslår
motionerna 2003/04:A301 och 2003/04:A329
yrkande 5.

Ställningstagande

Alltför    många    av    dagens
utbildningsprogram som startats för att
minska  arbetslösheten har visat  sig
misslyckade. I en utvärdering av den
svenska arbetsmarknadspolitiken har man
funnit att de stora volymåtgärderna under
1990-talet inte ledde till att man fick
fler  nya  jobb. Ett av de  största
programmen   på  senare   år   är
aktivitetsgarantin, som infördes 2000. I
AMS egen utvärdering sägs att åtgärden
inte ökar deltagarnas chanser att få ett
reguljärt jobb, däremot ökar chanserna
att få ett jobb med stöd. Ett mål med
aktivitetsgarantin är också att bryta
rundgången i systemen. Rapporten visar
dock att de som deltagit i programmet
oftare återkommer i arbetslöshet än andra
grupper.
Införandet av aktivitetsgarantin måste
ses som ett led i regeringens försök att
nå  sitt  eget mål om  4  %  öppen
arbetslöshet. Av många äldre arbetslösa
uppfattas dock aktivitetsgarantin  som
kränkande och meningslös. Regeringen bör
därför  återkomma till riksdagen  med
förslag   om   att   tidsbegränsa
aktivitetsgarantin till två år och i
stället införa möjligheten för arbetslösa
över 60 år att erhålla anställning med
lönebidrag.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A263 yrkande 9 (c) bör
bifallas medan motionerna A301 (s) och
A329 yrkande 5 (kd) bör avslås.

29.    Anställningsstöd (punkt 20)
(kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 20 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs under
Ställningstagande i reservation  29.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A329 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi anser att det omfattande regelsystem
som finns på anställningsstödets område
inte  är ändamålsenligt och  är  för
komplicerat för dem som skall tillämpa
det. Systemet ändras dessutom ofta av
regeringen. Det är viktigt att en åtgärd
får verka fullt ut och inte störas av
ständiga  regeländringar  som  minskar
överskådligheten och ökar byråkratin. Det
särskilda anställningsstödet innebär att
den som fyllt 57 år och varit inskriven
på arbetsförmedlingen i två år skulle få
ett anställningsstöd under 24 månader
omfattande 75 % av lönekostnaden. Vi
menar att stödet innebär orimligt höga
subventionsnivåer under två års tid. En
privat arbetsgivare får cirka 11 000 kr i
månaden under två år i subvention för att
anställa en person. Anställningsstödet
borde  begränsas  till  ett  allmänt
anställningsstöd  och  ett  förstärkt
anställningsstöd.
Arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
finansieras   genom   anslag   och
medelstilldelning från  AMS  ut  till
länsarbetsnämnderna  som  i  sin  tur
fördelar anslagen vidare till de lokala
arbetsförmedlingarna.  Undantaget  är
anställningsstödet som är utformat som en
skattereduktion utan budgetrestriktioner.
Det lokala arbetsförmedlingskontoret har
därför all anledning att i första hand
nyttja anställningsstöden, eftersom det
skapar  större  handlingsfrihet  från
budgetsynpunkt för kontoret. Det är inte
sannolikt att detta i längden leder till
den  mest  optimala avvägningen  sett
utifrån de mål och anslag som riksdagen
beslutat om. Det är också orimligt att
regeringen   själv   beslutar   om
regeländringar   när   det   gäller
anställningsstödet -  en  åtgärd  som
beräknas belasta statens finanser med 2,3
miljarder  kronor  nästa  år.  Sådana
regelförändringar  skall  i  stället
underställas  riksdagens  beslut  och
avvägningar.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion A329 yrkande 7
(kd).

30.    Andra insatser för arbetslösa
(punkt 21) (c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  30.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A263  yrkande 11  och  avslår
motionerna  2003/04:A223,  2003/04:A365
yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:A369.

Ställningstagande

Kraven på en hög utbildningsnivå hos både
individer och befolkningen i sin helhet
är större i dag än någonsin tidigare.
Numera är det allt svårare att klara av
arbetslivet utan en god utbildning. Både
den  nationella  och  internationella
utvecklingen visar att arbetskraft med
låg utbildningsnivå kommer att ersättas
av individer med högre utbildning. Under
hela 1990-talet har personer med kort
utbildning varit de som först blivit
arbetslösa och de som sist fått ett nytt
arbete när konjunkturen vänt. Treårig
gymnasieutbildning framställs allt oftare
som ett minimikrav för alla som söker sig
till arbetslivet i dag.
I dag har alla vuxna en lagstadgad rätt
från  20  års  ålder  att  delta  i
grundläggande vuxenutbildning motsvarande
grundskola. Kommunerna har skyldighet att
inte bara tillhandahålla utbildning utan
också aktivt verka för att personer som
bor  i  kommunen  och  som  saknar
grundskolekompetens    deltar    i
utbildningen. Centerpartiet anser att det
även bör finnas en liknande lagstadgad
rätt   att   delta  i   gymnasial
vuxenutbildning. Alla arbetslösa som har
en kort utbildning sedan tidigare skall
erbjudas  en kompletterande utbildning
motsvarande gymnasienivå.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A263 yrkande 11 (c) bör
bifallas medan motionerna A223 (s), A365
yrkandena 1 och 2 (mp) samt A369 (fp) bör
avslås.

31.    Andra insatser för arbetslösa
(punkt 21) (mp)

av Ulf Holm (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 21 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  31.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A365 yrkandena 1 och 2  samt
avslår   motionerna   2003/04:A223,
2003/04:A263 yrkande 11 och 2003/04:A369.

Ställningstagande

Ett  socialt arbetskooperativ har  en
viktig    funktion    i    en
rehabiliteringsprocess. Medlemmarna i de
sociala arbetskooperativen befinner sig
oftast längst bort från arbetsmarknaden.
I sina kontakter med offentliga aktörer
hamnar de ofta mellan stolarna därför att
de utgör gränsfall i förhållande till
olika  regelverk och  inte  ses  som
rehabiliterbara.
Vad är då ett socialt arbetskooperativ?
Någon exakt definition finns inte. Men
kooperativet  fungerar  som  en  egen
juridisk person och utgör en demokratiskt
styrd ekonomisk förening som erhåller
någon form av ekonomiskt stöd från den
offentliga sektorn. Människor som arbetar
i kooperativet står utanför den ordinarie
arbetsmarknaden.  De  måste  vara  i
majoritet i föreningen och  i  någon
utsträckning  producera  varor  eller
tjänster på en marknad.
Vad skall då de här kooperatörerna leva
av? Alla vill ju ha lön för det arbete de
utför. Många av dessa människor kan inte
arbeta heltid, och när de arbetar sker
detta  med  nedsatt  arbetskapacitet.
Eftersom  varken  lönebidrag  eller
sjukbidrag  kan ses som  en  lämplig
ersättning i sammanhanget förespråkar jag
en försöksverksamhet med ett statligt
kooperatörsbidrag  under  tre   år.
Kooperatörsbidraget skulle kunna utges
med hänsyn till arbetad tid och ligga på
samma   nivå   som   lönebidraget.
Finansieringen skulle kunna  ske  med
exempelvis lönebidragsmedel.
Kommunerna är ålagda att ha ansvaret
för en meningsfull sysselsättning för
funktionshindrade men det behövs en morot
för detta. Ett stimulansbidrag om 50 % av
kostnaderna för handledarlöner i sociala
arbetskooperativ skulle  kunna  lämnas
under  den  treåriga  försöksperioden,
vilket bör utredas av regeringen.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A365
yrkandena  1 och 2 (mp).  Övriga  i
sammanhanget   behandlade   motioner
avstyrks.

32.    Förmedlingsverksamhet
(punkt 22) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  32.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A305 yrkande 10  samt  avslår
motion 2003/04:A310 yrkande 5.

Ställningstagande

Moderaterna  anser att en individuell
arbetsförmedling  skall  skapas.  Alla
arbetslösa skall ha rätt till kostnadsfri
och  valfri arbetsförmedling  och  en
individuell          behandling.
Arbetsförmedlingstjänsten kan utföras av
olika huvudmän, t.ex. bemanningsföretag.
Konkurrens   och   mångfald   inom
arbetsförmedlingen  leder  till  högre
kvalitet och effektivare resultat. Det är
självklart  att förmedlingsverksamheten
utformas utifrån lokala förhållanden. I
glesbygd kommer få bemanningsföretag att
etablera sig, åtminstone i ett inledande
skede. Där inga alternativ växer fram har
staten det slutliga ansvaret att se till
att  alla som är arbetslösa får den
service de har rätt att kräva. Allt stöd
från arbetsförmedlingen skall ha som enda
syfte  att ge den arbetslöse maximal
möjlighet att kunna finna ett arbete. Det
kräver att åtgärderna så långt det är
möjligt är utformade efter den enskildes
behov.
Detta bör ges regeringen till känna. Vi
tillstyrker därför motion A305 yrkande 10
(m) och avslår motion A310 yrkande 5
(fp).

33.    Förmedlingsverksamhet
(punkt 22) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  33.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A310 yrkande 5 samt avslår motion
2003/04:A305 yrkande 10.

Ställningstagande

Folkpartiet    vill     reformera
platsförmedlingsverksamheten  för  att
stärka  den  arbetslöses  ställning.
Arbetsförmedlingen måste få konkurrens.
Privata arbetsförmedlingar, branschvisa
arbetsförmedlingar,        privata
utbildningsföretag, ideella föreningar,
kooperativ,   nätverk   och   nya
bemanningsföretag skall kunna komplettera
den statliga arbetsförmedlingen. I de
delar av Sverige där det saknas underlag
för  privata  aktörer får  dock  det
offentliga träda in som platsförmedlare.
Hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen
bör     lyftas    av     från
platsförmedlingsverksamheten.
En av de viktigaste liberaliseringarna
på arbetsmarknaden under 1990-talet var
avskaffandet av förbudet  mot  privat
arbetsförmedling, vilket skedde  under
starkt motstånd från Socialdemokraterna.
Det    öppnade    Sverige    för
personaluthyrningsföretag. Efter en trög
start verkar nu en lång rad av privata
arbetsförmedlingar          och
personaluthyrningsfirmor        på
arbetsmarknaden.        Fristående
aktivitetscentrum,  produktions-  och
distributionsagenter,  förmedlare  av
kunskapstjänster samt stödgrupper  för
forskare och akademiker, mediefolk och
konstnärer  har  vuxit  fram.  Dessa
fristående organisationer har bidragit
till att flytta initiativ och ansvar från
stora offentliga system till människorna.
Denna  mångfald  gynnar  alla  på
arbetsmarknaden.
Uthyrningsföretagen har bidragit till
att   minska   arbetslösheten   och
segregationen  samt  att  höja  låga
kvinnolöner, bl.a. i vården.  I  ett
internationellt    perspektiv    är
uthyrningsföretagens andel av den svenska
arbetsmarknaden ännu låg.  Fortfarande
arbetar mindre än 1 % av arbetskraften i
ett uthyrningsföretag, även om andelen är
högre i storstäderna. Ytterst har det
offentliga     ansvaret     för
förmedlingsverksamheten.
Detta bör ges regeringen till känna.
Jag  tillstyrker därför  motion  A310
yrkande 5 (fp) och avslår motion A305
yrkande 10 (m).

34.    Arbetsmarknadsnämnder
(punkt 23) (c)

av Claes Västerteg (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 23 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  34.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A263 yrkandena 3 och 10  och
avslår motion 2003/04:A221.

Ställningstagande

För att arbetsmarknadspolitiken skall bli
mer dynamisk behövs lokal förankring och
idéer från alla parter. I dag finns
lokala  arbetsförmedlingsnämnder  där
kommunerna nominerat representanter, som
utgör majoriteten i nämnderna. Övriga
representanter utgörs av företrädare för
näringslivet,   fackföreningsrörelsen,
arbetsförmedlingarna         och
länsarbetsnämnderna. Genom denna ordning
bli fler delaktiga och engagerade i den
lokala arbetsmarknadspolitiken. De nya
arbetsförmedlingsnämnderna har dock inte
haft makten över resurserna, vilket gjort
att nämnderna till stor del inneburit ett
spel för gallerierna.
Eftersom     arbetsmarknadspolitiken
behöver förankras lokalt hos de människor
som arbetar och berörs av den lokala
arbetsmarknaden  bör  regelverk  och
organisationen            för
arbetsförmedlingsnämnderna utvärderas.
Anställningsstöd  såsom   offentligt
skyddat  arbete (OSA) och  offentligt
tillfälligt arbete (OTA) kan vara en
sista utväg för personer som inte kommer
in på den reguljära arbetsmarknaden och
där  aktivitetsgarantin  upplevs  som
meningslös. Därför bör det införas en
lagstadgad     möjlighet     för
arbetsmarknadsnämnderna att, i samråd med
kommuner och landsting, införa liknande
åtgärder.
Vad jag anfört här bör ges regeringen
till känna. Det anförda innebär att jag
anser att motion A263 yrkandena 3 och 10
(c) bör bifallas medan motion A221 (fp)
bör avslås.

35.    Arbetskraftens rörlighet över
gränserna (punkt 25) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 25 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  35.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:Sf324 yrkandena 3 och 4  och
avslår motionerna 2003/04:A240 yrkande 3,
2003/04:A259 samt 2003/04:N225 yrkande 4.

Ställningstagande

Vi anser att nuvarande utformning av
systemen för arbetslöshetsersättning samt
arbetsförmedling           och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätter
hinder  i  vägen  för  arbetskraftens
rörlighet  i  Öresundsregionen.  Dessa
hinder måste undanröjas.
Om man exempelvis arbetar deltid eller
har  timvikariat i både Danmark  och
Sverige men inte arbetar i båda länderna
samma vecka stöter man på problem. Detta
beror på att man enligt AMS måste pendla
mellan de båda ländernas system  för
arbetslöshetsersättning.
Arbejdsdirektoratet  i  Danmark  anser
däremot att det är i det land där man
under  en  längre  period  haft  sin
huvudsakliga sysselsättning som man också
skall vara arbetslöshetsförsäkrad. Flera
andra exempel kan lämnas på hinder mot
arbetskraftens rörlighet som uppstår till
följd  av  bristande  överensstämmelse
mellan  de  svenska  och  danska  a-
kassesystemen.
Vi anser att AMS borde vidta åtgärder
för att undanröja de problem som den
svenska  regeltolkningen  medför.  Det
gäller också de svårigheter som  kan
uppstå i samband med att personer söker
arbete    eller    deltar    i
arbetsmarknadspolitiska program. Det går
exempelvis inte att få ersättning för
sökanderesor i grannlandet. Inte heller
är  det  möjligt för en person  med
utbildningsbidrag  från  Sverige  att
praktisera i Danmark.
Vad som anförts här bör ges regeringen
till känna, vilket innebär att motion
Sf324 yrkandena 3 och 4 (m) tillstyrks.
Övriga i sammanhanget behandlade motioner
avstyrks.

36.    Arbetskraftens rörlighet över
gränserna (punkt 25) (v)

av Camilla Sköld Jansson (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 25 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  36.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A259  och  avslår  motionerna
2003/04:A240  yrkande 3, 2003/04:Sf324
yrkandena  3 och 4 samt 2003/04:N225
yrkande 4.

Ställningstagande

Från Vänsterpartiets sida anser vi att
det i samband med EU:s utvidgning inte
bör  införas  några  övergångsregler
avseende arbetskraftens fria rörlighet.
Vi  anser  att sådana övergångsregler
skulle  vara diskriminerande och  kan
medföra risk för att EU indelas i A- och
B-lag. Utgångspunkten måste vara att de
nya medlemsländerna omfattas av samma
rättigheter och skyldigheter som övriga
EU-länder.  Övergångsregler  är  ingen
lösning vare sig på kort eller lång sikt.
Redan nu finns det exempel på  att
arbetskraft från andra länder utsätts för
lönedumpning och social dumpning och får
sämre villkor än inhemsk arbetskraft.
Detta  måste undvikas, och regeringen
måste noga följa upp att kollektivavtal
och  rättigheter för löntagarna  inte
urholkas  som en följd av den  fria
rörligheten.
De fackliga organisationerna bör t.ex.
få ökade möjligheter att motverka social
dumpning och att förhindra diskriminering
av utländsk arbetskraft.
En särskild översyn bör göras bl.a. av
bemanningsföretag som  i  vissa  fall
förefaller ha som målsättning att dumpa
löner, av oklara ansvarsförhållanden vid
system med underentreprenörer och  av
oseriös användning av F-skattsedlar.
Fri       rörlighet      och
arbetskraftsinvandring får inte leda till
arbetslöshetsinvandring, utnyttjande och
social dumpning. Regler måste utformas
från   ett  tydligt  klass-   och
könsperspektiv   för   att   skydda
arbetskraften mot detta. Därvid skall
erfarenheter från det arbete som redan
pågår, till exempel inom LO och dess
medlemsförbund, tas till vara. Regeringen
bör återkomma till riksdagen med förslag
till samlat program för insatser som
syftar till att säkerställa tryggheten
för alla grupper på arbetsmarknaden vid
fri rörlighet.
Det anförda bör ges regeringen till
känna, vilket innebär att motion A259 (v)
tillstyrks medan övriga i sammanhanget
behandlade förslag avstyrks.

37.    System för individuell
kompetensutveckling (punkt 27)
(m, fp, kd, c)

av Anders G Högmark (m), Erik Ullenhag
(fp),  Patrik Norinder (m),  Henrik
Westman (m), Annelie Enochson (kd),
Claes  Västerteg  (c)  och  Désirée
Pethrus Engström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 27 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad som framförs  under
Ställningstagande  i  reservation  37.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2003/04:A227 yrkandena 1-4 och avslår
motionerna  2003/04:A232,  2003/04:A263
yrkande 12, 2003/04:A305 yrkande  14,
2003/04:A307  yrkande 6,  2003/04:A308
yrkande  6,  2003/04:A309 yrkande  3,
2003/04:A329 yrkande 15 och 2003/04:Ub396
yrkande 11.

Ställningstagande

Inledning
Kompetensutveckling är en fråga som har
strategisk betydelse. Trots detta har
regeringen misskött frågan  under  en
längre tid. Nödvändiga reformer har gång
på gång skjutits på framtiden. Redan år
2000 var en utredning om individuellt
kompetenssparande klar (SOU 2000:119).
Länge var det oklart om regeringen över
huvud  taget  skulle  orka  med  att
åstadkomma den aviserade propositionen.
Till  sist  kom en proposition.  Den
innehöll dock inga lagförslag utan endast
knapphändiga riktlinjer. Därmed har den
viktiga  reform  som  införandet  av
kompetenssparande innebär ännu en gång
skjutits  på  en osäker framtid.  Om
regeringen hade agerat så att ett system
med individuellt kompetenssparande hade
kunnat  införas  under  2002  hade
förutsättningar funnits  för  att  en
väsentlig del av de 36 miljarder kronor
som under året återbetalas från SPP till
svenska företag hade kunnat avsättas till
kompetenssparande    via    lokala
överenskommelser. Vi anser därför att
regeringen förtjänar stark kritik för
hela  sin handläggning av frågan  om
individuell kompetensutveckling. I motion
A227 lägger vi fram ett gemensamt förslag
till  riktlinjer för ett system  för
individuell kompetensutveckling.

Systemets utgångspunkter och syfte

Enligt vår uppfattning är det viktigt att
Sverige återfår sin forna ställning i
toppen av den s.k. välståndsligan. Det är
nödvändigt om vi skall kunna skapa det
goda samhället där alla har ett arbete
och där sjuka, gamla och behövande får
den vård och omsorg som de behöver.
I många kommuner är en tredjedel av den
arbetsföra   befolkningen  arbetslös,
deltagande i någon arbetsmarknadspolitisk
insats eller förtidspensionerad. Särskilt
prekär är situationen i de delar av
landet  som traditionellt  styrts  av
Socialdemokraterna under lång tid. Där
har enskilda initiativ, konkurrens med
den   offentliga   sektorn   och
entreprenörsanda sällan  eller  aldrig
uppmuntrats.
Arbetslivet  genomgår   en   snabb
förändring.    Globalisering    och
teknikintensifiering leder  till  ökad
rörlighet på arbetsmarknaden. Inom det
privata näringslivet omsätts 25-30 % av
alla arbetstillfällen varje år. Det blir
allt vanligare att personer är anställda
hos flera olika arbetsgivare och att
personer växlar mellan utbildning och
arbete.
Utbildning blir alltmer en färskvara,
och många gamla yrken är på tillbakagång
samtidigt som nya tillkommer. Länder som
vill hävda sig i den internationella
konkurrensen  måste  anpassa   sina
utbildningssystem till denna utveckling.
Enligt vår uppfattning är det viktigt
att  man  understöder  det  livslånga
lärandet och ökar människors möjligheter
att  förkovra  sig  och  utvecklas.
Utbildning och kompetens är nyckelord för
framtidens arbetsmarknad. Därför anser vi
att det skall införas ett system för
sparande   till  kompetensutveckling.
Systemet skall vara individuellt  och
frivilligt.
Individuellt kompetenssparande främjar
möjligheterna för individen att utbilda
sig vidare. När kompetensen stärks ökar
den enskildes trygghet på arbetsmarknaden
liksom benägenheten att pröva utmaningar
i arbetslivet. Ökade möjligheter till
kompetenssparande är därför en viktig
komponent i en strategi för långsiktig
tillväxt.
Kompetenssparande är inte bara positivt
ur ett individperspektiv. Sådant sparande
bidrar till kompetenshöjning och därmed
till att begränsa arbetslösheten. Landets
förmåga att stå emot ekonomiska kriser
stärks.

Val av sparmodell

Vi anser att systemet skall bygga på en
möjlighet för fysiska personer att med
skattemässig verkan göra insättningar på
individuella  kompetenssparkonton.  Det
skall inte bara gälla för anställda, utan
det är också viktigt att egenföretagare
ges möjlighet att kompetensspara.
Avkastningen på sparandet skall inte
beskattas som kapitalinkomst. I stället
bör  den  skattemässiga  behandlingen
likställas med vad som gäller för det
individuella pensionssparandet (IPS). Det
innebär för närvarande att avkastningen
beskattas med 15 % avkastningsskatt i
stället för med 30 % kapitalinkomstskatt.
Medlen  på  kompetenssparkontot  är
individens egna och skall kunna användas
till sådan kompetensutveckling som den
enskilde     själv     bestämmer.
Kompetensutveckling bör  ges  en  vid
definition. Om sparmedlen inte kommer
till användning för kompetensutveckling
bör de kunna användas för att förstärka
pensionen.

Avsättningsmöjligheter m.m.

Vi föreslår en ordning där varje individ
ges  möjlighet att göra  avdrag  vid
inkomstbeskattningen för insättningar på
ett  individuellt  kompetenssparkonto.
Avdragsrätten bör gälla för insättningar
upp till ett prisbasbelopp per år.
Enligt det beslut som riksdagen fattade
våren 2002 (bet. 2001/02:AU10, rskr. 322)
skall en maximal årlig avsättning på
endast  en  fjärdedels  prisbasbelopp
tillåtas. Det är helt otillräckligt för
att nå reformens syfte. I propositionen
motiveras detta med att personer med höga
inkomster har möjlighet att spara  i
större utsträckning. Enligt vår mening
bör  dock inte låginkomsttagarnas mer
begränsade  handlingsutrymme  föranleda
beloppsgränser som gör hela  reformen
meningslös. I stället förordar vi någon
form av extra skattekredit eller bidrag
till  låginkomsttagare  som  börjar
kompetensspara. Sänkta skatter för  i
första hand låg- och medelinkomsttagare
skulle också öka deras självbestämmande.
Det  ökade ekonomiska utrymmet skulle
exempelvis kunna användas till ett riktat
sparande såsom kompetenssparande.
Enligt   vår   uppfattning   är
arbetsgivarnas medverkan viktig för att
stödja  och  utveckla  individernas
kontinuerliga vidareutbildning. För det
enskilda företaget är det av avgörande
betydelse för dess överlevnad att ge
anställda kontinuerlig utbildning. Denna
typ   av  mer  verksamhetsrelaterad
kompetensutveckling är ett naturligt led
i företagens vardag.
Det är angeläget att få deras medverkan
bl.a. därför att kapitalet i systemet då
kan byggas upp i en snabbare takt. Redan
i dag tar företagen ett betydande ansvar
för de anställdas kompetensutveckling.
Här är det emellertid ofta fråga om en
mer   direkt   verksamhetsrelaterad
personalutbildning där företaget också
har ett avgörande inflytande. Det är inte
lika   självklart  med  en  aktiv
arbetsgivarmedverkan    i     ett
kompetenssparande  där  medlen  helt
disponeras av den enskilde.
För  att stimulera arbetsgivare  att
bidra  till  den  anställdes  eget
utbildningssparande anser vi att det bör
införas en rätt till avdrag för sociala
avgifter  vid avsättningar  till  den
anställdes kompetenssparkonto. Detta kan
jämföras med de villkor som gäller för
arbetsgivares   avsättningar   till
pensionssparande för anställda.

Förvaltning    av    medel    på
kompetenssparkonto m.m.

Enligt de riktlinjer för ett individuellt
kompetenssparande  som  fastlogs  av
riksdagen förra våren skall sparandet ske
hos en statlig myndighet i stället för -
såsom  föreslogs  i  IKS-utredningens
betänkande  - hos banker  och  andra
finansiella institut. Vi motsatte oss
detta  i  samband med  beslutet  och
vidhåller denna inställning. Enligt vår
mening bör medlen förvaltas av banker och
andra finansiella institut.
I samband med beslutet anfördes som
skäl för den valda lösningen dels att det
finns problem i förhållande till EG-
rätten, dels att det går fortare om man
väljer en myndighetslösning i stället för
en marknadslösning.
Den begränsade EG-rättsliga analys som
regeringen presenterade i propositionen
visar  att  det finns  osäkerhet  om
förenligheten med EG-rätten både  vad
beträffar en marknadslösning och  vad
beträffar en myndighetslösning. Frågan
måste analyseras vidare, men det finns
naturligtvis inget skäl att välja den
modell som långsiktigt blir sämst för
spararna genom att ingen konkurrens över
huvud taget tillåts förekomma.
Det är vidare helt orimligt att tro att
utnyttjandet  av en myndighet  skulle
innebära en snabbare introduktion av det
individuella kompetenssparandet än om man
utnyttjar den befintliga infrastrukturen
hos  banker  och  andra  finansiella
institut.    Erfarenheterna    från
Premiepensionsmyndigheten  talar  sitt
tydliga språk och illustrerar hur lång
tid det kan ta och hur kostsamt det kan
bli att etablera en myndighetslösning.
Kostnaderna  för att bygga  upp  en
sparandeförvaltning inom ramen för en
statlig myndighet är mycket stora  i
jämförelse  med kostnaderna  för  att
använda  dagens  infrastruktur,  som
försäkringsbolag,         banker,
värdepappersbolag etc. Genom att nyttja
redan befintliga strukturer stimuleras
också     marknadsföringen     av
kompetenssparandet i och med att de olika
aktörerna  har  ett företagsekonomiskt
intresse av att göra systemet känt bland
löntagare  och  arbetsgivare.  Statens
kostnader kan därmed hållas nere. Även
den effekten går förlorad när sparandet
sker inom ramen för en statlig myndighet.
Det är viktigt att det individuella
kompetenssparandet blir  attraktivt  i
förhållande till andra sparformer. Därför
är  det viktigt att det råder  stor
valfrihet för spararna både vad avser
olika typer av sparande och vad avser
olika  sparinstitut.  Konkurrens  och
valfrihet måste vara vägledande även för
denna sparform.

Sammanfattande bedömning

Med hänsyn till det ovan anförda anser
vi att riksdagen bör bifalla motion A227
yrkandena 1-4 (m, fp, kd, c) och godkänna
motionens förslag till riktlinjer för ett
system      för     individuell
kompetensutveckling   såvitt   avser
systemets utgångspunkter och syfte, val
av  sparmodell,  avsättningsmöjligheter
m.m.  och  förvaltning av  medel  på
kompetenssparkonto m.m. Övriga motioner
avstyrks i den mån de inte kan anses
tillgodosedda genom vad som anförts.

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

Friåret (punkt 15) (m, fp, c)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m), Henrik Westman (m), Erik
Ullenhag (fp) och Claes Västerteg (c).
Vi  anser  att politiken måste  vara
konsekvent i att arbete och företagande
skall löna sig. Förmåner som innebär
betalning vid frånvaro från arbetet skall
ha  hållbar  social  grund,  t.ex.
föräldrapenning och sjukpenning. Förmåner
som  inte  fyller dessa krav  sänder
signaler som står i strid med strävan att
bevara och stärka den ekonomiska grunden
för välfärden. Friårsreformen går ut på
att  friska,  arbetsföra  och  annars
arbetande människor får betalt av staten
för en lång tjänstledighet. Att bidraget
till att inte vara yrkesaktiv kallas
aktivitetsstöd  är dessutom  stötande.
Friårsverksamheten är ett missbruk av
arbetsmarknadspolitiken som undergräver
arbetslinjen.  Försöksverksamheten  bör
avbrytas omgående.

Friåret (punkt 15 ) (kd)

av Annelie Enochson (kd) och Désirée
Pethrus Engström (kd).
Kristdemokraterna menar att a-kassemedel
skall kunna användas till arbetstagare
som under ett år ersätts av en arbetslös
person. Ett friår kan användas  till
mycket, till exempel till att bygga på
sin kompetens eller till att starta eget
företag. Det har visat sig att många av
dem som utnyttjar möjligheten att ta ett
friår är kvinnor mellan 35 och 55 år i
den offentliga sektorn, en grupp med
mycket höga ohälsotal. Ännu är det för
tidigt att säga om friåret också kan
minska ohälsan bland arbetslösa. Men om
många arbetslösa får arbete under ett år
borde det få effekt på hälsan, även om
det inte omgående leder till att den
arbetslöse  får ett fast  jobb.  Den
gemenskap man får på arbetsplatsen, en
eventuellt  förbättrad  ekonomi  och
brytande av invanda mönster kan vara en
oerhört  positiv  effekt  för  den
arbetslöse. Friåret innebär också att den
arbetstagare  som  utnyttjar  friåret
återkommer mer stimulerad till sin gamla
arbetsplats och många kan därmed undvika
utbrändhet.   Vi   förordar   att
friårsförsöket  fortsätter,  gärna  i
utvidgad form, för att sedan grundligt
utvärderas.


Moderaternas anslagsförslag för
utgiftsområdena 13 och 14 (punkterna
29 och 30) (m)

av  Anders  G Högmark (m),  Patrik
Norinder (m), och Henrik Westman (m).

Inledning

Moderata samlingspartiet har i parti- och
kommittémotioner  förordat  en  annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Ett övergripande mål
för den ekonomiska politiken skall vara
att möjliggöra ökad tillväxt, att kunna
leva på sin lön och stärkt trygghet.
Antalet     sjukskrivna     och
förtidspensionerade måste minskas genom
att   sjukvård  och  rehabilitering
förbättras.  Detta  kräver  bl.a.  en
målmedveten  politik  för  ett  ökat
arbetsutbud, rejäla satsningar på kunskap
och   forskning   samt   påtagliga
förbättringar  för   klimatet   för
företagande. För att möjliggöra  allt
detta krävs en politik som innehåller
lägre skatter för både löntagare och
företagare,   en   skärpning   av
bidragssystemen, avreglering och  ökad
konkurrens och en ökad trygghet för att
stärka självkänslan hos medborgarna.
Våra förslag skall vara trygga, väl
sammanhållna och syfta till att skapa de
bästa  förutsättningarna  för   ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. Vi vill satsa på en
utbildning  som  ger  alla  större
möjligheter till ett rikare liv. Genom en
större enskild sektor och ett starkare
civilt samhälle kan både företag och
människor växa. Vi vill att fler, inte
färre, skall komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Den sociala tryggheten
och självkänslan ökar också genom att
hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet. Friheten och rättigheten
att välja bidrar både till mångfald, en
bättre kvalitet och en större trygghet.
De enskilda människorna får ett större
inflytande över sina liv.
Vi  har föreslagit en växling  från
subventioner och bidrag till omfattande
skattesänkningar för alla, främst låg-
och medelinkomsttagare. Samtidigt värnar
vi de människor som är i störst behov av
gemensamma insatser och som har små eller
inga möjligheter att påverka sin egen
situation. Vi slår också fast att det
allmänna skall tillföras resurser för att
på ett tryggt sätt kunna genomföra de
uppgifter  som skall vara gemensamma.
Exempelvis tillförs betydande resurser
för att bryta den ökade sjukfrånvaron och
de ökande förtidspensioneringarna.
Vårt  budgetalternativ  -  med  våra
förslag     till     utgiftstak,
anslagsfördelning, skatteändringar samt
finanspolitiska ramverk - präglas  av
ordning och reda och skall ses som en
helhet där inte någon eller några delar
kan brytas ut och behandlas isolerat från
de andra. Eftersom riksdagens majoritet
den 19 november 2003 har beslutat om
ramar för de olika utgiftsområdena i
enlighet med finansutskottets förslag och
därmed  valt en annan inriktning  av
politiken, deltar vi inte i det  nu
aktuella beslutet om anslagsfördelning
inom utgiftsområdena 13 och 14.
Som   framgår   av   utskottets
sammanställning av partiernas förslag och
fördelning av anslag på utgiftsområdena
13 och 14 är Moderaterna noga med att
genomföra möjliga besparingar stegvis och
i rimlig takt samtidigt som politiken
läggs om i mer offensiv riktning. Den
stora  skillnaden gentemot  regeringen
utgörs     dels    av     att
arbetsmarknadspolitiken ges en annan mer
individuell inriktning, dels genom att
ett tydligare försäkringsmässigt samband
införs i arbetslöshetsförsäkringen.
I det följande redovisar vi i korthet
det moderata alternativet till politik
inom utgiftsområdena 13 och 14.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader

En ny effektiv arbetsmarknadsmyndighet
skall inrättas som ersätter AMS. Den nya
myndigheten  skall  ansvara  för  att
godtagbara förmedlingstjänster  erbjuds
över  hela  landet,  administrera  de
arbetsmarknadspolitiska  stöden   och
bedriva den myndighetsutövning som är
nödvändig. Den nya myndigheten föreslås
bli verksam helt och fullt 2006. En mer
individuell och effektiv arbetsförmedling
skall  införas. Arbetsförmedling skall
vara  kostnadsfri  för  den  som  är
arbetslös.  Arbetsförmedling  som  kan
skötas bättre eller lika bra av andra
aktörer än staten skall ges möjlighet att
i   fri  konkurrens  göra  detta.
Rekryteringsföretag  kan  hjälpa  nya
grupper     av     arbetssökande,
specialistförmedlingar kan växa fram och
bemanningsföretag    vidga    sina
verksamhetsfält. Vi beräknar  anslaget
till 4 486 764 000 kr, vilket innebär en
minskning  med 256  115  000  kr  i
förhållande till regeringens förslag.

Anslag 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

En allmän arbetslöshetsförsäkring införs
som   är   utformad   som   en
omställningsförsäkring.   Försäkringen
skall administreras av staten och skall
ha ett bättre försäkringsmässigt samband
än  vad  dagens  försäkring  har.
Ersättningsnivån skall vara 75 % och
ersättningsperioden begränsas till 300
dagar. Det skall inte vara möjligt att
kvalificera  sig   till   en   ny
ersättningsperiod annat än med arbete.
Försäkringen skall vara egenfinansierad.
Premien skall relateras till lönen och
utgöra 2 % på sådana inkomster som är
ersättningsberättigade. Någon premie på
den  del  av  lönen  som  överstiger
ersättningsnivån på 75  %  upp  till
nuvarande tak skall alltså inte tas ut.
Premien  skall  vara avdragsgill  vid
inkomstbeskattning. Vi beräknar anslaget
till 36 995 952 000 kr, vilket är ett 2
257  048  000  kr lägre  belopp  än
regeringens förslag.

Anslag 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och övriga
kostnader

Flera    av   de   traditionella
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna,
exempelvis aktivitetsgarantin, bör slopas
till  förmån  för  mer  individuellt
inriktade insatser. Insatserna måste få
variera beroende på individens bakgrund,
behov och motivation. Utbildning måste
utgöra ett grundläggande inslag för att
kunna ge alla arbetslösa som vill arbeta
bra förutsättningar att finna ett nytt
arbete. Ansvar och valmöjligheter måste
flyttas till den arbetslöse så att denne
får ett eget inflytande. Vi beräknar
anslaget till 3 139 825 000 kr, vilket
innebär en minskning med 846 748 000 kr i
förhållande till regeringens förslag.

Anslag 22:4 Särskilda insatser för
arbetshandikappade

Arbetshandikappade personer har rätt till
ett aktivt arbetsliv och de skall ges
ökade möjligheter till valfrihet. Det
krävs  tydligare  föreskrifter  och
regelverk   för   stöden    till
arbetshandikappade. Som ett första steg
föreslår vi att ytterligare 100 miljoner
kronor tillförs anslaget. En del av dessa
medel  kommer  att  användas  under
utgiftsområdet  för  Kultur,  medier,
trossamfund  och fritid. Vi  beräknar
anslaget till ett 100 miljoner kronor
högre belopp än regeringens förslag.

Anslag 22:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Vi vill ge ett utökat uppdrag till IFAU.
Riksdag  och regering behöver  bättre
beslutsunderlag.  IFAU  skall  årligen
utvärdera de resultat som de vidtagna
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna leder
till. Dessa utvärderingar skall  vara
offentliga och årligen återkommande. För
budgetåret 2004 beräknar vi anslaget till
ett  3 563 000 kr högre belopp  än
regeringens förslag.

Anslag 22:8 Bidrag till administration av
grundbeloppet

Vi tar bort anslaget till bidrag till
administration av grundbeloppet som följd
av vårt förslag om att införa en allmän
arbetslöshetsförsäkring.

Anslag 22:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

Vi föreslår att statens finansiering av
Stiftelsen   Utbildning  Nordkalotten
avvecklas. Anslaget utgår därmed.

Anslag till ny arbetsmarknadsmyndighet

Vi förordar ett inrättande av en ny
effektiv  arbetsmarknadsmyndighet  som
skall ersätta AMS. Den nya myndigheten
skall  ansvara  för  att  godtagbara
förmedlingstjänster erbjuds över  hela
landet,           administrera
arbetsmarknadspolitiska stöd och bedriva
den  yttersta  myndighetsutövning  som
fordras för att fördela de medel som
anslås  över statsbudgeten för övriga
insatser. Myndigheten kan bli verksam
helt och fullt 2006. För att finansiera
uppbyggnaden  av den nya  myndigheten
föreslås att 25 miljoner kronor anvisas
på detta nya anslag för 2004.

Sammanställning av anslagen 22:1-22:4,
22:7, 22:8 och 22:10 samt nytt anslag

Tusental kronor
Anslag   Ansla Regeri
gs-  ngens
typ  försla (m)
g
22:1    (ram) 4 742 -256
Arbetsmarkn     879  115
adsverkets
förvaltning
skostnader
22:2    (ram) 39 253  -2
Bidrag till     000  257
arbetslöshe        048
tsersättnin
g och
aktivitetss
töd
22:3 Köp  (ram) 3 986 -846
av          573  748
arbetsmarkn
adsutbildni
ng och
övriga
kostnader
22:4    (ram) 6 579 +100
Särskilda      607  000
insatser
för
arbetshandi
kappade
22:7    (ram)   21  +3
Institutet      437  563
för
arbetsmarkn
adspolitisk
utvärdering
22:8    (ram)   59  -59
Bidrag till     459  459
administrat
ion av
grundbelopp
et
22:10    (obet 7 750  -7
Bidrag till .)       750
Stiftelsen
Utbildning
Nordkalotte
n
22: Ny   (ram)     +25
arbetsmarkn        000
adsmyndighe
t (nytt
anslag)
Totalt för    61 989  -3
utgiftsområ     063  298
det            557
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag 23:1 Arbetsmiljöverket

Vi anser att Arbetsmiljöverkets uppdrag
är   omfattande  och   verksamheten
betydelsefull och vi beräknar anslaget
till 611 763 000 kr.

Anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet

I  likhet  med vad som  gäller  för
Arbetsmiljöverket  är  ALI:s  uppdrag
omfattande    och    verksamheten
betydelsefull. Vi beräknar anslaget till
294 258 000 kr.

Anslag 23:3 Särskilda utbildningsinsatser

Vi menar att anslaget successivt skall
reduceras  och  för  budgetåret  2004
beräknar vi anslaget till 23 miljoner
kronor, vilket innebär en halvering i
förhållande till regeringens förslag.

Anslag 23:4 Arbetsdomstolen

Vi  är principiella motståndare  till
specialdomstolar  och  partssammansatta
domstolar och anser att Arbetsdomstolen
skall  läggas ned och dess uppgifter
överföras   till   det   allmänna
domstolsväsendet. Som en följd av detta
ställningstagande kan anslaget utgå.

Anslag 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO)

Vi vill att de fyra ombudsmännen som har
i uppdrag att utöva tillsyn enligt de
olika  lagarna  mot diskriminering  i
arbetslivet slås ihop till en gemensam
myndighet. Till följd därav sammanläggs
också Jämställdhetsnämnden och Nämnden
mot diskriminering. Vi anser att anslaget
för HomO skall utgå. Vi föreslår att det
under utgiftsområde 14 i stället inrättas
en ny myndighet och att det skapas ett
nytt  anslag  för  Ombudsmannen  mot
diskriminering, som tillförs drygt 66
miljoner kronor för 2004.

Anslag 23:8 Medlingsinstitutet

Vi menar att Medlingsinstitutets uppdrag
skall begränsas. Det får återverkningar
på anslaget som bör reduceras till ett 24
552 000 kr lägre belopp i förhållande
till regeringens förslag.

Anslag 24:1 Jämställdhetsombudsmannen

Vi vill att de fyra ombudsmännen som har
i  uppdrag att utöva tillsyn  enligt
jämställdhetslagen slås ihop till  en
gemensam myndighet. Till följd  därav
sammanläggs  också Jämställdhetsnämnden
och   Nämnden  mot  diskriminering.
Moderaterna anser att anslaget för JämO
skall utgå. Vi föreslår att det under
utgiftsområde 14 i stället inrättas en ny
myndighet och att det skapas ett anslag
Ombudsmannen  mot diskriminering,  som
tillförs drygt 66 miljoner kronor för
2004.

Anslag till Ombudsmannen mot
diskriminering

Som framgått ovan vill vi att de fyra
ombudsmän som har till uppgift att utöva
tillsyn              enligt
diskrimineringslagstiftningen      i
arbetslivet slås ihop till en gemensam
myndighet. Till följd därav sammanläggs
även Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot
diskriminering. All diskriminering kan
och skall behandlas på samma sätt. Det
finns inget hållbart motiv till att dela
upp lagstiftningen i olika kategorier och
därmed märka ut människor beroende på av
vilket skäl de blivit diskriminerade. För
att  finansiera  den nya  myndigheten
föreslås att 66 200 000 kr anvisas på
detta nya anslag för 2004.

Sammanställning över anslagen 23:1-23:4,
23:7, 23:8 och 24:1 samt nytt anslag

Tusental kronor
Anslag   Ansla Regeri (m)
gs-  ngens
typ  försla
g
23:1    (ram)  639  -28
Arbetsmiljö     919  156
verket
23:2    (ram)  309  -15
Arbetslivsi     420  162
nstitutet
23:3    (ram)   46  -23
Särskilda      000  000
utbildnings
insatser
m.m.
23:4    (ram)   23  -23
Arbetsdomst     940  940
olen
23:7    (ram) 8 098  -8
Ombudsmanne        098
n mot
diskriminer
ing på
grund av
sexuell
läggning
(HomO)
23:8    (ram)   49  -24
Medlingsins     103  552
titutet
24:1    (ram)   22  -22
Jämställdhe     145  145
tsombudsman
nen
23:     (ram)     +66
Ombudsmanne        200
n mot
diskriminer
ing (nytt
anslag)
Totalt för     1 135  -78
utgiftsområ     424  853
det
Folkpartiets anslagsförslag för
utgiftsområdena 13 och 14 (punkterna
29 och 30) (fp)

av Erik Ullenhag (fp).
Folkpartiet  liberalernas budgetförslag
för år 2004 syftar till att förändra de
ekonomiska förutsättningarna så att en
högre tillväxt uppnås. Det är nödvändigt
att fler arbetar och att statsskulden
minskar. Ett viktigt verktyg för att
uppnå detta är sänkta skatter på arbete
och  företagande. Våra utgiftsökningar
avser  främst  bistånd, rättssäkerhet,
utbildning,  vård  och  omsorg  samt
förbättringar   för   handikappade.
Folkpartiet får utrymme för detta bl.a.
genom  åtgärder mot ohälsan  och  en
reformerad arbetsmarknadspolitik.
Vårt  förslag  till  utgiftsram  för
utgiftsområdena 13 och 14 har emellertid
avstyrkts   av  finansutskottet   i
budgetprocessens  första  steg.  Då
Folkpartiets budgetförslag är en helhet
är det inte meningsfullt att delta i
fördelningen   på   anslag   inom
utgiftsområdena. I det följande redovisas
i  sammanfattning innehållet  i  vårt
budgetförslag för utgiftsområdena 13 och
14.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader

Folkpartiet anser att AMS i sin nuvarande
form skall läggas ned. AMS skall på
central  nivå  ersättas   av   en
förhållandevis liten organisation  för
rena  myndighetsuppgifter och tillsyn.
Syftet  är  att AMS serviceuppgifter,
arbetsförmedling           och
arbetsmarknadsåtgärder  skall   kunna
utföras av en rad olika aktörer, både
privata  och ideella. Hanteringen  av
arbetslöshetsförsäkringen bör lyftas bort
från    platsförmedlingsverksamheten.
Sammantaget räknar Folkpartiet med att
anslaget kan minskas med 1 400 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.

Anslag 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

Folkpartiet     förordar     en
arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla
på arbetsmarknaden. Den skall utformas
som en omställningsförsäkring och ge ett
bra  tidsbegränsat  skydd  när  den
arbetslöse   söker   nytt   arbete.
Ersättningen bör inledningsvis motsvara
80 % av den förlorade lönen för att sedan
successivt trappas ned. Ingen som är
arbetsför  skall  behöva  leva  på
socialbidrag. Folkpartiet föreslår att en
dagpenning införs för arbetssökande som
inte   är   kvalificerade    för
arbetslöshetsersättning.   Dagpenningen
skall vara något högre än socialbidraget,
under förutsättning att den arbetslöse
deltar i någon form av åtgärd. Förslaget
om dagpenning skall även omfatta t.ex.
nyanlända invandrare som är arbetsföra
och som söker arbete. Detta anslag skall
inte  användas  för  att  nybevilja
aktivitetsstöd för tjänstledighet  med
s.k.    friår   eller   liknande
ledighetsarrangemang.  Politiken  måste
vara  konsekvent i  att  arbete  och
företagande skall löna sig. Förmåner som
innebär  betalning vid frånvaro  från
arbetet skall ha hållbar social grund,
som   t.ex.  föräldrapenningen  och
sjukpenningen. Förmåner som inte fyller
dessa krav sänder signaler som står i
strid med strävan att bevara och stärka
den ekonomiska grunden för välfärden.
Friårsförmånen står i särklass i detta
avseende. Den går ut på att friska,
arbetsföra och annars arbetande människor
får  betalt av staten för  en  lång
tjänstledighet. Att bidraget till den som
inte är yrkesaktiv kallas aktivitetsstöd
är stötande. Det är ett missbruk av
arbetsmarknadspolitiken   och   det
undergräver arbetslinjen. Friårsförmånen
bör avbrytas omgående och inga andra nya
sådana ledighetsbidrag skall beviljas.
Den  omläggning  och  reformering  av
arbetsmarknadspolitiken som Folkpartiet
föreslår leder till bättre sysselsättning
och lägre arbetslöshet varför bidragen
till a-kassorna kan minska. Folkpartiet
föreslår också en helt annan modell för
finansiering av a-kassan med en högre
avgift som blir avdragsgill. En högre
egenavgift motsvaras av en skattelättnad
för  den enskilde. Sammantaget räknar
Folkpartiet med att anslaget kan minskas
med 9 100 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag.

Anslag 22:4 Särskilda insatser för
arbetshandikappade

Folkpartiet   vill   stärka   de
arbetshandikappade      människornas
ställning. Oavsett om konjunkturen är bra
eller dålig har de handikappade alltid en
svår situation på arbetsmarknaden. De
statliga insatserna för att stärka de
handikappades ställning  måste  alltid
prioriteras. Arbetslinjen måste  gälla
även      för     handikappade.
Förtidspensionering skall  undvikas  i
största    möjliga    utsträckning.
Lönebidragsanställningar skall vara en
åtgärd  som främst är till  för  de
arbetshandikappade.        Antalet
lönebidragsanställningar måste öka. Det
skall också finnas större möjligheter att
inte trappa av eller upphöra med bidraget
om detta i praktiken skulle innebära att
anställningen upphör. Folkpartiet anser
att taket för lönebidragsanställningar
skall  höjas.  Folkpartiet  beräknar
anslaget till ett 200 miljoner kronor
högre belopp än regeringens förslag.

Anslag till jobb- och utvecklingsgarantin

En ny jobb- och utvecklingsgaranti skall
införas för långstidsarbetslösa och för
invandrare    som    har    fått
uppehållstillstånd. Garantin består av
två delar: samhällsnyttigt arbete och
utbildning. Garantin skall upphandlas av
bemanningsföretag och uthyrningsföretag;
även frivilligorganisationer kan delta.
Syftet med garantin är att stärka den
arbetslöses ställning och att han eller
hon snarast skall kunna övergå till den
öppna arbetsmarknaden. Ersättningen skall
ligga något högre än socialbidraget, men
den  som utan goda skäl vägrar  att
medverka får en lägre ersättning. För den
föreslagna garantin avsätter Folkpartiet
300 miljoner kronor.

Sammanställning över anslagen 22:1, 22:2
och 22:4 samt nytt anslag

Tusental kronor
Anslag   Ansla Regeri
gs-  ngens
typ  försla (fp)
g
22:1    (ram) 4 742  -1
Arbetsmarkn     879  400
adsverkets         000
förvaltning
skostnader
22:2    (ram) 39 253  -9
Bidrag till     000  100
arbetslöshe        000
tsersättnin
g och
aktivitetss
töd
22:4    (ram) 6 579 +200
Särskilda      607  000
insatser
för
arbetshandi
kappade
22:     (ram)     +300
Jobbgaranti        000
(nytt
anslag)
Totalt för    61 989  -10
utgiftsområ     063  000
det            000
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag 23:1 Arbetsmiljöverket

Folkpartiet  lägger  sparbeting  på
Arbetsmiljöverket och räknar med  att
anslaget kan minskas med 100 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.

Anslag 23:2 Arbetslivsinstitutet

Sparbeting  läggs även  på  ALI  och
Folkpartiet beräknar för budgetåret 2004
anslaget till ett 75 miljoner kronor
lägre belopp än regeringens förslag.

Anslag 23:3 Särskilda utbildningsinsatser

Folkpartiet anser att ett sparande kan
ske på anslaget och föreslår en minskning
med  10 miljoner kronor jämfört  med
regeringens förslag.

Anslag 23:4 Arbetsdomstolen

Folkpartiet föreslår att Arbetsdomstolen
läggs ned och att målen förs över till de
allmänna domstolarna. Medlen på anslaget
för Arbetsdomstolen skall därför flyttas
till utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammanställning av anslagen 23:1-4

Tusental kronor
_______________________________
1 Utredningen om en handlingsplan för
ökad  hälsa  i  arbetslivet  (HPH-
utredningen)
2 Utredningen om Analys av Hälsa och
arbete (AHA-utredningen)
Propositionen

Full  sysselsättning  står  högst  på
regeringens dagordning. Det är bara genom
en uthålligt hög sysselsättning som en
god  välfärd, rättvis fördelning  och
jämställdhet kan värnas.
Regeringen står fast vid målen om 80 %
sysselsättning    och    halverat
socialbidragsberoende. Utsikterna att nå
båda målen 2004 är dock små, detta trots
att bl.a. BNP-tillväxten varit bättre än
väntat  1998-2002  och  att  antalet
helårspersoner med socialbidrag minskat
1999-2002. För att nå de båda målen
behövs  vissa  angivna  insatser  för
ungdomar, invandrare, arbetslösa, äldre
och  sjuka  samt  sänkt  skatt  för
småföretagare, stärkt sysselsättningsstöd
till   kommuner   och   landsting,
infrastrukturinvesteringar,    bättre
undervisning i svenska för invandrare,
kortare  arbetslöshetstider,   bättre
styrning  av  arbetsmarknadspolitiken,
möjligheter  för äldre att  fortsätta
arbeta, kartläggning av avtalsförmåner
och  förkortad  vidareutbildning  för
personal inom vård och omsorg.
De åtgärder som redan genomförts  i
syfte att minska ohälsan bidrar till att
klara  målet om halvering av antalet
sjukdagar. Ytterligare åtgärder behövs
dock. Bland annat skall arbetsgivarnas
ekonomiska drivkrafter att minska ohälsan
förstärkas under 2004, den  enskildes
ansvar för att medverka till återgång
till arbetslivet ökas, åtgärder vidtas
mot fusk och missbruk och förebyggande
arbetsmiljöarbete stärkas.
Regeringens politik är inriktad på att
åstadkomma  en  fortsatt  ökning  av
arbetskraftsutbudet.    Arbetskraftens
kompetens skall fortsätta att utvecklas.
Diskriminering på grund av kön, etnisk
och  religiös  tillhörighet,  sexuell
läggning,  ålder, funktionshinder  och
andra orsaker måste motverkas.
En väl fungerande lönebildning är av
avgörande  betydelse  för  en  god
samhällsekonomisk utveckling.
Regeringen  föreslår att  målet  för
politikområdet   Arbetsmarknadspolitik
skall formuleras om och få en tydligare
inriktning mot huvuduppgiften matchning
(utg.omr. 13 prop. punkt 1): "Målet är
att arbetsmarknadspolitiken skall bidra
till en väl fungerande arbetsmarknad."
Målstrukturen  bör också  förtydligas.
Målstrukturen för arbetsmarknadspolitiken
kommer att ha tre nivåer fr.o.m. 2004:
ett övergripande mål, mål för vart och
ett av tre verksamhetsområden respektive
verksamhetsgrenar med åtföljande mål. De
båda  sistnämnda  formerna  av  mål
fastställs    i    regleringsbrev.
Kvantifierbara   indikatorer   skall
utvecklas. Målsättningarna  inom  EU:s
sysselsättningsstrategi  fungerar  som
komplement   till  den   nationella
målstrukturen.
De  tre  verksamhetsområdena  avser
förmedlingsverksamhet, programverksamhet
och tillsyn, kontroll och uppföljning av
det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
Regeringen bedömer att det nuvarande
målet för arbetsmarknadspolitiken, en väl
fungerande  arbetsmarknad  med  full
sysselsättning  och  god  ekonomisk
tillväxt, liksom de mål som regeringen
satt upp för AMV till stora delar har
uppnåtts under 2002.
Huvuduppgiften            för
arbetsmarknadspolitiken är att bidra till
en effektiv matchning på arbetsmarknaden.
Trots svårigheterna är det önskvärt att
utveckla  en metod för att  övervaka
matchningseffektiviteten.
Arbetsmarknadspolitiken   måste   än
tydligare inriktas mot huvuduppgifterna
platsförmedling,  insatser  för  att
motverka  brist  på  arbetskraft  och
åtgärder  för  de personer  som  har
särskilda svårigheter att få ett arbete.
Samtidigt      måste       ar
betslöshetsförsäkringens roll som omställ
ningsförsäkring       säkerställas.
Arbetsmarknadspolitiken måste bli  mer
individinriktad samtidigt som den leder
till förbättrad sökaktivitet bland de
arbetslösa och arbetsutbudet stimuleras.
Arbetslinjen skall upprätthållas.
Regeringen      erinrar      i
budgetpropositionen om att arbetet med
att ge arbetsmarknadspolitiken en mer
tillväxtorienterad       inriktning
koncentreras  på sju områden,  vilket
tidigare  redovisats  i  betänkande
2002/03:AU8:
·     Fortsatt effektivisering och
förbättring   av  styrningen   av
arbetsmarknadspolitiken.
·
·     Åtgärder för att hålla uppe och
öka arbetskraftsutbudet.
·
·     Förbättrad  integration  för
invandrare på arbetsmarknaden.
·
·      Insatser  för  att  få
långtidssjukskrivna i arbete.
·
·         Anpassning     av
arbetsmarknadsutbildningen till kraven på
arbetsmarknaden.
·
·      Åtgärder  för  att  främja
arbetskraftens rörlighet.
·
·        Säkerställande    av
arbetslöshetsförsäkringens legitimitet.
·
Det är enligt regeringen viktigt att AMS
tar till sig och vidtar åtgärder till
följd  av  den kritik som Riksdagens
revisorer riktat mot styrningen av den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten  i
sitt  förslag 2002/03:RR10. Regeringen
kommer att följa AMS förändringsarbete
och  hur detta förbättrar resultaten.
Under 2003 har åtgärder vidtagits för att
få en mer strategisk och analyserande
uppföljningsdialog  mellan  AMS  och
Regeringskansliet. Regeringen utgår från
att AMS kommer att vidta ytterligare
åtgärder som stärker uppföljningen och
analysen av de arbetsmarknadspolitiska
insatserna, inklusive bättre analyser av
resultaten  utifrån  de  olika  för
utsättningar  som  finns  i  landets
regioner.

Den  svenska  arbetsmarknadspolitiken
ligger  väl  i  linje  med  EU:s
sysselsättningsstrategi.   Målen   i
sysselsättningsstrategin kan inte ersätta
de nationella målen - i flera fall är den
svenska ambitionen högre. I de två årliga
uppföljningar      av      EU:s
sysselsättningssamarbete som hittills har
gjorts har Sverige nått topplaceringar
och i flera avseenden lyfts fram som
föredöme, bl.a. när det gäller ekonomiska
reformer, sysselsättning, forskning och
innovation.
Regeringen  anser  att  målet  för
politikområdet  Arbetslivspolitik  inom
utgiftsområde 14 skall omformuleras till
följande lydelse: "Goda arbetsvillkor och
möjlighet till utveckling i arbetet för
både kvinnor och män." Omformuleringen
innebär  enligt regeringen  inte  att
innebörden ändras. Målet blir däremot
tydligare och lättare att följa upp. Nya
verksamhetsområden och mål för  dessa
skall införas från 2004.
I   sin   resultatbedömning   för
arbetslivsområdet konstaterar regeringen
att den negativa utvecklingen av hälsan i
arbetslivet  fortsätter såvitt  gäller
långtidssjukskrivningarna. Förhållandena
i arbetslivet förklarar en stor del av
denna utveckling. Regeringen redovisar en
rad åtgärder som vidtagits inom ramen för
strategin för ökad hälsa i arbetslivet.
Grunden för de fortsatta insatserna mot
ohälsa är en utveckling på de lokala
arbetsplatserna.   Ett   systematiskt
arbetsmiljöarbete måste  integreras  i
planering, ledning och drift.
Målet     för     politikområdet
Jämställdhetspolitik, "Kvinnor och män
skall ha samma möjligheter, rättigheter
och  skyldigheter  inom  livets  alla
områden", kvarstår oförändrat.
Regeringen har i skrivelse 2002/03:140
Jämt   och   ständigt   redovisat
jämställdhetspolitikens resultat  under
senare  år.  I  budgetpropositionen
konstateras att jämställdhetspolitiken är
en sektorsövergripande verksamhet, dvs.
ett politikområde vars måluppfyllelse är
beroende av beslut och aktiviteter inom
andra politikområden. Det innebär att den
direkta kopplingen mellan mål, resurser
och resultat ofta kan vara svag och
svårbedömd. Ett sätt att tydliggöra denna
koppling  är  enligt  regeringen  att
specificera jämställdhetsmål för övriga
politikområden.
För att friår skall kunna genomföras i
hela landet fr.o.m. den 1 januari 2005
måste ansvariga myndigheter nu påbörja
planeringen  och  förberedelserna  för
detta. Försök med arbetstidsförkortning
skall genomföras och uppdrag skall lämnas
till ansvarig myndighet att planera dessa
så att de kan påbörjas under 2004.

Motionerna


Oppositionspartiernas alternativ till
inriktningen av arbetsmarknads- och
arbetslivspolitiken

Det växande utanförskapet måste brytas,
betonar Moderaterna i motion A257 (yrk.
1, 3 och 4). Officiell statistik visar
enligt partiet i motion A305 (yrk. 1-4,
8, 9, 11 och 16) att uppemot 700 000
personer är helt eller i denna  del
arbetslösa. Det motsvarar mer än 14 %
total arbetslöshet snarare än de 7 % som
redovisades  i officiell statistik  i
augusti 2003.
Arbetsmarknaden måste öppnas för  de
människor som i dag stängs ute från
denna. Stelheten och regleringarna på
arbetsmarknaden drabbar framför allt dem
som är nya där, framhåller partiet i
motion Sf325 (yrk. 6). En rad åtgärder
måste till för att man skall komma till
rätta med dagens problem. Det gäller
exempelvis förbättrad svenskundervisning
och validering av utländsk utbildning,
moderniserad  arbetsrätt,  en  öppnad
tjänstesektor  och  reformering  av
arbetsmarknadspolitiken.
Också i motion A257 kritiserar partiet
nuvarande  arbetsmarknadspolitik  och
förespråkar reformer. Arbetslösa som är
beroende av arbetsförmedlingen får inte
den  service de har rätt att kräva.
Arbetsmarknadspolitiken har lett  till
minskad  och inte ökad rörlighet  på
arbetsmarknaden, de mest utsatta har inte
fått hjälp, subventionerad sysselsättning
slår ut ordinarie arbetstillfällen  -
undanträngningen   är    betydande.
Moderaterna  är  också  kritiska  mot
arbetsmarknadspolitiska  insatser  för
kvinnor  med  invandrarbakgrund  och
ungdomar, där rapporter från IFAU visar
på brister. Även i motion Sf289 (yrk. 18)
pekar partiet på behovet av att reformera
arbetsmarknaden  för  att  underlätta
rörligheten och för att den skall bli
tillgänglig för alla som vill arbeta.
Frågan om hur arbetet påverkar hälsan
och hur hälsan påverkar arbetet tas upp i
Moderaternas motion So409  (yrk.  3).
Samhällets regelverk har inverkan  på
människors förutsättningar för ett bra
liv. Det finns också ett samband mellan å
ena sidan hälsa och å andra sidan risker
i arbetslivet liksom styrning, ledarskap
och  inflytande.  För  att  klarlägga
förhållanden som kan bidra till ohälsa
måste också arbetsrättsliga regler och
arbetsmarknadsåtgärder analyseras, menar
partiet. Hinder som försvårar en flexibel
och trygg arbetsmarknad bör identifieras
och undanröjas.
En  ny  arbetsmarknadspolitik  måste
skapas, framhåller Moderaterna i motion
A339 (yrk. 1, 4, 15, 25 och 26). Med
utgångspunkt i förslagen i motionerna
A227 (m, fp, kd och c) samt A241, A257,
A258, A305 och Sf289 (samtliga  från
Moderaterna) bör regeringens förslag till
mål      för     politikområdet
Arbetsmarknadspolitik avslås. Också målen
för  politikområdena  Arbetslivspolitik
respektive      Jämställdhetspolitik
ifrågasätts av partiet med hänvisning
till motionerna A305 (m) och A258 (m).
Regeringen, som bär ansvaret för dagens
missförhållanden på arbetsmarknaden, bör
i   större   utsträckning   inrikta
arbetsmarknadsinsatserna   på   att
underlätta  företagens  rekrytering  i
stället för att satsa på volymåtgärder,
betonar  partiet i motion  A257.  En
arbetsmarknad för alla måste  skapas,
vilket partiet framhåller också i motion
A305.  Det finns ett akut behov  av
yrkesutbildade  personer   och   av
högutbildade  unga akademiker,  hävdar
Moderaterna.
Moderaterna         understryker
lönebildningens betydelse för fler och
växande företag. Lönebildningen  måste
förbättras  och  ske  lokalt  med
utgångspunkt i de anställdas kunskaper
och arbetsresultat.
En     allmän     obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring  bör  införas,
enligt Moderaterna i motion A339 (yrk.
1).  Den  skall  utgöra  en  tydlig
omställningsförsäkring med maximalt 300
ersättningsdagar. Huvuddelen av dagens
regel-,  kontroll och  sanktionssystem
kring försäkringen kan därmed slopas,
hävdar Moderaterna. Egenfinansieringen i
försäkringen bör enligt partiet öka dels
för att finansiera försäkringen, dels för
att understödja en sund lönebildning.
Detta sker enligt motion A305 genom att
orimliga  lönekrav  som  leder  till
arbetslöshet inte längre  kommer  att
betalas via skatterna utan i högre grad
av dem som drivit fram kostnadsökningen
eftersom    egenavgifterna    till
arbetslöshetsförsäkringen höjs.
På en arbetsmarknad för alla skall alla
ges rimliga möjligheter att försörja sig
själva, i stället för att uppbära bidrag.
Därför  måste  arbetsmarknadspolitiken
läggas om så att den arbetslöse sätts i
centrum och själv kan ha ett avgörande
inflytande      över      vilka
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  hon
eller  han behöver för att  få  ett
reguljärt arbete.
Politiken måste präglas av mångfald,
valfrihet och trygghet. Moderaterna är
övertygade om att konkurrens och mångfald
inom arbetsförmedling och utförande av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder medför
att arbetslösa snabbare kommer ut på
arbetsmarknaden.
Flera    av    de    nuvarande
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna,
exempelvis aktivitetsgaranti, bör slopas
och  ersättas  av  mer  individuellt
inriktade insatser där utbildning utgör
ett dominerande inslag. Allt stöd från
arbetsförmedlingen till konkreta åtgärder
skall ha som enda syfte att ge den
arbetslösa maximal möjlighet att finna
ett nytt arbete.
En ny effektiv myndighet bör ersätta
AMS. Den skall ansvara för att godtagbara
förmedlingstjänster erbjuds över  hela
landet,  administrera  schabloniserade
arbetsmarknadspolitiska   stöd   som
flyttbidrag och starta-eget-bidrag samt
bedriva  den  myndighetsutövning  som
erfordras.

Folkpartiet föreslår i motionerna A310
(yrk. 1, 2 i denna del, 3, 6 och 7) och
Sf326 (yrk. 7 i denna del, 8, 9 och 11)
en       reformering       av
arbetsmarknadspolitiken. Denna måste utgå
från ett underifrånperspektiv där den
enskilda  människan står  i  centrum.
Arbetsmarknadspolitiken skall bygga på en
tilltro  till den enskilda  individen
samtidigt som den skall omfatta alla
arbetslösa som söker arbete. Staten skall
vara       ansvarig       för
arbetsmarknadspolitiken.

Det sysselsättningsmål som regeringen
satt upp är otillräckligt. I dag finns
stora områden där sysselsättningen är
väsentligt  lägre.  Det  gäller  både
kommuner och bostadsområden. Folkpartiet
förordar i de båda ovannämnda motionerna
ett nytt sysselsättningsmål som innebär
att minst 60 % av alla i arbetsför ålder
i  varje  kommun  respektive  större
bostadsområde skall ha ett arbete.
Enligt partiet bör AMS i sin nuvarande
form läggas ned och ersättas av  en
förhållandevis liten organisation  för
rena  myndighetsuppgifter och tillsyn.
Genom denna reform bereder man möjlighet
för en rad andra aktörer - såväl privata
som ideella - att utföra sådana uppgifter
som i dag åligger AMS. Enligt Folkpartiet
avses  service,  arbetsförmedling  och
arbetsmarknadsåtgärder.
Genom en individuell omställningspeng
flyttas makt från byråkratin inom AMS
till den enskilde. När den arbetslösa
personen    vänder   sig    till
arbetsförmedlingen för att  få  hjälp
diskuteras vilka insatser vederbörande
behöver. Den arbetssökande ansöker då
också om omställningspeng. Storleken på
denna avgörs av den enskildes behov av
åtgärder. Med hjälp av omställningspengen
skall  den  arbetssökande  köpa  den
utbildning eller åtgärd som han eller hon
behöver.
Tillkomsten  av  en  omställningspeng
kommer  enligt partiet att  stimulera
framväxten av en rad nya aktörer som
privata arbetsförmedlingar, branschvisa
arbetsförmedlingar,        privata
utbildningsföretag, ideella föreningar,
kooperativ,     nätverk     och
bemanningsföretag. Olika aktörer skall
också komplettera och konkurrera med den
statliga   arbetsförmedlingen.   Det
offentliga skall dock ha det yttersta
ansvaret för förmedlingsverksamheten. I
vissa delar av Sverige finns det inte
underlag för privata aktörer och där
måste det offentliga träda in.
Ingen som är arbetsför skall behöva
leva på socialbidrag. Arbetssökande som
inte     har    rätt     till
arbetslöshetsersättning  bör  få  en
dagpenning  som  är något  högre  än
socialbidraget, förutsatt att hon eller
han deltar i någon form av åtgärd. Dessa
frågor bör skyndsamt utredas.
Långtidsarbetslösa och invandrare som
fått  uppehållstillstånd  bör  enligt
Folkpartiet i motion Sf326 (yrk. 7 i
denna del) omfattas av en jobb- och
utvecklingsgaranti.   Denna   skall
upphandlas   av   bemannings-   och
uthyrningsföretag    som    startar
bemanningspooler    liksom     av
frivilligorganisationer.  Jobb-   och
utvecklingsgarantin  är  en  form  av
övergångssysselsättning och skall bestå
av  två  delar  som  kombineras  med
utgångspunkt i individens behov. Den ena
delen utgörs av samhällsnyttigt arbete
och den andra avser utvecklingsinsatser,
exempelvis        språkutbildning,
informationsförmedling        och
yrkesorienterade kurser. För den  som
deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
skall ersättningen ligga något högre än
socialbidraget. Den som utan godtagbar
anledning avböjer deltagande skall inte
kunna  räkna med att få  bidrag  på
socialbidragsnivå utan skall få en lägre
ersättning för sitt uppehälle.
Ledighetsförmåner som utan rimliga skäl
premierar förkortad tid i arbetslivet bör
avskaffas, betonar Folkpartiet i motion
A370 (yrk. 7 i denna del). Det måste
finnas  en hållbar social grund  för
förmåner som innebär betald frånvaro från
arbetet,  exempelvis  föräldraledighet
eller  sjukpenning. Någon sådan grund
finns inte för vad man benämner som
friårsförmånen.  Denna  går  enligt
Folkpartiet ut på att friska, arbetsföra
och annars arbetande människor får betalt
av staten för en lång tjänstledighet
eller 47 extra semesterveckor. Partiet
finner det stötande att ersättning under
friår utges i form av aktivitetsstöd.
Friåret  undergräver arbetslinjen  och
Folkpartiet   anser   att   denna
ledighetsförmån omedelbart måste upphöra.

Kristdemokraterna konstaterar i motion
A329 (yrk. 1-4, 6, 12 i denna del, 13,
16, 17, 24 och 25 i denna del) att
arbetslösheten  är  ett  slöseri  med
mänskliga resurser. Full sysselsättning
är  ett  viktigt politiskt  mål.  En
förutsättning  för  detta  är  att
konkurrenskraften gentemot omvärlden kan
upprätthållas genom en långsiktig och
tillväxtorienterad ekonomisk politik och
näringspolitik i samspel med en aktiv
arbetsmarknadspolitik.

Att ha ett arbete är för de allra
flesta  nära  förbundet  med  god
livskvalitet,  anser Kristdemokraterna.
Det ger individen mer makt över sitt liv.
Samtidigt leder hög sysselsättning till
att välfärden bättre kan värnas. Mot
denna bakgrund är tillkomsten av nya
arbetstillfällen  den  i   särklass
viktigaste fördelningspolitiska frågan.
Subsidiaritetsprincipen  måste  enligt
Kristdemokraterna vara en  grund  för
arbetsmarknadspolitiken.      Aktiva
arbetsmarknadsåtgärder skall prioriteras
före  kontantstöd. Långtidsarbetslöshet
skall  bekämpas  kraftfullt  och  ett
utvecklat   lärlingssystem   främjas.
Arbetsförmedling skall kunna bedrivas i
både offentlig och privat regi och den
skall  ske  i  nära  kontakt  med
näringslivet.  Arbetslöshetsförsäkringen
skall vara obligatorisk och finansieras
med egenavgifter och arbetsgivaravgifter.
I arbetslivet bör både kapital- och
arbetsinsatser medföra inflytande  och
medbestämmande.   Den   könsuppdelade
arbetsmarknaden  skall  motverkas  och
likalöneprincipen hävdas. Diskriminering
i arbetslivet skall motarbetas med väl
fungerande  lagar. Arbetsmiljön  skall
beaktas redan på planeringsstadiet.
För   att   nå  Kristdemokraternas
övergripande  mål för den  ekonomiska
politiken om 3 % tillväxt per år måste
ekonomisk      politik      och
arbetsmarknadspolitik inriktas på att öka
antalet arbetade timmar i ekonomin. Det
räcker inte enligt partiet att,  som
regeringen gör, endast se till öppen
arbetslöshet  och  sysselsättningsgrad
samtidigt som sjuktalen är höga  och
antalet förtidspensioneringar ökar. Det
gällande      målet       för
arbetsmarknadspolitiken, vilket riksdagen
ställt sig bakom, måste kompletteras med
ett mål som mäter antalet arbetade timmar
omvandlat till heltidstjänster som andel
av den arbetsföra befolkningen. Då får
man  ett  bra mått på den  verkliga
sysselsättningen.
Kristdemokraterna   framhåller   att
individen  skall stå i  centrum  för
arbetsmarknadspolitiken och att  denna
skall  innebära valfrihet. Invandrares
kompetens  bör  tas till  vara.  För
invandrare som saknar socialt nätverk och
erfarenheter av att söka arbete i Sverige
bör det inom den förmedlingsverksamhet
som bedrivs i offentlig eller privat regi
finnas jobbguider med invandrarbakgrund.
Jobbguiderna skall stödja, entusiasmera
eller lotsa en arbetssökande till ett
arbete. Också i motion Sf402 (yrk. 10 och
11)  lägger partiet fram förslag  om
jobbguider. Där föreslås också att man
skall  utreda  de  stora  regionala
skillnaderna i sysselsättningsgrad bland
invandrare. Erfarenheterna från kommuner
med hög sysselsättningsgrad måste tas
till vara.
Arbetsmarknadsverket bör enligt motion
A329 ersättas med en ny myndighet som
skall vara expertorgan till regeringen,
svara för drift av och anslagsfördelning
till servicekontor runt om i landet och
auktorisation och kvalitetsgranskning av
en  mångfald av aktörer som bedriver
förmedlings-  och utbildningsverksamhet
för arbetslösa som fått omställningspeng.
Den nya myndigheten skall också svara för
att alla arbetssökande får erforderlig
information och stöd.
En  övergångsarbetsmarknad bör skapas
för personer som under överskådlig tid
har små möjligheter att komma in på den
reguljära arbetsmarknaden eller att börja
studera. Regeringen bör snarast återkomma
till riksdagen med förslag till regler
för en sådan verksamhet.
I  motion  A309 (yrk. 2) framhåller
Kristdemokraterna vikten av att på olika
sätt   underlätta  rörligheten   på
arbetsmarknaden,  bl.a.  genom  bättre
möjlighet till tjänstledighet för den som
har ett fast arbete men som vill prova en
annan anställning liksom genom skapande
av s.k. arbetsgivarringar, en form av
nätverk mellan företag som syftar till
att samordna rehabiliteringsinsatser och
underlätta  för anställda  att  komma
tillbaka till arbete.
När det gäller arbetskraftsinvandring
från de nya EU-medlemsstaterna framhåller
partiet i motion A329 att rörligheten bör
vara fri för alla EU-medborgare från
medlemskapets första dag. I fråga om
arbetskraftsinvandring  i  övrigt  har
regeringen ett alltför statiskt synsätt
när den hävdar att de som står utanför
arbetsmarknaden först skall få arbete
innan  arbetskraftsinvandring  medges,
anser Kristdemokraterna. De befarar att
framtida arbetskraftsbrist kan leda till
lägre  tillväxt  och  därmed  högre
arbetslöshet. I april 2003  beslutade
riksdagen att en parlamentarisk utredning
skall tillsättas för att ta fram ett
regelverk    för    en    vidgad
arbetskraftsinvandring  från   länder
utanför  EU.  Regeringen bör  snarast
verkställa detta riksdagsbeslut.
Arbetslöshetsförsäkringen      bör
reformeras  enligt  den  modell  som
Kristdemokraterna beskriver i motion A330
(yrk. 2 i denna del, 3 och 4). En allmän
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring bör
införas från den 1 januari 2004. Detta
skulle vara en av de angelägna åtgärderna
för att komma till rätta med bristerna i
lönebildningen. I den nya försäkringen
skulle egenfinansieringen vara högre än i
dag och uppgå till en tredjedel men med
kompensation  genom  generellt  sänkt
inkomstskatt. Med detta system tydliggörs
sambandet mellan en dåligt fungerande
lönebildning,  höjd  arbetslöshet  och
kostnaderna              för
arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsvillkorets utformning bör utredas
för att klargöra om det går att införa
ett mildare arbetskrav för den som gör
anspråk på försäkringens grundbelopp och
ett något hårdare arbetsvillkor för den
som begär inkomstrelaterad ersättning.
Kristdemokraterna   förespråkar   i
motionerna A329 och N412 (yrk. 19) en
strategi för en fungerande lönebildning.
Strategin innefattar en rad komponenter,
bl.a. stabila ekonomisk-politiska ramar
för lönebildningen, skattereformer, en
reformerad arbetslöshetsförsäkring  där
den försäkrades avgift stiger vid högre
arbetslöshet,  vinstdelningssystem  för
anställda och arbetsrättsreformer.
Bland Medlingsinstitutets uppgifter bör
ingå  att  analysera  och  publicera
uppgifter om löneutvecklingen ur  ett
jämställdhetsperspektiv och att arbeta
med frågor rörande könsdiskriminering och
annan diskriminering med anknytning till
lönebildningen. Vissa rationaliseringar
av institutets verksamhet bör kunna ske.
Inom    ramen    för    EU:s
sysselsättningssamarbete har Sverige fått
rekommendationer från ministerrådet om
bl.a. regelförenklingar, åtgärder  mot
svart arbete och insatser mot ohälsa.
Kristdemokraterna  anser   att   en
handlingsplan bör utarbetas  för  att
genomföra de åtgärder som förordas i
sysselsättningsrekommendationerna.
Möjligheterna    att    kombinera
föräldraskap  och  arbetsliv  måste
underlättas, betonar Kristdemokraterna i
motionerna A309 (yrk. 8), A371 (yrk. 12),
Sf400 (yrk. 4) och Sf404 (yrk. 12 och
13). I ett par av motionerna föreslås en
nationell kampanj för ett barnvänligare
arbetsliv. Flextid och möjligheter att
arbeta hemifrån är exempel på åtgärder
för ett barnvänligare arbetsliv, enligt
partiet i motion Sf404. Arbetet bör kunna
organiseras   så   att   frivillig
arbetsdelning  och/eller tjänstledighet
underlättas. I ett barnvänligt arbetsliv
ses föräldraledighet för att vårda och
fostra egna barn som en kompetenshöjning
och merit för både män och kvinnor,
framhåller  Kristdemokraterna.  Detta
betonas också i motionerna A309 och Sf400
där man även poängterar vikten av att
föräldrarna   själva   får   välja
barnomsorgsform och att de ekonomiska
villkoren för att ta hand om egna barn är
goda.
Det  gemensamma ansvaret  för  hälsa
åligger den enskilde, arbetsgivaren och
den   offentliga  sektorn,   enligt
Kristdemokraterna i motion A309 (yrk. 5
och 9). Arbetsmiljöverkets roll är att
aktivt motverka såväl fysisk som psykisk
ohälsa.  Verket bör fungera  som  en
samarbetspartner    för    företag,
organisationer    och    offentliga
förvaltningar som vill ha råd och stöd i
samband  med  sådana  insatser.  Det
förebyggande  arbetets  betydelse  i
sammanhanget  kan  inte  överskattas,
understryker  partiet och  menar  att
Arbetsmiljöverkets  föreskrifter   om
systematiskt  arbetsmiljöarbete  måste
genomföras på varje arbetsplats.

Centerpartiet poängterar i motion A263
(yrk. 1, 2, 4-8, 19, 21 och 22) att
arbetsmarknadspolitiken skall ses i ett
helhetsperspektiv. Det behövs inte bara
en åtgärd för att komma till rätta med
den ökade arbetslösheten utan en rad
olika:   ökad  lokal  makt   över
arbetsmarknadspolitiken, ett reformerat
utbildningssystem   som   inkluderar
möjligheter till livslångt lärande och
ett förändrat inkomstskattesystem.

Centerpartiet konstaterar i  motionen
att  arbetsmarknaden  genomgått  stora
förändringar och att den präglas av ökad
rörlighet och individualisering. Detta
ställer krav på politiken att forma goda
spelregler för arbetslivet och att ange
ramar för en arbetsmarknad med balans
inom och mellan olika regioner.
Flertalet lediga platser tillsätts i
dag via informella kanaler. Därför behövs
lokal  kännedom  om  efterfrågan  på
arbetsmarknaden.  Makt  och  resurser
behöver    decentraliseras    till
länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar och
ytterst  till  varje person  som  är
arbetslös,  alltså från  central  och
regional nivå till lokal nivå. Det behövs
en   stark  lokal  förankring  av
arbetsmarknadspolitiken.  Centerpartiet
anser att centrala regleringar kan verka
hämmande och därför bör arbetsförmedlare
tillåtas att arbeta på ett friare sätt
efter de förutsättningar som finns i
närområdet.
Enligt  partiet är det viktigt  att
stärka de arbetslösas självbestämmande
över   åtgärder  och  utbildningar.
Förutsättningarna  för  att  öka  den
enskildes   självbestämmande   skall
förbättras genom att det skall finnas
många åtgärder att välja mellan och olika
aktörer som erbjuder dessa. Ett system
med omställningspeng bör införas, och
varje person som riskerar arbetslöshet
under en längre period skall tilldelas en
sådan peng för att sedan själv kunna
välja  mellan  olika  åtgärdsprogram.
Arbetsförmedlingens roll skall vara att
erbjuda service och stöd i sammanhanget.
Omställningspengens  storlek  bestäms
utifrån behovet och exempelvis ålder,
utbildning och arbetslivserfarenhet.
Valfriheten för den enskilda person som
är arbetslös ökar genom att flera olika
aktörer    är    utförare    av
arbetsmarknadsåtgärder och genom att den
enskilde själv kan välja aktör bland
utbildnings-  och  rekryteringsföretag,
bemanningsföretag    och    ideella
organisationer  som auktoriserats  som
utförare. Aktörer som medverkar till att
arbetslösa får arbete skall kunna få
bonus.
Arbetslösas    rättigheter    och
skyldigheter måste tydliggöras, betonar
Centerpartiet.
Personer  som  riskerar  att  bli
långtidsarbetslösa   måste   erbjudas
särskilda  insatser  i  form   av
anställningsstöd,          s.k.
övergångsarbetsmarknader.  Dessa  skall
organiseras  i  form  av  regionala
partnerskap, bildade av arbetsgivare, där
arbetslösa kan prova på olika arbeten på
olika arbetsplatser. Genom att man på
detta sätt underlättar kontakter mellan
arbetsgivare  och  arbetslösa  ökar
möjligheterna för arbetslösa att finna
arbete. En arbetsgivare som tar emot en
arbetslös skall få arbetsgivaravgiften
nedsatt för en anställd.
Den    arbetsmarknadspolitik   som
Centerpartiet  föreslår  medför  att
Arbetsmarknadsverket  skall  reformeras
kraftigt och minska i storlek. Det behövs
en central myndighet för att bl.a. samla
in statistik, göra kvalitetsbedömningar,
utöva     tillsyn,     förmedla
omställningspengar, auktorisera aktörer
och utvärdera åtgärder och utbildningar
men i övrigt bör så mycket som möjligt
beslutas  på  en lägre  nivå,  anser
Centerpartiet.
Framtidens välfärd kan enligt partiet
utvecklas från ett underifrånperspektiv
genom  den sociala ekonomin. I denna
reduceras inte medborgaren till klient
eller kund utan får möjlighet att själv
ta ansvar. Det behövs en utredning om
förutsättningarna  för  att  ge  ett
nationellt uppdrag åt ett lärosäte att
forska om social ekonomi. Det behövs ökad
forskning om personalkooperativ och deras
inverkan på hälsa i arbetslivet, trivsel
och lönsamhet.
Centerpartiet betonar i motion Sf327
(yrk. 13) att arbetsmarknadens parter
måste involveras i arbetet för att minska
sjukfrånvaron. Löntagares incitament att
använda  socialförsäkringarna  påverkas
starkt av avtalade tilläggsförsäkringar
mot  inkomstbortfall  vid  exempelvis
sjukdom, anser partiet.
Arbetsmarknadens parter bör involveras
också i ansträngningarna att få till
stånd ett barnvänligt arbetsliv, enligt
Centerpartiet i motion A247 (yrk. 1, 2
och 13). Regeringen bör i överläggningar
med parterna ta upp frågor om hur hög
flexibilitet och tillåtande  attityder
skall kunna prägla arbetslivet liksom
lika villkor för kvinnor och män att
förena karriär med familjebildning.
Med      hänvisning      till
Riksförsäkringsverkets rapport "Regionala
skillnader i sjukskrivning - hur ser de
ut och vad beror de på?" efterlyser
Centerpartiet en kartläggning av vilka
faktorer som bidrar till skillnader i
sjukfrånvaro  i olika regioner.  Ökad
uppmärksamhet     bör     ägnas
"friskhetsfaktorerna" i de yrkesgrupper
och regioner som under lång tid haft låg
sjukfrånvaro. En undersökning bör göras
av vilka faktorer som bidrar till att
vissa yrkesgrupper och regioner är mer
långtidsfriska än andra.

Övriga motioner om inriktningen av
arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken

Vänsterpartiet vill i motion So569 (yrk.
3) öka möjligheterna att stanna kvar i
lönebidragsanställning. Arbetstagare har
lagstadgad rätt att stanna kvar i sin
anställning till 67 års ålder. Partiet
motsätter sig denna regel eftersom den
upphäver  gällande kollektivavtal.  Om
lagstiftningen  ändå  kvarstår  anser
partiet   att   utredningen   om
arbetsmarknadspolitiska  program  för
personer med nedsatt arbetsförmåga (dir.
2002:22) bör få i uppdrag att lägga fram
förslag som innebär att anställda med
lönebidrag får samma rätt som  andra
anställda   att   kvarstanna   på
arbetsmarknaden till 67 års ålder.
Margareta Sandgren m.fl. (s) framhåller i
motion A249 allas rätt till arbete och
tar upp målen för Samhalls verksamhet.
Motionärerna anser att mål som avser de
anställda skall prioriteras framför de
ekonomiska målen. Seriösa alternativ till
Samhalls verksamhet skall kunna erbjudas.
Inger Jarl Beck och Anita Jönsson (båda
s) framhåller i motion A326 (yrk. 3)
vikten av forskning om samband mellan
återhämtning, näring, stress och ohälsa
på arbetsplatserna.
Eva Arvidsson och Inger Nordlander (båda
s)  befarar enligt motion  A336  att
personer med funktionshinder försvinner
ur  arbetslöshetsstatistiken genom att
arbetslösa personer med funktionshinder
räknas    som    sjuka    eller
förtidspensionerade  i  stället  för
arbetslösa.
Enligt Monica Green m.fl. (s) i motion
A340  finns det särskilt inom  vissa
branscher tydliga tecken på en utveckling
mot social dumpning i Sverige. Det sker
exempelvis   genom   mycket   korta
visstidsanställningar,  anlitande  av
oseriösa bemanningsföretag och genom att
enskilda tvingas att skaffa sig s.k. F-
skattsedel för att på så vis framstå som
egenföretagare. Arbetstagare som kommer
från andra länder är sårbara och blir
lätt exploaterade.
Carina Ohlsson m.fl. (s) tar i motion
A341 (yrk. 1, 3 och 4) upp sysselsättning
och  arbetsmarknad  i  Västsverige.
Motionärerna pekar på åtgärder för att
efterfrågan på arbetskraft skall kunna
tillgodoses   under  kommande   år.
Användningen av offentliga resurser för
att främja sysselsättning och tillväxt
bör ses över och samordnas. Det krävs
både kort- och långsiktiga insatser för
att klara rekryteringsbehoven inom den
offentliga sektorn. Insatser måste göras
för att ta till vara arbetskraften inom
grupper  som  i  dag  står  utanför
arbetsmarknaden. Likaså behöver antalet
utbildnings-  och praktikplatser  öka,
anser motionärerna.
Agneta Gille m.fl. pläderar i motion A354
för ett mänskligare arbetsliv. Åtgärder
har  satts  in  för  att  minska
sjukfrånvaron, men det finns fortfarande
mycket kvar att göra för att öka hälsan i
arbetslivet.
Per Erik Granström m.fl. (s) behandlar i
motion N416 (yrk. 2-4) frågor om regional
utveckling  i Dalarna. I sammanhanget
pekar motionärerna på att behovet av
arbetskraft och kompetensutveckling måste
kunna  tillgodoses  i  framtiden.  De
personer  som  i  dag  står  utanför
arbetsmarknaden  måste   få   ökade
möjligheter till arbete. I en  annan
motion, A243, av Per Erik Granström m.fl.
(s) förs det fram förslag om särskilda
åtgärder för personer som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden.
Göran Lindblad (m) kritiserar i motion
A226    (yrk.    1-5)    dagens
arbetsmarknadspolitik och föreslår en rad
reformer. AMS bör läggas ned, kommunerna
bör åläggas att införa en jobbgaranti för
arbetslösa samtidigt som merparten av AMS
anslag skulle överföras till kommunerna
för  att  användas för  jobbgarantin.
Garantin skulle i huvudsak skötas av
privata  entreprenörer.  Den  enskilda
arbetslösa  personen  skulle  med  en
kompetensutvecklingspeng  själv  kunna
välja utbildning eller praktikplats i
syfte att få ett reguljärt arbete.
Mia Franzén (fp) tar i motion Sf355 (yrk.
3 och 5) upp ohälsofrågor och hävdar att
det  viktiga  nu  är  att  vi  inte
omorganiserar     fram     fler
långtidssjukskrivna.  Motionären  anser
också att många anställda i socialtjänst,
räddningstjänst, rättsväsende och vård
utsätts för emotionell belastning i sina
arbeten och att detta kan motverkas.
Owe Hellberg (v) föreslår i motion A290
regionala mål för arbetslösheten. Enligt
motionären måste sådana mål medföra ökade
statliga insatser inom andra områden än
arbetsmarknadspolitiken,    exempelvis
infrastruktursatsningar.
Birgitta Sellén (c) begär i motion A276
en utredning av möjligheterna till att
föra över medel från utgiftsområde 13
Arbetsmarknadspolitik   till    det
kulturpolitiska området  och  anslaget
28:22   Bidrag   till   regional
arkivverksamhet.
Ingegerd Saarinen (mp) vill enligt motion
A270 få till stånd en utredning  om
företagsanpassat arbetsmarknadsstöd där
man  skall se över möjligheterna att
arbetsmarknadsmedel kan omdisponeras och
ställas   till   förfogande   för
företagsförlagd utbildning i situationer
när  anställda  annars  skulle  bli
arbetslösa    på    grund    av
klimatförhållanden.

Arbetsmarknadsutskottets syn på den
allmänna inriktningen av politiken m.m.


Arbetsmarknadsläget m.m.

Utskottet   kommenterade    nyligen
arbetsmarknadsläget i sitt yttrande den
23 oktober 2003 till finansutskottet om
ramar   för   utgiftsområdena   13
Arbetsmarknad  och  14  Arbetsliv.  I
anslutning till kommentarerna redovisade
utskottet aktuell månadsstatistik från
AMS, SCB och Konjunkturinstitutet.
AMS månadsstatistik för oktober visar
att arbetslösheten ökade både jämfört med
månaden innan och jämfört med förra året.
Ökningen  är störst bland ungdomarna.
Sammanlagt var 223 000 personer inskrivna
som   arbetslösa   vid   landets
arbetsförmedlingar.   Den   relativa
arbetslösheten var 5 % av arbetskraften.
Samtidigt ökade antalet varsel, framför
allt    inom   transport-    och
kommunikationssektorn.
Antalet långtidsinskrivna minskade med
drygt 4 000 eller 10 % jämfört med samma
period förra året på grund av att många
börjar  ett arbete på den  reguljära
arbetsmarknaden. Färre lediga  platser
anmäls   till   arbetsförmedlingen.
Minskningstakten har dock avtagit något
under hösten. Offentlig verksamhet stod
för hälften av minskningen i antalet
anmälda lediga platser.
AMS  kommer  den  24  november  att
publicera en arbetsmarknadsprognos för
2004. Prognosen avser såväl riket som
länen.
Enligt  SCB arbetskraftsundersökningar
(AKU)  för oktober 2003 var  antalet
arbetslösa 226 000 eller 5,1  %  av
arbetskraften, vilket är 66 000 fler än i
oktober 2002. Ökningen är markant både
bland kvinnor och män. Arbetslösheten
bland ungdomar i åldern 16-24 år uppgick
till 11,7 % och är därmed nästan tre
gånger så hög som arbetslösheten för den
övriga  befolkningen. I oktober  2003
uppgick  antalet  sysselsatta  till
4  222  000.  Förändringen  av  det
genomsnittliga   antalet    utförda
arbetstimmar  per vecka  jämfört  med
motsvarande period förra året låg inom
den statistiska felmarginalen.
Konkursstatistiken från Institutet för
tillväxtpolitiska studier (Itps) visar
att nära 5 500 företag försattes  i
konkurs under årets första sex månader.
Jämfört med samma period förra året är
detta  en ökning med 10 %.  Antalet
anställda i företag i konkurs uppgick
till drygt 14 500, en uppgång med ungefär
4 % jämfört med motsvarande period förra
året (rapporten Konkurser januari-juni
2003).
Konjunkturinstitutets      senaste
konjunkturbarometer   (kvartal)   som
presenterades den 30 oktober visar att
optimismen inom industrin har ökat de
senaste månaderna. Inför fjärde kvartalet
väntas efterfrågan ta fart och då framför
allt  på exportmarknaden. Läget  inom
handeln är relativt gott. Där räknar man
med  fortsatt  tillväxt under  fjärde
kvartalet.
Orderläget inom tjänstenäringarna  är
fortfarande svagt. Det finns dock tecken
på en återhämtning inom delar av sektorn.
Såväl    uppdragsverksamhet    som
datakonsulter   rapporterar    ökad
efterfrågan för tredje kvartalet  och
förväntningarna inför fjärde kvartalet
pekar  mot  en  betydande  tillväxt.
Byggverksamheten   har   försvagats
ytterligare, men andelen företag  som
redovisar försämring är något lägre än
tidigare.
Småföretagsbarometern som publicerades
den   4   november   2003   av
Föreningssparbanken och Företagarna visar
att   landets  företagare   bedömer
konjunkturen som fortsatt svag resten av
året.  Inför  2004  är  småföretagen
försiktigt  optimistiska  om  att  en
konjunkturuppgång är i antågande.  De
flesta företagare (sex av tio) ser goda
expansionsmöjligheter för sitt företag.
Samtidigt riskerar bristen på arbetskraft
att stoppa återhämtningen.
Sammanfattningsvis anser utskottet, i
likhet med vad som nyligen anfördes i
utskottets yttrande AU1y, att  tecken
tyder  på  att vändningen i ekonomin
dröjer,  att arbetslösheten nästa  år
ligger kvar på ungefär samma nivå som i
år   och   att   den   reguljära
sysselsättningsgraden sjunker något.
Om arbetslösheten fortsätter att ligga
på en hög nivå - tecken i dag tyder på
att den stiger ytterligare - är det
enligt utskottets uppfattning angeläget
att regeringen har beredskap för att
vidta åtgärder i syfte att hålla nere den
öppna arbetslösheten, t.ex. genom att
pröva möjligheten att genom omfördelning
ställa medel till förfogande för aktiva
insatser.
Även om arbetsmarknadsläget fortfarande
försämras i flera avseenden är det dock
positivt  att  långtidsinskrivningarna
minskar till följd av att många i denna
grupp  får  arbete på den  reguljära
arbetsmarknaden.
Konjunkturen är fortsatt svag, vilket
tydligt  visar  sig  i  att  både
arbetslösheten och antalet varsel ökade i
oktober, men det är ett gott tecken att
det   skett  en  oväntat  kraftig
tillväxtökning i USA på senare tid. En
amerikansk återhämtning får  på  sikt
positiva  effekter  på  den  svenska
arbetsmarknaden.

Ohälsoläget

I förra årets budgetproposition (prop.
2002/03:1) fastställde regeringen ett mål
för  minskad ohälsa som innebär  att
frånvaro från arbetslivet på grund av
sjukskrivning skall halveras fram till
2008 i förhållande till nivån 2002. I
årets  budgetproposition (bilaga  till
utg.omr. 10) lämnar regeringen en första
avstämning av målet. Där framgår bl.a.
följande.
Efter  flera  års  uppgång  vände
utvecklingen för sjukskrivningar under
hösten 2002. Hittills i år (jan-juli
2003)  har antalet ersatta nettodagar
minskat med 2,5 % jämfört med motsvarande
period 2002. Kvinnors sjukfrånvaro har
minskat med 2,7 % och mäns med 2,1 %.
Regeringen räknar med en viss fortsatt
nedgång under hösten och även under nästa
år.
Det totala antalet pågående sjukfall
uppgick till ca 291 000 i maj 2003. Det
var 900 sjukfall färre än i maj 2002.
Antalet  sjukfall under ett  år  har
minskat. Cirka 102 000 kvinnor och 60 000
män hade haft sjukpenning en kortare tid
än ett år i maj 2003, vilket var en minsk
ning med 10 000 kvinnor och 7 000 män
jämfört med maj 2002. Procentuellt sett
var minskningen ungefär densamma både för
kvinnor och för män.
Antalet nettodagar för sjukfall  som
överstiger ett år har dock fortsatt att
öka under 2003. Framför allt har antalet
sjukfall som har pågått två år eller
längre ökat. Antalet ersatta nettodagar
för sådana sjukfall steg med 26 % för
kvinnor och 23 % för män mellan första
halvåret 2002 och motsvarande  period
2003.
Kvinnor     är     fortfarande
överrepresenterade bland de sjukskrivna
och svarar för cirka två tredjedelar av
alla   sjukskrivningsdagar.   Dagens
sjukskrivningsnivå för män är inte sär
skilt hög i ett långt tidsperspektiv,
medan skillnaderna mellan kvinnor och män
tenderar att öka. Kvinnor är mer sjuk
skrivna än män även om man tar hänsyn
till ålder, utbildning, familjetyp eller
bransch.
Olika  sektorer, branscher och yrken
skiljer sig åt när det gäller sjukskriv
ningar. Även mellan olika regioner finns
det skillnader.

Det framtida arbetsutbudet

I  budgetpropositionen  betonas  att
arbetsutbudet  måste  öka  framöver.
Utskottet, som återkommer till detta i
sitt ställningstagande nedan, vill här
peka på några centrala faktorer  som
påverkar  lönebildningen  och   vår
levnadsstandard på sikt.
I   Konjunkturinstitutets   rapport
Lönebildningen.    Samhällsekonomiska
förutsättningar i Sverige 2003 (oktober
2003) redovisar institutet bl.a.  ett
huvudscenario   för   lönebildningen
2003-2010.  Institutet  hävdar  att
möjligheten till en hållbar ökning av den
materiella  levnadsstandarden,   mätt
exempelvis som summan av offentlig och
privat konsumtion per invånare, bestäms
av   en  låg  arbetslöshet,  jämn
inkomstfördelning,  antalet  arbetade
timmar per invånare och produktiviteten,
dvs. produktionen per timme.
Fler  arbetade timmar  liksom  högre
produktivitet innebär att mer produceras
och att den sammantagna konsumtionen då
kan  bli motsvarande högre. Dessutom,
framhåller KI, förstärks de offentliga
finanserna  genom att underlagen  för
arbetsgivaravgifter,  inkomstskatt  och
mervärdesskatt blir större men även genom
att    utgifterna   för    bl.a.
arbetslöshetsförsäkring        och
sjukersättning  kan  bli  lägre.  De
samhällsekonomiska vinsterna  av  fler
arbetade timmar förs ut till befolkningen
i form av högre disponibla inkomster
eller bättre standard när det gäller
exempelvis vård, skola och omsorg.
Arbetsutbudet beror enligt KI i hög
grad på den demografiska utvecklingen.
Det  är  också beroende av i vilken
utsträckning personer i arbetsför ålder
är utanför arbetskraften, t.ex. på grund
av utbildning eller sjukdom.
Antalet arbetade timmar per person i
befolkningen har trendmässigt  minskat
sedan 1970. Det beror på flera faktorer:
en  åldrande  befolkning,  oförändrad
sysselsättningsgrad i arbetsföra åldrar
och   minskad  medelarbetstid   per
sysselsatt. En rad faktorer har påverkat
sysselsättningsgraden   i   positiv
respektive negativ riktning: kvinnornas
förvärvsfrekvens  har  ökat,  vilket
bidragit    till    en    höjd
sysselsättningsgrad, medan ekonomisk kris
under 1990-talet, tilltagande ohälsa och
minskad  förvärvsfrekvens  bland  unga
motverkat  detta.  Sammantaget  har
utvecklingen   lett   till   att
sysselsättningsgraden är i stort sett
oförändrad.
Arbetsutbudet, mätt som totala antalet
arbetade  timmar per år,  har  varit
relativt  stabilt  ända  sedan  1970
(streckad linje i diagrammet nedan). Den
ökning som skett av BNP har i huvudsak
åstadkommits  av produktivitetsökningen
(heldragen linje i diagrammet nedan).
Produktivitet och arbetade timmar
År
Källa:  Konjunkturinstitutet,  november
2003
Utvecklingen av arbetsmarknaden på lite
längre sikt leder enligt utskottet till
att åtgärder behöver vidtas på en rad
områden för att öka arbetsutbudet.

Mål- och resultatstyrning av politiken på
utgiftsområdena 13 och 14, styrningen av
Arbetsmarknadsverket m.m.

Regeringen har som framgått föreslagit en
omformulering av målet för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik för att detta skall
få  en  tydligare  inriktning  på
huvuduppgiften matchning.
Som framgått anser Moderaterna i motion
A339 att regeringens förslag till mål för
arbetsmarknadspolitiken  skall  avslås.
Någon   närmare   motivering   till
avslagsyrkandet finns inte i motionen
utan partiet hänvisar endast till sina
samlade ställningstaganden i sex relativt
omfångsrika motioner om en rad olika
delfrågor  rörande  arbetshandikappade,
yrkesutbildning,  jämställdhetspolitik,
arbetsmarknad, kompetensutveckling  och
hälsofrågor. Det är mot denna bakgrund
ogörligt för utskottet att avgöra hur en
sammanfattande  formulering  av  det
moderata  alternativet till  mål  för
arbetsmarknadspolitiken skulle se ut.
Moderaterna avvisar på ett  likartat
sätt   målen   för  politikområdena
Arbetslivspolitik       respektive
Jämställdhetspolitik. Inte heller  här
lägger Moderaterna fram något konkret
alternativ.
Mot  denna  bakgrund  ansluter  sig
utskottet  inte  till  Moderaternas
uppfattning om målen för politikområdena
Arbetsmarknadspolitik, Arbetslivspolitik
respektive     Jämställdhetspolitik.
Utskottet avstyrker därmed motion A339
yrkandena 15, 25 och 26 (m).
Frågor    om    styrning    av
Arbetsmarknadsverket  och  mål-  och
resultatstyrningen     på     det
arbetsmarknadspolitiska      området
behandlades   våren   2003    av
arbetsmarknadsutskottet  i  betänkande
2002/03:AU8. Ställningstagandena  avsåg
Riksdagens    revisorers    förslag
2002/03:RR10 om styrningen av AMS och
länsarbetsnämnderna men också regeringens
proposition          2002/03:44
Arbetsmarknadspolitiken  förstärks  där
vissa  frågor  med  anknytning  till
styrningen av den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten behandlades. I betänkande
AU8 tog utskottet också ställning till
motionsförslag   i   mål-    och
styrningsfrågor.
När   det   gäller   målet   för
arbetsmarknadspolitiken ansåg utskottet
att det fanns anledning att överväga en
ändring av detta så att det tydligare
framgår att det skall bidra till målet
för den ekonomiska politiken, vilket är
full sysselsättning genom en god och
uthållig ekonomisk tillväxt. Utskottet
tillstyrker   mot  denna   bakgrund
regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2004 (utg.omr. 13 prop. punkt 1) om
att   formulera  om   målet   för
arbetsmarknadspolitiken så att detta får
en   tydligare   inriktning   mot
huvuduppgiften  matchning  av  lediga
arbeten och arbetssökande. Målet  för
arbetsmarknadspolitiken  skall  således
vara att bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad.
Regeringen har, som framgått ovan, även
föreslagit en omformulering av målet för
arbetslivspolitiken för att detta skall
bli lättare att följa upp. Målet föreslås
bli: "Goda arbetsvillkor och möjlighet
till  utveckling i arbetet för  både
kvinnor  och  män."  Den  nuvarande
målformuleringen är: "Ett bra arbetsliv
med väl fungerande arbetsvillkor."
Utskottet har tidigare (se t.ex. bet.
2002/03:AU2)  påpekat vikten  av  att
regeringen så långt som möjligt  bör
eftersträva  mät- och uppföljningsbara
mål. Det nu framlagda förslaget till
målformulering kan sägas innebära  en
förbättring  i förhållande  till  den
formulering som gäller i dag.
Utskottet noterar dock att regeringen
valt att inte underställa riksdagen det
nya målet för godkännande. Som skäl anför
regeringen att målet omformulerats utan
att själva innebörden ändrats på något
avgörande sätt. Det nya målet är, enligt
regeringen, endast avsett att vara mer
preciserat än tidigare och därmed lättare
att följa upp. Regeringens bedömning är
därför att riksdagen inte behöver ta
ställning till den nya målformuleringen.
Utskottet kan konstatera att regeringen
själv beskriver saken som att ett nytt
mål  formulerats och  att  innebörden
ändrats, om än inte på något avgörande
sätt. För utskottet är det av  stor
betydelse  att det inte råder  någon
oklarhet om vilket det övergripande målet
för respektive politikområde är. Detta är
av intresse inte minst med tanke på att
det skall vara möjligt att följa upp och
mäta måluppfyllelsen. Förändringar av mål
och målformuleringar kan försvåra detta.
Även möjligheterna att göra jämförelser
över tid kan försämras om målen ändras
eller omformuleras. Detta talar för att
varje förslag om förändring som inte är
helt   obetydlig  bör  underställas
riksdagen.
Här kan också noteras att regeringen
när   det  nuvarande  målet   för
politikområdet fastställdes begärde att
riksdagen skulle godkänna det nya målet
och  att det tidigare godkända målet
skulle  upphöra att gälla. I samband
därmed uttalade regeringen bl.a. att:
"Förslaget till mål för politikområdet
innebär   inga   förändringar   i
arbetslivspolitikens inriktning. Det nya
målet utgör en sammanfattning av  de
arbetsuppgifter som tidigare fanns för
arbetslivspolitiken." (Prop.  2000/01:1
volym 7, utg.omr. 14).
Utskottet har med de reservationer som
nyss framförts inte något att invända mot
den nya formuleringen av målet. Målet för
arbetslivspolitiken, som enligt utskottet
alltså bör godkännas av riksdagen, skall
således vara: "Goda arbetsvillkor och
möjlighet till utveckling i arbetslivet
för både kvinnor och män."
I detta sammanhang vill utskottet också
något  beröra  det som  redovisas  i
propositionen om nya verksamhetsområden
på politikområdet Arbetsliv och mål för
dessa från 2004. Bland annat framgår det
att regeringen avser att redovisa ALI:s
verksamhet under flera verksamhets- och
politikområden.    Det     gäller
verksamhetsområdet Kunskap och kompetens.
Förutom under utgiftsområdena 13 och 14
kommer  en  del av verksamheten  att
redovisas  under  utgiftsområde   8
(Integrationspolitik         och
Storstadspolitik) och en annan del under
utgiftsområde    19     (Regional
utvecklingspolitik), vilket innebär att
åtminstone  tre utskott kan  beröras.
Avsikten är att tydligare spegla vilka
insatser som ALI tillsammans med andra
myndigheter   gör   inom   olika
politikområden.  -  Utskottet   har
förståelse för de syften som ligger bakom
det  beskrivna  sättet  att  redovisa
verksamheten, men vill samtidigt erinra
om att politikområdesindelningen avser
att möjliggöra en bättre koppling mellan
mål,  kostnader  och resultat.  Detta
tillgodoses enligt utskottets mening i
allmänhet bäst om en verksamhet så långt
som möjligt redovisas fullt ut under det
utgiftsområde  där  anknytande  anslag
finns. På det sättet ges också de bästa
praktiska förutsättningarna för dialogen
mellan riksdagen och regeringen i mål-
och  resultatstyrningsfrågor. Utskottet
förutsätter att detta beaktas i kommande
redovisningar från regeringen.
När   det   gäller   regeringens
resultatredovisning för arbetslivsområdet
vill  utskottet,  liksom  tidigare,
framhålla att en del av de verksamhetsmål
som anges under politikområdet Arbetsliv
inte direkt kan relateras till kostnader
på  statsbudgeten, det  gäller  t.ex.
verksamhetsområdena Arbetsrätt respektive
Lönebildning.  Detta  har  skett  i
anslutning till ett resonemang om vikten
av  att målen är sådana att det är
meningsfullt att ställa dem mot kostnader
på området.
Även  när  det gäller politikområdet
Jämställdhet kan utskottet konstatera att
kopplingen är svag och svårbedömd mellan
de totala insatserna på området, t.ex. i
form  av  lagstiftning,  tillsyn  och
opinionsarbete, och de anslag som hänförs
dit. Till det kommer att måluppfyllelsen
är beroende av beslut m.m. inom andra
politikområden. Ett sätt att tydliggöra
kopplingen  är enligt regeringen  att
specificera  jämställdhetsdelmål  för
övriga     politikområden.     I
budgetpropositionen framhåller regeringen
att de jämställdhetspolitiska mål som
gäller  i  dag  är  alltför  allmänt
formulerade för att användas som ett
instrument för mål- och resultatstyrning.
Samhället har utvecklats och förändrats
sedan  de jämställdhetspolitiska målen
formulerades i början av 1990-talet.
Utskottet har helt nyligen i betänkande
2003/04:AU2     Jämställdhetspolitik
behandlat  frågor som  rör  mål  och
inriktning  av  jämställdhetspolitiken.
Betänkandet  utgår  från  regeringens
skrivelse Jämt och ständigt - Regeringens
jämställdhetspolitik med  handlingsplan
för mandatperioden (skr. 2002/03: 140). I
betänkandet konstateras att regeringen
avser att tillsätta en utredning som
skall utvärdera jämställdhetspolitikens
mål,  inriktning,  organisation  och
effektivitet. Utredningen skall  lämna
förslag om mål och resultatindikatorer
för jämställdhetspolitiken och analysera
det offentligas roll och uppgifter inom
området. Utredningen skall också lämna
förslag om den framtida organisationen
och inriktningen av jämställdhetsarbetet.
Utskottet vill avslutningsvis i detta
avsnitt framföra följande. Att kopplingen
mellan kostnaderna på statsbudgeten och
de totala insatserna på ett visst område
är  mer  eller  mindre  stark  är
ofrånkomligt. Inte minst på områden där
denna koppling är svag är det angeläget
att finna relevanta resultatindikatorer.
Genom sådana indikatorer blir det möjligt
att följa utvecklingen inom ett visst
politik-   eller   verksamhetsområde.
Möjligheterna ökar också att kunna bedöma
insatserna på det sätt som förutsätts i
en fungerande mål- och resultatstyrning.
Utskottet  värdesätter  därför   de
ambitioner   att  finna   relevanta
indikatorer som redovisats av regeringen.
Frågor   om   inriktningen   på
jämställdhetspolitiken  har   nyligen
behandlats  i  utskottets  betänkande
2003/04:AU2     Jämställdhetspolitik.
Utskottet  avstyrkte  där  ett  antal
motioner med förslag om inriktning av den
framtida jämställdhetspolitiken.  Detta
gjordes bl.a. med hänvisning till att
regeringen  avser  att  tillsätta  en
utredning med uppdrag att bl.a. utvärdera
jämställdhetspolitikens   mål   och
inriktning.
Utskottet övergår här till att göra vissa
kommentarer till den resultatbedömning
för  2002  avseende  politikområdet
Arbetsmarknadspolitik som redovisas  i
budgetpropositionen.
Den målstruktur för AMV som gällde 2002
och som gäller även under 2003 består
enligt   regleringsbrevet  av   ett
övergripande  mål  för  politikområdet
Arbetsmarknadspolitik  och  ett  antal
verksamhetsgrenar, var och en med ett
eller flera tillhörande mål.
I   budgetpropositionen   och   i
förordningen  (2000:628)   om   den
arbetsmarknadspolitiska   verksamheten
talas också om arbetsmarknadspolitikens
uppgifter. I budgetpropositionen (volym
7,  utg.omr.  13)  finns  två  olika
redovisningar av arbetsmarknadspolitikens
uppgifter  (avsnitten  4.3  respektive
4.6.1). Ingen av dessa är identisk med
vad  som  anges i den  nyss  nämnda
förordningen.  Utskottet  finner  det
önskvärt   att   uppgifterna   för
arbetsmarknadspolitiken redovisas på ett
enhetligt och klargörande sätt.
Resultatredovisningen och -bedömningen
i  budgetpropositionen  utgår  från
arbetsmarknadspolitikens uppgifter enligt
den uppräkning som görs i avsnitt 4.6.1 i
propositionen, nämligen att:
·     medverka  till en  effektiv
matchningsprocess med korta vakans- och
söktider,
·
·    öka de arbetslösas kunskaper,
·
·     stödja dem som har det svårast
på arbetsmarknaden,
·
·      underlätta  och  stimulera
omställning  på arbetsmarknaden  med
arbetslöshetsförsäkringen.
·
Utskottet har med intresse tagit del av
resultatredovisningen avseende 2002  i
budgetpropositionen. Utskottet instämmer
i regeringens sammanfattande bedömning om
arbetsmarknadspolitikens måluppfyllelse,
att  målet  om  en  väl  fungerande
arbetsmarknad med full sysselsättning och
god ekonomisk tillväxt till stora delar
har uppnåtts under 2002.

Utskottet konstaterar att förberedelser
görs  i  Regeringskansliet  för  att
ytterligare  förbättra underlaget  för
framtida resultatredovisning och analys
på det arbetsmarknadspolitiska området.
I budgetpropositionen anger regeringen
att åtgärder vidtagits under 2003 för att
få till stånd en mer strategisk och
analyserande uppföljningsdialog  mellan
AMS  och Regeringskansliet. Regeringen
utgår från att AMS kommer att vidta
ytterligare  åtgärder  som  stärker
uppföljningen och analysen av de  ar
betsmarknadspolitiska     insatserna,
inklusive bättre analyser av resultaten
utifrån de olika förutsättningar  som
finns i landets regioner.
Utskottet har i betänkande 2002/03:AU8
redovisat huvuddragen i en ny form av
strategisk  uppföljningsdialog  eller
avrapportering från AMS till regeringen
som  inletts  under  2003.  Utskottet
förutsatte därvid att riksdagen får ta
del   av   relevanta   delar   av
avrapporteringen, exempelvis i form av en
resultatskrivelse från regeringen. Vid
fyra tillfällen - i februari, juni och
oktober 2003 samt i februari 2004 - skall
AMS  inom  ramen  för  denna  dialog
avrapportera till regeringen.
När det gäller resultatredovisningen i
kommande  budgetproposition förutsätter
utskottet att denna utgår från den nya
struktur för mål- och resultatstyrningen
från 2004 som redovisas översiktligt i
budgetpropositionen (utg.omr. 13 avsnitt
4.3).  Som  framgått  innefattar  den
övergripande mål, verksamhetsområden med
åtföljande  mål och verksamhetsgrenar,
också de med fastslagna mål.
I den nu aktuella budgetpropositionen
konstaterar regeringen att målet  för
arbetsmarknadspolitiken        är
mångdimensionellt och att resultaten inte
låter sig mätas med en eller ett fåtal
indikatorer. Trots mätproblemen har man
valt att som en del av uppföljningen
specificera kvantifierbara indikatorer.
Måluppfyllelsen när  det  gäller  det
föreslagna nya övergripande målet för
arbetsmarknadspolitiken - att bidra till
en väl fungerande arbetsmarknad - skall
enligt  regeringen  mätas  med  bl.a.
följande indikatorer:
·      Matchningsfunktioner,  andel
arbetsgivare som fått tillräckligt med
sökande inom önskad tid samt tillsatta
och icke tillsatta vakanser (SCB:s va
kansstatistik).
·
·    Arbetslöshet.
·
·    Sysselsättningsgrad bland invand
rare respektive arbetshandikappade.
·
·       Långtidsarbetslösa   och
långtidsinskrivna (antal och andel av
total arbetslöshet).
·
·    Rörlighet på arbetsmarknaden.
·
·       Sökaktivitet   hos   de
arbetssökande.
·
Könsuppdelade uppgifter skall redovisas
för samtliga indikatorer.

Utskottet anser för sin del att det är
viktigt att måluppfyllelsen mäts  med
relevanta mått och har inget att erinra
mot att ovan angivna indikatorer används.
Det kan också vara önskvärt att mäta
andra indikatorer, inte minst med tanke
på att målet för arbetsmarknadspolitiken
kan sägas ha många dimensioner. Enligt
utskottets uppfattning borde det vara
intressant att också mäta t.ex.  hur
arbetsutbudet utvecklas.
På  en  rad  områden behövs  bättre
analyser av hur arbetsutbudet kan ökas
och efterfrågan stimuleras också på sikt.
Det  är  av  största vikt  att  öka
arbetskraftsutbudet på sikt, med hänsyn
till den demografiska utveckling vi står
inför. Utskottet återkommer nedan till
den betydelse förhållandena i arbetslivet
har  för  att  detta  skall  kunna
åstadkommas.
Arbetsutbudet påverkas  som  framgått
dels av demografiska faktorer, dels av i
vilken utsträckning de personer som är i
arbetsför  ålder är i eller  utanför
arbetskraften, exempelvis på grund av
ohälsa eller utbildning.
I  arbetskraftsundersökningarna  (AKU)
används   begreppet  "ej  utnyttjat
arbetskraftsutbud" som består av  tre
komponenter:
·    arbetslösa,
·
·     personer som inte ingår  i
arbetskraften men som velat och kunnat
arbeta (latent arbetssökande) samt
·
·     sysselsatta som arbetar mindre
än de skulle vilja göra.
·
Utskottet  anser  att  det  av  de
grundläggande styrningsdokumenten för den
arbetsmarknadspolitiska   verksamheten
tydligt bör framgå att en av uppgifterna
för arbetsmarknadspolitiken är att öka
arbetsutbudet. Utskottet har noterat att
regeringen  i  sin  uppräkning  i
budgetpropositionen av uppgifterna för
arbetsmarknadspolitiken (utg.omr. 13 s.
13) ordagrant följer 3 § förordningen
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, dock med ett tillägg i
förhållande  till  förordningen.  I
budgetpropositionen anger regeringen att
en    av    uppgifterna    för
arbetsmarknadspolitiken  är  att  öka
arbetsutbudet, vilket  inte  anges  i
förordningen.

Kristdemokraterna förespråkar i likhet
med regeringen och utskottet ett ökat
arbetsutbud.   Det  kristdemokratiska
förslaget är som framgått att dagens mål
för   arbetsmarknadspolitiken   skall
kompletteras med ett mål  som  mäter
antalet arbetade timmar i ekonomin satt i
relation till storleken på den arbetsföra
befolkningen.
Utskottet  delar  Kristdemokraternas
uppfattning i motion A329 yrkande 2 att
utvecklingen av arbetsutbudet bör mätas
men  anser  att det bör ankomma  på
regeringen att finna närmare former för
hur detta skall gå till.

Andra frågor om mål m.m.

Den reguljära sysselsättningen beräknas
enligt finansplanen uppgå till 77,7 % i
år och till 77,3 % nästa år. Som framgått
står regeringen fast vid sitt mål om 80 %
reguljär  sysselsättning   2004   i
åldersgruppen     16-64      år
(sysselsättningsmålet)  även  om  man
bedömer att målet inte kommer att kunna
nås. En viktig förklaring är att antalet
studerande ökat sedan målet fastställdes.
En  ytterligare  förklaring  är  att
nettoinvandringen ökat.
Arbetsmarknadsutskottet har nyligen i
sitt yttrande till finansutskottet om
ramar   för   utgiftsområdena   13
Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv framhållit
att det, trots svårigheterna att  nå
sysselsättningsmålet, ändå är angeläget
att  stå  fast  vid detta  och  att
ansträngningar görs för att nå  dit.
Utskottet   erinrade   om    att
sysselsättningsmålet är ett uttryck för
en  högre ambitionsnivå än det  s.k.
halveringsmålet om 4 % arbetslöshet som
uppnåddes i slutet av 2000. En  hög
sysselsättningsnivå i kombination med låg
arbetslöshet    innebär    stärkta
statsfinanser  som kan  användas  för
satsningar     på     välfärden.
Sysselsättningsmålet  rör  inte  bara
samhällsekonomin   i   stort   och
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.
Lika  viktigt  är  att  en  ökad
sysselsättning innebär att personer som i
dag försörjs genom socialbidrag och andra
ersättningar kan bli självförsörjande.
Ett   arbete   stärker   individens
självkänsla.  Fler i  arbete  innebär
minskade sociala klyftor.
Strävan att nå sysselsättningsmålet har
alltså betydelse för möjligheterna att
klara både den tillväxtfrämjande och den
fördelningspolitiska   rollen   hos
arbetsmarknadspolitiken.
Om målet om full sysselsättning skall
kunna  nås  måste  det  outnyttjade
arbetskraftsutbudet tas till vara. Detta
gäller inte minst kvinnor och invandrare.
Målsättningen måste vara att människor
som vill arbeta också skall kunna göra
detta och att detta skall kunna ske i den
omfattning de önskar och kan. Det gäller
alltså  att forma politiken  så  att
arbetslösa kommer i arbete, att personer
som  vill och kan arbeta också  får
möjlighet  att  göra  det  och  att
deltidsarbetslösa kan  arbeta  i  den
omfattning de själva önskar.
Enligt AKU för oktober 2003 motsvarade
arbetsutbudet bland de arbetslösa 8,6
miljoner arbetstimmar som alltså inte
utnyttjades. Genom att främja en väl
fungerande   arbetsmarknad    skall
arbetsmarknadspolitiken medverka till att
det outnyttjade arbetskraftsutbudet tas
till vara.
En annan viktig förutsättning för att
klara  målen  för sysselsättning  och
tillväxt är att ohälsan i arbetslivet kan
fås att minska. Att vända trenden under
senare  år,  med  kraftigt  försämrat
hälsoläge i arbetslivet och  alltfler
sjukskrivna, är en av nyckelfrågorna för
att få fler i arbete.
De senaste årens dystra utveckling av
ohälsan  i  arbetslivet  fortsätter
emellertid,   vilket  framgått   av
redovisningen ovan. Även om de kortare
sjukfallen har minskat något fortsätter
sjukfallen över ett år att öka, särskilt
de över två år. Ökningen av kvinnors
ohälsa är särskilt oroväckande.
Utskottet delar regeringens bedömning
att det arbete som inleddes för två år
sedan inom ramen för regeringens strategi
för ökad hälsa i arbetslivet och det s.k.
elvapunktsprogrammet bör fortsätta (se
bet. 2001/02:AU1 och 2002/03:AU2).  I
förra årets budgetproposition fastställde
regeringen ett mål för minskad ohälsa som
innebär att frånvaro från arbetslivet på
grund av sjukskrivning skall halveras
fram till 2008. I årets budgetproposition
lämnar regeringen - som angetts ovan - en
avstämning av detta mål (bilaga till
utg.omr. 10). Där redovisar regeringen
ett antal åtgärder som vidtagits för att
minska ohälsan och kostnadsutvecklingen.
Åtgärderna     berör      t.ex.
sjukskrivningsprocessen,
rehabiliteringsområdet        och
sjukförsäkringens administration. En rad
åtgärder har också genomförts för att
förstärka  det  förebyggande  arbetet
(utskottet återkommer till en del av
dessa nedan).
Som utskottet konstaterade redan förra
året (bet. 2002/03:AU2) går det inte att
i dag få någon klar bild av vilka orsaker
som  ligger  bakom  den  pågående
utvecklingen av ohälsan. Problembilden är
mycket komplex. Utskottet kan hålla med
om vad några av motionärerna anför om att
orsakerna  måste sökas  även  utanför
arbetslivet och om betydelsen av att
kunna förena arbetslivet med privatlivet.
Som  regeringen anför  är  emellertid
förhållandena i arbetslivet  av  stor
betydelse.
När  det  gäller  inriktningen  av
arbetslivspolitiken måste, som utskottet
framhållit   tidigare   (se   bet.
2002/03:AU2), det fortsatta arbetet med
att utveckla arbetslivet innebära att
individen sätts i centrum. Bara genom att
utforma arbetsmiljöarbetet utifrån  de
behov som finns i det enskilda fallet kan
de  bästa  och mest kostnadseffektiva
åtgärderna vidtas. Detta innebär att det
kommer att ställas ökade krav på såväl
enskilda arbetsgivare som arbetstagare
och deras organisationer att aktivt delta
i arbetet med att utveckla en god och
utvecklande  arbetsmiljö.  Det   är
utskottets förhoppning att omsorgen om
arbetskraftens hälsa, ork och uthållighet
skall vara vägledande i detta arbete.
Utskottet vill här även påminna särskilt
om vikten av att kvinnornas situation
uppmärksammas.
Det  finns här skäl, som regeringen
också anför, att vara medveten om den
demografiska utvecklingen med en åldrande
befolkning. Detta tillsammans med  en
ökande ohälsa innebär en uppenbar risk
att i framtiden allt färre måste försörja
alltfler.
För att möta denna utmaning måste vi
bereda plats för de grupper som i dag
står  utanför  arbetsmarknaden.  Lika
viktigt är emellertid att se till att de
som redan finns i arbetskraften inte
slits ut eller drabbas av skador eller
ohälsa till följd av arbete. Målet måste
vara  att  alla skall  erbjudas  ett
utvecklande arbetsliv där människor inte
bara   orkar  arbeta  fram   till
ålderspensioneringen utan också kan leva
ett aktivt liv därefter.
Något som uppmärksammats alltmer under
senare år är att ohälsan skiljer sig åt
mellan olika regioner i landet. Bland de
tänkbara  förklaringarna  finns  t.ex.
skillnader avseende kön, åldersstruktur
och näringslivsstruktur. Skillnader  i
sjukskrivningspraxis har också förts fram
som en tänkbar delorsak. Utskottet anser
att dessa orsaker varken var för sig
eller   tillsammans   ger   någon
tillfredsställande  förklaring   till
skillnaderna. Problembilden är, på samma
sätt som ohälsan i stort, mycket komplex.
Utskottet återkommer nedan, i avsnittet
Arbetsmarknads- och arbetslivspolitikens
fördelningspolitiska      respektive
tillväxtfrämjande  roller  m.m.,  till
frågan om forskning om orsakerna bakom
ohälsan.
De regionala skillnaderna är stora inte
bara i fråga om ohälsa utan också i fråga
om  sysselsättning  och  arbetslöshet,
vilket tas upp i flera motioner.  I
motioner från Folkpartiet föreslås som
framgått ett mål om att minst 60 % av
alla i arbetsför ålder i varje kommun
respektive större bostadsområde skall ha
ett arbete. I motion A290 (v) föreslås
regionala mål för arbetslösheten.
I förra årets budgetbetänkande, bet.
2002/03:AU1, framhöll utskottet att det
är  en  stor  utmaning  att  skapa
förutsättningar för att alla delar av
landet  och  hela  den  potentiella
arbetskraften skall få  del  av  den
positiva utvecklingen framöver. Utskottet
framhöll  att  det  är  viktigt  att
uppmärksamma de inomregionala skillnader
som  är  mycket  stora,  bl.a.  i
storstadsregionerna. Den yrkesmässiga och
geografiska rörligheten måste öka för att
motverka  flaskhalsar  och  samtidigt
utjämna skillnader i arbetslöshet och
sysselsättning mellan olika regioner och
olika grupper av människor. Utskottet
återkommer också nedan till frågor om
rörlighet på arbetsmarknaden men vill i
detta sammanhang betona vikten av att
främja såväl arbetspendling som skapande
av större arbetsmarknadsregioner.
I EU:s sysselsättningsriktlinjer för de
närmaste åren betonas vikten av att ta
itu  med  regionala  skillnader  i
sysselsättningsnivå.  En  av  de  tio
specifika riktlinjer som ingår där anger
att medlemsstaterna skall genomföra en
bred strategi för att minska skillnaderna
vad  gäller  sysselsättningsnivå  och
arbetslöshet  mellan  olika  regioner.
Möjligheterna   till   nya   lokala
arbetstillfällen, även inom den sociala
ekonomin, bör stödjas och partnerskap
mellan alla berörda aktörer uppmuntras.
Regeringen   anger   i   Sveriges
handlingsplan för sysselsättning 2003 att
den  har höga ambitioner att utjämna
regionala skillnader (PM 2003-09-23 från
Finans-   och  Näringsdepartementen).
Sysselsättningen  i  Sverige  varierar
relativt mycket mellan olika regioner.
Orsakerna till de regionala skillnaderna
dr   många   och   komplexa   och
förutsättningarna att  lösa  problemen
varierar  mellan regionerna. Generella
förutsättningar,  som  infrastruktur,
kommunernas ekonomi och utbildning, är
avgörande för alla regioners möjligheter
att utvecklas.
Regeringen framhåller i handlingsplanen
att  de  regionala  obalanserna  på
arbetsmarknaden  framför  allt  skall
motverkas genom att man främjar ökad
rörlighet och bättre matchning. Även de
regionala tillväxtavtalen och partnerskap
på  regional  nivå lyfts  fram  samt
Arbetsmarknadsverkets  regionala  och
lokala   organisation   och   en
medelsfördelning som grundar  sig  på
regionala  och  lokala  förhållanden.
Dessutom  redovisas transportpolitikens
övergripande mål som är att säkerställa
en  samhällsekonomiskt  effektiv  och
långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela
landet.
Arbetsmarknadspolitiken  skall  bidra
till att uppfylla målen för den regionala
utvecklingspolitiken. Även om det finns
anledning att hysa oro för de regionala
och  inomregionala klyftorna i landet
avstyrker utskottet motionsförslagen om
regionala mål för arbetslöshet  eller
sysselsättning.  I  stället  förordar
utskottet ett tillvägagångssätt i linje
med  vad  regeringen  förordar  i
budgetpropositionen  och  i  Sveriges
handlingsplan för sysselsättning.
Med  hänvisning  till  det  anförda
ansluter  sig  utskottet  inte  till
förslagen i motionerna A290 (v), A310
yrkande 1 (fp) och Sf326 yrkande 8 (fp).

EU:s sysselsättningssamarbete

Som framgått begär Kristdemokraterna att
en  handlingsplan skall utarbetas med
anledning       av       EU:s
sysselsättningsrekommendationer   till
Sverige.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att den svenska arbetsmarknadspolitiken
ligger  väl  i  linje  med  EU:s
sysselsättningsstrategi.   I   rådets
sysselsättningsrekommendationer   till
Sverige  för 2003 anges  att  svensk
arbetsmarknad karakteriseras av mycket
höga  sysselsättningsnivåer, även  för
kvinnor och äldre, och att alla  de
gemensamma  sysselsättningsmålen  har
nåtts.
Med tanke på den åldrande befolkningen
har  rådet  2003  riktat  följande
rekommendationer    till    Sverige
(kommissionens förslag i KOM (2003) 177
respektive beslut vid rådsmöte den 3 juni
2003).
1. Förstärka de insatser som syftar till
att upprätthålla utbudet av arbetskraft
på lång sikt genom att utnyttja alla
potentiella  källor till  arbetskraft,
särskilt genom ett högre deltagande av
invandrare.
2.  Minska antalet långtidssjukskrivna
personer   genom   att   förbättra
arbetsförhållandena   och   anpassa
lagstiftningen för att främja en effektiv
återintegrering på arbetsmarknaden.
3. Arbeta vidare med reformerna av skatte-
och  bidragssystemen i syfte att öka
incitamentet att arbeta, i synnerhet för
grupper  för  vilka samspelet  mellan
skatter och bidrag har de mest negativa
effekterna på utbudet av arbetskraft, och
fullfölja  reformen av  skatterna  på
arbetsinkomst.

Samtliga  medlemsstater  har   fått
sysselsättningsrekommendationer   från
rådet.

I   Sveriges   handlingsplan   för
sysselsättning 2003 redovisar regeringen
vilka rekommendationer som rådet lämnat
till Sverige och vilka åtgärder  som
vidtagits eller kommer att vidtas på
respektive  område.  Rekommendationerna
behandlas explicit under riktlinje 5 och
riktlinje   8   i  handlingsplanen.
Indikatorer redovisas i bilaga 1 till
handlingsplanen.
Detta innebär enligt utskottets mening
att  Kristdemokraternas  begäran  om
utarbetande  av en handlingsplan  med
anledning               av
sysselsättningsrekommendationerna  redan
är  tillgodosedd.  Företrädare  för
regeringen  har  informerat  utskottet
respektive haft samråd med EU-nämnden
under utarbetandet av handlingsplanen.
Utskottet  ser inte skäl  för  något
tillkännagivande med anledning av motion
A329 yrkande 24 (kd).

Arbetsmarknads- och arbetslivspolitikens
fördelningspolitiska respektive
tillväxtfrämjande roller m.m.

Såväl   arbetsmarknadspolitiken   som
arbetslivspolitiken    har    både
fördelningspolitiska         och
tillväxtfrämjande roller. I detta avsnitt
redovisar  utskottet,  främst   med
utgångspunkt i motionsförslag, sin syn på
hur  dessa roller skall utformas och
balanseras mot varandra. Ambitionen är
dock inte att här ge någon fullständig
bild  av  utskottets  syn  på  de
fördelningspolitiska      respektive
tillväxtfrämjande aspekterna på  dessa
båda politikområden.

Vissa frågor om arbetsmarknadspolitikens
fördelningspolitiska roll

Arbetsmarknadspolitikens
fördelningspolitiska roll, arbetets värde
för individen och vikten av att motverka
utanförskap framhålls i flera motioner.
Utskottet  finner all  anledning  att
instämma i vikten av dessa frågor.
Full  sysselsättning står  högst  på
regeringens dagordning, vilket framhålls
i bl.a. finansplanen. Det är bara genom
en uthålligt hög sysselsättning som god
välfärd,  rättvis  fördelning   och
jämställdhet kan värnas. Det är bl.a. mot
bakgrund av denna höga politiska ambition
som  målen  om  80 % sysselsättning,
halverat  socialbidragsberoende   och
minskad ohälsa satts upp. En rad insatser
görs  också  inom  ett  antal  andra
politikområden   för   att   främja
sysselsättning, stärka utsatta gruppers
ställning på arbetsmarknaden och motverka
utanförskap. I finansplanens bilaga 3
Avstämning av målet om en halvering av
antalet socialbidragsberoende mellan åren
1999  och  2004  finns  en  utförlig
redovisning  av sådana  insatser.  En
motsvarande  avstämning av ohälsomålet
redovisas i budgetpropositionen för 2004
(bilaga under utg.omr. 10).
Om   målen   skall   nås   måste
sysselsättningen öka i alla  grupper.
Därför krävs det, som utskottet nyligen
framhållit  i  sitt  yttrande  (yttr.
2003/04:AU1y) till finansutskottet  om
ramar   för   utgiftsområdena   13
Arbetsmarknad  och  14   Arbetsliv,
ytterligare insatser även för invandrare,
äldre och sjuka liksom för arbetslösa.
Utskottet betonade i yttrandet att fler
invandrare måste komma ut i arbete, fler
äldre måste kunna arbeta längre  och
sjukfrånvaron    måste    minska.
Arbetsmarknadsutskottet värdesätter att
regeringen har uttalade målsättningar i
förhållande till dessa grupper. Detta är
dock     inte     tillräckligt.
Arbetsmarknadspolitiken måste också bli
effektivare. Det är viktigt att  den
tydligare inriktas mot huvuduppgifterna
att  förmedla  arbete  och  motverka
arbetskraftsbrist. Insatserna måste också
inriktas mot de personer som står längst
bort     från    arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutskottet  framhåller  i
likhet med regeringen vikten av att korta
ned   arbetslöshetstiderna,   betona
handlingsplanernas betydelse  och  att
förbättra     styrningen     av
arbetsmarknadspolitiken. Av stor vikt är
också att antalet arbetade timmar kan
öka,  t.ex.  bland  deltidsarbetande
kvinnor, men insatser måste till också på
andra  områden.  I budgetpropositionen
redovisas sådana åtgärder.
Lönebidragsutredningen (dir.  2002:22)
överlämnade  den  11  november  2003
slutbetänkandet   ArbetsKraft   (SOU
2003:95). Den särskilda utredaren Sonja
Fransson,   tillika   ledamot   i
arbetsmarknadsutskottet, menar att med
ökad rörlighet, utvecklingsinsatser och
mer  individuellt  stöd  skall  fler
människor med nedsatt arbetsförmåga komma
i arbete.
I slutbetänkandet från utredningen, som
avser   de   arbetsmarknadspolitiska
programmen  för personer med  nedsatt
arbetsförmåga, föreslås bl.a. att
·     AMV skall utveckla formerna för
kartläggning och vägledning, så att det
blir lättare för enskilda arbetssökande
att  få  de  arbetsmarknadspolitiska
insatser de behöver,
·
·     lönebidrag inte skall få lämnas
under längre tid än fyra år,
·
·     ett särskilt lönebidrag skall
kunna betalas ut för vissa personer som
behöver ett bidrag även efter fyra år,
·
·     antalet anställda med särskilt
lönebidrag skall begränsas, och särskilt
lönebidrag skall endast beviljas om
arbetsförmågan är så nedsatt att en
anställning utan lönesubvention inte kan
bli aktuell,
·
·     stödformen skyddat arbete hos
offentliga arbetsgivare (OSA) avvecklas
och  ersätts  av en ny  insats  -
trygghetsanställning - som skall kunna
beviljas för anställning hos alla slag av
arbetsgivare och inte som i dag enbart
avse  anställning hos kommuner  och
myndigheter,
·
·     för dem som behöver särskilt
mycket stöd för att komma i arbete införs
en helt ny form av skyddat arbete, kallad
utvecklingsanställning, som skall kunna
pågå under högst två år,
·
·     allmännyttiga  organisationer
skall inte kunna få högre lönebidrag än
övriga arbetsgivare.
·
Utredaren      betonar      att
informationsinsatser         från
arbetsmarknadens         parter,
handikapporganisationerna  och   från
arbetsförmedlingarna kommer att krävas
för  att  människor  med  nedsatt
arbetsförmåga lättare skall komma ut i
arbetslivet.

Lönebidragsutredningens     förslag
remissbehandlas   för   närvarande.
Samhallutredningen (dir. 2002:34)  har
haft till uppgift att lägga fram förslag
om  styrningen  och  inriktningen  av
Samhall.   Remissbehandlingen    av
utredningens slutbetänkande Inte  bara
Samhall (SOU 2003:56) har just avslutats.
Frågan om mål och inriktning rörande
Samhall, vilken tas upp i en motion, i
likhet med mål och inriktning för andra
verksamheter för personer med nedsatt
arbetsförmåga kommer att behandlas i det
fortsatta    beredningsarbetet    i
Regeringskansliet. Utskottet återkommer
senare i betänkandet till frågor som rör
Samhall.
Med  hänvisning  till  det  anförda
ansluter  sig  utskottet  inte  till
motionerna A243 (s), A249 (s),  A257
yrkande 4 (m), A263 yrkandena 5-7 (c),
A305 yrkandena 1, 2, 4 och 8 (m), A329
yrkande 6 (kd), A336 (s) och N416 yrkande
4 (s).
När det gäller Vänsterpartiets förslag i
motion So569 om att regeringen skall ge
tilläggsdirektiv           till
Lönebidragsutredningen om att överväga om
anställda med lönebidrag skall  kunna
stanna i arbete till 67 år, kan utskottet
konstatera att utredningens arbete är
slutfört. Utskottet har i betänkanden,
senast  i  betänkande  2002/03:AU1,
konstaterat att det inte finns något
formellt hinder mot att en anställd med
lönebidrag stannar i arbete efter att han
eller  hon  fyllt 65  år.  Utskottet
förutsätter att regeringen överväger den
nu aktuella frågeställningen i anslutning
till  beredningen  av  förslagen  i
Lönebidragsutredningens slutbetänkande.
I en motion, A226 (m), föreslås att
kommunerna skall åläggas att införa en
jobbgaranti som innebär att  kommunen
skall ordna arbete till den arbetssökande
och att resurserna inom AMS samordnas med
kommunernas  system för  socialbidrag.
Utskottet anser inte att kommunerna skall
åläggas någon obligatorisk skyldighet att
ordna arbete åt arbetssökande. Staten
skall  även  i  fortsättningen  ha
huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken
och arbetsförmedlingen.
Folkpartiet föreslår som framgått att det
skall utredas om den som är arbetsför och
söker arbete men inte har rätt till
arbetslöshetsersättning i stället skall
få dagpenning med ett något högre belopp
än  socialbidraget, förutsatt att han
eller hon deltar i någon form av åtgärd.
Förslaget,  som endast är schematiskt
beskrivet  i  motionen,  läggs  fram
parallellt med förslag från partiet om
att  anslaget  22:2  Bidrag  till
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd skall minskas med drygt 9
miljarder  kronor  jämfört  med  vad
regeringen     föreslagit     i
budgetpropositionen.  Utskottet  finner
inte skäl till något tillkännagivande i
den nu aktuella frågan.

Vissa frågor om arbetsmarknaden för
invandrare

Utskottet vill här något närmare beröra
frågor om arbetsmarknaden för invandrare.
Senare i betänkandet återkommer utskottet
till denna fråga.
I regeringsförklaringen 2003 betonade
statsministern att sysselsättningen bland
de utrikes födda måste öka. Staten skall
vara  ett  föredöme som arbetsgivare.
Mottagandet av nyanlända invandrare och
stödet för deras etablering i samhället
reformeras med inriktning på snabbare
inträde    på    arbetsmarknaden.
Svenskundervisning,     yrkesinriktad
praktik, validering av kompetens  och
andra  insatser  skall  kunna  ske
parallellt.  Arbetsmarknadsverkets  och
andra myndigheters ansvar förtydligas. En
valideringsdelegation  tillsätts  och
utbildningen i svenska för invandrare
skall  också  reformeras,  framhöll
statsministern i regeringsförklaringen.
Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrkte
våren  2003  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:44 om finansiering av
arbetsplatsintroduktion   för   vissa
invandrare.  Utskottet, och  sedermera
riksdagen  (bet.  2002/03:AU8,  rskr.
2002/03:200), ställde sig därmed bakom en
försöksverksamhet vid arbetsförmedlingen
med  arbetsplatsintroduktion för vissa
invandrare.
Utskottet  konstaterar  att  det  i
förordningen    (2003:623)     om
arbetsplatsintroduktion som  träder  i
kraft den 1 december 2003 anges att
försöksverksamheten  innebär  att  en
specialutbildad arbetsförmedlare fungerar
som stödperson åt en invandrare eller
flykting inför anställning eller under
arbetspraktik som föregår en anställning.
Arbetsplatsintroduktionen  skall  vara
arbetsmarknadspolitiskt  motiverad.  I
förordningen klargörs att detta betyder
att insatsen skall lämnas endast om det
är lämpligt både för den enskilde och ur
ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt
perspektiv. Insatsen skall också vara
lämplig  ur  ett integrationspolitiskt
perspektiv.
Enligt      utskottet      kan
försöksverksamheten väntas innebära god
individuell  service till  såväl  den
arbetssökande som arbetsgivaren  under
arbetspraktik.
Utskottet ser också positivt på att
regeringen givit Statens kvalitets- och
kompetensråd i uppdrag att förbereda en
preparandutbildning för i första hand
invandrade akademiker. Syftet är  att
underlätta för utlandsfödda akademiker
att  få  arbete  och  för  statliga
arbetsgivare att öka den etniska och
kulturella  mångfalden  bland  sina
anställda. Senast den 30 november 2005
skall resultatet och erfarenheterna av
försöksomgången   redovisas    till
regeringen.
För att främja ett snabbt tillträde
till arbetsmarknaden för flyktingar och
andra invandrare måste samverkan fungera
mellan  flera myndigheter liksom  med
kommunerna.     Arbetsmarknadsverket,
Integrationsverket,   Migrationsverket,
Skolverket och Svenska Kommunförbundet
slöt 2001 en central överenskommelse om
utveckling  av  introduktionen  för
flyktingar och andra invandrare.
I det pågående arbetet med att utveckla
introduktionen har en mängd goda idéer
och exempel på förbättringar kommit fram.
I  skriften  "En  god  början"  som
publicerats i november 2003 beskriver
myndigheterna en rad idéer och  goda
exempel på hur regionala och  lokala
introduktionsinsatser  för  nyanlända
invandrare  har  utformats.  Skriftens
utgångspunkt är fem enskilda individers
erfarenheter   från   asyl-   och
introduktionsprocessen.       Genom
berättelserna  beskrivs hur  samverkan
utvecklats i asylmottagningen, kommunala
flyktingmottagningen         och
svenskundervisningen för invandrare.
Utredningen om översyn av mottagande av
och   introduktion  för  flyktingar
överlämnade i september sitt betänkande
Etablering i Sverige - möjligheter och
ansvar för individ och samhälle (SOU
2003:75). Förslaget bereds för närvarande
i Justitiedepartementet.
Överensstämmelsen är enligt utskottets
uppfattning stor mellan de åtgärder och
förslag som redovisas här och de som förs
fram  i  vissa  motionsförslag  om
arbetsmarknaden för invandrare. Utskottet
återkommer senare i betänkandet  till
andra förslag om arbetsmarknaden  för
denna grupp.
Utskottet ansluter sig inte mot bakgrund
av det ovanstående till motionerna A329
yrkande 12 i denna del (kd),  Sf326
yrkande 7 i denna del (fp), samt Sf402
yrkandena 10 och 11 (kd).

Rehabilitering och rörlighet på
arbetsmarknaden

I  likhet  med Kristdemokraterna  ser
utskottet positivt på att arbetsgivare
beviljar tjänstledighet när en anställd
vill prova på ett annat arbete liksom att
arbetsgivare i nätverk samordnar  och
utbyter    erfarenheter     kring
rehabiliteringsinsatser.
Att  rörligheten  på  arbetsmarknaden
måste  öka liksom möjligheterna  till
rehabilitering  i arbetslivet  är  en
uppfattning som utskottet fört fram såväl
ovan  som vid ett flertal tillfällen
tidigare. I dagsläget, när matchningen på
arbetsmarknaden betonas alltmer, är detta
av allra största vikt.
Det är därför glädjande att regeringen
i oktober 2003 beslutat att ge Verket för
innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att
utveckla  metoder  och  modeller  för
samverkan mellan flera arbetsgivare när
det   gäller   rehabilitering   av
långtidssjuka. Syfte är att åstadkomma
ökad   hälsa   på  de  deltagande
arbetsplatserna genom förebyggande och
rehabiliterande  åtgärder.  Insatserna
skall genomföras i form av ett forsknings-
och utvecklingsprogram mellan 2003 och
2006. I Vinnovas uppdrag ingår också att
följa upp och utvärdera projekten samt
att  se  till  att  kunskapen  och
erfarenheterna sprids.
Geografisk rörlighet bidrar till att
förkorta arbetslöshetstider och medför
att  lediga  platser  kan  tillsättas
snabbare.   Ökad   rörlighet   på
arbetsmarknaden är också ett av de sju
områden där regeringen pekat ut  att
arbetsmarknadspolitikens
tillväxtorienterade  inriktning  skall
förstärkas.
Utredningen  om  rörlighetsstimulanser
har  våren  2003 avlämnat betänkandet
Geografisk rörlighet för sysselsättning
och tillväxt (SOU 2003:37). Utskottet,
som i betänkande 2002/03:AU8 redovisat
huvuddragen i utredningens förslag, har
erfarit att arbetet med att sammanställa
remissynpunkterna för närvarande pågår i
Regeringskansliet.
Utskottet  anser  inte  att  något
tillkännagivande  bör  riktas  till
regeringen med anledning av motion A309
yrkande 2 (kd).

Kompetensförsörjning m.m.

I  flera motioner betonas vikten  av
kompetensförsörjning  och  av   att
tillgodose  behovet  av  arbetskraft
framöver, såväl på regional nivå som för
riket i helhet.
Arbetsmarknadsutskottet behandlade vid
ett  par  tillfällen under föregående
riksmöte, senast våren 2003 i betänkande
2002/03:AU8,  förslag  med  liknande
innebörd.  I likhet med  i  tidigare
betänkanden framhöll utskottet att frågor
om det framtida arbetskraftsutbudet och
kompetensutvecklingen har hög prioritet.
Utskottet betonade också de regionala
kompetensrådens roll i bedömningar och
prioriteringar på området.
När  det  gäller  arbetskraftsutbudet
tillstyrkte utskottet i det nyssnämnda
betänkandet  ett  förslag  om  att
arbetsmarknadsutbildning       inom
bristyrkesområden får beviljas anställda
på försök under perioden den 1 juli
2003-den  31 december 2005. Utskottet
återkommer  i  avsnitt  3.1  till
motionsförslag  om  ett  system  för
individuell kompetensutveckling.
Moderaterna tar i flera motioner upp
frågor om kompetensförsörjning.  Bland
annat  vill  partiet  slopa  flera
arbetsmarknadspolitiska  program  till
förmån  för  insatser  dominerade  av
utbildning. Utskottet har för sin del
svårt att förstå hur detta skulle kunna
förverkligas  om  partiets  krav  på
omfattande  anslagsnedskärningar   på
motsvarande områden skulle genomföras.
Arbetsmarknadsutbildning   är   den
programform   som   har   högsta
styckkostnaden, 22 600 kr per deltagare
och månad under 2002 vilket kan jämföras
med styckkostnader på exempelvis 6 900 kr
för allmänt anställningsstöd, 10 700 kr
för arbetspraktik och 11 600 kr för start
av näringsverksamhet (AMS rapport Ure
2003:2).
I fråga om arbetsmarknadsutbildning har
regeringen i regleringsbrevet till AMS
fastställt  ett mål om  att  andelen
deltagare som fått arbete 90 dagar efter
avslutad arbetsmarknadsutbildning skall
uppgå till minst 70 %. Målet är inte nytt
utan har funnits några år. Det har visat
sig svårt att nå målet, vilket utskottet
tidigare berört i betänkande 2001/02:AU5.
Utskottet finner det mot denna bakgrund
glädjande att målet ser ut att kunna nås
under 2003, enligt statistik från AMS.
Effektiviteten             i
arbetsmarknadsutbildningen har  således
successivt ökat.
En  av  slutsatserna i  en  nyligen
publicerad  IFAU-studie,  Vikten  av
arbetsgivarkontakter: en studie av den
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen
i ljuset av 70-procentsmålet (Rapport
2003:10), är att utbildningar där detta
mål  i  hög  grad  blivit  uppnått
karakteriseras av att arbetsgivare med
behov  av arbetskraft finns  med  på
idéstadiet, i uttagningen av elever och
under kursens gång. Också andra resultat
i  studien pekar på vikten av  nära
kontakter mellan förmedling, anordnare,
utförare och potentiella arbetsgivare.
Utskottet  ser inte skäl  till  att
föreslå  något  tillkännagivande  med
anledning av motionerna A226 yrkandena 4
och 5 (m), A257 yrkande 3 (m), A305
yrkande 11 (m), A341 yrkandena 1, 3 och 4
(s) samt N416 yrkandena 2 och 3 (s).

I  motion A270 (mp) förespråkas  som
framgått  att  arbetsmarknadspolitiska
medel beviljas till företagsutbildning
när klimatförhållanden annars skulle göra
anställda arbetslösa. Utskottet har i
tidigare sammanhang, senast i betänkande
2001/02:AU5, redovisat sin principiella
inställning   till  användande   av
arbetslöshetsförsäkringen      eller
arbetsmarknadspolitiska insatser för att
jämna  ut  tillfälliga  nedgångar  i
företagens verksamhet. Enligt utskottets
uppfattning  måste, med  hänsyn  till
konkurrensneutraliteten,       stor
restriktivitet gälla i fråga om sådan
användning.

När det gäller Kristdemokraternas begäran
i motion A329 om att regeringen snarast
skall  verkställa ett riksdagsbeslutet
från den 11 april 2003 om att tillsätta
en   parlamentarisk  utredning   om
arbetskraftsinvandring  har  utskottet
erfarit  från  Regeringskansliet  att
beredningsarbetet ännu inte är avslutat.

Åtgärder för att minska ohälsan och göra
arbetslivet mer barnvänligt

För  att minska stressen och ohälsan
efterlyses i en motion åtgärder för att
identifiera  och åtgärda  hinder  som
försvårar  en  flexibel  och  trygg
arbetsmarknad. I flera motioner förs det
också fram önskemål om olika insatser för
att göra arbetslivet mer barnvänligt.
Utskottet kan inledningsvis instämma i
vad några av motionärerna anför om värdet
för den enskilde av individuella och
flexibla  arbetstider för att  minska
stressen   och  konflikten   mellan
arbetslivet  och de krav  som  bl.a.
föräldrarollen innebär. Ökat inflytande
över arbetstiden för den enskilde är en
viktig fråga.
Frågan om flexibel arbetstid har också
varit föremål för översyn, dels inom
ramen för de s.k. trepartssamtalen, dels
av Kommittén för nya arbetstids- och
semesterregler  (Knas).  Bland  annat
presenterade kommittén  i  juni  2002
delbetänkandet TID - för arbete  och
ledighet (SOU 2002:58) som innehåller
förslag  om  en ny lag om  flexibel
ledighet. I juni i år avlämnade kommittén
sitt slutbetänkande Semesterlagen  och
övriga ledighetslagar - överväganden och
förslag    (SOU   2003:54).    I
budgetpropositionen anger regeringen att
den, efter samråd med arbetsmarknadens
parter, avser att ta ställning  till
förslagen från kommittén under  2004.
Regeringen anger även att den avser att
föreslå ändringar som ger den enskilda ar
betstagaren ett ökat inflytande  över
arbetstidens förläggning.
När det gäller inflytande och trygghet
i   arbetslivet  i   övrigt   har
Arbetslivsinstitutet (ALI) haft i uppdrag
att  se  över  den  arbetsrättsliga
lagstiftningen så att  den  uppfyller
kraven på trygghet och inflytande för de
anställda inom ramen för en flexibel och
effektiv   arbetsmarknad.   Uppdraget
redovisades  den 31 oktober  2002  i
promemorian Hållfast arbetsrätt - för ett
föränderligt  arbetsliv (Ds  2002:56).
Utredningens förslag har varit ute på
remiss, och enligt vad utskottet inhämtat
överväger  regeringen  för  närvarande
förslag  som syftar till att  stärka
anställningsskyddet för  föräldralediga
arbetstagare.
Nämnas  kan också att regeringen  i
budgetpropositionen har aviserat att en
särskild utredare skall tillsättas för
att  se  över behovet av en  bättre
samordning mellan inflytandereglerna i
medbestämmandelagen (MBL) och ett antal
andra  frågor som hänger samman  med
utvecklingen i arbetslivet.
I fråga om möjligheterna att förena
föräldraskap med förvärvsarbetet  vill
utskottet även påminna om den betydelse
som föräldraförsäkringen har. Enligt vad
utskottet inhämtat kommer regeringen att
tillsätta en utredning med uppgift att se
över hur föräldraförsäkringen kan göras
mera flexibel och hur den bättre kan
bidra till att ge barnen tillgång till
båda sina föräldrar.
När det gäller Centerpartiets önskemål
om att involvera arbetsmarknadens parter
i arbetet för ett barnvänligt arbetsliv
kan nämnas den kampanj som JämO bedriver
om  föräldraskap och föräldraledighet.
Kampanjen  kallas  "barn  OCH  jobb:
föräldraskap". Syftet med kampanjen är
dels att det hos arbetsgivare, fackliga
representanter, föräldrar och blivande
föräldrar  skall  framstå  som  en
självklarhet  att det på föräldraskap
följer föräldraledighet, dels att förmå
arbetsgivare att underlätta för  både
kvinnor och män att förena förvärvsarbete
med  föräldraskap, dels att informera
allmänheten om vilka regler i arbetslivet
som gäller vid föräldraskap och påverka
attityden mot en jämnare fördelning av
föräldraledigheten.  Tidigare  i  år
avslutade  JämO en nio månader  lång
kampanj mot diskriminering av gravida
kvinnor  i arbetslivet under rubriken
"barn OCH jobb: nio månader".
Med anledning av vad Kristdemokraterna
anför om alternativa former av barnomsorg
som ett sätt att minska stressen  i
arbetslivet  vill  utskottet  fästa
uppmärksamheten på att olika reformer på
förskoleområdet  som  genomförts  av
regeringen  har  ökat  föräldrarnas
möjligheter att efterfråga den barnomsorg
de önskar.

Lokalt arbetsmiljöarbete -
arbetsmarknadsparternas ansvar m.m.

I några motioner efterfrågas bl.a. ett
ökat  engagemang från arbetsmarknadens
parter i arbetet mot ohälsan och insatser
för att ta fram goda exempel på friska
arbetsplatser.
Som utskottet framhållit tidigare är
det lokala arbetsmiljöarbetet centalt i
det framtida arbetet för bättre hälsa.
Detta innebär i sin tur att ökade krav
kommer att ställas på såväl enskilda
arbetsgivare som arbetstagare och deras
organisationer att aktivt delta i arbetet
med att utveckla en god och utvecklande
arbetsmiljö.   Det  är   utskottets
förhoppning   att   omsorgen   om
arbetskraftens hälsa, ork och uthållighet
skall vara vägledande i detta arbete.
Utskottet vill här även påminna särskilt
om vikten av att kvinnornas situation
uppmärksammas.
På  det  nationella  planet  har
arbetsmarknadens parter deltagit i de
s.k.  trepartssamtalen som hölls från
hösten 2001 t.o.m. hösten 2002 som ett
led i regeringens strategi för ökad hälsa
i arbetslivet. Resultatet av dessa möten
presenterades den 19 februari 2003 i
rapporten  "Ett arbetsliv för  alla".
Tanken med trepartssamtalen har varit att
skapa samsyn, men också att få till stånd
åtaganden från samtliga parter i  en
utvidgad handlingsplan. Trepartssamtalen
har omfattat såväl förebyggande arbete
som rehabilitering. Övriga frågor som
regeringen tagit upp inom strategin för
ökad  hälsa i arbetslivet  har  även
diskuterats med parterna inom ramen för
trepartssamtalen.
Nyligen hölls också s.k. tillväxtsamtal
mellan regeringen och arbetsmarknadens
parter. En av huvudfrågorna i  dessa
samtal var ohälsan i arbetslivet.
Arbetsmarknadens parter har som nämnts
ovan en särskilt viktig roll i det lokala
arbetsmiljöarbete. Parterna har  också
engagerat sig i detta på olika sätt. Två
exempel på mer övergripande initiativ är
projekten "Bättre arbetsmiljö och hälsa"
och "Sunt liv.nu" som AFA bedriver i
samarbete  med Karolinska  Institutet.
"Bättre arbetsmiljö och hälsa" riktar sig
till den privata sektorn och genomförs på
uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. "Sunt liv.nu" riktar sig till dem
som arbetar i kommuner och landsting och
genomförs  på  uppdrag  av  Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och
de    fackliga    organisationerna
Kommunalarbetareförbundet,      OFR
(Offentliganställdas Förhandlingsråd) och
SACO.
Som  ett led i arbetet mot ohälsan
beslutade regeringen i juni 2003 om en
särskild informationssatsning för ökad
hälsa i arbetslivet. Det övergripande
målet  är  att  aktiviteterna  skall
stimulera till samtal på arbetsplatserna
och  öka  samverkan  mellan  bl.a.
arbetsgivare, chefer, skyddsombud  och
andra  arbetstagarrepresentanter  samt
läkare  om frågor som rör hälsan  i
arbetslivet och hur den kan öka. För
satsningen avsattes 20 miljoner kronor.
Informationssatsningen    är    ett
samverkansprojekt         mellan
Regeringskansliet (Näringsdepartementet,
Socialdepartementet          och
Finansdepartementet),  Arbetsmiljöverket
(AV), Riksförsäkringsverket (RFV) samt
Arbetsmiljöforum.
Regeringen har även, som nämnts ovan,
uppdragit  åt  Vinnova att  genomföra
insatser  med syfte att  stärka  och
utveckla  metoder  och  modeller  för
samverkan  mellan flera  arbetsgivare.
Samverkan skall avse förebyggande och
rehabiliterande åtgärder med syfte att
åstadkomma ökad hälsa vid de samverkande
arbetsplatserna.  För  ändamålet  har
avsatts 14 miljoner kronor.
Här kan även nämnas det arbete som
pågår  inom Folkhälsoinstitutet (FHI).
Bland   annat   bedrivs   projektet
Hälsofrämjande   arbetsplatser    -
litteraturgenomgång och svenska exempel
där  målsättningen är att  inventera,
analysera och sammanställa svenska och
internationella studier. Särskild tonvikt
läggs  på  studier  som  kombinerat
arbetsorganisations-         och
arbetsmiljöförbättringar       med
livsstilsförbättringar.    Projektets
slutrapport beräknas bli färdig under
våren 2004.
FHI planerar dessutom att tillsammans
med ALI, AV och RFV utveckla och stärka
ett svenskt nätverk om hälsofrämjande
arbetsplatser.
När   det   gäller  det   lokala
arbetsmiljöarbetet  spelar  även  AV:s
tillsynsarbete  och  det  systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) en central roll.
Utskottet återkommer till detta nedan.
För att motverka och förebygga ohälsa i
offentlig sektor har regeringen vidtagit
olika  åtgärder. Bland annat avsattes
under  2001  och 2002 sammanlagt  70
miljoner kronor för att bedriva särskilda
försök hos några av de stora offentliga
arbetsgivarna i syfte att förebygga och
minska sjukfrånvaron. Medlen har förde
lats till 19 projekt inom kommuner och
landsting och i ett fall en statlig
myndighet (Rikspolisstyrelsen). Projekten
har karaktären av metodutveckling. Bland
annat ingår försök med redovisning av de
anställdas hälsoläge hos den enskilda
arbetsgivaren,   s.k.   Hälsobokslut.
Regeringen har uppdragit åt Vinnova att
följa  och  utvärdera  den  pågående
försöksverksamheten. Syftet med uppdraget
är att samlat kunna dra slutsatser från
projekten, få en effektiv spridning av
resultaten och att ge ett underlag för
fortsatt  forskning.  Vinnova  skall
slutredovisa uppdraget 2006.
I juni 2003 beslutade regeringen också
att inrätta ett forum - "Hälsa i Staten".
Utgångspunkten är att myndigheter skall
lära av varandras erfarenheter och få
inspiration till att skapa attraktiva och
effektiva  arbetsplatser  med   god
arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Forum
"Hälsa i Staten" kommer bland annat att
arrangera  konferenser och seminarier,
förmedla information och ta initiativ
till samarbete med myndigheter.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att det inte finns anledning
att föreslå några ytterligare åtgärder
med anledning av motionerna.
I en motion tar Kristdemokraterna upp
AV:s   roll  i  det  förebyggande
arbetsmiljöarbetet. Motionärerna  anser
bl.a. att verket skall vara mer aktivt i
fråga om tillsyn av och information till
de lokala arbetsplatserna.
Som utskottet understrukit ovan är det
den lokala arbetsplatsen och parterna på
arbetsmarknaden som måste stå i fokus för
arbetet för ett hållbart arbetsliv. De
enskilda arbetsgivarna måste  ta  ett
större ansvar för att integrera  det
förebyggande och rehabiliterande arbetet
i verksamheten.
Det  finns  samtidigt anledning  att
påminna om att det redan enligt dagens
arbetsmiljölag åligger arbetsgivaren och
arbetstagaren  att samverka  för  att
arbetsmiljön  skall  anpassas  efter
enskilda människors förutsättningar. Till
exempel anges i lagens 2 kap. 1 § att
arbetsförhållandena skall anpassas efter
människors  olika  förutsättningar  i
fysiskt  och  psykiskt  avseende.  I
arbetsmiljölagen betonas också vikten av
förebyggande insatser, för vilka det är
arbetsgivarna som har huvudansvaret. En
bärande tanke i arbetsmiljölagen är dock
att arbetsgivare och arbetstagare skall
samverka för att åstadkomma  en  god
arbetsmiljö (3 kap. 1 a §). En god
utgångspunkt för en sådan samverkan finns
också  i Arbetsmiljöverkets föreskrift
Systematiskt  arbetsmiljöarbete  (AFS
2001:1)  som  ger  arbetsgivare  och
arbetstagare en metod att identifiera
risker i arbetsmiljön, åtgärda och följa
upp dem. Det är viktigt att parterna
tillämpar denna metod och att de håller
sig  välinformerade om vilka faktorer
eller  arbetsvillkor som kan  påverka
människor negativt i fysiskt och psykiskt
hänseende.
I  juni 2003 lämnade regeringen ett
uppdrag åt Statskontoret att utvärdera
AV:s insatser vad gäller införande av
systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppdraget
skall redovisas senast den 15 april 2004.
Här bör också nämnas det stöd för det
lokala  arbetsmiljöarbetet  som  de
regionala skyddsombudens arbete innebär.
I syfte att stärka deras arbete har t.ex.
50 miljoner kronor satsats under perioden
2001-2003. Under samma period har 25
miljoner kronor satsats på utbildning
inom företagshälsovården.
Som ett led i strategin för bättre
hälsa i arbetslivet har regeringen för
2004 bl.a. föreslagit att AV tillförs en
permanent  resursförstärkning  på  29
miljoner  kronor  för  att  stärka
arbetsmiljötillsynen och att 30 miljoner
kronor  går  till  den  regionala
skyddsombudsverksamheten.
Utskottet   vill   också   betona
företagshälsovårdens betydelse för det
lokala arbetet mot ohälsa. Tillgång till
företagshälsovård är viktigt främst för
att tillgodose arbetsplatsernas behov av
kunskaper  och  sakkunnig  hjälp  i
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.
De senaste årens negativa utveckling av
hälsan inom arbetslivet visar att det
finns ett ökat behov av en kompetent
resurs  i  det  förebyggande  och
rehabiliterande  arbetet  med  bred
tillgänglighet och förtroende på både
arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Det är
därför välkommet att regeringen föreslår
att  ytterligare  3  miljoner  kronor
tillförs metodutveckling av företagshäl
sovården för 2004.
Utskottet noterar också att regeringen
nyligen tillsatt en särskild utredare för
att   utreda  vissa  frågor  inom
företagshälsovården  (dir.  2003:87).
Utredaren skall bl.a. överväga om det
behövs  förändringar  av  de  legala
förutsättningarna  för  arbetsgivarens
skyldighet     att     utnyttja
företagshälsovård, hur utbildningen skall
organiseras och dimensioneras samt hur
den särskilda kompetens som finns inom
företagshälsovård bättre  skall  kunna
utnyttjas  i  sjukskrivnings-   och
rehabiliteringsprocessen. Utredaren skall
redovisa  uppdraget  dels  genom  ett
delbetänkande             om
företagshälsovårdsutbildningen senast den
1  januari  2004,  dels  genom  ett
slutbetänkande senast den 1 juli 2004.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att det inte finns anledning
att föreslå några ytterligare åtgärder
med anledning av motionen.

Forskning m.m. om orsakerna bakom ohälsan

I   några   motioner   efterlyses
kunskapsinhämtning av olika slag för att
belysa problem förknippade med ohälsa i
arbetslivet. De frågor motionärerna vill
ha  svar  på  är bl.a. om  arbetets
förhållande till hälsa, betydelsen av
arbetsorganisationsfrågor samt orsakerna
bakom de regionala skillnaderna.
Som framgått ovan går det inte att i
dag få någon klar bild av vilka orsaker
som  ligger  bakom  den  pågående
utvecklingen av ohälsan. Forskningen har
lyft fram flera tänkbara förklaringar,
men dessa kan varken var för sig eller
tillsammans ge någon tillfredsställande
förklaring    till    skillnaderna.
Problembilden är således mycket komplex.
Utskottet behandlade liknande yrkanden
i   samband   med   förra   årets
budgetproposition (bet. 2002/03:AU2) och
vill  inledningsvis hänvisa till  den
genomgång  av pågående och  avslutade
utredningar som gjordes där.
Därutöver vill utskottet framhålla att
flera olika myndigheter och andra organ
forskar  om  hälsa  och  ohälsa  i
arbetslivet. Arbetslivsinstitutet (ALI),
som   bedriver   forsknings-   och
utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljö,
arbetsliv och arbetsmarknad,  är  ett
exempel. Bland annat presenterade ALI den
15 augusti i år rapporten "Låsningar och
lösningar i arbetslivet". I rapporten
lämnas en beskrivning och analys  av
viktiga   utvecklingstendenser   som
institutet  menar  kommer  att  vara
framträdande de närmaste åren. Rapporten
behandlar  trender i  arbetslivet  ur
ekonomiskt, psykologiskt, sociologiskt,
pedagogiskt   och   arbetsmedicinskt
perspektiv. Exempel på andra  viktiga
aktörer är Institutet för psykosocial
medicin (IPM), Statens folkhälsoinstitut
(FHI), universitet och högskolor.
Med anledning av vad Centerpartiet tar
upp i sin motion om en kartläggning av
regionala skillnader m.m. kan utskottet
till att börja med konstatera att RFV
haft i uppdrag av regeringen att studera
detta. I sin avrapportering av uppdraget
har RFV presenterat en rad studier. En
sammanfattning av resultaten  görs  i
rapporten  Regionala  skillnader  i
sjukskrivning - hur ser de ut och vad
beror de på ? (RFV analyserar 2003:12).
Utskottet vill också påminna om att den
s.k. HpH-utredningen1 i sitt betänkande
Handlingsplan  för  ökad  hälsa  i
arbetslivet (SOU 2002:5) konstaterar att
skillnaderna är så stora mellan olika
kommuner att den verkliga sjukfrånvaron
varierar med relationen 1 till 7 i för
hållande   till   den   förväntade
sjukfrånvaron. Utredningen finner dessa
skillnader anmärkningsvärda då de inte
enbart kan förklaras genom skillnader
vare sig i kön, åldersstruktur eller
näringslivsstruktur.  Även  i  AHA-
utredningens2 delbetänkande Kunskapsläge
sjukförsäkringen (SOU 2002:62) gjordes en
genomgång av de regionala skillnaderna.
Slutsatsen   blev  där   att   be
folkningssammansättningen i olika  län
endast kan förklara en mindre del av
skillnaderna i ohälsotal.
Enligt budgetpropositionen planerar FHI
att tillsammans med ALI och IPM uppdatera
den kunskapssammanställning som gjordes i
samband med AHA-utredningen 2002. Sådana
sammanställningar planeras dessutom om
framgångsrikt regionalt/lokalt folkhälso
arbete inom arbetslivsområdet.
Den 2 april 2003 överlämnade den nyss
nämnda    AHA-utredningen    sitt
slutbetänkande, "AHA - utredningsinstitut
och  mötesplats" (SOU  2003:13)  till
regeringen. Utredningen ger där förslag
på hur en mer effektiv och användbar
statistik på området skall kunna tas
fram, bl.a. genom ett nytt kvalificerat
utredningsinstitut som  löpande  skall
följa kunskapsutvecklingen inom området
arbete, hälsa och arbetslinjen. Dessutom
föreslår utredningen en ny databas med
relevanta,  aktuella och  tillgängliga
uppgifter som gör det möjligt att forska
inom området arbete och hälsa och löpande
följa utvecklingen inom samma område.
Betänkandet  har remissbehandlats  och
bereds   för   närvarande   inom
Regeringskansliet.
Utskottet vill också, med anledning av
Centerpartiets   önskemål   om   en
undersökning  av  "friskhetsfaktorer",
hänvisa till vad som anförts ovan under
rubriken  "Lokalt  arbetsmiljöarbete,
arbetsmarknadsparternas ansvar m.m.".
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att det inte finns anledning
att föreslå några ytterligare åtgärder
med anledning av motionerna.

Omställningspeng och alternativa aktörer

Utskottet konstaterar att Folkpartiet,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
återkommer med förslag om att arbetslösa
som inte får ett nytt arbete snabbt skall
kunna få en s.k. omställningspeng för att
finansiera    arbetsmarknadsåtgärder.
Åtgärderna  skall enligt  motionärerna
utföras  av  en  mångfald  aktörer,
exempelvis  privata arbetsförmedlingar,
privata  utbildningsföretag,  ideella
föreningar, bemanningsföretag,  nätverk
och  kooperativ,  och  de  arbetslösa
sökandena  skall få ökat ansvar  och
självbestämmande. Detta framhålls också
av Moderaterna.
I förra årets budgetbetänkande (bet.
2002/03:AU1)   behandlade   utskottet
motsvarande  motionsförslag  relativt
utförligt och har inte ändrat uppfattning
om dessa. Därför avstår utskottet från
att  nu gå närmare in på förslagen.
Utskottet vill dock framhålla vikten av
att  individen  står i  centrum  för
arbetsförmedlingens verksamhet.
Utskottet ansluter sig med det ovan
anförda inte till motionerna A263 yrkande
4 (c), A310 yrkandena 6 och 7 (fp), A329
yrkandena 3 och 4 (kd), A263 yrkande 8
(c) och A305 yrkande 9 (m).
Centerpartiet tar, som framgått, i sin
arbetsmarknadspolitiska motion upp frågor
som rör social ekonomi och då bl.a.
kooperativ verksamhet.
I  budgetpropositionen (utg.omr.  17)
definieras social ekonomi som organiserad
verksamhet som primärt har samhälleliga
ändamål,   bygger  på  demokratiska
värderingar  och  är  organisatoriskt
fristående från den offentliga sektorn.
Sådan verksamhet bedrivs i första hand i
föreningar, stiftelser och kooperativ.
Verksamheterna  har allmännytta  eller
medlemsnytta, inte vinstintresse,  som
främsta  drivkraft. Grundläggande  för
större delen av verksamheterna inom den
sociala ekonomin är människors vilja till
ideella insatser. Regeringen framhåller i
budgetpropositionen          att
folkrörelsepolitiken syftar  till  att
stödja och stärka den sociala ekonomin i
samhället.
Vetenskapsrådet  har  på  regeringens
uppdrag genomfört en kartläggning  av
forskningen  om  demokrati,  offentlig
förvaltning  och  folkrörelser  under
perioden   1990-2003.  Kartläggningen
innefattar bl.a. forskning om det civila
samhället,  ideell  sektor,  sociala
rörelser  och  social  ekonomi.  I
kartläggningen, som redovisades i oktober
2003,   föreslås  ett   strategiskt
grundforskningsprogram för att  stärka
forskningen  om  demokrati,  offentlig
förvaltning och folkrörelser. Förslaget
bereds nu i Regeringskansliet.
Utskottet  har  en positiv  syn  på
verksamheter som omfattas av begreppet
social ekonomi. Det djupa engagemang som
ofta kännetecknar aktörerna inom  den
sociala ekonomin kommer många gånger till
nytta såväl för enskilda medborgare som
för samhället i stort.
Enligt utskottet bör inte motion A263
yrkandena 19 och 21 (c) föranleda något
tillkännagivande från riksdagen.
I motion A276 (c) föreslås en utredning
om  att  föra över medel  från  det
arbetsmarknadspolitiska   till   det
kulturpolitiska området. På förslag från
utskottet i betänkande 2002/03:AU1 avslog
riksdagen ett liknande förslag. Utskottet
avvisar även det nu aktuella förslaget.

Arbetslöshetsersättning, lönebildning,
friår m.m.

När det gäller de motioner som tar upp
frågor om arbetslöshetsersättning  och
lönebildning hänvisar utskottet till sitt
yttrande  den 23 oktober  2003  till
finansutskottet (yttr. 2002/03:AU1y). I
yttrandet kommenterade utskottet relativt
utförligt   de   olika   borgerliga
alternativen  till  reformering  av
arbetslöshetsförsäkringen.   Utskottet
redovisade  där  sin  även  tidigare
framförda  kritik mot  de  borgerliga
förslagen   om   kraftigt   ökad
egenfinansiering            i
arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet såg
det också som helt orealistiskt att de
förslag  som lagts fram  om  en  ny
arbetslöshetsförsäkring  skulle  kunna
genomföras så snabbt att de får genomslag
på budgeten redan under nästa år. Det är
frågan     om     genomgripande
systemförändringar  som  skulle  kräva
lagändringar   och   administrativa
anpassningar, framhöll utskottet.
Det kan i detta sammanhang nämnas att
Riksrevisionen enligt sin granskningsplan
för andra halvåret 2003 påbörjar  en
granskning  av  arbetslöshetskassornas
medelshantering och regeltillämpning.
Vikten av åtgärder för att främja en
god   lönebildning   betonas   i
motionsförslag. I sitt nyligen avlämnade
yttrande AU1y till finansutskottet tog
utskottet upp lönebildningen och anförde
då följande:

En  väl fungerande lönebildning  är
också  av avgörande betydelse.  Med
löneökningar     inom      de
samhällsekonomiska ramarna blir  det
möjligt med lägre arbetslöshet, högre
sysselsättning och högre produktion.
Regeringen    framhåller    att
sysselsättningsmålet    förutsätter
måttliga   nominella  löneökningar.
Vikten  av  en  väl  fungerande
lönebildning betonas också av KI i den
förutnämnda    rapporten     om
lönebildningen (anm. Lönebildningen -
samhällsekonomiska förutsättningar  i
Sverige 2003). En något långsammare
löneökningstakt än vad som är den mest
troliga skulle bidra till en snabbare
återhämtning  av  konjunkturen  och
sysselsättningen  enligt  KI.  Om
regering   och  riksdag  genomför
strukturella  reformer  som  ökar
arbetsutbudet  kan  arbetsmarknadens
parter och medlare genom återhållsamma
löneökningar   bidra   till   att
sysselsättningen anpassas snabbare mot
det högre utbudet. Enligt KI skulle
arbetslösheten kunna sänkas varaktigt
om  parterna och medlare tar  ännu
större    hänsyn    till    de
samhällsekonomiska fördelarna med hög
sysselsättning och låg arbetslöshet.
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
detta men vill samtidigt betona att
lönebildningen i första hand är ett
ansvar för parterna.

Utskottet ansluter sig mot ovanstående
bakgrund  inte  till motionerna  A305
yrkande 3 (m), A329 yrkande 16 (kd), A330
yrkandena 2 i denna del, 3 och 4 (kd),
A339 yrkande 1 (m) och N412 yrkande 19
(kd).
Medlingsinstitutets arbetsuppgifter och
roll i lönebildningen behandlas i motion
A329 från Kristdemokraterna. Utskottet
erinrar  om  att  Kristdemokraterna,
Folkpartiet och Centerpartiet accepterade
inrättandet av institutet om än med vissa
förbehåll (bet. 1999/2000:AU5).
De  uppgifter  för  institutet  som
Kristdemokraterna pekar på i sin  nu
aktuella  motion  motsvarar  såvitt
utskottet  kan se i allt  väsentligt
uppgifter  som tilldelades  institutet
redan när detta skapades. Som ett par
exempel kan nämnas att ge stöd till och
samråda med arbetsmarknadens parter om en
samhällsekonomiskt sund lönebildning och
att svara för lönestatistik och analysera
löneutvecklingen  från  bl.a.   ett
jämställdhetsperspektiv. Det råder också
överensstämmelse  i uppfattningen  att
Medlingsinstitutets verksamhet inte skall
leda till statlig inkomstpolitik. Detta
slogs  tydligt  fast  när  institutet
tillkom, och utskottet står även i dag
fast vid detta.
När det däremot gäller motionärernas
förslag om att i besparingssyfte överväga
samverkan eller samlokalisering mellan
Medlingsinstitutet  och  någon  annan
befintlig myndighet ställer sig utskottet
avvisande till detta. Utskottet är inte
berett att föreslå ett tillkännagivande
till regeringen med anledning av den nu
aktuella motionen.
När  det  gäller frågan  om  social
dumpning som tas upp i motion A340 (s)
instämmer  utskottet  till  fullo  i
motionärernas uppfattning att det  är
angeläget att motverka denna företeelse.
I avsnitt 2.4 som tar upp flera olika
frågor om arbetskraftens rörlighet över
gränserna behandlar utskottet frågan om
social  dumpning i samband  med  att
arbetskraft från andra länder kommer till
Sverige. Något tillkännagivande i den
aktuella frågan är enligt utskottet inte
motiverat.
Folkpartiet  uttrycker  som  framgått
kraftig kritik mot friåret. Utskottet kan
för sin del konstatera att införande av
ett friår är en av de 121 punkter som
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  enades  om   i   en
överenskommelse den 4 oktober 2002. Om
friåret skall kunna genomföras i hela
landet från 2005 måste förberedelserna nu
påbörjas,  vilket  regeringen  också
konstaterar i budgetpropositionen.
I  betänkande  2002/03:AU1  framhöll
utskottet att riksdagen bör informeras om
erfarenheterna av det försök med friår
som pågår i tolv kommuner t.o.m. 2004 och
som utvärderats av IFAU. Utskottet utgick
också från att riksdagen informeras om
vilka villkor som skall gälla för friåret
när det införs i hela landet.
Utskottet delar inte den uppfattning
som framkommer i motion A370 yrkande 7 i
denna del (fp). Senare i betänkandet
återkommer utskottet till frågan om hur
villkoren för friåret bör utformas m.m.

AMV:s roll och decentralisering av
arbetsmarknadspolitiken

Folkpartiet framhåller i motionerna A310
och   Sf326  statens  ansvar  för
arbetsmarknadspolitiken. Utskottet delar
denna uppfattning. Däremot instämmer inte
utskottet i motionskraven om att lägga
ned eller kraftigt banta AMV.
Det bör enligt utskottets uppfattning
finnas en statlig arbetsförmedling över
hela   landet.   Arbetsförmedlingens
verksamhet  skall  kännetecknas  av
enhetlighet,   rättssäkerhet    och
effektivitet.
Utskottet anser att arbetssökande och
arbetsgivare  i  sina  kontakter  med
förmedlingen  skall  garanteras  ett
likartat tjänste- och serviceutbud i alla
delar av landet. För att uppnå detta
måste verket ha en tydlig mål-  och
resultatstyrning,  vilket   utskottet
framhållit såväl ovan som i tidigare
betänkanden,  senast  i  betänkande
2002/03:AU8. Detta ställer stora krav på
verkets ledning och styrning.
Att tjänste- och serviceutbudet skall
vara likartat innebär självfallet inte
att det skall vara likadant överallt.
Tvärtom ställs stora krav på anpassning
till regionala och lokala förhållanden.
Målen  för  verksamhetsområden  och
verksamhetsgrenar liksom de resurser som
står  till  förfogande  måste  kunna
omvandlas till konkreta aktiviteter i den
dagliga lokala verksamheten.
Detta kräver såväl en dialog mellan och
inom olika nivåer och enheter i verket
som en dialog med omvärlden. Förmåga att
samverka på ett konstruktivt sätt med
externa intressenter är av största vikt.
Det gäller såväl med andra myndigheter
som  med  organisationer,  kommuner,
partsföreträdare m.fl.
Moderaterna,        Folkpartiet,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
upprepar sina tidigare framförda förslag
om   nedläggning  respektive  stora
förändringar av Arbetsmarknadsverket.
Betydande  förändringar  av  AMV:s
organisation och verksamhet har skett på
senare år. I budgetbetänkande 2001/02:AU1
behandlade utskottet utförligt en rad
frågor  om  verkets organisation  och
ledningsform. Detta skedde mot bakgrund
av  en  skrivelse  från  regeringen,
2000/01:142     Arbetsmarknadsverkets
organisation,  och  motionsförslag.  I
skrivelsen deklarerade regeringen att den
avsåg att noggrant följa utvecklingen och
låta utvärdera resultatet av de företagna
ändringarna efter två år. Därefter skulle
regeringen ta ställning till hur den
fortsatta styrningen av AMV lämpligen bör
ske.
I  slutet  av  2001 gav  regeringen
Statskontoret i uppdrag att följa upp
resultaten av AMV:s nya ledningsform. En
delrapport lämnades i början av detta år
"Styrningen  av  länsarbetsnämndernas
verksamhet - en första uppföljning av den
förändrade ledningsformen" (Statskontoret
2003:2) där man valt att främst belysa
det lokala och regionala perspektivet.
Statskontorets slutrapport kommer enligt
myndigheten  att  omfatta  såväl  det
centrala som det regionala och lokala
perspektivet inom AMV. I slutrapporten,
som skall lämnas till regeringen senast
den 15 januari 2004, kommer Statskontoret
att  lägga fram förslag om hur  den
fortsatta styrningen av AMV bör utformas.
När utvärderingen av AMV:s ledningsform
är  avslutad  och  regeringen  tagit
ställning  i  frågan  enligt  ovan
förutsätter utskottet att regeringen till
riksdagen     redovisar     sitt
ställningstagande till hur styrningen av
AMV bör utformas framgent.
I behandlingen av regeringens skrivelse
om AMV:s organisation framhöll utskottet
att  det  bör  finnas  en  regional
organisation som både säkerställer den
nationella politiken och har möjlighet
att göra prioriteringar utifrån lokala
och regionala förutsättningar. I en ny
instruktion (2001:623) för AMV som trädde
i kraft den 1 januari 2002 regleras bl.a.
befogenheterna  för  AMS   styrelse
respektive      länsarbetsnämndernas
styrelser. En del av det ansvar och de
uppgifter  som  tidigare  låg  på
länsarbetsnämndernas styrelser flyttades
därmed  till  länsarbetsdirektörerna.
Styrelsen  skall  dock  avgöra  de
arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet
som AMS bestämt i sin arbetsordning eller
i särskilda beslut.
En  väl fungerande arbetsmarknad och
kompetensutveckling kan sägas vara en
förutsättning för regional tillväxt och
utveckling. I de regionala tillväxtavtal
som tagits fram sedan slutet av 1990-
talet  har  länsarbetsnämnderna  och
arbetsmarknadspolitiska medel spelat en
stor roll. Så mycket som 54 % av den
statliga    finansieringen     av
tillväxtavtalen   2002   kom   från
länsarbetsnämnderna. Den totala statliga
finansieringen uppgick till 5,3 miljarder
kronor  (Rapport  om  tillväxtavtalen.
Tredje året. Ds 2003:43).
Arbetsmarknadsnämnderna har en viktig
funktion när det gäller att medverka till
att   den   arbetsmarknadspolitiska
verksamheten  utformas utifrån  lokala
förutsättningar och behov. I  nämnden
skall   ingå   företrädare   för
länsarbetsnämnden,  arbetsförmedlingen,
den eller de kommuner som berörs och
lokala  arbetsmarknadsparter. Utskottet
behandlar i avsnitt 2.3 ytterligare ett
antal     motionsförslag     om
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsnämnderna.
Bestämmelser om nämndernas verksamhet
finns  i förordningen (2001:623)  med
instruktion      för      den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Där
sägs att nämnden särskilt skall medverka
till att nå målen för den nationella
arbetsmarknadspolitiken, att skapa former
och utrymme för aktivitetsgarantin, att
svara   för   god   kvalitet   i
ungdomsinsatserna och skapa samsyn mellan
olika aktörer för att främja att varje
individs arbetsförmåga tas till vara så
att det blir möjligt för den enskilde att
försörja  sig genom eget  arbete.  I
förordningen sägs också att nämnden skall
mobilisera      det      lokala
arbetsmarknadsutbudet.
Utskottet  kan  mot  denna  bakgrund
konstatera att det finns ett stort mått
av lokal och regional samverkan kring och
inflytande över arbetsmarknadspolitiken.
Självfallet måste ambitionen vara att
vidareutveckla detta. Utskottet ansluter
sig därmed inte till motionerna A226
yrkandena 1 och 3 (m), A263 yrkandena 1
och 2 (c), A305 yrkande 16 (m), A310
yrkande 2 i denna del (fp), A329 yrkande
25 i denna del (kd) och Sf326 yrkande 9
(fp).
Slutsats
Med hänvisning till vad som anförts
finner utskottet inte skäl till något
uttalande  från riksdagens  sida  med
anledning av de behandlade motionerna.
Utskottet  avstyrker därför motionerna
A226 yrkandena 1-5 (m), A243 (s), A247
yrkandena 1, 2 och 13 (c), A249 (s), A257
yrkandena 1, 3 och 4 (m), A263 yrkandena
1, 2, 4-8, 19, 21 och 22 (c), A270 (mp),
A276 (c), A290 (v), A305 yrkandena 1-4,
8, 9, 11 och 16 (m), A309 yrkandena 2, 5,
8 och 9 (kd), A310 yrkandena 1, 2 i denna
del, 3, 6 och 7 (fp), A326 yrkande 3 (s),
A329 yrkandena 1-4, 6, 12 i denna del,
13, 16, 17, 24 och 25 i denna del (kd),
A330 yrkandena 2 i denna del, 3 och 4
(kd), A336 (s), A339 yrkandena 1 och 4
(m), A340 (s), A341 yrkandena 1, 3 och 4
(s), A354 (s), A370 yrkande 7 i denna del
(fp), A371 yrkande 12 (kd), Sf289 yrkande
18  (m), Sf325 yrkande 6 (m), Sf326
yrkandena 7 i denna del, 8, 9 och 11
(fp),  Sf327 yrkande 13  (c),  Sf355
yrkandena 3 och 5 (fp), Sf400 yrkande 4
(kd), Sf402 yrkandena 10 och 11 (kd)
Sf404 yrkandena 12 och 13 (kd), So409
yrkande 3 (m), So569 yrkande 3 (v), N412
yrkande 19 (kd) samt N416 yrkandena 2-4
(s).


2 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

I   avsnitten   2.1-3.1   behandlas
motionsförslag  med  anknytning  till
arbetsmarknadspolitiken men som saknar
direkt  anknytning till  anslagen  på
utgiftsområdet, vilka behandlas i avsnitt
4.1- 4.2.

2.1 Särskilda grupper på arbetsmarknaden

Utskottets förslag i korthet
Utskottet behandlar i detta  avsnitt
motioner från den allmänna motionstiden
som  avser  särskilda  grupper  på
arbetsmarknaden.   Motionerna   rör
ungdomar,    äldre,    invandrare,
arbetshandikappade, långtidssjukskrivna
och kulturarbetare. Utskottet avstyrker
samtliga motioner främst med hänvisning
till  pågående  utredningar  eller
beredning av utredningar.
Jämför reservationerna 6 (m), 7 (kd), 8
(m, c), 9 (kd), 10 (mp), 11 (m), 12
(fp), 13 (kd), 14 (c), 15 (m), 16 (fp),
17 (c), 18 (fp), 19 (c) och 20 (m).

Ungdomar

Motionerna

Den höga arbetslösheten och den dåliga
rörligheten på arbetsmarknaden är ett hot
mot   ungdomars   möjlighet   till
självständighet och inflytande,  menar
Moderaterna i kommittémotion Kr232 (yrk.
4).  Kampen  mot ungdomsarbetslösheten
måste  prioriteras. För att få  fram
riktiga   arbeten   krävs   lägre
arbetsgivaravgifter, flexibla regler på
arbetsmarknaden  samt   kvalificerade
utbildningar   och   lärlingsplatser.
Regelverk  som syftar  till  att  ge
anställda  trygghet får för  ungdomar
motsatt  verkan.  Problemet  med  all
arbetslöshet, inte bara för ungdomar, har
sin grund i ett dåligt näringslivsklimat.
Många svenska ungdomar kan tänka sig en
framtid som egenföretagare. I Sverige
startas dock för få företag och alltför
få företag överlever. Moderaterna har
sedan lång tid lagt förslag på bl.a.
sänkta skatter för att främja den privata
företagsamheten. Den skattepolitik som
förs i Sverige har självklart betydelse
även för unga människor. Unga människor
har i regel lägre inkomster än äldre. En
höjning   av   grundavdraget   för
inkomstskatten  ökar  möjligheten  att
försörja sig själv, även på en relativt
låg lön.
En av Kristdemokraternas målsättningar
enligt kommittémotion A329 (yrk. 10) är
att alla ungdomar mellan 18 och 24 år
skall  erbjudas jobb i det reguljära
arbetslivet eller meningsfulla studier.
Utbildning skall uppmuntras och premieras
eftersom det i framtiden kommer  att
ställas  allt större krav på formell
kompetens. Olika former av lärlings- och
praktiksystem skall utgöra en del av
utbildningssystemet. De ungdomar upp till
20 år som inte går i gymnasieskolan bör
ges möjlighet att få någon form  av
kommunal  praktikplats  anordnad  av
kommunen. Praktikplatsen skall ge reell
arbetslivserfarenhet  och  ersättningen
skall benämnas praktiklön. Inga ungdomar
skall behöva leva på socialbidrag. Det
finns risk för att ungdomar fastnar i ett
evigt      kretslopp       av
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
ersättningsperioder i öppen arbetslöshet.
Det är viktigt att de problem som ligger
till grund för arbetslösheten åtgärdas på
ett tidigt stadium så att ungdomarna inte
riskerar att hamna i ett utanförskap där
de känner att de inte är en del av
samhället och att de inte fyller någon
funktion i vardagen. Satsningen på att
lösa ungdomsarbetslösheten är därför inte
bara en ekonomisk fråga utan det handlar
även om ungdomars möjlighet att komma in
och etablera sig i vuxenlivet.
Även Chatrine Pålsson (kd) belyser i
motion      A279      särskilt
ungdomsarbetslösheten och dess problem
och vill att regeringen skall överväga
ett initiativ för arbetslösa ungdomar.
Kristdemokraterna   vill   i   sin
kommittémotion  Kr361  (yrk.  8)  att
ungdomar  uppmuntras att starta  eget
företag. Det är viktigt att samhället
förmedlar en bredare syn på arbete än att
det alltid innebär anställning hos annan.
Kristdemokraterna har föreslagit att ett
nationellt  program  med   speciell
inriktning   på   företagande   och
entreprenörskap införs i gymnasieskolan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser det mycket angeläget att
ta till vara de ungas vilja att arbeta.
Att  ungdomar studerar längre är  en
positiv utveckling, men det är viktigt
att  inte i onödan försena de ungas
inträde    på    arbetsmarknaden.
Sysselsättningen  bland  ungdomar  har
fallit under de senaste tio åren. Antalet
arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år var
i slutet av augusti 2003 närmare 56 000.
Det är en ökning med 11 000 jämfört med
motsvarande  tid förra året.  Antalet
långtidsarbetslösa  ungdomar  i  samma
åldersgrupp har mer än fördubblats under
samma period, från 3 400 till 7 500.
Bland de långtidsarbetslösa ungdomarna är
62 % män och 38 % kvinnor. Unga kvinnor
är dock kraftigt överrepresenterade bland
deltids- och timanställda ungdomar. Av de
långtidsarbetslösa ungdomarna är vidare 7
%  arbetshandikappade och knappt 5 %
utomnordiska  medborgare.   Av   de
långtidsarbetslösa ungdomarna saknar en
fjärdedel gymnasieskola.
Enligt  EU:s sysselsättningsriktlinjer
skall alla arbetslösa ungdomar erbjudas
en  ny start när de närmar sig sex
månaders arbetslöshet. Nystarten skall
ske i form av utbildning, arbetspraktik,
anställning eller andra åtgärder  som
främjar anställbarheten och när det är
lämpligt kombinerat med fortlöpande stöd
i sökandet efter arbete. I Sverige är
kommunerna enligt ungdomsgarantin och det
kommunala ungdomsprogrammet skyldiga att
inom 100 dagar erbjuda en åtgärd till
arbetslösa ungdomar.
Arbets- och kompetenslinjen är grunden
för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas på
dem  som  står  längst  bort  från
arbetsmarknaden,  vilket  de  flesta
arbetslösa ungdomar gör.
Ungdomar har rätt att fram tills de
fyllt 20 år påbörja en utbildning i
gymnasieskolan. I gymnasieskolan finns i
dag  17  nationella program  med  44
nationella  fastställda  inriktningar.
Utbudet av program varierar från kommun
till kommun. Det individuella programmet
är  till  för  ungdomar  som  saknar
behörighet att söka till gymnasieskolans
andra program. Programmet syftar till att
förbereda de ungas övergång till övriga
gymnasieprogram. Inom det individuella
programmet     finns      också
introduktionskurser för invandrare och
lärlingsutbildningar.
Det  finns  också olika  former  av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är
riktade mot ungdomar, bl.a. det kommunala
ungdomsprogrammet och  ungdomsgarantin.
Inom både garantin och det kommunala
programmet finns det möjlighet att delta
i utbildning eller praktik hos privat
eller  offentlig  arbetsgivare.   I
budgetpropositionen för budgetåret 2002
aviserade regeringen att det kommunala
ungdomsprogrammet  och  ungdomsgarantin
skulle  omprövas  under  2002  med
intentionen att avveckla båda programmen
till den 1 januari 2003. I den senaste
utvärderingen av ungdomsgarantin hade det
inte framkommit några bevis för  att
åtgärden förbättrade ungdomarnas utsikter
på arbetsmarknaden.
Slutbetänkandet  från gymnasiekommitté
2000  (SOU 2002:120) Åtta vägar till
kunskap  -  en  ny  struktur  för
gymnasieskolan presenterades i december
2002.  Där  föreslås  en  hel  rad
förändringar, bl.a. att kommunens ansvar
för uppföljningen av ungdomar under 20 år
som inte går ut gymnasieskolan skall
förtydligas. Enligt vad utskottet under
hand       erfarit       från
Utbildningsdepartementet      kommer
regeringen till våren 2004 att överlämna
en proposition i frågan.
AMS har under året presenterat rapporten
Arbetsmarknaden för personer som avbrutit
sina  gymnasiestudier  (Ura  2003:8).
Resultatet av rapporten visar att ungefär
20 000 elever i varje årskull avbryter
gymnasiestudierna i förtid eller påbörjar
aldrig gymnasieskolan. I denna krets är
vissa grupper överrepresenterade, t.ex.
invandrare, elever med arbetarbakgrund
och barn till ensamföräldrar. De elever
som avbrutit studierna har i genomsnitt
60  %  längre  inskrivningstider  på
arbetsförmedlingen än de som fullföljt
sina   studier.   Dessutom    är
sysselsättningsgraden nästan 20 % lägre
än för dem som fullföljer. Handikappet
med avbrutna studier är i många fall
livslångt. En stor del av  dem  som
avbrutit  gymnasiet  avlägger  senare
gymnasiekompetens via vuxenstudier, men
också dessa personer har svårare att
finna sysselsättning.
En   jämförelse   mellan   olika
utbildningsmodeller  för  grundläggande
yrkesutbildning   och    övergången
skola-arbetsliv har nyligen presenterats
av IFAU (Rapport 2003:8). Fram till 1990-
talet var den svenska yrkesutbildningen
huvudsakligen skolbaserad,  med  stora
inslag av branschrelaterad utbildning.
Denna  utbildningsmodell hävdade  sig,
enligt IFAU, väl gentemot både det tyska
lärlingssystemet och de brittiska och
amerikanska systemen med en mer generell,
akademisk inriktning. Under 1990-talet
har de allmänteoretiska ämnena betonats
allt starkare. Ambitionen har varit att
även en yrkesinriktad utbildning skall ge
behörighet för högre studier. Samtidigt
har branschanknytningen blivit svagare.
De  yrkesförberedande  utbildningarnas
andel av eleverna har sjunkit och var vid
utgången  av 1990-talet nere  på  en
tredjedel. Andelen som inte  avslutar
gymnasieskolan har också ökat markant.
Det individuella programmet som samlar
elever som saknar behörighet till de
ordinarie programmen omfattar ungefär en
sjättedel av förstaårseleverna.  Denna
utveckling kan, enligt IFAU, ha bidragit
till att Sveriges relativa position i
fråga  om  ungdomsarbetslöshet  har
försämrats och att andelen inaktiva inte
har minskat efter konjunkturuppgången i
slutet av 1990-talet.
I september i år presenterade AMS för
regeringen  sitt  förslag  på  hur
långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18
och 24 år skall halveras inom ett år.
Bland förslagen på åtgärder kan nämnas
att AMS och länsarbetsnämnderna kommer
att öka insatserna för ungdomar så att de
är individuellt anpassade för att öka
möjligheterna till arbete.  Insatserna
skall   vara   fokuserade    mot
jobbsökaraktiviteter på den  reguljära
arbetsmarknaden. Det skall också ställas
tydliga krav redan från början att den
unge själv aktivt skall söka arbete och
delta i aktiviteter för att förbättra
sina  möjligheter  att  få  arbete.
Matchningen mot lediga arbeten är det
viktigaste.  I  syfte  att  stimulera
arbetsgivare  och  underlätta   för
ungdomarna att få anställning föreslår
AMS  att ett allmänt anställningsstöd
skall kunna ges till långtidsarbetslösa
ungdomar mellan 18-24 år i tre månader.
Arbetslivsinstitutet     överlämnade
tidigare i höst en s.k. trendrapportering
till  regeringen. Till denna  rapport
bidrog     ALI-forskaren      i
ungdomsarbetslöshet   Ulla   Arnell
Gustafsson  med  uppsatsen  Ungdomars
inträde i arbetslivet - följder  för
individen  och  arbetsmarknaden.  I
uppsatsen  konstateras  att  ungdomars
etablering i arbetet kommer allt senare i
deras liv. Detta beror dels på frivilliga
val som de kostar på sig, dels på en
ofrivillig utsatthet för arbetslöshet och
tillfälliga arbeten. Författaren hänvisar
till att nästan 10 % av ungdomarna mellan
16  och  24  år  är  inaktiva  på
arbetsmarknaden    enligt    SCB:s
arbetskraftsundersökningar.  De  varken
arbetar eller studerar. De är inte heller
registrerade    som    arbetslösa,
föräldralediga eller värnpliktiga. Det är
enligt  rapporten oklart vilka  dessa
ungdomar är och var de finns. Ett sent
inträde i arbetslivet får konsekvenser
för bl.a. familjebildningen, vilket i sin
tur påverkar hela samhället genom att
arbetskraftsutbudet minskar i framtiden.
Utredningen om samhällets insatser för
att stödja ungdomar som varken studerar,
arbetar eller söker arbete överlämnade i
mitten av november 2003 sitt betänkande
Unga  utanför  (SOU  2003:92)  till
regeringen.  Utredningen   analyserar
samhällets insatser för att stödja de
ungdomar som är i behov av särskilt stöd
för att utbilda sig eller etablera sig på
arbetsmarknaden.  Utredningen  lämnar
förslag på konkreta åtgärder och föreslår
bl.a. att varje kommun skall ha  en
lagstadgad  skyldighet att  skapa  en
organisation som ansvarar för att aktivt
söka upp och ge stöd till alla unga
utanför under 20 år. Stödet skall syfta
till att ge kompetens för vidare studier
och arbete. Utredningen menar vidare att
det  behövs  en  fortsatt  pedagogisk
utveckling  av  såväl  grund-  som
gymnasieskolan.   Möjligheten   till
individuellt anpassad undervisning måste
behållas och utvecklas. Gymnasieskolan
föreslås  få  större möjligheter  att
upphandla tjänster från andra aktörer
såsom studieförbund och folkhögskolor.
För  att  öka antalet lärlingsplatser
föreslår  utredningen att en särskild
förhandlare utses som skall arbeta för
att arbetsmarknadens parter skall träffa
avtal  även  inom icke  traditionella
lärlingsområden. Förslag lämnas också om
en förändrad roll för arbetsförmedlingen
när det gäller unga arbetslösa. Dessutom
menar   utredningen   att   vissa
arbetsmarknadsutbildningar skall  kunna
erbjudas 18-åringar liksom möjligheten
till anställningsstöd.
Utskottet anser att det måste  vara
samhällets ambition att alla ungdomar
erbjuds  arbete  eller  meningsfulla
studier. Vissa ungdomar har behov av
särskilt stöd i sammanhanget.
Det  är  angeläget att  förslag  om
insatser för att rusta och förbereda
ungdomar  för  en  etablering  på
arbetsmarknaden utgår från en helhetssyn
där  ansvarsförhållandena  skall  vara
klarlagda och där inga ungdomar skall
riskera att ofrivilligt och långvarigt
hamna   utanför   arbetslivet.   De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som är
riktade  mot  ungdomar  måste  beakta
förändringar  inom  flera  områden  i
samhället,   inte   minst   inom
utbildningssystemet.  Utskottet   kan
konstatera att gymnasiekommittén lämnade
sitt betänkande i januari 2003 och att
proposition i frågan väntas under våren
2004. Betänkandet Unga utanför kommer att
bli föremål för remissbehandling. Till
detta  kommer  översynen  av   de
arbetsmarknadspolitiska programmen  för
ungdomar och AMS förslag om arbetslösa
ungdomar. Enligt utskottets uppfattning
bör man invänta resultatet av regeringens
beredning av dessa förslag innan några
ytterligare initiativ tas  i  frågan.
Utskottet  avstyrker de nu behandlade
motionerna A279 (kd), A329 yrkande 10
(kd), Kr232 yrkande 4 (m) och Kr361
yrkande 8 (kd).

Invandrare

Motionerna

Invandrares kompetens skall valideras,
och   invandrarnas   chanser   på
arbetsmarknaden skall  jämställas  med
infödda svenskars menar Centerpartiet i
partimotion N329 (yrk. 7)
Kristdemokraterna hävdar i kommittémotion
Sf402  att  snabb  tillgång  till
arbetsmarknaden  är  den  viktigaste
integrationsåtgärden för invandrare (yrk.
5). Undersökningar visar att den som inte
snabbt hamnar i arbetslivet ofta fastnar
i långt bidragsberoende. Insatser för att
komma i kontakt med svenskt arbetsliv
måste  börja  tidigt,  redan  vid
asylansökningstillfället,  oavsett  om
uppehållstillstånd kommer att ges eller
inte. Att ha ett arbete kan också vara
ett sätt att lära sig svenska språket. Av
dem som är födda i utlandet är färre
sysselsatta i arbete än svenskfödda. Det
finns  flera  orsaker  till  detta
förhållande.  Några av  orsakerna  är
brister i arbetsmarknadspolitiken, dålig
svenskundervisning, diskriminering  och
onödigt byråkratiska regler.  Det  är
viktigt  att göra en inventering  av
invandrarkvinnors specifika kompetens när
det  t.ex. gäller språkkunskaper  och
kännedom om andra länders kultur (yrk.
13). Många av dessa kvinnor har svårt att
få arbete, trots sin kompetens. Slutligen
krävs det i motionen att en utredning
tillsätts  med uppgift att  se  över
orsakerna till att ungdomar med utländsk
bakgrund i högre grad än andra ungdomar
är arbetslösa (yrk. 15). Det är viktigt
att ta till vara invandrares kompetens
menar Kristdemokraterna i kommittémotion
A329 (yrk. 12 i denna del). Genom en
arbetsmarknad som är öppen för  alla
skapas en god grund för integration.
Kristdemokraterna hävdar i Sf402 (yrk. 9)
att det är av stor vikt att kunna stå
till  arbetsmarknadens förfogande  hos
arbetsförmedlingen,  även  om  sfi-
utbildningen inte fullgjorts. Ett sätt
att   underlätta   inträdet   på
arbetsmarknaden är att språkundervisning
kombineras med arbete och arbetspraktik.
Mona Jönsson m.fl. (mp) betonar i motion
A281  (yrk.  1)  vikten  av  att
arbetsförmedlingen ger service även till
personer  som inte godkänts  i  sfi-
utbildningen.  AMS,  Integrationsverket
m.fl. skall uppmanas att tillvarata den
unika hantverkskompetens som i dag finns
bland arbetslösa invandrare men som inte
används (yrk. 2).
Det borde införas ett rekryteringsprogram
inom AMS, enligt Tone Tingsgård  och
Agneta Gille (båda s) i motion A235, för
att ge utomnordiska invandrare med svensk
högskoleexamen möjlighet att praktisera
inom sina utbildnings- och yrkesområden
vid statliga och kommunala myndigheter.
Även Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
menar  i motion A268 att invandrares
möjligheter  till kvalificerat  arbete
måste förbättras.

Utskottets ställningstagande

Att öka de svenska invandrarnas tillträde
till  arbetsmarknaden är  en  central
uppgift för arbetsmarknadspolitiken. Det
är av stor betydelse att ta till vara
allas vilja att arbeta. Detta är också är
en viktig del av att skapa en integrerad
arbetsmarknad för alla. Alla skall ha
samma rätt att försörja sig med eget
arbete.
Efter 1996 då arbetslösheten var som
högst och 18 % av de utrikes födda var
utan arbete, har arbetslösheten minskat
kraftigt också för denna grupp, även om
en viss ökning skett det senaste året.
Under första halvåret 2003 låg den på
10,6 %. Arbetslösheten är högre bland män
(11,8 %) än bland kvinnor (9,2  %).
Invandrares sysselsättningsgrad är lägre
än  för  befolkningen  i  övrigt.
Förhållandena varierar dock inom denna
grupp, bl.a. beroende på ursprungsland
och vistelsetid i Sverige. Strävan är att
sysselsättningsgraden bland utrikes födda
skall öka och närma sig den för hela
befolkningen.
Stödet för etablering av de utrikes
födda måste reformeras med inriktning på
snabbare inträde på arbetsmarknaden. De
generella     arbetsmarknadspolitiska
verksamheterna måste anpassas till alla,
oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.
För dem som har det särskilt svårt att få
arbete  måste  arbetsmarknadspolitiken
inriktas  på  platsförmedling   och
individanpassade åtgärder. I  Sveriges
handlingsplan för sysselsättning  2003
anges att det är viktigt att fördjupa
kunskaperna  om  invandrade  kvinnors
villkor på arbetsmarknaden och studera
vilka faktorer som ligger bakom att dessa
kvinnor    har    ett    lägre
arbetskraftsdeltagande än invandrade män.
Även för utrikes födda ungdomar är det
svårare  att  etablera   sig   på
arbetsmarknaden. AMS har under 2003 tagit
fram styrdokumentet Arbetsförmedlingen i
Sverige  (Af  Sverige).  Dokumentet
genomsyras  av att arbetsförmedlingens
arbetssätt  skall  vara  enhetligt,
rättssäkert och effektivt. Det betonas
också    att    arbetsförmedlingens
kärnverksamhet skall vara att matcha,
utbilda  och  aktivera.  Förmedlingens
främsta uppgift är att medverka till att
arbetsmarknaden fungerar effektivt genom
att sökande får arbete och att lediga
arbeten  snabbt  blir tillsatta.  AMS
presenterade  i  september  i  år
åtgärdsprogrammet Förmedlingsansvar för
förbättrad sökaktivitet. Kärnverksamheten
att  utbilda är en stöduppgift  till
uppgiften att matcha. I uppdraget att
aktivera omfattas insatser som stärker,
utvecklar   och   motiverar   den
arbetssökande. De aktiva insatserna skall
öka chanserna till jobb för dem som har
svagast ställning på arbetsmarknaden.
Tillräckliga  personalresurser  måste
tillförsäkras arbetsförmedlingarna i de
mest utsatta storstadsområdena där det
bor många invandrare och sysselsättningen
ligger på låga nivåer. Regeringen anger i
budgetpropositionen för 2004  att  de
förstärkningar som har skett för att
särskilt   stärka  ställningen   på
arbetsmarknaden för personer med utländsk
bakgrund kommer att finnas kvar.
Satsningen   på  försöksverksamheten
arbetsplatsintroduktion   för   vissa
invandrare som äger rum i 20 kommuner
pågår  t.o.m. utgången av  år  2005.
Arbetsplatsintroduktion   är    ett
individuellt stöd till arbetsgivare och
arbetssökande med utländsk bakgrund under
inledningsskedet av en anställning. Den
arbetssökande  kan  få  en   egen
arbetsförmedlare som hjälper till med
kontakterna med arbetsgivare och  som
också kan hjälpa personen till rätta på
en  ny  arbetsplats.  Den  inledande
kontakten med en arbetsgivare kan vara i
form av en kort praktik som går över i en
anställning när personen klarar  sina
arbetsuppgifter.
Under  år  2002 har 2 230 personer
omfattats av den särskilda satsningen på
bristyrkesutbildning för redan anställda
som är en kompletterande utbildning för
personer med utländsk högskoleexamen i
något  bristyrke. Utbildningen har  i
huvudsak varit inriktad på vårdyrken, som
läkare,    sjuksköterskor     och
apotekspersonal. Målet för 2004 är att nå
3   300   personer  med  utländsk
högskoleutbildning i något bristyrke och
som i dag har arbetsuppgifter som de är
överkvalificerade för.
I   regeringsförklaringen  den  16
september 2003 angav statsminister Göran
Persson  att mottagandet av nyanlända
invandrare  och  stödet  för  deras
etablering i samhället skall reformeras
med inriktning på snabbare inträde på
arbetsmarknaden.   Svenskundervisning,
yrkesinriktad  praktik, validering  av
kompetens och andra insatser skall kunna
ske parallellt. Arbetsmarknadsverkets och
andra   myndigheters  ansvar  skall
förtydligas.
Forskaren  Fredrik  Hertzberg  från
Arbetslivsinstitutet har i en  studie
(Arbetsliv  i  omvandling  2003:07)
konstaterat   att   det    bland
arbetsförmedlare finns en rad negativa
värderingar  om ungdomar av  utländsk
härkomst. Arbetsförmedlarna såg fördomar
i samhället och problem i ungdomarnas
beteende.  Arbetsförmedlarna fokuserade
också i högre grad på problemen än på de
möjligheter som kan finnas hos denna
grupp.  De  negativa  värderingarna
omfattade bara vissa nationaliteter och
inte  personer  från  t.ex.  Finland,
Tyskland och USA. Utskottet har tagit del
av resultatet av studien och tar avstånd
från den syn på ungdomar av utländsk
härkomst som framkommer. Utskottet anser
att det är angeläget att komma till rätta
med denna typ av negativa värderingar
bland arbetsförmedlarna. Samverkan under
den nyinvandrades första tid i Sverige
behöver  utvecklas.  Utredningen  om
flyktingmottagande och introduktion har
nyligen lämnat sitt betänkande Etablering
i Sverige - möjligheter och ansvar för
individ och samhälle (SOU 2003:75). Även
samverkan mellan olika offentliga aktörer
och  det privata näringslivet behöver
utvecklas i arbetet för integration av
invandrare  på  arbetsmarknaden.  En
arbetsgrupp  med  företrädare   för
Regeringskansliet och Svenskt Näringsliv
har etablerats med uppgift att föreslå
bl.a.  åtgärder  med  detta  syfte.
Arbetsgruppen skall avrapportera  sitt
uppdrag i december 2003.
När det gäller utbildningen i svenska
för  invandrare (sfi) har den frågan
nyligen varit föremål för utredning och
resulterat i betänkandet Vidare vägar och
vägen vidare (SOU 2003:77). I betänkandet
har även sfi och arbetsmarknadsinsatserna
behandlats. Utredningens förslag är att
AMV:s arbetsmarknadsutbildningar på ett
flexibelt  sätt  bör  bygga  på  en
individuell kartläggning och validering
samt  kunna kombineras med  sfi  och
yrkesspecifik svenska. Tillträde  till
utbildningen bör bygga på en  samlad
bedömning av individens kompetens och
inte begränsas av en generell fastställd
nivå   på   svenskkunskaper.   För
arbetsmarknadsprogrammet  arbetspraktik
bör det enligt betänkandet i förordningen
tydligt framgå att denna skall kunna
erbjudas på deltid för dem som kombinerar
denna med sfi-utbildning. Betänkandet är
för   närvarande   föremål   för
remissbehandling.
Utskottet  vill betona att  det  är
angeläget   att  samarbete   mellan
arbetsförmedlingar och kommuner kommer
till stånd och att fler deltagare i sfi-
undervisningen skall få möjlighet till
praktik i arbetslivet som en integrerad
del   av  svenskundervisningen.   I
budgetpropositionen föreslår regeringen
som en förbättring av sfi-undervisningen
en riktad kompetensutveckling för sfi-
lärare.
Kristdemokraterna liksom Mona Jönsson
(mp)  hävdar  i  sina  motioner  att
arbetsförmedlingarna har utvecklat  en
policy som innebär att personer som inte
uppnått godkänt i sfi-undervisningen inte
kan  anses  stå till arbetsmarknadens
förfogande och alltså inte anses vara
arbetssökande vid förmedlingen. Utskottet
vill med anledning av dessa motioner
framhålla att det naturligtvis i det
enskilda  fallet  för  en  specifik
arbetsmarknadspolitisk insats kan vara
berättigat från arbetsförmedlingens sida
att ställa relevanta krav på kunskaper i
det svenska språket. Utskottet vill i
sammanhanget peka på att lagen (2003:307)
om förbud mot diskriminering som trädde i
kraft den 1 juli 2003 även gäller i
arbetsförmedlingens  verksamhet.  Det
innebär  att  om  en enskild  person
missgynnas genom att behandlas sämre än
en annan i en jämförbar situation, och
missgynnandet har samband med  etnisk
tillhörighet, kan arbetsförmedlingen bli
skadeståndsskyldig  mot  den  drabbade
personen.
I Riksrevisionsverkets (RRV) granskning
Att etablera sig i Sverige. En granskning
av   introduktionsverksamheten   för
flyktingar och deras anhöriga  (2002)
anges att det hör till undantagen att
arbetsförmedlingen formellt kräver sfi-
godkänt för att skrivas in. Ofta känner
sig  dock  inte  arbetsförmedlingarna
skyldiga att aktivt hjälpa dem som inte
har ett intyg på sfi-godkänt. I  de
kommuner (20 kommuner) som RRV besökte
erbjöds sfi och praktik medan varvningen
av de två verksamheterna varierade något.
Ofta handlade det om att ta en sak i
taget, sfi först och sedan praktik.
Här  kan också nämnas att den  nya
myndigheten Riksrevisionen  inom  kort
kommer att presentera en granskning som
har   arbetsnamnet  Invandrare  och
arbetsförmedlingen om arbetsförmedlingens
effektivitet i arbetet med att invandrare
skall  komma  ut  på  den  reguljära
arbetsmarknaden.
Centerpartiet tar i motion N329 (yrk.
7)  upp  frågan  om  validering  av
invandrares kunskap och kompetens. Frågan
utvecklas  inte närmare  i  motionen.
Utskottet kan konstatera att validering
inte har någon formell definition men kan
sägas innebära dels att identifiera reell
kompetens, dels att beskriva den på ett
sådant  sätt  att  beskrivningen  kan
accepteras av avnämaren, t.ex. vid en
rekrytering  till  ett  arbete  eller
antagning till utbildning. Validering kan
vara en process som kan leda till att
förkorta vägen till arbete för invandrare
och flyktingar. Frågan om validering har
varit föremål för flera utredningar och
är  senast  behandlad i  betänkandena
Etablering i Sverige - möjligheter och
ansvar för individ och samhälle  och
Vidare vägar och vägen vidare.
I den arbetsgrupp som regeringen har
tillsatt med uppgift att samverka med
näringslivet i syfte att åstadkomma en
bättre  integration av invandrare  på
arbetsmarknaden har också  frågan  om
validering  varit  aktuell.  En  av
arbetsgruppens uppgifter är att se hur
det privata näringslivet med ett system
med  validering  kan  medverka  vid
arbetsförlagd bedömning av invandrare med
utbildning  och  yrkeskompetens  från
utlandet.
Regeringen     avsätter      i
budgetpropositionen under utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning
60 miljoner kronor fördelat på fyra år
för  att  inrätta en delegation  för
validering.  Regeringen  betonar  att
validering är betydelsefullt inte minst
för flyktingar och andra invandrare, som
skaffat  sina formella och informella
kunskaper  i andra länder och  andra
skolsystem och ofta har svårt att bli
bedömda och värderade efter sin verkliga
kompetens. Arbetet med validering måste
inriktas mer på systematisk bedömning och
dokumentation. För att säkerställa en
nationell likvärdighet, hög kvalitet och
rättssäkerhet för den enskilde skall en
statlig delegation ha ett tidsbegränsat
uppdrag från 2004 att främja och stödja
nya metoder och system för validering.
Enligt  uppgift  under  hand  från
Utbildningsdepartementet avser uppdraget
validering av främst yrkeskompetens. De
åtgärder som vidtagits av regeringen är
enligt utskottet steg på väg mot det som
Centerpartiet efterlyser i sin motion.
Med hänvisning till det ovan anförda
avstyrker utskottet motionerna A235 (s),
A268 (s), A281 yrkandena 1 och 2 (mp),
A329 yrkande 12 i denna del (kd), Sf402
yrkandena 5, 9, 13 och 15 (kd) och N329
yrkande 7 (c).

Äldre

Motionerna

Moderaterna vill i kommittémotion A257
(yrk. 8) skapa möjligheter för äldre
arbetslösa att genomgå kortare och mer
specifikt  inriktade yrkesutbildningar.
Utbildningarna kan arrangeras såväl av
yrkeshögskolor som inom ramen för en
företagsinriktad lärlingsutbildning. De
äldres erfarenhet och kunnande  måste
bättre tas till vara på arbetsmarknaden.
För att på sikt säkra välfärden måste
sysselsättningen bland äldre stimuleras.
Den äldre arbetskraftens kunnande och
erfarenhet  måste  tas  till  vara,
framhåller Folkpartiet i motion  A370
(yrk. 1). Det är angeläget att avskaffa
hinder  för  äldres  deltagande  på
arbetsmarknaden. I motionen kritiserar
partiet bristen på förslag och initiativ
från regeringens sida i syfte att främja
arbetskraftsdeltagande  bland  äldre.
Folkpartiet föreslår att riksdagen skall
ange en tydlig inriktning i denna fråga.
Kristdemokraterna betonar betydelsen av
äldre i arbetslivet. I motion A329 (yrk.
8) krävs bättre möjligheter för de äldre
på arbetsmarknaden. De äldre är en stor
resurs med kompetens och erfarenhet som
svenskt arbetsliv måste ta till vara på
ett  bättre  sätt. Det skall  skapas
möjlighet för fler äldre att delta längre
tid i arbetslivet. Det finns numera en
rätt att arbeta till 67 års ålder. För
att denna rätt skall bli ett verkligt
alternativ måste ett arbetsliv skapas som
gör  att  människor orkar, vill  och
upplever det meningsfullt att  arbeta
längre än i dag. Förändringar kan göras
på flera områden. De diskrimineringslagar
som finns på arbetsmarknaden bör utökas
till  att  också omfatta förbud  mot
diskriminering på grund av ålder. En
informationskampanj bör sättas i gång om
vinsten av äldre i arbetslivet.  Ett
kompetenscentrum  bör  inrättas  för
utveckling av en god seniorpolitik i
slutet av arbetslivet. Slutligen  bör
rätten att gå ned i arbetstid efter 61
års ålder lagstadgas. Kristdemokraterna
påpekar i motion A308 att det finns behov
av en informationskampanj om vinsten av
äldre i arbetslivet (yrk. 4) och föreslår
att regeringen lägger fram förslag om att
inrätta ett seniorkompetenscentrum (yrk.
5) och vidtar åtgärder i syfte att minska
skillnaderna   i   kostnader   som
arbetsgivarna har för yngre och äldre
arbetskraft  (yrk. 9). Forskning  som
tydligt visar att äldres erfarenhet och
förvärvad  kompetens  gör  dem  till
skickliga yrkesutövare och att  deras
lojalitet  och  engagemang   skapar
stabilitet  på  arbetsplatsen   bör
marknadsföras. Det är viktigt att de
fackliga   organisationerna   också
involveras i kampanjen. Vidare bör ett
kompetenscentrum för utveckling av en god
seniorpolitik i arbetslivet inrättas och
som också har kontakter med arbetsgivare.
Även Lars-Ivar Ericson (c) menar i motion
A203 att man skall ta vara på de äldre på
arbetsmarknaden. Ett sätt att minska den
framtida bristen på arbetskraft är att
stimulera fler äldre att stanna kvar
längre i arbetslivet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis slå fast att
äldre behövs i arbetslivet. Det gäller
både dem som är yngre än 65 år men som av
olika skäl inte längre arbetar och dem
som är äldre än 65 år. Om 30 år kommer en
fjärdedel av Sveriges befolkning att vara
över 65 år. Det ser ut på liknande sätt i
stora delar av Europa. Med en alltmer
åldrande befolkning blir det svårt att
klara välfärden i samhället. Sverige och
många andra länder står inför en stor
utmaning.  Oavsett  andra  tänkbara
dellösningar på problemet måste  även
frågan om att ta till vara de äldres
kompetens tas på största allvar. Att
stärka de äldres ställning i arbetslivet
överensstämmer också väl med den arbets-
och  kompetenslinje som  den  svenska
arbetsmarknadspolitiken   vilar   på.
Utskottet har i det inledande avsnittet
ställt sig bakom dessa ambitioner.
Andelen förvärvsarbetande är som högst
för både kvinnor och män runt 50 års
ålder. Från 55-årsåldern minskar andelen
sysselsatta snabbt. År 2002 var 82 % av
55-åringarna  sysselsatta.  För  60-
åringarna  hade  andelen  sysselsatta
sjunkit till 69 % och för 64-åringarna
till 34 %. Regeringen har - som framgått
av det inledande avsnittet - fastslagit
delmålet   att  andelen   reguljärt
sysselsatta av befolkningen i  åldern
20-64 år skall öka från 74 %1997 till 80
% år 2004. Regeringen uppger att den
samlade politiken inriktas mot detta mål
som  är den första etappen mot full
sysselsättning.
Stora delar av arbetsmarknaden  står
inför en generationsväxling. Närmare 50 %
av personalen inom vissa yrkesområden
förväntas gå i pension fram till år 2015,
enligt  AMS bedömning. Äldreavgångarna
kommer att vara störst inom gymnasie- och
grundskolan, inom offentlig förvaltning
och   inom   vård   och   omsorg.
Generationsväxlingen  kan  leda  till
allvarliga kompetensförluster om  inte
generationsväxlingen planeras  på  ett
sådant  sätt  att  erfarenheten  och
kunskapen kan föras vidare till dem som
träder in i arbetslivet.
För  att  möta utmaningen  med  den
åldrande befolkningen måste kraftfulla
åtgärder  vidtas  för   att   öka
sysselsättningen för båda könen inte bara
bland äldre utan även bland ungdomar,
invandrare, personer med funktionshinder
och  arbetslösa  och  för  att  öka
möjligheterna för långtidssjukskrivna att
återgå till arbete. Flera utredningar har
visat  på  betydelsen  av  ekonomiska
drivkrafter för de äldres intresse att
stanna kvar i arbetslivet. Regeringen
skall därför enligt budgetpropositionen
se över möjligheterna till förändringar i
regler för att öka de äldres drivkrafter
och  möjligheter  att  fortsätta  att
förvärvsarbeta.   De   avtalsgrundade
förmånerna  ger  en  kompletterande
ekonomisk trygghet för äldre men kan
också påverka de äldres intresse för att
fortsätta att arbeta. Regeringen kommer
därför att kartlägga de avtalsbaserade
ersättningssystemen och analysera deras
påverkan på arbetsutbudet.
Utskottet vill också hänvisa till att
frågan om förbud mot åldersdiskriminering
är föremål för utredning i den s.k.
diskrimineringskommittén (dir.  2002:11
och 2003:69). Utredningen skall vara klar
senast den 1 juli 2005.
En    parlamentariskt   sammansatt
utredning, Senior 2005, har nyligen lagt
fram förslag i betänkandet Äldrepolitik
för framtiden (SOU 2003:91) med "100 steg
till trygghet och utveckling med  en
åldrande befolkning". Många av förslagen
syftar    till   att   förbättra
kunskapsunderlaget  inför  framtiden.
Beredningen konstaterar i sitt betänkande
att det i dag inte går att lägga fram
förslag på genomgripande förändringar då
det  finns stora brister i underlag,
statistik och kunskap om effekterna av
olika  insatser  inom  äldrepolitiken.
Därför föreslår beredningen att ett antal
större projekt och utredningar  skall
tillsättas  inom flera  områden.  Ett
avgränsat område som identifierats rör
frågan om att öka människors vilja och
möjlighet att förvärvsarbeta fram till
pensioneringen och därefter. Beredningens
förslag  omfattar tio punkter  enligt
följande.
·     Regeringen bör etablera ett
femårigt nationellt projekt med syfte att
stärka de äldres (50+) ställning i
arbetslivet      och      öka
arbetskraftsdeltagandet bland personer
som är 50 år och äldre.
·
·      Regeringen  bör   främja
ytterligare forskning för att kunna möta
de frågor som kommer att bli aktuella på
den framtida arbetsmarknaden med en
åldrande    arbetskraft     och
generationsskiften.
·
·    Regeringen bör ta initiativ till
forskning   om   effekterna   på
arbetskraftsutbudet om fler ges möjlighet
till deltidslösningar i samband med
pensioneringen.
·
·      Arbetsmiljötillsynen   bör
utvecklas.
·
·    Mått och metoder för att
beskriva och följa förändringar av
arbetskraftsdeltagandet för personer som
är femtio år och äldre bör utvecklas.
·
·    Utredningen uppmanar parterna på
arbetsmarknaden att granska och överväga
förändringar av pensionsavtalen så att
dessa avtal ger större möjlighet till
flexibilitet vid utträdet från
arbetslivet, inte motverkar rörlighet på
arbetsmarknaden och ger ekonomiskt utbyte
för den som vill arbeta efter 65 års
ålder.
·
·    Informationen om det förväntade
sammanlagda pensionsutfallet från både
det allmänna pensionssystemet och
tjänstepensionssystemet till enskilda
individer bör förbättras.
·
·    Regeringen bör ta initiativ till
att utveckla nya system för
studiefinansiering för vuxna.
·
·    Regeringen bör i de förslag om
hur validering skall genomföras och
organiseras beakta värdet av validering
för den del av befolkningen som är över
50 år och äldre och som vill skaffa sig
ny yrkeskompetens.
·
·    Regeringen bör ge Nutek i
uppdrag att sammanställa fakta om äldres
företagande och utifrån internationella
exempel bedöma värdet av riktade insatser
för äldre.
·
Utskottet har erfarit att utredningen
kommer att bli föremål för en bred remiss
under våren 2004.
I det närmaste likalydande yrkanden som
i A257 (yrk. 8) och A329 (yrk. 8) har
redan tidigare behandlats av utskottet,
och  utskottet  hänvisar  till  bet.
2002/03:AU8 i relevanta delar.
Utskottet  som  inte vill  föregripa
resultatet av regeringens beredning av
betänkandet   Äldrepolititiken   för
framtiden avstyrker i avvaktan på detta
motionerna A203 (c), A257 yrkande 8 (m),
A308 yrkandena 4, 5 och 9 (kd), A329
yrkande 8 (kd) och A370 yrkande 1 (fp).

Arbetshandikappade m.m.

Motionerna

Moderaterna betonar i kommittémotion A305
(yrk. 15) att alla människor skall få
möjlighet att uppleva arbetsgemenskap och
tillhörighet. Arbetshandikappade måste få
rimliga möjligheter till valfrihet och
rätt till ett liv i värdighet och de som
kan och vill ett aktivt arbetsliv. De
arbetshandikappade måste få makten över
sina   liv.  Moderaterna  för   i
kommittémotion A241 (yrk.  1-7)  fram
frågor som berör handikappades rätt till
ett  aktivt arbetsliv. RRV genomförde
under slutet av 1990-talet ett antal
utvärderingar     inom      det
arbetsmarknadspolitiska området och fann
en rad brister. I motionen betonas vikten
av att arbetshandikappade behandlas med
respekt (yrk. 1) och att det ges ökade
möjligheter till valfrihet (yrk. 2). Det
framhålls också att det krävs tydligare
regelverk  och  föreskrifter  avseende
stöden till de arbetshandikappade (yrk.
3),   att   de  arbetshandikappades
möjligheter  till  rehabilitering  och
arbete på den reguljära arbetsmarknaden
stärks (yrk. 4), att incitamenten måste
ändras   för   rehabilitering   och
nyanställningar (yrk. 5), att stödet till
arbetshandikappade kontinuerligt  skall
utvärderas och offentligt redovisas (yrk.
6) och att riksdagen bör tillkännage för
regeringen de grundläggande riktlinjer
för stödet till arbetshandikappade som
anförs i motionen (yrk. 7). Syftet med
Samhall AB är att bolaget skall se till
att de allra mest utsatta individerna är
de  som  först  blir  aktuella  vid
anställning. Verksamheter som Samhall AB
bedriver bör inte konkurrera med privat
näringsverksamhet. Det skall klart framgå
om  verksamheten bedrivs i vinstsyfte
eller om syftet är av annan art. Gravt
handikappade skall inte behöva riskera
att någon annan får deras rättmätiga
plats, därför att verksamheten drivs i
syfte  att sälja produkterna på  den
privata  marknaden.  Regelverk  och
föreskrifter  måste  tydliggöras  med
avseende på vem som kan anses  vara
arbetshandikappad och därmed i behov av
stöd.  Den  som  inte  har  något
arbetshandikapp skall heller inte komma i
fråga för anställning inom verksamheter
som t.ex. Samhall AB. Incitamenten måste
ändras så att viss ekonomisk belöning kan
utgå för varje genomförd åtgärd som avser
rehabilitering och för individer som har
blivit  anställda inom den  reguljära
arbetsmarknaden.
Även Folkpartiet vill i kommittémotion
A310 (yrk. 10 i denna del) stärka de
arbetshandikappades   ställning.   De
handikappade har en svår situation på
arbetsmarknaden.  Insatserna  för  att
stärka de handikappades ställning måste
alltid prioriteras. Arbetslinjen skall
gälla även för handikappade. Så långt
möjligt skall efterfrågan på arbete för
dem med nedsatt arbetsförmåga mötas på
den    reguljära   arbetsmarknaden.
Förtidspensionering skall  undvikas  i
största    möjliga    utsträckning.
Lönebidragsanställningar       och
anställningar vid Samhall AB är mycket
billiga om man jämför med alternativen
arbetslöshetsersättning       eller
förtidspensionering.
Lönebidragsanställningarna måste öka och
skall i huvudsak vara en åtgärd för
arbetshandikappade. Det  måste  finnas
större möjligheter att inte trappa ned
eller upphöra med bidraget om detta i
praktiken  medför  att  anställningen
upphör.      En      permanent
lönebidragsanställning är ofta ett bättre
alternativ   än  förtidspensionering.
Samhall AB:s verksamhet måste renodlas så
att den enbart inriktas på personer med
funktionshinder som inte kan få plats på
den reguljära arbetsmarknaden.
Centerpartiet anser i kommittémotion A263
att regeringen skall lägga fram förslag
för  att minska arbetslösheten  bland
personer med funktionshinder (yrk. 13)
och att arbetslivets tillgänglighet måste
öka för dessa personer (yrk. 14). För
personer med funktionshinder som innebär
nedsatt arbetsförmåga och dessutom utgör
ett arbetshandikapp skall alternativ som
Samhall  och  lönebidrag  ges.  En
arbetsgivare  har  ansvar  för  att
arbetsplatsen till fullo är tillgänglig
och  anpassad  för  anställda  med
funktionshinder. Situationen i dag är
inte tillfredsställande när det t.ex.
gäller arbetshjälpmedel. Arbetslösheten
är dubbelt så stor bland personer med
funktionshinder jämfört med befolkningen
i sin helhet.
Vänsterpartiet vill i partimotion So569
(yrk. 2) att den arbetsmarknadspolitiska
utredningen  skall få tilläggsdirektiv
avseende  taket  för  bidrag  till
arbetsbiträde. Lagstiftningen innehåller
begränsningsregler för att erhålla bidrag
till arbetsbiträde. Dessa bör avskaffas.
Det måste vara möjligt att få sådant
bidrag  även  om  arbetstagaren  får
lönebidrag, utbildning i företaget eller
har   skyddat  arbete.  En  annan
begränsningsregel    innebär    att
lönebidraget   och  bidraget   till
arbetsbiträde inte får överstiga  den
totala lönesumman. Det måste vara en
saklig  bedömning av behovet som  är
avgörande för bidragens storlek. Taket
för bidrag till arbetsbiträde bör knytas
till utvecklingen av prisbasbeloppet.
Eva Arvidsson och Inger Nordlander (båda
s) anser i motion A316 att det måste ske
en samordning av medel till personer med
funktionsnedsättningar. I statens budget
finns det tre olika anslagsposter som
reglerar olika former av stöd. Dessa
stödformer är inte harmoniserade  med
varandra och leder till att de enskilda
individerna  inte  kan  utnyttja  de
möjligheter som stödformerna tillsammans
och var för sig är avsedda att ge. Saken
bör undersökas. Eva Arvidsson och Inger
Nordlander (båda s) menar i motion A331
att man bör undersöka konsekvenserna av
aktivitetsgarantins  konstruktion  för
arbetslösa  med  funktionshinder  och
möjligheterna för denna kategori  att
delta  i  försäkringskassans och  AMS
samverkansprojekt, trots att de inte är
sjukskrivna.

Utskottets ställningstagande

I        arbetsmarknadspolitikens
fördelningspolitiska roll ingår åtgärder
för  att  främja arbetsmarknaden  för
arbetshandikappade.  Utskottet  delar
Folkpartiets uppfattning att arbetslinjen
måste  innefatta  även  personer  med
arbetshandikapp. Arbetet har ett värde
för  alla.  Likaså  delar  utskottet
Moderaternas  syn  att  personer  med
funktionshinder  skall  behandlas  med
respekt  och att man måste se  till
individens speciella behov och önskemål.
Regelverket måste också tillämpas på ett
enhetligt sätt. Att arbetslivet skall bli
mer  tillgängligt  för  personer  med
funktionshinder är en uppfattning som
förs  fram av Centerpartiet och  som
utskottet självfallet står bakom.
Mer än en miljon människor mellan 16
och  64  år  i  Sverige  har  något
funktionshinder.  Var  tionde  individ
mellan 16 och 64 år i Sverige bedömer att
de har något funktionshinder som också
innebär  att  deras arbetsförmåga  är
nedsatt.  Av  dem med funktionshinder
deltar 68 % i arbetskraften, vilket skall
jämföras med 77 % av befolkningen totalt.
Lägst deltagande i arbetskraften har de
med nedsatt arbetsförmåga där andelen är
57 %.
Första halvåret 2003 fanns det 62 300
anställda med lönebidrag eller OSA. AMS
har kraftigt ökat antalet platser. En
förutsättning  för  att  den  givna
medelsramen inte skall överskridas är att
styckkostnaden för bidragen hålls på en
rimlig  nivå. Antalet arbetslösa  med
arbetshandikapp som är  anmälda  till
arbetsförmedlingen har åter börjat öka
efter en minskning under 2002. Under
första halvåret 2003 uppgår siffran till
18   000   arbetslösa.   Antalet
långtidsinskrivna  bland  dem   med
funktionshinder har fortsatt att minska
under 2003 men något mindre än för övriga
långtidsinskrivna.
AMS  har  ett  sektorsansvar  inom
handikappområdet. Regeringen har som ett
led i detta ansvar gett AMS i uppdrag att
tre gånger om året redovisa hur andelen
långtidsinskrivna  arbetssökande  med
arbetshandikapp  utvecklas,   andelen
arbetshandikappades   deltagande   i
arbetsmarknadsutbildning och förberedande
utbildning samt deras andel av samtliga
arbetslösa. AMS skall också redogöra för
vilka insatser som vidtagits för att öka
andelen arbetsgivare som är beredda att
anställa personer med funktionshinder.
AMS   prioriterar   personer   med
arbetshandikapp bland de sökande till
arbetsmarknadsutbildning.   AMS   har
genomfört en del insatser för att öka
andelen arbetsgivare som är beredda att
anställa personer med funktionshinder.
Inriktningen har varit att åstadkomma
anställningar med lönebidrag.
Med anledning av Moderaternas krav på
bl.a.   offentlig  redovisning   av
arbetsmarknadspolitiska   stöd   till
arbetshandikappade kan nämnas att en rad
statistiska och andra uppgifter om sådana
stöd publiceras i rapporter från AMS. Det
gäller såväl i löpande statistik över
programdeltagande som i årsredovisning
och kvartalsrapporter samt exempelvis i
anslutning     till     särskilda
uppföljningsrapporter  som  regeringen
begärt  i  regleringsbrev.  Också  i
budgetpropositionen redovisas uppgifter
om sådana stöd.
Lönebidrag  och skyddat  arbete  hos
offentlig arbetsgivare (OSA)  är  två
särskilda  insatser för personer  med
arbetshandikapp. Under 2002 hade 60 800
personer anställning med lönebidrag eller
OSA i genomsnitt per månad. Regeringens
mål var att minst 59 000 personer skulle
vara anställda med lönebidrag. Flera skäl
till den kraftiga ökningen går att finna;
ett skäl är en medveten satsning på att
skapa    och    utveckla    goda
arbetsgivarkontakter. Andelen övergångar
från  anställning med lönebidrag till
osubventionerat arbete uppgick till 2,7 %
under 2000.
Lönebidragsutredningen överlämnade helt
nyligen sitt betänkande ArbetsKraft (SOU
2003:95). Utredningens direktiv var att
analysera lönebidrag, OSA och särskilt
stöd  vid start av näringsverksamhet.
Bland utredningens förslag kan följande
nämnas.
·     AMV måste utveckla formerna för
kartläggning och vägledning så att det
blir lättare för enskilda arbetssökande
att  få  de  arbetsmarknadspolitiska
insatser de behöver.
·
·     Lönebidrag skall inte få lämnas
under längre tid än fyra år.
·
·     Ett särskilt lönebidrag skall
betalas ut för vissa som behöver ett
bidrag även efter fyra år. Antalet
anställda med särskilt lönebidrag skall
begränsas, och lönebidrag skall endast
beviljas om arbetsförmågan är så nedsatt
att en anställning utan lönesubvention
inte kan bli aktuell.
·
·     OSA avvecklas och ersätts av en
ny insats, trygghetsanställning, som
skall vara öppen för alla arbetsgivare
och inte som i dag bara kommuner och
andra myndigheter.
·
·     För dem som behöver särskilt
mycket stöd för att komma i arbete införs
en helt ny form av skyddat arbete, kallad
utvecklingsanställning.       En
utvecklingsanställning skall pågå under
högst två år.
·
·     Allmännyttiga  organisationer
skall inte kunna få högre lönebidrag än
övriga arbetsgivare.
·
·      Informationsinsatser  från
arbetsmarknadens        parter,
handikapporganisationer       och
arbetsförmedlingar kommer att krävas för
att människor med nedsatt arbetsförmåga
lättare skall komma ut i arbetslivet.
·
En annan arbetsmarknadspolitisk insats är
skyddat arbete hos Samhall. Även Samhall
har  varit  föremål  för  utredning.
Betänkandet  Inte bara  Samhall  (SOU
2003:56),  som  överlämnades   till
regeringen i juni 2003, föreslår en rad
åtgärder för att man skall komma till
rätta med de problem som är förenade med
styrning och inriktning av Samhall AB.
Frågor om rekryteringsprocessen i Samhall
AB liksom alternativa insatser inom och
utom Samhall för de arbetshandikappade
som inte kan erbjudas sysselsättning inom
bolaget avhandlas också i utredningen.
Utredningen konstaterar i likhet  med
flera studier och andra utredningar att
det råder en uppenbar målkonflikt mellan
kraven på lönsamhet och kravet på att
erbjuda  personer med  arbetshandikapp
meningsfullt och utvecklande arbete där
behoven finns. Utgångspunkten är  att
personer med arbetshandikapp i första
hand skall ha möjlighet att arbeta på den
reguljära arbetsmarknaden. Bland annat
föreslår  utredningen  att  en  ny
arbetsmarknadspolitisk insats  "allmänt
skyddat arbete" skall ersätta "skyddat
arbete hos Samhall". Denna insats skall
vara öppen för fler aktörer än Samhall
AB.
Stöd till personligt biträde (tidigare
kallat  arbetsbiträde)  regleras  i
förordningen  (2000:630) om  särskilda
insatser   för   personer    med
arbetshandikapp. Stödet är ekonomiskt och
betalas till arbetsgivare eller annan som
har kostnader för ett personligt biträde
åt en person med arbetshandikapp som har
behov av ett biträde. Stödet lämnas med
högst 50 000 kr per år till den som har
kostnaden   för  biträdet.   Medför
arbetshandikappet          stora
kommunikationssvårigheter får stöd lämnas
med 100 000 kr per år. Det tak, som man i
motionen vill avskaffa, för ersättning
vid en kombination av lönebidrag och stöd
till arbetsbiträde, är redan avskaffat.
Förordningen  reglerar  också  vilka
insatser för personer med handikapp som
får  kombineras. Stöd till personligt
biträde får kombineras med stöd till
hjälpmedel på arbetsplatsen,  särskilt
stöd vid start av näringsverksamhet, och
om fråga är om en person med gravt
arbetshandikapp, lönebidrag. Att  inte
stödet kan beviljas i kombination med
skyddat arbete förklaras av att det i ett
skyddat  arbete  redan  ligger  en
kompensation  till  arbetsgivare  för
merkostnader   på    grund    av
arbetshandikappet. Insatsen utbildning i
företag  som också berörs i motionen
avskaffades  den  1  september  2001.
Utskottets bedömning är att förordningen
bygger på en rimlig avvägning mellan de
olika   insatserna   och   deras
kostnadsfördelning.
I  lönebidragsutredningens  nyssnämnda
betänkande ArbetsKraft har frågan  om
arbetsmarknadspolitiska  program  för
personer med nedsatt arbetsförmåga och
olika  finansieringsmodeller för dessa
behandlats. Utskottet förutsätter  att
regeringen   i   det   fortsatta
beredningsarbetet kommer att uppmärksamma
frågor om samordning av medel till stöd
för  personer med funktionshinder och
andra närliggande medelsfrågor som tas
upp i motionerna A316 och A331.
Utskottet som vid en uppvaktning  i
november 2003 fått en presentation av
båda utredningarna - Inte bara Samhall
och ArbetsKraft - anser att det inte
finns anledning att föregripa resultatet
av regeringens beredning av betänkandena
och avstyrker motionerna A241 yrkandena
1-7 (m), A263 yrkandena 13 och 14 (c),
A305 yrkande 15 (m), A310 yrkande 10 i
denna del (fp), A316 (s), A331 (s) och
So569 yrkande 2 (v).

Långtidssjukskrivna

I några motioner har frågan om hur man
kan underlätta för långtidssjukskrivna
och långtidsarbetslösa att återgå till
arbetslivet rests.

Motionerna

Folkpartiet vill i partimotion  Sf358
(yrk. 4) att de som på grund av ohälsa är
i  behov av att byta yrke skall ha
tillträde  till arbetsmarknadspolitiska
program. Siktet måste vara inställt på
att de sjukskrivna skall få en återställd
arbetsförmåga och återgå i arbete. Detta
kan ibland kräva att den sjukskrivne
behöver byta arbetsplats och yrke. Det är
anmärkningsvärt att den som för  sin
hälsas skull behöver byta yrke  inte
ansetts   välkommen   till    de
arbetsmarknadspolitiska    programmen.
Regeringen  har möjlighet  att  genom
ändring  av regleringen se till  att
återgång i arbete inte i onödan försvåras
av tillträdesregler för omskolning m.m.
Centerpartiet föreslår i kommittémotion
A247  (yrk. 7) att det skall finnas
särskilda lotsar som stöd för att hjälpa
sjuka eller arbetslösa personer att komma
tillbaka in i arbetslivet. Personer som
så önskar skall ha möjlighet att få hjälp
av  en  person  som tillsammans  med
arbetsgivaren och försäkringskassan m.fl.
hjälper  den  enskilde tillbaka  till
arbetet.
Lennart Axelsson (s) menar i motion A352
att man skall prova nya former för att
underlätta      långtidssjukskrivnas
återinträde  på  arbetsmarknaden.  Ett
förslag är att lönebidrag skulle kunna
beviljas en långtidssjukskriven för att
kunna prova ett arbete hos en annan
arbetsgivare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inleda med att betona
betydelsen av att få långtidssjukskrivna
tillbaka  i arbete och att  få  ned
ohälsotalet. Detta är viktigt även för
att kunna öka arbetsutbudet i Sverige.
Stödet för att människor skall komma
tillbaka i arbetslivet måste stärkas och
den enskildes rätt till rehabilitering
förbättras. Över huvud taget är det en
viktig del i arbetet med att bekämpa
ohälsan att ge den enskilde snabb och
effektiv  hjälp.  En  mera  komplett
beskrivning av regeringens åtgärder för
att minska ohälsan finns under utskottets
ställningstagande i avsnitt 1 Allmänna
frågor.
När det gäller sjukskrivna arbetslösa
och de personer som inte kan återgå till
sina tidigare arbetsgivare har regeringen
vidtagit    särskilda    åtgärder.
Riksförsäkringsverket   (RFV),   AMS,
Socialstyrelsen  och  Arbetsmiljöverket
(AV) fick redan i sina regleringsbrev
2001  i  uppdrag  att  inkomma  till
regeringen med en gemensam handlingsplan
för hur samverkan skall utformas för
effektiv  användning  av  befintliga
rehabiliteringsresurser.  Förutom  en
konkretisering av det formella samarbetet
mellan myndigheterna innehöll den senare
framlagda  handlingsplanen  en  rad
åtaganden om olika insatser för  att
förbättra och effektivisera samverkan.
Under  åren  2002-2004 har regeringen
avsatt 70 miljoner per år för tre projekt
för att förnya den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen.    Dessa    skall
slutredovisas i februari 2005.
I början av 2003 fick AMS och RFV i
uppdrag  att lämna förslag  till  en
effektivare      arbetslivsinriktad
rehabilitering. Syftet var att stärka
arbetslinjen i sjukförsäkringen så att
fler  sjukskrivna fortare skall kunna
återfå sin arbetsförmåga. Detta gäller
både arbetslösa och dem som har  en
anställning som de inte bedöms kunna
återgå till. Utgångspunkten bör vara att
arbetsförmedlingen efter överenskommelse
med försäkringskassan får ansvaret för
insatser för dem som behöver nytt arbete
medan   försäkringskassan   behåller
samordningsansvaret för rehabiliteringen
och ansvaret för dem som skall återgå
till  sin anställning. Uppdraget  har
redovisats till regeringen i juni i år,
och ärendet bereds för närvarande  i
Regeringskansliet.
Regeringen kommer från årsskiftet att
införa  möjligheten  till  finansiell
samordning  mellan  försäkringskassan,
länsarbetsnämnden, kommun och landsting
för att förbättra rehabiliteringen för
dem  som  är i behov av sammansatta
insatser (prop. 2002/03:132). Riksdagen
väntas fatta beslut om detta i mitten av
december.
Slutligen har det i 2003 års ekonomiska
vårproposition  föreslagits  att  en
temporär form av anställningsstöd skall
införas  för  att  underlätta  för
långtidssjukskrivna att återgå i arbete.
Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor
2003 och 600 miljoner kronor för 2004 för
anställningsstödet.
Utskottet kan allmänt sett instämma i
den goda tanken i Centerpartiets förslag
att det skall finnas särskilda lotsar som
stöd för att hjälpa sjuka och arbetslösa
tillbaka i arbetslivet. Det är lätt att
underskatta medmänskligt stöd  i  ett
sammanhang  där  många  traditionella
förslag till lösningar är av mera teknisk
art. Motionen ger dock inte underlag för
att se hur verksamheten är tänkt att
praktiskt genomföras.
Med hänsyn till vad som ovan sagts och
i avvaktan på resultatet av regeringens
beredning av vilka åtgärder som skall
vidtas  för  att  frågan  med  de
långtidssjuka skall kunna föras framåt
avstyrker  utskottet  motionerna  A247
yrkande 7 (c), A352 (s) och Sf358 yrkande
4 (fp).

Kulturarbetare

Motionen

Moderaterna hävdar i kommittémotion Kr254
(yrk. 1) att kulturarbetsmarknaden är
problematisk      och      att
försörjningssituationen   för   många
konstnärer    försämras.    Antalet
utbildningsplatser har ökat och därmed
också konkurrensen om de få uppdragen.
Den brist på samstämmighet som råder
mellan de konstnärliga högskolorna och
arbetsmarknaden måste  ses  över  och
förändras. Konstnärerna måste få bättre
kunskap om hur marknaden fungerar och en
bättre  grund  att  stå  på.  Dagens
arbetsmarknadspolitik  är  oftast  ett
hinder för utvecklingen eftersom den inte
i tillräckligt hög grad tar hänsyn till
kulturskaparnas  särskilda   villkor.
Arbetsmarknadsstödet  i   form   av
arbetslöshetsförsäkringen   är   inte
anpassat till konstnärens arbete utan
till   ett   mera   traditionellt
förvärvsarbete och passar inte in  i
dennes verklighet (yrk. 13). I stället
för     att    öka    mängden
arbetsmarknadsåtgärder   måste   de
konstnärliga utövarna ges bra villkor som
gör det möjligt för dem att leva på sitt
arbete  i  stället  för  att  vara
bidragsberoende.   Det   offentliga
samhällets satsningar på konst skall ske
genom direkt arbete till konstnärerna och
inte   genom  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Utskottets ställningstagande

Kulturarbetarna            och
arbetsmarknadspolitiken       samt
arbetslöshetsförsäkringen  har  varit
föremål för utskottets behandling vid ett
flertal            tillfällen.
Kulturarbetsmarknadens struktur skiljer
sig i viktiga hänseenden från vad som är
normalt på arbetsmarknaden. Till exempel
är  antalet  tillsvidareanställningar
begränsat. Kännetecknande är i stället
för  de  konstnärliga  yrkesutövarna
tidsbegränsade anställningar och kortare
uppdrag. Utskottet kan konstatera att
utformningen av arbetsmarknadspolitiken
har stor betydelse för kulturen eftersom
många kulturutövare för sitt uppehälle är
beroende av arbetslöshetsförsäkring och
arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta
förhållande innebär att stora delar av
kulturområdet är starkt beroende av hur
arbetsmarknadspolitiken utformas. AMV har
utarbetat  speciella  riktlinjer  för
arbetsförmedlingens  tillämpning   på
kulturarbetsmarknaden  av  reglerna  i
arbetslöshetsförsäkringen. En  speciell
arbetsförmedling,  Kultur  Media,  med
särskild kompetens har inrättats för att
tillgodose de etablerade kulturarbetarnas
och  deras uppdragsgivares  behov  av
arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen har
fastslagit  kriterier  för  begreppet
etablerad kulturarbetare för att kunna
avgöra vilka som skall få tillgång till
den   speciella   arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen Kultur Media är också
internkonsult     till     övriga
arbetsförmedlingar i handläggningen av
frågor som rör kulturarbetare. Samverkan
med  parterna  sker  dels  i  AMS
Kulturarbetsdelegation,  dels  i  de
regionala samrådsgrupperna för kultur-
och  medieområdet. En rätt  tillämpad
arbetsmarknadspolitik  motverkar   en
överetablering av konstnärer och därmed
också ett kulturutbud som inte svarar mot
det  kulturpolitiskt  motiverade.  De
kulturpolitiska            och
arbetsmarknadspolitiska  målen  skall
därför inte behöva ställas mot varandra.
Utskottet  har  ansett   att   de
arbetsmarknadspolitiska resurserna skall
fördelas  efter  de  mål  som  styr
arbetsmarknadspolitiken. Utskottet, som
står fast vid detta, avstyrker mot denna
bakgrund motion Kr254 yrkandena 1 och 13
(m).

2.2 Arbetsmarknadspolitiska program

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
i    lagen    (2000:625)    om
arbetsmarknadspolitiska     program.
Utskottet föreslår också att riksdagen
godkänner förslagen om att avskaffa det
utökade  förstärkta anställningsstödet
och stödformen utbildning av anställda.
I avsnittet behandlas också ett stort
antal   motioner   som   gäller
arbetsmarknadspolitiska     program.
Samtliga motioner avstyrks, delvis med
hänvisning     till     kommande
beredningsarbete  i Regeringskansliet.
Utskottet  upprepar  sitt  tidigare
uttalande om önskvärdheten att justera
det s.k. lönebidragstaket.
Jämför  reservationerna 21 (fp),  22
(kd), 23 (fp, kd, c), 24 (m), 25 (kd),
26 (fp), 27 (kd), 28 (c), 29 (kd), 30
(c) och 31 (mp).


Lagen om arbetsmarknadspolitiska program
m.m.

Propositionen

Ändring     i    lagen     om
arbetsmarknadspolitiska program
Propositionen innehåller förslag till lag
om ändring i 7 § lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska  program.  Som
huvudregel gäller att den som tar del av
ett arbetsmarknadspolitiskt program inte
anses vara arbetstagare. Detta gäller
dock inte om programmet avser lönebidrag
eller  skyddat arbete.  Avsikten  med
ändringen är att det klart skall framgå
att som arbetstagare anses även den som
har reguljär anställning medan han eller
hon     är    anvisad     det
arbetsmarknadspolitiska    programmet
aktivitetsgarantin och den som under en
anställning tar del av insatsen särskild
stödperson  för  introduktion   och
uppföljning (SIUS). Ändringen föreslås
träda i kraft fr.o.m. den 1 februari
2004.

Avskaffande av det utökade förstärkta
anställningsstödet

Propositionen innehåller förslag om att
det utökade förstärkta anställningsstödet
skall avskaffas. Behovet av denna form av
anställningsstöd bedöms ha förändrats i
och med att målgruppen för det särskilda
anställningsstödet vidgats till att även
omfatta  personer  under  57  år.
Förändringen bedöms inte ha budgetverkan.

Avskaffande av stöd till utbildning av
anställda

Propositionen innehåller förslag om att
avskaffa  stöd  till  utbildning  av
anställda. Omfattningen av stödet har
minskat betydligt de senaste åren. AMS
har föreslagit att stödet ersätts med
möjlighet      att      anordna
bristyrkesutbildning för anställda inom
ramen  för  arbetsmarknadsutbildningen.
Förändringen bör gälla  från  den  1
februari 2004. Förslaget innebär  att
utgifterna under anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader beräknas minska med 59 miljoner
kronor.

Utskottets ställningstagande

Inga motioner har väckts med anledning av
regeringens  förslag i  dessa  delar.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag
i propositionen under utgiftsområde 13
punkterna 2, 7 och 8. Utskottet föreslår
att riksdagen antar den lagändring som
framgår av bilaga 3.

Lönebidrag

Motionerna

Vänsterpartiet anser i partimotion So569
(yrk. 1) att det flexibla lönebidraget är
ett bra och nödvändigt system för att
arbetshandikappade skall kunna delta på
arbetsmarknaden.  Alternativen   till
lönebidragsanställning är sämre och kan
bestå  av  förtidspensionering  eller
försörjning  via sjukförsäkring  eller
arbetslöshetsförsäkring.  Möjligheterna
till   lönebidragsanställning   skall
utvidgas.  Det  är  viktigt   att
fastställandet av lönebidragsnivån  är
flexibelt. En särskild översyn behövs för
att åstadkomma ett ännu mera flexibelt
system. Inga automatiska nedskrivningar
av lönebidraget får ske. Detta är ofta en
viktig   förutsättning   för   att
lönebidragsanställda skall ha en fortsatt
möjlighet till anställning. Ändringarna i
regelverket som genomfördes under 1990-
talet  har  varken  inneburit  att
arbetsmarknaden  breddats  för   de
arbetshandikappade eller att en större
andel  personer gått över till icke-
subventionerade anställningar. Personer
med arbetshandikapp är i stort hänvisade
till anställningar i yrken med begränsade
utbildningskrav och låga  löner.  Det
motverkar  ambitionerna  att  utjämna
orättvisa skillnader och att tillförsäkra
arbetshandikappade likvärdiga villkor. En
viktig  orsak är det nuvarande  låga
lönetaket på 13 700 kr per månad som
varit  oförändrat  sedan  1992.  De
arbetshandikappade  är  allt  oftare
hänvisade  till låglöneyrken  eftersom
lönebidragsanställningarna   successivt
fördyras  i  takt med  den  allmänna
löneutveckling.
Lönebidragsanställningarna har också en
stor betydelse för målsättningen  att
klara övergångar från Samhall till annat
arbete.  En särskild kvot eller  ett
särskilt lönebidrag bör införas som stöd
vid sådana övergångar.
Folkpartiet menar i kommittémotion A310
(yrk.  10  i  denna  del)  att  de
arbetshandikappades  ställning  måste
stärkas. Partiet anser att taket för
lönebidraget skall höjas. Att nivån har
varit oförändrad i många år har gjort det
svårare för personer med funktionshinder
med  kvalificerad utbildning  att  få
lämpliga arbeten.
Kristdemokraterna menar i kommittémotion
A329 (yrk. 28 i denna del) att lönebidrag
är ett effektivt instrument att slussa
arbetshandikappade ut på arbetsmarknaden.
Regeringen har haft en ryckig politik på
området. Det bör på nytt införas en
bestämmelse som innebär att om risk för
uppsägning föreligger skall en sänkning
av  lönebidraget  inte  genomföras.
Möjligheten till ersättning med 90 % vid
anställning i ideell organisation skall
gälla såväl för dem som nyanställs som
för dem som innehade anställning efter
den 1 juli 1995. Annelie Enochson och
Stefan Attefall (båda kd) vill i motion
A214 att rätten till lönebidrag skall
förlängs till 67 år. Arbetstagare har
numera rätt att stanna kvar i anställning
till utgången av den månad han eller hon
fyller 67 år. Lönebidrag bör kunna ges
till arbetshandikappade t.o.m. 67 års
ålder. Reglerna bör överensstämma med
övriga regleringar på arbetsmarknaden.
Solveig Hellquist (fp) anser i motion
A245 att det är bra om föreningar och
organisationer får tillgång till personal
med lönebidrag.
Frågan om att höja lönebidragstaket tas
upp i ett antal enskilda s-motioner. Lars
Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam
(båda  s)  anser i motion A215  att
regeringen när ekonomiskt utrymme ges bör
prioritera  möjligheten  att   höja
lönebidragstaket. De arbetshandikappade
personernas ställning på arbetsmarknaden
är mycket utsatt. I över tio år har
lönebidragstaket på 13 700 kr  legat
stilla. Denna nivå på takbeloppet har
inverkat menligt på möjligheten till både
nya  arbetsplaceringar  och  rimlig
löneutveckling     för     redan
lönebidragsanställda.  Också   Rezene
Tesfazion och Tone Tingsgård (båda s)
menar i motion A233 att lönebidragstaket
är för lågt och att denna rättvisefråga
blir alltmer akut. Britta Rådström och
Carin Lundberg (båda s) i motion A333 och
Göte Wahlström m.fl. (s) i motion A349
anser att lönebidragssystemet skall ses
över.
Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)  i
motion A272 och Lars U Granberg (s) i
motion A295 anser att lönebidraget bör
ses  över  i  syfte  att  förbättra
situationen  och  tryggheten  för  de
anställda.
Peter Pedersen (v) anser i motion A289
att en höjning av lönebidragstaket bör
övervägas.

Utskottets ställningstagande

Utskottets utgångspunkt är  att  alla
arbetshandikappade som vill och kan skall
ges en möjlighet att arbeta. Antalet
lönebidrag och OSA fortsätter att öka.
Under första halvåret 2003 närmade sig
antalet 62 300. Samhall AB har för sin
del  svårigheter att sysselsätta lika
många personer med funktionshinder som
tidigare, och andra stödinsatser blir då
viktiga och nödvändiga komplement.  I
statsbudgeten för 2004 tillförs extra
medel  så  att omkring 1  000  fler
lönebidragsplatser kan skapas.
Regeringen tillsatte under våren 2002
en  utredning  som  tog  sig  namnet
Lönebidragsutredningen.
Lönebidragsutredningen  avlämnade  som
tidigare   nämnts  sitt  betänkande
ArbetsKraft (SOU 2003:95) den 11 november
2003. Uppdraget var bl.a. att analysera
de  arbetsmarknadspolitiska  programmen
anställning med lönebidrag,  OSA  och
särskilt   stöd  till  start   av
näringsverksamhet. Utredningen har som
utgångspunkt haft att fler med nedsatt
arbetsförmåga skall komma i arbete och
att arbets- och kompetenslinjen skall
lyftas fram. Utredningen föreslår bl.a.
att  det flexibla lönebidraget  skall
finnas kvar med ett förändrat regelverk
och att OSA avvecklas och ersätts med en
ny  arbetsmarknadspolitisk insats  som
kallas       trygghetsanställning.
Trygghetsanställningen skall vara öppen
för alla arbetsgivare. Utredningen är
föremål för remissbehandling som avslutas
i början av 2004.
När det gäller motionsförslag om att
anställda med lönebidrag skall ha rätt
att kvarstå i arbete till 67 års ålder
vill utskottet anföra följande. Efter
riksdagsbeslut infördes  från  den  1
september 2001 en ny tvingande regel i
lagen om anställningsskydd (LAS) som ger
en  arbetstagare  rätt,  men  inte
skyldighet,  att  stanna  kvar  i
anställningen till 67 års ålder.
I   det  utskottsbetänkande  (bet.
2000/01:AU10) som låg till grund för
riksdagsbeslutet        avstyrkte
arbetsmarknadsutskottet motionsförslag om
att   personer   som   deltar   i
arbetsmarknadspolitiska  program  skall
kunna delta fram till 67 års ålder.
Utskottets motivering var följande.

Enligt 6 § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program skall
en      anvisning      vara
arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det
betyder att den skall framstå  som
lämplig både för den enskilde och ur
ett            övergripande
arbetsmarknadspolitiskt   perspektiv.
Motsvarande  gäller  enligt  9  §
förordningen (2000:630) om särskilda
insatser   för   personer   med
arbetshandikapp.

Enligt  utskottets mening kan  den
höjda åldern för rätt att stå kvar i
anställningen till 67 års ålder inte
få  medföra att personer  i  olika
arbetsmarknadspolitiska program eller
i  olika  former av subventionerade
anställningar  generellt  skall  ha
motsvarande rätt att delta till den
högre åldern. Skäligheten måste prövas
mot de allmänna förutsättningarna som
gäller för de olika programmen, vilket
i allmänhet bör leda till slutsatsen
att   en   insats   inte   är
arbetsmarknadspolitiskt motiverad  ur
ett övergripande perspektiv. Med tanke
på att den som fyllt 65 år har sin
försörjning    tryggad    genom
garantipension är en anvisning i regel
inte heller motiverad av hänsyn till
individen. Utskottet vill emellertid
inte utesluta att bedömningen i något
fall  kan  bli den motsatta.  Till
exempel  skall man kunna  låta  en
lönebidragsanställning   för   en
funktionshindrad person fortsätta även
om han eller hon fyllt 65 år om detta
är befogat. Detta kräver inte någon
ändring i nu gällande regler.
Utskottet  delade  därmed  regeringens
bedömning i proposition 2000/01:78 att
några ändringar inte bör göras vad gäller
möjligheten    att    delta    i
arbetsmarknadspolitiska  program,  men
ansåg att detta inte får innebära något
absolut hinder mot att en person som är
över 65 år deltar. Som en ytterligare
kommentar till Kristdemokraternas krav
att förlänga rätten till lönebidrag till
67 års ålder kan sägas att någon formell
begränsning till 65 år för att få uppbära
lönebidrag inte föreligger.
Utskottet vill i och för sig  inte
föregripa  regeringens  beredning  av
lönebidragsfrågan men vill ändå åter igen
uppmärksamma att riksdagen för tre år
sedan  på  utskottets  förslag  (bet.
2000/01:AU1) gjorde ett tillkännagivande
till regeringen om justering av det s.k.
lönebidragstaket. Utskottet ansåg, mot
bakgrund av den positiva utvecklingen för
svensk  ekonomi, att regeringen,  när
utrymme ges, och lämpligen i samband med
att nivån i arbetslöshetsförsäkringen tas
upp nästa gång, prövar möjligheten att
justera nivån på den maximala inkomst som
får läggas till grund för bidraget. Någon
justering har ännu inte gjorts. Även
Lönebidragsutredningen har uppehållit sig
kring frågan om en höjning av taket och
pekat på att maxbeloppet måste höjas.
Utredningen lägger inte något konkret
förslag eftersom utredningen måste hålla
sig inom ramen för tilldelade resurser.
Förslagen skall dessutom leda till att
fler personer med nedsatt arbetsförmåga
kan erbjudas anställning med lönebidrag.
Utskottet  vill  hänvisa  till  sitt
uttalande för ett par år  sedan  om
justering av lönebidragstaket. Utskottet
står  fast vid att en justering  är
önskvärd. Vad gäller övriga frågor om
lönebidraget   är  det   utskottets
uppfattning  att  man  bör  invänta
resultatet av regeringens beredning av
utredningsbetänkandet.     Utskottet
avstyrker motionerna A214 (kd), A215 (s),
A233 (s), A245 (fp), A272 (s), A289 (v),
A295 (s), A310 yrkande 10 i denna del
(fp), A329 yrkande 28 i denna del (kd),
A333 (s), A349 (s) och So569 yrkande 1
(v) i de delar som de inte kan anses
tillgodosedda genom det som utskottet
anfört.

Friåret

Motionerna

Kristdemokraterna    förordar    i
kommittémotion  A309  (yrk.  4)  att
friårsförsöket  fortsätter,  gärna  i
utvidgad form, för att sedan grundligt
utvärderas. Ett friår kan användas till
mycket, t.ex. att bygga på sin kompetens
eller  till att starta eget företag.
Friåret  innebär  också  att  den
arbetstagare  som  utnyttjar  friåret
återkommer mer stimulerad till sin gamla
arbetsplats och många kan på så sätt
undvika            utbrändhet.
Arbetslöshetskassemedel  skall  kunna
användas till arbetstagare som under ett
år ersätts av en arbetslös person. Även
Tuve Skånberg och Holger Gustafsson (kd)
anser i motion A216 att det skall införas
en möjlighet till ett friår. Det skulle
öka livskvaliteten för de människor som
vill ta en paus i sitt yrkesverksamma
liv.  Ett friår skulle också  minska
trycket  på  arbetsmarknaden  och  ge
tillfälle för arbetslösa att få ett års
vikariat och därmed praktik.
Sten Tolgfors (m) argumenterar i motion
A256  (yrk. 1) mot friåret.  Friåret
framställs, enligt honom, närmast som en
solidaritetsfråga, när det  egentligen
handlar om uppgivenhet. I stället för att
skapa förutsättningar för fler riktiga
arbeten skall människor gå ur yrkeslivet
för att bereda plats åt andra.

Utskottets ställningstagande

Försöksverksamheten med friår är reglerad
i förordningen (2001:1300) om friåret.
Försöksverksamhet pågår i tolv kommuner
och avslutas i och med utgången av år
2004.  Med  friåret  avses  att  en
arbetstagare under en period av 3-12
månader får ledigt från sin anställning
för   personlig  utveckling   eller
kompetensutveckling och att en arbetslös
person som är inskriven som arbetssökande
vid den offentliga arbetsförmedlingen i
stället anställs hos arbetsgivaren. Den
friårsledige uppbär aktivitetsstöd enligt
förordningen    (1996:1100)    om
aktivitetsstöd.
IFAU har i rapporten Friåret ur ett
arbetsmarknadsperspektiv - delrapport 1
(Rapport 2003:7) gjort en uppföljning av
försökets tio första månader. Resultatet
visar att kvinnor, offentliganställda och
personer  utan  högskoleutbildning  är
överrepresenterade bland de friårslediga,
medan personer inom bristyrken sällan
tycks ta friårsledigt. Efterfrågan på
friårsledighet har varit stor, vilket
tyder på ett stort behov av reformen för
vissa grupper på arbetsmarknaden. Det har
dock   också   lett   till   att
arbetsförmedlingarnas  arbetsbelastning
har ökat. Vikarierna tycks ha en relativt
stark position på arbetsmarknaden redan
innan  de  påbörjade  vikariaten.  Om
vikarierna  inte  hade  påbörjat  ett
vikariat skulle de uppskattningsvis ha
varit arbetslösa hälften av den tid som
en friårsledighet i genomsnitt varar.
Detta tyder på att kostnaderna för de
ledigas ersättning överstiger det man
sparar   på  vikariernas  uteblivna
arbetslöshetsersättning.
I den överenskommelse om bl.a. friåret
som träffades den 4 oktober 2002 mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet ingår att friåret senast den
1 januari 2005 skall införas i hela
landet  med  lägst  samma  villkor,
ersättningsnivå och omfattning per kommun
som i den pågående försöksverksamheten. I
budgetpropositionen  för  2004  anger
regeringen att ansvariga myndigheter nu
måste   påbörja   planeringen   och
förberedelsearbetet för att friåret skall
kunna genomföras i hela landet fr.o.m.
den 1 januari 2005.
Utskottet stöder ambitionen att utvidga
friårsverksamheten och förutsätter att
regeringen återkommer till riksdagen i
frågan.
Med hänvisning till vad som anförts
avstyrker utskottet motionerna A216 (kd),
A256 yrkande 1 (m) och A309 yrkande 4
(kd) i de delar som de inte kan anses
tillgodosedda genom det som utskottet
anfört.

Samhall

Motionerna

Folkpartiet,  Kristdemokraterna   och
Centerpartiet har alla kommittémotioner
om  Samhall  och  dess  verksamhet.
Folkpartiet menar i kommittémotion A310
(yrk. 11) att Samhalls vinstkrav bör ses
över. För personer som inte kan beredas
arbete på den reguljära arbetsmarknaden
måste det finnas alternativ. Samhall är
ett sådant alternativ vars verksamhet är
avgörande   för   arbetshandikappade.
Verksamheten måste renodlas så att den
bara inriktas på arbetshandikappade. Det
är inte lyckat att Samhall konkurrerar på
den öppna marknaden. Det finns risk för
att  konkurrensförhållandena snedvrids,
och  det leder också till att många
anställda   känner  sig  stressade.
Vinstkravet på Samhall bör därför ses
över.   Kristdemokraterna   gör   i
kommittémotion A329 (yrk. 28 i denna del)
gällande att Samhall har genomgått stora
förändringar. Samhall har blivit bättre
på  affärsmässighet och kundfokus och
bl.a. satsat inom servicetjänster. Kraven
inom den sektorn är höga både när det
gäller stresstålighet och flexibilitet,
vilket  inte  många arbetshandikappade
förmår att leva upp till. Frågan är om
inte Samhalls volym bör minska något och
en ökad tonvikt läggas på lönebidrag som
instrument   för   att    hjälpa
arbetshandikappade. Mycket talar också
för   att   Samhalls   roll   i
arbetsmarknadspolitiken bör tonas ned i
förhållande  till  andra  instrument.
Centerpartiet ger i kommittémotion A263
(yrk.  15) uttryck för att  Samhalls
verksamhetsmål skall gå före Samhalls
lönsamhetsmål.  Samhalls  prioritering
måste vara att ge meningsfulla arbeten
till de arbetshandikappade i stället för
att  nå  rimligt ekonomiskt resultat,
vilket  krävs  enligt  de  nuvarande
verksamhetsmålen.

Utskottets ställningstagande

Syftet med Samhalls verksamhet är att
producera efterfrågade varor och tjänster
och genom detta skapa meningsfulla och
utvecklande arbeten med god arbetsmiljö
åt  personer med arbetshandikapp  där
behoven  finns.  Verksamheten  skall
anpassas till de förutsättningar personer
med  arbetshandikapp har och bedrivas
enligt affärsmässiga principer samt på
marknadens villkor. Övrigt näringsliv får
dock inte utsättas för osund konkurrens.
Samhall    AB    har,    enligt
budgetpropositionen,   en   minskande
försäljning av sina varor och tjänster
och har svårigheter att sysselsätta lika
många personer med funktionshinder som
tidigare. IFAU har i en rapport (Working
paper 2003:11) konstaterat att de mål som
staten formulerat - t.ex. att personer
med intellektuella, psykiska och multipla
handikapp  skall  prioriteras   vid
anställning, att företaget skall vara
lönsamt  och att en viss  andel  av
personalen   skall   övergå   till
sysselsättning utanför Samhall - kan leda
till  målkonflikter.  Målen  rörande
lönsamhet  och personalomsättning  kan
medföra  att Samhall AB  väljer  att
anställa personer med små eller inga
handikapp.
Utredningen  Inte bara Samhall  (SOU
2003:56),  som  överlämnades   till
regeringen i juni 2003, föreslår en rad
åtgärder för att komma till rätta med de
problem som är förenade med styrning och
inriktning  av  Samhall  AB,  vilket
utskottet har redovisat ovan. Frågor om
rekryteringsprocessen i Samhall liksom
alternativa  insatser inom  och  utom
Samhall för de arbetshandikappade som
inte kan erbjudas sysselsättning inom
bolaget avhandlas också i utredningen.
Utredningen konstaterar i likhet  med
flera studier och utredningar att det
råder  en uppenbar målkonflikt mellan
kraven på lönsamhet och kravet på att
erbjuda  personer med  arbetshandikapp
meningsfullt och utvecklande arbete där
behoven finns. Utredningens utgångspunkt
är att personer med arbetshandikapp i
första hand skall ha möjlighet att arbeta
på den reguljära arbetsmarknaden. Bland
annat   föreslås   att   en   ny
arbetsmarknadspolitisk insats  "allmänt
skyddat arbete" skall ersätta "skyddat
arbete hos Samhall". Denna insats skall
vara öppen för fler aktörer än Samhall
AB.
Mot  bakgrund  av  den  ovan  givna
problembeskrivningen och med hänvisning
till regeringens beredning av utredningen
Inte bara Samhall och dess remissutfall
avvaktar utskottet regeringens  vidare
etgärder i fråga om verksamheten inom
Samhall.  Utskottet  avstyrker  med
anledning av det anförda motionerna A263
yrkande 15 (c), A310 yrkande 11 (fp) och
A329 yrkande 28 i denna del (kd).

Lärlingsutbildning

Motionerna

Moderaterna menar i kommittémotionerna
Kr232 (yrk. 7) och A305 (yrk. 13) att en
av  arbetsmarknadspolitikens  främsta
uppgifter är att underlätta ungdomars
möjlighet  till  arbete  och  egen
försörjning. Moderaterna vill ersätta de
traditionella   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna för ungdomar under 25 år med
en företagsinriktad lärlingsutbildning.
Utbildningen  kan bedrivas  av  olika
aktörer, såsom gymnasieskolor, friskolor
och utbildningsföretag. Alla arbetslösa
ungdomar mellan 20 och 25 år  skall
erbjudas lärlingsutbildning. Systemet bör
byggas upp tillsammans med företagen och
vara  tillgängligt efter  100  dagars
arbetslöshet. Det skall införas  s.k.
matchning,    dvs.    att    en
arbetsmarknadsutbildning för  specifika
yrkesområden inrättas i kombination med
kompletterande kompetensutveckling  för
arbetslösa (Kr232 yrk. 7).
Kristdemokraterna anger i kommittémotion
A329 (yrk. 11) att lärlingssystem kan
utvecklas  både  inom  den  svenska
gymnasieskolans  ram  och  som  en
arbetsmarknadspolitisk   åtgärd   för
arbetslösa. Kristdemokraterna utvecklar i
kommittémotion Ub399 (yrk. 2) frågan om
att införa en lärlingsutbildning som en
arbetsmarknadspolitisk  åtgärd.  Flera
förhållanden talar, enligt partiet, för
ett fungerande lärlingssystem. Skola och
samhälle  visar  inte  de  praktiska
färdigheterna den uppmärksamhet som är
rimlig. Ungdomsarbetslösheten i Sverige
är betydligt högre än den genomsnittliga
arbetslösheten. Kraftiga insatser måste
vidtas för att sänka trösklarna  för
ungdomars inträde i arbetslivet. Många
hantverksyrken håller på att dö ut. Det
finns behov av kompetenta yrkesarbetare
på   områden  som  det  reguljära
utbildningssystemet  har  svårt  att
tillfredsställa. För att kunna svara upp
till  företagens  olika  behov  av
yrkeskunnande behövs en  mängd  olika
utbildningsvägar. Det finns inte någon
centralt  sammanställd information  om
lärlingsutbildningar  som  bedrivs  i
projektform runt om i landet i form av
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  En
kartläggning på central, regional och
lokal  nivå och en samordning mellan
länsarbetsnämnderna  och   kommunerna
behövs. På olika platser i landet har
projekt  med  lärlingsutbildning  som
arbetsmarknadspolitisk  åtgärd  slagit
mycket väl ut. Med en väl fungerande
lärlingsutbildning inom gymnasieskolans
ram  kommer  på  sikt  behovet  av
lärlingsutbildning          som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd att minska.
I dagsläget föreligger det dock ett stort
behov.

Utskottets ställningstagande

Det måste vara samhällets ambition att
alla  ungdomar erbjuds  arbete  eller
meningsfulla studier. Vissa ungdomar har
behov av särskilt stöd i sammanhanget.
Utskottet  finner det  angeläget  att
förslag om insatser för att rusta och
förbereda ungdomar för en etablering på
arbetsmarknaden utgår från en helhetssyn
där  ansvarsförhållandena  skall  vara
klarlagda och där inga ungdomar skall
riskera att ofrivilligt och långvarigt
hamna utanför arbetslivet.
Utbildning,  både  teoretisk   och
yrkesmässig,  är något som  generellt
förbättrar en arbetslös chanser att få
ett arbete. Utskottet har våren 2003 i
bet.  2002/03:AU8  redovisat  en  del
befintliga    möjligheter    till
lärlingsutbildning    och    annan
yrkesutbildning.  Bland  annat  pekade
utskottet  på  att cirka  30  %  av
arbetsmarknadsutbildningen  sker  genom
praktik     på     arbetsplatser.
Lärlingsutbildning förekommer också  i
gymnasieskolan - en genomgång av gällande
bestämmelser           avseende
lärlingsutbildningen  har  gjorts  i
utbildningsutskottets     betänkande
2001/02:UbU9.
IFAU har gjort en jämförelse mellan
olika    utbildningsmodeller    för
grundläggande   yrkesutbildning   och
övergången  skola-arbetsliv  (Rapport
2003:8). En huvudfråga i rapporten är hur
olika   utbildningsmodeller  påverkar
förutsättningar för ungdomars övergång
från skola till arbetsliv. En jämförelse
har gjorts mellan de svenska, tyska,
brittiska  och amerikanska modellerna.
Slutsatserna som kan dras av den svenska
modellen,  som  kännetecknas  av  en
offentligt organiserad yrkesutbildning,
är att den fram till 1990-talet gett
relativt gynnsamma förutsättningar för
ungdomars  övergång från  skola  till
arbetsliv, i betydelsen låg arbetslöshet
och begränsad inaktivitet, särskilt i
jämförelse  med  de  brittiska  och
amerikanska systemen. Under 1990-talet
har dock problemen tilltagit. Tendenser
till ökade problem med genomströmning i
gymnasieskolan, en växande andel elever
utan slutbetyg och en ökad elevvolym inom
det individuella programmet kan noteras
och ses som allvarliga varningssignaler.
Gymnasiekommittén   presenterade   i
december 2002 sitt slutbetänkande Åtta
vägar till kunskap - en ny struktur för
gymnasieskolan (SOU 2002:120). En  av
utgångspunkterna   för   kommitténs
överväganden har varit en analys och
bedömning av den framtida arbetsmarknaden
och  vilka  krav  denna  ställer  på
gymnasieskolans utbildningar och deras
innehåll. En allmän bedömning är enligt
kommittén  att  tillväxten  av  jobb
sannolikt kommer att ske i tjänstesektorn
eller   genom   en  förening   av
industriproduktion och tjänsteverksamhet.
Strukturen   på   den   föreslagna
gymnasieskolan är uppbyggd av block som
innehåller yrkeskurser som helt eller
delvis skall kunna arbetsplatsförläggas.
Alla i gymnasieskolan skall få möjlighet
att  lära  i  arbetslivet,  i  olika
omfattning beroende på vilken inriktning
övriga studier har. Utredningen föreslår
också  att  kommunens  ansvar  för
uppföljningen av ungdomar under 20 år som
inte  går  ut  gymnasieskolan  skall
förtydligas. Enligt uppgift under hand
från Regeringskansliet kan en proposition
i frågan förväntas komma under våren
2004.
Utredningen om samhällets insatser för
att stödja ungdomar som varken studerar,
arbetar eller söker arbete överlämnade
sitt  betänkande  Unga  utanför  (SOU
2003:92) i mitten av november 2003 till
regeringen, vilket utskottet berört ovan.
Utredningen   analyserar   samhällets
insatser för att stödja de ungdomar som
är i behov av särskilt stöd för att
utbilda  sig eller etablera  sig  på
arbetsmarknaden.  Utredningen  lämnar
förslag på konkreta åtgärder och föreslår
bl.a. att varje kommun skall ha  en
lagstadgad  skyldighet att  skapa  en
organisation som ansvarar för att aktivt
söka upp och ge stöd till alla unga
utanför under 20 år. Stödet skall syfta
till att ge kompetens för vidare studier
och arbete. Möjligheten till individuellt
anpassad undervisning måste behållas och
utvecklas. Gymnasieskolan föreslås  få
större möjligheter att upphandla tjänster
från andra aktörer såsom studieförbund
och folkhögskolor. För att öka antalet
lärlingsplatser föreslår utredningen att
en särskild förhandlare utses som skall
arbeta för att arbetsmarknadens parter
träffar  avtal  även  inom   icke
traditionella lärlingsområden.  Förslag
lämnas också om en förändrad roll för
arbetsförmedlingen när det gäller unga
arbetslösa. Dessutom menar utredningen
att  vissa  arbetsmarknadsutbildningar
skall kunna erbjudas 18-åringar liksom
möjligheten till anställningsstöd.
Mot denna bakgrund och i avvaktan på
resultatet av regeringens beredning av
betänkandena avstyrks motionerna  A305
yrkande 13 (m), A329 yrkande 11 (kd),
Ub399 yrkande 2 (kd) samt Kr232 yrkande 7
(m).

Stöd till start av näringsverksamhet m.m.

Motionerna

Folkpartiet vill i kommittémotion A310
(yrk. 9) att de s.k. mikrokrediterna
utvecklas och att starta-eget-bidraget
avskaffas. Det är viktigt att det finns
någon form av stöd till dem som har en
idé och vill starta ett eget företag men
som inte har något kapital att sätta in.
Det  system  med  mikrokrediter  som
riksdagen hösten 2001 beslutade om måste
utvecklas. Det är ett bättre alternativ
än starta-eget-bidraget som skapar falsk
illusion av att det går att få i gång ett
företag på mycket kort tid. Starta-eget-
bidraget bör därför avskaffas.
Christer Adelsbo och Göran Persson i
Simrishamn (båda s) vill i motion A327 ha
ett  flexiblare starta-eget-bidrag som
även kan uppbäras av icke arbetslösa
personer (yrk. 1). I ett projekt  i
Bromölla kommun som syftade till att
radikalt öka nyföretagandet ingick bl.a.
att även anställda hade möjlighet att få
tjänstledighet  och  starta-eget-bidrag
(yrk. 2).

Utskottets ställningstagande

Syftet  med  stöd  till  start  av
näringsverksamhet är att ge arbetslösa
eller sådana personer som riskerar att
bli arbetslösa bidrag till försörjningen
under inledningsskedet av verksamheten.
Det krävs att de aktuella personerna inte
kan få ett arbete och har förutsättningar
för att starta egen verksamhet. Stöd kan
också ges till personer som är bosatta
inom vissa stödområden även om de inte är
arbetslösa. Den som är berättigad till
ersättning från arbetslöshetskassa får
aktivitetsstöd        motsvarande
arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320
kr  per dag. Den som inte uppfyller
villkoren i arbetslöshetsförsäkringen får
aktivitetsstöd med 223 kr per dag.
Stödet är alltså enbart ett bidrag till
den  enskildes försörjning under  sex
månader. För den egne företagaren kan det
också  finnas  behov av  medel  till
investeringar m.m. i verksamheten. Några
sådana  kostnader  täcks  inte  av
stödformen.
Institutet   för   tillväxtpolitiska
studier (Itps) har gjort en uppföljning
av  de  företag som nystartade  1998
(S2003:005). Antalet nystartade företag i
Sverige 1998 var omkring 34 000. Av dessa
var 55 % fortfarande verksamma tre år
efter  start. Överlevnadsgraden  bland
företag där företagaren fått starta-eget-
bidrag var 52 %, alltså något sämre.
IFAU har i sin rapport Starta-eget-
bidrag - en studie av framgångar och
misslyckanden (forskningsrapport 2001:8)
analyserat  olika  framgångs-   och
misslyckandefaktorer som berör starta-
eget-bidraget. En framgångsfaktor  som
anges är den mjukstart ett bidrag ger den
enskilde  och  att  denne  kommer  i
sysselsättning.  En problemfaktor  som
nämns är den korta period som bidraget
lämnas. Den enskilde individen kan oftast
inte redan efter sex månader avgöra om
det finns någon bärighet i företaget.
Utskottet  vill  i detta  sammanhang
tillägga att det finns vissa möjligheter
att förlänga bidraget, vilket dock sällan
kommer i fråga. I ett sådant läge kan den
enskilde behöva ta lån för att fortsätta
sin  verksamhet.  Ett  lån  enligt
förordningen  (1994:1100)  om  statlig
finansiering    genom    regionala
utvecklingsbolag, som har likheter med de
mikrokrediter som Folkpartiet förespråkar
i sin motion, skulle då kunna vara ett
alternativ för den enskilde.
Utskottet anser att stödet till start
av  näringsverksamhet har en  lämplig
utformning för den kategori människor som
det avser. De i och för sig begränsade
undersökningar som gjorts ger stöd för
att bidraget på ett tillfredsställande
sätt fyller sin funktion. Med hänvisning
till vad som framförts ovan avstyrker
utskottet motionerna A310 yrkande 9 (fp)
och A327 yrkandena 1 och 2 (s).

Aktivitetsgarantin

Motionerna

Kristdemokraterna menar i kommittémotion
A329 (yrk. 5) om långtidsarbetslösa och
aktivitetsgarantin att den insikt som
måste prägla arbetsmarknadspolitiken är
att det är nödvändigt att på ett tidigt
stadium vidta relevanta åtgärder för att
stödja den arbetslöse att snabbt få rätt
utbildning, praktik och annan hjälp. En
arbetslöshetsförsäkring och ett system
bör införas som ger starka incitament för
den arbetslöse att aktivt söka arbete.
Systemet  måste avvägas så att  alla
människor får en rimlig grundläggande
försörjning och att inte åtgärder på
detta område leder till att människor
bara  skickas  över till  kommunernas
socialbidragssystem.  Grundidén   med
aktivitetsgarantin är riktig, dvs. att de
långtidsinskrivna kommer in i ett mer
aktivt  och  nära  samarbete  med
arbetsförmedlingens personal  och  att
varje individs särskilda behov beaktas i
utformningen   av  en   individuell
handlingsplan. Aktivitetsgarantin  står
dock  och  faller med den  praktiska
tillämpningen. Det räcker således inte
med  jobbsökaraktiviteter. Det  behövs
tydliga krav som går att leva upp till,
stöd   och   hjälp   att   bryta
arbetslöshetsmönstret och aktiva insatser
att möta den enskilda personens konkreta
behov och problem. Det är också viktigt
med  nära samverkan med föreningsliv,
näringsliv, privata bemanningsföretag och
förmedlare.
Den svenska arbetsmarknadspolitiken har
visat sig misslyckad hävdar Centerpartiet
i  kommittémotion A263 (yrk. 9).  De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  har
inte lett till att fler fått nya arbeten.
Ett  av  de  största  programmen  är
aktivitetsgarantin.  I   AMS   egen
utvärdering sägs att åtgärden inte ökar
deltagarnas chanser att få ett reguljärt
arbete, däremot ökar chanserna att få ett
arbete med stöd. Många äldre arbetslösa
uppfattar   aktivitetsgarantin   som
kränkande     och     meningslös.
Aktivitetsgarantin bör därför begränsas
till två år och i stället skall en
möjlighet införas för arbetslösa över 60
år att få en anställning med lönebidrag.
Jan Björkman och Kerstin Andersson (båda
s) anser i motion A301 att de som har
deltagit i aktivitetsgarantin i minst ett
år  skall ha rätt till fem  veckors
ledighet med bibehållen ersättning  i
enlighet med semesterlagen.

Utskottets ställningstagande

Aktivitetsgarantin syftar till att minska
långtidsarbetslösheten och minska andelen
långtidsinskrivna           vid
arbetsförmedlingarna som utskottet har
betonat  några  gånger tidigare.  Som
utskottet betonat många gånger tidigare
måste långtidsarbetslösheten motverkas på
ett så tidigt stadium i arbetslösheten
som möjligt. Det är viktigt att det finns
ett    brett    spektrum    av
arbetsmarknadspolitiska  insatser  att
använda i detta arbete. Utskottet har i
bet.     2002/03:AU8    behandlat
motionsyrkanden  från Kristdemokraterna
(A329 yrk. 5) och Centerpartiet (A263
yrk. 9) som är mycket snarlika de som
utskottet nu har att behandla. Utskottet
instämde redan då i Kristdemokraternas
uppfattning   att   den   praktiska
tillämpningen  av  regelsystemen  och
utformningen av aktivitetsgarantin är av
avgörande betydelse för kvaliteten  i
verksamheten. I betänkandet har lämnats
en  beskrivning  av det  arbete  med
kvalitetsfrågorna som pågår inom AMS.
Detta arbete fortgår alltjämt, vilket
utskottet värdesätter.
När  det gäller möjligheten att  få
aktivitetsstöd  vid frånvaro  regleras
denna fråga i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd. Av förordningen framgår
att betald ledighet kan beviljas bl.a.
under förutsättning att uppehållet bedöms
lämpligt   utifrån  den   enskildes
individuella handlingsplan. Han eller hon
skall också under uppehållet vara beredd
att   efter   överenskommelse   i
handlingsplanen  ta  aktiv  del  av
arbetsförmedlingens service i fråga om
platsförmedling. Utgångspunkten är att
den som uppbär aktivitetsstöd skall stå
till arbetsmarknadens förfogande. Det är
alltså  inte fråga om en rätt  till
ledighet. Någon självklar analogi kan
därför inte göras med semesterlagens rätt
till 25 semesterdagar.
Utskottet avstyrker med hänvisning till
vad som ovan anförts motionerna A263
yrkande 9 (c), A301 (s) och A329 yrkande
5 (kd).

Anställningsstöd

Motionen

Kristdemokraterna kräver i kommittémotion
A329 (yrk. 7) att alla regelförändringar
som gäller anställningsstödet underställs
riksdagens  avvägande  och  beslut.
Anställningsstödet skall hjälpa alla som
varit arbetslösa i minst tolv månader.
Det är orimligt att regeringen själv
beslutar om regeländringar när det gäller
åtgärder som beräknas belasta statens
finanser med 2,3 miljarder kronor 2004.
Regelverket har sedan de senaste åren
varit  föremål för ett  stort  antal
ändringar och tillägg. Det är viktigt att
en åtgärd får verka fullt ut och inte
störas av ständiga regeländringar som
minskar överskådligheten och byråkratin.
Anställningsstödet borde begränsas till
ett  allmänt anställningsstöd och ett
förstärkt anställningsstöd.

Utskottets ställningstagande

Kristdemokraterna framför  kritik  som
riktas dels mot anställningsstöden i sig,
dels  mot regeringens sätt att själv
besluta om förändringar i förordningen om
anställningsstöd. Det förekommer i stor
utsträckning på arbetsmarknadsområdet att
reglering sker i förordning som beslutas
av  regeringen.  Regleringsformen  ger
regeringen möjlighet att snabbt anpassa
bestämmelser till nya situationer som
plötsligt kan uppstå på arbetsmarknaden,
utan den fördröjning det innebär att
underställa    riksdagen    frågan.
Utgångspunkten bör dock vara att större
förändringar i sak skall underställas
riksdagen  för beslut, såsom  det  i
allmänhet  har  skett. Utskottet  kan
konstatera  att  av de  elva  gånger
förordningen    (1997:1275)    om
anställningsstöd har varit föremål för
ändring sedan dess tillkomst  den  1
januari 1998 har förändringarna av stödet
underställts riksdagen sju gånger. Ett
ytterligare exempel är att regeringen i
årets  budgetproposition  underställer
riksdagen frågan om avskaffande av det
utökade förstärkta anställningsstödet.
Regeringen har vid flera tillfällen, nu
senast i budgetpropositionen, aviserat
att  en  översyn  av regleringen  av
anställningsstöden  skall  äga  rum.
Utskottet  har  i  sitt  betänkande
2002/03:AU8 utvecklat bakgrunden  till
varför också utskottet anser att det
finns ett sådant behov. Till detta kommer
att  den  ökade  förekomsten   av
undantagstillämpning enligt förordningen
ger anledning till översyn. I samband med
översynen kommer regeringen, som framgår
av  budgetpropositionen, att göra  en
nödvändig uppstramning av villkoren och
tillämpningsbestämmelserna      för
anställningsstöden.
Utskottet instämmer med regeringen att
förordningen om anställningsstöd är i
behov av en översyn. Utskottet avstyrker
med hänvisning till ovanstående motion
A329 yrkande 7 (kd).

Andra insatser för arbetslösa

Motionerna

Centerpartiet anser i kommittémotion A263
(yrk. 11) att alla arbetslösa som har en
kort  utbildning  skall  erbjudas  en
kompletterande  utbildning  motsvarande
gymnasienivå.   Kravet   på   hög
utbildningsnivå hos både individer och
befolkningen i stort är större i dag än
någonsin tidigare. Det blir allt svårare
att  klara arbetslivet utan  en  god
utbildning. Under hela 1990-talet var det
personer med kort utbildning som först
blev arbetslösa och sist fick nytt arbete
när konjunkturen vände.
Alf Eriksson och Ann-Kristine Johansson
(båda s) pekar i motion A223 på att
naturvårdsarbeten  för  att  skydda
naturområden på grund av ändrade regler
inom arbetsmarknadspolitiken har minskat
kraftigt. Det är nödvändigt att reglerna
för arbetsmarknadspolitiken ändras så att
de  arbetslösa även i framtiden  får
möjlighet att utföra dessa meningsfulla
arbetsuppgifter.
Lennart Kollmats (fp) kräver i motion
A369  åtgärder  så  att  den  s.k.
Hallandsmodellen, som är ett byggvårds-
och arbetsmarknadsprojekt, kan fortsätta.
Projektet går nu mot sin undergång, sägs
det i motionen. Projektmedel dras ned och
regelverket blir allt svårare att leva
upp till.
Barbro Feltzing (mp) anser i motion A365
att frågan om kooperatörsbidrag bör utges
vid arbete i sociala arbetskooperativ
skall utredas (yrk. 1) liksom möjligheten
till   ett   stimulansbidrag   för
handledarlöner i sociala arbetskooperativ
(yrk. 2).

Utskottets ställningstagande

Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla
gymnasieutbildning tills de fyller 20 år,
men  inte  därefter. När det  gäller
arbetsmarknadsutbildningen är syftet att
den skall leda till arbete, vilket är
skälet till att den är yrkesinriktad. Det
kan       förekomma       att
arbetsmarknadsutbildning ges i form av en
plats    i    det    reguljära
utbildningsväsendet, dvs. vid  komvux,
folkhögskola  eller  högskola.   På
gymnasienivå får arbetsmarknadsutbildning
endast ges till arbetshandikappade och
till långtidsinskrivna invandrare. Övriga
arbetslösa  är  hänvisade  till  den
kommunala  vuxenutbildningen. Deltagare
inom aktivitetsgarantin har getts utökade
möjligheter   att  med   bibehållet
aktivitetsstöd delta i utbildning inom
det reguljära utbildningsväsendet. Att
det finns sådana möjligheter är viktigt
med tanke på att många deltagare inom
aktivitetsgarantin saknar kvalifikationer
för de arbeten som finns eller väntas
tillkomma framöver. Utbildning inom det
reguljära   utbildningssystemet   för
deltagare i aktivitetsgarantin får avse
förberedande  insatser på  grundskole-
eller  gymnasienivå och får  motsvara
längst sex månaders heltidsstudier. De
som är över 50 år får studera upp till
tolv  månader.  För  deltagare  i
aktivitetsgarantin kan detta  innebära
bättre möjligheter att inhämta kunskap i
kärnämnena men också att delta i korta
orienterande utbildningar som syftar till
att stimulera till vidare studier inom
aktivitetsgarantin eller det reguljära
utbildningsväsendet. Utskottet är inte
berett att generellt förorda en möjlighet
till gymnasieutbildning, i varje fall
inte om den skall erbjudas inom ramen för
arbetsmarknadsutbildningen.      Med
hänvisning till det anförda avstyrker
utskottet motion A263 yrkande 11 (c).
I    motion   A223   förespråkas
naturvårdsarbete och  i  motion  A369
byggnadsvårdsarbete  (Hallandsmodellen),
båda inom arbetsmarknadspolitikens ram.
Utskottet konstaterar att medel under
budgetåret 2003 får användas för förhöjda
dagsverkskostnader  i  samband  med
anställningsstöd som medför investeringar
i bl.a. skogligt arbete och arbete inom
miljö-, natur-, byggnads- och fornvård.
Av AMV:s regleringsbrev för 2003 framgår
att stöd för sådana arbeten får lämnas
med högst 2 500 kr per dag i stödområden
och med högst 1 500 kr per dag i övriga
landet.  Enligt vad utskottet erfarit
under  hand  från Näringsdepartementet
kommer motsvarande möjlighet även att
finnas  under  budgetåret  2004.  Med
hänvisning till det anförda avstyrker
utskottet motionerna A223 (s) och A369
(fp).
Lönebidragsutredningen som nyligen lämnat
sin betänkande ArbetsKraft (SOU 2003:95)
har  undersökt möjligheterna till och
lämpligheten av ett bidrag till s.k.
sociala arbetskooperativ inom ramen för
de arbetsmarknadspolitiska insatserna för
personer med funktionshinder. Betänkandet
är  föremål  för  remissbehandling.
Utskottet vill inte föregripa regeringens
beredning av frågan och avstyrker motion
A365 yrkandena 1 och 2 (mp).2.3 Arbetsförmedling m.m.

Utskottets förslag i korthet
Ett antal motioner om arbetsförmedling
och arbetsmarknadsnämnder behandlas i
avsnittet. Samtliga motioner avstyrks
bl.a.  med hänvisning till  pågående
arbete inom AMV. I avsnittet behandlas
också en motion om avskaffande av den
s.k.  platsanmälningslagen. Utskottet,
som anser att systemet med platsanmälan
fyller en viktig funktion, avstyrker
motionen.
Jämför reservationerna 32 (m), 33 (fp)
och 34 (c).

Förmedlingsverksamhet

Motionerna

Moderaterna anser i kommittémotionen A305
(yrk.   10)  att  en  individuell
arbetsförmedling  skall  skapas.  Alla
arbetslösa skall ha rätt till kostnadsfri
och  valfri arbetsförmedling  och  en
individuell          behandling.
Arbetsförmedlingstjänsten kan utföras av
olika huvudmän, t.ex. bemanningsföretag.
Konkurrens   och   mångfald   inom
arbetsförmedlingen  leder  till  högre
kvalitet och effektivare resultat. Staten
har dock det yttersta ansvaret för att
alla arbetslösa får den service som de
har rätt att kräva. Verksamheten skall
utformas utifrån de lokala förhållandena.
Allt stöd från arbetsförmedlingen skall
ha som enda syfte att ge den arbetslösa
maximal möjlighet att kunna finna ett
arbete,  och åtgärderna måste  därför
utformas efter den enskildes behov.
Platsförmedlingen skall reformeras för
att stärka den arbetslöses ställning,
menar Folkpartiet i kommittémotion A310
(yrk. 5). Arbetsförmedlingen måste få
konkurrens, verksamheten kan utföras av
en  rad  olika  aktörer.  Privata
arbetsförmedlingar,      branschvisa
arbetsförmedlingar,        privata
utbildningsföretag,   bemanningsföretag
etc. skall kunna komplettera den statliga
arbetsförmedlingen.      Fristående
organisationer, som aktivitetscentrum och
förmedlare av kunskapstjänster m.fl., har
bidragit till att minska arbetslösheten
och  segregationen och att höja låga
kvinnolöner bl.a. inom vården. Ytterst
har  det  offentliga  ansvaret  för
arbetsförmedlingsverksamheten; i  vissa
delar av Sverige finns det inte underlag
för privata aktörer och där måste det
offentliga  träda in. Hanteringen  av
arbetslöshetsförsäkringen bör  dessutom
lyftas       bort       från
platsförmedlingsverksamheten.

Utskottets ställningstagande

Moderaterna och Folkpartiet är i sina
motioner om arbetsförmedlingsverksamheten
relativt  samstämmiga.  Utgångspunkten
tycks vara att arbetsförmedling sker bäst
i annan än statlig regi. Det statliga
ansvaret begränsas enligt dessa partier
till en sorts garanti att täcka upp
geografiskt på de platser där de privata
aktörerna inte etablerat sig.
Utskottet vill med anledning av detta
slå   fast   att  den  offentliga
arbetsförmedlingen även i framtiden skall
vara anslagsfinansierad, heltäckande och
avgiftsfri.  Den  bör  bedriva  en
sammanhållen     och     effektiv
arbetsmarknadspolitik och förfoga över de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Det
senare hindrar naturligtvis inte  att
samverkan  sker med andra aktörer  i
utförandet av programmen. Utan samverkan
med    andra    parter    klarar
arbetsförmedlingen inte hela sin uppgift
på det arbetsmarknadspolitiska området.
AMS har som tidigare omnämnts under 2003
tagit fram styrdokumenten Af Sverige.
Dokumentet   genomsyras   av   att
arbetsförmedlingens arbetssätt skall vara
enhetligt, rättssäkert och effektivt. På
detta  sätt  kan  den  offentliga
förmedlingen ytterligare förbättra sin
verksamhet.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker  utskottet  motionerna  A305
yrkande 10 (m) och A310 yrkande 5 (fp).

Arbetsmarknadsnämnder

Motionerna

Centerpartiet vill i kommittémotion A263
(yrk. 3 och 10) att regelverket för och
organisationen             av
arbetsförmedlingsnämnderna     skall
utvärderas.      För      att
arbetsmarknadspolitiken skall bli  mer
dynamisk behövs lokal förankring  och
idéer    från    alla    parter.
Arbetsförmedlingsnämnderna har inte makt
över resurserna och har inte fått någon
större  betydelse  för  den  lokala
delaktigheten.  Det  skall   finnas
lagstiftning som gör det möjligt för
arbetsmarknadsnämnderna att i samråd med
kommuner   och   landsting   införa
anställningsstöd såsom offentligt skyddat
arbete och offentligt tillfälligt arbete.
Linnéa Darell (fp) betonar i motion A221
vikten  av  ökad  samverkan  mellan
akademiskt utbildade personer och små och
medelstora företag. Det borde  finnas
utrymme för lokala och regionala insatser
för arbetslösa med akademisk utbildning i
samverkan               med
arbetsförmedling/länsarbetsnämnd   och
intresserade företag.

Utskottets ställningstagande

Ett viktigt forum för lokal samverkan är
de arbetsmarknadsnämnder som finns  i
merparten   av  landets   kommuner.
Arbetsmarknadsnämnderna   är    ett
samarbetsorgan med uppgift att medverka
till  att  den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten  utformas utifrån  lokala
förutsättningar  och  behov.  Enligt
förordningen (2001:623) med instruktion
för    Arbetsmarknadsverket   skall
länsarbetsnämnden    överlåta    åt
arbetsmarknadsnämnden  att  besluta  i
frågor  som  det  är  lämpligt  att
arbetsmarknadsnämnden prövar. En sådan
överlåtelse skall framför  allt  avse
frågor  där  ett utökat  ansvar  för
arbetsmarknadsnämnden        ökar
förutsättningarna för en lokal anpassning
av verksamheten. Det kan t.ex. innebära
att nämnden skall medverka till att finna
former  och  skapa  utrymme   för
aktivitetsgarantin,   ansvara   för
kvaliteten   i   ungdomsinsatserna,
mobilisera      det      lokala
arbetsmarknadsutbudet och skapa samsyn
mellan olika aktörer för att främja att
varje individs arbetsförmåga tas till
vara. Nämnderna består av representanter
från kommunen, det lokala näringslivet
och      arbetstagarorganisationer.
Statskontoret har av regeringen fått i
uppdrag att följa upp resultatet  av
Arbetsmarknadsverkets nya ledningsform. I
en delrapport som kom i januari 2003 har
uppföljning  skett av  styrningen  av
länsarbetsnämndernas verksamhet. En del i
denna     uppföljning     berör
arbetsmarknadsnämnderna och deras roll.
Det som framkom i delrapporten är att,
även om arbetsmarknadsnämnderna ofta har
en rådgivande roll, det inte är ovanligt
att   länsarbetsnämnderna   delegerar
beslutsbefogenheter         till
arbetsmarknadsnämnderna.    Delegerade
beslut  kan  t.ex. gälla övergripande
fördelning    av    medel    för
arbetsmarknadsprogram,
arbetsmarknadsutbildningens  inriktning,
upphandling av arbetsmarknadsutbildning
och  beslut  om arbetsgivarstöd  till
företag  som  saknar  kollektivavtal.
Statskontorets    uppdrag    skall
slutrapporteras i januari 2004.
När det gäller motion A221 om samverkan
mellan   arbetslösa  med  akademisk
utbildning och små och medelstora företag
kan  utskottet  konstatera  att  ett
etablerat  forum för sådan  samverkan
skulle kunna vara arbetsmarknadsnämnderna
som bör ha en passande sammansättning för
sådan verksamhet.
Med hänvisning till vad som framförts
ovan  och  till  att  Statskontorets
uppföljning pågår och med beaktande av
att   arbetsmarknadsnämnderna,   om
delegering sker, redan i dag kan förfoga
över  arbetsmarknadspolitiska  program,
avstyrker utskottet motionerna A221 (fp)
och A263 yrkandena 3 och 10 (c).

Platsanmälningslagen

Motionerna

I  två  m-motioner hävdas att  lagen
(1976:157) om skyldighet för arbetsgivare
att  anmäla  ledig  plats  till  den
offentliga arbetsförmedlingen avskaffas.
Anita Sidén och Cecilia Magnusson (båda
m) anser i motion A222 att lagen inte
fyller någon funktion och att den är
otidsenlig. Magdalena Andersson och Bengt-
Anders Johansson (båda m) menar i motion
A201 av liknande skäl att lagen utan
olägenhet kan avskaffas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  anser att  den  offentliga
arbetsförmedlingen även i fortsättningen
skall vara heltäckande. Den skall liksom
hittills också vara anslagsfinansierad
och avgiftsfri. Om arbetsmarknaden skall
fungera väl krävs en effektiv spridning
av informationen om lediga platser över
hela landet. Genom allmän platsanmälan
ges    möjlighet   till    sådan
informationsspridning. Den kan därigenom
sägas   befrämja   rörligheten   på
arbetsmarknaden. Vidare kan den enskilda
arbetssökanden få bättre överblick över
lediga arbeten, ett behov som kanske gör
sig än mer gällande i dag än när lagen
infördes. Troligen är det fler grupper av
sökande som anser att det kan finnas skäl
att vända sig till förmedlingen om det
finns krav på obligatorisk platsanmälan.
Arbetsgivarna har i regel fördel av att
få ett större antal sökande att välja
mellan, vilket lagen bör leda  till.
Användningen av AMS tjänster  på  Af
Internet  har  fått en  allt  större
betydelse. Tjänsten "Annonsera direkt"
svarar för 40 % av alla lediga arbeten
som  anmäls  till  arbetsförmedlingen.
Utskottet, som anser att systemet med
platsanmälan fyller en viktig funktion,
kan därför inte dela uppfattningen att
den  obligatoriska  platsanmälan  bör
slopas. Motionerna A201 (m) och A222 (m)
avstyrks.

2.4 Arbetskraftens rörlighet över
gränserna

Utskottets förslag i korthet
Motioner  om arbetskraftens rörlighet
över gränserna behandlas i avsnittet
och avstyrks av utskottet.
Jämför reservationerna 35 (m) och 36
(v).

Motionerna

Vänsterpartiet avvisar i motion  A259
övergångsbestämmelser       rörande
arbetskraftens fria rörlighet i samband
med utvidgningen med motiveringen att
detta vore diskriminerande och skulle
medföra en risk för att EU delas in i A-
och B-lag.
Redan i dag, innan EU:s utvidgning ägt
rum, finns exempel på att arbetskraft
från  andra  länder  utsätts  för
lönedumpning och social dumpning och får
sämre   arbetsvillkor  än   inhemsk
arbetskraft. Detta måste undvikas, och
regeringen  måste  följa  upp  att
kollektivavtal  och  rättigheter  för
löntagarna inte urholkas till följd av
den fria rörligheten.
En   översyn   bör   göras   av
bemanningsföretag där lönedumpning kan
förekomma   liksom   av   oklara
ansvarsförhållanden mellan huvud-  och
underentreprenörer och oseriös användning
av F-skattsedlar.
Regler om arbetskraftens fria rörlighet
och arbetskraftsinvandring måste utformas
utifrån ett klass- och könsperspektiv och
syfta  till  att  alla  grupper  på
arbetsmarknaden skall omfattas av ett
skydd.
Tobias Billström m.fl. (m) begär i motion
Sf324 (yrk. 3 och 4) att hindren mot
arbetskraftens    rörlighet     i
Öresundsregionen undanröjs. Systemen för
arbetslöshetsersättning   och   för
arbetsförmedling           och
arbetsmarknadspolitiska program är i dag
utformade  på ett sätt som motverkar
regional integrering och arbetspendling.
När det gäller arbetslöshetsförsäkringen
exemplifierar motionärerna med de problem
som uppstår för personer som exempelvis
arbetar i båda länderna eller som uppbär
ersättning för deltidsarbetslöshet i det
ena landet och arbetar deltid i det
andra.
Christer Nylander m.fl. (fp) förespråkar
i motion N225 (yrk. 4) regeländringar för
att    öka   integreringen    av
arbetsmarknaderna  i  Öresundsregionen.
Kostnaderna för arbetspendling bör bli
avdragsgilla, de regler som gäller för
tillsvidareanställningar bör gälla också
för bemanningsföretag och skillnader i
skatter,  pensions-, försäkrings-  och
arbetsgivaravgifter  bör  minska  och
tydliggöras.
Viviann Gerdin (c) anser i motion A240
(yrk.   3)   att  interregprojektet
GränseTjänsten  i  Morokulien   bör
finansieras med statliga medel. Projektet
syftar till att underlätta integreringen
mellan Norge och Sverige. GränseTjänsten
är   en   informationscentral   dit
privatpersoner,  organisationer   och
företag kan vända sig.

Utskottets ställningstagande

Vänsterpartiet tar i sin motion  upp
frågan om hur tryggheten skall kunna
säkerställas på arbetsmarknaden, och då
särskilt i samband med EU:s förestående
utvidgning.
Arbetsmarknadsutskottet har under 2003
särskilt  uppmärksammat  frågor  om
arbetskraftens rörlighet över gränserna.
I  maj i år anordnade utskottet  en
offentlig     utfrågning     om
arbetskraftsinvandring. Syftet var bl.a.
att  belysa arbetskraftssituationen  i
Sverige i framtiden och villkoren för den
invandrade arbetskraften. I oktober 2003
har företrädare i utskottet för samtliga
riksdagspartier deltagit i en konferens i
Malmö  om  utländska byggnadsarbetares
verksamhet i Sverige.
Enligt  många bedömare är det  inte
troligt att en öppen arbetsmarknad i
Sverige för de nya EU-medborgarna skulle
leda   till   några   omfattande
arbetskraftsströmmar  till   Sverige.
Erfarenheterna    från    tidigare
utvidgningar, exempelvis då  Grekland,
Spanien  och Portugal blev medlemmar,
tyder  inte  på  några  omfattande
arbetskraftsströmmar från fattigare till
rikare länder. Det är dock förknippat med
osäkerhet att bygga sina antaganden på
historiska erfarenheter.
Under alla omständigheter är det enligt
utskottet   viktigt  att  förhindra
lönedumpning och annan social dumpning på
arbetsmarknaden, och detta med eller utan
arbetskraftsinvandring.  Här  har  de
fackliga  organisationerna en  central
roll.  Kollektivavtal har  fundamental
betydelse för att arbetstagare  skall
kunna tillförsäkras goda och likvärdiga
villkor. Det är i första hand genom en
väl fungerande facklig verksamhet som man
kan  motverka  social  dumpning  och
förhindra  diskriminering av invandrad
arbetskraft. Utskottet ser mot  denna
bakgrund  positivt på att  regeringen
enligt   budgetpropositionen   anslår
ytterligare  30 miljoner  kronor  för
finansiering   av   den   regionala
skyddsombudsverksamheten fr.o.m.  2004.
Också    Arbetsmiljöverket    får
medelstillskott  för  att  förstärka
tillsynsverksamheten.
En rad myndigheter måste medverka och
samverka med varandra när det gäller att
ta fram information om gällande regler
och i fråga om olika former av kontroll,
exempelvis   av  skyddsarbete   och
skattefrågor.  En  fråga  som  måste
uppmärksammas  i detta sammanhang  är
gränsdragningen  mellan  arbetstagare,
uppdragstagare   och   självständiga
företagare.
Vid   ett  sammanträffande  mellan
utskottet och arbetsmarknadsminister Hans
Karlsson med medarbetare den 15 oktober
2003 framgick att regeringen är medveten
om  de  problem  som  tas  upp  i
Vänsterpartiets motion. Utskottet anser
därför inte att det finns anledning att
rikta  något  tillkännagivande  till
regeringen i denna fråga.

Vad  beträffar förslagen i motionerna
Sf324 (m) och N225 (fp) om arbetskraftens
rörlighet i Öresundsregionen konstaterar
utskottet  att  Sverige  under  sitt
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet
2003 intensivt verkat för att undanröja
gränshinder i förhållande till de övriga
nordiska länderna.

Gränshindren  i Norden har  påtalats
under många år, och i flera rapporter har
bristerna uppmärksammats. Arbetet med att
undanröja gränshindren har dock  gått
trögt. I syfte att skynda på processen
med att riva gränshindren i Norden utsågs
i  januari  2003  den  förre  danske
statsministern  Poul  Schlüter  till
särskild  representant  med  uppdrag
underlätta rörligheten för de nordiska
medborgarna.
Schlüter har en pådrivande roll och har
under året arbetat i nära samråd med det
svenska  ordförandeskapet  i  Nordiska
ministerrådet och rådets sekretariat i
Köpenhamn. Han har också deltagit i en
rad  fackministermöten och  samarbetat
direkt med de olika regeringskanslierna
och företrädare för gränsregionerna i
Norden.  Arbetet  med  att  undanröja
gränshinder fortsätter när Island vid
årsskiftet tar över ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådet. Schlüter  blir
kvar       som       särskild
gränshindersrepresentant åtminstone fram
till  sommaren  2004.  Ministerrådets
sekretariat i Köpenhamn skall  vidare
förstärkas  med  ett  gränspolitiskt
sekretariat.

När  det  gäller  de  frågor  om
arbetslöshetsförsäkringen som tas upp i
motion Sf324 (m) konstaterar utskottet
att ett intensivt nordiskt arbete pågår
för att de skilda ersättningssystemen i
Norden skall komma i bättre samklang.

Under hösten har en juridisk analys
gjorts av möjligheten för gränsarbetare
att välja att behålla sitt medlemskap i
arbetslöshetskassan i sitt hemland när
han eller hon tillfälligt arbetar i ett
annat nordiskt land. Analysen har gjorts
med utgångspunkt i gällande avtal mellan
de  nordiska länderna respektive  EG-
lagstiftningen. Analysen har överlämnats
till    Nordiska    ministerrådet
(arbetsmarknads-           och
arbetsmiljöministrarna) och dessa antog
utredningens förslag på ett  möte  i
september 2003. Nu är det upp till vart
och ett av de nordiska länderna att se
över    sin   lagstiftning    om
arbetslöshetsförsäkringen  så  hindren
avseende     inträdes-      och
sammanläggningsvillkor försvinner.
Vad gäller möjligheterna att delta i
arbetsmarknadspolitiska program utanför
Sverige vill utskottet peka på att denna
fråga  regleras i 33 §  förordningen
(2000:624)  om  arbetsmarknadspolitiska
program. Där sägs att ett program eller
del därav får förläggas till Sveriges
närområde om det finns särskilda skäl
till  att förlägga verksamhet utanför
Sverige. Den som anordnar arbetspraktik
utanför Sverige måste dock vara en svensk
juridisk person. För att stöd till start
av näringsverksamhet skall lämnas måste
verksamheten vara registrerad i och till
viss del bedrivas i Sverige.
Frågan om flyttstöd för att söka arbete
i  annat  nordiskt har behandlats  i
överläggningar  mellan  de  nordiska
länderna  vid  ett antal  tillfällen.
Sverige  har därvid varit pådrivande.
Eftersom  det samlade intresset  från
övriga nordiska länder enligt uppgift
från Näringsdepartementet varit svalt har
Sverige inte prioriterat denna  fråga
under det svenska ordförandeskapet  i
Nordiska ministerrådet 2003.
Utskottet kan också nämna att Nordiska
ministerrådet  hösten  2003  beslutat
tillsätta en nordisk arbetsgrupp  för
erkännande av yrkesutbildning. Gruppens
arbete skall slutföras våren 2004.

GränseTjänsten i Morokulien, som tas upp
i motion A240 (c), drivs i form av ett
projekt  inom EU:s gemenskapsinitiativ
Interreg. I GränseTjänstens verksamhet
ingår    bl.a.   förmedlingsfrågor.
Länsarbetsnämnden i Värmland är en av de
nationella medfinansiärerna. Utskottet är
inte berett att ta ställning i frågan om
statlig finansiering av verksamheten utan
anser att det bör ankomma på AMV att
avgöra om och i vilken utsträckning de
arbetsmarknadspolitiska medel som verket
förfogar  över  skall  användas  till
förmedlingsverksamhet i GränseTjänstens
regi    eller   för    ordinarie
förmedlingsverksamhet         vid
arbetsförmedlingarna.

Utskottet  avstyrker motionerna  A240
yrkande 3 (c), A259 (v), Sf324 yrkandena
3 och 4 (m) samt N225 yrkande 4 (fp).

3 Utgiftsområde 14 Arbetsliv


3.1 Individuell kompetensutveckling

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om att för ett system  för
individuell     kompetensutveckling
överföra  1  150 000 000  kr  från
inkomsttitel  1428  Energiskatt  till
Riksgäldskontoret   för   tillfällig
förvaltning (utg.omr. 14 prop. punkt
5).
Motioner     om     individuell
kompetensutveckling   behandlas   i
avsnittet och avstyrks av utskottet.
Jämför reservation 37 (m, fp, kd, c).

Propositionen

För  ett  system  för  individuell
kompetensutveckling   har   riksdagen
tidigare bemyndigat regeringen att av
inkomsterna  på  inkomsttitel  1428
Energiskatt  föra  över  medel  till
Riksgäldskontoret för tillfällig förvalt
ning. Bemyndigandena har avsett  åren
2000-2003. Den sammanlagda överföringen
uppgår till 4 800 000 000 kr. I 2003 års
ekonomiska vårproposition uttalade reger
ingen  att  man  avser  att  under
mandatperioden återkomma med förslag om
kompetensutveckling. Det behövs nu ett
bemyndigande för 2004 att av inkomsterna
2004 på inkomsttitel 1428 Energiskatt
föra  1  150  000  000  kr  till
Riksgäldskontoret   för   tillfällig
förvaltning. Medlen placeras  på  ett
räntefritt konto i avvaktan på ett beslut
om  hur de skall användas för kompe
tensutveckling.  Överföringen   skall
redovisas  mot  inkomsttitel   1428
Energiskatt (utg.omr. 14 prop. punkt 5).

Motionerna

Moderaterna,         Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet drar
i motion A227 (yrk. 1-4) upp riktlinjerna
för  ett  system  för  individuell
kompetensutveckling.
Enligt partierna är det viktigt att
Sverige återfår sin forna ställning i
toppen av den s.k. välståndsligan. Dagens
situation  är  bekymmersam.  I  många
kommuner  är  en  tredjedel  av  den
arbetsföra   befolkningen   antingen
arbetslös,   föremål   för   någon
arbetsmarknadspolitisk  insats  eller
förtidspensionerad.
Arbetslivet  genomgår   en   snabb
förändring.    Globalisering    och
teknikintensifiering leder  till  ökad
rörlighet på arbetsmarknaden. Det blir
allt vanligare att en person har varit
anställd hos flera olika arbetsgivare och
att man växlar mellan utbildning och
arbete. Utbildningen är en färskvara, och
många gamla yrken är på tillbakagång
samtidigt som nya tillkommer.
Det är viktigt att man understöder det
livslånga lärandet och ökar människors
möjligheter  att  förkovra  sig  och
utvecklas. Utbildning och kompetens är
nyckelord för framtidens arbetsmarknad.
Därför skall ett system införas  för
sparande   till  kompetensutveckling.
Systemet skall vara individuellt  och
frivilligt.  Kompetenssparande  främjar
möjligheterna för individen att utbilda
sig vidare. När kompetensen stärks ökar
den enskildes trygghet på arbetsmarknaden
liksom benägenheten att pröva utmaningar
i arbetslivet. Ökade möjligheter till
kompetenssparande är därför en viktig
komponent i en strategi för långsiktig
tillväxt.
Kompetenssparande är inte bara positivt
ur ett individperspektiv. Sådant sparande
bidrar till kompetenshöjning och därmed
till att begränsa arbetslösheten. Landets
förmåga att stå emot ekonomiska kriser
förstärks (yrk. 1).
Systemet skall bygga på en möjlighet
för fysiska personer att med skattemässig
verkan göra insättningar på individuella
kompetenssparkonton. Det skall inte bara
gälla för anställda, utan det är också
viktigt att egenföretagare ges möjlighet
att kompetensspara.
Medlen  på  kompetenssparkontot  är
individens egna och skall kunna användas
till sådan kompetensutveckling som den
enskilde     själv     bestämmer.
Kompetensutveckling bör  ges  en  vid
definition. Om sparmedlen inte kommer
till användning för kompetensutveckling
bör de kunna användas för att förstärka
pensionen (yrk. 2).
Den  av  regeringen  i  proposition
2001/02:175 föreslagna avdragsrätten är
otillräcklig för att nå reformens syfte.
Avdragsrätten bör gälla för insättningar
upp till ett prisbasbelopp per år.
För låginkomsttagare bör det införas
någon form av extra skattekredit eller
bidrag.
Arbetsgivarnas medverkan är viktig för
att  stödja och utveckla individernas
kontinuerliga vidareutbildning. Det är
angeläget att få deras medverkan bl.a.
därför att kapitalet i systemet då kan
byggas upp i en snabbare takt. I syfte
att stimulera arbetsgivare att bidra till
den anställdes eget utbildningssparande
bör det införas en rätt till avdrag för
sociala avgifter vid avsättningar till
den anställdes kompetenssparkonto (yrk.
3).
Partierna avvisar regeringens förslag
att  medlen  skall förvaltas  av  en
myndighet. I stället anser de att medlen
bör  förvaltas av banker  och  andra
finansiella institut. Kostnaderna minskar
eftersom   det  redan  finns   en
"infrastruktur". Det är  viktigt  att
kompetenssparandet blir attraktivt genom
att det råder stor valfrihet för spararna
vad gäller både olika typer av sparande
och sparinstitut.
Avkastningen skall inte beskattas som
kapitalinkomst.  I  stället   skall
avkastningen beskattas på samma sätt som
gäller   för   det   individuella
pensionssparandet.  Det  innebär  att
avkastningen bör beskattas med 15 % (yrk.
4).
De fyra partierna lägger dessutom i
egna parti- och kommittémotioner fram
förslag av motsvarande eller liknande
innehåll, Moderaterna i motion A305 (yrk.
14), Folkpartiet i motionerna A307 (yrk.
6) och Ub396 (yrk. 11), Kristdemokraterna
i motionerna A308 (yrk. 6), A309 (yrk. 3)
och A329 (yrk. 15) samt Centerpartiet i
motion A263 (yrk. 12).
Ulla  Wester (s) ser i motion  A232
införande av individuella kompetenskonton
som en av många metoder att nå målet att
kvinnor och män på lika villkor skall
kunna satsa på både arbete och familj.
Motionären anser det viktigt att beakta
jämställdhetsaspekter         när
kompetenskontona utformas.

Utskottets ställningstagande

Som framgått har regeringen i 2003 års
ekonomiska vårproposition uttalat att den
avser att under mandatperioden återkomma
till  riksdagen  med  förslag  om
kompetensutveckling.  Riksdagen   har
tidigare  godkänt  ett  förslag  till
grundelement i ett system för individuell
kompetensutveckling som regeringen dragit
upp   (prop.   2001/02:175,   bet.
2001/02:AU10, rskr. 2001/02:232).
Arbetsmarknadsutskottet har redan vid
två   tillfällen,  i   betänkandena
2001/02:AU10 och 2002/03:AU2, avstyrkt
motionsförslag som i allt  väsentligt
motsvarar de förslag som nu lagts fram i
motioner från Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet.
Utskottet finner inte anledning att ändra
uppfattning utan avstyrker nu aktuella
förslag. Vad gäller motion A232 (s) anser
utskottet att jämställdhetsaspekter bör
genomsyra alla förslag som läggs fram av
regeringen.
Motionerna A227 yrkandena 1-4 (m, fp,
kd och c), A232 (s), A263 yrkande 12 (c),
A305 yrkande 14 (m), A307 yrkande 6 (fp),
A308 yrkande 6 (kd), A309 yrkande 3 (kd),
A329 (yrk. 15) och Ub396 yrkande 11 (fp)
avstyrks av utskottet.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i propositionen (utg.omr.  14
prop. punkt 5).

3.2 Ändring i arbetsmiljölagen

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
i arbetsmiljölagen (1977:1160).
Propositionen innehåller förslag till lag
om ändring i 6 kap. 2 § arbetsmiljölagen
(1977:1160). I samband med att regeringen
i  proposition  Sjösäkerhet  (prop.
2002/03:109)  lämnade  förslag  till
ändringar i arbetsmiljölagen ändrades 6
kap.  2 § arbetsmiljölagen. Ändringen
trädde i kraft den 21 juli 2003. Lagen
bör ändras tillbaka till den lydelse som
den hade före den 21 juli 2003.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag   i   propositionen   under
utgiftsområde 14 punkt 1 till ändring i 6
kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) och
föreslår  att  riksdagen  antar  den
lagändring som framgår av bilaga 3.

4 Anslagsfrågor


4.1 Anslag på utgiftsområde 13
Arbetsmarknad


Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 4 438  ags-
2  l    025  spar  77
ande  077
Utgi
200 Ansla 4 621  fts- 4 506
3  g    614  prog  072
nos
200 Försl 4 742
4  ag    879
200 Beräk 4 850 1
5  nat   863
200 Beräk 4 931 2
6  nat   337
1 Motsvarar 4 739 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 4 737 tkr i 2004 års
prisnivå.
Från anslaget finansieras kostnader för
personal  och  lokaler  samt  andra
förvaltningskostnader   vid    AMS,
länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingarna
och de avgiftsfinansierade verksamheterna
vid  Arbetslivstjänst (ALT) och  Aske
kursgård.
Under anslaget redovisas också IAESTE-
praktik (The International Association
for Exchange of Students for Technical
Experience). Anslaget får även användas
för viss medfinansiering som svarar mot
utbetalningar  från  anslaget  22:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2000-2006. En ny myndighet, Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen, inrättas
fr.o.m. den 1 januari 2004. Myndigheten
kommer att överta de flesta av  AMS
tillsynsuppgifter    som    avser
arbetslöshetsförsäkringen. Med anledning
av  denna övergång minskar regeringen
anslaget med 46 miljoner kronor samtidigt
som  anslaget 22:12 Inspektionen  för
arbetslöshetsförsäkringen  ökas   med
motsvarande belopp. Anslag 22:1 minskas
med 1 550 000 kr för att finansiera det
utökade     resursbehovet     för
Arbetsdomstolen. Beloppet överförs till
anslaget 23:4 Arbetsdomstolen. En ökning
sker av anslag 22:1 med 8 miljoner kronor
för  2004 för delfinansiering av AMS
kostnader inom ramen för projektet Work
Life Development Programme (WLDP) som
bedrivs i EU:s kandidatländer. Projektet
är  en  fortsättning på det pågående
projektet Work Life and EU Enlargement
(WLE) som pågått under tre år.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 4 742 879 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
4 742  -256  -1 40  -410  -700
879     115  0 000   000   000
Moderaterna  förordar i kommittémotion
A339   att   en   ny   effektiv
arbetsmarknadsmyndighet skall ersätta AMS
(yrk. 5 i denna del). Den nya myndigheten
skall  ansvara  för  att  godtagbara
förmedlingstjänster erbjuds över  hela
landet,     administrera     de
arbetsmarknadspolitiska  stöden   och
bedriva den myndighetsutövning som är
nödvändig. Den nya myndigheten föreslås
bli verksam helt och fullt 2006. En mer
individuell och effektiv arbetsförmedling
skall införas (yrk. 3). Arbetsförmedling
skall vara kostnadsfri för den som är
arbetslös.  Arbetsförmedling  som  kan
skötas bättre eller lika bra av andra
aktörer än staten skall ges möjlighet att
i   fri  konkurrens  göra  detta.
Rekryteringsföretag  kan  hjälpa  nya
grupper     av     arbetssökande,
specialistförmedlingar kan växa fram och
bemanningsföretag    vidga    sina
verksamhetsfält. För  budgetåret  2004
beräknar Moderaterna anslaget till 4 486
764 000 kr, vilket innebär en minskning
med 256 115 000 kr i förhållande till
regeringens förslag (yrk. 8).
Folkpartiet anser i kommittémotion A310
(yrk. 2 i denna del) att AMS i sin
nuvarande form skall läggas ned. AMS
skall på central nivå ersättas av en
förhållandevis liten organisation  för
rena  myndighetsuppgifter och tillsyn.
Syftet  är  att AMS serviceuppgifter,
arbetsförmedling           och
arbetsmarknadsåtgärder  skall   kunna
utföras av en rad olika aktörer, både
privata  och ideella. Hanteringen  av
arbetslöshetsförsäkringen bör lyftas bort
från    platsförmedlingsverksamheten.
Sammantaget räknar Folkpartiet med att
anslaget kan minskas med 1 400 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag  (yrk.  14  i  denna  del).
Motsvarande anslagsförslag återfinns i
partimotion Fi240 (yrk. 21 i denna del).
För   att   verkställa   en   ny
arbetsmarknadspolitik        vill
Kristdemokraterna i kommittémotion A329
(yrk. 25 i denna del) att den nuvarande
myndighetsstrukturen ersätts med en ny
arbetsmarknadsmyndighet.   Den   nya
myndigheten har att inom de mål för
arbetsmarknadspolitiken  som  riksdagen
fastställer ansvara för bl.a. följande
uppgifter:  Myndigheten  skall  vara
expertorgan till regeringen, ombesörja
driften av servicekontor runt  om  i
landet,   fördela   anslag   mellan
servicekontoren, auktorisera  aktörerna
som fått rätt att bedriva förmedlings-
och utbildningsverksamhet för arbetslösa
och ansvara för att alla arbetssökande
får tillgång till enkel och effektiv
information om lediga platser. Ambitionen
med den nya myndigheten skall vara att
den skall medverka till att så många som
möjligt så snabbt som möjligt, inom tre
månader,    kan    lösa    sin
arbetslöshetsproblematik själva. Den nya
myndigheten blir betydligt mindre  än
nuvarande  AMV. Förvaltningskostnaderna
kan därför reduceras kraftigt. Minskad
byråkrati  och kortare  söktider  för
arbetssökande frigör resurser som kan
satsas på dem som har allra svårast att
få   arbete.   Innan   den   nya
arbetsmarknadspolitiken är sjösatt fullt
ut skall AMS som central myndighet få en
tydligare  stabskaraktär med möjlighet
till ytterligare rationaliseringar. För
budgetåret     2004     beräknar
Kristdemokraterna anslaget till ett 410
miljoner kronor lägre belopp än  vad
regeringen föreslår (yrk. 34 i denna
del).
Centerpartiet ser i motion A363 (i denna
del)   en  möjlighet  att  minska
Arbetsmarknadsverket         och
Arbetsmarknadsstyrelsen till förmån för
ett mer decentraliserat system. Både makt
och resurser behöver decentraliseras till
länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar och
ytterst  till  de  personer  som  är
arbetslösa. Beslut och resurser skall
läggas  där kunskapen om  de  lokala
förhållandena finns.
För   budgetåret   2004   beräknar
Centerpartiet anslaget till  ett  700
miljoner kronor lägre belopp än  vad
regeringen   föreslår,   som   ett
engångsanslagssparande.

Utskottets ställningstagande

Med   hänvisning  till   utskottets
ställningstagande i avsnitt 1 Allmänna
frågor rörande oppositionens förslag om
AMV:s  roll  och decentralisering  av
arbetsmarknadspolitiken   och   2.3
Arbetsförmedling m.m. avstyrker utskottet
motionerna A310 yrkandena 2 och 14 båda i
denna del (fp), A329 yrkandena 25 och 34
båda i denna del (kd), A339 yrkandena 3,
5 i denna del och 8 (m) samt A363 i denna
del  (c)  och tillstyrker regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetser
sättning och aktivitetsstöd

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 36 728  ags-
2  l    378  spar 1 149
ande  033
Utgi
200 Ansla 40 159  fts-  40
3  g    0001  prog  081
nos  000
200 Försl 39 253
4  ag    000
200 Beräk 35 676
5  nat   000
200 Beräk 33 893
6  nat   000
1 Inklusive en minskning med 104 000 tkr
på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003 samt
förslag om en ökning med 3 900 000 tkr på
tilläggsbudget i samband med
budgetpropositionen för 2004.
Ändamålen för anslaget är i huvudsak
bidrag till arbetslöshetsersättning vid
öppen arbetslöshet och aktivitetsstöd för
personer    som    deltar    i
arbetsmarknadspolitiska     program.
Aktivitetsstöd får även användas för viss
nationell medfinansiering som svarar mot
utbetalningar  från  anslaget  22:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2000-2006. Likaså får aktivitetsstödet
användas för medfinansiering av regionala
tillväxtprogram för insatser som ryms
inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska
reglerna och med utgångspunkt i de mål
och prioriteringar som finns uppsatta för
arbetsmarknadspolitiken. Av medlen får
högst 400 miljoner kronor användas för
utgifter enligt ändamålet för anslaget
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader. Syftet är att AMV skall
kunna  ha  viss  flexibilitet   i
medelsanvändningen i avvägningen mellan
programplatser med aktivitetsstöd  och
upphandling av arbetsmarknadsutbildning
m.m. Utgifterna påverkas främst av den
öppna arbetslösheten, omfattningen av de
arbetsmarknadspolitiska programmen  och
ersättningsnivåerna.   Aktivitetsstödet
motsvarar den arbetslöshetsersättning som
deltagarna skulle ha fått om de varit
öppet  arbetslösa. De  som  inte  är
berättigade till arbetslöshetsersättning
får 223 kr per dag i aktivitetsstöd.
Det  föreslagna  budgeterade  beloppet
minskar  i förhållande till det  som
anvisats år 2003. Det anvisade beloppet
för 2003 inkluderar två förändringar som
beslutats i tilläggsbudgetarna med en
total ökning med 3 796 miljoner kronor.
Den huvudsakliga förändringen jämfört med
2003 års budget härrör från de åtgärder
som vidtagits för att bl.a. förbättra
matchningen  och  därmed   förkorta
arbetslöshetstiderna   genom    att
säkerställa     effekterna     av
regelförändringarna         inom
arbetslöshetsförsäkringen.  Den  högre
arbetslöshetsnivån har lett till  att
antagandet för den öppna arbetslösheten
2004 reviderats upp. Regeringen beräknar
att i genomsnitt 213 000 personer per
månad kommer att vara öppet arbetslösa
under budgetåret 2004.
Försöksverksamheten med det s.k. friåret
kommer  att  pågå även  under  2004.
Utgifterna för försöksverksamheten under
utgiftsområdet beräknas till 65 miljoner
kronor per år. För att friår skall kunna
genomföras i hela landet fr.o.m. den 1
januari 2005 kommer ansvariga myndigheter
nu  att  påbörja  planeringen  och
förberedelsearbetet för detta.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 39 253 miljoner
kronor för budgetåret 2004. Av detta
belopp beräknas 28 022 miljoner kronor
för bidrag till arbetslöshetsersättning,
8 294 miljoner kronor för aktivitetsstöd
och 2 937 miljoner kronor för statliga
ålderspensionsavgifter.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
39 253  -2 25  -9 10  -8 66  -9 16
000    7 048  0 000  5 000  5 000
Moderaterna förespråkar i kommittémotion
A339     att    en     allmän
arbetslöshetsförsäkring införs som  är
utformad som en omställningsförsäkring.
Försäkringen  skall  administreras  av
staten  och  skall  ha  ett  bättre
försäkringsmässigt samband än vad dagens
försäkring har. Ersättningsnivån skall
vara  75  %  och  ersättningsperioden
begränsas till 300 dagar. Det skall inte
vara möjligt att kvalificera sig till en
ny ersättningsperiod annat än med arbete.
Försäkringen skall vara egenfinansierad
(yrk. 2). Premien skall relateras till
lönen och utgöra 2 % på sådana inkomster
som  är ersättningsberättigade.  Någon
premie på den del av lönen som överstiger
ersättningsnivån på 75  %  upp  till
nuvarande tak skall alltså inte tas ut.
Premien  skall  vara avdragsgill  vid
inkomstbeskattning. För budgetåret 2004
beräknar Moderaterna anslaget till 36 995
952 000 kr, vilket är ett 2 257 048 000
kr  lägre  belopp än vad  regeringen
föreslår (yrk. 9).
Folkpartiet     förordar     en
arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla
på arbetsmarknaden. Den skall utformas
som en omställningsförsäkring och ge ett
bra  tidsbegränsat  skydd  när  den
arbetslöse   söker   nytt   arbete.
Ersättningen bör inledningsvis motsvara
80 % av den förlorade lönen för att sedan
successivt trappas ned. Folkpartiet anser
i kommittémotion A310 (yrk. 4) att ingen
som är arbetsför skall behöva leva på
socialbidrag  och  föreslår  att  en
dagpenning införs för arbetssökande som
inte   är   kvalificerade    för
arbetslöshetsersättning.   Dagpenningen
skall vara något högre än socialbidraget,
under förutsättning att den arbetslöse
deltar i någon form av åtgärd. Även i
Folkpartiets kommittémotion Sf326 (yrk.
10) finns förslaget om dagpenning med
förtydligandet att rätten till dagpenning
även  skall  omfatta t.ex.  nyanlända
invandrare som är arbetsföra och som
söker arbete. Folkpartiet vill vidare i
kommittémotion A370 (yrk. 7 i denna del)
att riksdagen beslutar att detta anslag
fr.o.m. budgetåret 2004 inte får användas
för  att nybevilja aktivitetsstöd för
tjänstledighet med s.k.  friår  eller
liknande ledighetsarrangemang. Politiken
måste vara konsekvent i att arbete och
företagande skall löna sig. Förmåner som
innebär  betalning vid frånvaro  från
arbetet skall ha hållbar social grund,
som   t.ex.  föräldrapenningen  och
sjukpenningen. Förmåner som inte fyller
dessa krav sänder signaler som står i
strid med strävan att bevara och stärka
den ekonomiska grunden för välfärden.
Friårsförmånen står i särklass i detta
avseende. Den går ut på att friska,
arbetsföra och annars arbetande människor
får  betalt av staten för  en  lång
tjänstledighet. Att bidraget till den som
inte är yrkesaktiv kallas aktivitetsstöd
är stötande. Det är ett missbruk av
arbetsmarknadspolitiken   och   det
undergräver arbetslinjen. Friårsförmånen
bör avbrytas omgående, och inga andra nya
sådana ledighetsbidrag skall beviljas.
För budgetåret 2004 beräknar Folkpartiet
i kommittémotion A310 (yrk. 14 i denna
del) anslaget till ett 9 100 miljoner
kronor lägre belopp än vad regeringen
föreslår.  Motsvarande  anslagsförslag
återfinns i partimotion Fi240 (yrk. 21 i
denna del).
Kristdemokraterna    vill    enligt
kommittémotion A330 införa en allmän och
obligatorisk   arbetslöshetsförsäkring
fr.o.m. den 1 januari 2004 (yrk. 1). Den
nya arbetslöshetsförsäkringen skall ge
grundläggande ekonomisk trygghet så länge
som   den  arbetslöse  står  till
arbetsmarknadens       förfogande.
Arbetslöshetens   kostnader   skall
synliggöras  genom en  högre  avgift.
Egenfinansieringen bör höjas till  en
tredjedel i försäkringen (yrk. 2 i denna
del).  Den enskilde skall kompenseras
genom ett höjt grundavdrag och därmed
sänkt inkomstskatt. Kraven som ställs på
den arbetssökande måste bli tydligare och
mera strukturerade än i dag. Målet är att
söktiderna på sikt förkortas och därmed
också den totala omfattningen på antalet
ersatta dagar. Det föreslås ingen ändring
när det gäller ersättningens tak- och
golvnivåer. Ersättningen skall grunda sig
på  inkomster man faktiskt haft  och
betalat avgifter på, inte den inkomst man
har när man blir arbetslös. Det bör inte
finnas  någon  bortre  parentes  i
arbetslöshetsförsäkringen. Systemet skall
ge den arbetslöse starka incitament att
aktivt söka arbete. Allt arbete, oavsett
anställningsform, skall löna sig. Det
krävs  också  enkla och överblickbara
regelverk. Systemet måste avvägas så att
alla   människor  får  en  rimlig
grundläggande försörjning och så att det
inte leder till att de skickas över till
kommunernas     socialbidragssystem.
Kristdemokraterna avstyrker det  extra
anslaget på 65 miljoner kronor  till
friårsförsöket. Idén bygger på att a-
kassemedel skall utnyttjas. Kostnader för
administration  för projektet  bör  i
stället tas inom de befintliga ramarna.
För   budgetåret   2004   beräknar
Kristdemokraterna i kommittémotion A329
(yrk. 34 i denna del) anslaget till ett 8
665 miljoner kronor lägre belopp än vad
regeringen föreslår.
Centerpartiet poängterar i kommittémotion
A363  (i  denna del) att en  viktig
strukturreform   är   att    öka
finansieringsgraden  i  den  allmänna
arbetslöshetsförsäkringen och synliggöra
kostnaden    för    arbetslösheten.
Finansieringsgraden bör öka  till  en
tredjedel  av  kostnaderna.  Statens
kostnader kan minskas genom en rad olika
åtgärder.  Egenavgiftens  storlek  kan
variera; de som har arbete kan betala
full avgift medan de utan arbete kan
betala halv avgift. En annan åtgärd är
att sänka ersättningsnivån till 78 % och
att  beräkna de arbetslösas inkomster
historiskt. Det är också viktigt att
sätta   in   extra  insatser   på
övergångsmarknader för de personer som
riskerar  att  bli långtidsarbetslösa.
Arbetsgivarna   bildar    regionala
partnerskap där de arbetslösa kan prova
på  olika  arbeten och arbetsplatser.
Arbetsgivarna kan få en nedsättning på
arbetsgivaravgiften för att ta emot en
arbetslös. Dessa åtgärder leder till en
minskad arbetslöshet och därmed sänkta
utgifter  för  staten.  Centerpartiet
avstyrker dessutom regeringens försök med
friår och sparar därmed ytterligare 65
miljoner kronor. Trots hög arbetslöshet
har flera företag svårt att hitta rätt
kompetens och avstår därför från att
anställa.  Centerpartiet  vill  att
arbetsmarknadspolitiken ändras från stora
utbildningsprogram  till   mer   av
kvalificerad  yrkesutbildning.   Alla
arbetslösa som har kort utbildning skall
erbjudas  en kompletterande utbildning
motsvarande gymnasienivå. Det är dessutom
nödvändigt att det finns möjlighet för
den  enskilde  att vidareutbilda  och
omskola sig under hela det yrkesverksamma
livet. Från anslaget förs 700 miljoner
kronor till utgiftsområde 15 Studiestöd
och    25:4    Rekryteringsbidrag.
Rekryteringsbidraget används för studier
för personer som är 25 år eller äldre med
kort  utbildning. För budgetåret 2004
beräknar Centerpartiet anslaget till ett
9 165 miljoner kronor lägre belopp än vad
regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Mot bakgrund av vad utskottet anfört i
avsnitt 1 Allmänna frågor om alternativ
till inriktningen av arbetsmarknads- och
arbetslivspolitiken avstyrker utskottet
motionerna A310 yrkandena 4 och 14 i
denna del (fp), A329 yrkande 34 i denna
del (kd), A330 yrkandena 1 och 2 i denna
del (kd), A339 yrkandena 2 och 9 (m),
A363 i denna del (c), A370 yrkande 7 i
denna del (fp) och Sf326 yrkande 10 (fp)
och tillstyrker regeringens förslag till
medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknads
utbildning och övriga kostnader

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 4 837  ags-
2  l    532  spar 22 96
ande   7
Utgi
200 Ansla 4 668  fts- 4 513
3  g    8121  prog  215
nos
200 Försl 3 986
4  ag    573
200 Beräk 3 725
5  nat   208
200 Beräk 3 773
6  nat   268
1 Inklusive en minskning med 40 000 tkr
på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003.
Ändamålet   med   anslaget   avser
huvudsakligen      köp      av
arbetsmarknadsutbildning,
flyttningsbidrag    och    övriga
kringkostnader            vid
arbetsmarknadspolitiska program. Anslaget
får  användas  för  viss  nationell
medfinansiering  som   svarar   mot
utbetalningar  från  anslaget  22:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2000-2006. Det får även användas för
medfinansiering  av  de   regionala
tillväxtprogrammen    och    lokala
utvecklingsavtal inom storstadspolitiken.
Utgiften  för försöksverksamheten  med
arbetsplatsintroduktion   för   vissa
invandrare  ingår  i  anslaget.  För
försöksperioden  (1 september  2003-31
december 2005) beräknas utgifterna att
sammanlagt  uppgå till  300  miljoner
kronor. Regeringen har avsatt totalt 150
miljoner kronor under perioden 2003-2005
för   insatser  för  att   minska
deltidsarbetslösheten. Av anslaget får
högst 400 miljoner kronor användas för
ändamål enligt anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning        och
aktivitetsstöd. Syftet är att AMV skall
kunna  ha  viss  flexibilitet   i
medelsanvändningen i avvägningen mellan
programplatser med aktivitetsstöd  och
upphandling av arbetsmarknadsutbildning
m.m.
I  anslagsnivån för  2003  ingår  en
minskning av anslaget med 1 484 miljoner
kronor   med  anledning  av   att
anställningsstöden  lämnas  som  en
kreditering av arbetsgivarens skattekonto
och   därmed   belastar   budgetens
inkomstsida. Förslaget att det utökade
förstärkta  anställningsstödet  skall
upphöra från den 1 februari 2004 beräknas
inte påverka statsbudgeten. Utgifterna
beräknas minska med 59 miljoner kronor
med anledning av förslaget att avskaffa
insatsen  stöd  till  utbildning  av
anställda samt ytterligare 33 miljoner
kronor. Utgiftsminskningar med sammanlagt
92  miljoner kronor på detta  anslag
finansierar ökningen av anslaget 22:9
Bidrag till Samhall AB med motsvarande
belopp. Vidare beräknas anslaget 22:3
minska med 8 miljoner kronor för 2004 för
delfinansiering av AMS kostnader inom
ramen    för   projektet   WLDP.
Utgiftsminskningen      finansierar
motsvarande  ökning av anslaget  22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att för anslaget
22:3  under  2004 åta sig ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter om högst 3
miljarder  kronor  under  2005-2007.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag på 3 986 573 000 kr för
budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
3 986   -846      -900  -3 50
573     748       000  0 000
Moderaterna hävdar att flera  av  de
traditionella   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna,          exempelvis
aktivitetsgarantin,  bör  slopas  till
förmån för mer individuellt inriktade
insatser. Insatserna måste få variera
beroende på individens bakgrund, behov
och motivation. Utbildning måste utgöra
ett grundläggande inslag för att kunna ge
alla arbetslösa som vill arbeta  bra
förutsättningar att  finna  ett  nytt
arbete. Ansvar och valmöjligheter måste
flyttas till den arbetslöse så att denne
får ett eget inflytande. För budgetåret
2004   beräknar   Moderaterna   i
kommittémotion A339 (yrk. 10) anslaget
till 3 139 825 000 kr, vilket innebär en
minskning  med 846  748  000  kr  i
förhållande till regeringens förslag.
Kristdemokraterna förordar, som framgår
under avsnitt 1 Allmänna frågor, en helt
ny  arbetsmarknadspolitik  som  sätter
individen  i centrum och öppnar  för
mångfald och valfrihet. Genom en ökad
mångfald av aktörer som tillhandahåller
tjänster till den arbetslöse anpassas
dessa till individen och arbetsmarknaden.
På     detta    sätt     blir
arbetsmarknadspolitiken mer effektiv. Med
konkurrensen  ökar  kvaliteten   på
arbetsmarknadsåtgärderna.      Genom
Kristdemokraternas satsning på en bättre
småföretagarpolitik, sänkt  skatt  för
hushållstjänster och andra reformer inom
den ekonomiska politiken kan resurser
frigöras  från  aktivitetsstödet  och
arbetsmarknadsutbildningen. Flyttbidraget
har  ingen  avgörande  betydelse  för
människors benägenhet att byta bostadsort
för ett arbete. Flyttningsbidraget kan
därför avskaffas enligt motion A329 (yrk.
26).  För  budgetåret  2004  beräknar
Kristdemokraterna enligt kommittémotion
A329 (yrk. 34 i denna del) anslaget till
ett 900 miljoner kronor lägre belopp än
vad regeringen föreslår.
Centerpartiet betonar i kommittémotion
A363 (i denna del) vikten av att sätta in
extra insatser för dem personer  som
riskerar att bli långtidsarbetslösa för
att de skall kunna komma tillbaka till
arbetsmarknaden. Prioriteringen av  de
långtidsarbetslösa leder till  minskad
arbetslöshet.   En   satsning   på
övergångsmarknader för dem som riskerar
att bli långtidsarbetslösa leder till att
inköp av arbetsmarknadsutbildning  kan
minskas och därigenom även kostnaderna
för dessa. Flyttningsbidraget minskas med
200 miljoner kronor. För budgetåret 2004
beräknar Centerpartiet anslaget till ett
3 500 miljoner kronor lägre belopp än vad
regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Med hänvisning till utskottets synpunkter
i avsnitt 1 Allmänna frågor avstyrker
utskottet motionerna A329 yrkandena 26
och 34 i denna del (kd), A339 yrkande 10
(m)  samt A363 i denna del (c) och
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 13 punkt 3).

Anslaget 22:4 Särskilda insatser för
arbetshandikappade


Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 6 939  ags-
2  l    135  spar 144 2
ande  08
Utgi
200 Ansla 6 904  fts- 6 907
3  g    8571  prog  557
nos
200 Försl 6 579
4  ag    607
200 Beräk 6 640
5  nat   844
200 Beräk 6 702
6  nat   589
1 Inklusive en minskning med 281 000 tkr
på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003.
Anslaget  används  huvudsakligen  till
statsbidrag  till  anställningar  med
lönebidrag, särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd (SIUS), projektmedel för
personer med arbetshandikapp och stöd
till hjälpmedel på arbetsplatsen m.m.
Anslaget får även användas för  viss
nationell medfinansiering som svarar mot
utbetalningar  från  anslaget  22:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2000-2006.  Utgifterna under  anslaget
påverkas  främst  av omfattningen  av
lönebidrag  och av den genomsnittliga
bidragsnivån för denna stödform. Syftet
med stöden är att arbetssökande personer
med  arbetshandikapp skall ges  samma
möjligheter att delta i arbetslivet som
personer utan arbetshandikapp. Beslutet
att  skyddat  arbete  hos  offentlig
arbetsgivare (OSA) lämnas i form av en
skattekreditering  av  arbetsgivarens
skattekonto innebär att utgifterna för
anslaget  minskat. Det  genomsnittliga
antalet anställningar med lönebidrag och
OSA fortsätter att öka. Första halvåret
under 2003 fanns det närmare 62 300
anställda med lönebidrag eller OSA i
genomsnitt per månad. AMS har kraftigt
ökat antalet platser. En förutsättning
för att den givna medelsramen inte skall
överskridas är att styckekostnaden för
bidragen hålls på en rimlig nivå. Antalet
arbetslösa med arbetshandikapp som är
anmälda till arbetsförmedlingen har åter
börjat öka efter en minskning under 2002.
Under  första  halvåret 2003  uppgick
siffran  till  i genomsnitt  18  000
arbetslösa   per   månad.   Antalet
långtidsinskrivna med arbetshandikapp har
fortsatt att minska under 2003 men något
mindre än för övriga långtidsinskrivna.
AMS   prioriterar   personer   med
arbetshandikapp bland de sökande till
arbetsmarknadsutbildning.   AMS   har
genomfört en del insatser för att öka
andelen arbetsgivare som är beredda att
anställa personer med funktionshinder.
Inriktningen har varit att åstadkomma
anställningar med lönebidrag. Samhall AB
har haft svårt att sysselsätta lika många
personer  med  funktionshinder  som
tidigare. Det är därför nödvändigt att
öka andra insatser för dem som har något
arbetshandikapp. Anslaget ökas för 2004
med 119 miljoner kronor, vilket motsvarar
omkring 1 000 fler lönebidragsplatser.
Anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB
minskas med motsvarande belopp. Anslaget
minskas också med 785 miljoner kronor som
en effekt av att OSA lämnas som en
kreditering av arbetsgivarnas skattekonto
och  belastar  därmed  statsbudgetens
inkomstsida.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att för anslaget
22:4  under  2004 åta sig ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter om högst 6
miljarder  kronor  under  2005-2007.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag på 6 579 607 000 kr för
budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
6 579   +100  +200  +785  +100
607     000   000   000   000
Moderaterna understryker i kommittémotion
A339 (yrk. 11) att arbetshandikappade har
rätt till ett aktivt arbetsliv och att de
skall  ges  ökade  möjligheter  till
valfrihet.   Det  krävs   tydligare
föreskrifter och regelverk för stöden
till arbetshandikappade. Som ett första
steg föreslår Moderaterna att ytterligare
100 miljoner kronor tillförs anslaget. En
del av dessa medel kommer att användas
under utgiftsområdet för Kultur, medier,
trossamfund och fritid. För budgetåret
2004 beräknar Moderaterna anslaget till
ett 100 miljoner kronor högre belopp än
vad regeringen föreslår.
Folkpartiet vill i kommittémotion A310
(yrk.10  i  denna  del)  stärka  de
arbetshandikappades ställning. Oavsett om
konjunkturen är bra eller dålig har de
handikappade alltid en svår situation på
arbetsmarknaden. De statliga insatserna
för att stärka de handikappades ställning
måste alltid prioriteras. Arbetslinjen
måste  gälla  även för  handikappade.
Förtidspensionering skall  undvikas  i
största    möjliga    utsträckning.
Lönebidragsanställningar skall vara en
åtgärd  som främst är till  för  de
arbetshandikappade.        Antalet
lönebidragsanställningar måste öka. Det
måste också finnas större möjligheter att
inte trappa av eller upphöra med bidraget
om detta i praktiken skulle innebära att
anställningen upphör. Folkpartiet anser
att taket för lönebidragsanställningar
skall höjas. För budgetåret 2004 beräknar
Folkpartiet  anslaget  till  ett  200
miljoner kronor högre belopp än  vad
regeringen föreslår (yrk. 14 i denna
del).   Motsvarande   anslagsförslag
återfinns i partimotion Fi240 (yrk. 21 i
denna del).
Kristdemokraterna hävdar i kommittémotion
A329  att  det  är  nödvändigt  att
tillförsäkra   de  arbetshandikappade
möjligheten till ett fortsatt  aktivt
arbetsliv. Lönebidragen är ett effektivt
sätt att slussa in de arbetshandikappade
på arbetsmarknaden. Finns det risk för
att en lönebidragsanställd blir uppsagd
om en sänkning sker av lönebidraget skall
sänkningen inte göras. Möjligheten för
ideella organisationer att få ersättning
med upp till 90 % skall återinföras (yrk.
27). Anslaget för OSA har ändrats från
ett kontantbidrag till en kreditering av
arbetsgivarens        skattekonto.
Kristdemokraterna motsätter sig  detta
"budgettrixande" och återinför OSA under
anslaget (yrk 32). För budgetåret 2004
beräknar Kristdemokraterna anslaget till
ett 785 miljoner kronor högre belopp än
vad regeringen föreslår (yrk. 34 i denna
del).
Centerpartiet    understryker    i
kommittémotion A363 (i denna del) att
samhället har ett stort och  viktigt
ansvar   för  personer   som   är
arbetshandikappade. Centerpartiet anser i
kommittémotion A263 (yrk. 16) att den
bidragsgrundade   lönekostnaden   vid
nyanställningar och vid omförhandling av
lönebidragen omförhandlas måste  höjas
från dagens 13 700 kr till 15 000 kr. För
budgetåret 2004 beräknar Centerpartiet
anslaget till ett 100 miljoner kronor
högre belopp än vad regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Med   hänvisning  till   utskottets
ställningstagande i avsnitt 2.1 angående
arbetshandikappade  och  2.2  angående
lönebidrag avstyrker utskottet motionerna
A263 yrkande 16 (c), A310 yrkandena 10
och 14 båda i denna del (fp), A329
yrkandena 27, 32 och 34 i denna del (kd),
A339 yrkande 11 (m) och A363 i denna del
(c) samt tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 13 punkt 4).


Anslaget 22:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 92 307  ags-
2  l       spar 2 361
ande
Utgi
200 Ansla 94 133  fts- 92 79
3  g       prog   1
nos
200 Försl 97 996
4  ag
200 Beräk 100 26
5  nat    21
200 Beräk 101 88
6  nat    22
1 Motsvarar 97 996 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 97 996 tkr i 2004 års
prisnivå.
Ändamålet   för   anslaget    är
förvaltningskostnader  vid  Rådet  för
Europeiska  socialfonden  i  Sverige
(Svenska ESF-rådet) och kostnader för
medfinansiering av s.k. tekniskt stöd
inom de berörda programmen. Svenska ESF-
rådet  är  förvaltningsmyndighet  för
Europeiska socialfondens  mål  3  och
gemenskapsinitiativet   Equal   under
programperioden 2000-2006.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 97 996 000 kr
för budgetåret 2004.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget. Sist i detta avsnitt finns en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden
2000-2006

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 1 870  ags-
2  l    794  spar 1 470
ande  568
Utgi
200 Ansla 1 533  fts- 2 091
3  g    000  prog  028
nos
200 Försl 1 538
4  ag    000
200 Beräk 1 538
5  nat   000
200 Beräk 1 538
6  nat   000
Under   detta   anslag   redovisas
utbetalningarna av stöd från Europeiska
socialfonden   för   programperioden
2000-2006.   Utbetalningarna   avser
delfinansiering  av  insatser  inom
strukturfondsmålen 1, 2 och  3  samt
gemenskapsinitiativet   Equal.   Från
anslaget  bekostas även den  statliga
medfinansieringen  av  insatsområdena
Kompetensutveckling för sysselsatta och
Lokal utveckling i mål 3 och motsvarande
åtgärder i mål 1 AMS är utbetalande
myndighet för mål 3 och Equal. Anslaget
ökas  med 5 miljoner kronor för  en
anpassning av anslagsnivån till de totala
tillgängliga  socialfondsmedlen   för
programperioden. Regeringen föreslår att
riksdagen bemyndigar regeringen att för
anslaget  22:6 under  2004  åta  sig
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter om
högst  4  600 miljoner kronor  under
2005-2008.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 1 538 miljoner
kronor för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
1 538              -60 0
000                  00
Centerpartiet vill i kommittémotion A363
(i   denna   del)   göra   ett
engångsanslagssparande om 60  miljoner
kronor.  För budgetåret 2004 beräknar
Centerpartiet anslaget  till  ett  60
miljoner kronor lägre belopp än  vad
regeringen föreslår.
Eva Arvidsson och Maria Hassan (båda s)
anser  i motion A337 att man  måste
undanröja   de   byråkratiska   och
administrativa  hinder  som  i  dag
förhindrar   att   ett   socialt
entreprenörskap fullt ut kan utvecklas
avseende   Europeiska   socialfondens
programområde Equal i Sverige.

Utskottets ställningstagande

Utskottet,   som  konstaterar   att
Centerpartiet inte närmare motiverat sitt
förslag till anslagsbesparing,  finner
regeringens förslag till medelsanvisning
väl  avvägt.  Ansvarsfördelningen  vid
hanteringen  av  frågor  som  berör
gemenskapsinitiativet Equal är fastlagd i
förordningen (1999:1424) om förvaltning
av  EG:s  strukturfonder.  Rådet  för
Europeiska socialfonden i Sverige (EFS-
rådet)  är  förvaltningsmyndighet  och
prövar  frågor om stöd. AMS är  den
utbetalande  myndigheten.  Förordningen
reglerar också frågor om tillsyn och
kontroll. Dessa funktioner är  delvis
dubbla och överlappande mellan EFS-rådet
och AMS. Utskottet kan konstatera att
liknande  bestämmelser  om  separata
funktioner   för  förvaltning   och
utbetalning  gäller för  övriga  EG:s
strukturfonder i Sverige. Utskottet utgår
från att de berörda myndigheterna, inom
de  ramar  som  ges i  förordningen,
förhindrar administrativa problem av det
slag som motionärerna åsyftar. Utskottet
ser ingen anledning att för närvarande
föreslå något tillkännagivande i frågan.
Utskottet  avstyrker därför motionerna
A337 (s) och A363 i denna del (c) och
biträder  regeringens  förslag  till
medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 13 punkt 5).

Anslaget 22:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 21 652  ags-
2  l       spar 5 043
ande
Utgi
200 Ansla 20 903  fts-  20
3  g       prog  978
nos
200 Försl 21 437
4  ag
200 Beräk   21
5  nat   9351
200 Beräk   22
6  nat   2952
1 Motsvarar 21 437 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 21 437 tkr i 2004 års
prisnivå.
Ändamålet för anslaget avser kostnader
för projekt, personal, lokaler och andra
förvaltningskostnader vid Institutet för
arbetsmarknadspolitisk    utvärdering
(IFAU). IFAU:s uppgift är att främja,
stödja och genomföra utvärderingsstudier
av  arbetsmarknadspolitiskt  motiverade
åtgärder    och    arbetsmarknadens
funktionssätt och att bedriva utvärdering
av  effekterna på arbetsmarknaden  av
åtgärder   inom  utbildningsväsendet.
Regeringen anger att det arbete som IFAU
bedrivit under 2002 ligger väl i linje
med de behov av utvärdering som riksdagen
påvisat  för  att öka  kunskapen  om
arbetsmarknadspolitikens effekter.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att för anslaget
22:7  under  2004 åta sig ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter om högst 7
miljoner  kronor  under  2005-2007.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag på 21 437 000 kr för
budgetåret 2004.

Motionen

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
21 437  +3 56
3
Moderaterna vill i kommittémotion A339
(yrk. 6) ge ett utökat uppdrag till IFAU.
Riksdag  och regering behöver  bättre
beslutsunderlag.  IFAU  skall  årligen
utvärdera de resultat som de vidtagna
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna leder
till. Dessa utvärderingar skall  vara
offentliga och årligen återkommande. För
budgetåret  2004 beräknar  Moderaterna
anslaget till ett 3 563 000 kr högre
belopp än vad regeringen föreslår (yrk.
12).

Utskottets ställningstagande

Utskottet    har   i    tidigare
budgetbetänkanden  (2001/02:AU1   och
2002/03:AU1) närmare behandlat ett i allt
väsentligt  likalydande  yrkande  från
Moderaterna om ett vidgat uppdrag för
IFAU. I betänkandena framhöll utskottet
vikten av att fortlöpande och noggrant
undersöka   effektiviteten   i   de
arbetsmarknadspolitiska insatserna samt
att en fortlöpande utvärdering också sker
inom ramen för IFAU:s nuvarande uppdrag,
men även inom ramen för AMS och en rad
högskolors verksamhet. Utskottet pekade
också  på att resultaten från IFAU:s
utvärderingsverksamhet  finns  allmänt
tillgängliga  bl.a. genom  institutets
hemsida.  Sammanfattningsvis   finner
utskottet inte skäl till något annat
ställningstagande  än  i  fjolårets
budgetbetänkande utan anser att behovet
av  en  fortlöpande  utvärdering  av
resultaten av de arbetsmarknadspolitiska
insatserna är väl tillgodosett inom ramen
för IFAU:s nuvarande uppdrag.
Utskottet finner regeringens  förslag
till medelsanvisning under anslaget väl
avvägt  och tillstyrker detta. Därmed
avstyrks motion A339 yrkandena 6 och 12
(m).
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 13 punkt 6).

Anslaget 22:8 Bidrag till administration
av grundbeloppet

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 62 497  ags-
2  l       spar 6 520
ande
Utgi
200 Ansla   54  fts-  58
3  g    4271  prog  494
nos
200 Försl 59 459
4  ag
200 Beräk   60
5  nat   6182
200 Beräk   61
6  nat   3033
1 Inklusive en minskning med 3 000 tkr på
tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003.
2 Motsvarar 59 459 tkr i 2004 års
prisnivå.
3 Motsvarar 59 459 tkr i 2004 års
prisnivå.
Ändamålet  för  anslaget  är  vissa
förvaltningskostnader    i    den
kompletterande arbetslöshetskassan Alfa.
Utgifterna  avser administrationen  av
grundbeloppet  för de icke  anslutna.
Anslaget ökas med kompensation för pris-
och  lönepåslag. Regeringskansliet har
utarbetat en PM om avgifter till Alfa-
kassan (Ds 2003:39) med förslag att Alfa-
kassan  skall ta ut en  avgift  för
administration av grundförsäkringen från
arbetslösa som inte är anslutna till
kassan men får grundbelopp från kassan.
PM:en är föremål för remissbehandling.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 59 459 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionen

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
59 459  -59 4
59
Moderaterna tar i kommittémotion A339
(yrk. 13) bort anslaget till bidrag till
administration av grundbeloppet som följd
av partiets förslag om att införa en
allmän  arbetslöshetsförsäkring.  För
budgetåret  2004 beräknar  Moderaterna
anslaget till ett 59 459 000 kr lägre
belopp än vad regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Med   hänvisning  till   utskottets
ställningstagande  under  anslag  22:2
avstyrker utskottet motion A339 yrkande
13  (m)  och  tillstyrker regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 4 262  ags-
2  l    419  spar   0
ande
Utgi
200 Ansla 4 137  fts- 4 137
3  g    4191  prog  419
nos
200 Försl 4 235
4  ag    419
200 Beräk 4 235
5  nat   419
200 Beräk 4 235
6  nat   419
1 Inklusive en minskning med 125 000 tkr
på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003.
Samhall AB har som uppgift att producera
efterfrågade  varor och tjänster  och
härigenom  skapa  meningsfulla  och
utvecklande arbeten med god arbetsmiljö
åt  personer  med  arbetshandikapp.
Verksamheten skall anpassas  till  de
arbetshandikappades förutsättningar och
bedrivas enligt affärsmässiga principer
utan att övrigt näringsliv utsätts för
osund konkurrens. Staten ersätter Samhall
AB för de merkostnader som bolaget har.
Denna merkostnadsersättning skall bl.a.
täcka kostnader för anpassad arbetstakt,
geografisk  spridning,  diversifierad
verksamhet  och  stödinsatser   för
arbetsanpassning. Uppdraget för Samhall
AB fastställs genom avtal mellan staten
och bolaget. Bidragets storlek grundas
främst  på  antalet  anställda  med
arbetshandikapp och antalet timmar som
dessa arbetar. Samhall har under 2002
fått   fortsatt  avsevärt   minskad
försäljning och har därmed svårt att
garantera den nödvändiga beläggningen.
Regeringen  har  för  2003  sänkt
sysselsättningskravet och  kommer  att
sänka det ytterligare för 2004. Anslaget
ökas med 92 miljoner kronor för att täcka
de merkostnader bolaget har för sina
anställda med funktionshinder i form av
anpassad  arbetstakt m.m. Finansiering
sker genom en minskning av anslaget 22:3
Köp  av  arbetsmarknadsutbildning  och
övriga kostnader med motsvarande belopp.
För att kompensera ökade kostnader för
lönebidrag föreslår regeringen även att
anslaget minskas med 119 miljoner kronor
som överförs till anslag 22:4 Särskilda
insatser   för   arbetshandikappade.
Regeringen har i juni 2003  mottagit
betänkandet  Inte bara  Samhall  (SOU
2003:56) som behandlat styrningen och
inriktningen av Samhall AB.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 4 235 419 000 kr
för budgetåret 2004.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 7 229  ags-
2  l       spar   0
ande
Utgi
200 Ansla 7 750  fts- 7 750
3  g       prog
nos
200 Försl 7 750
4  ag
200 Beräk 7 750
5  nat
200 Beräk 7 750
6  nat
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten drivs
av Sverige, Finland och Norge enligt en
överenskommelse från 1990. Stiftelsens
uppdrag är att till konkurrenskraftiga
priser och rätt kvalitet anordna och
utveckla     utbildningar     för
arbetsmarknadens särskilda behov för i
första hand de nordligaste delarna av
Sverige, Finland och Norge. Stiftelsen
skall  också  medverka  till  större
rörlighet  av  arbetskraften  på  den
nordiska  arbetsmarknaden.  Anslagets
ändamål avser ersättning till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten för de åtaganden
svenska staten har för verksamheten och
kompensation för de kostnadsökningar som
uppstår för Finland och Norge till följd
av   att  utbildningstjänsterna  är
mervärdesskattepliktiga i Sverige.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar  ett  obetecknat  anslag  på
7 750 000 kr för budgetåret 2004.

Motionen

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
7 750  -7 75
0
Moderaterna  föreslår i kommittémotion
A339 (yrk. 14) att statens finansiering
av  Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
avvecklas. Anslaget utgår därmed. För
budgetåret  2004 beräknar  Moderaterna
anslaget till ett 7 750 000 kr lägre
belopp än vad regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer inte i Moderaternas
uppfattning  att stiftelsens  statliga
finansiering bör avvecklas utan biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under anslaget. Därmed avstyrks motion
A339 yrkande 14 (m).
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:11 Bidrag till löne
garantiersättning

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl
200 Utfal 1 709  ags-
2  l    589  spar  390
ande  411
Utgi
200 Ansla 1 647  fts- 1 647
3  g    0001  prog  000
nos
200 Försl 1 416
4  ag    000
200 Beräk 1 348
5  nat   000
200 Beräk 1 453
6  nat   000
1 Inklusive förslag om en ökning med
200 000 tkr på tilläggsbudget i samband
med budgetpropositionen för 2004.
Anslaget  avser  ersättningar  till
arbetstagare  för  lönefordringar  vid
konkurs   enligt   lönegarantilagen
(1992:497). Anslaget skall även täcka
administrativa    kostnader    för
Kammarkollegiets förvaltning av anslaget.
Från   anslaget   ersätts   också
länsstyrelserna för arbetet  med  att
betala ut ersättning för lönefordringar.
Från  och  med  2001  nettobudgeteras
anslaget. Det innebär att belopp som
återvinns  från konkurser  förs  till
anslaget och får användas till utgifter
under   anslaget.   De   viktigaste
utgiftsstyrande faktorerna för anslaget
är utvecklingen av antalet anställda som
är berörda av företagskonkurser och de
lönenivåer som de anställda som uppbär
lönegarantiersättning har. Utgifterna har
ökat stadigt sedan budgetåret 1999.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 1 416 miljoner
kronor för budgetåret 2004.
Utskottet biträder regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Anslaget 22:12 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Utgi
200 Ansla 7 7741  fts- 7 774
3  g       prog
nos
200 Försl 50 943
4  ag
200 Beräk   52
5  nat   1482
200 Beräk   53
6  nat   0273
1 Nytt anslag från 2003, varav 3 000 tkr
på tilläggsbudget i samband med den
ekonomiska vårpropositionen 2003.
2 Motsvarar 50 943 tkr i 2004 års
prisnivå.
3 Motsvarar 50 943 tkr i 2004 års
prisnivå.
Ändamålet för anslaget avser kostnader
för  personal,  lokaler  och  andra
förvaltningskostnader  vid  den  nya
myndigheten    Inspektionen    för
arbetslöshetsförsäkringen vars verksamhet
skall sätta i gång den 1 januari 2004.
Myndigheten  är  lokaliserad   till
Katrineholm. Inspektionen  skall,  med
undantag för utbetalning av statsbidrag,
överta   samtliga   AMS   nuvarande
tillsynsuppgifter i  förhållande  till
arbetslöshetskassorna. Inspektionen skall
granska  rutiner för hanteringen  och
handläggningen   av   ärenden   om
arbetslöshetsersättning och återkallande
av      anvisningar      från
arbetsmarknadspolitiska  program  hos
myndigheter  inom AMV.  Vidare  skall
inspektionen till AMS påtala brister som
framkommit vid granskningen inom  AMV
varefter  AMS  till inspektionen  och
regeringen skall redovisa vilka åtgärder
som har vidtagits eller kommer att vidtas
för att åtgärda bristerna. Från och med
2004 beräknas utgifterna för inspektionen
uppgå till 51 miljoner kronor. Anslaget
ökas  därför med 46 miljoner kronor.
Ökningen av anslaget finansieras genom en
minskning   av   anslaget   22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader  med  motsvarande
belopp.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 50 943 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionen

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
50 943           -5
000
Kristdemokraterna   konstaterar   i
kommittémotion  A329  (yrk.  31)  att
inspektionen  skall  ta  över  AMS
tillsynsansvar  i  förhållande  till
arbetslöshetskassorna. AMS kostnader för
denna verksamhet uppgår i dag till 46
miljoner kronor medan regeringen föreslår
att den nya myndigheten skall ha ett
anslag på 51 miljoner kronor budgetåret
2004. Kristdemokraterna anser att en ny
myndighet i mindre skala och med lägre
lokalkostnader  bör kunna  sköta  sin
verksamhet med samma anslag som AMS skött
den.
För   budgetåret   2004   beräknar
Kristdemokraterna anslaget till ett 5
miljoner kronor lägre belopp än  vad
regeringen föreslår (yrk. 34 i denna
del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner regeringens förslag till
medelsanvisning väl avvägt och biträder
regeringens förslag till medelsanvisning
under anslaget samt avstyrker motion A329
yrkandena 31 och 34 i denna del (kd).
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.

Föreslaget nytt anslag: Ny
arbetsmarknadsmyndighet (m)

Motionen

Som  redovisats under  anslaget  22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader      förordar
Moderaterna i motion A339 inrättandet av
en ny effektiv arbetsmarknadsmyndighet
som  skall  ersätta  AMS.  Den  nya
myndigheten  skall  ansvara  för  att
godtagbara förmedlingstjänster  erbjuds
över   hela   landet,  administrera
arbetsmarknadspolitiska stöd och bedriva
den  yttersta  myndighetsutövning  som
fordras för att fördela de medel som
anslås  över statsbudgeten för övriga
insatser. Myndigheten kan bli verksam
helt och fullt 2006. För att finansiera
uppbyggnaden  av den nya  myndigheten
föreslås att 25 miljoner kronor anvisas
på detta nya anslag för 2004 (yrk. 5 i
denna del).

Utskottets ställningstagande

I   konsekvens   med   utskottets
ställningstagande i avsnitt 1 Allmänna
frågor och tidigare behandling av ett
mycket  snarlikt yrkande i betänkande
2002/03:AU1,   avstyrks  Moderaternas
förslag om en ny arbetsmarknadsmyndighet
i motion A339 yrkande 5 i denna del (m).

Föreslaget nytt anslag: Jobb- och
utvecklingsgaranti (fp)

Motionerna

Folkpartiet  föreslår i kommittémotion
A310 (yrk. 8) att en ny jobb-  och
utvecklingsgaranti skall  införas  för
långstidsarbetslösa och i kommittémotion
Sf326 (yrk. 7 i denna del) också för
invandrare    som    har    fått
uppehållstillstånd. Garantin består av
två delar, samhällsnyttigt arbete och
utbildning. Garantin skall upphandlas av
bemanningsföretag och uthyrningsföretag;
även frivilligorganisationer kan delta.
Syftet med garantin är att stärka den
arbetslöses ställning och att han eller
hon snarast skall kunna övergå till den
öppna arbetsmarknaden. Ersättningen skall
ligga något högre än socialbidraget, men
den  som utan goda skäl vägrar  att
medverka får en lägre ersättning. För den
föreslagna garantin avsätter Folkpartiet
300 miljoner kronor enligt motion A310
(yrk.  14  i denna del). Motsvarande
förslag återfinns i partimotion Fi240
(yrk. 21 i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i avsnitt 1 Allmänna frågor
avstyrkt Folkpartiets förslag om en jobb-
och utvecklingsgaranti och avstyrker till
följd därav även motion A310 yrkandena 8
och 14 i denna del (fp) och Sf326 yrkande
7 i denna del (fp).

Sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen
m.m. på utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Av   nedanstående  tabell   framgår
regeringens  och  oppositionspartiernas
förslag och fördelning av anslag  på
utgiftsområde 13. Från och med den 1
januari 2004 skall i princip all årlig
revision avgiftsbeläggas. Anslagen under
utgiftsområdet har i aktuella delar ökats
som   kompensation   för   denna
avgiftsbeläggning.

Belopp i tusental kronor
Anslag   Ansla Regeri
gs- ngens
typ försla (m) (fp)  (kd) (c)
g
22:1    (ram) 4 742 -256  -1  -410 -700
Arbetsmarkn     879  115  400  000  000
adsverkets            000
förvaltning
skostnader
22:2    (ram) 39 253  -2  -9   -8  -9
Bidrag till     000  257  100  665  165
arbetslöshe        048  000  000  000
tsersättnin
g och
aktivitetss
töd
22:3 Köp  (ram) 3 986 -846     -900  -3
av          573  748     000  500
arbetsmarkn                  000
adsutbildni
ng och
övriga
kostnader
22:4    (ram) 6 579 +100 +200  +785 +100
Särskilda      607  000  000  000  000
insatser
för
arbetshandi
kappade
22:5 Rådet (ram)   97
för         996
Europeiska
socialfonde
n i Sverige
22:6    (ram) 1 538           -60
Europeiska      000           000
socialfonde
n m.m. för
perioden
2000-2006
22:7    (ram)   21  +3
Institutet      437  563
för
arbetsmarkn
adspolitisk
utvärdering
22:8    (ram)   59  -59
Bidrag till     459  459
administrat
ion av
grundbelopp
et
22:9    (ram) 4 235
Bidrag till     419
Samhall AB
22:10    (obet 7 750  -7
Bidrag till .)       750
Stiftelsen
Utbildning
Nordkalotte
n
22:11    (ram) 1 416
Bidrag till     000
lönegaranti
ersättning
22:12    (ram)   50         -5
Inspektione     943        000
n för
arbetslöshe
tsförsäkrin
gen
22:13    (ram)        +300
Jobbgaranti           000
(nytt
anslag)
22:14 Ny  (ram)     +25
arbetsmarkn        000
adsmyndighe
t (nytt
anslag)
Summa       61 989  -3  -10   -9  -13
063  298  000  195  325
557  000  000  000
Av avsnitt 4.1 framgår att utskottet har
anslutit sig till regeringens förslag om
fördelning på anslag av utgifterna på
utgiftsområde 13. Detta  innebär  att
propositionen tillstyrkts i motsvarande
del (prop. utg.omr. 13 punkt 9) och att
motionerna A263, A310, A329, A330, A339,
A363, A370, Fi240 och Sf326 avstyrkts i
berörda delar. Utskottet avstyrker därmed
även motion A339 yrkande 7 (m).

4.2 Anslag på utgiftsområde 14 Arbetsliv


Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl  27
200 Utfal  569  ags-  201
2  l    372  spar
ande
Utgi
200 Ansla  650  fts-  650
3  g    578  prog  667
nos
200 Försl  639
4  ag    919
200 Beräk  659
5  nat   6951
200 Beräk  670
6  nat   2342
1 Motsvarar 644 907 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 644 910 tkr i 2004 års
prisnivå.
Anslaget avser kostnader för personal,
lokaler samt övriga förvaltningskostnader
vid Arbetsmiljöverket. Anslaget omfattar
även  kostnader  för  den  regionala
skyddsombudsverksamheten.
Arbetsmiljöverket har under  2001-2003
anställt  127  personer,  varav  97
arbetsmiljöinspektörer. Utbildningen har
huvudsakligen genomförts i verkets egen
regi  och har i ett kort perspektiv
belastat  tillsynsverksamheten.  Denna
satsning har bidragit till att antalet
förelägganden och förbud minskat under
denna  period.  Även  den  fortgående
utvecklingen   av  tillsynen   från
detaljtillsyn  mot  en  organisatorisk
tillsyn har påverkat verksamheten i samma
riktning. Organisatorisk tillsyn syftar
till  att  ändra  förhållandena  på
arbetsplatsen    varaktigt    medan
detaljtillsyn ofta har en mera begränsad
och kortsiktig effekt. Med anledning av
den kraftiga ökningen av arbetsrelaterad
ohälsa inom vård, skola och omsorg har
Arbetsmiljöverkets  tillsyn  särskilt
uppmärksammat  dessa  områden.   En
fortgående organisationsförändring till
följd av ombildningen till ett samlat
verk sker fortfarande. Regeringen påpekar
att det är viktigt att verket långsiktigt
utvecklar samspelet mellan central och
lokal  nivå  i tillsynen.  Regeringen
föreslår  att  anslaget  tillförs  29
miljoner  kronor  för  att  förstärka
tillsynsverksamheten och  30  miljoner
kronor    för   den    regionala
skyddsombudsverksamheten. Båda beloppen
är permanent nivåhöjande för anslaget.
För  att  finansiera  flyttningen  av
Belastningsskadecentrum till Högskolan i
Gävle föreslår regeringen att anslaget
minskas med 5 miljoner kronor för 2004.
Det innebär att anslaget 25:74 Forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa högskolor m.m. tillförs motsvarande
belopp. För att finansiera en höjning av
anslaget 23:4 Arbetsdomstolen  minskas
anslaget med 1 550 000 kr. Anslaget
minskas slutligen med 9 miljoner kronor
med  anledning av att bidraget  till
tidningen Du & jobbet upphör.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att för anslaget
23:1 under 2004 besluta om bidrag som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 16 602 000 kr
under  budgetåret  2005.  Regeringen
föreslår  att riksdagen  anvisar  ett
ramanslag  på 639 919  000  kr  för
budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
639 91  -28 1  -100  -150
9       56   000   000
Moderaterna anser i kommittémotionerna
A339 (yrk. 17) att Arbetsmiljöverkets
uppdrag är omfattande och verksamheten
betydelsefull.  För  budgetåret  2004
beräknar Moderaterna anslaget till 611
763 000 kr, vilket är 28 156 000 kr
mindre än regeringens förslag.
Folkpartiet lägger i kommittémotion A310
(yrk. 14 i denna del) sparbeting på
Arbetsmiljöverket och räknar med  att
anslaget kan minskas med 100 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag.  Motsvarande  anslagsförslag
återfinns i partimotion Fi240 (yrk. 21 i
denna del).
Kristdemokraterna menar i kommittémotion
A329 (yrk. 29 och 34 i denna del) att
Arbetsmiljöverket under de senare åren
fått kraftigt ökade anslag, vilket bl.a.
fått till följd att alla medel inte
kunnat förbrukas. Med tanke på de ökade
anslagen  under senare  år  och  den
rationaliseringspotential som bör finnas
efter     sammanslagningen     av
Arbetarskyddsstyrelsen och de regionala
yrkesinspektionerna  bedöms  att  en
besparing på 150 miljoner kronor  är
möjlig. Kristdemokraterna vill införa en
ny       och       samordnad
rehabiliteringsförsäkring i linje  med
förslaget i utredningen Rehabilitering
till  arbete  (SOU  2000:78).  Denna
försäkring     skulle     avlasta
Arbetsmiljöverket   från   en   del
arbetsuppgifter som myndigheten  fått.
Rehabiliteringsförsäkringen   föreslås
gälla fr.o.m. den 1 januari 2004. Den
totala  helårseffekten skulle bli  en
satsning på totalt omkring 3,4 miljarder
kronor. Kristdemokraterna vill satsa 2,8
miljarder  kronor  under  2004,  året
därefter är den samordnade försäkringen
fullt utbyggd. Kristdemokraterna delar
regeringens bedömning att bidraget till
tidningen Du & jobbet kan avslutas. För
budgetåret     2004     beräknar
Kristdemokraterna anslaget till ett 150
miljoner kronor lägre belopp än  vad
regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som anser att anslaget är väl
avvägt, tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget och
avstyrker motionerna A310 yrkande 14 i
denna del (fp), A329 yrkandena 29 och 34
i denna del (kd) och A339 yrkande 17 (m).
I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.
Utskottet biträder även förslaget  i
fråga om bemyndigande (prop. utg.omr. 14
punkt 2).

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl 1 091
200 Utfal  317  ags-
2  l    486  spar
ande
Utgi
200 Ansla  317  fts-  303
3  g    952  prog  016
nos
200 Försl  309
4  ag    420
200 Beräk  313
5  nat   4141
200 Beräk  318
6  nat   2702
1 Motsvarar 306 486 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 306 486 tkr i 2004 års
prisnivå.
Anslaget   avser   kostnader   för
Arbetslivsinstitutets (ALI) forsknings-
och  utvecklingsverksamhet,  inklusive
samarbetsavtal med externa parter samt
utbildningsverksamhet   och   annan
kunskapsförmedling.  Anslaget  omfattar
även kostnader för personal och lokaler
samt övriga förvaltningskostnader  vid
ALI. Regeringens bedömning är att ALI
under 2002 har gjort värdefulla insatser
inom arbetslivsområdet. ALI har bidragit
till  att kunskaper om betydelsefulla
faktorer och samband inom området har
ökat  och  att  viktig  kunskap  och
erfarenhet förmedlas till praktiker och
arbetsplatser. Det omfattande arbetet för
att uppnå en budget i balans har givit
resultat. ALI bör fortlöpande utvärdera
och  pröva  sin verksamhet  för  att
åstadkomma en effektiv resursanvändning
och   ökat   nyttiggörande    av
forskningsresultaten.   En   fortsatt
samverkan med högskola och universitet är
också viktig. Arbetslivsforskningen bör
även fortsättningsvis bedrivas i aktiv
samverkan  med  lokala och  regionala
aktörer   och   då   eftersträva
samfinansiering. Utbildningsverksamheten
som  riktas  till företagshälsovårdens
personal utgör en viktig del av den
kunskapsförmedlande     verksamheten.
Regeringen föreslår att 3 miljoner kronor
tillförs detta anslag för metodutveckling
av företagshälsovården för 2004. Anslaget
ökas med 5 miljoner kronor för att täcka
de engångskostnader som kommer att uppstå
med    anledning    av    att
Belastningsskadecentrum i Umeå har bytt
huvudman från ALI till Högskolan i Gävle.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2004 för
anslaget 23:2 besluta om bidrag  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 100 miljoner
kronor  under  2005-2008.  Regeringen
föreslår  att riksdagen  anvisar  ett
ramanslag  på 309 420  000  kr  för
budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
309 42  -15 1  -75 0  -53 0  -230
0       62   00   00   000
Moderaterna betonar i kommittémotion A339
(yrk. 18) att ALI:s uppdrag är omfattande
och att verksamheten är betydelsefull.
För budgetåret 2004 beräknar Moderaterna
anslaget till 294 258 000 kr, vilket är
15 162 000 kr mindre än vad regeringen
föreslår.
Folkpartiet lägger i kommittémotion A310
(yrk. 14 i denna del) sparbeting på ALI
och beräknar för budgetåret 2004 anslaget
till ett 75 miljoner kronor lägre belopp
än vad regeringen föreslår. Motsvarande
anslagsförslag återfinns i partimotion
Fi240 (yrk. 21 i denna del).
Kristdemokraterna pekar i  partimotion
A329 (yrk. 30 och 34 i denna del) på att
allvarliga brister har konstaterats i
styrningen av ALI. Det krävs därför att
en rejäl översyn genomförs av ALI och
dess relationer till andra myndigheter.
Översynen  skall  vara  grundlig  och
förutsättningslös. Mycket talar för att
ALI:s  forskningsresurser kommer  till
effektivare användning om de finansierar
forskning på universitet, högskolor och
andra organ. Informationsspridningen och
utbildningsverksamheten kan tas över av
Arbetsmiljöverket. ALI bör  omedelbart
kunna genomföra en del rationaliseringar
och fokusera sin verksamhet, bl.a. minska
en  del  av  sin  bidragsgivning.
Kristdemokraterna    menar    att
arbetslivsinriktad   forskning   på
organisationsområdet bör prioriteras. På
tre års sikt bör ALI kunna avvecklas och
dess   uppgifter   fördelas   på
Arbetsmiljöverket, universitet, högskolor
och andra aktörer. Anslaget till ALI kan
minskas  med  50  miljoner  kronor.
Kristdemokraterna stöder inte regeringens
förslag  till  metodutveckling  inom
företagshälsovården  och  därför  kan
anslaget  minskas med  ytterligare  3
miljoner kronor. För budgetåret  2004
beräknar Kristdemokraterna anslaget till
ett 53 miljoner kronor lägre belopp än
vad regeringen föreslår.
Centerpartiet tydliggör i kommittémotion
A364  att partiet vill satsa på  en
decentraliserad forskningsstruktur. Det
är viktigt att bygga upp livskraftiga
forskningsmiljöer runt om  i  landet.
Därför bör en del av det forskningsarbete
som i dag utförs på ALI finnas ute på
landets universitet och högskolor. För
budgetåret 2004 beräknar Centerpartiet
anslaget till ett 230 miljoner kronor
lägre belopp än vad regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill understryka betydelsen av
att det finns en fungerande organisation
för forskning och utveckling som rör de
snabba och djupgående förändringar som
pågår inom arbetslivet. ALI, vars uppgift
är att forska, utveckla, utbilda och
förmedla kunskap om och i arbetslivet,
har  en viktig roll i detta arbete.
Utskottet  ser  positivt  på  ALI:s
ansträngningar och förbättringar avseende
verksamhetens inriktning och organisation
och anpassningen av verksamheten till de
budgeterade  medlen.  Utskottet  vill
framhålla företagshälsovården  som  en
betydelsefull tillgång i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet och i samband  med
rehabilitering. Förslaget om att tillföra
3 miljoner kronor för metodutveckling
inom företagshälsovården välkomnas därför
av utskottet. Utskottet anser också att
arbetslivsforskningen    även    i
fortsättningen bör bedrivas  i  aktiv
samverkan  med  lokala och  regionala
aktörer. Med hänvisning till det ovan
framförda avstyrker utskottet motionerna
A310 yrkande 14 i denna del (fp), A329
yrkandena 30 och 34 i denna del (kd),
A339 yrkande 18 (m) och A364 (c) samt
tillstyrker  regeringens förslag  till
medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 14 punkt 3).

Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl  34
200 Utfal 45 872  ags-  230
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla 46 000  fts-  46
3  g       prog  000
nos
200 Försl 46 000
4  ag
200 Beräk 46 000
5  nat
200 Beräk 46 000
6  nat
Anslaget administreras av ALI och avser
bidrag  till arbetsmarknadens  parter.
Främst    går   anslaget    till
arbetsmiljöutbildningar  för  fackliga
förtroendemän och viss EU-bevakning.
Regeringen har givit ALI i uppdrag att
under 2004 närmare redovisa användningen
av medlen. Regeringen har i år dragit in
det  anslagssparande  som  fanns  vid
ingången av 2003. Det har ersatts av ett
bemyndigandesystem  i  enlighet  med
förslaget i 2003 års budgetproposition.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2004 för
ramanslaget 23:3 besluta om bidrag som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 33 300 000 kr
under  2005. Regeringen föreslår  att
riksdagen anvisar ett ramanslag på 46
miljoner kronor för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
46 000  -23 0  -10 0  -23 0
00   00   00
Moderaterna menar i kommittémotion A 339
(yrk. 19) att anslaget successivt skall
reduceras,  och  för budgetåret  2004
beräknar Moderaterna anslaget till 23
miljoner  kronor, vilket  innebär  en
halvering i förhållande till regeringens
förslag.
Folkpartiet anser i kommittémotion A310
(yrk. 14 i denna del) att ett sparande
kan ske på anslaget och föreslår en
minskning med 10 miljoner kronor jämfört
med  regeringens förslag.  Motsvarande
anslagsförslag återfinns i partimotion
Fi240 (yrk. 21 i denna del).
Kristdemokraterna    förordar    i
kommittémotion A329 (yrk. 34 i denna del)
att anslaget halveras för 2004 för att
sedan  helt  tas bort.  Bidrag  till
regionala          skyddsombud,
informationsinsatser         och
standardiseringsverksamhet har sedan 2001
förts  över  från detta anslag  till
Arbetsmiljöverket           och
förvaltningskostnaderna till ALI. Kvar är
medel som ALI skall dela ut främst till
fackliga          förtroendemäns
arbetsmiljöutbildningar och  viss  EU-
bevakning.  Eftersom stödet  till  de
regionala skyddsombuden numera finns på
Arbetsmiljöverkets anslag är det tveksamt
om statliga bidrag i all evighet skall gå
till  utbildning  av övriga  fackliga
förtroendevalda.    De    fackliga
organisationerna  bör  klara  sådan
utbildning själva eller i samarbete med
arbetsgivarna.  För  budgetåret  2004
beräknar Kristdemokraterna anslaget till
ett 23 miljoner kronor lägre belopp än
vad regeringen föreslår.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening finns det inte
skäl att nu göra någon förändring av de
bidrag som lämnas inom ramen för detta
anslag. Utskottet, som ställer sig bakom
regeringens förslag till medelsanvisning,
avstyrker motionerna A310 yrkande 14 i
denna del (fp), A329 yrkande 34 i denna
del (kd) och A339 yrkande 19 (m).
I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om bemyndigande för år
2004 (prop. utg.omr. 14 punkt 4).

Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl  -1
200 Utfal 21 066  ags-  458
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla   25  fts-  21
3  g    9711  prog  788
nos
200 Försl 23 940
4  ag
200 Beräk   24
5  nat   5132
200 Beräk   24
6  nat   9353
1 Inklusive av riksdagen redan beslutad
ökning med 6 000 tkr på tilläggsbudget i
samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2003.
2 Motsvarar 23 940 tkr i 2004 års
prisnivå.
3 Motsvarar 23 940 tkr i 2004 års
prisnivå.
Anslaget avser kostnader för personal,
lokaler och övriga förvaltningskostnader
vid Arbetsdomstolen. Regeringen bedömer
att verksamheten har fungerat väl vid
Arbetsdomstolen. Domstolen har lyckats
med att hålla nere ärendebalanserna.
För  att Arbetsdomstolen skall  kunna
säkerställa kvaliteten på sin verksamhet
bör anslaget förstärkas med 3 100 000 kr.
Utgiftsökningen finansieras genom  att
dels anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader   minskas   med
1  550  000 kr, dels anslaget  23:1
Arbetsmiljöverket minskas med 1 550 000
kr för 2004.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 23 940 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
23 940  -23 9  -23 9
40   00
Moderaterna,  som  är  principiella
motståndare till specialdomstolar  och
partssammansatta  domstolar,  anser  i
kommittémotionerna A339 (yrk. 20) och
A258 (yrk. 10) att Arbetsdomstolen skall
läggas ned och dess uppgifter överföras
till det allmänna domstolsväsendet. Som
en följd av detta ställningstagande kan
anslaget utgå.
Folkpartiet menar i kommittémotion A310
(yrk.  14  i  denna  del  )  att
Arbetsdomstolen skall läggas ned  och
målen  föras  över till de  allmänna
domstolarna.  Medlen på anslaget  för
Arbetsdomstolen skall därför flyttas till
utgiftsområde    4   Rättsväsendet.
Motsvarande  förslag  återfinns   i
partimotion Fi240 (yrk. 21 i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  vid flera  tillfällen
behandlat  liknande  förslag   från
Moderaterna som nu också förs fram av
Folkpartiet.  Utskottet  anser  liksom
tidigare att Arbetsdomstolen skall finnas
kvar och avstyrker därför motionerna A258
yrkande 10 (m), A310 yrkande 14 i denna
del  (fp) och A339 yrkande 20  (m).
Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 23:5 Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl   2
200 Utfal   57  ags-
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla   61  fts-  59
3  g       prog
nos
200 Försl   71
4  ag
200 Beräk  731
5  nat
200 Beräk  742
6  nat
1 Motsvarar 71 tkr i 2004 års prisnivå.
2 Motsvarar 71 tkr i 2004 års prisnivå.
Anslaget avser kostnader för nämndens
verksamhet, som huvudsakligen består av
arvodes-   och  ersättningskostnader.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag på 71 000 kr för budgetåret
2004.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 23:6 Internationella
arbetsorganisationen (ILO)

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl  499
200 Utfal 21 526  ags-
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla 26 681  fts-  23
3  g       prog  467
nos
200 Försl 23 022
4  ag
200 Beräk 23 022
5  nat
200 Beräk 23 022
6  nat
Anslaget avser huvudsakligen kostnader
för   Sveriges  medlemsavgift  till
Internationella   arbetsorganisationen
(ILO). En del av anslaget avser kostnader
för deltagande i ILO:s verksamhet och för
ILO-kommittén.   ILO:s   beslutande
församling,        Internationella
arbetskonferensen, justerade under 2003
skalan för medlemsländernas bidrag till
organisationen. Sveriges  andel  utgör
drygt  1 %. Regeringen föreslår  att
riksdagen anvisar ett ramanslag på 23 022
000 kr för budgetåret 2004.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO)

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl  35
200 Utfal 4 980  ags-
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla 6 493  fts- 6 366
3  g       prog
nos
200 Försl 8 098
4  ag
200 Beräk 7 5871
5  nat
200 Beräk 7 7132
6  nat
1 Motsvarar 6 493 tkr i 2004 års
prisnivå.
2 Motsvarar 6 493 tkr i 2004 års prisnivå
Från anslaget finansieras kostnader för
personal,   lokaler   och   andra
förvaltningskostnader för  Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO). En ny lag om förbud mot
diskriminering trädde i kraft den 1 juli
2003. Syftet med lagen är att motverka
diskriminering som har samband med ett
antal  diskrimineringsgrunder,  bl.a.
sexuell   läggning   inom   t.ex.
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och vid
yrkesmässigt tillhandahållande av varor,
tjänster och bostäder. Flera myndigheter,
däribland HomO, har tillsynsansvar enligt
denna lag. Vidare framgår det nu av
instruktionen för HomO att myndigheten
även  skall  förebygga  och  motverka
homofobi. HomO har fått utökade uppgifter
på  grund  av  ny  lagstiftning  och
tilläggsuppdraget  att  förebygga  och
motverka homofobi. Regeringen föreslår
därför att anslaget förstärks med 3 400
000 kr för 2004. Större delen av ökningen
finansieras genom medel från anslaget
30:1 Stöd till idrotten.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 8 098 000 kr för
budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
8 098  -8 09      -1 00
8        0
Moderaterna  vill i kommittémotionerna
A258 (yrk. 9 i denna del) och A339 (yrk.
21) att de fyra ombudsmännen som har i
uppdrag att utöva tillsyn enligt de olika
lagarna mot diskriminering i arbetslivet
slås ihop till en gemensam myndighet.
Till  följd  därav sammanläggs  också
Jämställdhetsnämnden och  Nämnden  mot
diskriminering. Moderaterna anser  att
anslaget för HomO skall utgå. I motionen
föreslås att det under utgiftsområde 14 i
stället inrättas en ny myndighet och att
det  skapas  ett  nytt  anslag  för
Ombudsmannen  mot diskriminering,  som
tillförs drygt 66 miljoner kronor för
2004.
Kristdemokraterna ser i kommittémotion
A329 (yrk. 33 och 34 i denna del) med
hänvisning till det redovisade antalet
ärenden  ingen  anledning  att  öka
resurserna till HomO på det sätt som
regeringen föreslår. För budgetåret 2004
beräknar Kristdemokraterna anslaget till
1  miljon  kronor  lägre  belopp  än
regeringen.

Utskottets ställningstagande

Frågan om en samlad ombudsmannamyndighet
behandlades   hösten   2000   (bet.
2000/01:KU3).           Enligt
konstitutionsutskottet borde bl.a.  en
utredning tillsättas med uppgift  att
undersöka om det fanns förutsättningar
för  att slå samman några av  eller
samtliga ombudsmannainstitutioner till en
institution. Detta gavs regeringen till
känna.  Regeringen beslutade  den  31
januari  2002  att  tillkalla  en
parlamentarisk kommitté med uppdrag att
bl.a. överväga en gemensam lagstiftning
mot  diskriminering som omfattar alla
eller  flertalet diskrimineringsgrunder
och samhällsområden. Kommittén fick också
i uppdrag att se över ansvarsområden och
uppgifter för Jämställdhetsombudsmannen,
HomO,   Ombudsmannen   mot   etnisk
diskriminering och Handikappombudsmannen
samt att överväga en samordning eller
sammanslagning  av  samtliga  dessa
ombudsmän. Kommittén skall också överväga
om   den   eller   de   framtida
ombudsmannainstitutionerna som föreslås
skall vara underställda regeringen eller
riksdagen. Kommittén skall redovisa sitt
uppdrag senast den 1 december  2004.
Konstitutionsutskottet behandlade frågan
på nytt hösten 2002 (bet. 2002/03:KU1)
och  hänvisade  då  till  kommittén.
Konstitutionsutskottet   ansåg   att
resultatet av det utredningsarbetet borde
avvaktas.  Arbetsmarknadsutskottet  gör
inte någon annan bedömning i frågan än
konstitutionsutskottet.
Utskottet,  som  finner  regeringens
förslag till medelsanvisning väl avvägt
med tanke på HomO:s nya uppgifter, och
som hänvisar till vad som anförts ovan
avstyrker motionerna A258 yrkande 9 i
denna del (m), A329 yrkandena 33 och 34 i
denna del (kd) och A339 yrkande 21 (m)
samt tillstyrker regeringens förslag till
medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
Ansl 2 460
200 Utfal 47 177  ags-
2  l       spar
ande
Utgi
200 Ansla 48 141  fts-  47
3  g     1  prog  128
nos
200 Försl 49 103
4  ag
200 Beräk   50
5  nat   1182
200 Beräk   50
6  nat   7653
1 Inklusive av riksdagen redan beslutad
ökning med 1 250 tkr på tilläggsbudget i
samband med den ekonomiska
vårpropositionen 2003.
2 Motsvarar 49 103 tkr i 2004 års
prisnivå.
3 Motsvarar 49 103 tkr i 2004 års
prisnivå.
Anslaget avser kostnader för personal,
lokaler,  lönestatistik  och  andra
förvaltningskostnader         för
Medlingsinstitutet.   Ansvaret   för
lönestatistiken fördes 2001 över från
Statistiska  centralbyrån  (SCB)  till
Medlingsinstitutet. Anslaget ökades för
2003 med 1 250 000 kr i och med en
slutlig reglering av finansieringen av
statistikansvaret. Finansieringen skedde
genom att det under utgiftsområde  2
Samhällsekonomi  och  finansförvaltning
uppförda  anslaget  1:5  Statistiska
centralbyrån minskades med 1 250 000 kr.
Ökningen av Medlingsinstitutets anslag
permanentas  genom en nivåhöjning  av
anslaget  fr.o.m. 2004. Finansieringen
skall även fortsättningsvis ske från SCB.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 49 103 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
49 103  -24 5      -3 00
52        0
Moderaterna  förordar i kommittémotion
A339 (yrk. 22) att Medlingsinstitutets
uppdrag begränsas. För budgetåret 2004
föreslår Moderaterna ett 24 552 000 kr
lägre belopp i anslag än regeringen.
Kristdemokraterna anser i kommittémotion
A329 (yrk. 34 i denna del) att det bör
övervägas om inte Medlingsinstitutet kan
samverka eller samlokalisera med någon
annan  befintlig  myndighet,  t.ex.
Kammarkollegiet, för att på så  sätt
minska   bl.a.   de  administrativa
kostnaderna.   Detta   och   den
rationaliseringspotential som bör finnas
gör att partiet avvisar de höjda anslag
som regeringen föreslår och anvisar ett
anslag som sammantaget är 3 miljoner
kronor lägre än regeringens.

Utskottets ställningstagande

Utskottet,  som  biträder  regeringens
förslag  till medelsanvisning, avvisar
besparingsförslagen  som  framförs  i
ovanstående motioner. Utskottet avstyrker
därför motionerna A329 yrkande 34 i denna
del (kd) och A339 yrkande 22 (m).
I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 24:1 Jämställdhetsombudsmannen

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
20 316  Ansl 1 075
200 Utfal     ags-
2  l       spar
ande
21 294  Utgi  21
200 Ansla     fts-  368
3  g       prog
nos
200 Försl 22 145
4  ag
200 Beräk 22 662
5  nat
200 Beräk 23 036
6  nat
Anslaget   avser   kostnader   för
Jämställdhetsombudsmannen  (JämO)  med
kansli och för Jämställdhetsnämnden. De
huvudsakliga faktorer som styr utgifterna
på området är antalet anmälningar om
könsdiskriminering       respektive
arbetsgivares bristande förmåga att leva
upp till jämställdhetslagens krav  på
aktiva åtgärder. Vidare styrs utgifterna
av JämO:s insatser för att följa upp
lagens krav på aktiva åtgärder och för
att fullgöra det informationsansvar som
åläggs myndigheten. Regeringen anser att
JämO:s uppgift fortsatt skall vara att
motverka   könsdiskriminering    på
arbetsmarknaden  och  i  högskolan.
Myndigheten skall i detta syfte utöva
tillsyn enligt jämställdhetslagen och se
till  att  metoder för att  motverka
könsdiskriminering finns tillgängliga och
sprida dem.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 22 145 000 kr
för budgetåret 2004.

Motionerna

Tusental kronor
Regeringe Oppositionens  förslag  i
ns     förhållande till regeringens
förslag  förslag
m    fp   kd    c
22 145  -22 1
45
Moderaterna  vill i kommittémotionerna
A258 (yrk. 9 i denna del) och A339 (yrk.
23) att de fyra ombudsmännen som har i
uppdrag  att  utöva  tillsyn  enligt
jämställdhetslagen slås ihop till  en
gemensam myndighet. Till följd  därav
sammanläggs  också Jämställdhetsnämnden
och   Nämnden  mot  diskriminering.
Moderaterna anser att anslaget för JämO
skall utgå. I motionen föreslås att det
under utgiftsområde 14 i stället inrättas
en ny myndighet och att det skapas ett
anslag, Ombudsmannen mot diskriminering,
som tillförs drygt 66 miljoner kronor för
2004.

Utskottets ställningstagande

Med   hänvisning  till   utskottets
ställningstagande  under  anslag  23:7
tillstyrker utskottet regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget och
avstyrker därför motionerna A258 yrkande
9 i denna del (m) och A339 yrkande 23
(m).
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Anslaget 24:2 Särskilda
jämställdhetsåtgärder

Propositionen

Anslagsutveckling
Tusental kronor
18 402  Ansl 6 859
200 Utfal     ags-
2  l       spar
ande
13 706  Utgi  19
200 Ansla     fts-  657
3  g       prog
nos
200 Försl 13 706
4  ag
200 Beräk 13 706
5  nat
200 Beräk 13 706
6  nat
Anslaget   avser   kostnader   för
jämställdhetsåtgärder som syftar till att
främja jämställdhet mellan kvinnor och
män. Anslaget skall användas för att
stödja verksamheter som syftar till att
främja jämställdhet mellan kvinnor och
män  samt  organisationer som  driver
projekt med detta syfte. Anslaget kan
även användas för att pröva nya metoder
inom jämställdhetsarbetet.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag på 13 706 000 kr
under budgetåret 2004.
Utskottet biträder regeringens förslag
till medelsanvisning under anslaget.
Sist  i  detta  avsnitt  finns  en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 14.

Föreslaget nytt anslag: 23: Ombudsmannen
mot diskriminering (m)

Som  framgår  under  anslaget  23:7
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning (HomO) och anslaget
24:1 Jämställdhetsombudsmannen förordar
Moderaterna i kommittémotionerna  A339
(yrk. 24) och A258 (yrk. 9 i denna del)
att de fyra ombudsmännen som har till
uppgift  att  utöva  tillsyn  över
diskriminering i arbetslivet slås ihop
till en gemensam myndighet. Till följd
därav     sammanläggs      även
Jämställdhetsnämnden och  Nämnden  mot
diskriminering. All diskriminering kan
och skall behandlas på samma sätt. Det
finns inget hållbart motiv till att dela
upp lagstiftningen i olika kategorier och
därmed märka ut människor beroende på av
vilket skäl de blivit diskriminerade.
För att finansiera den nya myndigheten
föreslås att 66 200 000 kr anvisas på
detta nya anslag för 2004.

Utskottets ställningstagande

Med   hänvisning  till   utskottets
ställningstagande under anslaget  23:7
avstyrker  utskottet  motionerna  A258
yrkande 9 i denna del och A339 yrkande
24.

Sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen
m.m. på utgiftsområde 14 Arbetsliv

Av   nedanstående  tabell   framgår
regeringens  och  oppositionspartiernas
förslag och fördelning av anslag  på
utgiftsområde 14. Från och med den 1
januari 2004 skall i princip all årlig
revision avgiftsbeläggas. Anslagen under
utgiftsområdet har i aktuella delar ökats
som   kompensation   för   denna
avgiftsbeläggning.

Belopp i tusental kronor
Anslag   Ansla Regeri (m)  (fp) (kd)  (c)
gs  ngens
typ försla
g
23:1    (ram)  639  -28 -100  -150
Arbetsmiljö     919  156  000  000
verket
23:2    (ram)  309  -15  -75  -53 -230
Arbetslivsi     420  162  000  000  000
nstitutet
23:3    (ram)   46  -23  -10  -23
Särskilda      000  000  000  000
utbildnings
insatser
m.m.
23:4    (ram)   23  -23  -23
Arbetsdomst     940  940  900
olen
23:5    (ram)   71
Statens
nämnd för
arbetstagar
es
uppfinninga
r
23:6    (ram)   23
Internation     022
ella
arbetsorgan
isationen
(ILO)
23:7    (ram) 8 098  -8      -1
Ombudsmanne        098     000
n mot
diskriminer
ing på
grund av
sexuell
läggning
(HomO)
23:8    (ram)   49  -24      -3
Medlingsins     103  552     000
titutet
24:1    (ram)   22  -22
Jämställdhe     145  145
tsombudsman
nen
24:2    (ram)   13
Särskilda      706
jämställdhe
tsåtgärder
23:     (ram)     +66
Ombudsmanne        200
n mot
diskriminer
ing (nytt
anslag)
Summa       1 135  -78 -208  -230 -230
424  853  900  000  000
Av avsnitt 4.2 framgår att utskottet
har anslutit sig till regeringens förslag
om fördelning på anslag av utgifterna på
utgiftsområde 14. Detta  innebär  att
propositionen tillstyrkts i motsvarande
del (prop. utg.omr. 14 punkt 6) och att
motionerna A258, A310, A329, A339, A364
och Fi240 avstyrkts i berörda delar.
Utskottet avstyrker därmed även motion
A339 yrkande 16.