Regeringens proposition 2002/03:99

Det nya Skatteverket Prop.
  2002/03:99

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 maj 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nuvarande tio skattemyndigheter och Riksskatteverket avvecklas och att en ny skattemyndighet inrättas, som skall heta Skatteverket.

Den nya myndigheten blir förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att vara regionindelad och ha skattekontor. Ett huvudkontor bildas med placering i Solna.

Syftet med reformen är att öppna möjligheter att ta till vara befintliga resurser på ett bättre sätt än i dag och att undanröja organisatoriska hinder som hämmar verksamhetsutvecklingen. Målet är att skapa nya och bättre förutsättningar för en enhetlig och likformig rättstillämpning samt ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Med andra ord att öka möjligheterna att erbjuda kvalitet i verksamheten och att på bästa sätt möta medborgares, företags och andra intressenters krav och behov.

Ett av de tyngst vägande skälen för att bilda den nya myndigheten är den ökade flexibiliteten. Det blir avsevärt lättare att flytta arbetsuppgifter, material och beslutanderätt över landet, utan de formella hinder som myndighetsgränserna utgör. Den demografiska och ekonomiska utvecklingen i skatteregionerna är också ett viktigt motiv för att bilda en ny myndighet.

Medborgarnas och företagens intressen kommer att kunna tillgodoses i högre grad än i dag i den nya myndighetens verksamhet. Förbättringar kan ske i flera avseenden, t.ex. när det gäller att åstadkomma enhetlighet i förhållningssätt och rättstillämpning samt när det gäller tillhandahållande av service.

Reformen kommer också generellt sett att ha en effektivitets- och

servicehöjande effekt vilket medför att ökade satsningar kan ske inom

1

myndighetens eget område, t.ex. när det gäller skattekontroll och brotts- Prop. 2002/03:99 utredande verksamhet.

Kronofogdemyndigheterna omfattas inte av den föreslagna organisationsförändringen. Deras framtida ställning utreds av en särskilt tillkallad utredare. Utredarens huvuduppdrag är att ta fram underlag för att bedöma om dessa myndigheter skall vara fristående från Skatteverket eller utgöra en del av detta. Skatteverket skall under en övergångstid fungera som central myndighet även inom kronofogdemyndigheternas verksamhetsområde. Den som inom verket svarar för ledningen av denna funktion skall utses av regeringen.

I propositionen föreslås också ändringar i de processrättsliga reglerna. Hos Skatteverket inrättas en funktion som allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall ha rätt att överklaga Skatteverkets beslut och ansöka om förhandsbesked. Skatteverket skall emellertid enligt huvudregeln själv företräda det allmänna i skattemål i allmän förvaltningsdomstol. Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut hos länsrätt företräder dock ombudet det allmänna i processen rörande den aktuella sakfrågan även i högre instans oavsett vem som initierat processen där.

Vidare föreslås ändringar i vissa forumregler. Bl.a. föreslås att en fråga om utdömande av vite skall prövas av samma länsrätt som har att pröva den materiella fråga som vitesfrågan är sammankopplad med.

I propositionen föreslås dessutom att ett beslut om skatt som rör två eller flera skattskyldiga inom en koncern eller som rör en juridisk person och delägare i denna skall få överklagas hos den länsrätt som skall pröva moderföretagets respektive den juridiska personens överklagande, om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund.

De föreslagna reglerna avses träda i kraft den 1 januari 2004.

2

Innehållsförteckning Prop. 2002/03:99
1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................ 11
2 Lagtext ............................................................................................. 15
  2.1 Förslag till lag med anledning av inrättande av  
    Skatteverket ....................................................................... 15
  2.2 Förslag till lag om allmänt ombud hos Skatteverket ........ 16
  2.3 ................. Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken 17
  2.4 ..................... Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om

arvsskatt och gåvoskatt ..................................................... 21

2.6Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624)......................................................................... 28

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. .............. 32

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter .............. 33

2.9Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

  (1979:1152)....................................................................... 35
2.10 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)... 43
2.11 Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ........ 46

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m. .................................................. 48

2.13Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen

(1988:327)......................................................................... 49

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om

  ersättning för kostnader i ärenden och mål om  
  skatt, m.m.......................................................................... 51
2.15 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)... 52

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m.................................... 61

2.17Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481)......................................................................... 62

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om

  särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister  
  m.fl. ................................................................................... 65
2.19 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen  
  (1994:200)......................................................................... 67
2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om  
  särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet........... 69

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel...................................... 71

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om

generellt statsbidrag till kommuner och landsting............ 72

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1515) om

utjämningsbidrag till kommuner och landsting ................ 73

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1516) om

utjämningsavgift för kommuner och landsting................. 75

2.25Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)......................................................................... 77

3

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar .......... 90

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ........................................... 91

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1998:514) om

särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel  
m.m. .................................................................................. 95

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar .......................................... 96

2.30Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)....................................................................... 98

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

beskattningsverksamhet .................................................. 106

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens  
folkbokföringsverksamhet .............................................. 109

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas  
verksamhet ...................................................................... 111

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (2001:837) om

beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster  
vid 2003 års taxering, m.m. ............................................ 112

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

  självdeklarationer och kontrolluppgifter......................... 113
2.36 Förslag till lag om ändring i ärvdabalken ....................... 116
2.37 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken............... 119

2.38Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall

meddela underrättelse till brittisk konsul........................ 120

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda

i Danmark, Finland, Island eller Norge .......................... 121

2.40Förslag till lag om ändring i förordningen (1963:588)

om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss................ 122

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan  
menighets utdebitering av skatt, m.m. ............................ 123

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ............................ 129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om

uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller  
pålaga .............................................................................. 130

2.44Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen

(1971:69)......................................................................... 131

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1971:171) om

särskilt uppskattningsvärde på fastighet ......................... 132

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar...................................... 133

Prop. 2002/03:99

4

2.47Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

(1974:157)....................................................................... 134

2.48Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385)..................................................................... 135

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1976:339) om

saluvagnsskatt ................................................................. 136

2.50Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting.......................................................................... 137

2.51Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m.............................. 138

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap,

arv och gåva .................................................................... 139

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter........ 140

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud .................................................................. 141

2.55Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen

(1987:617)....................................................................... 142

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

  ekonomiska föreningar.................................................... 143
2.57 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) .. 144

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Storbritannien och Nordirland beträffande skatter  
på kvarlåtenskap, arv och gåva ....................................... 145

2.59Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna....146

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden ........................ 147

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid  
energiproduktion ............................................................. 148

2.62Förslag till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144)..................................................................... 149

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om

fingerade personuppgifter ............................................... 152

2.64Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ................... 153

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike .154

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

om sjuklön....................................................................... 155

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område.156

2.68Förslag till lag om ändring i sametingslagen

(1992:1433)..................................................................... 157

2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1993:16) om

försäkring mot vissa semesterlönekostnader .................. 158

Prop. 2002/03:99

5

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m. ............................ 159

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1993:892) om

  ackord rörande statliga fordringar m.m. ......................... 160
2.72 Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684)....... 161

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt....................................................................... 162

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater.................................................. 163

2.75Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738) .164

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift ..................................................... 165

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om

beskattning, förtullning och folkbokföring under  
krig eller krigsfara m.m................................................... 166

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot

skatteflykt........................................................................ 167

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1518) om

mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.....168

2.80Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554)..................................................................... 170

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om

  dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada..... 171
2.82 Förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157) .......... 172

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1997:323) om

statlig förmögenhetsskatt ................................................ 173

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om

kommunal redovisning.................................................... 174

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon ..................................... 175

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av  
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter...... 176

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det

statliga personadressregistret .......................................... 177

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område...... 178

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension........................................ 179

2.90Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar ........................................ 180

2.91Förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om

avgift till registrerat trossamfund.................................... 182

2.92Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078)..................................................................... 183

2.93Förslag till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079)..................................................................... 184

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden .................................................... 185

Prop. 2002/03:99

6

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om

omräkningsförfarande vid beskattning för företag  
som har sin redovisning i euro, m.m............................... 186

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

  fördelning av socialavgifter ............................................ 187
2.97 Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281) ......... 188

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar

för tele- och datakommunikation .................................... 189

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (2001:85) om

    behandling av personuppgifter i Tullverkets  
    brottsbekämpande verksamhet........................................ 190
  2.100 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:183) om  
    behandling av personuppgifter i verksamhet med val  
    och folkomröstningar ...................................................... 192
  2.101 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:185) om  
    behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.......... 193
  2.102 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen  
    (2001:453) ....................................................................... 194
  2.103 Förslag till ...lag om ändring i revisorslagen (2001:883) 195
  2.104 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:179) om  
    kreditering på skattekonto av tillfälligt  
    sysselsättningsstöd ............till kommuner och landsting 196
  2.105 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:329) om  
    samarbete med .......Internationella brottmålsdomstolen 197
  2.106 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om  
    behandling av personuppgifter i den  
    arbetsmarknadspolitiska ..........................verksamheten 198
  2.107 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:976) om  
    beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster  
    vid 2004 års . ............................................taxering, m.m 199
  2.108 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:000) om  
    elektronisk ............................................kommunikation 200
  2.109 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:000) om  
    beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster  
    vid 2005 års . ............................................taxering, m.m 202
3 Ärendet och dess beredning........................................................... 203
4 Bakgrund .......................................................................................   204
  4.1 Skatteförvaltningen ......................................................... 204
    4.1.1 ................................ Regional och lokal nivå 204
    4.1.2 ...................................................... Riksnivån 205
    4.1.3 ..... Regionaliseringen av skatteförvaltningen 205
    4.1.4 ................... Samverkan mellan myndigheter 207
  4.2 Kronofogdemyndigheterna ............................................. 208
  4.3 Andra förvaltningar......................................................... 209
  4.4 Demografisk ........................och ekonomisk utveckling 209
5 Behovet av en ny organisation .................för skatteförvaltningen 211
  5.1 Problemen ....................................i dagens organisation 211

5.2Fördelar och nackdelar med att slopa

myndighetsgränserna ...................................................... 212

Prop. 2002/03:99

7

  5.3 Kronofogdemyndigheternas framtida ställning .............. 214
6 Förslag till en ny organisation för skatteförvaltningen.................. 216
  6.1 En ny myndighet ............................................................. 216
  6.2 Den nya myndighetens namn.......................................... 222
  6.3 Den nya myndighetens uppgifter .................................... 223
  6.4 Central myndighet för kronofogdemyndigheterna.......... 224

6.5Den nya myndighetens ledning, inre organisation,

  storlek m.m...................................................................... 227
6.6 Anställningsavtal och andra civilrättsliga avtal .............. 230
6.7 IT-stödet .......................................................................... 232
6.8 Sekretessfrågor ........................................................m.m 232
  6.8.1 Åtkomst till uppgifter i  
  ................... skatteförvaltningens verksamhet 232
  6.8.2 Åtkomst till uppgifter i  
  ....... kronofogdemyndigheternas verksamhet 237
6.9 Internationella .......................................................frågor 238
6.10 Regionala ....konsekvenser och regionalpolitiskt ansvar 240
6.11 Medborgerlig .........................................................insyn 243

6.12Kontakterna mellan medborgarna respektive företagen

    och den nya myndigheten ............................................... 246
  6.13 Allmänt ombud ............................................................... 251
  6.14 Företrädare för det allmänna m.m................................... 256
  6.15 Forumregler..................................................................... 257
    6.15.1 Allmänna utgångspunkter............................. 257
    6.15.2 Nya forumregler............................................ 260
    6.15.3 Undantagande av handlingar ........................ 268
    6.15.4 Utdömande av vite........................................ 269
    6.15.5 Betalningssäkring och tvångsåtgärder .......... 270
    6.15.6 Dispensärenden............................................. 271
    6.15.7 Administrativa beslut.................................... 273
    6.15.8 Folkbokföringslagen m.m............................. 274
    6.15.9 Övergångsbestämmelser ............................... 276
    6.15.10 Forum vid överklagande av vissa beslut om  
      skatt som rör flera parter............................... 277
7 Förtydligande av lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.282
8 Konsekvensanalyser ...................................................................... 283
  8.1 Förslagens konsekvenser för små företags villkor.......... 283
  8.2 Offentlig-finansiella effekter........................................... 284
9 Författningskommentar ................................................................. 285

9.1Förslaget till lag med anledning av inrättande av

  Skatteverket..................................................................... 285
9.2 Förslaget till lag om allmänt ombud hos Skatteverket.... 286
9.3 Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken............ 289
9.4 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken................. 289

9.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1941:416) om

arvsskatt och gåvoskatt ................................................... 290

9.6Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624)....................................................................... 291

Prop. 2002/03:99

8

9.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............ 292

9.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ............ 292

9.9Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152)..................................................................... 293

9.10Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

  (1980:100)....................................................................... 294
9.11 Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670).... 294

9.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m. ................................................ 295

9.13Förslaget till lag om ändring i fordonsskattelagen

(1988:327)....................................................................... 295

9.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:479) om

ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,  
m.m. ................................................................................ 296

9.15Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen

(1990:324)....................................................................... 296

9.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:676) om

skatt på ränta på skogskontomedel m.m. ........................ 300

9.17Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481)....................................................................... 300

9.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl. ................................................................................. 302

9.19Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200)....................................................................... 302

9.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:466) om

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet......... 302

9.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel.................................... 303

9.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1514) om

generellt statsbidrag till kommuner och landsting.......... 303

9.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1515) om

utjämningsbidrag till kommuner och landsting .............. 304

9.24Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1516) om

utjämningsavgift för kommuner och landsting............... 304

9.25Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)....................................................................... 304

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1024) om

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar ........ 307

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ......................................... 307

9.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:514) om

särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel  
m.m. ................................................................................ 308

9.29Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters

medverkan i brottsutredningar ........................................ 308

9.30Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)..................................................................... 308

Prop. 2002/03:99

9

9.31 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om Prop. 2002/03:99
  behandling av uppgifter i skatteförvaltningens  
  beskattningsverksamhet .................................................. 309

9.32Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens

folkbokföringsverksamhet .............................................. 309

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas

verksamhet ...................................................................... 310

9.34Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:837) om

  beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster  
  vid 2003 års taxering, m.m. ............................................ 310
9.35 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om  
  självdeklarationer och kontrolluppgifter......................... 311
Bilaga 1 Promemorians lagförslag................................................ 312
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna ............................... 468
Bilaga 3 Något om den demografiska och ekonomiska utveck-  
  lingen i skatteregionerna (Riksskatteverkets  
  PM 2001-10-14) ............................................................. 469
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag........................................... 484
Bilaga 5 Lagrådets yttrande .......................................................... 586
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 maj 2003 ......... 593
Rättsdatablad .......................................................................................... 594

10

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2002/03:99

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med anledning av inrättande av Skatteverket,

2.lag om allmänt ombud hos Skatteverket,

3.lag om ändring i äktenskapsbalken,

4.lag om ändring i föräldrabalken,

5.lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

6.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

7.lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

8.till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

9.lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

10.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

11.lag om ändring i namnlagen (1982:670),

12.lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,

13.lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),

14.lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,

15.lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

16.lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

17.lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

18.lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

19.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

20.lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

21.lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel,

22.lag om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting,

23.lag om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting,

24.lag om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting,

25.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

26.lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,

27.lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skatte-

frågor,

28.lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,

29.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,

30.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

31.lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet,

32.lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personupp-

gifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet, 11
 

33. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet,

34.lag om ändring i lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.,

35.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

36.lag om ändring i ärvdabalken,

37.lag om ändring i utsökningsbalken,

38.lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul,

39.lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge,

40.lag om ändring i förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss,

41.lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

42.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

43.lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

44.lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

45.lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet,

46.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-

stolar,

47.lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

48.lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

49.lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,

50.lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,

51.lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,

52.lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva,

53.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

54.lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

55.lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),

56.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

57.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

58.lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva,

59.lag om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

60.lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

61.lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

62. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

Prop. 2002/03:99

12

63. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,

64.lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

65.lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,

66.lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

67.lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,

68.lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),

69.lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader,

70.lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

71.lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.,

72.lag om ändring i postlagen (1993:1684),

73.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

74.lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,

75.lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

76.lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

77.lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

78.lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,

79.lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting,

80.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

81.lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,

82.lag om ändring i vallagen (1997:157),

83.lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

84.lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

85.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga

fordon,

86.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

87.lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,

88.lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

89.lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-

sion,

90.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,

91.lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

92.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

93.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

94.lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden,

95.lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid

beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,

Prop. 2002/03:99

13

96. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialav- Prop. 2002/03:99 gifter,

97.lag om ändring i tullagen (2000:1281),

98.lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation,

99.lag om ändring i lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

100.lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,

101.lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

102.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

103.lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

104.lag om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting,

105.lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,

106.lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

107.lag om ändring i lagen (2002:976) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.,

108.lag om ändring i lagen (2003:000) om elektronisk kommunikation, och

109.lag om ändring i lagen (2003:000) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.

14

2 Lagtext Prop. 2002/03:99

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med anledning av inrättande av Skatteverket

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande skattemyndigheter, skattemyndighet i viss region, Riksskatteverket, viss taxeringsnämnd eller skatteförvaltningen skall efter utgången av år 2003 i stället tillämpas på Skatteverket.

2 § Skattekontor som vid utgången av år 2003 finns vid skattemyndighet skall anses vara skattekontor vid Skatteverket.

3 § Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i skattenämnd vid en skattemyndighets skattekontor som har förordnats eller valts före utgången av år 2003 skall ha samma funktion i skattenämnd vid motsvarande skattekontor vid Skatteverket under återstoden av förordnandet eller valperioden.

4 § Beslut som Skatteverket fattar som första instans enligt punkt 20 e tionde stycket av anvisningarna till 23 § den numera upphävda kommunalskattelagen (1928:370)1 i dess lydelse före den 1 juli 1998 och 27 § 4 mom. i den numera upphävda lagen (1947:576)2 om statlig inkomstskatt i dess lydelse före den 1 januari 1999 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen upphävd genom SFS 1999:1230.  
2 Lagen upphävd genom SFS 1999:1230. 15
2.2 Förslag till lag om allmänt ombud hos Skatteverket Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän förvaltningsdomstol av ombudet.

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

16

2.3Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 8 § samt 15 kap. 2 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse    
    3 kap.      
    1 §1      
Innan äktenskap ingås skall Innan äktenskap ingås skall
prövas om det finns något hinder prövas om det finns något hinder
mot äktenskapet. Denna prövning mot äktenskapet. Denna prövning
skall göras av skattemyndigheten i skall göras av Skatteverket.  
den region där kvinnan eller man-        
nen är folkbokförd eller, om ingen        
av dem är folkbokförd här i landet,        
i den region där någon av dem        
vistas.     Hindersprövningen skall begä-
Hindersprövningen skall begä-
ras av kvinnan och mannen ge- ras av kvinnan och mannen ge-
mensamt hos valfri skattemyndig- mensamt hos Skatteverket eller
het eller allmän försäkringskassa. valfri allmän försäkringskassa.
      4 §2      
Finner skattemyndigheten att det Finner Skatteverket att det inte
inte finns något hinder mot äkten- finns något hinder mot äktenska-
skapet, skall myndigheten på be- pet, skall verket på begäran av
gäran av kvinnan och mannen ut- kvinnan och mannen utfärda intyg
färda intyg om detta.     om detta.      
    4 kap.      
    8 §3      
Vigselförrättaren skall genast Vigselförrättaren skall genast
sända underrättelse om vigseln till sända underrättelse om vigseln till
den skattemyndighet som har gjort Skatteverket.    
hindersprövningen.            
Om vigsel har förrättats efter        
hindersprövning som gäller här i        
riket enligt 2 § förordningen        
(1931:429) om vissa internationel-        
la rättsförhållanden rörande äk-        
tenskap, adoption och förmyndar-        
skap skall underrättelse sändas till        
den skattemyndighet inom vars        
verksamhetsområde vigseln ägt        
rum.            

1Senaste lydelse1998:244.

2Senaste lydelse 1991:495.

3Senaste lydelse 1994:1976.

Prop. 2002/03:99

17

15 kap.

2 §4

Skattemyndighetens beslut i frå- Skatteverkets beslut i fråga om
ga om hindersprövning får över- hindersprövning får överklagas
klagas hos allmän förvaltnings- hos en länsrätt inom vars dom-
domstol. krets kvinnan eller mannen är
  folkbokförd. Finns ingen sådan be-
  hörig länsrätt överklagas beslutet
  hos Länsrätten i Stockholms län.

Detsamma gäller beslut av präster inom Svenska kyrkan om förrättande av vigsel.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 15 kap. 2 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

4 Senaste lydelse 1997:994.

Prop. 2002/03:99

18

Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av skattemyndigheten i den region där barnet är folkbokfört. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.
Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos valfri skattemyndighet eller allmän försäkringskassa.
Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
2.4 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken Prop. 2002/03:99
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4, 16 och 17 b §§ föräldrabalken1 skall  
ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

6 kap.

4 §2

Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Föräldrarna kan få gemensam Om barnet är folkbokfört här i
vårdnad också genom registrering landet kan föräldrarna få gemen-
hos skattemyndigheten efter anmä- sam vårdnad också genom regist-
lan av dem båda rering hos Skatteverket efter an-
  mälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en

faderskapsbekräftelse, eller 2. till Skatteverket under förut-
2. till skattemyndigheten under
förutsättning att förordnande om sättning att förordnande om vård-
vårdnaden inte har meddelats tidi- naden inte har meddelats tidigare
gare och att föräldrarna och barnet och att föräldrarna och barnet är
är svenska medborgare. svenska medborgare.

16 §3

Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller valfri allmän försäkringskassa.

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 1991:487.

3 Senaste lydelse 1998:713. 19

17 b §4

Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. skattemyndigheten i den regi- 1. Skatteverket, on där barnet är eller senast har

varit folkbokfört,

2.om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,

3.den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 kap. 16 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

4 Senaste lydelse 1999:806.

Prop. 2002/03:99

20

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om Prop. 2002/03:99
  arvsskatt och gåvoskatt  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt1

dels att 60 d och 60 e §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 15 § 1 a–3 mom. samt 15 a, 16, 17, 46, 46 a, 48, 49 a, 51, 60, 60 b, 62 och 73 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket” i motsvarande form,

dels att 22 § 2 mom., 26 §, 33 § 3 mom., 34, 44, 49, 53, 56, 59, 60 a och 67 §§ samt rubriken närmast före 34 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

2 mom.2 Har fast egendom efter den tidpunkt som näst föregående års taxeringsvärde avsett, sjunkit i värde genom eldsvåda, vattenflöde eller annan sådan händelse eller genom borttagande av byggnad eller annan anläggning på egendomen eller av tillbehör därtill eller genom skogsavverkning eller genom nedläggning eller väsentlig förändring av verksamhet i vilken egendomen använts, eller av annan liknande anledning, skall på ansökan av skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor, efter verkställd utredning, egendomen åsättas särskilt värde till ledning för beräkning av på egendomen belöpande arvsskatt.

Där efter tidpunkt som nyss nämnts fortsatt bebyggelse skett på fast egendom eller dess värde annars höjts till följd av ny-, till- eller ombyggnad eller väsentlig förändring av verksamhet, vari egendomen använts, eller annan liknande anledning, får egendomen för ändamål enligt första stycket, åsättas särskilt värde.

  Fast egendom som inte har särskilt taxeringsvärde skall också värderas
till ledning för arvsskattens bestämmande. Värdering behövs dock inte
om det är uppenbart att egendomens värde inte överstiger 50 000 kronor.
  Värdering enligt detta moment Värdering enligt detta moment
görs av skattemyndigheten i den görs av Skatteverket.
region där fastigheten är belägen.  
Skattemyndigheten får uppdra åt  
en annan skattemyndighet att fatta  
beslut i dess ställe i ett visst  
ärende eller en viss grupp av  
ärenden. Ett sådant uppdrag får  
ges endast om den andra myn-  
     
1 Senaste lydelse av 48 § 2001:95
lagens rubrik 1974:857 49 a § 2001:95
15 § 1 a mom. 2001:95 51 § 2001:95
15 § 2 mom. 2001:95 60 § 2001:95
15 § 3 mom. 2001:95 60 b § 2001:95
15 a § 2001:95 60 d § 2001:95
16 § 2001:95 60 e § 2001:95
17 § 2001:95 62 § 2001:95
46 § 2001:95 73 § 2001:95.
46 a § 2001:324      
2 Senaste lydelse 2001:95.     21

digheten medger det och om det inte medför avsevärd olägenhet för den som beslutet rör.

Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid tillämpas. Skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor skall lämna skattemyndigheten de upplysningar som behövs för prövning av ansökningen. Skattemyndigheten får även besluta om besiktning av egendomen. Har ärendet tagits upp på ansökan av annan än skattemyndigheten, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar sig att betala kostnaderna för besiktningen.

Skattemyndighetens beslut enligt detta moment får inte överklagas.

Prop. 2002/03:99

Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid tillämpas. Skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor skall lämna Skatteverket de upplysningar som behövs för prövning av ansökningen. Verket får även besluta om besiktning av egendomen. Har ärendet tagits upp på ansökan, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar sig att betala kostnaderna för besiktningen.

Skatteverkets beslut enligt detta moment får inte överklagas.

26 §3

Den som omhänderhar dödsbos egendom ävensom skattskyldig har att tillhandahålla den utredning, som prövas erforderlig för bedömande av

egendoms värde.       Om en skattskyldig påkallar
Till upplysning om värde av fast
egendom som enligt 22 § 2 mom. tillämpning av sådant särskilt vär-
första eller tredje stycket åsatts de av fast egendom som avses i
särskilt värde, skall skattemyndig- 22 § 2 mom. första eller tredje
hetens beslut i ärendet företes. stycket, skall erforderligt anstånd
Påkallar skattskyldig tillämpning med skatteärendets avgörande
av sådant särskilt värde, skall lämnas när ansökan om åsättande
erforderligt anstånd med skatte- av särskilt värde av egendomen
ärendets avgörande lämnas när blivit gjord.    
ansökan om åsättande av särskilt        
värde av egendomen blivit gjord. Till ledning för värdering av
Till ledning för värdering av
aktier, obligationer och därmed aktier, obligationer och därmed
jämförliga värdehandlingar skall jämförliga värdehandlingar som är
företes intyg av bank, mäklare börsnoterade eller annars omsätts
eller annan sakkunnig. Om sådan på kapitalmarknaden skall företes
handling inte är börsnoterad och intyg av bank, mäklare eller annan
inte heller annars omsätts sakkunnig.    
               
3 Senaste lydelse 2001:95.             22

kapitalmarknaden skall i stället företes av skattemyndigheten meddelat bevis om det värde, vartill handlingen enligt senast verkställd prövning kan ha upptagits vid taxering till statlig förmögenhetsskatt.

Skattemyndigheten får, där särskild anledning föreligger, förordna lämplig person att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för dess värdering. Förordnande som nu sagts får efter överklagande meddelas av rätten. Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egendom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå förrättningsmannen med upplysningar och annan utredning. Ersättning åt förrättningsmannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars av den för egendomen skattskyldige.

3 mom.4 Har inom ett år från det att skattemyndighet meddelat beslut i skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och tas upp av den skattemyndighet, som meddelat beslut i skatteärendet.

Prop. 2002/03:99

Skatteverket får, där särskild anledning föreligger, förordna lämplig person att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för dess värdering. Förordnande som nu sagts får efter överklagande meddelas av rätten. Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egendom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå förrättningsmannen med upplysningar och annan utredning. Ersättning åt förrättningsmannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars av den för egendomen skattskyldige.

33 §

3 mom. Har inom ett år från det att Skatteverket meddelat beslut i skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och tas upp av Skatteverket.

Beskattningsmyndighet Beslutande myndighet m.m.

34 §5

Beslut i fråga om arvsskatt fattas av den skattemyndighet som enligt 2 kap. 2 eller 5 § skattebetalnings-

Beslut i fråga om arvsskatt fattas av Skatteverket.

4 Senaste lydelse 2001:95.  
5 Senaste lydelse 2001:325. 23
lagen (1997:483) är behörig att         Prop. 2002/03:99
fatta beslut som rör arvlåtarens          
eller testatorns dödsbo.     Bestämmelser om debitering
Bestämmelser om debitering
och betalning av arvsskatt finns i och betalning av arvsskatt finns i
skattebetalningslagen.       skattebetalningslagen (1997:483).
Förvaring av handlingar skall Förvaring av handlingar skall
ske hos den myndighet som är ske hos Skatteverket.    
behörig enligt första stycket.              
            44 §6        
Beslut i fråga om gåvoskatt Beslut i fråga om gåvoskatt
fattas av den skattemyndighet som, fattas av Skatteverket.    
när skattskyldigheten inträder, är          
behörig enligt 2 kap. 1, 2 eller 5 §          
skattebetalningslagen (1997:483)          
att fatta beslut som rör den skatt-          
skyldige.           Bestämmelser om debitering
Bestämmelser om debitering
och betalning av gåvoskatt finns i och betalning av gåvoskatt finns i
skattebetalningslagen.       skattebetalningslagen (1997:483).
Förvaring av handlingar skall Förvaring av handlingar skall
ske hos den myndighet som är ske hos Skatteverket.    
behörig enligt första stycket.              
            49 §7        
Där någon i enlighet med lagen Där någon i enlighet med lagen
(1927:77) om försäkringsavtal bli- (1927:77) om försäkringsavtal bli-
vit insatt såsom förmånstagare, å- vit insatt såsom förmånstagare, å-
ligger det försäkringsgivaren att ligger det försäkringsgivaren att
angående händelse, som enligt angående händelse, som enligt
denna lag medför skattskyldighets denna lag medför skattskyldighets
inträde, lämna kontrolluppgift till inträde, lämna kontrolluppgift till
den skattemyndighet, vilken har att Skatteverket och därvid även upp-
ta upp fråga om beskattning av ge övriga förhållanden av betydel-
försäkringsbeloppet och därvid se för skattens bestämmande. När-
även uppge övriga förhållanden av mare föreskrifter om uppgiftsskyl-
betydelse för skattens bestämman- digheten meddelas av regeringen
de. Närmare föreskrifter om upp- eller den myndighet som regering-
giftsskyldigheten meddelas av en bestämmer.      
regeringen eller den myndighet          

som regeringen bestämmer.

Uppgiftsskyldighet föreligger dock icke, därest försäkringsbeloppet eller, i fråga om belopp som utfaller periodiskt, det sammanlagda årsbeloppet ej överstiger 13 000 kronor. Där fråga är om flera försäkringar, skall vad nu sagts hava avseende å försäkringarnas sammanlagda belopp.

6 Senaste lydelse 2001:325.  
7 Senaste lydelse 2001:95. 24

Uppgift enligt första stycket skall för varje kalenderår lämnas senast den 31 januari följande år. Har skattskyldighet inträtt till följd av dödsfall, skall dock uppgift lämnas inom en månad efter det försäkringsgivaren erhöll vetskap om dödsfallet.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall, som avses i 12 § sjätte stycket.

53 §8

I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut beräknats, skall rätten till skattemyndigheten snarast översända handling, som tillhandahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna skattemyndigheten de uppgifter, som denna behöver för att debitera skatten.

I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut beräknats, skall rätten till Skatteverket snarast översända handling, som tillhandahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna verket de uppgifter, som verket behöver för att debitera skatten.

56 §9

Avlider den, som förvärvat egendom genom arv, testamente eller gåva, eftergives skatten enligt följande. Sker dödsfallet inom ett år från det skattskyldighet inträtt, eftergives hela skattebeloppet. Avlider den skattskyldige senare men inom tio år efter det skattskyldighet inträtt, eftergives samma belopp, minskat med en tiondedel för varje helt år som

förflutit från sagda tidpunkt. Fråga om eftergift av fastställd
Fråga om eftergift av fastställd
skatt tas efter skriftligen gjord skatt tas efter skriftligen gjord
framställning upp av den skatte- framställning upp av Skatteverket.
myndighet, som meddelat beslut i  
skatteärendet.  

59 §10

Har efter det beslut meddelats om fastställande av skatt

a)kännedom erhållits om förut icke känt testamente;

b)testamente, förordnande enligt lagen (1927:77) om försäkringsavtal om insättande av förmånstagare eller motsvarande förordnande som avser utländsk försäkring, vartill hänsyn tagits vid skatteärendets prövning, blivit genom lagakraftvunnen dom helt eller delvis förklarat ogillt;

c)genom lagakraftvunnen dom eljest blivit bestämt angående delningen av egendom i dödsbo, där skatten fastställts med ledning av handling, som avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom., 15 a § eller 16 §;

d)omständighet inträffat som föranleder tilläggsbouppteckning;

e)kännedom erhållits angående vid tiden för skattskyldighetens inträde

föreliggande omständighet, som föranleder att i deklaration uppgiven

8Senaste lydelse 2001:325.

9Senaste lydelse 2001:95.

10Senaste lydelse 2001:95.

Prop. 2002/03:99

25

Ett beslut av Skatteverket får överklagas även av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ombudet får föra talan till den enskildes förmån.
Skatteverket får även till den enskildes förmån överklaga ett beslut av länsrätt eller kammarrätt.
Detsamma gäller det allmänna ombudet om ombudet tidigare har fört det allmännas talan.

behållning eller egendom bort upptagas eller fördelas annorledes än i deklarationen angivits;

f)klarhet vunnits om hur arvet slutligen skall fördelas i sådana fall som avses i 18 §;

g)genom sådan delning, som enligt 32 § h) föranlett efterbeskattning, fördelningen av kvarlåtenskapen kommit att avvika från den som legat till grund för skattens fastställande;

och hade, om hänsyn tagits till omständighet som nu avses, någon skattskyldig haft att gälda mindre skatt än vad beräknats, skall honom

påförd skatt nedsättas med sålunda för högt beräknat belopp.

Ansökan om återvinning av Ansökan om återvinning av
skatt efter vad nu sagts görs skatt efter vad nu sagts görs
skriftligen och tas upp av den skriftligen och tas upp av Skatte-
skattemyndighet som meddelat verket.

beslut i skatteärendet.

60 a §11

Ett beslut av skattemyndigheten får överklagas även av Riksskatteverket. Riksskatteverket får föra talan till den enskildes förmån.

Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätt eller kammarrätt även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

67 §12  
Skattskyldig eller annan får av Skattskyldig eller annan får av
skattemyndigheten föreläggas vid Skatteverket föreläggas vid vite att
vite att fullgöra det som åligger fullgöra det som åligger honom
honom enligt denna lag, dock ej enligt denna lag, dock ej såvitt
såvitt avser betalning av fastställd avser betalning av fastställd skatt.
skatt. På ansökan av Skatteverket får
På ansökan av skattemyndig-
heten får den tingsrätt där den den tingsrätt där den döde hade att
döde hade att svara i allmänhet vid svara i allmänhet vid vite före-
vite förelägga den, som uppgett lägga den, som uppgett dödsbo, att
dödsbo, att med ed bekräfta riktig- med ed bekräfta riktigheten av
heten av lämnade uppgifter. Ed- lämnade uppgifter. Edgång får
gång får även åläggas delägare, även åläggas delägare, efterle-
efterlevande make eller efterle- vande make eller efterlevande
vande sambo, som ej uppgett boet, sambo, som ej uppgett boet, samt
samt annan som tagit befattning annan som tagit befattning med
med boet. boet.  

Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

11Senaste lydelse 2001:95.

12Senaste lydelse 2001:95.

Prop. 2002/03:99

26

Fråga om utdömande av vite Prop. 2002/03:99 enligt första stycket prövas av den

länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 22 § 2 mom. sjätte stycket och 33 § 3 mom. första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

3.Föreskrifterna om allmänt ombud i 60 a § gäller även för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 67 § första stycket att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

5.De nya föreskrifterna i 67 § fjärde stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

27

2.6Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)1 dels att 30 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 30 a § skall betecknas 30 §,

dels att i 6 och 24 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att i 8, 9, 11, 12, 14–16, 18–20, 26 och 27 §§ ordet ”beskattningsmyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 17, 21–23, 29 och den nya 30 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 6 § skall lyda ”Beslutande myndighet”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §2

Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa blanketter avser skall anges särskilt.

Senast den 31 januari varje år skall de blanketter som nämns i första stycket och som gäller det årets taxering av beskattningsmyndigheten tillställas den skattemyndighet som enligt 2 kap. skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att fatta beslut som rör den utdelningsberättigade.

21 §3

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till

Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till

1 Senaste lydelse av 18 § 1993:463
lagens rubrik 1974:996
6 § 2000:468 19 § 1997:515
8 § 1998:1485 20 § 1993:463
9 § 1998:1485 24 § 2000:468
11 § 1998:1485 26 § 1993:899
12 § 1998:1485 27 § 2000:1423
14 § 2001:1228 30 § 1993:463
15 § 1993:463 30 a § 1993:463.
16 § 1993:463    

2Senaste lydelse 2001:1228.

3Senaste lydelse 1998:242.

Prop. 2002/03:99

28

beskattningsmyndigheten lämna in Skatteverket lämna in en bestyrkt
en bestyrkt uppgift om de utdelade uppgift om de utdelade tillgång-
tillgångarnas värde vid utdelnings- arnas värde vid utdelningstillfället.
tillfället. Om det finns anledning Om värdet är för lågt uppgivet,
anta att värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om
skall beskattningsmyndigheten hos värdet och förelägga bolaget att
skattemyndigheten i den region inom viss tid betala in felande
där bolagets styrelse har sitt säte kupongskatt. Om inbetalningen in-
anmärka förhållandet och förete te gjorts inom den utsatta tiden,
den utredning som står beskatt- skall bolaget betala dröjsmålsav-
ningsmyndigheten till buds för att gift. Därvid skall 19 § andra styck-
bedöma värdet. Skattemyndigheten et tillämpas.

i den region där bolagets styrelse har sitt säte skall värdera de utdelade tillgångarna och meddela beslut med anledning av anmärkningen. Om skattemyndigheten finner att det av bolaget uppgivna värdet bör höjas, skall underrättelse lämnas beskattningsmyndigheten och bolaget med föreläggande för bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige.

22 §4

Om en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, skall beskattningsmyndigheten förelägga värdepappersförvararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Om föreläggandet inte följs, skall beskattningsmyndigheten anmäla förhållandet till skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte. Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av skattemyndigheten lämnas för indrivning.

Om en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, skall Skatteverket förelägga värdepappersförvararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

4 Senaste lydelse 1998:1485.

Prop. 2002/03:99

29

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift.

  23 §5  
Försummar aktiebolag annan Försummar aktiebolag annan
skyldighet enligt denna lag än skyldighet enligt denna lag än
skyldigheten att innehålla eller in- skyldigheten att innehålla eller in-
betala kupongskatt i föreskriven betala kupongskatt i föreskriven
tid eller ordning, kan beskattnings- tid eller ordning, kan Skatteverket
myndigheten förelägga bolaget att förelägga bolaget att vid vite
vid vite fullgöra förstnämnda skyl- fullgöra förstnämnda skyldighet.
dighet. Försuttet vite utdömes ef- Fråga om utdömande av vite
ter anmälan av beskattningsmyn- prövas av den länsrätt som är
digheten av den länsrätt inom vars behörig att pröva ett överklagande
domkrets bolagets styrelse har sitt av beslut enligt denna lag.

säte.

I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ taxeringslagen (1990:324).

29 §6

Beslut av Riksskatteverket eller skattemyndighet enligt denna lag utom i fråga om vite får överklagas hos länsrätten av den som beslutet rör. Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Riksskatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte överklagas.

Beslut av Skatteverket enligt denna lag utom i fråga om vite får hos länsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör skall ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte överklagas.

      30 §7
  Bestämmelserna i 6 kap. taxe- Bestämmelserna i 6 kap. taxe-
ringslagen (1990:324) om över- ringslagen (1990:324) om över-
klagande av länsrättens och kam- klagande av länsrättens och kam-
       
5 Senaste lydelse 1997:1087.  
6 Senaste lydelse 2000:468.  
7 Senaste lydelse av 30 a § 1993:463.  

Prop. 2002/03:99

30

marrättens beslut och om företrädare för det allmänna gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

marrättens beslut gäller i tillämp- Prop. 2002/03:99 liga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det allmänna ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

31

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om Prop. 2002/03:99
  identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

dels att i 5 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Talan mot beslut angående fastställande av organisationsnummer föres hos Riksskatteverket genom besvär. Mot Riksskatteverkets beslut får talan icke föras.

Föreslagen lydelse

6 §

Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

32

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter1

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §2

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista meningen eller 2 § femte stycket sista meningen skattebetalningslagen, skall mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt inom vars domkrets verkställigheten kan äga rum.

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets taxeringsbeslut eller beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.

Behörig skattemyndighet att föra det allmännas talan är skatte-

1Senaste lydelse av 3 § 2000:1283

10 § 1990:372

17 § 1990:372

18 § 1995:442.

2 Senaste lydelse 2000:1283.

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av den länsrätt som då framställningen om betalningssäkring görs är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den länsrätt som är behörig enligt första stycket eller den länsrätt inom vars domkrets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då framställningen om betalningssäkring görs.

Prop. 2002/03:99

33

myndigheten i den region där be- Prop. 2002/03:99
hörig länsrätt finns. Vad som  
föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 §§  
taxeringslagen (1990:324) gäller i  
tillämpliga delar i mål om betal-  
ningssäkring.  
     
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 20 §  
gäller fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I  
dessa fall skall Skatteverket föra det allmännas talan.  

34

2.9 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen Prop. 2002/03:99
  (1979:1152)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)1 dels att i 17 kap. 5 §, 18 kap. 1 a, 4, 8, 10, 11, 22–24, 29, 30, 32 och 38 §§, 19 kap. 5, 6 och 8 §§, 20 kap. 3 a, 4, 5 a–8, 10, 12–14 och 17– 20 §§, 21 kap. 5 och 6 §§, 26 kap. 1 och 2 §§, 28 kap. 4 § samt rubriken till 29 kap. ordet ”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut

mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att i 22 kap. 2 § orden "en skattemyndighets" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att 17 kap. 1, 2 och 4 §§, 18 kap. 9, 9 a och 28 §§, 19 kap. 1–3 §§, 20 kap. 2 och 9 §§, 21 kap. 1, 4 och 7 §§, 22 kap. 3 §, rubriken till 21 kap. samt rubrikerna närmast före 17 kap. 2 § och 21 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 21 kap. 8 § skall införas en ny rubrik som skall lyda ”Länsrättens sammansättning”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.

1 §2

Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

Skattemyndigheten leder och ansvarar för verksamheten i regionen.

Skatteverket ansvarar för det allmännas beskattningsverksamhet enligt denna lag.

1 Senaste lydelse av 20 kap. 6 § 2001:1218
17 kap. 5 § 2001:1218
18 kap. 1 a § 2001:1218 20 kap. 7 § 1993:1193
18 kap. 4 § 2001:1218 20 kap. 8 § 1993:1193
18 kap. 8 § 1993:1193 20 kap. 10 § 1993:1193
18 kap. 10 § 2001:1218 20 kap. 12 § 1993:1193
18 kap. 11 § 1994:849 20 kap. 13 § 2001:1218
18 kap. 22 § 2001:1218 20 kap. 14 § 1993:1193
18 kap. 23 § 1996:668 20 kap. 17 § 1993:1193
18 kap. 24 § 1993:1193 20 kap. 18 § 1993:1193
18 kap. 29 § 1993:1193 20 kap. 19 § 1993:1193
18 kap. 30 § 1997:1090 20 kap. 20 § 1993:1193
18 kap. 32 § 1993:1193 21 kap. 5 § 1993:1193
18 kap. 38 § 1993:1193 21 kap. 6 § 1993:1193
19 kap. 5 § 1995:1409 22 kap. 2 § 1993:1193
19 kap. 6 § 1993:1193 26 kap. 1 § 1990:379
19 kap. 8 § prop. 2002/03:96 26 kap. 2 § 1993:1193
20 kap. 3 a § 1993:1193 28 kap. 4 § 1993:1193
20 kap. 4 § 2001:1218 rubriken till 29 kap. 1993:1193.
20 kap. 5 a § 1993:1193  
2 Senaste lydelse 1998:239. 35
Beslutande myndigheter3 Beslutande myndighet
  2 §4
Beslut i taxeringsärende fattas Beslut i taxeringsärende fattas
av skattemyndigheten i den region av Skatteverket.
där fastigheten är belägen.  
En skattemyndighet får uppdra  
åt en annan skattemyndighet att  
fatta beslut i dess ställe i ett visst  
ärende eller en viss grupp av ären-  

den. Ett sådant uppdrag får ges endast om den andra myndigheten medger det och om det kan ske utan avsevärd olägenhet för fastighetsägaren.

Att vissa taxeringsärenden avgörs i skattenämnd framgår av 20 kap. 3 §.

4 §5

Skattemyndigheten får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxering) som behövs för att biträda skattemyndigheten vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen.

Konsulenten får inte vara ledamot av skattenämnd vid den skattemyndighet som han biträder.

Skatteverket får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxering) som behövs för att biträda vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen.

Konsulenten får inte vara ledamot av skattenämnd.

18 kap.

9 §6

Allmän och förenklad fastighetsdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, liksom påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering, skall lämnas senast den 1 november året före det år då den

allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen äger rum.    
Fastighetsdeklarationen eller på- Fastighetsdeklarationen eller på-
pekandena med tillhörande hand- pekandena med tillhörande hand-
lingar skall lämnas till skattemyn- lingar skall lämnas till Skattever-
dighet. ket.    
Skattemyndighet får efter sam- Skatteverket får efter samråd
råd med kommun bestämma att med kommun bestämma att det
det inom kommunen skall finnas inom kommunen skall finnas
särskilt insamlingsställe för dekla- särskilt insamlingsställe för dekla-
rationer och påpekanden, som rationer och påpekanden.  
skall lämnas till ledning för taxe-      

3Senaste lydelse 1993:1193.

4Senaste lydelse 1998:239.

5Senaste lydelse 2001:1218.

6Senaste lydelse 2001:1218.

Prop. 2002/03:99

36

ring inom regionen.

9 a §7

Om någon visar att han på grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna allmän eller förenklad fastighetsdeklaration eller påpekanden inom föreskriven tid, får han efter ansökan beviljas anstånd med att lämna deklarationen eller påpekandena. Anstånd får inte utan att det finns synnerliga skäl medges längre än till utgången av februari månad under taxeringsåret.

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta deklarationer kan efter ansökan få tillstånd att lämna deklarationerna enligt tidsplan till och med februari månad under taxeringsåret. Om ansökan medges skall den deklarationsskyldige anses ha fått anstånd till den dag då deklarationen senast får avlämnas enligt

tidsplanen.     stycket Ansökan enligt första och andra
Ansökan enligt första
prövas av skattemyndigheten i det styckena prövas av Skatteverket.
län där fastigheten är belägen.  
Ansökan enligt andra stycket  

prövas av skattemyndigheten i det län där sökanden utövar sin verksamhet. Ansökan hos en annan skattemyndighet skall prövas där om tiden inte medger att den överlämnas till rätt myndighet.

28 §8

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

19 kap.

1 §9

Senast den 1 oktober andra året före det år då allmän fastighetstaxering äger rum, skall regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta föreskrifter för förberedelsearbetet.

Senast den 15 november samma Senast den 15 november samma
år lämnar Riksskatteverket beträf- år lämnar Skatteverket beträffande
fande småhus och tomtmark, utom småhus och tomtmark, utom såvitt
såvitt avser småhus och tomtmark avser småhus och tomtmark för
för småhus som ingår i lantbruks- småhus som ingår i lantbruksen-
enhet, förslag till sådana föreskrif- het, förslag till sådana föreskrifter
ter som avses i 7 kap. 7 § med som avses i 7 kap. 7 § med undan-
undantag för föreskrifter om indel- tag för föreskrifter om indelning i

7Senaste lydelse 2001:1218.

8Senaste lydelse 1993:1193.

9Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

37

ning i värdeområden.   värdeområden.    
Senast den 15 mars året före det Senast den 15 mars året före det
år då allmän fastighetstaxering år allmän fastighetstaxering
äger rum upprättar skattemyndig- äger rum lämnar Skatteverket för-
heten förslag till indelning i slag till övriga föreskrifter enligt
värdeområden för småhus, hyres- 7 kap. 7 §.    
hus, avkastningsvärderad industri          
och tomtmark.              
Senast sistnämnda dag lämnar          
Riksskatteverket förslag till före-          
skrifter om indelning i värdeom-          
råden för övriga ägoslag samt          
förslag till övriga föreskrifter          
enligt 7 kap. 7 § för samtliga          
byggnadstyper och ägoslag.          
          2 §10        
Under förberedelsearbetet skall Under förberedelsearbetet skall
det vid varje skattemyndighet det vid Skatteverket finnas refe-
finnas en eller flera referens- rensgrupper bestående av förtro-
grupper bestående av förtroen- endevalda ledamöter i skatte-
devalda ledamöter i skattenämn- nämnderna.    

den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det antal ledamöter som skall ingå i en referensgrupp.

3 §11

Lantmäteriverket och skattemyndigheten skall undersöka vilka riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av länet. Förslag härom skall upprättas. Undersökningen skall även omfatta upprättande av förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och skattemyndigheten skall vidare pröva att en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra–fjärde styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomt-

10Senaste lydelse 1993:1193.

11Senaste lydelse 2001:1218.

Lantmäteriverket och Skatteverket skall undersöka vilka riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län. Förslag härom skall upprättas. Undersökningen skall även omfatta upprättande av förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och Skatteverket skall vidare pröva att en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra–fjärde styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomt-

Prop. 2002/03:99

38

mark och riktvärdetabeller för mark och riktvärdetabeller för
småhus enligt första stycket. småhus enligt första stycket.

Provvärdering skall göras för varje värdeområde och omfatta det antal överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar närmare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får inte överklagas.

20 kap.

2 §12

Skattemyndigheten skall senast Skatteverket skall senast den 15
den 15 juni under taxeringsåret juni under taxeringsåret meddela
meddela grundläggande beslut om grundläggande beslut om taxering
taxering av fastighet som är be- av fastighet.
lägen i regionen.  

Har fastighetsägaren, trots att han varit skyldig att lämna fastighetsdeklaration, inte avgett någon sådan, eller kan fastighetens taxeringsvärde inte beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen, skall taxeringsvärdet uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering).

  9 §13
Vill fastighetsägaren begära om- Vill fastighetsägaren begära om-
prövning av ett beslut, skall han prövning av ett beslut, skall han
göra detta skriftligt. Begäran skall göra detta skriftligt. Begäran skall
ha kommit in till skattemyndig- ha kommit in till Skatteverket före
heten före utgången av det femte utgången av det femte året efter
året efter taxeringsåret. taxeringsåret.

Om fastighetsägaren gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett beslut om fastighetstaxering som är till hans nackdel, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag

han fick sådan kännedom.     Har fastighetsägaren inom den
Har fastighetsägaren inom den
tid som anges i första eller andra tid som anges i första eller andra
stycket lämnat in skrivelsen med stycket lämnat in skrivelsen med
begäran om omprövning till en begäran om omprövning till en
annan skattemyndighet än den som allmän förvaltningsdomstol, får
fattat beslutet eller till en allmän ärendet ändå prövas. Skrivelsen
förvaltningsdomstol, får ärendet skall då omedelbart översändas till
ändå prövas. Skrivelsen skall då Skatteverket med uppgift om den
omedelbart översändas till den dag då handlingen kom in till
skattemyndighet som fattat beslu- domstolen.  

12Senaste lydelse 2001:1218.

13Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

39

tet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

  21 kap.  
Överklagande av skattemyndig- Överklagande av Skatteverkets
hets beslut14   beslut  
    1 §15  
En skattemyndighets beslut om Fastighetsägaren och det all-
fastighetstaxering får överklagas männa ombudet hos Skatteverket
hos länsrätten av fastighetsägaren får överklaga Skatteverkets beslut
och Riksskatteverket.   om fastighetstaxering hos den
    länsrätt inom vars domkrets den
    taxeringsenhet som överklagandet
    avser är belägen.

Fastighetsägaren får överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning av beslut om fastighetstaxering.

4 §16

Skattemyndigheten skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall myndigheten avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att skattemyndigheten har lämnat fastighetsägaren en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall verket avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat fastighetsägaren en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.

14Senaste lydelse 1993:1193.

15Senaste lydelse 1993:1193.

16Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2002/03:99

40

Riksskatteverkets överklagande17 Allmänna ombudets överklagande Prop. 2002/03:99
  7 §18  
Riksskatteverkets överklagande Det allmänna ombudets över-  
skall vara skriftligt och ha kommit klagande skall vara skriftligt och  
in inom den tidsfrist som enligt ha kommit in inom den tidsfrist  
20 kap. gäller för beslut om om- som enligt 20 kap. gäller för beslut  
prövning på initiativ av skatte- om omprövning på initiativ av  
myndighet, eller efter sådan tid, Skatteverket, eller efter sådan tid,  
inom två månader från den dag då inom två månader från den dag då  
det överklagade beslutet med- det överklagade beslutet meddela-  
delades. des.  

Om ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering överklagas och en ändring till fastighetsägarens nackdel yrkas, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelats.

22 kap.

3 §19

Bestämmelserna i 6 kap. 11– 24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyldig skall gälla fastighetsägare.

Bestämmelserna i 6 kap. 8 § tredje stycket samt 9 a, 13, 14 och 17–24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyldig skall gälla fastighetsägare.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i18 kap. 23 § första stycket, 19 kap. 8 §, 20 kap. 10 § eller 26 kap. 2 § att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 18 kap. 23 § andra stycket gäller fortfarande för uppgift som lämnats före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 18 kap. 30 § gäller fortfarande för framställning som har getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 20 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begäran om omprövning har lämnats in före ikraftträdandet.

6.Äldre föreskrifter i 20 kap. 12 § andra stycket och 19 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

7.Äldre föreskrifter i 21 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

8.Äldre föreskrifter i 21 kap. 4 § andra och tredje styckena gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

17 Senaste lydelse 1993:1193.  
18 Senaste lydelse 1993:1193.  
19 Senaste lydelse 1993:1193. 41

9. Äldre föreskrifter i 28 kap. 4 § tredje stycket gäller fortfarande om Prop. 2002/03:99 fastighetsägaren gjort anmälan till skattemyndighet.

10.Äldre föreskrifter i 21 kap. 7 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

11.Föreskrifterna i 18 kap. 28 § första stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

12.Föreskrifterna i 20 kap. 13 § andra stycket gäller även om fastighetsdeklaration kommit in till skattemyndighet.

13.Föreskrifterna i 20 kap. 17 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

14.Föreskrifterna i 22 kap. 2 § 1 gäller även skattemyndighets avvisningsbeslut.

42

2.10 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen Prop. 2002/03:99
  (1980:100)  

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)1

dels att i 9 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 5 kap. 1 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 9 kap. 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

17 §2

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §

1.i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,

2.i angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3.i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Statens kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,

4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Statens kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,

5.i Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i brottmål,

6.i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

7.i register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,

8. i register som förs av Riks- 8. i register som förs av Skatte-
skatteverket enligt lagen (1999:90) verket enligt lagen (1999:90) om
om behandling av personuppgifter behandling av personuppgifter vid
vid skattemyndigheters medverkan Skatteverkets medverkan i brotts-
i brottsutredningar eller som an- utredningar eller som annars be-
nars behandlas där med stöd av handlas där med stöd av samma
samma lag, lag,

9. i särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 15 kap. 1 §,

1 Lagen omtryckt 1992:1474.  
Senaste lydelse av  
5 kap. 1 § 2003:158  
9 kap. 1 § 2002:1124.  
2 Senaste lydelse 2002:1124. 43

10. i register som förs av Tullverket enligt lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

Sekretess enligt första stycket gäller hos tillsynsmyndighet i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får en skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, ta del av en uppgift

1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas,

2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, eller

3. i en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

om den skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne att den inte lämnas ut.

Utan hinder av sekretessen får en uppgift också lämnas ut

1.till enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om unga lagöverträdare,

2.till enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i la- 3. enligt vad som föreskrivs i
gen (1998:621) om misstankere- lagen (1998:621) om misstankere-
gister, polisdatalagen (1998:622), gister, polisdatalagen (1998:622),
lagen (1999:90) om behandling av lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid skattemyn- personuppgifter vid Skatteverkets
digheters medverkan i brottsut- medverkan i brottsutredningar och
redningar och i lagen (2001:85) i lagen (2001:85) om behandling
om behandling av personuppgifter av personuppgifter i Tullverkets
i Tullverkets brottsbekämpande brottsbekämpande verksamhet
verksamhet samt i förordningar samt i förordningar som har stöd i
som har stöd i dessa lagar, dessa lagar,  

4. till enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken. Utan hinder av sekretessen får polisen på begäran av en enskild som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämna uppgift om identi-

teten hos en trafikant som haft del i olyckan.

Utan hinder av sekretessen enligt första stycket 1 får uppgift lämnas till konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursutredningen.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i första stycket 1–4 eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har

Prop. 2002/03:99

44

införts i en allmän handling före år 1949. I fråga om annan uppgift i Prop. 2002/03:99 allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

45

2.11Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)1

dels att i 1, 5, 8–10, 15, 17, 29–32, 34, 35, 47, 49 och 51 §§ samt punkt 9 i övergångsbestämmelserna ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 36 och 37 §§ samt rubriken närmast för 36 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
Anmälan till skattemyndighet Anmälan till Skatteverket m.m.
m.m.2            
Anmälan till skattemyndigheten 36 §3  
   
prövas i den region där den som    
anmälningen avser är eller senast    
har varit folkbokförd. Har denne    
aldrig varit folkbokförd i landet    
prövas anmälningen av den    
skattemyndighet som bestäms av    
regeringen eller den myndighet    
som regeringen förordnar.   Anmälan till Skatteverket skall
Anmälningen till skattemyndig-
heten skall göras skriftligen.   göras skriftligen. Skatteverket
Som anmälan till skattemyn- Som anmälan till
dighet anses anmälan som   anses anmälan som  
1. görs till valfri skattemyndig- 1. görs till valfri allmän för-
het eller allmän försäkringskassa, säkringskassa,  

2. vid vigsel görs om efternamn till vigselförrättaren och vid dop inom svenska kyrkan görs om förnamn till dopförrättaren.

      37 §4
  Beslut av skattemyndigheten får Beslut av Skatteverket får över-
överklagas hos allmän förvalt- klagas hos den länsrätt inom vars
ningsdomstol. domkrets klaganden vid tidpunkten
      för beslutet var folkbokförd.
       
1 Lagen omtryckt 1982:1134.  
Senaste lydelse av  
1 § 1991:493   31 § 1991:493
5 § 1991:493   32 § 1991:493
8 § 1991:493   34 § 1991:493
9 § 1991:493   35 § 1991:493
10 § 1991:493   47 § 1991:493
15 § 1991:493   49 § 1991:493
17 § 1991:493   51 § 1991:493
29 § 1991:493   punkt 9 i övergångsbestämmelserna
30 § 1991:493   1991:493.
2 Senaste lydelse 1991:493.  
3 Senaste lydelse 1998:235.  
4 Senaste lydelse 1997:992.  

Prop. 2002/03:99

46

Om behörig länsrätt enligt förs- Prop. 2002/03:99 ta stycket inte finns, överklagas

Skatteverkets beslut hos Länsrätten i Stockholms län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande om anmälan gjorts till skattemyndighet före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 37 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 47 § andra stycket andra meningen gäller fortfarande om efternamn förvärvats efter anmälan till skattemyndighet.

47

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

dels att 6 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
    4 §1
    I 6 kap. 6 § lagen (2001:1227)
    om självdeklarationer och kon-
    trolluppgifter finns en bestäm-
    melse om att uppgift om arbets-
    ställenummer i vissa fall skall
    anges i en kontrolluppgift om ut-
    given ersättning och förmån som
    utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.
    6 §2
Om den uppgiftsskyldige inte Om den uppgiftsskyldige inte
följer en anmaning enligt 5 §, får följer en anmaning enligt 5 §, får
på begäran av Statistiska central- Statistiska centralbyrån förelägga
byrån den uppgiftsskyldige före- den uppgiftsskyldige att göra detta
läggas att göra detta vid vite. Ett vid vite.
sådant föreläggande utfärdas av  
skattemyndigheten i den region  

där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Tidigare 4 § upphävd genom 2001:1162.

2Senaste lydelse 1998:237.

Prop. 2002/03:99

48

2.13 Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen Prop. 2002/03:99
  (1988:327)  

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsskattelagen (1988:327)1

dels att i 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 3, 67, 84 och 84 a §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 §2
Beskattningsmyndighet är Skat- Beskattningsmyndighet är Skat-
temyndigheten i Örebro. teverket.

67 §3

Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

Skatterevision får företas, förutom av beskattningsmyndigheten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskattningsmyndigheten. Innan Riksskatteverket eller en annan skattemyndighet än beskattningsmyndigheten beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyndigheten.

84 §4

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av

Riksskatteverket.

Riksskatteverket får överta beskattningsmyndighetens uppgift att

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 64 § andra stycket eller 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får hos allmän förvaltningsdomstol överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1440 4 § 1992:1440.

2Senaste lydelse 2002:410.

3Senaste lydelse 2002:410.

4Senaste lydelse 2002:410.

49

i länsrätten och kammarrätten  
föra det allmännas talan. Riks-  
skatteverket för det allmännas  
talan i Regeringsrätten.    
Beslut enligt 64 § andra stycket  
får överklagas hos Riksskattever-  
ket. Riksskatteverkets beslut får  
inte överklagas.       Det allmänna ombudet får föra
Riksskatteverket får föra talan
till den skattskyldiges förmån. talan till den skattskyldiges för-
Riksskatteverket har samma mån. Ombudet har då samma be-
behörighet som den skattskyldige. hörighet som den skattskyldige.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagande skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.

84 a §5

Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får inte överklagas.

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos kammarrätten också av Riksskatteverket.

Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd med att betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 84 § första och fjärde styckena gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 84 a § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

5 Senaste lydelse 2002:410.

Prop. 2002/03:99

50

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om Prop. 2002/03:99 ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,

m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.1

dels att i 1 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”det allmänna ombudet hos Skatteverket”,

dels att 10 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §2

Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Regeringsrätten. En annan myndighets beslut överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats.

Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Regeringsrätten.

Skatteverkets beslut överklagas hos den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483). En annan myndighets beslut överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 10 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av  
2 1 § 1998:192. 51
Senaste lydelse 1998:192.
2.15 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen Prop. 2002/03:99
  (1990:324)  

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)1 dels att 6 kap. 11, 12, 15 och 16 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 2 § och 6 kap. 15 § skall utgå, dels att i 3 kap. 1, 5, 7–9, 12 och 12 a §§, 4 kap. 2, 5–8, 10, 13–15, 18–

21 och 23 §§, 5 kap. 4, 5, 8, 14 och 18 §§, 6 kap. 6, 7, 10 och 21 §§, 7 kap. 7 § samt rubrikerna närmast före 3 kap. 1 § och 4 kap. 13 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 2 kap. 1, 2 och 6 §§, 3 kap. 14, 16 och 17 §§, 4 kap. 9 och 11 a §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 5, 8, 9, 13, 14 och 17 §§, 7 kap. 2 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 § och 6 kap. 1 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 kap.
Skatteförvaltningen Skatteverket
  1 §2
Riksskatteverket leder och an- Skatteverket ansvarar för taxe-
svarar för taxeringsarbetet i landet. ringsarbetet i landet.
I varje region finns en skatte- Vid Skatteverket finns skatte-
myndighet som ansvarar för taxe- kontor. Vid varje skattekontor
ringsarbetet i regionen. Varje finns en skattenämnd.
skattemyndighet har ett eller flera  

skattekontor. Vid varje skattekontor finns en skattenämnd.

Riksskatteverket har samma befogenheter som skattemyndigheten har enligt 3 kap. I förekommande fall tar verket därmed över den befogenhet som annars tillkommer skattemyndigheten.

1 Senaste lydelse av    
3 kap. 5 § prop. 2002/03:106 4 kap. 20 § 1999:1261
3 kap. 8 § 2001:1231 4 kap. 23 § 1999:1261
3 kap. 9 § 1997:494 5 kap. 4 § prop. 2002/03:106
3 kap. 12 § prop. 2002/03:106 5 kap. 5 § prop. 2002/03:106
3 kap. 12 a § 1997:494 5 kap. 8 § prop. 2002/03:106
4 kap. 2 § 2001:1231 5 kap. 14 § prop. 2002/03:106
4 kap. 5 § 1999:1261 5 kap. 18 § prop. 2002/03:106
4 kap. 13 § 1999:1261 6 kap. 10 § 1994:467
4 kap. 18 § 1999:1261 7 kap. 7 § 1995:1524.
2 Senaste lydelse 1998:246. 52
            2 §3
Beslut i taxeringsärende fattas Beslut i taxeringsärende fattas
av den skattemyndighet som är av Skatteverket.
behörig att fatta beslut enligt  
2 kap. 1, 2 och 5 §§ skattebetal-  
ningslagen (1997:483).    
            6 §4
Ordföranden och vice ordföran- Ordföranden och vice ordföran-
den i skattenämnden skall vara den i skattenämnden skall vara
tjänstemän vid skattemyndighet. tjänstemän vid Skatteverket. De
De förordnas av Riksskatteverket förordnas av verket för högst fyra
för högst fyra år i taget.   år i taget.
Chefen   för   skattemyndigheten  
får träda in som ordförande i skat-  
tenämnden vid behandling av  

ärende som med hänsyn till dess särskilda beskaffenhet kräver hans medverkan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det antal övriga ledamöter i skattenämnden som skall finnas vid varje skattekontor. Sådana ledamöter väljs för högst fyra år. För val av dessa

ledamöter gäller bestämmelserna i 7 kap. 5–7 §§.    
3 kap.      
  14 §5      
En skriftlig begäran om befri- En skriftlig begäran om befri-
else från föreläggande att lämna else från föreläggande att lämna
uppgift, visa upp handling eller uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling lämna över en kopia av handling
skall ges in till länsrätten till- skall ges in till den länsrätt som är
sammans med föreläggandet och behörig att pröva ett överklagande
den begärda handlingen eller upp- enligt 22 kap. 1 a–1 c §§ skatte-
giften. betalningslagen (1997:483), till-
  sammans med föreläggandet och
  den begärda handlingen eller
  uppgiften.    
Om den reviderade begär att en Om den reviderade begär att en
handling skall undantas från re- handling skall undantas från re-
vision skall handlingen, om skatte- vision skall handlingen, om Skat-
myndigheten anser att den bör teverket anser att den bör granskas,
granskas, omedelbart förseglas och omedelbart förseglas och överläm-
överlämnas till länsrätten. nas till länsrätten.  

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen.

3Senaste lydelse 1999:1261.

4Senaste lydelse 1994:1625.

5Senaste lydelse 1994:467.

Prop. 2002/03:99

53

  16 §
Uppgifter som myndighet förfo- Uppgifter som myndighet förfo-
gar över och som behövs för taxe- gar över och som behövs för taxe-
ring skall på skattemyndighetens ring skall på Skatteverkets begäran
begäran tillhandahållas denna. tillhandahållas verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift Om sekretess gäller för uppgift
enligt någon annan bestämmelse i enligt någon annan bestämmelse i
sekretesslagen och ett utlämnande sekretesslagen och ett utlämnande
skulle medföra synnerligt men för skulle medföra synnerligt men för
något enskilt eller allmänt intresse något enskilt eller allmänt intresse
föreligger uppgiftsskyldighet en- föreligger uppgiftsskyldighet en-
dast om regeringen på ansökan av dast om regeringen på ansökan av
skattemyndigheten beslutar att Skatteverket beslutar att uppgiften
uppgiften skall lämnas ut.   skall lämnas ut.
    17 §6

Uppgifter i självdeklarationer skall på begäran lämnas ut till de myndigheter som utövar taxerings- eller skattekontroll om det behövs för kontrollverksamheten. Detsamma gäller beträffande uppgifter i andra handlingar som har upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid taxeringskontroll eller lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Uppgifter som avses i första stycket får tillhandahållas myndighet i främmande stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om handräckning i skatteärenden.

Uppgifter i självdeklarationer och i andra handlingar som har upprättats eller för granskning omhändertagits vid taxeringskontroll eller lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter får tillhandahållas myndighet i främmande stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om handräckning i skatteärenden.

4kap.

9 §

Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till skattemyndigheten före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

6 Senaste lydelse 2001:1231.

Prop. 2002/03:99

54

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller skattsedel eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller ett besked om den slutliga skatten eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.

    11 a §7    
En begäran om omprövning som En begäran om omprövning som
avser särskild skatteberäkning för avser särskild skatteberäkning för
ackumulerad inkomst får göras ackumulerad inkomst får göras
efter utgången av den tid som efter utgången av den tid som
anges i 9 §, om denna begäran anges i 9 §, om denna begäran
föranleds av en skattemyndighets föranleds av Skatteverkets taxe-
taxeringsbeslut eller av en allmän ringsbeslut eller av en allmän
förvaltningsdomstols beslut i mål förvaltningsdomstols beslut i mål
om taxering. En sådan begäran om taxering. En sådan begäran
skall ha kommit in till skatte- skall ha kommit in till Skatteverket
myndigheten inom ett år från det inom ett år från det att beslutet
att beslutet meddelades.   meddelades.    

5 kap.

3 §8

Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdeklaration har kommit in till en skattemyndighet eller en allmän förvaltningsdomstol inom fyra månader från utgången av det år då

7Senaste lydelse 1999:1261.

8Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdeklaration har kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom fyra månader från utgången av det år då

Prop. 2002/03:99

55

beslutet fattades. beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om ett beslut om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek före utgången av det år då beslutet fattades skall skattetillägget undanröjas, om en självdeklaration har kommit in inom två månader från den dag då

han fick sådan kännedom.            
    6 kap.          
Överklagande av skattemyndig- Överklagande av Skatteverkets
hetens beslut     beslut          
      1 §          
En skattemyndighets taxerings- Skatteverkets taxeringsbeslut i
beslut i en fråga som kan ha en fråga som kan ha betydelse för
betydelse för beskattningen eller beskattningen eller annat ekono-
annat ekonomiskt mellanhavande miskt mellanhavande med det
med det allmänna får överklagas allmänna får överklagas hos läns-
hos länsrätten av den skattskyl- rätten av den skattskyldige, det
dige, Riksskatteverket och, i fråga allmänna ombudet hos Skattever-
om beslut om taxering till ket och, i fråga om beslut om
kommunal inkomstskatt, kommu- taxering till kommunal inkomst-
nen.     skatt, kommunen.      
      Om det är den skattskyldige som
      överklagar, skall Skatteverket vara
      den skattskyldiges motpart sedan
      handlingarna i målet överlämnats
      till länsrätten. Om även det all-
      männa ombudet hos Skatteverket
      överklagar, tillämpas dock be-

stämmelserna i 2 § lagen (2003:000) om allmänt ombud hos Skatteverket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun överklagar ett beslut om taxering till kommunal inkomstskatt.

Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning av taxeringsbeslut.

Skatteverkets beslut enligt första
eller andra stycket överklagas hos
den länsrätt som är behörig att
pröva ett överklagande enligt
22 kap. 1 a–1 c §§ skattebetal-
    ningslagen (1997:483).    
    5 §      
Skattemyndigheten skall pröva Skatteverket skall pröva om
om överklagandet har kommit in i överklagandet har kommit in i rätt
rätt tid. Har överklagandet kommit tid. Har överklagandet kommit in
in för sent, skall myndigheten för sent, skall verket avvisa det,

Prop. 2002/03:99

56

avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att skattemyndigheten har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen.

Riksskatteverkets eller kommuns Det allmänna ombudets eller
överklagande kommuns överklagande
  8 §
Överklagandet skall vara skrift- Överklagandet skall vara skrift-
ligt och ha kommit in inom ligt och ha kommit in inom
tidsfrist som enligt 4 kap. gäller tidsfrist som enligt 4 kap. gäller
för beslut om omprövning på för beslut om omprövning på
initiativ av skattemyndighet eller initiativ av Skatteverket eller efter
efter sådan tid men inom två sådan tid men inom två månader
månader från den dag då det från den dag då det överklagade
överklagade beslutet meddelades. beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

9 §

Om Riksskatteverket har överklagat ett taxeringsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett taxeringsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

9 a §

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för överklagande även föra talan till den skattskyldiges förmån. Det allmänna ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Prop. 2002/03:99

57

13 §9

Om den skattskyldige överklagar länsrättens eller kammarrättens beslut, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då han fick del av beslutet.

Om länsrättens beslut överkla- Om länsrättens beslut överkla-
gas av skattemyndigheten, Riks- gas av Skatteverket, det allmänna
skatteverket eller kommunen, skall ombudet eller kommunen, skall
överklagandet ha kommit in inom överklagandet ha kommit in inom
två månader från den dag beslutet två månader från den dag beslutet
meddelades. Detsamma gäller om meddelades. Detsamma gäller om
Riksskatteverket eller kommunen verket, ombudet eller kommunen
överklagar kammarrättens beslut. överklagar kammarrättens beslut.
    14 §
Om någon har överklagat ett Om en part har överklagat ett
beslut av länsrätt eller kammarrätt, beslut av länsrätt eller kammarrätt,
får även någon annan som haft får även motparten ge in ett över-
rätt att överklaga beslutet ge in ett klagande, trots att den för honom
överklagande, trots att den för gällande tiden för överklagande
honom gällande tiden för över- gått ut. Ett sådant överklagande
klagande gått ut. Ett sådant över- skall ges in inom en månad från
klagande skall ges in inom en utgången av den tid inom vilken
månad från utgången av den tid det första överklagandet skulle ha
inom vilken det första över- gjorts.

klagandet skulle ha gjorts.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

17 §

Riksskatteverket får inom den för verket gällande tiden för överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige.

Skatteverket får inom den för verket gällande tiden för överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige. Motsvarande gäller för det allmänna ombudet om ombudet fört det allmännas talan.

7kap.

2 §

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

9 Senaste lydelse 1990:1138.

Prop. 2002/03:99

58

  6 §10 Prop. 2002/03:99
Valbar till ledamot i skatte- Valbar till ledamot i skatte-
nämnd är den som har rösträtt vid nämnd är den som har rösträtt vid
val av kommunfullmäktige och är val av kommunfullmäktige och
folkbokförd i en kommun som in- inte har förvaltare enligt 11 kap.
går i skattemyndighetens verksam- 7 § föräldrabalken.
hetsområde och inte har förvaltare    
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Tjänsteman vid Skatteverket el-
Tjänsteman inom skatteförvalt-
ningen eller vid allmän förvalt- ler allmän förvaltningsdomstol
ningsdomstol eller nämndeman i eller nämndeman i allmän förvalt-
allmän förvaltningsdomstol får ningsdomstol får inte väljas till
inte väljas till ledamot i skatte- ledamot i skattenämnd.
nämnd.    

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som ledamot.  
Skattemyndigheten prövar själv- Skatteverket skall pröva den
mant den valdes behörighet. valdes behörighet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i3 kap. 5 § eller 12 § fjärde stycket eller 4 kap. 10 § att fullgöra en skyldighet enligt lagen gentemot skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet skyldigheten i stället fullgöras gentemot Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 3 kap. 14 § första stycket om behörig länsrätt gäller fortfarande för begäran som har getts in före ikraftträdandet.

4.Uppgifter som enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § första stycket begärts av skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet tillhandahållas Skatteverket.

5.Äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § tredje stycket gäller fortfarande för ansökan som har getts in före ikraftträdandet.

6.Äldre föreskrifter i 4 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begäran om omprövning har getts in före ikraftträdandet.

7.Äldre föreskrifter i 4 kap. 11 a § första meningen samt 4 kap. 13 § andra stycket 1 och 3 gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

8.Föreskrifterna i 4 kap. 14 § andra stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

9.Föreskrifterna i 4 kap. 18 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

10.Äldre föreskrifter i 4 kap. 20 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

11.Föreskrifterna i 5 kap. 3 § första stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

12.Föreskrifterna i 5 kap. 8 § första stycket 2 gäller även om kontrolluppgift varit tillgänglig för skattemyndighet före november månads utgång taxeringsåret.

13.Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som

10 Senaste lydelse 1991:1902. 59

där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna Prop. 2002/03:99 ombudet hos Skatteverket.

14.Äldre föreskrifter i 6 kap. 5 § andra och tredje styckena gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

15.Äldre föreskrifter i 6 kap. 9 § gäller fortfarande om taxeringsbeslutet har överklagats före ikraftträdandet.

16.Äldre föreskrifter i 6 kap. 10 § gäller fortfarande för avvisningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet.

17.De upphävda föreskrifterna i 6 kap. 12 § gäller fortfarande för överklagande av länsrätts eller kammarrätts beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

18.Äldre föreskrifter i 6 kap. 13 § andra stycket om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller även efter ikraftträdandet. Vad som där sägs om skattemyndighet och Riksskatteverket skall då

istället gälla Skatteverket.

19.Föreskrifterna i 7 kap. 2 § första stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

60

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.1

dels att i 4, 6–9, 11 och 12 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §2

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten av den skattskyldige och banken. Beslut om skatterevision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos länsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om skatterevision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

14 §3

Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut och företrädare för det allmänna gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det allmänna ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av    
4 § 2000:476 9 § 2000:476
6 § 2000:476 11 § 2000:476
7 § 2000:476 12 § 2000:476.
8 § 2000:476    

2Senaste lydelse 2000:476.

3Senaste lydelse 1993:464.

Prop. 2002/03:99

61

2.17 Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen Prop. 2002/03:99
  (1991:481)  

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)1 dels att 42 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 och 28 §§ ordet " skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att i 1, 10, 17, 20, 23, 24, 31 och 32 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 25–27 §§ orden "en skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 34 och 37–40 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §2

Skattemyndigheten beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

Om ärendet gäller folkbokföring på fastighet eller i församling beslutar skattemyndigheten i den region där fastigheten eller församlingen är belägen.

Samordningsnummer enligt 18 a § tilldelas av den skattemyndighet som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen förordnar.

I övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom vars verksamhetsområde en person är eller senast har varit folkbokförd eller, i fråga om ärende enligt 1 § andra stycket, den skattemyndighet som enligt särskilda bestämmelser skall underrättas om händelsen.

Skatteverket beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

  Vite kan av skattemyndigheten 37 § Vite kan av Skatteverket före-
   
föreläggas den som inte följer ett läggas den som inte följer ett
       
1 Senaste lydelse av    
1 § 2001:196   26 § 1997:989
10 § 1995:752   28 § 2001:196
17 § 1997:989   31 § 1997:989
20 § 1995:375   32 § 1995:1538
25 § 1993:1699   42 § 1997:989.
2 Senaste lydelse 1998:251.   62
föreläggande enligt 31 eller 32 §. föreläggande enligt 31 eller 32 §.
  Fråga om utdömande av vite
  prövas av den länsrätt som är be-
  hörig att pröva ett överklagande
  av beslut enligt denna lag.
  Vid prövning av en fråga om
  utdömande av vite får även vitets
  lämplighet bedömas.
  38 §3

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt beslut om tilldelning av samordningsnummer överklagas dock hos Riksskatteverket.

Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas, utom i de fall som avses i andra och tredje styckena, hos den länsrätt inom vars domkrets den person, vars folkbokföring beslutet gäller, vid tidpunkten för beslutet var eller, om beslutet avser en ändrad folkbokföringsort, genom det överklagade beslutet blivit folkbokförd.

Beslut att inte folkbokföra en person enligt en anmälan överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets folkbokföring skulle ha skett om anmälan hade godtagits.

Skatteverkets övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Länsrätten i Stockholms län.

  39 §4  
  Vitesföreläggande enligt 37 §
  får inte överklagas.  
Riksskatteverkets beslut om per- Skatteverkets beslut om faststäl-
sonnummer och samordningsnum- lande av födelsenummer och kon-
mer får inte överklagas. trollsiffra i personnummer samt
  tilldelning av samordningsnummer
  får inte överklagas.  

Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.

40 §5

Skattemyndighetens beslut får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och, med undantag av beslut enligt 18 och 18 a §§, av Riksskatteverket. Ett beslut om en persons bosätt-

3Senaste lydelse 1997:989.

4Senaste lydelse 1997:989.

5Senaste lydelse 1997:989.

Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får

Prop. 2002/03:99

63

ning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20– 22 §§ skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan begränsning till viss tid.

Ett överklagande av Riksskatteverket eller en kommun skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

även överklagas av en kommun Prop. 2002/03:99 som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20– 22 §§ skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan begränsning till viss tid.

Ett överklagande av det allmänna ombudet eller en kommun skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Om en skattemyndighet före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter

i23 § andra stycket har förelagt någon att inställa sig hos myndigheten, skall efter ikraftträdandet inställelse i stället ske hos Skatteverket.

3.Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 31 eller 32 § har förelagt någon att göra en anmälan eller att lämna uppgifter till myndigheten, skall efter ikraftträdandet i stället anmälan göras eller uppgiften lämnas till Skatteverket.

4.Föreskrifterna i 37 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 38 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

6.Äldre föreskrifter i 39 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

7.Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

64

I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap., om skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., om anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovisningsskyldig enligt 14 § denna lag. Med skattedeklaration avses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1

dels att i 10 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §2

Den skattskyldige och den som är redovisningsskyldig enligt 14 § får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten.

23 §3

I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap., om skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., om anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovisningsskyldig enligt 14 § denna lag och vad som där sägs om skattemyndighet skall gälla Riksskatteverket. Med skattedeklaration avses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Om särskild inkomstskatt inte betalas inom den tid som anges i 14 §, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

1Senaste lydelse av 10 § 2000:477.

2Senaste lydelse 2000:477.

3Senaste lydelse 2001:1234.

Prop. 2002/03:99

65

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 21 § Prop. 2002/03:99 gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före

ikraftträdandet.

66

2.19Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1 dels att 12 kap. 1 a och 2 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 2 b §, 2 a kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 6 a kap. 4–6 §§, 7 kap. 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6–8 §§, 9 a kap. 2 §, 9 c kap. 8 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 5 och 6 §§, 13 kap. 8 § samt 19 kap. 7 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 26 a §, 12 kap. 4 § samt 19 kap. 1, 6 och 10 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 12 kap. 1 §, 19 kap. 11 § och 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse    
    12 kap.    
      1 §2    
Beslut enligt denna lag med- Beslut enligt denna lag med-
delas, om inte annat anges i 1 a delas av Skatteverket.    
eller 2 §, av skattemyndigheten i      
den region där den skattskyldige      
är registrerad enligt 3 kap. 1 §      
skattebetalningslagen (1997:483)      
eller, om han inte är registrerad,      
av den skattemyndighet som enligt      
2 kap. samma lag är behörig att      
besluta om registrering.      
    19 kap.    
      11 §    
Den som vill få återbetalning av Den som vill få återbetalning av
ingående skatt enligt 10 kap. 9– ingående skatt enligt 10 kap. 9–
13 §§ skall ansöka om detta hos 13 §§ skall ansöka om detta hos
den myndighet som enligt 12 kap. Skatteverket.    
2 § skall pröva ansökningen.      
    20 kap.    
      1 §    
Vid överklagande av beslut Vid överklagande av beslut
enligt denna lag, med undantag för enligt denna lag, med undantag för
överklagande enligt andra stycket, överklagande enligt andra, tredje
gäller bestämmelserna i 22 kap. eller fjärde stycket gäller bestäm-
skattebetalningslagen (1997:483). melserna i 22 kap. skattebetal-
           
1 Lagen omtryckt 2000:500.          
Senaste lydelse av          
9 kap. 1 § 2000:1358     12 kap. 2 § 2002:1004    
9 kap. 2 § 2000:1358     19 kap. 1 § 2002:392    
11 kap. 5 § 2001:971     19 kap. 10 § prop. 2002/03:77.  

2 Senaste lydelse 2002:1004.

Prop. 2002/03:99

67

Beslut som Riksskatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Da- larnas län. Beslut som en skattemyndighet fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §, om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § eller om innehållet i en faktura eller jämförlig handling enligt 11 kap. 5 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet. Ett överklagande enligt detta stycke skall ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

ningslagen (1997:483). Prop. 2002/03:99 Beslut som Skatteverket har fat-

tat om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut som Skatteverket fattat om innehållet i en faktura eller

jämförlig handling enligt 11 kap.
5 § tredje stycket får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket skall ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 1 kap. 2 b § andra meningen, 2 a kap. 4 § andra meningen samt 9 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

3.Äldre föreskrifter i 9 kap. 4 § om skattskyldighetens inträde gäller fortfarande om ansökan har kommit in före ikraftträdandet.

4.Äldre föreskrifter i 9 kap. 8 § andra stycket och 9 a kap. 2 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

5.Äldre föreskrifter i 20 kap. 1 § andra stycket andra meningen och tredje stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs i tredje stycket om Riks-

skatteverket skall då i stället gälla Skatteverket. 68
 

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet1

dels att i 32 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 28–30 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §2

Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas, om inte annat följer av andra stycket, av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista meningen eller 2 § femte stycket sista meningen skattebetalningslagen, är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

Detsamma gäller om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullverket.

Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483) då framställningen görs.

Om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullverket, är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

  29 §3
Granskningsledares beslut enligt Granskningsledares beslut enligt
6, 13 och 26 §§ får överklagas hos 6, 13 och 26 §§ får överklagas hos
länsrätten. den länsrätt som är behörig att
  pröva ett överklagande enligt
  22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetal-
  ningslagen (1997:483).
Om länsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna lag helt eller

delvis, skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter skall förstöras.

      30 §4
  Det allmänna får överklaga Skatteverket får inom två måna-
       
1 Senaste lydelse av 32 § 1997:503.  
2 Senaste lydelse 2000:1293.  
3 Senaste lydelse 1997:503.  
4 Senaste lydelse 1997:503.  

Prop. 2002/03:99

69

länsrättens beslut enligt denna lag.

I fråga om företrädare för det allmänna gäller 6 kap. 15–17 §§ taxeringslagen (1990:324) beträffande skatt eller avgift som tas ut enligt 1 § första stycket denna lag.

der från den dag då beslutet med- Prop. 2002/03:99 delades överklaga länsrättens be-

slut enligt denna lag. Verket får därvid även föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 28 § gäller fortfarande om framställning som där avses har getts in före ikraftträdandet.

3.Äldre föreskrifter i 29 § första stycket gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

70

2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om Prop. 2002/03:99
  beskattning av viss privatinförsel  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel1

dels att i 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §2

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Riksskatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Riksskatteverket.

Beslut enligt denna lag får hos allmän förvaltningsdomstol överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den skattskyldiges motpart. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:000) om allmänt ombud hos Skatteverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

1 Senaste lydelse av  
  lagens rubrik 1999:1329  
2 4 § 2000:482. 71
Senaste lydelse 2000:482.

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1

Skattemyndigheten fastställer statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

För bidragsåret 1998 fastställer skattemyndigheten statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 juli uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

Skatteverket fastställer statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

  7 §
Skattemyndighetens beslut enligt Beslut enligt denna lag får över-
denna lag får överklagas hos rege- klagas hos regeringen.
ringen.  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1998:584.

Prop. 2002/03:99

72

2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1515) om Prop. 2002/03:99
  utjämningsbidrag till kommuner och landsting  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting1

dels att i 9 och 11 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  2 §2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:

Bidragsår: Det år under vilket bidraget betalas ut.

Uppräknat skatteunderlag: De Uppräknat skatteunderlag: De
sammanlagda beskattningsbara in- sammanlagda beskattningsbara in-
komsterna för en kommun eller ett komsterna för en kommun eller ett
landsting enligt skattemyndighe- landsting enligt taxeringsbeslut
tens årliga taxeringsbeslut enligt enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen
4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kom-
(1990:324) om taxering till kom- munal inkomstskatt året före bi-
munal inkomstskatt året före dragsåret, uppräknade med upp-
bidragsåret, uppräknade med upp- räkningsfaktorerna enligt 4 § tred-
räkningsfaktorerna enligt 4 § tred- je stycket lagen (1965:269) med
je stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kom-
särskilda bestämmelser om kom- muns och annan menighets utdebi-
muns och annan menighets utdebi- tering av skatt, m.m.
tering av skatt, m.m.    

Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteunderlag för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret.

Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller landstinget.

Nettoinkomster för året före bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 § eller avgiften enligt 4 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare den 1 november två år före bidragsåret.

1 Senaste lydelse av 9 § 1997:1254.  
2 Senaste lydelse 2000:891. 73

Nettoinkomster för bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 § första Prop. 2002/03:99 stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret, uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före bidragsåret.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

74

2.24 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1516) om Prop. 2002/03:99
  utjämningsavgift för kommuner och landsting  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting1

dels att i 9 och 11 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" eller i förekommande fall "Skatteverkets",

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här: Avgiftsår: Det år under vilket avgift betalas.

Uppräknat skatteunderlag: De Uppräknat skatteunderlag: De
sammanlagda beskattningsbara in- sammanlagda beskattningsbara in-
komsterna för en kommun eller ett komsterna för en kommun eller ett
landsting enligt skattemyndighe- landsting enligt taxeringsbeslut
tens årliga taxeringsbeslut enligt 4 enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen
kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) (1990:324) om taxering till kom-
om taxering till kommunal in- munal inkomstskatt året före av-
komstskatt året före avgiftsåret, giftsåret, uppräknade med uppräk-
uppräknade med uppräkningsfak- ningsfaktorerna enligt 4 § tredje
torerna enligt 4 § tredje stycket stycket lagen (1965:269) med sär-
lagen (1965:269) med särskilda skilda bestämmelser om kommuns
bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering
annan menighets utdebitering av av skatt, m.m.
skatt, m.m.          

Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteunderlag för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före avgiftsåret.

Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller landstinget.

Nettoinkomster för året före avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § eller bidraget enligt 4 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare den 1 november två år före avgiftsåret.

1 Senaste lydelse av 9 § 1997:1255.  
2 Senaste lydelse 2000:892. 75

Nettoinkomster för avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § första Prop. 2002/03:99 stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret, uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före avgiftsåret.

Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

76

2.25 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen Prop. 2002/03:99
  (1997:483)  

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)1 dels att 2 kap. 2–5 a och 7 §§ samt 16 kap. 1 § skall upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 1–3, 5, 7 och 8 §§ samt 16 kap.

1 § skall utgå,

dels att i 1 kap. 4 §, 3 kap. 2–6 §§, 4 kap. 5, 6, 9, 12–15 §§, 5 kap. 7, 10, 14–16 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 6, 7, 11–13, 16, 17, 22, 23, 27 och 29 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 5, 8, 10–13, 15, 18, 19, 21–25, 27, 28, 30 a och 31 §§, 10 a kap. 2, 5–7 och 14–16 §§, 11 kap. 2, 5, 6, 9, 11 b, 12, 14, 19 och 20 §§, 12 kap. 1, 3, 5, 8 a och 8 c §§, 14 kap. 3, 4, 6 och 7 §§, 15 kap. 4, 9, 10 och 15 §§, 16 kap. 2–4 och 6 §§, 17 kap. 1, 2 a–5, 6 a och 7 §§, 18 kap. 5 och 10 §§, 19 kap. 7, 11 och 12 §§, 21 kap. 1, 3–6, 8– 11, 13, 14, 16 och 19 §§, 22 kap. 6 §, 23 kap. 3, 3 b, 4 och 9 §§ samt rubriken närmast före 21 kap. 8 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 10 kap. 16 a, 32 a, 32 c, 34, 36 och 36 a §§ samt 14 kap. 3 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 2 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 11 §, 10 kap. 26, 35 och 36 §§, 10 a kap. 1, 12, 18 och 22 §§, 15 kap. 3 §, 17 kap. 2 och 8 §§,

1 Senaste lydelse av 10 a kap. 14 § prop. 2002/03:77
1 kap. 4 § 2002:400
2 kap. 2 § 2001:328 10 a kap. 15 § prop. 2002/03:77
2 kap. 3 § 2002:400 10 a kap. 16 § prop. 2002/03:77
2 kap. 4 § 2000:486 11 kap. 5 § 2002:1005
2 kap. 5 a § 2002:400 11 kap. 6 § 1999:315
2 kap. 7 § bet. 2002/03:SkU:16 11 kap. 9 § 2001:1171
3 kap. 5 § 1998:347 11 kap. 11 b § prop. 2002/03:96
4 kap. 5 § 1997:1032 11 kap. 12 § prop. 2002/03:96
4 kap. 13 § 2001:1239 11 kap. 14 § 1999:1300
5 kap. 7 § 1997:1032 11 kap. 19 § 2002:400
5 kap. 14 § 1997:1032 12 kap. 8 a § 1997:1032
8 kap. 6 § 2000:1346 12 kap. 8 c § prop. 2002/03:96
8 kap. 11 § prop. 2002/03:96 14 kap. 3 § 2002:400
8 kap. 17 § 1999:1300 14 kap. 4 § 1999:1118
8 kap. 22 § 2000:985 14 kap. 7 § 2002:400
8 kap. 23 § 1999:1300 15 kap. 4 § prop. 2002/03:106
9 kap. 2 § 2001:1171 15 kap. 9 § prop. 2002/03:106
10 kap. 13 § 2002:400 15 kap. 10 § prop. 2002/03:106
10 kap. 16 a § 2002:400 15 kap. 15 § prop. 2002/03:106
10 kap. 18 § 2002:400 16 kap. 1 § 2002:400
10 kap. 19 § 2002:400 16 kap. 4 § 2002:400
10 kap. 22 § 2002:400 16 kap. 6 § 2002:391
10 kap. 22 a § 2002:400 17 kap. 2 a § prop. 2002/03:106
10 kap. 23 § 1998:232 17 kap. 3 § prop. 2002/03:106
10 kap. 25 § 2002:538 17 kap. 4 a § 2002:400
10 kap. 30 a § 2002:400 17 kap. 6 a § 2001:328
10 kap. 31 § 2001:1239 17 kap. 7 § 2001:328
10 kap. 32 a § 2002:887 19 kap. 7 § 2000:501
10 kap. 32 c § bet. 2002/03:SkU:16 21 kap. 11 § 2002:400
10 kap. 36 a § 2002:1005 21 kap. 13 § prop. 2002/03:106
10 a kap. 2 § prop. 2002/03:77 23 kap. 3 b § 1998:347
10 a kap. 5 § prop. 2002/03:77 23 kap. 4 § 2001:970
10 a kap. 6 § prop. 2002/03:77 23 kap. 9 § 2002:400.
10 a kap. 7 § prop. 2002/03:77  

77

21 kap. 12 §, 22 kap. 1 och 7–9 §§, 23 kap. 2 § samt rubrikerna närmast Prop. 2002/03:99 före 22 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 4 § skall lyda ”Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt”,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 kap. 1 a–1 d §§,

av följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  2 kap.
Beslut enligt denna lag som rör 1 §2
Beslut enligt denna lag fattas av
en fysisk person fattas av skatte- Skatteverket.
myndigheten i den region där den  
fysiska personen har sin hemorts-  
kommun det år då beslutet skall  
fattas.  
Med hemortskommun avses den  
kommun där den fysiska personen  
författningsenligt skall vara folk-  
bokförd den 1 november året före  
det år då beslutet skall fattas. För  
den som har varit bosatt eller  
stadigvarande vistats här i landet  
under någon del av det år då  
beslut skall fattas men som inte  
skall ha varit folkbokförd här den  
1 november året före avses med  
hemortskommun den kommun där  
den fysiska personen först varit  
bosatt eller stadigvarande vistats.  
För den som på grund av väsentlig  
anknytning till Sverige är obe-  
gränsat skattskyldig enligt 3 kap.  
3 § första stycket 3 inkomstskat-  
telagen (1999:1229), avses med  
hemortskommun den kommun till  
vilken anknytningen var starkast  
under året före det år då beslutet  
skall fattas.  
Första och andra styckena gäl-  
ler inte om annat följer av 4–5 §§.  
Om behörig myndighet inte finns,  
fattas beslut av Skattemyndigheten  
i Stockholm.  
Om den skattskyldige har gett in 6 §
 
en handling inom föreskriven tid  
     
2 Senaste lydelse 1999:1300. 78

till en annan skattemyndighet än rätt skattemyndighet, skall handlingen ändå anses ha kommit in i rätt tid. Handlingen skall då omedelbart sändas över till rätt skattemyndighet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten.

Om den skattskyldige inom föreskriven tid har gett in en begäran om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får skattemyndigheten ändå pröva ärendet. Be- gäran skall då omedelbart sändas över till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då begäran kom in till domstolen.

Första stycket gäller även vid inbetalning av skatt.

Prop. 2002/03:99

Om den skattskyldige inom föreskriven tid har gett in en begäran om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket ändå pröva ärendet. Begäran skall då omedelbart sändas över till verket med uppgift om den dag då begäran kom in till domstolen.

3 kap.

1 §3

Skattemyndigheten skall regist- Skatteverket skall registrera
rera  

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala arbetsgivaravgifter,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3.den som är grupphuvudman,

4.den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5.den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7.den som är skattskyldig enligt

a)lagen (1972:820) om skatt på spel,

b)4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

d)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

e)lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

f)10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

g)9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3 Senaste lydelse 2002:400. 79
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller h) 4 kap. 3, 6 eller 8 § eller 12 §
12 § 1 eller 11 kap. 5 § första första stycket 1 eller 11 kap. 5 §
stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) första stycket 1 eller 2 lagen
om skatt på energi, (1994:1776) om skatt på energi,

i)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

j)lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller

k)lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

En fysisk person skall för visst

år vara registrerad hos den skattemyndighet som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyndighet som enligt 2 kap. 2 § första–fjärde styckena var behörig att fatta beslut som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registreringen skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

5 kap.

11 §4

Skattemyndigheten får, utom i de Skatteverket får besluta att skat-
fall som avses i tredje stycket, teavdrag enligt denna lag inte skall
besluta att skatteavdrag enligt den- göras för
na lag inte skall göras för  

1.en arbetstagare som är obegränsat skattskyldig här i landet men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

2.en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1 men utför arbete här i landet.

En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och om Riksskatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får Riksskatteverket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras.

4 Senaste lydelse 1999:1300.

Prop. 2002/03:99

80

10 kap.

26 §5

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer får före- regeringen bestämmer får före-
skriva eller i enskilda fall medge skriva eller i enskilda fall medge
att preliminär självdeklaration och att självdeklaration och skattede-
skattedeklaration får lämnas i form klaration får lämnas i form av ett
av ett elektroniskt dokument. En elektroniskt dokument.
sådan deklaration får tas emot av  
Riksskatteverket för skattemyndig-  
hetens räkning.  

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 25 § på underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

35 §

Den periodiska sammanställningen skall göras för varje kalenderkvartal, om inte annat följer av andra stycket.

Den myndighet som den perio- Skatteverket får gå med på att
diska sammanställningen skall sammanställningen görs för kalen-
lämnas till får gå med på att derår under förutsättning att
sammanställningen görs för kalen-  
derår under förutsättning att  

1.den skattskyldige tillämpar kalenderår som räkenskapsår,

2.den skattskyldige bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen för kalenderåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 200 000 kronor,

3.den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) uppgår till högst 120 000 kronor per kalenderår, och

4.den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen inte avser nya transportmedel.

36 §

Den periodiska sammanställningen skall lämnas till Riksskatteverket. Den skall ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser. Riksskatteverket får gå med på att sammanställningen lämnas till någon annan myndighet.

Den periodiska sammanställningen skall lämnas till Skatteverket. Den skall ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser.

5 Senaste lydelse 2002:391.

Prop. 2002/03:99

81

10 a kap.

1 §6

I detta kapitel förstås med

icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG-land,

skattemyndigheten: Skattemyndigheten i Stockholm,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

12 §7

En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Deklarationen får tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning.

En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

  18 §8
Beslut av skattemyndigheten i Beslut av Skatteverket i fråga
fråga om identifiering enligt 2 § om identifiering enligt 2 § eller
eller beslut om återkallelse enligt beslut om återkallelse enligt 7 § av
7 § av ett identifieringsbeslut får ett identifieringsbeslut får över-
överklagas hos allmän förvalt- klagas hos allmän förvaltnings-
ningsdomstol av den som beslutet domstol av den som beslutet gäller
gäller eller av Riksskatteverket. eller av det allmänna ombudet hos
  Skatteverket.

Överklagandet skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket andra meningen, 2 § 2, 6 § första stycket samt 13 § gäller också för beslut som avses i första stycket.

22 §9

Om skattemyndigheten begär det, skall näringsidkaren göra sådant underlag som avses i 14 kap.

6Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

7Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

8Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

9Lydelse enligt prop. 2002/03:77.

Om Skatteverket begär det, skall näringsidkaren göra sådant underlag som avses i 14 kap. 2 § första

Prop. 2002/03:99

82

2 § första stycket tillgängligt på stycket tillgängligt på elektronisk
elektronisk väg för myndigheten. väg för verket. Underlaget skall
Underlaget skall bevaras i tio år bevaras i tio år efter utgången av
efter utgången av det år då den det år då den transaktion som
transaktion som underlaget avser underlaget avser utfördes.
utfördes.  

Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

15 kap.

3 §10

Beslut enligt 2 § om skatte- Beslut enligt 2 § om skatte-
tillägg på grund av att den skatt- tillägg på grund av att den skatt-
skyldige inte lämnat skattedekla- skyldige inte lämnat skattedekla-
ration skall undanröjas, om en ration skall undanröjas, om en
deklaration har kommit in till en deklaration har kommit in till
skattemyndighet eller en allmän Skatteverket eller en allmän för-
förvaltningsdomstol inom två må- valtningsdomstol inom två måna-
nader från utgången av den månad der från utgången av den månad då
då beslutet fattades. beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om beslutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg fattades, skall skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom.

17 kap.

2 §11

Skattemyndigheten får bevilja Skatteverket får bevilja anstånd
anstånd med inbetalning av skatt med inbetalning av skatt

1.om det kan antas att den skattskyldige kommer att få befrielse helt eller delvis från skatten,

2.om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten, eller

3.om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten.

Om Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får skattemyndigheten bevilja anstånd med inbetalning av den skatt som är beroende av utgången i förhandsbeskedsärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, får verket bevilja anstånd med inbetalning av den skatt som är beroende av utgången i förhandsbeskedsärendet.

10Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

11Senaste lydelse 1998:194.

Prop. 2002/03:99

83

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den dag då beslut fattades med anledning av begäran om befrielse eller omprövning eller med anledning av överklagandet eller ansökan om förhandsbesked.

8 §

En ansökan om anstånd med inbetalning av skatt skall ges in till den skattemyndighet som skatten skall betalas in till. En ansökan om anstånd enligt 6 § skall dock ges in till den myndighet som handlägger ärendet om dubbelbeskattning.

En ansökan om anstånd med inbetalning av skatt skall ges in till

Skatteverket. Om ett ärende om dubbelbeskattning handläggs av en annan myndighet, skall dock ansökan om anstånd enligt 6 § ges in till denna.

21 kap.

12 §12

Efterbeskattning får också ske

1. när en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbise-

ende skall rättas,          
2. när en ändring föranleds av en 2. när en ändring föranleds av
skattemyndighets beskattningsbe- Skatteverkets beskattningsbeslut
slut eller en allmän förvaltnings- eller en allmän förvaltningsdom-
domstols beslut i ett mål om be- stols beslut i ett mål om betalning
talning eller återbetalning av skatt eller återbetalning av skatt enligt
enligt denna lag för en annan re- denna lag för en annan redovis-
dovisningsperiod än den som änd- ningsperiod än den som ändringen
ringen gäller eller för någon annan gäller eller för någon annan skatt-
skattskyldig, eller     skyldig, eller    
3. när en ändring föranleds av 3. när en ändring föranleds av
Riksskatteverkets beslut enligt Skatteverkets beslut enligt lagen
lagen (1995:1518) om mervärdes- (1995:1518) om mervärdesskatte-
skattekonton för kommuner och konton för kommuner och lands-
landsting eller av en allmän för- ting eller av en allmän förvalt-
valtningsdomstols beslut enligt ningsdomstols beslut enligt samma
samma lag.       lag.    
      22 kap.    
Överklagande av skattemyndig- Överklagande av Skatteverkets
hetens eller Riksskatteverkets beslut    
beslut            
        1 §13    

Beslut av skattemyndigheten eller Riksskatteverket får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som

12Senaste lydelse 2002:674.

13Senaste lydelse 1998:681.

Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 §

Prop. 2002/03:99

84

myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos regeringen. Skattemyndighetens beslut får, utom i de fall som avses i andra stycket, överklagas också av Riksskatteverket.

Skattemyndighetens beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas också av Riksförsäkringsverket. Vad som sägs i denna lag om överklagande av

Riksskatteverket skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket. Vid sådant överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första och tredje styckena lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

överklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje stycket, överklagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:0000) om allmänt ombud hos Skatteverket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas också av Riksförsäkringsverket. Vad som sägs i denna lag om överklagande av det allmänna ombudet skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket. Vid sådant överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

1 a §

Beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades. För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomst-

Prop. 2002/03:99

85

som senast var behörig.

skattelagen (1999:1229), avses Prop. 2002/03:99 med hemortskommun den kommun

till vilken anknytningen var starkast under året före det år då beslutet fattades.

Föreslagen lydelse

1 b §

Beslut som rör juridiska personer överklagas enligt följande uppställning.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beslut som rör överklagas hos den länsrätt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ett handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt
  uppgift i handelsregistret hade sitt
  huvudkontor den 1 november året
  före det år då beslutet fattades
2. en europeisk ekonomisk intres- inom vars domkrets intressegrup-
segruppering peringen hade sitt säte den 1 no-
  vember året före det år då beslutet
  fattades
3. ett dödsbo som senast var behörig att pröva
  ett överklagande som rörde den
  avlidne
4. någon annan juridisk person än inom vars domkrets styrelsen hade
som avses i 1–3 sitt säte eller, om sådant saknas,
  förvaltningen utövades den 1 no-
  vember året före det år då beslutet
  fattades
5. en juridisk person som inte är inom vars domkrets huvudkontoret
ett dödsbo och som har bildats eller sätet var beläget eller, om
efter den 1 november året före det huvudkontor och säte saknas, för-
år då beslutet fattades valtningen utövades då den juri-
  diska personen bildades

6. en juridisk person som har upplösts

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 c §

Beslut som rör

1. företag eller annan närings-

idkare inom en koncern och  
moderföretaget i koncernen, 86
 
  2. två eller flera företag eller
  andra näringsidkare inom en
  koncern,
  3. delägare i en juridisk person
  och den juridiska personen, eller
  4. två eller flera delägare i en
  juridisk person
  får överklagas hos den länsrätt
  som enligt 1 b § skall pröva
  moderföretagets respektive den ju-
  ridiska personens överklagande,
  om överklagandena sker samtidigt
  och stöder sig på väsentligen
  samma grund.
  1 d §  
  Beslut om punktskatt eller beslut
  som rör den som är mervärdes-
  skatteskyldig endast på grund av
  förvärv av sådana varor som
  anges i 2 a kap. 3 § första stycket
  1 och 2 mervärdesskattelagen
  (1994:200) överklagas hos Läns-
  rätten i Dalarnas län.
Riksskatteverkets överklagande Det allmänna ombudets överkla-
  gande  
  7 §  
Riksskatteverkets överklagande Det allmänna ombudets över-
skall ha kommit in inom den klagande skall ha kommit in inom
tidsfrist som enligt 21 kap. 8, 9 den tidsfrist som enligt 21 kap. 8,
och 14–20 §§ gäller för beslut om 9 och 14–20 §§ gäller för beslut
omprövning på initiativ av skat- om omprövning på initiativ av
temyndigheten eller efter sådan tid Skatteverket eller efter sådan tid
men inom två månader från den men inom två månader från den
dag då det överklagade beslutet dag då det överklagade beslutet
meddelades. meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning överklagas och det begärs ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

8 §

Om Riksskatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut, skall talan om skattetillägg och förseningsavgift som har samband med beslutet föras samtidigt.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall talan om skattetillägg och förseningsavgift som har samband med beslutet föras samtidigt.

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för

Prop. 2002/03:99

87

överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

9 §

Riksskatteverket får hos länsrätten begära att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag samt att en skattskyldig skall betala mervärdesskatt.

Riksskatteverket får på det sätt som gäller för överklagande enligt denna lag hos länsrätten begära att skattetillägg tas ut.

Det allmänna ombudet får hos länsrätten begära att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag samt att en skattskyldig skall betala mervärdesskatt och punktskatt.

Det allmänna ombudet får på det sätt som gäller för överklagande enligt denna lag hos länsrätten begära att skattetillägg tas ut.

23 kap.

2 §14

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns anledning att anta att det annars inte följs. Vite får inte föreläggas staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten. Finns det anledning att anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige är juridisk person, ställföreträdare för den deklarationsskyldige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, får den deklarationsskyldige inte föreläggas enligt 14 kap. 3 § vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med

den misstänkta gärningen. Fråga om utdömande av vite
Om vite har förelagts också med
stöd av en bestämmelse i taxe- prövas av den länsrätt som är
ringslagen (1990:324) eller lagen behörig att pröva ett överklagande
(2001:1227) om självdeklarationer av beslut enligt denna lag.
och kontrolluppgifter, prövas frå-  
gan om att döma ut vitet av den  

länsrätt som är behörig enligt dessa lagar.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 2 kap. 6 § första stycket gäller fortfarande om handlingen har getts in före ikraftträdandet.

3.Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter

i3 kap. 4 §, 4 kap. 15 § första stycket, 5 kap. 15 §, 10 kap. 5, 8, 10 eller 27 §, 14 kap. 3 eller 4 § eller 21 kap. 6 § att inge uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället lämnas till Skatteverket.

14 Lydelse enligt prop. 2002/03:106.

Prop. 2002/03:99

88

4. Äldre föreskrifter i 5 kap. 16 § första stycket 4 gäller fortfarande Prop. 2002/03:99 för beslut och intyg från skattemyndighet.

5.Äldre föreskrifter i 8 kap. 1 § första stycket, 6 § andra stycket, 7 § andra stycket, 11 § första stycket, 16 §, 17 § andra stycket, 22 § andra stycket, 23 §, 27 § första stycket, 9 kap. 2 § andra och tredje styckena, 10 kap. 19 § första stycket, 10 a kap. 2 och 7 §§ 21 §, 24 § första stycket, 28 §, 31 § första stycket, 35 § andra stycket, 16 kap. 6 § fjärde stycket, 17 kap. 4, 5, 6 a och 7 §§, 19 kap. 7 § första stycket, 21 kap. 12 § 2, 21 kap. 16 § samt 23 kap. 3 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

6.Äldre föreskrifter i 21 kap. 11 § 1 gäller fortfarande för uppgift som lämnats till skattemyndighet.

7.Äldre föreskrifter i 10 a kap. 18 § och 22 kap. 1 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket i 10 a kap. 18 § första stycket respektive 22 kap. 1 § första stycket tredje meningen skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket. Även överklagande av beslut om anstånd med inbetalning av skatt som har fattats efter ikraftträdandet skall då prövas av den domstol som prövar överklagandet av själva skattebeslutet.

8.Föreskrifterna i 22 kap. 9 § skall fortfarande tillämpas på förhållanden som är hänförliga till tid före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

9.Föreskrifterna i 12 kap. 8 c § gäller även om det är skattemyndighet som har begärt ställande av sådan säkerhet som avses i 11 kap. 11 c §.

10.Föreskrifterna i 15 kap. 3 § och 21 kap. 9 § andra stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

11.Föreskrifterna i 21 kap. 13 § andra stycket om hinder mot efterbeskattning i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

12.Föreskrifterna i 23 kap. 2 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

13.Föreskrifterna i 23 kap. 4 § gäller också ombud som godkänts av skattemyndighet.

14.De upphävda föreskrifterna i 22 kap. 8 § gäller fortfarande om Riksskatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut.

89

2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om Prop. 2002/03:99
  skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar1

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § skall utgå,

dels att i 2–4 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen och 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Lag om skattemyndigheters med- Lag om Skatteverkets medverkan
verkan i brottsutredningar i brottsutredningar
  1 §2
Skattemyndigheternas verksam- Skatteverkets verksamhet enligt
het enligt denna lag omfattar brott denna lag omfattar brott enligt
enligt  

1.skattebrottslagen (1971:69),

2.19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),

3.11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4.folkbokföringslagen (1991:481) samt

5.11 kap. 5 § brottsbalken.

En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 4 § 1999:95.  
2 Senaste lydelse 1998:517. 90

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

dels att i 16 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 1, 6, 6 a, 10–13, 20 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1 Denna lag gäller förhandsbesked om

1.skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),

2.punktskatt som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

3.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och

4.taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Förhandsbesked lämnas av Skat- Förhandsbesked lämnas av Skat-
terättsnämnden efter ansökan av terättsnämnden efter ansökan av
en enskild eller Riksskatteverket. en enskild eller det allmänna om-
  budet hos Skatteverket.  
  6 §2      
I ärenden som avses i 1 § första I ärenden som avses i 1 § första
stycket 1 och 4 får förhandsbesked stycket 1 och 4 får förhandsbesked
lämnas efter ansökan av Riksskat- lämnas efter ansökan av det all-
teverket endast om männa ombudet hos Skatteverket
  endast om      
1. frågan angår en enskild och 1. frågan angår en enskild och
gäller ett yrkande eller en ansökan gäller ett yrkande eller en ansökan
som denne framställt hos skatte- som denne framställt hos Skatte-
myndigheten, verket,      
2. skattemyndigheten har fattat 2. Skatteverket har fattat ett
ett beslut i saken och beslutet gått beslut i saken och beslutet gått den
den enskilde emot samt enskilde emot samt    

3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

6 a §3

I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av Riksskatteverket endast om

1. frågan angår en enskild,

1Senaste lydelse 2002:1008.

2Senaste lydelse 2001:336.

3Senaste lydelse 2001:336.

I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

Prop. 2002/03:99

91

2. skattemyndigheten, Riksskatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

3.beslutet gått den enskilde emot, och

4.det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

10 §4

Riksskatteverkets ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av året efter taxeringsåret.

Riksskatteverkets ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av året efter taxeringsåret.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

11 §

Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Riksskatteverket motpart i ärendet.

Om Riksskatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

12 §

Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller

om ansökan kommit in för sent. En ansökan av det allmänna
Riksskatteverkets ansökan skall
avvisas om den fråga som ansökan ombudet hos Skatteverket skall
avser efter överklagande har an- avvisas om den fråga som ansökan
     
4 Senaste lydelse 2001:336.  

Prop. 2002/03:99

92

hängiggjorts vid allmän förvalt- avser efter överklagande har an- Prop. 2002/03:99
ningsdomstol innan ansökan kom- hängiggjorts vid allmän förvalt-
mit in till Skatterättsnämnden. ningsdomstol innan ansökan kom-
  mit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

13 §

Om Riksskatteverkets motpart inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos skattemyndigheten förfaller förhandsbeskedsärendet.

Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked.

20 §

Bestämmelser om ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader i ärenden om sådana förhandsbesked som Riksskatteverket ansökt om finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Bestämmelser om ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader i ärenden om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om finns i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

22 §

Ett förhandsbesked får överklagas hos Regeringsrätten.

Ett överklagande skall ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet.

Riksskatteverket får överklaga Om en enskild ansöker om
ett förhandsbesked oavsett utgång- förhandsbesked, får Skatteverket
en i Skatterättsnämnden och även överklaga förhandsbeskedet oav-
om någon ändring inte yrkas. sett utgången i Skatterättsnämnden
  och även om någon ändring inte
  yrkas. Om det allmänna ombudet
  hos Skatteverket har ansökt om
  förhandsbesked, har ombudet sam-
  ma rätt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 1 § andra stycket samt 6 och 6 a §§ gäller fortfarande om skattemyndighet har fattat ett beslut i saken. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande om ansökningen har gjorts av Riksskatteverket. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

4.Föreskrifterna i 13 § gäller även om yrkande eller ansökan har framställts till skattemyndighet.

93

5. Äldre föreskrifter i 11 och 20 §§ skall gälla för ansökan som har Prop. 2002/03:99 gjorts före ikraftträdandet. Vad som i 11 § sägs om Riksskatteverket skall

då i stället gälla Skatteverket.

6. Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked enligt föreskrifterna i 22 § även om Riksskatteverket varit part i ärendet hos Skatterättsnämnden.

94

2.28 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:514) om Prop. 2002/03:99 särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel

m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.1

dels att i 2–5 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut enligt denna lag fattas av skattemyndigheten i den region där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits.

En skattemyndighet får uppdra åt en annan skattemyndighet att fatta beslut i dess ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett sådant uppdrag får ges endast om den andra myndigheten går med på det och det inte medför avsevärda besvär för den som beslutet rör.

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får inte överklagas.

I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift samt förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Föreslagen lydelse

6 §

Beslut enligt denna lag fattas av

Skatteverket.

7 §

I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift, överklagande och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 § tredje stycket att inge uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

1 Senaste lydelse av 3 § 1999:1119. 95

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

dels att i 2, 3, 11–13 och 17 §§ ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen samt 1 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Lag om behandling av person- Lag om behandling av person-
uppgifter vid skattemyndigheters uppgifter vid Skatteverkets med-
medverkan i brottsutredningar verkan i brottsutredningar
  1 §
Denna lag gäller utöver person- Denna lag gäller utöver person-
uppgiftslagen (1998:204) vid be- uppgiftslagen (1998:204) vid be-
handling av personuppgifter i en handling av personuppgifter i
skattemyndighets verksamhet för Skatteverkets verksamhet för att
att 1. bedriva spaning och utredning
1. bedriva spaning och utredning
i fråga om brott som avses i 1 § i fråga om brott som avses i 1 §
lagen (1997:1024) om skattemyn- lagen (1997:1024) om Skattever-
digheters medverkan i brottsutred- kets medverkan i brottsutredning-
ningar, ar,
2. förebygga brott som avses i 1.  

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, vilka är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Med skattemyndighet avses även Riksskatteverket.

10 §

Ett underrättelseregister får om en enskild person endast innehålla

1.upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,

2.identifieringsuppgifter,

3.uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,

4.de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet,

5.uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

6.ärendenummer, och

7. hänvisning till en särskild un- 7. hänvisning till en särskild un-
dersökning där uppgifter om den dersökning där uppgifter om den
registrerade behandlas och till re- registrerade behandlas och till re-
gister som förs av polis-, skatte- gister som förs av polismyndighet,
eller tullmyndighet i vilket upp- Tullverket eller Skatteverket i

Prop. 2002/03:99

96

gifter om den registrerade förekommer.

vilket uppgifter om den re- Prop. 2002/03:99 gistrerade förekommer.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.De nya föreskrifterna i 3 § gäller även för behandling av personuppgifter som skattemyndighet utfört.

3.Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

97

2.30Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 §, 7 kap. 11 §, 21 kap. 24 och 34 §§, 24 kap. 9 §, 31 kap. 19, 24, 25 och 27 §§, 36 kap. 5 §, 58 kap. 5, 9, 10, 18, 24, 32 och 34 §§, 59 kap. 8–10 och 12 §§ samt 65 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

16 §1

Bestämmelser om

– skyldighet att lämna uppgifter till skattemyndigheten till ledning för taxeringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

– skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för taxeringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

förfarandet för att fastställa underlaget för skatten finns i taxeringslagen (1990:324), och

hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebetalningslagen (1997:483).

7 kap.  
  11 §  
Skattemyndigheten får medge Skatteverket får medge undantag
undantag från fullföljdskravet i från fullföljdskravet i 10 § för en
10 § för en förening som avser att förening som avser att förvärva en
förvärva en fastighet eller annan fastighet eller annan anläggning
anläggning som är avsedd för den som är avsedd för den ideella
ideella verksamheten. Detsamma verksamheten. Detsamma gäller
gäller om en förening avser att om en förening avser att genom-
genomföra omfattande byggnads-, föra omfattande byggnads-, repa-
reparations- eller anläggningsar- rations- eller anläggningsarbeten
beten på en fastighet som används på en fastighet som används av
av föreningen. föreningen.  

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med villkor att föreningen skall ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av taxeringarna för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 12 §.

Skattemyndighetens beslut får Skatteverkets beslut får överkla-
överklagas hos Riksskatteverket. gas hos allmän förvaltningsdom-
Riksskatteverkets beslut får inte stol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagas.     överklagande till kammarrätten.

1 Senaste lydelse 2001:1242.

Prop. 2002/03:99

98

21 kap.

24 §

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras om den skattskyldige samma beskattningsår gör avdrag för insättning på

skogskonto.      
Om avdrag för insättning på Om avdrag för insättning på
skogsskadekonto har vägrats där- skogsskadekonto har vägrats där-
för att förutsättningarna enligt 23 § för att förutsättningarna enligt 23 §
inte varit uppfyllda, får den skatt- inte varit uppfyllda, får den skatt-
skyldige begära avdrag för insätt- skyldige begära avdrag för insätt-
ning på skogskonto. En sådan ning på skogskonto. En sådan
begäran skall ha kommit in till begäran skall ha kommit in till
skattemyndigheten inom sex må- Skatteverket inom sex månader
nader efter det att det beslut efter det att det beslut meddelades
meddelades som innebär att den som innebär att den skattskyldige
skattskyldige inte har rätt till inte har rätt till avdrag för
avdrag för insättning på skogsska- insättning på skogsskadekonto, om
dekonto, om inte längre tid följer inte längre tid följer av bestäm-
av bestämmelserna i taxerings- melserna i taxeringslagen
lagen (1990:324). (1990:324).    
  34 §    

Om den skattskyldige begär avdrag för insättning på skogskonto enligt 24 § andra stycket, anses de medel som satts in på skogsskadekontot vara insatta på skogskonto den dag då insättningen på skogsskadekontot gjordes. Detta gäller dock bara om medlen på skogsskadekontot, till den del de inte redan har tagits ut, har förts över till ett skogskonto när begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommer in till skattemyndigheten. En överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt 33 § senast skall ha satts in beaktas inte.

Om den skattskyldige begär avdrag för insättning på skogskonto enligt 24 § andra stycket, anses de medel som satts in på skogsskadekontot vara insatta på skogskonto den dag då insättningen på skogsskadekontot gjordes. Detta gäller dock bara om medlen på skogsskadekontot, till den del de inte redan har tagits ut, har förts över till ett skogskonto när begäran om avdrag för insättning på skogskonto kommer in till Skatteverket. En överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt 33 § senast skall ha satts in beaktas inte.

24 kap.

9 §

Skattemyndigheten får medge att vinstandelsräntan dras av även om en eller flera som äger andelar i företaget har förbehållits rätt till teckning av lånet. En förutsättning för ett sådant beslut är att lånevillkoren kan antas ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till

Skatteverket får medge att vinstandelsräntan dras av även om en eller flera som äger andelar i företaget har förbehållits rätt till teckning av lånet. En förutsättning för ett sådant beslut är att lånevillkoren kan antas ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till

Prop. 2002/03:99

99

omständigheterna när lånet togs upp.

Skattemyndighetens beslut får ö- verklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

omständigheterna när lånet togs upp.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

31 kap.

19 §

Om en ersättningsfond inte tas i anspråk senast under det beskattningsår för vilket taxering sker under det tredje taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hänför sig till, skall avdraget återföras det tredje taxeringsåret. Om taxering på grund av förlängning av räkenskapsår inte sker det tredje taxeringsåret, skall avdraget återföras senast det fjärde taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hänför sig till.

Skattemyndigheten får, om det Skatteverket får, om det finns
finns särskilda skäl, medge att särskilda skäl, medge att fonden
fonden behålls under en viss tid behålls under en viss tid därefter.
därefter. Som längst får den be- Som längst får den behållas till
hållas till och med det beskatt- och med det beskattningsår för
ningsår för vilket taxering sker vilket taxering sker under det
under det sjätte taxeringsåret efter sjätte taxeringsåret efter det taxe-
det taxeringsår som avdraget hän- ringsår som avdraget hänför sig
för sig till. till.
  24 §

Skattemyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att ersättningsfonder i en näringsverksamhet tas över av den som blir ägare till den huvudsakliga delen av näringsverksamheten på grund av arv, testamente eller bodelning i stället för att avdragen återförs enligt 20 § första stycket 3.

Skattemyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags ersättningsfonder helt eller delvis tas över av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ersättningsfonder i en näringsverksamhet tas över av den som blir ägare till den huvudsakliga delen av näringsverksamheten på grund av arv, testamente eller bodelning i stället för att avdragen återförs enligt 20 § första stycket 3.

25 §

Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags ersättningsfonder helt eller delvis tas över av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

1.att det ena företaget är ett moderföretag och det andra företaget är dess helägda dotterföretag,

2.att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag,

eller

3.att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vars andelar till mer än 90 procent ägs av ett moderföretag tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera

Prop. 2002/03:99

100

av dess helägda dotterföretag och det andra företaget är ett annat sådant företag, moderföretaget eller moderföretagets helägda dotterföretag.

Med helägt dotterföretag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vars andelar till mer än 90 procent ägs av ett annat företag (moderföretaget). Bara svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker, svenska ömsesidiga försäkringsföretag och sådana svenska stiftelser eller svenska ideella föreningar som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. kan räknas som moderföretag.

27 §

Skattemyndighetens beslut enligt 19 § andra stycket, 24 eller 25 § får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Skatteverkets beslut enligt 19 § andra stycket, 24 eller 25 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

36 kap.

5 §

Skattemyndigheten får vid tilllämpning av 4 § efter ansökan av kommittentföretagen medge undantag från förutsättningen i 3 § första stycket 6, om kommissionärsförhållandet har tillkommit av organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller om det finns andra synnerliga skäl.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Skatteverket får vid tillämpning av 4 § efter ansökan av kommittentföretagen medge undantag från förutsättningen i 3 § första stycket 6, om kommissionärsförhållandet har tillkommit av organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller om det finns andra synnerliga skäl.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

58 kap.

5 §

En försäkring som huvudsakligen avser ålders-, sjuk-, eller efterlevandepension och som har meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige anses som en pensionsförsäkring, om den försäkrade var bosatt utomlands när försäkringen tecknades och fick avdrag, skattereduktion eller liknande skattelättnad för premierna där.

Första stycket gäller också om arbetsgivaren betalat premier under den försäkrades bosättning eller förvärvsarbete utomlands utan att betalningen räknats som inkomst för den försäkrade vid beskattningen i det landet. Ett sådant förvärvsarbete skall vara den försäkrades huvudsakliga

förvärvsverksamhet. Om det i annat fall finns sär-
Om det i annat fall finns sär-
skilda skäl, får skattemyndigheten skilda skäl, får Skatteverket medge
medge att en försäkring som har att en försäkring som har medde-

Prop. 2002/03:99

101

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att dödsboet efter en skattskyldig som, direkt eller indirekt, bedrivit näringsverksamhet i Sverige får teckna en försäkring som avser efterlevandepension. Ett sådant medgivande får lämnas bara om den efterlevande inte har något betryggande pensionsskydd och försäkringen tecknas i samband med att boet upphör att bedriva näringsverksamheten.
meddelats i en försäkringsrörelse lats i en försäkringsrörelse som
som inte bedrivs från ett fast inte bedrivs från ett fast driftställe
driftställe i Sverige skall anses i Sverige skall anses som en
som en pensionsförsäkring. pensionsförsäkring.

En försäkring som har ansetts vara en pensionsförsäkring enligt denna paragraf, kan inte övergå till att vara en kapitalförsäkring.

9 §

I fråga om annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring skall den försäkrade vara försäkringstagare.

Om försäkringstagaren eller hans make eller sambo har barn under 20 år, får försäkringstagaren dock teckna en försäkring som avser efterlevandepension på makens eller sambons liv, om barnet sätts in som förmånstagare.

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten medge att dödsboet efter en skattskyldig som, direkt eller indirekt, bedrivit näringsverksamhet i Sverige får teckna en försäkring som avser efterlevandepension. Ett sådant medgivande får lämnas bara om den efterlevande inte har något betryggande pensionsskydd och försäkringen tecknas i samband med att boet upphör att bedriva näringsverksamheten.

10 §2

Ålderspension får inte börja betalas ut innan den försäkrade fyller 55

år. Utbetalning får dock göras tidi-
Utbetalning får dock göras tidi-
gare om den försäkrade enligt la- gare om den försäkrade enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäk- gen (1962:381) om allmän försäk-
ring har fått rätt till sjukersättning ring har fått rätt till sjukersättning
som inte är tidsbegränsad. Om det som inte är tidsbegränsad. Om det
i annat fall finns särskilda skäl, får i annat fall finns särskilda skäl, får
skattemyndigheten medge att pen- Skatteverket medge att pensionen
sionen får börja betalas ut innan får börja betalas ut innan den
den försäkrade fyller 55 år. försäkrade fyller 55 år.

Förmånstagare får inte sättas in till annan ålderspensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. Förmånstagare till sådan försäkring skall vara den som var anställd när avtalet ingicks.

18 §3

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Återköp får också ske om

2Senaste lydelse 2002:213.

3Senaste lydelse 2001:1176.

Prop. 2002/03:99

102

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,

2.försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande, och

3.premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.

Om det i andra fall finns syn- Om det i andra fall finns syn-
nerliga skäl för återköp och sådant nerliga skäl för återköp och sådant
får ske enligt försäkringsavtalet får ske enligt försäkringsavtalet
och försäkringstekniska riktlinjer, och försäkringstekniska riktlinjer,
får återköp medges av skattemyn- får återköp medges av Skattever-
digheten. ket.  

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen skall i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 5 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.

24 §4

Ålderspension får inte börja betalas ut innan pensionsspararen fyller 55

år. Utbetalning får dock göras tidi-
Utbetalning får dock göras tidi-
gare om pensionsspararen enligt gare om pensionsspararen enligt
lagen (1962:381) om allmän för- lagen (1962:381) om allmän för-
säkring har fått rätt till sjuker- säkring har fått rätt till sjuker-
sättning som inte är tidsbegränsad. sättning som inte är tidsbegränsad.
Om det i annat fall finns särskilda Om det i annat fall finns särskilda
skäl, får skattemyndigheten medge skäl, får Skatteverket medge att
att pensionen får börja betalas ut pensionen får börja betalas ut in-
innan pensionsspararen fyller 55 nan pensionsspararen fyller 55 år.
år.  

32 §

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en utbetalning i förtid vid den tidpunkt pensionen får börja betalas ut, om behållningen då uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Utbetalning i förtid får också ske om

1.behållningen på kontot uppgår till högst ett prisbasbelopp,

2.kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande, och

3.inbetalning på kontot inte har gjorts under de senaste tio åren.

Om det i andra fall finns synner- Om det i andra fall finns synner-
liga skäl, får skattemyndigheten liga skäl, får Skatteverket medge
medge att kontot får avslutas ge- att kontot får avslutas genom utbe-
nom utbetalning i förtid. talning i förtid.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av pensionsspararens tillgodohavande.

4 Senaste lydelse 2002:213.

Prop. 2002/03:99

103

  34 §
Skattemyndighetens beslut enligt Skatteverkets beslut enligt 5, 9,
5, 9, 10, 18, 24 eller 32 § får över- 10, 18, 24 eller 32 § får överklagas
klagas hos Riksskatteverket. Riks- hos allmän förvaltningsdomstol.
skatteverkets beslut får inte över- Prövningstillstånd krävs vid över-
klagas. klagande till kammarrätten.

59 kap.

8 §

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten medge att pensionssparavdrag görs med ett högre belopp än som följer av 3–7 §§. Bestämmelser om detta finns i 9– 12 §§.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att pensionssparavdrag görs med ett högre belopp än som följer av 3–7 §§. Bestämmelser om detta finns i 9– 12 §§.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 §

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får skattemyndigheten medge pensionssparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § tredje stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersättning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryggande pensionsskydd, får skattemyndigheten medge avdrag med ett högre belopp.

För skattskyldiga som har bedrivit näringsverksamhet direkt eller indirekt, som har upphört med driften av denna och som inte har skaffat sig ett betryggande pensionsskydd under verksamhetstiden, får skattemyndigheten medge att pensionssparavdrag beräknas också på

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket medge pensionssparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § tredje stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersättning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryggande pensionsskydd, får Skatteverket medge avdrag med ett högre belopp.

10 §

För skattskyldiga som har bedrivit näringsverksamhet direkt eller indirekt, som har upphört med driften av denna och som inte har skaffat sig ett betryggande pensionsskydd under verksamhetstiden, får Skatteverket medge att pensionssparavdrag beräknas också på

inkomst i inkomstslaget kapital i form av kapitalvinster vid avyttring av näringsverksamheten minskade med motsvarande kapitalförluster,

överskott av passiv näringsverksamhet före pensionssparavdrag, och

Prop. 2002/03:99

104

– sådana utdelningar och kapitalvinster som enligt 50 kap. 7 § eller 57 kap. skall tas upp i inkomstslaget tjänst.

Avdraget skall beräknas med beaktande av det antal år den skattskyldige bedrivit näringsverksamheten, dock högst tio år. Vid beräkningen skall hänsyn tas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till pensionssparavdrag.

12 §

Om skattemyndigheten enligt 58 kap. 9 § medger att ett dödsbo tecknar pensionsförsäkring, skall skattemyndigheten också besluta med vilket belopp pensionssparavdrag för försäkringen högst får göras. Detta belopp skall beräknas med tillämpning av bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Om Skatteverket enligt 58 kap. 9 § medger att ett dödsbo tecknar pensionsförsäkring, skall verket också besluta med vilket belopp pensionssparavdrag för försäkringen högst får göras. Detta belopp skall beräknas med tilllämpning av bestämmelserna i 10 och 11 §§.

65 kap.

3 §

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunalskatt och landstingsskatt som gäller i hemortskommunen för året före taxeringsåret multiplicerad med den

beskattningsbara förvärvsinkomsten. Med hemortskommun avses
Med hemortskommun avses
hemortskommunen enligt 2 kap. hemortskommunen enligt 22 kap.
1 § skattebetalningslagen 1 a § skattebetalningslagen
(1997:483) för året före taxe- (1997:483) för året före taxe-
ringsåret. Med hemortskommun ringsåret. Med hemortskommun
för ett dödsbo avses den dödes för ett dödsbo avses den dödes
hemortskommun för dödsåret. Om hemortskommun för dödsåret. Om
den döde hade bytt folkbok- den döde hade bytt folkbok-
föringsort efter den 1 november föringsort efter den 1 november
året före dödsåret, skall dock året före dödsåret, skall dock
hemortskommunen för dödsboet hemortskommunen för dödsboet
från och med andra taxeringsåret från och med andra taxeringsåret
efter dödsåret anses vara den efter dödsåret anses vara den
kommun där den döde hade sin kommun där den döde hade sin
senaste rätta folkbokföringsort. senaste rätta folkbokföringsort.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Äldre föreskrifter i 7 kap. 11 § första stycket och 31 kap. 19 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

3.Äldre föreskrifter i 7 kap. 11 § tredje stycket, 24 kap. 9 § andra stycket, 31 kap. 27 §, 36 kap. 5 § andra stycket, 58 kap. 34 § och 59 kap. 8 § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

Prop. 2002/03:99

105

2.31 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om Prop. 2002/03:99 behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 4–6 §§, 2 kap. 5 och 14 §§ samt 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 kap.

4 §1

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs inom skatteförvaltningen för

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs hos Skatteverket för

1.fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,

2.bestämmande av pensionsgrundande inkomst,

3.fastighetstaxering,

4.revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

5.tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

6.handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter,

7.fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,

8.verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken, och

9.tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet utanför skatteförvaltningen för

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1.fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

2.utsökning och indrivning,

3.att utgöra underlag för beslut och kontroll av bidrag och andra stöd,

1 Senaste lydelse 2001:327. 106

4. pensionsberäkning,

5.tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

6.aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register.

6 §

Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

5 §2

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om  
1. namn och personnummer, 2. organisationsnummer, namn,
2. organisationsnummer, namn,
firma och juridisk form samt i firma och juridisk form samt i
fråga om handelsbolag och andra fråga om handelsbolag och andra
juridiska personer sådana upp- juridiska personer sådana upp-
gifter om huvudkontor och säte gifter om huvudkontor och säte
som avses i 2 kap. 2 § skatte- som avses i 22 kap. 1 b § skatte-
betalningslagen (1997:483), betalningslagen (1997:483),

3.registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk per-

son,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet, och

7.beslut om likvidation eller konkurs.

  14 §
Riksskatteverket och skattemyn- Skatteverket får ta ut avgifter för
digheterna får ta ut avgifter för att att lämna ut uppgifter ur databasen
lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
meddelas av regeringen.  

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

2 Senaste lydelse 2002:431.

Prop. 2002/03:99

107

3kap.

4 §

En myndighets beslut om rät- Skatteverkets beslut om rättelse
telse och om information som och om information som skall
skall lämnas enligt 26 § person- lämnas enligt 26 § personupp-
uppgiftslagen (1998:204) får över- giftslagen (1998:204) får över-
klagas hos allmän förvaltnings- klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Andra beslut enligt denna domstol. Andra beslut enligt denna
lag får inte överklagas. lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3.Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Prop. 2002/03:99

108

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 1 § ordet "skatteförvaltningens" skall bytas ut mot "Skatteverkets",

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 5 §, 2 kap. 12 §§ samt 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Lag om behandling av person- Lag om behandling av person-
uppgifter i skatteförvaltningens uppgifter i Skatteverkets folk-
folkbokföringsverksamhet bokföringsverksamhet

1kap.

5 §

Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

12 §

Riksskatteverket och skattemyn- Skatteverket får ta ut avgifter för
digheterna får ta ut avgifter för att att lämna ut uppgifter ur databasen
lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
meddelas av regeringen.  

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3kap.

4 §

En myndighets beslut om rättel- Skatteverkets beslut om rättelse
se och om information som skall och om information som skall
lämnas enligt 26 § personupp- lämnas enligt 26 § personupp-
giftslagen (1998:204) får överkla- giftslagen (1998:204) får överkla-
gas hos allmän förvaltningsdom- gas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Andra beslut enligt denna lag stol. Andra beslut enligt denna lag
får inte överklagas. får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Prop. 2002/03:99

109

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av per- Prop. 2002/03:99 sonuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

110

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

dels att i 1 kap. 5 § samt 2 kap. 2, 3 och 30 §§ ordet "Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" eller i förekommande fall "Skatteverkets",

dels att 2 kap. 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §

Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

Skatteverket, i dess egenskap av chefsmyndighet inom exekutionsväsendet, och kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

Skattemyndigheterna, Tullverket 27 §
Tullverket och Säkerhetspolisen
och Säkerhetspolisen får ha direkt- får ha direktåtkomst till uppgifter
åtkomst till uppgifter som avses i som avses i 5 § 1–7. Detsamma
5 § 1–7. gäller Skatteverket i dess beskatt-
  ningsverksamhet.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Prop. 2002/03:99

111

2.34 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:837) om Prop. 2002/03:99 beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster

vid 2003 års taxering, m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Skattemyndighetens beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos regeringen.

Beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

112

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter1

dels att 1 kap. 8 § och 14 kap. 3–6 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 3 kap. 1, 9 och 14–15 a §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 15 kap. 6 och 8 §§, 17 kap. 2–4 §§ samt 18 kap. 2 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att i 6 kap. 10 § och 16 kap. 1 § orden "en skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att i 5 kap. 4 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

dels att 1 kap. 7 §, 4 kap. 6 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 17 kap. 1 och 8 §§ samt 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap.

7 §

Beslut skall fattas av den skatte- Beslut enligt denna lag fattas av
myndighet som är behörig enligt 2 Skatteverket.
kap. 1, 2 eller 5 § skattebetal-  
ningslagen (1997:483), om inte  
annat anges.    
Ett föreläggande att lämna upp-  
gift om en fysisk eller juridisk  
persons förhållanden får också  
beslutas av den skattemyndighet  

som enligt första stycket är behörig att fatta beslut beträffande den personen.

4kap.

6 §

Självdeklarationen skall lämnas till en skattemyndighet eller till ett mottagningsställe som har godkänts av skattemyndigheten.

En självdeklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument får tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning.

Självdeklarationen skall lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket.

1 Senaste lydelse av

3 kap. 15 § 2002:1144

3 kap. 15 a § 2002:1144.

Prop. 2002/03:99

113

14 kap.

2 §

Kontrolluppgifter skall lämnas Kontrolluppgifter skall lämnas
till den skattemyndighet hos vilken till Skatteverket.
den uppgiftsskyldige är registre-  
rad som arbetsgivare om inte an-  
nat anges i 3–5 §§.  

16 kap.

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos den skattemyndighet som enligt 1 kap. 7 § är behörig att fatta beslut beträffande honom om att deklarationsskyldiga beviljas anstånd med att lämna deklarationerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan görs.

Om anstånd beviljas skall deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av skattemyndigheten.

Anstånd får inte beviljas längre taxeringsåret.

2 §

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos Skatteverket om att deklarationsskyldiga beviljas anstånd med att lämna deklarationerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan görs.

Om anstånd beviljas skall deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av Skatteverket.

än till och med den 15 juni under

17 kap.

1 §

Skattemyndigheten får förelägga den som inte har lämnat föreskriven självdeklaration eller kontrolluppgift eller som har lämnat ofullständig självdeklaration eller kontrolluppgift att lämna eller komplettera självdeklarationen eller kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda uppgifter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

Skatteverket får förelägga den som inte har lämnat föreskriven självdeklaration eller kontrolluppgift eller som har lämnat ofullständig självdeklaration eller kontrolluppgift att lämna eller komplettera självdeklarationen eller kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda uppgifter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

Ett föreläggande får inte enbart avse komplettering av en kontrolluppgift med arbetsställenummer enligt 6 kap. 6 § 6.

8 §

Om det finns anledning att anta att ett föreläggande inte följs, får det förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten.

Prop. 2002/03:99

114

    Fråga om utdömande av vite Prop. 2002/03:99
    prövas av den länsrätt som är be-
    hörig att pröva ett överklagande
    enligt 22 kap. 1 a–1 c §§ skattebe-
    talningslagen (1997:483).  
Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas.          
  19 kap.      
Beslut av Riksskatteverket eller 3 §   Skatteverket enligt
Beslut av
av en skattemyndighet får inte denna lag får inte överklagas.
överklagas.          

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.De äldre föreskrifterna i 6 kap. 6 § 4 och 10 § andra stycket gäller fortfarande för värde som har bestämts av skattemyndighet.

3.Om någon före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 17 kap. 1– 4 §§ har förelagts att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

4.De nya föreskrifterna i 17 kap. 8 § andra stycket gäller inte för en ansökan om utdömande av vite som har getts in före ikraftträdandet.

5.Äldre föreskrifter i 18 kap. 2 § gäller fortfarande för en skattemyndighets beslut.

115

2.36Förslag till lag om ändring i ärvdabalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 1, 3 a, 8–9 och 11 §§ samt 25 kap. 3 § ärvdabalken1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
20 kap.
  1 §2
Bouppteckning skall förrättas Bouppteckning skall förrättas
senast tre månader efter dödsfallet, senast tre månader efter dödsfallet,
om inte skattemyndigheten efter om inte Skatteverket efter ansökan
ansökan inom samma tid med inom samma tid med hänsyn till
hänsyn till boets beskaffenhet eller boets beskaffenhet eller av annan
av annan särskild orsak förlänger särskild orsak förlänger tiden.
tiden.  

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.

3 a §3

Skattemyndigheten får till döds- Skatteverket får till dödsboet
boet översända en förtryckt boupp- översända en förtryckt bouppteck-
teckningsblankett med följande ningsblankett med följande upp-
uppgifter om den döde: gifter om den döde:

1.fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen (1991:481),

2.hemvist,

3.dödsdag,

4.civilstånd,

5.äktenskapsförord och

6.fastighetsinnehav.

Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt dödsboets adress får förtryckas.

8 §4

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till den skattemyndighet som enligt 2 kap. 2 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483) skall fatta beslut som rör ett dödsbo. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av boupp-

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av boupp-

1Balken omtryckt 1981:359.

2Senaste lydelse 2001:94.

3Senaste lydelse 2001:322.

4Senaste lydelse 2001:323.

Prop. 2002/03:99

116

teckningen skall förvaras hos teckningen skall förvaras hos skattemyndigheten. Skatteverket.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, behöver denna kopia omfatta endast erforderliga delar.

Är inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

          8 a §5          
Räcker den dödes tillgångar el- Räcker den dödes tillgångar el-
ler, när han efterlämnar make, ler, när han efterlämnar make,
tillgångarna jämte hans andel i tillgångarna jämte hans andel i
makens giftorättsgods inte till makens giftorättsgods inte till
annat än begravningskostnader annat än begravningskostnader
och andra utgifter med anledning och andra utgifter med anledning
av dödsfallet och omfattar till- av dödsfallet och omfattar till-
gångarna inte fast egendom eller gångarna inte fast egendom eller
tomträtt, behöver bouppteckning tomträtt, behöver bouppteckning
inte förrättas, om dödsboanmälan inte förrättas, om dödsboanmälan
görs till skattemyndigheten av so- görs till Skatteverket av social-
cialnämnden.       nämnden.        
Dödsboanmälan skall vara Dödsboanmälan skall vara
skriftlig och innehålla den dödes skriftlig och innehålla den dödes
fullständiga namn, personnummer fullständiga namn, personnummer
eller samordningsnummer enligt eller samordningsnummer enligt
folkbokföringslagen (1991:481), folkbokföringslagen (1991:481),
hemvist, bostadsadress och döds- hemvist, bostadsadress och döds-
dag samt intyg, utvisande att be- dag samt intyg, utvisande att
träffande tillgångarna föreligger beträffande tillgångarna föreligger
fall som avses i första stycket. I fall som avses i första stycket. I
anmälan skall även dödsbo- anmälan skall även dödsbo-
delägares namn och bostadsadres- delägares namn och bostadsadres-
ser anges, om uppgifterna kan ser anges, om uppgifterna kan
inhämtas utan avsevärd tidsut- inhämtas utan avsevärd tidsut-
dräkt. Dödsboanmälan bör göras dräkt. Dödsboanmälan bör göras
inom två månader efter dödsfallet. inom två månader efter dödsfallet.
Den skall förvaras hos skattemyn- Den skall förvaras hos Skatte-
digheten.         verket.        

Även om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om det begäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero därav och denne ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång yppas och det därför ej längre föreligger sådant fall som avses i första stycket. Bouppteckning skall förrättas sist tre månader efter det att begäran därom gjordes och säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om förlängning av tiden för boupptecknings förrättande äger 1 § första stycket motsvarande tillämpning.

5 Senaste lydelse 2001:94.

Prop. 2002/03:99

117

            9 §6    
Skattemyndigheten skall se till Skatteverket skall se till att bo-
att bouppteckning, när sådan uppteckning, när sådan krävs,
krävs, förrättas och ges in inom förrättas och ges in inom före-
föreskriven tid. Om det har skriven tid. Om det har försum-
försummats får skattemyndigheten mats får Skatteverket vid vite
vid vite förelägga viss tid eller, där förelägga viss tid eller, där
bouppteckning inte skett, förordna bouppteckning inte skett, förordna
en lämplig person att föranstalta en lämplig person att föranstalta
om det. Sådant förordnande utgör om det. Sådant förordnande utgör
inte hinder att vara god man vid inte hinder att vara god man vid
förrättningen.         förrättningen.    
Skattemyndigheten skall regist- Skatteverket skall registrera bo-
rera bouppteckningen och   förse uppteckningen och förse den med
den med bevis om detta.     bevis om detta.    
Registrering av bouppteckning Registrering av bouppteckning
får inte ske, om det inte framgår får inte ske, om det inte framgår
att vid bouppteckningen har gått att vid bouppteckningen har gått
till på det sätt som sägs i detta till på det sätt som sägs i detta
kapitel. Är bouppteckningen brist- kapitel. Är bouppteckningen brist-
fällig, får skattemyndigheten med fällig, får Skatteverket med före-
föreläggande av vite utsätta tid läggande av vite utsätta tid inom
inom vilken bristen skall av- vilken bristen skall avhjälpas.

hjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får föreläggas

vid vite att fullgöra sin skyldighet.  
I fråga om förfarandet hos skat- 11 §7
I fråga om förfarandet hos
temyndigheten och om överkla- Skatteverket och om överklagande
gande gäller i övrigt lagen gäller i övrigt lagen (1941:416)
(1941:416) om arvsskatt och gåvo- om arvsskatt och gåvoskatt.
skatt.  

25 kap.

3 §8

Över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket vistande make och närmaste fränder, annan som kan antagas senast hava haft underrättelse om den bortovarande, ävensom skattemyndigheten och polismyndigheten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Över ansökningen skall rätten höra den bortovarandes inom riket vistande make och närmaste fränder, annan som kan antagas senast hava haft underrättelse om den bortovarande, ävensom Skatteverket och polismyndigheten i den ort, där han senast ägt hemvist inom riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

6Senaste lydelse 2001:94.

7Senaste lydelse 2001:94.

8Senaste lydelse 1991:506.

Prop. 2002/03:99

118

2.37 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken Prop. 2002/03:99

Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 30 § utsökningsbalken1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 30 § 1993:893. 119

2.38Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Härigenom föreskrivs att 4 § kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Om en domstol eller en skattemyndighet har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller skattemyndigheten omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om en skattemyndighet har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall skattemyndigheten omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 2001:425.

Prop. 2002/03:99

120

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 1988:390.

Prop. 2002/03:99

121

2.40Förslag till lag om ändring i förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

Härigenom föreskrivs att i 6 § förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss1 ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 6 § 2001:1178.

Prop. 2002/03:99

122

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1

dels att i 1 § ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 3, 3 a och 4–6 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2

Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Riksskatteverket eller den skattemyndighet som Riksskatteverket bestämmer skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Riksskatteverket skall lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman

1Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av

lagens rubrik 1977:191

1§ 1999:1238.

2Senaste lydelse 1999:1238.

Skatteverket skall senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket skall senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket skall lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten.

Prop. 2002/03:99

123

för begravningsverksamheten.        
      3 a §3      
När en kommun eller ett När en kommun eller ett
landsting har fastställt budgeten, landsting har fastställt budgeten,
skall kommunstyrelsen respektive skall kommunstyrelsen respektive
landstingsstyrelsen genast under- landstingsstyrelsen genast under-
rätta skattemyndigheten om den rätta Skatteverket om den skatte-
skattesats som har bestämts för det sats som har bestämts för det
följande året.   följande året.    
Om skattesatsen inte har fast- Om skattesatsen inte har fast-
ställts före oktober månads utgång, ställts före oktober månads utgång,
skall styrelsen genast underrätta skall styrelsen genast underrätta
skattemyndigheten om styrelsens Skatteverket om styrelsens förslag
förslag till skattesats. Har någon till skattesats. Har någon annan
annan skattesats än den föreslagna skattesats än den föreslagna
fastställts, skall styrelsen genast fastställts, skall styrelsen genast
underrätta skattemyndigheten och underrätta Skatteverket om den
Riksskatteverket om den fastställda fastställda skattesatsen. Om bud-
skattesatsen. Om budgeten inte har geten inte har fastställts före
fastställts före november månads november månads utgång, skall, så
utgång, skall, så snart skattesatsen snart skattesatsen för den preli-
för den preliminära skatten har minära skatten har fastställts,
fastställts, skattemyndigheten un- Skatteverket underrättas om skatte-
derrättas om skattesatsen. satsen.      

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

4 §4

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte

stycket.       En kommun har rätt att under
En kommun har rätt att under
visst år (beskattningsåret) av staten visst år (beskattningsåret) av staten
uppbära preliminära kommunal- uppbära preliminära kommunal-
skattemedel med ett belopp som skattemedel med ett belopp som
motsvarar produkten av de sam- motsvarar produkten av de sam-
manlagda beskattningsbara för- manlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsterna i kommunen värvsinkomsterna i kommunen
enligt skattemyndighetens beslut enligt Skatteverkets beslut enligt 4
enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
(1990:324) om taxering till kom- om taxering till kommunal in-
munal inkomstskatt (skatteun- komstskatt (skatteunderlaget) året
derlaget) året före beskattnings- före beskattningsåret, den skatte-
året, den skattesats som har sats som har beslutats för
beslutats för beskattningsåret och beskattningsåret och de uppräk-

3Senaste lydelse 1999:298.

4Senaste lydelse 2002:673.

Prop. 2002/03:99

124

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning som föranleds
de uppräkningsfaktorer enligt ningsfaktorer enligt tredje stycket
tredje stycket som har fastställts som har fastställts senast i
senast i september året före be- september året före beskattnings-
skattningsåret. året.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning

Prop. 2002/03:99

125

som föranleds av detta ske i fråga av detta ske i fråga om ut-
om utbetalningen i april eller, om betalningen i april eller, om det är
det är fråga om ett större belopp, fråga om ett större belopp, fördelas
fördelas på utbetalningarna i april, på utbetalningarna i april, maj och
maj och juni månader. juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

4 a §5

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar

5 Senaste lydelse 1999:1238.

Prop. 2002/03:99

126

produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Riksskatteverket eller den skattemyndighet Riksskatteverket bestämmer under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Riksskatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav-

produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav-

Prop. 2002/03:99

127

ningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om Riksskatteverket och trossamfund skall dock i stället gälla skattemyndigheten respektive den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

Finner skattemyndigheten eller Riksskatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av myndigheten meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall myndigheten meddela beslut om rättelse.

ningslagen (1990:1144), om den Prop. 2002/03:99
inte enligt 3 § lagen om avgift till
registrerat trossamfund skall  

räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund skall dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

5 §6

Finner Skatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av verket meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall verket meddela beslut om rättelse.

      6 §7
Riksskatteverkets eller skatte- Skatteverkets beslut enligt denna
myndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.
lag får överklagas hos regeringen.  

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2.Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter ikraftträdandet göras av Skatteverket.

3.Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 1999:298.  
7 Senaste lydelse 1999:298. 128

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs att i 33 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.1 ordet "skattemyndighetens" skall bytas ut mot "Skatteverkets".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 33 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 33 § 1995:1689.

Prop. 2002/03:99

129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga1 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1999:403.

Prop. 2002/03:99

130

2.44Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse    
    17 §1    
Förvaltningsmyndigheter som Förvaltningsmyndigheter som
handlägger frågor om skatter eller handlägger frågor om skatter eller
avgifter skall göra anmälan till avgifter skall göra anmälan till
åklagaren så snart det finns åklagaren så snart det finns
anledning att anta att brott enligt anledning att anta att brott enligt
denna lag har begåtts. Detta gäller denna lag har begåtts. Detta gäller
dock inte om det kan antas att dock inte om det kan antas att
brottet inte kommer att medföra brottet inte kommer att medföra
påföljd enligt denna lag eller om påföljd enligt denna lag eller om
anmälan av annat skäl inte behövs. anmälan av annat skäl inte behövs.
Skattemyndigheter får fullgöra an- Skatteverket får fullgöra anmäl-
mälningsskyldigheten till enhet in- ningsskyldigheten till enhet inom
om skatteförvaltningen som skall verket som skall medverka vid
medverka vid brottsutredning, om brottsutredning, om det inte finns
det inte finns skäl att anta att skäl att anta att brottet föranleder
brottet föranleder annan påföljd än annan påföljd än böter och den
böter och den misstänkte kan antas misstänkte kan antas erkänna
erkänna gärningen. Detta gäller gärningen. Detta gäller dock en-
dock endast om den misstänkte dast om den misstänkte fyllt tjugo-
fyllt tjugoett år.   ett år.    

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse 1997:1025.

Prop. 2002/03:99

131

2.45 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:171) om Prop. 2002/03:99
  särskilt uppskattningsvärde på fastighet  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet1

dels att i 5 och 6 §§ ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ansökan om särskilt uppskattningsvärde görs skriftligen hos skattemyndigheten i den region där fastigheten är belägen.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som föreskrivs i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om fastighetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för uppskattningen. Skattemyndigheten kan anmoda sökanden att komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas.

Föreslagen lydelse

4 §2

Ansökan om särskilt uppskattningsvärde görs skriftligen hos

Skatteverket.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som föreskrivs i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om fastighetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för uppskattningen. Skatteverket kan anmoda sökanden att komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1980:960.  
Senaste lydelse av  
5 § 1994:1913  
6 § 1990:361.  
2 Senaste lydelse 1998:243. 132

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att i 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1981:1323. Senaste lydelse av 20 § 1997:1088.

Prop. 2002/03:99

133

2.47 Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen Prop. 2002/03:99
  (1974:157)  

Härigenom föreskrivs att i 4 § handelsregisterlagen (1974:157)1 ordet "skattemyndighet" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 4 § 2 gäller för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 4 § 1998:308. 134
2.48 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen Prop. 2002/03:99
  (1975:1385)  

Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 22 och 33 a §§ samt 12 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385)1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1993:150.  
Senaste lydelse av  
10 kap. 22 § 1998:760  
10 kap. 33 a § 2001:1224 135
12 kap. 8 § 1994:802.

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1976:339) om saluvagnsskatt1 orden "Skattemyndigheten i Örebro" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

1 § 2001:563.

Prop. 2002/03:99

136

2.50 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om Prop. 2002/03:99 ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 24 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 kap.
  24 §2

När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder.

Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta att det, med tillämpning av 7 kap. vallagen (1997:157), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.

Röstlängd och röstkort fram- Röstlängd och röstkort fram-
ställs av skattemyndigheten i den ställs av Skatteverket. Verket har
region inom vilken kommunen rätt till ersättning för detta.
eller landstinget ligger. Skatte-  

myndigheten har rätt till ersättning för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Lagen omtryckt 1988:198.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

2 Senaste lydelse 1998:238. 137
2.51 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om Prop. 2002/03:99
  preskription av skattefordringar m.m.  

Härigenom föreskrivs att i 14 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

138

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 2001:96.

Prop. 2002/03:99

139

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 11 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 11 § 1993:519.

Prop. 2002/03:99

140

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att i 8 a § lagen (1986:436) om näringsförbud1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 8 a § 1999:181.

Prop. 2002/03:99

141

2.55 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen Prop. 2002/03:99
  (1987:617)  

Härigenom föreskrivs att i 3 kap. 11 § bankrörelselagen (1987:617)1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Lagen omtryckt 1996:1001. 142
Senaste lydelse av 3 kap. 11 § 1998:1500.

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 8 och 13 a §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar1 ordet "skattemyndigheten" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

8 kap. 8 § 1995:537

8 kap. 13 a § 2001:1226.

Prop. 2002/03:99

143

2.57 Förslag till lag om ändring i konkurslagen Prop. 2002/03:99
  (1987:672)  

Härigenom föreskrivs att i 13 kap. 8 § och 16 kap. 8 § konkurslagen (1987:672)1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 16 kap. 8 § 1989:1002. 144

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av 2 § 2001:98.

Prop. 2002/03:99

145

2.59 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om Prop. 2002/03:99
  dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

146

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs att i 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20 och 22 §§ lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Senaste lydelse av

3 § 1997:368

22 § 1997:368.

Prop. 2002/03:99

147

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet,
2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion1

dels att i 21 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skatteverket",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §2

Vid tillämpningen av 19 § skall 1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, skattemyndighet och

Riksskatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet,

2. skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1Senaste lydelse av 21 § 2002:411.

2Senaste lydelse 2002:411.

Prop. 2002/03:99

148

2.62Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs i fråga om begravningslagen (1990:1144)1

dels att i 4 kap. 4 och 7 §§ samt 11 kap. 6 § ordet "skattemyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Skatteverket" i motsvarande form,

dels att i 9 kap. 14 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ordet ”Skatteverket”,

dels att 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 10 § samt 11 kap. 7 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §2

När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till skattemyndigheten i det län där den avlidne senast var folkbokförd.

Om det inte är känt var den avlidne senast var folkbokförd eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, skall anmälan göras till skattemyndigheten i det län där stoftet eller askan skall gravsättas.

När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till Skatteverket.

Om något annat inte följer av 4 § skall dödsbeviset utan dröjsmål lämnas till skattemyndigheten i det län där den avlidne senast var folkbokförd. Om det inte är känt var den avlidne senast var folkbokförd eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i landet, skall dödsbeviset lämnas till skattemyndigheten i det län där dödsfallet inträffade.

3 §3

Om något annat inte följer av 4 § skall dödsbeviset utan dröjsmål lämnas till Skatteverket.

1Senaste lydelse av

4kap. 4 § 1995:834

4kap. 7 § 1995:834

9kap. 14 § 1999:306

11kap. 6 § 1999:306.

2Senaste lydelse 1991:496.

3Senaste lydelse 1991:496.

Prop. 2002/03:99

149

Om den avlidne vid dödsfallet vårdades på en sjukvårdsinrättning eller Prop. 2002/03:99 fördes dit i anslutning till dödsfallet, skall dödsbeviset lämnas av inrätt-

ningen. I andra fall skall beviset lämnas av den läkare som utfärdat handlingen.

5 kap.

10 §4

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast två

månader efter dödsfallet. Skatteverket      
Den skattemyndighet som skall får dock medge
utfärda intyg för kremering eller anstånd med kremeringen eller
gravsättning får dock medge an- gravsättningen, om det finns sär-
stånd med kremeringen eller grav- skilda skäl för det.    
sättningen, om det finns särskilda