Regeringens skrivelse 2002/03:103

Kommittéberättelse 2003 Skr.
  2002/03:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 februari 2003

Göran Persson

Mona Sahlin

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Kommittéberättelsen 2003 Skr. 2002/03:103

Förord

Regeringen skall årligen senast den 1 mars lämna riksdagen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut (kommittéberättelsen). Detta framgår av tilläggsbestämmelsen 3.6.2 till riksdagsordningen.

Principer för kommittéredovisningen

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som har tillämpats i de senaste årens kommittéberättelse (se skr. 1997/98:103 s. 3).

Dessa principer är följande. Alla tillfälliga organ tillsatta på grund av regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl traditionella kommittéer med uppgift att utreda en viss fråga som andra organ, oavsett om de är fristående myndigheter eller inte. De som inte är fristående myndigheter anges i kommittéberättelsen som organ inom Regeringskansliet.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under år 2002 (inklusive s.k. bokstavskommittéer) görs också.

Kommittéberättelsens innehåll

Kommittéberättelsen innehåller

-uppgifter om kommittéernas sammansättning, adress och telefonnummer,

-redogörelse för arbetet under den tid berättelsen avser,

-uppgifter om kostnader, fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéarbete och

ålderssammansättning, samt

-register.

Kommittébeteckning  
En kommitté är alltid knuten till något departement (eller till  
Statsrådsberedningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att  
kommittéerna redovisas departementsvis. När en kommitté tillsätts får  
den en beteckning. Denna består i regel av  
- förkortning för departementets namn,  
- årtal när kommittén tillsätts,  
- kolon och två siffror eller en bokstav som ingår i en årsvis löpande serie  
för varje departement.  
Exempelvis avser beteckningen Ju 2002:01 den första kommitté som år  
2002 tillsattes inom Justitiedepartementets verksamhetsområde. 2
 

Kommittén behåller beteckningen under hela sin verksamhetstid, även Skr. 2002/03:103 om den flyttas till ett annat departements verksamhetsområde.

Rollfördelning inom kommittéerna

En kommitté som har ett utredningsuppdrag består enligt 2 § kommittéförordningen (1998:1474) av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Detta gäller också särskilda utredare. Kommittéförordningen innehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter.

Uppgifter om kommittéer i berättelsen

Kommittéberättelsen 2003 redovisar uppgifter som har rapporterats till Justitiedepartementet före den 31 december 2002. Uppgifterna om kommittéerna avser året 2002.

Uppgifter om kommittéer under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Regeringskansliets databas KOMM i rättsdatasystemet. Bestämmelser om registret finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Registret finns tillgängligt via Internet på adressen www.regeringen.se. Databasen utgör en del av det nya offentliga rättsinformationssystemet (www.lagrummet.gov.se).

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsen finns ett antal mindre eller under kortare tid verksamma utredningar och andra organ, som tillsatts på grund av ett regeringskanslibeslut och som betalas från anslaget Regeringskansliet m.m. (utgifts-område 1, anslag 90:5, Regeringskansliet m.m.). De utredningar och organ som avses fanns t.o.m. 1997 års berättelse med bland de organ som redovisades i bilaga 4. De är numera enbart registrerade i kommittéregistret i Regeringskansliets databas KOMM och finns tillgängliga i www.regeringen.se

Alla organ som tillsatts genom ett formellt beslut skall finnas med i kommittédatabasen, oavsett om de tillsatts på grund av regeringens beslut eller på grund av ett beslut av Regeringskansliet.

Kommittékostnaderna

Kommittékostnadernas utveckling under senare år redovisas i form av två

diagram, bilaga 2. Det ena visar utvecklingen av kostnaderna för

3

samtliga kommittéer under de sex senaste budgetåren, räknat i prisläget Skr. 2002/03:103 1997. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnadernas andel av kommittékostnaderna under samma tid och i samma prisläge.

Kostnaderna för Regeringskansliets kommittéservice redovisas separat under rubriken Förvaltningsavdelningen.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna redovisas i bilaga 3. Uppgifterna lämnas för varje departements område och totalt för kommittéväsendet. Uppgifterna avser fyra grupper, nämligen ordförande och särskilda utredare m.fl., ledamöter m.fl., sakkunniga m.fl. samt sekreterare och övriga. Andelen kvinnliga ledamöter och ordförande redovisas särskilt. Syftet är att denna redovisning skall kunna jämföras med den årliga sammansättning av kvinnorepresentationen i statliga styrelser som lämnas till riksdagen i annat sammanhang. Som framgår av bilagan är andelen kvinnor bland kommittéernas ledamöter (inkl. ordförande) 41 procent. Den totala andelen kvinnor i kommittéerna har ökat med 2,1 procentenheter sedan föregående redovisning.

Jämställdhetsaspekter i kommittéberättelsen

Det tidigare gällande generella direktivet om att kommittéerna skulle redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser av sina förslag upphävdes genom den nya kommittéförordningen (1998:1474), som trädde i kraft den 1 januari 1999. I stället skall enligt 15 § kommittéförordningen konsekvenserna av sådana förslag som har betydelse bl.a. för jämställdheten mellan kvinnor och män anges i betänkandet. Våren 1997 gjordes en uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet beaktats i betänkandena. Uppföljningen visade att av de 193 utredningar som hade följts upp hade en tredjedel ett jämställdhetsperspektiv. En tredjedel hade angett skäl till varför jämställdhetsperspektivet inte redovisades medan de övriga inte kommenterade jämställdhetsperspektivet.

Nya riktlinjer om hur kommittédirektiv utformas

Konstitutionsutskottet har i bet. 2000/01:KU21 förutsatt att regeringen redovisar resultaten av arbetet med att revidera promemorian Hur kommittédirektiv utformas (PM 1994:3).

Statsrådsberedningen har våren 2002 gett ut en ny, omarbetad upplaga av promemorian. Nyheterna finns främst i ett inledande kapitel om grundläggande kvalitetskrav och kan sammanfattas så här:

Riktlinjer ges om hur man i kommittédirektiv säkerställer att kommittéer levererar konsekvensbeskrivningar och

författningstext. 4
 

Tidsangivelser för kommittéers avlämnande av betänkanden bör i ökad utsträckning samordnas med propositionsplaneringen.

Regeringsbeslut om förlängd utredningstid bör ha formen av tilläggsdirektiv.

En checklista för planering och beredning av kommittédirektiv har tillkommit.

Behovet av konsekvensbeskrivningar bör enligt promemorian klargöras i direktiven genom uttryckliga krav och påpekanden när behovet inte står klart ändå. Sådana krav och påpekanden bör, heter det vidare, byggas under med den ytterligare text som behövs för att klargöra hur uppdraget att ta fram en konsekvensbeskrivning hänger samman med kommitténs uppdrag i övrigt. Promemorian manar också till försiktighet med att använda standardfraser om konsekvensbeskrivningar. Strävan bör i stället vara att förmedla en mer precis och situationsanpassad vägledning om vad regeringen förväntar sig av kommittén. I promemorian ges flera exempel på hur det kan ske. Ett exempel gäller konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

Ålderssammansättningen i kommittéväsendet

Ålderssammansättningen i det statliga kommittéväsendet vid årsskiftet 2001/02 redovisas i bilaga 4.

Regeringen betonade i propositionen På ungdomars villkor (prop. 1998/99:115) att det är angeläget att öka andelen unga representanter i statliga myndigheters styrelser och i statliga kommittéer. Det angavs främst två skäl för detta:

För det första innebär bristen på unga företrädare att avstånden mellan de offentliga organen och ungdomarna riskerar att öka ytterligare. Därmed finns det risk för att ungdomars känsla av utanförskap i relation till politik och förvaltning bekräftas och förstärks. På sikt skulle en sådan utveckling kunna innebära att kommande generationer alltmer tar avstånd från vår demokratiska modell, byggd på parlamentarism och representativitet, vilket måste motverkas.

För det andra innebär bristen på unga representanter i myndighetsstyrelser och statliga kommittéer, liksom en viss avsaknad av äldre företrädare, en alltför dålig åldersspridning. Enligt såväl forskning som erfarenheter från t.ex. den privata sektorn, besitter homogena grupper generellt inte samma kollektiva kompetens som heterogena grupper. Det är därför också av kvalitetsskäl angeläget att öka åldersspridningen.

För att komma åt ungdomars underrepresentation i offentliga organ behöver problemet tydligt åskådliggöras. Sedan 1995 görs det därför inom Regeringskansliet en årlig sammanställning av ålderssammansättningen i statliga centrala myndighetsstyrelser och kommittéer. Utvecklingen kan därmed följas över tiden.

Det sammanställda materialet över ålderssammansättningen i centrala myndigheters styrelser och i det statliga kommittéväsendet har n publicerats i skriften Ålderssammansättningen i centrala myndigheters

Skr. 2002/03:103

5

styrelser och i det statliga kommittéväsendet 1996/97, 1997/98 och Skr. 2002/03:103 1998/99 (Ds 1999:70).

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskild serie (dir.). En årsbok med direktiven i 2002 års serie kommer att ges ut under våren 2003. Publikationen ingår inte i riksdagstrycket utan ges ut särskilt.

I kommittéberättelsen 2003 finns ett register över direktiv som har utfärdats under tiden den 1 januari–31 december 2002.

6

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under år 2002 Skr. 2002/03:103
(inkl. s.k. bokstavskommittéer).      
  Tillsatta Avslutade  
Statsrådsberedningen 1 1  
Justitiedepartementet 31 45  
Utrikesdepartementet 8 8  
Försvarsdepartementet 8 8  
Socialdepartementet 20 9  
Finansdepartementet 12 13  
Utbildningsdepartementet 16 10  
Jordbruksdepartementet 5 3  
Kulturdepartementet 5 5  
Miljödepartementet 7 3  
Näringsdepartementet 20 14  

7

Skr. 2002/03:103

Innehållsförteckning  
Förord ........................................................................................................   2
Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under år 2002  
(inkl. s.k. bokstavskommittéer).................................................................. 6
1 Statsrådsberedningen....................................................................... 20
1.1 Utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01) ............... 20
1.2 EU 2004-kommittén (SB 2001:01) ................................. 21

1.3Kommissionen för analys av behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska

    näringslivet (SB 2002:01) ............................................... 22
2 Justitiedepartementet.................................................................... 23
  2.1 Klarspråksgruppen (Fi 1994:A) .................................... 23
  2.2 Ekobrottsberedningen (Ju 1995:A) ............................... 24
  2.3 Personskadekommittén (Ju 1999:04) ............................ 25
  2.4 Ungdomsdelegationen (Ku 1999:05).............................. 27
  2.5 Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) ... 29
  2.6 Psykansvarskommittén (Ju 1999:08)............................. 30
  2.7 Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09) ................. 32
  2.8 1999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11) .................. 34
  2.9 1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)................ 35
  2.10 Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)................ 36
  2.11 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04) ............ 39

2.12Utredningen om översyn av den ekonomiska

  statistiken (Ju 2000:05)................................................... 41
2.13 Tillsynsutredningen (Ju 2000:06) .................................. 42
2.14 Internationella straffrättsutredningen (Ju 2000:07).... 43

2.15Utredningen om behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltnings-domstolar

  samt hyres- och arrendenämnder (Ju 2000:08) ........... 44
2.16 Nämndemannakommittén (Ju 2000:09)........................ 45

2.17Utredningen om frigivningsprövning av

livstidsdömda (Ju 2000:10)............................................. 46

2.18Beredningen för rättsväsendets utveckling

  (Ju 2000:13) ..................................................................... 47
2.19 Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14) .......................... 48

2.20Utredningen om tillsynen över polis- och

åklagarväsendena (Ju 2000:15)...................................... 49

2.21Utredningen om Datainspektionens framtida

  verksamhetsinriktning (Ju 2000:16).............................. 50
2.22 Polisverksamhetsutredningen (Ju 2000:17).................. 51

2.23Utredningen om samlad utvärdering av den

  arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02) ................. 52
2.24 Utredningen om finansiell rådgivning till  
  konsumenter (Ju 2001:03).............................................. 53
2.25 Utredningen om kommuners och landstings  
  beslutfattande vidextraordinära fredstida händelser  
    8
  i samhället (Ju 2001:04).................................................. 54 Skr. 2002/03:103
2.26 Gränskommunutredningen (Ju 2001:05)...................... 55  
2.27 Prisinformationsutredningen (Ju 2001:06)................... 56  

2.28Utredningen om rekrytering av domare m.m.

  (Ju 2001:07) ..................................................................... 57
2.29 Göteborgskommittén (Ju 2001:08) ................................ 58

2.30Utredningen om utvärdering av lagen om allmän

  kameraövervakning m.m. (Ju 2001:09)......................... 59
2.31 Personsäkerhetsutredningen (Ju 2001:10).................... 60
2.32 Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)................. 60

2.33Utredningen om en översyn av verksförordningen

  (Ju 2001:12) ..................................................................... 61
2.34 11 september-utredningen (Ju 2001:13) ....................... 62
2.35 Pantentfördragsutredningen (Ju 2002:01) ................... 63

2.36Utredningen om översyn av personuppgiftslagen

  (Ju 2002:02) ..................................................................... 64
2.37 2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03).............. 64

2.38Utredningen om förmyndare, gode män och

förvaltare (Ju 2002:04) ................................................... 65

2.39Utredningen om allmänna samlingslokaler

(Ju 2002:05) ..................................................................... 66

2.40Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag

(Ju 2002:06) ..................................................................... 67

2.41Utredningen om offentlighet för partiers och

  valkandidaters intäkter (Ju 2002:07) ............................ 68
2.42 2002 års produktsäkerhetsutredning (Ju 2002:08)...... 68
2.43 2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)..................... 69

2.44Utredningen om redovisning enligt internationella

redovisningstandarder (Ju 2002:10) ............................. 70

2.45Utredningen om utvärdering av vissa förändringar

i tingsrättsorganisationen (Ju 2002:11)......................... 71

2.46Utredningen om överförande av verksamheten

SverigeDirekt m.m. (Ju 2002:12) ................................... 72

2.47Kommittén om en ny kriminalvårdslag (Ju 2002:13)..73

2.48Utredningen om översyn av det allmännas in-

gripanden vid ungdomsbrott (Ju 2002:14) ................... 74

2.49Utredningen om översyn av skuldsaneringslagen

    (Ju 2002:15) ..................................................................... 74
3 Utrikesdepartementet....................................................................... 76
  3.1 Arbetsgrupp för efterforskning av i Östersjön  
    förlista och försvunna fartyg och deras besättningar  
    (UD 1993:E) ..................................................................... 76

3.2Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser

  (UD 1995:C)..................................................................... 76
3.3 Referensgruppen för folkrättsfrågor (UD 1995:D)...... 78

3.4Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor

(UD 1995:E) ..................................................................... 79

3.5Rådet för flykting- och invandringsfrågor

(UD 1997:A)..................................................................... 82

9

3.6 Utvecklingspolitiska utredningen (UD 1999:04) .......... 88 Skr. 2002/03:103
3.7 Anhörigkommittén (UD 2000:03) .................................. 90  

3.8Utredningen om svenskt säkerhetspolitiskt agerande

under perioden 1969-1989 (UD 2000:04) ...................... 91

3.9Utredningen Sekretess hos utlandsmyndigheterna

m.m. (UD 2000:05) .......................................................... 92

3.10Utredningen om den svenska utrikesledningens

  agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03) ....... 93
3.11 Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-  
  information (UD 2001:04) .............................................. 94
3.12 Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05).................... 94
3.13 Utredningen om tillfälligt skydd vid massiv  
  tillströmning avfördrivna personer (UD 2001:06) ....... 95

3.14Utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens

rörlighet (UD 2002:01).................................................... 95

3.15Utredningen (UD 2002:02) Översyn av regler och

praxis vid verkställigheter av avvisnings- och  
utvisningsbeslut ............................................................... 96

3.16Utredningen (UD 2002:03) Flyktingstatus för personer som är förföljda av kön eller sexuell

läggning............................................................................ 97

3.17Organisationskommittén för ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser

(UD 2002:04).................................................................... 97

3.18Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för

asylsökande...................................................................... 98

3.19Utredningen (UD 2002:06) Villkor för arbetstagare

    inom utrikesförvaltningen m.fl. under  
    utlandsstationering ......................................................... 98
4 Försvarsdepartementet................................................................... 100
  4.1 Deltagare i möten enligt Köpenhamnsavtalet  
    (Fö 1980:B) .................................................................... 100

4.2Deltagare i möten enligt Bonnöverenskommelsen

  (Fö 1983:A) .................................................................... 100
4.3 Sverige-Norge delegationen (Fö 1984:A) .................... 101
4.4 Australiendelegationen (Fö 1988:A)............................ 101
4.5 USAdelegationen (Fö 1988:B)...................................... 102
4.6 Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) ................... 103
4.7 Försvarsberedningen (Fö 1992:B) ............................... 104
4.8 Frankrikedelegationen (Fö 1993:D) ............................ 107
4.9 Tysklanddelegationen (Fö 1994:B).............................. 107
4.10 Storbritanniendelegationen (Fö 1994:D) .................... 108
4.11 Polendelegationen (Fö 1995:C) .................................... 109

4.12Beredningsgruppen för internationella, militära och

  civila fredsfrämjande insatser (Fö 1995:D) ................ 109
4.13 Ungerndelegationen (Fö 1997:C)................................. 110

4.14Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och

  risker (Fö 1997:D) ......................................................... 111
4.15 Finlandsdelegationen (Fö 1998:A)............................... 113

10

4.16 Nordendelegationen (Fö 1998:B)................................. 113

4.17Utredningen (Fö 1999:03) om översyn av

  räddningstjänstlagen m.m............................................ 114
4.18 Gränsövervakningsutredningen (Fö 1999:07)............ 115
4.19 Chiledelegationen (Fö 1999:A)..................................... 116
4.20 Italiendelegationen (Fö 1999:B)................................... 116
4.21 Malaysiadelegationen (Fö 1999:C) .............................. 117
4.22 Styrkommittén (Fö 1999:D) Nederländerna............... 118
4.23 Singaporedelegationen (Fö 1999:E)............................. 118
4.24 Thailanddelegationen (Fö 1999:F)............................... 119
4.25 Greklanddelegationen (Fö 1999:I)............................... 120

4.26Exekutivkommitté för samarbete inom försvarsmaterielområdet med sex nationer

(Fö 2000:A), sexnationsdelegationen........................... 120

4.27Arbetsgrupp (Fö 2000:B) för samordning av

förberedelser inför freds- och krigstida hot inom  
området nukleära, biologiska och kemiska (NBC)  
stridsmedel..................................................................... 121

4.28Arbetsgrupp om skydd mot informations-

  operationer (AgIO) (Fö 2000:C).................................. 123
4.29 Brasiliendelegationen (Fö 2000:D) .............................. 125
4.30 Sydafrikadelegationen (Fö 2000:E)............................. 125

4.31Utredningen (Fö 2001:01) om Styrning och Organisation avMaterialförsörjningen (STYROM)..126

4.32Utredningen (Fö 2001:02) om överlåtelse av verksamheten vid Musköörlogsvarv till civil

industri m.m................................................................... 127

4.33Utredning (Fö 2001:03) om översyn av Försvarets

radioanstalt.................................................................... 127

4.34Utredningen (Fö 2001:04) om en ny myndighet för

beredskapsplanering..................................................... 128

4.35Utredningen (Fö 2001:05) Avveckling av

Överstyrelsen för civil beredskap................................ 129

4.36Exekutivkommittén (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och

  Tyskland......................................................................... 130
4.37 Underrättelsedatautredningen (Fö 2002:01) .............. 131
4.38 Skolreformutredningen (Fö 2002:02).......................... 131

4.39Utredningen (Fö 2002:03) Utveckling av området

civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd .................. 132

4.40Utredningen (Fö 2002:04) om översyn av

Totalförsvarets forskningsinstitut ............................... 133

4.41Utredningen (Fö 2002:05) för samordnad

  informationsförsörjning (USI) ..................................... 133
4.42 InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)................................ 134

4.43Utredningen (Fö 2002:07) om utvärdering av Rådet

för insyn i Försvarsmakten .......................................... 135

4.44Utredningen (Fö 2002:08) Översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med

andra länder .................................................................. 136

Skr. 2002/03:103

11

5 Socialdepartementet....................................................................... 137
  5.1 Pensionärskommittén (S 1991:08) ............................... 137

5.2Samordningsorganet för narkotikafrågor

(S 1984:D) ...................................................................... 139

5.3Delegationen för frågor som rör hälso- och

  sjukvården i krig (S 1987:A)....................................... 140
5.4 Genomförandegruppen (S 1994:G) ............................. 141

5.5Nationella ledningsgruppen för alkohol- och

  drogförebyggande insatser (S 1997:B) ........................ 143
5.6 Handikappdelegationen (S 1998:B)............................. 144

5.7SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden

(S 1998:08) ..................................................................... 146

5.8Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa

(S 1998:09) ..................................................................... 148

5.9Projektgrupp med uppgift att bereda vissa

  läkemedelsfrågor (S 1999:A)........................................ 149
5.10 Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03)..... 150

5.11Utredningen om översyn av Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens reglering, redovisning

och revision m.m. (S 2000:06) ...................................... 150

5.12Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i

arbetslivet (S 2000:07) .................................................. 151

5.13Arbetsgruppen med uppgift att förbereda en ramkonvention om tobakskontroll inom WHO

(S 2000:A) ...................................................................... 152

5.14Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området

telemedicin (S 2000:B) .................................................. 153

5.15Vårdens ägarformer - vinst och demokrati

  (S 2000:08) ..................................................................... 154
5.16 Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)........... 155

5.17Kommittén för genomförande av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador

(S 2001:02) ..................................................................... 156

5.18Utredningen om begränsning av alkoholbranschens

  sponsring inom idrotten, m.m. (S 2001:03)................. 157
5.19 Utredningen om samordning av  
  socialförsäkringslagarna (S 2001:04) .......................... 158
5.20 Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)...................... 159
5.21 LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06) .......... 160

5.22Organisationskommittén för inrättande av ett

familjemedicinskt institut (S 2001:07)......................... 161

5.23Utredningen om internationella adoptioner m.m.

(S 2001:08) ..................................................................... 162

5.24Utredningen om skyddstider för

  sjukpenninggrundande inkomst (S 2001:09).............. 162
5.25 Vårdgivarutredningen (S 2001:10).............................. 163

5.26Utredningen om Analys av Hälsa och Arbete

(S 2002:01) ..................................................................... 164

5.27Utredningen om översyn av möjligheterna att

Skr. 2002/03:103

12

  fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den Skr. 2002/03:103
  inkomstgrundande ålderspensionens fördelnings-  
  system (S 2002:02)......................................................... 165
5.28 Mobilisering mot narkotika (S 2002:03) ..................... 165

5.29Utredningen om översyn av tillämpningen av LVM

(S 2002:04) ..................................................................... 166

5.30Organisationskommittén för inrättande av en ny myndighet - Läkemedelsförmånsnämnden

(S 2002:05) ..................................................................... 167

5.31Utredningen om uppföljning inom läkemedels-

  området (S 2002:06)...................................................... 168
5.32 Underhållsstödsutredningen (S 2002:07).................... 169

5.33Utredningen om handläggning av arbetsskador

(S 2002:08) ..................................................................... 170

5.34Dentalmaterialutredningen - vård och bemötande

(S 2002:09) ..................................................................... 171

5.35Utredningen om förbättrade kunskaper om

missbildningar m.m. (S 2002:10) ................................. 172

5.36Utredningen om samhällets insatser mot hiv/aids

(S 2002:11) ..................................................................... 172

5.37Utredningen om översyn av patientskadelagen (1996:799) och läkemedelsförsäkringen (S 2002:12)..173

5.38 Studiesocial utredning (S 2002:13).............................. 174

5.39Utredningen om översyn av

  socialförsäkringsadministrationen(S 2002:14)........... 175
5.40 Arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga för-  
  hållanden i samhället för personer med  
  demenssjukdom och deras anhöriga (S 2002:A) ........ 175

5.41Arbetsgruppen med uppgifter att inventera kunskaper om sexuell exploatering av barn m.m.

(S 2002:B)....................................................................... 176

5.42Arbetsgruppen med uppgift att genomföra en översyn av prissättningen på produkter inom

läkemedelsförmånen (S 2002:C) .................................. 177

5.43Projekt med uppgift att göra en översyn av den

högspecialiserade vården (S 2002:D)........................... 178

5.44Projekt med uppgift att kartlägga och föreslå förbättringar för regleringsbrevsprocessen vid

Socialdepartementet (S 2002:E)................................... 179

5.45Projektgruppen med uppgift att analysera innebörden och effekterna av gränsöverskridande

    vård (cross-border care) (S 2002:F) ............................ 180
6 Finansdepartementet...................................................................... 181
  6.1 Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig  
    ekonomi (ESO) .............................................................. 181
  6.2 Förenklingsutredningen (Fi 1996:14).......................... 187

6.3Utredningen (Fi 1998:10) om vissa företagsskatte-

  frågor.............................................................................. 189
6.4 Momsutredningen (Fi 1999:03).................................... 189

13

6.5 3:12–utredningen (Fi 1999:12)..................................... 190 Skr. 2002/03:103
6.6 Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02) ............ 191  
6.7 Skattebasutredningen (Fi 2000:05) ............................. 192  

6.8Utredningen om uppföljning av Kommun-

delegationens ärenden (Fi 2000:06)............................. 193

6.9Kommittén om stabiliseringspolitik för full

sysselsättning vid svenskt medlemskap i  
valutaunionen (Fi 2000:07)........................................... 193

6.10Utredningen om betalningsansvar för företrädare

för juridiskapersoner (Fi 2000:09) .............................. 195

6.11Kommittén om nationell utjämning av

  verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och  
  service till vissa funktionshindrade (Fi 2001:04)........ 195
6.12 2001 års avfallsskatteutredning (Fi 2001:05).............. 196
6.13 Tullbrottsdatautredningen (Fi 2001:06) ..................... 197

6.14Utredningen om översyn av den särskilda

  inkomstskatten för utomlandsbosatta (Fi 2001:07) ... 198
6.15 Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08) ................... 199
6.16 Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09)................ 200
6.17 Riksrevisionsutredningen (Fi 2001:10) ....................... 201

6.18Utredningen om översyn av försäkringsbolagens

placeringsregler (Fi 2001:11) ....................................... 202

6.19Utredningen om översyn av skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel (Fi 2001:12) ..203

6.20 Utjämningskommittén (Fi 2001:14)............................. 203

6.21Utredningen om ombildning till kooperativ

  hyresrätt – pilotprojekt (Fi 2001:15)........................... 204
6.22 Byggkommissionen (Fi 2002:01) .................................. 205

6.23Utredningen om företrädesordning vid försäljning av bostäder eller aktier i allmännyttiga

  bostadsföretag (Fi 2002:02).......................................... 205
6.24 2002 års företagsskatteutredningen (Fi 2002:03)....... 206

6.25Kommittén (Fi 2002:04) för inrättande av en nämnd för stöd till omstrukturering av kommunala

  bostadsbolag .................................................................. 207
6.26 Ändamålssfastighetskommittén (Fi 2002:05) ............. 207
6.27 Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)..................... 208

6.28Rådet för kommunala analyser och jämförelser

(Fi 2002:07).................................................................... 209

6.29Utredningen om översyn av Finansinspektionens

roll och resursbehov (Fi 2002:08) ................................ 210

6.30Utredningen om avveckling av Riksrevisionsverket

(Fi 2002:09).................................................................... 211

6.31Utredningen om Kronofogdemyndigheternas organisation och arbetsuppgifter m.m. (Fi 2002:10) .211

6.32Utredningen om översyn av reglerna om reducerade

mervärdesskatter m.m. (Fi 2002:11) ........................... 212

6.33Utredningen om översyn av styrningen av

länsstyrelsernas verksamhet (Fi 2002:12)................... 212

14

7 Utbildningsdepartementet.............................................................. 213 Skr. 2002/03:103
7.1 Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning    
  (U 1996:02)..................................................................... 213  

7.2Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN

(U 1997:06)..................................................................... 214

7.3Svenska delegationen av finsk-svenska utbildnings-

  rådet (U 1976:11)........................................................... 216
7.4 Forskningsberedningen (Ju 1983:B) ........................... 216
7.5 Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U
  1999:01).......................................................................... 219

7.6Delegationen för utbildning utan timplan i

grundskolan (U 1999:08) .............................................. 221

7.7Nationalkommittén för det Europeiska året för

  språk (U 2000:03).......................................................... 222
7.8 Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06) ....................... 223

7.9Utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)..225

7.10Utredningen om utvärdering av folkbildningen

(U 2001:06)..................................................................... 225

7.11Utredningen om en myndighet för Sveriges

nätuniversitet (U 2001:07)............................................ 226

7.12Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

(U 2002:01)..................................................................... 227

7.13Utredningen för översyn av Svenska unescorådet,

  dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:02) ......... 228
7.14 Utredningen om avveckling av  
  Distansutbildningsmyndigheten (U 2002:03) ............. 229

7.15Utredningen om behov av skydd för störningskänsligforskningsverksamhet (U 2002:04)..229

7.16Utredningen för översyn av studiehjälpen

  (U 2002:05)..................................................................... 230
7.17 Utredningen om visstidsplaceringar (U 2002:06)....... 231

7.18Utredningen för myndigheter på skolområdet

(U 2002:07)..................................................................... 231

7.19Utredningen om utbildning i svenska för

invandrare (U 2002:08)................................................. 232

7.20Utredningen om innovativ verksamhet inom

kommuner och landsting (U 2002:09) ......................... 233

7.21Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan

(U 2002:10)..................................................................... 233

7.22Utredningen för översyn av Kungl. biblioteket, dess

verksamhet och arbetsformer (U 2002:11) ................. 233

7.23Utredningen om forskarutbildningen och perdioden

    efter doktorsexamen (U 2002:12)................................. 234
8 Jordbruksdepartementet................................................................. 235
  8.1 Urbefolkningsdelegationen (Jo 1995:A)...................... 235
  8.2 Sametingsutredningen (Jo 2000:03) ............................ 236
  8.3 Djurtransportutredningen (Jo 2001:01) ..................... 237

15

8.4 Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02) .............. 238

8.5Utredningen (Jo 2001:03) om utbetalning av

jordbruksstöd i euro ..................................................... 238

8.6Utredningen (Jo 2002:01) om en

  gränsdragningskommission för renskötselområdet... 239
8.7 Hundansvarsutredningen (Jo 2002:02)....................... 240

8.8Kommittén (Jo 2002:03) för förberedelser inför

FAO:s världslivsmedelstoppmöte den  
10-13 juni 2002 .............................................................. 240

8.9Utredningen (Jo 2002:04) om pälsdjursnäringen i

Sverige............................................................................ 241

8.10Utredningen (Jo 2002:05) om utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet efter halva

    programperioden .......................................................... 242
9 Kulturdepartementet...................................................................... 243
  9.1 Våldsskildringsrådet (U 1990:03)................................ 243

9.2Delegationen för industrisamhällets kulturarv

(Ku 1999:06) .................................................................. 247

9.3Utredningen om översyn av radio- och TV-lagen

  m.m. (Ku 2000:01)......................................................... 248
9.4 Kommittén för svenska språket (Ku 2000:03)............ 249
9.5 Kommittén för Levande historia (Ku 2001:01).......... 250
9.6 Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02) .......... 252

9.7Kommittén för utvärdering av digital radio m.m.

(Ku 2001:03) .................................................................. 253

9.8Utredningen om Konstnärerna och trygghets-

systemen (Ku 2001:04).................................................. 255

9.9Kommittén för etablering av en filmvårdscentral i

Grängesberg (Ku 2001:05) ........................................... 256

9.10Kommissionen för bokprisfrågor m.m.

(Ku 2002:01) .................................................................. 257

9.11Utredningen om översyn av reglerna för koncessionsavgift på televisionens område

(Ku 2002:02) .................................................................. 258

9.12Utredningen om internationell kulturverksamhet

(Ku 2002:03) .................................................................. 259

9.13Utredningen av skyddet för kulturhistoriskt

värdefull bebyggelse m.m. (Ku 2002:04)..................... 260

9.14Utredningen om Forum för levande historia

  (Ku 2002:05) .................................................................. 261
10 Miljödepartementet........................................................................ 262
10.1 Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) ........................... 262

10.2Delegationen (I 1985:B) för informationsutbyte

rörande Barsebäcksverket, m.m.................................. 267

10.3Statens råd för i kärnavfallsfrågor - KASAM

(M 1992:A)..................................................................... 267

10.4Särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet

  (M 1999:A)..................................................................... 269
10.5 Miljöbalkskommittén (M 1999:03).............................. 270

Skr. 2002/03:103

16

10.6 Utredningen för översyn av producentansvaret Skr. 2002/03:103
  (M 2000:01).................................................................... 273

10.7Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan

(M 2000:02).................................................................... 274

10.8Utredningen Svensk vattenadministration

  (M 2001:01).................................................................... 277
10.9 Kärnsäkerhetsutredningen (M 2002:01)..................... 277

10.10Utredningen om översyn av va-lagstiftningen

(M 2002:02).................................................................... 278

10.11Utredningen om Nationellt system för omhändertagande av radioaktivt avfall från icke

kärnteknisk verksamhet (M 2002:03) ......................... 278

10.12Utredningen om den statliga lantmäteriverk-

samheten (M 2002:04)................................................... 279

10.13Kommittén för översyn av plan- och bygg-

  lagstiftningen (M 2002:05) ........................................... 280
10.14 Utredningen om byggnadsdeklarationer,  
  byggnadsregister och byggfelförsäkringar  
  (M 2002:06).................................................................... 281
10.15 Havsmiljökommissionen (M 2002:07) ......................... 281
11 Näringsdepartementet.................................................................... 282

11.1Nämnden (I 1976:C) för styrelserepresentation

  (NFS) .............................................................................. 282
11.2 Jämställdhetsrådet (A 1982:A) .................................... 283

11.3Utredningen (K 1993:04) med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Televerket främst i fråga om

personal.......................................................................... 287

11.4Utredningen (K 1994:02) med uppdrag att ansvara för vissa personalfrågor m.m. vid avvecklingen av

  Postverket ...................................................................... 287
11.5 Konkurrensrådet (N 1997:08)...................................... 288
11.6 IT-kommissionen (K 1998:04)...................................... 289

11.7Utredningen (N 1999:03) om frivillig

jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster ....292

11.8Utredningen om den personliga integriteten i

arbetslivet (N 1999:10).................................................. 293

11.9Utredningen om fördelning av makt och inflytande

ur ett integrationspolitiskt perspektiv (Ku 2000:02) .294

11.10 Utredningen (N 2000:08) om omställningsavtal......... 294
11.11 Förvaltning av statligt ägd skogsmark (N 2000:09)... 295
11.12 Torvutredningen (N 2000:10) ...................................... 296

11.13Utredningen (N 2000:12) om arbetstid, semester

  och betald ledighet ........................................................ 297
11.14 Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01) .......... 298
11.15 Utredningen (N 2001:02) för förbättring av  
  transportsituationen i Stockholmsregionen................ 300

11.16Utredningen (N 2001:03) om översyn av patent-

och registreringsverkets organisation ......................... 301

17

11.17Utredningen (N 2001:05) Utveckling av

kollektivtrafiken ............................................................ 301

11.18Utredningen (N 2001:06) om effektivare

bötesverkställighet vid trafikbrott m.m. ..................... 303

11.19Utredningen avseende ny lagstiftning och

myndighetsorganisation inom området för  
elektronisk kommunikation (N 2001:07) .................... 304

11.20Delegationen (N 2001:08) om ett system och

regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer305

11.21Utredningen (N 2001:09) om järnvägssektorns

organisation m.m........................................................... 306

11.22Utredningen (N 2001:10) om konkurrensen på

elmarknaden .................................................................. 307

11.23Utredningen (N 2001:11) om mottagande av och

indroduktion för flyktningar........................................ 307

11.24Utredningen (N 2001:12) om en gemensam nordisk

sjöfartspolitik................................................................. 308

11.25Utredningen (N 2001:13) Översyn av professionell

boxning och andra kampsporter ................................. 309

11.26Utredningen (N 2001:14) om IT-stomnät till vissa

kommuner...................................................................... 309

11.27Utredningen (N 2001:15) med uppgift att lämna förslag till ramavtal i enlighet med artikel 6 i

Kyotoprotokollet (2001:101) ........................................ 310

11.28Utredningen (N 2001:16) Organisation av

trafiksäkerhetsarbetet, vägtrafikinspektion m.m. ..... 310

11.29Utredningen (N 2002:01) Insatser för tillväxt och

företagsutveckling på regional nivå............................. 311

11.30Delegationen (N 2002:02) med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i delar av Bergslagen, Dalsland och

  Värmland ....................................................................... 311
11.31 Inlandsdelegationen (N 2002:03) ................................. 312
11.32 Utredningen (N 2002:04) Översyn av Samhall AB .... 313

11.33Utredningen (N 2002:05) om arbetsmarknads-

politiska program för personer med nedsatt  
arbetsförmåga................................................................ 314

11.34Kommittén (N 2002:06) En sammanhållen

diskrimineringslagstiftning .......................................... 315
11.35 LångEn-utredningen (N 2002:07)................................ 316

11.36Utredningen (N 2002:08) om kvinnor på ledande

poster i näringslivet....................................................... 317

11.37Utredningen (N 2002:09) Tillsyn över tolk-

förmedlingar.................................................................. 318

11.38Utredningen (N 2002:10) om översyn av kommunernas administration av lokala trafikföreskrifter m.m. 318

11.39Utredningen (N 2002:11) om vissa frågor när det gäller institutet för tillväxtpolitiska studiers

utlandsverksamhet ........................................................ 319

Skr. 2002/03:103

18

11.40 Utredningen (N 2002:12) om arbetstagarinflytande i Skr. 2002/03:103
  europabolag ................................................................... 319
11.41 Kommittén (N 2002:13) Granskningsgrupp för  
  byggande av tunnlar genom Hallandsåsen ................. 320

11.42Utredningen (N 2002:14) översyn av Glesbygds-

  verket.............................................................................. 321
11.43 Utredningen (N 2002:15) Vissa färdtjänstfrågor ....... 321
11.44 Utredningen (N 2002:16) Gemensam  
  radiokommunikation för skydd och säkerhet ............ 322

11.45Utredningen (N 2002:17) En myndighet för tillsynen

  över arbetslöshetsförsäkringen.................................... 323
11.46 Godstransportdelegationen 2002 (N 2002:18)............ 324
11.47 Utredningen (N 2002:19) om rörlighetsstimulanser .. 325

11.48Utredningen (N 2002:20) om införlivandet av kommissionens direktiv 80/723/EEG om insyn i

  de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater  
  och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska
  verksamhet..................................................................... 325
Bilaga 1 Kommittékostnader ................................................................. 328
Bilaga 2 Kommittékostnadernas utveckling.......................................... 376
Bilaga 3 Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna .......... 377
Bilaga 4 Det administrativa stödet......................................................... 379
Bilaga 5 Ålderssammansättning i det statliga kommittéväsendet  
vid årsskiftet 2001/02 ............................................................................ 381
Statens offentliga utredningar (SOU).................................................... 384
Departementsserien (Ds)........................................................................ 393
Direktivregister, kronologisk ordning ................................................... 399
Direktivregister, departementsvis ordning............................................. 413
Sakregister till kommittéer .................................................................... 427
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 februari 2003..... 496

19

1Statsrådsberedningen

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 1

1.1Utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-maj-2000

Särskild utredare:

Dunér, Inger, informationschef (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 11-mar-2002)

Sakkunniga:

Aguierre-Bianchi, Claudio, projektledare (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Eilemar, Birgitta, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Färm, Håkan, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Gustafsson, Inge, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Hansen, Simon, direktör, Statens Information, Danmark (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Larsson, Ulf, projektledare (fr.o.m den 7-feb-2002 t.o.m den 4-mar-2002)

Sjöberg Petersén, Gunilla, bibliotekarie (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Svedin, Bo, kommunikationsdirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Ulfhielm, Carl-Gerhard, IT-chef (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 4-mar-2002)

Sekreterare:

Lindé, Lena, byrådirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 28-feb- 2002)

Persson, Thomas, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Sjöman, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 11-mar-2002)

Svärd, Anders, webbredaktör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 28-feb- 2002)

Örnulf, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

20

Statsrådsberedningen Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:38, dir. 2001:18 och dir. 2001:98

Uppdraget är därmed slutfört.

1.2EU 2004-kommittén (SB 2001:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-apr-2001

Ordförande:

Andnor, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 20-nov-2002)

Lekberg, Sören, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 21-nov-2002)

Ledamöter:

Alterå, Ola, f.d. partisekreterare (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 24-jan-2002)

Carlsson, Gunilla, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001) Hamilton, Carl B, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001) Larsson, Hillevi, led. av riksdagen (fr.o.m den 19-dec-2002)

Lekberg, Sören, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 20-nov-2002)

Pettersson, Åke, f.d. partisekreterare (fr.o.m den 25-jan-2002) Ruwaida, Yvonne, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001) Sköld Jansson, Camilla, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001) Svensson, Ingvar, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001)

Experter:

Hedström, Gabriella, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Informatör:

Anclair, Magnus, (fr.o.m den 13-maj-2002) Onn, Helena, (fr.o.m den 8-okt-2001)

Zetterman, Teo, (fr.o.m den 12-jun-2002 t.o.m den 30-maj-2003) von Zweigbergk, Amelie, (fr.o.m den 22-okt-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Huvudsekreterare:

von Heidenstam, Catherine, ambassadör (fr.o.m den 1-okt-2001)

Bitr. sekreterare:

Darwén, Leif, (fr.o.m den 12-maj-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direkt

405 54 01 (Heidenstam)

21

Statsrådsberedningen Skr. 2002/03:103

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:35

Kommittén har avgett

SOU 2002:81 Riksdagens roll i EU

SOU 2002:82 EU – demokratiskt och effektivt?

Ds 2002:38 Beslut i EU – pelarindelning eller inte

Kommittén skall inte lämna ett samlat betänkande med tanke på uppdragets natur utan publicerar löpande rapporter om de olika ämnena och den aktuella debatten.

Uppdraget skall vara slutfört när 2004 års regeringskonferens börjar.

1.3Kommissionen för analys av behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet (SB 2002:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 5-sep-2002

Ordförande:

Åsbrink, Erik, f.d. finansminister (fr.o.m den 6-sep-2002)

Ledamöter:

Edin, PO, f.d. chefsekonom (fr.o.m den 6-sep-2002)

Hulgaard, Bodil, regeringsråd (fr.o.m den 6-sep-2002)

Nivert, Marianne, f.d. koncernchef (fr.o.m den 6-sep-2002)

Rydén, Nemgt, f.d. börschef (fr.o.m den 6-sep-2002)

Huvudsekreterare:

Rossander, Olle, (fr.o.m den 11-nov-2002)

Bitr. sekreterare:

Byléhn, Monika, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direkt 405 39 88 (Rossander)

Direktiv för kommissionen, se dir. 2002:115

Kommissionen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2003.

22

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 och 46

2.1Klarspråksgruppen (Fi 1994:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-dec-1993

Ordförande:

Nilsson, Bengt-Åke, rättschef (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 15-mar-1998)

Virdesten, Per, rättschef (fr.o.m den 16-mar-1998 t.o.m den 31-dec-2004)

Ledamöter:

Aabye-Nielsen, Hans, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-maj-1998)

Bodegård, Louise, (fr.o.m den 1-feb-2001 t.o.m den 31-dec-2004) Edholm, Laila, informationsdirektör (fr.o.m den 23-mar-1999 t.o.m den 2-sep-2001)

Ehrenberg-Sundin, Barbro, ämnesråd (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-dec-2004)

Hallberg, Gunilla, informationssekreterare (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-dec-1995)

Hammarberg, Margareta, departementsråd (fr.o.m den 1-sep-1998 t.o.m den 31-maj-1999)

Josephson, Olle, docent (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Kling, Marianne, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Levin, Rune, justitieombudsman (fr.o.m den 1-apr-1994 t.o.m den 31-dec-1999)

Nilsson, Bengt-Åke, regeringsråd (fr.o.m den 16-mar-1998 t.o.m den 31-dec-2004)

Nordström, Rune, informationsdirektör (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Norell, Gunnel, justitieombudsman (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-dec-1995)

Pennlöv, Jan, justitieombudsman (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den

23

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

31-dec-2002)

Regner, Göran, justitieråd (fr.o.m den 1-jan-1996 t.o.m den 31-dec-1998)

Thärnström, Björn, informationschef (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-dec-1995)

Törnvall, Peder, generaldirektör (fr.o.m den 1-mar-1997 t.o.m den 31-dec-1999)

Westman, Margareta, professor (fr.o.m den 1-jan-1997 t.o.m den 29-feb-2000)

Viotti, Louise, informationschef (fr.o.m den 1-jan-1994 t.o.m den 31-dec-2002)

Wredmark, Karin, förlagschef (fr.o.m den 1-jan-1996 t.o.m den 24-sep-1996)

Sekreterare:

Thorén, Eva, departementssekreterare (barnledig) (fr.o.m den 24-feb- 1997 t.o.m den 31-dec-2004)

Sundin, Maria, departementssekreterare (vikarie) (fr.o.m den 22-jan- 2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Lokal: Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 46 84 (sekr.)

Klarspråksgruppen har avlämnat rapporter till Finansdepartementet dels den 20 december 1995 om verksamheten under perioden den 9 december 1993 - den 31 december 1995 (dnr Fi95/6976), dels den

13 december 1996 om verksamheten 1994-1996

dnr Fi96/5217). Verksamhetsberättelse för år 1998 till Ju-dep. Ju 1999/970/pp, för 1999 till Ju-dep. Ju 1999/6047/pp, för år 2000 till Ju-dep. Ju 2001/7771/pp, för år 2001 till Ju-dep. Ju2002/15/02och för år 2002 till Ju-dep. Ju2002/92/44

Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2004.

2.2Ekobrottsberedningen (Ju 1995:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-dec-1994

Ordförande:

Lövdén, Lars-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-dec-1994 t.o.m

den 19-nov-1998)

24

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Wersäll, Fredrik, rättschef (fr.o.m den 1-maj-1999)

Kanslichef:

Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m den 22-dec-1994 t.o.m den 31-dec-1998)

Lokal: Rosenbad 4, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 10 00.

Utredningen har avgett

Ds 1996:1 Effektivare brottsbekämpning

Ds 1997:23 Skattekriminal

2.3Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-mar-1999

Ordförande:

Knutsson, Anders, fd. justitieråd (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Ledamöter:

Arosenius, Marcela, ekonom (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Berglund-Nilsson, Mona, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Berglöv, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Drejare, Anders, leg. läkare (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Flensburg, Peter, direktör (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Isaksson, Ulf, advokat (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002) Järrel, Henrik S., led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Kristansson, Kerstin, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Lilja, Lars, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Lindeborg, Tanja, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 30-jun-1999)

Nenes, Christina, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Sjöstrand, Sven-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jul-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

25

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunniga:

Dereborg, Anders, rådman (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Ericsson, Thomas, kansliråd (fr.o.m den 17-apr-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Holmberg, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 14-nov-1999)

Johansson, Lars-Åke, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-1999 t.o.m den 8-okt-2000)

Nordelius, Bo, kammarrättsassessor (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-okt-1999)

Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Sundberg, Susanne, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Wass, Charlotte, ämnessakkunnig (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 31-mar-2001)

Experter:

Andersson, Ingegerd, avdelningsdirektör (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 25-mar-2001)

Andersson, Pär, förbundsjurist (fr.o.m den 28-mar-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Bengtsson, Bertil, f.d. justitieråd (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Blåvarg, Martin, aukt. finansanalytiker (fr.o.m den 15-sep-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Dufwa, Bill, professor (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002) Stenberg, Anna Märta, enhetschef (fr.o.m den 26-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Tidefelt, Eva, chefsjurist (fr.o.m den 14-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Ullman, Harald, försäkringsdirektör jur.dr. (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Carlehäll, Ulrika, rådman (fr.o.m den 17-jan-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Elserth, Kerstin, hovrättsråd (fr.o.m den 1-maj-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Kvarteret Spektern. Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 19 78 (Elserth), 08-405 41 44 (Carlehäll)

Direktiv för kommittén, se dir. 1999:18

26

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Kommittén har avgett

SOU 2002:1 SAMORDNING OCH REGRESS ersättning vid personskada

Uppdraget är därmed slutfört.

2.4Ungdomsdelegationen (Ku 1999:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-maj-1999

Ordförande:

Lejon, Britta, statsråd (fr.o.m den 16-okt-2000 t.o.m den 30-jun-2002)

Ledamöter:

Axelsson, Patrik, festivalarrangör (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Backe, Maria, projektsamordnare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Bah, Alice, programledare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Berggren Magnusson, Ninni, projektledare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Birgersson, Jonas, verkst. direktör (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 13-jan-2000)

Danielsson, Johan, projektledare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 13-jan-2000)

DeBasso, Ankido, tandläkare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Fogdö, Thomas, företagare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Goitom, Teddy, projektledare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Gustafsson, Charlotte, ungdomsombud (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Haag, Erik, journalist (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002) Karlsson, Emma-Maria, projektledare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Lundgren, Lotta, verksamhetsansvarig (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 15-sep-1999)

Lundh, Michael, polisinspektör (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Nilsson, Catarina, studerande (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Strid, Johan, (fr.o.m den 16-sep-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

27

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Referensgrupp:

Azzazi, Fatima, säkerhetsansvarig fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Hagström, Anders, produktansvarig fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Hedelin, Annika, beredskapschef fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Jahnson, Benny, företagare fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Jerand, Stephen, polischef fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep- 2001

Nisser-Larsson, Margareta, civilingenjör fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Nielsen, Tor, konsertarrangör fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep-2001

Welander, Kaisa, ledamot fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 6-sep- 2001

Sekreterare:

Håkansson, Ingela, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2001)

Jansson, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Lööf, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

Olsson, Sophie, departementssekreterare (fr.o.m den 1-aug-2000 t.o.m den 31-maj-2001)

Direktiv för delegationen, se dir. 1999:38

Uppdraget är därmed slutfört.

28

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.5Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 16-apr-1998

Ordförande:

Kjellsson, Per, lagman (fr.o.m den 1-maj-1999)

Ledamöter:

Green, Monica, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-jun-1999) Högström, Kenth, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-jun-1999) Kruse, Birgitta, journalist (fr.o.m den 21-jun-1999 t.o.m den 5-okt-1999)

Lindkvist, Britt-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-jun-1999) Lindow, Monica, sektionschef (fr.o.m den 21-jun-1999) Lundgren, Inger, kanslichef (fr.o.m den 1-okt-1999)

Lång, Ann, jur.kand. (fr.o.m den 21-jun-1999)

Nycander, Svante, f.d. chefsredaktör, fil.hed.dr. (fr.o.m den 21-jun-1999)

René, Inger, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-jun-1999) Svensson, Per-Olof, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-jun-1999) Tornberg, Stefan, oppositionsråd (fr.o.m den 21-jun-1999)

Experter:

Bonthron, Malin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-dec-2000)

Eka, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2001) Ekelund, Tom, advokat (fr.o.m den 22-sep-1999)

Flodin, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 22-sep-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Fredriksson, Berndt, departementsråd (fr.o.m den 1-jan-2001) Gränström, Claes, överdirektör (fr.o.m den 22-sep-1999) Gårdmark Nylén, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 12-nov-2001) Heuman, Sigurd, lagman (fr.o.m den 1-jan-2001)

Hollunger Wågnert, Katrin, hovrättsassessor (fr.o.m den 20-mar-2000 t.o.m den 30-apr-2001)

Hultengård, Per, jurist (fr.o.m den 22-sep-1999) Jillger, Aimée, verksjurist (fr.o.m den 1-jan-2001)

Klintefall Råssjö, Lena, hovrättsassessor (fr.o.m den 22-sep-1999 t.o.m den 11-nov-2001)

Liljeqvist, Peder, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2002) Lindberg, Alf, journalist (fr.o.m den 22-sep-1999) Lindgren, Leif, chefsjurist (fr.o.m den 22-sep-1999) Lundgren, Eva, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2001)

Lönnqvist Endre, Ulla, jurist (fr.o.m den 1-okt-1999)

29

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Malmberg, Stina, språkexpert (fr.o.m den 22-sep-1999) Mauritzon, Cecilia, kammarrättsassessor (fr.o.m den 22-mar-2001) Reinholdsson, Klas, hovrättsassessor (fr.o.m den 22-sep-1999 t.o.m den 19-mar-2000)

Reuterfors-Mattsson, Irene, förbundsjurist (fr.o.m den 22-sep-1999) Seipel, Peter, professor (fr.o.m den 22-sep-1999)

Sundström, Hans, chefsjurist (fr.o.m den 22-sep-1999) Widgren, Kristina, chefsjurist (fr.o.m den 1-jan-2001)

Sekreterare:

Felding, Monica, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2000) Forssman, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m den 8-dec-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Geijer, Ulrika, hovrättsassessor (fr.o.m den 16-jan-2002)

Mauritzon, Cecilia, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 28-jan-2001)

Reimers, Elisabet, kammarrättsassessor (fr.o.m den 16-aug-1999 t.o.m den 28-jan-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 72 (Felding), tel. 040-35 58 88 (Geijer)

Direktiv för kommittén, se dir. 1998:32

Kommittén har avgett

SOU 2001:13 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken – delbetänkande

SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete tidigast den 31 december 2003.

2.6Psykansvarskommittén (Ju 1999:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-maj-1999

Ordförande:

Heckscher, Sten, rikspolischef (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Ledamöter:

Anderberg, Christel, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Arvidsson, Katrine, sjuksköterska /mp (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 8-okt-2000)

Isaksson, Lena, advokat /fp (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den

30

Justitiedepartementet

31-jan-2002)

Norlander, Göran, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Persson, Catherine, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Stockhaus, Claes, led. av riksdagen /v (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Svensson, Per, kommunalråd /s (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Uliczka, Helen, biolog /mp (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Wallin, Gunnel, led. av riksdagen /c (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Vänerlöv, Ingemar, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Zakariasen, Helena, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 8-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Sakkunniga:

Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Victor, Dag, justitieråd (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Experter:

Belfrage, Henrik, adjungerad professor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Bäcklund, Agneta, ämnesråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 25-feb-2001)

Engström, Gunnar, chefsrådgivare (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Forsman, Anders, adjungerad professor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Hagelbäck Hansson, Frances, verksamhetschef (fr.o.m den 15-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Hedengran, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m den 14-mar-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Holmberg, Gunnar, överdirektör (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Holmgren, Annalena, socialkonsulent (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Isborn Lind, Agneta, chefsåklagare (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Lenman, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m den 7-feb-2000 t.o.m den 13-mar-2000)

Lindgren, Claes, kansliråd (fr.o.m den 29-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Skr. 2002/03:103

31

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Perklev, Anders, departementsråd (fr.o.m den 12-feb-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Printz, Anders, jurist (fr.o.m den 15-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002) Rehnqvist-Ahlberg, Nina, överdirektör (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Reimer, Stefan, rådman (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002) Rinsell, Per-Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 6-feb-2000)

Sekreterare:

Adolfson, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Holmgren, Annalena, socialkonsulent (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 30-nov-2000)

Reimer, Stefan, rådman (fr.o.m den 1-nov-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 1999:39

Kommittén har avgett

SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

2.7Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-mar-1999

Ordförande:

Brodin, Gunnar, riksmarskalk (fr.o.m den 25-mar-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Ledamöter:

Johansson, Alf W., professor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Knutsson, Anders, f.d. justitieråd (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Klum, Anita, generalsekreterare (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Molin, Karl, professor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

32

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Winblad, Ewonne, journalist (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Sakkunniga:

Regner, Göran, justitieråd (fr.o.m den 5-aug-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Experter:

Bjereld, Ulf, professor (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 28-feb-2001) Böhme, Klaus Richard, docent (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Eliasson, Ulf, fil.kand. (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002) Gustavsson, Jacob, fil.dr. (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 30-nov-2000)

Hjort, Magnus, fil.kand. (fr.o.m den 1r-mar-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Jonter, Thomas, fil.dr. (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 28-feb-2001) Nilsson, Sören, f.d. kanslichef vid Försvarets underrättelsenämnd (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Robertsson, Olav, f.d. byråchefen vid Säkerhetspolisen (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-apr-2001)

Rossander, Erik, generalmajor (fr.o.m den 6-dec-1999 t.o.m den 30-apr-2001)

Schmidt, Werner, fil.dr. (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 31-mar- 2001)

Wallberg, Evabritta, arkivråd (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Zetterberg, Kent, professor (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 30-nov-2000)

Roth, Niklas, fil.stud.

fr.o.m den 1-feb-2001 t.o.m den 31-mar-2001

Sekreterare:

von Arnold, Fredrik, chefsrådman (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Eliasson, Ulf, fil.kand. (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-dec-2002) Gustafsson, Malin, jur.kand. (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Heiborn, Anders, hovrättsassessor (fr.o.m den 20-dec-1999 t.o.m den 28-feb-2001)

Hjort, Magnus, fil.kand. (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Lampers, Lars Olof, (fr.o.m den 15-dec-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Assistent:

Hökebro, Christina, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

33

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för kommissionen, se dir. 1999:26, dir. 1999:59 och dir. 2001:42.

Kommissionen har avgett

SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten

SOU 2002:88 Politisk övervakning och personalkontroll 1945–1969

SOU 2002:89 Politisk övervakning och personalkontroll 1969–2002

SOU 2002:90 Den farliga fredsrörelsen

SOU 2002:91 Hotet från vänster

SOU 2002:92 Det grå brödraskapet – en berättelse om IB

SOU 2002:93 Övervakningen av ”SKP-komplexet”

SOU 2002:94 Övervakningen av nazister och högerextremister

SOU 2002:95 Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen

Uppdraget är därmed slutfört.

2.81999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-jul-1999

Särskild utredare:

Ekeberg, Karl-Gunnar, lagman (fr.o.m den 1-jul-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Experter:

Borgström, Claes, jämställdhetsombudsman (fr.o.m den 25-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Eklycke, Lars, hovrättspresident (fr.o.m den 25-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Fitger, Peter, professor (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 31-jan-2002) Fura-Sandström, Elisabeth, advokat (fr.o.m den 25-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Olsson, MariAnne, jur.kand. (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 30-jun-2001)

Åhlund, Guntra, överåklagare (fr.o.m den 25-okt-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Sundin, Bertil, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 31-jan-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Kvareret Spektern, Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 21 72 (Sundin)

34

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir, 1999:62

Utredningen har avgett

SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning -

Problem och lösningar – delbetänkande

SOU 2001:103 En modernare rättegång

Uppdraget är därmed slutfört.

2.91999 års författningsutredning (Ju 1999:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-sep-1999

Ordförande:

Lönnqvist, Ulf, f.d. landshövding (fr.o.m den 13-sep-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Ledamöter:

Bargholtz, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Berglund, Rune, led av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Björck, Anders, förste vice talman (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Hietala Nordlund, Barbro, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Magnusson, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Nilsson Hedström, Lotta, språkrör (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Johansson, Kenneth, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Kvist, Kenneth, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Laurén, Reidunn, f.d. kammarrättspresident (fr.o.m den 12-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Regner, Hans, f.d. justitiekansler (fr.o.m den 13-sep-1999 t.o.m den 13-feb-2001)

Experter:

Christoffersson, Ulf, bitr. kammarsekreterare (fr.o.m den 24-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Johansson, Svante, dispaschör (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

35

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Rubenson, Stefan, ordförande och chef för Statens va-nämnd (fr.o.m den 24-nov-1999 t.o.m den 13-feb-2001)

Seger, Lars, föredragande i konstitutionsutskottet (fr.o.m den 15-jan-2002 t.o.m den 31-maj-2002)

Stenwall, Lena, ämnesråd (fr.o.m den 24-nov-1999 t.o.m den 6-mar-2001)

Svahn Starrsjö, Kristina, ämnesråd (fr.o.m den 24-nov-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Sekreterare:

Cohen, Dag, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-1999 t.o.m den 31-maj-2002)

Seger, Lars, föredragande i konsitutionsutskottet (fr.o.m den 1-dec-1999 t.o.m den 14-jan-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 95 (Cohen), 040-35 58 91 (Seger)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:71, dir. 2000:21 och dir. 2000:61.

Utredningen har avgett

SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor

SOU 2001:65 (Forskarantologin) Skilda valdagar och vårval?

SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser - anmälan av partier och kandidater

SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor

Uppdraget är därmed slutfört.

2.10Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-nov-1999

Ordförande:

Persson, Peter, kommunalråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Ledamöter:

Amin, Jabar, statsvetare (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

36

Justitiedepartementet

Dalman Eek, Cecilia, ombudsman (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Högstedt, Carin, kommunalråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Karlsson, Sonia, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Kristiansson Karlstedt, Kerstin, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Nilson, Eva-Lotta, organisationschef (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Selin, Monica, regionråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Wegendal, Lars, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Westman, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Åkesson, Roland, kommunalråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Sakkunniga:

Bengtsson, Marcus, departementsråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Edgahr-Wettergren, Maude, utvecklingschef (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-jun-2001)

Larsson, BoPer, utvecklingschef (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Rosensvärd, Barbro, departementsråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Experter:

Backlund, Ingrid, kammarråd (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Bäckman, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 6-sep-2000)

Cederholm-Cars, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 20-jun-2001)

Falkendal, Niclas, kammarrättsassessor (fr.o.m den 6-jun-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Hällman, Håkan, ämnesråd (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Höök, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 2-okt-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Israelsson, Berit, handläggare (fr.o.m den 29-jun-2000 t.o.m den 30-nov-2001)

Jahn, Carin, kammarrättsassessor (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-nov-2001)

Lindén, Iréne, avdelningschef (fr.o.m den 2-apr-2001 t.o.m den 30-nov-2001)

Skr. 2002/03:103

37

Justitiedepartementet

Ljungberg, Elisabet, pol.lic. (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 15-feb-2001)

Ljungdahl, Sten, kansliråd (fr.o.m den 3-apr-2000 t.o.m den 30-nov-2001)

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa, fil.kand. (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Nilsson, Vivan, sakkunnig (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Olin, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Sterky, Emma, departementssekreterare (fr.o.m den 18-dec-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Sundström, Björn, programledare (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Referensgrupp:

Almkvist, Ingemar, fritidspolitiker Älmhults kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Brandt, Carina, fritidspolitiker Örebro kommun fr.o.m den 24-nov- 2000 t.o.m den 30-apr-2002

Falck, Andreas, fritidspolitiker Värmlands läns lansting fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Janson, Mikael, fritidspolitiker Göteborgs kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Karlsson, Mikael, fritidspolitiker Växjö kommun fr.o.m den 24-nov- 2000 t.o.m den 30-apr-2002

Koch, Helena, fritidspolitiker Täby kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Lundberg, Elin, fritidspolitiker Uppsala kommun fr.o.m den 24-nov- 2000 t.o.m den 30-apr-2002

Molnå, Marianne, fritidspolitiker Ockelbo kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Nur, Fatima, fritidspolitiker Stockholms läns landsting fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Obermüller, Cecilia, fritidspolitiker Stockholms stad fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Pettersson, Patric, fritidspolitiker Mönsterås kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Ströman, Eva, fritidspolitiker Örebro kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Sydhage, Göran, fritidspolitiker Örnsköldsviks kommun fr.o.m den 24-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2002

Sekreterare:

Ahlström, Ulf, hovrättsassessor (fr.o.m den 9-jul-2001 t.o.m den 21-apr-2002)

Aurell, Kristina, kammarrättsassessor (fr.o.m den 30-jul-2001 t.o.m den 15-apr-2002)

Skr. 2002/03:103

38

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Janelöv, Helen, fil.kand. (fr.o.m den 29-jan-2001 t.o.m den 30-nov-2001)

Lantto, Johan, pol.mag. (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 14-apr-2002)

Mark-Nielsen, Jörgen, socionom (fr.o.m den 1-maj-2000 t.o.m den 15-maj-2002)

Nielsen, Peder, fil.kand. (fr.o.m den 1-maj-2000 t.o.m den 30-jun-2001)

Persson, Lars-Erik, länsjurist (fr.o.m den 12-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Sverin, Cecilia, jur.kand. (fr.o.m den 1-aug-2000 t.o.m den 12-aug-2001)

Lokal: Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel. 08-405 37 34 (Mark-Nielsen) 08-405 38 11 (Lantto)

Direktiv för kommittén se, dir. 1999:98, dir. 2001:36 och dir. 2001:75

Kommittén har avgett

SOU 2001:48 "Att vara med på riktigt - demokratiutveckling i kommuner och landsting" - delbetänkande

SOU 2001:89 "Att tänka efter före - samråd i kommuner och landsting" - delbetänkande

Uppdraget är därmed slutfört.

2.112000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 6-apr-2000

Särskild utredare:

Pripp, Nina, justitieråd (fr.o.m den 15-jun-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Sakkunniga:

Gulliksson, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Nilsson, Eveline, kammarrättsassessor (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Nilsson Hjorth, Bob, hyresråd (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 31- mar-2002)

Wellhagen, Björn, departementssekreterare (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

39

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Birgersson, Ingrid, jurist (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 28-feb-2001)

Brattström, Margareta, doktorand (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Burman, Camilla, pol.mag. (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 30-nov-2000)

Gustafsson, Jan-Erik, jur.kand. (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Johansson, Sven-Åke, direktör (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Kjellson, Bengt, planeringschef (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Kruljac, Blanka, förbundsjurist (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Perbo, Ulf, chefekonom (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 31-mar- 2002)

Uggla, Ingrid, jur.kand. (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 31-mar- 2002)

Sekreterare:

Nilsson Hjort, Bob, hyresråd (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 28-feb-2002)

Westberg, Madeleine, hovrättsassessor (fr.o.m den 7-aug-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:27 och dir. 2001:105

Utredningen har avgett

SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet

Uppdraget är därmed slutfört.

40

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.12Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken (Ju 2000:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-sep-2000

Särskild utredare:

Öberg, Svante, generaldirektör (fr.o.m den 14-sep-2000)

Experter:

Bråthén, Ann-Marie, programchef (fr.o.m den 1-nov-2000)

Helander, Monica, ämnesråd (fr.o.m den 1-nov-2000)

Hermansson, Cecilia, ekonom (fr.o.m den 1-nov-2000)

Isaksson, Torbjörn, kansliråd (fr.o.m den 1-nov-2000)

Klevmarken, Anders, professor (fr.o.m den 1-nov-2000)

Lindberg, Hans, prognoschef (fr.o.m den 1-nov-2000)

Nilsson, Alexander, rådgivare (fr.o.m den 1-nov-2000)

Sekreterare:

Ahlzén, Sigvard, rådgivare

Hagman, Lena, ekonom (fr.o.m den 16-okt-2000)

Westström, Cecilia, avdelningsdirektör (fr.o.m den 12-okt-2000)

Lokal: SCB, Box 24300, 104 51 STOCKHOLM, tel. 08-506 94 225 (Ahlzén), 08-506 94 223 (Hagman), 08-506 94 640 (Westström)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:58

Utredningen har avgett

SOU 2001:34 Behovet av ekonomiska statistiken SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Uppdraget är därmed slutfört.

41

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.13Tillsynsutredningen (Ju 2000:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-sep-2000

Särskild utredare:

Gustafson, Lennart, direktör (fr.o.m den 21-sep-2000)

Experter:

Bjuremalm, Roland, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2001) Callermo, Boel, projektledare (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 7-okt-2001)

Hååg, Karin, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2002)

Källsbo, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2001) Larsson, BoPer, enhetschef (fr.o.m den 8-okt-2001)

Magnusson, Eva-Maria, avdelningschef (fr.o.m den 1-mar-2001) Malmerius, Carolin, departementssekreterare (fr.o.m den 8-okt-2001 t.o.m den 30-jun-2002)

Norberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2001) Orustfjord, Stig, avdelningschef (fr.o.m den 1-mar-2001) Torngren, Håkan, sektionschef (fr.o.m den 1-mar-2001) Uggla, Astrid Nensén, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-2001) Wallberg, Eva, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-2001)

Huvudsekreterare:

Johansson, Sten, departementsråd (fr.o.m den 11-dec-2000)

Sekreterare:

Gorpe, Peter, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 15-dec-2001)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM tel. 08-405 55 35 (Gustafsson), 08-405 50 62 (Johansson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:62 och dir. 2002:84

Utredningen har avgett

SOU 2002:14 Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag

Utredningen har i februari redovisat den första delen av sitt arbete i delbetänkandet (SOU 2002:14). Tidpunkten för redovisning av den andra delen av uppdraget beslutas i tilläggsdirektiv.

42

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.14Internationella straffrättsutredningen (Ju 2000:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 12-okt-2000

Särskild utredare:

Victor, Dag, justitieråd (fr.o.m den 23-okt-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Experter:

Bring, Ove, professor (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 11-nov-2002) Finné, Eva, chefsåklagare (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 11-nov-2002)

Jacobsson, Marie, kansliråd (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 11-nov-2002)

Kelt, Maria, kansliråd (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 11-nov-2002)

Träskman, Per Ole, professor (fr.o.m den 26-feb-2001 t.o.m den 11-nov-2002)

Sekreterare:

Ekdahl, Nils Petter, rådman (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 11-nov-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 98 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:76

Utredningen har avgett

SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion

Uppdraget är därmed slutfört.

43

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.15Utredningen om behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder

(Ju 2000:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-okt-2000

Särskild utredare:

Wahlqvist, Sten, kammarrättslagman (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Experter:

Bokefors, Annika, dataråd (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-mar-2001)

Brokelind, Charlotte, rådman (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Ekman, Magnus, lagman (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Grunditz, Lena, sektionschef (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Gränström, Claes, överdirektör (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Hollunger Wågnert, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Jansson, Ulf, byrådirektör (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Jillger, Aimée, verksjurist (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Karlsson, Björn, hovrättsråd (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Persson, Per-Olof, kammaråklagare (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Samuelsson, Rolf, dataråd (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Wallström, Lennart, hyresråd (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Wetterberg, Torgny, advokat (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Liljeqvist, Peder, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

44

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 57 96 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:74

Utredningen har avgett

SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen – En rättslig anpassning – delbetänkande

Uppdraget är därmed slutfört.

2.16Nämndemannakommittén (Ju 2000:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 23-nov-2000

Ordförande:

Johnsson, Ingvar, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 31-jul-2002)

Ledamöter:

Blom, Georg, (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002) Fagerström, Ann-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Hamrin, Johanna, bolagsjurist (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Hultgren, Jan, lantbrukare (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Högmark, Anders G, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Marcelind, Ragnwi, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Ryberg Welander, Lotti, fil.dr. (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Sakkunnig:

Swenzén, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Experter:

Bergendahl, Ulla, hovrättsråd (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31- jul-2002)

Dahlbom, Monica, enhetschef (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31- jul-2002)

Lundström, Berndt-Ola, förbundsordförande (fr.o.m den 1-mar-2001

t.o.m den 31-jul-2002)

45

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Hallén, Charlotte, hovrättsassessor (fr.o.m den 8-jan-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2000:79

Kommittén har avgett

SOU 2002:61 Framtidens nämndemän

Uppdraget är därmed slutfört.

2.17Utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda (Ju 2000:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 30-nov-2000

Ordförande:

Levén, Staffan, hovrättslagman (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Experter:

Espmark, Catharina, advokat (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 19-aug-2001)

Grann, Martin, docent (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002) Horned, Owe, kriminalvårdsdirektör (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Marteleur-Agrell, BrittLouise, advokat (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Maxson, Carina, chefsåklagare (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Schäder, Göran, regeringsråd (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Skagerberg, Stefan, överläkare (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Ternert, Gunilla, kriminalvårdschef (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Zetterstedt, Joakim, hovrättsassessor (fr.o.m den 23-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sekreterare:

Jungerfelt, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:85

46

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen har avgett

SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff

Uppdraget är därmed slutfört.

2.18Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-dec-2000

Ordförande:

Eriksson, Anders, generaldirektör (fr.o.m den 7-dec-2000)

Ledamöter:

Eklycke, Lars, lagman (fr.o.m den 1-jan-2001) Nordling, Lotty, ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden (fr.o.m den 1-jan-2001)

Sakkunniga:

Dahllöf, Lars, expeditionschef (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-aug-2001)

Danielsson, Anders, länspolismästare (fr.o.m den 1-jan-2001) Holmgren, Birgitta, enhetschef (fr.o.m den 1-jan-2001) Rolén, Thomas, expeditionschef (fr.o.m den 1-feb-2002) Waern, Krister, överåklagare (fr.o.m den 1-jan-2001)

Sekreterare:

Lagerud, Per, ämnessakkunnig (fr.o.m den 7-dec-2000)

Lindsö, Ulrika, ämnessakkunnig (fr.o.m den 8-jan-2001 t.o.m den 31-aug-2001)

Sjöö, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2002) Trägårdh, Birgitta, ämnessakkunnig (fr.o.m den 7-dec-2000)

Lokal: Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Rosenbad 4, tel. 08-405 46 36 (Lagerud), 08-405 47 45 (Trägårdh)

Direktiv för beredningen, se dir. 2000:90 och dir. 2001:61

Beredningen har avgett

SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 - Några förslag till förenklingar - delbetänkande

SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 - Förenklad brottsutredning - delbetänkande

SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 - Snatteribrott -

delbetänkande

47

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 - Ett snabbförfarande för brottmål - delbetänkande

Beredningen skall senast före utgången av år 2003 redovisa det vid detta tillfälle aktuella läget inom rättsväsendet för de frågor som ankommer på beredningen samt en plan för det fortsatta arbetet.

2.19Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-dec-2000

Särskild utredare:

Svegfors, Mats, landshövding (fr.o.m den 14-dec-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Sakkunnig:

Axberger, Hans-Gunnar, docent (fr.o.m den 8-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Experter:

Johannisson, Karin, professor (fr.o.m den 8-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Östberg, Eric, jur.doktor och f.d. överåklagare (fr.o.m den 8-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sekreterare:

Lockman, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Persson, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-dec-2000 t.o.m den 30-apr-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:95 och dir. 2001:96

Utredningen har avgett

SOU 2002:37 Osmo Vallo - utredning om en utredning

Uppdraget är därmed slutfört.

48

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.20Utredningen om tillsynen över polis- och åklagarväsendena (Ju 2000:15)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 14-dec-2000

Ordförande:

Widebeck, Magnus, lagman (fr.o.m den 1-apr-2001)

Ledamöter:

Ekendahl, Maud, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Eldensjö, Kjell, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Högmark, Anders G, led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Kratmann, Ronald, lärare (fr.o.m den 8-okt-2001)

Melin, Carin, advokat (fr.o.m den 8-okt-2001)

Ryttar, Bengt-Ola, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Samuelsson, Björn, ombudsman (fr.o.m den 8-okt-2001) Sandgren, Margareta, led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Wallin, Gunnel, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001) Åström, Alice, led. av riksdagen (fr.o.m den 8-okt-2001)

Experter:

Hultin, Owe, hovrättsråd, tillika vice ordförande (fr.o.m den 15-nov-2001)

Lundberg, Britt-Marie, byråchef (fr.o.m den 15-nov-2001) Riberdahl, Solveig, f.d. bitr. riksåklagare (fr.o.m den 15-nov-2001) Soppela, Ari, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-2001)

Wranghult, Hans, f.d. länspolismästare (fr.o.m den 15-nov-2001)

Sekreterare:

Andersson, Kristina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-aug-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, Västergatan 47, tel. 040-35 58 90

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:101 och dir. 2002:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2003.

49

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.21Utredningen om Datainspektionens framtida verksamhetsinriktning (Ju 2000:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2000

Särskild utredare:

Wahlqvist, Sten, kammarrättslagman (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Experter:

Cronsten, Ursula, byråchef (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Ericsson, Britt, finansinspektör (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Hedin, Eva-Lotta, enhetschef (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Jermsten, Henrik, departementsråd (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Karlgren, Anna, direktör (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan- 2002)

Liljeqvist, Peder, kammarrättsassessor (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Lindgren, Leif, chefsjurist (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Seipel, Peter, professor (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Söderström, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Wahlbäck, Benny, kriminalkommissarie (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Dahlström, Lars, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG, Lilla Kungsgatan 3, tel. 031-701 53 54

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:52

Utredningen har avgett

SOU 2002:2 Kompetens – Effektivitet – service

Uppdraget är därmed slutfört.

50

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.22Polisverksamhetsutredningen (Ju 2000:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2000

Särskild utredare:

Begler, Ann-Marie, överdirektör (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Experter:

Andersson, Jan, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet, fil.dr. (fr.o.m den 22-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Cederlund, Klara, rättssakkunnig (fr.o.m den 19-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Edfeldt, Susanne, utredare (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Englund, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m den 22-apr-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

von Essen, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-aug-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Götblad, Carin, t.f. länspolismästare (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Hedengran, Lars, kansliråd (fr.o.m den 3-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Holmberg, Stina, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Nilsson, Ove, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 14-aug-2002)

Onsö, Roar, länspolismästare (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Rehnqvist, Nina, överdirektör (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Stenström, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 21-apr-2002)

Swahn, Per, kanslichef (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 18-feb-2002) Tonneman, Lars, polisintendent (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sekreterare:

Andersson, Jan, fil.dr. (fr.o.m den 24-jan-2001 t.o.m den 21-okt-2001) Lindahl, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m. den 31-jan-2003)

Sjödahl Mellbin, Jennie, t.f. rådman (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Tonneman, Lars, polisintendent (fr.o.m den 1-sep-2001 t.o.m den 31-okt-2001)

51

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:105, dir. 2001:63, dir. 2002:23 och dir. 2002:81

Utredningen har avgett

SOU 2001:87 Mot ökad koncentration - förändring av polisens verksamhet – delbetänkande

SOU 2002:17 Polisverksamhet i förändring – del 2 SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring

Uppdraget är därmed slutfört.

2.23Utredningen om samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen (Ju 2001:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-mar-2001

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, verkst. direktör (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sakkunniga:

Hammarberg, Margareta, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Åsell, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Experter:

Hansén-Larson, Gunilla, förhandlingsdirektör (fr.o.m den 30-aug-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sundén Ingeström, Elisabet, enhetschef (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Öman, Sören, ämnessakkunnig (tjt. chefsjurist SIS) (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sekreterare:

Stenbeck, Per, skattedirektör (fr.o.m den 19-mar-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Lokal: Departementens utredningsavdelning, 103 33 STOCKHOLM,

Regeringsgatan 30-32, tel. 08-405 60 30 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:16

52

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen har avgett

SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering

Uppdraget är därmed slutfört.

2.24Utredningen om finansiell rådgivning till konsumenter (Ju 2001:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-maj-2001

Särskild utredare:

Eriksson, Anders, generaldirektör (fr.o.m den 10-maj-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Experter:

Ahnmé Kågerman, Britta, departementsråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Beskow, Anders, vice verkst. direktör (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Borg, Krister, bankdirektör (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Broström, Anders, vice verkst. direktör (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Clemensson, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Crantz, Carina, kansliråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Heinlo, Carina, bankjurist (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Itri Arvidsson, Monica, utredare (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Nilsson, Pia, verkst. direktör (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Örnsved, Patrik, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Öström, Catarina, jur.kand. (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Sekreterare:

Sjöö, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-maj-2001 t.o.m den 30-jun-2002)

53

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:41

Utredningen har avgett

SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Uppdraget är därmed slutfört.

2.25Utredningen om kommuners och landstings beslutfattande vidextraordinära fredstida händelser i samhället (Ju 2001:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-maj-2001

Särskild utredare:

Anderberg, Christel, led. av riksdagen (fr.o.m den 10-maj-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Sakkunniga:

Reuterfors-Mattsson, Irene, förbundsjurist (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Wintzer, Stig, utredare (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Experter:

Bjurman, Eva, kammarrättsassessor (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Enberg, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Holmström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Rosensvärd, Barbro, departementsråd (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Thorsell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Sekreterare:

Lundin, Olle, jur.dr. (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 15-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:40

Utredningen har avgett

SOU 2001:110 Extra ordinära händelser i kommuner och landsting

Uppdraget är därmed slutfört.

54

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.26Gränskommunutredningen (Ju 2001:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-maj-2001

Särskild utredare:

Törnvall, Peder, generaldirektör (fr.o.m den 10-maj-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Sakkunniga:

Hjert, Christer, förbundsjurist (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Knutsson, Hasse, utredare (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Rosensvärd, Barbro, departementsråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Experter:

Dagenbrink, Marika, departementssekreterare (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Falkendahl, Niclas, kansliråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Isling, Staffan, kommunchef (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Ljungdahl, Ulf, rådman (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Nord, Åsa, rättssakkunnig (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Norrman, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Nyström, Anders, kansliråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Persson, Christer, utvecklingschef (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Svahn Starrsjö, Kristina, ämnesråd (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

Wiik, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 31-aug-2001)

Årefeldt, Ann, departementssekreterare (fr.o.m den 5-nov-2001 t.o.m den 30-nov-2002)

55

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Ljungdahl, Ulf, rådman (fr.o.m den 1-jul-2001 t.o.m den 31-dec-2001) Täcklind, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 14-jan-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:39 och dir. 2002:63

Utredningen har avgett

SOU 2002:84 Ett internationellt kommunalförbund SOU 2002:85 Bilagor till Gränskommunutredningens betänkande SOU 2002:84

Uppdraget är därmed slutfört.

2.27Prisinformationsutredningen (Ju 2001:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 13-jun-2001

Särskild utredare:

Persson, Ingemar, rådman (fr.o.m den 15-jun-2001 t.o.m den 30-jun-2002)

Experter:

Bergquist, Boel-Marie, bankjurist (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Elmstedt, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Forssell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-maj-2002)

Grafström, Mattias, jurist (fr.o.m den 19-nov-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Ingerstam, Bengt, generalsekreterare (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Mörk, Dagny, ombudsman (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Nordenfelt, Fredrik, byråchef (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Skoog, Weikko, avdelningsdirektör (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Sköldefors, Walter, avdelningschef (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Stenlund, Anders, civilekonom (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Tjörnemar, Britt, civilekonom (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den

56

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

17-jun-2002)

Wahren, Carin, ämnessakkunnig (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Sekreterare:

Kihlefelt Bondesson, Catharina, hovrättsassessor (fr.o.m den 13-aug-2001 t.o.m den 17-jun-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:51

Utredningen har avgett

SOU 2002:54 En ny prisinformationslag

Uppdraget är därmed slutfört.

2.28Utredningen om rekrytering av domare m.m. (Ju 2001:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-jun-2001

Särskild utredare:

Regner, Hans, f.d. justitiekansler (fr.o.m den 1-aug-2001)

Sakkunnig:

Strömberg, Stefan, generaldirektör (fr.o.m den 15-okt-2001)

Experter:

Andersson, Hans-Jörgen, kammarrättspresident (fr.o.m den 15-okt-2001)

Bergenstrand, Klas, riksåklagare (fr.o.m den 15-okt-2001) Bergström, Margareta, rådman (fr.o.m den 15-okt-2001 t.o.m den 6-mar-2002)

Billing, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-okt-2001) Cederdahl, Meijt, domstolssekreterare (fr.o.m den 15-okt-2001) Eka, Anders, byråchef (fr.o.m den 15-okt-2001)

Jacobsson, Jörn, lagman (fr.o.m den 7-mar-2002)

Lindeblad, Ann-Christine, justitieråd (fr.o.m den 15-okt-2001) Ramberg, Anne, advokat (fr.o.m den 15-okt-2001) Wingqvist-Ekholm, Katarina, rådman (fr.o.m den 15-okt-2001)

Sekreterare:

Lundh, Lars-Gunnar, rådman (fr.o.m den 15-okt-2001)

Lokal: Departementens utredningsavdelning, 103 33 STOCKHOLM,

Vasagatan 8-10, tel. 08-405 30 91 (sekr.), 08-405 23 72

57

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:57

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

2.29Göteborgskommittén (Ju 2001:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-jun-2001

Ordförande:

Carlsson, Ingvar, f.d. statsminister (fr.o.m den 20-jun-2001)

Ledamöter:

Adelsohn, Ulf, f.d. landshövding (fr.o.m den 20-jun-2001)

Berggren, Malin, studerande (fr.o.m den 20-aug-2001)

Eliason, Marianne, regeringsråd (fr.o.m den 20-aug-2001)

Experter:

Ericsson, Stig, polisöverintendent (fr.o.m den 1-feb-2002)

Persson, Dan, polismästare (fr.o.m den 1-feb-2002)

Sigurdson, Anders, poliskommissarie (fr.o.m den 1-feb-2002)

Refensgrupp:

Andreasson, Kia, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m den 10-jan-2002) Bargholtz, Helena, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m den 10-jan-2002) Egervärn, Erik Arthur, Centerpariet (fr.o.m den 10-jan-2002) Einarsson, Mats, Vänsterpartiet (fr.o.m den 10-jan-2002) Johansson, Morgan, Socialdemokraterna (fr.o.m den 10-jan-2002) Marcelind, Ragnwi, Kristdemokraterna (fr.o.m den 10-jan-2002)

Reinfeldt, Fredrik, Moderata Samlingspartiet (fr.o.m den 10-jan-2002)

Sekreterare:

Bjursten, Peder, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2001)

Calais, Louise, departementssekreterare (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Kratz, Anita, journalist (fr.o.m den 20-aug-2001) Lundh, Petra, hovrättsråd (fr.o.m den 15-jul-2001) Wendel, Erik, hovrättsassessor (fr.o.m den 20-aug-2001)

Assistent:

Hafner, Marianne, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Näslund, Katarina, (fr.o.m den 3-sep-2001)

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:60 och dir. 2002:56

58

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Kommittén har avgett

SOU 2002:122 Göteborg 2001

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2002.

2.30Utredningen om utvärdering av lagen om allmän kameraövervakning m.m. (Ju 2001:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-jun-2001

Särskild utredare:

Schäder, Göran, regeringsråd (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Experter:

Grevholm, Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Isberg Amnäs, Katja, dataråd (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Ljungqvist, Peter, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Lång, Viveca, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Tonneman, Lars, polisintendent (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sekreterare:

Johansson, Roy, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 31-jan-2003)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Lilla Nygatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:53

Utredningen har avgett

SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning

59

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.31Personsäkerhetsutredningen (Ju 2001:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-dec-2001

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, rikspolischef (fr.o.m den 13-dec-2001)

Experter:

Adell, Gunnar, vice överåklagare (fr.o.m den 1-feb-2002) Grunditz, Lena, hovrättsråd (fr.o.m den 1-feb-2002) Hofte, Pontus, kommissarie (fr.o.m den 1-feb-2002)

Isaksson, Christer, säkerhetsansvarig (fr.o.m den 1-feb-2002) Mathiasson, Magnus, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002) Nordborg, Gudrun, informationschef (fr.o.m den 1-feb-2002) Sjögren Samuelsson, Viktoria, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 7-nov-2002)

von Essen, Charlotte, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002)

Sekreterare:

Adolfson, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002)

Direktiv för utredningen se, dir. 2001:107

Utredningen har avgett

SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer - delbetänkande

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2003.

2.32Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-dec-2001

Särskild utredare:

Håstad, Torgny, justitieråd (fr.o.m den 13-dec-2001)

Sakkunniga:

Back, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-feb-2002) Gavelin, Lars, ämnesråd (fr.o.m den 18-feb-2002) Högdahl, Erik, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-feb-2002) Medin, Magnus, kansliråd (fr.o.m den 18-feb-2002)

60

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Hermansson, Kerstin, global head of compliance (fr.o.m den 18-feb-2002)

Lindgren, Ulf, chefsjurist (fr.o.m den 18-feb-2002) Lindeblad, Martin, byråchef (fr.o.m den 1-sep-2002) Milberg, Lars, jur.kand. (fr.o.m den 18-feb-2002)

Nordenanckar, Vilhelm, avdelningsdirektör (fr.o.m den 18-feb-2002 t.o.m den 31-aug-2002)

Sedolin, Mikael, compliance officer (fr.o.m den 18-feb-2002) Sjögren, Helena, enhetschef (fr.o.m den 18-feb-2002)

Sekreterare:

Öhrnell Nilsson, Carl Olof, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-mar-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02

JÖNKÖPING, tel. 036-15 65 55 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:110

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 juli 2003.

2.33Utredningen om en översyn av verksförordningen (Ju 2001:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-dec-2001

Särskild utredare:

Nilsson, Bengt-Åke, regeringsråd (fr.o.m den 20-dec-2001)

Experter:

Anderson, Simon, organisationsdirektör (fr.o.m den 19-mar-2002) Carleberg, Eva, verksjurist (fr.o.m den 19-mar-2002)

Dahl Torgersson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 19-mar-2002)

Gårdmark-Nylén, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 19-mar-2002) Hammarberg, Margareta, departementsråd (fr.o.m den 19-mar-2002) Holmgren, Martin, exp./rättschef (fr.o.m den 19-mar-2002) Johansson, Pia, hovrättsråd (fr.o.m den 19-mar-2002)

Kallner, Bertil, avdelningschef (fr.o.m den 19-mar-2002) Lindgren, Anders, kansliråd (fr.o.m den 19-mar-2002) Malmqvist, Bo, departementsråd (fr.o.m den 19-mar-2002) Nordman, Pertti, stabschef (fr.o.m den 19-mar-2002) Nymansson, Erik, departementsråd (fr.o.m den 19-mar-2002)

Persson, Ellinor, chefsjurist (fr.o.m den 19-mar-2002)

61

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Rustand, Håkan, byråchef (fr.o.m den 19-mar-2002)

Sekreterare:

Jansson, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBOR, Lilla Kungsgatan 3, tel. 031-701 53 54

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:117

Uppdraget är därmed slutfört.

2.3411 september-utredningen (Ju 2001:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-dec-2001

Särskild utredare:

Munck, Johan, justitieråd (fr.o.m den 20-dec-2001)

Experter:

Mårtensson, Katja, ämnessakkunnig (fr.o.m den 28-maj-2002)

Referensgrupp:

Andersson, Marianne, Centerpartier (fr.o.m den 1-mar-2002)

Bolin, Anna, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m den 1-mar-2002 t.o.m den 8-dec-2002)

Carnerö, Åke, Kristdemokraterna (fr.o.m den 1-mar-2002) Granbom, Karin, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m den 9-dec-2002) Johansson, Märta, Socialdemokraterna (fr.o.m den 1-mar-2002) Jóhannesson, Berit, Vänsterpartiet (fr.o.m den 1-mar-2002) Landerholm, Henrik, Moderata Samlingspartiet (fr.o.m den 1-mar- 2002)

Langemark, Ingemar, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m den 1-mar-2002)

Sekreterare:

Persson, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-apr-2002)

Stiber Strömgren, Thomas, hovrättsråd (fr.o.m den 6-feb-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM, te. 08-405 39 26 (Stiber Strömgren) 040-35 58 87 (Persson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:120 och dir. 2002:134

62

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2003.

2.35Pantentfördragsutredningen (Ju 2002:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2002

Särskild utredare:

Holmstrand, Per, chefsjurist (fr.o.m den 1-mar-2002)

Sakkunniga:

Gunnarsson, Birgit, departementssekreterare (fr.o.m den 25-mar-2002) Pontén, Jonas, hovrättsassessor (fr.o.m den 25-mar-2002)

Stridsberg, Lena, departementssekreterare (fr.o.m den 25-mar-2002)

Experter:

Axberger, Anders, civilingenjör (fr.o.m den 25-mar-2002) Eriksson, Marie, juristchef (fr.o.m den 25-mar-2002) Jacobsson, Christina, hovrättsråd (fr.o.m den 25-mar-2002) Jarnvall, Eva, jur.kand. (fr.o.m den 25-mar-2002)

Levin, Marianne, professor (fr.o.m den 25-mar-2002) Lundgren, Ragnar, advokat (fr.o.m den 25-mar-2002) Onn, Thorsten, fil.lic. (fr.o.m den 25-mar-2002)

Törnroth, Lennart, patenträttsråd (fr.o.m den 25-mar-2002) Östling, Ulrik, jur.kand. (fr.o.m den 25-mar-2002 t.o.m den 31-aug-2002)

Sekreterare:

Mårtensson, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-35 57 94

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:32

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2003.

63

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

2.36Utredningen om översyn av personuppgiftslagen (Ju 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Särskild utredare:

Öman, Sören, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-mar-2002)

Experter:

Ahlqvist, Clara, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-apr-2002) Ekelund, Tom, advokat (fr.o.m den 1-apr-2002) Halvorsen, Ingela, hovrättsråd (fr.o.m den 1-apr-2002) Lindgren, Leif, chefsjurist (fr.o.m den 1-apr-2002) Lönnqvist Endre, Ulla, jurist (fr.o.m den 1-apr-2002) Melin, Mats, regeringsråd (fr.o.m den 1-apr-2002) Månsson, Claes, advokat (fr.o.m den 1-apr-2002) Osterman, Kerstin, bolagsjurist (fr.o.m den 1-apr-2002) Seipel, Peter, professor (fr.o.m den 1-apr-2002)

Skantze, Pernilla, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2002 t.o.m den 31-aug-2002)

Skår, Nicklas, jur.kand. (fr.o.m den 1-apr-2002) Ulfward, Marie-Louise, jurist (fr.o.m den 1-apr-2002) Wikell, Staffan, förbundsjurist (fr.o.m den 1-apr-2002)

Lokal: Justitiedepartementet, Grundlagsenheten, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 44 66, fax. 08-650 03 35

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:31

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2003.

2.372002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-feb-2002

Särskild utredare:

Hübinette, Bertil, hovrättspresident (fr.o.m den 1-mar-2002)

Sakkunniga:

Josefsson, Jan, hovrättsassessor (fr.o.m den 11-apr-2002)

64

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Mildenberger, Hans, departementssekreterare (fr.o.m den 11-apr-2002) Öjemark, Hans, departementssekreterare (fr.o.m den 11-apr-2002)

Experter:

Arbegard, Anne-Sophie, civilingenjör (fr.o.m den 11-apr-2002)

Bonde, Fredrik, chefsjurist (fr.o.m den 11-apr-2002)

Henningsson, Per, förbundsjurist (fr.o.m den 11-apr-2002)

Hovlin, Karin, projektledare (fr.o.m den 11-apr-2002)

Julstad, Barbro, enhetschef (fr.o.m den 11-apr-2002)

Norman, Viveka, enhetschef (fr.o.m den 11-apr-2002)

Sigerud, Ulrika, jurist (fr.o.m den 11-apr-2002)

Thomsson, Rune, chefsjurist (fr.o.m den 11-apr-2002)

Victorin, Anders, professor (fr.o.m den 18-nov-2002)

Sekreterare:

Cohen, Dag, rådman (fr.o.m den 19-apr-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:17 och dir. 2002:107

Utredningen har avgett

SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

Utredningen skall avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2003.

2.38Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-apr-2002

Särskild utredare:

Broomé, Bo, f.d. hovrättspresident (fr.o.m den 4-apr-2002)

Sakkunniga:

Ekelöf, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002) Karlsson Helghe, Eva, kammarrättsassessor (fr.o.m den 13-maj-2002) Wallin, Ann-Charlotte, ämnesråd (fr.o.m den 13-maj-2002)

Örnsved, Patrik, hovrättsassessor (fr.o.m den 13-maj-2002)

Experter:

Bylund, Hans-Erik, förbundsjurist (fr.o.m den 13-maj-2002) Danielsen, Svend, dr.jur. (fr.o.m den 13-maj-2002) Ekbäck, Sven-Erik, advokat (fr.o.m den 13-maj-2002)

Fürst, Carl Johan, docent, överläkare (fr.o.m den 5-dec-2002)

Julin, Suzanne, avdelningsdirektör (fr.o.m den 17-sep-2002)

65

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Lantz, Göran, adjungerad professor (fr.o.m den 5-dec-2002) Lönnqvist Endre, Ulla, jurist (fr.o.m den 17-sep-2002) Nilsson, Gunvor, advokat (fr.o.m den 13-maj-2002)

Norell, Björn, kommunjurist (fr.o.m den 13-maj-2002) Rutberg, Lars, bankjurist (fr.o.m den 13-maj-2002) Rynning, Elisabeth, docent (fr.o.m den 13-maj-2002) von Schéele, Eva, jurist (fr.o.m den 17-sep-2002)

Tegnér, Kerstin, god man och gruppledare inom psykiatrin

Sekreterare:

Andersson, Magnus, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-jun-2003)

Olsson, Per, hovrättsassessor (fr.o.m den 4-apr-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-35 83 47 (Olsson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:55

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2004.

2.39Utredningen om allmänna samlingslokaler (Ju 2002:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-mar-2002

Särskild utredare:

Nordström, Kjell, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-mar-2002)

Sakkunniga:

Wickman, Charlotta, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Waern, Joachim, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Experter:

Andersson, Elving, regionssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002) Eriksson, Marie, handläggare (fr.o.m den 13-maj-2002) Gustafsson, Ulf, vice verkst. direktör (fr.o.m den 27-sep-2002) Götesson, Leif, utredare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Johansson, Eva, egenföretagare (fr.o.m den 13-maj-2002) Karlsson, Eva, utvecklings- och ungdomsansvarig (fr.o.m den 13-maj-2002)

Malmsten, Peter, utredare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Tunér, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002)

66

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Vallgårda, Ebba, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Viirman, Ants, sektionschef (fr.o.m den 13-maj-2002)

Yogesh, Kumar, departementssekreterare (fr.o.m den 13-maj-2002)

Sekreterare:

Lindholm, Berndt, kansliråd (fr.o.m den 15-apr-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Regeringsgatan 30-32 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 42 07 (Lindholm)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:40

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

2.40Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Särskild utredare:

Gunnarsson, Carina, ordförande i Arbetsdomstolen (fr.o.m den 8-maj-2002)

Sakkunniga:

Danelius, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2002) Göransson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jul-2002) Halldorf, Olle, ämnesråd (fr.o.m den 23-aug-2002)

Ivarsson, Kent, ämnesråd (fr.o.m den 1-jul-2002) Lagercrantz, Lena, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 22-aug-2002)

Ljungdahl, Sven, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2002)

Mann, Curt-Olof, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Sundberg, Susanne, kansliråd (fr.o.m den 5-nov-2002)

Utterström, Charlotte, hovrätssassessor (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 4-nov-2002)

Wickman, Charlotta, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-2002)

Experter:

Allard Ringborg, Solveig, ekonom (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 21-aug-2002)

Dalaman, Lena, förbundsjurist (fr.o.m den 1-jul-2002) Gedda, Charlotte, enhetsjurist (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den

8-okt-2002)

67

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Kvist, Ann-Kristin, enhetsjurist (fr.o.m den 9-okt-2002)

Lindén, Ulrika, bitr. verksjurist (fr.o.m den 1-jul-2002)

Nordström, Per, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2002)

Sveman, Eva, jurist (fr.o.m den 22-aug-2002)

Sekreterare:

Kihlefelt Bondesson, Catharina, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-jun-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 76 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:30 och dir. 2002:145

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 september 2003.

2.41Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-jun-2002

Särskild utredare:

Gidlund, Gullan, professor (fr.o.m den 19-jun-2002)

Ström, Lars-Åke, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Lilla

Kungsgatan 3, 4 tr, Box 347, 401 25 GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:83

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2003.

2.422002 års produktsäkerhetsutredning (Ju 2002:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-jun-2002

Särskild utredare:

Nordling, Lotty, ordförande och chef för Allmänna

reklamationsnämnden (fr.o.m den 28-jun-2002)

68

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunnig:

Högdahl, Erik, rättssakkunnig (fr.o.m den 20-sep-2002)

Experter:

Berggren, Karin, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Bergström, Sven, utredare (fr.o.m den 20-sep-2002)

Bouvin, Christina, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Eriksson, Anna-Karin, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Femrell, Andrea, sakkunnig (fr.o.m den 20-sep-2002)

Fridfelt, Gun, avdelningsdirektör (fr.o.m den 20-sep-2002)

Henriksson, Jens, internationell sekreterare (fr.o.m den 20-sep-2002)

Hernodh, Annika, byråchef (fr.o.m den 20-sep-2002)

Håkansson, Stig, produktsäkerhetsdirektör (fr.o.m den 20-sep-2002)

Lundberg, Leif, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Risshytt, Kersin, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Spector, Torbjörn, jur.kand. (fr.o.m den 20-sep-2002)

Sekreterare:

Truedsson, Kenneth, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG, tel. 031-701 53 66 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:88

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 26 september 2003

2.432002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-jun-2002

Ordförande:

Karlstedt, Göran, hovrättslagman (fr.o.m den 1-jul-2002)

Ledamöter:

Bergman, Ann-Catrin, landstingspolitiker (fr.o.m den 21-okt-2002) Eldensjö, Kjell, ingenjör (fr.o.m den 21-okt-2002)

Gustavsson, Sven-Åke, landstingsråd (fr.o.m den 21-okt-2002) Hellquist, Solveig, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002) Hägg, Carina, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002)

Israelsson, Margareta, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002) Linderborg, Tanja, (fr.o.m den 21-okt-2002)

Lindestam, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002)

69

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Magnusson, Cecilia, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002)

Pärssinen, Raimo, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-okt-2002)

Tornberg, Stefan, oppositionsråd (fr.o.m den 21-okt-2002)

Sakkunniga:

Björklund, Agneta, departementssekreterare (fr.o.m den 21-okt-2002) Carlsson, Nils-Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m den 21-okt-2002)

Sangborn, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m den 21-okt-2002) Sunesson, Per-Anders, kansliråd (fr.o.m den 21-okt-2002) Wickström, Anita, ämnesråd (fr.o.m den 21-okt-2002)

Experter:

Almebäck, Bengt, chefsrådman (fr.o.m den 21-okt-2002)

Eiserman, Christer, advokat (fr.o.m den 21-okt-2002)

Elfver-Lindström, Eva, utredare (fr.o.m den 21-okt-2002)

Sjösten, Mats, chefsrådman (fr.o.m den 21-okt-2002)

Sekreterare:

Salvall, Eva-Charlotte, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2002) Åhsberg, Margita, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-aug-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, Lilla Kungsgatan 3, Tel. 031-701 53 74 (Salvall), 040-35 58 03 (Åhsberg)

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:89

Kommittén skall redovisa sitt arbete senast den 1 november 2004.

2.44Utredningen om redovisning enligt internationella redovisningstandarder (Ju 2002:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 8-aug-2002

Särskild utredare:

Knutsson, Margit, chefsrådman (fr.o.m den 1-sep-2002)

Sakkunniga:

Lindhe, Tobias, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lindén, Bo, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Pärlhem, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2002)

Skår, Kristine, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2002)

70

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Adrian, Helena, auktoriserad revisor (fr.o.m den 1-okt-2002) Axelman, Lennart, auktoriserad revisor (fr.o.m den 1-okt-2002) Bengtsson, Anders, kanslichef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Burén, Carl-Gustaf, civilekonom (fr.o.m den 1-okt-2002) Fagerberg, Kerstin, civilekonom (fr.o.m den 1-okt-2002) Fritz, Catarina, administrativ chef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Holmqvist-Larsson, Anna-Carin, redovisningsexpert (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lindbergson, Maria, aktuarie (fr.o.m den 1-okt-2002) Näsman, Åke, auktoriserad revisor (fr.o.m den 1-okt-2002) Pautsch, Gunvor, redovisningskonsult (fr.o.m den 5-nov-2002) Svensson, Dennis, aukt. revisor (fr.o.m den 5-nov-2002) Törnqvist, Rolf, skattedirektör (fr.o.m den 1-okt-2002)

Sekreterare:

Lundström, Ulrika, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, 103 33 STOCKHOLM,

Regeringsgatan 30-32, tel. 08-405 44 28 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:106

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete 31 juli 2003.

2.45Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen (Ju 2002:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 30-maj-2002

Särskild utredare:

Eriksson, Anders, generaldirektör (fr.o.m den 12-sep-2002)

Experter:

Arvidsson, Ulf, planeringsdirektör (fr.o.m den 5-nov-2002)

Holmgren, Birgitta, enhetschef (fr.o.m den 5-nov-2002)

Kjaersgaard, Anders, bitr. länspolismästare (fr.o.m den 5-nov-2002)

Ramberg, Anne, generalsekreterare (fr.o.m den 5-nov-2002)

Referensgrupp:

Andreasson, Kia, f.d. led. av riksdagen /mp (fr.o.m den 5-nov-2002)

Ertsborn, Jan, led. av riksdagen /fp (fr.o.m den 5-nov-2002)

Johnsson, Jeppe, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 5-nov-2002)

71

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Marcelind, Rangwi, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 5-nov-2002 t.o.m den 18-dec-2002)

Norlander, Göran, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 5-nov-2002) Oscarsson, Yvonne, f.d. led. av riksdagen /v (fr.o.m den 5-nov-2002) Wallin, Gunnel, f.d. led. av riksdagen /c (fr.o.m den 5-nov-2002)

Sekreterare:

Sjöö, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m den 16-sep-2002)

Lokal: Regeringskanslitets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, Västergatan 47, tel. 040-35 57 97 (Sjöö)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:69 och dir. 2002:126

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2003.

2.46Utredningen om överförande av verksamheten SverigeDirekt m.m. (Ju 2002:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-jul-2002

Särskild utredare:

Rexed, Knut, generaldirektör (fr.o.m den 13-sep-2002 t.o.m den 31- dec-2002)

Sakkunniga:

Bäck, Hans, departementsråd (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Färm, Håkan, departementsråd (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Expert:

Jansson, Krister, avdelningsdirektör (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Huvudsekreterare:

Gustafsson, Inge, departementsråd (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Sekreterare:

Lindé, Lena, departementssekreterare (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

72

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Lundgren, Heléne, departementssekreterare (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Persson, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Svärdh, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Wejshammar, Per-Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Örnulf, Lars, departementssekreterere (fr.o.m den 18-sep-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:101

Utredningen beräknas leverera plan för överförandet den 15 oktober 2002.Övrigt skriftligt material inlevereras efter hand fram till överförandet den 31 december 2002.

Uppdraget är därmed slutfört.

2.47Kommittén om en ny kriminalvårdslag (Ju 2002:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-okt-2002

Ordförande:

Thorblad, Barbro, lagman (fr.o.m den 10-okt-2002)

Ledamöter:

Ekström, Monika, samhällsvägledare (fr.o.m den 17-dec-2002)

Eldensjö, Kjell, f.d. led av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Engelhardt, Krister, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Granbom, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Johnsson, Jeppe, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Kerimo, Yilmz, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Oskarsson, Yvonne, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Sellin, Marie-Louise, assistent (fr.o.m den 17-dec-2002)

Sjöström, Bernt, f.d. landstingsråd (fr.o.m den 17-dec-2002)

Wallin, Gunnel, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Zakariasén, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-dec-2002)

Experter:

Brandtell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 19-dec-2002) Holm Gulati, Anne, ämnesråd (fr.o.m den 19-dec-2002) Hjalmers, Hans, advokat (fr.o.m den 19-dec-2002)

Horned, Owe, kriminalvårdsdirektör (fr.o.m den 19-dec-2002)

73

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Holmberg, Stina, enhetschef (fr.o.m den 19-dec-2002)

Hård af Segerstad, Åsa, chefsjurist (fr.o.m den 19-dec-2002)

Kristiansson, Marianne, chefsöverläkare (fr.o.m den 19-dec-2002)

Malmkvist, Björn, verksjurist (fr.o.m den 19-dec-2002)

Mansnerus, Annika, kansliråd (fr.o.m den 19-dec-2002)

Mellgren, Inga, kriminalvårdsdirektör (fr.o.m den 19-dec-2002)

Ogvall, Dan, chefsrådman (fr.o.m den 19-dec-2002)

Törnqvist, Mårten, förbundssekreterare (fr.o.m den 19-dec-2002)

Sekreterare:

Hallén, Charlotte, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2002)

Jungerfelt, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-nov-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Boc 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:90

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2004.

2.48Utredningen om översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott (Ju 2002:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2002

Särskild utredare:

Persson, Ann-Christine, hovrättslagman (fr.o.m den 14-nov-2002)

Sekreterare:

Åhlén, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

2.49Utredningen om översyn av skuldsaneringslagen (Ju 2002:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-nov-2002

Särskild utredare:

Larsson, Ralf G, lagman (fr.o.m den 1-dec-2002)

74

Justitiedepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunniga:

Bäckstrand, Jonas, hovrättsassessor (fr.o.m den 18-dec-2002) Öström, Catarina, departementssekreterare (fr.o.m den 18-dec-2002)

Experter:

Ljungqvist, Peter, kammarrättsassessor (fr.o.m den 18-dec-2002) Ottosson, Max, enhetschef (fr.o.m den 18-dec-2002)

Westermark, Susanne, avdelningsdirektör (fr.o.m den 18-dec-2002) Åhrling, Maria, verksjurist (fr.o.m den 18-dec-2002)

Sekreterare:

Gärtner, Marie, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Gråbrödersgatan 2, 211 21 MALMÖ, tel. 040-661 67 46

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:139

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

75

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

3Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 och 17

3.1Arbetsgrupp för efterforskning av i Östersjön förlista och försvunna fartyg och deras besättningar (UD 1993:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 16-sep-1993

Bojerud, Stellan, överstelöjtnant

Haglund, Magnus, kommendörkapten

Kappelin, Bengt, advokat

Lokal: Fredsgatan 6, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00

Slutförs 2003.

3.2 Rådet för freds- och säkerhetsfrämjande insatser

(UD 1995:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-apr-1995

Ordförande:

Bjurner, Anders, bitr. statssekreterare, UD (fr.o.m den 1-aug-1995)

Dahlgren, Hans, kabinettsekreterare

Ledamöter:  
Asplund, Eva, avdelningschef, Sida (fr.o.m den 12-okt-1999)  
Berggren, Malin, ordförande, svenska Paece Quest (fr.o.m den 76
 

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

1-aug-1995)

Brune, Peter, generalsekreterare, Kristina Fredsrörelsen (fr.o.m den 21-okt-1997)

Bäckstrand, Göran, chefsrådgivare, Svenska Röda Korset (fr.o.m den 1-aug-1995)

Dahlman, Ola, överdirektör, FOA (fr.o.m den 1-aug-1995) Furubjelke, Viola, led. av riksdagen, Svenska FN-förbundet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Hedskog, Björn, generalmajor, Försvarsmakten (fr.o.m den 5-jun-1998)

Hettne, Björn, professor, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (fr.o.m den 1-aug-1995)

Huldt, Bo, professor, Försvarshögskolan (fr.o.m den 12-okt-1999) Jiborn, Magnus, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (fr.o.m den 1-aug-1995)

Jonsson, Bernt, verkst. direktör, Liv och Fred Institutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Klum, Anita, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter (fr.o.m den 21-okt-1997)

Melander, Göran, professor, Roul Wallenberginstitutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Mellbourn, Anders, direktör, Utrikespolitiska institutet (fr.o.m den 21-okt-1997)

Norberg, Carin, avdelningschef, Sida (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 12-okt-1999)

Ohlson, Thomas, forskarassistent, Uppsala universitet (fr.o.m den 12-apr-1995 t.o.m den 20-feb-2000)

Ström, Jakob, doktorand, Linköpings universitet (fr.o.m den 1-aug-1995)

Söder, Sven-Eric, kanslichef, Olof Palmes Internationella Centrum (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 12-okt-1999)

Tham, Carl, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella centrum (fr.o.m den 12-okt-1999)

Wallensteen, Peter, professor, Institutionen för freds- och konfliktforskning (fr.o.m den 21-feb-2000)

Weiderud, Peter, avdelningschef, Svenska kyrkan (fr.o.m den 12-apr-1995)

Wirmark, Bo, ordförande, Sveriges Fredsråd (fr.o.m den 5-jun-1998) Wohlgemuth, Lennart, direktör, Nordiska Afrikainstitutet (fr.o.m den 1-aug-1995)

77

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

3.3Referensgruppen för folkrättsfrågor (UD 1995:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-apr-1995

Ordförande:

Larsson, Ulf, f.d. generaltulldirektör (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den 8-nov-2000)

Förste vice ordförande:

Magnuson, Lars, rättschef, UD (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den sep-2001)

Andre vice ordförande:

Oljelund, Anders, bitr. utrikesråd, UD (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den 25-jun-1998)

Petersson, Sven-Olof, bitr. utrikesråd (fr.o.m den 26-jun-1998)

Ledamöter:

Anderberg, Bengt, generaldirektör (fr.o.m den 15-aug-1995) Bring, Ove, professor (fr.o.m den 15-aug-1995)

Bäckstrand, Göran, chefsrådgivare, Svenska Röda Korset (fr.o.m den 28-maj-1999 t.o.m den 21-feb-2001)

Eksborg, Ann-Louise, departementsråd (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den 22-dec-1997)

Green, Percurt, generallöjtnant, HKV/OPL (fr.o.m den 27-feb-1996 t.o.m den 25-jun-1998)

Hedberg, Bosse, departementsråd, UD (fr.o.m den 1-feb-2000) Jacobsson, Marie, ämnesråd, UD (fr.o.m den 15-aug-1995) Mahmoudi, Said, professor (fr.o.m den 15-aug-1995) Melander, Göran, professor (fr.o.m den 15-aug-1995)

Molander, Johan, departementsråd, UD (fr.o.m den 1-jul-1996 t.o.m den 25-jun-1998)

Neretnieks, Karlis, generalmajor (fr.o.m den 26-jun-1998) Rosenius, Frank, viceamiral (fr.o.m den 26-jun-1998 t.o.m den 2000) Roth, Bertil, departementsråd, UD (fr.o.m den 15-aug-1995) Saland, Per, departementsråd (fr.o.m den 26-jun-1998 t.o.m den maj-2000)

Skarstedt, Carl-Ivar, f.d. hovrättspresident (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den 30-okt-1998)

Tornberg, Claes, chef för militärhögskolan (fr.o.m den 15-aug-1995 t.o.m den 25-jun-1998)

Åkesson, Ingvar, expeditionsschef, Fö (fr.o.m den 23-dec-1997)

78

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Ek, Simone, Rädda barnen

Ekwall, Richard, kansliråd, UD-GS (t.o.m den 2000)

Göransson, Ann-Marie, generalläkare, HKV

Himmelstrand, Kristina,

Lager, Elisabeth, chefsjurist, Överstyrelsen för civil beredskap

Sandbu, Magnus, försvarsjurist, HKV

Wrange, Pål, ämnesråd, UD

Wågnert, Niklas, rättssakkunnig, Fö-RS (t.o.m den 0200)

Sekreterare:

Tafvelin, Katarina, (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 1-maj-2001)

Uppdraget är därmed slutfört.

3.4Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (UD 1995:E)

Organ inom regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-sep-1995

Ordförande:

Andersson, Gun-Britt, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Ledamöter:

Basu, Kaushik, professor, Cornell Universitetet (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Båge, Lennart, departementsråd, UD (fr.o.m den 1-nov-1997 t.o.m den 31-okt-2001)

Collier, Paul, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002) Fallenius, Ann Marie, avdelningschef, Sida (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Griffith-Jones, Stephany, Ph.D. Universitetet i Sussex (fr.o.m den 1-nov-1995 t.o.m den 31-okt-2001)

Hadenius, Axel, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002) Hettne, Björn, (fr.o.m den 1-nov-1999 t.o.m den 31-okt-2001) Mkandawire, Thandika, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Ndulu, Benno, professor, World Bank, Resident Mission, Dar es Salaam (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Shapiro, Judith, dr, United Nations Economie Commission for Europe, Genève (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Olsson, Gunilla, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

79

Utrikesdepartementet

Olsson, Berit, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002) Ståhl, Mikael, (fr.o.m den 1-nov-1999 t.o.m den 31-okt-2001) Ronnås, Per, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Wohlgemuth, Lennart, direktör, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Zejan, Mario, (fr.o.m den 1-jan-1999 t.o.m den 31-okt-2001) Zilibotti, Fabrizio, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Sekreterare:

Odén, Bertil, (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den 31-okt-2001) Román, Lisa, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 31-okt-2001)

Utredningen har avgett EDGI Studies

Rapport 1998:1 Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa by Dani Rodrik

Rapport 1998:2 The Consequences and Management of Capital Inflows. Lessons for Sub-Saharn Africa by Guillermo A. Calvo and Carmen M. Reinhart

Rapport 1999:1 The Sustainability Enigma. Aid dependency and the Phasing Out of Projects. The Case of Swedish Aid by Julie Catterson and Claes Lindahl Rapport 1999:2 Aid Dependence. Issues and Indicators by Robert Lensink and Howard White

Rapport 1999:3 The Diversified Future. An

Institutional Approach to Rural Development in Tanzania by Kjell J Havnevik and Mats Hårsmar (forthcomning) Rapport 1999:4 The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture by Stephany Griffith-Jones and José Antonio Ocampo with Jacques Cailloux (forthcoming)

Rapport 1999:5 Aid Dependance and Governance by Deborah Bräutigam (forthcoming)

Rapport 2000:1 Deborah Bräutigam: Aid dependence and Governance.

Rapport 2000:2 Jerker Carlsson and Lennart Wohlgemuth (eds): Learning in Development Co-operation.

Rapport 2001:1 Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs, Christer Gunnarsson EGDI Studies in

(brief)

Rapport 1/98 Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa by Dani Rodrik

Rapport 2/98 The Consequences and Management of Capital Inflows. Lessons for Sub-Saharan Africa by Guillermo A. Calvo and Carmen M. Reinhart

Rapport 1/99 The Sustainability Enigma. Aid dependeny and the Phasing Out of Projects. The Case of Swedisch

Skr. 2002/03:103

80

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Aid by Julie Catterson and Claes Lindahl

Rapport 2/99 Aid Dependence. Issues and Indicators by Robert Lensink and Howard White

Rapport 3/99 The FDiversified Future. An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania by Kjell J Havnevik and Mats Hårsmar

Rapport 4/99 The Poorest Counitries and the Emerging International Financial Architecture by Stephany Griffith-Jones and José Antonio Ocampo with Jacques Cailloux (forthcoming)

Rapport 5/99 Aid Dependence and Governance by Deborah Bräutigam (forthcoming)

Rapport 1/01 Caspacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs, Christer Gunnarsson (EDGI Working)

(papers)

Rapport 1998:1 Incentivies and Aid Dependence by Karl. R. Pedersen

Rapport 1998:2 Capacity Building, Insitutional Cristis and the Issue of recurrent Costs - The Micro Perspektive by Göran Andersson

Rapport 1998:3 Organisational Learning in Development Co-operation: How Knowledge is Generated and Used by Kim Forss, Basil Cracknell and Nelly Stromquist

Rapport 1998:4 Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs - A Case study of IDA projects in Mozambique by Stephen O'Brian

Rapport 1998:5 Graduating from Aid: Korea and Taiwan by Stephan Haggard

Rapport 1999:1 Un-Building Capacity. Some Cases from Africa by Olof Hesselmark

Rapport 2000:1 Jo Boyden and Deborah Levision: Children as Economic and Social Actors in the Development Process.

Rapport 2000:2 Patrik Stålgren: Regional Public Goods and the Future of International Co-operation.n

81

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

3.5Rådet för flykting- och invandringsfrågor (UD 1997:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 3-apr-1997

Amnesty International

Ledamöter:

Kaijser, Cecilia, flyktinghandläggare (fr.o.m den 22-sep-1998 t.o.m den 31-okt-1999)

Klum, Anita, generalsekreterare (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 27-apr-1998)

Nilsson, Jonas, flyktinghandläggare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Orler, Ann-Marie, generalsekreterare (fr.o.m den 28-apr-1997 t.o.m den 21-sep-1998)

Seidlitz, Madelaine, flyktinghandläggare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Söderbergh, Carl, generalsekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Kaijser, Cecilia, flyktinghandläggare (fr.o.m den 28-apr-1998 t.o.m den 21-sep-1998)

Caritas Sverige

Ledamöter:

Joseph, George, flyktingsamordnare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

George, Joseph, flyktingsamordnare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Diakonia

Pérez, Angélica, kurator (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Flyktinggruppernas- och Asylkommittéernas riksråd (FARR) Williams, Michael, stiftskonsulent (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Flodin, Britta, pensionär (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den

82

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

30-sep-2002)

Olsson, Birgitta, psykolog (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ledamöter:

Ahlirof, Ali, flyktingmottagare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Riksförbundet för personal vid invandrarbyråer och flyktingmottagningar (RIB)

Garay, Sergio, ordförande (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 24-mar-1999)

Ersättare:

Kliman, Kerstin, invandrarkonsulent (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 24-mar-1999)

Sevenius, Marja, invandrarbyråchef (fr.o.m den 25-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Wikner, Alpha, tolkadministratör (fr.o.m den 28-apr-1998 t.o.m den 31-dec-1998)

Ledamöter:

Sundquist, Anders, kanslichef (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Carlsson, Anki, handläggare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2003)

Rådgivningsbyråen för asylsökande och flyktingar

Ledamöter:

Sundqvist, Anders, kanslichef (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Nyblom, Christa, jur.kand. (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Rädda barnen

Ledamöter:

Heilborn, Christina, jurist (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Persson, Anne-Marie, sektionschef (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

83

Utrikesdepartementet

Ersättare:

Larsson Bellander, Eva, programhandläggare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Marcel, Benny, sektionschef (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Ledamöter:

Taliercio Mohlin, Concetta, jurist (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Svenska barnläkarföreningen

Lindberg, Tor, professor (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Bondestam, Margareta, skolöverläkare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ledamöter:

Hjern, Anders, läkare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Ascher, Henry, läkare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Svenska flyktingrådet

Ledamöter:

Norström, Eva, ordförande (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Strandberg, Ingemar, vice ordförande (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Nämnden för kyrkolivets utveckling

Ledamöter:

Billinger, Kerstin, stiftsadjunkt (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Björstedt, Leena, konsulent (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ledamöter:

Calero Davy, Daniel, stiftsadjunkt (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Skr. 2002/03:103

84

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Ersättare:

Björstedt, Leena, konsulent (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Chefsföreningen inom Svenska polisförbundet

Ledamöter:

Larsson, Matz, bitr. länspolismästare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Castemark, Siv, kommissarie (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 30-sep-2002)

Ledamöter:

Castemark, Siv, kommissarie (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Öhman, Leif, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Svenska röda korset

Ledamöter:

Carlsson, Lars, enhetschef (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Ulfvebrand, Eva, sakkunnig (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ledamöter:

Ulvebrand, Eva, expert (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Sydhoff, Brita, chef (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Sveriges advokatsamfund

Ledamöter:

Isaksson, Lena, advokat (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Hancock, Olle, advokat (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

85

Utrikesdepartementet

Ersättare:

Isaksson, Lena, advokat (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Hancock, Olle, advokat (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Sveriges Kristna råd

Ledamöter:

Müller, Helene, konsulent (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Björnler, Johnny, invandrarkonsulent (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Jakksic, Misha, ortodox samordnare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Björn, Margareta, diakonisekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Björn, Margareta, diakonisekreterare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Björnler, Johnny, invandrarkonsulent (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Sveriges psykologförbund

Ledamöter:

Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Westin:

Westin, Charles, professor (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

Ledamöter:

Söderbergh, Carl, Refugee Law Training Officer (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Eriksson, Anki, Senior PI Officer (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Ersättare:

Dupuy, Pirjo, Deputy Representative (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Gorlich, Brian, Refugee Law Training (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Skr. 2002/03:103

86

Utrikesdepartementet

Ledamöter:

Lindén, Annika, bitr. regionchef (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Nyberg, Måns, tjänsteman (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 31-dec-2004)

IS (Islamska samarbetsrådet)

Ledamöter:

Aldebe, Mahmoud, konsult (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Ersättare:

Benouda, Helena, sekreterare (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 31-dec-2004)

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet

Ledamöter:

Billinger, Kerstin, stiftsadjunkt (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Carlsson, Lars, enhetschef (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

George, Joseph, flyktingsamordnare (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Heilborn, Christina, jurist (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Isaksson, Lena, advokat (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Kaijser, Cecilia, flyktinghandläggare (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-okt-1999)

Larsson, Matz, bitr. länspolismästare (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Lindberg, Tor, professor (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Müller, Helene, konsulent (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Norström, Eva, ordförande (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Pérez, Angélica A, kurator (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Sundqvist, Anders, kanslichef (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Söderbergh, Carl, Refugee Law Training Officer (fr.o.m den

Skr. 2002/03:103

87

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Williams, Michael, stiftskonsulent (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Ersättare:

Björnler, Johnny, invandrarkonsulent (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Björstedt, Leena, konsulent (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Bondestam, Margareta, skolöverläkare (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Castemark, Siv, kommissarie (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Dupuy, Pirjo, Deputy Representative (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Flodin, Britta, pensionär (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Hancrock, Olle, advokat (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Marcel, Benny, sektionschef (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Nyblom, Christa, jur.kand. (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Strandberg, Ingemar, vice ordförande (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Ulfvebrand, Eva, sakkunnig (fr.o.m den 10-mar-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Westin, Charles, professor (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Sekreterare:

Hörnlund, Margareta, departementssekreterare (fr.o.m den 7-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

3.6Utvecklingspolitiska utredningen (UD 1999:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-dec-1999

Ordförande:

Lööw, Maj-Lis, f.d. EU-parlamentariker (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Ledamöter:

Bohlin, Sinikka, led. av riksdagen (t.o.m den 15-mar-2002)

88

Utrikesdepartementet

Furubjelke, Viola, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Furustrand, Reynold, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Lennmarker, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Persson, Bertil, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Pettersson, Åke, (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002) Samuelsson, Marianne, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Schlyter, Anne, teknologie dr. (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Sjöstedt, Madeleine, generalsekreterare (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Wijkman, Anders, EU-parlamentariker (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Sakkunniga:

Beiming, Ragne, internationell sekreterare (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Landin, Bo, direktör (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002) Petrén, Alfhild, chef för utvecklingssektionen vid Rädda Barnen (fr.o.m den 11-sep-2001 t.o.m den 15-mar-2002)

Ringström, Margaretha, rådgivare och f.d. direktor (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Sandberg, Svante, generalsekreterare (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 10-sep-2001)

Experter:

Ahnlid, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 20-dec-2000)

Båge, Lennart, departementsråd (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 31-mar-2001)

Emblad, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Fahlén, Marika, ambassadör (t.o.m den 15-mar-2002)

Norberg, Carin, avdelningschef Sida/DESCO (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 15-mar-2002)

Olofsgård, Kajsa, (fr.o.m den 10-sep-2000 t.o.m den 15-mar-2002) Olsson, Gunilla, departementsråd (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 15-mar-2002)

Sundh, Lena, departementsråd (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 20-dec-2001)

Thege, Per, (fr.o.m den 21-sep-2000 t.o.m den 15-mar-2002) Westman, Peter, departementsråd (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 20-dec-2000)

Skr. 2002/03:103

89

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Konsult:

Boschini, Anne, (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 15-sep-2001)

Samordnare:

Strauss, Tove, (fr.o.m den 6-nov-2000 t.o.m den 26-feb-2001) Wennlund, Margareta, (fr.o.m den 20-nov-2000 t.o.m den 30-apr-2001)

Huvudsekreterare:

Horn af Rantzien, Mia, (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-maj-2002)

Bitr. sekreterare:

Johansson, Agneta R., jur.kand (fr.o.m den 27-apr-2000 t.o.m den 15-maj-2002)

Holmgren, Torgny, (fr.o.m den 1-aug-2001 t.o.m den 15-maj-2002) Ljungberg, Lars-Ove, (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 15-maj-2002)

Assistent:

Åkerblom, Elisabet, pol.mag. (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 13-apr-2002)

Uppdraget är därmed slutfört.

3.7Anhörigkommittén (UD 2000:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-maj-2000

Ordförande:

Sahlberg, Pär Axel, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001)

Ledamöter:

Björnemalm, Maud, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001) Carlsson, Birgitta, led. av riksdagen (fr.o.m den 8-sep-2000 t.o.m den 1-mar-2001)

Edelstam, Gunilla, jur.kand. (fr.o.m den 2-mar-2001) Ekeroth, Berndt-Erik, advokat (fr.o.m den 2-mar-2001)

von Essen, Gustav, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001) Hoffman, Ulla, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001) Kerimo, Yilmaz, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001) Pehrson, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m den 2-mar-2001)

Experter:

Aldebe, Mahmoud, konsult (fr.o.m den 2-mar-2001)

90

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Aldskogius, Per, departementssekreterare (fr.o.m den 2-mar-2001) Beergrehn, Ulrika, hovrättsassessor (fr.o.m den 2-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Björk, Kurt, utlänningsnämndsråd (fr.o.m den 2-mar-2001) Ekberg, Gunilla, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-feb-2002) Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 2-mar-2001 t.o.m den 30-sep-2001)

Hammarberg, Björn, departementsråd (fr.o.m den 2-mar-2001) Johansson, Eva-Lotta, departementssekreterare (fr.o.m den 2-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Laudon, Inger, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2001) Lindström, Hans, programhandläggare (fr.o.m den 8-sep-2000 t.o.m den 15-jan-2001)

Martinsson, Fredrik, avdelningsdirektör (fr.o.m den 2-mar-2001) Ornbrant, Birgitta, avdelningschef (fr.o.m den 2-mar-2001 t.o.m den 30-sep-2001)

Persevarante Kimenga, José, ersättningshandläggare (fr.o.m den 28-nov-2001)

Ranland, Bengt, kansliråd (fr.o.m den 2-mar-2001) Sunesson, Per-Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2002)

Ulfvebrand, Eva, sakkunnig (fr.o.m den 2-mar-2001)

Huvudsekreterare:

Petersson, Lena, hovrättsassessor (fr.o.m den 8-sep-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Bitr. sekreterare:

Lind, Ingegärd, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2000:36 och dir. 2001:64.

Uppdraget är därmed slutfört.

3.8Utredningen om svenskt säkerhetspolitiskt agerande under perioden 1969-1989 (UD 2000:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 5-okt-2000

Särskild utredare:

Ekéus, Rolf, ambassadör (fr.o.m den 5-okt-2000 t.o.m den 31-jan-2003)

91

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Ekstedt, Pontus, (fr.o.m den 4-jul-2002 t.o.m den 31-jan-2003)

Menckel, Svante, (fr.o.m den 1-jul-2001 t.o.m den 20-dec-2002)

Wallén, Göran R., (fr.o.m den 15-nov-2001 t.o.m den 20-dec-2002)

Widén, Jerker, (fr.o.m den 26-feb-2001 t.o.m den 31-jan-2003)

Ekstedt, Pontus, (fr.o.m den 18-apr-2001 t.o.m den 31-jan-2003)

Sjöberg, Hans, (fr.o.m den 15-aug-2001 t.o.m den 20-dec-2002)

Huvudsekreterare:

Mossberg, Mathias, ambassadör (fr.o.m den 12-feb-2001 t.o.m den 31-jan-2003)

Sekreterare:

Arvidsson, Birgitta, kansliråd (fr.o.m den 19-mar-2001 t.o.m den 31-jan-2003)

Kanslisekreterare:

Schager, Elisabet, (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 31-jan-2003)

Lokal: Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 26 88 (Ekéus)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:63 och dir. 2002:125

Uppdraget skall redovisas senast den 20 december 2002.

3.9Utredningen Sekretess hos utlandsmyndigheterna m.m. (UD 2000:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-nov-2000

Ordförande:

Thorblad, Barbro, hovrättslagman (fr.o.m den 12-mar-2001)

Sakkunnig:

Magnuson, Lars, rättschef (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 30-sep-2001)

Experter:

Lemne, Maikki, kansliråd (fr.o.m den 12-mar-2001) Lönqvist, Eva, hovrättsråd (fr.o.m den 12-mar-2001) Nilsson, Lars, kansliråd (fr.o.m den 12-mar-2001)

Permvall, Elisabeth, verksjurist (fr.o.m den 12-mar-2001)

Sjögren, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 12-mar-2001)

92

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Wingård, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m den 12-mar-2001 t.o.m den 13-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:82

Uppdraget är därmed slutfört.

3.10Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 18-okt-2001

Ordförande:

Eliasson, Ingemar, landshövding (fr.o.m den 19-okt-2001)

Ledamöter:

Gerner, Kristian, professor (fr.o.m den 7-dec-2001)

Jönsson, Christer, professor (fr.o.m den 7-dec-2001)

Karlsson, Birgit, fil.dr. (fr.o.m den 7-dec-2001)

Persson, Gudrun, fil.dr. (fr.o.m den 7-dec-2001)

Sakkunniga:

Dahl, Hans Fredrik, professor (fr.o.m den 7-dec-2001)

Törnudd, Klaus, professor (fr.o.m den 7-dec-2001)

Experter:

Kronvall, Olof, fil.mag. (fr.o.m den 1-jul-2002 t.o.m den 15-aug-2002) Larsson, Ulf, fil. lic. (fr.o.m den 26-aug-2002 t.o.m den 13-sep-2002) Levine, Paul, fil.dr. (fr.o.m den 30-jun-2002 t.o.m den 21-jun-2002) Peterson, Magnus, fil.mag. (fr.o.m den 19-aug-2002 t.o.m den 20-sep-2002)

Ulfving, Lars, fil.kand. (fr.o.m den 26-aug-2002 t.o.m den 13-sep-2002)

Zetterberg, Karl, professor (fr.o.m den 15-maj-2002 t.o.m den 15-jul-2002)

Sekreterare:

Matz, Johan, fil.dr. (fr.o.m den 22-okt-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Lokal: Utrikesdepartementet, Fredsgatan 6, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:71

93

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Uppdraget skall redovisas senast den 10 mars 2003.

3.11Utredningen om allmänhetens tillgång till EU- information (UD 2001:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-nov-2001

Särskild utredare:

Thunell, Sören, generalkonsul (fr.o.m den 17-dec-2001)

Sakkunniga:

Carlbom, Marianne, informationsråd (fr.o.m den 17-dec-2001)

Moberg, Axel, departementsråd (fr.o.m den 17-dec-2001)

Sekreterare:

Cederlund Jönsson, Inga, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 30-okt-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:95 och dir. 2002:77

Uppdraget är därmed slutfört.

3.12Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-dec-2001

Utredare:

Heuman, Sigurd, lagman (fr.o.m den 1-feb-2002)

Experter:

Gammer, Gerhard, kammarrättsråd (fr.o.m den 1-feb-2002)

Henriksson, Lars, rådman (fr.o.m den 1-feb-2002)

Permvall, Elisabet, verksjurist (fr.o.m den 1-feb-2002)

Nordelius, Bo, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002)

Persson, Gunilla, hovrättsråd (fr.o.m den 1-feb-2002)

Sjögren, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2002)

Waldton, Anna-Karin, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-feb-2002)

Sekreterare:

Tansjö, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den

31-dec-2002)

94

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2003.

3.13Utredningen om tillfälligt skydd vid massiv tillströmning avfördrivna personer (UD 2001:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-sep-2001

Ordförande:

Björnberg, Kjell, hovrättslagman (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Experter:

Carlebrunn, Peter, beslutsfattare (fr.o.m den 29-okt-2001) Frank, Karin, departementssekreterare (fr.o.m den 29-okt-2001) Fridström, Ingela, ämnesråd (fr.o.m den 29-okt-2001)

Laudon, Inger, ämnessakkunnig (fr.o.m den 29-okt-2001) Persson, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m den 29-okt-2001)

Sallstedt, Gunnar, departementssekreterare (fr.o.m den 29-okt-2001) Schéle, Carl-Otto, kammarrättsråd (fr.o.m den 29-okt-2001) Sjögren, Viktoria, kammarrättsassessor (fr.o.m den 29-okt-2001) Åkerlind, Annika, ämnesråd (fr.o.m den 29-okt-2001)

Sekreterare:

Lundegard, Kerstin, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 12-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:67

Uppdraget är därmed slutfört.

3.14Utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-feb-2002

Särskild utredare:

Rollén, Berit, förhandlare (fr.o.m den 25-feb-2002)

95

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Bergström, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Carlestam, Helena, utredare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Ekberg, Jan, professor (fr.o.m den 25-feb-2002)

Ekenger, Karin, expert (fr.o.m den 25-feb-2002)

Falk, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m den 25-feb-2002)

Fylking, Peter, enhetsexpert (fr.o.m den 25-feb-2002)

Gustafsson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Hansson, Ing-Marie, avdelningsdirektör (fr.o.m den 25-feb-2002)

Lindberg, Leif, utredare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Lundblad, Pernilla, jurist (fr.o.m den 25-feb-2002)

Nilsson, Lars, departementsråd (fr.o.m den 25-feb-2002)

Persson, Åsa, expert (fr.o.m den 25-feb-2002)

Pettersson, Thord, utredare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Ringborg, Pontus, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Schröder, Lena, avdelningschef (fr.o.m den 25-feb-2002)

Sundmark, Mårten, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Tamas, Kristof, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Zettermark, Åke, internationell sekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002)

Sekreterare:

Lundegard, Kerstin, hovrättsassessor (fr.o.m den 25-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:1

Uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2003.

3.15Utredningen (UD 2002:02) Översyn av regler och praxis vid verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 4-apr-2002

Särskild utredare:

Arwitz, Tommy, ambassadör (fr.o.m den 8-apr-2002)

Sakkunnig:

Henrikson, Ola, departementsråd (fr.o.m den 13-nov-2002)

Experter:

Camving, Meit, ordförande (fr.o.m den 13-nov-2002) Cernoch, Eva, ordförande (fr.o.m den 8-apr-2002 t.o.m den

12-nov-2002)

96

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Eriksson, Kerstin I, avdelningsdirektör (fr.o.m den 8-apr-2002) Eriksson, Sven-Åke, poliskommissarie (fr.o.m den 8-apr-2002) Fridström, Ingela, ämnesråd (fr.o.m den 8-apr-2002)

Holmström, Per, kansliråd (fr.o.m den 8-apr-2002)

Lidbom, Catrin, departementssekreterare (fr.o.m den 8-apr-2002 t.o.m den 12-nov-2002)

Löwenberg, Per, avdelningsdirektör (fr.o.m den 8-apr-2002) Stenbeck, Göran, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-2002) Öberg, Nils, departementsråd (fr.o.m den 8-apr-2002)

Sekreterare:

Treiberg Claeson, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m den 11-maj-2002 t.o.m den 20-dec-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:43

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 mars 2003.

3.16Utredningen (UD 2002:03) Flyktingstatus för personer som är förföljda av kön eller sexuell läggning

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-apr-2002

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:49

3.17Organisationskommittén för ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser

(UD 2002:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2-maj-2002

Särskild utredare:

Sahlin, Michael, ambassadör (fr.o.m den 2-maj-2002)

Huvudsekreterare:

Lemne, Maikki, kansliråd (fr.o.m den 22-jun-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

97

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Dragstedt Danielsson, Ingela, kansliråd (fr.o.m den 1-maj-2002 t.o.m den 31-aug-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:62

Uppdraget är därmed slutfört.

3.18Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för asylsökande

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2002

3.19Utredningen (UD 2002:06) Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-nov-2002

Särskild utredare:

Törnvall, Peder, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 14-nov-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Sakkunniga:

Bohlin, Rolf, kansliråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004) Höjer, Inger, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Westin, Lena, ämnesråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Experter:

Augustsson, Per, kansliråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Forsberg, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Hedvall, Christer, förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 1-dec-2002

98

Utrikesdepartementet Skr. 2002/03:103

t.o.m. den 31-jan-2004)

Helleday, Agneta, bitr. avdelningschef (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Sindahl, Mikael, skattejurist (fr.o.m. den 1-dec-2002 t.o.m. den 31-jan-2004)

Sekreterare:

Stenbeck, Per, skattedirektör (fr.o.m den 1-nov-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Bitr. sekreterare:

Dieden, Eva, kansliråd (fr.o.m den 11-nov-2002 t.o.m den 31-jan-2004)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:133

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2004.

99

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 17, 18, 26, 27, 28, 31, 32 och 34

4.1Deltagare i möten enligt Köpenhamnsavtalet (Fö 1980:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-jul-1980

Deltagande i möte i Reykjavik under tiden 27-28 augusti 2002 i fråga om bekämpning av föroreningar av havet genom olja eller andra skadliga ämnen

Ombud:

Bergström, Ingmar, 1:e kustbevakningsinspektör Ericsson, Margaretha, Statens räddningsverk Looström, Björn, utredare

Åkesson, Majbritt, Kustbevakningen

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 26 11 (Heuer).

4.2Deltagare i möten enligt Bonnöverenskommelsen (Fö 1983:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 14-sep-1989

Deltagande i det fjortonde mötet om samarbete vid bekämpning av föroreningar i Nordsjön. Bergen den 17-19 september 2002

Heuer, Andreas, försvarsdepartementet

100

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal:Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 26 11 (Heuer).

4.3Sverige-Norge delegationen (Fö 1984:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-feb-1984

Ordförande:

Lind, Jan-Olof, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Janson, Björn, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Jonsson, Urban, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 9 februari 1984.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.4Australiendelegationen (Fö 1988:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-dec-1987

Ordförande:

Börjesson, Dick, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Nilsson, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rugeland, Håkan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

101

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 10 december 1987.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.5USAdelegationen (Fö 1988:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-dec-1987

Ordförande:

Lind, Jan-Olof, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Vice ordförande:

Björkman, Bertil, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lundberg, Peter, (fr.o.m den 1-mar-1999 t.o.m den 30-nov-2001)

Ledamöter:

Fjellner, Tomas, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) af Geijerstam, Margareta, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Halldin, Jörgen, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Hanson, Stefan, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Källmén, Stephan, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Sandström, Lars, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

af Geijerstam, Margareta, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 25 99 (sekr.).

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 10 december 1987.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

102

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.6Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20-jun-1991

Ordförande:

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 7-sep-1997)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Vice ordförande:

Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-jun-2003)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, sakkunnig (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 30-jun-2000)

Deuschl, Harald, överstelöjtnant (avliden mars-98) (fr.o.m den 1-jul-1997)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd (t.o.m den 30-sep-1997) Engdahl, Ola, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003) Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (t.o.m den 7-sep-1997)

Greenhill, Malin, folkrättshandläggare (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Himmelstrand Sundström, Kristina, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Holst, Fredrik, jur.mag. (fr.o.m den 15-dec-1998 t.o.m den 30-jun-2000)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Körlof, Björn, generaldirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m den 24-aug-1998 t.o.m den 30-jun-2000)

Ledmyr, Sonja, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Nilsson, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Nymark, Manólis, enhetsjurist (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den

103

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

30-jun-2000)

Rosvall, Göran, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 23-aug-1998)

Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-nov-2002)

Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-2002 t.o.m den 30-jun-2003)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 30-jun-2003)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 30-jun-2003)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 1-jul-1997 t.o.m den 30-sep-1997)

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 18-apr-1999) Wågnert, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jul-2000 t.o.m den 31-maj-2001)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 1000, direktval 405 26 48 (sekr.)

Direktiv för se regeringsbeslut den 20 juni 1991.

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

4.7Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-okt-1992

Ordförande:

Danielsson, Lars, statssekreterare (fr.o.m den 1-mar-1997 t.o.m den 26-apr-2000)

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m den 27-apr-2000) Lagerblad, Peter, statssekreterare (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den 14-jan-1996)

Rekke, Lars, statssekreterare (fr.o.m den 15-jan-1996 t.o.m den 28-feb-1997)

104

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Ledamöter:

Bohlin, Britt, ledamot av riksdagen (t.o.m den 2-maj-1999) Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995) Hafström, Jonas, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den 26-nov-2002)

Hökmark, Gunnar, led. av riksdagen (fr.o.m den 27-nov-2002) Jennehag, Jan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995 t.o.m den 2-maj-1999)

Jóhannesson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-maj-1999) Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-jan-1996) Landerholm, Henrik, ledamot av riksdagen (fr.o.m den 24-feb-1995 t.o.m den 31-okt-1998)

Nordgren, Annika, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995) Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 30-jan-1996) Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 12-jan-1995) Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m den 3-maj-1999)

Sakkunniga:

Bengtsson, Ulf, departementsråd (fr.o.m den 3-maj-1999) Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m den 18-maj-1999 t.o.m den 4-jun-2000)

Lidén, Anders, utrikesråd (fr.o.m den 18-dec-2002)

Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m den 3-maj-1999 t.o.m den 17-dec-2002)

Experter:

Berndtson, Hans, generallöjtnant (fr.o.m den 8-feb-2001) Hassel, Fredrik, stabschef (fr.o.m den 17-dec-2002) Riddarström, Bo, överdirektör (fr.o.m den 15-sep-1999 t.o.m den 17-dec-2002)

Waldemarsson, Bo, generalmajor (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 4-jun-2000)

Trouvé, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2001)

Expert och redaktör:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m den 22-maj-1997 t.o.m den 4-jun-2000)

Experter:

Engberg, Katarina, departementsråd, expert i frågor som rör anpassning av totalförsvarets förmåga (fr.o.m den 5-jun-2000) Kihl, Johan, generallöjtnant (fr.o.m den 5-jun-2000 t.o.m den 7-feb-2001)

Sekretariatet: Chef:

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m den 17-jan-1995 t.o.m den

17-maj-1999)

105

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m den 18-maj-1999)

Sekreterare:

Bergman, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 18-dec-2002) Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 17-jan-1995)

Druve Lundberg, Ingmarie, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-1999 t.o.m den 1-jul-2001)

Foghelin, Jan, avdelningschef (fr.o.m den 5-okt-1998 t.o.m den 17-maj-1999)

Hammarström, Ulf, ämnessakkunnig (fr.o.m den 13-maj-1996 t.o.m den 30-sep-1996)

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m den 28-mar-2001 t.o.m den 31-aug-2001) Lodin, Per, militärsakkunnig (fr.o.m den 17-jan-1995 t.o.m den 30-jun-1995)

Wieslander, Anna, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2000)

Örnfeldt, Eino, departementssekreterare (fr.o.m den 5-okt-1998 t.o.m den 30-sep-1999)

Lokal: Förvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. 405 10 00

Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992 den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 och den 8 maj 2000 §§ 2 och 3.

Utredningen har avgett

Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen

Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik

Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning

Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar

Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet

Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - Nätverksförsvar och Krishantering

Försvarsberedningen kommer att avge en säkerhetspolitisk rapport andra kvartalet 2003. Den 1 juni 2003 skall beredningen återkomma med en samlad bedömning samt med slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Beredningen skall också under andra kvartalet 2004 ge sin syn på viktigare frågor inför ett försvarsbeslut 2004.

106

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.8Frankrikedelegationen (Fö 1993:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 18-feb-1993

Ordförande:

Börjesson, Dick, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Carell, Anders, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Larsbrink, Göran, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Listh, Ola, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 1000, direktval 405 28 66 (sekr.).

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 18 februari 1993.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.9Tysklanddelegationen (Fö 1994:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-jun-1994

Ordförande:

Börjesson, Dick, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Carell, Anders, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Elger, Hans, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002) Hedén, Arne, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

107

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 28 66 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 2 juni 1994.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.10Storbritanniendelegationen (Fö 1994:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-feb-1994

Ordförande:

Börjesson, Dick, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

af Geijerstam, Margareta, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Johansson, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003) Lok, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003) Näsström, Staffan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

af Geijerstam, Margareta, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 99 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 10 februari 1994.

Delegationen arbete är inte tidsbegränsat.

108

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.11Polendelegationen (Fö 1995:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 5-maj-1994

Ordförande:

Harrskog, Kent, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Hammarlund, Lars, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lövgren, Jan-Erik, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Stenholm, Lars, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 5 maj 1994.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.12Beredningsgruppen för internationella, militära och civila fredsfrämjande insatser (Fö 1995:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-okt-1995

Vice ordförande:

Gustafsson, Yvonne, statssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2000) Jönsson, Lena, statssekreterare (fr.o.m den 1-nov-1995 t.o.m den 29-feb-2000)

Ledamöter:

Broman, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m den 10-feb-1999

t.o.m den 31-aug-2000)

109

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Daag, Nils, departementsråd (fr.o.m den 1-nov-1995 t.o.m den 25-jan-1998)

Gyllenstierna, Christofer, departementsråd (fr.o.m den 26-jan-1998 t.o.m den 16-jan-2002)

Hafström, Marie, departementsråd (fr.o.m den 1-nov-1995 t.o.m den 13-apr-1997)

Hederstedt, Johan, generalmajor (fr.o.m den 26-jan-1998 t.o.m den 31-maj-2000)

Lundberg, Peter, överste av 1 gr. (fr.o.m den 1-nov-1995 t.o.m den 25-jan-1998)

Moore, Michael, brigadgeneral (fr.o.m den 1-jun-2000) Raeder, Johan, departementsråd (fr.o.m den 17-jan-2002)

Sand Svensson, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 16-jan-2002)

Salomonson, Christina, departementsråd (fr.o.m den 14-apr-1997 t.o.m den 31-maj-2000)

Sandgren, Gösta, departementsråd (fr.o.m den 1-jan-1999 t.o.m den 9-feb-1999)

Steen, Tobias, departementssekreterare (fr.o.m den 17-jan-2002) Sylvén, Ebbe Lennart, departementsråd (fr.o.m den 14-apr-1997 t.o.m den 31-dec-1998)

Ågren, Birgitta, departementsråd (fr.o.m den 15-sep-2000)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00

Direktiv för beredningsgruppen, se regeringsbeslut den 19 oktober 1995.

Beredningsgruppens arbete är inte tidbegränsat.

4.13Ungerndelegationen (Fö 1997:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-dec-1995

Ordförande:

Harrskog, Kent, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Fjellner, Thomas, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

110

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Expert:

Sjörén, Jan-Åke, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut 1995-12-07.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.14Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och risker (Fö 1997:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-dec-1996

Ordförande:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m den 6-sep-2000) Jönsson, Lena, statssekreterare (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Vice ordförande:

Sundin, Åke, departementsråd (fr.o.m den 1-dec-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Ledamöter:

Andréasson, Sven-Arne, poliskommissarie (fr.o.m den 6-sep-2000 t.o.m den 1-nov-2000)

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 28-feb-1998) Björkman, Fredrik, expert (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Bley, Ulf, direktör (fr.o.m den 6-sep-2000)

Dyberg-Ek, Magnus, handläggare (fr.o.m den 6-sep-2000) Enander, Ann, laborator (fr.o.m den 6-sep-2000)

Fahlén, Marika, departementsråd (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Garton, Jan, analytiker (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000) Gustavsson, Per-Eric, överstelöjtnant (fr.o.m den 6-sep-2000 t.o.m den 30-nov-2000)

Haag, Göran, civilingenjör (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den

111

Försvarsdepartementet

16-mar-1998)

Hammarstedt, Sven, brandingenjör (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Jansson, Kent, handläggare (fr.o.m den 6-sep-2000) Jernelöv, Arne, professor (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Kulling, Per, överläkare (fr.o.m den 6-sep-2000)

Lindgren, Karin, planeringschef (fr.o.m den 6-sep-2000 t.o.m den 14-nov-2000)

Lindström, Åke, planeringschef (fr.o.m den 6-sep-2000) Looström, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 5-sep-2000)

Mathiasson, Ingela, överstelöjtnant (fr.o.m den 1-dec-2000) Modin, Thord, kriminalkommissarie (fr.o.m den 6-sep-2000) Nilsson, Jörgen, direktör (fr.o.m den 6-sep-2000)

Norberg, Karl-Axel, medicinalråd (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Nordlund, Roland, forskningschef (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Norlander, Lena, laborator (fr.o.m den 6-sep-2000)

Orler, Ann-Marie, t.f. byråchef (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Paulsson, Börje, avdelningsdirektör (fr.o.m den 6-sep-2000) Persson, Åke, avdelningschef (fr.o.m den 6-sep-2000) Rosén, Björn, överste 1. (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Sandberg, Nils Olof, överdirektör (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Stange, Christer, poliskommissarie (fr.o.m den 2-nov-2000) Stern, Peter, t.f. enhetschef (fr.o.m den 15-nov-2000) Stütz, Göran, forskningschef (fr.o.m den 6-sep-2000) Sundin, Åke, kansliråd (fr.o.m den 6-sep-2000)

Svedin, Uno, forskningschef (fr.o.m den 6-sep-2000)

Westerberg, Carina, avdelningsdirektör (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Widerström, Åke, avdelningschef (fr.o.m den 6-sep-2000) Öberg-Reinolf, Annelie, direktör (fr.o.m den 18-feb-1997 t.o.m den 5-sep-2000)

Sekreterare:

Hartoft, Percy, forskningsledare (fr.o.m den 6-sep-2000)

Bitr. sekreterare:

Schylström, Gunilla, planerare (fr.o.m den 6-sep-2000)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 28 65 (Percy Hartoft)

Skr. 2002/03:103

112

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för samverkansgruppen, se regeringsbeslut den 19 december 1996.

Samverkansgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

4.15Finlandsdelegationen (Fö 1998:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-dec-1995

Ordförande:

Lind, Jan-Olof, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Janson, Björn, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Jonsson, Urban, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 48 (Björn Janson)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 7 december 1995.

Ledningsgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

4.16Nordendelegationen (Fö 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-feb-1995

Ordförande:

Lind, Jan-Olof, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Janson, Björn, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Jonsson, Urban, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 48 (Björn Janson)

113

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Ledningsgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

4.17Utredningen (Fö 1999:03) om översyn av räddningstjänstlagen m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 18-nov-1999

Särskild utredare:

Dryselius, Harald, kammarrättslagman (fr.o.m den 18-nov-1999)

Sakkunniga:

Hedberg, Olof, kansliråd (fr.o.m den 10-apr-2000)

Lindgren, Anders, kansliråd (fr.o.m den 10-apr-2000)

Munter, Joakim, hovrättsassessor (fr.o.m den 10-apr-2000)

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m den 10-apr-2000)

Svensson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 10-apr-2000)

Swahn, Per, kansliråd (fr.o.m den 10-apr-2000)

Thorsell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 10-apr-2000)

Experter:

Andréasson, Sven-Arne, poliskommissarie (fr.o.m den 10-apr-2000 t.o.m den 1-nov-2000)

Ekberg, Lars, tillsynschef (fr.o.m den 10-apr-2000) Hammarstedt, Sven, brandingenjör (fr.o.m den 10-apr-2000) Hallström, Ulf, avdelningsdirektör (fr.o.m den 10-apr-2000) Hedström, Key, verksjurist (fr.o.m den 10-apr-2000)

Holst, Jonas, överläkare (fr.o.m den 20-feb-2001) Lundgren, Björn, byråchef (fr.o.m den 10-apr-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Olofsson, Lennart, försvarsdirektör (fr.o.m den 10-apr-2000) Schyberg, Staffan, verksjurist (fr.o.m den 10-apr-2000) Stange, Christer, poliskommissarie (fr.o.m den 2-nov-2000) Wallengren-Lejon, Annika, t.f. flygräddningschef (fr.o.m den 10-apr-2000)

Wintzer, Stig, utredare (fr.o.m den 30-mar-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:94, dir. 2001:30, dir. 2001:77 och dir. 2001:112

114

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen har avgett

SOU 2000:63 Samordning av sjö- och flygräddningstjänsterna

SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende

SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Uppdraget är därmed slutfört.

4.18Gränsövervakningsutredningen (Fö 1999:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-dec-1999

Särskild utredare:

Holmquist, Rolf, generaldirektör (fr.o.m den 15-feb-2001)

Experter:

Andersson, Mikael, rättssakkunnig (fr.o.m den 19-apr-2001)

Hultin, Bo, överste (fr.o.m den 15-feb-2001)

Jacobsson, Marie, ämnesråd (fr.o.m den 15-feb-2001)

Mosesson, Erik, revisionssekreterare (fr.o.m den 15-feb-2001)

Olofsson, Anders, poliskommissarie (fr.o.m den 15-feb-2001)

Samuelsson, Åke, byrådirektör (fr.o.m den 15-feb-2001)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m den 15-feb-2001)

Schyberg, Staffan, verksjurist (fr.o.m den 15-feb-2001)

Sekreterare:

Alvå, Tomas, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-feb-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:97 och dir. 2001:19

Utredningen har avgett

SOU 2002:4 Gränsövervakning under höjd beredskap

Uppdraget är därmed slutfört.

115

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.19Chiledelegationen (Fö 1999:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-maj-1997

Ordförande:

Gustafsson, Yvonne, (fr.o.m den 1-okt-2000 t.o.m den 31-dec-2001) Larsbrink, Göran, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Petersson, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 10-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 2 maj 1997.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.20Italiendelegationen (Fö 1999:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 10-apr-1997

Ordförande:

Böhlin, Birgitta, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002) von Heine, Carl, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Johansson, Anders, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

116

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 28 66 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 10 april 1997.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.21Malaysiadelegationen (Fö 1999:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 17-feb-1994

Ordförande:

Harrskog, Kent, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Bager, Peter, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Johnson, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Werin, Odd, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 28 april 1994.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

117

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.22Styrkommittén (Fö 1999:D) Nederländerna

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-feb-1998

Ordförande:

Lidström, Christer, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Bager, Peter, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002) Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002) Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Salomonsson, Lars E., (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003) Sandström, Lars, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Escaig, Benjamin, (fr.o.m den 25-jan-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Pechan, Hans, (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 28 66 (sekr.)

Direktiv för styrkommittén, se regeringsbeslut den 12 februari 1998.

Styrkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

4.23Singaporedelegationen (Fö 1999:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-maj-1998

Ordförande:

Anderberg, Bengt, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003) Bager, Peter, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2002) Holmström, Peter, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

118

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Sträng, Dick, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Werin, Odd, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 7 maj 1998.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.24Thailanddelegationen (Fö 1999:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 31-aug-1995

Ordförande:

Harrskog, Kent, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Bager, Peter, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Bååthe, Olle, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Werin, Odd, (fr.o.m den 30-okt-2002 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 31 augusti 1995.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

119

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.25Greklanddelegationen (Fö 1999:I)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 28-jan-1999

Ordförande:

Harrskog, Kent, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Johansson, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Olsson, Kennet, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 405 25 10 (sekr.)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 28 januari 1999.

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.26Exekutivkommitté för samarbete inom försvarsmaterielområdet med sex nationer (Fö 2000:A), sexnationsdelegationen

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-jul-1998

Ledamot:

Fagerberg, Lars, (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 24-jan-2002)

Sekreterare:

Jonasson, Kjell A., (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 24-jan-2002)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslutet den 6 juli 2000

120

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Delegationen är avslutad den 24 januari 2002.

4.27Arbetsgrupp (Fö 2000:B) för samordning av förberedelser inför freds- och krigstida hot inom området nukleära, biologiska och kemiska (NBC) stridsmedel

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-jun-2000

Ordförande:

Gyldén, Nils, generaldirektör (fr.o.m den 22-aug-2000)

Ledamöter:

Aggefors, Kjell, Styrelsen för psykologiskt försvar (fr.o.m den 13-okt-2000)

Altenberg, Per, Rikspolisstyrelsen/SÄPO (fr.o.m den 4-mar-2002) Andersson, Per, Försvarsmakten (fr.o.m den 4-mar-2002)

Aust, Michael, Försvarsdepartementet/MIL (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 3-mar-2002)

Barregren, Mats, Tullverket (fr.o.m den 13-okt-2000) Bengtsson, Martin, Försvarsdepartementet/SUND (fr.o.m den 4-mar-2002)

Blomqvist, Ulrik, Nacka brandförsvar (fr.o.m den 4-mar-2002) Cederberg, Jörgen, Försvarsdepartementet/SI (fr.o.m den 4-mar-2002) Edqvist, Lars-Erik, Statens veterinärmedicinska anstalt (fr.o.m den 4-mar-2002)

Egeryd, Andreas, Jordbruksdepartementet (fr.o.m den 4-mar-2002) Elgh, Fredrik, Smittskyddsinstitut (fr.o.m den 4-mar-2002)

Eiborn, Monika, Statens kärnkraftinspektion (fr.o.m den 13-okt-2000)  
Eriksson, Tore, Statens räddningsverk (fr.o.m den 4-mar-2002)  
Finck, Robert, Statens strålskyddsinstitut (fr.o.m den 13-okt-2000)  
Gyldén, Nils, generaldirektör (fr.o.m den 22-aug-2000)  
Göransson-Fellenius, Ewa, Landstingsförbundet (fr.o.m den  
13-okt-2000)  
Hammarlund, Anna, Försvarsdepartementet/MIL (fr.o.m den  
4-mar-2002)  
Hanby, Björn, Försvarsdepartementet/CIV (fr.o.m den 13-okt-2000)  
Holst, Jonas, Socialstyrelsen (fr.o.m den 4-mar-2002)  
Hyvönen, Nils, Justitiedepartementet (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m  
den 3-mar-2002)  
Isaksson, Stig, Statens kärnkraftsinspektion (fr.o.m den 4-mar-2002)  
Johansson, Lennart, Försvarets forskningsanstalt (fr.o.m den  
13-okt-2000) 121
 

Försvarsdepartementet

Johansson, Thomas G., Försvarsmakten (fr.o.m den 4-mar-2002) Kulling, Per, Socialstyrelsen (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 3-mar-2002)

Lau, Annmari, Inspektionen för strategiska produkter (fr.o.m den 4-mar-2002)

Lindgren, Anders, Socialdepartementet (fr.o.m den 13-okt-2000) Nord, Daniel, Utrikesdepartementet (fr.o.m den 27-nov-2000) Nordengren, Rolf, Statens räddningsverk (fr.o.m den 4-mar-2002) Nordqvist, Anders, Totalförsvarets forskningsinstitut (fr.o.m den 4-mar-2002)

Nylén, Torbjörn, Försvarets forskningsanstalt (fr.o.m den 13-okt-2000) Olldén, Per, Statens livsmedelsverk (fr.o.m den 13-okt-2000)

Olsson, Richard, Statens kärnkraftsinspektion (fr.o.m den 4-mar-2002) Olsson Sederholm, Alette, Jordbruksdepartementet (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 3-mar-2002)

Persson, Tommy, Tullverket (fr.o.m den 4-mar-2002) Pettersson, Tord, Justitiedepartementet (fr.o.m den 4-mar-2002) Preuthun, Jan, Statens jordbruksverk (fr.o.m den 13-okt-2000) Roffey, Roger, Försvarsdepartementet/SI (fr.o.m den 13-okt-2000) Soest, Vivian, Rikspolisstyrelsen (fr.o.m den 27-nov-2000)

Sola, Björn, Överstyrelsen för civil beredskap (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 8-mar-2001)

Svensson, Thure, Kemikalieinspektionen (fr.o.m den 13-okt-2000) Talvik, Martin, Överstyrelsen för civil beredskap (fr.o.m den 9-mar-2001)

Tegnell, Anders, Smittskyddsinstitutet (fr.o.m den 4-mar-2002) Tistad, Lena, Stataens räddningsverk (fr.o.m den 13-okt-2000) Tombrock, Gun, Miljödepartementet (fr.o.m den 13-okt-2000)

Wahren, Britta, Smittskyddsinstitutet (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 3-mar-2002)

Wangenfors, Jan, Försvarsmakten (fr.o.m den 13-okt-2000 t.o.m den 8-mar-2001)

Widgren, Christer, Försvarsmakten (fr.o.m den 9-mar-2001) Withaliasson, Inger, Tullverket (fr.o.m den 27-nov-2000 t.o.m den 3-mar-2002)

Österberg, Bo, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen (fr.o.m den 13-okt-2000)

Sekreterare:

Johansson, Lennart, Försvarets forskningsanstalt (fr.o.m den 13-okt-2000)

Direktiv för arbetsgruppen, se regeringsbeslut den 21 juni 2000.

Utredningen har avgett

Delrapport Förbättrad expertberedskap inför NBC-händelser (skrivelse 2001-03-01)

Delrapport NBC: Hot och risker (skrivelse 2001-06-14)

Skr. 2002/03:103

122

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Rapport "NBC - vidareutveckling av den operativa förmågan.

Slutrapport Rapporten NBC-Beredskapen nu och för framtiden

– Slutrapport från AgNBC

Uppdraget är därmed slutfört.

4.28Arbetsgrupp om skydd mot informationsoperationer (AgIO) (Fö 2000:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-jun-2000

Ordförande:

Mohr, Michael, Försvarsdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

vice ordförande:

Hellquist, Ingvar, Försvarsmakten (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Ledamöter:

Angerfelt, Bengt, Rikspolisstyrelsen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Druve Lundberg, Ingmarie, Försvarsdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Emanuelsson, Lars-Göran, Finansinspektionen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Engdahl, Stefan, Försvarsmakten (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Eriksson, Anders, Försvarets forskningsanstalt (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Ericson, Anders, Svenska bankföreningen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Flodin, Lars, SAF (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 1-okt-2000) Gustavsson, Torbjörn, Försvarets radioanstalt (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Hanby, Björn, Försvarsdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 25-feb-2001)

Holm, Christer, Försvarsmakten (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Holmberg, Marie, (fr.o.m den 14-maj-2001 t.o.m den 31-dec-2002) Johansson, Ulf, Försvarsdepartementet (fr.o.m den 26-feb-2001 t.o.m

den 31-dec-2002)

123

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Kronqvist, Stefan, Rikspolisstyrelsen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Lundgren, Bo Richard, Överstyrelsen för civil beredskap (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Markovic, Annika, Utrikesdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Mårtensson, Jan, Förvaltningsavdelningen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Mårtensson, Katja, Justitiedepartementet (fr.o.m den 6-jun-2002) Nicander, Lars, Försvarshögskolan (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Nylander, Leif, Försvarsdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 13-maj-2001)

Orci, Istán, Statskontoret (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Pettersson, Tord, Justitiedepartementet (t.o.m den 5-jun-2002)

Sand, Fredrik, Näringsdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Skarell, Gunnar, Finansdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 25-feb-2001)

Stütz, Göran, Styrelsen för psykologiskt försvar (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Svensson, Tommy, (fr.o.m den 2-okt-2000 t.o.m den 31-dec-2002) Söderström, Lars, Justitiedepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Weihe, Christina, Justitiedepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Widerström, Åke, Post- och telestyrelsen (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2001)

Wik, Manuel W., Försvarets materielverk (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Wrange, Pål, Utrikesdepartementet (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Sekreterare:

Nicander, Lars, (fr.o.m den 7-sep-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Direktiv för arbetsgruppen, se regeringsbeslut den 21 juni 2000 samt den 20 december 2001.

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete den 31 december 2002.

124

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.29Brasiliendelegationen (Fö 2000:D)

Organ inom Regeringskanliset ’

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-jun-2000

Ordförande:

Harrskog, Kent, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Hedén, Arne, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Petersson, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 25 10 (Per Anderson)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 21 juni 2000

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.30Sydafrikadelegationen (Fö 2000:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 3-feb-2000

Ordförande:

Näsström, Staffan, företrädare för Försvarsdepartementet (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Ledamöter:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Johansson, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lövgren, Jan-Erik, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Rylander, Jan, (fr.o.m den 1-okt-2000 t.o.m den 30-sep-2003)

125

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Anderson, Per, (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 30-sep-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 25 10 (Per Anderson)

Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 3 februari 2000

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

4.31Utredningen (Fö 2001:01) om Styrning och Organisation avMaterialförsörjningen (STYROM)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-mar-2001

Särskild utredare:

Tånneryd, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 19-apr-2001)

Sakkunniga:

Granholm, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m den 21-maj-2001) Hellström Rückert, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m den 21-maj-2001)

Experter:

Andersson, Anders, direktör (fr.o.m den 28-jun-2001)

Brising, Dag, civilingenjör (fr.o.m den 28-jun-2001)

Domeij, Maria, kansliråd (fr.o.m den 28-jun-2001)

Elger, Hans, överingenjör (fr.o.m den 28-jun-2001)

Hellstrand, Mats, överste 1.gr (fr.o.m den 28-jun-2001)

Lidström, Christer, brigadgeneral (fr.o.m den 28-jun-2001)

Lindstedt, Göran, överstelöjtnant (fr.o.m den 19-dec-2001)

Olauson, Christer, avdelningsdirektör (fr.o.m den 12-nov-2001)

Sekreterare:

Isander, Claes, revisionsdirektör (fr.o.m den 1-maj-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:21 och dir. 2002:51

Utredningen har avgett

SOU 2002:39 STYrning och Organisation av

Materielförsörjningen för Försvaret (STYROM)

Uppdraget är därmed slutfört.

126

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.32Utredningen (Fö 2001:02) om överlåtelse av verksamheten vid Musköörlogsvarv till civil industri m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-jun-2001

Särskild utredare:

Jansson, Kjell, generaldirektör (fr.o.m den 21-jun-2001)

Sakkunnig:

Domeij, Maria, kansliråd (fr.o.m den 17-sep-2001)

Sekreterare:

Markstedt, Lars, revisionsdirektör (fr.o.m den 17-sep-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:58

Utredningen har avgett

SOU 2002:34 Muskövarvet - Utveckling eller avveckling?

Uppdraget är därmed slutfört.

4.33Utredning (Fö 2001:03) om översyn av Försvarets radioanstalt

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 6-sep-2001

Särskild utredare:

Wiktorin, Owe, general (fr.o.m den 6-sep-2001)

Sakkunniga:

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 18-okt-2001) Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m den 18-okt-2001)

Åkesson, Ingvar, expeditions- och rättschef (fr.o.m den 18-okt-2001)

Experter:

Backteman, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m den 18-okt-2001 t.o.m den 11-feb-2002)

Dràb, Michaela, rättssakkunnig (fr.o.m den 18-okt-2001)

Egerstedt, Olof, överdirektör (fr.o.m den 18-okt-2001)

127

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Koch, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 12-feb-2002)

Mattsson, Therese, byråchef (fr.o.m den 1-nov-2001)

Sohlman, Staffan, departementsråd (fr.o.m den 18-okt-2001)

Syrén, Håkan, generallöjtnant (fr.o.m den 18-okt-2001)

Weihe, Christina, rättschef (fr.o.m den 18-okt-2001)

Sekreterare:

Dryselius, Harald, kammarrättslagman (fr.o.m den 1-nov-2001)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 26 47 (Harald Dryselius)

Direktiv för utredningen se, dir. 2001:66 och dir. 2002:152

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 mars 2003.

4.34Utredningen (Fö 2001:04) om en ny myndighet för beredskapsplanering

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-okt-2001

Särskild utredare:

Eksborg, Ann-Louise, generaldirektör (fr.o.m den 19-okt-2001)

Sakkunniga:

Bjuremalm, Roland, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Gradin, Ulrica, ämnesråd (fr.o.m den 30-nov-2001)

Pettersson, Tord, ämnessakkunnig (fr.o.m den 30-nov-2001) Sjöberg, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Svensson, Mari, kansliråd (fr.o.m den 30-nov-2001)

Experter:

Angestav, Niklas, enhetschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Bjarke, Styrbjörn, stabschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Darrell, Birgitta, avdelningschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Eriksson, Inger, länsråd (fr.o.m den 30-nov-2001) Friberg, Johan, enhetschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Johansson, Anders, enhetschef (fr.o.m den 30-nov-2001)

Karlsson, Staffan, kriminalkommissarie (fr.o.m den 30-nov-2001) Lindgren, Anders, kansliråd (fr.o.m den 30-nov-2001) Lindström, Åke, planeringschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Lundgren, Bo Richard, utredningschef (fr.o.m den 30-nov-2001) Lundstedt, Berit, säkerhetsindendent (fr.o.m den 30-nov-2001)

Muld, Andres, administrativ direktör (fr.o.m den 30-nov-2001)

128

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Thorsell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001)

Tombrock, Gun, departementsråd (fr.o.m den 30-nov-2001)

Weglert, Christina, institutionschef (fr.o.m den 30-nov-2001)

Huvudsekreterare:

Hassel, Fredrik, officer (fr.o.m den 1-dec-2001)

Sekreterare:

Cederlund, Klara, kammarrättsassessor (fr.o.m den 29-nov-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Dahlberg Skogh, Christina, jurist (fr.o.m den 10-jan-2002) Finné-Molinder, Maria, administrativ chef (fr.o.m den 1-apr-2002) Enberg, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 19-nov-2001) Myrberg, Björn, ekonomichef (fr.o.m den 1-maj-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:84 och 2002:50

Utredningens uppdrag slutfördes den 30 juni 2002 och den nya myndigheten Krisberedskapsmyndigheten inrättades den 1 juli 2002.

4.35Utredningen (Fö 2001:05) Avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-okt-2001

Särskild utredare:

Meyer Ridbäck, Margareta, organisationsutredare (fr.o.m den 9-nov-2001)

Experter:

Brandtell, Per, departementssekreterare (fr.o.m den 1-maj-2002)

Skogsberg, Eva-Marie, socionom (fr.o.m den 1-maj-2002)

Olander, Jan-Åke, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-maj-2002)

Sekreterare:

Enberg, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m den 15-aug-2002 t.o.m den 22-sep-2002)

Stenberg, Inger, (fr.o.m den 1-maj-2002)

Lokal: Liljeholmsvägen 30, 117 61 STOCKHOLM, tel. 08-691 11 99 (Meyer Ridbäck)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:83

129

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2003.

4.36Exekutivkommittén (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 31-maj-2001

Ledamöter:

Anderberg, Bengt, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 14-apr-2002) Böhlin, Birgitta, (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 17-dec-2002) Hanson, Stefan, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 31-jul-2001) Hedén, Arne, (fr.o.m den 1-aug-2001)

Hedskog, Björn, (fr.o.m den 26-jun-2001) Källmén, Stephan, (fr.o.m den 26-jun-2001) Lundberg, Peter, (fr.o.m den 17-dec-2002)

Raeder, Johan, kansliråd (fr.o.m den 31-maj-2001 t.o.m den 28-okt-2001)

Sandek, Alf, (fr.o.m den 26-jun-2001) Schlyter, Carl-Mikael, (fr.o.m den 26-jun-2001) Wallander, Bo, (fr.o.m den 15-apr-2002)

Ersättare:

Andersson, Svante, (fr.o.m den 26-jun-2001)

Ekdahl, Birte Giesel, (fr.o.m den 26-jun-2001)

Jonasson, Kjell A., (fr.o.m den 31-maj-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Hanson, Stefan, (fr.o.m den 11-sep-2001)

Hedskog, Björn, (fr.o.m den 1-jan-2002)

Langemar, Göran, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Näsström, Staffan, (fr.o.m den 26-jun-2001)

Olsson, Daniel, (fr.o.m den 26-jun-2001 t.o.m den 14-apr-2002)

Savelli, Andreas, (fr.o.m den 1-jan-2002)

Tjäder, Thomas, (fr.o.m den 15-apr-2002)

Lokal: Försvarsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 26 33 (Andreas Savelli)

Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001

Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

130

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.37Underrättelsedatautredningen (Fö 2002:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-feb-2002

Särskild utredare:

Wahlqvist, Sten, kammarrättslagman (fr.o.m den 7-feb-2002)

Experter:

Ahlqvist, Clara, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-mar-2002) Andersson, Mikael, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-mar-2002) Liljeqvist, Peder, kammarrättsassessor (fr.o.m den 15-mar-2002) Nyman, Kjell, verksjurist (fr.o.m den 15-mar-2002)

Olsson, Göran, försvarsjurist (fr.o.m den 17-jun-2002)

Wallin, Elisabeth, avdelningsdirektör (fr.o.m den 15-mar-2002) Åström, Karin, förste arkivarie (fr.o.m den 15-mar-2002)

Sekreterare:

Dahlström, Lars, kammarrättsassessor (fr.o.m den 7-feb-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. 031-701 53 54

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:13

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2003.

4.38Skolreformutredningen (Fö 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-mar-2002

Särskild utredare:

Carlsson, Janne, professor (fr.o.m den 14-mar-2002)

Sakkunnig:

Wikberg, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 17-jun-2002)

Experter:

André Turlind, Elisabeth, forskningsledare (fr.o.m den 17-jun-2002) Eriksson-Kurkiewicz, Karin, major (fr.o.m den 17-jun-2002)

131

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Fors, Eva, utbildningsdirektör (fr.o.m den 17-jun-2002)

Jakobsson, Jan Erik, överste (fr.o.m den 17-jun-2002)

Ling, Conny, överstelöjtnant (fr.o.m den 17-jun-2002)

Ljung, Bo, laborator (fr.o.m den 17-jun-2002)

Sekreterare:

Rudberg, Sven, kommendör (fr.o.m den 1-maj-2002)

Lokal: c/o Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 STOCKHOLM, tel. 788 93 80 (sekreteraren)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:41 och dir. 2002:127

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2003.

4.39Utredningen (Fö 2002:03) Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-apr-2002

Särskild utredare:

Neretnieks, Karlis, generalmajor (fr.o.m den 18-apr-2002)

Expert:

Törner, Harald, avdelningsdirektör (fr.o.m den 15-okt-2002 t.o.m den 30-jun-2003)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel), direktval 405 29 46 (utredaren)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:57

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

132

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.40Utredningen (Fö 2002:04) om översyn av Totalförsvarets forskningsinstitut

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-jun-2002

Särskild utredare:

Petersson, Ingrid, överdirektör (fr.o.m den 13-jun-2002 t.o.m den 20-dec-2002)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:42

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 november 2003.

4.41Utredningen (Fö 2002:05) för samordnad informationsförsörjning (USI)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-jul-2002

Särskild utredare:

Jonsson, Bo, genereraldirektör (fr.o.m den 11-jul-2002)

Sakkunniga:

Axelsson, Kenneth, enhetschef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Johansson, Ulf, kansliråd (fr.o.m den 26-sep-2002)

Thorsell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 26-sep-2002)

Vestman, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 26-sep-2002)

Experter:

Ahlberg, Katarina, säkerhetschef (fr.o.m den 26-sep-2002) Collman, Anders, byrådirektör (fr.o.m den 26-sep-2002) Ekman, Britt, informationschef (fr.o.m den 26-sep-2002) Eriksson, Thord, brandingenjör (fr.o.m den 26-sep-2002) Hammar, Kerstin, byråchef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Helsing, Peter, stf chef beredskapsenheten (fr.o.m den 26-sep-2002) Jardmark, Jan, avdelningsdirektör (fr.o.m den 26-sep-2002) Liljegren, Eva, projektledare (fr.o.m den 26-sep-2002)

Ljungdahl Ståhle, Eva, biomediinsk analytiker (fr.o.m den

26-sep-2002)

133

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lundin, Enrico, avdelningschef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Nilsson, Jonny, enhetschef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Nordensten, Christina, byråinspektör (fr.o.m den 26-sep-2002)

Nyström, Kenneth, informationsansvarig (fr.o.m den 26-sep-2002)

Olsson, Anna, informationschef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Olsson, Richard, beredskapsansvarig (fr.o.m den 26-sep-2002)

Petersson, Ulla-Britt, avdelningsdirektör (fr.o.m den 26-sep-2002)

Wingren, Sven, avdelningsdirektör (fr.o.m den 26-sep-2002)

Wedensjö Österholm, Elisabeth, enhetschef (fr.o.m den 26-sep-2002)

Sekreterare:

Dérans, Douglas, organisationsdirektör (fr.o.m den 1-sep-2002)

Westin, Tony, enhetschef (fr.o.m den 1-sep-2002)

Lokal: c/o Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 STOCKHOLM, tel. 690 45 11 (Tony Westin)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:100

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2003.

4.42InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-jul-2002

Särskild utredare:

Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 11-jul-2002)

Sakkunniga:

Johansson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Oehme, Richard, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Experter:

Daniels, John, avdelningschef (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Jonsson, Arne, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Lager-Levin, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Lindberg, Helena, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 2 okt-2002)

Starkerud, Kristina, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 2 okt-2002)

Huvudsekreterare:

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m. den 2-okt-2002)

Sekreterare:

Gennert Johansson, Josefin, fil.mag. (fr.o.m den 1-dec-2002)

134

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Departementens utredningsavdelning, Vasagatan 8-10, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 6 maj 2005.

4.43Utredningen (Fö 2002:07) om utvärdering av Rådet för insyn i Försvarsmakten

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-jun-2002

Särskild utredare:

Holmquist, Rolf, generaldirektör (fr.o.m den 27-aug-2002)

Sakkunnig:

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m den 2-okt-2002)

Experter:

Andersson, Simon, organisationsdirektör (fr.o.m den 2-okt-2002)

Haldén, Eva, filosofie doktor (fr.o.m den 2-okt-2002)

Norman, Hans, överstelöjtnant (fr.o.m den 2-okt-2002)

Sekreterare:

Johansson, Andreas, pol.mag. (fr.o.m den 19-sep-2002)

Lokal: Departementens utredningsavdelning, Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel), direktval 405 24 60 (sekreteraren)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:79

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 januari 2003.

135

Försvarsdepartementet Skr. 2002/03:103

4.44Utredningen (Fö 2002:08) Översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med andra länder

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-nov-2002

Särskild utredare:

Molander, Lisbeth, skattedirektör (fr.o.m den 1-dec-2002)

Sekreterare:

Björnsson, Ann-Louise, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningslokaler, Box 347, 401 25

GÖTEBORG, tel. växel 031-701 53 50 (sekr.)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:137

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

136

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 8, 10, 11, 12, 14, 22, 30, 42 och 44

5.1Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-jun-1991

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m den 16-nov-1998) Thalén, Ingela, statsråd (t.o.m den 21-mar-1996)

Wallström, Margot, f.d. statsråd (fr.o.m den 22-mar-1996 t.o.m den 5-okt-1998)

Vice ordförande:

Hedborg, Anna, statsråd (t.o.m den 21-mar-1996)

Klingvall, Maj-Inger, statsråd (fr.o.m den 22-mar-1996 t.o.m den 28-nov-1999)

Thalén, Ingela, statsråd (fr.o.m den 29-nov-1999)

Ledamöter:

Albihn, Berndt, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m den 21-aug-1997)

Alkebratt, Stig, vice ordförande (fr.o.m den 18-apr-2000) Andreasson, Lage, förbundsordförande (fr.o.m den 20-sep-1996) Andersson, Gun-Britt, statssekreterare (t.o.m den 21-mar-1996) Bergvall, Olof, förbundsordförande (t.o.m den 20-aug-1997) Carlshamre, Nils, förbundsordförande (t.o.m den 26-sep-1999) Ekberg, Valter, vice förbundsordförande

Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande (t.o.m den 14-okt-1998) Fiskesjö, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m den 27-sep-1999) Gustavsson, Nils, vice förbundsordförande (fr.o.m den 20-sep-1996) Hedler, Karl-Olov, vice ordförande (SPRF) (fr.o.m den 29-aug-2000) Jonäng, Gunnel, vice förbundsordförande (t.o.m den 26-sep-1999) Lang, Nils, förbundsledamot (fr.o.m den 2-apr-1997)

Lindgärde, Jan-Erik, vice förbundsordförande (fr.o.m den 15-okt-1998) Moberg, Bernt, förbundskonsulent (t.o.m den 28-feb-1995)

Norling, Bengt, f.d. landshövding (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 20-aug-1997)

Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 15-okt-1998)

137

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sandberg, Lars, förbundsordförande (t.o.m den 19-sep-1996) Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m den 23-nov-1998) Sjöberg, Torgny, vice förbundsordförande (fr.o.m den 21-aug-1997) Strömdal, Gunborg, förbundsledamot (fr.o.m den 2-apr-1997) Svensson, Hans, statssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 28-nov-1999)

Svensson, Sven O., förbundsordförande (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 17-apr-2000)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 7-okt-1998)

Westerholm, Barbro, förbundsordförande (fr.o.m den 27-sep-1999) Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m den 24-jan-2000)

Öhrn, Joel, vice förbundsordförande (t.o.m den 28-feb-1995)

Sakkunniga:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m den 18-feb-1997) Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-1995 t.o.m den 21-mar-1996)

Rydén Bergendahl, Inger, departementsråd (t.o.m den 17-feb-1997) Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 1-mar-1995) Torpare, Bo, departementssekreterare (t.o.m den 14-okt-1998)

Experter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m den 15-okt-1998 t.o.m den 31-okt-2001)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (t.o.m den 31-okt-2001) Haglund, Anna, departementssekretarare (avliden) (fr.o.m den 1-nov-2001)

Jennbert, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1996 t.o.m den 14-okt-1998)

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m den 9-mar-1993) Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m den 1-nov-2001)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2001) Åkesson, Per, departementssekreterare (t.o.m den 21-mar-1996)

Sekreterare:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m den 1-apr-2000 t.o.m den 31-dec-2000)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (t.o.m den 31-mar-2000) Lindroth, Beryl, departementssekreterare

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2001)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 405 34 03 (Lindroth).

Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49.

138

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Kommitténs arbete beräknas pågå tills vidare.

5.2Samordningsorganet för narkotikafrågor (S 1984:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 4-okt-1983

Ordförande:

Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999)

Vice ordförande:

Foyer, Margareta, departementsråd (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-maj-2000)

Nilsson Carlsson, Iréne, departementsråd (fr.o.m den 1-aug-2000)

Ledamöter:

Groth, Christian, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Halle, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m den 1-nov-2000) Harby Samuelsson, Madeleine, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2000)

Herrström, Bengt Gunnar, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Johansson, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Karlsson, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2000) Ljungh, Claes, statssekreterare (fr.o.m den 18-jun-1999) Lundborg, Hans, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Lång, Viveca, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-2000) Mansnérus, Annika, kansliråd (fr.o.m den 20-maj-1999) Rennerstedt, Kristina, statssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999) Renström, Eskil, kansliråd (fr.o.m den 20-maj-1999)

Smedberg, Martina, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-mar-2000)

Svensson, Charlotte, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2000)

Wersäll, Fredrik, rättschef (fr.o.m den 20-maj-1999)

Öst, Angela, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2000)

Sekreterare:

Hilmersson, Andréas, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Mansnérus, Annika, departementssekreterare (t.o.m den 29-sep-2000) Öst, Angela, kammarrättsassessor (fr.o.m den 30-sep-2000 t.o.m den

30-sep-2002)

139

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00.

5.3Delegationen för frågor som rör hälso- och sjukvården i krig (S 1987:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-feb-1987

Ordförande:

Wallström, Margot, socialminister (t.o.m den 30-nov-1998)

Engqvist, Lars, socialminister (fr.o.m den 1-dec-1998)

Vice ordförande:

Westerberg, Ulf, statssekreterare (t.o.m den 30-nov-1998)

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m den 1-dec-1998)

Ledamöter:

Blanck, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m den 1-sep-1998 t.o.m den 30-sep-2000)

Edhag, Olof, överdirektör (t.o.m den 31-maj-1999)

Engman, Gerd, civilbefälhavare (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 31-dec-2000)

Ericson, Sture, generaldirektör (fr.o.m den 1-sep-1996) Göransson, Ann-Marie, generalläkare (fr.o.m den 1-jul-1997) Jansson, Kent, sekreterare (fr.o.m den 1-mar-2002) Jonasson, Lennart, direktör (fr.o.m den 30-nov-1994 t.o.m den 30-sep-2000)

Kulling, Per, medicinalråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Möllefors, Kaj, landstingsdirektör (fr.o.m den 1-sep-1998 t.o.m den 14-dec-2000)

Nilsson Carlsson, Iréne, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Nilsson, Owe, kommunalråd (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 31-maj-1999)

Norberg, Karl-Axel, medicinalråd (fr.o.m den 1-nov-1996 t.o.m den 30-sep-2000)

Nordenfelt, Erik, professor (fr.o.m den 30-nov-1994 t.o.m den 31-aug-2001)

Norrby, Ragnar, generaldirektör (fr.o.m den 1-sep-2001) Petersson, Ingrid, överdirektör (t.o.m den 31-aug-1998) Reepalu, Ilmar, kommunalråd (t.o.m den 31-mar-1997) Reuterstrand, Björn, rättschef (fr.o.m den 15-dec-1997 t.o.m den

31-okt-1999)

140

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Rehnqvist, Nina, överdirektör (fr.o.m den 1-jun-1999) Rindeborn, Peter, utredare (fr.o.m den 1-aug-1995 t.o.m den 31-aug-1998)

Salomonson, Christina, generaldirektör (fr.o.m den 1-okt-2000) Salomonson, Christina, departementsråd (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 30-sep-2000)

Schubert, Endrick, regionråd (fr.o.m den 1-jun-1999) Stridsman, Kjell, ämnesråd (fr.o.m den 1-sep-1998) Wigzell, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 1-sep-1998) Wintzer, Stig, utredare (fr.o.m den 15-dec-2000) Zelmin-Åberg, Erna, expeditions- och rättschef (fr.o.m den 1-nov-1999)

Åhs, Ulla, sektionschef (fr.o.m den 1-okt-2000 t.o.m den 28-feb-2002) Örtendahl, Claes, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 1-jun-1989 t.o.m den 31-aug-1998)

Sekreterare:

Lindgren, Anders, ämnesråd

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 33 10 (Lindgren)

5.4Genomförandegruppen (S 1994:G)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 23-jun-1994

Ordförande:

Klingvall, Maj-Inger, socialförsäkringsminister (t.o.m den 13-sep-1999)

Thalén, Ingela, socialförsäkringsminister (fr.o.m den 1-nov-1999)

Ledamöter:

Björnemalm, Maud, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 7-nov-1994)

Frebran, Rose-Marie, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 25-nov-1998)

Gennser, Margit, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 1-aug-1994)

Kjörnsberg, Arne, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 7-nov-1994)

Könberg, Bo, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 7-okt-1994)

Pettersson, Åke, partisekreterare /c (fr.o.m. den 1-aug-1994

Svensson, Hans, statssekreterare (t.o.m den 21-sep-1999)

Wiklund, Pontus, f.d. led. av riksdagen /kd (t.o.m den 24-nov-1998)

Sakkunniga:

Hegelund, Sven, statssekreterare (fr.o.m den 15-dec-1999)

141

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Ljunggren-Lönnberg, Lil, statssekreterare (fr.o.m den 25-nov-1998 t.o.m den 25-nov-1998)

Rexed, Knut, statssekreterare (t.o.m den 9-okt-1998) Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m den 28-mar-2000)

Experter:

Abelson, Lars Göran, hovrättsråd (t.o.m den 31-dec-1998) Ackerby, Stefan, departementsråd (t.o.m den 31-dec-1996) Edvardsson, Einar, f.d. byråchef (t.o.m den 29-okt-2000)

Gustafsson, Charlotta, departementssekreterare (fr.o.m den 19-maj-1999)

Hansson, Ingemar, professor (t.o.m den 18-maj-1999) Lender, Adriana, avdelningschef (fr.o.m den 1-aug-1999) Olsson, Hans, byråchef (fr.o.m. den 1-dec-1995 Orustfjord, Stig, avdelningschef (t.o.m den 31-jul-1999) Palmer, Ed, byråchef (fr.o.m. den 1-nov-1995)

Wildig, Mona, departementsråd (t.o.m den 17-maj-1998)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00.

Gruppen har avgett

Ds 1995:41 Reformerat pensionsystem - lag om inkomstgrundad ålderspension, m.m. Del 1 och 2

Ds 1997:66 Garantipension och samordningsfrågor m.m. Ds 1997:67 Inkomstgrundad ålderspension - finansiella frågor m.m.

Ds 1998:31 Sammanställning av remissyttranden över betänkanden som legat till grund för propositionerna om reformerat ålderspensionssystem (prop. 1997/98:151 om Inkomstgrundad ålderspension, m.m. och prop. 1997/98:152 om Garantipension, m.m.)

Ds 1999:43 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet - regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördelningsdel.

142

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.5Nationella ledningsgruppen för alkohol- och drogförebyggande insatser (S 1997:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 3-apr-1997

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m den 16-nov-1998)

Wallström, Margot, statsråd (t.o.m den 6-okt-1998)

Vice ordförande:

Dreber, Agneta, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 31-jan-2000)

Ledamöter:

Andersson, Widar, f.d. led. av riksdagen /s (fr.o.m den 10-jun-1997 t.o.m den 31-maj-1999)

Bergquist, Agneta, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-1999) Brandborn, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997) Bryntesson, Lars, departementsråd (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 31-dec-2000)

Carlsson, Bibbi, verkst. direktör (fr.o.m den 1-jan-2001) Ekholm, Mats, generaldirektör (fr.o.m den 1-feb-2000) Eliasson, Ingemar, landshövding (fr.o.m den 8-apr-1997)

Fernlund, Carl-Gustaf, departementsråd (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 30-jan-1999)

Foyer, Margareta, departementsråd (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 31-maj-2000)

Göransson, Birgitta, kriminalvårdsdirektör (fr.o.m den 1-feb-1999 t.o.m den 30-apr-2000)

Heckscher, Sten, rikspolischef (fr.o.m den 8-apr-1997) Hedborg, Anna, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2001) Hibell, Björn, direktör (fr.o.m den 8-apr-1997)

Håkansson, Ingela, departementsråd (fr.o.m den 1-jan-2001) Jansson, Kjell, generaldirektör (fr.o.m den 1-feb-1999) Knutsson, Gert, ämnesråd (fr.o.m den 8-apr-1997)

Korpi, Sture, generaldirektör (fr.o.m den 1-jul-1998) Larsson, Ulf, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 30-jan-1999)

Leczinsky, Carl, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Linde, Leif, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997) Lindholm, Evert, förbundsdirektör (fr.o.m den 8-apr-1997)

Lundgren, Ulf P, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den

143

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

31-jan-2000)

Löfström, Anna, enhetschef (fr.o.m den 1-feb-2000 t.o.m den 31-maj-2000)

Magnusson, Eva Maria, enhetschef (fr.o.m den 1-feb-1999 t.o.m den 31-jan-2000)

Neuman, Gun, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997) Nilsson Carlsson, Iréne, departementsråd (fr.o.m den 1-aug-2000) Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 8-okt-1998)

Romanus, Gabriel, verkst. direktör (fr.o.m den 10-jun-1997 t.o.m den 30-jun-1999)

Sundström, Monica, verkst. direktör (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 31-maj-2000)

Wersäll, Fredrik, rättschef (fr.o.m den 8-apr-1997)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 7-okt-1998)

Wigzell, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 1-feb-1999) Ågren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m den 1-feb-2000)

Örtendahl, Claes, generaldirektör (fr.o.m den 8-apr-1997 t.o.m den 30-jan-1999)

Österdahl, Bertel, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-2001)

Sekreterare:

Brännström, Gunborg, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-mar-2000) Mansnérus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 5-maj-1997 t.o.m den 29-feb-2000)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. direkt 405 30 68 (Brännström)

5.6Handikappdelegationen (S 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 5-mar-1998

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. den 5-mar-1998)

Ledamöter:

Andersson, Birgitta, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Axelsson, Anita, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Bladh, Agneta, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001)

Boström, Birgitta, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001)

144

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Ekensten, Vilhelm, vice ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001 t.o.m den 30-sep-2002)

Eriksson, Gun, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001) Forsén, Jan-Olof, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001) Grönlund, Jan, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001) Häggroth, Sören, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001) Johansson, Solveig, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998) Krook, Anna-Lena, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001) Lööw, Lars, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-jun-1999)

Nilsson, Berndt, ordförande (fr.o.m den 1-jul-1999) Nolte, Lennart, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998) Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m den 1-okt-2002)

Thorgren, Gunilla, statssekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001) Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Öhrsvik, Lena, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998)

Suppleant:

Bergwall, Marie-Jeanette, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-jun-1999)

Blom, Anita S, styrelseledamot (fr.o.m den 14-jun-2001)

Forsén, Jan-Olof, v. ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Karlsson, Åke, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Lindström, Anders, generalsekreterare (fr.o.m den 14-jun-2001) Lundgren, Maria, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001)

Lundin, Inge-Britt, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-1998)

Paulin, Monica, ordförande (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 30-sep-2002)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001) Wallin, Roger, kanslichef (fr.o.m den 18-jun-1998 t.o.m den 16-jun-2000)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m den 1-okt-2002) Wikström, Lars-Åke, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001) Åsberg, Benny, ordförande (fr.o.m den 14-jun-2001)

Sekretariat:

Blom, Michael, departementssekreterare (t.o.m den 31-aug-2002)

Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2002)

Lisskar-Dahlgren, Eva, kansliråd (fr.o.m den 1-sep-2002)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 32 07 (Jansson) och 405 37 52 (Lisskar-

Dahlgren)

145

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.7SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden (S 1998:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 22-dec-1998

Ordförande:

Ytterberg, Claes-Bertil, biskop (fr.o.m den 22-dec-1998)

Ledamöter:

Arvidson, Margareta, f.d. kommunalråd (fr.o.m den 11-feb-1999) Beck-Friis, Barbro, professor (fr.o.m den 11-feb-1999 t.o.m den 30-sep-2001)

Brus, Sven, kommunalråd (fr.o.m den 1-jul-2000) Bäckström, Ulla, geriatriker (fr.o.m den 1-okt-2001)

Einhorn, Jerzy, professor (avliden) (fr.o.m den 11-feb-1999 t.o.m den 30-apr-2000)

Eriksson, Åke, ordförande i Moderata Samlingspartiets Seniorer (fr.o.m den 11-feb-1999)

Hagen, Catharina, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 11-feb-1999 t.o.m den 30-nov-2001)

Husmark Pehrsson, Cristina, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 11-feb-1999)

Johansson, Olof, universitetsadjunkt/doktorand (fr.o.m den 11-feb-1999)

Karlsson, Hans, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999 t.o.m den 30-sep-2000)

Klockare, Lennart, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999) Larsson, Roland, f.d. led. av riksdagen /c (fr.o.m den 11-feb-1999) Nordlund, Harald, f.d. led. av riksdagen /fp (fr.o.m den 11-feb-1999) Olofsson, Eva, kommunalråd (fr.o.m den 15-jun-2001)

Olsson, Lena, led. av riksdagen /v (fr.o.m den 11-feb-1999 t.o.m den 14-jun-2001)

Persson, Catherine, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999) Pettersson, Margareta, f.d. pol.sekr. (fr.o.m den 11-feb-1999) Pettersson, Marina, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999) de Pourbaix-Lundin, Marietta, led. av riksdagen /m (fr.o.m den 1-dec-2001)

von Sydow, Tullia, f.d. led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999) Wittgren-Ahl, Siw, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 11-feb-1999) Öhman, Conny, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 1-okt-2000)

Sakkunniga:

Alaby, Gert, utredare (fr.o.m den 1-aug-1999)

Alkebratt, Stig, förbundskonsulent (fr.o.m den 20-maj-1999) Axestam, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999

t.o.m den 30-nov-2001)

146

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Cronsioe, Carina, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999) Elfving, Anna-Stina, utredningssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999) De Groat, Eric, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Hestvik, Inger, förbundsledamot (fr.o.m den 20-maj-1999) Johansson, Lennarth, avdelningsdirektör (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-jul-1999)

Lidbom, Tore, ombudsman (fr.o.m den 20-maj-1999)

Liljeqvist, Margareta, utredare (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 30-jun-2000)

Lindström, Irene, sekreterare (fr.o.m den 1-dec-2001) Lundkvist, Inger, utredare (fr.o.m den 1-jul-2000)

Morthenson Ekelöf, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2002)

Mårtensson, Harald, ombudsman (fr.o.m den 20-maj-1999) Nilsson, Robert, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jan-2001) Rånlund, Helene, departementssekreterare (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 31-jul-1999)

Sahlin, Gunilla, expert (fr.o.m den 18-okt-1999)

Åhs, Ulla, sektionschef (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 30-nov-2001)

Sekreterare:

Alexandersson, Pär, (fr.o.m den 1-aug-1999)

Axestam, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2001) Landelius, Per-Svante, (fr.o.m den 17-maj-1999)

Minell, Marita, avdelningsdirektör (fr.o.m den 15-mar-1999 t.o.m den 22-okt-2000)

Sundström, Björn, socialchef (fr.o.m den 1-jun-2000)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00.

Direktiv för beredningen, se dir. 1998:109.

Beredningen har avgett

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan. Livslopp i förändring

Beredningen beräknas avsluta sitt arbete i november 2002.

147

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.8Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa (S 1998:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 22-dec-1998

Ordförande:

Andersson, Widar, politiskt sakkunnig (fr.o.m den 1-jan-1999)

Ledamöter:

Axén Olin, Kristina, (fr.o.m den 8-mar-1999)

Bager, Erling, (fr.o.m den 8-mar-1999)

Beiming, Cinnika, (fr.o.m den 8-mar-1999)

Dominius, Annica, (fr.o.m den 8-mar-1999 t.o.m den 31-jan-2001)

Elkén, Anki, (fr.o.m den 1-feb-2001)

Flygare, Lasse, (fr.o.m den 1-okt-2001)

Hedman, Hardy, (fr.o.m den 8-mar-1999)

Julin, Thomas, (fr.o.m den 8-mar-1999 t.o.m den 30-sep-2001)

Lundström, Sten, (fr.o.m den 8-mar-1999)

Sakkunniga:

Karlsson, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m den 4-nov-1999 t.o.m den 9-maj-2000)

Mansnérus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m den 10-maj-2000) Rinsell, Per-Erik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1999) Sjöstrand, Kenneth, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 3-nov-1999)

Experter:

Forsberg, Kaj, samhällspedagog (fr.o.m den 1-apr-1999) Holmberg, Stina, projektchef (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 30-sep-2000)

Kadar, Kaj, kriminalvårdsinspektör (fr.o.m den 1-apr-1999) Klingensjö, Leif, utredningssekreterare (fr.o.m den 1-apr-1999) Liljeqvist, Margareta, utredare (fr.o.m den 1-apr-1999) Stefansson, Claes-Göran, (fr.o.m den 1-okt-2000)

Sekreterare:

Martens, Ann-Christin, (fr.o.m den 25-jan-1999 t.o.m den 30-sep-1999)

Runquist, Weddig, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Direktiv för kommittén, se dir. 1998:108.

148

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Kommittén har avgett

(SOU 2000:14) Adressat okänd. Om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik

(SOU 2001:95) Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället

Uppdraget är därmed slutfört.

5.9Projektgrupp med uppgift att bereda vissa läkemedelsfrågor (S 1999:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-jan-1999

Ordförande:

Blanck, Anders, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-2000) Östblom, Lennart, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-1999 t.o.m den 29-feb-2000)

Ledamöter:

Bratthall, Birgitta, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-1999)

Ellström, Kjell, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2000) Gaunitz, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 22-jun-1999) Holmström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Iversen, Jonas, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-1999 t.o.m den 21-jun-1999)

Lokrantz, Charlotta, kammarrättsassessor (fr.o.m den 2-maj-2000) Söderman, Marlén, departementssekreterare (fr.o.m den 10-apr-2000) Tingvall, Lennart, ekonom (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Zavisic, Stojan, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-1999)

Expert:

Tingvall, Lennart, ekonom (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 31-dec- 1999)

Sekreterare:

Nilsson, Jörgen, hovrättsassessor (fr.o.m den 21-jun-1999 t.o.m den 31-okt-1999)

Vikenhem, Jan, ämnessakkunnig (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 30-sep-2000)

149

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet 103 33

STOCKHOLM

5.10Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-sep-2000

Särskild utredare:

Sundström, Anders, styrelseordförande (fr.o.m den 28-nov-2001)

Sakkunniga:

Almström, Bjarne, avdelningschef (fr.o.m den 2-jan-2001) Odencrants, Karin, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-2001) Santesson Kurti, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 1-feb-2001)

Sundberg, Hans, medicinalråd (fr.o.m den 1-feb-2001) Vestergren, Håkan, utredare (fr.o.m den 1-feb-2001)

Expert:

Koch, Bertil, konsult (fr.o.m den 1-feb-2001)

Sekreterare:

Ekman, Agneta, (fr.o.m den 1-jan-2001)

Nilsson Kelly, Karin, (fr.o.m den 1-feb-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:65

Utredningen har avgett

SOU 2001:36 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre

SOU 2002:53 Tandvården 2010

Uppdraget är därmed slutfört.

5.11Utredningen om översyn av Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens reglering, redovisning och revision m.m. (S 2000:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-dec-2000

Särskild utredare:

Paulsson, Ingvar, lagman (fr.o.m den 7-dec-2000)

150

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunniga:

Håkansson, Ingela, departementsråd (fr.o.m den 15-feb-2001)

Jahn, Carin, kansliråd (fr.o.m den 15-feb-2001)

Malmqvist, Gunhild, ämnesråd (fr.o.m den 15-feb-2001)

Möller, Agneta, kammarråd (fr.o.m den 15-feb-2001)

Sekreterare:

MacArthur, Ian, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:91 och dir. 2001:89

Utredningen har avgett

SOU 2002:19 Allmänna arvsfonden och

Arvsfondsdelegationen

Uppdraget är därmed slutfört.

5.12Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (S 2000:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-dec-2000

Särskild utredare:

Rydh, Jan, f.d. landshövding (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 14-jan-2002)

Sakkunniga:

Ahlin, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-2001) Barrbrink, Lena, kansliråd (fr.o.m den 25-jan-2001)

Dirke, Lars, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-2001)

Enggren, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 25-jan-2001 t.o.m den 31-aug-2001)

Gustafsson, Charlotta, departementsråd (fr.o.m den 25-jan-2001 t.o.m den 30-apr-2001)

Hallgren, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-maj-2001) Holmberg, Carl, departementssekreterare (fr.o.m den 25-jan-2001 t.o.m den 30-apr-2001)

Ivarsson, Kent, kansliråd (fr.o.m den 1-feb-2001)

Olander, Ronny, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 29-maj-2001) Santesson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-mar-2001) Seppälä, Eeva, kansliråd (fr.o.m den 25-jan-2001)

Söderström, Ann, departementssekreterare (fr.o.m den 1-maj-2001) Tillander, Per, ämnesråd (fr.o.m den 25-jan-2001)

Wadman, Mats, departementsråd (fr.o.m den 1-feb-2001 t.o.m den

28-feb-2001)

151

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Andersson, Alf, utredare (fr.o.m den 26-mar-2001) Aronsson, Gunnar, professor (fr.o.m den 26-mar-2001)

Brorsson, Jan-Åke, förbundsordförande (fr.o.m den 25-jan-2001) Hedborg, Anna, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001) Johansson, Anders L, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001) Lindberg, Per, erg.mag. (fr.o.m den 26-mar-2001)

Marklund, Inger, sakkunnig (fr.o.m den 26-mar-2001) Marklund, Staffan, professor (fr.o.m den 26-mar-2001) Nygren, Åke, professor (fr.o.m den 26-mar-2001)

Ohlsson, Inger, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001) Pettersson, Kenth, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001) Vingård, Eva, docent (fr.o.m den 26-mar-2001)

Wigzell, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001) Ågren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m den 25-jan-2001)

Sekreterare:

Härmä, Stefan, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Lundgren, Rolf, (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2001)

Målsäter, Birgitta, (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:92

Utredningen har avgett

SOU 2002:5 En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet

Uppdraget är därmed slutfört.

5.13Arbetsgruppen med uppgift att förbereda en ramkonvention om tobakskontroll inom WHO (S 2000:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 17-okt-2000

Ordförande:

Nilsson Carlsson, Iréne, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Ledamöter:

Ampélas, Anna-Eva, socialråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Falck, Monika, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000)

Filipsson, Ann-Christin, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

152

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Groth, Christian, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Gustafson, Lena, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2000) Haglund, Margareta, programchef (fr.o.m den 1-okt-2000)

Halltell, Rickard, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000) Hesselgren, Bo, bitr. avdelningschef (fr.o.m den 1-okt-2000) Kebbon, Niklas, förste ambassadsekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000) Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000) Ljungqvist, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000) Nordström, Anders, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2000)

Norell, Marie, byrådirektör (fr.o.m den 1-okt-2000) Pettersson, Bo, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-okt-2000) Zetterberg, Tore, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2000) Ödman, Kerstin, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2000)

Sekreterare:

Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2000)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 33 06 (Lindblom)

5.14Arbetsgruppen med uppgift att koordinera gemensamma nationella insatser inom området telemedicin (S 2000:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 16-nov-2000

Ordförande:

Eriksson, Håkan, professor, leg. läk. (fr.o.m den 1-apr-2001)

Ledamöter:

Beckström, Bo, projektledare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Berg, Ingolf, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Hedberg Balkå, Ann, förbundssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Jordin, Bo, projektledare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Karlsson, Leif, projektledare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Karlsson, Sven-Olof, landstingsdirektör (fr.o.m den 1-apr-2001)

Lundberg, Bengt, utredare (fr.o.m den 1-apr-2001)

Olsson, Silas, nationell expert

Sekreterare:

Ognjanovic, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m den 1-apr-2001)

153

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Arbetsgruppen har avgett

Ds 2002:3 Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård

Uppdraget är därmed slutfört.

5.15Vårdens ägarformer - vinst och demokrati (S 2000:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2000

Särskild utredare:

Sahlberg, Pär Axel, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 30-jan-2001)

Sakkunniga:

Falkendal, Niclas, rättssakkunnig (fr.o.m den 19-apr-2001) Falkendal, Rickard, ämnessakkunnig (fr.o.m den 20-dec-2001) Hedengran, Lars, kansliråd (fr.o.m den 19-apr-2001) Lombach, Gun, kansliråd (fr.o.m den 7-maj-2001 t.o.m den 19-dec-2001)

Nilsson, Mats, departementssekreterare (fr.o.m den 19-apr-2001) Nyman, Stefan, rättssakkunnig (fr.o.m den 19-apr-2001 t.o.m den 6-maj-2001)

Söderman, Marlén, departementssekreterare (fr.o.m den 19-apr-2001 t.o.m den 19-nov-2002)

Experter:

Allard Ringborg, Solveig, ekonom (fr.o.m den 21-nov-2002) Bley, Ulf, direktör (fr.o.m den 19-apr-2001 t.o.m den 20-nov-2002) Eckerlund, Ingemar, chefsekonom (fr.o.m den 19-apr-2001) Lindström, Iréne, sekreterare (fr.o.m den 19-apr-2001)

Wallberg-Henriksson, Harriet, professor (fr.o.m den 19-apr-2001 t.o.m den 28-nov-2002)

Sekreterare:

Johansson, Ola, pol.mag. (fr.o.m den 15-mar-2001)

Krönmark, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m den 13-aug-2001)

Lokal: Vasagatan 8-10.Postadress: Fyrfotan, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 13 29 (Johansson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:13

Utredningen har avgett

154

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

SOU 2002:31 Vinst för vården

Slutbetänkande skall lämnas senast den 28 februari 2003.

5.16Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 8-mar-2001

Ordförande:

Munck, Johan, justitieråd (fr.o.m den 9-mar-2001)

Ledamöter:

Andersson, Ingrid, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-2001) Daléus, Lennart, led. av riksdagen /c (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Edvinsson, Sven-Olof, läkare (fr.o.m den 1-nov-2002) Granberg, Lars U, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 1-jun-2001) Gyberg-Carlsson, Åsa, laboratorievetare (fr.o.m den 1-nov-2002)

Johansson-Sahlin, AnnMarie, socionom (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 31-okt-2002)

Landgren, Per, led. av riksdagen /kd (fr.o.m den 1-jun-2001) Nenes, Christina, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 1-jun-2001) Persson, Bertil, f.d. led. av riksdagen /m (fr.o.m den 1-jun-2001) Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen /fp (fr.o.m den 1-jun-2001)

Sakkunniga:

Barrefelt, Bo, kansliråd (fr.o.m den 1-mar-2002) Dahlquist, Gisela, professor (fr.o.m den 1-jun-2001) Forsse, Erik, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-2001) Hermerén, Göran, professor (fr.o.m den 1-jun-2001) Jonsson, Lena, ämnesråd (fr.o.m den 1-jun-2001) Nilsson, Staffan, fil.doktor (fr.o.m den 1-jun-2001)

Nitzelius, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 28-feb-2002)

Pettersson, Ulf, professor (fr.o.m den 1-jun-2001) Utterström, Thomas, departementsråd (fr.o.m den 1-jun-2001) Wahlström, Jan, professor (fr.o.m den 1-jun-2001)

Experter:

Agell, Martin, arbetsrättsjurist (fr.o.m den 15-nov-2001 t.o.m den 16-sep-2002)

Blennow, Elisabeth, överläkare (fr.o.m den 1-jun-2001) Centerstig, Anne-Christine, utredare (fr.o.m den 1-jun-2001) Falck, Carl, förbundsjurist (fr.o.m den 1-jun-2001)

155

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Flood, Göran, försäkringsdirektör (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 30-sep-2001)

Fredén, Thomas, ombudsman (fr.o.m den 1-jun-2001) Hosinsky, Marie, förbundsekonom (fr.o.m den 1-okt-2001) Lien, Karin, socialförsäkringsexpert (fr.o.m den 1-jun-2001)

Nordin, Jan, direktör (fr.o.m den 1-jun-2001 t.o.m den 14-nov-2001)

Sekreterare:

Axberger, Hans-Gunnar, (fr.o.m den 23-apr-2001)

Roos, Ann-Louise, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-jun-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-35 58 69 (Roos)

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:20 och dir. 2002:58

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2003.

5.17Kommittén för genomförande av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (S 2001:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 15-mar-2001

Ordförande:

Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 5-apr-2001)

Ledamöter:

Bergman, Mona, enhetschef (fr.o.m den 5-apr-2001) Boström, Harald, byråchef (fr.o.m den 5-apr-2001) Eklund, Ylva, avdelningsdirektör (fr.o.m den 5-apr-2001) Ericsson, Marie, handläggare (fr.o.m den 1-apr-2002) Hibell, Björn, direktör (fr.o.m den 5-apr-2001)

Högne, Doris, överdirektör (fr.o.m den 5-apr-2001) Isacsson, Gigi, förbundssekreterare (fr.o.m den 5-apr-2001)

Karlsson, Eva, utvecklingschef (fr.o.m den 5-apr-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Knutsson, Gert, ämnesråd (fr.o.m den 5-apr-2001) Larsson, Sven Åke, utredare (fr.o.m den 5-apr-2001) Nützmann, Per Olov, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Ohlsson, Sven Peter, gränsskyddschef (fr.o.m den 5-apr-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Pettersson, Gun-Marie, planeringsdirektör (fr.o.m den 5-apr-2001)

Pettersson, Lars, överdirektör (fr.o.m den 5-apr-2001)

156

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Silén, Bo, socialdirektör (fr.o.m den 5-apr-2001) Snäll, Ann-Marie, direktör (fr.o.m den 5-apr-2001) Ågren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m den 5-apr-2001)

Sekreterare:

Andersson-Tenninge, Yvonne, (fr.o.m den 13-aug-2001)

Brännström, Gunborg, (fr.o.m den 1-apr-2001)

Rågsjö, Karin, (fr.o.m den 20-aug-2001)

Wrede, Håkan, (fr.o.m den 1-apr-2001)

Bitr. sekreterare:

Wallsten, Marino, (fr.o.m den 1-sep-2001)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:22

Kommittén skall årligen redovisa sin verksamhet till regeringen och avlämna sin slutrapport senast den 31 december 2005.

5.18Utredningen om begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m. (S 2001:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-maj-2001

Särskild utredare:

Neuman, Gun, f.d. generaldirektör (fr.o.m den 1-jul-2001)

Sakkunniga:

Agnéus, Hans, direktör (fr.o.m den 13-sep-2001) Dreyer, Knut, länspolismästare (fr.o.m den 13-sep-2001) Hesselgren, Bo, sektionschef (fr.o.m den 13-sep-2001) Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m den 13-sep-2001)

Stein, Yvonne, departementssekreterare (fr.o.m den 13-sep-2001) Wising, Kenneth, departementssekreterare (fr.o.m den 13-sep-2001) Wistrand, Karin, ämnessakkunnig (fr.o.m den 13-sep-2001)

Öst, Angela, kammarrättsassessor (fr.o.m den 13-sep-2001)

Experter:

Andersson, Cathrine, informationschef (fr.o.m den 13-sep-2001) Deltér, Sara, förbundssekreterare (fr.o.m den 13-sep-2001) Englund, Michael, generalsekreterare (fr.o.m den 13-sep-2001)

Jönsson, Rolf, handläggare (fr.o.m den 13-sep-2001)

157

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Nyrén, Allan, vice verkst. direktör (fr.o.m den 13-sep-2001)

Salzer, Mikael, marknadsdirektör (fr.o.m den 13-sep-2001)

Sekreterare:

Bentzer, Mikael, (fr.o.m den 20-aug-2001)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:44

Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2003.

5.19Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (S 2001:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-sep-2001

Särskild utredare:

Hessmark, Lars-Göran, kammarrättslagman (fr.o.m den 1-okt-2001)

Sakkunniga:

Christiernsson, Astrid, avdelningschef (fr.o.m den 1-okt-2001) Jenryd, Marianne, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 19-sep-2002)

Lane, Elisabeth, ämnesråd (fr.o.m den 1-okt-2001) Nordqvist, Eva, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2001) Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m den 1-okt-2001) Rempler, Kjell, ämnesråd (fr.o.m den 20-sep-2002)

Experter:

Bäcklund, Annette, chefsjurist (fr.o.m den 1-jan-2002) Hasselrot, Anne-Marie, språkexpert (fr.o.m den 1-okt-2001) Hulgaard, Bodil, regeringsråd (fr.o.m den 1-mar-2002) Nyman, Hans, chefsjurist (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 19-sep-2002)

Stoye, Helen, avdelningschef (fr.o.m den 20-sep-2002)

Sekreterare:

Ohlsson, Bo-Göran, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2001)

Tired, Petrus, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2001)

158

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47.Postadress: Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 81 (Ohlsson), tel. 040-35 58 55 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:70

Utredningen skall redovisa sitt arbete senast den 31 december 2003.

5.20Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 11-okt-2001

Ordförande:

Karlsson, Agneta, f.d. statssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001)

Ledamöter:

Andersson, Ragnar, professor (fr.o.m den 30-nov-2001)

Enqvist, Ingvar, enhetschef (fr.o.m den 30-nov-2001)

Eriksson, Gudrun, avdelningsdirektör (fr.o.m den 30-nov-2001)

Fahlgren, Susanne, samhällsvetare (fr.o.m den 30-nov-2001)

Olsson, Anna-Lena, undervisningsråd (fr.o.m den 30-nov-2001)

Sjögren, Jan, enhetschef (fr.o.m den 30-nov-2001)

Tallhage-Lönn, Iréne, expert (fr.o.m den 30-nov-2001)

Tingvall, Claes, trafiksäkerhetsdirektör (fr.o.m den 30-nov-2001)

Sakkunniga:

Bjering, Marcus, studerande (fr.o.m den 30-nov-2001)

Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Dremé, Maria, studerande (fr.o.m den 30-nov-2001)

Dufva, Björn, departementsråd (fr.o.m den 30-nov-2001 t.o.m den 31-jul-2002)

Kindlund, Sören, kansliråd (fr.o.m den 30-nov-2001) Nilsson, Nic, medlemssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Nyberg, Lena, barnombudsman (fr.o.m den 30-nov-2001)

Sanell, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-aug-2001) Svensson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001) Wiman, Margareta, departementssekreterare (fr.o.m den 30-nov-2001)

Experter:

Björklid, Pia, professor (fr.o.m den 2-maj-2002) Björnstig, Ulf, professor (fr.o.m den 2-maj-2002) Janson, Staffan, docent (fr.o.m den 2-maj-2002)

Laflamme, Lucie, docent (fr.o.m den 2-maj-2002)

159

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Aldenberg, Elisabeth, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Hasselberg, Marie, (fr.o.m den 1-jan-2002)

Långberg, Bodil, generalsekreterare (fr.o.m den 1-nov-2001)

Sundström, Kaj, (fr.o.m den 1-jan-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 33 65 (Långberg)

Direktiv för delegationen, se dir. 2001:79

Delegationen har avgett

SOU 2002:68 Sociala skillnader i skador bland barn och ungdomar

SOU 2002:99 Barns skador i Sverige - Barnskadeatlas med frekvenser och trender på nationell-, läns- och kommunnivå 1987-2000

Delegationen skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2003.

5.21LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 18-okt-2001

Särskild utredare:

Persson, Catherine, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 18-okt-2001)

Sakkunniga:

Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2002)

Lidström, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2002)

Strömberg, Merja, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2002)

Stål, Mona, departementssekreterare (fr.o.m den 3-apr-2002)

Experter:

Björk, Eva, verksamhetschef (fr.o.m den 15-feb-2002) Breding, Jan, avdelningsdirektör (fr.o.m den 15-feb-2002) Carlberg, Ann-Charlotte, kanslichef (fr.o.m den 25-sep-2002) Ekstrand, Caisa, lärare (fr.o.m den 15-feb-2002)

Englund, Ellinor, jurist (fr.o.m den 15-feb-2002) Forsberg, Susann, avdelningschef (fr.o.m den 15-feb-2002)

Gullberg, Anna-Karin, byrådirektör (fr.o.m den 15-feb-2002) Gunvall, Per, avdelningschef (fr.o.m den 15-feb-2002)

Janzon, Christina, byrådirektör (fr.o.m den 3-apr-2002)

160

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Kölhed, Pelle, ombudsman (fr.o.m den 15-feb-2002)

Liljeqvist, Margareta, utredare (fr.o.m den 15-feb-2002)

Nylander, Per-Olov, förbundssekreterare (fr.o.m den 15-feb-2002)

Södergren, Jan-Peter, förbundsordförande (fr.o.m den 15-feb-2002)

Söderström, Ingrid, förbundssekreterare (fr.o.m den 15-feb-2002)

Walander, Håkan, sakkunnig (fr.o.m den 15-feb-2002)

Wintzer, Stig, utredare (fr.o.m den 15-feb-2002)

Sekreterare:

Johnsson, Ann-Christine, (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lundman, Margita, (fr.o.m den 16-sep-2002)

MacArthur, Ian, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Nyberg, Greger, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 30 67 (MacArthur)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:81 och dir. 2002:20

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2003.

5.22Organisationskommittén för inrättande av ett familjemedicinskt institut (S 2001:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 15-nov-2001

Ordförande:

Sjönell, Göran, medicine doktor(fr.o.m den 15-nov-2001)

Ledamöter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-2001)

Lundquist, Leif, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-2001)

Löfgren, Kent, förbundssekreterare (fr.o.m den 15-nov-2001)

Sjöberg, Kerstin, utredare (fr.o.m den 15-nov-2001)

Expert:

Nensén Uggla, Astrid, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-2001)

Sekreterare:

Pettersson, Svante, områdeschef (fr.o.m den 15-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:94

161

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Slutrapport lämnad till regeringen den 3 april 2002.

Uppdraget är därmed slutfört.

5.23Utredningen om internationella adoptioner m.m. (S 2001:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-nov-2001

Särskild utredare:

Nilsson, Annika, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 15-nov-2001)

Sakkunniga:

Bodin, Gunilla, kanslichef (fr.o.m den 24-jan-2002)

Cederström, Gunilla, jur.kand (fr.o.m den 24-jan-2002)

Jahn, Carin, ämnesråd (fr.o.m den 24-jan-2002)

Mattsson, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m den 24-jan-2002)

Experter:

Eriksson, Jan-Åke, familjeterapeut (fr.o.m den 24-jan-2002)

Hjern, Anders, med.dr. (fr.o.m den 24-jan-2002)

Sekreterare:

Flyme Ahlstrand, Anna, kammarrättsassessor (fr.o.m den 7-jan-2002)

Hagström, Birgitta, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02

JÖNKÖPING, tel. 036-15 65 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:93 och dir. 2002:121

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2003.

5.24Utredningen om skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst (S 2001:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 29-nov-2001

Särskild utredare:

Stenberg, Anna-Märta, enhetschef (fr.o.m den 29-nov-2001)

162

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunniga:

Gullfedt, Eva, kansliråd (fr.o.m den 14-jan-2002)

Hallgren, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 14-jan-2002 t.o.m den 18-feb-2002)

Häggström, Eivy, kansliråd (fr.o.m den 14-jan-2002)

Ljungkvist, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 14-jan-2002) Nordin, Tim, departementssekreterare (fr.o.m den 14-jan-2002) Tillander, Per, ämnesråd (fr.o.m den 14-jan-2002)

Experter:

Andréasson, Jan, strateg (fr.o.m den 14-jan-2002)

Fröjd, Saga, jurist (fr.o.m den 14-jan-2002)

Stare, Olle, avdelningsdirektör (fr.o.m den 14-jan-2002)

Stenberg, AnChristin, försäkringskonsult (fr.o.m den 14-jan-2002)

Sekreterare:

Jacobson, Dina, (fr.o.m den 1-jan-2002)

Pettersson, Magnus, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:104 och dir. 2002:118

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2003.

5.25Vårdgivarutredningen (S 2001:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 20-dec-2001

Särskild utredare:

Eberstein, Susanne, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 20-dec-2001)

Sakkunniga:

Boman Lindberg, Emma, departementssekreterare (fr.o.m den 8-mar-2002)

Karlsson-Helghe, Eva, rättssakkunnig (fr.o.m den 8-mar-2002) Nilsson, Mats, departementssekreterare (fr.o.m den 8-mar-2002) Sjölin, Niklas, departementssekreterare (fr.o.m den 8-mar-2002)

Experter:

Ekwall, Björn, direktör (fr.o.m den 8-mar-2002) Hulth-Backlund, Gunilla, direktör (fr.o.m den 8-mar-2002)

Lindén, Ulf, läkare (fr.o.m den 8-mar-2002)

163

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Nilsson, Kenth, tandläkare (fr.o.m den 8-mar-2002)

Nordgren, Lennart, verkst. direktör (fr.o.m den 8-mar-2002)

Sjöberg, Kerstin, utredare (fr.o.m den 8-mar-2002)

Skoog, Sven-Erik, utredare (fr.o.m den 8-mar-2002)

Sundeman, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m den 8-mar-2002)

Wijkström, Anitha, förbundsordförande (fr.o.m den 8-mar-2002)

Sekreterare:

Barrbrink, Lena, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Widell, Jonas, (fr.o.m den 1-mar-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 31 01 (Barrbrink) och 405 13 01 (Widell)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:119

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2003.

5.26Utredningen om Analys av Hälsa och Arbete (S 2002:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jan-2002

Särskild utredare:

Hedborg, Anna, generaldirektör (fr.o.m den 17-jan-2002)

Sakkunniga:

von Ehrenheim, Lars, kansliråd (fr.o.m den 11-mar-2002) Redman, Thord, departementssekreterare (fr.o.m den 11-mar-2002) Seppälä, Eeva, kansliråd (fr.o.m den 11-mar-2002)

Viklund, Anders, kansliråd (fr.o.m den 11-mar-2002)

Experter:

Aringer, Leif, överläkare (fr.o.m den 11-mar-2002)

Fredriksson, Kerstin, med.dr (fr.o.m den 11-mar-2002)

Hogstedt, Christer, professor (fr.o.m den 11-mar-2002)

Lundgren, Rolf, enhetschef (fr.o.m den 11-mar-2002)

Marklund, Staffan, professor (fr.o.m den 11-mar-2002)

Marklund, Inger, docent (fr.o.m den 22-apr-2002)

Mellander, Erik, stf. chef (fr.o.m den 11-mar-2002)

Persson, Gudrun, projektledare (fr.o.m den 11-mar-2002)

Selander, Ulla-Britt, handläggare (fr.o.m den 11-mar-2002)

164

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Olsson Bohlin, Christina, (fr.o.m den 21-okt-2002 t.o.m den 31-mar-2003)

Målsäter, Birgitta, (fr.o.m den 1-feb-2002 t.o.m den 30-sep-2002) Wennemo, Irene, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 786 91 66 (Olsson Bohlin)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:4

Utredningen har avgett

SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete senast den 31 mars 2003.

5.27Utredningen om översyn av möjligheterna att fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den inkomstgrundande ålderspensionens fördelningssystem (S 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jan-2002

Särskild utredare:

Rydén Bergendahl, Inger, avdelningschef (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32. Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:5 och dir. 2002:168

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2004.

5.28Mobilisering mot narkotika (S 2002:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 17-jan-2002

Nationell narkotikasamordnare:

Fries, Björn, kommunalråd (fr.o.m den 15-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2005)

165

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Bergnéhr, Bosse, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Gynnå Oguz, Christina, departementsråd (fr.o.m den 15-apr-2002) Kegö, Walter, kriminalkommissarie (fr.o.m den 1-maj-2002) Klevbom, Kjell, (fr.o.m den 15-okt-2002)

Liedbergius, Anna, informatör (fr.o.m den 1-maj-2002) Nyberg, Fred, professor (fr.o.m den 1-jun-2002 t.o.m den 31-maj-2003)

Pastorek, Lina, (fr.o.m den 1-okt-2002)

Svartz, Kristina, föredragande i Riksdagen (fr.o.m den 1-aug-2002) Törnblom Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m den 1-maj-2002)

Kansli:

Wahlström, Anna, kanslisekreterare (fr.o.m den 1-aug-2002 t.o.m den 31-dec-2005)

Lokal: Vasagatan 8-10.Postadress: Fyrfotan, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel)

Direktiv för den nationelle narkotikasamordnaren, se dir. 2002:6

Samordnaren skall årligen lämna en delrapport till regeringen samt lämna sin slutrapport senast den 31 december 2005.

5.29Utredningen om översyn av tillämpningen av LVM (S 2002:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-feb-2002

Särskild utredare:

Håkansson, Göran, generaldirektör (fr.o.m den 15-mar-2002 t.o.m den 14-nov-2002)

Rennerstedt, Kristina, generaldirektör (fr.o.m den 15-nov-2002)

Sakkunniga:

Axelsson, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m den 4-jul-2002)

Lundgren, Lars, chefsjurist (fr.o.m den 4-jul-2002)

Mathiasson, Magnus, rättssakkunnig (fr.o.m den 4-jul-2002)

Experter:

Blomqvist, Jan, fil.dr. (fr.o.m den 22-aug-2002) Dahl, Annika, (fr.o.m den 15-nov-2002) Deltér, Sara, sekreterare (fr.o.m den 4-jul-2002)

Dundar, Abit, utredare (fr.o.m den 4-jul-2002)

166

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Ellior, Maria, polisintendent (fr.o.m den 4-jul-2002)

Gustafsson, Ewa, juris doktor (fr.o.m den 4-jul-2002)

Larsson, Sven Åke, utredare (fr.o.m den 4-jul-2002)

Leijon, Göran, institutionschef (fr.o.m den 4-jul-2002)

Malmström, Ulf, utredare (fr.o.m den 4-jul-2002)

Sahlén, Eva, utvecklare (fr.o.m den 1-jul-2002)

Sekreterare:

Runquist, Weddig, (fr.o.m den 1-maj-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10.Postadress: Fyrfotan, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:10

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2003.

5.30Organisationskommittén för inrättande av en ny myndighet - Läkemedelsförmånsnämnden

(S 2002:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2002

Ordförande:

Tauberman, Ann-Christin, departementsråd (fr.o.m den 28-feb-2002)

Ledamöter:

Bratthall, Birgitta, kansliråd (fr.o.m den 15-mar-2002)

Lundquist, Leif, kansliråd (fr.o.m den 15-mar-2002)

Nensén Uggla, Astrid, kansliråd (fr.o.m den 15-mar-2002)

Wallmon, Sture, sakkunnig (fr.o.m den 15-mar-2002)

Experter:

Broström, Anders, administrativ chef (fr.o.m den 15-mar-2002)

Hultin, Johny, enhetschef (fr.o.m den 15-mar-2002)

Lindberg, Catharina, enhetschef (fr.o.m den 15-mar-2002)

Sekreterare:

Falk, Michael, (fr.o.m den 16-sep-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Lundkvist, Christina, (fr.o.m den 15-aug-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Mellgren, Tor-Olov, (fr.o.m den 25-mar-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Stenberg, Anna Märta, (fr.o.m den 8-apr-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:35

167

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Slutrapport lämnad till regeringen den 7 oktober 2002.

Uppdraget är därmed slutfört.

5.31Utredningen om uppföljning inom läkemedelsområdet (S 2002:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-mar-2002

Särskild utredare:

Ekberg, Leif, f.d. president (fr.o.m den 14-mar-2002)

Sakkunniga:

Lokrantz, Charlotta, rättssakkunnig (fr.o.m den 25-apr-2002)

Michelsen, Elin, departementssekreterare (fr.o.m den 25-apr-2002)

Experter:

Beerman, Björn, professor (fr.o.m den 16-aug-2002 t.o.m den 28-okt-2002)

Feltelius, Nils, docent (fr.o.m den 29-okt-2002) Johannesson, Dag, chefsjurist (fr.o.m den 25-apr-2002) Lindblom, Hans-Olof, dataråd (fr.o.m den 25-apr-2002) Nilsson Bågenholm, Eva, andre vice ordförande (fr.o.m den 25-apr-2002)

Rosén, Måns, direktör (fr.o.m den 25-apr-2002) Vestergren, Håkan, utredare (fr.o.m den 25-apr-2002)

Sekreterare:

Lockman, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-maj-2002)

Nilsson, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-35 58 80

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:38 och dir. 2002:161

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av maj 2003.

168

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.32Underhållsstödsutredningen (S 2002:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 7-mar-2002

Särskild utredare:

Wickström, Anita, ämnesråd (fr.o.m den 7-mar-2002)

Sakkunniga:

Ludwigs, Fredrik, kansliråd (fr.o.m den 14-okt-2002)

Lönnerholm, Sverker, departementssekreterare (fr.o.m den 2-apr-2002 t.o.m den 13-okt-2002)

Nyman, Torkel, departementssekreterere (fr.o.m den 14-okt-2002) Olofsson, Kristina, kansliråd (fr.o.m den 2-apr-2002)

Orrell, Margareta, kansliråd (fr.o.m den 2-apr-2002) Waltersson, Frank, ämnesråd (fr.o.m den 2-apr-2002)

Experter:

André, Torgny, försäkringskonsult (fr.o.m den 2-apr-2002)

Bejstam, Lars, docent (fr.o.m den 2-apr-2002)

Carrborg, Charlotte, verksjurist (fr.o.m den 2-apr-2002)

Jacobsson, Kerstin, avdelningsdirektör (fr.o.m den 2-apr-2002)

Jalmert, Lars, universitetslektor (fr.o.m den 2-apr-2002)

Marnell, Anna, byrådirektör (fr.o.m den 2-apr-2002)

Sekreterare:

Hållenius, Charlotta, hovrättsassessor (fr.o.m den 11-mar-2002)

Nilsson, Tom, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-jun-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningensavdelning, Gråbrödersgatan 2, 211 20 MALMÖ, tel. 040-661 67 32 (Hållenius)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:39

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2003.

169

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.33Utredningen om handläggning av arbetsskador (S 2002:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-mar-2002

Särskild utredare:

Baltzari, Lars, direktör (fr.o.m den 14-mar-2002)

Sakkunniga:

Berggren Broms, Maria, ämnessakkunnig (fr.o.m den 7-okt-2002) Florin, Lars, ämnessakkunnig (fr.o.m den 22-apr-2002 t.o.m den 6-okt-2002)

von Granitz, Heléne, departementssekreterare (fr.o.m den 22-apr-2002 t.o.m den 21-nov-2002)

Gunnarsson, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 22-apr-2002 t.o.m den 6-okt-2002)

Holmberg, Gun-Britt, departementssekreterare (fr.o.m den 22-apr-2002)

Jeppson, Anders, departementssekreterare (fr.o.m den 22-nov-2002) Redman, Thord, departementssekreterare (fr.o.m den 7-jun-2002 t.o.m den 7-okt-2002)

Experter:

Aringer, Leif, överläkare (fr.o.m den 22-apr-2002)

Karlgren, Anna, direktör (fr.o.m den 22-apr-2002)

Meldahl, Henrik, direktör (fr.o.m den 22-apr-2002)

Norlund, Anders, projektsamordnare (fr.o.m den 22-apr-2002)

Nyström, Siv, utredare (fr.o.m den 22-apr-2002)

Svanholm, Monica, byrådirektör (fr.o.m den 22-apr-2002)

Westerholm, Peter, professor emeritus (fr.o.m den 22-apr-2002)

Sekreterare:

Bruno, Kristina, (fr.o.m den 15-mar-2002)

Svensson, Anneli, kammarrättsassessor (fr.o.m den 15-mar-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 13 72 (Bruno)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:45

Utredningen har avgett

SOU 2002:80 Koncentrerad arbetsskadehandläggning - för likformighet och rättvisa

170

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande den 15 januari 2003.

5.34Dentalmaterialutredningen - vård och bemötande (S 2002:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 25-apr-2002

Särskild utredare:

Starup, Helena, generaldirektör (fr.o.m den 25-apr-2002)

Sakkunniga:

Blixt, Mariana, tandläkare (fr.o.m den 16-aug-2002) Jordin, Bo, primärvårdsråd (fr.o.m den 16-aug-2002)

Ljung, Viktoria, departementssekreterare (fr.o.m den 16-aug-2002) Malmström, Christer, tandläkare (fr.o.m den 16-aug-2002) Santesson Kurti, Helena, departementssekreterare (fr.o.m den 16-aug-2002)

Sjödin, Lars, övertandläkare (fr.o.m den 16-aug-2002)

Experter:

Järvholm, Bengt, professor (fr.o.m den 21-aug-2002)

Nylander, Magnus, docent (fr.o.m den 21-aug-2002)

Sekreterare:

Lidmark, Ann-Marie, (fr.o.m den 5-aug-2002)

Myrman, Ann-Kristin, (fr.o.m den 28-aug-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 28 38 (Lidmark)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:60 och dir. 2002:132

Utredningen har avgett

SOU 2002:76 Ohälsa till följd av tandfyllningsmaterial. Särskilda medel för kunskapsutveckling

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av maj 2003.

171

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.35Utredningen om förbättrade kunskaper om missbildningar m.m. (S 2002:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-maj-2002

Särskild utredare:

Heineman, Kerstin, led. av riksdagen /fp (fr.o.m den 2-maj-2002)

Sakkunnig:

Karlsson Helghe, Eva, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2002)

Experter:

Dahlqvist, Gisela, professor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Ekbom, Anders, professor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Odlind, Viveka, docent (fr.o.m den 1-okt-2002)

Sekreterare:

Billing, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-650 72 16

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:64

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2003.

5.36Utredningen om samhällets insatser mot hiv/aids (S 2002:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 16-maj-2002

Särskild utredare:

Milton, Anders, medicine doktor (fr.o.m den 15-maj-2002)

Sakkunniga:

Adolfsson, Camilla, rättssakkunnig (fr.o.m den 1-okt-2002)

Herrström, Bengt Gunnar, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2002)

Jacobson, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Karlsson, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 1-okt-2002)

172

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Asp, Anna-Karin, enhetschef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Berglund, Torsten, kurator (fr.o.m den 1-okt-2002)

Hallin, Staffan, handläggare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Hansson, Hans-Bertil, smittskyddsläkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Heijbel, Claes, ordförande (fr.o.m den 1-okt-2002)

Karlsson, Anders, läkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Käll, Kerstin, överläkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lidman, Knut, överläkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lithander, Eva, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-okt-2002)

M`Koma, Amosy, läkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Morfeldt, Jan-Olof, verksamhetschef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Morfedt, Linda, överläkare (fr.o.m den 1-okt-2002)

Nilsson, Hans, förbundsordförande (fr.o.m den 1-okt-2002)

Nilsson Schönnesson, Lena, psykolog (fr.o.m den 1-okt-2002)

Norrby, Ragnar, generaldirektör (fr.o.m den 1-okt-2002)

Palm, Lars, docent (fr.o.m den 1-okt-2002)

Ralsgård, Christina, kurator (fr.o.m den 1-okt-2002)

Ramstedt, Kristina, avdelningschef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Sundin, Anita, sektionschef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Urwitz, Viveca, utvecklingschef (fr.o.m den 1-okt-2002)

Sekreterare:

Carlson, Johan, (fr.o.m den 15-jul-2002)

Delisle, Kristy, (fr.o.m den 9-sep-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-31.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, TEL. 405 10 00 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2004.

5.37Utredningen om översyn av patientskadelagen (1996:799) och läkemedelsförsäkringen (S 2002:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-jun-2002

Särskild utredare:

Werner, Anita, generaldirektör (fr.o.m den 27-jun-2002)

Sakkunniga:

Ericsson, Thomas, kansliråd (fr.o.m den 23-sep-2002)

173

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Hedengran, Lars, kansliråd (fr.o.m den 23-sep-2002) Zetterberg Ferngren, Petra, departementssekreterare (fr.o.m den 23-sep-2002)

Experter:

Blom, Nils, bitr. chefsjurist (fr.o.m den 23-sep-2002)

Blomgren, Ralf, verkst. direktör (fr.o.m den 23-sep-2002 t.o.m den 28-okt-2002)

Edstedt, Ulf, f.d. verkst. direktör (fr.o.m den 29-okt-2002) Essiner, Kaj, verkst. direktör (fr.o.m den 23-sep-2002) Hellbacher, Ulf, lagman (fr.o.m den 23-sep-2002) Jedberger, Gösta, verkst. direktör (fr.o.m den 23-sep-2002)

Johansson, Henry, professor emeritus (fr.o.m den 23-sep-2002) Melin, Stig, bitr. landstingsdirektör (fr.o.m den 23-sep-2002) Persson, Leif, rådman (fr.o.m den 23-sep-2002)

Sekreterare:

Westberg, Madeleine, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ, tel. 040-35 57 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:92

Utredningen beräknas avsluta sitt uppdrag senast den 31 december 2003.

5.38Studiesocial utredning (S 2002:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-sep-2002

Särskild utredare:

Beiming, Cinneka, led. av riksdagen /s (fr.o.m den 19-sep-2002)

Sakkunniga:

Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 18-nov-2002)

Gullfeldt, Eva, kansliråd (fr.o.m den 18-nov-2002)

Häggström, Eivy, kansliråd (fr.o.m den 18-nov-2002)

Josefsson, Anneli, departementssekreterare (fr.o.m den 18-nov-2002)

Lindqvist, Maria, departementssekreterare (fr.o.m den 18-nov-2002)

Orbelius, Siv, departementssekreterare (fr.o.m den 18-nov-2002)

Westman, Annelie, kansliråd (fr.o.m den 18-nov-2002)

Experter:

Askensten, Anna Eva, enhetschef (fr.o.m den 18-nov-2002)

174

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Gillström, Per, utredare (fr.o.m den 18-nov-2002)

Larsson, Jan-Olof, administrativ strateg (fr.o.m den 18-nov-2002)

Tallskog, Leif, enhetschef (fr.o.m den 18-nov-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 10 00 (växel)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:120

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

5.39Utredningen om översyn av socialförsäkringsadministrationen(S 2002:14)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-dec-2002

Lokal: Regeringsgatan 30-32. Postadress: Spektern, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:166

Utredningen skall senast den 15 november 2003 slutredovisa sitt arbete.

5.40Arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga förhållanden i samhället för personer med demenssjukdom och deras anhöriga (S 2002:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Ordförande:

Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m den 15-maj-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2002)

Ledamöter:

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m den 1-dec-2002) Hedberg Balkå, Ann, handläggare, Svenska Kommunförbundet (fr.o.m

den 15-maj-2002)

175

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Hjulström, Stina-Clara, ordförande, Demensförbundet (fr.o.m den 15-maj-2002)

Höjgård, Ulla, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m den 15-maj-2002) Karlsson, Ingvar, överläkare (fr.o.m den 15-maj-2002)

Lundqvist, Inger, utredare, Landstingsförbundet (fr.o.m den 15-maj-2002)

Morthenson Ekelöf, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 15-maj-2002)

Nilsson, Mats, departementssekreterare (fr.o.m den 15-maj-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Norberg, Astrid, professor (fr.o.m den 15-maj-2002) Stridsman, Kjell, ämnesråd (fr.o.m den 15-maj-2002) Westerlund, Krister, ordförande, Alzheimerföreningen i Sverige (fr.o.m den 15-maj-2002)

Wimo, Anders, bitr. professor (fr.o.m den 15-maj-2002) Winblad, Bengt, professor (fr.o.m den 15-maj-2002)

Ämnessakkunnig:

Lundström, Kerstin, (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 31-jan-2003)

Lokal:Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 37 39 (Morthenson Ekelöf)

Arbetsgruppen skall redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2003.

5.41Arbetsgruppen med uppgifter att inventera kunskaper om sexuell exploatering av barn m.m. (S 2002:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2002

Ordförande:

Israelsson, Margareta, led.av riksdagen /s (fr.o.m den 1-mar-2002)

Ledamöter:

Birkoff, Tarja, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002) Björklund, Agneta, departementssekreterare (fr.o.m den 15-jun-2002) Giselmo, Åsa, rättssakkunnig (fr.o.m den 15-jun-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Grevholm, Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-nov-2002) Hallstedt-Björklund, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m den

15-jun-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

176

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Heilborn, Christina, ämnessakkunnig (fr.o.m den 1-nov-2002)

Holmbäck Rolander, Ingrid, ämnessakkunnig (fr.o.m den 15-jun-2002)

Sekretariat:

Åkerman, Ingrid, ämnessakkunnig

Lokal: Vasagatan 8-10.Postadress: Fyrfotan, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 24 22 (Åkerman)

Delrapporter skall lämnas den 1 mars och den 1 november 2003.

Arbetsgruppen skall slutredovisa sitt arbete senast den 31 maj 2004.

5.42Arbetsgruppen med uppgift att genomföra en översyn av prissättningen på produkter inom läkemedelsförmånen (S 2002:C)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 7-mar-2002

Ordförande:

Blanck, Anders, departementsråd (fr.o.m den 7-mar-2002)

Ledamöter:

Back, Stefan, läkare (fr.o.m den 7-mar-2002)

Brasch, Magdalena, kansliråd (fr.o.m den 7-mar-2002) Bratthall, Birgitta, kansliråd (fr.o.m den 7-mar-2002)

Dyrke, Ulrica, departementssekreterare (fr.o.m den 7-mar-2002) Einerth, Ann, ekonom (fr.o.m den 7-mar-2002)

Matses, Per, vice verkst. direktör (fr.o.m den 7-mar-2002) Michelsen, Elin, departementssekreterare (fr.o.m den 7-mar-2002) Tarselius Hallgren, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 25-apr-2002)

Törnlund, Monica, departementssekreterare (fr.o.m den 7-mar-2002) Wessling, Anders, apotekare (fr.o.m den 7-mar-2002)

Sekreterare:

Nilsson, Helena, rättssakkunnig (fr.o.m den 7-mar-2002)

Arbetsgruppen har avgett

Ds 2002:53 Prissättning inom läkemedelsförmånerna

Uppdraget är därmed slutfört.

177

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

5.43Projekt med uppgift att göra en översyn av den högspecialiserade vården (S 2002:D)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2-maj-2002

Projektgrupp:

Projektledare:

Bengtsson, Per, kanslichef (fr.o.m den 12-aug-2002)

Ämnessakkunnig:

Persson, Lennart, professor (fr.o.m. den 1-okt-2002)

Experter:

Aspelin, Peter, professor (fr.o.m den 15-nov-2002)

Calltorp, Johan, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m den 15-nov-2002) Christensson, Karin, sjukhusdirektör (fr.o.m den 15-nov-2002) Johansson, Arne, landstingsdirektör (fr.o.m den 15-nov-2002) Lönnroth, Peter, professor (fr.o.m den 15-nov-2002)

Nilsson, Jan, professor (fr.o.m den 15-nov-2002) Nordmark-Nilsson, Anna-Stina, landstingsdirektör (fr.o.m den 15-nov-2002)

Norrving, Bengt, administrativ direktör (fr.o.m den 15-nov-2002) Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m den 15-nov-2002) Strandvik, Birgitta, professor (fr.o.m den 15-nov-2002)

Referensgrupp:

Ordförande:

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m den 13-sep-2002)

Ledamöter:

Andersson Forsman, Catarina, avdelningschef (fr.o.m den 13-sep-2002)

Brithon, Jan, landstingsdirektör (fr.o.m den 13-sep-2002) Flood, Lars-Åke, direktör (fr.o.m den 13-sep-2002) Hyttsten, Ellen, direktör (fr.o.m den 13-sep-2002) Jonsson, Egon, direktör (fr.o.m den 13-sep-2002) Lindblom, Bo, avdelningschef (fr.o.m den 13-sep-2002)

Löwstedt, Tore, landstingsdirektör (fr.o.m den 13-sep-2002) Stiernstedt, Göran, bitr. landstingsdirektör (fr.o.m den 13-sep-2002)

Styrgrupp:

178

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Ordförande:

Blanck, Anders, departementsråd (fr.o.m den 20-sep-2002)

Ledamöter:

Gustavsson, Charlotta, departementsråd (fr.o.m den 20-sep-2002) Johansson, Dan, departementsråd (fr.o.m den 15-okt-2002) Röding, Karin, departementsråd (fr.o.m den 20-sep-2002)

Tingvall, Lennart, departementsråd (fr.o.m den 20-sep-2002 t.o.m den 14-okt-2002)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 21 37 (Bengtsson)

Projektet skall vara slutfört den 31 december 2004.

5.44Projekt med uppgift att kartlägga och föreslå förbättringar för regleringsbrevsprocessen vid Socialdepartementet (S 2002:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-jun-2002

Projektledare:

Wigselius, Marianne, kansliråd

Arbetsgrupp:

Gunnarsson, Magnus, departementssekreterare

Halén, Anna, depratementssekreterare

Hulth, Jennie, departementetssekreterare

Karlsson, Stefan, kansliråd

Malmborg, Gunilla, ämnesråd

Rindeborn-Jonsson, Maria, departementssekreterare

Thübeck, Carina, departementssekreterare

Yngwe, Per-Erik, departementssekreterare

179

Socialdepartementet Skr. 2002/03:103

Referensgrupp:

Bellander, Lena, Riksförsäkringsverket

Palm, Ingegerd, Socialstyrelsen

Stenberg, Stefan, Socialdepartementet

Tullberg-Koesemah, Josephine, Riksförsäkringsverket

Projektet har avgett

Rapport 1 Kartläggning och analys av nuläget

Rapport 2 Förslag till ny process fr.o.m. 2003

Uppdraget är därmed slutfört.

5.45Projektgruppen med uppgift att analysera innebörden och effekterna av gränsöverskridande vård (cross-border care) (S 2002:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 13-sep-2002

Zelmin-Åberg, Erna, expeditions- och rättschef (fr.o.m den 13-sep-2002)

Ledamöter:

Karlsson, Stefan, kansliråd (fr.o.m den 13-sep-2002)

Lennartsson, Fredrik, kansliråd (fr.o.m den 15-nov-2002)

Malmberg, Lena, departementssekreterare (fr.o.m den 13-sep-2002)

Mansnérus, Annika, kansliråd (fr.o.m den 13-sep-2002)

Reuterstrand, Björn, rättschef (fr.o.m den 13-sep-2002)

Wittorp, Birgitta, ämnesråd (fr.o.m den 13-sep-2002)

Sekreterare:

Eriksson, Christer, ämnesråd (fr.o.m den 13-sep-2002)

Lokal: Fredsgatan 8.Postadress: Socialdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, tel. 405 59 70 (Eriksson)

Arbetet skall redovisas senast den 31 december 2003.

180

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättele: 2, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 29 och 33

6.1Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-feb-1981

Ordförande:

Björklund, Leni, (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-okt-2002) Hedborg, Anna, generaldirektör (fr.o.m den 1-jan-1997 t.o.m den 31-dec-2000)

Lindström, Eva, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Ledamöter:

Anell, Barbro, professor (fr.o.m den 14-jan-1994) Bohm, Peter, professor (t.o.m den 19-mar-2000)

Callesen, Per, avdelningschef (fr.o.m den 1-jan-1997 t.o.m den 19-mar-2000)

Carlshamre, Maria, redaktör (fr.o.m den 1-jan-1997 t.o.m den 18-dec-2000)

Eriksson, Ingemar, departementsråd (t.o.m den 31-dec-1996) Fölster, Stefan, FD (fr.o.m den 1-jan-1997)

Hultkrantz, Lars, professor (fr.o.m den 15-dec-1993) Johansson, Lena, (fr.o.m den 8-maj-2002)

Lewin, Leif, professor (fr.o.m den 1-jan-1996 t.o.m den 19-mar-2000) Lindh, Susanne, direktör (fr.o.m den 1-jan-1996 t.o.m den 18-dec-2000)

Lindström, Eva, (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 31-okt-2002) Malmborg, Tony, (fr.o.m den 8-maj-2002)

Schröder, Lena, FD (fr.o.m den 1-jan-1996 t.o.m den 17-dec-2000) Svenningsson, Levi, (fr.o.m den 8-maj-2002)

Wennemo, Irene, (fr.o.m den 8-maj-2002)

Experter:

Gunnarsson, Viviann, (fr.o.m den 1-apr-1998 t.o.m den 31-aug-1998)

Henriksson, Bo, (fr.o.m den 3-okt-2001 t.o.m den 4-dec-2001)

Sandahl, Rolf, (fr.o.m den 1-sep-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

181

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Hörnqvist, Martin, (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 13-maj-2001)

Lemne, Marja, organisationsdirektör (fr.o.m den 15-jan-1993)

Nyman, Kjell, (fr.o.m den 31-aug-2001 t.o.m den 12-aug-2003)

Bitr. sekreterare:

Bogren, Heidi, (fr.o.m den 15-apr-1998 t.o.m den 31-aug-1998) Ericson, Lars-Erik, (fr.o.m den 22-jun-1999 t.o.m den 31-aug-1999) Johansson, Jens, (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 31-dec-1999) Lindroth, Carina, kanslisekreterare (fr.o.m den 15-okt-1986 t.o.m den 28-feb-1999)

Nekby, Lena, (fr.o.m den 20-apr-1998 t.o.m den 31-aug-1998) Rudén, Christina, (fr.o.m den 1-aug-1998 t.o.m den 15-aug-1998) Sandberg, Thomas, (fr.o.m den 15-apr-2002 t.o.m den 31-maj-2002) Svanberg, Lena, (fr.o.m den 1-sep-1999 t.o.m den 31-dec-2001) Sylvén, Björn, (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 30-jun-2000) Tanskanen, Anne, (fr.o.m den 15-okt-1999)

Lokal: Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 1000, fax 10 65 91, ESO:s hemsida www.regeringen.se/ESO

Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25.

Expertgruppen har avgett

Expertgruppen har fr.o.m. 1990 lämnat följande rapporter

Ds 1990:29 Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin Ds 1990:31 Skola? Förskola? Barnskola!

Ds 1990:36 Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall

Ds 1990:39 Sjukvårdskostnader i framtiden - vad betyder åldersfaktorn?

Ds 1990:81 Läkemedelsförmånen

Ds 1991:19 Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning

Ds 1991:20 Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor

Ds 1991:26 Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster

Ds 1991:27 Det framtida pensionssystemet - två alternativ

Ds 1991:31 Skogspolitik för ett nytt sekel

Ds 1991:49 Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården - vad blir effekterna?

Ds 1991:50 Ostyriga projekt - att styra och avstyra stora kommunala satsningar

182

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Ds 1991:66 Marginaleffekter och tröskeleffekter - barnfamiljerna och barnomsorgen

Ds 1991:77 SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag?

Ds 1992:6 Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten

Ds 1992:12 Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken - eller tvärtom?

Ds 1992:15 Växthuseffekten - slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken

Ds 1992:25 Fattigdomsfällor

Ds 1992:26 Vad vill vi med socialförsäkringarna? Ds 1992:46 Statliga bidrag - motiv, kostnader, effekter?

Ds 1992:83 Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning

Ds 1992:88 Slutbudsmetoden - ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt

Ds 1992:111 Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i kommunal regi

Ds 1992:124 Press och ekonomisk politik - tre fallstudier

Ds 1992:126 Statsskulden och budgetprocessen Ds 1993:20 Presstödets effekter - en utvärdering Ds 1993:22 Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?

Ds 1993:37 Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken

Ds 1993:51 Social Security in Sweden and Other European Countries - Three Essays

Ds 1993:58 Idrott åt alla? - Kartläggning och analys av idrottsstödet

Ds 1994:14 Att rädda liv - Kostnader och effekter Ds 1994:16 Varför kulturstöd? - Ekonomisk teori och svensk verklighet

Ds 1994:22 Kvalitets- och produktivitetsutveckingen i sjukvården 1960-1992

Ds 1994:23 Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitetsjusterade produktivitetsmått Ds 1994:24 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992

Ds 1994:31 Det offentliga stödet till partierna - Inriktning och omfattning

Ds 1994:37 Den svenska insolvensrätten - Några förslag till förbättringar inom konkurshanteringen m.m.

Ds 1994:38 Budgetunderskott och statsskuld - Hur farliga är de?

Ds 1994:55 Bensinskatteförändringars effekter

183

Finansdepartementet

Ds 1994:56 Skolans kostnader, effektivitet och resultat - En branschstudie

Ds 1994:71 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992. Bilagor

Ds 1994:72 Valfrihet inom skolan - Konsekvenser för kostnader, resultat och segregation

Ds 1994:81 En Social Försäkring

Ds 1994:86 Fördelningseffekter av offentliga tjänster Ds 1994:133 Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra länder

Ds 1994:135 Skatter och socialförsäkringar över livscykeln - En simuleringsmodell

Ds 1994:138 En effektiv försvarspolitik? - Fredsvinst, beredskap och återtagning

Ds 1995:10 Försvarets kostnader och produktivitet

Ds 1995:14 Företagsstödet - Vad kostar det egentligen? Ds 1995:15 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen

Ds 1995:25 Vad blev det av de enskilda alternativen? - En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen

Ds 1995:31 Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges Television AB

Ds 1995:47 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplet sportfiske

Ds 1995:68 Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter

Ds 1995:70 Generationsräkenskaper

Ds 1995:74 Kapitalets rörlighet - Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i ett integrerat Europa

Ds 1996:8 Hur effektiv är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En principdiskussion

Ds 1996:18 Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga sektorn?

Ds 1996:29 Nästa steg i telepolitiken

Ds 1996:36 Kan myndigheter utvärdera sig själva?

Ds 1996:37 Novemberrevolutionen - Om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985

Ds 1996:49 Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa

Ds 1996:68 Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier

Ds 1997:46 Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde Ds 1997:71 Egenföretagande och manna från himlen Ds 1997:73 Lönar sig arbete?

Ds 1997:79 Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget?

Skr. 2002/03:103

184

Finansdepartementet

Ds 1997:81 Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskepolitiken

Ds 1998:8 Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys

Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! - Om kommunal välfärd i framtiden

Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter Ds 1998:50 Att se till eller titta på - om tillsynen

inom miljöområdet

Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium

Ds 1998:57 Kommisséerna och bofinken. Kan en kommitté se ut hur som helst? (2 vol.)

Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess

Ds 1999:27 Rapport från ett ESO-seminarium - Med bakspegeln som kompass

Ds 1999:28 Att ta sig i ton - om svensk musikexport 1974-1999

Ds 1999:46 Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet

Ds 1999:47 Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner

Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig utveckling och avveckling

Ds 1999:50 Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande

Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa Ds 1999:62 Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption

Ds 1999:65 En akademisk fråga - en ESO-rapport om ranking av C-uppsatser

Ds 1999:66 Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor

Ds 1999:67 Dagis och Drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster

Ds 2000:13 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar

Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet

Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna

Ds 2000:23 Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige

Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet - en ESO-rapport om antagning till högskolan

Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete

Ds 2000:58 Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om

Skr. 2002/03:103

185

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

kvalitet och effektivitet i svensk utbildning

Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik

Ds 2000:67 Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen.

Ds 2001:2 Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning

Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för kommunala skolorna

Ds 2001:24 Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna

Ds 2001:40 Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling

Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet - en idéanalys Ds 2001:45 I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer

Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen

Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelningen och finansiering i framtiden

Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen

Ds 2002:11 Klassfreågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan

Ds 2002:12 The School's Need för Resources - A Report on the Importance of Small Classes

Ds 2002:18 Att hålla balansen - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering

Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering

Ds 2002:49 den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder

Ds 2002:52 What price Enlargement – Implications of an ex panded EU

Ds 2002:58 ”Huru skall statsverket granskas?” Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll

Expertgruppens arbete beräknas avslutas under 2003.

186

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.2Förenklingsutredningen (Fi 1996:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 31-okt-1996

Särskild utredare:

Ljungh, Claes, statssekreterare (fr.o.m den 1-nov-1996 t.o.m den 26-apr-2002)

Sakkunniga:

von Bahr, Stig, regeringsråd (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 9-apr-2000)

Experter:

Alexandersson, Christer, kammarrättsassessor (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 30-jun-1997)

Armholt, Roland, skattechef (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 9-apr-2000)

Berg, Peter, leg. redovisningskonsult (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 15-nov-2001)

Carlsson, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Elfgren Lilja, Martina, (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 19-nov-2001)

Emanuelsson Korsell, Lars, kammarrättsassessor (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 15-apr-2000)

Fagerlund, Mats, (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 30-nov-2000) Falkenlind, Lars, (fr.o.m den 19-nov-2001 t.o.m den 26-apr-2002) Grankvist, Reymond, (fr.o.m den 1-mar-1999 t.o.m den 26-apr-2002) Jansson, Sune, skattedirektör (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Johansson, Gunnar, direktör (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-mar-2000)

Jönsson, Marie, (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 26-apr-2002) Kristoffersson, Anders, departementsråd (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Lagercrantz, Lena, (fr.o.m den 9-sep-1998 t.o.m den 26-mar-2000) Larsson, Hans Peter, jur.kand. (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Lindén, Birgitta, verkst. direktör (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Lundqvist, Fredrik, (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 15-aug-2000) Löfqvist, Rickard, (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 26-apr-2002)

187

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Ossmark, Jan, förbundsjurist (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 28-feb-1999)

Pärlhem, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Rosén, Christina, (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 26-apr-2002) Rydin, Urban, (fr.o.m den 10-apr-2000 t.o.m den 26-apr-2002) Saldén, Anita, kammarrättsassessor (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 28-feb-1998)

Shahnazarian, Hovick, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 31-mar-1997)

Stenman, Olle, (fr.o.m den 16-jul-2000 t.o.m den 26-apr-2002) Stålhammar, Christine, auktoriserad revisor (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 1-apr-1997)

Ternell, Mathias, departementssekreterare (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 28-feb-1998)

Tunudd, Madelaine, (fr.o.m den 1-mar-1998 t.o.m den 8-sep-1998) Wallin, Sören, kanslichef (fr.o.m den 21-jan-1997 t.o.m den 26-apr-2002)

Werkell, Ulla, (fr.o.m den 1-mar-1999 t.o.m den 26-apr-2002)

Sekreterare:

Elfström, Magnus, (fr.o.m den 15-feb-1999 t.o.m den 22-aug-2001) Grankvist, Raymond, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-apr-1997 t.o.m den 28-feb-1999)

Silfverhjelm, Cecilia, (fr.o.m den 15-jan-2000 t.o.m den 21-apr-2002) Tunudd, Madelaine, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-jan-1997 t.o.m den 31-dec-1997)

Direktiv för utredningen, se dir. 1996:78 och dir. 1998:4.

Utredningen har avgett

SOU 1997:178 Enskilda näringsidkare - översyn av skattereglerna

SOU 1999:28 Kontantmetod för småföretagare SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning

Uppdraget är därmed slutfört.

188

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.3Utredningen (Fi 1998:10) om vissa företagsskattefrågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-sep-1998

Särskild utredare:

Herrlin, Klas, (fr.o.m den 10-sep-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Experter:

Armholt, Roland, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Danielsson, Per, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Ersson, Stefan, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Forsling, Gunnar, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Johansson, Gunnar, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Lagercrantz, Lena, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Melbi, Ingrid, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Rutberg, Anne, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Stenman, Olle, (fr.o.m den 25-apr-2000 t.o.m den 14-feb-2001)

Svanberg, Johan, (fr.o.m den 21-okt-1998 t.o.m den 14-feb-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 1998:55.

Utredningen har avgett

SOU 2001:11 Utbetalningar och kapitalvinster på företagsägda andelar

Uppdraget är därmed slutfört.

6.4Momsutredningen (Fi 1999:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-feb-1999

Särskild utredare:

Edlund, Lisbeth, (fr.o.m den 1-apr-1999 t.o.m den 30-sep-2002)

Experter:

Askersjö, Inga-Lill, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-sep-2002) Eka, Maria, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002) Krafft, Leif, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002)

Melz, Peter, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002)

189

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

von Oelreich, Niclas, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002) Rabe, Gunnar, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002) Svanberg, Marianne, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002) Åberg, Mikael, (fr.o.m den 21-maj-1999 t.o.m den 30-sep-2002)

Sekreterare:

Davidson, Anders, (fr.o.m den 1-dec-1999 t.o.m den 30-sep-2002) Harmsen-Hogendoorn, Kristina, (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 17-nov-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:10 och dir. 2001:49

Utredningen har avgett

SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv

Uppdraget är därmed slutfört.

6.53:12–utredningen (Fi 1999:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 9-sep-1999

Särskild utredare:

von Bahr, Stig, (fr.o.m den 13-dec-1999 t.o.m den 9-apr-2000) Lindgren, Per Anders, (fr.o.m den 16-aug-2000 t.o.m den 18-jun-2002)

Sakkunnig:

Kristoffersson, Anders, (fr.o.m den 13-jan-2001 t.o.m den 18-jun-2002)

Experter:

Backlund, Ingrid, (fr.o.m den 16-okt-2000 t.o.m den 18-jun-2002) Edin, Per-Olof, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002) Fagerlund, Mats, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 28-okt-2001) Falkenlind, Lars, (fr.o.m den 1-maj-2002 t.o.m den 18-jun-2002) Forsling, Gunnar, (fr.o.m den 19-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002) Hillberg, Maria, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002) Johansson, Gunnar, (fr.o.m den 27-mar-2001 t.o.m den 18-jun-2002) Juth, Per, (fr.o.m den 25-jan-2001 t.o.m den 20-jan-2002)

Larsson, Hans Peter, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 24-jan-2001) Lindberg, Thomas, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002) Lindbäck, Ewa, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 15-mar-2001)

Löfqvist, Richard, (fr.o.m den 16-okt-2001 t.o.m den 18-jun-2002) Mattsson, Åsa, (fr.o.m den 29-okt-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Norberg, Claes, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002)

190

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Rosén, Christina, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002)

Rydin, Urban, (fr.o.m den 21-nov-2000 t.o.m den 18-jun-2002)

Silfverberg, Christer, (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 18-jun-2002)

Stenman, Olle, (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 25-mar-2001)

Södersten, Jan, (fr.o.m den 19-jan-2000 t.o.m den 18-jun-2002)

Vikström, Stig, (fr.o.m den 13-jan-2000 t.o.m den 20-nov-2000)

Sekreterare:

Landelius, Cecilia, (fr.o.m den 1-feb-2000 t.o.m den 14-jul-2002)

Salcic, Nedim, (fr.o.m den 4-mar-2002 t.o.m den 31-maj-2002)

Sjökvist, Aud, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-jun-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:72

Utredningen har avgett

SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare

Uppdraget är därmed slutfört.

6.6Värdepappersfondsutredningen (Fi 2000:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-dec-1999

Särskild utredare:

Nordström, Anders, (fr.o.m den 21-sep-2000 t.o.m. den 11-nov-2002)

Sakkunniga:

Björkmo, Malin, (fr.o.m den 4-dec-2000 t.o.m den 31-maj-2002) Broms, Eva, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m. den 30-nov-2002) Hesselgren, Bo, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m den 24-mar-2002) Janér, Kent, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m. den 30-nov-2002) Lundgren, Bo, (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m. den 30-nov-2002) Nordenanckar, Vilhelm, (fr.o.m den 25-mar-2002 t.o.m. den 30-nov-2002)

Pålsson, Anne-Marie, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m. den 30-nov-2002) Ström, Anne-Marie, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m den 10-jun-2001)

Experter:

Hillberg, Maria, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m. den 30-nov-2002)

Holmberg, Katarina, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m. den 30-nov-2002)

Isaksson, Anders, (fr.o.m den 8-nov-2000 t.o.m den 11-jan-2001)

Sekreterare:

Schaaf, Joakim, (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m. den 15-dec-2002)

Utterström, Erik, (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m. den 15-dec-2002)

191

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Regeringsgatan 30-32, Postadress: Finansdepartementet, 103 33

STOCKHOLM, TEL. 08-405 13 69 (Schaaf), 08-405 28 55 (Utterström)

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:108 och dir. 2002:48

Utredningen har avgett

SOU 2002:56 Investeringsfonder – förslag till ny lag

SOU 2002:104 Investeringsfonder – förvaringsinstitut, avgifter m.m.

Slutbetänkande

Uppdraget är därmed slutfört.

6.7Skattebasutredningen (Fi 2000:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-jul-2000

Särskild utredare:

Edin, Per-Olof, chefsekonom (fr.o.m den 13-jul-2000 t.o.m den 29-nov-2002)

Sakkunniga:

Forsling, Gunnar, (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 29-nov-2002) Hamberg, Lennart, departementsråd (fr.o.m den 13-jul-2000 t.o.m den 29-nov-2002)

Kristoffersson, Anders, departementsråd (fr.o.m den 13-jul-2000 t.o.m den 29-nov-2002)

Experter:

Brinkenfelt, Torkel, (fr.o.m den 1-maj-2002 t.o.m den 31-aug-2002) Persson, Annika, (fr.o.m den 9-okt-2000 t.o.m den 29-nov-2002) Södersten, Jan, professor (fr.o.m den 13-jul-2000 t.o.m den 29-nov-2002)

Sekreterare:

Järliden Bergström, Åsa-Pia, (fr.o.m den 16-okt-2000 t.o.m den 15-nov-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:51 och dir. 2002:14

Utredningen har avgett

SOU 2002:47 Våra skatter? samt expertrapporter till

Skattebasutredningen, volym A-B

Uppdraget är därmed slutfört.

192

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.8Utredningen om uppföljning av Kommundelegationens ärenden (Fi 2000:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 5-okt-2000

Särskild utredare:

Bäckström, Birger, (fr.o.m den 24-okt-2000)

Sakkunniga:

Erixon, Lena, (fr.o.m den 25-okt-2000)

Holmström, Fredrik, (fr.o.m den 25-okt-2000 t.o.m den 19-aug-2002)

Roslund, Lars, (fr.o.m den 25-okt-2000)

Wallström, Sofia, (fr.o.m den 1-nov-2000)

Expert:

Welander, Mats, (fr.o.m den 1-sep-2001 t.o.m den 30-apr-2002)

Sekreterare:

Holmström, Fredrik, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Olin, Eva, (fr.o.m den 24-okt-2000 t.o.m. den 18-aug-2002)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 36 91

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:71

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2003.

6.9Kommittén om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (Fi 2000:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 26-okt-2000

Ordförande:

Johansson, Bengt K Å, ambassadör (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m den 31-maj-2002)

Ledamöter:

Calmfors, Lars, professor (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den

193

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

12-mar-2002)

Hansson, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Lundgren, Nils, fil.dr. (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Persson, Inga, professor (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Rosenberg, Irma, chefsekonom (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Sakkunniga:

Andersson, Dan, (fr.o.m den 15-dec-2000 t.o.m. den 12-mar-2002) Bornefalk, Anders, (fr.o.m den 1-feb-2001 t.o.m. den 12-mar-2002) Bröms, Jan, (fr.o.m den 15-dec-2000 t.o.m den 31-jan-2001)

Herin, Jan, (fr.o.m den 15-dec-2000 t.o.m. den 12-mar-2002) Nilsson, Veronica, (fr.o.m den 15-dec-2000 t.o.m den 22-feb-2001) Spånt, Roland, (fr.o.m den 23-feb-2001 t.o.m. 2002 t.o..m den 12-mar-2002)

Experter:

Andersen, Torben, (fr.o.m den 14-feb-2001 t.o.m. den 12-mar-2002)

Bröms, Jan, (fr.o.m den 1-feb-2001 t.o.m. den 12-mar-2002)

Granér, Mats, (fr.o.m den 12-dec-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Hokkanen, Jyry, (fr.o.m den 12-dec-2000 t.o.m den 30-nov-2001)

Lindh, Yngve, (fr.o.m den 30-okt-2000 t.o.m. den 12-mar-2002)

Ohlsson, Henry, (fr.o.m den 28-feb-2001 t.o.m. den 12-mar-2002)

Sekreterare:

Ackerby, Stefan, (fr.o.m den 15-dec-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Hokkanen, Jyry, (fr.o.m den 1-dec-2001 t.o.m. den 12-mar-2002)

Bitr. sekreterare:

Apel, Mikael, (fr.o.m den 20-apr-2001 t.o.m. den 12-mar-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2000:78

Utredningen har avgett

SOU 2001:62 Stablitet och stabiliseringspolitik i EMU - delbetänkande

SOU 2002:16 Stabiliseringspolitik i valutaunionen

Uppdraget är därmed slutfört.

194

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.10Utredningen om betalningsansvar för företrädare för juridiskapersoner (Fi 2000:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-dec-2000

Särskild utredare:

Sjödin, Christer, (fr.o.m den 21-dec-2000 t.o.m den 31-jan-2002)

Experter:

Cedertorn, Helene, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 6-feb-2001) Elväng, Katja, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Eriksson, John E, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Grönkvist, Jonas, (fr.o.m den 7-feb-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Malmsten, Krister, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Nyquist, Kerstin, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Olsson, Kjell, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Östlund, Christer, (fr.o.m den 18-jan-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Ärlebrant, Åsa, (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 31-jan-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:89.

Utredningen har avgett

SOU 2002:08 Företrädaransvar

Uppdraget är därmed slutfört.

6.11Kommittén om nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Fi 2001:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-dec-2000

Ordförande:

Björk, Gunnar, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2001)

Ledamöter:

Andersson, Conny, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002) Edlund, Helen, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002) Elindersson, Lars, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002) Heineman, Kerstin, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

Norrman, Mona Lisa, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

195

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Pertoft, Mats, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

Söderberg, Per, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

Sakkunniga:

Blom, Michael, (fr.o.m den 11-feb-2002 t.o.m den 21-nov-2002)

Bylund, Hans-Erik, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 13-aug-2002)

Ingmansson, Anna, (fr.o.m den 14-aug-2002 t.o.m den 21-nov-2002)

Jansson, Kerstin, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 10-feb-2002)

Olsson, Clas, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

Sjölin, Niklas, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002)

Experter:

Andersson, Margareta, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002) Nilsson, Tom, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 19-feb-2002) Söderström, Ingrid, (fr.o.m den 1-apr-2001 t.o.m den 21-nov-2002) Westergren, Kerstin, (fr.o.m den 20-feb-2002 t.o.m den 21-nov-2002)

Sekreterare:

Fijal, Per Arne, (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Larsson, Björn, (fr.o.m den 1-nov-2001 t.o.m den 19-nov-2002)

Bitr. sekreterare:

Johnsson, Ann-Christine, (fr.o.m den 1-sep-2002 t.o.m den 30-sep-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2000:99 och dir. 2001:72

Kommittén har avgett

SOU 2002:28 Kostnadsutjämning mellan kommuner avseende

LSS-verksamheten

SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader

Uppdraget är därmed slutfört.

6.122001 års avfallsskatteutredning (Fi 2001:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-feb-2001

Särskild utredare:

Resare, Roy, (fr.o.m den 15-feb-2001 t.o.m den 4-feb-2002)

Sakkunniga:

Berg, Magnus, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002)

Ljung, Viktoria, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002)

196

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Blad, Bengt, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Bohlin, Rolf, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Helker Lundström, Annika, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002)

Jirvall, Nils, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Johannesson Lindén, Åsa, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 30-sep-2001)

Larsson, Erik, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Lindgren, Thomas, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Loman, Gabriella, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Lundeberg, Simon, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002) Wiqvist, Weine, (fr.o.m den 1-maj-2001 t.o.m den 4-feb-2002)

Sekreterare:

Ingelsson, Maria, (fr.o.m den 11-jun-2001 t.o.m den 25-feb-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:13

Utredningen har avgett

SOU 2002:9 Skatt på avfall i dag - och i framtiden

Uppdraget är därmed slutfört..

6.13Tullbrottsdatautredningen (Fi 2001:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 5-apr-2001

Särskild utredare:

Wahlqvist, Sten, (fr.o.m den 1-maj-2001)

Experter:

Bjernelius Lundahl, Marie, (fr.o.m den 1-maj-2001) Bålman, Johan, (fr.o.m den 4-maj-2001) Dahlqvist, Anna-Lena, (fr.o.m den 4-maj-2001) Ekelund, Dag, (fr.o.m den 4-maj-2001) Gränström, Claes, (fr.o.m den 4-maj-2001)

Hedin, Eva-Lotta, (fr.o.m den 4-maj-2001) Joensuu, Heidi, (fr.o.m den 4-maj-2001)

Liljeqvist, Peder, (fr.o.m den 4-maj-2001 t.o.m den 31-jan-2002) Mauritzon, Cecilia, (fr.o.m den 4-maj-2001)

Pettersson, Tord, (fr.o.m den 4-maj-2001) Skyberg, Staffan, (fr.o.m den 4-maj-2001) Ström, Carl, (fr.o.m den 4-dec-2001)

Tollbäck, Kristina, (fr.o.m den 4-maj-2001)

197

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Tonnerman, Lars, (fr.o.m den 4-maj-2001)

Wiberg, Beata, (fr.o.m den 4-maj-2001)

Sekreterare:

Björnsson, Ann-Louise, (fr.o.m den 1-jun-2001)

Liljeqvist, Peder, (fr.o.m den 1-feb-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:28

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 8 januari 2003.

6.14Utredningen om översyn av den särskilda inkomstskatten för utomlandsbosatta (Fi 2001:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-maj-2001

Särskild utredare:

Baekkevold, Arne, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Experter:

Alenius Vitols, Annika, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Andersson, Staffan, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Bohlin, Cecilia, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Boström, Kerstin, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Dahl, Lena, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Nilsson, Lennart, (fr.o.m den 18-jun-2001 t.o.m den 28-feb-2002)

Nyquist, Kerstin, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Olsson, Kjell, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Rosvall, Marie, (fr.o.m den 1-mar-2002)

Saldén Enerus, Anita, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Ståhl, Kristina, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Tyllström, Rolf, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Sekreterare:

Henriksson, Birgitta, (fr.o.m den 18-jun-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:46

198

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 februari 2003.

6.15Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-apr-2001

Särskild utredare:

Nilsson, Valter, (fr.o.m den 1-maj-2001)

Experter:

Båsjö, Ulf, (fr.o.m den 12-jun-2001) Emanuelsson, Sara, (fr.o.m den 12-jun-2001) Eriksson, Gunnar, (fr.o.m den 12-jun-2001)

von Gersdorff, Agnes, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 31-aug-2002) Hansson, Mats-Olof, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Kronqvist, Elin, (fr.o.m den 1-sep-2002) Larsson, Jan, (fr.o.m den 12-jun-2001) Loman, Gabriella, (fr.o.m den 12-jun-2001) Magnusson, Bengt, (fr.o.m den 12-jun-2001) Olsson, Larsolov, (fr.o.m den 12-jun-2001) Ögren, Hans, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Referensgrupp:

Andersson, Gösta, Centerpartiet (fr.o.m den 16-apr-2002) Berggren, Lars, Miljöpartiet (fr.o.m den 16-apr-2002)

Brandin, Claes-Göran, Socialdemokraterna (fr.o.m den 16-apr-2002) Fremling, Lennart, Folkpartiet Liberalerna (fr.o.m den 16-apr-2002) Gylling, Johnny, Kristdemokraterna (fr.o.m den 16-apr-2002)

Rådhström, Jan Evert, Moderata Samlingspartiet (fr.o.m den 16-apr-2002)

Staaf-Igelström, Lisbeth, Socialdemokraterna (fr.o.m den 16-apr-2002) Svensson Smith, Karin, Vänsterpartiet (fr.o.m den 16-apr-2002)

Sekreterare:

Hagard Linander, Ewa, (fr.o.m den 23-apr-2001 t.o.m den 1-dec-2002)

Hammar, Henrik, (fr.o.m den 19-nov-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:12 och 2002:26

199

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen har avgett

SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 april 2003.

6.16Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-apr-2001

Ordförande:

Hjalmarsson, Lennart, (fr.o.m den 1-maj-2001)

Ledamöter:

Abramsson, K G, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Alterå, Ola, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 20-dec-2001) Brus, Sven, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Daleus, Lennart, (fr.o.m den 20-dec-2001 t.o.m den 25-sep-2002) Domeij, Åsa, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 15-aug-2002) Ek, Lena, (fr.o.m den 22-okt-2002)

Granström, Per Erik, led. av riksdagen (fr.o.m den 17-jan-2002) Hedlund, Tom, led. av riksdagen (fr.o.m den 14-dec-2001) Keijer, Ulf, (fr.o.m den 19-feb-2002)

Kollmats, Lennart, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 22-okt-2001) Nyström, Stefan, (t.o.m den 13-dec-2001)

Olsen, Lennart, (fr.o.m den 28-okt-2002)

de Pourbaix-Lundin, Marietta, (fr.o.m den 12-jun-2001) Rosengren, Per, (fr.o.m den 12-jun-2001) Staaf-Igelström, Lisbeth, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Svensson, Per-Olof, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 16-jan-2002)

Sakkunniga:

Bergqvist, Agneta, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Fredriksson, Yvonne, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 17-apr-2002) Gårding Wärnberg, Maria, (fr.o.m den 17-apr-2002)

Hort, Katinka (fr.o.m. den 1-jan-2002) Hägg, Conny, (fr.o.m den 12-jun-2001) Johansson, Dan, (fr.o.m den 15-okt-2002)

Kristoffersson, Anders, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m. den 31-dec- 2001)

Tingvall, Lennart, (t.o.m den 14-okt-2002)

Experter:

Brännlund, Runar, (fr.o.m den 21-nov-2001)

von Gersdorf, Agnes, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 15-aug-2002)

Johannesson-Lindén, Åsa, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den

200

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

15-aug-2002)

Lagerstedt, Göran, (fr.o.m den 12-jun-2001) Leander, Åsa, (fr.o.m den 29-nov-2001)

Lundin, Göran, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 24-okt-2001) Möller, Mikael, (fr.o.m den 1-mar-2002)

Oettinger-Biberg, Christina, (fr.o.m den 12-jun-2001) Nyström, Stefan, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Rabe, Gunnar, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Sandqvist, Maria, (fr.o.m den 12-jun-2001 t.o.m den 28-feb-2002) Åkerfeldt, Susanne, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Öhgren, Hans, (fr.o.m den 12-jun-2001)

Sekreterare:

Sanner, Johan, (fr.o.m den 6-aug-2001 t.o.m. den 31-dec-2002)

Veiderpass, Ann, (fr.o.m den 1-sep-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:29

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 31 mars 2002 .

6.17Riksrevisionsutredningen (Fi 2001:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 3-maj-2001

Särskild utredare:

Ericson, Lars Eric, (fr.o.m den 3-maj-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Sakkunniga:

Dahl, Anne, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002) Küchen, Thomas, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002) Nensén Uggla, Astrid, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Experter:

Dahlberg, Åke, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Grufberg, Lennart, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Holgersson, Svante, (fr.o.m den 25-sep-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Nilsson, Ove, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Nordman, Pertti, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Sekreterare:

201

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Nilsson, Jörgen, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Pernodd, Bob, (fr.o.m den 20-aug-2001 t.o.m den 31-maj-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:31 och dir. 2002:52

Utredningen har avgett

SOU 2002:17 Riksrevisionen - organisation och resurser

Uppdraget är därmed slutfört.

6.18Utredningen om översyn av försäkringsbolagens placeringsregler (Fi 2001:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-dec-1999

Särskild utredare:

Ajne, Mårten, (fr.o.m den 1-aug-2001)

Experter:

von Bahr, Bengt, (fr.o.m den 20-sep-2001) Björk, Thomas, (fr.o.m den 20-sep-2001)

Bramness Arvidsson, Ellen, (fr.o.m den 20-sep-2001) Fagerberg, Susanne, (fr.o.m den 20-sep-2001) Gullbjörk, Lennart, (fr.o.m den 20-sep-2001)

Höjer, Anette, (fr.o.m den 20-sep-2001) Jansson, Joakim, (fr.o.m den 16-dec-2002) Johansson, Gabriella, (fr.o.m den 20-sep-2001) Juntti, Fredrik, (fr.o.m den 20-sep-2001) Marthin, Thor, (fr.o.m den 20-sep-2001) Palmgren, Björn, (fr.o.m den 20-sep-2001) Söderquist, Bengt, (fr.o.m den 20-sep-2001)

Sekreterare:

Fredby, Peter, (fr.o.m den 1-aug-2001)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, Postadress: Finansdepartementet, 103 33

STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:15 och dir. 2002:138

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 19 september 2003.

202

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.19Utredningen om översyn av skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel (Fi 2001:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-jun-2001

Särskild utredare:

Rispe, Curt, (fr.o.m den 28-jun-2001)

Experter:

Axelsson, Gunilla, (fr.o.m den 15-okt-2001)

Berg, Magnus, (fr.o.m den 15-okt-2001 t.o.m den 30-jun-2002)

Emmerman, Anders, (fr.o.m den 15-okt-2001 t.o.m den 28-aug-2002)

Falck, Monica, (fr.o.m den 15-okt-2001)

Hansson, Mats, (fr.o.m den 15-okt-2001)

Lidén, Carl Johan, (fr.o.m den 15-okt-2001)

Rinder, Daniel, (fr.o.m den 15-okt-2001)

Sekreterare:

Wileke, Bengt, (fr.o.m den 1-okt-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:55

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 15 februari 2003.

6.20Utjämningskommittén (Fi 2001:14)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 27-sep-2001

Ordförande:

Andersson, Lorentz, landshövding (fr.o.m den 1-dec-2001)

Ledamöter:

Aronsson, Marita, kommunalråd (fr.o.m den 1-dec-2001) Bengtsson, Marita, kommunalråd (fr.o.m den 1-dec-2001) Hellstrand, Eva, kommunalråd (fr.o.m den 1-dec-2001)

Holma, Siv, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-dec-2001) Johansson, Lars, kanslichef (fr.o.m den 1-dec-2001) Langby, Erik, kommunalråd (fr.o.m den 1-dec-2001)

Nordström, Kjell, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-dec-2001)

203

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Resare, Roy, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-dec-2001)

Staaf, Harry, ingenjör (fr.o.m den 1-dec-2001)

Söderström, Elvy, kommunalråd (fr.o.m den 1-dec-2001)

Sakkunniga:

Johansson, Dan, (fr.o.m den 15-okt-2002)

Johansson, Pontus, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Sundström, Björn, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Tingvall, Lennart, (fr.o.m den 1-dec-2001 t.o.m den 14-okt-2002)

Experter:

Andersson, Margareta, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Bertram, Uta, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Hjortendal-Hellman, Eva, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Liss-Larsson, Nicklas, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Mårtensson, Nils, (fr.o.m den 1-dec-2001)

Sekreterare:

Johansson, Dan, (fr.o.m den 15-jan-2002 t.o.m den 14-okt-2002)

Huvudsekreterare:

Tingvall, Lennart, (fr.o.m den 15-okt-2002)

Bitr. sekreterare:

Berggren, Henrik, (fr.o.m den 6-maj-2002)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:73

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 1 oktober 2003.

6.21Utredningen om ombildning till kooperativ hyresrätt – pilotprojekt (Fi 2001:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-nov-2001

Särskild utredare:

Persson, Curt, (fr.o.m den 15-dec-2001 t.o.m den 1-maj-2002)

Sekreterare:

Dahlquist, Lars-Ola, (fr.o.m den 15-dec-2001 t.o.m den 15-maj-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:97

204

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Uppdraget är däremed slutfört.

6.22Byggkommissionen (Fi 2002:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2002

Ordförande:

Ericsson, Lars Eric, (fr.o.m den 22-feb-2002 t.o.m. den 18-dec-2002)

Ledamöter:

Delden, Peter, (fr.o.m den 22-okt-2002 t.o.m. den 18-dec-2002) Liljelund, Lars-Erik, (fr.o.m den 22-feb-2002 t.o.m. den 18-dec-2002) Nykvist, Ann-Christin, (fr.o.m den 22-feb-2002 t.o.m den 20-okt-2002) Sjöstrand, Mats, (fr.o.m den 22-feb-2002 t.o.m. den 18-dec-2002) Uusmann, Ines, (fr.o.m den 22-feb-2002 t.o.m. den 18-dec-2002)

Sekreterare:

Högrell, Olle, (fr.o.m den 15-jun-2002 t.o.m. den 15-okt-2002) Ärlebrant, Åsa, (fr.o.m den 31-maj-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Bitr. sekreterare:

Modig, Sonny, (fr.o.m den 1-mar-2002 t.o.m. den 31-dec-2002)

Kommittén har avgett

SOU 2002.115 Skärpning gubbar! – om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn

Uppdraget är därmed slutfört.

6.23Utredningen om företrädesordning vid försäljning av bostäder eller aktier i allmännyttiga bostadsföretag (Fi 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2002

Särskild utredare:

Julius, Håkan, (fr.o.m den 19-mar-2002)

Sakkunnig:

Falkendal, Niklas, (fr.o.m den 23-maj-2002)

205

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Ahlström, Ulf, (fr.o.m den 22-apr-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:21

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2003.

6.242002 års företagsskatteutredningen (Fi 2002:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-feb-2002

Särskild utredare:

Melz, Peter, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Experter:

Bojs, Johan, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Classon, Per, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Erson, Stefan, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Herrlin, Klas, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Hillberg, Maria, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Hultkvist, Anders, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Innerstedt, Klas, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Löfqvist, Richard, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Melbi, Ingrid, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Nilsson, Peter, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Persson Österman, Roger, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Renström, Staffan, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Rutberg, Anne, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Saldén Enérus, Anita, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Svanberg, Johan, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Tottie, Lennart, (fr.o.m den 8-mar-2002)

Sekreterare:

Danielsson, Per, (fr.o.m den 22-apr-2002)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:28

206

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 juli 2004.

6.25Kommittén (Fi 2002:04) för inrättande av en nämnd för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsbolag

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-apr-2002

Ordförande:

Persson, Curt, (fr.o.m den 25-apr-2002 t.o.m den 31-jul-2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:59

Uppdraget är därmed slutfört.

6.26Ändamålssfastighetskommittén (Fi 2002:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-sep-2002

Ordförande:

Staaf-Igelström, Lisbeth, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Ledamöter:

Axelsson, Lennart, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Bjälkebring, Charlotta L, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Fagervärn, Erik Arthur, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Kollmats, Lennart, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Larsson, Ewa, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Rask, Ola, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Rossipal, Kerstin, (fr.o.m den 6-nov-2002)

Svensson, Urban, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Thalén Finné, Ewa, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Wester, Ulla, (fr.o.m den 12-sep-2002)

Experter:

Blomberg, Göran, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Holgersson, Svante, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Lundberg, Monica, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Magnusson, Jens, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Stålhammar, Johan, (fr.o.m den 9-dec-2002)

Wästlund, Holger, (fr.o.m den 9-dec-2002)

207

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Aurell, Kristina, (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:116

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2003.

6.27Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-jun-2002

Ordförande:

Bergqvist, Jan, (fr.o.m den 2-jul-2002)

Ledamöter:

Andersson, Marianne, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Engström, Marie, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Granlund, Marie, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Grönlund, Anna, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Landegren, Per, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Nilsson, Lennart, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Odenberg, Mikael, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Schlaug, Birger, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Staaf-Igelström, Lisbeth, (fr.o.m den 14-okt-2002)

Sakkunniga:

Andersson, Vilhelm, (fr.o.m den 27-aug-2002)

Dahlström, Kjell, (fr.o.m den 27-aug-2002)

Stoltz, Bo, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Experter:

Baedecke, Bengt, (fr.o.m den 4-sep-2002)

Carlsson, Tommy, (fr.o.m den 27-aug-2002)

Erlandsson, Eva, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Håkansson, Kaj, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Levén, Hans, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Linder, Monika, (fr.o.m den 27-aug-2002)

Silferberg, Christer, (fr.o.m den 11-okt-2002)

Silfverhjelm, Cecilia, (fr.o.m den 19-aug-2002)

Zetterström, Erik, (fr.o.m den 19-aug-2002)

208

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Sakkunniga:

Sjöblom, Hases Per, (fr.o.m den 2-jul-2002)

Huvudsekreterare:

Landelius, Cecilia, (fr.o.m den 15-jul-2002)

Sekreterare:

Classon, Petter, (fr.o.m den 16-sep-2002)

Erliksson, Michael, (fr.o.m den 16-sep-2002)

Johannisson, Inger, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Johansson, Mats, (fr.o.m den 2-sep-2002)

Järliden Bergström, Åsa-Pia, (fr.o.m den 16-nov-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32.Postadress: Finansdepartementet, 103 33

STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:87

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete före utgången av december år 2003.

6.28Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 13-jun-2002

Ordförande:

Sörman, Håkan, (fr.o.m den 27-jun-2002)

Ledamöter:

Ackerby, Stefan, (fr.o.m den 18-okt-2002) Amnå, Erik, (fr.o.m den 18-okt-2002) Andersson, Margareta, (fr.o.m den 18-okt-2002) Andrén, Birgitta, (fr.o.m den 18-okt-2002) Batljan, Ilija, (fr.o.m den 18-okt-2002) Davidsson, Lars, (fr.o.m den 18-okt-2002) Hansson, Lennart, (fr.o.m den 18-okt-2002) Högberg, Olle, (fr.o.m den 18-okt-2002) Johansson, Dan, (fr.o.m den 18-okt-2002) Mossler, Karin, (fr.o.m den 18-okt-2002) Nilsson, Inger, (fr.o.m den 18-okt-2002)

Nordmark Nilsson, Anna Stina, (fr.o.m den 18-okt-2002) Ängmo, Helen, (fr.o.m den 18-okt-2002)

209

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Dagenbrink, Marika, (fr.o.m den 1-sep-2002)

Gertsson, Bo, (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, Postadress: Finansdepartementet 103 33

STOCKHOLM

Direktiv för rådet, se dir. 2002:91

Rådet beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2005.

6.29Utredningen om översyn av Finansinspektionens roll och resursbehov (Fi 2002:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 11-jul-2002

Särskild utredare:

Bonde, Ingrid, (fr.o.m den 11-jul-2002)

Sakkunniga:

Hörngren, Lars, (fr.o.m den 11-jul-2002)

af Jochnick, Kerstin, (fr.o.m den 11-jul-2002) Viotti, Staffan, (fr.o.m den 1-jul-2002)

Experter:

Bengtsson, Anders, (fr.o.m den 11-jul-2002)

Carlberg, Charlotta, (fr.o.m den 11-jul-2002 t.o.m den 11-nov-2002)

Lefrell, Christer, (fr.o.m den 1-jul-2002)

Nykvist, Mona, (fr.o.m den 12-nov-2002)

Pärlhem, Stefan, (fr.o.m den 1-jul-2002)

Sergo, Liso, (fr.o.m den 1-jul-2002)

Sekreterare:

Bäckström, Hans, (fr.o.m den 12-aug-2002)

Lokal: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:94

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2003.

210

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.30Utredningen om avveckling av Riksrevisionsverket (Fi 2002:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-sep-2002

Särskild utredare:

Bäckström, Birger, (fr.o.m den 15-okt-2002)

Sekreterare:

Larsson, Göran, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, Postadress: Finansdepartementet, 103 33

STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:122

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 februari 2004.

6.31Utredningen om Kronofogdemyndigheternas organisation och arbetsuppgifter m.m. (Fi 2002:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-nov-2002

Särskild utredare:

Almgren, Karin, (fr.o.m den 22-nov-2002)

Sekreterare:

Nilsson, Monica, (fr.o.m den 3-dec-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, Postadress: Finansdepartementet 103 33

STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:142

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 september 2003.

211

Finansdepartementet Skr. 2002/03:103

6.32Utredningen om översyn av reglerna om reducerade mervärdesskatter m.m. (Fi 2002:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 28-nov-2002

Särskild utredare:

Hamberg, Lennart, (fr.o.m den 1-dec-2002)

Sekreterare:

Åberg, Mikael, (fr.o.m den 1-dec-2002)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:141

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 februari 2005.

6.33Utredningen om översyn av styrningen av länsstyrelsernas verksamhet (Fi 2002:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2002

Särskild utredare:

Jönsson, Lena, (fr.o.m den 12-dec-2002)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:114

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 november 2003.

212

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

7Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 1, 7 och 11

7.1Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning (U 1996:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 14-mar-1996

Ordförande:

Westerlund Panke, Majléne, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Ledamöter:

Eriksson, Per, rektor (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002) Essemyr, Mats, ombudsman (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Heldén Filipsson, Lena, ekonom (fr.o.m den 27-apr-2001 t.o.m den 20-feb-2002)

Henriksson, Lars-Åke, ombudsman (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Hyttring, Jan, direktör (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002) Lundh, Christina, fil.kand. (fr.o.m den 24-jun-1996 t.o.m den 5-apr-2001)

Lundberg, Agneta, led. av riksdagen (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Lundgren, Torsten, civilingenjör (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 30-apr-2000)

Melin, Ulf, kanslichef (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002) Wager, Merit, småföretagare (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 1-maj-1996)

Wedin, Marianne, sekreterare (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Wikfeldt, Christer, (fr.o.m den 1-maj-2000 t.o.m den 20-feb-2002)

Kanslichef:

Wallin, Sven-Erik, departementsråd (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 20-feb-2002)

Sekreterare:

Andersson, Hanna, (fr.o.m den 1-mar-2001 t.o.m den 27-jan-2002)

Byström, Per, (fr.o.m den 1-okt-1998 t.o.m den 20-feb-2002)

213

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Fagerlund, Dan, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-1996 t.o.m den 13-okt-1996)

Högberg, Brittmarie, (fr.o.m den 28-aug-2000 t.o.m den 20-feb-2002) Nordahl, Rune, rektor (fr.o.m den 2-maj-1997 t.o.m den 30-jun-1998) Rudérus, Anna, fil.kand. (bitr. fr.o.m. 1997-08-01) (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 15-jan-2001)

Stenberg, Åke, (fr.o.m den 17-jan-2000 t.o.m den 30-nov-2001) Sundén Ingeström, Elisabet, förhandlingsdirektör (fr.o.m den 1-jun-1996 t.o.m den 31-dec-1999)

Zelmerlööw, Mikaela, syo-konsulent (fr.o.m den 9-apr-1996 t.o.m den 31-dec-2001)

Bitr. sekreterare:

Borgenheim, Inger, assistent (fr.o.m den 7-okt-1998 t.o.m den 6-jan-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM.

Direktiv för kommitten, se dir. 1996:26 och 1996:41.

Utredningen har avgett

SOU 1999:119 Utvärderingen av Kvalificerad yrkesutbildning - delbetänkande

SOU 1999:122 Kvalificerad yrkesutbildning - slutbetänkande

Överlämnande av årsredovisning den 21 februari 2002, dnr U2002/871/V.

Uppdraget är därmed slutfört.

7.2Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-apr-1997

Ordförande:

Lundin, Ulf W., utbildningsråd (fr.o.m den 15-maj-1997)

Ledamöter:

Ahlandsberg, Ingemar, departementssekreterare (fr.o.m den 15-maj-1997)

Ahlqvist, Birgitta, ledamot av Europaparlamentet (fr.o.m den 15-maj-1997)

214

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Bjöörn, Jens, departementssekretare (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 7-okt-1998)

Davidsson, Leif, kansliråd (fr.o.m den 15-maj-1997)

de Feudis, Isabella, departementssekreterare (fr.o.m den 8-okt-1998) Hylén, Jan, pol. sakkunnig (fr.o.m den 15-maj-1997)

Iselow, Mikael, enhetschef (fr.o.m den 8-okt-1998) Kirsebom, Bjarne, direktör (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 15-dec-1998)

Åström, Lage, skolråd (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 7-okt-1998)

Sakkunniga:

Ahrens, Hans, projektledare (fr.o.m den 15-maj-1997) Andersson, Ingemar, (fr.o.m den 15-aug-1997)

Hedborg, Gunnar, it-strateg (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 15-aug-1997)

Kärrberg, Björn, (fr.o.m den 15-maj-1997) Larsson, Helejna, (fr.o.m den 15-maj-1997)

Ljungkvist, Maria, (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 1-okt-1997)

Experter:

Andersson, Angela, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 16-sep-2001) Dippe, Günther, (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 30-jun-2001) Hylén, Jan, (fr.o.m den 1-jun-1998 t.o.m den 31-okt-1998) Lindström, Berner, (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 30-apr-2001) Persson, Hans-Inge, förvaltningschef (fr.o.m den 1-jan-1999 t.o.m den 31-dec-1999)

Saemundsson, Magnus, (fr.o.m den 1-jan-2000) Ström, Anna, (fr.o.m den 20-aug-2002)

Ström, Åsa, (fr.o.m den 29-nov-2001 t.o.m den 30-nov-2002) Vuorikari, Riina, (fr.o.m den 1-mar-2000 t.o.m den 31-jul-2000)

Huvudsekreterare:

Andersson, Angela, (fr.o.m den 17-sep-2001)

Hylén, Jan, (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den 16-sep-2001) Ranebo, Stellan, sektionschef (fr.o.m den 1-maj-1997 t.o.m den 31-okt-1998)

Bitr. sekreterare:

Johansson, Peter, (fr.o.m den 1-jul-1998 t.o.m den 31-aug-1998)

Wintzer, Josefine, (fr.o.m den 15-mar-1999)

Assistent:

Dahlberg, Wiveca, (fr.o.m den 15-maj-1997 t.o.m den 30-sep-1998)

Magnusson, Gunilla, (fr.o.m den 1-nov-1998 t.o.m den 15-mar-1999)

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

215

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för kommittén, se dir. 1997:65, dir. 1998:53, dir. 1999:112, dir. 2000:107, dir. 2001:85 och dir. 2002:167.

Kommittén skall redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2003.

7.3Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 9-sep-1976

Ordförande:

Johansson, Ylva, statsråd (fr.o.m den 11-okt-1994 t.o.m den 15-okt-1998)

Wärnersson, Ingegerd, statsråd (fr.o.m den 15-dec-1998 t.o.m den 31-jan-2002)

Sekreterare:

Wettergren, Catharina, departementessekreterare (fr.o.m den 2-mar-1995)

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

7.4Forskningsberedningen (Ju 1983:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 3-mar-1983

Ordförande:

Tham, Carl, statsråd (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998) Östros, Thomas, statsråd, chef för U-dep. (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Ledamöter:

Althén, Tomas, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Edin, Per-Olof, enhetschef (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Ekholm, Mats, professor (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den

216

Utbildningsdepartementet

15-nov-1998)

Ekman, Marie-Louise, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Eriksson, Håkan, forskningschef (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Esseveld, Joanna, docent (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Fossum, Greta, vice forskningschef (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Frank, Harry, forskningsdirektör (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998)

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Glad, Christina, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2002)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Hagström, Stig, universitetskansler (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Halldenius, Lena, doktorand (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Hansson, Sven Ove, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Holmberg, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Johansson, Sven Ove, rektor (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1997)

Janson, Tore, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Kasemo, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 1-dec-1996)

Lindqvist, Svante, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 1-dec-1996)

Markides, Karin, professor (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998)

Mäler, Karl-Göran, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 5-jun-1996)

Narvinger, Anders, verkst. direktör (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Nilsson, Jan S., professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Nordin, Tim, doktorand (fr.o.m den 12-feb-1999 t.o.m den 31-dec-2000)

Norell Bengendal, Margareta, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Skr. 2002/03:103

217

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Olsson, Inger, förbundsordförande (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Palmér, Ingegerd, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Sandewall, Eric, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Skeppstedt, Örjan, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sommerstad, Lena, forskarassistent (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Stark, Agneta, docent (fr.o.m den 1-feb-1997 t.o.m den 15-nov-1998) Svanborg, Catharina, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Truvé, Staffan, verkst. direktör (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Wigzell, Hans, professor, regeringens vetenskapliga rådgivare (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Wittrock, Björn, professor (fr.o.m den 1-jan-2001 t.o.m den 31-dec-2002)

Åsberg, Marie, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 15-nov-1998)

Sekreterare:

Gustafsson, Bengt, professor (fr.o.m den 17-mar-1995 t.o.m den 30-nov-1996)

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

Forskningsberedningens verksamhet kommer att fortsätta under 2003 och avses då ta upp aktuella teman som är förberedelse inför nästa forskningspolitiska proposition.

218

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

7.5Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-feb-1999

Ordförande:

Johansson, Sven-Åke, f.d. skoldirektör (fr.o.m den 10-okt-2000) Lundgren, Ulf P., generaldirektör (fr.o.m den 15-mar-1999 t.o.m den 9-okt-2000)

Ledamöter:

Björklund, Jan, skolborgarråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Danielsson, Torgny, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Hansson, Patrik, ordförande i barn- och ungdomsnämnden (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Johansson, Eva, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Johansson, Tomas, förbundsordförande (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 23-jul-2000)

Lindström, Solveig, kommunalråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Ottosson, Christina, undervisningsråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Pertoft, Mats, ekonom (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002) Romilson, Christer, förbundsordförande (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Viklund, Margit, politisk sekreterare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Wadman, Per, 1:e vice förbundsordföranden (fr.o.m den 24-jul-2000 t.o.m den 16-dec-2002)

Westman, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Åberg, Ingmari, förskollärare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Sakkunniga:

Eliasson, Ragnar, skolråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Fernstedt, Louise, sektionschef (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Höök, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 8-maj-2000 t.o.m

den 16-dec-2002)

219

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lenman, Charlotte, jurist (fr.o.m den 27-mar-2000 t.o.m den 16-dec-2002)

Lindblom, Annica, kammarrättsassessor (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 13-jan-2002)

Nelfelt, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 4-okt-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Nyström Karlsson, Annika, ombudsman (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 16-dec-2002)

Rosensvärd, Barbro, kansliråd (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 7-maj-2000)

Westerholm, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 3-okt-1999)

Westlund, Helen, jurist (fr.o.m den 1-jun-1999 t.o.m den 26-mar-2000)

Åkerlind, Annika, ämnesråd (fr.o.m den 12-mar-2002 t.o.m den 16-dec-2002)

Experter:

Durhán, Ewa, departementssekreterare (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 16-dec-2002)

Eriksson, Anneli, undervisningsråd (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 16-dec-2002)

Hilborn, Ingegärd, förbundsjurist (fr.o.m den 12-dec-2000 t.o.m den 5-nov-2001)

Hultcranzt, Karl-Ivar, undervisningsråd (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 16-dec-2002)

Lindskog, Ingrid, kansliråd (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 16-dec-2002)

Martin Korpi, Barbara, ämnesråd (fr.o.m den 10-sep-2001 t.o.m den 16-dec-2002)

Nordberg, Frank, chefsjurist (fr.o.m den 13-nov-2000 t.o.m den 1-maj-2002)

Sekretariat:

Huvudsekreterare:

Norström, Carl, kammarrättsråd (avliden) (fr.o.m den 20-maj-1999 t.o.m den 17-okt-2001)

220

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Aggebo, Claes-Göran, undervisningsråd (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 16-apr-2000)

Hilborn, Ingegärd, förbundsjurist (fr.o.m den 1-jun-2001) Hjorth, Sonja, kansliråd (fr.o.m den 13-sep-1999 t.o.m den 21-maj-2000)

Sylvan, Monica, kammarrättsassessor (fr.o.m den 5-jul-1999) Werner, Lars, f.d. hovrättsassessor (fr.o.m den 1-sep-2000 t.o.m den 30-sep-2002)

Experter:

Fredriksson, Östen, undervisningsråd (fr.o.m den 1-apr-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Lindberg, Jan, undervisningsråd (fr.o.m den 1-apr-2000 t.o.m den 31-dec-2002)

Assistent:

Florell, Anna, (fr.o.m den 1-aug-1999 t.o.m den 30-jun-2002)

William-Olsson, Malin, (fr.o.m den 1-jul-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 1999:15 och 2002:9

Utredningen har avgett

SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet

Kommittén skall slutredovisa uppdraget senast under januari månad 2003.

7.6Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan (U 1999:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 18-nov-1999

Ordförande:

Lindskog, Ingrid, kansliråd (fr.o.m den 15-dec-1999)

Ledamöter:

Carlson Ericsson, Ann, avdelningschef (fr.o.m den 15-dec-1999 t.o.m den 19-feb-2001)

Fernstedt, Louise, sektionschef (fr.o.m den 15-dec-1999) Hallenberg, Lars, verksamhetschef (fr.o.m den 15-dec-1999 t.o.m den 25-mar-2001)

Larsson, Ann-Christin, (fr.o.m den 18-dec-2000 t.o.m den 6-okt-2002)

221

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lundström, Monica, rektor (fr.o.m den 15-dec-1999) Molander, Maud, ombudsman (fr.o.m den 20-feb-2001) Svanheim, Marianne, utbildningsråd (fr.o.m den 15-dec-1999) Säll, Marie, avdelningschef (fr.o.m den 15-dec-1999 t.o.m den 17-dec-2000)

Wallerå, Magnus, ombudsman (fr.o.m den 7-okt-2002) Östmar, Jan-Erik, undervisningsråd (fr.o.m den 20-feb-2001)

Sakkunniga:

Eliasson, Ragnar, skolråd (fr.o.m den 15-dec-1999)

Falkenborn, Annika, kammarrättsassessor (fr.o.m den 16-okt-2001) Lindblom, Annica, kammarrättsassessor (fr.o.m den 15-dec-1999 t.o.m den 16-okt-2001)

Sekreterare:

Larsson, Sofia, sekreterare (fr.o.m den 1-jan-2000) Wallberg, Eva, kansliråd (fr.o.m den 1-jan-2000)

Wallqvister, Therese, undervisningsråd (fr.o.m den 1-jan-2000 t.o.m den 20-aug-2000)

Bitr. sekreterare:

Andersson, Annika, (fr.o.m den 28-aug-2000)

Assistent:

Pettersson, Eva, (fr.o.m den 1-jan-2000)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för delegationen, se dir. 1999:90

Uppdraget skall vara slutfört senast den 30 juni 2005

7.7Nationalkommittén för det Europeiska året för språk (U 2000:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 25-maj-2000

Ordförande:

Strömqvist, Sven, professor (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Ledamöter:

Blondell, Margareta, utredare (fr.o.m den 1-aug-2000 t.o.m den

28-feb-2002)

222

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Bucht, Bertil, enhetschef (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Falk, Anders, kansliråd (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Lundh, Anna, handläggare (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 31-jul-2000)

Nyman, Ingela, undervisningsråd (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Wetterberg, Viveka, ämnessakkunnig (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Wettergren, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Wirkkala, Monika, handläggare (fr.o.m den 25-maj-2000 t.o.m den 28-feb-2002)

Sekreterare:

Ehdwall, Eva, (fr.o.m den 1-jun-2000 t.o.m den 31-mar-2002)

Lokal: Internationella Programkontoret för utbildningsområdet, Box 22007, 104 22 STOCKHOLM

Direktiv för nationalkommittén, se dir. 2000:23

Nationalkommittén har den 4 mars 2002 avgett en rapport, dnr

U2002/1169/IS.

Uppdraget är därmed slutfört.

7.8Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 4-maj-2000

Ordförande:

Björkman, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m den 12-maj-2000)

Ledamöter:

Danestig, Britt-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000) Egervärn, Erik A., led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000) Gerdau, Mats, kommunalråd (fr.o.m den 20-jun-2000) Hagström, Ulla-Britt, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000) Lundberg, Agneta, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000) Nilsson, Marianne, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000) Nilsson, Ulf, led. av riksdagen (fr.o.m den 20-jun-2000 t.o.m den

2-jun-2002)

223

Utbildningsdepartementet

Waldenström, Patrik, utbildningschef (fr.o.m den 20-jun-2000) Waltersson, Kent, (fr.o.m den 20-jun-2000)

Sakkunniga:

Carlestam, Helena, utredare (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 27-jan-2002)

Ehnmark, Ernst Erik, utredare (fr.o.m den 5-feb-2001)

Fjelkner, Metta, förbundsordförande (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 4-feb-2001)

Haglund, Kristoffer, vice förbundsordförande (fr.o.m den 21-aug-2000)

Henriksson, Lars-Åke, ombudsman (fr.o.m den 21-aug-2000) Hilstad, Sune, verkst. direktör (fr.o.m den 28-jan-2002) Nygren, Margareta, expert (fr.o.m den 21-aug-2000)

Schain, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m den 21-aug-2000) Strömberg, Marcus, affärsområdeschef (fr.o.m den 25-sep-2000 t.o.m den 29-jun-2001)

Söderberg, Mats, sekreterare (fr.o.m den 21-aug-2000) Torneklint, Karin, skolprogramsansvarig (fr.o.m den 21-aug-2000)

Experter:

Bystedt, Ann-Christine, departementssekreterare (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 3-feb-2002)

Börlin, Anita, enhetschef (fr.o.m den 21-aug-2000) Davidsson, Leif, departementsråd (fr.o.m den 21-aug-2000)

Höök, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 26-apr-2001)

Lindeblad, Eva, ämnessakkunnig (fr.o.m den 11-jun-2001) Löfgren, Anna-Kirsti, departementssekreterare (fr.o.m den 21-aug-2000 t.o.m den 25-mar-2001)

Nelfelt, Eva, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Olofsson, Jonas, departementssekreterare (fr.o.m den 26-mar-2001) Skåninger, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m den 4-feb-2002) Strandberg, Leif, utredare (fr.o.m den 21-aug-2000)

Sekreterare:

Hjorth, Sonja, kansliråd (fr.o.m den 22-maj-2000)

Holmberg, Peter, utbildningsinspektör (fr.o.m den 27-nov-2000) Westerholm, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 1-jul-2000)

Assistent:

Enstam, Lena, (fr.o.m den 1-jan-2001)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 2000:35, dir. 2001:8 och dir. 2002:8 Utredningen har avgett

Skr. 2002/03:103

224

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – En ny struktur för gymnasieskolan

Kommittén kommer att slutredovisa uppdraget den 10 januari 2003.

7.9Utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 16-aug-2001

Särskild utredare:

Sahlström, Ingegerd, projektledare (fr.o.m den 1-sep-2001)

Experter:

Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 12-nov-2001)

Molander, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 12-nov-2001)

Strömberg, Merja, departementssekretarere (fr.o.m den 12-nov-2001)

Wallberg, Eva, kansliråd (fr.o.m den 12-nov-2001)

Sekreterare:

Hjorth, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m den 21-aug-2001)

Mårtensson, Gösta, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-sep-2001)

Assistent:

Enstam, Lena, (fr.o.m den 1-sep-2001)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:65 och dir. 2002:131

Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 januari 2003.

7.10Utredningen om utvärdering av folkbildningen (U 2001:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-sep-2001

Särskild utredare:

Engman, Gerd, landshövding (fr.o.m den 1-okt-2001)

225

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Eriksson, Toni, kulturchef (fr.o.m den 3-sep-2002) Larsson, Staffan, professor (fr.o.m den 1-maj-2002) Rydbeck, Kerstin, filosofie doktor (fr.o.m den 1-maj-2002)

Svensson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2001) Säljö, Roger, professor (fr.o.m den 1-maj-2002)

Waldén, Louise, filosofie doktor (fr.o.m den 1-maj-2002) Viirman, Ants, sektionschef (fr.o.m den 1-maj-2002) Wijkström, Filip, docent (fr.o.m den 1-maj-2002) Wikström, Gudrun, avdelningschef (fr.o.m den 1-maj-2002)

Wising, Keneth, departementssekreterare (fr.o.m den 1-okt-2001) Åfreds, Johanna, utredare (fr.o.m den 1-maj-2002 t.o.m den 2-sep-2002)

Sekreterare:

Ekman, Anders, (fr.o.m den 1-okt-2001)

Svensson, Alvar, (fr.o.m den 1-sep-2002)

Assistent:

Pettersson, Eva, 2001-10-01

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:74

Uppdraget skall vara slutfört den 15 mars 2004.

7.11Utredningen om en myndighet för Sveriges nätuniversitet (U 2001:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 15-nov-2001

Särskild utredare:

Edmar, Désirée, f.d. museichef (fr.o.m den 16-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Sakkunnig:

Ericson, Mats, professor (fr.o.m den 1-jan-2002 t.o.m den 28-feb-2002)

Expert:

Ahlström, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m den 16-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

226

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Elmgren, Claes, avdelningsdirektör (fr.o.m den 16-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Bitr. sekreterare:

Nordling, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m den 16-nov-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:91

Överlämnade en slutrapport den 2 april 2002, dnr U2002/1633/UH.

Uppdraget är därmed slutfört.

7.12Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 6-dec-2002

Ordförande:

Nilsson, Vivi-Ann, kommunalråd (fr.o.m den 1-jan-2002)

Ledamöter:

Andersson, Yvonne, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-apr-2002) Edvinsson, Sven-Olof, barnläkare (fr.o.m den 1-apr-2002) Eneroth, Tomas, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-apr-2002 t.o.m den 9-dec-2002)

Gustavsson, Lennart, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-apr-2002) Johansson, Eva, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-apr-2002) Kärrstrand, Barbro, kommunalråd (fr.o.m den 1-apr-2002) Luttropp, Agneta, adjunkt (fr.o.m den 1-apr-2002)

Rosén, Anders, fritidsledare (fr.o.m den 1-apr-2002) Sjölund, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-apr-2002)

Sakkunniga:

Ahlström, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 1-okt-2002) Andersson, Hanna, ämnessakkunnig (fr.o.m den 10-dec-2002) Asp, Camilla, departementssekreterare (fr.o.m den 12-apr-2002)

Blom, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 12-apr-2002 t.o.m den 9-dec-2002)

Dagenbrink, Marika, departementssekreterare (fr.o.m den 12-apr-2002 t.o.m den 6-okt-2002)

Molander, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m den 12-apr-2002)

227

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Experter:

Hart, Margareta, revisionsdirektör (fr.o.m den 12-apr-2002)

Kämpe, Laina, utredare (fr.o.m den 12-apr-2002)

Rocksén, Jan, generaldirektör (fr.o.m den 12-apr-2002)

Thorsson, Lena, konsult (fr.o.m den 12-apr-2002)

Wahlström, Karin, undervisningsråd (fr.o.m den 12-apr-2002)

Sekreterare:

Alexandersson, Ulla, universitetsadjunkt (fr.o.m den 1-feb-2002)

Forssman, Susanne, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-aug-2002)

Hultinger, Eva-Stina, kanslichef (fr.o.m den 1-apr-2002)

Assistent:

Dozzi, Marit, (fr.o.m den 1-apr-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för kommittén, se dir. 2001:100 och dir. 2002:162

Kommittén skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2004.

7.13Utredningen för översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-dec-2002

Särskild utredare:

Thoursie, Kerstin, f.d. departementsråd (fr.o.m den 15-jan-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Experter:

Brunnberg, Charlotte, kansliråd (fr.o.m den 25-feb-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Falk, Anders, ämnesråd (fr.o.m den 25-feb-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Lilja, Hampus, rättssakkunnig (fr.o.m den 2-maj-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Lindell, Johan, departementssekreterare (fr.o.m den 25-feb-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

Sekreterare:

Wettergren, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den

1-feb-2002 t.o.m den 31-okt-2002)

228

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:115

Utredningen har avgett

SOU 2002:79 Svenska unescorådet i framtiden – en översyn

Uppdraget är därmed slutfört.

7.14Utredningen om avveckling av Distansutbildningsmyndigheten (U 2002:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Särskild utredare:

Forsell, Hans, (fr.o.m den 25-feb-2002 t.o.m den 31-dec-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:25

Utredningen skall slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2002.

7.15Utredningen om behov av skydd för störningskänsligforskningsverksamhet (U 2002:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Särskild utredare:

Bengtsson, Bertil, f.d. justitieråd (fr.o.m den 15-mar-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Experter:

Ahlström, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m den 11-apr-2002) Gulliksson, Mikael, kansliråd (fr.o.m den 11-apr-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Johnsson, Mats, kansliråd (fr.o.m den 11-apr-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Zander, Jens, professor (fr.o.m den 11-apr-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Zettersten, Gunnar, direktör (fr.o.m den 11-apr-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

229

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Assistent:

Arnell, Anita, (fr.o.m den 15-apr-2002 t.o.m den 17-dec-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:29

Utredningen har avgett

SOU 2002:111 Skydd för forskningsverksamhet

Uppdraget är därmed slutfört.

7.16Utredningen för översyn av studiehjälpen (U 2002:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 27-mar-2002

Särskild utredare:

Gradin, Anita, förra kommissionären (fr.o.m den 12-apr-2002)

Sakkunnig:

Modlitba, Robert, departementssekreterare (fr.o.m den 14-apr-2002)

Experter:

Andréasson, Jan, regelstrateg (fr.o.m den 14-maj-2002) Askensten, Ann-Eva, enhetschef (fr.o.m den 14-maj-2002)

Bäck, Catharina, departementssekreterare (fr.o.m den 10-dec-2002) Larsson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m den 14-maj-2002 t.o.m den 9-dec-2002)

Huvudsekreterare:

Nordberg, Frank, chefsjurist (fr.o.m den 23-apr-2002)

Assistent:

Mc Charthy, Ann-Charlotte, (fr.o.m den 23-apr-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för för utredningen, se dir. 2002:47 och dir. 2002:149

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 14 februari 2003.

230

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

7.17Utredningen om visstidsplaceringar (U 2002:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-mar-2002

Särskild utredare:

Bååth, Greger, generaldirektör (fr.o.m den 23-apr-2002 t.o.m den 15-nov-2002)

Experter:

Falkenborn, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m den 14-maj-2002 t.o.m den 15-nov-2002)

Lockman, Maria, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-aug-2002 t.o.m den 15-nov-2002)

Strömberg, Merja, departementssekreterare (fr.o.m den 14-maj-2002 t.o.m den 15-nov-2002)

Svensson, Mari, kansliråd (fr.o.m den 14-maj-2002 t.o.m den 15-nov-2002)

Sekreterare:

Palm, Olle, utvärderare (fr.o.m den 14-maj-2002 t.o.m den 30-nov-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:36

Utredningen har avgett

SOU 2002:106 Visstidsutbildning vid statliga resurscenter

Uppdraget är därmed slutfört.

7.18Utredningen för myndigheter på skolområdet (U 2002:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 13-jun-2002

Särskild utredare:

Forsell, Hans, (fr.o.m den 2-jul-2002)

Experter:

Ahlström, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 28-okt-2002

231

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Ljungdahl, Sten, kansliråd (fr.o.m den 2-jul-2002)

Nensén Uggla, Astrid, kansliråd (fr.o.m den 2-jul-2002)

Wallberg, Eva, kansliråd (fr.o.m den 2-jul-2002)

Assistent:

William-Olsson, Malin, (fr.o.m den 2-jul-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:76

Utredningen har avgett

Delrapport 1 DnrU2002/3694/G avlämnad 2002-10-01

Delrapport 2 DnrU2002/4085/G avlämnad 2002-11-01

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 2003.

7.19Utredningen om utbildning i svenska för invandrare (U 2002:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 13-jun-2002

Särskild utredare:

Andersson, Kent, kommunalråd (fr.o.m den 2-jul-2002)

Sekreterare:

Sandvall Åsberg, Karin, universitetsadjunkt (fr.o.m den 11-nov-2002)

Sundbom Ressaissi, Maria, informatör (fr.o.m den 28-okt-2002)

Assistent:

Dozzi, Marit, (fr.o.m den 1-nov-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:105

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2003.

232

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

7.20Utredningen om innovativ verksamhet inom kommuner och landsting (U 2002:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 4-jul-2002

Särskild utredare:

Gidlund, Janerik, rektor (fr.o.m den 3-sep-2002)

Sekreterare:

Frankelius, Per, högskolelektor (fr.o.m den 3-sep-2002)

Lokal: Kungsholmstorg 4, 112 21 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:66

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2003.

7.21Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan (U 2002:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 10-okt-2002

Särskild utredare:

Sandström, Annika, kammarrättsråd (fr.o.m den 16-dec-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21

MALMÖ

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:130

Utredningen skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2003.

7.22Utredningen för översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 19-dec-2002

Särskild utredare:

Stenqvist, Gunnel, departementsråd (fr.o.m den 20-dec-2002)

233

Utbildningsdepartementet Skr. 2002/03:103

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:156

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2003.

7.23Utredningen om forskarutbildningen och perdioden efter doktorsexamen (U 2002:12)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 5-dec-2002

Särskild utredare:

Bergendahl Norell, Margareta, professor (fr.o.m den 5-dec-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:148

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2003.

234

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

8Jordbruksdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2002 års kommittéberättelse: 2, 5 och 8

8.1Urbefolkningsdelegationen (Jo 1995:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 12-apr-1995

Ordförande:

Weiderud, Peter, utrikeschef (fr.o.m den 14-aug-1995)

Ledamöter:

Gustafsson, Ylva, studerande (fr.o.m den 14-aug-1995)

Johansson Dahre, Ulf, jur. kand. (fr.o.m den 14-aug-1995)

Jonsson, Jörgen, renskötare (fr.o.m den 14-aug-1995)

Nordlund, Harriet, skådespelare (fr.o.m den 14-aug-1995)

Stångberg, Sigrid, lärare (fr.o.m den 14-aug-1995)

Experter:

Brattberg, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m den 9-feb-1999 t.o.m den 11-sep-2002)

De Groat, Eric, departementssekreterare (fr.o.m den 23-nov-1995 t.o.m den 18-feb-2001)

Ekberg, Kenneth, departementssekreterare (fr.o.m den 9-feb-1999 t.o.m den 18-feb-2001)

Eklund, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m den 12-sep-2002) Hagerud, Erika, departementssekreterare (fr.o.m den 23-nov-1995 t.o.m den 20-dec-1999)

Pennegård, Ann-Marie, ambassadråd (fr.o.m den 23-nov-1995 t.o.m den 20-dec-1999)

Randler, Rebecka, departementssekreterare (fr.o.m den 19-feb-2001) Ronnås, Lars, kansliråd (fr.o.m den 21-jun-1999 t.o.m den 11-sep-2002)

Storck, Cissi, departementssekreterare (fr.o.m den 12-sep-2002) Westerholm, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 16-jul-1996 t.o.m den 14-jan-1999)

Wirén, Ann-Katrin, departementssekreterare (fr.o.m den 19-feb-2001)

235

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Blomberg, Ann, departementssekreterare (fr.o.m den 11-aug-1997 t.o.m den 31-dec-1997)

Ternbo, Göran, departementssekreterare (fr.o.m den 1-sep-1995)

Lokal: Jordbruksdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 36 23 (Ternbo).

8.2Sametingsutredningen (Jo 2000:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 19-okt-2000

Särskild utredare:

Eliasson, Ingemar, landshövding (fr.o.m den 19-okt-2000)

Sakkunniga:

Baer, Lars-Anders, styrelseordförande (fr.o.m den 29-jan-2002) Jejlid, Eva, ekonom (fr.o.m den 16-maj-2002)

Marainen, Marianne, lärare (fr.o.m den 29-jan-2002 t.o.m den 15-maj-2002)

Nilsson, Vivan, informationsansvarig (fr.o.m den 29-jan-2002)

Experter:

Lundell, Bengt, filosofie doktor (fr.o.m den 29-jan-2002)

Ternbo, Göran, kansliråd (fr.o.m den 29-jan-2002)

Sekreterare:

Nordengren, Nina, hovrättsassessor (fr.o.m den 15-aug-2001) Åkerström, Arne, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-dec-2000 t.o.m den 10-jun-2001)

Direktiv för utredningen, se dir. 2000:70

Utredningen har avgett

SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret

Uppdraget är därmed slutfört.

236

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

8.3Djurtransportutredningen (Jo 2001:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1-mar-2001

Särskild utredare:

Lindvall, Gudrun, led. av riksdagen (fr.o.m den 1-mar-2001)

Sakkunniga:

Backelin, Rikard, hovrättsassessor (fr.o.m den 25-maj-2001)

Johnsson, Bengt, agronom (fr.o.m den 25-maj-2001)

Experter:

Abascal Reyes, Elisa, (fr.o.m den 22-apr-2002)

Beck-Friis, Johan, informationschef (fr.o.m den 25-maj-2001) Carlsson, Birgitta, konsumentpolitiskt ansvarig (fr.o.m den 25-maj-2001)

Ekesbo, Ingvar, veterinär (fr.o.m den 25-maj-2001) Gebresenbet, Girma, docent (fr.o.m den 25-maj-2001) Johansson, Gunnar, veterinär (fr.o.m den 25-maj-2001) Kaspersson, Eva, agronom (fr.o.m den 25-maj-2001)

Larsson, Birgitta, djurskyddsinspektör (fr.o.m den 25-maj-2001) Pääjärvi, Erland, veterinärinspektör (fr.o.m den 25-maj-2001) Rutegård, Åke, verkst. direktör (fr.o.m den 25-maj-2001) Ståhle, Gunnela, agronom (fr.o.m den 25-maj-2001)

Sekreterare:

Abascal Reyes, Elisa, (fr.o.m den 15-jun-2002)

Meland Regnér, Agneta, (fr.o.m den 6-jun-2001)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25

GÖTEBORG

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:15, dir. 2001:27 och dir. 2002:99

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 januari 2003.

237

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

8.4Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 22-dec-1999

Särskild utredare:

Emmervall, Madeleine, departementsråd (fr.o.m den 9-mar-2001)

Sekreterare:

Sjöling, Lisen, jur.kand. (fr.o.m den 14-maj-2001 t.o.m den 24-jan-2003)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 1999:103, dir. 2001:80, 2002:119 och dir. 2002:165

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2003.

8.5Utredningen (Jo 2001:03) om utbetalning av jordbruksstöd i euro

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 23-maj-2001

Särskild utredare:

Johansson, Lena, generaldirektör (fr.o.m den 23-maj-2001)

Experter:

Eriksson, Tomas, ställföreträdare enhetschef (fr.o.m den 12-nov-2001)

Gabrielsson, Arne, filosofie doktor (fr.o.m den 12-nov-2001)

Reidius, Mats, filosofie kandidat (fr.o.m den 12-nov-2001)

Ronander, Anders, verkst. direktör (fr.o.m den 12-nov-2001)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, avdelningsdirektör (fr.o.m den 1-okt-2001 t.o.m den 31-mar-2002)

Direktiv för utredningen, se dir. 2001:45

238

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

Utredningen har avgett

SOU 2002:36 Euro till jordbruket - spekulation eller säkerhet?

Uppdraget är därmed slutfört.

8.6Utredningen (Jo 2002:01) om en gränsdragningskommission för renskötselområdet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 24-jan-2002

Särskild utredare:

Alvå, Jan, lagman (fr.o.m den 24-jan-2002)

Sakkunniga:

Julstad, Barbro, lantmätare (fr.o.m den 18-mar-2002)

Modéer, Kjell Åke, professor (fr.o.m den 18-mar-2002)

Westling, Kjell, fastighetsråd (fr.o.m den 19-mar-2002)

Experter:

Hansson, Birgitta, departementsråd (fr.o.m den 14-nov-2002)

Holmgren, Anders, jägmästare (fr.o.m den 14-nov-2002)

Israelsson, Elisabeth, vice ordförande (fr.o.m den 14-nov-2002)

Larsson, Solveig, agronom (fr.o.m den 14-nov-2002)

Rubensson, Lars, lantmätare (fr.o.m den 14-nov-2002)

Saitton, Bror, renägare (fr.o.m den 14-nov-2002)

Sekreterare:

Lindblad, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-feb-2002)

Bitr. sekreterare:

Rumar, Lars, landsarkivarie (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: c/o Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund (Lindblad)

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:7

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2004.

239

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

8.7Hundansvarsutredningen (Jo 2002:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 14-feb-2002

Särskild utredare:

Starrin, Karin, landshövding (fr.o.m den 14-feb-2002)

Experter:

Carlsson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m den 28-maj-2002)

Jakobsson, Torsten, veterinärråd (fr.o.m den 28-maj-2002)

Löfroth, Kerstin, kansliråd (fr.o.m den 28-maj-2002)

Sekreterare:

Arvelius, Per, (fr.o.m den 25-mar-2002)

Referensgrupp:

Ek, Birgitta, avdelningschef (fr.o.m den 13-maj-2002)

Hedhammar, Åke, professor (fr.o.m den 13-maj-2002)

Johannesson, Ingvar, djurskyddsinspektör (fr.o.m den 13-maj-2002)

Karlsand, Lars, avdelningsdirektö (fr.o.m den 13-maj-2002)

Oskarson, Ionie, styrelseledamot (fr.o.m den 13-maj-2002)

Uddman, Ulf, verkst. direktör (fr.o.m den 13-maj-2002)

Lokal: Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:18

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 januari 2003.

8.8Kommittén (Jo 2002:03) för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 21-feb-2002

Ordförande:

Klingvall, Maj-Inger, led. av riksdagen (fr.o.m den 21-feb-2002)

240

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

Ledamöter:

Axelsson Nycander, Gunnel, tematiker (fr.o.m den 22-mar-2002) Bargholtz, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-mar-2002) Bohlin, Sinikka, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-mar-2002) Carlsson, Birgitta, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-mar-2002) Elfström, Åsa, departementsråd (fr.o.m den 22-mar-2002) Elken, Anki, ordförande (fr.o.m den 22-mar-2002)

Gabrielsson, Arne, fil.dr (fr.o.m den 22-mar-2002)

Gerremo, Inge, ställföretr. enhetschef (fr.o.m den 22-mar-2002) Havnevik, Kjell, professor (fr.o.m den 22-mar-2002) Hellström, Anette, programchef (fr.o.m den 22-mar-2002) Hjalmarsson, Lennart, verkst. direktör (fr.o.m den 22-mar-2002) Johanssson, Lennart, ombudsman (fr.o.m den 22-mar-2002) Johnsson Latham, Gerd, kansliråd (fr.o.m den 22-mar-2002) Lindahl, Katarina, generalsekreterare (fr.o.m den 22-mar-2002)

Malmer, Pernilla, internationell sekreterare (fr.o.m den 22-mar-2002) Moretti, Isabel, politisk sekreterare (fr.o.m den 22-mar-2002) Nyberg, Tor, ekonom (fr.o.m den 22-mar-2002)

Persson, Bertil, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-mar-2002) Rasmusson, Rasmus, ambassadör (fr.o.m den 22-mar-2002) Schlyter, Carl, led. av riksdagen (fr.o.m den 22-mar-2002) de Vylder, Stefan, docent (fr.o.m den 22-mar-2002)

Sekreterare:

Hjelmåker, Michael, departementssekreterare (fr.o.m den 18-mar- 2002)

Direktiv för kommittén, se dir. 2002:27

Kommittén har avgett

SOU 2002:75 Utrota svälten. Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

8.9Utredningen (Jo 2002:04) om pälsdjursnäringen i Sverige

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2-maj-2002

Särskild utredare:

Eriksson, Eva, regionråd (fr.o.m den 2-maj-2002)

241

Jordbruksdepartementet Skr. 2002/03:103

Sekreterare:

Nordengren, Nina, hovrättsassessor (fr.o.m den 1-okt-2002)

Lokal: Regeringskansliets utredningslokaler, Box 187, 201 21 MALMÖ

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:61 och dir. 2002:154

Utredningen beräknas avsluta sitt uppdrag senast den 1 oktober 2003.

8.10Utredningen (Jo 2002:05) om utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet efter halva programperioden

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 29-aug-2002

Särskild utredare:

Wramner, Per, professor (fr.o.m den 30-aug-2002)

Experter:

Bodegård, Johan, enhetschef (fr.o.m den 24-sep-2002) Hermanrud, Karin, departementsråd (fr.o.m den 24-sep-2002) Lingegård, Sven, lantbruksdirektör (fr.o.m den 24-sep-2002) Lundegren, Jan, lantbruksdirektör (fr.o.m den 24-sep-2002) Sjölund, Camilla, ställföreträdande programchef (fr.o.m den 24-sep-2002)

Svensson, Harald, avdelningschef (fr.o.m den 24-sep-0202) Westlund, Hans, docent (fr.o.m den 24-sep-2002)

Wilson, Lars, enhetschef (fr.o.m den 24-sep-2002)

Sekreterare:

Levin, Stina, (fr.o.m den 11-nov-2002)

Lokal: Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM

Direktiv för utredningen, se dir. 2002:109

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 november 2003.

242